Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα"

Transcript

1 Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Άρθρο Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψηφίστηκε στις 20 Νοεµβρίου το νοµοσχέδιο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το οποίο επιχειρεί αφενός την περαιτέρω απλοποίηση των κανόνων για τις επιχειρηµατικές συναλλαγές και αφετέρου την ενοποίηση, τη συµπλήρωση και τον εκσυγχρονισµό των λογιστικών κανόνων της χώρας µας. Με βάση τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως επίσης και τις διεθνείς πρακτικές και µε στόχο την κλιµάκωση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων ανάλογα µε το µέγεθός τους, δηµιουργείται ένα ολοκληρωµένο, σαφέστατα λειτουργικό, άρα αποτελεσµατικό, θεσµικό πλαίσιο, το οποίο αφορά το σύνολο των ασκούντων επιχειρηµατική δραστηριότητα. Ο Γιώργος Α. Κοροµηλάς. Ειδικότερα τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα θα καλύπτουν τα θέµατα που µέχρι την καλύπτει ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών αναφορικά µε την τήρηση των λογιστικών αρχείων και τους κανόνες τιµολόγησης των συναλλαγών και τα θέµατα των λογιστικών κανόνων βάσει της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ. Πρέπει να επισηµανθεί ότι τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα λειτουργούν συµπληρωµατικά µε τους νέους Κώδικες Φορολογίας Εισοδήµατος και Φορολογικών ιαδικασιών και έτσι, για πρώτη φορά, όλο το κανονιστικό πλαίσιο που αφορά τη λογιστική και φορολογική λειτουργία των επιχειρήσεων συγκεντρώνεται σε τρία νοµοθετήµατα. Στο ερώτηµα που τίθεται αν αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν άµεσα τη λειτουργία των λογιστηρίων των επιχειρήσεων, η απάντηση είναι «ναι», γιατί ειδικά οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις θα δουν από την πολλές απλοποιήσεις και απαλλαγές, όπως αυτές προβλέπονται και από την Οδηγία 2013/34/ΕΕ, κάτι που θα τις απαλλάξει από µια σειρά γραφειοκρατικού περιεχοµένου υποχρεώσεων. Με δεδοµένο δε ότι οι λοιπές αλλαγές, που αφορούν την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και επίσης περαιτέρω απλοποιούνται, θα απασχολήσουν τις επιχειρήσεις στις αρχές του 2016, εύκολα κάποιος µπορεί να καταλάβει ότι υπάρχει επαρκής χρόνος προετοιµασίας. Ο νόµος πλέον για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα αποτελεί ένα ιδιαίτερα σηµαντικό βήµα προς την ολοκλήρωση µιας ουσιαστικής φορολογικής µεταρρύθµισης µε σηµαντικά οφέλη για το επιχειρείν συνεπώς και για τη χώρα. Η «Ναυτεµπορική» ξεκινά σήµερα µια πρώτη παράθεση των διατάξεων του νόµου, ειδικότερα αυτών που αφορούν τα λογιστικά αρχεία και τα παραστατικά πωλήσεων, εν

2 όψει της από την κατάργησης του ΚΦΑΣ και ενσωµάτωσης των σχετικών διατάξεων στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 1. Λογιστικά αρχεία 1.1. Λογιστικό σύστηµα και βασικά λογιστικά αρχεία Το λογιστικό σύστηµα και τα βασικά λογιστικά αρχεία που υποχρεούνται να τηρούν οι οντότητες καθορίζονται από το άρθρο 3 το οποίο αποτελείται από 12 παραγράφους Υποχρέωση τήρησης αρχείων συναλλαγών Η οντότητα τηρεί, ως µέρος του λογιστικού συστήµατός της, αρχείο κάθε συναλλαγής και γεγονότος αυτής που πραγµατοποιείται στη διάρκεια της περιόδου, καθώς και των προκυπτόντων πάσης φύσεως εσόδων, κερδών, εξόδων, ζηµιών, αγορών και πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων, εκπτώσεων και επιστροφών, φόρων, τελών και των πάσης φύσεως εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισµούς Ισολογισµός και µεταβολές αυτού Το λογιστικό σύστηµα της οντότητας παρακολουθεί σε αρχείο κάθε στοιχείο του ισολογισµού, καθώς και κάθε µεταβολή αυτού Τήρηση αρχείων ανάλογα µε το µέγεθος και τη φύση της οντότητας Η τήρηση των αρχείων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 γίνεται µε τρόπο ανάλογο του µεγέθους και της φύσης της οντότητας και σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κριτήριο σηµαντικότητας Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης τήρησης των αρχείων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3, το κριτήριο της σηµαντικότητας της παραγράφου 5 του άρθρου 17 δεν έχει εφαρµογή, δηλαδή οι απαιτήσεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων σχετικά µε την αναγνώριση, επιµέτρηση, παρουσίαση και ενοποίηση, όταν συντρέχει περίπτωση, µπορεί να παραβλέπονται, µόνο εάν η επίπτωση της µη συµµόρφωσης προς αυτές δεν είναι σηµαντική Στοιχεία που καταχωρεί και παρακολουθεί το λογιστικό σύστηµα Το λογιστικό σύστηµα της οντότητας απαιτείται: α) Να καταχωρεί τη λογιστική βάση των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση, µε σκοπό την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της οντότητας σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. β) Να παρακολουθεί και τη φορολογική βάση των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση, µε σκοπό τη συµµόρφωση µε τη φορολογική νοµοθεσία και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων Τρόπος τήρησης λογιστικών αρχείων Τα λογιστικά αρχεία τηρούνται µε ηλεκτρονικό ή χειρόγραφο τρόπο. Προσοχή: Οταν στην τήρηση των αρχείων χρησιµοποιούνται συντοµεύσεις ή σύµβολα, το νόηµά τους ορίζεται µε σαφήνεια Γλώσσα σύνταξης λογιστικών στοιχείων και τήρησης λογιστικών βιβλίων α) Τα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά), συµπεριλαµβανοµένων των τιµολογίων πώλησης, επιτρέπεται να συντάσσονται σε γλώσσα άλλη από την ελληνική. β) Τα λογιστικά βιβλία (αρχεία) τηρούνται στην ελληνική γλώσσα Σχέδιο λογαριασµών Το σχέδιο των λογαριασµών του παραρτήµατος Γ χρησιµοποιείται ως µέρος του λογιστικού συστήµατος της οντότητας, σε ό,τι αφορά την ονοµατολογία, το βαθµό ανάλυσης και συγκέντρωσης των λογαριασµών, καθώς και το περιεχόµενό τους, όπως αυτό καθορίζεται σε συνδυασµό µε τους ορισµούς του Παραρτήµατος Α και τα υποδείγµατα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων του παραρτήµατος Β.

3 Επισηµάνσεις i) Η περαιτέρω ανάπτυξη του σχεδίου λογαριασµών για την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών της οντότητας και την ευχερή εφαρµογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων είναι ευθύνη της διοίκησης της οντότητας, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την ανάγκη κάλυψης των απαιτήσεων της παραγράφου 10 του άρθρου 5, δηλαδή από το τηρούµενο λογιστικό σύστηµα πρέπει να παρέχονται ευχερώς, αναλυτικά και σε σύνοψη, όλα τα δεδοµένα και πληροφορίες που απαιτούνται για να καθίσταται ευχερής η διενέργεια συµφωνιών και επαληθεύσεων κατά τη διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου. ii) Ιδιαίτερα, οι τίτλοι των λογαριασµών δύναται να προσαρµόζονται σύµφωνα µε τις καθιερωµένες ονοµατολογίες ευρύτερων κλάδων δραστηριότητας, λαµβάνοντας υπόψη και την παράγραφο 12 του άρθρου 16, δηλαδή η µορφή, το περιεχόµενο και η ονοµατολογία των κονδυλίων και των λογαριασµών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων προσαρµόζονται εάν απαιτείται από την ιδιαίτερη φύση της οντότητας υνατότητα εφαρµογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου Εναλλακτικά του σχεδίου λογαριασµών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 9, κάθε οντότητα που υπόκειται σε αυτό το νόµο έχει τη δυνατότητα να εφαρµόζει το σχέδιο λογαριασµών, όπως ισχύει κατά την 31η εκεµβρίου Σχέδιο λογαριασµών Οταν η οντότητα συντάσσει ισολογισµό, χρησιµοποιεί ένα κατάλληλο διπλογραφικό σύστηµα για την παρακολούθηση των στοιχείων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 και τηρεί: α) Αρχείο στο οποίο καταχωρείται αναλυτικά κάθε συναλλαγή και γεγονός (ηµερολόγιο). β) Αρχείο µε τις µεταβολές κάθε τηρούµενου λογαριασµού (αναλυτικό καθολικό). γ) Σύστηµα συγκέντρωσης του αθροίσµατος των αυξήσεων και µειώσεων (χρεώσεων και πιστώσεων), καθώς και το υπόλοιπο κάθε τηρούµενου λογαριασµού (ισοζύγιο) Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των ατοµικών επιχειρήσεων, Ο.Ε. και Ε.Ε. που εµπίπτουν στην κατηγορία των πολύ µικρών οντοτήτων Η ετερόρρυθµη εταιρεία, η οµόρρυθµη εταιρεία, η ατοµική επιχείρηση και κάθε άλλη οντότητα του ιδιωτικού τοµέα που υποχρεούται στην εφαρµογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων από άλλη νοµοθετική διάταξη που εµπίπτει στην κατηγορία των πολύ µικρών οντοτήτων και επιλέγει, σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, να καταρτίσει µόνο την Κατάσταση Αποτελεσµάτων του υποδείγµατος Β.6., δύναται να µην τηρήσει τα αρχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 2, δηλαδή τα στοιχεία ισολογισµού και τις µεταβολές αυτού Λογιστικό σύστηµα οντοτήτων που δεν συντάσσουν ισολογισµό Οταν, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, η οντότητα δεν συντάσσει ισολογισµό, δύναται, αντί του λογιστικού συστήµατος της παραγράφου 10, να χρησιµοποιεί ένα κατάλληλο απλογραφικό λογιστικό σύστηµα (βιβλία εσόδων - εξόδων), για την παρακολούθηση των στοιχείων της παραγράφου 1 του άρθρου 3, τα οποία συµπεριλαµβάνουν: α) Τα πάσης φύσεως έσοδα διακεκριµένα σε έσοδα από πώληση εµπορευµάτων, από πώληση προϊόντων, από παροχή υπηρεσιών και λοιπά έσοδα. β) Τα πάσης φύσεως κέρδη. γ) Τις πάσης φύσεως αγορές περιουσιακών στοιχείων, διακεκριµένα σε αγορές εµπορευµάτων, υλικών (πρώτων ή βοηθητικών υλών), παγίων και αγορές λοιπών περιουσιακών στοιχείων.

4 δ) Τα πάσης φύσεως έξοδα, διακεκριµένα σε αµοιβές προσωπικού συµπεριλαµβανοµένων εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισµούς, αποσβέσεις, έξοδα από τη λήψη λοιπών υπηρεσιών, και λοιπά έξοδα. ε) Τις πάσης φύσεως ζηµίες. στ) Τους πάσης φύσεως φόρους και τέλη, ξεχωριστά κατ είδος Αλλα λογιστικά αρχεία Τα υπόλοιπα λογιστικά αρχεία τα οποία υποχρεούνται να τηρούν οι οντότητες καθορίζονται από το άρθρο 4 το οποίο αποτελείται από 10 παραγράφους Γενικά Η οντότητα τηρεί κατά περίπτωση, πέραν των αρχείων του άρθρου 3, τα αρχεία (βιβλία) που περιγράφονται στις επόµενες παραγράφους, µε ηµεροµηνία αναφοράς την ηµεροµηνία τέλους της περιόδου (ηµεροµηνία του ισολογισµού) Αρχείο ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων Στο αρχείο αυτό, µε τήρηση αναλυτικής µερίδας, παρακολουθείται η αξία κτήσης κατά την αρχική αναγνώριση καθώς και κάθε επακόλουθη µεταβολή, δηλαδή προσθήκη, αναπροσαρµογή, αποµείωση, διαγραφή και απόσβεση επί του παγίου, µε ένδειξη των σωρευτικών ποσών και των ποσών που αφορούν την περίοδο αναφοράς. Προσοχή: Στο αρχείο αυτό παρακολουθούνται και τα πλήρως αποσβεσµένα πάγια τα οποία εξακολουθούν να πληρούν τον ορισµό του παγίου περιουσιακού στοιχείου, είτε εξακολουθούν να είναι σε λειτουργία είτε όχι Αρχείο επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους, τίτλους καθαρής θέσης και λοιπούς τίτλους Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται κατά τίτλο τα υπάρχοντα στοιχεία µε σύντοµη περιγραφή και αναφορά της ποσότητας και της λογιστικής αξίας τους Αρχείο ιδιόκτητων αποθεµάτων Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται: α) Τα ποσοτικά δεδοµένα της φυσικής απογραφής (σύντοµη περιγραφή είδους, µονάδα µέτρησης και ποσότητα), κατά είδος και διακεκριµένα για κάθε αποθηκευτικό χώρο. β) Η κατά µονάδα αξία επιµέτρησης, καθώς και η συνολική αξία επιµέτρησης του κάθε είδους. γ) Ο προσδιορισµός της ποσότητας αποθεµάτων δύναται να γίνεται µε έµµεσες τεχνικές που είναι αξιόπιστες και κατάλληλα τεκµηριωµένες. δ) Αναλώσιµα υλικά αγαθά που δεν είναι σηµαντικά µπορούν να µην απογράφονται Αρχείο αποθεµάτων τρίτων Η οντότητα που έχει στην κατοχή της αποθέµατα κυριότητας άλλης οντότητας τηρεί αρχείο στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά τα σχετικά αποθέµατα, κατά είδος και ποσότητα και διακεκριµένα κατά αποθηκευτικό χώρο, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α και γ της παραγράφου 4 του άρθρου Αρχείο λοιπών περιουσιακών στοιχείων Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται αναλυτικά κατά είδος τα υπάρχοντα λοιπά περιουσιακά στοιχεία, µε σύντοµη περιγραφή και αναφορά της ποσότητας, όπου συντρέχει περίπτωση, και της λογιστικής τους αξίας Αρχείο λογαριασµών καθαρής θέσης Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται αναλυτικά κατά είδος οι λογαριασµοί καθαρής θέσης Αρχείο λογαριασµών υποχρεώσεων Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται αναλυτικά κατά είδος οι υποχρεώσεις, µε αναφορά της ποσότητας (όταν συντρέχει περίπτωση) και της λογιστικής τους αξίας Αρχείο περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα

5 Στο αρχείο αυτό παρακολουθείται η ποσότητα των µονάδων του ξένου νοµίσµατος για τα επιµέρους περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που εκφράζονται στο νόµισµα αυτό Λοιπά αρχεία Οι πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 4 µπορούν να παρέχονται από άλλα αρχεία που τηρεί η οντότητα ή από συνδυασµό αρχείων ιασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήµατος Τα θέµατα της διασφάλισης της αξιοπιστίας του λογιστικού συστήµατος καθορίζονται από το άρθρο 5 το οποίο αποτελείται από 19 παραγράφους Γενικά Η διοίκηση της οντότητας έχει την ευθύνη για την τήρηση αξιόπιστου λογιστικού συστήµατος και κατάλληλων λογιστικών αρχείων για τη σύνταξη χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων ή σύµφωνα µε τα ΠΧΑ, κατά περίπτωση. Προσοχή: Το λογιστικό σύστηµα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο, και όχι αποσπασµατικά τα επιµέρους συστατικά, σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και την καταλληλότητά τους για τους σκοπούς των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Τήρηση των λογιστικών αρχείων Για την εκπλήρωση της ανωτέρω υποχρέωσης, τα λογιστικά αρχεία: α) Τηρούνται µε τάξη, πληρότητα και ορθότητα ως προς τον εντοπισµό, την καταγραφή και την επεξεργασία των λογιστικών δεδοµένων που προκύπτουν από τις συναλλαγές και τα γεγονότα της οντότητας. β) Συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. γ) Υποστηρίζουν τη σύνταξη χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων υνατότητα κατανόησης συναλλαγών και γεγονότων της οντότητας Το λογιστικό σύστηµα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα σε ένα πρόσωπο που διαθέτει τις απαιτούµενες γνώσεις και εµπειρία να αποκτά εντός ευλόγου χρόνου κατανόηση της δοµής και της λειτουργίας του, των τηρούµενων αρχείων στα οποία καταχωρούνται οι συναλλαγές και τα γεγονότα της οντότητας, καθώς και της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η οντότητα Εγκριση και υπογραφή χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της για κάθε οντότητα που υπόκειται στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, προ της έκδοσής τους, εγκρίνονται κατά περίπτωση από το αρµόδιο όργανο διοίκησης της οντότητας και υπογράφονται από το εξουσιοδοτηµένο µέλος (µέλη) του και τον κατά το νόµο υπεύθυνο λογιστή για τη σύνταξη αυτών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία Τεκµηρίωση συναλλαγών και γεγονότων Κάθε συναλλαγή και γεγονός που αφορά την οντότητα τεκµηριώνεται µε κατάλληλα παραστατικά (τεκµήρια). Τα παραστατικά αυτά εκδίδονται είτε από την οντότητα είτε από τους συναλλασσόµενους µε αυτήν είτε από τρίτους, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική µορφή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Τα παραστατικά αναφέρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή ταυτοποίηση κάθε συναλλαγής ή γεγονότος, και σε κάθε περίπτωση όσα ορίζουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Υποχρεώσεις εκδότη παραστατικών για λογαριασµό της οντότητας Ο συναλλασσόµενος µε την οντότητα ή το τρίτο µέρος που εκδίδει παραστατικά για λογαριασµό της οντότητας οφείλει να αποστέλλει στην οντότητα τα εκδιδόµενα

6 παραστατικά ή κατ ελάχιστον όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες, σε επαρκή χρόνο για την εκπλήρωση κάθε νόµιµης υποχρέωσης και από τα δύο µέρη Εφαρµογή δικλίδων ασφαλείας για τις συναλλαγές Η οντότητα εφαρµόζει κατάλληλες κατά την κρίση της δικλίδες για: α) Τη διασφάλιση ότι υπάρχει αξιόπιστη και ελέγξιµη αλληλουχία τεκµηρίων (ελεγκτική αλυσίδα) για κάθε συναλλαγή ή γεγονός, από το χρόνο που προέκυψαν µέχρι το διακανονισµό τους. β) Τη δηµιουργία αξιόπιστης και ελέγξιµης αλληλουχίας τεκµηρίων, που διασφαλίζει την ευχερή συσχέτιση των συναλλαγών και άλλων γεγονότων µε τα λογιστικά αρχεία και τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. γ) Την επίτευξη εύλογης διασφάλισης ως προς την αυθεντικότητα των παραστατικών (τεκµηρίων) και την ακεραιότητα του περιεχοµένου τους, µε σκοπό την επιβεβαίωση της προέλευσης αυτών και την τεκµηρίωση της συναλλαγής Εφαρµογή δικλίδων παρακολούθησης αποθεµάτων Ειδικά, η οντότητα παρακολουθεί µε κατάλληλες δικλίδες τα παραλαµβανόµενα και αποστελλόµενα αποθέµατα, είτε έχουν τιµολογηθεί είτε όχι. Οµοίως παρακολουθεί τα αποθέµατά της σε χώρους τρίτων ή τα αποθέµατα τρίτων σε δικούς της χώρους. Κατ ελάχιστον, για τις διακινήσεις αυτές, παρακολουθούνται: α) Η πλήρης επωνυµία ή το ονοµατεπώνυµο, η διεύθυνση και ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του εµπλεκόµενου µέρους. β) Η ποσότητα και το είδος των διακινούµενων αγαθών. γ) Η ηµεροµηνία που έγινε η διακίνηση Αλλος τρόπος τεκµηρίωσης της διακίνησης αγαθών Η υποχρέωση για την παρακολούθηση των παραλαµβανοµένων και αποστελλοµένων αποθεµάτων εκπληρούται και όταν η οντότητα τηρεί µε τάξη, πληρότητα και ορθότητα τα παραστατικά στοιχεία διακίνησης ή το τιµολόγιο πώλησης ή την απόδειξη λιανικής πώλησης, κατά περίπτωση, που εκδίδει ή λαµβάνει για τις σχετικές διακινήσεις των αγαθών, ώστε η οντότητα να είναι σε θέση να τεκµηριώνει οποτεδήποτε τις διακινήσεις αυτών. Προσοχή: Οταν δεν έχει ληφθεί παραστατικό διακίνησης ή πώλησης, η οντότητα καταχωρεί σε κατάλληλο αρχείο την πλήρη επωνυµία ή το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση και τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του εµπλεκόµενου µέρους, την ποσότητα και το είδος των διακινούµενων αγαθών και την ηµεροµηνία που έγινε η διακίνηση, αµελλητί µε την παραλαβή των αποθεµάτων εδοµένα και πληροφορίες για τη διενέργεια ελέγχου Από το τηρούµενο λογιστικό σύστηµα πρέπει να παρέχονται ευχερώς, αναλυτικά και σε σύνοψη, όλα τα δεδοµένα και πληροφορίες που απαιτούνται για να καθίσταται ευχερής η διενέργεια συµφωνιών και επαληθεύσεων κατά τη διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου Καταχώρηση ηµεροµηνίας συναλλαγής Στα τηρούµενα λογιστικά αρχεία (βιβλία) καταχωρείται η ηµεροµηνία έκδοσης ή λήψης, κατά περίπτωση, του σχετικού παραστατικού Αλλαγές µετά την οριστικοποίηση των καταχωρήσεων των δεδοµένων συναλλαγών Μετά την οριστικοποίηση των καταχωρήσεων των δεδοµένων των συναλλαγών ή γεγονότων στα λογιστικά αρχεία, αλλαγή επιτρέπεται µόνο εφόσον είναι εφικτό να προσδιοριστεί µε ασφάλεια το αρχικό περιεχόµενο των αρχείων (δεδοµένα των συναλλαγών ή γεγονότων) και η ηµεροµηνία που έγινε η αλλαγή Συγχώνευση ή συνένωση λογιστικών αρχείων

7 Η οντότητα µπορεί να συγχωνεύει ή συνενώνει λογιστικά αρχεία µε την προϋπόθεση ότι υπάρχει ασφαλής πρόσβαση στις υποκείµενες πληροφορίες πριν από τη συγχώνευση ή συνένωσή τους ιάθεση των λογιστικών αρχείων στα αρµόδια ελεγκτικά όργανα Τα λογιστικά αρχεία πρέπει να είναι διαθέσιµα στα αρµόδια ελεγκτικά όργανα και στις αρµόδιες αρχές εντός ευλόγου χρόνου από σχετική ειδοποίηση, εκτός εάν άλλη νοµοθεσία απαιτεί άµεση πρόσβαση ή ρυθµίζει διαφορετικά το θέµα Συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων µητρικής οντότητας όταν η θυγατρική δεν υπόκειται στις διατάξεις αυτών Μια µητρική οντότητα που έχει θυγατρική, η οποία θυγατρική δεν υπόκειται στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, πρέπει να λαµβάνει τα ενδεδειγµένα µέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι η θυγατρική τηρεί λογιστικά αρχεία µε τρόπο που παρέχει τη δυνατότητα στη µητρική να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Συνένωση οντοτήτων - Αλλαγή νοµικής µορφής οντότητας Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες οντότητες συνενώνονται σε µία ή σε περίπτωση αλλαγής του νοµικού τύπου της οντότητας, η νέα οντότητα αναλαµβάνει την ευθύνη για τη συµµόρφωση των προηγούµενων οντοτήτων µε τις ρυθµίσεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Υποχρέωση µετάφρασης αρχείων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα α) Η οντότητα πρέπει να παρέχει στις αρµόδιες αρχές και στα αρµόδια ελεγκτικά όργανα, όταν ζητηθεί, µετάφραση κάθε αρχείου που έχει συνταχθεί σε ξένη γλώσσα ή που έχει εκφραστεί σε ποσά ξένου νοµίσµατος, στην ελληνική γλώσσα και στο εθνικό νόµισµα αντίστοιχα. Προσοχή: Η µετάφραση αυτή δίδεται εντός ευλόγου χρόνου που ορίζεται από τις αρµόδιες αρχές. β) Η µετατροπή ποσών στο εθνικό νόµισµα γίνεται σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 27 των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Ειδικότερα: αα) Μια συναλλαγή σε ξένο νόµισµα µετατρέπεται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόµισµα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της οντότητας µε την ισχύουσα συναλλαγµατική ισοτιµία κατά τη συναλλαγή. ββ) Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: i) Τα νοµισµατικά στοιχεία µετατρέπονται µε την ισοτιµία κλεισίµατος της ηµεροµηνίας του ισολογισµού. ii) Τα µη νοµισµατικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα και επιµετρούνται στο ιστορικό κόστος, µετατρέπονται µε την ισοτιµία της αρχικής αναγνώρισης. ii) Τα µη νοµισµατικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα και επιµετρούνται στην εύλογη αξία, µετατρέπονται µε την ισοτιµία της ηµέρας στην οποία η εύλογη αξία προσδιορίστηκε. Οι διαφορές που προκύπτουν αντιµετωπίζονται λογιστικά µε τον ίδιο τρόπο που αντιµετωπίζονται οι µεταβολές της εύλογης αξίας, σύµφωνα µε το άρθρο 24. γγ) Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τον διακανονισµό νοµισµατικών στοιχείων ή από τη µετατροπή τους µε ισοτιµία διαφορετική από την ισοτιµία µετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της περιόδου που προκύπτουν. δδ) Η συναλλαγµατική διαφορά που προκύπτει από νοµισµατικό στοιχείο το οποίο αποτελεί µέρος της καθαρής επένδυσης σε αλλοδαπή δραστηριότητα, αναγνωρίζεται κατευθείαν ως στοιχείο (διαφορά) στην καθαρή θέση. Το στοιχείο αυτό της καθαρής θέσης µεταφέρεται στα αποτελέσµατα κατά τη διάθεση της αλλοδαπής δραστηριότητας Ανάθεση τήρησης του λογιστικού συστήµατος σε εξωτερικό λογιστή

8 Η οντότητα µπορεί να αναθέτει σε τρίτο πρόσωπο (εξωτερικός λογιστής) την τήρηση µέρους ή του συνόλου του λογιστικού της συστήµατος ή τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών της καταστάσεων. Προσοχή: Η ανάθεση της τήρησης του λογιστικού συστήµατος ή της κατάρτισης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σε τρίτο πρόσωπο δεν απαλλάσσει τη διοίκηση της οντότητας από τη σχετική ευθύνη που προκύπτει σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο ή εν γένει την κείµενη νοµοθεσία για τα λογιστικά αρχεία και τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις Υποχρεώσεις του εξωτερικού λογιστή στην περίπτωση ελέγχου Οταν η οντότητα χρησιµοποιεί τρίτο πρόσωπο για την εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης που προκύπτει από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το τρίτο µέρος έχει, στην περίπτωση οποιουδήποτε ελέγχου, τις ίδιες υποχρεώσεις συνεργασίας µε το ελεγκτικό όργανο (ελεγκτής) όπως η οντότητα. Προσοχή: Μη συνεργασία του τρίτου µέρους µε το ελεγκτικό όργανο δεν απαλλάσσει την οντότητα από οποιαδήποτε υποχρέωση προβλέπεται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Χρόνος ενηµέρωσης λογιστικών αρχείων Ο χρόνος ενηµέρωσης των λογιστικών αρχείων καθορίζεται από το άρθρο 6, το οποίο αποτελείται από 3 παραγράφους Ενηµέρωση λογιστικών αρχείων Η ενηµέρωση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) γίνεται ως εξής : α) Οταν η οντότητα συντάσσει ισολογισµό, η ενηµέρωση για τα εκδιδόµενα ή λαµβανόµενα παραστατικά του κάθε µήνα γίνεται το αργότερο µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα. β) Οταν η οντότητα δεν συντάσσει ισολογισµό, η ενηµέρωση για τα εκδιδόµενα ή λαµβανόµενα παραστατικά του κάθε ηµερολογιακού τριµήνου γίνεται το αργότερο µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από τη λήξη του τριµήνου. γ) Σε κάθε περίπτωση, η ενηµέρωση γίνεται εντός του απαιτούµενου χρόνου για την έγκαιρη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων Χρόνος προσδιορισµού της ποσότητας των αποθεµάτων (ποσοτική απογραφή) Ο προσδιορισµός της ποσότητας αποθεµάτων, όπου συντρέχει περίπτωση, διενεργείται σε κατάλληλο χρόνο που διασφαλίζει την αξιοπιστία των δεδοµένων σε σχέση µε την ηµεροµηνία αναφοράς των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της οντότητας Χρόνος κατάρτισης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων Η κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της περιόδου ολοκληρώνεται εντός του µικρότερου διαστήµατος από: α) Εξι µήνες από τη λήξη της περιόδου. β) Το χρονικό όριο που επιτρέπει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που τίθενται από τη φορολογική ή οποιαδήποτε άλλη νοµοθεσία της χώρας ιαφύλαξη λογιστικών αρχείων Ο χρόνος διαφύλαξης των λογιστικών αρχείων καθορίζεται από το άρθρο 7 το οποίο αποτελείται από 3 παραγράφους Χρόνος διαφύλαξης των λογιστικών αρχείων Το σύνολο των λογιστικών αρχείων που η οντότητα τηρεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων διαφυλάσσονται για το µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από:

9 α) Πέντε (5) έτη από τη λήξη της περιόδου. β) Το χρόνο που ορίζεται από άλλη νοµοθεσία Μορφή διαφύλαξης των λογιστικών αρχείων Τα λογιστικά αρχεία µπορούν να διαφυλάσσονται σε οποιαδήποτε µορφή, εφόσον υπάρχει σύστηµα αναζήτησης, εµφάνισης και εκτύπωσης ή αναπαραγωγής αυτών, για τη διευκόλυνση οποιουδήποτε ελέγχου ιαφύλαξη δεδοµένων αυθεντικότητας και ακεραιότητας του περιεχοµένου των τιµολογίων Ειδικά για κάθε τιµολόγιο, διαφυλάσσονται επιπλέον τα δεδοµένα που διασφαλίζουν την αυθεντικότητα και την ακεραιότητα του περιεχοµένου του. 2. Παραστατικά πωλήσεων 2.1. Τιµολόγιο πώλησης Η έννοια και οι υπόχρεοι έκδοσης τιµολογίου πώλησης καθορίζονται από το άρθρο 8 το οποίο αποτελείται από 13 παραγράφους Εννοια τιµολογίου Τιµολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείµενη στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα οντότητα, για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, εντός της χώρας ή άλλης χώρας µέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή προς άλλη χώρα, καθώς και σε κάθε περίπτωση συναλλαγής που υπόκειται σε Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ), βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας Λοιπά έγγραφα που θεωρούνται τιµολόγια Κάθε έγγραφο που περιλαµβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για το τιµολόγιο θεωρείται τιµολόγιο, µε την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε τιµολόγηση αποδέχεται το έγγραφο αυτό Εγγραφο ή µήνυµα που τροποποιεί το τιµολόγιο Κάθε έγγραφο ή µήνυµα που τροποποιεί και αναφέρεται ειδικά και αναµφισβήτητα σε ένα αρχικό τιµολόγιο, θεωρείται ως τιµολόγιο Αντικατάσταση του όρου τιµολογίου Ο όρος «τιµολόγιο» µπορεί να υποκαθίσταται αναλόγως των καθιερωµένων πρακτικών σε διάφορους κλάδους της οικονοµίας ιασφάλιση έκδοσης τιµολογίου Η οντότητα που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι εκδίδεται τιµολόγιο για κάθε πώληση. Ο πωλητής αγαθών ή υπηρεσιών εκδίδει το τιµολόγιο πώλησης. Εναλλακτικά, ο πωλητής µπορεί µε προηγούµενη συµφωνία να διασφαλίσει την έκδοση τιµολογίου από το λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (αυτο-τιµολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ ονόµατος και για λογαριασµό του πωλητή. Προσοχή: Η συµφωνία για έκδοση τιµολογίου από το λήπτη αγαθών ή υπηρεσιών ή από άλλο τρίτο πρόσωπο δεν απαλλάσσει την οντότητα από τη νόµιµη υποχρέωση να διασφαλίσει ότι θα εκδοθεί τιµολόγιο καθώς και από κάθε σχετική ευθύνη Εννοια πιστωτικού τιµολογίου Πιστωτικό τιµολόγιο είναι το τιµολόγιο που εκδίδεται για κάθε περίπτωση εκπτώσεων, επιστροφών ή άλλων διαφορών Τιµολόγιο, µέρος του λογιστικού συστήµατος Τα εκδιδόµενα ή λαµβανόµενα τιµολόγια αποτελούν µέρος των λογιστικών αρχείων της οντότητας Αυτο-τιµολόγηση Στην περίπτωση έκδοσης τιµολογίου από το λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (αυτoτιµολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ ονόµατος και για λογαριασµό του πωλητή, ο

10 εκδότης του τιµολογίου παρέχει όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες για την τεκµηρίωση και καταχώρηση των σχετικών συναλλαγών από τον πωλητή, έγκαιρα για την εκπλήρωση υπ αυτού κάθε νόµιµης υποχρέωσης Εξαίρεση από την έκδοση τιµολογίου για πράξεις ή δραστηριότητες του ηµοσίου Το ηµόσιο, οι περιφέρειες, οι νοµαρχίες, οι δήµοι και κοινότητες και οι λοιποί οργανισµοί δηµοσίου δικαίου δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης τιµολογίου για τις δραστηριότητες ή πράξεις τις οποίες πραγµατοποιούν ως δηµόσια εξουσία, έστω και αν για αυτές τις δραστηριότητες ή πράξεις εισπράττουν δικαιώµατα, τέλη, εισφορές ή άλλες επιβαρύνσεις. Προσοχή: Η εξαίρεση αυτή παρέχεται µε την προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται σε Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και την Οδηγία 2006/112/ΕΚ Συναλλαγές µε πρόσωπα µη υπόχρεα στην έκδοση τιµολογίου Οι οντότητες που υπόκεινται στις ρυθµίσεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων όταν συναλλάσσονται ως αγοραστές µε πρόσωπα µη υπόχρεα στην έκδοση τιµολογίου πώλησης, εκδίδουν σχετικό παραστατικό προς τεκµηρίωση και αναγνώριση της συναλλαγής. Το παραστατικό αυτό αναφέρει: α) Την ηµεροµηνία έκδοσης. β) Την επωνυµία, τη διεύθυνση και τον αριθµό φορολογικού µητρώου του αντισυµβαλλόµενου. γ) Την ποσότητα και το είδος των παραδιδόµενων αγαθών ή την έκταση και το είδος των παρεχόµενων υπηρεσιών. δ) Την ηµεροµηνία κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών. ε) Την αξία µονάδας αγαθού ή υπηρεσίας, κατά περίπτωση, και το συνολικό ποσό της συναλλαγής. στ) Το είδος και το ποσό τυχόν φορολογικών επιβαρύνσεων Συναλλαγές για τις οποίες ο υπόχρεος δεν εκδίδει τιµολόγιο Οι οντότητες που υπόκεινται στις ρυθµίσεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων όταν συναλλάσσονται ως αγοραστές µε οντότητα που επίσης υπόκεινται σε αυτά και η οποία για οποιοδήποτε λόγο δεν εκδίδει τιµολόγιο πώλησης, υποχρεούνται να εκδώσουν σχετικό παραστατικό προς τεκµηρίωση και αναγνώριση της συναλλαγής, σύµφωνα µε την παράγραφο 10 του άρθρου Πωλήσεις για λογαριασµό τρίτου Ο τρίτος που πωλεί αγαθά για λογαριασµό της οντότητας και εκδίδει το σχετικό παραστατικό πώλησης για λογαριασµό της, εκδίδει επίσης έγγραφο (εκκαθάριση), σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, για τις πωλήσεις για λογαριασµό της οντότητας. Προσοχή: Το έγγραφο περιλαµβάνει τις απαιτούµενες πληροφορίες και αποστέλλεται από τον εκδότη στην οντότητα έγκαιρα, για την εκπλήρωση κάθε νόµιµης υποχρέωσης Πωλήσεις αγροτικών προϊόντων Εξαιρετικά, για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων από τρίτο για λογαριασµό αγρότη παραγωγού, το έγγραφο της προηγούµενης παραγράφου εκδίδεται τουλάχιστον σε ετήσια βάση και αποστέλλεται στον αγρότη παραγωγό έγκαιρα για εκπλήρωσης κάθε νόµιµης υποχρέωσης Περιεχόµενο τιµολογίου Το περιεχόµενο του τιµολογίου καθορίζεται στο άρθρο 9 το οποίο αποτελείται από 3 παραγράφους.

11 Ενδείξεις που πρέπει να φέρει υποχρεωτικά το τιµολόγιο Το τιµολόγιο φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις: α) Την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου. β) Τον αύξοντα αριθµό, για µία ή περισσότερες σειρές τιµολογίων, ο οποίος χαρακτηρίζει το τιµολόγιο µε µοναδικό τρόπο. γ) Τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), µε βάση τον οποίο ο πωλητής πραγµατοποίησε την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών. δ) Τον ΑΦΜ του πελάτη, µε βάση τον οποίο έλαβε χώρα η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών. ε) Την πλήρη επωνυµία και την πλήρη διεύθυνση του πωλητή και του πελάτη που αποκτά τα αγαθά ή λαµβάνει τις υπηρεσίες. στ) Την ποσότητα και το είδος των παραδιδόµενων αγαθών ή την έκταση και το είδος των παρεχόµενων υπηρεσιών, εκτός εάν η έκταση και το είδος των παρεχόµενων υπηρεσιών προκύπτει από άλλα έγγραφα στα οποία παραπέµπει το τιµολόγιο. ζ) Την ηµεροµηνία κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών, εφόσον η ηµεροµηνία αυτή δεν συµπίπτει µε την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου. η) Την αξία αγαθών ή υπηρεσιών ανά συντελεστή ΦΠΑ, την αξία που απαλλάσσεται ΦΠΑ, την αξία µονάδας αγαθού ή υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ, καθώς και την αξία κάθε έκπτωσης ή επιστροφής, εάν δεν συµπεριλαµβάνονται στην τιµή µονάδας. θ) Το συντελεστή ΦΠΑ που εφαρµόζεται. ι) Το ποσό του οφειλόµενου ΦΠΑ, εκτός εάν εφαρµόζεται ειδικό καθεστώς σύµφωνα µε το οποίο η πληροφορία αυτή παραλείπεται. ια) Τον όρο «αυτο-τιµολόγηση», όταν το τιµολόγιο εκδίδεται από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών. ιβ) Οταν η πράξη απαλλάσσεται από ΦΠΑ, η διάταξη της εθνικής νοµοθεσίας (Ν. 2859/2000) ή η διάταξη της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ ή άλλη διάταξη, σύµφωνα µε την οποία η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών απαλλάσσεται από το φόρο αυτό. ιγ) Οταν ο λήπτης είναι υπόχρεος καταβολής του ΦΠΑ, η αναφορά «Αντίστροφη επιβάρυνση». ιδ) Επί ενδοκοινοτικής παράδοσης ενός καινούργιου µεταφορικού µέσου, τα στοιχεία που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία περί ΦΠΑ, βάσει της οδηγίας 2006/112/ΕΚ. ιε) Οταν εφαρµόζεται το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους των πρακτορείων ταξιδίων, η αναφορά «Καθεστώς περιθωρίου - Ταξιδιωτικά πρακτορεία». ιστ) Ο όρος «Καθεστώς περιθωρίου - Μεταχειρισµένα αγαθά» ή «Καθεστώς περιθωρίου - Εργα τέχνης» ή «Καθεστώς περιθωρίου - Αντικείµενα συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας», όταν εφαρµόζεται ένα από τα ειδικά καθεστώτα που ισχύουν στον τοµέα των µεταχειρισµένων αγαθών και των αντικειµένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας αντίστοιχα. ιζ) Οταν ο υπόχρεος στο ΦΠΑ, είναι φορολογικός αντιπρόσωπος, κατά την έννοια της ισχύουσας νοµοθεσίας περί ΦΠΑ και της σχετικής Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, τα πλήρη στοιχεία του εν λόγω προσώπου, καθώς και τον ΑΦΜ αυτού Νόµισµα ποσών τιµολογίου Τα ποσά του τιµολογίου µπορεί να εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόµισµα. Προσοχή: Το ποσό ΦΠΑ του τιµολογίου εκφράζεται και στο εθνικό νόµισµα Υπογραφή τιµολογίου Το τιµολόγιο δεν απαιτείται να φέρει υπογραφή για τους σκοπούς των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

12 2.3. Απλοποιηµένο τιµολόγιο και συγκεντρωτικό τιµολόγιο Τα θέµατα που αφορούν το απλοποιηµένο και το συγκεντρωτικό τιµολόγιο καθορίζονται στο άρθρο 10 το οποίο αποτελείται από 3 παραγράφους Περιπτώσεις για τις οποίες εκδίδεται απλοποιηµένο τιµολόγιο Επιτρέπεται η έκδοση απλοποιηµένου τιµολογίου σε καθεµία από τις παρακάτω δύο περιπτώσεις: α) Οταν το ποσό του τιµολογίου δεν υπερβαίνει το ποσό των 100 ευρώ. β) Οταν το εκδιδόµενο τιµολόγιο είναι έγγραφο της παραγράφου 3 του άρθρου Ενδείξεις και περιεχόµενο του απλοποιηµένου τιµολογίου Το απλοποιηµένο τιµολόγιο φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις: α) Την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου. β) Προσδιορισµό της οντότητας που πωλεί τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. γ) Τον προσδιορισµό των αγαθών ή υπηρεσιών που προσφέρονται. δ) Το ποσό του ΦΠΑ που οφείλεται ή τις απαιτούµενες πληροφορίες για τον υπολογισµό του. ε) Στην περίπτωση έκδοσης τιµολογίου σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 8, αναφορά στο αρχικό τιµολόγιο και τις συγκεκριµένες ενδείξεις (δεδοµένα) που τροποποιούνται. Σηµείωση: Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 ορίζει ότι «κάθε έγγραφο ή µήνυµα που τροποποιεί και αναφέρεται ειδικά και αναµφισβήτητα σε ένα αρχικό τιµολόγιο, θεωρείται ως τιµολόγιο» Περιπτώσεις για τις οποίες εκδίδεται συγκεντρωτικό τιµολόγιο Επιτρέπεται η έκδοση συγκεντρωτικού τιµολογίου το οποίο αναφέρεται σε διαφορετικές παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών. Προσοχή: Το συγκεντρωτικό τιµολόγιο περιλαµβάνει τις ίδιες πληροφορίες όπως το τιµολόγιο ή το απλοποιηµένο τιµολόγιο, κατά περίπτωση Χρόνος έκδοσης τιµολογίου Ο χρόνος έκδοσης τιµολογίου καθορίζεται από το άρθρο 11 το οποίο αποτελείται από 2 παραγράφους Χρόνος που γεννάται η υποχρέωση έκδοσης τιµολογίου Η υποχρέωση έκδοσης τιµολογίου γεννάται κατά τον χρόνο που πραγµατοποιείται η αποστολή ή παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών Καθορισµός χρόνου έκδοσης τιµολογίου Ο χρόνος έκδοσης τιµολογίου καθορίζεται ως εξής: α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, τιµολόγιο εκδίδεται το αργότερο µέχρι τη 15η ηµέρα του επόµενου µήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών, ή της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας κατά περίπτωση. β) Σε περίπτωση συνεχιζόµενης παροχής αγαθών, υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, το τιµολόγιο εκδίδεται µέχρι τη 15η ηµέρα του επόµενου µήνα από την περίοδο στην οποία µέρος της σχετικής αµοιβής καθίσταται απαιτητό για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί ή το µέρος του έργου που έχει ολοκληρωθεί. γ) Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώµατος λήψης υπηρεσίας, µε την απόκτηση του δικαιώµατος αυτού. δ) Στην περίπτωση έκδοσης συγκεντρωτικού τιµολογίου της παραγράφου 3 του άρθρου 10, το συγκεντρωτικό τιµολόγιο εκδίδεται το αργότερο µέχρι τη 15η του επόµενου µήνα από το µήνα εντός του οποίου πραγµατοποιήθηκε το πρώτο γεγονός πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που συµπεριλαµβάνεται στο συγκεντρωτικό τιµολόγιο. ε) Ειδικά, όταν ο αγοραστής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι το ηµόσιο ή Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου, το τιµολόγιο δύναται να εκδίδεται µέχρι το τέλος της ετήσιας

13 περιόδου µέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών ή η πιστοποίηση δηµόσιων έργων ή η οριστικοποίηση της συναλλαγής από τον αγοραστή, κατά περίπτωση Εκδιδόµενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών Τα εκδιδόµενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών καθορίζονται στο άρθρο 12 το οποίο αποτελείται από 15 παραγράφους Συναλλαγές για τις οποίες εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης Για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές µπορεί να εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών) αντί έκδοσης τιµολογίου του άρθρου 8. Αντίτυπο αυτού του εγγράφου παραδίδεται, αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη Ενδείξεις που φέρει το στοιχείο λιανικής πώλησης Το στοιχείο λιανικής πώλησης φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις: α) Την ηµεροµηνία έκδοσης. β) Τον αύξοντα αριθµό, για µία ή περισσότερες σειρές στοιχείων λιανικής πώλησης, ο οποίος χαρακτηρίζει το στοιχείο αυτό µε µοναδικό τρόπο. γ) Τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), µε βάση τον οποίο ο πωλητής πραγµατοποίησε την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών. δ) Το πλήρες όνοµα και την πλήρη διεύθυνση του πωλητή των αγαθών ή υπηρεσιών. ε) Το συντελεστή ΦΠΑ που εφαρµόζεται και τη µικτή αξία πώλησης που αυτός αφορά Πρόσθετες ενδείξεις που µπορεί να φέρει το στοιχείο λιανικής πώλησης Για σκοπούς ευχερούς ταυτοποίησης των σχετικών συναλλαγών, δύναται να καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόµενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισµένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών, µε απόφαση του γενικού γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων, ύστερα από δηµοσίευση αξιολόγησης των διοικητικών βαρών για τις υποκείµενες οντότητες σε σχέση µε το αναµενόµενο φορολογικό όφελος Πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλησης Στην περίπτωση εκπτώσεων ή επιστροφών εκδίδεται πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλησης. Προσοχή: Για κάθε εκδιδόµενο πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλησης άνω των 50,00 ευρώ τηρείται από τον πωλητή αρχείο µε το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του πελάτη Λοιπά έγγραφα που εξοµοιώνονται µε στοιχεία λιανικής πώλησης Με στοιχείο λιανικής πώλησης εξοµοιώνεται κάθε άλλο έγγραφο που περιλαµβάνει τα δεδοµένα του στοιχείου λιανικής πώλησης και αντίτυπο αυτού παραδίδεται, αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη Αλλη ονοµασία του στοιχείου λιανικής πώλησης Το στοιχείο λιανικής πώλησης µπορεί να φέρει ανάλογη ονοµασία, σύµφωνα µε τις επικρατούσες συναλλακτικές πρακτικές ή τις απαιτήσεις άλλης νοµοθεσίας ιασφάλιση έκδοσης του στοιχείου λιανικής πώλησης Η οντότητα που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες σε ιδιώτες καταναλωτές έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης ή εναλλακτικά τιµολόγιο για κάθε σχετική πώληση. Η οντότητα αυτή εκδίδει το παραστατικό πώλησης. Εναλλακτικά, η οντότητα µπορεί µε προηγούµενη συµφωνία να διασφαλίσει την έκδοση παραστατικού από άλλο τρίτο πρόσωπο εξ ονόµατος και για λογαριασµό της. Προσοχή: Η συµφωνία για έκδοση παραστατικού πώλησης από άλλο τρίτο πρόσωπο δεν απαλλάσσει την οντότητα από τη νόµιµη υποχρέωση να διασφαλίσει ότι θα εκδοθεί σχετικό παραστατικό καθώς και από κάθε σχετική ευθύνη σύµφωνα µε αυτό το νόµο.

14 Τρόπος έκδοσης του στοιχείου λιανικής πώλησης Η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης (αποδείξεων λιανικής ή τιµολογίων) γίνεται µε τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών (ΦΗΜ) που προβλέπει ο Ν. 1809/1980 κατά τη θέση σε ισχύ των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Τεχνικές προδιαγραφές φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών Με απόφαση του γενικού γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων δύναται να τίθενται σε εφαρµογή τεχνικές προδιαγραφές καθώς και πληροφοριακά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών που είναι σύµφωνα µε τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, µε σκοπό τη διασφάλιση της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας των εκδιδόµενων στοιχείων λιανικής πώλησης. Με την ίδια απόφαση δύναται να ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την εφαρµογή των εν λόγω τεχνικών προδιαγραφών Εκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης µε τη χρήση παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων Οι οντότητες δύνανται να εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης µε τη χρήση υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης, αντί της χρήσης φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών της παραγράφου 8 του άρθρου Απαλλαγές από την υποχρέωση έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης µε φορολογικό ηλεκτρονικό µηχανισµό Με απόφαση του γενικού γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων, ύστερα από δηµοσίευση αξιολόγησης των διοικητικών βαρών για τις υποκείµενες οντότητες σε σχέση µε το αναµενόµενο φορολογικό όφελος, δύναται να απαλλάσσονται ορισµένες κατηγορίες οντοτήτων από την υποχρέωση της παραγράφου 8 του άρθρου 12. Προσοχή: Οι οντότητες αυτές δύνανται να εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης µε χειρόγραφο τρόπο ή µε άλλο τεχνικό µέσο Εκδοση στοιχείου λιανικής πώλησης για περιστασιακές λιανικές πωλήσεις Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης µε χειρόγραφο τρόπο ή µε άλλο τεχνικό µέσο, αντί της εφαρµογής των παραγράφων 8 ή 10 του άρθρου 12, για περιστασιακές λιανικές πωλήσεις Εκδοση στοιχείου λιανικής πώλησης σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος ή τεχνικού προβλήµατος α) Η οντότητα µπορεί να εκδίδει παραστατικά λιανικής πώλησης µε χειρόγραφο τρόπο στην περίπτωση διακοπής του συστήµατος διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας ή διακοπής της λειτουργίας του φορολογικού ηλεκτρονικού µηχανισµού λόγω τεχνικού προβλήµατος. β) Σε περίπτωση µη λειτουργίας του φορολογικού ηλεκτρονικού µηχανισµού λόγω τεχνικού προβλήµατος, η οντότητα λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για αποκατάσταση της λειτουργίας του εξοπλισµού χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και για την αποτροπή επαναλήψεων του προβλήµατος. γ) Με απόφαση του γενικού γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων δύναται να ρυθµίζονται θέµατα εφαρµογής της παραγράφου 13 του άρθρου 12 καθώς και να επιβάλλονται υποχρεώσεις ενηµέρωσης της ιεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γενικής ιεύθυνσης ηµοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονοµικών Υποχρεώσεις χρηστών φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών Η οντότητα που εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης µε τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών διαβιβάζει εντός 10 ηµερών από την έναρξη ή την παύση της χρήσης του εν λόγω µέσου στη ιεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γενικής ιεύθυνσης ηµοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονοµικών τις ακόλουθες, κατά περίπτωση πληροφορίες:

15 α) Τον τύπο και τον σειριακό αριθµό (κωδικό) του κατασκευαστή του φορολογικού ηλεκτρονικού µηχανισµού που απαιτείται για την ταυτοποίηση του εν λόγω µέσου. β) Την ηµεροµηνία απόκτησης και την ηµεροµηνία οριστικής παύσης της χρήσης του φορολογικού ηλεκτρονικού µηχανισµού Υποχρεώσεις όσων εκδίδουν στοιχεία λιανικής πώλησης µέσω τρίτου προσώπου Οι οντότητες οι οποίες επιλέγουν να εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης µέσω τρίτου προσώπου (πάροχος) διαβιβάζουν προς τη ιεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γενικής ιεύθυνσης ηµοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονοµικών την επωνυµία και τα στοιχεία επικοινωνίας του τρίτου προσώπου, καθώς και την ηµεροµηνία έναρξης και παύσης της χρήσης των υπηρεσιών του παρόχου. Προσοχή: Η διαβίβαση των πληροφοριών αυτών γίνεται εντός 10 ηµερών από την έναρξη ή την παύση χρήσης των υπηρεσιών του παρόχου Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης Ο χρόνος έκδοσης του στοιχείου λιανικής πώλησης καθορίζεται από το άρθρο 13. Ειδικότερα το στοιχείο λιανικής πώλησης εκδίδεται: α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών, κατά το χρόνο παράδοσης ή την έναρξη της αποστολής. Οταν η παράδοση των πωλούµενων αγαθών γίνεται από τρίτο, το στοιχείο λιανικής πώλησης εκδίδεται µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από την παράδοση. β) Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, µε την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας. γ) Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώµατος λήψης υπηρεσίας, µε την απόκτηση του δικαιώµατος αυτού. δ) Σε περίπτωση συνεχιζόµενης παροχής υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, το παραστατικό της πώλησης εκδίδεται όταν µέρος της αµοιβής καθίσταται απαιτητό για το µέρος της υπηρεσίας ή του έργου που έχει ολοκληρωθεί, και σε κάθε περίπτωση µε την ολοκλήρωση της υπηρεσίας ή του έργου Ηλεκτρονικό τιµολόγιο Η έννοια και το περιεχόµενο του ηλεκτρονικού τιµολογίου καθορίζονται από το άρθρο 14 το οποίο αποτελείται από 4 παραγράφους Μορφή έκδοσης τιµολογίου (γενικά) Το τιµολόγιο µπορεί να εκδίδεται σε ηλεκτρονική ή σε έντυπη µορφή Εννοια ηλεκτρονικού τιµολογίου Ηλεκτρονικό τιµολόγιο, συµπεριλαµβανοµένου του στοιχείου λιανικής πώλησης, είναι οποιοδήποτε τιµολόγιο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον παρόντα νόµο και το οποίο έχει εκδοθεί και ληφθεί σε ηλεκτρονική µορφή Αποδοχή ηλεκτρονικού τιµολογίου Η χρήση ηλεκτρονικού τιµολογίου υπόκειται στην αποδοχή του, µε έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο, εκ µέρους του λήπτη των αγαθών ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε τιµολόγηση Επαναλαµβανόµενες ενδείξεις στην περίπτωση αποστολής πλήθους ηλεκτρονικών τιµολογίων Στην περίπτωση που πλήθος ηλεκτρονικών τιµολογίων αποστέλλονται ή τίθενται συγκεντρωτικά στη διάθεση του ίδιου προσώπου που αποκτά αγαθά ή λαµβάνει υπηρεσίες, οι επαναλαµβανόµενες ενδείξεις στα διάφορα τιµολόγια είναι δυνατόν να παρατίθενται µία µόνο φορά, όταν είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών κάθε τιµολογίου Αυθεντικότητα του τιµολογίου

16 Τα µέτρα διασφάλισης της αυθεντικότητας της προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχοµένου και της αναγνωσιµότητας του τιµολογίου καθορίζονται µε το άρθρο 15 το οποίο αποτελείται από 3 παραγράφους Χρόνος διασφάλισης της αυθεντικότητας, της προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχοµένου και της αναγνωσιµότητας του τιµολογίου Η αυθεντικότητα της προέλευσης, η ακεραιότητα του περιεχοµένου και η αναγνωσιµότητα του τιµολογίου που λαµβάνεται ή εκδίδεται από την οντότητα, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική µορφή, διασφαλίζεται από το χρόνο της έκδοσής του έως τη λήξη της περιόδου διαφύλαξής του Υποχρέωση εφαρµογής των µέτρων διασφάλισης της αυθεντικότητας της προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχοµένου και της αναγνωσιµότητας του τιµολογίου Κάθε οντότητα οφείλει να εφαρµόζει τα κατάλληλα στις περιστάσεις µέτρα διασφάλισης της αυθεντικότητας της προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχοµένου και της αναγνωσιµότητας του τιµολογίου. Προσοχή: Αυτό µπορεί να επιτυγχάνεται µε οποιεσδήποτε δικλίδες της οντότητας δηµιουργούν αξιόπιστη και ελέγξιµη αλληλουχία (αλυσίδα) τεκµηρίων που συνδέουν κάθε τιµολόγιο µε τη σχετική προµήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, και αντίστροφα Τρόποι διασφάλισης της αυθεντικότητας της προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχοµένου και της αναγνωσιµότητας του τιµολογίου Η αυθεντικότητα της προέλευσης και η ακεραιότητας του περιεχοµένου ενός ηλεκτρονικού τιµολογίου µπορεί να διασφαλίζεται µε τους πιο κάτω ενδεικτικά αναφερόµενους τρόπους: α) Χρήση προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής που έχει δηµιουργηθεί από ένα µηχανισµό δηµιουργίας ασφαλών ηλεκτρονικών υπογραφών και στηρίζεται σε πιστοποιητικό εγκεκριµένου φορέα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του Π.. 150/2001 (ΦΕΚ Α, 125). β) Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων (EDI), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της σύστασης 1994/820/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 1994 (Επίσηµη Εφηµερίδα Ε.Κ. EL 388/ ), εφόσον η συµφωνία σχετικά µε αυτήν την ανταλλαγή προβλέπει τη χρησιµοποίηση διαδικασιών που εγγυώνται τη γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα των δεδοµένων. γ) Εκκαθάριση συναλλαγών πωλήσεων µέσω ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωµών που βρίσκεται υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σύµφωνα µε τον Ν. 3862/2010. δ) Η χρήση των φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών σύµφωνα µε τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 12. ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ - Φορολογικός σύµβουλος - συγγραφέας φορολογικών βιβλίων

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής... 5 Άρθρο 2: Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής... 5 Άρθρο 2: Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων...

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4308 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4308 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 251/24.11.2014) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: g.christopoulos@mental.gr

e-mail: g.christopoulos@mental.gr Τετάρτη 4 εκεµβρίου 2013 3 η Θεµατική ενότητα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και αλλαγές ΚΦΑΣ: Αλλάζουν όλα: στα λογιστικά βιβλία, στην τήρηση του λογιστικού σχεδίου και στον Κ.Φ.Α.Σ. Τα κύρια σηµεία του

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΑ, 20 Νοεµβρίου 2014, Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών Διεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 251 24 Νοεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4308 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Άρθρο 2) Οι οντότητες κατατάσσονται με βάση το μέγεθός τους στις παρακάτω κατηγορίες: Κριτήρια ένταξης σε κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18)

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Ενότητα 6 Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Τιµολόγιο (Εκδίδεται.) 1. Εκδίδεται τιµολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο για: την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών Άρθρο 6 Τιμολόγηση Συναλλαγών 1. Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου και την παροχή υπηρεσιών από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε άλλο υπόχρεο, σε πρόσωπα της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2014.11.24 20:03:54 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 7651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 18 Νοεµβρίου 2015 Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ο Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) επιχειρεί αφενός την περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ 4308/24.11.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ 4308/24.11.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ 4308/24.11.2014 UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΠΕ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 75 104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 8211754 The Innovating Partner you need Ανεξάρτητο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ)

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ) ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 07-01-2015 Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ) Βασικές Αρχές (Άρθρο 8: ΠΟΛ. 1003/31-12-2014 του Ν. 4308/2014.) 1. Μία ενιαία ονομασία «Τιμολόγιο» (8.1.1 Η παράγραφος αυτή, σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ν.4308/2014 - Ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο Καταργείται ο ΚΦΑΣ, το ΕΓΛΣ και άλλες διατάξεις Αντικαθιστά τον ΚΦΑΣ τον οποίο ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 1. Για την εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτού του νόμου λαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής 1. Για την εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτού του νόμου λαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους

Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους [Β. Μιχελινάκης] ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 1. -- Πεδίο εφαρμογής Σελ. 17 Άρθρο 2. -- Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων Σελ. 19 1. Γενικά Σελ. 21 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ. Αθήνα, 3.12.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ.:1261 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης

Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης Υποχρέωση διενέργειας απογραφής 1.Νόμος 4172/ 2013 Τον Ιούλιο του 2013 η εθνική αντιπροσωπεία ψήφισε ένα νέο φορολογικό νόμο, τον Ν.4172/2013, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΔEKAΠENΘHMEPH EΠIΘEΩPHΣH ΦOPOΛOΓIKOY ΔIKAIOY

ΔEKAΠENΘHMEPH EΠIΘEΩPHΣH ΦOPOΛOΓIKOY ΔIKAIOY ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔEKAΠENΘHMEPH EΠIΘEΩPHΣH ΦOPOΛOΓIKOY ΔIKAIOY www.dfn.gr Η προσπάθεια απλούστευσης των λογιστικών κανόνων και των κανόνων απεικόνισης των συναλλαγών Ασπασίας Μάλλιου 1505 Οι κυριότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #10: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #10: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #10: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει τη

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθµίσεις» Εισαγωγή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Άρθρο 2 Καθορισµός µεγέθους οντοτήτων

στο σχέδιο νόµου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθµίσεις» Εισαγωγή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Άρθρο 2 Καθορισµός µεγέθους οντοτήτων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθµίσεις» Εισαγωγή Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το παρόν σχέδιο νόµου (αποτελούµενο από οκτώ κεφάλαια, σαράντα άρθρα και τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινό ΣΙδηροκατασκευών

Συνέδριο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινό ΣΙδηροκατασκευών Συνέδριο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινό ΣΙδηροκατασκευών ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Επιστημονικός Υπεύθυνος ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ Ν.4172/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ή ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΑΠΗΤΩΝ & ΜΟΚΕΤΩΝ 2016

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ή ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΑΠΗΤΩΝ & ΜΟΚΕΤΩΝ 2016 Π. Φάληρο 29.2.2016 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ή ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΩΝ (ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ) Στη συνέχεια του σημειώματός μας από 6.3.2014, ύστερα από το ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) συμπληρώνουμε τα εξής: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι χονδρικές συναλλαγές θα καταχωρούνται αναλυτικά ανά ΑΦΜ, δηλαδή κάθε παραστατικό ξεχωριστά ή συγκεντρωτικά;

3. Οι χονδρικές συναλλαγές θα καταχωρούνται αναλυτικά ανά ΑΦΜ, δηλαδή κάθε παραστατικό ξεχωριστά ή συγκεντρωτικά; Για τις συναλλαγές που θα πραγµατοποιούνται από 1/1/2014 υπάρχει η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών ανά µήνα σύµφωνα µε την ΠΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Τι θα βρείτε 1. Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης τιµολογίου για υπηρεσίες που πραγµατοποιούνται είτε σε

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων Αρθρο 9 Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων 1. Η αυθεντικότητα των στοιχείων διακίνησης διασφαλίζεται με τη χρήση θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντύπων, επί χειρόγραφης έκδοσής τους, ή με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Έναρξης: 1ο Τμήμα 15/09/2015 (Πρωινό) 2ο Τμήμα 21/09/2015 (Απογευματινό) 3ο Τμήμα 10/10/2015 (Σαββατοκύριακου)

Ημερομηνία Έναρξης: 1ο Τμήμα 15/09/2015 (Πρωινό) 2ο Τμήμα 21/09/2015 (Απογευματινό) 3ο Τμήμα 10/10/2015 (Σαββατοκύριακου) Πρόγραμμα 100Γ Εργασίες Λειτουργίας Λογιστικών - Φοροτεχνικών Γραφείων Απλογραφικής Μεθόδου (Β' Κατηγορίας Βιβλίων) Δηλώσεις ΔΟΥ (ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές Επιχειρήσεις, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Φυσικά Πρόσωπα)

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Επιτροπής για την εφαρμογή του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π) Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι μια ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting Ο ιστότοπος www.ontax.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρίας www.etairikiaxia.gr, «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ», που δραστηριοποιείται στην ποιοτική παροχή λογιστικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

[ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ]

[ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ] ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού [ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ] ΘΗΒΑ 2013 φορολογική λογιστική Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού 2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6)

Ενότητα 7. Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6) Ενότητα 7 Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6) Άρθρο 7 : Απόδειξη Λιανικής 1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει απόδειξη λιανικής, τουλάχιστον διπλότυπη, για κάθε πώληση αγαθού,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθµίσεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις Το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75 Υπηρεσίες ΣΤΑΤΗΡ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Βιβλία και στοιχεία (παραστατικά)... 2 1.2 Μηνιαίες Λογιστικές Υπηρεσίες... 2 1.3 Έξοδα Επομένων Χρήσεων... 2 1.4 Παγία Στοιχεία... 2 1.5 Εργασίες Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟ Α, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟ Α, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟ Α, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε.1. ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) N.4093/2012. Εμμανουήλ Πετράκης ΟρκωτόςΕλεγκτήςΛογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) N.4093/2012. Εμμανουήλ Πετράκης ΟρκωτόςΕλεγκτήςΛογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) N.4093/2012 Εμμανουήλ Πετράκης ΟρκωτόςΕλεγκτήςΛογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Παρατηρήσεις Επισημάνσεις επί του νέου Κώδικα Φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ ΤΟΥΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ ΤΟΥΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ ΤΟΥΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Α.Φ.Μ. 095570504 - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 2401001000 Ισολογισμός της 31-12-2015 - Εταιρική χρήση (01/01/2015-31/12/2015) Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο της Εταιρίας ικηγόρων POTAMITISVEKRIS τεύχος 24 Ιανουάριος 2015

Ενηµερωτικό ελτίο της Εταιρίας ικηγόρων POTAMITISVEKRIS τεύχος 24 Ιανουάριος 2015 Ενηµερωτικό ελτίο της Εταιρίας ικηγόρων POTAMITISVEKRIS τεύχος 24 Ιανουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν. 4308/2014 Το κείµενο των άρθρων 1 έως και 15 που τίθενται σε ισχύ από την 1η

Διαβάστε περισσότερα

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας Project Training & Consulting Ltd Διοργάνωση Σεμιναρίων Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μπορείτε να εκπαιδεύσετε όλα τα στελέχη του μόνο από 590,00 (η προσφορά ισχύει έως τέλος Μαρτίου 2015) Επίκαιρη Πρόταση για

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων

Το Νέο Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων Το Νέο Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων Συνοπτική παρουσίαση: από τον Φοροτεχνικό σύμβουλο της Ο.Β.Ε και της Ε.Β.Ν.Α κ. Γιώργο Δ. Χριστόπουλο Οκτώ διαφορετικοί τρόποι στη φορολογία. με ξεχωριστή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8)

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) Ενότητα 5 Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) ελτίο Αποστολής (Έκδοση από Υπόχρεο) ελτίο αποστολής εκδίδεται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών: α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, της Υποπαραγράφου

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, της Υποπαραγράφου ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, της Υποπαραγράφου Ε.1, της Παραγράφου Ε, του άρθρου πρώτου, του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α /12.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ Κ.Α.Σ. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ»

ΝΕΟΣ Κ.Α.Σ. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 29 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ. 2310451108, 6974494303 ΝΕΟΣ Κ.Α.Σ. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» Άρθρο 1 Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ Κ.Α.Σ. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ»

ΝΕΟΣ Κ.Α.Σ. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΝΕΟΣ Κ.Α.Σ. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» Άρθρο 1 Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών 1. Κάθε ημεδαπό πρόσωπο των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 101 του

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νάξου 12, Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νάξου 12, Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νάξου 12, 15238 Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133445201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Περίοδος 13 Φεβρουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Έκθεση Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 513 514 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.3.1.3. Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος (δαπάνης) της

1.3.1.3. Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος (δαπάνης) της Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Πέµπτη, 19 Νοεµβρίου 2015 Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 1.3.1.3. Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Δ Ο Ν Τ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ή Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ί Α (ΝΠΔΔΙ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-38.13.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 7 -Γενικά 7 -Λειτουργία του Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 7 -Γενικά 7 -Λειτουργία του Φ.Π.Α. 539 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Φ.Π.Α. (Ν. 2859/00 και τροποποιήσεις μέχρι σήμερα) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 7 -Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος πωλήσεων φορολογικού έτους 2015 με παραδείγματα

Κόστος πωλήσεων φορολογικού έτους 2015 με παραδείγματα Κόστος πωλήσεων φορολογικού έτους 2015 με παραδείγματα (με απλογραφικά βιβλία - τζίρος μικρότερος ή μεγαλύτερος των 150.000 ευρώ) 1 1ο Παράδειγμα Δεδομένα 31.12.2014: Υποχρεωτική απογραφή εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ.186/1992, Α' 84), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταργείται και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα, σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Ενημερωτικό Σεμινάριο Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Νόμος 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011

Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011 Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011 2 Φορολογικό Πιστοποιητικό Η διαδικασία, ο τρόπος και ο τύπος του φορολογικού πιστοποιητικού καθορίστηκαν µε την υπουργική απόφαση ΠΟΛ 1159/22.7.2011. Με τον ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

2. Θα υπάρχει όριο αξίας πάνω από το οποίο θα ισχύει η υποχρέωση υποβολής; Όλες οι συναλλαγές ανεξαρτήτως αξίας πρέπει να υποβάλλονται.!!

2. Θα υπάρχει όριο αξίας πάνω από το οποίο θα ισχύει η υποχρέωση υποβολής; Όλες οι συναλλαγές ανεξαρτήτως αξίας πρέπει να υποβάλλονται.!! Για τις συναλλαγές που θα πραγµατοποιούνται από 1/1/2014 υπάρχει η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών ανά µήνα σύµφωνα µε την ΠΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται:

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται: Αρθρο 22 Μηχανογράφηση γενικά Ο επιτηδευματίας, που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα για την τήρηση των βιβλίων ή και την έκδοση των στοιχείων, υπάγεται και στις διατάξεις των άρθρων 23 έως και 25, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγµα Β.1.1 Παραρτήµατος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Εισαγωγή Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Newsletter No 2 Σεπτέμβριος 2015 Διαδικασία Πρώτης Εφαρμογής των νέων ΕΛΠ Το δεύτερο αυτό ΕΛΠ Newsletter αποτελεί μία αναφορά στην διαδικασία της πρώτης εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

«Δ.ΣΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«Δ.ΣΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» «Δ.ΣΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Άρθρου 29 Ν.4308/2013 (ΕΛΠ) Μικρών Επιχειρήσεων) Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 3, Άρθρου 29 του Ν.4308/2013. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του µαθήµατος «Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών Κ.Φ.Α.Σ.» του Γ εξαµήνου του τµήµατος «Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Άρθρο 29 και 30 του Ν.4308/2014) της επιχείρησης: ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ ΑΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 01/01/2015-31/12/2015 Μέγεθος Οντότητας: "Μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου 1/24 SingularLogic Control 1 ιαχείριση ιακινήσεων Πετρελαίου 1.1 Γενική Περιγραφή Η υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου απευθύνεται σε πρατηριούχους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση αποδείξεων για τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης. Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων για τις πωλήσεις του είδους αυτού.

Έκδοση αποδείξεων για τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης. Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων για τις πωλήσεις του είδους αυτού. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,12 Οκτωβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:1096529 /673/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1132 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ»

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17.06.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα