ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 28ης Νοεμβρίου 2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 28ης Νοεμβρίου 2007"

Transcript

1 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 2, την οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών ( 2 ), και ιδίως το άρθρο 70 στοιχεία δ) και ε), την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ( 3 ), και ιδίως το άρθρο 79 στοιχεία στ) και ζ), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 καθιέρωσε το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), ένα ενιαίο σύστημα ταξινόμησης που ισχύει για τις δημόσιες συμβάσεις, με σκοπό την τυποποίηση των στοιχείων που χρησιμοποιούν οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς για την περιγραφή του αντικειμένου των συμβάσεών τους. (2) Η διάρθρωση, οι κωδικοί και οι περιγραφές του CPV πρέπει να προσαρμοστούν ή να τροποποιηθούν, σύμφωνα με την εξέλιξη των αγορών και με τις ανάγκες των χρηστών. Πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένες συγκεκριμένες προτάσεις που ( 1 ) ΕΕ L 340 της , σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2151/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 329 της , σ. 1). ( 2 ) ΕΕ L 134 της , σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/97/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 363 της , σ. 107). ( 3 ) ΕΕ L 134 της , σ Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/97/ΕΚ. υπέβαλαν τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι χρήστες του CPV σχετικά με βελτιώσεις του κειμένου του CPV. Η διάρθρωση, οι κωδικοί και οι περιγραφές του CPV πρέπει επίσης να αναπροσαρμοστούν προκειμένου το CPV να καταστεί αποτελεσματικό εργαλείο για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις. (3) Για να καταστεί το CPV περισσότερο εύχρηστο, πρέπει αυτό να διαμορφωθεί λαμβάνοντας λιγότερο υπόψη τα υλικά και περισσότερο τα προϊόντα. Αντιστοίχως, τα χαρακτηριστικά των προϊόντων στο κύριο λεξιλόγιο, όπως ορίζονται στο ισχύον παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002, πρέπει να μεταφερθούν στο συμπληρωματικό λεξιλόγιο του ίδιου παραρτήματος και τα τμήματα που είναι διαμορφωμένα περισσότερο με βάση τα υλικά στο ισχύον λεξιλόγιο πρέπει να αναδιανεμηθούν στα άλλα τμήματα. (4) Ο εξορθολογισμός της ιεράρχησης του CPV μέσω της συγκέντρωσης και αναδιανομής των τμημάτων με περιορισμένο αριθμό κωδικών, τα οποία πρέπει εν μέρει να εξετάζονται μαζί, καθώς και των τμημάτων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σύγχυση, πρέπει να διεξάγεται κατά τρόπο ώστε να απλουστευθεί η χρήση της ονοματολογίας μέσω της παροχής συνεκτικότερης και περισσότερο ομοιογενούς παρουσίασης. (5) Η ταξινόμηση που αφορά εξοπλισμό και υπηρεσίες σχετικά με την άμυνα πρέπει να βελτιωθεί μέσω της ανασύνταξης των υφιστάμενων και διασκορπισμένων κωδικών σε νέες ομάδες και τάξεις, με σκοπό τη συνεκτικότερη παρουσίαση, και μέσω της προσθήκης νέων κωδικών, όπως η στρατιωτική έρευνα και τεχνολογία. (6) Η διάρθρωση του συμπληρωματικού λεξιλογίου πρέπει να αναθεωρηθεί πλήρως ώστε να δημιουργηθεί μια λογική διάρθρωση με τμήματα διαιρούμενα σε ομάδες, προκειμένου να χρησιμοποιείται επιπροσθέτως προς το κύριο λεξιλόγιο. Για

2 L 74/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους σκοπούς της απλούστευσης που μπορεί να επιφέρει ως προς τη δυνατότητα πλήρους περιγραφής του αντικειμένου μιας σύμβασης και ως προς τη μείωση του αριθμού των κωδικών του κύριου λεξιλογίου, το συμπληρωματικό λεξιλόγιο πρέπει να εμπλουτιστεί και με χαρακτηριστικά προϊόντων και υπηρεσιών. (7) Για λόγους σαφήνειας, το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 πρέπει να αντικατασταθεί. (8) Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002, το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικούς καταλόγους των τροποποιήσεων που έγιναν το 2003, δεν παρουσιάζει πλέον ενδιαφέρον και πρέπει, συνεπώς, να διαγραφεί. (9) Ως συνέπεια της αναθεώρησης του CPV, πρέπει επίσης να αναπροσαρμοστούν και οι ενδεικτικοί πίνακες που παρατίθενται στα παραρτήματα III, IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002, οι οποίοι παρουσιάζουν την αντιστοιχία μεταξύ του CPV και, αντιστοίχως, της «Προσωρινής κεντρικής ταξινόμησης των προϊόντων» (CPC Prov.) των Ηνωμένων Εθνών, της «Στατιστικής ονοματολογίας των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα» (NACE αναθ. 1) και της «Συνδυασμένης ονοματολογίας» (CN). Για λόγους σαφήνειας, πρέπει να αντικατασταθούν. (10) Επί την ευκαιρία της αναθεώρησης του CPV, πρέπει να αναπροσαρμοστούν οι κατάλογοι δραστηριοτήτων και υπηρεσιών με αναφορές στους κωδικούς του CPV που προσδιορίζονται στα παραρτήματα των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ, προκειμένου να είναι σε συμφωνία με το αναθεωρημένο CPV, χωρίς να αλλάξει το ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής αυτών των οδηγιών. (11) Προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος για τις τεχνικές προσαρμογές των ηλεκτρονικών συστημάτων στο νέο CPV, η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πρέπει να προβλεφθεί έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή του. (12) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 τροποποιείται ως εξής: 1. Το παράρτημα I αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού. 2. Το παράρτημα II διαγράφεται. 3. Το παράρτημα III αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού. 4. Το παράρτημα IV αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού. 5. Το παράρτημα V αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 2 Η οδηγία 2004/17/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Ο πίνακας που παρατίθεται στο παράρτημα XII αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού. 2. Ο πίνακας που παρατίθεται στο παράρτημα XVIIA αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα VI του παρόντος κανονισμού. 3. Ο πίνακας που παρατίθεται στο παράρτημα XVIIB αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα VII του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 3 Η οδηγία 2004/18/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 1. Ο πίνακας που παρατίθεται στο παράρτημα I αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού. 2. Στο παράρτημα II, ο πίνακας που παρατίθεται στο παράρτημα IIA αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο VI του παρόντος κανονισμού. 3. Στο παράρτημα II, ο πίνακας που παρατίθεται στο παράρτημα IIB αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα VII του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 4 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από της 15 Σεπτεμβρίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου Για την Επιτροπή Charlie McCREEVY Μέλος της Επιτροπής

3 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Διάρθρωση του συστήματος ταξινόμησης 1. Το CPV περιλαμβάνει ένα κύριο και ένα συμπληρωματικό λεξιλόγιο. 2. Το κύριο λεξιλόγιο βασίζεται σε μια δενδροειδή διάρθρωση κωδικών που περιλαμβάνουν έως εννέα ψηφία στα οποία αντιστοιχεί ένας τίτλος ο οποίος περιγράφει τις προμήθειες, τα έργα ή τις υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης. Ο αριθμητικός κωδικός περιλαμβάνει 8 ψηφία και υποδιαιρείται σε: τμήματα (τα δύο πρώτα ψηφία του κωδικού) (XX Y), ομάδες (τα τρία πρώτα ψηφία του κωδικού) (XXX00000-Y), τάξεις (τα τέσσερα πρώτα ψηφία του κωδικού) (XXXX0000-Y), κατηγορίες (τα πέντε πρώτα ψηφία του κωδικού) (XXXXX000-Y). Καθένα από τα τρία τελευταία ψηφία παρέχει τη δυνατότητα ακριβέστερου προσδιορισμού στο εσωτερικό κάθε κατηγορίας. Ένα ένατο ψηφίο χρησιμεύει για την επαλήθευση των προηγούμενων ψηφίων. 3. Το συμπληρωματικό λεξιλόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια πιο ολοκληρωμένη περιγραφή του αντικειμένου των συμβάσεων. Αποτελείται από έναν αλφαριθμητικό κωδικό, στον οποίο αντιστοιχεί ένας τίτλος που επιτρέπει τον ακριβέστερο προσδιορισμό της ειδικότερης φύσης ή του προορισμού του προς αγορά προϊόντος. Ο αλφαριθμητικός κωδικός περιλαμβάνει: ένα πρώτο επίπεδο αποτελούμενο από ένα γράμμα που αντιστοιχεί σε ένα τμήμα, ένα δεύτερο επίπεδο αποτελούμενο από ένα γράμμα που αντιστοιχεί σε μία ομάδα, ένα τρίτο επίπεδο αποτελούμενο από τρία ψηφία που αντιστοιχούν σε υποτμήματα. Το τελευταίο ψηφίο χρησιμοποιείται για την επαλήθευση των προηγούμενων ψηφίων.

4 L 74/4 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΥΡΙΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα Προϊόντα γεωργίας και κηπευτικής Φυτά και προϊόντα μεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικά είδη Σπόροι Σπόροι σόγιας Αράπικα φιστίκια Σπόροι ηλιάνθου Βαμβακόσποροι Σπόροι από σουσάμι Σπόροι από σινάπι Σπόροι λαχανικών Σπόροι καρπών Σπόροι άνθεων Μη μεταποιημένος καπνός Φυτά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ζάχαρης Ζαχαρότευτλα Ζαχαροκάλαμο Άχυρα και χορτονομές Άχυρα Χορτονομές Ακατέργαστες φυτικές ύλες Φυτικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία Βαμβάκι Γιούτα Λινάρι Φυσικό καουτσούκ, λατέξ και συναφή προϊόντα Φυσικό καουτσούκ Φυσικό λατέξ Προϊόντα από λατέξ Φυτά που χρησιμοποιούνται σε ειδικούς τομείς Φυτά που χρησιμοποιούνται στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς Φυτά που χρησιμοποιούνται στην αρωματοποιία Φυτά που χρησιμοποιούνται στη φαρμακευτική Φυτά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή εντομοκτόνων Φυτά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς Σπόροι φυτών που χρησιμοποιούνται σε ειδικούς τομείς Προϊόντα κηπευτικής και φυτωρίου Φυτοκομικά προϊόντα Ζώντα φυτά, βολβοί, ρίζες και μοσχεύματα Κομμένα άνθη Άνθινες διατάξεις Φυτά για αφεψήματα και μπαχαρικά

5 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/ Φυτά για αφεψήματα Κόκκοι καφέ Τσάι σε κλώνους Ματέ Κόκκοι κακάου Μη επεξεργασμένα καρυκεύματα Ζωικά και συναφή προϊόντα Σπέρμα ταύρου Ζωικά προϊόντα Φυσικό μέλι Σαλιγκάρια Βρώσιμα προϊόντα ζωικής προέλευσης Κηροί Αυγά Προϊόντα μεικτής γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας Γεωργικές προμήθειες Δημητριακά, πατάτες, λαχανικά, φρούτα και ξηροί καρποί Δημητριακά και πατάτες Δημητριακά Σιτάρι Σκληρό σιτάρι Μαλακό σιτάρι Καλαμπόκι Ρύζι Κριθάρι Σίκαλη Βρώμη Βύνη Προϊόντα δημητριακών Πατάτες και αφυδατωμένα λαχανικά Πατάτες Αφυδατωμένα οσπριώδη φυτά και όσπρια Αφυδατωμένα οσπριώδη φυτά Φακές Ρεβίθια Ξηρά μπιζέλια Όσπρια Λαχανικά, φρούτα και ξηροί καρποί Λαχανικά Βολβοειδή και κονδυλώδη λαχανικά Βολβοειδή λαχανικά Ρίζα τεύτλου Καρότα Κρεμμύδια Γογγύλια

6 L 74/6 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κονδυλώδη λαχανικά Οπωροκηπευτικά Φασόλια Κουκιά Φρέσκα φασόλια Φασόλια Ισπανίας Αρακάς Μπιζέλια κήπου Νωπά μπιζέλια Πιπεριές Τομάτες Κολοκύθια Μανιτάρια Αγγούρια Φυλλώδη λαχανικά Μαρούλι Πράσινες σαλάτες Αγκινάρες Σπανάκι Κραμβοειδή λαχανικά Λάχανο, κράμβη Κουνουπίδι Μπρόκολο Λαχανάκια Βρυξελλών Φρούτα και καρποί Τροπικά φρούτα και καρποί Τροπικά φρούτα Μπανάνες Ανανάδες Μάνγκο Χουρμάδες Σταφίδες Σύκα Αβοκάντο Ακτινίδια Καρύδες Εσπεριδοειδή Λεμόνια Πορτοκάλια Γκρέιπ φρουτ Μανταρίνια Μοσχολέμονα Μη τροπικά φρούτα Μούρα Μαύρα, λευκά ή κόκκινα φραγκοστάφυλα

7 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/ Χαμαίμουρα Φράουλες Σμέουρα Μύρτιλλα μακρόκαρπα Μήλα, αχλάδια και κυδώνια Μήλα Αχλάδια Κυδώνια Εμπύρηνα φρούτα Βερίκοκα Ροδάκινα Κεράσια Δαμάσκηνα Σταφύλια Επιτραπέζια σταφύλια Κρασοστάφυλα Ελιές Προϊόντα κτηνοτροφίας, θήρας και αλιείας Ψάρια, οστρακοειδή και υδρόβια προϊόντα Ψάρια Πλατύψαρα Γλώσσα Πησσί Ψάρια της οικογένειας του μπακαλιάρου Μπακαλιάρος Βακαλάος μελανόχρωμος Σαυρίδι Καλλαρίας Ρέγγα Τόνος Γάδος Μαρίδα Σολωμός Καρκινοειδή Στρείδια Οστρακοειδή Υδρόβια ασπόνδυλα Υδρόβια προϊόντα Κοράλλια ή παρόμοια προϊόντα Φυσικοί σπόγγοι Φύκια Άλγες Μεγάλα ζώα, ζωικό κεφάλαιο και μικρά ζώα Μεγάλα ζώα Βοοειδή

8 L 74/8 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μοσχάρια Ζωικό κεφάλαιο Πρόβατα Αίγες Άλογα Χοιροειδή Ζώντα πουλερικά Μικρά ζώα Κουνέλια Λαγοί Προϊόντα ζώων εκτρεφόμενων σε αγροκτήματα Νωπό γάλα από αιγοπρόβατα Πρόβειο γάλα Κατσικίσιο γάλα Έριο και ζωικές τρίχες Κουρεμένο μαλλί Ζωικές τρίχες Νωπό αγελαδινό γάλα Ενώτια για το μαρκάρισμα ζώων Ενώτια για το μαρκάρισμα βοοειδών Δασοκομικά και υλοτομικά προϊόντα Ξύλο Ξυλεία από κωνοφόρα δέντρα Ξυλεία από τροπικά δέντρα Καυσόξυλα Ακατέργαστη ξυλεία Μαλακή ξυλεία Απορρίμματα ξύλου Υπολείμματα ξύλου Πριονίδια Ακατέργαστοι κορμοί Σκληρή ξυλεία Ξυλεία Προϊόντα ξυλείας Ξυλεία ορυχείων Κόμμεα Βάλσαμα Λάκα Φελλός Φυσικός φελλός Καλαθοποιία Σπαρτοπλεκτική Δασοκομικά προϊόντα Διακοσμητικά φυτά, χορτάρια, βρύα και λειχήνες Προϊόντα φυτωρίων δέντρων

