ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009"

Transcript

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 *.Βαρθολοµαίος 1,Β.Μπαρλάκας 2,Κ.Βασδέκης 1 1 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα οχηµάτων, ΑΤΕΙΘ 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ), Τµήµα Φυσικής τηλ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα έρευνα, σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής του Γενικού Τµήµατος του Α.Τ.Ε.Ι.Θ έχει ως αντικείµενο τη µελέτη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλείται κατά την άφορτη λειτουργία του οχήµατος σε διάφορα σηµεία του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριµένα, µελετάται η εκποµπή του (µονοξειδίου του άνθρακα), 2 (διοξείδιο του άνθρακα), των (υδρογονανθράκων) και του Ο 2 (οξυγόνου). Οι δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2009 και ειδικότερα στην παρούσα εργασία θα παρουσιασθούν τα αποτελέσµατα του δευτέρου εξαµήνου χωρισµένο σε δύο τρίµηνα. Οι δειγµατοληψίες έγιναν σε 2 περιοχές της Θεσσαλονίκης (Ανατολική- υτική) σε 4 διαφορετικά σηµεία, σε βενζινοκίνητα οχήµατα καταλυτικά και µη [α] στο ρελαντί ( στρ/λεπτ) και [β] στις 2000 (στρ/λεπτ) µε ειδικό αναλυτή καυσαερίων ο οποίος εντοπίζει και µετρά τους προαναφερθέντες ρύπους. Όσον αφορά τα αποτελέσµατα της περιόδου µελέτης παρατηρήθηκε µια µεταβολή στις συγκεντρώσεις των ρύπων ανάλογα µε την κατηγορία των οχηµάτων. RESULTS OF THE GAS VEHICLE EMISSIONS DURING THE SEND SEMESTER OF 2009 * D.Vartholomaios 1, Β.Mparlakas 2, Κ.Vasdekis 1 1 Department of Vehicle Engineering, ΑTEI of Thessaloniki, 2 Department of Physics, Aristotle University of Thessaloniki τηλ: ABSTRACT The present research, in collaboration with the Applied Physics Laboratory of the General Department of A.T.E.I.T.H aims at the study of air pollution caused by the lightweight vehicle operation in various parts of the city of Thessaloniki. More specifically, we studied the emission of (carbon monoxide), 2 (carbon dioxide), (hydrocarbons ) and O2 (oxygen). Sampling took place during 2009 and the present research presents the results of the seconf semester divided into two quarters. The samples were taken from 2 areas in Thessaloniki (East-West) from 4 different locations in gasoline vehicles, both catalytic and non-catalytic ones [a] at idle ( rpm) and [b] in 2000 (rpm) with the help of a special gas analyser which detects and measures the aforementioned pollutants. As far as the results of the research are cooncerned, there was a change in the concentrations of pollutants depending on the type of vehicle.

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι µετρήσεις διεξήχθησαν κατά το έτος 2009 σε διεποχιακή βάση σε κεντρικές θέσεις της Ανατολικής και της υτικής Θεσσαλονίκης. Πραγµατοποιήθηκε ο παρακάτω τύπος ελέγχου: Τύπος I: Πλήρης ανάλυση καυσαερίων, 2, στο ρελαντί rpm. Χρησιµοποιήθηκε φορητός αναλυτής καυσαερίων που παρείχε τις συγκεντρώσεις των αερίων,, 2 και O 2, καθώς και το λόγο αέρα λ. Οι µετρήσεις έγιναν από εκπαιδευµένα συνεργεία σε διάφορες ώρες για την ικανοποιητική κάλυψη του χρονικού διαστήµατος 8.00 έως σε επιλεγµένες θέσεις για 15 συνεχόµενες ηµέρες. Από την ανάλυση έχουν αποκλεισθεί βενζινοκίνητα οχήµατα που µετρήθηκαν µε κρύο κινητήρα, δηλαδή για λειτουργία σε µεταβατικές συνθήκες ζεστάµατος του κινητήρα. Οι τιµές των ρύπων και που προέκυψαν από τις µετρήσεις Τύπου I συγκρίθηκαν µε τα ανώτατα προβλεπόµενα όρια ρύπων από την κοινοτική οδηγία EEC Directive 92/55, που έχει υιοθετηθεί από το Ελληνικό Κράτος µε την Υπουργική Απόφαση 18477/1992 για εφαρµογή στον έλεγχο ρύπων των βενζινοκίνητων οχηµάτων (Πίνακας 1).[1],[3] Πίνακας 1. Ελληνική νοµοθεσία εκποµπών βενζινοκίνητων οχηµάτων[1],[3] Όρια εκποµπής καυσαερίων αυτοκινήτων συµβατικής Τεχνολογίας Ρύπος Έτος έκδοσης πρώτης Άδειας Λειτουργία κινητήρα κυκλοφορίας Ρελαντί 2500 RPM Μονοξείδιο άνθρακα πριν από ,5 4 () % και µετά 3,5 3 Υδρογονάνθρακες πριν από () ppm και µετά Όρια εκποµπής καυσαερίων αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Είδος Έτος έκδοσης πρώτης Άδειας Λειτουργία κινητήρα Τεχνολογίας κυκλοφορίας Ρελαντί 2500 RPM Οξειδωτικός καταλύτης Μονοξείδιο άνθρακα () % 1,2 1 ή άλλο Υδρογονάνθρακες () ppm Ρυθµιζόµενος τριοδικός καταλύτης Μονοξείδιο του Άνθρακα () % Υδρογονάνθρακες () ppm Περίσσεια αέρα (λ) 0,5 0, ,97-1,03 Όπως προβλέπεται από την παραπάνω κοινοτική οδηγία, το σύνολο των µετρήσεων διαχωρίστηκε στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: Α : Οχήµατα παλαιότερα από 1/10/86 µη καταλυτικά Β : Οχήµατα νεότερα από 1/10/86 µη καταλυτικά Γ : Οχήµατα εφοδιασµένα µε τριοδικό καταλύτη

3 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 3 ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΤΡΙΟ ΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΤΗ Γ ΠΟΣΟΣΤΑ 100 % 12,82 % 11,40% 10,09% 16,5% Μετρήσεις εκτός ορίων στο ρελαντί Μετρήσεις εκτός ορίων στις 2000 rpm 10,09% 12,82% 11,40% 16,50% ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1/10/1986- ΜΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ Β ΠΟΣΟΣΤΑ 100 % 4,44% 6,67% 4,44% 13,3%

4 Μετρήσεις εκτός ορίων στο ρελαντί Μ ετρ ή σ ε ις ε κτό ς ορ ίων σ τ ις r p m 4,44% 4,44% 6,6 7 % 1 3,3 0 % Ε ΚΤ Ο Σ R PM H C Ε ΚΤ Ο Σ R P M ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 1/10/1986- ΜΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ Α ΠΟΣΟΣΤΑ 100 % 0% 0 % 0% 1% Πίνακας: Αριθµός οχηµάτων µε ρύπους εκτός ορίων για όλες τις µετρήσεις Στην κατηγορία αυτή των οχηµάτων τεχνολογίας παλαιότερη από 1/10/1982- µη καταλυτικών, βρέθηκε µόνο ένα όχηµα που εκπέµπει εκτός ορίων στις 200 rpm. Στα υπόλοιπα 10 οχήµατα τις κατηγόριας αυτής που εξετάστηκαν δεν παρατηρήθηκαν υπερβάσεις στις εξεταζόµενες εκποµπές ρύπων. [2],[4] 4 ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΤΡΙΟ ΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΤΗ Γ ΠΟΣΟΣΤΑ 100 % 8,9 % 10,1 % 6,2 % 13,3 %

5 Μετρήσεις εκτός ορίων στο ρελαντί Μετρήσεις εκτός ορίων στις 2000 rpm 6,20% 8,30% 10,10% 13,30% ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1/10/1986- ΜΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ Β ΠΟΣΟΣΤΑ 100 % 7,1 % 17,8 % 10,7 % 14,3 % Μετρήσεις εκτός ορίων στο ρελαντί Μετρήσεις εκτός ορίων στις 2000 rpm 10,70% 7,10% 17,80% 14,30%

6 ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 1/10/1986- ΜΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ Α ΠΟΣΟΣΤΑ 100 % 25% Στην κατηγορία αυτή των οχηµάτων δεν υπάρχουν µετρήσεις που να έχουν ρύπους εκτός ορίων. Εξετάστηκαν 4 οχήµατα στην κατηγορία αυτή των µη καταλυτικών αυτοκινήτων κυκλοφορίας πριν από τις 1/10/ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αποτελέσµατα των µετρήσεων που προκύπτουν από το 3 ο τρίµηνο [4] Τα καταλυτικά αυτοκίνητα (τεχνολογίας µετά από την 1/10/1986) βρέθηκαν να εκπέµπουν ρύπους εκτός ορίων στο ρελαντί 22,91% (10,09 % και 12,82% ) και στις 2000 rpm µε ποσοστό 27,9% (16,5% και 11,40% ). Στην κατηγορία των συµβατικών οχηµάτων (τεχνολογίας µετά από τις 1/10/1986) βρέθηκαν να εκπέµπουν ρύπους εκτός ορίων στο ρελαντί 8,88% (4,44% και 4,44% ) και µε ποσοστό 19,97% στις 2000 rpm (13,3% και 6,67% ). Τέλος, στην κατηγορία των συµβατικών οχηµάτων (παλαιότερης τεχνολογίας από τις 1/10/1986) δεν βρέθηκαν να εκπέµπουν ρύπους εκτός ορίων στο ρελαντί κανένα όχηµα ενώ στις 2000 rpm βρέθηκε 1 όχηµα που εκπέµπει εκτός ορίων σε ποσοστό 10%. Αποτελέσµατα των µετρήσεων που προκύπτουν από το 4 ο τρίµηνο[4] Τα καταλυτικά αυτοκίνητα (τεχνολογίας µετά από την 1/10/1986) βρέθηκαν να εκπέµπουν ρύπους εκτός ορίων στο ρελαντί 15,1 % (6,2 % και 8,9 % ) και στις 2000 rpm µε ποσοστό 23,4 % (13,3 % και 10,1 % ). Στην κατηγορία των συµβατικών οχηµάτων (τεχνολογίας µετά από τις 1/10/1986) βρέθηκαν να εκπέµπουν ρύπους εκτός ορίων στο ρελαντί 17,8 % (10,7% και 7,1 % ) και µε ποσοστό 32,1 % στις 2000 rpm (14,3% και 17,8 % ). Τέλος, στην κατηγορία των συµβατικών οχηµάτων (παλαιότερης τεχνολογίας από τις 1/10/1986) βρέθηκαν να εκπέµπουν ρύπους εκτός ορίων στο ρελαντί 25 % (0 % και 25 % ).

7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Τελική Έκθεση: Αξιολόγηση εκποµπής ρύπων από βενζινοκίνητα οχήµατα στη Θεσσαλονίκη, Πρόγραµµα «Αρχιµήδης ΙΙ» Μέτρο Υποέργο Αποτελέσµατα µετρήσεων καυσαερίων στη περιοχή της Θεσσαλονίκης για το πρώτο τρίµηνο του Βαρθολοµαίος, Κ. Βασδέκης, Γ. Ηλιάδης (Ιούνιος 2009), Συγκριτικά αποτελέσµατα αέριων ρύπων από βενζινοκίνητα την περίοδο 2006 σε σχέση µε το 2009, Πρακτικά 7 ου Πανελλήνιου Επιστηµονικού Συνεδρίου Χηµικής Μηχανικής. 4. Αποτελέσµατα µετρήσεων εκποµπών αέριων ρύπων από βενζινοκίνητα οχήµατα στη πόλη της Θεσσαλονίκης για το έτος 2009, Αποτελέσµατα για το εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής του γενικού τµήµατος του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Λιάµπας Ν. 1 και Νικολάου Κ. 2 1 Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ Στογιαντζίκης Ηλίας 1 και Γώγος Μερκούριος 2 1 Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα, e-mail: stog_hlias@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον - Νέες Τεχνολογίες, Email: karida_katerina@yahoo.gr. Όλγας 105, 54643 Θεσσαλονίκη, E-mail: kinikola@hol.gr

Περιβάλλον - Νέες Τεχνολογίες, Email: karida_katerina@yahoo.gr. Όλγας 105, 54643 Θεσσαλονίκη, E-mail: kinikola@hol.gr ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ, ΕΠΙΠΕ Α ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΥ Καρύδα Α. 1 και Νικολάου Κ. 2 1 Αλεξάνδρειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EURO 4+. ΜΕΡΟΣ 1 Ο : ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΡΥΠΟΙ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EURO 4+. ΜΕΡΟΣ 1 Ο : ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΡΥΠΟΙ 1 ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EURO 4+. ΜΕΡΟΣ 1 Ο : ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΡΥΠΟΙ Καλογήρου M. 1, Φονταράς Γ. 1, Πιστικόπουλος Π. 1, Σαµαράς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κακοσίμος Κ.Ε. *, Κατσαρού Α.Σ. και Ασσαέλ Μ.Ι. Εργαστήριο Θερμοφυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΝΖΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ PM 2.5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΟ ΒΕΝΖΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ PM 2.5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟ ΒΕΝΖΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ PM 2.5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πετρακάκης Μ.Ι. 1, Κελέσης Α.Γ. 1, Τζουµάκα Π.Ν. 1, Ζουµάκης Ν. 2, Κασσωµένος Π. 3, Κανελλοπούλου Ζ. 1, Τσακνιά Α. 1 και Κούτσαρη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΩΡΙ ΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΩΡΙ ΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΩΡΙ ΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.Μπάσµπας (1), Γ.Κητής (1), Η.Στάµος (1), Ι.Τζεβελέκης (1) (1) Τµήµα Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ν. Μουσιόπουλος 1, Ι. Ντούρος 1, Γ. Τσέγας 1, Λ. Χουρδάκης 1, Σ. Κλεάνθους 2 1 Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 1. Κατηγοριοποίηση Οχημάτων για την Εφαρμογή των Μέτρων Η εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προϋποθέτει την κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007

Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Αριθμ. Οικ. Φ1/26579/3183 ΦΕΚ Β 790/18.5.2007 Καθορισμός μεθόδων μέτρησης και επιτρεπομένων ορίων του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και των υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των εκπεµπόµενων ρύπων των βενζινοκινητήριων οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

H Χαρτογράφηση του Κυκλοφοριακού Θορύβου σε Τμήμα Αστικού Δικτύου

H Χαρτογράφηση του Κυκλοφοριακού Θορύβου σε Τμήμα Αστικού Δικτύου H Χαρτογράφηση του Κυκλοφοριακού Θορύβου σε Τμήμα Αστικού Δικτύου Στεφανίδου Ευδοξία 1, Παπαθεοδώρου Κων/νος 2, Κωνσταντινίδης Αλέξανδρος 3, Ευαγγελίδης Κων/νος 4 (1) Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Τμήμα Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1

Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1 Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΤΕΧ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΤΕΧ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΤΕΧ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Γ. Κελέσης 1, Μ.Ι. Πετρακάκης 1, Α.Γ. Σεραφειµίδου 1, Π.Ν. Τζουµάκα 1, Μ.Α. Τσούγκας, Ν.Μ. Ζουµάκης 3 και Ζ.. Κανελλοπούλου 1 1 Τµήµα Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ Τσέλια Ζ. 1,2 και Νικολάου Κ. 1,3 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 26335 Πάτρα 2 Αγγελικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΠΟΤΙ ΑΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΠΟΤΙ ΑΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΠΟΤΙ ΑΙΑΣ Μωρίκη Α., Σαββίδης Ι., Κοµπιάδου Αικ., ηµητριάδης Ξ., Χούλη Φ. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Κύκλοι οδήγησης και ανάλυση διαδροµών για την πόλη του Ηρακλείου» Κωνσταντίνος Ι. Μαρκάκης A.M: 4183 Επιβλέπων καθηγητής: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΕΡΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΕΡΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΕΡΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Χ. Βλαχοκώστας*, Ν. Μουσιόπουλος, Χ. Αχίλλας, Γ. Μπανιάς και Κ. Καλογερόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επιπτώσεων στο Ακουστικό Περιβάλλον και τον Συγκοινωνιακό Θόρυβο από την Εφαρμογή Μειωτών Ταχύτητας σε Αστικές Περιοχές

Αξιολόγηση Επιπτώσεων στο Ακουστικό Περιβάλλον και τον Συγκοινωνιακό Θόρυβο από την Εφαρμογή Μειωτών Ταχύτητας σε Αστικές Περιοχές Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ. 3 2007 Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 3 11 Αξιολόγηση Επιπτώσεων στο Ακουστικό Περιβάλλον και τον Συγκοινωνιακό Θόρυβο από την Εφαρμογή Μειωτών Ταχύτητας σε Αστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διερεύνηση της ισοτιµίας δικτύου και του µοντέλου συµψηφισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Υποβληθείσα στο: Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών Υπό: Saleh Saqer του Mohammed

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Χ. Αχίλλας, Ν. Μουσιόπουλος, Χ. Βλαχοκώστας, Γ. Μπανιάς, Ε. Σκερλετίδου Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση επικινδυνότητας οδηγών ΙΧ και δικύκλων στην Ελλάδα

Ανάλυση επικινδυνότητας οδηγών ΙΧ και δικύκλων στην Ελλάδα 1 Ανάλυση επικινδυνότητας οδηγών ΙΧ και δικύκλων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ιωάννης Γκόλιας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ελεονώρα Παπαδηµητρίου Ερευνήτρια Ε.Μ.Π. Ιωάννα Σπυροπούλου Ερευνήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ AGRITEX

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ AGRITEX ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ AGRITEX ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός της συνεισφοράς πηγών στα αιωρούµενα σωµατίδια PM10 της ατµόσφαιρας της Θεσσαλονίκης

Προσδιορισµός της συνεισφοράς πηγών στα αιωρούµενα σωµατίδια PM10 της ατµόσφαιρας της Θεσσαλονίκης Προσδιορισµός της συνεισφοράς πηγών στα αιωρούµενα σωµατίδια PM της ατµόσφαιρας της Θεσσαλονίκης Γ. Αργυρόπουλος, Κ. Σαµαρά, Κ. Νικολάου 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Χηµείας, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Static traffic assignment model and urban mobility indicators for the city of Thessaloniki

Static traffic assignment model and urban mobility indicators for the city of Thessaloniki MPRA Munich Personal RePEc Archive Static traffic assignment model and urban mobility indicators for the city of Thessaloniki Iraklis Stamos and Georgia Aifadopoulou and Evangelos Mitsakis and Evangelia

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη και τιμολόγηση άρθρων για Κυλινδρούμενα Σκυροδέματα με τη χρήση Ιπτάμενης Τέφρας

Σύνταξη και τιμολόγηση άρθρων για Κυλινδρούμενα Σκυροδέματα με τη χρήση Ιπτάμενης Τέφρας Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 Σύνταξη και τιμολόγηση άρθρων για Κυλινδρούμενα Σκυροδέματα με

Διαβάστε περισσότερα