Αριθμ. πρωτ: 205/797 Αθήνα, 28 Iουλίου 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμ. πρωτ: 205/797 Αθήνα, 28 Iουλίου 2010"

Transcript

1 K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) FAX: (210) Αριθμ. πρωτ: 205/797 Αθήνα, 28 Iουλίου 2010 Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 35 ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Διευθυντά, Σας διαβιβάζουμε συνημμένα προς ενημέρωση σας την αριθμ: / διϋπουργική απόφαση που αφορά «2 η Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ Κοινής Υπουργικής Απόφασης Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα» προς ενημέρωσή σας. Με εκτίμηση Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΟΡΔΟΠΑΤΗΣ Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 19/7/2010 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ αρ. πρωτ.: ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: , ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Κ. Πανοπούλου Τηλέφωνο: ΠΡΟΣ : Πίνακας Διανομής Fax: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚOΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Θέμα: «2 η Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ / Κοινής Υπουργικής Απόφασης Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/79 Περί οργανώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων (Α 280). β) του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/83 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (Α 34), όπως η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 1 του Ν. 1440/1984 (Α 70) Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Άνθρακα και Χάλυβος του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ και του άρθρου 3 του αυτού ως άνω νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (Α 101). γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Α 98). δ) του Ν.Δ. 243/69 Περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 427/76 (Α 230) Περί αντικαταστάσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως ενίων Διατάξεων του Ν.Δ. 243/69. ε) των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/98 (Α 200), «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων» όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 2732/99 (Α 154), το άρθρο 24 του Ν. 2945/01 (Α 223) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της Αγροτικής Δραστηριότητας» και το άρθρο 29 παρ. 1-8 του Ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (Α 135). 2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ): α) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου (L 148/ ) για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2392/86 και (ΕΚ) αριθ. 1493/1999.

3 β) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής (L 170/ ) για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής και τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα. γ)αριθ. 436/2009 της Επιτροπής για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου, όσον αφορά το αμπελουργικό μητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τη συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση της αγοράς, τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των προϊόντων και τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα όπως κάθε φορά ισχύει. δ)αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (L 299/ ) για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») όπως ισχύει κάθε φορά. ε)αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 όπως κάθε φορά ισχύει. στ)αριθ. 1120/2009 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον τίτλο ΙΙΙ του κανονισμού(ε.κ.) αριθ.73/2009 του Συμβουλίου σχετικά για την θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς» όπως κάθε φορά ισχύει. ζ)αριθ. 1122/2009 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, τη διαφοροποίηση και το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο των καθεστώτων άμεσης στήριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό, καθώς και λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση στο πλαίσιο του κάθεστώτος στήριξης που προβλέπεται για τον αμπελοοινικό τομέα όπως κάθε φορά ισχύει. η) αριθ. 817/2004 της Επιτροπής (L 153/ ) σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1257/1999 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.) όπως διορθώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Το από κατατεθειμένο στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα » της Ελλάδας σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου όπως κάθε φορά ισχύει. 4. Την αριθμ / απόφαση Υπουργού Γεωργίας (Β 1634) Λεπτομέρειες εφαρμογής του Κεφαλαίου Ι περί Δηλώσεων Συγκομιδής του Καν. (ΕΚ) αριθμ.1282/2001 της Επιτροπής όσον αφορά τις πληροφορίες για την αναγνώριση των προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα. 5. Την αριθμ / Κοινή Υπουργική Απόφαση «Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα» (Β 231) όπως τροποποιήθηκε με την αριθ / όμοιά της (Β 669). 6. Την αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Δυναμικό παραγωγής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου όπως κάθε φορά ισχύει. 7. Την αριθμ / (Β 381) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί της ταξινόμησης των ποικιλιών αμπέλου όπως κάθε φορά ισχύει. 8. Την αριθ / Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β 1371) «Μεταβίβαση αρμοδιότητας προς έκδοση αποφάσεων αναζήτησης παρανόμως αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών και επιβολής κυρώσεων». 9. Την αριθμ / Απόφαση Υπουργού Γεωργίας περί έγκρισης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών (Β 1042). 10. Την αριθ / Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β 1324)«Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων 2

4 του ΟΠΕΚΕΠΕ στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Το άρθρο 28 του Ν. 2520/97(Α 173)«Μέτρα για τους νέους αγρότες, σύσταση Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων). 12. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α) περί «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». 13. Την αριθμ / Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μιχαήλ Καρχιμάκη» (Β 2401). 14. Την έγγραφη εισήγηση της ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής. 15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ / Κοινή Υπουργική Απόφαση «Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα», ως εξής: 1.Το άρθρο 5 τροποποιείται ως ακολούθως: Η παράγραφος 3 του ως άνω άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: 3.Καθορισμός οικονομικών ενισχύσεων Οι οικονομικές ενισχύσεις που αφορούν την αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελώνων καθορίζονται κατ αποκοπή ανά μέτρο, σε Ευρώ/στρέμμα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 8, ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 2 (ΚΑΝ.1083/2006) ( /στρ.) (χρηματοδότηση ΕΕ 75%) Ορεινές, Μειονεκτικές &Νησιώτικες περιοχές Λοιπές περιοχές ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ( /στρ.) (χρηματοδότηση ΕΕ 50%) Ορεινές, μειονεκτικές &Νησιώτικες περιοχές Λοιπές περιοχές α.εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους-αναφύτευση (σύνολο) (συμπεριλαμβάνεται και η απώλεια εισοδήματος) i. εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους (συμπεριλαμβάνεται και η απώλεια εισοδήματος) ii. αναφύτευση β.φύτευση αμπελώνων γ.επανεμβολιασμός (συμπεριλαμβάνεται και η απώλεια εισοδήματος) δ.βελτίωση τεχνικών διαχείρισης Η οικονομική αποζημίωση των παραγωγών για την απώλεια εισοδήματος λόγω εφαρμογής των μέτρων συμπεριλαμβάνεται στα μέτρα «Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους-αναφύτευση» και «Επανεμβολιασμός». 3

5 2.To άρθρο 8 τροποποιείται και συμπληρώνεται ως ακολούθως: Α. Στην παράγραφο 1 του ως άνω άρθρου προστίθεται υποπαράγραφος 1.3 ως εξής: 1.3 Δεν είναι επιλέξιμοι για ένταξη στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, οι αιτούντες που έχουν λάβει στήριξη από το παρόν πρόγραμμα για δύο συνεχόμενες περιόδους και συγκεκριμένα κατά την αμπελοοινική περίοδο υποβολής της αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα και την προηγούμενη αυτής. Β. Στην παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου προστίθεται υποπαράγραφος 2.5 ως εξής: 2.5 Οι εκτάσεις που έχουν λάβει κοινοτική ή εθνική στήριξη για μέτρα τύπου αναδιάρθρωσης και μετατροπής κατά τις δέκα (10) προηγούμενες αμπελοοινικές περιόδους που προηγούνται της αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων δεν είναι επιλέξιμες για τα ίδια μέτρα που λάβανε στήριξη στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων. Γ. Οι υποπαράγραφοι 3.1 και 3.2 της παρ. 3 του ως άνω άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: 3.1 Προτεραιότητα ως προς τους δικαιούχους : Για την κατανομή των αμπελουργικών εκτάσεων προς αναδιάρθρωση στους αιτούντες, λαμβάνονται υπόψη κατά προτεραιότητα: i. Οι Νέοι γεωργοί: Ως νέοι γεωργοί θεωρούνται οι γεωργοί που είναι κάτω των 40 ετών,οι οποίοι διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα και εγκαθίστανται σε αμπελουργική εκμετάλλευση για πρώτη φορά ως αρχηγοί αυτής. ii. Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες κάτοχοι αμπελουργικής εκμετάλλευσης κατά προτεραιότητα: α) χωρίς όριο μεγέθους εκμετάλλευσης στα μικρά νησιά κάτω των κατοίκων, β) τουλάχιστον τριών (3) στρεμμάτων στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου πελάγους (εκτός Εύβοιας και Κρήτης) και στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και γ) τουλάχιστον πέντε (5) στρεμμάτων στις πεδινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας iii. Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, οι Ομάδες ή Οργανώσεις Παραγωγών και οι γεωπόνοι. iv. Οι Οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 στρ.. v. Λοιποί κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. vi. Λοιποί οινοποιοί. vii. Λοιποί. 3.2 Προτεραιότητα ως προς τις καλλιεργούμενες εκτάσεις: Τα αντικειμενικά κριτήρια για την ιεράρχηση συμμετοχής στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης είναι κατά προτεραιότητα τα εξής: i. Εκτάσεις που κηρύσσονται μη επιλέξιμες για το καθεστώς εκρίζωσης κατ εφαρμογή των παραγράφων 4 έως 6 του άρθρου 104 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 479/2008 του Συμβουλίου ii. Αμπελώνες που έχουν ενταχθεί στο σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής κατά τα πρότυπα Agro 2.1 και 2.2 του Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π. καθώς και βιολογικές καλλιέργειες αμπέλων ή αμπελώνες με την ένταξη των οποίων προκαλείται συγκέντρωση ή αύξηση της ιδιοκτησίας. iii. Εκτάσεις για παραγωγή οίνων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.). iv. Εκτάσεις για παραγωγή οίνων Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.). v. Εκτάσεις για παραγωγή άλλων οίνων. 4

6 3.To άρθρο 10 τροποποιείται και συμπληρώνεται ως ακολούθως: Α.Η υποπαράγραφος 1.3 της παρ. 1 του ως άνω άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: 1.3 Η οικονομική ενίσχυση για το μέτρο «Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους - Αναφύτευση» μπορεί να χορηγηθεί / εκκαθαριστεί και τμηματικά μετά την πιστοποίηση του αντίστοιχου επί μέρους σταδίου. Η εκρίζωση πραγματοποιείται πριν από την αναφύτευση. Β.Η υποπαράγραφος 1.6 του ως άνω άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: 1.6 Η οικονομική ενίσχυση για το μέτρο «Επανεμβολιασμός» καταβάλλεται ή εκκαθαρίζεται μετά την πιστοποίηση της καρατόμησης των πρέμνων. Γ.Η υποπαράγραφος 1.7 της παρ. 1 του ως άνω άρθρου διαγράφεται. Δ.Το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου 2.1 του ως άνω άρθρου συμπληρώνεται ως εξής: Σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες εκτάσεις μετά την υποβολή των φακέλων πληρωμής των δικαιούχων του προγράμματος και υπάρχουν ζητούμενες επιλέξιμες εκτάσεις επιπλέον των ήδη εγκεκριμένων, η ανωτέρω ημερομηνία παρατείνεται μέχρι την πρώτη (1 η ) Μαρτίου εκάστου έτους. Ε. Η υποπαράγραφος 3.2 της παρ. 3 του ως άνω άρθρου συμπληρώνεται ως εξής: Σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες εκτάσεις μετά την υποβολή των φακέλων πληρωμής των δικαιούχων και υπάρχουν ζητούμενες επιλέξιμες εκτάσεις επιπλέον των ήδη εγκεκριμένων, η ημερομηνία υποβολής των φακέλων πληρωμής των δικαιούχων στον ΟΠΕΚΕΠΕ παρατείνεται μέχρι τις δεκαπέντε (15) Σεπτεμβρίου έκαστου έτους. 3.Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ / ΚΥΑ «Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθ / όμοιά της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΛΟΥΚΙΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ Μ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ 5

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Για Ενέργεια: 1. Περιφέρειες του Κράτους 2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης / Γεωργίας - Έδρες τους. 3. ΟΠΕΚΕΠΕ Δ/νση Διαχείρισης Ενιαίας Ενίσχυσης Δικαιωμάτων Τμήμα Προγραμμάτων Ενισχύσεων φορέων Δομοκού 5 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ 4. Δ/νση Πληροφορικής Αχαρνών Δ/νση Διαχείρισης Μητρώων Βερανζέρου 46 Αθήνα Για Κοινοπoίηση: 1. European Commission D.G. FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT C.3.Wine, alcohol, tobacco, seeds & hops 200 Rue de La Loi B-1049 Brussels- Belgium 2. ΜΕΑ (Γεωργικό τμήμα) Rue Jacques De Lalaing Brussels, 1040 Belgium 3. Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής- Στο Υπουργείο 4. Δ/νση Εισροών Φυτικής Παραγωγής Στο Υπουργείο 5. Δ/νση Μ.Τ. & Π.Ε. Στο Υπουργείο 6. Γραφείο Τύπου & Δημ.Σχέσεων- Στο Υπουργείο 7. ΠΑΣΕΓΕΣ, Κηφισίας 16, ΑΘΗΝΑ 8. ΓΕΣΑΣΕ - Κηφισίας 16, ΑΘΗΝΑ 9. ΣΥΔΑΣΕ - Αγίου Κωνσταντίνου 2, ΑΘΗΝΑ 10. Ε.Δ.Ο.Α.Ο.-Μαρίνου Αντύπα Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ 11. Σύνδεσμο Ελληνικού Οίνου - Νίκης 34, ΑΘΗΝΑ 12. ΚΕΟΣΟΕ - Λουίζης Ριανκούρ 73, ΑΘΗΝΑ 6

8 15643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση αντλιών καυσίμου LPG της εταιρείας ME PSAN, μοντέλα ASTRO, VISION L, VISION X και EUMEP... 1 Εγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή λων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 1 ης Υγειονομι κής Περιφέρειας Αττικής για το Β εξάμηνο του Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή λων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 6 ης Υ.ΠΕ. Πε λοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, για το Β εξάμηνο του Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή λων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3 ης Υγειονομι κής Περιφέρειας Μακεδονίας για το Β εξάμηνο του Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή λων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Υγειονομι κής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για το Β εξάμηνο του Κατάργηση του Παραρτήματος της Λέσχης της Δ/ νσης Αστυν. Θεσ/νίκης στο Αστυν. Τμήμα Άνω Πό λης Αγ. Παύλου η Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ / Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Αναδιάρ θρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτά σεων στην Ελλάδα»... 7 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ2 823 (1) Έγκριση αντλιών καυσίμου LPG της εταιρείας MEPSAN, μοντέλα ASTRO, VISION L, VISION X και EUMEP. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχoντας υπόψη: 1. Το άρθρο 23 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερ νητικά Όργανα», (ΦΕΚ 137/τ.Α / ). 2. Το άρθρο 5 του Π.Δ. 228/90 «Τροποποίηση και Συ μπλήρωση του Π.Δ. 397/1988 Οργανισμός του Υπουρ γείου Εμπορίου», (ΦΕΚ 85/τ.Α /5 7 90). 3. Τα άρθρα 3, 7 και 8 του Π.Δ. 524/78 «Περί Κωδικο ποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατά ξεων των αναφερομένων εις την εισαγωγή εν Ελλάδι του Διεθνούς Συστήματος Μέτρων και Σταθμών», (ΦΕΚ 112/τ.Α / ). 4. Τα άρθρα 26, 28 και 28α της Υπουργικής Απόφασης Φ3/2587/78 «Περί Κωδικοποιήσεως απoφάσεων επί των Μέτρων και Σταθμών» (ΦΕΚ 70/τ.Β / ), όπως τρο ποποιήθηκε με τα άρθρα 2 και 4 της Υ.Α. Β1/15073/86 (ΦΕΚ 846/τ.Β / ). 5. Το Π.Δ. 187/09 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ γών» (ΦΕΚ 214/Α/ ). 6. Το Π.Δ. 185/09 «Ανασύσταση του Υπ. Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομι κών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτι λίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ.λ.π. (ΦΕΚ213/Α/ )». 7. Το άρθρο 1 της με αριθμ ΔΙΟΕ 1135/ απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικο νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνι στικότητας και Ναυτιλίας Μάρκου Μπόλαρη». 8. Την από αίτηση της εταιρείας «TEKAT ΕΠΕ», ΕΜΜ. ΖΕΡΒΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, (Ταχ. Δ/νση : Ποταμού 22, Κορυδαλλός) μετά των σχετικών πιστοποιητικών ως και τα από συ μπληρωματικά στοιχεία που απέστειλε η ως άνω επι χείρηση. 9. Το με αριθμ. TCM 141/ , Αριθμός εγγράφου: 0115 CS A041 08/ πιστοποιητικό εξέτασης τύ που EΚ του Τσεχικού Κοινοποιημένου Μετρολογικού Ινστιτούτου Ceskz metrologicky institut, με αρ. κοινο ποίησης Νο. 1383, για τις αντλίες του τουρκικού οίκου Unimep Mepsan, MEPSAN Petrol Cihazlari Sanayi Ticaret A.S., μοντέλα ASTRO, VISION L, VISION Χ, EUMEP. 10. To από Πιστοποιητικό Συστήματος Ποι ότητας Αναθεώρηση 1 (Annex D, Directive 2004/22/EC) Νο 0119 SJ A του Τσεχικού Κοινοποιημένου Με τρολογικού Ινστιτούτου Ceskz metrologicky institut, με αρ. κοινοποίησης Νο. 1383, του κατασκευαστή MEPSAN για τις αντλίες καυσίμου LPG ASTRO, VISION L, VISION X και EUMEP. 11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε:

9 15644 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Εγκρίνουμε την κυκλοφορία στην Ελλάδα των αντλιών καυσίμων LPG (μείγμα προπανίου & βουτα νίου) μοντέλα ASTRO, VISION L, VISION Χ και EUMEP, του τουρκικού οίκου Unimep Mepsan, MEPSAN Petrol Cihazlari Sanayi Ticaret A.S., οι οποίες εισάγονται από την εταιρεία «TEKAT ΕΠΕ», ΕΜΜ. ΖΕΡΒΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, (Ταχ. Δ/νση: Ποταμού 22, Κο ρυδαλλός) και φέρουν σήμανση CE και Μ. 2. Κάθε αντλία, προτού χρησιμοποιηθεί στην χώρα θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε αρχική επαλήθευση από την κατασκευάστρια εταιρεία ή από άλλο εξου σιοδοτημένο φορέα. Επιπλέον κάθε αντλία πρέπει να συνοδεύεται από Δήλωση Συμμόρφωσης με την Οδηγία 2004/22/ΕΚ του οίκου κατασκευής. Η έγκριση ισχύει μέχρι Τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω Αντλιών καυσίμων LPG: Κατασκευαστής : MEPSAN Moντέλα : ASTRO, VISION L, VISION X, EUMEP Παροχή min Παροχή max : στάνταρ ταχύτητα: 5 50 L/min, Κλάση Ακρίβειας : 1.0 Περιβαλλοντικές κλάσεις : Μ2/Ε2 Εύρος θερμοκρασίας υγρού : 20 0 C / C με UNIMEP LPG S μετρητή 10 0 C / C με άλλους μετρητές Εύρος θερμοκρασίας χώρου : 25 0 C / C Μέγιστη Πίεση : 1.8 MPa Προορίζονται για τη μέτρηση : LPG (μείγμα προπα νίου και βουτανίου) 4. Τα ανωτέρω μοντέλα αντλιών καυσίμων LPG πρέπει να σφραγίζονται στα σημεία ρύθμισης της ακρίβειας αυ τών, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5 του με αριθμ. TCM 141/ Πιστοποιητικού Εξέτασης τύπου EΚ. 5. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας των ανωτέρω αντλιών καυσίμων στους ελέγχους που γίνονται από Αρμόδια Όργανα, πρέπει να αναγράφονται επ αυτών κατά τρόπο ευκρινή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο και σε σημείο που να διακρίνονται καλά, οι εξής ενδείξεις: Η σήμανση CE και η συμπληρωματική μετρολογική σήμανση Μ. Ο αριθμός του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου EΚ, ΤCM 141/ Ο οίκος κατασκευής και το μοντέλο των εν λόγω Αντλιών. Ο αριθμός σειράς και το έτος κατασκευής. Η κλάση ακρίβειας. Η μέγιστη παροχή. Η μικρότερη παροχή. Η μέγιστη πίεση Το είδος καυσίμου. Το εύρος θερμοκρασίας του καυσίμου. Το εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας. Η μηχανική περιβαλλοντική κλάση. Η ηλεκτρομαγνητική περιβαλλοντική κλάση. Ο αριθμός κυκλοφορίας στην Ελλάδα, ήτοι Φ2 823/2010 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικό τητας & Ναυτιλίας. 6. Η νομιμοποίηση της κυκλοφορίας των ανωτέρω Αντλιών Καυσίμων LPG, γίνεται με την επικόλληση από την Αρμόδια Αρχή των σημάτων του Αρχικού και Περι οδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 7. Η έγκριση αυτή μπορεί να ανακληθεί με απόφασή μας, εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέ σεις του άρθρου 17 της Υ.Α. Φ «Όργανα μέτρησης» σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2004/22/ΕΚ. H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 6 Ιουλίου 2010 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Μ. ΜΠΟΛΑΡΗΣ F Αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ (2) Εγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 1 ης Υγειονομικής Περι φέρειας Αττικής για το Β εξάμηνο του Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137//85/Α) όπως τροποποιήθηκε με το αρ. Π.Δ. 63/98 (ΦΕΚ 98/ /Α) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» και τις διατάξεις του Π. Δ. 95/2000 (Φ. Ε. Κ. 76/2000) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». 2. Τις διατάξεις του αρθ. 16 του Ν.3205/03 (ΦΕΚ 297/ /Α)» Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ λήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 3. Τις διατάξεις του Νόμου 3329/05 (ΦΕΚ 81/4 4 05/Α) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του Νόμου 3527/07 (ΦΕΚ 25/9 2 07Α) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων επο πτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου 3833/10 (ΦΕΚ 40/ Α)» Προστασία της Εθνικής Οικονομίας Επεί γοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης». 6. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ λήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 1 ης Y.ΠΕ. Αττικής, λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών. 7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκλη θεί δαπάνη ύψους εκατόν δύο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ ( ,00 ) η οποία θα βαρύνει το προϋπολογισμό της 1 ης Υ.ΠΕ. Αττική (ΚΑΕ 0261) 8. Το υπ αρ. πρωτ. οικ 10705/ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑ ΛΗΨΗ) έγγραφο της 1 ης Υ. ΠΕ. Αττικής, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση εξήντα ενός (61) υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 1 ης Υγει ονομικής Περιφέρειας Αττικής και μέχρι δεκατέσσερις χιλιάδες εξακόσιες σαράντα ώρες (14.640) από έως Η απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων κρίνεται αναγκαία για την αντιμετώπιση πραγματικών, επειγου σών υπηρεσιακών αναγκών και για τον συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο των φορέων παροχής υπηρε σιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης που υπόκεινται στην αρμοδιότητα της 1 ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

10 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλή λων θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή από έως Υπεύθυνος υπάλληλος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματικής υπερωρίας θα είναι ο προϊστά μενος του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων. Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωρια κή απασχόληση δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμ μένης πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους Η απόφαση ισχύει ένα μήνα πριν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησεως. H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 15 Ιουλίου 2010 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ F Αριθμ. Υ10β/Γ. Π. οικ (3) Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 6 ης Υ.ΠΕ. Πελοποννή σου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, για το Β εξάμηνο του Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137//85/Α) όπως τροποποιήθηκε με το αρ. Π. Δ. 63/98 (ΦΕΚ 98/ / Α) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» και τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 (Φ. Ε. Κ. 76/2000) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». 2. Τις διατάξεις του αρθ. 16 του Ν.3205/03 (ΦΕΚ 297/ /Α) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ λήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 3. Τις διατάξεις του Νόμου 3329/05 (ΦΕΚ 81/4 4 05/Α) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του Νόμου 3527/07 (ΦΕΚ 25/9 2 07Α) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων επο πτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου 3833/10 (ΦΕΚ 40/ Α) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας Επεί γοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης». 6. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ λήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 6 ης.υ.πε. Πελο ποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών. 7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκλη θεί δαπάνη ύψους ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσί ων δεκαοκτώ ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (99.418,67 ) η οποία θα βαρύνει το προϋπολογισμό της 6ης Υ.ΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελ λάδας (ΚΑΕ 0261). 8. Το αρ. πρωτ. 8939/ έγγραφο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελ λάδας, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση εξήντα επτά (67) υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 6ης Υγει ονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και μέχρι δεκαέξι χιλιάδες ογδόντα (16.080) ώρες από έως Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλή λων θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή από έως Υπεύθυνος υπάλληλος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματικής υπερωρίας θα είναι η Κα ρούνη Χαριτίνη προϊσταμένη του τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων. Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωρια κή απασχόληση δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμ μένης πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους Η απόφαση ισχύει ένα μήνα πριν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησεως. H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 15 Ιουλίου 2010 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ F Αριθμ. Υ10β/Γ. Π. οικ (4) Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3 ης Υγειονομικής Περι φέρειας Μακεδονίας για το Β εξάμηνο του Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137//85/Α) όπως τροποποιήθηκε με το αρ. Π.Δ. 63/98 (ΦΕΚ 98/ / Α) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» και τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 (Φ. Ε. Κ. 76/2000) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». 2. Τις διατάξεις του αρθ. 16 του Ν.3205/03 (ΦΕΚ 297/ /Α)» Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ λήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 3. Τις διατάξεις του Νόμου 3329/05 (ΦΕΚ 81/4 4 05/Α) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του Νόμου 3527/07 (ΦΕΚ 25/9 2 07Α) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων επο πτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου 3833/10 (ΦΕΚ 40/ Α)» Προστασία της Εθνικής Οικονομίας Επεί γοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης». 6. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ λήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3 η ς Υ.ΓΙΕ. Μακεδο νίας, λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.

11 15646 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκλη θεί δαπάνη ύψους εξήντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (61.535,85 ) η οποία θα βαρύνει το προϋπολογισμό της 3 ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας (ΚΑΕ 0261). 8. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 8336/ έγγραφο της 3 ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση σαράντα οκτώ (48) υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και μέχρι δέκα χιλιάδες εκατόν εβδομήντα (10.170) ώρες από έως Η απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων κρίνεται αναγκαία για την αντιμετώπιση πραγματικών, επειγου σών υπηρεσιακών αναγκών. Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλή λων θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή και τις ώρες από έως Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματικής υπερωρίας θα είναι η υπάλληλος κλάδου ΤΕ Δ/κού Λογ/κού Φαρμάκη Χριστίνα και η υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας Μαυρέα Σουλτάνα. Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμμένης πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους Η απόφαση ισχύει ένα μήνα πριν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 15 Ιουλίου 2010 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ F Αριθμ. Υ10β/Γ. Π. οικ (5) Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Υγειονομικής Πε ριφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για το Β εξάμη νο του Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137//85/Α) όπως τροποποιήθηκε με το αρ. Π. Δ. 63/98 (ΦΕΚ 98/ / Α) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» και τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 (Φ. Ε. Κ. 76/2000) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». 2. Τις διατάξεις του αρθ. 16 του Ν.3205/03 (ΦΕΚ 297/ /Α) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ λήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 3. Τις διατάξεις του Νόμου 3329/05 (ΦΕΚ 81/4 4 05/Α) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του Νόμου 3527/07 (ΦΕΚ 25/9 2 07Α) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων επο πτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου 3833/10 (ΦΕΚ 40/ Α)» Προστασία της Εθνικής Οικονομίας Επεί γοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης». 6. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ λήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακε δονίας και Θράκης, λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών. 7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκλη θεί δαπάνη ύψους πενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (55.560,70 ) η οποία θα βαρύνει το προϋπολογισμό της 4 ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης (ΚΑΕ 0261). 8. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 6917/ έγγραφο της 4 ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση τριάντα τεσ σάρων (34) υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης και μέχρι οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα (8.970) ώρες από έως Η απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων κρίνεται αναγκαία για την αντιμετώπιση πραγματικών, επειγου σών υπηρεσιακών αναγκών. Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλή λων θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή και τις ώρες από έως Υπεύθυνος υπάλληλος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματικής υπερωρίας θα είναι ο Πεγίδης Παναγιώτης Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Αν θρώπινου Δυναμικού με αναπληρώτρια την μόνιμη υπάλ ληλο Ιασονίδου Θεοδώρα, κλάδου ΠΕ Δ/κού Λογ/κού. Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμμένης πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους Η απόφαση ισχύει ένα μήνα πριν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 15 Ιουλίου 2010 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ F Αριθμ. 8026/32116/247 β (6) Κατάργηση του Παραρτήματος της Λέσχης της Δ/νσης Αστυν. Θεσ/νίκης στο Αστυν. Τμήμα Άνω Πόλης Αγ. Παύλου. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 21 του Ν. 1481/1984 (Α 152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», όπως ισχύουν. β. Του Ν. 2800/2000 (Α 41) «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελλη νικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. γ. Του Π.Δ. 14/2001 (Α 12) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελ ληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύουν. δ. Του Π.Δ. 184/2009 (Α 213) «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός αρμοδιοτήτων του».

12 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ε. Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». στ. Του Π.Δ. 215/2007 (Α 241) «Σύσταση Γενικών Γραμ ματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτι κής». 2. Την υπ αριθ. 7004/5/10/ απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Μεταβίβαση Αρμοδι οτήτων Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (ΦΕΚ Β /2460) όπως τροποποιή θηκε με την υπ αριθ. 7004/5/10ε/ όμοια (ΦΕΚ Β 698). 3. Την υπ αριθμ. 8000/8/2ζ/ απόφαση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (Β 46) «Ιδρυση, οργά νωση, λειτουργία και έλεγχος Λεσχών Ελληνικής Αστυ νομίας», όπως τροποποιήθηκε και επανήλθε σε ισχύ με την υπ αριθμ. 8026/2/4 β/ ομοία του (Β 119). 4. Την υπ αριθμ 8026/32116/247 α/ απόφασή Προϊσταμένου Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυ νομίας. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Καταργούμε το Παράρτημα της Λέσχης της Δ/νσης Αστυν. Θεσ/νίκης στο Αστυν. Τμήμα Άνω Πόλης Αγ. Παύ λου. 2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2010 Ο Προϊστάμενος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ (7) 2 η Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ / Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚOΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/79 «Περί οργανώ σεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος εις τας Ευ ρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α 280). β) του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/83 Εφαρμο γή του Κοινοτικού Δικαίου (Α 34), όπως η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 1 του Ν. 1440/1984 (Α 70) Συμμε τοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Άνθρακα και Χάλυβος του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ και του άρθρου 3 του αυτού ως άνω νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (Α 101). γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδι κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98). δ) του Ν.Δ. 243/69 Περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 427/76 (Α 230) Περί αντικαταστάσεως, συ μπληρώσεως και καταργήσεως ενίων Διατάξεων του Ν.Δ. 243/69. ε) των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/98 (Α 200), «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων» όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 2732/99 (Α 154), το άρθρο 24 του Ν. 2945/01 (Α 223) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της Αγροτικής Δρα στηριότητας» και το άρθρο 29 παρ. 1 8 του Ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (Α 135). 2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ): α) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου (L 148/ ) «για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2392/86 και (ΕΚ) αριθ. 1493/1999». β) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής (L 170/ ) για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κα νονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής και τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα. γ) αριθ. 436/2009 της Επιτροπής για τις λεπτομέ ρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου, όσον αφορά το αμπελουργικό μητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τη συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση της αγοράς, τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των προϊόντων και τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα όπως κάθε φορά ισχύει. δ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (L 299/ ) για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») όπως ισχύει κάθε φορά. ε) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέ σπιση κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολι τικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονι σμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 όπως κάθε φορά ισχύει. στ) αριθ. 1120/2009 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος ενι αίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον τίτλο ΙΙΙ του κα νονισμού (Ε.Κ.) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά για την θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα

13 15648 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς» όπως κάθε φορά ισχύει. ζ) αριθ. 1122/2009 της Επιτροπής σχετικά με τη θέ σπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονι σμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, τη διαφοροποίηση και το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο των καθεστώτων άμεσης στήριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό, καθώς και λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανο νισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση στο πλαίσιο του κάθεστώ τος στήριξης που προβλέπεται για τον αμπελοοινικό τομέα όπως κάθε φορά ισχύει. η) αριθ. 817/2004 της Επιτροπής (L 153/ ) σχε τικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανο νισμού (ΕΚ) αρ. 1257/1999 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.) όπως διορθώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Το από κατατεθειμένο στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού το μέα » της Ελλάδας σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου όπως κάθε φορά ισχύει. 4. Την αριθμ / απόφαση Υπουργού Γεωργίας (Β 1634) Λεπτομέρειες εφαρμογής του Κε φαλαίου Ι περί Δηλώσεων Συγκομιδής του Καν. (ΕΚ) αριθμ.1282/2001 της Επιτροπής όσον αφορά τις πληρο φορίες για την αναγνώριση των προϊόντων και την πα ρακολούθηση της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα. 5. Την αριθμ / Κοινή Υπουργική Από φαση «Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργι κών εκτάσεων στην Ελλάδα» (Β 231) όπως τροποποιή θηκε με την αριθ / όμοιά της (Β 669). 6. Την αριθμ / κοινή υπουργική από φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Δυναμικό παρα γωγής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου όπως κάθε φορά ισχύει. 7. Την αριθ / (Β 381) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί της ταξινόμη σης των ποικιλιών αμπέλου όπως κάθε φορά ισχύει. 8. Την αριθ / Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β 1371) «Μεταβίβα ση αρμοδιότητας προς έκδοση αποφάσεων αναζήτησης παρανόμως αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών και επιβολής κυρώσεων». 9. Την αριθμ / Απόφαση Υπουργού Γεωργίας περί έγκρισης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανι σμού Πληρωμών (Β 1042). 10. Την αριθ / Απόφαση των Υπουρ γών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω σης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β 1324) «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας», όπως συμπλη ρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Το άρθρο 28 του Ν. 2520/97 (Α 173) «Μέτρα για τους νέους αγρότες, σύσταση Οργανισμού Γεωργικής Επαγ γελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων). 12. Το Π.Δ. αριθμ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α) περί «Διορισμού Υπουργών και Υφυπουργών». 13. Την αριθμ / Απόφαση του Πρω θυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μιχαήλ Καρχιμάκη» (Β 2401). 14. Την έγγραφη εισήγηση της ΠΑΠ Δενδροκηπευ τικής. 15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ / Κοινή Υπουργική Απόφαση «Αναδι άρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα», ως εξής: 1. Το άρθρο 5 τροποποιείται ως ακολούθως: Η παράγραφος 3 του ως άνω άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: 3. Καθορισμός οικονομικών ενισχύσεων Οι οικονομικές ενισχύσεις που αφορούν την αναδι άρθρωση και μετατροπή των αμπελώνων καθορίζονται κατ αποκοπή ανά μέτρο, σε Ευρώ/στρέμμα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 8, ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 2 (ΚΑΝ. 1083/2006) ( /στρ.) (χρηματοδότηση ΕΕ 75%) Ορεινές, Μειονεκτικές & Νησιώτικες περιοχές Λοιπές περιοχές ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ( /στρ.) (χρηματοδότηση ΕΕ 50%) Ορεινές, μειονεκτι κές & Νησιώτικες περιοχές Λοιπές περιοχές α. Εκρίζωση και προετοι μασία εδάφους ανα φύτευση (σύνολο) (συ μπεριλαμβάνεται και η απώλεια εισοδήματος)

14 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) i. εκρίζωση και προε τοιμασία εδάφους (συ μπεριλαμβάνεται και η απώλεια εισοδήματος) ii. αναφύτευση β. Φύτευση αμπελώνων γ. Επανεμβολιασμός (συ μπεριλαμβάνεται και η απώλεια εισοδήματος) δ. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης Η οικονομική αποζημίωση των παραγωγών για την απώλεια εισοδήματος λόγω εφαρμογής των μέτρων συμπεριλαμβάνεται στα μέτρα «Εκρίζωση και προετοι μασία εδάφους αναφύτευση» και «Επανεμβολιασμός». 2. To άρθρο 8 τροποποιείται και συμπληρώνεται ως ακολούθως: Α. Στην παράγραφο 1 του ως άνω άρθρου προστίθεται υποπαράγραφος 1.3 ως εξής: 1.3 Δεν είναι επιλέξιμοι για ένταξη στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, οι αιτού ντες που έχουν λάβει στήριξη από το παρόν πρόγραμμα για δύο συνεχόμενες περιόδους και συγκεκριμένα κατά την αμπελοοινική περίοδο υποβολής της αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα και την προηγούμενη αυτής. Β. Στην παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου προστίθεται υποπαράγραφος 2.5 ως εξής: 2.5 Οι εκτάσεις που έχουν λάβει κοινοτική ή εθνική στήριξη για μέτρα τύπου αναδιάρθρωσης και μετατρο πής κατά τις δέκα (10) προηγούμενες αμπελοοινικές περιόδους που προηγούνται της αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων δεν είναι επιλέξιμες για τα ίδια μέτρα που λάβανε στή ριξη στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων. Γ. Οι υποπαράγραφοι 3.1 και 3.2 της παρ. 3 του ως άνω άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: 3.1 Προτεραιότητα ως προς τους δικαιούχους : Για την κατανομή των αμπελουργικών εκτάσεων προς αναδιάρθρωση στους αιτούντες, λαμβάνονται υπόψη κατά προτεραιότητα: i. Οι Νέοι γεωργοί: Ως νέοι γεωργοί θεωρούνται οι γεωργοί που είναι κάτω των 40 ετών, οι οποίοι διαθέτουν επαρκή επαγγελ ματική ικανότητα και εγκαθίστανται σε αμπελουργική εκμετάλλευση για πρώτη φορά ως αρχηγοί αυτής. ii. Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες κάτοχοι αμπε λουργικής εκμετάλλευσης κατά προτεραιότητα: α) χωρίς όριο μεγέθους εκμετάλλευσης στα μικρά νησιά κάτω των κατοίκων, β) τουλάχιστον τριών (3) στρεμμάτων στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου πελάγους (εκτός Εύβοιας και Κρή της) και στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και γ) τουλάχιστον πέντε (5) στρεμμάτων στις πεδινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας iii. Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, οι Ομά δες ή Οργανώσεις Παραγωγών και οι γεωπόνοι. iv. Οι Οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικής εκμετάλλευ σης τουλάχιστον 20 στρ.. v. Λοιποί κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. vi. Λοιποί οινοποιοί. vii. Λοιποί. 3.2 Προτεραιότητα ως προς τις καλλιεργούμενες εκτάσεις: Τα αντικειμενικά κριτήρια για την ιεράρχηση συμ μετοχής στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης είναι κατά προτεραιότητα τα εξής: i. Εκτάσεις που κηρύσσονται μη επιλέξιμες για το κα θεστώς εκρίζωσης κατ εφαρμογή των παραγράφων 4 έως 6 του άρθρου 104 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 479/2008 του Συμβουλίου ii. Αμπελώνες που έχουν ενταχθεί στο σύστημα ολοκλη ρωμένης διαχείρισης της παραγωγής κατά τα πρότυπα Agro 2.1 και 2.2 του Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π. καθώς και βιολογικές καλλι έργειες αμπέλων ή αμπελώνες με την ένταξη των οποίων προκαλείται συγκέντρωση ή αύξηση της ιδιοκτησίας. iii. Εκτάσεις για παραγωγή οίνων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.). iv. Εκτάσεις για παραγωγή οίνων Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.). v. Εκτάσεις για παραγωγή άλλων οίνων. 3. To άρθρο 10 τροποποιείται και συμπληρώνεται ως ακολούθως: Α. Η υποπαράγραφος 1.3 της παρ. 1 του ως άνω άρ θρου αντικαθίσταται ως εξής: 1.3 Η οικονομική ενίσχυση για το μέτρο «Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους Αναφύτευση» μπορεί να χορηγηθεί / εκκαθαριστεί και τμηματικά μετά την πιστο ποίηση του αντίστοιχου επί μέρους σταδίου. Η εκρίζωση πραγματοποιείται πριν από την αναφύτευση. Β. Η υποπαράγραφος 1.6 του ως άνω άρθρου αντικα θίσταται ως εξής: 1.6 Η οικονομική ενίσχυση για το μέτρο «Επανεμβολι ασμός» καταβάλλεται ή εκκαθαρίζεται μετά την πιστο ποίηση της καρατόμησης των πρέμνων. Γ. Η υποπαράγραφος 1.7 της παρ. 1 του ως άνω άρθρου διαγράφεται. Δ. Το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου 2.1 του ως άνω άρθρου συμπληρώνεται ως εξής: Σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες εκτάσεις μετά την υποβολή των φακέλων πληρωμής των δικαι ούχων του προγράμματος και υπάρχουν ζητούμενες επιλέξιμες εκτάσεις επιπλέον των ήδη εγκεκριμένων, η ανωτέρω ημερομηνία παρατείνεται μέχρι την πρώτη (1η) Μαρτίου εκάστου έτους. Ε. Η υποπαράγραφος 3.2 της παρ. 3 του ως άνω άρ θρου συμπληρώνεται ως εξής:

15 15650 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) «Σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες εκτάσεις μετά την υποβολή των φακέλων πληρωμής των δικαιού χων και υπάρχουν ζητούμενες επιλέξιμες εκτάσεις επι πλέον των ήδη εγκεκριμένων, η ημερομηνία υποβολής των φακέλων πληρωμής των δικαιούχων στον ΟΠΕΚΕ ΠΕ παρατείνεται μέχρι τις δεκαπέντε (15) Σεπτεμβρίου έκαστου έτους». 3. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση και μετα τροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθ / όμοιά της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 19 Ιουλίου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΛΟΥΚΙΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΥΦΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: