ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 28ης Νοεμβρίου 2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 28ης Νοεμβρίου 2007"

Transcript

1 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 2, την οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών ( 2 ), και ιδίως το άρθρο 70 στοιχεία δ) και ε), την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ( 3 ), και ιδίως το άρθρο 79 στοιχεία στ) και ζ), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 καθιέρωσε το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), ένα ενιαίο σύστημα ταξινόμησης που ισχύει για τις δημόσιες συμβάσεις, με σκοπό την τυποποίηση των στοιχείων που χρησιμοποιούν οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς για την περιγραφή του αντικειμένου των συμβάσεών τους. (2) Η διάρθρωση, οι κωδικοί και οι περιγραφές του CPV πρέπει να προσαρμοστούν ή να τροποποιηθούν, σύμφωνα με την εξέλιξη των αγορών και με τις ανάγκες των χρηστών. Πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένες συγκεκριμένες προτάσεις που ( 1 ) ΕΕ L 340 της , σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2151/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 329 της , σ. 1). ( 2 ) ΕΕ L 134 της , σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/97/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 363 της , σ. 107). ( 3 ) ΕΕ L 134 της , σ Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/97/ΕΚ. υπέβαλαν τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι χρήστες του CPV σχετικά με βελτιώσεις του κειμένου του CPV. Η διάρθρωση, οι κωδικοί και οι περιγραφές του CPV πρέπει επίσης να αναπροσαρμοστούν προκειμένου το CPV να καταστεί αποτελεσματικό εργαλείο για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις. (3) Για να καταστεί το CPV περισσότερο εύχρηστο, πρέπει αυτό να διαμορφωθεί λαμβάνοντας λιγότερο υπόψη τα υλικά και περισσότερο τα προϊόντα. Αντιστοίχως, τα χαρακτηριστικά των προϊόντων στο κύριο λεξιλόγιο, όπως ορίζονται στο ισχύον παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002, πρέπει να μεταφερθούν στο συμπληρωματικό λεξιλόγιο του ίδιου παραρτήματος και τα τμήματα που είναι διαμορφωμένα περισσότερο με βάση τα υλικά στο ισχύον λεξιλόγιο πρέπει να αναδιανεμηθούν στα άλλα τμήματα. (4) Ο εξορθολογισμός της ιεράρχησης του CPV μέσω της συγκέντρωσης και αναδιανομής των τμημάτων με περιορισμένο αριθμό κωδικών, τα οποία πρέπει εν μέρει να εξετάζονται μαζί, καθώς και των τμημάτων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σύγχυση, πρέπει να διεξάγεται κατά τρόπο ώστε να απλουστευθεί η χρήση της ονοματολογίας μέσω της παροχής συνεκτικότερης και περισσότερο ομοιογενούς παρουσίασης. (5) Η ταξινόμηση που αφορά εξοπλισμό και υπηρεσίες σχετικά με την άμυνα πρέπει να βελτιωθεί μέσω της ανασύνταξης των υφιστάμενων και διασκορπισμένων κωδικών σε νέες ομάδες και τάξεις, με σκοπό τη συνεκτικότερη παρουσίαση, και μέσω της προσθήκης νέων κωδικών, όπως η στρατιωτική έρευνα και τεχνολογία. (6) Η διάρθρωση του συμπληρωματικού λεξιλογίου πρέπει να αναθεωρηθεί πλήρως ώστε να δημιουργηθεί μια λογική διάρθρωση με τμήματα διαιρούμενα σε ομάδες, προκειμένου να χρησιμοποιείται επιπροσθέτως προς το κύριο λεξιλόγιο. Για

2 L 74/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους σκοπούς της απλούστευσης που μπορεί να επιφέρει ως προς τη δυνατότητα πλήρους περιγραφής του αντικειμένου μιας σύμβασης και ως προς τη μείωση του αριθμού των κωδικών του κύριου λεξιλογίου, το συμπληρωματικό λεξιλόγιο πρέπει να εμπλουτιστεί και με χαρακτηριστικά προϊόντων και υπηρεσιών. (7) Για λόγους σαφήνειας, το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 πρέπει να αντικατασταθεί. (8) Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002, το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικούς καταλόγους των τροποποιήσεων που έγιναν το 2003, δεν παρουσιάζει πλέον ενδιαφέρον και πρέπει, συνεπώς, να διαγραφεί. (9) Ως συνέπεια της αναθεώρησης του CPV, πρέπει επίσης να αναπροσαρμοστούν και οι ενδεικτικοί πίνακες που παρατίθενται στα παραρτήματα III, IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002, οι οποίοι παρουσιάζουν την αντιστοιχία μεταξύ του CPV και, αντιστοίχως, της «Προσωρινής κεντρικής ταξινόμησης των προϊόντων» (CPC Prov.) των Ηνωμένων Εθνών, της «Στατιστικής ονοματολογίας των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα» (NACE αναθ. 1) και της «Συνδυασμένης ονοματολογίας» (CN). Για λόγους σαφήνειας, πρέπει να αντικατασταθούν. (10) Επί την ευκαιρία της αναθεώρησης του CPV, πρέπει να αναπροσαρμοστούν οι κατάλογοι δραστηριοτήτων και υπηρεσιών με αναφορές στους κωδικούς του CPV που προσδιορίζονται στα παραρτήματα των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ, προκειμένου να είναι σε συμφωνία με το αναθεωρημένο CPV, χωρίς να αλλάξει το ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής αυτών των οδηγιών. (11) Προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος για τις τεχνικές προσαρμογές των ηλεκτρονικών συστημάτων στο νέο CPV, η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πρέπει να προβλεφθεί έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή του. (12) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 τροποποιείται ως εξής: 1. Το παράρτημα I αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού. 2. Το παράρτημα II διαγράφεται. 3. Το παράρτημα III αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού. 4. Το παράρτημα IV αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού. 5. Το παράρτημα V αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 2 Η οδηγία 2004/17/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Ο πίνακας που παρατίθεται στο παράρτημα XII αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού. 2. Ο πίνακας που παρατίθεται στο παράρτημα XVIIA αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα VI του παρόντος κανονισμού. 3. Ο πίνακας που παρατίθεται στο παράρτημα XVIIB αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα VII του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 3 Η οδηγία 2004/18/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Ο πίνακας που παρατίθεται στο παράρτημα I αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού. 2. Στο παράρτημα II, ο πίνακας που παρατίθεται στο παράρτημα IIA αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο VI του παρόντος κανονισμού. 3. Στο παράρτημα II, ο πίνακας που παρατίθεται στο παράρτημα IIB αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα VII του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 4 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από της 15 Σεπτεμβρίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου Για την Επιτροπή Charlie McCREEVY Μέλος της Επιτροπής

3 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Διάρθρωση του συστήματος ταξινόμησης 1. Το CPV περιλαμβάνει ένα κύριο και ένα συμπληρωματικό λεξιλόγιο. 2. Το κύριο λεξιλόγιο βασίζεται σε μια δενδροειδή διάρθρωση κωδικών που περιλαμβάνουν έως εννέα ψηφία στα οποία αντιστοιχεί ένας τίτλος ο οποίος περιγράφει τις προμήθειες, τα έργα ή τις υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης. Ο αριθμητικός κωδικός περιλαμβάνει 8 ψηφία και υποδιαιρείται σε: τμήματα (τα δύο πρώτα ψηφία του κωδικού) (XX Y), ομάδες (τα τρία πρώτα ψηφία του κωδικού) (XXX00000-Y), τάξεις (τα τέσσερα πρώτα ψηφία του κωδικού) (XXXX0000-Y), κατηγορίες (τα πέντε πρώτα ψηφία του κωδικού) (XXXXX000-Y). Καθένα από τα τρία τελευταία ψηφία παρέχει τη δυνατότητα ακριβέστερου προσδιορισμού στο εσωτερικό κάθε κατηγορίας. Ένα ένατο ψηφίο χρησιμεύει για την επαλήθευση των προηγούμενων ψηφίων. 3. Το συμπληρωματικό λεξιλόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια πιο ολοκληρωμένη περιγραφή του αντικειμένου των συμβάσεων. Αποτελείται από έναν αλφαριθμητικό κωδικό, στον οποίο αντιστοιχεί ένας τίτλος που επιτρέπει τον ακριβέστερο προσδιορισμό της ειδικότερης φύσης ή του προορισμού του προς αγορά προϊόντος. Ο αλφαριθμητικός κωδικός περιλαμβάνει: ένα πρώτο επίπεδο αποτελούμενο από ένα γράμμα που αντιστοιχεί σε ένα τμήμα, ένα δεύτερο επίπεδο αποτελούμενο από ένα γράμμα που αντιστοιχεί σε μία ομάδα, ένα τρίτο επίπεδο αποτελούμενο από τρία ψηφία που αντιστοιχούν σε υποτμήματα. Το τελευταίο ψηφίο χρησιμοποιείται για την επαλήθευση των προηγούμενων ψηφίων.

4 L 74/4 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΥΡΙΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα Προϊόντα γεωργίας και κηπευτικής Φυτά και προϊόντα μεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικά είδη Σπόροι Σπόροι σόγιας Αράπικα φιστίκια Σπόροι ηλιάνθου Βαμβακόσποροι Σπόροι από σουσάμι Σπόροι από σινάπι Σπόροι λαχανικών Σπόροι καρπών Σπόροι άνθεων Μη μεταποιημένος καπνός Φυτά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ζάχαρης Ζαχαρότευτλα Ζαχαροκάλαμο Άχυρα και χορτονομές Άχυρα Χορτονομές Ακατέργαστες φυτικές ύλες Φυτικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία Βαμβάκι Γιούτα Λινάρι Φυσικό καουτσούκ, λατέξ και συναφή προϊόντα Φυσικό καουτσούκ Φυσικό λατέξ Προϊόντα από λατέξ Φυτά που χρησιμοποιούνται σε ειδικούς τομείς Φυτά που χρησιμοποιούνται στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς Φυτά που χρησιμοποιούνται στην αρωματοποιία Φυτά που χρησιμοποιούνται στη φαρμακευτική Φυτά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή εντομοκτόνων Φυτά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς Σπόροι φυτών που χρησιμοποιούνται σε ειδικούς τομείς Προϊόντα κηπευτικής και φυτωρίου Φυτοκομικά προϊόντα Ζώντα φυτά, βολβοί, ρίζες και μοσχεύματα Κομμένα άνθη Άνθινες διατάξεις Φυτά για αφεψήματα και μπαχαρικά

5 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/ Φυτά για αφεψήματα Κόκκοι καφέ Τσάι σε κλώνους Ματέ Κόκκοι κακάου Μη επεξεργασμένα καρυκεύματα Ζωικά και συναφή προϊόντα Σπέρμα ταύρου Ζωικά προϊόντα Φυσικό μέλι Σαλιγκάρια Βρώσιμα προϊόντα ζωικής προέλευσης Κηροί Αυγά Προϊόντα μεικτής γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας Γεωργικές προμήθειες Δημητριακά, πατάτες, λαχανικά, φρούτα και ξηροί καρποί Δημητριακά και πατάτες Δημητριακά Σιτάρι Σκληρό σιτάρι Μαλακό σιτάρι Καλαμπόκι Ρύζι Κριθάρι Σίκαλη Βρώμη Βύνη Προϊόντα δημητριακών Πατάτες και αφυδατωμένα λαχανικά Πατάτες Αφυδατωμένα οσπριώδη φυτά και όσπρια Αφυδατωμένα οσπριώδη φυτά Φακές Ρεβίθια Ξηρά μπιζέλια Όσπρια Λαχανικά, φρούτα και ξηροί καρποί Λαχανικά Βολβοειδή και κονδυλώδη λαχανικά Βολβοειδή λαχανικά Ρίζα τεύτλου Καρότα Κρεμμύδια Γογγύλια

6 L 74/6 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κονδυλώδη λαχανικά Οπωροκηπευτικά Φασόλια Κουκιά Φρέσκα φασόλια Φασόλια Ισπανίας Αρακάς Μπιζέλια κήπου Νωπά μπιζέλια Πιπεριές Τομάτες Κολοκύθια Μανιτάρια Αγγούρια Φυλλώδη λαχανικά Μαρούλι Πράσινες σαλάτες Αγκινάρες Σπανάκι Κραμβοειδή λαχανικά Λάχανο, κράμβη Κουνουπίδι Μπρόκολο Λαχανάκια Βρυξελλών Φρούτα και καρποί Τροπικά φρούτα και καρποί Τροπικά φρούτα Μπανάνες Ανανάδες Μάνγκο Χουρμάδες Σταφίδες Σύκα Αβοκάντο Ακτινίδια Καρύδες Εσπεριδοειδή Λεμόνια Πορτοκάλια Γκρέιπ φρουτ Μανταρίνια Μοσχολέμονα Μη τροπικά φρούτα Μούρα Μαύρα, λευκά ή κόκκινα φραγκοστάφυλα

7 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/ Χαμαίμουρα Φράουλες Σμέουρα Μύρτιλλα μακρόκαρπα Μήλα, αχλάδια και κυδώνια Μήλα Αχλάδια Κυδώνια Εμπύρηνα φρούτα Βερίκοκα Ροδάκινα Κεράσια Δαμάσκηνα Σταφύλια Επιτραπέζια σταφύλια Κρασοστάφυλα Ελιές Προϊόντα κτηνοτροφίας, θήρας και αλιείας Ψάρια, οστρακοειδή και υδρόβια προϊόντα Ψάρια Πλατύψαρα Γλώσσα Πησσί Ψάρια της οικογένειας του μπακαλιάρου Μπακαλιάρος Βακαλάος μελανόχρωμος Σαυρίδι Καλλαρίας Ρέγγα Τόνος Γάδος Μαρίδα Σολωμός Καρκινοειδή Στρείδια Οστρακοειδή Υδρόβια ασπόνδυλα Υδρόβια προϊόντα Κοράλλια ή παρόμοια προϊόντα Φυσικοί σπόγγοι Φύκια Άλγες Μεγάλα ζώα, ζωικό κεφάλαιο και μικρά ζώα Μεγάλα ζώα Βοοειδή

8 L 74/8 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μοσχάρια Ζωικό κεφάλαιο Πρόβατα Αίγες Άλογα Χοιροειδή Ζώντα πουλερικά Μικρά ζώα Κουνέλια Λαγοί Προϊόντα ζώων εκτρεφόμενων σε αγροκτήματα Νωπό γάλα από αιγοπρόβατα Πρόβειο γάλα Κατσικίσιο γάλα Έριο και ζωικές τρίχες Κουρεμένο μαλλί Ζωικές τρίχες Νωπό αγελαδινό γάλα Ενώτια για το μαρκάρισμα ζώων Ενώτια για το μαρκάρισμα βοοειδών Δασοκομικά και υλοτομικά προϊόντα Ξύλο Ξυλεία από κωνοφόρα δέντρα Ξυλεία από τροπικά δέντρα Καυσόξυλα Ακατέργαστη ξυλεία Μαλακή ξυλεία Απορρίμματα ξύλου Υπολείμματα ξύλου Πριονίδια Ακατέργαστοι κορμοί Σκληρή ξυλεία Ξυλεία Προϊόντα ξυλείας Ξυλεία ορυχείων Κόμμεα Βάλσαμα Λάκα Φελλός Φυσικός φελλός Καλαθοποιία Σπαρτοπλεκτική Δασοκομικά προϊόντα Διακοσμητικά φυτά, χορτάρια, βρύα και λειχήνες Προϊόντα φυτωρίων δέντρων

9 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/ Φυτά Φυτά για φύτευση σε παρτέρια Βολβοί λουλουδιών Θάμνοι Δένδρα Πολτός Ξυλοπολτός Χημικός ξυλοπολτός Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και άλλες πηγές ενέργειας Καύσιμα Στερεά καύσιμα Άνθρακας και καύσιμα με βάση τον άνθρακα Γαιάνθρακας Καύσιμα με βάση τον άνθρακα Λιθάνθρακας Μπρικέτες Φυσικά καύσιμα Καύσιμα με βάση το ξύλο Λιγνίτης και τύρφη Λιγνίτης Τύρφη Οπτάνθρακας Αέρια καύσιμα Φωταέριο, αέριο μέσω αγωγών ή παρόμοια αέρια Φωταέριο ή παρόμοια αέρια Αέριο μέσω αγωγών Προπάνιο και βουτάνιο Αέριο προπάνιο Υγροποιημένο προπάνιο Αέριο βουτάνιο Υγροποιημένο βουτάνιο Φυσικό αέριο Πετρέλαιο και αποστάγματα Κηροζίνη αεροσκαφών Καύσιμα αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης Βενζίνη Αμόλυβδη βενζίνη Μολυβδούχος βενζίνη Μείγμα βενζίνης με αιθανόλη Υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (υγραέριο) Ακάθαρτο πετρέλαιο Πετρέλαιο ντίζελ Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ Καύσιμα ντίζελ (0,2) Καύσιμα ντίζελ (EN 590)

10 L 74/10 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιοντίζελ Βιοντίζελ (B20) Βιοντίζελ (B100) Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Πετρέλαιο θέρμανσης Καύσιμα έλαια μικρής περιεκτικότητας σε θείο Πετρέλαιο, άνθρακας και πετρελαιοειδή Λιπαντικά παρασκευάσματα Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα Έλαια κινητήρων Λιπαντικά συμπιεστών Λιπαντικά στροβίλων Λιπαντικά κιβωτίων οδοντωτών τροχών Λιπαντικά συστημάτων υποπολλαπλασιασμού Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων και άλλων χρήσεων Υγρά υδραυλικών συστημάτων Λιπαντικά αφαίρεσης καλουπιών Αντιδιαβρωτικά έλαια Ηλεκτρομονωτικά έλαια Υγρά φρένων Λευκά έλαια και παραφινέλαια Λευκά έλαια Παραφινέλαια Πετρελαϊκά έλαια και παρασκευάσματα Ελαφρά έλαια Ορυκτέλαια Λιπαντικά έλαια συστημάτων έλξης Βαζελίνη, κεριά και ειδικά αποστάγματα Βαζελίνη και κηροί πετρελαίου Βαζελίνη Κηρός παραφίνης Κηρός πετρελαίου Κατάλοιπα πετρελαίου Ειδικά αποστάγματα Πετρελαϊκός αιθέρας (White spirit) Πετρέλαιο (αργό) Πετρελαϊκά προϊόντα και προϊόντα άνθρακα Ασφαλτούχο ή σχιστολιθικό ορυκτέλαιο Προϊόντα με βάση τον άνθρακα Πετρέλαιο από απόσταξη πισσανθράκων Ηλεκτρική, θερμαντική, ηλιακή και πυρηνική ενέργεια Ηλεκτρισμός Ατμός, θερμό νερό και συναφή προϊόντα Θερμό νερό Ατμός

11 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/ Κεντρική αστική θέρμανση Τηλεθέρμανση Ηλιακή ενέργεια Ηλιακά κάτοπτρα Ηλιακοί συλλέκττες για την παραγωγή θερμότητας Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία Ηλιακές εγκαταστάσεις Πυρηνικά καύσιμα Ουράνιο Πλουτώνιο Ραδιενεργά υλικά Ραδιοϊσότοπα Εξορυκτικά προϊόντα, βασικά μέταλλα και συναφή προϊόντα Άμμος και άργιλος Αμμοχάλικο, άμμος, λιθοτρίμματα και αδρανή υλικά Άμμος Φυσική άμμος Άμμος, λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά Κροκάλες και αμμοχάλικο Αμμοχάλικο Κροκάλες Αδρανή υλικά Μείγμα αμμοχάλικου Τεμαχισμένοι και θρυμματισμένοι λίθοι Έρμα Θρυμματισμένος γρανίτης Θρυμματισμένος βασάλτης Χώμα Χώμα επιφανείας Υπέδαφος Θρυμματισμένοι λίθοι Σκυρόστρωμα, πισσοσκυρόστρωμα και αμμώδης ασφαλτική επίστρωση Σκυρόστρωμα Πισσοσκυρόστρωμα Άμμος εμποτισμένη με πίσσα Άργιλος και καολίνη Άργιλος Καολίνη Χημικά και ορυκτά λιπάσματα Ορυκτά λιπάσματα Φυσικό ασβέστιο, φωσφορικό αργίλιο-ασβέστιο και άλλα φυσικά ακατέργαστα άλατα καλίου Φυσικό ασβέστιο Φωσφορικά άλατα αργιλίου-ασβεστίου Φυσικά ακατέργαστα άλατα του καλίου

12 L 74/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σιδηροπυρίτες Άφρυκτοι σιδηροπυρίτες Χημικά ορυκτά Αλάτι και καθαρό χλωριούχο νάτριο Ορυκτό αλάτι Θαλασσινό αλάτι Αλάτι προερχόμενο από εξάτμιση και καθαρό χλωριούχο νάτριο Άλμη Προϊόντα ορυχείων και λατομείων Πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι κισηρόλιθοι σμύριδα φυσικά λειαντικά άλλα ορυκτά και πολύτιμα μέταλλα Πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι Πολύτιμοι λίθοι Κονιοποιημένοι πολύτιμοι λίθοι Ημιπολύτιμοι λίθοι Κονιοποιημένοι ημιπολύτιμοι λίθοι Βιομηχανικά διαμάντια κισηρόλιθοι σμύριδα άλλα φυσικά λειαντικά Κισηρόλιθος Βιομηχανικά διαμάντια Σμύριδα Φυσικά λειαντικά Ορυκτά, πολύτιμα μέταλλα και συναφή προϊόντα Ορυκτά Χρυσός Άργυρος Λευκόχρυσος Μεταλλεύματα και μέταλλα Μεταλλεύματα Σιδηρομεταλλεύματα Μη σιδηρούχα μεταλλεύματα Μεταλλεύματα χαλκού Μεταλλεύματα νικελίου Μεταλλεύματα αλουμινίου Πολύτιμα μέταλλα Μεταλλεύματα μολύβδου Μεταλλεύματα ψευδαργύρου Μεταλλεύματα λευκοσιδήρου Μεταλλεύματα ουρανίου και θορίου Μεταλλεύματα ουρανίου Μεταλλεύματα θορίου Διάφορα μεταλλεύματα Κράματα Κράματα σιδήρου Κράματα σιδήρου εκτός των κραμάτων της ΕΚΑΧ Σιδηρομαγγάνιο

13 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/ Σιδηροχρώμιο Σιδηρονικέλιο Χάλυβας Σκωρίες, σκωρίες υψικαμίνου, σιδηρούχα απορρίμματα και υπολείμματα Βασικά μέταλλα Σίδηρος, μόλυβδος, ψευδάργυρος, κασσίτερος και χαλκός Σίδηρος Ακατέργαστος χυτοσίδηρος Μόλυβδος Ψευδάργυρος Κασσίτερος Χαλκός Αλουμίνιο, νικέλιο, σκάνδιο, τιτάνιο και βανάδιο Αλουμίνιο Οξείδιο του αργιλίου Νικέλιο Σκάνδιο Τιτάνιο Βανάδιο Χρώμιο, μαγγάνιο, κοβάλτιο, ύττριο και ζιρκόνιο Χρώμιο Μαγγάνιο Κοβάλτιο Ύττριο Ζιρκόνιο Μολυβδαίνιο, τεχνήτιο, ρουθήνιο και ρόδιο Μολυβδαίνιο Τεχνήτιο Ρουθήνιο Ρόδιο Κάδμιο, λουτήτιο, άφνιο, ταντάλιο και βολφράμιο Κάδμιο Λουτήτιο Άφνιο Ταντάλιο Βολφράμιο Ιρίδιο, γάλλιο, ίνδιο, θάλλιο και βάριο Ιρίδιο Γάλλιο Ίνδιο Θάλλιο Βάριο Καίσιο, στρόντιο, ρουβήδιο και ασβέστιο Καίσιο Στρόντιο

14 L 74/14 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρουβίδιο Ασβέστιο Κάλιο, μαγνήσιο, νάτριο και λίθιο Κάλιο Μαγνήσιο Νάτριο Λίθιο Νιόβιο, όσμιο, ρήνιο και παλλάδιο Νιόβιο Όσμιο Ρήνιο Παλλάδιο Διάφορα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα Λειαντικά προϊόντα Μυλόπετρες, ακονόπετρες και ακονιστικοί τροχοί Μυλόπετρες Ακονόπετρες Ακονιστικοί τροχοί Λειαντικές σκόνες ή κόκκοι Τεχνητό κορούνδιο Τεχνητός γραφίτης Γυαλί Ίνες υάλου Ανακτηθείσες δευτερογενείς πρώτες ύλες Ανακτηθείσες δευτερογενείς πρώτες ύλες μεταλλικής μορφής Ανακτηθείσες δευτερογενείς μη μεταλλικές πρώτες ύλες Τέφρα και υπολείμματα που περιέχουν μέταλλα Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος Κρέας Βόειο κρέας Βοδινό κρέας Μοσχαρίσιο κρέας Πουλερικά Νωπά πουλερικά Χήνες Γαλοπούλες Κοτόπουλα Πάπιες Εντόσθια πουλερικών Φουά γκρα Χοιρινό κρέας Εντόσθια Αρνίσιο και πρόβειο κρέας Αρνίσιο κρέας

15 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/ Πρόβειο κρέας Κρέας αιγοειδών Κρέατα αλόγων, γαϊδουριών, μουλαριών ή ημιόνων Κρέας αλόγου Κρέας γαϊδουριών, μουλαριών ή ημιόνων Διάφορα κρέατα Κρέας κουνελιού Κρέας λαγού Θηράματα Βατραχοπόδαρα Περιστέρια Κρέας ψαριού Προϊόντα κρέατος Διατηρημένα και παρασκευασμένα κρέατα Προϊόντα από κρέας για λουκάνικα Κρέας για λουκάνικα Προϊόντα από λουκάνικα Λουκάνικα Λουκάνικα αίματος και άλλα λουκάνικα από αίμα Λουκάνικα από πουλερικά Αποξηραμένα, αλατισμένα, καπνιστά και καρυκευμένα κρέατα Παστό χοιρομέρι Μπέικον Σαλάμι Παρασκευάσματα από συκώτι Πατέ Παρασκευάσματα από συκώτι χήνας ή πάπιας Προϊόντα από χοιρινό κρέας Χοιρομέρι Κεφτέδες από κρέας Έτοιμα φαγητά από χοιρινό κρέας Παρασκευάσματα από κρέας πουλερικών Παρασκευάσματα από βοδινό και μοσχαρίσιο κρέας Κεφτέδες από βοδινό κρέας Κιμάς από βοδινό κρέας Μπιφτέκια από βοδινό Παρασκευάσματα από κρέας Παρασκευασμένα και διατηρημένα ψάρια Φιλέτα ψαριών, συκώτια ψαριών και αυγοτάραχο Φιλέτα ψαριών Νωπά φιλέτα ψαριών Αυγοτάραχο Συκώτια ψαριών Κατεψυγμένα ψάρια, φιλέτα ψαριών και άλλα κρέατα ψαριών Κατεψυγμένα ψάρια

16 L 74/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατεψυγμένα προϊόντα ψαριού Αποξηραμένα ή παστά ψάρια ψάρια σε άλμη καπνιστά ψάρια Αποξηραμένα ψάρια Παστά ψάρια Ψάρια σε άλμη Καπνιστό ψάρι Διατηρημένα ψάρια Κονσερβοποιημένα ψάρια και άλλα παρασκευασμένα ή διατηρημένα ψάρια Κονσερβοποιημένα και παρασκευασμένα ψάρια Κονσερβοποιημένος σολομός Παρασκευασμένες ή διατηρημένες ρέγγες Σαρδέλες Κονσερβοποιημένος τόνος Σκουμπρί Αντζούγες Κροκέτες ψαριών Παναρισμένα τεμάχια ψαριού Έτοιμα φαγητά ψαριών Παρασκευάσματα ψαριού Χαβιάρι και αυγά ψαριού Χαβιάρι Αυγά ψαριού Θαλασσινά Κατεψυγμένα καρκινοειδή Παρασκευασμένα ή διατηρημένα καρκινοειδή Προϊόντα οστρακοειδών Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα Πατάτες και προϊόντα πατάτας Κατεψυγμένες πατάτες Κομμένες πατάτες για τηγάνισμα Πατάτες σε κύβους, φέτες και άλλα είδη κατεψυγμένης πατάτας Προϊόντα πατάτας Στιγμιαίος πουρές πατάτας Προτηγανισμένες πατάτες για τηγάνισμα Τσιπς πατάτας Αρωματισμένα τσιπς πατάτας Εδέσματα πατάτας Κροκέτες πατάτας Επεξεργασμένες πατάτες Χυμοί φρούτων και λαχανικών Χυμοί φρούτων Χυμός πορτοκαλιού Συμπυκνωμένος χυμός γκρέιπ φρουτ Χυμός λεμονιού Χυμός ανανά

17 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/ Χυμός σταφυλιού Χυμός μήλου Μείγματα μη συμπυκνωμένων χυμών Συμπυκνωμένοι χυμοί Χυμοί λαχανικών Χυμός τομάτας Επεξεργασμένα φρούτα και λαχανικά Επεξεργασμένα λαχανικά Νωπά ή κατεψυγμένα λαχανικά Επεξεργασμένα βολβοειδή λαχανικά Επεξεργασμένα κονδυλώδη λαχανικά Φασόλια, αρακάς, πιπεριές, τομάτες και άλλα λαχανικά Επεξεργασμένα φασόλια Επεξεργασμένος αρακάς Αρακάς ανοιγμένος στα δύο Επεξεργασμένες τομάτες Επεξεργασμένα μανιτάρια Επεξεργασμένες πιπεριές Ανθός σόγιας Τρούφες Φυλλώδη και κραμβοειδή λαχανικά Επεξεργασμένη κράμβη Επεξεργασμένα όσπρια Κατεψυγμένα λαχανικά Διατηρημένα ή και κονσερβοποιημένα λαχανικά Φασόλια σε σάλτσα τομάτας Μαγειρεμένα φασόλια Διατηρημένες τομάτες Τομάτες σε κονσέρβα Τοματοπολτός Τοματοπελτές Σάλτσα από τομάτα Μανιτάρια σε κονσέρβα Επεξεργασμένες ελιές Κονσερβοποιημένα λαχανικά Λάχανο τουρσί σε κονσέρβα Αρακάς σε κονσέρβα Αποφλοιωμένα φασόλια σε κονσέρβα Ολόκληρα φασόλια σε κονσέρβα Σπαράγγια σε κονσέρβα Ελιές σε κονσέρβα Γλυκό καλαμπόκι Λαχανικά προσωρινής διατήρησης Λαχανικά διατηρημένα σε ξίδι Επεξεργασμένα φρούτα και καρποί

18 L 74/18 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επεξεργασμένα φρούτα Επεξεργασμένα μήλα Επεξεργασμένα αχλάδια Επεξεργασμένες μπανάνες Ρήο Πεπόνια Μαρμελάδες ζελέδες φρούτων πουρέδες και πολτοί φρούτων ή ξηρών καρπών Μαρμελάδες από εσπεριδοειδή Μαρμελάδα πορτοκάλι Μαρμελάδα λεμόνι Ζελέδες φρούτων Πολτός φρούτων Πολτός ξηρών καρπών Φυστικοβούτυρο Πουρέδες φρούτων Μαρμελάδες Μαρμελάδα βερίκοκο Μαρμελάδα βατόμουρο Μαρμελάδα μαύρο φραγκοστάφυλο Μαρμελάδα κεράσι Μαρμελάδα σμέουρο Μαρμελάδα φράουλα Επεξεργασμένοι καρποί Καβουρδισμένοι ή αλατισμένοι ξηροί καρποί Διατηρημένα φρούτα Αποξηραμένα φρούτα Επεξεργασμένα φραγκοστάφυλα Επεξεργασμένα σταφύλια Σουλτανίνα Φυτικά υποπροϊόντα Ζωικά ή φυτικά έλαια και λίπη Ακατέργαστα ζωικά ή φυτικά έλαια και λίπη Ζωικά ή φυτικά έλαια Φυτικά έλαια Ελαιόλαδο Σουσαμέλαιο Αραχιδέλαιο Έλαιο από καρύδα Μαγειρικό λάδι Έλαιο για τηγάνισμα Λίπη Ζωικά λίπη Φυτικά λίπη Στερεά κατάλοιπα φυτικών λιπών ή ελαίων Ελαιόπιτες

19 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/ Εξευγενισμένα έλαια και λίπη Εξευγενισμένα έλαια Εξευγενισμένα λίπη Υδρογονωμένα ή εστεροποιημένα έλαια ή λίπη Φυτικοί κηροί Βρώσιμα λίπη Μαργαρίνη και παρόμοια παρασκευάσματα Μαργαρίνη Ρευστή μαργαρίνη Αλειφόμενα παρασκευάσματα μειωμένης ή χαμηλής περιεκτικότητας λιπαρών Γαλακτοκομικά προϊόντα Γάλα και κρέμα γάλακτος Γάλα Παστεριωμένο γάλα Αποστειρωμένο γάλα Γάλα UHT Αποβουτυρωμένο γάλα Ημιαποβουτυρωμένο γάλα Πλήρες γάλα Συμπυκνωμένο γάλα Σκόνη γάλακτος Κρέμα γάλακτος Απλή κρέμα Διπλή κρέμα Πηχτή κρέμα Κρέμα σαντιγύ Βούτυρο Τυροκομικά προϊόντα Επιτραπέζιο τυρί Φρέσκο τυρί Άσπρο άπαχο τυρί τύπου κότατζ Μαλακό τυρί Τυρί φέτα Τριμμένο τυρί, τυρί σε σκόνη, τυρί τύπου ροκφόρ και άλλα τυριά Τυρί τύπου ροκφόρ Τυρί τσένταρ Τριμμένο τυρί Παρμεζάνα Σκληρό τυρί Τυριά για επάλειψη Ανάμεικτα γαλακτοκομικά προϊόντα Γιαούρτι και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση Γιαούρτι Γιαούρτι χωρίς άρωμα Γιαούρτι με άρωμα

20 L 74/20 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βουτυρόγαλα Καζεΐνη Λακτόζη και σιρόπι λακτόζης Τυρόγαλα Παγωτό και συναφή προϊόντα Παγωτό Γρανίτα Προϊόντα αλεσμένων δημητριακών, άμυλα και αμυλώδη προϊόντα Προϊόντα αλεσμένων δημητριακών Αποφλοιωμένο ρύζι Άλευρα δημητριακών ή φυτικά άλευρα και συναφή προϊόντα Σιτάλευρο Αλεύρι ολικής αλέσεως Κοινό αλεύρι αρτοποιίας Καθαρό αλεύρι Αλεύρι ζαχαροπλαστικής Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του Αλεύρι δημητριακών Καλαμποκάλευρο Ριζάλευρο Φυτικά άλευρα και χονδράλευρα Μείγματα για την παρασκευή αρτοσκευασμάτων Μείγματα για την παρασκευή κέικ Μείγματα αρτοποιίας Προϊόντα αρτοποιίας Προϊόντα από σπόρους δημητριακών Αλεσμένοι σπόροι βρώμης Προϊόντα από δημητριακά Παρασκευασμένα δημητριακά για πρόγευμα Νιφάδες αραβοσίτου (κορν φλέικς) Μείγμα σπόρων δημητριακών για πρόγευμα ή ισοδύναμο Φουσκωμένο σιτάρι Ρολό από βρώμη Επεξεργασμένο ρύζι Μακρόκαρπο ρύζι Αλεσμένο ρύζι Θρυμματισμένο ρύζι Πίτουρο Άμυλα και αμυλώδη προϊόντα Αραβοσιτέλαιο Γλυκόζη και προϊόντα γλυκόζης φρουκτόζη και προϊόντα φρουκτόζης Γλυκόζη και προϊόντα γλυκόζης Γλυκόζη Σιρόπι γλυκόζης Φρουκτόζη και προϊόντα φρουκτόζης

21 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/ Φρουκτόζη Παρασκευάσματα από φρουκτόζη Διαλύματα φρουκτόζης Σιρόπι φρουκτόζης Άμυλα Ταπιόκα Σιμιγδάλι Σκόνη κρέμας από γάλα και αυγά Ζωοτροφές Παρασκευασμένες ζωοτροφές για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα και άλλα ζώα Τροφές για ψάρια Ξηρή ζωοτροφή Τροφές για κατοικίδια ζώα Διάφορα προϊόντα διατροφής Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα Προϊόντα άρτου Ψωμί Ψωμάκια Κρουασάν Τηγανίτες Παρασκευασμένα προϊόντα άρτου Σάντουιτς Έτοιμα σάντουιτς Είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα Είδη ζαχαροπλαστικής Πίτες Αλμυρές πίτες Γλυκές πίτες Γλυκά Εδέσματα προγεύματος Παξιμάδια και μπισκότα διατηρημένα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα Φρυγανισμένα προϊόντα άρτου και είδη ζαχαροπλαστικής Φρυγανισμένα προϊόντα άρτου Φρυγανιές Τραγανό ψωμί Παξιμάδια Γλυκά μπισκότα Ζάχαρη και συναφή προϊόντα Ζάχαρη Λευκή ζάχαρη Ζάχαρη και σιρόπι σφενδάμου Μελάσα Σιρόπια ζάχαρης Μέλι Κατάλοιπα από την παραγωγή ζάχαρης

22 L 74/22 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζαχαρώδη προϊόντα Επιδόρπια Τάρτες Κακάο προϊόντα σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής Κακάο Πολτός κακάου Βούτυρο, λίπος ή έλαιο κακάου Φυσική σκόνη κακάου Σκόνη κακάου με προσθήκη γλυκαντικών ουσιών Προϊόντα σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής Σοκολάτα Προϊόντα σοκολάτας Ρόφημα σοκολάτας Πλάκες σοκολάτας Προϊόντα ζαχαροπλαστικής Βρασμένα γλυκίσματα Μαντολάτο Φρούτα, ξηροί καρποί ή φλοιοί καρπών διατηρημένοι με ζάχαρη Προϊόντα ζυμαρικών Αλευρώδη προϊόντα Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά Μαγειρεμένα ζυμαρικά και κουσκούς Μαγειρεμένα ζυμαρικά Παραγεμισμένα ζυμαρικά Λαζάνια Κουσκούς Κονσερβοποιημένα ζυμαρικά Καφές, τσάι και συναφή προϊόντα Καφές Καβουρδισμένος καφές Καφές χωρίς καφεΐνη Υποκατάστατα του καφέ Τσάι Πράσινο τσάι Μαύρο τσάι Παρασκευάσματα με βάση το τσάι ή το ματέ Τσάι σε φακελάκια Αφεψήματα βοτάνων Καρυκεύματα και αρτύματα Ξίδι σάλτσες ανάμεικτα καρυκεύματα άλευρο και χονδράλευρο σιναπιού παρασκευασμένη μουστάρδα Ξίδι και υποκατάστατα του ξιδιού Ξίδι ή ισοδύναμο Σάλτσες, ανάμεικτα καρυκεύματα και αρτύματα Σάλτσα σόγιας Κέτσαπ

23 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/ Μουστάρδα Σάλτσες Ανάμεικτα καρυκεύματα Μαγιονέζα Αλειφόμενα παρασκευάσματα για σάντουιτς Τουρσί Αρωματικά βότανα και μπαχαρικά Πιπέρι Μπαχαρικά Αρωματικά βότανα Αλάτι Πιπερόριζα Ειδικά προϊόντα διατροφής Ομογενοποιημένα παρασκευάσματα τροφίμων Διαιτητικά προϊόντα Τροφές για μωρά Διάφορα προϊόντα διατροφής και ξηρά τροφή Σούπες και ζωμοί Κρεατόσουπες Ψαρόσουπες Ανάμεικτες σούπες Σούπες Μείγματα σούπας Ζωμοί Ζωμός Μείγματα για την παραγωγή ζωμών κρέατος Χορτόσουπες Φυτικοί χυμοί, εκχυλίσματα, πεπτικές ουσίες και πηκτικοί παράγοντες Φυτικοί χυμοί Φυτικά εκχυλίσματα Πηκτικοί παράγοντες Ξηρά προϊόντα Μείγματα τροφών Μείγματα για επιδόρπια Μείγματα ζωμών κρέατος Παρασκευασμένα προϊόντα διατροφής Έτοιμα γεύματα για χορτοφάγους Έτοιμα γεύματα Σχολικά γεύματα Γεύματα νοσοκομείου Έτοιμα φαγητά Πρόχειρο φαγητό Είδη που διατίθενται μέσω αυτόματων μηχανών πώλησης Συστατικά για σάντουιτς Εκλεκτά εδέσματα

24 L 74/24 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προϊόντα φαστ-φουντ Χάμπουργκερ Προϊόντα βαθείας καταψύξεως Κονσερβοποιημένα προϊόντα και ξηρά τροφή Ξηρά τροφή Κονσερβοποιημένα προϊόντα Πακέτα τροφίμων Μαγιά Ζυμωτική σκόνη Ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα Αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά Οινοπνευματώδη ποτά Οινοπνευματώδη Λικέρ Κρασιά Μη αρωματισμένα κρασιά Αφρώδης οίνος Επιτραπέζιο κρασί Πορτό Μαδέρα Μούστος Σέρρυ Οινολάσπη Μηλίτης οίνος και άλλα κρασιά από φρούτα Μηλίτης οίνος Κρασιά από φρούτα Μη αποσταγμένα ποτά που προέρχονται από ζύμωση Βερμούτ Μπίρα από βύνη Μπίρα Μπίρα τύπου λάγκερ Κατάλοιπα ζυθοποιίας ή απόσταξης Μη αλκοολούχα ποτά Μεταλλικό νερό Μη αεριούχο μεταλλικό νερό Αεριούχο μεταλλικό νερό Νερό σε στερεά μορφή Πάγος Χιόνι Αρωματικά μεταλλικά νερά Αναψυκτικά Φρουτοχυμοί Σοκολατούχο γάλα Καπνός, προϊόντα με βάση τον καπνό και συναφή είδη Προϊόντα με βάση τον καπνό

25 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/ Πούρα Πουράκια Τσιγάρα Καπνός Μεταποιημένος καπνός Είδη καπνιστού Τσιγαρόχαρτο και χαρτί για φίλτρα τσιγάρων Τσιγαρόχαρτο Χαρτί για φίλτρα τσιγάρων Γεωργικά μηχανήματα Γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα για την προετοιμασία ή την καλλιέργεια του εδάφους Άροτρα και δισκοσβάρνες Σβάρνες, αναμοχλευτήρες, καλλιεργητικές μηχανές, μηχανικά σκαλιστήρια και τσάπες Μηχανήματα σποράς, φύτευσης και μεταφύτευσης Μηχανήματα διάστρωσης κοπριάς Μηχανήματα διάστρωσης λιπάσματος Κύλινδροι χλοοτάπητα ή αθλητικών γηπέδων Διάφορα είδη εξοπλισμού κηπουρικής Θεριστικά μηχανήματα Χορτοκοπτικές μηχανές Μηχανήματα κοπής χλοοτάπητα Χορτοκοπτικές μηχανές για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά γήπεδα Μηχανήματα κοπής και ξήρανσης σανού Μηχανές δεματισμού αχύρου ή χορτονομής Συλλεκτικές και συμπιεστικές μηχανές αχύρου Θεριστικά και αλωνιστικά μηχανήματα Γεωργικά μηχανήματα ψεκασμού Ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα οχήματα που διαθέτουν συστήματα αυτοφόρτωσης ή εκφόρτωσης για γεωργικούς σκοπούς Ρυμουλκούμενα γεωργικά οχήματα αυτοφόρτωσης Ρυμουλκούμενα γεωργικά οχήματα εκφόρτωσης Ημιρυμουλκούμενα γεωργικά οχήματα αυτοφόρτωσης Ημιρυμουλκούμενα γεωργικά οχήματα εκφόρτωσης Ειδικά γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα Μηχανές για τον καθαρισμό, τη διαλογή ή τη διαβάθμιση αυγών, φρούτων ή άλλων προϊόντων Μηχανήματα για τον καθαρισμό προϊόντων Μηχανήματα για τον καθαρισμό αυγών Μηχανήματα για τον καθαρισμό φρούτων Μηχανήματα διαλογής ή διαβάθμισης προϊόντων Μηχανήματα διαλογής ή διαβάθμισης αυγών Μηχανήματα διαλογής ή διαβάθμισης φρούτων Μηχανές καθαρισμού, διαλογής και διαβάθμισης σπόρου σποράς, σπόρων δημητριακών ή αποξηραμένων λαχανικών Αμελκτικές μηχανές Μηχανήματα για την παρασκευή ζωοτροφών Μελισσοκομικά μηχανήματα Μηχανήματα πτηνοτροφείων

26 L 74/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκκολαπτήρες και επωαστήρες πτηνοτροφείων Ελκυστήρες Μικροί γεωργικοί ελκυστήρες με πεζοπόρο χειριστή Μεταχειρισμένοι ελκυστήρες Κινητήρες για ελκυστήρες Μέρη γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων Μέρη γεωργικών μηχανημάτων Μέρη δασοκομικών μηχανημάτων Είδη και εξαρτήματα ρουχισμού, υπόδησης, αποσκευών Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, ειδικός ρουχισμός εργασίας και εξαρτήματα Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης Ρουχισμός για χρήση στη βιομηχανία Ολόσωμα ενδύματα Ειδικός ρουχισμός εργασίας Ρουχισμός ιπταμένων Επενδύτες ιπταμένων Στολές ιπταμένων Εξαρτήματα επαγγελματικού ρουχισμού Γάντια εργασίας Προσωπίδες ασφαλείας Προστατευτικά εξαρτήματα Εξωτερικά ενδύματα Παλτά Επινώτια Μανδύες Αντιανεμικοί επενδύτες Ρουχισμός προστασίας από την κακοκαιρία Αδιάβροχος ρουχισμός Αδιάβροχοι μανδύες Άνορακ Αδιάβροχα παλτά Συλλογικός ρουχισμός Κουστούμια (ανδρικά) ταγιέρ (γυναικεία) Σύνολα ρουχισμού Επενδύτες και σακάκια τύπου μπλέιζερ Σακάκια τύπου μπλέιζερ Επενδύτες Ενδύματα από επικαλυμμένες ή εμποτισμένες υφαντικές ύλες Διάφορα είδη ρουχισμού Φορέματα Φούστες Κοντά παντελονάκια Παντελόνια Πουλόβερ, πλεκτές μάλλινες ζακέτες και παρόμοια είδη Πουλόβερ

27 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/ Πλεκτές ζακέτες Μπλούζες φούτερ Γιλέκα-επενδύτες Ενδύματα Εσώρουχα Σλιπ Μακριά εσώβρακα Κιλότες Ρόμπες μπάνιου Μακριές κάλτσες Καλσόν Κάλτσες Πιτζάμες και νυχτικά Νυχτικά Ρόμπες Πιτζάμες Φανέλες Ενδύματα νυχτός Στηθόδεσμοι, κορσέδες, ζαρτιέρες και συναφή είδη Στηθόδεσμοι Κορσέδες Ζαρτιέρες Κοντομάνικες φανέλες και πουκάμισα Κοντομάνικες φανέλες Πουκάμισα Μπλούζες πόλο Ειδικά ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης Ειδικά ενδύματα Βρεφικά ενδύματα Αθλητικά ενδύματα Αθλητικά ενδύματα για τζόγκινγκ Αθλητικά μπλουζάκια Στολή χιονοδρόμων Ενδύματα κολύμβησης Εξαρτήματα ρουχισμού Μαντίλια Μαντίλια λαιμού Γραβάτες Γάντια Γάντια μιας χρήσης Γάντια χωρίς δάκτυλα Μακριά γάντια Ζώνες Φυσιγγιοθήκες Καπέλα και καλύμματα κεφαλής

28 L 74/28 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καπέλα Καλύμματα κεφαλής και εξαρτήματα Κεφαλόδεσμοι Καλύμματα κεφαλής Μπερέδες Στρατιωτικά τζόκεϊ Κουκούλες Πηλήκια Υποσιάγωνα καλυμμάτων κεφαλής Γείσα Προστατευτικά καλύμματα κεφαλής Κράνη ασφαλείας Κράνη Κράνη προστασίας από την πρόσκρουση Κράνη ποδηλάτων Καπέλα από άκαμπτο υλικό Αγκράφες (για ενδύματα) Κουμπιά Μέρη κουμπιών Παραμάνες Φερμουάρ Κοσμήματα, ρολόγια χειρός και συναφή είδη Κοσμήματα και συναφή είδη Πολύτιμοι λίθοι για κοσμήματα Διαμάντια Ρουμπίνια Σμαράγδια Οπάλιο Χαλαζίας Τουρμαλίνης Νομίσματα και μετάλλια Νομίσματα Μετάλλια Είδη κοσμηματοπωλείου Μαργαριτάρια Είδη χρυσοχοείου Είδη από πολύτιμα μέταλλα Είδη από πολύτιμους ή ημιπολύτιμους λίθους Είδη αργυροχόου Είδη ωρολογοποιίας για προσωπική χρήση Ρολόγια Γυαλί για ρολόγια Ρολόγια χειρός Χρονόμετρα Δώρα και βραβεία

29 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/ Γούνες και γούνινα είδη Γούνινα είδη Γουνοδέρματα Γούνινα ενδύματα Είδη από τεχνητή γούνα Γούνες Υποδήματα Υποδήματα, εκτός των αθλητικών και των προστατευτικών υποδημάτων Αδιάβροχα υποδήματα Υποδήματα με μέρη από ελαστικό ή πλαστικό Σανδάλια με επάνω μέρος από ελαστικό ή πλαστικό Μπότες από ελαστικό Υποδήματα περιπάτου με επάνω μέρος από ελαστικό ή πλαστικό Σαγιονάρες Υποδήματα με επάνω μέρη από δέρμα Σανδάλια Παντόφλες Υποδήματα πόλης Υποδήματα με επάνω μέρη από ύφασμα Μπότες Μποτάκια μέχρι τον αστράγαλο Μπότες ως τη γάμπα Μπότες ως το γόνατο Ψηλές αδιάβροχες μπότες Γαλότσες Αθλητικά υποδήματα Υποδήματα χιονοδρομίας Υποδήματα για πορεία με χιονοπέδιλα Υποδήματα προπόνησης Μπότες ορειβασίας Υποδήματα ποδοσφαίρου Προστατευτικά υποδήματα Υποδήματα με ενσωματωμένη προστατευτική μεταλλική μύτη Ειδικά υποδήματα Υποδήματα πτήσεων Μέρη υποδημάτων Επάνω μέρη υποδημάτων Σόλες Τακούνια Αποσκευές, είδη σελλοποιίας, σάκοι και τσάντες Είδη σαγματοποιίας και ιπποσκευής Σέλλες Μαστίγια ιππασίας Μαστίγια Αποσκευές

30 L 74/30 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βαλίτσες Πουγγιά και πορτοφόλια Πουγγιά Πορτοφόλια Μπαούλα Θήκες για φιάλες νερού και πιστολιοθήκες Θήκες για φιάλες νερού Πιστολιοθήκες Νεσεσέρ Σάκοι και τσάντες Ταξιδιωτικοί σάκοι Εκδρομικά σακίδια Αθλητικές τσάντες Σάκοι αλληλογραφίας και δεμάτων Ταχυδρομικοί σάκοι Σάκοι προσωπικών ειδών (σακίδια) Σάκοι καθαριστηρίου Υφασμάτινοι σάκοι Σάκοι συσκευασίας Σακούλες συσκευασίας Ταχυδρομικοί φάκελοι με προστατευτική επένδυση Τσάντες χειρός Δέρμα και υφάσματα, υλικά από πλαστικό και καουτσούκ Δέρματα Δέρμα σαμουά Δέρματα από βοοειδή ή ιπποειδή Δέρματα αιγοπροβάτων ή χοιροειδών Δέρματα προβάτων ή αρνιών Δέρματα γιδιών ή κατσικιών Δέρματα χοιροειδών Δέρματα άλλων ζώων, ανασυσταθέν δέρμα ή άλλα δέρματα Δέρματα άλλων ζώων Σύνθετα δέρματα Απομίμηση δέρματος Δέρμα λουστρίνι Λουριά ρολογιών Δερμάτινα είδη που χρησιμοποιούνται σε μηχανήματα ή άλλες μηχανικές συσκευές Υφάσματα και συναφή είδη Υφαντά υφάσματα Συνθετικά υφαντά υφάσματα Υφαντά υφάσματα από ανάμεικτες ίνες Υφαντά βαμβακερά υφάσματα Υφάσματα για μαξιλάρια, στρώματα κ.λπ Χονδρό βαμβακερό ύφασμα (ντενίμ) Λινάτσα

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμός Όνομα 0. Όλες οι κατηγορίες τροφίμων 01. Γαλακτοκομικά προϊόντα και ανάλογα 01.1 Μη αρωματισμένο παστεριωμένο και αποστειρωμένο γάλα (συμπεριλαμβανομένου του αποστειρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Υπολιπιδαιμική Δίαιτα

Υπολιπιδαιμική Δίαιτα Υπολιπιδαιμική Δίαιτα ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ Ψωμί ολικής αλέσεως, ζυμαρικά, φρυγανιές, ρύζι Κρουασάν, τσουρέκι, ζαχαρωμένα δημητριακά ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Αποβουτυρωμένο γάλα, άπαχα τυριά, άπαχο γιαούρτι, ασπράδια αυγού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 (προηγ.) (νέο) Η παράγραφος 1 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται σε κανονικό Η παράγραφος 2 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ul. Gornoslaska 35, 00-432 Warsaw, ΚΑΝΟΝΙΚΟ Τηλ. 0048-22-6229466 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Fax. 0048-22-6229464 http://agora.mfa.gr/pl101 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΟΜΑΔΑ Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160γρ ΤΕΜ 450 2 ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑ 500γρ ΤΕΜ 500 3 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000γρ ΤΕΜ 500 4 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΡΙΕΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έναρξη ή μεταβολή εργασιών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος»

ΘΕΜΑ: «Έναρξη ή μεταβολή εργασιών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 1122331/2373/ΔΜ Β ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ: Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 2296/05-05-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136

Διαβάστε περισσότερα

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Χάρις Μαραθεύτη Κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος τηλ: 99-720235 email: harismaratheftis@hotmail.com Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Τα τελευταία 50 χρόνια οι διατροφικές μας συνήθειες άλλαξαν δραστικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Βάσει κωδικών ΣΤΑΚΟ 2003 (Στατιστική Ταξινόµηση Κλάδων Οικονοµικής ραστηριότητας) 15 Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών 17 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤA ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 4 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Μεταβολή Μεταβολή Μερίδιο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 04/12 11/12 2012 Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες

Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες ΤΟΜΕΙΣ 10 Βιομηχανία τροφίμων. 10.52 Παραγωγή παγωτών 10.71 10.72 10.73 10.82 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012 Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 212 Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την Αυστραλία κατά το α εξάμηνο 212 ανήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή. της παρουσίασης. «Μαθαίνω για τις ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού

Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή. της παρουσίασης. «Μαθαίνω για τις ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή της παρουσίασης «Μαθαίνω για τις ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού Διαφάνεια 1: Η παρουσίαση έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ επωνυμία: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ "Β Ι Ο Α Γ Ρ Ο Σ" Α.Ε. ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΑΠΟ ΣΙΚΑΛΗ 3KG 100 kg Όλο το έτος Β 31.08.2015 ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΑΠΟ ΣΙΚΑΛΗ 1KG 5000 kg Όλο το έτος Β 31.08.2015 ΑΛΕΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΕΙΣ - I ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 01.6 Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγευμα: Μια απαραίτητη και υγιεινή συνήθεια

Πρόγευμα: Μια απαραίτητη και υγιεινή συνήθεια Πρόγευμα: Μια απαραίτητη και υγιεινή συνήθεια www.cydadiet.org www.iph.com.cy Προσφορά Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου σε συνεργασία με την εταιρεία Iacovos Photiades Foodstuff Suppliers

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών Menu 16-Ιουνίου έως 4-Ιουλίου 2014 1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών Συσκευασμένο κοκτέιλ Φρούτων σε χυμό. Ροδάκινο, Αχλάδι, Σταφύλι, Ανανάς,Κεράσι, Παπάγια σε χυμό φρούτων.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση: Email: Β. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ: Γ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΡ

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση: Email: Β. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ: Γ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΡ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ημερ/νια Γεννήσεως: Διεύθυνση: Τηλ. οικίας: Email: Οικογενειακή κατάσταση: Τ.Κ.: Κινητό: Β. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ: Βάρος: Ύψος: Περίμετρος καρπού: Περίμετρος μέσης: Περίμετρος

Διαβάστε περισσότερα

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 Σχεδόν σταθερή παραμένει η αυτάρκεια αγροτικών διατροφικών προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής για το έτος 2011, σε σχέση με τη προηγούμενη δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

Investment Licensing Review

Investment Licensing Review Investment Licensing Review ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΚΑΤΑNACERev 2/ΣΤΑΚΟΔ 08 Οι οικονομικές δραστηριότητες που εντάσσονται στηνκατηγορία Αα της ΚΥΑ Φ 15/οικ. 1589/104/2006 (ΦΕΚ Β 90)αντιστοιχούν σε 110 δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

B ΠΡΩΙΝΟ: 1η ΗΜΕΡΑ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ: Ένα άπαχο γιαούρτι με γεύση φρούτων. ΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΟ: ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΑΛΑ ΚΡΕΜ SLIMMER

B ΠΡΩΙΝΟ: 1η ΗΜΕΡΑ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ: Ένα άπαχο γιαούρτι με γεύση φρούτων. ΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΟ: ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΑΛΑ ΚΡΕΜ SLIMMER SLIMMER ΧΑΣΤΕ ΒΑΡΟΣ ΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1η ΗΜΕΡΑ B ΠΡΩΙΝΟ: Καφές ή πράσινο τσάι ή ρόφημα από βότανα. Ένα πορτοκάλι ή δύο μέτρια ακτινίδια ή τρία ξερά δαμάσκηνα. Ένα φλιτζάνι άπαχο φρέσκο γάλα (1,5% λιπαρά) με

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή & εγκυμοσύνη. Νικ. Α. Βιτωράτος, MD Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής: Καθηγητής Γ.Κ.

Διατροφή & εγκυμοσύνη. Νικ. Α. Βιτωράτος, MD Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής: Καθηγητής Γ.Κ. Διατροφή & εγκυμοσύνη Νικ. Α. Βιτωράτος, MD Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής: Καθηγητής Γ.Κ. Κρεατσάς Κύρια χαρακτηριστικά της διατροφής Η διατροφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ Μ/Μ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΤΥΡΑΚΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (απαιτούνται δείγµα και προδιαγραφές) ΤΕΜΑΧΙΑ 3000 ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ (απαιτούνται δείγµα και προδιαγραφές) ΚΙΛΑ 00 ΤΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) 0,5 0,8 1,0 1,2 120% ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 ΑΒΟΚΑΝΤΟ (101) 572,58 70,00 12,50 20,00 25,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 1780/2-4-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2012-2013 ΔΙΨΗΦΙΑ ΔΑΣΜΟΛ ΟΓΙΚΗ ΚΛΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΨΗΦΙΑΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2012-2013 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2012 ΣΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛ.ΕΙΣ. ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΝΑΚ BAR RESTAURANT ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ. «εν υπάρχει πιο ειλικρινής αγάπη από την αγάπη για το καλό φαγητό» George Bernard Shaw

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΝΑΚ BAR RESTAURANT ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ. «εν υπάρχει πιο ειλικρινής αγάπη από την αγάπη για το καλό φαγητό» George Bernard Shaw ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΝΑΚ BAR RESTAURANT ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ «εν υπάρχει πιο ειλικρινής αγάπη από την αγάπη για το καλό φαγητό» George Bernard Shaw ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Γαρίδες* σαγανάκι σε πήλινο 9,50 Ελαιόλαδο, κρεµµύδι, σκόρδο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 12 Φεβρουαρίου 2008 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 12 Φεβρουαρίου 2008 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 12 Φεβρουαρίου 2008 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Η Γενική Γραμματεία Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006 του

Διαβάστε περισσότερα

Τα τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες (γάλα, φρούτα, δημητριακά, όσπρια κλπ) αυξάνουν την

Τα τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες (γάλα, φρούτα, δημητριακά, όσπρια κλπ) αυξάνουν την Τα τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες (γάλα, φρούτα, δημητριακά, όσπρια κλπ) αυξάνουν την γλυκόζη στο αίμα. Ανάλογα με το αν είναι απλοί υδατάνθρακες (ζάχαρη, χυμοί φρούτων, μέλι κλπ) ή σύνθετοι υδατάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου 2010 Φ. 2110/ΑΣ 1260

Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου 2010 Φ. 2110/ΑΣ 1260 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝOMΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου Φ. 2110/ΑΣ 1260 Τηλ.: +7 495 644 32 70

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΙΜΟΛΗΠΤΕΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΕΣ #DIV/0! 5 ΔΥΟΣΜΟΣ #DIV/0! 6 ΚΑΡΟΤΑ #DIV/0! 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΙΜΟΛΗΠΤΕΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΕΣ #DIV/0! 5 ΔΥΟΣΜΟΣ #DIV/0! 6 ΚΑΡΟΤΑ #DIV/0! 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 1 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΚΙΛΟΥ 2 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΧ 3 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜΧ 4 ΒΛΗΤΑ 5 ΔΥΟΣΜΟΣ 6 ΚΑΡΟΤΑ 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 8 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΕΓΧΩΡΙΟ 9 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ 10 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΧΛΩΡΑ 11 ΛΑΧΑΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 12 ΛΑΧΑΝΟ ΛΕΥΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΜΗ 340 ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΔΟΚΙΜΗ 340 ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΚΙΜΗ 340 ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕΦ & ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΝ ΑΞΙΑ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ 1. ΤΡΟΦΙΜΑ PASCAL NIAU Γαλλική Ακαδημία Εδεσματολογίας 1.1 Είδη παντοπωλείου 1.1.1 Αρτοσκευάσματα 1.1.1.1 Ψωμί 1.1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. εκτός άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός καταστημάτων,

άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. εκτός άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός καταστημάτων, 188 αβγών πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.19 αβγών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.19 αγαθών μη εξειδικευμένων εκτός αγορών, άλλο 47.99.99 αγαθών μη εξειδικευμένων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62 3 Κριθάρι

Διαβάστε περισσότερα

DELIVERY MENU. Delivery Κέντρο: 2310 24 49 24 & 22 22 50. Λαχταριστή αφράτη ζύμη φτιαγμένη καθημερινά με τον παραδοσιακό τρόπο!

DELIVERY MENU. Delivery Κέντρο: 2310 24 49 24 & 22 22 50. Λαχταριστή αφράτη ζύμη φτιαγμένη καθημερινά με τον παραδοσιακό τρόπο! Λαχταριστή αφράτη ζύμη φτιαγμένη καθημερινά με τον παραδοσιακό τρόπο! DELIVERY MENU Delivery Κέντρο: 2310 24 49 24 & 22 22 50 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 13:00 MM - 02.30 ΠΜ WIND: 6992 266 942 WHAT S UP: 6982 374

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης, Στατιστικολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κωδικός Δραστηριότητας 10000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 20000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΩ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 30000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τάσεις, Ανταγωνισμός, Μερίδια στις Ξένες Αγορές Καθηγητής Ιωάννης Χαλικιάς Εξωτερικό Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ CPA 2008

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ CPA 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ CPA 2008 Σημείωση: Οι σκιασμένες επιφάνειες αποτελούν τις περιπτώσεις απόκλισης μεταξύ της NACE αναθ. 2 και της CPA 2008 ΤΟΜΕΑΣ A ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Λαζαρίδης Καθηγητής Φυσικής Αγωγής MSc Διατροφή και Άσκηση

Αλέξανδρος Λαζαρίδης Καθηγητής Φυσικής Αγωγής MSc Διατροφή και Άσκηση Αλέξανδρος Λαζαρίδης Καθηγητής Φυσικής Αγωγής MSc Διατροφή και Άσκηση Σημειώσεις για τη σχολή προπονητών-ριών Αθήνας Γ κατηγορίας Ενόργανης, Ρυθμικής Γυμναστικής & Τραμπολίνο (2014) O πρωταρχικός ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΡΙΕΣ Α 01 01.00.00.00 ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες Αγρότης ειδικού καθεστώτος [Σημ: Ο ΚΑΔ αυτός δεν ακολουθεί τη μεθοδολογία της Ονοματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ντακάκια με ρακή, ντομάτα, ρόκα, παρθένο ελαιόλαδα και ξύγαλο. Ελιές από Κρητικά τυριά και πιπεριές Φλωρίνης με φιλέ αμυγδάλου

Ντακάκια με ρακή, ντομάτα, ρόκα, παρθένο ελαιόλαδα και ξύγαλο. Ελιές από Κρητικά τυριά και πιπεριές Φλωρίνης με φιλέ αμυγδάλου Mικρές Μπουκιές Ντακάκια με ρακή, ντομάτα, ρόκα, παρθένο ελαιόλαδα και ξύγαλο Ελιές από Κρητικά τυριά και πιπεριές Φλωρίνης με φιλέ αμυγδάλου 1,00 1,00 Απάκι με γραβιέρα Κρήτης και πιπεριά σουβλάκι 1,50

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - 2015 ΠΟΛΩΝΙΑ. οχήματα εμπορευμάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (MEB) άνω των 12 τόνων

ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - 2015 ΠΟΛΩΝΙΑ. οχήματα εμπορευμάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (MEB) άνω των 12 τόνων 1 ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - 2015 ΠΟΛΩΝΙΑ Γενικές απαγορεύσεις Επιπρόσθετες απαγορεύσεις οχήματα εμπορευμάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (MEB) άνω των 12 τόνων σε όλη την επικράτεια από τις 18:00 μέχρι τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 13,51 35,16 14,20 35,49 11,36 28,39 8,52 21,29 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Αναμόρφωση πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο ν. 3325/2005 Αθήνα 30 Απριλίου 2010 ΥΠΟΙΚ Δ.ΜΗΤ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ Κωδικός Δραστηριότητας 10000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 20000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΩ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 30000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η σημερινή κατάσταση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Φινλανδία. Marko Suomalainen Επίτιµος Πρόξενος Φινλανδίας

Η σημερινή κατάσταση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Φινλανδία. Marko Suomalainen Επίτιµος Πρόξενος Φινλανδίας Η σημερινή κατάσταση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Φινλανδία Marko Suomalainen Επίτιµος Πρόξενος Φινλανδίας 02.10.2014 Η ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Πληθυσμός (2013) 5.451.270 Έκταση 303.891 χλμ 2 Κάτοικοι ανά χλμ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜ ΕΛΗΤΗ ΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜ ΕΛΗΤΗ ΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜ ΕΛΗΤΗ ΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Αποστολή: Προς: Θέµα: Συνηµµένα: Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015 1:47 µµ ί ηfο ΑΝ: Ελληνοπολωνικό Αγροτικό

Διαβάστε περισσότερα

ορεκτικά ντάκος 4,80 γαύρος μαρινάτος με αγουρίδα και σαλάτα από κρίταμο 4,90 καρπάτσιο 9,80 φέτα 5,80 ψητά μανιτάρια

ορεκτικά ντάκος 4,80 γαύρος μαρινάτος με αγουρίδα και σαλάτα από κρίταμο 4,90 καρπάτσιο 9,80 φέτα 5,80 ψητά μανιτάρια ορεκτικά ντάκος κρίθινο παξιμάδι με τριμμένη φρέσκια ντομάτα, πηχτόγαλο χανίων, ελαιόλαδο και ελιές 4,80 γαύρος μαρινάτος με αγουρίδα και σαλάτα από κρίταμο 4,90 καρπάτσιο μοσχαρίσιο φιλέτο, άγριες αγκινάρες

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % * ΣΥΝΟΛΟ

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % * ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

PREVENT. Προγράμματα διατροφής & δίαιτας της PreVent

PREVENT. Προγράμματα διατροφής & δίαιτας της PreVent Πρόγραμμα δίαιτας Προγράμματα διατροφής & δίαιτας της PreVent Η ανάπτυξη του προγράμματος έχει γίνει και υποστηρίζεται από επιστήμονες γιατρούς, κοινωνιολόγους, διαιτολόγους και ψυχολόγους. Η επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ (ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) Κ.Α.Δ.Α.Δ.Α.Δ.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ (ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) Κ.Α.Δ.Α.Δ.Α.Δ. 92 αβγών με το κέλυφος, που διατίθενται νωπά 46.17.11.01 αγροτικών ακατέργαστων προϊόντων γενικά 46.11.19.01 αγροτικών προϊόντων από γεωργικούς μεσολαβητικούς οργανισμούς 46.19.10.07 αγροτικών πρώτων υλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 210-3839171 ΑΡΙΘΜ. 1 210-3893526

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 210-3839171 ΑΡΙΘΜ. 1 210-3893526 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 30/01/ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ:Α2-493 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΕΙΣ: - ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ3897/22-07-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ3897/22-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ3897/22-07-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ Ν. Βοιωτίας ΠΕΔΙΝΗ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14.69 38.22 42.25 33.80 25.35 2 Βρώμη - Σίκαλη 13.78 15.62 3 Κριθάρι 15.54 12.57 12.09 9.67 7.25 4 Ρύζι 46.19 5 Σιτάρι μαλακό

Διαβάστε περισσότερα

Γαμήλιο μπουφέ Deluxe. Ορεκτικά Σαλάτες Ντιπς

Γαμήλιο μπουφέ Deluxe. Ορεκτικά Σαλάτες Ντιπς Γαμήλιο μπουφέ Deluxe Ορεκτικά Σαλάτες Ντιπς Σαλάτα χωριάτικη με σπασμένη φέτα και τραγανά κρουτόνς Σαλάτα από φύλλα άγριας ρόκας, τυρί παρμεζάνα, λιαστές ντομάτες και ντρέσινγκ από παλαιωμένο ξίδι βαλσάμικο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου.

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. 1. α) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. β) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 11 Απριλίου 2008 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 11 Απριλίου 2008 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 11 Απριλίου 2008 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Η Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΠΕ ΙΝΗ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώµη - Σίκαλη 13,78 15,62 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 1 1 1. ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Νόμος. Νο 158/2014 Μερικές τροποποιήσεις στο Ν. 61/2012 «περί Ειδικών Φόρων της Αλβανικής Δημοκρατίας» Άρθρο 8

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Νόμος. Νο 158/2014 Μερικές τροποποιήσεις στο Ν. 61/2012 «περί Ειδικών Φόρων της Αλβανικής Δημοκρατίας» Άρθρο 8 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Νόμος Νο 158/2014 Μερικές τροποποιήσεις στο Ν. 61/2012 «περί Ειδικών Φόρων της Αλβανικής Δημοκρατίας» Άρθρο 8 Ο νόμος αυτός δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες ανέγερσης, επισκευής και αποσυναρμολόγησης πύργων γεώτρησης και συναφείς υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με την άντληση πετρελαίου και

Υπηρεσίες ανέγερσης, επισκευής και αποσυναρμολόγησης πύργων γεώτρησης και συναφείς υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με την άντληση πετρελαίου και ΟΔΗΓΙΕΣ 1) Πατήστε Ctrl και F 2) Πληκτρολογήστε το ΚΑΔ που θέλετε να αναζητήσετε με τη μορφή ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ και πατήστε enter CODES JEREMIE NACE ΚΑΔ_2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ (LEVEL 1) B

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ανακοίνωση Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρoυ για την Παγκόσμια Ημέρα Ρευματοπαθειών (12 Οκτωβρίου 2013) Θέμα: Υγιής Γήρανση, Σύνθημα: " Ζώντας Καλά, Μεγαλώνοντας Καλύτερα" Η Παγκόσμια Ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Σολομός με πάπρικα,, λαχανικά και πατάτες (ή ότι άλλο ψάρι φιλέτο θέλετε) 4 6 φιλέτα σολομό 500 γρ νερό 1 κ/κι ζωμό λαχανικών στο Thermomix ½ κιλό πατατούλες φρέσκες ½ πιπεριά κόκκινη σε λωρίδες ½ πιπεριά

Διαβάστε περισσότερα

6,8,15/10/10 Γεωργία Τσιάππα, Κλινική Παιδιατρική ιαιτολόγος 2

6,8,15/10/10 Γεωργία Τσιάππα, Κλινική Παιδιατρική ιαιτολόγος 2 Τύπου Ι (ινσουλινοεξαρτώμενος) Τύπου ΙΙ (μη ινσουλινοεξαρτώμενος) Γεωργία Τσιάππα Κλινική Παιδιατρική Διαιτολόγος Νοσοκομείο Αρχ. Μακάριος ΙΙΙ MODY (maturity onset diabetes in the young διαβήτης ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΙΜΑ ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΕΤΟΙΜΑ ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΓΡΙΟΚΕΡΑΣΟ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΑΝΘΟΣ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΑΧΛΑΔΙ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ ΜΑΥΡΟ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΒΕΡΙΚΟΚΟ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΕΛΙΑ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΚΑΡΟΤΟ ΒΑΒΥ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με την Κίνα (Λ.Δ. Κίνας, Χόνγκ Κόνγκ. Μακάο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 44. Τμήμα I Ζώα ζωντανά και προϊόντα του ζωικού βασιλείου 2 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 44. Τμήμα I Ζώα ζωντανά και προϊόντα του ζωικού βασιλείου 2 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα... C 356/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΩΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : 13 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 14 ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 µετά τη συγκοµιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗΣ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ Χάρης ημοσθενόπουλος MMedSc Κλινικός ιαιτολόγος-βιολόγος Προϊστάμενος ιαιτολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» 20/6/200 /2009 Ορισμός Η κοιλιοκάκη ή αλλιώς

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό έτος 2012

Οικονομικό έτος 2012 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ α/α ΝΟΜΟΣ Σελ. 1 Αθηνών 133 2 Αιτωλοακαρνανίας 113 3 Αν. Αττικής 129 4 Αργολίδος 177 5 Αρκαδίας 165 6 Αρτας 85 7 Αχαϊας 149 8 Βοιωτίας 121 9 Γρεβενών 53 10 Δράμας 13 11 Δυτ. Αττικής 141

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 887.192.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 887.192. -2009 α/α 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (4) Η διά βίου έκθεση των καταναλωτών στα εν λόγω φυτοφάρμακα. (5) Στην περίπτωση των benomyl και carbendazim για τα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (4) Η διά βίου έκθεση των καταναλωτών στα εν λόγω φυτοφάρμακα. (5) Στην περίπτωση των benomyl και carbendazim για τα 27.2.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 59/75 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/12/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Φεβρουαρίου 2007 για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Οδηγός Ενηµέρωσης για µία σωστή ιατροφή µετά το Ενδογαστρικό µπαλόνι, για άµεση Aπώλεια Bάρους χωρίς επιπλοκές

Πλήρης Οδηγός Ενηµέρωσης για µία σωστή ιατροφή µετά το Ενδογαστρικό µπαλόνι, για άµεση Aπώλεια Bάρους χωρίς επιπλοκές Πλήρης Οδηγός Ενηµέρωσης για µία σωστή ιατροφή µετά το Ενδογαστρικό µπαλόνι, για άµεση Aπώλεια Bάρους χωρίς επιπλοκές 1 µερίδα την εβδοµάδα! Γλυκά τσιπς/ µπισκότα Γάλα 2 µερίδες ηµερησίως Κρέας/Ψάρι 2

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ,

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΟΜΑΔΑ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Της επιχείρησης, έδρα..., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο., fax... Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ TIMH/ΜΟΝΑΔΟΣ 1 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΌ 2080 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΌ 3100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 1) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 1) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο 1) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ 1.1 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 1.2 Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 1.3 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όσον αφορά τις πρώτες ύλες και τα τελικά προϊόντα του Προγράμματος, θα πρέπει να τηρούνται αυστηροί όροι και προϋποθέσεις για ζητήματα υγιεινής, ασφάλειας και ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Θ. Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Honeymoon & Anniversary. Delfino Blu. Οι επιλογές σας...οι αναμνήσεις σας... οι αξέχαστες μέρες σας!

Honeymoon & Anniversary. Delfino Blu. Οι επιλογές σας...οι αναμνήσεις σας... οι αξέχαστες μέρες σας! Honeymoon & Anniversary by Delfino Blu Οι επιλογές σας...οι αναμνήσεις σας... οι αξέχαστες μέρες σας! Honeymoon & Anniversary Αρχίστε την Νέα σας Ζωή ή ανανεώστε τη φλόγα... στο τέλος του νησιού, όπου

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΙΣ././201 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΑΡ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:. / /..-201 Του :.. Έδρα :.... Οδός : Αριθµός.... Τηλέφωνο:....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 CODES ΤΕΠΙΧ NACE(LEVEL 1) ΚΑΔ_2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ Β 06.10.00.00 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου Β 06.10.00.00 Άντληση αργού πετρελαίου Β 06.10.00.00 Άντληση αργού πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Πρόταση Βρυξέλλες, 3.11.2006 COM(2006) 655 τελικό 2006/0218 (COD) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάρτιση νέας στατιστικής ταξινόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥς: Δουβίκα Ελένη Ζαφείρη Αικατερίνη Παρασκευαϊδης Αθανάσιος Σπίνος Αντώνης Τσούρη Αμαλία

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥς: Δουβίκα Ελένη Ζαφείρη Αικατερίνη Παρασκευαϊδης Αθανάσιος Σπίνος Αντώνης Τσούρη Αμαλία ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥς: Δουβίκα Ελένη Ζαφείρη Αικατερίνη Παρασκευαϊδης Αθανάσιος Σπίνος Αντώνης Τσούρη Αμαλία Φρούτα - Λαχανικά ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Φρούτα κυρίως ώριμοι καρποί Ως επιδόρπια

Διαβάστε περισσότερα

(3) Τα ΑΟΥ για τα φυτοφάρμακα που καλύπτονται από τις. (4) Η διά βίου έκθεση των καταναλωτών στα εν λόγω φυτοφάρμακα

(3) Τα ΑΟΥ για τα φυτοφάρμακα που καλύπτονται από τις. (4) Η διά βίου έκθεση των καταναλωτών στα εν λόγω φυτοφάρμακα 15.2.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 43/19 ΟΔΗΓΙΑ 2007/7/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Φεβρουαρίου 2007 για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων των οδηγιών του Συμβουλίου 86/362/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ Η Σλοβενία καταλαμβάνει έκταση 20,273 τ.χ. ο δε πληθυσμός της ανέρχεται σε περίπου δυο (2) εκατομμύρια κατοίκους. Μεγάλο μέρος της έκτασης

Διαβάστε περισσότερα