9 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/ Φυτά Φυτά για φύτευση σε παρτέρια Βολβοί λουλουδιών Θάμνοι Δένδρα Πολτός Ξυλοπολτός Χημικός ξυλοπολτός Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και άλλες πηγές ενέργειας Καύσιμα Στερεά καύσιμα Άνθρακας και καύσιμα με βάση τον άνθρακα Γαιάνθρακας Καύσιμα με βάση τον άνθρακα Λιθάνθρακας Μπρικέτες Φυσικά καύσιμα Καύσιμα με βάση το ξύλο Λιγνίτης και τύρφη Λιγνίτης Τύρφη Οπτάνθρακας Αέρια καύσιμα Φωταέριο, αέριο μέσω αγωγών ή παρόμοια αέρια Φωταέριο ή παρόμοια αέρια Αέριο μέσω αγωγών Προπάνιο και βουτάνιο Αέριο προπάνιο Υγροποιημένο προπάνιο Αέριο βουτάνιο Υγροποιημένο βουτάνιο Φυσικό αέριο Πετρέλαιο και αποστάγματα Κηροζίνη αεροσκαφών Καύσιμα αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης Βενζίνη Αμόλυβδη βενζίνη Μολυβδούχος βενζίνη Μείγμα βενζίνης με αιθανόλη Υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (υγραέριο) Ακάθαρτο πετρέλαιο Πετρέλαιο ντίζελ Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ Καύσιμα ντίζελ (0,2) Καύσιμα ντίζελ (EN 590)

10 L 74/10 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιοντίζελ Βιοντίζελ (B20) Βιοντίζελ (B100) Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης Πετρέλαιο θέρμανσης Καύσιμα έλαια μικρής περιεκτικότητας σε θείο Πετρέλαιο, άνθρακας και πετρελαιοειδή Λιπαντικά παρασκευάσματα Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα Έλαια κινητήρων Λιπαντικά συμπιεστών Λιπαντικά στροβίλων Λιπαντικά κιβωτίων οδοντωτών τροχών Λιπαντικά συστημάτων υποπολλαπλασιασμού Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων και άλλων χρήσεων Υγρά υδραυλικών συστημάτων Λιπαντικά αφαίρεσης καλουπιών Αντιδιαβρωτικά έλαια Ηλεκτρομονωτικά έλαια Υγρά φρένων Λευκά έλαια και παραφινέλαια Λευκά έλαια Παραφινέλαια Πετρελαϊκά έλαια και παρασκευάσματα Ελαφρά έλαια Ορυκτέλαια Λιπαντικά έλαια συστημάτων έλξης Βαζελίνη, κεριά και ειδικά αποστάγματα Βαζελίνη και κηροί πετρελαίου Βαζελίνη Κηρός παραφίνης Κηρός πετρελαίου Κατάλοιπα πετρελαίου Ειδικά αποστάγματα Πετρελαϊκός αιθέρας (White spirit) Πετρέλαιο (αργό) Πετρελαϊκά προϊόντα και προϊόντα άνθρακα Ασφαλτούχο ή σχιστολιθικό ορυκτέλαιο Προϊόντα με βάση τον άνθρακα Πετρέλαιο από απόσταξη πισσανθράκων Ηλεκτρική, θερμαντική, ηλιακή και πυρηνική ενέργεια Ηλεκτρισμός Ατμός, θερμό νερό και συναφή προϊόντα Θερμό νερό Ατμός

11 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/ Κεντρική αστική θέρμανση Τηλεθέρμανση Ηλιακή ενέργεια Ηλιακά κάτοπτρα Ηλιακοί συλλέκττες για την παραγωγή θερμότητας Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία Ηλιακές εγκαταστάσεις Πυρηνικά καύσιμα Ουράνιο Πλουτώνιο Ραδιενεργά υλικά Ραδιοϊσότοπα Εξορυκτικά προϊόντα, βασικά μέταλλα και συναφή προϊόντα Άμμος και άργιλος Αμμοχάλικο, άμμος, λιθοτρίμματα και αδρανή υλικά Άμμος Φυσική άμμος Άμμος, λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά Κροκάλες και αμμοχάλικο Αμμοχάλικο Κροκάλες Αδρανή υλικά Μείγμα αμμοχάλικου Τεμαχισμένοι και θρυμματισμένοι λίθοι Έρμα Θρυμματισμένος γρανίτης Θρυμματισμένος βασάλτης Χώμα Χώμα επιφανείας Υπέδαφος Θρυμματισμένοι λίθοι Σκυρόστρωμα, πισσοσκυρόστρωμα και αμμώδης ασφαλτική επίστρωση Σκυρόστρωμα Πισσοσκυρόστρωμα Άμμος εμποτισμένη με πίσσα Άργιλος και καολίνη Άργιλος Καολίνη Χημικά και ορυκτά λιπάσματα Ορυκτά λιπάσματα Φυσικό ασβέστιο, φωσφορικό αργίλιο-ασβέστιο και άλλα φυσικά ακατέργαστα άλατα καλίου Φυσικό ασβέστιο Φωσφορικά άλατα αργιλίου-ασβεστίου Φυσικά ακατέργαστα άλατα του καλίου

12 L 74/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σιδηροπυρίτες Άφρυκτοι σιδηροπυρίτες Χημικά ορυκτά Αλάτι και καθαρό χλωριούχο νάτριο Ορυκτό αλάτι Θαλασσινό αλάτι Αλάτι προερχόμενο από εξάτμιση και καθαρό χλωριούχο νάτριο Άλμη Προϊόντα ορυχείων και λατομείων Πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι κισηρόλιθοι σμύριδα φυσικά λειαντικά άλλα ορυκτά και πολύτιμα μέταλλα Πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι Πολύτιμοι λίθοι Κονιοποιημένοι πολύτιμοι λίθοι Ημιπολύτιμοι λίθοι Κονιοποιημένοι ημιπολύτιμοι λίθοι Βιομηχανικά διαμάντια κισηρόλιθοι σμύριδα άλλα φυσικά λειαντικά Κισηρόλιθος Βιομηχανικά διαμάντια Σμύριδα Φυσικά λειαντικά Ορυκτά, πολύτιμα μέταλλα και συναφή προϊόντα Ορυκτά Χρυσός Άργυρος Λευκόχρυσος Μεταλλεύματα και μέταλλα Μεταλλεύματα Σιδηρομεταλλεύματα Μη σιδηρούχα μεταλλεύματα Μεταλλεύματα χαλκού Μεταλλεύματα νικελίου Μεταλλεύματα αλουμινίου Πολύτιμα μέταλλα Μεταλλεύματα μολύβδου Μεταλλεύματα ψευδαργύρου Μεταλλεύματα λευκοσιδήρου Μεταλλεύματα ουρανίου και θορίου Μεταλλεύματα ουρανίου Μεταλλεύματα θορίου Διάφορα μεταλλεύματα Κράματα Κράματα σιδήρου Κράματα σιδήρου εκτός των κραμάτων της ΕΚΑΧ Σιδηρομαγγάνιο

13 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/ Σιδηροχρώμιο Σιδηρονικέλιο Χάλυβας Σκωρίες, σκωρίες υψικαμίνου, σιδηρούχα απορρίμματα και υπολείμματα Βασικά μέταλλα Σίδηρος, μόλυβδος, ψευδάργυρος, κασσίτερος και χαλκός Σίδηρος Ακατέργαστος χυτοσίδηρος Μόλυβδος Ψευδάργυρος Κασσίτερος Χαλκός Αλουμίνιο, νικέλιο, σκάνδιο, τιτάνιο και βανάδιο Αλουμίνιο Οξείδιο του αργιλίου Νικέλιο Σκάνδιο Τιτάνιο Βανάδιο Χρώμιο, μαγγάνιο, κοβάλτιο, ύττριο και ζιρκόνιο Χρώμιο Μαγγάνιο Κοβάλτιο Ύττριο Ζιρκόνιο Μολυβδαίνιο, τεχνήτιο, ρουθήνιο και ρόδιο Μολυβδαίνιο Τεχνήτιο Ρουθήνιο Ρόδιο Κάδμιο, λουτήτιο, άφνιο, ταντάλιο και βολφράμιο Κάδμιο Λουτήτιο Άφνιο Ταντάλιο Βολφράμιο Ιρίδιο, γάλλιο, ίνδιο, θάλλιο και βάριο Ιρίδιο Γάλλιο Ίνδιο Θάλλιο Βάριο Καίσιο, στρόντιο, ρουβήδιο και ασβέστιο Καίσιο Στρόντιο

14 L 74/14 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρουβίδιο Ασβέστιο Κάλιο, μαγνήσιο, νάτριο και λίθιο Κάλιο Μαγνήσιο Νάτριο Λίθιο Νιόβιο, όσμιο, ρήνιο και παλλάδιο Νιόβιο Όσμιο Ρήνιο Παλλάδιο Διάφορα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα Λειαντικά προϊόντα Μυλόπετρες, ακονόπετρες και ακονιστικοί τροχοί Μυλόπετρες Ακονόπετρες Ακονιστικοί τροχοί Λειαντικές σκόνες ή κόκκοι Τεχνητό κορούνδιο Τεχνητός γραφίτης Γυαλί Ίνες υάλου Ανακτηθείσες δευτερογενείς πρώτες ύλες Ανακτηθείσες δευτερογενείς πρώτες ύλες μεταλλικής μορφής Ανακτηθείσες δευτερογενείς μη μεταλλικές πρώτες ύλες Τέφρα και υπολείμματα που περιέχουν μέταλλα Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος Κρέας Βόειο κρέας Βοδινό κρέας Μοσχαρίσιο κρέας Πουλερικά Νωπά πουλερικά Χήνες Γαλοπούλες Κοτόπουλα Πάπιες Εντόσθια πουλερικών Φουά γκρα Χοιρινό κρέας Εντόσθια Αρνίσιο και πρόβειο κρέας Αρνίσιο κρέας

15 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/ Πρόβειο κρέας Κρέας αιγοειδών Κρέατα αλόγων, γαϊδουριών, μουλαριών ή ημιόνων Κρέας αλόγου Κρέας γαϊδουριών, μουλαριών ή ημιόνων Διάφορα κρέατα Κρέας κουνελιού Κρέας λαγού Θηράματα Βατραχοπόδαρα Περιστέρια Κρέας ψαριού Προϊόντα κρέατος Διατηρημένα και παρασκευασμένα κρέατα Προϊόντα από κρέας για λουκάνικα Κρέας για λουκάνικα Προϊόντα από λουκάνικα Λουκάνικα Λουκάνικα αίματος και άλλα λουκάνικα από αίμα Λουκάνικα από πουλερικά Αποξηραμένα, αλατισμένα, καπνιστά και καρυκευμένα κρέατα Παστό χοιρομέρι Μπέικον Σαλάμι Παρασκευάσματα από συκώτι Πατέ Παρασκευάσματα από συκώτι χήνας ή πάπιας Προϊόντα από χοιρινό κρέας Χοιρομέρι Κεφτέδες από κρέας Έτοιμα φαγητά από χοιρινό κρέας Παρασκευάσματα από κρέας πουλερικών Παρασκευάσματα από βοδινό και μοσχαρίσιο κρέας Κεφτέδες από βοδινό κρέας Κιμάς από βοδινό κρέας Μπιφτέκια από βοδινό Παρασκευάσματα από κρέας Παρασκευασμένα και διατηρημένα ψάρια Φιλέτα ψαριών, συκώτια ψαριών και αυγοτάραχο Φιλέτα ψαριών Νωπά φιλέτα ψαριών Αυγοτάραχο Συκώτια ψαριών Κατεψυγμένα ψάρια, φιλέτα ψαριών και άλλα κρέατα ψαριών Κατεψυγμένα ψάρια

16 L 74/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατεψυγμένα προϊόντα ψαριού Αποξηραμένα ή παστά ψάρια ψάρια σε άλμη καπνιστά ψάρια Αποξηραμένα ψάρια Παστά ψάρια Ψάρια σε άλμη Καπνιστό ψάρι Διατηρημένα ψάρια Κονσερβοποιημένα ψάρια και άλλα παρασκευασμένα ή διατηρημένα ψάρια Κονσερβοποιημένα και παρασκευασμένα ψάρια Κονσερβοποιημένος σολομός Παρασκευασμένες ή διατηρημένες ρέγγες Σαρδέλες Κονσερβοποιημένος τόνος Σκουμπρί Αντζούγες Κροκέτες ψαριών Παναρισμένα τεμάχια ψαριού Έτοιμα φαγητά ψαριών Παρασκευάσματα ψαριού Χαβιάρι και αυγά ψαριού Χαβιάρι Αυγά ψαριού Θαλασσινά Κατεψυγμένα καρκινοειδή Παρασκευασμένα ή διατηρημένα καρκινοειδή Προϊόντα οστρακοειδών Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα Πατάτες και προϊόντα πατάτας Κατεψυγμένες πατάτες Κομμένες πατάτες για τηγάνισμα Πατάτες σε κύβους, φέτες και άλλα είδη κατεψυγμένης πατάτας Προϊόντα πατάτας Στιγμιαίος πουρές πατάτας Προτηγανισμένες πατάτες για τηγάνισμα Τσιπς πατάτας Αρωματισμένα τσιπς πατάτας Εδέσματα πατάτας Κροκέτες πατάτας Επεξεργασμένες πατάτες Χυμοί φρούτων και λαχανικών Χυμοί φρούτων Χυμός πορτοκαλιού Συμπυκνωμένος χυμός γκρέιπ φρουτ Χυμός λεμονιού Χυμός ανανά

17 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/ Χυμός σταφυλιού Χυμός μήλου Μείγματα μη συμπυκνωμένων χυμών Συμπυκνωμένοι χυμοί Χυμοί λαχανικών Χυμός τομάτας Επεξεργασμένα φρούτα και λαχανικά Επεξεργασμένα λαχανικά Νωπά ή κατεψυγμένα λαχανικά Επεξεργασμένα βολβοειδή λαχανικά Επεξεργασμένα κονδυλώδη λαχανικά Φασόλια, αρακάς, πιπεριές, τομάτες και άλλα λαχανικά Επεξεργασμένα φασόλια Επεξεργασμένος αρακάς Αρακάς ανοιγμένος στα δύο Επεξεργασμένες τομάτες Επεξεργασμένα μανιτάρια Επεξεργασμένες πιπεριές Ανθός σόγιας Τρούφες Φυλλώδη και κραμβοειδή λαχανικά Επεξεργασμένη κράμβη Επεξεργασμένα όσπρια Κατεψυγμένα λαχανικά Διατηρημένα ή και κονσερβοποιημένα λαχανικά Φασόλια σε σάλτσα τομάτας Μαγειρεμένα φασόλια Διατηρημένες τομάτες Τομάτες σε κονσέρβα Τοματοπολτός Τοματοπελτές Σάλτσα από τομάτα Μανιτάρια σε κονσέρβα Επεξεργασμένες ελιές Κονσερβοποιημένα λαχανικά Λάχανο τουρσί σε κονσέρβα Αρακάς σε κονσέρβα Αποφλοιωμένα φασόλια σε κονσέρβα Ολόκληρα φασόλια σε κονσέρβα Σπαράγγια σε κονσέρβα Ελιές σε κονσέρβα Γλυκό καλαμπόκι Λαχανικά προσωρινής διατήρησης Λαχανικά διατηρημένα σε ξίδι Επεξεργασμένα φρούτα και καρποί

18 L 74/18 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επεξεργασμένα φρούτα Επεξεργασμένα μήλα Επεξεργασμένα αχλάδια Επεξεργασμένες μπανάνες Ρήο Πεπόνια Μαρμελάδες ζελέδες φρούτων πουρέδες και πολτοί φρούτων ή ξηρών καρπών Μαρμελάδες από εσπεριδοειδή Μαρμελάδα πορτοκάλι Μαρμελάδα λεμόνι Ζελέδες φρούτων Πολτός φρούτων Πολτός ξηρών καρπών Φυστικοβούτυρο Πουρέδες φρούτων Μαρμελάδες Μαρμελάδα βερίκοκο Μαρμελάδα βατόμουρο Μαρμελάδα μαύρο φραγκοστάφυλο Μαρμελάδα κεράσι Μαρμελάδα σμέουρο Μαρμελάδα φράουλα Επεξεργασμένοι καρποί Καβουρδισμένοι ή αλατισμένοι ξηροί καρποί Διατηρημένα φρούτα Αποξηραμένα φρούτα Επεξεργασμένα φραγκοστάφυλα Επεξεργασμένα σταφύλια Σουλτανίνα Φυτικά υποπροϊόντα Ζωικά ή φυτικά έλαια και λίπη Ακατέργαστα ζωικά ή φυτικά έλαια και λίπη Ζωικά ή φυτικά έλαια Φυτικά έλαια Ελαιόλαδο Σουσαμέλαιο Αραχιδέλαιο Έλαιο από καρύδα Μαγειρικό λάδι Έλαιο για τηγάνισμα Λίπη Ζωικά λίπη Φυτικά λίπη Στερεά κατάλοιπα φυτικών λιπών ή ελαίων Ελαιόπιτες

19 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/ Εξευγενισμένα έλαια και λίπη Εξευγενισμένα έλαια Εξευγενισμένα λίπη Υδρογονωμένα ή εστεροποιημένα έλαια ή λίπη Φυτικοί κηροί Βρώσιμα λίπη Μαργαρίνη και παρόμοια παρασκευάσματα Μαργαρίνη Ρευστή μαργαρίνη Αλειφόμενα παρασκευάσματα μειωμένης ή χαμηλής περιεκτικότητας λιπαρών Γαλακτοκομικά προϊόντα Γάλα και κρέμα γάλακτος Γάλα Παστεριωμένο γάλα Αποστειρωμένο γάλα Γάλα UHT Αποβουτυρωμένο γάλα Ημιαποβουτυρωμένο γάλα Πλήρες γάλα Συμπυκνωμένο γάλα Σκόνη γάλακτος Κρέμα γάλακτος Απλή κρέμα Διπλή κρέμα Πηχτή κρέμα Κρέμα σαντιγύ Βούτυρο Τυροκομικά προϊόντα Επιτραπέζιο τυρί Φρέσκο τυρί Άσπρο άπαχο τυρί τύπου κότατζ Μαλακό τυρί Τυρί φέτα Τριμμένο τυρί, τυρί σε σκόνη, τυρί τύπου ροκφόρ και άλλα τυριά Τυρί τύπου ροκφόρ Τυρί τσένταρ Τριμμένο τυρί Παρμεζάνα Σκληρό τυρί Τυριά για επάλειψη Ανάμεικτα γαλακτοκομικά προϊόντα Γιαούρτι και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση Γιαούρτι Γιαούρτι χωρίς άρωμα Γιαούρτι με άρωμα

20 L 74/20 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βουτυρόγαλα Καζεΐνη Λακτόζη και σιρόπι λακτόζης Τυρόγαλα Παγωτό και συναφή προϊόντα Παγωτό Γρανίτα Προϊόντα αλεσμένων δημητριακών, άμυλα και αμυλώδη προϊόντα Προϊόντα αλεσμένων δημητριακών Αποφλοιωμένο ρύζι Άλευρα δημητριακών ή φυτικά άλευρα και συναφή προϊόντα Σιτάλευρο Αλεύρι ολικής αλέσεως Κοινό αλεύρι αρτοποιίας Καθαρό αλεύρι Αλεύρι ζαχαροπλαστικής Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του Αλεύρι δημητριακών Καλαμποκάλευρο Ριζάλευρο Φυτικά άλευρα και χονδράλευρα Μείγματα για την παρασκευή αρτοσκευασμάτων Μείγματα για την παρασκευή κέικ Μείγματα αρτοποιίας Προϊόντα αρτοποιίας Προϊόντα από σπόρους δημητριακών Αλεσμένοι σπόροι βρώμης Προϊόντα από δημητριακά Παρασκευασμένα δημητριακά για πρόγευμα Νιφάδες αραβοσίτου (κορν φλέικς) Μείγμα σπόρων δημητριακών για πρόγευμα ή ισοδύναμο Φουσκωμένο σιτάρι Ρολό από βρώμη Επεξεργασμένο ρύζι Μακρόκαρπο ρύζι Αλεσμένο ρύζι Θρυμματισμένο ρύζι Πίτουρο Άμυλα και αμυλώδη προϊόντα Αραβοσιτέλαιο Γλυκόζη και προϊόντα γλυκόζης φρουκτόζη και προϊόντα φρουκτόζης Γλυκόζη και προϊόντα γλυκόζης Γλυκόζη Σιρόπι γλυκόζης Φρουκτόζη και προϊόντα φρουκτόζης

21 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/ Φρουκτόζη Παρασκευάσματα από φρουκτόζη Διαλύματα φρουκτόζης Σιρόπι φρουκτόζης Άμυλα Ταπιόκα Σιμιγδάλι Σκόνη κρέμας από γάλα και αυγά Ζωοτροφές Παρασκευασμένες ζωοτροφές για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα και άλλα ζώα Τροφές για ψάρια Ξηρή ζωοτροφή Τροφές για κατοικίδια ζώα Διάφορα προϊόντα διατροφής Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα Προϊόντα άρτου Ψωμί Ψωμάκια Κρουασάν Τηγανίτες Παρασκευασμένα προϊόντα άρτου Σάντουιτς Έτοιμα σάντουιτς Είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα Είδη ζαχαροπλαστικής Πίτες Αλμυρές πίτες Γλυκές πίτες Γλυκά Εδέσματα προγεύματος Παξιμάδια και μπισκότα διατηρημένα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα Φρυγανισμένα προϊόντα άρτου και είδη ζαχαροπλαστικής Φρυγανισμένα προϊόντα άρτου Φρυγανιές Τραγανό ψωμί Παξιμάδια Γλυκά μπισκότα Ζάχαρη και συναφή προϊόντα Ζάχαρη Λευκή ζάχαρη Ζάχαρη και σιρόπι σφενδάμου Μελάσα Σιρόπια ζάχαρης Μέλι Κατάλοιπα από την παραγωγή ζάχαρης

22 L 74/22 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζαχαρώδη προϊόντα Επιδόρπια Τάρτες Κακάο προϊόντα σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής Κακάο Πολτός κακάου Βούτυρο, λίπος ή έλαιο κακάου Φυσική σκόνη κακάου Σκόνη κακάου με προσθήκη γλυκαντικών ουσιών Προϊόντα σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής Σοκολάτα Προϊόντα σοκολάτας Ρόφημα σοκολάτας Πλάκες σοκολάτας Προϊόντα ζαχαροπλαστικής Βρασμένα γλυκίσματα Μαντολάτο Φρούτα, ξηροί καρποί ή φλοιοί καρπών διατηρημένοι με ζάχαρη Προϊόντα ζυμαρικών Αλευρώδη προϊόντα Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά Μαγειρεμένα ζυμαρικά και κουσκούς Μαγειρεμένα ζυμαρικά Παραγεμισμένα ζυμαρικά Λαζάνια Κουσκούς Κονσερβοποιημένα ζυμαρικά Καφές, τσάι και συναφή προϊόντα Καφές Καβουρδισμένος καφές Καφές χωρίς καφεΐνη Υποκατάστατα του καφέ Τσάι Πράσινο τσάι Μαύρο τσάι Παρασκευάσματα με βάση το τσάι ή το ματέ Τσάι σε φακελάκια Αφεψήματα βοτάνων Καρυκεύματα και αρτύματα Ξίδι σάλτσες ανάμεικτα καρυκεύματα άλευρο και χονδράλευρο σιναπιού παρασκευασμένη μουστάρδα Ξίδι και υποκατάστατα του ξιδιού Ξίδι ή ισοδύναμο Σάλτσες, ανάμεικτα καρυκεύματα και αρτύματα Σάλτσα σόγιας Κέτσαπ

23 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/ Μουστάρδα Σάλτσες Ανάμεικτα καρυκεύματα Μαγιονέζα Αλειφόμενα παρασκευάσματα για σάντουιτς Τουρσί Αρωματικά βότανα και μπαχαρικά Πιπέρι Μπαχαρικά Αρωματικά βότανα Αλάτι Πιπερόριζα Ειδικά προϊόντα διατροφής Ομογενοποιημένα παρασκευάσματα τροφίμων Διαιτητικά προϊόντα Τροφές για μωρά Διάφορα προϊόντα διατροφής και ξηρά τροφή Σούπες και ζωμοί Κρεατόσουπες Ψαρόσουπες Ανάμεικτες σούπες Σούπες Μείγματα σούπας Ζωμοί Ζωμός Μείγματα για την παραγωγή ζωμών κρέατος Χορτόσουπες Φυτικοί χυμοί, εκχυλίσματα, πεπτικές ουσίες και πηκτικοί παράγοντες Φυτικοί χυμοί Φυτικά εκχυλίσματα Πηκτικοί παράγοντες Ξηρά προϊόντα Μείγματα τροφών Μείγματα για επιδόρπια Μείγματα ζωμών κρέατος Παρασκευασμένα προϊόντα διατροφής Έτοιμα γεύματα για χορτοφάγους Έτοιμα γεύματα Σχολικά γεύματα Γεύματα νοσοκομείου Έτοιμα φαγητά Πρόχειρο φαγητό Είδη που διατίθενται μέσω αυτόματων μηχανών πώλησης Συστατικά για σάντουιτς Εκλεκτά εδέσματα

24 L 74/24 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προϊόντα φαστ-φουντ Χάμπουργκερ Προϊόντα βαθείας καταψύξεως Κονσερβοποιημένα προϊόντα και ξηρά τροφή Ξηρά τροφή Κονσερβοποιημένα προϊόντα Πακέτα τροφίμων Μαγιά Ζυμωτική σκόνη Ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα Αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά Οινοπνευματώδη ποτά Οινοπνευματώδη Λικέρ Κρασιά Μη αρωματισμένα κρασιά Αφρώδης οίνος Επιτραπέζιο κρασί Πορτό Μαδέρα Μούστος Σέρρυ Οινολάσπη Μηλίτης οίνος και άλλα κρασιά από φρούτα Μηλίτης οίνος Κρασιά από φρούτα Μη αποσταγμένα ποτά που προέρχονται από ζύμωση Βερμούτ Μπίρα από βύνη Μπίρα Μπίρα τύπου λάγκερ Κατάλοιπα ζυθοποιίας ή απόσταξης Μη αλκοολούχα ποτά Μεταλλικό νερό Μη αεριούχο μεταλλικό νερό Αεριούχο μεταλλικό νερό Νερό σε στερεά μορφή Πάγος Χιόνι Αρωματικά μεταλλικά νερά Αναψυκτικά Φρουτοχυμοί Σοκολατούχο γάλα Καπνός, προϊόντα με βάση τον καπνό και συναφή είδη Προϊόντα με βάση τον καπνό

25 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/ Πούρα Πουράκια Τσιγάρα Καπνός Μεταποιημένος καπνός Είδη καπνιστού Τσιγαρόχαρτο και χαρτί για φίλτρα τσιγάρων Τσιγαρόχαρτο Χαρτί για φίλτρα τσιγάρων Γεωργικά μηχανήματα Γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα για την προετοιμασία ή την καλλιέργεια του εδάφους Άροτρα και δισκοσβάρνες Σβάρνες, αναμοχλευτήρες, καλλιεργητικές μηχανές, μηχανικά σκαλιστήρια και τσάπες Μηχανήματα σποράς, φύτευσης και μεταφύτευσης Μηχανήματα διάστρωσης κοπριάς Μηχανήματα διάστρωσης λιπάσματος Κύλινδροι χλοοτάπητα ή αθλητικών γηπέδων Διάφορα είδη εξοπλισμού κηπουρικής Θεριστικά μηχανήματα Χορτοκοπτικές μηχανές Μηχανήματα κοπής χλοοτάπητα Χορτοκοπτικές μηχανές για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά γήπεδα Μηχανήματα κοπής και ξήρανσης σανού Μηχανές δεματισμού αχύρου ή χορτονομής Συλλεκτικές και συμπιεστικές μηχανές αχύρου Θεριστικά και αλωνιστικά μηχανήματα Γεωργικά μηχανήματα ψεκασμού Ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα οχήματα που διαθέτουν συστήματα αυτοφόρτωσης ή εκφόρτωσης για γεωργικούς σκοπούς Ρυμουλκούμενα γεωργικά οχήματα αυτοφόρτωσης Ρυμουλκούμενα γεωργικά οχήματα εκφόρτωσης Ημιρυμουλκούμενα γεωργικά οχήματα αυτοφόρτωσης Ημιρυμουλκούμενα γεωργικά οχήματα εκφόρτωσης Ειδικά γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα Μηχανές για τον καθαρισμό, τη διαλογή ή τη διαβάθμιση αυγών, φρούτων ή άλλων προϊόντων Μηχανήματα για τον καθαρισμό προϊόντων Μηχανήματα για τον καθαρισμό αυγών Μηχανήματα για τον καθαρισμό φρούτων Μηχανήματα διαλογής ή διαβάθμισης προϊόντων Μηχανήματα διαλογής ή διαβάθμισης αυγών Μηχανήματα διαλογής ή διαβάθμισης φρούτων Μηχανές καθαρισμού, διαλογής και διαβάθμισης σπόρου σποράς, σπόρων δημητριακών ή αποξηραμένων λαχανικών Αμελκτικές μηχανές Μηχανήματα για την παρασκευή ζωοτροφών Μελισσοκομικά μηχανήματα Μηχανήματα πτηνοτροφείων

26 L 74/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκκολαπτήρες και επωαστήρες πτηνοτροφείων Ελκυστήρες Μικροί γεωργικοί ελκυστήρες με πεζοπόρο χειριστή Μεταχειρισμένοι ελκυστήρες Κινητήρες για ελκυστήρες Μέρη γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων Μέρη γεωργικών μηχανημάτων Μέρη δασοκομικών μηχανημάτων Είδη και εξαρτήματα ρουχισμού, υπόδησης, αποσκευών Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, ειδικός ρουχισμός εργασίας και εξαρτήματα Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης Ρουχισμός για χρήση στη βιομηχανία Ολόσωμα ενδύματα Ειδικός ρουχισμός εργασίας Ρουχισμός ιπταμένων Επενδύτες ιπταμένων Στολές ιπταμένων Εξαρτήματα επαγγελματικού ρουχισμού Γάντια εργασίας Προσωπίδες ασφαλείας Προστατευτικά εξαρτήματα Εξωτερικά ενδύματα Παλτά Επινώτια Μανδύες Αντιανεμικοί επενδύτες Ρουχισμός προστασίας από την κακοκαιρία Αδιάβροχος ρουχισμός Αδιάβροχοι μανδύες Άνορακ Αδιάβροχα παλτά Συλλογικός ρουχισμός Κουστούμια (ανδρικά) ταγιέρ (γυναικεία) Σύνολα ρουχισμού Επενδύτες και σακάκια τύπου μπλέιζερ Σακάκια τύπου μπλέιζερ Επενδύτες Ενδύματα από επικαλυμμένες ή εμποτισμένες υφαντικές ύλες Διάφορα είδη ρουχισμού Φορέματα Φούστες Κοντά παντελονάκια Παντελόνια Πουλόβερ, πλεκτές μάλλινες ζακέτες και παρόμοια είδη Πουλόβερ

27 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/ Πλεκτές ζακέτες Μπλούζες φούτερ Γιλέκα-επενδύτες Ενδύματα Εσώρουχα Σλιπ Μακριά εσώβρακα Κιλότες Ρόμπες μπάνιου Μακριές κάλτσες Καλσόν Κάλτσες Πιτζάμες και νυχτικά Νυχτικά Ρόμπες Πιτζάμες Φανέλες Ενδύματα νυχτός Στηθόδεσμοι, κορσέδες, ζαρτιέρες και συναφή είδη Στηθόδεσμοι Κορσέδες Ζαρτιέρες Κοντομάνικες φανέλες και πουκάμισα Κοντομάνικες φανέλες Πουκάμισα Μπλούζες πόλο Ειδικά ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης Ειδικά ενδύματα Βρεφικά ενδύματα Αθλητικά ενδύματα Αθλητικά ενδύματα για τζόγκινγκ Αθλητικά μπλουζάκια Στολή χιονοδρόμων Ενδύματα κολύμβησης Εξαρτήματα ρουχισμού Μαντίλια Μαντίλια λαιμού Γραβάτες Γάντια Γάντια μιας χρήσης Γάντια χωρίς δάκτυλα Μακριά γάντια Ζώνες Φυσιγγιοθήκες Καπέλα και καλύμματα κεφαλής

28 L 74/28 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καπέλα Καλύμματα κεφαλής και εξαρτήματα Κεφαλόδεσμοι Καλύμματα κεφαλής Μπερέδες Στρατιωτικά τζόκεϊ Κουκούλες Πηλήκια Υποσιάγωνα καλυμμάτων κεφαλής Γείσα Προστατευτικά καλύμματα κεφαλής Κράνη ασφαλείας Κράνη Κράνη προστασίας από την πρόσκρουση Κράνη ποδηλάτων Καπέλα από άκαμπτο υλικό Αγκράφες (για ενδύματα) Κουμπιά Μέρη κουμπιών Παραμάνες Φερμουάρ Κοσμήματα, ρολόγια χειρός και συναφή είδη Κοσμήματα και συναφή είδη Πολύτιμοι λίθοι για κοσμήματα Διαμάντια Ρουμπίνια Σμαράγδια Οπάλιο Χαλαζίας Τουρμαλίνης Νομίσματα και μετάλλια Νομίσματα Μετάλλια Είδη κοσμηματοπωλείου Μαργαριτάρια Είδη χρυσοχοείου Είδη από πολύτιμα μέταλλα Είδη από πολύτιμους ή ημιπολύτιμους λίθους Είδη αργυροχόου Είδη ωρολογοποιίας για προσωπική χρήση Ρολόγια Γυαλί για ρολόγια Ρολόγια χειρός Χρονόμετρα Δώρα και βραβεία

29 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/ Γούνες και γούνινα είδη Γούνινα είδη Γουνοδέρματα Γούνινα ενδύματα Είδη από τεχνητή γούνα Γούνες Υποδήματα Υποδήματα, εκτός των αθλητικών και των προστατευτικών υποδημάτων Αδιάβροχα υποδήματα Υποδήματα με μέρη από ελαστικό ή πλαστικό Σανδάλια με επάνω μέρος από ελαστικό ή πλαστικό Μπότες από ελαστικό Υποδήματα περιπάτου με επάνω μέρος από ελαστικό ή πλαστικό Σαγιονάρες Υποδήματα με επάνω μέρη από δέρμα Σανδάλια Παντόφλες Υποδήματα πόλης Υποδήματα με επάνω μέρη από ύφασμα Μπότες Μποτάκια μέχρι τον αστράγαλο Μπότες ως τη γάμπα Μπότες ως το γόνατο Ψηλές αδιάβροχες μπότες Γαλότσες Αθλητικά υποδήματα Υποδήματα χιονοδρομίας Υποδήματα για πορεία με χιονοπέδιλα Υποδήματα προπόνησης Μπότες ορειβασίας Υποδήματα ποδοσφαίρου Προστατευτικά υποδήματα Υποδήματα με ενσωματωμένη προστατευτική μεταλλική μύτη Ειδικά υποδήματα Υποδήματα πτήσεων Μέρη υποδημάτων Επάνω μέρη υποδημάτων Σόλες Τακούνια Αποσκευές, είδη σελλοποιίας, σάκοι και τσάντες Είδη σαγματοποιίας και ιπποσκευής Σέλλες Μαστίγια ιππασίας Μαστίγια Αποσκευές

30 L 74/30 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βαλίτσες Πουγγιά και πορτοφόλια Πουγγιά Πορτοφόλια Μπαούλα Θήκες για φιάλες νερού και πιστολιοθήκες Θήκες για φιάλες νερού Πιστολιοθήκες Νεσεσέρ Σάκοι και τσάντες Ταξιδιωτικοί σάκοι Εκδρομικά σακίδια Αθλητικές τσάντες Σάκοι αλληλογραφίας και δεμάτων Ταχυδρομικοί σάκοι Σάκοι προσωπικών ειδών (σακίδια) Σάκοι καθαριστηρίου Υφασμάτινοι σάκοι Σάκοι συσκευασίας Σακούλες συσκευασίας Ταχυδρομικοί φάκελοι με προστατευτική επένδυση Τσάντες χειρός Δέρμα και υφάσματα, υλικά από πλαστικό και καουτσούκ Δέρματα Δέρμα σαμουά Δέρματα από βοοειδή ή ιπποειδή Δέρματα αιγοπροβάτων ή χοιροειδών Δέρματα προβάτων ή αρνιών Δέρματα γιδιών ή κατσικιών Δέρματα χοιροειδών Δέρματα άλλων ζώων, ανασυσταθέν δέρμα ή άλλα δέρματα Δέρματα άλλων ζώων Σύνθετα δέρματα Απομίμηση δέρματος Δέρμα λουστρίνι Λουριά ρολογιών Δερμάτινα είδη που χρησιμοποιούνται σε μηχανήματα ή άλλες μηχανικές συσκευές Υφάσματα και συναφή είδη Υφαντά υφάσματα Συνθετικά υφαντά υφάσματα Υφαντά υφάσματα από ανάμεικτες ίνες Υφαντά βαμβακερά υφάσματα Υφάσματα για μαξιλάρια, στρώματα κ.λπ Χονδρό βαμβακερό ύφασμα (ντενίμ) Λινάτσα

CPV κωδικοί CODE EL 03000000-1 Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα 03100000-2 Προϊόντα γεωργίας και κηπευτικής 03110000-5 Φυτά και προϊόντα μεγάλης καλλιέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

17.12.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2151/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16 εκεµβρίου 2003

17.12.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2151/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16 εκεµβρίου 2003 17.12.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2151/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16 εκεµβρίου 2003 για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ CPA 2008

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ CPA 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ CPA 2008 Σημείωση: Οι σκιασμένες επιφάνειες αποτελούν τις περιπτώσεις απόκλισης μεταξύ της NACE αναθ. 2 και της CPA 2008 ΤΟΜΕΑΣ A ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ Κωδικός Δραστηριότητας 10000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 20000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΩ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 30000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κωδικός Δραστηριότητας 10000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 20000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΓΩ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 30000 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΔ

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΔ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΔ ΟΔΗΓΙΕΣ 1). Πατήστε Ctrl και F ή 2)Πληκτρολογήστε τον ΚΑΔ και αναζητήσετε με τη μορφή ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ. Και πατήστε enter CODES ΤΕΠΙΧ NACE(LEVEL 1) ΚΑΔ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΡΙΕΣ Α 01 01.00.00.00 ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες Αγρότης ειδικού καθεστώτος [Σημ: Ο ΚΑΔ αυτός δεν ακολουθεί τη μεθοδολογία της Ονοματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες ανέγερσης, επισκευής και αποσυναρμολόγησης πύργων γεώτρησης και συναφείς υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με την άντληση πετρελαίου και

Υπηρεσίες ανέγερσης, επισκευής και αποσυναρμολόγησης πύργων γεώτρησης και συναφείς υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με την άντληση πετρελαίου και ΟΔΗΓΙΕΣ 1) Πατήστε Ctrl και F 2) Πληκτρολογήστε το ΚΑΔ που θέλετε να αναζητήσετε με τη μορφή ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ και πατήστε enter CODES JEREMIE NACE ΚΑΔ_2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ (LEVEL 1) B

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 CODES ΤΕΠΙΧ NACE(LEVEL 1) ΚΑΔ_2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ Β 06.10.00.00 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου Β 06.10.00.00 Άντληση αργού πετρελαίου Β 06.10.00.00 Άντληση αργού πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΡΙΕΣ Α 01 01.00.00.00 ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες Αγρότης ειδικού καθεστώτος [Σηµ: Ο ΚΑ αυτός δεν ακολουθεί τη µεθοδολογία της Ονοµατολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10 Βιοµηχανία τροφίµων Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή 10.1

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10 Βιοµηχανία τροφίµων Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή 10.1 ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑ ΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΚΑΤΗΓΟ- ΡΙΕΣ CPA ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10 Βιοµηχανία τροφίµων Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή 10.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κ.Α.Δ. ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κ.Α.Δ.Α.Δ.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κ.Α.Δ. ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Κ.Α.Δ.Α.Δ. 154 CDs άγραφων 47.63.64.01 CDs μουσικών εγγεγραμμένων 47.63.64.05 DVDs άγραφων 47.63.64.01 DVDs μουσικών εγγεγραμμένων 47.63.64.05 GPS συσκευών 47.64.65.43 laptops 47.41.31.11 notebooks 47.41.31.11 outlet

Διαβάστε περισσότερα

NACE Αναθ. 2 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

NACE Αναθ. 2 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 311 NACE Αναθ. 2 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Τ Ε Λ Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο 13/07/2007 Eurostat Μονάδα 02 Στατιστική διακυβέρνηση, ποιότητα και αξιολόγηση ΤΟΜΕΑΣ Α - ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ Αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ

Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: SITC-4 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΣΥΝΟΛΟ 0 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 2.047.756.020 2.319.161.799 2.332.490.471 2.532.492.102 2.710.031.868 2.716.132.982 14.658.065.242

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έναρξη ή μεταβολή εργασιών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος»

ΘΕΜΑ: «Έναρξη ή μεταβολή εργασιών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 1122331/2373/ΔΜ Β ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ: Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως

Διαβάστε περισσότερα

Activity covered according to L4262/2014 Τομέας Δραστηριότητα

Activity covered according to L4262/2014 Τομέας Δραστηριότητα 1 5 2 6 3 7 Processing and preserving of potatoes - 5. Επεξεργασία και συντήρηση πατατών Manufacture of fruit and vegetable juice - 6. Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών Manufacture of sugary products

Διαβάστε περισσότερα

Yves-Thibault DE SILGUY

Yves-Thibault DE SILGUY 13.8.1999 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 214/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1749/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουλίου 1999 που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Activity covered according to L4262/2014 Τομέας Δραστηριότητα

Activity covered according to L4262/2014 Τομέας Δραστηριότητα 1 5 2 6 3 7 Processing and preserving of potatoes - 5. Επεξεργασία και συντήρηση πατατών Manufacture of fruit and vegetable juice - 6. Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών Manufacture of sugary products

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ* Κ.Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ* Κ.Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ* Κ.Α.Δ.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ* Κ.Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ* Κ.Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ* Κ.Α.Δ. 7 3Α 08.12.12 alfalfa 10.91.2 diacs 26.11.21 plexi-glass 22.21.30.01 profiles αργίλιου 24.42.22 profiles χαλκού ή κραμάτων του 24.44.22 PVC 20.16.30.01 tangerines 01.23.14 thyristors 26.11.21 transistors

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4169/05-08-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4169/05-08-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4169/05-08-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αθήνα, 17.7.2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αθήνα, 17.7.2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1160 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1160 Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - Φ.Π.Α. 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ - ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1160 Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - Φ.Π.Α. 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ - ΚΦΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ. 1160 Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 100 babassu 46.33.13.10 cartridges εκτυπωτών μελανιών, με αναγόμωση 46.49.23.16 laptops 46.51.10.10 notebooks 46.51.10.10 profiles από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα 46.72.13.09 profiles από σίδηρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 2296/05-05-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 Γ.Γ. ΕΣΥΕ. Τεχνίτη ή εργάτη (εκτός γεωργίας) ή χειριστή μεταφορικού μέσου. Γεωργό, κτηνοτρόφο, δασοκόμο, αλιέα κλπ., εργάτη στη γεωργία

Σελίδα 1 Γ.Γ. ΕΣΥΕ. Τεχνίτη ή εργάτη (εκτός γεωργίας) ή χειριστή μεταφορικού μέσου. Γεωργό, κτηνοτρόφο, δασοκόμο, αλιέα κλπ., εργάτη στη γεωργία Γ.Γ. ΕΣΥΕ Πίνακας 1.09: Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά επάγγελμα του υπευθύνου του νοικοκυριού και κατά τρόπο κτσεως. Σύνολο Χώρας. Συνολικός αριθμός νοικοκυριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ζ : 45 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ( 2009 = 100,0 ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ (ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) Κ.Α.Δ.Α.Δ.Α.Δ.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ (ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) Κ.Α.Δ.Α.Δ.Α.Δ. 92 αβγών με το κέλυφος, που διατίθενται νωπά 46.17.11.01 αγροτικών ακατέργαστων προϊόντων γενικά 46.11.19.01 αγροτικών προϊόντων από γεωργικούς μεσολαβητικούς οργανισμούς 46.19.10.07 αγροτικών πρώτων υλών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ul. Gornoslaska 35, 00-432 Warsaw, ΚΑΝΟΝΙΚΟ Τηλ. 0048-22-6229466 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Fax. 0048-22-6229464 http://agora.mfa.gr/pl101 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΕΥ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΕΥ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΕΥ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ Πέραν πάσης αμφιβολίας, η Σουηδία κατέχει δεσπόζουσα θέση στην ευρύτερη οικονομική ζώνη της Βαλτικής όπου καταγράφονται οι υψηλότεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 44. Τμήμα I Ζώα ζωντανά και προϊόντα του ζωικού βασιλείου 2 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 44. Τμήμα I Ζώα ζωντανά και προϊόντα του ζωικού βασιλείου 2 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα... C 356/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΩΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα