ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ ΟΓΟΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΟΡΑΗ. Δλένη Κελαζίδη, Ανηώνιορ Σζερ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ ΟΓΟΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΟΡΑΗ. Δλένη Κελαζίδη, Ανηώνιορ Σζερ"

Transcript

1 ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ ΟΓΟΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΟΡΑΗ Δλένη Κελαζίδη, Ανηώνιορ Σζερ Σκήκα Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ ΠΔΡΙΛΗΦΗ θνπόο ηνπ άξζξνπ είλαη ε ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε κηαο ζεηξάο πεηξακαηηθώλ κεηξήζεσλ γηα ην πξόβιεκα ηεο νδνκεηξίαο θηλνύκελσλ ξνκπόη, βαζηζκέλνη ζε αηζζεηήξεο όξαζεο επξηζθνκέλσλ πάλσ ζην θηλνύκελν όρεκα, ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπνγξαθηθώλ ζεκείσλ (landmarks). Οη νπηηθνί αηζζεηήξεο θαηαγξάθνπλ κε επηθαιππηόκελεο εηθόλεο ηελ θάηνςε ηνπ ρώξνπ πάλσ ζηνλ νπνίν θηλείηαη ην ξνκπόη. Τπνινγίδνληαο ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά αλάκεζα ζηηο επηθαιππηόκελεο εηθόλεο, πξνζδηνξίδεηαη ε ζρεηηθή κεηαηόπηζε θαη πεξηζηξνθή αλάκεζα ζε δηαδνρηθέο εηθόλεο. Η ηξνρηά ηνπ θηλνύκελνπ ξνκπόη θαηαγξάθεηαη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ ζσξεπηηθή κεηαθίλεζε ηνπ από όιε ηελ αθνινπζία ησλ επηθαιππηόκελσλ εηθόλσλ. Η αθξίβεηα πξνζδηνξηζκνύ ηεο ηξνρηάο επεξεάδεηαη αλάινγα κε: α) ηνλ αιγόξηζκν αλίρλεπζεο ησλ θνηλώλ ραξαθηεξηζηηθώλ (ζεκείσλ / αθκώλ), β) ηελ πεξίνδν ζπιινγήο ησλ εηθόλσλ πνπ επεξεάδεη ην πνζνζηό επηθάιπςεο ησλ εηθόλσλ θαη γ) ην ζόξπβν από ηελ αδπλακία εζηίαζεο ηεο θάκεξαο. Σα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα θαηαγξάθνπλ κία ππεξνρή ηνπ αιγόξηζκνπ SIFT ζε αληίμνεο ζπλζήθεο ζπιινγήο εηθόλσλ. Λέξειρ Κλειδιά: Ρνκπνηηθή νδνκεηξία, επεμεξγαζία εηθόλαο, αλίρλεπζε αθκώλ, ξνκπνηηθή όξαζε 1. ΔΙΑΓΧΓΗ Η ξνκπνηηθή «νδνκεηξία» απαηηεί κία αλάιπζε βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ώζηε λα επηηύρεη ηελ θαηαγξαθή ηεο ηξνρηάο ησλ θηλνύκελσλ ξνκπόη (J. Borenstein et al., 1996). Γηα ηελ επίηεπμε απηνύ ηνπ ζηόρνπ, απαηηείηαη ε εύξεζε ηνπ θηλνδπλακηθνύ κνληέινπ ηνπ ξνκπόη θαη κηα κέζνδνο κέηξεζεο ηεο θίλεζεο ηνπ (N. Patwari et al., 2005). Σα ηειεπηαία ρξόληα ε επηζηεκνληθή θνηλόηεηα θαηεπζύλζεθε ζηελ εθαξκνγή ηεο νπηηθήο νδνκεηξίαο (virtual odometry) γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ζέζεο θηλνύκελσλ νρεκάησλ (R. Garcia- Garcia et al., 2007). Η νπηηθή νδνκεηξία (visual odometry) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκό κε άιινπο αηζζεηήξεο, όπσο ην GPS, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο αθξηβνύο ζέζεο θηλεηώλ κέζσλ. Μέρξη ζηηγκήο δελ έρεη δεκηνπξγεζεί αμηόπηζην απηόλνκν ζύζηεκα νπηηθήο νδνκεηξίαο πνπ λα πξνζδηνξίδεη κε αθξίβεηα ηελ ζέζε θαη ηελ ηαρύηεηα θηλνύκελσλ νρεκάησλ. Γηα απηόλ ηνλ ιόγν κεγάιεο βηνκεραλίεο απηνθηλήησλ ηα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ επελδύζεη κεγάια πνζά ζηελ έξεπλα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ απηώλ, όπνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ππνβνεζεηηθά ζπζηήκαηα νπηηθήο νδνκεηξίαο γηα ηελ κέηξεζε ηεο απόζηαζεο πνπ έρεη δηαλπζεί. Σα πξνβιήκαηα ζηελ δεκηνπξγία ελόο ηέηνηνπ αμηόπηζηνπ κεηξεηηθνύ ζπζηήκαηνο νπηηθήο νδνκεηξίαο πεγάδνπλ από: α) ηελ παξνπζία ζνξύβνπ ζηηο εηθόλεο, β) ηελ αλάγθε ππνινγηζκνύ ηεο ηξνρηάο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, γ) ηνλ κε επαξθή θσηηζκό θαη δ) ηελ κε απηόκαηε εζηίαζε (auto focus). ηελ παξνύζα εξγαζία αξρηθά παξνπζηάδνληαη νη βαζηθόηεξνη αιγόξηζκνη θνηλώλ ραξαθηεξηζηηθώλ αληρλεύνληαο ηηο θνηλέο αθκέο θαη ζεκεία αλάκεζα ζηηο επηθαιππηόκελεο εηθόλεο. Αθνινύζσο παξαηίζεληαη ζπγθξηηηθά πεηξακαηηθά από κία ζεηξά αιγνξίζκσλ, όπνπ δηαπηζηώζεθε όηη ν αιγόξηζκνο SIFT είλαη ν πιένλ θαηάιιεινο γηα εθαξκνγέο εύξεζεο δηαλπζείζαο απόζηαζεο θαη πξνζδηνξηζκνύ ηεο ηξνρηάο ελόο θηλεηνύ κέζνπ. 2. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ ΟΓΟΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΥΡΗΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΟΡΑΗ 2.1 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΚΜΧΝ Η αλίρλεπζε αθκώλ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ επεμεξγαζία εηθόλσλ θαη ζηελ ππνινγηζηηθή όξαζε, ζηνλ ηνκέα εύξεζεο ραξαθηεξηζηηθώλ αλάκεζα ζε εηθόλεο. Οη αιγόξηζκνη αλίρλεπζεο αθκώλ ζηνρεύνπλ ζην λα εληνπίζνπλ ζεκεία ζηελ ςεθηαθή εηθόλα όπνπ ε θσηεηλόηεηα ηεο εηθόλαο αιιάδεη ξηδηθά. Τπάξρνπλ πνιιέο κέζνδνη αλίρλεπζεο αθκώλ (David A, 2003), θαη νη πεξηζζόηεξεο νκαδνπνηνύληαη ζε δύν θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηελ ρξήζε: 1) ηεο πξώηεο παξαγώγνπ (search-based) θαη 2) ηεο δεύηεξεο παξαγώγνπ (zero-crossing based). Σνλίδεηαη όηη ζε όιεο ηηο κεζόδνπο, πξηλ ηελ δηαδηθαζία ηεο αλίρλεπζεο αθκώλ πξνεγείηαη ιείαλζε ηεο εηθόλαο κε ρξήζε ζπλήζσο Γθανπζηαλνύ θίιηξνπ γηα κείσζε ηνπ ζνξύβνπ ΜΔΘΟΓΟ CANNY Ο πιένλ δηαδεδνκέλνο αιγόξηζκνο αλίρλεπζεο αθκώλ, είλαη ν αληρλεπηήο αθκώλ Canny (Stuart William Perry et al., 2002). Ο Canny αληηκεηώπηζε ην πξόβιεκα αλίρλεπζεο αθκώλ ζαλ έλα πξόβιεκα

2 επεμεξγαζίαο ζήκαηνο κε ζθνπό ηνλ ζρεδηαζκό ελόο βέιηηζηνπ αληρλεπηή αθκώλ. Να ζεκεησζεί όηη ν Canny εηζήγαγε ηελ ηδέα ηεο ςζηέπηζηρ καηωθλίος (thresholding hysteresis) ΑΝΙΥΝΔΤΣΗ ΑΚΜΧΝ PREWITT ΚΑΙ SOBEL Με ηελ ρξήζε ηνπ αληρλεπηή αθκώλ Prewitt (Gerhand X. et al., 2000) ζηελ νπζία ππνινγίδεηαη έλα δηάλπζκα θιίζεο αθκώλ γηα θάζε εηθνλνζηνηρείν ηεο εηθόλαο. Σν απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο ηνπ είλαη ε δεκηνπξγία δύν λέσλ εηθόλσλ, από ηηο νπνίεο ε κία εκθαλίδεη εληζρπκέλεο ηηο αθκέο ηεο αξρηθήο εηθόλαο θαη ε άιιε εκθαλίδεη ηηο θαηεπζύλζεηο ησλ αθκώλ. Η θιίζε ησλ αθκώλ θαη ε θαηεύζπλζή ηνπο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ ρξήζε ησλ κεξηθώλ παξαγώγσλ ηεο εηθόλαο ζε νξηδόληηα θαη ζε θάζεηε θαηεύζπλζε. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ κεξηθώλ παξαγώγσλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη θάπνην από ηα θίιηξα νξηδόληηαο θαη θαηαθόξπθεο παξαγώγηζεο αιιά κάζθεο παξαγώγηζεο. Ο αληρλεπηήο αθκώλ Sobel (Gerhand X. et al., 2000) ιεηηνπξγεί θαηά παξόκνην ηξόπν κε ηνλ αληρλεπηή αθκώλ Prewitt, κε ηελ κόλε δηαθνξά όηη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο θιίζεο θαη ηεο θαηεύζπλζεο αθκώλ ρξεζηκνπνηνύληαη δηαθνξεηηθέο κάζθεο παξαγώγηζεο ΣΔΛΔΣΔ LAPLACIAN, MARR-HILDRETH, SPACEK, PETROU Μηα άιιε πξνζέγγηζε ζηελ αλίρλεπζε αθκώλ είλαη ε ρξήζε ηνπ ηειεζηή Laplace (Nixon M.S. et al., 2008) ν νπνίνο νξίδεηαη ζπλαξηήζεη ησλ κεξηθώλ παξαγώγσλ δεπηέξαο ηάμεο. Όκσο ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη ν ηειεζηήο απηόο εκπεξηέρεη ηνλ όξν ηεο δεύηεξεο παξαγώγνπ παξνπζηάδεη κεγαιύηεξε αδπλακία ζηελ παξνπζία ζνξύβνπ ζε ζρέζε κε ηηο κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ όξνπο πξώηεο παξαγώγνπ. ηελ όξαζε ππνινγηζηώλ, ν αιγόξηζκνο Marr Hildreth (Nixon M.S. et al., 2008) είλαη κηα κέζνδνο αλίρλεπζεο αθκώλ ζε ςεθηαθέο εηθόλεο, πνπ είλαη ζπλερείο θακπύιεο όπνπ ππάξρνπλ δπλαηέο θαη γξήγνξεο ελαιιαγέο ζηελ θσηεηλόηεηα ηεο εηθόλαο. Η Marr Hildreth κέζνδνο αλίρλεπζεο αθκώλ είλαη απιή θαη ιεηηνπξγεί κε ζπλέιημε ηεο εηθόλαο κε ηε Λαπιαζηαλή ηεο ζπλάξηεζεο Gauss ή ζαλ γξήγνξε πξνζέγγηζε κε δηαθόξηζε ηεο Γθανπζηαλήο. Ο Spacek (Nixon M.S. et al., 2008) ζηνλ αιγόξηζκν αλίρλεπζεο αθκώλ ρξεζηκνπνίεζε κηα κέηξεζε απόθξηζεο πνπ πεξηειάκβαλε θαη ηνπο ηξείο παξάγνληεο ηνπ αιγνξίζκνπ Canny. Οπζηαζηηθά κε ηνλ εληνπηζκό ηεο ζέζεο ν Canny κεγηζηνπνηνύζε ηελ αλαινγία ηνπ ζήκαηνο ζε ζρέζε κε ην ζόξπβν (SNR) ελώ o Spacek κεγηζηνπνηνύζε ηελ αλαινγία ηνπ ζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ ζόξπβν θαη ηνλ κέγηζην δηαρσξηζκό. Η Petrou (Nixon M.S. et al., 2008) ακθηζβήηεζε ηελ εγθπξόηεηα ηνπ κνληέινπ ηεο βεκαηηθήο αθκήο γηα πξαγκαηηθέο εηθόλεο. Δεδνκέλνπ όηη ε ζύλζεηε απόθξηζε ελόο ζπζηήκαηνο απόθηεζεο εηθόλαο κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη είλαη απηή ελόο θαησδηαβαηνύ θίιηξνπ, θάζε βεκαηηθή αιιαγή ζηελ εηθόλα ζα ιεηαλζεί γηα λα γίλεη ξάκπα. Επνκέλσο γηα ηνλ Petrou έλα πην αιεζνθαλέο κνληέιν ηεο αθκήο είλαη ε ξάκπα θη όρη ε βεκαηηθή (Nixon M.S. et al., 2008). 2.2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΗΜΔΙΧΝ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΓΝΧΡΙΜΑΣΧΝ Η αλίρλεπζε γσληώλ ή γεληθόηεξα ε αλίρλεπζε ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο είλαη κηα πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ζπζηήκαηα ππνινγηζηηθήο όξαζεο γηα λα κπνξνύκε λα εμαγάγνπκε νξηζκέλα είδε ραξαθηεξηζηηθώλ γλσξηζκάησλ έηζη ώζηε λα βγάινπκε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα από κηα εηθόλα. Οη αιγόξηζκνη αλίρλεπζεο ζεκείσλ κπνξνύλ λα ηαμηλνκεζνύλ ζε δύν θαηεγνξίεο. H πξώηε θαηεγνξία αθνξά αιγνξίζκνπο, νη νπνίνη αξρηθά εμάγνπλ αθκέο θαη ζηε ζπλέρεηα εληνπίδνπλ ζεκεία πάλσ ζηηο αθκέο ηα νπνία έρνπλ κέγηζηε θακππιόηεηα ελώ νη αιγόξηζκνη ηεο δεύηεξεο θαηεγνξίαο αλαδεηνύλ ζεκεία ηνκήο αθκώλ. Η αλίρλεπζε ζεκείσλ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηελ αλίρλεπζε θίλεζεο, ζηελ παξαθνινύζεζε ηξνρηάο θηλεηνύ κέζνπ θαη ζηελ αλαγλώξηζε αληηθεηκέλνπ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ HARRIS Ο αληρλεπηήο ζεκείσλ ή αληρλεπηήο γσληώλ (Corner Detector) πνπ πξνηάζεθε από ηνπο Harris θαη Stephens ην 1988 (Chris Harris et al., 1988) ρξεζηκνπνηείηαη επξύηαηα ζε εθαξκνγέο πνπ πεξηιακβάλνπλ θίλεζε. Ο αληρλεπηήο Harris είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ιόγσ ηεο ζζελαξόηεηαο ηνπ ζε εθαξκνγέο όπνπ νη εηθόλεο πεξηέρνπλ ζόξπβν θαη νη ζπλζήθεο θσηηζκνύ αιιάδνπλ. Ο αληρλεπηήο γσληώλ Harris είλαη βαζηζκέλνο ζηελ ηνπηθή ζπλάξηεζε απηνζπζρέηηζεο (local auto-correlation function) ελόο ζήκαηνο, ε νπνία κεηξά ηηο ηνπηθέο αιιαγέο ηνπ ζήκαηνο. Εηδηθόηεξα ν αιγόξηζκνο εμεηάδεη ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ηηκέο ησλ ηδηνηηκώλ ηνπ πίλαθα απηνζπζρέηηζεο ηεο εηθόλαο. Ο πίλαθαο απηνζπζρέηηζεο είλαη:, (1) όπνπ Ι x θαη I y είλαη νη πξώηνη παξάγσγνη ηεο εηθόλαο ζηηο θαηεπζύλζεηο x θαη y αληίζηνηρα. Ο Harris θαη Stephens παξαηήξεζαλ όηη ν αθξηβήο ππνινγηζκόο ησλ ηδηνηηκώλ είλαη ππνινγηζηηθά αζύκθνξνο, δεδνκέλνπ όηη απαηηείηαη ν ππνινγηζκόο κηα ηεηξαγσληθήο ξίδαο. Γηα λα απνθύγνπλ ην

3 ππνινγηζηηθό θόζηνο πξνηείλνπλ ηε ρξήζε ελόο κεγέζνπο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ νξίδνπζα θαη ην ίρλνο ηνπ κεηξώνπ απηνζπζρέηηζεο, (2) όπνπ α θαη β είλαη νη ηδηνηηκέο ηνπ κεηξώνπ Α θαη k είλαη κηα παξάκεηξνο επαηζζεζίαο πνπ κπνξεί λα θαζνξηζηεί εκπεηξηθά, αλ θη έρεη παξαηεξεζεί όηη ε ηηκή ηνπ θπκαίλεηαη από 0.04 έσο Να ζεκεησζεί όηη αλ θη νη δύν ηδηνηηκέο είλαη κεγάιεο ην απνηέιεζκα είλαη ε αύμεζε ηνπ κέγεζνπο R. Γηα ηνλ παξαπάλσ ιόγν έρεη παξαηεξεζεί όηη ν αιγόξηζκνο αλίρλεπζεο ζεκείσλ Harris είλαη πνιύ επαίζζεηνο ζηηο κεηαβνιέο ηεο αληίζεζεο ηεο εηθόλαο, ελώ ηαπηόρξνλα θάλεη πνιύ δύζθνιε ηελ επηινγή ησλ θαησθιίσλ. Γηα λα απνθύγνπκε ηελ ρξήζε ηεο παξακέηξνπ k ζηελ εμίζσζε ηνπ R, ν πξνζδηνξηζκόο ηεο ηηκήο ηνπ νπνίνπ πνιιέο θνξέο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα, έρεη πξνηαζεί (Noble et al., 1992) κηα ελαιιαθηηθή πνζόηεηα. (3) ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ KITCHEN-ROSENFELD, SUSAN, KANADE-LUCAS-TOMASI (KLT), MORAVEC Ο αιγόξηζκνο Kitchen-Rosenfeld (Kitchen L. et al., 1982) απνηειεί ηελ πξώηε πινπνίεζε αιγνξίζκνπ εμαγσγήο αθκώλ, ν νπνίνο απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα όινπο ηνπο κειινληηθνύο αιγνξίζκνπο εμαγσγήο αθκώλ. Ο αληρλεπηήο ζεκείσλ SUSAN (S. M. Smith et al., 1997), πέξα από ην εηθνλνζηνηρείν πνπ εμεηάδεηαη, ρξεζηκνπνηεί κηα θπθιηθή κάζθα, απνθεύγνληαο έηζη ηε ρξήζε παξαγώγσλ. Ο αληρλεπηήο γσληώλ KLT (Kanade et al., 1991) είλαη έληνλα βαζηζκέλνο ζηνλ αληρλεπηή γσληώλ Harris. Οη ζπληάθηεο ηνπ αιγνξίζκνπ απνδεηθλύνπλ όηη ην κέγεζνο R =min(α,β) είλαη έλα θαιύηεξν κέηξν ηεο δύλακεο γσλίαο από ην κέγεζνο R. Ο αιγόξηζκνο απηόο ιεηηνπξγεί ζπγθξίλνληαο έλα κηθξό θνκκάηη εηθόλαο από δύν δηαδνρηθέο εηθόλεο, ππνζέηνληαο όηη εηθόλεο πνπ έρνπλ κηθξή δηαθνξά ιήςεο είλαη ζρεηηδόκελεο ζε κεγάιν βαζκό. Ο αιγόξηζκνο Moravec (Moravec, 1980), είλαη από ηνπο παιαηόηεξνπο αιγνξίζκνπο αλίρλεπζεο γσλίαο, ν νπνίνο πξνζδηνξίδεη κηα γσλία κε ζθνπό λα είλαη έλα ζεκείν κε ρακειή νκνηόηεηα. Η νκνηόηεηα κεηξάηαη ππνινγίδνληαο ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγσληθώλ δηαθνξώλ κεηαμύ δύν ππό-εηθόλσλ (patches) ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΙ SIFT ΚΑΙ SURF Ο SIFT (Scale Invariant Feature Transform) (Lowe, 2004), είλαη έλαο αιγόξηζκνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ ηνπηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζε κηα εηθόλα. Απνηειείηαη από έλαλ αληρλεπηή ραξαθηεξηζηηθώλ γλσξηζκάησλ θαη από έλαλ «πεξηγξαθέα». ηελ πξώηε θάζε ν αληρλεπηήο εληνπίδεη ηα ζεκεία ηεο εηθόλαο πνπ θέξνπλ ηελ ρξήζηκε πιεξνθνξία (ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππόςε ε κεηαβνιή ηεο θσηεηλόηεηαο, ε πεξηζηξνθή, θ.α). ηελ ζπλέρεηα, κε ρξήζε ηεο ζπλάξηεζεο δηαθνξάο ηνπ Gauss, πξνζδηνξίδνληαη ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο, αθνύ κεηαζρεκαηηζηεί ε εηθόλα από ην ρξσκαηηθό ρώξν ζην ρώξν θιηκάθσζεο (Lindeberg, 1994) κε ρξήζε κηαο γθανπζηαλήο θαηαλνκήο. ε θάζε ζεκείν ελδηαθέξνληνο γίλεηαη αλάζεζε ελόο πξνζαλαηνιηζκνύ, κέζσ ηνπ πεξηγξαθέα. πγθεθξηκέλα, ν πεξηγξαθέαο είλαη έλα δηάλπζκα, ην κέηξν θαη ε δηεύζπλζε ηνπ νπνίνπ ππνινγίδνληαη από πιεξνθνξίεο ηεο γεηηνληάο ηνπ εθάζηνηε ζεκείνπ ελδηαθέξνληνο. Η απνδνηηθόηεηα ηνπ πεξηγξαθέα πξνθύπηεη από ηελ ζύγθξηζε ηεο αξρηθήο θαη ηεο ηειηθήο εηθόλαο. Με ηνλ παξαθάλσ ηξόπν πξνζδηνξίδνληαη νη νκνηόηεηεο ησλ δύν εηθόλσλ. Γεληθόηεξα ζηελ βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη όηη ιόγσ ηεο επξσζηίαο (Mikolajczyk, 2005), ν SIFT είλαη έλαο από ηνπο θαιύηεξνπο αιγνξίζκνπο αλίρλεπζεο ραξαθηεξηζηηθώλ γλσξηζκάησλ πνπ έρνπλ πξνηαζεί. Ο αιγόξηζκνο SURF (Speeded-Up Robust Features) απνηειεί έλα ζζελαξό αληρλεπηή θαη πεξηγξαθέα εηθόλαο (Bay, 2006). Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ SIFT απνηειείηαη από έλαλ αληρλεπηή θαη έλαλ πεξηγξαθέα, κόλν πνπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε αλαπηύζζεηαη κηα λέα κέζνδνο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ πεξηγξαθέα. Έρεη δηαπηζησζεί από πεηξάκαηα όηη ν SIFT εληνπίδεη πεξηζζόηεξα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ζε ζύγθξηζε κε ηνλ SURF, ελώ ε πνιππινθόηεηα ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ SIFT είλαη δηπιάζηα απηήο ηνπ SURF. Ο αιγόξηζκνο SIFT πξνηείλεηαη ζε απαηηεηηθέο δηαδηθαζίεο αλαγλώξηζεο πξνηύπσλ, ελώ ν SURF ζε δηαδηθαζίεο όπνπ ν ρξόλνο εθηέιεζεο είλαη θξίζηκνο. 3. ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεηξάκαηα κε ρξήζε ησλ Αιγνξίζκνπ Αλίρλεπζεο εκείσλ Ελδηαθέξνληνο Harris γηα δηαδνρηθέο εηθόλεο δηαζηάζεσλ 355x237. Από ηελ ζηηγκή πνπ έρνπλ αληρλεπηεί νη αθκέο ζηελ ζπλέρεηα κε ρξήζε ηνπ αιγνξίζκνπ Normalized Cross Correlation (Goshtasby A. et al., 1984) πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηαύηηζε ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ ιήςεσλ. Γηα ηνλ νξζό ππνινγηζκό ηεο απόζηαζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δύν δηαθνξεηηθνί αιγόξηζκνη Findmax (Κειαζίδε Ε, 2009) (Οκαδνπνίεζε ησλ απνζηάζεσλ πνπ παξνπζηάδνπλ κηθξή απόθιηζε θαη εύξεζε ηνπ κέζνπ όξνπ

4 ηνπ επηθξαηέζηεξνπ ζπλόινπ) θαη Quality Threshold Clustering (Κειαζίδε Ε, 2009) (Εύξεζε ηεο νκάδαο κε ηνλ κέγηζην πιεζηθό αξηζκό (cardinality) θαη εύξεζε ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ απνζηάζεσλ). Δηαπηζηώζεθε όηη ν αιγόξηζκνο απηόο ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά γηα απνζηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ην όρεκα ζε επζεία γξακκή θη εθόζνλ δελ ππάξρνπλ ελαιιαγέο θσηεηλόηεηαο θαη ζόξπβνο. ηελ πεξίπησζε πνπ είλαη έληνλεο νη ελαιιαγέο θαη ν ζόξπβνο είλαη αηζζεηόο δηαπηζηώζεθε όηη πξέπεη λα είκαζηε πνιύ πξνζεθηηθνί ζηελ επηινγή ησλ παξακέηξσλ ηνπ αιγνξίζκνπ Harris θαη εηδηθόηεξα ηνπ θαησθιίνπ (threshold). Σν ξνκπόη πξαγκαηνπνηεί κία νθηνεηδή S-ηξνρηά (Εμίζσζε 4) θαη ιακβάλνληαη δηαδνρηθέο εηθόλεο κε κεηαβιεηή πεξίνδν, ε νπνία αληαλαθιάηαη ζε αληίζηνηρε πεξίνδν γσλίαο ιήςεο. Επίζεο είλαη θαλεξό (ρήκα 1) όηη όζν απμάλεηαη ε γσλία κεηαμύ ησλ δηαδνρηθώλ ιήςεσλ δηαπηζηώλνπκε όηη νη δηαλπζείζα ηξνρηά δελ ζπκπίπηεη ηεο πξαγκαηηθήο. (4) ρήκα 1. Απεηθόληζε Σξνρηάο κε ρξήζε Αιγνξίζκσλ Clustering, Findmax γηα δηάθνξεο γσλίεο δηαδνρηθώλ ιήςεσλ. Είλαη θαλεξό όηη νη παξαπάλσ απνθξίζεηο δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα γηα εύξεζε ηεο δηαλπζείζαο απόζηαζεο νύηε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηξνρηάο. ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη (ρήκα 2) ζπγθξηηηθή απεηθόληζε ηξνρηάο αιγνξίζκσλ SIFT, Harris κε ρξήζε Findmax, Harris κε ρξήζε Clustering. ρήκα 2. Απεηθόληζε Σξνρηάο γηα ζύγθξηζε ησλ αιγνξίζκσλ Findmax, Clustering, SIFT γηα γσλία δηαδνρηθώλ ιήςεσλ 5 κνηξώλ. Παξαηεξήζεθε όηη ν αιγόξηζκνο SIFT αθόκα θαη γηα κεγάιεο γσλίεο δηαδνρηθώλ ιήςεσλ έρεη πνιύ θαιύηεξα απνηειέζκαηα. Όπσο είλαη θαλεξό ην πξόβιεκα ηεο γσλίαο ζηηο δηαδνρηθέο ιήςεηο έρεη ιπζεί κε ηελ ρξήζε ηνπ Αιγνξίζκνπ SIFT ρήκα 3. Σν δεηνύκελν είλαη αλ απηόο ν αιγόξηζκνο κπνξεί λα

5 αληαπεμέιζεη ηθαλνπνηεηηθά ζε ζπλζήθεο πνπ παξνπζηάδνληαη έληνλεο αιιαγέο θσηηζκνύ θαη ππεηζέξρεηαη ζην ζύζηεκα ζόξπβνο. ην ρήκα 4 παξαηίζεληαη πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ αιγνξίζκνπ SIFT γηα εηθόλεο ζηηο νπνίεο ππάξρεη αηζζεηή πξνζζήθε ζνξύβνπ. Δηαπηζηώζεθε όηη ε ηξνρηά δελ παξνπζηάδεη ζρεδόλ θακία απόθιηζε ζηελ παξνπζία ηνπ ζνξύβνπ ζηηο εηθόλεο, ελώ ν αξηζκόο ησλ αθκώλ πνπ εληνπίδνληαη κεηώλεηαη αηζζεηά όζν απμάλεηαη ν ζόξπβνο. ρήκα 3. Απεηθόληζε Σξνρηάο κε ρξήζε Αιγνξίζκνπ SIFT θαη δηαδνρηθέο γσλίεο ιήςεσλ 1-5 κνηξώλ. ρήκα 4. Απεηθόληζε Σξνρηάο κε ρξήζε αιγνξίζκνπ SIFT ζε εηθόλεο κε έληνλε παξνπζία ζνξύβνπ.

6 4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Από ηα πεηξάκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηαπηζηώζεθε όηη ν αιγόξηζκνο SIFT είλαη ν πιένλ θαηάιιεινο γηα ρξήζε ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο δηαλπζείζαο απόζηαζεο θαζώο θαη ηεο ηξνρηάο πνπ εθηειεί έλα ξνκπνηηθό ζύζηεκα. Η αδπλακία ηνπ αιγνξίζκνπ Harris ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ρξήζε ηνπ αιγνξίζκνπ Normalized Cross Correlation γηα ηαύηηζε θνηλώλ ζεκείσλ κεηαμύ ησλ δηαδνρηθώλ ιήςεσλ, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη εηθόλεο ηξαβήρηεθαλ ππό γσλία αληηκεησπίζηεθε κε ηε ρξήζε ηνπ αιγνξίζκνπ SIFT. Επίζεο είλαη θαλεξό όηη ν αιγόξηζκνο SIFT κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ηθαλνπνηεηηθά ζε ζπλζήθεο παξνπζίαο ζνξύβνπ ζηηο ιεθζείζεο εηθόλεο. πκπεξαζκαηηθά κπνξνύκε λα πνύκε όηη νη απνθξίζεηο ησλ παξαπάλσ αιγνξίζκσλ είλαη ζρεδόλ ίδηεο ζηελ πεξίπησζε κηθξώλ γσληώλ δηαδνρηθώλ ιήςεσλ θαη πιήξε απνπζία ζνξύβνπ, ελώ ε ππεξνρή ηνπ αιγνξίζκνπ SIFT είλαη θαλεξή ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. H. Bay, T. Tuytelaars and L. Van Gool. Surf: Speeded up robust features, Proceedings of European Conference on Computer Vision, Graz, Austria, J. Borenstein, L. Feng. Measurement and Correction of Systematic Odometry Errors in Mobile Robots. IEEE Transactions on Robotics and Automation. December 1996, pp H.Durrant-Whyte, J. Leonard. Mobile robot localization by tracking geometric beacons. IEEE Transactions on Robotics and Automation 7, D. A. Forsyth, J. Ponce. Computer Vision: A Modern Approach, R. Garcia- Garcia, M. A. Sotelo, I. Parra, D. Fernandez, J. E. Naranjo, M. Gavilan. 3D Visual Odometry for Road Vehicles. Springer Science+Business Media B. V October A. Goshtasby, S. H. Gage and J. F.Bartholic. A Two-Stage Cross-Correlation Approach to Template Matching. IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence. 1984, pp C. Harris, M. Stephens. A combined corner and edge detector. 4th Alvey Vision Conference pp T. Kanade, C. Tomasi. Detetion and tracking of point features. Carnegie Mellon University Technical Report CMU-CS. 1991, pp Δ. Κελαζίδη. Δηπισκαηηθή Εξγαζία: Οινθιεξσκέλν ύζηεκα Οδνκεηξίαο γηα θηλνύκελα ξνκπόη κε ρξήζε κεηξήζεσλ από πνιιαπινύο αηζζεηήξεο Πάηξα: 2009, 10. L. Kitchen and A. Rosenfeld. Grey-level Corner Detection pp J. P. Lewis. Fast Template Matching. s.l. : Vision Interface, pp D. G. Lowe. Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints, International Journal of Computer Vision 60, 2, , K. Mikolajczyk and C. Schmid. A performance evaluation of local descriptors, IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence, 27, (10), , H. Moravec. Obstacle Avoidance and Navigation in the Real World by a Seeing Robot Rover. Tech. Report CMU-RITR-3, Carnegie-Mellon University, Roboics Institute. September M. S. Nixon, A. S. Agado. Feature Extraction and Image Processing, J. A. Noble. Finding half boundaries and junctions in images. Image and Vision Computing. May N. Patwari, J. N. Ash, S.Kyperountas, A. O. Hero III, R. L. Moses, and N. S. Correal. Locating the nodes: Cooperative localization in wireless sensor networks. IEEE Signal Processing Magazine. July 2005, pp S. W. Perry, L. Guan. Adaptive Image Processing: A Computational Intelligence Perspective. s.l. : CRC Press, G. X. Ritter, J. N. Wilson. Handbook of Computer Vision Algorithms in Image Algebra, S. M. Smith, J. M. Brady. SUSAN- a new approach to low level image processing. International Journal of Computer Vision 23. May 1997, pp S. Thrun, D. Fox, W. Burgard and F. Dellaert. Robust monte carlo localization for mobile robots. Artificial Intelligence

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ αληαπόθξηζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ππξεληθήο Σερλνινγίαο ηνπ ΔΜΠ ζην αηύρεκα Fukushima

Ζ αληαπόθξηζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ππξεληθήο Σερλνινγίαο ηνπ ΔΜΠ ζην αηύρεκα Fukushima Ζ αληαπόθξηζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ππξεληθήο Σερλνινγίαο ηνπ ΔΜΠ ζην αηύρεκα Fukushima Μ.Ι.Σάββα, Κ.Λ.Καρθόποσλος, Γ.Ι.Καράγγελος, Μ.Ι.Αναγνφζηάκης, Σ.Δ.Σιμόποσλος Εθνικό Μετσόβιο Πολστετνείο Τομέας Πσρηνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61 Εξγαζηεξηαθή άζθεζε ζηελ Ππξεληθή Φπζηθή: 3 Απνξξόθεζε ζσκαηηδίσλ β Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 3/1/01 ΕΙΑΓΩΓΗ Σθνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε ηεο εκβέιεηαο ησλ ζσκαηηδίσλ β, δειαδή ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ εθπέκπνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

«Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο

«Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ «Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 -

Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών. Θέκα: - 1 - Γεκεηξαθόπνπινο Νίθνο (dn10@uop.gr) Γξάθνο Αλδξέαο (da41@uop.gr) Δξγαζία ζην κάζεκα : Ιζηορία ηων Υπολογιζηών Θέκα: - 1 - 1. Εισαγωγή Σα λέα πξνγξάκκαηα ησλ κεγάισλ εηαηξηώλ απαηηνύλ όιν θαη πην ηζρπξνύο,

Διαβάστε περισσότερα

Ψεθηαθή Φσηνγξαθία θαη Επεμεξγαζία Εηθόλαο. Γεώξγηνο Π. Παπιίδεο Γξ. Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο Κύξηνο Δξεπλεηήο Δξεπλεηηθό Κέληξν Αζελά

Ψεθηαθή Φσηνγξαθία θαη Επεμεξγαζία Εηθόλαο. Γεώξγηνο Π. Παπιίδεο Γξ. Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο Κύξηνο Δξεπλεηήο Δξεπλεηηθό Κέληξν Αζελά Ψεθηαθή Φσηνγξαθία θαη Επεμεξγαζία Εηθόλαο Γεώξγηνο Π. Παπιίδεο Γξ. Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο Κύξηνο Δξεπλεηήο Δξεπλεηηθό Κέληξν Αζελά πεξίγξακκα ηεο ζεηξάο δηαιέμεσλ.- Ψεθηαθή θσηνγξαθία Δηζαγσγή ζηελ ςεθηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON.

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON. CHILD DEVELOPMENT,NOVEMBER/DECEMBER 2007, VOLUME 78, NUMBER 6, PAGES 1723-1743 IS 27 A BIG NUMBER? CORRELATIONAL AND CAUSAL CONNECTIONS AMONG NUMERICAL CATEGORIZATION, NUMBER LINE ESTIMATION, AND NUMERICAL

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν.ΒΛΑΔΡΟ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΌΣΗΣΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ θαηξηθή Σκεκαηηθή ηνηρωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΛΔΓΥΟ ΘΔΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΛΟΖΓΖΖ (GPS) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΡΑΓΔΛΖ ΗΧΑΝΝΖ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΚΑΡΑΜΟΥΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ 1. 10077, 10793 Β 2. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα νκαιά. Έλα αθίλεην πεξηπνιηθό, κόιηο πεξλά ην απηνθίλεην από κπξνζηά ηνπ, αξρίδεη λα ην θαηαδηώθεη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. Α)

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. ρήκαηα. Κεθάιαην 7ν ΔΛΑΣΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ ΤΠΔΡΣΑΣΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ 7-1

Πεξηερόκελα. ρήκαηα. Κεθάιαην 7ν ΔΛΑΣΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ ΤΠΔΡΣΑΣΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ 7-1 Πεξηερόκελα 7. ΔΛΑΣΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ ΤΠΔΡΣΑΣΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ... 7-7.. ΔΞΗΧΖ ΔΛΑΣΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ... 7-7... Δηζαγσγή... 7-7... Δμίζσζε Διαζηηθήο Γξακκήο... 7-5 o Ακθηέξηζηε Γνθόο Οκνηόκνξθα Καηαλεκεκέλν Φνξηίν... 7-6 o Πξόβνινο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα