ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 FORTH-CRS Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε /1NT/B/00/230(00) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 45340/1ΝΤ/Β/00/230 (00) Ατθίδων 4, Τ.Κ , Καλλιθέα

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ... 9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ: ΈΣΟΔΑ: AMOIBEΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ: ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ: ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ: ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: ΤΑΜΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ: ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: ΔΑΝΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Σελίδα 2 από 39

3 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης Εταιρείας «FORTH-CRS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ» Κύριοι Μέτοχοι, Θέτουμε στην κρίση σας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Εταιρείας, για την χρήση που έληξε την 31/12/2012 και αφορά την χρήση 1/1/2012 μέχρι 31/12/2012, την κατάσταση συνολικού εισοδήματος των εργασιών όπως αυτά εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Στην έκθεσή μας αυτή περιέχονται πληροφορίες και επεξηγήσεις οι οποίες θα βοηθήσουν στο σχηματισμό, από μέρους σας, μιας κατά το δυνατόν πληρέστερης εικόνας για την κατάσταση συνολικού εισοδήματος της χρήσης 2012 αλλά και για την προοπτική των εργασιών της Εταιρείας. Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Παραγωγική Δραστηριότητα Η παραγωγική δραστηριότητα της Εταιρείας συνίσταται στην «Έρευνα Ανάπτυξη και εμπορία προϊόντων λογισμικού Ηλεκτρονικής διαχείρισης, διανομής και παροχής σχετικών υπηρεσιών τουριστικής ύλης». Ακαθάριστα Έσοδα (Πωλήσεις) Το ύψος των ακαθάριστων εσόδων κατά την χρήση 2012 για την Εταιρεία έφθασε στο ύψος των (έναντι στην χρήση 2011) παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 23,3%. Αποτελέσματα Κατά την χρήση 2012, η Εταιρεία μείωσε κατά 6,3% τις λειτουργικές της δαπάνες στα πλαίσια των πρωτοβουλιών μείωσης του λειτουργικού κόστους. Παρ όλη την παραπάνω προσπάθεια της Εταιρίας οι συνολικές ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν στο ύψος των (έναντι ζημιών στην χρήση 2011), λόγω μείωσης των εσόδων που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μείωση της κίνησης στην ακτοπλοΐα, τόσο σε επίπεδο πλήθους εισιτηρίων, όσο και σε επίπεδο μέσου ναύλου ανά εισιτήριο. Το 2012, η Forthcrs συνέχισε την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και λύσεων για τον τουρισμό, τις μεταφορές και τον πολιτισμό, ενώ παράλληλα διατήρησε την ηγετική θέση της στην παροχή συστημάτων κρατήσεων στην ακτοπλοΐα στην Ελλάδα διανέμοντας πάνω από εισιτήρια. Παράλληλα, α) μεγάλωσε το πελατολόγιο της στο εξωτερικό, β) προώθησε καινοτόμες υπηρεσίες συνδυασμού πλοίου και ξενοδοχείου με στόχο να τις φέρει σε παραγωγή εντός του 2012 και το 2013, γ) υλοποίησε διαδικτυακή μηχανή αεροπορικών κρατήσεων αξιοποιώντας συνεργασίας με αεροπορικό σύστημα διανομής (GDS), δ) υλοποίησε εφαρμογές κράτησης σε συσκευές iphone για ακτοπλοϊκές εταιρείες, ε) εξέλιξε ιδιαίτερα την εφαρμογή δυναμικού πακέτου ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τάσεις και ανάγκες της τουριστικής αγοράς, στ) διεύρυνε σημαντικά το δίκτυο ticketing πολιτισμού και θεαμάτων αξιοποιώντας το δίκτυο των εμπορικών καταστημάτων Forthnet, ζ) ολοκλήρωσε το έργο μηχανογράφησης των υποδομών check-in επιβατών και οχημάτων στο σύγχρονο λιμάνι TangerMed, η οποία περιελάμβανε την διασύνδεση με συστήματα οκτώ ακτοπλοϊκών εταιρειών. Το σύστημα έχει τεθεί σε λειτουργία. η) έχει υποβάλλει φάκελο δύο ερευνητικών έργων με βασικό αντικείμενο το συνδυασμένο εισιτήριο και τις υπηρεσίες δυναμικών ταξιδιωτικών συστάσεων (travel recommender systems) Σελίδα 3 από 39

4 Η εταιρεία βάσισε το έσοδό της ως επί το πλείστον στην ακτοπλοϊα, καθώς τα έσοδα από τις δραστηριότητες διαχείρισης ξενοδοχείων και καταλυμάτων, όπως επίσης και την δραστηριότητα διαχείρισης εισιτηρίων θεαμάτων, ήταν πολύ μικρά και ζημιογόνα σε σχέση με την απασχόληση και γενικά την επένδυση που έγινε. Η εταιρεία μετέφερε το Μάρτιο 2012 την έδρα της σε χώρους του Ομίλου Forthnet, επιδιώκοντας την μείωση των λειτουργικών εξόδων. Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Η συνοπτική εικόνα της κατάστασης οικονομικής θέσης έχει ως εξής: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώματα Πάγια Ασώματα Πάγια Αναβαλλόμενες Φορ. Απαιτήσεις Λοιπά Στοιχεία Παγίου Ενεργ/κού Αποθέματα Πελάτες Προκαταβολές & Λοιπές Απαιτήσεις Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα Σύνολο Ενεργητικού Σελίδα 4 από 39

5 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Λοιπά Αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο ( ) Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές Βραχυπρόθεσμα Δάνεια Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Ενδοομιλικά υπόλοιπα πληρωτέα Σύνολο Παθητικού Γ. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ: Η Εταιρεία αγοράζει προϊόντα και υπηρεσίες και παρέχει υπηρεσίες σε ορισμένες εταιρείες που σχετίζονται με αυτήν. Οι συναφείς αυτές επιχειρήσεις είναι εταιρείες με σημαντική επιρροή στην Εταιρεία (μέτοχοι), Θυγατρικές ή Συγγενείς Εταιρείες της Εταιρείας. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα των λογαριασμών με τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται παρακάτω : Πωλήσεις και αγορές από εταιρείες Ομίλου: Επωνυμία Εταιρείας Περίοδος που λήγει Πωλήσεις προς Συνδεδεμένα Μέρη Αγορές από Συνδεδεμένα Μέρη FORTHNET Α.Ε Απαιτήσεις και υποχρεώσεις προς και από εταιρείες Ομίλου: Επωνυμία Εταιρείας Περίοδος που λήγει Ποσά που οφείλουν τα Συνδεδεμένα Μέρη Ποσά που οφείλονται στα Συνδεδεμένα Μέρη FORTHNET Α.Ε Οι αμοιβές των μελών των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012ανέρχονται σε και την 31 Δεκεμβρίου 2011 ανέρχονται σε Δ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2013 Κύριοι Μέτοχοι, Στα στοιχεία της κατάστασης οικονομικής θέσης της 31/12/2012 δεν περιέχονται απαξιωμένα πάγια στοιχεία ή αποθέματα. Η Εταιρεία το 2013 στοχεύει να: Επαναδιαμορφώσει την στρατηγική της προκειμένου να βελτιώσει την εμπορική της πολιτική, αξιοποιώντας την θέση της στην αγορά. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία επιδιώκει να αναπτύξει επιθετική εμπορική πολιτική, δίνοντας πλέον έμφαση (α) στην ενδυνάμωση του δικτύου πρακτορείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, (β) την Σελίδα 5 από 39

6 ενίσχυση των συνεργιών με τον όμιλο Forthnet και (γ) στην επέκταση στο εξωτερικό, περισσότερο με την έννοια της ενδυνάμωσης των ήδη υφιστάμενων και τεχνικά επιτυχημένων έργων που έχει ήδη θέσει σε λειτουργία. Ως προς το δίκτυο πρακτόρων, η εταιρεία σκοπεύει να κάνει τα εξής: (α) να εξασφαλίσει διαρκή τροφοδότηση εξοπλισμού και αναλωσίμων στα πρακτορεία, τα οποία έχουν θετικό cashflow δεδομένου ότι παρέχονται ως επί το πλείστο με αντικαταβολή. (β) ενισχύσει το κύκλο επαφών με τα πρακτορεία ώστε να μπορεί να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις τους και κατ επέκταση- την προδιαγραφή ευκαιριών. (γ) προσφέρει με μεγαλύτερη ένταση τα web-services που απευθύνονται σε πρακτορεία που επιθυμούν να αναπτύξουν διαδικτυακή παρουσία και να εμπλουτίσει τις υπηρεσίες αυτές με υπηρεσίες ανάπτυξης websites και consulting για την προώθησή τους. Τα τελευταία θα τα προσφέρει με μορφή outsourcing (δηλαδή μέσω συνεργασιών με άλλες εταιρείες). Το μοντέλο outsourcing θα διευκολύνει τις επιδιώξεις time-to-market και χαμηλά πάγια κόστη μέχρι την έναρξη πωλήσεων. (δ) προσφέρει το προϊόν hyperclient που επίσης αναπτύχθηκε από την εταιρεία και επιτρέπει την συγκέντρωση τουριστικών προϊόντων κάτω από ένα «καλάθι» αγοράς και στοχεύει στην ανάπτυξη διαδικτυακών αναπτύξεων πρακτορείων. (ε) διερεύνηση συμβολαίων SLA ή ετήσιας συντήρησης για όλα τα πρακτορεία, ώστε να μπορεί να υπάρχει σταθερό εισόδημα ανά πρακτορείο. Ως προς την συνέργια με τον Όμιλο Forthnet, η εταιρεία σκοπεύει να βρει πραγματική αξία στο δίκτυο καταστημάτων του ομίλου για υπηρεσίες τουρισμού και θεάματος. Προς την κατεύθυνση αυτή, σκοπεύει να επιδιώξει την εξυπηρέτηση κινήσεων που εξυπηρετούν το «άυλο» εισιτήριο κατά την αγορά του από το internet ή το mobile. Ταυτόχρονα, επιδιώκει να συνδυάσει τα προϊόντα του ομίλου (τηλεφωνία και NOVA) με τις ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας στην χώρα μας. Ως προς το εξωτερικό, η εταιρεία σκοπεύει να ενδυναμώσει πρωτίστως την θέση της στην Ιταλία, όπου τα έργα για την Siremar, την NLG και την LaouroGroup είναι πλέον σε λειτουργία (χρήζουν επεκτάσεων ακόμη). Τέλος, κατά το 2013, επιδίωξη της εταιρείας είναι η προετοιμασία της ανάπτυξης ενός GDS στην Ελλάδα για το χώρο της ακτοπλοϊας και προς αυτή την κατεύθυνση θα διερευνήσει την υποστήριξη και συνεργασία με δύο τραπεζικούς ομίλους: Τράπεζας Πειραιώς και Εθνικής Τράπεζας. Επίσης στόχος της είναι να: 6

7 διατηρήσει την ηγετική θέση στον χώρο της ακτοπλοΐας, επιδιώκοντας την διαρκής εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών της στο ιδιαίτερα ρευστό περιβάλλον που διαμορφώνουν οι δύσκολες συνθήκες: οι υψηλές τιμές του πετρελαίου και η οικονομική ύφεση. Στα πλαίσια αυτά θα ενισχύσει την προώθηση των λύσεων που εξασφαλίζουν αποδοτική διαχείριση και διανομή πωλήσεων για τον χώρο της ακτοπλοΐας, τις υπηρεσίες revenuemanagement και θα επιδιώξει την επίτευξη συμφωνιών διανομής και συστήματος κρατήσεων με περισσότερες εταιρείες στο εξωτερικό, ολοκληρώσει το έργο μηχανογράφησης check-in του λιμανιού TangerMed, επιδιώκοντας παράλληλα την προώθηση αντίστοιχων παρεμβάσεων σε λιμάνια της Μεσογείου και της Ελλάδας. αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που αναμένεται να δώσουν προγράμματα του ΕΣΠΑ (όπως το πρόγραμμα ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, το Digi-mobile και το ICT4Growth) θέσει σε παραγωγή την πλατφόρμα DynamicPackaging, ξεκινώντας από τον στρατηγικό συνεργάτη που θα λειτουργήσει τον φορέα προώθησης τουρισμού στην περιοχή της Νάπολι (www.bookingischia.com) αλλά και από μία τουλάχιστον ακτοπλοϊκή εταιρεία της χώρας μας, εντατικοποιήσει την εμπορική προώθηση και τη διανομή κρατήσεων και τουριστικών προτάσεων σε μορφή πακέτου, σε δίκτυα B2B και Β2C, με τις ανανεωμένες εκδόσεις λογισμικού στις πλατφόρμες Roomview και DynamicPackaging, επιδιώκοντας συμφωνίες με μεγάλους touroperators σε Ελλάδα και Ιταλία, αυξήσει την διείσδυση των εφαρμογών και συστημάτων εισιτηρίων, σε τουριστικά γραφεία και χώρους πολιτισμού, αξιοποιώντας νέα προϊόντα διανομής και συνδυασμού, το διευρυμένο δίκτυο πωλήσεων και τις στρατηγικές συνεργασίες με φορείς τουρισμού και πολιτισμού, διατηρήσει την λειτουργική και τεχνολογική ανταγωνιστικότητα των λύσεων που παρέχει στον τουρισμό, μέσα από έργα και ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων (και στα πλαίσια έργων του ΕΣΠΑ), πάντα στοχευμένα και ενταγμένα στον άξονα Τουρισμός-Πολιτισμός τον οποίο και στρατηγικά υπηρετεί εμπλουτίσει την εφαρμογή δυναμικού πακέτου με άλλα μέσα μεταφοράς (π.χ. τραίνο) και άλλες υπηρεσίες όπως διαμονή σε βίλλα, υπηρεσίες εναλλακτικού τουρισμού, ενοικίαση αυτοκινήτου ολοκληρώσει το πλάνο μείωσης δαπανών. Σημαντικότερη ενέργεια στην κατεύθυνση αυτή είναι η ολοκλήρωση της μεταφοράς των γραφείων και του Κέντρου Λειτουργιών και Δεδομένων σε κτίρια του Ομίλου Forthnet στην Καλλιθέα. Η Εταιρεία θα συνεχίσει την αναζήτηση κεφαλαίων που θα υποστηρίξουν πλήρως την ανάπτυξη του πενταετούς επιχειρησιακού της πλάνου το οποίο και διατηρεί επίκαιρο, ως επιβάλλουν οι μεταβαλλόμενες χρηματοοικονομικές συνθήκες, οι τάσεις της αγοράς και η εμπορική θέση της Εταιρείας. Αυτά υπήρξαν τα πεπραγμένα και τα αποτελέσματα από τη διαχείριση της Εταιρείας κατά τη χρήση που έληξε την 31/12/2012 και το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει πως έκανε ότι ήταν δυνατό και κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση της λειτουργίας της και την ενίσχυση της εξωστρέφειας που είναι απολύτως απαραίτητη στα πλαίσια του επιχειρησιακού της πλάνου αλλά και με δεδομένες τις αδυναμίες που έχουν διαμορφωθεί στο Ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Σελίδα 7 από 39

8 Από τα στοιχεία που, αναλυτικά, σας εκθέσαμε παραπάνω αλλά και από τις οικονομικές καταστάσεις που σας επισυνάπτουμε, μπορείτε να διαμορφώσετε πλήρη εικόνα σε ότι αφορά τις εργασίες της Εταιρείας αλλά και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον εγκρίνετε τούτα, παρακαλείσθε να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για την κρινόμενη χρήση Παρακαλείσθε επίσης όπως διορίσετε ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2013 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος Σελίδα 8 από 39

9 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «FORTH CRS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ(FORTH-CRS)». Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «FORTH CRS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (FORTH-CRS)». Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «FORTH CRS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (FORTH- CRS)», που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2012, τις καταστάσεις συνολικού, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «FORTH CRS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (FORTH-CRS)» κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 22 Μαΐου 2013 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ Α.Μ. ΣΟΕΛ Σελίδα 9 από 39

10 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την οικονομική χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Σελίδα 10 από 39

11 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Σημ Κύκλος εργασιών Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων και αναλωσίμων ( ) ( ) Έξοδα προβολής, διαφήμισης και εκθέσεων (16.932) (34.959) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5 ( ) ( ) Λοιπά έξοδα 8 ( ) ( ) Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης Αποσβέσεις 6 ( ) ( ) Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα 7 ( ) ( ) Ζημίες προ φόρων ( ) ( ) Φόρος εισοδήματος 9 - (25.478) Ζημία μετά από φόρους (Α) ( ) ( ) Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β) - - Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους (Α)+(Β) ( ) ( ) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα 11 από 39

12 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Ασώματα πάγια στοιχεία Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις Άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Διαθέσιμα προς πώληση χρηματ/κά στοιχεία Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Εμπορικές απαιτήσεις Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες Χρηματικά διαθέσιμα Σύνολο Κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (23.695) (23.695) Λοιπά αποθεματικά Ζημίες εις νέον ( ) ( ) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες Βραχυπρόθεσμα δάνεια Βραχυπρόθεσμο μέρος μακρ/σμων δανείων Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων Σύνολο Υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ check -0,33 0,38 Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα 12 από 39

13 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεματικά Ζημίες εις νέο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου (23.695) ( ) Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους περιόδου (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) ( ) ( ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 31 Δεκεμβρίου (23.695) ( ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου (23.695) ( ) Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους περιόδου (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) ( ) ( ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 31 Δεκεμβρίου (23.695) ( ) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα 13 από 39

14 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Σημ. Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ζημίες προ φόρων ( ) ( ) Προσαρμογές για: Αποσβέσεις Χρηματοοικονομικά (έσοδα)/έξοδα Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού (11.964) Λοιπές προβλέψεις Λειτουργικά κέρδη προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση)/Μείωση: Αποθέματα (39.762) Εμπορικές απαιτήσεις και απαιτήσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Αύξηση/(Μείωση): Προμηθευτές και υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες ( ) ( ) Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Φόροι πληρωθέντες - (22.233) (Mείωση)/ Αύξηση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων Ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώματων και ασωμάτων παγίων στοιχείων ( ) ( ) Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες ( ) ( ) Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες Καθαρη μεταβολή μακροπρόθεσμου δανεισμού ( ) ( ) Τόκοι πληρωθέντες ( ) ( ) Ταμειακές εκροές για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες ( ) ( ) Καθαρή (μείωση)/αύξηση χρηματικών διαθεσίμων 16 ( ) Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσης Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα 14 από 39

15 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Η Εταιρεία με την επωνυμία «FORTHCRS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ»ιδρύθηκε στην Ελλάδα το Δεκέμβριο 1999(ΦΕΚ 1461/ ) ως ανώνυμη εταιρεία, από την εταιρεία FORTHNETAE. Η έδρα της Εταιρείας είναι στην οδό Ατθίδων 4, ΚαλλιθέαΤ.Κ Αθήνα. Η διάρκεια της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό της, ανέρχεται σε 30 χρόνια από την ημερομηνία ίδρυσής της, με δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. H βασική δραστηριότητα της Εταιρείας έχει ως αντικείμενο κυρίως την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών τουριστικής ύλης με την έρευνα, ανάπτυξη, χρήση και εμπορία σύγχρονων, υψηλής, συγκλίνουσας τεχνολογίας ηλεκτρονικών προϊόντων και υπηρεσιών διανομής και διαχείρισης τουριστικής ύλης και ενδεικτικά κρατήσεων θέσεων, εκδόσεως και διαθέσεως εισιτηρίων και κάθε άλλης συναφούς ύλης, που παράγεται από φορείς όπως ακτοπλοϊκές, αεροπορικές και κάθε άλλης φύσεως μεταφορικές επιχειρήσεις, συνδυασμένες μεταφορές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις θεαμάτων και ψυχαγωγίας, επιχειρήσεις σχετικές με αθλητισμό, νοσοκομεία και σε κάθε άλλο φορέα ηλεκτρονικών κρατήσεων. Η Εταιρεία Forth CRS A.E κατέχει ποσοστό 51% της εταιρείας Εκκαθαρίσεις Ακτοπλοΐας Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2007 και ασχολείται με την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υπολογισμών, εκκαθαρίσεων και απόδοσης λογαριασμών από πάσης φύσεως εισιτήρια ακτοπλοϊκών αλλά και άλλου είδους συγκοινωνιών. Με την από 30 Ιουνίου 2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της η ανώνυμη εταιρεία Εκκαθαρίσεις Ακτοπλοΐας Α.Ε. αποφάσισε τη λύση και θέση της σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του καταστατικού της. Στις 28 Μαρτίου 2012 επήλθε οριστικά λύση της εταιρείας. Η Εταιρεία δεν προετοιμάζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις καθώς ενσωματώνεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στον όμιλο Forthnet. Ο αριθμός προσωπικού της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2012ανέρχεται στα43 άτομα. Στις 31 Δεκεμβρίου 2011ο αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού για τον Όμιλο και την Εταιρεία ήταν 45 άτομα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012, στις 22 Μαΐου Οι αναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις υπόκεινται σε οριστική έγκριση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 2.1 ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση τα οποία αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Ορισμένα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης αναταξινομήθηκαν για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με αυτά της τρέχουσας χρήσης. Σελίδα 15 από 39

16 2.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: (α) Ενσώματα Πάγια (Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός): Τα ακίνητα, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός αποτιμώνται στο κόστος, μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν υποτιμήσεις. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται ως έξοδο εντός της χρήσης στην οποία πραγματοποιούνται. Το κόστος και οι σχετικές αποσβέσεις παγίων που πωλήθηκαν ή αποσύρθηκαν αφαιρείται από τις οικονομικές καταστάσεις κατά τη χρήση που πραγματοποιήθηκαν, και τυχόν ζημιές ή κέρδη περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα χρήσης. (β) Αποσβέσεις Ενσώματων Παγίων: Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τη σταθερή μέθοδο. Οι συντελεστές που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής: Είδος παγίου Ετήσιος Συντελεστής Απόσβεσης Εγκαταστάσεις κτιρίων 10% Εξοπλισμός Δικτύου 15% Μεταφορικά Μέσα 12,50% Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & Εκτυπωτές 30% Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός 12,50% (γ) Ασώματα Πάγια: Τα ασώματα πάγια περιλαμβάνουν τα κόστη λογισμικού που αγοράζεται ή παράγεται εσωτερικά. Τα προερχόμενα από εξωτερική αγορά ασώματα πάγια απεικονίζονται στο κόστος κτήσης, ενώ τα προερχόμενα από ενοποίηση επιχειρήσεων στην εύλογη αξία που είχαν κατά την απόκτηση. Το λογισμικό που παράγεται εσωτερικά περιλαμβάνει έξοδα όπως μισθοδοσία, υλικά και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται, καθώς και κάθε άλλο άμεσο έξοδο που απαιτείται για την ανάπτυξη του και την προώθησή του προς χρήση. Η απόσβεση των ασώματων ακινητοποιήσεων υπολογίζεται με βάση τη σταθερή μέθοδο. Οι συντελεστές που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής: Είδος Παγίου Συντελεστής Λογισμικά 30% (δ) Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης: Τα έξοδα έρευνας καταχωρούνται στις δαπάνες καθώς προκύπτουν. Τα έξοδα ανάπτυξης αφορούν κυρίως ανάπτυξη λογισμικού. Τα έξοδα ανάπτυξης ενός επιμέρους έργου αναγνωρίζονται ως ασώματη ακινητοποίηση μόνο αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του ΔΛΠ 38 «Ασώματα Πάγια». Μετά την αρχική αναγνώριση, τα έξοδα ανάπτυξης μεταφέρονται στο κόστος του παγίου, και όταν το στοιχείο είναι έτοιμο προς χρήση ξεκινά η απόσβεσή του με βάση την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του. (ε) Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων: Οι καταχωρημένες αξίες των περιουσιακών στοιχείων αναθεωρούνται για τυχόν απομείωση όποτε τα γεγονότα ή οι αλλαγές περιστάσεων υποδεικνύουν ότι η καταχωρημένη αξία ίσως να μην είναι ανακτήσιμη. Όταν η καταχωρημένη αξία ενός στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο αξία του, αναγνωρίζεται ζημιά απομείωσης στην κατάσταση συνολικού εισοδήματοςχρήσης. Το ανακτήσιμο ποσό υπολογίζεται ως το μεγαλύτερο μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας σε χρήση. Η καθαρή τιμή πώλησης είναι το ποσό που προκύπτει από την πώληση ενός στοιχείου σε ανεξάρτητη συναλλαγή μεταξύ ενήμερων και πρόθυμων μερών, μετά την αφαίρεση όλων των άμεσων επιπρόσθετων εξόδων πώλησης, ενώ η αξία σε χρήση είναι η τρέχουσα αξία της εκτιμώμενης μελλοντικής ταμειακής ροής που αναμένεται να προκύψει από τη συνεχιζόμενη χρήση του στοιχείου και από τη διάθεσή του στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Για την αξιολόγηση της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο κατώτατο επίπεδο για το οποίο υπάρχουν ξεχωριστές αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές. Σελίδα 16 από 39

17 (στ) Επενδύσεις: Όλες οι Επενδύσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος, δηλαδή την εύλογη αξία του τιμήματος, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων απόκτησης που σχετίζονται με το χρηματοοικονομικό στοιχείο. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που κατατάσσονται ως «διακρατούμενα για εμπορικούς σκοπούς» και «διαθέσιμα για πώληση», αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους. Τα κέρδη ή οι ζημιές από χρεόγραφα προς διακράτηση για εμπορικούς σκοπούς αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματοςχρήσης. Τα κέρδη ή οι ζημιές από τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων μέχρι την πώληση, είσπραξη ή άλλη διάθεση του χρηματοοικονομικού στοιχείου, ή μέχρι να θεωρηθεί ότι το χρηματοοικονομικό στοιχείο απομειώθηκε, οπότε το αθροιστικό κέρδος ή η ζημιά που περιλαμβανόταν στο κεφάλαιο περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα χρήσης. Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές, η εύλογη αξία ορίζεται με αναφορά στις χρηματιστηριακές τιμές κατά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης. Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία για τα οποία δεν υπάρχει τιμή διαπραγμάτευσης, η εύλογη αξία ορίζεται με βάση τις προβλεπόμενες ταμειακές ροές του ιδίου χρηματοοικονομικού στοιχείου. (ζ) Χρηματοπιστωτικά μέσα: Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην κατάσταση οικονομικής θέσης περιλαμβάνουν τα διαθέσιμα, τις απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις, τις λοιπές απαιτήσεις, τις συμμετοχές, τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Τα χρηματοοικονομικά μέσα παρουσιάζονται ως απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή στοιχεία της καθαρής θέσεως, βάσει της ουσίας και του περιεχομένου των σχετικών συμβάσεων από τις οποίες απορρέουν. Τόκοι, μερίσματα, κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, λογιστικοποιούνται ως έσοδα ή έξοδα αντίστοιχα. Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους λογιστικοποιείται απ ευθείας στην καθαρή θέση. Τα χρηματοοικονομικά μέσα συμψηφίζονται όταν η Εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο, έχει νομικά το δικαίωμα αυτό και προτίθεται να τα συμψηφίσει σε καθαρή βάση (μεταξύ τους) ή να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να συμψηφίσει ταυτοχρόνως την υποχρέωση. Η Εταιρεία δεν κάνει χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων ούτε για αντιστάθμισμα κινδύνων ούτε για κερδοσκοπικούς σκοπούς. (η) Αποθέματα: Τα αποθέματα αποτιμούνται στην κατώτερη τιμή μεταξύ του κόστους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται από το κόστος αγοράς με τη μέθοδο FIFO. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η αναμενόμενη τιμή πώλησης μείον τα κόστη παραγωγής και διάθεσης. Δημιουργείται πρόβλεψη απομείωσης όταν τα αποθέματα θεωρούνται απαρχαιωμένα ή άχρηστα. (θ) Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις: Οι λογαριασμοί απαιτήσεων κατά πελατών, αναγνωρίζονται στην τιμολογιακή τους αξία και συνήθως εισπράττονται σε χρονικό διάστημα μεταξύ 60 έως 120 ημερών. Γίνεται πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις όταν η είσπραξή τους θεωρείται πλέον αβέβαια. Η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης και αναπροσαρμόζεται κάθε φορά που απαιτείται. Οι απαιτήσεις οι οποίες έχουν καταστεί ανεπίδεκτες είσπραξης διαγράφονται με μείωση της ήδη σχηματισθείσας πρόβλεψης. (ι) Διαθέσιμα: Η Εταιρεία θεωρεί διαθέσιμα τα μετρητά στο ταμείο, τις καταθέσεις όψεως και προθεσμίας και τις άλλες επενδύσεις μεγάλης ρευστότητας με αρχική λήξη τριών μηνών ή και λιγότερο. Για λόγους κατάρτισης της κατάστασης ταμειακών ροών τα διαθέσιμα αποτελούνται από τα μετρητά στο ταμείο και τις καταθέσεις όπως ορίστηκαν προηγουμένως. Σελίδα 17 από 39

18 (κ) Κόστος Δανεισμού: Το κόστος δανεισμού αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο που πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μέθοδο Benchmarking του ΔΠΧΠ 23 «Κόστος Δανεισμού». (λ) Έντοκες Υποχρεώσεις: Τα δάνεια αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία του δανείου που λαμβάνεται, χωρίς τα έξοδα έκδοσης που σχετίζονται με το δανεισμό. Μετά την αρχική αναγνώριση, αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (EIR). (μ) Μισθώσεις: Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, που μεταφέρουν ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από την κυριότητα του μισθωμένου στοιχείου, κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της μίσθωσης στην εύλογη αξία του μισθίου ή, εάν είναι μικρότερη, στην παρούσα αξία των ελάχιστων μισθωμάτων. Οι πληρωμές μισθωμάτων καταμερίζονται στο χρηματοοικονομικό κόστος και σε μείωση της υποχρέωσης μίσθωσης. Τα έσοδα από χρηματοοικονομικές μισθώσεις καταχωρούνται απευθείας στα έσοδα. Τα κεφαλαιοποιημένα μισθωμένα στοιχεία αποσβένονται κατά τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του στοιχείου. Οι μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας του στοιχείου περιλαμβάνονται στις λειτουργικές μισθώσεις. Τα λειτουργικά μισθώματα αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσματα της χρήσης. (ν) Προβλέψεις: Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει τρέχουσα νομική ή θεσμική υποχρέωση που απορρέει από γεγονότα του παρελθόντος, είναι πιθανό να απαιτείται εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για την εξόφληση της υποχρέωσης αυτής, και εφόσον μπορεί να γίνει αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού της υποχρέωσης. Οι προβλέψεις αναθεωρούνται κατά την ημερομηνία κάθε κατάστασης οικονομικής θέσης και προσαρμόζονται ώστε να αντιπροσωπεύουν την τρέχουσα αξία του εξόδου που αναμένεται να απαιτηθεί για την εξόφληση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εκτός αν η πιθανότητα εκροής πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι μικρή. Τα ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή. (ξ) Φόροι Εισοδήματος (Τρέχουσας και Επόμενων Χρήσεων): Οι φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τους φόρους εισοδήματος της τρέχουσα χρήσης με βάση τα κέρδη κάθε επιχείρησης, όπως προσαρμόζονται στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τους αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος, με τους τρέχοντες συντελεστές φόρου. Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος παρουσιάζονται με τη μέθοδο των υποχρεώσεων για όλες τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, και τις λογιστικές τους αξίες για σκοπούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Κανένα αναβαλλόμενο φορολογικό στοιχείο δεν αναγνωρίζεται εάν δεν είναι πιθανό να προκύψει το σχετικό φορολογικό όφελος. Για τις συναλλαγές που αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση, οι σχετικές φορολογικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης άμεσα στην καθαρή θέση. Ο αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με τα θεσπισμένους φορολογικούς συντελεστές κατά την ημερομηνία σύνταξης του κατάστασης οικονομικής θέσης. (ο) Αναγνώριση Εσόδων: Τα έσοδα αναγνωρίζονται με βάση την αρχή του δεδουλευμένου και μόνο εφόσον: α) μπορούν να υπολογισθούν αξιόπιστα και β) είναι πιθανό τα οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρεία. Τα έσοδα περιλαμβάνουν τις εξής υπηρεσίες: α) Διανομή Ηλεκτρονικών Κρατήσεων και Εισιτηρίων- SeaConnect και OpenSeas, β) Σύστημα Διαχείρισης Κρατήσεων Ακτοπλοϊκής Εταιρείας SeaOnLine, γ) Σύστημα Διαχείρισης και Διανομής Ξενοδοχειακού allotment-roomview, δ) Σύστημα On-Line πώλησης Θέσεων-TicketShop και ε) Συνδυασμένες Μεταφορές Πακέτα Υπηρεσιών Ολοκληρωμένες Λύσεις. Σελίδα 18 από 39

19 (π) Κέρδη / (Ζημιές) ανά Μετοχή: Τα βασικά κέρδη/ (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίζονται με τη διαίρεση των καθαρών κερδών/ (ζημιών) με το σταθμισμένο μέσο αριθμό μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου. Τα μειωμένα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίζονται με τη διαίρεση των καθαρών κερδών / (ζημιών) που αποδίδονται στους κοινούς μετόχους με το σταθμισμένο μέσο αριθμό κοινών μετοχών στη διάρκεια της χρήσης, όπως προσαρμόζεται για τις επιπτώσεις των δικαιωμάτων απομείωσης. (ρ) Ίδιες Μετοχές: Οι ίδιες μετοχές εμφανίζονται στο κόστος κτήσεως, σαν ένα ξεχωριστό στοιχείο των ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων. Κατά την αγορά, πώληση, έκδοση ή ακύρωση των ιδίων μετοχών δεν αναγνωρίζεται κέρδος ή ζημία στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος. Το τίμημα πώλησης ή αγοράς και τα σχετικά κέρδη ή ζημίες από την εκκαθάριση αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση. (σ) Αποθεματικά για αποζημίωση Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία: Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία υπολογίζονται στη προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών που έχουν συσσωρευθεί κατά τη λήξη του έτους, με βάση την αναγνώριση δικαιώματος παροχών των εργαζομένων κατά την διάρκεια της αναμενόμενης εργασιακής ζωής. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τις οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές και καθορίζονται χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο αποτίμησης των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (ProjectedUnitMethod). Τα καθαρά κόστη συνταξιοδότησης της περιόδου συμπεριλαμβάνονται στο κόστος μισθοδοσίας και αποτελούνται από τη παρούσα αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, το κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Το κόστη προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην μέση περίοδο έως ότου τα οφέλη του προγράμματος κατοχυρωθούν. Τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες, αναγνωρίζονται πάνω στην μέση υπολειπόμενη διάρκεια περίοδο παροχής υπηρεσιών των ενεργών υπαλλήλων και συμπεριλαμβάνονται σαν μέρος του καθαρού κόστους συνταξιοδότησης κάθε έτους εάν, κατά την έναρξη της περιόδου υπερβαίνουν το 10% της μελλοντικής εκτιμώμενης υποχρέωσης για παροχές. Οι υποχρεώσεις για παροχές συνταξιοδότησης δεν χρηματοδοτούνται. (τ) Διανομή μερίσματος: Η διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις ως υποχρέωση κατά τη χρήση που εγκρίνεται η διανομή του μερίσματος από τους μέτοχους. Αλλαγές σε λογιστικές αρχές Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τα παρακάτω νέα ή τροποποιημένα πρότυπα και διερμηνείες κατά την 1 Ιανουαρίου 2012 και η εφαρμογή τους δεν είχε σημαντική επίδραση στην οικονομική θέση ή απόδοσή της: ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) Μεταφορές χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματος (τροποποίηση) Αναβαλλόμενος φόρος: Ανάκτηση των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων Σελίδα 19 από 39

20 Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων (τροποποίηση) Παρουσίαση των στοιχείων του Λοιπού Συνολικού Εισοδήματος Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου Η τροποποίηση αυτή αλλάζει την ομαδοποίηση των στοιχείων που παρουσιάζονται στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα. Τα στοιχεία που μπορούν να αναταξινομηθούν (ή να "ανακυκλωθούν ) στα Αποτελέσαμτα Χρήσης σε κάποια χρονική στιγμή στο μέλλον (για παράδειγμα, καθαρό κέρδος από αντιστάθμιση καθαρής επένδυσης, συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή αλλοδαπών δραστηριοτήτων, καθαρή μεταβολή αντισταθμίσεων ταμειακών ροών και καθαρή ζημία/κέρδος χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση) θα παρουσιάζονται χωριστά από άλλα στοιχεία τα οποία δεν θα αναταξινομηθούν ποτέ (για παράδειγμα, αναλογιστικά κέρδη και ζημιές σε προγράμματα καθορισμένων παροχών και αναπροσαρμογή οικοπέδων και κτηρίων). Η τροποποίηση επηρεάζει μόνο την παρουσίαση και δεν έχει καμία επίδραση στην οικονομική θέση του Ομίλου ή στη δραστηριότητά του. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές της καταστάσεις. ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους (τροποποίηση) Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου Το ΣΔΛΠ εξέδωσε μια σειρά από τροποποιήσεις του ΔΛΠ 19. Οι τροποποιήσεις αυτές εκτείνονται από θεμελιώδεις αλλαγές όπως η κατάργηση του μηχανισμού γνωστού ως μέθοδος περιθωρίου και την έννοια της αναμενόμενης απόδοσης από περιουσιακά στοιχεία προγραμμάτων έως απλές διευκρινίσεις και αναδιατυπώσεις. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές της καταστάσεις. ΔΛΠ 27 Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (αναθεώρηση) Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου Ως συνέπεια των νέων προτύπων ΔΠΧΑ 10 και ΔΠΧΑ 12, ότι απέμεινε στο ΔΛΠ 27 περιορίζεται στο λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή του προτύπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η Εταιρεία δεν αναμένει ότι η τροποποίηση θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις. ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (αναθεώρηση) Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου Ως συνέπεια των νέων προτύπων ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12, το ΔΛΠ 28 μετονομάστηκε σε ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες και περιγράφει την εφαρμογή της μεθόδου καθαρής θέσης στις επενδύσεις σε κοινοπραξίες πέραν των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή του προτύπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η Εταιρεία δεν αναμένει ότι η τροποποίηση θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές της καταστάσεις. Σελίδα 20 από 39

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44332/11/Β/99/6

Διαβάστε περισσότερα

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 68510/66/Β/09/3 Ε ΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς -.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E.

TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E. TASK J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Εκθεση για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 TASK J&P-ΑΒΑΞ A.E. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 003743901000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε.45590/01ΑΤ/Β/00/123) Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16,

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε.

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44194/66/Β/99/017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ Oικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΣ περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με το Ν.. 3556/ /2007) INTERTECH SA (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Η. 77127927000 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 710 03 http://www.forthnet.

Forthnet Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Η. 77127927000 Ε.ΤΕ.Π. Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης 710 03 http://www.forthnet. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 wwweurobankgr, Τηλ: 210 333 7000 Αρ ΓΕΜΗ: 000223001000 Πίνακας Περιεχομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα