ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 1 Ζωοτροφές 1. Η Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι αρμόδια για κάθε θέμα που αφορά τις πρόσθετες ύλες ζωοτρο φών. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται ο τρόπος κυκλοφορίας των πρό σθετων υλών ζωοτροφών και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 2. Για την παραγωγή ασφαλών ζωοτροφών συνιστώ νται σε κάθε Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωο τροφών (Αθηνών, Λάρισας, Θεσσαλονίκης), τρεις θέσεις υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με ειδικότητα στη ζωική παραγωγή. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδι ότητες των υπαλλήλων αυτών σχετικά με τον έλεγχο των ζωοτροφών. 3. Η περίπτωση ιε της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3 Α ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1965/1991 (ΦΕΚ 146 Α ), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «ιε) Φαρμακούχες ζωοτροφές». Άρθρο 2 Επιτροπές σταυλισμού Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν. 1579/ 1985 (ΦΕΚ 217 Α ) προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής: «3. Στις επιτροπές σταυλισμού των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου όταν γνωμοδοτούν για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων συμμετέχει ένας εκπρόσωπος της αρμό διας Εφορείας Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, ένας της Δασικής Υπηρεσίας και ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.), κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφος, που ορίζεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Σ. Αν οι κτηνοπτηνοτροφικές εγκα ταστάσεις εμπίπτουν στη χωρική αρμοδιότητα φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, στις επιτρο πές σταυλισμού συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος του οικείου φορέα διαχείρισης. Στις κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός περιοχών αρμοδι ότητας των Οργανισμών Αθήνας, Θεσσαλονίκης, καθώς και των οργανισμών του άρθρου 3 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α ), εφόσον αυτοί έχουν συσταθεί, στις επιτροπές σταυλισμού συμμετέχει ένας εκπρόσωπος του οικείου οργανισμού. Οι εκπρόσωποι των υπηρεσιών αυτών μεριμνούν και για την άμεση έκδοση από τις υπηρεσίες τους των βε βαιώσεων, που είναι απαραίτητες για την άσκηση της γνωμοδοτικής αρμοδιότητας των επιτροπών. Στα μέλη των ανωτέρω επιτροπών, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.» Άρθρο 3 Τροποποίηση της αριθμ. Η.Π /2332/ κοινής υπουργικής απόφασης Η Ομάδα 7η (ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) του Πίνακα 7 του Παραρτήματος Ι, που προσαρτάται στο άρθρο 5 της αριθμ /2332/ κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη μόσιων Έργων (ΦΕΚ 1022 Β ), αντικαθίσταται ως ακο λούθως:

2 3480 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3481

4 3482 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3483

6 3484 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3485

8 3486 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρο 4 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 1. Για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εκδίδονται αντίστοιχες άδειες από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας νομαρχι ακής αυτοδιοίκησης, μετά από αίτηση του φορέα της εγκατάστασης. α) Για την έκδοση άδειας ίδρυσης απαιτούνται Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και η υποβληθείσα προς τούτο Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς και τα αρ χιτεκτονικά σχέδια (όψη, τομή, κάτοψη) των κτιριακών εγκαταστάσεων. Η άδεια εκδίδεται εντός τριών ημερών από την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών. β) Για την έκδοση της άδειας λειτουργίας, απαιτείται προηγούμενος έλεγχος των έργων και εγκαταστάσεων που κατασκευάστηκαν από την πρωτοβάθμια επιτροπή σταυλισμού του άρθρου 15 του ν. 1579/1985, προκειμέ νου να διαπιστωθεί εάν είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην άδεια ίδρυσης. Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυ ξης διαβιβάζει στην επιτροπή την αίτηση εντός τριών ημερών από την υποβολή της και η διαδικασία ελέγχου ολοκληρώνεται εντός δέκα ημερών από την περιέλευση σε αυτή της σχετικής αιτήσεως. Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης εκδίδει την άδεια λειτουργίας εντός τριών ημερών από την περιέλευση σε αυτή του σχετικού πρα κτικού γνωμοδότησης της επιτροπής. Η άδεια λειτουργί ας χορηγείται με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. 2. Για την έκδοση των αποφάσεων έγκρισης Προκα ταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης, καθώς και Περιβαλλοντικών Όρων κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλο ντος απαιτείται πέραν των οριζομένων στη με αριθμ. Η.Π /703/φ.104/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλο ντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΦΕΚ 332 Β ) και γνωμοδότηση της επιτροπής σταυλισμού, καθώς και έγκριση χειρισμού και διάθεσης αποβλήτων. Η έγκριση χειρισμού και διάθεσης αποβλήτων εκδίδε ται από τη Διεύθυνση Υγιεινής της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης εντός δεκαπέντε ημερών από την υποβο λή σχετικής μελέτης από τον ενδιαφερόμενο φορέα της κτηνοπτηνοτροφικής εγκατάστασης και μετά από γνώμη της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Η ανωτέρω έγκριση και η υποβληθείσα μελέτη διαβιβά ζονται από τη Διεύθυνση Υγιεινής στην αρμόδια, για την έκδοση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, Υπηρεσία Περιβάλλοντος, καθώς και στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. 3. Για την έκδοση άδειας ίδρυσης κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με δυναμικότητα μικρότερη των ορίων της Υποκατηγορίας 4 της Δεύτερης Κατηγορίας της ομάδας 7 του Πίνακα 7 του παραρτήματος Ι που προ σαρτάται στο άρθρο 5 της αριθμ /2332/ κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1022 Β ), ο φορέας υποβάλλει αίτηση, συνοδευόμενη από τεχνική έκθεση, στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας νομαρ χιακής αυτοδιοίκησης. Η τεχνική έκθεση συνοδεύεται από σκαρίφημα, συ ντάσσεται από τον φορέα και περιλαμβάνει: α) Τα όρια του οικοπέδου, τη θέση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, καθώς και εκείνων που πρόκειται να κατασκευαστούν και την απόστασή τους από τα όρια των όμορων ιδιοκτησιών. β) Τις όμορες ιδιοκτησίες και τα ονόματα των ιδιο κτητών, καθώς και το είδος της καλλιέργειας ή άλλης χρήσης γης. γ) Την ύπαρξη πηγαδιών ή γεωτρήσεων υδρεύσεως ή υδραγωγείου και δεξαμενών πόσιμου νερού στη γύρω περιοχή, τα όρια της οποίας ορίζονται με απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιβάλ λοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. δ) Περιγραφή της κατάστασης απορροής των επιφα νειακών υδάτων κατάντη της μονάδας. ε) Τη δυναμικότητα της μονάδας και τον τύπο σταυ λισμού των ζώων. στ) Απλή περιγραφή του τρόπου διαχείρισης των απο βλήτων. ζ) Σκαρίφημα των κτιριακών εγκαταστάσεων, όταν δεν απαιτούνται σχέδια για την άδεια οικοδομής. η) Αντίγραφα τοπογραφικών και κτιριακών σχεδίων, όταν αυτά απαιτούνται για την άδεια οικοδομής. Η επιτροπή σταυλισμού επιλαμβάνεται της αίτησης και συντάσσει πρακτικό γνωμοδότησης εντός δέκα ημε ρών από την υποβολή της σχετικής αίτησης του φορέα της κτηνοπτηνοτροφικής εγκατάστασης στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία εκδίδει, εντός τριών ημε ρών από την παραλαβή του πρακτικού γνωμοδότησης, την άδεια ίδρυσης. Για την έκδοση της άδειας λειτουργίας εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 4. Όπου στις διατάξεις των άρθρων 8, 13, 14, 16, 21 της αριθμ. Υ1β/2000/ Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 343 Β /1995), αναφέρεται «ο οικείος Ο.Τ.Α.» ή «ο αρμόδιος Ο.Τ.Α.», για την εφαρμογή του άρθρου αυτού νοείται η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας νομαρχι ακής αυτοδιοίκησης. 5. Η μη τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται από το παρόν άρθρο, καθώς και από τις με αριθμ. Η.Π /703/φ.104/ (ΦΕΚ 332 Β ) και Υ1β/2000/ (ΦΕΚ 343 Β ) κοινές υπουργικές αποφάσεις συνιστά ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα των προϊσταμένων των οικείων υπηρεσιών και των αρμόδιων υπαλλήλων και τιμωρείται με την ποινή του προστίμου ίσου με τις αποδοχές έως τριών μηνών. 6. Η ίδρυση και λειτουργία, εντός στρατιωτικών μο νάδων, εγκαταστάσεων εκτροφής σκύλων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς σκοπούς, αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουρ γείου Εθνικής Άμυνας, μέσω των Γενικών Επιτε λείων (ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ). Άρθρο 5 Αποστάσεις κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 1. Οι ελάχιστες αποστάσεις, μεταξύ κτηνοπτηνοτρο φικών εγκαταστάσεων, χώρων ή δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 της αριθμ. Υ1β/2000/ Υγειονομικής Διάταξης και στην απόφαση αριθμ /3591/ του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΦΕΚ 1 Δ /1987), έχουν αμφίδρομη ισχύ. Η μέτρηση των ανωτέρω ελάχιστων αποστάσεων γίνε ται από το πλησιέστερο σημείο του ορίου του γηπέδου της κτηνοπτηνοτροφικής εγκατάστασης από τα όρια των ως άνω αναφερθέντων χώρων ή και δραστηριοτήτων. * *

9 ΦΕΚ 198 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οι ελάχιστες αποστάσεις της προηγούμενης παρα γράφου 1 δεν ισχύουν όταν πρόκειται να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις, χώροι ή δραστηριότητες που εξυπηρε τούν το δημόσιο συμφέρον και χρήζουν προστασίας, υπό τον όρο προηγούμενης καταβολής από τον φορέα που είναι υπαίτιος για την μετεγκατάσταση της κτηνοπτη νοτροφικής εγκατάστασης, πλήρους αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη της κτηνοπτηνοτροφικής εγκατάστασης. Η συνδρομή των ως άνω προϋποθέσεων, καθώς και το ύψος της αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλ λοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση επιτροπής στην οποία συμμετέχουν ο Γενικός Διευθυντής της οικείας Περιφέ ρειας, οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών Αγροτικής Ανά πτυξης, Υγιεινής, Περιβάλλοντος και Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και ο Προϊστά μενος της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας. Στα μέλη της ανωτέρω επιτροπής καταβάλλεται αμοι βή που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 3. Κατά της απόφασης του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου 2, ο θιγόμενος από αυτή δικαιούται να προσφύγει ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπο μονομελούς πρωτοδικείου για τον καθορισμό της πλήρους αποζημίωσης. Η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο. Άρθρο 6 Μεταβατικές διατάξεις 1. Κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με άδεια λει τουργίας που έχει εκδοθεί νομίμως από Αρχή διαφο ρετική της αναφερόμενης στο άρθρο 4 του παρόντος νόμου, εφόσον δεν διαθέτουν Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, οφείλουν να υποβάλουν ανάλογα Μελέτη Περι βαλλοντικών Επιπτώσεων ή Περιβαλλοντική Έκθεση στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος, εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, προκειμένου να αξιολογηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 2. Υφιστάμενες κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, που έχουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και πληρούν τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 της Υγειονομικής Διά ταξης Υ1β/2000/ μπορούν να λάβουν την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, χωρίς την τήρηση των ελάχι στων αποστάσεων, εάν εφαρμόσουν, εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, συγκεκριμένα μέτρα που θα καθοριστούν από την επιτροπή σταυλι σμού και θα αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων και την παραγωγική διαδικασία. 3. Σε υφιστάμενες κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστά σεις με άδεια λειτουργίας, οι οποίες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν αυξήσει τη δυναμι κότητά τους πέραν της προβλεπόμενης από την άδεια λειτουργίας, με αποτέλεσμα τη μη τήρηση των ελάχι στων αποστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος, παρέχεται η δυνατότητα στον οικείο Νομάρχη να εγκρίνει μείωση των αποστάσεων έως και 40%, κατό πιν γνωμοδότησης της επιτροπής σταυλισμού, εφόσον οι φορείς των εγκαταστάσεων εφαρμόσουν εντός συ γκεκριμένου χρονοδιαγράμματος τα μέτρα που καθο ρίζονται από την επιτροπή. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν για δύο έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Άρθρο 7 Κέντρο Εφαρμοσμένης Εκτροφής Γουνοφόρων Ζώων 1. Συνιστάται Κέντρο Εφαρμοσμένης Εκτροφής Γου νοφόρων Ζώων, επιπέδου Τμήματος, με έδρα την Κα στοριά, που υπάγεται στη Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ίδιου νομού, η οποία συνιστάται με το άρθρο 26 του παρόντος νόμου. Με διάταγμα που εκδίδεται κατόπιν προτάσεως των Υπουργών Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων και του εκάστοτε συναρμόδιου Υπουργού καθο ρίζεται ο σκοπός, η περιφέρεια δικαιοδοσίας, οι αρμο διότητες, η οργάνωση, διάρθρωση, στελέχωση του εν λόγω Κέντρου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την οργάνωση και λειτουργία του. 2. Για τις ανάγκες του Κέντρου της παραγράφου 1 συνιστώνται επτά θέσεις μόνιμου προσωπικού, που κα τανέμονται κατά κλάδο ως ακολούθως: Κλάδος Θέσεις ΠΕ1 Γεωπονικού με ειδικότητα στη Ζωική Παραγωγή 2 ΠΕ3 Κτηνιατρικού 2 ΔΕ2 Βοηθών Εργαστηρίων 2 Κλάδος ΔΕ4 Διοικητικού Λογιστικού 1 Σύνολο 7 3. Η περίπτωση β της παραγράφου 1 και η περίπτωση β της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του π.δ. 402/1988 (ΦΕΚ 187 Α ), καθώς και η περίπτωση β (Ινστιτούτο Γουνοφόρων Ζώων, Καστοριά) της παραγράφου Β του άρθρου μόνου της αριθμ / (ΦΕΚ 530 Β ) κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρ νησης και Γεωργίας, καταργούνται. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) Άρθρο 8 Κατάργηση Οργανισμού Αντασφάλισης και Συντονισμού 1. Η διάταξη του άρθρου 8Γ του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α ), με την οποία συστήθηκε ο Οργανισμός Αντασφάλι σης και Συντονισμού «ΟΑΣΙΣ», καταργείται. 2. Από την κατάργηση του «ΟΑΣΙΣ» οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις αυτού που απορρέουν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων του περιέρχονται αυτοδίκαια στο Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων). Η υπηρετούσα δικηγόρος με έμμισθη εντολή στο καταργούμενο Ν.Π.Ι.Δ. «Οργανισμός Αντασφάλισης και Συντονισμού» μετατάσσεται αυτοδικαίως με απόφα ση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε οργανική θέση δικηγόρου Ν.Π.Ι.Δ. εποπτείας του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 3. Οι κατά το χρόνο της κατάργησης του εν λόγω Οργανισμού εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από το Ελληνικό Δημόσιο χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης. Τυχόν θετικά υπόλοιπα του Οργανισμού αυτού μεταφέρονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

10 3488 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρο 9 Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι 1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3α του ν. 1790/1988 (ΦΕΚ 134 Α ), όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 2945/ 2001, αντικαθίσταται η περίπτωση ια και στην ίδια παράγραφο προστίθενται περιπτώσεις ιδ και ιε, ως ακολούθως: «ια) Κεραυνός, καθώς και η πυρκαγιά που προκαλείται από αυτόν. ιδ) Ζημιά από άγρια ζώα. ιε) Παθολογικές καταστάσεις τοκετού.» 2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 1 ισχύ ουν από 8 Οκτωβρίου Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 3α του ν. 1790/ 1988, όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 2945/2001, προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Από τον ΕΛ.Γ.Α. καλύπτονται και οι παρακάτω φυ σικοί κίνδυνοι (ζημιογόνα αίτια): α) Παραφυματίωση αιγών και προβάτων β) Προϊούσα πνευμονία αιγών και προβάτων γ) Λιστερίαση αιγών και προβάτων δ) Λοιμώδης πλευροπνευμονία αιγών ε) Νόσος οιδήματος αιγών στ) Γαγγραινώδης μαστίτιδα βοοειδών ζ) Κολιβακιλλική μαστίτιδα βοοειδών η) Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά με στροφή βοοειδών θ) Ειλεός βοοειδών ι) Ατυχήματα (κατάγματα εκτός περιόδου τοκετού) βοοειδών ια) Νοζεμίαση μελισσοσμηνών ιβ) Σηψηγονία (αμερικάνικη) μελισσοσμηνών ιγ) Σεισμός ιδ) Κατολίσθηση εδάφους ιε) Καθίζηση εδάφους ιστ) Πυρκαγιά από ανωτέρα βία.» 4. Η κάλυψη από τον ΕΛ.Γ.Α. των φυσικών κινδύνων (ζημιογόνα αίτια) της προηγούμενης παραγράφου 3 ενεργείται άμεσα από την έναρξη ισχύος του παρό ντος νόμου. Κατά τα λοιπά για τους παραπάνω φυσικούς κινδύνους (ζημιογόνα αίτια) εφαρμόζεται ο Κανονισμός Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α., όπως αυτός κάθε φορά ισχύει. Άρθρο Το άρθρο 6 του ν. 1790/1988, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του ν. 2945/2001, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 6 Όργανα διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. Όργανα διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. είναι: α. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) β. Ο πρόεδρος γ. Ο αντιπρόεδρος.» 2. Το άρθρο 7 του ν.1790/1988, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70 Α ), αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του ν. 2945/2001, τροποποιήθηκε με την πα ράγραφο 12 του άρθρου 28 του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135 Α ) και τις παραγράφους 19 και 36 του άρθρου 20 του ν. 3399/ 2005 (ΦΕΚ 255 Α ), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 7 Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α. 1. Το Δ.Σ. είναι εννεαμελές και απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη: α. Τον πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α., ως πρόεδρο του Δ.Σ. β. Τον αντιπρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α., που αποτελεί εκπρό σωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων. γ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων, με τον αναπληρωτή του, που έχει γνώσεις και εμπειρία σε θέματα γεωργικής παραγω γής. δ. Έναν ειδικό επιστήμονα υπάλληλο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή των εποπτευόμε νων από αυτό νομικών προσώπων, με τον αναπληρωτή του, ο οποίος διαθέτει γνώση και εμπειρία σε θέματα γεωργικών ασφαλίσεων ή γεωργικής οικονομίας ή γε ωργικής εκτιμητικής. ε. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. στ. Δύο εκπροσώπους των Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, με τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται από την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργι κών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.). ζ. Έναν εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), με τον αναπληρωτή του, που προ τείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤΕΕ και προέρχονται από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους. η. Έναν αιρετό εκπρόσωπο από το τακτικό προσωπικό του ΕΛ.Γ.Α., με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων. 2. Τα μέλη του Δ.Σ., με τους αναπληρωτές τους, διορί ζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Αν οι φορείς των περιπτώσεων ε, στ, ζ και η της παραγράφου 1 δεν προτείνουν τους εκπροσώπους τους εντός δεκαπέντε ημερών, οι εκπρόσωποι ορίζονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 4. Χρέη γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του ΕΛ.Γ.Α., πτυχιούχος ανώτατης σχολής, που ορίζεται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. με τον αναπληρωτή του. 5. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. 6. Για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ο πρό εδρος, τα μέλη, o νομικός σύμβουλος και ο γραμματέας του Δ.Σ. λαμβάνουν αποζημίωση, το ύψος της οποίας κα θορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. και δημο σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 7. Τα οδοιπορικά έξοδα και η ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α ), όπως κάθε φορά ισχύουν. 8. Όπου στο νόμο αυτόν αναφέρεται «Διοικητής και Υποδιοικητής» ή «πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής» νοεί ται εφεξής ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος αντίστοιχα. 9. Τα μέλη του Δ.Σ. των οποίων λήγει η θητεία, εξακο λουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την αντικα τάστασή τους και δικαιούνται μέχρι τότε να λαμβάνουν τις αποδοχές ή τις αποζημιώσεις που προβλέπονται για την άσκηση των καθηκόντων τους.»

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Το άρθρο 9 του ν.1790/1988, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 31 του ν. 2040/1992, τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 6 του ν. 2945/2001 και την παράγραφο 20 του άρθρου 20 του ν. 3399/2005, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 9 Λειτουργία του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. 1. Το Δ.Σ. συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του προ έδρου τακτικά δύο φορές το μήνα και έκτακτα όποτε το κρίνει απαραίτητο ο πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως πέντε από τα μέλη του. 2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε από τα μέλη του, στα οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος. Όταν δεν υπάρχει πρόεδρος, απουσιάζει ή κωλύεται, στο Δ.Σ. προεδρεύει ο αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε πε ρίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συμ μετέχει και ο νομικός σύμβουλος του ΕΛ.Γ.Α., χωρίς ψήφο. 3. Χρέη εισηγητή χωρίς ψήφο εκτελεί ο αρμόδιος κατά περίπτωση για το συζητούμενο θέμα διευθυντής του ΕΛ.Γ.Α., αναπληρούμενος σε περίπτωση κωλύματός του από τον νόμιμο αναπληρωτή του. 4. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον πρόε δρο, τα μέλη και τον γραμματέα. 5. Με κανονισμό καθορίζεται η λειτουργία του Δ.Σ., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του συμβουλίου και ορίζονται τα τηρητέα από αυτό βιβλία.» 4. Οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 10 του ν. 1790/ 1988, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 31 του ν. 2040/1992 και αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 9 του άρθρου 6 του ν. 2945/2001, αντι καθίστανται ως εξής: «3. Ο πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. μπορεί, με απόφασή του, να μεταβιβάζει στον αντιπρόεδρο και γενικά σε προϊστα μένους υπηρεσιακών μονάδων ορισμένες αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα να υπογράφουν, κατά περίπτωση, «με εντολή προέδρου». Η απόφαση αυτή εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την ανάκλησή της, ακόμη και αν αυτός που την εξέδωσε παύσει να υπάρχει. 5. Αν δεν υπάρχει πρόεδρος ή κωλύεται ή απουσιάζει, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο αντιπρόεδρος.» 5. Το άρθρο 10α του ν.1790/1988, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 6 του ν. 2945/2001, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 10α Αντιπρόεδρος, διορισμός, αρμοδιότητες 1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως, διορίζεται ο αντιπρόεδρος του Οργανισμού με τριετή θητεία. Ο αντιπρόεδρος πρέπει να διαθέτει τα προσόντα που απαιτούνται από το νόμο αυτόν για το διορισμό σε θέση προέδρου του Οργανισμού. 2. Με απόφαση του προέδρου του Οργανισμού ρυθ μίζονται θέματα αναπλήρωσης του αντιπροέδρου σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος αυτού. 3. Στον αντιπρόεδρο καταβάλλεται: α) μηνιαία αντιμι σθία και έξοδα παράστασης, το ύψος των οποίων καθο ρίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, β) οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του, που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2685/1999, όπως κάθε φορά ισχύουν. 4. Η θέση του αντιπροέδρου είναι πλήρους και απο κλειστικής απασχόλησης. 5. Ο αντιπρόεδρος για το χρόνο της θητείας του ασφα λίζεται στους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α., εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτεται αντίστοιχα από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση.» 6. Μετά την περίπτωση στ του άρθρου 2 του ν. 1790/ 1988, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 2945/2001 και την πα ράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν. 3147/2003, προστίθεται περίπτωση ζ, ως εξής: «ζ) Την οικονομική ενίσχυση με σκοπό την καταβολή υποτροφιών σε τέκνα κατά κύριο επάγγελμα γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων χαμηλού ει σοδήματος, τα οποία φοιτούν κατά προτεραιότητα σε σχολές που έχουν γνωστικό αντικείμενο σχετικό με το Γεωργικό Τομέα (ΑΕΙ ΤΕΙ).» 7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 18 του άρθρου 35 του ν. 2810/2000 (ΦΕΚ 61 Α ), όπως ισχύει, αντικαθί σταται ως εξής: «Ομοίως ποσοστό 2% από τα ως άνω έσοδα του ΕΛ.Γ.Α. και διατίθεται κάθε χρόνο για την καταβολή υποτροφιών σε τέκνα κατά κύριο επάγγελμα γεωργών, κτηνοτρό φων, μελισσοκόμων και αλιέων χαμηλού εισοδήματος, τα οποία φοιτούν κατά προτεραιότητα σε σχολές που έχουν γνωστικό αντικείμενο σχετικό με το Γεωργικό Τομέα (ΑΕΙ ΤΕΙ). Το κατατιθέμενο ως ανωτέρω ποσό διαχειρίζεται ειδική επιτροπή που συγκροτείται από: α) Τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως Πρό εδρο. β) Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ως μέλος. γ) Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως μέλος. δ) Τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, ως μέλος. ε) Τον Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθη νών, ως μέλος. στ) Τον Πρόεδρο της ΠΑΣΕΓΕΣ, ως μέλος. ζ) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οριζόμενο από τον Υπουργό, ως μέλος. Από τα ίδια ως άνω έσοδα ποσοστό επιπλέον 0,5% καταβάλλεται ισομερώς σε ΓΕΣΑΣΕ ΣΥΔΑΣΕ σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες του Οργανισμού και υπό την προϋπόθεση να πραγματοποιούνται οι εκλογι κές διαδικασίες σε όλες τις βαθμίδες με την παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου.» ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.) Άρθρο Η παράγραφος 1 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπα γόμενο στο δημόσιο τομέα, με την επωνυμία «Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος» (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.»

12 3490 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε αντίστοιχα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 2332/1995 (ΦΕΚ 181 Α ) και την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του ν. 3399/ 2005, τροποποιείται και προστίθεται περίπτωση η, ως εξής: «η) Η διενέργεια ισοζυγίων κρέατος, προκειμένου να εξασφαλισθεί η προέλευση και το είδος του παραγόμε νου και διακινούμενου κρέατος.» 3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμό διου Υπουργού καθορίζονται τα παραστατικά διακίνησης και πώλησης του κρέατος οποιασδήποτε προέλευσης, οι υπόχρεοι υποβολής μηνιαίων ισοζυγίων κρέατος, οι υπο χρεώσεις των εμπόρων λιανικής πώλησης κρέατος (κρε οπωλεία, σούπερ μάρκετ), οι διενεργούμενοι έλεγχοι και τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις σε βάρος των παραβατών, τα αρμόδια όργανα και η διαδι κασία επιβολής αυτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη διενέργεια των μηνιαίων ισοζυγίων κρέατος. 4. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 94 του ν. 2127/ 1993, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε αντί στοιχα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 2332/ 1995 και την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του ν. 3399/ 2005, προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής: «2α. Με απόφαση του Δ.Σ. ο ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. μπορεί να επι χορηγεί σε περίπτωση ανάγκης ή περιόδους κρίσεων Έλληνες κτηνοτρόφους για την προμήθεια ζωοτροφών. Η εκτίμηση των αναγκών των κτηνοτρόφων ενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.» Άρθρο 12 Επιβολή ειδικής εισφοράς στο κρέας και στα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) τυροκομικά προϊόντα 1. Υπέρ του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. επιβάλλεται ειδική εισφορά 0,2% στην ανά κιλό αξία όλων των ειδών κρέατος, εγχώριου και εισαγόμενου. 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κα θορίζονται οι υπόχρεοι καταβολής της ειδικής εισφοράς της παραγράφου 1, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής, είσπραξης και απόδοσης της εισφοράς στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 3. Για την προώθηση, προβολή και διαφήμιση της φέ τας και των λοιπών Προστατευόμενης Ονομασίας Προ έλευσης (Π.Ο.Π.) τυριών, επιβάλλεται από τον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. υπέρ αυτού και περιέρχεται σε αυτόν ως ανταποδοτικό τέλος ειδική εισφορά στην ανά κιλό τιμή των παραγόμε νων Π.Ο.Π. τυροκομικών προϊόντων, την οποία καταβάλ λουν οι παραγωγικές επιχειρήσεις των συγκεκριμένων προϊόντων. 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται το ύψος της ειδικής εισφοράς της παρα γράφου 3 του παρόντος άρθρου, η χρονική διάρκεια, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής, είσπραξης και απόδοσης της εισφοράς αυτής στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Άρθρο 13 Καταβολή ειδικής εισφοράς στο γάλα 1. Η ειδική εισφορά 1% επί της τιμής του εισκομιζόμε νου στις βιομηχανίες βιοτεχνίες αγελαδινού και αιγο πρόβειου γάλακτος που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993, όπως ισχύει, μειώνεται σε 0,75% στην ανά κιλό αξία όλων των ειδών γάλακτος και καταβάλλεται ως εξής: α) Ο παραγωγός αγελαδινού, πρόβειου και γίδινου γά λακτος που παραδίδει το γάλα του σε επιχειρήσεις συ γκέντρωσης μεταποίησης ή σε επιχειρήσεις εμπορίας γά λακτος υποχρεούται να καταβάλλει ειδική εισφορά 0,25% στην ανά κιλό αξία όλων των ειδών του γάλακτος. β) Οι επιχειρήσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου καταβάλλουν ειδική εισφορά 0,50% στην ανά κιλό αξία όλων των ειδών γάλακτος, όταν χρησιμοποι ούν εξ ολοκλήρου την υποστηρικτική υλικοτεχνική και εργαστηριακή υποδομή του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. Για τις παραπάνω επιχειρήσεις η ειδική εισφορά μειώ νεται περαιτέρω: αα) Στο 0,45% στην ανά κιλό αξία του αγελαδινού γάλακτος και 0,40% στην ανά κιλό αξία του πρόβειου και γίδινου γάλακτος, όταν χρησιμοποιούν την εργα στηριακή υποδομή του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. για τις αναλύσεις και πραγματοποιούν με φροντίδα και δαπάνες τους μόνο τη δειγματοληψία. Η δειγματοληψία τελεί υπό την έγκριση του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. και γίνεται σύμφωνα με την κοινοτική νο μοθεσία και τα διεθνή πρότυπα [Καν. (ΕΚ) 1664/2006]. ββ) Στο 0,35% στην ανά κιλό αξία του αγελαδινού γάλακτος και 0,20% στην ανά κιλό αξία του πρόβειου και γίδινου γάλακτος, όταν χρησιμοποιούν την εργαστη ριακή υποδομή εργαστηρίου της επιχείρησής τους ή ιδι ωτικού εργαστηρίου που έχουν εγκριθεί ή καταχωρηθεί από την αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή και τον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. Οι αναλύσεις γίνονται σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα. 2. Για την είσπραξη και καταβολή της ειδικής εισφοράς της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ευθύνονται απο κλειστικά οι επιχειρήσεις συγκέντρωσης μεταποίησης ή εμπορίας γάλακτος που εισκομίζουν αγελαδινό, πρό βειο και γίδινο γάλα (γαλακτοβιομηχανίες, τυροκομεία, εργαστήρια παρασκευής γαλακτοκομικών προϊόντων, επιχειρήσεις εμπορίας νωπού γάλακτος παραγωγών, κτηνοτρόφοι που μεταποιούν το γάλα της κτηνοτροφι κής τους εκμετάλλευσης). 3. Υπέρ του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. επιβάλλεται ειδική εισφορά 0,50% στην ανά κιλό αξία γάλακτος όλων των ειδών γάλακτος (αγελαδινό, πρόβειο, γίδινο) που προέρχονται από τις ευρωπαϊκές ή τις τρίτες χώρες, σε όλες τις μορφές του διακινούμενου γάλακτος και πρώτης ύλης (γάλα σε φυσική μορφή, συμπυκνωμένο, κρέμα, τυρό πηγμα, σκόνη κ.λπ.). Υπόχρεοι καταβολής της εισφοράς του προηγούμενου εδαφίου είναι οι επιχειρήσεις μεταποίησης ή εμπορίας γά λακτος οι οποίες αγοράζουν το προϊόν στο όνομά τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οι κονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθο ρίζεται η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής, είσπραξης και απόδοσης στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. της ανωτέρω εισφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 4. Οι έλεγχοι που διενεργούνται από τον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. για το ισοζύγιο γάλακτος μπορεί να συνδυάζονται, όπου και όταν αυτό απαιτείται, με ελέγχους των κριτηρίων του νωπού γάλακτος. Άρθρο 14 Στο άρθρο 15 του ν. 3399/2005, προστίθεται παράγρα φος 5, ως εξής:

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3491 «5. Οι δειγματολήπτες των Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, κατά τη διάρκεια των δειγματοληψιών στις μονάδες παραγωγής γάλακτος (αγελαδοτροφικές και αιγοπρο βατοτροφικές) ελέγχουν την υγιεινή του χώρου και των περιεκτών γάλακτος (παγολεκάνες, γαλακτοδοχεία) και αν διαπιστώσουν παράβαση των σχετικών με το γάλα δι ατάξεων ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες υποχρεούνται στη λήψη των αναγκαίων μέτρων.» Άρθρο Η παράγραφος 2 του άρθρου 30 του ν. 3147/2003, όπως η περίπτωση β της παραγράφου αυτής αντικα ταστάθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 20 του ν. 3399/ 2005, αντικαθίσταται ως εξής: «2. Το Δ.Σ. είναι εννεαμελές και απαρτίζεται από: α) Ένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας στον τομέα του γάλακτος, με τον αναπληρωτή του. β) Πέντε εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τους αναπληρωτές τους. γ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. δ) Έναν εκπρόσωπο των κτηνοτρόφων που προτείνεται από την ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., με τον αναπληρωτή του. ε) Έναν εκπρόσωπο των κτηνοτρόφων που προτείνε ται από το Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας (Σ.Ε.Κ.), με τον αναπληρωτή του. Αν οι φορείς των περιπτώσεων γ, δ και ε δεν προτεί νουν τους εκπροσώπους τους εντός δεκαπέντε ημερών, οι εκπρόσωποι ορίζονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα μέλη του Δ.Σ., με τους αναπληρωτές τους, διορίζο νται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο πρόε δρος και οι δύο αντιπρόεδροι του Δ.Σ. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τα μέλη και ο γραμματέας του Δ.Σ. λαμβάνουν αποζημίω ση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι κής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η αποζημίωση αυτή κα ταβάλλεται και στο Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού, εφόσον παραστεί στη συνεδρίαση του Δ.Σ. ύστερα από πρόσκληση του προέδρου. Με απόφαση του Δ.Σ., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του Δ.Σ.» 2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 30 του ν.3147/2003, όπως το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου αυτής αντι καταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του ν. 3508/2006 (ΦΕΚ 249 Α ), αντικαθίσταται ως εξής: «5. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. έχει πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Για το χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ., εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτεται αντίστοιχα από άλλη κύρια ή επικουρική ασφάλιση. Οι αντιπρόεδροι έχουν μερική απασχόληση. Στον πρόεδρο και στους αντιπροέδρους καταβάλλε ται: α) μηνιαία αντιμισθία και έξοδα παράστασης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουρ γών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυ ξης και Τροφίμων, β) οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο νομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.» 3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 30 του ν. 3147/2003 αντικαθίσταται ως εξής: «Στο Γενικό Διευθυντή καταβάλλεται : α) μηνιαία αντι μισθία και έξοδα παράστασης, το ύψος των οποίων κα θορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, β) οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του, το ύψος των οποίων κα θορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί μων.» 4. Τα Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων που προβλέπονται στην περίπτωση γ της παραγράφου 9 του άρθρου 30 του ν. 3147/ 2003 αποτελούν Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. Άρθρο 16 Σύσταση θέσεων 1. Για τις ανάγκες του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. συνιστώνται οι ακό λουθες ογδόντα επτά θέσεις τακτικού προσωπικού που κατανέμονται κατά κατηγορία και ειδικότητα ως εξής: Κλάδος Κεντρική Περιφερειακές Υπηρεσία Υπηρεσίες (θέσεις) (θέσεις) ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 4 10 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ειδικότητας Ζωικής 8 10 Παραγωγής και Τεχνο λογίας Τροφίμων ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 3 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 3 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 3 3 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 3 6 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 4 ΔΕ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ 6 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 6 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 6 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 2 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ Για τις ανάγκες του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. συνιστάται μια θέση νομικού συμβούλου. Στη θέση αυτή διορίζεται δικηγόρος με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικο νομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθο ρίζονται οι αποδοχές του.

14 3492 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Άρθρο 17 Διάθεση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων 1. Επιβάλλεται η εξομοίωση των συνεταιριστικών ορ γανώσεων, συνεταιριστικών επιχειρήσεων, ομάδων κτη νοτρόφων παραγωγικών ζώων και εργοστασίων εργα στηρίων παρασκευής φαρμακούχων ζωοτροφών με τα κτηνιατρικά φαρμακεία και τα κτηνιατρικά γραφεία πα ραγωγικών ζώων, που διαθέτουν κτηνιατρικά φάρμακα ως προς τον τρόπο απόκτησης και τις τιμές τους, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής αυτών: α) Συνεταιριστικές οργανώσεις, συνεταιριστικές επι χειρήσεις και ομάδες κτηνοτρόφων παραγωγικών ζώων, εφόσον απασχολούν αποκλειστικώς υπεύθυνο ιδιώτη κτηνίατρο, ο οποίος για τη δραστηριότητά του αυτή δια θέτει σχετική βεβαίωση από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Ο κτηνίατρος αυτός διαθέτει στους παραγωγούς τα φαρμακευτικά προϊόντα από το Κτηνιατρικό Γραφείο παραγωγικών ζώων, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 19 του παρόντος νόμου, του οποίου η σχετική άδεια έχει εκδοθεί στο όνομά του και φέρει την ευθύνη για τη σωστή εφαρμογή των κανόνων ορθής Κτηνιατρικής Κλινικής Πράξης. β) Εργοστάσια εργαστήρια παρασκευής ζωοτροφών που έχουν λάβει σχετική άδεια από τον Ε.Ο.Φ. και επιπλέ ον διαθέτουν με τις ίδιες προϋποθέσεις που αναφέρο νται στην περίπτωση α υπεύθυνο κτηνίατρο. Στην περί πτωση αυτή, η διάθεση βάσει της εκάστοτε τιμολογιακής πολιτικής αφορά μόνο σε φαρμακούχα προμείγματα. Τα εργοστάσια εργαστήρια διαθέτουν τις φαρμακούχες ζωοτροφές μόνο κατόπιν εκτέλεσης συνταγής άλλου κτηνιάτρου. Αν το αδειοδοτημένο εργοστάσιο εργα στήριο παρασκευής ζωοτροφών παράγει αποκλειστικά ζωοτροφή για την ίδια εκτροφή στην οποία αυτό ανή κει, ο υπεύθυνος κτηνίατρος της εκτροφής μπορεί να συνταγογραφεί ο ίδιος για τα ζώα για τα οποία είναι κτηνιατρικά υπεύθυνος. 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται οι συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, βάσει της εκάστοτε ισχύου σας τιμολογιακής πολιτικής. Άρθρο 18 Συνταγή κτηνιατρικών φαρμάκων για ζώα τα οποία παράγουν τρόφιμα 1. Για κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα που προ ορίζονται για ζώα τα οποία παράγουν τρόφιμα για κα τανάλωση από τον άνθρωπο, απαιτείται η έκδοση κτη νιατρικής συνταγής και συγκεκριμένα: (α) για όλα τα κτηνιατρικά φάρμακα που η κυκλοφορία τους απαιτεί άδεια από τον Ε.Ο.Φ. και (β) για όλες τις φαρμακούχες ζωοτροφές, οι οποίες παρασκευάζονται και διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νο μοθεσίας και προορίζονται αποκλειστικά για θεραπεία ή προφύλαξη από συγκεκριμένο νόσημα ή και σύνδρομο των παραγωγικών ζώων. 2. Στην κτηνιατρική συνταγή αναγράφονται υποχρεω τικά: (α) ο αύξων αριθμός και η ημερομηνία έκδοσής της, (β) το όνομα και η διεύθυνση του παραγωγού και ο κωδικός της εκμετάλλευσης, (γ) το όνομα, ο αριθμός της άδειας άσκησης επαγγέλ ματος και τα φορολογικά στοιχεία του κτηνιάτρου που συνταγογραφεί, (δ) το είδος και ο αριθμός των ζώων για τα οποία χορηγούνται τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα, καθώς και η διάγνωση ή αιτία χρήσης και χορήγησής τους ύστερα από ιατρική εξέταση των ζώων, (ε) η ονομασία της νόσου και ο σκοπός (θεραπεία ή προφύλαξη) για τον οποίο χορηγείται το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, η απαιτούμενη ποσότητα δοσο λογία, οι χρόνοι αναμονής (κατά περίπτωση για κρέας, γάλα, αβγά, μέλι) και οι ακριβείς οδηγίες χρήσης (δόση χορήγησης, τρόπος και διάρκεια χορήγησης). 3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται ο τρόπος έκδοσης και ο τύπος της κτηνιατρικής συνταγής, ο αριθμός των εκδιδόμενων αντιγράφων, οι παραλήπτες αυτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 4. Το βιβλιάριο κτηνιατρικών συνταγών εκδίδεται με μέριμνα και δαπάνη του κτηνιάτρου και θεωρείται από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. 5. Οι μονάδες εκτροφής παραγωγικών ζώων πρέπει να διαθέτουν ενιαίου τύπου επίσημο μητρώο φαρμακευτι κών αγωγών, θεωρημένο από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Κάθε φαρμακευ τική αγωγή περιγράφεται από τον κτηνίατρο που είχε την ευθύνη έκδοσης της αντίστοιχης συνταγής. Άρθρο 19 Κτηνιατρικά Γραφεία για τα παραγωγικά ζώα 1. Κτηνιατρικό Γραφείο για παραγωγικά ζώα είναι η επαγγελματική στέγη στην οποία ο κτηνίατρος παρέχει υπηρεσίες που αφορούν την αντιμετώπιση ασθενειών των παραγωγικών ζώων και την προφύλαξη από αυτές, καθώς και την εφαρμογή των ορθών κανόνων κτηνια τρικής κλινικής διαχείρισης της υγείας και ευζωίας τους. Στα γραφεία αυτά δεν διενεργείται κτηνιατρική εξέταση και περίθαλψη ασθενών παραγωγικών ζώων. Οι εξετά σεις ή οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά στις μονάδες εκτροφής (σταβλικές εγκαταστάσεις). 2. Για την ίδρυση και λειτουργία Κτηνιατρικού Γραφείου για τα παραγωγικά ζώα απαιτείται άδεια της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, που χορηγείται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και την προσκόμιση: α) αντιγράφου τίτλου σπουδών, β) αντιγράφου άδειας άσκησης επαγγέλματος του Γε ωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, γ) βεβαίωσης εγγραφής στον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο, επικουρικά για τους κτηνιάτρους των Ενόπλων Δυνάμεων, δ) υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερόμενου ότι δεν εμπίπτει στις απαγορεύσεις που ορίζονται στην παρά γραφο 3 του παρόντος άρθρου και ότι δεν διατηρεί Κτη νιατρικό Γραφείο σε άλλη περιοχή της Επικράτειας, ε) τοπογραφικού διαγράμματος με κάτοψη της επαγ γελματικής στέγης, σε κλίμακα 1:100. Το Κτηνιατρικό Γραφείο αποτελείται από έναν ανε ξάρτητο χώρο εμβαδού τουλάχιστον είκοσι τετραγωνι κών μέτρων. Επιτρέπεται η λειτουργία ενός και μόνον Κτηνιατρικού Γραφείου για κάθε κτηνίατρο σε όλη την Επικράτεια. 3. Δεν χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κτη νιατρικού Γραφείου για τα παραγωγικά ζώα:

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3493 α) στους κτηνιάτρους που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε εταιρίες εμπορίας κτηνιατρι κών φαρμακευτικών προϊόντων και σε μονάδες εκτροφής παραγωγικών ζώων, β) στους συνταξιούχους κτηνιάτρους που λαμβάνουν σύνταξη από το Τ.Σ.Α., γ) στα μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπι κού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας, δ) στους με μηνιαία απασχόληση και ασφάλιση στο Τ.Σ.Α. κτηνιάτρους του Δημοσίου, της Ελληνικής Αστυ νομίας, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των λοιπών Ο.Τ.Α., των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των τραπεζικών ή άλλων ανωνύμων εταιριών των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει στο Δημόσιο ή ν.π.δ.δ., των κρατικών νομικών προσώπων που έχουν χαρακτηριστεί ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, των θυγατρικών ανωνύμων εταιριών του Δημο σίου και των άλλων ν.π.δ.δ., ε) σε κτηνιάτρους που έχουν άδεια καταστήματος λια νικής ή χονδρικής διάθεσης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής, στ) σε κτηνιάτρους που συμμετέχουν σε εταιρίες που έχουν αντικείμενο την παραγωγή, την εισαγωγή και την εμπορία κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, ζ) για τους κτηνιάτρους των Ενόπλων Δυνάμεων, ισχύει το νομικό πλαίσιο, όπως αυτό καθορίζεται από τα ν.δ. 1400/ 1973 (ΦΕΚ 114 Α ), π.δ. 130/1984 (ΦΕΚ 42 Α ) και την ΠαΔ 4 1/1990/ΓΕΣ/ΔΥΓ/1ο. 4. Στα λειτουργούντα από φυσικό πρόσωπο κτηνιατρικά γραφεία παραγωγικών ζώων επιτρέπεται η συστέγαση κτηνιατρείου ζώων συντροφιάς. Οι εν λόγω χώροι πρέπει να είναι απολύτως διακριτοί και να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας τους. Άρθρο 20 Η περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 2538/1997 (ΦΕΚ 242 Α ), όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 31 του άρθρου 20 του ν. 3399/2005 (ΦΕΚ 255 Α ), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «γ) Για τα ιδιωτικά κτηνιατρεία, κλινικές και τα κτηνι ατρικά γραφεία παραγωγικών ζώων, τα οποία μπορούν να χορηγούν, μετά από την έκδοση της κτηνιατρικής συνταγής, τα απαραίτητα φαρμακευτικά προϊόντα, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής, στους ιδιοκτήτες των ζώων τα οποία περιθάλπουν ή παρακο λου θούν για προληπτικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς, απαγορευομένης της εκτέλεσης συνταγής άλλου κτη νιάτρου.» Άρθρο 21 Άδειες λιανικής πώλησης 1. Όσοι κατέχουν άδειες εμπορίας γεωργικών και κτη νιατρικών φαρμάκων, σύμφωνα με το ν.δ. 220/1973 (ΦΕΚ 272 Α ) και το π.δ. 353/1974 (ΦΕΚ 138 Α ), μπορούν, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου συνταξιοδότησής τους, να τις ανανεώνουν σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κατά το χρόνο της ανανέωσης διατάξεις. Η μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας σε άλλο πρόσωπο δεν επιτρέ πεται. 2. Πτυχιούχοι Βιολογικού Τμήματος Ανώτατου Εκπαι δευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή πτυχιούχοι Χημικού Τμήμα τος Α.Ε.Ι. με πιστοποιητικό ειδίκευσης ετήσιας τουλάχι στον διάρκειας σε θέματα ιχθυολογίας ή Πτυχιούχοι του Τμήματος Ιχθυοκομίας Αλιείας ή του αντίστοιχου ΚΑΤΕΕ και όποιος άλλος κατέχει άδεια πώλησης, βάσει της εκά στοτε ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής, κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που προορίζονται για ιχθείς, μπορεί να την ανανεώνει, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου συνταξιοδότησής του, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κατά το χρόνο της ανανέωσης διατάξεις. Άρθρο 22 Κυρώσεις 1. Ανακαλείται η άδεια Κτηνιατρικών Γραφείων Παρα γωγικών Ζώων που λειτουργούν χωρίς τις αναφερόμε νες στο άρθρο 19 του παρόντος προϋποθέσεις μέχρι συμμορφώσεως σε αυτές και επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) μέχρι τριάντα χι λιάδες (30.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής τα ως άνω πρόστιμα διπλασιάζονται και η σχετική άδεια ανα καλείται για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. 2. Δεν επιτρέπεται στον ίδιο χώρο η συστέγαση κα ταστημάτων διάθεσης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, χονδρικής διάθεσης και χωρίς δικαίωμα εκτέλεσης συνταγής και αυτών που τα διαθέτουν στον τελικό καταναλωτή, μετά από εκτέλεση συνταγής, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής που διαμορφώνει και τη συνιστώμενη τιμή λιανικής πώλησης των φαρμάκων. Σε κάθε κατάστημα διάθεσης χορηγεί ται μία και μόνο άδεια, με συγκεκριμένη γεωγραφική έδρα ανά την επικράτεια. Ο υπεύθυνος επιστήμονας του καταστήματος διάθεσης υποχρεούται να απασχολεί ται συνεχώς και με αυτοπρόσωπη παρουσία στο κατά στημα, ελέγχοντας την ορθή διάθεση των κτηνιατρι κών φαρμακευτικών προϊόντων. Στους παραβάτες των αναφερομένων στα προηγούμενα εδάφια επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Ειδικά σε περίπτωση παράβασης του πρώτου εδαφίου, η άδεια χονδρικής διάθεσης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας τιμολογιακής πολιτικής, χωρίς δικαίωμα εκτέλεσης κτηνιατρικής συνταγής, ανακαλείται για χρονικό διάστημα από δώδεκα (12) έως εικοσιτέσ σερις (24) μήνες. 3. Σε όποιον εισάγει, διαθέτει, αποθηκεύει και χρησι μοποιεί στις εκτροφές παραγωγικών ζώων κτηνιατρι κά φάρμακα και φαρμακούχες ζωοτροφές χωρίς την έκδοση της αντίστοιχης κτηνιατρικής συνταγής ή χω ρίς άδεια κυκλοφορίας του Ε.Ο.Φ. ή χρησιμοποιεί τα προϊό ντα αυτά σε δοσολογία και χρονική διάρκεια πέ ραν αυτών που προβλέπονται στην άδεια κυκλοφορίας του Ε.Ο.Φ. επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από είκοσι χιλιά δες (20.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται και σε νέα υποτροπή τριπλασιάζεται, ενώ ταυτόχρονα ο παραβάτης τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δώ δεκα (12) μηνών. 4. Οι προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται και εισπράττονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 2538/1997, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 23 του παρόντος νόμου. Η άσκηση προσφυγής κατά των σχετικών αποφάσεων δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Άρθρο 23 Η παράγραφος 4 του άρθρου 10 του ν. 2538/1997, όπως αυτή ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

16 3494 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) «4. Τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου επιβάλλονται με απόφαση: α) του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων και Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αν οι παραβάσεις διαπιστώνονται από υπαλ λήλους της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και δεν εμπί πτουν στην αρμοδιότητα του Ε.Ο.Φ., β) του Ε.Ο.Φ., αν οι παραβάσεις διαπιστώνονται από υπαλλήλους του. Τα πρόστιμα αποτελούν έσοδα : α) κατά 50% του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών και κατά 50% των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται από υπαλλήλους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και β) κατά το 1/3 του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, κατά το 1/3 των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και κατά το 1/3 του Ε.Ο.Φ. όταν οι παραβάσεις διαπιστώ νονται από υπαλλήλους του Ε.Ο.Φ. και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων εσόδων.» Άρθρο 24 Λοιπές διατάξεις Μετά την παράγραφο 3 του σημείου Α του άρθρου 5 του ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3 Α ), όπως η δεύτερη περίπτωση της παραγράφου 3 αντικαταστάθηκε με την παράγρα φο 3 του άρθρου έκτου του ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25 Α ), προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Οι κτηνίατροι της παραγράφου 1 του σημείου Α του παρόντος άρθρου ορίζονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Φ. με απόφαση του Υπουργού Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αντικαθίστανται με την ίδια διαδικασία.» ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3399/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «β) Η Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που προβλέπεται στα άρθρα 1 και 6 του π.δ. 398/1990 (ΦΕΚ 159 Α ), διασφα λίζει την εφαρμογή της πολιτικής του Υπουργείου αυτού από τα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης, παρέχει κατευθύνσεις και οδηγίες ιδίως μετά την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ, σε θέματα υλοποίησης αναπτυξιακών προ γραμμάτων του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.) και εν συνεχεία της Δ Προγραμματικής Περιόδου αρμοδι ότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί μων και υποδεικνύει την εφαρμογή μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη βελτίωση και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους αγρότες.» 2. Τα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης υπάγονται στη Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που προβλέπεται στα άρθρα 1 και 6 του π.δ. 398/1990 (ΦΕΚ 159 Α ). Στη Διεύθυνση αυτή συνιστάται Τμήμα Εποπτείας Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο συντονισμός, η εποπτεία, ο έλεγχος και η αξιολόγηση του έργου των Κέντρων αυτών. Στο τμήμα αυτό προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με βαθμό Α. 3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 3399/2005, προστίθεται περίπτωση η ως ακολούθως: «η) Την παροχή κάθε συνδρομής προς τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.» 4. Μετά την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρ θρου 1 του ν. 3399/2005, προστίθεται περίπτωση ε, ως εξής: «ε) Ο έλεγχος του προσωπικού των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και η μέριμνα για τη συντή ρηση των κτιριακών εγκαταστάσεών τους, ανήκει στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Υπηρεσι ών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που συνιστάται με το άρθρο 26 του παρόντος νόμου.» Άρθρο 26 Σύσταση Υπηρεσιών 1. Στην πρωτεύουσα κάθε νομού της χώρας συνιστάται Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία υπά γονται: α) Όσες από τις ακόλουθες αποκεντρωμένες υπηρεσί ες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που προβλέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις, έχουν την έδρα τους στην πρωτεύουσα ή την περιφέρεια του ίδιου νομού: αα) Ινστιτούτο Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργουμένων Φυτών [περίπτωση αα (8) της παρ. 3 του άρθρου 11 του π.δ. 915/1981 (ΦΕΚ 232 Α ), παρ. 5 του άρθρου 22 του ν.1564/1985 (ΦΕΚ 164 Α ), παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 2040/ 1992 (ΦΕΚ 70 Α ) και παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 2325/1995 (ΦΕΚ 153 Α )]. ββ) Σταθμός Ελέγχου Κάπρων [άρθρα 1, 2, 3 του π.δ. 389/ 1997 (ΦΕΚ 272 Α )]. γγ) Σταθμός Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού [άρθρο 38 του π.δ. 402/1988 (ΦΕΚ 187 Α )]. δδ) Σταθμός Ελέγχου Σπόρων (άρθρο 37 του π.δ. 402/ 1988). εε) Σταθμός Ελέγχου και Τυποποίησης Δημητριακών (άρθρο 39 του π.δ. 402/1988). στστ) Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Λάρισας (άρθρο 12 του π.δ. 915/1981). ζζ) Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Θέρμης Θεσσαλονίκης [παρ. 12 του άρθρου 2 του π.δ. 214/ 2003 (ΦΕΚ 181 Α )]. ηη) Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποι οτικού Ελέγχου (άρθρο 36 του π.δ. 402/1988). θθ) Ιχθυογεννητικοί Σταθμοί [άρθρο 8 του π.δ. 398/ 1990 (ΦΕΚ 159 Α )]. ιι) Πειραματικό Κυπρινοτροφείο Χελοτροφείο Άρτας (περίπτωση θ της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 398/ 1990). κ) Εργαστήριο Αλιευτικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών (περίπτωση ι της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 398/ 1990). κα) Κτηνιατρικά Εργαστήρια [περίπτωση στ του άρ θρου 129 του π.δ. 433/1977 (ΦΕΚ 133 Α ), άρθρο 3 του π.δ. 278/1985 (ΦΕΚ 103 Α ) και άρθρο 6 του π.δ. 455/1990 (ΦΕΚ 174 Α )]. κβ) Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος (άρθρο 5 του π.δ. 455/1990). κγ) Κέντρα Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασια στικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ) [περί πτωση ιβ παρ. 3 του άρθρου 90 του π.δ. 433/1977, παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 1564/1985, άρθρο 7 του ν. 2325/1995, παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α )].

17 ΦΕΚ 198 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3495 κδ) Αμπελουργικά Φυτώρια (περίπτωση ιγ παρ. 3 του άρθρου 90 του π.δ. 433/1977 και παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997). κε) Δενδροκομικοί Σταθμοί (περίπτωση ιδ παρ. 3 του άρθρου 90 του π.δ. 433/1977 και παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997). κστ) Κρατικά Κτήματα (περίπτωση ιε παρ. 3 του άρ θρου 90 του π.δ. 433/1977 και παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997). κζ) Συνοριακοί Σταθμοί Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ) [(περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε, ζ, θ, ι, ια και ιβ της παρ. 1 του άρθρου 1, παρ. 2 του άρθρου 1 και άρθρα 2, 3, 4 του π.δ. 282/1997 (ΦΕΚ 204 Α ), καθώς και παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997)]. κη) Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων (παρ. 13 του άρθρου 134 και άρθρο 154 του π.δ. 433/1977, παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997). κθ) Περιφερειακά Εργαστήρια Γεωργικών Εφαρμογών και Αναλύσεων Λιπασμάτων (ΠΕΓΕΑΛ) (άρθρα 1, 2, 3, 5, 6 του π.δ. 439/1986). κι) Κέντρα Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων (άρθρα 3 και 4 του π.δ. 455/1990). κια) Οικονομικές Επιθεωρήσεις (άρθρο 151 του π.δ. 433/ 1977 και παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997). κιβ) Αποκεντρωμένα Γραφεία Ελέγχου Επιχειρήσεων Καν. ΕΟΚ 4045/89 [αριθμ / απόφαση Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 1273 Β )]. β) Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Εκτροφής Γουνοφόρων Ζώων που προβλέπεται στο άρθρο 7 του παρόντος νό μου. γ) Κάθε άλλη αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η οποία δεν αναφέρεται ρητά στις διατάξεις των περιπτώσεων α και β της παραγράφου αυτής. 2. α) Οι Διευθύνσεις της παραγράφου 1 υπάγονται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατευθύ νουν, συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν τη δράση των υπηρεσιακών μονάδων των περιπτώσεων α, β και γ της παραγράφου 1 και του προσωπικού τους και με ριμνούν για τη στέγασή τους και τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεών τους. β) Οι Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις οποίες υπάγονται ή από τις οποίες εξαρτώνται οι υπηρεσιακές μονάδες της περίπτωσης α της παραγράφου 1 με βάση τις διατάξεις που ισχύουν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου παρέχουν σε αυτές τις απαιτούμενες οδηγίες και κατευθύνσεις για τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους. 3. α) Με Προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρό ταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί μων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζεται η οργάνωση, διάρθρωση, στελέχωση των Διευθύνσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι κλάδοι προσωπικού των οποίων υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των εν λόγω υπηρεσιακών μονάδων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. β) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού μπορεί να ανατίθεται στις παραπάνω Διευ θύνσεις η εποπτεία και η παρακολούθηση της δραστη ριότητας των περιφερειακών υπηρεσιακών μονάδων των νομικών προσώπων εποπτείας του Υπουργείου Αγροτι κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και ο έλεγχος της δράσης του προσωπικού των μονάδων αυτών. Για τα αποτελέσματα του ελέγχου υποβάλλεται έκθε ση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Άρθρο Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 3460/2006 (ΦΕΚ 105 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: «1. α) Η κτηνιατρική υγειονομική επιθεώρηση και ο έλεγχος των ζώων και των ζωικών προϊόντων, η φυτοϋ γειονομική επιθεώρηση και ο φυτοϋγειονομικός έλεγχος των φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων, η επιθεώρηση και ο έλεγχος της ποιότητας και της καταλληλότητας των τροφίμων φυτικής προέλευσης και ο έλεγχος των ζωοτροφών διενεργούνται από τους αρμόδιους επιθεωρητές, ελεγκτές και επόπτες κατά τις εργάσιμες ημέρες και εντός του κανονικού ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών. β) Οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι της περίπτωσης α μπορεί να διενεργούνται και εκτός του κανονικού ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών κατά τις εργάσιμες ημέρες, όπως και κατά τις εξαιρέσιμες, τις αργίες και Κυριακές, εφόσον οι προγραμματισμένες διαδικασίες μιας εγκατάστασης ή το είδος και η φύση των προς έλεγχο προϊόντων καθιστούν αναγκαία την παρουσία επιθεωρητή, ελεγκτή, επόπτη, κατά περίπτωση. γ) Για τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους της περί πτωσης β εκτός του κανονικού ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών των εργάσιμων ημερών ή κατά τις εξαιρέσι μες, τις Κυριακές και τις αργίες επιβάλλονται υπέρ του Δημοσίου πρόσθετα τέλη τα οποία έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων των επιθεωρη τών, ελεγκτών και εποπτών που διενεργούν τις ως άνω επιθεωρήσεις και ελέγχους. δ) Το τέλος ορίζεται για κάθε ώρα απασχόλησης του Επιθεωρητή, Ελεγκτή, Επόπτη, ανά ελεγχόμενη περίπτω ση, στο ένα τρίτο (1/3) της κανονικής και πλήρους ημε ρήσιας αποζημίωσης του άρθρου 9 του ν. 2685/1999 και προσαυξάνεται με τα οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής του από τον τόπο της διαμονής ή την έδρα της Υπηρεσίας του, όπως αυτά υπολογίζονται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια του ελέγχου, το καταβαλλόμενο τέλος, ανά ελεγχόμενη περίπτωση, δεν μπορεί να είναι κατώτερο του αναλογούντος σε έλεγχο, διάρκειας μίας ώρας. ε) Το τέλος εισπράττεται σε χωριστό Κωδικό Αριθμό Εσόδου του Κρατικού Προϋπολογισμού μόνο με την έκ δοση αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β από την αρμό δια για την παραλαβή της αίτησης Υπηρεσία. στ) Στην καταβολή των τελών υπόκειται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για τις επιθεωρήσεις και ελέγχους στα σφαγεία, στα σημεία εισόδου και εκτε λωνισμού, ως και στους ειδικούς χώρους που ορίζονται ή για τις επιθεωρήσεις και ελέγχους στις εισαγωγές και εξαγωγές φυτών, φυτικών προϊόντων, γεωργικών προϊό ντων, τροφίμων φυτικής προέλευσης και ζωοτροφών. ζ) Κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει εκ των προτέρων και έγκαιρα στην αρμόδια για την επι θεώρηση και τον έλεγχο Υπηρεσία αίτηση. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τον τόπο επιθεώρησης ελέγχου, τον επιθυμητό χρόνο διεξαγωγής του, το είδος και τον αριθ μό των προς σφαγή ή εισαγωγή ζώων, το είδος και το βάρος των ζωικών προϊόντων ή το είδος, το βάρος/όγκο

18 3496 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) των φυτικών προϊόντων και ζωοτροφών. Με βάση την αίτηση αυτή, την εκτιμώμενη διάρκεια του ελέγχου και τα οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής καθο ρίζεται από τον οικείο Προϊστάμενο το ακριβές ποσό του τέλους, συντασσόμενου προς τούτο ειδικού σημει ώματος. Στη συνέχεια εκδίδεται από τον Προϊστάμενο έγγραφη εντολή πραγματοποίησης του ελέγχου. η) Η πληρωμή των δικαιούχων γίνεται ανά δίμηνο με ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση, η οποία συντάσσεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας, ανάλογα με τους ελέγχους που πραγματοποίησε ο καθένας. θ) Οι δικαιούχοι κατά τα ανωτέρω δικαιούνται να λαμ βάνουν μηνιαίως μέχρι το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ και τις δαπάνες των οδοιπορικών εξόδων. ι) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου αυτής.» 2. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από τη δημοσί ευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερ νήσεως. Κατ εξαίρεση, η εφαρμογή της περίπτωσης θ της προηγούμενης παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2007 για τους επιθεωρητές κτηνιάτρους, εφόσον και στο βαθμό που θα βεβαιωθεί η πραγματική υπηρεσία τους από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας τους, στην οποία ανήκουν. Η σχετική δαπάνη της αναδρομικής μόνο πληρωμής θα βαρύνει το Λογα ριασμό αριθμ /0 «Κεφάλαια γεωργίας δασών» υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην Τράπεζα της Ελλάδος. Λεπτομέρειες εφαρμογής του ανωτέρω δεύτερου εδαφίου καθορίζο νται με την εφαρμογή της περίπτωσης ι της προηγού μενης παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. Άρθρο 28 Μετά το άρθρο 33α του ν. 2538/1997, που προστέθηκε μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 33 του ν. 3147/2003, προστίθεται άρθρο 33β ως εξής: «Άρθρο 33β Διενέργεια ελέγχων γεωργικών προϊόντων 1. Για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων και των ελέγχων της ποιότητας καταλληλότητας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων φυτικής προέλευσης, επί των εισαγομένων από τρίτες χώρες, των εξαγομένων προς τις χώρες αυτές και των διακινουμένων στη χώρα ή προς άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την επιφύλαξη του άρθρου 23 του ν. 3470/2006 (ΦΕΚ 132 Α ) και διατί θεται αποκλειστικά για τους ανωτέρω ελέγχους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται το ύψος των τελών αυτών, οι υπόχρεοι καταβολής τους, η αρμόδια για την είσπραξή τους αρχή, η αναπροσαρμογή τους, η διαδικασία εί σπραξης και διαχείρισής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 2. Από την έκδοση της υπουργικής απόφασης της προ ηγούμενης παραγράφου, καταργείται η παράγραφος 9 του άρθρου 19 του ν. 4035/1960 (ΦΕΚ 15 Α ), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει το θέμα διαφορετι κά.» Άρθρο 29 Τα τρία εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 414/1976 (ΦΕΚ 212 Α ), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του ν. 3399/2005, αντικα θίστανται ως εξής: «Κρατικές πιστώσεις που διατίθενται για την αντιμετώ πιση των δαπανών της περίπτωσης β της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, μπορεί να μεταβιβάζονται στους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Η μεταβίβαση των πιστώσεων ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μετά το πέρας των εργασιών συντάσσεται απολογισμός που υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτι κών Έργων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.» Άρθρο 30 Ρύθμιση θεμάτων Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων Οφειλόμενες απαιτητές εισφορές των Αγροτικών Συ νεταιριστικών Οργανώσεων κάθε βαθμού, Συνεταιριστι κών Εταιρειών του ν. 2810/2000 (ΦΕΚ 61 Α ), όπως ισχύει, καθώς και του Οργανισμού Κωπαΐδας (ν.δ. 2488/1953 ΦΕΚ 195 Α ) προς το πρώην Ταμείο Συντάξεων Επικουρι κής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, το ΙΚΑ ΕΤΑΜ, οργανισμούς, ταμεία και λογαριασμούς των οποίων οι εισφορές εισπράττονται ή συνεισπράττονται από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ, και οι οποίες αφορούν χρονική περίοδο απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου της έναρξης της ισχύος του νόμου αυτού μήνα, εξοφλούνται σε εκατόν είκοσι (120) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς υποχρέωση προκαταβολής. Τα ποσά των πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων, λοι πών επιβαρύνσεων, δικαστικών εξόδων και δικαιωμάτων εκτέλεσης κ.λπ. που αναλογούν στις παραπάνω εισφο ρές διαγράφονται. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή, απαιτείται η κα ταβολή των τρεχουσών οικονομικών προσφορών εντός των νομίμων προθεσμιών και η υποβολή σχετικής αίτη σης στον αρμόδιο ασφαλιστικό οργανισμό εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του έκτου μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Στις οφειλές που ρυθμίζονται με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβάνονται και όσες θα προκύψουν από τον έλεγχο των επιχειρήσεων, καθώς και οι ρυθμισμένες οφειλές της ανωτέρω χρονικής περιόδου για το υπό λοιπο ποσό της οφειλής. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή τεσσάρων συνεχόμενων δόσεων ή έξι δόσεων συνολικά ή η ύπαρξη οφειλής από τρέχουσες απαιτητές εισφορές τριών μηνών μετά τη ρύθμιση, συνεπάγεται την αμετάκλητη απώλεια της τμηματικής εξόφλησης των οφειλόμενων εισφορών με τη διάταξη αυτή και την καταβολή της οφειλής σύμφω να με την ισχύουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή αναβιώνουν τα πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις, λοιπές επιβαρύνσεις κ.λπ. Για όσο διάστημα τηρούνται οι όροι της ρύθμισης χο ρηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Ειδικά στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις πα ρέχεται η δυνατότητα πώλησης δεσμευμένων περιουσια κών στοιχείων, με αντίστοιχη υποχρέωση καταβολής των οφειλομένων στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς.

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3497 Κατά τα λοιπά και στη ρύθμιση του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων του ν. 2676/1999, όπως ισχύουν. Άρθρο 31 Παράταση προθεσμιών Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του ν. 3399/ 2005, όπως παρατάθηκαν με την αριθμ. 5618/ απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 1689 Β ), παρατείνονται για δύο ακόμη έτη από τη λήξη τους. Άρθρο 32 Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) 1. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 24 του ν. 2637/ 1998 (ΦΕΚ 200 Α ), όπως συμπληρώθηκε με την παρά γραφο 13 του άρθρου 4 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α ) προστίθεται παράγραφος 8, που έχει ως ακολούθως: «8. Οι διατάξεις του τέταρτου, πέμπτου, έκτου, έβδομου και όγδοου εδαφίου της παραγράφου 4α του άρθρου αυτού επεκτείνονται και ισχύουν για όλους τους τακτι κούς υπαλλήλους του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.» 2. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 29 του ν. 2637/ 1998 (ΦΕΚ 200 Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπλη ρώθηκε με τις παραγράφους 19 και 20 του άρθρου 4 του ν. 2732/ 1999 (ΦΕΚ 154 Α ) και την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν. 3508/2006 (ΦΕΚ 249 Α ) προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής: «8.α) Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, ρυθ μίζεται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, κάθε θέμα σχετικά με τις διαδικασίες επιβολής δημοσιονομι κών διορθώσεων και ανάκτησης των για οποιαδήποτε αιτία αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών εκ των Ταμείων Ε.Γ.Τ.Α.Α. και ΕΤΑ. Με τις αποφάσεις αυτές, ιδίως, προσδιορίζεται το πεδίο εφαρμογής, ως προς την προέλευση των χρηματοδοτήσεων, θεσπίζεται η διαδικασία της προηγούμενης ακρόασης του υπόχρε ου, ανάλογα με τα αρμόδια όργανα διεξαγωγής του ελέγχου ή αναγνώρισης και εκκαθάρισης της δαπάνης, καθώς και η διαδικασία έκδοσης καταλογιστικής πράξης, το περιεχόμενο αυτής, ο τρόπος κοινοποίησής της, ο τρόπος καταβολής του οφειλόμενου ποσού, οι συνέπειες της καταβολής ή μη, η κατά περίπτωση βεβαίωση του ποσού στην αρμόδια ΔΟΥ, η δυνατότητα συμψηφισμού του οφειλόμενου ποσού με άλλη απαίτηση του υπόχρεου προς επιστροφή, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια κατά τα προβλεπόμενα και στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας β) Ομοίως με κοινές αποφάσεις των ως άνω Υπουργών ρυθμίζονται θέματα που προκύπτουν από τις δανειακές συμβάσεις που συνάπτονται για την κάλυψη των «ανοιγ μάτων» του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) που προβλέπεται στο άρθρο 27 του ν. 992/1979 (ΦΕΚ 280 A ), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με τον όρο «ανοίγματα» νοούνται οι αρνη τικές διαφορές που δημιουργούνται ιδίως από εκπρό θεσμες καταβολές και από δημοσιονομικές διορθώσεις που επιβάλλονται από την Επιτροπή της Ε.Ε.» 3. Το κόστος ενεργοποίησης των ατομικών δικαιωμάτων για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες από το έτος 2009 θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπο λογισμού μετά από διεξαγωγή διεθνούς διαγωνισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι λεπτομέρειες διεξαγωγής του διεθνούς διαγωνισμού. Άρθρο Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β της παραγρά φου 1 του άρθρου 36 του ν. 3614/2007 καταργείται. 2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β της παρα γράφου 2 του άρθρου 36 του ν. 3614/2007 «Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. του επιχειρησιακού προγράμματος «Αλιεία»» καταργείται. 3. Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «α) Οι δαπάνες από το ΕΠΑΑ και το ΕΤΑ μπορούν να καλυφθούν από κοινοτική χρηματοδότηση μόνο εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί ή πιστοποιηθεί από Διαπιστευ μένο Οργανισμό Πληρωμών (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).» Άρθρο 34 Συμπλήρωση του β.δ. 284/1961 Μετά το άρθρο 9 του β.δ. 284/1961 (ΦΕΚ 82 Α ), προ στίθεται άρθρο 9α που έχει ως ακολούθως: «Άρθρο 9α Επιστροφές καταβληθέντων 1. Ποσά αχρεωστήτως καταβληθέντα στο Κεντρικό Τα μείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών επιστρέφονται από το Ταμείο αυτό άτοκα σε αυτόν που τα κατέβαλε. 2. Επίσης επιστρέφονται άτοκα από το Κεντρικό Τα μείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ποσά, στις περι πτώσεις που από παραδρομή της Δ.Ο.Υ. και ύστερα από δικαστική απόφαση ή ανάκληση διοικητικής πράξης επι βολής προστίμων και τελών επεστράφησαν από αυτή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αντί να επιστραφούν από το Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών.» Άρθρο 35 Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων 1. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρ θρώσεων, που προβλέπεται στην περίπτωση β της πα ραγράφου 2 του άρθρου 1 και στο άρθρο 3 του π.δ. 402/ 1988 (ΦΕΚ 187 Α ), αποτελεί αυτοτελή Διεύθυνση και υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στις εν λόγω διατάξεις και στην αριθμ / απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 1969 Β ). 2. Η περίπτωση γ της παραγράφου 4 της υπ αριθμ / απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας (ΦΕΚ 1363 Β ), όπως προστέθηκε με την υπ αριθμ / όμοια απόφαση (ΦΕΚ 592 Β ), καταργείται. Άρθρο Στο άρθρο 12 του ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303 Α ), προστί θεται παράγραφος 5, ως εξής: «5. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού προηγείται πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης κατά τη

20 3498 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979, η οποία υπο χρεωτικά παραπέμπεται στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 10 του ν. 998/1973.» 2. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 21 του ν. 3208/2003, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου αυτού προηγείται πράξη χαρακτη ρισμού της έκτασης κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979, η οποία υποχρεωτικά παραπέμπεται στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή του άρθρου 10 του ν. 998/1979.» 3. Στο άρθρο 44 του ν. 998/1979 προστίθεται παρά γραφος 4, ως εξής: «4. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, καθώς και όταν ανακαλείται πράξη κηρύξεως εκτάσεως αναδασωτέας για οποιαδήποτε πραγματική ή νομική αιτία, απαιτείται απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 10 του ν. 998/1979, επί της προ τάσεως της οικείας Δασικής Υπηρεσίας.» 4. Το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του ν. 998/1979, που προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 1 του ν. 3208/2003, καταργείται. Άρθρο 36α Κυρούται η υπ αριθμ /565/ κοινή υπουρ γική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονο μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία παραχωρήθηκε στο Δήμο Αθηναίων το άλσος της Σχολής Ευελπίδων (πρώην Πολυγώνου). Άρθρο 37 Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταρ γούνται: α) Τα άρθρα 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 και 21 του ν. 2945/2001, καθώς και το πρώτο εδάφιο του άρθρου 4 του ν. 2945/2001. β) Τα άρθρα 3β, 3δ και 3ε του ν. 1790/1988, όπως προ στέθηκαν με το άρθρο 5 του ν. 2945/2001. γ) Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 7 του ν. 2945/ 2001, όπως το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 αντι καταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 3460/2006 (ΦΕΚ 105 Α ). δ) Τα άρθρα 10, 11, 12 της αριθμ. Υ1β/2000/ Υγειονομικής διάταξης. ε) Η περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3399/2005. στ) Το π.δ. 283/1989 (ΦΕΚ 132 Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 106/1992 (ΦΕΚ 48 Α ). ζ) Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει διαφο ρετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με το νόμο αυτόν. Άρθρο 38 Έναρξη ισχύος Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνή σεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2008 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ Χ. ΦΩΛΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Φ. ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Α. ΚΟΝΤΟΣ Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Μ. Γ. ΛΙΑΠΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2008 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1158 24 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 289667 (1) Τέλη επισήμων ελέγχων ζώντων ζώων και τροφίμων ζωικής προέλευσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014)

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ Του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Στο σχέδιο νόμου με θέμα: «Θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορία Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Λιπασμάτων & Πολλαπλασιαστικού υλικού

Εμπορία Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Λιπασμάτων & Πολλαπλασιαστικού υλικού Α. ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ουπεύθυνος επιστήμονας ενός καταστήματος εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων τόσο στην περίπτωση που είναι ο ίδιος ιδιοκτήτης της επιχείρησης εμπορίας γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κουτσομήτρος Σωτήριος Τηλέφωνο: 210 212 59 30 Fax: 210 522 25 89 E-mail: ax2u114@minagric.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α)

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Τροποποίηση του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αριθμός ισοδύναμων ζώων. Χώροι προστασίας <6 6-10 11-20 21-40 41-80 81-160 161-320 321-650 >650

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αριθμός ισοδύναμων ζώων. Χώροι προστασίας <6 6-10 11-20 21-40 41-80 81-160 161-320 321-650 >650 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Για τα Ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, βιομηχανίες και βιοτεχνίες με παραγωγικές διαδικασίες, βιομηχανίες και βιοτεχνίες που παράγουν προϊόντα που απαιτούν υγειονομική προστασία, κατασκηνωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΛ.Γ.Α., Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ», Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. ΚΑΙ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε - Ν.Π.Ι.Δ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

ΘΕΜΑ: «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΛ.Γ.Α., Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ», Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. ΚΑΙ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε - Ν.Π.Ι.Δ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ΘΕΜΑ: «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΛ.Γ.Α., Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ», Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. ΚΑΙ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε - Ν.Π.Ι.Δ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.» 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Β Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Κεφάλαιο Β Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Με το Κεφάλαιο Β του Νόµου 4146/2013 ιαµόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 90), ρυθµίστηκαν Οργανωτικά Θέµατα του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16121 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1323 11 Μαΐου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ε8 2010/50687 Τροποποίηση της αριθμ. Ε8 1831/39763/7 4 2015 απόφα σης του Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) «Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες των

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2422 28 Νοεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 340668 Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ αριθμ. 183/2005 και

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. 1422/97 (ΦΕΚ-358 Β'-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-435 Β') : "Σύνθεση του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής"

Κ.Υ.Α. 1422/97 (ΦΕΚ-358 Β'-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-435 Β') : Σύνθεση του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής Κ.Υ.Α. 1422/97 (ΦΕΚ-358 Β'-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-435 Β') : "Σύνθεση του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής" 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1. Του άρθρου 44 του Ν. 2093/92 "Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21

ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Μαρτίου Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 090/4 Αριθμ.: 21 ΑΔΑ: Β44Ε4691ΩΓ-4ΞΜ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Ένταξη στον κλάδο ασθένειας 1.0 κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), που ιδρύθηκε με τον α.ν. 394/1936 (ΦΕΚ 558 Α'), εντάσσεται, από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 16-3-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ: 2850/32992 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελισσοκομία. Σημαντικός κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής Εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον Στηρίζει το οικογενειακό εισόδημα Διαδεδομένη σε όλη τη χώρα

Μελισσοκομία. Σημαντικός κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής Εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον Στηρίζει το οικογενειακό εισόδημα Διαδεδομένη σε όλη τη χώρα Μελισσοκομία Σημαντικός κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής Εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον Στηρίζει το οικογενειακό εισόδημα Διαδεδομένη σε όλη τη χώρα Μελισσοκομία Μελισσοκομία 22.000 περίπου μελισσοκόμοι

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις Απαντήσεις για τον ΕΛΓΑ

Συχνές Ερωτήσεις Απαντήσεις για τον ΕΛΓΑ Συχνές Ερωτήσεις Απαντήσεις για τον ΕΛΓΑ 1. Τι πρέπει να κάνει ένας αγρότης (γεωργός κτηνοτρόφος) για να δικαιούται αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ; Ο παραγωγός προκειμένου να δικαιούται αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.» και διακριτικό τίτλο «Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε»

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.» και διακριτικό τίτλο «Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε» Α ρ θ ρ ο 1 Σύσταση - Επωνυμία Έδρα Συνιστάται στην Αθήνα Σύνδεσμος με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.» και διακριτικό τίτλο «Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε» με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.).

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Αθήνα, 29-7 - 1996 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ Αριθ.Πρωτ. Δ17α/02/64/Φ.Ν.294 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2962 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4802/142588 Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύ νησης της Γρίπης των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74608 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορκωμοσία. Α. Υπόχρεοι σε ορκωμοσία. -ο δήμαρχος, -οι δημοτικοί σύμβουλοι. -οι σύμβουλοι του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και

1. Ορκωμοσία. Α. Υπόχρεοι σε ορκωμοσία. -ο δήμαρχος, -οι δημοτικοί σύμβουλοι. -οι σύμβουλοι του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και Α. ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 1. Ορκωμοσία Α. Υπόχρεοι σε ορκωμοσία -ο δήμαρχος, -οι δημοτικοί σύμβουλοι -οι σύμβουλοι του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και -οι τοπικοί εκπρόσωποι κοινοτήτων 1. Ορκωμοσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ. 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 1. Ν. 1667/1986,Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Αστικός συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση προσώπων με οικονομικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91

E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91 E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91 Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

3. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

3. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. Π.Δ. 254/2005 - ΦΕΚ 307/Α'/16.12.2005 Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ»

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 50202 Ημερ. Λήξης: π.χ. 602 Σύνολο ωρών: 50 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ταχ. Δ/νση :Σατωβριάνδου 18 10432 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74570 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 355 17 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ Α.15/3/925/76 Καθορισμός της διαδικασίας τήρησης των ορίων του ποσο στού της

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176)

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Άρθρο 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Οικονομολογικό επάγγελμα συνιστούν οι κατ' επάγγελμα

Διαβάστε περισσότερα

- Το 80% των Ελλήνων, καπνιστών και μη, υποστηρίζει την εφαρμογή του Νόμου Απαγόρευσης του Καπνίσματος -

- Το 80% των Ελλήνων, καπνιστών και μη, υποστηρίζει την εφαρμογή του Νόμου Απαγόρευσης του Καπνίσματος - Ο νέος νόμος Που πήγε τη χώρα 10 χρόνια πίσω στο θέμα του καπνίσματος!!! ΑΙΣΧΟΣ!!! ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΟΛΜΗΣΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΝ ΕΝΑΝ ΤΕΤΟΙΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΟΜΟ!!! Διαβάστε εδώ ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΣΠΕΙΡΩΘΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1308 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 155511 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45693 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4506 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθ. 242466/2010 υπουργικής απόφασης περί λεπτομερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» Αρθρο 1. Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» Αρθρο 1. Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ» Αρθρο 1 Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως: α) Εγγραφή: η διαδικασία που συνίσταται στη δήλωση βούλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων BA Business - MBA Master of Business Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων μέσω υιοθέτησης και ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38).

α. Της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971 (Α 245), η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3648/ 2008 (Α 38). Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009) : Καθορισμός προϋποθέσεων - κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε Πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολύτεκνους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74446 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 68 22 Ιανουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 2665/17/Φ113 Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ. Οικ.10169/639/ Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» Το εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, 24.7.2015 Ν. 138(Ι)/2015 138(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 328,

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 343/2002 ΦΕΚ: Α 284/22.11.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/84 ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ταχ. Δ/νση :Σατωβριάνδου 18 10432 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010 (Α 71) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ως σχολικοί σύμβουλοι επιλέγονται εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 03/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 685/60869 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής Αρμοδιότητες Συμβουλίου Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι οι ακόλουθες: 1. Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος. Ειδικότερα, το Συμβούλιο: α) Χαράσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13-6-2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α. Π.οικ.: 12710/860/Φ.15 ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 14. Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Αρθρο 14. Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Ν.2672/1998: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Αρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 1. Επιτρέπεται η διακίνηση εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου, των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα