FANCO Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "FANCO Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΣΗΣ"

Transcript

1 FANCO Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 64/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Π.Ε.Υ. ΑΝΑ ΟΧΟΣ TELESIS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. Απρίλιος 2001

2 Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΥΝΟΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ FANCO Α.Ε. ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Λόγοι που οδήγησαν την ένταξη της µετοχής της Εταιρείας στην ειδική κατηγορία των µετοχών «Υπό Επιτήρηση» - Πλήρωση κριτηρίων για επαναφορά σε κανονικό καθεστώς Ενέργειες που έγιναν από την Εταιρεία σχετικά µε τη βελτίωση της οικονοµικής της κατάστασης Πλήρωση κριτηρίων για την άρση της επιτήρησης ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ FANCO Α.Ε ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΑΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 31/3/ ΙΟΙΚΗΣΗ - ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ FANCO Α.Ε ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ FANCO A.E ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ FANCO Α.Ε ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ FANCO Α.Ε ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ 1999 & ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 31/12/ /12/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/-31/3/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FANCO Α.Ε. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1-31/3/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ FANCO Α.Ε. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 31/3/ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ 1/1-31/3/ ΠΟΡΕΙΑ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ & ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 31/3/2001 ΤΗΣ FANCO Α.Ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ FANCO Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ FANCO Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ FANCO A.E. 1

3 1 ΣΥΝΟΨΗ Το ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών αποφάσισε στη συνεδρίασή του της 22 Μαρτίου 2001 την υπαγωγή σε καθεστώς υπό επιτήρηση των µετοχών της εταιρείας «FANCO Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΣΗΣ» (στο εξής FANCO Α.Ε. ή η Εταιρεία), για το λόγο ότι στη χρήση 2000 παρουσίασε απότοµη και σηµαντική πτώση στα οικονοµικά της αποτελέσµατα σε σχέση µε τη χρήση 1999 που προηγήθηκε και υψηλό λόγο ζηµιών προς κύκλο εργασιών. Για την αξιολόγηση της υπαγωγής της Εταιρείας σε καθεστώς επιτήρησης χρησιµοποιήθηκαν οι λογιστικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας της 31/12/2000. Η απόφαση της 29/3/2001 (αρ. 64, ΦΕΚ 397Β/ ) του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών ορίζει ότι «Εταιρείες που εντάχθηκαν σε καθεστώς επιτήρησης για τον προαναφερθέντα λόγο, µπορούν να αιτηθούν την επαναφορά τους σε κανονικό καθεστώς διαπραγµάτευσης, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. Να προκύπτει από την πλέον πρόσφατη λογιστική κατάσταση που δηµοσίευσαν σύµφωνα µε το Π.. 360/85 ότι έχουν θετικά ολικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης συµπεριλαµβανοµένων και των ενσωµατωµένων στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεων χωρίς ταυτόχρονα να παρουσιάζουν αρνητικά µικτά κέρδη εκµετάλλευσης. 2. Να έχουν διακανονίσει το σύνολο του τραπεζικού τους δανεισµού ώστε να µην υπάρχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές. 3. Να µην εκκρεµούν διαδικασίες επίσχεσης στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού από κανένα από τους πιστωτές της εταιρείας. 4. Να έχουν φροντίσει ώστε να κυκλοφορήσει Πληροφοριακό Σηµείωµα συνταχθέν από πιστωτικό ίδρυµα ή ΕΠΕΥ, που έχει τη δυνατότητα να παρέχει την κύρια επενδυτική υπηρεσία της αναδοχής σύµφωνα µε το άρθρο 2 (δ) του Ν. 2396/96 όπως ισχύει, και θα ευθύνεται για την ορθότητα, ακρίβεια, πληρότητα, σαφήνεια, επικαιρότητά του σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3α του Π.. 350/1985, όπως ισχύει και τον κανονισµό των Αναδόχων. Στο Πληροφοριακό Σηµείωµα θα περιγράφεται πλήρως η οικονοµική κατάσταση της εταιρείας, η περιουσιακή της διάρθρωση, τυχόν φορολογικές και ασφαλιστικές εκκρεµότητες και οι προοπτικές εξέλιξης των εργασιών της, οι εκκρεµοδικίες το επιχειρησιακό και επενδυτικό πρόγραµµα και οι τρόποι χρηµατοδότησής του και κάθε ενέργεια της διοίκησης για την αντιµετώπιση των παραγόντων που οδήγησαν την εταιρία στα αρνητικά αποτελέσµατα ή στη µείωση της δραστηριότητάς της». Κατόπιν των ανωτέρω, η FANCO Α.Ε., µε το παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα που συντάχθηκε από την Telesis Χρηµατιστηριακή Α.Ε., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην απόφαση της 29 Μαρτίου 2001 (αριθ. 64, ΦΕΚ Β 397/ ), παρέχει στο επενδυτικό κοινό και το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών τις πληροφορίες που ορίζει η ως άνω απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, προκειµένου να αρθεί το καθεστώς επιτήρησης και αιτείται την επαναφορά της σε κανονικό καθεστώς διαπραγµάτευσης, καθώς όπως προκύπτει από τις συνταχθείσες και ελεγχθείσες από Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή λογιστικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-31/3/2001 και από τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν (ενότητα 3.3) πληρεί τις προϋποθέσεις άρσης του καθεστώτος επιτήρησης όπως αναλύθηκαν ανωτέρω. Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία δεν έχει συντάξει ούτε δηµοσιεύσει ενοποιηµένες λογιστικές καταστάσεις για την περίοδο 1/1-31/3/2001. FANCO A.E. 2

4 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Το παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα έχει σκοπό την πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού και του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών αναφορικά µε τις προϋποθέσεις τις οποίες πληρεί η εταιρεία FANCO Α.Ε. προκειµένου να εξέλθει από το καθεστώς επιτήρησης στο οποίο εντάχθηκε µε την από 22/3/2001 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ αριθ. 64 απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών της συνεδρίασής του στις 29 Μαρτίου 2001 η οποία αφορά τις «Προϋποθέσεις υπαγωγής µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α.Α. εταιρειών στην ειδική κατηγορία υπό επιτήρηση» και η οποία κατήργησε την προγενέστερη απόφαση 32/ του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Το Πληροφοριακό Σηµείωµα συντάχθηκε από την TELESIS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. (αρµόδιοι επικοινωνίας οι κκ. Απόστολος Καζάκος, Ματίνα Παπαϊωάννου και Εµµανουέλα Σκουλούδη), η οποία είναι Ε.Π.Ε.Υ. και έχει τη δυνατότητα να παρέχει την κύρια επενδυτική υπηρεσία της αναδοχής σύµφωνα µε το άρθρο 2(δ) του Ν. 2396/1996, όπως ισχύει, και η οποία ευθύνεται για την ορθότητα, ακρίβεια, πληρότητα, σαφήνεια και επικαιρότητά του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3α του Π.. 350/1985, όπως ισχύει και τον Κανονισµό των Αναδόχων. Υπεύθυνοι για την ακρίβεια και την πληρότητα των στοιχείων που περιέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα είναι οι: α. κ. Γκύ Νατάν, Πρόεδρος του.σ., Πεντέλης 34 & Ζησιµοπούλου στο Παλαιό Φάληρο, Τ.Κ , τηλ. (01) β. κ. Ηλίας Θεοδώρου, ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας, Πεντέλης 34 & Ζησιµοπούλου στο Παλαιό Φάληρο, Τ.Κ , τηλ. (01) Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Σηµειώµατος και µαζί µε τους υπευθύνους του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Πληροφοριακό Σηµείωµα. Σε βάρος της Εταιρείας δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. Το παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα είναι στη διάθεση κάθε επενδυτή από τα γραφεία της Εταιρείας, (Υπεύθυνη η κα. Θεοχαριστή Λαµπίδου, Τµήµα Σχέσεων Μετόχων, Τηλ ), από τα γραφεία του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, από το ΣΜΕΧΑ, από τα γραφεία της TELESIS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. (Βουκουρεστίου 11, Αθήνα τηλ ) και από τα γραφείων όλων των χρηµατιστηριακών εταιρειών. FANCO A.E. 3

5 3 ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ FANCO Α.Ε. ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 3.1 Λόγοι που οδήγησαν την ένταξη της µετοχής της Εταιρείας στην ειδική κατηγορία των µετοχών «Υπό Επιτήρηση» - Πλήρωση κριτηρίων για επαναφορά σε κανονικό καθεστώς Στην από συνεδρίαση του.σ. του Χ.Α.Α. η FANCO A.E. τέθηκε στην κατηγορία υπό επιτήρηση λόγω της σηµαντικής και απότοµης πτώσης στα οικονοµικά της αποτελέσµατα κατά τη χρήση 2000 σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση καθώς και υψηλό λόγο ζηµιών προς κύκλο εργασιών. Οι λόγοι που οδήγησαν στη σηµαντική µείωση των αποτελεσµάτων της Εταιρείας κατά τη χρήση 2000 σε σχέση µε τη προηγούµενη χρήση καθώς και στην παρουσία υψηλού λόγου ζηµιών προς κύκλο εργασιών, έχουν ως ακολούθως: Η FANCO A.E. δραστηριοποιείται στο χώρο της κατασκευής επώνυµων αθλητικών ενδυµάτων. Ένας χώρος που τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί µεγάλες πιέσεις και στη χώρα µας. Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τον υψηλό ανταγωνισµό είναι : Οι τιµές και η ποιότητα των πρώτων υλών. Το κόστος εργασίας και η παραγωγικότητα. Η ευελιξία προσαρµογής των παραγωγών στις απαιτήσεις των αθλητικών εταιρειών. Η ολοκληρωµένη παροχή σύνθετων υπηρεσιών στις αθλητικές εταιρείες. Η απαρέγκλιτη τήρηση κανόνων συµπεριφοράς γιά τούς παραγωγούς. Η ποιότητα τού τελικού προϊόντος και των προσφεροµένων υπηρεσιών. Η FANCO Α.Ε. διέγνωσε έγκαιρα τις συνθήκες και τους όρους που έθετε ο ανταγωνισµός παγκόσµια. Προσπάθησε να αντιδράσει τα προηγούµενα χρόνια και τα κατάφερε σε αρκετούς τοµείς. Σε κάποιους τοµείς αντέδρασε µε καθυστέρηση ειδικά την περίοδο µε αποτέλεσµα αυτή η βραδύτητα αντίδρασης να έχει άµεσες επιπτώσεις στα οικονοµικά αποτελέσµατα. Η βασική αδυναµία εστιάζεται στην καθυστέρηση της οργάνωσης της Εταιρείας σε όλα τα επίπεδα (οργάνωση παραγωγής-οργάνωση διοικητικών υποδοµών) η οποία θα µπορούσε να ανταποκριθεί στις ζητούµενες µεγάλες αυξήσεις παραγωγών και πωλήσεων. Σηµειώνεται ότι το 1999 η Εταιρεία παρουσίασε αύξηση πωλήσεων κατά 17% και 30% αύξηση παραγωγής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Τον Φεβρουάριο του 2000 έγιναν αλλαγές στη ιοίκηση της Εταιρείας και ξεκίνησε µία πλήρης αναδιοργάνωση σε όλα τα επίπεδα. Η νέα ιοίκηση της Εταιρείας διαβλέποντας αφενός τις κλαδικές εξελίξεις και τις τάσεις του ανταγωνισµού που δηµιουργεί η παγκοσµιοποίηση της αγοράς των επώνυµων αθλητικών ενδυµάτων και αφετέρου το γεγονός ότι η υποδοµή της Εταιρείας τη δεδοµένη χρονική στιγµή δεν µπορούσε να ανταποκριθεί στον συνεχώς αυξανόµενο όγκο πωλήσεων και παραγωγής κατά την τελευταία τριετία , προχώρησε στη λήψη συγκεκριµένων µέτρων για τη βελτίωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων της. Σηµαντικό ρόλο στη λήψη των εν λόγω µέτρων διαδραµάτισε και η σταδιακή µεταφορά των δραστηριοτήτων «εντάσεως εργασίας» της Εταιρείας σε χώρες των Βαλκανίων, εγχείρηµα το οποίο απαιτεί χρόνο προκειµένου να αποδώσει θετικά αποτελέσµατα στη FANCO A.E. Τα µέτρα αναδιοργάνωσης της Εταιρείας συνοψίζονται ως ακολούθως: Ενδυνάµωση του στελεχιακού δυναµικού της Εταιρείας προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητα και η λειτουργικότητα της Εταιρείας. Επιπλέον εξορθολογισµός των ανθρωπίνων πόρων, ενέργεια η οποία είχε ως αποτέλεσµα την επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της χρήσης 2000 µε αποζηµιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία ύψους 155 εκατ. δρχ. περίπου, σύµφωνα µε το προσάρτηµα της χρήσης ιενέργεια αυξηµένων προβλέψεων για τη διαγραφή ελαττωµατικών αποθεµάτων. Η διατήρηση των ανενεργών και ελαττωµατικών αποθεµάτων επιβάρυνε την Εταιρεία µε υψηλό λειτουργικό κόστος (π.χ. FANCO A.E. 4

6 δαπάνες προσωπικού, ασφάλιστρα, ενοίκια, κλπ.) και δυσχέραινε την καθηµερινή διαχείριση και εποπτεία των εµπορευµάτων. Συγκεκριµένα η Εταιρεία στη χρήση 2000 αποτίµησε ορισµένα από τα αποθέµατά της (ανενεργά και ελαττωµατικά) στην πιθανή τιµή πώλησής τους, δεδοµένου ότι ήταν µικρότερη από την αξία κτήσης τους, σχηµατίζοντας πρόβλεψη συνολικού ποσού εκατ. δρχ. περίπου µε την οποία επιβαρύνθηκαν τα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσµατα της χρήσης και πιστώθηκε ισόποσα ο λογαριασµός «Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους». Αποτέλεσµα του λογιστικού αυτού χειρισµού είναι τα µεν αποθέµατα να εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό της πρόβλεψης και ισόποσα µειωµένο το κόστος πωληθέντων. Η Εταιρεία µέσω της διαγραφής των ελαττωµατικών αποθεµάτων προσδοκά στην αύξηση τη ρευστότητάς της από την πώλησης των αποθεµάτων αυτών και την ισόποση µείωση του τραπεζικού δανεισµού και όπως προαναφέρθηκε την µείωση των λειτουργικών εξόδων διατήρησης και διαχείρισης των αποθεµάτων αυτών. Σηµειώνεται ότι τα αποθέµατα χαρακτηρίζονται ως ελαττωµατικά ή ανενεργά στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) στις περιπτώσεις κατά τις οποίες είτε στην πρώτη ύλη είτε στο τελικό προϊόν παρουσιάζονται προβλήµατα (ελαττώµατα) κατά τη διαδικασία του βαψίµατος, φινιρίσµατος, ραφής-τυπώµατος, κεντήµατος κτλ και β) στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Εταιρεία προκειµένου να ανταποκριθεί σε ενδεχόµενη µελλοντική αυξηµένη ζήτηση δηµιουργεί βάσει εκτιµήσεών της και προβλέψεών της (forecast) "stock" προϊόντων, τα οποία όµως στη συνέχεια οι πελάτες ενδέχεται να µην απορροφήσουν. Σήµερα, η Εταιρεία έχοντας διαφοροποιήσει την οργάνωση της παραγωγής της, το φαινόµενο της δηµιουργίας ανενεργών αποθεµάτων "stock" έχει εξαλειφθεί ολοσχερώς. Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθεται η χρονική εξέλιξη της δηµιουργίας των ελαττωµατικών - ανενεργών αποθεµάτων, για τα οποία η Εταιρεία διενήργησε αυξηµένες προβλέψεις ύψους εκατ. δρχ. προκειµένου να τα διαγράψει. ( σε χιλ.δρχ.) ΑΞΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΖΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Έως % % % % ΣΥΝΟΛΟ % Σηµειώνεται ότι η µέθοδος που χρησιµοποιείται κατά πάγια τακτική από την Εταιρεία για την αξία αποτίµησης των αποθεµάτων της είναι η µέση τιµή κόστους. Στις 31/3/2001 το ύψος των ελαττωµατικών - ανενεργών αποθεµάτων ανέρχεται σε εκατ. δρχ. Εποµένως δεδοµένου ότι στις 31/12/2000 το ύψος των ελαττωµατικών - ανενεργών αποθεµάτων ανέρχονταν σε εκατ. δρχ. και στις 31/3/2001 τα ελαττωµατικά - ανενεργά αποθέµατα µειώθηκαν σε εκατ. δρχ., προκύπτει ότι εκποιήθηκαν ελαττωµατικά και ανενεργά αποθέµατα ύψους 310 εκατ. δρχ. Κατά τη χρήση 2000 αυξήθηκαν σηµαντικά τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης και συγκεκριµένα από 94 εκατ. δρχ. το 1999 ανήλθαν σε 229 εκατ. δρχ. το ηλαδή τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης παρουσίασαν αύξηση τάξεως 144%. Η αύξηση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης κατά τη χρήση 2000 σε σχέση µε τη χρήση 1999 οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αµοιβών και εξόδων προσωπικού, τα οποία από 42 εκατ. δρχ. το 1999 ανήλθαν σε 128 εκατ. δρχ. το Πολιτική διαχείρισης της παραγωγής στα Βαλκάνια µε την µετατροπή θυγατρικών της εταιρειών σε εξειδικευµένες µονάδες παραγωγής, µε στόχο τον άµεσο έλεγχο της παραγωγής και της ποιότητας αλλά και της µείωσης του κόστους. Συγκεκριµένα η ALFAN SA µετατράπηκε σε εξειδικευµένη µονάδα παραγωγής απλών προϊόντων Τ-shirt και φούτερ και στη BULFANCO A.D. σχεδιάσθηκε να γίνει ένα µεγάλο τυποβαφείο όπου θα πραγµατοποιείται το σύνολο των τυπωµάτων της Εταιρείας. Σηµειώνεται ότι µέρος των αντληθέντων κεφαλαίων της αύξησης της FANCO Α.Ε. που πραγµατοποιήθηκε το Νοέµβριο του 1999, διατέθηκε για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράµµατος των εταιρειών FANCO A.E. 5

7 ALFAN SA και BULFANCO A.D. Ειδικότερα στην εταιρεία ALFAN SA διατέθηκε κατά την διετία συνολικό ποσό 192 εκατ. δρχ., από τα οποία τα 105 εκατ. δρχ. διατέθηκαν το 1999 και τα 87 εκατ. δρχ. το Κατά την ίδια περίοδο στην εταιρεία BULFANCO A.D. διατέθηκε συνολικό ποσό ύψους 195 εκατ. δρχ. περίπου εκ των οποίων τα 98 εκατ. δρχ. διατέθηκαν το 1999 και τα υπόλοιπα 97 εκατ. δρχ. το Οι παραπάνω ενέργειες της ιοίκησης κατά τη χρήση 2000 σε συνδυασµό µε τη σηµαντική µείωση των εσόδων από χρεόγραφα σε 4 εκατ. δρχ. το 2000 από 843 εκατ. δρχ. το 1999, συνέβαλαν στη σηµαντική µείωση των αποτελεσµάτων της. Συγκεκριµένα, η Εταιρεία εµφάνισε στη χρήση 2000 ζηµίες ύψους εκατ. δρχ. έναντι κερδών ύψους 888 εκατ. δρχ. στη χρήση Κατ επέκταση αυτή η απότοµη και σηµαντική πτώση στα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρείας και ο υψηλός λόγος ζηµιών προς κύκλο εργασιών αποτέλεσαν τους λόγους που οδήγησαν την ένταξη της µετοχής της στην ειδική κατηγορία των µετοχών «Υπό Επιτήρηση». 3.2 Ενέργειες που έγιναν από την Εταιρεία σχετικά µε τη βελτίωση της οικονοµικής της κατάστασης. Η Εταιρεία προκειµένου να βελτιώσει την οικονοµική της κατάσταση και να ορθολογικοποιήσει την λειτουργία της ήδη από τις αρχές του 2000, προέβη στις ακόλουθες ενέργειες: Προέβη σε µια εκτενή αναδιοργάνωση στη διοίκησή της προκειµένου αφενός µεν να αυξήσει την αποδοτικότητα της και αφετέρου να ενισχύσει την ευελιξία της προκειµένου να ανταποκρίνεται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και µε την µεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα στο συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον, στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται. Προέβη στην περαιτέρω εξειδίκευση, οργάνωση και διαχείριση της παραγωγής της προκειµένου να εξοικονοµήσει πόρους και ενέργεια αλλά και να µειώσει στο µικρότερο δυνατό βαθµό τα τυχόν ανενεργά αποθέµατα. Προέβη στη µεταβίβαση µέρους της παραγωγής που απαιτεί ένταση εργασίας σε Βαλκανικές χώρες µε στόχο τον περιορισµό του κόστους. Συγκεκριµένα το σύνολο σχεδόν της παραγωγής της FANCO Α.Ε. πραγµατοποιείται στις θυγατρικές της εταιρείες ALFAN S.A στην Αλβανία, BULFANCO A.D. και TEXTILCO E.O.O.D στη Βουλγαρία και KAVASKO E.O.O.D) στα Σκόπια. Προέβη στον εξορθολογισµό των ανθρωπίνων πόρων, προβαίνοντας και σε µειώσεις του προσωπικού της Εταιρείας. Η µείωση του προσωπικού της εταιρείας οφείλεται και στη µεταφορά µέρους των δραστηριοτήτων "εντάσεως εργασίας" από την Εταιρεία στις θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε Βαλκανικές χώρες. Τέλος, η Εταιρεία προέβη στη διενέργεια αυξηµένων προβλέψεων ύψους εκατ. δρχ. για απαξιωµένα αποθέµατα προκειµένου µεταξύ άλλων να περιορίσει το λειτουργικό της κόστος (π.χ. δαπάνες προσωπικού, ασφάλιστρα, ενοίκια, κλπ.) και δυσχέραινε την καθηµερινή διαχείριση και εποπτεία των εµπορευµάτων. FANCO A.E. 6

8 3.3 Πλήρωση κριτηρίων για την άρση της επιτήρησης Οικονοµική Κατάσταση της Εταιρείας Όπως προκύπτει από την πλέον πρόσφατη συνοπτική λογιστική κατάσταση της περιόδου 1/1-31/3/2001, η οποία δηµοσιεύτηκε σύµφωνα µε το Π.. 360/85, η Εταιρεία έχει θετικά ολικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης, συµπεριλαµβανοµένων και των ενσώµατων στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεων χωρίς ταυτόχρονα να παρουσιάζονται αρνητικά µικτά κέρδη εκµετάλλευσης. Συγκεκριµένα τα ολικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης για την περίοδο 1/1-31/3/2001 ανέρχονται σε δρχ. και τα µικτά κέρδη εκµετάλλευσης για την αντίστοιχη περίοδο σε δρχ. Κατά την ίδια περίοδο τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε δρχ. περίπου. Στην αντίστοιχη περίοδο 1/1-31/3/2000 τα ολικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης ανήλθαν σε δρχ., τα µικτά κέρδη εκµετάλλευσης για την αντίστοιχη περίοδο σε δρχ. και τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε δρχ. περίπου. Λεπτοµέρειες αναφορικά µε τις συνοπτικές λογιστικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-31/3/2001, παρατίθενται στο οικείο κεφάλαιο. Σηµειώνεται ότι παρά το γεγονός ότι τα µεγέθη που παρατίθενται ανωτέρω σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα µεγέθη της περιόδου 1/1-31/3/2000 παρουσιάζουν µείωση, η οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας την περίοδο 1/1-31/3/2000 σε σύγκριση µε την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας κατά τη χρήση 2000, παρουσιάζεται σαφώς βελτιωµένη γεγονός το οποίο προκύπτει από το θετικό αποτέλεσµα προ φόρων της Εταιρείας κατά την περίοδο 1/1-31/3/2001 σε αντίθεση µε τις ζηµίες που παρουσίασε κατά τη χρήση Περιουσιακή ιάρθρωση Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας στις 31/3/2001 ανήλθε σε εκατ. δρχ. µειωµένο σε σχέση µε το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στις 31/3/2000 ύψους εκατ. δρχ. Η µείωση των ιδίων κεφαλαίων οφείλεται κυρίως στις προβλέψεις που διενήργησε η Εταιρεία για τη διαγραφή των ελαττωµατικών της αποθεµάτων και ως εκ τούτου τη µείωση των αποτελεσµάτων της κατά τη χρήση Αποτέλεσµα του λογιστικού αυτού χειρισµού είναι τα µεν αποθέµατα να εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό της πρόβλεψης και ισόποσα µειωµένο το κόστος πωληθέντων. Ωστόσο η διενέργεια των αυξηµένων προβλέψεων έγινε µε σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης της Εταιρείας αφενός µέσω της πώλησης των ελαττωµατικών αποθεµάτων και την ισόποση µείωση του τραπεζικού δανεισµού και αφετέρου µέσω της µείωσης των λειτουργικών εξόδων διαχείρισης των ελαττωµατικών αποθεµάτων. Ωστόσο σηµειώνεται ότι παρά τη µείωση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας στις 31/3/2001, οι δείκτες δανειακής επιβάρυνσης της Εταιρείας κρίνονται ως ικανοποιητικοί. Η Εταιρεία την 31/3/2001 είχε υπόλοιπο βραχυπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων ύψους εκατ. δρχ. και υπόλοιπο µακροπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων ύψους εκατ. δρχ., εκ των οποίων τα µακροπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια ανήλθαν σε εκατ. δρχ. και οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση ανήλθαν σε 300 εκατ. δρχ. Η Εταιρεία έχει διακανονίσει το σύνολο του τραπεζικού της δανεισµού και δεν έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές σε Τράπεζες ή οφειλές σε καθυστέρηση. Φορολογικές και Ασφαλιστικές Εκκρεµότητες Η Εταιρεία δεν έχει φορολογικές και ασφαλιστικές εκκρεµότητες, είναι δε φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερη. Η FANCO Α.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση Με την από 12/7/1999 αίτησή της προς τη ΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ (αρ. πρωτ / ) η Εταιρεία αιτήθηκε τον έλεγχο των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων Ωστόσο η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις FANCO A.E. 7

9 χρήσεις 1997 έως σήµερα και συνεπώς οι υποχρεώσεις της από φόρους - τέλη δεν έχουν καταστεί οριστικές. Ειδικότερα η Εταιρεία ελέγχθηκε τελευταία φορά το 1998 από τη Φ.Α.Ε. Πειραιά για τις χρήσεις 1995 και 1996 για πάσης φύσης φορολογικές υποχρεώσεις και ενδεικτικά για φόρο Εισοδήµατος, Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, Φόροι Αµοιβών Προσωπικού, Φόρο Αποζηµίωσης Απολυοµένων, Φόρο Αµοιβών Τρίτων, Φόρο Ελεύθερων Επαγγελµατιών, Φόρο Τόκων, Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίων κ.α. Σύµφωνα µε τα φύλλα ελέγχου οι διαφορές φορολογικού ελέγχου (µαζί µε τα πρόστιµα και τις προσαυξήσεις) ανήλθαν στο συνολικό ποσό των δρχ. οι οποίες λογιστικοποιήθηκαν στη χρήση 1998 επιβαρύνοντας τα προς διάθεση αποτελέσµατα της εν λόγω χρήσης. Οι εν λόγω φορολογικές διαφορές επιβάρυναν ταµειακά τις χρήσεις 1998 και Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζεται ανάλυση των διαφορών φορολογικού ελέγχου των χρήσεων 1995 και 1996 καθώς και το πρόγραµµα καταβολής τους: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΑ Λογιστικές ιαφορές Φόροι που επιβλήθηκαν επί λογιστικών διαφορών Πρόστιµα - Προσαυξήσεις Σύνολο Φόρων, Προστίµων & Προσαυξήσεων Εκκρεµοδικίες ιαδικασίες Επίσχεσης ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ Χρήση Σύνολο Σύνολο εν εκκρεµούν διαδικασίες επίσχεσης στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού από κανένα από τους πιστωτές της Εταιρείας. εν υπάρχουν δικαστικές εκκρεµότητες υπέρ ή εις βάρος της Εταιρείας ικανές να επηρεάσουν τα οικονοµικά της αποτελέσµατα και την οικονοµική της κατάσταση. Ειδικότερα, η Εταιρεία, σύµφωνα µε την επιστολή του Νοµικού της Συµβούλου κου Αναστάσιου Γούλα, έχει µία και µοναδική δικαστική εκκρεµότητα η οποία αφορά την εξής υπόθεση: «Ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας επέβαλε στη FANCO AE µε την υπ αριθµ. 8763/Β 350/ απόφασή του, ως πρόστιµο, δραχµές για παράβαση της προθεσµίας συνδηµοσίευσης ενοποιηµένης εξαµηνιαίας εκθέσεως, σύµφωνα µε το Π.. 360/1985. Η Εταιρεία προσέβαλε την παραπάνω απόφαση µε Ανακοπή ενώπιον του Τριµελούς Πρωτοδικείου Πειραιά και εν συνεχεία ενώπιον του ιοικητικού Εφετείου Πειραιά, που µείωσε το πρόστιµο στα ρχ., µε την υπ αριθµ. 1479/2000 Απόφασή του. Επί της απόφασης αυτής ασκήθηκε την από Αναίρεσή της Εταιρείας ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας και αναµένεται ορισµός δικασίµου. Οι πιθανότητες ευδοκίµησης της υπόθεσης αυτής (περαιτέρω µείωση του προστίµου) ανέρχονται, κατά την εκτίµηση του κου Γούλα σε ποσοστό 50%». FANCO A.E. 8

10 Εµπράγµατα Βάρη εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, πλην µίας προσηµείωσης υποθήκης επί ακινήτου της Εταιρείας υπέρ της ALPHA BANK, ποσού δρχ , για την χορήγηση δανείου, το υπόλοιπο του οποίου την 31/12/2000 ανερχόταν στο ποσό των δρχ. Το εν λόγω δάνειο θα αποπληρωθεί µέχρι τις 31/3/2003. Μακροχρόνιοι Στόχοι και Προοπτικές Επενδυτικό Πρόγραµµα Η στρατηγική ανάπτυξης της Εταιρείας και η επενδυτική της πολιτική περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 6 του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος. FANCO A.E. 9

11 4 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τον έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης 2000 και της λογιστικής κατάστασης της 1/1-31/3/2001 διενήργησε η ορκωτός ελεγκτής κα. Ελευθερία Γιαννακουλοπούλου άρα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10341) της εταιρείας «B.K.R. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.». Τα πιστοποιητικά ελέγχου των ανωτέρω χρήσεων παρατίθενται στο Παράρτηµα του Πληροφοριακού Σηµειώµατος κάτω από τις Οικονοµικές Καταστάσεις. Ειδικότερα, στον Ισολογισµό της χρήσης 2000, η Εταιρεία σηµειώνει τα κάτωθι: 1. Η τελευταία αναπροσαρµογή των ακινήτων της εταιρείας έγινε την 31/12/2000, βάσει του Ν. 2065/ Επί των ακινήτων της εταιρείας έχει εγγραφεί προσηµείωση υπέρ της Τράπεζας Πίστεως δρχ για χορήγηση δανείου, το υπόλοιπο του οποίου την 31/12/2000 ανερχόταν στο ποσό των δρχ Στο πιστοποιητικό ελέγχου της ορκωτού ελεγκτή των οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2000 της FANCO Α.Ε. επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 1. Με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992 έγινε στη χρήση 2000 αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων και των κτιρίων και των συσσωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων εξ αιτίας της οποίας, αυξήθηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων και κτιρίων κατά δρχ και οι συσσωρευµένες αποσβέσεις των κτιρίων κατά δρχ και προέκυψε διαφορά αναπροσαρµογής ποσού δρχ , εκ της οποίας δρχ καταχωρήθηκαν στο λογαριασµό των ιδίων κεφαλαίων Α ΙΙΙ 2 «ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» και δρχ καταχωρήθηκαν στο λογαριασµό των ιδίων κεφαλαίων Α ΙΙΙ 3 "Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού". Ο φόρος υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρµογή ποσού δρχ εµφανίστηκε στα Αποτελέσµατα Χρήσεως. 2. Οι συµµετοχές σε συνδεδεµένες και λοιπές επιχειρήσεις συνολικού ποσού δρχ , που περιλαµβάνονται στο λογαριασµό του Ενεργητικού «Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις» αφορούν την αξία κτήσεως α) 55% των µετοχών της εταιρείας «ΦΑΝΤΕΞ ΑΕΒΕ» β) 75% των µετοχών της εταιρείας σε «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ FANCO Α.Ε» γ) 70% των µετοχών της εταιρείας FANWARE ABEE δ) 99,8% των µετοχών της εταιρείας του εξωτερικού «ALFAN S.A» ε) 97,68% των µετοχών της εταιρείας του εξωτερικού «BULFANCO A.D» και στ) 34% των µετοχών της εταιρείας του εξωτερικού «KAVASKO L.T.D». Η εσωτερική Λογιστική αξία τριών (3) εκ των ως άνω εταιρειών υπολείπεται της αξίας κτήσεως κατά δρχ , ποσό για το οποίο δεν σχηµατίστηκε σχετική πρόβλεψη,(η εσωτερική λογιστική αξία των υπολοίπων εταιρειών είναι µεγαλύτερη της αξίας κτήσεως κατά δρχ ). Οι εταιρείες που δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή είναι: α) FANWARE ABEE και β) όλες οι εταιρείες του εξωτερικού, για τις οποίες σηµειώνεται ότι, τα κονδύλια του Ισολογισµού και των Αποτελεσµάτων των Χρήσεων τους δεν θεωρούνται οριστικά, δεδοµένου ότι σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία τους, αυτά, αναπροσαρµόζονται ανάλογα µε το πόρισµα που προκύπτει από τον έλεγχο των αρµοδίων κρατικών υπηρεσιών ελέγχου, ο οποίος έλεγχος δεν έχει διενεργηθεί µέχρι σήµερα. 3. Για καθυστερηµένες και επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις συνολικού ποσού δρχ περίπου, δεν σχηµατίστηκε πρόβλεψη για την κάλυψη της ζηµίας που ενδέχεται να προκύψει από την µη είσπραξή τους. 4. εν σχηµατίστηκε, όπως και στις προηγούµενες χρήσεις, πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Αν είχε σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη αυτή θα ανερχόταν στο ποσό των δρχ. 195 εκ. περίπου και τα αποτελέσµατα της χρήσεως θα είχαν επιβαρυνθεί µε επιπλέον ποσόν δρχ. 75 εκ περίπου, ενώ τα αποτελέσµατα των προηγουµένων χρήσεων µε επιπλέον ποσό δρχ. 120εκατ. περίπου. FANCO A.E. 10

12 5. Στην παρούσα χρήση, η εταιρεία σχηµάτισε πρόβλεψη για υποτίµηση ορισµένων αποθεµάτων της (ανενεργών και ελαττωµατικών), λαµβάνοντας υπόψιν την πιθανή τιµή πωλήσεως τους. Με το ποσό δρχ εκατ. της πρόβλεψης αυτής επιβαρύνθηκαν τα Έκτακτα αποτελέσµατα της χρήσεως σε πίστωση του λογαριασµού του Παθητικού «Προβλέψεις για Έκτακτους κινδύνους». Αποτέλεσµα του λογιστικού αυτού χειρισµού είναι, τα µεν αποθέµατα να εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό της πρόβλεψης και ισόποσα µειωµένο το κόστος πωληθέντων. 6. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 1997 µέχρι σήµερα και συνεπώς οι υποχρεώσεις της από φόρους-τέλη δεν έχουν καταστεί οριστικές. Επίσης στη Λογιστική Κατάσταση της περιόδου 1/1-31/3/2001, η Εταιρεία σηµειώνει τα κάτωθι: 1. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν, είναι ίδιες µε αυτές που τηρήθηκαν για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της αντίστοιχης περιόδου του 2000, εκτός της περιπτώσεως του προσδιορισµού του κόστους πωληθέντων σε σχέση µε την σχηµατισθείσα πρόβλεψη υποτίµησης ορισµένων αποθεµάτων. 2. Για τα έσοδα και τα έξοδα που αφορούν την ελεγχόµενη χρονική περίοδο και δεν είχαν λογιστικοποιηθεί µέχρι 31/03/2001, έγιναν οι ανάλογες προβλέψεις. 3. Επί των ακινήτων της εταιρείας, έχει εγγραφεί προσηµείωση, υπέρ της Τράπεζας Πίστεως δρχ , για χορήγηση δανείου, το Το προσωπικό που απασχολεί η εταιρεία ανέρχεται σε 354 άτοµα. 5. Στον λογαριασµό «Χρεόγραφα», συµπεριλαµβάνεται κονδύλι, ύψους δρχ., που αφορά απόκτηση της FANCO A.E «Μετοχών µη εισηγµένων στο Χ.Α.Α. εταιρειών εσωτερικού», ήτοι ποσοστό 8,33% του Μετοχικού Κεφαλαίου, της εταιρείας ΓΙΑΓΚΙΤΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Στο πιστοποιητικό ελέγχου της ορκωτού ελεγκτή της λογιστικής κατάστασης της περιόδου 1/1-31/3/2001 της FANCO Α.Ε. επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 1. Οι Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις συνολικού ποσού δρχ , που περιλαµβάνονται στο λογαριασµό του Ενεργητικού "Συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις" αφορούν την αξία κτήσεως α) του 99,8% των µετοχών της εταιρείας του εξωτερικού "ALFAN S.A", β) του 70% των µετοχών της εταιρείας "FANWARE ABEE", γ) του 75% των µετοχών της εταιρείας "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ FANCO A.E.", δ) του 97,68% των µετοχών της εταιρείας του εξωτερικού "BULFANCO ΑD" και ε) του 34% των µετοχών της εταιρείας του εξωτερικού KAVASKO L.T.D. Η εσωτερική λογιστική αξία, τριών (3) εκ των ως άνω εταιρειών,υπολείπεται της αξίας κτήσεως κατά δρχ , ποσό για το οποίο δε σχηµατίσθηκε σχετική πρόβλέψη. Η εσωτερική λογιστική αξία των λοιπών εταιρειών είναι µεγαλύτερη της αξίας κτήσεως κατά δρχ Όλες οι θυγατρικές εταιρείες ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή ή άλλους αναγνωρισµένους ελεγκτές του εξωτερικού, εκτός από την "FANWARE ABEE", (εταιρεία του εσωτερικού) η οποία δεν πληρεί ακόµη τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από τις διατάξεις του Ν.2190/ Για καθυστερηµένες και επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις συνολικού ποσού δρχ περίπου, δε σχηµατίσθηκε πρόβλεψη για την κάλυψη της ζηµίας που ενδέχεται να προκύψει απο τη µη είσπραξή τους. 3. ε σχηµατίσθηκε, όπως και στις προηγούµενες χρήσεις, πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία, για συνταξιοδότηση. Εάν είχε σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη, αυτή θα ανερχόταν στο ποσό των δρχ. περίπου και τα αποτελέσµατα του Α τριµήνου 2001 θα είχαν επιβαρυνθεί µε επιπλέον ποσό δρχ περίπου, ενώ τα αποτελέσµατα των προηγουµένων χρήσεων µε επιπλέον ποσό δρχ. περίπου. 4. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 1997 µέχρι σήµερα και συνεπώς οι υποχρεώσεις της από φόρους - τέλη δεν έχουν καταστεί οριστικές. FANCO A.E. 11

13 5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ FANCO Α.Ε. 5.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η «FANCO Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΣΕΩΣ» (εφεξής η FANCO Α.Ε. ή η Εταιρεία) ιδρύθηκε το έτος 1986 (ΦΕΚ 43/ ) µε έδρα το Παλαιό Φάληρο και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε Α.Μ. 7553/06/Β/86/07. Η διάρκεια της Εταιρείας έχει οριστεί σε 100 χρόνια. Τα κεντρικά γραφεία και η έδρα της Εταιρείας βρίσκονται στην οδό Πεντέλης 34 και Ζησιµοπούλου στο Παλαιό Φάληρο, τηλ. (01) Σκοπός της, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι: Η παραγωγή, επεξεργασία, εµπορία, εξαγωγή, εισαγωγή, αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού, εσωτερικού, ειδών ένδυσης και συµµετοχή σε κάθε συναφή εταιρεία ή επιχείρηση παντός τύπου. Η ίδρυση βιοµηχανικής µονάδας παραγωγής αθλητικών ειδών ένδυσης (πλεκτήριο, βαφείο, φινιριστήριο, κοπή ραφή ρούχων) στη ΒΙ.ΠΕ ΕΤΒΑ Κοµοτηνής νοµού Ροδόπης, ως η απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο. 1Ε/14393/666/Ν Σηµειώνεται ότι από την ίδρυση της Εταιρείας µέχρι σήµερα δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή στο σκοπό της. Η FANCO Α.Ε. είναι µια σύγχρονη καθετοποιηµένη βιοµηχανία παραγωγής αθλητικών ενδυµάτων που λειτουργεί στη Βιοµηχανική Περιοχή της Κοµοτηνής. Από την ίδρυσή της, το 1986 έως σήµερα, η Εταιρεία έχει καταφέρει να αναδειχθεί σε έναν από τους σηµαντικότερους προµηθευτές κατασκευαστές αθλητικών ενδυµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε µια συνεχώς αναπτυσσόµενη αγορά, παράγοντας ενδύµατα υψηλών τεχνικών προδιαγραφών. Σήµερα ο Όµιλος της FANCO απασχολεί συνολικά εργαζόµενους, εκ των οποίων οι 480 απασχολούνται στις εταιρείες του εσωτερικού και υπόλοιποι σε εταιρείες του εξωτερικού. Η FANCO A.E. διαθέτει έξι (6) θυγατρικές εταιρείες. Από αυτές οι δύο έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα και οι υπόλοιπες στο εξωτερικό. Συγκεκριµένα οι θυγατρικές εταιρείες της FANCO Α.Ε. είναι οι εξής: Θυγατρικές Εταιρείες Εσωτερικού ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ FANCO A.Β.Ε.E., µε έδρα τη ΒΙ.ΠΕ. Κοµοτηνής FANWARE A.Β.Ε.E., µε έδρα τη ΒΙ.ΠΕ. Κοµοτηνής Θυγατρικές Εταιρείες Εξωτερικού ALFAN S.A. µε έδρα την Αλβανία BULFANCO A.D., µε έδρα τη Βουλγαρία TEXTILCO E.O.O.D, µε έδρα τη Βουλγαρία KAVASKO E.O.O.D., µε έδρα τα Σκόπια Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ FANCO Α.Β.Ε.Ε. στις 31/3/2001 έχει ως εξής: FANCO Α.Ε. 75% Γκύ Νατάν 17% FANCO A.E. 12

14 Κ. Μπιτσάνης 5% Η. Θεοδώρου 2% Α. Χατζησκάκης 1% Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας FANWARE Α.Β.Ε.Ε. στις 31/3/2001 έχει ως εξής: FANCO Α.Ε. 70% Γκύ Νατάν 14% Κ. Μπιτσάνης 6% Η. Χασών 6% Α. Χατζησκάκης 2% Η. Θεοδώρου 2% 5.2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η FANCO A.E. ιδρύθηκε το 1986 µε έδρα την Αθήνα και µε αντικείµενο εργασιών την παραγωγή αθλητικών ενδυµάτων υψηλών τεχνικών προδιαγραφών. Τα ιδρυτικά µέλη της Εταιρείας ήταν η οικογένεια Φάϊς, ο κ. Γκύ Νατάν και ο κ. Παναγιώτης Νικολαϊδης, µε ποσοστά συµµετοχής 50%, 25% και 25% αντίστοιχα. Το 1987, η Εταιρεία ξεκίνησε τις παραγωγικές της δραστηριότητες σε πλήρως καθετοποιηµένη βιοµηχανική µονάδα που κατασκεύασε σε ιδιόκτητο οικόπεδο στη Βιοµηχανική Περιοχή Κοµοτηνής, µε αρχικό στόχο να απευθυνθεί στην Ελληνική αγορά αθλητικών ενδυµάτων καθώς επίσης και σε συγκεκριµένους οίκους του εξωτερικού. Πέντε χρόνια αργότερα, η ιοίκηση της Εταιρείας, διαβλέποντας έγκαιρα τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που προσφέρει η περιοχή της Θράκης σε σχέση µε τις γειτονικές χώρες χαµηλού κόστους, αποφασίζει τη συνεργασία µε εταιρείες της Βουλγαρίας και µεταφέρει σ αυτές µέρος της παραγωγής της. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σήµερα, το 93% της παραγωγής εντάσεως εργασίας γίνεται στις Βαλκανικές χώρες (ραφή, συσκευασία, τύπωµα, κέντηµα). Τον Μάρτιο του 1993, η FANCO A.E. προχώρησε σε αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά 550 εκατ. δρχ. µε συµµετοχή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Εταιρείας Επενδύσεων. Τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία, η FANCO A.E. αποτελεί την πρώτη Βιοµηχανία της Θράκης που εισάγεται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Με την ενίσχυση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης, η Εταιρεία είχε ως στόχο στην υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων µε σκοπό την αύξηση της παραγωγικής της δυναµικότητας και τον εκσυγχρονισµό των µηχανολογικών της εγκαταστάσεων. Τον ίδιο χρόνο αποφασίζεται η επέκταση της παραγωγικής δραστηριότητας της Εταιρείας στην Αλβανία µε σκοπό τη µεταφορά µέρους της παραγωγής σε µια χώρα χαµηλού κόστους και ιδρύεται η θυγατρική της ALFAN Α.Ε. που αρχίζει τη λειτουργία της τον επόµενο χρόνο. Το 1994 αποχωρεί από τη µετοχική σύνθεση της Εταιρείας η οικογένεια Φάις και το πακέτο των µετοχών της εξαγοράζεται από τον κ. Γκύ Νατάν και τον κ. Κωνσταντίνο Μπιτζάνη. Το 1995, η FANCO A.E. προχωράει στην ίδρυση της θυγατρικής της FANTEX A.E.B.E. µε αντικείµενο εργασιών την παραγωγή και εµπορία υφασµάτων σταθερής και ευρείας κατανάλωσης. Τον ίδιο χρόνο η FANCO Α.Ε. αποτελεί µια από τις πρώτες 100 βιοµηχανίες στην Ελλάδα που πιστοποιείται µε το ISO 9002 από την Bureau Veritas International. Το 1996 και το 1997 η FANCO Α.Ε. προχωράει στην µεταφορά νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων στα Βαλκάνια µε τον ποιοτικό έλεγχο να περνάει στους κατασκευαστές. Ιδρύεται η νέα εταιρεία κατασκευής FANCO A.E. 13

15 αθλητικών καλτσών FANWARE το 1997 στην ΒΙ.ΠΕ Κοµοτηνής µε έναρξη λειτουργίας τον Ιανουάριο του Το 1998 ιδρύεται και λειτουργεί επίσης η νέα θυγατρική εταιρεία στην Βουλγαρία BULFANCO AD µε αντικείµενο τη ραφή, συσκευασία, τύπωµα και κέντηµα αθλητικών ενδυµάτων. Την χρονιά εκείνη µεταφέρονται σταδιακά νέες παραγωγικές δραστηριότητες (τύπωµα κέντηµα) στα Βαλκάνια και ειδικά στις θυγατρικές εταιρείες ενώ η NIKE αξιολογεί την FANCO Α.Ε. κορυφαίο κατασκευαστή της στον κόσµο όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις. Το εκέµβριο του 1999 ολοκληρώνεται η επένδυση στο Κλωστήριο στην ΒΙ.ΠΕ. Κοµοτηνής, ύψους 6 δις δρχ., το οποίο τέθηκε σε λειτουργία τον Ιανουάριο του Τον Φεβρουάριο του 2000 γίνεται αλλαγή της ιοίκησής της και η νέα ιοίκηση προχωρά σε αναδιοργάνωση των λειτουργιών της Εταιρείας. Τον Ιούνιο του 2000, η FANCO Α.Ε. εξαγοράζει το 34% της εταιρείας KAVASKO στα Σκόπια έχοντας δικαίωµα αγοράς επιπλέον ποσοστού 17%. Η KAVASKO είναι εταιρεία ραφής αθλητικών ενδυµάτων και ήταν συνεργάτης της FANCO Α.Ε. επί ένα χρόνο. Το Β εξάµηνο του 2000 γίνεται νέα επένδυση στο Κλωστήριο ύψους 1,7 δις δρχ. σε µηχανολογικό εξοπλισµό, αυξάνοντας έτσι την παραγωγική του δυναµικότητα σε αδράχτια. Στο 2000 γίνεται επέκταση της θυγατρικής εταιρείας BULFANCO στην Βουλγαρία αυξάνοντας την παραγωγική της δυναµικότητα σε 10,000 τεµάχια ηµερησίως. Επιπλέον, µέσα στο έτος 2000 η FANCO Α.Ε. βραβεύτηκε µε το βραβείο «Επιχείρηση και Περιβάλλον» του Ε.Β.Ε.Α. λόγω της έµφασης και της σηµασίας που δίνει στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονόµηση ενέργειας. Τον Φεβρουάριο του 2001 προέβη στην εξαγορά της εταιρείας TEXTILCO στην Β.Βουλγαρία. H TEXTILCO ήταν συνεργαζόµενη εταιρεία µε την FANCO Α.Ε. και κάνει παραγωγές σε ραφή, κέντηµα, συσκευασία. Με αυτές τις εξαγορές η FANCO Α.Ε. πραγµατοποιεί σχεδόν το σύνολο της παραγωγής της σε θυγατρικές εταιρείες στα Βαλκάνια, ελέγχοντας έτσι την παραγωγή και την ποιότητα των προϊόντων. Το Μάρτιο του 2001 η FANCO A.E. απέκτησε ποσοστό 8,3% στην εταιρεία «ΓΙΑΓΚΙΤΣΗΣ Α.Ε.» συµµετέχοντας σε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου από την οποία παραιτήθηκαν µερικώς οι υφιστάµενοί της µέτοχοι. Για την κάλυψη της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου η FANCO A.E κατέβαλε ποσό 260 εκατ. δρχ. Έναντι της συµµετοχής της στη «ΓΙΑΓΚΙΤΣΗΣ Α.Ε.», η «FANCO Α.Ε. µεταβίβασε το 55% των µετοχών που κατείχε στην εταιρεία FANTEX. Κατόπιν τούτου η FANCO Α.Ε. απώλεσε το σύνολο του ποσοστού που κατείχε στην εταιρεία FANTEX της οποίας µοναδικός µέτοχος κατέστη η εταιρεία ΓΙΑΓΚΙΤΣΗΣ Α.Ε. Σηµειώνεται ότι η «ΓΙΑΓΚΙΤΣΗΣ Α.Ε.» δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία, βαφή και φινίρισµα πλεκτών υφασµάτων αποτελώντας µία καταξιωµένη εταιρεία στο χώρο της πλεκτικής. FANCO A.E. 14

16 5.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Η FANCO Α.Ε. είναι µια καθετοποιηµένη βιοµηχανία κατασκευής αθλητικών ενδυµάτων υψηλών τεχνικών προδιαγραφών η οποία απευθύνεται στη διεθνή αγορά κατασκευής αθλητικών ενδυµάτων και καλύπτει την ολοένα αυξανόµενη ζήτηση για αθλητικά ενδύµατα υψηλής ποιότητας. Η παραγωγική δραστηριότητα της FANCO Α.Ε. είναι πλήρως καθετοποιηµένη από πλοκή υφάσµατος, βαφή, κοπή, ραφή, κέντηµα, τύπωµα και συσκευασία. Στο εργοστάσιο της FANCO Α.Ε. στην Κοµοτηνή λειτουργούν τα εξής παραγωγικά τµήµατα : πλεκτήριο, βαφείο και κοπτήριο. Οι φάσεις παραγωγής εντάσεως εργασίας (ραφή, κέντηµα, τύπωµα, συσκευασία) οι οποίες συµµετέχουν µε µεγάλο ποσοστό στο κόστος παραγωγής έχουν µεταφερθεί σταδιακά σε θυγατρικές βιοµηχανικές µονάδες σε χώρες των Βαλκανίων σε ποσοστό 93% και το υπόλοιπο 7% πραγµατοποιείται σε εγχώρια συνεργεία στην περιοχή της Κοµοτηνής. Η Εταιρεία χρησιµοποιεί σαν πρώτη ύλη το βαµβακερό νήµα που προµηθεύεται σε ποσοστό 45% των αναγκών της από το δικό της Κλωστήριο, σε ποσοστό 20% από λοιπούς εγχώριους προµηθευτές και σε ποσοστό 35% από ξένους προµηθευτές και συγκεκριµένα από προµηθευτές της Ινδίας και της Τουρκίας. Η Εταιρεία πληρώνει το σύνολο των προµηθευτών της µε µετρητά βάσει του διακανονισµού που έχει κάνει µε τον καθένα. Οι υποχρεώσεις της προς τους ξένους προµηθευτές πληρώνονται σε Ευρώ, ενώ ο µέσος χρόνος πληρωµής των προµηθευτών είναι µέρες. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι µεγαλύτεροι προµηθευτές α και β υλών της Εταιρείας για τις χρήσεις 1999, 2000 και την περίοδο 1/1-31/3/2001: Αγορές (σε εκατ. δρχ.) /1-31/3/2001 (% ) επί (% ) επί Αγορές (σε Αγορές (σε συνόλου συνόλου εκατ. δρχ.) εκατ. δρχ.) αγορών αγορών (% ) επί συνόλου αγορών ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ,2% ΟΥ ΟΣ ,3% 292 5,9% 35 2,8% ΡΟ ΟΠΗ ,1% 118 2,4% - - ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ,9% 246 5,0% - - ΜΑΡΜΑΡΑ 342 6,9% ,6% - - DURSUN ,9% 104 8,2% ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ FANCO ,2% ,1% KΛΩΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ,4% - - KΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ,5% - - SHELL 134 2,7% 61 1,2% - - ΕΛΙΝΟΙΛ ,8% 47 3,7% CIBA 120 2,4% 212 4,3% 38 3,0% ΛΕΩΝ 147 3,0% 102 2,1% 33 2,6% SCA PACKAGING ,5% - - ΠΕΤΑΛΟΥ Α ,6% 35 2,8% ΜΠΡΙΓΙΑΝ 48 1,0% 83 1,7% 12 1,0% ΥΚΚ 47 0,9% 93 1,9% 22 1,7% M ARYBENI ,6% - - ARSAN ,7% - - ΕΥΡΟΧΗΜ ,0% ΚΛΑΡΙΑΝΤ ,8% Λοιποί ,6% ,6% ,2% Σύνολο ,0% ,0% ,0% Τα προϊόντα της Εταιρείας διατίθενται στο σύνολό τους σε µεγάλους πελάτες του εξωτερικού που κατέχουν το 65% της παγκόσµιας αγοράς αθλητικών ενδυµάτων. Η διακίνηση των προϊόντων γίνεται µε FANCO A.E. 15

17 µεταφορικές εταιρείες των πελατών οι οποίοι έχουν και την ευθύνη της προώθησης των προϊόντων στους τελικούς καταναλωτές. Το πελατολόγιο της εταιρείας απαρτίζεται από επώνυµες αθλητικές εταιρείες µε τις οποίες έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσµούς. Ανάµεσα στους πελάτες της Εταιρείας συγκαταλέγονται οι ΝΙΚΕ, LEVIS, REEBOK, κλπ. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι µεγαλύτεροι πελάτες της Εταιρείας για τις χρήσεις 1999, 2000 και την περίοδο 1/1-31/3/2001: /1-31/3/2001 ΠΕΛΑΤΗΣ Κύκλος Εργασιών (% ) επί συνόλου Κ.Ε. Κύκλος Εργασιών (% ) επί συνόλου Κ.Ε. Κύκλος Εργασιών NIKE % % % REEBOK 722 6% 447 4% 90 3% LEVIS 241 2% 671 6% % ΗΕΙΝS 241 2% 335 3% 150 5% ELM EC 962 8% % 60 2% DOCKER % C & A 481 4% FILA 120 1% Λοιποί 120 1% 112 1% 60 2% Σύνολο % % % (% ) επί συνόλου Κ.Ε. Οι πελάτες του εξωτερικού στην πλειοψηφία τους πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία σε ευρώ. Ο µέσος χρόνος είσπραξης των απαιτήσεων από πελάτες είναι ηµέρες. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων που επηρεάζουν την αγορά του αθλητικού ενδύµατος (εποχικότητα, µόδα και γενικότερα αλλαγές στις προτιµήσεις των καταναλωτών) οι εταιρείες του κλάδου δεν συνηθίζεται να διατηρούν µακροχρόνια συµβόλαια µε τους πελάτες τους. Η παραγωγή της FANCO Α.Ε. προγραµµατίζεται σύµφωνα µε επιβεβαιώσεις παραγγελιών πελατών που αφορούν στο επόµενο 6µηνο. Η Εταιρεία εξασφαλίζει την αύξηση των παραγγελιών διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα το performance προς τους πελάτες της (ποιότητα, έγκαιρες παραδόσεις, τιµές, πολύ καλές υπηρεσίες) η βελτίωση του οποίου την έχει κατατάξει στην κορυφή των κατασκευαστών της ΝΙΚΕ. Η διάκριση του κύκλου εργασιών σε αξία κατά τις χρήσεις 1999 και 2000 έχει ως εξής: ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙ ΟΣ (σε εκατ. δρχ.) ΕΙ ΟΣ % 2000 % Ενδ ύµατα ,3% ,1% είγµατα 60 0,5% 57 0,5% Βαµµένο Ύφασµα 63 0,5% 44 0,4% Εκρού Ύφασµα 4 0,0% 1 0,0% Λοιπά Αποθέµατα 73 0,6% 96 0,9% Υπηρεσίες 3 0,0% 9 0,1% ΣΥΝΟΛΟ ,0% ,0% ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙ ΟΣ (σε χιλ. ) ΕΙ ΟΣ % 2000 % Ενδ ύµατα ,93 98,3% ,49 98,1% είγµατα 176,08 0,5% 167,28 0,5% Βαµµένο Ύφασµα 184,89 0,5% 129,13 0,4% Εκρού Ύφασµα 11,74 0,0% 2,93 0,0% Λοιπά Αποθέµατα 214,23 0,6% 281,73 0,9% Υπηρεσίες 8,80 0,0% 26,41 0,1% ΣΥΝΟΛΟ ,67 100,0% ,98 100,0% FANCO A.E. 16

18 Όσον αφορά τη διάκριση του κύκλου εργασιών ανά ΣΤΑΚΟ σηµειώνεται ότι: Τα Ενδύµατα και τα είγµατα υπάγονται στο ΣΤΑΚΟ «Κατασκευή αθλητικών ρούχων, στολών, µαγιώ, κολύµβησης και άλλων ενδυµάτων». Το Βαµµένο και το Εκρού Ύφασµα υπάγονται στο ΣΤΑΚΟ «Κατασκευή υφαντών υφασµάτων (εκτός των ειδ. υφασµάτων) από βαµβάκι. Τα Λοιπά Αποθέµατα υπάγονται στα ΣΤΑΚΟ «Παραγωγή υπολειµµάτων από νήµατα βαµβακιού», «Χονδρικό Εµπόριο άλλων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων» και «Χονδρικό Εµπόριο υφαντικών ινών». Οι Υπηρεσίες υπάγονται στο ΣΤΑΚΟ «Υπηρεσίες βαφής υφασµάτων». Οι πωλήσεις ενδυµάτων που αποτελούν και το µεγαλύτερο µέρος του συνολικού κύκλου εργασιών περιλαµβάνουν µια µεγάλη κατηγορία αθλητικών ενδυµάτων που καλύπτουν σχεδόν όλη την γκάµα των ειδών όπως: t shirts, shorts, µπλούζες µακρυµάνικες, παντελόνια φόρµας, ολόκληρες φόρµες κ.λ.π. Με τον υφιστάµενο µηχανολογικό εξοπλισµό που διαθέτει η Εταιρεία στο εργοστάσιό της στην Κοµοτηνή αλλά και µε βάση την παραγωγική δυναµικότητα των θυγατρικών της εταιρειών στα Βαλκάνια, µπορεί να ανταποκριθεί άµεσα σε αύξηση πωλήσεων και παραγωγών της τάξης του 25%. 5.4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η FANCO Α.Ε. ιδρύθηκε το εκέµβριο του 1985 και σε διάρκεια 18 µηνών κατασκεύασε σε ιδιόκτητο οικόπεδο τ.µ. στη Βιοµηχανική Περιοχή Κοµοτηνής, εργοστάσιο συνολικού στεγασµένου χώρου τ.µ. µε πλήρεις µηχανολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισµό. Σήµερα το εργοστάσιο µε στεγασµένη επιφάνεια τ.µ. βρίσκεται σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας τ.µ. η οποία περιλαµβάνει τα ακόλουθα παραγωγικά τµήµατα: 1. Πλεκτήριο Στο Πλεκτήριο λειτουργούν 63 κυκλικές µηχανές, υπάρχει σύστηµα καθαρισµού αέρα και σύστηµα καθαρισµού και ρύθµισης υγρασίας LUWA, ενώ παράλληλα υπάρχουν 2 µηχανές οπτικού ελέγχου των υφασµάτων. 2. Βαφείο Βαφείο µε δυναµικότητα τον/ ηµέρα µε 11 βαφικές µηχανές τελευταίου τύπου. 3. Φινιριστήριο Φινιριστήριο µε αυτοµατοποιηµένους δρόµους, ράµα σιδερωτήριο, compactor, χνουδιάστρες. 4. Κοπτήριο Το Κοπτήριο διαθέτει υπερσύγχρονα µηχανήµατα CAD / CAM ( ύο αυτόµατα κοπτικά GERBER και δύο αυτόµατα κοπτικά BRB). 5. Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης FANCO A.E. 17

19 Έχει σχεδιασθεί και λειτουργεί ιεύθυνση R&D η οποία διαθέτει σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισµό, µία τυποβαφική µηχανή 15 κεφαλών, µία κεντητική µηχανή και αυτοµατοποιηµένες γαζωτικές µηχανές. Υπάρχει επίσης πλήρως µηχανογραφηµένο σύστηµα σχεδιασµού. Το τµήµα της έρευνας και ανάπτυξης λειτουργεί από τον Aύγουστο του 2000 ενώ µέχρι τότε λειτουργούσε άτυπα ως µέρος του τµήµατος πωλήσεων. 6. Ποιοτικός Έλεγχος Η Εταιρεία διαθέτει τµήµα ποιοτικού ελέγχου µε εργαστήρια, σύγχρονο εξοπλισµό και οργάνωση και διαδικασίες έλεγχου που καλύπτουν όλο το φάσµα της παραγωγικής διαδικασίας (από τον έλεγχο των πρώτων υλών µέχρι τον έλεγχο του τελικού προϊόντος). 7. Κέντρα ιακίνησης Η Εταιρεία διαθέτει δύο αποθηκευτικά κέντρα διακίνησης πρώτων υλών, υφάσµατος, β υλών και ετοίµου προϊόντος. Τα αποθηκευτικά κέντρα διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισµό. Όλα τα µηχανήµατα έχουν αγορασθεί από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. FANCO A.E. 18

20 Ακολουθεί πλήρες υπόµνηµα µε τον ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό της Εταιρείας: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ TMX TMHMA ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ COMPACTOR FERRARO 1 ΒΑΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ HELIOT ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΥΦΑ ΣΜ Α ΤΩΝ 1 ΒΑΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΠΟ ΟΓΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΥΦΑ ΣΜ Α ΤΟΣ 1 ΒΑ ΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΙΧΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΠΛΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ WEISS 1 ΒΑΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΒΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ECOSOFT 1000 kg 3 ΒΑΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΒΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ECOSOFT 500 kg 2 ΒΑΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΒΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ECOSOFT 700 kg 1 ΒΑΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΒΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ LAB 50 kg 1 ΒΑΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΒΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ MINI SOFT 50 kg 2 ΒΑΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΒΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ SOFT STREAM 200 kg 2 ΒΑΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΟΠΤΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΙΚΗ MHXANH BIANCO 1 ΒΑΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΟΠΤΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΙΚΗ MHXANH WEISS 1 ΒΑΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝ. ΕΚTYΛΙΚΤΙΚΟ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΙΠΛΩΤΙΚΟ ΑΚΑΤΕΡΓ.ΥΦ Α ΣΜ Α ΤΩΝ 3 ΒΑΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 2 ΒΑΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΡΑΜΑ BRUCKNER 1 ΒΑΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΡΑΜΑ KRANTZ 1 ΒΑΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ 1 ΒΑΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ BABCOCK 1 ΒΑΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΥΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ KUSTERS 1 ΒΑΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΥΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ SANTEX 2 ΒΑΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΧΙΣΤΙΚΟ ΥΦ Α ΣΜ Α ΤΟΣ 1 ΒΑ Φ ΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ Υ ΑΤΟΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 1 ΒΑΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΧΝΟΥ ΙΑΣΤΡΑ 3 ΒΑΦΕΙΟ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ 12 KGR Ο3/ΗR TRAILIGAZ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑ ΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΑ ΦΕΙΟΥ 1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΠΕΞΑΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝH 2 ΚΕΝΤΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΟΥ ΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΕΣΑ 1 ΚΕΝΤΡΑ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ 5 ΚΕΝΤΡΑ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ FANCO A.E. 19

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ FANCO AE ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ FANCO AE ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ FANCO AE ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Διοικητικό Συμβούλιο : Γκύ Νατάν: Κύριος μέτοχος και Πρόεδρος της FANCO A.E, πρόεδρος ΣΑΜ ΝΑΤΑΝ Α.Ε και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ALPHA LEASING

Διαβάστε περισσότερα

ΕTΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΕTΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕTΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως

Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως 2004 Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 Θέση Πράρι Μουστάκι, Ασπρόπυργος 193 00, Τηλ. 210-5596623-31, Fax. 210-5596632 E-mail: info@mevaco.gr Web-Site: www.mevaco.gr Ασπρόπυργος, 10 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

INFO-QUEST AEBE ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ιούνιος 2002

INFO-QUEST AEBE ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ιούνιος 2002 INFO-QUEST AEBE ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2001 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Ιούνιος 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 9 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Η Σ Ι Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Τ Η Σ Ι Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. ΒΑΦΕΙΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΦΙΕΡΑΤΕΞ Ε Τ Η Σ Ι Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2004 (από 01.01.2004 έως 31.12.2004) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

π π Ã 01/01/2002-31/12/2002 ƒ ƒ 16 º 5/204/14.11.2000 À.. π ƒ º π ƒ π À π 2003

π π Ã 01/01/2002-31/12/2002 ƒ ƒ 16 º 5/204/14.11.2000 À.. π ƒ º π ƒ π À π 2003 π π Ã 01/01/2002-31/12/2002 ƒ ƒ 16 º 5/204/14.11.2000 À.. π ƒ º π ƒ π À π 2003 ΧΡΗΣΗ 01/01/2002-31/12/2002 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΣΕΛ 48)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΣΕΛ 48) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εκ παραδροµής τα µεγέθη των δικαιωµάτων µειοψηφίας µετά φόρων (πριν και µετά τις σχετικές αναµορφώσεις) για τις χρήσεις 2002 και 2003 έχουν αποτυπωθεί λανθασµένα στο Ετήσιο ελτίο. Ακολουθούν πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ε TΗΣΙΟ Δ ΕΛΤΙΟ 2007

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ε TΗΣΙΟ Δ ΕΛΤΙΟ 2007 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ε TΗΣΙΟ Δ ΕΛΤΙΟ 2007 ` Αθήνα, Ιούνιος 2008 Σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων 5/204/14.11.2000 και 7/372/15.02.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε δ.τ. «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 19.06.2013

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε δ.τ. «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε δ.τ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 19.06.2013 Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Ανωνύµου Εταιρίας µε την επωνυµία ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε διακριτικό τίτλο µε καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2003 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 15.11.2002 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΥΙΟΙ ΕΥΡ. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.» 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

π π Ã 01/01/2003-31/12/2003

π π Ã 01/01/2003-31/12/2003 π π Ã 01/01/2003-31/12/2003 ƒ ƒ 16 º 5/204/14.11.2000 À.. π ƒ º π ƒ π À π 2004 ΧΡΗΣΗ 01.01.2003 31.12.2003 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ 01.01.2004 31.12.2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΧΡΗΣΗ 01.01.2004 31.12.2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗ 01.01.2004 31.12.2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΜΑΪΟΣ 2005 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ETH IO E TIO XPH H 01/01/2001-31/12/2001 AP PO 16 TH A OºA H 5/204/14.11.2000 TOY.. TH E ITPO H KEºA AIA OPA

ETH IO E TIO XPH H 01/01/2001-31/12/2001 AP PO 16 TH A OºA H 5/204/14.11.2000 TOY.. TH E ITPO H KEºA AIA OPA ETH IO E TIO XPH H 01/01/2001-31/12/2001 AP PO 16 TH A OºA H 5/204/14.11.2000 TOY.. TH E ITPO H KEºA AIA OPA MA O 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΑΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ

Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥ Α Α.Ε. ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑ ΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΙΛΥ Α Α.Ε. ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑ ΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΝΕΧΑ ΙΛΥ Α Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου ) Σελίδα 1 από 32 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (πρώην ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡ-ΦΙΛ Α.Ε.Β.Ε.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε. µε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤO ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί συνεργάτες,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί συνεργάτες, Ετήσιο ελτίο Μήνυµα Προέδρου Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Αγαπητοί συνεργάτες, Το αποτέλεσε για τον Όµιλο Επιχειρήσεων Μυτιληναίος µια χρονιά σταθµό, µια χρονιά σηµαντικών εξελίξεων, µε κυρίαρχη την εξαγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 Επιστολή Προέδρου Αγαπητοί Μέτοχοι, Το έτος 2002

Διαβάστε περισσότερα