GPS ΔΝΣΟΠΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ (GPS Tracker) ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GPS ΔΝΣΟΠΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ (GPS Tracker) ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ"

Transcript

1 GPS ΔΝΣΟΠΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ (GPS Tracker) ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟ Δπραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε ηε ζπζθεπή GPS εληνπηζκνύ νρεκάησλ.απηό ην εγρεηξίδην δείρλεη πώο λα ρεηξηζηείηε ηε ζπζθεπή εύθνια θαη ζσζηά. ηγνπξεπηείηε πσο ζα δηαβάζεηε ζσζηά ην εγρεηξίδην πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην πξντόλ (νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία κπνξεί λα αιιάμεη ρσξίο πξνεγνύκελε ζεκείσζε ζε απηό ην εγρεηξίδην).

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1.Πεξίιεςε ιεηηνπξγηώλ 2.Δθαξκνγέο 3.Πεξηγξαθή ιεηηνπξγηθνύ 3.1.Μπξνζηηλή όςε 3.2.Πίζσ όςε 3.3.Πιάγηα όςε 3.4.Κάησ όςε 4.Υαξαθηεξηζηηθά 5.Υξήζε 5.1.Σνπνζέηεζε θάξηαο SIM 5.2.Δγθαηάζηαζε GPS εληνπηζκνύ νρεκάησλ(gps vehicle tracker) 5.3.Άλνηγκα ζπζθεπήο 5.4.Έλαξμε 5.5.Αιιαγή ή επαλαθνξά ηνπ θσδηθνύ 5.6.Δμνπζηνδόηεζε ρξήζεο ζπζθεπήο 5.7.πληεηαγκέλεο πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ 5.8.Απηόκαηε παξαθνινύζεζε 5.9.Σειεξπζκηζηήο ιαδηώλ θαη ξεύκαηνο 5.10.Αιιαγή ξύζκηζεο κεηαμύ track (εληνπηζκνύ) θαη monitor (ειεγθηή) 5.11.Γεσ-θξάρηεο 5.12.Δηδνπνίεζε θίλεζεο 5.13.Δηδνπνίεζε ππέξβαζεο νξίνπ ηαρύηεηαο 5.14.Δπαλεθίλεζε ηνπ αληρλεπηή 5.15.Κνπκπί SOS 5.16.Δηδνπνίεζε δηαθνπήο ξεύκαηνο 5.17.Δθαξκνγή αξηζκνύ ζε online πιαηθόξκα ζέζεο Αιιαγή ξύζκηζεο κεηαμύ ηειεθώλνπ (phone) θαη δηθηύνπ (web) 5.19.Ρύζκηζε GPRS 6.Πξνεηδνπνηήζεηο 4 Υαπακηηπιζηικά αληηθείκελν ραξαθηεξηζηηθά Γηαζηάζεηο 85mm x 63mm x 25mm (3.3 *2.5 *0.98 ) βάξνο 160 g δίθηπα GSM/GPRS/GPS ζπρλόηεηα 850/1800/1900Mhz ή 850/900/1800/1900 Σζηπάθη GPS Σζηπάθη SIRFS Μνλάδα GSM/GPRS Siemens MC55 or Siemens MC56 or Simcom300 or Simcom340 Δπαηζζεζία GPS -159dBm Αθξίβεηα GPS 5m Υξόλνο πξώηνπ ζηίγκαηνο Κξύα ζέζε : 45s Θεξκή ζέζε : 35s Καπηή ζέζε : 1s πρλόηεηα ιεηηνπξγίαο 10V-36V Μπαηαξία Ληζίνπ Φνξηηδόκελε κε δπλαηόηεηα αιιαγήο 3.7V 1500mAh Αλακνλή 48 ώξεο Θεξκνθξ. απνζήθεπζεο -40 C έσο +85 C Θεξκνθξ. Λεηηνπξγίαο -20 C έσο +55 C Τγξαζία 5%-95%

3 1.Πεπίλητη λειηοςπγιών Λεηηνπξγεί βάζεη ππαξρόλησλ δηθηύσλ GSM/GPRS θαη δνξπθόξσλ GPS, απηό ην πξντόλ κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηε ζέζε θαη λα ειέγρεη νπνηνδήπνηε ζηόρν κε SMS ή GPRS. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ SMS ΑΠΑΝΣΗΗ SMS ΔΝΟΣ. 1 Δγθαηάζηαζε begin Begin ok Αιιαγή θσδηθνύ password Change password ok Δπαλαθνξά θσδηθνύ resume password Resume password ok Password is Πξνζζήθε αξηζκνύ admin Admin ok Γηαγξαθή Αξηζκνύ noadmin No admin ok Γηαθνπή ιαδηνύ stopoil Stop oil ok Παξνρή ιαδηνύ supplyoil Supply oil ok Γηαθνπή ξεύκαηνο stopelec Stop electricity ok Παξνρή ξεύκαηνο Supplyelec Supply electricity ok Δπαλεθθίλεζε αληρλεπηή (tracker) root System will reboot Καηάζηαζε ειεγθηή(monitor) monitor Monitor ok Καηάζηαζε αληρλεπηή(tracker) tracker Tracker ok Πξνζζήθε αξηζκνύ ζε number Set number ok 5.17 πιαηθόξκα 10 Καηάζηαζε web web Set web ok Καηάζηαζε ηειεθώλνπ telephone Set telephone ok πληεηαγκέλεο πξαγκαηηθνύ Geo-info 5.7 ρξόλνπ 12 Απηόκαηνο εληνπηζκόο at30sum15 Auto track ok Απηόκαηνο εληνπηζκόο at30sum0 Auto track ok Αθύξσζε απηόκαηνπ εληνπηζκνύ noat Cancel auto track ok Γεσ-θξάρηεο stockade123456geo-info;geo-info Stockade ok Καηάξγεζε γεσ-θξάρηε nostockade No stockade ok Δηδνπνίεζε θίλεζεο Move Move ok Καηάξγεζε εηδνπνίεζεο nomove Cancel move ok θίλεζεο 15 Τπέξβαζε νξίνπ ηαρύηεηαο speed Speed ok Καηάξγεζε εηδνπνίεζεο nospeed Cancel speed ok Δηδνπνίεζε SOS Παηείζηε ην sos γηα 3 Help me! + geo-info Δηδνπνίεζε δηαθνπήο ξεύκαηνο Cut power alert Ρπζκίζεηο GPRS ip port2456 Set ip address and port ok Ρύζκηζε APN apn R cmnet Set APN ok Δθαπμογέρ Δλνηθίαζε νρεκάησλ/δηαρείξηζε ζηόινπ νρεκάησλ θ.ι.π. Πξνζηαζία πεξηνπζίαο θ.ι.π. Πξνζηαζία νδεγώλ ΣΑΥΙ Aληηθιεπηηθή πξνζηαζία νρεκάησλ

4 3 Πεπιγπαθή λειηοςπγικού 3.1 Μπποζηινή ότη 3.2 Πίζυ ότη 3.3 Πλάγια ότη θεξαία GSM/GPRS θόθθηλν ιακπάθη-έλδεημε ζήκαηνο θεξαία GPS 3.4 Κάηυ ότη Πηέζηε γηα λα αθαηξέζεηε ηελ SIM θνπηί θαισδίσλ κηθξόθσλν θνπκπί S.O.S δηαθόπηεο δηαθνπήο ιαδηνύ & ξεύκαηνο

5 5 Υπήζη 5.1 Δγκαηάζηαζη κάπηαρ SIM Βεβαησζείηε όηη έρεηε ανενεπγή ηην πποώθηζη κλήζευν θαη απενεπγοποιημένο ηον κυδικό PIN. To SMS πξέπεη λα έρεη ηε κνξθή θεηκέλνπ Σνπνζεηείζηε ηελ θάξηα SIM ζηε ζήθε ηεο θάξηαο Σνπνζεηείζηε ην θνπηί ηεο θάξηαο ζηελ εηδηθή ππνδνρή όπσο ζην ζρήκα 5.2 Δγκαηάζηαζη GPS tracker οσημάηυν Σν GPS/GSP/GPRS tracker πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη από εηδηθό ειεθηξνιόγν απηνθηλήησλ ηεο πεξηνρήο ζαο.. Υσξίο άδεηα,ν ρξήζηεο δε κπνξεί λα επηζθεπάζεη θαη λα κεηαθηλήζεη ην GPS ζηελ ηύρε. Αλ ην επηρεηξήζεηε ρσξίο ηελ θαηάιιειε γλώζε κπνξεί λα πξνθαιέζεηε αλεπαλόξζσηε δεκηά Δγκαηάζηαζη κοςηιού καλυδίυν

6 5.2.2 Δγκαηάζηαζη ηος GPS tracker ζηο όσημά ζαρ Βήμαηα εγκαηάζηαζηρ (πποζοσή : η ακόλοςθη εγκαηάζηαζη ππέπει να γίνεηε ΥΩΡΙ ΡΔΤΜΑ!!) καλώδιο για ηη διακοπή ηηρ παποσήρ λαδιού Σν θίηξηλν θαιώδην ζπλδέεη ην άθξν 86 ηνπ αλακεηαδόηε(relay feet 86), ην άθξν 85 ζην ζεηηθό ειεθηξόδην 12V DC, ην άθξν 87 θαη ην άθξν 30 ζε ζεηξά κε ηελ παξνρή ηνπ θπθιώκαηνο ιαδηνύ. Πξνζνρή απηή ε ζύλδεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη αηύρεκα ζπληζηάηαη απηόο ν δηαθόπηεο λα κελ ζπλδεζεί ζην όρεκα καλώδιο για ηη διακοπή ηος πεύμαηορ Σν άζπξν ζπλδέεη ην άθξν 86 ηνπ αλακεηαδόηε, ην άθξν 85 ζην ζεηηθό ειεθηξόδην 12V DC, ην άθξν 87 θαη ην άθξν 30 ζε ζεηξά κε ηελ παξνρή ηνπ θπθιώκαηνο ξεύκαηνο. Πξνζνρή απηή ε ζύλδεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη αηύρεκα ζπληζηάηαη απηόο ν δηαθόπηεο λα κελ ζπλδεζεί ζην όρεκα κοςμπί ζςναγεπμού έκηακηηρ ανάγκηρ SOS Σν κπιε θαιώδην ζπλδέεη ην ζεηηθό ειεθηξόδην ηνπ θνπκπηνύ ζπλαγεξκνύ, θαη ην καύξν θαιώδην ζπλδέεη ην αξλεηηθό ειεθηξόδην ηνπ θνπκπηνύ ζπλαγεξκνύ.

7 γπαμμή παποσήρ πεύμαηορ Σν θόθθηλν θαιώδην ζπλδέεη ην ζεηηθό πόιν +12 V θαη ην καύξν θαιώδην ηνλ αξλεηηθό πόιν -12V. 5.3 Άνοιγμα ζςζκεςήρ Σνπνζεηείζηε ηε ζπζθεπή ζην όρεκά ζαο, κεηά βάιηε ηελ θάξηα SIM ζηελ θαηάιιειε ππνδνρή Γηα ηελ πξώηε ρξήζε, παξαθαιώ ξπζκίζηε ηε κνλάδα θαη απνθαηαζηήζηε ηηο ξπζκίζεηο.(αλαηξέμηε ζηελ ελόηεηα 5.4 γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο) ε 40 δεπηεξόιεπηα ε ζπζθεπή ζα μεθηλήζεη λα ιεηηνπξγεί θαη ζα απνθαηαζηαζεί ην ζήκα ηνπ GSM θαη ηνπ GPS.Σν θόθθηλν ιακπάθη ζα ζπλερίζεη λα αλαβνζβήλεη θάζε 2 δεπηεξόιεπηα όηαλ ην GPS είλαη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο. Όηαλ ην κπιε ιακπάθη παξακέλεη αλακκέλν ε ζπζθεπή έρεη εγθαηαζηαζεί ζσζηά Όηαλ ε ζπζθεπή ιακβάλεη θαλνληθά ζήκα GPS,ηόηε κπνξεί αλ εθηειέζεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο. 5.4 Έναπξη ηείιηε begin+κυδικό (πχ.begin123456) κε sms ζηε ζπζθεπή. Θα ζαο έξζεη απαληεηηθό κήλπκα begin ok. 5.5 Αλλαγή κυδικού ηείιηε sms password+παλιόρ κυδικόρ+κενό+νέο κυδικό (πρ. password ) αλ ν λένο ζαο θσδηθόο είλαη Θα ζαο έξζεη απαληεηηθό κήλπκα change password ok. Ο θσδηθόο ζαο πξέπεη λα είλαη 6 ςεθίσλ γηα λα ηνλ αλαγλσξίδεη ε ζπζθεπή ηείιηε sms resume+κυδικόρ (πρ. resume ).Θα ιάβεηε ηόηε resume password ok,password is γηα λα επαλαθέξεηε ηηο ξπζκίζεηο ζε πεξίπησζε απώιεηαο ηνπ λένπ θσδηθνύ. 5.6 Δξοςζιοδόηηζη σπήζηρ ζςζκεςήρ Μπνξνύλ κόλν 4 λνύκεξα λα είλαη εμνπζηνδνηεκέλα γηα ηελ θάζε ζπζθεπή Καιέζηε 10 θνξέο ηε ζπζθεπή θαη έηζη ζα θάλεηε απηόκαηα ην λνύκεξν ηνπ θηλεηνύ ζαο ηειεθώλνπ έλα από ηα εμνπζηνδνηεκέλα λνύκεξα ηείιηε admin+ κυδικό+κενο+απιθμόρ κινηηού ηηλεθώνος (πρ. admin ) γηα λα ζέζεηε ην λνύκεξν ηνπ θηλεηνύ ζαο σο εμνπζηνδνηεκέλν λνύκεξν. Σα ππόινηπα λνύκεξα ζα πξέπεη λα εμνπζηνδνηνύληαη από ην πξώην λνύκεξν πνπ δόζεθε ζηε ζπζθεπή. Θα ιάβεηε admin ok! ηείιηε noadmin+κυδικόρ+κενό+απιθμόρ εξοςζιοδοηημένος κινηηού (πρ. noadmin ).Θα ιάβεηε noadmin ok θαη ζα έρεη δηαγξαθεί ν εμνπζηνδνηεκέλνο αξηζκόο Γηα λα έρεηε θαη roaming ζα πξέπεη λα βάιεηε ηνλ θσδηθό ηεο ρώξαο ζηελ νπνία βξίζθεζηε γηα παξάδεηγκα ζηείιηε send admin ζηε ζπζθεπή γηα λα εμνπζηνδνηήζεηε ην λνύκεξα ςνηεηαγμένερ ππαγμαηικού σπόνος Αλ δελ ππάξρεη εμνπζηνδνηεκέλνο αξηζκόο,όπνηνο αξηζκόο θάλεη αλαπάληεηε ζηε ζπζθεπή ζα ιακβάλεη κήλπκα κε ζπληεηαγκέλεο. Αλ ππάξρεη εμνπζηνδνηεκέλνο αξηζκόο ηόηε ε ζπζθεπή ζα απαληά κόλν ζηηο θιήζεηο απηνύ ηνπ αξηζκνύ Όηαλ έλα από ηα εμνπζηνδνηεκέλα λνύκεξα θαιεί ηε ζπζθεπή,απηή ζα θιείλεη ηελ θιήζε θαη κέζα ζε ιίγα δεπηεξόιεπηα ζα ζαο ζηέιλεη κήλπκα κε ηελ αθόινπζε κνξθή : Βάιηε ηνπο δύν αξηζκνύο ζην Google Earth, ζην Google Map ή ζην ράξηε ηεο ζειίδαο καο (π.ρ , ) θαη ακέζσο ζα απνηππσζεί ε ζέζε ηεο ζπζθεπήο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ θόζκνπ θαη αλ βξίζθεηαη.

8 5.8 Αςηόμαηη παπακολούθηζη Αλαθέξεη ζπληεηαγκέλεο ζε δηάζηεκα 30 δεπηεξνιέπησλ ζην εμνπζηνδνηεκέλν λνύκεξν γηα 15 θόξεο Ρύζκηζε: ηείιηε at30sum15+κυδικόρ, (πρ.at30sum ), ζα ζαο απαληήζεη auto track set ok, ζα ζαο αλαθέξεη ζηηο ζπληεηαγκέλεο ζε δηαζηήκαηα 30 δεπηεξνιέπησλ γηα 15 θνξέο.η ξύζκηζε κπνξεί αλ είλαη ην πνιύ κέρξη ηελ ηηκή ηείιηε at30sum0 (πρ. at30sum0 ) ζα ζαο απαληήζεη auto track set ok, ζα ζαο ζηείιεη αξθεηά sms Αθύξσζε : ηείιηε noat+κυδικό (πρ. noat ), ζα ζαο απαληήζεη cancel auto track ok θαη αθπξώλεη ηελ απηόκαηε παξαθνινύζεζε. 5.9 Σηλεπςθμιζηήρ λαδιού και πεύμαηορ Έιεγρνο ιαδηνύ ηείιηε stopoil+κυδικό (πρ. stopoil ),ζα ζαο απαληήζεη stop oil ok ηείιηε supplyoil+ κυδικό (πρ. supplyoil ), ζα ζαο απαληήζεη supply oil ok Έιεγρνο ξεύκαηνο ηείιηε stopelec+κυδικόρ (πρ. stopelec ), Θα ζαο απαληήζεη stop electricity ok. ηείιηε supplyelec+ κυδικόρ (πρ. supplyelec ), ζα ζαο απαληήζεη supply electricity ok Αλ δελ ππάξρεη εμνπζηνδνηεκέλν λνύκεξν, όινη νη αξηζκνί κπνξνύλ λα ειέγρνπλ ηε ζπζθεπή. Αλ ππάξρεη εμνπζηνδνηεκέλν λνύκεξν, κόλν απηό ην λνύκεξν κπνξεί λα ειέγρεη ηε ζπζθεπή Αλλαγή πύθμιζηρ μεηαξύ track (ενηοπιζμού) και monitor (ακοςζηκή παπακολούθηζη) Η ζπζθεπή είλαη ξπζκηζκέλε ζην tracker ηείιηε monitor+κυδικόρ (πρ. monitor ) θαη ζα ζαο απαληήζεη monitor ok! θαη ε ζπζθεπή ζα γπξίζεη ζην monitor, έηζη θαιώληαο ηε ζπζθεπή ζα κπνξείηε λα αθξναζηείηε ην ηη ιέγεηαη κέζα ζην απηνθίλεην ηείιηε tracker+κυδικό (πρ. tracker ) θαη ζα ζαο απαληήζεη tracker ok! θαη ε ζπζθεπή έρεη επαλέιζεη ζηελ ξύζκηζε track Γευ-θπάσηηρ Μπνξείηε λα βάιεηε κέζσ ζπληεηαγκέλσλ έλα γεσ-θξάγκα ώζηε ην αληηθείκελν πνπ παξαθνινπζείηε λα κελ θεύγεη από ηα όξηα πνπ έρεηε ζέζεη. ε πεξίπησζε πνπ μεθύγεη από ηα όξηα ζα ιάβεηε εληόο ιίγσλ δεπηεξνιέπησλ κήλπκα Ρύζκηζε: Όηαλ ε κνλάδα κέλεη αθηλεηνπνηεκέλε ζε έλα κέξνο γηα 3-10 ιεπηά, ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζηείιεη κήλπκα stockade+κυδικόρ +κενό+ελάσιζηο γευγπαθικό πλάηορ,ελάσιζηο γευγπαθικό μήκορ;μέγιζηο γευγπαθικό πλάηορ,μέγιζηο γευγπαθικό μήκορ. Θα ζαο απαληήζεη stockade!+ γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο). εκείσζε: Σα πξώηα κήθε θαη πιάηε αλαθέξνληαη ζηελ πάλσ αξηζηεξή γσλία ηνπ θξάγκαηνο πνπ ζέιεηε λα νξίζεηε θαη ηα δεύηεξα κήθε θαη πιάηε αλαθέξνληαη ζηελ θάησ δεμηά γσλία ηνπ θξάγκαηνο ζαο Αθύξσζε : ηείιηε nostockade+κυδικό, ζα ζαο απαληήζεη no stockade ok θαη απελεξγνπνηεί απηή ηε ιεηηνπξγία Διδοποίηζη κίνηζηρ Ρύζκηζε : όηαλ ε κνλάδα κέλεη αθίλεηε γηα 3-10 ιεπηά, ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζηείιεη κήλπκα move+κυδικό, ηόηε ε κνλάδα ζα ζαο απαληήζεη move ok!. ε πεξίπησζε πνπ ε κνλάδα θηλεζεί ζα ιάβεηε κήλπκα move θαζώο θαη ηηο ζπληεηαγκέλεο ηηο κνλάδαο ζην εμνπζηνδνηεκέλν λνύκεξν Αθύξσζε : ηείιηε nomove+θσδηθό,ζα ιάβεηε cancel move ok θαη έηζη ζα απελεξγνπνηείηε ηελ ιεηηνπξγία εηδνπνίεζεο ζε πεξίπησζε θίλεζεο Διδοποίηζη ςπέπβαζηρ οπίος ηασύηηηαρ Ρύζκηζε : ηείιηε κήλπκα speed+κυδικό+κενό+080 ζε πεξίπησζε πνπ ην κέγηζην όξην ηαρύηεηαο ζέιεηε λα είλαη 80 ρηιηόκεηξα ηελ ώξα Όηαλ ε κνλάδα μεπεξάζεη ηα ρηιηόκεηξα αλά ώξα πνπ έρεηε νξίζεη ζα ιάβεηε κήλπκα speed+080!+ζπληεηαγκέλεο. Θα ζαο έξρεηαη κία εηδνπνίεζε ζε θάζε ξύζκηζε Αθύξσζε: ηείιηε nospeed+κυδικό, ζα ιάβεηε cancel speed ok Δπανεκκίνηζη ηος tracker ηείιηε root+κυδικό θαη ζα ιάβεηε system will root. O tracker ζαο ζα θάλεη επαλεθθίλεζε Κοςμπί SOS Παηήζηε ην θνπκπί SOS γηα 3 δεπηεξόιεπηα θαη ζα ζηαιεί κήλπκα help me!+ζπληεηαγκέλεο ζε όια ηα εμνπζηνδνηεκέλα λνύκεξα. Σν κήλπκα ζα ζηέιλεηαη απηόκαηα θάζε 3 ιεπηά. Θα ζηακαηήζεηε λα ιακβάλεηε κελύκαηα όηαλ έλαο από ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο αξηζκνύο ζηείιεη πίζσ ην πξνεγνύκελν κήλπκα ζηε κνλάδα.

9 5.16 Διδοποίηζη διακοπήρ πεύμαηορ Αλ γηα νπνηαδήπνηε ιόγν θνπεί ε παξνρή ηνπ ξεύκαηνο ζα ιάβεηε κήλπκα εηδνπνίεζεο cut power alert 5.17 Δθαπμογή απιθμού ζε online πλαηθόπμα θέζηρ Πξνζζέζηε ηνλ αξηζκό ηεο ζπζθεπήο ζηελ online πιαηθόξκα ζέζεο γηα παξαθνινύζεζε. Πξνζζέηνληαο ηνλ αξηζκό απηό ζηείιηε number+αξηζκόο ζπζθεπήο ζηνλ tracker ζαο. Θα ιάβεηε set number ok Αλλαγή πύθμιζηρ μεηαξύ ηηλεθώνος (phone) και δικηύος (web) Γηα λα ζηείιεηε GPS δεδνκέλα ζε δηεύζπλζε IP: Ρύζκηζε: ηείιηε web+κυδικό ζηε ζπζθεπή. Αλ ξύζκηζε είλαη επηηπρήο ζα ιάβεηε set web ok Μεηά από απηό κπνξείηε λα θαιέζεηε ηε ζπζθεπή, απηή λα ην θιείζεη θαη λα ιάβεηε ηα δεδνκέλα GPS ζηε δηεύζπλζε IP Γηα λα ζηείιεηε GPS δεδνκέλα ζε αξηζκό ηειεθώλνπ: Ρύζκηζε : ηείιηε telephone+κυδικό ζηε ζπζθεπή. Αλ ε ξύζκηζε είλαη επηηπρήο ζα ιάβεηε set telephone ok Καη ηόηε όηαλ θαιείηε ηε ζπζθεπή ζαο ζα ζαο ζηέιλεη ηηο ζπληεηαγκέλεο ζην εμνπζηνδνηεκέλν θηλεηό 5.19 Ρςθμίζειρ GPRS Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο ιεηηνπξγίεο GPRS πξέπεη λα νξίζεηε IP, Θπξίδα(port) θαη APN (access point name) ηέιλνληαο sms Ρύζκηζε δηεύζπλζεο IP θαη ζπξίδαο Η δηεύζπλζε IP θαη ε ζπξίδα ηνπ πξσηνθόιινπ Δπηθνηλσλίαο ζηνλ tracker κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαη λα κεηαθέξεη δεδνκέλα ζε άιιε πιαηθόξκα. ηείιηε διεύθςνζη IP+νούμεπο θςπίδαρ. Αλ ε δηεύζπλζε IP θαη ε ζπξίδα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνύλ ζηα θαη 2456 ζηείιηε port2456 θαη ζα ζαο απαληήζεη set ip address and port ok Ρύζκηζε APN Γηα λα ζηείιεηε δεδνκέλα GPS ζε δηεύζπλζε IP, πξέπεη θαη πάιη λα ζέζεηε έλα αζύξκαην δίθηπν Acccess Point Name(APN). Αλ δε γλσξίδεηε ην APN κπνξείηε λα ζπκβνπιεπηείηε ην θνληηλό ζαο πξνκεζεπηή θαη ηερληθό δηθηύνπ. Γηα λα νξίζεηε APN apn+ κυδικόρ+κενό+apn γηα παξάδεηγκα apn cmnet. Σόηε ζα ιάβεηε set APN ok. 6.Πποειδοποιήζειρ 6.1 ηγνπξεπηείηε πσο δηαβάζαηε πξνζεθηηθά ην εγρεηξίδην πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε απηό ην πξντόλ. 6.2 Δηζάγεηε ηελ θάξηα SIM πξηλ εγθαηαζηήζεηε ηε ζπζθεπή θαη ζηγνπξεπηείηε πσο δελ έρεη θσδηθό (απελεξγνπνηείζηε ηνλ PIN), αιιηώο ε ζπζθεπή δε ζα ιεηηνπξγεί ζσζηά. 6.3 Ο tracker ζαο δνπιεύεη ζε ηάζε 10V-36V. 6.4 ηγνπξεπηείηε πσο ηα θαιώδηα είλαη ζσζηά ζπλδεδεκέλα θαη ηόηε ζπλδέζηε ηε ζπζθεπή κε ξεύκα. 6.5 Κξαηείζηε ηε ζπζθεπή ζηεγλή. Οπνηνπδήπνηε είδνπο πγξαζία κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο. 6.6 Καζαξίζηε ηε κνλάδα κε έλα ζηεγλό παλί ρσξίο νπνηνδήπνηε θαζαξηζηηθό.

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ SAF-1010C2 ΤΚΕΤΗ GSM ΚΑΙΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΑΦΑΛΕΙΙΑ Οδεγίεο Υξήζεο SS AAFF II AANN ΕΕΠΠΕΕ ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΚΔΤΗ ΚΔΡΑΙΑ Η θεξαία πξέπεη λα ζπλδεζεί πξηλ ηεζεί ε ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ www.smart-cover.gr ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεθάιαην 2 Δγθαηάζηαζε θαη ύλδεζε 2.1 Γηάγξακκα θαισδίσζεο 2.1.1Γηάγξακκα θαισδίσζεο ζηνλ θύξην πίλαθα 2.2 ύλδεζε παξνρήο ξεύκαηνο 2.2.1 ΑC ζύλδεζε αθξνδέθηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

LiveTracker24 Οδεγίεο Υξήζεο Έθδνζε 1.0-15/3/2011 πληάθηεο: Αλδξεαδάθεο Μαλώιεο email: info@livetrack24.com

LiveTracker24 Οδεγίεο Υξήζεο Έθδνζε 1.0-15/3/2011 πληάθηεο: Αλδξεαδάθεο Μαλώιεο email: info@livetrack24.com ειίδα 1 από 19 LiveTracker24 Οδεγίεο Υξήζεο Έθδνζε 1.0-15/3/2011 πληάθηεο: Αλδξεαδάθεο Μαλώιεο email: info@livetrack24.com ειίδα 2 από 19 Καηάλογορ πεπιεσομένυν Πεξηγξαθή πζθεπήο LiveBox24... 3 πζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

SYM-O-NET Model SR3T1 USER'S MANUAL. Symmetron Serial Router SR3T1 User Manual. April 2006 1

SYM-O-NET Model SR3T1 USER'S MANUAL. Symmetron Serial Router SR3T1 User Manual. April 2006 1 SYM-O-NET Model SR3T1 USER'S MANUAL Symmetron Serial Router SR3T1 User Manual. April 2006 1 Copyright 2005-2006, The Symmetron Company. Second Edition in English: April 2006. No part of this publication

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΗΡΖΠ-10 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ

ΠΡΙΗΡΖΠ-10 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΠΡΙΗΡΖΠ-10 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 0207 Copyright 2006-2011, ΠΚΚΔΡΟΝΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ. Έβδνκε έθδνζε ζηα Διιεληθά. Ηνύιηνο 2011. Γελ επηηξέπεηαη ε έθδνζε, Φώην-αληηγξαθή θαη ε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίες Υρήζες. H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0. Οδηγίες χρήζης καηαγραθικού

Οδεγίες Υρήζες. H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0. Οδηγίες χρήζης καηαγραθικού Οδεγίες Υρήζες H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0 Απηό ην θείκελν πεξηέρεη ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη κπνξεί λα αιιάμεη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. - 1 - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΟΥΖ ΓΗΑ ΜΔΗΩΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΦΩΣΗΑ Ζ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε Φπιιάδην νδεγηώλ Φούρνος Μικροκσμάτων GR Ελληνικά Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε, 2-3 Δγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, 4 Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, 5 Πίλαθαο Διέγρνπ, 6 Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ/ρπζκίζεηο έληαζεο ηνπ θνύξλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Rock mini Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Rock mini... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Rock mini... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)...

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ProMark Field Software. Δγσειπίδιο Υπήζηρ

ProMark Field Software. Δγσειπίδιο Υπήζηρ ProMark Field Software Δγσειπίδιο Υπήζηρ Copyright Notice Copyright 2010 Ashtech. All rights reserved. Trademarks All product and brand names mentioned in this publication are trademarks of their respective

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΤΝΓΔΗ... 3 2. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΗΡΟΤ ΓΙΚΟΤ (ΠΡΟΑΙΡΔΣ.)... 6 3. ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ/ ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ... 7 4. ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟ... 7 5. ΡΤΘΜΙΔΙ... 11 6. ΜΔΝΟΤ HOME... 15 7. WEB

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Telephony (BBT) Home

Broadband Telephony (BBT) Home 1 Broadband Telephony (BBT) Home Θέκαηα Δπξπδσληθή Σειεθσλία Πεξηγξαθή BBT Home Σεξκαηηθόο Δμνπιηζκόο Γπλαηόηεηεο BBT Home Αδπλακίεο BBT Home Δζσηεξηθή Καισδίσζε Δκπεηξία θαη Γλώζε Ηιεθηξνληθή Γηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Vectury OpenTrust Kit Open Trust έκδοση 4.30

Vectury OpenTrust Kit Open Trust έκδοση 4.30 Vectury OpenTrust Kit Open Trust έκδοση 4.30 20 Μαξηίνπ 2011 Έθδνζε: 1.0 Περιεχόμενα Ειζαγωγή... 3 Εγκαηάζηαζη... 4 Εγθαηάζηαζε κε δηθαηώκαηα δηαρεηξηζηή 5 Ειιεηπήο δηαδηθαζία: εγθαηάζηαζε ρσξίο δηθαηώκαηα

Διαβάστε περισσότερα

KOYTI WiFi ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΕΚΚΙΝΗΗ ΤΝΔΕΗ ΣΙ ΕΛΙΔΕ WEB

KOYTI WiFi ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΕΚΚΙΝΗΗ ΤΝΔΕΗ ΣΙ ΕΛΙΔΕ WEB 2 ΠΑΡΟΤΙΑΗ KOYTI WiFi Υάξε ζην Κνπηί WiFi κπνξείηε λα έρεηε πξόζβαζε ζην Internet πςειήο ηαρύηεηαο ζην απηνθίλεηό ζαο. Είλαη ζπκβαηό κε ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο GPRS, EDGE, 3G θαη 3G+. Επηιέγεη απηόκαηα

Διαβάστε περισσότερα

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ TAB 42 Εγσειπίδιο σπήζηρ Ειζαγυγή Τν ινγηζκηθό πξόγξακκα ΤΑΒ 42 επηηξέπεη ηελ παξαθνινύζεζε κηαο δηάηαμεο ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο πγξαζίαο πίεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα πεξηθεξεηαθά όξγαλα ηεο εηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco 12L and 20L Low Energy Dehumidifiers Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θξαηήζηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε.

Διαβάστε περισσότερα

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη Ραυήνα 24 Φεβροσαρίοσ 2003 EchoLink Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

Windows & Macintosh V1.00

Windows & Macintosh V1.00 Windows & Macintosh V1.00 Πίνακας Περιετομένφν ρεηηθά κε απηό ην Δγρεηξίδην ρξήζεο... 2 εκεηώζεηο γηα απηό ην εγρεηξίδην... 2 Πιεξνθνξίεο αζθαιείαο... 3 Φξνληίδα θαη θαζαξηζκόο... 3 1. Δηζαγσγή ζην πξντόλ...

Διαβάστε περισσότερα