ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ"

Transcript

1 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011

2 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή, όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζην Βηβιίν Γηαδξνκήο (Road Book), πνπ ζα δνζεί ζηα πιεξώκαηα όπσο πξνβιέπεη ν Δηδηθόο Καλνληζκόο ηνπ Αγώλα. 1.2 ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα. 1.3 ΑΡΥΟΝΣΔ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ Όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα. 1.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΝΑ Όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα 1.5 O αγώλαο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γηεζλνύο Αζιεηηθνύ Κώδηθα (ΓAK) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ, ηνπ Δζληθνύ Αζιεηηθνύ Καλνληζκνύ (EAK), ηεο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ ηεο ΔΠΑ/EΘEA θαζώο θαη ησλ εγθπθιίσλ ηεο, ηνπ παξόληνο Γεληθνύ Καλνληζκνύ θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ θαη ηνπ Δηδηθνύ Καλνληζκνύ ηνπ αγώλα. H ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Γηνξγαλώηξηα Λέζρε, ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή θαζώο θαη νη Οδεγνί ηεο παηδηάο δελ θέξνπλ θακία επζύλε έλαληη ηξίησλ γηα ηπρόλ αηύρεκα πνπ κπνξεί λα ζπκβεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα. Ζ αζηηθή επζύλε βαξύλεη ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία κε ηελ νπνία έρεη ζπλαθζεί ζπκβόιαην θάιπςεο θηλδύλσλ απ απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο. ΑΡΘΡΟ 2 ΟΡΗΜΟΗ 2.1 Ο Αγώλαο Αληνρήο είλαη αγσληζηηθή εθδήισζε πνπ δηνξγαλώλεηαη κέζα ζηα όξηα ηεο Διιάδαο, κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ (ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΧΝΧΝ) ηεο ΟΜΑΔ (ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΜΖΥΑΝΟΚΗΝΖΣΟΤ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΔΛΛΑΓΟ). Γελ είλαη αγώλαο Enduro ή Trial θαη νύηε κπνξεί λα ηνπο αληηθαηαζηήζεη. Δίλαη αγώλαο αληνρήο θαη πξνζαλαηνιηζκνύ. ε θάζε όρεκα επηβάιιεηαη λα επηβαίλεη ηνπιάρηζηνλ δηκειέο πιήξσκα (νδεγόο θαη ζπλνδεγόο - πινεγόο). Ο αγώλαο πεξηιακβάλεη Απιέο Γηαδξνκέο, Δηδηθέο Γηαδξνκέο θαη Δηδηθέο Γνθηκαζίεο. ε θάζε ζθέινο ηνπ αγώλα πξέπεη λα δηεμάγνληαη από 1 έσο θαη 6 Δηδηθέο Γηαδξνκέο ή/θαη Γνθηκαζίεο. Ζ δηάξθεηα, ηα θέιε θαη νη Γηαδξνκέο θάζε αγώλα εγθξίλνληαη από ηελ ΔΠΑ/ΔΘΔΑ. 2.2 Οη Δηδηθέο Γνθηκαζίεο (ΔΓθ) είλαη οροθεηημένες δύζκολες δηαδξνκέο εθηόο δξόκνπ ζε θπζηθό πεξηβάιινλ πνπ δελ είλαη απαηηείηαη θαη δελ επηηξέπεηαη ε εθ ησλ πξνηέξσλ αλζξώπηλε παξέκβαζε. Οη ΔΓθ δηαλύνληαη ππνρξεσηηθά κε ηε θνξά πνπ νξίδεη ν νξγαλσηήο από ην ΔΥ Αθεηεξίαο κέρξη ην ΔΥ Σεξκαηηζκνύ απηήο. Ο πξαγκαηηθόο ρξόλνο παξακνλήο θάζε νρήκαηνο κεηαμύ ηνπ EX Αθεηεξίαο θαη ηνπ EX Σεξκαηηζκνύ θάζε EΓθ ηζνδπλακεί κε ην ρξόλν εθηέιεζεο ηεο ΔΓθ πνπ ζα ρξεσζεί ην θάζε όρεκα σο επίδνζή ηνπ. 2.3 Οη Δηδηθέο Γηαδξνκέο (ΔΓξ) δηεμάγνληαη ζε ρσκαηόδξνκνπο θαθήο βαηόηεηαο ή εληειώο εθηόο δξόκνπ. Δίλαη άγλσζηεο ζηνπο αγσληδόκελνπο δηαδξνκέο πνπ δηαλύνληαη κε ηε βνήζεηα Βηβιίνπ Γηαδξνκήο (Road Book), ππνρξεσηηθά κε ηε θνξά πνπ νξίδεη ν νξγαλσηήο από ην ΔΥ Αθεηεξίαο κέρξη ην ΔΥ Σεξκαηηζκνύ απηήο. Οη ΔΓξ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηκήκαηα αζθάιηνπ κε κέγηζην επηηξεπηό πνζνζηό ην 20% ησλ ζπλνιηθώλ ρηιηνκέηξσλ ησλ εηδηθώλ δηαδξνκώλ. 2.4 Οη Απιέο Γηαδξνκέο (ΑΓ) είλαη εύθνια θαη βαηά ηκήκαηα πνπ ζπλδένπλ ηελ Δθθίλεζε, ηνλ Σεξκαηηζκό θαη ηηο Δηδηθέο Γηαδξνκέο Γνθηκαζίεο κεηαμύ ηνπο. Οη ΑΓ είλαη γλσζηέο ή άγλσζηεο ζηνπο αγσληδόκελνπο δηαδξνκέο πνπ δηαλύνληαη κε ηε βνήζεηα Βηβιίνπ Γηαδξνκήο (Road Book), ππνρξεσηηθά κε ηε θνξά πνπ νξίδεη ν νξγαλσηήο από ην ΔΥ Αθεηεξίαο κέρξη ην ΔΥ Σεξκαηηζκνύ απηήο, εληόο Ηδαληθνύ Υξόλνπ θαη ζπγθεθξηκέλε Μέζε Ωξηαία Σαρύηεηα (ΜΩΣ) πνπ νξίδεη ν Οξγαλσηήο. Ο Ηδαληθόο Υξόλνο θαζώο θαη ε ΜΩΣ ζηηο Απιέο Γηαδξνκέο ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο πνπ λα επηηξέπεη ζε όινπο ηνπο αγσληδόκελνπο λα νινθιεξώζνπλ ηε δηαδξνκή κε άλεζε ρσξίο λα ππεξβαίλνπλ ηα όξηα αζθαινύο νδήγεζεο. 2.5 Ζ Βαζκνινγία ησλ νρεκάησλ πξνθύπηεη κε βάζε ην ρξόλν πνπ ρξεηάζηεθαλ γηα λα δηαλύζνπλ ηα ηκήκαηα ηνπ αγώλα. ε απηόλ πξνζηίζεληαη νη όπνηεο άιιεο πνηλέο δέρζεθε ην όρεκα. Σν όρεκα κε ηνλ κηθξόηεξν ρξόλν ζα είλαη ν ληθεηήο ηνπ αγώλα. 2.6 Σα νρήκαηα πξέπεη λα δηαλύζνπλ ηε ζπλνιηθή δηαδξνκή ρσξίο ηε ρξήζε νπνηνπδήπνηε εμσηεξηθνύ παξάγνληα θαη κε κνλαδηθή βνήζεηα ηε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ κεηαθέξνπλ καδί ηνπο. 2

3 3 2.7 Ο νξγαλσηήο κπνξεί λα νξίδεη δηαθνξεηηθή δηαδξνκή ή/θαη εηδηθέο δνθηκαζίεο, αλάινγα ησλ ηθαλνηήησλ ησλ νρεκάησλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο. ε ηέηνηα πεξίπησζε, πξέπεη λα ζρεδηάζεη δηαθνξεηηθό δξνκνβηβιίν γηα θάζε δηαδξνκή ή/θαη θαηεγνξία νρήκαηνο. 2.8 Ζ δηαδξνκή κπνξεί λα ρσξίδεηαη ζε «ζθέιε» πνπ ζα απνηεινύληαη από µηα ή πεξηζζόηεξεο ρξνλνκεηξεκέλεο ρσκάηηλεο δηαδξνκέο πνπ κπνξνύλ λα ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο µε απιέο δηαδξνκέο 2.9 ε κηθξνύο αγώλεο (<120 ριµ), ππάξρεη δπλαηόηεηα όιε ε δηαδξνκή λα είλαη ρξνλνκεηξεκέλε, µε µηα εληαία Μ.Ω.Σ.. αθόκα θαη αλ ππάξρνπλ μερσξηζηά ηκήκαηα δηαδξνκήο, κε ηνπο πεξηνξηζκνύο ηνπ άξζξνπ Ζ επηινγή ησλ δηαδξνκώλ πξέπεη λα επηηξέπεη ζηε πιεηνλόηεηα ησλ πιεξσκάησλ πνπ βξίζθνληαη εληόο αγώλνο λα πξαγκαηνπνηνύλ ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο δηαδξνκήο κε ην θσο ηεο εκέξαο, εθηόο αλ ν αγώλαο ή ε Γηαδξνκή έρεη ραξαθηεξηζηεί λπθηεξηλή θαη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα κελ επηηξέπεη ζηα νρήκαηα λα αλαπηύμνπλ ζπλνιηθή ΜΩΣ. πέξαλ ησλ 50 ρηιηνκέηξσλ. Οη νξγαλσηέο παξνηξύλνληαη λα ζρεδηάδνπλ δηαδξνκέο ηέηνηνπ επηπέδνπ δπζθνιίαο πνπ ε κέγηζηε δπλαηή Μ.Ω.Σ. λα κελ μεπεξλά ηα 35 ρηιηόκεηξα. Αλ αλαγθαζηηθά πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θάπνηα κεγάιε δηαδξνκή πνπ πηζαλόλ, ηθαλόο αγσληδόκελνο κπνξεί λα πεξάζεη ηα 50 ρηιηόκεηξα Μ.Ω.Σ. ζπλνιηθά, ζα πξέπεη ε δηαδξνκή απηή λα γίλεη απιή, ή λα ηνπνζεηήζεη ΔΓ πνπ ζα ειέγρνπλ όηη ηα πιεξώκαηα δελ ζα ππεξβνύλ ην όξην απηό Μεηά από δηάξθεηα νδήγεζεο κέρξη 12 σξώλ είλαη ππνρξεσηηθή κηα αλάπαπζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 8 σξώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο. Με έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ κπνξνύλ λα δηνξγαλσζνύλ αγώλεο κε κεγαιύηεξε δηάξθεηα νδήγεζεο θαη δηαθνξεηηθνύο ρξόλνπο αλάπαπζεο Όιεο νη Δηδηθέο Γνθηκαζίεο θαη Γηαδξνκέο γηα ηα απηνθίλεηα ρσξίο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο, ζα γίλνληαη κε θαζνξηζκέλε κέζε σξηαία ηαρύηεηα, ε νπνία κπνξεί λα είλαη θαη εληαία γηα όια ηα επί κέξνπο ηκήκαηα ησλ εηδηθώλ Γηα όιεο ηηο δηαδξνκέο πνπ δηεμάγνληαη ζε αλνηθηνύο ζηε θπθινθνξία δξόκνπο, ε κέγηζηε ηαρύηεηα γηα ην ρώκα ζα πξέπεη λα νξίδεηαη γηα θάζε θαηεγνξία ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό, ελώ γηα ηελ άζθαιην ηζρύνπλ απζηεξά ηα θαηά ηόπνπο όξηα ηνπ ΚΟΚ. ε ζπγθεθξηκέλα επηθίλδπλα, θαηνηθεκέλα ή πνιπζύρλαζηα ζεκεία, πξέπεη λα ππάξρνπλ κηθξόηεξεο κέγηζηεο επηηξεπηέο ηαρύηεηεο. Γηα θάζε παξαβίαζε ησλ νξίσλ απηώλ ζα ρξεώλνληαη πνηλέο Γηα ηνλ έιεγρν θαη εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, ζε όινπο ηνπο αγώλεο Αληνρήο είλαη ππνρξεσηηθό ηα απηνθίλεηα λα εθνδηάδνληαη κε πηζηνπνηεκέλεο πζθεπέο Καηαγξαθήο, κέζσ Γνξπθνξηθνύ πζηήκαηνο Δληνπηζκνύ (GPS), όπσο αλαιύνληαη ζηε ζρεηηθή Δγθύθιην ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ Γελ επηηξέπεηαη θακία ηξνπνπνίεζε ζηα άξζξα 2, 3 θαη 21. ΑΡΘΡΟ 3 ΟΡΟΛΟΓΗΑ Δλεκέξσζε : Ζ ελεκέξσζε πξέπεη λα γίλεηαη από ηνλ Αιπηάξρε ηνπ αγώλα ή ηνλ βνεζό ηνπ, ε δε παξνπζία ησλ αγσληδνκέλσλ είλαη ππνρξεσηηθή. Σν θείκελν ηεο ελεκέξσζεο πνπ αθνξά ηελ αζθάιεηα πξέπεη λα δνζεί γξαπηά θαη ελππόγξαθα θαη λα αλαξηεζεί ζηνλ επίζεκν πίλαθα αλαθνηλώζεσλ. Γξνκνβηβιίν Βηβιίν Γηαδξνκήο (Road Book): Βηβιίν ηεο δηαδξνκήο όπνπ πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξώο ε δηαδξνκή ηνπ αγώλα κε ζρήκαηα ή θαη ράξηεο. Γειηίν Σερληθήο Σαπηόηεηαο (ΓΣΣ): Έγγξαθν ρνξεγνύκελν από ηελ Αζιεηηθή Αξρή ηεο ρώξαο ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη ην νπνίν εγθξίλεηαη από ηνλ επηηεηξακκέλν ηερληθό έθνξν ηεο ΔΘΔΑ ή από ηνλ ππεύζπλν ηερληθό έθνξν ηεο ζπλάληεζεο θαη ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαγλώξηζε ηνπ παξνπζηαδόκελνπ νρήκαηνο. Σν δειηίν πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη ζηνπο ηερληθνύο εθόξνπο ακέζσο κόιηο απηό δεηεζεί. Αξρεγόο Οκάδαο (Team Manager) : Ο νξηζκέλνο θαη απνδεθηόο εθπξόζσπνο κηαο νκάδαο, ε νπνία δηαζέηεη άδεηα δηαγσληδνκέλνπ, θαη ε νπνία ζπκκεηέρεη κε ηνπιάρηζηνλ δύν νρήκαηα. θέινο (Κ): Κάζε ηκήκα ηεο δηαδξνκήο πνπ ρσξίδεηαη από πεξίνδν αλάπαπζεο. Μεηαμύ ηνπ ηέινπο ηεο ηειεπηαίαο δηαδξνκήο ηνπ ζθέινπο θαη ηεο εηζόδνπ ζε θαηαπιηζκό (Bivouac), θαζώο θαη κεηαμύ ηεο εθθίλεζεο από ηνλ θαηαπιηζκό θαη ηεο αθεηεξίαο ηεο 1 εο δηαδξνκήο ηνπ επόκελνπ ζθέινπο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηαζκνί ειέγρνπ ρξόλνπ. Σκήκα Γηαδξνκήο (ΣΓ): Σκήκα ηεο δηαδξνκήο ελόο ζθέινπο δηαλπόκελν ζε ηδαληθό ρξόλν κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ ζηαζκώλ ειέγρνπ ρξόλνπ (ΔΥ). Εώλε Πινήγεζεο (ΕΠ): Εώλε ηεο νπνίαο ε δηαδξνκή δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί αθξηβώο, πνπ ζα δηαλπζεί κε ή ρσξίο (πιήξεο ή κεξηθό) δξνκνβηβιίν θαη κε ή ρσξίο ράξηε. ηαζκνί ειέγρνπ δηέιεπζεο, ηνπνζεηεκέλνη κε αθξίβεηα ζηε δηαδξνκή, πνπ ζα αλαγλσξίδνληαη εύθνια κε ηε ρξήζε εηδηθώλ πηλαθίδσλ ή εηδηθώλ εξγαιείσλ, ζα εκθαλίδνληαη κε ηξόπν γεσγξαθηθό (πιάηνο - κήθνο), ραξηνγξαθηθό (ζπληεηαγκέλεο) ή παξαζηαηηθό (ρηιηόκεηξα θαη ζρεδηαγξάκκαηα), ζην δξνκνβηβιίν θαη / ή ζηνλ ράξηε. Πξαγκαηηθόο Υξόλνο: Ο πξαγκαηηθόο ρξόλνο πνπ ρξεηάζηεθε έλα πιήξσκα γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα δηαδξνκή. Ηδαληθόο Υξόλνο: πγθεθξηκέλνο ρξόλνο κέζα ζηνλ νπνίν πξέπεη νη αγσληδόκελνη λα θαιύςνπλ ην θάζε θέινο ή Σκήκα Γηαδξνκήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. Νεθξόο Υξόλνο: Ο ρξόλνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ηα πιεξώκαηα δηαθόπηνπλ ηνλ αγώλα κε εληνιή ηνπ αιπηάξρε ηνπ αγώλα. Μέγηζηνο Δπηηξεπηόο Υξόλνο Καζπζηέξεζεο: Υξόλνο κεγαιύηεξνο από ηνλ ηδαληθό πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα θάζε θέινο ή Σκήκα Γηαδξνκήο ηνπ αγώλα. ε θάζε πιήξσκα πνπ ζα ππεξβεί απηόλ ηνλ

4 ρξόλν ζα επηβιεζεί πνηλή πνπ κπνξεί λα αξρίδεη από ηελ «θαζνξηζκέλε πνηλή» θαη λα θηάλεη κέρξη ηνλ απνθιεηζκό. Σε ζηηγκή πνπ μεπεξληέηαη ν κέγηζηνο επηηξεπηόο ρξόλνο θαζπζηέξεζεο ν ζηαζκόο ζεσξείηαη θιεηζηόο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αγσληδόκελν. Μέγηζηνο Δπηηξεπηόο Υξόλνο Γνθηκαζίαο: Ο κέγηζηνο ρξόλνο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ θάζε όρεκα γηα ηελ νινθιήξσζε θάζε Δηδηθήο Γνθηκαζίαο ηνπ αγώλα. Γειηίν Πιεξνθνξηώλ : Δπίζεκν δειηίν πιεξνθνξηώλ πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ Δηδηθνύ Καλνληζκνύ ηνπ αγώλα θαη πνπ ρξεζηκεύεη γηα λα ηνλ ηξνπνπνηήζεη, ζπκπιεξώζεη ή απνζαθελίζεη. Απηά ηα δειηία είλαη ρξνλνινγεκέλα, αξηζκεκέλα θαη ππνγεγξακκέλα, από ηνλ νξγαλσηή. Σα πιεξώκαηα πξέπεη λα πηζηνπνηνύλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο όηη έιαβαλ γλώζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Κάζε δειηίν πιεξνθνξηώλ πξέπεη λα είλαη γξαπηό θαη λα αλαξηάηαη ζηνλ επίζεκν πίλαθα αλαθνηλώζεσλ. Πιεξνθνξηαθό εκείσκα : Πιεξνθνξία πνπ δίλεηαη από ηνπο νξγαλσηέο ή ην αξρεγείν ηνπ αγώλα ζηνπο αγσληδόκελνπο, πνπ πξέπεη λα πηζηνπνηήζνπλ ηελ αλάγλσζή ηνπ ελππόγξαθα. Βηβιηάξην Υξνλνκέηξεζεο - (Καξλέ) : Βηβιηάξην ή θάξηα ρξνλνκέηξεζεο πνπ ρξεζηκεύεη γηα ηελ αλαγξαθή ησλ πξαγκαηηθώλ ρξόλσλ θαη ηελ, θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά, ζθξάγηζε ησλ δηαθόξσλ ηαζκώλ Διέγρνπ (ΔΓ) πνπ πξνβιέπνληαη ζηε δηαδξνκή. Αλαζπγθξόηεζε: Πξνγξακκαηηζκέλε από ηνπο νξγαλσηέο παύζε ηνπ αγώλα αθ ελόο γηα λα ηεξεζεί ην ζεσξεηηθό σξάξην ηνπ αγώλα θαη αθ εηέξνπ γηα ηελ αλαζύληαμε ησλ πιεξσκάησλ πνπ ζπλερίδνπλ ηνλ αγώλα. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα απηήο ηεο παύζεο κπνξεί λα δηαθέξεη από πιήξσκα ζε πιήξσκα. Bivouac: Σκήκα κεηαμύ ησλ ζηαζκώλ ειέγρνπ ρξόλνπ ηνπ ηεξκαηηζκνύ ελόο ζθέινπο θαη ηεο εθθίλεζεο ηνπ επνκέλνπ, ζην νπνίν νξγαλώλεηαη αλαζπγθξόηεζε θαη εκθαλίδεηαη ζην Γξνκνβηβιίν. Ζ δώλε ηνπ bivouac ζα νξίδεηαη από έλαλ ππνζεηηθό θύθιν πεξίπνπ 500 κέηξσλ ζην θέληξν ηνπ νπνίνπ ζα είλαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ νξγαλσηή θαη ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ: επίζεκνο πίλαθαο αλαθνηλώζεσλ έλα θνπηί γηα ηα βηβιηάξηα ρξνλνκέηξεζεο ην νπνίν ζα είλαη δηαζέζηκν κεηά ην θιείζηκν ηνπ ΔΥ ηεξκαηηζκνύ ηνπ ζθέινπο. Σα ΔΥ εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνύ κπνξνύλ λα είλαη θνηλά αιιά δελ κπνξνύλ λα απέρνπλ πεξηζζόηεξν από 500 κέηξα από ην θέληξν ηνπ Bivouac, ζηνλ ηεξκαηηζκό ελόο ζθέινπο θαη 10 ρικ. από ην ζεκείν εθθίλεζεο ηεο επόκελεο κέξαο. Σν ζέξβηο ζε θιεηζηή θαη/ή ηδησηηθή πεξηνρή απαγνξεύεηαη. Πνηλέο γηα ηα Bivouac: Πξώηε παξάβαζε : Πξόζηηκν ην 50% ηεο ζπκκεηνρήο. Γεύηεξε παξάβαζε : Ζ Καζνξηζκέλε πνηλή. Σξίηε παξάβαζε : Απνθιεηζκόο. Οη νξγαλσηέο κπνξνύλ λα νξίζνπλ Bivouac µε ειεγρόκελα ζέξβηο γηα ηα νπνία ε δηαδηθαζία πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό. Υώξνο Δπηηεξνύκελεο ηάζκεπζεο (Parc Ferme) : Υώξνο ζηνλ νπνίν απαγνξεύνληαη βνήζεηα, επηζθεπέο, αλεθνδηαζκόο ή άιιεο επεκβάζεηο ζηα νρήκαηα εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ παξόληα Καλνληζκό. Δπίδεημε Πηλαθίδσλ Υξόλσλ: Ζ επίδεημε πηλαθίδσλ ρξόλσλ θαη πιεξνθνξηώλ δελ ζεσξείηαη ζέξβηο ή εμσηεξηθή βνήζεηα. Καζνξηζκέλε Πνηλή (ΚΠ): Ζ θαζνξηζκέλε πνηλή έρεη θαζηεξσζεί γηα λα αληηθαηαζηήζεη νξηζκέλεο πνηλέο πνπ νδεγνύλ ζηνλ απνθιεηζκό ή ζηε ζέζε εθηόο αγώλνο γηα ηε κε εθαξκνγή νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνύ ζηνπο Αγώλεο Αληνρήο. Δπηηξέπεη ζηνλ αγσληδόκελν πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί ε πνηλή λα ζπλερίζεη ηνλ αγώλα ζε θαλνληθέο αγσληζηηθέο ζπλζήθεο, αλ θαη ηνπ έρνπλ επηβιεζεί ζνβαξέο πνηλέο. Ζ θαζνξηζκέλε πνηλή εθθξάδεηαη ζε ρξόλν ν νπνίνο πξνζηίζεηαη, ζηηο πνηλέο πνπ κπνξεί λα έρεη ήδε ζπγθεληξώζεη ν αγσληδόκελνο, ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Γεληθό ή Δηδηθό Καλνληζκό. Ζ θαζνξηζκέλε πνηλή νξίδεηαη από ηνπο νξγαλσηέο θαη κπνξεί λα δηαθέξεη γηα θάζε δηαδξνκή, ηκήκα δηαδξνκήο ή ζηαζκό ειέγρνπ δηέιεπζεο θαη ε νπνία ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηε κνξθή θαη δπζθνιία θάζε ελόο από απηά. Ζ θαζνξηζκέλε πνηλή πξνζηίζεηαη ζην κέγηζην επηηξεπηό ρξόλν θαζπζηέξεζεο θάζε δηαδξνκήο πνπ δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ν αγσληδόκελνο ή πνπ έρεη ππεξβεί ην κέγηζην ρξόλν θαζπζηέξεζεο. Απνθιεηζκόο: Ζ πνηλή ηνπ απνθιεηζκνύ από ηνλ αγώλα επηβάιιεηαη, κεηά από απόθαζε ησλ Αγσλνδηθώλ, γηα ζνβαξή παξάβαζε ησλ θαλνληζκώλ. Ζ πνηλή απηή κπνξεί λα πξνβιέπεηαη από ηνλ Καλνληζκό γηα ζπγθεθξηκέλε παξάβαζε ή λα επηβιεζεί από ηνπο Αγσλνδίθεο κέζα ζηνλ θύθιν ησλ εμνπζηώλ ηνπο. ΑΡΘΡΟ 4 ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ Έλαο Αγώλαο Αληνρήο δηέπεηαη από ηνπο πην θάησ θαλνληζκνύο: Σνλ Δζληθό Αγσληζηηθό Καλνληζκό (ΔΑΚ) Σηο εγθπθιίνπο ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ Σνλ παξόληα Γεληθό Καλνληζκό θαη ηα Παξαξηήκαηά ηνπ Σνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ αγώλα 4.1 Ο Αιπηάξρεο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλνληζκώλ ζε νιόθιεξε ηε δηάξθεηά ηνπ αγώλα. 4

5 4.2 Κάζε ηξνπνπνίεζε ή πξόζζεηε πιεξνθόξεζε ζα αλαθνηλώλεηαη κε ρξνλνινγεκέλα, αξηζκεκέλα θαη ππνγεγξακκέλα δειηία πιεξνθνξηώλ πνπ ζα απνηεινύλ αλαπόζπαζηα κέξε ηνπ Δηδηθνύ Καλνληζκνύ θαη ζα αλαξηώληαη ζηνλ επίζεκν πίλαθα αλαθνηλώζεσλ. Δπίζεο ζα γλσζηνπνηνύληαη απ επζείαο ζηα πιεξώκαηα κε ελππόγξαθε γλώζε. 4.3 Δπηπιήμεηο, πξόζηηκα ή πνηλέο, ζα επηβάιινληαη γηα παξαβάζεηο πνπ δελ άπηνληαη άκεζα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα θαη ζπλεπώο δελ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ (π.ρ. θαζπζηέξεζε παξνπζίαζεο ζηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο θιπ). ΑΡΘΡΟ 5 ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ 5.1 Οη Αγώλεο Αληνρήο δέρνληαη ζπκκεηνρέο απηνθηλήησλ 4Υ4 εθηόο δξόκνπ κε επίζεκε άδεηα θπθινθνξίαο ή Αγσληζηηθέο Πηλαθίδεο θαη αζθάιηζε. Απηά ηα απηνθίλεηα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηνλ Σερληθό Καλνληζκό Αγώλσλ Αληνρήο, λα πιεξνύλ ηνπο θαλνληζκνύο αζθάιεηαο πνπ πξνβιέπεη ε Γηεζλήο ύκβαζε Οδηθήο Κπθινθνξίαο, θαζώο θαη ηνπο θάησζη θαλνληζκνύο: 5.2 Γεληθά Να δηαζέηνπλ έλα θνπηί πξώησλ βνεζεηώλ, όπσο νξίδεη ν ΚΟΚ Να έρνπλ κία ππμίδα, αλ νξίδεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ αγώλα Δάλ έρνπλ εξγάηε, ηνπιάρηζηνλ κία θνπβέξηα ή έλα παηάθη ή άιιν εηδηθό πξνζηαηεπηηθό κέζνλ γηα ην ζπξκαηόζρνηλν ηνπ εξγάηε Να έρνπλ έλαλ ηκάληα κήθνπο δύν κέηξσλ γηα λα ζπλδένπλ ην ζπξκαηόζρνηλν ηνπ εξγάηε ζε θνξκνύο δέληξσλ θαη έλαλ ηκάληα κήθνπο 5 ή πεξηζζνηέξσλ κέηξσλ, ειάρηζηεο αληνρήο 3 ηόλσλ, γηα έιμε. Γηα ην θάζε ηκάληα ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη ηα αληίζηνηρα λαπηηθά θιεηδηά Κξάλνο εγθεθξηκέλνπ ηύπνπ θαη γηα ηα δύν κέιε ηνπ πιεξώκαηνο. 5.3 ΔΛΑΣΗΚΑ Σα ειαζηηθά πξέπεη λα είλαη εξγνζηαζηαθά γηα ρξήζε δξόκνπ. Δπηηξέπνληαη νη αιιαγέο ραξαθηεξηζηηθώλ ζηα ειαζηηθά. Γελ επηηξέπεηαη ρξήζε ειαζηηθώλ κε ράξαμε ηύπνπ «V», θαζώο θαη ε ρξήζε νπνηνπδήπνηε ειαζηηθνύ κε ηε ζήκαλζε «γηα αγξνηηθή ρξήζε». 5.4 ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ύπαξμε ελόο ηνπιάρηζηνλ θηλεηνύ ηειεθώλνπ ζε θάζε όρεκα. Πξνηείλεηαη λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δύν, δηαθνξεηηθώλ δηθηύσλ, θηλεηά ηειέθσλα αλά όρεκα Δπηηξέπεηαη ε ύπαξμε θαη ρξήζε CB VHF PMR LPD, ζηαζεξώλ ή θνξεηώλ. 5.5 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ Σα απηνθίλεηα εληάζζνληαη ζε Καηεγνξίεο όπσο απηέο νξίδνληαη ζηνλ Σερληθό Καλνληζκό. ηε θαηεγνξία Ε3-Entry κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο κόλν πιεξώκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ γηα πξώηε θνξά, ζε αγώλεο Αληνρήο, ην Γηα λα κεηξήζεη κηα θαηεγνξία ζα πξέπεη λα ηζρύνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ηεο «Πξνθήξπμεο Αγώλσλ Απηνθηλήησλ» ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ (άξζξν 5). ΑΡΘΡΟ 6 ΠΛΖΡΧΜΑΣΑ 6.1 Γηα ηελ αθξηβή απόδνζε ηνπ θεηκέλνπ ζεσξνύληαη απαξαίηεηεο νη εμήο δηεπθξηλίζεηο: α. «αγσληδόκελνο» (ή ζπκκεηέρσλ): Υξεζηκνπνηείηαη γηα ην θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν πνπ δήισζε ζπκκεηνρή ζηνλ ζπγθεθξηκέλν αγώλα. β. «Πιήξσκα»: Όξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ επηβαίλνπλ ζην απηνθίλεην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα θαη πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ νδεγό θαη ηνλ ζπλνδεγό - πινεγό. 6.2 Γίλεηαη δεθηό θάζε πιήξσκα πνπ δειώλεηαη από έλα ζπκκεηέρνληα, θάηνρν άδεηαο δηαγσληδνκέλνπ ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ. Γηα ηα πιεξώκαηα ησλ θαηεγνξηώλ Ε1-Sporting & R-Rally απαηηείηαη αγσληζηηθή άδεηα ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ. Γηα ηα πιεξώκαηα ησλ ππνινίπσλ θαηεγνξηώλ απαηηείηαη αγσληζηηθή εηήζηα ή κηαο αγσληζηηθήο ζπλάληεζεο άδεηα παηδηάο πνπ εθδίδεηαη από ηελ ΔΠΑ/ΔΘΔΑ. 6.3 Ζ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα, κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ λα αξλεζεί ηελ εγγξαθή νπνηνπδήπνηε δηαγσληδνκέλνπ/ζπκκεηέρνληα γλσξίδνληάο ηνπ ηνπο ιόγνπο ηεο άξλεζεο ηεο (Άξζξν 74 ΔΑΚ). Ζ απόξξηςή ηεο πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ ελδηαθεξόκελν ην αξγόηεξν 2 εκέξεο κέρξη ηελ πξώηε εξγάζηκε εκέξα κεηά ην θιείζηκν ησλ εγγξαθώλ. 6.4 Σν πιήξσκα κπνξεί λα απνηειείηαη από 1 νδεγό, θαη 1, γηα ηηο θαηεγνξίεο Ε1 & R ή έσο 2 γηα ηηο θαηεγνξίεο Ε2 & Ε3, ζπλνδεγνύο. Σα µέιε ηνπ πιεξώκαηνο ησλ απηνθηλήησλ νλνκάδνληαη σο νδεγόο θαη ζπλνδεγόο(νί). 6.5 ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν ζπκκεηέρσλ είλαη λνκηθό πξόζσπν ή ζε θάζε πεξίπησζε πνπ δελ απνηειεί κέινο ηνπ πιεξώκαηνο, ν νδεγόο πνπ αλαθέξεηαη νλνκαζηηθά ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο θαζίζηαηαη ππεύζπλνο γηα όιεο ηηο ππνρξεώζεηο θαη δεζκεύζεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ ζπκκεηέρνληα ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. 6.6 Όιν ην πιήξσκα πξέπεη λα επηβαίλεη ζην όρεκα ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ πξνβιέπεη ν παξώλ Καλνληζκόο. Ζ εγθαηάιεηςε ελόο κέινπο ηνπ πιεξώκαηνο ή ε επηβίβαζε ελόο ηξίηνπ πξνζώπνπ (εθηόο από ηελ πεξίπησζε κεηαθνξάο ηξαπκαηία) ζα έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκό από ηνλ αγώλα. 5

6 6 6.7 Κάζε ιαλζαζκέλε ή δόιηα ελέξγεηα από ηνλ ζπκκεηέρνληα ή ηα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο ζα θξίλεηαη από ηνλ Αιπηάξρε θαη ηνπο Αγσλνδίθεο πνπ ζα επηβάινπλ πνηλή πνπ κπνξεί λα θζάζεη κέρξη θαη ηνλ απνθιεηζκό από ηνλ αγώλα γηα ην ζπγθεθξηκέλν πιήξσκα. Μπνξνύλ επίζεο λα δεηήζνπλ από ηελ Δζληθή Αζιεηηθή Αξρή λα επηβάιεη επηπιένλ πνηλή. ΑΡΘΡΟ 7 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΤΠΟΤ ΚΑΗ ΥΔΔΧΝ ΜΔ ΣΑ ΠΛΖΡΧΜΑΣΑ Ο ππεύζπλνο ζρέζεσλ πξέπεη λα θέξεη θάπνην δηαθξηηηθό (ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό) ώζηε λα αλαγλσξίδεηαη εύθνια θαη πξέπεη λα είλαη παξώλ: ηνλ δηνηθεηηθό έιεγρν θαη ηερληθό έιεγρν εμαθξίβσζεο ηελ εθθίλεζε θαη ζηνλ ηεξκαηηζκό θάζε ζθέινπο. ηηο αλαζπγθξνηήζεηο. Σα θαζήθνληά ηνπ είλαη: λα ελεκεξώλεη ηα πιεξώκαηα θαη λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή επαθή καδί ηνπο. λα απαληά κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ γίλνληαη. λα δίλεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ Καλνληζκό θαη ηελ εμέιημε ηνπ αγώλα. ΑΡΘΡΟ 8 ΔΓΓΡΑΦΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 8.1 Όπνηνο επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ αγώλα πξέπεη λα ζηείιεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ, πιήξσο ζπκπιεξσκέλε, καδί κε ην αληίζηνηρν παξάβνιν ζηε γξακκαηεία ηνπ αγώλα. Ζ δήισζε ζπκκεηνρήο πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηιακβάλεη: Σν πιήξεο όλνκα, ηε δηεύζπλζε, ηνλ αξηζκό άδεηαο αγσληδνκέλνπ θαη ηνλ αξηζκό άδεηαο νδήγεζεο, θάζε κέινπο ηνπ πιεξώκαηνο. Σα πιήξε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νρήκαηνο. 8.2 Με ηελ ππνγξαθή ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο, ηόζν ν ζπκκεηέρσλ όζν θαη ηα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο, αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα απνδέρνληαη ηηο αζιεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπεη ν Δζληθόο Αζιεηηθόο Κώδηθαο, ν παξώλ Γεληθόο Καλνληζκόο θαη ν Δηδηθόο Καλνληζκόο ηνπ αγώλα. Κακία δηόξζσζε ή πξνζζήθε δελ επηηξέπεηαη λα γίλεη ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο εθηόο εάλ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξόληα Καλνληζκό. 8.3 Μέρξη ηνλ δηνηθεηηθό έιεγρν εμαθξίβσζεο ν δηαγσληδόκελνο είλαη ειεύζεξνο λα αληηθαηαζηήζεη ην δεισζέλ απηνθίλεην κε έλα άιιν. 8.4 Ο πίλαθαο ησλ ζπκκεηερόλησλ πξέπεη λα απνζηέιιεηαη ζηελ ΔΠΑ/ΔΘΔΑ ζηνλ ρξόλν πνπ αλαθέξεη ε ζρεηηθή εγθύθιηόο ηεο. 8.5 Ζ δήισζε ζπκκεηνρήο γίλεηαη δεθηή κόλνλ εθόζνλ ζπλνδεύεηαη από ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο, ην νπνίν ζα απμάλεηαη κέρξη θαη 100% όηαλ ν δηαγσληδόκελνο δελ απνδέρεηαη λα ηνπνζεηήζεη ζην όρεκα ηνπ ηελ πξναηξεηηθή δηαθήκηζε ηνπ νξγαλσηή. 8.6 Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζην αθέξαην άηνθα: α. ζηνπο ππνςήθηνπο πνπ δελ έγηλε δεθηή ε ζπκκεηνρή ηνπο, β. ζε πεξίπησζε κε ηέιεζεο ηνπ αγώλα. 8.7 Ο νξγαλσηήο επηζηξέθεη ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο παξαθξαηώληαο έλα 50%, ζην δηαγσληδόκελν πνπ δελ παξνπζηάζζεθε ζηελ εθθίλεζε γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο θαη εθόζνλ ζρεηηθό αίηεκα θζάζεη ζ απηόλ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, κε θαμ ζηνλ ηειεθσληθό αξηζκό ηνπ νξγαλσηή ή κε ζηε ζπξίδα ηνπ νξγαλσηή, πξηλ από ην ηέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ ειέγρνπ. Απηή ε επηζηξνθή πξέπεη λα γίλεη ην αξγόηεξα εληόο κελόο από ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ αγώλα. 8.8 Όινη νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα παξνπζηαζηνύλ κε ηα απηνθίλεηά ηνπο ζην ρώξν θαη ζηηο ώξεο ειέγρνπ εμαθξίβσζεο όπσο νξίδεηαη από ην επίζεκν πξόγξακκα ηνπ αγώλα. Ζ εθπξόζεζκε πξνζέιεπζε ζπλεπάγεηαη ηελ απαγόξεπζε εθθίλεζεο ζηνλ αγώλα εθηόο από ηελ πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο πνπ ζα θξηζεί από ηελ νξγάλσζε. Ο νξγαλσηήο επηηξέπεηαη λα εθαξκόζεη άιιν ζύζηεκα, µε ηελ έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ. Ο δηνηθεηηθόο έιεγρνο ζα αθνξά έιεγρν ησλ εγγξάθσλ: αγσληζηηθέο άδεηεο άδεηεο νδήγεζεο πηζηνπνηεηηθό ηδηνθηεζίαο ηνπ νρήκαηνο δηάθνξεο εμνπζηνδνηήζεηο αζθάιεηα νρήκαηνο Θα γίλεη εμαθξίβσζε: ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ πιεξώκαηνο. ησλ ζηνηρείσλ ηνπ νρήκαηνο βάζεη ησλ επηζήκσλ εγγξάθσλ ηνπ, δειαδή πηλαθίδεο θαη άδεηεο θπθινθνξίαο, έιεγρνο θπξηόηεηαο ησλ νρεκάησλ κε βάζε ησλ αξηζκό πιαηζίνπ θιπ. ηελ πεξίπησζε νρήκαηνο κε ζπκβαηηθνύο αξηζκνύο πνπ είλαη ηδηνθηεζίαο δηαθνξεηηθήο από ηνλ ζπκκεηέρνληα είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζίαζε έγγξαθεο εμνπζηνδόηεζεο ηνπ ηδηνθηήηε γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ νρήκαηνο. 8.9 Μόλνλ ηα πιεξώκαηα ηα νπνία έρνπλ πεξάζεη από ηνλ δηνηθεηηθό έιεγρν κπνξνύλ λα παξνπζηαζηνύλ κε ην όρεκα ηνπο, πνπ ζα θέξεη ηηο πηλαθίδεο θαη ηα λνύκεξα ζπκκεηνρήο, ζηνλ ηερληθό έιεγρν. Καηά ηνλ ηερληθό έιεγρν, νη ηερληθνί έθνξνη, θξνληίδνπλ πξσηαξρηθά λα ειέγμνπλ ηα ζπζηήκαηα κέηξα αζθαιείαο ηνπ

7 7 απηνθηλήηνπ, δειαδή ηελ αξηηόηεηά ηνπ ζε ζέκαηα αζθαιείαο γηα ην ίδην ην πιήξσκα αιιά θαη ηνπο ζπλαγσληζηέο, ώζηε λα είλαη θαηάιιειν λόκηκν ώζηε λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ αγώλα. Καηά ηα ινηπά, ν έιεγρνο ζα είλαη γεληθήο κνξθήο (ηύπνο θαη θαηαζθεπαζηήο νρήκαηνο, νξαηή ζπκθσλία ηνπ νρήκαηνο κε ηελ νκάδα πνπ έρεη δεισζεί, θύξηα όξγαλα, ζπκκόξθσζή ηνπ πξνο ηνλ ΚΟΚ θιπ.). Ζ νξγάλσζε ηερληθνί έθνξνη ΓΔΝ είλαη ππεύζπλνη γηα έιεγρν ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ νρήκαηνο ηελ νπνία έρεη δειώζεη ην πιήξσκα, εηδηθά εάλ ππάξρνπλ κεηαηξνπέο επεκβάζεηο πνπ απαηηνύλ εθηελή ηερληθό έιεγρν. ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο, ή / θαη κεηά από έλζηαζε, ή θαηά ηνλ ηειηθό ηερληθό έιεγρν, ηα νρήκαηα κπνξεί λα ειεγρζνύλ πεξαηηέξσ. Δάλ κεηά ηνλ έιεγρν θάπνην όρεκα βξεζεί λα κελ είλαη ζύκθσλν κε ηνπο ηερληθνύο ή ηνπο θαλνληζκνύο αζθαιείαο, ν Αιπηάξρεο κπνξεί λα πξνηείλεη ζηνπο Αγσλνδίθεο θαη απηνί λα απνθαζίζνπλ: - Να νξίζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεθα κέζα ζην νπνίν λα εηνηκαζηεί ην όρεκα. - Να επηβάιινπλ πνηλή αθήλνληαο ην όρεκα ζηελ θαηάηαμε ηεο δεισζείζαο αξρηθά θαηεγνξίαο. - Να κεηαζέζνπλ ην όρεκα ζηελ θαηάηαμε ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλήθεη θαλνληθά θαη λα επηβάιιεη παξάιιεια πνηλή ρξόλνπ ζηνλ αγσληδόκελν, εάλ ην ζεσξεί απαξαίηεην. - Να αθπξώζνπλ ηνλ αγσληδόκελν γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αγώλα. ε θάζε πεξίπησζε, ν νδεγόο θαη ην πιήξσκα είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλν γηα ηελ επηινγή ηεο θαηεγνξίαο ηνπ νρήκαηόο ηνπο, θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ απνηειεί δηθαηνινγία ε κε γλώζε ησλ θαλνληζκώλ, Γεληθνύ, Δηδηθνύ θαη Σερληθνύ. ε θαλέλα όρεκα δελ ζα επηηξαπεί ε εθθίλεζε αλ δελ είλαη ζύκθσλν κε ηνπο Καλνληζκνύο ηνπ αγώλα πκπιεξσκαηηθνί έιεγρνη κπνξνύλ λα γίλνπλ ηόζν ζηα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο όζν θαη ζην όρεκα ζ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. Ο δηαγσληδόκελνο είλαη ππεύζπλνο ώζηε ην όρεκα ηνπ λα είλαη ζύκθσλν κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. Ζ παξνπζίαζε ηνπ νρήκαηνο ζηνλ ηερληθό έιεγρν ζεσξείηαη ζαλ ζησπεξή δήισζε όηη ην όρεκα είλαη ζύκθσλν κε ηνπο θαλνληζκνύο. Έλαο πιήξεο ηερληθόο έιεγρνο πνπ πξνβιέπεη σο θαη ηελ απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ απηνθηλήηνπ κπνξεί λα γίλεη ζηνλ ηεξκαηηζκό γηα ηα απηνθίλεηα πνπ έρνπλ θαηαηαγεί ζηηο πξώηεο ζέζεηο ηεο γεληθήο θαηάηαμεο, ζ απηά πνπ έρνπλ θαηαηαγεί πξώηα ζε θάζε νκάδα θαη θιάζε, θαζώο επίζεο θαη ζε θάζε άιιν απηνθίλεην, θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηνπ αιπηάξρε, πνπ ελεξγεί απηεπάγγειηα ή κεηά από έλζηαζε ή κεηά από εηζήγεζε ηνπ Σ.Δ Δάλ έρνπλ ηεζεί εηδηθά ζήκαηα ζθξάγηζεο θάζε δηαγσληδόκελνο πξέπεη κε δηθή ηνπ επζύλε λα θξνληίζεη γηα ηε δηαηήξεζή ηνπο σο ην ηέινο ηνπ αγώλα. Κάζε παξαβίαζε ή παξαράξαμε ησλ ζεκάησλ ζθξάγηζεο πνπ ζα δηαπηζησζεί επηθέξεη άκεζα ηνλ απνθιεηζκό ηνπ πιεξώκαηνο από ηνλ αγώλα θαζώο επίζεο θαη θάζε άιινπ δηαγσληδόκελνπ ή πιεξώκαηνο πνπ ηπρόλ ζπλεξγάζηεθε θαζ νηνλδήπνηε ηξόπν. Απηό δελ απνθιείεη ηελ επηβνιή θαη βαξύηεξσλ θπξώζεσλ πνπ ίζσο ζα κπνξνύζε λα δεηεζεί λα επηβάιεη ε Δζληθή Αζιεηηθή Αξρή πνπ αλήθεη ν αγσληδόκελνο. Οη παξαβάηεο δηαγσληδόκελνη πξέπεη λα εηδνπνηεζνύλ γξαπηώο Γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά, ακθηζβήηεζε, δηεπθξίληζε, παξαηππία ή εξκελεία ηνπ ηερληθνύ θαλνληζκνύ ηελ απόθαζε παίξλνπλ νη Αγσλνδίθεο κεηά από πξόηαζε ηνπ Αιπηάξρε θαη ηε βνήζεηα ηνπ Σερληθνύ Δθόξνπ Ζ κε πξνζέιεπζε ζην ρώξν ειέγρνπ εμαθξίβσζεο θαη ε κε παξνπζίαζε ηνπ απηνθηλήηνπ ζηνλ εληεηαικέλν Σερληθό Έθνξν ζπλεπάγεηαη απνθιεηζκό από ηνλ αγώλα θαη ηε κε επηζηξνθή ηνπ παξάβνινπ ζπκκεηνρήο Αλ ζε έλα αγώλα Αληνρήο ππάξρνπλ κεηαθηλήζεηο (µε πινίν, µε ηξαίλν ή άιια κέζα) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ αγώλα, απηέο πξέπεη λα απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ηνπ θαη ηα έμνδα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην ζπλνιηθό πνζό ηνπ παξαβόινπ ζπκκεηνρήο Σα Παξάβνια ηνπ θάζε αγώλα νξίδνληαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό, ζύκθσλα πάληα κε ηελ Δγθύθιην ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ. ΑΡΘΡΟ 9 ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ 9.1 Ζ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ζα εθνδηάζεη θάζε πιήξσκα κε ηνπιάρηζηνλ δύν αξηζκνύο ζπκκεηνρήο, ειαρίζησλ δηαζηάζεσλ Α Οη αξηζκνί ζπκκεηνρήο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζηηο δύν πιεπξέο ηνπ νρήκαηνο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. 9.3 Οη πηλαθίδεο ζα πεξηιακβάλνπλ ηνλ αξηζκό ζπκκεηνρήο, ηελ νλνκαζία ηνπ αγώλα θαη πηζαλόλ ηνπο ρνξεγνύο ηεο νξγάλσζεο. ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα θαιύςνπλ νιηθώο ή κεξηθώο ηηο πηλαθίδεο λνκίκνπ θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο. 9.4 ε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηνπ αγώλα ε έιιεηςε ή ε κε ζσζηή ηνπνζέηεζε ελόο αξηζκνύ ζπκκεηνρήο, ζα επηθέξεη πνηλή πνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη ηνλ απνθιεηζκό. 9.5 Σα νλόκαηα ηνπ πιεξώκαηνο ησλ απηνθηλήησλ, όπσο θαη νη εζληθέο ηνπο ζεκαίεο, κπνξνύλ λα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηηο δύν πιεπξέο ηνπ απηνθηλήηνπ πάλσ ζηα εκπξόζζηα θηεξά ή ηηο πόξηεο. 9.6 ε πεξίπησζε πνπ ε δηάξθεηα ηνπ αγώλα είλαη κεγαιύηεξε ηεο κηαο εκέξαο, ζην ηέινο θάζε εκέξαο ε νξγάλσζε ζα κπνξεί λα παξέρεη ζηα πιεξώκαηα ηε δπλαηόηεηα γηα αιιαγή θζαξκέλσλ πηλαθίδσλ. 9.7 ε πεξίπησζε πνπ ν νξγαλσηήο ζέιεη κπνξεί λα παξέρεη κέρξη θαη 4 αξηζκνύο ζπκκεηνρήο πνπ ζα ηνπνζεηνύληαη εκπξόο, ζηηο δύν πιεπξέο ηνπ νρήκαηνο θαη πίζσ.

8 ΑΡΘΡΟ 10 ΔΗΡΑ ΔΚΚΗΝΖΖ 10.1 Ζ ζεηξά εθθίλεζεο ηνπ αγώλα θαζνξίδεηαη από ηνλ Αιπηάξρε κεηά από αμηνιόγεζε (θαηάηαμε πξνεγνύκελνπ έηνπο, θαηάηαμε ηξέρνπζαο ρξνληάο θαη γεληθή αμηνιόγεζε ηνπ πιεξώκαηνο) θαζώο θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ αγώλα (ΜΧΣ αλά θαηεγνξία, δηαδξνκέο θιπ). Πξηλ από ηελ εθθίλεζε ηνπ αγώλα, θαη πηζαλώο ησλ ζθειώλ, νη νξγαλσηέο κπνξνύλ λα ζπγθεληξώζνπλ όια ηα δηαγσληδόκελα απηνθίλεηα ζε έλα ρώξν εθθίλεζεο, ζύκθσλα κε όζα ζα αλαγξάθνληαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηα πξόζηηκα, (απνθιεηζηηθά ρξεκαηηθά), πνπ ζα επηβιεζνύλ γηα θαζπζηεξεκέλε άθημε ζηνλ ρώξν εθθίλεζεο, πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό Σα πιεξώκαηα κπνξνύλ λα εηζέιζνπλ ζηνλ ρώξν επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο ηεο εθθίλεζεο 10 ιεπηά πξηλ από ηελ ώξα αλαρώξεζήο ηνπο. Ο Δηδηθόο Καλνληζκόο πξέπεη λα αλαθέξεη ην ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ ησλ εθθηλήζεσλ ησλ απηνθηλήησλ H αθξηβήο ώξα εθθίλεζεο ζα γξάθεηαη ζην θαξλέ θάζε πιεξώκαηνο Κάζε θαζπζηέξεζε πνπ νθείιεηαη ζην πιήξσκα, ζηελ εθθίλεζε ηνπ αγώλα ή ζηελ εθθίλεζε ελόο ζθέινπο ή ελόο ηκήκαηνο ηεο δηαδξνκήο ζα επηθέξεη πνηλή 10 δεπηεξνιέπησλ γηα θάζε ιεπηό θαζπζηέξεζεο. ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο εάλ έλα απηνθίλεην θαζπζηεξήζεη πεξηζζόηεξν από 15 ιεπηά δελ ζα ηνπ επηηξαπεί ε εθθίλεζε Δθόζνλ ηα πιεξώκαηα έρνπλ 15 ιεπηά γηα λα παξνπζηαζζνύλ ζηελ εθθίλεζε ηνπ αγώλα ή ζηελ εθθίλεζε ελόο ζθέινπο ή ελόο ηκήκαηνο ηεο δηαδξνκήο, εάλ παξνπζηαζζνύλ κέζα ζηελ πξνζεζκία ησ 15 απηώλ ιεπηώλ, ζην θαξλέ αλαγξάθεηαη ε πξαγκαηηθή λέα ώξα εθθίλεζεο H αξρηθή ζεηξά εθθίλεζεο παξακέλεη ακεηάβιεηε εθόζνλ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ ην 10% ηνπ ζπλόινπ ησλ ρηιηνκέηξσλ ησλ εηδηθώλ δηαδξνκώλ H ζεηξά εθθίλεζεο γηα θάζε ζθέινο ηεο δηαδξνκήο ζα δίλεηαη κε βάζε ηελ πξνζσξηλή θαηάηαμε ηνπ πξνεγνύκελνπ ζθέινπο εθ όζνλ απηό είλαη δπλαηόλ θαη ζα αλαξηάηαη ζηνλ ρξόλν πνπ αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα ηνπ Δηδηθνύ Καλνληζκνύ ηνπο αγώλεο όπνπ ζπκκεηέρνπλ θαη κνηνζηθιέηεο γηα ιόγνπο αζθαιείαο ην πξώην απηνθίλεην ζα μεθηλήζεη κεηά θαη ηελ ηειεπηαία κνηνζηθιέηα. Σν ειάρηζην δηάζηεκα κεηαμύ ηεο ηειεπηαίαο κνηνζηθιέηαο θαη ηνπ πξώηνπ απηνθηλήηνπ έγθεηηαη ζηνλ νξγαλσηή, δελ κπνξεί όκσο λα είλαη ιηγόηεξν από 30 ιεπηά. ε πεξίπησζε πνπ νη εηδηθέο γηα ηηο θαηεγνξίεο Ε1 & R, είλαη θιεηζηέο ζηελ θπθινθνξία, ηόηε ε ζπγθεθξηκέλε θαη κόλν θαηεγνξία, κπνξεί λα μεθηλήζεη πξηλ από ηηο κνηνζηθιέηεο. Ζ πξώηε κνηνζηθιέηα, ηόηε, ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη κεηά ην ηειεπηαίν απηνθίλεην. Ζ δηαθνξά ρξόλνπ ηεο, ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ, ν ρξόλνο ζέζεσο εθηόο αγώλα ησλ απηνθηλήησλ, πξνζαπμεκέλνο θαηά 50%. ΑΡΘΡΟ 11 ΓΡΟΜΟΒΗΒΛΗΟ ( ROAD BOOK) 11.1 Κάζε πιήξσκα ζα εθνδηαζηεί µε έλα δξνκνβηβιίν όπνπ ζα πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξώο ε δηαδξνκή πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη θαη ε νπνία είλαη ππνρξεσηηθή επί πνηλή απνθιεηζκνύ H θαηαγξαθή ηεο δηαδξνκήο, πξέπεη λα γίλεηαη κε όξγαλν αθξηβείαο ηνπιάρηζηνλ 10 κέηξσλ. Σα επηηξεπόκελα όξγαλα θαηαγξαθήο είλαη Terratrip, Midland, Brantz, Touratech IMO 100R50 & ICO. ηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ζα αλαθέξεηαη ην όξγαλν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαγξαθή. Αλ έλαο νξγαλσηήο, έρεη θάπνην άιιν όξγαλν αθξηβείαο, απηό ζα πξέπεη λα εγθξηζεί από ηελ ΔΠΑ/ΔΘΔΑ. Γελ επηηξέπεηαη ε κέηξεζε ησλ απνζηάζεσλ λα γίλεηαη κε GPS. Ο νξγαλσηήο ζα πξέπεη λα έρεη πξνβιέςεη ζεκείν ξύζκηζεο θνληά ζηελ εθθίλεζε ηνπ αγώλα ην νπνίν ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό, είηε κε δειηίν πιεξνθνξηώλ Ζ κνξθή ηνπ δξνκνβηβιίνπ γηα ηνπο αγώλεο Αληνρήο, ζα είλαη ππνρξεσηηθά απηή πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα Α θαη αθνινπζεί ηα πξόηππα ηεο FIA γηα ηνπο αγώλεο Cross-Country Rally Γηα θάζε ρσξηό µέζσ ηνπ νπνίνπ δηέξρνληαη νη αγσληδόκελνη, πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε θαηεύζπλζε πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ θεύγνληαο από απηό Δίλαη ππνρξεσηηθό γηα ηνλ νξγαλσηή λα θάλεη µηα επαιήζεπζε ηνπ δξνκνβηβιίνπ πξηλ ηνλ αγώλα θαη λα ελεκεξώζεη ηνπο αγσληδόκελνπο γηα θάζε αιιαγή πνπ πξνέθπςε ζηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο Ζ επίζεκε δηαδξνκή ηνπ αγώλα είλαη απηή πνπ πεξηγξάθεηαη ζην δξνκνβηβιίν, όπσο απηό δηαλέκεηαη ζηνπο αγσληδόκελνπο. ηηο δώλεο πινήγεζεο, όπνπ ε αθξηβήο πεξηγξαθή είλαη δύζθνιε, απηή ζα γίλεηαη µε µηα επζεία γξακκή πνπ ζα ζπλδέεη ηα ζεκεία, ζρήκαηα ζπληεηαγκέλεο ή ζπληεηαγκέλεο GPS πνπ δίλνληαη από ηνλ Οξγαλσηή. ηνπο αγώλεο πνπ ν Δηδηθόο Καλνληζκόο επηβάιιεη ζηνπο αγσληδόκελνπο λα δηαζέηνπλ GPS, απηνί δελ κπνξνύλ λα πξνθαζηζηνύλ άγλνηα ηεο ζέζεο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ επίζεκε δηαδξνκή όπσο απηή νξίδεηαη παξαπάλσ ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, απαγνξεύεηαη ε απνκάθξπλζε πάλσ από 5 ριµ. από ηελ επίζεκε δηαδξνκή µε πνηλή πνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη ηνλ απνθιεηζκό κεηά από απόθαζε ησλ Αγσλνδηθώλ Σν δξνκνβηβιίν θαη νη πηζαλνί ράξηεο πξέπεη λα κνηξάδνληαη ζηνπο αγσληδόκελνπο ην αξγόηεξν 1 ώξα πξηλ από ηελ εθθίλεζε θάζε ζθέινπο, όρη όκσο γξεγνξόηεξα από 3 ώξεο πξηλ ηνλ αγώλα. Με πξόβιεςε ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό θαη έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ κπνξεί ην δξνκνβηβιίν θαη νη πηζαλνί ράξηεο λα κνηξάδνληαη ζηνπο αγσληδόκελνπο ζε δηαθνξεηηθνύο από ηνπο παξαπάλσ ρξόλνπο. 8

9 Σν δξνκνβηβιίν ηεο θάζε θαηεγνξίαο ζηνλ αγώλα ζα είλαη δηαθνξεηηθό, όζνλ αθνξά ηηο κέγηζηεο θαη κέζεο σξηαίεο ηαρύηεηεο θαη/ή ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα εθθξάδεηαη ε θαηεύζπλζε ην δξνκνβηβιίν είλαη πηζαλόλ λα ιείπνπλ νη απνζηάζεηο αλάκεζα ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο «ηνπιίπεο». Όρη όκσο γηα πεξηζζόηεξεο από ηέζζεξεηο (4) ζπλερόκελεο ηνπιίπεο. Απηό δελ ηζρύεη γηα ηα ηκήκαηα ησλ θιεηζηώλ εηδηθώλ δηαδξνκώλ (sporting). ΑΡΘΡΟ 12 ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 12.1 Οη αγσληδόκελνη ππνρξενύληαη λα ππαθνύλ ζηηο νδεγίεο θαη ηηο εληνιέο ησλ δηνξγαλσηώλ θαη ησλ θξηηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. ηελ πεξίπησζε πνπ έλα πιήξσκα απνθαζίζεη λα εγθαηαιείςεη πξέπεη λα πιεξνθνξήζεη ηνπο δηνξγαλσηέο - θξηηέο ην ζπληνκόηεξν δπλαηό. Οη αγσληδόκελνη πξέπεη λα ππαθνύλ ζηηο νδεγίεο θαη εληνιέο πνπ ζα αλαθνηλώλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα ζε εηδηθέο θαηαζηάζεηο Οη αγσληδόκελνη πξέπεη, λα εθαξκόδνπλ ηνπο δηεζλείο θαλόλεο αζθαιείαο θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ βαξνύιθνπ (εξγάηε), νη νπνίνη πεξηιακβάλνληαη ζηα εγρεηξίδηα Οη αγσληδόκελνη πξέπεη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζεαηώλ κε θάζε ηξόπν θαη κέζνλ θαη λα ελεκεξώλνπλ ηνπο θξηηέο γηα θάζε επηθίλδπλε πεξίπησζε Δπηβάιιεηαη ε ρξήζε ηκάληα αζθαιείαο όηαλ δέλεηαη ν εξγάηεο ζε δέληξν. Ζ κε ρξήζε ηκάληα ζηνλ θνξκό θαη ην απ επζείαο δέζηκν ηνπ ζπξκαηόζρνηλνπ ζε απηόλ, επηθέξεη πνηλή Απόζηαζε αζθαιείαο από ην ζπξκαηόζρνηλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ εξγάηε Σνπνζέηεζε εηδηθήο θνπβέξηαο - παηάθη πάλσ ζην ζπξκαηόζρνηλν θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ εξγάηε Γέζηκν ηνπ εξγάηε ζε θνιώλα δηθηύνπ (ΟΣΔ ΓΔΖ θιπ.) απαγνξεύεηαη Ζ ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ πιεξσκάησλ ζηα πιαίζηα ηνπ «επ αγσλίδεζζε» είλαη επηζπκεηή ηόζν ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή θηλδύλνπ όζν θαη ζε πεξίπησζε παξαθώιπζεο ηεο θπθινθνξίαο Απαγνξεύεηαη µε πνηλή απνθιεηζκνύ κεηά από απόθαζε ησλ Αγσλνδηθώλ: α. Ζ κεηαθνξά θαη ε ξπκνύιθεζε νρήκαηνο από άιιν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαδξνκώλ β. Να παξεκπνδίδεηαη ε δηέιεπζε ησλ άιισλ νρεκάησλ ή ην πξνζπέξαζκα. γ. Ζ θαηαλάισζε αιθνόι θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. Οη Αγσλνδίθεο κπνξνύλ λα ηηκσξήζνπλ έλα πιήξσκα εάλ ζηακαηήζεη ρσξίο ιόγν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. Δίλαη ππνρξεσηηθό ηα πιεξώκαηα ησλ απηνθηλήησλ, λα θνξνύλ δώλεο αζθαιείαο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα επί πνηλή άκεζνπ απνθιεηζκνύ. Δπίζεο ηα πξνβιεπόκελα θξάλε ζηηο θαηεγνξίεο Ε1 & R θαζ όιε ηε δηάξθεηα ησλ Δηδηθώλ Γηαδξνκώλ θαη Γνθηκαζηώλ. Γηα ηηο ππόινηπεο θαηεγνξίεο ζα πξέπεη λα πξνβιέπεη ν Δηδηθόο Καλνληζκόο, αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπ αγώλα θαη ηηο δηαδξνκέο, ηελ ππνρξεσηηθή ή κε ρξήζε θξαλώλ ε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα ζε αλνηθηέο ζηε θπθινθνξία δηαδξνκέο, νη αγσληδόκελνη πξέπεη λα ηεξνύλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ο.Κ. ε θάζε πιήξσκα πνπ παξαβαίλεη απηνύο ηνπο θαλόλεο επηβάιινληαη πνηλέο. Σα αξκόδηα όξγαλα πνπ ζα πηζηνπνηήζνπλ παξάβαζε ηνπ ΚΟΚ από θάπνηνλ αγσληδόκελν (αζηπλνκία, ζηειέρε ή εληεηαικέλα άηνκα θξηηέο γεγνλόησλ) πξέπεη λα ηνπ ην γλσζηνπνηήζνπλ ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ. ε πεξίπησζε όκσο πνπ απνθαζίζνπλ λα κελ ζηακαηήζνπλ ηνλ νδεγό ή δελ κπνξνύλ, ηόηε κπνξνύλ λα δεηήζνπλ λα ηνπ επηβιεζνύλ από ηνπο Αγσλνδίθεο νη πξνβιεπόκελεο από ηνλ Καλνληζκό πνηλέο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη: α. Ζ γλσζηνπνίεζε ηεο παξάβαζεο ζα γίλεη θαη κέζσ ηεο επίζεκεο νδνύ πξηλ από ηελ αλαθνίλσζε ησλ πξνζσξηλώλ απνηειεζκάησλ ηεο εκέξαο πνπ έγηλε ε παξάβαζε. β. Σν πξαθηηθό ζα είλαη αξθεηά ιεπηνκεξέο ώζηε λα πηζηνπνηείηαη απόιπηα ε ηαπηόηεηα ηνπ ζπκκεηέρνληα πνπ έθαλε ηελ παξάβαζε θαη λα θαζνξίδεηαη αθξηβώο ν ηόπνο θαη ν ρξόλνο απηήο. γ. Σν γεγνλόο δελ ζα επηδέρεηαη ακθηζβεηήζεηο Οη αγσληδόκελνη πνπ ζα ζπλαληήζνπλ άιια αγσληδόκελα απηνθίλεηα αθηλεηνπνηεκέλα από βιάβεο ή άιιεο αηηίεο νθείινπλ λα ελεκεξώζνπλ ακέζσο ηνλ Αιπηάξρε κέζσ ησλ θξηηώλ ηεο Οξγάλσζεο πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο Γηα λα επηηεπρζεί ζσζηή θάιπςε «αζθάιεηαο ηεο παηδηάο» νη αγσληδόκελνη πνπ εγθαηαιείπνπλ ηε δηαδξνκή ιόγσ ηερληθώλ πξνβιεκάησλ ή άιισλ ιόγσλ, είλαη ππνρξεσκέλνη λα πιεξνθνξήζνπλ ακέζσο ηελ Οξγάλσζε κε θάζε δπλαηό κέζνλ επηθνηλσλίαο (ηειέθσλν, αζύξκαην, άιινπο αγσληδόκελνπο) θαη λα παξαδώζνπλ ην Βηβιηάξην Υξνλνκέηξεζεο (θαξλέ) ζε εληεηαικέλν άηνκν ηεο Οξγάλσζεο Καηά ηε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα, αλ ρξεηαζηεί, ζα ππάξρεη θαη Νεθξόο Υξόλνο. Θα δίλεηαη από ηνλ θξηηή, κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Αιπηάξρε, γηα εηδηθέο πεξηπηώζεηο αζθαιείαο, θηλδύλνπ, θιεηζίκαηνο δηαδξνκήο θαη γεληθά δπζιεηηνπξγίαο ηνπ αγώλα θαη θαηά ηνλ νπνίν ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ πιεξώκαηνο ή ηνπ αγώλα δηαθόπηεηε θαη ν ρξόλνο απηόο δελ ζα κεηξάεη. Θα γξάθεηαη ζην θαξλέ ν ρξόλνο έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ λεθξνύ ρξόλνπ από ηνλ θξηηή. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Νεθξνύ Υξόλνπ ηα νρήκαηα βξίζθνληαη ππό θαζεζηώο Δπηηεξνύκελεο ηάζκεπζεο (Parc Ferme) Οη επηζθεπέο επηηξέπνληαη ζε όια ηα ηκήκαηα ηνπ αγώλα, πιελ ησλ ρώξσλ επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο θαη ησλ πεξηνξηζκώλ ζηηο Δηδηθέο Γνθηκαζίεο.

10 Σε δηαδξνκή ηνπ αγώλα ζα αλνίγεη πινεγόο, πνπ πξέπεη λα μεθηλήζεη ηνπιάρηζηνλ 1 ώξα πξηλ ην πξώην όρεκα θαη ζα θιείλεη νπξαγόο πνπ ζα μεθηλήζεη ακέζσο κεηά ην ηειεπηαίν όρεκα Όηαλ ε δηαδξνκή πεξλάεη κέζα από ρσξηά ή κέγηζηε επηηξεπηή ηαρύηεηα είλαη ηα 30ριµ, εθηόο αλ ε ζήκαλζε ηνπ ΚΟΚ, επηβάιεη κηθξόηεξν όξην. Ο νξγαλσηήο πξέπεη λα ειέγρεη κε ηε βνήζεηα radar ή άιινπ κέζνπ (GPS Trackers), ηελ ηήξεζε ηνπ αλσηέξνπ νξίνπ Αλαθνξά Αηπρήκαηνο: Δάλ θάπνηνο νδεγόο, εκπιαθεί ζε αηύρεκα, ζην νπνίν ηξαπκαηίζζεθε θάπνηνο ζεαηήο, ν νδεγόο απηόο πξέπεη λα ην αλαθέξεη ζηνλ επόκελν ΔΓ ΔΥ ή ελδηάκεζν πνπ αλαθέξεηαη ζην δξνκνβηβιίν. Δάλ παξαιείςεη λα ην αλαθέξεη ν Αιπηάξρεο κπνξεί λα επηβάιιεη ζην ππεύζπλν πιήξσκα, πνηλή πνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη ηνλ απνθιεηζκό. ΑΡΘΡΟ 13 ΕΧΝΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ε όινπο ηνπο αγώλεο Αληνρήο πξέπεη ν Τπεύζπλνο Αζθαιείαο λα νξίδεη Εώλεο Διέγρνπ Σαρύηεηαο γηα θάζε ζεκείν θαη πεξηνρή ηεο δηαδξνκήο πνπ θξίλεη όηη είλαη επηθίλδπλα, ηόζν γηα ηνπο αγσληδόκελνπο όζν θαη γηα ηνπο ππνινίπνπο. Σέηνηα ζεκεία, ελδεηθηηθά, πξέπεη λα είλαη πόιεηο, ρσξηά θαη νηθηζκνί, αζθαιηόδξνκνη, δξόκνη κε ζπρλή θπθινθνξία, πεξηνρέο ή ζεκεία κε κνλαρηθέο θαηνηθίεο, ζηάλεο, κνλέο, αλάκεζα ή δίπια ζε αγξνύο, πεξηνρέο θπλεγώλ, ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο θαη παξαιίεο, ζεκεία ή πεξηνρέο επηθίλδπλεο γηα ηνπο αγσληδόκελνπο κε γθξεκνύο, θνςίκαηα ή κεγάια λεξνθαγώκαηα ηνπ δξόκνπ θιπ Δίζνδνο ζε έλα ζεκείν ειέγρνπ. Ζ αξρή κηαο δώλεο ειέγρνπ ηαρύηεηαο ζα πεξηγξάθεηαη ζην RoadBook κε έλα ζήκα DZ (Αξρή Εώλεο) θαη ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ (Waypoint). Οη αγσληδόκελνη απαγνξεύεηαη λα πεξάζνπλ / απνθύγνπλ ην ζεκείν ζε απόζηαζε κεγαιύηεξε ησλ 90 κέηξσλ (αθηίλα) κε πνηλή όκνηα κε απηή πνπ νξίδεηαη γηα ηελ πεξίπησζε ρακέλνπ ζεκείνπ δηέιεπζεο ΔΓ. 90 κέηξα πξηλ από απηό ην ζεκείν (Waypoint) νη αγσληδόκελνη ζεσξνύλ όηη πιεζηάδνπλ ζηελ αξρή δώλεο ειέγρνπ ηαρύηεηαο. Σα 90 κέηξα κεηά ην ζεκείν (Waypoint), ζεσξείηαη ζαλ «όξην αζθαινύο θαηαγξαθήο» ηεο εηζόδνπ ζην ζεκείν ειέγρνπ ηαρύηεηαο Ζ δώλε ειέγρνπ. Γηα κηα ζεκεησκέλε ζην RoadBook δώλε ειέγρνπ ηαρύηεηαο, έλαο αγσληδόκελνο δελ κπνξεί λα επηθαιεζζεί άγλνηα ησλ νξίσλ απηήο. Ζ ηαρύηεηα ηνπ αγσληδόκελνπ ζα πξέπεη λα πεξηνξηζζεί ζηα ρηιηόκεηξα, πνπ νξίδεη ν νξγαλσηήο, κεηαμύ ηνπ ζεκείνπ εηζόδνπ θαη ην ζεκείνπ εμόδνπ από ηελ δώλε απηή, άζρεηα κε ηελ πνξεία πνπ ζα αθνινπζεζεί κεηαμύ απηώλ ησλ δύν ζεκείσλ Έμνδνο από ηε δώλε ειέγρνπ. Σν ηέινο ηεο δώλεο ειέγρνπ ζα πεξηγξάθεηαη ζην RoadBook κε έλα ζήκα FZ (Σέινο Εώλεο) θαη κε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ (Waypoint). Ο ρώξνο γύξσ από απηό ην ζεκείν θαη ζε αθηίλα 90 κέηξσλ, ζεσξείηαη «όξην αζθαινύο θαηαγξαθήο» γηα λα απνθεπρζνύλ δηαθσλίεο ζρεηηθά κε ηελ ηαρύηεηα. Οη αγσληδόκελνη κπνξνύλ λα επηηαρύλνπλ από ην ζεκείν εμόδνπ (Waypoint) Γηαδηθαζία ειέγρνπ Καζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, ν αγσληδόκελνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνύο θαηαγξαθήο / GPS πνπ έρεη παξαιάβεη από ηνλ νξγαλσηή Οη κνλάδεο θαηαγξαθήο / GPS πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ θαη λα παξακείλνπλ ζηελ ζέζε / ζύλδεζε πνπ έρεη νξίζεη ν νξγαλσηήο, κε όια ηα εμαξηήκαηα ηνπο ζπλδεδεκέλα θαη ζε ιεηηνπξγία, θαζ όιε ηε δηάξθεηα ελόο ζθέινπο θαη θάζε θνξά πνπ ην όρεκα θεύγεη από ηνπο ρώξνπο Δθθίλεζεο, Διεγρόκελεο ηάζκεπζεο, bivouac Κάζε ζπκβάλ πνπ νθείιεηαη ζηνλ αγσληδόκελν (απώιεηα, θαηαζηξνθή, ζέζε εθηόο ιεηηνπξγίαο, θιπ) θαη θαηαζηεί αδύλαηε ηελ ιεηηνπξγία / θαηαγξαθή ή / θαη θάζε πξνζπάζεηα ρεηξαγώγεζεο / απόθξπςεο ζηνηρείσλ αλαθεξόκελε από έλαλ ηερληθό ησλ θαηαγξαθηθώλ / GPS ηνπ νξγαλσηή, κε απόθαζε ησλ Αγσλνδηθώλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηνλ απνθιεηζκό ηνπ αγσληδόκελνπ Οπνηαδήπνηε ζηηγκή, έλαο ειεγθηήο ζην ηέινο κηαο επηιεγκέλεο δηαδξνκήο ή / θαη ζην ηέινο ηνπ ζθέινπο, κπνξεί λα ειέγμεη όηη πξάγκαηη ν αγσληδόκελνο πέξαζε από όια ηα ππνρξεσηηθά ζεκεία δηέιεπζεο θαη όηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηα ππέξβαζε ηαρύηεηαο Με επζύλε ηνπ Τπεύζπλνπ Αζθαιείαο, έλαο ηερληθόο θαηαγξαθήο / GPS ειέγρεη ηα δεδνκέλα, θάζε κέξα, ηνπιάρηζηνλ ησλ δέθα πξώησλ αγσληδόκελσλ ζηελ θάζε δηαδξνκή θαη ζηε γεληθή θαηάηαμε, γηα λα εμαθξηβσζεί όηη έρνπλ αθνινπζήζεη ηελ ππνρξεσηηθή δηαδξνκή θαη έρνπλ ηεξήζεη ηα όξηα ηαρύηεηαο Με επζύλε ηνπ Τπεύζπλνπ Αζθαιείαο, ν ηερληθόο θαηαγξαθήο / GPS ζεκεηώλεη ηηο παξαβάζεηο θαη ελεκεξώλεη ηνλ αγσληδόκελν (ή έλαλ εθπξόζσπν ηνπ λόκηκα δηαπηζηεπκέλν ζηνλ αγώλα) Ο Τπεύζπλνο Αζθαιείαο παξαδίδεη θαηάινγν κε ηηο παξαβάζεηο ησλ αγσληδνκέλσλ ζην Αιπηάξρε, ν νπνίνο αθνύ ηηο εγθξίλεη θαη βάιεη ηηο αλάινγεο πνηλέο ηηο πξνσζεί ζηνλ Έθνξν Απνηειεζκάησλ γηα λα ρξεσζνύλ νη πνηλέο ζηνπο αγσληδόκελνπο. ΑΡΘΡΟ 14 ΒΟΖΘΔΗΑ - ΔΠΗΚΔΤΔ Οη επηζθεπέο επηηξέπνληαη ειεύζεξα ζε όιε ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα, εθηόο όκσο από ηα ζεκεία όπνπ ζαθώο απαγνξεύεηαη θαη πξνβιέπεηαη από ηνλ θαλνληζκό.

11 ΑΡΘΡΟ 15 ΥΧΡΟ ΔΠΗΣΖΡΟΤΜΔΝΖ ΣΑΘΜΔΤΖ (PARC FERME) 15.1 Απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε βνήζεηα, επηζθεπή ή αλεθνδηαζκόο ζηελ εθθίλεζε θάζε ζθέινπο. Ζ ζέζε ηνπ θηλεηήξα ζε ιεηηνπξγία κε ξπκνύιθεζε ή ώζεζε από άιινλ αγσληδόκελν πνπ ζπλερίδεη ηνλ αγώλα ζηνλ ρώξν ηνπ Parc Ferme ηηκσξείηαη κε 5 ιεπηά πνηλή. Σα νρήκαηα ζα ππόθεηληαη ζηνπο θαλνληζκνύο ησλ ρώξσλ επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο. α. Από ηε ζηηγκή εηζόδνπ ηνπο ζε Εώλε ηαζκνύ Διέγρνπ θαη κέρξη ηελ έμνδό ηνπο από απηή. β. Από ηε ζηηγκή εηζόδνπ ηνπο ζε έλαλ ρώξν Αλαζπγθξόηεζεο θαη κέρξη ηελ αλαρώξεζή ηνπο από απηόλ, εθόζνλ ε Αλαζπγθξόηεζε έρεη ραξαθηεξηζηεί ζαλ Parc Ferme από ην Δηδηθό Καλνληζκό Κάζε παξάβαζε ησλ θαλνληζκώλ ησλ ρώξσλ επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο ζα επηθέξεη πνηλή πνπ νξίδεηαη από ηνλ Δηδηθό Καλνληζκό θαη πνπ κπνξεί λα θζάζεη κέρξη θαη ηνλ απνθιεηζκό Δάλ νη ππεύζπλνη αζθαιείαο ή ηερληθνί έθνξνη, αλ ππάξρνπλ, ηνπ αγώλα θξίλνπλ όηη ζηνπο ρώξνπο εθθίλεζεο ησλ ζθειώλ ή ζηηο εμόδνπο ησλ ρώξσλ επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο έλα όρεκα βξίζθεηαη ζε επηθίλδπλε θαηάζηαζε γηα λα θπθινθνξήζεη πξέπεη λα ελεκεξώζνπλ ακέζσο ηνλ Αιπηάξρε ν νπνίνο κπνξεί λα δεηήζεη ηελ επηζθεπή ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ηα ιεπηά πνπ ζα απαηηεζνύλ γη απηήλ ηελ επηζθεπή ζα εθιεθζνύλ ζαλ ιεπηά θαζπζηέξεζεο ζε ηκήκα δηαδξνκήο. Γηα λα κελ ππνρξεσζεί ην πιήξσκα λα θαιύςεη ηελ θαζπζηέξεζε ζηε δηαδξνκή ζα ηνπ δνζεί λένο ρξόλνο εθθίλεζεο. Κάζε πιήξσκα πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ εθθίλεζε κε θαζπζηέξεζε κεγαιύηεξε από απηή πνπ νξίδεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ζα απνθιείεηαη από ηνλ αγώλα Μόιηο ζηαζκεύζνπλ ηα νρήκαηα ζηνλ εηδηθό ρώξν ζηάζκεπζεο ηα πιεξώκαηα νθείινπλ λα εγθαηαιείςνπλ ηνλ ρώξν επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο ρσξίο θαζπζηέξεζε, ελώ ε επαλείζνδόο ηνπο από ηε ζηηγκή απηή απαγνξεύεηαη απόιπηα Καη εμαίξεζε θαη κε ηελ επίβιεςε ηνπ αξκνδίνπ εθόξνπ, επηηξέπεηαη ζε έλα πιήξσκα ζηνλ ρώξν επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο ηεο εθθίλεζεο, ησλ ζηαζκώλ αλαζπγθξόηεζεο ή ζηνλ ηεξκαηηζκό ζθέινπο ηνπ αγώλα: Να αιιάμεη ή επηζθεπάζεη έλα ή δύν θαηεζηξακκέλα ιάζηηρα κε ηα κέζα πνπ δηαζέηεη ην όρεκα. Να αληηθαηαζηήζεη έλα ζπαζκέλν παξ-κπξηδ κε δηθαίσκα εμσηεξηθήο βνήζεηαο, κε άδεηα ηνπ αιπηάξρε. Απηέο νη επεκβάζεηο πξέπεη λα έρνπλ ηειεηώζεη πξηλ από ηελ ώξα εθθίλεζεο δηαθνξεηηθά γηα θάζε ιεπηό θαζπζηέξεζεο ζα επηβάιιεηαη πνηλή 1 ιεπηνύ Γηα λα αλαρσξήζεη έλα πιήξσκα από ηνλ ρώξν επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο γηα ηελ εθθίλεζε ηνπ αγώλα, από ηνπο ζηαζκνύο αλαζπγθξόηεζεο ή ηεξκαηηζκνύ ζθέινπο ηνπ αγώλα, κπνξεί λα κπεη ζηνλ ρώξν επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο 10 κόλν ιεπηά πξηλ από ηελ ώξα εθθίλεζήο ηνπ Μέζα ζηνλ ρώξν επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο επηηξέπεηαη λα ηεζνύλ νη θηλεηήξεο ζε ιεηηνπξγία κε ηε ρξήζε εμσηεξηθήο κπαηαξίαο, ε νπνία όκσο, κεηά ηε ρξήζε ηεο απαγνξεύεηαη λα κεηαθεξζεί κέζα ζην όρεκα. ΑΡΘΡΟ 16 ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ ζπκκεηερόλησλ γηα αζηηθή επζύλε έλαληη ηξίησλ. Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηζρύεη από ηε ζηηγκή ηεο εθθίλεζεο έσο ηε ζηηγκή ηνπ ηεξκαηηζκνύ ή από ηε ζηηγκή ηεο εγθαηάιεηςεο ηνπ αγώλα ή ηνπ απνθιεηζκνύ απ απηόλ, εθηόο από εηδηθέο πεξηπηώζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό. Σα όξηα αζθαιηζηηθήο θάιπςεο πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό. (Σπρόλ νρήκαηα ππνζηήξημεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ έζησ θαη αλ είλαη εθνδηαζκέλα κε ηηο εηδηθέο πηλαθίδεο «SERVICE» ηνπ Οξγαλσηή, δελ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ζαλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ αγώλα, θαηά ζπλέπεηα δελ θαιύπηνληαη από ηελ αζθάιηζή ηνπ θαη θηλνύληαη θάησ από ηε δηθή ηνπο θαη κόλν επζύλε). ΑΡΘΡΟ 17 ΒΗΒΛΗΑΡΗΟ ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΖΔΧΝ (ΚΑΡΝΔ) 17.1 ε θάζε πιήξσκα παξαδίδεηαη θαηά ηελ εθθίλεζε έλα βηβιηάξην ρξνλνκεηξήζεσλ (θαξλέ) θαη ειέγρνπ δηέιεπζεο, ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη νη ηδαληθνί ρξόλνη θάζε δηαδξνκήο ηνπ αγώλα. Κάζε πιήξσκα είλαη ην κόλν ππεύζπλν γηα ην βηβιηάξηό ηνπ θαη ε απώιεηα ηνπ επηθέξεη απηόκαηα πνηλή απνθιεηζκνύ. Κάζε αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε πνπ ζα εκθαληζηεί ζην θαξλέ ζα επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκό από ηνλ αγώλα εθηόο θαη εάλ έρεη γξαπηή ζεώξεζε από ηνλ ππεύζπλν θξηηή. Ζ παξνπζίαζε ηνπ θαξλέ ζε όινπο ηνπο ζηαζκνύο θαη ε αθξίβεηα ησλ εγγξαθώλ είλαη απνθιεηζηηθά επζύλε ηνπ πιεξώκαηνο. Μόλν νη ρξνλνκέηξεο είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη λα γξάςνπλ ηνλ ρξόλν ζην βηβιηάξην ηδηνρείξσο ή κέζσ εθηππσηηθνύ κεραληζκνύ Σν πιήξσκα είλαη ππεύζπλν γηα ηηο εγγξαθέο ζην βηβιηάξηό ηνπ θαη ηνπ επηβάιινληαη νη πξνβιεπόκελεο πνηλέο ζε πεξίπησζε έιιεηςεο ζθξαγίδαο ή εγγξαθήο. Σα πιεξώκαηα είλαη ππνρξεσκέλα λα ζθξαγίζνπλ ην θαξλέ ηνπο ζε όινπο ηνπο ζηαζκνύο ειέγρνπ πνπ αλαγξάθνληαη ζ απηό θαη κε ηελ θαζνξηζκέλε ζεηξά. Σν πιήξσκα πνπ ζα εκθαλίζεη ην θαξλέ ηνπ ζε ζηαζκό ρσξίο ην όρεκα ηνπ ζα απνθιεηζηεί από ηνλ αγώλα. ΑΡΘΡΟ 18 ΣΑΘΜΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΔΥ) ΚΑΗ ΓΗΔΛΔΤΖ (ΔΓ) 11

12 18.1 Οη ζηαζκνί ειέγρνπ ρξόλνπ (ΔΥ) επηζεκαίλνληαη κε ηηο πηλαθίδεο πνπ θαζνξίδνληαη από ην Γεληθό Καλνληζκό 4Υ4: Ζ αξρή ηεο πεξηνρήο ηνπ ζηαζκνύ ειέγρνπ επηζεκαίλεηαη κε πξνεηδνπνηεηηθή πηλαθίδα κε θίηξηλν θόλην. ε απόζηαζε 25 κ. πεξίπνπ ε ζέζε ηνπ ζηαζκνύ ειέγρνπ επηζεκαίλεηαη κε πηλαθίδα κε θόθθηλν θόλην. Σν ηέινο ηεο πεξηνρήο ηνπ ζηαζκνύ ειέγρνπ πνπ βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 25 κ. πεξίπνπ από απηόλ, επηζεκαίλεηαη κε πηλαθίδα κε κπεδ θόλην θαη 3 πιάγηεο καύξεο γξακκέο. Οη πηλαθίδεο πξέπεη λα είλαη πάληα ηνπνζεηεκέλεο ζηε δεμηά πιεπξά ηεο δηαδξνκήο ηνπ αγώλα. Σν κέγηζην πιάηνο ηνπ ζηαζκνύ ειέγρνπ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 25κ. πληζηάηαη ηα όξηα απηνύ ηνπ πιάηνπο λα ζεκαηνδνηνύληαη από δηπιέο πηλαθίδεο ή άιια κέζα, όπνπ απηό απαηηείηαη. Όιεο νη πεξηνρέο ησλ ζηαζκώλ ειέγρνπ (δειαδή νη πεξηνρέο πνπ πεξηιακβάλνληαη κεηαμύ ηεο πξώηεο πξνεηδνπνηεηηθήο πηλαθίδαο κε θίηξηλν θόλην θαη ηεο ηειεπηαίαο πηλαθίδαο ρξώκαηνο κπεδ κε 3 πιάγηεο καύξεο γξακκέο) ζεσξνύληαη ρώξνη Δπηηεξνύκελεο ηάζκεπζεο (Parc Ferme). Ζ δηάξθεηα ζηάζκεπζεο κέζα ζηελ παξαπάλσ πεξηνρή δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνλ ρξόλν πνπ απαηηείηαη γηα λα ζπκπιεξσζεί ν απαξαίηεηνο έιεγρνο. Απαγνξεύεηαη απζηεξά ε είζνδνο θαη έμνδνο ηνπ νρήκαηνο ζε ζηαζκό ειέγρνπ κε θνξά δηαθνξεηηθή από απηήλ ηνπ αγώλα, θαζώο θαη ε επαλείζνδνο ηνπ νρήκαηνο από ηελ πεξηνρή ζηαζκνύ ειέγρνπ, εθόζνλ ην βηβιηάξην ηνπ αγώλα ήδε ζθξαγίζηεθε ζηνλ ζηαζκό απηό. Γηα θάζε παξάβαζε εθαξκόδνληαη νη πνηλέο ηνπ άξζξνπ Ο ηδαληθόο ρξόλνο ζθξάγηζεο είλαη απνθιεηζηηθή επζύλε ησλ πιεξσκάησλ, ζηα νπνία όκσο επηηξέπεηαη λα ζπκβνπιεπζνύλ ην επίζεκν ρξνλόκεηξν πνπ βξίζθεηαη ζην ηξαπέδη ηνπ αξκνδίνπ εθόξνπ Όινη νη ζηαζκνί ειέγρνπ ζα αξρίζνπλ λα ιεηηνπξγνύλ 30 ιεπηά πξηλ από ηελ ηδαληθή ώξα άθημεο ηνπ πξώηνπ νρήκαηνο. Δθηόο εάλ ν αιπηάξρεο απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά, ζα θιείζνπλ 30 ιεπηά κεηά ηνλ ηδαληθό ρξόλν ηνπ ηειεπηαίνπ δηαγσληδνκέλνπ νρήκαηνο, πιένλ ηνπ νξίνπ ζέζεο εθηόο αγώλα, ή, όηαλ ν Δηδηθόο Καλνληζκόο ηνπ αγώλα πξνβιέπεη ηελ επηβνιή πξνθαζνξηζκέλεο πνηλήο, νη ΔΥ εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνύ ησλ δηαδξνκώλ ζα θιείζνπλ ζε ρξόλν πνπ ζα ππνινγηζζεί ιακβαλνκέλσλ ππόςε ηνπ κέγηζηνπ επηηξεπηνύ ρξόλνπ(σλ) πξηλ από απηό ηνλ ζηαζκό γηα ηνλ ηειεπηαίν θαηαηαγκέλν δηαγσληδόκελν. Ο ρξόλνο ζέζεο εθηόο αγώλνο ή κία ή πεξηζζόηεξεο κέγηζηεο επηηξεπηέο θαζπζηεξήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό, κπνξεί λα ηξνπνπνηεζνύλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηνπ αγώλα, από ηνλ Αιπηάξρε. Οη ελδηαθεξόκελνη αγσληδόκελνη ζα πιεξνθνξεζνύλ απηήλ ηελ απόθαζε ην δπλαηόλ ζπληνκόηεξα. Ο απνθιεηζκόο ελόο αγσληδνκέλνπ ή ε επηβνιή ηεο θαζνξηζκέλεο πνηλήο γηα ππέξβαζε ηεο κέγηζηεο επηηξεπηήο θαζπζηέξεζεο αλαθνηλώλεηαη κόλν ζην ηέινο ελόο θέινπο Οη αγσληδόκελνη, επί πνηλή πνπ κπνξεί λα θζάζεη θαη κέρξη ηνλ απνθιεηζκό, πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ εληεηαικέλνπ εθόξνπ ή ηνπ βνεζνύ ηνπ νπνηνπδήπνηε ζηαζκνύ ειέγρνπ ηνπο ζηαζκνύο ειέγρνπ ρξόλνπ ν ρξνλνκέηξεο ζα γξάςεη ζην θαξλέ ηνλ ρξόλν άθημεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αθξηβή ώξα πνπ κέινο ηνπ πιεξώκαηνο παξαδίλεη ην βηβιηάξην ζηνλ θξηηή. Ο ρξόλνο ζα αλαγξάθεηαη ζην θαξλέ κόλν εάλ ην όρεκα κε όια ηα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο βξίζθεηαη ζε άκεζε νξαηή επαθή κε ην ηξαπέδη ηνπ ζηαζκνύ Ζ δηαδηθαζία ζθξάγηζεο αξρίδεη από ηε ζηηγκή πνπ ην όρεκα πεξλάεη ηελ πηλαθίδα εηζόδνπ ηεο πεξηνρήο ηνπ ΔΥ (πηλαθίδα κε θίηξηλν θόλην) Μεηαμύ ηεο πηλαθίδαο εηζόδνπ ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ ζηαζκνύ απαγνξεύεηαη ζηα πιεξώκαηα λα ζηακαηήζνπλ ή λα θηλνύληαη αθύζηθα αξγά Ζ ηδαληθή ώξα ζθξάγηζεο θάζε νρήκαηνο είλαη απηή πνπ πξνθύπηεη πξνζζέηνληαο ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηδαληθό ρξόλν θάιπςεο ηεο επί κέξνπο δηαδξνκήο ζηελ ώξα εθθίλεζεο απηήο ηεο δηαδξνκήο. Οη ρξόλνη απηνί εθθξάδνληαη κε αθξίβεηα ιεπηνύ θαη αλαθέξνληαη από 00:01 ζε 24: Σν πιήξσκα δελ παίξλεη πνηλή πξνάθημεο εθόζνλ ε ώξα εηζόδνπ ηνπ νρήκαηνο ζηελ πεξηνρή ηνπ ζηαζκνύ αληηζηνηρεί ζηελ εμέιημε (ηε δηάξθεηα) ηνπ ηδαληθνύ ιεπηνύ ζθξάγηζεο ή ηνπ πξνεγνπκέλνπ ιεπηνύ Σν πιήξσκα δελ παίξλεη πνηλή θαζπζηέξεζεο εθόζνλ ε ώξα παξάδνζεο ηνπ βηβιηαξίνπ ρξνλνκεηξήζεσλ ζηνλ έθνξν ηνπ ζηαζκνύ ειέγρνπ αληαπνθξίλεηαη ζηελ εμέιημε (ηε δηάξθεηα) ηνπ ηδαληθνύ ιεπηνύ ζθξάγηζεο Έλα πιήξσκα πνπ πξέπεη λα πεξάζεη από ηνλ ζηαζκό ειέγρνπ ζηηο ζεσξείηαη όηη έθζαζε εγθαίξσο αλ ε ζθξάγηζε έγηλε κεηαμύ θαη Απηό ην πιήξσκα κπνξεί λα κπεη ζηελ πεξηνρή ηνπ ζηαζκνύ ειέγρνπ ρξόλνπ από ηηο 18:57:01 θαη κεηά Κάζε δηαθνξά κεηαμύ ηεο ηδαληθήο ώξαο θαη ηεο πξαγκαηηθήο ώξαο ζθξάγηζεο ζα επηθέξεη ηηο πνηλέο ηνπ άξζξνπ Ζ πξνάθημε ζηνπο ζηαζκνύο αλαζπγθξόηεζεο ηνπ ηέινπο θάζε ζθέινπο επηηξέπεηαη θαη δελ επηθέξεη πνηλή. Όζνλ αθνξά ην ΔΥ ηνπ ηεξκαηηζκνύ ηνπ αγώλα ν Δηδηθόο Καλνληζκόο πξέπεη λα αλαθέξεη αλ επηηξέπεηαη ή όρη ε πξνάθημε ηε πεξίπησζε πνπ κεηά ην ηέινο κηαο Γηαδξνκήο αθνινπζεί Δηδηθή Γνθηκαζία ή Γηαδξνκή, ηόηε: Σν ΔΥ ηεξκαηηζκνύ ηεο δηαδξνκήο θαη ην ΔΥ εθθίλεζεο ηεο Δηδηθήο ελνπνηνύληαη ζε έλα. Σν ΔΥ ηεξκαηηζκνύ ηεο Δηδηθήο θαη ην ΔΥ εθθίλεζεο ηεο επόκελεο δηαδξνκήο ελνπνηνύληαη ζε έλα Μεηά ην ΔΥ εθθίλεζεο ηεο Δηδηθήο θαη ζε απόζηαζε 30 έσο 150 κέηξσλ ππάξρεη ε Αθεηεξία ηεο Δηδηθήο πνπ ζεκαίλεηαη κε πηλαθίδα ζεκαίαο εθθίλεζεο Πξηλ ην ΔΥ ηεξκαηηζκνύ ππάξρνπλ δύν πηλαθίδεο. Μία πηλαθίδα κε θόθθηλε θαξό ζεκαία πνπ είλαη ην ζεκείν Σεξκαηηζκνύ ηεο Δηδηθήο θαη 10 κέηξα κεηά από απηήλ πηλαθίδα STOP, όπνπ ζηακαηνύλ 12

13 13 ηα απηνθίλεηα γηα λα γξαθνύλ ζηα θαξλέ νη ρξόλνη ηεο Δηδηθήο. Ζ πηλαθίδα STOP ηνπνζεηείηαη πξηλ ηελ θίηξηλε πξνεηδνπνηεηηθή πηλαθίδα ηνπ ΔΥ Σα πιεξώκαηα παίξλνπλ ηεξκαηηζκό ηεο δηαδξνκήο, όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, θαη θαηεπζύλνληαη άκεζα ζηελ Αθεηεξία ηεο Δηδηθήο, όπνπ παξαδίδνπλ ην θαξλέ ηνπο ζην θξηηή γηα λα πάξνπλ εθθίλεζε, κόιηο θιεζνύλ από απηόλ, όπσο πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα ησλ Δηδηθώλ Καη ηα ελνπνηεκέλα ΔΥ θαζώο θαη ν ρώξνο θαη ν ρξόλνο αλάκεζα ζην ΔΥ Αθεηεξίαο θαη ζηελ Αθεηεξία ηεο Δηδηθήο θαη αλάκεζα ζηνλ Σεξκαηηζκό θαη ζην ΔΥ Σεξκαηηζκνύ ηεο Δηδηθήο ζεσξνύληαη ρώξνη Δπηηεξνύκελεο ηάζκεπζεο (Parc Ferme) όπνπ απαγνξεύεηαη ε βνήζεηα, νη επηζθεπέο θαη ν αλεθνδηαζκόο Οη ζηαζκνί ειέγρνπ δηέιεπζεο (ΔΓ) ζα ζεκεηώλνληαη κε ηηο παξαθάησ πηλαθίδεο: Κίηξηλε πηλαθίδα κε ζθξαγίδα (αξρή πεξηνρήο). ε απόζηαζε 25m πεξίπνπ από ηελ θίηξηλε πηλαθίδα, πηλαθίδα θόθθηλε κε ζθξαγίδα (ζηαζκόο δηέιεπζεο). Σέινο, ζε απόζηαζε 25 m πην πέξα ζα βξίζθεηαη ε κπεδ πηλαθίδα κε ηηο ηξεηο πιάγηεο καύξεο γξακκέο (ηέινο πεξηνρήο) Οη ζηαζκνί ειέγρνπ δηέιεπζεο (ΔΓ) κπνξεί λα είλαη άγλσζηνη. ε απηή ηελ πεξίπησζε δε ζεκεηώλνληαη ζην road book Ζ δώλε εθθίλεζεο - ηεξκαηηζκνύ ζεκαηνδνηείηαη κε ηακπέιεο πνπ αλαγξάθνπλ «ΔΚΚΗΝΖΖ» - «ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ» Οη δώλεο εθθίλεζεο - ηεξκαηηζκνύ ζεσξνύληαη ρώξνη Δπηηεξνύκελεο ηάζκεπζεο (Parc Ferme) Γηα ηε πεξίπησζε ζθαζκέλνπ ειαζηηθνύ δίλεηαη από ηνλ θξηηή επηπιένλ, από ηνπο πξνβιεπόκελνπο, ρξόλνο 10 ιεπηώλ γηα ηελ εθθίλεζε από ην ΔΥ ή ηελ Αθεηεξία Δηδηθήο. ΑΡΘΡΟ 19 ΔΗΓΗΚΔ ΓΟΚΗΜΑΗΔ 19.1 αλ ρξόλνο ηέιεζεο θάζε εηδηθήο δνθηκαζίαο ζεσξείηαη ν ρξόλνο από ηελ είζνδν ηνπ απηνθηλήηνπ ζηελ εηδηθή, κέρξη ηελ ζηηγκή πνπ ην απηνθίλεην ζα πεξάζεη από ην ζεκείν ρξνλνκέηξεζεο (Flying) ηεο Δηδηθήο. Ο ρξόλνο ζα κεηξηέηαη κε ρξνλόκεηξν ρεηξόο ή ρξνλόκεηξν κε θσηνθύηηαξν ή άιιν εγθεθξηκέλν απηνκαηνπνηεκέλν κεραληζκό θαη αθξίβεηα δεπηεξνιέπηνπ αλ ζεηξά εθθίλεζεο ηεο εηδηθήο δνθηκαζίαο νξίδεηαη ε ζεηξά άθημεο ηνπ νρήκαηνο ζην ΔΥ ηεξκαηηζκνύ ηεο πξνεγνύκελεο δηαδξνκήο. Σα πιεξώκαηα παίξλνπλ ηεξκαηηζκό ηεο δηαδξνκήο, όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, θαη θαηεπζύλνληαη άκεζα ζηελ Αθεηεξία ηεο Δηδηθήο, όπνπ παξαδίδνπλ ην θαξλέ ηνπο ζην θξηηή. Όηαλ έξζεη ε ζεηξά ηνπο γίλεηαη ε θιήζε ηνπ νρήκαηνο από ηνλ θξηηή θαη δίλεηαη ην πξνβιεπόκελν πεληάιεπην. Αλ ην πιήξσκα δελ πάξεη εθθίλεζε ζην ηέινο ηνπ πεληάιεπηνπ ράλεη ηε ζεηξά ηνπ θαη θαιείηαη ην επόκελν όρεκα. Σν πιήξσκα πνπ έραζε ηε ζεηξά ηνπ πξέπεη λα δειώζεη ζηνλ θξηηή όηη ζέιεη λα μεθηλήζεη θαη ν θξηηήο ην βάδεη ζηελ επόκελε ζεηξά. Σν πιήξσκα παίξλεη πνηλή γηα θάζε ζεηξά πνπ ράλεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν Ζ είζνδνο θάζε νρήκαηνο ζηελ Δηδηθή γίλεηαη αθνύ ειεπζεξσζεί ε δηαδξνκή από ην πξνεγνύκελν όρεκα Ο θξηηήο ηεο αθεηεξίαο ελεκεξώλεη ην πιήξσκα γηα ην 1 ιεπηό, ηα 30 δεπηεξόιεπηα θαη πξνζκεηξά ηα πέληε ηειεπηαία δεπηεξόιεπηα πνπ ζεκαίλνπλ ηελ είζνδν ηνπ απηνθηλήηνπ ζηελ εηδηθή. Σν απηνθίλεην ππνρξενύηαη λα κπεη ζηελ εηδηθή δνθηκαζία κέζα ζηα επόκελα 60 δεπηεξόιεπηα. Αλ δελ κπνξέζεη λα ην θάλεη ζεσξείηαη όηη δελ πήξε εθθίλεζε θαη ράλεη ηε ζεηξά ηνπ κε ηελ αλάινγε πνηλή. Σνπ δίλεηαη από ην θξηηή 10 ιεπηά ρξόλνο γηα λα πάξεη λέα εθθίλεζε θαη αλ δελ ηα θαηαθέξεη ζεσξείηαη όηη παξέθακςε ηελ Δηδηθή κε ηελ αλάινγε πνηλή Γηα λα ζεσξεζεί εθθίλεζε απηνθηλήηνπ ζα πξέπεη νη πίζσ ηξνρνί λα κπνπλ ζην πξώην δύζθνιν ζεκείν ηεο εηδηθήο. Σν ζεκείν απηό πξνζδηνξίδεηαη από ηελ νξγάλσζε κε πάζζαιν ε όιεο ηηο Δηδηθέο Γνθηκαζίεο ππάξρεη δξόκνο παξάθακςεο πνπ νξηνζεηείηαη κε ζπκπιεξσκαηηθό road book πνπ δίλεηαη από ην ΔΥ Αθεηεξίαο ηεο Δηδηθήο. Αλ έλα πιήξσκα ζέιεη λα παξαθάκςεη ηελ Δηδηθή, όηαλ έξζεη ε ζεηξά ηνπ λα εθθηλήζεη ηελ Δηδηθή ην δειώλεη ζην θξηηή ηεο Αθεηεξίαο ν νπνίνο γξάθεη ην ρξόλν εθθίλεζεο ηεο παξάθακςεο θαη δίλεη ην ζπκπιεξσκαηηθό road book. Κάζε απηνθίλεην έρεη Υξόλν Παξάθακςεο, πνπ αλαθέξεηαη ζην road book, γηα λα θηάζεη από ην ΔΥ Αθεηεξίαο ζην ΔΥ Σεξκαηηζκνύ ηεο Δηδηθήο πνπ παξαθάκπηεη Γηα θάζε E.Γ. ζα ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο κέγηζηνο ρξόλνο ηέιεζεο, ν νπνίνο θαη ζα αλαθέξεηαη ζην road book ή ζε ελεκεξσηηθό δειηίν. Αλ ην πιήξσκα μεπεξάζεη ην ρξόλν απηό ζεσξείηαη όηη εγθαηέιεηςε ηελ E.Γ. θαη ρξεώλεηαη κε πνηλή εγθαηάιεηςεο. Πξέπεη δε λα εγθαηαιείςεη ηε δηαδξνκή ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ, κε ηε βνήζεηα θαη ηεο νξγάλσζεο αλ ρξεηάδεηαη, από ην ζεκείν πνπ ζα ππνδείμεη ν θξηηήο. Από ηε ζηηγκή πνπ ζα βγεη από ηελ Δηδηθή πξέπεη εληόο ηνπ ρξόλνπ παξάθακςεο ηεο Δηδηθήο (παξ. 19.6) λα πάξεη εθθίλεζε ηεο επόκελεο δηαδξνκήο Δπηηξέπεηαη ε αλαγλώξηζε ηεο Δηδηθήο Γνθηκαζίαο από ηα πιεξώκαηα εθ όζσλ είλαη δπλαηόο ν έιεγρνο, εθηόο αλ δελ ην επηηξέςεη ν θξηηήο γηα ιόγνπο αζθαιείαο. Απηή κπνξεί λα γίλεη κόλν πεδή θαη κέζα ζην ρξόλν πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο. Γίλεηαη επηπιένλ ρξόλνο 10 ιεπηώλ γηα ηελ αλαγλώξηζε ηεο εηδηθήο, κόλν γηα ην πξώην πιήξσκα Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ηκάλησλ, ζεκείσλ πξόζδεζεο θαη όπνηαο άιιεο βνήζεηαο θαηά ηελ αλαγλώξηζε Γελ επηηξέπεηαη ε δηακόξθσζε ηεο δνθηκαζίαο θαηά ηελ αλαγλώξηζε.

14 Γελ επηηξέπεηαη ε παξαθώιπζε ηεο πξνζπάζεηαο άιισλ πιεξσκάησλ θαηά ηελ αλαγλώξηζε. Παξάβαζε ησλ παξαπάλσ επηθέξεη πνηλή απνθιεηζκνύ από ηελ Δηδηθή Γνθηκαζία 19.9 Κάπνηεο από ηηο E.Γ. πξνζδηνξίδνληαη από παζζάινπο ή/θαη θνξδέιεο πνπ νξίδνπλ ηα όξηα κέζα από ηα νπνία ζα πξέπεη λα πεξάζνπλ ηα απηνθίλεηα. Γύν αληηθξηζηνί πάζζαινη (έλαο αξηζηεξά θαη έλαο δεμηά, ζηελ ίδηα επζεία ή δηαγώληα) δεκηνπξγνύλ κηα πόξηα. Έλα απηνθίλεην πνπ βγεη έμσ από ηνπο παζζάινπο / θνξδέιεο θαη δελ επηζηξέςεη ζηε δηαδξνκή από ην ίδην ή πξνγελέζηεξν ζεκείν ζεσξείηαη όηη βγήθε εθηόο δηαδξνκήο θαη ρξεώλεηε κε ηελ αλάινγε πνηλή (εθηόο δηαδξνκήο ζεσξείηαη έλα όρεκα ηνπ νπνίνπ έζησ θαη έλαο από ηνπο δύν εζσηεξηθνύο ηξνρνύο πέξαζε έμσ από ην όξην). Δπαθή κε ηνπο παζζάινπο θαη κόλν επηθέξεη επίζεο πνηλή Σν πιήξσκα έρεη ην δηθαίσκα λα εμέιζεη ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο. Γελ επηηξέπεηαη όκσο λα θηλείηαη ην απηνθίλεην κε όπνηα έλλνηα ρσξίο λα επηβαίλεη ζε απηό θάπνην κέινο ηνπ πιεξώκαηνο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ από ηνλ αγώλα Σν πιήξσκα γηα λα πάξεη ρξόλν ηεξκαηηζκνύ ηεο εηδηθήο ζα πξέπεη θαη ηα δύν κέιε ηνπ λα είλαη ζηε ζέζε ηνπο θαη δεκέλα κε ηελ δώλε. Ο θξηηήο πνπ θάλεη ηελ ρξνλνκέηξεζε ηεο δηαδξνκήο πξέπεη λα ελεκεξώζεη ην πιήξσκα όηη δελ έρεη ηεξκαηίζεη Σα απηνθίλεηα κεηά ην Σεξκαηηζκό ηεο Δηδηθήο (πηλαθίδα κε θόθθηλε θαξό ζεκαία) ζηακαηνύλ ζην STOP, αλ ππάξρεη, γηα λα γξαθεί ν ρξόλνο ηνπο ζηα θαξλέ από ηνλ θξηηή. Άκεζα κεηά από απηό πξέπεη λα ειεπζεξώζνπλ ηε πεξηνρή Σεξκαηηζκνύ θαη εληόο ηνπ ρξόλνπ πνπ έρεη νξίζεη ε νξγάλσζε θαη αλαθέξεηαη ζην Road Book λα παξνπζηαζζνύλ ζην ΔΥ γηα λα πάξνπλ εθθίλεζε γηα ην επόκελν θνκκάηη ηνπ αγώλα. Ο ρξόλνο απηόο, πξνζηηζέκελνο ζην επόκελν αθέξαην ιεπηό ηνπ ρξόλνπ ηεξκαηηζκνύ ηεο Δηδηθήο, είλαη θαη ν ρξόλνο εθθίλεζεο ηεο επόκελεο δηαδξνκήο Δπηζθεπέο κπνξνύλ λα γίλνπλ κέζα ζηηο Δηδηθέο Γνθηκαζίεο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα γίλνπλ από ην πιήξσκα, κε ηα εξγαιεία θαη ηα αληαιιαθηηθά πνπ κεηαθέξνπλ ζην όρεκά ηνπο θαη κέζα ζην κέγηζην ρξόλν ηέιεζεο ηεο εηδηθήο. Μεηά ην πέξαο απηνύ ηνπ ρξόλνπ, ζεσξείηαη όηη εγθαηέιεηςε ηελ Δηδηθή Γνθηκαζία Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε εξγάηε θαζώο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ πιηθνύ θέξεη καδί ηνπ ην απηνθίλεην ζηηο Δηδηθέο Γνθηκαζίεο. ΑΡΘΡΟ 20 ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ Οη Δηδηθέο δηαδξνκέο ρσξίδνληαη ζε δύν ηύπνπο ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΖΖ - SPORTING. Απηέο νη εηδηθέο δηαδξνκέο είλαη θιεηζηέο ζηελ θπθινθνξία θαη ζπκκεηέρνπλ ΜΟΝΟ ηα απηνθίλεηα ηεο θαηεγνξίαο Ε1 & R Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εηδηθώλ δηαδξνκώλ ηα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο πξέπεη λα θνξνύλ εγθεθξηκέλν πξνζηαηεπηηθό θξάλνο θαη εγθεθξηκέλεο δώλεο αζθαιείαο. Με ζπκκόξθσζε, επηθέξεη πνηλή απνθιεηζκνύ από ηνλ αγώλα Απαγνξεύεηαη ζηνπο αγσληδόκελνπο, επί πνηλή πνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη ηνλ απνθιεηζκό, λα θαηεπζύλνπλ ηα νρήκαηα ηνπο, αληίζεηα κε ηε θνξά ηνπ αγώλα Ζ εθθίλεζε ησλ εηδηθώλ δηαδξνκώλ ζα δίλεηαη σο εμήο: Όηαλ ην όρεκα ζην νπνίν ζα επηβαίλεη ην πιήξσκα ζηαζκεύζεη κπξνζηά ζην ηξαπέδη ηνπ εθόξνπ απηόο ζα αλαγξάςεη ηελ πξαγκαηηθή ώξα εθθίλεζεο ηνπ αγσληδνκέλνπ ζην θαξλέ (ώξα + ιεπηό + δεπηεξόιεπην) θαη ζα κεηξήζεη πςειόθσλα 30 ' - 15'' - 10'' θαη ηα 5' ηειεπηαία δεπηεξόιεπηα έλα πξνο έλα θξαηώληαο ηε ζεκαία εθθίλεζεο νξηδνληίσο κπξνζηά ζην όρεκα. Μόιηο πεξάζνπλ ηα πέληε απηά δεπηεξόιεπηα δίλεηαη ε εθθίλεζε κε ην ζήθσκα ηεο ζεκαίαο νπόηε ην πιήξσκα πξέπεη λα εθθηλήζεη ρσξίο θακία θαζπζηέξεζε. ε θάζε πιήξσκα πνπ δελ ζα εθθηλήζεη κέζα ζηα 20 πνπ αθνινπζνύλ ην ζήκα εθθίλεζεο ζα επηβιεζεί πνηλή ζύκθσλα κε ην άξζξν 21. Αδπλακία εθθίλεζεο ηνπ νρήκαηνο κε δηθά ηνπ κέζα επηθέξεη επηβνιή πνηλήο ζύκθσλα κε ην άξζξν Δζθαικέλε εθθίλεζε, ηδίσο δε εθθίλεζε πξηλ ν έθνξνο δώζεη ην ζρεηηθό ζήκα, επηθέξεη πνηλή ηνπιάρηζηνλ 1 ιεπηνύ αλάινγα κε ηελ αλαθνξά ηνπ θξηηή. Ζ πνηλή απηή δελ απνθιείεη βαξύηεξεο θπξώζεηο πνπ κπνξεί λα επηβάιεη ν Αιπηάξρεο, ηδίσο ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο Ζ εθθίλεζε κηαο εηδηθήο δηαδξνκήο κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη από ηνλ έθνξν ηεο αθεηεξίαο, ζε ζρέζε κε ηελ πξνηεηλόκελε ώξα εθθίλεζεο, κόλν γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο Ο ηεξκαηηζκόο ησλ εηδηθώλ δηαδξνκώλ ζα γίλεηαη ελ θηλήζεη (flying). Απαγνξεύεηαη ε ζηάζκεπζε κεηαμύ ηεο πξνεηδνπνηεηηθήο θίηξηλεο πηλαθίδαο θαη ηεο πηλαθίδαο STOP κε πνηλή απνθιεηζκνύ από ηνλ αγώλα. Ζ ρξνλνκέηξεζε γίλεηαη ζηε «γξακκή ηνπ ηεξκαηηζκνύ» κε απηόκαηα κεραλήκαηα ρξνλνκέηξεζεο, ππνρξεσηηθά εθνδηαζκέλα κε εθηππσηηθό κεραληζκό. Δπίζεο ζα ππάξρνπλ θαη εθεδξηθά ρξνλόκεηξα ρεηξόο ρσξίο ή κε εθηππσηηθό κεραληζκό. ε απόζηαζε m κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ην πιήξσκα πξέπεη λα ζηακαηήζεη ζην ζηαζκό ειέγρνπ πνπ έρεη ζεκαηνδνηεζεί από ηελ θόθθηλε πηλαθίδα STOP θαη ηελ θόθθηλε πηλαθίδα κε ην ξνιόη. Ο θξηηήο ζα γξάςεη ζην θαξλέ ην ρξόλν άθημεο (ρξόλν ηεξκαηηζκνύ ηεο εηδηθήο δηαδξνκήο (ώξα-ιεπηά-δεπηεξόιεπηα) πνπ ζα είλαη ζπγρξόλσο (ζε ώξεο θαη πξώηα ιεπηά) ε ώξα εθθίλεζεο γηα ην επόκελν ηκήκα (αλ STOP θαη ΔΥ είλαη θνηλόο ζηαζκόο). 14

15 15 ε πεξηπηώζεηο πεξηζζνηέξσλ αθίμεσλ ζηελ αθεηεξία ηεο ΔΓ ζην ίδην ιεπηό, ν Κξηηήο ζα νξίδεη ηνλ ρξόλν εθθίλεζεο ηεο ΔΓ ζε δηαζηήκαηα πνπ ζα πξνβιέπνληαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό (ηνπιάρηζηνλ 60 δεπηεξνιέπησλ) κε ηε ζεηξά άθημεο ησλ αγσληδνκέλσλ. Αλ έλαο αγσληδόκελνο δε κπνξεί λα ζηακαηήζεη κέζα ζε απηό ηνλ ρώξν ή λα μεθηλήζεη κε δηθέο ηνπ δπλάκεηο ζα εθαξκόδνληαη νη πνηλέο ηνπ άξζξνπ Αλ ν αγσληδόκελνο δελ ζηακαηήζεη ζην ζεκείν STOP γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ρξόλνπ ηνπ ζα ηνπ επηβάιιεηαη πνηλή 5 ιεπηώλ Καηά ηε δηάξθεηα κηαο ρξνλνκεηξεκέλεο δηαδξνκήο, εθηόο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά από ηνλ Δηδηθό Καλνληζκό, ε εμσηεξηθή βνήζεηα απαγνξεύεηαη εθηόο αλ δίλεηαη από άιιν ζπκκεηέρνλ πιήξσκα θαη κε ηα κέζα πνπ δηαζέηεη ζην όρεκα ηνπ. Οη νξγαλσηέο κπνξνύλ λα πξνβιέςνπλ πεξηνρέο εμσηεξηθήο βνήζεηαο (assistance zones) ε θάζε πιήξσκα πνπ αξλείηαη λα ιάβεη εθθίλεζε ζηελ αθεηεξία κηαο εηδηθήο δηαδξνκήο ζηελ ώξα θαη ζηε ζεηξά πνπ ηνπ έρεη θαζνξηζζεί, ζα ηνπ επηβιεζεί πνηλή πνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη ηνλ απνθιεηζκό Γηαθνπή Υξνλνκεηξεκέλεο Γηαδξνκήο: Ζ θαηάηαμε πνπ ζα θαζνξηζηεί ζα απνηειείηαη από ην άζξνηζκα ησλ δύν ηκεκάησλ ηεο εηδηθήο δηαδξνκήο ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΑΚΡΗΒΔΗΑ - REGULARITY. Απηέο νη εηδηθέο δηαδξνκέο είλαη θιεηζηέο ή αλνηθηέο ζηελ θπθινθνξία θαη ζπκκεηέρνπλ ηα απηνθίλεηα όισλ ησλ θαηεγνξηώλ Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξνλνκεηξεκέλσλ δηαδξνκώλ αθξηβείαο, ηα πιεξώκαηα ζα πξέπεη λα νδεγήζνπλ ζύκθσλα κε ηελ κέζε σξηαία ηαρύηεηα, πνπ ηνπο έρεη δνζεί γηα ηε δηαδξνκή Έλα ή πεξηζζόηεξα θαλεξά ή κπζηηθά ζεκεία ειέγρνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ θάπνπ κέζα ζηε δηαδξνκή. Οη ρξνλνκεηξεκέλεο δηαδξνκέο αθξηβείαο βαζκνινγνύληαη αλαιόγσο ηνπ πόζν θνληά πιεζίαζαλ ηα πιεξώκαηα ζηελ δνζείζα ΜΩΣ, πεξλώληαο από ην ζεκείν ειέγρνπ, κε βάζε ηνλ απιό ππνινγηζκό ρξόλνο = απόζηαζε / ηαρύηεηα. Κάζε δεπηεξόιεπην ή κέξνο απηνύ, απόθιηζεο κεγαιύηεξεο από ηνλ ηδαληθό ρξόλν (θαζπζηέξεζε), ζα επηθέξεη πνηλή ελόο (1) δεπηεξνιέπηνπ. Κάζε δεπηεξόιεπην ή κέξνο απηνύ, απόθιηζεο κηθξόηεξεο από ηνλ ηδαληθό ρξόλν (πξνπνξεία), ζα επηθέξεη πνηλή ελόο (1) δεπηεξνιέπηνπ. ΠΥ. Γνζείζα ΜΩΣ 35ρικ/σ Μήθνο ρξνλνκεηξεκέλεο δηαδξνκήο αθξηβείαο, 5.1 ρικ Ηδαληθόο ρξόλνο: 8 ιεπηά 45 δεύηεξα Α. ρξόλνο 8 ιεπηά 56 δεύηεξα, (Καζπζηέξεζε): πνηλή 11 δεύηεξα Β. ρξόλνο 8 ιεπηά 28 δεύηεξα, (Πξνπνξεία): πνηλή 17 δεύηεξα Γ. ρξόλνο 8 ιεπηά 45 δεύηεξα, (Αθξηβώο): πνηλή 0 δεπηέξα Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξνλνκεηξεκέλσλ δηαδξνκώλ αθξηβείαο, όια ηα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο ησλ απηνθηλήησλ, πξέπεη λα θνξνύλ δώλεο αζθαιείαο. Με ζπκκόξθσζε επηθέξεη πνηλή απνθιεηζκνύ από ηνλ αγώλα Απαγνξεύεηαη ζηνπο αγσληδόκελνπο, επί πνηλή πνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη ηνλ απνθιεηζκό, λα θαηεπζύλνπλ ηα νρήκαηα ηνπο, αληίζεηα κε ηε θνξά ηνπ αγώλα Ζ εθθίλεζε ησλ ρξνλνκεηξεκέλσλ δηαδξνκώλ ζα δίλεηαη σο εμήο: Όηαλ ην όρεκα ζην νπνίν ζα επηβαίλεη ην πιήξσκα ζηαζκεύζεη κπξνζηά ζην ηξαπέδη ηνπ εθόξνπ απηόο ζα αλαγξάςεη ηελ πξαγκαηηθή ώξα εθθίλεζεο ηνπ αγσληδνκέλνπ ζην θαξλέ (ώξα + ιεπηό + δεπηεξόιεπην) θαη ζα κεηξήζεη πςειόθσλα 30' - 15'' - 10'' θαη ηα 5' ηειεπηαία δεπηεξόιεπηα έλα πξνο έλα θξαηώληαο ηε ζεκαία εθθίλεζεο νξηδνληίσο κπξνζηά ζην όρεκα. Μόιηο πεξάζνπλ ηα πέληε απηά δεπηεξόιεπηα δίλεηαη ε εθθίλεζε κε ην ζήθσκα ηεο ζεκαίαο νπόηε ην πιήξσκα πξέπεη λα εθθηλήζεη ρσξίο θακία θαζπζηέξεζε. ε θάζε πιήξσκα πνπ δελ ζα εθθηλήζεη κέζα ζηα 30 πνπ αθνινπζνύλ ην ζήκα εθθίλεζεο ζα επηβιεζεί πνηλή ζύκθσλα κε ην άξζξν 21. Αδπλακία εθθίλεζεο ηνπ νρήκαηνο κε δηθά ηνπ κέζα επηθέξεη επηβνιή πνηλήο ζύκθσλα κε ην άξζξν Δζθαικέλε εθθίλεζε, ηδίσο δε εθθίλεζε πξηλ ν έθνξνο δώζεη ην ζρεηηθό ζήκα, επηθέξεη πνηλή ηνπιάρηζηνλ 1 ιεπηνύ αλάινγα κε ηελ αλαθνξά ηνπ θξηηή. Ζ πνηλή απηή δελ απνθιείεη βαξύηεξεο θπξώζεηο πνπ κπνξεί λα επηβάιεη ν αιπηάξρεο, ηδίσο ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο Ζ εθθίλεζε κηαο ρξνλνκεηξεκέλεο δηαδξνκήο κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη από ηνλ έθνξν ηεο αθεηεξίαο, ζε ζρέζε κε ηελ πξνηεηλόκελε ώξα εθθίλεζεο, κόλν γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο Καηά ηε δηάξθεηα κηαο ρξνλνκεηξεκέλεο δηαδξνκήο, εθηόο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά από ηνλ Δηδηθό Καλνληζκό, ε εμσηεξηθή βνήζεηα απαγνξεύεηαη εθηόο αλ δίλεηαη από άιιν ζπκκεηέρνλ πιήξσκα θαη κε ηα κέζα πνπ δηαζέηεη ζην όρεκα ηνπ. Οη νξγαλσηέο κπνξνύλ λα πξνβιέςνπλ πεξηνρέο εμσηεξηθήο βνήζεηαο (assistance zones) ε θάζε πιήξσκα πνπ αξλείηαη λα ιάβεη εθθίλεζε ζηελ αθεηεξία κηαο ρξνλνκεηξεκέλεο δηαδξνκήο ζηελ ώξα θαη ζηε ζεηξά πνπ ηνπ έρεη θαζνξηζζεί, ζα ηνπ επηβιεζεί πνηλή πνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη ηνλ απνθιεηζκό Αλ ν αγσληδόκελνο δελ ζηακαηήζεη ζην ζεκείν STOP γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ρξόλνπ ηνπ ζα ηνπ επηβάιιεηαη πνηλή 5 ιεπηώλ. ΑΡΘΡΟ 21 ΠΟΗΝΔ 21.1 Απιέο δηαδξνκέο

16 Γηα θάζε ιεπηό θαζπζηέξεζεο: 10 δεπηεξόιεπηα Γηα θάζε ιεπηό πξνπνξείαο: 20 δεπηεξόιεπηα Με εθθίλεζε ηεο Γηαδξνκήο: Όπσο νξίδεηαη ζην Δηδηθό Καλνληζκό Με ηεξκαηηζκόο ηεο δηαδξνκήο: Ο κέγηζηνο ρξόλνο θαζπζηέξεζεο ηεο δηαδξνκήο ζπλ ε ΚΠ Δηδηθέο Γηαδξνκέο Ειδικές Διαδρομές Χρονομέηρηζης - Sporting: Γηα θάζε δεπηεξόιεπην ηνπ ρξόλνπ εθηέιεζεο: 1 δεπηεξόιεπην Αδπλακία Οινθιήξσζεο ηεο Δηδηθήο: Όπσο νξίδεηαη ζην Δηδηθό Καλνληζκό Παξάθακςε ηεο Δηδηθήο: Όπσο νξίδεηαη ζην Δηδηθό Καλνληζκό Αλ δε ζηακαηήζεη ζην STOP: 5 ιεπηά Ειδικές Διαδρομές Ακριβείας - Regularity: Γηα θάζε ιεπηό θαζπζηέξεζεο ζην ΔΥ ηεξκαηηζκνύ: 60 δεπηεξόιεπηα Γηα θάζε ιεπηό πξνπνξείαο ζην ΔΥ ηεξκαηηζκνύ: 60 δεπηεξόιεπηα Γηα θάζε δεπηεξόιεπην απόθιηζεο από ηνλ ηδαληθό ρξόλν ζην ζεκείν ή ηα ζεκεία ειέγρνπ ηεο δηαδξνκήο: 1 δεπηεξόιεπην Με εθθίλεζε ηεο Γηαδξνκήο: Όπσο νξίδεηαη ζην Δηδηθό Καλνληζκό Με ηεξκαηηζκόο ηεο δηαδξνκήο: Ο κέγηζηνο ρξόλνο θαζπζηέξεζεο ηεο δηαδξνκήο ζπλ ε ΚΠ Δηδηθέο Γνθηκαζίεο Γηα θάζε δεπηεξόιεπην ηνπ ρξόλνπ εθηέιεζεο: 1 δεπηεξόιεπην Γηα θάζε παξάθακςε πόξηαο: 1 ιεπηό Γηα θάζε επαθή κε πάζαιν: 10 δεπηεξόιεπηα Αδπλακία Οινθιήξσζεο ηεο Δηδηθήο: Όπσο νξίδεηαη ζην Δηδηθό Καλνληζκό Παξάθακςε ηεο Δηδηθήο: Όπσο νξίδεηαη ζην Δηδηθό Καλνληζκό Αλ δε ζηακαηήζεη ζην STOP: 5 ιεπηά Δηδηθέο Πνηλέο Καζνξηζκέλε Πνηλή (ΚΠ): Όπσο νξίδεηαη ζην Δηδηθό Καλνληζκό Μέγηζηνο ρξόλνο θαζπζηέξεζεο γηα θάζε δηαδξνκή (ΔΥ-ΔΥ): Όπσο νξίδεηαη ζην Δηδηθό Καλνληζκό Μέγηζηνο ρξόλνο θαζπζηέξεζεο γηα θάζε ζθέινο: Όπσο νξίδεηαη ζην Δηδηθό Καλνληζκό Μέγηζηνο ρξόλνο θαζπζηέξεζεο γηα ηνλ αγώλα (γηα πεξηζζόηεξα ζθέιε): Όπσο νξίδεηαη ζην Δηδηθό Καλνληζκό Υάζηκν ζεηξάο ζηελ εθθίλεζε θάζε δηαδξνκήο: 60 δεπηεξόιεπηα γηα θάζε ζεηξά Με ρξήζε ηκάληα ζε δέζηκν εξγάηε ζε δέληξν: 30 ιεπηά Με ρξήζε θνπβέξηαο παηάθη ζην ζπξκαηόζρνηλν: 30 ιεπηά Γηα θάζε ζθξαγίδα ΔΓ πνπ ιείπεη: Όπσο νξίδεηαη ζην Δηδηθό Καλνληζκό Δίζνδνο ζην ΔΓ από ηελ αληίζεηε κεξηά: Ίδηα κε ηελ πνηλή γηα ΔΓ πνπ ιείπεη Δίζνδνο ζην ΔΥ από ηελ αληίζεηε κεξηά ή επαλείζνδνο: 1ε παξάβαζε : Ίδηα κε ηελ πνηλή γηα ΔΓ πνπ ιείπεη. 2ε παξάβαζε : Πνηλή 1 ώξαο 3ε παξάβαζε : Απνθιεηζκόο Δζθαικέλε εθθίλεζε πξηλ ην ζήκα ηνπ θξηηή: Σνπιάρηζηνλ 1 ιεπηό Γηα παξαβάζεηο ηνπ νξίνπ ηαρύηεηαο ζηηο Εώλεο Διέγρνπ: Οη παξαθάησ πνηλέο είλαη νη θαζνξηζκέλεο θαη δελ απνθιείνπλ πξόζζεηεο πεηζαξρηθέο ή/θαη ρξεκαηηθέο πνηλέο πνπ κπνξνύλ λα επηβάινπλ νη Αγσλνδίθεο ζε πεξηπηώζεηο ππνηξνπήο Γηα ππέξβαζε από 1 έσο 10 ρικ/ώξα: 1 ιεπηό γηα θάζε ρικ ππέξβαζεο γηα θάζε ζεκείν Γηα ππέξβαζε από 11 έσο 20 ρικ/ώξα: 2 ιεπηά γηα θάζε ρικ ππέξβαζεο γηα θάζε ζεκείν Γηα ππέξβαζε από 21 έσο 40 ρικ/ώξα: 5 ιεπηά γηα θάζε ρικ ππέξβαζεο γηα θάζε ζεκείν Γηα ππέξβαζε από 41 ρικ/ώξα θαη πάλσ: Απνθιεηζκόο από ηνλ αγώλα θαη απαγόξεπζε ζπκκεηνρήο ηνπ πιεξώκαηνο ζηνλ επόκελν αγώλα. Αλ ην πιήξσκα επαλαιάβεη ηελ παξάβαζε θαη ζε δεύηεξν αγώλα ηεο ίδηαο ρξνληάο ζα παξαπέκπεηαη ζην Πεηζαξρηθό ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ Γηα παξαβάζεηο ηνπ ΚΟΚ: Γηα παξαβάζεηο ηαρύηεηαο: 1ε παξάβαζε: 30 δεπηεξόιεπηα γηα θάζε ρηιηόκεηξν πάλσ από ην όξην 2ε παξάβαζε: 2 ιεπηά γηα θάζε ρηιηόκεηξν πάλσ από ην όξην 3ε παξάβαζε: Απνθιεηζκόο Γηα άιιεο παξαβάζεηο:

17 17 1ε Παξάβαζε: Πνηλή ρξόλνπ 30 ιεπηώλ. 2ε Παξάβαζε: Πνηλή ρξόλνπ 1 ώξαο. 3ε Παξάβαζε: Απνθιεηζκόο από ηνλ αγώλα Γηα παξαβάζεηο ζην ρώξν ηνπ Bivouac: 1ε Παξάβαζε: Πξόζηηκν ην 50% ηεο ζπκκεηνρήο. 2ε Παξάβαζε: Καζνξηζκέλε πνηλή. 3ε Παξάβαζε: Απνθιεηζκόο Γηα παξαβάζεηο ζην ρώξν επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο: 1. ε έλα θαη ην απηό ζθέινο: α. ηνπο ρώξνπο ΔΥ θαη ΔΓ (εθηόο από ηελ αθεηεξία ζθέινπο): 1 ώξα. β. ηε δώλε αθεηεξίαο θαη ηεξκαηηζκνύ ρξνλνκεηξεκέλεο δηαδξνκήο: 3 ώξεο. γ. ηε δώλε ηεξκαηηζκνύ ηνπ αγώλα: 5 ώξεο. δ. ηελ αθεηεξία ηνπ ζθέινπο: Απνθιεηζκόο. 2. ε δεύηεξν ζθέινο: νη πνηλέο 1α, 1β, θαη 1γ δηπιαζηάδνληαη. 3. ε ηξίην ζθέινο: Δπηβάιιεηαη ν απνθιεηζκόο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο Γηα θάζε θαζπζηέξεζε ζε εθθίλεζε: 10 δεπηεξόιεπηα γηα θάζε ιεπηό Με ρξήζε δώλεο αζθαιείαο από ην πιήξσκα θαζ όιν ηνλ αγώλα: Απνθιεηζκόο Με ρξήζε θξάλνπο αζθαιείαο, όπνπ πξνβιέπεηαη: Απνθιεηζκόο Δάλ πιήξσκα πνπ ζέιεη λα παξαθάκςεη κηα Δηδηθή, δελ εκθαληζηεί ζηνλ αξκόδην θξηηή λα ην δειώζεη, γηα λα ρξεσζεί ηηο αλάινγεο πνηλέο, κέρξη ηε ιήμε ηεο εηδηθήο: Απνθιεηζκόο Γηα έλα πιήξσκα πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο θέινπο έραζε κηα Δηδηθή Γηαδξνκή Υξνλνκέηξεζεο ή/θαη δελ πέξαζε ην ηειεπηαίν ΔΥ ηνπ ζθέινπο, πξνβιέπεηαη ε επαλεθθίλεζή ηνπ ζην επόκελν ζθέινο. Θα παίξλεη ην ρεηξόηεξν ρξόλν ηεο θαηάηαμεο ζηελ θαηεγνξία ηνπ ζε απηό ην ζθέινο πξνζαπμεκέλν κε ηε ΚΠ γηα θάζε Δηδηθή Γηαδξνκή Υξνλνκέηξεζεο πνπ έραζε. Απηόο ν θαλόλαο δελ εθαξκόδεηαη αλ ν αγώλαο έρεη έλα ζθέινο ή αλ εγθαηαιείςεη ζην ηειεπηαίν ζθέινο ηνπ αγώλα θαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαηαγεί ην απηνθίλεην ζα πξέπεη λα πεξάζεη από ην ηειεπηαίν ΔΥ κέζα ζηνλ πξνβιεπόκελν ρξόλν Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ζηακαηήζεη νξηζηηθά ε δηεμαγσγή κηαο δηαδξνκήο πξηλ από ηε δηέιεπζε ηνπ ηειεπηαίνπ πιεξώκαηνο είλαη δπλαηόλ λα δηακνξθσζεί θαηάηαμε ηεο δηαδξνκήο δίλνληαο ζε όια ηα πιεξώκαηα πνπ δελ ζπκπιήξσζαλ ηε δηαδξνκή ιόγν ηεο δηαθνπήο ην ρεηξόηεξν ρξόλν πνπ έρεη επηηεπρζεί πξηλ από ηε δηαθνπή ηνπ αγώλα. Απηή ε θαηάηαμε κπνξεί λα δηακνξθσζεί αθόκα θαη αλ έλα πιήξσκα πέξαζε ηε δηαδξνκή ζε θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο. Ζ εθαξκνγή απηώλ ησλ δηαηάμεσλ αλήθεη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ησλ Αγσλνδηθώλ. ε πεξίπησζε πνπ νη Αγσλνδίθεο ζεσξήζνπλ ζαλ κε θπζηνινγηθό ην ρεηξόηεξν ρξόλν πνπ έρεη επηηεπρζεί κπνξνύλ λα δηαιέμνπλ κεηαμύ ησλ άιισλ ηεζζάξσλ ρεηξόηεξσλ ρξόλσλ, απηόλ πνπ ζα είλαη θαηά ηε γλώκε ηνπο, ν πην αληηπξνζσπεπηηθόο. Σέινο θάζε πιήξσκα ππεύζπλν ή ζπλππεύζπλν γηα ηε δηαθνπή ηνπ αγώλα δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα σθειεζεί από απηό ην κέηξν. Θα ρξεσζεί κε ηνλ ρξόλν πνπ επέηπρε, αζρέησο αλ ν ρξόλνο απηόο είλαη ρεηξόηεξνο από ηνλ ππνζεηηθό ρξόλν πνπ δόζεθε ζηα άιια πιεξώκαηα Γηα λα θαηαηαγεί θαη λα βαζκνινγεζεί έλα πιήξσκα πξέπεη λα έρεη ηεξκαηίζεη ηα 2/3 ησλ δηαδξνκώλ ηνπ αγώλα θαη λα δηέιζεη ην ΔΥ ηεξκαηηζκνύ ηνπ αγώλα (άξζξν ). ΑΡΘΡΟ 22 ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΔΗ 22.1 Ο ιόγνο νξγάλσζεο ησλ αλαζπγθξνηήζεσλ είλαη γηα λα κεησζνύλ ηα θελά κεηαμύ ησλ πιεξσκάησλ ιόγσ θαζπζηεξεκέλσλ αθίμεσλ θαη / ή εγθαηαιείςεσλ ηελ άθημε ησλ αλαζπγθξνηήζεσλ ηα πιεξώκαηα ζα δώζνπλ ζηνλ έθνξν ην θαξλέ ηνπο θαη ζα ιάβνπλ νδεγίεο γηα ηελ ώξα εθθίλεζεο. Ακέζσο κεηά νθείινπλ λα νδεγήζνπλ ηα νρήκαηα ηνπο ζηνλ ρώξν επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο, εθόζνλ πξνβιέπεηαη. Ζ ζεηξά εθθίλεζήο ηνπο (γηα ην επόκελν ηκήκα ηεο δηαδξνκήο ή ζθέινο) ζα είλαη εθείλε ηεο άθημεο (εθηόο θαη εάλ ελ ησ κεηαμύ έρεη εθδνζεί πξνζσξηλή γεληθή θαηάηαμε κέρξη ηελ αλαζπγθξόηεζε νπόηε ηε ζεηξά εθθίλεζεο ζα πξνζδηνξίζεη απηή) Γηα ιόγνπο αζθαιείαο ν αιπηάξρεο, κπνξεί λα απνθαζίζεη λα ζηακαηήζεη έλα ζθέινο ηνπ αγώλα πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν ηεξκαηηζκό ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ζα νξγαλσζεί έλαο ΔΥ πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη ζαλ ηεξκαηηζκόο ζθέινπο θαη όπνπ νη ρξόλνη πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέρξη ην ΔΥ, ζα ρξεζηκεύνπλ γηα ηελ θαηάηαμε ηνπ ζθέινπο απηνύ. Με απόθαζε ηνπ Αιπηάξρε απηό ην ζθέινο κπνξεί λα ζπλερηζηεί ή όρη, κπνξεί λα δνζεί λεθξόο ρξόλνο, ηα απηνθίλεηα κπνξνύλ λα κεηαθηλεζνύλ ζε θάιαγγα, ή αθόκα κπνξεί λα νξγαλσζεί έλαο ηεξκαηηζκόο πνπ ζα ππόθεηηαη ή όρη ζηνπο θαλνληζκνύο ηνπ ρώξνπ επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο Γηα ηηο αλαζπγθξνηήζεηο πξέπεη ν Δηδηθόο Καλνληζκόο λα αλαθέξεη αλ απηέο ππόθεηληαη ζε θαζεζηώο Bivouac ή Parc Ferme. ΑΡΘΡΟ 23 ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ 23.1 Ο Αιπηάξρεο ηνπ αγώλα είλαη επηθνξηηζκέλνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ θαη ησλ δηαηάμεώλ ηνπ θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα Κάζε έλζηαζε επί ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνύ ζα κεηαβηβάδεηαη πξνο εμέηαζε θαη απόθαζε ζηνπο Αγσλνδίθεο (άξζξα 171 θαη ζπλέρεηα EAK).

18 Κάζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη από ηνλ θαλνληζκό απηό ζα εμεηάδεηαη από ηνπο Αγσλνδίθεο θαη νη νπνίνη είλαη νη κόλνη πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα απνθαζίδνπλ (άξζξν 141 EAK) ε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο ηεο εξκελείαο ηνπ θεηκέλνπ ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ ε κόλε αξκόδηα λα απνθαζίζεη είλαη ε ΔΠΑ/EΘEA. ΑΡΘΡΟ 24 ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ 24.1 Οη αγσλνδίθεο, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 66 θαη 141 ηνπ EAK έρνπλ ην δηθαίσκα κε απόθαζή ηνπο, λα ηξνπνπνηνύλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δηδηθνύ Καλνληζκνύ αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο πεξηζηάζεηο πνπ ζα παξνπζηαζζνύλ θαη κε ηνλ όξν όηη, κε κέξηκλα ηεο νξγάλσζεο, ζα εηδνπνηεζνύλ έγθαηξα γηα απηέο ηηο ηξνπνπνηήζεηο όινη όζνη δήισζαλ ζπκκεηνρή Κάζε ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιεξσκαηηθή δηάηαμε ζα γίλεηαη γλσζηή κε αξηζκεκέλα θαη ρξνλνινγεκέλα δειηία πιεξνθνξηώλ πνπ απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ Δηδηθνύ Καλνληζκνύ. Σα δειηία ζα ηνηρνθνιιεζνύλ ζηε Γξακκαηεία θαη ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ ηνπ αγώλα. Δπίζεο ζα θνηλνπνηεζνύλ, ην ζπληνκόηεξν δπλαηό, απ επζείαο ζηνπο αγσληδόκελνπο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα βεβαηώζνπλ ηελ παξαιαβή ηνπο ελππόγξαθα, εθηόο αλ απηό είλαη αδύλαην ιόγσ ηεο εμέιημεο ηνπ αγώλα. ΑΡΘΡΟ 25 ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ 25.1 Δπηηξέπεηαη ζηνπο αγσληδόκελνπο λα ηνπνζεηνύλ ειεύζεξα πάλσ ζηα απηνθίλεηά ηνπο νπνηαδήπνηε δηαθήκηζε κε ηνπο παξαθάησ όξνπο: 25.2 Σν πεξηερόκελό ηεο λα κελ αληηβαίλεη ζηνπο Νόκνπο ηνπ Διιεληθνύ Κξάηνπο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο FIA θαη ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ Να κελ πξνζβάιεη ηα ρξεζηά ήζε θαη έζηκα Να κελ θαιύπηεη ηηο ζέζεηο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηηο πηλαθίδεο ησλ αξηζκώλ ζπκκεηνρήο Να κελ εκπνδίδεη ηελ νξαηόηεηα κέζα από όια ηα παξάζπξα. (Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθήο ηαηλίαο θάξδνπο κέρξη 10 cm ζην πάλσ κέξνο ηνπ κπξνζηηλνύ παξκπξίδ θαη κέρξη 8 cm ζην πάλσ κέξνο ηνπ πίζσ παξαζύξνπ) Να κελ είλαη πνιηηηθνύ ή ζξεζθεπηηθνύ ραξαθηήξα Ζ ηνπνζέηεζε ησλ δηαθεκηζηηθώλ ησλ ρνξεγώλ ηεο νξγάλσζεο είλαη ππνρξεσηηθή θαη ζα γίλεη είηε ζε κέξνο ηνπ απηνθηλήηνπ πνπ ζα επηιέμεη ε νξγάλσζε, είηε από ηελ ίδηα ηελ νξγάλσζε. Ζ αθαίξεζε ή ε κε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηεο ππνρξεσηηθήο ή πξναηξεηηθήο δηαθήκηζεο ζα ηηκσξείηαη κε πξόζηηκν ίζν κε ην 10 % ηνπ παξαβόινπ ζπκκεηνρήο ηελ πξώηε θνξά, 100 % ηε δεύηεξε θαη απνθιεηζκό ηελ ηξίηε Ο αγσληδόκελνο κπνξεί λα επηβαξπλζεί κε ην 100 % ηνπ παξαβόινπ ζπκκεηνρήο γηα άξλεζε πξναηξεηηθήο δηαθήκηζεο πνπ έρεη ζρέζε κε θαηαζθεπαζηή απηνθηλήησλ, ειαζηηθώλ, θαπζίκσλ ή ιηπαληηθώλ ΑΡΘΡΟ 26 ΑΦΑΛΔΗΑ ΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΧΝ 26.1 Γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηεμαγσγή ηνπ αγώλα νη αγσληδόκελνη πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ηεξνύλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ θαη λα ζπκκνξθώλνληαη αλαληίξξεηα κε ηηο νδεγίεο, ππνδείμεηο θαη εληνιέο ηνπ Αιπηάξρε, ησλ Αγσλνδηθώλ, θαη ησλ Δθόξσλ ηνπ αγώλα Γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο νη αγσληδόκελνη πξέπεη ππνρξεσηηθά λα θέξνπλ θαζ όιε ηε δηάξθεηα ησλ Δηδηθώλ Γηαδξνκώλ Υξνλνκέηξεζεο (Sporting) πξνζηαηεπηηθό θξάλνο εγθεθξηκέλνπ ηύπνπ. Αθόκε πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη δεκέλνη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα κε εγθεθξηκέλε δώλε αζθαιείαο 3 ηνπιάρηζηνλ ζεκείσλ. Μέζα ζην απηνθίλεην απαγνξεύεηαη λα ππάξρνπλ ειεύζεξα αληηθείκελα ή εξγαιεία. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ παξαπάλσ δελ ζα επηηξέπεηαη ε εθθίλεζε Γηα ηελ αζθάιεηα ησλ αγσληδόκελσλ θαη ηνπ αγώλα, ζε όινπο ηνπο αγώλεο Αληνρήο είλαη ππνρξεσηηθό ηα απηνθίλεηα λα εθνδηάδνληαη κε πηζηνπνηεκέλεο πζθεπέο Παξαθνινύζεζεο, κέζσ Γνξπθνξηθνύ πζηήκαηνο Δληνπηζκνύ (GPS), όπσο αλαιύνληαη ζηε ζρεηηθή Δγθύθιην ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ. Σν ύζηεκα Παξαθνινύζεζεο ζα πξέπεη λα ζηειερώλεη, ιεηηνπξγεί θαη παξαθνινπζεί εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, αξθεηό ώζηε λα θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε αγώλα. Σν ύζηεκα Παξαθνινύζεζεο ππάγεηαη ζηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Τπεύζπλνπ Αζθαιείαο. ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡΑΗΣΖΖ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ ΠΡΟΦΤΓΖ Κάζε αγσληδόκελνο ή ζπκκεηέρσλ παξαηηείηαη ηνπ δηθαηώκαηνο πξνζθπγήο ελαληίνλ ησλ Αζιεηηθώλ Αξρώλ, ησλ Οξγαλσηώλ, ησλ Δθπξνζώπσλ ηνπο ή ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηνπο, ελώπηνλ νηαζδήπνηε δηαηηεζίαο ή δηθαζηεξίνπ ή θάζε άιιεο δηαδηθαζίαο εθηόο από εθείλεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ Γηεζλή Αζιεηηθό Κώδηθα θαη ηνλ Δζληθό Αγσληζηηθό Καλνληζκό, γηα θάζε δεκία ζεηηθή ή απνζεηηθή πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί από θάζε πξάμε ή παξάιεηςε ησλ Οξγαλσηώλ, ησλ Αξρόλησλ, ησλ εθπξνζώπσλ ηνπο ή ησλ νξγάλσλ ηνπο, θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκώλ ή από νπνηαδήπνηε άιιε επίπησζε πνπ Θα δεκηνπξγεζεί από ηηο ελέξγεηέο ηνπο. ΑΡΘΡΟ 28 ΔΝΣΑΔΗ - ΠΑΡΑΠΟΝΑ 28.1 Οη Δλζηάζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζύκθσλα κε ηνλ EAK (Άξζξν 171 θαη επόκελα) Οη Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζηνλ Αιπηάξρε θαη πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη ππνρξεσηηθά από ην παξάβνιν έλζηαζεο. Σν παξάβνιν έλζηαζεο νξίδεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό όπσο θαζνξίδεηαη από ηηο

19 ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ. Οη ελζηάζεηο εθδηθάδνληαη από ηνπο Αγσλνδίθεο. Σν παξάβνιν ηεο έλζηαζεο επηζηξέθεηαη εάλ ε έλζηαζε δελ γίλεη δεθηή πξνο εμέηαζε από ηνπο αγσλνδίθεο θαζώο θαη αλ δηθαησζεί ν εληζηάκελνο. Αλ ε έλζηαζε απαηηεί ηελ απνζπλαξκνιόγεζε θαη ζπλαξκνιόγεζε δηαθόξσλ ηκεκάησλ ελόο απηνθηλήηνπ, ν εληζηάκελνο νθείιεη λα θαηαζέζεη ην πξνβιεπόκελν από ηε ζρεηηθή εγθύθιην ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ ή ην νξηζζέλ από ηνπο αγσλνδίθεο πνζό. Όηη αθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο ελζηάζεσλ γηα ηερληθά ζέκαηα, ηζρύνπλ όζα αλαθέξνληαη ζηελ εγθύθιην «Γηαδηθαζίεο Σερληθώλ Διέγρσλ» ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ Οη δηαγσληδόκελνη έρνπλ δηθαίσκα έθεζεο ζύκθσλα κε ηνλ EAK (Άξζξν 180 θαη επόκελα). Σν παξάβνιν έθεζεο νξίδεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό όπσο θαζνξίδεηαη από ηηο ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, θαηαβάιιεηαη δε κε ηελ ππνβνιή ηεο πξόζεζεο άζθεζεο έθεζεο θαη γηα ηελ επηζηξνθή ή όρη ηνπ ρξεκαηηθνύ πνζνύ ηζρύεη όηη αλαθέξεηαη ζην άξζξν 183 ηνπ ΔΑΚ Δλζηάζεηο γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα ππνβάιινληαη θαηά ηελ δηάξθεηά ηνπ θαη κέρξη κηζή ώξα κεηά ηε ιήμε ηνπ Δλζηάζεηο θαηά ησλ απνηειεζκάησλ ππνβάιινληαη κέρξη θαη 30 κεηά ηελ δεκνζίεπζε γηα όια ηα νρήκαηα ησλ πξνζσξηλώλ αλαιπηηθώλ αλά όρεκα απνηειεζκάησλ ε πεξίπησζε δηαθσλίαο σο πξνο ηελ εξκελεία απηώλ ησλ δηαηάμεσλ, κόλν ε ΔΠΑ/ΔΘΔΑ είλαη αξκόδηα λα απνθαζίζεη ΑΡΘΡΟ 29 ΚΑΣΑΣΑΞΖ - ΒΡΑΒΔΗΑ 29.1 Ο Αιπηάξρεο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε ρξνλνκέηξεζε ηνπ αγώλα. Ο ζπλνιηθόο ρξόλνο ελόο πιεξώκαηνο ην νπνίν ζα θαιύςεη ζσζηά νιόθιεξε ηε δηαδξνκή θαη ζα θηάζεη ζηνλ ηεξκαηηζκό είλαη ν ρξόλνο πνπ ζα θαηαρσξεζεί. Ζ ηειηθή θαηάηαμε ζα θαζνξηζηεί από ην ζύλνιν ησλ ρξόλσλ θαη ησλ άιισλ πνηλώλ πνπ ζα έρνπλ επηβιεζεί ζηα δηαγσληδόκελα πιεξώκαηα. Πξώην ζα θαηαηαγεί ην πιήξσκα κε ην κηθξόηεξν ρξόλν, δεύηεξν ην πιήξσκα κε ηνλ ακέζσο κεγαιύηεξν ρξόλν θ.ν.θ ε πεξίπησζε ηζνπαιίαο ληθεηήο αλαθεξύζζεηαη όπνηνο έρεη ηελ θαιύηεξε επίδνζε ζηελ 1ε Δηδηθή Γνθηκαζία ή Γηαδξνκή. Αλ απηό δελ αξθεί γηα λα δώζεη ιύζε ζηελ ηζνπαιία, ιακβάλνληαη ππόςε νη ρξόλνη ηεο 2εο, 3εο, 4εο, 5εο Δηδηθήο θιπ. Αλ θαη πάιη δελ ππάξρεη ιύζε ηόηε ζα εθαξκόδεηαη όηη νξίδεη ε Πξνθήξπμε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ. Ο θαλνληζκόο απηόο κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζε θάζε ζηηγκή ηνπ αγώλα Ζ αλαθνίλσζε ησλ νξηζηηθώλ απνηειεζκάησλ ζα γίλεη κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ππνβνιήο ελζηάζεσλ Καηάινγνο ησλ Τπνρξεσηηθώλ Κππέιισλ θαη Μεηαιιίσλ. Κάζε Οξγαλσηήο κπνξεί ειεύζεξα λα βειηηώζεη απηόλ ηνλ θαηάινγν ρσξίδνληαο ηηο νκάδεο ζε επηκέξνπο θιάζεηο Θα ππάξρεη θαηάηαμε γηα θάζε θαηεγνξία, κε βάζε ηνπο βαζκνύο πνηλήο Θα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ νη θαηεγνξίεο απηνθηλήησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Πξνθήξπμε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ: - Ε1 (Sporting) - Ε2 (Open) - Ε3 (Entry) 29.5 Γηα λα κεηξήζεη κία θαηεγνξία ζα πξέπεη λα εθθηλήζνπλ όζα απηνθίλεηα πξνβιέπεη ε Πξνθήξπμε Αγώλσλ ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ Θα απνλεκεζνύλ ηνπιάρηζηνλ από δύν θύπειια ζηα ηξία πξώηα πιεξώκαηα (νδεγνύο θαη ζπλνδεγνύο) θάζε θαηεγνξίαο Ο δηνξγαλσηήο κπνξεί λα απνλείκεη επηπιένλ έπαζια θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαζώο θαη λα νξίζεη θαη λα βξαβεύζεη Κιάζεηο κέζα ζηε θάζε θαηεγνξία. Ο Δηδηθόο Καλνληζκόο πξέπεη λα πξνβιέπεη ηα επηπιένλ θύπειια θαη θιάζεηο. ΑΡΘΡΟ 30 ΑΠΟΝΟΜΖ 30.1 Ζ απνλνκή ησλ Δπάζισλ ζα γίλεη ζε ρξόλν θαη ηόπν πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηε πξνθήξπμε ηνπ αγώλα ή πνπ ζα αλαθνηλσζεί από ηελ Οξγάλσζε κε Γειηίν πιεξνθνξηώλ Δάλ νη ληθεηέο ησλ δηαθόξσλ επάζισλ δελ εκθαληζζνύλ ζηελ ηειεηή ηεο απνλνκήο, ράλνπλ ην δηθαίσκα παξαιαβήο νπνηνπδήπνηε βξαβείνπ (ρξεκαηηθνύ ή θππέιινπ). 19

20 ΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΑΘΜΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α. 20

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΕΩΝ 2015. 1η ΑΝΑΒΑΗ ΚΑΣΑΝΙΑ 25 26 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015. Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: 060/19.06.2015 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΕΩΝ 2015. 1η ΑΝΑΒΑΗ ΚΑΣΑΝΙΑ 25 26 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015. Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: 060/19.06.2015 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΒΑΕΩΝ 2015 1η ΑΝΑΒΑΗ ΚΑΣΑΝΙΑ 25 26 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: 060/19.06.2015 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΩΝΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΟΡΓΑΝΩΖ : ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΠΣΟΛΔΜΑΪΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs)

1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs) ΑΡΘΡΟ 1: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs) 1.2 Πεξηγξαθή παηδηάο Γηνξγάλσζε εθδήισζεο κε ηε κνξθή θππέιινπ. Τα απηνθίλεηα πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζα είλαη ρσξηζκέλα ζε νκάδεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ

ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ ΜΕΣΑΣΟΠΙΗ ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΗ 1. 10078, 9136, 10821 Β 1. Η ζέζε ελόο ζώκαηνο, πνπ θηλείηαη επζύγξακκα θαηά κήθνο ελόο πξνζαλαηνιηζκέλνπ άμνλα x'x, δίλεηαη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή από ηελ εμίζσζε x =

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ Αρχική θάζε Οη ζρέζεηο x= Aεκσt π = π max ζπλσt α = - α max εκσt ηζρύνπλ, όηαλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο (x=0) θαη θηλείηαη θαηά

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα