ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Extraneal_SPC_II-044_clean 1

2 ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ EXTRANEAL (Icodextrin 7,5%) Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ ηείξν πγξφ πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) πνπ πεξηέρεη Icodextrin σο δξαζηηθφ ζπζηαηηθφ ζε ζπγθέληξσζε 7,5% w/v ζε δηάιπκα ειεθηξνιπηψλ. Icodextrin 75 g/l Sodium Chloride 5,4 g/l Sodium (S) - Lactate 4,5 g/l Calcium Chloride 0,257 g/l Magnesium Chloride 0,051 g/l Θεσξεηηθή σζκσηηθφηεηα θαη φγθν: 284 (mosm/l) Θεσξεηηθή σζκσκνξηαθφηεηα θαηά κάδα 301 (mosm/kg) Πεξηερφκελν ειεθηξνιπηψλ ηνπ δηαιχκαηνο αλά 1000 ml: Νάηξην 133 mmol/l Αζβέζηην 1,75 mmol/l Μαγλήζην 0,25 mmol/l Υισξηνχρα 96 mmol/l Γαιαθηηθά 40 mmol/l ph = 5 έσο 6 Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ εθδφρσλ, βι. παξάγξαθν ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) Σν Extraneal είλαη έλα ζηείξν, δηαπγέο, άρξσκν δηάιπκα. 4. ΚΛΙΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 4.1 Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο Σν Extraneal ζπληζηάηαη κία θνξά εκεξεζίσο σο ππνθαηάζηαην κίαο κφλν αληαιιαγήο κε γιπθφδε σο κέξνο ηεο πλερνχο Φνξεηήο Πεξηηνλατθήο Κάζαξζεο (ΦΠΚ) ή ηεο Aπηνκαηνπνηεκέλεο Πεξηηνλατθήο Κάζαξζεο (ΑΠΚ) γηα ηε ζεξαπεία ηεο ρξφληαο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο, ηδηαίηεξα γηα ηνπο αζζελείο πνπ έρνπλ απνιέζεη ηε δπλαηφηεηα ππεξδηήζεζεο κε δηαιχκαηα γιπθφδεο, δηφηη κπνξεί λα παξαηείλεη ην ρξφλν ζε ζεξαπεία κε ΦΠΚ ζε απηνχο ηνπο αζζελείο. Extraneal_SPC_II-044_clean 2

3 4.2 Δνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο Υνξήγεζε: Σν EXTRANEAL πξννξίδεηαη κφλν γηα ελδνπεξηηνλατθή ρνξήγεζε. Όρη γηα ελδνθιέβηα έγρπζε. Σα δηαιχκαηα πεξηηνλατθήο θάζαξζεο κπνξνχλ λα ζεξκαλζνχλ ζηνλ επηζχιαθα ζηνπο 37 C ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε άλεζε ηνπ αζζελνχο. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν μεξή ζέξκαλζε (γηα παξάδεηγκα, ζεξκαληηθφ πεξίβιεκα, ζεξκαληηθή πιάθα). Σα δηαιχκαηα δελ ζα πξέπεη λα ζεξκαίλνληαη ζε λεξφ ή θνχξλν κηθξνθπκάησλ, θαζψο ππάξρεη ην ελδερφκελν ηξαπκαηηζκνχ ή δπζθνξίαο ηνπ αζζελνχο. Πξέπεη λα εθαξκφδεηαη άζεπηε ηερληθή θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο πεξηηνλατθήο θάζαξζεο. Με ρνξεγείηε εάλ ην δηάιπκα είλαη απνρξσκαηηζκέλν, ζνιφ, πεξηέρεη ζσκαηίδηα χιεο ή παξνπζηάδεη ελδείμεηο δηαξξνήο ή εάλ ηα δηαθξάγκαηα αζθαιείαο δελ είλαη αλέπαθα. Σν παξνρεηεπφκελν πγξφ πξέπεη λα ειέγρεηαη γηα ηελ πηζαλή παξνπζία ηλψδνπο ή ζνιεξφηεηαο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ππνδειψλεη ηελ χπαξμε κφιπλζεο ή άζεπηεο πεξηηνλίηηδαο (βιέπε παξάγξαθν 4.4). Γηα κία ρξήζε κφλν Γνζνινγία: Σν Extraneal ζπληζηάηαη γηα ρξήζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πην καθξάο πεξηφδνπ παξακνλήο ηνπ δηαιχκαηνο ζηελ πεξηηνλατθή θνηιφηεηα, δειαδή ζπλήζσο ηε λχρηα ζηε ΦΠΚ θαη θαηά ην καθξχ ρξφλν παξακνλήο ηελ εκέξα ζηελ ΑΠΚ. Ο ηξφπνο ζεξαπείαο, ε ζπρλφηεηα θάζαξζεο, ν φγθνο αληαιιαγήο, ε δηάξθεηα παξακνλήο θαη ε δηάξθεηα θάζαξζεο πξέπεη λα πξνηείλνληαη θαη λα επηβιέπνληαη απφ ηνλ ηαηξφ. Ενήλικερ Με ελδνπεξηηνλατθή ρνξήγεζε ε νπνία πεξηνξίδεηαη ζε κία αληαιιαγή αλά 24 ψξεο, σο κέξνο ηνπ ζεξαπεπηηθνχ ζρήκαηνο κε ΦΠΚ ή ΑΠΚ. Ο φγθνο γηα έγρπζε ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πεξίπνπ 10 έσο 20 ιεπηψλ θαη κε ξπζκφ ηνλ νπνίν ν αζζελήο αλέρεηαη θαιά. Γηα ελήιηθεο αζζελείο κε θπζηνινγηθφ κέγεζνο ζψκαηνο, ν φγθνο έγρπζεο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 2,0 l. Γηα αζζελείο κεγαιχηεξνπ βάξνπο (πάλσ απφ kg), κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί φγθνο 2,5 l. Δάλ ν φγθνο έγρπζεο πξνθαιεί δπζθνξία εμαηηίαο θνηιηαθήο ηάζεο, ηφηε ν φγθνο έγρπζεο ζα πξέπεη λα κεησζεί. Ο ζπληζηψκελνο ρξφλνο παξακνλήο είλαη κεηαμχ 6 θαη 12 σξψλ γηα ηε ΦΠΚ θαη ψξεο γηα ηελ ΑΠΚ. Ζ παξνρέηεπζε ηνπ πγξνχ γίλεηαη κε ηε βαξχηεηα ζε ξπζκφ πνπ ν αζζελήο αλέρεηαη θαιά. Ηλικιωμένοι Όπσο γηα ηνπο Δλήιηθεο. Παιδιά Γελ ζπληζηάηαη ε ρξήζε ζε παηδηά (θάησ ησλ 18 εηψλ). Extraneal_SPC_II-044_clean 3

4 4.3 Αληελδείμεηο Σν Extraneal δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε αζζελείο κε: γλσζηή αιιεξγία ζε πνιπκεξή κε βάζε ην άκπιν/ή ηθνδεμηξίλε δπζαλεμία ζηε καιηφδε ή ηζνκαιηφδε λφζν ελαπφζεζεο ηνπ γιπθνγφλνπ πξνυπάξρνπζα ζνβαξή γαιαθηηθή νμέσζε κε απνθαηαζηάζηκα κεραληθά ειαηηψκαηα πνπ απνηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή ΠΚ ή απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν ινίκσμεο Σεθκεξησκέλε απψιεηα πεξηηνλατθήο ιεηηνπξγίαο ή εθηεηακέλεο ζπκθχζεηο πνπ ππνβαζκίδνπλ ηελ πεξηηνλατθή ιεηηνπξγία 4.4 Εηδηθέο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε Οη αζζελείο κε ζαθραξψδε δηαβήηε ζπλήζσο ρξεηάδνληαη πξφζζεηε ηλζνπιίλε ψζηε λα δηαηεξεζεί ν γιπθαηκηθφο έιεγρνο θαηά ηελ Πεξηηνλατθή Κάζαξζε (ΠΚ). Ζ κεηαθνξά απφ ηε γιπθφδε σο βαζηθφ δηάιπκα ζηελ ΠΚ ζην Extraneal κπνξεί λα απαηηήζεη ηε ξχζκηζε ηεο ζπλήζνπο δφζεο ηεο ηλζνπιίλεο. Ζ ηλζνπιίλε κπνξεί λα ρνξεγείηαη ελδνπεξηηνλατθά. Ζ κέηξεζε ηεο γιπθφδεο ζην αίκα πξέπεη λα γίλεηαη κε εηδηθή γηα ηε γιπθφδε κέζνδν, ψζηε λα κε ζπλππνινγίδεηαη θαη ε καιηφδε. Οη κέζνδνη κε βάζε ηελ αθπδξνγνλάζε ηεο γιπθφδεο pyrroloquinolinequinone (GDH PQQ) ή glucose-dye-oxidoreductase (GDO), δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη. Δπίζεο, ε ρξήζε κεξηθψλ κεηξεηψλ γιπθφδεο θαη ηαηληψλ ειέγρνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδνινγία ηεο αθπδξνγνλάζεο ηεο γιπθφδεο κε flavin-adenine dinucleotide (GDH-FAD) έρεη σο απνηέιεζκα ςεπδψλ απμαλνκέλσλ ελδείμεσλ γιπθφδεο ιφγσ ηεο παξνπζίαο καιηφδεο. Θα πξέπεη λα επηθνηλσλείηε κε ηνλ (ηνπο) θαηαζθεπαζηήο(έο) ηνπ κεηξεηή θαη ησλ ηαηληψλ ειέγρνπ ψζηε λα πξνζδηνξίδεηε αλ ε ηθνδεμηξίλε ή καιηφδε πξνθαιεί παξέκβαζε ή ςεπδψο απμαλφκελα απνηειέζκαηα γιπθφδεο. Δάλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη κέζνδνη κε βάζε ηελ αθπδξνγνλάζε ηεο γιπθφδεο pyrroloquinolinequinone (GDH PQQ), GDO ή GDH-FAD, ε ρξήζε Extraneal κπνξεί λα πξνθαιέζεη ςεπδήο πςειή έλδεημε γιπθφδεο πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηε ρνξήγεζε πεξηζζφηεξεο ηλζνπιίλεο απφ ηελ απαηηνχκελε. Ζ ρνξήγεζε πεξηζζφηεξεο ηλζνπιίλεο απφ φηη απαηηείηαη έρεη πξνθαιέζεη ππνγιπθαηκία πνπ έρεη νδεγήζεη ζε απψιεηα ζπλείδεζεο, ζε θψκα, ζε λεπξνινγηθέο δεκίεο θαη ζε ζάλαην. Δπηπιένλ, ςεπδψο πςειέο κεηξήζεηο γιπθφδεο ζην αίκα ιφγσ ηεο επίδξαζεο ηεο καιηφδεο κπνξεί λα απνθξχςνπλ ηελ αιεζηλή ππνγιπθαηκία θαη λα ηελ αθήζνπλ ρσξίο αληηκεηψπηζε, κε παξφκνηεο ζπλέπεηεο. Φεπδψο πςειά επίπεδα γιπθφδεο κπνξεί λα κεηξεζνχλ έσο θαη δχν εβδνκάδεο κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο κε EXTRANEAL (ηθνδεμηξίλε) φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη κεηξεηέο θαη ηαηλίεο ειέγρνπ γιπθφδεο αίκαηνο βάζεη GDH-PQQ, GDO ή GDH-FAD. Δπεηδή ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κεηξεηέο γιπθφδεο αίκαηνο βάζεη GDH-PQQ θαη GDO ζε θιηληθφ πεξηβάιινλ, είλαη ζεκαληηθφ νη επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ θξνληίδνπλ αζζελείο πεξηηνλατθήο θάζαξζεο ρξεζηκνπνηψληαο ην EXTRANEAL (ηθνδεμηξίλε) λα ειέγρνπλ πξνζεθηηθά ηηο πιεξνθνξίεο πξντφληνο ηνπ ζπζηήκαηνο δνθηκήο γιπθφδεο ζην αίκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηαηληψλ ειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπλ εάλ ην ζχζηεκα είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε κε ην EXTRANEAL (ηθνδεμηξίλε). Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε άζθνπε ρνξήγεζε ηλζνπιίλεο, δεηήζηε απφ ηνπο αζζελείο λα εηδνπνηνχλ ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο γηα απηήλ ηελ επίδξαζε φπνηε εηζάγνληαη ζην λνζνθνκείν. Extraneal_SPC_II-044_clean 4

5 Ζ πεξηηνλατθή θάζαξζε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε πξνζνρή ζε αζζελείο ζε: 1) θαηαζηάζεηο ηεο θνηιηαθήο ρψξαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ξήμεο ηεο πεξηηνλατθήο κεκβξάλεο θαη ηνπ δηαθξάγκαηνο ιφγσ ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο, απφ ζπγγελείο αλσκαιίεο ή ηξαχκα έσο φηνπ νινθιεξσζεί ε επνχισζε, θνηιηαθνχο φγθνπο, ινηκψμεηο ηνπ θνηιηαθνχ ηνηρψκαηνο, θνίιε, πξσθηηθά ζπξίγγηα, θνινζηνκία ή εηιενζηνκία, ζπρλά επεηζφδηα εθθνιπσκαηίηηδαο, θιεγκνλψδε ή ηζραηκηθή λφζν ηνπ εληέξνπ, κεγάια πνιπθπζηηθά λεθξά ή άιιεο θαηαζηάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ θνηιηαθνχ ηνηρψκαηνο, ηεο θνηιηαθήο επηθάλεηαο ή ηεο ελδνθνηιηαθήο θνηιφηεηαο θαη 2) άιιεο θαηαζηάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξφζθαηεο αληηθαηάζηαζεο ανξηηθνχ κνζρεχκαηνο θαη ηεο ζνβαξήο πλεπκνληθήο λφζνπ. Ζ ηλψδεο ζθιήξπλζε ηνπ πεξηηφλαηνπ (EPS) ζεσξείηαη κηα γλσζηή, ζπάληα επηπινθή ηεο ζεξαπείαο πεξηηνλατθήο θάζαξζεο. Ζ EPS έρεη αλαθεξζεί ζε αζζελείο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ δηαιχκαηα πεξηηνλατθήο θάζαξζεο, θαζψο θαη ζε νξηζκέλνπο αζζελείο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ EXTRANEAL ζην πιαίζην ηεο ζεξαπείαο πεξηηνλατθήο θάζαξζεο. πάληα έρνπλ αλαθεξζεί πεξηπηψζεηο ρξήζεο ηνπ EXTRANEAL κε κνηξαία έθβαζε. Οη αζζελείο κε θαηαζηάζεηο πνπ είλαη γλσζηφ φηη απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν γαιαθηηθήο νμέσζεο [π.ρ. νμεία λεθξηθή αλεπάξθεηα, ελδνγελή δηαηαξαρή κεηαβνιηζκνχ, ζεξαπεία κε θαξκαθεπηηθέο νπζίεο φπσο ε κεηθνξκίλε θαη νη λνπθιενζηδηθνί/λνπθιενηηδηθνί αλαζηνιείο ηεο αληίζηξνθεο κεηαγξαθάζεο (NRTIs)] ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη γηα εκθάληζε γαιαθηηθήο νμέσζεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε δηαιχκαηα πεξηηνλατθήο θάζαξζεο πνπ πεξηέρνπλ γαιαθηηθά. Καηά ηε ζπληαγνγξάθεζε ηνπ δηαιχκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί αηνκηθά, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε δπλεηηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ απηήο ηεο ζεξαπείαο θάζαξζεο θαη ηεο ζεξαπείαο πνπ ζρεηίδεηαη κε άιιεο ππάξρνπζεο λφζνπο. Σα επίπεδα θαιίνπ ζην πιάζκα ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη πξνζεθηηθά ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ ζεξαπεία κε θαξδηαθέο γιπθνζίδεο. Πεξηηνλατθέο αληηδξάζεηο, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θνηιηαθφ άιγνο, ζνιφ εμεξρφκελν δηάιπκα κε ή ρσξίο βαθηήξηα (άζεπηε πεξηηνλίηηδα) έρνπλ ζπλδεζεί κε ην Extraneal (βιέπε παξάγξαθν 4.8). ε πεξίπησζε πεξηηνλατθψλ αληηδξάζεσλ, ν αζζελήο ζα πξέπεη λα θξαηήζεη ην ζάθν κε ην παξνρεηεπφκελν πγξφ Icodextrin, λα θαηαγξάςεη ηνλ αξηζκφ ηεο παξηίδαο θαη λα έξζεη ζε επαθή κε ηελ ηαηξηθή νκάδα, ψζηε λα γίλεη αλάιπζε ηνπ παξνρεηεπφκελνπ πγξνχ ηνπ ζάθνπ. Σν παξνρεηεπφκελν πγξφ ζα πξέπεη λα ειεγρζεί γηα ηελ παξνπζία ηλψδνπο ή ζνιεξφηεηαο, πνπ κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ παξνπζία ινηκψμεσο ή άζεπηεο πεξηηνλίηηδαο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα δεηεζεί απφ ηνλ αζζελή λα ελεκεξψζεη ην γηαηξφ ηνπ θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαηάιιεια κηθξνβηνινγηθά δείγκαηα. Ζ έλαξμε αληηβηνηηθήο αγσγήο ζα πξέπεη λα απνηειεί θιηληθή απφθαζε, βαζηζκέλε ζηελ ππνςία γηα χπαξμε ή κε ινηκψμεσο. Δάλ έρνπλ απνθιεηζζεί άιιεο πηζαλέο αηηίεο γηα ηε ζνιεξφηεηα ηνπ πγξνχ, ζα πξέπεη λα δηαθνπεί ε ρνξήγεζε Extraneal θαη λα αμηνινγεζνχλ ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο δηαθνπήο. Δάλ κεηά ηε δηαθνπή ηεο ρνξήγεζεο Extraneal ην πγξφ γίλεη δηαπγέο, δε ζα πξέπεη λα ρνξεγεζεί μαλά Extraneal παξά κφλν θάησ απφ ζηελή παξαθνινχζεζε. Δάλ κεηά ηελ επαλαρνξήγεζε ηνπ Extraneal ην πγξφ μαλαγίλεη ζνιφ, δε ζα πξέπεη λα ζπληαγνγξαθεζεί μαλά Extraneal ζην ζπγθεθξηκέλν αζζελή. Θα πξέπεη λα μεθηλήζεη ελαιιαθηηθή ζεξαπεία πεξηηνλατθήο θάζαξζεο θάησ απφ ζηελή παξαθνινχζεζε ηνπ αζζελνχο. Δάλ πξνθχςεη πεξηηνλίηηδα, ε επηινγή θαη ε δνζνινγία ησλ αληηβηνηηθψλ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα κειεηψλ ηαπηνπνίεζεο θαη επαηζζεζίαο ησλ απνκνλσκέλσλ νξγαληζκψλ, φηαλ είλαη δπλαηφ. Πξηλ απφ ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ νξγαληζκψλ, κπνξεί λα ελδείθλπηαη ε ρνξήγεζε αληηβηνηηθψλ επξένο θάζκαηνο. πάληεο, ζνβαξέο αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο ζην Extraneal έρνπλ αλαθεξζεί φπσο ηνμηθή επηδεξκηθή λεθξφιπζε, αγγεηννίδεκα, πνιχκνξθν εξχζεκα θαη αγγεηίηηδα. Δάλ ππνπηεχεζηε Extraneal_SPC_II-044_clean 5

6 ηελ χπαξμε κηαο ζνβαξήο αληίδξαζεο, δηαθφςηε ην Extraneal θαη μεθηλήζηε ηελ θαηάιιειε ζεξαπεία φπσο ελδείθλπηαη θιηληθά. Ζ ρξήζε ηνπ Extraneal δε ζπληζηάηαη ζε παηδηά ή ζε αζζελείο κε νμεία λεθξηθή αλεπάξθεηα. Οη πξσηεΐλεο, ηα ακηλνμέα, νη πδαηνδηαιπηέο βηηακίλεο θαη άιια θάξκαθα κπνξεί λα απνιεζζνχλ θαηά ηελ πεξηηνλατθή θάζαξζε θαη κπνξεί λα ρξεηάδνληαη αλαπιήξσζε. Οη αζζελείο πξέπεη λα ειέγρνληαη πξνζεθηηθά ψζηε λα απνθεπρζεί ε ππεξπδάησζε ή ε αθπδάησζε. Απμεκέλε ππεξδηήζεζε, ηδηαίηεξα ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αθπδάησζε πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ππφηαζε θαη πηζαλφλ, λεπξνινγηθά ζπκπηψκαηα. Πξέπεη λα θξαηείηαη αθξηβέο αξρείν ηνπ ηζνδπγίνπ ησλ πγξψλ θαη λα ειέγρεηαη ην ζσκαηηθφ βάξνο ηνπ αζζελνχο. Ζ ππεξ-έγρπζε δηαιχκαηνο EXTRANEAL ζηελ πεξηηνλατθή θνηιφηεηα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί απφ θνηιηαθή δηάηαζε, αίζζεκα πξεμίκαηνο ή/θαη ιαράληαζκα. Ζ ππεξέγρπζε EXTRANEAL αληηκεησπίδεηαη απνδεζκεχνληαο ην EXTRANEAL απφ ηελ πεξηηνλατθή θνηιφηεηα κέζσ παξνρέηεπζεο ηεο πνζφηεηαο EXTRANEAL πνπ πεξηέρεη ε πεξηηνλατθή θνηιφηεηα. Όπσο θαη κε άιια πγξά πεξηηνλατθήο θάζαξζεο, ε Icodextrin ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πξνζνρή, κεηά απφ πξνζεθηηθή εθηίκεζε ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ θαη σθειεηψλ, ζε αζζελείο κε θαηαζηάζεηο πνπ απνθιείνπλ ηελ θαλνληθή ζξέςε, αζζελείο κε κεησκέλε αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία ή κε έιιεηςε θαιίνπ. Σα πγξά, νη αηκαηνινγηθέο θαη βηνρεκηθέο παξάκεηξνη ηνπ αίκαηνο, θαζψο θαη νη ζπγθεληξψζεηο ειεθηξνιπηψλ ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη πεξηνδηθά. Δάλ ηα επίπεδα ηνπ καγλεζίνπ ζην πιάζκα είλαη ρακειά, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνκαηηθά ζπκπιεξψκαηα καγλεζίνπ ή δηαιχκαηα πεξηηνλατθήο θάζαξζεο πνπ πεξηέρνπλ πςειφηεξε ζπγθέληξσζε καγλεζίνπ. Μείσζε ζηα επίπεδα λαηξίνπ θαη ρισξίνπ ζηνλ νξφ έρεη παξαηεξεζεί ζε νξηζκέλνπο αζζελείο. Αλ θαη νη κεηψζεηο απηέο δε ζεσξήζεθαλ ζεκαληηθέο απφ θιηληθή άπνςε, ζπληζηάηαη λα παξαθνινπζνχληαη ηα επίπεδα ειεθηξνιπηψλ ζηνλ νξφ, αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Μείσζε ζηα επίπεδα ηεο ακπιάζεο ζηνλ νξφ έρεη επίζεο ζεκεησζεί ζαλ έλα ζχλεζεο εχξεκα ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη επί καθξνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζε Πεξηηνλατθή Κάζαξζε. Ζ κείσζε απηή δελ έρεη αλαθεξζεί λα ζπλνδεχεηαη απφ θάπνηεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο. Παξ φια απηά, δελ είλαη γλσζηφ εάλ επίπεδα ακπιάζεο θάησ ηνπ θπζηνινγηθνχ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηελ αχμεζε ηεο ακπιάζεο ζηνλ νξφ, πνπ ζπλήζσο παξαηεξείηαη θαηά ηελ νμεία παγθξεαηίηηδα. Μία αχμεζε ζηελ ηηκή ηεο αιθαιηθήο θσζθαηάζεο ηνπ νξνχ θαηά πεξίπνπ 20 ΗU/L, παξαηεξήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα θιηληθψλ κειεηψλ. Τπήξμαλ κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε αχμεζε ηεο αιθαιηθήο θσζθαηάζεο ζρεηίζζεθε κε απμεκέλα SGOT επίπεδα. Extraneal_SPC_II-044_clean 6

7 4.5 Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο Γελ έρνπλ δηεμαρζεί κειέηεο αιιειεπίδξαζεο κε ην EXTRANEAL. Οη ζπγθεληξψζεηο δηαιπηψλ θαξκάθσλ ζην αίκα κπνξεί λα κεησζνχλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πεξηηνλατθήο θάζαξζεο. Δάλ ρξεηάδεηαη, πξέπεη λα δηνξζσζεί αλάινγα, ε ρνξεγνχκελε θαξκαθεπηηθή αγσγή. Ζ κέηξεζε ηεο γιπθφδεο ζην αίκα πξέπεη λα γίλεηαη κε εηδηθή γηα ηε γιπθφδε κέζνδν, ψζηε λα κε ζπλππνινγίδεηαη θαη ε καιηφδε. Οη κέζνδνη κε βάζε ηελ αθπδξνγνλάζε ηεο γιπθφδεο pyrroloquinolinequinone (GDH PQQ) ή ηελ glucose-dye-oxidoreductase δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη. Δπίζεο, ε ρξήζε κεξηθψλ κεηξεηψλ γιπθφδεο θαη ηαηληψλ ειέγρνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδνινγία ηεο αθπδξνγνλάζεο ηεο γιπθφδεο κε flavin-adenine dinucleotide (GDH-FAD) έρεη σο απνηέιεζκα ςεπδψλ απμαλνκέλσλ ελδείμεσλ γιπθφδεο ιφγσ ηεο παξνπζίαο καιηφδεο. (βι. παξάγξαθν 4.4). 4.6 Kύεζε θαη γαινπρία Μειέηεο ζε πεηξακαηφδσα γηα ηηο επηδξάζεηο ηεο Icodextrin είλαη αλεπαξθείο φζνλ αθνξά ζηηο επηδξάζεηο ζηελ αλάπηπμε ηνπ εκβξχνπ θαη ηε γαινπρία. Γελ ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα απφ ηε ρξήζε ηνπ Extraneal ζε εγθχνπο γπλαίθεο. Σν Extraneal δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο ή θαηά ηε γαινπρία, εθηφο εάλ θξίλεηαη εληειψο απαξαίηεην. ηηο γπλαίθεο κε δπλαηφηεηα θχεζεο ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη Extraneal κφλν φηαλ έρνπλ ιεθζεί θαηάιιεια κέηξα αληηζχιιεςεο. 4.7 Επηδξάζεηο ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ Οη αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζην ηειηθφ ζηάδην λεθξηθήο λφζνπ (ESRD) θαη ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία πεξηηνλατθήο θάζαξζεο ελδέρεηαη λα εκθαλίζνπλ αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο, νη νπνίεο ζα κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ ηθαλφηεηα νδήγεζεο ή ρεηξηζκνχ κεραλεκάησλ. 4.8 Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο νη νπνίεο εκθαλίζηεθαλ ζε αζζελείο πνπ ηνπο ρνξεγήζεθε Extraneal ζε θιηληθέο κειέηεο θαη απφ ηελ εκπεηξία κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ θαξκάθνπ ζηελ αγνξά, αλαθέξνληαη παξαθάησ: Οη ζρεηηδφκελεο κε ην Extraneal δεξκαηηθέο αληηδξάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εμαλζήκαηνο θαη ηνπ θλεζκνχ, είλαη γεληθά ήπηεο ή κέηξηεο φζνλ αθνξά ηε ζνβαξφηεηα. Πεξηζηαζηαθά, απηά ηα εμαλζήκαηα έρνπλ ζπζρεηηζζεί κε απνιέπηζε. ηελ πεξίπησζε εκθάληζήο ησλ θαη αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα, ην Extraneal ζα πξέπεη λα δηαθφπηεηαη, ηνπιάρηζηνλ πξνζσξηλά. Ζ ζπρλφηεηα βαζίδεηαη ζηελ παξαθάησ θιίκαθα: Πνιχ ζ ( 1/10), ζ ( 1/100-<1/10), φρη ζ ( 1/1.000-<1/100), ζπάληεο ( 1/ <1/1.000), πνιχ ζπάληεο (<1/10.000), κε γλσζηέο (δελ κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ κε βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα). Extraneal_SPC_II-044_clean 7

8 Καηεγνξία νξγάλνπ ζπζηήκαηνο (SOC) Πξνηηκώκελνο όξνο MedDRA πρλόηεηα* ΛΟΗΜΧΞΔΗ ΚΑΗ ΠΑΡΑΗΣΧΔΗ χλδξνκν γξίπεο Γνζηήλαο ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΟΤ ΑΗΜΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΛΔΜΦΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ Αλαηκία Λεπθνθπηηάξσζε Ζσζηλνθηιία Θξνκβνθπηηαξνπελία Λεπθνπελία ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΟΤ ΑΝΟΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ Αγγεηίηηδα ΤΣΖΜΑΣΟ Τπεξεπαηζζεζία** ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΟΤ ΜΔΣΑΒΟΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΘΡΔΦΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ Αθπδάησζε Τπεξνγθαηκία Τπνγιπθαηκία Τπεξλαηξηαηκία Τπεξγιπθαηκία Τπεξνγθαηκία Αλνξεμία Τπεξρισξαηκία Τπνκαγλεζηαηκία Τπνπξσηετλαηκία Τπνγιπθαηκηθφ ζνθ Γηαηαξαρή ηνπ ηζνδπγίνπ πγξψλ Με θπζηνινγηθέο ζθέςεηο Άγρνο Νεπξηθφηεηα ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΟΤ Εάιε ΝΔΤΡΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ Κεθαιαιγία Τπεξθηλεζία Παξαηζζεζία Αγεπζία Τπνγιπθαηκηθφ θψκα Αίζζεκα θαχζνπ ΟΦΘΑΛΜΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ Θνιή φξαζε ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΟΤ ΧΣΟ ΚΑΗ Δκβνή ΣΟΤ ΛΑΒΤΡΗΝΘΟΤ ΚΑΡΓΗΑΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ Καξδηαγγεηαθή δηαηαξαρή Σαρπθαξδία ΑΓΓΔΗΑΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ Τπφηαζε ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΟΤ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ, ΣΟΤ ΘΧΡΑΚΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΜΔΟΘΧΡΑΚΗΟΤ Πλεπκνληθφ νίδεκα Γχζπλνηα Βήραο Λφμπγθαο Βξνγρφζπαζκνο Extraneal_SPC_II-044_clean 8

9 ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΗΚΟΤ ΣΟΤ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΟΤ ΓΔΡΜΑΣΟ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΟΡΗΟΤ ΗΣΟΤ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΟΤ ΜΤΟΚΔΛΔΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΝΓΔΣΗΚΟΤ ΗΣΟΤ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΧΝ ΝΔΦΡΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΟΤΡΟΠΟΡΧΝ ΟΓΧΝ Κνηιηαθφ άιγνο Δηιεφο Πεξηηνλίηηδα Πεξηηνλατθφ πγξφ κε αίκα Γηάξξνηα Γαζηξηθφ έιθνο Γαζηξίηηδα Έκεηνο Γπζθνηιηφηεηα Γπζπεςία Ναπηία Ξεξνζηνκία Μεηεσξηζκφο Αζθίηεο Βνπβσληθή θνίιε Κνηιηαθή δπζθνξία Δμάλζεκα (σρξηθφ, βιαηηδψδεο, εξπζεκαηηθφ) Κλεζκφο Γεξκαηηθή Απνιέπηζε Κλίδσζε Φιπθηαηλψδεο δεξκαηίηηδα Φσξίαζε Γεξκαηηθφ έιθνο Έθδεκα Γηαηαξαρή λπρηψλ Ξεξνδεξκία Απνρξσκαηηζκφο δέξκαηνο Σνμηθή επηδεξκηθή λεθξφιπζε Πνιχκνξθν εξχζεκα Αγγεηννίδεκα Γεληθεπκέλε θλίδσζε Σνμηθφ δεξκαηηθφ εμάλζεκα Πεξηθνγρηθφ νίδεκα Γεξκαηίηηδα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο αιιεξγηθήο θαη ηεο επαθήο) Δξχζεκα Φιχθηαηλεο Πφλνο ζηα νζηά Μπτθνί ζπαζκνί Μπαιγία Πφλν ζηνλ απρέλα Αξζξαιγία Οζθπαιγία Μπνζθειεηηθφο πφλνο Πφλνο ζηα λεθξά ηεο Extraneal_SPC_II-044_clean 9

10 ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΚΑΗ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΟΓΟΤ ΥΟΡΖΓΖΖ Πεξηθεξεηαθφ νίδεκα Αηνλία Πφλνο ζην ζψξαθα Οίδεκα ζην πξφζσπν Οίδεκα Πφλνο Ππξεμία Ρίγε Αδηαζεζία Δξχζεκα ζηε ζέζε ηνπ θαζεηήξα Φιεγκνλή ζηε ζέζε ηνπ θαζεηήξα Αληίδξαζε απφ ηελ έγρπζε (πφλνο ζην ζεκείν ηεο έγρπζεο, πφλνο ζην ζεκείν ηεο ελζηάιαμεο) ακηλνηξαζθεξάζεο ΔΡΔΤΝΔ Αχμεζε αιαλίλε Αχμεζε ακηλνηξαζθεξάζεο Αχμεζε αιθαιηθνχ θσζθνξηθνχ άιαηνο αίκαηνο Με θπζηνινγηθέο εμεηάζεηο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο Μείσζε βάξνπο Αχμεζε βάξνπο αζπαξηηθήο ΚΑΚΧΔΗ, ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΗ Αιιειεπίδξαζε ζπζθεπήο* ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΟΚΔ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΧΝ ΥΔΗΡΗΜΧΝ * Ζ ηθνδεμηξίλε επηδξά ζηηο ζπζθεπέο κέηξεζεο ηεο γιπθφδεο ηνπ αίκαηνο (βι. παξάγξαθν 4.4). ** Έρνπλ αλαθεξζεί αληηδξάζεηο ηχπνπ ππεξεπαηζζεζίαο ζε αζζελείο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Extraneal, θαζψο θαη βξνγρφζπαζκνο, ππφηαζε, εμάλζεκα, θλεζκφο θαη θλίδσζε Άιιεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ηεο πεξηηνλατθήο θάζαξζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία: κπθεηηαζηθή πεξηηνλίηηδα, βαθηεξηαθή πεξηηνλίηηδα, ινίκσμε ζηε ζέζε ηνπ θαζεηήξα, ινίκσμε ζρεηηδφκελε κε ηνλ θαζεηήξα θαη επηπινθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θαζεηήξα. Απμεκέλε ππεξδηήζεζε, ηδηαίηεξα ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αθπδάησζε, κε απνηέιεζκα ππφηαζε, δάιε θαη πηζαλψο λεπξνινγηθά ζπκπηψκαηα (βιέπε παξάγξαθν 4.4). Τπνγιπθαηκηθά επεηζφδηα ζε δηαβεηηθνχο αζζελείο (βι. παξάγξαθν 4.4). Αχμεζε ηεο αιθαιηθήο θσζθαηάζεο ηνπ νξνχ (βι. παξάγξαθν 4.4) θαη δηαηαξαρέο ειεθηξνιπηψλ (π.ρ. ππνθαιηαηκία, ππναζβεζηηαηκία θαη ππεξαζβεζηηαηκία. Πεξηηνλατθέο αληηδξάζεηο ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θνηιηαθφ άιγνο, ζνιεξφηεηα ηνπ εμεξρφκελνπ δηαιχκαηνο κε ή ρσξίο βαθηεξίδηα, άζεπηε πεξηηνλίηηδα (βιέπε παξάγξαθν 4.4). Ζ θφπσζε ζπρλά αλαθέξεηαη απζφξκεηα θαη ζηε βηβιηνγξαθία σο αλεπηζχκεηε ελέξγεηα ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία. 4.9 Τπεξδνζνινγία Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηηο επηπηψζεηο απφ ππεξβνιηθή δφζε. Δληνχηνηο, ε ζπλερήο ρνξήγεζε πεξηζζφηεξνπ ηνπ ελφο ζάθνπ Extraneal εληφο 24 σξψλ, κπνξεί λα απμήζεη ηα επίπεδα ησλ κεηαβνιηηψλ ησλ πδαηαλζξάθσλ θαη ηεο καιηφδεο ζην πιάζκα. Σα απνηειέζκαηα κηαο ηέηνηαο αχμεζεο δελ είλαη γλσζηά, αιιά κπνξεί λα παξνπζηαζηεί αχμεζε ζηελ σζκσηηθφηεηα ηνπ πιάζκαηνο. Θεξαπεία κπνξεί λα επηηεπρζεί κε πεξηηνλατθή θάζαξζε ρσξίο Icodextrin ή κε αηκνδηάιπζε. Extraneal_SPC_II-044_clean 10

11 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ Κσδηθφο ATC: B05DA 5.1 Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο Ζ Icodextrin είλαη έλα πνιπκεξέο ηεο γιπθφδεο πξνεξρφκελν απφ ην άκπιν, ην νπνίν ελεξγεί σο σζκσηηθφο παξάγνληαο φηαλ ρνξεγείηαη ελδνπεξηηνλατθά γηα ηε ζπλερή θνξεηή πεξηηνλατθή θάζαξζε. Σν δηάιπκα 7,5% είλαη ζρεδφλ ηζφηνλν κε ηνλ νξφ αιιά πξνθαιεί παξαηεηακέλε ππεξδηήζεζε γηα κηα πεξίνδν έσο θαη 12 σξψλ ζηε ΦΠΚ. Τπάξρεη κείσζε ηνπ ζεξκηδηθνχ θνξηίνπ ζε ζχγθξηζε κε ηα ππεξσζκσηηθά δηαιχκαηα γιπθφδεο. Ο φγθνο ηνπ ππεξδηεζήκαηνο πνπ παξάγεηαη είλαη ζπγθξίζηκνο κε απηφλ πνπ παξάγεηαη απφ δηάιπκα γιπθφδεο 3,86% φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ΦΠΚ. Σα επίπεδα ηεο γιπθφδεο θαη ηεο ηλζνπιίλεο ηνπ αίκαηνο δελ επεξεάδνληαη. Ζ ππεξδηήζεζε δηαηεξείηαη θαηά ηε δηάξθεηα επεηζνδίσλ πεξηηνλίηηδαο. Ζ ζπληζηψκελε δνζνινγία πεξηνξίδεηαη ζε κηα κφλν αιιαγή ζε θάζε πεξίνδν 24 σξψλ, σο κέξνο ηνπ ζεξαπεπηηθνχ ζρήκαηνο κε ΦΠΚ ή ΑΠΚ. 5.2 Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο Σα επίπεδα ησλ πνιπκεξψλ πδαηαλζξάθσλ ζην αίκα ζηαζεξνπνηνχληαη κεηά απφ 7-10 εκέξεο, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη θαζεκεξηλά γηα θάζαξζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο. Σν πνιπκεξέο πδξνιχεηαη απφ ηελ ακπιάζε ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα πνπ απνβάιινληαη κε πεξηηνλατθή θάζαξζε. Σα επίπεδα ζην πιάζκα ζηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο πνπ έρνπλ κεηξεζεί είλαη 1,8 mg/ml γηα νιηγνκεξή πνπ πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 9 κνλάδεο γιπθφδεο (G9) θαη παξαηεξείηαη αχμεζε ζηε καιηφδε ηνπ νξνχ (G2) σο 1,1 mg/ml, αιιά δελ ππάξρεη ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ σζκσηηθφηεηα ηνπ νξνχ. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην καθξχ ρξφλν παξακνλήο ηελ εκέξα ζηελ ΑΠΚ, έρνπλ κεηξεζεί επίπεδα καιηφδεο 1,4 mg/ml, αιιά ρσξίο ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ σζκσηηθφηεηα ηνπ νξνχ. Οη καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο ησλ απμεκέλσλ επηπέδσλ καιηφδεο θαη πνιπκεξνχο γιπθφδεο ζην πιάζκα είλαη άγλσζηεο, αιιά δελ ππάξρεη ιφγνο λα πξνυπνζέηνπκε φηη απηέο ζα είλαη επηβιαβείο. 5.3 Πξνθιηληθά δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα Οξεία ηοξικόηηηα Ομείεο ελδνθιέβηεο θαη ελδνπεξηηνλατθέο κειέηεο ζε πνληίθηα θαη αξνπξαίνπο δελ επέδεημαλ επηδξάζεηο, ζε δφζεηο κέρξη θαη 2000 mg/kg. Υποσπόνια ηοξικόηηηα Δλδνπεξηηνλατθή ρνξήγεζε δηαιχκαηνο Icodextrin 20% δχν θνξέο ηελ εκέξα γηα 28 εκέξεο ζε αξνπξαίνπο θαη ζθχινπο δελ έδεημε ηνμηθφηεηα νξγάλσλ-ζηφρσλ ή ηζηψλ. Ζ θχξηα επίδξαζε αθνξνχζε ζηε δπλακηθή ηνπ ηζνδπγίνπ ησλ πγξψλ. Μεηαλλαξιγόνορ και νεοπλαζμαηική δςναηόηηηα Μειέηεο in vitro θαη in vivo ζρεηηθά κε ηε κεηαιιαμηνγφλν δξάζε είραλ αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Μειέηεο θαξθηλνγέλεζεο δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλνπλ κε ην πξντφλ απηφ, αιιά νη θαξθηλνγφλεο επηδξάζεηο είλαη απίζαλεο δνζείζεο ηεο ρεκηθήο θχζεσο ηνπ κνξίνπ, ηεο απνπζίαο θαξκαθνινγηθψλ επηδξάζεσλ, ηεο απνπζίαο ηνμηθφηεηαο ζην φξγαλν ζηφρν θαη ησλ αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ κειεηψλ κεηαιιαμηνγφλνπ δξάζεο. Τοξικόηηηα ηηρ αναπαπαγωγήρ Μηα κειέηε ηνμηθφηεηαο ηεο αλαπαξαγσγήο ζε αξνπξαίνπο δελ έδεημε θακία επίδξαζε ζηε γνληκφηεηα ή ηελ αλάπηπμε ηνπ εκβξχνπ. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Extraneal_SPC_II-044_clean 11

12 6.1 Καηάινγνο εθδόρσλ Water for Injections Sodium Hydroxide ή Hydrochloric acid q.s ζην απαηηνχκελν ph 6.2 Αζπκβαηόηεηεο Κακία γλσζηή Ζ ζπκβαηφηεηα κε ηα θάξκαθα πξέπεη λα ειέγρεηαη πξηλ ηελ αλάκεημε. Δπηπιένλ, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ην ph θαη ηα άιαηα ηνπ δηαιχκαηνο. 6.3 Δηάξθεηα δσήο 2 ρξφληα Σν πξντφλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ακέζσο κεηά ηελ αθαίξεζή ηνπ απφ ηνλ επηζχιαθά ηνπ. 6.4 Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαηά ηελ θύιαμε ηνπ πξντόληνο Με θπιάζζεηε ζε ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε ησλ 4 C. Να κε ρξεζηκνπνηείηαη, εθηφο εάλ ην δηάιπκα είλαη δηαπγέο θαη ν πεξηέθηεο αλέπαθνο. 6.5 Φύζε θαη ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέθηε Πεξηέθηεο απφ εχθακπην PVC ρσξεηηθφηεηαο 1,5, 2,0 ή 2,5 ιίηξσλ. Ο ζχλδεζκνο Lineo πνπ ελδέρεηαη λα απνηειεί ηκήκα ηεο γξακκήο κεηαθνξάο Τ ηνπ δηπινχ ζάθνπ, πεξηέρεη αινηθή ησδηνχρνπ πνβηδφλεο ζε πνζνζηφ 10,5%. 1,5 L 6 ζάθνη αλά ραξηνθηβψηην Μνλφο άθνο Sy II (χλδεζκνο Luer) 1,5 L 6 ζάθνη αλά ραξηνθηβψηην Μνλφο άθνο Sy III (χλδεζκνο Spike) 1,5 L 6 ζάθνη αλά ραξηνθηβψηην Γηπιφο άθνο Sy II (χλδεζκνο Luer) 1,5 L 6 ζάθνη αλά ραξηνθηβψηην Γηπιφο άθνο Sy III (χλδεζκνο Spike) 1,5 L 6 ζάθνη αλά ραξηνθηβψηην Γηπιφο άθνο (χλδεζκνο Lineo) 2,0 L 5 ζάθνη αλά ραξηνθηβψηην Μνλφο άθνο Sy II (χλδεζκνο Luer) 2,0 L 5 ζάθνη αλά ραξηνθηβψηην Μνλφο άθνο Sy III (χλδεζκνο Spike) 2,0 L 5 ζάθνη αλά ραξηνθηβψηην Γηπιφο άθνο Sy II (χλδεζκνο Luer) 2,0 L 5 ζάθνη αλά ραξηνθηβψηην Γηπιφο άθνο Sy III (χλδεζκνο Spike) 2,0 L 5 ζάθνη αλά ραξηνθηβψηην Γηπιφο άθνο (χλδεζκνο Lineo) 2,5 L 4 ζάθνη αλά ραξηνθηβψηην Μνλφο άθνο Sy II (χλδεζκνο Luer) 2,5 L 4 ζάθνη αλά ραξηνθηβψηην Μνλφο άθνο Sy III (χλδεζκνο Spike) 2,5 L 4 ζάθνη αλά ραξηνθηβψηην Γηπιφο άθνο Sy II (χλδεζκνο Luer) 2,5 L 4 ζάθνη αλά ραξηνθηβψηην Γηπιφο άθνο Sy III (χλδεζκνο Spike) 2,5 L 4 ζάθνη αλά ραξηνθηβψηην Γηπιφο άθνο (χλδεζκνο Lineo) Μπνξεί λα κελ είλαη δηαζέζηκα φια ηα κεγέζε ζπζθεπαζίαο. 6.6 Ιδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο απόξξηςεο Γηα ιεπηνκέξεηεο, βι. παξάγξαθν 4.2. Μηα ζεηξά αληηβηνηηθψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ: vancomycin, cephazolin, ampicillin/flucloxacillin, ceftazidime, gentamycin, amphotericin θαη ε ηλζνπιίλε δελ έρνπλ δείμεη ζηνηρεία αζπκβαηφηεηαο κε ην Extraneal. Χζηφζν, νη ακηλνγιπθνζίδεο δελ ζα πξέπεη λα αλακεηγλχνληαη κε πεληθηιίλεο ιφγσ ρεκηθήο αζπκβαηφηεηαο. Σν πξντφλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ακέζσο, κεηά απφ νπνηαδήπνηε πξνζζήθε θαξκάθνπ. Extraneal_SPC_II-044_clean 12

13 Απνξξίςηε ηπρφλ αρξεζηκνπνίεην δηάιπκα. 7. ΚΑΣΟΥΟ ΣΗ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ Baxter S.p.A. Piazzale dell Industria Roma Italy Σει: TOΠΙΚΟΙ ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΟΙ Baxter (Hellas) Δ.Π.Δ. Μεηζφβνπ Ν. Ζξάθιεην Αηηηθή ΣΖΛ.: Diophar A.E Λ. Κεθηζίαο , Υαιάλδξη - Αηηηθή ΣΖΛ.: ΑΡΙΘΜΟ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 68709/11/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΧΣΗ ΕΓΚΡΙΗ / ΑΝΑΝΕΧΗ ΣΗ ΑΔΕΙΑ Ζκεξνκελία πξψηεο έγθξηζεο: Ζκεξνκελία ηειεπηαίαο αλαλέσζεο: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΧΡΗΗ ΣΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ 25 Μαΐνπ 2012 Extraneal_SPC_II-044_clean 13

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H Κξέκα 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fucidin H, 20mg/g + 10mg/g Κξέκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Φνπζηδηθφ νμχ 20 mg/g θαη νμηθή πδξνθνξηηδφλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Physioneal 40 Glucose 1,36% w/v / 13,6 mg/ml Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Πξηλ ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Γηάιπκα γηα αηκνδηήζεζε, αηκνθάζαξζε θαη αηκνδηαδηήζεζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ ύλζεζε Μεγάινο ζάιακνο A Υισξηνχρν αζβέζηην

Διαβάστε περισσότερα

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ CLINIMIX, διάλσμα για ενδοφλέβια έγτσζη 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σν CLINIMIX πεξηέρεηαη ζε πιαζηηθφ ζάθν δχν δηακεξηζκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fluconazole Redibag Baxter 2 mg/ml, Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ 1 ml δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ OLICLINOMEL N4-550Δ, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2.ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ To θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δηαηίζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ MULTIMEL N8-800, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Σν θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δηαηίζεηαη ζε κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Bactrimel (400+80) mg/5 ml amp, ππθλφ δηάιπκα γηα παξαζθεπή δηαιχκαηνο πξνο έγρπζε Bactrimel (800+160) mg, δηζθία Bactrimel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ innohep 10.000 anti Xa IU/0.5ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 14.000 anti Xa IU/0.7ml PF.SYR. Δλέζηκν δηάιπκα innohep 18.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Glucose 5%/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Glucose (σο monohydrate): 50,0 g/l Κάζε ml πεξηέρεη 50 mg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Sodium Chloride 0,9%/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Sodium Chloride: 9,0 g/l Κάζε ml πεξηέρεη 9 mg Sodium Chloride.

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin)

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Digoxin-Sandoz 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Η δξαζηηθή νπζία είλαη ε δηγνμίλε (digoxin). Γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κυκλοθορεί η ζυζκευαζία ηων 120 δόζεων ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ, 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 160 κηθξνγξακκάξηα/4,5 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vimpat 50 mg δηζθία επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Σν θάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RINGER LΑCΣΑΣE/BAXTER (VIAFLO) (πλώλπκα: Compound Sodium Lactate Solution for Infusion Hartmann s Solution for Infusion) 2.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε ζάθνο πεξηέρεη 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Nicotine 10 mg/16 ψξεο & 15 mg/16 ψξεο 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO

Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO Πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πξνηόληνο (SPC) Heparin LEO 1. Δκπνξηθή νλνκαζία ηνπ θαξκαθεπηηθνύ πξνηόληνο Heparin LEO 2. Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζύλζεζε ζε δξαζηηθά ζπζηαηηθά: Heparin Sodium 5.000 IU/ml

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν 1.2 ύλζεζε Γξαζηηθή νπζία: Νηθνηίλε 1.3 Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν. 1.4 Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία Nicotine

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Keppra 250 mg επηθαιπκκέλα κε ιεπηφ πκέλην δηζθία. 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vaniqa 11,5% θξέκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε γξακκάξην θξέκαο πεξηέρεη 115 mg εθινξληζίλεο (σο πδξνρισξηνχρν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν εθδόρσλ, βι. παξάγξαθν 6.1.

Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν εθδόρσλ, βι. παξάγξαθν 6.1. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ CERNEVIT, Κόληο γηα ελέζηκν δηάιπκα / δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Έλα θηαιίδην (5 ml) πεξηέρεη: Retinol

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ Γηάρπηε αισπεθία: νξηζκφο Απμεκέλε απψιεηα ηξηρψλ κε ζπλνδφ αξαίσζε ηνπ ηξηρσηνχ, πνπ αθνξά κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NutropinAq 10 mg/2ml (30 IU), ελέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Έλα ml πεξηέρεη 5 mg ζσκαηξνπίλεο* Έλα θπζίγγην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία, κνξθή : BUDENOFALK, θάςνπιεο εληεξνδηαιπηέο 1.2 ύλζεζε : Δξαζηηθή νπζία Έθδνρα : Βνπδεζνλίδε : Sucrose, starch maize, lactose

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SPC) 1. ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nicorette Icemint

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SPC) 1. ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nicorette Icemint -1- ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (SPC) 1. ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nicorette Icemint 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Nicotine resinate 10 mg/tab πνπ αληηζηνηρεί ζε nicotine

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Rectogesic 4 mg/g Οξζηθή αινηθή. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τξηληηξηθή γιπθεξίλε (Glyceryl

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Οξηζκόο Ο αθραξώδεο Δηαβήηεο εηλαη κία κεηαβνιηθή πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκνο δελ παξάγεη ή δελ ρξεζηκνπνηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Σί είλαη ν πξνζηάηεο; ΠΑΘΗΔΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ Ο πξνζηάηεο είλαη έλα ζπκπαγέο φξγαλν θαη ζπγθεθξηκέλα έλαο αδέλαο, ν νπνίνο έρεη ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα θάζηαλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ProQuad θφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν ελαηψξεκα. Δκβφιην ηιαξάο, παξσηίηηδαο, εξπζξάο θαη αλεκεπινγηάο (απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΝΗΜΟΤ Γεληθεπκέλνο Σνπηθόο Γηαιείπσλ πλερήο ΠΑΘΟΥΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΝΗΜΟΤ Πξνθαιείηαη κέζσ ρεκνκεηαβηβαζηώλ κεηά από εξεζηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθφπνπινο. Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ

Αβξαάκ Γξαθφπνπινο. Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ Αβξαάκ Γξαθφπνπινο Φξηζηίλα Γξαθνπνχινπ ΑΝΓΡΗΚΖ ΤΠΟΓΟΝΗΜΟΣΖΣΑ 1.1 Οξηζκόο Ο φξνο ππνγνληκφηεηα έρεη αληηθαηαζηήζεη ηνλ άθνκςν θαη απφιπην φξν ζηεηξφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην παξειζφλ θαη αλαθέξεηαη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Δθηίκεζε ηνπ θόζηνπο ζεξαπείαο ηωλ αζζελώλ πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε:

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

12 o ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ & ΑΙΜΑΣΟ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ

12 o ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ & ΑΙΜΑΣΟ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ & ΑΙΜΑΣΟ 12 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ Ξεξηερόκελα 12.1 ΞΔΟΗΔΓΣΔΗΟΖΡΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΔΛΓΝΑΓΓΔΗΑΘΝ ΝΓΘΝ... 322 12.1.1 ΗΠΡΗΘΖ AΟΓΔΠΖ ΘΑΗ ΝΜΓΝΛΩΠΖ... 322 12.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ. Οθηώβξηνο 2013

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ. Οθηώβξηνο 2013 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Οθηώβξηνο 2013 Δηζαγσγή Ζ γξίπε είλαη κία νμεία λφζνο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία επεηδή: - Πξνιακβάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

11 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε

11 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 11 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε Ξεξηερόκελα 11.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 300 11.1.1 ΝΟΗΠΚΝΗ... 300 11.1.2 ΓΗΑΓΛΩΠΡΗΘΑ ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΡΝ ΠΑΘΣΑΟΩΓΖ ΓΗΑΒΖΡΖ... 300 11.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Απώηεξεο δηαηξνθηθέο επηπινθέο ησλ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ

Απώηεξεο δηαηξνθηθέο επηπινθέο ησλ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ Απώηεξεο δηαηξνθηθέο επηπινθέο ησλ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ α. Επεκβάζεης περηορηζηηθού ηύποσ Σηελ θαηεγνξία απηή αλήθεη ν ξπζκηδόκελνο ζηιηθνλνύρνο δαθηύιηνο ηνπ ζηνκάρνπ (Gastric Band) θαη ε θάζεηε γαζηξνπιαζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα