ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 31909 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κυκλοφορίας διανομέα Υγραερίου LPG για τους τύπους EUROSTAR V Y Z του οίκου EUROPUMP A.S Τροποποίηση των αξιολογικών πινάκων επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για το έργο «Συ ντήρηση Καλωδιακής Τηλεόρασης Εξαρχείων Κολωνακίου Πλάκας». 3 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για τα έργα: 1. «Συ ντήρηση του Δικτύου Καλωδιακής Τηλεόρασης πε ριοχής Εξαρχείων», 2. «Συντήρηση του Δικτύου Καλωδιακής Τηλεόρασης περιοχής Κολωνακίου», 3. «Συντήρηση του Δικτύου Καλωδιακής Τηλεόρα σης περιοχής Πλάκας» Απαγόρευση κυνηγιού όλων των θηραμάτων από μέχρι , σε έκταση εμβαδού (12.098) δώδεκα χιλιάδων ενενήντα οκτώ στρεμ μάτων στις περιοχές των τοπικών κοινοτήτων Διευχων, Φυτών, Σπαρτουντας και Πισπιλουντας περιφερείας Δήμου Χίου... 5 Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στην Κοκκίνου Βασιλική του Δη μητρίου, κατοίκου Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι.Ρέντη... 6 Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινω νικού Λειτουργού στην Τσορτανίδου Αικατερίνη του Χριστοφόρου Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στον ΔΑΝΕΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟ του ΙΩ ΑΝΝΗ Μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Δη μοτικού Ωδείου Κοζάνης στο ΝΠΔΔ «Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Κο ζάνης»... 9 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 590/50266/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρω μένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας. 10 Διορθώσεις σφαλμάτων στις υπ αριθμ. 1926/ και 2541/ αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ /08/2011 (τ.β) Διόρθωση σφάλματος στη με αριθμό Δ10/Α/26748/1825 απόφαση της Διοικήτριας της Υπηρεσίας Πολιτι κής Αεροπορίας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Απόφ. 873 (1) Έγκριση κυκλοφορίας διανομέα Υγραερίου LPG για τους τύπους EUROSTAR V Y Z του οίκου EUROPUMP A.S. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχoντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργα να», (ΦΕΚ Α98). 2. Το άρθρο 5 του Π.Δ. 228/90 «Τροποποίηση και Συ μπλήρωση του Π.Δ. 397/1988 Οργανισμός του Υπουρ γείου Εμπορίου», (ΦΕΚ 85/τ.Α /5 7 90). 3. Τα άρθρα 3, 7 και 8 του Π.Δ. 524/78 «Περί Κωδικο ποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατά ξεων των αναφερομένων εις την εισαγωγή εν Ελλάδι του Διεθνούς Συστήματος Μέτρων και Σταθμών», (ΦΕΚ 112/τ.Α / ). 4. Τα άρθρα 26, 28 και 28α της υπουργικής απόφα σης Φ3/2587/78 «Περί Κωδικοποιήσεως απoφάσεων επί των Μέτρων και Σταθμών» (ΦΕΚ 70/τ.Β / ), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 και 4 της υπουργικής απόφασης Β1/15073/86 (ΦΕΚ 846/τ.Β / ). 5. Το Π.Δ. 65/11 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερι κών στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ.λπ.» (ΦΕΚ147/Α/ ). 6. Το Π.Δ. 66/11 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ147/Α/ )». 7. Την με αριθμ. Υ344 απόφαση του Πρωθυπουργού «Μετατροπή μίας θέσης Υφυπουργού σε θέση Αναπλη ρωτή Υπουργού στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι στικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ1509/Β/ ). 8. Την με αριθμ. Υ352 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη» (ΦΕΚ1603/Β/ ).

2 31910 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9. Την από αίτηση της εταιρείας «ΟΚΤΑΝΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» (Δ/νση: Σερρών 76 Αθήνα, Τ.Κ ) μετά των σχετικών πιστοποιητικών. 10. Το με αριθμ. DE 10 MI005 PTB027 και αριθμό αναφο ράς: PTB / Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ του Γερμανικού Ινστιτούτου Μετρολογίας ΡΤΒ (αρ. κοινοποιημένου οργανισμού: 0102), για τους διανεμη τές υγραερίου (LPG) των τύπων EUROSTAR V Y Z, της κατασκευάστριας εταιρείας EUROPUMP A.S., με ημερο μηνία ισχύος έως 8 Νοεμβρίου Το υπ αριθμ και αποδεικτι κό συμμόρφωσης (Annex, Directive 2004/22/EG) του κοινοποιημένου οργανισμού KALIBRA International B.V. (αρ. 0710). 12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την κυκλοφορία στην Ελλάδα των δια νομέων Υγραερίου LPG για τους τύπους EUROSTAR V Y Z της εταιρείας EUROPUMP A.S. Τουρκίας, οι οποίες εισάγονται από την εταιρεία ΟΚΤΑΝΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.. Η έγκριση ισχύει μέχρι 8/11/ Τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω μετρητών υγρών καυσίμων: Κατασκευαστής Τύπος μετρητή EUROPUMP A.S. Τουρκίας EUROSTAR V Y Z Όπου: V: E (Economy Type), T (Tower Type), (lag Type) Y: 1, 2 ή 4 Ακροσωλήνια Z: SL (Slim Long), SS (Slim Short), SM (Slim Multimedia), XL (Wide Long), XS (Wide Short), XX (Extra Wide), XM (Wide Multimedia), EL (Eco Long), ES (Eco Short). Παροχήmin(L/min) 5 Παροχήmax (L/min) 50 Κλάση Ακρίβειας 1,0 Ελάχιστο αριθμητικό βήμα Εύρος θερμοκρασί ας χώρου Κλάση μηχανικού περιβάλλοντος Κλάση ηλεκτρομα γνητικού περιβάλλοντος Προορίζονται για τη μέτρηση 0,01 40 ο C / +55 ο C Μ2 Ε2 Υγροποιημένο προπάνιο, βουτάνιο ή μίγματα αυτών υπό πίεση 4. Τα ανωτέρω μοντέλα αντλιών καυσίμων πρέπει να σφραγίζονται στα σημεία ρύθμισης της ακρίβειας αυτών καθώς και στον υπολογιστή τους, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6 της Εθνικής έγκρισης τύπου του Γερμανικού Ινστιτούτου Μετρολογίας ΡΤΒ με Αρ. πι στοποιητικού DE 10 MI005 PTB027 και Αρ. αναφοράς PTB Για την εξακρίβωση της ταυτότητας των ανωτέρω μετρητών υγρών καυσίμων στους ελέγχους που γίνο νται από Αρμόδια Όργανα, πρέπει να αναγράφονται επ αυτών κατά τρόπο ευκρινή, ευανάγνωστο και ανε ξίτηλο και σε σημείο που να διακρίνονται καλά, οι εξής ενδείξεις: Η σήμανση CE και η συμπληρωματική μετρολογική σήμανση Μ. Ο αριθμός του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου EΚ, DE 10 MI005 PTB027 και αρ. αναφοράς PTB Ο οίκος κατασκευής και το μοντέλο των εν λόγω Αντλιών. Ο αριθμός σειράς και το έτος κατασκευής. Η κλάση ακρίβειας. Η μέγιστη παροχή. Η μικρότερη παροχή. Η μέγιστη πίεση. Το είδος καυσίμου. Το εύρος θερμοκρασίας του καυσίμου. Το εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας. Η μηχανική περιβαλλοντική κλάση. Η ηλεκτρομαγνητική περιβαλλοντική κλάση. Ο αριθμός κυκλοφορίας στην Ελλάδα, ήτοι Φ2 1337/2011 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό τητας και Ναυτιλίας. 6. Η νομιμοποίηση της κυκλοφορίας των ανωτέρω μετρητών υγρών καυσίμων, γίνεται με την επικόλληση από την Αρμόδια Αρχή των σημάτων του Αρχικού και Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 7. Η έγκριση αυτή μπορεί να ανακληθεί με απόφασή μας, εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέ σεις του άρθρου 17 της υπουργικής απόφασης Φ «Όργανα μέτρησης» σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2004/22/ΕΚ. H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσί ευσής της. Aθήνα, 19 Αυγούστου 2011 O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ Αριθμ. Υ 55/79146/Δ2 (2) Τροποποίηση των αξιολογικών πινάκων επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 18 και 19 του Ν.1304/1982 (ΦΕΚ 144/τ.Α ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. β) το άρθρο 57 παρ.2 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40/τ.Α ). γ) του άρθρου 3 παρ.7 περίπτ. α και β του Ν. 2188/1994 (ΦΕΚ 18/τ.Α ). δ) του άρθρου 13 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α ) ε) των άρθρων 4, 8, 9, 10 και 24 του Ν.3467/2006 (ΦΕΚ 128/τ.Α ) και του άρθρου 19 παρ. 8 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α ). 2. Την αριθμ. Υ 9/11879/Δ2/ υπουργική από φαση (ΦΕΚ 30 τ. Παράρτημα/ ) με την οποία κυρώθηκαν οι αξιολογικοί πίνακες επιλογής Σχολικών

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Συμβούλων Δ.Ε., έτους 2003 και την αριθμ. Υ 130/88240/ Δ2/ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1439/τ.Β / ) με την οποία κυρώθηκαν οι αξιολογικοί πίνακες επιλο γής Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε., έτους Τις αριθμ. 3147/2005, 23/2009 και 1438/2010 αποφά σεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών επί αιτήσεως ακυρώσεως των εκπαιδευτικών Καρατράσογλου Ιακώ βου κλ. ΠΕ12 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πετροπούλου Χριστίνας κλ. ΠΕ02 Φιλολόγων και Ζαραμπούκα Αθα νασίας κλ. ΠΕ03 Μαθηματικών. 4. Την αριθμ. 13/ πράξη του Συμβουλίου Επι λογής Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε. που συγκροτήθηκε με την αριθμ. Υ 82/75056/Δ2 (ΦΕΚ 234/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ ) υπουργική απόφαση και την αριθμ. 1/ πράξη του ανωτέρω Συμβουλίου που ανασυγκροτήθηκε με την αριθμ. Y 31/49134/Δ2 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 109/ τ.υ.ο.δ.δ./ ), με τις οποίες εφαρμόστηκαν οι προ αναφερόμενες δικαστικές αποφάσεις, αποφασίζουμε: Α. Τροποποιούμε, αναδρομικά από , ημερομη νία έκδοσης και δημοσίευσης της αριθμ. Υ 130/88240/ Δ2/ υπουργικής απόφασης κύρωσης του αξιο λογικού πίνακα επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε., τον κατά τα ανωτέρω αξιολογικό πίνακα επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε. ως εξής: α) στην Περιφέρεια Εκπαίδευσης Αττικής στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων στην 64η θέση τοποθετείται η Πε τροπούλου Χριστίνα με 36,55 μόρια. β) στην Περιφέρεια Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων στην 5η θέση τοποθετείται η Πετροπούλου Χριστίνα με 36,55 μόρια. γ) στην Περιφέρεια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας στον κλά δο ΠΕ03 Μαθηματικών στην 4η θέση τοποθετείται η Ζαραμπούκα Αθανασία με 33,15 μόρια. Οι επόμενες των προαναφερθεισών θέσεων του ανω τέρω πίνακα αναριθμούνται. Β. Τροποποιούμε, αναδρομικά από , ημερομηνία δημοσίευσης της αριθμ. Υ 9/11879/Δ2 υπουργικής απόφα σης κύρωσης του αξιολογικού πίνακα επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε., τον κατά τα ανωτέρω αξιολογικό πίνακα επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε. ως εξής: Στην Περιφέρεια Εκπαίδευσης Αττικής, στον κλάδο των Ηλεκτρολόγων στην 4η θέση τοποθετείται ο Κα ρατράσογλου Ιάκωβος με 32,300 μόρια. Οι επόμενες της προαναφερθείσας θέσεις του ανω τέρω πίνακα αναριθμούνται. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 13 Ιουλίου 2011 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Αριθμ. Δ13/8261 (3) Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για το έργο «Συντή ρηση Καλωδιακής Τηλεόρασης Εξαρχείων Κολω νακίου Πλάκας». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 116 Α/ ) και ειδικότερα το άρθρο 180 παρ. 2 αυτού. 2. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α/ ). 3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι σμού. 4. Των λοιπών ισχυουσών ρυθμίσεων για τα Δημόσια Έργα. 5. Της υπ αριθμ. 2876/ απόφασης του Πρω θυπουργού «περί αλλαγής τίτλου Υπουργείων» με την οποία το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετονομάζεται σε Υπουργείο Περι βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 2234 Β/ ) 6. Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α/ ) «Καθαρι σμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουρ γείων» με το οποίο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μεταφέρονται ως σύνολο αρμοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η Γενι κή Γραμματεία Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 221 Α/ , παρ. 2 άρθρο 6). 7. Του Π.Δ. 910/77 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων» και του Π.Δ. 69/88 «Περί οργανισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 8. Της αρ. οικ 35789/5795/28 07/2011 κοινής απόφα σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Ιωάννη Μαγκριώτη» (ΦΕΚ 1778 Β/ ). 9. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτο διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο Πρόγραμμα Δι αύγεια και άλλες διατάξεις». 10. Του Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ 143 Α/ ) «Περιο ρισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 11 περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων του εν λόγω έργου στο Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε. 11. Του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α/ ) «Ρυθμί σεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και του Ο.Τ.Α.» και ειδικότε ρα το άρθρο 23 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του έργου του θέματος από το Υπ. Τύπου και ΜΜΕ στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 12. Του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α/ ) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 26 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του εν λόγω έργου από ΥΠΕΚΑ στο Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., αποφα σίζουμε: Ορίζουμε ως Προϊσταμένη Αρχή την Διεύθυνση «Ηλε κτρομηχανολογικών Εφαρμογών και Μηχανικού Εξο πλισμού» (Δ13) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έρ γων του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα «Κατασκευών» της ιδίας Υπηρεσίας (Δ13α ) για το έργο «Συντήρηση Καλωδιακής Τηλεόρα σης Εξαρχείων Κολωνακίου Πλάκας».

4 31912 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερ νήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ Αριθμ. Δ13/7889 (4) Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για τα έργα: 1. «Συντήρηση του Δικτύου Καλωδιακής Τηλεόρα σης περιοχής Εξαρχείων», 2. «Συντήρηση του Δικτύου Καλωδιακής Τηλεόρα σης περιοχής Κολωνακίου», 3. «Συντήρηση του Δικτύου Καλωδιακής Τηλεόρα σης περιοχής Πλάκας». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 116 Α/ ) και ειδικότερα το άρθρο 180 παρ. 2 αυτού. 2. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α/ ). 3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι σμού. 4. Των λοιπών ισχυουσών ρυθμίσεων για τα Δημόσια Έργα. 5. Της υπ αριθμ. 2876/ απόφασης του Πρω θυπουργού «περί αλλαγής τίτλου Υπουργείων» με την οποία το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετονομάζεται σε Υπουργείο Περι βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 2234 Β/ ). 6. Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α/ ) «Καθαρι σμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουρ γείων» με το οποίο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μεταφέρονται ως σύνολο αρμοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η Γενι κή Γραμματεία Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 221 Α/ , παρ. 2 άρθρο 6). 7. Του Π.Δ. 910/77 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων» και του Π.Δ. 69/88 «Περί οργανισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 8. Της αρ. οικ 35789/5795/28 07/2011 κοινής απόφα σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Ιωάννη Μαγκριώτη» (ΦΕΚ 1778 Β/ ). 9. To υπ αριθμ. Δ11α/0/1/59 Φ50/ έγγραφο της Διεύθυνσης Δ11 προς Υπουργείο Ανάπτυξης, Αντα γωνιστικότητας και Ναυτιλίας για έγκριση ένταξης Νέου Έργου «Διαχείριση, Λειτουργία και Συντήρηση του Δι κτύου Καλωδιακής Τηλεόρασης Περιοχής Αττικής», στο Π.Δ.Ε. 2011, Σ.Α.Ε. 071, αποφασίζουμε: Ορίζουμε ως Προϊσταμένη Αρχή την Διεύθυνση «Ηλε κτρομηχανολογικών Εφαρμογών και Μηχανικού Εξοπλι σμού» (Δ13) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. και ως Διευθύνουσα Υπηρε σία το Τμήμα «Κατασκευών» της ιδίας Υπηρεσίας (Δ13α ) για τα έργα: 1. «Συντήρηση του Δικτύου Καλωδιακής Τηλεόρασης περιοχής Εξαρχείων», 2. «Συντήρηση του Δικτύου Καλωδιακής Τηλεόρασης περιοχής Κολωνακίου», 3. «Συντήρηση του Δικτύου Καλωδιακής Τηλεόρασης περιοχής Πλάκας». Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερ νήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ Αριθμ /1829 (5) Απαγόρευση κυνηγιού όλων των θηραμάτων από μέχρι , σε έκταση εμβαδού (12.098) δώδεκα χιλιάδων ενενήντα οκτώ στρεμμάτων στις περιοχές των τοπικών κοινοτήτων Διευχων, Φυτών, Σπαρτουντας και Πισπιλουντας περιφερείας Δήμου Χίου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις δ/ξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ.86/69 που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 77/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.Δ. 86/69». 2. Τις δ/ξεις της υπ αριθ / (ΦΕΚ 757/ Β/ ) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα δια χείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τρο ποποιήθηκε με τις υπ αριθ / (ΦΕΚ 1188 Β/96) και / (ΦΕΚ 68 Β/98) κοινή υπουργική απόφαση. 3. Την υπ αριθ /2538/ εγκύκλιο δ/γή του Γενικού Γραμματέα Δασών και Φ.Π. «Απαγορεύσεις κυ νηγιού ορισμένου χρόνου». 4. Τις δ/ξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση.οργάνωση, στε λέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Το πική Αυτ/ση και άλλες δ/ξεις». 5. Τα άρθρα 6, 238 και 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχι τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α). 6. Το Π.Δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ 236/Α). 7. Το άρθρο 90 του ΠΔ 63/05 «Κωδικοποίηση νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α/05). 8. Τις δ/ξεις του Ν. 3200/55 «Περί διοικητικής απο κέντρωσης» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 9. Την υπ αριθ. 1550/ απόφαση του Γ.Γ. Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων Με εντο

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) λή Γενικού Γραμματέα στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής» (ΦΕΚ 484/Β/2011). 10. Την εισήγηση της Δ/νσης Δασών Χίου για απαγό ρευση του κυνηγίου με σκοπό την προστασία, ανάπτυξη και αναπαραγωγή του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας. 11. Τις συνέπειες που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά που εξερράγη την στις περιοχές Διευχων Κηπουριών Φυτών Σπαρτούντας Πισπιλούντας Δή μου Χίου, αποφασίζουμε: Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων από μέχρι , σε έκταση εμβαδού (12.098) δώδεκα χιλιάδων ενενήντα οκτώ στρεμμάτων στις πε ριοχές των τοπικών κοινοτήτων Διευχων, Φυτών, Σπαρ τουντας και Πισπιλουντας περιφερείας Δήμου Χίου που κάηκε από την πυρκαγιά που εξερράγη την και ορίζεται ως εξής: Βόρεια: Αρχίζει από το γεφύρι επί του επαρχιακού δρόμου Φυτών Σπαρτουντας στην θέση Άγγελος. Στην συνέχεια ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο προς Σπαρ τουντα μέχρι να συναντήσει τον δρόμο προς Ν. Ποτά μια Ανεμογεννήτριες τον οποίο ακολουθεί μέχρι την εκκλησία Αγ. Ειρήνη στην θέση Ροσοι. Δυτικά: Στην συνέχεια ακολουθεί τον χωματόδρομο με κατεύθυνση νότια προς τον Κύμινα μέχρι την θέση Γαβαθακια όπου αρχίζουν τα όρια του καταφυγίου άγρι ας ζωής Κύμινα. Ακολουθεί τα όρια του καταφυγίου (χείμαρρος Μαλαγκιωτης) μέχρι την θέση Νερόμυλοι όπου συμβάλλει ανώνυμο ρέμα αφού διέλθει από το γεφύρι του δρόμου Κηπουριων Βολισου. Νότια: Ακολουθεί ανάντη με κατεύθυνση ανατολική ανώνυμο ρέμα προς την θέση Συκαμνιδι στους πρό ποδες του Πεληναίου τέμνοντας τον επαρχιακό δρόμο Διευχων Φυτών στην θέση Μελιγαλα. Ανατολικά: Ακολουθεί από την θέση Συκαμνιδι τα απόκρημνα βράχια του Πεληναίου με κατεύθυνση βό ρεια μέχρι την θέση Μέγας Γκρεμός. Στην συνέχεια κατέρχεται ανώνυμο ρέμα μέχρι την πηγή ύδρευσης του χωριού Κηπουριες όπου συναντά τον χωματόδρο μο τον οποίο ακολουθεί μέχρι τον επαρχιακό δρόμο Διευχων Φυτών. Ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο Δι ευχων Φυτών Σπαρτουντας μέχρι την θέση Άγγελος από όπου άρχισε. Η ανωτέρω έκταση αποτυπώνεται στον από Σεπτέμ βριο 2011 συνημμένο χάρτη κλίμακας 1: της δα σολόγου Κοιλουκου Θωμαιτσας. Από τις δ/ξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού. Η τήρηση της ανατίθεται στους Δασικούς Υπαλλήλους, φύλακες θήρας, Δημοτικούς και Κοινοτικούς υπαλλήλους στην Ελληνική Αστυνομία και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την κοινοποίηση της και προ της δημοσίευσης. Χίος, 9 Σεπτεμβρίου 2011 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Διευθυντής Δασών ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΕΛΛΑΣ

6 31914 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (6) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Κοκκίνου Βασιλική του Δημητρίου, κατοίκου Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι.Ρέντη. Με την αριθμ. 6192/ απόφαση Αντιπεριφε ρειάρχη Πειραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α 247) του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ. 23/1992 (Α 6), του Π.Δ. 93/1993 (Α 39), του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (Α 43) και την 61/ απόφαση του Περιφερειάρχη Αττι κής (Φ.Ε.Κ. 18/τ.Β / ) και του άρθρου 186 παρ. ΙΙ περ. Ζ αριθ. 17 του Ν. 3852/2010 (Α 87) χορηγείται στην Κοκκίνου Βασιλική του Δημητρίου, κατοίκου Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι.Ρέντη, άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Ο Αντιπεριφερειάρχης ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ (7) Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στην Τσορτανίδου Αικατερίνη του Χριστοφόρου. Με την αριθμ. 3548/ απόφαση του Αντιπε ριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α 247), του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ. 23/1992 (Α 6), του Π.Δ 93/1993 (Α 39), του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (Α 43) και του άρθρου 186 παρ. II περ. Ζ αριθ. 17 του Ν. 3852/2010 (Α 87) χορηγείται στην Τσορτανίδου Αι κατερίνη του Χριστοφόρου κατοίκου Συκεών Ν. Θεσ σαλονίκης, άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, για να παρέχει της υπηρεσίες της στα πλαί σια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ο Αντιπεριφερειάρχης ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ (8) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στον ΔΑΝΕΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟ του ΙΩ ΑΝΝΗ. Με την αριθμ. 2057/ απόφαση του Περιφερει άρχη Πελοποννήσου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Δ 4018/1959 (Α 247), του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ 23/1992 (Α 6), του Π.Δ 93/1993 (Α 39), του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (Α 43) και του άρθρου 186 παρ. II περ. Ζ αριθ. 17 του Ν. 3852/2010 (Α 87) χορηγείται στον ΔΑΝΕΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟ του ΙΩΑΝΝΗ κάτοικο Λεωνιδίου Αρκαδίας, άδεια άσκησης επαγγέλ ματος Κοινωνικού Λειτουργού, για να παρέχει τις υπη ρεσίες τις στα πλαίσια των οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ο Περιφερειάρχης ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ Αριθμ (9) Μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Δη μοτικού Ωδείου Κοζάνης στο ΝΠΔΔ «Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Κο ζάνης». Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 4 και 103 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Β.Δ. 16/1966 «περί ιδρύσεως ιδιω τικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α 7) 3. Το υπ αριθμ. ΦΕΚ.120/τ.Α/ «περί συστάσεως εν του Δήμου Κοζάνης ιδίου νομικού προσώπου, υπό το όνομα Δημοτικόν Ωδείον Κοζάνης». 4. Το υπ αριθμ. Β.Δ. 472/ (ΦΕΚ Κ.515/ ) «περί συμπληρώσεως του σκοπού του οργάνου Διοική σεως κ.λπ. υπο το όνομα Δημοτικόν Ωδείον Κοζάνης νομικού προσώπου» 5. Την αριθμ. 110/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου «Συγ χώνευση Νομικών προσώπων Δημ. Δικαίου του Δήμου Κοζάνης και σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ορ γανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Κοζάνης» που δημοσιεύτηκε στο υπ αριθμ. ΦΕΚ 815/ τεύχος Β/ αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τη μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουρ γίας του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης από το καταργηθέν ΝΠΔΔ «Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης» στο ΝΠΔΔ «Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου Κοζάνης». Απο την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κοζάνη, 13 Σεπτεμβρίου 2011 Ο Δήμαρχος ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (10) Στην αριθμ. 590/50266/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1934/ τ.β / , στη σελίδα 26536, γίνεται η εξής διόρ θωση, από το εσφαλμένο: «ΣΤΕΡΠΟΠΟΥΛΟΥ» στο ορθό: «ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ» (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) (11) 1. Στην υπ αρ. 1926/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ /08/2011 (τεύχος Β) στη σελίδα στον 20 στίχο διορθώνεται το όνομα του ανήλικου τέκνου, από το εσφαλμένο: ΚΡΙΣΠΑΝΑ στο ορθό: ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ. 2. Στην υπ αρ. 2541/ απόφαση του Γενικού

8 31916 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ /08/2011 (τεύχος Β) στη σελίδα στον 22 στίχο διορθώνεται το όνομα της μητέρας του ανήλικου τέκνου, από το εσφαλμένο: ΕΑΝΤΑ στο ορθό: ΕΛΝΤΑ. (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης) (12) Στην αριθμ. Δ10/Α/26748/1825 απόφαση της Διοικήτρι ας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που δημοσιεύ θηκε στο ΦΕΚ 2059/τ.Β / , στη σελίδα 28135, στην περίληψη του θέματος 10, προστίθεται ο παραληφθείς αριθμός απόφασης: Δ10/Α/26748/1825. (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX