Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ"

Transcript

1 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΡΔΙΚΑ Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Ή βιογράφηση τής πρώτης φάσεως τής ζωής τού Αναστ. Πολυζωίδη έχει περιορισμένη Ιστορική αξία αν τόν αντιμετωπίσομε σαν δημόσιο άνδρα. άν έχη κάποια σπουδαιότητα είναι σαν περιγραφή μιας προσωπικότητος, πού αργότερα θά αναδειχθή σημαντική για τήν ακεραιότητα και το σθένος της. Περισσότερο από ό,τι στή δημόσια δράση του, πού έχει για τόν ίδιο χαρακτήρα παραπληρωματικό και επουσιώδη, πρέπει νά δοθή έμφαση στον Πολυζωίδη σαν ιδιώτη και σαν μαθητή, πού μάλιστα μάς παρέχει ενδείξεις τής ψυχοσυνθέ σεως καί τής νοημοσύνης του μέσα από δικά του κείμενα 1. Γεννήθηκε στό Μελένικο τής Μακεδονίας στίς 20 Φεβρουαρίου 1802 από εύπορους γονείς, άρχοντες τού τόπου 2 ευνοήθηκε στην εκπαίδευσή του, στην οποία πρέπει να έδωσαν μεγάλη σημασία οί γονείς του. Για τόν πρώτο του δάσκαλο Αδάμ Ζαπέκο από τό Μέτσοβο, μαθητή τού Δημ. Βαρδάκα, φίλο καί συμμαθητή τού Νεοφύτου Δούκα 3, εκφράζεται επαινετικά στά «Νεοελληνικά» του 4. Από τόν οικοδιδάσκαλό του Χριστόφορο Φιλητά από τα Ιωάννινα, μαθητή τού Ψαλίδα, επήρε μαθήματα λατινικών, γεωγραφίας καί Ιστο 1. Τά σπουδαιότερα βιογραφικά τού Πολυζωίδη υπάρχουν έν συντομία στον πρόλογο τής εκδόσεως τών «Νεοελληνικών» του μετά τό θάνατο τού Πολυζωίδη, σαν νεκρολογία από τό γαμπρό του Δημ. Μανασίδη. Ό έκδοτης τής τετράτομης «Γενικής Ιστορίας» τού Πολυζωίδη, Κρέμος, καί ό Π. Πέννας στό άρθρο «Ο Μακεδών Αναστάσιος Πολυζωίδης ώς πολιτικός, ώς δικαστής καί ώς άνθρωπος τών γραμμάτων», «Σερραϊκά Χρονικά», Α', 1953, σ. 565, επαναλαμβάνουν, για τήν περίοδο πού μάς απασχολεί, όσα διηγείται ό Μανασίδης. Βλ. επίσης Απ. Γκισδαβίδη, Σελίδες τού Μακεδόνικου Ελληνισμού, Θεσσαλονίκη 1959, σ καί Th. Vlachos, Die Geschichte der Byzantinischen Stadt Melenikon, Θεσσαλονίκη 1969, σ Βλ. Α. Πολυζωίδου, Τά Νεοελληνικά, Αθήναι , Α', σ. δ'. 3. Αυτόθι. 4. Αυτόθι, Β', σ

2 ΙΑ Κατερίνα Γαρδίκα ρίας 5. Τέλος, δάσκαλός του ήταν και ό Κων. Μινωίδης Μηνάς 6. Δέκα έξη ετών, δηλαδή τό 1818, χάνει τον πατέρα του καί φεύγει για νά σπουδάση στή Βιέννη. Ό Μανασίδης τόν εμφανίζει νά μα θαίνη γερμανικά επί ένα χρόνο καί συγχρόνως νά σπουδάζη στό Πανεπιστήμιο, όπου οί διαλέξεις δίνονται στα λατινικά 7. Δεδομένου όμως ότι τό πρώτο του δημοσίευμα στο «Λόγιο Ερμή», μετάφραση από κείμενο γερμανικό, φέρει ημερομηνία 22 Μαρτίου 1818 έν Βιέννη 8, μπορούμε νά συμπεράνωμε ότι δέν είχε δυσκολίες μέ τή γλώσσα. Οί συνεργασίες του στό «Λόγιο Ερμή» τού 1818 δημοσιεύονται στο τμήμα τής Φυσικής καί είναι σειρά μεταφράσεων μέ θέμα τό ζωικό μαγνητισμό καί τή θεραπευτική του αξία. Ή θεωρία τού ζωικού μαγνητισμού είχε ευρεία διάδοση, όπως φαίνεται, στην Ιατρική σκέψη τής εποχής στή Γερμανία καί τή Γαλλία. Τό θέμα αυτό παρουσιάζεται σαν φυσικοφιλοσοφική θεωρία μέ εφαρμογή στην Ιατρική, ό δέ Πολυζωίδης, φοιτητής στα 16 του χρόνια, είναι θερμός υποστηρικτής της. Πιστεύει δέ ότι, δημοσιεύοντας τις μεταφράσεις του, βοηθεί τους Ομογενείς του στην πρόοδο, πού προσπαθούν νά επιτελέσουν μέ τή βοήθεια τού ορθού λόγου 9. Είναι φανερός ό ενθουσιασμός ενός πνεύματος, πού καταπιάνεται μέ κάτι νέο 10. Αλλά δέν παύει από τό νά 5. Αυτόθι, Α', σ. ε', Β', σ Ό Μινωίδης Μηνάς είναι υμνητής τού Καποδίστρια καί σφοδρός αντιφα ναριωτικός καί αντιμαυροκορδατικός λιβελλογράφος. Βλ. Κ. Μινωίδου Μηνά, La Grèce Constituée, Paris 1836 καί τού αυτού, Έλεγχος Προδοτών ή Πραγματικός προς τους Έλληνας, Παρίσι Μαθητής καί δάσκαλος συναντήθηκαν αργότερα στό Παρίσι. ό Μηνάς όμως καταφέρεται εναντίον τού Πολυζωίδη μέ φανερές υπερβολές καί τόν κατηγορεί για απείθεια προς τις συμβουλές τού δασκάλου του καί για αχαριστία προς τόν Κυβερνήτη. 7. Βλ. Α. Πολυζωίδου, ενθ' αν., σ. ε'. 8. Βλ. «Λόγιος Ερμής», 1818, τ. 7, σ Βλ. «Λόγιος Ερμής», 1818, τ. 9, σ Μέ τη σειρά τα δημοσιεύματα αυτά είναι : μετάφραση τού Εschen meyer : Σκέψεις γενικαί περί τού Ζωϊκού Μαγνητισμού καί οργανικού Αιθέρος, «Λόγιος Ερμής», 1818, τ. 7, σ Δημοσιεύεται μόνο τό πρώτο μέρος τό αφήνει ημιτελές για νά δημοσίευση τού Nasse: Περί τού Αιτίου τής Ζωϊκο μαγνητικής Επιρροίας, πού θεωρεί περισσότερο προσιτό καί κατανοητό στό αναγνωστικό κοινό τού «Λογίου Ερμού», Λ. Έ., 1818, τ. 9, σ Κατόπιν : P. G. Van Ghert: Έκθεσις περί τού Ζωϊκού Μαγνητισμού, Λ. Ε., 1818, τ. 14, σ , διατριβή περί τού Δαιμονίου τού Σωκράτους καί άλλων περιφήμων ανδρών, αυτόθι, τ. 15, σ , καί ανακοίνωση περιπτώσεως θεραπείας σκληρύνσεως τού ήπατος μιας γυναικός υπό De Lausanne, αυτόθι, σ τέλος, Περί οξυδερκείας τών Υπνοβατών υπό Ducommun, αυτόθι, τ. 18, σ καί Θεραπεία περιπεπλεγμένης τινός χρονικής ασθενείας υπό De Lausanne, αυτόθι, σ

3 Ό Αναστάσιος Πολυζωίδης και ή Ελληνική Επανάσταση 25 υπενθυμίζη στους αναγνώστες του ότι ή δουλειά του δέν έχει τήν απαραίτητη συνέπεια γιατί είναι πάρεργο στις «περί τό έργον του ασχολίες», δηλαδή στίς σπουδές του στο Πανεπιστήμιο 11. Στή Βιέννη μένει σχεδόν δύο χρόνια 12 καί από εκεί πηγαίνει στο Gottingen μαζί με τόν Μαύρο, τον θεόκλητο Φαρμακίδη, τόν Ασώπιο καί άλλους στά τέλη τού 1819, όπου βρίσκουν τόν Γ. Ψύλλα, πού έχει έλθει από τήν Ιένα ήδη από τίς αρχές τού φθινοπώρου 13. Από τό Gottingen ό Πολυζωίδης εξακολουθεί να στέλνη συνεργασίες στο «Λόγιο Ερμή», αυτή τή φορά με περιεχόμενο Ιστορικό καί φιλοσοφικό 14. Μαζί μέ τόν Μαύρο φεύγει καί εγκαθίσταται στο Βερολίνο το χειμώνα τού 1820/21, στίς αρχές τού χειμερινού εξαμήνου 15. Για τή φύση τών σπουδών του έχομε πληροφορίες από τόν ίδιο. Τόν Ιούνιο τού 1824 ζητεί από τόν Γ. Κουντουριώτη διευκολύνσεις για να πάη στό Παρίσι καί νά «εξακολουθήση τών πολιτικών μαθημάτων τήν σπουδήν» του 16, δηλαδή νά συνέχιση σειρά μαθημάτων, πού είχε αρχίσει στή Γερμανία. Σέ γράμμα πάλι προς τόν Γ. Κουντουριώτη τον Οκτώβριο τού 1826 γράφει σαφώς για τή φάση αυτή τών σπουδών του: 11. Βλ. «Λόγιος Ερμής», 1818, τ. 14, σ Στό τετράδιο τής ιε' Οκτωβρίου, άρ. 20, σ. 549, υπάρχει ή ανακοίνωση ότι τή σειρά τών περί μαγνητισμού άρθρων τού Πολυζωίδη θα συνέχιση ό Διονύσιος ό έκ Ζαγορίου ό Πολυζωίδης περιγράφεται σαν «υποκλέπτων έκ τών μαθημάτων του καιρόν προς χάριν καί όφελος τοϋ γένους». 12. Πρβλ. Α. Πολυζωίδου, ένθ' άν., σ. ε'. 13. Βλ. Δ. Γατοπούλου, Απομνημονεύματα Γ. Ψύλλα, «Νέον Κράτος», 1940, σ Ό Ψύλλας αναφέρει στά Απομνημονεύματά του τόν Πολυζωίδη πάντοτε μαζί μέ τόν Μαύρο. είναι φίλοι καί συμμαθητές καί ταξιδεύουν μαζί. Διηγείται ό Ψύλλας ότι οί δύο φίλοι κάποτε συνάντησαν κάποια δυσκολία σέ ενα αρχαίο Ελληνικό κείμενο, τήν οποία, διορθώνοντας ενα τυπογραφικό λάθος, έλυσε αμέσως ό Ψύλλας. Ανάμεσά τους, λέει, δημιουργήθηκε κάποια διάσταση, επειδή αισθάνθηκαν μειωμένοι απέναντι του, άλλα γρήγορα συμφιλιώθηκαν ό Ψύλλας καί ό Μαύρος. Αυτόθι, σ Ή πρώτη μέ υπογραφή 20 Νοεμβρίου 1819, δημοσιεύεται στό τμήμα τής φιλολογίας καί είναι μετάφραση αποσπάσματος από γερμανικό σύγγραμμα τού Herder: Εξασκήσεις τών Ελλήνων περί τάς Επιστήμας - πραγματεύεται για τό αρχαίο Ελληνικό πνεύμα, Λ. Έ., 1820, τ. 4, σ Ή δεύτερη δημοσιεύεται σέ δύο συνέχειες στό τμήμα τής παλαιάς γεωγραφίας είναι μετάφραση από τή Γερμανική Γενική Εγκυκλοπαίδεια τών Επιστημών καί Τεχνών καί επιγράφεται «Περί Αλεξανδρείας καί Αλεξανδρινής Σχολής» τό περιεχόμενο είναι ιστορικό καί φιλοσοφικό καί υπογράφεται έκ Γοττίγγης 1820, Απριλίου 20, Λ. Ε., 1820, τ. 15, σ καί τ. 16, σ Βλ. Δ. Γατοπούλου, ενθ' άν., σ Βλ. Α. Λιγνού, Αρχεία Λαζάρου καί Γεωργίου Κουντουριώτου, Αθήναι - Πειραιεύς , Β', σ,

4 26 Κατερίνα Γαρδίκα «Αφού τετραετίαν ολόκληρον ενησχολήθην εις τήν σπονδήν τών Ιατρικών μαθημάτων, αναγκασθείς να διακόψω αυτήν προς καιρόν δια να εκπληρώσω μεγαλύτερα προς τήν κατά της τυραννίας εγερθείσαν πατρίδα μου χρέη, στοχάζομαι ότι είναι καιρός να επιστρέψω εις το πρώτον μου έργον, καθ' όσον ή εις τήν Ελλάδα περαιτέρω διατριβή μου είναι πάντη περιττή και δύω χρόνων ακόμη εις τήν Ιατρικήν τέχνην ενασχόλησις ημπορεί να με κα ταστήση Ικανον δια να φανώ ωφελιμότερος, παρ' ό,τι είμαι τώρα, εις το έθνος μου» 17. Οί δύο αυτές πληροφορίες δέν είναι αντιφατικές, διότι μπορεί νά συνδυάση στις σπουδές του τήν ιατρική καί τήν πολιτική, μέ μεγαλύτερη έμφαση στην ιατρική. Αλλωστε τά άρθρα του στο «Λόγιο Ερμή» τού 1818 δείχνουν ότι ασχολείται μέ τήν Ιατρική, ενώ τό επεισόδιο μέ τον Ψύλλα μας φανερώνει τήν ενασχόλησή του μέ τα αρχαία γράμματα, καί ή δεύτερη σειρά μεταφράσεων στό «Λόγιο Ερμή» αποκαλύπτει τήν εξοικείωσή του καί συνάφειά του μέ φιλοσοφικές θεωρίες καί μέ τήν Ιστορία, σχέσεις πιθανές μια πού ασχολείται μέ τήν πολιτική. Γενικές καί διαφωτιστικές πληροφορίες για τίς σπουδές τών Ελλήνων στο εξωτερικό δίνει ô Σ. Τρικούπης στην Ιστορία του : «Όσοι τών Ελλήνων επαιδεύοντο, εδιδάσκοντο κυρίως γραμματικά ή ιατρικά, ολίγοι δε φιλοσοφικά και ουδείς νομικά, διότι όπου εβασίλευε τό κοράνιον και εδίκαζε καδής, ή επιστήμη τού δικαίου δέν εχρησίμευεν. Οί δε Έλληνες, οί λεγόμενοι Φαναριώται, εξ αιτίας της πολιτικής θέσεως των προς τήν Πύλην καί προς τάς Βλαχομολδαυϊκάς ηγεμονίας, ας κατεί χον και ενέμοντο, κατεγίνοντο εις κτήσιν γενικωτέρων πολιτικών γνώσεων άλλα και ai γνώσεις αυτών ήσαν ώς επί τό πλείστον όχι πολλά βα θείαι, διότι τοιαύται δέν εχρησίμευον εν κράτει όπου τα κινούντα τήν πο λιτικήν ήσαν ή ραδιουργία, ή αισχροκέρδεια καί ή επιρροή ενός καφεκερα στού, ή ενός κουρέως, και όπου οι διαπρέποντες είχαν πάντοτε υπ' όψιν τον βρόχον, τήν μάχαιραν, τό κώνιον, τήν εξορίαν καί τήν δήμευσιν» 18. Μέσα σέ αυτό τό στενό πλαίσιο θα είχε καί ό Πολυζωίδης τήν ευκαιρία νά επιλέξη τά θέματα τών σπουδών του. Οπωσδήποτε καί τώρα καί από τή μετέπειτα συγγραφική του δράση φαίνεται ή κλίση τού πνεύματός του προς τά θεωρητικά. ή Ιατρική όμως παρέχει χειροπιαστή τή συμβολή της σέ οποίον θέλει νά προσφέρη στό αναγεννώμενο έθνος του. 17. Βλ. Κ. Διαμαντή, Αρχεία Λαζάρου και Γεωργίου Κουντουριώτου, Αθήναι , Ζ', σ Βλ. Σ. Τρικούπη, Ιστορία τής Ελληνικής Επαναστάσεως, εκδ. 1925, Β', σ. 73,

5 Ό Αναστάσιος Πολυζωίδης και ή Ελληνική Επανάσταση 27 Καθ' όλες τίς ενδείξεις δεν είχε υποτροφία τής Φιλομούσου Εταιρίας 19 άλλωστε εκείνη τήν εποχή δεν φαίνεται να είχε ανάγκη από υποτροφία : οί γονείς του ήταν εύποροι. Ό Πολυζωίδης φαίνεται να γνωρίζη τα σχετικά με τή Φιλόμουσο Εταιρία άλλα αυτό δέν σημαίνει ότι ήταν υπότροφός της οί συμμαθητές του ήταν υπότροφοι καί Οπωσδήποτε πολλές από τίς γνώσεις του Οφείλονται στην προσωπική του έρευνα σαν Ιστορικού 20. Ή έκρηξη τής επαναστάσεως βρίσκει τον Πολυζωίδη, τόν Μαύρο καί τόν Ψύλλα στο Βερολίνο. Πρώτος, κατά τα λεγόμενα τού Ψύλλα, ό ίδιος, δεύτερος ό Μαύρος, αποφασίζουν νά συμμετάσχουν στον αγώνα. προσπαθούν νά συμπαρασύρουν καί τόν Πολυζωίδη «αλλ' ούτος, αδρανούς ών χαρακτήρος, ανθίστατο, εως ότου οί εν Γοττίγγη ομογενείς μαθηταί μάς έγραψαν επιστολήν» καί συνεννοούνται νά συναντηθούν στή Λειψία, όπου θά αποφασίσουν να ακολουθήσουν «κατά γενι κήν απόφασιν, όπου ήθελε φανή ότι δυνάμεθα να φανώμεν χρήσιμοι εις τήν πατρίδα». Συνεχίζει : «Κατέβημεν τότε εις Λειψίαν. Εύρομεν τους εκ Γοττίγγης συμμαθητάς μας ήλθομεν είς τήν Ελληνικήν εκκλησίαν τήν ημέραν των Βαΐων και ότε ό Ιερεύς μας ενεχείριζε, κατά το έθιμον, τόν κλάδον τής δάφνης, έλεγεν είς έκαστον εξ ημών : «τούτο έστω δι' υμάς το σύμβολον τής νίκης». Αποφασίζουν μέσω Βιέννης νά συναντήσουν τόν Αλ. Υψηλάντη στή Ρουμανία καί νά αγωνισθούν εκεί. «Τούτο δε και επράξαμεν, διαβαίνοντες 15 Έλληνες μαθηταί εν θριάμβω δια Δρέσδης και Πράγας καί πολλών άλλων πόλεων, κωμοπόλεων καί πολιχνίων παρακολουθούμενοι καί θαυμαζόμενοι υπό τών κατοίκων» 21. Ό Πολυζωίδης εγκαταλείπει τίς σπουδές του καί εισέρχεται στον 19. Σημαντικές είναι οί πληροφορίες τού Γ. Ψύλλα για τή δική του υποτροφία. Οί πολύ συχνές μετακινήσεις τών υποτρόφων από Τεργέστη, Βιέννη στην Ιένα, Γοττίγγη καί Ιταλία γίνονται κατόπιν διαταγής τής Εταιρίας μέσω Καποδίστρια καί Γ. Σταύρου. Ό Ψύλλας τίς αποδίδει στην τεταμένη πολιτική ατμόσφαιρα τής Κ. Ευρώπης λόγω Ιδίως τού Γερμανικού εθνικισμού καί τής Ιεράς Συμμαχίας καί στό φόβο τής παρουσίας τών Ελλήνων. Οί μετακινήσεις αυτές είναι επιζήμιες για τίς σπουδές του γι' αυτό προτιμά νά ακολουθήση τά βήματα τού Πολυζωίδη καί τού Μαύρου, προφανώς επειδή αυτοί, χωρίς τή δέσμευση τής υποτροφίας, κινούνται περισσότερο άνετα. Ό Πολυζωίδης καί ό Μαύρος πηγαίνουν τό χειμώνα τού 1820/21 στό Βερολίνο ό Ψύλλας τους συναντά στις αρχές τής ανοίξεως. Βλ. Δ. Γατοπούλου, ένθ' άν., σ Ό Πολυζωίδης πάντως πιστεύει στή φήμη ότι ή Φιλική κατάγεται από τή Φιλόμουσο, όπως διέδιδαν οί Φιλικοί καί αυτό μέχρι τέλους τής ζωής του. Βλ. Α. Πολυζωίδου, ένθ' άν., Β', σ Βλ. Δ. Γατοπούλου, ένθ' άν., σ

6 28 Κατερίνα Γαρδίκα αγώνα μέ επιφυλάξεις. Οί τρεις σπουδαστές από τό Βερολίνο φθάνουν στή Λειψία Κυριακή τών Βαΐων 15 Απριλίου συναντούν τους 11 Έλληνες σπουδαστές από τή Γοττίγγη Απριλίου φεύγουν για τή Βιέννη. Από τή Λειψία ό Πολυζωίδης γράφει προς τόν Δουδούμη στή Βιέννη 23 ρωτώντας τον αν έλαβε γράμματα καί χρήματα, τά όποια περιμένει να έλθουν από τήν Kronstadt 24. Διατηρούν λοιπόν επαφές μέ τήν κατεύθυνση, προς τήν Οποία σκοπεύουν να μεταβούν. Στή Δρέσδη θεωρούν τά διαβατήριά τους καί τό πρωί τής 23 Απριλίου φθάνουν στην Πράγα, όπου παρακολουθούνται πολύ στενά από τήν αστυνομία. Σαν λόγο τής διακοπής τών σπουδών τους καί τής επιστροφής τους επινοούν τή διακοπή τών χρηματικών ενισχύσεων, πού ελάμβαναν από τήν Ελλάδα καί τήν ανησυχία τους γιά τους συγγενείς τους έξ αιτίας τών ταραχών στην πατρίδα τους. Χαράματα τής 24 Απριλίου ό Πολυζωίδης, ô Μαύρος, ό Ψύλλας, ό Λιβέριος καί 5 άλλοι αναχώρησαν μέ αμάξι γιά τή Βιέννη. Οί υπόλοιποι είχαν φύγει τήν ίδια μέρα πού έφθασαν 25. Από τή Βιέννη κατεβαίνουν στην Τεργέστη, έκτος από τόν Πολυζωίδη, πού από τή Βιέννη 2β αναχωρεί μόνος γιά τήν Kronstadt, γιά νά ενωθή μέ τόν Υψηλάντη καί να κα τεβή συντομώτερα στην πατρίδα του Μακεδονία 27. Στις 30 Ιουλίου ό Στέφανος Κανέλλος καί ό Πολυζωίδης είναι μαζί στην Kronstadt 28 καί προτίθενται νά πάρουν από τήν Τεργέστη πλοίο γιά τήν Ελλάδα. 22. Ό Ασώπιος παραμένει στή Λειψία καί έτσι στή Βιέννη φθάνουν δέκα τρείς. Βλ. Δ. Γατοπούλου, ένθ' αν., σ. 729 καί Γ. Λάιου, Ανέκδοτες επιστολές και έγγραφα, Αθήνα 1958, σ Βλ. Γ. Λάιου, ένθ' άν., σ Σημερινή Brasov, πόλη τών Τρανσυλβανικών Αλπεων, τότε διοικητικά στην Αυστρία - από εθνογραφική πλευρά ολόκληρη ή Τρανσυλβανία έχει έντονο Γερμανικό στοιχείο στον πληθυσμό της. Βλ. Georges Castellan: The Germans of Rumania, Journal of Contemporary History, Vol. 6, No 1, 1971, σ Βλ. Γ. Λάιου, ένθ' άν., σ : κατάλογος τών 13 Ελλήνων σπουδαστών καί αναφορά τού Φρουραρχείου Πράγας προς τό Γενικό Διοικητή τής Βοημίας. 26. Βλ. Δ. Γατοπούλου, ένθ' άν., σ. 229 επίσης αυτόθι, σ. 667, σημ., όπου αναφέρει ό εκδότης σάν αίτια τής αποτυχίας τής έν σώματι μεταβάσεως τών υποτρόφων στίς Παραδουνάβιες Ηγεμονίες τόν Απρίλιο τού 1821 τά αυστηρά μέτρα τών Αυστριακών αρχών. Γι' αυτό αλλάζουν πορεία καί κατεβαίνουν στην Ελλάδα. 27. Βλ. Α. Πολυζωίδου, ενθ' άν., Α', σ. στ'. 28. Βλ. Γ. Λάιου, ένθ' άν., σ. 171, γράμμα Στέφανου Κανέλλου προς Κωνσταντίνο Κοκκινάκη στή Βιέννη.

7 Ό Αναστάσιος Πολυζωίδης και η Ελληνική Επανάσταση 29 Δεν έχουν λόγο να μένουν πλέον εκεί πού ή επανάσταση έχει σβήσει 29. Θά αναχωρήσουν από τήν Kronstadt τήν 1 Αυγούστου, θα περάσουν από τή Βουδαπέστη ή θα κατεβούν απ' ευθείας στην Τεργέστη γιά να προλάβουν τό πλοίο τού Κοκκινάκη στις 15, ή θά προσπαθήσουν να ανεφοδιασθούν στή Βιέννη με χειρουργικά εργαλεία καί βιβλία πολιτικής θεωρίας : τά απαραίτητα γιά τόν αγώνα. Πράγματι στην Τεργέστη ό Πολυζωίδης επιβιβάζεται μαζί με Γερμανούς φιλέλληνες σέ ένα θηραϊκό πλοίο γιά νά έλθη στην Ελλάδα. Τά δυτικά παράλια όμως τής Πελοποννήσου είναι αποκλεισμένα από τόν τουρκικό στόλο 30- αποβιβάζεται λοιπόν στό Δραγαμέστο 31 τής Ακαρνανίας καί κατευθύνεται στο Μεσολόγγι 32 (προφανώς αρχές Σεπτεμβρίου). Στο Μεσολόγγι έρχεται σέ επαφή με τόν Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, πανίσχυρο στην περιοχή αυτή, καί γίνεται δεκτός στό επιτελείο του. Στην αρχή τελεί χρέη ταχυδρόμου - αποστόλου τού Πρίγκιπα 33. Ή θέση του πλάι στον Μαυροκορδάτο είναι Ικανή ήδη νά διαγράψη γιά μάς τό μέλλον του : βασικά θά κρατηθή μακριά από τό πολεμικό πεδίο τής μάχης, θά είναι όμως θεατής στό επίκεντρο τών πολιτικών καί διοικητικών υποθέσεων, από τή σκοπιά πάντα τού προστάτη του. Ακολουθεί τόν Μαυροκορδάτο στή συνέλευση τής Επιδαύρου : έρχεται μέ τό επιτελείο του όχι σαν πληρεξούσιος 34. Σαν συμβολή του στίς εκδηλώσεις τής Συνελεύσεως έχομε τή σύνταξη τής διακη ρύξεως, μάλλον τού σχεδιάσματος τής διακηρύξεως τής Α' Συνελεύσεως τής Επιδαύρου 35, πού εκδίδεται τήν 15 Ιανουαρίου Ιουνίου 1821 : καταστροφή στό Δραγατσάνι. 30. Βλ. Σ. Τρικούπη, ενθ' άν., Β', σ Βρίσκεται σέ κόλπο τής Δ. παραλίας στό ύψος τοϋ Β. ακρωτηρίου τής Ιθάκης. 32. Βλ. Α. Πολυζωίδου, ένθ' άν. 33. Βλ. Εμ. Πρωτοψάλτη, Ιστορικόν Αρχείον Αλ. Μαυροκορδάτου, Αθήναι 1963, Ι, σ. 63. Τήν εποχή αυτή ό Μαυροκορδάτος σχεδιάζει τήν Ελληνοαλβανική συνεργασία εναντίον τής Αρτας. Βλ. Σ. Τρικούπη, ένθ' άν., Β', σ Πρβλ. Α. Πολυζωίδου, ένθ' άν. Τό όνομά του δέν είναι γραμμένο στον κατάλογο τών πληρεξουσίων τοϋ Μάμουκα (Βλ. Α. Μάμουκα, Τά κατά τήν Αναγέννησιν τής Ελλάδος, Πειραιεύς Β', σ. 7), είναι μακριά από τήν πατρίδα του, χωρίς πολιτική επιρροή καί επί πλέον είναι μόλις 20 ετών, ενώ απαιτείται ό παραστάτης νά έχη συμπληρώσει τά 30 χρόνια. Βλ. άρθρο ιε' Προσωρινού Πολιτεύματος τής Επιδαύρου, αυτόθι, σ Αυτόθι, σ. 43. Αμφισβητήθηκε αργότερα ό συντάκτης τής διακηρύξεως αυτής κυρίως από τόν Ν. Σπηλιάδη, ό οποίος τήν αποδίδει στον Καποδίστρια. Ό ίδιος όμως ό Πολυζωίδης σέ απάντηση στον Σπηλιάδη, επικαλούμενος καί μαρτυρία του ίδιου τοϋ Μαυροκορδάτου, δηλώνει ότι αυτός είναι ό συντάκτης τού σχεδιάσματος τής δια-

8 30 Κατερίνα Γαρδίκα Μετά τή συνέλευση τής Επιδαύρου ή κυβέρνηση εγκαθίσταται στην Κόρινθο όπου τό Βουλευτικό και τό Εκτελεστικό επαναλαμβάνουν τίς εργασίες τους τήν 31 Ιανουαρίου. Προσωρινά προεδρεύει τού Εκτελεστικού ό αντιπρόεδρος Κανακάρης, γιατί ό Μαυροκορδάτος από τήν Επίδαυρο έπλευσε στην Ύδρα για νά διαπίστωση αν αληθεύουν τα περί προδοσίας τού νησιού στους Τούρκους 36. Με τό επεισόδιο αυτό πού δέν είχε συνέχεια ίσως συνδέεται μία αποστολή τού Πολυ ζωίδη στην Ύδρα 37. Ακολουθεί τον Μαυροκορδάτο σαν γραμματέας του. είναι προσωπικός γραμματέας τού προέδρου τού Εκτελεστικού και όχι επίσημος γραμματέας τού Εκτελεστικού 38. Τήν εποχή αυτή κινδυνεύει ή επανάσταση τής Δ. Ελλάδος μέ τήν κάθοδο τού Χουρσίτ καί τού Βρυώνη και μέ τήν πολιορκία τής Κιάφας. Ό Μαυροκορδάτος στέλνεται νά διαρρυθμίση τα εσωτερικά τής Δ. Ελλάδος στό Μεσολόγγι. Οργανώνει τήν εκστρατεία γιά τή βοήθεια τής Κιάφας καί εκστρατεύει ό ίδιος τήν 1 Ιουνίου. εγκαθίσταται στή Λαγκάδα, στρατόπεδο καί τόπο τροφοδοσίας τών Ελληνικών μονάδων στό Πέτα εκεί παραμένει καθ' όλη τή διάρκεια τής διεξαγωγής τών επιχειρήσεων καί εκεί επιστρέφουν καί τόν βρίσκουν οί ηττημένοι τού Πέτα 39. Μαζί του είναι, σαν γραμματικοί, ό Λιβέριος Λιβερόπουλος καί ό Πολυζωίδης 40. Καθ' όλες τίς ενδείξεις πιο κοντά σε πεδίο μάχης ό Πολυζωίδης δέν έφθασε ποτέ. Κατόπιν ακολούθησε τόν προστάτη του στις προσπάθειές του νά συγκροτήση αντίσταση κατά τού Βρυώνη, αλλά οί δυσκολίες έξ αιτίας τής ήττας στό Πέτα, τής προδοσίας τού Βαρνακιώτη καί τής προελάσεως τού Κιουταχή καί τού Βρυώνη είχαν σαν αποτέλεσμα τήν αποτυχία τών εγχειρημάτων καί τήν κηρύξεως κατά προτροπή τού Μαυροκορδάτου. Βλ. Α. Πολυζωίδου, Τα Ελληνικά, Αθήναι 1870, Β', σ. 318, σημ. Ή άποψη τού Απ. Δασκαλάκη, ό οποίος αποδίδει στον Πολυζωίδη θέση απλού συνεργάτη στή σύνταξη τής διακηρύξεως δέν διαφέρει πολύ από τή δήλωση τού Πολυζωίδη. Βλ. Απ. Δασκαλάκη, Κείμενα - Πηγαί, Αθήναι 1966, Ι, σ Έξ άλλου, συγκρίνοντας τό κείμενο τής διακηρύξεως καί τό κείμενο τού προλόγου τής εκδόσεως τού Προσωρινού Πολιτεύματος από τόν ίδιο τό 1824, βλέπομε μια συγγένεια στον τόνο καί στό ύφος. Βλ. Α. Πολυζωίδου, Τό Προσωρινόν Πολίτευμα τής Ελλάδος, Μεσολόγ γιον 1824, σ. α' - στ'. 36. Βλ. Σ. Τρικούπη, ενθ' άν., Β', σ Βλ. Εμ. Πρωτοψάλτη, ένθ' άν., σ Πρβλ. Α. Πολυζωίδου, Τά Νεοελληνικά, Α', σ. ζ'. 39. Βλ. Σ. Τρικούπη, ένθ' άν., Β', σ Ή ήττα στό Πέτα συνέβη τήν 4 Ιουλίου Βλ. Εμ. Πρωτοψάλτη, ενθ' άν., σ. 225.

9 Ό Αναστάσιος Πολυζωίδης και ή Ελληνική Επανάσταση 31 επιστροφή τους στό Μεσολόγγι 41. Λίγες μέρες μετά, στίς 25 Οκτωβρίου, τό Μεσολόγγι βρίσκεται αποκλεισμένο 42. Καθ' όλη τή διάρκεια τής πολιορκίας ό Μαυροκορδάτος, πολιτικός καί στρατιωτικός αρχηγός τής Δ. Ελλάδος, μένει κλεισμένος στην πόλη αυτή, μαζί με τό επιτελείο τών γραμματικών του. ή πρώτη πολιορκία λοιπόν αποτελεί ένα από τα βιώματα καί τού Πολυζωίδη 43. Τά Χριστούγεννα τού 1822 ή πολιορκία λύνεται καί ό Μαυροκορδάτος σάν πρόεδρος τού Εκτελεστικού καλείται να γυρίση στην Πελοπόννησο 44. Στή θέση του σάν Γενικού Διευθυντού τών στρατιωτικών καί πολιτικών πραγμάτων τής Δ. Ελλάδος σκέπτεται νά αφήση αντικαταστάτες : γιά τά πολιτικά τόν Α. Ζαΐμη καί γιά τά στρατιωτικά τόν Μ. Μπότσαρη 46. Φεύγοντας γιά νά συναντήση τόν τελευταίο, διορίζει στό Μεσολόγγι αναπληρωτές του τους γραμματικούς του Γ. Πραΐδη, Ι. Παπαδάκη καί Α. Πολυζωίδη 46. Τους δίνει τήν άδεια νά ανοίγουν τις επιστολές καί νά απαντούν, νά φροντίζουν γιά τις υποθέσεις πού αφορούν τήν ενέργεια τής διοικήσεως, καί νά τόν πληροφορούν. Πραγματικά επί ένα μήνα 47 οί τρεις γραμματείς διαχειρίζονται τήν αλληλογραφία με τήν Κεφαλο νιά καί τή Ζάκυνθο, πού άφορα τή συλλογή εράνων, τήν εξαργύρωση εθνικών ομολογιών καί τό θέμα τής μεταφοράς τών Σουλιωτών, πού ήσαν στα Επτάνησα, στή Δ. Ελλάδα 48. Ό Πολυζωίδης συνοδεύει τόν Μαυροκορδάτο γιά τό Αστρος, όπου τόν προσμένουν οί πολιτικοί σάν λύση γιά τά προβλήματα τους 49. Στό Αστρος φθάνουν μετά τήν έναρξη τών εργασιών τής Συνελεύσεως καί μάλιστα μετά τήν εκλογή τού Μαυροκορδάτου ώς αρχιγραμματέα τού Εκτελεστικού. γιά νά τόν τιμήση ή Συνέλευση γιά τή στάση του στό Μεσολόγγι τόν προϋπάντησε στό δρόμο 50. Μέχρι τήν εγκατάσταση τής Κυβερνήσεως στην Τριπολιτσά καί 41. Βλ. Ν. Σπηλιάδη, Απομνημονεύματα, Αθήναι , 1, σ Βλ. Σ. Τρικούπη, ενθ* άν., σ. 211 καί Ν. Σπηλιάδη, ένθ' αν., σ Βλ. Α. Πολυζωίδου, ενθ' άν., σ. ζ'. 44. Επίκειται ή έναρξη τής Β' βουλευτικής περιόδου. 45. Βλ. Γ. Δημακοπούλου, Ή Διοικητική οργάνωσις κατά τήν Ελ ληνικήν Επανάστασιν, Αθήναι 1966, σ Με διάταγμα τής 11 Ιανουαρίου Βλ. Εμ. Πρωτοψάλτη, ένθ' άν., II, σ Αυτόθι, σ Αυτόθι, σ Τήν 1 Απριλίου ό Πολυζωίδης στέλνει γράμμα στον Παπαδάκη στό Μεσολόγγι από τή Γαστούνη, όπου έχουν σταθμεύσει γιά τρείς μέρες καί όπου τους έγινε θερμότατη υποδοχή από τό λαό. αυτόθι, III, σ Βλ, Σ, Τρικούπη, ένθ' άν., Γ', σ, 24,

10 32 Κατερίνα Γαρδίκα τήν έναρξη τής Β' βουλευτικής περιόδου τήν 26 Απριλίου 51, ή διοίκηση ασκείται ακόμη από τήν κυβέρνηση τής Α' περιόδου μέ πρόεδρο τού Εκτελεστικού τον Μαυροκορδάτο καί γενικό γραμματέα τής Επικρατείας τον Νέγρη στην έδρα τής συνελεύσεως, τό Αστρος. Ό Νέγρης όμως είναι καί γενικός γραμματέας τής Συνελεύσεως. Προκύπτει λοιπόν μιά παρατυπία : χωρίς διορισμό ή εξουσιοδότηση άλλη από τήν προσωπική εμπιστοσύνη, νομίζω, τού Μαυροκορδάτου, ό Πολυζωίδης υπογράφει σάν γενικός γραμματέας τού Εκτελεστικού στή θέση τού Νέγρη τήν 15 Απριλίου 52. Αυτή ή μοναδική υπογραφή τού Πολυζωίδη δέν έχει σοβαρή σημασία γιατί δέν ανταποκρίνεται σέ καμμιά πολιτική ισχύ καί επιρροή είναι μόνο γραμματικός καί προστατευόμενος τού Μαυροκορδάτου. Παραμένει μαζί μέ τον Μαυροκορδάτο, γενικό γραμματέα τού Εκτελεστικού, στην Τριπολιτσά, έδρα τής διοικήσεως 53. Γύρω στίς 20 Ιουνίου βρίσκεται μέ τόν Παπαδάκη καί τόν Πραΐδη στο Μεσσολόγγι 54, σταλμένος μέ τους άλλους από τόν Μαυροκορδάτο για να τόν ενημερώσουν για τα πράγματα τής Δ. Ελλάδος. Τόν Ιούλιο ξεσπά ή αντίθεση Βουλευτικού - Εκτελεστικού μέ αφορμή τήν εκλογή τού γενικού γραμματέα τού Εκτελεστικού σάν προέδρου τού Βουλευτικού καί μέ κεντρικά πρόσωπα αρχικά τόν Μαυροκορδάτο καί τους Κολοκοτρώνη καί Δεληγιάννη. Τό μέν Εκτελεστικό συνεδριάζει στα Μέγαρα, τό Βουλευτικό βρίσκει καταφύγιο στή Σαλαμίνα 55, ό δέ Μαυροκορδάτος μετά τήν παραίτησή του αποσύρεται στίς 27 Ιουλίου σάν ιδιώτης στην Ύδρα, «βαρύθυμος δια τάς επισυμβάσας περιστάσεις» 5β καί χωρίς χρήματα ούτε για τά προσωπικά του έξοδα 57 ούτε για τους στρατιώτες του 58. Σκοπός του είναι νά εκπλεύση ό στόλος για τή Δ. Ελλάδα καί νά πάη ό ίδιος εκεί νά αγωνισθή 59. Για νά εξοικονόμηση χρήματα στέλνει στα τέλη Αυγούστου τόν μέν Πραΐδη 51. Βλ. Γ. Δημακοπούλου, ένθ' άν., σ Βλ. ΓΑΚ., Συλλ. Βλαχ., Εκτελ., φακ. 4. Τό έγγραφο είναι ένα πιστοποιητικό στον Στέφανο Μάνθο έκ Ζαγορίου για τις υπηρεσίες του. 53. Τήν 6 Μαΐου ό Πολυζωίδης βρίσκεται μαζί μέ τόν Πραΐδη, τόν Λιβέριο καί τόν Α. Λουριώτη στην Τριπολιτσά. Βλ. Εμ. Πρωτοψάλτη, ενθ' άν., III, σ Αυτόθι, σ Βλ. Σ. Τρικούπη, ενθ' άν., Γ', σ Βλ. Εμ. Πρωτοψάλτη, ένθ' άν., σ. 509, Αυτόθι, σ Αυτόθι, σ Αυτόθι, σ. 513.

11 Ό Αναστάσιος Πολυζωίδης καί ή Ελληνική Επανάσταση 53 στην Κεφαλονιά 60, τόν δέ Πολυζωίδη στά Καλάβρυτα. Εκεί ô Πολυ ζωίδης έρχεται σε επαφή με τον Ζαΐμη, κατορθώνει δέ νά πάρη 1750 γρόσια για τά προσωπικά έξοδα τού κύκλου τού Μαυροκορδάτου καί για εξόφληση μισθών στρατιωτών τού καπ. Παναγιώτη Κραββαρίτη καί τού Λέλη. Δέν έχει όμως λυθή το οικονομικό τους πρόβλημα. Επιστρέφει στην Τριπολιτσά στίς 21 Αυγούστου 61. Εκεί έρχονται οί δύο προπομποί τού Byron, Hamilton Brown καί Trelawny, τους Οποίους συναντά καί μέ τους Οποίους γευματίζει αυτός καί ό Λέλης στίς 31 Αυγούστου 62. Τους δύο αυτούς απεσταλμένους προσπαθούν νά προσελκύσουν οί δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις για νά εξασφα λίση ή κάθε μια τήν εύνοια τού Byron καί επομένως τού Φιλελλη νικού Κομιτάτου τού Λονδίνου. Στίς 8 Σεπτεμβρίου φθάνει στην Ύδρα, όπου ό Μαυροκορδάτος έχει τό επιτελείο του συγκεντρωμένο γύρω του. Ό ίδιος μέν από έλλειψη χρημάτων δέν μπορεί να πάη νά αγωνισθή στή Δ. Ελλάδα, όπου τόν προσκαλούν, ό δέ Πολυ ζωίδης, ό οποίος επίσης είναι σέ άθλια οικονομική κατάσταση, αποφασίζει μαζί μέ τόν Λιβέριο νά μεταβούν στην Αίγινα, όπου πιστεύουν ότι θά έχουν λιγώτερα έξοδα 63. Ή έλλειψη χρημάτων είναι τό συνεχές παράπονο τού Πολυζωίδη : έχει πουλήσει ό,τι είχε μαζί του 64 καί έχει δώσει στον Πραΐδη τίς εθνικές του Ομολογίες, αξίας 650 γροσιών, για εξαργύρωση στην Κεφαλονιά, υπενθυμίζοντάς του μέ επανειλημμένες παρακλήσεις «πόσην αναργυρίαν» πάσχει 66. Στό απειλούμενο οικονομικό αδιέξοδο προστίθεται καί σειρά από θλιβερά γεγονότα : ή απώλεια τού Μάρκου Μπότσαρη καί τού Ιω. Παπαδάκη 66, τέλος δέ ή οδυνηρή είδηση τού θανάτου τής μητέρας του στή Μακεδονία. Μετά από αυτό περιμένει πλέον τή δήμευση τής περιουσίας του από τήν τουρκική διοίκηση 67. Τήν εποχή αυτή εκδηλώνει ό Πολυζωίδης τήν επιθυμία του νά γυρίση στίς σπουδές του στο εξωτερικό. Ίσως ή ανεπάρκεια τών ικανοτήτων του καί ένα αίσθημα ότι δέν παρέχει ουσιαστική προσφορά τόν έχει απογοητεύσει. Αισθάνεται ανέτοιμος καί περιττός συγχρόνως. Δέν είναι αγωνιστής, ούτε θά μπορούσαμε νά τόν πούμε φιλόδο- 60. Εκεί βρίσκεται ό Byron. Αυτόθι, σ Αυτόθι, σ Αυτόθι, σ Αυτόθι, σ. 470 καί σ Αυτόθι, σ Αυτόθι, σ. 444 καί σ Αυτόθι, σ Αυτόθι, σ. 471.

12 34 Κατερίνα Γαρέ ικα ξο απλώς απατημένο στις προσδοκίες του 88. Μετά τήν αναχώρηση του γράφει στον Πραΐδη : «Γνωρίζεις κάλιστα πόσην απ' αρχής είχα επι θυμίαν να επιστρέψω εις Ευρώπην, δια να τελειώσω των οποίων άρχισα μαθημάτων τήν σειράν, και εις τινα καιρόν να φανώ χρησιμότερος παρά τώρα είς τήν Πατρίδα» β9. Τί εννοεί λέγοντας «απ' αρχής» ; Δηλαδή πότε απογοητεύτηκε ; Αποφασίζεται να συνοδεύση τον Ορλάνδο και τον Λουριώτη στό Λονδίνο και από εκεί νά επιστρέψη στό Παρίσι, τόν τελικό του σκοπό. Ό Μαυροκορδάτος τόν συνιστά στους δύο αντιπροσώπους τής Ελλάδος για τή διαπραγμάτευση τού δανείου, για νά ταξιδεύση «ανεξό δως». Ό αρχικός σκοπός λοιπόν τής προσεγγίσεώς του μέ τους δύο απεσταλμένους ήταν μόνο να αναλάβουν εκείνοι τα έξοδα τού ταξιδιού του 70. Ό σκοπός τού ταξιδιού αλλιώς είχε ορισθή, αλλιώς πραγματοποιήθηκε, αλλού κατέληξε καί αλλιώς τόν ερμήνευσαν μερικοί. Συγκεκριμένα ό Παλαιών Πατρών Γερμανός σέ επιστολή του από τήν Αγκόνα προς τόν Δ. Ρώμα στή Βενετία αναφέρει τόν Πολυζωίδη «λογιώτατο υπάλληλο του Μαυροκορδάτου», σαν τρίτο πληρεξούσιο στή θέση τού Ιω. Ζαΐμη «τί σημαίνει δε νά μη υπάγη τις τών εντοπίων προκρίτων Πελοποννησίων αλλά λογιώτατος, αγνοώ» διαμαρτύρεται 71. Στις 14 Νοεμβρίου αναχωρούν καί οί τρεις από τήν Κέρκυρα 72. Φθάνοντας στό Λονδίνο οί δύο πληρεξούσιοι έχουν ανάγκη από γραμματέα. παρακαλούν τόν Πολυζωίδη νά τους βοηθήση καί τον κρατούν κοντά τους, απομακρύνοντάς τον έτσι από τόν αρχικό του σκοπό. 68. Τό ίδιο θα συμβή κατά τό 1830 όταν, γυρίζοντας από τό Παρίσι, απορρίπτει τρεις προσφορές θέσεως από τόν Κυβερνήτη σάν άδικες καί ταπεινωτικές για τις Ικανότητές του. Πρβλ. διαμαρτυρία του στό Γραμματέα τής Δικαιοσύνης, ΓΑΚ., Γραμμ. Δικαιοσύνης, φακ. 84, 27 Οκτ Ή πρόθεση τού Πολυζωίδη νά φύγη για σπουδές στην Ευρώπη είναι φανερή και στους άλλους από τα μέσα Σεπτεμβρίου Ό Λέλης σέ γράμμα προς τόν Πραϊδη εκφράζεται μέ φθόνο για τήν εύνοια πού έχει κερδίσει ό Πολυζωίδης, μέ δυσαρέσκεια πού «ό αρχηγός μας δέv γνωρίζειούδενόςνα ειπή τό όχι» και κυρίως παραπονείται για τή διάκριση πού έγινε στον Πολυζωίδη στό θέμα τών μισθών καί τών εθνικών ομολογιών. Βλ. Εμ. Πρωτοψάλτη, ένθ' άν., σ Αυτόθι, σ Αυτόθι. 71. Βλ. Δ. Καμπούρογλου, Ιστορικόν Αρχείον Δ. Ρώμα, Αθήναι , Α', σ Βλ. Εμ. Πρωτοψάλτη, ένθ' άν., σ Νοεμβρίου περνούν από τή Μάλτα, (βλ. Α. Λιγνού, ενθ' άν., Α', σ. 213), 25 Δεκεμβρίου από τό Γιβραλτάρ, (αυτόθι, σ. 232), καί περί τις 15/27 Ιανουαρίου 1824 φθάνουν στό Λονδίνο, (αυτόθι, Β', σ. 42).

13 Ό Αναστάσιος Πολυζωίδης καί ή Ελληνική Επανάσταση Οπως πληροφορεί ό ίδιος «έμεινα ευχαρίστως και αμισθί» 73. Τό ότι δεν προηγήθηκε επίσημος διορισμός μαρτυρούν καί οί δύο πληρεξούσιοι πολύ αργότερα 74. Τό αποτέλεσμα όμως τής εμπλοκής αυτής ήταν μεγάλη απώλεια χρόνου για τον Πολυζωίδη. Για τήν παραμονή του στό Λονδίνο, εκτός από ένα υβριστικό σημείωμα τού Ορλάνδου 75, δέν βρήκα άλλες πληροφορίες. Τον ξαναβλέπομε νά στέλνεται, τελείως ξαφνικά, στην Ελλάδα μέ τήν πρώτη δόση τών λιρών τού δανείου. Τόσο βιαστική ήταν ή απόφαση τής αποστολής του, ώστε εκτός από μερικές γενικές συμβουλές δέν τού δόθηκαν πλήρεις οδηγίες, μέ αποτέλεσμα οί Έλληνες Ιθύνοντες καί ενδιαφερόμενοι στην πατρίδα νά μείνουν μέ πολλά κενά στό θέμα τής συνάψεως τού δανείου 76. Οί Οδηγίες πού πήρε ό Πολυζωίδης ήταν γενικά νά τους διαφώτιση για όσα, για λόγους ασφαλείας, δέν μπο ρούσαν νά γραφούν 77, καί ειδικώτερα νά υπογράψουν τό συμφωνητικό καί νά τους συμβουλεύση αναφορικά μέ τρόπους στενώτερης οικονομικής προσεγγίσεως μέ τήν Αγγλία 78. Επί πλέον συνοδεύει τον Αγγλο φιλέλληνα Blaquiere, τον οποίον υποπτεύονται οί Έλληνες σάν όργανο τού Bowring ô Πολυζωίδης πρέπει νά ενημερώση τή Διοίκηση πάνω σ' αυτό τό θέμα 79. Επιβιβάζονται στό πλοίο Florida καί αποπλέουν στις 23/4 Απριλίου Μετά από ένα άνετο ταξίδι, πού συνετέλεσε στην αισιόδοξη διάθεση τού Πολυζωίδη 81, τό πλοίο έφθασε στή Ζάκυνθο στις 12/24 Απριλίου. Ή υποδοχή πού τού έγινε ήταν περισσότερο από ενθουσιώδης : «όλη η Ζάκυνθος με υπεδέχθη ώς δεύτερον Μεσσίαν». Οί αρχές τού φέρθηκαν φιλικά καθώς καί οί τραπεζίτες Ιωάννης Λογοθέτης καί Σαμουήλ Barff, στους Οποίους άφησε τα χρήματα φεύγοντας για τό Ναβαρίνο μέ σκοπό νά συναντήση τή Δι- 73. Αυτόθι, σ Βλ. Ιω. Ορλάνδου-Α. Λουριώτου, Απολογία, Αθήναι , 1, σ Κατωτέρω, σ Βλ. Α. Λιγνού, ενθ' άν., Β', σ. 223, 294 Ε. Dallegio, Les Phil hellènes et la guerre de l'indépendance 138 lettres inédites de J. Orlando et A. Louriotis, Athènes 1949, σ Βλ. Α. Λιγνού, ενθ' άν., σ Βλ. κατωτέρω, σ Βλ. Α. Λιγνάδη, Τό πρώτον δάνειον τής Ανεξαρτησίας, Αθήναι 1970, σ. 189 πρβλ. αυτόθι, σ. 165, 171, 188. Ό J. Bowring ήταν επιχειρηματίας, γραμματέας τής εν Λονδίνω Φιλελληνικής Εταιρίας. 80. Αυτόθι, σ Πρβλ. Ιω. Ορλάνδου-Α. Λουριώτου, ένθ' άν., 1, σ Βλ. Αρχείο Λουριώτη, φακ. Ζ/37, Ναύπλιο, 10 Ιουνίου 1824.

14 ié Κατερίνα Γαρδίκα οίκηση. Φιλοξενείται στό σπίτι τού Σπύρου Βιτάλη 82. Τό πρωί της 13 / 25 Απριλίου συναντά στό λοιμοκαθαρτήριο τής Ζακύνθου τον Ιωάννη Ζαΐμη, πού πρόκειται να αναχωρήση για τό Λονδίνο 83 και τό απόγευμα φεύγει με βάρκα γιά τό Ναβαρίνο 84. Τήν επόμενη μέρα από τό Ναβαρίνο απευθύνει ανακοίνωση τής άφίξεώς του στα τρία ναυτικά νησιά με τήν υπόσχεση ότι τά χρήματα θα διατεθούν γιά τό θαλάσσιο αγώνα. έτσι οί νησιώτες θά ανακουφισθούν από τις αλλεπάλληλες οικονομικές θυσίες. Ή έμφαση στό θαλάσσιο εξοπλισμό, υπαγορευόμενη από τίς πολεμικές ανάγκες, θά δόθηκε σαν εντολή στον Πολυζωίδη από τήν Επιτροπή στό Λονδίνο βάσει τής γραμμής καί τών σκοπών τής Διοικήσεως 85. Στό χερσαίο ταξίδι, διασχίζοντας τήν Πελοπόννησο, γράφει ότι εκινδύνευσε ή ζωή του «από τους αντιπατριώτας» πού κυριαρχούσαν τότε εκεί 86. Τά μεσάνυχτα τής 19/20 Απριλίου φθάνει στην έδρα τής Διοικήσεως στους Μύλους με τά έγγραφα καί τό συμφωνητικό τού δανείου. Είναι εφοδιασμένος με συστατικά γράμματα τού Ορλάνδου καί τού Λουριώτη, τά οποία όμως ακυρώνει τό εξής σημείωμα τού Ορλάνδου, γραμμένο στα αρβανίτικα, προς τό γαμπρό του Γ. Κουντουριώτη, τό οποίο ό ίδιος ô Πολυζωίδης μετέφερε καί επέδωσε : «Τούτον, ό οποίος σού δίδει τό γράμμα, δέν είχαμε τόσην ανάγκην νά τον εστέλλαμεν διότι ημείς σας τά γράφομεν όλα εις τό γράμμα. αλλά τό εκάμαμεν δια νά ξεφορτωθούμεν ένα τέτοιον παληάνθρωπον πού μας εφόρτωσε αυτός ό μαύρος (δηλ: Μαυροκορδάτος) και τον ήθελε και ό Λουριώτης διότι εγώ δέν τον ήθελα, επειδή τους εγνώρισα τους λογιωτάτους. Εγνωρίσθη εδώ με τον αδελφόν εκείνου τού Τέλη, τοϋ οποίου ό αδελφός είναι νυμφευμένος εις Μάλταν, και έγινε τού 82. Δέν έχει βέβαιη γνώση γιά τήν έδρα της, όσο βρίσκεται στή Ζάκυνθο. νομίζει ότι είναι στό Κρανίδι. Προτιμά τό δρόμο τού Ναβαρίνου από αυτόν τής Γαστούνης γιατί «εκεί είναι ακόμη λείψανα τινά Κολοκοτρωνικής και Σισινικής επιρροής». Φυσικά αναγνωρίζει τήν Κυβέρνηση τού Κρανιδιού. Εκείνες τις μέρες ή Διοίκηση βρισκόταν στους Μύλους Ναυπλίου, τά στρατεύματά της πολιορκούσαν τό Ναύπλιο καί βρίσκονταν πολιορκημένα στην Τριπολιτσά. Βλ. Σ. Τρικούπη, ενθ' άν., Γ', σ Τήν ίδια μέρα γράφει τό γράμμα προς τους δύο άλλους Έλληνες αντιπροσώπους δίνοντάς τους αυτές καί άλλες πληροφορίες. 84. Βλ. Αρχείο Λουριώτη, φακ. Στ/91, Ζάκυνθος, 25 Απριλίου Βλ. Α. Χ Αναργύρου, Τά Σπετσιωτικά, Αθήναι, Πειραιεύς 1861, , 1, σ Οί Σπετσιώτες πρόκριτοι, μόλις έμαθαν τήν άφιξη τών χρημάτων, λόγω τών κρισίμων περιστάσεων στή θάλασσα, βιάζονται νά υποβάλουν στή Διοίκηση τις απόψεις τους γι' αυτό στέλνουν στις 20 Απριλίου τόν Ανδρέα Σκλιά. Αυτόθι, 3, σ Βλ. καί Α. Λιγνού, ένθ' άν., σ Βλ. Αρχείο Λουριώτη, φακ. Ζ/98, Μεσολόγγι, 17 Αυγούστου 1824.

15 Ό Αναστάσιος Πολυζωίδης και ή Ελληνική Επανάσταση 37 διαβόλου. Μη δίδετε προσοχήν εις το συστατικόν γράμμα, το οποίον τον εδώσαμεν. είπε τα μυστικά και εις τους άλλους φίλους, δια τους οποίους του εχομεν δώσει γράμματα. Αυτό το οποίον γραφομεν είς το προς τήν Διοίκησιν γράμμα, ότι μας ειργάσθη δύο μήνας αμισθί, έτσι το ήθελε, έτσι το εγράψαμε, δια να τον ξεφορτωθούμε. Χίλια πεντακόσια τάλληρα με στι χίζει. ενδύματα, καπέλλα, υποκάμισα, κάλτσες, βιβλία. ό,τι ήθελε, αυτό έκαμνε άνθρωπος χωρίς ντροπή ημείς εφοβούμεθα να τον μιλήσουμε σ' ένα τέτοιον τόπον, μήπως επήγαινε και έλεγε τίποτε και μας εχαλούσε ή δουλειά. Φυλαχθήτε από τους λογιωτάτους αμάν από τούτον τον άνθρωπον, αμάν κακός άνθρωπος. λογαριάστε, χίλια πεντακόσια, μα δύο χιλιάδες τάλληρα μας εστίχισε. Το κομιτάτον μας είπε να τον εκάμναμεν μίαν έκθεσιν δια να έβλεπε τα πράγματα της Ελλάδος του είπαμε να τήν κάμη αυτός. τήν έκαμε, ύστερα δεν ήτο τρόπος να μας τήν έδιδε εφαντάσθη να τήν τυπώση μόνος του και τήν επήρε μαζί του. Τόσα και περισσότερα» 87. Δέν ξέρω τί αξία έχουν οί χαρακτηρισμοί αυτοί από ένα άνθρωπο φιλύπο πτο σαν τόν Ορλάνδο. ίσως διαφαίνεται κάποια επιπολαιότητα τού Πολυζωίδη ώς προς τά χρήματα. Τήν άλλη μέρα, 21 Απριλίου, ό Πολυζωίδης εμφανίζεται στό Βουλευτικό και διαβάζει τήν αναφορά του 88, πού γίνεται δεκτή μέ επαίνους. Βέβαια οί αντιφρονούντες προς τήν κυβερνητική αγγλοστρεφή πολιτική λείπουν από τό Βουλευτικό και έτσι θέμα αντιρρήσεως από τήν αντιπολίτευση δέν υπάρχει. Στην ανακοίνωσή του διαχωρίζει καθαρά τήν επίσημη πολιτική τής Αγγλίας από τήν επί ιδιωτικού επιπέδου σύναψη τού δανείου. Αλλά εντάσσοντας τό γεγονός αυτό στό διεθνές πολιτικό κλίμα μετά από τήν απονέκρωση τών συνταγματικών ελπίδων τής Ισπανίας, τής Πορτογαλίας καί τής Ιταλίας, επισημαίνει τίς δυσκολίες, πού συνάντησε ή επιτροπή, για νά εξάρη τό κατόρθωμα. επί πλέον σημειώνει τή διαφορά τής αγγλικής πολιτικής από αυτήν τής Ιεράς Συμμαχίας τονίζοντας ότι, όχι μόνο κρατιέται ουδέτερη, αλλά επιτρέπει τήν έξοδο τέτοιας βοήθειας στην Ελλάδα. Δικαιολογεί αυτήν τήν ευνοϊκή ανοχή τής Αγγλίας μέ τό ότι πρώτα πείσθηκε για τό δίκαιο καί τό αυθόρμητο τού Ελληνικού αγώνα καί δεύτερο γιατί από τίς Ελληνικές επιτυχίες αποδείχθηκε ή ασθένεια τού Οθωμανικού κράτους, επομένως καί ή αδυναμία του «να εμποδίση τήν Άρκτον από τό να εκτείνη τα όρια καί τήν πολιτικήν επιρροήν της (πράγμα, τό οποίον πάντοτε ετάραττε και ταράττει τήν Αγγλίαν) επέκεινα του θρακικού Βο- 87. Βλ. Α. Λιγνού, ένθ' άν., σ Βλ. Αρχεία τής Ελληνικής Παλιγγενεσίας, Αθήναι , Β', σ

16 38 Κατερίνα Γαρδίκα σπόρου». Μιλάει μέ θαυμασμό για τή δύναμη και τή «σοφία» τών Αγγλων και τών Αμερικανών και εξαρτά τήν είσοδο τής Ελλάδος στον Ευρωπαϊκό κόσμο από τήν εύνοια τών Ευρωπαίων βασιλέων. Σαν μέτρο για τήν αύξηση τής εμπιστοσύνης τών Αγγλων κεφαλαιούχων στην Ελληνική οικονομία προτείνει σύναψη εμπορικής επαφής μέ τήν Αγγλία συνιστά δηλαδή νά φύγη ελληνικό πλοίο μέ ελληνική σημαία μέ εμπορεύματα για αγγλικό λιμάνι 89. Τελειώνοντας τήν Ομιλία συμβουλεύει να χρησιμοποιηθούν τά χρήματα μέ προσοχή καί νά συνεχίσουν τον αγώνα ενωμένοι 90. Τό απόγευμα ό Πολυζωίδης πηγαίνει στην Ύδρα για νά συνάντηση τον Λ. Κουντουριώτη 91. Για τήν παραλαβή καί τή μεταφορά τών χρημάτων από τή Ζάκυνθο αρχικά είχε διορισθή επιτροπή από τον Byron, τον Gordon, τον οποίον αντικαθιστά προσωρινά ό L. Stanhope 92, καί τον Λ. Κουντουριώτη 93. Ό Stanhope προσκαλείται στή Διοίκηση από τά Σάλωνα, όπου βρίσκεται μέ τόν Οδυσσέα. Ή παραλαβή τών χρημάτων του δανείου εξελίχθηκε σέ μια σοβαρή και επικίνδυνη περιπλοκή, πού προκάλεσε ανησυχίες στους Έλληνες, κυρίως εν όψει τής αιγυπτιακής απειλής. Ό Stanhope, Ίσως μέ τήν υπόδειξη τού Ο δυσσέα, αντί νά υπακούση στην πρόσκληση τής Διοικήσεως, πηγαίνει στή Ζάκυνθο καί απαντά στή Διοίκηση ότι αγνοεί τά σχετικά μέ τή σύναψη τού δανείου 94. Ή Διοίκηση μαθαίνει ότι πρόκειται νά φύγη για τό Λονδίνο. Πρέπει όμως νά υπογραφή τό συμφωνητικό καί από τόν Λ. Κουντουριώτη καί από τόν L. Stanhope, για να επιστραφή στους δανειστές. Ορίζονται ô Ε. Ξένος καί ό Ν. Καλλέργης νά μεταφέρουν τό έγγραφο από τήν Ύδρα στή Ζάκυνθο καί, μέ τις υπογραφές τού 89. Ό Πολυζωίδης βλέπει μέ Ικανοποίηση νά πραγματοποιείται αυτή ή πρότασή του περί τά μέσα Αυγούστου, όταν ή Διοίκηση αποφασίζει νά εξαγάγη στο Λονδίνο ελληνικά προϊόντα. «Ό Blaquiere προσμένει εις Ναύπλιον ημέρα τη ημέρα να γένη ετοιμον τό καράβι (στοχάζομαι είναι μία γολέττα τών κυρίων Κουντουριωτών) καί με αυτό, έχων συνταξιδιώτην τόν κύριον Hastings, va έλθη απεσταλμένος, ώς επε θύμει, είς Λόνδραν». Βλ. Αρχείο Λουριώτη, φακ. Ζ/98, Ζάκυνθος, 17 Αυγούστου Ό λόγος του, παρά τήν έγκριση τού Βουλευτικού, μέ τήν ανεπάρκεια τής τυπογραφίας τής Διοικήσεως, έμεινε ανέκδοτος (βλ. Αρχείο Λουριώτη, φακ. Ζ/37, Ναύπλιο, 10 Ιουνίου 1824), μέχρι πού ή εφημερίδα «Ελληνικά Χρονικά» τού Μεσολογγίου δημοσίευσε εκτενή περίληψη τού λόγου για νά διαφώτιση τό Ελληνικό κοινό. Βλ. «Ελληνικά Χρονικά», 1824, φ. 71, 72, Βλ. Α. Λιγνού, ένθ' άν., σ Αυτόθι, σ Μετά τό θάνατο τού Byron ή επιτροπή μένει ελλιπής. 93. Βλ. Α. Λιγνάδη, ένθ' άν., σ Βλ. Ιω. Ορλάνδου-Α. Λουριώτου, ενθ' άν., 1, σ. 368.

17 Ό Αναστάσιος Πολυζωίδης καί ή Ελληνική Επανάσταση 39 Κουντουριώτη καί τού Stanhope, νά παραλάβουν τό δάνειο 95. Μόλις όμως αναχωρούν από τήν Ύδρα μέ τήν υπογραφή τού Κουντουριώτη, ή Διοίκηση πληροφορείται τήν αναχώρηση τού Stanhope για τό Λονδίνο. Σε απόγνωση τό Εκτελεστικό 96 παρακαλεί τόν Λογοθέτη καί τόν Barff νά παραδώσουν τα χρήματα χωρίς νά περιμένουν τις υπογραφές 97. Στίς 5 Ιουνίου επιστρέφει στην Ύδρα ή γολέττα από τή Ζάκυνθο χωρίς τά χρήματα 98. Φαίνεται ότι έχουν δυσκολίες μέ τή διοίκηση τής Ζακύνθου ή τών Ιονίων, πού επιμένει στην αρχή τής ουδετερότη τος, γεγονός για τό οποίο διαμαρτύρονται ό Λουριώτης καί ό Ορλάνδος σέ γράμμα προς τόν Μαυροκορδάτο, διατεινόμενοι ότι πρόκειται για Ιδιωτική σύμβαση 99. Στις 10 Ιουλίου έρχεται τελικά ή πρώτη δόση τού δανείου 100. Ή κατακραυγή για τήν κρίση αυτή έπεσε όλη πάνω στον Stanhope, πού κατηγορήθηκε, δικαιολογημένα από ό,τι φαίνεται, για δολιοφθορά τής υποθέσεως οδηγούμενος από τή φατρία Οδυσσέα - Νέγρη - Υψηλάντη, στην οποία εντάχθηκε από άκρατο φιλελευθερισμό καί αντιπάθεια προς τους ολιγαρχίζοντες. Στο επίσημο έγγραφό του προς τήν Επιτροπή τού Λονδίνου τό Εκτελεστικό εκφράζεται μέ επιφύλαξη για τόν Αγγλο συνταγματάρχη καί ρίχνει τήν ευθύνη στον Οδυσσέα : «Ό κύριος Στανχώπ είναι καλός, είναι φιλέλλην, αλλ' είναι, αν δεν πλανάται τις, και ευαπάτητος» 101. Ούτε ό Τρικούπης τού αμφισβητεί τις καλές προθέσεις 102. Οξύτατα τόν επικρίνει ό Πολυζωίδης σέ επιστολή του προς τόν Ορλάνδο καί τόν Λουριώτη 103. ΟΙ κρίσεις του για τή συμπεριφορά τού Stanhope αντιπροσωπεύουν, νομίζω, τή σκέψη τών όμοφρό νων του. βέβαια, συναισθηματικά συνδέεται άμεσα μέ τήν αποστολή καί τήν τύχη της καί έτσι τό συναίσθημα τής πίκρας για τά εμπόδια καί τήν καθυστέρηση τής επιτυχίας της είναι ιδιαίτερα έντονα σέ αυτόν. 95. Αυτόθι, σ Για νά αντισταθή στους εχθρούς σέ όλα τά μέτωπα υπολογίζει ότι χρειάζεται στρατιώτες, 80 πολεμικά πλοία και 30 μπουρλότα. Αυτόθι, σ Αυτόθι. 98. Βλ. Α. Χ Αναργύρου, ένθ' αν., 3, σ Βλ. Β. Dalleggio, ένθ' άν., σ Βλ. Α. Χ Αναργύρου, ένθ' άν., 1, σ Πρβλ. όμως Α. Λι γνάδη, ένθ' άν., σ Ό Α. Λιγνάδης αποδίδει τήν άρση τών δυσκολιών όχι σέ πρωτοβουλία τού τραπεζίτη Barff άλλα σέ εντολές τής αγγλικής κυβερνήσεως. αυτόθι, σ Εκτενώς για περιπλοκές τού δανείου, βλ. σ Βλ. Ιω. Ορλάνδου- Α. Λουριώτη, ένθ' άν., 1, σ Βλ. Α. Λιγνού, ένθ' άν., σ Πρβλ. Σ. Τρικούπη, ένθ'άν., Γ', σ Βλ. Αρχείο Λουριώτη, φακ. Ζ/37, 10 Ιουνίου 1824.

18 40 Κατερίνα Γαρδίκα Ό Πολυζωίδης στάλθηκε από τήν επιτροπή τού Λονδίνου στην Ελλάδα υπό τον όρο να γυρίση πίσω στην Ευρώπη, ελεύθερος για να πραγματοποίηση τα προσωπικά του σχέδια. αυτό ήταν υπόσχεση πρώτα τής επιτροπής καί έπειτα, όταν εμφανίστηκε στό Βουλευτικό, καί τού σώματος αυτού 104. Εμποδίζεται όμως από έλλειψη χρημάτων καί παραμένει στό Ναύπλιο καί στό Άργος. Στίς 17 Μαΐου ό Τρικούπης προσπαθεί να μεσιτεύση στον Γ. Κουντουριώτη, πρόεδρο τού Εκτελεστικού, να σταλή ό Πολυζωίδης στην Αγγλία μέ αποστολή να πληροφορήση τήν Ελληνική επιτροπή για τήν αναχώρηση καί τα φρονήματα τού Stanhope καί να εξομαλύνη τίς οξύτητες 105. Δέν προχωρεί όμως αυτή ή ιδιωτική πρόταση τού Τρικούπη. Ακολουθεί αναφορά τού Ίδιου τού Πολυζωίδη προς τόν Γ. Κουντουριώτη στίς 22 Ιουνίου, όπου, αφού εκθέτει τήν προϊστορία τής καταστάσεώς του, παρακαλεί για «τους περασμένους μισθούς μου εις μετρητά, αντί των όσων κρατώ εθνικών ομολογιών και όλα τα έξοδα της επιστροφής μου εως εις Παρίσι, όπου εχω σκοπόν να εξακολουθήσω τών πολιτικών μαθημάτων τήν σπου δήν μου... Μην υποφέρετε να με βλέπετε καθήμενον εδώ αργόν και δαπανώντα τόν πολύτιμόν μου καιρόν εις μάτην» ιοα. Πρέπει να ομολογήση κανείς ότι χρησιμοποιεί βαρείες εκφράσεις για ένα καυτό προσωπικό του θέμα, πού όμως για τή Διοίκηση δέν έχει καμμιά σημασία μέσα στους κινδύνους πού διατρέχει από τον εχθρό καί μέσα στίς κρίσιμες μέρες τής ενάρξεως τής τρίτης βουλευτικής περιόδου. Πραγματικά, στην αναφορά του στό Βουλευτικό υπάρχει στα πρακτικά τής 28 Ιουνίου ή απάντηση ότι «εγένετο δεκτόν το πρόβλημά του, πλην έμεινε εως να παρουσιασθή πόρος εις τήν Διοίκησιν» 10Ί. Ό Ίδιος ομολογεί ότι, κατά κάποιο τρόπο, φανταζόταν ότι θά τού παρουσιάζονταν δυσκολίες 108 αισιόδοξος στην αρχή για τήν επιστροφή του στό Παρίσι χάνει αργότερα τήν υπομονή του : «τα δε ίδια μου είναι τόσον κακορροίζικα, όσον μήτ' ηλπίζετε ποτέ να τ' ακούσητε, μήτ' εγώ ήλπιζον να τα πάθω» 109. Έμεινε δύο μήνες κοντά στή Διοίκηση στό Ναύπλιο 110 περιμένοντας 104. Βλ. Α. Λιγνού, ένθ' άν., σ. 154, 330 καί 478. Οί ίδιοι οι απεσταλμένοι στό Λονδίνο είχαν φροντίσει να γράψουν στή Διοίκηση τά σχετικά μέ τήν υπόθεσή του Αυτόθι, σ Αυτόθι, σ Βλ. ΑΕΠ., Β', σ Βλ. Αρχείο Λουριώτη, φακ. Ζ/37 : γράμμα προς Λουριώτη καί Ορλάνδο μέ ημερομηνία 10 Ιουνίου Αυτόθι, φακ. Ζ/98, 17 Αυγούστου Συγκατοικεί μέ τους παραστάτες τής Γ' περιόδου Τρικούπη καί Λιβέρη, Αυτόθι, φακ. Ζ/37.

19 Ό Αναστάσιος Πολυζωίδης καί ή Ελληνική Επανάσταση 41 νά τού δοθούν τα μετρητά για τα έξοδα τού ταξιδιού του. «Ή αλήθεια είναι ότι το Βουλεντικόν έδειχνε φιληκοίαν καϊ συμπάθειαν πάντοτε είς τάς παρακλήσεις μον το δε Εκτελεστικόν επί λόγω τού ότι έχει μεγαλυτέρας φροντίδας ανέβαλλε πάντοτε την υπόθεσίν μου». Τελικά τού έδωσε μία διαταγή προς τους δημοπράτες τών εθνικών εισοδημάτων στή Γαστούνη. Ξεκινούν ό Πολυζωίδης, ό Δημ. Αινιάν, ô Θεόφιλος Θησεύς καί ό φιλέλληνας λόρδος Murray στίς 7 Ιουλίου (οι υπόλοιποι κατευθύνονται για τό Μεσολόγγι για νά συναντήσουν τόν Μαυροκορδάτο) καί μέσω Άργους καί Τριπολιτσάς 111 φθάνουν στα Καλάβρυτα, όπου αρρωσταίνει ό Murray. Κατευθύνονται όλοι για τή Γαστούνη, όπου ô Murray πεθαίνει στο σπίτι τού Σισίνη στις 30 Ιουλίου 112. Στή Γαστούνη ό Πολυζωίδης βρίσκει ότι τα χρήματα τών εθνικών εισοδημάτων τά έχουν μοιρασθή «οι καπετανίσκοι της επαρχίας». Μετά τήν αποτυχία του εκεί απευθύνεται στον προστάτη του Μαυροκορδάτο. Στο ταξίδι προς τό Μεσολόγγι περνά από τήν Κερπινή καί συναντά τόν Ανδρέα Ζαΐμη γύρω στίς 24 Ιουλίου 113. Βρίσκει τόν Μαυροκορδάτο στο στρατόπεδο στο Λιγοβίτσι τής Ακαρνανίας 114 στίς 11 Αυγούστου 115, τού εκθέτει τό ζήτημά του καί αυτός γράφει επανειλημμένα στον Γ. Κουντουριώτη παρακαλώντας τον για χάρη τού Πολυζωίδη, αλλά δεν έρχεται απάντηση 116. Στό Μεσο Βλ. Γ. Π. Κουρνούτου, Ό λόρδος Charles Murray πεθαίνει για τήν Ελλάδα, «Αγγλοελληνική Επιθεώρησις», Β', 1954, Ζ', σ Αυτόθι, σ Πρβλ. Αρχείο Λουριώτη, φακ. Ζ, περιτύλιγμα γραμμάτων τού Πολυζωίδη καί τού Α. Ζαΐμη προς τόν Ιω. Ζαΐμη. Μια πού είναι νά φύγη για τό εξωτερικό, ό Ζαΐμης τοϋ δίνει γράμμα για τόν αδελφό του. Βλ. Α. Λιγνού, ενθ' άν., Δ', σ Πρβλ. Αρχείο Λουριώτη, φακ, Η/43, στρατόπεδο Δ. Ελλάδος, 21 Οκτωβρίου Τελικά ό Πολυζωίδης είναι ό μόνος από τους τρείς απεσταλμένους τής Επιτροπής Blaquiere, Ψύχας καί Πολυζωίδης πού μένει πίσω μέ τίς προσδοκίες του για σπουδές στό Παρίσι διαψευσμένες. Βλ. Αρχείο Λουριώτη, φακ. Η/38, στρατόπεδο Δ. Ελλάδος, 17 Οκτωβρίου Ό Πολυζωίδης διατηρεί ακόμη τήν επαφή του μέ τόν Μαυροκορδάτο. Πρβλ. Ιω. Ορλάνδου - Α. Λουριώτου, ενθ' άν., 1, σ. 374 : ήδη τό Μάιο, σχεδιάζοντας ό Πολυζωίδης τό ταξίδι του στην Αγγλία (τότε), σκοπεύει νά περάση από τό Μεσολόγγι, όπου βρίσκεται ό Μαυροκορδάτος, ό οποίος απέχει από τόν εμφύλιο πόλεμο, αν καί συνετέλεσε πολύ στην έκρηξή του. Καταφεύγει στην Ύδρα καί κατόπιν εκστρατεύει στή Δ. Ελλάδα, παραιτούμενος από τήν πολιτική του καριέρρα μπροστά στίς οξύτητες καί αναλαμβάνοντας τήν στρατιωτική στην περιοχή όπου τό κύρος του είναι αναμφισβήτητο Αυτόθι, 1, σ Βλ. Αρχείο Λουριώτη, φακ. Ζ/98 καί φακ. Η/38.

20 42 Κατερίνα Γαρδίκα λόγγι επιστρέφει στίς 15 Αυγούστου, όπου εγκαθίσταται καί τυπώνει τό βιβλίο του «Προσωρινόν πολίτευμα τής Ελλάδος» 117. Στον πρόλογο τού βιβλίου δικαιολογεί τήν έκδοσή του με τό διδακτικό καί διαφωτιστικό σκοπό πού έδωσε σ' αύτήν. Τό πολίτευμα τού Άστρους είναι προσωρινό. Οι Έλληνες πολιτικοί, προκειμένου νά αναθεωρήσουν καί νά μονιμοποιήσουν τό σύνταγμά τους πρέπει νά έχουν σοφά καί δοκιμασμένα πρότυπα σαν τέτοια προκρίνει τα πολιτεύματα τής Βρετανίας καί τής Βορείου Αμερικής, τά οποία μεταφρά ζει καί παρουσιάζει στους Έλληνες πολιτικούς, όχι για νά τά μιμηθούν, άλλα για να τά εφαρμόσουν σύμφωνα μέ τήν ελληνική ζωή. Γι' αυτόν, καί για τό επαναστατημένο έθνος, ή μόνη διοίκηση αρμόδια καί πρέπουσα σέ φιλελεύθερους ανθρώπους είναι ή Κοινοβουλευτική συνταγματική διοίκηση. Ανάμεσα στό Βρετανικό καί στό Αμερικανικό πολίτευμα προτιμά τό δεύτερο γιατί είναι απαλλαγμένο από τά κατάλοιπα τής φεουδαρχικής παραδόσεως πού βαραίνουν τό πρώτο μέ κληρονομικούς τίτλους ευγενείας, πού καταργούν τήν αξιοκρατία καί «κατακερματίζουν τήν δυστυχή ανθρωπότητα εις διάφορα άνισα και ετερο δίκαια όντα ενώ ή κοινή μήτηρ Φύσις τα έπλασεν ίσα και ταυτοδίκαια» 118. Τό θαυμασμό του για τήν Αμερικανική πολιτεία κινούν «ή άκρα ευδαιμονία και βαθεία ειρήνη, τήν οποίαν απολαμβάνονσιν, ή ταχυτάτη αύξησίς των και αι ορμητικώτατοι περί πάν είδος επιστήμης, τέχνης και βιομηχανίας πρόοδοί των» 119. Είναι πιθανό ότι, βρισκόμενος στην Αγγλία, καλλιέργησε τις πολιτικές ιδέες πού τόν Οδηγούν εδώ στή συγγραφή, αλλά δέν έχω καμμία πληροφορία γι' αυτό τό πρόβλημα. Περισσότερες ενδείξεις παρέχει τό επόμενο βιβλίο του, πού εκδίδει τό Ή έλλειψη πολιτικής προπαιδείας, επομένως πείρας καί ωρι μότητος, πού παρατηρεί ό Πολυζωίδης, είναι κοινή ανησυχία σέ πολλούς. Ό Stanhope γράφει στον Bentham 120 : «Αυτό πού χρειάζεται πιο πολύ είναι ένα καλό αντιπροσωπευτικό σώμα, μερικοί κάλοι 117. Τό βιβλίο του «Προσωρινόν Πολίτευμα τής Ελλάδος καί σχέδιον οργανισμού τών επαρχιών αυτής, αμφότερα επιδιορθωμένα και επικυρωμένα υπό τής δευτέρας Εθνικής νομοθετικής τών Ελλήνων συνελεύσεως έν Άστρει, οίς έπονται τό Πολιτικόν Σύνταγμα τής Βρεταννίας καί τό τών Ηνωμένων Επικρατειών τής Αμερικής, μεταφρασθέντα υπό Αν. Πολυζωίδου», Μεσολόγγιον 1824, είχε προ αναγγελθή από τόν τυπογράφο Δ. Μεσθενέα στά «Ελληνικά Χρονικά». Βλ. «Ελληνικά Χρονικά», ετ. Α', φ. 78, 23 Σεπτεμβρίου Ό πρόλογος τού βιβλίου έχει ημερομηνία 26 Οκτωβρίου Βλ. Α. Πολυζωίδου, Τό Προσωρινόν Πολίτευμα, σ. ε' Αυτόθι, σ. στ' Βλ. L. Stanhope, Greece in 1823 and 1824 ; being a series of letters and other documents.,, Λονδίνο 1825, σ, 199.

21 Ό Αναστάσιος Πολυζωίδης και ή Ελληνική Επανάσταση 43 έπαρχοι, κάλοι δικαστές καί συγγραφείς εθνικού κύρους (public writers)". Τό διαφωτιστικό βιβλίο τού Πολυζωίδη συντελεί θετικά στην πρόοδο προς αυτήν τήν κατεύθυνση. Στά μέσα Οκτωβρίου 1824 αναγκάζεται νά ανεβή πάλι από τό Μεσολόγγι στό στρατόπεδο τής Δ. Ελλάδος τον καλεί ό Μαυροκορδάτος, που αδυνατισμένος από αρρώστια χρειάζεται βοηθό για τήν πυκνή του αλληλογραφία 121. Μένει κοντά του μέχρι καί τό Δεκέμβριο 122, Οπότε αποφασίζει ό Μαυροκορδάτος νά διαλύση τό στρατόπεδο, να συγκαλέση τους πληρεξουσίους σέ συνέλευση στό Ανατολικό καί νά αναχωρήση για τό Ναύπλιο. Ή συνέλευση μέ πρόεδρο τόν Γ. Τζόγκα ανακηρύσσει τόν Μαυροκορδάτο, τόν Πραΐδη καί τόν Πολυζωίδη Πολίτες της Δ. Ελλάδος από ευγνωμοσύνη για τίς υπηρεσίες τους 123. Στις αρχές τού 1825 εμφανίζεται καί τό δεύτερο θεωρητικό πολιτικό σύγγραμμα τού Πολυζωίδη στό Μεσολόγγι 124. Τό επιγράφει «Θεωρία γενική περί τών διαφόρων Διοικητικών Συστημάτων καί εξαιρέ τως τού Κοινοβουλευτικού. μεθ' ην έπεται πραγματεία σύντομος περί τών Ειρηνοποιών καί Ορκωτών Κριτών τής Αγγλίας» 125. Στό πρώτο, τό γενικό μέρος τού βιβλίου του, ασκεί κριτική τών διοικητικών συστημάτων καί αφού απορρίψη όλα τα άλλα, μεταξύ τών Οποίων καί τό δημοκρατικό (τό αρχαίο Αθηναϊκό, πού παρήκμασε σέ οχλοκρατία) προκρίνει τό κοινοβουλευτικό, βάσει τών αρχών τής Ισονομίας καί τής ελευθερίας. Στά κοινοβουλευτικά συστήματα εντάσσει καί τή συνταγματική μοναρχία 126, χωρίς νά τα συγκρίνη αξιολογικά. Τό γεγονός ότι εγκρίνει τή συνταγματική μοναρχία σημαίνει ότι δέν τή βλέπει σαν ένα σύστημα πού θά παρακμάση καθώς θά συνεπάγεται τήν κληρονομικότητα στον πρόλογο τού πρώτου βιβλίου απορρίπτει τήν 121. Έχει εκλεγή Γεν. Γραμματέας τού Εκτελεστικού για τήν γ' βουλευτική περίοδο, αλλά καθυστερεί ακόμη λόγω υγείας στή Δ. Ελλάδα. Βλ. Αρχείο Λου ριώτη, φακ. Η/38 καί Σ. Τρικούπη, ένθ' άν., σ Βλ. Α. Λιγνού, ενθ' άν., Γ', σ Βλ. Σ. Τρικούπη, ένθ' άν., σ. 124 καί «Ελληνικά Χρονικά», έτ. Α', φ. 106, 31 Δεκεμβρίου Απάντηση τού Πολυζωίδη στά «Ελληνικά Χρονικά», ετ, Β', φ. 2, 7 Ιανουαρίου Τό προαναγγέλλει ό Δ. Μεσθενεύς στά «Ελληνικά Χρονικά», ετ. Β', φ. 6, 21 Ιανουαρίου Για τό δεύτερο μέρος τού βιβλίου, τό σχετικό μέ τή δικαιοσύνη, χρησιμοποιεί σαν πηγές τα εξής βιβλία : C ο t t u : Sur l'administration de la Justice Criminelle en Angleterre καί Delolme : The Constitution of England. Αποβλέπει στην ενημέρωση τών αντιπροσώπων τής γ' περιόδου. Βλ. Α. Πολυζωί δου. Θεωρία γενική, σ. πγ' - πδ' Αυτόθι, σ. ι' - ια'.

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Επώνυµο Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Όνοµα Υπογραφή Μανώλης Σφραγίδα Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1984 Σφραγίδες Ελευθερίας, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1983 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Το διπλό βιβλίο-δημήτρης Χατζής. Χαρά Ζαβρού Γ 6 Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Καθηγήτρια: Βασιλική Σελιώτη

Το διπλό βιβλίο-δημήτρης Χατζής. Χαρά Ζαβρού Γ 6 Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Καθηγήτρια: Βασιλική Σελιώτη Το διπλό βιβλίο-δημήτρης Χατζής Χαρά Ζαβρού Γ 6 Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Καθηγήτρια: Βασιλική Σελιώτη Γενικά Δημήτρης Χατζής Περιεχόμενα «Το διπλό βιβλίο» Περίληψη Ιστορικό πλαίσιο Τίτλος του έργου Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-484-159-2

ISBN 978-960-484-159-2 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο Μέγας Αλέξανδρος Κείμενο: Φίλιππος Μανδηλαράς Επιμέλεια κειμένου: Ράνια Ζωίδη Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου 2010, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης

Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης Επώνυμο Όνομα Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης Μιχαήλ Υπογραφή Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Αθήνα 1984. Σφραγίδα Σφραγίδα Μιχαήλ Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ IΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Λ. ΖΩΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα στις 21 Αυγούστου 1950. Γονείς μου είναι ο Λύσανδρος Κ. Ζώρας και η Λήδα Ζώρα το γένος Ο. Λαμπροπούλου. ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ Α. Μέση

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

Γερµανός - Γεώργιος Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών

Γερµανός - Γεώργιος Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Επώνυµο Όνοµα Τίτλος Υπογραφή Γκόζιας Γερµανός - Γεώργιος Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Υπογραφές αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεων, ΙΕΕΕ, Αθήνα 1983 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος Γέννησης Καταγωγής Θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ «Δεν γράφω για να είμαι αγαπητή» Βικτόρια Χίσλοπ: «Τον Ερντογάν τον φοβάμαι. Είναι δικτάτορας!» H Βικτόρια Χίσλοπ Η συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ, γνωστή για «Το Νησί» που μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία στην

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - Ε

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - Ε ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - Ε ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 1. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας την ένδειξη Σ ή Λ δίπλα στον

Διαβάστε περισσότερα

ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Σ Η Χάρτα Διασυνδέσεις ΒιΒλιογραφία

ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Σ Η Χάρτα Διασυνδέσεις ΒιΒλιογραφία Η Χάρτα ο ΡΗΓΑΧ Φ^ΑΙ Χ Εκείνη την εποχή η περιοχή που καλύπτει τη σημερινή Ελλάδα ήταν τμήμα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο Ρήγας σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη, έμαθε γαλλικά, ιταλικά και γερμανικά και

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

1966, σ.233. 1 Η. Βενέζη, Εμμανουήλ Τσουδερός, ο πρωθυπουργός της Μάχης της Κρήτης και η Εποχή του. Αθήναι,

1966, σ.233. 1 Η. Βενέζη, Εμμανουήλ Τσουδερός, ο πρωθυπουργός της Μάχης της Κρήτης και η Εποχή του. Αθήναι, 3 H ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΙΑ Η Ελληνική Κυβέρνηση συνεχίζει τη δραστηριότητα της από το Κάιρο, πρώτο σταθμό της εξορίας της όπου έχει μεταφερθεί στα τέλη Μαΐου 1941 όταν αρχίζει η μάχη της Κρήτης. Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Ενότητα 5: Δημήτριος Σταματόπουλος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 1.α. Το κείμενο: Ο Μακρυγιάννης άρχισε να γράφει τα Απομνημονεύματα στις 26 Φεβρουαρίου του 1829 στο Άργος όπου είχε οριστεί Γενικός Αρχηγός της Εκτελεστικής Δυνάμεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2015 ΘΕΜΑ: 43 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης θεσμοθετημένων εκδηλώσεων Π.Ε. Λάρισας. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ. Σελίδα 1

ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ. Σελίδα 1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΑΝΘ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΘΕΜΑ 162ον (17691) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/14 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1. Φ.Β. Σελ. 86 Ήδη όμως, κύριοι βουλευτές...για τα συμφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας E ομάδας

Φύλλο εργασίας E ομάδας Φύλλο εργασίας E ομάδας «δημοκρατικὸν μὲν εἶναι τὸ κληρωτὰς εἶναι τὰς ἀρχάς, τὸ δ αἰρετὰς ὀλιγαρχικόν» (Η ανάδειξη στα αξιώματα με κλήρωση θεωρείται δημοκρατική, ενώ με εκλογή ολιγαρχική ) Αριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΕΞΟΔΟΣ», ΤΟΥ ΛΕΥΤ. ΣΑΚΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤ. ΚΑΡΚΑΝΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΕΞΟΔΟΣ», ΤΟΥ ΛΕΥΤ. ΣΑΚΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤ. ΚΑΡΚΑΝΙΑ 22/02/2009 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΕΞΟΔΟΣ», ΤΟΥ ΛΕΥΤ. ΣΑΚΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤ. ΚΑΡΚΑΝΙΑ Αγαπητοί συμπατριώτες, Κυρίες και κύριοι Ευχαριστώ τον Σύλλογο Αιτ/νων και τον φίλο δραστήριο Πρόεδρό του Χρ. Χούτα για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γονείς και Έφηβοι Λίγο Πριν τις Πανελλαδικές: Τρόποι Αποδοτικής Μελέτης και Διαχείρισης του Άγχους Τι είναι το Άγχος και τι το Προκαλεί;

Γονείς και Έφηβοι Λίγο Πριν τις Πανελλαδικές: Τρόποι Αποδοτικής Μελέτης και Διαχείρισης του Άγχους Τι είναι το Άγχος και τι το Προκαλεί; Γονείς και Έφηβοι Λίγο Πριν τις Πανελλαδικές: Τρόποι Αποδοτικής Μελέτης και Διαχείρισης του Άγχους Τι είναι το Άγχος και τι το Προκαλεί; Τι είναι το άγχος; Άγχος είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Μανώλης Γιορταμάκης Γ 1 Γυμνασίου

Μανώλης Γιορταμάκης Γ 1 Γυμνασίου Μανώλης Γιορταμάκης Γ 1 Γυμνασίου Γεννήθηκε στην πόλη Αιάκειο της Κορσικής, μόλις ένα χρόνο αφού η κυριαρχία του νησιού μεταβιβάστηκε από τη Δημοκρατία της Γένοβας στη Γαλλία. Ο πατέρας του Κάρλος Βοναπάρτης

Διαβάστε περισσότερα

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου Ημερομηνία 19/3/2015 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασίλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%ce%b1%cf%80%cf%8c- %CE%BE%CF%8D%CE%BB%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9- %CE%B1%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B9-

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο

Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο Η επιστολή ή το γράμμα είναι ένα είδος επικοινωνιακού λόγου, πολύ χρήσιμο για την κοινωνική μας ζωή. Υπάρχουν διάφορα είδη επιστολών. Μια επιστολή μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949. ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949. ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949 ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου 180 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός;

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Ιωάννης 1[α ]:1 --- Θεός ή «κάποιος θεός»; 1 Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Εδώ θα εξετάσουμε το εδάφιο Ιωάννης 1[α ]:1 το οποίο, σύμφωνα με το κείμενο λέει, «Εν αῤχη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ FS-ICU (24)

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ FS-ICU (24) ΕΡΕΥΝΑ ΝΟΥΜΕΡΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: : ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ FS-ICU (24) ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ; Οι απόψεις σας για την πρόσφατη εισαγωγή του μέλους της οικογενείας σας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΜΠΑΛ ΜΑΛΑΛΑ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΑΓΟΡΙ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙ JEANETTE WINTER JEANETTE WINTER. Βραβείο. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ www.epbooks.gr

ΙΚΜΠΑΛ ΜΑΛΑΛΑ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΑΓΟΡΙ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙ JEANETTE WINTER JEANETTE WINTER. Βραβείο. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ www.epbooks.gr JEANETTE WINTER ΙΚΜΠΑΛ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΑΓΟΡΙ JEANETTE WINTER ΜΑΛΑΛΑ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙ Βραβείο ΜΑΛΑΛΑ ΓΙΟΥΣΑΦΖΑΪ ΝΟΜΠΕΛ ΕΙΡΗΝΗΣ ISBN 978-960-569-305-3 Κωδ. μηχ/σης 12.263 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ www.epbooks.gr

Διαβάστε περισσότερα

Καρατάσος-Καρατάσιος,

Καρατάσος-Καρατάσιος, Επώνυµο Όνοµα Προσωνυµία Υπογραφή Καρατάσος-Καρατάσιος, Δηµήτρης Τσάµης Ιδιότητα Στρατιωτικός Τόπος Γέννησης Διχαλεύρι Νάουσας Χρόνος Γέννησης 1798 Τόπος Καταγωγής Μακεδονία Τόπος Θανάτου Βελιγράδι Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Ίντα Ελιάου BSc, MSc, PGDip, MA Συμβουλευτική Ψυχολόγος eliaouida@gmail.com

Ίντα Ελιάου BSc, MSc, PGDip, MA Συμβουλευτική Ψυχολόγος eliaouida@gmail.com ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΠΡΟΛΗΨΗ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Limneon, Καστοριά, 19.12.15 «Ενημέρωση του ασθενούς & των συνοδών του με καρκίνο του πνεύμονα. Προβλήματα στην ελληνική πραγματικότητα»

Διαβάστε περισσότερα

Από την Διονυσία Γιαννοπούλου Ψυχοθεραπεύτρια Οικογενειακή Σύμβουλο Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κ.Π «ΠΡΟΝΟΗ»

Από την Διονυσία Γιαννοπούλου Ψυχοθεραπεύτρια Οικογενειακή Σύμβουλο Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κ.Π «ΠΡΟΝΟΗ» ΤΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΝΕΙ? ΠΩΣ ΘΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ!! Από την Διονυσία Γιαννοπούλου Ψυχοθεραπεύτρια Οικογενειακή Σύμβουλο Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κ.Π «ΠΡΟΝΟΗ» Αυτοεκτίμηση είναι η θετική εικόνα που

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε τόσο άσχημη κατάσταση, όσο τον καιρό αυτόν. Ο λόγος;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 639-25/07-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ Α1 ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Α1.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Κεφάλαιο 10: Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Κεφάλαιο 10: Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα Η Αργυρώ και ο Βασίλης μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς αποφάσισαν να επισκεφτούν το θείο Αριστείδη, που διαμένει τα τελευταία χρόνια στην Τήνο, το όμορφο νησί των Κυκλάδων. Βασίλης: «Πρέπει σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

1 H Ελλάδα Κάνετε ερωτήσεις και απαντήσεις. Χρησιμοποιήσετε τις λέξεις κοντά, μακριά, δίπλα, απέναντι, δεξιά, αριστερά, πίσω... Καβάλα. Θάσος.

1 H Ελλάδα Κάνετε ερωτήσεις και απαντήσεις. Χρησιμοποιήσετε τις λέξεις κοντά, μακριά, δίπλα, απέναντι, δεξιά, αριστερά, πίσω... Καβάλα. Θάσος. ΜΑΘΗΜΑ ΔΥΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1 H Ελλάδα Κάνετε ερωτήσεις και απαντήσεις. Χρησιμοποιήσετε τις λέξεις κοντά, μακριά, δίπλα, απέναντι, δεξιά, αριστερά, πίσω... Θεσσαλονίκη Καβάλα Κέρκυρα Θάσος Σαμοθράκη

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ H ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ Στην εποχή του Θουκυδίδη πραγματοποιείται ένα σπουδαίο γεγονός που έγινε βασική αιτία να εξασθενίσουν οι Αρχαίες Ελληνικές πόλεις καθώς να συντριβή το πολιτισμικό μεγαλείο της αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΥΜΟΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΥΜΟΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (ΘΥΜΟΣ) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1. Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση του Εαυτού 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2 Συναισθηματική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Δημιουργική Γραφή»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Δημιουργική Γραφή» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» Διετής φοίτηση (4 εξάμηνα) με δίδακτρα Σεμιναριακοί κύκλοι μαθημάτων (θεωρητικά / εργαστηριακά,

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A') ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ. Μορφές πολιτικής οργάνωσης με τοπικό χαρακτήρα

ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ. Μορφές πολιτικής οργάνωσης με τοπικό χαρακτήρα 64 Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία ΕΝΟΤΗΤΑ 9 ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ Μορφές πολιτικής οργάνωσης με τοπικό χαρακτήρα Για την εδραίωση της επανάστασης χρειάζονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

www.synodoiporos,weebly.com Page 1

www.synodoiporos,weebly.com Page 1 ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Σε πρώτη φάση διαβάζουμε τουλάχιστον 2 φορές ολόκληρο το κείμενο και φροντίζουμε να το κατανοήσουμε πλήρως. Προσέχουμε ιδιαίτερα τη στάση - άποψη του συγγραφέα και το σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ο κεντρικός λόγος της παιδείας σε μια δημοκρατική κοινωνία είναι αναμφισβήτητος. Και δεν μιλώ για την παιδεία που παρέχει το «υπουργείο Παιδείας». Η παιδεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς WWW.KINDYKIDS.GR Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του KindyKids.gr και διανέμεται δωρεάν. Ο Αθανάσιος Διάκος

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ . ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ Page 1 of 5 ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ( ΤΡΟΦΕΙΑ) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ( ΕΣΠΑ 2007-2013) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς WWW.KINDYKIDS.GR Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του KindyKids.gr και διανέμεται δωρεάν. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 13

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 13 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 13 Ο Ενδέκατος Αιώνας (β μισό) - Το τέλος της Μακεδονικής Δυναστείας: Θεοδώρα Πορφυρογέννητος (1055-1056) - Μιχαήλ Ϛ Στρατιωτικός (1056-1057) Δυναστεία Δουκών και Κομνηνών (1057-1185):

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ PETER SANFEY REGIONAL ECONOMIST FOR SOUTHEASTE EUROPE AND GREECE, EBRD TO THE EVENT «RESURRECTING THE GREEK ECONOMY: GREAT EXPECTATIONS?» ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποιες ήταν οι αποφάσεις της Πρώτης Εθνοσυνέλευσης της Επιδαύρου;

2. Ποιες ήταν οι αποφάσεις της Πρώτης Εθνοσυνέλευσης της Επιδαύρου; συνέχεια τη χρονολογία 1821. Στο χάρτη που ανοίγεται μπροστά σας εντοπίστε τις ενότητες που αναφέρονται στις πολιτικές εξελίξεις στον ευρωπαϊκό και τον ελληνικό χώρο (Η Ευρωπαϊκή Διπλωματία το 1821, Φιλελληνισμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΤΟΜΟΙ ΕΤΟΣ 1 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΠΟΧΗ ΔΙΦΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 8 1957-1965 2 ΑΙΟΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 3 1971-1977 3 ΚΡΙΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΑΘΗΝΑ 3 1971-1976 4 ΕΚΛΟΓΗ 6 1953-1955 5 ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Ο πολίτης απέναντι στην κρίση. MRB, Συλλογή στοιχείων: 27 Νοεμβρίου έως 6 Δεκεμβρίου 2012

Ο πολίτης απέναντι στην κρίση. MRB, Συλλογή στοιχείων: 27 Νοεμβρίου έως 6 Δεκεμβρίου 2012 A. AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 26ης NOEMΒΡΙΟΥ & ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΔΟΣΗΣ B. ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ- ΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩ 1 A. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 26ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση Φύλλο Εργασίας 1. Αφού συμβουλευτείτε τη σελίδα 44 του βιβλίου σας καθώς και το χάρτη που παρατίθεται, να συμπληρώσετε την πιο

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τη Φανή Αναστασίου Ευδοκίας Κοτσώνια και Νάσιας Χαραλάμπους. Η Φανή Αναστασίου γεννήθηκε στη Λεμεσό σε μια επταμελή οικογένεια.

Συνέντευξη με τη Φανή Αναστασίου Ευδοκίας Κοτσώνια και Νάσιας Χαραλάμπους. Η Φανή Αναστασίου γεννήθηκε στη Λεμεσό σε μια επταμελή οικογένεια. https://ucy.ac.cy/psifides-gnosis/el/ Συνέντευξη με τη Φανή Αναστασίου Ευδοκίας Κοτσώνια και Νάσιας Χαραλάμπους Η Φανή Αναστασίου γεννήθηκε στη Λεμεσό σε μια επταμελή οικογένεια. Έχω άλλα τέσσερα αδέλφια

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ο Θουκυδίδης, Ιστορίαι Ζ,48 («Αλκιβιάδης δε κατοικίζειν») ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ο δε Αλκιβιάδης είπε ή [:ισχυρίστηκε ] ότι οι (Αθηναίοι),

Διαβάστε περισσότερα

5. ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ

5. ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ 5. ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ Έντυπο 5.4.1. «Κυριακίδης» Δραστηριότητα 1 η : «Στέλιος Κυριακίδης, η ζωή μου» Ο Στέλιος Κυριακίδης ήταν αθλητής δρόμων ημιαντοχής και αντοχής, με ιδιαίτερη έφεση στον μαραθώνιο.

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε με χρονική σειρά τα γεγονότα: (02-02-2006 έως 19-09-2007)

Παραθέτουμε με χρονική σειρά τα γεγονότα: (02-02-2006 έως 19-09-2007) ΠΡΟΣ ΕΦΟΑ ΑΘΗΝΑ 17-09-2007 Υπ όψιν ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΟΕ, ΓΓΑ, ΟΜΙΛΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΤΡΟΠΗΣ Κύριοι, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το ιστορικό της ντροπής για την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι :

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι : Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Σας στέλνουμε προκήρυξη πρωταθλημάτων και έντυπα δηλώσεων συμμετοχής στα πρωταθλήματα υποδομής ποδ/κής περιόδου 2014-2015 της Ένωσής μας και παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ.Δ/νση: Μενάνδρου 22 Τ.Κ: 105 52 Αθήνα

ΠΡΟΣ : όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ.Δ/νση: Μενάνδρου 22 Τ.Κ: 105 52 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Π.: 80/67552 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΕΞΥΠ/ΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μενάνδρου

Διαβάστε περισσότερα