ΑΔΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΗ «ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΗ «ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΖΩΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Αθήνα, [Ημερομηνία] Αρ. Πρωτ: 87/10406 Κωδ. Πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ:10.2.1_1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΗ «ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ» Ο Γενικός Γραμματέας Έχοντας υπ όψη: Α. Τις εθνικές διατάξεις: 1. Το Ν. 4314/ (ΦΕΚ Α 265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο , Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/ ) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 69, παρ Την υπ αριθ. 1065/ απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας », όπως ισχύει. 3. Τη με αριθ. πρωτ. 481/66703/ (ΦΕΚ 1994/Β / ) Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής της Δράσης , «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία», του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Την με αριθ. πρωτ. 253/ επιστολή ενημέρωσης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πράξης από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος (Δράση ) της ΕΥΔ ΠΑΑ 5. Την υπ αριθ. 276/ σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α. Β. Τις ενωσιακές διατάξεις: 1. Τον Καν.(ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/ ). 2. Τον Καν.(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την 1

2 κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/ ). 3. Τον Καν.(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/ ). 4. Τον κατ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (EE L 227/ ). 5. Τον εκτελεστικό Καν.(ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (EE L 227/ ). 6. Τον εκτελεστικό Καν.(ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (ΕΕ L 227/ ). 7. Τον κατ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης και ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (EE L 181/ ). 8. Την υπ αριθ. C (2015) 9170 final/ Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά. ΚΑΛΕΙ τους αναγνωρισμένους φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και Ομάδες Παραγωγών, και Συνεταιρισμούς και λοιπά συλλογικά νομικά πρόσωπα που διαθέτουν νομική υπόσταση και ασκούν κτηνοτροφικές δραστηριότητες οι ίδιοι ή/και τα μέλη τους να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο της δράσης «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία» του ΠΑΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1.1 Προκηρυσσόμενα Μέτρα / Υπομέτρα / Δράσεις Η παρούσα πρόσκληση αφορά τη δράση «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», του υπομέτρου 10.2 «Στήριξη για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη γενετικών πόρων στη γεωργία» του μέτρου 10 «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα». 2

3 1.2 Στόχοι της δράσης Στόχος της δράσης είναι η διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, η οποία αποτελεί το πλέον σημαντικό εργαλείο για την γενετική παραλλακτικότητα, που είναι βασική προϋπόθεση για την επιβίωση των ειδών, συνεισφέροντας αποφασιστικά στην αειφόρο ανάπτυξη. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την αναβάθμιση της παρεχόμενης τεχνικής υποστήριξης των κτηνοτρόφων σε όλες τις αγροτικές περιοχές της Χώρας, για τη διατήρηση και αξιοποίηση των εγχώριων φυλών αγροτικών ζώων, ώστε να διασφαλιστεί αφενός η βιώσιμη διαχείριση αυτών των πόρων και αφετέρου να ενισχύσει τη βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών μονάδων, σε ένα σύγχρονο αναπτυξιακό μοντέλο πράσινης ανάπτυξης. Η δράση συνεισφέρει στη περιοχή εστίασης 4Α «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000, και εντός των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, της γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας και της κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων». 1.3 Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής Η Δράση εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα Πεδίο εφαρμογής Πεδίο εφαρμογής της δράσης αποτελούν οι τοπικές εγχώριες και προσαρμοσμένες φυλές ζώων, όπως εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα: ΕΙΔΟΣ ΦΥΛΗ ΒΟΟΕΙΔΗ Βραχυκερατική, Κατερίνης, Συκιάς, Εγχώριος Βούβαλος, Ασπρόμαυρη*, Ασπροκόκκινη*, Ελληνική Κόκκινη, Ελληνική Ξανθόχρωμη ΠΡΟΒΑΤΑ ΑΙΓΕΣ Καραγκούνικη, Μυτιλήνης (Λέσβου), Σφακίων, Καρύστου, Φριζάρτα (Άρτας), Ορεινό Ηπείρου, Σερρών, Χίου, Κεφαλληνίας, Καλαρρύτικη, Πηλίου, Γλώσσας Σκοπέλου, Θράκης, Σκύρου, Κατσικά Ιωαννίνων, Σαρακατσάνικη, Άργους, Κύμης, Ζακύνθου, Φλώρινας - Πελαγονίας, Αγρινίου Σκοπέλου ΙΠΠΟΙ ΧΟΙΡΟΙ Σκύρου, Πηνείας, Μεσσαρά Κρήτης, Θεσσαλίας, Πίνδου Εγχώριος χοίρος *η ασπρόμαυρη και ασπροκόκκινη φυλή αγελάδων είναι προσαρμοσμένες ελληνικές φυλές που προέρχονται από φυλές αγελάδων Holstein. 1.4 Πιστώσεις Χρηματοδότηση Η δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε δεκαεφτά εκατομμύρια ευρώ ( ). 1.5 Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων Οι ενισχύσεις παρέχονται ως επιχορήγηση με τη μορφή επιστροφής επιλέξιμων δαπανών που όντως πραγματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν. 3

4 Οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται καθώς και οι λεπτομέρειες για την υλοποίηση της Δράσης, αναφέρονται αναλυτικά στις αριθ. 481/667036/ (ΦΕΚ 1994/ ) και 19/3696/ (ΦΕΚ 193/ ) Αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αφορούν τις ακόλουθες ενέργειες: Α. Συλλογή - τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων και καθιέρωση-διατήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων, με ποσοστό στήριξης 100%. Β. Ατομικό έλεγχο της ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης των ζώων, με ποσοστό στήριξης 70%, εξαιρουμένων των δαπανών που αφορούν ελέγχους που διενεργεί ο ιδιοκτήτης. Γ. Ενημέρωση των κτηνοτρόφων για τη διάδοση και χρήση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού γενετικού υλικού, με ποσοστό στήριξης 100%. Η ενημέρωση θα έχει τη μορφή θεωρητικής και πρακτικής ενημέρωσης των έμμεσα ωφελούμενων κτηνοτρόφων από την υλοποίηση της Δράσης του δικαιούχου και θα αφορά: στη διάδοση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού γενετικού υλικού, στη σωστή διαχείριση των ποιμνίων και αγελών, σε οργανωτικά θέματα για την εφαρμογή της Δράσης. Τα σεμινάρια ή οι ημερίδες θα πραγματοποιούνται μέχρι τρεις φορές ανά έτος και ανά δικαιούχο και μπορούν να λάβουν χώρα και στα πλαίσια Ζωοτεχνικών εκθέσεων. Δ. Γονοτυπικό έλεγχος αιγοπροβάτων, με ποσοστό στήριξης 100%, ο οποίος γίνεται προκειμένου να εντοπισθούν τα γονίδια που θέτουν σε κίνδυνο τη διατήρηση και αξιοποίηση της φυλής και να αποκλείονται από την αναπαραγωγή, ώστε να μειωθεί η συχνότητα τους στον εκτρεφόμενο πληθυσμό. Ειδικότερα: 1. Για γονίδια που θέτουν σε κίνδυνο τη διατήρηση της φυλής, θα γονοτυπούνται τα αρσενικά, τα θηλυκά 1ης γαλακτικής περιόδου και τα θηλυκά με αποδόσεις που υπερβαίνουν το μέσο όρο γαλακτοπαραγωγής. Επίσης, μπορούν να γονοτυπούνται νεαρά ζώα που προορίζονται για αναπαραγωγή και προέρχονται από ετερωζύγωτους γονείς που φέρουν ανθεκτικά αλληλόμορφα σημαντικά για τη διατήρηση της φυλής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή του δικαιούχου στη Ενέργεια Α της Δράσης Για γονίδια που σχετίζονται με τη διατήρηση και αξιοποίηση των φυλών προβάτων, υποβάλλεται με το φάκελο υποψηφιότητας του δικαιούχου, συγκεκριμένη πρόταση ως προς τα γονίδια που θα ελεγχθούν, τον αριθμό των ζώων και τη σκοπιμότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή του δικαιούχου στις Ενέργειες Α και Β της Δράσης Επιλέξιμες δαπάνες Συλλογή - τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων και καθιέρωση-διατήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων Για την ενέργεια Α της παραγράφου 1.5 «Συλλογή - τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων και καθιέρωσηδιατήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων», ως επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι εξής: Α. Οι δαπάνες του κατάλληλου προσωπικού σύμφωνα με τον Πίνακα 1. 4

5 Πίνακας 1. Δαπάνες του προσωπικού ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Μόνιμο προσωπικό του Γεωτεχνικοί Οδοιπορικά δικαιούχου της παρ. 1, του άρθρου 5 της αριθ. 481/667036/ (ΦΕΚ Β 1994) ΥΑ που απασχολείται για τις ανάγκες υλοποίησης της Δράσης Μη μόνιμο προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά για την υλοποίηση της Δράσης από τον δικαιούχο στα πλαίσια της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας Γεωπόνοι Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπόνος με πενταετή εμπειρία στη Ζωική Παραγωγή Τεχνολόγοι Ζωικής Παραγωγής Τεχνικό προσωπικό για την συλλογή και τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων (ελεγκτές γενεαλογίας) και αιμοληψίες και σπερματεγχύσεις. Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί Η/Υ μόνον για Αναγνωρισμένους φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών Χειριστές Η/Υ Διοικητικοί-Οικονομικοί Μισθοδοσία και οδοιπορικά Μισθοδοσία Β. Δαπάνες εφοδίων, υλικών, οργάνων και διαδικασιών υλοποίησης σύμφωνα με τον Πίνακα 2 Πίνακας 2. Δαπάνες εφοδίων, υλικών, οργάνων και διαδικασιών υλοποίησης Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Η/Υ, εξοπλισμός δικτύου, εκτυπωτής, ηλεκτρονικά καταγραφικά χειρός (hand terminals) και λογισμικά περιβάλλοντος εργασίας αυτών, για Η/Υ, εξωτερικός σκληρός δίσκος 2 Υλικά εκτύπωσης Εκτυπωτικό χαρτί, μελάνι-toner εκτυπωτών 3 Λογισμικά προγράμματα για την καταχώρηση, επεξεργασία στοιχείων και τήρηση γενεαλογικών βιβλίων Δαπάνες προμήθειας και αναβάθμισης λογισμικών προγραμμάτων Η/Υ για την τήρηση γενεαλογικών βιβλίων και έκδοση γενεαλογικών πιστοποιητικών. Σε περίπτωση που σε μια φυλή ζωικού πληθυσμού υπάρχει αναγνωρισμένος φορέας αναπαραγωγής η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιμη μόνον για τον φορέα αυτόν, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει και να προσφέρει τεχνική στήριξη για τα σχετικά λογισμικά προγράμματα: α) στους υπόλοιπους δικαιούχους, που δραστηριοποιούνται στη φυλή ζωικού πληθυσμού για την οποία είναι αναγνωρισμένος β) στα αρμόδια Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων, στο τμήμα γενετικής βελτίωσης αγροτικών ζώων & διατήρησης διάδοσης σπάνιων φυλών. 4 Όργανα Ράβδοι σωματομέτρησης, ζυγοί μέτρησης σωματικού βάρους μόσχων, 5

6 σωματομετρήσεων 5 Δαπάνες ανάλυσης DNA αιγοπροβάτων και ιπποειδών, χοίρων. Δαπάνες ανάλυσης για τον έλεγχο πατρότητας των ιπποειδών και τον δειγματοληπτικό έλεγχο για την επαλήθευση στοιχείων γενεαλογίας σε αιγοπρόβατα και βοοειδή. 6 Δαπάνες εφοδίων Αγορά ενωτίων για τη σήμανση νεογέννητων αμνοεριφίων και αγορά εργαλείων δερματοστιξίας και εφαρμογής ενωτίων. Ηλεκτρονικά μέσα σήμανσης (ενώτια στομαχικοί βόλοι) για όσα ζώα έχουν γονοτυπηθεί. Ποδιές ανιχνευτών κριών και τράγων, σφουγγαράκια συγχρονισμού οίστρου. Για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της γενεολογίας μέσω συντονισμού της αναπαραγωγής και της ταυτοποίησης των ζώων. 7 Δαπάνες ηλεκτρονικής ανίχνευσης Προμήθεια μηχανημάτων για την ταυτοποίηση ανίχνευσης ανάγνωσης ηλεκτρονικών μέσων σήμανσης «Ατομικός έλεγχος της ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης των ζώων» Για την ενέργεια Β της παραγράφου 1.5 «Ατομικός έλεγχος της ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης των ζώων», με ποσοστό στήριξης 70%, εξαιρουμένων των δαπανών που αφορούν ελέγχους που διενεργεί ο ιδιοκτήτης, ως επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι εξής: A. Οι δαπάνες του κατάλληλου προσωπικού σύμφωνα με τον Πίνακα 3. Πίνακας 3. Δαπάνες του προσωπικού ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Γεωπόνοι Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπόνος Μισθοδοσία και Μη μόνιμο προσωπικό που με πενταετή εμπειρία στη Ζωική οδοιπορικά απασχολείται αποκλειστικά Παραγωγή για την υλοποίηση της Δράσης Τεχνολόγοι Ζωικής Παραγωγής από τον δικαιούχο στα Τεχνικό προσωπικό για τον έλεγχο της πλαίσια της ισχύουσας ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης των εργατικής νομοθεσίας ζώων (ελεγκτές αποδόσεων). Χειριστές Η/Υ Μισθοδοσία Β. Δαπάνες εφοδίων, υλικών, οργάνων και διαδικασιών υλοποίησης. α) Ογκομετρητές γάλακτος. β) Δαπάνες ανάλυσης δειγμάτων γάλακτος ή / και κρέατος. Η εργαστηριακή ανάλυση των δειγμάτων γάλακτος ή / και κρέατος γίνεται από κρατικά ή διαπιστευμένα ιδιωτικά εργαστήρια που μπορούν να πραγματοποιήσουν τις αναλύσεις αυτές (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Πανεπιστήμια, Ιδιωτικά Εργαστήρια κλπ), κατόπιν ειδικής συμβάσεως μεταξύ του δικαιούχου και του εργαστηρίου. Οι όροι, διαδικασίες και υποχρεώσεις για την εργαστηριακή ανάλυση των δειγμάτων γάλακτος ή / και κρέατος και περιγράφονται αναλυτικά στην εν λόγω ειδική σύμβαση η οποία μετά την υπογραφή της από τους συμβαλλόμενους, ελέγχεται και εγκρίνεται, από τη Δ/νση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από σχετική εισήγηση του αρμόδιου ΚΓΒΖ λαμβάνοντας υπόψη τον βελτιωτικό στόχο. 6

7 Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος δύναται να προβεί στην αγορά εξοπλισμού που αφορά τη συλλογή, διατήρηση δειγμάτων μέχρι την αποστολή τους για ανάλυση και συγκεκριμένα: Ψυγείο για την αποθήκευση και διατήρηση των δειγμάτων γάλακτος και κρέατος Πλυντήριο πλύσης φιαλιδίων δειγματοληψίας γάλακτος Αντιδραστήρια για ποιοτική ανάλυση του κρέατος ή / και του γάλακτος Υλικά συσκευασίας δειγμάτων κρέατος Φιαλίδια δειγματοληψίας γάλακτος, καθώς και ισοθερμικά κιβώτια διατήρησης και μεταφοράς δειγμάτων γάλακτος ή / και κρέατος για την αποστολή ή και μεταφορά των δειγμάτων. Επιπλέον είναι δυνατή η ανάληψη όλων των δαπανών αποστολής ή/και μεταφοράς δειγμάτων γάλακτος ή / και κρέατος (ταχυδρομικά τέλη, κόστος μεταφορικών εταιρειών) «Ενημέρωση των κτηνοτρόφων για τη διάδοση και χρήση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού γενετικού υλικού» Για την ενέργεια Γ της παραγράφου 1.5 «Ενημέρωση των κτηνοτρόφων για τη διάδοση και χρήση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού γενετικού υλικού, ως επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι αναφερόμενες στον Πίνακα 4. Πίνακας 4. Επιλέξιμες δαπάνες Α/Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1 Έξοδα πρόσκλησης που έχουν ως ακολούθως: δαπάνες εκτύπωσης προσκλήσεων, δαπάνες αποστολής προσκλήσεων δαπάνες δημοσίευσης πρόσκλησης 2 Ενοικίαση αίθουσας και οπτικοακουστικών μέσων 3 Δαπάνες για την έκδοση-εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων, αφισών, ενημερωτικού ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού, δαπάνες για τη διανομή - αποστολή του εν λόγω υλικού καθώς και δαπάνες κατασκευής ιστοσελίδας για την προβολή και προώθηση της φυλής. 4 Τεχνικός και επιστημονικός σύμβουλος για την τεχνική και επιστημονική στήριξη με την παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας περί της διαχείρισης ζωικών γενετικών πόρων σε επίπεδο εκμετάλλευσης. Ο τεχνικός σύμβουλος θα διαθέτει εξειδίκευση σε θέματα διαχείρισης γενετικών ζωικών πόρων και θα παρέχει συνεχή τεχνική στήριξη δίνοντας οδηγίες εφαρμογής και συντάσσοντας τακτικές εκθέσεις προόδου, συμπερασμάτων και οδηγιών. Επίσης όπου απαιτείται θα παρέχει τεχνική στήριξη και στους ωφελούμενους κτηνοτρόφους σε θέματα διαχείρισης των ζώων τους σε σχέση με τη Δράση. Επιπλέον, θα στηρίζει το Δικαιούχο σε θέματα ενημέρωσης, προώθησης και διάδοσης του κατάλληλου (σε επίπεδο περιοχής και εκμετάλλευσης) ζωικού γενετικού υλικού. 5 Κόστος συμμετοχής σε ζωοτεχνικές εκθέσεις που περιλαμβανομένου τη μεταφορά των ζώων, τη διατροφή τους, την ενοικίαση και διαμόρφωση του χώρου και τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης των συνοδών ατόμων και των ατόμων για την τήρηση ενημερωτικού περιπτέρου «Γονοτυπικός έλεγχος των αιγοπροβάτων» Για την ενέργεια Δ της παραγράφου 1.5 «Γονοτυπικός έλεγχος των αιγοπροβάτων», με ποσοστό στήριξης 100%», ως επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι δαπάνες για το κόστος προμήθειας υλικών δειγματοληψίας, διενέργειας δειγματοληψίας, μεταφοράς και ανάλυσης δειγμάτων όπως αναλύονται στον παρακάτω Πίνακα 5. 7

8 Πίνακας 5. Δαπάνες εφοδίων, υλικών, οργάνων και διαδικασιών υλοποίησης Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 1 Όργανα Ισοθερμικά κιβώτια διατήρησης και μεταφοράς Προμήθεια φορητού ψυγείου 2 Υλικά δειγματοληψίας, Φιαλίδια δειγματοληψίας και εν γένει υλικά δειγματοληψίας 3 Κόστος διενέργειας Αμοιβή διενεργούντα δειγματοληψία δειγματοληψίας 4 Κόστος αναλύσεων Κόστος εργαστηριακών αναλύσεων, κόστος αποστολής δειγμάτων Ύψος επιλέξιμων δαπανών Το ύψος των επιλέξιμων δαπανών εξαρτάται από το φυσικό αντικείμενο του έργου που αναλαμβάνει ο δικαιούχος και συγκεκριμένα: από τον αριθμό των ελεγχόμενων ζώων σε συνάρτηση με τον αριθμό των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, τον αριθμό των μετρούμενων επιλεκτικών χαρακτηριστικών, τη μεθοδολογία διεξαγωγής του ελέγχου γενεαλογίας και αποδόσεων και τις ιδιομορφίες της φυλής, από την εμπειρία του αντίστοιχου προγράμματος της Δράσης 3.4, Μέτρο 214 του Άξονα 2 του ΠΑΑ , από τα επίσημα στοιχεία της Χώρας στη βάση δεδομένων της ICAR. Με βάση τα παραπάνω κριτήρια η αρμόδια επιτροπή του άρθρου 16 της ΥΑ 481/66703/ (ΦΕΚ 1994) καθορίζει το ύψος των επιλέξιμων δαπανών, με ανώτατο όριο το μέσο κόστος ανά ζώο ανά έτος και τριετία σύμφωνα με τον πίνακα 6. ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Ύψος επιλέξιμων δαπανών Καθεστώς στήριξης της ενέργειας Α της παραγράφου 1.5 της παρούσας ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ Ανά έτος για όλα τα έτη εφαρμογής του προγράμματος ΒΟΟΕΙΔΗ Έως 40 /ζώο/έτος Έως 40 /ζώο/έτος ΑΙΓΕΣ Έως 22 /ζώο/έτος Έως 22 /ζώο/έτος ΠΡΟΒΑΤΑ Έως 22 /ζώο/έτος Έως 22 /ζώο/έτος ΧΟΙΡΟΙ Έως 100 /ζώο/έτος Έως 100 /ζώο/έτος ΙΠΠΟΕΙΔΗ Έως 200 /ζώο/έτος Καθεστώς στήριξης της ενέργειας Β της παραγράφου 1.5 της παρούσας Ανά έτος για όλα τα έτη εφαρμογής του προγράμματος Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω δαπανών, των ενεργειών στήριξης ισχύουν τα κάτωθι: α. Η μισθοδοσία του προσωπικού καθώς και τα οδοιπορικά θα γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες εθνικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ειδικότερα για τα οδοιπορικά αυτά θα αποδίδονται σύμφωνα με τα ισχύοντα περί οδοιπορικών στο Δημόσιο. β. Η αγορά εξοπλισμού, λογισμικών προγραμμάτων, υλικών και των δαπανών εργαστηριακής ανάλυσης δειγμάτων γάλακτος ή και κρέατος θα διενεργείται σύμφωνα με την νομοθεσία για τις προμήθειες στο 8

9 Δημόσιο. Σε κάθε περίπτωση και για οποιαδήποτε δαπάνη άνω των πεντακοσίων Ευρώ (500,00 ) θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις προσφορές. γ. Η σκοπιμότητα των δαπανών και η σύνδεση τους με τις ενέργειες στήριξης πρέπει να αποδεικνύεται. Αυτό τεκμηριώνεται με τη συμπλήρωση του αντίστοιχου Υποδείγματος της παρούσας απόφασης. δ. Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι σε κατάσταση λειτουργίας καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Δράσης. 1.7 Δείκτες Για τις ανάγκες παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης εφαρμόζονται οι παρακάτω δείκτες: Δείκτης Είδος δείκτη Παρατηρήσεις Γεωργική Έκταση (ha) που συμβάλλει στη στήριξη της βιοποικιλότητας και στη βελτίωση του τοπίου Υποχρεωτικός δείκτης εκροών Κοινού Συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (Παράρτημα VI Καν (ΕΕ) 808/2014) Ο δείκτης δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα δράση και επομένως λαμβάνει μηδενική τιμή. Αριθμός αγροτικών ζώων εγχώριων φυλών που ωφελούνται της δράσης Πρόσθετος υποχρεωτικός δείκτης Πλήθος αγροτικών ζώων που ωφελούνται της δράσης με ανάλυση ανά υποστηριζόμενη φυλή της παραγράφου ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΠΑΑ), έχει την αρμοδιότητα της συνολικής διαχείρισης και εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης , όπως προβλέπεται στο Ν. 4314/2014. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΕ ΠΑΑ) έχει αρμοδιότητα συντονισμού και την παρακολούθησης της πιστής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΠΑΑ και του θεσμικού πλαισίου του Μέτρου, σύμφωνα την αριθμ / (ΦΕΚ 3066/Β / ) Κοινή Υπουργική Απόφαση. Η Δ/νση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποτελεί τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης σύμφωνα με την 1063/ (ΦΕΚ Β 1295/2016) Υπουργική Απόφαση. Τα Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων (Κ.Γ.Β.Ζ.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι αρμόδια για: α. Τον έλεγχο, την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των ενεργειών της Δράσης, κατά την έννοια του άρθρου 5 της με Αριθ. Πρωτ. 481/66703/ (ΦΕΚ Β 1994) Υπουργικής Απόφασης, από τους φορείς που είναι ενταγμένοι στην περιοχή αρμοδιότητας τους. 9

10 β. Την αξιολόγηση των ενεργειών της Δράσης και τον έλεγχο των υποχρεώσεων των δικαιούχων στην περιοχή αρμοδιότητας τους. γ. Τους διοικητικούς ελέγχους των αιτήσεων στήριξης και των αιτήσεων πληρωμής των δικαιούχων (Φακέλων υποψηφιότητας). δ. Την επίβλεψη υλοποίησης του προγράμματος. ε. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ορθής υλοποίησης της Δράσης σύμφωνα με την κείμενη Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία και τις υποδείξεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ και της Δ/νση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων. Για την επίτευξη των ανωτέρω προβαίνουν στην: Τεχνική στήριξη των δικαιούχων για την υλοποίηση της Δράσης. Συμπλήρωση και αποστολή των απαραίτητων εγγράφων παρακολούθησης του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Πιστοποίηση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της υλοποιούμενης της Δράσης. Διενέργεια επιτόπιων επισκέψεων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποιούμενης της Δράσης Υποβολή ετήσιας έκθεσης για την πορεία υλοποίησης της Δράσης. Για την επαλήθευση των παραπάνω διαδικασιών τα ΚΓΒΖ προβαίνουν σε επιτόπιες επισκέψεις στις έδρες των δικαιούχων και στους συμμετέχοντες κτηνοτρόφους. Ο Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ο οποίος έχει ορισθεί ως ο Οργανισμός Πληρωμών για το ΠΑΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Δικαιούχοι των ενεργειών στήριξης είναι αναγνωρισμένοι φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και Ομάδες Παραγωγών, και Συνεταιρισμοί και λοιπά συλλογικά νομικά πρόσωπα που διαθέτουν νομική υπόσταση και ασκούν κτηνοτροφικές δραστηριότητες οι ίδιοι ή/και τα μέλη τους. 3.1 Κριτήρια ένταξης δικαιούχου Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχου 1. Η δράση εφαρμόζεται στις φυλές αγροτικών ζώων όπως εμφανίζονται στην παράγραφο της παρούσας. 2. Η υλοποίηση της Δράσης, για την οποία ενισχύεται ο δικαιούχος, δεν πρέπει να χρηματοδοτείται και από άλλη εθνική ή κοινοτική πηγή. 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των ενεργειών που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι ανέρχεται σε τρία έτη, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις: 10

11 Η χρονική διάρκεια υλοποίησης μπορεί να είναι μικρότερη των τριών ετών στις περιπτώσεις που ο χρόνος που υπολείπεται για το τέλος υλοποίησης της Δράσης είναι μικρότερος της τριετίας, αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δύο έτη. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της Δράσης μπορεί να είναι μικρότερη των τριών ετών σε περίπτωση μη επάρκειας των διαθέσιμων πιστώσεων. Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις, οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν αίτηση για παράταση υλοποίησης της Δράσης, υποβάλλοντας αίτηση τροποποίησης της αρχικής απόφασης έγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 21 της με αριθ. πρωτ. 481/66703/ Υπουργικής Απόφασης, έως τον Οκτώβριο του Η εν λόγω αίτηση τροποποίησης για παράταση, κατατίθεται την τελευταία περίοδο υποβολής του άρθρου 21 πριν τη λήξη υλοποίησης της Δράσης 5 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται από την 1 η έως την 31 η Ιανουαρίου και από την 1 η έως της 31 η Ιουλίου κάθε έτους μέχρι και το Κατ εξαίρεση, η πρώτη υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται σε διάστημα ενός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στις δράσεις της παρούσας, υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ) που λειτουργεί στον ιστότοπο Εγχειρίδιο Οδηγιών συμπλήρωσης της Αίτησης Στήριξης θα υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στον εν λόγω ιστότοπο. Για την απόκτηση πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ, οι υποψήφιοι πραγματοποιούν ηλεκτρονική εγγραφή μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΕΠΕ ( στον σύνδεσμο «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», όπου βρίσκονται αναρτημένες και οι σχετικές οδηγίες. Εφόσον η ηλεκτρονική αίτηση στήριξης υποβληθεί επιτυχώς, παίρνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία αποδεικνύεται το εμπρόθεσμο της υποβολής. Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της αίτησης στο ΟΠΣΑΑ, η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της, ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός ενός μηνός από τη δημοσίευσης της παρούσας, να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στο αρμόδιο Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων, ανάλογα με την περιοχή δραστηριοποίησης του ενδιαφερόμενου. Το περιεχόμενο των φακέλων υποψηφιότητας έχει ως ακολούθως: Αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης όπως παράγεται από το ΟΠΣΑΑ Έντυπο τεχνικοοικονομικών στοιχείων σύμφωνα με τα υποδείγματα (1), (2), (3) και (4) της παρούσας. Απόφαση του Δ. Σ. του ενδιαφερόμενου στην οποία θα αναφέρεται: 11

12 α) ο ορισμός του νόμιμου εκπροσώπου έναντι της υλοποιούμενης Δράσης και, β) ότι για την ορθή εφαρμογή και καλύτερη αποτελεσματικότητα της υλοποιούμενης Δράσης ο δικαιούχος και οι κτηνοτρόφοι στους οποίους ο δικαιούχος προσφέρει τις υπηρεσίες της εν λόγω Δράσης: i. θα δεχτούν ανεπιφύλακτα οποιοδήποτε έλεγχο που αφορά την εν λόγω Δράση από τα αρμόδια Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων, τη Δ/νση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων, τη Διαχειριστική Αρχή, τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και τα λοιπά αρμόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα και ii. θα εφαρμόζουν τις υποδείξεις των Κέντρων Γενετικής Βελτίωσης Ζωών και της Δ/νση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, γ) η αποδοχή της τυχόν ιδίας συμμετοχής Υπεύθυνη δήλωση κάθε κτηνοτρόφου που συμμετέχει στην υλοποιούμενη Δράση και στην οποία θα αναφέρονται οι παραπάνω δεσμεύσεις i και ii. Πρόσφατη ασφαλιστική ενημερότητα, Πρόσφατη φορολογική ενημερότητα, Αντίγραφο καταστατικού νομίμως θεωρημένο. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να διορθώνουν την αίτηση στήριξης και τα τυχόν συνυποβληθέντα δικαιολογητικά (έντυπα, ή σε ηλεκτρονική μορφή), ακόμη και μετά την οριστική υποβολή της, εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία που προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να ανακαλούν εγγράφως την αίτηση στήριξης εν όλω ή εν μέρει οιαδήποτε στιγμή μετά από αίτημά τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν.(ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής. Το εν λόγω αίτημα ανάκλησης, επαναφέρει τον αιτούντα στη θέση που βρισκόταν πριν υποβάλλει τα εν λόγω έγγραφα ή τμήματα των εν λόγω εγγράφων τα οποία ανακαλεί. 6 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ Ο Διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων στήριξης διενεργείται από αξιολογητές Γεωπόνους που ορίζονται από τον προϊστάμενο του αντίστοιχου Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων στο οποίο υποβλήθηκαν οι αιτήσεις στήριξης. Το έργο των αξιολογητών συνίσταται σε επαλήθευση των ακόλουθων προϋποθέσεων : α. Της πληρότητας και εγκυρότητας των δικαιολογητικών του φακέλου υποψηφιότητας. β. Της επιλεξιμότητας των ενεργειών και των δαπανών κατά την υλοποίηση της Δράσης από το δικαιούχο. γ. Των όρων επιλεξιμότητας του κεφαλαίου 3 της παρούσας. δ. Την τήρηση του ύψους επιλέξιμων δαπανών της παραγράφου της παρούσας. 12

13 ε. Της βιωσιμότητας της πρότασης του δικαιούχου με βάση την εμπειρία εκτέλεσης όμοιων Δράσεων που συγχρηματοδοτήθηκαν κατά το παρελθόν και ειδικότερα από το έτος 2000 και μετά. στ. Τη συμβατότητα της υλοποιούμενης Δράσης από τον δικαιούχο με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία περί του ελέγχου αποδόσεων και γενεαλογίας των αγροτικών ζώων. ζ. Την ακρίβεια των στοιχείων του ζωικού κεφαλαίου και των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που δηλώνονται στο έντυπο τεχνικοοικονομικών στοιχείων. Η επαλήθευση των στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία του αρμόδιου Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων και με διασταυρωτικό έλεγχο των στοιχείων με την Εθνική Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων. Ο αξιολογητής συντάσσει έντυπο αξιολόγησης (υπόδειγμα 6) του παραρτήματος της αριθ. 481/667036/ (ΦΕΚ 1994/ ) Υπουργικής Απόφασης Κατά την εξέταση του φακέλου υποψηφιότητας το αρμόδιο Κ.Γ.Β.Ζ., εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, αποστέλλει με απόδειξη στον δικαιούχο, έγγραφο με το οποίο ζητείται η προσκόμιση τυχόν πρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών καθώς και η παροχή περαιτέρω διευκρινήσεων, προς υποβοήθηση του έργου της αξιολόγησης και της ένταξης. Οι αξιολογήσεις των φακέλων υποψηφιότητας στέλνονται από τα Κ.Γ.Β.Ζ. στη Δ/νση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων, η οποία μεριμνά για την διαβίβασή τους στον πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω : Η ανωτέρω Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση: α. εξετάζει την επιλεξιμότητα και νομιμότητα της πρότασης β. εξετάζει την οικονομικότητα της πρότασης έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη σχέση κόστους/ αποτελεσματικότητας, γ. διενεργεί την τελική αξιολόγηση των επιμέρους επιλέξιμων δαπανών της πρότασης και καθορίζει το ύψος αυτών για κάθε μια χωριστά καθώς και το σύνολό τους και προβαίνει στην έγκριση ή απόρριψη συνολικά της πρότασης του δικαιούχου, δ. συντάσσει πρακτικό με τα πορίσματά της. Με ευθύνη του ΕΦΔ, συμπληρώνεται το φύλλο διοικητικού ελέγχου στο ΟΠΣΑΑ. Το πρακτικό της επιτροπής αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή με αποδεικτικό επίδοσης, από την υπηρεσία στην οποία υποβλήθηκε ο φάκελος υποψηφιότητας, στον υποψήφιο. Συγκροτείται Επιτροπή με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η οποία είναι τριμελής, και αποτελείται από: α. Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Γενετικής Βελτίωσης Αγροτικών Ζώων και Διατήρησης Διάδοσης Σπάνιων Φυλών, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων ως πρόεδρό της, με τον αναπληρωτή του. 13

14 β. Έναν υπάλληλο ΠΕ ή ΤΕ του Τμήματος Γενετικής Βελτίωσης Αγροτικών Ζώων και Διατήρησης Διάδοσης Σπάνιων Φυλών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων ως μέλος, με τον αναπληρωτή του. γ. Τον Προϊστάμενο του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων, στο οποίο υποβλήθηκε ο φάκελος, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του. Στη Επιτροπή δεν μπορεί να συμμετέχει υπάλληλος που έλαβε μέρος στην αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας του άρθρου 15 της αριθ. 481/667036/ (ΦΕΚ 1994/ ) Υπουργικής Απόφασης 2. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων. 3. Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τόπο και ημερομηνία που θα ορίζεται σε αυτήν. Κατά την κρίση του προέδρου δύναται να προσκληθεί και ο αρμόδιος/οι αξιολογητής/ές προκειμένου να δώσει πληροφορίες και επεξηγήσεις επί της αξιολόγησής του. Ο φάκελος υποψηφιότητας του δικαιούχου απορρίπτεται: 1. Λόγω μη βιωσιμότητας, σε περίπτωση που κατά την κρίση της ανωτέρω επιτροπής περικόπτεται το οικονομικό αντικείμενο της προτεινόμενης προς υλοποίηση Δράσης σε ποσοστό άνω του 40%. 2. Εάν από τον διοικητικό έλεγχο του κεφαλαίου 6 της παρούσας προκύψει μη επαλήθευση των ελεγχόμενων στοιχείων. Ειδικότερα, εάν από διασταυρωτικό έλεγχο των στοιχείων του ζωικού κεφαλαίου και των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε σχέση με τα δηλωθέντα στοιχεία προκύψει ότι υπάρχει σημαντική απόκλιση (άνω του 20%) (αριθμός ζώων και εκμεταλλεύσεων) ή/και δήλωση ψευδών στοιχείων. 3. Όταν κατατίθενται εκπρόθεσμα. Όταν κατά τον έλεγχο του αξιολογητή ή / και της επιτροπής δεν επαληθεύονται μία ή περισσότερες προϋποθέσεις του κεφαλαίου 6 της παρούσας 6.1 Ενδικοφανείς προσφυγές Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν ενδικοφανή προσφυγή κατά των αποτελεσμάτων του διοικητικού ελέγχου, εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που αναγράφεται στους πίνακες παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων. Στην προσφυγή του, ο υποψήφιος οφείλει να αναφέρει αναλυτικά τους λόγους υποβολής της προσφυγής καθώς και να επισυνάψει οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό προκειμένου να αποδείξει το αληθές των λόγων του. Οι ενδικοφανείς προσφυγές εξετάζονται και αξιολογούνται από τριμελείς επιτροπές, που συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αποτελείται από: α) Τον προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής ως πρόεδρό της, με τον αναπληρωτή του. β) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων ως μέλος της επιτροπής, με τον αναπληρωτή του. 14

15 γ) Ο προϊστάμενος της αντίστοιχης Αποκεντρωμένης Δ/νσης του ΥΠΑΑΤ στην οποία υπάγεται το αντίστοιχο Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων ως μέλος της επιτροπής με τον αναπληρωτή του. Στην δευτεροβάθμια επιτροπή δεν συμμετέχει ως μέλος, υπάλληλος που συμμετείχε στην επιτροπή. Η δευτεροβάθμια επιτροπή συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου της και σε τόπο και ημερομηνία που θα ορίζεται σε αυτήν. Της συνεδρίασης της δευτεροβάθμιας Επιτροπής μπορεί να προηγηθεί τεχνική σύσκεψη, ανάλογα με τον αριθμό και τη σοβαρότητα των θεμάτων, γεγονός που θα πρέπει να επισημαίνεται στην πρόσκληση. Το πόρισμα της επιτροπής ενστάσεων είναι οριστικό και αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή αποδεικτικό επίδοσης στον δικαιούχο ενώ κοινοποιείται και στο αρμόδιο Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων. Σε περίπτωση που το πόρισμα της δευτεροβάθμια επιτροπής δεν αφορά απόρριψη αλλά τροποποίηση της προτεινόμενης προς υλοποίηση Δράσης από το δικαιούχο, τότε ο εν λόγω δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να απαντήσει για την αποδοχή εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του πορίσματος αλλιώς απορρίπτεται οριστικά η αίτησή του. Η αποδοχή γίνεται με έγγραφη απαντητική επιστολή. 6.2 Ένταξη Πράξεων Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών των άρθρων 15, 16, 17 και 18 της αριθ. 481/667036/ (ΦΕΚ 1994/ ) Υπουργικής Απόφασης, και κατόπιν εισήγησης της Δ/νσης Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εκδίδει απόφαση ένταξης την οποία καταχωρίζει στο ΟΠΣΑΑ με ευθύνη του ο ΕΦΔ. 6.3 Ανάκληση Ένταξης Πράξης Η Ανάκληση γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία Ι.1.5 του ΣΔΕ όπως ισχύει(απόφαση 1065/ , ΦΕΚ 1273 Β ) και όσα αναφέρονται στο άρθρο 28 της αριθ. 481/667036/ (ΦΕΚ 1994/ ) Υπουργικής Απόφασης. 6.4 Τροποποίηση πράξεων 1. Η απόφαση ένταξης του άρθρου 19 της αριθ. 481/667036/ (ΦΕΚ 1994/ ) Υπουργικής Απόφασης μπορεί να τροποποιηθεί, εφόσον ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση τροποποίησης μέσω του (ΟΠΣΑΑ) και νέο φάκελο υποψηφιότητας, η αξιολόγηση και η ένταξη του οποίου ακολουθεί τη διαδικασία των άρθρων 15, 16, 17 και 18 της εν λόγω ΥΑ. 2. Η υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας που αφορούν τροποποίηση της αναληφθείσας προς υλοποίηση Δράσης από τον δικαιούχο γίνεται κατά την περίοδο υποβολής του άρθρου 13 της αριθ. 481/667036/ (ΦΕΚ 1994/ ) Υπουργικής Απόφασης. 3. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι από την πορεία υλοποίησης της Δράσης από τον δικαιούχο μέρος των πιστώσεων που έχουν δεσμευτεί δεν είναι δυνατόν να απορροφηθούν, δύναται, εφόσον δεν τροποποιείται το εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο - κατόπιν σύμφωνης γνώμης του εν λόγω δικαιούχου και του αρμόδιου Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων και - με εισήγηση της Δ/νση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων, να γίνει τροποποίηση της αρχικής απόφασης ένταξης, προκειμένου να αποδεσμευτούν οι εν λόγω πιστώσεις. 15

16 6.5 Δημοσιοποίηση στοιχείων υποψηφίων Για τα στοιχεία των υποψηφίων που θα δημοσιοποιούνται θα εφαρμόζεται το άρθρο 111 του Καν.(ΕΕ) 1306/2013 και ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της χώρας. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ και του Καν. (ΕΚ) 45/2001 περί προστασίας των δεδομένων. 7 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 7.1 Διαδικασία αίτησης πληρωμής 1. Η οικονομική ενίσχυση για κάθε εγκεκριμένο δικαιούχο αποδίδεται απολογιστικά ανά δίμηνο. 2. Για την καταβολή κάθε δίμηνης δόσης της οικονομικής ενίσχυσης, ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση πληρωμής, εντός είκοσι ημερών από το τέλος του διμήνου μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ), σύμφωνα με τα οριζόμενα σε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ. 3. Ο Φ.Π.Α. είναι επιλέξιμη δαπάνη μόνο στην περίπτωση που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, και βαρύνει πραγματικά και οριστικά τον δικαιούχο. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή βεβαίωση μη ανάκτησης του ΦΠΑ από την εφορία. Ο Φ.Π.Α. που μπορεί να ανακτηθεί ή συμψηφιστεί με οποιονδήποτε τρόπο, δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη ακόμη και αν δεν ανακτάται από τον δικαιούχο. Επίσης, ο Φ.Π.Α δεν είναι επιλέξιμος στο σύνολό του στις περιπτώσεις που ένα ποσοστό του μπορεί να ανακτηθεί ή συμψηφιστεί. 7.2 Διόρθωση προφανών σφαλμάτων στις αιτήσεις πληρωμής Γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία Ι.6.3 του ΣΔΕ όπως ισχύει (απόφαση 1065/ , ΦΕΚ 1273 Β ) 7.3 Ανάκληση αιτήσεων πληρωμής Γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία Ι.6.2 του ΣΔΕ όπως ισχύει (απόφαση 1065/ , ΦΕΚ 1273 Β ) 8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Α. Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων φορέων, πέραν των υποχρεώσεων που αναφέρονται στις επιμέρους διατάξεις της παρούσας, είναι οι εξής: 1. Να τηρούν πιστά το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου και της εργασίας του έργου που αναλαμβάνει όπως τους έχει εγκριθεί. 2. Να τηρούν φάκελο παραστατικών, τιμολογίων και λοιπών δικαιολογητικών πλήρως ενημερωμένο. 3. Να ακολουθούν τις οδηγίες και τις υποδείξεις των αρμόδιων Κέντρων Γενετικής Βελτίωσης Ζώων και της Δ/νση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ορθή εκτέλεση της προς υλοποίηση Δράσης της παρούσας. 4. Να διευκολύνουν τον έλεγχο και την παρακολούθηση προσκομίζοντας οποιοδήποτε παραστατικό ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, τη Διαχειριστική Αρχή, τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια εθνική και κοινοτική αρχή. 5. Να καταχωρούν όλα τα πρωτογενή στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγουν στα πλαίσια εφαρμογής των ενεργειών στήριξης της Δράσης της παραγράφου 1.5 της παρούσας, σε λογισμικό πρόγραμμα στο οποίο να έχουν άμεση πρόσβαση τα ΚΓΒΖ και το τμήμα Γενετικής Βελτίωσης Αγροτικών Ζώων & Διατήρησης Διάδοσης Σπάνιων Φυλών. 6. Να αποστέλλουν εξαμηνιαίες και ετήσιες τακτικές εκθέσεις στα αρμόδια Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων σχετικά με την πορεία του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της υλοποιούμενης Δράσης που εκτελείται στα πλαίσια της αριθ. 481/667036/ (ΦΕΚ 1994/ ) Υπουργικής Απόφασης. 16

17 Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι και φορέας αναπαραγωγής στα πλαίσια των εν λόγω εκθέσεων αποστέλλει επιπλέον στοιχεία για την κατάσταση του ζωικού κεφαλαίου της φυλής, αναφέροντας όλα τα αποτελέσματα, πληροφορίες και επεξεργασμένα στοιχεία της υλοποιούμενης Δράσης της αριθ. 481/667036/ (ΦΕΚ 1994/ ) Υπουργικής Απόφασης. 7. Μεριμνούν για την τήρηση των υποχρεώσεων των κτηνοτρόφων. Β. Υποχρεώσεις κτηνοτρόφων Οι κτηνοτρόφοι που συμμετέχουν στην υλοποιούμενη Δράση από τον δικαιούχο υποχρεούνται: 1. Να ακολουθούν τις οδηγίες και τις υποδείξεις των αρμόδιων αναγνωρισμένων φορέων αναπαραγωγής και των Κέντρων Γενετικής Βελτίωσης Ζώων για την ορθή εκτέλεση υλοποίησης της Δράσης της παρούσας και για την αξιοποίηση των στοιχείων και πληροφοριών με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου των εκτροφών τους. 2. Να διευκολύνουν τον έλεγχο και την παρακολούθηση του ζωικού κεφαλαίου των εκτροφών τους, και να προσκομίζουν οποιοδήποτε παραστατικό ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, τη Διαχειριστική Αρχή, τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια εθνική και κοινοτική αρχή. 3. Να τηρούν τους κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης του άρθρου 93 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 Μη τήρηση των ως άνω υποχρεώσεων έχει ως συνέπεια την αποβολή τους από τη Δράση που υλοποιεί ο δικαιούχος. 9 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 1. Εφόσον από επιτόπια επίσκεψη ή / και διοικητικό έλεγχο προκύψουν δαπάνες που εγκρίθηκαν για την υλοποίηση των ενεργειών στήριξης του άρθρου 5 της αριθ. 481/66703// ΥΑ (ΦΕΚ 1994/ , Β ), αλλά πραγματοποιήθηκαν για σκοπούς πέραν ή χωρίς να συνεισφέρουν στην υλοποίηση των ενεργειών της υλοποιούμενης δράσης, τότε οι δαπάνες αυτές καθίστανται μη επιλέξιμες και περικόπτονται ή, εφόσον για αυτές έχει αποδοθεί οικονομική ενίσχυση επιστρέφεται το ποσό της ενίσχυσης ως αχρεωστήτως καταβληθέν σύμφωνα με τη κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Επιπλέον, όσον αφορά τις δαπάνες προσωπικού, εφόσον από επιτόπια επίσκεψη ή / και διοικητικό έλεγχο προκύψει μη εκτέλεση εργασιών, τότε η μηνιαία δαπάνη του ελεγχθέντος προσωπικού καθίσταται μη επιλέξιμη για το μήνα που έγινε ο έλεγχος. 2. Εάν από τον διοικητικό έλεγχο της αίτησης πληρωμής προκύπτει διαφορά άνω του 10% μεταξύ του ποσού (χ) που αιτείται ο δικαιούχος και του ποσού (ψ) που κρίνεται επιλέξιμο, τότε εφαρμόζεται διοικητική κύρωση στο ποσό (ψ). Το ποσό της κύρωσης ισούται με τη διαφορά μεταξύ των δυο ποσών (χ) και (ψ) και επομένως ο δικαιούχος λαμβάνει τελικώς το ποσό (z)=ψ-(χ-ψ). Η εν λόγω μείωση δεν εφαρμόζεται και ο δικαιούχος λαμβάνει το επιλέξιμο ποσό (ψ), είτε όταν η διαφορά μεταξύ των ποσών (χ) και (ψ) είναι μικρότερη ή ίση του 10%, είτε εφόσον μπορεί να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για την προσθήκη του μη επιλέξιμου ποσού (Άρθρο 63, παρ. 1 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 809/2014). Η κύρωση υπολογίζεται για κάθε ενέργεια ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη την απόκλιση που εντός κάθε ενέργειας παρουσιάζεται. 3. Αντίστοιχες κυρώσεις εφαρμόζονται και στις μη επιλέξιμες δαπάνες που εντοπίζονται κατά τους επιτόπιους (Άρθρο 51 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 809/2014) και κατά τους εκ των υστέρων ελέγχους (Άρθρο 52 του Καν. (ΕΚ) 809/2014). 17

18 4. Σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος αδυνατεί να υλοποιήσει το έργο εφαρμόζονται οι διοικητικές κυρώσεις καθώς και η μερική ή πλήρης ανάκτηση των άρθρων 28 και 30 της αριθ. 481/66703/ ΥΑ (ΦΕΚ 1994/ Β) Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ 18

19 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 19

20 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (1) ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (για την Ενέργεια στήριξης Α της παραγράφου 1. 5 της παρούσας) Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία, στα πλαίσια του Μέτρου 10, του Υπομέτρου 10.2, της Δράσης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: συλλογή - τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων και καθιέρωση-διατήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων, με ποσοστό στήριξης 100%. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ (Ταχ. Δ/νση) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ / ΔΗΜΟΣ Δ.Ο.Υ. Α.Φ.Μ. Τηλέφωνο Fax 2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Συνοπτική περιγραφή ιστορικού της πορείας σας από το έτος ίδρυσης έως σήμερα, των δραστηριοτήτων σας στον τομέα της κτηνοτροφίας) ΝΑΙ ΟΧΙ Εκτέλεση παρόμοιων Δράσεων κατά το παρελθόν και ειδικότερα από το έτος 2000 και μετά Αναφέρετε ποιες Δράσεις και χρονική περίοδος εκτέλεσης 20

21 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ *ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΖΩΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ *Στη στήλη «ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΖΩΑ» όταν πρόκειται : 1. για βοοειδή θα αναγράφετε ξεχωριστά πρώτα τον αριθμό των ζώων ηλικίας μικρότερης των έξι μηνών στη συνέχεια τον αριθμό των ζώων ηλικίας 6 μηνών έως δυο ετών και ακολούθως τον αριθμό των ζώων ηλικίας μεγαλύτερης των δυο ετών δηλαδή π.χ. 18/32/53 όπου το 18 είναι τα ζώα ηλικίας μικρότερης των έξι μηνών, το 32 τα ζώα ηλικίας 6 μηνών έως 2 ετών και το 53 τα ζώα ηλικίας μεγαλύτερης των δυο ετών 2. για ιπποειδή θα αναγράφετε ξεχωριστά πρώτα τον αριθμό των ζώων ηλικίας μικρότερης των έξι μηνών και στη συνέχεια τον αριθμό των ζώων ηλικίας μεγαλύτερης των 6 μηνών δηλαδή π.χ. 18/32 όπου το 18 είναι ο αριθμός των ζώων ηλικίας μικρότερης των έξι μηνών και το 32 ο αριθμός των ζώων ηλικίας μεγαλύτερης 6 μηνών. 21

22 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (αναφέρετε τον τρόπο και τις διαδικασίες με τις οποίες θα υλοποιηθεί η Δράση Μεθοδολογία, τεχνικές εργασίες για τη συλλογή καταχώρηση και επεξεργασία των στοιχείων) 22

23 5. ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΟΧΕΙΕΣ ΤΟΚΕΤΟΙ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΡΙΩΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΖΕΥΞΕΩΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΚΕΤΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΜΝΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΛΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 6. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ (συμπληρώνεται για κάθε εργαζόμενο) Ειδικότητα εργαζόμενου ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Διάρκεια απασχόλησης Εργασία που εκτελείται Δαπάνες μισθοδοσίας Δαπάνες οδοιπορικών Σύνολο δαπανών 23

24 7. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Περιοχή Δραστηριοποίησης Είδος ζώου Φυλή Αριθμός ζώων Αριθμός εκτροφών Ημερομηνία έναρξης υλοποίησης Ημερομηνία λήξης υλοποίησης Διάρκεια εφαρμογής υλοποίησης 8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 8α. ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μη μόνιμο προσωπικό που θα απασχοληθεί αποκλειστικά στην υλοποιούμενη Δράση Αριθμός ατόμων Δαπάνες μισθοδοσίας Δαπάνες οδοιπορικών ημερήσιων αποζημιώσεων και 1. Γεωπόνος 2. Τεχνολόγος Ζωικής Παραγωγής 3. Τεχνικό προσωπικό (ελεγκτές γενεαλογίας) 4. Ηλ/νικός Μηχανικός Η/Υ (μόνον για φορείς αναπαραγωγής) 5. Χειριστές Η/Υ 6. Διοικητικός- Οικονομικός ΣΥΝΟΛΟ 8β. ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μόνιμο προσωπικό που θα απασχοληθεί στην υλοποιούμενη Δράση Αριθμός ατόμων Δαπάνες οδοιπορικών και ημερήσιων αποζημιώσεων Γεωτεχνικό προσωπικό ΣΥΝΟΛΟ 24

25 25

26 8γ. ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Είδος Ποσότητα Κόστος μονάδας Ηλεκτρονικός εξοπλισμός Ηλεκτρονικός υπολογιστής συμπεριλαμβανομένων και των λογισμικών περιβάλλοντος εργασίας Εξοπλισμός δικτύου Εκτυπωτής Υλικά εκτύπωσης Όργανα σωματομετρήσεων Δαπάνες ανάλυσης DNA για τον έλεγχο πατρότητας Ηλεκτρονικά καταγραφικά χειρός (hand terminals) Εξωτερικό σκληρό δίσκο Εκτυπωτικό χαρτί Μελάνη-tonner Ράβδοι Ζυγοί μέτρησης σωματικού βάρους Κόστος Λογισμικά προγράμματα για την καταχώρηση, επεξεργασία στοιχείων και τήρηση γενεαλογικού βιβλίου. (Σε περίπτωση που σε μια φυλή ζωικού πληθυσμού υπάρχει αναγνωρισμένος φορέας αναπαραγωγής η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιμη μόνον για τον φορέα αυτόν.) Δαπάνες εφοδίων Δαπάνες ηλεκτρονικής ανίχνευσης Ενώτια Εργαλεία δερματοστιξίας και εφαρμογής ενωτίων Ποδιές ανιχνευτών κριών και τράγων Συσκευή ανίχνευσης ανάγνωσης ηλεκτρονικών μέσων σήμανσης ΣΥΝΟΛΟ 26

27 8δ. ΑΝΆΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΏΝ ΚΑΤΆ ΈΤΟΣ Κατηγορία δαπάνης ΕΤΗ ΣΥΝΟΛΟ Δαπάνες προσωπικού Ηλεκτρονικός εξοπλισμός Υλικά εκτύπωσης Όργανα σωματομετρήσεων Δαπάνες ανάλυσης DNA για τον έλεγχο πατρότητας Λογισμικά προγράμματα για την καταχώρηση, επεξεργασία στοιχείων και τήρηση γενεαλογικού βιβλίου. (Σε περίπτωση που σε μια φυλή ζωικού πληθυσμού υπάρχει αναγνωρισμένος φορέας αναπαραγωγής η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιμη μόνον για τον φορέα αυτόν.) Δαπάνες εφοδίων Δαπάνες ηλεκτρονικής ανίχνευσης 8ε. ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΖΩΟ Για την πρώτη τριετία Κόστος ανά ζώο: Ανά έτος μετά την πρώτη τριετία ΕΤΗ Κόστος ανά ζώο: Ανά έτος (για τα ιπποειδή) ΕΤΗ Κόστος ανά ζώο: 8στ. ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΖΩΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται μόνον από τους φορείς αναπαραγωγής Για την πρώτη τριετία Αριθμός ζώων που ελέγχονται από τον φορέα αναπαραγωγής Εκτιμώμενος Αριθμός ζώων που θα ελέγχονται από άλλους δικαιούχους και θα καταχωρούνται στη βάση δεδομένων του φορέα Κόστος ανά ζώο Ανά έτος μετά την πρώτη τριετία ΕΤΟΣ Αριθμός ζώων που ελέγχονται από τον φορέα αναπαραγωγής Αριθμός ζώων που ελέγχονται από άλλους δικαιούχους Κόστος ανά ζώο 27

28 Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται από τους δικαιούχους των οποίων τα ζώα ανήκουν σε φυλή στην οποία δεν υπάρχει αναγνωρισμένος φορέας αναπαραγωγής Για την πρώτη τριετία Αριθμός ζώων που ελέγχονται Κόστος ανά ζώο Ανά έτος μετά την πρώτη τριετία ΕΤΟΣ Αριθμός ζώων που ελέγχονται Κόστος ανά ζώο 8ζ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 9. ΣΤΟΧΟΙ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 1. Αριθμός ελεγχόμενων ζώων 2. Αριθμός ζώων εγγεγραμμένων στο γενεαλογικό βιβλίο 3. Αριθμός ζώων αναπαραγωγής εγγεγραμμένων στο γενεαλογικό βιβλίο που θα δημιουργηθούν (παράγωγα του προγράμματος) ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (Αρχικός) ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΙΜΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ Παρητηρήσεις σχόλια: Ημ/νια: Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ (Υπογραφή) 28

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22009 1 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1994 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 481/66703 Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 17 / 11 /2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 17 / 11 /2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γεν. Δ/νση Γεωργίας Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων & Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων Τμήμα: Ζωικών Γενετικών Πόρων Βοοειδών, Χοίρων, Μονόπλων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 969/84616

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 969/84616 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα: Μελισσοκομίας Σηροτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικότητα Εκδόσεων

Ιστορικότητα Εκδόσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα: 28/07/2017 Αρ. Πρωτ : 63602 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 28.06.2016 Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06/04/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06/04/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06/04/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:270/39407 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής & Κτηνιατρικής Δ/νση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 28-12-2016

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφορίες : Αριστέα Βολιτάκη Αθήνα 19.12.2016 Αριθμ. Πρωτ.185835 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΔΗΜΟΣΙΟ Ο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικότητα Εκδόσεων

Ιστορικότητα Εκδόσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα: 27.09.2016 Πληρ.: Βενετσάνου Μαρία Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Αρ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Αρ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 09-08-2016 Αρ. Πρωτ : 103243 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ Πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 24-11-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 16/09/2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 101137 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ:

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ:ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αθήνα, 01 /02/2011 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:8389 ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Οδηγίες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη,09/10/2017 Ταχ. Διεύθ. : 1 ο χλμ. Μυτιλήνης Λουτρών Α.Π.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS gssstfibs" 1 AfaeJMUY EET Location.- Attwra

INFORMATICS gssstfibs 1 AfaeJMUY EET Location.- Attwra (Λ INFORMATICS gssstfibs" ΑΔΑ: 798Μ4653ΠΓ-Π80 1 AfaeJMUY EET Location.- Attwra ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 03/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 685/60869 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ»

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 21/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 13389 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 02-10-2014 Πληροφορίες : K. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 139532

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 5.1 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Π.Σ. Γ Κ.Π.Σ.

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 5.1 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Π.Σ. Γ Κ.Π.Σ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 5.1 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΩΙΚΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Περιφερειάρχης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Περιφερειάρχης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου & Βελή, Πλατεία Ρήγα Φεραίου Λάρισα, 41222 Πληροφορίες: Ευθύμιος Κοντζικλίδης Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1489 27 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 193 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση απόφασης για ίδρυση Σχολής Προπονητών Μοντέρνου Πεντάθλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Περιφερειάρχης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Περιφερειάρχης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Γεωργικής Σχολής, 65 Ταχ. Κώδικας : 57001 Πληροφορίες: Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28/07/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 2066/82545 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΑΔΑ.: ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, 07/11/2017 Α.Π.: 2822

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, 07/11/2017 Α.Π.: 2822 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, 07/11/2017 Α.Π.: 2822 Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : Τέρμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 970/84618

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 970/84618 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα: Μελισσοκομίας Σηροτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Αθανασία Αλεξοπούλου Τηλ.: ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ

Πληροφορίες: Αθανασία Αλεξοπούλου Τηλ.: ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα: 30/12/14 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 177404 Πληροφορίες: Αθανασία Αλεξοπούλου Τηλ.: 210 8802410 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/4/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5713 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/4/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5713 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/4/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5713 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣ: ΕΥΕ-ΠΑΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Δ/νση:ΕΙΣΡΟΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30329 22 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2901 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 970/84618 Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 968/84613

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 968/84613 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα: Μελισσοκομίας Σηροτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ, 10.2.2016 ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 37092 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2 ης ή/και 3 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2 ης ή/και 3 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥΗ46ΨΧΞΧ-ΜΔΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 31-1-2013 Πληροφορίες : Τσούμας Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 19-09-2006 Α.Π.: 12575 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Προγραμματιαμού και Γ.Δ Τμήμα: Δ! Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Στ.Σύλλας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/7/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/7/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/7/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & Αριθμ. Πρωτ.: 588/84291 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΪΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax : E-mail: Παπαναστασίου & Βελή, 41222 Λάρισα Κ. Πούλιου 2413

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 33727 30 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2968 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 20-01-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 10895 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια

Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΑΞ46ΨΧΞΧ-6ΗΙ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 02.04.2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 38928 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Μέτρου 19 του ΠΑΑ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Μέτρου 19 του ΠΑΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα: 09-10-2017 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 96937 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25/10/2016 Αρ. Πρωτ: 1393 Θέμα: Αναδιάρθρωση της Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

784 - Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 169/ Φυσικός φάκελος 3157/101261/ Πρόσκληση : 4708/155641/

784 - Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 169/ Φυσικός φάκελος 3157/101261/ Πρόσκληση : 4708/155641/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013

Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα, 28-12-2015 Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αριθ. Πρωτ. 137437 Τμήμα Αλιείας ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Τμήμα Βελτίωσης Ανταγωνιστικότητας

Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Τμήμα Βελτίωσης Ανταγωνιστικότητας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 21-09-2016 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 119051 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) Ταχ. Δ/νση: Κ. Παλαμά - Αθήνα, 1111 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ )

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ 2014-2020) Υποχρεώσεις (μακροχρόνιες και μη) Δικαιούχων Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων ΑΡΓΥΡΩ ΦΑΛΑΓΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΔΑΛΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΦΕΚ : 1264/Β/2015 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες: πληρ.: τηλ.: fax: e-mail: Στέλλα Αικατερινιάδου 231 33 217 36 231 33 217 01-02 saikateriniadou@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλονίκη, 4/9/2009

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ

Αθήνα ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 4 /12/2014 Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 4 /12/2014 Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 4 /12/2014 Αρ. Πρωτ.: 24660

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αρμόδια Δ/νση:Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας. Τμήμα: Ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αρμόδια Δ/νση:Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας. Τμήμα: Ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αρμόδια Δ/νση:Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Τμήμα: Ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας Αθήνα, 25/07/2016 Αρ. Πρωτ: 99001 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35699 31 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3501 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1393 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/08/2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 106336 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για το Πρόγραμμα στήριξης των μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, κατά το έτος 2017»

Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για το Πρόγραμμα στήριξης των μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, κατά το έτος 2017» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11.03.2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 2277 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/08/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ:1209/87408 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Tαχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΒ-ΒΥ3 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΒ-ΒΥ3 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, 20/8/2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 16609 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

694 (ΗΛΕΚΤΡ. ΠΡΩΤ. 79/ , ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 2104/71913/ ) : 4708/155641/ (3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

694 (ΗΛΕΚΤΡ. ΠΡΩΤ. 79/ , ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 2104/71913/ ) : 4708/155641/ (3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών οπωροκηπευτικών»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών οπωροκηπευτικών» 1 -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 22 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 01/ 03 /2017 Aριθ. Πρωτ.: 668 ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 2848/145689/28-12-2016 Απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Περί της έγκρισης, διάθεσης πίστωσης για τη χρηματοδότηση και καταβολής 1 ης μερικής δόσης

ΘΕΜΑ : Περί της έγκρισης, διάθεσης πίστωσης για τη χρηματοδότηση και καταβολής 1 ης μερικής δόσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής Τροφίμων 2013 σε απόρους της χώρας. 1) 279/23460/2013 (B 414) ΚΥΑ 2) 732/1-3-2013 Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής Τροφίμων 2013 σε απόρους της χώρας. 1) 279/23460/2013 (B 414) ΚΥΑ 2) 732/1-3-2013 Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας Τμήμα Ζωικής και Φυτικής Παραγωγής Ταχ. Δ/νση: Δεληγιάννη 9 22100 Τρίπολη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ Κάθε πρόταση ΕΤΑΚ θα πρέπει να αφορά εφαρμοσμένη έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, πιλοτικές δοκιμές και επιδεικτικά έργα, αλλά όχι βασική έρευνα. Για τη συμπλήρωση του ΤΔΕ θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/9/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/9/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/9/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.:11316 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ Λ. Αθηνών 58,

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη:

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23. 12. 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5714/163550 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα Δ Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. To εγκεκριµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας , όπως αυτό ισχύει,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. To εγκεκριµένο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας , όπως αυτό ισχύει, Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος Τηλέφωνο : 210-8665633 Fax : 210-8676161 Email : nathanasopoulos@mou.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Α.Π.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Α.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 03 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 Α.Π.: 26747 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Β-ΖΘ2. Αθήνα, 4 / 6 / 2014 Α.Π.: ΑΔΑ:

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Β-ΖΘ2. Αθήνα, 4 / 6 / 2014 Α.Π.: ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 4 / 6 / 2014 Α.Π.: 11454 ΑΔΑ: Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΩΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 30

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, 22/1/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 25376 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα: 23-12-2015 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 136432 Πληροφορίες: Αθανασία Αλεξοπούλου Τηλ.: 210 8802410 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα