ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-5-2012"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 276 ΘΕΜΑ:. Καθορισμός όρων και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια των αναλωσίμων Κυνοκομείου. Στη Λάρισα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα µ.µ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Σπυρίδωνα Μπαρµπούτη, που ορίστηκε µε την µε αριθµ.1/2011 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Σπυρίδων Μπαρµπούτης ως Προέδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Πρασσάς Αναστάσιος, 4) Σαμουρέλης Κων/νος, 5) Ιωακειμίδου-Παπαγεωργίου Μεταξωτή και 6) Καφφές Θεόδωρος. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Καθορισμός όρων και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια των αναλωσίμων Κυνοκομείου και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/ Τις 92/2012 και 214/2012 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης. 3. Την με αριθμ. πρωτ / εισήγηση της Δ/νσης Πρασίνου, Τμήμα Υποστήριξης και Προγραμματισμού, η οποία έχει ως εξής: Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την απόφαση Δημάρχου με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 4. Την με αριθμ. 41/12 Απόφαση Δημάρχου που αφορά τον Καθορισμό Όρων και την Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για τον πρόχειρο Διαγωνισμό της Δ/νσης Πρασίνου με κριτήριο την συμφερότερη τιμή ανά ομάδα, για την προμήθεια Αναλώσιμων Κυνοκομείου και η οποία έχει ως εξής: Έχοντας υπόψη: 1. Τον Νόμο 2286/95 <Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων> 2. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 11389/93, <Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.> 3. Τον Νόμο 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) 4. Την 1/ απόφαση Δημάρχου, περί ορισμού Αντιδημάρχων και κατανομής αρμοδιοτήτων για το έτος Την πίστωση ποσού σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2012 για την <ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ> με τις 92/ και 214/ Την 45/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία συγκροτήθηκαν οι επιτροπές διαγωνισμού και αξιολόγησης έτους Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας μικρότερη των χωρίς Φ.Π.Α. 8. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων ειδών. 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Σελίδα 1 από 12

2 Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο την συμφερότερη τιμή ανά ομάδα, για την προμήθεια των Αναλωσίμων Κυνοκομείου προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,18 με Φ.Π.Α. με τους εξής όρους: 1. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στην Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων (Γιάγκου 1 Νεάπολη) την Δευτέρα 11/06/2012, ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα 11:00 έως 11:30 π.μ. Σε περίπτωση απεργίας ή άλλου κωλύματος ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 18/6/2012 την ίδια ώρα. Θα ακολουθήσει αποσφράγιση προσφορών, από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας για έλεγχο των δικαιολογητικών-τεχνικών προδιαγραφών. Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί μετά από έγγραφη ειδοποίηση όπου θα ορίζεται η ημέρα και η ώρα. Θα συμμετέχουν οι προμηθευτές των οποίων τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι αυτά που προβλέπονται και οι εγγυητικές επιστολές έχουν βρεθεί έγκυρες. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων θα εγκρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. 2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και συνεταιρισμοί. 3. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην Επιτροπή, η οποία θα αφορά είτε και τις δύο ομάδες ειδών είτε μόνο τη μια από αυτές. Η γραπτή προσφορά θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή πιστωτικού ιδρύματος ή άλλου νομικού προσώπου ύψους 5% επί του προϋπολογισμού, ήτοι 848,66 εφόσον λάβει και στις δύο ομάδες μέρος ή ανά ομάδα. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ύψους 10% του συμβατικού ποσού χωρίς Φ.Π.Α. 4. Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (ΦΕ 4%, ΤΕΑΔΥ 1,5%,ΤΠΔΥ 0,5%, ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,25%, ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ 0,30%), πλην του Φ.Π.Α., που βαρύνει το Δήμο. 5. Μαζί με την προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. β. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει αν τελούν ή όχι υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης αν τελούν ή όχι υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. δ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει αν έχουν ή όχι καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. ε. Πιστοποιητικό του βιοτεχνικού ή εμπορικού ή βιομηχανικού οικείου επιμελητηρίου περί εγγραφής του σ αυτό, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ3 Ν.2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκούν νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. ζ. Οι προμηθευτές που θα δώσουν προσφορά για τα κτηνιατρικά φάρμακα θα πρέπει να καταθέσουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων. η. Η προσφορά θα συμπληρώνεται στο έντυπο <προϋπολογισμός δαπάνης> της Διεύθυνσης Πρασίνου και θα κατατίθεται. Ο Δήμος επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε από τα Σελίδα 2 από 12

3 δικαιολογητικά που αναφέρονται στο αρ. 7 και 9 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ, εφόσον το κρίνει αναγκαίο. θ. Όσον αφορά τις ανώνυμες εταιρίες ή τους συνεταιρισμούς, ο εκπρόσωπος που θα καταθέσει την προσφορά για λογαριασμό τους, εκτός της ταυτότητας του θα προσκομίσει πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή του Συνεταιρισμού, όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτής-αυτού, στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρίας ή του συνεταιρισμού, για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. (Οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο). Σε κάθε άλλη περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι παρίστανται αυτοπροσώπως με την επίδειξη της ταυτότητάς των. 6. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και που θα επισυναφθεί και στη σύμβαση. 7. Η τιμή της προσφοράς θα είναι σε ΕΥΡΩ, για παράδοση του είδους ελεύθερου σε χώρο που θα ορίσει η επιτροπή παραλαβής της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου. Η τιμή πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και περιλαμβάνει τις κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. χωριστά δε θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, χωρίς όρους αναπροσαρμογής, άλλως θα απορριφθεί ως απαράδεκτη. Οι προσφορές δεσμεύουν τους προμηθευτές για εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 7.1 Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. Ο αριθμός της διακήρυξης. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία του αποστολέα. 7.2 στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Τα τεχνικά, στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Προκειμένου για τα κτηνιατρικά φάρμακα θα πρέπει να προσκομισθούν οι συσκευασίες ή τα εσώκλειστα φυλλάδια των σκευασμάτων που περιέχουν τις αντίστοιχες δραστικές ουσίες που αναφέρονται, όπου θα αναγράφεται ο αριθμός της άδειας κυκλοφορίας του σκευάσματος. Επιθυμητή θα είναι η προσκόμιση προσπέκτους στην ελληνική γλώσσα. Για την κατηγορία των αναλωσίμων πρέπει να προσκομισθούν δείγματα ή προσπέκτους στην ελληνική γλώσσα. Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 7.3 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 7.4 Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά Σελίδα 3 από 12

4 κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινώνεται με έγγραφη ειδοποίηση, Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 7.5 Επισημαίνεται ότι: Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 2.1. Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν και κατά της νομιμότητας της διενέργειάς του επιτρέπεται προσφυγή Η προσφυγή υποβάλλεται εγγράφως στην αρμόδια για τη διενέργεια διαγωνισμού Υπηρεσία ως εξής: Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της Διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προμήθειας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Κατά της νομιμότητας διενέργειας και της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η προσφυγή κατά της συμμετοχής προμηθευτών σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ αυτήν κατά του οποίου στρέφεται Στην περίπτωση 2.2. δικαίωμα υποβολής προσφυγής έχουν μόνο οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό Στην περίπτωση 2.1. της προηγούμενης παραγράφου η προσφυγή εξετάζεται από τη αρμόδια για τη διενέργεια διαγωνισμού επιτροπή, η οποία εκδίδει την απόφασή της το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ της διενέργειας του διαγωνισμού και το παραπέμπει στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσφυγές που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές Κατά της αποφάσεως κατακύρωσης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στην επιτροπή του αρ. 7 Ν. 2839/00 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 3.ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο Δημοτικό φυτώριο ή σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. Τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν τον προμηθευτή και οι ποσότητες των υλικών μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 4.1 Το υπό προμήθεια είδος θα πρέπει να παραδίδεται εντός δέκα ημερών από την παραγγελία της Υπηρεσίας. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι του ¼ αυτού με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. (Άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ). Σελίδα 4 από 12

5 4.2 Επισημαίνεται ότι μετά την λήξη της παραπάνω παράτασης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου. 4.3 Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. 5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριμελή επιτροπή, όπως ορίζει το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 6. ΤΙΜΕΣ 6.1 Η τιμή της προσφοράς θα είναι σε ΕΥΡΩ, για παράδοση του είδους σε χώρο που θα ορίσει η επιτροπή παραλαβής του Δήμου. Η τιμή πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και περιλαμβάνει τις κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. χωριστά δε θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, χωρίς όρους αναπροσαρμογής, άλλως θα απορριφθεί ως απαράδεκτη. Οι προσφορές δεσμεύουν τους προμηθευτές για εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 7. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 7.1 Η κατακύρωση της προμήθειας, θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη συμφερότερη τιμή ανά ομάδα και εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης. 7.2 Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετά από εισήγηση γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. 7.3 Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ανακοινώνεται στον προμηθευτή στον οποίο γίνεται η κατακύρωση της προμήθειας, ο οποίος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση. 7.4 Η πληρωμή της συμβατικής αξίας των αγαθών θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 8. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Περίληψη της παρούσης θα δημοσιευθεί σε τοπική εφημερίδα και τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ή τους μειοδότες. Επίσης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ Σελίδα 5 από 12

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 1) Οινόπνευμα καθαρό σε συσκευασία των 200ml 2) Οινόπνευμα φωτιστικό σε συσκευασία των 430ml 3) Οξυγονούχο ύδωρ (οξυζενέ) σε συσκευασία των 1000ml 4) 3way extension 10cm. 5) Χειρουργική οθόνη αποστειρωμένη. Διαστάσεις 75Χ90cm ή 60Χ90cm 6) Επιθέματα γάζας μη αποστειρωμένα Διαστάσεις: 10cmX10cm. 7) Ράμμα συνθετικό απορροφήσιμο, μέγεθος: 0 Μήκος: 75cm. Βελόνα τριγωνική, 31mm, 1/2c. 8) Ράμμα συνθετικό απορροφήσιμο, μέγεθος: 1 Μήκος: 75cm. Βελόνα: τριγωνική, 31mm, 1/2c. 9) Σωλήνας αίματος με EDTA Περιεκτικότητα: 1,3ml. 10) Σωλήνας (χωρίς αντιπηκτικό) με πώμα, 4ml Περιεκτικότητα: 4ml. 11) Σωλήνας (χωρίς αντιπηκτικό) με πώμα, 10ml Περιεκτικότητα: 10ml. 12) Χειρουργική ποδιά Προδιαγραφές: μιας χρήσης, με μανίκια. 13) Kit για την in vitro διάγνωση της Λεϊσμανίωσης του σκύλου Προδιαγραφές: ανίχνευση αντισωμάτων Leishmania infantum στο ολικό αίμα, τον ορό του αίματος και στο πλάσμα του αίματος του σκύλου με ανοσολογικές μεθόδους. 14)Kit για την in vitro διάγνωση της Ερλιχίωσης του σκύλου Προδιαγραφές: ανίχνευση αντισωμάτων Ehrlichia canis στο ολικό αίμα, τον ορό του αίματος και στο πλάσμα του αίματος του σκύλου με ανοσολογικές μεθόδους. 15) Kit για την in vitro διάγνωση της Διροφιλαρίωσης του σκύλου Προδιαγραφές: ανίχνευση αντιγόνων Dirofilaria immitis στο ολικό αίμα, τον ορό του αίματος και στο πλάσμα του αίματος του σκύλου με ανοσολογικές μεθόδους 16) Καθαριστικό απολυμαντικό σε συμπυκνωμένη μορφή σε συσκευασία των 5lit (να χρειάζεται διάλυση). Προδιαγραφές: να έχει καθαριστικές και απολυμαντικές ιδιότητες, να μη διαβρώνει τα μέταλλα, να μην επηρεάζει τα λάστιχα και τα πλαστικά και να είναι κατάλληλο για καθαρισμό και απολύμανση χώρων αλλά και αντικειμένων. Επίσης να είναι εγκεκριμένο από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Σύνθεση: Να περιέχει τουλάχιστον φορμαλδεΰδη και ενώσεις χλωριούχου αμμωνίου και αιθανόλης. Σελίδα 6 από 12

7 A/A 1 ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ BETAMETHASONE VALERATE+ CLOTRIMAZOLE+ GENTAMYCIN SULFATE(σε συνδυασμό) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ισοδύναμη με 0,88mg/ml βηταμεθαζόνης+ 8,8mg/ml κλοτριμαζόλη+ ισοδύναμη με 2640 IU βάση γενταμυκίνης ΠΟΣΟΤΗΤΑ 68ML ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ EAR.DR.SUS. (ΩΤΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ- ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ) ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 2 AMOXICILLIN TRIHYDRATE 150MG/ML 400ML INJ.SUSP (ΕΝΕΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ) 3 KETAMINE 1000 MG/ML 150ML 4 XYLAZIN-HYDROCHLORIDE 20MG/ML 200ML 5 CARPROFEN 50MG/ML 80ML 6 BUTAPHOSPHAN+ CYANOCOBALAMINE (VIT. B12)(σε συνδυασμό) 100MG/ML+ 0,05MG/ML 50ML 7 FEBANTEL+ PYRANTEL EMBONATE+ PRAZIQUANTEL(σε συνδυασμό) ( )MG/TAB 1040TAB TAB (ΔΙΣΚΙΟ) 8 IVERMECTIN 10MG/ML 50ML ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ 9 AMITRAZ 12,5G/100ML 500ML CUT.SOL (ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ 10 FIPRONIL 200 ΔΟΣΕΙΣ (ΓΙΑ 200 ΣΚΥΛΟΥΣ) SPOT.ON.SO (ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΥΣΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ) ΣΚΥΛΟΙ 20-40KG 11 CEFALEXIN 180MG/ML 500ML INJ.SUSP (ΕΝΕΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ) 12 PYRANTEL EMBONATE 21,62MG/G 120GR ORAL.PAST (ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ) 13 PHOXIM 50G/100ML 750ML CUT.SOL (ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ 14 PENTOBARBITAL SODIUM 0,2MG/ML (20%) 600ML 15 ACEPROMAZINE MALEATE 17MG/TAB 100TAB TAB (ΔΙΣΚΙΟ) 16 FIPRONIL 2,5MG/ML 6250ML AER.TOP (ΑΕΡΟΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ) 17 PROPOFOL 10MG/ML 1000ML INJ.EMU (ΕΝΕΣΙΜΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ) 18 ΖΩΝΤΑΝΟΣ CANINE DISTEMPER VIRUS (CDV), ΖΩΝΤΑΝΟΣ CANINE ADENOVIRUS TYPE 2 (CAV2), ΖΩΝΤΑΝΟΣ CANINE PARVOVIRUS (CPV), ΖΩΝΤΑΝΟΣ CANINE PARAINFLUENZA VIRUS (CPiV) (ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ) 600 ΔΟΣΕΙΣ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ LEPTOSPIRA INTEROGANS,ΟΡΟΟΜΑΔΑ CANICOLA, ΟΡΟΟΜΑΔΑ ICTEROHAEMORRAGIAE 800 ΔΟΣΕΙΣ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ RABIES VIRUS 500 ΔΟΣΕΙΣ Οι δραστικές ουσίες που αναφέρονται με την ένδειξη «σε συνδυασμό» να εμπεριέχονται στο ίδιο σκεύασμα. Επίσης να προσκομισθεί αντίστοιχος πίνακας με τον παραπάνω όπου θα αναφέρονται δίπλα στις δραστικές ουσίες το σκεύασμα που θα προσφέρεται και ειδική στήλη όπου θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του φαρμάκου από τον ΕΟΦ. Σελίδα 7 από 12

8 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ A/A ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ (ΕΙΔΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%) ΔΑΠΑΝΗ (ΕΙΔΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α. 23%) 1 Οινόπνευμα καθαρό 200ml τεμάχιο 5 11,00 55,00 2 Οινόπνευμα φωτιστικό 430ml τεμάχιο 10 1,00 10,00 3 Οξυγονούχο ύδωρ (οξυζενέ) 1000ml τεμάχιο 10 4,00 40, way extens 10cm τεμάχιο 50 1,20 60, Χειρουργική οθόνη αποστειρωμένη75χ90cm ή 60Χ90cm τεμάχιο 50 3,00 150,00 Επίθεμα γάζας μη αποστειρωμένο 10X10cm τεμάχιο ,05 300,00 7 Ράμμα συνθετικό απορροφήσιμο Νο 0 τεμάχιο 300 4, ,00 8 Ράμμα συνθετικό απορροφήσιμο Νο 1 τεμάχιο 50 7,00 350,00 9 Σωλήνας αίματος με EDTA τεμάχιο 100 0,30 30,00 10 Σωλήνας (χωρίς αντιπηκτικό) με πώμα 4ml τεμάχιο 200 0,10 20,00 11 Σωλήνας (χωρίς αντιπηκτικό) με πώμα 10ml τεμάχιο 250 0,15 37,50 12 Χειρουργική ποδιά τεμάχιο 200 0,10 20, Kit για την in vitro διάγνωση της Λεϊσμανίωσης του σκύλου τεμάχιο , ,00 Kit για την in vitro διάγνωση της Ερλιχίωσης του σκύλου τεμάχιο 10 15,00 150,00 Kit για την in vitro διάγνωση της Διροφιλαρίωσης του σκύλου τεμάχιο 10 10,00 100,00 Καθαριστικό - απολυμαντικό σε συμπυκνωμένη μορφή 5lit τεμάχιο 5 46,00 230,00 ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 2.080, ,50 Φ.Π.Α 270,40 614,68 ΣΥΝΟΛΟ 2.350, ,18 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.637,58 Σελίδα 8 από 12

9 A/ A 1 2 ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ BETAMETHASONE VALERATE+ CLOTRIMAZOLE+ GENTAMYCIN SULFATE(σε συνδυασμό) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑ- ΣΙΩΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ ισοδύναμη με 0,88mg/ml βηταμεθαζόνης+ 8,8mg/ml κλοτριμαζόλη+ ισοδύναμη με 2640 IU βάση γενταμυκίνης 68ML Φιαλίδιο 34ml 2 14,00 28,00 AMOXICILLIN TRIHYDRATE 150MG/ML 400ML Φιαλίδιο 50ml 8 9,00 72,00 3 KETAMINE 1000 MG/ML 150ML Φιαλίδιο 10ml 15 10,50 157,50 4 XYLAZIN- HYDROCHLORIDE 20MG/ML 200ML Φιαλίδιο 25ml 8 28,00 224,00 5 CARPROFEN 50MG/ML 80ML Φιαλίδιο 20ml 4 32,00 128,00 6 BUTAPHOSPHAN+ CYANOCOBALAMI NE (VIT. B12)(σε συνδυασμό) 100MG/ML+ 0,05MG/ML 50ML Φιαλίδιο 50ml 1 10,00 10,00 7 FEBANTEL+ PYRANTEL EMBONATE+ PRAZIQUANTEL(σε συνδυασμό) ( )MG/TA B 1040TAB κουτί 104tab , ,00 8 IVERMECTIN 10MG/ML 50ML Φιαλίδιο 50ml 1 30,00 30,00 9 AMITRAZ 12,5G/100ML 500ML Φιάλη 250ml 2 11,00 22,00 10 FIPRONIL 200 Πιπέτες (ΓΙΑ 200 ΣΚΥΛΟΥΣ) κουτί 4πιπετών 50 32, ,00 11 CEFALEXIN 180MG/ML 500ML Φιαλίδιο 100ml 5 40,00 200,00 PYRANTEL 12 EMBONATE 21,62MG/G 120GR Σωληνάριο 24gr 5 6,00 30,00 13 PHOXIM 50G/100ML 1000ML Φιάλη 250ml 4 25,00 100,00 14 PENTOBARBITAL SODIUM 0,2MG/ML (20%) 600ML Φιαλίδιο 100ml 6 30,00 180,00 15 ACEPROMAZINE MALEATE 17MG/TAB 100TAB κουτί 20tab 5 9,00 45,00 16 FIPRONIL 2,5MG/ML 6250ML Φιάλη 250ml 25 21,00 525,00 17 PROPOFOL 10MG/ML 1000ML Φιαλίδιο 20ml 50 6,50 325,00 18 ΖΩΝΤΑΝΟΣ CANINE DISTEMPER VIRUS (CDV), ΖΩΝΤΑΝΟΣ CANINE ADENOVIRUS TYPE 2 (CAV2), ΖΩΝΤΑΝΟΣ CANINE PARVOVIRUS (CPV), ΖΩΝΤΑΝΟΣ CANINE PARAINFLUENZA VIRUS (CPiV) (ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ) 650 ΔΟΣΕΙΣ τεμάχιο 650 4, ,00 19 ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝ Α ΒΑΚΤΗΡΙΑ LEPTOSPIRA INTEROGANS,ΟΡΟ ΟΜΑΔΑ CANICOLA, ΟΡΟΟΜΑΔΑ ICTEROHAEMORR AGIAE 850 ΔΟΣΕΙΣ τεμάχιο 850 1, ,00 Σελίδα 9 από 12

10 20 ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝ ΟΣ RABIES VIRUS 500 ΔΟΣΕΙΣ τεμάχιο 500 2, ,00 ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ,50 ΦΠΑ13% 1.304,10 ΣΥΝΟΛΟ ,60 ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών Κυνοκομείου, ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 1) Οινόπνευμα καθαρό σε συσκευασία των 200ml 2) Οινόπνευμα φωτιστικό σε συσκευασία των 430ml 3) Οξυγονούχο ύδωρ (οξυζενέ) σε συσκευασία των 1000ml 4) 3way extension 10cm. 5)Χειρουργική οθόνη αποστειρωμένη. Διαστάσεις 75Χ90cm ή 60Χ90cm 6) Επιθέματα γάζας μη αποστειρωμένα Διαστάσεις: 10cmX10cm. 7) Ράμμα συνθετικό απορροφήσιμο, μέγεθος: 0 Μήκος: 75cm. Βελόνα τριγωνική, 31mm, 1/2c. 8) Ράμμα συνθετικό απορροφήσιμο, μέγεθος: 1 Μήκος: 75cm. Βελόνα: τριγωνική, 31mm, 1/2c. 9) Σωλήνας αίματος με EDTA Περιεκτικότητα: 1,3ml. 10) Σωλήνας (χωρίς αντιπηκτικό) με πώμα, 4ml Περιεκτικότητα: 4ml. 11) Σωλήνας (χωρίς αντιπηκτικό) με πώμα, 10ml Περιεκτικότητα: 10ml. 12) Χειρουργική ποδιά Προδιαγραφές: μιας χρήσης, με μανίκια. 13) Kit για την in vitro διάγνωση της Λεϊσμανίωσης του σκύλου Προδιαγραφές: ανίχνευση αντισωμάτων Leishmania infantum στο ολικό αίμα, τον ορό του αίματος και στο πλάσμα του αίματος του σκύλου με ανοσολογικές μεθόδους. 14) Kit για την in vitro διάγνωση της Ερλιχίωσης του σκύλου Προδιαγραφές: ανίχνευση αντισωμάτων Ehrlichia canis στο ολικό αίμα, τον ορό του αίματος και στο πλάσμα του αίματος του σκύλου με ανοσολογικές μεθόδους. 15) Kit για την in vitro διάγνωση της Διροφιλαρίωσης του σκύλου Προδιαγραφές: ανίχνευση αντιγόνων Dirofilaria immitis στο ολικό αίμα, τον ορό του αίματος και στο πλάσμα του αίματος του σκύλου με ανοσολογικές μεθόδους 16) Καθαριστικό απολυμαντικό σε συμπυκνωμένη μορφή σε συσκευασία των 5lit (να χρειάζεται διάλυση) Προδιαγραφές: να έχει καθαριστικές και απολυμαντικές ιδιότητες, να μη διαβρώνει τα μέταλλα, να μην επηρεάζει τα λάστιχα και τα πλαστικά και να είναι κατάλληλο για καθαρισμό και απολύμανση χώρων αλλά και αντικειμένων. Επίσης να είναι εγκεκριμένο από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Σελίδα 10 από 12

11 A/A 1 ΑΔΑ: Β4ΛΨΩΛΞ-ΧΚ2 Σύνθεση: Να περιέχει τουλάχιστον φορμαλδεΰδη και ενώσεις χλωριούχου αμμωνίου και αιθανόλης. ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ BETAMETHASONE VALERATE+ CLOTRIMAZOLE+ GENTAMYCIN SULFATE(σε συνδυασμό) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ισοδύναμη με 0,88mg/ml βηταμεθαζόνης+ 8,8mg/ml κλοτριμαζόλη+ ισοδύναμη με 2640 IU βάση γενταμυκίνης ΠΟΣΟΤΗΤΑ 68ML ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ EAR.DR.SUS. (ΩΤΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ- ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ) ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 2 AMOXICILLIN TRIHYDRATE 150MG/ML 400ML INJ.SUSP (ΕΝΕΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ) 3 KETAMINE 1000 MG/ML 150ML 4 XYLAZIN-HYDROCHLORIDE 20MG/ML 200ML 5 CARPROFEN 50MG/ML 80ML 6 BUTAPHOSPHAN+ CYANOCOBALAMINE (VIT. B12)(σε συνδυασμό) 100MG/ML+ 0,05MG/ML 50ML 7 FEBANTEL+ PYRANTEL EMBONATE+ PRAZIQUANTEL(σε συνδυασμό) ( )MG/TAB 1040TAB TAB (ΔΙΣΚΙΟ) 8 IVERMECTIN 10MG/ML 50ML ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ 9 AMITRAZ 12,5G/100ML 500ML CUT.SOL (ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ 10 FIPRONIL 200 ΔΟΣΕΙΣ (ΓΙΑ 200 ΣΚΥΛΟΥΣ) SPOT.ON.SO (ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΥΣΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ) ΣΚΥΛΟΙ 20-40KG 11 CEFALEXIN 180MG/ML 500ML INJ.SUSP (ΕΝΕΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ) 12 PYRANTEL EMBONATE 21,62MG/G 120GR ORAL.PAST (ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ) 13 PHOXIM 50G/100ML 750ML CUT.SOL (ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ 14 PENTOBARBITAL SODIUM 0,2MG/ML (20%) 600ML 15 ACEPROMAZINE MALEATE 17MG/TAB 100TAB TAB (ΔΙΣΚΙΟ) 16 FIPRONIL 2,5MG/ML 6250ML AER.TOP (ΑΕΡΟΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ) 17 PROPOFOL 10MG/ML 1000ML INJ.EMU (ΕΝΕΣΙΜΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ) 18 ΖΩΝΤΑΝΟΣ CANINE DISTEMPER VIRUS (CDV), ΖΩΝΤΑΝΟΣ CANINE ADENOVIRUS TYPE 2 (CAV2), ΖΩΝΤΑΝΟΣ CANINE PARVOVIRUS (CPV), ΖΩΝΤΑΝΟΣ CANINE PARAINFLUENZA VIRUS (CPiV) (ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ) 600 ΔΟΣΕΙΣ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ LEPTOSPIRA INTEROGANS,ΟΡΟΟΜΑΔΑ CANICOLA, ΟΡΟΟΜΑΔΑ ICTEROHAEMORRAGIAE 800 ΔΟΣΕΙΣ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ RABIES VIRUS 500 ΔΟΣΕΙΣ Οι δραστικές ουσίες που αναφέρονται με την ένδειξη «σε συνδυασμό» να εμπεριέχονται στο ίδιο σκεύασμα. Επίσης να προσκομισθεί αντίστοιχος πίνακας με τον παραπάνω όπου θα αναφέρονται Σελίδα 11 από 12

12 δίπλα στις δραστικές ουσίες το σκεύασμα που θα προσφέρεται και ειδική στήλη όπου θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του φαρμάκου από τον ΕΟΦ. Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΡΑΣΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΞΩΤΗ ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σελίδα 12 από 12