ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ."

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ Σεο ΥΑΣΕΖΠΑΟΤ ΔΛΔΝΖ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα θ. ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ ΔΤΣΤΥΗΑ ΜΑΗΟ 2007 ΚΑΒΑΛΑ - 1 -

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Καηάινγνο ζπληκήζεσλ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΚΧΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 1.1 Αληηθείκελν Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ Τπφρξενη ζε ηήξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ Απαιιαζζφκελνη απφ ηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ Γηάθξηζε Δπηηεδεπκαηηψλ. Έλλνηα ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πψιεζεο. Έλλνηα είδνπο 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΒΗΒΛΗΑ ΔΠΗΣΖΓΔΤΜΑΣΗΧΝ 2.1 Έληαμε επηηεδεπκαηηψλ ζε θαηεγνξία ηήξεζεο βηβιίσλ Βηβιία πξψηεο θαηεγνξίαο Τπφδεηγκα βηβιίνπ αγνξψλ Βηβιία δεχηεξεο θαηεγνξίαο Τπφδεηγκα βηβιίνπ εζφδσλ Τπφδεηγκα βηβιίν εμφδσλ Απαιιαγή ηήξεζεο βηβιίνπ απνγξαθήο Βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο Βηβιίν απνζήθεο, παξαγσγήο θνζηνινγίνπ Έλλνηα ππνθαηαζηήκαηνο Βηβιία ππνθαηαζηήκαηνο Πξφζζεηα βηβιία 24 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΣΖΓΔΤΜΑΣΗΧΝ 3.1 Γειηία απνζηνιήο. Γειηία εζσηεξηθήο δηαθίλεζεο επηρεηξήζεσλ επεμεξγαζίαο Τπνδείγκαηα δειηίσλ απνζηνιήο Σηκνιφγηα Δθθαζαξίζεηο Τπνδείγκαηα ηηκνινγίσλ Απνδείμεηο ιηαληθήο πψιεζεο. Απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ Τπνδείγκαηα απνδείμεσλ Δηδηθά ζηνηρεία Απνδείμεηο απηνπαξάδνζεο Απνδείμεηο δαπαλψλ Τπφδεηγκα απφδεημεο δαπαλψλ Έγγξαθα κεηαθνξάο Τπφδεηγκα θνξησηηθήο

3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΖ ΣΖΡΖΖ ΒΗΒΛΗΧΝ ΚΑΗ ΔΚΓΟΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 4.1 Μεραλνγξάθεζε γεληθά Τπνρξεψζεηο ρξεζηψλ Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ινγηζκηθνχ Υξφλνο θαη ηξφπνο κεραλνγξαθηθήο ελεκέξσζεο ησλ βηβιίσλ θαη έθδνζεο ησλ ζηνηρείσλ 4.4 Δηδηθέο δηαηάμεηο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ΔΝΖΜΔΡΧΖ, ΘΔΧΡΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΦΤΛΑΞΖ ΒΗΒΛΗΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 5.1 Υξφλνο ελεκέξσζεο ησλ βηβιίσλ Σξφπνο ελεκέξσζεο ησλ βηβιίσλ θαη έθδνζεο ησλ ζηνηρείσλ Θεψξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ Τπνβνιή θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα δηαζηαχξσζε Σφπνο ηήξεζεο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. Υξφλνο δηαθχιαμεο απηψλ 84 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ΚΤΡΟ ΒΗΒΛΗΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΑΠΟΡΡΖΣΟ 6.1 Κχξνο θαη απνδεηθηηθή δχλακε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ Απφξξεην βηβιίν θαη ζηνηρείσλ Πξφζηηκα γηα παξαβάζεηο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ Αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα 6.4 Απηνηειείο παξαβάζεηο Δπηβνιή πξνζηίκσλ Γηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο Γηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 ΈΝΝΟΗΑ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ Φ.Π.Α. 7.1 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο Γεληθά γηα ην Φ.Π.Α Λεηηνπξγία ηνπ Φ.Π.Α Παξάδεηγκα ιεηηνπξγίαο ηνπ Φ.Π.Α. 100 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ 8.1 ΚΧΓΗΚΑ ΦΟΡΟΤ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ Δπηβνιή ηνπ θφξνπ

4 8.1.2 Αληηθείκελν ηνπ θφξνπ Οηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα Τπνθείκελνη ζην θφξν ΦΟΡΟΛΟΓΖΣΔΔ ΠΡΑΞΔΗ Παξάδνζε αγαζψλ Πξάμεηο ζεσξνχκελεο σο παξάδνζε αγαζψλ Παξνρή ππεξεζηψλ Πξάμεηο ζεσξνχκελεο σο παξνρή ππεξεζηψλ Παξάδνζε αθηλήησλ Δηζαγσγή αγαζψλ Δλδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ Πξάμεηο ζεσξνχκελεο σο ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ ΣΟΠΟ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΦΟΡΟΛΟΓΖΣΔΧΝ ΠΡΑΞΔΧΝ Σφπνο παξάδνζεο αγαζψλ Σφπνο παξνρήο ππεξεζηψλ Σφπνο ελδνθνηλνηηθήο απφθηεζεο αγαζψλ ΓΔΝΔΖ ΣΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΟΥΡΔΧΖ Υξφλνο γέλεζεο ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ζηελ παξάδνζε αγαζψλ θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ Υξφλνο γέλεζεο ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ζηελ εηζαγσγή αγαζψλ Υξφλνο γέλεζεο ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ζηελ ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ θαη απαηηεηφ ηνπ θφξνπ ΦΟΡΟΛΟΓΖΣΔΑ ΑΞΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ Φνξνινγεηέα αμία ζηελ παξάδνζε αγαζψλ, ζηελ ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ Φνξνινγεηέα αμία ζηελ εηζαγσγή αγαζψλ πληειεζηέο. Τπνινγηζκφο ηνπ θφξνπ ΔΚΠΣΧΖ ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ Γηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ Πξνζδηνξηζκφο ηνπ εθπηπηφκελνπ θφξνπ Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο έθπησζεο ηνπ θφξνπ Γηαθαλνληζκφο εθπηψζεσλ Δπηζηξνθή ηνπ θφξνπ ΤΠΟΥΡΔΟΗ ΣΟ ΦΟΡΟ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ Τπφρξενη ζην θφξν Δηδηθφ θαζεζηψο γηα κε εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Κνηλφηεηα ππνθείκελνπο ζην θφξν, νη νπνίνη παξέρνπλ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζε κε ππνθείκελνπο κέζα ζηελ Κνηλφηεηα Τπνρξεψζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζην θφξν Γήισζε θαη ζπλαθείο ππνρξεψζεηο

5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 ΑΠΑΛΛΑΓΔ ΑΠΟ ΣΟ ΦΟΡΟ 9.1 Απαιιαγέο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο Δηδηθέο απαιιαγέο Απαιιαγέο ζηελ ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ Απαιιαγέο ζηελ παξάδνζε αγαζψλ ζε άιιν θξάηνο - κέινο Απαιιαγέο ζηελ εηζαγσγή αγαζψλ Απαιιαγέο ησλ πξάμεσλ θαηά ηελ εμαγσγή, εθηφο Κνηλφηεηαο, ησλ εμνκνηνχκελσλ πξνο απηέο πξάμεσλ θαη ησλ δηεζλψλ κεηαθνξψλ 9.7 Απαιιαγέο ζηε δηεζλή δηαθίλεζε αγαζψλ Απαιιαγέο ζην θαζεζηψο ησλ θνξνινγηθψλ απνζεθψλ, άιισλ απφ απηέο ηνπ Ν. 2960/ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10 ΠΔΡΗΟΓΗΚΖ ΓΖΛΧΖ 10.1 Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ηνπ Φ.Π.Α ε πνηα Γ.Ο.Τ. ππνβάιιεηαη ε πεξηνδηθή δήισζε ηνπ Φ.Π.Α ε πνηεο πεξηπηψζεηο ππνβάιιεηαη έθηαθηε πεξηνδηθή δήισζε Έληππν πεξηνδηθήο δήισζεο γηα β ή γ θαηεγνξίαο βηβιία πκπιήξσζε ησλ ελδείμεσλ ηνπ εληχπνπ πεξηνδηθήο δήισζεο κε β ή γ θαηεγνξίαο βηβιία ηνπ Κ.Β ΚΔΦΑΛΑΗΟ 11 ΔΚΚΑΘΑΡΗΣΗΚΖ ΓΖΛΧΖ 11.1 Πσο ππνβάιιεηαη ε εθθαζαξηζηηθή δήισζε ηνπ Φ.Π.Α Πνηνη έρνπλ ππνρξέσζε λα ππνβάιινπλ εθθαζαξηζηηθή δήισζε Φ.Π.Α Μέρξη πφηε ππνβάιιεηαη ε εθθαζαξηζηηθή δήισζε ηνπ Φ.Π.Α Έληππν εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο πκπιήξσζε ησλ ελδείμεσλ ηνπ εληχπνπ ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 12 ΓΖΛΧΔΗ INTRASTAT 12.1 Γηα πνην ζθνπφ ζπκπιεξψλεηαη ε δήισζε INTRASTAT Πνηνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπκπιεξψλνπλ ηε δήισζε INTRASTAT

6 θαη κέρξη πφηε ππνβάιιεηαη 12.3 Πνηνη απαιιάζζνληαη απφ ηελ ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηεο 195 δήισζεο INTRASTAT 12.4 Υξεζηκνπνίεζε ησλ εληχπσλ INTRASTAT Έληππν INTRASTAT γηα ηηο ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο Έληππν INTRASTAT γηα ηηο ελδνθνηλνηηθέο παξαδφζεηο Σξφπνο ζπκπιήξσζεο ησλ πεδίσλ ηεο δήισζεο INTRASTAT 199 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 13 ΠΗΝΑΚΑ LISTING 13.1 Πνηνη ζπκπιεξψλνπλ ηνλ πίλαθα LISTING θαη ηη πνζά αλαγξάθνληαη ζε απηφλ 13.2 Πνπ, πφηε θαη πψο ππνβάιιεηαη ν πίλαθαο listing Έληππν αλαθεθαιαησηηθνχ πίλαθα ελδνθνηλνηηθψλ παξαδφζεσλ 13.4 Έληππν αλαθεθαιαησηηθνχ πίλαθα ελδνθνηλνηηθψλ απνθηήζεσλ 13.5 Οδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πίλαθα Listing ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ Παξάξηεκα Η 210 Παξάξηεκα ΗΗ 211 Παξάξηεκα ΗΗΗ 212 Παξάξηεκα VI 219 ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 221 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

7 Καηάινγνο πληκήζεωλ Α.Δ. Α.Λ.Π. Α.Π.Τ. Α.Φ.Μ. Βι. Γ.Λ.. Γ.Α. Γ.Λ.Π. Γ.Ο.Τ. Δ.Α.Φ.Γ... Δ.Δ. ΔΛ.ΣΑ. Δ.Π.Δ. Ζ/Τ Η.Κ.Α. Κ.Β.. ΚΔ.Π.Τ.Ο. Κ.Φ.. Κσδ. Αλψλπκε Δηαηξεία Απφδεημε Ληαληθήο Πψιεζεο Απφδεημε Παξνρήο Τπεξεζηψλ Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ Βιέπε Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην Γειηίν Απνζηνιήο Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία Δηδηθψλ Ζιεθηξνληθψλ Αζθαιψλ Γηαηάμεσλ ήκαλζεο Δπξσπατθή Έλσζε Διιεληθά Σαρπδξνκεία Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Κψδηθαο Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ Κέληξν Πιεξνθνξηψλ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ Κψδηθαο Φνξνινγηθψλ ηνηρείσλ Κσδηθφο Ν. ή λ. Νφκνο Νν Ννχκεξν Ν.Π.Γ.Γ. Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Ν.Π.Η.Γ. Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Ο.Δ.Β. Οξγαληζκφο Δγγείσλ Βειηηψζεσλ Ο.Σ.Α. Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Π.Γ. ή π.δ. Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα Π..Λ.Φ.Β. Πίλαθαο πκθσλίαο Λνγηζηηθήο Φνξνινγηθήο Βάζεο.Ο. πλδπαζκέλε Ολνκαηνινγία Σ.ΔΒ.Δ Σακείν Δπαγγεικαηνβηνηερλψλ Διιάδνο Σκ. Σεηξαγσληθά Μέηξα ΦΔΚ Φχιιν Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο Φ.Π.Α. Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο θηκ. Φνξνινγηθή ηακεηαθή κεραλή ρικ. Υηιηφκεηξν Φ.Σ.Π. Φπραγσγηθψλ Σερληθψλ Παηγλίσλ - 7 -

8 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ - 8 -

9 ΚΔΦ.1 ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ 1.1 Αληηθείκελν Κώδηθα Βηβιίωλ θαη ηνηρείωλ Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ νξίδνληαη νη ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ επηηεδεπκαηηψλ, ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ βηβιίσλ θαη ηελ έθδνζε ησλ ζηνηρείσλ, γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ. 1.2 Τπόρξενη ζε ηήξεζε βηβιίωλ θαη ζηνηρείωλ 1.Κάζε εκεδαπφ ή αιινδαπφ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή θνηλσλία ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, πνπ αζθεί δξαζηεξηφηεηα ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαη απνβιέπεη ζηελ απφθηεζε εηζνδήκαηνο απφ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή ή γεσξγηθή επηρείξεζε ή απφ ειεπζέξην επάγγεικα ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε επηρείξεζε, θαζψο θαη νη αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο ή κε εηαηξείεο, αλαθεξφκελνη ζην εμήο κε ηνλ φξν "επηηεδεπκαηίαο", ηεξεί, εθδίδεη, παξέρεη, δεηά, ιακβάλεη, ππνβάιιεη, δηαθπιάζζεη ηα βηβιία, ηα ζηνηρεία, ηηο θαηαζηάζεηο θαη θάζε άιιν κέζν ζρεηηθφ κε ηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη ηελ έθδνζε ζηνηρείσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα απηφ. Γηα ην ραξαθηεξηζκφ αιινδαπνχ πξνζψπνπ σο επηηεδεπκαηία, αξθεί ε χπαξμε πξαγκαηηθήο - θπζηθήο επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, αλεμάξηεηα απφ ην ραξαθηεξηζκφ απηήο σο κφληκεο ή κε. Δπηηεδεπκαηίαο ινγίδεηαη θαη θάζε αιινδαπφ λνκηθφ πξφζσπν νπνηαζδήπνηε κνξθήο πνπ δελ έρεη εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, εθφζνλ απνθηά θπξηφηεηα ή άιιν εκπξάγκαην δηθαίσκα επί αθηλήηνπ ή αλαγείξεη αθίλεην ζηελ Διιάδα. 2. Σηο ίδηεο ππνρξεψζεηο κε ηα παξαπάλσ πξφζσπα έρεη θαη ε θνηλνπξαμία επηηεδεπκαηηψλ, πνπ ζεσξείηαη επηηεδεπκαηίαο εθφζνλ έρεη νξηζκέλε επαγγεικαηηθή δηεχζπλζε, απνβιέπεη ζηε δηελέξγεηα ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο, απνδεηθλχεηαη κε έγγξαθε ζπκθσλία, πνπ θαηαηίζεηαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. (Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία) πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο, θαη ηα κέιε ηεο είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ην θαζέλα αζθεί δηθή ηνπ επηρείξεζε ή ειεπζέξην επάγγεικα ή είλαη νκφξξπζκν κέινο δηαθνξεηηθήο νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο. Ζ πξνυπφζεζε ηεο δηελέξγεηαο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο δελ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ γηα θνηλνπξαμία επηηεδεπκαηηψλ πνπ έρεη σο αληηθείκελν εξγαζηψλ: - 9 -

10 α) ηελ απνθιεηζηηθά εθηφο ηεο ρψξαο πψιεζε αγαζψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ ή πξνβνιή θαη πξνψζεζε ειιεληθψλ πξντφλησλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, β) ηελ εθκεηάιιεπζε ζπγθνηλσληαθψλ γξακκψλ πινίσλ, γ) ηελ εθκεηάιιεπζε δηεζλψλ ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ, δ) ηε δηελέξγεηα πεξηεγεηηθψλ πιφσλ θαη ε) ηελ εθκεηάιιεπζε ξπκνπιθψλ θαη λαπαγνζσζηηθψλ πινίσλ. Ζ επσλπκία ηεο θνηλνπξαμίαο απαξηίδεηαη απφ ηα νλνκαηεπψλπκα ή ηελ επσλπκία φισλ ησλ κειψλ ή ηνπιάρηζηνλ ηνπ ελφο εμ απηψλ θαη ηε θξάζε "θαη ία". Δμαηξεηηθά σο κέιε θνηλνπξαμίαο κπνξεί λα ππεηζέιζνπλ νη θιεξνλφκνη απνβηψζαληνο κέινπο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ξεηά ζην ζπκθσλεηηθφ πνπ θαηαηέζεθε ζηε Γ.Ο.Τ. ε θνηλνπξαμία κπνξεί λα ζπκκεηέρεη θαη άιιε θνηλνπξαμία, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ δηαηάμεηο ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 3. Σν Γεκφζην θαη θάζε άιιν λνκηθφ πξφζσπν κε επηηεδεπκαηίαο, νη επηηξνπέο θαη νη ελψζεηο πξνζψπσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, νη μέλεο απνζηνιέο θαη νη δηεζλείο νξγαληζκνί, ππνρξενχληαη κφλν ζηελ έθδνζε, ππνβνιή θαη δηαθχιαμε ησλ ζηνηρείσλ πνπ νξίδνληαη ξεηά απφ ηνλ Κψδηθα απηφ. Σα πξφζσπα απηά, εθηφο απφ ην Γεκφζην, φηαλ ελεξγνχλ πξάμεηο παξάδνζεο αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη ζην θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.) ή ζην θφξν εηζνδήκαηνο ζεσξνχληαη επηηεδεπκαηίεο κφλν γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο θαη έρνπλ ηηο ππνρξεψζεηο λα ηεξνχλ, εθδίδνπλ, παξέρνπλ, δεηνχλ, ιακβάλνπλ, ππνβάιινπλ, δηαθπιάζζνπλ ηα βηβιία, ηα ζηνηρεία, ηηο θαηαζηάζεηο θαη θάζε άιιν κέζν ζρεηηθφ κε ηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη ηελ έθδνζε ζηνηρείσλ. 4. Σα βηβιία θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Κψδηθα απηνχ ηεξνχληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ζην ειιεληθφ λφκηζκα, εθηφο αλ έρεη λνκίκσο επηηξαπεί ε ηήξεζε απηψλ θαη άιινλ ηξφπν. Σα ζηνηρεία πνπ εθδίδνληαη γηα ζπλαιιαγέο κε ην εμσηεξηθφ επηηξέπεηαη λα δηαηππψλνληαη ζε μέλε γιψζζα θαη λα αλαγξάθεηαη ζ απηά ην μέλν λφκηζκα ζην νπνίν γίλεηαη ε ζπλαιιαγή. 1.3 Απαιιαζζόκελνη από ηελ ηήξεζε βηβιίωλ θαη ζηνηρείωλ 1. Οη αγξφηεο θαη νη αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο εθφζνλ δελ έρνπλ εληαρζνχλ ζην θαλνληθφ θαζεζηψο δελ ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη ζηελ έθδνζε ζηνηρείσλ, κε εμαίξεζε ην δειηίν απνζηνιήο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ξεηά νξίδεηαη απφ ηνλ Κψδηθα απηφλ

11 2. Απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ θαη ηεο έθδνζεο ησλ απνδείμεσλ ιηαληθήο πψιεζεο αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ νη επηηεδεπκαηίεο θπζηθά πξφζσπα, πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε εηήζηα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν αθαζάξηζηα έζνδα κέρξη επξψ απφ ηελ πψιεζε αγαζψλ ή κέρξη ην απηφ πνζφ απφ ηελ πψιεζε αγαζψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, εθφζνλ ζηελ πεξίπησζε απηή ηα αθαζάξηζηα έζνδα απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δελ ππεξβαίλνπλ επξψ, ή κέρξη επξψ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ εθκεηαιιεχνληαη θνξηεγά πινία ηνπ Ν. 27/75, ησλ νπνίσλ ε ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο πεληαθφζηνπο (500) θφξνπο. Οη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θαη νη επηηεδεπκαηίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ αθαζάξηζηα έζνδα απφ ρνλδξηθέο πσιήζεηο θαηά πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ή εμαγσγέο αλεμάξηεηα απφ πνζνζηφ, θαζψο επίζεο θαη νη επηηεδεπκαηίεο πνπ ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε πξφζζεησλ βηβιίσλ δελ απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ. Δηδηθά, αλεμάξηεηα απφ ην χθνο ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ απαιιάζζνληαη: α) Απφ ηελ ηήξεζε βηβιίσλ, νη πξάθηνξεο θξαηηθψλ ιαρείσλ θαη παηγλίσλ (ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΣΣΟ θαη ζπλαθή), κφλν γηα ηε δξαζηεξηφηεηα απηή θαζψο θαη νη εθεκεξηδνπψιεο (ππνπξάθηνξεο εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ). β) Απφ ηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη ηελ έθδνζε ζηνηρείσλ, ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ δελ ζεσξείηαη φηη αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ππαγφκελε ζην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πξφζσπα απηά δελ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ επηηεδεπκαηία απφ άιιε αηηία θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο πξνο ην Γεκφζην, ηα Ν.Π.Γ.Γ θαη Ν.Π.Η.Γ. κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. Οη δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ απηήο ηεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη θαηά ηελ θαηαβνιή ακνηβψλ ζε δηθαηνχρνπο, νη νπνίνη - ζπλδένληαη κε ζρέζε κίζζσζεο έξγνπ κε θνξέα εθηέιεζεο εξεπλεηηθνχ έξγνπ, ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη ή επηρνξεγείηαη, γεληθψο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, - είλαη δεκφζηνη ή ηδησηηθνί ππάιιεινη ή ζπληαμηνχρνη θαη δελ είλαη επηηεδεπκαηίεο απφ άιιε αηηία, εθφζνλ ην πνζφ απηψλ ησλ ακνηβψλ ηνπο δελ ππεξβαίλεη ην δηπιάζην ηνπ νξίνπ πνπ αλαθέξεηαη ζε απηέο θαη ην έξγν πνπ παξέρνπλ αθνξά απνθιεηζηηθά ην ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Δ.Δ. εξεπλεηηθφ έξγν. 1.4 Γηάθξηζε επηηεδεπκαηηώλ. Έλλνηα ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πώιεζεο. Έλλνηα είδνπο 1. Οη επηηεδεπκαηίεο δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπο:

12 α) ζε εθείλνπο πνπ πσινχλ αγαζά, ρνλδξηθψο ή ιηαληθψο, απηνχζηα ή κεηά απφ επεμεξγαζία, ηδίσο θαηεξγαζία ή εμεπγεληζκφ ή ζπλαξκνιφγεζε ή δηαζθεπή ή ζπζθεπαζία, β) ζε εθείλνπο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο, γ) ζε εθείλνπο πνπ πσινχλ αγαζά θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο (κηθηή δξαζηεξηφηεηα). 2. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ ζεσξείηαη: α) ρνλδξηθή πψιεζε, ε πψιεζε αγαζψλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζε άιιν επηηεδεπκαηία, ζην Γεκφζην, ζε Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ν.Π.Η.Γ. κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο θαη ζε αγξφηεο θαη αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο, γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο ή ηελ εθηέιεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπο, ε πψιεζε αγαζψλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ εθηφο ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ε πψιεζε εηζαγσγηθνχ δηθαηψκαηνο, β) ιηαληθή πψιεζε, ε πψιεζε αγαζψλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζε θπζηθφ πξφζσπν, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αηνκηθψλ ή νηθνγελεηαθψλ αλαγθψλ, γ) ρνλδξνπσιεηήο θαηά θχξην ιφγν, ν επηηεδεπκαηίαο ηνπ νπνίνπ ηα έζνδα απφ ρνλδξηθέο πσιήζεηο ππεξβαίλνπλ ην 60% (εμήληα ζηα εθαηφ) ηνπ ζπλφινπ ησλ εηήζησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπ, δ) σο παξνρή ππεξεζηψλ θαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά, ησλ νπνίσλ ην θφζηνο ζε θάζε πεξίπησζε δελ ππεξβαίλεη ην έλα ηξίην (1/3) ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ απηψλ δελ παξάγεηαη λέν είδνο αγαζνχ. 3. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ σο είδνο ζεσξείηαη ε νπζηψδεο πνηνηηθή δηάθξηζε ησλ αγαζψλ, ε νπνία επεξεάδεη θαηά πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5%, ηνπιάρηζηνλ ηελ απφδνζε ή ην θφζηνο ή ηελ ηηκή πψιεζεο δηαδεπθηηθά ή αζξνηζηηθά. Δηδηθά, γηα ηηο ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο ε νλνκαηνινγία - πεξηγξαθή ηνπ είδνπο ιακβάλεηαη φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή θνηλνηηθή λνκνζεζία

13 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΒΗΒΛΗΑ ΔΠΗΣΖΓΔΤΜΑΣΗΩΝ

14 ΚΔΦ. 2 ΒΗΒΛΗΑ ΔΠΗΣΖΓΔΤΜΑΣΗΩΝ 2.1 Έληαμε επηηεδεπκαηηώλ ζε θαηεγνξία ηήξεζεο βηβιίωλ 1. Οη επηηεδεπκαηίεο εληάζζνληαη ζε θαηεγνξία βηβιίσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπο. 2. ηελ ηξίηε θαηεγνξία εληάζζνληαη νη εκεδαπέο θαη αιινδαπέο αλψλπκεο θαη πεξηνξηζκέλεο επζχλεο εηαηξείεο, θαζψο θαη νη θνηλνπξαμίεο ή άιιεο λνκηθήο κνξθήο επηρεηξήζεηο θαηαζθεπήο δεκφζησλ έξγσλ, εθφζνλ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλνπλ ππεξβαίλεη ην φξην ηήξεζεο βηβιίσλ ηξίηεο θαηεγνξίαο. Δπίζεο, ζηελ ηξίηε θαηεγνξία εληάζζνληαη ηα πξφζσπα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πψιεζε αλεγεηξφκελσλ νηθνδνκψλ ή ηελ θαηαζθεπή δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ, θαζψο θαη νη θνηλνπξαμίεο πνπ έρνπλ ην ίδην αληηθείκελν εξγαζηψλ, εθφζνλ ζπκκεηέρεη ζε απηέο έλα ηνπιάρηζηνλ απφ ηα πξφζσπα ηνπ παξφληνο εδαθίνπ ή εκεδαπή αλψλπκε ή πεξηνξηζκέλεο επζχλεο εηαηξία. Ζ ππνρξέσζε γηα ηήξεζε βηβιίσλ ηξίηεο θαηεγνξίαο ζπληξέρεη θαη γηα ηηο θνηλνπξαμίεο, ζηηο νπνίεο εηζθέξεηαη ε θαηαζθεπή δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ ή ε αλέγεξζε νηθνδνκψλ απφ ηηο θνηλνπξαμίεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. Καη εμαίξεζε, κπνξνχλ λα ηεξήζνπλ βηβιία δεχηεξεο θαηεγνξίαο νη αιινδαπέο γεληθά επηρεηξήζεηο πνπ εγθαζίζηαληαη ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα ησλ αιινδαπψλ αεξνπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα θαη απαιιάζζνληαη απφ ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο κε ηνλ φξν ηεο ακνηβαηφηεηαο. 3. ηε δεχηεξε θαηεγνξία εληάζζνληαη : α) Ο επηηεδεπκαηίαο ηνπ νπνίνπ ηα θαζαξά θέξδε πξνζδηνξίδνληαη κε εηδηθφ ηξφπν, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία πεξί θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, θαζψο θαη ν εθκεηαιιεπηήο πινίνπ δεχηεξεο θαηεγνξίαο. β) Ο πξάθηνξαο εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ, θαζψο θαη ν πξαηεξηνχρνο ρνλδξηθήο πψιεζεο θαπλoβηoκεραληθψλ πξντφλησλ απφ πνηνο απφ ηνπο παξαπάλσ επηηεδεπκαηίεο δηαηεξεί θαη θιάδν παξνρήο άιισλ ππεξεζηψλ ή πψιεζεο αγαζψλ ηεξεί, γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ηα βηβιία ηεο θαηεγνξίαο πνπ αληηζηνηρεί ζην ζχλνιν ησλ εηήζησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπ, φρη φκσο θαηεγνξίαο θαηψηεξεο ηεο δεχηεξεο

15 γ) Ο πξαηεξηνχρνο πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηελ εκπνξία πεηξειαίνπ. πνηνο δηαηεξεί θαη θιάδν πψιεζεο άιισλ αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ ηεξεί γηα ηνλ θιάδν απηφλ ηα βηβιία ηεο θαηεγνξίαο πνπ αληηζηνηρεί ζηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ θιάδνπ απηνχ, φρη φκσο θαηεγνξίαο θαηψηεξεο ηεο δεχηεξεο. 4. ηελ πξψηε θαηεγνξία εληάζζνληαη : α) ν εθκεηαιιεπηήο πεξηπηέξνπ, β) ν πσιεηήο νπσξνιαραληθψλ, λσπψλ αιηεπκάησλ θαη ινηπψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ απνθιεηζηηθά ζηηο θηλεηέο ιατθέο αγνξέο, γ) ν πξαηεξηνχρνο πγξψλ θαπζίκσλ, γηα ηελ εκπνξία βελδίλεο. πνηνο απφ ηνπο παξαπάλσ επηηεδεπκαηίεο δηαηεξεί θαη θιάδν πψιεζεο άιισλ αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ ηεξεί γηα ηνλ θιάδν απηφλ ηα βηβιία ηεο θαηεγνξίαο πνπ αληηζηνηρεί ζηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ θιάδνπ απηνχ φρη φκσο θαηεγνξίαο θαηψηεξεο ηεο δεχηεξεο. 5. Οη ινηπνί επηηεδεπκαηίεο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, γηα ηνπο νπνίνπο δελ πξνβιέπεηαη έληαμε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, θαζψο θαη νη λένη επηηεδεπκαηίεο, θαηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπο, γηα ηνπο νπνίνπο δελ πξνβιέπεηαη εηδηθή έληαμε εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία πνπ αληηζηνηρεί ζηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπο, φρη φκσο ζε θαηεγνξία θαηψηεξε ηεο δεχηεξεο. Καη εμαίξεζε ην Γεκφζην, ηα Ν.Π.Γ.Γ., ηα Ν.Π.Η.Γ. κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ζε πεξίπησζε ππνρξέσζεο ηήξεζεο βηβιίσλ ηξίηεο θαηεγνξίαο, κπνξνχλ λα ηεξήζνπλ βηβιία δεχηεξεο θαηεγνξίαο. 6. Καη εμαίξεζε ησλ φζσλ νξίδνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν νη επηηεδεπκαηίεο θπζηθά πξφζσπα, πνπ αζθνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο ζε πφιε ή ρσξηφ κε πιεζπζκφ θάησ ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) θαηνίθσλ, πνπ δελ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, εληάζζνληαη θαηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπο ζηελ πξψηε θαηεγνξία βηβιίσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ θαηεγνξία βηβιίσλ πνπ αληηζηνηρεί ζηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπο πεξηφδνπ, εθηφο απφ ηνπο επηηεδεπκαηίεο θπζηθά πξφζσπα ησλ πεξηθεξεηψλ απηψλ πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή ηελ πψιεζε αγαζψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ (κηθηή δξαζηεξηφηεηα) ή ηελ εθκεηάιιεπζε θαηαζηήκαηνο ή άιινπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν πξνζθέξεηαη θαγεηφ ή πνηφ κε ζεξβίξηζκα, νη νπνίνη εληάζζνληαη απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπο ζηελ θαηεγνξία πνπ αληηζηνηρεί ζηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπο, φρη φκσο ζε θαηεγνξία θαηψηεξε ηεο δεχηεξεο. Δπίζεο, νη επηηεδεπκαηίεο θπζηθά πξφζσπα ησλ πην πάλσ πεξηθεξεηψλ, πνπ πξαγκαηνπνηνχλ αθαζάξηζηα έζνδα απφ ρνλδξηθέο πσιήζεηο θαηά πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ

16 εμήληα ζηα εθαηφ (60%) ή εμαγσγέο, αλεμάξηεηα απφ πνζνζηφ, εληάζζνληαη κε βάζε ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπο, φρη φκσο ζε θαηεγνξία θαηψηεξε ηεο δεχηεξεο. Δηδηθά, ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ εθκεηάιιεπζε παξαδνζηαθνχ θαθελείνπ ζηηο πεξηνρέο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ηεξνχλ ηα βηβιία ηεο θαηεγνξίαο πνπ αληηζηνηρεί ζηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπο. 7.Σα φξηα γηα ηελ θαηεγνξία ηήξεζεο βηβιίσλ, νξίδνληαη κε βάζε ην χθνο ησλ εηήζησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, σο αθνινχζσο: Καηεγνξίεο βηβιίσλ ξηα αθαζάξηζησλ εζφδσλ Πξψηε Γεχηεξε Σξίηε κέρξη θαη επξψ κέρξη θαη επξψ άλσ ησλ επξψ Αλ ε πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο είλαη κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε ηνπ 12κήλνπ ηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ βξίζθνληαη κε αλαγσγή. ηαλ πσινχληαη αγαζά γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ σο αθαζάξηζην έζνδν γηα ηελ ηήξεζε βηβιίσλ ζεσξείηαη ε αμία ησλ αγαζψλ πνπ πσιήζεθαλ. 8. Ο επηηεδεπκαηίαο, απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπ πεξηφδνπ, κπνξεί λα ηεξήζεη βηβιία αλψηεξεο θαηεγνξίαο απφ εθείλε ζηελ νπνία εληάζζεηαη, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο ηήξεζεο φισλ ησλ βηβιίσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ, πνπ νξίδνληαη γηα ηελ θαηεγνξία απηή. 9. ε πεξηπηψζεηο κεηαζρεκαηηζκνχ επηρεηξήζεσλ, ε λέα εηαηξεία έρεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ, πνπ είρε νπνηαδήπνηε απφ ηηο επηρεηξήζεηο ή θιάδνπο πνπ κεηαζρεκαηίζηεθαλ. 2.2 Βηβιία πξώηεο θαηεγνξίαο 1. Ο επηηεδεπκαηίαο ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο, γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ, ηεξεί βηβιίν αγνξψλ, ζε μερσξηζηέο ζηήιεο ηνπ νπνίνπ θαηαρσξεί: α) ην είδνο ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ, ηνλ αχμνληα αξηζκφ θαη ηε ρξνλνινγία έθδνζεο ή ιήςεο ηνπ θαη ην νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσλπκία ηνπ εθδφηε, β) ηελ αμία αγνξάο αγαζψλ θαη ιήςεο ππεξεζηψλ, ηα έμνδα, ην Φ.Π.Α. ησλ πξάμεσλ απηψλ θαη ηηο επηζηξνθέο θαη εθπηψζεηο πνπ γίλνληαη κε ηδηαίηεξα ζηνηρεία, νη νπνίεο κπνξεί λα θαηαρσξνχληαη αθαηξεηηθά απφ ηηο αληίζηνηρεο ζηήιεο

17 2. Ζ αμία θάζε πξάμεο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ αλαιχεηαη ζε ζηήιεο ηνπ ηεξνχκελνπ βηβιίνπ ή ζε θαηαζηάζεηο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ηνπ Φ.Π.Α.. Ζ αλάιπζε απηή κπνξεί λα γίλεη ην αξγφηεξν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ. 3. ε ηδηαίηεξεο ζηήιεο ή ζε ηδηαίηεξν ρψξν ηνπ βηβιίνπ θαηαρσξείηαη ε αμία αγνξάο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ, ν Φ.Π.Α, απηψλ, θαζψο θαη ηα δάλεηα πνπ ρνξεγνχληαη ή ιακβάλνληαη. 4. Σα πνζά ησλ εμφδσλ κέρξη πελήληα (50) επξψ έθαζην θαη ν Φ.Π.Α., πνπ αληηζηνηρεί ζ απηά κπνξεί λα θαηαρσξνχληαη θαζεκεξηλά ζηηο ζηήιεο πνπ αθνξνχλ κε έλα πνζφ αλά εθδφηε ζηνηρείνπ

18 2.2.1 Τπόδεηγκα βηβιίνπ αγνξώλ

19 2.3 Βηβιία δεύηεξεο θαηεγνξίαο 1. Ο επηηεδεπκαηίαο ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο, γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ, ηεξεί βηβιίν εζφδσλ - εμφδσλ, ζε μερσξηζηέο ζηήιεο ηνπ νπνίνπ θαηαρσξεί: α) ην είδνο ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ, ηνλ αχμνληα αξηζκφ θαη ηε ρξνλνινγία έθδνζεο ή ιήςεο ηνπ, θαζψο θαη ην νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσλπκία ηνπ εθδφηε ησλ ζηνηρείσλ αγνξψλ θαη εμφδσλ, β) ηα αθαζάξηζηα έζνδα απφ ηελ πψιεζε εκπνξεπκάησλ, πξντφλησλ, πξψησλ πιψλ, απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη απφ ινηπέο πξάμεηο, γ) ηηο δαπάλεο γηα αγνξά αγαζψλ, δηαθεθξηκέλα θαη αλάινγα κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπο γηα κεηαπψιεζε ή παξαγσγή πξντφλησλ, ηηο δαπάλεο ιήςεο ππεξεζηψλ, ηα γεληθά έμνδα θαη ινηπέο πξάμεηο, δ) ηηο επηζηξνθέο θαη ηηο εθπηψζεηο πνπ γίλνληαη κε ηδηαίηεξν ζηνηρείν επί ησλ πην πάλσ πξάμεσλ, νη νπνίεο κπνξεί λα θαηαρσξνχληαη αθαηξεηηθά απφ ηηο αληίζηνηρεο ζηήιεο, ε) ην Φ.Π.Α, πνπ αληηζηνηρεί ζηηο πην πάλσ πξάμεηο. 2. Σν πνζφ θάζε πξάμεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ αλαιχεηαη ζε ηδηαίηεξεο ζηήιεο ηνπ ηεξνπκέλνπ βηβιίνπ ή ζε θαηαζηάζεηο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ηνπ Φ.Π.Α. Ζ αλάιπζε απηή κπνξεί λα γίλεη ην αξγφηεξν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ. 3. Σα πνζά ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ θαη ν ΦΠΑ πνπ αληηζηνηρεί ζ απηά κπνξεί λα θαηαρσξνχληαη θαζεκεξηλά ζηηο ζηήιεο πνπ αθνξνχλ, κε έλα πνζφ, γηα θάζε έλα είδνο θαη ζεηξά ζηνηρείσλ πνπ εθδφζεθαλ ηελ ίδηα εκέξα κε αλαγξαθή ηνπ πξψηνπ θαη ηειεπηαίνπ αξηζκνχ. ε πεξίπησζε ρξήζεο ηακεηαθήο κεραλήο αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ηνπ εκεξήζηνπ δειηίνπ "Ε", φπσο νξίδεηαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο απνθάζεηο πεξί Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ησλ θ.η.κ. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο ησλ εκεξήζησλ δειηίσλ «Ε» κε κία κεληαία ζπγθεληξσηηθή εγγξαθή κε βάζε δειηίν κεληαίαο αλαθνξάο, πνπ εθηππψλεηαη απφ ηελ θ.η.κ., θαη ζην νπνίν εκθαλίδνληαη ηα αληίζηνηρα αζξνίζκαηα ησλ επί κέξνπο εκεξήζησλ δειηίσλ «Ε», κε αλαγξαθή ζην βηβιίν εζφδσλ - εμφδσλ ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξά, θαζψο θαη ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ ηειεπηαίνπ αξηζκνχ ηνπ εκεξήζηνπ δειηίνπ «Ε» ηνπ αληίζηνηρνπ κήλα. Σα εκεξήζηα δειηία «Ε» ζα ζπλερίζνπλ λα εθδίδνληαη θαη λα δηαθπιάζζνληαη θαηά ηα νξηδφκελα

20 απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο απνθάζεηο πεξί ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ θνξνινγηθψλ ηακεηαθψλ κεραλψλ θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ. ηνλ ίδην ρξφλν δηαθπιάζζνληαη θαη ηα παξαπάλσ δειηία αλαθνξάο. 4. ε ηδηαίηεξν ρψξν ηνπ βηβιίνπ θαηαρσξνχληαη δηαθεθξηκέλα: α) ηα έζνδα θαη έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ, β) νη απηνπαξαδφζεηο αγαζψλ ή ε ηδηνρξεζηκνπνίεζε ππεξεζηψλ, γ) ε αμία αγνξάο πάγησλ ζηνηρείσλ, ν Φ.Π.Α, πνπ αλαινγεί ζ απηά, θαζψο θαη νη απνζβέζεηο ηνπο φηαλ εμάγεηαη ινγηζηηθφ απνηέιεζκα, δ) νη θαηαζέζεηο θαη νη αλαιήςεηο θεθαιαίσλ, ηα δάλεηα πνπ ρνξεγνχληαη θαη ιακβάλνληαη, θαζψο θαη νη εηζπξάμεηο ή νη θαηαβνιέο πνπ γίλνληαη γηα κεξηθή ή νιηθή εμφθιεζε ηνπο. 5. ηηο ηειεπηαίεο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ θαη εληφο ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, γίλεηαη αλάιπζε ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ απφ πσιήζεηο αγαζψλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ, κε δηάθξηζε ιηαληθψλ - ρνλδξηθψλ, ησλ εμφδσλ γηα ακνηβέο πξνζσπηθνχ θαη ηξίησλ, γηα ελνίθηα, γηα ηφθνπο θαη γηα ινηπά έμνδα. Ζ αλάιπζε απηή δελ απαηηείηαη εάλ πξνθχπηεη απφ ηνλ ηξφπν ηήξεζεο ηνπ βηβιίνπ εζφδσλ - εμφδσλ. 6. Ο επηηεδεπκαηίαο ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο ηεξεί θαη βηβιίν απνγξαθψλ εκπνξεχζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εθφζνλ ηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπ απφ πψιεζε αγαζψλ ππεξέβεζαλ ην φξην ηήξεζεο βηβιίσλ πξψηεο θαηεγνξίαο. ην βηβιίν απνγξαθψλ ε θαηαγξαθή ηεο απνγξαθήο γίλεηαη θαηά πνζφηεηα θαη αμία κέρξη ηελ 20ε Φεβξνπαξίνπ εθάζηνπ έηνπο θαη φρη αξγφηεξα απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο ΦΠΑ ή δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο

21 2.3.1 Τπόδεηγκα βηβιίνπ εζόδωλ

22 2.3.2 Τπόδεηγκα βηβιίνπ εμόδωλ

23 2.4 Απαιιαγή ηήξεζεο βηβιίνπ απνγξαθήο Α) Οη επηηεδεπκαηίεο πνπ ηεξνχλ βηβιία δεχηεξεο θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. έρνπλ δε σο θχξην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπο (άλσ ηνπ 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ) κία απφ ηηο πην θάησ δξαζηεξηφηεηεο, απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίνπ απνγξαθψλ θαη ηελ θαηάξηηζε απνγξαθήο εκπνξεχζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (απνζεκάησλ) θαηά ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2004 θαη ζην εμήο : 1. Δθκεηάιιεπζε ιαηνκείνπ (απιή εμφξπμε αξγψλ ιίζσλ επεμεξγαζία ιαηνκηθψλ πξντφλησλ). 2. Καηαζθεπή ή εκπνξία ζθξαγίδσλ, επηγξαθψλ, ζεκάησλ. 3. Δθκεηάιιεπζε ηππνγξαθείνπ γεληθά. 4. Φσηνγξαθείν θαη εξγαζηήξην εκθαλίζεσλ Φίικο Δθηππψζεηο θσηνγξαθηψλ γεληθά. 5. Δπηρεηξήζεηο εθδφζεσο εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ. 6. Βηβιηνδεηείν. 7. Δξγαζηήξην θσηνηππηψλ θαη πνιπγξαθήζεσλ. 8. Αξηνπνηείν, πξαηήξην άξηνπ, εηδψλ αξηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο, εξγαζηήξην δαραξνπιαζηηθήο (πψιεζε ιηαληθή ή θπξίσο ιηαληθή). 9. Γαιαθηνδαραξνπιαζηείν θαη γαιαθηνπψιεο γεληθά (πψιεζε ιηαληθή ή θπξίσο ιηαληθή). 10. Δκπνξία εηδψλ δηαηξνθήο (πψιεζε ιηαληθή ή θπξίσο ιηαληθή). 11. Δκπνξία λσπψλ θαη θαηεςπγκέλσλ ηρζχσλ (πψιεζε ιηαληθή ή θπξίσο ιηαληθή). 12. Οπσξνιαραλνπψιεο (πψιεζε ιηαληθή ή θπξίσο ιηαληθή). 13. Διαηνηξηβείν. 14. Αιεπξφκπινο. 15. Δκπνξία ξαθψλ ή απνξξηκκάησλ. 16. Δκπνξία ςηιηθψλ (πψιεζε ιηαληθή ή θπξίσο ιηαληθή). 17. Πξαθηνξείν εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ γεληθά. 18. Αλζνπσιείν. 19. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ δηαηεξεί εζηηαηφξην, δαραξνπιαζηείν, θέληξν δηαζθέδαζεο, κπάξ, θαθεηέξηα, θπιηθείν, αλαςπθηήξην θαη ινηπά ζπλαθή. 20. Ξελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο. 21. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηαζθεπή ηδησηηθψλ ή δεκφζησλ ηερληθψλ έξγσλ (ηερληθέο επηρεηξήζεηο). 22. Δκπνξία εηδψλ βηβιηνπσιείνπ (πψιεζε ρνλδξηθή ιηαληθή). 23. Δκπνξία εηδψλ ραξηνπσιείνπ (θάθεινη, γξαθηθή χιε, θ.ι.π.) εηδψλ ζρεδηάζεσο θαη ζπλαθψλ νξγάλσλ (πψιεζε ρνλδξηθή ιηαληθή). 24. Δπηρεηξήζεηο εθδφζεσο βηβιίσλ γεληθά. 25. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ελεξγεί επεμεξγαζία γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ (θαζφλ). 26. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ πσιεί αγαζά γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. 27. Δξγαζηήξηα ηπξνπηηψλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ (πψιεζε ρνλδξηθή ιηαληθή)

24 28. Φαξκαθείν. 29. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ πσιεί ειεθηξνληθά αληαιιαθηηθά θαη εμαξηήκαηα (ρνλδξηθή ιηαληθή). 30. Τιηθά ξαπηηθήο θαη ππνδεκαηνπνηίαο (ρνλδξηθή ιηαληθή). 31. Έκπνξνο ζηδεξηθψλ εξγαιείσλ ρεηξφο θαη εηδψλ θηγθαιεξίαο (πψιεζε ιηαληθή ή θπξίσο ιηαληθή). 32. Δίδε πγηεηλήο δηαηξνθήο (πψιεζε ιηαληθή ή θπξίσο ιηαληθή). 33. Παιαηνζίδεξα, ζίδεξνο θαη παιαηά κέηαιια (ζθξάπ). 34. Μεηαρεηξηζκέλα αληαιιαθηηθά απηνθηλήησλ θαη ινηπψλ απηνθηλνχκελσλ κεραλεκάησλ (πνπ αγνξάδνληαη κε ην βάξνο). ε πεξίπησζε ζχληαμεο απνγξαθήο ησλ εηδψλ απηψλ, απηή κπνξεί λα δηελεξγείηαη κε ην βάξνο θαη φρη θαη είδνο. 35. Δκπνξία ςηιηθψλ θαη δαραξσδψλ πξντφλησλ (πψιεζε ρνλδξηθή ιηαληθή). 36. Δκπνξία παιαηψλ γξακκαηνζήκσλ θαη ζπλαθψλ. 37. Έκπνξνο ςηιηθψλ θισζηηθψλ ξαθήο θαη πιεμίκαηνο, λεκάησλ, εξγνρείξσλ, θεληεκάησλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ (πψιεζε ιηαληθή ή θπξίσο ιηαληθή). 38. Αγξφηεο θαη αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο. 39. Παιαηνπψιεο (πψιεζε ιηαληθή ή θπξίσο ιηαληθή). 40. Έκπνξνο κεηαρεηξηζκέλσλ εηδψλ έλδπζεο θαη πθαζκάησλ ιατθήο θαηαλάισζεο (πνπ αγνξάδνληαη ή πσινχληαη κε ην βάξνο). 41. Έκπνξνο ςεπδνθνζκεκάησλ γεληθά (πψιεζε ιηαληθή ή θπξίσο ιηαληθή). 42. Έκπνξνο αγαζψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ πιεηζηεξηαζκνχο. 43. Πξαηεξηνχρνο θαπλνβηνκεραληθψλ πξντφλησλ. 44. Έκπνξνο σδηθψλ πηελψλ, κηθξψλ δψσλ, ηξνθψλ θαη εμαξηεκάησλ απηψλ, δηαθνζκεηηθψλ ςαξηψλ, πηελψλ, δψσλ θαη ζπλαθψλ (πψιεζε ιηαληθή ή θπξίσο ιηαληθή). 45. Έκπνξνο ςεπδνθνζκεκάησλ γεληθψο (πψιεζε ρνλδξηθή ή θπξίσο ρνλδξηθή). 46. Έκπνξνο ρξσκάησλ βεξληθηψλ ζηφθσλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ (ιηαληθψο ή θπξίσο ιηαληθψο). 47. Κηεληαηξηθά θαξκαθεία. 48. Πψιεζε ηειεθαξηψλ. 49. Πψιεζε θαξηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο. 50. Κξενπψιεο (πψιεζε ιηαληθή ή θπξίσο ιηαληθή). Β) Ο πξαηεξηνχρνο πγξψλ θαπζίκσλ πνπ ηεξεί βηβιία β θαηεγνξίαο θαη εκπνξεχεηαη παξάιιεια κε ην πεηξέιαην, ιηπαληηθά, ηζηγάξα θαη άιια είδε (αμεζνπάξ, κηθξναληαιιαθηηθά, αλαςπθηηθά θαη ινηπά ζπλαθή είδε) γηα ηελ ππνρξέσζε ζχληαμεο απνγξαθήο ησλ ινηπψλ εκπνξεπνκέλσλ εηδψλ (πιελ πεηξειαίνπ, ιηπαληηθψλ θαη ηζηγάξσλ) ηεο θαη εθεμήο, θξίλεηαη απηνηειψο κε βάζε ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπ απφ ηελ πψιεζε απηψλ. Γηα ηελ ππνρξέσζε ζχληαμεο απνγξαθήο γηα ην πεηξέιαην, ηα ιηπαληηθά θαη ηα ηζηγάξα θξίλεηαη κε βάζε ηα ζπλνιηθά αθαζάξηζηα έζνδά ηνπ απφ ηελ πψιεζε φισλ ησλ αγαζψλ πνπ εκπνξεχεηαη

25 Γ) Ζ απνγξαθή ησλ εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ ησλ επηηεδεπκαηηψλ ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο κπνξεί λα θαηαρσξείηαη ρεηξφγξαθα ή κεραλνγξαθηθά, ζε ρσξηζηέο ζειίδεο ηεο κεληαίαο θαηάζηαζεο ηνπ βηβιίνπ εζφδσλ εμφδσλ ή ησλ ζεσξεκέλσλ θαη κε ρξεζηκνπνηεκέλσλ κεραλνγξαθηθψλ εληχπσλ ηνπ βηβιίνπ εζφδσλ εμφδσλ ή ζε ηδηαίηεξεο ζειίδεο ηνπ ρεηξφγξαθα ηεξνχκελνπ βηβιίνπ. 2.5 Βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο 1. Ο επηηεδεπκαηίαο ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο, γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ, ηεξεί ινγηζηηθά βηβιία θαηά ηε δηπινγξαθηθή κέζνδν κε νπνηνδήπνηε ινγηζηηθφ ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ηηο γεληθά παξαδεθηέο αξρέο ηεο ινγηζηηθήο. 2. Ο επηηεδεπκαηίαο ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο βηβιίσλ εθαξκφδεη ππνρξεσηηθά ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην (Π.Γ. 1123/1980, ΦΔΚ Α 283), κφλν σο πξνο ηελ δνκή, ηελ νλνκαηνινγία θαη ην πεξηερφκελν ησλ πξσηνβαζκίσλ, δεπηεξνβαζκίσλ θαη ησλ ππνγξακκηζκέλσλ ηξηηνβαζκίσλ ινγαξηαζκψλ, κε εμαίξεζε ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο νκάδαο 9, νη νπνίνη δελ ηεξνχληαη. Ζ αλάπηπμε ησλ δεπηεξνβαζκίσλ ινγαξηαζκψλ, ζε κε ζεζκνζεηεκέλνπο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ ηξηηνβάζκηνπο ινγαξηαζκνχο, θαζψο θαη ε αλάπηπμε ησλ ηξηηνβαζκίσλ ινγαξηαζκψλ ζε επίπεδν ηεηαξηνβαζκίσλ, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ινγηζηηθήο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ επηηεδεπκαηία. Δπίζεο, ηεξεί θαη κεηξψν παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Σα έπηπια θαη ζθεχε κπνξεί λα παξαθνινπζνχληαη ζην κεηξψν παγίσλ αλά ζπληειεζηή απφζβεζεο. Δηδηθέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ, κε ηηο νπνίεο επηβάιινληαη πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο ζε θαηεγνξίεο επηηεδεπκαηηψλ θαζψο θαη νη δηαηάμεηο πνπ επηβάινπλ ηελ ηήξεζε θιαδηθψλ ινγηζηηθψλ ζρεδίσλ, θαηηζρχνπλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο. Ζ παξάβαζε ησλ εηδηθψλ απηψλ δηαηάμεσλ ζπληζηά θαη παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαη επηζχξεη ηηο ζπλέπεηεο θαη ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Κψδηθα απηφ. 3. Απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ γεληθνχ θαη ησλ αλαιπηηθψλ θαζνιηθψλ πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ζπγθεληξσηηθά θαη αλαιπηηθά ζηνηρεία ησλ θαηαρσξήζεσλ, ψζηε λα είλαη επρεξήο ε πιεξνθφξεζε ή ε επαιήζεπζε απφ ην θνξνινγηθφ έιεγρν, γηα ηηο αλάγθεο φισλ ησλ θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ. 4. Οη αλψλπκεο εηαηξείεο ηεξνχλ βηβιία πξαθηηθψλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ ησλ κεηφρσλ θαη βηβιίν πξαθηηθψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη βηβιίν κεηφρσλ. Οη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ηεξνχλ βηβιίν πξαθηηθψλ ζπλειεχζεσλ θαη βηβιίν πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο

26 5. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ζπληάζζεη ηηο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο ηνπ Καηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (Γ.Λ.Π.) ηεξεί ηα ινγηζηηθά ηνπ βηβιία ή κε βάζε ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ησλ Γ.Λ.Π. ή κε βάζε ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. ππνρξενχηαη: 6. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ηεξεί ηα βηβιία ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ησλ Γ.Λ.Π. Α. Να ζπληάζζεη Πίλαθα πκθσλίαο Λνγηζηηθήο - Φνξνινγηθήο Βάζεο (Π..Λ.Φ.Β.). ηνλ Πίλαθα απηφλ θαηαρσξνχληαη ζε ρσξηζηέο ζηήιεο γηα θάζε πξσηνβάζκην δηαθνξνπνηεκέλν ινγαξηαζκφ ζε ρξέσζε ή πίζησζε: α) Ζ αμία φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ηεξνχκελα βηβιία (Λνγηζηηθή βάζε). β) Ζ αμία φπσο πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο (Φνξνινγηθή βάζε). γ) Ζ δηαθνξά κεηαμχ Λνγηζηηθήο θαη Φνξνινγηθήο βάζεο. Β. Να ηεξεί ηδηαίηεξν Φνξνινγηθφ Μεηξψν Πάγησλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ελζσκαησκέλν ζην θχξην Μεηξψν Πάγησλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε ηνπ πνζνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ αλαγθαίσλ θαηαρσξήζεσλ ζηνλ Π..Λ.Φ.Β. θαη ζηνλ Πίλαθα Φνξνινγηθψλ Απνηειεζκάησλ, ζην βαζκφ πνπ, θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π., πξνθχπηνπλ δηαθνξέο ζηελ απνηίκεζε πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είηε ιφγσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο πξν ησλ απνζβέζεσλ αμίαο ηνπο είηε ιφγσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ. Γ. Να ζπληάζζεη Πίλαθεο Φνξνινγηθψλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, ρεκαηηζκνχ Φνξνινγηθψλ Απνζεκαηηθψλ θαη Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Φνξνινγηθψλ Απνζεκαηηθψλ, ησλ νπνίσλ ηα δεδνκέλα πξνθχπηνπλ απφ ινγαξηαζκνχο πνπ ηεξνχληαη κε ηε δηπινγξαθηθή κέζνδν». 2.6 Βηβιίν απνζήθεο, παξαγωγήο θνζηνινγίνπ 1. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ πσιεί αγαζά γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ ρνλδξηθψο ή θαηά θχξην ιφγν ρνλδξηθψο, εθφζνλ θαηά ηηο δχν πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο ηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπ ππεξέβεζαλ ην πνζφ ησλ ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ ( ) επξψ ηεξεί βηβιίν απνζήθεο θαη είδνο, πνζφηεηα θαη αμία, θαηά ηελ εηζαγσγή θαη εμαγσγή

27 2. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ πσιεί αγαζά γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ ιηαληθψο ή θαηά θχξην ιφγν ιηαληθψο, εθφζνλ θαηά ηηο δχν πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο ηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπ ππεξέβεζαλ ην πνζφ ησλ ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ ( ) επξψ, ηεξεί βηβιίν απνζήθεο θαη είδνο, πνζφηεηα θαη αμία θαηά ηελ εηζαγσγή θαη εμαγσγή. 3. Με ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ θαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη απφ απηέο, βηβιίν απνζήθεο ηεξεί θαη ν επηηεδεπκαηίαο πνπ πσιεί αγαζά γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ ή γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ θαη γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. Σα αγαζά ησλ ηξίησλ παξαθνινπζνχληαη μερσξηζηά ηνπιάρηζηνλ θαη είδνο θαη πνζφηεηα. 4. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ πσιεί αγαζά κεηά απφ πξνεγνχκελε επεμεξγαζία, εθφζνλ θαηά ηηο δχν πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο ην ζχλνιν ησλ εηήζησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπ ππεξέβεζαλ ην πνζφ ησλ ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ ( ) επξψ ηεξεί βηβιίν απνζήθεο πξψησλ πιψλ, βνεζεηηθψλ πιψλ, πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, εηνίκσλ πξντφλησλ θαη ππνπξντφλησλ, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη, γηα θάζε αγαζφ, νη αγνξέο θαη πσιήζεηο θαη είδνο, πνζφηεηα θαη αμία θαη ε εληφο θαη εθηφο ηεο επηρείξεζεο πνζνηηθή δηαθίλεζε θαη είδνο θαη πνζφηεηα. Ζ αμία θηήζεο ησλ πξψησλ πιψλ, ησλ βνεζεηηθψλ πιψλ θαη ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο πνπ δηαηέζεθαλ γηα ηελ επεμεξγαζία, θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ έηνηκσλ πξντφλησλ θαη ππνπξντφλησλ πνπ παξάρζεθαλ, αλαγξάθεηαη ζην βηβιίν απνζήθεο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην έηνο, θαηά ηε ζχληαμε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη γηα ηνπο ηεξνχληεο αλαιπηηθή ινγηζηηθή (νκάδα 9) ηνπ Διιεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ ζην ρξφλν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ βξαρχρξνλνπ απνηειέζκαηνο. Βνεζεηηθέο χιεο θαη πιηθά ζπζθεπαζίαο, ησλ νπνίσλ ε ζπλνιηθή αμία δελ ππεξβαίλεη ην 3% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, κπνξεί λα παξαθνινπζνχληαη ζην βηβιίν απνζήθεο ζπλνιηθά κφλν θαη αμία ζε αληίζηνηρν ινγαξηαζκφ. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ νξίνπ απηνχ, παξαθνινπζνχληαη ζπλνιηθά θαη αμία, κέρξη εμάληιεζεο ηνπ αλσηέξσ πνζνζηνχ, νη βνεζεηηθέο χιεο θαη είδε ζπζθεπαζίαο πνπ έρνπλ, θαηά ζεηξά, ηε κηθξφηεξε θαη είδνο ζπκκεηνρή ζην θφζηνο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ. Γηα ηνπο ηεξνχληεο αλαιπηηθή ινγηζηηθή (νκάδα 9), ε εμαγσγή θαη ε θαηαλνκή ηεο αμίαο ηνπ θφζηνπο ησλ βνεζεηηθψλ πιψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε θαηάιιεια θξηηήξηα ζην ρξφλν πξνζδηνξηζκνχ βξαρχρξνλσλ απνηειεζκάησλ, κε πξνζαξκνγή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζην ηέινο ηεο ρξήζεο κε ηελ απνγξαθή. 5. Βηβιίν απνζήθεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη απφ ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ηεξεί επίζεο ν επηηεδεπκαηίαο πνπ ελεξγεί επεμεξγαζία γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ ή γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ θαη γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, εθφζνλ θαηά ηηο δχν πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθέο

28 πεξηφδνπο ην ζχλνιν ησλ εηήζησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπ ππεξέβεη ην πνζφ ησλ ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ ( ) επξψ. Οη πξψηεο χιεο θαη ηα έηνηκα πξντφληα ησλ ηξίησλ παξαθνινπζνχληαη μερσξηζηά θαη είδνο θαη πνζφηεηα. 6. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ πσιεί αγαζά εθηφο ηεο ρψξαο ή ελεξγεί επεμεξγαζία γηα ινγαξηαζκφ θαηνίθνπ άιιεο ρψξαο, ηεξεί βηβιίν απνζήθεο ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη αληίζηνηρα ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο, εθφζνλ ηα αθαζάξηζηά ηνπ έζνδα αλά θιάδν, θαηά ηηο δχν θαηά πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο απφ ηε δξαζηεξηφηεηα απηή, ππεξέβεζαλ ην 80% ηνπ ζπλφινπ ησλ εηήζησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπ θαη ηα εηήζηα απηά έζνδα ππεξέβεζαλ ην πνζφ ησλ πέληε εθαηνκκπξίσλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ ( ) επξψ. 7. Πξνθεηκέλνπ γηα επηηεδεπκαηία, πνπ έρεη παξάιιεια κε ηνλ θιάδν εκπνξίνπ θαη μερσξηζηφ θιάδν επεμεξγαζίαο, ε ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο θξίλεηαη απηνηειψο γηα θάζε θιάδν, κε εμαίξεζε ηνπο ππφρξενπο ζηελ ηήξεζε αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο (νκάδα 9), θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 1123/1980, κε εμαγσγή βξαρχρξνλνπ απνηειέζκαηνο, νη νπνίνη εάλ ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε βηβιίνπ απνζήθεο γηα ηνλ έλαλ θιάδν ηεξνχλ βηβιίν απνζήθεο θαη γηα ηνλ άιιν θιάδν. 8. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ είλαη ππφρξενο ζε ηήξεζε βηβιίνπ απνζήθεο παχεη λα ηεξεί απηφ απφ ηελ επφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν εθείλεο πνπ γηα δεχηεξε ζπλερή ρξήζε δελ ππεξέβε ην εθάζηνηε ηζρχνλ φξην. Δηδηθά θαηά ηελ πξψηε ρξήζε εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. Τπνρξέσζε ηήξεζήο ηνπ δεκηνπξγείηαη εθ λένπ απφ ηελ επφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν εθείλεο πνπ γηα δεχηεξε ζπλερή ρξήζε ππεξβεί ην εθάζηνηε ηζρχνλ φξην. 9. ην βηβιίν απνζήθεο αλαγξάθεηαη θαη ε ρξνλνινγία εηζαγσγήο ή εμαγσγήο θαηά πεξίπησζε κε κλεία ηνπ νηθείνπ δηθαηνινγεηηθνχ εγγξαθήο. Ζ ελεκέξσζε ηεο εμαγσγήο κπνξεί λα γίλεηαη κε κία ζπγθεληξσηηθή εγγξαθή ζε εκεξήζηα βάζε αλά είδνο θαη ζεηξά ζηνηρείσλ πνπ εθδίδνληαη, κε ηελ πξνυπφζεζε, φηαλ δεηεζεί απφ ηνλ έιεγρν, λα είλαη δπλαηή ε εθηχπσζε ή ε ζχληαμε θαηάζηαζεο κε ηελ αλαιπηηθή θίλεζε αλά παξαζηαηηθφ φισλ ή κεξηθψλ εηδψλ. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ππνρξενχηαη ζηελ ηήξεζε αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο (νκάδα 9) θαηά ηελ ηήξεζε ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο εθαξκφδεη παξάιιεια θαη ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 1123/1980. ε ηδηαίηεξεο κεξίδεο ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο ηεο έδξαο παξαθνινπζνχληαη: α) ε θίλεζε θάζε ππνθαηαζηήκαηνο κε εμαξηεκέλε ινγηζηηθή θαη είδνο, πνζφηεηα θαη αμία θαηά ηελ εηζαγσγή θαη εμαγσγή,

29 θαη εμαγσγή, β) ε θίλεζε θάζε απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ θαη είδνο θαη πνζφηεηα θαηά ηελ εηζαγσγή πνζφηεηα. γ) ηα αγαζά πνπ βξίζθνληαη ζε ηξίηνπο γηα νπνηνλδήπνηε ζθνπφ, αλά ηξίην, είδνο θαη ηαλ ζην ππνθαηάζηεκα ηεξείηαη βηβιίν απνζήθεο θαη είδνο, πνζφηεηα θαη αμία ή ζηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν θαη είδνο θαη πνζφηεηα, ε κεξίδα ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ή ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ πνπ ηεξείηαη ζηελ έδξα κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη κε ηε ζπλνιηθή κεληαία θίλεζε ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ή ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, εληφο ηνπ επφκελνπ κήλα. 10. Γελ ππνρξενχηαη: Α) ηελ ηήξεζε βηβιίνπ απνζήθεο: α) Ο εθκεηαιιεπηήο ειαηνηξηβείνπ, β) Ο εθκεηαιιεπηήο πξαηεξίνπ ρνλδξηθήο πψιεζεο θαπλνβηνκεραληθψλ πξντφλησλ, γ) Ο πσιεηήο βελδίλεο θαη πεηξειαίνπ γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ, δ) Ο εθκεηαιιεπηήο πξαηεξίνπ πγξαεξίνπ απηνθηλήησλ, ε) Ο εθκεηαιιεπηήο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ απηνθηλήησλ, ζη) Ο εθκεηαιιεπηήο εζηηαηνξίνπ ή δαραξνπιαζηείνπ, εθφζνλ δηαζέηεη ηα αγαζά ηνπ ιηαληθψο ή θπξίσο ιηαληθψο, δ) Ο εθκεηαιιεπηήο μελνδνρείνπ ή μελψλα ή θάκπηλγθ, ε) Ο πσιεηήο νπσξνιαραληθψλ, ζ) Ο πσιεηήο λσπψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, πιελ νπσξνιαραληθψλ, εθηφο ηεο ρψξαο θαηά πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ησλ ζπλνιηθψλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπ, η) Ο παξαγσγφο θηλεκαηνγξαθηθψλ θαη ηειενπηηθψλ ηαηληψλ, ηα) Ο πξάθηνξαο εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ, ηβ) Ο εθκεηαιιεπηήο θιηληθήο ή ζεξαπεπηεξίνπ, ηγ) Ο πσιεηήο ηειεθαξηψλ θαη θαξηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο. ηδ ) Ο θαηαζθεπαζηήο Γεκνζίσλ ή Ηδησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ

30 ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, πξνθεηκέλνπ γηα επηηεδεπκαηία πνπ έρεη παξάιιεια θαη άιιν θιάδν, γηα ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίνπ απνζήθεο ν θιάδνο απηφο θξίλεηαη απηνηειψο. Β) ηελ ηήξεζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ: α) Ο εθκεηαιιεπηήο εζηηαηνξίνπ ή δαραξνπιαζηείνπ, εμνξχζζνληαη, β) Ο εθκεηαιιεπηήο ιαηνκείνπ, κεηαιιείνπ, νξπρείνπ γηα ηα πξσηνγελή πιηθά πνπ γ) Ο παξαγσγφο αγξνηηθψλ πξντφλησλ πξσηνγελνχο παξαγσγήο, δ) Οη επηρεηξήζεηο παξαγσγήο - πψιεζεο ινγηζκηθνχ. Γ) ηελ ηήξεζε ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο θαηά ηελ εμαγσγή ν εθκεηαιιεπηήο θαηαζηήκαηνο νχπεξ - Μάξθεη πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηά θχξην ιφγν ιηαληθή πψιεζε κε ην ζχζηεκα ηεο «απηνεμππεξέηεζεο», εηδψλ δηαηξνθήο, θξέαηνο, απνξξππαληηθψλ, πνηψλ, εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη άιισλ εηδψλ. 11. ην ππνθαηάζηεκα απφ ηα βηβιία ηνπ νπνίνπ εμάγεηαη απηνηειέο ινγηζηηθφ απνηέιεζκα ηεξείηαη ίδην βηβιίν απνζήθεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ. ην ππνθαηάζηεκα απφ ηα βηβιία ηνπ νπνίνπ δελ εμάγεηαη απηνηειέο ινγηζηηθφ απνηέιεζκα θαη ην νπνίν βξίζθεηαη ζε άιιν λνκφ ή λεζί απφ ηελ έδξα ή ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 50 ρηιηνκέηξσλ απφ απηή ηεξείηαη βηβιίν απνζήθεο θαη είδνο θαη πνζφηεηα κε δπλαηφηεηα ηήξεζήο ηνπ θαη θαη αμία. Σα αλαθεξφκελα ζην πξνεγνχκελν εδάθην ηζρχνπλ αλάινγα θαη γηα ηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο. Αλ ην ππνθαηάζηεκα ή ν απνζεθεπηηθφο ρψξνο βξίζθεηαη ζηνλ ίδην λνκφ θαη λεζί κε ηελ έδξα ή ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 50 ρηιηνκέηξσλ απφ απηή δελ ππάξρεη ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίνπ απνζήθεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο. ηαλ ζηελ έδξα δελ ελεξγείηαη απνζήθεπζε ή δηαθίλεζε αγαζψλ ή δελ ελεξγνχληαη αγνξέο ή πσιήζεηο θαη ππάξρεη έλα ππνθαηάζηεκα, ην βηβιίν απνζήθεο κπνξεί λα ηεξείηαη κφλν ζην ππνθαηάζηεκα. 12. Αληί ηνπ ηξφπνπ ηήξεζεο ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο πνπ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ κπνξεί λα ηεξείηαη: Α) ηελ έδξα ή ζην ππνθαηάζηεκα κε απηνηειή ινγηζηηθή κεξίδα "Κεληξηθήο Απνζήθεο" γηα φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ζηελ νπνία θαηαρσξνχληαη γηα θάζε αγαζφ:

31 α) θαηά πνζφηεηα θαη αμία νη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο πνπ δηελεξγνχληαη, β) ε πνζφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ, βνεζεηηθψλ πιψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο πνπ δηαηέζεθαλ γηα επεμεξγαζία θαη γ) ε πνζφηεηα ησλ εηνίκσλ πξντφλησλ θαη ππνπξντφλησλ πνπ παξάρζεθαλ. Ζ αμία θηήζεο ησλ πξψησλ πιψλ, ησλ βνεζεηηθψλ πιψλ θαη ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο πνπ δηαηέζεθαλ ζηελ παξαγσγή, θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ εηνίκσλ πξντφλησλ πνπ παξάρζεθαλ ηίζεηαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο κε ηελ θνζηνιφγεζε. Β) ηελ έδξα θαη ζε θάζε ππνθαηάζηεκα ή απνζεθεπηηθφ ρψξν βηβιίν απνζήθεο ζε ηδηαίηεξεο κεξίδεο θαη είδνο θαη πνζφηεηα θαηά ηελ εηζαγσγή θαη εμαγσγή. ηαλ ην ππνθαηάζηεκα ή ν απνζεθεπηηθφο ρψξνο βξίζθνληαη ζηνλ ίδην λνκφ κε ηελ έδξα ή ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 50 ρηιηνκέηξσλ, φρη φκσο ζε άιιν λεζί, ε θίλεζε απηψλ θαη είδνο θαη πνζφηεηα κπνξεί λα παξαθνινπζείηαη ζε ηδηαίηεξεο κεξίδεο ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο ηεο έδξαο. Γ) ηελ έδξα κηα κεξίδα αλά ηξίην, θαη είδνο θαη πνζφηεηα, γηα ηα αγαζά πνπ βξίζθνληαη ζε ηξίηνπο γηα νπνηνλδήπνηε ζθνπφ. 13. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ είλαη ππφρξενο ζηελ ηήξεζε βηβιίνπ απνζήθεο, ηεξεί γηα ηα ίδηα πξντφληα ζηελ έδξα ηνπ ή ζην ππνθαηάζηεκα πνπ εμάγεη απηνηειέο απνηέιεζκα: αλαγξάθνληαη: Α) Βηβιίν ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κε ηδηαίηεξε κεξίδα θαη είδνο ζηελ νπνία α) Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγήο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξντφληνο. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πεξηιακβάλνπλ, πιελ ησλ άιισλ ηερληθψλ δεδνκέλσλ, ηελ γηα θάζε κνλάδα παξαγφκελνπ έηνηκνπ πξντφληνο απαηηνχκελε πνζφηεηα πξψησλ πιψλ, θαζψο θαη βνεζεηηθψλ πιψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο φηαλ γη απηά ηεξείηαη βηβιίν απνζήθεο, θαζψο θαη ηελ πξνυπνινγηδφκελε θχξα παξαγσγήο, β) κέρξη ην θιείζηκν ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη γηα ηνπο ηεξνχληεο αλαιπηηθή ινγηζηηθή ζην ρξφλν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ βξαρχρξνλνπ απνηειέζκαηνο, νη θαλφλεο ηνπ θαηακεξηζκνχ ηνπ εξγνζηαζηαθνχ θφζηνπο, νη νπνίνη αθνινπζνχληαη πάγηα. Β) Βηβιίν παξαγσγήο θνζηνινγίνπ κε ηδηαίηεξε κεξίδα θαη είδνο ζην νπνίν: α) πγθεληξψλνληαη ην βξαδχηεξν εληφο ηεο πξνζεζκίαο ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ, νη εληφο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ πνπ έιεμε πνζφηεηεο πξψησλ πιψλ, πνπ αλαιψζεθαλ γηα ηελ παξαγσγή έηνηκνπ πξντφληνο, νη βνεζεηηθέο χιεο θαη ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο, φηαλ γη απηά ηεξείηαη βηβιίν απνζήθεο, ζε κεξίδεο θαη είδνο, θαζψο θαη νη πνζφηεηεο έηνηκνπ πξντφληνο πνπ παξήρζεζαλ κέζα ζηελ ίδηα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν

32 β) Πξνζδηνξίδεηαη γηα ην έηνηκν πξντφλ, ην βξαδχηεξν εληφο ηεο πξνζεζκίαο ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ ην εξγνζηαζηαθφ θφζηνο κε βάζε ηνπο θαηαρσξεκέλνπο ζην βηβιίν ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαλφλεο. Σν βηβιίν παξαγσγήο - θνζηνινγίνπ δελ ηεξείηαη φηαλ ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά ηεξνχληαη νη ινγαξηαζκνί ηεο νκάδαο 9, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 1123/ Έλλνηα ππνθαηαζηήκαηνο Βηβιία ππνθαηαζηήκαηνο 1. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ, ππνθαηάζηεκα είλαη νπνηαδήπνηε εθηφο ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε ηνπ επηηεδεπκαηία, ζηελ νπνία ελεξγείηαη παξαγσγηθή ή ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ απηή δηελεξγείηαη θαη εληνιή ηεο έδξαο ή άιινπ ππνθαηαζηήκαηνο ζε εθηέιεζε ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ. Γελ ζεσξείηαη φηη ζηηο επαγγεικαηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ επηηεδεπκαηία ελεξγείηαη ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν απιέο παξαιαβέο ή παξαδφζεηο αγαζψλ ή φηαλ ελεξγνχληαη εξγαζίεο δηνηθεηηθέο, πξνβνιήο αγαζψλ ή άιιεο ζπλαθείο εξγαζίεο θαη νη δνζνιεςίεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο πεξηνξίδνληαη κφλν ζηε δηελέξγεηα ησλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο ηνπο. Καη εμαίξεζε ησλ φζσλ νξίδνληαη ζηα πξνεγνχκελα εδάθηα, νη πξνζσξηλνί εθζεζηαθνί ρψξνη δελ ζεσξνχληαη ππνθαηαζηήκαηα. 2. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ηεξεί βηβιία πξψηεο ή δεχηεξεο θαηεγνξίαο, ηεξεί θαη ζην ππνθαηάζηεκα φκνηα βηβιία κε ηελ έδξα θαη θαηά ηηο δηαθξίζεηο ησλ αληίζηνηρσλ βηβιίσλ ηεο έδξαο. 3. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ηεξεί βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο, ηεξεί ζην ππνθαηάζηεκα θαηά ηελ δηπινγξαθηθή κέζνδν ηνπιάρηζηνλ εκεξνιφγην ηακεηαθψλ θαη ζπκςεθηζηηθψλ πξάμεσλ. ην ηέινο θάζε κήλα ζπληάζζεη κεληαίν δηπιφηππν θχιιν αλάιπζεο θαη ειέγρνπ κε αλάπηπμε αληίζηνηρε κε εθείλε ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο έδξαο. ην θχιιν αλάιπζεο θαη ειέγρνπ θαηαρσξνχληαη θαη ηα πξννδεπηηθά αζξνίζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ κελψλ. Σν πξσηφηππν απνζηέιιεηαη ζηελ έδξα γηα ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ. Ο επηηεδεπκαηίαο δελ ππνρξενχηαη ζηελ ζχληαμε θχιινπ αλάιπζεο θαη ειέγρνπ, εθφζνλ ην εκεξνιφγην είλαη δηπιφηππν κε αλάπηπμε αληίζηνηρε εθείλεο ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο έδξαο. Ο επηηεδεπκαηίαο κπνξεί λα ηεξεί, γηα ην ππνθαηάζηεκα ηνπ, αληί ησλ φζσλ πην πάλσ αλαθέξνληαη, εκεξήζην δηπιφηππν θχιιν ζπλαιιαγψλ, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη μερσξηζηά:

33 α) ην ππφινηπν ηνπ ηακείνπ ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο, β) νη ηακεηαθέο πξάμεηο θαη γ) νη ζπκςεθηζηηθέο πξάμεηο. βηβιίσλ ηεο. Σν πξσηφηππν ηνπ θχιινπ απηνχ απνζηέιιεηαη ζηελ έδξα, γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ Σν ππνθαηάζηεκα απφ ηα βηβιία ηνπ νπνίνπ εμάγεηαη απηνηειέο ινγηζηηθφ απνηέιεζκα ηεξεί ίδηα βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο θαη εμάγεη ηειηθφ απνηέιεζκα, ην νπνίν ελζσκαηψλεηαη κε ινγηζηηθή εγγξαθή ζηα βηβιία ηεο έδξαο. 4. Γελ ππάξρεη ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ ππνθαηαζηήκαηνο φηαλ ην ππνθαηάζηεκα ζηεγάδεηαη ζε ζπλερφκελν ή ζηνλ ίδην θηηξηαθφ ρψξν κε άιιν ππνθαηάζηεκα. 5. Με αίηεζε ηνπ επηηεδεπκαηία θαη έγθξηζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηεο έδξαο κπνξεί λα επηηξαπεί απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ή ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ή ελζσκάησζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ βηβιίσλ ππνθαηαζηεκάησλ, πνπ δελ εμάγνπλ απηνηειέο απνηειέζκαηα, ζηα βηβιία άιινπ ππνθαηαζηήκαηνο, ην νπνίν επίζεο δελ εμάγεη απηνηειέο απνηέιεζκα. Οη αλσηέξσ εγθξίζεηο θνηλνπνηνχληαη θαη ζηνλ πξντζηάκελν ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ην ππνθαηάζηεκα. Σα δεδνκέλα ησλ βηβιίσλ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηα νπνία ελζσκαηψλνληαη ζηα βηβιία άιινπ ππνθαηαζηήκαηνο εκθαλίδνληαη ρσξηζηά απφ ηα δεδνκέλα ησλ βηβιίσλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο απηνχ. 6. Με αίηεζε ηνπ επηηεδεπκαηία θαη έγθξηζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηεο έδξαο κπνξεί λα επηηξαπεί ή κε ηήξεζε ή ε θαηά δηάθνξν ηξφπν ηήξεζε φισλ ή κεξηθψλ βηβιίσλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο κε εμαίξεζε ην βηβιίν απνζήθεο θαη παξαγσγήο θνζηνινγίνπ. Ζ έγθξηζε απηή θνηλνπνηείηαη θαη ζηνλ πξντζηάκελν ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ην ππνθαηάζηεκα. 2.8 Πξόζζεηα βηβιία 1. Δπί πνζνηηθήο παξαιαβήο εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ, πνπ δελ ζπλνδεχνληαη κε ζηνηρείν δηαθίλεζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ ή δελ εθδίδεηαη άκεζα ηηκνιφγην γηα ηελ αγνξά ηνπο, ηεξείηαη βηβιίν πνζνηηθήο παξαιαβήο ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη ε ρξνλνινγία παξαιαβήο, ην νλνκαηεπψλπκν ή ε επσλπκία, ην επάγγεικα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ απνζηνιέα, ην είδνο θαη ε πνζφηεηα ησλ αγαζψλ θαη ν ζθνπφο ηεο παξαιαβήο. Δπίζεο, βηβιίν πνζνηηθήο παξαιαβήο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ηεξείηαη θαη απφ ηνπο επηζθεπαζηέο ειεθηξηθψλ, ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, επίπισλ, κεραλψλ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έλλνηα είδνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β..... 2 ΘΔΜΑ: Παξνρή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ έλαληη ακνηβήο Έθδνζε ζηνηρείνπ... 2 ΘΔΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Σξφπνο ηήξεζεο βηβιίνπ επίζθεςεο αζζελψλ Έθδνζε α.π.π. απφ γηαηξνχο πνπ ζπκβάιινληαη κε αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ην Γεκφζην.... 4 ΘΔΜΑ: Έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : κ. ΚΔΡΔΝΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΜΙΣΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988 α) Μεραλνγξαθηθά εθδηδφκελα ζηνηρεία ήκαλζε κε ηε ρξήζε ΔΑΦΓ... 5 ΘΔΜΑ: Απαιιαγή ησλ ηεξνχλησλ πξφζζεηα βηβιία ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ π.δ. 186/1992 (Κ.Β..),

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΛΤΔΗ ΔΣΩΝ 2006 & 2007 ζε θνξνινγηθά ζέκαηα: - Κ.Β.. (π.δ. 186/1992 ΦΔΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΔΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΔΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΦΠΑ Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΒΗΒΛΗΧΝ ΔΗΖΓΖΣΖ: θα. ΧΣΖΡΗΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ: ΑΡΡΖ ΟΦΗΑ ΚΑΒΑΛΑ 2006 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ει. ΠΡΟΛΟΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΘΔΜΑ: Πξφζηηκν Κ.Β.. γηα έθδνζε αζεψξεησλ δειηίσλ απνζηνιήο... 5 ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκσλ Κ.Β.. ζε βάξνο ησλ θιεξνλφκσλ απνβηψζαληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ππνθξππηφκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΛ 1097/09-04-2014 Καζνξηζκφο ηνπ αθξηβνχο πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ζην Βαζηθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ηνλ Διιεληθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο θαη ην πλνπηηθφ Πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΟΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ ΣΟΤ Φ.Π.Α Δ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΠΟΙΗΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΟΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ ΣΟΤ Φ.Π.Α Δ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΠΟΙΗΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Α.Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΟΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ ΣΟΤ Φ.Π.Α Δ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΠΟΙΗΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΔΤΑΓΓΔΛΙΓΟΤ ΑΡΣΔΜΙ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ : ΦΤΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών

Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών Κανόνερ Διακίνηζηρ και Εμποπίαρ Πποϊόνηων και Παποσήρ Τπηπεζιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Τ.) Απιθμ. Α2 861 (ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) ΕΝΟΣΗΣΑ 4.6. ΟΠΩΡΟΛΑΥΑΝΙΚΑ Άπθπο 38 Διακίνηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι

Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ Και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι Δπιβλέποςζα καθηγήηπια: Λημναίος Παπθένα ποςδαζηέρ:

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ Η. ΠΑΡΘΡΔΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ ΟΚΣΩΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ Ν.4036 & ΆΛΛΕς ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2013 ΑΔΑΜΙΔΟΤ ΖΩΗ ΝΟΜΟΣ 4036/2012 Με ην λ. 4036/2012 ξπζκίδνληαη:

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ (ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ)

ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ (ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ) ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΉΔΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ (ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΓΡΑΦΔΊΟ) Καβάια 2006 Λαθαδάλε Μαξία 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα) θαη Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο θορολογικού έηοσς 2014.

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα) θαη Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο θορολογικού έηοσς 2014. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ:7ΦΒΚΖ - ΥΝΩ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 28 Απξηιίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ (Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη ινγαξηαζκψλ ηάμεο) Οκάδεο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 θαη 0 ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΣΑΞΖ (Οκάδεο 1, 2, 3, 4,

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αντικατάσταση των κευαλαίων 6 και 7 τος Άπθπος 71 τηρ Α.Δ. 7/09 Αζήλα, 06-07 -2010 Αξ. Πξση. : Α2-1382 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ Και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ Και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ Και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα Πηςσιακήρ Δπγαζίαρ: Σπιγωνικέρ ςναλλαγέρ (Δνδοκοινοηικέρ Αποκηήζειρ, Δνδοκοινοηικέρ Παπαδόζειρ, Άλλερ ςναλλαγέρ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012

ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012 ΚΑΣΑΘΔΖ... ΣΑΥΤ ΡΟΜΗΚΩ. Αξηζµ. Πξσηνθφιινπ... Αξηζµ. Μεηξψνπ... Ζµεξνµελία: 28/06/2012 ΖΛΩΖ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2012 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) Παξαιήπηεο ηεο δήισζεο:

Διαβάστε περισσότερα

εκεηψζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο

εκεηψζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΏΝ ΠΟΤΓΧΝ εκεηψζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κσλζηαληίλνο Η. Ληάπεο Δπάγγεινο Γ. Πνιίηεο, PhD Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 1. Ειςαγωγι... 5 1.1 Η ζννοια τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1179 ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΗ-4ΙΒ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013

ΠΟΛ. 1179 ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΗ-4ΙΒ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013 ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Ηνπιίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΘΥΓΗΘΑ ΒΗΒΙΗΥΛ ΘΑΗ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ.

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΘΥΓΗΘΑ ΒΗΒΙΗΥΛ ΘΑΗ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ. ΘΥΓΗΘΑΠ ΒΗΒΙΗΥΛ ΘΑΗ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΛΑΙΠΖ ΘΑΗ ΔΟΚΖΛΔΗΑ Παΐηεο Δπζχκηνο ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΑΟΘΟΝ 1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΘΥΓΗΘΑ ΒΗΒΙΗΥΛ ΘΑΗ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ. 1 1. ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΡΥΛ ΔΞΗΡΖΓΔΚΑΡΗΥΛ. 1.1.0. ΑληηθεΫκελν Θψδηθα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΤΜΗΜΑ : Γενικής Διοίκησης ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Γεκφζην ινγηζηηθφ θαη δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ζπλαιιαγψλ δεκφζηνπ ηνκέα : πκβνιή ζηελ θαηάξηηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Γιεσκρινίζεις για ηον εθαρμοδόμενο ζσνηελεζηή ΦΠΑ ζηεν εζηίαζε γενικά και ζηεν παράδοζε με αλκοολούτων ποηών.

ΘΔΜΑ: Γιεσκρινίζεις για ηον εθαρμοδόμενο ζσνηελεζηή ΦΠΑ ζηεν εζηίαζε γενικά και ζηεν παράδοζε με αλκοολούτων ποηών. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β Αθήνα, 5.10.2011 ΠΟΛ. 1208 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πτστιακής εργασίας: Σςγκπιηικά πλεονεκηήμαηα ηηρ μησανοπγάνωζηρ. Η πεπίπηωζη εθαπμογήρ ηηρ ζε λογιζηικό γπαθείο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ Η Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827

Σειεπηαία ελεκέξσζε:26/6/2014 Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ: 210-3375827 26 β) Αλψλπκεο εηαηξείεο θαη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπφ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, ηελ αγνξά, δηαρείξηζε, επέλδπζε θαη εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ. γ) Οη λνκηθέο νληφηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα