Σερλνινγία Δπεμεξγαζίαο Απνβιήηωλ Διδάσκων: Δημήτριος Καρπούζας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σερλνινγία Δπεμεξγαζίαο Απνβιήηωλ Διδάσκων: Δημήτριος Καρπούζας"

Transcript

1 Σερλνινγία Δπεμεξγαζίαο Απνβιήηωλ Διδάσκων: Δημήτριος Καρπούζας Γηάιεμε 1 Ειζαγωγικά ηοισεία Νομικό Πλαίζιο Ρύποι - Οπιζμοί

2 Πξφγξακκα Μαζεκάησλ 1. ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΡΤΠΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 2. ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΑΓΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 3. ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ Ακκνζπιινγή, Ληπνζπιινγή, Κξνθύδωζε, Καζίδεζε 4. ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ Δπίπιεπζε, Γηήζεζε 5. ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ Ή ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΤΣΖΜΑΣΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΡΟΚΤΓΩΝ ύζηεκα Δλεξγνπνηεκέλεο Λάζπεο 6. ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ Ή ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΤΣΖΜΑΣΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΡΟΚΤΓΩΝ πζηήκαηα Απνκάθξπλζεο Αλνξγάλωλ, Λίκλεο

3 Πξφγξακκα Μαζεκάησλ 7. ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ Ή ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΤΣΖΜΑΣΑ ΒΗΟΣΡΩΜΑΣΩΝ πζηήκαηα Δκβαπηηζκέλωλ Βηνζηξωκάηωλ, Πεξηζηξεθόκελνη Βηνινγηθνί Γίζθνη, Υαιηθνδηπιηζηήξηα 8. ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ Ή ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ Αλαεξόβηα Δπεμεξγαζίαο Τγξώλ Απνβιήηωλ 9. ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 10.ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 11.ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ 12.ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΑΔΡΗΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ

4 Καηεγνξίεο Aπνβιήησλ πκβαηηθά απόβιεηα: απνδνκνχληαη θπξίσο βηνινγηθά Αδξαλή απόβιεηα: φρη ηδηαίηεξα επηθίλδπλα φπσο πρ. αγξνηηθά απφβιεηα Σνμηθά ή επηθίλδπλα απόβιεηα: δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθφ πξαγκαηηθφ ή πηζαλφ θίλδπλν γηα ηελ δεκφζηα πγεία θαη ηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο

5 πκβαηηθά απφβιεηα Απφβιεηα ζε πδάηηλνπο θνξείο θπξίσο πνπ απνδνκνχληαη κε βηνινγηθφ ηξφπν κε ηειηθφ πξντφλ δηάζπαζεο ηνπ νξγαληθνχ θνξηίνπ CO 2 θαη H 2 O CO 2 ζεσξείηαη αέξην πνπ επηηείλεη ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ Ζκηηειήο βηνινγηθή δηάζπαζε νξγαληθψλ κνξίσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ελδηάκεζα κεηαβνιηθά πξντφληα κε έληνλε ηνμηθή δξάζε (ηνμηθά θαη επηθίλδπλα απφβιεηα)

6 Αδξαλή Απφβιεηα Αγξνηηθά απφβιεηα ή νηθηαθά πγξά απνρέηεπζεο θαη κε επηθίλδπλα νηθηαθά απνξξίκκαηα Γελ ζεσξνχληαη επηθίλδπλα αιιά πξέπεη λα ππνζηνχλ επεμεξγαζία δηφηη δεκηνπξγνχλ νξηζκέλεο θνξέο πξνβιήκαηα

7 Σνμηθά θαη Δπηθίλδπλα απφβιεηα Αλζεθηηθά ζηελ βηναπνδφκεζε Τςειφο θίλδπλνο βην-ζπζζψξεπζεο Θαλαηεθφξα ππφ πξνυπνζέζεηο Ηθαλά λα επηθέξνπλ κε αληηζηξεπηέο επηπηψζεηο χζηεξα απφ ρξφληα έθζεζε Η διαθοπά μεηαξύ ηοξικών και αδπανών/ζςμβαηικών αποβλήηων είναι και ποζοηική

8 Δπηθίλδπλα απφβιεηα (κε βάζε ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά) Εκρηκτικές ύλες Σσμπιεσμένα αέρια Εύυλεκτα σγρά ή στερεά σλικά Οξειδωηικά Διαβπωηικά Δηληηήπια Ραδιενεπγά Καπκινογόνερ οςζίερ Endocrine Disrupting Substances

9 Ομεηδσηηθά Τιηθά Οπζίεο θαη παξαζθεπάζκαηα ηα νπνία φηαλ έιζνπλ ζε επαθή κε άιιεο νπζίεο, ηδίσο εχθιεθηεο, παξνπζηάδνπλ ηζρπξή εμψζεξκε αληίδξαζε Γηρξσκηθφ θάιην Τπεξνμείδην θαιίνπ

10 Γηαβξσηηθά Τιηθά Οπζίεο πνπ πξνθαινχλ θζνξέο ζε πιηθά θαη ηζηνχο κε ηνπο νπνίνπο έξρνληαη ζε επαθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλζξψπηλσλ ηζηψλ θαη θπηηάξσλ Ηζρπξά νμέα θαη βάζεηο φπσο ΖΝΟ 3, ΖCl, NaOH, KOH

11 Γειεηεξηψδε Τιηθά Οπζίεο θαη πιηθά πνπ δξνπλ ζαλάζηκα ζηνλ άλζξσπν ή επηθίλδπλα ζηελ πγεία ηνπ Ζ αμηνιφγεζε κηαο νπζίαο σο δειεηήξην εμαξηάηαη απφ ηελ πνζφηεηα ζηελ νπνία εθηίζεηαη ν θάζε νξγαληζκφο αιιά θαη απφ ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν έθζεζεο αιιά θαη ηελ επαηζζεζία ηνπ ίδηνπ νξγαληζκνχ πνπ εθηίζεηαη Ακίαληνο Τδξάξγπξνο Μφιπβδνο

12 Ραδηελεξγά Τιηθά Πεγέο εθπνκπήο ξαδηελεξγψλ πιηθψλ είλαη: Ππξεληθέο δνθηκέο Ππξεληθνί αληηδξαζηήξεο Παξαγσγή θαη θαηεξγαζία ππξεληθψλ θαπζίκσλ Παξαγσγή θαη ρξήζε ξαδηντζνηφπσλ

13 Kαξθηλνγφλεο νπζίεο Υεκηθέο νπζίεο νη νπνίεο κε εηζπλνή, θαηάπνζε ή εηζρψξεζε ζην δέξκα κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ θαξθίλν ή λα απμήζνπλ ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ (Αξζεληθό, Ακίαληνο, Βελδόιην) Group A. Καξθηλνγόλα γηα ηνλ άλζξωπν Group Β. Πνιύ πηζαλά θαξθηλνγόλα γηα ηνλ άλζξωπν Group C. Πηζαλά θαξθηλνγόλα Group D. Με θαηεγνξηνπνηήζηκα Group Δ. Με θαξθηλνγόλα

14 Οπζίεο πνπ πξνθαινχλ νξκνληθέο δηαηαξαρέο Κάζε νπζία πνπ παξεκβαίλεη ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ νξκνληθνχ ζπζηήκαηνο ελφο νξγαληζκνχ νλνκάδνληαη Δndocrine Disrupting Substances (EDS)

15 Μεραληζκνί δξάζεο Endocrine Discrupting Substances Γεζκεχνληαη ζηνλ ππνδνρέα ησλ θπζηθψλ νηζηξνγφλσλ θαη ηνλ ελεξγνπνηνχλ (νηζηξνγνληθή ή αλδξνγνληθή δξάζε) Γεζκεχνληαη ζηνλ ππνδνρέα ησλ θπζηθψλ νηζηξνγφλσλ θαη δελ ηνλ ελεξγνπνηνχλ κπινθάξνληαο ηελ νκαιή ιεηηνπξγία (αληίνηζηξνγνληθή) Παξεκβαίλνπλ ζηελ βηνζχλζεζε θαη κεηαβνιηζκφ ησλ νξκνλψλ Πξνθαινχλ κεηαβνιέο ζηνλ αξηζκφ ησλ ππνδνρέσλ ησλ νξκνλψλ ζηα θχηηαξα Πξνθαινχλ αλσκαιίεο ζηελ ζπεξκαηνγέλλεζε θαη ζηελ αλαπαξαγσγή

16 Απφ πνπ παξάγνληαη πγξά θαη ζηεξεά απφβιεηα; Βηνκεραλίεο επεμεξγαζίαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ Βηνκεραλίεο επεμεξγαζίεο δεξκάησλ, πθαληνπξγίαο, παξαγσγήο ραξηηνχ Βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ Βηνκεραλίεο απνξξππαληηθψλ Αγξνρεκηθέο βηνκεραλίεο Αζηηθά θέληξα (Τγξά θαη ζηεξεά απφβιεηα)

17 Καηεγνξίεο απνβιήησλ (κε βάζε ηελ θπζηθή ηνπο κνξθή) ηεξεά Απόβιεηα (ζηεξεά αζηηθά απφβιεηα) Τγξά Απόβιεηα (πγξά αζηηθά απφβιεηα) Αέξηα Απόβιεηα (εθπνκπέο αεξίσλ απφ κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο)

18 Ρχπνη ζηα απφβιεηα Σα απφβιεηα, ζηεξεά, πγξά ή αέξηα, πεξηέρνπλ δηαθφξσλ εηδψλ ξχπνπο θαη ην είδνο ηνπο θαζνξίδεη ην είδνο ηεο επεμεξγαζίαο πνπ πξέπεη λα ππνζηνχλ. Οξγαληθνί Ρύπνη Αλόξγαλνη Ρύπνη

19 Οξγαληθνί Ρχπνη Πνιπαξσκαηηθνί Τδξνγνλάλζξαθεο (PAHs) Πνιπρισξησκέλα Γηθαηλχιηα (PCBs) Πνιπρισξησκέλεο Γηβελδνδηνμίλεο Πνιπρισξησκέλα Γηβελδνθνπξάληα Παξάγσγα Σνινπφιεο Γεσξγηθά Φάξκαθα θαη πξντφληα κεηαβνιηζκνχ Υισξνθαηλφιεο θαη αληιίλεο Οξγαλνκεηαιιηθά

20 Πνιπαξσκαηηθνί Τδξνγνλάλζξαθεο (PAHs) Οκφινγα ηνπ βελδνιίνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζπλέλσζε πνιιψλ βελδνιηθψλ δαθηπιίσλ Πεγέο PAHs Καχζε μχινπ, ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ, απνβιήησλ πληεξεηηθά μχινπ Φπζηθά απνζέκαηα πεηξειαίνπ, θπηηθή απνζχλζεζε

21 chrysene pyrene benzo[a]pyrene Mεξηθά PAHs ραξαθηεξίδνληαη σο χπνπηα γηα θαξθηλνγέλλεζεο ηδηαίηεξα ηα κεγάινπ κνξηαθνχ βάξνπο φπσο ην βελδν[α]ππξέλην

22 Πνιπρισξησκέλα δηθαηλχιηα (PCBs) Απνηεινχληαη απφ θαηλoιηθνχο δαθηπιίνπο κε Cl ππνθαηαζηάηεο 3,3,4,4-ηεηπασλωποδιθαινύλιο Cl Cl 3,3,4,4,5,5-εξασλωποδιθαινύλιο Cl Cl Cl Cl Cl Cl Aδξαλείο νπζίεο, κε-πηεηηθέο, ιηπφθηιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη: 1. πδξαπιηθά πγξά 2. ιηπαληηθά 3. πγξά αληιηψλ θελνχ 4. πιαζηηθνπνηεηηθά πιηθά ζηηο κπνγηέο Cl Cl

23 Πνιπρισξησκέλεο Γηβελδνδηνμίλεο (PCDDs) To θπξηφηεξν κέινο ηεο νκάδαο απηήο είλαη ην 2,3,7,8- ηεηξαριωξν-δηβελδνδηνμίλε ή απιά δηνμίλε Cl Ο Cl - ρεκηθά ζηαζεξέο νπζίεο Cl Ο Cl - ρακειή πδαηνδηαιπηφηεηα θαη πςειή ιηπνθηιηθφηεηα - Παξαπξντφληα θαηά ηελ ζχλζεζε άιισλ ελψζεσλ - Καηά ηελ θαχζε PCBs - Απφ αληηδξάζεηο κεηαμχ ρισξν-θαηλνιψλ

24 Παξάγσγα Σνινπφιεο Ζ ηνινπφιε ζεσξείηαη απφ ηνπο πην βαζηθνχο νξγαληθνχο ξχπνπο θαη έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ππνθαηεζηεκέλα παξάγσγα ηεο είλαη ε εθξεθηηθή ύιε ΣΝΣ ή 2,4,6- ηξηληηξνηνινπόιε Σν ΣΝΣ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνλ πξψην παγθφζκην πφιεκν θαη απνηειεί ζήκεξα ζεκαληηθφ νξγαληθφ ξχπν ζε πεξηνρέο γχξσ απφ εξγνζηάζηα παξαγσγήο (100,000 mg/kg) ηνπ θαζψο θαη ζε πεξηνρέο φπνπ δνθηκάζζεθε ε ρξήζε. Σν ΣΝΣ ραξαθηεξίδεηαη σο πδξφθνβν θαη αδξαλέο αξσκαηηθφ κφξην πνπ απνδνκείηαη ειάρηζηα απφ κηθξννξγαληζκνχο ζην πεξηβάιινλ

25 Υισξνθαηλφιεο εκαληηθφ αξηζκφο πνιπριωξηωκέλωλ θαηλνιώλ (Polychlorinated Phenols, PCPs) έρνπλ αλαθεξζεί σο ζεκαληηθνί πεξηβαιινληηθνί ξχπνη. Ζ πεληαριωξνθαηλόιε ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ξχπνπο απηήο ηεο νκάδαο θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζπληήξεζε μύινπ αιιά θαη σο κπθεηνθηόλν. εκαληηθέο πεγέο γηα ηελ εκθάληζε PCPs ζην πεξηβάιινλ είλαη: 1. Υαξηνβηνκεραλία φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ιεπθαληηθά 2. Αγξνηηθή πξαθηηθή φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θπηνπξνζηαζία 3. Πξνθχπηνπλ σο πξντφληα κεηαβνιηζκνχ άιισλ δξαζηηθψλ νπζηψλ φπσο γεσξγηθά θάξκαθα

26 Οξγαλνκεηαιιηθά Δλψζεηο ζηηο νπνίεο έλα νξγαληθό κόξην ζρεκαηίδεη ζχκπινθν κε θάπνην κεηαιιηθφ ηφλ φπσο Cu, Hg, Sn To fentin απνηέιεζε έλα απνηειεζκαηηθφ νξγαλν-θαζζηηεξνχρν κπθεηνθηφλν ρξεζηκνπνηεζεθε εθηεηακέλα ζηελ Διιάδα αιιά θαη παγθνζκίσο Μεηαιιηθά ηφληα φπσο Cu, Hg, Sn ζρεκαηίδνπλ ζχκπινθα κε νξγαληθέο ελψζεηο θαη κε ηελ κνξθή απηή πνπ είλαη πεξηζζφηεξν δηαζέζηκε ζην πεξηβάιινλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί σο γεσξγηθά θάξκαθα (έρνπλ απνζπξζεί πιένλ)

27 Γεσξγηθά Φάξκαθα Δληνκνθηφλα Αθαξενθηφλα - Νεκαησδνθηφλα Μπθεηνθηφλα Εηδαληνθηφλα Απφβιεηα ησλ αγξνρεκηθψλ βηνκεραληψλ πεξηέρνπλ ζπλήζσο πςειέο πνζφηεηεο παξαπξντφλησλ θαη ηζνκεξψλ πνπ απνηεινχλ ζνβαξνχο νξγαληθνχο ξχπνπο Με νξζνινγηθή ρξήζε ηνπο ζηελ αγξνηηθή πξαθηηθή ελέρεη θίλδπλν γηα ηελ ξχπαλζε ησλ ππνγείσλ θαη επηθαλεηαθψλ πδξνθφξσλ

28 Δληνκνθηφλα Οξγαλνθσζθνξηθά Καξβακηδηθά Ππξεζξνεηδή Οξγαλνρισξησκέλα Νενληθνηηλνεηδή Λνηπέο νκάδεο Οη παξαδνζηαθέο νκάδεο εληνκνθηφλσλ (Οξγαλνθωζθνξηθά, Καξβακηδηθά, Ππξεζξνεηδή) είλαη λεπξνηνμηθά θαη απνηεινχλ πεξηβαιινληηθνχο ξχπνπο

29 Aλφξγαλνη Ρχπνη Μέηαιια Αληφληα

30 Μέηαιια Ζ ζπγθέληξωζε ηωλ κεηάιιωλ θαζνξίδεη ην εάλ ζα ζεωξεζνύλ ξύπνη ή όρη θαζψο ζε ρακειέο ζπγθεληξψζεηο απνηεινχλ απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ επηβίσζε νξγαληζκψλ Ζg, Cd δελ ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηηάξσλ θαη ζεσξνχληαη ξχπνη ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο O Cu απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ νξηζκέλσλ ελδπκηθψλ ζπζηεκάησλ αιιά ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο ζεσξείηαη ξχπνο

31 Αληφληα Νηηξηθά θαη θωζθνξηθά πνπ πξνθχπηνπλ απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε ιίπαλζε ηνπ εδάθνπο θαη ε παξαγσγή απνξξππαληηθψλ πνπ παξάγνπλ παξαπξντφληα κε πςειέο ζπγθεληξψζεηο θσζθνξηθψλ Απφξξηςε κε επεμεξγαζκέλσλ απνβιήησλ κε πςειέο ζπγθεληξψζεηο ληηξηθψλ θαη θσζθνξηθψλ ζε θπζηθά πδξνθφξα ζπζηήκαηα νδεγεί ζε πξνβιήκαηα επηξνθηζκνχ, αλαεξνβίσζε θηι..

32 Ποιοηικέρ παπάμεηποι ηων ςγπών αποβλήηων

33 Πνζνηηθνπνίεζε νξγαληθνχ θνξηίνπ πγξψλ απνβιήησλ BOD (Biological Oxygen Demand) Βηνινγηθά Απαηηνύκελν Ομπγόλν: είλαη ε πνζφηεηα νμπγφλνπ πνπ απαηηείηαη απφ ηνπο κηθξννξγαληζκνχο γηα ηελ αεξφβηα απνδφκεζε (νμείδσζε) ηεο νξγαληθήο νπζίαο πνπ πεξηέρεηαη ζηα πγξά ιχκαηα COD (Chemical Oxygen Demand) Υεκηθά Απαηηνύκελν Ομπγόλν: είλαη κέηξν ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ησλ ρεκηθά δηαζέζηκσλ πξνο νμείδσζε νπζηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα πγξά ιχκαηα

34 Πξνζδηνξηζκφο BOD Σα απφβιεηα ηνπνζεηνχληαη ζε κπνπθάιηα κέηξεζεο BOD Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε νμπγφλν κεηξάηαη κε ηελ ρξήζε θαηάιιεισλ ειεθηξνδίσλ νμπγφλνπ Σα κπνπθάιηα ζθξαγίδνληαη θαη δηαηεξνχληαη ζην ζθνηάδη ζηνπο 20 C γηα 5 εκέξεο (120 ψξεο πεξίπνπ) BOD 5 Tα κπνπθάιηα απνκαθξχλνληαη απφ ηελ επψαζε, απνζθξαγίδνληαη θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε νμπγφλν κεηξάηαη Ζ δηαθνξά ζηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε νμπγφλν πξηλ θαη κεηά ηελ επψαζε καο δίλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ νμπγφλνπ πνπ θαηαλαιψζεθε απφ ηνπο κηθξννξγαληζκνχο γηα ηελ απνδφκεζε ηεο νξγαληθήο χιεο

35 Πξνζδηνξηζκφο COD Γλσζηή πεξίζζεηα δηρξσκηθνχ θαιίνπ αεξίδεηαη γηα 2 πεξίπνπ ψξεο κε ην δείγκα ηνπ πγξνχ πνπ πεξηέρεη δηαιπκέλε νξγαληθή νπζία Ζ πνζφηεηα δηρξσκηθνχ θαιίνπ πνπ δελ έρεη αληηδξάζεη κε ηελ νξγαληθή νπζία κεηξάηαη κε ηηηινδφηεζε

36 πλνιηθά Γηαιπηά ηεξεά Μία άιιε παξάκεηξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κέηξεζε ηεο πνζφηεηαο νξγαληθήο νπζίαο πνπ είλαη δηαζέζηκε γηα βηναπνδφκεζε απφ ηνπο κηθξννξγαληζκνχο είλαη ηα πλνιηθά Γηαιπηά ηεξεά (Total Suspended Solids) Σα ζπλνιηθά δηαιπηά ζηεξεά κεηξνχληαη χζηεξα απφ αξθεηφ ρξφλν ψζηε ην δείγκα λα εξεκήζεη θαη ε πνζφηεηα ησλ ζηεξεψλ λα θαζηδάλεη σο ίδεκα Δλαιιαθηηθά ην δηάιπκα κπνξεί λα δηεζεζεί δηακέζνπ θαηάιιειεο δηαηνκήο θίιηξνπ θαη ηα ζηεξεά πνπ απνκαθξχλνληαη λα πξνζδηνξηζηνχλ

37 Νομοθεηικό Πλαίζιο Διασείπιζηρ Αποβλήηων

38 Ννκνζεηηθφ Πιαίζην Ζ Διιεληθή Ννκνζεζία γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ αθνινπζεί θαη ελαξκνλίδεηαη κε ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία Ζ Δ.Δ. εμέδσζε αξρηθά ηελ βαζηθή νδεγία 67/548 γηα ηελ ηαμηλφκεζε, ζπζθεπαζία θαη επηζήκαλζε ησλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ Αθνινχζεζαλ νη νδεγίεο 78/319 γηα ηελ δηάζεζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θαη 84/631 γηα ηηο δηαζπλνξηαθέο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ Ζ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο νδεγεζε ζε λέεο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο απφ ΟΖΔ, ΟΟΑ θαη ΔΔ κε ηελ νδεγία 259/93 ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ε δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά απνβιήησλ

39 Ννκνζεηηθφ Πιαίζην Διιείςεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ ζηηο αξρηθέο νδεγίεο αληηκεησπίζηεθαλ κε ηελ εθαξκνγή λέσλ νδεγηψλ 87/101 γηα ηα νξπθηέιαηα 91/689 πνπ πεξηέρεη ηνλ πξψην θαηάινγν απνβιήησλ 94/904 πνπ πεξηέρεη ηνλ θαηάινγν Δπηθίλδπλσλ απνβιήησλ 91/157 γηα ηνπο ζπζζσξεπηέο θαη ηηο ειεθηξηθέο ζηήιεο πνπ πεξηέρνπλ Cd, Hg 94/67 γηα ηελ θαχζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ψζηε λα πεξηνξηζηεί ε εθπνκπή επηθίλδπλσλ αεξίσλ φπσο δηνμίλεο θαη θνπξάληα Οδεγία γηα πγεηνλνκηθή ηαθή ζηεξεψλ απνβιήησλ

40 Ννκνζεηηθφ Πιαίζην ζηελ Διιάδα Ζ πξνζαξκνγή ηνπ Διιεληθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ζην θνηλνηηθφ γίλεηαη κε ηελ ζέζπηζε πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ ή θνηλψλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ ΚΤΑ γηα ηηο κπαηαξίεο (ΦΔΚ 781/Β/97) ΚΤΑ γηα ηα νξπθηέιαηα (ΦΔΚ40/Β/96) ΚΤΑ γηα ηα ζηεξεά απφβιεηα (ΦΔΚ358/Β/96) ΚΤΑ γηα ηελ δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά απνβιήησλ Γεληθφηεξα ππάξρεη θαζπζηέξεζε ζηελ πξνζαξκνγή ηεο Διιάδαο ζηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο

41 Ννκνζεηηθφ Πιαίζην ζηελ Διιάδα ηελ Διιάδα δελ ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο βηνκεραληψλ πνπ λα δηαζέηνπλ κνλάδεο επεμεξγαζίεο απνβιήησλ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ ηα παξαγφκελα απφβιεηα ζε κνλάδεο επεμεξγαζίαο ηνπ εμσηεξηθνχ

42 Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζηελ Διιάδα Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο Βειηίσζε ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ Καηαζθεπή κνλάδσλ επεμεξγαζίαο απνβιήησλ Γεκηνπξγία θνξέα πνπ λα δηαρεηξίδεηαη ηελ επεμεξγαζία απνβιήησλ θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζε νξηζκέλα θξηηήξηα απνηειεζκαηηθφηεηαο Πξφιεςε παξαγσγήο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ Δθπφλεζε κειεηψλ γηα ηελ απνξξχπαλζε ππνβαζκηζκέλσλ εδαθψλ Υξεκαηνδφηεζε έξγσλ θαη κνλάδσλ επεμεξγαζίαο απνβιήησλ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ «Μικροεκτύλιζη Με Χρήζη Ηλεκηρομεμβράνης για ηην Ανάλσζη Παραβενίων

Διαβάστε περισσότερα

Σν ζειήλην -εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ηεο θπηνεμπγίαλζεο

Σν ζειήλην -εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ηεο θπηνεμπγίαλζεο ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Έιεγρνο Πνηόηεηαο θαη Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ζειήλην -εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ηεο θπηνεμπγίαλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΔΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΔΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΔΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Δλόηεηα: Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε 7 Παξαγσγή βηνληήδει Θεσξεηηθφ κέξνο Υπεύζπλνο άζθεζεο: Γξ. Αλαζηφπνπινο Γεψξγηνο ρνιή Υεκηθψλ Μεραληθψλ Άδεηεο Χξήζεο Σν παξφλ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ»

Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ» Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ» ΛΑΛΗΧΣΖ ΜΑΡΗΑ Δπηβιέπσλ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

Ησαλλίδεο Θεφδσξνο ΑΔΜ 3209 Μειημεηηάλ Δπζηξάηηνο ΑΔΜ 3270

Ησαλλίδεο Θεφδσξνο ΑΔΜ 3209 Μειημεηηάλ Δπζηξάηηνο ΑΔΜ 3270 Σερλνινγηθφ Ίδξπκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο Σκήκα Μεραληθψλ Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ Ησαλλίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΔΑΣΩΝ «ΠΟΙΜΟ ΝΕΡΟ»

ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΔΑΣΩΝ «ΠΟΙΜΟ ΝΕΡΟ» ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΔΑΣΩΝ «ΠΟΙΜΟ ΝΕΡΟ» ΔΗΜΗΣΡΗ ΖΑΧΟ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΔΡ. ΘΩΜΑ ΠΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Η ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΟΙ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Η ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΟΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΥΡΙΣΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΔΝΣΟΜΟΑΠΧΘΖΣΗΚΧΝ ΔΝΧΔΧΝ Δ ΤΓΑΣΗΚΑ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΜΔ ΥΡΖΖ ΜΗΚΡΟΔΚΥΤΛΗΖ ΣΔΡΔΑ ΦΑΖ ΤΕΔΤΓΜΔΝΖ ΜΔ ΑΔΡΗΑ ΥΡΧΜΑΣΟΓΡΑΦΗΑ ΦΑΜΑΣΟΜΔΣΡΗΑ ΜΑΕΑ»

«ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΔΝΣΟΜΟΑΠΧΘΖΣΗΚΧΝ ΔΝΧΔΧΝ Δ ΤΓΑΣΗΚΑ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΜΔ ΥΡΖΖ ΜΗΚΡΟΔΚΥΤΛΗΖ ΣΔΡΔΑ ΦΑΖ ΤΕΔΤΓΜΔΝΖ ΜΔ ΑΔΡΗΑ ΥΡΧΜΑΣΟΓΡΑΦΗΑ ΦΑΜΑΣΟΜΔΣΡΗΑ ΜΑΕΑ» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΔΝΣΟΜΟΑΠΧΘΖΣΗΚΧΝ ΔΝΧΔΧΝ Δ ΤΓΑΣΗΚΑ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΜΔ ΥΡΖΖ ΜΗΚΡΟΔΚΥΤΛΗΖ ΣΔΡΔΑ ΦΑΖ ΤΕΔΤΓΜΔΝΖ ΜΔ ΑΔΡΗΑ ΥΡΧΜΑΣΟΓΡΑΦΗΑ ΦΑΜΑΣΟΜΔΣΡΗΑ ΜΑΕΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!!

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! 1 Ο ΓΔΛ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΑΞΖ Β ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! πληνληζηέο εθπαηδεπηηθνί : Ακπαηδή Μαξηάλζε Υαξδάθε Αηθαηεξίλε ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING)

Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING) Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΊΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΛΑΜΠΣΖΡΩΝ (LIGHT LAMPS RECYCLING) Πηπρηαθή Δξγαζία ησλ ζπνπδαζηψλ ΕΑΡΕΟΤΛΑ ΛΔΩΝΗΓΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΖ ΔΗΖΓΖΣΖ: ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΗΝΗΟΡΟ ΑΗΓΑΛΔΩ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ. Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή

ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ. Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1.ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ 1.1 Πξσηετλεο. 1.2 Ννπθιετθά νμέα 1.3 Τδαηάλζξαθεο.. 1.3 Ληπίδηα..

Διαβάστε περισσότερα

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Γηψξγνο Κνπκπνχξεο Γόκιμορ Δπεςνηηήρ, Τπεύθςνορ Δπγαζηηπίος Δλαιοκομίαρ Ινζηιηούηο Δλιάρ και Τποηποπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ. ΣΜΗΜΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ζηε ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ. ΣΜΗΜΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ζηε ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ζηε ΝΑΤΣΙΛΙΑ Θαιάζζηεο κεηαθνξέο & Θαιάζζηα Ρύπαλζε ζηε Μεζόγεην. Οικολογικές και Οικονομικές Επιπηώζεις ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΓΙΑΜΑΝΣΗ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πνπ ππνβιήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή εξγαζία ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

Γηπισκαηηθή εξγαζία ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή εξγαζία «Γξάζεηο ησλ Τπεξεζηψλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ζε Ννκαξρηαθφ επίπεδν δηνίθεζεο αλαθνξηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ... 4 1.2. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ... 10 1.4. ΔΘΝΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ15 2.ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ: ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΧ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ

Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ Μάρτιοσ 2011 Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ A. Διαχείριςη Αποβλήτων Υλικών Συςκευαςίασ Β. Διαχείριςη

Διαβάστε περισσότερα

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη:

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη: Καηεξίλα Κνηζίθε Α 2 ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Πξφζζεηα, ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ραξαθηεξίδνληαη νη νπζίεο εθείλεο πνπ δελ απνηεινχλ θπζηθά ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ, αιιά πξνζηίζεληαη ζε απηά θαηά ηελ επεμεξγαζία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΑΦΑΛΣΟ ΣΗΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ. Έιελα Ηιηάδνπ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΑΦΑΛΣΟ ΣΗΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ. Έιελα Ηιηάδνπ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΑΦΑΛΣΟ ΣΗΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ Έιελα Ηιηάδνπ Λεκεζφο 2011 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ»

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ» ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ» ΠΑΠΟΤΣΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Α.Μ. 2006010012 ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ:ΕΟΠΟΤΝΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΥΑΝΗΑ, ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2014 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Γ.Π.Μ.. ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΦHΜΜΔΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ : Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή Δλεξγεηαθή ηξαηεγηθή ζηνλ Κιάδν ηνπ Biodiesel

Διιεληθή Δλεξγεηαθή ηξαηεγηθή ζηνλ Κιάδν ηνπ Biodiesel 1 Διιεληθή Δλεξγεηαθή ηξαηεγηθή ζηνλ Κιάδν ηνπ Biodiesel Ζ εξγαζία ππνβάιιεηαη γηα ηελ κεξηθή θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ κε ζηφρν ηελ απφθηεζε ηνπ δηπιψκαηνο Οηθνλνκηθή θαη Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή Από Σν Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ Λεπθσζία, Μάξηηνο 2014 Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «ρνιηθνί Λαραλόθεπνη:

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα Πηπρηαθήο ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΜΟΝΑΓΑ ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΔΩ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΜΑΡΜΑΝΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΡΙΦΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

Θέκα Πηπρηαθήο ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΜΟΝΑΓΑ ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΔΩ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΜΑΡΜΑΝΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΡΙΦΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Α.Σ.Δ.Ι ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ INSTITUTE OF TECHNOLOGY EASTERN MACEDONIA AND THRACE ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Θέκα Πηπρηαθήο ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ. Γεθέκβξηνο 2008

ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ. Γεθέκβξηνο 2008 ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΒΗΟΜΑΕΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ Πενίμδμξ 2008-2020 ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γεθέκβξηνο 2008 Κέληξν Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο 19μ πθι Λεςθ. Μαναεχκμξ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ

ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟΗ ΜΑΡΜΑΣΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΣΑΚΗΡΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΛΑΜΠΔΓΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «H.I.V. ζηην Περιγεννηηική Περίοδο» ποσδάζηρια : Καραπαναγιώηη Ξανθή Ειζηγήηρια : κ.

Διαβάστε περισσότερα