ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

2 ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Αρ. Εγκρ.Ε.Κ. 513/ ΦΕΚ 1763 Β/ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 Περίοδος 01/01/ /06/2015 (Άρθρο 77 Ν.4099/2012, ΦΕΚ 250Α/ ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Τεμάχια Τρέχουσα Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Διάρθρωση A. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Τιμή Μονάδος Αξία Αξία Επί Συνόλου Επί Καθαρού σε Ξ.Ν. σε Ξ.Ν. σε EUR Ενεργητικού % Ενεργητικού % ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΣΕ USD SHIP FINANCE INT'L ,000 16, , ,46 DANAOS CORP ,000 6, , ,90 TEEKAY CORP ,000 42, , ,15 SEASPAN CORP ,000 18, , ,00 DHT HOLDINGS INC ,000 7, , ,81 NORDIC AMERICAN TANKER SHIPPING LTD ,000 14, , ,58 TEEKAY OFFSHORE PARTNERS L.P ,000 20, , ,86 GOLAR LNG LTD 4.000,000 46, , ,17 SCORPIO TANKERS INC ,000 10, , ,84 MATSON INC ,000 42, , ,15 GOLAR LNG PARTNERS LP 8.500,000 24, , ,74 GOLDEN OCEAN GROUP LTD ,000 3, , ,51 GASLOG PARTNERS LP ,000 22, , , ,72 35,97% 36,74% ΟΣΛΟ ΣΕ ΝΟΚ STOLT-NIELSEN LTD , , , ,29 AVANCE GAS HOLDING LTD , , , ,13 BW LPG LTD ,000 67, , , ,64 8,23% 8,40% TOKYO ΣΕ JPY KAWASAKI KISEN KAISHA LTD , , , ,86 NIPPON YUSEN , , , , ,15 10,91% 11,14% ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ ΣΕ HKD ORIENT OVERSEAS INTL LTD ,000 39, , ,34 COSCO PACIFIC LTD ,000 10, , , ,95 5,89% 6,02% ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ ΣΕ SGD SEMBCORP MARINE LTD ,000 2, , ,80 NEPTUNE ORIENT LINES LTD ,000 0, , , ,69 5,05% 5,15% ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΣΕ DKK A P MOLLER-MAERSK A/S -B 520, , , ,63 D/S NORDEN A/S 5.000, , , , ,26 8,85% 9,04% ΜΤΧ ΔΙΑΠΡ.ΣΕ ΧΡΗΜ. ΕΞ/ΚΟΥ ΕΛΛ.ΣΥΜΦ/ΝΤΩΝ TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD ,000 9, , ,57 DIANA SHIPPING INC ,000 7, , ,05 NAVIOS MARITIME HOLDINGS INC ,000 3, , ,75 SAFE BULKERS INC ,000 3, , ,51 NAVIOS MARITIME PARTNERS LP ,000 10, , ,72 GASLOG LTD ,000 19, , ,20 COSTAMARE INC ,000 18, , , ,32 18,23% 18,62% ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,73 93,13% 95,11% ,73 93,13% 95,11% ,73 93,13% 95,11% Τρέχουσα αξία ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ξ.Ν. Τιμή Ξ.Ν. σε EUR CALL Α/C USD (ALPHA) BLOCK ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 901,270 0, ,50 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,61 ΜΕΡΙΣΜ/ΞΕΙΣ ΣΕ USD 9.675,000 0, ,89 ΜΕΡΙΣΜ/ΞΕΙΣ ΣΕ HKD ,000 0, ,69 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ , ,24 ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,24 2,37% 1

3 ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Τρέχουσα αξία Ξ.Ν. Τιμή Ξ.Ν. σε EUR ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR 5.677,30 ΣΕ USD ,240 0, ,01 ΣΕ GBP 0,010 1, ,01 ΣΕ NOK ,790 0, ,39 ΣΕ JPY ,000 0, , ,83 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR 2.397,56 ΣΕ USD ,210 0, ,02 ΣΕ JPY ,000 0, ,45 ΣΕ DKK ,790 0, ,17 ΣΕ NOK 5.202,430 0, ,79 ΣΕ SGD 8.643,820 0, ,54 ΣΕ HKD ,280 0, , ,48 ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,31 4,50% ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,28 100,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ EUR ,43 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ USD ,000 0, ,79 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ NOK ,000 0, ,30 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ JPY ,000 0, , ,56 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 8.436,32 ΙΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,67 IV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ( ,80) V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /06/2015 (Κέρδη) ,53 ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,28 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30/06/ Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/ Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως εως και την 30/06/2015, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01/01/ /06/ Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών ποσοστά άνω του 20% επί του Καθαρού Ενεργητικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν. 4099/ Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Α.Π 5567/87/8 Ιουνίου 2010 κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο Μετοχές , ,73 Χρηματικά Διαθέσιμα , ,31 Απαιτήσεις , ,24 Σύνολο , ,28 Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών. Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. 6. Βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), ΦΕΚ 65/ , η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/ συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και να ανασταλεί η εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω: α) η αναστολή εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, σε συνδυασμό και με τους προαναφερθέντες περιορισμούς κίνησης κεφαλαίων, περιορίζουν σημαντικά την δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων όσο διαρκούν οι περιορισμοί. β) οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, όπως αυτοί θεσπίστηκαν με την ΠΝΠ 65/ και εφαρμόζονται βάσει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων. 7. Οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) του Ν.4099/2012, από , οφείλουν να εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις του Ν.4308/2014 "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις" και να συντάσσουν την "Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό)" του υποδείγματος Β.11 και την "Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου" του υποδείγματος Β.12, του Παραρτήματος Β του προαναφερόμενου νόμου. Μετά από επικοινωνία με τις ρυθμιστικές αρχές και λόγω τεχνικών δυσκολιών στην προσαρμογή των στοιχείων της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχείρισης, σύμφωνα με τα στοιχεία που ορίζονται στα υποδείγματα Β.11 και Β.12 του Παραρτήματος Β του Ν.4308/2014, η έκθεση του Αμοιβαίου κεφαλαίου συντάχθηκε με βάση το άρθρο 4 της απόφ. Ε.Κ.17/633/2012, όπως ίσχυε. Με τη μορφή παραρτήματος επισυνάπτονται οι καταστάσεις Β.11 και Β.12 του Ν.4308/2014. Το πλαίσιο κατάρτισης της έκθεσης ικανοποιεί τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών. 2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι Καταθεσεις σε Τράπεζες Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων Υποχρεώσεις Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων Αριθμός μονάδων(μεριδίων) σε κυκλοφορία Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα(μερίδιο) 30/6/ /12/ /12/ , , , , , , , , , , , ,56 ( ,88) (52.841,50) (31.676,27) , , , , , ,395 5,1267 4,7454 5,3383 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήριο , , ,23 Σύνολο , , ,23 2

4 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου /06/ /06/ /06/2013 Εισόδημα από Επενδύσεις Πρόσοδοι , , ,99 Λοιπά Εισοδήματα Κέρδη/Ζημίες από αγοραπωλησίες κινητών αξιών/μέσων χρηματαγοράς και πράξεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα ( ,28) ,48 ( ,21) Εσοδα/Εξοδα από συναλλαγματικές διαφορές ,12 (39.174,28) 5.164,51 Εσοδα/Εξοδα προηγούμενων χρήσεων 1.017,87 (380,54) (21,83) Έξοδα Διαχείρισης ( ,04) ( ,36) (49.262,59) Έξοδα Θεματοφύλακα (9.159,68) (10.132,15) (3.694,69) Λοιπά Έξοδα και Φόροι (50.545,68) (45.794,20) (26.085,67) Καθαρό εισόδημα περιόδου , ,53 ( ,49) Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου Έκδοση νέων μεριδίων Εξαγορές μεριδίων Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων Σύνολο περιόδου , , ,00 ( ,08) ( ,81) ( ,78) ,97 ( ,68) ,26 (19.623,87) 5.005,23 (3.065,24) ( ,82) , ,24 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου ( ,29) , ,75 Σύνολο μεταβολών περιόδου Γενικό Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) ( ,15) ,68 ( ,29) , ,43 4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥNΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /06/ /06/ /12/2014 Ποσοστό % Κινητές Αξίες εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά , ,44-5,89% , ,44-5,89% 5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /06/2015 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2014 Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από 01/01/2015 έως 30/06/2015 Μείον: Εξαγορές Μεριδίων από 01/01/2015 έως 30/06/2015 Πλέον: Αποτελέσματα Προηγ. Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/2015 Μερίδια Αξία Ευρώ , , , ,16 ( ,627) ( ,08) 0, , , ,67 6. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΝ 30/06/2015 Aξία κτήσεως Μετοχών την 30/06/2015 Τρέχουσα αξία Μετοχών την 30/06/2015 Υποτίμηση Επενδύσεων επί Μετοχών Aξία κτήσεως Ξένων Νομισμάτων την 30/06/2015 Τρέχουσα αξία Ξένων Νομισμάτων την 30/06/2015 Ανατίμηση Επενδύσεων επί Ξένων Νομισμάτων ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ , ,73 ( ,66) , ,40 326,86 ( ,80) 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/ /06/2015 A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ - Τόκοι 894,15 - Έσοδα μερισμάτων ,07 Σύνολο ,22 Β. ΕΚΤΑKΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - Συναλλαγματικές διαφορές πιστωτικές ,24 - Συναλλαγματικές διαφορές χρεωστικές ( ,12) Σύνολο ,12 Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων ,35 - Ζημίες από αγοραπωλησίες χρεογράφων ( ,63) Σύνολο ( ,28) Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ - Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 3.974,83 - Έξοδα προηγουμένων χρήσεων (2.956,96) Σύνολο 1.017,87 (Α+Β+Γ+Δ) ,93 ΠΛΕΟΝ : Έξοδα - Αμοιβή εταιρίας διαχειρίσεως ( ,04) - Αμοιβή και προμήθειες θεματοφύλακα (9.159,68) - Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών λογιστών (808,59) - Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων (18.488,79) - Φόρος εισοδήματος προσόδων (6.411,77) - Προμήθειες και λοιπά έξοδα (4.476,69) - Λοιποί φόροι-τέλη (20.359,84) Σύνολο ( ,40) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΚΕΡΔΗ) ,53 3

5 8. ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ TΗΝ 30/06/2015, Καθαρό Ενεργητικό την 30/06/ ,40 Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/ ,512 Καθαρή Τιμή Μεριδίου την 30/06/2015 5, ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 31/12/ /12/ /12/2012 Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού , , ,86 Καθαρή τιμή μεριδίου 4,7454 5,3383 4, ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΣ - ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ 01/01/ /06/2015 0,95% Αθήναι, 27 Αυγούστου 2015 Ο Θεματοφύλακας Η Εταιρεία Διαχειρίσεως ALPHA BANK ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Α. Ν. ΣΠΑΝΟΣ Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ K.K. ΒΟΛΙΚΑΣ Ε.Φ. ΚΟΝΤΟΥ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 4

6 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ Στρατηγού Τόμπρα Αγία Παρασκευή Ελλάς ΑΡΜΑΕ 29527/01AT/B/93/162/96 Telephone Τηλ: Fax Φαξ: Internet Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τη Διοίκηση της ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, Ελληνική Άνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου.

7 ABCD που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Θέματα έμφασης Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1. Στη σημείωση 7 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισης σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2. Στη σημείωση 6 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στις ιδιάζουσες συνθήκες που επικρατούν στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου στην Ελλάδα και στις ενδεχόμενες επιπτώσεις, που αυτές πιθανόν να έχουν, στη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και στην αποτίμηση των στοιχείων της περιουσιακής τους κατάστασης. Αθήνα, 28 Αυγούστου 2015 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. ΑΜ ΣΟΕΛ 114 Χαράλαμπος Συρούνης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΜ ΣΟΕΛ