Λευκάδα Αριθ. Πρωτ.:8571 ΠΡΟΣ : ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λευκάδα 18-11-2014 Αριθ. Πρωτ.:8571 ΠΡΟΣ : ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Διοίκηση 6 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΣΤΑΘΟΥΛΑ. Ταχ. Δ/νση: Αρ. Βαλαωρίτου 24 Τηλέφωνο: FAX: Λευκάδα Αριθ. Πρωτ.:8571 ΠΡΟΣ : ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΑΑΜ+ΜΕΑ). 1. ΣΧΕΤ: Την αριθμ. 11η/ απόφαση (θέμα 5 ο ) απόφαση Δ.Σ, την αριθμ κυα., το ΠΔ 118/2007, την ΑΔΑ:648Φ4690ΒΧ-ΑΗΙ & τις ανάγκες της υπηρεσίας. ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Τις αδειοδοτημένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην διαχείριση αποβλήτων να αποστείλουν ΤΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε κλειστό φάκελο έως ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 λόγω του κατεπείγοντος για το έργο της συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών ( ΕΑΑΜ ) καθώς και των ( ΜΕΑ) προκειμένου να προβούμε στην σύναψη 4μηνης σύμβασης συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ. Οι συνολικές ποσότητές των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών ΕΑΑΜ και 1

2 των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων ΜΕΑ είναι περίπου: ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΕΑΑΜ ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ: 1800ΚΙΛ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΜΕΑ ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ: 20 ΚΙΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΑΑΜ: Να δίνεται το κόστος επεξεργασίας σε /kg χωρίς ΦΠΑ Να δίνεται το κόστος συλλογής-μεταφοράς των ΕΑΑΜ εκτός ΥΜ συμπεριλαμβανομένης της δευτερογενούς συσκευασίας (π.χ χαρτοκιβώτια τύπου HOSPITAL BOX ή άλλη πιστοποιημένη συσκευασία η οποία και να αναφέρεται. ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΑ: Να δίνεται το κόστος επεξεργασίας σε /kg χωρίς ΦΠΑ Να δίνεται το κόστος συλλογής-μεταφοράς των ΜΕΑ εκτός ΥΜ συμπεριλαμβανομένης της δευτερογενούς συσκευασίας και συγκεκριμένα χαρτοκιβώτια τύπου HOSPITAL BOX κόκκινου χρώματος. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Κλειστός υπoφάκελoς με τηv έvδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ο οποίος περιλαμβάνει τα τεχνικά στoιχεία σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της παρούσης και τα δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού 2. Κλειστός υπoφάκελoς με τηv έvδειξη ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, που θα περιλαμβάνει πρωτότυπο και αντίγραφο. Οι τιμές θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών(όπου υπάρχουν). Η τιμή θα αναλύεται και στο κόστος συλλογής-μεταφοράς ανά κιλό και στο κόστος επεξεργασίας ανά κιλό. Για την εύρεση του μειοδότη θα ληφθεί υπόψη η συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που θα προκύψει από το άθροισμα των επιμέρους δαπανών και των δύο κατηγοριών για τους 4 μήνες: Συνολική Δαπάνη= Δαπάνη για ΕΑΑΜ+ Δαπάνη για ΜΕΑ Η ανάθεση του έργου θα γίνει στην εταιρεία με την χαμηλότερη τιμή συνολικής δαπάνης. Εάν κάποιος από τους συμμετέχοντες δεν προσφέρει τιμή στην μία από τις δύο κατηγορίες θα απορρίπτεται. Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση ενδεικτικά: 1.5% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 2,% υπέρ Χαρτοσήμου & 20% ΟΓΑ Χαρτ. επί της ανωτέρω κρατήσεις 0,10% ΕΑΑΔΗΣΥ 3,% υπέρ Χαρτοσήμου & 20% ΟΓΑ Χαρτ. επί της ανωτέρω κρατήσεις 2% υπέρ ψυχικής υγείας 2

3 (Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην αξία τιμολογίου προ ΦΠΑ). 8% (Στην καθαρή αξία τιμολογίου μείον τις κρατήσεις) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του πιστά αντίγραφα των κατωτέρω δικαιολογητικών επί ποινή αποκλεισμού: Διαπεριφερειακή Άδεια για συλλογή-μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ , όπου πρέπει να περιλαμβάνονται οι περιφέρειες μέσα στις οποίες και δια των οποίων θα εκτελεστεί το έργο και βεβαίωση καταχώρισης στο αντίστοιχο μητρώο του ΥΠΕΚΑ. Βεβαίωση αποδοχής των αποβλήτων που παράγει το Νοσοκομείο Λευκάδας από την μονάδα επεξεργασίας των αποβλήτων. Στην βεβαίωση αυτή πρέπει να αναγράφεται η μέθοδος επεξεργασίας, το είδος των αποβλήτων προς επεξεργασία και η προέλευση των αποβλήτων. Πιστοποιητικό έκθεση ελέγχου κατά ΑΤΡ όπου θα πιστοποιείται η ικανότητα ψύξης των φορτηγών ψυγείων μεταφοράς ΕΑΥΜ. Πιστοποιητικό έκθεση ελέγχου κατά ΑDR όπου θα πιστοποιείται η συμμόρφωση των φορτηγών ψυγείων μεταφοράς ΕΑΥΜ σύμφωνα με τους κανόνες ADR για την σύννομη οδική μεταφορά επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001:2004 για τη συλλογή και μεταφορά των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων. Άδεια κυκλοφορίας των Οχημάτων Μεταφοράς ΕΑΥΜ όπου σαφώς να αναφέρεται η χρήση τους για μεταφορά ΕΑΥΜ. Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων τουλάχιστον δύο (2) Οχημάτων Μεταφοράς ΕΑΥΜ. Πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR των οδηγών που θα διενεργούν την μεταφορά των αποβλήτων, καθώς και τo αποδεικτικό για τη σχέση εργασίας των οδηγών με την εταιρία (αναγγελία πρόσληψης ΟΑΕΔ και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου). Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης του έργου απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων κατ ελάχιστον δύο οδηγών που φέρουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του νόμιμου κατόχου της άδειας μεταφοράς με ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλιση της αστικής ευθύνης και κάλυψη ζημιών προς τρίτους και το περιβάλλον. Άδεια λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας αποστείρωσης και βεβαίωση καταχώρισης στο αντίστοιχο μητρώο του ΥΠΕΚΑ. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων της μονάδας αποστείρωσης σύμφωνα με την KYA οικ

4 Ασφάλεια αστικής και περιβαλλοντικής ευθύνης (για κάλυψη ζημιών προς τρίτους και το περιβάλλον) για την εγκατάσταση αποστείρωσης. Τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικό ISO (για την κατασκευή, εμπορία και συντήρηση) της εταιρείας κατασκευής του μηχανολογικού εξοπλισμού επεξεργασίας ΕΑΑΜ και πιστοποιητικό CE του συστήματος αποστείρωσης, πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα ή εκτυπώσεις από επίσημες τοποθεσίες του κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά ή να προκύπτει σαφώς από τα υποβληθέντα στοιχεία. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (Ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντος του. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου θα αναφέρονται οι εγκαταστάσεις στην Ελλάδα ή ανά τον κόσμο όπου λειτουργούν μηχανήματα αποστείρωσης του ίδιου κατασκευαστικού Οίκου. Υπεύθυνη Δήλωση του άρ. 8 ταυ Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου θα αναφέρεται ο εξοπλισμός αποστείρωσης αποβλήτων που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος για την εκτέλεση της σύμβασης και θα προκύπτει η χώρα καταγωγής του εξοπλισμού και η αξιοπιστία του. Η αξιοπιστία του κύριου τεχνικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία των αποβλήτων αποδεικνύεται με υποβολή πελατολογίου του κατασκευαστή όπου θα περιλαμβάνονται οι πελάτες που έχουν προμηθευτεί και λειτουργήσει παρόμοιο εξοπλισμό με αυτόν που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της σύμβασης. Έγγραφη δήλωση ή επιστολή του νομίμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου των κλιβάνων αποστείρωσης οπού θα δηλώνει ότι οι αποστειρωτές που λειτουργούν στην εν λόγω μονάδα είναι σύμφωνοι με το STAATT III. (Παράρτημα Ι, παράγραφος της ΚΥΑ οικ ). Η μονάδα αποστείρωσης η οποία θα επεξεργαστεί τα ΕΑΑΜ πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO για την αποστείρωση των ΕΑΑΜ και για την μεταφορά των αποστειρωμένων προς τον εκάστοτε ΧΥΤΑ. Βεβαίωση τελικού αποδέκτη του οικείου ΧΥΤΑ ότι αποδέχεται τα αποστειρωμένα απόβλητα προς διάθεση ή άδεια απόρριψης αποβλήτων στον οικείο ΧΥΤΑ. Άδεια συλλογής μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων προς το οικείο ΧΥΤΑ των αποβλήτων που έχουν υποστεί την διαδικασία της αποστείρωσης ή σύμβαση με αδειοδοτημένη εταιρία που θα εκτελέσει το έργο αυτό. Άδεια λειτουργίας της μονάδας αποτέφρωσης και βεβαίωση καταχώρισης στο αντίστοιχο μητρώο του ΥΠΕΚΑ. 4

5 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων της μονάδας αποτέφρωσης. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι ποσότητές των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών ΕΑΑΜ και των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων ΜΕΑ είναι περίπου 1820 ΚΙΛΑ. Η συλλογή των απορριμμάτων θα γίνεται σε ειδικά χαρτοκιβώτια τα οποία θα παρέχει ο ανάδοχος. Τα χαρτοκιβώτια θα έχουν εσωτερική πλαστική επένδυση τύπου ΗΟSΡITAL ΒΟΧ των 40 ή 60 λίτρων και τα οποία θα είναι συσκευασμένα σε πλαστική σακούλα από συνθετικό υλικό, πλην PVC. Στο εσωτερικό των χαρτοκιβωτίων θα είναι συσκευασμένα τα απόβλητα σε πλαστική σακούλα, από συνθετικό υλικό, πλην PVC, των οποίων το πάχος και η μηχανική αντοχή θα εγγυάται την διαπερατότητα και τη στεγανότητα της συσκευασίας. Εξωτερικά μονή πλαστική σακούλα που να φέρει ειδική σήμανση «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ» καθώς και το σήμα του βιολογικού κινδύνου. Ο ανάδοχος που θα προκύψει από την διαδικασία συλλογής προσφορών με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά κιλό, θα πρέπει να διαθέτει φορτηγό ψυγείο και να τηρεί την νόμιμη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος για την μεταφορά αποκομιδή των επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών ΕΑΑΜ καθώς και των μικτών επικίνδυνων αποβλήτων ΜΕΑ. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος ( με δικά του έξοδα) για την φόρτωση εκφόρτωση καθώς και την ζύγιση των αποβλήτων. Η παράδοση παραλαβή θα γίνεται παρουσία επιτροπής που θα ορίζει το Γ.Ν. Λευκάδας. Συχνότητα φόρτωσης μία φόρα τον μήνα περίπου. Μετά το πέρας της διαδικασίας παράδοσης παραλαβής ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδίδει σε αρίστη κατάσταση από πλευράς καθαριότητας τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που διαθέτει το νοσοκομείο για την προσωρινή αποθήκευση των ΕΑΑΜ καθώς και των ΜΕΑ. Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας έως τις 24 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30. Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα ανοιχτούν στις 25 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π. μ. από την επιτροπή που θα οριστεί. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση μέρους των υπό προμήθεια ειδών-υπηρεσιών να αυξομειώσει τις ζητούμενες ποσότητες κατά ποσοστό 30% σε περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας ή να αναστείλει την προμήθεια όταν τα είδη χορηγηθούν από κρατική υπηρεσία η συναφθούν συμβάσεις από αυτή 5

6 Την λύση της σύμβασης σε περίπτωση τελεσφόρησης ενιαίου διαγωνισμού. Η ανωτέρω πρόσκληση, θα αναρτηθεί στo diavgeia.gov.gr. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. 6

1.Επικίνδυνα απόβλητα αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (εφεξής ΕΑΑΜ)

1.Επικίνδυνα απόβλητα αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (εφεξής ΕΑΑΜ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Προϋπολογισμός 94.408,05 Τεχνικές Προδιαγραφές 1) ΣΥΛΛΟΓΗ -ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η συλλογή και ο διαχωρισμός των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (εφεξής ΕΑΥΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:18 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΗΜΕΡΑ: ΤEΤΑΡΤΗ, ΩΡΑ:14:00

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:18 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΗΜΕΡΑ: ΤEΤΑΡΤΗ, ΩΡΑ:14:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 13 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 5145 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ---------------- Ταχ. δ/νση: Γ. Σεφέρη Αγ. Απόστολοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΥΟ ΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ:38553/14-8-14, 1887/2014 ΑΔΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 7ΘΖΖ46906Ψ-558, ΩΞΚΟ46906Ψ-ΙΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Νίκαια, 21-8-14

Διαβάστε περισσότερα

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας με βάση:

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας με βάση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Ταχ. Δ/νση: περιοχή Μεζούρλο, ΤΘ 1425, ΤΚ 41110,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No ΠΔ 14/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No ΠΔ 14/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17235/15-7-2014 ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. ιακήρυξης:53 ΘΕΜΑ: «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ:

Αριθµ. ιακήρυξης:53 ΘΕΜΑ: «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λέρος 25-06-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. πρωτ.6500 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λακκί

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002610840 2015-03-03

15PROC002610840 2015-03-03 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά 3.03.2015 3 η Υ.ΠΕ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Αριθμ. Πρωτ.: 1453 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Μαυριωτίσσης Ταχ.Κώδικας : 52

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συλλογή Επικίνδυνων Αποβλήτων από τον ψυκτικό θάλαμο του νοσοκομείου Σάμου και μεταφοράς τους σε μονάδα επεξεργασίας ιατρικών αποβλήτων. ΓΕΝΙΚΑ Η όλη διαχείριση των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 63/14 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 63/14 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 69ΠΓ46906Ψ-2Μ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Νίκαια,22-8-14 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. Πρωτ.: 40733/4-9-14 "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΡΑΦ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΝΩΣΣΟΥ 4 Τ.Κ 72100 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΚΟΞΑΡΑ ΤΗΛ:2841343174 FAX:284108328 www.agnhosp.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΡΑΦ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΝΩΣΣΟΥ 4 Τ.Κ 72100 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΚΟΞΑΡΑ ΤΗΛ:2841343174 FAX:284108328 www.agnhosp. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ηµερ. 17/4/2015 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΚΡΗΤΗΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ- ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» Α.Π. 3183 A.Φ.Μ 999070198.Ο.Υ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Παππάς Ζήσης Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

689.106,3 (ευρώ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 11/11 ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΧ ΜΧ & ΜΤΧ

689.106,3 (ευρώ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 11/11 ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΧ ΜΧ & ΜΤΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομείο Λακωνίας Νοσηλευτική Μ. Σπάρτης

Νοσοκομείο Λακωνίας Νοσηλευτική Μ. Σπάρτης Νοσοκομείο Λακωνίας Νοσηλευτική Μ. Σπάρτης 2 Μαΐου 2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Επικίνδυνων Αποβλήτων (Υγειονομικών Μονάδων) Πίνακας περιεχομένων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

συνεννόησης, σύµφωνα πάντα µε την ΚΥΑ 146163/2012. Επειδή, λόγω της γεωγραφικής µας

συνεννόησης, σύµφωνα πάντα µε την ΚΥΑ 146163/2012. Επειδή, λόγω της γεωγραφικής µας ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Συλλογή, µεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση Επικινδύνων Αποβλήτων Αµιγώς Μολυσµατικών (ΕΑΑΜ), από τους ψυκτικούς θαλάµους του ΓΝ Λασιθίου Οργ. Μον. Έδρας Αγ. Νικολάου, ΓΝ Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003010589 2015-09-02

15PROC003010589 2015-09-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΠε ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 Η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Ταχ. δ/νση : ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΤΕΡΜΑ 66100 ΔΡΑΜΑ Τηλ : 2521350228-222 ΦΑΞ: 2521025997 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΑΥΜ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΑΥΜ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΕΑΥΜ) Π.Π.Υ.Υ 2012 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2012-2013, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 516.257,45 ΜΕ Φ.Π.Α Η σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

(Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013)

(Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ. (2313) 312.229 Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 2. ΗΧΩ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 3. ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 4. ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 2. ΗΧΩ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 3. ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 4. ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2014 ΑΠΟΚΟΜΙ Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΕΑΥΜ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΕΑΥΜ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΕΑΥΜ) Π.Π.Υ.Υ 2012 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2012-2013, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΑΝΗΣ 516.257,45 ΜΕ Φ.Π.Α Η σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσ/νίκη, 28-4-2015 Υπεύθυνος: Αγγελίδης Δημήτρης Αριθμ. Πρωτ.: 1346 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 24/2015

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσ/νίκη, 28-4-2015 Υπεύθυνος: Αγγελίδης Δημήτρης Αριθμ. Πρωτ.: 1346 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 24/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσ/νίκη, 28-4-2015 Υπεύθυνος: Αγγελίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων)

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων) ΠΡΟΣ: 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ Τµ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ.: 2310 381080 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Φ. 460.2/64/14050 Σ. 4098 ΚΟΙΝ: Θεσσαλονίκη, 03 Σεπ 2014 Συν. ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 23 04 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 13363 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ: 1. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) 2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ: 1. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) 2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ: 1. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) 2. ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΕΑ) 1. ΓΕΝΙΚΑ Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία: 18.09.2015 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 11:00. Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία: 18.09.2015 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 11:00. Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 09.09.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.5671 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Τµήµα: Προµηθειών ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ταχ. /νση: Τρανταλλίδου 15-17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι προδιαγραφές αφορούν την διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ), των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ), καθώς και των Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ).

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Φ/Λ/17/4272/17-04-2015 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ α/α Συστήματος :5577 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 003/2014

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 003/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» (Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης) Οικονοµικό Τµήµα/ Γραφείο Προµηθειών Θεσ/νίκη: 12-06-2014 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα