ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 7089 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 287 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Α) της υπ αριθμ /725 κοινή υπουργική από φαση «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχεί ριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της υπ αριθμ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου Τροποποίηση της υπ αριθμ /725/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύ νων αποβλήτων κ.λπ.» (Β 383) και της υπ αριθμ /1159/206 κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β 791). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 «Κύρωση Συνθήκης για την Ευρ. Ένωση...» (Α 136) και τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (παρ. 1 ζ και παρ. 2) του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαί ου» (Α 34), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρ. Τράπεζας Επενδύσεων κ.λ.π.» (Α 70) και του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (Α 101). 2. Τις διατάξεις του ν.1650/1986 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α 160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως των άρθρων 8, 10, 11 και 12 (παρ. 2, 3 και 4) αυτού. 3. Τις διατάξεις του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις υπ αριθμ. 97/11 και 96/61 Ε.Ε. οδηγίες και άλλες δια τάξεις» (Α 91), και ιδίως των άρθρων 1, 2, 3, 4 και Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ. 1) και 24 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137) και των άρθρων 9 και 13 και 20 του π.δ/τος 473/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 157). 2 Μαρτίου Τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της υπ αριθμ. 2006/12/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2006 «περί των στε ρεών αποβλήτων» (ΕΕL 114/9/ ). 6. Την υπ αριθμ. 91/689/ΕΟΚ οδηγία του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 «για τα επικίνδυνα απόβλητα» (ΕΕ L 377/ /σελ. 20), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 7. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Η.Π /2727/2003 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών αποβλήτων» (Β 1909). 8. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Η.Π /725/2006 κοι νής υπουργικής απόφασης με θέμα «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κλπ.» (Β 383) και ιδίως το άρθρο 5 παρ. Α αυτού. 9. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Η.Π /1159/2006 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κλπ.» (Β 791). 10. Τις διατάξεις της υπ αριθμ /2002 κοινής υπουρ γικής απόφασης «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις υπ αριθμ. 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ οδηγίες κ.ά. (Α 91)» (Β 1022). 11. Τις διατάξεις του ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων Προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕ ΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» (Α 179). 12. Τις διατάξεις του υπ αριθμ. 82/2004 π.δ. «Αντικα τάσταση της υπ αριθμ /2001/ 1996 κοινής υπουρ γικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β 40)» Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχεί ριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων» (Α 64). 13. Τις διατάξεις του υπ αριθμ. 115/2004 π.δ. «Αντικα τάσταση της υπ αριθμ /1438/1995 κοινής υπουρ γικής απόφασης «Διαχείριση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες (Β 781)» και 19817/2000 κοινής υπουργικής από φασης «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 73537/1995 κλπ» (Β 963) Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών» (Α 80). 14. Τις διατάξεις του υπ αριθμ. 116/2004 π.δ. «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των

2 7090 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους, των χρησιμο ποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποι ημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ αριθμ. 2000/53/ΕΚ οδηγίας για τα οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής τους» του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000» (Α 81). 15. Τις διατάξεις της υπ αριθμ /2003 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) κ.λ.π.» (Β 332). 16. Τις διατάξεις της υπ αριθμ /2003 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τρόπου ενημέρω σης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δρα στηριοτήτων.κ.λ.π.» (Β 1391). 17. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β 527). 18. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυ ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όρ γανα» (Α 98). 19. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ οικ /2006 κοινής υπουργικής απόφασης «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ» (Β 1225). 20. Την υπ αριθμ / απόφαση του Γε νικού Διευθυντή Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩΔΕ «Απαλλαγή από τη διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτί μησης (ΣΠΕ) στα πλαίσια της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της υπ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ /2006 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ/1225/Β/ ) του υπό έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ). 21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού το ύψος της οποίας δεν μπορεί να καθο ρισθεί και θα καλυφθεί από τις Δημόσιες Επενδύσεις μέσω των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγραμμάτων στο πλαίσιο των πιστώσεων που διατίθενται για τις δράσεις και ενέργειες που προβλέ πονται στην απόφαση αυτή, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η εφαρμογή των άρθρων 11 και 12 (παρ. 2, 3 και 4) του ν. 1650/1986 κα θώς και η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 (παρ. Α) της υπ αριθμ /725 κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η υπ αριθμ. 91/156/ΕΟΚ οδηγία και κατ επέκταση η εφαρμογή του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας αυτής, με την έγκρι ση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (EΣΔΕΑ), ώστε, μέσω μιας περιβαλλοντικά ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής στον τομέα των επικίνδυνων αποβλήτων (Ε.Α.), να επιτυγχάνεται η οικο λογικά ορθολογική και βιώσιμη διαχείρισή τους για μια υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος. Άρθρο 2 Έγκριση Περιεχόμενο του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) 1. Εγκρίνεται ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Επι κίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), ο οποίος εκπονήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Α) της υπ αριθμ /725 κοινής υπουργικής απόφασης, με βάση τις τεχνικές, πε ριβαλλοντικές, χωροταξικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες καθώς και με αυστηρά περιβαλλοντικά πρό τυπα οικονομικά εφικτά, για όλες τις εγκαταστάσεις διαχείρισης Ε.Α. 2. Ο ΕΣΔΕΑ καθορίζει ειδικούς στόχους και δράσεις και προσδιορίζει τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων ώστε, μέσα από μία ολοκληρωμένη και ορθολογική προσέγγιση προσαρμοσμένη στις ανάγκες και ιδιαιτε ρότητες της χώρας να προωθούνται οι στόχοι και οι αρχές του άρθρου 4 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης. 3. Το περιεχόμενο του ΕΣΔΕΑ περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης και περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελ λάδα, όσον αφορά τις πηγές προέλευσης, τις κατηγορί ες, τις παραγόμενες ποσότητες, τις χρησιμοποιούμενες πρακτικές διαχείρισης Ε.Α,, καθώς και τις προβλέψεις για την παραγωγή Ε.Α. στη χώρα. Περιγραφή των στόχων του Εθνικού Σχεδιασμού. Περιγραφή των δράσεων που θα πρέπει να αναλη φθούν για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Περιγραφή των σταδίων υλοποίησης του ΕΣΔΕΑ, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων εντοπισμού και της διαθεσιμότητας κατάλληλων χώρων ή εγκαταστά σεων διάθεσης Ε.Α. Περιγραφή των απαιτούμενων δράσεων για τη συνε χή παρακολούθηση και επικαιροποίηση του ΕΣΔΕΑ. Σχέδιο διαχείρισης μικρών ποσοτήτων Ε.Α. στα αστι κά απόβλητα. Οικονομικοί πόροι για την υλοποίηση του ΕΣΔΕΑ. Άρθρο 3 Τροποποιήσεις διατάξεων 1. Το άρθρο 7 της υπ αριθμ /725/2006 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 383) τροποποιείται ως ακο λούθως: α) Το εδάφιο i της παραγράφου Β.1.α1, τροποποιείται ως εξής: «i) με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργεί ου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρε σίας περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, σε εγκαταστάσεις οι οποίες εκτελούν τις ως άνω εργασίες για λογαριασμό τρίτων ή και για λογαριασμό τρίτων». β) Το εδάφιο i της παραγράφου Β.1.β1, τροποποιείται ως εξής: «i) Η άδεια για τη συλλογή, μεταφορά ή/και αποθή κευση επικινδύνων αποβλήτων σε πλείονες της μίας Περιφέρειες ή εφ όσον αυτά προέρχονται από πλείο νες της μίας Περιφέρειες, χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ». γ) Η παράγραφος Β.2.3.α, τροποποιείται ως εξής: «α) Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο στο οποίο:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7091 θα προσδιορίζεται ο ασφαλιζόμενος φορέας δια χείρισης θα προσδιορίζονται οι εργασίες διαχείρισης που καλύπτονται θα προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά επικινδυνό τητας (κλάση UN, αριθμός Η και αντίστοιχη περιγραφή) των προς διαχείριση αποβλήτων θα αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά ζημιές προς τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλο ντος στην πρότερη κατάσταση, σε περίπτωση ζημιάς θα αναγράφεται ότι, σε περίπτωση διασυνοριακής μεταφοράς, η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τα προβλε πόμενα στο άρθρο 27 του Κανονισμού (ΕΟΚ) υπ αριθμ. 259/93 και στο άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθμ. 1013/2006 (π.χ. τα έξοδα μεταφοράς και αξιοποίησης ή διάθεσης, το κόστος αποθήκευσης για 90 ημέρες και τα έξοδα που προκύπτουν όταν η μεταφορά ή η αξιο ποίηση ή η διάθεση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί όπως προβλεπόταν ή είναι παράνομη) θα αναγράφεται το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης το οποίο προσδιορίζεται, κατ ελάχιστο, ως εξής: για την άδεια διάθεσης (εργασιών D1 έως D14): 1,5 εκ. ευρώ ετησίως για την άδεια αξιοποίησης (εργασιών R1 έως R12): 1,5 εκ. ευρώ ετησίως για την άδεια αποθήκευσης ή/και διασυνοριακής μεταφοράς: 1 εκ. ευρώ ετησίως για την άδεια συλλογής και μεταφοράς: 0,5 εκ. ευρώ ετησίως. Σε περίπτωση κάλυψης περισσότερων της μιας εργα σιών διαχείρισης το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης είναι αθροιστικό. Για κάθε επί μέρους εργασία διαχείρισης ο φορέας διαχείρισης θα προσκομίζει στην αδειοδοτούσα Αρχή, Βεβαίωση της Ασφαλιστικής Εταιρίας στην οποία θα βεβαιούται ότι η εν λόγω εργασία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Σε περίπτωση αδυναμίας ασφαλιστικής κάλυψης των προαναφερόμενων εργασιών, ο φορέας διαχείρισης προσκομίζει στην αδειοδοτούσα Αρχή ισόποση κατ ελάχιστον εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου. Σε περίπτωση αδυναμίας ασφαλιστικής κάλυψης συ γκεκριμένου αποβλήτου, κατά την συλλογή και μεταφο ρά (διασυνοριακή ή μη), ο φορέας διαχείρισης δύναται να προσκομίσει στην αδειοδοτούσα Αρχή εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου, ίση με το ένα πέμπτο (1/5) των αντίστοιχων ως άνω ελαχίστων ποσών. Σε περίπτωση που τα ποσά αυτά καταπίπτουν, διατίθενται μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΕΧΩΔΕ αποκλειστικά για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος. δ) Η παράγραφος Β.2.3.β, τροποποιείται ως εξής: «β) Παράβολο το ύψος του οποίου κλιμακώνεται ως εξής: για την άδεια διάθεσης (εργασιών D1 έως D14), ύψους 1000 ευρώ για την άδεια αξιοποίησης (εργασιών R1 έως R12), ύψους 1000 ευρώ για την άδεια αποθήκευσης ή/και μεταφόρτωσης, ύψους 500 ευρώ για την άδεια συλλογής και μεταφοράς, ύψους 300 ευρώ για την άδεια διασυνοριακής μεταφοράς, το ύψος είναι ανάλογο της προβλεπόμενης ποσότητας των προς μεταφορά αποβλήτων και καθορίζεται σε 1 ευρώ ανά τόνο. Σε περίπτωση που η αιτούμενη άδεια αφορά περισ σότερες της μιας εργασίες διαχείρισης το ύψος του χρηματικού παραβόλου είναι αθροιστικό. Τα ως άνω ποσά των παραβόλων καταβάλλονται υπέρ του Δημοσίου και εισπράττονται μόνο με την έκδο ση αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β και διατίθενται μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. αποκλειστικά για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος». ε) Η παράγραφος Γ.1.β, τροποποιείται ως εξής: «β) Σε περίπτωση εξαγωγών ή εισαγωγών επικινδύνων αποβλήτων απαιτείται άδεια διασυνοριακής μεταφοράς που χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., μετά από εισήγηση της αρμό διας υπηρεσίας περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ. Με την άδεια αυτή εγκρίνεται το περιεχόμενο του προβλεπόμε νου στον ως άνω Κανονισμό εγγράφου κοινοποίησης και διατυπώνονται όροι για την εκτέλεση της μεταφοράς. Σε περίπτωση διαμετακόμισης επικινδύνων αποβλήτων απαιτείται έγγραφη συναίνεση της αρμόδιας υπηρεσίας περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία μπορεί να επιβάλλονται όροι σχετικά με τη διαμετακόμιση». στ) Η παράγραφος Γ.3 τροποποιείται ως εξής: «3. Στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε. τηρείται Μητρώο όλων των φορέων διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, το οποίο κοινοποιείται στη Γε νική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του ΥΠΕΣΔΔΑ. Για τον λόγο αυτό οι Υπηρεσίες που εκδίδουν άδειες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο, υποχρεούνται να δια βιβάζουν στην ως άνω Υπηρεσία τις άδειες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων που αυτές εκδίδουν καθώς και τις τροποποιήσεις ή ανακλήσεις υφισταμένων αδειών. Για την καταχώρηση στο Μητρώο οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν φάκελο, το περιεχόμενο του οποίου καθο ρίζεται στις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης. Το Μητρώο αναθεωρείται κάθε δύο (2) χρόνια για τις εργασίες συλλογής και μετα φοράς ή/και διασυνοριακής μεταφοράς και κάθε πέντε (5) χρόνια για τις εργασίες αξιοποίησης και διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων. Οι εγγεγραμμένοι σε αυτό θα πρέπει να ενημερώνουν σχετικά με οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων του φακέλου καταχώρησης στο Μητρώο και, όσον αφορά μεταβολές σχετικά με τις άδειες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, θα πρέπει να ενημερώνουν εντός τριάντα (30) ημερών και δέκα (10) ημερών από τις ημερομηνίες των σχετικών μεταβολών, αντιστοίχως.». 2. Το άρθρο 11 της υπ αριθμ /725/2006 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 383) τροποποιείται ως προς το εδάφιο γ της παραγράφου 4, ως ακολούθως: «γ) Να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην αδειοδοτούσα αρχή κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους έκθεση με στοιχεία για τα επικίνδυνα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Για εργασίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων πλην της συλλογής και μεταφοράς, η έκθεση διαβιβάζεται και στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται και στα μη επικίνδυνα απόβλη

4 7092 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τα, όπως καθορίζεται το περιεχόμενό της στις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης». 3. Το άρθρο 19 της υπ αριθμ /725/2006 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 383) τροποποιείται λόγω τυ πογραφικών λαθών, ως ακολούθως: α) Τροποποιείται το Παράρτημα Ι ως εξής: i) To κεφάλαιο 16 του καταλόγου του ευρετηρίου τρο ποποιείται ως προς το σημείο , ως εξής: « απορριπτόμενος εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία έως ». ii) Στο κεφάλαιο 20 του καταλόγου του ευρετηρίου διαγράφεται το σημείο αεροζόλ. β) Τροποποιείται το Παράρτημα ΙΙΙ, όσον αφορά την εργασία D4, ως εξής: «D4. Επιφανειακή διάθεση (π.χ. απόθεση υγρών απο βλήτων ή ιλύος σε υπαίθριες εκσκαφές, λίμνες απόθε σης ή αβαθείς λεκάνες κ.λπ.)». 4. Η υπ αριθμ /1159/2006 κοινή υπουργική από φαση τροποποιείται ως ακολούθως: α) Τροποποιείται η αρίθμηση των άρθρων 3, 4, 5 και 6 σε άρθρα 2, 3, 4 και 5, αντιστοίχως. β) Τροποποιείται η παράγραφος του Παραρτή ματος του άρθρου 4 ως εξής: « Απαιτήσεις ποιότητας» Το πάχος των φύλλων της συνθετικής μεμβράνης πρέ πει να είναι τουλάχιστον 2,5 mm, το μήκος τουλάχιστον 150 m και το πλάτος τουλάχιστον 5 m και να πληροί τους όρους καταλληλότητας του παρακάτω πίνακα: Μηχανική ιδιότητα υλικού Εφελκυστική αντοχή θραύσης Εφελκυστική αντοχή διαρροής Επιμήκυνση σε θραύση Επιμήκυνση σε διαρροή Αντοχή σε σχισμό Αντοχή σε διάτρηση Αντοχή σε εφελκυσμό κατά τη Θραύση Όριο σχισμού Πολυαξονική επιμήκυνση σε Θραύση Μέθοδος μέτρησης (ενδεικτική) /Τιμή DIN EN ISO 527 3, PK 5, 100 mm/min >= 26 N/mm 2 DIN EN ISO 527 3, PK 5, 100 mm/min >= 16 N/mm 2 DIN EN ISO 527 3, PK 5, >= 700 % DIN EN ISO 527 3, PK 5, >= 10 % DIN EN ISO 527 3, E modulus> 500 N/mm 2 ASTM D 4833 > 320 N ISO 34 1/B (a) >= 130 N/mm DIN σχετίζεται με το πάχος Πολυαξονική επιμήκυνση σε θραύση DIN 53861> 15 % γ) Τροποποιείται η παράγραφος του Παραρτή ματος του άρθρου 4 ως εξής: « Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγρα φο 4 του άρθρου 11 της υπ αριθμ /725 κοινής υπουργικής απόφασης, ο συλλέκτης υποχρεούται να διατηρεί αντίγραφο του εντύπου αναγνώρισης, το οποίο έχει παραλάβει από την εγκατάσταση παραλαβής των Ε.Α. (διάθεσης ή αξιοποίησης ή αποθήκευσης / μετα φόρτωσης), επί δύο (2) τουλάχιστον έτη. Ο παραγωγός και ο κάτοχος υποχρεούνται να διατηρούν αντίγραφο του εντύπου αναγνώρισης, το οποίο έχουν παραλάβει από την εγκατάσταση παραλαβής των Ε.Α., επί τρία (3) τουλάχιστον έτη. Η εγκατάσταση παραλαβής των Ε.Α. υποχρεούται να διατηρεί το πρωτότυπο έντυπο ανα γνώρισης επί τρία (3) τουλάχιστον έτη επίσης». δ) Τροποποιείται η παράγραφος 9.3 του Παραρτήμα τος του άρθρου 4 ως εξής: «9.3. Για τη συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και όσον αφορά το έντυπο αναγνώ ρισης και τη διαδικασία υποβολής αυτού ισχύουν τα προβλεπόμενα στο υπ αριθμ. 82/2004 π.δ. (Α 64). Οι παραγωγοί, τα σημεία και κέντρα συλλογής, οι εγκα ταστάσεις επεξεργασίας των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης υποχρεούνται να διατηρούν αντίγραφο του εντύπου αναγνώρισης επί τρία (3) τουλάχιστον έτη». ε) Τροποποιείται η παράγραφος του Παραρτή ματος του άρθρου 4 ως εξής: « Για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων χρη σιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών συμπληρώνεται έντυπο αναγνώρισης, το περιεχόμενο του οποίου παρουσιάζεται κατωτέρω. Το πρωτότυπο έντυπο αναγνώρισης συνοδεύει τις ως άνω ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές σε όλη τη διάρκεια της μεταφοράς τους εντός της Ελλάδος μέχρι την παράδοσή τους από το συλλέκτη στην εγκατάστα ση αξιοποίησης εντός της χώρας ή μέχρι την εξαγωγή τους από τη χώρα. Το έντυπο συμπληρώνεται σε κάθε στάδιο των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης. Μετά τη συμπλήρωση του πρωτότυπου εντύπου σε όλα τα στάδια διαχείρισης, το πρωτότυπο αποστέλλεται με ευθύνη του τελικού αποδέκτη στο σύστημα εναλλακτι κής διαχείρισης. Το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης υποχρεούται να παρέχει σχετικά στοιχεία στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ και σε οποιοδήποτε άλλο εμπλε κόμενο φορέα (Περιφέρεια, Νομαρχία), εάν ζητηθεί. Ο συλλέκτης υποχρεούται να διατηρεί αντίγραφο του εντύπου αναγνώρισης επί δύο (2) τουλάχιστον έτη. Οι παραγωγοί, συμπεριλαμβανομένων των σημείων πρωτο γενούς αποθήκευσης συσσωρευτών οχημάτων και βιομη χανίας, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και αξιοποίησης των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσω ρευτών και τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης υποχρεούνται να διατηρούν αντίγραφο του εντύπου αναγνώρισης επί τρία (3) τουλάχιστον έτη». στ) Τροποποιείται η παράγραφος Α.11.7 του Παραρ τήματος του άρθρου 4 ως εξής: «Α Σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης». ζ) Τροποποιείται ο πίνακας 2 του κεφαλαίου 12 του Παραρτήματος του άρθρου 4 ως εξής: «Πίνακας 2 (Συμπληρώνεται από τον φορέα διαχείρι σης του συγκεκριμένου επικίνδυνου αποβλήτου, εξαι ρουμένων των φορέων που προβαίνουν μόνον σε συλ λογή και μεταφορά). Ο Πίνακας αφορά κάθε επικίνδυνο απόβλητο που είτε διαχειρίζεται η εγκατάσταση είτε παράγεται από τις διαδικασίες διαχείρισης ή/και από άλλες δραστηριότητες της εγκατάστασης)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Επωνυμία φορέα ή εγκατάστασης διαχείρισης του Ε.Α. Περιγραφή των δραστηριοτήτων διαχείρισης του Ε.Α. στις οποίες ενδεχομένως προβαίνει η επιχείρηση [1] Διαχειριζόμενο (ή παραγόμενο) Απόβλητο Κωδικός ΕΚΑ 4 Κλάση UN 5 Ποσότητα αποβλήτου που έτυχε διαχείρισης κατά το... τρίμηνο του έτους... (τόνοι) συλλογή μεταφορά αποθήκευση μεταφόρτωση επεξεργασία διάθεση αξιοποίηση [1] σημειώστε το αντίστοιχο τετράγωνο [2] επιχείρηση από την οποία συλλέχθηκε το από βλητο ή διαδικασία στην εγκατάσταση από την οποία προέκυψε το απόβλητο. [3] αφορά τα παραγόμενα από τις δραστηριότητες της εγκατάστασης απόβλητα ή τα μεταφερόμενα από βλητα». η) Τροποποιείται ο τίτλος του κεφαλαίου 13 του Πα ραρτήματος του άρθρου 4 ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΒΛΗΤΩΝ [ΕΔΑΦ. (Γ) ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ /725 κοινής υπουργικής απόφασης». Άρθρο 4 Παράρτημα Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης το Παράρτημα που ακολουθεί με το περιεχόμενο του Εθνικού Σχεδιασμού διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. 6 Προέλευση αποβλήτου [2] 7 Χημική σύσταση / αναλυτική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε 8 Φυσικά χαρακτηριστικά 9 10 Χαρακτηρισμός κινδύνων (αριθμός Η) Αποθήκευση (τρόπος, χρονική διάρκεια) 11 Μεταφόρτωση 12 Εργασία Αξιοποίησης (R) 13 Εργασία Διάθεσης (D) Αποδέκτης(ες) που αναλαμβάνει(ουν) τις εργασίες 10, 11, 12 και 13 (επωνυμία, θέση εγκατάστασης) [3] Χρησιμοποιείται κάποια μέθοδος με στόχο την μείωση της ποσότητας του παραγομένου από τις δραστηριότητες της εγκατάστασης αποβλήτου; [1] Εάν απαντάτε όχι στο 15, παραθέστε τους λόγους μη δυνατότητας μείωσης της ποσότητας του παραγομένου αποβλήτου Εάν δεν αξιοποιείτε το παραγόμενο από τις δραστηριότητες της εγκατάστασης απόβλητο, παραθέστε τους λόγους μη δυνατότητας αξιοποίησης 18 Σχόλια παρατηρήσεις όχι ναι Εάν ναι, ποια μέθοδος; ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 3.1 Η Κοινοτική πολιτική και νομοθεσία 3.2 Η Εθνική πολιτική και νομοθεσία 4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΣΔΕΑ) 4.1 Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα Προέλευση Ε.Α. Οικονομικοί κλάδοι παραγωγής Ε.Α Κατηγορίες και παραγόμενες ποσότητες Ε.Α Πρακτικές διαχείρισης Ε.Α Προβλέψεις για την παραγωγή Ε.Α. στην Ελλάδα Αποθηκευμένα Ε.Α. 4.2 Στόχοι και οφέλη από την εφαρμογή του ΕΣΔΕΑ Γενικοί στόχοι ΕΣΔΕΑ Ειδικότεροι στόχοι για ορισμένα ρεύματα Ε.Α Οφέλη από την εφαρμογή του ΕΣΔΕΑ 4.3 Δράσεις υλοποίησης του Εθνικού Σχεδιασμού Επιλογή εργαλείων διαχείρισης Ε.Α Σχήματα διαχείρισης Ε.Α Τεχνικές διαχείρισης Ε.Α Αποκατάσταση χώρων διαχείρισης Ε.Α Ενημέρωση ευαισθητοποίηση Υλοποίηση του ΕΣΔΕΑ Έλεγχος εφαρμογής του ΕΣΔΕΑ 5. ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΔΕΑ 5.1 Επικίνδυνα απόβλητα βιομηχανιών 5.2 Ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων 5.3 PCB s 5.4 Επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα 5.5 Ζωικά υποπροϊόντα 5.6 Ρυπασμένοι και εν δυνάμει ρυπασμένοι χώροι 6. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΑ ΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΔΕΑ

6 7094 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΠΕΑ) ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΒΛΗΤΑ 8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΔΕΑ 9. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ορθολογική διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων (E.A.) αποτελεί αναγκαιότητα και ταυτόχρονα προτε ραιότητα για την Ελλάδα, προκειμένου, αφ ενός μεν να εξασφαλίζεται και να προστατεύεται το περιβάλλον και η δημόσια υγεία και αφ ετέρου να εφαρμόζεται η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον τομέα αυτό, η οποία, ως γνωστόν, δίνει έμφαση στην πρόληψη και ελαχιστοποίηση της παραγωγής και της επικινδυνότητας των Ε.Α. Η κατάρτιση του παρόντος Εθνικού Σχεδιασμού Δι αχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ευέλικτης, οικονομικά βιώσιμης και αποτελεσματικής πολιτικής στον τομέα της διαχείρισης των Ε.Α., μέσα από μία ολοκληρωμένη και ορθολογική προσέγγιση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της χώρας. Ο παρόν ΕΣΔΕΑ ισχύει για πέντε (5) έτη, αρχής γενομένης από την ημερομηνία δημοσίευσής του, και αναθεωρείται σύμφωνα με το άρ θρο 5 της κοινής υπουργικής απόφασης 13588/725/2006. Στο παρόν κείμενο: Παρουσιάζεται η Κοινοτική και η εθνική πολιτική και νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση των Ε.Α. Αναλύεται και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με την παραγωγή των Ε.Α. στην Ελλάδα. Γίνεται κατηγοριοποίηση των Ε.Α. με βάση την κω δικοποίηση του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) και εκτιμάται η αντίστοιχη παραγόμενη ποσότη τα. Επίσης, προσδιορίζονται οι οικονομικοί κλάδοι που συνεισφέρουν περισσότερο στην παραγωγή των Ε.Α. Περιγράφεται και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάστα ση αναφορικά με τις πρακτικές διαχείρισης των Ε.Α. Επιπλέον, γίνεται πρόγνωση και εκτιμήσεις σχετικά με τις διαφοροποιήσεις που θα προκύψουν ως προς την παραγωγή των Ε.Α. τα επόμενα χρόνια στη Χώρα. Παρουσιάζονται οι αρχές στις οποίες πρέπει να βασίζεται η ανάπτυξη ολοκληρωμένων προγραμμάτων διαχείρισης των Ε.Α., οι στόχοι που πρέπει να επιτευ χθούν και τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από την εφαρμογή του ΕΣΔΕΑ. Παρουσιάζονται αναλυτικά οι δράσεις που πρέ πει να αναληφθούν για την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδιασμού καθώς και τα στάδια υλοποίησης αυτού. Περιγράφονται, επίσης, τα σχήματα και οι τεχνι κές διαχείρισης που πρέπει να υιοθετηθούν καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου εφαρμογής του ΕΣΔΕΑ. Τέλος περιγράφονται οι δράσεις που προτείνεται να αναλη φθούν για την παρακολούθηση και επικαιροποίηση του ΕΣΔΕΑ. 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία στον τομέα διαχείρισης των Ε.Α., η διαχείριση των αποβλήτων αυτών πρέπει να πραγματοποιείται κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο, άμεσο ή έμμεσο, η υγεία του ανθρώπου και ότι δεν χρησιμοποι ούνται διαδικασίες ή μέθοδοι οι οποίες ενδέχεται να βλάψουν το περιβάλλον. Ειδικότερα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε: α) Να μην δημιουργούνται κίνδυνοι για τα νερά (θα λάσσια, επιφανειακά και υπόγεια), τον αέρα, το έδαφος, την χλωρίδα, την πανίδα καθώς και την εν γένει γεωρ γοκτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή. β) Να μην προκαλούνται οχλήσεις από τον θόρυβο ή τις οσμές. γ) Να μην προκαλούνται αρνητικές επιδράσεις στο φυσικό τοπίο καθώς και σε περιοχές ιδιαιτέρου περι βαλλοντικού ενδιαφέροντος. Η διαχείριση των Ε.Α. διέπεται από τις ακόλουθες βασικές αρχές: Την αρχή της προφύλαξης και της πρόληψης δημι ουργίας αποβλήτων, σύμφωνα με την οποία επιδιώκεται ο περιορισμός του συνολικού όγκου των αποβλήτων και η μείωση των επιβλαβών συνεπειών για την υγεία και το περιβάλλον, μέσω της επαναχρησιμοποίησης, της ανάκτησης υλικών και της ανακύκλωσης, καθώς και της ανάκτησης ενέργειας χωρίς ρύπανση του περιβάλλο ντος, ώστε να μειώνεται η ποσότητα των αποβλήτων προς τελική διάθεση, λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό και κοινωνικό κόστος. Την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», με έμφαση στην ευθύνη του παραγωγού αποβλήτων Την αρχή της εγγύτητας σύμφωνα με την οποία επι διώκεται τα απόβλητα να οδηγούνται, κατά το δυνατόν, σε μία από τις πλησιέστερες εγκεκριμένες εγκαταστά σεις επεξεργασίας ή/και διάθεσης, εφ όσον αυτό είναι περιβαλλοντικά αποδεκτό και οικονομικά εφικτό. Την αρχή της επανόρθωσης των ζημιών στο περι βάλλον. 3. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 3.1 Η Κοινοτική πολιτική και νομοθεσία Η πολιτική της ΕΕ στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων γενικότερα και των Ε.Α. ειδικότερα αποτυ πώνεται σε μια σειρά από νομοθετήματα, όπως Οδηγίες, Αποφάσεις και Κανονισμοί. Το γενικό πλαίσιο διαχείρισης των αποβλήτων κα θορίζεται από την υπ αριθμ. 75/442/ΕΟΚ οδηγία, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, η οποία στον τομέα των Ε.Α. εξειδικεύεται με την υπ αριθμ. 91/689/ΕΟΚ οδηγία. Επί σης, το Κοινοτικό Δίκαιο περιλαμβάνει εξειδικευμένα νομοθετήματα που αφορούν είτε ορισμένες μεθόδους διαχείρισης είτε ορισμένα ρεύματα αποβλήτων τα οποία χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης. Με το παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο ορίζονται οι βασικές αρχές και οι στόχοι της διαχείρισης των απο βλήτων σε κοινοτικό επίπεδο και τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την επίτευξη των ως άνω στόχων. Τα οριζόμενα μέτρα στη σύγχρονη σχετι κή Κοινοτική στρατηγική αποσκοπούν στη μείωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την πα ραγωγή και διαχείριση των αποβλήτων, στο πλαίσιο τη χρήσης των πόρων. Σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, τα κράτη μέλη οφείλουν να υιοθετήσουν κατάλληλες στρατηγικές έτσι ώστε να προωθούνται κυρίως: Η πρόληψη/μείωση της ποσότητας και της επικινδυ νότητας των αποβλήτων (με εισαγωγή καθαρών τεχνο λογιών, επανασχεδιασμό προϊόντων, οικολογικά σήματα,

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7095 αποδοτικότερη χρήση των πόρων, αλλαγή προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης κ.λπ.). Η αξιοποίηση υλικών (με διαχωρισμό και ταξινόμηση, διακριτή συλλογή, ανάκτηση, ανακύκλωση, επαναχρησι μοποίηση, ενεργειακή αξιοποίηση). Η ασφαλής επεξεργασία των Ε.Α. που παραμένουν μετά την εφαρμογή διαδικασιών αξιοποίησης, μέσω εφαρμογής βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών. Η εξάλειψη της πρακτικής της τελικής διάθεσης Ε.Α. χωρίς να προηγείται επεξεργασία τους (τελική διάθεση μόνο των καταλοίπων από την επεξεργασία Ε.Α. μέσω εφαρμογής βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών). Η ανάπτυξη ενός ορθολογικού και οικονομικοτεχνικά βιώσιμου δικτύου εγκαταστάσεων διαχείρισης των Ε.Α. για την κάλυψη των αναγκών κάθε κράτους μέλους. Το δίκτυο αυτό πρέπει να επιτρέπει στην Κοινότητα, ως σύνολο, να καταστεί αυτάρκης στον τομέα της διάθεσης των αποβλήτων και στα κράτη μέλη να τείνουν χωριστά προς τον στόχο αυτό, λαμβανομένων όμως υπόψη των γεωγραφικών συνθηκών ή της ανάγκης ειδικών εγκα ταστάσεων για ορισμένες κατηγορίες αποβλήτων. Θα πρέπει, επίσης, το δίκτυο αυτό να επιτρέπει την διάθεση των αποβλήτων σε μια από τις πλησιέστερες κατάλλη λες εγκαταστάσεις. Επιπλέον, τα κράτη μέλη οφείλουν να καταρτίζουν σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και να λαμβάνουν μέτρα ώστε κάθε εγκατάσταση διάθεσης και αξιοποίησης απο βλήτων να εφοδιάζεται με την κατάλληλη προς τούτο άδεια. Η χάραξη της κοινοτικής πολιτικής και η θέσπιση του αντίστοιχου νομοθετικού πλαισίου για την εφαρμογή της, παρουσιάζουν δυναμικό χαρακτήρα και επαναπροσ διορίζονται ανάλογα με τις εξελίξεις στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο και με τις συνθήκες που διαμορφώ νονται στα κράτη μέλη. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών των κρατών μελών παίζει η συνεργασία τόσο σε Κοινο τικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Παρακάτω παρουσιάζεται διαγραμματικά η βασική κοινοτική νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων.

8 7096 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

9 ΦΕΚ 287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η Εθνική πολιτική και νομοθεσία Η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της ΕΕ, οφείλει να προ σαρμόσει την εθνική της νομοθεσία στην αντίστοιχη Κοινοτική και να εφαρμόσει την ανάλογη περιβαλλοντι κή πολιτική στον τομέα διαχείρισης των Ε.Α. Προς την κατεύθυνση αυτή έχει εκδοθεί μια σειρά νομοθετημά των (Νόμοι, Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, Προεδρικά Διατάγματα) και Εγκυκλίων που αναφέρονται κυρίως στα εξής: Διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Υγειονομική Ταφή Αποβλήτων Αποτέφρωση αποβλήτων Διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων Μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων Διαχείριση PCB/PCT Εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, απόβλητα λιπαντικών ελαίων κ.α.) Διαχείριση άλλων επικίνδυνων αποβλήτων (ιατρικά απόβλητα, ζωϊκά υποπροϊόντα) Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επι κίνδυνων ουσιών. Η εθνική πολιτική στον τομέα διαχείρισης των Ε.Α. ορίζεται στην υπ αριθμ /725/2006 κοινή υπουργι κή απόφαση η οποία, σύμφωνα και με την αντίστοιχη πολιτική της ΕΕ, προβλέπει την λήψη μέτρων τα οποία θα πρέπει να προωθούν: α) Την πρόληψη ή/και την μείωση της παραγωγής και της επικινδυνότητας των Ε.Α., ιδίως με: την ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών με τις οποίες να μπορεί να γίνεται αποδοτικότερη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων την παραγωγή και διάθεση στην αγορά προϊόντων που είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να μην συμβάλλουν καθόλου ή να συμβάλλουν όσο το δυνατόν λιγότερο, λόγω της παραγωγής, της χρήσης ή της τελικής τους διάθεσης, στην αύξηση της ποσότητας ή της επικινδυ νότητας των αποβλήτων και των κινδύνων ρύπανσης την ανάπτυξη κατάλληλων τεχνικών για την τελική διάθεση των επικίνδυνων ουσιών που περιέχονται στα απόβλητα τα οποία προορίζονται για αξιοποίηση. β) Την αξιοποίηση των Ε.Α. με ανακύκλωση, επαναχρη σιμοποίηση ή ανάκτηση ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που έχει στόχο την παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών ή τη χρησιμοποίηση των αποβλήτων ως πηγής ενέργειας. γ) Την αποκατάσταση ή/και εξυγίανση των χώρων που έχουν ρυπανθεί από Ε.Α. δ) Την ενημέρωση ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων (παραγωγών, φορέων διαχείρισης, πο λιτών κ.λπ.). 4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 4.1 Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα Προέλευση Ε.Α. Οικονομικοί κλάδοι παραγωγής Ε.Α. Α. Στην Ελλάδα παράγεται πλήθος κατηγοριών Ε.Α., τα οποία προέρχονται από τη βιομηχανική δραστηρι ότητα και λοιπούς οικονομικούς κλάδους. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω κλάδοι: ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟ ΛΥΒΔΟΥ ΔΙΫΛΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙ ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΙΔΗΡΟΝΙΚΕΛΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑ ΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΟΥ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ (μεταφο ρές, επικοινωνίες κ.λπ.) Β. Στα Ε.Α. των παραπάνω κλάδων περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα ρεύματα Ε.Α., τα οποία υπόκεινται σε ειδικό καθεστώς διαχείρισης: 1. Ρεύματα Ε.Α. που ορίζονται στην υφιστάμενη εθνι κή νομοθεσία ως «ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης» και αφορούν χρησιμοποιημένες συσκευασίες και άλλα προϊόντα. Ειδικότερα πρόκειται για τα Ε.Α. τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, δηλαδή: α) χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσω ρευτές, β) απόβλητα λιπαντικών ελαίων, γ) συσκευασίες επικίνδυνων ουσιών και δ) οχήματα τέλους κύκλου ζωής. Συγκεκριμένα: α) Χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσω ρευτές: Περιλαμβάνονται όλες οι χρησιμοποιημένες ηλε κτρικές στήλες και συσσωρευτές συμπεριλαμβανομένων και αυτών που εμπεριέχουν επικίνδυνες ουσίες (Cd, Pb, Hg). Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών αποτελούν οι μπα ταρίες μολύβδου οξέος, οι οποίες συγκεντρώνονται ως επί το πλείστον στα συνεργεία αυτοκινήτων. β) Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Πρόκειται ουσιαστικά για τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια τα οποία προέρ χονται κυρίως από λάδια ΜΕΚ (μηχανές εσωτερικής καύσης), τα οποία συγκεντρώνονται κυρίως στα συνερ γεία αυτοκινήτων και στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Επίσης, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια προέρχονται και από την βιομηχανία/βιοτεχνία (λάδια μηχανών, στρο βίλων, υδραυλικών συστημάτων κλπ) αλλά και από τα μηχανοστάσια των πλοίων. γ) Συσκευασίες επικινδύνων ουσιών. δ) Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ). 2. Επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα. Πρόκειται για τα ιατρικά απόβλητα μολυσματικού ή/ και τοξικού χαρακτήρα τα οποία προέρχονται από τις διάφορες υγειονομικές μονάδες. 3. Ζωικά υποπροϊόντα. Πρόκειται για προϊόντα ζωικής προέλευσης τα οποία δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Σύμφωνα με το σχετικό Κανονισμό 1774/2002/ΕΚ, στην κατηγορία 1 (κατηγορία υψηλής επικινδυνότητας) υπά γονται υλικά τα οποία είναι επικίνδυνα για την μετάδο ση της νόσου ΣΠΕ (σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια), στην κατηγορία 2 υπάγονται υλικά μεσαίου κινδύνου, ενώ

10 7098 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στην κατηγορία 3 υπάγονται υλικά μέσω των οποίων δεν μπορεί να μεταδοθεί ασθένεια στον άνθρωπο ή στα ζώα. 4. Πολυχλωριωμένα διφαινύλια /τριφαινύλια (PCB s). Πρόκειται κυρίως για μονωτικά / διηλεκτρικά έλαια που περιέχουν PCB s και υπάρχουν κατ εξοχήν σε συ σκευές ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ιδίως μετα σχηματιστές και πυκνωτές. Γ. Επιπλέον, στα παραγόμενα Ε.Α. περιλαμβάνονται και «μικροποσότητες επικινδύνων αποβλήτων» (ΜΠΕΑ) στα αστικά απόβλητα. Τα απόβλητα αυτά αφορούν κυρίως απορριπτόμενο οικιακό εξοπλισμό και απορριπτόμενα προϊόντα οικιακής χρήσης. Ακολουθεί ενδεικτικός κα τάλογος ΜΠΕΑ στα αστικά απόβλητα: Φιάλες αεροζόλ (εφόσον περιέχουν ποσότητα ανα φλέξιμου υλικού ή χημικώς ασταθή υλικά) Βερνίκια / χρώματα (εφ όσον περιλαμβάνουν διαλύ τες ή βαρέα μέταλλα και δεν έχουν αφυγρανθεί) Εντομοκτόνα εντομοαπωθητικά (με ληγμένη ημε ρομηνία ή συσκευασίες) Γεωργικά φάρμακα (παρασιτοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, μυκητοκτόνα) (με ληγμένη ημερομηνία ή συσκευασίες) Καθαριστικά /συντηρητικά /γυαλιστικά ξύλου Κόλλες (διάφορες)/ρητίνες Λαμπτήρες/σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο Μελάνια Διαλύτες αφαίρεσης χρωμάτων Παλιά φάρμακα (με ληγμένη ημερομηνία) Παλιές μπαταρίες (διάφορες) μιας χρήσης ή επα ναφορτιζόμενες Προϊόντα καθαρισμού / αποφρακτικά (εφόσον περι έχουν διαβρωτικά οξέα ή καυστικά αλκάλια) Υλικά απολύμανσης. Δ. Όπως προκύπτει από τα προαναφερθέντα, τα Ε.Α. στη Χώρα προέρχονται από μια σειρά οικονομικών κλάδων (συμπεριλαμβανομένης και αυτής ακόμα της αστικής δραστηριότητας), οι σημαντικότεροι από τους οποίους είναι οι εξής: Βιομηχανία Μεταφορές και επικοινωνίες Ναυτιλία Γεωργία Κτηνοτροφία Υγεία Κατηγορίες και παραγόμενες ποσότητες Ε.Α. Α. Για την καταγραφή των παραγόμενων στη Χώρα Ε.Α. χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων («διαχειριστικών σχεδίων») που συμπληρώ θηκαν από τους παραγωγούς και κατόχους των Ε.Α. και υποβλήθηκαν στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Απο βλήτων του ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και στοιχεία που ήταν στη διάθεση του Γραφείου Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων του ΥΠΕΧΩΔΕ. Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται οι κατηγο ρίες με βάση τον ΕΚΑ και οι αντίστοιχες ποσότητες Ε.Α. που παρήχθησαν στη Χώρα το έτος 2004, καθώς και οι εργασίες διαχείρισης αυτών [Διάθεση (D) ή Αξι οποίηση (R)]. Από τα στοιχεία του πίνακα 4.1 1, αλλά και από την αντίστοιχη σχηματική απεικόνιση (σχήμα 4.1 1) φαίνε ται ότι οι μεγαλύτερες ποσότητες Ε.Α. που παράγονται κατά φθίνουσα σειρά είναι : Απόβλητα ελαίων και απόβλητα υγρών καυσίμων (κεφ.13 του ΕΚΑ) (παράγονται από σχεδόν όλες τις πα ραγωγικές δραστηριότητες) Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως στον Ευρω παϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) (κεφ. 16) (περιλαμβά νει απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, κ.λπ.) Απόβλητα από θερμικές επεξεργασίες (κεφ.10) (Χα λυβουργία, Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας, Μεταλ λουργία Χύτευση Ανάκτηση μετάλλων, κ.λπ.) Απόβλητα από τις Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλή των, Εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων εκτός σημείου παραγωγής (κεφ.19) Απόβλητα από οργανικές χημικές διεργασίες (κεφ.7) (Παραγωγή πλαστικών, βαφών, γεωργικών φαρμάκων λιπασμάτων, φαρμακευτικών προϊόντων, απορρυπα ντικών κ.λπ.) Απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη ανθρώ πων η ζώων η/και από σχετικές έρευνες (κεφ.18) Απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις (πε ριλαμβάνεται χώμα εκσκαφής από ρυπασμένες τοπο θεσίες (κεφ. 17) Απόβλητα από εξερεύνηση, εξόρυξη, εργασίες λα τομείου και φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών (κεφ. 1) Δημοτικά απόβλητα (Μικρές Ποσότητες Επικινδύνων Αποβλήτων στα Οικιακά Απόβλητα) (κεφ.20) Απόβλητα από την χημική επιφανειακή επεξεργασία και την επικάλυψη μετάλλων και άλλων υλικών, υδρο μεταλλουργία μη σιδηρούχων (κεφ.11) Απόβλητα από την διύλιση πετρελαίου, τον καθα ρισμό φυσικού αερίου και την πυρολυτική επεξεργασία (κεφ.5) Απόβλητα από την μορφοποίηση και την φυσική και μηχανική επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων και πλαστικών (κεφ.12) Επίσης, από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι το έτος 2004 παρήχθησαν συνολικά, σε επίπεδο χώρας, περίπου τόνοι Ε.Α., εκ των οποίων ένα ποσοστό της τάξης του 62% υπεβλήθη σε εργασίες διάθεσης, ενώ το υπόλοιπο σε εργασίες αξιοποίησης. Τα στοιχεία αυτά απεικονίζονται σχηματικά στο σχήμα Η κατανομή των παραγόμενων Ε.Α. ανά Περιφέρεια της Χώρας παρουσιάζεται στον πίνακα και απει κονίζεται σχηματικά στο σχήμα Όπως φαίνεται από τον προαναφερόμενο πίνακα, το ποσοστό των πα ραγόμενων Ε.Α. στην Αττική ανέρχεται σε 48,5%, στη Κεντρική Μακεδονία σε 12,6%, στην Στερεά Ελλάδα σε 10,2%, στη Θεσσαλία σε 6,9% και στην Δυτική Ελλάδα 5,2% περίπου.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7099

12 7100 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7101

14 7102 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7103

16 7104 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) * *

17 ΦΕΚ 287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7105 Β. Για ορισμένα ρεύματα Ε.Α. που υπόκεινται σε ειδικό καθεστώς διαχείρισης αναφέρονται ειδικότερα τα εξής (τα στοιχεία αφορούν το έτος 2004): 1. Απόβλητα λιπαντικών ελαίων (Α.Λ.Ε.) Σχετικά με τα στοιχεία του πίνακα (κωδικός ΕΚΑ 13) επισημαίνεται ότι τα δυνάμενα να συλλεχθούν Α.Λ.Ε. εκτιμώνται σε τόνους/έτος. 2. Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) Τα δυνάμενα να οδηγηθούν στις εγκαταστάσεις επε ξεργασίας ΟΤΚΖ εκτιμώνται σε τόνους/έτος περίπου. Από αυτά προκύπτει μια μικρή ποσότητα Ε.Α., η οποία έχει συμπεριληφθεί στα στοιχεία του πίνακα 4.1 1, στα κεφάλαια του ΕΚΑ όπου υπάγονται τα από βλητα αυτά. 3. Πολυχλωριωμένα διφαινύλια / τριφαινύλια (PCB s) Οι υπάρχουσες σήμερα στην Ελλάδα ποσότητες PCB s βρίσκονται σε συσκευές κλειστού κυκλώµατος (κυρίως μετασχηµατιστές και πυκνωτές), οι οποίες λειτουργούν με ασφάλεια. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία, η καταληκτική ημερομηνία διά θεσης είναι το τέλος του 2010 για όσες συσκευές ορίζει η ίδια νομοθεσία και εφόσον δεν είναι τεχνικά δυνατόν ή οικονομικά συμφέρον να απολυμανθούν. Σημαντικός κάτοχος των παραπάνω συσκευών είναι η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), η οποία στο τέ λος του έτους 2005 κατείχε τις παρακάτω ποσότητες: Μετασχηματιστές (Μ/Σ): 100 τόνοι ελαίων που περι έχουν PCB s (έλαια περιεχόμενα σε 69 Μ/Σ). Πυκνωτές: 430 τόνοι (κέλυφος και περιεχόμενο έλαιο). Ήτοι, σύ νολο: 530 τόνοι PCB s (κελύφη πυκνωτών και συνολική ποσότητα ελαίων με PCB s). Κάτοχοι PCB s επίσης είναι: ο ΟΤΕ, διάφορες βιομη χανίες, νοσοκομεία, αεροδρόμια, ξενοδοχεία κ.α. 4. Ζωικά υποπροϊόντα Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η ετήσια παραγωγή των επι κίνδυνων ζωικών υποπροϊόντων (κατηγορίας 1 του Κα νονισμού 1774/2002/ΕΚ) στη Χώρα ανέρχεται σε τόνους περίπου. Οι μεγαλύτερες ποσότητες αυτών πα ράγονται στους νομούς Ιωαννίνων και Εύβοιας και ακο λουθούν κατά σειρά οι νομοί Λάρισας, Θεσσαλονίκης, Σερρών, Ηρακλείου, Αιτ/νίας, Πέλλας κ.λπ. Σχετική καταχώρηση δεν έχει γίνει στον πίνακα 4.1 1, διότι τα ως άνω απόβλητα δεν έχουν κατηγοριοποιηθεί σαν επικίνδυνα στον ισχύοντα ΕΚΑ. Εν τούτοις, όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1774/2002/ ΕΚ τα υλικά αυτά θεωρούνται επικίνδυνα για την μετά δοση της νόσου ΣΠΕ. 5. Επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης, η ετήσια παραγωγή Ε.Α. από τη λειτουργία των υγειονομικών μονάδων (νοσοκομείων, ιδιωτικών κλινικών, Κέντρων Υγείας κ.λπ.) στην Ελλάδα ανέρχεται σε τόνους περίπου. Γ. Όσον αφορά τις ΜΠΕΑ στα αστικά απόβλητα, η ετήσια συνολική παραγωγή τους στη Χώρα εκτιμάται σε τόνους περίπου, λαμβανομένου υπόψη ότι η ετήσια παραγωγή των αποβλήτων αυτών ανά κάτοικο ανέρχεται σε 0,6 Kg Πρακτικές διαχείρισης Ε.Α Α. Οι πρακτικές διαχείρισης των Ε.Α., που εφαρμόζο νται σε επίπεδο Χώρας και αφορούν κυρίως τα Ε.Α. των βιομηχανιών, περιγράφονται παρακάτω. 2 Αποθήκευση σε ειδικούς χώρους εντός των μονά δων παραγωγής των Ε.Α.: Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται 2 Πηγές στοιχείων: ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπ. Υγείας, Υπ. Γεωργίας

18 7106 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κυρίως από βιομηχανίες οι οποίες παράγουν μεγάλες ποσότητες αποβλήτων. Μεταφορά στο εξωτερικό με σκοπό την διάθεση ή την αξιοποίηση: Η διασυνοριακή μεταφορά Ε.Α. γίνεται προς κατάλληλες εγκαταστάσεις εντός της ΕΕ (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Φινλανδία και Ην. Βασίλειο), λόγω απουσίας των απαιτούμενων υποδομών στην Ελλάδα, με σκοπό την ασφαλή διάθεση ή αξιοποίησή τους. Η συνολική ποσότητα Ε.Α. που μεταφέρθηκε στο εξωτε ρικό κατά το έτος 2004, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο ΥΠΕΧΩΔΕ, ανήλθε σε τόνους, με προορισμό κυρίως την Γερμανία (ποσοστό πάνω από 70%). Στα ως άνω Ε.Α. περιλαμβάνονται κυρίως τα εξής: μετασχηματιστές και πυκνωτές που περιέχουν έλαια με PCB s. Οι εργασίες που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις παραλαβής των αποβλήτων αυτών περιλαμβάνουν καταστροφή των PCB s με αποτέφρωση σε υψηλές θερμοκρασίες, υπόγεια αποθήκευση και όπου αυτό είναι δυνατόν ανακύκλωση των μεταλλικών μερών μετά την απορρύπανσή τους εργαστηριακά απόβλητα, τα οποία αποτεφρώνονται σε υψηλές θερμοκρασίες ληγμένα φάρμακα, τα οποία επίσης αποτεφρώνονται σε υψηλές θερμοκρασίες χρησιμοποιημένες φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές νικελίου καδμίου και μολύβδου οξέος που ανακυκλώνονται Είδη / κατασκευαστικά στοιχεία ηλεκτρικού και ηλε κτρονικού εξοπλισμού, που επίσης ανακυκλώνεται. Κατά τη διασυνοριακή μεταφορά των Ε.Α. τηρούνται οι διαδικασίες του κανονισμού 259/93/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Οι εργασίες της διασυνοριακής μεταφοράς εκτελούνται από εταιρείες, αδειοδοτημένες για το σκοπό αυτό από το ΥΠΕΧΩΔΕ, οι οποίες διαχει ρίζονται τα απόβλητα για λογαριασμό τρίτων. Κατά κανόνα, τα προς διασυνοριακή μεταφορά Ε.Α. διακινού νται συσκευασμένα μέσα σε εμπορευματοκιβώτια και ακολουθούν συνήθως συνδυασμένη μεταφορά (οδικώς μέχρι τον λιμένα εξόδου από τη χώρα, δια θαλάσσης έως τον λιμένα εισαγωγής στη χώρα προορισμού και τελικά οδικώς ή σιδηροδρομικώς έως την εγκατάσταση παραλαβής των αποβλήτων). Αξιοποίηση και λοιπές πρακτικές διαχείρισης: Σε εργασίες αξιοποίησης υποβάλλονται ορισμένες κατη γορίες Ε.Α., όπως: σκωρίες και σκόνες σακκοφίλτρων, οι οποίες ανα κυκλώνονται σαν πρόσθετο υλικό από διάφορες πα ραγωγικές εγκαταστάσεις, π.χ. από την τσιμεντοβιο μηχανία, πετρελαιοειδή κατάλοιπα, τα οποία χρησιμοποιού νται σε ενεργοβόρες εγκαταστάσεις για την παραγωγή εναλλακτικού καυσίμου, ιλύες από τον ελαιοδιαχωρισμό υγρών αποβλήτων, οι οποίες συναποτεφρώνονται στην τσιμεντοβομηχανία, όξινες ιλύες από την αναγέννηση Α.Λ.Ε. που εξου δετερώνονται, άλλα Ε.Α. (ιλύες, σκωρίες κ.λπ.) που σταθεροποι ούνται. Β. Για τα ρεύματα Ε.Α. που υπόκεινται σε ειδικό καθε στώς διαχείρισης αναφέρονται ειδικότερα τα εξής: 1. Ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων: Με βάση τις διατάξεις του ν. 2939/2001, καθώς και τις διατάξεις των π.δ. υπ αριθμ. 115/2005, 82/2005 και 116/2004, οι διαχειριστές (παραγωγοί και εισαγωγείς) των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, των λιπα ντικών ελαίων, καθώς και των ΟΤΚΖ, υποχρεούνται να οργανώσουν ή να συμμετέχουν σε συστήματα εναλλα κτικής διαχείρισης. Τα συστήματα αυτά αποβλέπουν ειδικότερα: στην επιστροφή των αποβλήτων από τον κατανα λωτή ή άλλο τελικό χρήστη, προκειμένου να διοχετεύο νται προς τις πλέον ενδεδειγμένες εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης αποβλήτων στην επεξεργασία των συλλεγομένων αποβλήτων με τη χρησιμοποίηση καθαρών τεχνολογιών. Τα ως άνω συστήματα εφαρμόζονται και για τις εισα γόμενες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές καθώς και τα εισαγόμενα λιπαντικά έλαια, με συνθήκες που να μην δημιουργούν διακρίσεις. Ειδικότερα τα συστήματα αυτά: α) σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται εμπόδια στο εμπόριο ή στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό σύμφωνα με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο και β) λαμβάνουν κατά κύριο λόγο υπόψη τις απαιτήσεις σε θέματα: προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών προστασίας των δικαιωμάτων βιομηχανικού και εμπορικού απορρήτου Η οργάνωση των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρι σης γίνεται από τους παραγωγούς και εισαγωγείς α) είτε ατομικά από τους ίδιους β) είτε συλλογικά, με τη συμμετοχή τους σε εγκεκρι μένα συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης οποιασδήποτε νομικής μορφής, όπως εταιρείες (Α.Ε. Ε.Π.Ε. κ.λ.π.), συνεταιρισμούς, κοινοπραξίες κ.λπ. Κατά το έτος 2004 εγκρίθηκαν, με Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, τέσσερα (4) συστήματα εναλλακτικής διαχεί ρισης, εκ των οποίων ένα για Α.Λ.Ε., ένα για φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, ένα για συσσω ρευτές οχημάτων και βιομηχανίας και ένα για ΟΤΚΖ, ενώ το έτος 2006 εγκρίθηκε ένα σύστημα για συσσωρευτές οχημάτων Κρήτης. 1α. Διαχείριση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (Α.Λ.Ε.) Η οργάνωση των εργασιών διαχείρισης των Α.Λ.Ε. αποτελεί, βάσει των διατάξεων της υφιστάμενης νο μοθεσίας, υποχρέωση του εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης. Η διαδικασία συλλογής των Α.Λ.Ε. περιλαμβάνει: Σημεία συλλογής: είναι κυρίως πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία μηχανουργεία, βιομηχανίες, ευ κολίες υποδοχής σε λιμάνια και αεροδρόμια, δημόσιοι οργανισμοί. Κέντρα συλλογής: σ αυτά συγκεντρώνονται από τα σημεία συλλογής τα Α.Λ.Ε., τα οποία στη συνέχεια θα οδηγηθούν προς επεξεργασία ή προς άλλες εργασίες διάθεσης. Τα Α.Λ.Ε. μετά τη συλλογή τους : α) Υποβάλλονται κατά προτεραιότητα σε επεξεργασία με αναγέννηση. β) Εφόσον η επεξεργασία με αναγέννηση δεν είναι εφικτή από τεχνικοοικονομική και οργανωτική άποψη, η επεξεργασία γίνεται με καύση. Στην περίπτωση αυτή η επεξεργασία δεν θα πρέπει να προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία.

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7107 γ) Εφόσον και η επεξεργασία με καύση δεν είναι εφι κτή από τεχνικοοικονομική και οργανωτική άποψη, πρέ πει να εξασφαλίζεται η ασφαλής καταστροφή τους ή η ελεγχόμενη αποθήκευση ή εναπόθεσή τους. Στην Ελλάδα υφίστανται εννέα (9) εγκαταστάσεις αναγέννησης Α.Λ.Ε. 1β. Διαχείριση χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών Η οργάνωση των εργασιών διαχείρισης των χρησιμο ποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών αποτε λεί, βάσει των διατάξεων της υφιστάμενης νομοθεσίας, υποχρέωση των εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτι κής διαχείρισης, όπως και στην περίπτωση των Α.Λ.Ε. Οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές οχημάτων και βιο μηχανίας συλλέγονται στα σημεία πρωτογενούς συλλο γής, τα οποία διαθέτουν οι επιχειρήσεις πώλησης συσ σωρευτών και αντικατάστασης των χρησιμοποιημένων (ηλεκτρολογεία κ.λπ.) ή βρίσκονται στους χώρους των βιομηχανιών, από όπου με τη συμμετοχή αδειοδοτημέ νων συλλεκτών οδηγούνται σε χώρους δευτερογενούς συλλογής και στη συνέχεια σε εγκαταστάσεις ανακύ κλωσης στην Ελλάδα (προκειμένου για συσσωρευτές μολύβδου οξέος) ή γίνεται διασυνοριακή μεταφορά σε κατάλληλες εγκαταστάσεις του εξωτερικού (προκειμέ νου για μπαταρίες νικελίου καδμίου). Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης χρησι μοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου οξέος στη Χώρα είναι οκτώ (8). Η χωριστή συλλογή των χρησιμοποιημένων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών πραγματοποιείται σε ειδικούς κάδους που φέρουν κατάλληλη επισήμανση στους ακόλουθους τόπους συγκέντρωσης: Σε δημοτικά σημεία συλλογής που καθορίζονται από τους ΟΤΑ σε συνεργασία με τα συστήματα εναλλακτι κής διαχείρισης Σε καταστήματα λιανικού εμπορίου, ή σε εξειδικευ μένα καταστήματα και Super markets. Οι συλλεγόμενες χρησιμοποιημένες φορητές ηλεκτρι κές στήλες και συσσωρευτές οδηγούνται σε εγκαταστά σεις αποθήκευσης και στην συνέχεια μεταφέρονται σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης του εξωτερικού (σύμφωνα με τον κανονισμό 259/93/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). 1γ. Διαχείριση Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) Το εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης των ΟΤΚΖ οργανώνει τη συλλογή, αποθήκευση, μεταφο ρά, απορρύπανση και τελική επεξεργασία /ανακύκλωση αυτών. Τα ΟΤΚΖ μεταφέρονται, είτε με πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη τους είτε από αδειοδοτημένους χώρους αποθήκευσής τους, σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις απορρύπανσης /επεξεργασίας, όπου, αφού αφαιρεθούν οι επικίνδυνες ουσίες (υγρά φρένων, συσσωρευτές κλπ.) και τα μη ανακυκλώσιμα υλικά (υφασμάτινα καθίσματα κ.λπ.), αποσυναρμολογούνται ή / και συμπιέζονται και ανακυκλώνονται σε χαλυβουργίες. Τα προκύπτοντα από τις παραπάνω εργασίες Ε.Α. παραδίδονται στη συνέ χεια στα αντίστοιχα ανά προϊόν εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Οι αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις απορρύπανσης /επεξεργασίας των ΟΤΚΖ είναι εννέα (9). 2. Πολυχλωριωμένα διφαινύλια / τριφαινύλια (PCB s) Η κύρια πρακτική διαχείρισης των PCB s στην Ελλάδα είναι η μεταφορά τους στο εξωτερικό, με σκοπό την τε λική τους διάθεση σε κατάλληλες εγκαταστάσεις. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η ως άνω μεταφορά πραγματοποιείται λόγω της έλλειψης των απαιτούμε νων υποδομών εντός της Χώρας και εκτελείται από ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες. Κατά το έτος 2004 η ποσότητα των υλικών αυτών που εξήχθησαν στο εξω τερικό, υπό τη μορφή είτε άχρηστων συσκευών (κυρίως πυκνωτών και μετασχηματιστών) είτε άλλων αποβλήτων (ελαίων, χώματος κ.α.) που περιείχαν PCB s, ανήλθε σε 290 τόνους περίπου. Μια άλλη πρακτική διαχείρισης που έχει αρχίσει να εφαρμόζεται σε μετασχηματιστές (Μ/Σ) που περιέχουν PCB s είναι η απολύμανση, κατά την οποία λαμβάνει χώρα αντικατάσταση των διηλεκτρικών ελαίων των Μ/Σ που περιέχουν PCB s με άλλα ασφαλή έλαια ανάλογων ιδιοτήτων. Η μέθοδος αυτή πραγματοποιείται σε σχε τικά περιορισμένη έκταση, δεδομένου ότι σε αρκετές περιπτώσεις Μ/Σ δεν είναι αποτελεσματική ή οικονο μικά συμφέρουσα, αναλαμβάνεται δε από κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες, σύμφωνα και με τη σχετική εθνική νομοθεσία, οι οποίες διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία. 3. Ζωικά υποπροϊόντα Σήμερα υπάρχουν μικρές μονάδες αποτέφρωσης των εν λόγω υλικών που ανήκουν στην κατηγορία 1 του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ (υψηλής επικινδυνότητας), οι οποίες λειτουργούν εντός των σφαγείων. Τα υλικά της κατηγορίας 2 του ίδιου Κανονισμού οδηγούνται σε μονάδες μεταποίησης (rendering) και τα παραγόμενα προϊόντα μπορούν να διατεθούν ως μη επικίνδυνα από βλητα. Η εγκατάσταση και η λειτουργία κάθε τέτοιας μονάδας πρέπει να προβλέπεται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του σφαγείου που εξυπηρετεί. Η ποιό τητα των παραγόμενων προϊόντων ελέγχεται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 4. Επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα Στο Νομό Αττικής λειτουργεί μια εγκατάσταση απο τέφρωσης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, η οποία δέχεται απόβλητα που προέρχονται από διάφορες υγει ονομικές μονάδες της χώρας. Λόγω της ανεπάρκειας στις απαιτούμενες υποδομές διάθεσης των εν λόγω αποβλήτων, ορισμένες νοσοκομειακές μονάδες αποτε φρώνουν τα επικίνδυνα απόβλητά τους σε κλιβάνους εγκατεστημένους εντός των χώρων τους. Σημειώνεται ότι ποσοστό 33% περίπου των υγειονομικών μονάδων της χώρας χρησιμοποιεί τεχνικές αποστείρωσης των μολυσματικών αποβλήτων που παράγει. Γ. Όσον αφορά τις ΜΠΕΑ στα αστικά απόβλητα, η επικρατούσα πρακτική διαχείρισης είναι ίδια με εκείνη των αστικών αποβλήτων που τα περιέχουν, δηλαδή δεν λαμβάνει χώρα χωριστή συλλογή και διαχείρισή τους. Πρόσφατα άρχισε να αναπτύσσεται η χωριστή συλλογή των μπαταριών που απορρίπτονται σαν οικιακά από βλητα, στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Δ. Συνοπτική περιγραφή των υφιστάμενων πρακτικών διαχείρισης Ε.Α. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτι κά οι υφιστάμενες πρακτικές διαχείρισης.

20 7108 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Πίνακας 4.1 3: Συνοπτική παρουσίαση υφιστάμενων πρακτικών διαχείρισης Ε.Α. (στοιχεία έτους 2004) ΡΕΥΜΑΤΑ Ε.Α. Πρακτικές διαχείρισης Ε.Α. από κύριες παραγωγικές δραστηριότητες βιομη Αποθήκευση χανιών (κεφ. ΕΚΑ: 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 19) Αξιοποίηση Επεξεργασία Μεταφορά στο εξωτερικό Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές Α.Λ.Ε. ΜΠΕΑ PCB s Ζωικά υποπροϊόντα Επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα ΟΤΚΖ Αξιοποίηση / ανακύκλωση συσσωρευτών μολύβδου οξέος για παραγωγή δευτερογενούς μολύβδου Μεταφορά στο εξωτερικό των χρησιμοποιημένων φο ρητών ηλεκτρικών στηλών και των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών Ni Cd σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης Αναγέννηση ορυκτελαίων Συνδιαχείριση με τα αστικά απόβλητα Μεταφορά στο εξωτερικό Αποτέφρωση Διάθεση, μετά από μεταποίηση σε ΧΥΤΑ ή σε αδειο δοτημένο χώρο εντός του χώρου των μονάδων (σφα γείων). Αποτέφρωση Αποστείρωση των αμιγώς μολυσματικών και στη συνέ χεια διάθεση σε ΧΥΤΑ Απομάκρυνση των Ε.Α. (υγρά φρένων κ.λπ.) και μετα φορά τους στο εξωτερικό ή σε εγκαταστάσεις ανακύ κλωσης εντός της χώρας Ε. Παρουσίαση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων διαχείρισης Ε.Α. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι υφιστάμενες στη Χώρα εγκαταστάσεις διαχείρισης Ε.Α. Πίνακας 4.1 4: Παρουσίαση υφιστάμενων εγκαταστάσεων διαχείρισης Ε.Α. (στοιχεία έτους 2005) Επωνυμία εταιρείας Δραστηριότητα Θέση εγκατάστασης POLYECO Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ανάμιξη αποβλήτων για την παραγωγή στερεού και υγρού εναλλακτικού καυσίμου το οποίο χρησιμοποιείται από την τσιμεντοβιομηχανία Αποτέφρωση μολυσματικών νοσοκομειακών αποβλήτων Ασπρόπυργος Αττικής Άνω Λιόσια Αττικής ΔΕΗ Α.Ε. Διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων Ορυχείο Καρδιάς Κοζάνης ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων Κυριάκιο Βοιωτίας CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Επεξεργασία Α.Λ.Ε. Ασπρόπυργος Αττικής ΒΙΑΣΦΑΛΤ Α.Ε. Επεξεργασία Α.Λ.Ε. Αναγέννηση Ασπρόπυργος Αττικής ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΜΙΤΖΟΓΛΟΥ Επεξεργασία Α.Λ.Ε. Αναγέννηση 16ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσ/κης Βέροιας ΜΑΒΙΟΛ Ο.Ε. Επεξεργασία Α.Λ.Ε. Αναγέννηση 7ο χλμ. Οδού Θεσ/κης Λαγκαδά ΔΕΛΤΑ ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε Επεξεργασία Α.Λ.Ε. Αναγέννηση ΒΙ.ΠΕ. Πατρών ΒΕΚΟ ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΥΠΗ Ο.Ε. Επεξεργασία Α.Λ.Ε. Αναγέννηση Μαρμάρι Ευβοίας GREEN OIL Α.Ε.Β.Ε. Επεξεργασία Α.Λ.Ε. Αναγέννηση ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης DENVER Α.Ε.Β.Ε. Επεξεργασία Α.Λ.Ε. Καμάρι Βοιωτίας ELDONS Α.Ε.Β.Ε. Επεξεργασία Α.Λ.Ε. Αναγέννηση Ασπρόπυργος Αττικής

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7089 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 287 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8668 Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιω ά ννη ς Μ α χα ίρ α ς ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Τ.Ε.Ε. 5-7 Ιουνίου 2008 TO ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Μαντζαβά Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Γεωργία Μαντζαβά Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Γεωργία Μαντζαβά Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος Διεύθυνση Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ασφάλεια & περιβαλλοντική ευθύνη: η εφαρμογή του άρθρου 57 του Ν. 4042/2012

Χρηματοοικονομική ασφάλεια & περιβαλλοντική ευθύνη: η εφαρμογή του άρθρου 57 του Ν. 4042/2012 ΣΕΠΔΕΜ ΣΥΓΑΠΕΖ 3 ο Εργαστήριο για την Περιβαλλοντική Ευθύνη Αθήνα 29-30/11/ 2016 Χρηματοοικονομική ασφάλεια & περιβαλλοντική ευθύνη: η εφαρμογή του άρθρου 57 του Ν. 4042/2012 Κωνσταντίνος Τσολακίδης Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. Despina Kallidromitou Managing Director 27, Monemvasias str. 151 25 MAROUSI, ATHENS -GREECE T: +30 210 6898622, F: +30 210 6842420 email: kallidromitou@epsilon.gr Σύμβαση: τελος 2012 Ανάδοχο

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές της εναλλακτικής διαχείρισης είναι: η αρχή της πρόληψης της δημιoυργίας των αποβλήτων

Οι βασικές αρχές της εναλλακτικής διαχείρισης είναι: η αρχή της πρόληψης της δημιoυργίας των αποβλήτων Η Εναλλακτική Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Δρ. Αδαμάντιου Σκορδίλη Προεδρεύοντα της Επιτροπής Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ) Προϊστάμενου ΓΕΔΣΑΠ Η σύγχρονη άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: Διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ ΤΧ) από Υγειονομικές Μονάδες

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: Διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ ΤΧ) από Υγειονομικές Μονάδες ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 147 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 313 Κ.Δ.Π. 82/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 82 Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

CONSLEG - 76L /12/ σ.

CONSLEG - 76L /12/ σ. Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038-0041

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Αδαμάντιου Σκορδίλη Πρόεδρος ΕΠΕΔ-Προιστάμενος Προιστάμενος ΓΕΔΣΑΠ Εκτίμηση Παραγωγής Απορ/μάτων στην Ελλάδα 6.000 5.000 4.000 tn x 10 3 3.000 2.000 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνία της ανακύκλωσης - Παρόν και προοπτικές στην Ελλάδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Ιουνίου, 2008

Η κοινωνία της ανακύκλωσης - Παρόν και προοπτικές στην Ελλάδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Ιουνίου, 2008 Η Εναλλακτική Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Δρ. Αδαμάντιου Σκορδίλη Προεδρεύοντα της Επιτροπής Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ) Προϊστάμενου ΓΕΔΣΑΠ Τα στερεά απόβλητα αποτελούν σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO Πάτρα 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Δημήτριος Ποδιώτης Ευάγγελος Κυρίτσης ΕΟΑΝ

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Δημήτριος Ποδιώτης Ευάγγελος Κυρίτσης ΕΟΑΝ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων Δημήτριος Ποδιώτης Ευάγγελος Κυρίτσης ΕΟΑΝ 07.05.2015 Δομή Παρουσίασης Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές Ρ. Χαριτοπούλου, Δρ.-Μηχ. Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΟΑΝ Εντ. Δημ. Σύμβουλος Περιβάλλοντος Δ. Κηφισιάς Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax : ΠΡΟΣ: Κομοτηνή 11-02-2008 Αριθ. Πρωτ.: 97 Θέμα : Σύμβαση συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1707 26 Αυγούστου 2008 AΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 88846 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 392541/1010/88 Καθορισμός μέτρων για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και ειδικότερα των οριακών τιμών για την περιεκτικότητα της βενζίνης σε μόλυβδο. (ΦΕΚ 366/Β/8-6-1988) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη, 26.10.2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 74567/ΑΦ 6.1.16.1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ Φ.11 ΜΟΛ ΣΧΕΤ. 50998/15 & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καλών Πρακτικών Πετρελαιοειδών Αποβλήτων & Καταλοίπων. Σ ταυρούλα Παπαθεοχαρη MSc Περιβαλλοντολόγος Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

Οδηγός Καλών Πρακτικών Πετρελαιοειδών Αποβλήτων & Καταλοίπων. Σ ταυρούλα Παπαθεοχαρη MSc Περιβαλλοντολόγος Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης Οδηγός Καλών Πρακτικών Πετρελαιοειδών Αποβλήτων & Καταλοίπων Σ ταυρούλα Παπαθεοχαρη MSc Περιβαλλοντολόγος Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης Περιεχόμενα Πηγές Συλλογή & Αποθήκευση Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ. 530 (4) Τροποποίηση του άρθρου 26 του Κώδικα Τροφίμων Πο τών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης «Πλαστικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΝΝΟΡ1Ι-Δ23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 13.1.2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 20144/1710/ΑΦ 6.1.16.3 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ Φ.4 ΜΟΛ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ Αθήνα, Νοεμβρίου 2008 1) ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ Η.Π. & ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. & Ε.Ε Πληροφορίες: Β. Ραυτοπούλου Τηλ: 2131515659 2) ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΟΡ1Ι-Δ1Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, Αρ. Πρωτ.: 46914/10256/2013

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΟΡ1Ι-Δ1Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, Αρ. Πρωτ.: 46914/10256/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1132 19 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. :Η.Π. 24838/1400/Ε103 Τροποποίηση του άρθρου 2 (παραγ. Β) της υπ αριθμ. 19652/1906/1999

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου ιαμόρφωση Σχεδίων Συνολικά 18 σχέδια διαχείρισης αποβλήτων Αντικείμενο σχεδίων: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Ταχ. Κώδικας: 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Σκούρας Τάσος Ψαράκης Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση ύ λ Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Ecotec 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» Το εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ Χημικός, Προϊσταμένη Β Τμήματος Χημικής Υπηρεσίας Καβάλας Γενικού Χημείου του Κράτους Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αθήνα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Α.Π.: οικ.107886/569 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 9 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 140384 Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιό τητας και της ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της 7 ης, 10 ης Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της 7 ης, 10 ης Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το έργο αφορά: Τη μεταφορά και διαχείριση των υγρών εμφάνισης και στερέωσης των ακτινολογικών εργαστηρίων των ΠΕΔΥ-Μονάδων Υγείας και των ΠΕΔΥ- Κέντρων Υγείας ευθύνης της 4 ης Υγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Προθεσμία ενσωμάτωσης 2005/35/ΕΚ

Μάρτιος Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Προθεσμία ενσωμάτωσης 2005/35/ΕΚ Μάρτιος 2009 Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Οδηγία Αντικείμενο Προθεσμία ενσωμάτωσης 2005/35/ΕΚ Σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΑ: ΒΟΧ446Ψ8ΟΖ-6ΧΧ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8654950, φαξ: 210-8627444 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 20-01-2012 Αριθµ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στερεά απόβλητα είναι τα υλικά από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή είναι υποχρεωμένος να απαλλαγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δύο

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ Ε.Ε. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.)

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΕΥΘΥΝΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ&ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΤΕΚ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων στην εταιρία «ENVIHEALTH - Θ. Τσερώνης Α. Κόντου Ο.Ε.».

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων στην εταιρία «ENVIHEALTH - Θ. Τσερώνης Α. Κόντου Ο.Ε.». ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 147 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.175 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka.

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αθήνα, Αρ. Πρ. Σχετ. 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230

Διαβάστε περισσότερα

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων»

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» «Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» (ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.174 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

σημαίνει κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο και περιλαμβάνεται στην κατηγορία

σημαίνει κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο και περιλαμβάνεται στην κατηγορία ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ο ΑΠΟ Ο ΕΚΣΚΑΦΕΣ, Φ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ ((Α.Ε.Κ.Κ.)) Τετάρτη, 17 17 Ιουλίου 2013 ΤΕΠΑΚ ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΕΠΑΚ, 1. «Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011» N. 185(Ι)/2011 και οι τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 2010 1) ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. & Ε.Ε Β.Ραυτοπούλου 2) ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο

Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο Διαχείριση Αποβλήτων στην Κύπρο ΜΕΡΟΠΗ ΣΑΜΑΡΑ-ΜΗΛΙΩΤΟΥ Τμήμα Περιβάλλοντος 16 Μάιου 2013 Λευκωσία 1 Διαχείριση αποβλήτων Εφαρμογή ευρωπαϊκών νομοθετημάτων Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα Οδηγία για τις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 47, 18.02.2004, σ.26.

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ARVIS ENVIRONMENTAL GROUP

ARVIS ENVIRONMENTAL GROUP ARVIS ENVIRONMENTAL GROUP Η ARVIS ENVIRONMENTAL GROUP είναι ένας δυναµικός όµιλος εταιρειών που δραστηριοποιείται κυρίως στον ευαίσθητο χώρο του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα στον χώρο της ιαχείρισης Επικινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 1. Εισαγωγή Οι όγκοι των αποβλήτων αυξάνονται Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος μεγαλώνει 2 δισ. Τον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2015/0276(COD) 17.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας

Διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας Διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας Καθ. Κ. Κομνίτσας Τμήμα Μηχ. Ορυκτών Πόρων Πολ. Κρήτης Ημερίδα Βιώσιμη Διαχείριση Αδρανών» ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης 16 Μαΐου 2011 Οδηγία 2006/21/EC 15 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα