ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Extraneal_SPC_II-044_clean 1

2 ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ EXTRANEAL (Icodextrin 7,5%) Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ ηείξν πγξφ πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) πνπ πεξηέρεη Icodextrin σο δξαζηηθφ ζπζηαηηθφ ζε ζπγθέληξσζε 7,5% w/v ζε δηάιπκα ειεθηξνιπηψλ. Icodextrin 75 g/l Sodium Chloride 5,4 g/l Sodium (S) - Lactate 4,5 g/l Calcium Chloride 0,257 g/l Magnesium Chloride 0,051 g/l Θεσξεηηθή σζκσηηθφηεηα θαη φγθν: 284 (mosm/l) Θεσξεηηθή σζκσκνξηαθφηεηα θαηά κάδα 301 (mosm/kg) Πεξηερφκελν ειεθηξνιπηψλ ηνπ δηαιχκαηνο αλά 1000 ml: Νάηξην 133 mmol/l Αζβέζηην 1,75 mmol/l Μαγλήζην 0,25 mmol/l Υισξηνχρα 96 mmol/l Γαιαθηηθά 40 mmol/l ph = 5 έσο 6 Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ εθδφρσλ, βι. παξάγξαθν ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) Σν Extraneal είλαη έλα ζηείξν, δηαπγέο, άρξσκν δηάιπκα. 4. ΚΛΙΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 4.1 Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο Σν Extraneal ζπληζηάηαη κία θνξά εκεξεζίσο σο ππνθαηάζηαην κίαο κφλν αληαιιαγήο κε γιπθφδε σο κέξνο ηεο πλερνχο Φνξεηήο Πεξηηνλατθήο Κάζαξζεο (ΦΠΚ) ή ηεο Aπηνκαηνπνηεκέλεο Πεξηηνλατθήο Κάζαξζεο (ΑΠΚ) γηα ηε ζεξαπεία ηεο ρξφληαο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο, ηδηαίηεξα γηα ηνπο αζζελείο πνπ έρνπλ απνιέζεη ηε δπλαηφηεηα ππεξδηήζεζεο κε δηαιχκαηα γιπθφδεο, δηφηη κπνξεί λα παξαηείλεη ην ρξφλν ζε ζεξαπεία κε ΦΠΚ ζε απηνχο ηνπο αζζελείο. Extraneal_SPC_II-044_clean 2

3 4.2 Δνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο Υνξήγεζε: Σν EXTRANEAL πξννξίδεηαη κφλν γηα ελδνπεξηηνλατθή ρνξήγεζε. Όρη γηα ελδνθιέβηα έγρπζε. Σα δηαιχκαηα πεξηηνλατθήο θάζαξζεο κπνξνχλ λα ζεξκαλζνχλ ζηνλ επηζχιαθα ζηνπο 37 C ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε άλεζε ηνπ αζζελνχο. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν μεξή ζέξκαλζε (γηα παξάδεηγκα, ζεξκαληηθφ πεξίβιεκα, ζεξκαληηθή πιάθα). Σα δηαιχκαηα δελ ζα πξέπεη λα ζεξκαίλνληαη ζε λεξφ ή θνχξλν κηθξνθπκάησλ, θαζψο ππάξρεη ην ελδερφκελν ηξαπκαηηζκνχ ή δπζθνξίαο ηνπ αζζελνχο. Πξέπεη λα εθαξκφδεηαη άζεπηε ηερληθή θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο πεξηηνλατθήο θάζαξζεο. Με ρνξεγείηε εάλ ην δηάιπκα είλαη απνρξσκαηηζκέλν, ζνιφ, πεξηέρεη ζσκαηίδηα χιεο ή παξνπζηάδεη ελδείμεηο δηαξξνήο ή εάλ ηα δηαθξάγκαηα αζθαιείαο δελ είλαη αλέπαθα. Σν παξνρεηεπφκελν πγξφ πξέπεη λα ειέγρεηαη γηα ηελ πηζαλή παξνπζία ηλψδνπο ή ζνιεξφηεηαο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ππνδειψλεη ηελ χπαξμε κφιπλζεο ή άζεπηεο πεξηηνλίηηδαο (βιέπε παξάγξαθν 4.4). Γηα κία ρξήζε κφλν Γνζνινγία: Σν Extraneal ζπληζηάηαη γηα ρξήζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πην καθξάο πεξηφδνπ παξακνλήο ηνπ δηαιχκαηνο ζηελ πεξηηνλατθή θνηιφηεηα, δειαδή ζπλήζσο ηε λχρηα ζηε ΦΠΚ θαη θαηά ην καθξχ ρξφλν παξακνλήο ηελ εκέξα ζηελ ΑΠΚ. Ο ηξφπνο ζεξαπείαο, ε ζπρλφηεηα θάζαξζεο, ν φγθνο αληαιιαγήο, ε δηάξθεηα παξακνλήο θαη ε δηάξθεηα θάζαξζεο πξέπεη λα πξνηείλνληαη θαη λα επηβιέπνληαη απφ ηνλ ηαηξφ. Ενήλικερ Με ελδνπεξηηνλατθή ρνξήγεζε ε νπνία πεξηνξίδεηαη ζε κία αληαιιαγή αλά 24 ψξεο, σο κέξνο ηνπ ζεξαπεπηηθνχ ζρήκαηνο κε ΦΠΚ ή ΑΠΚ. Ο φγθνο γηα έγρπζε ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πεξίπνπ 10 έσο 20 ιεπηψλ θαη κε ξπζκφ ηνλ νπνίν ν αζζελήο αλέρεηαη θαιά. Γηα ελήιηθεο αζζελείο κε θπζηνινγηθφ κέγεζνο ζψκαηνο, ν φγθνο έγρπζεο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 2,0 l. Γηα αζζελείο κεγαιχηεξνπ βάξνπο (πάλσ απφ kg), κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί φγθνο 2,5 l. Δάλ ν φγθνο έγρπζεο πξνθαιεί δπζθνξία εμαηηίαο θνηιηαθήο ηάζεο, ηφηε ν φγθνο έγρπζεο ζα πξέπεη λα κεησζεί. Ο ζπληζηψκελνο ρξφλνο παξακνλήο είλαη κεηαμχ 6 θαη 12 σξψλ γηα ηε ΦΠΚ θαη ψξεο γηα ηελ ΑΠΚ. Ζ παξνρέηεπζε ηνπ πγξνχ γίλεηαη κε ηε βαξχηεηα ζε ξπζκφ πνπ ν αζζελήο αλέρεηαη θαιά. Ηλικιωμένοι Όπσο γηα ηνπο Δλήιηθεο. Παιδιά Γελ ζπληζηάηαη ε ρξήζε ζε παηδηά (θάησ ησλ 18 εηψλ). Extraneal_SPC_II-044_clean 3

4 4.3 Αληελδείμεηο Σν Extraneal δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε αζζελείο κε: γλσζηή αιιεξγία ζε πνιπκεξή κε βάζε ην άκπιν/ή ηθνδεμηξίλε δπζαλεμία ζηε καιηφδε ή ηζνκαιηφδε λφζν ελαπφζεζεο ηνπ γιπθνγφλνπ πξνυπάξρνπζα ζνβαξή γαιαθηηθή νμέσζε κε απνθαηαζηάζηκα κεραληθά ειαηηψκαηα πνπ απνηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή ΠΚ ή απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν ινίκσμεο Σεθκεξησκέλε απψιεηα πεξηηνλατθήο ιεηηνπξγίαο ή εθηεηακέλεο ζπκθχζεηο πνπ ππνβαζκίδνπλ ηελ πεξηηνλατθή ιεηηνπξγία 4.4 Εηδηθέο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε Οη αζζελείο κε ζαθραξψδε δηαβήηε ζπλήζσο ρξεηάδνληαη πξφζζεηε ηλζνπιίλε ψζηε λα δηαηεξεζεί ν γιπθαηκηθφο έιεγρνο θαηά ηελ Πεξηηνλατθή Κάζαξζε (ΠΚ). Ζ κεηαθνξά απφ ηε γιπθφδε σο βαζηθφ δηάιπκα ζηελ ΠΚ ζην Extraneal κπνξεί λα απαηηήζεη ηε ξχζκηζε ηεο ζπλήζνπο δφζεο ηεο ηλζνπιίλεο. Ζ ηλζνπιίλε κπνξεί λα ρνξεγείηαη ελδνπεξηηνλατθά. Ζ κέηξεζε ηεο γιπθφδεο ζην αίκα πξέπεη λα γίλεηαη κε εηδηθή γηα ηε γιπθφδε κέζνδν, ψζηε λα κε ζπλππνινγίδεηαη θαη ε καιηφδε. Οη κέζνδνη κε βάζε ηελ αθπδξνγνλάζε ηεο γιπθφδεο pyrroloquinolinequinone (GDH PQQ) ή glucose-dye-oxidoreductase (GDO), δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη. Δπίζεο, ε ρξήζε κεξηθψλ κεηξεηψλ γιπθφδεο θαη ηαηληψλ ειέγρνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδνινγία ηεο αθπδξνγνλάζεο ηεο γιπθφδεο κε flavin-adenine dinucleotide (GDH-FAD) έρεη σο απνηέιεζκα ςεπδψλ απμαλνκέλσλ ελδείμεσλ γιπθφδεο ιφγσ ηεο παξνπζίαο καιηφδεο. Θα πξέπεη λα επηθνηλσλείηε κε ηνλ (ηνπο) θαηαζθεπαζηήο(έο) ηνπ κεηξεηή θαη ησλ ηαηληψλ ειέγρνπ ψζηε λα πξνζδηνξίδεηε αλ ε ηθνδεμηξίλε ή καιηφδε πξνθαιεί παξέκβαζε ή ςεπδψο απμαλφκελα απνηειέζκαηα γιπθφδεο. Δάλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη κέζνδνη κε βάζε ηελ αθπδξνγνλάζε ηεο γιπθφδεο pyrroloquinolinequinone (GDH PQQ), GDO ή GDH-FAD, ε ρξήζε Extraneal κπνξεί λα πξνθαιέζεη ςεπδήο πςειή έλδεημε γιπθφδεο πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηε ρνξήγεζε πεξηζζφηεξεο ηλζνπιίλεο απφ ηελ απαηηνχκελε. Ζ ρνξήγεζε πεξηζζφηεξεο ηλζνπιίλεο απφ φηη απαηηείηαη έρεη πξνθαιέζεη ππνγιπθαηκία πνπ έρεη νδεγήζεη ζε απψιεηα ζπλείδεζεο, ζε θψκα, ζε λεπξνινγηθέο δεκίεο θαη ζε ζάλαην. Δπηπιένλ, ςεπδψο πςειέο κεηξήζεηο γιπθφδεο ζην αίκα ιφγσ ηεο επίδξαζεο ηεο καιηφδεο κπνξεί λα απνθξχςνπλ ηελ αιεζηλή ππνγιπθαηκία θαη λα ηελ αθήζνπλ ρσξίο αληηκεηψπηζε, κε παξφκνηεο ζπλέπεηεο. Φεπδψο πςειά επίπεδα γιπθφδεο κπνξεί λα κεηξεζνχλ έσο θαη δχν εβδνκάδεο κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο κε EXTRANEAL (ηθνδεμηξίλε) φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη κεηξεηέο θαη ηαηλίεο ειέγρνπ γιπθφδεο αίκαηνο βάζεη GDH-PQQ, GDO ή GDH-FAD. Δπεηδή ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κεηξεηέο γιπθφδεο αίκαηνο βάζεη GDH-PQQ θαη GDO ζε θιηληθφ πεξηβάιινλ, είλαη ζεκαληηθφ νη επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ θξνληίδνπλ αζζελείο πεξηηνλατθήο θάζαξζεο ρξεζηκνπνηψληαο ην EXTRANEAL (ηθνδεμηξίλε) λα ειέγρνπλ πξνζεθηηθά ηηο πιεξνθνξίεο πξντφληνο ηνπ ζπζηήκαηνο δνθηκήο γιπθφδεο ζην αίκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηαηληψλ ειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπλ εάλ ην ζχζηεκα είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε κε ην EXTRANEAL (ηθνδεμηξίλε). Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε άζθνπε ρνξήγεζε ηλζνπιίλεο, δεηήζηε απφ ηνπο αζζελείο λα εηδνπνηνχλ ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο γηα απηήλ ηελ επίδξαζε φπνηε εηζάγνληαη ζην λνζνθνκείν. Extraneal_SPC_II-044_clean 4

5 Ζ πεξηηνλατθή θάζαξζε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε πξνζνρή ζε αζζελείο ζε: 1) θαηαζηάζεηο ηεο θνηιηαθήο ρψξαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ξήμεο ηεο πεξηηνλατθήο κεκβξάλεο θαη ηνπ δηαθξάγκαηνο ιφγσ ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο, απφ ζπγγελείο αλσκαιίεο ή ηξαχκα έσο φηνπ νινθιεξσζεί ε επνχισζε, θνηιηαθνχο φγθνπο, ινηκψμεηο ηνπ θνηιηαθνχ ηνηρψκαηνο, θνίιε, πξσθηηθά ζπξίγγηα, θνινζηνκία ή εηιενζηνκία, ζπρλά επεηζφδηα εθθνιπσκαηίηηδαο, θιεγκνλψδε ή ηζραηκηθή λφζν ηνπ εληέξνπ, κεγάια πνιπθπζηηθά λεθξά ή άιιεο θαηαζηάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ θνηιηαθνχ ηνηρψκαηνο, ηεο θνηιηαθήο επηθάλεηαο ή ηεο ελδνθνηιηαθήο θνηιφηεηαο θαη 2) άιιεο θαηαζηάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξφζθαηεο αληηθαηάζηαζεο ανξηηθνχ κνζρεχκαηνο θαη ηεο ζνβαξήο πλεπκνληθήο λφζνπ. Ζ ηλψδεο ζθιήξπλζε ηνπ πεξηηφλαηνπ (EPS) ζεσξείηαη κηα γλσζηή, ζπάληα επηπινθή ηεο ζεξαπείαο πεξηηνλατθήο θάζαξζεο. Ζ EPS έρεη αλαθεξζεί ζε αζζελείο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ δηαιχκαηα πεξηηνλατθήο θάζαξζεο, θαζψο θαη ζε νξηζκέλνπο αζζελείο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ EXTRANEAL ζην πιαίζην ηεο ζεξαπείαο πεξηηνλατθήο θάζαξζεο. πάληα έρνπλ αλαθεξζεί πεξηπηψζεηο ρξήζεο ηνπ EXTRANEAL κε κνηξαία έθβαζε. Οη αζζελείο κε θαηαζηάζεηο πνπ είλαη γλσζηφ φηη απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν γαιαθηηθήο νμέσζεο [π.ρ. νμεία λεθξηθή αλεπάξθεηα, ελδνγελή δηαηαξαρή κεηαβνιηζκνχ, ζεξαπεία κε θαξκαθεπηηθέο νπζίεο φπσο ε κεηθνξκίλε θαη νη λνπθιενζηδηθνί/λνπθιενηηδηθνί αλαζηνιείο ηεο αληίζηξνθεο κεηαγξαθάζεο (NRTIs)] ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη γηα εκθάληζε γαιαθηηθήο νμέσζεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε δηαιχκαηα πεξηηνλατθήο θάζαξζεο πνπ πεξηέρνπλ γαιαθηηθά. Καηά ηε ζπληαγνγξάθεζε ηνπ δηαιχκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί αηνκηθά, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε δπλεηηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ απηήο ηεο ζεξαπείαο θάζαξζεο θαη ηεο ζεξαπείαο πνπ ζρεηίδεηαη κε άιιεο ππάξρνπζεο λφζνπο. Σα επίπεδα θαιίνπ ζην πιάζκα ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη πξνζεθηηθά ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ ζεξαπεία κε θαξδηαθέο γιπθνζίδεο. Πεξηηνλατθέο αληηδξάζεηο, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θνηιηαθφ άιγνο, ζνιφ εμεξρφκελν δηάιπκα κε ή ρσξίο βαθηήξηα (άζεπηε πεξηηνλίηηδα) έρνπλ ζπλδεζεί κε ην Extraneal (βιέπε παξάγξαθν 4.8). ε πεξίπησζε πεξηηνλατθψλ αληηδξάζεσλ, ν αζζελήο ζα πξέπεη λα θξαηήζεη ην ζάθν κε ην παξνρεηεπφκελν πγξφ Icodextrin, λα θαηαγξάςεη ηνλ αξηζκφ ηεο παξηίδαο θαη λα έξζεη ζε επαθή κε ηελ ηαηξηθή νκάδα, ψζηε λα γίλεη αλάιπζε ηνπ παξνρεηεπφκελνπ πγξνχ ηνπ ζάθνπ. Σν παξνρεηεπφκελν πγξφ ζα πξέπεη λα ειεγρζεί γηα ηελ παξνπζία ηλψδνπο ή ζνιεξφηεηαο, πνπ κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ παξνπζία ινηκψμεσο ή άζεπηεο πεξηηνλίηηδαο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα δεηεζεί απφ ηνλ αζζελή λα ελεκεξψζεη ην γηαηξφ ηνπ θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαηάιιεια κηθξνβηνινγηθά δείγκαηα. Ζ έλαξμε αληηβηνηηθήο αγσγήο ζα πξέπεη λα απνηειεί θιηληθή απφθαζε, βαζηζκέλε ζηελ ππνςία γηα χπαξμε ή κε ινηκψμεσο. Δάλ έρνπλ απνθιεηζζεί άιιεο πηζαλέο αηηίεο γηα ηε ζνιεξφηεηα ηνπ πγξνχ, ζα πξέπεη λα δηαθνπεί ε ρνξήγεζε Extraneal θαη λα αμηνινγεζνχλ ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο δηαθνπήο. Δάλ κεηά ηε δηαθνπή ηεο ρνξήγεζεο Extraneal ην πγξφ γίλεη δηαπγέο, δε ζα πξέπεη λα ρνξεγεζεί μαλά Extraneal παξά κφλν θάησ απφ ζηελή παξαθνινχζεζε. Δάλ κεηά ηελ επαλαρνξήγεζε ηνπ Extraneal ην πγξφ μαλαγίλεη ζνιφ, δε ζα πξέπεη λα ζπληαγνγξαθεζεί μαλά Extraneal ζην ζπγθεθξηκέλν αζζελή. Θα πξέπεη λα μεθηλήζεη ελαιιαθηηθή ζεξαπεία πεξηηνλατθήο θάζαξζεο θάησ απφ ζηελή παξαθνινχζεζε ηνπ αζζελνχο. Δάλ πξνθχςεη πεξηηνλίηηδα, ε επηινγή θαη ε δνζνινγία ησλ αληηβηνηηθψλ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα κειεηψλ ηαπηνπνίεζεο θαη επαηζζεζίαο ησλ απνκνλσκέλσλ νξγαληζκψλ, φηαλ είλαη δπλαηφ. Πξηλ απφ ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ νξγαληζκψλ, κπνξεί λα ελδείθλπηαη ε ρνξήγεζε αληηβηνηηθψλ επξένο θάζκαηνο. πάληεο, ζνβαξέο αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο ζην Extraneal έρνπλ αλαθεξζεί φπσο ηνμηθή επηδεξκηθή λεθξφιπζε, αγγεηννίδεκα, πνιχκνξθν εξχζεκα θαη αγγεηίηηδα. Δάλ ππνπηεχεζηε Extraneal_SPC_II-044_clean 5

6 ηελ χπαξμε κηαο ζνβαξήο αληίδξαζεο, δηαθφςηε ην Extraneal θαη μεθηλήζηε ηελ θαηάιιειε ζεξαπεία φπσο ελδείθλπηαη θιηληθά. Ζ ρξήζε ηνπ Extraneal δε ζπληζηάηαη ζε παηδηά ή ζε αζζελείο κε νμεία λεθξηθή αλεπάξθεηα. Οη πξσηεΐλεο, ηα ακηλνμέα, νη πδαηνδηαιπηέο βηηακίλεο θαη άιια θάξκαθα κπνξεί λα απνιεζζνχλ θαηά ηελ πεξηηνλατθή θάζαξζε θαη κπνξεί λα ρξεηάδνληαη αλαπιήξσζε. Οη αζζελείο πξέπεη λα ειέγρνληαη πξνζεθηηθά ψζηε λα απνθεπρζεί ε ππεξπδάησζε ή ε αθπδάησζε. Απμεκέλε ππεξδηήζεζε, ηδηαίηεξα ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αθπδάησζε πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ππφηαζε θαη πηζαλφλ, λεπξνινγηθά ζπκπηψκαηα. Πξέπεη λα θξαηείηαη αθξηβέο αξρείν ηνπ ηζνδπγίνπ ησλ πγξψλ θαη λα ειέγρεηαη ην ζσκαηηθφ βάξνο ηνπ αζζελνχο. Ζ ππεξ-έγρπζε δηαιχκαηνο EXTRANEAL ζηελ πεξηηνλατθή θνηιφηεηα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί απφ θνηιηαθή δηάηαζε, αίζζεκα πξεμίκαηνο ή/θαη ιαράληαζκα. Ζ ππεξέγρπζε EXTRANEAL αληηκεησπίδεηαη απνδεζκεχνληαο ην EXTRANEAL απφ ηελ πεξηηνλατθή θνηιφηεηα κέζσ παξνρέηεπζεο ηεο πνζφηεηαο EXTRANEAL πνπ πεξηέρεη ε πεξηηνλατθή θνηιφηεηα. Όπσο θαη κε άιια πγξά πεξηηνλατθήο θάζαξζεο, ε Icodextrin ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή, κεηά απφ πξνζεθηηθή εθηίκεζε ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ θαη σθειεηψλ, ζε αζζελείο κε θαηαζηάζεηο πνπ απνθιείνπλ ηελ θαλνληθή ζξέςε, αζζελείο κε κεησκέλε αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία ή κε έιιεηςε θαιίνπ. Σα πγξά, νη αηκαηνινγηθέο θαη βηνρεκηθέο παξάκεηξνη ηνπ αίκαηνο, θαζψο θαη νη ζπγθεληξψζεηο ειεθηξνιπηψλ ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη πεξηνδηθά. Δάλ ηα επίπεδα ηνπ καγλεζίνπ ζην πιάζκα είλαη ρακειά, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνκαηηθά ζπκπιεξψκαηα καγλεζίνπ ή δηαιχκαηα πεξηηνλατθήο θάζαξζεο πνπ πεξηέρνπλ πςειφηεξε ζπγθέληξσζε καγλεζίνπ. Μείσζε ζηα επίπεδα λαηξίνπ θαη ρισξίνπ ζηνλ νξφ έρεη παξαηεξεζεί ζε νξηζκέλνπο αζζελείο. Αλ θαη νη κεηψζεηο απηέο δε ζεσξήζεθαλ ζεκαληηθέο απφ θιηληθή άπνςε, ζπληζηάηαη λα παξαθνινπζνχληαη ηα επίπεδα ειεθηξνιπηψλ ζηνλ νξφ, αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Μείσζε ζηα επίπεδα ηεο ακπιάζεο ζηνλ νξφ έρεη επίζεο ζεκεησζεί ζαλ έλα ζχλεζεο εχξεκα ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη επί καθξνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζε Πεξηηνλατθή Κάζαξζε. Ζ κείσζε απηή δελ έρεη αλαθεξζεί λα ζπλνδεχεηαη απφ θάπνηεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο. Παξ φια απηά, δελ είλαη γλσζηφ εάλ επίπεδα ακπιάζεο θάησ ηνπ θπζηνινγηθνχ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηελ αχμεζε ηεο ακπιάζεο ζηνλ νξφ, πνπ ζπλήζσο παξαηεξείηαη θαηά ηελ νμεία παγθξεαηίηηδα. Μία αχμεζε ζηελ ηηκή ηεο αιθαιηθήο θσζθαηάζεο ηνπ νξνχ θαηά πεξίπνπ 20 ΗU/L, παξαηεξήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα θιηληθψλ κειεηψλ. Τπήξμαλ κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε αχμεζε ηεο αιθαιηθήο θσζθαηάζεο ζρεηίζζεθε κε απμεκέλα SGOT επίπεδα. Extraneal_SPC_II-044_clean 6

7 4.5 Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο Γελ έρνπλ δηεμαρζεί κειέηεο αιιειεπίδξαζεο κε ην EXTRANEAL. Οη ζπγθεληξψζεηο δηαιπηψλ θαξκάθσλ ζην αίκα κπνξεί λα κεησζνχλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πεξηηνλατθήο θάζαξζεο. Δάλ ρξεηάδεηαη, πξέπεη λα δηνξζσζεί αλάινγα, ε ρνξεγνχκελε θαξκαθεπηηθή αγσγή. Ζ κέηξεζε ηεο γιπθφδεο ζην αίκα πξέπεη λα γίλεηαη κε εηδηθή γηα ηε γιπθφδε κέζνδν, ψζηε λα κε ζπλππνινγίδεηαη θαη ε καιηφδε. Οη κέζνδνη κε βάζε ηελ αθπδξνγνλάζε ηεο γιπθφδεο pyrroloquinolinequinone (GDH PQQ) ή ηελ glucose-dye-oxidoreductase δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη. Δπίζεο, ε ρξήζε κεξηθψλ κεηξεηψλ γιπθφδεο θαη ηαηληψλ ειέγρνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδνινγία ηεο αθπδξνγνλάζεο ηεο γιπθφδεο κε flavin-adenine dinucleotide (GDH-FAD) έρεη σο απνηέιεζκα ςεπδψλ απμαλνκέλσλ ελδείμεσλ γιπθφδεο ιφγσ ηεο παξνπζίαο καιηφδεο. (βι. παξάγξαθν 4.4). 4.6 Kύεζε θαη γαινπρία Μειέηεο ζε πεηξακαηφδσα γηα ηηο επηδξάζεηο ηεο Icodextrin είλαη αλεπαξθείο φζνλ αθνξά ζηηο επηδξάζεηο ζηελ αλάπηπμε ηνπ εκβξχνπ θαη ηε γαινπρία. Γελ ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα απφ ηε ρξήζε ηνπ Extraneal ζε εγθχνπο γπλαίθεο. Σν Extraneal δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο ή θαηά ηε γαινπρία, εθηφο εάλ θξίλεηαη εληειψο απαξαίηεην. ηηο γπλαίθεο κε δπλαηφηεηα θχεζεο ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη Extraneal κφλν φηαλ έρνπλ ιεθζεί θαηάιιεια κέηξα αληηζχιιεςεο. 4.7 Επηδξάζεηο ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ Οη αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζην ηειηθφ ζηάδην λεθξηθήο λφζνπ (ESRD) θαη ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία πεξηηνλατθήο θάζαξζεο ελδέρεηαη λα εκθαλίζνπλ αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο, νη νπνίεο ζα κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ ηθαλφηεηα νδήγεζεο ή ρεηξηζκνχ κεραλεκάησλ. 4.8 Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο νη νπνίεο εκθαλίζηεθαλ ζε αζζελείο πνπ ηνπο ρνξεγήζεθε Extraneal ζε θιηληθέο κειέηεο θαη απφ ηελ εκπεηξία κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ θαξκάθνπ ζηελ αγνξά, αλαθέξνληαη παξαθάησ: Οη ζρεηηδφκελεο κε ην Extraneal δεξκαηηθέο αληηδξάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εμαλζήκαηνο θαη ηνπ θλεζκνχ, είλαη γεληθά ήπηεο ή κέηξηεο φζνλ αθνξά ηε ζνβαξφηεηα. Πεξηζηαζηαθά, απηά ηα εμαλζήκαηα έρνπλ ζπζρεηηζζεί κε απνιέπηζε. ηελ πεξίπησζε εκθάληζήο ησλ θαη αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα, ην Extraneal ζα πξέπεη λα δηαθφπηεηαη, ηνπιάρηζηνλ πξνζσξηλά. Ζ ζπρλφηεηα βαζίδεηαη ζηελ παξαθάησ θιίκαθα: Πνιχ ζ ( 1/10), ζ ( 1/100-<1/10), φρη ζ ( 1/1.000-<1/100), ζπάληεο ( 1/ <1/1.000), πνιχ ζπάληεο (<1/10.000), κε γλσζηέο (δελ κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ κε βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα). Extraneal_SPC_II-044_clean 7

8 Καηεγνξία νξγάλνπ ζπζηήκαηνο (SOC) Πξνηηκώκελνο όξνο MedDRA πρλόηεηα* ΛΟΗΜΧΞΔΗ ΚΑΗ ΠΑΡΑΗΣΧΔΗ χλδξνκν γξίπεο Γνζηήλαο ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΟΤ ΑΗΜΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΛΔΜΦΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ Αλαηκία Λεπθνθπηηάξσζε Ζσζηλνθηιία Θξνκβνθπηηαξνπελία Λεπθνπελία ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΟΤ ΑΝΟΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ Αγγεηίηηδα ΤΣΖΜΑΣΟ Τπεξεπαηζζεζία** ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΟΤ ΜΔΣΑΒΟΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΘΡΔΦΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ Αθπδάησζε Τπεξνγθαηκία Τπνγιπθαηκία Τπεξλαηξηαηκία Τπεξγιπθαηκία Τπεξνγθαηκία Αλνξεμία Τπεξρισξαηκία Τπνκαγλεζηαηκία Τπνπξσηετλαηκία Τπνγιπθαηκηθφ ζνθ Γηαηαξαρή ηνπ ηζνδπγίνπ πγξψλ Με θπζηνινγηθέο ζθέςεηο Άγρνο Νεπξηθφηεηα ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΟΤ Εάιε ΝΔΤΡΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ Κεθαιαιγία Τπεξθηλεζία Παξαηζζεζία Αγεπζία Τπνγιπθαηκηθφ θψκα Αίζζεκα θαχζνπ ΟΦΘΑΛΜΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ Θνιή φξαζε ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΟΤ ΧΣΟ ΚΑΗ Δκβνή ΣΟΤ ΛΑΒΤΡΗΝΘΟΤ ΚΑΡΓΗΑΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ Καξδηαγγεηαθή δηαηαξαρή Σαρπθαξδία ΑΓΓΔΗΑΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ Τπφηαζε ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΟΤ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ, ΣΟΤ ΘΧΡΑΚΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΜΔΟΘΧΡΑΚΗΟΤ Πλεπκνληθφ νίδεκα Γχζπλνηα Βήραο Λφμπγθαο Βξνγρφζπαζκνο Extraneal_SPC_II-044_clean 8

9 ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΗΚΟΤ ΣΟΤ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΟΤ ΓΔΡΜΑΣΟ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΟΡΗΟΤ ΗΣΟΤ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΟΤ ΜΤΟΚΔΛΔΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΝΓΔΣΗΚΟΤ ΗΣΟΤ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΧΝ ΝΔΦΡΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΟΤΡΟΠΟΡΧΝ ΟΓΧΝ Κνηιηαθφ άιγνο Δηιεφο Πεξηηνλίηηδα Πεξηηνλατθφ πγξφ κε αίκα Γηάξξνηα Γαζηξηθφ έιθνο Γαζηξίηηδα Έκεηνο Γπζθνηιηφηεηα Γπζπεςία Ναπηία Ξεξνζηνκία Μεηεσξηζκφο Αζθίηεο Βνπβσληθή θνίιε Κνηιηαθή δπζθνξία Δμάλζεκα (σρξηθφ, βιαηηδψδεο, εξπζεκαηηθφ) Κλεζκφο Γεξκαηηθή Απνιέπηζε Κλίδσζε Φιπθηαηλψδεο δεξκαηίηηδα Φσξίαζε Γεξκαηηθφ έιθνο Έθδεκα Γηαηαξαρή λπρηψλ Ξεξνδεξκία Απνρξσκαηηζκφο δέξκαηνο Σνμηθή επηδεξκηθή λεθξφιπζε Πνιχκνξθν εξχζεκα Αγγεηννίδεκα Γεληθεπκέλε θλίδσζε Σνμηθφ δεξκαηηθφ εμάλζεκα Πεξηθνγρηθφ νίδεκα Γεξκαηίηηδα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο αιιεξγηθήο θαη ηεο επαθήο) Δξχζεκα Φιχθηαηλεο Πφλνο ζηα νζηά Μπτθνί ζπαζκνί Μπαιγία Πφλν ζηνλ απρέλα Αξζξαιγία Οζθπαιγία Μπνζθειεηηθφο πφλνο Πφλνο ζηα λεθξά ηεο Extraneal_SPC_II-044_clean 9

10 ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΚΑΗ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΟΓΟΤ ΥΟΡΖΓΖΖ Πεξηθεξεηαθφ νίδεκα Αηνλία Πφλνο ζην ζψξαθα Οίδεκα ζην πξφζσπν Οίδεκα Πφλνο Ππξεμία Ρίγε Αδηαζεζία Δξχζεκα ζηε ζέζε ηνπ θαζεηήξα Φιεγκνλή ζηε ζέζε ηνπ θαζεηήξα Αληίδξαζε απφ ηελ έγρπζε (πφλνο ζην ζεκείν ηεο έγρπζεο, πφλνο ζην ζεκείν ηεο ελζηάιαμεο) ακηλνηξαζθεξάζεο ΔΡΔΤΝΔ Αχμεζε αιαλίλε Αχμεζε ακηλνηξαζθεξάζεο Αχμεζε αιθαιηθνχ θσζθνξηθνχ άιαηνο αίκαηνο Με θπζηνινγηθέο εμεηάζεηο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο Μείσζε βάξνπο Αχμεζε βάξνπο αζπαξηηθήο ΚΑΚΧΔΗ, ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΗ Αιιειεπίδξαζε ζπζθεπήο* ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΟΚΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΧΝ ΥΔΗΡΗΜΧΝ * Ζ ηθνδεμηξίλε επηδξά ζηηο ζπζθεπέο κέηξεζεο ηεο γιπθφδεο ηνπ αίκαηνο (βι. παξάγξαθν 4.4). ** Έρνπλ αλαθεξζεί αληηδξάζεηο ηχπνπ ππεξεπαηζζεζίαο ζε αζζελείο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Extraneal, θαζψο θαη βξνγρφζπαζκνο, ππφηαζε, εμάλζεκα, θλεζκφο θαη θλίδσζε Άιιεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ηεο πεξηηνλατθήο θάζαξζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία: κπθεηηαζηθή πεξηηνλίηηδα, βαθηεξηαθή πεξηηνλίηηδα, ινίκσμε ζηε ζέζε ηνπ θαζεηήξα, ινίκσμε ζρεηηδφκελε κε ηνλ θαζεηήξα θαη επηπινθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θαζεηήξα. Απμεκέλε ππεξδηήζεζε, ηδηαίηεξα ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αθπδάησζε, κε απνηέιεζκα ππφηαζε, δάιε θαη πηζαλψο λεπξνινγηθά ζπκπηψκαηα (βιέπε παξάγξαθν 4.4). Τπνγιπθαηκηθά επεηζφδηα ζε δηαβεηηθνχο αζζελείο (βι. παξάγξαθν 4.4). Αχμεζε ηεο αιθαιηθήο θσζθαηάζεο ηνπ νξνχ (βι. παξάγξαθν 4.4) θαη δηαηαξαρέο ειεθηξνιπηψλ (π.ρ. ππνθαιηαηκία, ππναζβεζηηαηκία θαη ππεξαζβεζηηαηκία. Πεξηηνλατθέο αληηδξάζεηο ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θνηιηαθφ άιγνο, ζνιεξφηεηα ηνπ εμεξρφκελνπ δηαιχκαηνο κε ή ρσξίο βαθηεξίδηα, άζεπηε πεξηηνλίηηδα (βιέπε παξάγξαθν 4.4). Ζ θφπσζε ζπρλά αλαθέξεηαη απζφξκεηα θαη ζηε βηβιηνγξαθία σο αλεπηζχκεηε ελέξγεηα ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία. 4.9 Τπεξδνζνινγία Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηηο επηπηψζεηο απφ ππεξβνιηθή δφζε. Δληνχηνηο, ε ζπλερήο ρνξήγεζε πεξηζζφηεξνπ ηνπ ελφο ζάθνπ Extraneal εληφο 24 σξψλ, κπνξεί λα απμήζεη ηα επίπεδα ησλ κεηαβνιηηψλ ησλ πδαηαλζξάθσλ θαη ηεο καιηφδεο ζην πιάζκα. Σα απνηειέζκαηα κηαο ηέηνηαο αχμεζεο δελ είλαη γλσζηά, αιιά κπνξεί λα παξνπζηαζηεί αχμεζε ζηελ σζκσηηθφηεηα ηνπ πιάζκαηνο. Θεξαπεία κπνξεί λα επηηεπρζεί κε πεξηηνλατθή θάζαξζε ρσξίο Icodextrin ή κε αηκνδηάιπζε. Extraneal_SPC_II-044_clean 10

11 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ Κσδηθφο ATC: B05DA 5.1 Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο Ζ Icodextrin είλαη έλα πνιπκεξέο ηεο γιπθφδεο πξνεξρφκελν απφ ην άκπιν, ην νπνίν ελεξγεί σο σζκσηηθφο παξάγνληαο φηαλ ρνξεγείηαη ελδνπεξηηνλατθά γηα ηε ζπλερή θνξεηή πεξηηνλατθή θάζαξζε. Σν δηάιπκα 7,5% είλαη ζρεδφλ ηζφηνλν κε ηνλ νξφ αιιά πξνθαιεί παξαηεηακέλε ππεξδηήζεζε γηα κηα πεξίνδν έσο θαη 12 σξψλ ζηε ΦΠΚ. Τπάξρεη κείσζε ηνπ ζεξκηδηθνχ θνξηίνπ ζε ζχγθξηζε κε ηα ππεξσζκσηηθά δηαιχκαηα γιπθφδεο. Ο φγθνο ηνπ ππεξδηεζήκαηνο πνπ παξάγεηαη είλαη ζπγθξίζηκνο κε απηφλ πνπ παξάγεηαη απφ δηάιπκα γιπθφδεο 3,86% φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ΦΠΚ. Σα επίπεδα ηεο γιπθφδεο θαη ηεο ηλζνπιίλεο ηνπ αίκαηνο δελ επεξεάδνληαη. Ζ ππεξδηήζεζε δηαηεξείηαη θαηά ηε δηάξθεηα επεηζνδίσλ πεξηηνλίηηδαο. Ζ ζπληζηψκελε δνζνινγία πεξηνξίδεηαη ζε κηα κφλν αιιαγή ζε θάζε πεξίνδν 24 σξψλ, σο κέξνο ηνπ ζεξαπεπηηθνχ ζρήκαηνο κε ΦΠΚ ή ΑΠΚ. 5.2 Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο Σα επίπεδα ησλ πνιπκεξψλ πδαηαλζξάθσλ ζην αίκα ζηαζεξνπνηνχληαη κεηά απφ 7-10 εκέξεο, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη θαζεκεξηλά γηα θάζαξζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο. Σν πνιπκεξέο πδξνιχεηαη απφ ηελ ακπιάζε ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα πνπ απνβάιινληαη κε πεξηηνλατθή θάζαξζε. Σα επίπεδα ζην πιάζκα ζηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο πνπ έρνπλ κεηξεζεί είλαη 1,8 mg/ml γηα νιηγνκεξή πνπ πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 9 κνλάδεο γιπθφδεο (G9) θαη παξαηεξείηαη αχμεζε ζηε καιηφδε ηνπ νξνχ (G2) σο 1,1 mg/ml, αιιά δελ ππάξρεη ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ σζκσηηθφηεηα ηνπ νξνχ. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην καθξχ ρξφλν παξακνλήο ηελ εκέξα ζηελ ΑΠΚ, έρνπλ κεηξεζεί επίπεδα καιηφδεο 1,4 mg/ml, αιιά ρσξίο ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ σζκσηηθφηεηα ηνπ νξνχ. Οη καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο ησλ απμεκέλσλ επηπέδσλ καιηφδεο θαη πνιπκεξνχο γιπθφδεο ζην πιάζκα είλαη άγλσζηεο, αιιά δελ ππάξρεη ιφγνο λα πξνυπνζέηνπκε φηη απηέο ζα είλαη επηβιαβείο. 5.3 Πξνθιηληθά δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα Οξεία ηοξικόηηηα Ομείεο ελδνθιέβηεο θαη ελδνπεξηηνλατθέο κειέηεο ζε πνληίθηα θαη αξνπξαίνπο δελ επέδεημαλ επηδξάζεηο, ζε δφζεηο κέρξη θαη 2000 mg/kg. Υποσπόνια ηοξικόηηηα Δλδνπεξηηνλατθή ρνξήγεζε δηαιχκαηνο Icodextrin 20% δχν θνξέο ηελ εκέξα γηα 28 εκέξεο ζε αξνπξαίνπο θαη ζθχινπο δελ έδεημε ηνμηθφηεηα νξγάλσλ-ζηφρσλ ή ηζηψλ. Ζ θχξηα επίδξαζε αθνξνχζε ζηε δπλακηθή ηνπ ηζνδπγίνπ ησλ πγξψλ. Μεηαλλαξιγόνορ και νεοπλαζμαηική δςναηόηηηα Μειέηεο in vitro θαη in vivo ζρεηηθά κε ηε κεηαιιαμηνγφλν δξάζε είραλ αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Μειέηεο θαξθηλνγέλεζεο δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλνπλ κε ην πξντφλ απηφ, αιιά νη θαξθηλνγφλεο επηδξάζεηο είλαη απίζαλεο δνζείζεο ηεο ρεκηθήο θχζεσο ηνπ κνξίνπ, ηεο απνπζίαο θαξκαθνινγηθψλ επηδξάζεσλ, ηεο απνπζίαο ηνμηθφηεηαο ζην φξγαλν ζηφρν θαη ησλ αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ κειεηψλ κεηαιιαμηνγφλνπ δξάζεο. Τοξικόηηηα ηηρ αναπαπαγωγήρ Μηα κειέηε ηνμηθφηεηαο ηεο αλαπαξαγσγήο ζε αξνπξαίνπο δελ έδεημε θακία επίδξαζε ζηε γνληκφηεηα ή ηελ αλάπηπμε ηνπ εκβξχνπ. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Extraneal_SPC_II-044_clean 11

12 6.1 Καηάινγνο εθδόρσλ Water for Injections Sodium Hydroxide ή Hydrochloric acid q.s ζην απαηηνχκελν ph 6.2 Αζπκβαηόηεηεο Κακία γλσζηή Ζ ζπκβαηφηεηα κε ηα θάξκαθα πξέπεη λα ειέγρεηαη πξηλ ηελ αλάκεημε. Δπηπιένλ, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ην ph θαη ηα άιαηα ηνπ δηαιχκαηνο. 6.3 Δηάξθεηα δσήο 2 ρξφληα Σν πξντφλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ακέζσο κεηά ηελ αθαίξεζή ηνπ απφ ηνλ επηζχιαθά ηνπ. 6.4 Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηελ θύιαμε ηνπ πξντόληνο Με θπιάζζεηε ζε ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε ησλ 4 C. Να κε ρξεζηκνπνηείηαη, εθηφο εάλ ην δηάιπκα είλαη δηαπγέο θαη ν πεξηέθηεο αλέπαθνο. 6.5 Φύζε θαη ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέθηε Πεξηέθηεο απφ εχθακπην PVC ρσξεηηθφηεηαο 1,5, 2,0 ή 2,5 ιίηξσλ. Ο ζχλδεζκνο Lineo πνπ ελδέρεηαη λα απνηειεί ηκήκα ηεο γξακκήο κεηαθνξάο Τ ηνπ δηπινχ ζάθνπ, πεξηέρεη αινηθή ησδηνχρνπ πνβηδφλεο ζε πνζνζηφ 10,5%. 1,5 L 6 ζάθνη αλά ραξηνθηβψηην Μνλφο άθνο Sy II (χλδεζκνο Luer) 1,5 L 6 ζάθνη αλά ραξηνθηβψηην Μνλφο άθνο Sy III (χλδεζκνο Spike) 1,5 L 6 ζάθνη αλά ραξηνθηβψηην Γηπιφο άθνο Sy II (χλδεζκνο Luer) 1,5 L 6 ζάθνη αλά ραξηνθηβψηην Γηπιφο άθνο Sy III (χλδεζκνο Spike) 1,5 L 6 ζάθνη αλά ραξηνθηβψηην Γηπιφο άθνο (χλδεζκνο Lineo) 2,0 L 5 ζάθνη αλά ραξηνθηβψηην Μνλφο άθνο Sy II (χλδεζκνο Luer) 2,0 L 5 ζάθνη αλά ραξηνθηβψηην Μνλφο άθνο Sy III (χλδεζκνο Spike) 2,0 L 5 ζάθνη αλά ραξηνθηβψηην Γηπιφο άθνο Sy II (χλδεζκνο Luer) 2,0 L 5 ζάθνη αλά ραξηνθηβψηην Γηπιφο άθνο Sy III (χλδεζκνο Spike) 2,0 L 5 ζάθνη αλά ραξηνθηβψηην Γηπιφο άθνο (χλδεζκνο Lineo) 2,5 L 4 ζάθνη αλά ραξηνθηβψηην Μνλφο άθνο Sy II (χλδεζκνο Luer) 2,5 L 4 ζάθνη αλά ραξηνθηβψηην Μνλφο άθνο Sy III (χλδεζκνο Spike) 2,5 L 4 ζάθνη αλά ραξηνθηβψηην Γηπιφο άθνο Sy II (χλδεζκνο Luer) 2,5 L 4 ζάθνη αλά ραξηνθηβψηην Γηπιφο άθνο Sy III (χλδεζκνο Spike) 2,5 L 4 ζάθνη αλά ραξηνθηβψηην Γηπιφο άθνο (χλδεζκνο Lineo) Μπνξεί λα κελ είλαη δηαζέζηκα φια ηα κεγέζε ζπζθεπαζίαο. 6.6 Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο απόξξηςεο Γηα ιεπηνκέξεηεο, βι. παξάγξαθν 4.2. Μηα ζεηξά αληηβηνηηθψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ: vancomycin, cephazolin, ampicillin/flucloxacillin, ceftazidime, gentamycin, amphotericin θαη ε ηλζνπιίλε δελ έρνπλ δείμεη ζηνηρεία αζπκβαηφηεηαο κε ην Extraneal. Χζηφζν, νη ακηλνγιπθνζίδεο δελ ζα πξέπεη λα αλακεηγλχνληαη κε πεληθηιίλεο ιφγσ ρεκηθήο αζπκβαηφηεηαο. Σν πξντφλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ακέζσο, κεηά απφ νπνηαδήπνηε πξνζζήθε θαξκάθνπ. Extraneal_SPC_II-044_clean 12

13 Απνξξίςηε ηπρφλ αρξεζηκνπνίεην δηάιπκα. 7. ΚΑΣΟΥΟ ΣΗ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ Baxter S.p.A. Piazzale dell Industria Roma Italy Σει: TOΠΙΚΟΙ ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΟΙ Baxter (Hellas) Δ.Π.Δ. Μεηζφβνπ Ν. Ζξάθιεην Αηηηθή ΣΖΛ.: Diophar A.E Λ. Κεθηζίαο , Υαιάλδξη - Αηηηθή ΣΖΛ.: ΑΡΙΘΜΟ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 68709/11/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΧΣΗ ΕΓΚΡΙΗ / ΑΝΑΝΕΧΗ ΣΗ ΑΔΕΙΑ Ζκεξνκελία πξψηεο έγθξηζεο: Ζκεξνκελία ηειεπηαίαο αλαλέσζεο: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΧΡΗΗ ΣΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ 25 Μαΐνπ 2012 Extraneal_SPC_II-044_clean 13

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ EXTRANEAL (Icodextrin 7,5%) Δηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σηείξν πγξφ πεξηηνλατθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H, 20mg/g + 10mg/g Κξέκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Φνπζηδηθφ νμχ 20 mg/g θαη νμηθή πδξνθνξηηδφλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal 40 Glucose 1,36% w/v / 13,6 mg/ml Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Πξηλ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Physioneal 35 Glucose 2,27% w/v / 22,7 mg/ml (Clear-Flex)

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Physioneal 35 Glucose 2,27% w/v / 22,7 mg/ml (Clear-Flex) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal 35 Glucose 2,27% w/v / 22,7 mg/ml (Clear-Flex), Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Γηάιπκα γηα αηκνδηήζεζε, αηκνθάζαξζε θαη αηκνδηαδηήζεζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ ύλζεζε Μεγάινο ζάιακνο A Υισξηνχρν αζβέζηην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EXTRANEAL (Icodextrin 7,5%) Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Στείρο υγρό περιτοναϊκής

Διαβάστε περισσότερα

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Glucose 10% /Baxter (Viaflo), Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Γιπθφδε (σο κνλνυδξηθή): 100,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Norlevo δηζθίν ησλ 1.5 mg 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ & ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη 1,5 mg ιεβνλνξγεζηξέιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κυκλοθορεί η ζυζκευαζία ηων 60 δόζεων (1 ζυζκευή) ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Oxez Turbuhaler, 9 κηθξνγξακκάξηα/δφζε, Κφληο γηα εηζπλνή 2.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fluconazole Redibag Baxter 2 mg/ml, Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ 1 ml δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RIOPAN 800 mg πόζηκε γέιε. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 θαθειίζθνο πεξηέρεη 800 mg magaldrate anhydrous. Γηα ηνλ πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Flexbumin 250 g/l, Δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τν Flexbumin 250 g/l είλαη έλα δηάιπκα πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. VIFAZOLIN (Cefazolin Sodium) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. VIFAZOLIN (Cefazolin Sodium) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ VIFAZOLIN (Cefazolin Sodium) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ VIFAZOLIN 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά Κάζε θηαιίδην πεξηέρεη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ OLICLINOMEL N4-550Δ, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2.ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ To θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δηαηίζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ CLINIMIX, διάλσμα για ενδοφλέβια έγτσζη 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σν CLINIMIX πεξηέρεηαη ζε πιαζηηθφ ζάθν δχν δηακεξηζκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σν ζηξφπη Vimpat παξέρεηαη κε δνζηκεηξηθφ θχπειιν κε βαζκνινγηθά ζεκάδηα θαη νδεγίεο ρξήζεο ζην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο.

Σν ζηξφπη Vimpat παξέρεηαη κε δνζηκεηξηθφ θχπειιν κε βαζκνινγηθά ζεκάδηα θαη νδεγίεο ρξήζεο ζην θχιιν νδεγηψλ ρξήζεο. Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο Σν Vimpat ελδείθλπηαη σο ζπκπιεξσκαηηθή αγσγή γηα ηελ ζεξαπεία επηιεπηηθψλ θξίζεσλ εζηηαθήο έλαξμεο κε ή ρσξίο δεπηεξνγελή γελίθεπζε, ζε αζζελείο κε επηιεςία ειηθίαο 16 εηψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ MULTIMEL N8-800, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σν θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δηαηίζεηαη ζε κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ R:\SPCs\CALCIORAL\spc 0002. gr mah name change. calcioral.doc Page 1 of 6 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Calcioral 500 mg καζώκελν δηζθίν 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Bactrimel (400+80) mg/5 ml amp, ππθλφ δηάιπκα γηα παξαζθεπή δηαιχκαηνο πξνο έγρπζε Bactrimel (800+160) mg, δηζθία Bactrimel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Lidaprim Επηθαιπκκέλo κε ιεπηό πκέλην δηζθίo

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Lidaprim Επηθαιπκκέλo κε ιεπηό πκέλην δηζθίo ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Lidaprim Επηθαιπκκέλo κε ιεπηό πκέλην δηζθίo 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ: Lidaprim Δπηθαιπκκέλo κε ιεπηφ πκέλην δηζθίo 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ VERMOX 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε καζψκελν δηζθίν πεξηέρεη 100 mg mebendazole. Τν πφζηκν ελαηψξεκα πεξηέρεη 20 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο Sirdalud (Tizanidine hydrochloride) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ : Sirdalud

Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο Sirdalud (Tizanidine hydrochloride) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ : Sirdalud Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο Sirdalud (Tizanidine hydrochloride) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ : Sirdalud 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά : Γξαζηηθφ ζπζηαηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ CEPROTIN 500 IUθφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Πξσηεΐλε C απφ αλζξψπηλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SΡC) TINSET (νμαηνκίδε) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ: TINSET

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SΡC) TINSET (νμαηνκίδε) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ: TINSET ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SΡC) TINSET (νμαηνκίδε) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ: TINSET 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ & ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά: Oxatomide 30mg/tab - Oxatomide:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ SYMMETREL θαςάθηα καιαθά 100 mg. 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Symmetrel 100 mg θαςάθηα καιαθά

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ SYMMETREL θαςάθηα καιαθά 100 mg. 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Symmetrel 100 mg θαςάθηα καιαθά ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ SYMMETREL θαςάθηα καιαθά 100 mg 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Symmetrel 100 mg θαςάθηα καιαθά 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Γξαζηηθή νπζία: 1-Adamantanamine

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ R:\SPCs\XEFO INJ\spc 0003. gr mah name change. xefo inj.doc Page 1 of 12 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Xefo 8 mg θφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Sodium Chloride 0,9%/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Sodium Chloride: 9,0 g/l Κάζε ml πεξηέρεη 9 mg Sodium Chloride.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Glucose 5%/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Glucose (σο monohydrate): 50,0 g/l Κάζε ml πεξηέρεη 50 mg

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ innohep 10.000 anti Xa IU/0.5ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 14.000 anti Xa IU/0.7ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 18.000

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin)

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Digoxin-Sandoz 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Η δξαζηηθή νπζία είλαη ε δηγνμίλε (digoxin). Γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vimpat 50 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Σν θάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vimpat 50 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σν θάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Φ Η Υ Α Ρ Α Κ Σ Η Ρ Ι Σ Ι Κ Χ Ν Σ Ο Τ Π Ρ Ο Ψ Ο Ν Σ Ο. 20 mg λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο πνπ αληηζηνηρεί ζε 18,85 mg ξακπεπξαδφιεο

Π Ε Ρ Ι Λ Η Φ Η Υ Α Ρ Α Κ Σ Η Ρ Ι Σ Ι Κ Χ Ν Σ Ο Τ Π Ρ Ο Ψ Ο Ν Σ Ο. 20 mg λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο πνπ αληηζηνηρεί ζε 18,85 mg ξακπεπξαδφιεο Π Ε Ρ Ι Λ Η Φ Η Υ Α Ρ Α Κ Σ Η Ρ Ι Σ Ι Κ Χ Ν Σ Ο Τ Π Ρ Ο Ψ Ο Ν Σ Ο 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ PARIET 20 mg γαζηξναλζεθηηθφ δηζθίν 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 20 mg λαηξηνχρνπ ξακπεπξαδφιεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vimpat 50 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Σν θάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κυκλοθορεί η ζυζκευαζία ηων 120 δόζεων ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 160 κηθξνγξακκάξηα/4,5 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΚΤΡΗΑ ΑΗΣΗΑ ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΟΤ ΤΠΔΡΣΑΖ Υξφληα λεθξηθή βιάβε Γηαηαξαρέο λεθξηθήο αηκάησζεο Νεθποπαπεγσςμαηική νόζορ Νεθπαγγειακή ςπέπηαζη Ιζθμική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε ζάθνο πεξηέρεη 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RINGER LΑCΣΑΣE/BAXTER (VIAFLO) (πλώλπκα: Compound Sodium Lactate Solution for Infusion Hartmann s Solution for Infusion) 2.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Nicotine 10 mg/16 ψξεο & 15 mg/16 ψξεο 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. Ολνκα ηνπ ηδηνζθεπάζκαηνο NICORETTE Inhaler 10mg 2. Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύλζεζε Νηθνηίλε, 10mg αλά κνλάδα 3. Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηα εηζπλνέο απφ ην ζηφκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO 1. Δκπνξηθή νλνκαζία ηνπ θαξκαθεπηηθνύ πξνηόληνο Heparin LEO 2. Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύλζεζε ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά: Heparin Sodium 5.000 IU/ml

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUBCUVIA 160 g/l Δλέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Αλζξώπηλε Φπζηνινγηθή Αλνζνζθαηξίλε (SC/IMIg) 1 l δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα