ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. DROLL 1 mg Ωηικέρ ζηαγόνερ, διάλςμα. ηπξνθινμαζίλε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ. DROLL 1 mg Ωηικέρ ζηαγόνερ, διάλςμα. ηπξνθινμαζίλε"

Transcript

1 ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ DROLL 1 mg Ωηικέρ ζηαγόνερ, διάλςμα ηπξνθινμαζίλε Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να σπηζιμοποιείηε αςηό ηο θάπμακο. - Φπιάμηε απηό ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο. Ίζσο ρξεηαζηεί λα ην δηαβάζεηε μαλά. - Εάλ έρεηε πεξαηηέξσ απνξίεο, ξσηήζηε ην γηαηξό ή ην - Η ζπληαγή γηα απηό ην θάξκαθν ρνξεγήζεθε γηα ζαο. Δελ πξέπεη λα δώζεηε ην θάξκαθν ζε άιινπο. Μπνξεί λα ηνπο πξνθαιέζεη βιάβε, αθόκα θαη όηαλ ηα ζπκπηώκαηά ηνπο είλαη ίδηα κε ηα δηθά ζαο. - Εάλ θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα γίλεηαη ζνβαξή, ή αλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξόλ θύιιν νδεγηώλ, παξαθαιείζζε λα ελεκεξώζεηε ην γηαηξό ή Σο παπόν θύλλο οδηγιών πεπιέσει: 1 Ση είλαη ην Droll θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηνπ 2 Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε πξνηνύ ρξεζηκνπνηήζεηε ην Droll 3 Πώο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Droll 4 Πηζαλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο 5 Πώο λα θπιάζζεηαη ην Droll 6. Λνηπέο πιεξνθνξίεο 1. ΣΘ ΕΘΝΑΘ ΣΟ DROLL ΚΑΘ ΠΟΘΑ ΕΘΝΑΘ Η ΥΡΗΗ ΣΟΤ Η δξαζηηθή νπζία ηνπ Droll είλαη ε ζηπξνθινμαζίλε, έλα αληηβηνηηθό πνπ αλήθεη ζε κία νκάδα αληηκηθξνβηαθώλ, επξύηεξα γλσζηώλ σο θηλνιόλεο. Η ζηπξνθινμαζίλε αλαζηέιιεη ηελ αλάπηπμε νξηζκέλσλ κηθξννξγαληζκώλ ππεύζπλσλ γηα ηε πξόθιεζε ινηκώμεσλ. Είλαη απνηειεζκαηηθή κόλν ζε ζπγθεθξηκέλα ζηειέρε βαθηεξηδίσλ. Σν Droll ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηνπηθή ζεξαπεία ησλ παξαθάησ βαθηεξηαθώλ ινηκώμεσλ ηνπ απηηνύ: ρξόληα κέζε ππώδε σηίηηδα θαη νμεία εμσηεξηθή σηίηηδα 2. ΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΣΕ ΠΡΘΝ ΝΑ ΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΕΣΕ ΣΟ DROLL Μην σπηζιμοποιήζεηε ηο Droll ε πεξίπησζε αιιεξγίαο (ππεξεπαηζζεζίαο) ζηε δξαζηηθή νπζία, ζε άιιεο θηλνιόλεο ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζπζηαηηθό ηνπ Droll (βι. παξάγξαθν 6). Πποζέξηε ιδιαίηεπα με ηο Droll - Εάλ παξνπζηάζεηε κηα αιιεξγηθή αληίδξαζε ζην Droll πξέπεη λα ζηακαηήζεηε ηε ζεξαπεία θαη λα ελεκεξώζεηε ηνλ γηαηξό ζαο. Αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο δε ζπκβαίλνπλ ζπρλά θαη ζνβαξέο αληηδξάζεηο ζπκβαίλνπλ ζπάληα (βι. παξάγξαθν 4 απηνύ ηνπ θύιινπ νδεγηώλ ρξήζεο). - Παξαηεηακέλε ζεξαπεία κε απηό ην θαξκαθεπηηθό πξντόλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππεξαλάπηπμε αλζεθηηθώλ νξγαληζκώλ. Ελεκεξώζηε ην γηαηξό ζαο εάλ δελ παξαηεξείηε βειηίσζε ηεο σηίηηδαο ζαο. - Εάλ έρεηε ξήμε ηπκπάλνπ (ηεο κεκβξάλεο πνπ ρσξίδεη ην εμσηεξηθό απηί από ην κέζν απηί), ην θάξκαθν κπνξεί λα εηζέιζεη ζηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα. - Εάλ ην δέξκα ζαο γίλεηαη πην επαίζζεην ζην θσο ηνπ ήιηνπ ή ζηηο ππεξηώδεηο αθηίλεο όηαλ παίξλεηε ζηπξνθινμαζίλε. Απνθύγεηε ηελ έθζεζε ζην δπλαηό ειηαθό θσο, ή ζηηο ηερλεηέο ππεξηώδεηο αθηίλεο όπσο ην ζνιάξηνπκ (ηερλεηό καύξηζκα). Λήτη άλλυν θαπμάκυν 1

2 Παξαθαιείζζε λα ελεκεξώζεηε ηνλ γηαηξό ή ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο εάλ παίξλεηε ή έρεηε πάξεη πξόζθαηα άιια θάξκαθα, αθόκα θαη απηά πνπ δελ ζαο έρνπλ ρνξεγεζεί κε ζπληαγή. Σν Droll δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη καδί κε άιια θάξκαθα δηα ηεο σηηθήο νδνύ (κέζσ ηνπ απηηνύ). Κύηζη και θηλαζμόρ Ζεηήζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνύ ή ηνπ θαξκαθνπνηνύ ζαο πξνηνύ πάξεηε νπνηνδήπνηε θάξκαθν. Είλαη πξνηηκόηεξν λα απνθεύγεηαη ε ρξήζε ηνπ Droll θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο. Ελεκεξώζηε ηνλ γηαηξό ζαο εάλ ζθνπεύεηε λα κείλεηε έγθπεο. Με ρξεζηκνπνηείηε ην Droll θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνύ γηαηί ε ζηπξνθινμαζίλε απεθθξίλεηαη ζην αλζξώπηλν γάια θαη κπνξεί λα είλαη επηβιαβήο γηα ην παηδί ζαο. Οδήγηζη και σειπιζμόρ μησανών Μεηαμύ ησλ αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ πνπ πεξηγξάθνληαη γηα ην θάξκαθν απηό είλαη ίιηγγνο (αίζζεκα δάιεο πνπ κπνξεί λα ζπλνδεύεηαη από αδηαζεζία, λαπηία θαη έκεην, θ.ιπ.) θαη θεθαιαιγία (βι. παξάγξαθν 4). πλεπώο, ζα πξέπεη λα ζηγνπξεπηείηε όηη γλσξίδεηε πσο αληηδξάηε κε ην Droll πξηλ νδεγήζεηε έλα όρεκα ή ρεηξηζηείηε κεραλήκαηα. Εάλ έρεηε ακθηβνιίεο, ξσηήζηε ην γηαηξό ζαο. Υπήζη ζε παιδιά Δελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο από ηε ρξήζε ηνπ Droll ζε παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ δύν εηώλ, επνκέλσο απηό ην θάξκαθν δε ζπληζηάηαη ζε απηή ηελ ειηθηαθή νκάδα. 3. ΠΩ ΝΑ ΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΕΣΕ ΣΟ DROLL Για παιδιά ηλικίαρ άνυ ηυν 2 εηών, εθήβοςρ και ενήλικερ: Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ρνξήγεζεο ηνπ Droll απζηεξά όπσο ζαο έρεη πεη ν γηαηξόο ζαο. Ο γηαηξόο ζα ζαο εμεγήζεη αθξηβώο πόζν Droll ζα ζαο δνζεί θαζώο θαη πόζν ζπρλά θαη γηα πόζν δηάζηεκα. Απηό ζα εμαξηεζεί από ην είδνο ηεο ινίκσμεο πνπ έρεηε θαη από ην πόζν ζνβαξή είλαη. Σν Droll πξέπεη λα ρνξεγείηαη κόλν δηα ηεο σηηθήο νδνύ (κέζσ ηνπ απηηνύ). Η ζπλήζεο δόζε είλαη σο αθνινύζσο: Ομεία εμσηεξηθή σηίηηδα: 1 mg (έλαο πεξηέθηεο κηαο δόζεο 0,5 ml) θάζε 12 ώξεο επί 7 εκέξεο. Χξόληα κέζε ππώδεο σηίηηδα: 1 mg (έλαο πεξηέθηεο κηαο δόζεο 0,5 ml) θάζε 12 ώξεο επί 10 εκέξεο. H δόζε γηα αζζελείο άλσ ησλ 65 εηώλ είλαη ε ίδηα. Εάλ δελ είζηε ζίγνπξνη, ξσηήζηε ην γηαηξό ή ηνλ Γηα ηε ζσζηή ρνξήγεζε, αθνινπζήζεηε ηηο παξαθάησ νδεγίεο: 1.- Απνζπάζηε έλα πεξηέθηε κηαο δόζεο από ηελ ηαηλία. 2.- Ειέγμηε όηη ν πεξηέθηεο κηαο δόζεο δελ έρεη ππνζηεί θζνξέο. 3.- Κξαηήζηε ηνλ πεξηέθηε κηαο δόζεο αλάκεζα ζην δείθηε θαη ηνλ αληίρεηξα ηνπ ελόο ρεξηνύ. Με ην δείθηε θαη ηνλ αληίρεηξα ηνπ άιινπ ρεξηνύ πεξηζηξέςηε πιήξσο δύν θνξέο ην ηκήκα ησλ πηεξπγίσλ ζην θάησ κέξνο ηνπ πεξηέθηε κηαο δόζεο. 2

3 4.- Σξαβήμηε απαιά γηα λα απνθνιιήζεηε ην ηκήκα ησλ πηεξπγίσλ. 5.- Γηα λα γίλεη ζσζηή εθαξκνγή ηνπ δηαιύκαηνο, μαπιώζηε έηζη ώζηε ην πξνζβεβιεκέλν απηί λα είλαη ζηξακκέλν πξνο ηα επάλσ. 6.- Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε ζσζηή δηείζδπζε ηνπ δηαιύκαηνο κέζα ζην απηί, θξαηήζηε ην άλσ ηκήκα ηνπ απηηνύ θαη ηξαβήμηε ην πξνο ηα πίζσ. ε απηή ηε ζέζε, αδεηάζηε ην πεξηερόκελν ηνπ πεξηέθηε κηαο δόζεο, πηέδνληάο ηνλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο. 7.- Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ δηαιύκαηνο, πηέζηε αξθεηέο θνξέο ην αλαζεθσκέλν ηκήκα ηνπ απηηνύ πνπ βξίζθεηαη αθξηβώο κπξνζηά από ηνλ έμσ αθνπζηηθό πόξν (πνπ νλνκάδεηαη «ηξάγνο») ώζηε λα δηεπθνιπλζεί ε δηείζδπζε ηνπ δηαιύκαηνο κέζα ζην απηί. 8.- Παξακείλεηε ζε απηή ηε ζέζε γηα πεξίπνπ 5 ιεπηά. 9.- Αλαζεθσζείηε θαη γείξεηε ην θεθάιη πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ απηηνύ πνπ έγηλε ε εθαξκνγή ώζηε λα απνκαθξπλζεί ην πιενλάδνλ δηάιπκα Μελ εκθξάζζεηαη ην απηί κε βακβάθη ή παξόκνην πιηθό. Εάν σπηζιμοποιήζεηε μεγαλύηεπη δόζη Droll από ηην κανονική ε πεξίπησζε ππεξδνζνινγίαο ή αθνύζηαο θαηάπνζεο, ελεκεξώζηε ηνλ γηαηξό ή ηνλ θαξκαθνπνηό ζαο. Εάν ξεσάζεηε να σπηζιμοποιήζεηε ηο Droll Μην πάπεηε διπλή δόζη για να αναπληπώζεηε ηη δόζη πος ξεσάζαηε. 3

4 Εάν ζηαμαηήζεηε να σπηζιμοποιείηε ηο Droll Είλαη ζεκαληηθό λα νινθιεξώζεηε ηελ ζεξαπεία αθόκα θαη αλ αξρίζεηε λα αηζζάλεζηε θαιύηεξα κεηά από κεξηθέο κέξεο. Εάλ ζηακαηήζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε απηό ην θάξκαθν πνιύ λσξίο, ε ινίκσμε ζαο κπνξεί λα κε ζεξαπεπηεί ηειείσο θαη ηα ζπκπηώκαηα ηεο ινίκσμεο κπνξεί λα επαλεκθαληζηνύλ ή λα επηδεηλσζνύλ. Μπνξεί επίζεο λα αλαπηύμεηε αληνρή ζην αληηβηνηηθό. Εάλ έρεηε πεξηζζόηεξεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απηνύ ηνπ πξντόληνο ξσηήζηε ην γηαηξό ή ηνλ 4. ΠΘΘΑΝΕ ΑΝΕΠΘΘΤΜΗΣΕ ΕΝΕΡΓΕΘΕ Όπσο όια ηα θάξκαθα, έηζη θαη ην Droll κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο αλ θαη δελ παξνπζηάδνληαη ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο. Εάν παποςζιάζεηε μία ζοβαπή αλλεπγική ανηίδπαζη και ζςμβεί ο,ηιδήποηε από ηα παπακάηυ, ζηαμαηήζηε αμέζυρ να παίπνεηε ζιπποθλοξαζίνη και ενημεπώζηε αμέζυρ ηον γιαηπό ζαρ: νίδεκα ησλ ρεξηώλ, ησλ πνδηώλ, ησλ αζηξαγάισλ, ηνπ πξνζώπνπ, ησλ ρεηιέσλ, ηνπ ζηόκαηνο ή ηνπ ιαηκνύ ην νπνίν κπνξεί λα πξνθαιέζεη δπζθνιία ζηελ θαηάπνζε ή ηελ αλαπλνή, εμάλζεκα ή θλεζκόο, κεγάιεο θιύθηαηλεο γεκάηεο πγξό, έιθε θαη έμειθσζε. πρλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (1 έσο 10 ρξήζηεο ζηνπο 100): αλάπηπμε κηθξνβηαθήο αληνρήο ζε απηό ην θάξκαθν ζην απηί. Ορη ζπρλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (1 έσο 10 ρξήζηεο ζηνπο 1.000): δάιε θαη θεθαιαιγία. Μπνξνύλ επίζεο λα εκθαληζηνύλ ηνπηθόο θλεζκόο, αίζζεκα θαύζνπ ή ηζνύμηκν θαη πόλνο ζηε ζέζε εθαξκνγήο. πάληεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (1 έσο 10 ρξήζηεο ζηνπο ): αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ όιν ην ζώκα. Εάλ θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα γίλεηαη ζνβαξή, ή αλ παξαηεξήζεηε θάπνηα αλεπηζύκεηε ελέξγεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζην παξόλ θύιιν νδεγηώλ, παξαθαιείζζε λα ελεκεξώζεηε ην γηαηξό ή 5. ΠΩ ΝΑ ΦΤΛΑΕΣΑΘ ΣΟ DROLL Να θπιάζζεηαη ζε κέξε πνπ δελ ην θζάλνπλ θαη δελ ην βιέπνπλ ηα παηδηά. Φπιάζζεηε ηνπο πεξηέθηεο κηαο δόζεο ζηελ αξρηθή ζπζθεπαζία γηα λα πξνζηαηεύνληαη από ην θσο. Να κε ρξεζηκνπνηείηε ην Droll κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηζήκαλζε κεηά ηε ΛΗΞΗ. Η εκεξνκελία ιήμεο είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ αλαθέξεηαη. Σα θάξκαθα δελ πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζην λεξό ηεο απνρέηεπζεο ή ζηα ζθνππίδηα. Ρσηήζηε ην θαξκαθνπνηό ζαο πώο λα πεηάμεηε ηα θάξκαθα πνπ δελ ρξεηάδνληαη πηα. Απηά ηα κέηξα ζα βνεζήζνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 6. ΛΟΘΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ Σι πεπιέσει ηο Droll - Η δξαζηηθή νπζία ηνπ Droll είλαη ε ζηπξνθινμαζίλε. Κάζε πεξηέθηεο κηαο δόζεο 0,5 ml πεξηέρεη 1 mg ζηπξνθινμαζίλεο (σο πδξνρισξηθή). - Σα άιια ζπζηαηηθά είλαη glycerol, polysorbate 20, sodium acetate, acetic acid, methylcellulose (E 461), sodium hydroxide ή hydrochloric acid θαη water for injection. Εμθάνιζη ηος Droll και πεπιεσόμενο ηηρ ζςζκεςαζίαρ 4

5 Σν Droll σηηθέο ζηαγόλεο, δηάιπκα (σηηθέο ζηαγόλεο) δηαηίζεηαη ζε πεξηέθηεο κηαο δόζεο 0,5 ml ζηείξνπ δηαιύκαηνο. Κάζε θνπηί πεξηέρεη 20 πεξηέθηεο κηαο δόζεο. Κάηοσορ αδείαρ κςκλοθοπίαρ και παπαγυγόρ Δικαιούτος και παραγωγός Laboratorios Lesvi S.L., Barcelona, Θζπαλία Υπεύθσνος κσκλοθορίας ζηην Ελλάδα και Κάηοτος Ειδικής Άδειας Κσκλοθορίας ζηην Κύπρο GALENICA, Α.Ε. Ειεπζεξίαο 4, Κεθηζηά ηει.: Αςηό ηο θαπμακεςηικό πποφόν έσει εγκπιθεί ζηα Κπάηη Μέλη ηος Εςπυπαφκού Οικονομικού Υώπος (ΕΟΥ) με ηιρ ακόλοςθερ ονομαζίερ: Γεξκαλία Ειιάδα Απζηξία Θζπαλία Panotile Cipro 1.0 mg Ohrentropfen, Lösung Droll 1,0 mg Ωηηθέο ζηαγόλεο, δηάιπκα Otanol 1.0 mg Ohrentropfen, Lösung Otosat 1.0 mg Gotas óticas en solución Σο παπόν θύλλο οδηγιών σπήζηρ εγκπίθηκε για ηελεςηαία θοπά ζηιρ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ Inuvair 100/6 κηθξνγξακκάξηα αλά ςεθαζκό, Δηάιπκα γηα εηζπλνή ππό πίεζε. Γξαζηηθέο νπζίεο: δηπξνπηνληθή Βεθινκεζαδόλε, δηπδξηθή θνπκαξηθή Φνξκνηεξόιε Γηα ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

ROTOVA Επηθαιπκκέλα κε ιεπηό πκέλην δηζθία 20, 40mg/tab Atorvastatin

ROTOVA Επηθαιπκκέλα κε ιεπηό πκέλην δηζθία 20, 40mg/tab Atorvastatin ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ROTOVA Επηθαιπκκέλα κε ιεπηό πκέλην δηζθία 20, 40mg/tab Atorvastatin Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε λα ιακβάλεηε απηό

Διαβάστε περισσότερα

Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε

Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε Prevenar 13 ελέζηκν ελαηώξεκα πδεπγκέλν πνιπζαθραξηδηθό πλεπκνληνθνθθηθό εκβόιην (13-δύλακν, πξνζξνθεκέλν) Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία

Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Zanidip 10 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία lercanidipine hydrochloride - (ιεξθαληδηπίλε πδξνρισξηθή)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vaniqa 11,5% θξέκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε γξακκάξην θξέκαο πεξηέρεη 115 mg εθινξληζίλεο (σο πδξνρισξηνχρν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1. ORIENS Διζκία ελεγσόμενηρ αποδέζμεςζηρ 10mg/TAB 1.2. ύνθεζη Δπαζηική οςζία : Mizolastine... 10 mg Έκδοσα : Ππξήλαο : Hydrogenated castor

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν 1.2 ύλζεζε Γξαζηηθή νπζία: Νηθνηίλε 1.3 Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν. 1.4 Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία Nicotine

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RINGER LΑCΣΑΣE/BAXTER (VIAFLO) (πλώλπκα: Compound Sodium Lactate Solution for Infusion Hartmann s Solution for Infusion) 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ολνκαζία, κνξθή : BUDENOFALK, θάςνπιεο εληεξνδηαιπηέο 1.2 ύλζεζε : Δξαζηηθή νπζία Έθδνρα : Βνπδεζνλίδε : Sucrose, starch maize, lactose

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν,

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή

Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο. Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή Πεξίιεςε ησλ Υαξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Πξντόληνο Rectogesic 4 mg/g Ορθική αλοιφή 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Rectogesic 4 mg/g Οξζηθή αινηθή. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Τξηληηξηθή γιπθεξίλε (Glyceryl

Διαβάστε περισσότερα

Δεηγκαηνιεςία Χνξηαθώλ Λαρλώλ (CVS)

Δεηγκαηνιεςία Χνξηαθώλ Λαρλώλ (CVS) 12 Δεηγκαηνιεςία Χνξηαθώλ Λαρλώλ (CVS) Μεηαθξαζκέλν από ηελ Καηεξίλα Πνπγνύληα θαη ηελ Μαξία Τδέηε. Ιαλνπάξηνο 2009 Τξνπνπνηήζεθε από θπιιάδηα πνπ εθδόζεθαλ από ηα λνζνθνκεία Guy s θαη St Thomas ζην Λνλδίλν,

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν εθδόρσλ, βι. παξάγξαθν 6.1.

Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν εθδόρσλ, βι. παξάγξαθν 6.1. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ CERNEVIT, Κόληο γηα ελέζηκν δηάιπκα / δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Έλα θηαιίδην (5 ml) πεξηέρεη: Retinol

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Forthyron δηζθίν ησλ 400 κg. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Δξαζηηθό ζπζηαηηθό: Λεβνζπξνμίλε λαηξηνύρνο 400 µg αλά δηζθίν, πνπ ηζνδπλακνύλ κε 388 κg ιεβνζπξνμίλεο.

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο.

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Ο θαζεηήξαο κπνξεί λα θάλεη δηαθνξά ζηελ πγεία ζαο θαη ζηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ζαο. Καηαλννύκε όηη απηό κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco 12L and 20L Low Energy Dehumidifiers Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θξαηήζηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Fluconazole Redibag Baxter 2 mg/ml, Γηάιπκα γηα Δλδνθιέβηα Έγρπζε 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ 1 ml δηάιπκα γηα ελδνθιέβηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. EΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ NICORETTE Clear Patch 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Ε ΔΡΑΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Nicotine 10 mg/16 ψξεο & 15 mg/16 ψξεο 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΕΥΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα