FANCO Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "FANCO Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΣΗΣ"

Transcript

1 FANCO Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 64/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Π.Ε.Υ. ΑΝΑ ΟΧΟΣ TELESIS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. Απρίλιος 2001

2 Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΥΝΟΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ FANCO Α.Ε. ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Λόγοι που οδήγησαν την ένταξη της µετοχής της Εταιρείας στην ειδική κατηγορία των µετοχών «Υπό Επιτήρηση» - Πλήρωση κριτηρίων για επαναφορά σε κανονικό καθεστώς Ενέργειες που έγιναν από την Εταιρεία σχετικά µε τη βελτίωση της οικονοµικής της κατάστασης Πλήρωση κριτηρίων για την άρση της επιτήρησης ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ FANCO Α.Ε ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΑΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 31/3/ ΙΟΙΚΗΣΗ - ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ FANCO Α.Ε ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ FANCO A.E ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ FANCO Α.Ε ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ FANCO Α.Ε ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ 1999 & ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 31/12/ /12/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/-31/3/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FANCO Α.Ε. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1-31/3/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ FANCO Α.Ε. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 31/3/ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ 1/1-31/3/ ΠΟΡΕΙΑ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ & ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 31/3/2001 ΤΗΣ FANCO Α.Ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ FANCO Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ FANCO Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ FANCO A.E. 1

3 1 ΣΥΝΟΨΗ Το ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών αποφάσισε στη συνεδρίασή του της 22 Μαρτίου 2001 την υπαγωγή σε καθεστώς υπό επιτήρηση των µετοχών της εταιρείας «FANCO Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΣΗΣ» (στο εξής FANCO Α.Ε. ή η Εταιρεία), για το λόγο ότι στη χρήση 2000 παρουσίασε απότοµη και σηµαντική πτώση στα οικονοµικά της αποτελέσµατα σε σχέση µε τη χρήση 1999 που προηγήθηκε και υψηλό λόγο ζηµιών προς κύκλο εργασιών. Για την αξιολόγηση της υπαγωγής της Εταιρείας σε καθεστώς επιτήρησης χρησιµοποιήθηκαν οι λογιστικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας της 31/12/2000. Η απόφαση της 29/3/2001 (αρ. 64, ΦΕΚ 397Β/ ) του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών ορίζει ότι «Εταιρείες που εντάχθηκαν σε καθεστώς επιτήρησης για τον προαναφερθέντα λόγο, µπορούν να αιτηθούν την επαναφορά τους σε κανονικό καθεστώς διαπραγµάτευσης, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. Να προκύπτει από την πλέον πρόσφατη λογιστική κατάσταση που δηµοσίευσαν σύµφωνα µε το Π.. 360/85 ότι έχουν θετικά ολικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης συµπεριλαµβανοµένων και των ενσωµατωµένων στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεων χωρίς ταυτόχρονα να παρουσιάζουν αρνητικά µικτά κέρδη εκµετάλλευσης. 2. Να έχουν διακανονίσει το σύνολο του τραπεζικού τους δανεισµού ώστε να µην υπάρχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές. 3. Να µην εκκρεµούν διαδικασίες επίσχεσης στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού από κανένα από τους πιστωτές της εταιρείας. 4. Να έχουν φροντίσει ώστε να κυκλοφορήσει Πληροφοριακό Σηµείωµα συνταχθέν από πιστωτικό ίδρυµα ή ΕΠΕΥ, που έχει τη δυνατότητα να παρέχει την κύρια επενδυτική υπηρεσία της αναδοχής σύµφωνα µε το άρθρο 2 (δ) του Ν. 2396/96 όπως ισχύει, και θα ευθύνεται για την ορθότητα, ακρίβεια, πληρότητα, σαφήνεια, επικαιρότητά του σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3α του Π.. 350/1985, όπως ισχύει και τον κανονισµό των Αναδόχων. Στο Πληροφοριακό Σηµείωµα θα περιγράφεται πλήρως η οικονοµική κατάσταση της εταιρείας, η περιουσιακή της διάρθρωση, τυχόν φορολογικές και ασφαλιστικές εκκρεµότητες και οι προοπτικές εξέλιξης των εργασιών της, οι εκκρεµοδικίες το επιχειρησιακό και επενδυτικό πρόγραµµα και οι τρόποι χρηµατοδότησής του και κάθε ενέργεια της διοίκησης για την αντιµετώπιση των παραγόντων που οδήγησαν την εταιρία στα αρνητικά αποτελέσµατα ή στη µείωση της δραστηριότητάς της». Κατόπιν των ανωτέρω, η FANCO Α.Ε., µε το παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα που συντάχθηκε από την Telesis Χρηµατιστηριακή Α.Ε., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην απόφαση της 29 Μαρτίου 2001 (αριθ. 64, ΦΕΚ Β 397/ ), παρέχει στο επενδυτικό κοινό και το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών τις πληροφορίες που ορίζει η ως άνω απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, προκειµένου να αρθεί το καθεστώς επιτήρησης και αιτείται την επαναφορά της σε κανονικό καθεστώς διαπραγµάτευσης, καθώς όπως προκύπτει από τις συνταχθείσες και ελεγχθείσες από Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή λογιστικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-31/3/2001 και από τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν (ενότητα 3.3) πληρεί τις προϋποθέσεις άρσης του καθεστώτος επιτήρησης όπως αναλύθηκαν ανωτέρω. Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία δεν έχει συντάξει ούτε δηµοσιεύσει ενοποιηµένες λογιστικές καταστάσεις για την περίοδο 1/1-31/3/2001. FANCO A.E. 2

4 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Το παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα έχει σκοπό την πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού και του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών αναφορικά µε τις προϋποθέσεις τις οποίες πληρεί η εταιρεία FANCO Α.Ε. προκειµένου να εξέλθει από το καθεστώς επιτήρησης στο οποίο εντάχθηκε µε την από 22/3/2001 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ αριθ. 64 απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών της συνεδρίασής του στις 29 Μαρτίου 2001 η οποία αφορά τις «Προϋποθέσεις υπαγωγής µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α.Α. εταιρειών στην ειδική κατηγορία υπό επιτήρηση» και η οποία κατήργησε την προγενέστερη απόφαση 32/ του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Το Πληροφοριακό Σηµείωµα συντάχθηκε από την TELESIS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. (αρµόδιοι επικοινωνίας οι κκ. Απόστολος Καζάκος, Ματίνα Παπαϊωάννου και Εµµανουέλα Σκουλούδη), η οποία είναι Ε.Π.Ε.Υ. και έχει τη δυνατότητα να παρέχει την κύρια επενδυτική υπηρεσία της αναδοχής σύµφωνα µε το άρθρο 2(δ) του Ν. 2396/1996, όπως ισχύει, και η οποία ευθύνεται για την ορθότητα, ακρίβεια, πληρότητα, σαφήνεια και επικαιρότητά του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3α του Π.. 350/1985, όπως ισχύει και τον Κανονισµό των Αναδόχων. Υπεύθυνοι για την ακρίβεια και την πληρότητα των στοιχείων που περιέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα είναι οι: α. κ. Γκύ Νατάν, Πρόεδρος του.σ., Πεντέλης 34 & Ζησιµοπούλου στο Παλαιό Φάληρο, Τ.Κ , τηλ. (01) β. κ. Ηλίας Θεοδώρου, ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας, Πεντέλης 34 & Ζησιµοπούλου στο Παλαιό Φάληρο, Τ.Κ , τηλ. (01) Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Σηµειώµατος και µαζί µε τους υπευθύνους του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Πληροφοριακό Σηµείωµα. Σε βάρος της Εταιρείας δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. Το παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα είναι στη διάθεση κάθε επενδυτή από τα γραφεία της Εταιρείας, (Υπεύθυνη η κα. Θεοχαριστή Λαµπίδου, Τµήµα Σχέσεων Μετόχων, Τηλ ), από τα γραφεία του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, από το ΣΜΕΧΑ, από τα γραφεία της TELESIS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. (Βουκουρεστίου 11, Αθήνα τηλ ) και από τα γραφείων όλων των χρηµατιστηριακών εταιρειών. FANCO A.E. 3

5 3 ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ FANCO Α.Ε. ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 3.1 Λόγοι που οδήγησαν την ένταξη της µετοχής της Εταιρείας στην ειδική κατηγορία των µετοχών «Υπό Επιτήρηση» - Πλήρωση κριτηρίων για επαναφορά σε κανονικό καθεστώς Στην από συνεδρίαση του.σ. του Χ.Α.Α. η FANCO A.E. τέθηκε στην κατηγορία υπό επιτήρηση λόγω της σηµαντικής και απότοµης πτώσης στα οικονοµικά της αποτελέσµατα κατά τη χρήση 2000 σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση καθώς και υψηλό λόγο ζηµιών προς κύκλο εργασιών. Οι λόγοι που οδήγησαν στη σηµαντική µείωση των αποτελεσµάτων της Εταιρείας κατά τη χρήση 2000 σε σχέση µε τη προηγούµενη χρήση καθώς και στην παρουσία υψηλού λόγου ζηµιών προς κύκλο εργασιών, έχουν ως ακολούθως: Η FANCO A.E. δραστηριοποιείται στο χώρο της κατασκευής επώνυµων αθλητικών ενδυµάτων. Ένας χώρος που τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί µεγάλες πιέσεις και στη χώρα µας. Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τον υψηλό ανταγωνισµό είναι : Οι τιµές και η ποιότητα των πρώτων υλών. Το κόστος εργασίας και η παραγωγικότητα. Η ευελιξία προσαρµογής των παραγωγών στις απαιτήσεις των αθλητικών εταιρειών. Η ολοκληρωµένη παροχή σύνθετων υπηρεσιών στις αθλητικές εταιρείες. Η απαρέγκλιτη τήρηση κανόνων συµπεριφοράς γιά τούς παραγωγούς. Η ποιότητα τού τελικού προϊόντος και των προσφεροµένων υπηρεσιών. Η FANCO Α.Ε. διέγνωσε έγκαιρα τις συνθήκες και τους όρους που έθετε ο ανταγωνισµός παγκόσµια. Προσπάθησε να αντιδράσει τα προηγούµενα χρόνια και τα κατάφερε σε αρκετούς τοµείς. Σε κάποιους τοµείς αντέδρασε µε καθυστέρηση ειδικά την περίοδο µε αποτέλεσµα αυτή η βραδύτητα αντίδρασης να έχει άµεσες επιπτώσεις στα οικονοµικά αποτελέσµατα. Η βασική αδυναµία εστιάζεται στην καθυστέρηση της οργάνωσης της Εταιρείας σε όλα τα επίπεδα (οργάνωση παραγωγής-οργάνωση διοικητικών υποδοµών) η οποία θα µπορούσε να ανταποκριθεί στις ζητούµενες µεγάλες αυξήσεις παραγωγών και πωλήσεων. Σηµειώνεται ότι το 1999 η Εταιρεία παρουσίασε αύξηση πωλήσεων κατά 17% και 30% αύξηση παραγωγής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Τον Φεβρουάριο του 2000 έγιναν αλλαγές στη ιοίκηση της Εταιρείας και ξεκίνησε µία πλήρης αναδιοργάνωση σε όλα τα επίπεδα. Η νέα ιοίκηση της Εταιρείας διαβλέποντας αφενός τις κλαδικές εξελίξεις και τις τάσεις του ανταγωνισµού που δηµιουργεί η παγκοσµιοποίηση της αγοράς των επώνυµων αθλητικών ενδυµάτων και αφετέρου το γεγονός ότι η υποδοµή της Εταιρείας τη δεδοµένη χρονική στιγµή δεν µπορούσε να ανταποκριθεί στον συνεχώς αυξανόµενο όγκο πωλήσεων και παραγωγής κατά την τελευταία τριετία , προχώρησε στη λήψη συγκεκριµένων µέτρων για τη βελτίωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων της. Σηµαντικό ρόλο στη λήψη των εν λόγω µέτρων διαδραµάτισε και η σταδιακή µεταφορά των δραστηριοτήτων «εντάσεως εργασίας» της Εταιρείας σε χώρες των Βαλκανίων, εγχείρηµα το οποίο απαιτεί χρόνο προκειµένου να αποδώσει θετικά αποτελέσµατα στη FANCO A.E. Τα µέτρα αναδιοργάνωσης της Εταιρείας συνοψίζονται ως ακολούθως: Ενδυνάµωση του στελεχιακού δυναµικού της Εταιρείας προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητα και η λειτουργικότητα της Εταιρείας. Επιπλέον εξορθολογισµός των ανθρωπίνων πόρων, ενέργεια η οποία είχε ως αποτέλεσµα την επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της χρήσης 2000 µε αποζηµιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία ύψους 155 εκατ. δρχ. περίπου, σύµφωνα µε το προσάρτηµα της χρήσης ιενέργεια αυξηµένων προβλέψεων για τη διαγραφή ελαττωµατικών αποθεµάτων. Η διατήρηση των ανενεργών και ελαττωµατικών αποθεµάτων επιβάρυνε την Εταιρεία µε υψηλό λειτουργικό κόστος (π.χ. FANCO A.E. 4

6 δαπάνες προσωπικού, ασφάλιστρα, ενοίκια, κλπ.) και δυσχέραινε την καθηµερινή διαχείριση και εποπτεία των εµπορευµάτων. Συγκεκριµένα η Εταιρεία στη χρήση 2000 αποτίµησε ορισµένα από τα αποθέµατά της (ανενεργά και ελαττωµατικά) στην πιθανή τιµή πώλησής τους, δεδοµένου ότι ήταν µικρότερη από την αξία κτήσης τους, σχηµατίζοντας πρόβλεψη συνολικού ποσού εκατ. δρχ. περίπου µε την οποία επιβαρύνθηκαν τα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα της χρήσης και πιστώθηκε ισόποσα ο λογαριασµός «Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους». Αποτέλεσµα του λογιστικού αυτού χειρισµού είναι τα µεν αποθέµατα να εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό της πρόβλεψης και ισόποσα µειωµένο το κόστος πωληθέντων. Η Εταιρεία µέσω της διαγραφής των ελαττωµατικών αποθεµάτων προσδοκά στην αύξηση τη ρευστότητάς της από την πώλησης των αποθεµάτων αυτών και την ισόποση µείωση του τραπεζικού δανεισµού και όπως προαναφέρθηκε την µείωση των λειτουργικών εξόδων διατήρησης και διαχείρισης των αποθεµάτων αυτών. Σηµειώνεται ότι τα αποθέµατα χαρακτηρίζονται ως ελαττωµατικά ή ανενεργά στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) στις περιπτώσεις κατά τις οποίες είτε στην πρώτη ύλη είτε στο τελικό προϊόν παρουσιάζονται προβλήµατα (ελαττώµατα) κατά τη διαδικασία του βαψίµατος, φινιρίσµατος, ραφής-τυπώµατος, κεντήµατος κτλ και β) στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Εταιρεία προκειµένου να ανταποκριθεί σε ενδεχόµενη µελλοντική αυξηµένη ζήτηση δηµιουργεί βάσει εκτιµήσεών της και προβλέψεών της (forecast) "stock" προϊόντων, τα οποία όµως στη συνέχεια οι πελάτες ενδέχεται να µην απορροφήσουν. Σήµερα, η Εταιρεία έχοντας διαφοροποιήσει την οργάνωση της παραγωγής της, το φαινόµενο της δηµιουργίας ανενεργών αποθεµάτων "stock" έχει εξαλειφθεί ολοσχερώς. Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθεται η χρονική εξέλιξη της δηµιουργίας των ελαττωµατικών - ανενεργών αποθεµάτων, για τα οποία η Εταιρεία διενήργησε αυξηµένες προβλέψεις ύψους εκατ. δρχ. προκειµένου να τα διαγράψει. ( σε χιλ.δρχ.) ΑΞΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΖΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Έως % % % % ΣΥΝΟΛΟ % Σηµειώνεται ότι η µέθοδος που χρησιµοποιείται κατά πάγια τακτική από την Εταιρεία για την αξία αποτίµησης των αποθεµάτων της είναι η µέση τιµή κόστους. Στις 31/3/2001 το ύψος των ελαττωµατικών - ανενεργών αποθεµάτων ανέρχεται σε εκατ. δρχ. Εποµένως δεδοµένου ότι στις 31/12/2000 το ύψος των ελαττωµατικών - ανενεργών αποθεµάτων ανέρχονταν σε εκατ. δρχ. και στις 31/3/2001 τα ελαττωµατικά - ανενεργά αποθέµατα µειώθηκαν σε εκατ. δρχ., προκύπτει ότι εκποιήθηκαν ελαττωµατικά και ανενεργά αποθέµατα ύψους 310 εκατ. δρχ. Κατά τη χρήση 2000 αυξήθηκαν σηµαντικά τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης και συγκεκριµένα από 94 εκατ. δρχ. το 1999 ανήλθαν σε 229 εκατ. δρχ. το ηλαδή τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης παρουσίασαν αύξηση τάξεως 144%. Η αύξηση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης κατά τη χρήση 2000 σε σχέση µε τη χρήση 1999 οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αµοιβών και εξόδων προσωπικού, τα οποία από 42 εκατ. δρχ. το 1999 ανήλθαν σε 128 εκατ. δρχ. το Πολιτική διαχείρισης της παραγωγής στα Βαλκάνια µε την µετατροπή θυγατρικών της εταιρειών σε εξειδικευµένες µονάδες παραγωγής, µε στόχο τον άµεσο έλεγχο της παραγωγής και της ποιότητας αλλά και της µείωσης του κόστους. Συγκεκριµένα η ALFAN SA µετατράπηκε σε εξειδικευµένη µονάδα παραγωγής απλών προϊόντων Τ-shirt και φούτερ και στη BULFANCO A.D. σχεδιάσθηκε να γίνει ένα µεγάλο τυποβαφείο όπου θα πραγµατοποιείται το σύνολο των τυπωµάτων της Εταιρείας. Σηµειώνεται ότι µέρος των αντληθέντων κεφαλαίων της αύξησης της FANCO Α.Ε. που πραγµατοποιήθηκε το Νοέµβριο του 1999, διατέθηκε για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράµµατος των εταιρειών FANCO A.E. 5

7 ALFAN SA και BULFANCO A.D. Ειδικότερα στην εταιρεία ALFAN SA διατέθηκε κατά την διετία συνολικό ποσό 192 εκατ. δρχ., από τα οποία τα 105 εκατ. δρχ. διατέθηκαν το 1999 και τα 87 εκατ. δρχ. το Κατά την ίδια περίοδο στην εταιρεία BULFANCO A.D. διατέθηκε συνολικό ποσό ύψους 195 εκατ. δρχ. περίπου εκ των οποίων τα 98 εκατ. δρχ. διατέθηκαν το 1999 και τα υπόλοιπα 97 εκατ. δρχ. το Οι παραπάνω ενέργειες της ιοίκησης κατά τη χρήση 2000 σε συνδυασµό µε τη σηµαντική µείωση των εσόδων από χρεόγραφα σε 4 εκατ. δρχ. το 2000 από 843 εκατ. δρχ. το 1999, συνέβαλαν στη σηµαντική µείωση των αποτελεσµάτων της. Συγκεκριµένα, η Εταιρεία εµφάνισε στη χρήση 2000 ζηµίες ύψους εκατ. δρχ. έναντι κερδών ύψους 888 εκατ. δρχ. στη χρήση Κατ επέκταση αυτή η απότοµη και σηµαντική πτώση στα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρείας και ο υψηλός λόγος ζηµιών προς κύκλο εργασιών αποτέλεσαν τους λόγους που οδήγησαν την ένταξη της µετοχής της στην ειδική κατηγορία των µετοχών «Υπό Επιτήρηση». 3.2 Ενέργειες που έγιναν από την Εταιρεία σχετικά µε τη βελτίωση της οικονοµικής της κατάστασης. Η Εταιρεία προκειµένου να βελτιώσει την οικονοµική της κατάσταση και να ορθολογικοποιήσει την λειτουργία της ήδη από τις αρχές του 2000, προέβη στις ακόλουθες ενέργειες: Προέβη σε µια εκτενή αναδιοργάνωση στη διοίκησή της προκειµένου αφενός µεν να αυξήσει την αποδοτικότητα της και αφετέρου να ενισχύσει την ευελιξία της προκειµένου να ανταποκρίνεται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και µε την µεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα στο συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον, στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται. Προέβη στην περαιτέρω εξειδίκευση, οργάνωση και διαχείριση της παραγωγής της προκειµένου να εξοικονοµήσει πόρους και ενέργεια αλλά και να µειώσει στο µικρότερο δυνατό βαθµό τα τυχόν ανενεργά αποθέµατα. Προέβη στη µεταβίβαση µέρους της παραγωγής που απαιτεί ένταση εργασίας σε Βαλκανικές χώρες µε στόχο τον περιορισµό του κόστους. Συγκεκριµένα το σύνολο σχεδόν της παραγωγής της FANCO Α.Ε. πραγµατοποιείται στις θυγατρικές της εταιρείες ALFAN S.A στην Αλβανία, BULFANCO A.D. και TEXTILCO E.O.O.D στη Βουλγαρία και KAVASKO E.O.O.D) στα Σκόπια. Προέβη στον εξορθολογισµό των ανθρωπίνων πόρων, προβαίνοντας και σε µειώσεις του προσωπικού της Εταιρείας. Η µείωση του προσωπικού της εταιρείας οφείλεται και στη µεταφορά µέρους των δραστηριοτήτων "εντάσεως εργασίας" από την Εταιρεία στις θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε Βαλκανικές χώρες. Τέλος, η Εταιρεία προέβη στη διενέργεια αυξηµένων προβλέψεων ύψους εκατ. δρχ. για απαξιωµένα αποθέµατα προκειµένου µεταξύ άλλων να περιορίσει το λειτουργικό της κόστος (π.χ. δαπάνες προσωπικού, ασφάλιστρα, ενοίκια, κλπ.) και δυσχέραινε την καθηµερινή διαχείριση και εποπτεία των εµπορευµάτων. FANCO A.E. 6

8 3.3 Πλήρωση κριτηρίων για την άρση της επιτήρησης Οικονοµική Κατάσταση της Εταιρείας Όπως προκύπτει από την πλέον πρόσφατη συνοπτική λογιστική κατάσταση της περιόδου 1/1-31/3/2001, η οποία δηµοσιεύτηκε σύµφωνα µε το Π.. 360/85, η Εταιρεία έχει θετικά ολικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης, συµπεριλαµβανοµένων και των ενσώµατων στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεων χωρίς ταυτόχρονα να παρουσιάζονται αρνητικά µικτά κέρδη εκµετάλλευσης. Συγκεκριµένα τα ολικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης για την περίοδο 1/1-31/3/2001 ανέρχονται σε δρχ. και τα µικτά κέρδη εκµετάλλευσης για την αντίστοιχη περίοδο σε δρχ. Κατά την ίδια περίοδο τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε δρχ. περίπου. Στην αντίστοιχη περίοδο 1/1-31/3/2000 τα ολικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης ανήλθαν σε δρχ., τα µικτά κέρδη εκµετάλλευσης για την αντίστοιχη περίοδο σε δρχ. και τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε δρχ. περίπου. Λεπτοµέρειες αναφορικά µε τις συνοπτικές λογιστικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-31/3/2001, παρατίθενται στο οικείο κεφάλαιο. Σηµειώνεται ότι παρά το γεγονός ότι τα µεγέθη που παρατίθενται ανωτέρω σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα µεγέθη της περιόδου 1/1-31/3/2000 παρουσιάζουν µείωση, η οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας την περίοδο 1/1-31/3/2000 σε σύγκριση µε την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας κατά τη χρήση 2000, παρουσιάζεται σαφώς βελτιωµένη γεγονός το οποίο προκύπτει από το θετικό αποτέλεσµα προ φόρων της Εταιρείας κατά την περίοδο 1/1-31/3/2001 σε αντίθεση µε τις ζηµίες που παρουσίασε κατά τη χρήση Περιουσιακή ιάρθρωση Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας στις 31/3/2001 ανήλθε σε εκατ. δρχ. µειωµένο σε σχέση µε το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στις 31/3/2000 ύψους εκατ. δρχ. Η µείωση των ιδίων κεφαλαίων οφείλεται κυρίως στις προβλέψεις που διενήργησε η Εταιρεία για τη διαγραφή των ελαττωµατικών της αποθεµάτων και ως εκ τούτου τη µείωση των αποτελεσµάτων της κατά τη χρήση Αποτέλεσµα του λογιστικού αυτού χειρισµού είναι τα µεν αποθέµατα να εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό της πρόβλεψης και ισόποσα µειωµένο το κόστος πωληθέντων. Ωστόσο η διενέργεια των αυξηµένων προβλέψεων έγινε µε σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης της Εταιρείας αφενός µέσω της πώλησης των ελαττωµατικών αποθεµάτων και την ισόποση µείωση του τραπεζικού δανεισµού και αφετέρου µέσω της µείωσης των λειτουργικών εξόδων διαχείρισης των ελαττωµατικών αποθεµάτων. Ωστόσο σηµειώνεται ότι παρά τη µείωση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας στις 31/3/2001, οι δείκτες δανειακής επιβάρυνσης της Εταιρείας κρίνονται ως ικανοποιητικοί. Η Εταιρεία την 31/3/2001 είχε υπόλοιπο βραχυπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων ύψους εκατ. δρχ. και υπόλοιπο µακροπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων ύψους εκατ. δρχ., εκ των οποίων τα µακροπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια ανήλθαν σε εκατ. δρχ. και οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση ανήλθαν σε 300 εκατ. δρχ. Η Εταιρεία έχει διακανονίσει το σύνολο του τραπεζικού της δανεισµού και δεν έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές σε Τράπεζες ή οφειλές σε καθυστέρηση. Φορολογικές και Ασφαλιστικές Εκκρεµότητες Η Εταιρεία δεν έχει φορολογικές και ασφαλιστικές εκκρεµότητες, είναι δε φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερη. Η FANCO Α.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση Με την από 12/7/1999 αίτησή της προς τη ΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ (αρ. πρωτ / ) η Εταιρεία αιτήθηκε τον έλεγχο των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων Ωστόσο η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις FANCO A.E. 7

9 χρήσεις 1997 έως σήµερα και συνεπώς οι υποχρεώσεις της από φόρους - τέλη δεν έχουν καταστεί οριστικές. Ειδικότερα η Εταιρεία ελέγχθηκε τελευταία φορά το 1998 από τη Φ.Α.Ε. Πειραιά για τις χρήσεις 1995 και 1996 για πάσης φύσης φορολογικές υποχρεώσεις και ενδεικτικά για φόρο Εισοδήµατος, Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, Φόροι Αµοιβών Προσωπικού, Φόρο Αποζηµίωσης Απολυοµένων, Φόρο Αµοιβών Τρίτων, Φόρο Ελεύθερων Επαγγελµατιών, Φόρο Τόκων, Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίων κ.α. Σύµφωνα µε τα φύλλα ελέγχου οι διαφορές φορολογικού ελέγχου (µαζί µε τα πρόστιµα και τις προσαυξήσεις) ανήλθαν στο συνολικό ποσό των δρχ. οι οποίες λογιστικοποιήθηκαν στη χρήση 1998 επιβαρύνοντας τα προς διάθεση αποτελέσµατα της εν λόγω χρήσης. Οι εν λόγω φορολογικές διαφορές επιβάρυναν ταµειακά τις χρήσεις 1998 και Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζεται ανάλυση των διαφορών φορολογικού ελέγχου των χρήσεων 1995 και 1996 καθώς και το πρόγραµµα καταβολής τους: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΑ Λογιστικές ιαφορές Φόροι που επιβλήθηκαν επί λογιστικών διαφορών Πρόστιµα - Προσαυξήσεις Σύνολο Φόρων, Προστίµων & Προσαυξήσεων Εκκρεµοδικίες ιαδικασίες Επίσχεσης ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ Χρήση Σύνολο Σύνολο εν εκκρεµούν διαδικασίες επίσχεσης στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού από κανένα από τους πιστωτές της Εταιρείας. εν υπάρχουν δικαστικές εκκρεµότητες υπέρ ή εις βάρος της Εταιρείας ικανές να επηρεάσουν τα οικονοµικά της αποτελέσµατα και την οικονοµική της κατάσταση. Ειδικότερα, η Εταιρεία, σύµφωνα µε την επιστολή του Νοµικού της Συµβούλου κου Αναστάσιου Γούλα, έχει µία και µοναδική δικαστική εκκρεµότητα η οποία αφορά την εξής υπόθεση: «Ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας επέβαλε στη FANCO AE µε την υπ αριθµ. 8763/Β 350/ απόφασή του, ως πρόστιµο, δραχµές για παράβαση της προθεσµίας συνδηµοσίευσης ενοποιηµένης εξαµηνιαίας εκθέσεως, σύµφωνα µε το Π.. 360/1985. Η Εταιρεία προσέβαλε την παραπάνω απόφαση µε Ανακοπή ενώπιον του Τριµελούς Πρωτοδικείου Πειραιά και εν συνεχεία ενώπιον του ιοικητικού Εφετείου Πειραιά, που µείωσε το πρόστιµο στα ρχ., µε την υπ αριθµ. 1479/2000 Απόφασή του. Επί της απόφασης αυτής ασκήθηκε την από Αναίρεσή της Εταιρείας ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας και αναµένεται ορισµός δικασίµου. Οι πιθανότητες ευδοκίµησης της υπόθεσης αυτής (περαιτέρω µείωση του προστίµου) ανέρχονται, κατά την εκτίµηση του κου Γούλα σε ποσοστό 50%». FANCO A.E. 8

10 Εµπράγµατα Βάρη εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, πλην µίας προσηµείωσης υποθήκης επί ακινήτου της Εταιρείας υπέρ της ALPHA BANK, ποσού δρχ , για την χορήγηση δανείου, το υπόλοιπο του οποίου την 31/12/2000 ανερχόταν στο ποσό των δρχ. Το εν λόγω δάνειο θα αποπληρωθεί µέχρι τις 31/3/2003. Μακροχρόνιοι Στόχοι και Προοπτικές Επενδυτικό Πρόγραµµα Η στρατηγική ανάπτυξης της Εταιρείας και η επενδυτική της πολιτική περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 6 του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος. FANCO A.E. 9

11 4 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τον έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης 2000 και της λογιστικής κατάστασης της 1/1-31/3/2001 διενήργησε η ορκωτός ελεγκτής κα. Ελευθερία Γιαννακουλοπούλου άρα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10341) της εταιρείας «B.K.R. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.». Τα πιστοποιητικά ελέγχου των ανωτέρω χρήσεων παρατίθενται στο Παράρτηµα του Πληροφοριακού Σηµειώµατος κάτω από τις Οικονοµικές Καταστάσεις. Ειδικότερα, στον Ισολογισµό της χρήσης 2000, η Εταιρεία σηµειώνει τα κάτωθι: 1. Η τελευταία αναπροσαρµογή των ακινήτων της εταιρείας έγινε την 31/12/2000, βάσει του Ν. 2065/ Επί των ακινήτων της εταιρείας έχει εγγραφεί προσηµείωση υπέρ της Τράπεζας Πίστεως δρχ για χορήγηση δανείου, το υπόλοιπο του οποίου την 31/12/2000 ανερχόταν στο ποσό των δρχ Στο πιστοποιητικό ελέγχου της ορκωτού ελεγκτή των οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2000 της FANCO Α.Ε. επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 1. Με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992 έγινε στη χρήση 2000 αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων και των κτιρίων και των συσσωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων εξ αιτίας της οποίας, αυξήθηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων και κτιρίων κατά δρχ και οι συσσωρευµένες αποσβέσεις των κτιρίων κατά δρχ και προέκυψε διαφορά αναπροσαρµογής ποσού δρχ , εκ της οποίας δρχ καταχωρήθηκαν στο λογαριασµό των ιδίων κεφαλαίων Α ΙΙΙ 2 «ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» και δρχ καταχωρήθηκαν στο λογαριασµό των ιδίων κεφαλαίων Α ΙΙΙ 3 "Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού". Ο φόρος υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρµογή ποσού δρχ εµφανίστηκε στα Αποτελέσµατα Χρήσεως. 2. Οι συµµετοχές σε συνδεδεµένες και λοιπές επιχειρήσεις συνολικού ποσού δρχ , που περιλαµβάνονται στο λογαριασµό του Ενεργητικού «Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις» αφορούν την αξία κτήσεως α) 55% των µετοχών της εταιρείας «ΦΑΝΤΕΞ ΑΕΒΕ» β) 75% των µετοχών της εταιρείας σε «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ FANCO Α.Ε» γ) 70% των µετοχών της εταιρείας FANWARE ABEE δ) 99,8% των µετοχών της εταιρείας του εξωτερικού «ALFAN S.A» ε) 97,68% των µετοχών της εταιρείας του εξωτερικού «BULFANCO A.D» και στ) 34% των µετοχών της εταιρείας του εξωτερικού «KAVASKO L.T.D». Η εσωτερική Λογιστική αξία τριών (3) εκ των ως άνω εταιρειών υπολείπεται της αξίας κτήσεως κατά δρχ , ποσό για το οποίο δεν σχηµατίστηκε σχετική πρόβλεψη,(η εσωτερική λογιστική αξία των υπολοίπων εταιρειών είναι µεγαλύτερη της αξίας κτήσεως κατά δρχ ). Οι εταιρείες που δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή είναι: α) FANWARE ABEE και β) όλες οι εταιρείες του εξωτερικού, για τις οποίες σηµειώνεται ότι, τα κονδύλια του Ισολογισµού και των Αποτελεσµάτων των Χρήσεων τους δεν θεωρούνται οριστικά, δεδοµένου ότι σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία τους, αυτά, αναπροσαρµόζονται ανάλογα µε το πόρισµα που προκύπτει από τον έλεγχο των αρµοδίων κρατικών υπηρεσιών ελέγχου, ο οποίος έλεγχος δεν έχει διενεργηθεί µέχρι σήµερα. 3. Για καθυστερηµένες και επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις συνολικού ποσού δρχ περίπου, δεν σχηµατίστηκε πρόβλεψη για την κάλυψη της ζηµίας που ενδέχεται να προκύψει από την µη είσπραξή τους. 4. εν σχηµατίστηκε, όπως και στις προηγούµενες χρήσεις, πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Αν είχε σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη αυτή θα ανερχόταν στο ποσό των δρχ. 195 εκ. περίπου και τα αποτελέσµατα της χρήσεως θα είχαν επιβαρυνθεί µε επιπλέον ποσόν δρχ. 75 εκ περίπου, ενώ τα αποτελέσµατα των προηγουµένων χρήσεων µε επιπλέον ποσό δρχ. 120εκατ. περίπου. FANCO A.E. 10

12 5. Στην παρούσα χρήση, η εταιρεία σχηµάτισε πρόβλεψη για υποτίµηση ορισµένων αποθεµάτων της (ανενεργών και ελαττωµατικών), λαµβάνοντας υπόψιν την πιθανή τιµή πωλήσεως τους. Με το ποσό δρχ εκατ. της πρόβλεψης αυτής επιβαρύνθηκαν τα Έκτακτα αποτελέσµατα της χρήσεως σε πίστωση του λογαριασµού του Παθητικού «Προβλέψεις για Έκτακτους κινδύνους». Αποτέλεσµα του λογιστικού αυτού χειρισµού είναι, τα µεν αποθέµατα να εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό της πρόβλεψης και ισόποσα µειωµένο το κόστος πωληθέντων. 6. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 1997 µέχρι σήµερα και συνεπώς οι υποχρεώσεις της από φόρους-τέλη δεν έχουν καταστεί οριστικές. Επίσης στη Λογιστική Κατάσταση της περιόδου 1/1-31/3/2001, η Εταιρεία σηµειώνει τα κάτωθι: 1. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν, είναι ίδιες µε αυτές που τηρήθηκαν για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της αντίστοιχης περιόδου του 2000, εκτός της περιπτώσεως του προσδιορισµού του κόστους πωληθέντων σε σχέση µε την σχηµατισθείσα πρόβλεψη υποτίµησης ορισµένων αποθεµάτων. 2. Για τα έσοδα και τα έξοδα που αφορούν την ελεγχόµενη χρονική περίοδο και δεν είχαν λογιστικοποιηθεί µέχρι 31/03/2001, έγιναν οι ανάλογες προβλέψεις. 3. Επί των ακινήτων της εταιρείας, έχει εγγραφεί προσηµείωση, υπέρ της Τράπεζας Πίστεως δρχ , για χορήγηση δανείου, το Το προσωπικό που απασχολεί η εταιρεία ανέρχεται σε 354 άτοµα. 5. Στον λογαριασµό «Χρεόγραφα», συµπεριλαµβάνεται κονδύλι, ύψους δρχ., που αφορά απόκτηση της FANCO A.E «Μετοχών µη εισηγµένων στο Χ.Α.Α. εταιρειών εσωτερικού», ήτοι ποσοστό 8,33% του Μετοχικού Κεφαλαίου, της εταιρείας ΓΙΑΓΚΙΤΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Στο πιστοποιητικό ελέγχου της ορκωτού ελεγκτή της λογιστικής κατάστασης της περιόδου 1/1-31/3/2001 της FANCO Α.Ε. επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 1. Οι Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις συνολικού ποσού δρχ , που περιλαµβάνονται στο λογαριασµό του Ενεργητικού "Συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις" αφορούν την αξία κτήσεως α) του 99,8% των µετοχών της εταιρείας του εξωτερικού "ALFAN S.A", β) του 70% των µετοχών της εταιρείας "FANWARE ABEE", γ) του 75% των µετοχών της εταιρείας "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ FANCO A.E.", δ) του 97,68% των µετοχών της εταιρείας του εξωτερικού "BULFANCO ΑD" και ε) του 34% των µετοχών της εταιρείας του εξωτερικού KAVASKO L.T.D. Η εσωτερική λογιστική αξία, τριών (3) εκ των ως άνω εταιρειών,υπολείπεται της αξίας κτήσεως κατά δρχ , ποσό για το οποίο δε σχηµατίσθηκε σχετική πρόβλέψη. Η εσωτερική λογιστική αξία των λοιπών εταιρειών είναι µεγαλύτερη της αξίας κτήσεως κατά δρχ Όλες οι θυγατρικές εταιρείες ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή ή άλλους αναγνωρισµένους ελεγκτές του εξωτερικού, εκτός από την "FANWARE ABEE", (εταιρεία του εσωτερικού) η οποία δεν πληρεί ακόµη τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από τις διατάξεις του Ν.2190/ Για καθυστερηµένες και επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις συνολικού ποσού δρχ περίπου, δε σχηµατίσθηκε πρόβλεψη για την κάλυψη της ζηµίας που ενδέχεται να προκύψει απο τη µη είσπραξή τους. 3. ε σχηµατίσθηκε, όπως και στις προηγούµενες χρήσεις, πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία, για συνταξιοδότηση. Εάν είχε σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη, αυτή θα ανερχόταν στο ποσό των δρχ. περίπου και τα αποτελέσµατα του Α τριµήνου 2001 θα είχαν επιβαρυνθεί µε επιπλέον ποσό δρχ περίπου, ενώ τα αποτελέσµατα των προηγουµένων χρήσεων µε επιπλέον ποσό δρχ. περίπου. 4. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 1997 µέχρι σήµερα και συνεπώς οι υποχρεώσεις της από φόρους - τέλη δεν έχουν καταστεί οριστικές. FANCO A.E. 11

13 5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ FANCO Α.Ε. 5.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η «FANCO Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΣΕΩΣ» (εφεξής η FANCO Α.Ε. ή η Εταιρεία) ιδρύθηκε το έτος 1986 (ΦΕΚ 43/ ) µε έδρα το Παλαιό Φάληρο και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε Α.Μ. 7553/06/Β/86/07. Η διάρκεια της Εταιρείας έχει οριστεί σε 100 χρόνια. Τα κεντρικά γραφεία και η έδρα της Εταιρείας βρίσκονται στην οδό Πεντέλης 34 και Ζησιµοπούλου στο Παλαιό Φάληρο, τηλ. (01) Σκοπός της, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι: Η παραγωγή, επεξεργασία, εµπορία, εξαγωγή, εισαγωγή, αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού, εσωτερικού, ειδών ένδυσης και συµµετοχή σε κάθε συναφή εταιρεία ή επιχείρηση παντός τύπου. Η ίδρυση βιοµηχανικής µονάδας παραγωγής αθλητικών ειδών ένδυσης (πλεκτήριο, βαφείο, φινιριστήριο, κοπή ραφή ρούχων) στη ΒΙ.ΠΕ ΕΤΒΑ Κοµοτηνής νοµού Ροδόπης, ως η απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο. 1Ε/14393/666/Ν Σηµειώνεται ότι από την ίδρυση της Εταιρείας µέχρι σήµερα δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή στο σκοπό της. Η FANCO Α.Ε. είναι µια σύγχρονη καθετοποιηµένη βιοµηχανία παραγωγής αθλητικών ενδυµάτων που λειτουργεί στη Βιοµηχανική Περιοχή της Κοµοτηνής. Από την ίδρυσή της, το 1986 έως σήµερα, η Εταιρεία έχει καταφέρει να αναδειχθεί σε έναν από τους σηµαντικότερους προµηθευτές κατασκευαστές αθλητικών ενδυµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε µια συνεχώς αναπτυσσόµενη αγορά, παράγοντας ενδύµατα υψηλών τεχνικών προδιαγραφών. Σήµερα ο Όµιλος της FANCO απασχολεί συνολικά εργαζόµενους, εκ των οποίων οι 480 απασχολούνται στις εταιρείες του εσωτερικού και υπόλοιποι σε εταιρείες του εξωτερικού. Η FANCO A.E. διαθέτει έξι (6) θυγατρικές εταιρείες. Από αυτές οι δύο έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα και οι υπόλοιπες στο εξωτερικό. Συγκεκριµένα οι θυγατρικές εταιρείες της FANCO Α.Ε. είναι οι εξής: Θυγατρικές Εταιρείες Εσωτερικού ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ FANCO A.Β.Ε.E., µε έδρα τη ΒΙ.ΠΕ. Κοµοτηνής FANWARE A.Β.Ε.E., µε έδρα τη ΒΙ.ΠΕ. Κοµοτηνής Θυγατρικές Εταιρείες Εξωτερικού ALFAN S.A. µε έδρα την Αλβανία BULFANCO A.D., µε έδρα τη Βουλγαρία TEXTILCO E.O.O.D, µε έδρα τη Βουλγαρία KAVASKO E.O.O.D., µε έδρα τα Σκόπια Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ FANCO Α.Β.Ε.Ε. στις 31/3/2001 έχει ως εξής: FANCO Α.Ε. 75% Γκύ Νατάν 17% FANCO A.E. 12

14 Κ. Μπιτσάνης 5% Η. Θεοδώρου 2% Α. Χατζησκάκης 1% Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας FANWARE Α.Β.Ε.Ε. στις 31/3/2001 έχει ως εξής: FANCO Α.Ε. 70% Γκύ Νατάν 14% Κ. Μπιτσάνης 6% Η. Χασών 6% Α. Χατζησκάκης 2% Η. Θεοδώρου 2% 5.2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η FANCO A.E. ιδρύθηκε το 1986 µε έδρα την Αθήνα και µε αντικείµενο εργασιών την παραγωγή αθλητικών ενδυµάτων υψηλών τεχνικών προδιαγραφών. Τα ιδρυτικά µέλη της Εταιρείας ήταν η οικογένεια Φάϊς, ο κ. Γκύ Νατάν και ο κ. Παναγιώτης Νικολαϊδης, µε ποσοστά συµµετοχής 50%, 25% και 25% αντίστοιχα. Το 1987, η Εταιρεία ξεκίνησε τις παραγωγικές της δραστηριότητες σε πλήρως καθετοποιηµένη βιοµηχανική µονάδα που κατασκεύασε σε ιδιόκτητο οικόπεδο στη Βιοµηχανική Περιοχή Κοµοτηνής, µε αρχικό στόχο να απευθυνθεί στην Ελληνική αγορά αθλητικών ενδυµάτων καθώς επίσης και σε συγκεκριµένους οίκους του εξωτερικού. Πέντε χρόνια αργότερα, η ιοίκηση της Εταιρείας, διαβλέποντας έγκαιρα τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που προσφέρει η περιοχή της Θράκης σε σχέση µε τις γειτονικές χώρες χαµηλού κόστους, αποφασίζει τη συνεργασία µε εταιρείες της Βουλγαρίας και µεταφέρει σ αυτές µέρος της παραγωγής της. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σήµερα, το 93% της παραγωγής εντάσεως εργασίας γίνεται στις Βαλκανικές χώρες (ραφή, συσκευασία, τύπωµα, κέντηµα). Τον Μάρτιο του 1993, η FANCO A.E. προχώρησε σε αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά 550 εκατ. δρχ. µε συµµετοχή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Εταιρείας Επενδύσεων. Τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία, η FANCO A.E. αποτελεί την πρώτη Βιοµηχανία της Θράκης που εισάγεται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Με την ενίσχυση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης, η Εταιρεία είχε ως στόχο στην υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων µε σκοπό την αύξηση της παραγωγικής της δυναµικότητας και τον εκσυγχρονισµό των µηχανολογικών της εγκαταστάσεων. Τον ίδιο χρόνο αποφασίζεται η επέκταση της παραγωγικής δραστηριότητας της Εταιρείας στην Αλβανία µε σκοπό τη µεταφορά µέρους της παραγωγής σε µια χώρα χαµηλού κόστους και ιδρύεται η θυγατρική της ALFAN Α.Ε. που αρχίζει τη λειτουργία της τον επόµενο χρόνο. Το 1994 αποχωρεί από τη µετοχική σύνθεση της Εταιρείας η οικογένεια Φάις και το πακέτο των µετοχών της εξαγοράζεται από τον κ. Γκύ Νατάν και τον κ. Κωνσταντίνο Μπιτζάνη. Το 1995, η FANCO A.E. προχωράει στην ίδρυση της θυγατρικής της FANTEX A.E.B.E. µε αντικείµενο εργασιών την παραγωγή και εµπορία υφασµάτων σταθερής και ευρείας κατανάλωσης. Τον ίδιο χρόνο η FANCO Α.Ε. αποτελεί µια από τις πρώτες 100 βιοµηχανίες στην Ελλάδα που πιστοποιείται µε το ISO 9002 από την Bureau Veritas International. Το 1996 και το 1997 η FANCO Α.Ε. προχωράει στην µεταφορά νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων στα Βαλκάνια µε τον ποιοτικό έλεγχο να περνάει στους κατασκευαστές. Ιδρύεται η νέα εταιρεία κατασκευής FANCO A.E. 13

15 αθλητικών καλτσών FANWARE το 1997 στην ΒΙ.ΠΕ Κοµοτηνής µε έναρξη λειτουργίας τον Ιανουάριο του Το 1998 ιδρύεται και λειτουργεί επίσης η νέα θυγατρική εταιρεία στην Βουλγαρία BULFANCO AD µε αντικείµενο τη ραφή, συσκευασία, τύπωµα και κέντηµα αθλητικών ενδυµάτων. Την χρονιά εκείνη µεταφέρονται σταδιακά νέες παραγωγικές δραστηριότητες (τύπωµα κέντηµα) στα Βαλκάνια και ειδικά στις θυγατρικές εταιρείες ενώ η NIKE αξιολογεί την FANCO Α.Ε. κορυφαίο κατασκευαστή της στον κόσµο όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις. Το εκέµβριο του 1999 ολοκληρώνεται η επένδυση στο Κλωστήριο στην ΒΙ.ΠΕ. Κοµοτηνής, ύψους 6 δις δρχ., το οποίο τέθηκε σε λειτουργία τον Ιανουάριο του Τον Φεβρουάριο του 2000 γίνεται αλλαγή της ιοίκησής της και η νέα ιοίκηση προχωρά σε αναδιοργάνωση των λειτουργιών της Εταιρείας. Τον Ιούνιο του 2000, η FANCO Α.Ε. εξαγοράζει το 34% της εταιρείας KAVASKO στα Σκόπια έχοντας δικαίωµα αγοράς επιπλέον ποσοστού 17%. Η KAVASKO είναι εταιρεία ραφής αθλητικών ενδυµάτων και ήταν συνεργάτης της FANCO Α.Ε. επί ένα χρόνο. Το Β εξάµηνο του 2000 γίνεται νέα επένδυση στο Κλωστήριο ύψους 1,7 δις δρχ. σε µηχανολογικό εξοπλισµό, αυξάνοντας έτσι την παραγωγική του δυναµικότητα σε αδράχτια. Στο 2000 γίνεται επέκταση της θυγατρικής εταιρείας BULFANCO στην Βουλγαρία αυξάνοντας την παραγωγική της δυναµικότητα σε 10,000 τεµάχια ηµερησίως. Επιπλέον, µέσα στο έτος 2000 η FANCO Α.Ε. βραβεύτηκε µε το βραβείο «Επιχείρηση και Περιβάλλον» του Ε.Β.Ε.Α. λόγω της έµφασης και της σηµασίας που δίνει στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονόµηση ενέργειας. Τον Φεβρουάριο του 2001 προέβη στην εξαγορά της εταιρείας TEXTILCO στην Β.Βουλγαρία. H TEXTILCO ήταν συνεργαζόµενη εταιρεία µε την FANCO Α.Ε. και κάνει παραγωγές σε ραφή, κέντηµα, συσκευασία. Με αυτές τις εξαγορές η FANCO Α.Ε. πραγµατοποιεί σχεδόν το σύνολο της παραγωγής της σε θυγατρικές εταιρείες στα Βαλκάνια, ελέγχοντας έτσι την παραγωγή και την ποιότητα των προϊόντων. Το Μάρτιο του 2001 η FANCO A.E. απέκτησε ποσοστό 8,3% στην εταιρεία «ΓΙΑΓΚΙΤΣΗΣ Α.Ε.» συµµετέχοντας σε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου από την οποία παραιτήθηκαν µερικώς οι υφιστάµενοί της µέτοχοι. Για την κάλυψη της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου η FANCO A.E κατέβαλε ποσό 260 εκατ. δρχ. Έναντι της συµµετοχής της στη «ΓΙΑΓΚΙΤΣΗΣ Α.Ε.», η «FANCO Α.Ε. µεταβίβασε το 55% των µετοχών που κατείχε στην εταιρεία FANTEX. Κατόπιν τούτου η FANCO Α.Ε. απώλεσε το σύνολο του ποσοστού που κατείχε στην εταιρεία FANTEX της οποίας µοναδικός µέτοχος κατέστη η εταιρεία ΓΙΑΓΚΙΤΣΗΣ Α.Ε. Σηµειώνεται ότι η «ΓΙΑΓΚΙΤΣΗΣ Α.Ε.» δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία, βαφή και φινίρισµα πλεκτών υφασµάτων αποτελώντας µία καταξιωµένη εταιρεία στο χώρο της πλεκτικής. FANCO A.E. 14

16 5.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Η FANCO Α.Ε. είναι µια καθετοποιηµένη βιοµηχανία κατασκευής αθλητικών ενδυµάτων υψηλών τεχνικών προδιαγραφών η οποία απευθύνεται στη διεθνή αγορά κατασκευής αθλητικών ενδυµάτων και καλύπτει την ολοένα αυξανόµενη ζήτηση για αθλητικά ενδύµατα υψηλής ποιότητας. Η παραγωγική δραστηριότητα της FANCO Α.Ε. είναι πλήρως καθετοποιηµένη από πλοκή υφάσµατος, βαφή, κοπή, ραφή, κέντηµα, τύπωµα και συσκευασία. Στο εργοστάσιο της FANCO Α.Ε. στην Κοµοτηνή λειτουργούν τα εξής παραγωγικά τµήµατα : πλεκτήριο, βαφείο και κοπτήριο. Οι φάσεις παραγωγής εντάσεως εργασίας (ραφή, κέντηµα, τύπωµα, συσκευασία) οι οποίες συµµετέχουν µε µεγάλο ποσοστό στο κόστος παραγωγής έχουν µεταφερθεί σταδιακά σε θυγατρικές βιοµηχανικές µονάδες σε χώρες των Βαλκανίων σε ποσοστό 93% και το υπόλοιπο 7% πραγµατοποιείται σε εγχώρια συνεργεία στην περιοχή της Κοµοτηνής. Η Εταιρεία χρησιµοποιεί σαν πρώτη ύλη το βαµβακερό νήµα που προµηθεύεται σε ποσοστό 45% των αναγκών της από το δικό της Κλωστήριο, σε ποσοστό 20% από λοιπούς εγχώριους προµηθευτές και σε ποσοστό 35% από ξένους προµηθευτές και συγκεκριµένα από προµηθευτές της Ινδίας και της Τουρκίας. Η Εταιρεία πληρώνει το σύνολο των προµηθευτών της µε µετρητά βάσει του διακανονισµού που έχει κάνει µε τον καθένα. Οι υποχρεώσεις της προς τους ξένους προµηθευτές πληρώνονται σε Ευρώ, ενώ ο µέσος χρόνος πληρωµής των προµηθευτών είναι µέρες. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι µεγαλύτεροι προµηθευτές α και β υλών της Εταιρείας για τις χρήσεις 1999, 2000 και την περίοδο 1/1-31/3/2001: Αγορές (σε εκατ. δρχ.) /1-31/3/2001 (% ) επί (% ) επί Αγορές (σε Αγορές (σε συνόλου συνόλου εκατ. δρχ.) εκατ. δρχ.) αγορών αγορών (% ) επί συνόλου αγορών ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ,2% ΟΥ ΟΣ ,3% 292 5,9% 35 2,8% ΡΟ ΟΠΗ ,1% 118 2,4% - - ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ,9% 246 5,0% - - ΜΑΡΜΑΡΑ 342 6,9% ,6% - - DURSUN ,9% 104 8,2% ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ FANCO ,2% ,1% KΛΩΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ,4% - - KΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ,5% - - SHELL 134 2,7% 61 1,2% - - ΕΛΙΝΟΙΛ ,8% 47 3,7% CIBA 120 2,4% 212 4,3% 38 3,0% ΛΕΩΝ 147 3,0% 102 2,1% 33 2,6% SCA PACKAGING ,5% - - ΠΕΤΑΛΟΥ Α ,6% 35 2,8% ΜΠΡΙΓΙΑΝ 48 1,0% 83 1,7% 12 1,0% ΥΚΚ 47 0,9% 93 1,9% 22 1,7% M ARYBENI ,6% - - ARSAN ,7% - - ΕΥΡΟΧΗΜ ,0% ΚΛΑΡΙΑΝΤ ,8% Λοιποί ,6% ,6% ,2% Σύνολο ,0% ,0% ,0% Τα προϊόντα της Εταιρείας διατίθενται στο σύνολό τους σε µεγάλους πελάτες του εξωτερικού που κατέχουν το 65% της παγκόσµιας αγοράς αθλητικών ενδυµάτων. Η διακίνηση των προϊόντων γίνεται µε FANCO A.E. 15

17 µεταφορικές εταιρείες των πελατών οι οποίοι έχουν και την ευθύνη της προώθησης των προϊόντων στους τελικούς καταναλωτές. Το πελατολόγιο της εταιρείας απαρτίζεται από επώνυµες αθλητικές εταιρείες µε τις οποίες έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσµούς. Ανάµεσα στους πελάτες της Εταιρείας συγκαταλέγονται οι ΝΙΚΕ, LEVIS, REEBOK, κλπ. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι µεγαλύτεροι πελάτες της Εταιρείας για τις χρήσεις 1999, 2000 και την περίοδο 1/1-31/3/2001: /1-31/3/2001 ΠΕΛΑΤΗΣ Κύκλος Εργασιών (% ) επί συνόλου Κ.Ε. Κύκλος Εργασιών (% ) επί συνόλου Κ.Ε. Κύκλος Εργασιών NIKE % % % REEBOK 722 6% 447 4% 90 3% LEVIS 241 2% 671 6% % ΗΕΙΝS 241 2% 335 3% 150 5% ELM EC 962 8% % 60 2% DOCKER % C & A 481 4% FILA 120 1% Λοιποί 120 1% 112 1% 60 2% Σύνολο % % % (% ) επί συνόλου Κ.Ε. Οι πελάτες του εξωτερικού στην πλειοψηφία τους πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία σε ευρώ. Ο µέσος χρόνος είσπραξης των απαιτήσεων από πελάτες είναι ηµέρες. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων που επηρεάζουν την αγορά του αθλητικού ενδύµατος (εποχικότητα, µόδα και γενικότερα αλλαγές στις προτιµήσεις των καταναλωτών) οι εταιρείες του κλάδου δεν συνηθίζεται να διατηρούν µακροχρόνια συµβόλαια µε τους πελάτες τους. Η παραγωγή της FANCO Α.Ε. προγραµµατίζεται σύµφωνα µε επιβεβαιώσεις παραγγελιών πελατών που αφορούν στο επόµενο 6µηνο. Η Εταιρεία εξασφαλίζει την αύξηση των παραγγελιών διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα το performance προς τους πελάτες της (ποιότητα, έγκαιρες παραδόσεις, τιµές, πολύ καλές υπηρεσίες) η βελτίωση του οποίου την έχει κατατάξει στην κορυφή των κατασκευαστών της ΝΙΚΕ. Η διάκριση του κύκλου εργασιών σε αξία κατά τις χρήσεις 1999 και 2000 έχει ως εξής: ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙ ΟΣ (σε εκατ. δρχ.) ΕΙ ΟΣ % 2000 % Ενδ ύµατα ,3% ,1% είγµατα 60 0,5% 57 0,5% Βαµµένο Ύφασµα 63 0,5% 44 0,4% Εκρού Ύφασµα 4 0,0% 1 0,0% Λοιπά Αποθέµατα 73 0,6% 96 0,9% Υπηρεσίες 3 0,0% 9 0,1% ΣΥΝΟΛΟ ,0% ,0% ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙ ΟΣ (σε χιλ. ) ΕΙ ΟΣ % 2000 % Ενδ ύµατα ,93 98,3% ,49 98,1% είγµατα 176,08 0,5% 167,28 0,5% Βαµµένο Ύφασµα 184,89 0,5% 129,13 0,4% Εκρού Ύφασµα 11,74 0,0% 2,93 0,0% Λοιπά Αποθέµατα 214,23 0,6% 281,73 0,9% Υπηρεσίες 8,80 0,0% 26,41 0,1% ΣΥΝΟΛΟ ,67 100,0% ,98 100,0% FANCO A.E. 16

18 Όσον αφορά τη διάκριση του κύκλου εργασιών ανά ΣΤΑΚΟ σηµειώνεται ότι: Τα Ενδύµατα και τα είγµατα υπάγονται στο ΣΤΑΚΟ «Κατασκευή αθλητικών ρούχων, στολών, µαγιώ, κολύµβησης και άλλων ενδυµάτων». Το Βαµµένο και το Εκρού Ύφασµα υπάγονται στο ΣΤΑΚΟ «Κατασκευή υφαντών υφασµάτων (εκτός των ειδ. υφασµάτων) από βαµβάκι. Τα Λοιπά Αποθέµατα υπάγονται στα ΣΤΑΚΟ «Παραγωγή υπολειµµάτων από νήµατα βαµβακιού», «Χονδρικό Εµπόριο άλλων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων» και «Χονδρικό Εµπόριο υφαντικών ινών». Οι Υπηρεσίες υπάγονται στο ΣΤΑΚΟ «Υπηρεσίες βαφής υφασµάτων». Οι πωλήσεις ενδυµάτων που αποτελούν και το µεγαλύτερο µέρος του συνολικού κύκλου εργασιών περιλαµβάνουν µια µεγάλη κατηγορία αθλητικών ενδυµάτων που καλύπτουν σχεδόν όλη την γκάµα των ειδών όπως: t shirts, shorts, µπλούζες µακρυµάνικες, παντελόνια φόρµας, ολόκληρες φόρµες κ.λ.π. Με τον υφιστάµενο µηχανολογικό εξοπλισµό που διαθέτει η Εταιρεία στο εργοστάσιό της στην Κοµοτηνή αλλά και µε βάση την παραγωγική δυναµικότητα των θυγατρικών της εταιρειών στα Βαλκάνια, µπορεί να ανταποκριθεί άµεσα σε αύξηση πωλήσεων και παραγωγών της τάξης του 25%. 5.4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η FANCO Α.Ε. ιδρύθηκε το εκέµβριο του 1985 και σε διάρκεια 18 µηνών κατασκεύασε σε ιδιόκτητο οικόπεδο τ.µ. στη Βιοµηχανική Περιοχή Κοµοτηνής, εργοστάσιο συνολικού στεγασµένου χώρου τ.µ. µε πλήρεις µηχανολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισµό. Σήµερα το εργοστάσιο µε στεγασµένη επιφάνεια τ.µ. βρίσκεται σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας τ.µ. η οποία περιλαµβάνει τα ακόλουθα παραγωγικά τµήµατα: 1. Πλεκτήριο Στο Πλεκτήριο λειτουργούν 63 κυκλικές µηχανές, υπάρχει σύστηµα καθαρισµού αέρα και σύστηµα καθαρισµού και ρύθµισης υγρασίας LUWA, ενώ παράλληλα υπάρχουν 2 µηχανές οπτικού ελέγχου των υφασµάτων. 2. Βαφείο Βαφείο µε δυναµικότητα τον/ ηµέρα µε 11 βαφικές µηχανές τελευταίου τύπου. 3. Φινιριστήριο Φινιριστήριο µε αυτοµατοποιηµένους δρόµους, ράµα σιδερωτήριο, compactor, χνουδιάστρες. 4. Κοπτήριο Το Κοπτήριο διαθέτει υπερσύγχρονα µηχανήµατα CAD / CAM ( ύο αυτόµατα κοπτικά GERBER και δύο αυτόµατα κοπτικά BRB). 5. Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης FANCO A.E. 17

19 Έχει σχεδιασθεί και λειτουργεί ιεύθυνση R&D η οποία διαθέτει σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισµό, µία τυποβαφική µηχανή 15 κεφαλών, µία κεντητική µηχανή και αυτοµατοποιηµένες γαζωτικές µηχανές. Υπάρχει επίσης πλήρως µηχανογραφηµένο σύστηµα σχεδιασµού. Το τµήµα της έρευνας και ανάπτυξης λειτουργεί από τον Aύγουστο του 2000 ενώ µέχρι τότε λειτουργούσε άτυπα ως µέρος του τµήµατος πωλήσεων. 6. Ποιοτικός Έλεγχος Η Εταιρεία διαθέτει τµήµα ποιοτικού ελέγχου µε εργαστήρια, σύγχρονο εξοπλισµό και οργάνωση και διαδικασίες έλεγχου που καλύπτουν όλο το φάσµα της παραγωγικής διαδικασίας (από τον έλεγχο των πρώτων υλών µέχρι τον έλεγχο του τελικού προϊόντος). 7. Κέντρα ιακίνησης Η Εταιρεία διαθέτει δύο αποθηκευτικά κέντρα διακίνησης πρώτων υλών, υφάσµατος, β υλών και ετοίµου προϊόντος. Τα αποθηκευτικά κέντρα διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισµό. Όλα τα µηχανήµατα έχουν αγορασθεί από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. FANCO A.E. 18

20 Ακολουθεί πλήρες υπόµνηµα µε τον ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό της Εταιρείας: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ TMX TMHMA ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ COMPACTOR FERRARO 1 ΒΑΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ HELIOT ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΥΦΑ ΣΜ Α ΤΩΝ 1 ΒΑΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΠΟ ΟΓΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΥΦΑ ΣΜ Α ΤΟΣ 1 ΒΑ ΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΙΧΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΠΛΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ WEISS 1 ΒΑΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΒΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ECOSOFT 1000 kg 3 ΒΑΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΒΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ECOSOFT 500 kg 2 ΒΑΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΒΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ECOSOFT 700 kg 1 ΒΑΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΒΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ LAB 50 kg 1 ΒΑΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΒΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ MINI SOFT 50 kg 2 ΒΑΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΒΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ SOFT STREAM 200 kg 2 ΒΑΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΟΠΤΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΙΚΗ MHXANH BIANCO 1 ΒΑΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΟΠΤΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΙΚΗ MHXANH WEISS 1 ΒΑΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝ. ΕΚTYΛΙΚΤΙΚΟ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΙΠΛΩΤΙΚΟ ΑΚΑΤΕΡΓ.ΥΦ Α ΣΜ Α ΤΩΝ 3 ΒΑΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 2 ΒΑΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΡΑΜΑ BRUCKNER 1 ΒΑΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΡΑΜΑ KRANTZ 1 ΒΑΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ 1 ΒΑΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ BABCOCK 1 ΒΑΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΥΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ KUSTERS 1 ΒΑΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΥΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ SANTEX 2 ΒΑΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΧΙΣΤΙΚΟ ΥΦ Α ΣΜ Α ΤΟΣ 1 ΒΑ Φ ΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ Υ ΑΤΟΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 1 ΒΑΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΧΝΟΥ ΙΑΣΤΡΑ 3 ΒΑΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ 12 KGR Ο3/ΗR TRAILIGAZ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑ ΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΑ ΦΕΙΟΥ 1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΠΕΞΑΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝH 2 ΚΕΝΤΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΟΥ ΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΕΣΑ 1 ΚΕΝΤΡΑ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ 5 ΚΕΝΤΡΑ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ FANCO A.E. 19

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ FANCO AE ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ FANCO AE ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ FANCO AE ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Διοικητικό Συμβούλιο : Γκύ Νατάν: Κύριος μέτοχος και Πρόεδρος της FANCO A.E, πρόεδρος ΣΑΜ ΝΑΤΑΝ Α.Ε και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ALPHA LEASING

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ 11, Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.12 31.12.2012 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1-

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1- ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΕ (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ιάταξη και Περίληψη της: Ενδεικτική Απάντηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 56044/65/Β/04/01 Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων- Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων- Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΙ ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΙΑΝΟΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΜΑΕ 9150/04/Β/86/132Μ (βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.»

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΗΦΙΣΟΥ 41 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000240901000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 450/01/ΔΤ/Β/86/75(99) ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, MΑΪΟΣ 2003 ΣΕΛΙ Α: 1/248

Διαβάστε περισσότερα

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Ρ. Μ Α Ε : 1 9 0 8 5 / 6 2 / Β / 8 9 / 8 6 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2 SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2005 3 4 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.» 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΣΕΛΙ Α: 1/229

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31.12.2012 Της εταιρείας «ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε. ΑΡ.Μ.ΑΕ: 170/78/62/B/88/88

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΠΕ «GKK ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο «GKK ΕΠΕ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 009118901000 ( βάση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ιάταξη και περίληψη της διατάξεως Ενδεικτική απάντηση 1. Σύννοµη

Διαβάστε περισσότερα

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΤΕΤΡΑΣ Α.Ξ.Ε.Τ.Τ.Ν.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35548/10/Β/96/08 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΠΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 113989352000

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δ.τ.: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΗΣΑΛΤΙΑΣ ΕΠΕ Αριθμ. ΓΕΜΗ : 113989352000 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 )

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ι. Καταβλημένο κεφάλαιο 179,897.29

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ .MINOAN ITALIA S.p.A. Εταιρικό Κεφάλαιο 12., εξ ολοκλήρου κατατεθειµένο Μητρώο των Επιχειρήσεων της πόλης ΠΑΛΕΡΜΟ 5846825 Μοναδικός εταίρος Minoan Lines S.A. Ηράκλειο (Κρήτη) Εταιρία του Οµίλου Grimaldi

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στον Πειραιά σήμερα 13 η Μαΐου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Παρ.1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ.1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν 2190/1920, όπως ισχύει) «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΗΣ Γ.ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα