ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 11/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 11/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11875 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 11/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ > με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ανακοινώνει την διενέργεια για την εκτέλεση προμήθειας, < ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ > με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την 19/6/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα μ., να καταθέσουν τις προσφορές τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών εφ' όσον ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της ανάθεσης. Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς με ποινή απορρίψεως τα ακόλουθα στοιχεία: α. Η λέξη "Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α" με κεφαλαία γράμματα. β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την διαδικασία της προμήθειας. γ. Η ημερομηνία της προσφοράς δ. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την παραλαβή τεύχους τεχνικών προδιαγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών. ( τηλ ) Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του δήμου. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΑΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ A.M. : 147/2014 ΠΡΟΫΠ: ,50 (με Φ.Π.Α. 23%) Κ.Α.: CPV : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Mε την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού ,50 (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 23%) προβλέπεται η προμήθεια τοπογραφικού εξοπλισμού μετρήσεων υπαίθρου και συγκεκριμένα ενός γεωδαιτικού δέκτη δορυφορικού εντοπισμού θέσης GNSS & ενός γεωδαιτικού σταθμού προκειμένου η Υπηρεσία μας να έχει την δυνατότητα να συντάξει τοπογραφικά διαγράμματα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 696/74 Π. Δ/γμα «Περί αμοιβών μηχανικών διά σύνταξιν μελετών. επίβλεψιν, παραλαβή κλπ, ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών», Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός», Ν.4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» κ.λ.π. Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: Την αριθμ /1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Το άρθρο 158 παρ. δ του N. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και το άρθρο 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07. Το Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/ ) «Περί προμηθειών του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Tην υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών. Η χρηματοδότηση θα γίνει από Δημοτικούς πόρους και υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ,00 στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015 στον Κ.Α με τίτλο «Προμήθεια τοπογραφικού εξοπλισμού». Το CPV είναι: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ. Δ.Φ.Χ. ΑΝ.-ΜΑΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Τοπογράφος Μηχανικός ΕΛΕΝΗ ΣΓΟΥΡΑΚΗ Πολιτικός Μηχανικός 1

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ A.M. : 147/2014 ΠΡΟΫΠ: ,50 (με Φ.Π.Α. 23%) Κ.Α.: CPV : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Παρατίθενται οι γενικοί όροι και προδιαγραφές, που είναι υποχρεωτικό να πληρούν ο προµηθευτής και τα είδη (δορυφορικός δέκτης και γεωδαιτικός σταθμός) κατ ελάχιστο : 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΠΛΟΣΥΧΝΟΥ ΔΕΚΤΗ GPS+GLONASS 1 Δέκτης GNSS 1.1 Ο προσφερόμενος δέκτης να είναι το πλέον πρόσφατο μοντέλο του κάθε κατασκευαστικού οίκου. 1.2 Να είναι δέκτης δυο (2) συχνοτήτων και να μπορεί να λαμβάνει σήματα από τα εξής συστήματα: GPS: L1, L2, L2C (C/A, P, C Code) GLONASS: L1, L2 (C/A, P narrow code) SBAS: WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS 1.3 Ο δέκτης να διαθέτει τουλάχιστον 120 παράλληλα κανάλια παρακολούθησης με ταυτόχρονη λήψη από 60 δορυφόρους σε L1/L2 1.4 Να υπάρχει η δυνατότητα λήψης GLONASS χωρίς προσθήκη εξοπλισμούhardware. 1.5 Ο δέκτης να μπορεί να χρησιμοποιήσει τους δορυφόρους των συστημάτων Glonass, για εντοπισμό, χωρίς να χρησιμοποιούνται δορυφόροι GPS. Υποστήριξη επικοινωνίας σε format RTCM και καταγραφή πρωτογενών δεδομένων (Raw data). Ο δέκτης να μπορεί να χρησιμοποιεί συνδυασμούς όπως: 3G+2Rή 2G+3R όπου G GPS, R Glonass για την επίλυση. 1.6 Ο εγκλωβισμός (lock) των δορυφόρων να απαιτεί χρόνο<60sec. 1.7 Η εκκίνηση του συστήματος αντέννα-χειριστήριο να γίνεται χωρίς την ρύθμιση-ε εύρεση της αντέννας κάθε φορά που ανοίγει το σύστημα, όπως και η σύνδεση στο internet να γίνεται αυτόματα. 1.8 Να διαθέτει ειδικά φίλτρα έναντι του σφάλματος πολλαπλών διαδρομών (multipath correction). 2

4 1.9 Να πραγματοποιείται συνεχής ανεξάρτητος διαρκής έλεγχος των αλγόριθμων επίλυσης της ασάφειας φάσης ώστε η αξιοπιστία προσδιορισμού θέσης να είναι τουλάχιστον της τάξης 99,9% Το όλο σύστημα να διαθέτει προστασία κλειδώματος με κωδικό PIN Ο δέκτης να είναι ανθεκτικός κατά του νερού και της σκόνης τουλάχιστον IP Χειριστήριο Πεδίου 2.1 Να προσφέρεται ένα (1) χειριστήριο πεδίου με βασικά πλήκτρα λειτουργιών όπως εnter, escape, in/out κλπ και να παρέχει πλήρες αλφαριθμητικό εικονικό πληκτρολόγιο αφής. 2.2 Να διαθέτει κατάλληλα φωτιζόμενη έγχρωμη οθόνη αφής στην οποία θα εμφανίζονται στοιχεία προγραμματισμού μετρήσεων, αρίθμηση και συντεταγμένες σημείων, λαμβανόμενοι δορυφόροι, η κατάσταση των μπαταριών η χωρητικότητα των καρτών μνήμης. 2.3 Να διαθέτει ενσωματωμένη τουλάχιστον 2ΜΡ fixed focus camera και δυνατότητα εισαγωγής σχολίων και σχεδίασης πάνω στην φωτογραφία. 2.4 Να είναι ανθεκτικό κατά του νερού και της σκόνης τουλάχιστον IP Nα διαθέτει ένα πλήρως ενσωματωμένο high-speed 3.5G modem για σύνδεση με δίκτυα μόνιμων σταθμών αναφοράς GNSS μέσω GPRS ή 3G 2.6 Τα πρωτόκολλα μετάδοσης δεδομένων μέσω internet κατά τη σύνδεση με δίκτυα μόνιμων σταθμών αναφοράς GNSS να είναι τύπου τουλάχιστον : CMR+ και RTCM 3.x 2.7 Δυνατότητα σύνδεσης του χειριστηρίου με το προσφερόμενο γεωδαιτικό σταθμό της ίδιας ή άλλης εταιρείας. 2.8 Να διαθέτει 1 σειριακή θύρα, 1 USB και θύρα Bluetooth 2.9 Να διαθέτει εσωτερική μνήμη 1GB τουλάχιστον για την καταγραφή δεδομένων Να λειτουργεί τόσο σε ελληνικό μενού όσο και σε αγγλικό μενού (επιλογή γλώσσας από το χρήστη). 3 Λογισμικό Πεδίου 3.1 Το λογισμικό πεδίου να υποστηρίζει την απομακρυσμένη (μέσω internet) σύνδεση σε εξειδικευμένο προσωπικό υποστήριξης για την επίλυση προβλημάτων στο πεδίο 3.2 Το προσφερόμενο λογισμικό πεδίου να είναι από τον ίδιο κατασκευαστή με το υπόλοιπο σύστημα. 3.3 Το λογισμικό πεδίου να έχει ελληνικό μενού 3.4 Το λογισμικό θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες εφαρμογές: Αποτύπωση Απόδοση χαρακτηρισμού και περιγραφής του σημείου, την εισαγωγή ύψους κεραίας κ.λ.π., καθώς και γραφικών απεικονίσεων απευθείας στο πεδίο Έλεγχο της κατάστασης των δεκτών και του συστήματος επικοινωνίας Εκτέλεση εφαρμογών πραγματικού χρόνου σε τοπικό σύστημα αναφοράς (ΕΓΣΑ 87,UTM κτλ.) δυνατότητα εισαγωγής συστήματος από τον χρήστη (User Datum, User Defined Projection). 3

5 3.4.5 Δυνατότητα δημιουργίας μετασχηματισμών (δημιουργία τοπικών συστημάτων αναφοράς) Γραφική απεικόνισης των σημείων και καθοδήγησης στα σημεία χάραξης Χάραξη σημείων, ευθυγραμμιών και σημείων παραπλεύρως της ευθυγραμμίας μέσω γραφικής οθόνης Γεωμετρικές εφαρμογές Να είναι προεγκατεστημένος ο μετασχηματισμός του HΕPΟS μαζί με τον κάναβο διορθώσεων Δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων σε μορφές : ASCII, DXF, LandXML, FBK,RAW,RINEX Δυνατότητα εισαγωγής αρχείων τύπου ASCII, DXF προς χάραξη Δυνατότητα εισαγωγής ορθοφωτοχάρτη. 4. Γενικές παρατηρήσεις 4.1 O προσφερόμενος δέκτης - κεραία, χειριστήριο, λογισμικό πεδίου και παρελκόμενα να είναι του ίδιου κατασκευαστή, για να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία. 4.2 Επιθυμητό ο δέκτης και το χειριστήριο να χρησιμοποιούν ίδιου τύπου αποσπώμενη μπαταρία για πλήρη εναλλαξιμότητα Το όλο σύστημα (δέκτης χειριστήριο) να είναι πλήρως απαλλαγμένο από καλώδια 4.4 Το συνολικό βάρος του δέκτη πλήρως λειτουργικό (δέκτης, ράβδος, χειριστήριο πεδίου, βάση στήριξης χειριστηρίου στην ράβδο, μπαταρίες) να μην υπερβαίνει τα 3 kg. 4.5 O προσφερόμενος δέκτης - κεραία, χειριστήριο να έχει τη δυνατότητα λειτουργίας ως base rover, με ζεύξη μέσω radio modem. 5 ΔΙΚΤΥΟ 5.1 Οι δέκτες να προσφερθούν με σύνδεση τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ωρών για ένα (1) έτος σε δίκτυο μόνιμων σταθμών αναφοράς. 5.2 Το δίκτυο να υποστηρίζει GPS και GLONASS και να παρέχει δεδομένα, εκτός της μεθόδου μονού σταθμού (Single Base), στα διεθνή standards Δικτυακής επίλυσης MAC και FKP. 5.3Το δίκτυο να παρέχει τη δυνατότητα λήψης πρωτογενών δεδομένων σε μορφή Rinex και VRINEX για περίοδο τουλάχιστον ενός μήνα και η διαχείριση να γίνεται μέσω εξελληνισμένου διαδικτυακού περιβάλλοντος. 5.4 Οι συντεταγμένες του δικτύου να είναι υπολογισμένες και συνορθωμένες από ανεξάρτητο φορέα π.χ. Πανεπιστήμιο και να παρέχεται συμβατότητα με το μετασχηματισμό συντεταγμένων HTR07 του HEPOS, σε περίπτωση που το δίκτυο μονίμων σταθμών δεν είναι το HEPOS. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ O γεωδαιτικός σταθμός να διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 4

6 1 Ακρίβεια γωνιομέτρησης έως 7. 2 Τηλεσκόπιο μεγέθυνσης 30X 3 Ελάχιστη ανάγνωση γωνίας Μέτρηση γωνιών συνεχής, σε χρόνο 0,3 sec με απόλυτους κωδικοποιητές, που προσφέρει απόλυτα ασφαλείς μετρήσεις κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες, έτσι που δεν χάνεται ο προσανατολισμός όταν κλείνει το όργανο. 5 Να διαθέτει πλήρες αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο. 6 Ατέρμονη κίνηση χωρίς ανασταλτικούς κοχλίες. 7 Σύστημα τετραπλής αντιστάθμισης σφαλμάτων με αυτόματο διπλό αντισταθμιστή υγρού τύπου με διόρθωση τόσο των σφαλμάτων οριζοντίωσης (κλίσης στους δύο άξονες) όσο και των σφαλμάτων ανάγνωσης των κύκλων (οριζοντίου και κατακόρυφου). 8 Να μετρά αποστάσεις έως 3.000m με ένα πρίσμα με ακρίβεια 1.5mm 2 ppm. 9 Να έχει ειδική προστασία κατά του νερού και της σκόνης τουλάχιστον IP Να έχει δυνατότητα μέτρησης χωρίς πρίσμα τουλάχιστον 450 μέτρα με ακρίβεια 2mm 2 ppm. Η κουκίδα του laser να μη ξεπερνά τα 8Χ20mm 11 Να διαθέτει γραφική οθόνη υγρών κρυστάλλων για την ένδειξη όλων των μετρουμένων και υπολογιζόμενων στοιχείων. 12 Να λειτουργεί τόσο σε ελληνικό μενού όσο και σε αγγλικό μενού (επιλογή γλώσσας από το χρήστη). 13 Να διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας για αυτόματη μέτρηση θερμοκρασίας για τις ατμοσφαιρικές διορθώσεις. 14 Να διορθώνει αυτόματα τα σφάλματα του σκοπευτικού άξονα (collimation error) της γήινης σφαιρικότητας και διάθλασης, καθώς και το σφάλμα δείκτη του κατακόρυφου κύκλου. Επομένως δεν είναι αναγκαία η επέμβαση του SERVICE για την ρύθμιση του οργάνου (κλείσιμο οριζόντιων και κατακόρυφων γωνιών). Η ρύθμιση να μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον χειριστή στην ύπαιθρο δίχως την χρήση κολιμάτορα και οι νέες τιμές διόρθωσης να αποθηκεύονται. 15 Να διαθέτει ενσωματωμένη μόνιμη μνήμη ικανότητας αποθήκευσης έως μετρήσεων (πλήρεις, συμπεριλαμβανομένων των συντεταγμένων στόχου). 16 Τα ενσωματωμένα format του γεωδαιτικού σταθμού να είναι: GSI, DXF, ASCII, LANDXML, CSV. 17 Να διαθέτει έξοδο USB ή Bluetooth ή RS232 για τη μεταφορά δεδομένων από το γεωδαιτικό σταθμό στον Η/Υ ή 19. Να έχει τη δυνατότητα laser κέντρωσης για εύκολη και γρήγορη κέντρωση του οργάνου (στο όργανο και όχι στο τρικόχλιο). 20.Να διαθέτει προστασία κλειδώματος με κωδικό PIN. 21.Να διαθέτει τουλάχιστον τα εξής ενσωματωμένα προγράμματα: Αποτύπωση Αποτύπωση με κωδικοποίηση Οπισθοτομία Εμβαδομέτρηση Γραμμή αναφοράς Τόξο αναφοράς Επίπεδο αναφοράς 5

7 Χάραξη Κρυφό σημείο Ένωση απρόσιτων σημείων Καταβιβασμός υψομέτρου Έλεγχος οπισθοσκόπευσης Οffset Κατασκευή Μεταφορά υψομέτρου Ογκομέτρηση 18 Βάρος όχι μεγαλύτερο από 5.5 Kg (βασικό όργανο με τρικόχλιο και 1 μπαταρία). 19 Να συνοδεύεται από ταχυφορτιστή 220V που μπορεί να φορτίζει και από πρίζα αυτοκινήτου καθώς και από δυο (2) μπαταρίες Lithium-Ion συνολικής λειτουργίας 20 ωρών. 20 Να συνοδεύεται από τρικόχλιο. 21 Να συνοδεύεται από τρίποδα αλουμινίου. 22 Να συνοδεύεται από σετ στοχοφόρου (στυλαιό ύψους τουλάχιστον 2,00μ και πρίσμα). 23 Να συνοδεύεται από καλώδιο για τη μεταφορά δεδομένων από το γεωδαιτικό σταθμό στον Η/Υ. 24 Να συνοδεύεται από ανθεκτική θήκη μεταφοράς. 3. ΥΠΟ ΟΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1. Τα είδη που προσφέρονται, να κατασκευάζονται µε σύστηµα διαχείρισης ποιότητας ISO και να διαθέτουν πιστοποιητικό CE και ROHS. Να προσκοµισθούν τα πιστοποιητικά αυτών. 2. Ο προσφέρων να διαθέτει σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών πιστοποιηµένο κατά ΕΝ ISO 9001:2008 για την εµπορία, επισκευή και τεχνική υποστήριξη οργάνων γεωπληροφορικής. Να προσκοµισθούν τα πιστοποιητικά αυτών. 3. Τα προσφερόμενα όργανα (που καλύπτουν τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές) να είναι τα πλέον πρόσφατα του κάθε κατασκευαστικού οίκου. Να αναφερθούν οι ημερομηνίες των διεθνών παρουσιάσεων τους. 4. Ο προσφέρων να διαθέτει πιστοποιημένο δικό του τμήμα SERVICE στην Ελλάδα, για γρήγορη αποκατάσταση των ζηµιών και σε περίπτωση που το SERVICE ξεπερνάει τις δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ηµέρες θα πρέπει η εταιρεία να αντικαταστήσει το σύστηµα µε άλλο ίδιας ποιότητας και ακρίβειας µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή. 5. Να εξασφαλίζεται η παροχή των απαιτούµενων ανταλλακτικών για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια από την παραλαβή του συστήµατος ή για όσο διάστηµα αυτά 6

8 παράγονται από τον κατασκευαστικό οίκο. µε υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή. 6. Να προσκοµισθεί υπεύθυνη δήλωση ότι ο προµηθευτής διαθέτει αποδεδειγµένα εκπαιδευµένο µόνιµο επιστηµονικό προσωπικό, αποτελούμενο από Μηχανικούς και Τεχνικούς που θα παρέχουν στο Δήµο Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη ανά πάσα στιγµή. 7. Να προσκοµισθεί υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή ότι µε την προµήθεια θα προσφέρει δωρεάν παρουσίαση λειτουργίας και εκπαίδευση στη χρήση του εξοπλισµού σε όλο το φάσµα λειτουργίας του µε µετρήσεις που θα εκτελεστούν στο ύπαιθρο και θα επεξεργαστούν στο γραφείο. Να αναφέρεται η διάρκεια της εκπαίδευσης (τουλάχιστον δύο ημέρες), η οποία θα διεξαχθεί σε συγκεκριµένο τόπο που θα υποδείξει η Υπηρεσία, καθώς και απεριόριστη τηλεφωνική υποστήριξη το ωράριο κλήσεων και οι αριθµοί τηλεφώνων. 8. Ο δέκτης δορυφορικού εντοπισµού θέσης και ο γεωδαιτικός σταθμός να καλύπτεται από τουλάχιστον ένα (1) έτος και το χειριστήριο πεδίου ένα (1) έτος πλήρους εγγύησης από τον κατασκευαστή από την ηµεροµηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής. 9. Να περιλαµβάνεται δωρεάν αναβάθµιση του λογισµικού σε επόµενες εκδόσεις. 10. Ο προμηθευτής να διαθέτει δίκτυο μόνιμων σταθμών αναφοράς, του οποίου να παρέχει στο Δήμο ή στο δίκτυο HEPOS διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους, για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ώρες. 11. Να δοθούν κατάλογοι µε στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών και πλήρη εγχειρίδια χρήσης για τα προσφερόµενα είδη στην αγγλική και ελληνική γλώσσα. 12. O προσφέρων να έχει εκτελέσει στο παρελθόν προμήθειες τοπογραφικών οργάνων σε Δημόσιους οργανισμούς. 13. Ολες οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από πίνακες ομοίους με αυτών των τεχνικών περιγραφών τεχνικών προδιαγραφών από τους οποίους να προκύπτει εάν ικανοποιείται η προδιαγραφή. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΑΝ.- ΜΑΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Τοπογράφος Μηχανικός 7

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ A.M. : 147/2014 ΠΡΟΫΠ: ,50 (με Φ.Π.Α. 23%) Κ.Α.: CPV : EΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ A/A ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ( ) ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 Προμήθεια ενός (1) Γεωδαιτικού δέκτη δορυφορικού εντοπισμού θέσης δύο συχνοτήτων με ενσωματωμένη GNSS κεραία, συνοδευόμενο από όλα τα παρελκόμενα για την ορθή και πλήρη λειτουργία του,όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή. ΤEΜ , ,00 Π 2 Προμήθεια ενός (1) Γεωδαιτικού σταθμού συ συνοδευόμενος από όλα τα παρελκόμενα για την ορθή και πλήρη λειτουργία όπως λε λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή ΤEΜ , ,00 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ,00 Φ.Π.Α. 23% 2.794,50 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ,50 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών στις τρέχουσες τιμές εμπορίου για τα παραπάνω είδη όπως περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΑΝ.-ΜΑΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Τοπογράφος Μηχανικός ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ. Δ.Φ.Χ. ΕΛΕΝΗ ΣΓΟΥΡΑΚΗ Πολιτικός Μηχανικός 8

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ππρομηθεια ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ A.M. : 147/2014 ΠΡΟΫΠ: ,50 (με Φ.Π.Α. 23%) Κ.Α.: CPV : ΣYΓΓPAΦH ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια τοπογραφικού εξοπλισμού μετρήσεων υπαίθρου και συγκεκριμένα ενός γεωδαιτικού δέκτη δορυφορικού εντοπισμού θέσης GNSS & ενός γεωδαιτικού σταθμού όπως αναλυτικά αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή. ΑΡΘΡΟ 2 Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ /1993 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). ΤΟ ΑΡΘΡΟ 158 ΠΑΡ. Δ ΤΟΥ N. 3463/06 «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ» ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 209, ΟΠΩΣ ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν.3536/07. ΤΟ Ν. 3852/2010 ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. ΤΟ Ν. 2286/95(ΦΕΚ 19/Α/ ) «ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ». TΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ /739/ (ΦΕΚ 1291/ ΤΕΥΧΟΣ Β) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/ τεύχος Α ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις». Το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/ τεύχος Α) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». ΑΡΘΡΟ 3 Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι: α) Διακήρυξη. β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός και προσφορά. 9

11 γ) Συγγραφή υποχρεώσεων. δ) Τεχνική περιγραφή. ΑΡΘΡΟ 4 Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται, σύμφωνα με του άρθρο 157 του Ν. 4281/2014, σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α. Ο χρόνος λήξης της εγγύησης συμμετοχής θα πρέπει να είναι ένας (1) μήνας μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται αμέσως σ αυτούς που αποκλείσθηκαν από το διαγωνισμό. Στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους επιστρέφεται μετά την απόφαση κατακύρωσης. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής κατά την υπογραφή της σύμβασης αντικαθίσταται την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση της εργασίας και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. Ο χρόνος λήξης της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. ΑΡΘΡΟ 5 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υποβολής τους. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν τη λήξη της, για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που αναφέρεται παραπάνω. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 6 Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της προμήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα τους ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας, ο δήμος δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των υλικών ή στη μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει με απόφασή της η Οικονομικής Επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 7 Ο εξοπλισμός θα πρέπει να παραδοθεί στο χώρο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Αχαρνών 464 & Αγίων Αναργύρων, Νέα Χαλκηδόνα). Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει εντός ενός (1) μήνα, από την υπογραφή της σύμβασης. 10

12 Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει μεγαλύτερη χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 8 Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του δήμου, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 9 Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν προσφορά και για τα δύο είδη των προς προμήθεια ειδών. Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος. ΑΡΘΡΟ 10 Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητος και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική νομοθεσία. Ο ανάδοχος όταν υπογραφεί η σύμβαση υποχρεούται να προσέλθει και να λάβει τις σχετικές παραγγελίες από το τμήμα προμηθειών. ΑΡΘΡΟ 11 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις βάσει των κειμένων διατάξεων, που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο. Τον ίδιο βαρύνει και η κράτηση 2% υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ. Δ.Φ.Χ. ΑΝ.-ΜΑΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Τοπογράφος Μηχανικός ΕΛΕΝΗ ΣΓΟΥΡΑΚΗ Πολιτικός Μηχανικός 11

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ A.M. : 147/2014 ΠΡΟΫΠ: ,50 (με Φ.Π.Α. 23%) Κ.Α.: CPV : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) Άρθρο 1 Προμήθεια ενός (1) Γεωδαιτικού δέκτη δορυφορικού εντοπισμού θέσης δύο συχνοτήτων με ενσωματωμένη GNSS κεραία, συνοδευόμενο από όλα τα παρελκόμενα για την ορθή και πλήρη λειτουργία του,όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή. Εργοστάσιο κατασκευής:. Τύπος:. Τιμή ενός (1) τεμαχίου: Τιμή ολογράφως: Άρθρο 2 Προμήθεια ενός (1) Γεωδαιτικού σταθμού συνοδευόμενος από όλα τα παρελκόμενα για την ορθή και πλήρη λειτουργία όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή. Εργοστάσιο κατασκευής:. Τύπος:. Τιμή ενός (1) τεμαχίου:.. Τιμή ολογράφως:. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ. Δ.Φ.Χ. ΑΝ.-ΜΑΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Τοπογράφος Μηχανικός ΕΛΕΝΗ ΣΓΟΥΡΑΚΗ Πολιτικός Μηχανικός Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 12

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Ε ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ A.M. : 147/2014 ΠΡΟΫΠ: ,50 (με Φ.Π.Α. 23%) Κ.Α.: CPV : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) A/A ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Προμήθεια ενός (1) Γεωδαιτικού δέκτη δορυφορικού εντοπισμού θέσης δύο συχνοτήτων με ενσωματωμένη GNSS κεραία, συνοδευόμενο από όλα τα παρελκόμενα για την ορθή και πλήρη λειτουργία του,όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή. ΤEΜ. 1 Π 2 Προμήθεια ενός (1) Γεωδαιτικού σταθμού συ συνοδευόμενος από όλα τα παρελκόμενα για την ορθή και πλήρη λειτουργία όπως λε λεπτομερώς αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή ΤEΜ. 1 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. 23% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ( ) ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ. Δ.Φ.Χ. ΑΝ.-ΜΑΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Τοπογράφος Μηχανικός ΕΛΕΝΗ ΣΓΟΥΡΑΚΗ Πολιτικός Μηχανικός Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 13

14PROC002385956 2014-11-06

14PROC002385956 2014-11-06 14PROC002385956 2014-11-06 INFORMATICS ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ DEVELOPMEN ΑΡΚΑΔΙΑΣ T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.06 14:11:14 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ερμούπολη, 25/06/2014 Αριθ.πρωτ. 66374/6154 Ταχ.Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ. Κώδικας : 84100

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μ. 43/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΕΚΤΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS)

Α. Μ. 43/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΕΚΤΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (GPS) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ /ΝΣΗ: Φ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Πληροφορίες: Α. ΥΨΗΛΑΝΤΗ Τηλέφωνο: 2132023954 Α. Μ. 43/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ- " με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι,22/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 26792 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών-Αποθήκη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 43 /2013

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 43 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΥΔΡΑΥΛIΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 43 /2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 35/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 2504 Ημερομηνία: 24-02-2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 35/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 2504 Ημερομηνία: 24-02-2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 540.425,03 (μαζί με ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης όλων των τοπογραφικών τεχνικών μέτρησης και θα αποτελείται από τα εξής

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ O Αντιδήμαρχος Κατερίνης

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ O Αντιδήμαρχος Κατερίνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 00 Πληροφ. : Δημητριάδου Σταυρούλα Τηλ. 2351350435 Φαξ. 2351030686

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΡΓΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002944512 2015-07-30

15PROC002944512 2015-07-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 23 /07/2015 Αριθμ. Πρωτ. 19378 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ 1 Διακήρυξη ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014 Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4000602/16.07.2014 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ GNSS ΔΥΟ (2) ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ L1/L2,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002879785 2015-06-29

15PROC002879785 2015-06-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ζωγράφου : 29-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 8548 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213-2024293-141 ΦΑΞ: 210-7757645 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 5/2014 Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας καυσίμων

Διακήρυξη 5/2014 Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας καυσίμων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΗΛ.: 2665361213 FAX: 2665361122 Αριθμ. Πρωτ.: 5569 Ηγουμενίτσα, 04/03/2014 «Προμήθεια Καυσίμων & πετρελαίου θέρμανσης για τα οχήματα και μηχανήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ.63100 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002923091 2015-07-20

15PROC002923091 2015-07-20 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 ΤΚ 62400 e-mail: info@dimosiraklias.gr web : www.dimosiraklias.gr Ημερομηνία: 20/07/2015 Αριθμ. Πρωτοκ.: 12252 Αριθμός μελέτης: 6/2015

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά»

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & G.I.S. ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΜΕΙΡΟΥ, ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ & ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΕΕΛ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ7/2015

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΜΕΙΡΟΥ, ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ & ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΕΕΛ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ7/2015 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: dls.deyar@gmail.com Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 76/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002526099 2015-01-15

15PROC002526099 2015-01-15 15PROC002526099 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 00 Πληροφ. : Δώρα Παπαδοπούλου Τηλ. 23513/50506 Φαξ. 23513/50470

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικού προϋπολογισμού: 80.312,68 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6% & 23%

Συνολικού προϋπολογισμού: 80.312,68 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6% & 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα : 13.08.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 58187 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Έργο : Προμήθεια «Παιδαγωγικού Βιβλίων,, Παιχνιδιών, Εκπαιδευτικού Υλικού,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Υποέργο: 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1 Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης»

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών Ταχ. Διεύθυνση: Ελευθερολακώνων 1, Γύθειο Λακωνίας

Διαβάστε περισσότερα