Ισομετρική άσκηση και χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ισομετρική άσκηση και χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια"

Transcript

1 _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Ζέρβα Ευθυμία Φυσικοθεραπεύτρια, MSc, PhD,, Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήματος Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η άσκηση αντίστασης αποτελεί σημαντικό μέρος όλων των προγραμμάτων αποκατάστασης ασθενών με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. Από τα είδη ασκήσεων αντίστασης αυτό που κυρίως εφαρμόζεται είναι η ισοτονική άσκηση, ενώ αντιθέτως η ισομετρική δεν χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό αν και επηρεάζει την καθημερινότητα των ασθενών οι οποίοι προσπαθώντας να αυτοεξυπηρετηθούν (μετακίνηση, βάδιση, άρση αντικειμένων) συσπούν ισομετρικά τους μυς στην περιφέρεια λόγω μειωμένης καρδιαγγειακής αντοχής. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν να παρουσιάσει τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν μέχρι σήμερα για την ισομετρική άσκηση στους καρδιαγγειακούς ασθενείς και να εξετάσει τη σημασία που έχει η εφαρμογή αυτού του είδους άσκησης στα προγράμματα αποκατάστασης στα πλαίσια αφενός μεν της αξιολόγησης και αφετέρου της θεραπευτικής παρέμβασης. Υλικό - Μέθοδος: Η μεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε περιελάμβανε αναζήτηση ερευνητικών μελετών και ανασκοπήσεων από διεθνείς βάσεις δεδομένων (Pubmed, Medline, Scopus) σχετικά με τις επιδράσεις της ισομετρικής άσκησης σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. Η πορεία και η εξέλιξη των μελετών έχουν ιδιαίτερη σημασία στην παρούσα εργασία και για το λόγω αυτό η βιβλιογραφία αναφέρεται σε όλο το χρονικό φάσμα των τριών τελευταίων δεκαετιών, από το έτος 1985 έως το έτος 2012 με τις λέξεις κλειδιά που ακολουθούν. Αποτελέσματα: Στα προγράμματα αποκατάστασης ασθενών με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, η άσκηση αντίστασης αν εφαρμοσθεί ισοτονικά συντελεί στη βελτίωση αιμοδυναμικών και λειτουργικών παραμέτρων. Αντίθετα, η άσκηση αντίστασης με ισομετρικού τύπου εφαρμογή, χρήζει περαιτέρω διερεύνησης καθόσον τα περισσότερα ευρήματα αφορούν αιμοδυναμικές διαταραχές. Τα στοιχεία τα οποία είναι ενθαρρυντικά για τα προγράμματα ισομετρικής άσκησης είναι λίγα και επομένως δεν μπορεί να προταθεί ευρέως ως ο ενδεικνυόμενος τρόπος άσκησης. Συμπεράσματα: Η ισομετρική άσκηση έχει σημαντική θέση στην αξιολόγηση ασθενών με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, ενώ πρέπει να τεθούν «όρια» στην εφαρμογή της ως θεραπευτικό μέσο για την αποφυγή επιπλοκών. Λέξεις Κλειδιά: Χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, άσκηση αντίστασης, αερόβια άσκηση, ισομετρική άσκηση. Υπεύθυνος αλληλογραφίας: Ζέρβα Ευθυμία, Κυπρίων Αγωνιστών 5 Ν. Φιλαδέλφεια, Τ.Κ:14342, τηλ.: Ε-mail: Rostrum of Asclepius - To Vima tou Asklipiou Journal Volume 12, Issue 3 (July September 2013) REVIEW Isometric exercise and chronic heart failure Zerva Efthimia Physical Therapist, MSc, PhD, Laboratory Instructor, Department of Physiotherapy TEI of Athens ABSTRACT The resistance exercise is an important part of all rehabilitation programs in patients with chronic heart failure. Among several kinds of resistance exercises, the one mainly applied is isotonic exercise, whereas, in the contrary, isometric is not heavily used although it affects the daily lives of patients who, trying to look after themselves (moving, walking, lifting objects), twitch in an isometric way their peripheral muscles due to reduced cardiovascular endurance. Purpose: The purpose of the present review was to present the data available so far for isometric exercise in cardiovascular patients and to examine the importance of applying this kind of exercise in rehabilitation programs in the context of, firstly, evaluation, and secondly therapeutic intervention. Material - Methods: The methodology followed included searching inquiries and reviews from international databases (Pubmed, Medline, Scopus) on the effects of isometric exercise in patients with chronic heart failure. The progress and development of the studies are of particular importance to this work and, to this end, the literature refers to the entire range of time in the last three decades, from 1985 to 2012 according the key words noted. Results: In rehabilitation programs for patients with chronic heart failure, resistance exercise if applied in an isotonic way helps improve hemodynamic and functional parameters. In contrast, resistance exercise applied in an isometric way requires further investigation because most findings are related to hemodynamic disturbances. The data which is Σελίδα 268

2 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 12, Τεύχος 3 (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2013) encouraging for isometric exercise programs are few and, therefore, it cannot be directly recommended as a proper way to exercise. Conclusions: Isometric exercise has an important place in the evaluation of patients with chronic heart failure, and limits should be "placed" in its application as a therapeutic tool to prevent complications. Keywords: Chronic heart failure, resistance exercise, aerobic exercise, isometric exercise. Corresponding Author: Efthimia Zerva, 5 Kyprion Agoniston street, N. Philadelphia, P.C: , Tel : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό πως η άσκηση υπό μορφή αερόβιας εφαρμογής βοηθά τους ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. Αξίζει να τονισθεί ότι η άσκηση διαφοροποιεί τον έλεγχο του αυτόνομου νευρικού συστήματος με μία τάση αύξησης του παρασυμπαθητικού τόνου, με θετική πρόγνωση. Προλαμβάνει επίσης τις επικίνδυνες αρρυθμίες σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και περιορίζει τη συμπαθητική υπερδραστηριότητα της αριστερής κοιλίας ασθενών με χαμηλό κλάσμα εξώθησης ενώ συγχρόνως βελτιώνει τον καρδιακό ρυθμό. 1-4 Αν η αερόβια άσκηση συνδυασθεί με αντίσταση, βελτιώνει ακόμη περισσότερο τις καρδιαγγειακές παραμέτρους. Η αντίσταση μπορεί να περιλαμβάνει δυναμικές ή στατικές μυϊκές συσπάσεις. Τα είδη ασκήσεων αντίστασης που μπορούν να εφαρμοστούν είναι η ισοτονική, η ισοκινητική και η ισομετρική άσκηση. 5-7 Οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις συνδυασμένες ασκήσεις είναι η αντοχή και η δύναμη. 8 Πρόσφατα αποδείχτηκε ότι η μυϊκή δύναμη είναι καλύτερος παράγοντας πρόγνωσης ακόμη και από την πρόσληψη οξυγόνου και διαφοροποιείται μέσω της άσκησης αλλάζοντας τον φαινότυπο των σκελετικών μυών, τη μυϊκή μάζα, τη μορφολογία των μυϊκών ινών, την ιστολογική χημική σύστασή τους και την αιματική ροή Η κύρια μορφή που συναντάται στα προγράμματα άσκησης αντίστασης είναι η ισοτονική. Αντίθετα η παρουσία της ισομετρικής άσκησης στα πλαίσια της αξιολόγησης και της θεραπευτικής παρέμβασης στους ασθενείς αυτούς είναι ελλιπής και το γεγονός αυτό ίσως οφείλεται στην πιθανότητα εμφάνισης του φαινομένου valsava κατά την εφαρμογή της. Σήμερα δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως το αν και κατά πόσο η ισομετρική άσκηση θα μπορούσε να εφαρμοστεί με τις κατάλληλες προφυλάξεις για την αξιολόγηση και αποκατάσταση ασθενών με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. Είναι λοιπόν σημαντικό να παρουσιαστούν τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι σήμερα για την ισομετρική άσκηση αφενός σε σχέση με τα άλλα είδη άσκησης αντίστασης σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και αφετέρου να εξετασθεί η σημασία της εφαρμογής αυτού ISSN: Περιοδικό το ΒΗΜΑ του ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Σελίδα 269

3 του είδους άσκησης στα προγράμματα αποκατάστασης στα πλαίσια της αξιολόγησης και της θεραπευτικής παρέμβασης. Ισοτονική άσκηση και χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια Είναι η άσκηση κατά την οποία η κίνηση εκτελείται ενάντια σε συνεχόμενο ή μεταβαλλόμενο φορτίο, καθώς ο μυς επιμηκύνεται ή βραχύνεται μέσα στο διαθέσιμο εύρος κίνησης. Χαρακτηρίζεται από δύο είδη μυϊκών συσπάσεων, την μειομετρική και την πλειομετρική. Η μειομετρική είναι η σύσπαση όπου ο μυς παράγει τάση μεγαλύτερη από το φορτίο που του ασκείται, το μήκος των ινών του μειώνεται και παράγεται αρθρική κίνηση. Πλειομετρική είναι η σύσπαση όπου το φορτίο είναι μεγαλύτερο από την τάση που παράγει ο μυς, το μήκος των ινών του αυξάνεται και παράγεται αρθρική κίνηση. Το είδος της σύσπασης και άλλες σημαντικές παράμετροι όπως η ταχύτητα επηρεάζουν τα αποτελέσματα της άσκησης. 13 Η ισοτονική άσκηση είναι αυτή που χρησιμοποιείται κυρίως στα προγράμματα αποκατάστασης σε χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. Εκτός από την βελτίωση πολλών αιμοδυναμικών παραμέτρων, ο συγκεκριμένος τύπος άσκησης βελτιώνει την λειτουργικότητα των ασθενών αυτών με δεδομένο ότι κινησιολογικά η μειομετρική και η πλειομετρική σύσπαση χρησιμοποιούνται σε πολλές καθημερινές δραστηριότητες όπως το ανέβασμα-κατέβασμα σκάλας, το περπάτημα και το ντύσιμο. Έτσι και από εμβιομηχανικής άποψης, η ισοτονική άσκηση είναι μία πολύ καλή μορφή άσκησης για ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια διότι λόγω της μυϊκής ατροφίας μειώνεται η λειτουργική τους ικανότητα. Ισοκινητική και χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια Είναι η άσκηση όπου ο μυς επιμηκύνεται και βραχύνεται με σταθερή ταχύτητα ελεγχόμενα από μία συσκευή η οποία ρυθμίζει την ταχύτητα της κίνησης. Η δυνατότητα ελέγχου της ορμής μέσω σταθερής ταχύτητας προσφέρει το πλεονέκτημα της προφύλαξης από μυϊκό ή αρθρικό τραυματισμό περισσότερο απ ότι στην ισοτονική άσκηση. Το 2010 ο Feiereisen και οι συνεργάτες του 14 σύγκριναν τα αποτελέσματα στη δύναμη των μυών ως ακόλουθο ισοτονικής και ισοκινητικής άσκησης σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και φάνηκε η ισοτονική να έχει εμφανώς καλύτερα αποτελέσματα από την ισοκινητική άσκηση. Η εφαρμογή της σε χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια είναι περιορισμένη ίσως και λόγω της απαίτησης πολύ ειδικού εξοπλισμού, του ισοκινητικού μηχανήματος που αρχικά εμφανίστηκε το 1971(cybex). Επίσης, μειονέκτημα αυτού του τύπου άσκησης είναι πως επειδή αποτελεί προϊόν αποκλειστικά εργαστηρίου μέσω Σελίδα 270

4 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 12, Τεύχος 3 (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2013) ειδικού εξοπλισμού δεν έχει άμεση εφαρμογή Willenbrock 16 αναφέρει πως οι ασθενείς με στις καθημερινές δραστηριότητες των καρδιακή ανεπάρκεια, δεν διατήρησαν τον ασθενών με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. όγκο παλμού κατά την διάρκεια σύντομης και μέτριας έντασης ισομετρικής άσκησης, Ισομετρική άσκηση και χρόνια καρδιακή αντιθέτως ο όγκος παλμού καθώς και η ανεπάρκεια καρδιακή παροχή μειώθηκαν σημαντικά, ενώ Είναι η σύσπαση κατά την οποία η τάση η πίεση του αίματος και η καρδιακή του μυός είναι ίση με το φορτίο που ασκείται συχνότητα αυξήθηκαν. Η ισομετρική φόρτιση ως αντίσταση με αποτέλεσμα να προκαλεί αύξηση στην πίεση του αίματος και παράγεται μία μεγάλη τάση, όχι όμως έργο την καρδιακή συχνότητα, μέσω της και αρθρική κίνηση. Υπό φυσιολογικές ενεργοποίησης των μυϊκών συνθήκες χρόνος σύσπασης ίσος με 6 sec. χημειοαντανακλαστικών, την αυξανόμενη είναι ικανός να επιτρέψει την ανάπτυξη συμπαθητική δραστηριότητα και την μέγιστης τάσης και την έναρξη μεταβολικών ενισχυμένη απόσυρση του αλλαγών στον μυ που οδηγεί προσαρμοστικά πνευμονογαστρικού νεύρου. 17,18 Το αδύναμο σε αύξηση της δύναμης και της αντοχής. μυοκάρδιο είναι ανίκανο να ανεχτεί αυξημένο Αντίθετα με την ισοτονική, δεν έχει φορτίο και έτσι καταφεύγει στην μείωση του διερευνηθεί σε βάθος η επίδραση της σε όγκου παλμού. O Willenbrock 16 αναφέρει ότι ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. ο όγκος παλμού και η καρδιακή παροχή Παρακάτω αναφέρονται διάφορα ευρήματα μειώνεται σε ασθενείς με σοβαρότερο στάδιο σχετικά με τα αποτελέσματα της ισομετρικής καρδιακής ανεπάρκειας, υπολογίζοντας τη στις περιπτώσεις αυτές. Πρώτος ο Elkayam καρδιακή παροχή με τη μέθοδο και οι συνεργάτες του 15 αξιολόγησαν τα υπερηχογραφήματος Doppler και παράλληλο αιμοδυναμικά αποτελέσματα της ισομετρικής υπολογισμό της καμπύλης ταχύτητας. Η άσκησης σε 53 ασθενείς με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια χαρακτηρίζεται από καρδιακή ανεπάρκεια. Η ισομετρική άσκηση μειωμένη καρδιακή παροχή και μια αύξησε τη καρδιακή συχνότητα, την πίεση νευροχημικά προκαλούμενη αγγειοσυστολή. αίματος και τις περιφερικές αντιστάσεις, ενώ Η αγγειοσυστολή έχει σαν αποτέλεσμα την ο όγκος παλμού παρουσίασε σημαντική αύξηση του μεταφορτίου, η οποία οδηγεί σε πτώση και η μέση πνευμονική αρτηριακή μία περαιτέρω πτώση της καρδιακής πίεση αυξήθηκε περίπου κατά 8 mm Hg. Αυτή παροχής. η αιμοδυναμική επιβάρυνση δεν θα μπορούσε Επομένως ένας σημαντικός στόχος να προβλεφθεί κατά την ηρεμία. Ο στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια Σελίδα 271 ISSN: Περιοδικό το ΒΗΜΑ του ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 2013

5 είναι ο περιορισμός στην αύξηση των περιφερικών αντιστάσεων κάτι το οποίο δεν επιτυγχάνεται μέσω της ισομετρικής άσκησης. Οι καρδιαγγειακές αντιδράσεις κατά την ελαφριά ισομετρική άσκηση του αντιβραχίου στα υγιή άτομα διαφέρουν από αυτές που παρατηρούνται σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. Η διαφορά μεταξύ υγιών ατόμων και ασθενών φαίνεται να έγκειται στο ότι προκύπτει δυσκολία στη ροή του αίματος στις αρτηρίες με ισομετρική άσκηση πολύ μικρότερης έντασης Έχει αποδειχτεί ότι σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια που εκτελούν ισομετρική άσκηση στο 25% της μέγιστης εκούσιας σύσπασης, σε αντίθεση με τα υγιή άτομα, ο δείκτης καρδιακής λειτουργίας δεν αυξάνει, αλλά τα επίπεδα του γαλακτικού οξέος στο ασκούμενο αντιβράχιο ανεβαίνουν. Στους ασθενείς με σοβαρού βαθμού καρδιακή ανεπάρκεια ο δείκτης καρδιακής λειτουργίας μειώθηκε ενώ η αρτηριακή πίεση αυξήθηκε όπως επίσης αξιοσημείωτη αύξηση παρουσίασαν οι περιφερικές αντιστάσεις. Μία σημαντική σχέση βρέθηκε, μεταξύ των αλλαγών στις περιφερικές αγγειακές αντιστάσεις και των αλλαγών στον αριστερό κοιλιακό όγκο παλμού και την καρδιακή παροχή, υπογραμμίζοντας την εξάρτηση και την ενδεχομένως επιβλαβή δράση της περαιτέρω αύξησης στο αριστερό κοιλιακό μεταφορτίο στους ασθενείς με προχωρημένη συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Μελέτες 21,22 αναφέρουν ότι ερευνητές χρησιμοποίησαν αγγειοτενσίνη για να αυξήσουν την αρτηριακή πίεση αίματος και κατέδειξαν τη μεγάλη σημασία του αυξανόμενου αριστερού κοιλιακού μεταφορτίου. Η μελέτη του Elkayam και των συνεργατών του 15 καταδεικνύει τη σημαντική επιδείνωση του δείκτη λειτουργικότητας σε ένα τρίτο των ασθενών κατά τη διάρκεια της ισομετρικής άσκησης. Αυτή η αλλαγή συνοδεύτηκε είτε από καμία αλλαγή είτε από μια αύξηση στην αριστερή κοιλιακή πίεση πλήρωσης με ενδεχόμενη μείωση στη μυοκαρδιακή ινοτρόπο εφεδρεία. Αν και ένας μεγάλος αριθμός ασθενών παρουσίασε χαρακτηριστική επιδείνωση στην κοιλιακή απόδοση, μερικοί έδειξαν φυσιολογική αντίδραση στην ισομετρική άσκηση με αύξηση της αριστερής κοιλιακής απόδοσης. Κατά τη διάρκεια της ισομετρικής άσκησης παρατηρείται συστολή των αγγείων μεγάλης χωρητικότητας που προκαλείται από την αυξανόμενη δραστηριότητα του συμπαθητικού και μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση και της δεξιάς και της αριστερής κοιλιακής πίεσης πλήρωσης λόγω της αυξημένης επιστροφής αίματος στην καρδιά. 23 Ερευνητές σε διάφορες μελέτες 23,24 εντόπισαν την αλληλεπίδραση μεταξύ των αιμοδυναμικών παραμέτρων της δεξιάς κοιλίας και της αριστερής κοιλιακής διαστολικής πίεσης. Η τροποποίηση της Σελίδα 272

6 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 12, Τεύχος 3 (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2013) αριστερής κοιλιακής διαστολικής λειτουργίας κατά την κορύφωση της ισοτονικής άσκησης. κατά την διάρκεια της ισομετρικής άσκησης Επίσης υπάρχουν αναφορές που θα μπορούσε να αποδοθεί στην ισχαιμία του υποστηρίζουν πως η μυϊκή ισχαιμική μυοκαρδίου που προκαλείται από το αντίδραση του μυός στην ισομετρική άσκηση αυξημένο διπλό γινόμενο και τις αυξημένες δεν σχετίζεται με το μέγεθος του απαιτήσεις του μυοκαρδίου σε οξυγόνο. 24 καρδιαγγειακού στρες κατά την άσκηση και Κατά την διάρκεια της ισομετρικής άσκησης μετά από αυτή. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια πως με την εφαρμογή ενός προγράμματος παράγεται γαλακτικό οξύ που συνδυασμού ισομετρικών και ισοτονικών απελευθερώνεται μέσα στην κυκλοφορία ασκήσεων άνω άκρου για 4 εβδομάδες με μετά την άσκηση, με αποτέλεσμα να αντίσταση 60-80% της μέγιστης, παρατήθηκε αποβάλλεται διοξείδιο του άνθρακα για να αγγειοδιαστολή της βραχιόνιας αρτηρίας τα αποφευχθεί η οξείδωση, γεγονός που πρώτα 10 sec της άσκησης ενώ 1 min μετά δημιουργεί μεγαλύτερες απαιτήσεις σε την άσκηση παρατηρήθηκε μικρού βαθμού οξυγόνο. Αυτή η αντίδραση δεν παρατηρείται αγγειοσυστολή η οποία έως το τέλος του στα υγιή άτομα, κάτι που εξηγεί τις προγράμματος έπαψε να εμφανίζεται. Από σημαντικά μεγαλύτερες απαιτήσεις σε την ερευνητική ομάδα πιθανολογήθηκε πως η οξυγόνο που παρατηρούνται ύστερα από 90 διόρθωση της αγγειοσυστολής οφειλόταν sec ισομετρικής άσκησης σε ασθενείς με στην βελτίωση της περιφερικής ενδοθηλιακής χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. Οι αυξημένες λειτουργίας αυτές απαιτήσεις πιθανόν να συντελούν στην εμφάνιση έντονης δύσπνοιας που Συμπεράσματα παρατηρείται συχνά σε ασθενείς με χρόνια Ύστερα από τρείς περίπου δεκαετίες ερευνών καρδιακή ανεπάρκεια μετά από καθημερινές στον τομέα της άσκησης σε ασθενείς με δραστηριότητες ισομετρικής φύσεως. 24 Οι χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια αποδείχθηκε ανάγκες σε οξυγόνο κατά την κορύφωση της πως η άσκηση με αντίσταση έχει μεγάλο ρόλο ισοτονικής στους ασθενείς αυτούς δεν στην αποκατάσταση των ασθενών. Η συμπίπτουν με αυτές που παρατηρούνται ισομετρική άσκηση ενώ έχει πολύ βασικό κατά την κορύφωση της ισομετρικής ρόλο στην καθημερινότητα αυτών των άσκησης. Αυτό σημαίνει ότι η γαλακτική ασθενών δεν χρησιμοποιείται σε μεγάλο οξείδωση παίζει ρόλο στον υπαερισμό που αριθμό ερευνών και ο λόγος ίσως είναι παρατηρείται μετά την ισομετρική άσκηση, κάποιες αιμοδυναμικές διαταραχές με κύρια καθώς είναι γνωστό ότι γίνεται το ίδιο και την εμφάνιση του φαινομένου Valsava. Έχει Σελίδα 273 ISSN: Περιοδικό το ΒΗΜΑ του ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 2013

7 παρατηρηθεί ότι η ισομετρική άσκηση παρουσίασε αντανακλαστική νεφρική αγγειοσυστολή και ευαισθησία του νεφρικού μηχανισμού ρενίνης- αγγειοτενσίνης με ενδεχομένως επιβλαβή δευτερογενή συμπτώματα. Στον αντίποδα υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία εφαρμογής της σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια όμως δεν είναι αρκετά ώστε να προταθεί ως αναπόσπαστο μέρος των προγραμμάτων αποκατάστασης. Η ισομετρική άσκηση έχει σημαντική θέση στην αξιολόγηση ασθενών με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια εφόσον καθορίζει την δυνατότητα επιστροφής του ασθενή στις καθημερινές του δραστηριότητες, οι οποίες αναπόφευκτα εμπεριέχουν στατική φόρτιση σημαντικού βαθμού. Υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά στοιχεία για την εφαρμογή της ως άσκηση στους ασθενείς αυτούς, όμως σήμερα οι περισσότερες ενδείξεις στρέφονται γύρω από την απότομη καταπόνηση του καρδιαγγειακού με αποτέλεσμα να μην προτείνεται με τα σημερινά δεδομένα ως ο ενδεικνυόμενος τρόπος άσκησης των ασθενών αυτών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Downing ΟJ, Balady GJ. The role of exercise training in heart failure. J Am Coll Cardiol 2011; 58(6): McKelvie RS, Ko JK. The role of exercise training for patients with heart failure. Eura Medicophys 2005; 41(1): Appleton B. The role of exercise training in patients with chronic heart failure. Br J Nurs 2004; 13(8): Wielenga RP. The role of exercise training in chronic heart failure. Heart 1997; 78(5): Mandic SL. Resistance versus aerobic exercise training in chronic heart failure. Curr Heart Fail Rep 2012; 9(1): Jakovljevic DG. The effect of aerobic versus resistance exercise training on peak cardiac power output and physical functional capacity in patients with chronic heart failure. Int J Cardiol 2010; 145(3): Palevo GR. Resistance exercise training improves heart function and physical fitness in stable patients with heart failure. J Cardiopulm Rehabil Prev 2009; 29(5): Volaklis KA, Tokmakidis SP. Resistance exercise training in patients with heart failure. Sports Med 2005; 35(12): Selig SE. Moderate-intensity resistance exercise training in patients with chronic heart failure improves strength, endurance, heart rate variability, and forearm blood flow. J Card Fail 2004; 10(1): Smart NA, Steele MS. Systematic review of the effect of aerobic and resistance exercise training on systemic brain Σελίδα 274

8 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 12, Τεύχος 3 (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2013) natriuretic peptide (BNP) and N-terminal failure who perform isometric exercise. BNP expression in heart failure patients. Am Heart J 1996; 131(5): Int J Cardiol 2010; 140(3): O'Leary SP, Vicenzino BT, Jull GA. A new 11. Savage PA. Effect of resistance training on method of isometric dynamometry for the physical disability in chronic heart failure. craniocervical flexor muscles. Phys Ther Med Sci Sports Exerc 2011; 43(8): ; 85(6): Vitcenda MC. Impairment of left 12. Esposito FL. Isolated quadriceps training ventricular function during maximal increases maximal exercise capacity in isometric dead lifting. J Appl Physiol chronic heart failure: the role of skeletal 1990; 69(6): muscle convective and diffusive oxygen 19. Millar PJ. Effects of isometric handgrip transport. J Am Coll Cardiol 2011; 58(13): training among people medicated for hypertension: a multilevel analysis. Blood 13. Cress NM, Peters KS, Chandler JM. Press Monit 2007; 12(5): Eccentric and concentric force-velocity 20. McGowan CL. Acute vascular responses to relationships of the quadriceps feimoris isometric handgrip exercise and effects of muscle. J Orthop Sports Phys Ther 1992; training in persons medicated for 16(2): hypertension. Am J Physiol Heart Circ 14. Feiereisen P, Vaillant M, Eischen D, Physiol 2006; 291(4): Delagardelle C. Isokinetic versus onerepetition 21. Del Santo FL. Relation between isometric maximum strength assessment muscle force and surface EMG in intrinsic in chronic heart failure. Med Sci Sports hand muscles as function of the arm Exerc 2010; 42(12): geometry. Brain Res 2007; 1163: Elkayam U, Roth A, Weber L, Hsueh W, 22. Rossmanith GH, Tjokorda OB Nanna M, Freidenberger L, et al. Isometric Relationships between isometric and exercise in patients with chronic isotonic mechanical parameters and advanced heart failure: hemodynamic and cross-bridge kinetics. Clin Exp Pharmacol neurohumoral evaluation. Circulation Physiol 1998; 25(7-8): ; 72(5): Shepherd JT, Kavaler FN, Spielman WS, 16. Willenbrock RL. Angiotensin-converting Cadmium block of isometric contractions enzyme inhibition, autonomic activity, of isolated bullfrog atrial cells. Am J and hemodynamics in patients with heart Physiol 1991; 260(2 Pt 1): C ISSN: Περιοδικό το ΒΗΜΑ του ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Σελίδα 275

9 24. McDonald KS. Isometric and dynamic contractile properties of porcine skinned cardiac myocytes after stunning. Circ Res 1995; 77(5): Carrington CA, Fisher WJ, Davies MK, White MJ. Is there a relationship between muscle fatigue resistance and cardiovascular responses to isometric exercise in mild chronic heart failure? Eur J Heart Fail 2001; 3(1): Carrington CA, Fisher WJ, Davies MK, White MJ. Muscle afferent and central command contributions to the cardiovascular response to isometric exercise of postural muscle in patients with mild chronic heart failure. Clin Sci 2001; 100 (6): Carrington CA, Fisher WJ, Davies MK, White MJ. Muscle afferent inputs to cardiovascular control during isometric exercise vary with muscle group in patients with chronic heart failure. Clin Sci 2004; 107 (2): Σελίδα 276

Χρονία καρδιακή ανεπάρκεια και μυοπάθεια σκελετικού μυός O ρόλος της άσκησης

Χρονία καρδιακή ανεπάρκεια και μυοπάθεια σκελετικού μυός O ρόλος της άσκησης ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(4):479-495 Χρονία καρδιακή ανεπάρκεια και μυοπάθεια σκελετικού μυός O ρόλος της άσκησης Η χρονία καρδιακή ανεπάρκεια (XKA) είναι το κλινικό σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση ασθενών µετά από εγχείρηση αορτοστεφανιαίας παράκαµψης. Νοσηλευτικές παρεµβάσεις

Αποκατάσταση ασθενών µετά από εγχείρηση αορτοστεφανιαίας παράκαµψης. Νοσηλευτικές παρεµβάσεις Interscientific Health Care (2010) Τόµος 2, Τεύχος 3, 99-104 Αποκατάσταση ασθενών µετά από εγχείρηση αορτοστεφανιαίας παράκαµψης. Νοσηλευτικές παρεµβάσεις Τσαλογλίδου Α. 1, Λαβδανίτη Μ. 2, Ιωαννίδης Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Η άσκηση ως μέσο προαγωγής της λειτουργικής ικανότητας και της ποιότητας ζωής σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας

Η άσκηση ως μέσο προαγωγής της λειτουργικής ικανότητας και της ποιότητας ζωής σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(6):720-728 Η άσκηση ως μέσο προαγωγής της λειτουργικής ικανότητας και της ποιότητας ζωής σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας Η σκλήρυνση κατά πλάκας

Διαβάστε περισσότερα

ñüíéåò ÅðéäñÜóåéò ôïõ Êáðíßóìáôïò óôç ËåéôïõñãéêÞ Éêáíüôçôá ôïõ Êõêëïöïñéêïý ÓõóôÞìáôïò Íåáñþí Õãéþí Áôüìùí

ñüíéåò ÅðéäñÜóåéò ôïõ Êáðíßóìáôïò óôç ËåéôïõñãéêÞ Éêáíüôçôá ôïõ Êõêëïöïñéêïý ÓõóôÞìáôïò Íåáñþí Õãéþí Áôüìùí ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÉÁÔÑÉÊÇ Ó ÏËÇ ÔÏÌÅÁÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÊÏÓ - ÊËÉÍÉÊÏÅÑÃÁÓÔÇÑÉÁÊÏÓ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÏ ÖÕÓÉÏËÏÃÉÁÓ ñüíéåò ÅðéäñÜóåéò ôïõ Êáðíßóìáôïò óôç ËåéôïõñãéêÞ Éêáíüôçôá ôïõ Êõêëïöïñéêïý ÓõóôÞìáôïò Íåáñþí Õãéþí

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της άσκησης στην πρόληψη και στη θεραπεία της οστεοπόρωσης σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες

Ο ρόλος της άσκησης στην πρόληψη και στη θεραπεία της οστεοπόρωσης σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(4):479-490 Ο ρόλος της άσκησης στην πρόληψη και στη θεραπεία της οστεοπόρωσης σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες H οστεοπόρωση είναι το συχνότερο μεταβολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος Μάιος 2009

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος Μάιος 2009 Copyright 2009 www.vima asklipiou.gr Σελίδα 93 Copyright 2009 ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Δοκιμασία Κοπώσεως Πρωτόκολλο Bruce Η ηλεκτροκαρδιογραφική (ΗΚΓ) δοκιμασία κοπώσεως αποτελεί την πιο απλή και αναίμακτη διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 4 ο Τεύχος, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 4 th Issue, October December 2011

Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 4 ο Τεύχος, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2011. Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 4 th Issue, October December 2011 Το Βήμα του Ασκληπιού 10 ος Τόμος, 4 ο Τεύχος, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2011 Rostrum of Asclepius 10 th Volume, 4 th Issue, October December 2011 www.vima-asklipiou.gr Copyright 2011 Σελίδα 437 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Εργοφυσιολογία Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Εργοφυσιολογία Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 1 Θεματική Ενότητα: Εργοφυσιολογία Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Exercise Physiology Oral & Poster Presentations of the 17 th International

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 1 ο, Ιανουάριος Μάρτιος 2009

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2009 Τόμος 8 ος, Τεύχος 1 ο, Ιανουάριος Μάρτιος 2009 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 8 ος, Τεύχος 1 ο, Ιανουάριος Μάρτιος 2009 vima asklipiou.gr Σελίδα 1 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 8 ος, Τεύχος 1 ο, Ιανουάριος Μάρτιος 2009 ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ποιότητα ζωής ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Diastolic and systolic heart failure Similarities and differences. Διαστολική και συστολική καρδιακή ανεπάρκεια Ομοιότητες και διαφορές

Diastolic and systolic heart failure Similarities and differences. Διαστολική και συστολική καρδιακή ανεπάρκεια Ομοιότητες και διαφορές Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 4(3):187 199 R E V I E W Hellenic Journal of Atherosclerosis 4(3):187 199 Διαστολική και συστολική καρδιακή ανεπάρκεια Ομοιότητες και διαφορές Κ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Άτομα με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού. Σοφία Μπάτσιου, Οδυσσέας Τρίκκος, Παναγιώτης Δαφνής, & Τρύφων Τόφας ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Άσκηση και Άτομα με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού. Σοφία Μπάτσιου, Οδυσσέας Τρίκκος, Παναγιώτης Δαφνής, & Τρύφων Τόφας ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (1), 56 66 Δημοσιεύτηκε: 15 Ιουλίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (1), 56-66 Released: July 15, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικές αρτηριακές πιέσεις Μέθοδοι και τεχνολογίες για τη μη επεμβατική εκτίμησή τους

Κεντρικές αρτηριακές πιέσεις Μέθοδοι και τεχνολογίες για τη μη επεμβατική εκτίμησή τους ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(3):351-364 Κεντρικές αρτηριακές πιέσεις Μέθοδοι και τεχνολογίες για τη μη επεμβατική εκτίμησή τους Η υπέρταση αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 2 ο Τεύχος, Απρίλιος Ιούνιος 2012. Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 2 nd Issue, April June 2012

Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 2 ο Τεύχος, Απρίλιος Ιούνιος 2012. Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 2 nd Issue, April June 2012 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 2 ο Τεύχος, Απρίλιος Ιούνιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 2 nd Issue, April June 2012 www.vima-asklipiou.gr Copyright 2012 Σελίδα 149 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

Ά Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα. συστηματική φυσική δραστηριότητα

Ά Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα. συστηματική φυσική δραστηριότητα Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 2010, 51: 327-336 Κλινική Έρευνα Η Επίδραση της Μέτριας Έντασης Αερόβιας Άσκησης στη Μάζα της Αριστερής Κοιλίας, στην Ικανότητα Άσκησης και στην Απάντηση της Αρτηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Βουγιούκα Καλλιόπη 1, Καπάδοχος Θεόδωρος 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ 2. Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ) αποτελεί μια από τις πιο συχνές

Διαβάστε περισσότερα

Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις του 15 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις του 15 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 1 1 η Ημερίδα Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης 1 st Meeting of Biochemistry & Exercise Sociology Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΒΑΡΗ ΣΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 14-16

Διαβάστε περισσότερα

All rights reserved ISBN: 978-618-80369-0-1

All rights reserved ISBN: 978-618-80369-0-1 COPYRIGHT Ελληνική Εταιρεία Θεραπευτικής Γυμναστικής και Ειδικής Φυσικής Αγωγής Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 992215, 2310 991066, 2310 992253 www.pe.uth.gr/helathe e-mail: eletefa@yahoo.gr All rights reserved

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία παθοφυσιολογίας ατόμων με νοητική υστέρηση και η σημασία της συστηματικής άσκησης στην προαγωγή της υγείας τους

Στοιχεία παθοφυσιολογίας ατόμων με νοητική υστέρηση και η σημασία της συστηματικής άσκησης στην προαγωγή της υγείας τους ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(5):753-766 Στοιχεία παθοφυσιολογίας ατόμων με νοητική υστέρηση και η σημασία της συστηματικής άσκησης στην προαγωγή της υγείας τους Τα επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Αικατερίνη Λαμπρινού Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ Λεάνδρου Τάσος 2007316512 Πτυχιακή Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Πρακτικών. 3 ο Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ, ΑΘΛΗΤΩΝ, ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ. 8-10 Μαΐου 2015

Βιβλίο Πρακτικών. 3 ο Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ, ΑΘΛΗΤΩΝ, ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ. 8-10 Μαΐου 2015 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Βιβλίο Πρακτικών 3 ο Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ, ΑΘΛΗΤΩΝ, ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ 8-10 Μαΐου 2015 Ιστοσελίδα Συνεδρίου: www.tefaacongress.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ. Η επίδραση της παχυσαρκίας στην αναπνευστική λειτουργία και στην ικανότητα για βάδιση νεαρών γυναικών. Πρόδρομη μελέτη

ΕΡΕΥΝΑ. Η επίδραση της παχυσαρκίας στην αναπνευστική λειτουργία και στην ικανότητα για βάδιση νεαρών γυναικών. Πρόδρομη μελέτη ΕΡΕΥΝΑ Η επίδραση της παχυσαρκίας στην αναπνευστική λειτουργία και στην ικανότητα για βάδιση νεαρών γυναικών. Πρόδρομη μελέτη Ελένη Α. Κορτιάνου, 1 Αντώνιος Γεώργιος Κωνσταντίνου, 2 Αναστασία Τσάγκαρη,

Διαβάστε περισσότερα

Νικολόπουλος ημήτριος 1 Παπασταματίου Μιλτιάδης 2

Νικολόπουλος ημήτριος 1 Παπασταματίου Μιλτιάδης 2 1 of 14 30/3/2010 3:46 μμ Written by Νικολόπουλος Δημήτριος, Παπασταματίου Μιλτιάδης Δευτέρα, 06 Απρίλιος 2009 There are no translations available Νικολόπουλος ημήτριος 1 Παπασταματίου Μιλτιάδης 2 Ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο «Χρόνια Αποφρακτική

Με τον όρο «Χρόνια Αποφρακτική A N A Σ Κ Ο Π Η Σ Η Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια και άσκηση Ε. Γερµανού, Α. Μπενέκα, Κ. Χαριτόπουλος, Π. Μάλλιου, Γ. Γκοδόλιας, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΟΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΑΠΟ ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ. Της ΠΑΤΣΙΚΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ

ΜΥΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΟΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΑΠΟ ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ. Της ΠΑΤΣΙΚΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ» ΜΥΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

χαρακτηριστικά, η αιτιολογία τους φαίνεται να είναι διαφορετική. Το γεγονός αυτό πιθανόν να υποδηλώνει πως η θεραπευτική προσέγγιση

χαρακτηριστικά, η αιτιολογία τους φαίνεται να είναι διαφορετική. Το γεγονός αυτό πιθανόν να υποδηλώνει πως η θεραπευτική προσέγγιση ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Τενοντοπάθεια Αχίλλειου τένοντα: παθολογία, αξιολόγηση και θεραπεία Χρυσοβαλάντης Σασσάνης1, Πολυζώης Σιδέρης2, Αναστάσιος Πλιάγκος2 1 2 Φυσικοθεραπευτής, OMT, MappSc Φυσικοθεραπευτής Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

102 103 104 105 106 107 Περιεχόμενα Φυσιολογία του ύπνου...2 Εισαγωγή ορισμοί...3 Σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο...6 - επιδημιολογικά στοιχεία...7 - προδιαθεσικοί παράγοντες...8 - κλινική εικόνα...9

Διαβάστε περισσότερα

Η Μειωμένη Ικανότητα για Άσκηση στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Η Μειωμένη Ικανότητα για Άσκηση στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Ανασκόπηση Η Μειωμένη Ικανότητα για Άσκηση στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Μάριος Παναγιώτου 1, Εμμανουήλ Καστανάκης 1, Ιωάννης Βογιατζής 2 1 Γ Πνευμονολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλειο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Αδάμου Νίκη 2008694358 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ PERIOPERATIVE NURSING (2014), VOLUME 3, ISSUE 3 ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Παναγιώτης Ισχακής Φοιτητής Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθήνας Περίληψη Η στεφανιαία νόσος αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 280. Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) Δημήτριος Τσαντούλας, Ελένη Χρυσανθοπούλου

Άρθρα 280. Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (NAFLD) Δημήτριος Τσαντούλας, Ελένη Χρυσανθοπούλου Τριμηνιαία έκδοση των ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ISSN 1790-4045 Επιτροπή Σύνταξης Κωστής Γεωργιλής Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Β Παθολογικής Κλινικής του «ΥΓΕΙΑ» Ελπιδοφόρος Δουράτσος

Διαβάστε περισσότερα