AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία"

Transcript

1 AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία Με τίτλο : «Καταςκευή Ηλεκτρικήσ Εγκατάςταςησ με Σεχνολογία KNX ςε Κατοικία. Καταγραφή και Ανάλυςη Ενεργειακών Καταναλωτικών υνηθειών και Βελτιςτοποίηςη τησ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ.» ΓΚΑΜΠΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ Α.Ε.Μ. : 5293 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Ανδρζου Γεώργιοσ, Λζκτορασ Α.Π.Θ. Θεςςαλονίκη, Ιοφλιοσ 2014

2 ΠΡΟΛΟΓΟ Στθν παροφςα διπλωματικι εργαςία, διερευνικθκε και αναλφκθκε λεπτομερώσ, θ καταςκευι μιασ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ με τεχνολογία KNX ςε μια κατοικία, θ οποία είναι όροφο- διαμζριςμα ςε 4-όροφθ οικοδομι ςτθν πόλθ των Γιαννιτςών ςτο Νομό Πζλλασ. Έγινε καταγραφι και ανάλυςθ των ενεργειακών καταναλωτικών ςυνθκειών των ιδιοκτθτών και τζλοσ, επιχειρικθκε θ βελτιςτοποίθςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ. Αρχικά, κα ικελα να ευχαριςτιςω κερμά τον Αναπλθρωτι Κακθγθτι του τμιματοσ Ηλεκτρολόγων Μθχανικών & Μθχανικών Η/Υ του Α.Π.Θ. κο Μικρόπουλο Παντελι και τον Λζκτορα και επιβλζποντα Κακθγθτι τθσ διπλωματικισ μου εργαςίασ κο Ανδρζου Γεώργιο, για τθν προκυμία, κακοδιγθςθ και ςυνεργαςία για τθν ολοκλιρωςθ τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ. Επιπλζον, κα ικελα να ευχαριςτιςω κερμά τθ ςφηυγό μου Ελζνθ για τθν υπζρμετρθ υπομονι, βοικεια και ςτιριξθ που ζδειξε ςτο πρόςωπό μου, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ παροφςα διπλωματικι εργαςία και να ολοκλθρωκεί ο κφκλοσ των ςπουδών μου ςτο τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχ/κων & Μθχ/κων Η/Υ του Α.Π.Θ. Θεςςαλονίκθ, Ιοφλιοσ 2014 Γκαμπζλθσ Ιωάννθσ

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT ΜΕΡΟ Α' Α1) ΕΙΑΓΩΓΗ Ο Οργανιςμόσ Konnex & Σο Πρότυπο KNX Σα Πλεονεκτήματα του KNX.. 2 Α2) ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΠΟΛΟΓΙΑ Σοπολογία γραμμήσ Σοπολογία περιοχήσ Σοπολογία πολλών περιοχών ΑΣΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΔΙΕΤΝΘΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΟΜΑΔΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ..10 Α3) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ KNX ΟΡΟΦΟ-ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΟ ΓΕΝΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΝΧ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Τλικά Πίνακα Σροφοδοτικό EIB/KNX Κλζμα διαφλου υςκευή Επικοινωνίασ Απαγωγζασ υπζρταςησ γραμμήσ υςκευζσ εξόδων Μετρητήσ Ενζργειασ (Φυςική Διεφθυνςη ) Διεπαφή (Interface) (KNX over IP) υςκευζσ ειςόδου (Δυαδική Είςοδοσ) υςκευζσ Ενδείξεων και Χειριςμών ΚΟΣΟΛΟΓΙΟ KNX ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

4 Α4) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΟΡΟΦΟ-ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΟ ΜΕ ΣΟ ETS-3 PROFESSIONAL ΓΕΝΙΚΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ETS ΚΑΙ ΑΔΕΙΕ ΧΡΗΗ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΡΓΟΤ ΜΕ ΣΟ ETS ΒΑΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΙΑΓΩΓΗ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΤΝΘΕΣΩΝ ΤΚΕΤΩΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΟΤ ΕΡΓΟΤ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΔΟΜΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ (δομή ςπιτιοφ / τοπολογία bus) ΕΙΑΓΩΓΗ ΤΚΕΤΩΝ ΣΗ ΔΟΜΗ ΣΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΡΤΘΜΙΗ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΤΚΕΤΩΝ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΕΩΝ ΤΝΔΕΗ ΣΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΩΝ ΔΙΕΤΝΘΤΝΕΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΝΣΙΣΟΙΧΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ ΣΟΤ ΕΛΕΓΧΟ ΣΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΡΓΟΤ ΕΚΣΤΠΩΗ ΕΡΓΟΤ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ - ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΤ..75 Β1) ΕΙΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ- ΕΞΤΠΝΗ ΜΕΣΡΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΣΟΝ ΔΙΑΤΛΟ(BUS) ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΟ ETS ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΙΑΤΛΟΤ (BUS) ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΟΜΑΔΑ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΩΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΩΝ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΩΝ ΕΝΣΟΛΕ ΑΝΑΓΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΙΜΗ (READ, WRITE)...87 Β2) ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΕΣΡΗΕΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 1 ησ ΜΕΡΑ (από 15 ζωσ 16/03/2014) ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΙΧΤΟ ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΦΩΣΙΜΟΤ ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΩΝ ΧΩΡΟΤ ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΑΛΛΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2 ησ ΜΕΡΑ (από 16 ζωσ 17/03/2014) ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΙΧΤΟ ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.. 113

5 2.2.3 ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΦΩΣΙΜΟΤ ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΩΝ ΧΩΡΟΤ ΑΝΑΛΤΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 3 ησ ΜΕΡΑ (από 17 ζωσ 18/03/2014) ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΙΧΤΟ ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΦΩΣΙΜΟΤ ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΩΝ ΧΩΡΟΤ ΑΝΑΛΤΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 4 ησ ΜΕΡΑ (από 18 ζωσ 19/03/2014) ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΙΧΤΟ ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΦΩΣΙΜΟΤ ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΩΝ ΧΩΡΟΤ ΑΝΑΛΤΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 5 ησ ΜΕΡΑ (από 01 ζωσ 02/04/2014) ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΙΧΤΟ ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΦΩΣΙΜΟΤ ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΩΝ ΧΩΡΟΤ ΑΝΑΛΤΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 6 ησ ΜΕΡΑ (από 02 ζωσ 03/04/2014) ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΙΧΤΟ ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΦΩΣΙΜΟΤ ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΩΝ ΧΩΡΟΤ ΑΝΑΛΤΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 7 ησ ΜΕΡΑ (από 03 ζωσ 04/04/2014) ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΙΧΤΟ ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ) ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΦΩΣΙΜΟΤ ) ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΩΝ ΧΩΡΟΤ ΑΝΑΛΤΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β3) ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 7 ΗΜΕΡΩΝ Β4) ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ..167 Β5) ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 181 Β6) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...182

6

7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παροφςα διπλωματικι εργαςία αποτελείται ςτθν ουςία από δφο μζρθ. Το πρώτο μζροσ αφορά τθν καταςκευι μιασ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ κατοικίασ, όχι με το ςυμβατικό τρόπο, αλλά με τθν τεχνολογία ΕΙΒ/KNX. Επιλζχτθκε ζνα ςφγχρονο, ευζλικτο, αποκεντρωμζνο ανεξάρτθτο από προμθκευτζσ ςφςτθμα ελζγχου φωτιςμοφ, θλεκτρικών ρολών, κζρμανςθσ, αεριςμοφ και άλλων εφαρμογών αυτοματιςμοφ με οφζλθ ξεκάκαρα για τον τελικό χριςτθ. Αυτά είναι θ άνεςθ, αςφάλεια, αξιοπιςτία, προςαρμογι, μελλοντικι επζκταςθ, ορκολογικι διαχείριςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ. Στο πρώτοσ μζροσ αρχικά, γίνεται μια ειςαγωγι για το πρότυπο KNX και μια ςφντομθ περιγραφι του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια περιγράφονται ςυνοπτικά τα υλικά που χρθςιμοποιικθκαν για τθν καταςκευι τθσ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ και υπολογίηεται το κόςτοσ αυτισ. Στο τζλοσ του πρώτου μζρουσ, περιγράφεται ο προγραμματιςμόσ τθσ κατοικίασ με τθν βοικεια του προγράμματοσ ETS3, το απαραίτθτο λογιςμικό για τθν καταςκευι τθσ ζξυπνθσ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ. Στο δεφτερο μζροσ αρχικά, γίνεται μια αναφορά ςτθν ζξυπνθ μζτρθςθ που κα βοθκιςει ςτο γεγονόσ ότι θ ενζργεια πρόκειται να καταναλώνεται εκεί που πραγματικά χρειάηεται. Στθν ςυνζχεια γίνεται μια ειςαγωγι ςτα τθλεγραφιματα που ςτζλνει θ ζξυπνθ εγκατάςταςθ με τθν βοικεια των οποίων γίνεται θ καταγραφι διαφόρων μεγεκών. Στο κυρίωσ μζροσ καταγράφονται για 7 θμζρεσ οι πραγματικζσ καταναλωτικζσ ενεργειακζσ ςυνικειεσ των ιδιοκτθτών τθσ κατοικίασ και γίνεται μζτρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ, κακώσ και των κερμοκραςιών των χώρων τθσ κατοικίασ. Στθν ςυνζχεια γίνεται ανάλυςθ των αποτελεςμάτων με ςκοπό τθν ενεργειακι βελτιςτοποίθςθ τθσ κατανάλωςθσ τθσ κατοικίασ. Με τθν βοικεια δθλαδι των αποτελεςμάτων προτείνονται διάφορεσ λφςεισ για τον ςκοπό τθσ μείωςθσ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ και κατά επζκταςθ του κόςτουσ. Στον επίλογο του δευτζρου μζρουσ αναφζρονται τα ςυμπεράςματα τθσ διπλωματικισ εργαςίασ. Τζλοσ, παρουςιάηεται θ βιβλιογραφία που χρθςιμοποιικθκε. Γκαμπζλθσ Ιωάννθσ, Εκπαιδευτικόσ Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ ΑΣΕΤΕΜ / ΣΕΛΕΤΕ Θεςςαλονίκθ, Ιοφλιοσ 2014

8 ABSTRACT The present diplomatic study is constituted in the substance by two parts. The first part concerns the manufacture of an electric installation of residence, no with the conventional way, but with technology EIB/KNX. It was selected a modern, flexible, decentralised independent from suppliers system of control of lighting, electric roles, heating, airing and other applications of automatism with profits evident for the final user. These are the comfort, safety, reliability, adaptation, future extension, rational management and saving of energy. In the first part initially, becomes an import for the model KNX and a short description of the system. Then, are described concisely the materials that were used for the manufacture of electric installation and is calculated the cost of this. In the end of first part, is described the planning of residence with the help of program ETS3, the essential software for the manufacture of intelligent electric installation. In the second part initially, becomes a report in the intelligent measurement that will help in the fact that energy is going to be consumed there that really needs. Then becomes an import in the telegrams that sends the intelligent installation with the help of which becomes the recording of various sizes. In the mainly part are recorded for 7 days the real consuming energy habits of householders of residence and become measurement of force of consumed energy, as well as temperatures of rooms of residence. Then becomes analysis of results aiming at the energy optimisation of consumption of residence. With the help of the results are proposed various solutions for the aim of reduction of consumption of energy and at extension of cost. In the conclusion of second part, is reported the conclusions of the diplomatic study. Finally presented the bibliography that was used. Gkampelis Ioannis, Educational Electrician Engineer ASETEM / SELETE Thessaloniki, July 2014

9 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' ΜΕΡΟ Α' A1) ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 Ο Οργανιςμόσ Konnex & Σο Πρότυπο KNX Ο Οργανιςμόσ Κonnex Association ιδρφκθκε το 1999 με ζδρα τισ Βρυξζλλεσ ωσ ςυγχϊνευςθ μεταξφ τριϊν προθγοφμενων ευρωπαϊκϊν οργανιςμϊν που προωκοφν τα ζξυπνα κτίρια, και οι οποίοι είναι: θ BCI (ςτθ ΓΑΛΛΙΑ) που υποςτθρίηει το ςφςτθμα BATIBUS. θ EIB ASSOCIATION (ςτο ΒΕΛΓΙΟ) που υποςτθρίηει το ςφςτθμα EIB. θ EUROPEAN HOME SYSTEMS ASSOCIATION (ςτθν ΟΛΛΑΝΔΙΑ) που υποςτθρίηει το ςφςτθμα EHS. Δεδομζνου ότι το ςφςτθμα EIB είναι ςυμβατό με το ςφςτθμα KNX οι περιςςότερεσ ςυςκευζσ ζχουν διπλό λογότυπο (KNX και EIB). Η Konnex Association περιελάμβανε κατά τθν ίδρυςθ τθσ 9 μζλθ. ιμερα υπάρχουν 299 μζλθ-καταςκευαςτζσ KNX από 33 χϊρεσ. Επίςθμοσ κατάλογοσ των μελϊν υπάρχει ςτθν διεφκυνςθ Ο Οργανιςμόσ Konnex ζχει τουσ παρακάτω ςτόχουσ : Κακοριςμόσ ενόσ νζου ανοιχτοφ πρότυπου KNX για εφαρμογζσ ςε ζξυπνεσ κατοικίεσ και κτίρια. Κδρυςθ και κακιζρωςθ του ςιματοσ KNX ωσ μια διάδοςθ για ποιότθτα και ςυμβατότθτα πολλϊν διαφορετικϊν καταςκευαςτϊν. Κακιζρωςθ του KNX ωσ ευρωπαϊκό και παγκόςμιο πρότυπο. Σο Δεκζμβριο του 2003, το πρωτόκολλο KNX κακϊσ και δφο από τα διακζςιμα μζςα μεταφοράσ τθσ πλθροφορίασ, τα TP (καλϊδιο ςυνεςτραμμζνου ηεφγουσ αγωγϊν) και PL (αγωγοί ιςχφοσ) εγκρίκθκαν από τισ Ευρωπαϊκζσ εκνικζσ επιτροπζσ και επικυρϊκθκαν από το Σεχνικό Γραφείο τθσ CENELEC ωσ το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN Σο μζςο επικοινωνίασ KNX με βάςθ τισ ραδιοςυχνότθτεσ (Radio Frequency) εγκρίκθκε τον Μάϊο του Πλζον ςιμερα το ςφςτθμα εγκαταςτάςεων KNX ζχει κακιερωκεί ωσ παγκόςμιο πρότυπο για τον Οικιακό και Κτιριακό ζλεγχο ςφμφωνα με: 1

10 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Σο Διεκνζσ Πρότυπο ISO/IEC , Σισ Ευρωπαϊκζσ ςειρζσ Προτφπων EN (CENELEC), Σα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN και EN (CEN), Κινζηικο Πρότυπο GB/T 20965, Πρότυπο ΗΠΑ ANSI/ASHRAE Σα Πλεονεκτιματα του KNX Σα πλεονεκτιματα του KNX είναι: Ότι αποτελεί πλζον παγκόςμιο πρότυπο για οικιακό και κτιριακό ζλεγχο. Η διαδικαςία τθσ πιςτοποίθςθσ KNX εξαςφαλίηει ότι διαφορετικά προϊόντα από διαφορετικοφσ καταςκευαςτζσ που χρθςιμοποιοφνται ςε διαφορετικζσ εφαρμογζσ λειτουργοφν και επικοινωνοφν μεταξφ τουσ. Αυτό διαςφαλίηει υψθλό βακμό ευελιξίασ ςτθν επζκταςθ και ςτθν τροποποίθςθ των εγκαταςτάςεων. Η KNX Association απαιτεί ζνα υψθλό επίπεδο παραγωγισ και ποιοτικοφ ελζγχου ςε όλα τα ςτάδια τθσ ηωισ των προϊόντων. Γι αυτό το λόγο, όλα τα καταςκευαςτικά μζλθ πρζπει να ςυμμορφϊνονται με το πρότυπο ISO Σο εργαλείο-λογιςμικό για Η/Τ, ETS επιτρζπει το ςχεδιαςμό, τθ μελζτθ και τθ κζςθ ςε λειτουργία ζργων, διαμορφϊνοντασ πιςτοποιθμζνα προϊόντα KNX. Επιπλζον, το εργαλείο είναι ανεξάρτθτου καταςκευαςτι: ο εγκαταςτάτθσ του ςυςτιματοσ είναι ςε κζςθ να ςυνδυάηει τα προϊόντα διαφορετικϊν καταςκευαςτϊν ςε μια εγκατάςταςθ. Σο KNX μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για όλεσ τισ πικανζσ λειτουργίεσ/εφαρμογζσ ςτον οικιακό και κτιριακό ζλεγχο, που κυμαίνονται από φωτιςμό και ζλεγχο ρολϊν, ζωσ τον ζλεγχο τθσ αςφάλειασ, τθσ κζρμανςθσ, του αεριςμοφ, του κλιματιςμοφ, τθν παρακολοφκθςθ, τον ζλεγχο του νεροφ, τθ διαχείριςθ τθσ ενζργειασ, μετριςεισ κακϊσ και ζλεγχο οικιακϊν ςυςκευϊν, ιχου και πολλά άλλα. Σο KNX μπορεί να χρθςιμοποιθκεί τόςο ςε νζα, όςο και υπάρχοντα κτίρια. Οι εγκαταςτάςεισ KNX μποροφν επομζνωσ εφκολα να επεκτακοφν και να προςαρμοςτοφν για να καλφψουν τισ νζεσ απαιτιςεισ, ςε λίγο χρόνο και με μικρζσ οικονομικζσ επιβαρφνςεισ. Σο KNX υποςτθρίηει διαφορετικζσ λειτουργίεσ διαμόρφωςθσ: 2

11 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Εφκολθ εγκατάςταςθ (E-mode): Η διαμόρφωςθ γίνεται χωρίσ τθ βοικεια ενόσ υπολογιςτι, αλλά με ζναν κεντρικό ελεγκτι. Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ (S-mode): Ο ςχεδιαςμόσ τθσ εγκατάςταςθσ και θ διαμόρφωςθ γίνονται μζςω ενόσ υπολογιςτι με εγκατεςτθμζνο το λογιςμικό ETS. Σο KNX υποςτθρίηει διάφορα μζςα επικοινωνίασ: KNX TP (ξεχωριςτό καλϊδιο bus) KNX PL (υπάρχον δίκτυο ιςχφοσ) KNX RF (μζςω ραδιοςθμάτων) KNX IP (μζςω UTP καλωδίου) Σο KNX μπορεί να διαςυνδεκεί με άλλα ςυςτιματα. Αρκετοί KNX καταςκευαςτζσ προςφζρουν προςαρμοςτζσ για ςφνδεςθ με άλλα δίκτυα, δθλαδι με άλλα ςυςτιματα κτιριακοφ αυτοματιςμοφ, τθλεφωνικά δίκτυα, δίκτυα πολυμζςων, δίκτυα IP, κλπ. Σο KNX είναι ανεξάρτθτο από οποιαδιποτε τεχνολογία λογιςμικοφ ι υλικοφ Σο KNX μπορεί να υλοποιθκεί ςε οποιαδιποτε πλατφόρμα μικροεπεξεργαςτι. Μπορεί επίςθσ να υλοποιθκεί εξαρχισ ςε ενςωματωμζνα ςυςτιματα, αλλά για εφκολθ είςοδο ςτθν αγορά, οι καταςκευαςτζσ KNX μποροφν επίςθσ να προςφφγουν ςε παρόχουσ εξαρτθμάτων ςυςτιματοσ KNX. Για τα Μζλθ του οργανιςμοφ KNX, θ χριςθ του προτφπου KNX είναι εντελϊσ ΔΩΡΕΑΝ χωρίσ πρόςκετα τζλθ δικαιωμάτων. A2) ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ Σο KNX ςφςτθμα είναι ζνα νζο αποκεντρωμζνο ςφςτθμα μεταφοράσ και επεξεργαςίασ δεδομζνων για τθν ευζλικτθ διαχείριςθ των λειτουργιϊν που αφοροφν μια θλεκτρικι εγκατάςταςθ κτιρίου ειδικισ ι γενικισ χριςθσ. Είναι ζνα ανοιχτό δίκτυο βαςιςμζνο ςε δίαυλο ςειριακισ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν. Είναι αποκεντρωμζνο γιατί δεν χρειάηεται θλεκτρονικό υπολογιςτι για τθν λειτουργία του μετά το αρχικό προγραμματιςμό των ςυςκευϊν με τo πρόγραμμα ETS 3. 3

12 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' ε ζνα δίκτυο διαφλου ςυνδζονται όλα τα ενεργά μζρθ του ςυςτιματοσ όπωσ είναι : οι αιςκθτιρεσ πομποί (διακόπτεσ, μπουτόν, αιςκθτιρεσ φωτόσ, κερμοκραςίασ, υγραςίασ ανιχνευτζσ κίνθςθσ, οκόνεσ αφισ κλπ) και οι ζξοδοι - δζκτεσ (δυαδικζσ ζξοδοι - ενεργοποιθτζσ, ρελζ, ρυκμιςτζσ ζνταςθσ φωτιςμοφ, θλεκτροβάνεσ κλπ). Όλεσ αυτζσ οι ςυςκευζσ προγραμματίηονται, αποκτοφν λογικι και ονομάηονται ςυνδρομθτζσ δικτφου (DVC). Ο τρόποσ μεταφοράσ και ανταλλαγισ πλθροφοριϊν μεταξφ των ςυνδρομθτϊν (ςυςκευϊν) ςτο ςφςτθμα KNX γίνεται με ςειριακι μετάδοςθ και ςτθ βάςθ ςυγκεκριμζνων κανόνων (πρωτόκολλο), μζςω ενόσ κοινοφ δρόμου μετάδοςθσ του δίαυλου. Ο δίαυλοσ αυτόσ μπορεί να δθμιουργθκεί είτε από καλϊδια μεταφοράσ δεδομζνων (τθλεφωνικά, δικτφου), είτε από υπάρχοντα καλϊδια ιςχφοσ, είτε από ραδιοςιματα δθλαδι αςφρματα. Η προσ μετάδοςθ πλθροφορία κωδικοποιείται και διαμορφϊνεται ςτθ μορφι τθλεγραφιματοσ από ζναν αιςκθτιρα-ςυςκευι (αποςτολζασ) και αποςτζλλεται ςτο δίαυλο, μζςω του οποίου μεταφζρεται ςτουσ αποδζκτεσ - ςυςκευζσ. Κάκε αποδζκτθσ που δζχεται ζνα τθλεγράφθμα που τον αφορά, επιβεβαιϊνει τον αποςτολζα για τθν παραλαβι του τθλεγραφιματοσ. Αν δεν υπάρξει επιβεβαίωςθ τότε ο αποςτολζασ - ςυνδρομθτισ επαναλαμβάνει τθν αποςτολι του τθλεγραφιματοσ μζχρι τρεισ φορζσ. Αν ζνασ αποςτολζασ-ςυνδρομθτισ (αιςκθτιρασ) ςτείλει ζνα τθλεγράφθμα, ςτο δίαυλο όλοι οι ςυνδρομθτζσ-ςυςκευζσ κάνουν ταυτόχρονα ακρόαςθ, αντιδροφν όμωσ αυτοί που θ διεφκυνςθ τουσ ανταποκρίνεται ςε αυτιν που περιγράφεται ςτο τρζχον τθλεγράφθμα τθν παροφςα καταςκευι τθσ κατοικίασ, θ επικοινωνία των ςυνδρομθτϊν γίνεται μζςω του KNX TP (Twisted Pair 1), δθλαδι ενόσ ξεχωριςτοφ καλωδίου διαφλου. Πρόκειται για το πιο διαδεδομζνο μζςο μετάδοςθσ από τα υπόλοιπα που αναφζρκθκαν παραπάνω. Η ςφνδεςθ επομζνωσ των ςυνδρομθτϊν γίνεται με ζνα ηεφγοσ διπολικϊν καλωδίων (YCYM 2X2X0.8 mm) ι (J-Y(St)Y 2X2X0.8 mm) όπου το ζνα ηεφγοσ παραμζνει ςαν εφεδρικό. Σο τυποποιθμζνο και πιςτοποιθμζνο καλϊδιο τθσ KONNEX ζχει μανδφα πράςινου χρϊματοσ όπωσ φαίνεται ςτθν παρακάτω φωτογραφία. Εικόνα 1: Συποποιθμζνο πράςινο καλϊδιο KONNEX 4

13 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Σο καλϊδιο αυτό μεταφζρει τθν πλθροφορία μζςω τθλεγραφθμάτων και ταυτόχρονα τροφοδοτεί τουσ ςυνδρομθτζσ - ςυςκευζσ με τθν απαραίτθτθ τάςθ λειτουργίασ 29 VDC του ειδικοφ τροφοδοτικοφ,ςυνδζοντασ τουσ παράλλθλα με το ίδιο ηεφγοσ αγωγϊν. Σα τθλεγραφιματα διαμορφϊνονται πάνω ςτθν ςυνεχι τάςθ, όπου ζνα λογικό μθδζν μεταδίδεται ςαν παλμόσ, ενϊ θ ζλλειψθ παλμοφ υπολογίηεται ςαν λογικό ζνα. Η όδευςθ τθσ γραμμισ διαφλου ακολουκεί τουσ κανονιςμοφσ των γραμμϊν των αςκενϊν ρευμάτων π.χ. των γραμμϊν τθλεφϊνων, κουδουνιϊν και δικτφων. Για τισ διακλαδϊςεισ τθσ γραμμισ διαφλου χρθςιμοποιοφνται τα κοινά κουτιά διακλάδωςθσ.δεν επιτρζπεται θ κοινι χριςθ κουτιϊν διακλάδωςθσ για τάςεισ 230 V / 400 V και για τθν γραμμι διαφλου τθσ χαμθλισ τάςθσ. Οι ςυνδζςεισ και οι διακλαδϊςεισ τθσ γραμμισ διαφλου πρζπει να ελζγχονται για τθν ςωςτι ςυνζχεια τθσ πολικότθτασ (κόκκινοσ αγωγόσ + και μαφροσ αγωγόσ -). Η γραμμι διαφλου οδεφει κατά μικοσ τθσ κατοικίασ και ςυνδζει τουσ αιςκθτιρεσ με τουσ εξόδουσ των ενεργοποιθτϊν ενϊ θ γραμμι ιςχφοσ 230 V / 400 V οδεφει από τον πίνακα διανομισ ςτουσ ενεργοποιθτζσ και από εκεί ςτισ καταναλϊςεισ. Εικόνα 2: Η όδευςθ τθσ γραμμισ διαφλου Κατά τθν εγκατάςταςθ και λειτουργιά ενόσ τυποποιθμζνου πράςινου καλωδίου KONNEX (Εικόνα 1) κα πρζπει να εφαρμόηονται οι παρακάτω ςυνκικεσ : Σο χριςιμο ηεφγοσ αγωγϊν είναι: το κόκκινο που είναι το κετικό τθσ τάςθσ, και το μαφρο που είναι το αρνθτικό. Σο ηεφγοσ κίτρινο άςπρο είναι το εφεδρικό ηεφγοσ αγωγϊν. 5

14 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Μεταξφ των αγωγϊν ιςχφοσ και του διαφλου πρζπει να τθρθκεί μια απόςταςθ τουλάχιςτον 4mm. Σο μζγιςτο μικοσ μιασ γραμμισ δεν πρζπει να ξεπερνά τα 1000m καλωδίου. Η απόςταςθ μεταξφ του τροφοδοτικοφ και του πιο απομακρυςμζνου ςυνδρομθτιςυςκευισ bus δεν πρζπει να είναι μεγαλφτερθ από 350m καλωδίου. Η μζγιςτθ απόςταςθ μεταξφ δυο ςυνδρομθτϊν που επικοινωνοφν μεταξφ τουσ δεν πρζπει να είναι πάνω από 700m καλωδίου. Μια ελάχιςτθ TP1 KNX εγκατάςταςθ ςυνίςταται από τισ παρακάτω μονάδεσ : Ζνα τροφοδοτικό με πθνίο εξομάλυνςθσ (29 VDC). Αιςκθτιρεσ. Ενεργοποιθτζσ. Καλϊδιο διαφλου. Κλζμεσ διαφλου. φνκετεσ ςυςκευζσ-ελεγκτζσ. Η ςφνδεςθ του διαφλου bus με τουσ ςυνδρομθτζσ (ςυςκευζσ) για εξωτερικι ι χωνευτι τοποκζτθςθ ςυςκευϊν επιτυγχάνεται με κλζμεσ διαφλου. τισ παρακάτω παραγράφουσ κα αναλυκοφν ςφντομα μερικζσ βαςικζσ ζννοιεσ που αφοροφν τθν εγκατάςταςθ διαφλου, οι οποίεσ κα γίνουν πιο κατανοθτζσ κατά των προγραμματιςμό τθσ κατοικίασ. 2.2 ΣΟΠΟΛΟΓΙΑ Σοπολογία γραμμισ Κάκε γραμμι διαφλου μπορεί να ανταλλάςςει πλθροφορίεσ με οποιαδιποτε άλλθ γραμμι διαφλου μζςω τθλεγραφθμάτων. Κάκε κφρια γραμμι μπορεί να αποτελείται μζχρι και 4 τμιματα γραμμισ ςε κακζνα από τα οποία μποροφν να ςυνδεκοφν μζχρι 64 ςυςκευζσ διαφλου. Κάκε τμιμα γραμμισ απαιτεί ζνα κατάλλθλο τροφοδοτικό που κα τοποκετθκεί ςτον πίνακα ανάλογα με τθν ςυνολικι κατανάλωςθ των ςυςκευϊν. Όλεσ οι μορφζσ ςυνδεςμολογίασ των ςυνδρομθτϊν - ςυςκευϊν είναι αποδεκτζσ ζκτοσ από αυτιν του κλειςτοφ βρόγχου. 6

15 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Εικόνα 3: Σοπολογία γραμμισ Σοπολογία περιοχισ ε μεγάλεσ εγκαταςτάςεισ όπου υπάρχουν πολλζσ ςυςκευζσ, μζχρι 15 δευτερεφουςεσ γραμμζσ μποροφν να ςυνδεκοφν ςε μια κφρια γραμμι μζςω ενόσ προςαρμοςτι γραμμισ (Line Coupler) και να δθμιουργιςουν μια τοπολογία που ονομάηεται περιοχι. Κάκε γραμμι, ςυμπεριλαμβανόμενθσ και τθσ κφριασ γραμμισ, πρζπει να ζχει ζνα ξεχωριςτό τροφοδοτικό Σοπολογία πολλών περιοχών Εικόνα 4: Σοπολογία περιοχισ ε πολφ μεγάλεσ εγκαταςτάςεισ, όπου υπάρχουν εκατοντάδεσ ι και χιλιάδεσ ςυςκευζσ που πρζπει να ςυνδεκοφν, και δεν φκάνει μια περιοχι, θ εγκατάςταςθ μπορεί να επεκτακεί χρθςιμοποιϊντασ μια γραμμι περιοχισ που μζςω του προςαρμοςτι γραμμισ (Backbone Coupler) ςυνδζει μζχρι 15 περιοχζσ. 7

16 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Εικόνα 5: Σοπολογία πολλϊν περιοχϊν Με αυτόν τον τρόπο μποροφν να ςυνδεκοφν ςτθν εγκατάςταςθ παραπάνω από ςυςκευζσ διαφλου. 2.3 ΑΣΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΔΙΕΤΝΘΤΗ Η φυςικι διεφκυνςθ εξυπθρετεί ςτθν αναγνϊριςθ των ςυνδρομθτϊν και περιγράφει τθν διάταξθ τουσ ςτθν τοπολογία του διαφλου. Κάκε ςυνδρομθτισ του διαφλου (ςυςκευι) κατά τον προγραμματιςμό τθσ εγκατάςταςθσ παίρνει τθν δικιά του μοναδικι φυςικι διεφκυνςθ, ϊςτε να ξεχωρίηει από τουσ άλλουσ ςυνδρομθτζσ. Η φυςικι διεφκυνςθ αποτελείται από τρεισ αρικμοφσ χωριςμζνουσ με τελείεσ. Ο πρϊτοσ αρικμόσ ορίηει ςε ποια περιοχι ανικει ο ςυνδρομθτισ, ο δεφτεροσ ςε ποια γραμμι και ο τρίτοσ δίνει τον αρικμό του ςυνδρομθτι ςτθ γραμμι. Η φυςικι διεφκυνςθ ζχει τθ μορφι, όπωσ δείχνει θ παρακάτω εικόνα: Περιοχι (4bit) Γραμμι (4bit) - υνδρομθτισ (1byte) Εικόνα 6: Δομι φυςικισ διεφκυνςθσ 8

17 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Η ατομικι διεφκυνςθ δεν ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία κατά τθν κανονικι λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ παρά μόνο μετά τθν εγκατάςταςθ για τθν: Διάγνωςθ, διόρκωςθ των ςφαλμάτων. Μετατροπι τθσ εγκατάςταςθσ με νζο προγραμματιςμό. Ο οριςμόσ τθσ φυςικισ διεφκυνςθσ των ςυςκευϊν μπορεί να γίνει είτε αυτόματα από το πρόγραμμα ETS3 κατά τθν ειςαγωγι τθσ ςυςκευισ ςτο ζργο, είτε χειροκίνθτα από τον προγραμματιςτι ανά ςυςκευι κατά τθν δθμιουργία του ζργου. 2.4 ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΟΜΑΔΩΝ Η επικοινωνία μεταξφ των ςυςκευϊν ςε μια εγκατάςταςθ πραγματοποιείται μζςω των διευκφνςεων ομάδων. τθν πράξθ, για τθν κυκλοφορία των τθλεγραφθμάτων και τθν επικοινωνία μεταξφ των ςυςκευϊν χρθςιμοποιείται θ λογικι διεφκυνςθ ι διεφκυνςθ ομάδασ, που δεν κακορίηεται από τθν τοπολογία αλλά από το πρόγραμμα ETS3. Η διεφκυνςθ ομάδασ αποτελείται από δφο ι τρία μζρθ τα οποία δθμιουργοφνται από αρικμοφσ και αντίςτοιχα ονομάηονται δομι 2 επιπζδων (0/0) ι 3 επιπζδων (0/0/0), αυτό κακορίηεται από το πρόγραμμα. ε κάκε ζργο κα πρζπει να δθμιουργοφνται τόςεσ διευκφνςεισ ομάδασ όςο και οι λειτουργίεσ που απαιτοφνται. Για παράδειγμα ο ζλεγχοσ onoff ενόσ φωτιςτικοφ ςτθν κουηίνα χρειάηεται μια διεφκυνςθ ομάδασ π.χ. τθν 3/1/2. Ο μελετθτισ τθσ εγκατάςταςθσ κακορίηει τθν ονομαςία τουσ. Εικόνα 7: Δομι διεφκυνςθσ ομάδασ Οι ενεργοποιθτζσ μποροφν να ακοφςουν ςε διάφορεσ διευκφνςεισ ομάδων. Ωςτόςο οι αιςκθτιρεσ μποροφν να ςτείλουν μονό μια διεφκυνςθ ομάδασ ανά τθλεγράφθμα. Κατά τον προγραμματιςμό τθσ εγκατάςταςθσ με το ETS3 κακορίηεται για κάκε ςυνδρομθτι ςε ποια ι ποιεσ διευκφνςεισ ομάδων κα ανταποκρίνεται. Η διεφκυνςθ ομάδασ αποςτζλλεται με κάκε 9

18 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' τθλεγράφθμα που ζχει προγραμματιςτεί, και όταν ζνασ ςυνδρομθτισ ακοφει ςτον δίαυλο ζνα τθλεγράφθμα, το αποδζχεται μόνο εφόςον θ διεφκυνςθ ομάδασ του τθλεγραφιματοσ ανταποκρίνεται με τθν δικι του και φυςικά θ μετάδοςθ είναι ςωςτι, αλλιϊσ το αγνοεί. 2.5 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ ΟΜΑΔΑ Οι ομάδεσ διευκφνςεων που ζχουν δθμιουργθκεί ςυνδυάηονται με τα ςτοιχεία επικοινωνίασ των ςυνδρομθτϊν για να επικοινωνιςουν μεταξφ τουσ οι ςυνδρομθτζσ (ςυςκευζσ). Σα αντικείμενα επικοινωνίασ ομάδασ είναι περιοχζσ μνιμθσ ςτισ ςυςκευζσ bus. Σο μζγεκοσ αυτϊν των αντικειμζνων μπορεί να είναι μεταξφ 1 bit και 14 bytes. Σο μζγεκοσ των αντικειμζνων ομάδασ εξαρτάται από τθ λειτουργία τουσ. Για μία λειτουργία διακόπτθ (on/off φωτιςτικό) υπάρχουν μόνο δφο καταςτάςεισ (0 και 1), άρα απαιτείται 1 bit αντικείμενο ομάδασ για διακοπτικζσ λειτουργίεσ. Σα δεδομζνα που εμπλζκονται ςτθ μετάδοςθ κειμζνου είναι περιςςότερο περιεκτικά και ςυνεπϊσ χρθςιμοποιοφνται αντικείμενα ομάδασ με μζγιςτο μζγεκοσ 14 bytes. Σο πρόγραμμα ETS3 επιτρζπει τθ ςφνδεςθ αντικειμζνων με το ίδιο μζγεκοσ μόνο χρθςιμοποιϊντασ τισ διευκφνςεισ ομάδων. Σζλοσ αν κατά τον προγραμματιςμό ςυνδεκοφν ςτοιχεία επικοινωνίασ που ζχουν διαφορετικό τφπο δεδομζνων με τθν ίδια διεφκυνςθ ομάδασ τότε εντοπίηεται το ςφάλμα από το πρόγραμμα και δεν επιτρζπεται θ ςφνδεςθ. 2.6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Για κάκε ςυνδρομθτι υπάρχουν πολλζσ δυνατότθτεσ χριςθσ και εφαρμογϊν. Κάκε καταςκευαςτισ KNX προϊόντων δθμιουργεί και τα αντίςτοιχα με τα προϊόντα προγράμματα. Σα προγράμματα αυτά περιλαμβάνονται ςτθν βάςθ δεδομζνων του καταςκευαςτι και ειςάγονται ςτο κφριο πρόγραμμα ETS3 με ςκοπό τθν παραμετροποίθςθ των ςυςκευϊν αυτϊν ανάλογα με τθν εγκατάςταςθ. 10

19 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Α3) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ KNX ΟΡΟΦΟ-ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΟ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ Η τεχνολογία ΚΝΧ είναι παγκοςμίωσ το μόνο ανοιχτό πρότυπο για οικιακό και κτιριακό ζλεγχο όπωσ αναφζρκθκε προθγουμζνωσ. υμμορφϊνεται με το Ευρωπαϊκό πρότυπο (CENELEC EN και CEN EN ), το Διεκνζσ πρότυπο (ISO/IEC ), το Κινζηικο πρότυπο (GB/Z 20965) και το Αμερικάνικο πρότυπο (ANSI/ASHRAE 135). Κατά ςυνζπεια ο KNX Partner (Πιςτοποιθμζνοσ εγκαταςτάτθσ KNX) είναι πιςτοποιθμζνοσ ςε μία διεκνϊσ αναγνωριςμζνθ και προτυποποιθμζνθ τεχνολογία. Η τεχνολογία ΚΝΧ είναι ανεξάρτθτθ καταςκευαςτι. Κατά ςυνζπεια ο KNX Partner ζχει κυριολεκτικά ςτα χζρια του, μία τεράςτια γκάμα ΚΝΧ προϊόντων για να ςυνκζςει μία πλιρθ τεχνικι λφςθ ςτα πεδία του οικιακοφ και κτιριακοφ ελζγχου, αυτοματιςμοφ, ενεργειακισ διαχείριςθσ και όχι μόνο. Μζςω ενόσ λογιςμικοφ, του ETS o KNX Partner ζχει τθ δυνατότθτα να προγραμματίςει και να κζςει ςε λειτουργία περιςςότερεσ από ομάδεσ προϊόντων. Ο ΚΝΧ Partner είναι διεκνϊσ αναγνωριςμζνοσ και μπορεί να χρθςιμοποιεί τo διεκνϊσ αναγνωριςμζνο λογότυπο ςτισ επαγγελματικζσ του κάρτεσ και ςτα εταιρικά του ζγγραφα. O KNX Partner ζχει τθ δυνατότθτα να εργαςτεί ς' όλο τον κόςμο αφοφ θ τεχνολογία ΚΝΧ είναι άμεςα αναγνωρίςιμθ από τθν παγκόςμια αγορά. Οι υψθλζσ απαιτιςεισ του ζργου, ζκαναν αναγκαία τθ χριςθ πιςτοποιθμζνου και εξειδικευμζνου Ηλεκτρολόγου Μθχανικοφ που κα πραγματοποιοφςε τθν μελζτθ, επίβλεψθ και καταςκευι τθσ KNX εγκατάςταςθσ. Ο μελετθτισ και εγκαταςτάτθσ του υπό μελζτθ ζργου ιταν υποχρεωτικό να είναι ζμπειροσ, πλιρωσ καταρτιςμζνοσ και πιςτοποιθμζνοσ τόςο ςε κεωρθτικό, όςο και ςε πρακτικό επίπεδο για να μπορζςει να ικανοποιιςει τισ ανάγκεσ του ζργου και να αντιμετωπίςει τυχόν δυςκολίεσ και προβλιματα κατά τθ διάρκεια περάτωςισ του. Σο ζτοσ 2008, ζγινε θ ανζγερςθ μιασ τετραϊροφθσ οικοδομισ ςτα Γιαννιτςά, και ο ιδιοκτιτθσ του διαμερίςματοσ του τελευταίου ορόφου, είχε τθν επικυμία θ θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ τθσ οικίασ του να μθν είναι ςτα πλαίςια τθσ ςυμβατικισ, άλλα μια KNX εγκατάςταςθ. τθ φάςθ καταςκευισ των τοιχοποιιϊν τθσ υπό ανζγερςθ οικοδομισ, ζλαβε χϊρα θ μελζτθ τθσ KNX εγκατάςταςθσ ςε πλιρθ και απόλυτθ ςυνεργαςία με τουσ 11

20 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' ιδιοκτιτεσ ϊςτε να λθφκοφν υπόψθ οι ανάγκεσ και οι απατιςεισ τουσ. Με βάςθ τθν αρχικι μελζτθ επιλζχτθκαν : Οι λειτουργίεσ που κα γίνονται ςε κάκε χϊρο και οι ςυςκευζσ του διαφλου που κα χρθςιμοποιθκοφν (π.χ. αρικμόσ των φωτιςτικϊν ςθμείων, ρολϊν, τρόποσ ελζγχου κλπ.). Η κζςθ και το μζγεκοσ του πίνακα ϊςτε να λθφκοφν υπόψθ μελλοντικζσ επεκτάςεισ και προςκικεσ. Σο είδοσ τθσ κζρμανςθσ και ο ζλεγχοσ τθσ. Σο ςφςτθμα αςφαλείασ (ςυναγερμόσ, κάμερεσ CCTV). Εικόνα 8: Κάτοψθ όροφο διαμερίςματοσ Σο υπό μελζτθ όροφο - διαμζριςμα, αποτελείται από τζςςερα δωμάτια, δφο μπάνια, ςαλόνι τραπεηαρία (ενιαίοσ χϊροσ), κουηίνα, βεςτιάριο, αποκικθ και είναι ςυνολικισ 12

21 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' δομθμζνθσ επιφάνειασ 130,00τ.μ. περίπου. Οι χϊροι αυτοί φαίνονται αναλυτικά ςτθν παραπάνω αρχιτεκτονικι κάτοψθ. Όπωσ ςε όλεσ τισ εςωτερικζσ θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ ζτςι και ςτθν καταςκευι μιασ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ διαφλου ιςχφουν οι γνωςτοί κανόνεσ αςφαλείασ. Μετά το πζρασ τθσ μελζτθσ και του υπολογιςμοφ του ςυνολικοφ φορτίου, τοποκετικθκε καλϊδιο παροχισ 5Χ10+1,5 mm² ΝΤΤ από τον μετρθτι ςτον κεντρικό πίνακα, εφόςον ηθτικθκε παροχι τριφαςικι Νο2 και μετρθτισ για νυχτερινό τιμολόγιο από τθν ΔΕΗ ςυνολικισ ιςχφοσ 25 KVA. Οι βαςικοί λόγοι για τθν επιλογι τθσ τριφαςικισ παροχισ είναι θ τριφαςικι αντλία κερμότθτασ που επιλζχτθκε για τθν κζρμανςθ και τον δροςιςμό του ςπιτιοφ, κακϊσ και το μζγεκοσ του διαμερίςματοσ. Λόγω του μικροφ αρικμοφ ςυςκευϊν διαφλου < 64τεμάχια θ τοπολογία αποτελείται από μία γραμμι διαφλου. Ο θλεκτρολογικόσ πίνακασ είναι χωνευτόσ και ζχει τοποκετθκεί μζςα ςτθν αποκικθ τθσ οικίασ, είναι τθσ εταιρίασ HAGER και ζχει χωρθτικότθτα για 144 αυτόματεσ αςφάλειεσ. Οι αγωγοί ιςχυρϊν ρευμάτων ζχουν απομονωκεί κατάλλθλα από τουσ αγωγοφσ του διαφλου, ενϊ οι αντίςτοιχεσ ςυςκευζσ τοποκετικθκαν ςτο κάτω μζροσ του πίνακα και όχι πάνω από ςυςκευζσ που εκπζμπουν κερμότθτα. τθν θλεκτρικι εγκατάςταςθ τθσ κατοικίασ ζχουν τοποκετθκεί τα εξισ KNX - υλικά: 3.2 ΤΛΙΚΑ ΚΝΧ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Αρχικά ςτο εςωτερικό του θλεκτρολογικοφ πίνακα ζχουν τοποκετθκεί τα υλικά που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω: Τλικά Πίνακα Σροφοδοτικό EIB/KNX Για τθν τροφοδοςία τθσ μοναδικισ γραμμισ-διάυλου τθσ εγκατάςταςθσ επιλζχκθκε το τροφοδοτικό EIB-Power Supply, 640 ma, MDRC τθσ ABB. Σοποκετικθκε ςτον πίνακα και τροφοδοτεί τθν γραμμι με τάςθ εξόδου DC 28 30V (SELV) και με ζνταςθ ρεφματοσ ανάλογα με τισ απαιτιςεισ των ςυςκευϊν μζχρι 640mA. Διακζτει ενςωματωμζνο πθνίο για τθν αποφυγι τθσ απόςβεςθσ των τθλεγραφθμάτων επικοινωνίασ (κλζμα κόκκινθ-μαφρθ) και μπορεί να τροφοδοτιςει μία ακόμθ δεφτερθ γραμμι με τθν παρεμβολι ενόσ εξωτερικοφ πθνίου (κλζμα άςπρθ-κίτρινθ). 13

22 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Εικόνα 9: Σροφοδοτικό EIB/KNX Επιπλζον, διακζτει προςταςία για διαρκζσ βραχυκφκλωμα και δυνατότθτα απόςβεςθσ μικρϊν διακοπϊν τάςεωσ με τθν βοικεια ενόσ ρυκμιςτι (buffer), ο οποίοσ μπορεί να τροφοδοτιςει το κφκλωμα για 100 msec χωρίσ τροφοδοςία από το δίκτυο. Είναι τφπου Ν, που ςθμαίνει ότι ζχει τισ ίδιεσ διαςτάςεισ των μικρο - αυτομάτων και υλικϊν πινάκων Ν, και διακζτει φωτεινζσ ενδείξεισ για κανονικι λειτουργία και υπερφόρτιςθ. Με το τροφοδοτικό αυτό είναι δυνατι θ ςφνδεςθ μζχρι 64 ςυςκευϊν με μζγιςτθ ιςχφ των 200mW. Σο ςυγκεκριμζνο τροφοδοτικό προςτατεφεται από μια αυτόματθ αςφάλεια Β 10 A τθσ LEGRAND και θ τροφοδοςία των 230 V γίνεται ςτο πάνω μζροσ του τροφοδοτικοφ με καλϊδιο 3Χ1,5 mm, ενϊ θ ζξοδοσ τθσ χαμθλισ τάςθσ για τθν τροφοδοςία του δίαυλου είναι από το κάτω μζροσ όπωσ προκφπτει και από τθν παραπάνω εικόνα Κλζμα διαφλου Η κλζμα διαφλου χρθςιμοποιείται για : Διακλάδωςθ του καλωδίου διαφλου. Επζκταςθ του καλωδίου διαφλου. Προςταςία των άκρων του καλωδίου διαφλου. φνδεςθ του καλωδίου διαφλου ςε ςυςκευζσ διαφλου. 14

23 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Εικόνα 10: Κλζμα διαφλου Πρόκειται για μια διπολικι κλζμα με χρωματιςμό για τθν ςιμανςθ τθσ πολικότθτασ. τθν κόκκινθ κλζμα κα ςυνδεκεί το κόκκινο καλϊδιο (+) ενϊ ςτθν μαφρθ κλζμα κα ςυνδεκεί το μαφρο καλϊδιο (-). ε κάκε κλζμα μποροφν να ςυνδεκοφν μζχρι τζςςερα καλϊδια 0.8m. τθν παροφςα εγκατάςταςθ υπάρχουν τοποκετθμζνεσ περίπου 70 κλζμμεσ ςτισ ςυςκευζσ του πίνακα, ςτουσ αιςκθτιρεσ (π.χ. διακόπτεσ), και ςτα μπουάτ για τθν διακλάδωςθ του καλωδίου διαφλου υςκευι Επικοινωνίασ (Φυςικι Διεφκυνςθ ) Η ςφνδεςθ και θ επικοινωνία του PC με τθν εγκατάςταςθ ΚΝΧ μπορεί να γίνει με ςειριακι κφρα (RS 232) ι USB. Για τθν εγκατάςταςθ επιλζχκθκε θ ςυςκευι USB/S 1.1 τθσ ABB. Σοποκετικθκε ςε ράγα ςτον πίνακα και μζςω τθσ κφρασ USB που διακζτει πραγματοποιείται θ επικοινωνία του προγράμματοσ ETS3 με τουσ ςυνδρομθτζσ bus μζςω τθσ γραμμισ. Η επικοινωνία είναι απαραίτθτθ μόνο κατά τθν διάρκεια του αρχικοφ προγραμματιςμοφ τθσ εγκατάςταςθσ, για μελλοντικι τροποποίθςθ τθσ εγκατάςταςθσ ι για καταγραφι τθλεγραφθμάτων Απαγωγζασ υπζρταςθσ γραμμισ Εικόνα 11: υςκευι Επικοινωνίασ Ο απαγωγζασ υπζρταςθσ είναι μια θλεκτρολογικι κλζμα προςταςίασ από υπερτάςεισ που χρθςιμοποιείται ςαν δευτερεφουςα προςταςία και πρζπει να πλθρεί τισ παρακάτω απαιτιςεισ: ονομαςτικό ρεφμα εκκζνωςθσ τουλάχιςτον 5 ka (8/20 μs). 15

24 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Επίπεδο προςταςίασ < 350 V. Πιςτοποιθμζνο κατά ΚΝΧ. Ο απαγωγζασ υπζρταςθσ είναι μια ςυμμετρικι ςυςκευι αςφαλείασ που εκκενϊνει και τουσ δυο αγωγοφσ bus, ϊςτε να αποφεφγονται μεγάλεσ διαφορζσ τάςεισ. Σοποκετείται ςτον κεντρικό πίνακα και μζςω μιασ κλζμμασ ενϊνεται με τθν γραμμι (καλϊδιο) bus. Ο κόκκινοσ και ο μαφροσ αγωγόσ ενϊνεται με τον αντίςτοιχο κόκκινο και μαφρο τθσ γραμμισ, ενϊ ο τρίτοσ αγωγόσ πράςινου χρϊματοσ ςυνδζεται με τθν κλζμα (μπάρα) γείωςθσ του πίνακα τθσ εγκατάςταςθσ. Εικόνα 12: Απαγωγζασ υπζρταςθσ γραμμισ Επίςθσ μζςα ςτον πίνακα ζχουν τοποκετθκεί απαγωγείσ υπερτάςεων τόςο ςτουσ αγωγοφσ φάςθσ, αλλά και ςτον ουδζτερο αγωγό, και είναι ςυνολικά τζςςερα (4) τεμάχια τθσ εταιρίασ LEGRAND υςκευζσ εξόδων Οι ςυςκευζσ εξόδων ελζγχουν τθ λειτουργία των καταναλωτϊν με βάςθ τισ εντολζσ που δζχονται μζςα από το δίαυλο, ελζγχοντασ τθν τάςθ 230/400V. Επομζνωσ εκτόσ από τθν ςφνδεςθ τουσ μζςω καλωδίου με τον δίαυλο, ζχουν και ςφνδεςθ με τθν γραμμι ιςχφοσ και ζξοδο προσ τουσ καταναλωτζσ που κζλουν να ελζγξουν. Οι ςυςκευζσ αυτζσ ονομάηονται ενεργοποιθτζσ ι δυαδικζσ ζξοδοι και χρθςιμοποιοφνται για τον ζλεγχο μεταγωγισ ωμικϊν, επαγωγικϊν και χωρθτικϊν φορτίων, όπωσ λάμπεσ πυράκτωςθσ, φκοριςμοφ, θλεκτροβάνεσ κζρμανςθσ, ρευματοδοτϊν, κινθτιρων, μεταςχθματιςτϊν κλπ. μζςω του ςυςτιματοσ εγκατάςταςθσ KNX. τον πίνακα ζχουν τοποκετθκεί οι παρακάτω ενεργοποιθτζσ: 1) Ενεργοποιθτισ 8 εξόδων 10 A (Switch Actuator, 8-fold, 10 AX, MDRC τθσ ΑΒΒ). Ο ςυγκεκριμζνοσ ενεργοποιθτισ που ζχει χρθςιμοποιθκεί ςτθν εγκατάςταςθ και φαίνεται ςτθν εικόνα παρακάτω είναι οκτϊ εξόδων με μζγιςτο ρεφμα για κάκε ζξοδο τα 10 Α και χρθςιμοποιείται κυρίωσ για τον ζλεγχο φωτιςτικϊν. υνολικά μζςα ςτον θλεκτρολογικό πίνακα ζχουν τοποκετθκεί τζςςερισ ενεργοποιθτζσ ςτισ εξόδουσ των οποίων ζχουν ςυνδεκεί τα φωτιςτικά ςϊματα τθσ κατοικίασ. 16

25 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Εικόνα 13: Ενεργοποιθτισ 8 εξόδων 10 A Η κάκε ζξοδοσ(α,β,c,d,e,f,g,h) μπορεί να προγραμματιςτεί ανεξάρτθτα από το πρόγραμμα και πάνω ςτθν ςυςκευι υπάρχουν διακόπτεσ για τθν χειροκίνθτθ λειτουργία τθσ εξόδου και ςιμανςθ όταν ενεργοποιθκεί αυτι. Επίςθσ κάκε ζξοδοσ του ενεργοποιθτι κατά τθν είςοδο τθσ φάςθσ προςτατεφεται από μια αυτόματθ αςφάλεια Β 10 A τθσ εταιρίασ LEGRAND. Από τον καταςκευαςτι δίνονται τα μζγιςτα φορτία που μποροφν να ςυνδεκοφν για κάκε ζξοδο αντίςτοιχα: Λαμπτιρεσ πυρακτϊςεωσ με μζγιςτο φορτίο τα 1200 W. Λαμπτιρεσ φκοριςμοφ T5 / Σ8 με μζγιςτο φορτίο τα 800 W. Λαμπτιρεσ αλογόνου χαμθλισ τάςθσ με επαγωγικό μεταςχθματιςτι με μζγιςτο φορτίο τα 800 W. Λαμπτιρεσ αλογόνου 230 V με μζγιςτο φορτίο τα 1000 W. Λυχνίεσ ατμϊν υδραργφρου με μζγιςτο φορτίο τα 1000 W. Γενικά θλεκτρονικόσ μεταςχθματιςτισ με μζγιςτο φορτίο τα 1000 W 2) Ενεργοποιθτισ 8 εξόδων 16 A(Switch Actuator, 8-fold, 16 AX, MDRC τθσ ΑΒΒ). Ο ςυγκεκριμζνοσ ενεργοποιθτισ που ζχει χρθςιμοποιθκεί ςτθν εγκατάςταςθ και φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα είναι οκτϊ εξόδων με μζγιςτο ρεφμα για κάκε ζξοδο τα 16 Α και χρθςιμοποιείται για τον ζλεγχο των ρευματοδοτϊν του ςπιτιοφ. 17

26 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Η κάκε ζξοδοσ (Α,Β,C,D,E,F,G,H) μπορεί να προγραμματιςτεί ανεξάρτθτα από το πρόγραμμα και πάνω ςτθν ςυςκευι υπάρχουν διακόπτεσ για τθν χειροκίνθτθ λειτουργία τθσ εξόδου και ςιμανςθ όταν ενεργοποιθκεί αυτι. Επίςθσ κάκε ζξοδοσ του ενεργοποιθτι κατά τθν είςοδο τθσ φάςθσ προςτατεφεται από μια αυτόματθ αςφάλεια C 16 A τθσ εταιρίασ LEGRAND. Από τον καταςκευαςτι δίνονται τα μζγιςτα φορτία που μποροφν να ςυνδεκοφν για κάκε ζξοδο. Λαμπτιρεσ πυρακτϊςεωσ με μζγιςτο φορτίο τα 2330 W. Λαμπτιρεσ φκοριςμοφ T5 / Σ8 με μζγιςτο φορτίο τα 2300 W. Λαμπτιρεσ αλογόνου χαμθλισ τάςθσ με επαγωγικό μεταςχθματιςτι με μζγιςτο φορτίο τα 1200 W. Λαμπτιρεσ αλογόνου 230 V με μζγιςτο φορτίο τα 2300 W. Λυχνίεσ ατμϊν υδραργφρου με μζγιςτο φορτίο τα 2000 W. Γενικά θλεκτρονικόσ μεταςχθματιςτισ με μζγιςτο φορτίο τα 1500 W. Εικόνα 14: Ενεργοποιθτισ 8 εξόδων 16 A 3) Ενεργοποιθτισ 8 εξόδων 6 A(Switch Actuator, 8-fold, 6 AX, MDRC τθσ ΑΒΒ.). Ο ςυγκεκριμζνοσ ενεργοποιθτισ που ζχει χρθςιμοποιθκεί ςτθν εγκατάςταςθ και φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα είναι οκτϊ εξόδων με μζγιςτο ρεφμα για κάκε ζξοδο τα 6 Α και χρθςιμοποιείται για τον ζλεγχο τθσ κζρμανςθσ και μερικϊν φωτιςτικϊν ςθμείων. Η κάκε ζξοδοσ (Α,Β,C,D,E,F,G,H) μπορεί να προγραμματιςτεί ανεξάρτθτα από το πρόγραμμα. 18

27 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Επίςθσ κάκε ζξοδοσ του ενεργοποιθτι κατά τθν είςοδο τθσ φάςθσ προςτατεφεται από μια αυτόματθ αςφάλεια Β 6 A τθσ εταιρίασ LEGRAND. Εικόνα 15: Ενεργοποιθτισ 8 εξόδων 6 A 4) Ενεργοποιθτισ 4 εξόδων για ζλεγχο θλεκτροκίνθτων ρολών και τεντών (Shutter Actuator with Manual Operation JA/S M τθσ ΑΒΒ). τισ εξόδουσ των ενεργοποιθτϊν αυτϊν μποροφν να ςυνδεκοφν μοτζρ ρολϊν, τεντϊν, περςίδων, κουρτινϊν και εξαεριςμοφ ςε γραφεία, ςπίτια και αίκουςεσ ςυνεδρίων και να δθμιουργθκεί ζτςι ευχάριςτοσ φυςικόσ φωτιςμόσ κακϊσ και οι κατάλλθλεσ μικρό - κλιματικζσ ςυνκικεσ. υνολικά μζςα ςτον θλεκτρολογικό πίνακα ζχουν τοποκετθκεί δφο ενεργοποιθτζσ ςτισ εξόδουσ των οποίων ζχουν ςυνδεκεί οι τζντεσ και τα ρολά τθσ κατοικίασ. Ο ςυγκεκριμζνοσ ενεργοποιθτισ που ζχει χρθςιμοποιθκεί ςτθν εγκατάςταςθ και φαίνεται ςτθν εικόνα παρακάτω είναι τεςςάρων εξόδων με μζγιςτο ρεφμα για κάκε ζξοδο τα 6 Α. 19

28 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Εικόνα 16: Ενεργοποιθτισ 4 εξόδων για ζλεγχο θλεκτροκίνθτων ρολϊν και τεντϊν Η κάκε ζξοδοσ μπορεί να προγραμματιςτεί ανεξάρτθτα από το πρόγραμμα και πάνω ςτθν ςυςκευι υπάρχουν πλικτρα για τθν χειροκίνθτθ λειτουργία τθσ εξόδου και φωτιςμόσ LED για να δειχτεί τρζχουςα κατεφκυνςθ τθσ κίνθςθσ κάτω ι πάνω. Επίςθσ κάκε ζξοδοσ του ενεργοποιθτι κατά τθν είςοδο τθσ φάςθσ προςτατεφεται από μια αυτόματθ αςφάλεια Β 10 A τθσ εταιρίασ LEGRAND. 5) Ενεργοποιθτισ 2 εξόδων για ρφκμιςθ φωτιςμοφ (Universal Dim Actuator, MDRC UD/S τθσ ABB). Ο ςυγκεκριμζνοσ ενεργοποιθτισ που ζχει χρθςιμοποιθκεί ςτθν εγκατάςταςθ και φαίνεται ςτθν εικόνα παρακάτω χρθςιμοποιείται για τθ ρφκμιςθ τθσ ζνταςθσ του φωτιςμοφ ςε λαμπτιρεσ. φμφωνα με τον καταςκευαςτι θ ςυμπαγισ αυτι ςυςκευι μπορεί να λειτουργιςει δφο ανεξάρτθτεσ ομάδεσ φωτιςμοφ με μζχρι 300 W μζγιςτθ ιςχφσ για το κακζνα. Εάν λειτουργιςει μόνο μια ζξοδοσ μόνο, τότε θ ιςχφσ εξόδου αυξάνεται ζωσ 500 W. τθν ζξοδο του ρυκμιςτι μποροφν να ςυνδεκοφν λαμπτιρεσ πυρακτϊςεωσ, 230 V λάμπεσ αλογόνου και οι λαμπτιρεσ αλογόνου χαμθλισ τάςθσ. Επίςθσ κάκε ζξοδοσ του ενεργοποιθτι κατά τθν είςοδο τθσ φάςθσ προςτατεφεται από μια αυτόματθ αςφάλεια Β 10 A τθσ εταιρίασ LEGRAND. Η ςυγκεκριμζνθ ςυςκευι ζχει πολφ χαμθλι ενεργειακι κατανάλωςθ μόλισ 4,5 W ςε πλιρεσ φορτίο και αυτό εμποδίηει τθν απαράδεκτθ κζρμανςι τθσ. Επίςθσ υπάρχει μζςω του προγράμματοσ ETS3, θ δυνατότθτα ρφκμιςθσ προκακοριςμζνων τιμϊν φωτεινότθτασ π.χ. 10%, 30%, 65%, 85% κλπ. Εικόνα 17: Ενεργοποιθτισ 2 εξόδων για ρφκμιςθ φωτιςμοφ 20

29 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Μετρθτισ Ενζργειασ (Φυςικι Διεφκυνςθ ) Για τθν μζτρθςθ τθσ ενζργειασ και τθσ ιςχφοσ τοποκετικθκε ςτον πίνακα ζνασ μετρθτισ EIB Delta-meter DZ+4180 WE τθσ εταιρίασ ΑΒΒ. Είναι ζνασ θλεκτρονικόσ τριφαςικόσ μετρθτισ ενζργειασ που τοποκετείται ςτθν ράγα DIN του πίνακα. το μπροςτινό κάτω μζροσ ζχει τθν επαφι ςφνδεςθσ με τθν KNX εγκατάςταςθ και επιτρζπει τθν απομακρυςμζνθ ανάγνωςθ των δεδομζνων του μετρθτι μζςω τθσ γραμμισ. Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με ςκοπό τθν τιμολόγθςθ τθσ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ, τθν ενεργειακι βελτιςτοποίθςθ με τθν παρακολοφκθςθ και απεικόνιςθ τθσ ιςχφσ και τθσ ενζργειασ ςε πραγματικό χρόνο. Για τθν λειτουργία του τοποκετικθκαν ςτον πίνακα 3 μεταςχθματιςτζσ ζνταςθσ με λόγο 100Α/5Α τθσ εταιρίασ ΑΒΒ. Ο μετρθτισ ζχει τα εξισ ειδικά χαρακτθριςτικά : Ακριβισ μζτρθςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ με τζςςερα ψθφία ( KWh ). Για δίκτυα 4 αγωγϊν με οποιοδιποτε τριφαςικό φορτίο. Ολοκλθρωμζνθ KNX διεπαφι (interface) για απομακρυςμζνθ ανάγνωςθ των ςτοιχείων των μετρθτϊν. Λειτουργία παρακολοφκθςθσ δικτφου: καταγραφι και απεικόνιςθ μζχρι 2 θλεκτρικϊν μετροφμενων μεταβλθτϊν. Ευανάγνωςτθ οκόνθ LCD, LED ζνδειξθ για τθν κατανάλωςθ ενζργειασ. Κλάςθ ακρίβειασ 1. Πλθροί τα πρότυπα IEC61036/ Εικόνα 18: Μετρθτισ Ενζργειασ το δεφτερο μζροσ τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ, που αφορά μετριςεισ ιςχφοσ και ενζργειασ τθσ κατοικίασ αναφζρονται οι επιμζρουσ ρυκμίςεισ που πραγματοποιικθκαν ςτον μετρθτι. Επίςθσ πριν τθν ειςαγωγι των φάςεων ςτο πάνω μζροσ του μετρθτι κακϊσ και για τουσ μεταςχθματιςτζσ ρεφματοσ,οι γραμμζσ προςτατεφονται από μια αυτόματθ αςφάλεια Β 10 A τθσ εταιρίασ LEGRAND θ κακεμιά. 21

30 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Διεπαφι (Interface) μεταξφ KNX εγκατάςταςθσ και δικτφου LAN (KNX over IP) (Φυςικι Διεφκυνςθ ) Η ςυςκευι IG/S 1.1 IP GATEWAY τθσ εταιρίασ ΑΒΒ που τοποκετικθκε ςτον θλεκτρικό πίνακα είναι μία διεπαφι (interface) για τθν ςφνδεςθ μεταξφ μιασ KNX εγκατάςταςθσ με το Ethernet (δίκτυο). Μζςω τθσ ςυςκευισ ανταλλάςςονται δεδομζνα μεταξφ των ςυςκευϊν τθσ KNX και των ςυςκευϊν του δίκτυο IP. Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ : α) για τθν ςφνδεςθ δυο ι περιςςοτζρων εγκαταςτάςεων EIB / KNX μεταξφ τουσ. β) ςαν προςαρμοςτισ γραμμισ / περιοχισ για τθν ταχεία ανταλλαγι τθλεγραφθμάτων μεταξφ των γραμμϊν / περιοχϊν χρθςιμοποιϊντασ το τοπικό δίκτυο LAN (10 Mbit). Εικόνα 19: φνδεςθ γραμμϊν μζςω δικτφου γ) με τθ βοικεια του προγράμματοσ ETS μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςαν κφρα επικοινωνίασ και προγραμματιςμοφ μζςω Ethernet (δικτφου) ι μζςω internet. 22

31 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Εικόνα 20: φνδεςθ γραμμϊν μζςω router δ) για να γίνεται αμφίδρομθ επικοινωνία μεταξφ του χριςτθ με τθν ΚΝΧ εγκατάςταςθ μζςω ενόσ προγράμματοσ οπτικοποίθςθσ. O χριςτθσ μζςω του υπολογιςτι του ςε ζνα εφκολο γραφικό περιβάλλον διαβάηει τισ τιμζσ των δεδομζνων που ςτζλνουν οι ςυνδρομθτζσ και αλλάηει τισ τιμζσ αυτζσ ςτζλνοντασ εντολζσ. Εικόνα 21: φνδεςθ γραμμϊν μζςω H/Y με πρόγραμμα οπτικοποίθςθσ. Η τροφοδοςία ιςχφοσ τθσ ςυςκευισ μπορεί να πραγματοποιθκεί μζςω 230 V AC ςτο πάνω μζροσ ι και μζςω και 12 V DC ςτο κάτω μζροσ. Η διεφκυνςθ IP μπορεί να είναι ςτακερι ι να αποδίδεται από ζναν διακομιςτι ι ακόμα και να ρυκμίηεται αυτόματα. Η ςφνδεςθ με τθν KNX εγκατάςταςθ γίνεται μζςω τθσ κλζμμασ bus, ενϊ θ ςφνδεςθ με το δίκτυο γίνεται μζςω κφρασ RJ 45. Εικόνα 22: Διεπαφι (KNX over IP). 23

32 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' υςκευζσ ειςόδου (Δυαδικι Είςοδοσ). Γενικά οι δυαδικζσ είςοδοι παρακολουκοφν γεγονότα ςυνικωσ δυο καταςτάςεων, όπωσ ανοικτι ι κλειςτι επαφι, φπαρξθ ι ανυπαρξία τάςεωσ και μεταφζρουν αντίςτοιχθ πλθροφορία ςτο δίαυλο. Σο είδοσ τθσ κατάςταςθσ που εντοπίηουν ςε κάκε είςοδο το μετατρζπουν ςε πλθροφορία, θ οποία ταξιδεφει ςτο δίαυλο και ενεργοποιεί αντίςτοιχα τισ εξόδουσ με τισ οποίεσ ζχουν προγραμματιςτεί να επικοινωνοφν. Η ςυςκευι τθσ εταιρίασ Robert bosch 6190 Meldereingang που τοποκετικθκε ςτον θλεκτρικό πίνακα βρίςκει εφαρμογι ωσ διεπαφι (interface) μεταξφ των αιςκθτιρων αςφάλειασ και KNX δικτφου. Η ςυςκευι διακζτει 4 ειςόδουσ, τισ λεγόμενεσ ομάδεσ ςθμάτων. Χρθςιμεφουν για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφνδεςθσ των πακθτικϊν ανιχνευτϊν (π.χ. μαγνθτικζσ επαφζσ ι αιςκθτιρεσ κραφςθσ κρυςτάλλων) ι για τθ ςφνδεςθ των επαφϊν ελεφκερθσ κίνθςθσ ςε εφαρμογζσ με αυξθμζνεσ απαιτιςεισ αςφαλείασ. Η ςυςκευι απαιτεί εξωτερικι (12 V DC SELV) βοθκθτικι τάςθ με τθν βοικεια του τροφοδοτικοφ NTU / S τθν παροφςα εγκατάςταςθ ςτισ ειςόδουσ τθσ ςυςκευισ ςυνδζονται οι μαγνθτικζσ επαφζσ από τισ πόρτεσ τθσ κατοικίασ υςκευζσ Ενδείξεων και Χειριςμών Εικόνα 23: υςκευι ειςόδου (Δυαδικι είςοδοσ) Ζνασ πλιρθσ ςυνδρομθτισ- διαφλου (π.χ. Dimmer διακόπτθσ θλεκτρικϊν ρολϊν, μπουτόν πολλαπλϊν λειτουργιϊν, πυρανίχνευςθσ,) αποτελείται από τρία διαφορετικά τμιματα : Προςαρμοςτισ διαφλου (ΒCU) Μονάδα επικοινωνίασ με το φορτίο ι με τον χριςτθ (ΑΜ) Πρόγραμμα εφαρμογισ (ΑΡ= Application program) Ο προςαρμοςτισ διαφλου και θ μονάδα επικοινωνίασ με το φορτίο ι με τον χριςτθ προςφζρονται ξεχωριςτά ι με κοινό περίβλθμα. Θα πρζπει όμωσ ςε κάκε περίπτωςθ να 24

33 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' προζρχονται από τον ίδιο καταςκευαςτι. τθν περίπτωςθ που τα δφο αυτά τμιματα είναι χωριςτά, τότε αυτά ςυνδζονται μεταξφ τουσ μζςω μίασ τυποποιθμζνθσ κφρασ επικοινωνίασ χριςτθ (AST). Αυτι θ κφρα AST των 10 ι 12 πόλων εξυπθρετεί ςτθν ανταλλαγι μθνυμάτων μεταξφ των δφο τμθμάτων (5 pins) και ςτθν τροφοδοςία ρεφματοσ τθσ μονάδασ επικοινωνίασ με το φορτίο ι με τον χριςτθ (2 pins). Εικόνα 24: Αιςκθτιρασ-bus όπου αποτελείται από τον προςαρμοςτι και τθν μονάδα επικοινωνίασ. Προςαρμοςτζσ διαφλου τισ βαςικζσ επομζνωσ ςυςκευζσ του ςυςτιματοσ υπάγονται οι προςαρμοςτζσ διαφλου. Είναι απαραίτθτοι ςε κάκε ςυνδρομθτι διαφλου, διότι τον ςυνδζουν και τον προςαρμόηουν με το διπολικό καλϊδιο επικοινωνίασ με τθ γραμμι διαφλου. Για ςυςκευζσ οι οποίεσ προορίηονται για χωνευτι τοποκζτθςθ υπάρχει ςαν ανεξάρτθτοσ. τθν εγκατάςταςθ χρθςιμοποιικθκε ο προςαρμοςτισ διαφλου, ο οποίοσ είναι κατάλλθλοσ για κουτιά εγκαταςτάςεωσ διαμζτρου 60mm για ςτερζωςθ με βίδεσ. ε αυτόν μποροφν να ςυνδεκοφν διάφορεσ ςυςκευζσ και τότε δθμιουργοφνται διαφόρων χριςεων και δυνατοτιτων ςυνδρομθτζσ διαφλου, όπωσ κφρεσ επικοινωνίασ, μπουτόν χειριςμοφ, αιςκθτιρεσ, ανιχνευτζσ κλπ, οι οποίοι κα αναφερκοφν ςτθν ςυνζχεια. Οι προςαρμοςτζσ διαφλου υπολογίηονται ςαν ςυνδρομθτζσ και προγραμματίηονται πάντα με βάςθ τθ ςυςκευι με τθν οποία ςυνοδεφεται μζςω του προγράμματοσ ETS3. υνολικά ςτθν κατοικία ζχουν τοποκετθκεί 13 προςαρμοςτζσ διαφλου 6120U τθσ εταιρίασ ΑΒΒ. 25

34 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Εικόνα 25: Προςαρμοςτισ διαφλου 1) Παιδικό Τπνοδωμάτιο 1 Δίπλα ςτθν πόρτα του υπνοδωματίου και ςε φψοσ 1,40 m από το δάπεδο μζςα ςε χωνευτό τυποποιθμζνο θλεκτρολογικό κυτίο,αρχικά ςυνδζκθκε ο παραπάνω προςαρμοςτισ διαφλου με το καλϊδιο διαφλου με τθν βοικεια τθσ κλζμασ. τθν ςυνζχεια μζςω τθσ κφρασ AST ςυνδζκθκε θ ςυςκευι ενδείξεων και χειριςμοφ Triton switch with thermostat (Φυςικι διεφκυνςθ ), με τρία πλικτρα και ενςωματωμζνο κερμοςτάτθ τθσ εταιρίασ Busch-Jaeger. Με τθν βοικεια του βοθκθτικοφ πλικτρου που βρίςκεται πάνω από τθν ζνδειξθ τθσ κερμοκραςίασ ο χριςτθσ μπορεί να ρυκμίηει τα όρια των κερμοκραςιϊν του υπνοδωματίου όποτε το επικυμεί κακϊσ και να αλλάηει τθν ρφκμιςθ του κερμοςτάτθ ςτισ καταςτάςεισ κανονικισ λειτουργίασ (comfort), νυχτερινισ λειτουργίασ (night) και λειτουργία αναμονισ (standby). 26

35 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Εικόνα 26: Triton switch with thermostat 2) Παιδικό Τπνοδωμάτιο 2 Ομοίωσ με το πρϊτο υπνοδωμάτιο τοποκετικθκε ο παραπάνω bus-προςαρμοςτισ με τθν ςυςκευι ενδείξεων και χειριςμοφ Triton switch with thermostat,με τρία πλικτρα και ενςωματωμζνο κερμοςτάτθ τθσ εταιρίασ Busch-Jaeger. 3) Γραφείο Ομοίωσ με το πρϊτο υπνοδωμάτιο τοποκετικθκε ο παραπάνω προςαρμοςτισ διαφλου με τθν ςυςκευι ενδείξεων και χειριςμοφ Triton switch with thermostat, με τρία πλικτρα και ενςωματωμζνο κερμοςτάτθ τθσ εταιρίασ Busch-Jaeger. Επίςθσ πίςω από το γραφείο χαμθλά δίπλα ςτουσ ρευματοδότεσ τοποκετικθκε μια χωνευτι κφρα USB μζςω ενόσ προςαρμοςτι διαφλου για τθν επικοινωνία του υπολογιςτι του χριςτθ με το δίκτυο bus. Η ςυςκευι επικοινωνίασ είναι θ 6123 USB 500 Solo τθσ εταιρίασ ΑΒΒ. Εικόνα 27: USB 500 Solo 4) Διάδρομοσ Τπνοδωματίων Δίπλα ςτθν πόρτα του μπάνιου των υπνοδωματίων και ςε φψοσ 1,40 m από το δάπεδο μζςα ςε χωνευτό τυποποιθμζνο θλεκτρολογικό κυτίο τοποκετικθκε ο προςαρμοςτισ διαφλου με τθν ςυςκευι ενδείξεων και χειριςμοφ 6325 Triton switch with LCD, με πζντε (5) πλικτρα και οκόνθ LCD ενδείξεων χειριςμϊν τθσ εταιρίασ Busch-Jaeger. 27

36 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Εικόνα 28: Triton switch with LCD 5) Κουηίνα το χϊρο τθσ κουηίνασ τοποκετικθκαν αντιδιαμετρικά δυο (2) ςυςκευζσ ενδείξεων και χειριςμοφ 6323 Triton switch with LCD, με τρία πλικτρα και οκόνθ LCD ενδείξεων χειριςμϊν τθσ εταιρίασ Busch-Jaeger. 6) αλόνι το χϊρο του ςαλονιοφ τοποκετικθκε μία (1) ςυςκευι ενδείξεων και χειριςμοφ 6323 Triton switch with LCD, με τρία πλικτρα και οκόνθ LCD ενδείξεων χειριςμϊν τθσ εταιρίασ Busch-Jaeger και μία (1) ςυςκευι χειριςμοφ 6325 Triton switch with LCD με πζντε πλικτρα και οκόνθ LCD ενδείξεων χειριςμϊν τθσ εταιρίασ Busch-Jaeger. 7) Διάδρομοσ Κρεβατοκάμαρασ το χϊρο του διαδρόμου που οδθγεί από κφριο μπάνιο ςτθν κρεβατοκάμαρα τοποκετικθκαν αντιδιαμετρικά ςτον χϊρο δυο (2) ςυςκευζσ ενδείξεων και χειριςμοφ 6325 Triton switch with LCD, με πζντε πλικτρα και οκόνθ LCD ενδείξεων χειριςμϊν τθσ εταιρίασ Busch-Jaeger. 28

37 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' 8) Διάδρομοσ Αποκικθ το χϊρο του διαδρόμου που οδθγεί από το ςαλόνι ςτο γραφείο ζξω από τθν αποκικθ τοποκετικθκε μία (1) ςυςκευι ενδείξεων και χειριςμοφ 6325 Triton switch with LCD, με πζντε πλικτρα και οκόνθ LCD ενδείξεων χειριςμϊν τθσ εταιρίασ Busch-Jaeger. 9) Κρεβατοκάμαρα Δίπλα ςτθν πόρτα τθσ κρεβατοκάμαρασ και ςε φψοσ 1,40 m από το δάπεδο μζςα ςε διπλό χωνευτό τυποποιθμζνο θλεκτρολογικό κυτίο τοποκετικθκε μία (1) ςφνκετθ ςυςκευι με οκόνθ LCD ενδείξεων και χειριςμοφ θ smart sensor τθσ εταιρίασ GIRA. Εικόνα 29: Smart sensor Η ςυςκευι Smart Sensor είναι μια ςφνκετθ μονάδα ελζγχου και λειτουργίασ για το ςφςτθμα KNX. Ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ λειτουργιϊν μποροφν εφκολα να ρυκμίηονται και να ελζγχονται, αυτό πραγματοποιείται με τθ βοικεια μιασ οκόνθσ LCD και ζνα πλικτρο λειτουργίασ για τθν περιςτροφι και τθν ςυμπίεςθ. Οι λειτουργίεσ που χρθςιμοποιοφνται ςυχνά μπορεί επίςθσ να κλθκοφν άμεςα με τθ βοικεια τεςςάρων πλικτρων (rocker) ςτθ ςυςκευι. Η ςυςκευι μπορεί να ελζγξει και να διαχειριςτεί μζχρι 12 εξόδουσ (φορτία) για κακζνα από τα 8 ςενάρια που μποροφν να αποκθκευκοφν ςτθν μνιμθ τθσ. Επιπλζον, περιζχει ζναν κερμοςτάτθ για τον ζλεγχο τθσ κζρμανςθσ και τθσ ψφξθσ ςτθν κρεβατοκάμαρα. 29

38 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' ε κανονικι λειτουργία θ οκόνθ του Smart Sensor εμφανίηει τθν θμερομθνία, τθν ϊρα και τθν τρζχουςα κερμοκραςία δωματίου. Ωςτόςο, με τισ κατάλλθλεσ ρυκμίςεισ μπορεί να ειςαχκεί και κάποιο κείμενο. Όταν το κουμπί είναι πατθμζνο λειτουργεί, θ οκόνθ τθσ ςυςκευισ και τίκεται αυτόματα ςε ενεργι κατάςταςθ και το ςφςτθμα μεταβαίνει ςτο κανονικό επίπεδο λειτουργίασ ςε ζνα επίπεδο χαμθλότερα από τθν αρχικι ζνδειξθ κερμοκραςίασ και θμερομθνίασ. Όταν το κουμπί λειτουργεί περιςτρζφεται και επιτρζπει τθν κφλιςθ του ςυςτιματοσ μζςω του μενοφ. Όταν πιζηεται, θ επιλογι ενόσ ςτοιχείου μενοφ επιβεβαιϊνεται. Η ςυςκευι τροφοδοτείται με ξεχωριςτι τάςθ από τθν εφεδρικι κλζμα του τροφοδοτικοφ ηεφγοσ (κίτρινο- άςπρο) και ςυνδζεται μζςω μιασ κλζμμασ με τον δίαυλο μόνο για τθν επικοινωνία τθσ. Μετά τον προγραμματιςμό με τθν βοικεια του ETS 3, όπωσ φαίνεται από τισ εικόνεσ ζχουν δθμιουργθκεί διάφορα ςενάρια, μερικά από αυτά είναι το γενικό ςβιςιμο όλων των φωτιςτικϊν ςθμείων τθσ κατοικίασ, τον γενικό χειριςμό των ρολϊν και άλλα. Η παραμετροποίθςθ τθσ οκόνθσ γίνεται με ειδικό λογιςμικό το οποίο ςυνεργάηεται με το κυρίωσ πρόγραμμα ETS3. Εικόνα 30: Smart sensor παραμετροποίθςθ 30

39 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' 10) Είςοδοσ - Σραπεηαρία το χϊρο τθσ ειςόδου δίπλα ςτθν εξϊπορτα τοποκετικθκε μία (1) ςυςκευι ενδείξεων και χειριςμοφ 6325 Triton switch with LCD, με πζντε πλικτρα και οκόνθ LCD ενδείξεων χειριςμϊν τθσ εταιρίασ Busch-Jaeger. Επίςθσ, πάλι ςτον χϊρο τθσ ειςόδου και δίπλα από τθν ςυρόμενθ πόρτα του ανελκυςτιρα θ οποία βρίςκεται μζςα ςτθν κατοικία και όχι όπωσ γίνεται ςυνικωσ ςτον κοινόχρθςτο χϊρο του κλιμακοςταςίου, τοποκετικθκε μία (1) ςφνκετθ ςυςκευι με οκόνθ αφισ. Εικόνα 31: SMART touch 6136/100C Η ςυςκευι SMART touch 6136/100C τθσ εταιρίασ ΑΒΒ είναι μια ςφνκετθ μονάδα ελζγχου και λειτουργίασ για το ςφςτθμα KNX. Ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ λειτουργιϊν μζχρι 210 ςυνολικά μποροφν εφκολα να ελεγχκοφν από 21 ανεξάρτθτεσ ςελίδεσ με τθ βοικεια μιασ οκόνθσ αφισ. τισ λειτουργίεσ αυτζσ περιλαμβάνεται φυςικά ο φωτιςμόσ, τα ρολά, οι τζντεσ, ο ενςωματωμζνοσ κερμοςτάτθσ του χϊρου, θ λειτουργία του ςυναγερμοφ ακόμα και θ οπτικοποίθςθ και καταγραφι των κερμοκραςιϊν όλων των χϊρων, τθσ ςτιγμιαίασ ιςχφσ, τθσ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ και των καταςτάςεων των μαγνθτικϊν επαφϊν. Η οκόνθ ζχει δζκτθ IR και ςυνοδεφεται από ζνα πλθκτρολόγιο για αςφρματθ χριςθ μερικϊν λειτουργιϊν. Η παραμετροποίθςθ τθσ οκόνθσ γίνεται με ειδικό λογιςμικό το οποίο ςυνεργάηεται με το κυρίωσ πρόγραμμα ETS3. Η ςυςκευι τροφοδοτείται με τάςθ 230 V και ςυνδζεται μζςω μιασ κλζμμασ με τον δίαυλο. τον μπροςτινό μζροσ τθσ οκόνθσ υπάρχει κφρα υποδοχισ για SD κάρτα για μεταφορά του προγράμματοσ. 31

40 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Ο προγραμματιςμόσ τθσ οκόνθσ κα αναλυκεί ςτο επόμενο κεφάλαιο. τισ παρακάτω εικόνεσ φαίνονται οι μερικζσ από τισ λειτουργίεσ τθσ οκόνθσ μετά τθν παραμετροποίθςθσ τθσ. Εικόνα 32: SMART touch 6136/100C παραμετροποίθςθ Εικόνα 33: SMART touch 6136/100C παραμετροποίθςθ Εικόνα 34: SMART touch 6136/100C παραμετροποίθςθ 32

41 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' 3.3 ΚΟΣΟΛΟΓΙΟ KNX ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ Σο κόςτοσ μιασ εγκατάςταςθσ KNX κατανζμεται ςε τζςςερα (4) βαςικά μζρθ: 1. υμβατικά υλικά. 2. υςκευζσ KNX. 3. Εργαςίεσ ςυμβατικισ εγκατάςταςθσ. 4. Προγραμματιςμόσ και κζςθ ςε λειτουργία των bus- ςυνδρομθτϊν. Για τον υπολογιςμό των τιμϊν των ςυςκευϊν χρθςιμοποιικθκαν οι αντίςτοιχοι τιμοκατάλογοι των διαφόρων εταιριϊν όπου ζγινε θ προμικειά τουσ. Για τον προχπολογιςμό του κόςτουσ προγραμματιςμοφ και κζςθσ ςε λειτουργία χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ με ποςοςτό επί του ςυνόλου του κόςτουσ των υλικϊν. Πρόκειται για μια απλοϊκι μζκοδοσ, θ οποία όμωσ ζχει πολλά περικϊρια λάκουσ είτε ςε βάροσ του πελάτθ, είτε ςε βάροσ του προγραμματιςτι. Ο ςωςτότεροσ τρόποσ χρζωςθσ πλζον είναι με χρζωςθ του πραγματικοφ χρόνου εργαςίασ. Για τον υπολογιςμό του κόςτουσ προγραμματιςμοφ με τθν τελευταία μζκοδο απαιτείται ιδιαίτερθ εμπειρία. Αναλυτικά, θ κοςτολόγθςθ τθσ εγκατάςταςθσ φαίνεται ςτον πίνακα που ακολουκεί : Καταςκευαςτισ Προϊόν Ποςότθτα Σιμι μονάδασ υνολικι τιμι Gira SmartSensor, ανκρακί 1 614,98 614,98 ABB Tροφοδοτικό 640 ma, MDRC 1 368,35 368,35 ABB Θφρα προγραμματιςμοφ USB, MDRC 1 248,91 248,91 ABB Απαγωγζασ υπερτάςεων 1 77,92 77,92 ABB Κλζμα ΕΙΒ μαφρθ-κόκκινθ 30 1,80 54,00 ABB Εντολοδοτοφμενοσ επαφζασ 8F, 10A, MDRC 4 414, ,05 ABB Εντολοδοτοφμενοσ επαφζασ 8F, 16A, MDRC 1 451,65 451,65 ABB Εντολοδοτοφμενοσ επαφζασ 8F, 6A, MDRC 1 361,21 361,21 Ελεγκτισ μθχανιςμϊν ςκίαςθσ με πλικτρα τοπικοφ 304,11 ABB χειριςμοφ, 4F, 230 V AC, MDRC 2 608,22 Dimmer λαμπτιρων πυρακτϊςεωσ-αλογόνου 2F, 371,36 ABB 300VΑ, MDRC 1 371,36 ABB Οκόνθ SMARTtouch, ζγχρωμθ , ,71 Κουτί χωνευτισ τοποκζτθςθσ οκονϊν LEAN- και 57,80 ABB SMART- touch 1 57,80 ABB Bus Coupler, FM 13 91, ,46 Busch Jaeger Triton-switch sensor 3-fold with thermostat, FM 3 290,40 871,20 Busch Jaeger Triton-switch sensor 3-fold with display, FM 3 252,30 756,90 Busch Jaeger Triton-switch sensor 5-fold with display, FM 5 330, ,00 ABB IP Router, MDRC 1 518,91 518,91 Robert bosch Δυαδικι είςοδοσ, 4F 1 238,87 238,87 33

42 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' ABB EIB Delta-meter DZ+4180 WE 1 191,69 191,69 ABB 6123 USB 500 Solo 1 74,46 74,46 Αρχικι τιμι ,64 Ποςοςτό ζκπτωςθσ 40% 7.213,00 Κόςτοσ προγραμματιςμοφ 17% 1.226,00 Σελικι τιμι 8.439, Σελικι τιμι με Φ.Π.Α. 23% Πίνακασ 1: Κοςτολόγθςθ KNX εγκατάςταςθσ Η παραπάνω τιμι περιλαμβάνει το κόςτοσ των δυο βαςικϊν μερϊν μιασ ΚΝΧ εγκατάςταςθσ τισ ςυςκευζσ KNX και τον προγραμματιςμό και τθν κζςθ λειτουργίασ των ςυςκευϊν. Σο κόςτοσ των δυο άλλων βαςικϊν μερϊν τα ςυμβατικά υλικά (πίνακασ, καλϊδια ιςχφοσ, αυτόματεσ αςφάλειεσ) κακϊσ και οι εργαςίεσ ςυμβατικισ εγκατάςταςθσ κα ιταν περίπου το ίδιο είτε θ εγκατάςταςθ γίνονταν με KNX τεχνολογία είτε με τον ςυμβατικό τρόπο. 34

43 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Α4) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΟΡΟΦΟ-ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΟ ΜΕ ΣΟ ETS3 PROFESSIONAL 4.1 ΓΕΝΙΚΑ Για τον ςχεδιαςμό και τον προγραμματιςμό μασ εγκατάςταςθσ KNX, οι Ηλεκτρολόγοι Μθχανικοί που αςχολοφνται με τθν μελζτθ επίβλεψθ εγκατάςταςθ μιασ τζτοιου είδουσ εγκατάςταςθσ, απαιτείται να είναι εφοδιαςμζνοι και εξοπλιςμζνοι με κατάλλθλο λογιςμικό πρόγραμμα, το οποίο να είναι ορκά δομθμζνο και εφκολο ςτθν χριςθ του. Σο λογιςμικό που χρθςιμοποιικθκε για τον προγραμματιςμό τθσ παροφςασ κατοικίασ (όροφο διαμερίςματοσ) είναι το ETS- 3 που τα αρχικά του ςθμαίνουν Engineering Tool Software (Εργαλείο-Λογιςμικό Μθχανικισ) και είναι ζνα εργαλείο- λογιςμικό ανεξάρτθτο του καταςκευαςτι και του προϊόντοσ, κατάλλθλο για το ςχεδιαςμό και τθ διαμόρφωςθ τθσ ζξυπνθσ οικίασ και των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων ελζγχου με το ςφςτθμα KNX. Επειδι θ εγκατάςταςθ περιζχει ςφνκετεσ ςυςκευζσ διαφλου (Οκόνθ τθσ εταιρίασ Gira, Οκόνθ αφισ τθσ εταιρίασ ABB) υπάρχουν για τθν παραμετροποίθςθ των ςυςκευϊν αυτϊν ειδικά προγράμματα τα οποία ενςωματϊνονται πάνω ςτο κφριο πρόγραμμα (Plug-in- Software),είναι δωρεάν και διακζςιμα από τισ ιςτοςελίδεσ των αντίςτοιχων εταιριϊν. 4.2 ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ETS ΚΑΙ ΑΔΕΙΕ ΧΡΗΗ Σο λογιςμικό ETS 3 Professional μπορεί να εγκαταςτακεί ςτον υπολογιςτι από CD εγκατάςταςθσ ι από το Internet από τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ Κατά τθν εγκατάςταςθ του ETS γίνεται επιλογι του μεγζκουσ τθσ, ςυνιςτάται πάντωσ να γίνεται πλιρθσ εγκατάςταςθ. Για το ETS 3 Professional διατίκενται τρεισ (3) άδειεσ χριςθσ: Demo : μζγιςτο ζνα ζργο μζχρι 20 ςυςκευζσ χωρίσ πρόςβαςθ ςτο δίαυλο. Trainee : μζγιςτο ζνα ζργο μζχρι 20 ςυςκευζσ ι πλιρθσ λειτουργία με ζνα χρονικό όριο. Full Version : πλιρθσ ζκδοςθ, απεριόριςτα ζργα με πολλζσ ςυςκευζσ. Supplementary version : αυτι θ ζκδοςθ προορίηεται ωσ πρόςκετθ άδεια για μια πλιρθ ζκδοςθ για ζνα δεφτερο υπολογιςτι. Σο ETS 3 Professional εγκακίςταται ολόκλθρο και για μια φορά. Σο πϊσ κα λειτουργιςει ςτθ ςυνζχεια εξαρτάται από ποιο κλειδί άδειασ χριςθσ κα ειςαχκεί και κα εγκαταςτακεί. Χωρίσ ειςαγωγι και εγκατάςταςθ κλειδιοφ χριςθσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ, το πρόγραμμα λειτουργεί ςτθν Demo ζκδοςθ. Σο κλειδί άδειασ χριςθσ για τθν πλιρθ ζκδοςθ κοςτίηει 950. Η ειςαγωγι και θ εγκατάςταςθ κλειδιοφ χριςθσ μπορεί να γίνει κατευκείαν κατά το ξεκίνθμα του ETS 3 ι από τθν επιλογι Help και μετά Licensing από τθ γραμμι των 35

44 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' μενοφ. Σο παράκυρο προςφζρει τθν επιλογι τθσ χοριγθςθσ άδειασ για πλιρθ ζκδοςθ, για ζκδοςθ εξάςκθςθσ ι για ςυμπλθρωματικι ζκδοςθ όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω. Εικόνα 35: Ειςαγωγι κλειδιοφ χριςθσ προγράμματοσ 4.3 ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΡΓΟΤ ΜΕ ΣΟ ETS-3 Εφόςον πραγματοποιθκεί θ εγκατάςταςθ του προγράμματοσ, ςτθ ςυνζχεια πρζπει να λάβουν χϊρα τα παρακάτω βιματα, ϊςτε να ολοκλθρωκεί το πρόγραμμα για να μπορζςει να ξεκινιςει ο ςχεδιαςμόσ. Αυτά είναι: Γίνονται οι απαραίτθτεσ βαςικζσ ρυκμίςεισ ςτο πρόγραμμα. Ειςάγονται οι βάςεισ δεδομζνων των προϊόντων που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν πραγματικι εγκατάςταςθ και εγκακίςτανται τα προγράμματα των ςφνκετων ςυςκευϊν. Δθμιουργείται το ςυγκεκριμζνο ζργο και ςυμπλθρϊνονται τα απαραίτθτα δεδομζνα. Οργανϊνεται θ δομι του ζργου(δομι ςπιτιοφ / τοπολογία διαφλου). Γίνεται ειςαγωγι των ςυςκευϊν ςτθ δομι του κτιρίου. Ρυκμίηονται οι παράμετροι των προϊόντων. Δθμιουργοφνται οι διευκφνςεισ ομάδασ. υνδζονται τα αντικείμενα επικοινωνίασ των προϊόντων με τισ διευκφνςεισ ομάδασ. Αντιςτοιχοφνται τα προϊόντα που ειςάγονται ςτισ λειτουργίεσ τουσ. Ελζγχεται ο ςχεδιαςμόσ του ζργου. Εκτφπωςθ του ζργο. Αποκικευςθ - εξαγωγι του ζργου. Παρακάτω ακολουκεί θ επεξιγθςθ των βθμάτων για τθν δθμιουργία του προγράμματοσ τθσ κατοικίασ ΒΑΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 36

45 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Μετά τθν εγκατάςταςθ και το άνοιγμα του προγράμματοσ τα ακόλουκα εξισ ςτοιχεία είναι πάντα διακζςιμα : Γραμμι των επιλογϊν (menu bar). Γραμμι εργαλείων (Toolbars), οι διακόπτεσ ςτθν γραμμι εργαλείων επιτρζπουν τθν άμεςθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν του προγράμματοσ. Παράκυρο εργαςίασ (Window). Ζνα ι περιςςότερα παράκυρα εργαςίασ παρουςιάηουν τισ διαφορετικζσ απόψεισ του ςυςτιματοσ. Γραμμι κατάςταςθσ (Status bar), δίνει πλθροφορίεσ για τθν τρζχουςα κατάςταςθ του ETS - 3. Οι βαςικότερεσ ρυκμίςεισ γίνονται απο το μενοφ Extras τθσ μπάρασ των μενοφ επιλζγεται θ επιλογι Options. Ο διάλογοσ Options είναι διαιρεμζνοσ ςε καρτζλεσ. Κάκε καρτζλα μπορεί να εμφανιςτεί επιλζγοντάσ τθν. Καρτζλα Presentation (παρουςίαςθ) : Με τθ ρφκμιςθ Language γίνεται θ επιλογι τθσ γλϊςςασ που για τθν επιφάνεια εργαςίασ του ETS 3 Professional και για τθ βάςθ δεδομζνων. τθν ςυνζχεια οι ρυκμίςεισ γίνονται ςε δφο τομείσ : General και Browser. Για τον τομζα General οι ρυκμίςεισ φαίνονται ςτθν παρακάτω εικόνα: Εικόνα 36: Ρυκμίςεισ τομζα General Show Splash Screen: Εδϊ ορίηεται εάν κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ του ETS 3 Professional κα πρζπει να εμφανίηεται θ αρχικι μάςκα ι όχι. Reload last active Workspace: Κατά τθν ζναρξθ του ETS 3 Professional επανεμφανίηονται τα ζργα και τα παράκυρα εργαςίασ, τα οποία λειτουργοφςαν ςτθν οκόνθ κατά το τελευταίο κλείςιμο του ETS 3. 37

46 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Allow multiple ETS instances: Κανονικά αυτι θ εντολι δεν επιλζγεται με το ςφμβολο επιβεβαίωςθσ, ακόμθ και αν το ETS 3 Professional ξανανοίξει. Ζτςι, αυτι εμφανίηεται ςτο ιδθ ανοιχτό πρόγραμμα. Προςοχι: Όταν ενεργοποιθκεί θ δυνατότθτα αυτι, είναι δυνατόν, μζςα από διαφορετικζσ ενεργοποιιςεισ του ETS 3, να γίνεται πρόςβαςθ ςε μία κοινι βάςθ δεδομζνων. Enable Undo, ενεργοποίθςθ: Η εντολι Enable Undo απαιτεί αρκετι μνιμθ και χρόνο επεξεργαςίασ. Π.χ. πριν από τθ διαδικαςία διαγραφισ πρζπει να αποκθκευκοφν όλα τα προσ διαγραφι ςτοιχεία. Όταν διαγράφονται μεγάλα τμιματα ενόσ ζργου, π.χ. ζνα ολόκλθρο κτίριο, τότε είναι λογικό να απενεργοποιθκεί θ λειτουργία Enable Undo. Πάντωσ, πρζπει τακτικά να γίνεται ζνα αντίγραφο αςφαλείασ των βάςεων των δεδομζνων. Warn on delete: Εμφανίηεται πριν από κάκε διαγραφι μια ερϊτθςθ για λόγουσ αςφαλείασ. Link devices to current line: Όταν ενεργοποιθκεί αυτι θ επιλογι, οι ςυςκευζσ που ειςάγονται από το παράκυρο επιλογισ ςυςκευϊν λαμβάνουν τθ φυςικι διεφκυνςθ τθσ γραμμισ που είναι ενεργι. Η ενεργι γραμμι ορίηεται ςτο παράκυρο τθσ τοπολογίασ ομάδων ςαν ιδιότθτα τθσ γραμμισ (από το μενοφ Edit > Επιλογι > Set Current Line ) και εμφανίηεται ςτθ γραμμι κατάςταςθσ. Εάν αυτι θ επιλογι απενεργοποιθκεί, τότε οι ειςαγόμενεσ ςυςκευζσ δεν ζχουν φυςικι διεφκυνςθ. Θα πρζπει οι φυςικζσ διευκφνςεισ να δοκοφν ςτθ ςυνζχεια με το χζρι. Prompt for Project History: Αν ενεργοποιθκεί αυτι θ επιλογι, κάκε φορά κατά το κλείςιμο ενόσ ζργου κα εμφανίηεται ζνασ διάλογοσ ςχετικά με τθν ιςτορία του ζργου, όπου μποροφν να πλθκτρολογθκοφν ςτοιχεία ςχετικά με το ζργο. Για τον τομζα Browser οι ρυκμίςεισ φαίνονται ςτθν παρακάτω εικόνα Εικόνα 37: Ρυκμίςεισ τομζα Browser 38

47 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Modeless Property Dialog: Εδϊ μπορεί κάποιοσ να επιλζξει, εάν πρζπει να μείνει ανοιχτό το μθ βοθκθτικό παράκυρο Property-Dialog. Ζνα μθ βοθκθτικό παράκυρο είναι ζνα παράκυρο, το οποίο επιλζγεται μια φορά- παραμζνει πάντοτε ςτο μπροςτινό μζροσ τθσ επιφάνειασ τθσ οκόνθσ. Σο ενεργό κυρίωσ παράκυρο παραμζνει ςε χριςθ και είναι επίςθσ δυνατι θ μετάβαςθ ςε κάποιο άλλο κυρίωσ παράκυρο. Σο περιεχόμενο του μθ βοθκθτικοφ παρακφρου ενθμερϊνεται ςυνεχϊσ μζςω του επιλεγμζνου αντικειμζνου ςτο κυρίωσ παράκυρο διαλόγου. Εάν δε κζλετε να χρθςιμοποιείτε πια ζνα μθ βοθκθτικό παράκυρο κα πρζπει να το διαγράψετε. Εάν το Modeless Property Dialog δεν ζχει επιλεγεί, τότε ο Property Dialog περιλαμβάνει τα πλικτρα Ok, Close, Apply. Πριν προχωριςετε ςτθν ενεργοποίθςθ ενόσ άλλου παρακφρου, κα πρζπει να κλείνει θ λειτουργία του παρακφρου αυτοφ με το ανάλογο πλικτρο. Multiple Selection in Tree View: Εδϊ ορίηεται εάν ςτο αριςτερό μζροσ του παρακφρου εργαςίασ (εκεί που εμφανίηεται θ δομι δζντρου) μόνο ζνα ςτοιχείο κα μπορεί να επιλεγεί ι περιςςότερα. Εάν ζχει επιλεγεί θ πολλαπλι επιλογι, ιςχφουν οι γνωςτοί κανόνεσ των Windows: για τθν επιλογι μιασ περιοχισ, κατά τθν επιλογι με το ποντίκι κα πρζπει να πιζηεται και το πλικτρο Shift. Για ςυνολικι επιλογι, κα πρζπει να πιζηεται το πλικτρο Ctrl ταυτόχρονα με το ποντίκι. Multiple List Views in Browser: Εδϊ ορίηεται, εάν ςε μια πολλαπλι επιλογι ςτο αριςτερό παράκυρο εργαςίασ (τθσ λίςτασ), κα πρζπει να εμφανίηονται ζνα ι περιςςότερα επίπεδα τθσ δομισ δζντρου ςτο δεξιό μζροσ του παρακφρου εργαςίασ. Καλφτερθ παρουςίαςθ δίνει ςυνικωσ θ επιλογι περιςςότερων λιςτϊν, διαφορετικά το δεξιό παράκυρο δεν είναι περιεκτικό. Use Template when opening a project: Εάν επιλεγεί αυτι θ δυνατότθτα, τότε ανοίγει ζνα νζο ζργο με τρία παράκυρα, δομι κτιρίου, τοπολογία και διευκφνςεισ ομάδασ. Εάν αυτι θ δυνατότθτα δεν επιλεγεί, τότε κατά το άνοιγμα ενόσ ζργου εμφανίηεται μόνο θ δομι κτιρίου. Topology Display like in ETS 2: το ETS 2, θ κφρια γραμμι και θ γραμμι περιοχϊν δεν ιταν ξεχωριςτζσ ςτθ δομι δζντρου. ε περίπτωςθ επιλογισ μιασ περιοχισ ι μιασ κεντρικισ γραμμισ, τότε εμφανίηεται ςτο δεξιό μζροσ ζνα παράκυρο. ε αυτζσ τισ ςθμειϊςεισ χρθςιμοποιείται θ δομι του ETS 3 Professional, γι αυτό κα πρζπει να απενεργοποιείται αυτι θ επιλογι. Two Level Group Addresses: Εδϊ επιλζγεται αν οι διευκφνςεισ ομάδασ κα είναι δφο ι τριϊν επιπζδων. Copy with options: Εδϊ ρυκμίηεται αν κατά τθ διαδικαςία του Copy εμφανίηεται ο κατάλογοσ ερωτιςεων, με τον οποίο εμφανίηονται οι διαφορετικζσ ςτρατθγικζσ ςχετικά με τισ νζεσ διευκφνςεισ. 39

48 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Καρτζλα Communication (επικοινωνία): Από τθν καρτζλα communication επιλζγω τθν κφρα USB για να γίνει θ επικοινωνία του υπολογιςτι με τθν εγκατάςταςθ, αφοφ εγκαταςτακοφν οι βάςεισ δεδομζνων των ςυςκευϊν των καταςκευαςτϊν που ακολουκεί παρακάτω: Εικόνα 38 :Καρτζλα Communication Καρτζλα Database (Βάςθ δεδομζνων) Με το πρϊτο ξεκίνθμα, το ETS 3 Professional ανοίγει μία κενι βάςθ δεδομζνων με το όνομα EIB.DB ςτθν διεφκυνςθ Ets/Database. Αυτι θ διεφκυνςθ βρίςκεται ςτον φάκελο ςτον οποίο ζχει επιλεγεί να εγκαταςτακεί το ETS (ςυνικωσ C:\Program files\ets\database). Αυτι θ βάςθ δεδομζνων είναι κεντρικι βάςθ όλων των ζργων. Εμπεριζχει τόςο τα ςτοιχεία των καταςκευαςτϊν των ςυςκευϊν διαφλου όςο και τα δεδομζνα των ζργων που δθμιουργεί θ ειςάγει ο χριςτθσ. τθν αρχι αυτι θ βάςθ δεδομζνων είναι τελείωσ άδεια. Σο πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνει ο χριςτθσ για να μπορζςει να ξεκινιςει να δθμιουργεί ζνα ζργο, είναι ςυνικωσ θ ειςαγωγι τουλάχιςτον μιασ βάςθσ καταςκευαςτι. Για να γίνει δυνατι θ εργαςία με μια άλλθ βάςθ δεδομζνων, πρζπει μζςω του μενοφ Extras/Options ςτθν καρτζλα Database να μαρκαριςτεί θ επιλογι Prompt user. Μετά το κλείςιμο του ETS και με το νζο ξεκίνθμα του, εμφανίηεται ο επόμενοσ διάλογοσ για τθν επιλογι μιασ βάςθσ δεδομζνων. Με τθν επιλογι New εμφανίηεται μια νζα βάςθ δεδομζνων. 40

49 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Εικόνα 39:Καρτζλα Database ΕΙΑΓΩΓΗ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΤΝΘΕΣΩΝ ΤΚΕΤΩΝ Κατά τθ διάρκεια τθσ εγκατάςταςθσ μια κενι βάςθ δεδομζνων ETS εγκακίςταται όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω, προκειμζνου μζςα ςε αυτιν να ειςαχκοφν τα ςτοιχεία του προϊόντοσ του καταςκευαςτι. Από τθν επιλογι File και μετά Import δίνεται θ δυνατότθτα να ειςαχκοφν τα προϊόντα. Οι βάςεισ δεδομζνων με τα ςτοιχεία προϊόντοσ ζχουν τθν προζκταςθ αρχείου.vd3 για το πρόγραμμα ETS 3. Οι βάςεισ δεδομζνων των προϊόντων που ζχουν εγκαταςτακεί ςτο πρόγραμμα βρζκθκαν ςτο internet από τισ ιςτοςελίδεσ των εταιριϊν ΑΒΒ, BOSCH, GIRA, BUSCH - JAEGER. Μποροφν να ειςαχκοφν όλα τα προϊόντα μιασ εταιρίασ ι μόνο τα επιλεγμζνα. Εάν δεν είναι επικυμθτι θ ειςαγωγι δθλαδι ολόκλθρθσ τθσ βάςθσ δεδομζνων των προϊόντων ενόσ καταςκευαςτι, μποροφν να επιλεγοφν μζςω του διαλόγου ειςαγωγισ τα επικυμθτά προσ ειςαγωγι τα οποία εμφανίηονται κατόπιν ςε μία λίςτα ςτο παράκυρο του ETS 3 Professional Selective import. 41

50 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Εικόνα 40 :Ειςαγωγι βάςθσ δεδομζνων Μετά τθν ειςαγωγι των βάςεων ο κατάλογοσ προϊόντων είναι διακζςιμοσ πατϊντασ το πλικτρο. Ζτςι εμφανίηεται μια λίςτα με ποια προϊόντα και από ποιον καταςκευαςτι είναι αποκθκευμζνα ςτθν τρζχουςα βάςθ δεδομζνων. Εικόνα 41:Κατάλογοσ προϊόντων προγράμματοσ Για τθν παραμετροποίθςθ-ρφκμιςθ τθσ ςφνκετθσ οκόνθσ αφισ τθσ ΑΒΒ δεν αρκεί απλά θ ειςαγωγι μόνο τθσ βάςθσ δεδομζνου τθσ ςυςκευισ,αλλά χρειάηεται και θ εγκατάςταςθ του προγράμματοσ AP_RCP_V12 που είναι διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΒΒ. Ομοίωσ το ίδιο ιςχφει και για τθν ςφνκετθ ςυςκευι τθσ οκόνθσ τθσ εταιρίασ Gira που τοποκετικθκε ςτθν κρεβατοκάμαρα. Μετά τθν ειςαγωγι τθσ βάςθσ δεδομζνων γίνεται εγκατάςταςθ του προγράμματοσ ETS3_ Smartsensor_3v00 που είναι διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ εταιρίασ. Και τζλοσ χρθςιμοποιικθκε και το πρόγραμμα LCD Management Software 2.0 τθσ ABB για τουσ αιςκθτιρεσ των διακοπτϊν triton. Με το πρόγραμμα αυτό οπτικοποιοφμε τισ 42

51 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' λειτουργίεσ των πλικτρων ςτθν μικρι οκόνθ που ζχουν ενςωματωμζνθ οι διακόπτεσ ειςάγοντασ κείμενα τθσ αρεςκείασ μασ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΟΤ ΕΡΓΟΤ Αφοφ ειςαχκοφν οι βάςεισ δεδομζνων όλων των προϊόντων που χρειάηονται για τθν εγκατάςταςθ μετζπειτα από το μενοφ view και τθν επιλογι workspaces επιλζγετε το standard που είναι θ επιλογι για μεγάλα ζργα. Μετζπειτα επιλζγω το μενοφ File και τθν επιλογι new project ι κάνω ζνα κλικ ςτο εικονίδιο. Γράφω το όνομα του ζργου και ςτθν επιλογι medium επιλζγω TP εφόςον θ καλωδίωςθ τθσ εγκατάςταςθσ ζχει γίνει με καλϊδιο bus ςυςτραμζνου ηεφγουσ και οι πλθροφορίεσ και τα μθνφματα των ςυςκευϊν και των λειτουργιϊν κα περνοφν μζςω αυτοφ. Εικόνα 42:Δθμιουργία νζου ζργου Οι ιδιότθτεσ του ζργου κα ανοίξουν από το File/project properties. Μζςα ςε αυτόν τον κατάλογο ςτθν κάρτα Common δίνεται ζνα όνομα για το ζργο και υπάρχουν και άλλα πεδία ςτα οποία μποροφν να προςδιοριςτοφν ειδικότερα ςτοιχεία για το ζργο. τθν κάρτα History overview μπορεί να ελεγχτεί το ιςτορικό του ζργου. τθν κάρτα Security μπορεί να πλθκτρολογθκεί ζνασ κωδικόσ πρόςβαςθσ ςε όλο το ζργο ι μόνο ςε ζναν busςυνδρομθτι για αςφάλεια. Επίςθσ ςτθν κάρτα ςχόλια μποροφν να αποκθκευκοφν ςχόλια για το ζργο. Και τζλοσ ςτθν κάρτα Backbone Line (γραμμι περιοχισ) περιζχει τισ πλθροφορίεσ τθσ γραμμισ περιοχισ με αρικμό 0 και το μζςο μεταξφ των περιοχϊν. 43

52 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Εικόνα 43: Ιδιότθτεσ νζου ζργου Από το μενοφ File/Open Project ι με ζνα κλικ ςτο εικονίδιο ανοίγει ο διάλογοσ Open Project, ςτον οποίο εμφανίηονται ςε λίςτα τα υπάρχοντα ζργα. Με κλικ ςτο επικυμθτό ζργο και ςτθν εντολι open ανοίγει το ζργο και μπορεί να ξεκινιςει θ επεξεργαςία. θμείωςθ: Σο ζργο που ζχει επεξεργαςτεί τελευταίο, ανοίγει πάλι αυτόματα με το ξεκίνθμα του ETS-3 Professional ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΔΟΜΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ (δομι ςπιτιοφ / τοπολογία bus) Σο πρόγραμμα απεικονίηει το ζργο μζςω διαφορετικϊν παρακφρων επεξεργαςίασ. Αυτά τα παράκυρα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν παράλλθλα και είναι: Δομι κτιρίου και ομάδεσ λειτουργιϊν Σοπολογία διαφλου Διευκφνςεισ ομάδων υςκευζσ διαφλου Αυτά τα παράκυρα μποροφν να ανοίξουν με ζνα κλικ ςτο αντίςτοιχο ςφμβολο ςτθν μπάρα ςυμβόλων View/ Project/ Views. ι με κλικ ςτο παράκυρο που επικυμείτε να ανοίξετε ςτο μενοφ Tο πρόγραμμα ζχει τθν ακόλουκθ τυποποιθμζνθ μορφι που φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα: 44

53 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Εικόνα 44:Επιφάνεια εργαςίασ προγράμματοσ Για να διαμορφωκεί με ιεραρχικι δομι το πρόγραμμα χρθςιμοποιείται το παράκυρο δομισ του κτιρίου, το παράκυρο ςυςκευϊν και το παράκυρο με τθν τοπολογία διαφλου. Σο παράκυρο δομισ κτιρίου(building view) είναι το κεντρικό παράκυρο του ETS 3 Professional. Αυτό το παράκυρο χρθςιμοποιείται γα να διαμορφωκεί θ δομι τθσ κατοικίασ ΚΝΧ ζργου ςφμφωνα με τθν πραγματικι δομι του ζργου. Επίςθσ χρθςιμοποιείται για τθν προςκικθ ΚΝΧ ςυςκευϊν ςτουσ χϊρουσ. Οι ςυςκευζσ μποροφν να τοποκετθκοφν ςε χϊρουσ(επίπεδα-δωμάτια) ι ςε θλεκτρικοφσ πίνακεσ. Η παρουςίαςθ των παρακφρων με ιεραρχικι δομι είναι ιδιαίτερα χριςιμθ, διότι διατθρεί τθν οργάνωςθ ςε μεγάλα προγράμματα. Για τθν δθμιουργία τθσ δομισ τθσ οικίασ κα πρζπει να ακολουκοφντα τα επόμενα βιματα: το παράκυρο κτιρίου ςτο αριςτερό μιςό του παρακφρου, επιλζγεται Buildings Functions. Με δεξί κλικ του ποντικιοφ επιλζγεται το Add Buldings (ειςαγωγι κτιρίου). Ειςάγεται ζνα κτίριο. Αυτό το κτίριο παίρνει από το ΕΣS3 αυτόματα τθν ονομαςία 45

54 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' New Building. Εικόνα 45 :Ειςαγωγι κτιρίου Προτείνεται, να γίνεται άμεςα αλλαγι τθσ ονομαςίασ με το κανονικό όνομα του κτιρίου. Για να γίνει αυτι θ αλλαγι, επιλζγουμε το νζο κτίριο ςτθν δομι δζνδρου με διπλό κλικ του ποντικιοφ. το παράκυρο διαλόγου με τισ ιδιότθτεσ κτιρίου που εμφανίηεται, ςτο πεδίο Name μπορεί να πλθκτρολογθκεί το όνομα του νζου κτιρίου. Εικόνα 46:Ειςαγωγι ονόματοσ κτιρίου αν επόμενο βιμα μπορεί να ειςαχτεί ςτο κτίριο ζνα δωμάτιο με κλικ ςτο ςφμβολο (ειςαγωγι δωματίου). Σο ETS-3 ονομάηει αυτό το δωμάτιο αυτόματα New room. Εάν το παράκυρο ιδιοτιτων δεν ζχει κλείςει, χρειάηεται μόνο θ επιλογι του New room ςτθν δομι δζντρου και μπορεί να γίνει άμεςα θ πλθκτρολόγθςθ του ςωςτοφ 46

55 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' ονόματοσ. Κλείςιμο του παράκυρου ιδιοτιτων. Εικόνα 47:Ειςαγωγι ονόματοσ δωματίου Σελικι μορφι του παρακφρου δομισ κτιρίου (Building view) τθσ κατοικίασ μετά από τθν ειςαγωγι όλων των χϊρων. Εικόνα 48:Σελικι μορφι δομισ τθσ κατοικίασ ΕΙΑΓΩΓΗ ΤΚΕΤΩΝ ΣΗ ΔΟΜΗ ΣΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Για τθν ειςαγωγι ςυςκευϊν ςτο πρόγραμμα, χρθςιμοποιείται το πρόγραμμα αναηιτθςθσ ςυνδρομθτϊν. Αυτό το πρόγραμμα ειςάγει τθν ςυςκευι ςτον ιδθ επιλεγμζνο χϊρο. Είναι καλό πριν τθν ενεργοποίθςθ του προγράμματοσ αναηιτθςθσ ςυνδρομθτϊν να επιλεγεί ςτο παράκυρο δομισ κτιρίου ζνασ χϊροσ ι ζνασ θλεκτρικόσ πίνακασ. Εάν δεν ζχει 47

56 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' γίνει αυτι θ επιλογι, τότε το πρόγραμμα αναηιτθςθσ ςυνδρομθτϊν ειςάγει τθν ςυςκευι χωρίσ κατάταξθ ςε χϊρο, ςτο παράκυρο εργαςίασ All Devices. Σο πρόγραμμα αναηιτθςθσ ςυνδρομθτϊν ξεκινά κάνοντασ κλικ ςτο ςφμβολο. Για τθν επιλογι των ςυςκευϊν-ςυνδρομθτϊν υπάρχουν διακζςιμεσ διάφορεσ λειτουργίεσ φιλτραρίςματοσ. Όςο πιο περιοριςμζνοσ είναι ο αρικμόσ των επιλογϊν τόςο λιγότερα προϊόντα εμφανίηονται και θ επιλογι γίνεται ευκολότερθ. Μποροφμε να επιλζξουμε τα κριτιρια αναηιτθςθσ επιλζγοντασ καταχωρίςεισ από τα πεδία επιλογισ (Manufacturer, order number, product family, product type, medium type, product name) ι καταχωρϊντασ απευκείασ τα κριτιρια (product name, order number) πλιρωσ ι αλυςιδωτά. Εικόνα 49 : Άνοιγμα καταλόγου ςυςκευϊν Με κλικ πάνω ςτον διακόπτθ Find αρχίηει θ αναηιτθςθ ςτοιχείων. αν αποτζλεςμα τθσ αναηιτθςθσ εμφανίηεται ζνασ κατάλογοσ προϊόντων, ο οποίοσ ςυμφωνεί με τα καταχωρθμζνα κριτιρια. Για να ειςάγετε ζνα προϊόν με ανάλογθ εφαρμογι, επιλζξτε το προϊόν με το ποντίκι και μετά πατιςτε το διακόπτθ Insert (ειςαγωγι) θ με διπλό κλικ πάνω ςτο προϊόν. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τθν πολλαπλι ειςαγωγι, με τθν επιλογι περιςςότερων προϊόντων. Οι φυςικζσ διευκφνςεισ δίδονται αυτόματα μζςω ETS-3 με αφξουςα ςειρά για κάκε ςυςκευι που ειςάγεται. 48

57 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Εικόνα 50: Επιλογι ομάδασ ςυςκευϊν Εικόνα 51: Εμφάνιςθ ομάδασ ςυςκευϊν Οι ςυςκευζσ που ζχουν ειςαχκεί, εμφανίηονται ςτο παράκυρο δομισ κτιρίου κάτω από το δωμάτιο ι τον χϊρο ςε δομι δζντρου. Με διπλό κλικ ςτθν ςυςκευι που ζχει ειςαχκεί, ανοίγει το παράκυρο διαλόγου ιδιοτιτων. Αυτό το παράκυρο ζχει πολλζσ κάρτεσ. Επειδι 49

58 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' δεν είναι δυνατόν να είναι ορατζσ όλεσ οι κάρτεσ, υπάρχουν δφο τόξα για τθν εναλλαγι μεταξφ των καρτϊν. Μερικζσ κάρτεσ ζχουν μόνο πλθροφοριακό χαρακτιρα και δεν επιδζχονται καμία αλλαγι. πουδαιότερθ είναι θ κάρτα General. ε αυτιν, δίδεται θ δυνατότθτα αλλαγισ τθσ φυςικισ διεφκυνςθσ τθσ ςυςκευισ. Μια αλλαγι ςτο πεδίο phys address μπορεί να μεταφζρει τθν ςυςκευι αυτόματα ςε άλλθ γραμμι ι ςε άλλθ περιοχι τθσ τοπολογίασ του διαφλου. Προςοχι: το πεδίο Description μπορεί να γίνει ςχολιαςμόσ περιγραφι για το ποια ςυςκευι είναι, που είναι τοποκετθμζνθ που και ςε τι χρθςιμοποιείται. Εικόνα 52: Ιδιότθτεσ ςυςκευισ Σο τελικό αποτζλεςμα μετά τθν ειςαγωγι όλων των προϊόντων ςτθν κατοικία φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα: 50

59 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Εικόνα 53: Σελικι μορφι δομισ τθσ κατοικίασ με ςυςκευζσ Με τθν βοικεια του παράκυρου εργαςίασ All Devices από τθν μπάρα του μενοφ με τθν εντολι View/Project Views/All Devices εμφανίηονται όλεσ οι ςυςκευζσ του ζργου με τθν φυςικι τουσ διεφκυνςθ και τα ςχόλια τθσ περιγραφι τουσ. Εικόνα 54: Σελικι μορφι των ςυςκευϊν τθσ κατοικίασ ΡΤΘΜΙΗ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΤΚΕΤΩΝ Μζςω του πλικτρου ςτθν κάρτα General του παρακφρου διαλόγου των ιδιοτιτων εμφανίηονται οι παράμετροι τθσ επιλεγμζνθσ ςυςκευισ που μποροφν να επεξεργαςτοφν. Οι παράμετροι προςδιορίηουν τθν τελικι λειτουργία του προγράμματοσ εφαρμογισ (application program). Για παράδειγμα, ςτα μπουτόν των ςυςκευϊν που εμφανίηονται ςτθν παραπάνω εικόνα μπορεί να οριςτεί ο τρόποσ λειτουργίασ των φωτεινϊν ενδείξεων (LED) και των πλικτρων. Σο παράκυρο Parameter είναι εξαρτθμζνο από το προϊόν. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τισ παραμζτρουσ κα πρζπει να ανατρζξει κάποιοσ ςτισ περιγραφζσ των προγραμμάτων εφαρμογισ που διακζτουν οι καταςκευαςτζσ των προϊόντων. 51

60 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Οι παράμετροι κατανζμονται ςε ομάδεσ, οι οποίεσ αναφζρονται ςε λίςτα ςτο αριςτερό μζροσ του παρακφρου των παραμζτρων. Μζςω τθσ επιλογισ μιασ ομάδασ ςε αυτι τθν λίςτα εμφανίηονται οι παράμετροι που αντιςτοιχοφν ςτο δεξιό μζροσ του παρακφρου. Μζςω του πλικτρου Default μποροφν να επαναφζρουν οι παράμετροι που ζχουν ρυκμιςτεί από τον καταςκευαςτι. τθν παρακάτω παράγραφο αναφζρονται οι ρυκμίςεισ των ιδιοτιτων μερικϊν ςυςκευϊν του δίαυλου που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν θλεκτρικι εγκατάςταςθ τθσ κατοικίασ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΡΤΘΜΙΗ ΤΚΕΤΩΝ 1) Η ρφκμιςθ των παραμζτρων τθσ ςυςκευισ του υπνοδωματίου 1 (Bus- προςαρμοςτισ με Triton switch with thermostat με φυςικι διεφκυνςθ ) φαίνεται ςτισ παρακάτω εικόνεσ. τθν παρακάτω εικόνα (Εικόνα 55) ςτισ γενικζσ ρυκμίςεισ (General) φαίνονται οι εξισ βαςικζσ ρυκμίςεισ : Aν ο κερμοςτάτθσ χρθςιμοποιείται μόνο για κζρμανςθ ι και για ψφξθ μαηί. Αν ςτθν οκόνθ κα φαίνεται θ τρζχον κερμοκραςία του χϊρου ι τα όρια των κερμοκραςιϊν των καταςτάςεων κανονικισ, νυχτερινισ και ςε αναμονι λειτουργίασ αντίςτοιχα (comfort, night, stand-by). Ορίηεται θ ςυμπεριφορά των led (φϊτα ζνδειξθσ) πάνω ςτα πλικτρα. Εικόνα 55: Ρφκμιςθ γενικϊν παραμζτρων του Triton switch with thermostat τθν παρακάτω εικόνα (Εικόνα 56) φαίνονται οι ρυκμίςεισ του πλικτρου 1 (Rocker1): Σο πρϊτο πλικτρο χρθςιμοποιείται για διακόπτθσ φωτιςμοφ (on-off). 52

61 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Σο πλικτρο λειτουργεί ςε κατάςταςθ μπουτόν (toggle). Όταν το πλικτρο πατθκεί και είναι ςε κατάςταςθ on το led ζνδειξθσ κα είναι κόκκινου χρϊματοσ, αλλιϊσ πράςινο. Εικόνα 56: Ρφκμιςθ πλικτρου 1 του Triton switch with thermostat τθν παρακάτω εικόνα (Εικόνα 57) φαίνονται οι ρυκμίςεισ του πλικτρου 2 (Rocker2) : Εικόνα 57: Ρφκμιςθ πλικτρου 2 του Triton switch with thermostat 53

62 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' τθν παρακάτω εικόνα (Εικόνα 58) φαίνονται οι ρυκμίςεισ του πλικτρου 3 (Rocker3): Εικόνα 58 :Ρφκμιςθ πλικτρου 3 του Triton switch with thermostat Σο τρίτο πλικτρο χρθςιμοποιείται για τον χειριςμό του ρολοφ (up-down). Σο αριςτερό άκρο του πλικτρο οδθγεί το ρολό ςε κατεφκυνςθ κάτω, ενϊ το δεξί άκρο του πλικτρου ςε κατεφκυνςθ πάνω. Ανεξαρτιτου κατάςταςθσ το led ζνδειξθσ κα είναι πράςινο χρϊματοσ. Η αυτόματθ ςκίαςθ που ςυνεργάηεται με τον μετεωρολογικό ςτακμό είναι απενεργοποιθμζνθ. τθν παρακάτω εικόνα (Εικόνα 59) φαίνονται οι γενικζσ ρυκμίςεισ του κερμοςτάτθ: Σα δεδομζνα των κερμοκραςιϊν μόνο κα ςτζλνονται μζςω του δίαυλου. Η τρζχουςα κερμοκραςία του χϊρου κα ςτζλνεται κάκε 30 λεπτά. Σα οριηόμενα όρια των κερμοκραςιϊν όταν αλλάηουν κα ςτζλνονται ςτο δίαυλο. 54

63 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Εικόνα 59 :Γενικζσ ρυκμίςεισ του κερμοςτάτθ τθν παρακάτω εικόνα (Εικόνα 60) φαίνονται οι ρυκμίςεισ των ορίων των κερμοκραςιϊν (set point): Εικόνα 60: Ρφκμιςθ των ορίων των κερμοκραςιϊν Ρυκμίηεται το όριο τθσ κερμοκραςίασ ςτθν κατάςταςθ comfort, night, stand-by αντίςτοιχα. Ρυκμίηεται το όριο τθσ κερμοκραςίασ για προςταςία από πάγο. Ορίηεται ο τρόποσ μεταβολισ από κζρμανςθ ςε ψφξθ. 55

64 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Ορίηεται θ αυτόματθ ςκίαςθ ςε περίπτωςθ που θ τρζχον κερμοκραςία του χϊρου ξεπεράςει το κατϊφλι τθσ κερμοκραςίασ τθσ κατάςταςθσ comfort. τθν παρακάτω εικόνα (Εικόνα 61) φαίνονται οι ρυκμίςεισ του ελζγχου τθσ κζρμανςθσ: Εικόνα 61:Ρφκμιςθ τθσ κζρμανςθσ Ρυκμίηεται θ λειτουργία ςτον κερμοςτάτθ για το πϊσ κα ελζγχει τθν ζξοδο του ενεργοποιθτι δθλαδι τθν θλεκτροκερμικι βάνα. Ο ζλεγχοσ μπορεί να είναι ςυνεχισ ι διακοπτικόσ (on-off). Ρυκμίηεται θ λειτουργία ςτον κερμοςτάτθ ειδικότερα ςτθν περίπτωςθ διακοπτικισ λειτουργίασ να δουλεφει μεταξφ δυο ορίων ι μζςω ελεγκτι PWM. Ορίηεται θ υςτζρθςθ (κακυςτζρθςθ ςτθν αλλαγι κατάςταςθσ λειτουργίασ ). Ορίηεται ο χρόνοσ αποςτολισ τθσ κερμοκραςίασ ςτον δίαυλο. τθν παρακάτω εικόνα (Εικόνα 62) φαίνονται κάποιεσ ειδικζσ ρυκμίςεισ των ορίων κερμοκραςίασ: 56

65 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Εικόνα 62: Ειδικζσ ρυκμίςεισ των ορίων κερμοκραςίασ 2) Η ρφκμιςθ των παραμζτρων τθσ ςυςκευισ του πίνακα (Switch Actuator, 8-fold, 10 AX, MDRC με φυςικι διεφκυνςθ )φαίνεται ςτισ παρακάτω εικόνεσ. τθν πρϊτθ εικόνα ςτισ γενικζσ ρυκμίςεισ (General) φαίνονται οι εξισ βαςικζσ ρυκμίςεισ: Εικόνα 63: Ρφκμιςθ γενικϊν παραμζτρων του Switch Actuator, 8-fold, 10 AX, MDRC Ρυκμίηεται θ κακυςτζρθςθ λειτουργίασ κατά τθν επαναφορά τθσ τάςθσ του δίαυλου μετά από μια πικανι διακοπι λόγω βλάβθσ. Ρυκμίηεται θ ςυχνότθτα των τθλεγραφθμάτων που κα δεχτεί θ ςυςκευι και ο τρόποσ αποςτολι τουσ. 57

66 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' τθν δεφτερθ και τρίτθ εικόνα φαίνονται οι ρυκμίςεισ τθσ εξόδου Α του ενεργοποιθτι (Output A). Εικόνα 64: Ρφκμιςθ τθσ εξόδου Α του Switch Actuator, 8-fold, 10 AX, MDRC Ρυκμίηεται θ λειτουργία τθσ εξόδου Α αν ςυνδεκεί φορτίο φωτιςμοφ ι θλεκτροβάνα κζρμανςθσ. Ρυκμίηεται θ κατάςταςθ τθσ ςε περίπτωςθ διακοπισ τάςθσ του διαφλου. Ρυκμίηεται θ τιμι τθσ μεταβλθτισ π.χ. λογικό 1 όταν είναι κλειςτι, δθλαδι ςε κατάςταςθ λειτουργίασ. Ρυκμίηεται αν κα είναι θ επαφι κανονικι κλειςτι ι κανονικι ανοιχτι. Εικόνα 65: Ρφκμιςθ τθσ εξόδου Α του Switch Actuator, 8-fold, 10 AX, MDRC 58

67 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' 3) Η ρφκμιςθ των παραμζτρων τθσ ςυςκευισ του πίνακα (Shutter Actuator with Manual Operation JA/S M με φυςικι διεφκυνςθ ) φαίνεται ςτισ παρακάτω εικόνεσ. τθν πρϊτθ εικόνα ςτθν καρτζλα τθσ αςφάλειασ φαίνονται οι εξισ βαςικζσ ρυκμίςεισ: Ορίηεται θ ςειρά προτεραιότθτασ αναγγελίασ για τισ ειδοποιιςεισ των λειτουργιϊν αςφάλειασ (δυνατόσ αζρασ, μπλοκάριςμα ρολοφ ι τζντασ, παραβίαςθ τζντασ). Ορίηεται θ ςειρά προτεραιότθτασ για τισ ειδοποιιςεισ του μετεωρολογικοφ ςτακμοφ. Ρυκμίηεται θ λειτουργία των ρολϊν ι των τεντϊν ςε περίπτωςθ δυνατοφ αζρα, βροχισ ι παγωνιάσ. Εικόνα 66: Ρφκμιςθ τθσ αςφάλειασ του Shutter Actuator with Manual Operation JA/S M τισ παρακάτω εικόνεσ ςτισ γενικζσ ρυκμίςεισ (General) τθσ εξόδου Α. Ρυκμίηεται θ κζςθ λειτουργίασ του ρολοφ ι τθσ τζντασ κατά τθν διακοπι και επαναφορά τθσ τάςθσ του δίαυλου. Ρυκμίηεται θ αςφάλεια ςε διαφορζσ καιρικζσ ςυνκικεσ ςε ςυνεργαςία με τον μετεωρολογικό ςτακμό. Ορίηεται ο μζγιςτοσ χρόνοσ λειτουργίασ Ορίηεται θ κζςθ του ρόλου ι τθσ τζντασ ςαν πλθροφορία ενόσ byte (256 κζςεισ). Ρυκμίηεται ο χρόνοσ διακοπισ τθσ τάςθσ ςτουσ κινθτιρεσ κατά τθν κατάςταςθ θρεμίασ. 59

68 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Εικόνα 67: Γενικι ρφκμιςθ τθσ εξόδου Α του Shutter Actuator with Manual Operation Εικόνα 68: Ρφκμιςθ λειτουργίασ τθσ εξόδου Α του Shutter Actuator with Manual Operation 60

69 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Εικόνα 69: Ρφκμιςθ τθσ αςφάλειασ τθσ εξόδου Α του Shutter Actuator with Manual Operation 4) Η ρφκμιςθ των παραμζτρων λειτουργίασ τθσ ςφνκετθσ ςυςκευισ τθσ οκόνθσ αφισ SMART touch τθσ ΑΒΒ είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και πολφπλοκθ λόγω των πολλϊν λειτουργιϊν που περιλαμβάνει θ ςυςκευι. Εικόνα 70: Ειςαγωγι ςτο μενοφ παραμετροποίθςθσ τθσ οκόνθσ αφισ SMART touch Πατϊντασ το πλικτρο parameter ανοίγει το πρόγραμμα εφαρμογισ τθσ οκόνθσ ςαν ξεχωριςτό πρόγραμμα λογιςμικοφ το οποίο βρίςκεται μζςα ςτο κυρίωσ πρόγραμμα ETS-3. Για τθν ευκολία τθσ παραμετροποίθςθσ τθσ ςυςκευισ υπάρχει και επιςκόπθςθ (preview) τθσ επιφανείασ τθσ οκόνθσ ςαν προςομοίωςθ τθσ πραγματικισ κατάςταςθσ. 61

70 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Εικόνα 71: Πρόγραμμα παραμετροποίθςθσ τθσ οκόνθσ αφισ SMART touch Η ρφκμιςθ των παραμζτρων λειτουργίασ τθσ ςφνκετθσ ςυςκευισ τθσ οκόνθσ smart sensor τθσ εταιρίασ Gira ςτθν κρεβατοκάμαρα είναι επίςθσ ιδιαίτερα χρονοβόρα και πολφπλοκθ λόγω των πολλϊν λειτουργιϊν. Ομοίωσ με τθν παραπάνω ςφνκετθ ςυςκευι πατϊντασ το πλικτρο parameter ανοίγει το πρόγραμμα εφαρμογισ τθσ οκόνθσ ςαν ξεχωριςτό πρόγραμμα λογιςμικοφ το οποίο βρίςκεται μζςα ςτο κυρίωσ πρόγραμμα ETS-3. Για τθν ευκολία τθσ παραμετροποίθςθσ τθσ ςυςκευισ υπάρχει και επιςκόπθςθ (preview) τθσ επιφανείασ τθσ οκόνθσ ςαν προςομοίωςθ τθσ πραγματικισ κατάςταςθσ. 62

71 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Εικόνα 72: Πρόγραμμα παραμετροποίθςθσ τθσ οκόνθσ smart sensor ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΕΩΝ Με το παράκυρο διευκφνςεων ομάδων (Group Addresses view) μποροφν να δθμιουργθκοφν και να οριςτοφν οι διευκφνςεισ των ομάδων. τισ εγκαταςτάςεισ KNX οι ςυςκευζσ που ανικουν ςτθν ίδια λειτουργικι ομάδα ςυνδζονται με τθν βοικεια τθσ διεφκυνςθσ ομάδασ. Αυτό το παράκυρο μαηί με το παράκυρο δομισ κτιρίου είναι απαραίτθτο για τθν ςφνδεςθ των ςτοιχείων επικοινωνίασ με τισ αντίςτοιχεσ διευκφνςεισ ομάδασ. Σα ςτοιχεία επικοινωνίασ είναι ςτθν ουςία τα αντικείμενα των ςυςκευϊν (πλικτρα των μποτϊν, ζξοδοι των ενεργοποιθτϊν, λειτουργίεσ) που κα ςυνδεκοφν μεταξφ τουσ λογικά μζςω των διευκφνςεων ομάδασ. Για να εξακριβωκεί, ποια ςτοιχεία επικοινωνίασ των αιςκθτιρων και των δεκτϊν πρζπει να ςυνδεκοφν για μια ςυγκεκριμζνθ λειτουργία, τα ςτοιχεία των ςυςκευϊν πρζπει να αποκτιςουν διευκφνςεισ ομάδοσ. Ζτςι επιτυγχάνεται μία λογικι ςφνδεςθ των ςτοιχείων επικοινωνίασ. το πρόγραμμα χρθςιμοποιοφνται διευκφνςεισ ομάδων με δομι τριϊν επιπζδων. τθν περίπτωςθ των τριϊν επιπζδων εμφανίηονται οι βαςικζσ ομάδεσ (0 ζωσ 15), οι μεςαίεσ ομάδεσ (0 ζωσ 7) και οι υποομάδεσ (0 ζωσ 255). τθν ολοκλθρωμζνθ παρουςίαςθ τθσ διεφκυνςθσ ομάδοσ τα τμιματα που τθν 63

72 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' απαρτίηουν διαχωρίηονται από κάκετθ γραμμι / (π.χ. 1/0/2). Η μορφι των επιπζδων των διευκφνςεων ομάδων κακορίηεται ςτο ςτοιχείο Extras/Options/Presentation/Browser. Η δομι των διευκφνςεων ομάδων μπορεί να χρθςιμοποιείται ςαν ςτοιχείο οργάνωςθσ. Για τθν δθμιουργία των διευκφνςεων ομάδασ ςτο αντίςτοιχο παράκυρο επιλζγεται το Maingroups και με το δεξί κλικ του ποντικιοφ επιλζγεται το Add main group ςτθν ςυνζχεια δίνεται κάποιο όνομα (π.χ. ςαλόνι). Εικόνα 73: Πρϊτο ςτάδιο δθμιουργίασ μιασ διεφκυνςθσ ομάδασ Με αυτόν τον τρόπο δθμιουργικθκε το πρϊτο επίπεδο. τθ ςυνζχεια με τθν βοικεια πάλι του δεξιοφ κλικ του ποντικιοφ επιλζγεται το Add middle group το δεφτερο επίπεδο και δίνεται κάποιο όνομα (π.χ. φωτιςμόσ ςτακερόσ). Εικόνα 74: Δεφτερο ςτάδιο δθμιουργίασ μιασ διεφκυνςθσ ομάδασ 64

73 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Σζλοσ δθμιουργείται το τρίτο επίπεδο των ομάδων διευκφνςεων πάλι με το δεξί κλικ Add group addresses με όνομα (π.χ. υπνοδωμάτιο 1 L1 on-off). ε αυτό το επίπεδο κα ςυνδεκοφν τα αντικείμενα επικοινωνίασ των ςυςκευϊν με ςκοπό να δθμιουργθκοφν οι διάφορεσ λειτουργίεσ τθσ εγκατάςταςθσ. Εικόνα 75: Σρίτο ςτάδιο δθμιουργίασ μιασ διεφκυνςθσ ομάδασ Σελικι μορφι του παρακφρου τθσ κατοικίασ διευκφνςεων ομάδων(group Addresses view). Εικόνα 76: Σελικι μορφι διευκφνςεων ομάδασ ςτθν εγκατάςταςθ 65

74 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' ΤΝΔΕΗ ΣΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΩΝ ΔΙΕΤΝΘΤΝΕΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Σα ςτοιχεία επικοινωνίασ των ςυςκευϊν γίνονται ορατά με κλικ πάνω ςτο διακόπτθ ςτθν μορφι δζντρου (αριςτερό παράκυρο). Σότε εμφανίηονται κάτω από τθν ςυςκευι τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του. Μετά από διπλό κλικ ςε κάκε μεμονωμζνο ςτοιχείο κα ανοίξει το παράκυρο διαλόγου του αντικειμζνου (properties) και κα γίνει θ ρφκμιςθ των ιδιοτιτων των ςτοιχείων. Η ρφκμιςθ του καταςκευαςτι για τθν προτεραιότθτα των μθνυμάτων που ςτζλνουν τα ςτοιχεία επικοινωνίασ μπορεί να μεταβλθκεί. Εικόνα 77: Ιδιότθτεσ αντικειμζνου επικοινωνίασ 66

75 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Δυνατζσ είναι οι ακόλουκεσ ρυκμίςεισ: Low : χαμθλι προτεραιότθτα τθλεγραφιματοσ για μθ επείγουςεσ χρονικά λειτουργίεσ. High: κανονικι προτεραιότθτα τθλεγραφιματοσ για χειροκίνθτεσ λειτουργίεσ. Alarm: υψθλι προτεραιότθτα τθλεγραφιματοσ για επείγουςεσ χρονικά λειτουργίεσ. Για να γίνει θ ταξινόμθςθ (ςφνδεςθ) των διευκφνςεων ομάδων ςτα ςτοιχεία επικοινωνίασ, πρζπει να είναι ανοικτά ταυτόχρονοσ δφο παράκυρα εργαςίασ. Τπάρχουν αρκετζσ δυνατότθτεσ να επιτευχκεί θ ταξινόμθςθ (ςφνδεςθ) μεταξφ ςτοιχείων επικοινωνίασ και διευκφνςεων ομάδασ. Η ταχφτερθ μζκοδοσ είναι θ μζκοδοσ ζλξθσ και πτϊςθσ Drag & Drop : με πατθμζνο το αριςτερό πλικτρο του ποντικιοφ ςφρετε θ επιλεγμζνθ διεφκυνςθ ομάδασ επάνω ςτο ανάλογο ςτοιχείο επικοινωνίασ ι αντίςτροφα. Εικόνα 78: φνδεςθ αντικειμζνων επικοινωνίασ ςε μια διεφκυνςθ Παράδειγμα για τθν δθμιουργία τθσ παραπάνω ςφνδεςθσ όπου φαίνεται ςτθν παραπάνω εικόνα γίνονται τα εξισ: Με τθν βοικεια του ποντικιοφ μεταφζρεται το αντικείμενο επικοινωνίασ rocker1- telegr. Switch του 5-πλοφ push-button που βρίςκεται ςτο υπνοδωμάτιο 1 ςτθν ομάδα διεφκυνςθσ 1/ 3/0 (YPN 1 AR,L1 ON-OFF ) του ςτακεροφ φωτιςμοφ. Με τθν βοικεια πάλι του ποντικιοφ μεταφζρεται το αντικείμενο επικοινωνίασ Output A Switch Actuator 8 επαφϊν που βρίςκεται ςτον θλεκτρικό πίνακα ςτθν ομάδα διεφκυνςθσ 1/ 3/0 (YPN 1 AR,L1 ON-OFF ) του ςτακεροφ φωτιςμοφ. Με τθν βοικεια του ποντικιοφ μεταφζρεται το αντικείμενο επικοινωνίασ 1bit object τθσ οκόνθσ αφισ Smart sensor που βρίςκεται ςτθν είςοδο τθσ κατοικίασ ςτθν ομάδα διεφκυνςθσ 1/ 3/0 (YPN 1 AR,L1 ON-OFF ) του ςτακεροφ φωτιςμοφ. 67

76 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Αποτζλεςμα είναι: το φωτιςτικό του υπνοδωματίου 1 να ελζγχεται από το πρϊτο πλικτρο του διακόπτθ ςτο υπνοδωμάτιο κακϊσ και από ζνα πλικτρο τθσ οκόνθσ αφισ. Οι διευκφνςεισ ομάδασ ορίηονται ςτα αντικείμενα κατά αυτόν τον τρόπο. Σο αντικείμενο επικοινωνίασ μπορεί να ζχει διάφορεσ λογικζσ ςυνδζςεισ. Είναι δυνατι δθλαδι θ ταξινόμθςθ (ςφνδεςθ) περιςςοτζρων διευκφνςεων ομάδοσ ςε ζνα ςτοιχείο επικοινωνίασ, με τθν οποία είναι δυνατι θ πολλαπλι ςφνδεςθ του. Εάν το ςτοιχείο επικοινωνίασ λειτουργεί ςαν αιςκθτιρασ, τότε θ πρϊτθ διεφκυνςθ ομάδοσ που κα καταχωρθκεί ςε αυτό χρθςιμοποιείται για τθν αποςτολι του τθλεγραφιματοσ (αποςτζλλουςα διεφκυνςθ ομάδοσ= set Sending). Τπάρχουν αιςκθτιρεσ οι οποίοι επιτρζπουν τθν ταξινόμθςθ μόνο μιασ διεφκυνςθσ ομάδοσ ςε ζνα ςτοιχείο επικοινωνίασ. Ο αρικμόσ των διευκφνςεων ομάδοσ που επιτρζπεται να ταξινομθκοφν ςε ζνα ςτοιχείο επικοινωνίασ και ο μζγιςτοσ αρικμόσ των ςυνδζςεων (ταξινομιςεισ ανά προϊόν) εξαρτϊνται από το προϊόν. Οι ςυνδζςεισ με τισ διεφκυνςθ ομάδοσ πραγματοποιοφνται μόνο μεταξφ ςτοιχείων επικοινωνίασ ίδιου τφπου (1 Bit, 4 Bit, κλπ), με τθν πρϊτθ ταξινόμθςθ (ςφνδεςθ) θ διεφκυνςθ ομάδοσ λαμβάνει τον τφπο του ςτοιχείου επικοινωνίασ. τθν παρακάτω εικόνα φαίνεται θ διεφκυνςθ ομάδασ (0/2/0) θ οποία ονομάηεται Γενικό ςβιςιμο (Geniko Off). Δθλαδι δίνεται εντολι γενικοφ ςβθςίματοσ όλων των φωτιςτικϊν ςθμείων τθσ κατοικίασ από το τζταρτο πλικτρο του 5-πλοφ push-button που βρίςκεται ςτθν είςοδο τθσ κατοικίασ. Αν μερικά φωτιςτικά ςθμεία είναι ιδθ ςβθςτά αυτά δεν αλλάηουν κατάςταςθ και παραμζνουν ςβθςτά. Είναι ζνα ςενάριο φωτιςμοφ ιδιαίτερα χριςιμο και πρακτικό αλλά και πολφπλοκο αφοφ εμπλζκει πολλά ςτοιχεία επικοινωνίασ. 68

77 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Εικόνα 79: Δθμιουργία ενόσ ςεναρίου φωτιςμοφ Σα ςτοιχεία επικοινωνίασ είναι ορατά και αν επιλεγεί μια υποδιεφκυνςθ ςτο αριςτερό μζροσ του παρακφρου, τότε ςτο δεξιό μζροσ παρουςιάηονται πάλι τα ςτοιχεία επικοινωνίασ ςτα οποία θ διεφκυνςθ αυτι ζχει ςυνδεκεί ΑΝΣΙΣΟΙΧΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ ΣΟΤ Όπωσ ζχει αναφερκεί μετά τθν μεταφορά του προγράμματοσ από το PC ςτισ bus ςυςκευζσ, αυτζσ λειτουργοφν χωρίσ τθν φπαρξθ κεντρικισ μονάδασ. τθ ςυνζχεια θ εγκατάςταςθ λειτουργεί αυτόνομα γιατί ο κάκε ςυνδρομθτισ (ςυςκευι) ζχει πλζον τθν δικι του λογικι και επικοινωνεί με τουσ άλλουσ. Η επικοινωνία και θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν μεταξφ των ςυνδρομθτϊν γίνεται ςειριακά μζςω του διπολικοφ καλωδίου, που δθμιουργεί τον δίαυλο(bus). Πικανζσ μελλοντικζσ αλλαγζσ ςτον τρόπο και τισ παραμζτρουσ λειτουργίασ χριςθσ γίνονται γριγορα με αλλαγι του προγραμματιςμοφ με το πρόγραμμα ETS-3 χωρίσ επζμβαςθ ςτθν εγκατάςταςθ. Η κζςθ ςε λειτουργία μιασ εγκατάςταςθσ ΚΝΧ προχποκζτει τθν ολοκλθρωμζνθ εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ bus, δθλαδι όλων των ςυνδρομθτϊν του bus που αφοροφν 69

78 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' τθν εγκατάςταςθ. ε μεγαλφτερα ζργα είναι ςυνικωσ χριςιμο να πθγαίνουν ςτο ζργο bus ςυςκευζσ ιδθ προγραμματιςμζνεσ και απλά να τοποκετοφνται. Πριν αρχίςει ο προγραμματιςμόσ δθλαδι θ μεταφορά του προγράμματοσ από τον υπολογιςτι ςτισ bus ςυςκευζσ είναι απαραίτθτο να : Ζχουν ςυνδεκεί οι ςυςκευζσ ςτο bus και να τροφοδοτοφνται με τάςθ από το τροφοδοτικό Επιλεγεί θ ςωςτι κφρα επικοινωνίασ με τον υπολογιςτι. το ςθμείο του μενοφ Extras βρίςκεται θ εντολι Options. το παράκυρο communication υπάρχουν οι ςχετικζσ δυνατότθτεσ ρφκμιςθσ. τθν περίπτωςθ χριςθσ κφρασ USB όπωσ ςτθν ςυγκεκριμζνθ εγκατάςταςθ κατά τθν πρϊτθ ςφνδεςθ του PC με τθν USB εγκακίςταται ο απαιτοφμενοσ οδθγόσ αυτόματα. τθν κφρα επικοινωνίασ δόκθκε θ φυςικι διεφκυνςθ Εικόνα 80: Ρυκμίςεισ τθσ κφρασ επικοινωνίασ Ο ζλεγχοσ ςφνδεςθσ επικοινωνίασ του ETS-3 με τθν εγκατάςταςθ γίνεται από το εικονίδιο ι από τθ γραμμι των μενοφ ςτο μενοφ extras με επιλογι online. Όταν υπάρχει ενεργοποιθμζνθ ςφνδεςθ με το bus εμφανίηεται κάτω δεξιά θ φυςικι διεφκυνςθ τθσ κφρασ επικοινωνίασ Αν δεν γίνει θ ςφνδεςθ τότε ςτθν γραμμι κατάςταςθσ φαίνεται θ ζνδειξθ. Η μεταφορά του προγράμματοσ κα αρχίςει μόνο εφόςον υπάρχει ςφνδεςθ. Αρχικά θ μεταφορά προγράμματοσ μπορεί να γίνει επιλζγοντασ μία ι περιςςότερεσ ςυςκευζσ με τθν βοικεια του ποντικιοφ και πατϊντασ το εικονίδιο ι απ τθν γραμμι των μενοφ ςτο μενοφ Commissioning με επιλογι Download. Με τθν λειτουργία Download δίνονται από το πρόγραμμα μια ςειρά από διάφορεσ επιλογζσ-λειτουργίεσ : Αν θ ςυςκευι προγραμματίηεται για πρϊτθ φορά : επιλζγω το πλικτρο Program individual address για μεταφορά μόνο τθσ φυςικισ τθσ διεφκυνςθσ. Αν θ ςυςκευι που επιλζχτθκε ζχει πάρει φυςικι διεφκυνςθ τότε επιλζγω το πλικτρο Download applications program για μεταφορά του προγράμματοσ 70

79 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' εφαρμογισ, των διευκφνςεων ομάδων και των παραμζτρων του προγράμματοσ ςτθν ςυςκευι. Όλεσ οι bus-ςυςκευζσ εκτόσ από τθν USB υπολογίηονται ςαν ςυςκευζσ που ζχουν πρόςβαςθ μζςω του bus (Remote). Μόνο θ κφρα ςυςκευι προγραμματίηεται ςαν τοπικι (Local). Για να δοκεί θ φυςικι διεφκυνςθ ςε μια Bus-ςυςκευι,κα πρζπει μετά το πάτθμα του πλικτρου από το πρόγραμμα όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω,να πιεςτεί το μπουτόν προγραμματιςμοφ που ζχει πάνω τθσ κάκε ςυςκευι, τότε ανάβει το λαμπάκι led τθσ ςυςκευισ και ςβινει μόλισ ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία. Εξαίρεςθ αποτελεί θ κφρα-ςυςκευι USB που προγραμματίηεται τοπικά και δεν χρειάηεται πίεςθ μπουτόν. Αν μετά τθν φόρτωςθ τθσ εφαρμογισ, χρειαςτοφν να γίνουν αλλαγζσ είναι αρκετό να πραγματοποιθκεί μερικι φόρτιςθ των τροποποιθμζνων εφαρμογϊν πατϊντασ το πλικτρο Partial Download. Όταν ολοκλθρωκεί θ φόρτιςθ του προγράμματοσ ενόσ ςυνδρομθτι, το ETS3 δείχνει τθν κατάςταςθ των καταχωριςεων Adr, Prg, Grp, par και Cfg ςτθ ςτιλθ Program flags. Επεξθγιςεισ τθσ λίςτασ Program Flags : Adr: Η φυςικι διεφκυνςθ ζχει προγραμματιςτεί. Prg: το πρόγραμμα εφαρμογισ ζχει προγραμματιςτεί. Par: οι ρυκμίςεισ παραμζτρων ζχουν μεταφερκεί ςτθν ςυςκευι. Grp: οι διευκφνςεισ ομάδων ζχουν μεταφερκεί ςτθν ςυςκευι. Cfg: ειδικζσ ρυκμίςεισ που αφοροφν το μζςον επικοινωνίασ ζχουν μεταφερκεί ςτθν ςυςκευι. (ςυνικωσ ορίηονται από τον κακοριςμό τθσ φυςικισ διευκφνςεωσ). 71

80 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' ΕΛΕΓΧΟ ΣΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΡΓΟΤ Σο ETS-3 περιζχει αρκετζσ δυνατότθτεσ ελζγχου και μπορεί να προλαμβάνει και να ειδοποιεί για βαςικά λάκθ, να κάνει διαγνϊςεισ και ελζγχουσ ςτισ περιςςότερεσ φάςεισ εργαςίασ. Αρχικά ςτθ γραμμι των μενοφ από τθν επιλογι Diagnostics με το πλικτρο Check project ενεργοποιείται θ λειτουργία ελζγχου του ζργου και δίνεται θ δυνατότθτα να ελεγχτοφν όλεσ οι ςυςκευζσ διαφλου αν ζχουν φυςικζσ διευκφνςεισ, αν ζχουν ςυνδεκεί όλεσ οι διευκφνςεισ ομάδασ και τζλοσ αν ζχουν προβλεκεί οι βαςικζσ ςυςκευζσ του ςυςτιματοσ. Ο παραπάνω ζλεγχοσ αφορά μόνο το ζργο που είναι αποκθκευμζνο ςτον υπολογιςτι και όχι τθν πραγματικι εγκατάςταςθ. Εικόνα 81: Διαγνωςτικά εργαλεία Ο ζλεγχοσ των ςυςκευϊν γίνεται με το Device info (Πλθροφορίεσ για τισ ςυςκευζσ), θ ενεργοποίθςθ αυτισ τθσ λειτουργίασ μπορεί να γίνει από το μενοφ Diagnostics ι μζςω του εικονιδίου από τθν μπάρα ςυμβόλων. το παράκυρο που ανοίγει Device Info υπάρχει θ δυνατότθτα επιλογισ μεταξφ των εντολϊν Local ι Remote. Η φυςικι διεφκυνςθ μπορεί να δοκεί χειρόγραφα θ να λθφκεί κατά επιλογι από ζνα παράκυρο του ζργου. Με τθν επιλογι Group Communication (Επικοινωνία ομάδων) μποροφν να επιλεγοφν οι διευκφνςεισ ομάδων οι οποίεσ βρίςκονται ςτα ςτοιχεία επικοινωνίασ. Με τον διακόπτθ ΟΚ ξεκινάει θ διαδικαςία ανάγνωςθσ. Μζςα ςτο παράκυρο με το όνομα Pending operations που ανοίγει εμφανίηεται θ τρζχουςα κατάςταςθ για ανάγνωςθ. αν αποτζλεςμα μιασ επιτυχθμζνθσ ανάγνωςθσ του bus- ςυνδρομθτι εμφανίηονται ςτο παράκυρο «Πλθροφορίεσ για τθν bus ςυςκευι». Πολλζσ περιςςότερεσ δυνατότθτεσ για διαγνϊςεισ και ελζγχουσ δίνονται ςτο Individual Addresses. Με κφριο κριτιριο τθν φυςικι διεφκυνςθ των ςυνδρομθτϊν, θ λειτουργία τθσ ςυγκεκριμζνθσ αυτισ διάγνωςθσ βοθκά ςτο να βρεκοφν: Ποια φυςικι διεφκυνςθ ζχει πάρει κάκε ςυνδρομθτισ. Ποιοσ ςυνδρομθτισ ζχει πάρει τθν διεφκυνςθ π.χ Ποιοι ςυνδρομθτζσ βρίςκονται ςυνδεδεμζνοι ςτθν γραμμι. το ETS-3 υπάρχουν τζλοσ χριςιμα δφο εργαλεία, για τθν αποκωδικοποίθςθ, τθν καταγραφι και τθν διακίνθςθ των τθλεγραφθμάτων μιασ εγκατάςταςθσ. Η ενεργοποίθςθ των διαγνωςτικϊν Bus monitor και Group monitor γίνεται μζςω του μενοφ «Diagnostics» ι μζςω των εικονιδίων που φαίνονται παρακάτω ςτθν μπάρα ςυμβόλων. 72

81 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Bus monitor: καταγραφι όλων των υπαρχόντων ςτο bus τθλεγραφθμάτων και των αναλφςεων τουσ. Group monitor: καταγραφι και ανάλυςθ όλων των τθλεγραφθμάτων. Ανάγνωςθ και αποςτολι των τιμϊν των διευκφνςεων ομάδων. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τα διαγνωςτικά εργαλεία κα δοκοφν ςτο δεφτερο μζροσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ όπου πραγματοποιείται καταγραφι τθλεγραφθμάτων ΕΚΣΤΠΩΗ ΕΡΓΟΤ Αφοφ ενεργοποιθκεί το πρόγραμμα και ανοιχτεί το ζργο τθσ κατοικίασ ςτον υπολογιςτι από το μενοφ File αν επιλεχτεί θ εντολι Print,τότε ςτθν οκόνθ κα εμφανιςτεί θ παρακάτω εικόνα που δείχνει τα είδθ των εκτυπϊςεων που μπορεί να γίνουν. Εικόνα 82: Εκτφπωςθ ζργου Μπορεί να εκτυπωκεί θ δομι του ζργου, θ δομι των προϊόντων και των λειτουργιϊν, οι διευκφνςεισ ομάδων, το ιςτορικό καταςκευισ του ζργου αναλυτικά ι ςυνοπτικά. Αν επιλεγεί π.χ. θ τελευταία επιλογι (Topology View ) θ εκτφπωςθ κα γίνει όπωσ παρακάτω. 73

82 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' Εικόνα 83: Εκτφπωςθ τθσ επιλογισ Topology View 74

83 Διπλωματικι Εργαςία ΜΕΡΟ Α' ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ - ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΤ Σζλοσ από το μενοφ File για τθν αποκικευςθ του ζργου πρζπει να επιλεχτεί θ εντολι save, ενϊ πάλι από το μενοφ File αν επιλεχκεί το πλικτρο Export κα εμφανιςτεί θ παρακάτω εικόνα. Εικόνα 84: Εξαγωγι ζργου Αφοφ δοκεί ζνα όνομα ςτο αρχείο π.χ. diplomatiki το αρχείο αποκθκεφεται με τθν κατάλθξθ.pr5 πατϊντασ το πλικτρο save. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποκθκευτεί το ζργο ςε μια ςυςκευι αποκικευςθσ ςαν αντίγραφο αςφαλείασ ι να μεταφερκεί και να επεξεργαςτεί ςε ζναν άλλο υπολογιςτι με τα κατάλλθλα όμωσ λογιςμικά προγράμματα. 75

84 Διπλωματική Εργαςία Β1) ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ- ΕΞΤΠΝΗ ΜΕΣΡΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Το αυξανόμενο κόςτοσ τθσ ενζργειασ, θ ανάγκθ για τθν οικονομικι βιωςιμότθτα και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, κάνουν ζκκλθςθ για μεγαλφτερθ διαφάνεια ςτθν κατανάλωςθ ενζργειασ. Θ γενικι πρακτικι των ετιςιων λογαριαςμϊν ενζργειασ δεν βοθκά ςε αυτό το κζμα. Οι αλλαγζσ που είναι ςτον ορίηοντα ζχουν ςχζςθ με τθν παροχι θλεκτρικισ ενζργειασ. Με τθ χριςθ ζξυπνων μετρθτϊν ενζργειασ, οι καταναλωτζσ θλεκτρικισ ενζργειασ κα μποροφν να παρατθροφν τθν πραγματικι κατανάλωςι τουσ και κα είναι ςε καλφτερθ κζςθ για να τθν ελζγξουν. Με το KNX, αυτό είναι ιδθ δυνατό, κακϊσ, υπάρχει θ δυνατότθτα για πιο λεπτομερείσ επιλογζσ ςχετικά με τθν υπεφκυνθ χριςθ τθσ ενζργειασ, όχι μόνο τθσ θλεκτρικισ, αλλά και τθσ κερμότθτασ, του νεροφ, κακϊσ και των ορυκτϊν καυςίμων, όπωσ το πετρζλαιο και το φυςικό αζριο. Ρολλά ανάλογα εξαρτιματα KNX είναι ιδθ διακζςιμα ςτθν αγορά. Το κλειδί για τθν επίτευξθ πιο ςυνειδθτισ κατανάλωςθσ ενζργειασ από τουσ καταναλωτζσ ςε κτίρια, είναι να καταςτεί δυνατι θ παρακολοφκθςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ το ςυντομότερο δυνατό από τουσ ίδιουσ. Άλλωςτε ιςχφει το ρθτό ότι «αν δεν μετριςεισ κάτι δεν μπορείσ να το βελτιϊςεισ». Μποροφμε να κάνουμε πιο οικονομικζσ επιλογζσ με τθ χριςθ τθσ ενζργειασ, όπωσ τθν απενεργοποίθςθ ςυςκευϊν ι τθν αλλαγι χριςεωσ ςε ϊρεσ χαμθλότερθσ χρζωςθσ, όταν ξζρουμε που και γιατί χρθςιμοποιοφμε τθν ενζργεια. Πταν οι καταναλωτζσ είναι ςε κζςθ να δουν τισ καταναλωτικζσ τουσ ςυνικειεσ, για παράδειγμα, τθν θλεκτρικι ενζργεια ςε κτίρια κατοικιϊν, εμπορικϊν μονάδων ι ςε βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ, τότε αυτό το απλό γεγονόσ μπορεί να αυξιςει τθν ευαιςκθτοποίθςθ τουσ για τθν ενζργεια που καταναλϊνεται. Οι άνκρωποι που ζρχονται αντιμζτωποι με το κόςτοσ τθσ ενζργειασ τουσ, ενϊ θ κατανάλωςθ λαμβάνει χϊρα, μποροφν να πάρουν γριγορα τα κατάλλθλα μζτρα για να τθ μειϊςουν. Για λόγουσ μεγαλφτερθσ διαφάνειασ ςτθν κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ, μελλοντικά ο πάροχοσ κα πρζπει να εγκαταςτιςει νζουσ μετρθτζσ ενζργειασ ςτισ εγκαταςτάςεισ των πελατϊν, οι οποίοι κα εκτελοφν ελεγχόμενθ μζτρθςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ ανά οριςμζνα διαςτιματα, θ οποία κα διαβάηεται είτε απομακρυςμζνα, είτε απευκείασ από το μετρθτι, και τα αποτελζςματα κα είναι διακζςιμα ςτουσ πελάτεσ με τον κατάλλθλο τρόπο. Ρικανζσ επιλογζσ είναι να ενθμερϊνει τουσ πελάτεσ ςχετικά με τθν ενεργειακι τουσ κατανάλωςθ μζςω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, ι μζςω διαδικτφου, με απευκείασ πρόςβαςθ ςτον πάροχο. Το πλεονζκτθμα για τουσ πελάτεσ είναι κα μποροφν να λαμβάνουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ ςυνικειεσ τθσ ενεργειακισ τουσ κατανάλωςθσ βάςει των επιλεγμζνων διαςτθμάτων, και επομζνωσ δε χρειάηεται να περιμζνουν τον τετραμθνιαίο ενεργειακό λογαριαςμό για να ενθμερωκοφν ςχετικά 76

85 Διπλωματική Εργαςία με το εκτιμϊμενο κόςτοσ τθσ ενεργειακισ τουσ κατανάλωςθσ κατά προςζγγιςθ, από τισ μετριςεισ του προθγοφμενου τετραμινου. Ωςτόςο, αυτό το προςδοκϊμενο πλεονζκτθμα μειϊνεται από το γεγονόσ ότι οι πελάτεσ κα ζχουν πρόςβαςθ μόνο ςτθν ανάγνωςθ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ για θμεριςια διαςτιματα. Με αυτόν τον τρόπο οι καταναλωτζσ δεν κα λάβουν πολφ χριςιμεσ πλθροφορίεσ από τα κακθμερινά τουσ ςτατιςτικά κατανάλωςθσ ενζργειασ και δεν κα είναι ςε κζςθ να εξάγουν πολφ χριςιμα ςυμπεράςματα για τισ καταναλωτικζσ ςυνικειεσ των επιμζρουσ ςυςκευϊν τουσ. Επίςθσ, κα πρζπει να αναρωτθκοφμε για τθ χρθςιμότθτα τθσ ενθμζρωςθσ των πελατϊν ςχετικά με το κόςτοσ κζρμανςθσ, όταν δεν παίρνουν οποιαδιποτε πλθροφορία ςχετικά με τθν κερμοκραςία ςτουσ χϊρουσ τουσ, τθν κατάςταςθ του αεριςμοφ μζςω των παρακφρων τουσ ι τθν ανκρϊπινθ παρουςία του διαμερίςματοσ/κατοικίασ. Ρόςο χριςιμο είναι για τουσ πελάτεσ να ενθμερϊνονται ςχετικά με το κόςτοσ τθσ παροχισ θλεκτρικισ ενζργειασ, όταν δεν γνωρίηουν τισ ρυκμίςεισ των διαφόρων ςυςκευϊν τουσ ι εάν τα δωμάτια είναι κατειλθμμζνα ι όχι; Οι πελάτεσ κα είναι ςε κζςθ να εξάγουν χριςιμα ςυμπεράςματα για τθν κατανάλωςθ ενζργειασ και τισ δυνατότθτεσ βελτιςτοποίθςισ τθσ ανάλογα με τουσ τρόπουσ χριςθσ τθσ, όταν ζχουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ κερμοκραςία ςτουσ χϊρουσ τουσ, τθν κατάςταςθ του αεριςμοφ μζςω των παρακφρων τουσ και τθν ανκρϊπινθ παρουςία. Για τθν κατάςταςθ αυτι, το KNX προςφζρει λφςεισ οπτικοποίθςθσ και αυτοματιςμοφ που μποροφν να ςυνδυαςτοφν με τθν μζτρθςθ των ενεργειακϊν δεδομζνων. Το αποτζλεςμα αυτισ τθσ υλοποίθςθσ είναι μία ενεργόσ διαχείριςθ τθσ ενζργειασ, θ οποία μπορεί να χρθςιμοποιείται από τουσ πελάτεσ για να λάβουν πλθροφορίεσ και ακόμθ ςθμαντικότερο, κα τονίςει τισ απαραίτθτεσ αλλαγζσ που πρζπει να γίνουν ςτισ ςυνικειεσ των χρθςτϊν που εμφανίηονται ςτθν οπτικοποίθςθ. Ο όροσ ζξυπνθ μζτρθςθ «Smart Metering» αναφζρεται ςτθ χριςθ των ευφυϊν μετρθτϊν ενζργειασ και οργάνων μζτρθςθσ, προκειμζνου να καταςτιςουν ξεκάκαρθ τθν κατανάλωςθ ενζργειασ ςτα κτίρια και να πραγματοποιιςουν τθν αυτόματθ διαχείριςθ τθσ. Στο μζλλον, το «Smart Metering» κα διαδραματίηει ολοζνα και ςθμαντικότερο ρόλο ςε κατοικίεσ και εμπορικά κτίρια. Οι λόγοι είναι οι εξισ: για να παρακολουκεί κτίρια για ηθμιζσ ι μθ κανονικζσ ςυνκικεσ (π.χ. κατεςτραμμζνοι ςωλινεσ νεροφ). για να ενθμερϊνει τουσ ενοικιαςτζσ ςχετικά με τισ καταναλωτικζσ τουσ ςυνικειεσ, π.χ. για να μειϊςουν το κόςτοσ τθσ ενζργειασ. για τθ λιψθ αναλυτικϊν πλθροφοριϊν ςχετικά με τθ χριςθ τθσ ενζργειασ ςε ζνα κτίριο, με ςκοπό τθν παραγωγι ενόσ πιςτοποιθτικοφ ενεργειακισ απόδοςθσ. για τθ λιψθ πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ ςυνικειεσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ των κτιρίων, προκειμζνου να βελτιςτοποιθκεί θ κατανομι τθσ ενζργειασ και αποφυγι φορτίων αιχμισ. για τθ ςυμμόρφωςθ με τθν Οδθγία τθσ Ε.Ε. 2006/32/EC για τθν Ενεργειακι Απόδοςθ κατά τθν τελικι χριςθ και τισ Ενεργειακζσ Υπθρεςίεσ, θ οποία προβλζπει ότι οι λογαριαςμοί ενζργειασ των οικιακϊν καταναλωτϊν, πρζπει να είναι αρκετά 77

86 Διπλωματική Εργαςία λεπτομερείσ και να παραδίδονται αρκετά ςυχνά ςτουσ πελάτεσ ζτςι ϊςτε να γνωρίηουν τθν ενεργειακι τουσ κατανάλωςθ και να τθν ελζγχουν ανάλογα. Θ μζτρθςθ τθσ ενζργειασ, τθσ ιςχφοσ και των κερμοκραςιϊν των χϊρων τθσ κατοικίασ ςτθν παροφςα διπλωματικι εργαςία γίνεται με τθν καταγραφι των τθλεγραφθμάτων που κυκλοφοροφν ςτον δίαυλο. Θ παρακολοφκθςθ και θ καταγραφι των χριςιμων τθλεγραφθμάτων πραγματοποιείται μζςω διαγνωςτικϊν εργαλείων του προγράμματοσ ETS3. Ρριν τθν παρουςίαςθ των μετριςεων κα αναφερκοφν αρχικά θ ζννοια του τθλεγραφιματοσ ςτον δίαυλο και ςτθν ςυνζχεια τα διαγνωςτικά εργαλεία που χρθςιμοποιικθκαν για τθν καταγραφι τουσ. 1.2 ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΣΟΝ ΔΙΑΤΛΟ(BUS) Γενικά όταν ςυμβεί ζνα γεγονόσ ςτθν εγκατάςταςθ (π.χ. όταν ζνασ διακόπτθσ ι ζνα μπουτόν πατθκεί) θ αντίςτοιχθ ςυςκευι-bus ςτζλνει ζνα τθλεγράφθμα ςτον δίαυλο. Το τθλεγράφθμα αποτελείται από ειδικά δεδομζνα,τα οποία παρζχουν πλθροφορίεσ ςχετικά με το γεγονόσ αυτό. Ολόκλθρθ θ πλθροφορία τθσ ενζργειασ αυτισ μεταδίδεται ςτθν μορφι χαρακτιρων μικουσ 8 bit. Το τθλεγράφθμα μεταδίδεται με ζνα ρυκμό μετάδοςθσ των 9600 bit/sec. Ζνα τθλεγράφθμα διακόπτθ ι μπουτόν ( on-off) απαςχολεί το bus για 20 ms. Ροιο ςφνκετα τθλεγραφιματα για μετάδοςθ κειμζνου απαςχολοφν το bus περίπου για 40ms. Εάν θ αποςτζλλουςα ςυςκευι bus δεν λάβει μια επιβεβαίωςθ, το τθλεγράφθμα ξαναςτζλνεται τρεισ φορζσ μζχρι να ςταματιςει θ αίτθςθ αποςτολισ. Στθν παρακάτω εικόνα φαίνεται θ δομι του τθλεγραφιματοσ. Εικόνα 1 : Δομι τθλεγραφιματοσ Ππωσ φαίνεται το τθλεγράφθμα αποτελείται από μία ςειρά από χαρακτιρεσ, οργανωμζνουσ ςε πεδία. Αυτά είναι τα: Πεδίο Ελζγχου: Είναι υπεφκυνο για τθν επανάλθψθ ενόσ τθλεγραφιματοσ και για τθν προτεραιότθτα του ςτθν περίπτωςθ όπου πολλζσ ςυςκευζσ-bus προςπακιςουν να μεταδϊςουν ταυτόχρονα. 78

87 Διπλωματική Εργαςία Πεδίο Διευθφνςεων: Είναι θ διεφκυνςθ αποςτολζα δθλαδι θ φυςικι διεφκυνςθ τθσ ςυςκευισ και θ διεφκυνςθ παραλιπτθ που ςτθν ουςία πρόκειται για τθν διεφκυνςθ ομάδασ. Πεδίο Επιβεβαίωςησ: Χρθςιμοποιείται για τθν ανίχνευςθ ςφαλμάτων κατά τθν μετάδοςθ ενόσ τθλεγραφιματοσ. Πεδίο Δεδομζνων-Πεδίο Αςφαλείασ : Θ χριςιμθ πλθροφορία βρίςκεται ςτο πεδίο των δεδομζνων και ςτο πεδίο αςφαλείασ. Το πραγματικό μικοσ τθσ χριςιμθσ πλθροφορίασ κακορίηει τον τφπο τθσ εντολισ. Οι τφποι δεδομζνων που κυκλοφοροφν ςτον δίαυλο κακορίηονται από τουσ τφπουσ των ςτοιχείων επικοινωνίασ. Στθν τεχνικι KNX υπάρχουν 6 βαςικοί τφποι ςτοιχείων επικοινωνίασ, τα οποία δθμιουργοφν αντίςτοιχουσ τφπουσ δεδομζνων. 1 bit: ο τφποσ αυτόσ χρθςιμοποιείται ςε απλζσ διακοπτικζσ λειτουργίεσ όπωσ on-off(φωτιςμόσ),πάνω-κάτω(θλεκτρικά ρολά),ανοιχτόκλειςτό(περςίδεσ). 2 bit: ο τφποσ αυτόσ χρθςιμοποιείται ςε ειδικζσ εφαρμογζσ όπωσ για οδιγθςθ δυαδικϊν εξόδων. 4 bit: ο τφποσ αυτόσ δεδομζνων χρθςιμοποιείται για τθν ρφκμιςθ φωτιςμοφ (dimming). 8 bit(1 byte): με αυτόν τον τφπο δεδομζνων δίνονται εντολζσ τιμισ dimming για μια ςυγκεκριμζνθ ςτάκμθ φωτιςμοφ. Δίνει τθν δυνατότθτα διαμόρφωςθσ τθσ τιμισ ςε 256 βιματα,όπου το 0 ςθμάνει 0% και το 255 ςθμαίνει το 100% τθσ ζνταςθσ του φωτιςμοφ. 2 byte: ο τφποσ αυτόσ χρθςιμοποιείται για τθν μεταβίβαςθ ςφνκετων πλθροφοριϊν (κερμοκραςίασ,ιςχφσ, φωτεινότθτα, υγραςία). 4 byte: ο τφποσ αυτόσ επίςθσ χρθςιμοποιείται για τθν μεταβίβαςθ ςφνκετων πλθροφοριϊν (ενζργεια). Με τθν βοικεια των τθλεγραφθμάτων που ςτζλνονται ςτθν εγκατάςταςθ και των διαγνωςτικϊν εργαλείων του προγράμματοσ ETS3 που κα αναφερκοφν ςτθν επόμενθ παράγραφο παρακάτω γίνεται θ καταγραφι και ανάλυςθ των ενεργειακϊν καταναλωτικϊν ςυνθκειϊν των ιδιοκτθτϊν τθσ κατοικίασ. 1.3 ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΟ ETS ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΙΑΤΛΟΤ (BUS) ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΟΜΑΔΑ Υπάρχουν δυο εργαλεία διακζςιμα ςτο ETS 3 για τθν καταγραφι, τθν απεικόνιςθ, τθν ανάλυςθ και τθν εκτζλεςθ τθσ κυκλοφορίασ των τθλεγραφθμάτων 79

88 Διπλωματική Εργαςία ςε μια εγκατάςταςθ κακϊσ επίςθσ και για τθν ανάγνωςθ ι τθν αποςτολι των τιμϊν των ομάδων διευκφνςεων. Αυτά είναι τα: 1. Bus monitor Με αυτό το εργαλείο γίνεται θ καταγραφι και απεικόνιςθ όλων των τθλεγραφθμάτων ςτο δίαυλο(bus). 2. Group monitor: Με αυτό το εργαλείο γίνεται θ καταγραφι και απεικόνιςθ όλων των τθλεγραφθμάτων, ενϊ μπορεί να γίνει και ανάγνωςθ και αποςτολι των τιμϊν των τθλεγραφθμάτων. Μζςω αυτοφ του τελευταίου εργαλείου γίνεται θ ενεργειακι ανάλυςθ τθσ κατοικίασ κακϊσ και θ καταγραφι των καταναλωτικϊν ςυνθκειϊν των ιδιοκτθτϊν. Αφοφ ςυνδεκεί ο υπολογιςτισ με τθν KNX Diagnostics επιλζγεται group monitor. εγκατάςταςθ από το μενοφ Εικόνα 2 : Άνοιγμα του εργαλείου group monitor 80

89 Διπλωματική Εργαςία ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΩΝ Κατόπιν επιλζγεται το εικονίδιο options for telegram recording. Εικόνα 3 : υκμίςεισ τθλεγραφθμάτων Κάτω από τθν ετικζτα General είναι δυνατό να επιλεγεί θ απεικόνιςθ του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ καταγραφισ μεταξφ θμερομθνίασ και ϊρασ ι ϊρασ μόνο. Εικόνα 4 : υκμίςεισ χρονικοφ διαςτιματοσ Στθν ετικζτα filter του παρακφρου options είναι δυνατόν να ρυκμιςτοφν οι όροι φιλτραρίςματοσ για τθν απεικόνιςθ των καταγεγραμμζνων τθλεγραφθμάτων. Αυτό το φίλτρο επθρεάηει μόνο τθν απεικόνιςθ και όχι τθν κυκλοφορία τουσ. Ζτςι με αυτόν τον τρόπο μποροφμε να ορίςουμε ποια τθλεγραφιματα κα απεικονιςτοφν. Στθν παροφςα εργαςία όλα τα τθλεγραφιματα απεικονίηονται πάντα. 81

90 Διπλωματική Εργαςία Εικόνα 5: Φίλτρο καταγραφισ τθλεγραφθμάτων ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΩΝ Επιλζγοντασ με το ποντίκι του υπολογιςτι το πλικτρο με τον κόκκινο κφκλο ξεκινά θ καταγραφι των τθλεγραφθμάτων ενϊ επιλζγοντασ με το ποντίκι το γκρι τετράγωνο πλικτρο δίπλα θ καταγραφι ςταματά. Εικόνα 6: Αρχι τθσ καταγραφισ των τθλεγραφθμάτων Μια πραγματικι καταγραφισ τθλεγραφθμάτων από τθν εγκατάςταςθ φαίνεται παρακάτω. Το ETS3 παρουςιάηει τισ πλθροφορίεσ για τα καταγεγραμμζνα τθλεγραφιματα ςε φόρμα καταλόγου. Το πλάτοσ των ςτθλϊν μπορεί να μεταβλθκεί, όχι όμωσ και θ διάταξθ τουσ. Για κάκε τθλεγράφθμα απεικονίηεται θ παρακάτω πλθροφορία: # : Αρικμόσ τθλεγραφιματοσ Time : Ϊρα και θμερομθνία του τθλεγραφιματοσ(χρόνοσ υπολογιςτι) Service : Λιψθ από το bus/αποςτολι ςτο bus Flags: Συμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ Prio : Ρροτεραιότθτα των τθλεγραφθμάτων (L χαμθλι, H υψθλι) Source addr: Διεφκυνςθ πθγισ (φυςικι διεφκυνςθ αποςτολζα) Source : Ρεριγραφικό κείμενο για τον αποςτολζα 82

91 Διπλωματική Εργαςία Destination addr: Διεφκυνςθ αποςτολισ Destination : Ονομαςία τθσ ομάδασ διεφκυνςθσ Rout : Τιμι του μετρθτι δρομολόγθςθσ DPT : Είδοσ δεδομζνων (π.χ. 1 bit) Type : Τφποσ τθλεγραφιματοσ (εγγραφι, ανάγνωςθ) Data : Ρλθροφορία του τθλεγραφιματοσ Εικόνα 7: Καταγραφι τθλεγραφθμάτων εγκατάςταςθσ Οι ιδιότθτεσ ενόσ μεμονωμζνου τθλεγραφιματοσ μποροφν να απεικονιςτοφν ςτθν οκόνθ με το μαρκάριςμα του και με διπλό πάτθμα ςτθν αντίςτοιχθ γραμμι του τθλεγραφιματοσ. Στθν παρακάτω εικόνα φαίνονται οι ιδιότθτεσ ενόσ τθλεγραφιματοσ που μεταφζρει τθν τιμι τθσ ςτιγμιαία μετροφμενθ ιςχφσ (POWER). Το τθλεγράφθμα αυτό ςτάλκθκε ςτισ 15/03/2014 και ςτισ 09:22: το πρωί. Ραρατθροφμε ότι το ςυγκεκριμζνο τθλεγράφθμα ζχει ρυκμιςτεί ϊςτε να ζχει υψθλι προτεραιότθτα (High), αποςτολζασ του είναι ο μετρθτισ ενζργειασ με φυςικι διεφκυνςθ ενϊ ο παραλιπτθσ του τθλεγραφιματοσ είναι όλεσ οι ςυςκευζσ που τα αντικείμενα επικοινωνίασ τουσ ζχουν ςυνδεκεί με τθν διεφκυνςθ ομάδασ 0/0/4. Επίςθσ θ χριςιμθ πλθροφορία που μεταφζρει είναι τφπου 2 byte και θ τιμι τθσ ιςχφοσ είναι ςε δεκαεξαδικι μορφι εκείνθ τθν χρονικι ςτιγμι. 83

92 Διπλωματική Εργαςία Εικόνα 8 : Ιδιότθτεσ ενόσ μεμονωμζνου τθλεγραφιματοσ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ Με το πάτθμα του πλικτρου μπορεί να αρχίςει θ μόνιμθ καταγραφι των μθνυμάτων. Αρχικά γίνεται θ ειςαγωγι του ονόματοσ του αρχείου ςτο πεδίο base file name και ςτθν ςυνεχεία από το πεδίο new file starts after είναι δυνατόν το πρόγραμμα να δθμιουργιςει ζνα δεφτερο-τρίτο-τεταρτο κ.τ.λ αρχείο,ςυνζχεια του πρϊτου μετά από τον χρόνο που κα του οριςτεί. Με αυτόν τον τρόπο μια μεγάλθ χρονικά καταγραφι τθλεγραφθμάτων μπορεί να μοιραςτεί ςε πολλά αρχεία. Με τθν πλθροφορία overwrite file after υπάρχει θ δυνατότθτα να κακοριςτοφν πόςα αρχεία κα δθμιουργθκοφν ςε αρικμό. Πταν ςυμπλθρωκεί ο κακοριςμζνοσ αρικμόσ αρχείων το επόμενο κα ζχει πάλι το όνομα του πρϊτου. Αυτά τα αρχεία που κα δθμιουργθκοφν κα ζχουν κατάλθξθ.trx. 84

93 Διπλωματική Εργαςία Εικόνα 9 : Ιδιότθτεσ μόνιμθσ καταγραφισ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ Ραράλλθλα με τθν καταγραφι των τθλεγραφθμάτων πατϊντασ το πλικτρο ςτθν γραμμι εργαλείων, μπορεί να ξεκινιςει θ ςτατιςτικι ανάλυςθ των τθλεγραφθμάτων. Εικόνα 10 : Στατιςτικά καταγραφισ τθλεγραφθμάτων-φορτίο δίαυλου Οι τιμζσ και οι γραμμζσ για το φορτίο bus, προςδιορίηουν ποιο ποςοςτό του διαφλου καταλιφκθκε από τισ μεταδόςεισ των τθλεγραφθμάτων. 85

94 Διπλωματική Εργαςία Το current αντιπροςωπεφει το φορτίο bus ςτο δευτερόλεπτο κατά τθν διάρκεια μιασ ςυνεχοφσ καταγραφισ, το maximum δείχνει το μζγιςτο φορτίο κατά τθν διάρκεια τθσ καταγραφισ και το average ενθμερϊνει για το μζςο φορτίο bus μιασ καταγραφισ τθλεγραφθμάτων ωσ ποςοςτό επί τισ %. Κατά τθν διάρκεια των μετριςεων για τθν ςυγγραφι τθσ εργαςίασ παρατθροφμε από τθν παραπάνω εικόνα ότι το μζςο φορτίο ςτον δίαυλο είναι 65,24%. Σε κανονικζσ ςυνκικεσ τθσ εγκατάςταςθσ το μζςο φορτίο ρυκμίηεται να είναι πολφ μικρότερο. Ο λόγοσ είναι ότι υπάρχει κίνδυνοσ να δθμιουργθκοφν προβλιματα επικοινωνίασ ςτθν εγκατάςταςθ όταν ζνα φορτίο bus είναι μεγαλφτερο από 50% (ςποραδικά λειτουργικά προβλιματα) ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΩΝ Τα καταγεγραμμζνα τθλεγραφιματα μποροφν να αποκθκευτοφν μζςω του εικονιδίου ςτθν γραμμι εργαλείων. Το αρχείο που κα δθμιουργθκεί κα ζχει κατάλθξθ.trx. Ο κατάλογοσ των τθλεγραφθμάτων μπορεί να διαγραφεί μζςω του εικονιδίου. Τζλοσ μπορεί να γίνει εξαγωγι τισ λίςτασ των τθλεγραφθμάτων μζςω του εικονιδίου. Κατά τθν εξαγωγι το λογιςμικό δθμιουργεί ζνα αρχείο με τθν κατάλθξθ.csv ι.xml, ζτςι θ επεξεργαςία των τθλεγραφθμάτων μπορεί να γίνει με ζνα άλλο λογιςμικό όπωσ π.χ. το Excel τθσ Microsoft. 86

95 Διπλωματική Εργαςία Εικόνα 11 : Εξαγωγι αρχείου τθλεγραφθμάτων ΕΝΣΟΛΕ ΑΝΑΓΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΙΜΗ (READ, WRITE) Πταν ο υπολογιςτισ ςυνδεκεί με τθν εγκατάςταςθ τότε ςε πραγματικό χρόνο μπορεί να αναγνωςτεί θ τρζχουςα τιμι ενόσ αντικείμενου επικοινωνίασ. Αφοφ ειςαχκεί θ ομάδα διεφκυνςθσ ςτο πεδίο Groups και ςτθν ςυνζχεια πατθκεί το εικονίδιο read αποςτζλλεται ςτον δίαυλο μια αίτθςθ ανάγνωςθσ. Θ τιμι του απαντθτικοφ τθλεγραφιματοσ απεικονίηεται ςτθν ςτιλθ data. Πταν πριν από τθν τιμι υπάρχει το ςιμα $ ςθμαίνει ότι θ τιμι που ακολουκεί είναι ςε δεκαεξαδικι μορφι. Στθν ςυνζχεια αν πατθκεί το εικονίδιο read / Write κα ανοίξει ζνα νζο παράκυρο επιλογϊν. Σε αυτό το παράκυρο κα φαίνεται θ τρζχουςα ομάδα διεφκυνςθσ που επιλζχτθκε, ο τφποσ των δεδομζνων και θ τιμι του value. Στθν περίπτωςθ που επιλεχκεί θ διεφκυνςθ ομάδασ ενόσ απλοφ μπουτόν θ τιμι value παίρνει τθν τιμι 1(φωτιςτικό ςε λειτουργία) ι 0 (ςβθςτό φωτιςτικό). Αφοφ θ τρζχουςα τιμι διαβαςτεί, μπορεί να αλλάξει κατάςταςθ π.χ. από 0 ςε 1 ςτζλνοντασ το αντίςτοιχο τθλεγράφθμα. Με αυτόν το τρόπο ελζγχεται ςτθν ουςία μζςω υπολογιςτι θ λειτουργία του ςυγκεκριμζνου φωτιςτικοφ. 87

96 Διπλωματική Εργαςία Εικόνα 12 : Αποςτολι τιμϊν ςτισ ομάδεσ διεφκυνςθσ 88

97 Διπλωματική Εργαςία Β2) ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΕΣΡΗΕΩΝ 2.1 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 1 ησ ΜΕΡΑ (από 15 ζωσ 16/03/2014) Ρρόκειται για μια ςυνεχόμενθ καταγραφι των τθλεγραφθμάτων τθσ 1θσ μζρασ από τισ 10:52:15 π.μ. του Σαββάτου μζχρι και τισ 10:54:00 π.μ. το πρωί τθσ Κυριακισ, ςυνολικισ διάρκειασ 24 ωρϊν περίπου. Να ςθμειωκεί ότι θ αντλία κερμότθτασ ιταν ςε λειτουργία ςε όλοτο χρονικό διάςτθμα καταγραφισ Θ μορφι των αποκθκευμζνων τθλεγραφθμάτων ςτο πρόγραμμα ETS3 φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα. Εικόνα 13 : Τθλεγραφιματα 1θσ μζρασ Κατά τθν διάρκεια καταγραφισ τθσ 1θσ μζρασ, ςτάλκθκαν ςυνολικά τθλεγραφιματα που περιζχουν πλθροφορίεσ, όπωσ φαίνεται και ςτθν παραπάνω εικόνα, ςχετικά με τισ τιμζσ ενζργειασ, ιςχφοσ, κερμοκραςιϊν και άλλεσ απλζσ πλθροφορίεσ όπωσ ενεργοποίθςθ φωτιςτικϊν, άνοιγμα ρολϊν και πόρτασ κλπ. Θ επεξεργαςία αυτϊν των τθλεγραφθμάτων, που ακολουκεί, πραγματοποιείται με τον ακόλουκο τρόπο. Αρχικά μζςω του προγράμματοσ ETS3 γίνεται θ ταξινόμθςθ των τθλεγραφθμάτων ανά διεφκυνςθ ομάδασ (destination address). Αφοφ επιλεγοφν τα κατάλλθλα τθλεγραφιματα κάκε φορά πατϊντασ το πλικτρο γίνεται θ εξαγωγι των τθλεγραφθμάτων ςε μορφι αρχείου με κατάλθξθ.csv. Το 89

98 Διπλωματική Εργαςία ςυγκεκριμζνο αρχείο ςτθ ςυνζχεια πρόκειται να επεξεργαςτεί μζςω του προγράμματοσ excel ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΙΧΤΟ Εικόνα 14 : Εξαγωγι τθλεγραφθμάτων Για τθν καταγραφι των τιμϊν τθσ ιςχφοσ ζγιναν οι εξισ ρυκμίςεισ ςτον μετρθτι EIB-Delta meter τθσ ΑΒΒ, όπωσ δείχνει θ παρακάτω εικόνα. Εικόνα 15 : υκμίςεισ μετρθτι για τθν μζτρθςθ ιςχφοσ Θ μζτρθςθ τθσ ιςχφοσ γίνεται αυτόματα κάκε 8 δευτερόλεπτα, ςτο χρονικό διάςτθμα των 24 ωρϊν καταγράφθκαν τθλεγραφιματα που αφοροφν τθν μζτρθςθ τθσ ιςχφοσ. 90

99 Διπλωματική Εργαςία Εικόνα 16 : Τθλεγραφιματα ιςχφοσ Οι ςτιγμιαίεσ μετροφμενεσ τιμζσ τθσ ιςχφοσ ςτο πρόγραμμα ETS3 παρουςιάηονται με τθν μορφι ,56. Τα πρϊτα τζςςερα ψθφία απεικονίηουν τθν ιςχφ ςτο δεκαεξαδικό ςφςτθμα, ενϊ τα επόμενα τρία ψθφία απεικονίηουν τθν ιςχφ ςτο δεκαδικό. Για να πάρουμε όμωσ τθν τελικι μζτρθςθ τθσ ιςχφοσ ςε KW πρζπει να πολλαπλαςιαςτεί επί δυο, αυτό οφείλεται ςτουσ μεταςχθματιςτζσ ρεφματοσ που είναι τοποκετθμζνοι ςτον θλεκτρικό πίνακα κακϊσ και ςτισ ρυκμίςεισ του προγράμματοσ. Θ τιμι ,56 ιςοφται με 1,12 KW, ενϊ μια μεταβολι των 0,02 ςτο πρόγραμμα αναφζρεται ςε μεταβολι 0,04 KW ςτθν ιςχφ. Στθν παρακάτω εικόνα φαίνονται ζνα τμιμα των μετριςεων τθσ ιςχφοσ ςτο excel. Στθν τελευταία ςτιλθ του πίνακα κα αναγράφεται θ ςτιγμιαία ιςχφσ ςε KW. Εικόνα 17 : Τιμζσ ιςχφοσ ςτο excel Από τισ μετριςεισ εξάγονται τα ακόλουκα ςυμπεράςματα. α) Θ ελάχιςτθ μζτρθςθ τθσ ιςχφοσ είναι 0,12 KW που οφείλεται ςε λειτουργία αναμονισ των ςυςκευϊν (stand-by), λειτουργία DVR καταγραφικοφ και καμερϊν, λειτουργία ςυςκευισ router, λειτουργία αναμονισ KNX ςυςκευϊν. β) Ο μζςοσ όροσ τθσ ιςχφοσ είναι 1,381 KW ςτισ εικοςιτζςςερισ ϊρεσ. γ) Θ μεγίςτθ τιμι ιςχφοσ που εμφανίηεται είναι 5,24 KW. δ) Οι μεγαλφτερεσ τιμζσ ιςχφοσ καταγράφθκαν το μεςθμζρι από 14:00 μ.μ. ζωσ 17:00 μ.μ. και το βράδυ από τισ 21:00μ.μ. ζωσ 23:00μ.μ. (να ςθμειωκεί ότι το 91

100 18:00: :03: :07: :11: :15: :19: :23: :26: :30: :34: :38: :42: :46: :49: :53: :57: :01: :05: :09: :12: :16: :20: :24: :28: :32: :35: :39: :43: :47: :51: :55: :58: ΙΧΤ (KW) 10:52: :40: :28: :16: :04: :53: :41: :29: :17: :05: :54: :42: :30: :18: :06: :54: :43: :31: :19: :07: :55: :44: :32: :20: :08: :56: :44: :33: :21: :09: ΙΧΤ (KW) Διπλωματική Εργαςία νυχτερινό τιμολόγιο τθσ ΔΕΘ ιςχφει από τισ 15:00μ.μ. ζωσ 17:00μ.μ. το μεςθμζρι και από τισ 02:00 π.μ. το βράδυ ζωσ τισ 08:00 π.μ. το πρωί, για τθ χειμερινι περίοδο όπου ζλαβαν χϊρα οι μετριςεισ). ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΧΤΟ ΜΑΡΣΙΟΤ ΩΡΕ 6, ΜΑΡΣΙΟΤ ,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 χήμα 1 : Μετριςεισ ιςχφοσ 1θσ μζρασ 24 ωρϊν ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΧΤΟ ΜΑΡΣΙΟΤ ΩΡΩΝ (18:00 ΜΕΧΡΙ 20:00) 3, ΜΑΡΣΙΟΤ ,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 92

101 Διπλωματική Εργαςία ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ χήμα 2 : Μετριςεισ ιςχφοσ 1θσ μζρασ 2 ωρϊν Για τθν καταγραφι των τιμϊν τθσ ενζργειασ ζγιναν οι εξισ ρυκμίςεισ ςτον μετρθτι. Εικόνα 18: υκμίςεισ μετρθτι για τθν μζτρθςθ ενζργειασ Θ μζτρθςθ τθσ ενζργειασ πραγματοποιικθκε κάκε 30 δευτερόλεπτα. Στο χρονικό διάςτθμα των 24 ωρϊν και καταγράφθκαν 2905 τθλεγραφιματα που αφοροφν τθν μζτρθςθ τθσ ενζργειασ. Ο μετρθτισ αλλάηει τθν μζτρθςθ κατά 0,20 KWh. 93

102 10:22: :11: :00: :49: :39: :28: :17: :06: :55: :44: :33: :23: :12: :01: :50: :39: :28: :17: :06: :56: :45: :34: :23: :12: :01: :50: :40: :29: :18: :07: ΕΝΕΡΓΕΙΑ (KWh) Διπλωματική Εργαςία Εικόνα 19 : Τιμζσ ενζργειασ ςτο excel O ςυνολικόσ χρόνοσ όπου ζγιναν οι μετριςεισ είναι 24 ϊρεσ και θ αντίςτοιχθ καταγραφείςα καταναλιςκόμενθ ενζργεια ςτο ίδιο χρονικό διάςτθμα είναι 33,40 KWh, από τισ οποίεσ οι 21,50 KWh καταγράφθκαν ςτον θμεριςιο μετρθτι τθσ ΔΕΘ ενϊ οι 11,90 KWh καταγράφθκαν ςτον νυχτερινό μετρθτι αντίςτοιχα. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΣΙΟΤ ΩΡΕ 46270, ΜΑΡΣΙΟΤ , , , , , ,00 χήμα 3: Μετριςεισ ενζργειασ 1θσ μζρασ 24 ωρϊν 94

103 18:00: :05: :10: :15: :20: :25: :30: :35: :40: :46: :51: :56: :01: :06: :11: :16: :21: :26: :31: :36: :41: :46: :51: :56: ΕΝΕΡΓΕΙΑ (KWh) Διπλωματική Εργαςία ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΣΙΟΤ ΩΡΩΝ (18:00 ΜΕΧΡΙ 20:00) 46247, ΜΑΡΣΙΟΤ , , , , , , ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΦΩΣΙΜΟΤ χήμα 4: Μετριςεισ ενζργειασ 1θσ μζρασ 2 ωρϊν Αφοφ χωριςτοφν τα δεδομζνα ανά ομάδα διεφκυνςθσ με τθν βοικεια του ETS3, παρατθροφνται οι παρακάτω ενεργειακζσ ςυνικειεσ των ιδιοκτιτων, αρχικά για κάκε φωτιςτικό ςϊμα φαίνεται πόςεσ φορζσ άναψε κατά τθν διάρκεια των 24 ωρϊν για πόςθ ϊρα και ο ςυνολικόσ χρόνοσ λειτουργίασ του φωτιςτικοφ. 1) Φωτιςτικό ςϊμα L1 (φωτιςτικό υπνοδωματίου 1, το οποίο περιζχει λάμπα οικονομίασ 20 W). Εικόνα 20 : Φωτιςτικό L1 2) Φωτιςτικό ςϊμα L2 (φωτιςτικό υπνοδωματίου 2, το οποίο περιζχει λάμπα πυράκτωςθσ 40 W). 95

104 Διπλωματική Εργαςία Εικόνα 21 : Φωτιςτικό L2 3) Φωτιςτικό Σϊμα L3 (ςποτ ςτο μπαλκόνι του υπνοδωματίου 1, το οποίο περιζχει λάμπα πυράκτωςθσ60 W). Εικόνα 22 : Φωτιςτικό L3 4) Φωτιςτικό ςϊμα L5 (φωτιςτικό ςτον διάδρομο των υπνοδωματίων, το οποίο περιζχει λάμπα πυράκτωςθσ 160W). Εικόνα 23 : Φωτιςτικό L5 5) Φωτιςτικό ςϊμα L6 (ςποτ ςτο μπάνιο των υπνοδωματίων, το οποίο περιζχει λάμπεσ πυράκτωςθσ 12V ςυνολικισ ιςχφοσ 140W). 96

105 Διπλωματική Εργαςία Εικόνα 24 : Φωτιςτικό L6 6) Φωτιςτικό ςϊμα L7 (φωτιςτικό κακρζφτθ ςτο μπάνιο των υπνοδωματίων, το οποίο περιζχει λάμπεσ πυράκτωςθσ 80W). 7) Ανεμιςτιρασ μπάνιου L8 (40 W). Εικόνα 25 : Φωτιςτικό L7 Εικόνα 26 : Φωτιςτικό L8 97

106 Διπλωματική Εργαςία 8) Φωτιςτικό ςϊμα L10 (φωτιςτικό ςτθν τραπεηαρία, το οποίο περιζχει λάμπεσ πυράκτωςθσ ςυνολικισ ιςχφοσ 260W). Εικόνα 27 : Φωτιςτικό L10 9) Φωτιςτικό ςϊμα L11 (φωτιςτικό ςτο κεντρικό ςαλόνι, το οποίο περιζχει λάμπεσ πυράκτωςθσ ςυνολικισ ιςχφοσ 160W). Εικόνα 28 : Φωτιςτικό L11 10) Φωτιςτικό ςϊμα L12 (ςποτ ςτο ςαλόνι, το οποίο περιζχει λάμπεσ πυράκτωςθσ 12V ςυνολικισ ιςχφοσ 360W). Εικόνα 29 : Φωτιςτικό L12 11) Φωτιςτικό ςϊμα L14 (ςποτ ςτο δάπεδο του μπαλκονιοφ, το οποίο περιζχει λάμπεσ led 12V ςυνολικισ ιςχφοσ 20W). 98

107 Διπλωματική Εργαςία Εικόνα 30 : Φωτιςτικό L14 12) Φωτιςτικό ςϊμα L15 (φωτιςμόσ ςτθν κουηίνα, ο οποίοσ περιζχει λάμπεσ πυράκτωςθσ ςυνολικισ ιςχφοσ 80W). Εικόνα 31 : Φωτιςτικό L15 13) Φωτιςτικό ςϊμα L16 (δεφτεροσ φωτιςμόσ ςτθν κουηίνα, ο οποίοσ περιζχει λάμπεσ πυράκτωςθσ ςυνολικισ ιςχφοσ 80W) Εικόνα 32 : Φωτιςτικό L16 99

108 Διπλωματική Εργαςία 14) Φωτιςτικό ςϊμα L18 (φωτιςμόσ ςτον διάδρομο τθσ κουηίνασ, ο οποίοσ περιζχει λάμπεσ πυράκτωςθσ ςυνολικισ ιςχφοσ 200W). Εικόνα 33 : Φωτιςτικό L18 15) Φωτιςτικό ςϊμα L20 (φωτιςμόσ ςτθν αποκικθ, ο οποίοσ περιζχει λάμπα πυράκτωςθσ ςυνολικισ ιςχφοσ 40W). Εικόνα 34 : Φωτιςτικό L20 16) Φωτιςτικό ςϊμα L21 (φωτιςμόσ ςτο γραφείο, ο οποίοσ περιζχει λάμπα πυράκτωςθσ ιςχφοσ 40 W). Εικόνα 35 : Φωτιςτικό L21 17) Φωτιςτικό ςϊμα L24 (ςποτ ςτο μπάνιο τθσ κρεβατοκάμαρασ, το οποίο περιζχει λάμπα πυράκτωςθσ ςυνολικισ ιςχφοσ 120W). 100

109 Διπλωματική Εργαςία Εικόνα 36 : Φωτιςτικό L24 18) Φωτιςτικό ςϊμα L25 (φωτιςμόσ ςτο βεςτιάριο, ο οποίοσ περιζχει λάμπα πυράκτωςθσ ςυνολικισ ιςχφοσ 120W). Εικόνα 37 : Φωτιςτικό L25 19) Φωτιςτικό ςϊμα L26 (φωτιςμόσ ςτον διάδρομο, ο οποίοσ περιζχει λάμπα πυράκτωςθσ ςυνολικισ ιςχφοσ 80W). Εικόνα 38 : Φωτιςτικό L26 20) Φωτιςτικό ςϊμα L27 (φωτιςμόσ ςτον διάδρομο τθσ κρεβατοκάμαρασ, ο οποίοσ περιζχει λάμπα πυράκτωςθσ ςυνολικισ ιςχφοσ 120W). Εικόνα 39 : Φωτιςτικό L27 21) Φωτιςτικό ςϊμα L28 (αποτελείται από τρία κατόφωτα με 3 λάμπεσ led ςυνολικισ ιςχφοσ 20W). 101

110 Διπλωματική Εργαςία Εικόνα 40 : Φωτιςτικό L28 22) Φωτιςτικό ςϊμα L30 (φωτιςμόσ 2 ςτθν κρεβατοκάμαρα, ο οποίοσ περιζχει λάμπα πυράκτωςθσ ςυνολικισ ιςχφοσ 320W). Εικόνα 41 : Φωτιςτικό L30 23) Φωτιςτικό ςϊμα L32 (φωτιςτικό ςτον διάδρομο υποδοχισ, το οποίο περιζχει λάμπεσ πυράκτωςθσ ςυνολικισ ιςχφοσ 140W). Εικόνα 42 : Φωτιςτικό L32 24) Φωτιςτικό ςϊμα L34 (φωτιςμόσ ςτο υδρομαςάη, ο οποίοσ περιζχει λάμπα πυράκτωςθσ ςυνολικισ ιςχφοσ 80W). Εικόνα 43 : Φωτιςτικό L34 25) Φωτιςτικό ςϊμα L35 (κρυφόσ φωτιςμόσ ςτο ςαλόνι, ο οποίοσ περιζχει led ταινία ςυνολικισ ιςχφοσ 40W). 102

111 Διπλωματική Εργαςία Εικόνα 44 : Φωτιςτικό L35 Μετά τθ λεπτομερι καταγραφι τθσ ενζργειασ για κάκε φωτιςτικό ςϊμα γίνεται ο υπολογιςμόσ τθσ ενζργειασ που δαπανικθκε ςτο διάςτθμα αυτϊν των 24 ωρϊν για κάκε φωτιςτικό χωριςτά κακϊσ και θ ςυνολικι ενζργεια που δαπανικθκε για τον φωτιςμό. ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΧΤ (Kw) ΧΡΟΝΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Kwh) L1 YPN 1 ARIS 0,02 0,106 0,002 L2 ΣΡΟΤ ΜΡΑΛΚΟΝΙ 0,04 3,201 0,128 L3 YPN 2 ΔΕΧΙΑ 0,06 0,013 0,001 L4 ΣΡΟΤ ΜΡΑΛΚΟΝΙ 0,04 0,000 0,000 L5 ΧΟΛ ΥΡΝ 0,16 0,002 0,000 L6 ΣΡΟΤ ΜΡΑΝΙΟ 0,14 0,491 0,069 L7 ΦΩΣ ΚΑΘΕΡΤΘ 0,08 0,311 0,025 L8 ΑΝΕΜΙΣΤΘΑΣ 0,04 0,523 0,021 L9 ΦΩΣ ΕΞΩΡΟΤΑΣ 0,04 0,000 0,000 L10 ΦΩΣ ΤΑΡΕΗΑΙΑΣ 0,26 0,741 0,193 L11 ΦΩΣ ΣΑΛΟΝΙ ΚΕΝΤΙΚΟ 0,16 0,002 0,000 L12 ΣΡΟΤ ΣΑΛΟΝΙ 0,36 2,629 0,946 L14 ΣΡΟΤ ΜΡΑΛΚΟΝΙ ΔΑΡΕΔΟ 0,02 0,054 0,001 L15 ΚΟΥΗΙΝΑ ΦΩΣ 1 0,08 2,225 0,178 L16 ΚΟΥΗΙΝΑ ΦΩΣ 2 0,08 2,147 0,172 L17 ΚΕΝΤ ΦΩΣ ΜΡΑΛΚΟΝΙ 0,06 0,000 0,000 L18 ΦΟΣ ΧΩΛ ΚΟΥΗΙΝΑ 1 0,2 0,011 0,002 L19 ΣΡΟΤ ΧΩΛ ΚΟΥΗΙΝΑ 2 0,16 0,000 0,000 L20 ΦΩΣ ΑΡΟΘΘΚΘ 0,04 1,588 0,064 L21 ΦΩΣ ΓΑΦΕΙΟ 0,04 0,014 0,001 L24 ΣΡΟΤ ΜΡΑΝΙΟ MASTER 0,12 0,893 0,107 L25 ΦΩΣ ΒΕΣΤΙΑΙΟ 0,12 0,000 0,000 L26 ΦΩΣ ΧΩΛ 1 0,08 0,216 0,017 L27 ΦΩΣ ΧΩΛ 2 MASTER 0,12 0,278 0,033 L28 ΤΙΑ ΚΑΤΟΦΩΤΑ 0,02 5,347 0,107 L29 ΦΩΣ 1 MASTER BEDROOM 0,20 0,000 0,000 L30 ΦΩΣ 2 MASTER BEDROOM 0,32 0,188 0,060 L32 ΦΩΣ ΧΩΛ ΜΡΟΣΤΑ 0,14 0,483 0,068 L33 ΤΕΤΑΡΛΟ ΣΡΟΤ ΜΡΑΛΚΟΝΙ 0,12 0,000 0,000 L34 ΦΩΣ ΥΔΟΜΑΣΑΗ ΜΡΑΝΙΟ 0,08 0,081 0,006 L35 ΚΥΦΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΑΛΟΝΙ 0,04 2,629 0,105 ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2,31 103

112 Διπλωματική Εργαςία Πίνακασ 1: Καταναλϊςεισ ανά φωτιςτικό ςϊμα για τθν 1θ μζρα ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΩΝ ΧΩΡΟΤ Για τθν διάρκεια τθσ 1θσ μζρασ, ςτάλκθκαν 39 τθλεγραφιματα κερμοκραςίασ ςυνολικά από τον κερμοςτάτθ τθσ εταιρίασ ΑΒΒ ςτο υπνοδωμάτιο 1. Εικόνα 45 : Τθλεγραφιματα κερμοκραςίασ ςτο υπνοδωμάτιο 1. Για τθν διάρκεια τθσ 1θσ μζρασ, ςτάλκθκαν 38 τθλεγραφιματα κερμοκραςίασ ςυνολικά από τον κερμοςτάτθ τθσ εταιρίασ ΑΒΒ ςτο υπνοδωμάτιο 2. Εικόνα 46: Τθλεγραφιματα κερμοκραςίασ ςτο υπνοδωμάτιο 2. Για τθν διάρκεια τθσ 1θσ μζρασ, ςτάλκθκαν 89 τθλεγραφιματα κερμοκραςίασ ςυνολικά από τον κερμοςτάτθ τθσ εταιρίασ GIRA ςτθν κφρια κρεβατοκάμαρα. 104

113 Διπλωματική Εργαςία Εικόνα 47: Τθλεγραφιματα κερμοκραςίασ ςτθν κφρια κρεβατοκάμαρα. Για τθν διάρκεια τθσ 1θσ μζρασ, ςτάλκθκαν 38 τθλεγραφιματα κερμοκραςίασ ςυνολικά από τον κερμοςτάτθ τθσ εταιρίασ ΑΒΒ ςτο ςαλόνι-γραφείο. Εικόνα 48 : Τθλεγραφιματα κερμοκραςίασ ςτο ςαλόνι-γραφείο. 105

114 ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ( C) ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ( C) Διπλωματική Εργαςία ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΤΠΝΟΔΩΜΑΣΙΟΤ 1 21,80 21,60 21,40 21,20 21,00 20,80 20,60 20,40 20,20 χήμα 5 : Μετριςεισ κερμοκραςίασ 1θσ μζρασ 24 ωρϊν για το υπνοδωμάτιο 1 21,30 ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΤΠΝΟΔΩΜΑΣΙΟΤ 2 21,20 21,10 21,00 20,90 20,80 20,70 20,60 20,50 20,40 20,30 106

115 ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ( C) 14:26: :08: :42: :25: :07: :49: :32: :14: :56: :39: :21: :53: :35: :17: :00: :42: :57: :14: :56: :38: :21: :03: :45: :28: :10: :50: :32: :14: :57: :39: ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ( C) Διπλωματική Εργαςία χήμα 6: Μετριςεισ κερμοκραςίασ 1θσ μζρασ 24 ωρϊν για το υπνοδωμάτιο 2 19,20 ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΚΡΕΒΑΣΟΚΑΜΑΡΑ 19,00 18,80 18,60 18,40 18,20 18,00 17,80 17,60 χήμα 7: Μετριςεισ κερμοκραςίασ 1θσ μζρασ 24 ωρϊν για τθν κρεβατοκάμαρα 23,40 23,20 23,00 22,80 22,60 22,40 22,20 22,00 21,80 21,60 ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΑΛΟΝΙ-ΓΡΑΦΕΙΟ χήμα 8: Μετριςεισ κερμοκραςίασ 1θσ μζρασ 24 ωρϊν για ςαλόνι-γραφείο 107

116 Διπλωματική Εργαςία Από τα διαγράμματα των κερμοκραςιϊν φαίνεται ξεκάκαρα θ διακφμανςθ τθσ κερμοκραςίασ κατά τθ διάρκεια τθσ μζρασ, και παρατθρείται ότι οι κερμοκραςίεσ των παιδικϊν υπνοδωματίων (1 και 2 αντίςτοιχα) είναι ικανοποιθτικζσ και μζςα ςτα ανεκτά περικϊρια. Θ κερμοκραςία του ςαλονιοφ και του γραφείου είναι ιδιαίτερα υψθλι, ενϊ θ κερμοκραςία τθσ κφριασ κρεβατοκάμαρασ είναι ιδιαίτερα χαμθλι. Οι εκτιμιςεισ αυτζσ είναι ςωςτζσ αν κεωριςουμε ςαν ανεχτά επιτρεπτά όρια τουσ 20 με 21 C ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΑΛΛΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ Για τθν διάρκεια τθσ 1θσ μζρασ, μζςω του διαφλου ςτάλκθκαν ςυνολικά 142 τθλεγραφιματα που αφοροφν τισ πόρτεσ,τισ τζντεσ και τα ρολά τθσ παροφςασ κατοικίασ. Τα τθλεγραφιματα που αναγράφονται ωσ κζςθ πόρτασ παρακάτω πλθροφοροφν για τισ ενζργειεσ του ανοίγματοσ ι κλειςίματοσ τθσ εξϊπορτασ και τισ πόρτεσ των μπαλκονιϊν. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται γνωςτό το πόςεσ φορζσ άνοιξε μια πόρτα και ζκλειςε αντίςτοιχα και για πόςο χρονικό διάςτθμα. Εικόνα 49 : Τθλεγραφιματα κζςεων ρολοφ, πόρτασ. Τα τθλεγραφιματα που αναγράφονται ωσ κζςθ ρολοφ ι τζντασ πλθροφοροφν για τθν πραγματικι κζςθ ανοίγματόσ τουσ που περιγράφεται με το αντίςτοιχο ποςοςτό επί τθσ εκατό (π.χ. κζςθ ρολοφ ςτο 100%, ςθμαίνει ότι το ρολό είναι πλιρωσ κλειςτό ι κζςθ τζντασ ςτο 50%, ςθμαίνει ότι θ τζντα είναι ανοιγμζνθ κατά το ιμιςυ). Επιπλζον, οποιαδιποτε νζα κζςθ ι μεταβολι ςε οποιονδιποτε χϊρο, και ςε οποιοδιποτε ςτοιχείο (ρολό, τζντα,) καταγράφεται πλιρωσ ΑΝΑΛΤΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Για τθ διάρκεια των 24 ωρϊν τθσ 1θσ μζρασ, ζχει υπολογιςτεί θ ενζργεια τθσ κατανάλωςθσ του φωτιςμοφ (ςτθν παραγραφο 2.1.3), του ψυγείου από το φυλλάδιο του καταςκευαςτι (1 KWh ανά 24 ϊρεσ), οι ελάχιςτεσ μόνιμεσ 108

117 Διπλωματική Εργαςία καταναλϊςεισ, οι λοιπζσ καταναλϊςεισ προςεγγιςτικά λόγω ςυςκευϊν (θλεκτρικι κουηίνα, πλυντιριο, ςτεγνωτιριο) από τθν χριςθ λειτουργίασ τουσ. Επιπρόςκετα, από τθν ςυνολικι ενζργεια μπορεί να υπολογιςτεί θ κατανάλωςθ ενζργειασ τθσ κζρμανςθσ ςτθν αντλία κερμότθτασ. Για πιο ακριβι αποτελζςματα κα πρζπει αρχικά να τοποκετθκεί ζνασ επιπλζον μετρθτισ ςτον πίνακα τθσ αντλίασ κερμότθτασ, ο οποίοσ είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτο χϊρο του δϊματοσ, και κα καταγράφει πλιρωσ και λεπτομερϊσ οποιαδιποτε ενζργεια και μεταβολι ςτο ςφςτθμα τθσ κζρμανςθσ τθσ οικίασ. Επίςθσ για τον ακριβι προςδιοριςμό τθσ κατανάλωςθσ χωριςτά κάκε οικιακισ ςυςκευισ, κα πρζπει να τοποκετθκεί ςτον πίνακα ζνασ κατάλλθλοσ ενεργοποιθτισ που κα πλθροφορεί μζςω τθλεγραφθμάτων για τον χρόνο λειτουργίασ και τθν κατανάλωςθ τθσ κάκε ςυςκευισ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΕΙ ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ(KWh) ΦΩΤΙΣΜΟΣ 2,31 ΕΛΑΧΙΣΤΘ ΜΟΝΙΜΘ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘ 2,88 ΨΥΓΕΙΟ 1,00 ΛΟΙΡΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ 8,00 ΘΕΜΑΝΣΘ 19,21 ΤΝΟΛΟ 33,40 Πίνακασ 2: Ανάλυςθ ςυνολικισ ενζργειασ 1θσ μζρασ. 109

118 Διπλωματική Εργαςία ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 7% ΕΛΑΧΙΣΤΘ ΜΟΝΙΜΘ ΚΑΤΑΝ. 9% ΨΥΓΕΙΟ 3% ΘΕΜΑΝΣΘ 57% ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 24% χήμα 9: Γράφθμα ςυνολικισ ενζργειασ 1θσ μζρασ. 110

119 Διπλωματική Εργαςία 2.2 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2 ησ ΜΕΡΑ (από 16 ζωσ 17/03/2014) Ρρόκειται για μια ςυνεχόμενθ καταγραφι των τθλεγραφθμάτων τθσ 2θσ μζρασ από τισ 09:13:07 π.μ. τθσ Κυριακισ μζχρι και τισ 09:13:19 π.μ. το πρωί τθσ Δευτζρασ ςυνολικισ διάρκειασ περίπου 24 ωρϊν.. Να ςθμειωκεί ότι θ αντλία κερμότθτασ ιταν ςε λειτουργία ςε όλο το χρονικό διάςτθμα καταγραφισ Θ μορφι των αποκθκευμζνων τθλεγραφθμάτων ςτο πρόγραμμα ETS3 φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα. Εικόνα 50 : Τθλεγραφιματα 2θσ μζρασ Κατά τθν διάρκεια καταγραφισ τθσ 2θσ μζρασ, ςτάλκθκαν ςυνολικά τθλεγραφιματα. Θ επεξεργαςία των τθλεγραφθμάτων που ακολουκεί, πραγματοποιείται με τον ίδιο ακριβϊσ τρόπο όπωσ με τα τθλεγραφιματα τθσ προθγοφμενθσ μζρασ. Δθλαδι με τθν βοικεια του προγράμματοσ ETS3 κα γίνει θ ταξινόμθςθ των τθλεγραφθμάτων ανά διεφκυνςθ ομάδασ (destination address) και θ εξαγωγι τουσ ςε αρχεία.csv ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΙΧΤΟ Θ μζτρθςθ τθσ ιςχφοσ κα γίνεται αυτόματα κάκε 8 δευτερόλεπτα όπωσ και ςτθν προθγοφμενθ μζτρθςθ. Στο χρονικό διάςτθμα των 24 ωρϊν κα καταγραφοφν τθλεγραφιματα που αφοροφν τθν μζτρθςθ τθσ ιςχφοσ. 111

120 09:13: :56: :40: :24: :07: :51: :35: :18: :02: :46: :29: :13: :57: :40: :24: :08: :51: :35: :19: :02: :46: :30: :13: :57: :41: :24: :08: :52: :35: :19: :03: :46: :30: ΙΧΤ (KW) Διπλωματική Εργαςία Εικόνα 51: Τθλεγραφιματα ιςχφοσ Από τισ μετριςεισ τθσ ιςχφοσ εξάγονται τα ακόλουκα ςυμπεράςματα. α) Θ ελάχιςτθ μζτρθςθ τθσ ιςχφοσ είναι πάλι 0,12 KW. β) Ο μζςοσ όροσ τθσ ιςχφοσ είναι 0,921 KW ςτισ εικοςιτζςςερισ ϊρεσ. γ) Θ μεγίςτθ τιμι ιςχφοσ που εμφανίηεται είναι 5,14 KW. δ) Οι μεγαλφτερεσ τιμζσ ιςχφοσ καταγράφθκαν το πρωί από 11:00 π.μ. ζωσ 12:00 π.μ. και το βράδυ από τισ 20:00μ.μ. ζωσ 22:00μ.μ. και από τισ 24:00μ.μ. ζωσ 02:00μ.μ. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΧΤΟ ΜΑΡΣΙΟΤ ΩΡΕ 6, ΜΑΡΣΙΟΤ ,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 χήμα 10: Μετριςεισ ιςχφοσ 2θσ μζρασ 24 ωρϊν 112

121 18:00: :03: :07: :11: :15: :19: :23: :26: :30: :34: :38: :42: :46: :49: :53: :57: :01: :05: :09: :12: :16: :20: :24: :28: :32: :35: :39: :43: :47: :51: :55: :58: ΙΧΤ (KW) Διπλωματική Εργαςία ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΧΤΟ ΜΑΡΣΙΟΤ ΩΡΩΝ (18:00 ΜΕΧΡΙ 20:00) 1, ΜΑΡΣΙΟΤ ,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ χήμα 11: Μετριςεισ ιςχφοσ 2θσ μζρασ 2 ωρϊν Θ μζτρθςθ τθσ ενζργειασ πραγματοποιικθκε κάκε 30 δευτερόλεπτα. Στο χρονικό διάςτθμα των 24 ωρϊν και καταγράφθκαν 2880 τθλεγραφιματα που αφοροφν τθν μζτρθςθ τθσ ενζργειασ. Ο μετρθτισ αλλάηει τθν μζτρθςθ κατά 0,20 KWh. Εικόνα 52: Τιμζσ ενζργειασ ςτο excel 113

122 18:00: :04: :09: :13: :18: :23: :27: :32: :36: :41: :45: :50: :54: :59: :04: :08: :13: :17: :22: :26: :31: :36: :40: :45: :49: :54: :58: ΕΝΕΡΓΕΙΑ (KWh) 11:19: :01: :44: :26: :09: :51: :34: :16: :59: :42: :24: :07: :49: :32: :14: :57: :39: :22: :05: :47: :30: :12: :55: :37: :20: :02: :45: :28: :10: :53: :35: ΕΝΕΡΓΕΙΑ (KWh) Διπλωματική Εργαςία O ςυνολικόσ χρόνοσ όπου ζγιναν οι μετριςεισ είναι 24 ϊρεσ και θ αντίςτοιχθ καταγραφείςα καταναλιςκόμενθ ενζργεια ςτο ίδιο χρονικό διάςτθμα είναι 22,1 KWh, από τισ οποίεσ οι 13,6 KWh καταγράφθκαν ςτον θμεριςιο μετρθτι τθσ ΔΕΘ ενϊ οι 8,50 KWh καταγράφθκαν ςτον νυχτερινό μετρθτι αντίςτοιχα ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΣΙΟΤ ΩΡΕ , , , , , , , , , ΜΑΡΣΙΟΤ 2014 χήμα 12: Μετριςεισ ενζργειασ 2θσ μζρασ 24 ωρϊν ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΣΙΟΤ ΩΡΩΝ (18:00 ΜΕΧΡΙ 20:00) ΜΑΡΣΙΟΤ , , , , , , , , , , ,00 χήμα 13: Μετριςεισ ενζργειασ 2θσ μζρασ 2 ωρϊν 114

123 Διπλωματική Εργαςία ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΦΩΣΙΜΟΤ Μετά τθν λεπτομερι καταγραφι τθσ ενζργειασ για κάκε φωτιςτικό ςϊμα με τθν βοικεια του ETS3, γίνεται ο υπολογιςμόσ τθσ ενζργειασ που δαπανικθκε ςτο διάςτθμα αυτϊν των 24 ωρϊν για κάκε φωτιςτικό χωριςτά κακϊσ και θ ςυνολικι ενζργεια που δαπανικθκε για τον φωτιςμό. ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΧΤ(Kw) ΧΡΟΝΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ(Kwh) L1 YPN 1 ARIS 0,02 0,088 0,002 L2 ΣΡΟΤ ΜΡΑΛΚΟΝΙ 0,04 0,000 L3 YPN 2 ΔΕΧΙΑ 0,06 0,050 0,003 L4 ΣΡΟΤ ΜΡΑΛΚΟΝΙ 0,04 0,000 L5 ΧΟΛ ΥΡΝ 0,16 0,087 0,014 L6 ΣΡΟΤ ΜΡΑΝΙΟ 0,14 0,693 0,097 L7 ΦΩΣ ΚΑΘΕΡΤΘ 0,08 0,593 0,047 L8 ΑΝΕΜΙΣΤΘΑΣ 0,04 0,156 0,006 L9 ΦΩΣ ΕΞΩΡΟΤΑΣ 0,04 0,663 0,027 L10 ΦΩΣ ΤΑΡΕΗΑΙΑΣ 0,26 0,000 L11 ΦΩΣ ΣΑΛΟΝΙ ΚΕΝΤΙΚΟ 0,16 0,011 0,002 L12 ΣΡΟΤ ΣΑΛΟΝΙ 0,36 3,101 1,117 L14 ΣΡΟΤ ΜΡΑΛΚΟΝΙ ΔΑΡΕΔΟ 0,02 0,000 L15 ΚΟΥΗΙΝΑ ΦΩΣ 1 0,08 2,548 0,204 L16 ΚΟΥΗΙΝΑ ΦΩΣ 2 0,08 2,548 0,204 L17 ΚΕΝΤ ΦΩΣ ΜΡΑΛΚΟΝΙ 0,06 0,000 L18 ΦΟΣ ΧΩΛ ΚΟΥΗΙΝΑ 1 0,2 0,169 0,034 L19 ΣΡΟΤ ΧΩΛ ΚΟΥΗΙΝΑ 2 0,16 0,000 L20 ΦΩΣ ΑΡΟΘΘΚΘ 0,04 0,589 0,024 L21 ΦΩΣ ΓΑΦΕΙΟ 0,04 1,021 0,041 L24 ΣΡΟΤ ΜΡΑΝΙΟ MASTER 0,12 0,986 0,118 L25 ΦΩΣ ΒΕΣΤΙΑΙΟ 0,12 0,323 0,039 L26 ΦΩΣ ΧΩΛ 1 0,08 0,375 0,030 L27 ΦΩΣ ΧΩΛ 2 MASTER 0,12 0,057 0,007 L28 ΤΙΑ ΚΑΤΟΦΩΤΑ 0,02 9,257 0,185 L29 ΦΩΣ 1 MASTER BEDROOM 0,2 0,110 0,022 L30 ΦΩΣ 2 MASTER BEDROOM 0,32 0,105 0,034 L32 ΦΩΣ ΧΩΛ ΜΡΟΣΤΑ 0,14 0,808 0,113 L33 ΤΕΤΑΡΛΟ ΣΡΟΤ 0,12 0,027 0,003 ΜΡΑΛΚΟΝΙ L34 ΦΩΣ ΥΔΟΜΑΣΑΗ ΜΡΑΝΙΟ 0,08 0,484 0,039 L35 ΚΥΦΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΑΛΟΝΙ 0,04 2,784 0,111 ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2,

124 ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ( C) ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ( C) Διπλωματική Εργαςία Πίνακασ 3: Καταναλϊςεισ ανά φωτιςτικό ςϊμα για τθν 2θ μζρα ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΩΝ ΧΩΡΟΤ Για τθν διάρκεια τθσ 2θσ μζρασ, ςτάλκθκαν 43 τθλεγραφιματα κερμοκραςίασ ςυνολικά από τον κερμοςτάτθ τθσ εταιρίασ ΑΒΒ ςτο υπνοδωμάτιο 1. 22,00 21,80 21,60 21,40 21,20 21,00 20,80 20,60 20,40 ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΤΠΝΟΔΩΜΑΣΙΟΤ 1 χήμα 14: Μετριςεισ κερμοκραςίασ 2θσ μζρασ 24 ωρϊν για το υπνοδωμάτιο 1 Για τθν διάρκεια τθσ 2θσ μζρασ, ςτάλκθκαν 42 τθλεγραφιματα κερμοκραςίασ ςυνολικά από τον κερμοςτάτθ τθσ εταιρίασ ΑΒΒ ςτο υπνοδωμάτιο 2. 21,40 ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΤΠΝΟΔΩΜΑΣΙΟΤ 2 21,20 21,00 20,80 20,60 20,40 20,20 116

125 ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ( C) 11:35: :32: :56: :53: :43: :40: :36: :33: :29: :26: :22: :04: :01: :57: :54: :50: :02: :35: :53: :26: :22: :19: :04: :01: :57: :54: :50: ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ( C) Διπλωματική Εργαςία χήμα 15: Μετριςεισ κερμοκραςίασ 2θσ μζρασ 24 ωρϊν για το υπνοδωμάτιο 2 Για τθν διάρκεια τθσ 2θσ μζρασ, ςτάλκθκαν 105 τθλεγραφιματα κερμοκραςίασ ςυνολικά από τον κερμοςτάτθ τθσ εταιρίασ GIRA ςτθν κφρια κρεβατοκάμαρα. ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΚΡΕΒΑΣΟΚΑΜΑΡΑ 19,60 19,40 19,20 19,00 18,80 18,60 18,40 18,20 18,00 17,80 17,60 χήμα 16: Μετριςεισ κερμοκραςίασ 2θσ μζρασ 24 ωρϊν για τθν κρεβατοκάμαρα Για τθν διάρκεια τθσ 2θσ μζρασ, ςτάλκθκαν 42 τθλεγραφιματα κερμοκραςίασ ςυνολικά από τον κερμοςτάτθ τθσ εταιρίασ ΑΒΒ ςτο ςαλόνι-γραφείο. ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΑΛΟΝΙ-ΓΡΑΦΕΙΟ 23,80 23,60 23,40 23,20 23,00 22,80 22,60 22,40 22,20 22,00 21,80 117

126 Διπλωματική Εργαςία χήμα 17: Μετριςεισ κερμοκραςίασ 2θσ μζρασ 24 ωρϊν για ςαλόνι-γραφείο Από τα διαγράμματα των κερμοκραςιϊν φαίνεται ξεκάκαρα θ διακφμανςθ τθσ κερμοκραςίασ κατά τθ διάρκεια τθσ μζρασ, και παρατθρείται ότι οι κερμοκραςίεσ των παιδικϊν υπνοδωματίων (1 και 2 αντίςτοιχα) είναι ικανοποιθτικζσ και μζςα ςτα ανεκτά περικϊρια. Θ κερμοκραςία του ςαλονιοφ και του γραφείου είναι ιδιαίτερα υψθλι, ενϊ θ κερμοκραςία τθσ κφριασ κρεβατοκάμαρασ είναι ιδιαίτερα χαμθλι ΑΝΑΛΤΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Για τθ διάρκεια των 24 ωρϊν τθσ 2θσ μζρασ ομοίωσ με τθν πρϊτθ μζρα, ζχει υπολογιςτεί θ ενζργεια τθσ κατανάλωςθσ του φωτιςμοφ (ςτθν παράγραφο 2.2.3), του ψυγείου από το φυλλάδιο του καταςκευαςτι (1 KWh ανά 24 ϊρεσ), οι ελάχιςτεσ μόνιμεσ καταναλϊςεισ, οι λοιπζσ καταναλϊςεισ προςεγγιςτικά λόγω ςυςκευϊν (θλεκτρικι κουηίνα, πλυντιριο, ςτεγνωτιριο) από τθν χριςθ λειτουργίασ τουσ. Επιπρόςκετα, από τθν ςυνολικι ενζργεια μπορεί να υπολογιςτεί θ κατανάλωςθ ενζργειασ τθσ κζρμανςθσ ςτθν αντλία κερμότθτασ. Θ μειωμζνθ κατανάλωςθ τθσ ενζργειασ οφείλεται ςτθν περιοριςμζνθ λειτουργία τθσ κζρμανςθσ κατά τθν διάρκεια τθσ θμζρασ λόγω τθσ υψθλότερθσ εξωτερικισ κερμοκραςίασ περιβάλλοντοσ. ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kwh) ΕΝΕΡΓΕΙΑ(KWh) ΦΩΤΙΣΜΟΣ 2,52 ΕΛΑΧΙΣΤΘ ΜΟΝΙΜΘ ΚΑΤΑΝ. 2,88 ΨΥΓΕΙΟ 1 ΛΟΙΡΕΣ 6,00 ΘΕΜΑΝΣΘ 9,7 ΤΝΟΛΙΚΕ 22,1 Πίνακασ 4: Ανάλυςθ ςυνολικισ ενζργειασ 2θσ μζρασ. 118

127 Διπλωματική Εργαςία ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 11% ΘΕΜΑΝΣΘ 44% ΕΛΑΧΙΣΤΘ ΜΟΝΙΜΘ ΚΑΤΑΝ. 13% ΨΥΓΕΙΟ 5% ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 27% χήμα 18: Γράφθμα ςυνολικισ ενζργειασ 2θσ μζρασ. 119

128 Διπλωματική Εργαςία 2.3 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 3 ησ ΜΕΡΑ (από 17 ζωσ 18/03/2014) Ρρόκειται για μια ςυνεχόμενθ καταγραφι των τθλεγραφθμάτων τθσ 3θσ μζρασ από τισ 09:21:47 π.μ. τθσ Δευτζρασ μζχρι και τισ 09:20:50 π.μ. το πρωί τθσ Τρίτθσ ςυνολικισ διάρκειασ περίπου 24 ωρϊν. Να ςθμειωκεί ότι θ αντλία κερμότθτασ ιταν ςε λειτουργία ςε όλο το χρονικό διάςτθμα καταγραφισ. Θ μορφι των αποκθκευμζνων τθλεγραφθμάτων ςτο πρόγραμμα ETS3 φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα. Εικόνα 53: Τθλεγραφιματα 3θσ μζρασ Κατά τθν διάρκεια καταγραφισ τθσ 3θσ μζρασ, ςτάλκθκαν ςυνολικά 4349 τθλεγραφιματα. Θ επεξεργαςία των τθλεγραφθμάτων που ακολουκεί, πραγματοποιείται με τον ίδιο ακριβϊσ τρόπο όπωσ με τα τθλεγραφιματα τθσ προθγοφμενθσ μζρασ. Δθλαδι με τθν βοικεια του προγράμματοσ ETS3 κα γίνει θ ταξινόμθςθ των τθλεγραφθμάτων ανά διεφκυνςθ ομάδασ (destination address) και θ εξαγωγι τουσ ςε αρχεία.csv ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΙΧΤΟ Θ μζτρθςθ τθσ ιςχφοσ κα γίνεται αυτόματα μόνο όταν υπάρχει μεταβολι τθσ κατά 0,1KW. Στο χρονικό διάςτθμα των 24 ωρϊν κα καταγραφοφν 727 τθλεγραφιματα που αφοροφν τθν μζτρθςθ τθσ ιςχφοσ. Για τθν καταγραφι των τιμϊν τθσ ιςχφοσ ζγιναν οι εξισ ρυκμίςεισ ςτον μετρθτι EIB-Delta meter τθσ ΑΒΒ, όπωσ δείχνει θ παρακάτω εικόνα. 120

129 Διπλωματική Εργαςία Εικόνα 54: υκμίςεισ μετρθτι για τθν μζτρθςθ ιςχφοσ Εικόνα 55: Τιμζσ ιςχφοσ ςτο excel Από τισ μετριςεισ τθσ ιςχφοσ εξάγονται τα ακόλουκα ςυμπεράςματα. α) Θ ελάχιςτθ μζτρθςθ τθσ ιςχφοσ είναι πάλι 0,12 KW. β) Θ μεγίςτθ τιμι ιςχφοσ που εμφανίηεται είναι 6,28 KW. 121

130 17:45: :13: :47: :48: :59: :20: :36: :38: :48: :49: :49: :49: :50: :50: :51: :51: :51: :52: :52: :53: :53: :54: :55: :55: :56: ΙΧΤ (KW) 09:21: :31: :38: :53: :20: :45: :14: :27: :49: :11: :27: :27: :39: :52: :10: :28: :50: :10: :22: :39: :59: :29: :49: :56: :34: :55: :56: :10: :21: :53: :00: :11: ΙΧΤ (KW) Διπλωματική Εργαςία γ) Οι μεγαλφτερεσ τιμζσ ιςχφοσ καταγράφθκαν το πρωί από 08:00 π.μ. ζωσ 09:00 π.μ. και το βράδυ από τισ 21:00μ.μ. ζωσ 22:00μ.μ. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΧΤΟ ΜΑΡΣΙΟΤ ΩΡΕ ΜΑΡΣΙΟΤ ,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 χήμα 19: Μετριςεισ ιςχφοσ 3θσ μζρασ 24 ωρϊν ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΧΤΟ ΜΑΡΣΙΟΤ ΩΡΩΝ (18:00 ΜΕΧΡΙ 20:00) ΜΑΡΣΙΟΤ ,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 χήμα 20 : Μετριςεισ ιςχφοσ 3θσ μζρασ 2 ωρϊν 122

131 09:31: :21: :10: :00: :50: :40: :30: :19: :09: :59: :49: :38: :28: :18: :08: :58: :47: :37: :27: :17: :06: :56: :46: :36: :26: :15: :05: :55: :45: ΕΝΕΡΓΕΙΑ (KWh) Διπλωματική Εργαςία ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Θ μζτρθςθ τθσ ενζργειασ πραγματοποιικθκε κάκε 10 λεπτά. Στο χρονικό διάςτθμα των 24 ωρϊν και καταγράφθκαν 144 τθλεγραφιματα που αφοροφν τθν μζτρθςθ τθσ ενζργειασ. Εικόνα 56: Τιμζσ ενζργειασ ςτο excel O ςυνολικόσ χρόνοσ όπου ζγιναν οι μετριςεισ είναι 24 ϊρεσ και θ αντίςτοιχθ καταγραφείςα καταναλιςκόμενθ ενζργεια ςτο ίδιο χρονικό διάςτθμα είναι 25,6 KWh, από τισ οποίεσ οι 16,2 KWh καταγράφθκαν ςτον θμεριςιο μετρθτι τθσ ΔΕΘ ενϊ οι 9,40 KWh καταγράφθκαν ςτον νυχτερινό μετρθτι αντίςτοιχα. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΣΙΟΤ ΩΡΕ ΜΑΡΣΙΟΤ , , , , , , , , , ,00 123

132 ΕΝΕΡΓΕΙΑ (KWh) Διπλωματική Εργαςία χήμα 21 : Μετριςεισ ενζργειασ 3θσ μζρασ 24 ωρϊν ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΣΙΟΤ ΩΡΩΝ (18:00 ΜΕΧΡΙ 20:00) ΜΑΡΣΙΟΤ , , , , , , , , ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΦΩΣΙΜΟΤ χήμα 22: Μετριςεισ ενζργειασ 3θσ μζρασ 2 ωρϊν Μετά τθν λεπτομερι καταγραφι τθσ ενζργειασ για κάκε φωτιςτικό ςϊμα με τθν βοικεια του ETS3, γίνεται ο υπολογιςμόσ τθσ ενζργειασ που δαπανικθκε ςτο διάςτθμα αυτϊν των 24 ωρϊν για κάκε φωτιςτικό χωριςτά κακϊσ και θ ςυνολικι ενζργεια που δαπανικθκε για τον φωτιςμό. ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΧΤ(Kw) ΧΡΟΝΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ(Kwh) L1 YPN 1 ARIS 0,02 0,160 0,003 L2 ΣΡΟΤ ΜΡΑΛΚΟΝΙ 0,04 0,000 L3 YPN 2 ΔΕΧΙΑ 0,06 0,153 0,009 L4 ΣΡΟΤ ΜΡΑΛΚΟΝΙ 0,04 0,000 L5 ΧΟΛ ΥΡΝ 0,16 0,012 0,002 L6 ΣΡΟΤ ΜΡΑΝΙΟ 0,14 0,834 0,117 L7 ΦΩΣ ΚΑΘΕΡΤΘ 0,08 0,409 0,033 L8 ΑΝΕΜΙΣΤΘΑΣ 0,04 0,410 0,016 L9 ΦΩΣ ΕΞΩΡΟΤΑΣ 0,04 0,009 0,000 L10 ΦΩΣ ΤΑΡΕΗΑΙΑΣ 0,26 2,426 0,631 L11 ΦΩΣ ΣΑΛΟΝΙ ΚΕΝΤΙΚΟ 0,16 0,210 0,034 L12 ΣΡΟΤ ΣΑΛΟΝΙ 0,36 2,257 0,812 L13 ΣΑΛΟΝΙ ΣΡΟΤ ΜΡΑΛΚΟΝΙ 0,04 0,000 0,

133 09:25: :27: :28: :30: :31: :33: :34: :36: :37: :39: :40: :42: :43: :45: :46: :48: :49: :51: :53: :54: :56: :57: :59: :00: ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ( C) Διπλωματική Εργαςία L14 ΣΡΟΤ ΜΡΑΛΚΟΝΙ ΔΑΡΕΔΟ 0,02 0,000 L15 ΚΟΥΗΙΝΑ ΦΩΣ 1 0,08 2,741 0,219 L16 ΚΟΥΗΙΝΑ ΦΩΣ 2 0,08 2,741 0,219 L17 ΚΕΝΤ ΦΩΣ ΜΡΑΛΚΟΝΙ 0,06 0,301 0,018 L18 ΦΟΣ ΧΩΛ ΚΟΥΗΙΝΑ 1 0,2 0,004 0,001 L19 ΣΡΟΤ ΧΩΛ ΚΟΥΗΙΝΑ 2 0,16 0,004 0,001 L20 ΦΩΣ ΑΡΟΘΘΚΘ 0,04 0,153 0,006 L21 ΦΩΣ ΓΑΦΕΙΟ 0,04 0,020 0,001 L24 ΣΡΟΤ ΜΡΑΝΙΟ MASTER 0,12 0,169 0,020 L25 ΦΩΣ ΒΕΣΤΙΑΙΟ 0,12 0,000 0,000 L26 ΦΩΣ ΧΩΛ 1 0,08 0,006 0,001 L27 ΦΩΣ ΧΩΛ 2 MASTER 0,12 0,010 0,001 L28 ΤΙΑ ΚΑΤΟΦΩΤΑ 0,02 8,700 0,174 L29 ΦΩΣ 1 MASTER BEDROOM 0,2 0,000 0,000 L30 ΦΩΣ 2 MASTER BEDROOM 0,32 0,000 0,000 L32 ΦΩΣ ΧΩΛ ΜΡΟΣΤΑ 0,14 2,390 0,335 L33 ΤΕΤΑΡΛΟ ΣΡΟΤ ΜΡΑΛΚΟΝΙ 0,12 0,003 0,000 L34 ΦΩΣ ΥΔΟΜΑΣΑΗ ΜΡΑΝΙΟ 0,08 0,299 0,024 L35 ΚΥΦΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΑΛΟΝΙ 0,04 3,064 0,123 ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2,800 Πίνακασ 5: Καταναλϊςεισ ανά φωτιςτικό ςϊμα για τθν 3θ μζρα ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΩΝ ΧΩΡΟΤ Για τθν διάρκεια τθσ 3θσ μζρασ, ςτάλκθκαν 46 τθλεγραφιματα κερμοκραςίασ ςυνολικά από τον κερμοςτάτθ τθσ εταιρίασ ΑΒΒ ςτο υπνοδωμάτιο 1. 21,60 ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΤΠΝΟΔΩΜΑΣΙΟΤ 1 21,40 21,20 21,00 20,80 20,60 20,40 125

134 09:33: :29: :26: :22: :19: :15: :11: :08: :04: :01: :57: :54: :50: :47: :40: :36: :32: :12: :35: :31: :28: :24: :08: :05: :01: :58: :54: ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ( C) 09:49: :50: :52: :53: :54: :56: :57: :59: :00: :02: :03: :05: :06: :08: :09: :11: :12: :14: :15: :17: :18: :20: :21: ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ( C) Διπλωματική Εργαςία χήμα 23: Μετριςεισ κερμοκραςίασ 3θσ μζρασ 24 ωρϊν για το υπνοδωμάτιο 1 Για τθν διάρκεια τθσ 3θσ μζρασ, ςτάλκθκαν 45 τθλεγραφιματα κερμοκραςίασ ςυνολικά από τον κερμοςτάτθ τθσ εταιρίασ ΑΒΒ ςτο υπνοδωμάτιο 2. 21,40 21,30 21,20 21,10 21,00 20,90 20,80 20,70 20,60 20,50 20,40 ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΤΠΝΟΔΩΜΑΣΙΟΤ 2 χήμα 24: Μετριςεισ κερμοκραςίασ 3θσ μζρασ 24 ωρϊν για το υπνοδωμάτιο 2 Για τθν διάρκεια τθσ 3θσ μζρασ, ςτάλκθκαν 105 τθλεγραφιματα κερμοκραςίασ ςυνολικά από τον κερμοςτάτθ τθσ εταιρίασ GIRA ςτθν κφρια κρεβατοκάμαρα. 19,40 ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΚΡΕΒΑΣΟΚΑΜΑΡΑ 19,20 19,00 18,80 18,60 18,40 18,20 18,00 χήμα 25: Μετριςεισ κερμοκραςίασ 3θσ μζρασ 24 ωρϊν για τθν κρεβατοκάμαρα 126

135 09:50: :51: :52: :54: :55: :57: :58: :00: :01: :03: :04: :06: :07: :09: :10: :12: :13: :15: :16: :17: :19: :20: :22: ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ( C) Διπλωματική Εργαςία Για τθν διάρκεια τθσ 3θσ μζρασ, ςτάλκθκαν 45 τθλεγραφιματα κερμοκραςίασ ςυνολικά από τον κερμοςτάτθ τθσ εταιρίασ ΑΒΒ ςτο ςαλόνι-γραφείο. 23,40 ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΤ-ΑΛΟΝΙΟΤ 23,20 23,00 22,80 22,60 22,40 22,20 22,00 21,80 χήμα 26: Μετριςεισ κερμοκραςίασ 3θσ μζρασ 24 ωρϊν για ςαλόνι-γραφείο Από τα διαγράμματα των κερμοκραςιϊν φαίνεται ξεκάκαρα θ διακφμανςθ τθσ κερμοκραςίασ κατά τθ διάρκεια τθσ μζρασ, και παρατθρείται ότι οι κερμοκραςίεσ των παιδικϊν υπνοδωματίων (1 και 2 αντίςτοιχα) είναι ικανοποιθτικζσ και μζςα ςτα ανεκτά περικϊρια. Θ κερμοκραςία του ςαλονιοφ και του γραφείου είναι ιδιαίτερα υψθλι, ενϊ θ κερμοκραςία τθσ κφριασ κρεβατοκάμαρασ είναι ιδιαίτερα χαμθλι ΑΝΑΛΤΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Για τθ διάρκεια των 24 ωρϊν τθσ 3θσ μζρασ ομοίωσ με τθν πρϊτθ μζρα, ζχει υπολογιςτεί θ ενζργεια τθσ κατανάλωςθσ του φωτιςμοφ (ςτθν παράγραφο 2.3.3), του ψυγείου από το φυλλάδιο του καταςκευαςτι (1 KWh ανά 24 ϊρεσ), οι ελάχιςτεσ μόνιμεσ καταναλϊςεισ, οι λοιπζσ καταναλϊςεισ προςεγγιςτικά λόγω ςυςκευϊν (θλεκτρικι κουηίνα, πλυντιριο, ςτεγνωτιριο) από τθν χριςθ λειτουργίασ τουσ. Επιπρόςκετα, από τθν ςυνολικι ενζργεια μπορεί να υπολογιςτεί θ κατανάλωςθ ενζργειασ τθσ κζρμανςθσ ςτθν αντλία κερμότθτασ. Θ μειωμζνθ κατανάλωςθ τθσ ενζργειασ οφείλεται ςτθν περιοριςμζνθ λειτουργία τθσ κζρμανςθσ κατά τθν διάρκεια τθσ θμζρασ λόγω τθσ υψθλότερθσ εξωτερικισ κερμοκραςίασ περιβάλλοντοσ. 127

136 Διπλωματική Εργαςία ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kwh) ΕΝΕΡΓΕΙΑ(KWh) ΦΩΤΙΣΜΟΣ 2,8 ΕΛΑΧΙΣΤΘ ΜΟΝΙΜΘ ΚΑΤΑΝ. 2,88 ΨΥΓΕΙΟ 1 ΛΟΙΡΕΣ 5,5 ΘΕΜΑΝΣΘ 13,42 ΤΝΟΛΙΚΕ 25,6 Πίνακασ 6: Ανάλυςθ ςυνολικισ ενζργειασ 3θσ μζρασ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 11% ΕΛΑΧΙΣΤΘ ΜΟΝΙΜΘ ΚΑΤΑΝ. 11% ΘΕΜΑΝΣΘ 52% ΨΥΓΕΙΟ 4% ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 22% χήμα 27 : Γράφθμα συνολικής ενζργειασ 3θσ μζρασ. 128

137 Διπλωματική Εργαςία 2.4 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 4 ησ ΜΕΡΑ (από 18 ζωσ 19/03/2014) Ρρόκειται για μια ςυνεχόμενθ καταγραφι των τθλεγραφθμάτων από τισ 09:21:30 π.μ. το πρωί τθσ Τρίτθσ μζχρι και 09:17:32 π.μ. το πρωί τθσ Τετάρτθσ ςυνολικισ διάρκειασ περίπου 24 ωρϊν. Να ςθμειωκεί ότι θ αντλία κερμότθτασ ιταν ςε λειτουργία ςε όλο το χρονικό διάςτθμα καταγραφισ. Θ μορφι των αποκθκευμζνων τθλεγραφθμάτων ςτο πρόγραμμα ETS3 φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα. Εικόνα 57: Τθλεγραφιματα 4θσ μζρασ Κατά τθν διάρκεια καταγραφισ τθσ 4θσ μζρασ, ςτάλκθκαν ςυνολικά 4527 τθλεγραφιματα. Θ επεξεργαςία των τθλεγραφθμάτων που ακολουκεί, πραγματοποιείται με τον ίδιο ακριβϊσ τρόπο όπωσ με τα τθλεγραφιματα τθσ προθγοφμενθσ μζρασ. Δθλαδι με τθν βοικεια του προγράμματοσ ETS3 κα γίνει θ ταξινόμθςθ των τθλεγραφθμάτων ανά διεφκυνςθ ομάδασ (destination address) και θ εξαγωγι τουσ ςε αρχεία.csv ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΙΧΤΟ Θ μζτρθςθ τθσ ιςχφοσ κα γίνεται αυτόματα μόνο όταν υπάρχει μεταβολι τθσ κατά 0,1KW όπωσ και ςτθν προθγοφμενθ μζτρθςθ. Στο χρονικό διάςτθμα των 24 ωρϊν κα καταγραφοφν 975 τθλεγραφιματα που αφοροφν τθν μζτρθςθ τθσ ιςχφοσ. 129

138 09:25: :48: :13: :35: :49: :04: :33: :57: :25: :43: :06: :33: :53: :19: :45: :00: :33: :28: :50: :20: :52: :06: :16: :23: :35: :46: :57: :09: :20: :46: :00: :17: :34: :19: ΙΧΤ (KW) Διπλωματική Εργαςία Εικόνα 58: Τιμζσ ιςχφοσ ςτο excel Από τισ μετριςεισ τθσ ιςχφοσ εξάγονται τα ακόλουκα ςυμπεράςματα. α) Θ ελάχιςτθ μζτρθςθ τθσ ιςχφοσ είναι πάλι 0,12 KW. β) Θ μεγίςτθ τιμι ιςχφοσ που εμφανίηεται είναι 9 KW. γ) Οι μεγαλφτερεσ τιμζσ ιςχφοσ καταγράφθκαν το μεςθμζρι από 16:00 μ.μ. ζωσ 23:20 μ.μ. το βράδυ. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΧΤΟ ΜΑΡΣΙΟΤ ΩΡΕ 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0, ΜΑΡΣΙΟΤ

139 ΙΧΤ (KW) Διπλωματική Εργαςία χήμα 28: Μετριςεισ ιςχφοσ 4θσ μζρασ 24 ωρϊν ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΧΤΟ ΜΑΡΣΙΟΤ ΩΡΩΝ (18:00 ΜΕΧΡΙ 20:00) 0, ΜΑΡΣΙΟΤ ,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0, ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ χήμα 29: Μετριςεισ ιςχφοσ 4θσ μζρασ 2 ωρϊν Θ μζτρθςθ τθσ ενζργειασ πραγματοποιικθκε κάκε 10 λεπτά όπωσ και ςτθν προθγοφμενθ μζτρθςθ. Στο χρονικό διάςτθμα των 24 ωρϊν και καταγράφθκαν 143 τθλεγραφιματα που αφοροφν τθν μζτρθςθ τθσ ενζργειασ. Εικόνα 59: Τιμζσ ενζργειασ ςτο excel 131

140 ΕΝΕΡΓΕΙΑ (KWh) 09:34: :24: :14: :04: :54: :43: :33: :23: :13: :02: :52: :42: :32: :21: :11: :01: :51: :41: :30: :20: :10: :00: :49: :39: :29: :19: :09: :58: :48: ΕΝΕΡΓΕΙΑ (KWh) Διπλωματική Εργαςία O ςυνολικόσ χρόνοσ όπου ζγιναν οι μετριςεισ είναι 24 ϊρεσ και θ αντίςτοιχθ καταγραφείςα καταναλιςκόμενθ ενζργεια ςτο ίδιο χρονικό διάςτθμα είναι 14,6 KWh, από τισ οποίεσ οι 12,6 KWh καταγράφθκαν ςτον θμεριςιο μετρθτι τθσ ΔΕΘ ενϊ οι 2 KWh καταγράφθκαν ςτον νυχτερινό μετρθτι αντίςτοιχα. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΣΙΟΤ ΩΡΕ , ΜΑΡΣΙΟΤ , , , , , ,00 χήμα 30: Μετριςεισ ενζργειασ 4θσ μζρασ 24 ωρϊν ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΣΙΟΤ ΩΡΩΝ (18:00 ΜΕΧΡΙ 20:00) , , ΜΑΡΣΙΟΤ , , , , , ,50 132

141 Διπλωματική Εργαςία χήμα 31: Μετριςεισ ενζργειασ 4θσ μζρασ 2 ωρϊν ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΦΩΣΙΜΟΤ Μετά τθν λεπτομερι καταγραφι τθσ ενζργειασ για κάκε φωτιςτικό ςϊμα με τθν βοικεια του ETS3, γίνεται ο υπολογιςμόσ τθσ ενζργειασ που δαπανικθκε ςτο διάςτθμα αυτϊν των 24 ωρϊν για κάκε φωτιςτικό χωριςτά κακϊσ και θ ςυνολικι ενζργεια που δαπανικθκε για τον φωτιςμό. ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΧΤ(Kw) ΧΡΟΝΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ(Kwh) L1 YPN 1 ARIS 0,02 0,041 0,001 L2 ΣΡΟΤ ΜΡΑΛΚΟΝΙ 0,04 0,000 0,000 L3 YPN 2 ΔΕΧΙΑ 0,06 0,122 0,007 L4 ΣΡΟΤ ΜΡΑΛΚΟΝΙ 0,04 0,000 0,000 L5 ΧΟΛ ΥΡΝ 0,16 0,000 0,000 L6 ΣΡΟΤ ΜΡΑΝΙΟ 0,14 0,799 0,112 L7 ΦΩΣ ΚΑΘΕΡΤΘ 0,08 0,604 0,048 L8 ΑΝΕΜΙΣΤΘΑΣ 0,04 0,316 0,013 L9 ΦΩΣ ΕΞΩΡΟΤΑΣ 0,04 0,021 0,001 L10 ΦΩΣ ΤΑΡΕΗΑΙΑΣ 0,26 0,000 0,000 L11 ΦΩΣ ΣΑΛΟΝΙ ΚΕΝΤΙΚΟ 0,16 0,004 0,001 L12 ΣΡΟΤ ΣΑΛΟΝΙ 0,36 0,829 0,299 L13 ΣΑΛΟΝΙ ΣΡΟΤ ΜΡΑΛΚΟΝΙ 0,04 0,000 0,000 L14 ΣΡΟΤ ΜΡΑΛΚΟΝΙ ΔΑΡΕΔΟ 0,02 0,000 0,000 L15 ΚΟΥΗΙΝΑ ΦΩΣ 1 0,08 1,892 0,151 L16 ΚΟΥΗΙΝΑ ΦΩΣ 2 0,08 1,892 0,151 L17 ΚΕΝΤ ΦΩΣ ΜΡΑΛΚΟΝΙ 0,06 0,009 0,001 L18 ΦΟΣ ΧΩΛ ΚΟΥΗΙΝΑ 1 0,2 0,000 0,000 L19 ΣΡΟΤ ΧΩΛ ΚΟΥΗΙΝΑ 2 0,16 0,000 0,000 L20 ΦΩΣ ΑΡΟΘΘΚΘ 0,04 0,082 0,003 L21 ΦΩΣ ΓΑΦΕΙΟ 0,04 0,062 0,002 L24 ΣΡΟΤ ΜΡΑΝΙΟ MASTER 0,12 0,382 0,046 L25 ΦΩΣ ΒΕΣΤΙΑΙΟ 0,12 0,000 0,000 L26 ΦΩΣ ΧΩΛ 1 0,08 0,380 0,030 L27 ΦΩΣ ΧΩΛ 2 MASTER 0,12 0,084 0,010 L28 ΤΙΑ ΚΑΤΟΦΩΤΑ 0,02 10,100 0,202 L29 ΦΩΣ 1 MASTER BEDROOM 0,2 0,009 0,002 L30 ΦΩΣ 2 MASTER BEDROOM 0,32 0,000 0,000 L32 ΦΩΣ ΧΩΛ ΜΡΟΣΤΑ 0,14 1,249 0,175 L33 ΤΕΤΑΡΛΟ ΣΡΟΤ ΜΡΑΛΚΟΝΙ 0,12 0,000 0,000 L34 ΦΩΣ ΥΔΟΜΑΣΑΗ ΜΡΑΝΙΟ 0,08 0,298 0,024 L35 ΚΥΦΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΑΛΟΝΙ 0,04 3,886 0,155 ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1,43 133

142 09:23: :24: :26: :27: :29: :30: :31: :33: :34: :36: :37: :39: :40: :42: :43: :45: :46: :48: :49: :51: :52: :54: :55: :57: ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ( C) 09:25: :27: :28: :30: :31: :33: :34: :36: :37: :39: :40: :42: :43: :45: :46: :48: :49: :51: :53: :54: :56: :57: :59: :00: ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ( C) Διπλωματική Εργαςία Πίνακασ 7: Καταναλϊςεισ ανά φωτιςτικό ςϊμα για τθν 4θ μζρα ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΩΝ ΧΩΡΟΤ Για τθν διάρκεια τθσ 4θσ μζρασ, ςτάλκθκαν 46 τθλεγραφιματα κερμοκραςίασ ςυνολικά από τον κερμοςτάτθ τθσ εταιρίασ ΑΒΒ ςτο υπνοδωμάτιο 1. 21,60 ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΤΠΝΟΔΩΜΑΣΙΟ 1 21,40 21,20 21,00 20,80 20,60 20,40 χήμα 32: Μετριςεισ κερμοκραςίασ 4θσ μζρασ 24 ωρϊν για το υπνοδωμάτιο 1 Για τθν διάρκεια τθσ 4θσ μζρασ, ςτάλκθκαν 46 τθλεγραφιματα κερμοκραςίασ ςυνολικά από τον κερμοςτάτθ τθσ εταιρίασ ΑΒΒ ςτο υπνοδωμάτιο 2. 21,80 ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΤΠΝΟΔΩΜΑΣΙΟΤ 2 21,60 21,40 21,20 21,00 20,80 20,60 20,40 134

143 09:23: :25: :26: :28: :29: :31: :32: :34: :35: :37: :38: :40: :41: :42: :44: :45: :47: :48: :50: :51: :53: :54: :56: :57: ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ( C) 09:22: :19: :15: :12: :02: :59: :53: :50: :46: :42: :39: :35: :32: :25: :21: :18: :14: :04: :01: :40: :34: :30: :27: :23: :20: :06: :03: ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ( C) Διπλωματική Εργαςία χήμα 33: Μετριςεισ κερμοκραςίασ 4θσ μζρασ 24 ωρϊν για το υπνοδωμάτιο 2 Για τθν διάρκεια τθσ 4θσ μζρασ, ςτάλκθκαν 104 τθλεγραφιματα κερμοκραςίασ ςυνολικά από τον κερμοςτάτθ τθσ εταιρίασ GIRA ςτθν κφρια κρεβατοκάμαρα. 19,80 ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΚΡΕΒΑΣΟΚΑΜΑΡΑ 19,60 19,40 19,20 19,00 18,80 18,60 χήμα 34: Μετριςεισ κερμοκραςίασ 4θσ μζρασ 24 ωρϊν για τθν κρεβατοκάμαρα Για τθν διάρκεια τθσ 4θσ μζρασ, ςτάλκθκαν 46 τθλεγραφιματα κερμοκραςίασ ςυνολικά από τον κερμοςτάτθ τθσ εταιρίασ ΑΒΒ ςτο ςαλόνι-γραφείο. 24,50 ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΑΛΟΝΙ-ΓΡΑΦΕΙΟ 24,00 23,50 23,00 22,50 22,00 21,50 χήμα 35 : Μετριςεισ κερμοκραςίασ 4θσ μζρασ 24 ωρϊν για ςαλόνι-γραφείο 135

144 Διπλωματική Εργαςία Από τα διαγράμματα των κερμοκραςιϊν φαίνεται ξεκάκαρα θ διακφμανςθ τθσ κερμοκραςίασ κατά τθ διάρκεια τθσ μζρασ, και παρατθρείται ότι οι κερμοκραςίεσ των παιδικϊν υπνοδωματίων (1 και 2 αντίςτοιχα) είναι ικανοποιθτικζσ και μζςα ςτα ανεκτά περικϊρια. Θ κερμοκραςία του ςαλονιοφ και του γραφείου είναι ιδιαίτερα υψθλι, ενϊ θ κερμοκραςία τθσ κφριασ κρεβατοκάμαρασ είναι ιδιαίτερα χαμθλι ΑΝΑΛΤΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Για τθ διάρκεια των 24 ωρϊν τθσ 4θσ μζρασ ομοίωσ με τθν πρϊτθ μζρα, ζχει υπολογιςτεί θ ενζργεια τθσ κατανάλωςθσ του φωτιςμοφ (ςτθν παράγραφο 2.4.3), του ψυγείου από το φυλλάδιο του καταςκευαςτι (1 KWh ανά 24 ϊρεσ), οι ελάχιςτεσ μόνιμεσ καταναλϊςεισ, οι λοιπζσ καταναλϊςεισ προςεγγιςτικά λόγω ςυςκευϊν (θλεκτρικι κουηίνα, πλυντιριο, ςτεγνωτιριο) από τθν χριςθ λειτουργίασ τουσ. Επιπρόςκετα, από τθν ςυνολικι ενζργεια μπορεί να υπολογιςτεί θ κατανάλωςθ ενζργειασ τθσ κζρμανςθσ ςτθν αντλία κερμότθτασ. Θ μειωμζνθ κατανάλωςθ τθσ ενζργειασ οφείλεται ςτθν περιοριςμζνθ λειτουργία τθσ κζρμανςθσ κατά τθν διάρκεια τθσ θμζρασ λόγω τθσ υψθλότερθσ εξωτερικισ κερμοκραςίασ περιβάλλοντοσ.. ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kwh) ΕΝΕΡΓΕΙΑ(KWh) ΦΩΤΙΣΜΟΣ 1,43 ΕΛΑΧΙΣΤΘ ΜΟΝΙΜΘ ΚΑΤΑΝ. 2,88 ΨΥΓΕΙΟ 1 ΛΟΙΡΕΣ 4 ΘΕΜΑΝΣΘ 5,29 ΤΝΟΛΙΚΕ 14,6 Πίνακασ 8: Ανάλυςθ ςυνολικισ ενζργειασ 4θσ μζρασ. 136

145 Διπλωματική Εργαςία ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 10% ΘΕΜΑΝΣΘ 36% ΕΛΑΧΙΣΤΘ ΜΟΝΙΜΘ ΚΑΤΑΝ. 20% ΨΥΓΕΙΟ 7% ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 27% χήμα 36: Γράφημα συνολικής ενζργειασ 4θσ μζρασ. 137

146 Διπλωματική Εργαςία 2.5 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 5 ησ ΜΕΡΑ (από 01 ζωσ 02/04/2014) Ρρόκειται για μια ςυνεχόμενθ καταγραφι των τθλεγραφθμάτων από τισ 11:23:58 π.μ. τθσ Τρίτθσ μζχρι και 11:24:03 π.μ. το πρωί τθσ Τετάρτθσ ςυνολικισ διάρκειασ περίπου 24 ωρϊν. Να ςθμειωκεί ότι, ςε αυτό το χρονικό διάςτθμα θ αντλία κερμότθτασ δεν ιταν ςε λειτουργία. Θ μορφι των αποκθκευμζνων τθλεγραφθμάτων ςτο πρόγραμμα ETS3 φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα. Εικόνα 60: Τθλεγραφιματα 5θσ μζρασ Κατά τθν διάρκεια καταγραφισ τθσ 5θσ μζρασ, ςτάλκθκαν ςυνολικά τθλεγραφιματα. Θ επεξεργαςία των τθλεγραφθμάτων που ακολουκεί, πραγματοποιείται με τον ίδιο ακριβϊσ τρόπο όπωσ με τα τθλεγραφιματα τθσ προθγοφμενθσ μζρασ. Δθλαδι με τθν βοικεια του προγράμματοσ ETS3 κα γίνει θ ταξινόμθςθ των τθλεγραφθμάτων ανά διεφκυνςθ ομάδασ (destination address) και θ εξαγωγι τουσ ςε αρχεία.csv ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΙΧΤΟ Θ μζτρθςθ τθσ ιςχφοσ κα γίνεται αυτόματα κάκε 8 δευτερόλεπτα όπωσ και ςτισ δυο πρϊτεσ μετριςεισ. Στο χρονικό διάςτθμα των 24 ωρϊν κα καταγραφοφν τθλεγραφιματα που αφοροφν τθν μζτρθςθ τθσ ιςχφοσ. 138

147 11:23: :08: :54: :39: :24: :09: :54: :39: :24: :09: :54: :39: :24: :09: :54: :39: :24: :09: :54: :39: :24: :09: :54: :39: :24: :09: :54: :39: :24: :09: :54: :39: ΙΧΤ (KW) Διπλωματική Εργαςία Εικόνα 61: Τθλεγραφιματα ιςχφοσ Από τισ μετριςεισ τθσ ιςχφοσ εξάγονται τα ακόλουκα ςυμπεράςματα. α) Θ ελάχιςτθ μζτρθςθ τθσ ιςχφοσ είναι πάλι 0,12 KW. β) Ο μζςοσ όροσ τθσ ιςχφοσ είναι 0,468 KW ςτισ εικοςιτζςςερισ ϊρεσ. γ) Θ μεγίςτθ τιμι ιςχφοσ που εμφανίηεται είναι 4,82 KW. δ) Οι μεγαλφτερεσ τιμζσ ιςχφοσ καταγράφθκαν το απόγευμα από 19:30 μ.μ. ζωσ 22:30 μ.μ. το βράδυ. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΧΤΟ ΑΠΡΙΛΙΟΤ ΩΡΕ 6, ΜΑΡΣΙΟΤ ,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 χήμα 37: Μετριςεισ ιςχφοσ 5θσ μζρασ 24 ωρϊν 139

148 18:00: :04: :08: :11: :15: :19: :23: :27: :31: :35: :39: :43: :47: :51: :55: :59: :03: :07: :11: :15: :19: :23: :27: :31: :35: :39: :43: :47: :51: :55: :59: ΙΧΤ (KW) Διπλωματική Εργαςία ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΧΤΟ ΑΠΡΙΛΙΟΤ ΩΡΩΝ (18:00 ΜΕΧΡΙ 20:00) 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, ΜΑΡΣΙΟΤ ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ χήμα 38: Μετριςεισ ιςχφοσ 5θσ μζρασ 2 ωρϊν Θ μζτρθςθ τθσ ενζργειασ πραγματοποιικθκε κάκε 60 δευτερόλεπτα. Στο χρονικό διάςτθμα των 24 ωρϊν και καταγράφθκαν 1421 τθλεγραφιματα που αφοροφν τθν μζτρθςθ τθσ ενζργειασ. Ο μετρθτισ αλλάηει τθν μζτρθςθ κατά 0,20 KWh. 140

149 11:24: :13: :02: :50: :39: :27: :16: :05: :53: :42: :31: :19: :08: :57: :45: :34: :22: :11: :00: :48: :37: :26: :14: :03: :52: :40: :29: :17: :06: :55: ΕΝΕΡΓΕΙΑ (KWh) Διπλωματική Εργαςία Εικόνα 62: Τιμζσ ενζργειασ ςτο excel O ςυνολικόσ χρόνοσ όπου ζγιναν οι μετριςεισ είναι 24 ϊρεσ και θ αντίςτοιχθ καταγραφείςα καταναλιςκόμενθ ενζργεια ςτο ίδιο χρονικό διάςτθμα είναι 11,2 KWh, από τισ οποίεσ οι 9,38 KWh καταγράφθκαν ςτον θμεριςιο μετρθτι τθσ ΔΕΘ ενϊ οι 1,82 KWh καταγράφθκαν ςτον νυχτερινό μετρθτι αντίςτοιχα ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΤ ΩΡΕ , , , , , , , , , , , ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2014 χήμα 39: Μετριςεισ ενζργειασ 5θσ μζρασ 24 ωρϊν ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΤ ΩΡΩΝ (18:00 ΜΕΧΡΙ 20:00) 141

150 18:00: :06: :11: :16: :21: :26: :31: :36: :41: :46: :51: :56: :01: :06: :11: :16: :22: :27: :32: :37: :42: :47: :52: :57: ΕΝΕΡΓΕΙΑ (KWh) Διπλωματική Εργαςία , , , , , , , , , ΑΠΡΙΛΙΟΤ ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΦΩΣΙΜΟΤ χήμα 40: Μετριςεισ ενζργειασ 5θσ μζρασ 2 ωρϊν Μετά τθν λεπτομερι καταγραφι τθσ ενζργειασ για κάκε φωτιςτικό ςϊμα με τθν βοικεια του ETS3, γίνεται ο υπολογιςμόσ τθσ ενζργειασ που δαπανικθκε ςτο διάςτθμα αυτϊν των 24 ωρϊν για κάκε φωτιςτικό χωριςτά κακϊσ και θ ςυνολικι ενζργεια που δαπανικθκε για τον φωτιςμό. ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΧΤ(Kw) ΧΡΟΝΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ(Kwh) L1 YPN 1 ARIS 0,02 0,493 0,010 L2 ΣΡΟΤ ΜΡΑΛΚΟΝΙ 0,04 0,000 0,000 L3 YPN 2 ΔΕΧΙΑ 0,06 0,570 0,034 L4 ΣΡΟΤ ΜΡΑΛΚΟΝΙ 0,04 0,000 0,000 L5 ΧΟΛ ΥΡΝ 0,16 0,000 0,000 L6 ΣΡΟΤ ΜΡΑΝΙΟ 0,14 0,282 0,040 L7 ΦΩΣ ΚΑΘΕΡΤΘ 0,08 0,198 0,016 L8 ΑΝΕΜΙΣΤΘΑΣ 0,04 0,000 0,000 L9 ΦΩΣ ΕΞΩΡΟΤΑΣ 0,04 1,204 0,048 L10 ΦΩΣ ΤΑΡΕΗΑΙΑΣ 0,26 0,000 0,000 L11 ΦΩΣ ΣΑΛΟΝΙ ΚΕΝΤΙΚΟ 0,16 0,114 0,018 L12 ΣΡΟΤ ΣΑΛΟΝΙ 0,36 2,018 0,727 L14 ΣΡΟΤ ΜΡΑΛΚΟΝΙ ΔΑΡΕΔΟ 0,02 0,000 0,000 L15 ΚΟΥΗΙΝΑ ΦΩΣ 1 0,08 2,848 0,228 L16 ΚΟΥΗΙΝΑ ΦΩΣ 2 0,08 2,848 0,228 L17 ΚΕΝΤ ΦΩΣ ΜΡΑΛΚΟΝΙ 0,06 0,089 0,005 L18 ΦΟΣ ΧΩΛ ΚΟΥΗΙΝΑ 1 0,2 0,000 0,000 L19 ΣΡΟΤ ΧΩΛ ΚΟΥΗΙΝΑ 2 0,16 0,000 0,

151 11:25: :27: :28: :30: :31: :33: :34: :36: :37: :39: :40: :42: :43: :45: :46: :48: :49: :51: :52: :54: :55: :57: :58: :00: ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ( C) Διπλωματική Εργαςία L20 ΦΩΣ ΑΡΟΘΘΚΘ 0,04 0,113 0,005 L21 ΦΩΣ ΓΑΦΕΙΟ 0,04 0,184 0,007 L24 ΣΡΟΤ ΜΡΑΝΙΟ MASTER 0,12 0,422 0,051 L25 ΦΩΣ ΒΕΣΤΙΑΙΟ 0,12 0,277 0,033 L26 ΦΩΣ ΧΩΛ 1 0,08 0,207 0,017 L27 ΦΩΣ ΧΩΛ 2 MASTER 0,12 0,365 0,044 L28 ΤΙΑ ΚΑΤΟΦΩΤΑ 0,02 9,198 0,184 L29 ΦΩΣ 1 MASTER BEDROOM 0,2 0,601 0,120 L30 ΦΩΣ 2 MASTER BEDROOM 0,32 0,601 0,192 L32 ΦΩΣ ΧΩΛ ΜΡΟΣΤΑ 0,14 0,337 0,047 L33 ΤΕΤΑΡΛΟ ΣΡΟΤ ΜΡΑΛΚΟΝΙ 0,12 0,000 0,000 L34 ΦΩΣ ΥΔΟΜΑΣΑΗ ΜΡΑΝΙΟ 0,08 0,582 0,047 L35 ΚΥΦΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΑΛΟΝΙ 0,04 2,896 0,116 ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2,22 Πίνακασ 9: Καταναλϊςεισ ανά φωτιςτικό ςϊμα για τθν 5θ μζρα ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΩΝ ΧΩΡΟΤ Για τθν διάρκεια τθσ 5θσ μζρασ, ςτάλκθκαν 46 τθλεγραφιματα κερμοκραςίασ ςυνολικά από τον κερμοςτάτθ τθσ εταιρίασ ΑΒΒ ςτο υπνοδωμάτιο 1. 20,40 ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΤΠΝΟΔΩΜΑΣΙΟΤ 1 20,20 20,00 19,80 19,60 19,40 19,20 χήμα 41: Μετριςεισ κερμοκραςίασ 5θσ μζρασ 24 ωρϊν για το υπνοδωμάτιο 1 Για τθν διάρκεια τθσ 5θσ μζρασ, ςτάλκθκαν 45 τθλεγραφιματα κερμοκραςίασ ςυνολικά από τον κερμοςτάτθ τθσ εταιρίασ ΑΒΒ ςτο υπνοδωμάτιο

152 11:37: :33: :30: :26: :14: :10: :06: :03: :59: :56: :52: :49: :45: :42: :01: :57: :54: :50: :47: :43: :40: :36: :32: :29: :25: :08: :05: ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ( C) 11:36: :37: :39: :40: :42: :43: :45: :46: :48: :49: :51: :52: :54: :55: :57: :58: :00: :01: :03: :04: :06: :07: :09: ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ( C) Διπλωματική Εργαςία ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΤΠΝΟΔΩΜΑΣΙΟΤ 2 20,40 20,30 20,20 20,10 20,00 19,90 19,80 19,70 19,60 χήμα 42: Μετριςεισ κερμοκραςίασ 5θσ μζρασ 24 ωρϊν για το υπνοδωμάτιο 2 Για τθν διάρκεια τθσ 5θσ μζρασ, ςτάλκθκαν 105 τθλεγραφιματα κερμοκραςίασ ςυνολικά από τον κερμοςτάτθ τθσ εταιρίασ GIRA ςτθν κφρια κρεβατοκάμαρα. ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΚΡΕΒΑΣΟΚΑΜΑΡΑ 18,60 18,50 18,40 18,30 18,20 18,10 18,00 17,90 17,80 17,70 17,60 χήμα 43: Μετριςεισ κερμοκραςίασ 5θσ μζρασ 24 ωρϊν για τθν κρεβατοκάμαρα Για τθν διάρκεια τθσ 5θσ μζρασ, ςτάλκθκαν 46 τθλεγραφιματα κερμοκραςίασ ςυνολικά από τον κερμοςτάτθ τθσ εταιρίασ ΑΒΒ ςτο ςαλόνι-γραφείο. 144

153 11:33: :35: :36: :38: :39: :41: :42: :44: :45: :47: :48: :50: :51: :53: :54: :55: :57: :58: :00: :01: :03: :04: :06: :07: ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ( C) Διπλωματική Εργαςία ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΑΛΟΝΙ-ΓΡΑΦΕΙΟ 22,80 22,60 22,40 22,20 22,00 21,80 21,60 21,40 21,20 21,00 χήμα 44: Μετριςεισ κερμοκραςίασ 5θσ μζρασ 24 ωρϊν για ςαλόνι-γραφείο Από τα διαγράμματα των κερμοκραςιϊν φαίνεται ότι οι κερμοκραςίεσ των παιδικϊν υπνοδωματίων είναι χαμθλζσ αλλά ικανοποιθτικζσ και μζςα ςτα ανεχτά περικϊρια. Θ κερμοκραςία του ςαλονιοφ και του γραφείου είναι κανονικι ενϊ θ κερμοκραςία τθσ κρεβατοκάμαρασ είναι ιδιαίτερα χαμθλι. Οι κερμοκραςίεσ των χϊρων είναι γενικά χαμθλότερεσ ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ μζρα επειδι δεν λειτοφργθςε θ κζρμανςθ ΑΝΑΛΤΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Για τθ διάρκεια των 24 ωρϊν τθσ 5θσ μζρασ ομοίωσ με τθν πρϊτθ μζρα, ζχει υπολογιςτεί θ ενζργεια τθσ κατανάλωςθσ του φωτιςμοφ (ςτθν παράγραφο 2.5.3), του ψυγείου από το φυλλάδιο του καταςκευαςτι (1 KWh ανά 24 ϊρεσ) και οι ελάχιςτεσ μόνιμεσ καταναλϊςεισ. Επιπρόςκετα, από τθν ςυνολικι ενζργεια μπορεί να υπολογιςτοφν οι λοιπζσ καταναλϊςεισ λόγω ςυςκευϊν. ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kwh) ΕΝΕΡΓΕΙΑ(KWh) ΦΩΤΙΣΜΟΣ 2,22 ΕΛΑΧΙΣΤΘ ΜΟΝΙΜΘ ΚΑΤΑΝ. 2,88 ΨΥΓΕΙΟ 1 ΛΟΙΡΕΣ 5,1 ΘΕΜΑΝΣΘ 0 ΤΝΟΛΙΚΕ 11,2 Πίνακασ 10: Ανάλυςθ ςυνολικισ ενζργειασ 5θσ μζρασ. 145

154 Διπλωματική Εργαςία ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΜΑΝΣΘ 0% ΦΩΤΙΣΜΟΣ 20% ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 45% ΕΛΑΧΙΣΤΘ ΜΟΝΙΜΘ ΚΑΤΑΝ. 26% ΨΥΓΕΙΟ 9% χήμα 45: Γράφημα συνολικής ενζργειασ 5θσ μζρασ. 146

155 Διπλωματική Εργαςία 2.6 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 6 ησ ΜΕΡΑ (από 02 ζωσ 03/04/2014) Ρρόκειται για μια ςυνεχόμενθ καταγραφι των τθλεγραφθμάτων από τισ 11:24:11 π.μ. τθσ Τετάρτθσ μζχρι και 11:24:08 π.μ. το πρωί τθσ Ρζμπτθσ,ςυνολικισ διάρκειασ περίπου 24 ωρϊν. Να ςθμειωκεί ότι, ςε αυτό το χρονικό διάςτθμα θ αντλία κερμότθτασ δεν ιταν ςε λειτουργία. Θ μορφι των αποκθκευμζνων τθλεγραφθμάτων ςτο πρόγραμμα ETS3 φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα. Εικόνα 63: Τθλεγραφιματα 6θσ μζρασ Κατά τθν διάρκεια καταγραφισ τθσ 6θσ μζρασ, ςτάλκθκαν ςυνολικά τθλεγραφιματα. Θ επεξεργαςία των τθλεγραφθμάτων που ακολουκεί, πραγματοποιείται με τον ίδιο ακριβϊσ τρόπο όπωσ με τα τθλεγραφιματα τθσ προθγοφμενθσ μζρασ. Δθλαδι με τθν βοικεια του προγράμματοσ ETS3 κα γίνει θ ταξινόμθςθ των τθλεγραφθμάτων ανά διεφκυνςθ ομάδασ (destination address) και θ εξαγωγι τουσ ςε αρχεία.csv ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΙΧΤΟ Θ μζτρθςθ τθσ ιςχφοσ κα γίνεται αυτόματα κάκε 8 δευτερόλεπτα όπωσ ςτθν προθγοφμενθ μζτρθςθ. Στο χρονικό διάςτθμα των 24 ωρϊν κα καταγραφοφν τθλεγραφιματα που αφοροφν τθν μζτρθςθ τθσ ιςχφοσ. 147

156 11:24: :07: :51: :35: :18: :02: :46: :29: :13: :57: :40: :24: :08: :51: :35: :19: :02: :46: :30: :13: :57: :41: :24: :08: :52: :35: :19: :03: :46: :30: :14: :57: :41: ΙΧΤ (KW) Διπλωματική Εργαςία Εικόνα 64: Τθλεγραφιματα ιςχφοσ Από τισ μετριςεισ τθσ ιςχφοσ εξάγονται τα ακόλουκα ςυμπεράςματα. α) Θ ελάχιςτθ μζτρθςθ τθσ ιςχφοσ είναι πάλι 0,12 KW. β) Ο μζςοσ όροσ τθσ ιςχφοσ είναι 0,468 KW ςτισ εικοςιτζςςερισ ϊρεσ. γ) Θ μεγίςτθ τιμι ιςχφοσ που εμφανίηεται είναι 5,52 KW. δ) Οι μεγαλφτερεσ τιμζσ ιςχφοσ καταγράφθκαν το απόγευμα από 20:30 μ.μ. ζωσ 22:30 μ.μ. το βράδυ. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΧΤΟ ΑΠΡΙΛΙΟΤ ΩΡΕ 6, ΑΠΡΙΛΙΟΤ ,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 148

157 18:00: :03: :07: :11: :15: :19: :23: :26: :30: :34: :38: :42: :46: :49: :53: :57: :01: :05: :09: :12: :16: :20: :24: :28: :32: :35: :39: :43: :47: :51: :55: :58: ΙΧΤ (KW) Διπλωματική Εργαςία χήμα 46: Μετριςεισ ιςχφοσ 6θσ μζρασ 24 ωρϊν ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΧΤΟ ΑΠΡΙΛΙΟΤ ΩΡΩΝ (18:00 ΜΕΧΡΙ 20:00) 0, ΑΠΡΙΛΙΟΤ ,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0, ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ χήμα 47: Μετριςεισ ιςχφοσ 6θσ μζρασ 2 ωρϊν Θ μζτρθςθ τθσ ενζργειασ πραγματοποιικθκε κάκε 60 δευτερόλεπτα όπωσ και ςτθν προθγοφμενθ μζτρθςθ. Στο χρονικό διάςτθμα των 24 ωρϊν και καταγράφθκαν 1420 τθλεγραφιματα που αφοροφν τθν μζτρθςθ τθσ ενζργειασ. Ο μετρθτισ αλλάηει τθν μζτρθςθ κατά 0,20 KWh. 149

158 11:24: :13: :01: :50: :39: :27: :16: :05: :53: :42: :30: :19: :08: :56: :45: :34: :22: :11: :01: :49: :38: :27: :15: :04: :52: :41: :30: :18: :07: :56: ΕΝΕΡΓΕΙΑ (KWh) Διπλωματική Εργαςία Εικόνα 65: Τιμζσ ενζργειασ ςτο excel O ςυνολικόσ χρόνοσ όπου ζγιναν οι μετριςεισ είναι 24 ϊρεσ και θ αντίςτοιχθ καταγραφείςα καταναλιςκόμενθ ενζργεια ςτο ίδιο χρονικό διάςτθμα είναι 11,2 KWh, από τισ οποίεσ οι 7,68 KWh καταγράφθκαν ςτον θμεριςιο μετρθτι τθσ ΔΕΘ ενϊ οι 3,52 KWh καταγράφθκαν ςτον νυχτερινό μετρθτι αντίςτοιχα. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΤ ΩΡΕ , , , , , , , , , , , ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2014 χήμα 48: Μετριςεισ ενζργειασ 6θσ μζρασ 24 ωρϊν 150

159 18:00: :05: :10: :16: :21: :26: :31: :36: :41: :46: :51: :56: :01: :06: :11: :16: :21: :26: :32: :37: :42: :47: :52: :57: ΕΝΕΡΓΕΙΑ (KWh) Διπλωματική Εργαςία ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΤ ΩΡΩΝ (18:00 ΜΕΧΡΙ 20:00) ΑΠΡΙΛΙΟΤ , , , , , , , , ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΦΩΣΙΜΟΤ χήμα 49: Μετριςεισ ενζργειασ 6θσ μζρασ 2 ωρϊν Μετά τθν λεπτομερι καταγραφι τθσ ενζργειασ για κάκε φωτιςτικό ςϊμα με τθν βοικεια του ETS3, γίνεται ο υπολογιςμόσ τθσ ενζργειασ που δαπανικθκε ςτο διάςτθμα αυτϊν των 24 ωρϊν για κάκε φωτιςτικό χωριςτά κακϊσ και θ ςυνολικι ενζργεια που δαπανικθκε για τον φωτιςμό. ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΧΤ(Kw) ΧΡΟΝΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ(Kwh) L1 YPN 1 ARIS 0,02 0,575 0,011 L2 ΣΡΟΤ ΜΡΑΛΚΟΝΙ 0,04 0,000 0,000 L3 YPN 2 ΔΕΧΙΑ 0,06 0,046 0,003 L4 ΣΡΟΤ ΜΡΑΛΚΟΝΙ 0,04 0,000 0,000 L5 ΧΟΛ ΥΡΝ 0,16 0,000 0,000 L6 ΣΡΟΤ ΜΡΑΝΙΟ 0,14 0,760 0,106 L7 ΦΩΣ ΚΑΘΕΡΤΘ 0,08 0,568 0,045 L8 ΑΝΕΜΙΣΤΘΑΣ 0,04 0,409 0,016 L9 ΦΩΣ ΕΞΩΡΟΤΑΣ 0,04 0,000 0,000 L10 ΦΩΣ ΤΑΡΕΗΑΙΑΣ 0,26 0,673 0,175 L11 ΦΩΣ ΣΑΛΟΝΙ ΚΕΝΤΙΚΟ 0,16 0,000 0,000 L12 ΣΡΟΤ ΣΑΛΟΝΙ 0,36 0,116 0,042 L14 ΣΡΟΤ ΜΡΑΛΚΟΝΙ ΔΑΡΕΔΟ 0,02 0,000 0,000 L15 ΚΟΥΗΙΝΑ ΦΩΣ 1 0,08 0,686 0,055 L16 ΚΟΥΗΙΝΑ ΦΩΣ 2 0,08 0,686 0,055 L17 ΚΕΝΤ ΦΩΣ ΜΡΑΛΚΟΝΙ 0,06 0,073 0,004 L18 ΦΟΣ ΧΩΛ ΚΟΥΗΙΝΑ 1 0,2 0,000 0,

160 11:31: :32: :34: :35: :37: :38: :40: :41: :43: :44: :46: :47: :49: :50: :52: :53: :55: :56: :58: :59: :01: :02: :04: :06: ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ( C) Διπλωματική Εργαςία L19 ΣΡΟΤ ΧΩΛ ΚΟΥΗΙΝΑ 2 0,16 0,000 0,000 L20 ΦΩΣ ΑΡΟΘΘΚΘ 0,04 0,000 0,000 L21 ΦΩΣ ΓΑΦΕΙΟ 0,04 0,065 0,003 L24 ΣΡΟΤ ΜΡΑΝΙΟ MASTER 0,12 0,750 0,090 L25 ΦΩΣ ΒΕΣΤΙΑΙΟ 0,12 0,003 0,000 L26 ΦΩΣ ΧΩΛ 1 0,08 0,060 0,005 L27 ΦΩΣ ΧΩΛ 2 MASTER 0,12 0,057 0,007 L28 ΤΙΑ ΚΑΤΟΦΩΤΑ 0,02 9,424 0,188 L29 ΦΩΣ 1 MASTER BEDROOM 0,2 0,000 0,000 L30 ΦΩΣ 2 MASTER BEDROOM 0,32 0,000 0,000 L32 ΦΩΣ ΧΩΛ ΜΡΟΣΤΑ 0,14 0,721 0,101 L33 ΤΕΤΑΡΛΟ ΣΡΟΤ ΜΡΑΛΚΟΝΙ 0,12 0,011 0,001 L34 ΦΩΣ ΥΔΟΜΑΣΑΗ ΜΡΑΝΙΟ 0,08 0,116 0,009 L35 ΚΥΦΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΑΛΟΝΙ 0,04 0,000 0,000 ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 0,92 Πίνακασ 11: Καταναλϊςεισ ανά φωτιςτικό ςϊμα για τθν 6θ μζρα ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΩΝ ΧΩΡΟΤ Για τθν διάρκεια τθσ 6θσ μζρασ, ςτάλκθκαν 46 τθλεγραφιματα κερμοκραςίασ ςυνολικά από τον κερμοςτάτθ τθσ εταιρίασ ΑΒΒ ςτο υπνοδωμάτιο 1. 20,00 ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΤΠΝΟΔΩΜΑΣΙΟΤ 1 19,80 19,60 19,40 19,20 19,00 18,80 χήμα 50: Μετριςεισ κερμοκραςίασ 6θσ μζρασ 24 ωρϊν για το υπνοδωμάτιο 1 Για τθν διάρκεια τθσ 6θσ μζρασ, ςτάλκθκαν 47 τθλεγραφιματα κερμοκραςίασ ςυνολικά από τον κερμοςτάτθ τθσ εταιρίασ ΑΒΒ ςτο υπνοδωμάτιο

161 11:33: :29: :26: :22: :19: :15: :12: :08: :05: :01: :58: :54: :51: :47: :43: :58: :55: :51: :47: :36: :32: :29: :25: :22: :08: :04: :01: ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ( C) 11:10: :12: :13: :14: :16: :17: :19: :20: :22: :23: :25: :26: :28: :29: :31: :32: :34: :35: :37: :38: :40: :41: :43: :44: ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ( C) Διπλωματική Εργαςία ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΤΠΝΟΔΩΜΑΣΙΟΤ 2 20,20 20,10 20,00 19,90 19,80 19,70 19,60 19,50 19,40 χήμα 51: Μετριςεισ κερμοκραςίασ 6θσ μζρασ 24 ωρϊν για το υπνοδωμάτιο 2 Για τθν διάρκεια τθσ 6θσ μζρασ, ςτάλκθκαν 105 τθλεγραφιματα κερμοκραςίασ ςυνολικά από τον κερμοςτάτθ τθσ εταιρίασ GIRA ςτθν κφρια κρεβατοκάμαρα. ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΚΡΕΒΑΣΟΚΑΜΑΡΑ 18,30 18,20 18,10 18,00 17,90 17,80 17,70 17,60 17,50 17,40 17,30 χήμα 52: Μετριςεισ κερμοκραςίασ 6θσ μζρασ 24 ωρϊν για τθν κρεβατοκάμαρα Για τθν διάρκεια τθσ 6θσ μζρασ, ςτάλκθκαν 46 τθλεγραφιματα κερμοκραςίασ ςυνολικά από τον κερμοςτάτθ τθσ εταιρίασ ΑΒΒ ςτο ςαλόνι-γραφείο. 153

162 11:38: :39: :41: :42: :44: :45: :47: :48: :50: :51: :53: :54: :56: :57: :59: :00: :02: :03: :04: :06: :07: :09: :10: :12: ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ( C) Διπλωματική Εργαςία ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΑΛΟΝΙ-ΓΡΑΦΕΙΟ 22,00 21,80 21,60 21,40 21,20 21,00 20,80 20,60 χήμα 53: Μετριςεισ κερμοκραςίασ 6θσ μζρασ 24 ωρϊν για ςαλόνι-γραφείο Από τα διαγράμματα των κερμοκραςιϊν φαίνεται ότι οι κερμοκραςίεσ των παιδικϊν υπνοδωματίων είναι χαμθλζσ αλλά ικανοποιθτικζσ και μζςα ςτα ανεχτά περικϊρια. Θ κερμοκραςία του ςαλονιοφ και του γραφείου είναι κανονικι ενϊ θ κερμοκραςία τθσ κρεβατοκάμαρασ είναι ιδιαίτερα χαμθλι. Οι κερμοκραςίεσ των χϊρων είναι γενικά χαμθλότερεσ επειδι δεν λειτοφργθςε θ κζρμανςθ ΑΝΑΛΤΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Για τθ διάρκεια των 24 ωρϊν τθσ 6θσ μζρασ ομοίωσ με τθν πρϊτθ μζρα, ζχει υπολογιςτεί θ ενζργεια τθσ κατανάλωςθσ του φωτιςμοφ (ςτθν παράγραφο 2.5.3), του ψυγείου από το φυλλάδιο του καταςκευαςτι (1 KWh ανά 24 ϊρεσ) και οι ελάχιςτεσ μόνιμεσ καταναλϊςεισ. Επιπρόςκετα, από τθν ςυνολικι ενζργεια μπορεί να υπολογιςτοφν οι λοιπζσ καταναλϊςεισ λόγω ςυςκευϊν. ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kwh) ΕΝΕΡΓΕΙΑ(KWh) ΦΩΤΙΣΜΟΣ 0,92 ΕΛΑΧΙΣΤΘ ΜΟΝΙΜΘ ΚΑΤΑΝ. 2,88 ΨΥΓΕΙΟ 1 ΛΟΙΡΕΣ 6,4 ΘΕΜΑΝΣΘ 0 ΤΝΟΛΙΚΕ 11,2 Πίνακασ 12: Ανάλυςθ ςυνολικισ ενζργειασ 6θσ μζρασ. 154

163 Διπλωματική Εργαςία ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΜΑΝΣΘ 0% ΦΩΤΙΣΜΟΣ 8% ΕΛΑΧΙΣΤΘ ΜΟΝΙΜΘ ΚΑΤΑΝ. 26% ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 57% ΨΥΓΕΙΟ 9% χήμα 54: Γράφημα συνολικής ενζργειασ 6θσ μζρασ. 155

164 Διπλωματική Εργαςία 2.7 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 7 ησ ΜΕΡΑ (από 03 ζωσ 04/04/2014) Ρρόκειται για μια ςυνεχόμενθ καταγραφι των τθλεγραφθμάτων από τισ 11:24:16 π.μ. τθσ Ρζμπτθσ μζχρι και 11:24:46 π.μ. το πρωί τθσ Ραραςκευισ ςυνολικισ διάρκειασ περίπου 24 ωρϊν. Να ςθμειωκεί ότι, ςε αυτό το χρονικό διάςτθμα θ αντλία κερμότθτασ δεν ιταν ςε λειτουργία. Θ μορφι των αποκθκευμζνων τθλεγραφθμάτων ςτο πρόγραμμα ETS3 φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα. Εικόνα 66: Τθλεγραφιματα 7θσ μζρασ Κατά τθν διάρκεια καταγραφισ τθσ 7θσ μζρασ, ςτάλκθκαν ςυνολικά τθλεγραφιματα. Θ επεξεργαςία των τθλεγραφθμάτων που ακολουκεί, πραγματοποιείται με τον ίδιο ακριβϊσ τρόπο όπωσ με τα τθλεγραφιματα τθσ προθγοφμενθσ μζρασ. Δθλαδι με τθν βοικεια του προγράμματοσ ETS3 κα γίνει θ ταξινόμθςθ των τθλεγραφθμάτων ανά διεφκυνςθ ομάδασ (destination address) και θ εξαγωγι τουσ ςε αρχεία.csv ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΙΧΤΟ Θ μζτρθςθ τθσ ιςχφοσ κα γίνεται αυτόματα κάκε 8 δευτερόλεπτα όπωσ ςτθν προθγοφμενθ μζτρθςθ. Στο χρονικό διάςτθμα των 24 ωρϊν κα καταγραφοφν τθλεγραφιματα που αφοροφν τθν μζτρθςθ τθσ ιςχφοσ. 156

165 11:24: :09: :54: :39: :24: :09: :54: :39: :24: :09: :54: :39: :24: :09: :54: :39: :24: :09: :54: :39: :24: :09: :54: :40: :25: :10: :55: :40: :25: :10: :55: :40: ΙΧΤ (KW) Διπλωματική Εργαςία Εικόνα 67: Τθλεγραφιματα ιςχφοσ Από τισ μετριςεισ τθσ ιςχφοσ εξάγονται τα ακόλουκα ςυμπεράςματα. α) Θ ελάχιςτθ μζτρθςθ τθσ ιςχφοσ είναι πάλι 0,12 KW. β) Ο μζςοσ όροσ τθσ ιςχφοσ είναι 0,628 KW ςτισ εικοςιτζςςερισ ϊρεσ. γ) Θ μεγίςτθ τιμι ιςχφοσ που εμφανίηεται είναι 4,98 KW. δ) Οι μεγαλφτερεσ τιμζσ ιςχφοσ καταγράφθκαν το μεςθμζρι από 14:30 μ.μ. ζωσ 16:30 μ.μ. το απόγευμα, το βράδυ από τισ 20:30 μ.μ. ζωσ 22:00 μ.μ. και από το πρωί τθσ άλλθσ μζρασ από 09:30 π.μ. ζωσ 11:00 π.μ.. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΧΤΟ ΑΠΡΙΛΙΟΤ ΩΡΕ 6, ΑΠΡΙΛΙΟΤ ,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 157

166 18:00: :03: :07: :11: :14: :18: :22: :25: :29: :33: :37: :40: :44: :48: :51: :55: :59: :02: :06: :10: :14: :17: :21: :25: :28: :32: :36: :39: :43: :47: :50: :54: :58: ΙΧΤ (KW) Διπλωματική Εργαςία χήμα 55: Μετριςεισ ιςχφοσ 7θσ μζρασ 24 ωρϊν ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΧΤΟ ΑΠΡΙΛΙΟΤ ΩΡΩΝ (18:00 ΜΕΧΡΙ 20:00) 2, ΑΠΡΙΛΙΟΤ ,00 1,50 1,00 0,50 0, ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ χήμα 56: Μετριςεισ ιςχφοσ 7θσ μζρασ 2 ωρϊν Θ μζτρθςθ τθσ ενζργειασ πραγματοποιικθκε κάκε 60 δευτερόλεπτα όπωσ και ςτθν προθγοφμενθ μζτρθςθ. Στο χρονικό διάςτθμα των 24 ωρϊν και καταγράφθκαν 1422 τθλεγραφιματα που αφοροφν τθν μζτρθςθ τθσ ενζργειασ. Ο μετρθτισ αλλάηει τθν μζτρθςθ κατά 0,20 KWh. 158

167 11:24: :11: :57: :44: :30: :17: :04: :50: :37: :23: :10: :57: :43: :30: :16: :03: :50: :36: :23: :10: :56: :43: :29: :16: :03: :49: :36: :22: :09: :56: :42: ΕΝΕΡΓΕΙΑ (KWh) Διπλωματική Εργαςία Εικόνα 68: Τιμζσ ενζργειασ ςτο excel O ςυνολικόσ χρόνοσ όπου ζγιναν οι μετριςεισ είναι 24 ϊρεσ και θ αντίςτοιχθ καταγραφείςα καταναλιςκόμενθ ενζργεια ςτο ίδιο χρονικό διάςτθμα είναι 15,1 KWh, από τισ οποίεσ οι 11,52 KWh καταγράφθκαν ςτον θμεριςιο μετρθτι τθσ ΔΕΘ ενϊ οι 3,58 KWh καταγράφθκαν ςτον νυχτερινό μετρθτι αντίςτοιχα. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΤ ΩΡΕ , ΑΠΡΙΛΙΟΤ , , , , , ,00 χήμα 57: Μετριςεισ ενζργειασ 7θσ μζρασ 24 ωρϊν 159

168 18:00: :05: :10: :15: :20: :25: :31: :36: :41: :46: :51: :56: :01: :06: :11: :16: :21: :26: :31: :36: :41: :47: :52: :57: ΕΝΕΡΓΕΙΑ (KWh) Διπλωματική Εργαςία ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΤ ΩΡΩΝ (18:00 ΜΕΧΡΙ 20:00) , ΑΠΡΙΛΙΟΤ , , , , , , ) ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΦΩΣΙΜΟΤ χήμα 58: Μετριςεισ ενζργειασ 7θσ μζρασ 2 ωρϊν Μετά τθν λεπτομερι καταγραφι τθσ ενζργειασ για κάκε φωτιςτικό ςϊμα με τθν βοικεια του ETS3, γίνεται ο υπολογιςμόσ τθσ ενζργειασ που δαπανικθκε ςτο διάςτθμα αυτϊν των 24 ωρϊν για κάκε φωτιςτικό χωριςτά κακϊσ και θ ςυνολικι ενζργεια που δαπανικθκε για τον φωτιςμό. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΧΤ(Kw) ΧΡΟΝΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ(Kwh) L1 YPN 1 ARIS 0,02 1,546 0,031 L2 ΣΡΟΤ ΜΡΑΛΚΟΝΙ 0,04 0,000 0,000 L3 YPN 2 ΔΕΧΙΑ 0,06 1,849 0,111 L4 ΣΡΟΤ ΜΡΑΛΚΟΝΙ 0,04 0,000 0,000 L5 ΧΟΛ ΥΡΝ 0,16 0,000 0,000 L6 ΣΡΟΤ ΜΡΑΝΙΟ 0,14 0,420 0,059 L7 ΦΩΣ ΚΑΘΕΡΤΘ 0,08 0,314 0,025 L8 ΑΝΕΜΙΣΤΘΑΣ 0,04 0,225 0,009 L9 ΦΩΣ ΕΞΩΡΟΤΑΣ 0,04 0,000 0,000 L10 ΦΩΣ ΤΑΡΕΗΑΙΑΣ 0,26 2,428 0,631 L11 ΦΩΣ ΣΑΛΟΝΙ ΚΕΝΤΙΚΟ 0,16 0,000 0,000 L12 ΣΡΟΤ ΣΑΛΟΝΙ 0,36 3,326 1,197 L14 ΣΡΟΤ ΜΡΑΛΚΟΝΙ ΔΑΡΕΔΟ 0,02 0,000 0,

169 11:36: :38: :39: :41: :42: :44: :45: :47: :48: :50: :51: :53: :54: :56: :57: :59: :00: :02: :04: :05: :07: :08: :10: :11: ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ( C) Διπλωματική Εργαςία L15 ΚΟΥΗΙΝΑ ΦΩΣ 1 0,08 2,222 0,178 L16 ΚΟΥΗΙΝΑ ΦΩΣ 2 0,08 2,222 0,178 L17 ΚΕΝΤ ΦΩΣ ΜΡΑΛΚΟΝΙ 0,06 0,024 0,001 L18 ΦΟΣ ΧΩΛ ΚΟΥΗΙΝΑ 1 0,20 0,000 0,000 L19 ΣΡΟΤ ΧΩΛ ΚΟΥΗΙΝΑ 2 0,16 0,000 0,000 L20 ΦΩΣ ΑΡΟΘΘΚΘ 0,04 0,168 0,007 L21 ΦΩΣ ΓΑΦΕΙΟ 0,04 0,008 0,000 L24 ΣΡΟΤ ΜΡΑΝΙΟ MASTER 0,12 1,792 0,215 L25 ΦΩΣ ΒΕΣΤΙΑΙΟ 0,12 0,177 0,021 L26 ΦΩΣ ΧΩΛ 1 0,08 1,162 0,093 L27 ΦΩΣ ΧΩΛ 2 MASTER 0,12 1,232 0,148 L28 ΤΙΑ ΚΑΤΟΦΩΤΑ 0,02 10,219 0,204 L29 ΦΩΣ 1 MASTER BEDROOM 0,20 0,000 0,000 L30 ΦΩΣ 2 MASTER BEDROOM 0,32 0,000 0,000 L32 ΦΩΣ ΧΩΛ ΜΡΟΣΤΑ 0,14 2,455 0,344 L33 ΤΕΤΑΡΛΟ ΣΡΟΤ ΜΡΑΛΚΟΝΙ 0,12 0,116 0,014 L34 ΦΩΣ ΥΔΟΜΑΣΑΗ ΜΡΑΝΙΟ 0,08 0,000 0,000 L35 ΚΥΦΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΑΛΟΝΙ 0,04 3,135 0,125 ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3,59 Πίνακασ 13: Καταναλϊςεισ ανά φωτιςτικό ςϊμα για τθν 7θ μζρα 2.7.4) ΣΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΣΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΩΝ ΧΩΡΟΤ Για τθν διάρκεια τθσ 7θσ μζρασ, ςτάλκθκαν 46 τθλεγραφιματα κερμοκραςίασ ςυνολικά από τον κερμοςτάτθ τθσ εταιρίασ ΑΒΒ ςτο υπνοδωμάτιο 1. ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΤΠΝΟΔΩΜΑΣΙΟΤ 1 19,60 19,40 19,20 19,00 18,80 18,60 18,40 18,20 18,00 17,80 161

170 11:29: :25: :22: :04: :01: :57: :54: :50: :47: :43: :40: :36: :33: :29: :09: :06: :48: :45: :41: :37: :34: :30: :27: :23: :05: :49: :34: :00: ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ( C) 11:46: :47: :49: :50: :51: :53: :54: :56: :57: :59: :00: :02: :03: :05: :06: :08: :09: :11: :12: :14: :15: :17: :47: :18: :20: ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ( C) Διπλωματική Εργαςία χήμα 59: Μετριςεισ κερμοκραςίασ 7θσ μζρασ 24 ωρϊν για το υπνοδωμάτιο 1 Για τθν διάρκεια τθσ 7θσ μζρασ, ςτάλκθκαν 48 τθλεγραφιματα κερμοκραςίασ ςυνολικά από τον κερμοςτάτθ τθσ εταιρίασ ΑΒΒ ςτο υπνοδωμάτιο 2. 20,00 ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΤΠΝΟΔΩΜΑΣΙΟΤ 2 19,50 19,00 18,50 18,00 17,50 χήμα 60: Μετριςεισ κερμοκραςίασ 7θσ μζρασ 24 ωρϊν για το υπνοδωμάτιο 2 Για τθν διάρκεια τθσ 7θσ μζρασ, ςτάλκθκαν 109 τθλεγραφιματα κερμοκραςίασ ςυνολικά από τον κερμοςτάτθ τθσ εταιρίασ GIRA ςτθν κφρια κρεβατοκάμαρα. 18,50 ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΚΡΕΒΑΣΟΚΑΜΑΡΑ 18,00 17,50 17,00 16,50 16,00 15,50 162

171 11:43: :44: :46: :47: :48: :50: :51: :53: :54: :56: :57: :59: :00: :02: :03: :05: :06: :08: :09: :11: :12: :14: :15: :16: ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ( C) Διπλωματική Εργαςία χήμα 61: Μετριςεισ κερμοκραςίασ 7θσ μζρασ 24 ωρϊν για τθν κρεβατοκάμαρα Για τθν διάρκεια τθσ 7θσ μζρασ, ςτάλκθκαν 46 τθλεγραφιματα κερμοκραςίασ ςυνολικά από τον κερμοςτάτθ τθσ εταιρίασ ΑΒΒ ςτο ςαλόνι-γραφείο. ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΑΛΟΝΙ-ΓΡΑΦΕΙΟ 21,40 21,30 21,20 21,10 21,00 20,90 20,80 20,70 20,60 20,50 20,40 χήμα 62: Μετριςεισ κερμοκραςίασ 7θσ μζρασ 24 ωρϊν για ςαλόνι-γραφείο Από τα διαγράμματα των κερμοκραςιϊν φαίνεται ότι οι κερμοκραςίεσ των παιδικϊν υπνοδωματίων είναι χαμθλζσ αλλά ικανοποιθτικζσ και μζςα ςτα ανεχτά περικϊρια. Θ κερμοκραςία του ςαλονιοφ και του γραφείου είναι κανονικι ενϊ θ κερμοκραςία τθσ κρεβατοκάμαρασ είναι ιδιαίτερα χαμθλι ΑΝΑΛΤΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Για τθ διάρκεια των 24 ωρϊν τθσ 7θσ μζρασ ομοίωσ με τθν πρϊτθ μζρα, ζχει υπολογιςτεί θ ενζργεια τθσ κατανάλωςθσ του φωτιςμοφ (ςτθν παράγραφο 2.5.3), του ψυγείου από το φυλλάδιο του καταςκευαςτι (1 KWh ανά 24 ϊρεσ) και οι ελάχιςτεσ μόνιμεσ καταναλϊςεισ. Επιπρόςκετα, από τθν ςυνολικι ενζργεια μπορεί να υπολογιςτοφν οι λοιπζσ καταναλϊςεισ λόγω ςυςκευϊν ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (kwh) ΕΝΕΡΓΕΙΑ(KWh) ΦΩΤΙΣΜΟΣ 3,59 ΕΛΑΧΙΣΤΘ ΜΟΝΙΜΘ ΚΑΤΑΝ. 2,88 ΨΥΓΕΙΟ 1 ΛΟΙΡΕΣ 4,05 163

172 Διπλωματική Εργαςία ΘΕΜΑΝΣΘ 0 ΤΝΟΛΙΚΕ 11,52 Πίνακασ 14: Ανάλυςθ ςυνολικισ ενζργειασ 7θσ μζρασ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΜΑΝΣΘ 0% ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 35% ΦΩΤΙΣΜΟΣ 31% ΨΥΓΕΙΟ 9% ΕΛΑΧΙΣΤΘ ΜΟΝΙΜΘ ΚΑΤΑΝ. 25% χήμα 63: Συνολικής ενζργειασ7θσ μζρασ. 164

173 Διπλωματική Εργαςία Β3) ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 7 ΗΜΕΡΩΝ Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηεται θ καταναλιςκόμενθ ςυνολικι ενζργεια για κάκε θμζρα. Θ ςυνολικι ενζργεια κάκε θμζρασ ιςοφται με το άκροιςμα τθσ θμεριςιασ και μειωμζνθσ (νυχτερινό τιμολόγιο) κατανάλωςθ ενζργειασ. ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΗΙΟ ΝΤΧΣΕΡΙΝΟ ΤΝ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (KWh) 1θ ΜΕΑ /03/ ,50 11,90 33,40 2θ ΜΕΑ 16-17/03/ ,60 8,50 22,10 3θ ΜΕΑ 17-18/03/ ,20 9,40 25,60 4θ ΜΕΑ 18-19/03/ ,60 2,00 14,60 5θ ΜΕΑ 01-02/04/2014 9,38 1,820 11,20 6θ ΜΕΑ 02-03/04/2014 7,68 3,52 11,20 7θ ΜΕΑ 03-04/04/ ,52 3,58 15,10 Πίνακασ 15: Συνολικι θμεριςια και νυχτερινι κατανάλωςθ ενζργειασ για 7 θμζρεσ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ (KWh) ΘΜΕΘΣΙΟ ΝΥΧΤΕΙΝΟ 11,90 9,40 8,50 21,50 13,60 16,20 2,00 12,60 1,82 9,38 3,52 7,68 3,58 11, Διάγραμμα 1: Συνολικι θμεριςια και νυχτερινι κατανάλωςθ ενζργειασ για 7 μζρεσ. 165

174 Διπλωματική Εργαςία Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται ςυνοπτικά τα αποτελζςματα των μετριςεων τθσ ςυνολικισ ενζργειασ κακϊσ και αναλυτικά που ξοδεφτθκε θ ενζργεια αυτι. ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΣΙ ΜΟ ΠΑΓΙΑ ΚΑΣΑΝ ΨΤΓΕΙΟ ΤΚΕΤΕ ΘΕΡΜΑΝ Η ΤΝ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1θ ΜΕΑ 15-16/3/2014 2,31 2,88 1,00 8,00 19,21 33,40 2θ ΜΕΑ 16-17/3/2014 2,52 2,88 1,00 6,00 9,70 22,10 3θ ΜΕΑ 17-18/3/2014 2,80 2,88 1,00 5,50 13,42 25,60 4θ ΜΕΑ 18-19/3/2014 1,43 2,88 1,00 4,00 5,29 14,60 5θ ΜΕΑ 01-02/4/2014 2,22 2,88 1,00 5, ,20 6θ ΜΕΑ 02-03/4/2014 0,92 2,88 1,00 6, ,20 7θ ΜΕΑ 03-04/4/2014 3,59 2,88 1,00 4, ,10 Πίνακασ 16: Κατανομι ςυνολικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςε ςυςκευζσ. ΑΝΑΛΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ (KWh) ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΡΑΓΙΑ ΚΑΤΑΝ. ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΜΑΝΣΘ 19,21 9,70 13,42 5,29 0,00 0,00 0,00 8,00 6,00 5,50 4,05 5,10 6,40 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,88 2,88 2,88 2,88 1,00 2,88 1,00 2,88 2,88 2,31 2,52 2,80 3,59 1,43 2,22 0, Διάγραμμα 2: Κατανομι ςυνολικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςε ςυςκευζσ για τισ 7μζρεσ. 166

175 Διπλωματική Εργαςία Β4) ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ Με τθν βοικεια των μετριςεων και των παραπάνω διαγραμμάτων προκφπτει μια αναλυτικι εικόνα τθσ ενεργειακισ ςυμπεριφοράσ των ιδιοκτθτϊν. Στόχοσ των μετριςεων μζςω τθλεγραφθμάτων είναι θ μείωςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ και εξοικονόμθςθ χρθμάτων. Θ μείωςθ επομζνωσ τθσ ενζργειασ και του κόςτουσ μπορεί να γίνει με τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ. 1) Αντικατάςταςη οριςμζνων λαμπτήρων. Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται οι καταναλϊςεισ ανά φωτιςτικό ςϊμα για όλεσ τισ θμζρεσ ςυνολικά. ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ(Kwh) 1η ΜΕΡΑ 2η ΜΕΡΑ 3η ΜΕΡΑ 4η ΜΕΡΑ 5η ΜΕΡΑ 6Η ΜΕΡΑ 7η ΜΕΡΑ ΤΝ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Kwh) L1 0,002 0,002 0,003 0,001 0,010 0,011 0,031 0,060 L2 0,128 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,128 L3 0,001 0,003 0,009 0,007 0,034 0,003 0,111 0,168 L4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 L5 0,000 0,014 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,016 L6 0,069 0,097 0,117 0,112 0,040 0,106 0,059 0,599 L7 0,025 0,047 0,033 0,048 0,016 0,045 0,025 0,240 L8 0,021 0,006 0,016 0,013 0,000 0,016 0,009 0,082 L9 0,000 0,027 0,000 0,001 0,048 0,000 0,000 0,076 L10 0,193 0,000 0,631 0,000 0,000 0,175 0,631 1,629 L11 0,000 0,002 0,034 0,001 0,018 0,000 0,000 0,055 L12 0,946 1,117 0,812 0,299 0,727 0,042 1,197 5,140 L14 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 L15 0,178 0,204 0,219 0,151 0,228 0,055 0,178 1,213 L16 0,172 0,204 0,219 0,151 0,228 0,055 0,178 1,207 L17 0,000 0,000 0,018 0,001 0,005 0,004 0,001 0,030 L18 0,002 0,034 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,037 L19 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 L20 0,064 0,024 0,006 0,003 0,005 0,000 0,007 0,108 L21 0,001 0,041 0,001 0,002 0,007 0,003 0,000 0,055 L24 0,107 0,118 0,020 0,046 0,051 0,090 0,215 0,647 L25 0,000 0,039 0,000 0,000 0,033 0,000 0,021 0,094 L26 0,017 0,030 0,001 0,030 0,017 0,005 0,093 0,193 L27 0,033 0,007 0,001 0,010 0,044 0,007 0,148 0,250 L28 0,107 0,185 0,174 0,202 0,184 0,188 0,204 1,245 L29 0,000 0,022 0,000 0,002 0,120 0,000 0,000 0,144 L30 0,060 0,034 0,000 0,000 0,192 0,000 0,000 0,286 L32 0,068 0,113 0,335 0,175 0,047 0,101 0,344 1,182 L33 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,001 0,014 0,019 L34 0,006 0,039 0,024 0,024 0,047 0,009 0,000 0,

176 Διπλωματική Εργαςία L35 0,105 0,111 0,123 0,155 0,116 0,000 0,125 0,736 ΤΝΟΛΟ 15,787 Πίνακασ 17: Καταναλϊςεισ ανά φωτιςτικό ςϊμα για 7 μζρεσ Σφμφωνα με τα δεδομζνα του παραπάνω πίνακα, προκφπτει θ ανάγκθ αντικατάςταςθσ λαμπτιρων οριςμζνων φωτιςτικϊν ςωμάτων των οποίων θ χριςθ τουσ ζχει μεγαλφτερθ ςυχνότθτα και διάρκεια, προκειμζνου να προκφψει τελικά μείωςθ ςτθ ςυνολικι καταναλωκείςα ενζργεια. Οι επεμβάςεισ που προτείνονται αναγράφονται παρακάτω αναλυτικά: Αντικατάςταςθ του λαμπτιρα του φωτιςτικοφ L3 (λάμπα πυράκτωςθσ 60W) με λαμπτιρα οικονομίασ 20W. Αντικατάςταςθ των λαμπτιρων του φωτιςτικοφ L6 (6 λάμπεσ GU10 πυράκτωςθσ 20W) με λαμπτιρεσ ςποτ power led GU10 3*1W. Αντικατάςταςθ του λαμπτιρα του φωτιςτικοφ L9 (λάμπα πυράκτωςθσ 40W) με λαμπτιρα οικονομίασ 20W. Αντικατάςταςθ των λαμπτιρων του φωτιςτικοφ L10 (13 λάμπεσ G9 πυράκτωςθσ 20W) με λαμπτιρεσ led G9 5W. Αντικατάςταςθ των λαμπτιρων του φωτιςτικοφ L12 (18 λάμπεσ GU10 πυράκτωςθσ 20W) με λαμπτιρεσ ςποτ power led GU10 3*1W. Αντικατάςταςθ των λαμπτιρων του φωτιςτικοφ L15 (4 λάμπεσ G9 πυράκτωςθσ 20W) με λαμπτιρεσ led G9 5W. Αντικατάςταςθ των λαμπτιρων του φωτιςτικοφ L16 (4 λάμπεσ G9 πυράκτωςθσ 20W) με λαμπτιρεσ led G9 5W. Αντικατάςταςθ των λαμπτιρων του φωτιςτικοφ L32 (7 λάμπεσ G9 πυράκτωςθσ 20W) με λαμπτιρεσ led G9 5W. Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται οι καταναλϊςεισ ανά φωτιςτικό ςϊμα για όλεσ τισ θμζρεσ ςυνολικά μετά από τισ βελτιϊςεισ που προτείνονται (χρωματιςμζνεσ με πορτοκαλί απόχρωςθ). ΦΩΣΙΣΙΚΟ ΩΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΕΑ ΙΧΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙΝΟΤΡΙΑ ΤΝ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Kwh) L1 YPN 1 ARIS 0,02 3,009 0,060 L2 ΣΡΟΤ ΜΡΑΛΚΟΝΙ 0,04 3,201 0,128 L3 YPN 2 ΔΕΧΙΑ 0,02 2,804 0,056 L4 ΣΡΟΤ ΜΡΑΛΚΟΝΙ 0,04 0,000 0,000 L5 ΧΟΛ ΥΡΝ 0,16 0,100 0,016 L6 ΣΡΟΤ ΜΡΑΝΙΟ 0,02 4,278 0,

177 Διπλωματική Εργαςία L7 ΦΩΣ ΚΑΘΕΡΤΘ 0,08 2,997 0,240 L8 ΑΝΕΜΙΣΤΘΑΣ 0,04 2,040 0,082 L9 ΦΩΣ ΕΞΩΡΟΤΑΣ 0,02 1,896 0,038 L10 ΦΩΣ ΤΑΡΕΗΑΙΑΣ 0,07 6,267 0,439 L11 ΦΩΣ ΣΑΛΟΝΙ ΚΕΝΤΙΚΟ 0,16 0,341 0,055 L12 ΣΡΟΤ ΣΑΛΟΝΙ 0,05 14,277 0,714 ΣΡΟΤ ΜΡΑΛΚΟΝΙ L14 ΔΑΡΕΔΟ 0,02 0,054 0,001 L15 ΚΟΥΗΙΝΑ ΦΩΣ 1 0,02 15,162 0,303 L16 ΚΟΥΗΙΝΑ ΦΩΣ 2 0,02 15,084 0,302 L17 ΚΕΝΤ ΦΩΣ ΜΡΑΛΚΟΝΙ 0,06 0,497 0,030 L18 ΦΟΣ ΧΩΛ ΚΟΥΗΙΝΑ 1 0,2 0,184 0,037 L19 ΣΡΟΤ ΧΩΛ ΚΟΥΗΙΝΑ 2 0,16 0,004 0,001 L20 ΦΩΣ ΑΡΟΘΘΚΘ 0,04 2,691 0,108 L21 ΦΩΣ ΓΑΦΕΙΟ 0,04 1,374 0,055 L24 ΣΡΟΤ ΜΡΑΝΙΟ MASTER 0,02 5,394 0,108 L25 ΦΩΣ ΒΕΣΤΙΑΙΟ 0,12 0,779 0,094 L26 ΦΩΣ ΧΩΛ 1 0,08 2,407 0,193 L27 ΦΩΣ ΧΩΛ 2 MASTER 0,12 2,083 0,250 L28 ΤΙΑ ΚΑΤΟΦΩΤΑ 0,02 62,245 1,245 L29 ΦΩΣ 1 MASTER BEDROOM 0,2 0,720 0,144 L30 ΦΩΣ 2 MASTER BEDROOM 0,32 0,895 0,286 L32 ΦΩΣ ΧΩΛ ΜΡΟΣΤΑ 0,04 8,444 0,338 L33 ΤΕΤΑΡΛΟ ΣΡΟΤ ΜΡΑΛΚΟΝΙ 0,12 0,157 0,019 L34 ΦΩΣ ΥΔΟΜΑΣΑΗ ΜΡΑΝΙΟ 0,08 1,860 0,149 L35 ΚΥΦΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΑΛΟΝΙ 0,04 18,394 0,736 ΤΝΟΛΟ 6,308 Πίνακασ 18: Βελτιωμζνεσ καταναλϊςεισ ανά φωτιςτικό ςϊμα για 7 μζρεσ Ζτςι λοιπόν, διαπιςτϊνεται ότι, με τθν απλι αντικατάςταςθ των λαμπτιρων ςε μόλισ οκτϊ φωτιςτικά ςϊματα από τα 32 ςυνολικά, θ ενεργειακι κατανάλωςθ κα μειϊνονταν από τισ 15,79 KWh ςε 6,31 KWh (μείωςθ 60%) ςτθν εβδομάδα των μετριςεων. Το ςυνολικό όφελοσ κα ιταν 9,48 KWh τθν εβδομάδα ι κατά προςζγγιςθ 494 KWh περίπου ςυνολικά ανά ζτοσ. Θ επιλογι των ςυγκεκριμζνων φωτιςτικϊν δεν ζγινε τυχαία, αλλά με τθν βοικεια των παραπάνω πινάκων και με βάςθ τθν ςυνολικι δαπανοφμενθ ενζργεια. 2) Αφξηςη χρήςησ μειωμζνου τιμολογίου και μείωςη χρήςησ του κανονικοφ. Το Οικιακό Τιμολόγιο με Χρονοχρζωςθ (Οικιακό Νυχτερινό Τιμολόγιο) Γ1Ν είναι ζνα τιμολόγιο διπλισ χρζωςθσ, δθλαδι οι καταναλϊςεισ που πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια του 24-ϊρου, χρεϊνονται με δφο τιμζσ. Ζτςι, οι καταναλϊςεισ που 169

178 Διπλωματική Εργαςία πραγματοποιοφνται ςτο ωράριο τθσ κανονικισ χρζωςθσ χρεϊνονται με τθν κανονικι τιμι (οικιακό τιμολόγιο χωρίσ χρονοχρζωςθ - Γ1), ενϊ οι καταναλϊςεισ που πραγματοποιοφνται ςτο ωράριο τθσ χαμθλισ χρζωςθσ χρεϊνονται με μειωμζνθ τιμι. Για τθν Χειμερινή περίοδοσ θ οποία ιςχφει από 1 Νοεμβρίου ζωσ και 30 Απριλίου διάςτθμα όπου πραγματοποιικθκαν οι παραπάνω μετριςεισ, θ χαμθλι χρζωςθ γίνεται από τισ 02:00μ.μ. - 08:00π.μ. το βράδυ και από τισ 15:00μ.μ. - 17:00μ.μ. το μεςθμζρι. Οι τρζχουςεσ κανονικζσ χρεϊςεισ για το θμεριςιο τιμολόγιο είναι κλιμακωτζσ ανάλογα με τθν ςυνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ του τετραμινου. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑ ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ ΣΙΜΗ / KWh KWh 0, KWh 0,09460 <2001 KWh 0,10252 Πίνακασ 19: Κλιμακωτι χρζωςθ ΔΕΘ θμερθςίου τιμολογίου Ενϊ αντίκετα θ χρζωςθ του μειωμζνου τιμολογίου είναι ςτακερι ανεξαρτιτωσ κατανάλωςθσ και ανζρχεται ςτα 0,06610 / KWh. Με τθν βοικεια του λογαριαςμοφ ρεφματοσ τθσ ΔΕΘ και των διαγραμμάτων παραπάνω, προκφπτει ότι οι ςυγκεκριμζνοι ιδιοκτιτεσ - χριςτεσ ξεπερνοφν κατά τθ διάρκεια των χειμερινϊν μθνϊν τθν κατανάλωςθ των 2000 KWh ανά τετράμθνο. Αυτό οφείλεται ςτο ότι οι ιδιοκτιτεσ δεν εκμεταλλεφονται με ςωςτό τρόπο τθ χριςθ του μειωμζνου τιμολογίου (Διάγραμμα 1) για τθν λειτουργία τθσ κζρμανςθσ και των οικιακϊν ςυςκευϊν, που αποτελοφν το 65% ζωσ το 81% περίπου τθσ ςυνολικισ θμεριςιασ κατανάλωςθσ (Διάγραμμα 2), όπωσ προκφπτει από τισ 4 πρϊτεσ μζρεσ των μετριςεων που λειτουργοφςε θ αντλία κερμότθτασ. Κάνοντασ λοιπόν ορκι χριςθ του μειωμζνου τιμολογίου, δθλαδι μεταφζροντασ κάποιεσ από τισ καταναλωτικζσ ςυνικειεσ τουσ (π.χ. χριςθ πλυντθρίου, κουηίνασ ) κατά τθ διάρκεια του μειωμζνου τιμολογίου, μπορεί να επζλκει θ επικυμθτι μείωςθ ςτθν κατανάλωςθ τθσ ενζργειασ του κανονικοφ τιμολογίου. Για τθν επίτευξθ του παραπάνω ςτόχου προτείνονται οι ακόλουκοι τρόποι. Χρονο-προγράμματα για τθν λειτουργία των ςυςκευϊν. Ο θλεκτρικόσ φοφρνοσ, το ςτεγνωτιριο και το πλυντιριο μποροφν να λειτουργιςουν κατά τθν διάρκεια τθσ μειωμζνθσ χρζωςθσ με δφο τρόπουσ. Ο πρϊτοσ τρόποσ είναι χρθςιμοποιϊντασ τισ λειτουργίεσ τθσ ίδιασ τθσ ςυςκευισ με τθν χριςθ χρονοδιακόπτθ. Ο δεφτεροσ τρόποσ, και πιο ςφνκετοσ, είναι με τθν δθμιουργία χρονο-προγραμμάτων μζςω τθσ οκόνθσ αφισ τθσ ΑΒΒ. 170

179 Διπλωματική Εργαςία Εικόνα 69: Ειςαγωγι χρονοπρογραμμάτων ςτισ ςυςκευζσ. Με αυτόν τον τρόπο δθμιουργοφνται μθνιαία, εβδομαδιαία ι θμεριςια χρονοπρογράμματα ελζγχοντασ απλά τθν ζξοδο του ενεργοποιθτι που είναι ςυνδεδεμζνθ θ ςυγκεκριμζνθ ςυςκευι είτε απευκείασ είτε μζςω ρευματοδοτϊν. Μπορεί να προγραμματιςτεί π.χ. ζνασ ρευματοδότθσ που χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά για τθν λειτουργία του θλεκτρικοφ ςίδερου να λειτουργεί μόνο τισ ϊρεσ του μειωμζνου τιμολογίου. φκμιςθ τθσ λειτουργίασ τθσ αντλίασ κερμότθτασ. Θ λειτουργία τθσ κζρμανςθσ μπορεί να ρυκμιςτεί με δφο τρόποσ με ςκοπό τθν εξοικονόμθςθ χρθμάτων, οι οποίοι είναι: Με τθν δθμιουργία χρονο-προγράμματοσ μζςω τθσ οκόνθσ αφισ να λειτουργεί μόνο τισ ϊρεσ τθσ μειωμζνθσ χρζωςθσ τουσ ηεςτοφσ μινεσ του χειμϊνα όπωσ Νοζμβριο και Μάρτιο. Με τθν ρφκμιςθ των κερμοκραςιϊν από τουσ κερμοςτάτεσ ςε χαμθλότερεσ τιμζσ κατά τθν διάρκεια τθσ κανονικισ χρζωςθσ 19 C και ςε υψθλότερεσ τιμζσ πχ 21 C κατά τθν διάρκεια τθσ μειωμζνθσ χρζωςθσ. 171

180 Διπλωματική Εργαςία Εικόνα 70: φκμιςθ κερμοςτάτθ οκόνθσ αφισ Λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ παραπάνω τρόπουσ, θ τετράμθνθ κατανάλωςθ μπορεί να περιοριςκεί κάτω από τισ 800 KWh ανά τετράμθνο, με αποτζλεςμα θ χρζωςθ τθσ KWh να περιοριςκεί ςθμαντικά. Ειδοποίθςθ αυξθμζνθσ κατανάλωςθσ. Θ ςτιγμιαία ιςχφσ απεικονίηεται μζςω τθσ οκόνθσ αφισ ςε όλθ τθν διάρκεια τθσ θμζρασ. Θ τιμι τθσ μπορεί να ςυγκρίνεται κάκε φορά με μία ανϊτατθ τιμι κατά τθν διάρκεια μόνο του κανονικοφ τιμολογίου, και μόλισ ξεπεραςτεί να ειδοποιιςει θχθτικά τουσ ιδιοκτιτεσ ι και να ενθμερϊνει με μινυμα ςτο κινθτό τουσ τθλζφωνο ςε περίπτωςθ απουςίασ τουσ. Το ίδιο μπορεί να γίνει με τθν κατανάλωςθ ενζργειασ ςε KWh, θ οποία κατά τθν διάρκεια μιασ θμζρασ δεν κα πρζπει να ξεπερνά μια τιμι π.χ. τθσ 10 KWh (τθσ κανονικισ χρζωςθσ) ϊςτε να περιοριςτεί θ κατανάλωςθ κανονικοφ τιμολογίου κάτω από τισ 800 KWh ανά τετράμθνο. 3) Μείωςη τησ πάγιασ κατανάλωςησ. Θ ελάχιςτθ μζτρθςθ τθσ ιςχφοσ για όλεσ τισ θμζρεσ είναι 0,12 KW και οφείλεται κυρίωσ ςτθ λειτουργία αναμονισ των ςυςκευϊν τθσ τθλεόραςθσ, του dvd, του 172

181 Διπλωματική Εργαςία καταγραφικοφ DVR και των καμερϊν, τθσ ςυςκευισ router και των ςυςκευϊν KNX. Θ θμεριςια ςυνολικι τουσ δαπάνθ είναι 2,88 KWh. Θ υποχρεωτικι κατανάλωςθ των ςυςκευϊν bus ςε κατάςταςθ αναμονισ είναι περίπου 20W, τα υπόλοιπα 100W αφοροφν όλα τα παραπάνω και κα μποροφςαν κατά τθν διάρκεια τθσ νφχτασ να απενεργοποιθκοφν για τουλάχιςτον 8 ϊρεσ. Οι ζξοδοι των ενεργοποιθτϊν που οδθγοφν ςτουσ ρευματοδότεσ των ςυςκευϊν κα μποροφςαν να αλλάηουν κατάςταςθ μζςω πατιματοσ του πλικτρου ενόσ διακόπτθ ι και με χρονο-πρόγραμμα. Ζτςι περιορίηεται θ κατανάλωςθ κατά 0,80 KWh κάκε θμζρα ι κατά 292 KWh ανά ζτοσ. Εικόνα 71 : φκμιςθ ρευματοδοτϊν κατοικίασ 4) Μείωςη τησ κατανάλωςησ λειτουργίασ τησ θζρμανςησ Στθν παραπάνω παράγραφο αναλφκθκε θ λφςθ τθσ λειτουργία τθσ κζρμανςθσ κατά τθν διάρκεια του μειωμζνου τιμολογίου, ςε αυτιν τθν παράγραφο κα ρυκμιςτεί θ λειτουργία τθσ αντλίασ κερμότθτασ ςε ςυνεργαςία με τισ θλεκτροβάνεσ 173

182 Διπλωματική Εργαςία και τουσ κερμοςτάτεσ των επιμζρουσ χϊρων για τθν αποδοτικότερθ και οικονομικότερθ λειτουργία τθσ. Εκτόσ από τθν αντλία κερμότθτασ, το επιδαπζδιο ςφςτθμα ςωλινων, τουσ κερμοςτάτεσ και τισ θλεκτροκερμικζσ βάνεσ, ςτον χϊρο του ςαλονιοφ ζχει τοποκετθκεί και μία ςυςκευι fan coil. Θ ςυςκευι αυτι τοποκετικθκε αργότερα αποκλειςτικά για ψφξθ εφόςον δεν επαρκοφςε ο δροςιςμόσ που πρόςφερε το επιδαπζδιο ςφςτθμα ςωλινων κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ. Οι κερμοςτάτεσ ρυκμίςτθκαν να δουλεφουν ςε κατάςταςθ δυο βθμάτων δθλαδι μεταξφ δυο κερμοκραςιϊν. Οι τιμζσ των κερμοκραςιϊν αυτϊν φυςικά ποικίλουν όταν οι κερμοςτάτεσ είναι ςε κατάςταςθ κανονικισ λειτουργίασ (comfort ), νυχτερινισ λειτουργίασ (night) ι ςυντιρθςθσ (standby) και φυςικά όταν είναι ςε κατάςταςθ ψφξθσ ι κζρμανςθσ. Οι κερμοςτάτεσ δίνουν εντολι 1bit on/off ςτουσ ενεργοποιθτζσ. Στθν ζξοδο των ενεργοποιθτϊν είναι ςυνδεδεμζνεσ οι θλεκτροκερμικζσ βάνεσ 230V που επιτρζπουν τθν κυκλοφορία του ηεςτοφ ι κρφου νεροφ ςτο επιδαπζδιο ςφςτθμα. Αρχικά από τα διαγράμματα των κερμοκραςιϊν των τεςςάρων πρϊτων θμερϊν φαίνεται ότι οι κερμοκραςίεσ των παιδικϊν υπνοδωματίων είναι ικανοποιθτικζσ και μζςα ςτα ανεκτά περικϊρια. Θ κερμοκραςία του ςαλονιοφ και του γραφείου είναι ιδιαίτερα υψθλι ενϊ θ κερμοκραςία τθσ κρεβατοκάμαρασ είναι ιδιαίτερα χαμθλι αν κεωρθκοφν ωσ ιδανικζσ κερμοκραςίεσ εςωτερικοφ χϊρου οι 20 με 21 C. ΤΠΝ 1 ΜΕΓ. ΘΕΡΜ. ΕΛΑΧ. ΘΕΡΜ. ΚΡΕΒΑΣΟΚ. ΜΕΓ. ΘΕΡΜ. ΕΛΑΧ. ΘΕΡΜ. 1θ ΜΕΑ 21,68 20,80 1θ ΜΕΑ 19,10 18,10 2θ ΜΕΑ 21,84 20,88 2θ ΜΕΑ 19,40 18,20 3θ ΜΕΑ 21,52 20,8 3θ ΜΕΑ 19,20 18,40 4θ ΜΕΑ 22,08 20,80 4θ ΜΕΑ 19,70 19,00 ΤΠΝ 2 ΜΕΓ. ΘΕΡΜ. ΕΛΑΧ. ΘΕΡΜ. ΑΛΟΝΙ-ΓΡΑΦ. ΜΕΓ. ΘΕΡΜ. ΕΛΑΧ. ΘΕΡΜ. 1θ ΜΕΑ 21,2 20,64 1θ ΜΕΑ 23,28 22,24 2θ ΜΕΑ 21,28 20,64 2θ ΜΕΑ 23,60 22,40 3θ ΜΕΑ 21,28 20,72 3θ ΜΕΑ 23,28 22,40 4θ ΜΕΑ 21,60 20,80 4θ ΜΕΑ 24,16 22,56 Πίνακασ 20: Ελάχιςτεσ και μζγιςτεσ κερμοκραςίεσ χϊρων. Επομζνωσ οι κερμοςτάτεσ χϊρων πρζπει να ρυκμιςτοφν καλφτερα ωσ προσ τα όρια μεταξφ των δυο κερμοκραςιϊν. Για τουσ κερμοςτάτεσ των δφο παιδικϊν υπνοδωματίων οι ρυκμίςεισ παρουςιάηονται ςτθν παρακάτω εικόνα. 174

183 Διπλωματική Εργαςία Εικόνα 72: υκμίςεισ κερμοςτάτθ παιδικϊν υπνοδωματίων Για τον κερμοςτάτθ τθσ κρεβατοκάμαρασ οι ρυκμίςεισ παρουςιάηονται ςτθν παρακάτω εικόνα. 175

184 Διπλωματική Εργαςία Εικόνα 73 : υκμίςεισ κερμοςτάτθ κρεβατοκάμαρασ Για τον κερμοςτάτθ του ςαλονιοφ οι ρυκμίςεισ παρουςιάηονται ςτθν παρακάτω εικόνα. Εικόνα 74 : υκμίςεισ κερμοςτάτθ ςαλονιοφ Ρζρα όμωσ από τισ ρυκμίςεισ των κερμοςτατϊν, ςτθν ουςία δεν υπάρχει ουςιαςτικι ςυνεργαςία μεταξφ τθσ αντλίασ κερμότθτασ και τθσ KNX εγκατάςταςθσ,με αποτζλεςμα θ κζρμανςθ να μθν αποδίδει τα μζγιςτα. Ο χειριςμόσ τθσ αντλίασ κερμότθτασ κακϊσ και λεπτομερείσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ ςυνκικεσ λειτουργίασ τθσ μονάδασ, όπωσ οι ϊρεσ λειτουργίασ των διαφόρων ςτοιχείων, οι κερμοκραςίεσ λειτουργίασ ι ο αρικμόσ εκκινιςεων, μποροφν εφκολα να 176

185 Διπλωματική Εργαςία διαβαςτοφν από τθν οκόνθ αφισ με ζνα καινοφριο προϊόν που δεν υπιρχε ςτθν αγορά τότε (2008), μια διεπαφι (interface) μεταξφ KNX /DAILKIN τθσ εταιρίασ ZENNIO. Με τον πλιρθ ζλεγχο και τθν ανάγνωςθ των παραπάνω μεγεκϊν τθσ αντλίασ κερμότθτασ μζςω τθσ οκόνθσ αφισ,μπορεί να επιτευχκεί οικονομία ςτθν κζρμανςθ ι τθν ψφξθ τθσ τάξθσ του 20%. Εικόνα 75 : Συςκευι διεπαφισ (interface) μεταξφ KNX /DAILKIN τθσ εταιρίασ ZENNIO. Μια άλλθ ρφκμιςθ που κα μποροφςε να γίνει ςτουσ κερμοςτάτεσ με τισ υπάρχοντεσ θλεκτροκερμικζσ βάνεσ είναι να επιλεγεί ο ελεγκτισ PWM από το μενοφ των ρυκμίςεων που ζχει τον ςυνεχι ζλεγχο. 177

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΡΕΙΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΡΕΙΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΡΕΙΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΞΥΡΝΕΣ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΗΣΗ ΡΤΥΧΙΑΚΗ ΕΓΑΣΙΑ του ςπουδαςτή Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό.

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό. Κωδικοποιητές Ο κωδικοποιθτισ (nor) είναι ζνα κφκλωμα το οποίο διακζτει n γραμμζσ εξόδου και το πολφ μζχρι m = 2 n γραμμζσ ειςόδου και (m 2 n ). Οι ζξοδοι παράγουν τθν κατάλλθλθ λζξθ ενόσ δυαδικοφ κϊδικα

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Οι μακθτζσ να μάκουν να χρθςιμοποιοφν ορκά και να διαβάηουν τθν ζνδειξθ των οργάνων για τθν μζτρθςθ: τθσ τάςθσ Σου ρεφματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα