ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. Τηλ.: , Fax: Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία Τηλ.: , Fax:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453 Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820"

Transcript

1 METEOR 36 SL 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος METEOR 36 SL Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Τύπος προϊόντος και χρήση: Αντενδεικνυόμενες χρήσεις: Ζιζανιοκτόνο/ Υδατικό διάλυμα Δεν υπάρχουν πληροφορίες 1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Παρασκευαστής: Δ/νση προμηθευτή: MONSANTO Europe S.A. Haven 627, Scheldelaan 460, B-2040 Antwerp, Belgium Tel: +32(0) Fax:+32(0) Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, ΤΚ Χαλάνδρι, Τηλ , Fax: Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 2.1 Ταξινόμηση Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ), αριθ. 1272/2008 Σοβαρή οφθαλμική βλάβη Οξεία τοξικότητα δια της εισπνοής Κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον Χρόνια τοξικότητα Κατηγορία 1 - H318 Κατηγορία 4 Η332 Κατηγορία 2 Η411 Σύμφωνα με τις οδηγίες(67/548/eok, 1999/45/EK) Xi R41, N R51/ Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) Το προϊόν κυκλοφορεί με τις ακόλουθες σημάνσεις, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε., όπως προσαρμόσθηκαν από τον παρασκευαστή: Πικτογράμματα κινδύνου: Έκδοση: 1/ Αναθεώρηση: Σελίδα 1 από 8

2 Προειδοποιητική λέξη: ΚΙΝΔΥΝΟΣ Δηλώσεις επικινδυνότητας (Hazard statements): Η318 Η332 H411 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Δηλώσεις προφύλαξης (Precautionary statements): P102 P270 P280 Ρ310 P305+P351 +P338 Ρ405 SP1 EUH401 Mακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. Φοράτε κατάλληλες μπότες. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μην μολύνετε τα ύδατα με το προϊόν ή τον περιέκτη του. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 2.3 Άλλοι κίνδυνοι Δεν υπάρχουν πληροφορίες. 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Δραστική ουσία/ Μίγμα: Πληροφορίες για τα επικίνδυνα συστατικά: Isopropylamine salt of glyphosate/ Υδατικό διάλυμα (SL) Κοινό όνομα CAS No. % EU No. Ταξινόμηση (67/548/EOK) Ταξινόμηση (Κανονισμός(ΕΚ) αριθ. 1272/2008) Isopropylamine salt of , Ν R51/53 Aquatic Chronic 2 H411 glyphosate Επιφανειοδιαβρέκτης , Xi R22, R41 N R51/53 Acute Tox. 4 H302 Skin Corr. 1C H314 Eye Dam. 1 H318 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 H ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Μέτρα πρώτων βοηθειών: Εισπνοή: Κατάποση: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα Πιείτε αμέσως νερό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό χωρίς την καθοδήγηση ιατρικού προσωπικού. Μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα αν δεν έχει τις αισθήσεις του. Εάν παρατηρήσετε συμπτώματα, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Έκδοση: 1/ Αναθεώρηση: Σελίδα 2 από 8

3 Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα, ρολόι χειρός, κοσμήματα που έχουν μολυνθεί. Ξεπλύνετε το σημείο που ήρθε σε επαφή με άφθονο νερό. Πλύνετε τα ρούχα και καθαρίστε τα παπούτσια πριν τα ξαναφορέσετε. Επαφή με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Συνεχίστε για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αν είναι δυνατόν, απομακρύνετε τους φακούς επαφής. Εάν τα συμπτώματα δεν υποχωρούν ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις: Εισπνοή: Δεν αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις, εφόσον τηρούνται οι προτεινόμενες οδηγίες χρήσεις. Επαφή με το δέρμα: Δεν αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις, εφόσον τηρούνται οι προτεινόμενες οδηγίες χρήσεις. Επαφή με τα μάτια: Ένδειξη απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας ή ειδικής θεραπείας: Μπορεί να προκαλέσει προσωρινό ερεθισμό του ματιού. Αυτό το σκεύασμα δεν αποτελεί αναστολέα χοληνεστεράσης. Δεν ενδείκνυται θεραπεία με ατροπίνη και οξίμες. 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Πυροσβεστικά μέσα: Ειδικοί κίνδυνοι: Συστάσεις για τους πυροσβέστες: Ενδείκνυνται: νερό, αφρός πυρόσβεσης, ξηρό χημικό, διοξείδιο του άνθρακα (CO2) Ελαχιστοποιήστε τη χρήση νερού για να αποτρέψετε περιβαλλοντική ρύπανση. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα: βλ. ενότητα 6. Επιβλαβή προϊόντα ανάφλεξης: μονοξείδιο του άνθρακα (CO), οξείδια του φωσφόρου (PxOy), οξείδια του αζώτου (NΟx) Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να απαλλαγεί από υπολείμματα ενδελεχώς μετά τη χρήση. 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ Προφυλάξεις για τον άνθρωπο: Προφυλάξεις για το περιβάλλον: Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό: Παραπομπή σε άλλα τμήματα: Κρατήστε μακριά τα πρόσωπα που δεν είναι αναγκαίο να βρίσκονται στην περιοχή. Ειδοποιείστε το κοινό για την ύπαρξη κινδύνου ερεθισμού/ κινδύνου διάβρωσης. Περιορίστε την εξάπλωση. Κρατήστε μακριά από αποχετεύσεις, αρδευτικά αυλάκια και υδροφόρα κανάλια. Ειδοποιήστε τις αρχές. Για να απορροφηθεί χρησιμοποιείστε χώμα, άμμο ή απορροφητικά υλικά. Απομακρύνετε το έδαφος που έχει επιμολυνθεί σε μεγάλο βάθος. Συλλέξτε το χώμα και τα άλλα υλικά σε κοντέινερ για αποκομιδή. Βλ. Ενότητα 7 για τύπους κοντέινερ. Ελαχιστοποιήστε τη χρήση νερού για να αποτρέψετε ρύπανση του περιβάλλοντος. Βλ. Ενότητα 13 για την απόρριψη / καταστροφή του υλικού που έχει διαρρεύσει. Ακολουθήστε τις οδηγίες χειρισμού στο τμήμα 7 και για την προσωπική προφύλαξη τις οδηγίες στο τμήμα ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό: Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια σας μετά το χειρισμό ή την επαφή. Καθαρίστε σχολαστικά τον εξοπλισμό μετά τη χρήση. Μην διοχετεύετε το νερό που χρησιμοποιήθηκε για τον καθαρισμό του εξοπλισμού σε αποχετεύσεις, αρδευτικά αυλάκια και υδροφόρα κανάλια. Παρατηρείτε όλες τις αναγραφόμενες οδηγίες προφύλαξης, μέχρι τον καθαρισμό, επαναχρησιμοποίηση ή καταστροφή του περιέκτη. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη/ Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: C. Μέγιστη θερμοκρασία Έκδοση: 1/ Αναθεώρηση: Σελίδα 3 από 8

4 ασυμβίβαστα: αποθήκευσης: 50 0 C. Συμβατά υλικά για αποθήκευση: ανοξείδωτο ατσάλι, αλουμίνια, υαλοβάμβακας, πλαστικό, γυάλινη επίστρωση. Μη συμβατά υλικά για αποθήκευση: γαλβανισμένο ατσάλι, μη επικαλυμμένο μαλακό ατσάλι, βλ. ενότητα 10. Κρατήστε το μακριά από τα παιδιά. Κρατήστε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Διατηρήστε το αποκλειστικά στην αρχική συσκευασία. Παρατεταμένη αποθήκευση σε θερμοκρασία χαμηλότερη από την ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης μπορεί να προκαλέσει μερική κρυστάλλωση. Εάν παγώσει, τοποθετήστε σε ζεστό δωμάτιο και ανακινείτε τακτικά για να επανέλθει σε μορφή διαλύματος. Χρησιμοποιείστε κατάλληλα μέσα ανάσχεσης για να αποφύγετε περιβαλλοντική μόλυνση. Ελάχιστος χρόνος ζωής (πριν ανοιχτεί) : 5 χρόνια 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Οριακές τιμές έκθεσης: Έλεγχος επαγγελματικής έκθεσης: Μέτρα ατομικής προστασίας: Προστασία δέρματος: Προστασία ματιών: Προστασία αναπνευστικών οδών: Δεν έχει καθοριστεί κάποιο συγκεκριμένο όριο επαγγελματικής έκθεσης στην ουσία. Έχετε μέσα πλύσης οφθαλμών άμεσα διαθέσιμα σε περιοχές που μπορεί να προκύψει επαφή με τα μάτια. Εάν υπάρχει επαναλαμβανόμενη ή παρατεταμένη επαφή: Φορέστε γάντια ανθεκτικά στα χημικά. Εάν υπάρχει πιθανότητα επαφής: Φορέστε γυαλιά προστασίας από τα χημικά. Δεν υπάρχει ανάγκη ειδικής προστασίας εφόσον τηρούνται οι προδιαγραφές χρήσης. 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Όψη: Οσμή: ρη: Σημείο τήξεως/ πήξεως: Σημείο/ περιοχή ζέσης: Σημείο ανάφλεξης: Θερμοκρασία αυταναφλεξης: Πίεση ατμών: Πυκνότητα ατμών: Σχετική πυκνότητα: Διαλυτότητα/ διαλυτότητες: Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό: Κινητικό ιξώδες: Εκρηκτικές ιδιότητες: Οξειδωτικές ιδιότητες: Υγρό(πορτοκαλί) Ελαφρά Αμίνης 4,4 80 g/l Δεν εφαρμόζεται Δεν εφαρμόζεται Δεν αναφλέγεται 443 C Μη σημαντικά εξατμίσιμο, υδατικό διάλυμα Μη εφαρμόσιμο 20 0 C / 4 0 C Στο νερό: απόλυτα διαλυτό 25 C 62,47 C Δεν έχει εκρηκτικές ιδιότητες Δεν έχει οξειδωτικές ιδιότητες 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Χημική σταθερότητα: Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης. Μη συμβατά υλικά: Αντιδρά με το γαλβανισμένο ατσάλι ή το μη επικαλυμμένο μαλακό ατσάλι και παράγει υδρογόνο, ένα υψηλά εύφλεκτο αέριο που μπορεί να εκραγεί. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Θερμική αποδόμηση: Επικίνδυνα προϊόντα ανάφλεξης: βλ. ενότητα ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Έκδοση: 1/ Αναθεώρηση: Σελίδα 4 από 8

5 Οξεία τοξικότητα: Από στόματος: Από δέρματος: Από εισπνοή: LD50 = 5000 mg/kg (rat) LD50 = 5000 mg/kg (rabbit) LC50 = 3,18 ml/l, 4 ώρες (rat) Το μέγεθος των σταγονιδίων του αεροζόλ (<10μ) είναι πολύ χαμηλότερο από το μέγεθος της σταγόνας (>100μ), που επιτυγχάνεται συνήθως κατά τις εφαρμογές με σπρέυ. Τοπικές επιδράσεις: Ερεθιστικότητα στο δέρμα: Κουνέλι, 6 ζώα, δοκιμή OECD 404: Ερυθρότητα, μέση τιμή αποτελεσμάτων ΕΕ: 0,64 Οίδημα, μέση τιμή αποτελεσμάτων ΕΕ: 0,03 Χρόνος ίασης: 3 ημέρες Ερεθιστικότητα στα μάτια: Κουνέλι, 6 ζώα, δοκιμή OECD 405: Ερυθρότητα επιπεφυκότα, μέση τιμή αποτελεσμάτων ΕΕ: 1,17 Οίδημα επιπεφυκότα, μέση τιμή αποτελεσμάτων ΕΕ: 1,60 Θολερότητα του κερατοειδούς, μέση τιμή αποτελεσμάτων ΕΕ: 0,57 Βλάβες της ίριδας, μέση τιμή αποτελεσμάτων ΕΕ: 0,50 Χρόνος ίασης: >28 ημέρες Άλλα συμπτώματα: πάννος, καταστροφή των ιστών στο μάτι (νέκρωση επιπεφυκότα) Ευαισθητοποίηση: Ινδικό χοιρίδιο, δοκιμή Buehler με 9 χορηγήσεις: Θετική επίδραση: 0% Παρατηρήσεις από έκθεση ανθρώπων στο σκεύασμα: Κατάποση, υπερβολική, σκόπιμα μη ορθή χρήση Επιδράσεις στο αναπνευστικό: πνευμονίτιδα (από αναρρόφηση) Επιδράσεις στο γαστρεντερικό: ναυτία, εμετός, διάρροια, κοιλιακό άλγος, αιματέμεσις Επιδράσεις στο καρδιαγγειακό: καρδιακή δυσρυθμία, ελάττωση καρδιακής παροχής Γενικές επιδράσεις στον οργανισμό: διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας, αυξημένα επίπεδα αμυλάσης στο πλάσμα, αιμοσυμπύκνωση, μη αναστολή χοληνεστεράσης Εργαστηριακά αποτελέσματα ανάλυση αίματος: αυξημένα επίπεδα τρανσαμινάσης στον ορό, ήπια οξέωση Επαφή με τα μάτια, βραχυχρόνια, επιδημιολογικά Σημείωση: Σε μια εκτενή επιδημιολογική μελέτη πάνω σε αναφορές για επαφή των σκευασμάτων του γκλυφοσέϊτ με τα μάτια από ατύχημα, προέκυψε ότι καμία περίπτωση ανεπανόρθωτης οφθαλμικής βλάβης δεν θα μπορούσε να αποδοθεί σε αυτά τα σκευάσματα Καρκινογένεση: Ποντίκι, στοματική χορήγηση, 24 μήνες: NOEL όγκος: >30.000mg/kg τροφής NOAEL τοξικότητα: ~5.000 mg/kg τροφής Όγκοι: κανένας Όργανα/ συστήματα που προσεβλήθησαν: συκώτι Άλλες επιδράσεις: μείωση στην πρόσληψη σωματικού βάρους, ιστοπαθολογικές επιδράσεις Αρουραίος, στοματική χορήγηση, 24 μήνες: NOEL όγκος: >20.000mg/kg τροφής NOAEL τοξικότητα: ~8.000 mg/kg τροφής Όγκοι: κανένας Όργανα/ συστήματα που προσεβλήθησαν: μάτια Άλλες επιδράσεις: μείωση στην πρόσληψη σωματικού βάρους, ιστοπαθολογικές επιδράσεις Μεταλλαξιγένεση: Σε πειραματικές και φυσικές δοκιμές μεταλλαξιγένεσης: Μη Τερατογένεση: μεταλλαξιγόνο. Αρουραίους, στοματική χορήγηση, 6 19 ημέρες κυκλοφορίας: NOAEL τοξικότητα: 1.000mg/kg σωματικού βάρους NOAEL εξέλιξη: mg/kg σωματικού βάρους Άλλες επιδράσεις στη μητέρα: μείωση στην πρόσληψη σωματικού βάρους, μείωση ικανότητας επιβίωσης Επιδράσεις στην ανάπτυξη: απώλεια βάρους, αποβολή μετά την εμφύτευση, καθυστερημένη οστεοποίηση Έκδοση: 1/ Αναθεώρηση: Σελίδα 5 από 8

6 Τοξικότητα για την αναπαραγωγή: Επιδράσεις στους απογόνους παρατηρήθηκαν μόνο σε τοξικότητα της μητέρας. Κουνέλι, στοματική χορήγηση, 6 27 ημέρες κύησης: NOAEL τοξικότητα: 175mg/kg σωματικού βάρους NOAEL τοξικότητα: 175 mg/kg σωματικού βάρους Όργανα/ συστήματα που προσεβλήθησαν στη μητέρα: κανένα Άλλες επιδράσεις στο ζώο μητέρα: μείωση της ικανότητας επιβίωσης Επιδράσεις στην ανάπτυξη: καμία Αρουραίους, στοματική χορήγηση, 2 γενιές: NOAEL τοξικότητα: 10000mg/kg διαίτης NOAEL αναπαραγωγής: >30000 mg/kg διαίτης Όργανα / συστήματα που προσεβλήθησαν στους γονείς: κανένα Άλλες επιδράσεις στους γονείς: μείωση στην αύξηση βάρους Όργανα/ συστήματα που προσεβλήθησαν στα νεογνά: κανένα Άλλες επιδράσεις στα νεογνά: μείωση στην αύξηση βάρους Επιδράσεις στους απογόνους παρατηρήθηκαν μόνο με την τοξικότητα της μητέρας 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τοξικότητα: Ανθεκτικότητα και αποικοδόμηση: Τοξικότητα στην υδρόβια πανίδα, ψάρια Ψάρια - Lepomis macrochirus: Οξεία τοξικότητα, 96 ώρες εν κινήσει, LC50: 5,8mg/L Ψάρια - Oncorhynchus my kiss: Οξεία τοξικότητα, 96 ώρες εν κινήσει, LC50: 8,2 mg/l Τοξικότητα στην υδάτινη πανίδα, ασπόνδυλα Υδρόβια ασπόνδυλα - Daphnia magna: Οξεία τοξικότητα, 48 ώρες στατικά, EC50: 11 mg/l Τοξικότητα στην υδάτινη πανίδα / υδρόβια φυτά Φύκη - Selenastrum capricornutum: Οξεία τοξικότητα, 72 ώρες στατικά, ErC50 (ρυθμός ανάπτυξης): 8,0mg/L Υδρόβια φυτά Lemna minor: Οξεία τοξικότητα, 7 ημέρες στατικά, ErC50 (ρυθμός ανάπτυξης): 6mg/L Τοξικότητα στα πτηνά Ορτύκι της Βόρειας Αμερικής - Colinus virginianus: Τοξικότητα στη διατροφή, 5 ημέρες, LC50: >5.620 mg/kg τροφής Νήσσα πλατύρρυγχος Anas platyrhynchos: Τοξικότητα στη διατροφή, 5 ημέρες, LC50: >5.620 mg/kg τροφής Τοξικότητα στα αρθρόποδα Μέλισσα - Apis mellifera: Στοματική χορήγηση/ επαφή, 48 ώρες, LD50: >395μg/μέλισσα Τοξικότητα στους οργανισμούς του εδάφους, ασπόνδυλα Γαιοσκώληκας - Eisenia foetida: Οξεία τοξικότητα, 14 ημέρες, LC 50: >5.000 mg/kg ξηρού εδάφους Αζωτοφωσφονομεθυλγκλυσίνη {γκλυφοσέϊτ} Έδαφος, χωράφι: Χρόνος ημιζωής: ημέρες Koc: L/kg Μεγάλη απορρόφηση από το έδαφος Νερό, αερόβια: Χρόνος ημιζωής (half life): <7 ημέρες Επιφανειοδραστική ουσία Διάλυση Νερό / ίζημα, αερόβια, 30 0 C Χρόνος ημιζωής: < 4 εβδομάδες Εδαφος, αερόβια: Έκδοση: 1/ Αναθεώρηση: Σελίδα 6 από 8

7 Χρόνος ημιζωής: 1-7 ημέρες Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης: Ψάρια - Lepomis macrichirus: Σε ολόκληρο το ψάρι: BCF: <1 Δεν αναμένεται σημαντική βιοσυσσώρευση. 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ Ουσία/ παρασκεύασμα: Μολυσμένη συσκευασία: Ανακυκλώστε εάν είναι διαθέσιμες οι κατάλληλες εγκαταστάσεις /εξοπλισμός. Αποτεφρώστε σε ειδικό κλίβανο, ελεγχόμενης υψηλής θερμοκρασίας. Κατά την αποκομιδή/ καταστροφή αντιμετωπίστε το ως επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα. Κρατήστε το μακριά από αποχετεύσεις, αρδευτικά αυλάκια και υδροφόρα κανάλια. Ακολουθήστε όλους τους τοπικούς/ περιφερειακούς/ εθνικούς/ διεθνείς κανονισμούς. Ξεπλύντε 3 φορές ή με πίεση νερού τους άδειους περιέκτες. Συλλέξτε το νερό που χρησιμοποιήθηκε για τον καθαρισμό στο ντεπόζιτο ψεκασμού. Αποθηκεύστε για την περισυλλογή του από εγκεκριμένη υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων. Κατά την αποκομιδή/καταστροφή αντιμετωπίστε το ως μη επικίνδυνο βιομηχανικό απόβλητο. ΜΗ ξαναχρησιμοποιείτε τους περιέκτες. Ακολουθήστε όλους τους τοπικούς/ περιφερειακούς/ εθνικούς/ διεθνείς κανονισμούς. 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Διεθνείς κανονισμοί για την μεταφορά: UΝ Νο.: 3082 Οδικές/ Σιδηροδρομικές μεταφορές (ADR/RID): Χαρακτηρισμός προϊόντος: Επικίνδυνη για το περιβάλλον ουσία, υγρό, N.O.S., (GLYPHOSATE, TOLUAMINE) Αριθμός ΟΗΕ: 3082 Κλάση: 9 Ομάδα συσκευασίας: ΙΙΙ Άλλες πληροφορίες: ΗΙΝ 90 Θαλάσσιες μεταφορές (IMDG): Χαρακτηρισμός προϊόντος: Επικίνδυνη για το περιβάλλον ουσία, υγρό, N.O.S., (GLYPHOSATE, TOLUAMINE) Αριθμός ΟΗΕ: 3082 Κλάση: 9 Ομάδα συσκευασίας: ΙΙΙ Θαλάσσιος ρύπος: ΝΑΙ Άλλες πληροφορίες: Αεροπορικές μεταφορές (ICAO/IATA): Χαρακτηρισμός προϊόντος: Επικίνδυνη για το περιβάλλον ουσία, υγρό, N.O.S., (GLYPHOSATE, TOLUAMINE) Έκδοση: 1/ Αναθεώρηση: Σελίδα 7 από 8

8 Αριθμός ΟΗΕ: 3082 Κλάση: 9 Ομάδα συσκευασίας: ΙΙΙ Άλλες πληροφορίες: Διεθνείς Κανόνες Μεταφοράς: Δεν υπάρχουν άλλοι επιπρόσθετοι κανόνες γνωστοί στον προμηθευτή. 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άλλοι κανονισμοί: ο χρήστης του συγκεκριμένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος θα πρέπει να λάβει υπόψη του το εξής: «για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης» (Οδηγία 1999/45/ΕΕ, άρθρο 10, αρ. 1.2) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες της ετικέτας 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το πλήρες κείμενο των φράσεων R που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3 R22 Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως. R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών. R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Το πλήρες κείμενο των φράσεων H που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3 H302 H314 H318 H400 H410 H411 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. Προκαλεί σοβαρές οφθαλμικές βλάβες. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Συνιστώμενες χρήσεις: Ζιζανιοκτόνο Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας: 7443/ / / / ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΣΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΑΚΡΙΒΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ. Επιμέλεια: Πληροφορίες: MONSANTO Europe S.A. Haven 627, Scheldelaan 460, B-2040 Antwerp, Belgium Tel: +32(0) Fax:+32(0) Εθνικής Αντιστάσεως Χαλάνδρι Τηλ Έκδοση: 1/ Αναθεώρηση: Σελίδα 8 από 8

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 453/2010 METEOR 36 SL 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας/ μίγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις: Προμηθευτής δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

MONSANTO Europe S.A. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Εμπορικό Σκεύασμα

MONSANTO Europe S.A. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Εμπορικό Σκεύασμα 1 MONSANTO Europe S.A. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Εμπορικό Σκεύασμα 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορικό όνομα σκευάσματος Roundup 12 SL Χρήση σκευάσματος Ζιζανιοκτόνο Χημικό όνομα Μη εφαρμόσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) ROCKET 50 SC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος ROCKET 50 SC Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12705B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

KLERAT WAXBLOCK Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 15.04.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 15.04.

KLERAT WAXBLOCK Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 15.04.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 15.04. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12720B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13063D 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

PIXEL EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 23.03.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 23.03.

PIXEL EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 23.03.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 23.03. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα PIXEL 96 EC Κωδικός σχεδιασμού A9396G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 10/2/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 10/2/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 10/2/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης * 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

: ACE Gentile Υγρό. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 453/2010 Ημερομηνία έκδοσης: 13/10/2014 Αναθεώρηση: : Έκδοση: 1.

: ACE Gentile Υγρό. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 453/2010 Ημερομηνία έκδοσης: 13/10/2014 Αναθεώρηση: : Έκδοση: 1. Ημερομηνία έκδοσης: 13/10/2014 Αναθεώρηση: : Έκδοση: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος Εμπορική ονομασία/χαρακτηρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 PLURAL SL200 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν PLURAL SL200 Κωδικός προΐόντος (UVP) 06364284 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣIΑΣ / ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ταυτότητα του σκευάσματος Εμπορική ονομασία : Flow 50 SC Χρήση του σκευάσματος : Ζιζανιοκτόνο φυτοπροστατευτικό προϊόν Εταιρία : GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 TWIST WG 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν TWIST WG Κωδικός προΐόντος (UVP) 05584493 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 MAXFORCE PRIME 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν MAXFORCE PRIME Κωδικός προΐόντος (UVP) 06531709 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελ. αρ.1/10 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.1.1. Εμπορική ονομασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση της Ουσίας/του

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση της Ουσίας/του Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Dow AgroSciences S.A.S. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον αρ. πρωτ. (ΕΚ) 453/2010 Ημερομηνία εκτύπωσης: 17 Feb 2014 Dow AgroSciences S.A.S. σας ενθαρρύνει και αναμένει

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1.0 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.07.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 18.11.2014

Έκδοση 1.0 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.07.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 18.11.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Bordeaux Mixture 20% (Cu), WP Blue

Bordeaux Mixture 20% (Cu), WP Blue Ημερομηνία: Αύγουστος 2012 Έκδοση: 1 Προϊόν: Χώρα: Bordeaux Mixture 20% (Cu), WP Blue Ελλάδα IQV - ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 453/2010 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/15 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος XENTARI WG 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση της Ουσίας/του

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση της Ουσίας/του Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

NOTRAC WAX BLOCK BAIT

NOTRAC WAX BLOCK BAIT ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NOTRAC WAX BLOCK BAIT ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΚ: Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (όπως τροποποιήθηκε) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Σεπτέμβριος 2014 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα