ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 15421 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση παρεκκλίσεων σύμφωνα με την υπ αριθμ. Υ2/2600/2001 κοινή υπουργική απόφαση για την «ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης». (Υγειονομική Διάταξη)... 1 Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή λων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Β Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Β εξάμηνο του Ορισμός τόπου συνεδριάσεων για την εκδίκαση της έφεσης επί της υπόθεσης του πλοίου «ΕΧΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ» Καθορισμός ύψους πιστώσεων και κατανομή τους στους Οργανισμούς Αστικών και Υπεραστικών Συ γκοινωνιών, για την ελεύθερη κυκλοφορία Προ σωπικού Λιμενικού Σώματος, με τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες Διακοπή δρομολόγησης των Ε/Γ «ΟΡΚΑ» Ν.Π , «ΔΗΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ» Ν.Π Τροποποίηση της συστατικής πράξης ιδίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «56 η Σχολική Επιτρο πή Δήμου Αθηναίων» (64 ο Δημοτικό και 156 ο Δη μοτικό)» Τροποποίηση συστατικής πράξης Αναπτυξιακής Δη μοτικής Επιχείρησης Πύργου ΑΔΕΠ Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στην ΚΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑ ΝΑΓΙΩΤΗ Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινω νικού Λειτουργού στη Χανούμη Μαρία του Πέ τρου Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοι νωνικού Λειτουργού στην Χιώτου Καλλιόπη του Ιωάννη και της Παναγιώτας Κύρωση αναδασμού αγροκτήματος Δρυοβούνου Έγκριση κανονισμού του ΧΑΖΙΡΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού ιδιο σκευάσματος REMOMET Κρέμα 0,1% W/W Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού ιδι οσκευάσματος ADARTREL επικαλυμμένο με λε πτό υμένιο δισκίο 2mg/TAB, 0,50mg/TAB, 1mg/TAB, 2mg/TAB ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2006 Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικού ιδιο σκευάσματος LANSOPRAZOLE/ZEINCRO Γαστο ανθεκτικό καψάκιο 15mg και 30 mg/cap ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ2/26414 (1) Χορήγηση παρεκκλίσεων σύμφωνα με την υπ αριθμ. Υ2/2600/2001 κοινή υπουργική απόφαση για την «ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης». (Υγειονομική Διάταξη) ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τον α.ν. 2520/1940 «περί υγειονομικών διατάξεων» 2. Το π.δ. 95/2000 «περί οργανισμού Υπουργείου Υγεί ας και Πρόνοιας» 3. Τον ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όρ γανα». 4. Τις διατάξεις του αρθρ. 1 παρ. 1 και 4 του ν.1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34Α ), όπως τροποποιήθηκε απο το αρθρ. 6 παρ. 1 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, τα αποθεμα τικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/Α/ ). 5. Τις διατάξεις του δευτέρου άρθρου του ν. 2077/1992 (Α 136). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν.1558/1985 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του ν.2469/1997 (Α 38). 7. Τους ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197Α ) για την οργάνωση και εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών Δημ. Υγείας και ν. 3370/ 2005 (ΦΕΚ 176Α ) για την οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δημ. Υγείας. 8. Την υπ αριθμ. Υ2/οικ. 2600/2001 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 892/Β / ) για την «ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998, όπως διορθώθηκε με την υπ αριθμ. Υ2/3423 πράξη (ΦΕΚ 1082/Β / ).

2 15422 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9. Τις υπ αριθμ. 3/ και 16/ αιτήσεις του Συνδέσμου Δήμων Νομού Χίου αναφορικά με χο ρήγηση παρέκκλισης. 10. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/ (ΦΕΚ 527 Β / ) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους υφυπουργούς Εσωτε ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». 11. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 311 Β ) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους υφυπουρ γούς Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης». 12. Την ανάγκη θέσπισης παρεκκλίσεων για συγκε κριμένες γεωγραφικές περιοχές σε εφαρμογή του άρ θρου 9 της υπ αριθμ. Υ2/2600/2001 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 892/Β / ) για την «ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», επειδή η παροχή του νερού για το χρονικό διάστημα του ανωτέρω άρθρου δεν μπορεί να εξασφαλισθεί με άλλον ενδεδειγμένο τρόπο. 13. Τις κατευθυντήριες οδηγίες του Π.Ο.Υ. σχετικά με επιπτώσεις των παραμέτρων ποιότητας νερού στην ανθρώπινη υγεία. 14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός της παρούσας υγειονομικής διάταξης είναι η χορήγηση παρεκκλίσεων σε εφαρμογή του άρθρου 9 της υπ αριθμ. Υ2/2600/2001 κοινής υπουργικής απόφα σης (ΦΕΚ 892/Β / ) για την «ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» στους Δήμους Χίου και Αγί ου Μηνά, για ορισμένη χρονική περίοδο λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα λήψης μέτρων. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται στους Δήμους Χίου και Αγίου Μηνά ΝΑ. Χίου. Άρθρο 3 Ποιοτικές προδιαγραφές Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 της υπ αριθμ. Υ2/2600/2001 κοινής υπουργικής απόφασης χορη γείται στους Δήμους Χίου και Αγίου Μηνά παρέκκλιση από την ανώτατη παραμετρική τιμή του υδραργύρου έως 1,65 mg/l για χρονική περίοδο 3 ετών. Άρθρο 4 Χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης Οι υπεύθυνοι, όπως ορίζονται στο άρθρο 12 της υπ αριθμ. Υ2/οικ. 2600/2001 κοινής υπουργικής απόφασης για την «ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» εξασφαλίζουν ότι ο πληθυσμός στον οποίο αναφέρεται η παρέκκλιση αυτή ενημερώνεται αμέσως και με τον κατάλληλο τρόπο για την παρέκκλιση και τους όρους της. Άρθρο 5 Κυρώσεις Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 του α.ν. 2520/1940 όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο μόνο του ν. 290/1943 που κυρώθηκε με την υπ αριθμ. 303/46 ΠΥΣ, αν από άλλες διατάξεις Νόμων ή Διαταγμάτων δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή. Άρθρο 6 Έναρξη ισχύος Η εκτέλεση της παρούσας Υγ. Διάταξης ανατίθεται στα αρμόδια υγειονομικά όργανα και η ισχύς της αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσής της. Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘ. ΝΑΚΟΣ ΑΘ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. Υ10β/Γ.Π (2) Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Β Διοίκησης Υγειο νομικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Β εξάμηνο του ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137//1985/Α ) όπως τροποποιήθηκε με το υπ αριθμ. π.δ. 63/1998 (ΦΕΚ 98/ /Α ) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» και τις διατά ξεις του π.δ. 95/2000 (Φ.Ε.Κ. 76/2000) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». 2. Τις διατάξεις του αρθρ. 16 του ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297/ /Α ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/ /Α ) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 4. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ λήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Β Διοίκησης Υγει ονομικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών. 5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκλη θεί δαπάνη ύψους εξήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα εννέα ευρώ ( ) η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Β Δ.Υ.ΠΕ. Κεντρικής Μακεδονίας. 6. Το υπ αριθμ. 9446/ έγγραφο της Β Δ.Υ.ΠΕ. Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση σαράντα οκτώ (48) υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Β Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο νίας και μέχρι δώδεκα χιλιάδες οκτακόσιες δέκα (12.810) ώρες από έως Η απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων κρίνεται αναγκαία για την αντιμετώπιση πραγματικών, επειγου σών υπηρεσιακών αναγκών, όπως: Συντονισμός ενεργειών για την εξασφάλιση της απα ραίτητης ετοιμότητας ανταπόκρισης των νοσοκομείων σε έκτακτες καταστάσεις.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής του διπλο γραφικού συστήματος στα νοσοκομεία. Καταγραφή και επεξεργασία στοιχείων. Εφαρμογή των νέων δεδομένων του ενιαίου πληρο φοριακού συστήματος. Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλή λων θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή και τις ώρες από μ.μ έως μ.μ. Υπεύθυνος υπάλληλος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματικής υπερωρίας θα είναι η υπάλληλος της Β Δ.Υ.ΠΕ. Κεντρικής Μακεδονίας, του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού Λογιστικού, Καπουσίδου Χρυ σούλα. Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωρια κή απασχόληση δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμ μένης πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευσή της σε Φύλλο Εφημερίδας της Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ (3) Ορισμός τόπου συνεδριάσεων για την εκδίκαση της έφεσης επί της υπόθεσης του πλοίου «ΕΧΠΡΕΣ ΣΑ ΜΙΝΑ». ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 18 παρ. 1 και 3 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών κ.ν. 1756/1988 (Α 35) και β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ΦΕΚ Α Τα υπ αριθμ. 6140/ και 6665/ έγγραφα του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφε τών Πειραιώς με τα οποία προτείνεται ως καταλ ληλότερη αίθουσα συνεδρίασης για την εκδίκαση της έφεσης επί της υπόθεσης του πλοίου ΕΧΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Εφε τείου Αθηνών. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Ορίζουμε, από τόπο συνεδριάσεων του Πε νταμελούς Εφετείου Πειραιώς για την εκδίκαση της έφεσης επί της υπόθεσης του ναυαγίου του πλοίου «ΕΧΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ», την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Εφετείου Αθηνών, η οποία βρίσκεται επί της οδού Κυρίλλου Λουκάρεως 14 στην πόλη της Αθήνας. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2006 ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Αριθμ (4) Καθορισμός ύψους πιστώσεων και κατανομή τους στους Οργανισμούς Αστικών και Υπεραστικών Συγκοινω νιών, για την ελεύθερη κυκλοφορία Προσωπικού Λιμε νικού Σώματος, με τις αστικές και υπεραστικές συ γκοινωνίες. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) Του ν.2362/1995 «Περί Κωδικός Δημοσίου Λογιστι κού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες δι ατάξεις». β) Του άρθρου 11 παρ. 7 του ν.2329/1995 (ΦΕΚ 172Α / ) «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ) και άλλες διατάξεις». γ) Του π.δ. 138/1998 (ΦΕΚ 107 Α ) «Ανάληψη υποχρεώ σεων από τους διατάκτες». δ) Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Καθορι σμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών». ε) Την υπ αριθμ /4176 (ΦΕΚ 535Β / ) από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στον Υφυπουργό Μετα φορών και επικοινωνιών». 2. Την αριθμητική δύναμη του προσωπικού των Υπηρε σιών Λιμενικού Σώματος, που μετακινείται με τις αστι κές και υπεραστικές συγκοινωνίες εντός της περιοχής της Υπηρεσίας του, για εκτέλεση υπηρεσίας, χωρίς να προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις καταβολή του αντιτίμου του εισιτηρίου σε βάρος του Δημοσίου. 3. Το αντίτιμο της κάρτας απεριορίστων διαδρομών των αστικών συγκοινωνιών που ισχύει σήμερα. 4. Την υπ αριθμ /04/05/ κοινή υπουργι κή απόφαση (ΦΕΚ 957 Β/ ) των Υπουργών Οικο νομικών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού ύψους ,00 ευρώ για το οικονομικό έτος 2006, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του κωδι κοφορέα 41/110/0711 προϋπολογισμού YEN τρέχοντος έτους, αποφασίζουμε: α) Καθορίζουμε το ύψος της πίστωσης για την πλη ρωμή της δαπάνης που προκαλείται από την ελεύθερη κυκλοφορία του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος κατά τις μετακινήσεις του για εκτέλεση υπηρεσίας, εντός της περιοχής της Υπηρεσίας τους, για τις οποί ες δεν δικαιολογείται από τις ισχύουσες διατάξεις το αντίτιμο των εισιτηρίων σε βάρος του Δημοσίου για το έτος 2006 στο συνολικό ποσό ,00 ευρώ. β) Κατανέμουμε την πίστωση αυτή στους Οργανισμούς των Αστικών και Υπεραστικών Συγκοινωνιών της χώρας, σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται. γ) Η δαπάνη, που δεν υπόκειται σε κρατήσεις, βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 41/110/0711 Προϋπολογισμού YEN έτους δ) Η πληρωμή της δαπάνης στους επί μέρους φορείς Αστικών και Υπεραστικών Συγκοινωνιών θα γίνεται με

4 15424 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) την έκδοση από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγ χου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, στο όνομα κάθε δικαιούχου, μετά την αποστολή σ αυτή των απαιτούμενων δικαι ολογητικών. ε) Η δικαιολόγηση της δαπάνης θα γίνεται βάσει των ακολούθων δικαιολογητικών: Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών από τους Οργανι σμούς Αστικών και Υπεραστικών Συγκοινωνιών, θεω ρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ. Αντίγραφο της παρούσης και του επισυναπτόμενου πίνακα. Κατάσταση όπου βεβαιώνεται ότι το προσωπικό του Λ.Σ. που υπηρετεί στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές και Υπηρεσίες μετακινείται ελεύθερα με τα μεταφο ρικά μέσα των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνι ών, υπό των προϋποθέσεων του άρθρου 11 παρ. 7 του ν.2329/1995. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Συνημμένος στη /03/06/ κοινή υπουρ γική απόφαση) Α/Α Ο.Α.Σ / ΚΤΕΛ ΠΟΣΟ ( ) 1. Ο.Α.Σ ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Α.Σ.Α) ,00 2. ΚΤΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.510,00 3. Ο.Α.Σ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3.600,00 4. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 882,00 5. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 521,00 6. ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 389,00 7. ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 389,00 8. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΙΓΙΝΑΣ 521,00 9. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 882, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΝΔΡΟΥ 521, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 521, ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΙΓΙΟΥ 389, ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ 2.307, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΕΒΡΟΥ 521, ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 664, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ 2.633, ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 664, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 521, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΗΛΕΙΑΣ 882, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1.757, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ 521, ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.946, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 521, ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.316, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ 630, ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1.649, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 521, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1.317, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 882, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΩ 882, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 521, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΕΣΒΟΥ 1.757, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΗΜΝΟΥ 521, ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 991, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 521, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 521, ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ 991,00 Α/Α Ο.Α.Σ / ΚΤΕΛ ΠΟΣΟ ( ) 38. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 882, ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 389, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ 521, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΜΥΚΟΝΟΥ 521, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΑΞΟΥ 521, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΞΑΝΘΗΣ 521, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΡΟΥ 521, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΙΕΡΙΑΣ 521, ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 389, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 521, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΡΟΔΟΠΗΣ 521, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΡΟΔΟΥ 521, ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΡΟΔΟΥ 1.317, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 584, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΣΑΜΟΥ 882, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΣΥΡΟΥ 521, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΤΗΝΟΥ 521, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 882, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΦΩΚΙΔΑΣ 521, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1.299, ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ 1.317, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ 882, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΙΟΥ 991, ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΙΟΥ 521,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο σίευσή της, στην Εφημερίδα της Πειραιάς, 2 Αυγούστου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Αριθμ. ΔΜ/Φ231/41/6501 (5) Διακοπή δρομολόγησης των Ε/Γ «ΟΡΚΑ» Ν.Π , «ΔΗΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ» Ν.Π ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του Προεδρικού Διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 18/Α )» Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα». 2. Του π.δ. 110/2001 «Οργανισμός Υπουργείου Αιγαίου» (Α 101). 3. Της παραγράφου 6 του άρθρου έκτου του ν. 2932/ 2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες εν δομεταφορές Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρίες και άλλες διατάξεις» (Α 145). 4. Τις δηλώσεις τακτικής δρομολόγησης των Ε/Γ «ΟΡΚΑ» Ν.Π και «ΔΗΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ» Ν.Π , στη δρομολογιακή γραμμή Μυκόνου Δήλου για τη δρομο λογιακή περίοδο από έως Ότι η ανωτέρω γραμμή έχει μόνο εποχική κίνηση και είναι μικρής απόστασης.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ότι η ανωτέρω γραμμή θα εξυπηρετείται από το Ε/Γ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Χ Ν.ΜΥΚ.04 από έως με την εκτέλεση δρομολογίων κάθε Τρίτη και Κυριακή. 7. Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συ γκοινωνιών στη υπ αριθμ. 4/ συνεδρίασή του. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνεται η διακοπή δρομολογίων των Ε/Γ «ΟΡΚΑ» Ν.Π ( ) και «ΔΗΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ» Ν.Π ( ) στην τοπική δρομολο γιακή γραμμή Μύκονος Δήλος για χρονικό διάστημα πέντε και τεσσεράμιση μηνών αντίστοιχα κατά τη χει μερινή περίοδο της δρομολογιακής περιόδου Κατά τη διάρκεια της διακοπής δρομολογίων όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο θα εκτε λεσθεί η ετήσια επιθεώρηση των πλοίων σύμφωνα με την περίπτωση (α) καθώς και τυχόν εργασίες της περί πτωσης (γ) της παραγράφου 3 του άρθρου έκτου του ν.2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α ), ουδεμία δε παράταση ακινη σίας πέραν της παραπάνω χορηγείται. 3. Οι πλοιοκτήτες υποχρεούνται μετά την πάροδο ακινησίας εξήντα (60) ημερών να έχουν τα πλοία στε λεχωμένα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου έκτου του ν. 2932/2001. Μυτιλήνη, 26 Ιουλίου 2006 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Αριθμ (6) Τροποποίηση της συστατικής πράξης ιδίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «56 η Σχολική Επιτρο πή Δήμου Αθηναίων» (64 ο Δημοτικό και 156 ο Δημο τικό)». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ.α ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 2. Την παράγραφο 8 του άρθρου 9 του ν. 2640/1998 (Φ.Ε.Κ. 206/1998 τ.α ) 3. Την υπ αριθμ /91/ απόφαση του Νο μάρχη Αθηνών, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 166/ τ.β και αφορά στη σύσταση στο Δήμο Αθηναίων ιδίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «56 η Σχολική Επι τροπή Δήμου Αθηναίων». 4. Την υπ αριθμ. 1928/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, που αφορά στην τροποποίηση του Ν.Π. με την επωνυμία «56 η Σχολική Επιτροπή Δήμου Αθηναίων». 5. Την υπ αριθμ. οικ / απόφαση του Γενι κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, ΦΕΚ 1693/ τ.β «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογρα φής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον Γενικό Διευθυντή Περιφέρειας, στους προϊστάμενους των Διευθύνσεων Αυτοδιοίκησης Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Αν. Αττικής Δυτ. Αττικής Πειραιώς και στους Προϊσταμένους των τμημάτων των Διευθύνσεων αυτών», αποφασίζουμε: Τροποποιούμε το άρθρο 1 της υπ αριθμ /91/ απόφασης του Νομάρχη Αθηνών ως εξής: Α. Συστήνουμε στο Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής ίδιο Νομικό Πρόσωπο με το όνομα «56 η Σχολική Επιτρο πή «η οποία περιλαμβάνει το 64 ο Δημοτικό. Κάλυψη δαπάνης Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκα λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ αριθμ /91/ απόφαση του Νομάρχη Αθηνών. Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Γενική Διευθύντρια ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ Αριθμ (7) Τροποποίηση συστατικής πράξης Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης Πύργου ΑΔΕΠ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις του ν.2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις των άρθρων , 291 και 304 του π.δ. 410/1995 (ΔΚΚ). 3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 270 του ν. 3463/2005 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοι νοτήτων». 4. Την υπ αριθμ. 241ΓΓ/ απόφαση του Γ.Γ.Π.Δ.Ε. με περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξου σιοδότησης υπογραφής αποφάσεων, εγγράφων, ενταλ μάτων, κ.λπ. «Με Εντολή γενικού Γραμματέα». 5. Την υπ αριθμ / απόφασή μας περί «σύστασης Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης Πύρ γου ΑΔΕΠ». 6. Την υπ αριθμ. 551/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου περί «επέκτασης δραστηριοτήτων της ΑΔΕΠ». 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ / απόφασή μας περί «σύστασης Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχεί ρησης Πύργου ΑΔΕΠ», και προσθέτουμε στο άρθρο 2 παράγραφο 22: 22. Η παροχή υπηρεσιών Παραδοσιακού Καφενείου και οι δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς πα ροχή καταλύματος. Ως υποκαταστήματα δηλώνονται το Επαρχείο και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Κάλυψη δαπάνης: Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου, ούτε το Κρατικού Προϋπολογισμού.

6 15426 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Πύργος, 28 Ιουλίου 2006 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ (8) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην ΚΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑ ΓΙΩΤΗ. Ο ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 8352/ απόφαση του Αντινο μάρχη Αθηνών χορηγείται στην ΚΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Ο Αντινομάρχης ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ (9) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στη Χανούμη Μαρία του Πέτρου. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 4100/ απόφαση του Νομάρχη Αθηνών χορηγείται στη Χανούμη Μαρία του Πέτρου άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Ο Νομάρχης κ.α.α. Ο Αντινομάρχης ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ (10) Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Χιώτου Καλλιόπη του Ιωάννη και της Παναγιώτας. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 2763/2006 απόφαση του Νομάρ χη Ανατολικής Αττικής έχει χορηγηθεί στην Χιώτου Καλλιόπη του Ιωάννη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Ο Νομάρχης κ.α.α. Η Προϊσταμένη Τμήματος Α. ΧΙΟΥΚΤΟΥΡ Αριθμ (11) Κύρωση αναδασμού αγροκτήματος Δρυοβούνου. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1. Τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 15 του ν.674/ Τις διατάξεις του ν.2218/1994: «περί Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» όπως αυτός συμπληρώθηκε με τον ν.2240/ Την υπ αριθμ. 122/2005 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης με την οποία ψηφίστηκε ο οργα νισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης, που δημοσιεύθη κε στο υπ αριθμ. 1977/ τεύχος Β. 4. Την υπ αριθμ. 1378/ απόφασή μας περί ανα κατανομής του προσωπικού της Νομαρχιακής Αυτοδι οίκησης όπως τροποποιήθηκε. 5. Τον ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α ) Διοίκηση, Ορ γάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 6. Σχετική εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, αποφασίζουμε: Την κύρωση του Νέου κτηματικού καθεστώτος που διαμορφώθηκε με τον αναδασμό το έτος 2005 στην κτηματική περιοχή Δρυοβούνου Κοζάνης όπως αυτό απεικονίζεται στους συνταχθέντες από την Επιτροπή Αναδασμού κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της περιοχής αυτής. Κοζάνη, 24 Ιουλίου 2006 Ο Νομάρχης ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΠΡΑΞΗ 4 (12) Έγκριση κανονισμού του ΧΑΖΙΡΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ. ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Λαβόν υπ όψιν: α) Τας διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4149/1961 «Περί Καταστατικού Χάρτου της εν Κρήτη Εκκλησίας». β) Τας διατάξεις του ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος». γ) Τας διατάξεις του υπ αριθμ. 8/1979 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών». δ) Την υπ αριθμ. 24/ απόφασιν του Εκκλησι αστικού Συμβουλίου της Ενορίας Αγίας Μαρίνας Κυ δωνίας. ε) Την υπ αριθμ. 3/2003 Πράξιν του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Απο κορώνου. στ) Την υπ αριθμ / Δημοσία Διαθήκη του Γεωργίου Χαζίρη του Νικολάου κατοίκου εν ζωή Νέας Υόρκης Η.Π.Α. ζ) Την υπ αριθμ. 2/ απόφασιν του Πνευματικού Ενοριακού Κέντρου Αγίας Μαρίνας Ν. Κυδωνίας «Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» περί μετονομασίας και τροποποιήσεως του υπ αριθμ. 1/ Κανονισμού λειτουργίας διοικήσεως του Πνευματικού Ενοριακού Κέντρου Αγίας Μαρίνας Ν. Κυδωνίας «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» εις «ΧΑΖΙΡΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ». η) Την υπ αριθμ. 31/ απόφασιν του Εκκλησι αστικού Συμβουλίου της Ενορίας Αγίας Μαρίνας Κυ δωνιάς περί τροποποιήσεως του υπ αριθμ. 1/ Κανονισμού λειτουργίας του Πνευματικού Ενοριακού Κέντρου Αγίας Μαρίνας Ν. Κυδωνίας «Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» και της μετονομασίας αυτού εις «ΧΑΖΙΡΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ», αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τας υπ αριθμ. 2/ και 31/ αποφάσεις των ειρημένων Συμβουλίων Αγίας Μαρίνας

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ν. Κυδωνίας «Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ», δια τους εν αυταίς ανα φερομένους λόγους. Ο Κανονισμός λειτουργίας του Πνευματικού Ενοριακού Κέντρου Αγίας Μαρίνας Ν. Κυδωνίας «Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» και της μετονομασίας αυτού εις «ΧΑΖΙΡΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» έχει ως ακολούθως: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2006 ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/4 ΜΑΪΟΥ 2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ «Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» Έχοντας υπ όψιν: α) Τις διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του ΙΔ του ν.590/1977 «περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» ισχύ έχοντα και διά την Εκκλησία της Κρήτης. β) Τις διατάξεις του υπ αριθμ. 8/1979 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» ισχύ έχοντα και διά την Εκκλησία της Κρήτης. γ) Τις σχετικές διατάξεις του ν. 4149/1961 «Περί Κατα στατικού Χάρτου της Εν Κρήτη Εκκλησίας». δ) Την υπ αριθμ. 24/4 Μαΐου 2003 απόφαση του Εκ κλησιαστικού Συμβουλίου Αγίας Μαρίνας. ε) Την υπ αριθμ. 3/2003 πράξη της Ιεράς Μητροπόλε ως Κυδωνίας και Αποκορώνου. στ) Την υπ αριθμ Δημόσια Διαθήκη του ΧΑΖΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ζ) Την από απόφαση του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΟ ΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ «Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ», ΨΗΦΙΖΕΙ ΤΟΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2/2006 Κανονισμό ού τως έχοντα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ/ 2/2006 ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙ ΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 1/4 ΜΑΪΟΥ 2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑ ΡΙΝΑΣ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ «Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του υπ αριθμ. 1/4 Μαΐου 2003 Κανονισμού τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 1 Κατά τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας και τις επιταγές των Θείων και ιερών Κανόνων, τους επιβάλ λοντας «όπως πάσα Ενορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί ζων κύτταρο του Εκκλησιαστικού οργανισμού και κέντρο ενεργό, Εκκλησιαστικής, Λατρευτικής, Διδα κτικής, Φιλανθρωπικής, κοινωνικής, Εκπολιτιστικής ζωής και δράσεως» ιδρύεται και συνίσταται στην Ενορία του ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος, Αγίας Μαρί νας Ν. Κυδωνίας της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου, Εκκλησιαστικό Ίδρυμα ως Νομικό Πρόσω πο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΧΑΖΙΡΕΙΟΝ ΠΟΛΙ ΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ» με έδρα την Ενορία Αγίου Σπυρίδωνος Αγίας Μαρίνας Ν. Κυδωνίας. Άρθρο 2 Το άρθρο 2 του υπ αριθμ. 1/4 Μαΐου του 2003 Κανο νισμού τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 2 Σκοπός του Χαζίρειου Ενοριακού Πολιτιστικού Κέ ντρου ως αναπόσπαστου μέρους της προεκτάσεως της ενορίας Αγίου Σπυρίδωνος, Αγίας Μαρίνας είναι να συμβάλει στο πληρέστερο, αρτιότερο ποιμαντικό, κα τηχητικό, κοινωνικό, φιλανθρωπικό και πολιτιστικό έργο της τοπικής εκκλησίας, να καλλιεργεί και να εκφράζει το Ορθόδοξο Χριστιανικό φρόνημα και την ελληνορθόδοξη πολιτιστική μας παράδοση και να συντελεί, όσο μπορεί στην εν γένει ψυχοπνευματική ανάπτυξη της ενορίας και των μελών της, στα πλαίσια και στο πνεύμα της Ορθο δόξου Εκκλησίας μας, καθώς και επίσης στη χορήγηση χρηματικού βραβείου αριστείας σε αριστούχους φοιτη τές Ιατρικής, Ελληνικών Πανεπιστημίων, καταγόμενους από το Ν. Χανίων με την ονομασία «Βραβείο Γεωργίου Χαζίρη» σύμφωνα με την επιθυμία του Γεωργίου Χαζίρη ευεργέτου της Ενορίας μας. Άρθρο 3 Το άρθρο 4 του υπ αριθμ. 1/4 Μαΐου 2003 Κανονισμού τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής, ως προς την σύνθεση. Άρθρο 4 Το Ενοριακό Πνευματικό Κέντρο, ως Εκκλησιαστικός Ενοριακός Φορέας, έχει την αναφορά του στην Ιερά Μητρόπολη Κυδωνιάς και Αποκορώνου από την οποία και εποπτεύεται διοικητικώς. Εκφράζει το ήθος της Εκ κλησίας και διοικείται από 9μελές διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται α) Από τον εκάστοτε Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυδωνιάς και Αποκορώνου ως Πρόεδρο β) Από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Αγίας Μαρίνας, ως Αντιπροέδρου, ο οποίος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Σεβασμιω τάτου Μητροπολίτου, θα αναπληρώνει αυτόν και θα προεδρεύει του Δ.Σ. γ) Από Δύο μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού. δ) Από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ειδι κής Ενοριακής Επιτροπής της Ενορίας Αγίας Μαρίνας. ε) Από τρεις ενορίτες, άνδρες ή γυναίκες που διακρί νονται για την πνευματική τους ωριμότητα, το ήθος και την προσφορά τους προς την Ενορία. στ) Από τον εκάστοτε εκτελεστή της Διαθήκης του Χαζίρη Γεωργίου του Νικολάου Μεγάλου Ευεργέτου της Ενορίας μας. Το υπόλοιπο άρθρο 4 παραμένει ως έχει, πλην του ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν τα πέντε από τα εννέα μέλη του είναι παρόντα. Άρθρο 4 Στο άρθρο 4 παράγραφος 6 του αυτού κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής: 6. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος, σε όλες τις ως άνω αρμοδι ότητες αυτού και ενεργεί κατόπιν εντολής του.

8 15428 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 5 Το άρθρο 9 του ιδίου κανονισμού τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 9 Το Ενοριακό Πολιτιστικό Κέντρο φέρει σφραγίδα κυ κλική η οποία έχει στον εξωτερικό κύκλο τον τίτλο «ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ» στον εσωτερικό κύκλο τις λέξεις «ΧΑΖΙΡΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» και στον 3 μικρότερο κύκλο την εικόνα της Αγίας Μαρίνας. Άρθρο 6 Το Άρθρο 12 του αυτού κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 12 Από τις διατάξεις του καταστατικού αυτού προκα λείται Δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Νο μικού Προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί. Χανιά, 2 Ιουλίου 2006 Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Χανιά, 27 Ιουλίου 2006 Ο Πρόεδρος Ο Κυδωνίας και Αποκορώνου ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ (13) Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού ιδιο σκευάσματος REMOMET Κρέμα 0,1% W/W. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Με την υπ αριθμ / απόφαση του ΕΟΦ χορηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της πα ραγράφου 1 της υπ αριθμ. Α6/199392/1991 κοινής υπουρ γικής απόφασης, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα REMOMET Δραστική ουσία: MOMETASONE UROATE Μορφή: κρέμα Δικαιούχους σήματος: REZYDERM ΑΒΕΕ Υπεύθυνος κυκλοφορίας: REZYDERM ΑΒΕΕ. Η Διευθύντρια ΔΥΕΠ Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ (14) Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού ιδιοσκευ άσματος ADARTREL επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 2mg/TAB, 0,50mg/TAB, 1mg/TAB, 2mg/TAB. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Με την υπ αριθμ / , 47538/ , 47539/ , 47540/ απόφαση του ΕΟΦ χορηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της παραγράφου 1 της υπ αριθμ. Α6/9392/1991 κοινής υπουρ γικής απόφασης, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα ADARTREL Δραστική ουσία: ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Μορφή: C. TAB Δικαιούχους σήματος: SMITHKLINE BEECHAM PLC UK Υπεύθυνος κυκλοφορίας: GLAXOSMITHKLINE ΑΕΒΕ. Η Διευθύντρια ΔΥΕΠ Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ (15) Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικού ιδιο σκευάσματος LANSOPRAZOLE/ZEINCRO Γαστοαν θεκτικό καψάκιο 15mg και 30 mg/cap. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Με την υπ αριθμ / και 46592/ απόφαση του ΕΟΦ χορηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της παραγράφου 1 της υπ αριθμ. Α6/9392/1991 κοινής υπουργικής απόφασης, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα LANSOPRAZOLE/ZEINCRO Δραστική ουσία: LANSOPRAZOLE Μορφή: Γαστοανθεκτικό καψάκιο Δικαιούχους σήματος: ZEINCRO HELLAS AE Υπεύθυνος κυκλοφορίας: ZEINCRO HELLAS AE. Η Διευθύντρια ΔΥΕΠ Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: