ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ"

Transcript

1 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011

2 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή, όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζην Βηβιίν Γηαδξνκήο (Road Book), πνπ ζα δνζεί ζηα πιεξώκαηα όπσο πξνβιέπεη ν Δηδηθόο Καλνληζκόο ηνπ Αγώλα. 1.2 ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα. 1.3 ΑΡΥΟΝΣΔ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ Όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα. 1.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΝΑ Όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα 1.5 O αγώλαο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γηεζλνύο Αζιεηηθνύ Κώδηθα (ΓAK) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ, ηνπ Δζληθνύ Αζιεηηθνύ Καλνληζκνύ (EAK), ηεο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ ηεο ΔΠΑ/EΘEA θαζώο θαη ησλ εγθπθιίσλ ηεο, ηνπ παξόληνο Γεληθνύ Καλνληζκνύ θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ θαη ηνπ Δηδηθνύ Καλνληζκνύ ηνπ αγώλα. H ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Γηνξγαλώηξηα Λέζρε, ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή θαζώο θαη νη Οδεγνί ηεο παηδηάο δελ θέξνπλ θακία επζύλε έλαληη ηξίησλ γηα ηπρόλ αηύρεκα πνπ κπνξεί λα ζπκβεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα. Ζ αζηηθή επζύλε βαξύλεη ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία κε ηελ νπνία έρεη ζπλαθζεί ζπκβόιαην θάιπςεο θηλδύλσλ απ απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο. ΑΡΘΡΟ 2 ΟΡΗΜΟΗ 2.1 Ο Αγώλαο Αληνρήο είλαη αγσληζηηθή εθδήισζε πνπ δηνξγαλώλεηαη κέζα ζηα όξηα ηεο Διιάδαο, κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ (ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΧΝΧΝ) ηεο ΟΜΑΔ (ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΜΖΥΑΝΟΚΗΝΖΣΟΤ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΔΛΛΑΓΟ). Γελ είλαη αγώλαο Enduro ή Trial θαη νύηε κπνξεί λα ηνπο αληηθαηαζηήζεη. Δίλαη αγώλαο αληνρήο θαη πξνζαλαηνιηζκνύ. ε θάζε όρεκα επηβάιιεηαη λα επηβαίλεη ηνπιάρηζηνλ δηκειέο πιήξσκα (νδεγόο θαη ζπλνδεγόο - πινεγόο). Ο αγώλαο πεξηιακβάλεη Απιέο Γηαδξνκέο, Δηδηθέο Γηαδξνκέο θαη Δηδηθέο Γνθηκαζίεο. ε θάζε ζθέινο ηνπ αγώλα πξέπεη λα δηεμάγνληαη από 1 έσο θαη 6 Δηδηθέο Γηαδξνκέο ή/θαη Γνθηκαζίεο. Ζ δηάξθεηα, ηα θέιε θαη νη Γηαδξνκέο θάζε αγώλα εγθξίλνληαη από ηελ ΔΠΑ/ΔΘΔΑ. 2.2 Οη Δηδηθέο Γνθηκαζίεο (ΔΓθ) είλαη οροθεηημένες δύζκολες δηαδξνκέο εθηόο δξόκνπ ζε θπζηθό πεξηβάιινλ πνπ δελ είλαη απαηηείηαη θαη δελ επηηξέπεηαη ε εθ ησλ πξνηέξσλ αλζξώπηλε παξέκβαζε. Οη ΔΓθ δηαλύνληαη ππνρξεσηηθά κε ηε θνξά πνπ νξίδεη ν νξγαλσηήο από ην ΔΥ Αθεηεξίαο κέρξη ην ΔΥ Σεξκαηηζκνύ απηήο. Ο πξαγκαηηθόο ρξόλνο παξακνλήο θάζε νρήκαηνο κεηαμύ ηνπ EX Αθεηεξίαο θαη ηνπ EX Σεξκαηηζκνύ θάζε EΓθ ηζνδπλακεί κε ην ρξόλν εθηέιεζεο ηεο ΔΓθ πνπ ζα ρξεσζεί ην θάζε όρεκα σο επίδνζή ηνπ. 2.3 Οη Δηδηθέο Γηαδξνκέο (ΔΓξ) δηεμάγνληαη ζε ρσκαηόδξνκνπο θαθήο βαηόηεηαο ή εληειώο εθηόο δξόκνπ. Δίλαη άγλσζηεο ζηνπο αγσληδόκελνπο δηαδξνκέο πνπ δηαλύνληαη κε ηε βνήζεηα Βηβιίνπ Γηαδξνκήο (Road Book), ππνρξεσηηθά κε ηε θνξά πνπ νξίδεη ν νξγαλσηήο από ην ΔΥ Αθεηεξίαο κέρξη ην ΔΥ Σεξκαηηζκνύ απηήο. Οη ΔΓξ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηκήκαηα αζθάιηνπ κε κέγηζην επηηξεπηό πνζνζηό ην 20% ησλ ζπλνιηθώλ ρηιηνκέηξσλ ησλ εηδηθώλ δηαδξνκώλ. 2.4 Οη Απιέο Γηαδξνκέο (ΑΓ) είλαη εύθνια θαη βαηά ηκήκαηα πνπ ζπλδένπλ ηελ Δθθίλεζε, ηνλ Σεξκαηηζκό θαη ηηο Δηδηθέο Γηαδξνκέο Γνθηκαζίεο κεηαμύ ηνπο. Οη ΑΓ είλαη γλσζηέο ή άγλσζηεο ζηνπο αγσληδόκελνπο δηαδξνκέο πνπ δηαλύνληαη κε ηε βνήζεηα Βηβιίνπ Γηαδξνκήο (Road Book), ππνρξεσηηθά κε ηε θνξά πνπ νξίδεη ν νξγαλσηήο από ην ΔΥ Αθεηεξίαο κέρξη ην ΔΥ Σεξκαηηζκνύ απηήο, εληόο Ηδαληθνύ Υξόλνπ θαη ζπγθεθξηκέλε Μέζε Ωξηαία Σαρύηεηα (ΜΩΣ) πνπ νξίδεη ν Οξγαλσηήο. Ο Ηδαληθόο Υξόλνο θαζώο θαη ε ΜΩΣ ζηηο Απιέο Γηαδξνκέο ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο πνπ λα επηηξέπεη ζε όινπο ηνπο αγσληδόκελνπο λα νινθιεξώζνπλ ηε δηαδξνκή κε άλεζε ρσξίο λα ππεξβαίλνπλ ηα όξηα αζθαινύο νδήγεζεο. 2.5 Ζ Βαζκνινγία ησλ νρεκάησλ πξνθύπηεη κε βάζε ην ρξόλν πνπ ρξεηάζηεθαλ γηα λα δηαλύζνπλ ηα ηκήκαηα ηνπ αγώλα. ε απηόλ πξνζηίζεληαη νη όπνηεο άιιεο πνηλέο δέρζεθε ην όρεκα. Σν όρεκα κε ηνλ κηθξόηεξν ρξόλν ζα είλαη ν ληθεηήο ηνπ αγώλα. 2.6 Σα νρήκαηα πξέπεη λα δηαλύζνπλ ηε ζπλνιηθή δηαδξνκή ρσξίο ηε ρξήζε νπνηνπδήπνηε εμσηεξηθνύ παξάγνληα θαη κε κνλαδηθή βνήζεηα ηε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ κεηαθέξνπλ καδί ηνπο. 2

3 3 2.7 Ο νξγαλσηήο κπνξεί λα νξίδεη δηαθνξεηηθή δηαδξνκή ή/θαη εηδηθέο δνθηκαζίεο, αλάινγα ησλ ηθαλνηήησλ ησλ νρεκάησλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο. ε ηέηνηα πεξίπησζε, πξέπεη λα ζρεδηάζεη δηαθνξεηηθό δξνκνβηβιίν γηα θάζε δηαδξνκή ή/θαη θαηεγνξία νρήκαηνο. 2.8 Ζ δηαδξνκή κπνξεί λα ρσξίδεηαη ζε «ζθέιε» πνπ ζα απνηεινύληαη από µηα ή πεξηζζόηεξεο ρξνλνκεηξεκέλεο ρσκάηηλεο δηαδξνκέο πνπ κπνξνύλ λα ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο µε απιέο δηαδξνκέο 2.9 ε κηθξνύο αγώλεο (<120 ριµ), ππάξρεη δπλαηόηεηα όιε ε δηαδξνκή λα είλαη ρξνλνκεηξεκέλε, µε µηα εληαία Μ.Ω.Σ.. αθόκα θαη αλ ππάξρνπλ μερσξηζηά ηκήκαηα δηαδξνκήο, κε ηνπο πεξηνξηζκνύο ηνπ άξζξνπ Ζ επηινγή ησλ δηαδξνκώλ πξέπεη λα επηηξέπεη ζηε πιεηνλόηεηα ησλ πιεξσκάησλ πνπ βξίζθνληαη εληόο αγώλνο λα πξαγκαηνπνηνύλ ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο δηαδξνκήο κε ην θσο ηεο εκέξαο, εθηόο αλ ν αγώλαο ή ε Γηαδξνκή έρεη ραξαθηεξηζηεί λπθηεξηλή θαη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα κελ επηηξέπεη ζηα νρήκαηα λα αλαπηύμνπλ ζπλνιηθή ΜΩΣ. πέξαλ ησλ 50 ρηιηνκέηξσλ. Οη νξγαλσηέο παξνηξύλνληαη λα ζρεδηάδνπλ δηαδξνκέο ηέηνηνπ επηπέδνπ δπζθνιίαο πνπ ε κέγηζηε δπλαηή Μ.Ω.Σ. λα κελ μεπεξλά ηα 35 ρηιηόκεηξα. Αλ αλαγθαζηηθά πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θάπνηα κεγάιε δηαδξνκή πνπ πηζαλόλ, ηθαλόο αγσληδόκελνο κπνξεί λα πεξάζεη ηα 50 ρηιηόκεηξα Μ.Ω.Σ. ζπλνιηθά, ζα πξέπεη ε δηαδξνκή απηή λα γίλεη απιή, ή λα ηνπνζεηήζεη ΔΓ πνπ ζα ειέγρνπλ όηη ηα πιεξώκαηα δελ ζα ππεξβνύλ ην όξην απηό Μεηά από δηάξθεηα νδήγεζεο κέρξη 12 σξώλ είλαη ππνρξεσηηθή κηα αλάπαπζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 8 σξώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο. Με έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ κπνξνύλ λα δηνξγαλσζνύλ αγώλεο κε κεγαιύηεξε δηάξθεηα νδήγεζεο θαη δηαθνξεηηθνύο ρξόλνπο αλάπαπζεο Όιεο νη Δηδηθέο Γνθηκαζίεο θαη Γηαδξνκέο γηα ηα απηνθίλεηα ρσξίο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο, ζα γίλνληαη κε θαζνξηζκέλε κέζε σξηαία ηαρύηεηα, ε νπνία κπνξεί λα είλαη θαη εληαία γηα όια ηα επί κέξνπο ηκήκαηα ησλ εηδηθώλ Γηα όιεο ηηο δηαδξνκέο πνπ δηεμάγνληαη ζε αλνηθηνύο ζηε θπθινθνξία δξόκνπο, ε κέγηζηε ηαρύηεηα γηα ην ρώκα ζα πξέπεη λα νξίδεηαη γηα θάζε θαηεγνξία ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό, ελώ γηα ηελ άζθαιην ηζρύνπλ απζηεξά ηα θαηά ηόπνπο όξηα ηνπ ΚΟΚ. ε ζπγθεθξηκέλα επηθίλδπλα, θαηνηθεκέλα ή πνιπζύρλαζηα ζεκεία, πξέπεη λα ππάξρνπλ κηθξόηεξεο κέγηζηεο επηηξεπηέο ηαρύηεηεο. Γηα θάζε παξαβίαζε ησλ νξίσλ απηώλ ζα ρξεώλνληαη πνηλέο Γηα ηνλ έιεγρν θαη εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, ζε όινπο ηνπο αγώλεο Αληνρήο είλαη ππνρξεσηηθό ηα απηνθίλεηα λα εθνδηάδνληαη κε πηζηνπνηεκέλεο πζθεπέο Καηαγξαθήο, κέζσ Γνξπθνξηθνύ πζηήκαηνο Δληνπηζκνύ (GPS), όπσο αλαιύνληαη ζηε ζρεηηθή Δγθύθιην ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ Γελ επηηξέπεηαη θακία ηξνπνπνίεζε ζηα άξζξα 2, 3 θαη 21. ΑΡΘΡΟ 3 ΟΡΟΛΟΓΗΑ Δλεκέξσζε : Ζ ελεκέξσζε πξέπεη λα γίλεηαη από ηνλ Αιπηάξρε ηνπ αγώλα ή ηνλ βνεζό ηνπ, ε δε παξνπζία ησλ αγσληδνκέλσλ είλαη ππνρξεσηηθή. Σν θείκελν ηεο ελεκέξσζεο πνπ αθνξά ηελ αζθάιεηα πξέπεη λα δνζεί γξαπηά θαη ελππόγξαθα θαη λα αλαξηεζεί ζηνλ επίζεκν πίλαθα αλαθνηλώζεσλ. Γξνκνβηβιίν Βηβιίν Γηαδξνκήο (Road Book): Βηβιίν ηεο δηαδξνκήο όπνπ πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξώο ε δηαδξνκή ηνπ αγώλα κε ζρήκαηα ή θαη ράξηεο. Γειηίν Σερληθήο Σαπηόηεηαο (ΓΣΣ): Έγγξαθν ρνξεγνύκελν από ηελ Αζιεηηθή Αξρή ηεο ρώξαο ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη ην νπνίν εγθξίλεηαη από ηνλ επηηεηξακκέλν ηερληθό έθνξν ηεο ΔΘΔΑ ή από ηνλ ππεύζπλν ηερληθό έθνξν ηεο ζπλάληεζεο θαη ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαγλώξηζε ηνπ παξνπζηαδόκελνπ νρήκαηνο. Σν δειηίν πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη ζηνπο ηερληθνύο εθόξνπο ακέζσο κόιηο απηό δεηεζεί. Αξρεγόο Οκάδαο (Team Manager) : Ο νξηζκέλνο θαη απνδεθηόο εθπξόζσπνο κηαο νκάδαο, ε νπνία δηαζέηεη άδεηα δηαγσληδνκέλνπ, θαη ε νπνία ζπκκεηέρεη κε ηνπιάρηζηνλ δύν νρήκαηα. θέινο (Κ): Κάζε ηκήκα ηεο δηαδξνκήο πνπ ρσξίδεηαη από πεξίνδν αλάπαπζεο. Μεηαμύ ηνπ ηέινπο ηεο ηειεπηαίαο δηαδξνκήο ηνπ ζθέινπο θαη ηεο εηζόδνπ ζε θαηαπιηζκό (Bivouac), θαζώο θαη κεηαμύ ηεο εθθίλεζεο από ηνλ θαηαπιηζκό θαη ηεο αθεηεξίαο ηεο 1 εο δηαδξνκήο ηνπ επόκελνπ ζθέινπο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηαζκνί ειέγρνπ ρξόλνπ. Σκήκα Γηαδξνκήο (ΣΓ): Σκήκα ηεο δηαδξνκήο ελόο ζθέινπο δηαλπόκελν ζε ηδαληθό ρξόλν κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ ζηαζκώλ ειέγρνπ ρξόλνπ (ΔΥ). Εώλε Πινήγεζεο (ΕΠ): Εώλε ηεο νπνίαο ε δηαδξνκή δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί αθξηβώο, πνπ ζα δηαλπζεί κε ή ρσξίο (πιήξεο ή κεξηθό) δξνκνβηβιίν θαη κε ή ρσξίο ράξηε. ηαζκνί ειέγρνπ δηέιεπζεο, ηνπνζεηεκέλνη κε αθξίβεηα ζηε δηαδξνκή, πνπ ζα αλαγλσξίδνληαη εύθνια κε ηε ρξήζε εηδηθώλ πηλαθίδσλ ή εηδηθώλ εξγαιείσλ, ζα εκθαλίδνληαη κε ηξόπν γεσγξαθηθό (πιάηνο - κήθνο), ραξηνγξαθηθό (ζπληεηαγκέλεο) ή παξαζηαηηθό (ρηιηόκεηξα θαη ζρεδηαγξάκκαηα), ζην δξνκνβηβιίν θαη / ή ζηνλ ράξηε. Πξαγκαηηθόο Υξόλνο: Ο πξαγκαηηθόο ρξόλνο πνπ ρξεηάζηεθε έλα πιήξσκα γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα δηαδξνκή. Ηδαληθόο Υξόλνο: πγθεθξηκέλνο ρξόλνο κέζα ζηνλ νπνίν πξέπεη νη αγσληδόκελνη λα θαιύςνπλ ην θάζε θέινο ή Σκήκα Γηαδξνκήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. Νεθξόο Υξόλνο: Ο ρξόλνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ηα πιεξώκαηα δηαθόπηνπλ ηνλ αγώλα κε εληνιή ηνπ αιπηάξρε ηνπ αγώλα. Μέγηζηνο Δπηηξεπηόο Υξόλνο Καζπζηέξεζεο: Υξόλνο κεγαιύηεξνο από ηνλ ηδαληθό πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα θάζε θέινο ή Σκήκα Γηαδξνκήο ηνπ αγώλα. ε θάζε πιήξσκα πνπ ζα ππεξβεί απηόλ ηνλ

4 ρξόλν ζα επηβιεζεί πνηλή πνπ κπνξεί λα αξρίδεη από ηελ «θαζνξηζκέλε πνηλή» θαη λα θηάλεη κέρξη ηνλ απνθιεηζκό. Σε ζηηγκή πνπ μεπεξληέηαη ν κέγηζηνο επηηξεπηόο ρξόλνο θαζπζηέξεζεο ν ζηαζκόο ζεσξείηαη θιεηζηόο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αγσληδόκελν. Μέγηζηνο Δπηηξεπηόο Υξόλνο Γνθηκαζίαο: Ο κέγηζηνο ρξόλνο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ θάζε όρεκα γηα ηελ νινθιήξσζε θάζε Δηδηθήο Γνθηκαζίαο ηνπ αγώλα. Γειηίν Πιεξνθνξηώλ : Δπίζεκν δειηίν πιεξνθνξηώλ πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ Δηδηθνύ Καλνληζκνύ ηνπ αγώλα θαη πνπ ρξεζηκεύεη γηα λα ηνλ ηξνπνπνηήζεη, ζπκπιεξώζεη ή απνζαθελίζεη. Απηά ηα δειηία είλαη ρξνλνινγεκέλα, αξηζκεκέλα θαη ππνγεγξακκέλα, από ηνλ νξγαλσηή. Σα πιεξώκαηα πξέπεη λα πηζηνπνηνύλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο όηη έιαβαλ γλώζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Κάζε δειηίν πιεξνθνξηώλ πξέπεη λα είλαη γξαπηό θαη λα αλαξηάηαη ζηνλ επίζεκν πίλαθα αλαθνηλώζεσλ. Πιεξνθνξηαθό εκείσκα : Πιεξνθνξία πνπ δίλεηαη από ηνπο νξγαλσηέο ή ην αξρεγείν ηνπ αγώλα ζηνπο αγσληδόκελνπο, πνπ πξέπεη λα πηζηνπνηήζνπλ ηελ αλάγλσζή ηνπ ελππόγξαθα. Βηβιηάξην Υξνλνκέηξεζεο - (Καξλέ) : Βηβιηάξην ή θάξηα ρξνλνκέηξεζεο πνπ ρξεζηκεύεη γηα ηελ αλαγξαθή ησλ πξαγκαηηθώλ ρξόλσλ θαη ηελ, θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά, ζθξάγηζε ησλ δηαθόξσλ ηαζκώλ Διέγρνπ (ΔΓ) πνπ πξνβιέπνληαη ζηε δηαδξνκή. Αλαζπγθξόηεζε: Πξνγξακκαηηζκέλε από ηνπο νξγαλσηέο παύζε ηνπ αγώλα αθ ελόο γηα λα ηεξεζεί ην ζεσξεηηθό σξάξην ηνπ αγώλα θαη αθ εηέξνπ γηα ηελ αλαζύληαμε ησλ πιεξσκάησλ πνπ ζπλερίδνπλ ηνλ αγώλα. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα απηήο ηεο παύζεο κπνξεί λα δηαθέξεη από πιήξσκα ζε πιήξσκα. Bivouac: Σκήκα κεηαμύ ησλ ζηαζκώλ ειέγρνπ ρξόλνπ ηνπ ηεξκαηηζκνύ ελόο ζθέινπο θαη ηεο εθθίλεζεο ηνπ επνκέλνπ, ζην νπνίν νξγαλώλεηαη αλαζπγθξόηεζε θαη εκθαλίδεηαη ζην Γξνκνβηβιίν. Ζ δώλε ηνπ bivouac ζα νξίδεηαη από έλαλ ππνζεηηθό θύθιν πεξίπνπ 500 κέηξσλ ζην θέληξν ηνπ νπνίνπ ζα είλαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ νξγαλσηή θαη ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ: επίζεκνο πίλαθαο αλαθνηλώζεσλ έλα θνπηί γηα ηα βηβιηάξηα ρξνλνκέηξεζεο ην νπνίν ζα είλαη δηαζέζηκν κεηά ην θιείζηκν ηνπ ΔΥ ηεξκαηηζκνύ ηνπ ζθέινπο. Σα ΔΥ εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνύ κπνξνύλ λα είλαη θνηλά αιιά δελ κπνξνύλ λα απέρνπλ πεξηζζόηεξν από 500 κέηξα από ην θέληξν ηνπ Bivouac, ζηνλ ηεξκαηηζκό ελόο ζθέινπο θαη 10 ρικ. από ην ζεκείν εθθίλεζεο ηεο επόκελεο κέξαο. Σν ζέξβηο ζε θιεηζηή θαη/ή ηδησηηθή πεξηνρή απαγνξεύεηαη. Πνηλέο γηα ηα Bivouac: Πξώηε παξάβαζε : Πξόζηηκν ην 50% ηεο ζπκκεηνρήο. Γεύηεξε παξάβαζε : Ζ Καζνξηζκέλε πνηλή. Σξίηε παξάβαζε : Απνθιεηζκόο. Οη νξγαλσηέο κπνξνύλ λα νξίζνπλ Bivouac µε ειεγρόκελα ζέξβηο γηα ηα νπνία ε δηαδηθαζία πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό. Υώξνο Δπηηεξνύκελεο ηάζκεπζεο (Parc Ferme) : Υώξνο ζηνλ νπνίν απαγνξεύνληαη βνήζεηα, επηζθεπέο, αλεθνδηαζκόο ή άιιεο επεκβάζεηο ζηα νρήκαηα εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ παξόληα Καλνληζκό. Δπίδεημε Πηλαθίδσλ Υξόλσλ: Ζ επίδεημε πηλαθίδσλ ρξόλσλ θαη πιεξνθνξηώλ δελ ζεσξείηαη ζέξβηο ή εμσηεξηθή βνήζεηα. Καζνξηζκέλε Πνηλή (ΚΠ): Ζ θαζνξηζκέλε πνηλή έρεη θαζηεξσζεί γηα λα αληηθαηαζηήζεη νξηζκέλεο πνηλέο πνπ νδεγνύλ ζηνλ απνθιεηζκό ή ζηε ζέζε εθηόο αγώλνο γηα ηε κε εθαξκνγή νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνύ ζηνπο Αγώλεο Αληνρήο. Δπηηξέπεη ζηνλ αγσληδόκελν πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί ε πνηλή λα ζπλερίζεη ηνλ αγώλα ζε θαλνληθέο αγσληζηηθέο ζπλζήθεο, αλ θαη ηνπ έρνπλ επηβιεζεί ζνβαξέο πνηλέο. Ζ θαζνξηζκέλε πνηλή εθθξάδεηαη ζε ρξόλν ν νπνίνο πξνζηίζεηαη, ζηηο πνηλέο πνπ κπνξεί λα έρεη ήδε ζπγθεληξώζεη ν αγσληδόκελνο, ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Γεληθό ή Δηδηθό Καλνληζκό. Ζ θαζνξηζκέλε πνηλή νξίδεηαη από ηνπο νξγαλσηέο θαη κπνξεί λα δηαθέξεη γηα θάζε δηαδξνκή, ηκήκα δηαδξνκήο ή ζηαζκό ειέγρνπ δηέιεπζεο θαη ε νπνία ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηε κνξθή θαη δπζθνιία θάζε ελόο από απηά. Ζ θαζνξηζκέλε πνηλή πξνζηίζεηαη ζην κέγηζην επηηξεπηό ρξόλν θαζπζηέξεζεο θάζε δηαδξνκήο πνπ δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ν αγσληδόκελνο ή πνπ έρεη ππεξβεί ην κέγηζην ρξόλν θαζπζηέξεζεο. Απνθιεηζκόο: Ζ πνηλή ηνπ απνθιεηζκνύ από ηνλ αγώλα επηβάιιεηαη, κεηά από απόθαζε ησλ Αγσλνδηθώλ, γηα ζνβαξή παξάβαζε ησλ θαλνληζκώλ. Ζ πνηλή απηή κπνξεί λα πξνβιέπεηαη από ηνλ Καλνληζκό γηα ζπγθεθξηκέλε παξάβαζε ή λα επηβιεζεί από ηνπο Αγσλνδίθεο κέζα ζηνλ θύθιν ησλ εμνπζηώλ ηνπο. ΑΡΘΡΟ 4 ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ Έλαο Αγώλαο Αληνρήο δηέπεηαη από ηνπο πην θάησ θαλνληζκνύο: Σνλ Δζληθό Αγσληζηηθό Καλνληζκό (ΔΑΚ) Σηο εγθπθιίνπο ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ Σνλ παξόληα Γεληθό Καλνληζκό θαη ηα Παξαξηήκαηά ηνπ Σνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ αγώλα 4.1 Ο Αιπηάξρεο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλνληζκώλ ζε νιόθιεξε ηε δηάξθεηά ηνπ αγώλα. 4

5 4.2 Κάζε ηξνπνπνίεζε ή πξόζζεηε πιεξνθόξεζε ζα αλαθνηλώλεηαη κε ρξνλνινγεκέλα, αξηζκεκέλα θαη ππνγεγξακκέλα δειηία πιεξνθνξηώλ πνπ ζα απνηεινύλ αλαπόζπαζηα κέξε ηνπ Δηδηθνύ Καλνληζκνύ θαη ζα αλαξηώληαη ζηνλ επίζεκν πίλαθα αλαθνηλώζεσλ. Δπίζεο ζα γλσζηνπνηνύληαη απ επζείαο ζηα πιεξώκαηα κε ελππόγξαθε γλώζε. 4.3 Δπηπιήμεηο, πξόζηηκα ή πνηλέο, ζα επηβάιινληαη γηα παξαβάζεηο πνπ δελ άπηνληαη άκεζα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα θαη ζπλεπώο δελ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ (π.ρ. θαζπζηέξεζε παξνπζίαζεο ζηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο θιπ). ΑΡΘΡΟ 5 ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ 5.1 Οη Αγώλεο Αληνρήο δέρνληαη ζπκκεηνρέο απηνθηλήησλ 4Υ4 εθηόο δξόκνπ κε επίζεκε άδεηα θπθινθνξίαο ή Αγσληζηηθέο Πηλαθίδεο θαη αζθάιηζε. Απηά ηα απηνθίλεηα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηνλ Σερληθό Καλνληζκό Αγώλσλ Αληνρήο, λα πιεξνύλ ηνπο θαλνληζκνύο αζθάιεηαο πνπ πξνβιέπεη ε Γηεζλήο ύκβαζε Οδηθήο Κπθινθνξίαο, θαζώο θαη ηνπο θάησζη θαλνληζκνύο: 5.2 Γεληθά Να δηαζέηνπλ έλα θνπηί πξώησλ βνεζεηώλ, όπσο νξίδεη ν ΚΟΚ Να έρνπλ κία ππμίδα, αλ νξίδεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ αγώλα Δάλ έρνπλ εξγάηε, ηνπιάρηζηνλ κία θνπβέξηα ή έλα παηάθη ή άιιν εηδηθό πξνζηαηεπηηθό κέζνλ γηα ην ζπξκαηόζρνηλν ηνπ εξγάηε Να έρνπλ έλαλ ηκάληα κήθνπο δύν κέηξσλ γηα λα ζπλδένπλ ην ζπξκαηόζρνηλν ηνπ εξγάηε ζε θνξκνύο δέληξσλ θαη έλαλ ηκάληα κήθνπο 5 ή πεξηζζνηέξσλ κέηξσλ, ειάρηζηεο αληνρήο 3 ηόλσλ, γηα έιμε. Γηα ην θάζε ηκάληα ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη ηα αληίζηνηρα λαπηηθά θιεηδηά Κξάλνο εγθεθξηκέλνπ ηύπνπ θαη γηα ηα δύν κέιε ηνπ πιεξώκαηνο. 5.3 ΔΛΑΣΗΚΑ Σα ειαζηηθά πξέπεη λα είλαη εξγνζηαζηαθά γηα ρξήζε δξόκνπ. Δπηηξέπνληαη νη αιιαγέο ραξαθηεξηζηηθώλ ζηα ειαζηηθά. Γελ επηηξέπεηαη ρξήζε ειαζηηθώλ κε ράξαμε ηύπνπ «V», θαζώο θαη ε ρξήζε νπνηνπδήπνηε ειαζηηθνύ κε ηε ζήκαλζε «γηα αγξνηηθή ρξήζε». 5.4 ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ύπαξμε ελόο ηνπιάρηζηνλ θηλεηνύ ηειεθώλνπ ζε θάζε όρεκα. Πξνηείλεηαη λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δύν, δηαθνξεηηθώλ δηθηύσλ, θηλεηά ηειέθσλα αλά όρεκα Δπηηξέπεηαη ε ύπαξμε θαη ρξήζε CB VHF PMR LPD, ζηαζεξώλ ή θνξεηώλ. 5.5 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ Σα απηνθίλεηα εληάζζνληαη ζε Καηεγνξίεο όπσο απηέο νξίδνληαη ζηνλ Σερληθό Καλνληζκό. ηε θαηεγνξία Ε3-Entry κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο κόλν πιεξώκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ γηα πξώηε θνξά, ζε αγώλεο Αληνρήο, ην Γηα λα κεηξήζεη κηα θαηεγνξία ζα πξέπεη λα ηζρύνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ηεο «Πξνθήξπμεο Αγώλσλ Απηνθηλήησλ» ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ (άξζξν 5). ΑΡΘΡΟ 6 ΠΛΖΡΧΜΑΣΑ 6.1 Γηα ηελ αθξηβή απόδνζε ηνπ θεηκέλνπ ζεσξνύληαη απαξαίηεηεο νη εμήο δηεπθξηλίζεηο: α. «αγσληδόκελνο» (ή ζπκκεηέρσλ): Υξεζηκνπνηείηαη γηα ην θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν πνπ δήισζε ζπκκεηνρή ζηνλ ζπγθεθξηκέλν αγώλα. β. «Πιήξσκα»: Όξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ επηβαίλνπλ ζην απηνθίλεην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα θαη πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ νδεγό θαη ηνλ ζπλνδεγό - πινεγό. 6.2 Γίλεηαη δεθηό θάζε πιήξσκα πνπ δειώλεηαη από έλα ζπκκεηέρνληα, θάηνρν άδεηαο δηαγσληδνκέλνπ ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ. Γηα ηα πιεξώκαηα ησλ θαηεγνξηώλ Ε1-Sporting & R-Rally απαηηείηαη αγσληζηηθή άδεηα ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ. Γηα ηα πιεξώκαηα ησλ ππνινίπσλ θαηεγνξηώλ απαηηείηαη αγσληζηηθή εηήζηα ή κηαο αγσληζηηθήο ζπλάληεζεο άδεηα παηδηάο πνπ εθδίδεηαη από ηελ ΔΠΑ/ΔΘΔΑ. 6.3 Ζ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα, κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ λα αξλεζεί ηελ εγγξαθή νπνηνπδήπνηε δηαγσληδνκέλνπ/ζπκκεηέρνληα γλσξίδνληάο ηνπ ηνπο ιόγνπο ηεο άξλεζεο ηεο (Άξζξν 74 ΔΑΚ). Ζ απόξξηςή ηεο πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ ελδηαθεξόκελν ην αξγόηεξν 2 εκέξεο κέρξη ηελ πξώηε εξγάζηκε εκέξα κεηά ην θιείζηκν ησλ εγγξαθώλ. 6.4 Σν πιήξσκα κπνξεί λα απνηειείηαη από 1 νδεγό, θαη 1, γηα ηηο θαηεγνξίεο Ε1 & R ή έσο 2 γηα ηηο θαηεγνξίεο Ε2 & Ε3, ζπλνδεγνύο. Σα µέιε ηνπ πιεξώκαηνο ησλ απηνθηλήησλ νλνκάδνληαη σο νδεγόο θαη ζπλνδεγόο(νί). 6.5 ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν ζπκκεηέρσλ είλαη λνκηθό πξόζσπν ή ζε θάζε πεξίπησζε πνπ δελ απνηειεί κέινο ηνπ πιεξώκαηνο, ν νδεγόο πνπ αλαθέξεηαη νλνκαζηηθά ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο θαζίζηαηαη ππεύζπλνο γηα όιεο ηηο ππνρξεώζεηο θαη δεζκεύζεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ ζπκκεηέρνληα ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. 6.6 Όιν ην πιήξσκα πξέπεη λα επηβαίλεη ζην όρεκα ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ πξνβιέπεη ν παξώλ Καλνληζκόο. Ζ εγθαηάιεηςε ελόο κέινπο ηνπ πιεξώκαηνο ή ε επηβίβαζε ελόο ηξίηνπ πξνζώπνπ (εθηόο από ηελ πεξίπησζε κεηαθνξάο ηξαπκαηία) ζα έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκό από ηνλ αγώλα. 5

6 6 6.7 Κάζε ιαλζαζκέλε ή δόιηα ελέξγεηα από ηνλ ζπκκεηέρνληα ή ηα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο ζα θξίλεηαη από ηνλ Αιπηάξρε θαη ηνπο Αγσλνδίθεο πνπ ζα επηβάινπλ πνηλή πνπ κπνξεί λα θζάζεη κέρξη θαη ηνλ απνθιεηζκό από ηνλ αγώλα γηα ην ζπγθεθξηκέλν πιήξσκα. Μπνξνύλ επίζεο λα δεηήζνπλ από ηελ Δζληθή Αζιεηηθή Αξρή λα επηβάιεη επηπιένλ πνηλή. ΑΡΘΡΟ 7 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΤΠΟΤ ΚΑΗ ΥΔΔΧΝ ΜΔ ΣΑ ΠΛΖΡΧΜΑΣΑ Ο ππεύζπλνο ζρέζεσλ πξέπεη λα θέξεη θάπνην δηαθξηηηθό (ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό) ώζηε λα αλαγλσξίδεηαη εύθνια θαη πξέπεη λα είλαη παξώλ: ηνλ δηνηθεηηθό έιεγρν θαη ηερληθό έιεγρν εμαθξίβσζεο ηελ εθθίλεζε θαη ζηνλ ηεξκαηηζκό θάζε ζθέινπο. ηηο αλαζπγθξνηήζεηο. Σα θαζήθνληά ηνπ είλαη: λα ελεκεξώλεη ηα πιεξώκαηα θαη λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή επαθή καδί ηνπο. λα απαληά κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ γίλνληαη. λα δίλεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ Καλνληζκό θαη ηελ εμέιημε ηνπ αγώλα. ΑΡΘΡΟ 8 ΔΓΓΡΑΦΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 8.1 Όπνηνο επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ αγώλα πξέπεη λα ζηείιεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ, πιήξσο ζπκπιεξσκέλε, καδί κε ην αληίζηνηρν παξάβνιν ζηε γξακκαηεία ηνπ αγώλα. Ζ δήισζε ζπκκεηνρήο πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηιακβάλεη: Σν πιήξεο όλνκα, ηε δηεύζπλζε, ηνλ αξηζκό άδεηαο αγσληδνκέλνπ θαη ηνλ αξηζκό άδεηαο νδήγεζεο, θάζε κέινπο ηνπ πιεξώκαηνο. Σα πιήξε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νρήκαηνο. 8.2 Με ηελ ππνγξαθή ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο, ηόζν ν ζπκκεηέρσλ όζν θαη ηα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο, αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα απνδέρνληαη ηηο αζιεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπεη ν Δζληθόο Αζιεηηθόο Κώδηθαο, ν παξώλ Γεληθόο Καλνληζκόο θαη ν Δηδηθόο Καλνληζκόο ηνπ αγώλα. Κακία δηόξζσζε ή πξνζζήθε δελ επηηξέπεηαη λα γίλεη ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο εθηόο εάλ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξόληα Καλνληζκό. 8.3 Μέρξη ηνλ δηνηθεηηθό έιεγρν εμαθξίβσζεο ν δηαγσληδόκελνο είλαη ειεύζεξνο λα αληηθαηαζηήζεη ην δεισζέλ απηνθίλεην κε έλα άιιν. 8.4 Ο πίλαθαο ησλ ζπκκεηερόλησλ πξέπεη λα απνζηέιιεηαη ζηελ ΔΠΑ/ΔΘΔΑ ζηνλ ρξόλν πνπ αλαθέξεη ε ζρεηηθή εγθύθιηόο ηεο. 8.5 Ζ δήισζε ζπκκεηνρήο γίλεηαη δεθηή κόλνλ εθόζνλ ζπλνδεύεηαη από ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο, ην νπνίν ζα απμάλεηαη κέρξη θαη 100% όηαλ ν δηαγσληδόκελνο δελ απνδέρεηαη λα ηνπνζεηήζεη ζην όρεκα ηνπ ηελ πξναηξεηηθή δηαθήκηζε ηνπ νξγαλσηή. 8.6 Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζην αθέξαην άηνθα: α. ζηνπο ππνςήθηνπο πνπ δελ έγηλε δεθηή ε ζπκκεηνρή ηνπο, β. ζε πεξίπησζε κε ηέιεζεο ηνπ αγώλα. 8.7 Ο νξγαλσηήο επηζηξέθεη ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο παξαθξαηώληαο έλα 50%, ζην δηαγσληδόκελν πνπ δελ παξνπζηάζζεθε ζηελ εθθίλεζε γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο θαη εθόζνλ ζρεηηθό αίηεκα θζάζεη ζ απηόλ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, κε θαμ ζηνλ ηειεθσληθό αξηζκό ηνπ νξγαλσηή ή κε ζηε ζπξίδα ηνπ νξγαλσηή, πξηλ από ην ηέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ ειέγρνπ. Απηή ε επηζηξνθή πξέπεη λα γίλεη ην αξγόηεξα εληόο κελόο από ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ αγώλα. 8.8 Όινη νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα παξνπζηαζηνύλ κε ηα απηνθίλεηά ηνπο ζην ρώξν θαη ζηηο ώξεο ειέγρνπ εμαθξίβσζεο όπσο νξίδεηαη από ην επίζεκν πξόγξακκα ηνπ αγώλα. Ζ εθπξόζεζκε πξνζέιεπζε ζπλεπάγεηαη ηελ απαγόξεπζε εθθίλεζεο ζηνλ αγώλα εθηόο από ηελ πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο πνπ ζα θξηζεί από ηελ νξγάλσζε. Ο νξγαλσηήο επηηξέπεηαη λα εθαξκόζεη άιιν ζύζηεκα, µε ηελ έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ. Ο δηνηθεηηθόο έιεγρνο ζα αθνξά έιεγρν ησλ εγγξάθσλ: αγσληζηηθέο άδεηεο άδεηεο νδήγεζεο πηζηνπνηεηηθό ηδηνθηεζίαο ηνπ νρήκαηνο δηάθνξεο εμνπζηνδνηήζεηο αζθάιεηα νρήκαηνο Θα γίλεη εμαθξίβσζε: ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ πιεξώκαηνο. ησλ ζηνηρείσλ ηνπ νρήκαηνο βάζεη ησλ επηζήκσλ εγγξάθσλ ηνπ, δειαδή πηλαθίδεο θαη άδεηεο θπθινθνξίαο, έιεγρνο θπξηόηεηαο ησλ νρεκάησλ κε βάζε ησλ αξηζκό πιαηζίνπ θιπ. ηελ πεξίπησζε νρήκαηνο κε ζπκβαηηθνύο αξηζκνύο πνπ είλαη ηδηνθηεζίαο δηαθνξεηηθήο από ηνλ ζπκκεηέρνληα είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζίαζε έγγξαθεο εμνπζηνδόηεζεο ηνπ ηδηνθηήηε γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ νρήκαηνο. 8.9 Μόλνλ ηα πιεξώκαηα ηα νπνία έρνπλ πεξάζεη από ηνλ δηνηθεηηθό έιεγρν κπνξνύλ λα παξνπζηαζηνύλ κε ην όρεκα ηνπο, πνπ ζα θέξεη ηηο πηλαθίδεο θαη ηα λνύκεξα ζπκκεηνρήο, ζηνλ ηερληθό έιεγρν. Καηά ηνλ ηερληθό έιεγρν, νη ηερληθνί έθνξνη, θξνληίδνπλ πξσηαξρηθά λα ειέγμνπλ ηα ζπζηήκαηα κέηξα αζθαιείαο ηνπ

7 7 απηνθηλήηνπ, δειαδή ηελ αξηηόηεηά ηνπ ζε ζέκαηα αζθαιείαο γηα ην ίδην ην πιήξσκα αιιά θαη ηνπο ζπλαγσληζηέο, ώζηε λα είλαη θαηάιιειν λόκηκν ώζηε λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ αγώλα. Καηά ηα ινηπά, ν έιεγρνο ζα είλαη γεληθήο κνξθήο (ηύπνο θαη θαηαζθεπαζηήο νρήκαηνο, νξαηή ζπκθσλία ηνπ νρήκαηνο κε ηελ νκάδα πνπ έρεη δεισζεί, θύξηα όξγαλα, ζπκκόξθσζή ηνπ πξνο ηνλ ΚΟΚ θιπ.). Ζ νξγάλσζε ηερληθνί έθνξνη ΓΔΝ είλαη ππεύζπλνη γηα έιεγρν ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ νρήκαηνο ηελ νπνία έρεη δειώζεη ην πιήξσκα, εηδηθά εάλ ππάξρνπλ κεηαηξνπέο επεκβάζεηο πνπ απαηηνύλ εθηελή ηερληθό έιεγρν. ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο, ή / θαη κεηά από έλζηαζε, ή θαηά ηνλ ηειηθό ηερληθό έιεγρν, ηα νρήκαηα κπνξεί λα ειεγρζνύλ πεξαηηέξσ. Δάλ κεηά ηνλ έιεγρν θάπνην όρεκα βξεζεί λα κελ είλαη ζύκθσλν κε ηνπο ηερληθνύο ή ηνπο θαλνληζκνύο αζθαιείαο, ν Αιπηάξρεο κπνξεί λα πξνηείλεη ζηνπο Αγσλνδίθεο θαη απηνί λα απνθαζίζνπλ: - Να νξίζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεθα κέζα ζην νπνίν λα εηνηκαζηεί ην όρεκα. - Να επηβάιινπλ πνηλή αθήλνληαο ην όρεκα ζηελ θαηάηαμε ηεο δεισζείζαο αξρηθά θαηεγνξίαο. - Να κεηαζέζνπλ ην όρεκα ζηελ θαηάηαμε ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλήθεη θαλνληθά θαη λα επηβάιιεη παξάιιεια πνηλή ρξόλνπ ζηνλ αγσληδόκελν, εάλ ην ζεσξεί απαξαίηεην. - Να αθπξώζνπλ ηνλ αγσληδόκελν γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αγώλα. ε θάζε πεξίπησζε, ν νδεγόο θαη ην πιήξσκα είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλν γηα ηελ επηινγή ηεο θαηεγνξίαο ηνπ νρήκαηόο ηνπο, θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ απνηειεί δηθαηνινγία ε κε γλώζε ησλ θαλνληζκώλ, Γεληθνύ, Δηδηθνύ θαη Σερληθνύ. ε θαλέλα όρεκα δελ ζα επηηξαπεί ε εθθίλεζε αλ δελ είλαη ζύκθσλν κε ηνπο Καλνληζκνύο ηνπ αγώλα πκπιεξσκαηηθνί έιεγρνη κπνξνύλ λα γίλνπλ ηόζν ζηα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο όζν θαη ζην όρεκα ζ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. Ο δηαγσληδόκελνο είλαη ππεύζπλνο ώζηε ην όρεκα ηνπ λα είλαη ζύκθσλν κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. Ζ παξνπζίαζε ηνπ νρήκαηνο ζηνλ ηερληθό έιεγρν ζεσξείηαη ζαλ ζησπεξή δήισζε όηη ην όρεκα είλαη ζύκθσλν κε ηνπο θαλνληζκνύο. Έλαο πιήξεο ηερληθόο έιεγρνο πνπ πξνβιέπεη σο θαη ηελ απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ απηνθηλήηνπ κπνξεί λα γίλεη ζηνλ ηεξκαηηζκό γηα ηα απηνθίλεηα πνπ έρνπλ θαηαηαγεί ζηηο πξώηεο ζέζεηο ηεο γεληθήο θαηάηαμεο, ζ απηά πνπ έρνπλ θαηαηαγεί πξώηα ζε θάζε νκάδα θαη θιάζε, θαζώο επίζεο θαη ζε θάζε άιιν απηνθίλεην, θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηνπ αιπηάξρε, πνπ ελεξγεί απηεπάγγειηα ή κεηά από έλζηαζε ή κεηά από εηζήγεζε ηνπ Σ.Δ Δάλ έρνπλ ηεζεί εηδηθά ζήκαηα ζθξάγηζεο θάζε δηαγσληδόκελνο πξέπεη κε δηθή ηνπ επζύλε λα θξνληίζεη γηα ηε δηαηήξεζή ηνπο σο ην ηέινο ηνπ αγώλα. Κάζε παξαβίαζε ή παξαράξαμε ησλ ζεκάησλ ζθξάγηζεο πνπ ζα δηαπηζησζεί επηθέξεη άκεζα ηνλ απνθιεηζκό ηνπ πιεξώκαηνο από ηνλ αγώλα θαζώο επίζεο θαη θάζε άιινπ δηαγσληδόκελνπ ή πιεξώκαηνο πνπ ηπρόλ ζπλεξγάζηεθε θαζ νηνλδήπνηε ηξόπν. Απηό δελ απνθιείεη ηελ επηβνιή θαη βαξύηεξσλ θπξώζεσλ πνπ ίζσο ζα κπνξνύζε λα δεηεζεί λα επηβάιεη ε Δζληθή Αζιεηηθή Αξρή πνπ αλήθεη ν αγσληδόκελνο. Οη παξαβάηεο δηαγσληδόκελνη πξέπεη λα εηδνπνηεζνύλ γξαπηώο Γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά, ακθηζβήηεζε, δηεπθξίληζε, παξαηππία ή εξκελεία ηνπ ηερληθνύ θαλνληζκνύ ηελ απόθαζε παίξλνπλ νη Αγσλνδίθεο κεηά από πξόηαζε ηνπ Αιπηάξρε θαη ηε βνήζεηα ηνπ Σερληθνύ Δθόξνπ Ζ κε πξνζέιεπζε ζην ρώξν ειέγρνπ εμαθξίβσζεο θαη ε κε παξνπζίαζε ηνπ απηνθηλήηνπ ζηνλ εληεηαικέλν Σερληθό Έθνξν ζπλεπάγεηαη απνθιεηζκό από ηνλ αγώλα θαη ηε κε επηζηξνθή ηνπ παξάβνινπ ζπκκεηνρήο Αλ ζε έλα αγώλα Αληνρήο ππάξρνπλ κεηαθηλήζεηο (µε πινίν, µε ηξαίλν ή άιια κέζα) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ αγώλα, απηέο πξέπεη λα απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ηνπ θαη ηα έμνδα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην ζπλνιηθό πνζό ηνπ παξαβόινπ ζπκκεηνρήο Σα Παξάβνια ηνπ θάζε αγώλα νξίδνληαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό, ζύκθσλα πάληα κε ηελ Δγθύθιην ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ. ΑΡΘΡΟ 9 ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ 9.1 Ζ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ζα εθνδηάζεη θάζε πιήξσκα κε ηνπιάρηζηνλ δύν αξηζκνύο ζπκκεηνρήο, ειαρίζησλ δηαζηάζεσλ Α Οη αξηζκνί ζπκκεηνρήο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζηηο δύν πιεπξέο ηνπ νρήκαηνο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. 9.3 Οη πηλαθίδεο ζα πεξηιακβάλνπλ ηνλ αξηζκό ζπκκεηνρήο, ηελ νλνκαζία ηνπ αγώλα θαη πηζαλόλ ηνπο ρνξεγνύο ηεο νξγάλσζεο. ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα θαιύςνπλ νιηθώο ή κεξηθώο ηηο πηλαθίδεο λνκίκνπ θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο. 9.4 ε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηνπ αγώλα ε έιιεηςε ή ε κε ζσζηή ηνπνζέηεζε ελόο αξηζκνύ ζπκκεηνρήο, ζα επηθέξεη πνηλή πνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη ηνλ απνθιεηζκό. 9.5 Σα νλόκαηα ηνπ πιεξώκαηνο ησλ απηνθηλήησλ, όπσο θαη νη εζληθέο ηνπο ζεκαίεο, κπνξνύλ λα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηηο δύν πιεπξέο ηνπ απηνθηλήηνπ πάλσ ζηα εκπξόζζηα θηεξά ή ηηο πόξηεο. 9.6 ε πεξίπησζε πνπ ε δηάξθεηα ηνπ αγώλα είλαη κεγαιύηεξε ηεο κηαο εκέξαο, ζην ηέινο θάζε εκέξαο ε νξγάλσζε ζα κπνξεί λα παξέρεη ζηα πιεξώκαηα ηε δπλαηόηεηα γηα αιιαγή θζαξκέλσλ πηλαθίδσλ. 9.7 ε πεξίπησζε πνπ ν νξγαλσηήο ζέιεη κπνξεί λα παξέρεη κέρξη θαη 4 αξηζκνύο ζπκκεηνρήο πνπ ζα ηνπνζεηνύληαη εκπξόο, ζηηο δύν πιεπξέο ηνπ νρήκαηνο θαη πίζσ.

8 ΑΡΘΡΟ 10 ΔΗΡΑ ΔΚΚΗΝΖΖ 10.1 Ζ ζεηξά εθθίλεζεο ηνπ αγώλα θαζνξίδεηαη από ηνλ Αιπηάξρε κεηά από αμηνιόγεζε (θαηάηαμε πξνεγνύκελνπ έηνπο, θαηάηαμε ηξέρνπζαο ρξνληάο θαη γεληθή αμηνιόγεζε ηνπ πιεξώκαηνο) θαζώο θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ αγώλα (ΜΧΣ αλά θαηεγνξία, δηαδξνκέο θιπ). Πξηλ από ηελ εθθίλεζε ηνπ αγώλα, θαη πηζαλώο ησλ ζθειώλ, νη νξγαλσηέο κπνξνύλ λα ζπγθεληξώζνπλ όια ηα δηαγσληδόκελα απηνθίλεηα ζε έλα ρώξν εθθίλεζεο, ζύκθσλα κε όζα ζα αλαγξάθνληαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηα πξόζηηκα, (απνθιεηζηηθά ρξεκαηηθά), πνπ ζα επηβιεζνύλ γηα θαζπζηεξεκέλε άθημε ζηνλ ρώξν εθθίλεζεο, πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό Σα πιεξώκαηα κπνξνύλ λα εηζέιζνπλ ζηνλ ρώξν επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο ηεο εθθίλεζεο 10 ιεπηά πξηλ από ηελ ώξα αλαρώξεζήο ηνπο. Ο Δηδηθόο Καλνληζκόο πξέπεη λα αλαθέξεη ην ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ ησλ εθθηλήζεσλ ησλ απηνθηλήησλ H αθξηβήο ώξα εθθίλεζεο ζα γξάθεηαη ζην θαξλέ θάζε πιεξώκαηνο Κάζε θαζπζηέξεζε πνπ νθείιεηαη ζην πιήξσκα, ζηελ εθθίλεζε ηνπ αγώλα ή ζηελ εθθίλεζε ελόο ζθέινπο ή ελόο ηκήκαηνο ηεο δηαδξνκήο ζα επηθέξεη πνηλή 10 δεπηεξνιέπησλ γηα θάζε ιεπηό θαζπζηέξεζεο. ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο εάλ έλα απηνθίλεην θαζπζηεξήζεη πεξηζζόηεξν από 15 ιεπηά δελ ζα ηνπ επηηξαπεί ε εθθίλεζε Δθόζνλ ηα πιεξώκαηα έρνπλ 15 ιεπηά γηα λα παξνπζηαζζνύλ ζηελ εθθίλεζε ηνπ αγώλα ή ζηελ εθθίλεζε ελόο ζθέινπο ή ελόο ηκήκαηνο ηεο δηαδξνκήο, εάλ παξνπζηαζζνύλ κέζα ζηελ πξνζεζκία ησ 15 απηώλ ιεπηώλ, ζην θαξλέ αλαγξάθεηαη ε πξαγκαηηθή λέα ώξα εθθίλεζεο H αξρηθή ζεηξά εθθίλεζεο παξακέλεη ακεηάβιεηε εθόζνλ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ ην 10% ηνπ ζπλόινπ ησλ ρηιηνκέηξσλ ησλ εηδηθώλ δηαδξνκώλ H ζεηξά εθθίλεζεο γηα θάζε ζθέινο ηεο δηαδξνκήο ζα δίλεηαη κε βάζε ηελ πξνζσξηλή θαηάηαμε ηνπ πξνεγνύκελνπ ζθέινπο εθ όζνλ απηό είλαη δπλαηόλ θαη ζα αλαξηάηαη ζηνλ ρξόλν πνπ αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα ηνπ Δηδηθνύ Καλνληζκνύ ηνπο αγώλεο όπνπ ζπκκεηέρνπλ θαη κνηνζηθιέηεο γηα ιόγνπο αζθαιείαο ην πξώην απηνθίλεην ζα μεθηλήζεη κεηά θαη ηελ ηειεπηαία κνηνζηθιέηα. Σν ειάρηζην δηάζηεκα κεηαμύ ηεο ηειεπηαίαο κνηνζηθιέηαο θαη ηνπ πξώηνπ απηνθηλήηνπ έγθεηηαη ζηνλ νξγαλσηή, δελ κπνξεί όκσο λα είλαη ιηγόηεξν από 30 ιεπηά. ε πεξίπησζε πνπ νη εηδηθέο γηα ηηο θαηεγνξίεο Ε1 & R, είλαη θιεηζηέο ζηελ θπθινθνξία, ηόηε ε ζπγθεθξηκέλε θαη κόλν θαηεγνξία, κπνξεί λα μεθηλήζεη πξηλ από ηηο κνηνζηθιέηεο. Ζ πξώηε κνηνζηθιέηα, ηόηε, ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη κεηά ην ηειεπηαίν απηνθίλεην. Ζ δηαθνξά ρξόλνπ ηεο, ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ, ν ρξόλνο ζέζεσο εθηόο αγώλα ησλ απηνθηλήησλ, πξνζαπμεκέλνο θαηά 50%. ΑΡΘΡΟ 11 ΓΡΟΜΟΒΗΒΛΗΟ ( ROAD BOOK) 11.1 Κάζε πιήξσκα ζα εθνδηαζηεί µε έλα δξνκνβηβιίν όπνπ ζα πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξώο ε δηαδξνκή πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη θαη ε νπνία είλαη ππνρξεσηηθή επί πνηλή απνθιεηζκνύ H θαηαγξαθή ηεο δηαδξνκήο, πξέπεη λα γίλεηαη κε όξγαλν αθξηβείαο ηνπιάρηζηνλ 10 κέηξσλ. Σα επηηξεπόκελα όξγαλα θαηαγξαθήο είλαη Terratrip, Midland, Brantz, Touratech IMO 100R50 & ICO. ηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ζα αλαθέξεηαη ην όξγαλν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαγξαθή. Αλ έλαο νξγαλσηήο, έρεη θάπνην άιιν όξγαλν αθξηβείαο, απηό ζα πξέπεη λα εγθξηζεί από ηελ ΔΠΑ/ΔΘΔΑ. Γελ επηηξέπεηαη ε κέηξεζε ησλ απνζηάζεσλ λα γίλεηαη κε GPS. Ο νξγαλσηήο ζα πξέπεη λα έρεη πξνβιέςεη ζεκείν ξύζκηζεο θνληά ζηελ εθθίλεζε ηνπ αγώλα ην νπνίν ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό, είηε κε δειηίν πιεξνθνξηώλ Ζ κνξθή ηνπ δξνκνβηβιίνπ γηα ηνπο αγώλεο Αληνρήο, ζα είλαη ππνρξεσηηθά απηή πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα Α θαη αθνινπζεί ηα πξόηππα ηεο FIA γηα ηνπο αγώλεο Cross-Country Rally Γηα θάζε ρσξηό µέζσ ηνπ νπνίνπ δηέξρνληαη νη αγσληδόκελνη, πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε θαηεύζπλζε πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ θεύγνληαο από απηό Δίλαη ππνρξεσηηθό γηα ηνλ νξγαλσηή λα θάλεη µηα επαιήζεπζε ηνπ δξνκνβηβιίνπ πξηλ ηνλ αγώλα θαη λα ελεκεξώζεη ηνπο αγσληδόκελνπο γηα θάζε αιιαγή πνπ πξνέθπςε ζηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο Ζ επίζεκε δηαδξνκή ηνπ αγώλα είλαη απηή πνπ πεξηγξάθεηαη ζην δξνκνβηβιίν, όπσο απηό δηαλέκεηαη ζηνπο αγσληδόκελνπο. ηηο δώλεο πινήγεζεο, όπνπ ε αθξηβήο πεξηγξαθή είλαη δύζθνιε, απηή ζα γίλεηαη µε µηα επζεία γξακκή πνπ ζα ζπλδέεη ηα ζεκεία, ζρήκαηα ζπληεηαγκέλεο ή ζπληεηαγκέλεο GPS πνπ δίλνληαη από ηνλ Οξγαλσηή. ηνπο αγώλεο πνπ ν Δηδηθόο Καλνληζκόο επηβάιιεη ζηνπο αγσληδόκελνπο λα δηαζέηνπλ GPS, απηνί δελ κπνξνύλ λα πξνθαζηζηνύλ άγλνηα ηεο ζέζεο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ επίζεκε δηαδξνκή όπσο απηή νξίδεηαη παξαπάλσ ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, απαγνξεύεηαη ε απνκάθξπλζε πάλσ από 5 ριµ. από ηελ επίζεκε δηαδξνκή µε πνηλή πνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη ηνλ απνθιεηζκό κεηά από απόθαζε ησλ Αγσλνδηθώλ Σν δξνκνβηβιίν θαη νη πηζαλνί ράξηεο πξέπεη λα κνηξάδνληαη ζηνπο αγσληδόκελνπο ην αξγόηεξν 1 ώξα πξηλ από ηελ εθθίλεζε θάζε ζθέινπο, όρη όκσο γξεγνξόηεξα από 3 ώξεο πξηλ ηνλ αγώλα. Με πξόβιεςε ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό θαη έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ κπνξεί ην δξνκνβηβιίν θαη νη πηζαλνί ράξηεο λα κνηξάδνληαη ζηνπο αγσληδόκελνπο ζε δηαθνξεηηθνύο από ηνπο παξαπάλσ ρξόλνπο. 8

9 Σν δξνκνβηβιίν ηεο θάζε θαηεγνξίαο ζηνλ αγώλα ζα είλαη δηαθνξεηηθό, όζνλ αθνξά ηηο κέγηζηεο θαη κέζεο σξηαίεο ηαρύηεηεο θαη/ή ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα εθθξάδεηαη ε θαηεύζπλζε ην δξνκνβηβιίν είλαη πηζαλόλ λα ιείπνπλ νη απνζηάζεηο αλάκεζα ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο «ηνπιίπεο». Όρη όκσο γηα πεξηζζόηεξεο από ηέζζεξεηο (4) ζπλερόκελεο ηνπιίπεο. Απηό δελ ηζρύεη γηα ηα ηκήκαηα ησλ θιεηζηώλ εηδηθώλ δηαδξνκώλ (sporting). ΑΡΘΡΟ 12 ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 12.1 Οη αγσληδόκελνη ππνρξενύληαη λα ππαθνύλ ζηηο νδεγίεο θαη ηηο εληνιέο ησλ δηνξγαλσηώλ θαη ησλ θξηηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. ηελ πεξίπησζε πνπ έλα πιήξσκα απνθαζίζεη λα εγθαηαιείςεη πξέπεη λα πιεξνθνξήζεη ηνπο δηνξγαλσηέο - θξηηέο ην ζπληνκόηεξν δπλαηό. Οη αγσληδόκελνη πξέπεη λα ππαθνύλ ζηηο νδεγίεο θαη εληνιέο πνπ ζα αλαθνηλώλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα ζε εηδηθέο θαηαζηάζεηο Οη αγσληδόκελνη πξέπεη, λα εθαξκόδνπλ ηνπο δηεζλείο θαλόλεο αζθαιείαο θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ βαξνύιθνπ (εξγάηε), νη νπνίνη πεξηιακβάλνληαη ζηα εγρεηξίδηα Οη αγσληδόκελνη πξέπεη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζεαηώλ κε θάζε ηξόπν θαη κέζνλ θαη λα ελεκεξώλνπλ ηνπο θξηηέο γηα θάζε επηθίλδπλε πεξίπησζε Δπηβάιιεηαη ε ρξήζε ηκάληα αζθαιείαο όηαλ δέλεηαη ν εξγάηεο ζε δέληξν. Ζ κε ρξήζε ηκάληα ζηνλ θνξκό θαη ην απ επζείαο δέζηκν ηνπ ζπξκαηόζρνηλνπ ζε απηόλ, επηθέξεη πνηλή Απόζηαζε αζθαιείαο από ην ζπξκαηόζρνηλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ εξγάηε Σνπνζέηεζε εηδηθήο θνπβέξηαο - παηάθη πάλσ ζην ζπξκαηόζρνηλν θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ εξγάηε Γέζηκν ηνπ εξγάηε ζε θνιώλα δηθηύνπ (ΟΣΔ ΓΔΖ θιπ.) απαγνξεύεηαη Ζ ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ πιεξσκάησλ ζηα πιαίζηα ηνπ «επ αγσλίδεζζε» είλαη επηζπκεηή ηόζν ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή θηλδύλνπ όζν θαη ζε πεξίπησζε παξαθώιπζεο ηεο θπθινθνξίαο Απαγνξεύεηαη µε πνηλή απνθιεηζκνύ κεηά από απόθαζε ησλ Αγσλνδηθώλ: α. Ζ κεηαθνξά θαη ε ξπκνύιθεζε νρήκαηνο από άιιν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαδξνκώλ β. Να παξεκπνδίδεηαη ε δηέιεπζε ησλ άιισλ νρεκάησλ ή ην πξνζπέξαζκα. γ. Ζ θαηαλάισζε αιθνόι θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. Οη Αγσλνδίθεο κπνξνύλ λα ηηκσξήζνπλ έλα πιήξσκα εάλ ζηακαηήζεη ρσξίο ιόγν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. Δίλαη ππνρξεσηηθό ηα πιεξώκαηα ησλ απηνθηλήησλ, λα θνξνύλ δώλεο αζθαιείαο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα επί πνηλή άκεζνπ απνθιεηζκνύ. Δπίζεο ηα πξνβιεπόκελα θξάλε ζηηο θαηεγνξίεο Ε1 & R θαζ όιε ηε δηάξθεηα ησλ Δηδηθώλ Γηαδξνκώλ θαη Γνθηκαζηώλ. Γηα ηηο ππόινηπεο θαηεγνξίεο ζα πξέπεη λα πξνβιέπεη ν Δηδηθόο Καλνληζκόο, αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπ αγώλα θαη ηηο δηαδξνκέο, ηελ ππνρξεσηηθή ή κε ρξήζε θξαλώλ ε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα ζε αλνηθηέο ζηε θπθινθνξία δηαδξνκέο, νη αγσληδόκελνη πξέπεη λα ηεξνύλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ο.Κ. ε θάζε πιήξσκα πνπ παξαβαίλεη απηνύο ηνπο θαλόλεο επηβάιινληαη πνηλέο. Σα αξκόδηα όξγαλα πνπ ζα πηζηνπνηήζνπλ παξάβαζε ηνπ ΚΟΚ από θάπνηνλ αγσληδόκελν (αζηπλνκία, ζηειέρε ή εληεηαικέλα άηνκα θξηηέο γεγνλόησλ) πξέπεη λα ηνπ ην γλσζηνπνηήζνπλ ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ. ε πεξίπησζε όκσο πνπ απνθαζίζνπλ λα κελ ζηακαηήζνπλ ηνλ νδεγό ή δελ κπνξνύλ, ηόηε κπνξνύλ λα δεηήζνπλ λα ηνπ επηβιεζνύλ από ηνπο Αγσλνδίθεο νη πξνβιεπόκελεο από ηνλ Καλνληζκό πνηλέο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη: α. Ζ γλσζηνπνίεζε ηεο παξάβαζεο ζα γίλεη θαη κέζσ ηεο επίζεκεο νδνύ πξηλ από ηελ αλαθνίλσζε ησλ πξνζσξηλώλ απνηειεζκάησλ ηεο εκέξαο πνπ έγηλε ε παξάβαζε. β. Σν πξαθηηθό ζα είλαη αξθεηά ιεπηνκεξέο ώζηε λα πηζηνπνηείηαη απόιπηα ε ηαπηόηεηα ηνπ ζπκκεηέρνληα πνπ έθαλε ηελ παξάβαζε θαη λα θαζνξίδεηαη αθξηβώο ν ηόπνο θαη ν ρξόλνο απηήο. γ. Σν γεγνλόο δελ ζα επηδέρεηαη ακθηζβεηήζεηο Οη αγσληδόκελνη πνπ ζα ζπλαληήζνπλ άιια αγσληδόκελα απηνθίλεηα αθηλεηνπνηεκέλα από βιάβεο ή άιιεο αηηίεο νθείινπλ λα ελεκεξώζνπλ ακέζσο ηνλ Αιπηάξρε κέζσ ησλ θξηηώλ ηεο Οξγάλσζεο πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο Γηα λα επηηεπρζεί ζσζηή θάιπςε «αζθάιεηαο ηεο παηδηάο» νη αγσληδόκελνη πνπ εγθαηαιείπνπλ ηε δηαδξνκή ιόγσ ηερληθώλ πξνβιεκάησλ ή άιισλ ιόγσλ, είλαη ππνρξεσκέλνη λα πιεξνθνξήζνπλ ακέζσο ηελ Οξγάλσζε κε θάζε δπλαηό κέζνλ επηθνηλσλίαο (ηειέθσλν, αζύξκαην, άιινπο αγσληδόκελνπο) θαη λα παξαδώζνπλ ην Βηβιηάξην Υξνλνκέηξεζεο (θαξλέ) ζε εληεηαικέλν άηνκν ηεο Οξγάλσζεο Καηά ηε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα, αλ ρξεηαζηεί, ζα ππάξρεη θαη Νεθξόο Υξόλνο. Θα δίλεηαη από ηνλ θξηηή, κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Αιπηάξρε, γηα εηδηθέο πεξηπηώζεηο αζθαιείαο, θηλδύλνπ, θιεηζίκαηνο δηαδξνκήο θαη γεληθά δπζιεηηνπξγίαο ηνπ αγώλα θαη θαηά ηνλ νπνίν ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ πιεξώκαηνο ή ηνπ αγώλα δηαθόπηεηε θαη ν ρξόλνο απηόο δελ ζα κεηξάεη. Θα γξάθεηαη ζην θαξλέ ν ρξόλνο έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ λεθξνύ ρξόλνπ από ηνλ θξηηή. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Νεθξνύ Υξόλνπ ηα νρήκαηα βξίζθνληαη ππό θαζεζηώο Δπηηεξνύκελεο ηάζκεπζεο (Parc Ferme) Οη επηζθεπέο επηηξέπνληαη ζε όια ηα ηκήκαηα ηνπ αγώλα, πιελ ησλ ρώξσλ επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο θαη ησλ πεξηνξηζκώλ ζηηο Δηδηθέο Γνθηκαζίεο.

10 Σε δηαδξνκή ηνπ αγώλα ζα αλνίγεη πινεγόο, πνπ πξέπεη λα μεθηλήζεη ηνπιάρηζηνλ 1 ώξα πξηλ ην πξώην όρεκα θαη ζα θιείλεη νπξαγόο πνπ ζα μεθηλήζεη ακέζσο κεηά ην ηειεπηαίν όρεκα Όηαλ ε δηαδξνκή πεξλάεη κέζα από ρσξηά ή κέγηζηε επηηξεπηή ηαρύηεηα είλαη ηα 30ριµ, εθηόο αλ ε ζήκαλζε ηνπ ΚΟΚ, επηβάιεη κηθξόηεξν όξην. Ο νξγαλσηήο πξέπεη λα ειέγρεη κε ηε βνήζεηα radar ή άιινπ κέζνπ (GPS Trackers), ηελ ηήξεζε ηνπ αλσηέξνπ νξίνπ Αλαθνξά Αηπρήκαηνο: Δάλ θάπνηνο νδεγόο, εκπιαθεί ζε αηύρεκα, ζην νπνίν ηξαπκαηίζζεθε θάπνηνο ζεαηήο, ν νδεγόο απηόο πξέπεη λα ην αλαθέξεη ζηνλ επόκελν ΔΓ ΔΥ ή ελδηάκεζν πνπ αλαθέξεηαη ζην δξνκνβηβιίν. Δάλ παξαιείςεη λα ην αλαθέξεη ν Αιπηάξρεο κπνξεί λα επηβάιιεη ζην ππεύζπλν πιήξσκα, πνηλή πνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη ηνλ απνθιεηζκό. ΑΡΘΡΟ 13 ΕΧΝΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ε όινπο ηνπο αγώλεο Αληνρήο πξέπεη ν Τπεύζπλνο Αζθαιείαο λα νξίδεη Εώλεο Διέγρνπ Σαρύηεηαο γηα θάζε ζεκείν θαη πεξηνρή ηεο δηαδξνκήο πνπ θξίλεη όηη είλαη επηθίλδπλα, ηόζν γηα ηνπο αγσληδόκελνπο όζν θαη γηα ηνπο ππνινίπνπο. Σέηνηα ζεκεία, ελδεηθηηθά, πξέπεη λα είλαη πόιεηο, ρσξηά θαη νηθηζκνί, αζθαιηόδξνκνη, δξόκνη κε ζπρλή θπθινθνξία, πεξηνρέο ή ζεκεία κε κνλαρηθέο θαηνηθίεο, ζηάλεο, κνλέο, αλάκεζα ή δίπια ζε αγξνύο, πεξηνρέο θπλεγώλ, ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο θαη παξαιίεο, ζεκεία ή πεξηνρέο επηθίλδπλεο γηα ηνπο αγσληδόκελνπο κε γθξεκνύο, θνςίκαηα ή κεγάια λεξνθαγώκαηα ηνπ δξόκνπ θιπ Δίζνδνο ζε έλα ζεκείν ειέγρνπ. Ζ αξρή κηαο δώλεο ειέγρνπ ηαρύηεηαο ζα πεξηγξάθεηαη ζην RoadBook κε έλα ζήκα DZ (Αξρή Εώλεο) θαη ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ (Waypoint). Οη αγσληδόκελνη απαγνξεύεηαη λα πεξάζνπλ / απνθύγνπλ ην ζεκείν ζε απόζηαζε κεγαιύηεξε ησλ 90 κέηξσλ (αθηίλα) κε πνηλή όκνηα κε απηή πνπ νξίδεηαη γηα ηελ πεξίπησζε ρακέλνπ ζεκείνπ δηέιεπζεο ΔΓ. 90 κέηξα πξηλ από απηό ην ζεκείν (Waypoint) νη αγσληδόκελνη ζεσξνύλ όηη πιεζηάδνπλ ζηελ αξρή δώλεο ειέγρνπ ηαρύηεηαο. Σα 90 κέηξα κεηά ην ζεκείν (Waypoint), ζεσξείηαη ζαλ «όξην αζθαινύο θαηαγξαθήο» ηεο εηζόδνπ ζην ζεκείν ειέγρνπ ηαρύηεηαο Ζ δώλε ειέγρνπ. Γηα κηα ζεκεησκέλε ζην RoadBook δώλε ειέγρνπ ηαρύηεηαο, έλαο αγσληδόκελνο δελ κπνξεί λα επηθαιεζζεί άγλνηα ησλ νξίσλ απηήο. Ζ ηαρύηεηα ηνπ αγσληδόκελνπ ζα πξέπεη λα πεξηνξηζζεί ζηα ρηιηόκεηξα, πνπ νξίδεη ν νξγαλσηήο, κεηαμύ ηνπ ζεκείνπ εηζόδνπ θαη ην ζεκείνπ εμόδνπ από ηελ δώλε απηή, άζρεηα κε ηελ πνξεία πνπ ζα αθνινπζεζεί κεηαμύ απηώλ ησλ δύν ζεκείσλ Έμνδνο από ηε δώλε ειέγρνπ. Σν ηέινο ηεο δώλεο ειέγρνπ ζα πεξηγξάθεηαη ζην RoadBook κε έλα ζήκα FZ (Σέινο Εώλεο) θαη κε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ (Waypoint). Ο ρώξνο γύξσ από απηό ην ζεκείν θαη ζε αθηίλα 90 κέηξσλ, ζεσξείηαη «όξην αζθαινύο θαηαγξαθήο» γηα λα απνθεπρζνύλ δηαθσλίεο ζρεηηθά κε ηελ ηαρύηεηα. Οη αγσληδόκελνη κπνξνύλ λα επηηαρύλνπλ από ην ζεκείν εμόδνπ (Waypoint) Γηαδηθαζία ειέγρνπ Καζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, ν αγσληδόκελνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνύο θαηαγξαθήο / GPS πνπ έρεη παξαιάβεη από ηνλ νξγαλσηή Οη κνλάδεο θαηαγξαθήο / GPS πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ θαη λα παξακείλνπλ ζηελ ζέζε / ζύλδεζε πνπ έρεη νξίζεη ν νξγαλσηήο, κε όια ηα εμαξηήκαηα ηνπο ζπλδεδεκέλα θαη ζε ιεηηνπξγία, θαζ όιε ηε δηάξθεηα ελόο ζθέινπο θαη θάζε θνξά πνπ ην όρεκα θεύγεη από ηνπο ρώξνπο Δθθίλεζεο, Διεγρόκελεο ηάζκεπζεο, bivouac Κάζε ζπκβάλ πνπ νθείιεηαη ζηνλ αγσληδόκελν (απώιεηα, θαηαζηξνθή, ζέζε εθηόο ιεηηνπξγίαο, θιπ) θαη θαηαζηεί αδύλαηε ηελ ιεηηνπξγία / θαηαγξαθή ή / θαη θάζε πξνζπάζεηα ρεηξαγώγεζεο / απόθξπςεο ζηνηρείσλ αλαθεξόκελε από έλαλ ηερληθό ησλ θαηαγξαθηθώλ / GPS ηνπ νξγαλσηή, κε απόθαζε ησλ Αγσλνδηθώλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηνλ απνθιεηζκό ηνπ αγσληδόκελνπ Οπνηαδήπνηε ζηηγκή, έλαο ειεγθηήο ζην ηέινο κηαο επηιεγκέλεο δηαδξνκήο ή / θαη ζην ηέινο ηνπ ζθέινπο, κπνξεί λα ειέγμεη όηη πξάγκαηη ν αγσληδόκελνο πέξαζε από όια ηα ππνρξεσηηθά ζεκεία δηέιεπζεο θαη όηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηα ππέξβαζε ηαρύηεηαο Με επζύλε ηνπ Τπεύζπλνπ Αζθαιείαο, έλαο ηερληθόο θαηαγξαθήο / GPS ειέγρεη ηα δεδνκέλα, θάζε κέξα, ηνπιάρηζηνλ ησλ δέθα πξώησλ αγσληδόκελσλ ζηελ θάζε δηαδξνκή θαη ζηε γεληθή θαηάηαμε, γηα λα εμαθξηβσζεί όηη έρνπλ αθνινπζήζεη ηελ ππνρξεσηηθή δηαδξνκή θαη έρνπλ ηεξήζεη ηα όξηα ηαρύηεηαο Με επζύλε ηνπ Τπεύζπλνπ Αζθαιείαο, ν ηερληθόο θαηαγξαθήο / GPS ζεκεηώλεη ηηο παξαβάζεηο θαη ελεκεξώλεη ηνλ αγσληδόκελν (ή έλαλ εθπξόζσπν ηνπ λόκηκα δηαπηζηεπκέλν ζηνλ αγώλα) Ο Τπεύζπλνο Αζθαιείαο παξαδίδεη θαηάινγν κε ηηο παξαβάζεηο ησλ αγσληδνκέλσλ ζην Αιπηάξρε, ν νπνίνο αθνύ ηηο εγθξίλεη θαη βάιεη ηηο αλάινγεο πνηλέο ηηο πξνσζεί ζηνλ Έθνξν Απνηειεζκάησλ γηα λα ρξεσζνύλ νη πνηλέο ζηνπο αγσληδόκελνπο. ΑΡΘΡΟ 14 ΒΟΖΘΔΗΑ - ΔΠΗΚΔΤΔ Οη επηζθεπέο επηηξέπνληαη ειεύζεξα ζε όιε ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα, εθηόο όκσο από ηα ζεκεία όπνπ ζαθώο απαγνξεύεηαη θαη πξνβιέπεηαη από ηνλ θαλνληζκό.

11 ΑΡΘΡΟ 15 ΥΧΡΟ ΔΠΗΣΖΡΟΤΜΔΝΖ ΣΑΘΜΔΤΖ (PARC FERME) 15.1 Απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε βνήζεηα, επηζθεπή ή αλεθνδηαζκόο ζηελ εθθίλεζε θάζε ζθέινπο. Ζ ζέζε ηνπ θηλεηήξα ζε ιεηηνπξγία κε ξπκνύιθεζε ή ώζεζε από άιινλ αγσληδόκελν πνπ ζπλερίδεη ηνλ αγώλα ζηνλ ρώξν ηνπ Parc Ferme ηηκσξείηαη κε 5 ιεπηά πνηλή. Σα νρήκαηα ζα ππόθεηληαη ζηνπο θαλνληζκνύο ησλ ρώξσλ επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο. α. Από ηε ζηηγκή εηζόδνπ ηνπο ζε Εώλε ηαζκνύ Διέγρνπ θαη κέρξη ηελ έμνδό ηνπο από απηή. β. Από ηε ζηηγκή εηζόδνπ ηνπο ζε έλαλ ρώξν Αλαζπγθξόηεζεο θαη κέρξη ηελ αλαρώξεζή ηνπο από απηόλ, εθόζνλ ε Αλαζπγθξόηεζε έρεη ραξαθηεξηζηεί ζαλ Parc Ferme από ην Δηδηθό Καλνληζκό Κάζε παξάβαζε ησλ θαλνληζκώλ ησλ ρώξσλ επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο ζα επηθέξεη πνηλή πνπ νξίδεηαη από ηνλ Δηδηθό Καλνληζκό θαη πνπ κπνξεί λα θζάζεη κέρξη θαη ηνλ απνθιεηζκό Δάλ νη ππεύζπλνη αζθαιείαο ή ηερληθνί έθνξνη, αλ ππάξρνπλ, ηνπ αγώλα θξίλνπλ όηη ζηνπο ρώξνπο εθθίλεζεο ησλ ζθειώλ ή ζηηο εμόδνπο ησλ ρώξσλ επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο έλα όρεκα βξίζθεηαη ζε επηθίλδπλε θαηάζηαζε γηα λα θπθινθνξήζεη πξέπεη λα ελεκεξώζνπλ ακέζσο ηνλ Αιπηάξρε ν νπνίνο κπνξεί λα δεηήζεη ηελ επηζθεπή ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ηα ιεπηά πνπ ζα απαηηεζνύλ γη απηήλ ηελ επηζθεπή ζα εθιεθζνύλ ζαλ ιεπηά θαζπζηέξεζεο ζε ηκήκα δηαδξνκήο. Γηα λα κελ ππνρξεσζεί ην πιήξσκα λα θαιύςεη ηελ θαζπζηέξεζε ζηε δηαδξνκή ζα ηνπ δνζεί λένο ρξόλνο εθθίλεζεο. Κάζε πιήξσκα πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ εθθίλεζε κε θαζπζηέξεζε κεγαιύηεξε από απηή πνπ νξίδεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ζα απνθιείεηαη από ηνλ αγώλα Μόιηο ζηαζκεύζνπλ ηα νρήκαηα ζηνλ εηδηθό ρώξν ζηάζκεπζεο ηα πιεξώκαηα νθείινπλ λα εγθαηαιείςνπλ ηνλ ρώξν επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο ρσξίο θαζπζηέξεζε, ελώ ε επαλείζνδόο ηνπο από ηε ζηηγκή απηή απαγνξεύεηαη απόιπηα Καη εμαίξεζε θαη κε ηελ επίβιεςε ηνπ αξκνδίνπ εθόξνπ, επηηξέπεηαη ζε έλα πιήξσκα ζηνλ ρώξν επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο ηεο εθθίλεζεο, ησλ ζηαζκώλ αλαζπγθξόηεζεο ή ζηνλ ηεξκαηηζκό ζθέινπο ηνπ αγώλα: Να αιιάμεη ή επηζθεπάζεη έλα ή δύν θαηεζηξακκέλα ιάζηηρα κε ηα κέζα πνπ δηαζέηεη ην όρεκα. Να αληηθαηαζηήζεη έλα ζπαζκέλν παξ-κπξηδ κε δηθαίσκα εμσηεξηθήο βνήζεηαο, κε άδεηα ηνπ αιπηάξρε. Απηέο νη επεκβάζεηο πξέπεη λα έρνπλ ηειεηώζεη πξηλ από ηελ ώξα εθθίλεζεο δηαθνξεηηθά γηα θάζε ιεπηό θαζπζηέξεζεο ζα επηβάιιεηαη πνηλή 1 ιεπηνύ Γηα λα αλαρσξήζεη έλα πιήξσκα από ηνλ ρώξν επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο γηα ηελ εθθίλεζε ηνπ αγώλα, από ηνπο ζηαζκνύο αλαζπγθξόηεζεο ή ηεξκαηηζκνύ ζθέινπο ηνπ αγώλα, κπνξεί λα κπεη ζηνλ ρώξν επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο 10 κόλν ιεπηά πξηλ από ηελ ώξα εθθίλεζήο ηνπ Μέζα ζηνλ ρώξν επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο επηηξέπεηαη λα ηεζνύλ νη θηλεηήξεο ζε ιεηηνπξγία κε ηε ρξήζε εμσηεξηθήο κπαηαξίαο, ε νπνία όκσο, κεηά ηε ρξήζε ηεο απαγνξεύεηαη λα κεηαθεξζεί κέζα ζην όρεκα. ΑΡΘΡΟ 16 ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ ζπκκεηερόλησλ γηα αζηηθή επζύλε έλαληη ηξίησλ. Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηζρύεη από ηε ζηηγκή ηεο εθθίλεζεο έσο ηε ζηηγκή ηνπ ηεξκαηηζκνύ ή από ηε ζηηγκή ηεο εγθαηάιεηςεο ηνπ αγώλα ή ηνπ απνθιεηζκνύ απ απηόλ, εθηόο από εηδηθέο πεξηπηώζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό. Σα όξηα αζθαιηζηηθήο θάιπςεο πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό. (Σπρόλ νρήκαηα ππνζηήξημεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ έζησ θαη αλ είλαη εθνδηαζκέλα κε ηηο εηδηθέο πηλαθίδεο «SERVICE» ηνπ Οξγαλσηή, δελ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ζαλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ αγώλα, θαηά ζπλέπεηα δελ θαιύπηνληαη από ηελ αζθάιηζή ηνπ θαη θηλνύληαη θάησ από ηε δηθή ηνπο θαη κόλν επζύλε). ΑΡΘΡΟ 17 ΒΗΒΛΗΑΡΗΟ ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΖΔΧΝ (ΚΑΡΝΔ) 17.1 ε θάζε πιήξσκα παξαδίδεηαη θαηά ηελ εθθίλεζε έλα βηβιηάξην ρξνλνκεηξήζεσλ (θαξλέ) θαη ειέγρνπ δηέιεπζεο, ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη νη ηδαληθνί ρξόλνη θάζε δηαδξνκήο ηνπ αγώλα. Κάζε πιήξσκα είλαη ην κόλν ππεύζπλν γηα ην βηβιηάξηό ηνπ θαη ε απώιεηα ηνπ επηθέξεη απηόκαηα πνηλή απνθιεηζκνύ. Κάζε αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε πνπ ζα εκθαληζηεί ζην θαξλέ ζα επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκό από ηνλ αγώλα εθηόο θαη εάλ έρεη γξαπηή ζεώξεζε από ηνλ ππεύζπλν θξηηή. Ζ παξνπζίαζε ηνπ θαξλέ ζε όινπο ηνπο ζηαζκνύο θαη ε αθξίβεηα ησλ εγγξαθώλ είλαη απνθιεηζηηθά επζύλε ηνπ πιεξώκαηνο. Μόλν νη ρξνλνκέηξεο είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη λα γξάςνπλ ηνλ ρξόλν ζην βηβιηάξην ηδηνρείξσο ή κέζσ εθηππσηηθνύ κεραληζκνύ Σν πιήξσκα είλαη ππεύζπλν γηα ηηο εγγξαθέο ζην βηβιηάξηό ηνπ θαη ηνπ επηβάιινληαη νη πξνβιεπόκελεο πνηλέο ζε πεξίπησζε έιιεηςεο ζθξαγίδαο ή εγγξαθήο. Σα πιεξώκαηα είλαη ππνρξεσκέλα λα ζθξαγίζνπλ ην θαξλέ ηνπο ζε όινπο ηνπο ζηαζκνύο ειέγρνπ πνπ αλαγξάθνληαη ζ απηό θαη κε ηελ θαζνξηζκέλε ζεηξά. Σν πιήξσκα πνπ ζα εκθαλίζεη ην θαξλέ ηνπ ζε ζηαζκό ρσξίο ην όρεκα ηνπ ζα απνθιεηζηεί από ηνλ αγώλα. ΑΡΘΡΟ 18 ΣΑΘΜΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΔΥ) ΚΑΗ ΓΗΔΛΔΤΖ (ΔΓ) 11

12 18.1 Οη ζηαζκνί ειέγρνπ ρξόλνπ (ΔΥ) επηζεκαίλνληαη κε ηηο πηλαθίδεο πνπ θαζνξίδνληαη από ην Γεληθό Καλνληζκό 4Υ4: Ζ αξρή ηεο πεξηνρήο ηνπ ζηαζκνύ ειέγρνπ επηζεκαίλεηαη κε πξνεηδνπνηεηηθή πηλαθίδα κε θίηξηλν θόλην. ε απόζηαζε 25 κ. πεξίπνπ ε ζέζε ηνπ ζηαζκνύ ειέγρνπ επηζεκαίλεηαη κε πηλαθίδα κε θόθθηλν θόλην. Σν ηέινο ηεο πεξηνρήο ηνπ ζηαζκνύ ειέγρνπ πνπ βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 25 κ. πεξίπνπ από απηόλ, επηζεκαίλεηαη κε πηλαθίδα κε κπεδ θόλην θαη 3 πιάγηεο καύξεο γξακκέο. Οη πηλαθίδεο πξέπεη λα είλαη πάληα ηνπνζεηεκέλεο ζηε δεμηά πιεπξά ηεο δηαδξνκήο ηνπ αγώλα. Σν κέγηζην πιάηνο ηνπ ζηαζκνύ ειέγρνπ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 25κ. πληζηάηαη ηα όξηα απηνύ ηνπ πιάηνπο λα ζεκαηνδνηνύληαη από δηπιέο πηλαθίδεο ή άιια κέζα, όπνπ απηό απαηηείηαη. Όιεο νη πεξηνρέο ησλ ζηαζκώλ ειέγρνπ (δειαδή νη πεξηνρέο πνπ πεξηιακβάλνληαη κεηαμύ ηεο πξώηεο πξνεηδνπνηεηηθήο πηλαθίδαο κε θίηξηλν θόλην θαη ηεο ηειεπηαίαο πηλαθίδαο ρξώκαηνο κπεδ κε 3 πιάγηεο καύξεο γξακκέο) ζεσξνύληαη ρώξνη Δπηηεξνύκελεο ηάζκεπζεο (Parc Ferme). Ζ δηάξθεηα ζηάζκεπζεο κέζα ζηελ παξαπάλσ πεξηνρή δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνλ ρξόλν πνπ απαηηείηαη γηα λα ζπκπιεξσζεί ν απαξαίηεηνο έιεγρνο. Απαγνξεύεηαη απζηεξά ε είζνδνο θαη έμνδνο ηνπ νρήκαηνο ζε ζηαζκό ειέγρνπ κε θνξά δηαθνξεηηθή από απηήλ ηνπ αγώλα, θαζώο θαη ε επαλείζνδνο ηνπ νρήκαηνο από ηελ πεξηνρή ζηαζκνύ ειέγρνπ, εθόζνλ ην βηβιηάξην ηνπ αγώλα ήδε ζθξαγίζηεθε ζηνλ ζηαζκό απηό. Γηα θάζε παξάβαζε εθαξκόδνληαη νη πνηλέο ηνπ άξζξνπ Ο ηδαληθόο ρξόλνο ζθξάγηζεο είλαη απνθιεηζηηθή επζύλε ησλ πιεξσκάησλ, ζηα νπνία όκσο επηηξέπεηαη λα ζπκβνπιεπζνύλ ην επίζεκν ρξνλόκεηξν πνπ βξίζθεηαη ζην ηξαπέδη ηνπ αξκνδίνπ εθόξνπ Όινη νη ζηαζκνί ειέγρνπ ζα αξρίζνπλ λα ιεηηνπξγνύλ 30 ιεπηά πξηλ από ηελ ηδαληθή ώξα άθημεο ηνπ πξώηνπ νρήκαηνο. Δθηόο εάλ ν αιπηάξρεο απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά, ζα θιείζνπλ 30 ιεπηά κεηά ηνλ ηδαληθό ρξόλν ηνπ ηειεπηαίνπ δηαγσληδνκέλνπ νρήκαηνο, πιένλ ηνπ νξίνπ ζέζεο εθηόο αγώλα, ή, όηαλ ν Δηδηθόο Καλνληζκόο ηνπ αγώλα πξνβιέπεη ηελ επηβνιή πξνθαζνξηζκέλεο πνηλήο, νη ΔΥ εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνύ ησλ δηαδξνκώλ ζα θιείζνπλ ζε ρξόλν πνπ ζα ππνινγηζζεί ιακβαλνκέλσλ ππόςε ηνπ κέγηζηνπ επηηξεπηνύ ρξόλνπ(σλ) πξηλ από απηό ηνλ ζηαζκό γηα ηνλ ηειεπηαίν θαηαηαγκέλν δηαγσληδόκελν. Ο ρξόλνο ζέζεο εθηόο αγώλνο ή κία ή πεξηζζόηεξεο κέγηζηεο επηηξεπηέο θαζπζηεξήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό, κπνξεί λα ηξνπνπνηεζνύλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηνπ αγώλα, από ηνλ Αιπηάξρε. Οη ελδηαθεξόκελνη αγσληδόκελνη ζα πιεξνθνξεζνύλ απηήλ ηελ απόθαζε ην δπλαηόλ ζπληνκόηεξα. Ο απνθιεηζκόο ελόο αγσληδνκέλνπ ή ε επηβνιή ηεο θαζνξηζκέλεο πνηλήο γηα ππέξβαζε ηεο κέγηζηεο επηηξεπηήο θαζπζηέξεζεο αλαθνηλώλεηαη κόλν ζην ηέινο ελόο θέινπο Οη αγσληδόκελνη, επί πνηλή πνπ κπνξεί λα θζάζεη θαη κέρξη ηνλ απνθιεηζκό, πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ εληεηαικέλνπ εθόξνπ ή ηνπ βνεζνύ ηνπ νπνηνπδήπνηε ζηαζκνύ ειέγρνπ ηνπο ζηαζκνύο ειέγρνπ ρξόλνπ ν ρξνλνκέηξεο ζα γξάςεη ζην θαξλέ ηνλ ρξόλν άθημεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αθξηβή ώξα πνπ κέινο ηνπ πιεξώκαηνο παξαδίλεη ην βηβιηάξην ζηνλ θξηηή. Ο ρξόλνο ζα αλαγξάθεηαη ζην θαξλέ κόλν εάλ ην όρεκα κε όια ηα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο βξίζθεηαη ζε άκεζε νξαηή επαθή κε ην ηξαπέδη ηνπ ζηαζκνύ Ζ δηαδηθαζία ζθξάγηζεο αξρίδεη από ηε ζηηγκή πνπ ην όρεκα πεξλάεη ηελ πηλαθίδα εηζόδνπ ηεο πεξηνρήο ηνπ ΔΥ (πηλαθίδα κε θίηξηλν θόλην) Μεηαμύ ηεο πηλαθίδαο εηζόδνπ ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ ζηαζκνύ απαγνξεύεηαη ζηα πιεξώκαηα λα ζηακαηήζνπλ ή λα θηλνύληαη αθύζηθα αξγά Ζ ηδαληθή ώξα ζθξάγηζεο θάζε νρήκαηνο είλαη απηή πνπ πξνθύπηεη πξνζζέηνληαο ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηδαληθό ρξόλν θάιπςεο ηεο επί κέξνπο δηαδξνκήο ζηελ ώξα εθθίλεζεο απηήο ηεο δηαδξνκήο. Οη ρξόλνη απηνί εθθξάδνληαη κε αθξίβεηα ιεπηνύ θαη αλαθέξνληαη από 00:01 ζε 24: Σν πιήξσκα δελ παίξλεη πνηλή πξνάθημεο εθόζνλ ε ώξα εηζόδνπ ηνπ νρήκαηνο ζηελ πεξηνρή ηνπ ζηαζκνύ αληηζηνηρεί ζηελ εμέιημε (ηε δηάξθεηα) ηνπ ηδαληθνύ ιεπηνύ ζθξάγηζεο ή ηνπ πξνεγνπκέλνπ ιεπηνύ Σν πιήξσκα δελ παίξλεη πνηλή θαζπζηέξεζεο εθόζνλ ε ώξα παξάδνζεο ηνπ βηβιηαξίνπ ρξνλνκεηξήζεσλ ζηνλ έθνξν ηνπ ζηαζκνύ ειέγρνπ αληαπνθξίλεηαη ζηελ εμέιημε (ηε δηάξθεηα) ηνπ ηδαληθνύ ιεπηνύ ζθξάγηζεο Έλα πιήξσκα πνπ πξέπεη λα πεξάζεη από ηνλ ζηαζκό ειέγρνπ ζηηο ζεσξείηαη όηη έθζαζε εγθαίξσο αλ ε ζθξάγηζε έγηλε κεηαμύ θαη Απηό ην πιήξσκα κπνξεί λα κπεη ζηελ πεξηνρή ηνπ ζηαζκνύ ειέγρνπ ρξόλνπ από ηηο 18:57:01 θαη κεηά Κάζε δηαθνξά κεηαμύ ηεο ηδαληθήο ώξαο θαη ηεο πξαγκαηηθήο ώξαο ζθξάγηζεο ζα επηθέξεη ηηο πνηλέο ηνπ άξζξνπ Ζ πξνάθημε ζηνπο ζηαζκνύο αλαζπγθξόηεζεο ηνπ ηέινπο θάζε ζθέινπο επηηξέπεηαη θαη δελ επηθέξεη πνηλή. Όζνλ αθνξά ην ΔΥ ηνπ ηεξκαηηζκνύ ηνπ αγώλα ν Δηδηθόο Καλνληζκόο πξέπεη λα αλαθέξεη αλ επηηξέπεηαη ή όρη ε πξνάθημε ηε πεξίπησζε πνπ κεηά ην ηέινο κηαο Γηαδξνκήο αθνινπζεί Δηδηθή Γνθηκαζία ή Γηαδξνκή, ηόηε: Σν ΔΥ ηεξκαηηζκνύ ηεο δηαδξνκήο θαη ην ΔΥ εθθίλεζεο ηεο Δηδηθήο ελνπνηνύληαη ζε έλα. Σν ΔΥ ηεξκαηηζκνύ ηεο Δηδηθήο θαη ην ΔΥ εθθίλεζεο ηεο επόκελεο δηαδξνκήο ελνπνηνύληαη ζε έλα Μεηά ην ΔΥ εθθίλεζεο ηεο Δηδηθήο θαη ζε απόζηαζε 30 έσο 150 κέηξσλ ππάξρεη ε Αθεηεξία ηεο Δηδηθήο πνπ ζεκαίλεηαη κε πηλαθίδα ζεκαίαο εθθίλεζεο Πξηλ ην ΔΥ ηεξκαηηζκνύ ππάξρνπλ δύν πηλαθίδεο. Μία πηλαθίδα κε θόθθηλε θαξό ζεκαία πνπ είλαη ην ζεκείν Σεξκαηηζκνύ ηεο Δηδηθήο θαη 10 κέηξα κεηά από απηήλ πηλαθίδα STOP, όπνπ ζηακαηνύλ 12

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ 13 & 14 6-2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: 024/21.04.2015 ΟΡΓΑΝΩΖ: ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΩΝΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ (ΔΠ.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Tν πξφγξακκα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 6ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΜΠΡΑΛΟΤ 15-16 Μαρτίου 2014 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Γεπηέξα 24/02/2013 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή 07/03/2014 ώξα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 9 ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΛΑΜΙΑ 20-21 επτεμβρίου 2014 ΕΙΔΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Σεηάξηε 03/09/2014 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή 13/09/2014 - ώξα 21:00

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 3 ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΤΡΛΩΝ 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 01 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2013 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Γεπηέξα 12/08/2013 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Άξζξν 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Βάζεη ηεο 626/11 απνθάζεσο ηνπ Γ.Σ. Γήκνπ Βόιβεο ΑΓΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ε όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξίζκ. 105/12 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ O παξώλ θαλνληζκόο ηίζεηαη ζε ηζρύ από 1 Ιαλνπαξίνπ 2013. Θα ηζρύεη κέρξη λα αλαθνηλσζεί λεόηεξνο. Όπνπ αλαθέξνληαη νη όξνη «παίθηεο, αζιεηήο, θηι.» ζπκπεξηιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ζει. 1 2. ΔΧΣΔΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 3 3. ΣΟΥΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 4 4. ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΔΣΟΤ ΣΔΣΡΑΜΗΝΑ ζει. 6 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα Α. Αίηεζε πκκεηνρήο Β. ηελ Έθζεζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο Γ. Παξαρώξεζε ρώξνπ Γ. Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη άιιεο ρξεώζεηο Δ. Πιεξσκή η. Τπεξεζίεο Ε. Δπζύλεο θαη θαζήθνληα εθζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ 1. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ Ο Αγώλαο ΑΛΙΒΔΡΙ 2015 ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα µε: 1.1 Σνπο θαλνληζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ αγώλα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή 3. Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4. Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5. Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6

Ειζαγωγή 3. Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4. Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5. Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειζαγωγή 3 Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4 Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5 Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6 Ωπάπιο λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 7 Γενικέρ οδηγίερ ππορ ηοςρ μαθηηέρ/ηπιερ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε Ad-Hoc Networks»

«Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε Ad-Hoc Networks» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΑΙΟΤ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΓΑΚΩΝ: ΠΑΡΑΓΔΙΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ-ΜΗΛΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑ «Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 Παξαζθεπάο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4. ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.2012), 2.ηνλ Ν.2515/1997(ΦΔΚ 154 Α / 25.7.1997) θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο, γηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Καηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη παξακέηξσλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα