«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»"

Transcript

1 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης Πληροφορίες: Γρηγοριάδου Ελπίδα Τηλ.: Φαξ: Μεσοχώρι, Αρ. Πρωτ. 320 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης ανακοινώνει τη διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού φύλαξης και επιστημονικής παρακολούθησης», συνολικού προϋπολογισμού , συμπεριλαμβανομένου και του ανάλογου Φ.Π.Α. Ο συνολικός προϋπολογισμός τού Έργου, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό τής ΣΑΕ 075/3, 075/8 τής Πράξης Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης» με κωδικό MIS τού Άξονα 9: «Προστασία τού Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» τού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» Το τεύχος τής διακήρυξης διατίθεται από τα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στο Μεσοχώρι Παρανεστίου και επίσης από το δικτυακό τόπο τού Φορέα Διαχείρισης: www. fdor. gr Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 22/03/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 πμ Τόπος υποβολής προσφορών: Στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Μεσοχώρι Παρανεστίου, ΤΚ Ημερομηνία και Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού: 22/03/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 πμ στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στο Μεσοχώρι Παρανεστίου. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης Δρ. Νικόλαος Αβτζής Ομοτ. Καθηγητής

2 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ O Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης ανακοινώνει τη διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού φύλαξης και επιστημονικής παρακολούθησης», συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου και του ανάλογου Φ.Π.Α. Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: Το Νόμο 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών τού Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247/1995), όπως ισχύει, Το Νόμο 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α' 19/1995), όπως ισχύει, Το Προεδρικό Διάταγμα 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α 150/2007), όπως ισχύει, το οποίο εφαρμόζεται συμπληρωματικά στον τομέα των υπηρεσιών, Την υπ αριθ /ΕΥΘΥ 566 / εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Την υπ αριθ /739 απόφαση (ΦΕΚ Β 1291/ ) για την αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. Την υπ. αριθ / απόφαση ένταξης της Πράξης «Οργάνωση της Λειτουργίας τής Προστατευόμενης Περιοχής Οροσειράς Ροδόπης και τού Φορέα Διαχείρισής της» και την υπ αριθ / απόφαση 1ης τροποποίησης της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης» με κωδικό MIS τού Άξονα 9: «Προστασία τού Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» τού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» , Την υπ. αριθ. 25/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για την έγκριση προμήθειας εξοπλισμού φύλαξης και επιστημονικής παρακολούθησης με διαδικασίες πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου και του ανάλογου Φ.Π.Α. Προκηρύσσουμε Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια εξοπλισμού φύλαξης και επιστημονικής παρακολούθησης, συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου και του ανάλογου Φ.Π.Α. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22/03/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 πμ στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, στο Μεσοχώρι Παρανεστίου, ύστερα από προθεσμία δεκαεπτά (17) ημερών, από τη δημοσίευση της

3 περίληψης της διακήρυξης στον τοπικό τύπο, το δικτυακό τόπο τού Φορέα Διαχείρισης (www. fdor. gr ) και τον πίνακα αναρτήσεών του. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Τα είδη που περιλαμβάνονται στην προμήθεια θα παραδοθούν αδαπάνως στην έδρα τού Φορέα Διαχείρισης στο Μεσοχώρι Παρανεστίου. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Το αντικείμενο του έργου αφορά την προμήθεια των παρεχόμενων ειδών στο Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης και την παράδοση αδαπάνως στην έδρα τού ΦΔΟΡ. Τα υπό προμήθεια είδη είναι τα παρακάτω: Εξοπλισμός επιστημονικής παρακολούθησης Α/Α Είδος Τεμάχια Τιμή τεμαχίου ( ) Προϋπολογισμός ( ) 1 Αυτόματοι τηλεμετρικοί μετεωρολογικοί σταθμοί Φορητός μετεωρολογικός σταθμός Μυλίσκος μέτρησης παροχής υδατορευμάτων (Όργανο Μέτρησης Ταχύτητας Ροής Ποταμών Μικρού Βάθους) GIS/GPS Οδόμετρο - τροχός μέτρησης Κλισίμετρο Παχύμετρο δέντρων Τρυπανίδιο δέντρων Κιάλια ημερήσιας χρήσης Κιάλια νυχτερινής χρήσης Τηλεσκόπιο γωνιακό Προσοφθάλμιος φακός τηλεσκοπίου Πολυ-Παραμετρικό Σύστημα Μέτρησης Ποιότητας Νερού Ψηφιακό φωτόμετρο- χρωματόμετρο Πεχάμετρο εδάφους Δειγματολήπτης εδάφους Στερεοσκόπιο Μικροσκόπιο Ηλεκτρικός ζυγός ακριβείας Σύνολο Μεσοχώρι Παρανεστίου, 66035, Τηλ: , Fax: fdor. gr www. fdor. gr 3

4 Αναλυτικές ελάχιστες προδιαγραφές: 1. Αυτόματοι τηλεμετρικοί μετεωρολογικοί σταθμοί 1 Αριθμός μετεωρολογικών σταθμών 2 2 Να περιλαμβάνεται το κόστος εγκατάστασης του εξοπλισμού στο πεδίο 3 Να μην υπάρχει κανένας περιορισμός μεταξύ της απόστασης του σταθμού και του υπολογιστή συλλογής των μετρήσεων 4 Να μην επηρεάζεται η επικοινωνία από συνθήκες της ατμόσφαιρας 5 Η μονάδα να είναι κατάλληλη για μόνιμη τοποθέτηση σε συνθήκες περιβάλλοντος και να περιλαμβάνει όλα τα παρελκόμενα για την ομαλή και συνεχή της λειτουργία 6 Μετάδοση των δεδομένων μέσω GSM, SMS, GPRS 7 Απευθείας λήψη και καταχώρηση των μετρήσεων μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας από τους σταθμούς μέτρησης σε βάση δεδομένων στην έδρα του Φορέα 8 Να περιλαμβάνεται συσκευή modem GSM/GPRS 9 Συχνότητα λειτουργίας 900/1800 MHz 10 Δυνατότητα αποστολής συναγερμών μέσω sms ή και άλλων μορφών (πχ φαξ, ) 11 Να περιλαμβάνεται το λογισμικό προγραμματισμού και μεταφοράς των δεδομένων και η εγκατάσταση τους 12 Το κόστος του πάγιου της γραμμής data μέσω δικτύου, ανά μήνα, ανά σταθμό να καλύπτεται από τον ανάδοχο για τουλάχιστον ένα έτος 13 Να συμπεριλαμβάνεται η φιλοξενία των δεδομένων σε server για τουλάχιστον ένα έτος 14 Ο ρυθμός μέτρησης και αποστολής των μετρήσεων να είναι ελεύθερα προγραμματιζόμενος από το χρήστη 15 Μνήμη καταγραφικού 2MB ικανή για την καταγραφή τιμών μετρήσεων 16 Συχνότητα και καταγραφή δειγμάτων, τουλάχιστον από 10sec έως 12h ή μεγαλύτερου εύρους συχνοτήτων 17 Ο χειριστής να μπορεί να προγραμματίσει την καταγραφή του μέσου όρου, του ελαχίστου, του μεγίστου, του κυλιόμενου μέσου όρου 18 Να διαθέτει εισόδους παλμών 2 19 Να διαθέτει ψηφιακές εξόδους / εισόδους (πχ για συναγερμούς) 2 20 Να διαθέτει στεγανούς συνδέσμους για τα καλώδια των αισθητήρων Μεσοχώρι Παρανεστίου, 66035, Τηλ: , Fax: fdor. gr www. fdor. gr 4

5 21 Να μπορεί να δεχθεί αισθητήρια με πρωτόκολλο modbus 22 Να διαθέτει τα απαραίτητα προστατευτικά καλύμματα για όλα τα όργανα 23 Να αναγραφεί στην προσφορά ο βαθμός προστασίας των περιβλημάτων όλων των συσκευών (IP κωδικοί) 24 Οι αισθητήρες να είναι είτε μεμονωμένοι, είτε μέρος ενός πολυαισθητήρα που συνδέεται με την καταγραφική μονάδα 25 Όλα τα δεδομένα από τους παρακάτω αισθητήρες θα αποστέλλονται με σειριακό σήμα RS 232/RS-485/ SDI-12 στην καταγραφική μονάδα: 26 Αισθητήρας Θερμοκρασίας Αέρα 26.1 Μέτρηση θερμοκρασίας 26.2 Ενδεικτικό εύρος μέτρησης ή μεγαλύτερου εύρους από -35 C έως +70 C 26.3 Ακρίβεια ίση ή μεγαλύτερη από ±0.2 C 26.4 Τύπος αισθητήρα αντίσταση πλατίνας (RTD) 27 Αισθητήρας Σχετικής Υγρασίας 27.1 Μέτρηση Σχετικής Υγρασίας 27.2 Εύρος μέτρησης 0-100% RH ±2% (στη συνήθη 27.3 Ακρίβεια στη θερμοκρασία C, ίση ή περιοχή 0-90% RH) μεγαλύτερη από και ±3% (στα όρια (90-100% RH) 27.4 Ο αισθητήρας να συνοδεύεται από φυσικά αεριζόμενο κλωβίσκο προστασίας 28 Αισθητήρας βροχόπτωσης 28.1 Τύπος βροχογράφου ζυγιστικός 28.2 Η επιφάνεια της χοάνης συλλογής είναι 200 cm Χωρητικότητα κάδου 1500 mm 28.4 Δυνατότητα μέτρησης της θερμοκρασίας του ζυγού 28.5 Διακριτική ικανότητα 0.01mm 28.6 Ακρίβεια ίση ή μεγαλύτερη από 0.1mm ή 1% 28.7 Μέτρηση κατακρημνίσεων συμπεριλαμβανομένου βροχής, χιόνι, χαλάζι 28.8 Λειτουργία σε θερμοκρασίες (ενδεικτικά) -40 C έως +60 C 28.9 Δυνατότητα μέτρησης έντασης βροχής μέχρι και 50mm /min (ενδεικτικά) Προστατευτικό κάλυμμα ανθεκτικό σε υπεριώδη ακτινοβολία Δυνατότητα συνολικής ζύγισης του κάδου και προσδιορισμού της εξάτμισης με τον ίδιο αισθητήρα Να έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιηθεί ζυγιστικό τεστ ακριβείας με λογισμικό του οργάνου για τον έλεγχο της ομαλής λειτουργίας του Επικοινωνία και μεταφορά δεδομένων μέσω SDI-12 ή RS-485 και παράλληλα pulse output Αναβάθμιση λογισμικού μέσω USB Να συνοδεύεται από το αντίστοιχο software λειτουργίας NAI Μεσοχώρι Παρανεστίου, 66035, Τηλ: , Fax: fdor. gr www. fdor. gr 5

6 28.16 Να συμφωνεί με τις προδιαγραφές του WMO (World Meteorological Organization) Ελάχιστη συντήρηση 29 Αισθητήρας ταχύτητας ανέμου 29.1 Αισθητήρας μέτρησης της οριζόντιας ταχύτητας του ανέμου 29.2 Εύρος μέτρησης m/s ή μεγαλύτερου εύρους 29.3 Ακρίβεια ίση ή μεγαλύτερη από ±5% 30 Αισθητήρας διεύθυνσης ανέμου 30.1 Μετρά την οριζόντια διεύθυνση του ανέμου 30.2 Εύρος μέτρησης του αισθητήρα Ακρίβεια ίση ή μεγαλύτερη από ± Θερμοκρασία λειτουργίας -35 C έως +60 C ή με μεγαλύτερο εύρος 31 Αισθητήρας Βαρομετρικής Πίεσης NAI 31.1 Εύρος μέτρησης, ίσο ή μεγαλύτερο από hpa 31.2 Ακρίβεια ίση ή μεγαλύτερη από ±0.5 hpa 31.3 Θερμοκρασία λειτουργίας -35 C έως +60 C ή μεγαλύτερου εύρους 32 Ιστός 32.1 Πλήρης ιστός ύψους αποτελούμενος από : 3 m 32.2 Ο ιστός να διαθέτει όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα και εξαρτήματα για τη σωστή στήριξη του. Όλα τα εξαρτήματα να είναι προστατευμένα από οξείδωση και φθορά (να αναγραφεί στην προσφορά η λίστα με τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν ) Ο ιστός να διαθέτει όλες τις απαραίτητες βάσεις στήριξης για την τοποθέτηση των αισθητηρίων ή του 32.3 πολυαισθητήρα καθώς επίσης και μεταλλικό κυτίο για την τοποθέτηση και στέγαση των ηλεκτρονικών συσκευών με κλειδαριά 32.4 Ο ιστός να έχει την δυνατότητα ανόδου και καθόδου ανά πάσα στιγμή για συντήρηση, ή επισκευές αισθητήρων 33 Διάταξη τροφοδοσίας του μετεωρολογικού σταθμό με ηλιακό συλλέκτη 33.1 H διάταξη περιλαμβάνει: 33.2 Ηλιακό συλλέκτη ισχύος ικανής να τροφοδοτήσει αυτόνομα το μετεωρολογικό σταθμό 33.3 Διατάξεις προστασίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα IEC (να αναγραφεί στην προσφορά ο αντίστοιχος αριθμός) 33.4 Μπαταρία μολύβδου κλειστού τύπου και συσκευή ρύθμισης φόρτισης 33.5 Να αναγραφεί στην προσφορά ο χρόνος αυτονομίας της μπαταρίας σε πλήρη φόρτιση και η διάρκεια ζωής της 33.6 Η συσκευή φόρτισης να είναι υπεύθυνη για την τροφοδοσία των οργάνων και παράλληλα Μεσοχώρι Παρανεστίου, 66035, Τηλ: , Fax: fdor. gr www. fdor. gr 6

7 για τη συντήρηση και τη φόρτιση της μπαταρίας Να συμπεριλαμβάνονται βραχίονες ή βάση στήριξης για την τοποθέτηση του συλλέκτη στον ιστό (γαλβανισμένοι) Το όργανα να είναι σύμφωνα και επισημασμένα με την προδιαγραφή CE Να συμπεριλαμβάνονται οι εγγυήσεις των οργάνων από τον κατασκευαστή και να συμφωνούν με την ελληνική νομοθεσία Να συμπεριλαμβάνεται η εκπαίδευση στη χρήση και λειτουργία του οργάνου με την Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Ελληνική ή/και Αγγλική γλώσσα 2. Φορητός μετεωρολογικός σταθμός 2 Να διαθέτει ευανάγνωστη, φωτιζόμενη οθόνη υγρών κρυστάλλων 3 Να μετρά: 4 Ταχύτητα ανέμου 4.1 Να μπορεί να μετρήσει την ft/min, mph, kt, m/sec, ταχύτητα στις εξής μονάδες Km/h, Beaufort μέτρησης 4.2 Εύρος μέτρησης ενδεικτικά ή μεγαλύτερου εύρους από m/sec 4.3 Ανάλυση Ακρίβεια ίση ή μεγαλύτερη από ±3% 4.5 Να καταγράφει αυτόματα τις τιμές της ταχύτητας, την τιμή max και το μέσο όρο της ταχύτητας 5 Θερμοκρασία του ρεύματος του αέρα 5.1 Εύρος μέτρησης ενδεικτικά ή μεγαλύτερου εύρους από 29 C έως +70 C 5.2 Ανάλυση Ακρίβεια ίση ή μεγαλύτερη από ±1 C 6 Wind chill 6.1 Εύρος μέτρησης ενδεικτικά ή m/s, μεγαλύτερου εύρους από C έως +10 C 6.2 Ανάλυση Ακρίβεια ίση ή μεγαλύτερη από ±1 C 7 Βαρομετρική Πίεση 7.1 Να μπορεί να μετρήσει την πίεση στις εξής μονάδες μέτρησης inhg, hpa/mb, PSI 7.2 Εύρος μέτρησης ενδεικτικά ή hpa/mb, μεγαλύτερου εύρους από στους 25 C 7.3 Ανάλυση Ακρίβεια ίση ή μεγαλύτερη από ±1.5 hpa / mb 8 Υψόμετρο 8.1 Εύρος μέτρησης < 6.000m στους 25 C Μεσοχώρι Παρανεστίου, 66035, Τηλ: , Fax: fdor. gr www. fdor. gr 7

8 8.2 Max error ± 30m 8.3 Ανάλυση Ακρίβεια ίση ή μεγαλύτερη από ±15m 9 Crosswind, Headwind, Tailwind 9.1 Εύρος μέτρησης ενδεικτικά ή μεγαλύτερου εύρους από m/s 9.2 Ανάλυση Ακρίβεια ίση ή μεγαλύτερη από ±5% 10 Σχετική υγρασία 10.1 Εύρος μέτρησης ενδεικτικά ή μεγαλύτερου εύρους από 5-95 %RH 10.2 Ανάλυση Ακρίβεια ίση ή μεγαλύτερη από ±3.0 %RH 11 Σημείο δρόσου 11.1 Εύρος μέτρησης ενδεικτικά ή -29 έως +70 C, μεγαλύτερου εύρους από %RH 11.2 Ανάλυση Ακρίβεια ίση ή μεγαλύτερη από ±2 C 12 Θερμοκρασία υγρού βολβού 12.1 Εύρος μέτρησης ενδεικτικά ή μεγαλύτερου εύρους από 0 έως 37.8 C, 5-95 %RH, έως 9000 hpa, <6000 m 12.2 Ανάλυση Ακρίβεια ίση ή μεγαλύτερη από ±2 C 13 Διεύθυνση ανέμου 13.1 Εύρος μέτρησης Ανάλυση Ακρίβεια ίση ή μεγαλύτερη από ±5 14 Το όργανο να διαθέτει ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή ο οποίος εγγυάται την ακριβή λήψη της μέτρησης 15 Να διαθέτει λειτουργία αυτόματου κλεισίματος για οικονομία στην κατανάλωση ισχύος από τις μπαταρίες 16 Να περιλαμβάνονται τα παρελκόμενα για τη μεταφορά των δεδομένων σε υπολογιστή 17 Να συνοδεύεται από το λογισμικό επικοινωνίας για τη μεταφορά των δεδομένων σε υπολογιστή 18 Δυνατότητα καταγραφής 1400 τιμών 19 Βαθμός προστασίας IP67 20 Να περιλαμβάνει μαλακή θήκη μεταφοράς, περιαυχένιο κορδόνι και μπαταρίες 21 Το όργανο να είναι σύμφωνο και επισημασμένο με την προδιαγραφή CE 22 Να συμπεριλαμβάνονται οι εγγυήσεις των οργάνων από τον κατασκευαστή και να συμφωνούν με την ελληνική νομοθεσία Μεσοχώρι Παρανεστίου, 66035, Τηλ: , Fax: fdor. gr www. fdor. gr 8

9 23 24 Να συμπεριλαμβάνεται η εκπαίδευση στη χρήση και λειτουργία του οργάνου με την Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Ελληνική ή/ και Αγγλική γλώσσα 3. Μυλίσκος μέτρησης παροχής υδατορευμάτων (Όργανο Μέτρησης Ταχύτητας Ροής Ποταμών Μικρού Βάθους) 2 Να αποτελείται από τη βασική μονάδα του μυλίσκου και από τον μετρητή 3 Ο μετρητής να υπολογίζει ταχύτητα ροής στις παρακάτω επιλέξιμες μορφές: - Μέτρηση παλμών - Μέτρηση χρόνου - Με υπολογισμό της ταχύτητας ροής βασισμένη σε εξισώσεις καθορισμένες από τον χρήστη 4 Να διαθέτει LCD οθόνη με 4 ψηφία 5 Μονάδα μέτρησης m/s 6 Ανάλυση m/s 7 Ακρίβεια μέτρησης χρόνου (ίση ή μεγαλύτερη από) ±0.01sec 8 Ακρίβεια μέτρησης παλμών (ίση ή μεγαλύτερη από) ±0.5 παλμοί 9 Η ηλεκτρονική μονάδα να είναι πλήρως στεγανή. (Να αναγραφεί στην προσφορά ο βαθμός προστασίας IP) 10 Ταυτόχρονη εκκίνηση του χρονομέτρου και του μετρητή 11 Δυνατότητα εισαγωγής τουλάχιστον 30 εξισώσεων περιστροφών ταχύτητας για διαφορετικές προπέλες 12 Η ράβδος του οργάνου να είναι ενδεικτικά διαμέτρου 9mm, με μήκος 1.5m 13 Η ράβδος να είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο με πέλμα στήριξης και χάραξη ανά εκατοστό 14 Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης ταχύτητας ροής ξεκινώντας ενδεικτικά από 2.5 cm/sec (0.025m/sec) έως 5m/sec, με βήμα 0.25m, ανάλογα με την προπέλα που χρησιμοποιείται 15 Ελάχιστο βάθος νερού για χρήση του οργάνου 4 cm 16 Να λειτουργεί ενδεικτικά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 έως +60ºC Μεσοχώρι Παρανεστίου, 66035, Τηλ: , Fax: fdor. gr www. fdor. gr 9

10 17 Δυνατότητα σύνδεσης του μετρητή με υπολογιστή 18 Να συνοδεύεται από το λογισμικό επικοινωνίας με τον υπολογιστή 19 Σύνδεση του μετρητή μέσω USB θύρας για χρήση με το λογισμικό 20 Να συμπεριλαμβάνεται προπέλα αλουμινίου διαμέτρου 50mm με κατώφλι εκκίνησης 0.50m 21 Εύρος μέτρησης ενδεικτικά m/sec 22 Να συμπεριλαμβάνεται καλώδιο μήκους 2.5 m 23 Να συνοδεύεται από τα απαραίτητα παρελκόμενα (πχ καλώδια) για τη σωστή λειτουργία του οργάνου 24 Να συμπεριλαμβάνεται η μεταλλική θήκη προστασίας και αποθήκευσης του οργάνου 25 Να διαθέτει μοναδικό πιστοποιητικό βαθμονόμησης BARGO 26 Να συμπεριλαμβάνονται οι εγγυήσεις των οργάνων από τον κατασκευαστή και να συμφωνούν με την ελληνική νομοθεσία 27 Το όργανο να είναι σύμφωνο και επισημασμένο με την προδιαγραφή CE 28 Να συμπεριλαμβάνεται η εκπαίδευση στη χρήση και λειτουργία του οργάνου με την 29 Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Ελληνική ή/ και Αγγλική γλώσσα 4. GIS/GPS 2 ΔΕΚΤΗΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΕΔΙΟΥ 3 Κεραία ενσωματωμένη (του δέκτη) 4 Τελευταίας τεχνολογίας δέκτης με κατ ελάχιστον δυνατότητα λήψης των συστημάτων GPS/SBAS (GLONASS, EGNOS) 5 Εξωτερική κεραία δέκτη L1 με όλα τα παρελκόμενα για τη σωστή λειτουργία 6 Κανάλια παρακολούθησης δορυφόρων 14 7 Να έχει τη δυνατότητα Real Time για λήψη διαφορικών διορθώσεων <1m DGPS, με ακρίβεια 8 Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με Δίκτυο Μόνιμων Σταθμών Αναφοράς για λήψη διορθώσεων πραγματικού Μεσοχώρι Παρανεστίου, 66035, Τηλ: , Fax: fdor. gr www. fdor. gr 10

11 χρόνου 9 Να έχει την δυνατότητα λήψης πρωτογενών δεδομένων από τους δορυφόρους με μετέπειτα επεξεργασία στο γραφείο (Post Processing) 10 Ακρίβεια εντοπισμού: 0.5 m με post processing για χαρτογραφικές και GIS εφαρμογές και 1.2 m σε πραγματικό χρόνο για GIS εφαρμογές 11 Να προσφέρεται ένα (1) χειριστήριο πεδίου αλφαριθμητικό ή με εικονικό πληκτρολόγιο αφής 12 Έγχρωμη, κατάλληλα φωτιζόμενη οθόνη αφής LCD (touch screen) 13 Να διαθέτει ενσωματωμένο Bluetooth και να υποστηρίζει τεχνολογία Wi-fi για την ασύρματη επικοινωνία του με το δέκτη και τη λειτουργία του χωρίς καλώδια 14 Να διαθέτει USB θύρα για επικοινωνία με Η/Υ και RS Να είναι ανθεκτικό σε συνθήκες πεδίου (βροχή, υγρασία, σκόνη). (Να αναφερθούν οι αριθμοί IP και IEC που πληροί) 16 Να είναι ανθεκτικό σε πτώση 17 Να λειτουργεί κάτω από σκληρές θερμοκρασιακές συνθήκες, χωρίς κανένα πρόβλημα εύρους -20 έως +60 C ή μεγαλύτερου 18 Να διαθέτει τα πρωτόκολλα εξόδου ΝΜΕΑ και εισόδου RTCM 19 Να διαθέτει επεξεργαστή 520Μhz, μνήμη 128ΜΒ, αποθηκευτικό χώρο 1GB (flash storage) και κάρτα μνήμης (π.χ. SD) χωρητικότητας 4GΒ 20 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟΥ 21 Το λογισμικό πεδίου πρέπει να έχει τα πιο σύγχρονα εργαλεία χαρτογράφησης (συλλογή δεδομένων θέσης, ποιότητας, στοιχείων, εικόνας και χαρακτηριστικών) 22 Εισαγωγή και εξαγωγή geodatabase, shapefile, dxf, dgn, dwg, mif 23 Υποστήριξη των συστημάτων αναφοράς και προβολή που χρησιμοποιούνται στον NAI Ελλαδικό χώρο αλλά και σε άλλα διαδεδομένα προβολικά συστήματα 24 Το λογισμικό πεδίου πρέπει να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης της διαμόρφωσης λειτουργίας Μεσοχώρι Παρανεστίου, 66035, Τηλ: , Fax: fdor. gr www. fdor. gr 11

12 (configuration) που έχει επιλέξει ο χρήστης 25 Το λογισμικό πεδίου πρέπει να έχει την δυνατότητα παροχής των μετρήσεων σε μορφή κατάλληλη ώστε να είναι δυνατή η διαφορική διόρθωση αυτών με των εκ υστέρων επεξεργασία 26 Το λογισμικό πεδίου πρέπει να έχει την δυνατότητα παρουσίασης εικόνων, χαρτών στο background. Επιθυμητή είναι η δυνατότητα ανάγνωσης εικόνων σε μορφή αρχείων που επιτρέπουν μεγάλη συμπίεση (πχ MrSID) 27 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 27.1 Να συνοδεύεται από λογισμικό γραφείου που έχει την δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής στοιχείων σε διάφορα format που χρησιμοποιούνται από γνωστά CAD και GIS προγράμματα 27.2 Το λογισμικό γραφείου πρέπει να υποστηρίζει χάρτες μορφής Raster και Vector 28 Να συμπεριλαμβάνονται φορτιστής μπαταρίας και φορτιστής αυτοκινήτου με τα αντίστοιχα παρελκόμενα τους 29 Να συμπεριλαμβάνεται καλώδιο USB 30 Το προσφερόμενο όργανο να είναι τελευταίας γενιάς από την προσφερόμενη εταιρεία, να υπάρχει έγγραφη εγγύηση για τα ηλεκτρονικά και τα οπτικο-μηχανικά μέρη του οργάνου, από τον κατασκευαστή και να συμφωνούν με την ελληνική νομοθεσία 31 Το προσφερόμενο λογισμικό (Software, support) να είναι της πλέον πρόσφατης τρέχουσας έκδοσης κατά τη στιγμή της παράδοσης 32 Να περιλαμβάνεται το συμβόλαιο αναβάθμισης του λογισμικού του οργάνου κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγυήσεως 33 Να συμπεριλαμβάνεται θήκη μεταφοράς και λουρί χειρός 34 Τα είδη που προσφέρονται να κατασκευάζονται με σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO και να διαθέτουν πιστοποιητικό CE 35 Να συμπεριλαμβάνεται εκπαίδευση στην χρήση και λειτουργία με την Μεσοχώρι Παρανεστίου, 66035, Τηλ: , Fax: fdor. gr www. fdor. gr 12

13 36 Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Ελληνική ή/ και Αγγλική γλώσσα 5. Οδόμετρο τροχός μέτρησης 2 Εύρος μετρήσεων m 3 Ανάγνωση μέτρησης 0.1 m 4 Ελαφριά κατασκευή 5 Να συμπεριλαμβάνεται θήκη μεταφοράς 6 Να συμπεριλαμβάνεται η εγγύηση του οργάνου από τον κατασκευαστή και να συμφωνεί με την ελληνική νομοθεσία 7 Το όργανο να είναι σύμφωνο και επισημασμένο με την προδιαγραφή CE 8 Να συμπεριλαμβάνεται εκπαίδευση στη χρήση και λειτουργία με την 9 Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας στην Ελληνική ή/ και Αγγλική γλώσσα 6. Κλισίμετρο 2 Ηλεκτρονικός μετρητής κλίσης και ύψους 3 Βάρος 50gr 4 Εύρος απεικόνισης ύψους μέτρησης 0-999m 5 Ακρίβεια (ίση ή μεγαλύτερη από) 0.1m στα < 100m και 1m στα >100m 6 Ακρίβεια γωνίας (ίση ή μεγαλύτερη από) ±0.2º 7 Να διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία 8 Να περιλαμβάνεται θήκη μεταφοράς 9 Το όργανο να είναι σύμφωνο και επισημασμένο με την προδιαγραφή CE 10 Μικρό σε διαστάσεις, ανθεκτικό και πολύ εύκολο στη χρήση του 11 Να συμπεριλαμβάνεται η εγγύηση του οργάνου από τον κατασκευαστή και να συμφωνεί με την ελληνική νομοθεσία 12 Να συμπεριλαμβάνεται εκπαίδευση στη χρήση και λειτουργία με την 13 Να συνοδεύεται από αναλυτικό Μεσοχώρι Παρανεστίου, 66035, Τηλ: , Fax: fdor. gr www. fdor. gr 13

14 εγχειρίδιο λειτουργίας στην Ελληνική ή/ και Αγγλική γλώσσα 7. Παχύμετρο δέντρων 2 Αναλογικό παχύμετρο 3 Κατασκευασμένο από ελαφρύ αλουμίνιο 4 Ρυθμιζόμενες και αποσπώμενες σιαγώνες 5 Μεγάλη αντοχή 6 Μέγεθος 127cm 7 Επιλογή διαβαθμίσεων σε εκατοστά, ίντσες, συνδυασμός εκ./ίντσες 8 Το όργανο να είναι σύμφωνο και επισημασμένο με την προδιαγραφή CE 9 Να περιλαμβάνεται θήκη μεταφοράς 10 Να συμπεριλαμβάνεται η εγγύηση του οργάνου από τον κατασκευαστή και να συμφωνεί με την ελληνική νομοθεσία 11 Να συμπεριλαμβάνεται εκπαίδευση στη χρήση και λειτουργία με την 12 Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Ελληνική ή/ και Αγγλική γλώσσα 8. Τρυπανίδια δέντρων 1 Αριθμός μονάδων 2 2 Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας ατσάλι 3 Διάμετρος δείγματος πυρήνα (ενδεικτικά) 5.15mm 4 Μήκη μονάδων : - 1 τεμάχιο 200mm και - 1 τεμάχιο 400mm 5 Κατάλληλα για όλους τους τύπους ξύλων και δένδρων NAI 6 Προστασία ενάντια στη σκουριά και στο ρετσίνι 7 Να περιλαμβάνεται θήκη μεταφοράς 8 Να συμπεριλαμβάνεται η εγγύηση του οργάνου από τον κατασκευαστή και να συμφωνεί με την ελληνική νομοθεσία 9 Τα όργανα να είναι σύμφωνα και επισημασμένα με την προδιαγραφή CE 10 Να συμπεριλαμβάνεται εκπαίδευση στη χρήση και λειτουργία με την Μεσοχώρι Παρανεστίου, 66035, Τηλ: , Fax: fdor. gr www. fdor. gr 14

15 11 Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Ελληνική ή/ και Αγγλική γλώσσα 9. Κιάλια ημερήσιας χρήσης 1 Αριθμός μονάδων 3 2 Μεγέθυνση 10x 3 Διάμετρος αντικειμενικού φακού 40 mm 4 Απόσταση Απομάκρυνσης Ίριδας (Eye relief) 12 mm 5 Κόρη εξόδου (Exit pupil) 4 mm 6 Οπτικό πεδίο στα 1000 m (FOV) 108 m 7 Ελάχιστη απόσταση εστίασης 4 m 8 Πλήρωση συσκευής με άζωτο 9 Να περιλαμβάνεται θήκη μεταφοράς, καπάκια φακών και λουράκι ανάρτησης 10 Αδιάβροχα 11 Να συμπεριλαμβάνονται οι εγγυήσεις των οργάνων από τον κατασκευαστή και να συμφωνούν με την ελληνική νομοθεσία 12 Τα όργανα να είναι σύμφωνα και επισημασμένα με την προδιαγραφή CE 13 Να συμπεριλαμβάνεται εκπαίδευση στη χρήση και λειτουργία με την 14 Να συνοδεύονται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Ελληνική ή/ και Αγγλική γλώσσα 10. Κιάλια νυχτερινής όρασης 2 Μεγέθυνση 5x 3 Διάμετρος αντικειμενικών φακών 42 mm 4 Ανάλυση σε γραμμές ανά χιλιοστό (ενδεικτικά) 40 lp/mm 5 Γωνιώδες εύρος οπτικού πεδίου (FOV) 4 6 Μέγιστη απόσταση αναγνώρισης (ενδεικτικά) 250 m 7 Ρύθμιση διοπτρίας (ή μεγαλύτερου εύρους) ±4 8 Διάρκεια λειτουργίας με / χωρίς υπέρυθρες τουλάχιστον 3 / 10 ώρες 9 Απόσταση Απομάκρυνσης Ίριδας (Eye relief) 12 mm 10 Ύπαρξη ενσωματωμένου ενσωματωμένο φωτιστικού Μεσοχώρι Παρανεστίου, 66035, Τηλ: , Fax: fdor. gr www. fdor. gr 15

16 υπερύθρων Να συμπεριλαμβάνεται θήκη μεταφοράς, καπάκια φακών και λουράκι ανάρτησης Να συμπεριλαμβάνεται καλώδιο εξόδου εικόνας (video output) Να συμπεριλαμβάνεται μετασχηματιστής ρεύματος και μετασχηματιστής φόρτισης αυτοκινήτου Κατασκευή αυξημένης αντοχής για χρήση σε περιβάλλον σκόνης ή βροχής Να συμπεριλαμβάνεται η εγγύηση του οργάνου από τον κατασκευαστή και να συμφωνεί με την ελληνική νομοθεσία Να αναγραφεί στην προσφορά ο βαθμός προστασίας της συσκευής (IP αριθμός) Το όργανο να είναι σύμφωνο και επισημασμένο με την προδιαγραφή CE Να συμπεριλαμβάνεται εκπαίδευση στη χρήση και λειτουργία με την 11. Τηλεσκόπιο γωνιακό 2 Σώμα τηλεσκοπίου με αντικειμενικό φακό διαμέτρου 80mm 3 Ειδική επίστρωση φακών χρωματικής διόρθωσης (αποχρωματικό, fluoride, high definition ή παρόμοιο) 4 Οπτικό πεδίο στα 1000m (FOV) 16m(20x) 5 Ελάχιστη απόσταση εστίασης 5m 6 Πλήρωση συσκευής με άζωτο 7 Αδιάβροχο 8 Να περιλαμβάνεται θήκη μεταφοράς 9 Να συμπεριλαμβάνεται η εγγύηση του οργάνου από τον κατασκευαστή και να συμφωνεί με την ελληνική νομοθεσία 10 Το όργανο να είναι σύμφωνο και επισημασμένο με την προδιαγραφή CE 11 Να συμπεριλαμβάνεται εκπαίδευση στη χρήση και λειτουργία με την 12 Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Ελληνική ή/ και Αγγλική γλώσσα Μεσοχώρι Παρανεστίου, 66035, Τηλ: , Fax: fdor. gr www. fdor. gr 16

17 12. Προσοφθάλμιος φακός τηλεσκοπίου 2 Προσοφθάλμιος φακός τηλεσκοπίου zoom με μεγέθυνση 20x-60x 3 Ειδική επίστρωση φακών χρωματικής διόρθωσης (Αποχρωματικό, fluoride,high definition ή παρόμοιο) 4 Ιδίου κατασκευαστή με το τηλεσκόπιο της παραγράφου Να συμπεριλαμβάνεται η εγγύηση του οργάνου από τον κατασκευαστή και να συμφωνεί με την ελληνική νομοθεσία 6 Συναρμολόγηση με την παράδοση του εξοπλισμού 13. Πολύ-Παραμετρικό Σύστημα Μέτρησης Ποιότητας Νερού 2 Εργαστηριακά ηλεκτρόδια 3 Να έχει δυνατότητα μέτρησης των παρακάτω παραμέτρων: 4 Μέτρηση ph 4.1 Εύρος μέτρησης ph 4.2 Ακρίβεια ίση ή μεγαλύτερη από ± Μέτρηση Αγωγιμότητας 5.1 Εύρος μέτρησης ή μεγαλύτερου 0.01 μs /cm 400 εύρους από ms /cm 5.2 Ακρίβεια ίση ή μεγαλύτερη από ±1% 6 Μέτρηση Θερμοκρασίας 6.1 Εύρος μέτρησης ή μεγαλύτερου εύρους από 0 έως +100 C 6.2 Ακρίβεια ίση ή μεγαλύτερη από ±0.5 C 7 Μέτρηση Δυναμικού οξειδοαναγωγής (MV) 7.1 Εύρος μέτρησης ή μεγαλύτερου εύρους από ±1000 mv 7.2 Ακρίβεια ίση ή μεγαλύτερη από ±0.2 mv 8 Μέτρηση Ολικών Διαλυμένων Στερεών (TDS) 8.1 Εύρος μέτρησης ή μεγαλύτερου εύρους από 0 50 mg/l 9 Μέτρηση Διαλυμένου οξυγόνου (LDO) 9.1 Εύρος μέτρησης ή μεγαλύτερου 0 20 mg/l εύρους από ( %) 10 Μέτρηση Αλατότητας 10.1 Εύρος μέτρησης ή μεγαλύτερου εύρους από ppt 11 Τροφοδοσία από : - 4 x μπαταρίες (ΑΑ ή επαναφορτιζόμενες) ή Μεσοχώρι Παρανεστίου, 66035, Τηλ: , Fax: fdor. gr www. fdor. gr 17

18 - Τροφοδοτικό συγκεκριμένης τάσης 12 Μνήμη για την αποθήκευση 300 μετρήσεων 13 Δυνατότητα σύνδεσης με υπολογιστή 14 Πρωτόκολλο βαθμονόμησης κατά GLP 15 Να συνοδεύεται από: 16 Αισθητήριο μέτρησης ph και ρυθμιστικά διαλύματα βαθμονόμησης 4.00 και Αισθητήριο μέτρησης διαλυμένου οξυγόνου 18 Κεκορεσμένο διάλυμα KCl 19 Αισθητήριο μέτρησης αγωγιμότητας και πρότυπο διάλυμα βαθμονόμησης (0.01 Μ KCl) 20 Αισθητήριο θερμοκρασίας μεμονωμένο ή ενσωματωμένο σε άλλα αισθητήρια 21 Να περιλαμβάνεται και καλώδιο μεγάλου μήκους 22 Να συνοδεύεται επίσης από μπαταρίες, εγχειρίδιο λειτουργίας και πλαστικό βαλιτσάκι μεταφοράς 23 Να αναγραφεί στην προσφορά ο βαθμός προστασίας του οργάνου, των ηλεκτροδίων και των υποδοχέων (IP αριθμός) 24 Διατάξεις προστασίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα IEC (να αναγραφεί στην προσφορά ο αντίστοιχος αριθμός) 25 Το όργανο να είναι σύμφωνο και επισημασμένο με την προδιαγραφή CE και TUV/GS 26 Να συμπεριλαμβάνεται η εγγύηση του οργάνου από τον κατασκευαστή και να συμφωνεί με την ελληνική νομοθεσία 27 Να συμπεριλαμβάνεται εκπαίδευση στη χρήση και λειτουργία με την 28 Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Ελληνική ή/ και Αγγλική γλώσσα 14. Ψηφιακό φωτόμετρο- χρωματόμετρο 2 Να είναι απλό στη χρήση 3 Δυνατότητα λειτουργίας με μπαταρίες 4 Αριθμός παραμέτρων μέτρησης 45 Μεσοχώρι Παρανεστίου, 66035, Τηλ: , Fax: fdor. gr www. fdor. gr 18

19 5 Να διαθέτει προβαθμονομημένες μεθόδους για κάθε μία από τις παραμέτρους 6 Να πραγματοποιείται αυτόματη επιλογή μήκους κύματος ανάλογα με την παράμετρο μέτρησης 7 Να χρησιμοποιείται σε επιτόπου μετρήσεις στο πεδίο 8 Να εμφανίζονται άμεσα τα αποτελέσματα στην οθόνη 9 Δυνατότητα αποθήκευσης μετρήσεων στο όργανο 10 Να διαθέτει θύρα RS 232 για σύνδεση με Η/Υ ή/και USB θύρα 11 Να είναι αδιάβροχο 12 Το όργανο θα πρέπει να διαθέτει τα εξής αντιδραστήρια που αναφέρονται παρακάτω, από 100 τεμάχια το καθένα. Να αναγραφεί στην προσφορά η μορφή της κάθε συσκευασίας αντιδραστηρίου (υγρή, στερεή) και ο χρόνος ζωής του καθενός 12.1 Nitrogen, Ammonia (LR) (τουλάχιστον) mg/l Ν-ΝΗ Nitrate (τουλάχιστον) 0-30 mg/l NO 3 -N 12.3 Phosphorus (τουλάχιστον) mg/l PO Free Chlorine (τουλάχιστον) mg/l 13 Το όργανο να είναι πλήρες, να συνοδεύεται από τα απαραίτητα μικροεξαρτήματα για την εγκατάστασή και την ομαλή του λειτουργία (πχ, κυψελίδες μέτρησης, μπαταρίες, τροφοδοτικό) 14 Να συνοδεύεται από τα παρελκόμενα για τη μεταφορά των δεδομένων στον υπολογιστή μαζί με το απαραίτητο λογισμικό 15 Να συνοδεύεται από προστατευτικό κάλυμμα ή/και θήκη μεταφοράς 16 Να αναγραφεί στην προσφορά ο βαθμός προστασίας της συσκευής (IP αριθμός) 17 Να συμπεριλαμβάνεται η εγγύηση του οργάνου από τον κατασκευαστή και να συμφωνεί με την ελληνική νομοθεσία 18 Το όργανο να είναι σύμφωνο και επισημασμένο με την προδιαγραφή CE 19 Να συμπεριλαμβάνεται εκπαίδευση στη χρήση και λειτουργία με την 20 Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας και μεθοδολογιών στην ή/ και Ελληνική Αγγλική γλώσσα Μεσοχώρι Παρανεστίου, 66035, Τηλ: , Fax: fdor. gr www. fdor. gr 19

20 15. Πεχάμετρο εδάφους 2 Κατάλληλο ψηφιακό ph-μετρο για απευθείας μέτρηση ph στο έδαφος 3 Αυτόματη αντιστάθμιση της θερμοκρασίας 4 Εύρος μέτρησης ph 0 έως 14 ph 5 Ακρίβεια μέτρησης ίση ή μεγαλύτερη από ±0.02 ph 6 Ανάλυση 0.01 ph 7 Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας ενδεικτικά 5 0 C έως C 8 Ακρίβεια μέτρησης ίση ή ±0.5 C μέχρι τους μεγαλύτερη από 60 C 9 Να συμπεριλαμβάνεται ηλεκτρόδιο με ενσωματωμένους αισθητήρες μέτρησης ph και θερμοκρασίας 10 Να περιλαμβάνεται φιάλη υγρού, για την διαβροχή του δείγματος, ώστε το όργανο να μπορεί να λάβει υψηλής ακρίβειας μετρήσεις 11 Αυτόματη απενεργοποίηση phμετρου μετά από κάποια λεπτά ανενεργείας 12 Να διαθέτει δυνατότητα αλλαγής του αισθητήρα 13 Να διαθέτει διαδικασία αυτόματης βαθμονόμησης σε δύο σημεία 14 Να συμπεριλαμβάνονται τα ρυθμιστικά διαλύματα βαθμονόμησης 15 Να περιλαμβάνεται το δ/μα αποθήκευσης του ηλεκτροδίου 16 Το όργανο να είναι πλήρες και να συνοδεύεται από όλα τα μικροεξαρτήματα για την ομαλή του λειτουργία 17 Να αναγραφεί στην προσφορά ο βαθμός προστασίας της συσκευής (IP αριθμός) 18 Να συμπεριλαμβάνεται η θήκη μεταφοράς και οι μπαταρίες 19 Να συμπεριλαμβάνεται η εγγύηση του οργάνου από τον κατασκευαστή και να συμφωνεί με την ελληνική νομοθεσία 20 Το όργανο να είναι σύμφωνο και επισημασμένο με την προδιαγραφή CE 21 Να συμπεριλαμβάνεται εκπαίδευση στη χρήση και λειτουργία με την 22 Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Μεσοχώρι Παρανεστίου, 66035, Τηλ: , Fax: fdor. gr www. fdor. gr 20

21 Ελληνική ή/ και Αγγλική γλώσσα 16. Δειγματολήπτης εδάφους 2 Ενιαίος δειγματολήπτης εδάφους τύπου σωλήνα σχιστός (με ικανότητα λήψης της διαστρωμάτωσης του εδάφους) 3 Διάμετρος 2.2cm 4 Μήκος 83 cm 5 Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι 6 Να περιλαμβάνεται θήκη μεταφοράς 7 Να συμπεριλαμβάνεται η εγγύηση του οργάνου από τον κατασκευαστή και να συμφωνεί με την ελληνική νομοθεσία 8 Να αναγραφεί στην προσφορά ο βαθμός προστασίας της συσκευής (IP αριθμός) 9 Το όργανο να είναι σύμφωνο και επισημασμένο με την προδιαγραφή CE 10 Να συμπεριλαμβάνεται εκπαίδευση στη χρήση και λειτουργία με την 11 Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Ελληνική ή/ και Αγγλική γλώσσα 17. Στερεοσκόπιο 2 Να φέρει διοφθάλμια κεφαλή παρατήρησης με κλίση 45 και ρύθμιση της διακορικής απόστασης, εύρους mm (ενδεικτικά) 3 Να είναι συνεχούς μεγέθυνσης zoom με λόγο τουλάχιστον 4:1 4 Η κεφαλή να δύναται να περιστραφεί κατά Να συνοδεύεται από ζεύγος προσοφθάλμιων φακών με βαθμιδωτή μεγέθυνση από 10Χ έως 40Χ 6 Οπτικό πεδίο (ενδεικτικά) από 23mm(x10) έως 5 mm(x40) 7 Οι προσοφθάλμιοι να έχουν ρύθμιση της ανισομετρωπίας ±5 βαθμούς (ή μεγαλύτερη) 8 Να διαθέτει δύο ελάσματα, για την εξασφάλιση της σταθερής Μεσοχώρι Παρανεστίου, 66035, Τηλ: , Fax: fdor. gr www. fdor. gr 21

22 στερέωσης των προς εξέταση αντικειμένων Η βάση να έχει δυνατότητα εναλλαγής του δίσκου παρατήρησης (μαύρο / άσπρο) Να διαθέτει σύστημα ρύθμισης της έντασης φωτός όπου επιτρέπει την παρατήρηση των αντικειμένων μέσω διερχόμενου, προσπίπτοντος φωτός ή με συνδυασμό και των δύο Να έχει στερεή βάση, βαριάς κατασκευής Το όργανο να είναι πλήρες και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα μικροεξαρτήματα για την εγκατάστασή του Να συνοδεύεται από προστατευτικό κάλυμμα και να διαθέτει ειδικά προστατευτικά για τους προσοφθάλμιους φακούς Να συμπεριλαμβάνεται η εγγύηση του οργάνου από τον κατασκευαστή και να συμφωνεί με την ελληνική νομοθεσία Να αναγραφεί στην προσφορά ο βαθμός προστασίας της συσκευής (IP αριθμός) Το όργανο να είναι σύμφωνο και επισημασμένο με την προδιαγραφή CE Να συμπεριλαμβάνεται εκπαίδευση στη χρήση και λειτουργία με την Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Ελληνική ή/ και Αγγλική γλώσσα 18. Μικροσκόπιο 2 Η κεφαλή του μικροσκοπίου να είναι διοφθάλμια με γωνία παρατήρησης 45 και δυνατότητα περιστροφής κατά Να έχει βάση στερεή, βαριάς κατασκευής με ενσωματωμένη πηγή 12V/ 20 W αλογόνου 4 Να έχει δυνατότητα αδρής και μικρομετρικής εστίασης με τη βοήθεια ομοαξονικών κομβίων 5 Ζεύγος προσοφθαλμίων ευρέως πεδίου WF 10x 20 mm 6 Αχρωματικοί αντικειμενικοί φακοί (ASC) κατάλληλοι για όλες τις μεθόδους μικροσκόπησης, των Μεσοχώρι Παρανεστίου, 66035, Τηλ: , Fax: fdor. gr www. fdor. gr 22

23 κάτωθι μεγεθύνσεων: 4x, 10x, 40x S, 100x S (καταδυτικός φακός) Ο συμπυκνωτής να είναι τύπου ΑΒΒΕ με 1,25 ΝΑ. Να διαθέτει υποδοχείς για φίλτρο και ιριδοδιάφραγμα Το μικροσκόπιο να είναι πλήρες και έτοιμο να λειτουργεί σε ρεύμα 220V και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα μικροεξαρτήματα για την εγκατάστασή του. Να συνοδεύεται από προστατευτικό πλαστικό κάλυμμα και από το απαραίτητο λάδι για τη χρήση του καταδυτικού φακού (κεδρέλαιο) Να συμπεριλαμβάνεται η εγγύηση του οργάνου από τον κατασκευαστή και να συμφωνεί με την ελληνική νομοθεσία Να αναγραφεί στην προσφορά ο βαθμός προστασίας της συσκευής (IP αριθμός) Το όργανο να είναι σύμφωνο και επισημασμένο με την προδιαγραφή CE Να συμπεριλαμβάνεται εκπαίδευση στη χρήση και λειτουργία με την Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Ελληνική ή/ και Αγγλική γλώσσα 19. Ηλεκτρικός ζυγός ακριβείας 2 Κλίμακα μέτρησης βάρους 120g 3 Αναγνωσιμότητα (σε όλη την 0,001 mg περιοχή ζύγισης) 4 Να διαθέτει δίσκο ζύγισης από ανοξείδωτο χάλυβα, διαμέτρου τουλάχιστον 80 mm 5 Mε σειριακή έξοδο RS232 για σύνδεση με υπολογιστή/εκτυπωτή 6 Γραμμικότητα (ίσου ή μικρότερου εύρους από) ± 0,003 g 7 Να συμπεριλαμβάνει προστατευτικό κάλυμμα για την προστασία από ρεύματα αέρος, με δυνατότητα πρόσβασης στο ζυγό (μεταλλικό κάλυμμα με θύρα για είσοδο πιπέτας) 8 Να διαθέτει υψηλής ευκρίνειας ψηφιακή οθόνη 9 Να συμπεριλαμβάνεται η εγγύηση του οργάνου από τον κατασκευαστή και να συμφωνεί με την ελληνική Μεσοχώρι Παρανεστίου, 66035, Τηλ: , Fax: fdor. gr www. fdor. gr 23

24 νομοθεσία Να αναγραφεί στην προσφορά ο βαθμός προστασίας της συσκευής (IP αριθμός) Το όργανο να είναι σύμφωνο και επισημασμένο με την προδιαγραφή CE Να συμπεριλαμβάνεται εκπαίδευση στη χρήση και λειτουργία με την Να συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Ελληνική ή/ και Αγγλική γλώσσα Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προσφέρει κάποιο είδος που δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει να αιτιολογεί την προκείμενη προσφορά του. Η μεταφορά και η γίνεται υπ ευθύνη του Αναδόχου και βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει τον προοριζόμενο για το πεδίο εξοπλισμό (συγκεκριμένα οι δύο αυτόματοι μετεωρολογικοί σταθμοί) και να εξασφαλίσει την ομαλή τους λειτουργία. Παράλληλα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει αδαπάνως τις υπηρεσίες συντήρησης κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. Επιπλέον, μέσα στην προσφορά πρέπει να περιλαμβάνονται: όλα τα παρελκόμενα είδη για την ορθή λειτουργία των συσκευών. όλα τα απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία και τα σχετικά έντυπα του εργοστασίου κατασκευής από τα οποία κατά σαφή τρόπο θα προσδιορίζονται τα στοιχεία τους (ανεξάρτητα αν η κατασκευή έγινε στην Ελλάδα ή θα εισαχθεί από το εξωτερικό). οι απαραίτητες οδηγίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και έλεγχο του εξοπλισμού γενικά και θα τονίζονται ιδιαίτερα οι κίνδυνοι που είναι δυνατόν να υπάρξουν κατά τη χρήση, συντήρηση και επισκευή, (ανεξάρτητα αν η κατασκευή έγινε στην Ελλάδα ή θα εισαχθεί από το εξωτερικό). Η εγγύηση που παρέχεται και οι όροι της. Επίσης η διάθεση των οποιοδήποτε ανταλλακτικών που θα ζητήσει ο Φορέας Διαχείρισης μέχρι τη λήξη της εγγύησης θα πρέπει να πραγματοποιείται σε 1 μήνα από την ημερομηνία ζήτησής τους. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι μη τήρησης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει εγγράφως το Φορέα Διαχείρισης. Τα παραπάνω στοιχεία και πληροφορίες είναι υποχρέωση και ευθύνη του ανάδοχου να παραδώσει στο Φορέα Διαχείρισης σύμφωνα και με τις ισχύουσες διατάξεις. Τέλος, θα πρέπει να εξασφαλιστεί από τον ανάδοχο η εκπαίδευση του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης στη χρήση και λειτουργία με την των προσφερομένων ειδών. Ενδείκνυται όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα κάθε είδους έντυπα (εγχειρίδια, φυλλάδια κλπ) που συνοδεύουν το όργανο, να είναι τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα και σε καμία περίπτωση το πλήθος των στοιχείων σε αυτήν να μην είναι μικρότερο από αυτό της αλλοδαπής. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει το Έργο σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη Σύμβαση, στη διακήρυξη, στην απόφαση κατακύρωσης και στην προσφορά του, και με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Ο ανάδοχος έχει κάθε ευθύνη και υποχρέωση για την πρόσληψη, την αμοιβή και την ασφάλιση των εργαζομένων στο Ι.Κ.Α. ή όποιο άλλο ασφαλιστικό φορέα, τους οποίους απασχολεί για την εν λόγω υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εθνική κλαδική διαιτητική απόφαση υπ αριθμόν 11/2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος απασχολήσει αλλοδαπό προσωπικό, οφείλει να φροντίζει, ώστε το προσωπικό αυτό να είναι εφοδιασμένο με άδεια παραμονής και εργασίας και να είναι ασφαλισμένο στο Ι.Κ.Α. ή όποιο άλλο ασφαλιστικό φορέα. Μεσοχώρι Παρανεστίου, 66035, Τηλ: , Fax: fdor. gr www. fdor. gr 24

25 Ο Ανάδοχος με δικά του έξοδα καλύπτει τη Γενική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων για ζημιές από ατυχήματα ή παραλείψεις και η κάλυψη επεκτείνεται έτσι, ώστε να περιλαμβάνει και την Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζόμενου προς το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του. Ο Φορέας Διαχείρισης έχει το δικαίωμα να απαιτεί οποτεδήποτε την αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου από τα προαναφερόμενα θεωρεί κατά την ελεύθερη κρίση της ακατάλληλο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει όλες τις κείμενες διατάξεις τής εργατικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους τής παρούσης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεών του, η Υπηρεσία δικαιούται να τον κηρύξει έκπτωτο. Απαγορεύεται ο ανάδοχος, που θα αναδειχθεί από τον παρόντα διαγωνισμό, να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει σε τρίτους καθ οιονδήποτε τρόπο την εκτέλεση του έργου και τα εκ της συμβάσεως απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις χωρίς την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι όλοι οι όροι τής σύμβασης που θα υπογραφεί, καθώς και κάθε πληροφορία που θα τεθεί υπόψη του στο πλαίσιο της εκτέλεσης είναι αυστηρώς εμπιστευτικά. Για αυτό ο ανάδοχος δεσμεύεται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια καθώς και να τηρεί τους κανόνες εμπιστευτικότητας. Σε περίπτωση παραβίασης της παραπάνω υποχρέωσης η Υπηρεσία δικαιούται να καταγγείλει αζημίως την σύμβαση. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιεί προς οποιονδήποτε τρίτο ή δημοσιοποιεί με κανένα τρόπο τις πληροφορίες και λοιπά στοιχεία που τυχόν περιέλθουν εις γνώση του κατά την υλοποίηση του έργου. Επίσης δεσμεύεται ότι την υποχρέωση αυτή θα τηρήσουν όλοι οι συνεργάτες του και οι εργαζόμενοί του. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή κοινοπραξίες/συμπράξεις/ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό τής Ε.Ε., του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών, που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ Η συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη τού προσφέροντα. Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται πλήρη αποδοχή τής παρούσας διακήρυξης εκ μέρους τού προσφέροντα. Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού τού λόγου στους προσφέροντες. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 22/03/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 πμ. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την Επιτροπή Ανάθεσης. Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές για το σύνολο ή μέρος τού προκηρυσσόμενου με την παρούσα έργου. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα και σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω. Πιστοποιητικά και έγγραφα σε γλώσσα εκτός Ελληνικής, συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση στην ελληνική επικυρωμένη από το υπουργείο Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά το νόμο πρόσωπο ή από την Πρεσβεία ή το Προξενείο τής Ελλάδας στη χώρα, στην περιοχή της οποίας έχουν συνταχθεί τα έγγραφα ή από την πρεσβεία στην Ελλάδα ή το Προξενείο τής ίδιας χώρας. Σε περίπτωση διαφορών στη μετάφραση, υπερισχύει το κείμενο στην Ελληνική Γλώσσα. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δεκτές γίνονται οι προσφορές που υποβάλλονται και μέσω ταχυδρομείου, ταχυμεταφορών ή απευθείας στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης. Μεσοχώρι Παρανεστίου, 66035, Τηλ: , Fax: fdor. gr www. fdor. gr 25

26 Για ερωτήματα, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος τής διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση fdor. gr ή με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό ή τηλεφωνικώς στο , το αργότερο μέχρι 21/03/2012. Μέχρι την παραπάνω ημερομηνία θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας: www. fdor.gr όλες οι ενδεχόμενες ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενες από όλες τις απαντήσεις τής Υπηρεσίας. Στην παραπάνω ιστοσελίδα θα δημοσιευθούν και όλα τα τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό. Η δημοσίευση στο διαδίκτυο της πρόσκλησης αυτής γίνεται αποκλειστικά για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και δε μεταβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τη νομική μορφή τής διαδικασίας. Οι φάκελοι με τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντα καθώς επίσης και τις ενδείξεις: Προσφορά «Προμήθεια εξοπλισμού φύλαξης και επιστημονικής παρακολούθησης» Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Μεσοχώρι Παρανεστίου, ΤΚ Ημερομηνία Προσφοράς: (ημερομηνία) Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η εταιρεία ή ένωση εταιρειών που υποβάλλει την προσφορά. Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) επιμέρους φακέλους: Α. Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που θα περιέχει τα εξής: 1. Σε περίπτωση νομικού προσώπου ή κοινοπραξίας ή ένωσης, καταστατικό ή συμφωνητικό συνεργασίας με το οποίο ορίζεται και ο εκπρόσωπος της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά το στάδιο συμμετοχής στο διαγωνισμό, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει για λογαριασμό τής κοινοπραξίας ή τής ένωσης τα έγγραφα της προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο, σχετικό με τον διαγωνισμό, έγγραφο. 2. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπου να δηλώνεται ότι ο προσφέρων: (α) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, Επιμελητήριο ή επαγγελματική ένωση, (β) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους τής παρούσας πρόσκλησης, των οποίων έλαβε γνώση και τους αποδέχεται ανεπιφύλαχτα, (γ) η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου, (δ) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, (ε) είναι φορολογικά ενήμερος, (στ) είναι ασφαλιστικά ενήμερος, (ζ) δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από την Αναθέτουσα Αρχή. (η) δεσμεύεται να προσκομίσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τούτο, προ της υπογραφής τής σύμβασης στην περίπτωση που τού κατακυρωθεί το έργο. (θ) Ο προσφέρων δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Τα λοιπά δικαιολογητικά που θα υποβληθούν από τον προσφέροντα που θα αναδειχθεί ως προσωρινός ανάδοχος προ της υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνουν: 1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου ή τουλάχιστον εν ισχύει κατά την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία. 3. Φορολογική Ενημερότητα. 4. Ασφαλιστική Ενημερότητα. Μεσοχώρι Παρανεστίου, 66035, Τηλ: , Fax: fdor. gr www. fdor. gr 26

27 Β. Φάκελος «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» Περιλαμβάνει τα προσφερόμενα είδη με αναλυτικές προδιαγραφές και φωτογραφίες τους. Οι προδιαγραφές πρέπει να είναι πλήρεις και να αναγράφονται ξεκάθαρα. Γ. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που είναι σφραγισμένος επί ποινή αποκλεισμού και θα περιέχει τα εξής: Περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά τού προσφέροντος συνολικά και διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ΕΥΡΩ, χωρίς Φ.Π.Α. και με το ανάλογο Φ.Π.Α. σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος Ι τής παρούσας, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό τής παρούσας διακήρυξης. Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες των εργατικών, μηχανημάτων, υλικών, εργοδοτικές επιβαρύνσεις, ΙΚΑ, παρακράτηση φόρου 8% κλπ. Στοιχεία ή ενδείξεις, που καθιστούν τα οικονομικά στοιχεία αόριστα, συνεπάγονται την απόρριψη των προσφορών. Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο όλων των όρων της Πρόσκλησης. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για 120 ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη τής ισχύος τής προσφοράς. Δεσμεύει όμως τον διαγωνιζόμενο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Ανάθεσης, η οποία έχει την ευθύνη τής παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, της τελικής βαθμολόγησης και της κατάταξής τους. Η Επιτροπή συντάσσει τα πρακτικά της και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης για την ανάθεση και την υπογραφή τής σύμβασης. Κριτήριο ανάθεσης του έργου θα είναι: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η Επιτροπή Ανάθεσης με βάση την πληρότητα των εγγράφων στο φάκελο «Δικαιολογητικά», την πληρότητα και σαφήνεια της περιγραφής των προσφερόμενων ειδών στο φάκελο «Προδιαγραφές εξοπλισμού» και το φάκελο «Οικονομική Προσφορά» µε πρακτικό της εισηγείται την ανάθεση του έργου στον προσφέροντα, ο οποίος σύμφωνα µε τα παραπάνω υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες µε όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν επουσιώδεις αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως επουσιώδεις αποκλίσεις ή περιορισμοί νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την έκταση του Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν, σε κανένα σημείο, τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης µμεταχείρισης των Προσφερόντων. Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/ και αιρέσεις ή επιφυλάξεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και απορρίπτονται. Η Επιτροπή Ανάθεσης διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιοδήποτε τίμημα για την αναθέτουσα αρχή. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την επιτροπή ανάθεσης. Για την επιλογή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση, αριθμητική βαθμολόγηση και υπολογισμός του τελικού βαθμού της κάθε προσφοράς με βάση τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία που θα υποβάλλουν οι συμμετέχοντες σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Η αξιολόγηση, βαθμολόγηση και κατάταξη με βάση τον τελικό βαθμό που θα λάβει η κάθε προσφορά θα γίνει με κριτήρια και μεθοδολογία που αναλύονται ως ακολούθως: Μεσοχώρι Παρανεστίου, 66035, Τηλ: , Fax: fdor. gr www. fdor. gr 27

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ευ ρ ω πα ϊκή Έ ν ω ση Ε υ ρ ω παϊκ ό Ταμε ίο Π ε ρ ιφ ε ρ ε ιακ ής Ανάπτυ ξης «Μ ε τησυ γ χ ρ ημα το δ ό τησητης Ελλάδ α ς κα ιτης Ευ ρ ω πα ϊκής Έ ν ω σης Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Παρακολούθηση της ποσότητας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E - mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email: resc@teiser.gr Σέρρες, 6-07-2015 Αριθμ.Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5513/726383 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ασπράγγελοι 05/11/2014 Αριθ. Πρωτ. : 1162 ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ- ΑΩΟΥ & ΠΙΝ ΟΥ Πληροφορίες : κ. Βάκκας Μιχάλης Τηλέφωνο : 26530 22283 Fax : 26530 22245 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορδελιό - Εύοσμος 29.11.2013 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠ ΜΕΛΕΤΗ: Αρ. Μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 7/4/2014 Αρ. Πρωτ. 155

Ημερομηνία: 7/4/2014 Αρ. Πρωτ. 155 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΕ DOMAIN NAME: www.sydfotini.gr Ημερομηνία: 7/4/2014 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 POLYMECHANICS Μπενάκη 5 Πεύκα Θεσσαλονίκη Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Σειρά καταγραφικών συστήµατων Ultima Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΑ46Ψ8ΝΣ-ΕΩΜ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ- EIΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Αριθ. Πρωτ. 11526 Αθήνα, 20 Ιουνίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΖΑ46Ψ8ΝΣ-ΕΩΜ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ- EIΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Αριθ. Πρωτ. 11526 Αθήνα, 20 Ιουνίου 2013 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ- EIΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. 11526 Αθήνα, 20 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Στο πλαίσιο του έργου «DARIAH- ΑΤΤΙΚΗ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 30 / 04 / 2015 Αρ. Πρωτ.: - 2396 - Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Προς Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Όπως Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : Ανδρέας I. Φιλιππόπουλος Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ.Πρ. :ΔΙΠΣΑΠ/Φ310/45 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών O.A.E.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 11/05/2015 Α.Π.: 3138 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002791772 2015-05-21

15PROC002791772 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)»

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης όλων των τοπογραφικών τεχνικών μέτρησης και θα αποτελείται από τα εξής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Ζαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι 115 21 - ΑΘΗΝΑ Αρ. Πρωτ: 2785/Φ77 Προς

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός μετεωρολογικού σταθμού και επιστημονικών οργάνων (αισθητήρες εδαφικού δυναμικού data logger σύστημα πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι Αθήνα 15/7/2014 Α.Π.: 865 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την 20.08.2008

Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την 20.08.2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΝΤΕRRΕG IIΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑ Α - ΠΓ Μ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΘΕΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. Πλαστήρα 100 BAΣIΛIKA BOYTΩN HPAKΛEIO 70013 Πληροφορίες: Μανουέλα Καψετάκη e-mail: kapseta@imbb.forth.gr Τηλ. 2810 391173, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού συλλέκτη 200 lit με επιλεκτικό απορροφητή στο ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ στη Καλαμάτα.

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού συλλέκτη 200 lit με επιλεκτικό απορροφητή στο ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ στη Καλαμάτα. ΑΠ. 236 Καλαμάτα 18 Ιουνίου 2014 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού συλλέκτη 200 lit με επιλεκτικό απορροφητή στο ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ στη Καλαμάτα Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π 17/ 2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ DICOM ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΧΑΡΤΙ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π 17/ 2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ DICOM ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Πληρ. : Χαρμανδάρη Γ. Τηλ : 2321351297 Φαξ: 2321351766 Σέρρες 31-10-14

Διαβάστε περισσότερα

MIS: 277809. Αργυρούπολη, 22/5/2014 Αρ. Πρωτ. 223

MIS: 277809. Αργυρούπολη, 22/5/2014 Αρ. Πρωτ. 223 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΦΩΤΕΙΝΗ - ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 8 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καβάλα, 03/09/2012 Αρ. πρωτ. : 3337 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παραγωγής, επιμέλειας και εκτύπωσης έντυπου τουριστικού οδηγού της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Μπουμπουρή Αικ. Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2-6 - 2014 Α.Π: 19339 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ») καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκπόνηση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 21/7/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 112

Ημερομηνία: 21/7/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 112 Ημερομηνία: 21/7/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 112 Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD) Ναπ. Ζέρβα 98, 1ος όροφος, ΤΚ 45332, Ιωάννινα, Τηλέφωνο: 2651068532 Θέμα: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549100, FAX: 210 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 30/04/2013 Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0471 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Αθ. Γεωργούλη E-mail: nancy@olympusfd.gr Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων Κ. Μ. : Π 59 /2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213 1314576 www.inedivim.gr Ημερομηνία: 17/04/2015 Προς: Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. Πλαστήρα 100 BAΣIΛIKA BOYTΩN HPAKΛEIO 70013 Πληροφορίες: Μανουέλα Καψετάκη e-mail: kapseta@imbb.forth.gr Τηλ. 2810 391173, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ (PDAs) ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ (PDAs) ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ (PDAs) ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Ανανέωση αδειών χρήσης προγράμματος προστασίας Η/Υ από ιούς»

Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Ανανέωση αδειών χρήσης προγράμματος προστασίας Η/Υ από ιούς» ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αρμόδια Δ/νση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα : Προμηθειών Αθήνα,8/09/2015 Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Τηλ. : 210-8802861 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Έχοντας υπόψη το υπ αριθμ. 607.2.1/94/2000 έγγραφο του Τμήματος Ειδικών Δράσεων της Δ.Ε.Μ./Τ.Υ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Έχοντας υπόψη το υπ αριθμ. 607.2.1/94/2000 έγγραφο του Τμήματος Ειδικών Δράσεων της Δ.Ε.Μ./Τ.Υ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72-77 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213 1314576 www.inedivim.gr Ημερομηνία: 03/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Ι. Στο μέρος της διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα, 20.6.2014 Αρ. Πρωτ.: 16552 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ.11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών. Κριτήριο ανάθεσης: Η πιο συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την παροχή της

Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών. Κριτήριο ανάθεσης: Η πιο συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την παροχή της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ DOMAIN NAME: www.simpraxi-frontizo.gr ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: Προσφορά για την κατασκευή, διαµόρφωση και αποµάκρυνση του εκθεσιακού χώρου της 16 ης ιεθνούς Έκθεσης Αλεξανδρούπολης. Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396 Αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

11. Η Αριθμ. 123/26-03-2015 Απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου, περί διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού.

11. Η Αριθμ. 123/26-03-2015 Απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου, περί διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ : 01-04-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4151 "Η ΕΛΠΙΣ" Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα