ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 1785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογι στικών Συστημάτων T.E. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με τίτ λο: «Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα».. 1 Ανάκληση της αριθμ. Γ.Δ 1098/ απόφασης Νομάρχη Θεσσαλονίκης Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού φαρμα κευτικού προϊόντος «RENEVAL» Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού φαρ μακευτικού προϊόντος «CEVAC IBird» προϊόντος «KAY AMH HAND WASH» Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ ϊόντος «VANCOMYCIN/GENERICS» προϊόντος «VANISH ΟΧΙ ACTION EXTRA HYGIENE GEL» προϊόντος «DEPTACID HP» προϊόντος «Ρ3 ΟΧΥΡΑΚ D» προϊόντος «SANICHLOR» προϊόντος «DIVOSAN HYPOCHLORITE» προϊόντος «ilchlor Triplex Tablet 200» Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ ϊόντος «ISOPTIN» Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του απολυμαντι κού προϊόντος «VANISH ΟΧΙ ACTION HYGIENE POWDER» Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού φαρ μακευτικού προϊόντος «VERSICAN DHPPi +L3R». 15 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στη Φ /16881/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερι κών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2667/ (τ.β ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4851/Ε5 (1) Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων T.E. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με τίτλο: «Εφαρ μοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι κών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α 228), του άρ θρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α 24). β) Του Ν. 3685/2008 (Α 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Α 177), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (Α 156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (Α 71). γ) Του Ν. 3374/2005 (Α 189) «Διασφάλιση της ποιό τητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98). 3. Την με αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 (Β 1466) υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων». 4. Το Π.Δ. 69/2013 (Φ.Ε.Κ. 119/Α / ) «Μετονομα σία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτήματος Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά». 5. Την με αριθμ. 1/ πράξη της Γενικής Συ νέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων T.E. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά. 6. Το με αριθμ. 5/ απόσπασμα Πρακτικού της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

2 1786 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. Το με αριθμ. 4340/ έγγραφο του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων T.E. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά. 8. Το με αριθμ. 1774/ έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. με τη συνημμένη από τον Ιούλιο του 2013 Έκθεση Εξωτερι κής Αξιολόγησης του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολο γιστικών Συστημάτων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπο λογιστικών Συστημάτων T.E. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με τίτλο: «Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα», σύμφωνα με τα εξής: Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστι κών Συστημάτων T.E. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (Α 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή υψη λού επιπέδου γνώσεων σε θέματα αιχμής των Εφαρ μοσμένων Πληροφοριακών Συστημάτων που σχετίζο νται με τις εφαρμογές της Πληροφορικής, καθώς και η αναβάθμιση και προαγωγή της έρευνας σε αυτό τον επιστημονικό χώρο. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να προσφέρει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στις νέες τεχνολογίες, που αφορούν στα υπολογιστικά και πληροφοριακά συστήματα και στις βιομηχανικές εφαρμογές τους και να εξοικειώσει τους φοιτητές με την έρευνα στους παραπάνω τομείς. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα εξειδικευτούν σε μία μεγάλη περιοχή νέων τεχνολογιών σε υπολογιστικά συστήματα και στη χρήση τους σε βιομηχανικές εφαρ μογές. Οι εργαζόμενοι σε τομείς με σχετικά γνωστικά αντικείμενα θα έχουν την ευκαιρία να μεταφέρουν και να εφαρμόσουν τις νέες τεχνολογίες στο χώρο εργα σίας τους, παρέχοντας προστιθέμενη αξία στο παρα γόμενο έργο τους. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπο λογιστικών Συστημάτων T.E. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα «Εφαρ μοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα». Άρθρο 4 Κατηγορίες πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιού χοι των Τμημάτων τεχνολογικής και θετικής κατεύθυν σης Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ενδεικτικά, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. από όλα τα Τμήματα Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρονικής, Πληροφορικής, Αυτομα τισμού, Φυσικής και Μαθηματικών και Τμημάτων συνα φούς επιστημονικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδί κευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο εξάμηνο συμπεριλαμβάνει και την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοι τητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέ ταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν συνολικά δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα. Κατά το Α και το Β εξά μηνο κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοι χούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Κατά το Γ εξάμηνο οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε δεκαπέντε (15) πιστωτι κές μονάδες και να συγγράψουν μεταπτυχιακή διπλω ματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες (σύνολο πιστωτικών μονάδων Γ εξαμήνου: 30). Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε επτά και μισή () πιστωτικές μονάδες. Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α Εξάμηνο Υποχρεωτικά μαθήματα α/α Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 1 Προηγμένα Θέματα Αντικειμενο στραφούς Προγραμματισμού 2 Ανοικτό Λογισμικό Android 3 Βιομηχανική Πληροφορική 4 VHDL και Προηγμένη Λογική Σχε δίαση Σύνολο: 30

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1787 Β Εξάμηνο Υποχρεωτικά μαθήματα Πιστωτικές α/α Μάθημα μονάδες (ECTS) 1 Ευρυζωνικά Δίκτυα 2 3 Ασφαλείς Τεχνολογίες Ηλεκτρονι κού Εμπορίου Ολοκληρωμένος Βιομηχανικός Έλεγχος 4 Εφαρμογές Ανοικτού Λογισμικού/ Υλικού Σύνολο: 30 Γ Eξάμηνο α/α Μάθημα Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 1 Σχεδίαση Μηχατρονικών και Ενσω ματωμένων Συστημάτων 2 Τηλεματικές Εφαρμογές Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλω 3 15 ματικής Εργασίας Σύνολο: 30 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 90 ECTS ΜΟΝΑΔΩN (ECTS) Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων κατ έτος στο πρόγραμμα ορίζε ται κατ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Εντός του αριθμού αυτού περιλαμβάνονται και εισακτέοι που γίνονται δεκτοί ως υπότροφοι σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3685/2008 (Φ.Ε.Κ. Α 148). Άρθρο 8 Προσωπικό Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπο ρούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων T.E. ή άλλων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά και μέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (Α 148). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ γήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων T.E. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με την υπάρχουσα υποδομή. Άρθρο 10 Διάρκεια λειτουργίας Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α 195), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α 24), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος , oπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συ νέχισης της λειτουργίας του. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας 1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογί ζεται σε και αναλύεται ως εξής: α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΣ Ευρώ Ποσο στό 1 Κόστος Εκπαίδευσης ,00 56% 2 Διοικητική Υποστήριξη 2.700,00 4,4% 3 Λειτουργικά Έξοδα 2.784,20 4,6% 4 Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Πειραιά 6.084,80 10% 5 Τ.Ε.Ι. Πειραιά ,00 25% ΣΥΝΟΛΟ ,00 100% 2. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δίδακτρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (Α 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 15 Ιανουαρίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ /6567 (2) Ανάκληση της αριθμ. Γ.Δ 1098/ απόφασης Νομάρχη Θεσσαλονίκης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 18 του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθ μιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 303), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις αρθ. 9 του Ν 1878/90 (ΦΕΚ Α 33). β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). γ. Των άρθρων 1, 2 και 283 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρ χιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87).

4 1788 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Τις διατάξεις του : i) Π.Δ. 189/09 (ΦΕΚ Α 221) «Καθορισμός και ανακα τανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως ισχύει. ii) Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α 141), «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». iii) Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 153), καθώς και την αριθμ. Υ 46/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλ λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη» (ΦΕΚ Β 2101), όπως ισχύει. iv) Την αριθμ. οικ /97 απόφαση του Πρωθυπουρ γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέ ρογλου (ΦΕΚ Β 1667/2013). v) Π.Δ. 65/11 (ΦΕΚ Α 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης... Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς». 3. Την αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 59156/ απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης «Καθο ρισμός ποσοστού φιλοξενίας... και παιδικές εξοχές» (ΦΕΚ Β 1309). 4. Την αριθμ. Γ.Δ 1098/ απόφαση του Νο μάρχη Θεσσαλονίκης με την οποία παραχωρήθηκε κατά χρήση στην τέως Κοινότητα Λιβαδίου Ν. Θεσσαλονίκης δημόσια δασική έκταση δέκα (10) στρεμμάτων κείμενη εντός της 41β συστάδας Δημόσιου δάσους Λιβαδίου περιφέρειας της τότε Κοινότητας Λιβαδίου προς χρή ση του Αναπτυξιακού Συνδέσμου «Ανθεμούντας» για τη δημιουργία και λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων των μελών του. 5. Το υπ αριθμ. 510/ έγγραφο της Δ/νσης Δασών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με το οποίο υποβάλλει τα υπ αριθμ. Δ.Δ 4131/π.ε/ και 7733/ , 6405/ έγγραφα της Δ/νσης Δασών Ν. Θεσσαλονίκης και του Δασαρχείου Θεσσα λονίκης αντίστοιχα και προτείνει την ανάκληση της υπ αριθμ. Γ.Δ 1098/ απόφασης παραχώρησης του Νομάρχη Θεσσαλονίκης. 6. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα παραπάνω ανα φερόμενα έγγραφα των υπηρεσιακών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, ο δι καιούχος της παραχώρησης Αναπτυξιακός Σύνδεσμος «ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑΣ». α) Δεν υφίσταται πλέον ως φορέας. β) Έχει εγκαταλείψει την έκταση από χρόνια και γ) Δεν υλοποίησε τους σκοπούς για τους οποίους έγινε η παραχώρηση. 7. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, αποφασίζουμε: Ανακαλούμε την υπ αριθμ. Γ.Δ 1098/ από φαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και κηρύσσουμε έκ πτωτο παντός δικαιώματός του επί της ως άνω έκτασης το Δήμο Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης στον οποίο υπάγεται η τοπική κοινότητα Λιβαδίου της δημοτικής ενότητας Βασιλικών, μη δικαιουμένου αποζημίωσης για οποιαδήποτε δαπάνη κατέβαλε. Το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης παρακαλείται να απο βάλλει διοικητικά τον ως άνω Δήμο από την έκταση. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2013 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος «RENEVAL». Με την αριθμ / απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκε, βάσει των διατά ξεων του άρθρου 90 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθμ /2006, η άδεια κυκλοφορίας του κτηνιατρι κού φαρμακευτικού προϊόντος «RENEVAL». Δικαιούχος σήματος: PIZER INC, NEW YORK, USA. Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: PIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Μορφή : ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 50MG/ML. ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 100MG/ML Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος «CEVAC IBird». Με την αριθμ / απόφαση του Εθνικού ξεων του άρθρου 26 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης /2006, άδεια κυκλοφορίας στο κτηνιατρικό φαρ μακευτικό προϊόν «CEVAC IBird». Δραστική ουσία : LIVE, ATTENUATED INECTIOUS min. 2.8 Iog10 BRONCHITIS (IB) VIRUS, STRAIN 1/96 max.4.3 EID50 VARIANT SUBTYPE Δικαιούχος σήματος : CEVA SANTE ANIMALE, LIBOUR NE, RANCE. Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας : CEVA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ Μορφή : ΛΥΟΦΙΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ (5) προϊόντος «KAY AMH HAND WASH». Με την αριθμ / απόφαση του Εθνικού απολυμαντικό προϊόν «KAY AMH HAND WASH». Μορφή : Υγρό. Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ECOLAB Α.Ε. ΕΛΛΑΣ. (3) (4)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1789 (6) Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊόντος «VANCOMYCIN/GENERICS». Με τις αριθμ και 99487/ αποφάσεις του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π /2013, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν «VANCOMYCIN/GENERICS». Δραστική ουσία: VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE. Μορφή: Κόνις για διάλυμα προς έγχυση 500mg/VIAL, 1G/VIAL Δικαιούχος σήματος: GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ. Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ. (7) προϊόντος «VANISH ΟΧΙ ACTION EXTRA HYGIENE GEL». Με την αριθμ / απόφαση του Εθνικού ξεων του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης Υ1β/ οικ. 7723/94 (ΦΕΚ 961/1094 τ. Β ) η άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό προϊόν «VANISH ΟΧΙ ACTION EXTRA HYGIENE GEL». Μορφή : Γέλη. Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ABΕE. (8) προϊόντος «DEPTACID HP». Με την αριθμ / απόφαση του Εθνικού απολυμαντικό προϊόν «DEPTACID HP». Μορφή : Άχρωμο έως υποκίτρινο διαυγές υγρό. Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: HYPRED SA, CEDEX rance. (9) προϊόντος «Ρ3 ΟΧΥΡΑΚ D». Με την αριθμ / απόφαση του Εθνικού ξεων του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης Υ1 β/ οικ.7723/94 (ΦΕΚ 961/1994 τ. Β ) η άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό προϊόν «Ρ3 ΟΧΥΡΑΚ D». Μορφή : Υγρό. Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ECOLAB A.E., GREECE. (10) προϊόντος «SANICHLOR». Με την αριθμ / απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης Υ1β/ οικ. 7723/94 (ΦΕΚ 961/1994 τ. Β ) η άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό προϊόν «SANICHLOR». Μορφή: Στερεό δισκίο. Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ECOLAB Α.Ε. (11) προϊόντος «DIVOSAN HYPOCHLORITE». Με την αριθμ / απόφαση του Εθνικού απολυμαντικό προϊόν «DIVOSAN HYPOCHLORITE». Μορφή : Υγρό διαυγές ανοιχτό κίτρινο. Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: Diversey Ελλάς Α.Ε. (12) προϊόντος «ilchlor Triplex Tablet 200». Με την αριθμ / απόφαση του Εθνικού απολυμαντικό προϊόν «ilchlor Triplex Tablet 200». Μορφή : Δισκία (λευκά). Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΦΙΛ ΠΡΟ ΑΝΘΟΠΟΥ ΛΟΣ ΑΕ. Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊόντος «ISOPTIN». (13) Με την αριθμ / απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκε, βάσει των δια τάξεων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π /2013, η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος «ISOPTIN». Δραστική ουσία: VERAPAMIL HYDROCHLORIDE. Μορφή: Ενέσιμο διάλυμα 5mg/2ML AMP. Δικαιούχος σήματος: ABBOTT GMBH & Co KG, WIE SBADEN, GERMANY Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Διότι: Κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας.

6 1790 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (14) προϊόντος «VANISH ΟΧΙ ACTION HYGIENE POWDER». Με την αριθμ / απόφαση του Εθνικού απολυμαντικό προϊόν «VANISH ΟΧΙ ACTION HYGIENE POWDER». Μορφή : Σκόνη. Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ. (15) Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος «VERSICAN DHPPi +L3R». Με την αριθμ / απόφαση του Εθνικού ξεων του άρθρου 26 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης /2006, άδεια κυκλοφορίας στο κτηνιατρικό φαρ μακευτικό προϊόν «VERSICAN DHPPi +L3R». Δραστική ουσία: ΛΥΟΦΙΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ (Ζωντανό εξασθενημένο) CANINE DISTEMPER VIRUS.STRAIN TCID 50 CDVU 39 CANINE ADENOVIRUS, STRAIN TCID 50 CAV2 Bio13 CANINE PARVOVIRUS, STRAIN TCID 50 CPV Bio 12 CANINE PARAINLUENZA, TYPE TCID 50 VIRUS, STRAIN, CPiV2 Bio 15 INACTIVATED LEPTOSPIRA INTERROGANS ICTEROHAEMORRHAGIA, STRAIN, MSLB 1008 INACTIVATED LEPTOSPIRA INTERROGANS CANICOLA, STRAIN, MSLB 1010 INACTIVATED LEPTOSPIRA KIRSCHNERI GRIPPOTYPHOSA STRAIN, MSLB 1009 INACTIVATED RABIES VIRUS STRAIN, SAD VNUKOVO 32 ΥΓΡΟ ΤΜΗΜΑ (Αδρανοποιημένο) 1:32 ARL 1:32 ARL 1:64 ARL 2.0 IU Δικαιούχος σήματος : ZOETIS LLC NEW JERSEY. Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας : ZOETIS HELLAS S.A. Μορφή : ΛΥΟΦΙΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (16) Στην περίληψη της υπ αριθμ. Φ /16881/ απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοι νωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, που δη μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2667/ (τ. Β ) στη σελίδα στη Β στήλη, στον 3 στίχο εκ των άνω, διορθώ νεται το επώνυμο: από το εσφαλμένο: «ΜΙΤΡΟΥΣΙ» στο ορθό «ΜΗΤΡΟΥΣΙ» (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

7

8 1792 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2076 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια κών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 87 8 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαιευτικής του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του T.E.I. Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 4 Φεβρουαρίου 01 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3003 6 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. 24577/Ε5/08 03 2012 (Φ.Ε.Κ. 876/Β /20 03 2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 12 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 620 15 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπη ρεσιών του Δήμου Ασπρόπυργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2802 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 959 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού κατ αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα της ΥΝΜΤΕΚΜ... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15669 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1449 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση της λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 (ΦΕΚ Β 328/13.02.2014) Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1931 17 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1951 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/ 08 04 2009, τ.β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 734 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1952 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2050 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση Αναμόρφωση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2319 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 43149/Β7/09.02.2004 (ΦΕΚ 324/τ.B ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3338 12 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 23 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 83933/Β7/6.8.2003 (ΦΕΚ 1200/τ. Β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2449 15 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. B7/41980 (ΦΕΚ 1597/τ. Β /11 8 2008) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 195 21 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10124/Β7 (ΦΕΚ 2054/ 0 10 2008, τ. Β ) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 70 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα