ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ."

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ Σεο ΥΑΣΕΖΠΑΟΤ ΔΛΔΝΖ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα θ. ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ ΔΤΣΤΥΗΑ ΜΑΗΟ 2007 ΚΑΒΑΛΑ - 1 -

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Καηάινγνο ζπληκήζεσλ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΚΧΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 1.1 Αληηθείκελν Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ Τπφρξενη ζε ηήξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ Απαιιαζζφκελνη απφ ηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ Γηάθξηζε Δπηηεδεπκαηηψλ. Έλλνηα ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πψιεζεο. Έλλνηα είδνπο 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΒΗΒΛΗΑ ΔΠΗΣΖΓΔΤΜΑΣΗΧΝ 2.1 Έληαμε επηηεδεπκαηηψλ ζε θαηεγνξία ηήξεζεο βηβιίσλ Βηβιία πξψηεο θαηεγνξίαο Τπφδεηγκα βηβιίνπ αγνξψλ Βηβιία δεχηεξεο θαηεγνξίαο Τπφδεηγκα βηβιίνπ εζφδσλ Τπφδεηγκα βηβιίν εμφδσλ Απαιιαγή ηήξεζεο βηβιίνπ απνγξαθήο Βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο Βηβιίν απνζήθεο, παξαγσγήο θνζηνινγίνπ Έλλνηα ππνθαηαζηήκαηνο Βηβιία ππνθαηαζηήκαηνο Πξφζζεηα βηβιία 24 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΣΖΓΔΤΜΑΣΗΧΝ 3.1 Γειηία απνζηνιήο. Γειηία εζσηεξηθήο δηαθίλεζεο επηρεηξήζεσλ επεμεξγαζίαο Τπνδείγκαηα δειηίσλ απνζηνιήο Σηκνιφγηα Δθθαζαξίζεηο Τπνδείγκαηα ηηκνινγίσλ Απνδείμεηο ιηαληθήο πψιεζεο. Απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ Τπνδείγκαηα απνδείμεσλ Δηδηθά ζηνηρεία Απνδείμεηο απηνπαξάδνζεο Απνδείμεηο δαπαλψλ Τπφδεηγκα απφδεημεο δαπαλψλ Έγγξαθα κεηαθνξάο Τπφδεηγκα θνξησηηθήο

3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΖ ΣΖΡΖΖ ΒΗΒΛΗΧΝ ΚΑΗ ΔΚΓΟΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 4.1 Μεραλνγξάθεζε γεληθά Τπνρξεψζεηο ρξεζηψλ Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ινγηζκηθνχ Υξφλνο θαη ηξφπνο κεραλνγξαθηθήο ελεκέξσζεο ησλ βηβιίσλ θαη έθδνζεο ησλ ζηνηρείσλ 4.4 Δηδηθέο δηαηάμεηο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ΔΝΖΜΔΡΧΖ, ΘΔΧΡΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΦΤΛΑΞΖ ΒΗΒΛΗΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 5.1 Υξφλνο ελεκέξσζεο ησλ βηβιίσλ Σξφπνο ελεκέξσζεο ησλ βηβιίσλ θαη έθδνζεο ησλ ζηνηρείσλ Θεψξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ Τπνβνιή θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα δηαζηαχξσζε Σφπνο ηήξεζεο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. Υξφλνο δηαθχιαμεο απηψλ 84 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ΚΤΡΟ ΒΗΒΛΗΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΑΠΟΡΡΖΣΟ 6.1 Κχξνο θαη απνδεηθηηθή δχλακε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ Απφξξεην βηβιίν θαη ζηνηρείσλ Πξφζηηκα γηα παξαβάζεηο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ Αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα 6.4 Απηνηειείο παξαβάζεηο Δπηβνιή πξνζηίκσλ Γηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο Γηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 ΈΝΝΟΗΑ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ Φ.Π.Α. 7.1 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο Γεληθά γηα ην Φ.Π.Α Λεηηνπξγία ηνπ Φ.Π.Α Παξάδεηγκα ιεηηνπξγίαο ηνπ Φ.Π.Α. 100 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ 8.1 ΚΧΓΗΚΑ ΦΟΡΟΤ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ Δπηβνιή ηνπ θφξνπ

4 8.1.2 Αληηθείκελν ηνπ θφξνπ Οηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα Τπνθείκελνη ζην θφξν ΦΟΡΟΛΟΓΖΣΔΔ ΠΡΑΞΔΗ Παξάδνζε αγαζψλ Πξάμεηο ζεσξνχκελεο σο παξάδνζε αγαζψλ Παξνρή ππεξεζηψλ Πξάμεηο ζεσξνχκελεο σο παξνρή ππεξεζηψλ Παξάδνζε αθηλήησλ Δηζαγσγή αγαζψλ Δλδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ Πξάμεηο ζεσξνχκελεο σο ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ ΣΟΠΟ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΦΟΡΟΛΟΓΖΣΔΧΝ ΠΡΑΞΔΧΝ Σφπνο παξάδνζεο αγαζψλ Σφπνο παξνρήο ππεξεζηψλ Σφπνο ελδνθνηλνηηθήο απφθηεζεο αγαζψλ ΓΔΝΔΖ ΣΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΟΥΡΔΧΖ Υξφλνο γέλεζεο ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ζηελ παξάδνζε αγαζψλ θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ Υξφλνο γέλεζεο ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ζηελ εηζαγσγή αγαζψλ Υξφλνο γέλεζεο ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ζηελ ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ θαη απαηηεηφ ηνπ θφξνπ ΦΟΡΟΛΟΓΖΣΔΑ ΑΞΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ Φνξνινγεηέα αμία ζηελ παξάδνζε αγαζψλ, ζηελ ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ Φνξνινγεηέα αμία ζηελ εηζαγσγή αγαζψλ πληειεζηέο. Τπνινγηζκφο ηνπ θφξνπ ΔΚΠΣΧΖ ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ Γηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ Πξνζδηνξηζκφο ηνπ εθπηπηφκελνπ θφξνπ Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο έθπησζεο ηνπ θφξνπ Γηαθαλνληζκφο εθπηψζεσλ Δπηζηξνθή ηνπ θφξνπ ΤΠΟΥΡΔΟΗ ΣΟ ΦΟΡΟ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ Τπφρξενη ζην θφξν Δηδηθφ θαζεζηψο γηα κε εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Κνηλφηεηα ππνθείκελνπο ζην θφξν, νη νπνίνη παξέρνπλ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζε κε ππνθείκελνπο κέζα ζηελ Κνηλφηεηα Τπνρξεψζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ζην θφξν Γήισζε θαη ζπλαθείο ππνρξεψζεηο

5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 ΑΠΑΛΛΑΓΔ ΑΠΟ ΣΟ ΦΟΡΟ 9.1 Απαιιαγέο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο Δηδηθέο απαιιαγέο Απαιιαγέο ζηελ ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε αγαζψλ Απαιιαγέο ζηελ παξάδνζε αγαζψλ ζε άιιν θξάηνο - κέινο Απαιιαγέο ζηελ εηζαγσγή αγαζψλ Απαιιαγέο ησλ πξάμεσλ θαηά ηελ εμαγσγή, εθηφο Κνηλφηεηαο, ησλ εμνκνηνχκελσλ πξνο απηέο πξάμεσλ θαη ησλ δηεζλψλ κεηαθνξψλ 9.7 Απαιιαγέο ζηε δηεζλή δηαθίλεζε αγαζψλ Απαιιαγέο ζην θαζεζηψο ησλ θνξνινγηθψλ απνζεθψλ, άιισλ απφ απηέο ηνπ Ν. 2960/ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10 ΠΔΡΗΟΓΗΚΖ ΓΖΛΧΖ 10.1 Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ηνπ Φ.Π.Α ε πνηα Γ.Ο.Τ. ππνβάιιεηαη ε πεξηνδηθή δήισζε ηνπ Φ.Π.Α ε πνηεο πεξηπηψζεηο ππνβάιιεηαη έθηαθηε πεξηνδηθή δήισζε Έληππν πεξηνδηθήο δήισζεο γηα β ή γ θαηεγνξίαο βηβιία πκπιήξσζε ησλ ελδείμεσλ ηνπ εληχπνπ πεξηνδηθήο δήισζεο κε β ή γ θαηεγνξίαο βηβιία ηνπ Κ.Β ΚΔΦΑΛΑΗΟ 11 ΔΚΚΑΘΑΡΗΣΗΚΖ ΓΖΛΧΖ 11.1 Πσο ππνβάιιεηαη ε εθθαζαξηζηηθή δήισζε ηνπ Φ.Π.Α Πνηνη έρνπλ ππνρξέσζε λα ππνβάιινπλ εθθαζαξηζηηθή δήισζε Φ.Π.Α Μέρξη πφηε ππνβάιιεηαη ε εθθαζαξηζηηθή δήισζε ηνπ Φ.Π.Α Έληππν εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο πκπιήξσζε ησλ ελδείμεσλ ηνπ εληχπνπ ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 12 ΓΖΛΧΔΗ INTRASTAT 12.1 Γηα πνην ζθνπφ ζπκπιεξψλεηαη ε δήισζε INTRASTAT Πνηνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπκπιεξψλνπλ ηε δήισζε INTRASTAT

6 θαη κέρξη πφηε ππνβάιιεηαη 12.3 Πνηνη απαιιάζζνληαη απφ ηελ ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηεο 195 δήισζεο INTRASTAT 12.4 Υξεζηκνπνίεζε ησλ εληχπσλ INTRASTAT Έληππν INTRASTAT γηα ηηο ελδνθνηλνηηθέο απνθηήζεηο Έληππν INTRASTAT γηα ηηο ελδνθνηλνηηθέο παξαδφζεηο Σξφπνο ζπκπιήξσζεο ησλ πεδίσλ ηεο δήισζεο INTRASTAT 199 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 13 ΠΗΝΑΚΑ LISTING 13.1 Πνηνη ζπκπιεξψλνπλ ηνλ πίλαθα LISTING θαη ηη πνζά αλαγξάθνληαη ζε απηφλ 13.2 Πνπ, πφηε θαη πψο ππνβάιιεηαη ν πίλαθαο listing Έληππν αλαθεθαιαησηηθνχ πίλαθα ελδνθνηλνηηθψλ παξαδφζεσλ 13.4 Έληππν αλαθεθαιαησηηθνχ πίλαθα ελδνθνηλνηηθψλ απνθηήζεσλ 13.5 Οδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πίλαθα Listing ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ Παξάξηεκα Η 210 Παξάξηεκα ΗΗ 211 Παξάξηεκα ΗΗΗ 212 Παξάξηεκα VI 219 ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 221 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

7 Καηάινγνο πληκήζεωλ Α.Δ. Α.Λ.Π. Α.Π.Τ. Α.Φ.Μ. Βι. Γ.Λ.. Γ.Α. Γ.Λ.Π. Γ.Ο.Τ. Δ.Α.Φ.Γ... Δ.Δ. ΔΛ.ΣΑ. Δ.Π.Δ. Ζ/Τ Η.Κ.Α. Κ.Β.. ΚΔ.Π.Τ.Ο. Κ.Φ.. Κσδ. Αλψλπκε Δηαηξεία Απφδεημε Ληαληθήο Πψιεζεο Απφδεημε Παξνρήο Τπεξεζηψλ Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ Βιέπε Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην Γειηίν Απνζηνιήο Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία Δηδηθψλ Ζιεθηξνληθψλ Αζθαιψλ Γηαηάμεσλ ήκαλζεο Δπξσπατθή Έλσζε Διιεληθά Σαρπδξνκεία Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Κψδηθαο Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ Κέληξν Πιεξνθνξηψλ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ Κψδηθαο Φνξνινγηθψλ ηνηρείσλ Κσδηθφο Ν. ή λ. Νφκνο Νν Ννχκεξν Ν.Π.Γ.Γ. Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Ν.Π.Η.Γ. Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Ο.Δ.Β. Οξγαληζκφο Δγγείσλ Βειηηψζεσλ Ο.Σ.Α. Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Π.Γ. ή π.δ. Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα Π..Λ.Φ.Β. Πίλαθαο πκθσλίαο Λνγηζηηθήο Φνξνινγηθήο Βάζεο.Ο. πλδπαζκέλε Ολνκαηνινγία Σ.ΔΒ.Δ Σακείν Δπαγγεικαηνβηνηερλψλ Διιάδνο Σκ. Σεηξαγσληθά Μέηξα ΦΔΚ Φχιιν Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο Φ.Π.Α. Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο θηκ. Φνξνινγηθή ηακεηαθή κεραλή ρικ. Υηιηφκεηξν Φ.Σ.Π. Φπραγσγηθψλ Σερληθψλ Παηγλίσλ - 7 -

8 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ - 8 -

9 ΚΔΦ.1 ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ 1.1 Αληηθείκελν Κώδηθα Βηβιίωλ θαη ηνηρείωλ Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ νξίδνληαη νη ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ επηηεδεπκαηηψλ, ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ βηβιίσλ θαη ηελ έθδνζε ησλ ζηνηρείσλ, γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ. 1.2 Τπόρξενη ζε ηήξεζε βηβιίωλ θαη ζηνηρείωλ 1.Κάζε εκεδαπφ ή αιινδαπφ θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή θνηλσλία ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, πνπ αζθεί δξαζηεξηφηεηα ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαη απνβιέπεη ζηελ απφθηεζε εηζνδήκαηνο απφ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή ή γεσξγηθή επηρείξεζε ή απφ ειεπζέξην επάγγεικα ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε επηρείξεζε, θαζψο θαη νη αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο ή κε εηαηξείεο, αλαθεξφκελνη ζην εμήο κε ηνλ φξν "επηηεδεπκαηίαο", ηεξεί, εθδίδεη, παξέρεη, δεηά, ιακβάλεη, ππνβάιιεη, δηαθπιάζζεη ηα βηβιία, ηα ζηνηρεία, ηηο θαηαζηάζεηο θαη θάζε άιιν κέζν ζρεηηθφ κε ηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη ηελ έθδνζε ζηνηρείσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Κψδηθα απηφ. Γηα ην ραξαθηεξηζκφ αιινδαπνχ πξνζψπνπ σο επηηεδεπκαηία, αξθεί ε χπαξμε πξαγκαηηθήο - θπζηθήο επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, αλεμάξηεηα απφ ην ραξαθηεξηζκφ απηήο σο κφληκεο ή κε. Δπηηεδεπκαηίαο ινγίδεηαη θαη θάζε αιινδαπφ λνκηθφ πξφζσπν νπνηαζδήπνηε κνξθήο πνπ δελ έρεη εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, εθφζνλ απνθηά θπξηφηεηα ή άιιν εκπξάγκαην δηθαίσκα επί αθηλήηνπ ή αλαγείξεη αθίλεην ζηελ Διιάδα. 2. Σηο ίδηεο ππνρξεψζεηο κε ηα παξαπάλσ πξφζσπα έρεη θαη ε θνηλνπξαμία επηηεδεπκαηηψλ, πνπ ζεσξείηαη επηηεδεπκαηίαο εθφζνλ έρεη νξηζκέλε επαγγεικαηηθή δηεχζπλζε, απνβιέπεη ζηε δηελέξγεηα ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο, απνδεηθλχεηαη κε έγγξαθε ζπκθσλία, πνπ θαηαηίζεηαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. (Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία) πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο, θαη ηα κέιε ηεο είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ην θαζέλα αζθεί δηθή ηνπ επηρείξεζε ή ειεπζέξην επάγγεικα ή είλαη νκφξξπζκν κέινο δηαθνξεηηθήο νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο. Ζ πξνυπφζεζε ηεο δηελέξγεηαο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο δελ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ γηα θνηλνπξαμία επηηεδεπκαηηψλ πνπ έρεη σο αληηθείκελν εξγαζηψλ: - 9 -

10 α) ηελ απνθιεηζηηθά εθηφο ηεο ρψξαο πψιεζε αγαζψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ ή πξνβνιή θαη πξνψζεζε ειιεληθψλ πξντφλησλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, β) ηελ εθκεηάιιεπζε ζπγθνηλσληαθψλ γξακκψλ πινίσλ, γ) ηελ εθκεηάιιεπζε δηεζλψλ ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ, δ) ηε δηελέξγεηα πεξηεγεηηθψλ πιφσλ θαη ε) ηελ εθκεηάιιεπζε ξπκνπιθψλ θαη λαπαγνζσζηηθψλ πινίσλ. Ζ επσλπκία ηεο θνηλνπξαμίαο απαξηίδεηαη απφ ηα νλνκαηεπψλπκα ή ηελ επσλπκία φισλ ησλ κειψλ ή ηνπιάρηζηνλ ηνπ ελφο εμ απηψλ θαη ηε θξάζε "θαη ία". Δμαηξεηηθά σο κέιε θνηλνπξαμίαο κπνξεί λα ππεηζέιζνπλ νη θιεξνλφκνη απνβηψζαληνο κέινπο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ξεηά ζην ζπκθσλεηηθφ πνπ θαηαηέζεθε ζηε Γ.Ο.Τ. ε θνηλνπξαμία κπνξεί λα ζπκκεηέρεη θαη άιιε θνηλνπξαμία, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ δηαηάμεηο ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 3. Σν Γεκφζην θαη θάζε άιιν λνκηθφ πξφζσπν κε επηηεδεπκαηίαο, νη επηηξνπέο θαη νη ελψζεηο πξνζψπσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, νη μέλεο απνζηνιέο θαη νη δηεζλείο νξγαληζκνί, ππνρξενχληαη κφλν ζηελ έθδνζε, ππνβνιή θαη δηαθχιαμε ησλ ζηνηρείσλ πνπ νξίδνληαη ξεηά απφ ηνλ Κψδηθα απηφ. Σα πξφζσπα απηά, εθηφο απφ ην Γεκφζην, φηαλ ελεξγνχλ πξάμεηο παξάδνζεο αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη ζην θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.) ή ζην θφξν εηζνδήκαηνο ζεσξνχληαη επηηεδεπκαηίεο κφλν γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο θαη έρνπλ ηηο ππνρξεψζεηο λα ηεξνχλ, εθδίδνπλ, παξέρνπλ, δεηνχλ, ιακβάλνπλ, ππνβάιινπλ, δηαθπιάζζνπλ ηα βηβιία, ηα ζηνηρεία, ηηο θαηαζηάζεηο θαη θάζε άιιν κέζν ζρεηηθφ κε ηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη ηελ έθδνζε ζηνηρείσλ. 4. Σα βηβιία θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Κψδηθα απηνχ ηεξνχληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ζην ειιεληθφ λφκηζκα, εθηφο αλ έρεη λνκίκσο επηηξαπεί ε ηήξεζε απηψλ θαη άιινλ ηξφπν. Σα ζηνηρεία πνπ εθδίδνληαη γηα ζπλαιιαγέο κε ην εμσηεξηθφ επηηξέπεηαη λα δηαηππψλνληαη ζε μέλε γιψζζα θαη λα αλαγξάθεηαη ζ απηά ην μέλν λφκηζκα ζην νπνίν γίλεηαη ε ζπλαιιαγή. 1.3 Απαιιαζζόκελνη από ηελ ηήξεζε βηβιίωλ θαη ζηνηρείωλ 1. Οη αγξφηεο θαη νη αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο εθφζνλ δελ έρνπλ εληαρζνχλ ζην θαλνληθφ θαζεζηψο δελ ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη ζηελ έθδνζε ζηνηρείσλ, κε εμαίξεζε ην δειηίν απνζηνιήο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ξεηά νξίδεηαη απφ ηνλ Κψδηθα απηφλ

11 2. Απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ θαη ηεο έθδνζεο ησλ απνδείμεσλ ιηαληθήο πψιεζεο αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ νη επηηεδεπκαηίεο θπζηθά πξφζσπα, πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε εηήζηα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν αθαζάξηζηα έζνδα κέρξη επξψ απφ ηελ πψιεζε αγαζψλ ή κέρξη ην απηφ πνζφ απφ ηελ πψιεζε αγαζψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, εθφζνλ ζηελ πεξίπησζε απηή ηα αθαζάξηζηα έζνδα απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δελ ππεξβαίλνπλ επξψ, ή κέρξη επξψ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ εθκεηαιιεχνληαη θνξηεγά πινία ηνπ Ν. 27/75, ησλ νπνίσλ ε ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο πεληαθφζηνπο (500) θφξνπο. Οη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θαη νη επηηεδεπκαηίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ αθαζάξηζηα έζνδα απφ ρνλδξηθέο πσιήζεηο θαηά πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ή εμαγσγέο αλεμάξηεηα απφ πνζνζηφ, θαζψο επίζεο θαη νη επηηεδεπκαηίεο πνπ ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε πξφζζεησλ βηβιίσλ δελ απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ. Δηδηθά, αλεμάξηεηα απφ ην χθνο ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ απαιιάζζνληαη: α) Απφ ηελ ηήξεζε βηβιίσλ, νη πξάθηνξεο θξαηηθψλ ιαρείσλ θαη παηγλίσλ (ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΣΣΟ θαη ζπλαθή), κφλν γηα ηε δξαζηεξηφηεηα απηή θαζψο θαη νη εθεκεξηδνπψιεο (ππνπξάθηνξεο εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ). β) Απφ ηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη ηελ έθδνζε ζηνηρείσλ, ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ δελ ζεσξείηαη φηη αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ππαγφκελε ζην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πξφζσπα απηά δελ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ επηηεδεπκαηία απφ άιιε αηηία θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο πξνο ην Γεκφζην, ηα Ν.Π.Γ.Γ θαη Ν.Π.Η.Γ. κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. Οη δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ απηήο ηεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη θαηά ηελ θαηαβνιή ακνηβψλ ζε δηθαηνχρνπο, νη νπνίνη - ζπλδένληαη κε ζρέζε κίζζσζεο έξγνπ κε θνξέα εθηέιεζεο εξεπλεηηθνχ έξγνπ, ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη ή επηρνξεγείηαη, γεληθψο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, - είλαη δεκφζηνη ή ηδησηηθνί ππάιιεινη ή ζπληαμηνχρνη θαη δελ είλαη επηηεδεπκαηίεο απφ άιιε αηηία, εθφζνλ ην πνζφ απηψλ ησλ ακνηβψλ ηνπο δελ ππεξβαίλεη ην δηπιάζην ηνπ νξίνπ πνπ αλαθέξεηαη ζε απηέο θαη ην έξγν πνπ παξέρνπλ αθνξά απνθιεηζηηθά ην ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηελ Δ.Δ. εξεπλεηηθφ έξγν. 1.4 Γηάθξηζε επηηεδεπκαηηώλ. Έλλνηα ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πώιεζεο. Έλλνηα είδνπο 1. Οη επηηεδεπκαηίεο δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπο:

12 α) ζε εθείλνπο πνπ πσινχλ αγαζά, ρνλδξηθψο ή ιηαληθψο, απηνχζηα ή κεηά απφ επεμεξγαζία, ηδίσο θαηεξγαζία ή εμεπγεληζκφ ή ζπλαξκνιφγεζε ή δηαζθεπή ή ζπζθεπαζία, β) ζε εθείλνπο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο, γ) ζε εθείλνπο πνπ πσινχλ αγαζά θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο (κηθηή δξαζηεξηφηεηα). 2. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ ζεσξείηαη: α) ρνλδξηθή πψιεζε, ε πψιεζε αγαζψλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζε άιιν επηηεδεπκαηία, ζην Γεκφζην, ζε Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ν.Π.Η.Γ. κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο θαη ζε αγξφηεο θαη αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο, γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο ή ηελ εθηέιεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπο, ε πψιεζε αγαζψλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ εθηφο ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ε πψιεζε εηζαγσγηθνχ δηθαηψκαηνο, β) ιηαληθή πψιεζε, ε πψιεζε αγαζψλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζε θπζηθφ πξφζσπν, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αηνκηθψλ ή νηθνγελεηαθψλ αλαγθψλ, γ) ρνλδξνπσιεηήο θαηά θχξην ιφγν, ν επηηεδεπκαηίαο ηνπ νπνίνπ ηα έζνδα απφ ρνλδξηθέο πσιήζεηο ππεξβαίλνπλ ην 60% (εμήληα ζηα εθαηφ) ηνπ ζπλφινπ ησλ εηήζησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπ, δ) σο παξνρή ππεξεζηψλ θαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά, ησλ νπνίσλ ην θφζηνο ζε θάζε πεξίπησζε δελ ππεξβαίλεη ην έλα ηξίην (1/3) ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ απηψλ δελ παξάγεηαη λέν είδνο αγαζνχ. 3. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ σο είδνο ζεσξείηαη ε νπζηψδεο πνηνηηθή δηάθξηζε ησλ αγαζψλ, ε νπνία επεξεάδεη θαηά πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5%, ηνπιάρηζηνλ ηελ απφδνζε ή ην θφζηνο ή ηελ ηηκή πψιεζεο δηαδεπθηηθά ή αζξνηζηηθά. Δηδηθά, γηα ηηο ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο ε νλνκαηνινγία - πεξηγξαθή ηνπ είδνπο ιακβάλεηαη φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή θνηλνηηθή λνκνζεζία

13 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΒΗΒΛΗΑ ΔΠΗΣΖΓΔΤΜΑΣΗΩΝ

14 ΚΔΦ. 2 ΒΗΒΛΗΑ ΔΠΗΣΖΓΔΤΜΑΣΗΩΝ 2.1 Έληαμε επηηεδεπκαηηώλ ζε θαηεγνξία ηήξεζεο βηβιίωλ 1. Οη επηηεδεπκαηίεο εληάζζνληαη ζε θαηεγνξία βηβιίσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπο. 2. ηελ ηξίηε θαηεγνξία εληάζζνληαη νη εκεδαπέο θαη αιινδαπέο αλψλπκεο θαη πεξηνξηζκέλεο επζχλεο εηαηξείεο, θαζψο θαη νη θνηλνπξαμίεο ή άιιεο λνκηθήο κνξθήο επηρεηξήζεηο θαηαζθεπήο δεκφζησλ έξγσλ, εθφζνλ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλνπλ ππεξβαίλεη ην φξην ηήξεζεο βηβιίσλ ηξίηεο θαηεγνξίαο. Δπίζεο, ζηελ ηξίηε θαηεγνξία εληάζζνληαη ηα πξφζσπα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πψιεζε αλεγεηξφκελσλ νηθνδνκψλ ή ηελ θαηαζθεπή δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ, θαζψο θαη νη θνηλνπξαμίεο πνπ έρνπλ ην ίδην αληηθείκελν εξγαζηψλ, εθφζνλ ζπκκεηέρεη ζε απηέο έλα ηνπιάρηζηνλ απφ ηα πξφζσπα ηνπ παξφληνο εδαθίνπ ή εκεδαπή αλψλπκε ή πεξηνξηζκέλεο επζχλεο εηαηξία. Ζ ππνρξέσζε γηα ηήξεζε βηβιίσλ ηξίηεο θαηεγνξίαο ζπληξέρεη θαη γηα ηηο θνηλνπξαμίεο, ζηηο νπνίεο εηζθέξεηαη ε θαηαζθεπή δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ ή ε αλέγεξζε νηθνδνκψλ απφ ηηο θνηλνπξαμίεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. Καη εμαίξεζε, κπνξνχλ λα ηεξήζνπλ βηβιία δεχηεξεο θαηεγνξίαο νη αιινδαπέο γεληθά επηρεηξήζεηο πνπ εγθαζίζηαληαη ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα ησλ αιινδαπψλ αεξνπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα θαη απαιιάζζνληαη απφ ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο κε ηνλ φξν ηεο ακνηβαηφηεηαο. 3. ηε δεχηεξε θαηεγνξία εληάζζνληαη : α) Ο επηηεδεπκαηίαο ηνπ νπνίνπ ηα θαζαξά θέξδε πξνζδηνξίδνληαη κε εηδηθφ ηξφπν, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία πεξί θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, θαζψο θαη ν εθκεηαιιεπηήο πινίνπ δεχηεξεο θαηεγνξίαο. β) Ο πξάθηνξαο εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ, θαζψο θαη ν πξαηεξηνχρνο ρνλδξηθήο πψιεζεο θαπλoβηoκεραληθψλ πξντφλησλ απφ πνηνο απφ ηνπο παξαπάλσ επηηεδεπκαηίεο δηαηεξεί θαη θιάδν παξνρήο άιισλ ππεξεζηψλ ή πψιεζεο αγαζψλ ηεξεί, γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ηα βηβιία ηεο θαηεγνξίαο πνπ αληηζηνηρεί ζην ζχλνιν ησλ εηήζησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπ, φρη φκσο θαηεγνξίαο θαηψηεξεο ηεο δεχηεξεο

15 γ) Ο πξαηεξηνχρνο πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηελ εκπνξία πεηξειαίνπ. πνηνο δηαηεξεί θαη θιάδν πψιεζεο άιισλ αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ ηεξεί γηα ηνλ θιάδν απηφλ ηα βηβιία ηεο θαηεγνξίαο πνπ αληηζηνηρεί ζηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ θιάδνπ απηνχ, φρη φκσο θαηεγνξίαο θαηψηεξεο ηεο δεχηεξεο. 4. ηελ πξψηε θαηεγνξία εληάζζνληαη : α) ν εθκεηαιιεπηήο πεξηπηέξνπ, β) ν πσιεηήο νπσξνιαραληθψλ, λσπψλ αιηεπκάησλ θαη ινηπψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ απνθιεηζηηθά ζηηο θηλεηέο ιατθέο αγνξέο, γ) ν πξαηεξηνχρνο πγξψλ θαπζίκσλ, γηα ηελ εκπνξία βελδίλεο. πνηνο απφ ηνπο παξαπάλσ επηηεδεπκαηίεο δηαηεξεί θαη θιάδν πψιεζεο άιισλ αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ ηεξεί γηα ηνλ θιάδν απηφλ ηα βηβιία ηεο θαηεγνξίαο πνπ αληηζηνηρεί ζηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ θιάδνπ απηνχ φρη φκσο θαηεγνξίαο θαηψηεξεο ηεο δεχηεξεο. 5. Οη ινηπνί επηηεδεπκαηίεο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, γηα ηνπο νπνίνπο δελ πξνβιέπεηαη έληαμε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, θαζψο θαη νη λένη επηηεδεπκαηίεο, θαηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπο, γηα ηνπο νπνίνπο δελ πξνβιέπεηαη εηδηθή έληαμε εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία πνπ αληηζηνηρεί ζηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπο, φρη φκσο ζε θαηεγνξία θαηψηεξε ηεο δεχηεξεο. Καη εμαίξεζε ην Γεκφζην, ηα Ν.Π.Γ.Γ., ηα Ν.Π.Η.Γ. κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ζε πεξίπησζε ππνρξέσζεο ηήξεζεο βηβιίσλ ηξίηεο θαηεγνξίαο, κπνξνχλ λα ηεξήζνπλ βηβιία δεχηεξεο θαηεγνξίαο. 6. Καη εμαίξεζε ησλ φζσλ νξίδνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν νη επηηεδεπκαηίεο θπζηθά πξφζσπα, πνπ αζθνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο ζε πφιε ή ρσξηφ κε πιεζπζκφ θάησ ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) θαηνίθσλ, πνπ δελ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, εληάζζνληαη θαηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπο ζηελ πξψηε θαηεγνξία βηβιίσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ θαηεγνξία βηβιίσλ πνπ αληηζηνηρεί ζηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπο πεξηφδνπ, εθηφο απφ ηνπο επηηεδεπκαηίεο θπζηθά πξφζσπα ησλ πεξηθεξεηψλ απηψλ πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή ηελ πψιεζε αγαζψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ (κηθηή δξαζηεξηφηεηα) ή ηελ εθκεηάιιεπζε θαηαζηήκαηνο ή άιινπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν πξνζθέξεηαη θαγεηφ ή πνηφ κε ζεξβίξηζκα, νη νπνίνη εληάζζνληαη απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπο ζηελ θαηεγνξία πνπ αληηζηνηρεί ζηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπο, φρη φκσο ζε θαηεγνξία θαηψηεξε ηεο δεχηεξεο. Δπίζεο, νη επηηεδεπκαηίεο θπζηθά πξφζσπα ησλ πην πάλσ πεξηθεξεηψλ, πνπ πξαγκαηνπνηνχλ αθαζάξηζηα έζνδα απφ ρνλδξηθέο πσιήζεηο θαηά πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ

16 εμήληα ζηα εθαηφ (60%) ή εμαγσγέο, αλεμάξηεηα απφ πνζνζηφ, εληάζζνληαη κε βάζε ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπο, φρη φκσο ζε θαηεγνξία θαηψηεξε ηεο δεχηεξεο. Δηδηθά, ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ εθκεηάιιεπζε παξαδνζηαθνχ θαθελείνπ ζηηο πεξηνρέο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ηεξνχλ ηα βηβιία ηεο θαηεγνξίαο πνπ αληηζηνηρεί ζηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπο. 7.Σα φξηα γηα ηελ θαηεγνξία ηήξεζεο βηβιίσλ, νξίδνληαη κε βάζε ην χθνο ησλ εηήζησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, σο αθνινχζσο: Καηεγνξίεο βηβιίσλ ξηα αθαζάξηζησλ εζφδσλ Πξψηε Γεχηεξε Σξίηε κέρξη θαη επξψ κέρξη θαη επξψ άλσ ησλ επξψ Αλ ε πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο είλαη κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε ηνπ 12κήλνπ ηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ βξίζθνληαη κε αλαγσγή. ηαλ πσινχληαη αγαζά γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ σο αθαζάξηζην έζνδν γηα ηελ ηήξεζε βηβιίσλ ζεσξείηαη ε αμία ησλ αγαζψλ πνπ πσιήζεθαλ. 8. Ο επηηεδεπκαηίαο, απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ηνπ πεξηφδνπ, κπνξεί λα ηεξήζεη βηβιία αλψηεξεο θαηεγνξίαο απφ εθείλε ζηελ νπνία εληάζζεηαη, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο ηήξεζεο φισλ ησλ βηβιίσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ, πνπ νξίδνληαη γηα ηελ θαηεγνξία απηή. 9. ε πεξηπηψζεηο κεηαζρεκαηηζκνχ επηρεηξήζεσλ, ε λέα εηαηξεία έρεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ, πνπ είρε νπνηαδήπνηε απφ ηηο επηρεηξήζεηο ή θιάδνπο πνπ κεηαζρεκαηίζηεθαλ. 2.2 Βηβιία πξώηεο θαηεγνξίαο 1. Ο επηηεδεπκαηίαο ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο, γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ, ηεξεί βηβιίν αγνξψλ, ζε μερσξηζηέο ζηήιεο ηνπ νπνίνπ θαηαρσξεί: α) ην είδνο ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ, ηνλ αχμνληα αξηζκφ θαη ηε ρξνλνινγία έθδνζεο ή ιήςεο ηνπ θαη ην νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσλπκία ηνπ εθδφηε, β) ηελ αμία αγνξάο αγαζψλ θαη ιήςεο ππεξεζηψλ, ηα έμνδα, ην Φ.Π.Α. ησλ πξάμεσλ απηψλ θαη ηηο επηζηξνθέο θαη εθπηψζεηο πνπ γίλνληαη κε ηδηαίηεξα ζηνηρεία, νη νπνίεο κπνξεί λα θαηαρσξνχληαη αθαηξεηηθά απφ ηηο αληίζηνηρεο ζηήιεο

17 2. Ζ αμία θάζε πξάμεο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ αλαιχεηαη ζε ζηήιεο ηνπ ηεξνχκελνπ βηβιίνπ ή ζε θαηαζηάζεηο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ηνπ Φ.Π.Α.. Ζ αλάιπζε απηή κπνξεί λα γίλεη ην αξγφηεξν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ. 3. ε ηδηαίηεξεο ζηήιεο ή ζε ηδηαίηεξν ρψξν ηνπ βηβιίνπ θαηαρσξείηαη ε αμία αγνξάο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ, ν Φ.Π.Α, απηψλ, θαζψο θαη ηα δάλεηα πνπ ρνξεγνχληαη ή ιακβάλνληαη. 4. Σα πνζά ησλ εμφδσλ κέρξη πελήληα (50) επξψ έθαζην θαη ν Φ.Π.Α., πνπ αληηζηνηρεί ζ απηά κπνξεί λα θαηαρσξνχληαη θαζεκεξηλά ζηηο ζηήιεο πνπ αθνξνχλ κε έλα πνζφ αλά εθδφηε ζηνηρείνπ

18 2.2.1 Τπόδεηγκα βηβιίνπ αγνξώλ

19 2.3 Βηβιία δεύηεξεο θαηεγνξίαο 1. Ο επηηεδεπκαηίαο ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο, γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ, ηεξεί βηβιίν εζφδσλ - εμφδσλ, ζε μερσξηζηέο ζηήιεο ηνπ νπνίνπ θαηαρσξεί: α) ην είδνο ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ, ηνλ αχμνληα αξηζκφ θαη ηε ρξνλνινγία έθδνζεο ή ιήςεο ηνπ, θαζψο θαη ην νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσλπκία ηνπ εθδφηε ησλ ζηνηρείσλ αγνξψλ θαη εμφδσλ, β) ηα αθαζάξηζηα έζνδα απφ ηελ πψιεζε εκπνξεπκάησλ, πξντφλησλ, πξψησλ πιψλ, απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη απφ ινηπέο πξάμεηο, γ) ηηο δαπάλεο γηα αγνξά αγαζψλ, δηαθεθξηκέλα θαη αλάινγα κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπο γηα κεηαπψιεζε ή παξαγσγή πξντφλησλ, ηηο δαπάλεο ιήςεο ππεξεζηψλ, ηα γεληθά έμνδα θαη ινηπέο πξάμεηο, δ) ηηο επηζηξνθέο θαη ηηο εθπηψζεηο πνπ γίλνληαη κε ηδηαίηεξν ζηνηρείν επί ησλ πην πάλσ πξάμεσλ, νη νπνίεο κπνξεί λα θαηαρσξνχληαη αθαηξεηηθά απφ ηηο αληίζηνηρεο ζηήιεο, ε) ην Φ.Π.Α, πνπ αληηζηνηρεί ζηηο πην πάλσ πξάμεηο. 2. Σν πνζφ θάζε πξάμεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ αλαιχεηαη ζε ηδηαίηεξεο ζηήιεο ηνπ ηεξνπκέλνπ βηβιίνπ ή ζε θαηαζηάζεηο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ηνπ Φ.Π.Α. Ζ αλάιπζε απηή κπνξεί λα γίλεη ην αξγφηεξν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ. 3. Σα πνζά ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ θαη ν ΦΠΑ πνπ αληηζηνηρεί ζ απηά κπνξεί λα θαηαρσξνχληαη θαζεκεξηλά ζηηο ζηήιεο πνπ αθνξνχλ, κε έλα πνζφ, γηα θάζε έλα είδνο θαη ζεηξά ζηνηρείσλ πνπ εθδφζεθαλ ηελ ίδηα εκέξα κε αλαγξαθή ηνπ πξψηνπ θαη ηειεπηαίνπ αξηζκνχ. ε πεξίπησζε ρξήζεο ηακεηαθήο κεραλήο αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ηνπ εκεξήζηνπ δειηίνπ "Ε", φπσο νξίδεηαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο απνθάζεηο πεξί Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ησλ θ.η.κ. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο ησλ εκεξήζησλ δειηίσλ «Ε» κε κία κεληαία ζπγθεληξσηηθή εγγξαθή κε βάζε δειηίν κεληαίαο αλαθνξάο, πνπ εθηππψλεηαη απφ ηελ θ.η.κ., θαη ζην νπνίν εκθαλίδνληαη ηα αληίζηνηρα αζξνίζκαηα ησλ επί κέξνπο εκεξήζησλ δειηίσλ «Ε», κε αλαγξαθή ζην βηβιίν εζφδσλ - εμφδσλ ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξά, θαζψο θαη ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ ηειεπηαίνπ αξηζκνχ ηνπ εκεξήζηνπ δειηίνπ «Ε» ηνπ αληίζηνηρνπ κήλα. Σα εκεξήζηα δειηία «Ε» ζα ζπλερίζνπλ λα εθδίδνληαη θαη λα δηαθπιάζζνληαη θαηά ηα νξηδφκελα

20 απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο απνθάζεηο πεξί ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ θνξνινγηθψλ ηακεηαθψλ κεραλψλ θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ. ηνλ ίδην ρξφλν δηαθπιάζζνληαη θαη ηα παξαπάλσ δειηία αλαθνξάο. 4. ε ηδηαίηεξν ρψξν ηνπ βηβιίνπ θαηαρσξνχληαη δηαθεθξηκέλα: α) ηα έζνδα θαη έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ, β) νη απηνπαξαδφζεηο αγαζψλ ή ε ηδηνρξεζηκνπνίεζε ππεξεζηψλ, γ) ε αμία αγνξάο πάγησλ ζηνηρείσλ, ν Φ.Π.Α, πνπ αλαινγεί ζ απηά, θαζψο θαη νη απνζβέζεηο ηνπο φηαλ εμάγεηαη ινγηζηηθφ απνηέιεζκα, δ) νη θαηαζέζεηο θαη νη αλαιήςεηο θεθαιαίσλ, ηα δάλεηα πνπ ρνξεγνχληαη θαη ιακβάλνληαη, θαζψο θαη νη εηζπξάμεηο ή νη θαηαβνιέο πνπ γίλνληαη γηα κεξηθή ή νιηθή εμφθιεζε ηνπο. 5. ηηο ηειεπηαίεο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ θαη εληφο ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, γίλεηαη αλάιπζε ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ απφ πσιήζεηο αγαζψλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ, κε δηάθξηζε ιηαληθψλ - ρνλδξηθψλ, ησλ εμφδσλ γηα ακνηβέο πξνζσπηθνχ θαη ηξίησλ, γηα ελνίθηα, γηα ηφθνπο θαη γηα ινηπά έμνδα. Ζ αλάιπζε απηή δελ απαηηείηαη εάλ πξνθχπηεη απφ ηνλ ηξφπν ηήξεζεο ηνπ βηβιίνπ εζφδσλ - εμφδσλ. 6. Ο επηηεδεπκαηίαο ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο ηεξεί θαη βηβιίν απνγξαθψλ εκπνξεχζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εθφζνλ ηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπ απφ πψιεζε αγαζψλ ππεξέβεζαλ ην φξην ηήξεζεο βηβιίσλ πξψηεο θαηεγνξίαο. ην βηβιίν απνγξαθψλ ε θαηαγξαθή ηεο απνγξαθήο γίλεηαη θαηά πνζφηεηα θαη αμία κέρξη ηελ 20ε Φεβξνπαξίνπ εθάζηνπ έηνπο θαη φρη αξγφηεξα απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο ΦΠΑ ή δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο

21 2.3.1 Τπόδεηγκα βηβιίνπ εζόδωλ

22 2.3.2 Τπόδεηγκα βηβιίνπ εμόδωλ

23 2.4 Απαιιαγή ηήξεζεο βηβιίνπ απνγξαθήο Α) Οη επηηεδεπκαηίεο πνπ ηεξνχλ βηβιία δεχηεξεο θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.. έρνπλ δε σο θχξην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπο (άλσ ηνπ 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ) κία απφ ηηο πην θάησ δξαζηεξηφηεηεο, απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίνπ απνγξαθψλ θαη ηελ θαηάξηηζε απνγξαθήο εκπνξεχζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (απνζεκάησλ) θαηά ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2004 θαη ζην εμήο : 1. Δθκεηάιιεπζε ιαηνκείνπ (απιή εμφξπμε αξγψλ ιίζσλ επεμεξγαζία ιαηνκηθψλ πξντφλησλ). 2. Καηαζθεπή ή εκπνξία ζθξαγίδσλ, επηγξαθψλ, ζεκάησλ. 3. Δθκεηάιιεπζε ηππνγξαθείνπ γεληθά. 4. Φσηνγξαθείν θαη εξγαζηήξην εκθαλίζεσλ Φίικο Δθηππψζεηο θσηνγξαθηψλ γεληθά. 5. Δπηρεηξήζεηο εθδφζεσο εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ. 6. Βηβιηνδεηείν. 7. Δξγαζηήξην θσηνηππηψλ θαη πνιπγξαθήζεσλ. 8. Αξηνπνηείν, πξαηήξην άξηνπ, εηδψλ αξηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο, εξγαζηήξην δαραξνπιαζηηθήο (πψιεζε ιηαληθή ή θπξίσο ιηαληθή). 9. Γαιαθηνδαραξνπιαζηείν θαη γαιαθηνπψιεο γεληθά (πψιεζε ιηαληθή ή θπξίσο ιηαληθή). 10. Δκπνξία εηδψλ δηαηξνθήο (πψιεζε ιηαληθή ή θπξίσο ιηαληθή). 11. Δκπνξία λσπψλ θαη θαηεςπγκέλσλ ηρζχσλ (πψιεζε ιηαληθή ή θπξίσο ιηαληθή). 12. Οπσξνιαραλνπψιεο (πψιεζε ιηαληθή ή θπξίσο ιηαληθή). 13. Διαηνηξηβείν. 14. Αιεπξφκπινο. 15. Δκπνξία ξαθψλ ή απνξξηκκάησλ. 16. Δκπνξία ςηιηθψλ (πψιεζε ιηαληθή ή θπξίσο ιηαληθή). 17. Πξαθηνξείν εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ γεληθά. 18. Αλζνπσιείν. 19. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ δηαηεξεί εζηηαηφξην, δαραξνπιαζηείν, θέληξν δηαζθέδαζεο, κπάξ, θαθεηέξηα, θπιηθείν, αλαςπθηήξην θαη ινηπά ζπλαθή. 20. Ξελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο. 21. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηαζθεπή ηδησηηθψλ ή δεκφζησλ ηερληθψλ έξγσλ (ηερληθέο επηρεηξήζεηο). 22. Δκπνξία εηδψλ βηβιηνπσιείνπ (πψιεζε ρνλδξηθή ιηαληθή). 23. Δκπνξία εηδψλ ραξηνπσιείνπ (θάθεινη, γξαθηθή χιε, θ.ι.π.) εηδψλ ζρεδηάζεσο θαη ζπλαθψλ νξγάλσλ (πψιεζε ρνλδξηθή ιηαληθή). 24. Δπηρεηξήζεηο εθδφζεσο βηβιίσλ γεληθά. 25. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ελεξγεί επεμεξγαζία γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ (θαζφλ). 26. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ πσιεί αγαζά γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. 27. Δξγαζηήξηα ηπξνπηηψλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ (πψιεζε ρνλδξηθή ιηαληθή)

24 28. Φαξκαθείν. 29. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ πσιεί ειεθηξνληθά αληαιιαθηηθά θαη εμαξηήκαηα (ρνλδξηθή ιηαληθή). 30. Τιηθά ξαπηηθήο θαη ππνδεκαηνπνηίαο (ρνλδξηθή ιηαληθή). 31. Έκπνξνο ζηδεξηθψλ εξγαιείσλ ρεηξφο θαη εηδψλ θηγθαιεξίαο (πψιεζε ιηαληθή ή θπξίσο ιηαληθή). 32. Δίδε πγηεηλήο δηαηξνθήο (πψιεζε ιηαληθή ή θπξίσο ιηαληθή). 33. Παιαηνζίδεξα, ζίδεξνο θαη παιαηά κέηαιια (ζθξάπ). 34. Μεηαρεηξηζκέλα αληαιιαθηηθά απηνθηλήησλ θαη ινηπψλ απηνθηλνχκελσλ κεραλεκάησλ (πνπ αγνξάδνληαη κε ην βάξνο). ε πεξίπησζε ζχληαμεο απνγξαθήο ησλ εηδψλ απηψλ, απηή κπνξεί λα δηελεξγείηαη κε ην βάξνο θαη φρη θαη είδνο. 35. Δκπνξία ςηιηθψλ θαη δαραξσδψλ πξντφλησλ (πψιεζε ρνλδξηθή ιηαληθή). 36. Δκπνξία παιαηψλ γξακκαηνζήκσλ θαη ζπλαθψλ. 37. Έκπνξνο ςηιηθψλ θισζηηθψλ ξαθήο θαη πιεμίκαηνο, λεκάησλ, εξγνρείξσλ, θεληεκάησλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ (πψιεζε ιηαληθή ή θπξίσο ιηαληθή). 38. Αγξφηεο θαη αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο. 39. Παιαηνπψιεο (πψιεζε ιηαληθή ή θπξίσο ιηαληθή). 40. Έκπνξνο κεηαρεηξηζκέλσλ εηδψλ έλδπζεο θαη πθαζκάησλ ιατθήο θαηαλάισζεο (πνπ αγνξάδνληαη ή πσινχληαη κε ην βάξνο). 41. Έκπνξνο ςεπδνθνζκεκάησλ γεληθά (πψιεζε ιηαληθή ή θπξίσο ιηαληθή). 42. Έκπνξνο αγαζψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ πιεηζηεξηαζκνχο. 43. Πξαηεξηνχρνο θαπλνβηνκεραληθψλ πξντφλησλ. 44. Έκπνξνο σδηθψλ πηελψλ, κηθξψλ δψσλ, ηξνθψλ θαη εμαξηεκάησλ απηψλ, δηαθνζκεηηθψλ ςαξηψλ, πηελψλ, δψσλ θαη ζπλαθψλ (πψιεζε ιηαληθή ή θπξίσο ιηαληθή). 45. Έκπνξνο ςεπδνθνζκεκάησλ γεληθψο (πψιεζε ρνλδξηθή ή θπξίσο ρνλδξηθή). 46. Έκπνξνο ρξσκάησλ βεξληθηψλ ζηφθσλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ (ιηαληθψο ή θπξίσο ιηαληθψο). 47. Κηεληαηξηθά θαξκαθεία. 48. Πψιεζε ηειεθαξηψλ. 49. Πψιεζε θαξηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο. 50. Κξενπψιεο (πψιεζε ιηαληθή ή θπξίσο ιηαληθή). Β) Ο πξαηεξηνχρνο πγξψλ θαπζίκσλ πνπ ηεξεί βηβιία β θαηεγνξίαο θαη εκπνξεχεηαη παξάιιεια κε ην πεηξέιαην, ιηπαληηθά, ηζηγάξα θαη άιια είδε (αμεζνπάξ, κηθξναληαιιαθηηθά, αλαςπθηηθά θαη ινηπά ζπλαθή είδε) γηα ηελ ππνρξέσζε ζχληαμεο απνγξαθήο ησλ ινηπψλ εκπνξεπνκέλσλ εηδψλ (πιελ πεηξειαίνπ, ιηπαληηθψλ θαη ηζηγάξσλ) ηεο θαη εθεμήο, θξίλεηαη απηνηειψο κε βάζε ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπ απφ ηελ πψιεζε απηψλ. Γηα ηελ ππνρξέσζε ζχληαμεο απνγξαθήο γηα ην πεηξέιαην, ηα ιηπαληηθά θαη ηα ηζηγάξα θξίλεηαη κε βάζε ηα ζπλνιηθά αθαζάξηζηα έζνδά ηνπ απφ ηελ πψιεζε φισλ ησλ αγαζψλ πνπ εκπνξεχεηαη

25 Γ) Ζ απνγξαθή ησλ εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ ησλ επηηεδεπκαηηψλ ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο κπνξεί λα θαηαρσξείηαη ρεηξφγξαθα ή κεραλνγξαθηθά, ζε ρσξηζηέο ζειίδεο ηεο κεληαίαο θαηάζηαζεο ηνπ βηβιίνπ εζφδσλ εμφδσλ ή ησλ ζεσξεκέλσλ θαη κε ρξεζηκνπνηεκέλσλ κεραλνγξαθηθψλ εληχπσλ ηνπ βηβιίνπ εζφδσλ εμφδσλ ή ζε ηδηαίηεξεο ζειίδεο ηνπ ρεηξφγξαθα ηεξνχκελνπ βηβιίνπ. 2.5 Βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο 1. Ο επηηεδεπκαηίαο ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο, γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ, ηεξεί ινγηζηηθά βηβιία θαηά ηε δηπινγξαθηθή κέζνδν κε νπνηνδήπνηε ινγηζηηθφ ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ηηο γεληθά παξαδεθηέο αξρέο ηεο ινγηζηηθήο. 2. Ο επηηεδεπκαηίαο ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο βηβιίσλ εθαξκφδεη ππνρξεσηηθά ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην (Π.Γ. 1123/1980, ΦΔΚ Α 283), κφλν σο πξνο ηελ δνκή, ηελ νλνκαηνινγία θαη ην πεξηερφκελν ησλ πξσηνβαζκίσλ, δεπηεξνβαζκίσλ θαη ησλ ππνγξακκηζκέλσλ ηξηηνβαζκίσλ ινγαξηαζκψλ, κε εμαίξεζε ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο νκάδαο 9, νη νπνίνη δελ ηεξνχληαη. Ζ αλάπηπμε ησλ δεπηεξνβαζκίσλ ινγαξηαζκψλ, ζε κε ζεζκνζεηεκέλνπο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ ηξηηνβάζκηνπο ινγαξηαζκνχο, θαζψο θαη ε αλάπηπμε ησλ ηξηηνβαζκίσλ ινγαξηαζκψλ ζε επίπεδν ηεηαξηνβαζκίσλ, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ινγηζηηθήο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ επηηεδεπκαηία. Δπίζεο, ηεξεί θαη κεηξψν παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Σα έπηπια θαη ζθεχε κπνξεί λα παξαθνινπζνχληαη ζην κεηξψν παγίσλ αλά ζπληειεζηή απφζβεζεο. Δηδηθέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ, κε ηηο νπνίεο επηβάιινληαη πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο ζε θαηεγνξίεο επηηεδεπκαηηψλ θαζψο θαη νη δηαηάμεηο πνπ επηβάινπλ ηελ ηήξεζε θιαδηθψλ ινγηζηηθψλ ζρεδίσλ, θαηηζρχνπλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο. Ζ παξάβαζε ησλ εηδηθψλ απηψλ δηαηάμεσλ ζπληζηά θαη παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαη επηζχξεη ηηο ζπλέπεηεο θαη ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Κψδηθα απηφ. 3. Απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ γεληθνχ θαη ησλ αλαιπηηθψλ θαζνιηθψλ πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ζπγθεληξσηηθά θαη αλαιπηηθά ζηνηρεία ησλ θαηαρσξήζεσλ, ψζηε λα είλαη επρεξήο ε πιεξνθφξεζε ή ε επαιήζεπζε απφ ην θνξνινγηθφ έιεγρν, γηα ηηο αλάγθεο φισλ ησλ θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ. 4. Οη αλψλπκεο εηαηξείεο ηεξνχλ βηβιία πξαθηηθψλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ ησλ κεηφρσλ θαη βηβιίν πξαθηηθψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη βηβιίν κεηφρσλ. Οη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ηεξνχλ βηβιίν πξαθηηθψλ ζπλειεχζεσλ θαη βηβιίν πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο

26 5. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ζπληάζζεη ηηο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο ηνπ Καηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (Γ.Λ.Π.) ηεξεί ηα ινγηζηηθά ηνπ βηβιία ή κε βάζε ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ησλ Γ.Λ.Π. ή κε βάζε ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. ππνρξενχηαη: 6. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ηεξεί ηα βηβιία ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ησλ Γ.Λ.Π. Α. Να ζπληάζζεη Πίλαθα πκθσλίαο Λνγηζηηθήο - Φνξνινγηθήο Βάζεο (Π..Λ.Φ.Β.). ηνλ Πίλαθα απηφλ θαηαρσξνχληαη ζε ρσξηζηέο ζηήιεο γηα θάζε πξσηνβάζκην δηαθνξνπνηεκέλν ινγαξηαζκφ ζε ρξέσζε ή πίζησζε: α) Ζ αμία φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ηεξνχκελα βηβιία (Λνγηζηηθή βάζε). β) Ζ αμία φπσο πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο (Φνξνινγηθή βάζε). γ) Ζ δηαθνξά κεηαμχ Λνγηζηηθήο θαη Φνξνινγηθήο βάζεο. Β. Να ηεξεί ηδηαίηεξν Φνξνινγηθφ Μεηξψν Πάγησλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ελζσκαησκέλν ζην θχξην Μεηξψν Πάγησλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε ηνπ πνζνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ αλαγθαίσλ θαηαρσξήζεσλ ζηνλ Π..Λ.Φ.Β. θαη ζηνλ Πίλαθα Φνξνινγηθψλ Απνηειεζκάησλ, ζην βαζκφ πνπ, θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π., πξνθχπηνπλ δηαθνξέο ζηελ απνηίκεζε πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είηε ιφγσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο πξν ησλ απνζβέζεσλ αμίαο ηνπο είηε ιφγσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ. Γ. Να ζπληάζζεη Πίλαθεο Φνξνινγηθψλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, ρεκαηηζκνχ Φνξνινγηθψλ Απνζεκαηηθψλ θαη Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Φνξνινγηθψλ Απνζεκαηηθψλ, ησλ νπνίσλ ηα δεδνκέλα πξνθχπηνπλ απφ ινγαξηαζκνχο πνπ ηεξνχληαη κε ηε δηπινγξαθηθή κέζνδν». 2.6 Βηβιίν απνζήθεο, παξαγωγήο θνζηνινγίνπ 1. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ πσιεί αγαζά γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ ρνλδξηθψο ή θαηά θχξην ιφγν ρνλδξηθψο, εθφζνλ θαηά ηηο δχν πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο ηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπ ππεξέβεζαλ ην πνζφ ησλ ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ ( ) επξψ ηεξεί βηβιίν απνζήθεο θαη είδνο, πνζφηεηα θαη αμία, θαηά ηελ εηζαγσγή θαη εμαγσγή

27 2. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ πσιεί αγαζά γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ ιηαληθψο ή θαηά θχξην ιφγν ιηαληθψο, εθφζνλ θαηά ηηο δχν πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο ηα εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπ ππεξέβεζαλ ην πνζφ ησλ ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ ( ) επξψ, ηεξεί βηβιίν απνζήθεο θαη είδνο, πνζφηεηα θαη αμία θαηά ηελ εηζαγσγή θαη εμαγσγή. 3. Με ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ θαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη απφ απηέο, βηβιίν απνζήθεο ηεξεί θαη ν επηηεδεπκαηίαο πνπ πσιεί αγαζά γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ ή γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ θαη γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. Σα αγαζά ησλ ηξίησλ παξαθνινπζνχληαη μερσξηζηά ηνπιάρηζηνλ θαη είδνο θαη πνζφηεηα. 4. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ πσιεί αγαζά κεηά απφ πξνεγνχκελε επεμεξγαζία, εθφζνλ θαηά ηηο δχν πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο ην ζχλνιν ησλ εηήζησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπ ππεξέβεζαλ ην πνζφ ησλ ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ ( ) επξψ ηεξεί βηβιίν απνζήθεο πξψησλ πιψλ, βνεζεηηθψλ πιψλ, πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, εηνίκσλ πξντφλησλ θαη ππνπξντφλησλ, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη, γηα θάζε αγαζφ, νη αγνξέο θαη πσιήζεηο θαη είδνο, πνζφηεηα θαη αμία θαη ε εληφο θαη εθηφο ηεο επηρείξεζεο πνζνηηθή δηαθίλεζε θαη είδνο θαη πνζφηεηα. Ζ αμία θηήζεο ησλ πξψησλ πιψλ, ησλ βνεζεηηθψλ πιψλ θαη ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο πνπ δηαηέζεθαλ γηα ηελ επεμεξγαζία, θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ έηνηκσλ πξντφλησλ θαη ππνπξντφλησλ πνπ παξάρζεθαλ, αλαγξάθεηαη ζην βηβιίν απνζήθεο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην έηνο, θαηά ηε ζχληαμε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη γηα ηνπο ηεξνχληεο αλαιπηηθή ινγηζηηθή (νκάδα 9) ηνπ Διιεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ ζην ρξφλν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ βξαρχρξνλνπ απνηειέζκαηνο. Βνεζεηηθέο χιεο θαη πιηθά ζπζθεπαζίαο, ησλ νπνίσλ ε ζπλνιηθή αμία δελ ππεξβαίλεη ην 3% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, κπνξεί λα παξαθνινπζνχληαη ζην βηβιίν απνζήθεο ζπλνιηθά κφλν θαη αμία ζε αληίζηνηρν ινγαξηαζκφ. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ νξίνπ απηνχ, παξαθνινπζνχληαη ζπλνιηθά θαη αμία, κέρξη εμάληιεζεο ηνπ αλσηέξσ πνζνζηνχ, νη βνεζεηηθέο χιεο θαη είδε ζπζθεπαζίαο πνπ έρνπλ, θαηά ζεηξά, ηε κηθξφηεξε θαη είδνο ζπκκεηνρή ζην θφζηνο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ. Γηα ηνπο ηεξνχληεο αλαιπηηθή ινγηζηηθή (νκάδα 9), ε εμαγσγή θαη ε θαηαλνκή ηεο αμίαο ηνπ θφζηνπο ησλ βνεζεηηθψλ πιψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε θαηάιιεια θξηηήξηα ζην ρξφλν πξνζδηνξηζκνχ βξαρχρξνλσλ απνηειεζκάησλ, κε πξνζαξκνγή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζην ηέινο ηεο ρξήζεο κε ηελ απνγξαθή. 5. Βηβιίν απνζήθεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη απφ ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ηεξεί επίζεο ν επηηεδεπκαηίαο πνπ ελεξγεί επεμεξγαζία γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ ή γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ θαη γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, εθφζνλ θαηά ηηο δχν πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθέο

28 πεξηφδνπο ην ζχλνιν ησλ εηήζησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπ ππεξέβεη ην πνζφ ησλ ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ ( ) επξψ. Οη πξψηεο χιεο θαη ηα έηνηκα πξντφληα ησλ ηξίησλ παξαθνινπζνχληαη μερσξηζηά θαη είδνο θαη πνζφηεηα. 6. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ πσιεί αγαζά εθηφο ηεο ρψξαο ή ελεξγεί επεμεξγαζία γηα ινγαξηαζκφ θαηνίθνπ άιιεο ρψξαο, ηεξεί βηβιίν απνζήθεο ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη αληίζηνηρα ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο, εθφζνλ ηα αθαζάξηζηά ηνπ έζνδα αλά θιάδν, θαηά ηηο δχν θαηά πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο απφ ηε δξαζηεξηφηεηα απηή, ππεξέβεζαλ ην 80% ηνπ ζπλφινπ ησλ εηήζησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπ θαη ηα εηήζηα απηά έζνδα ππεξέβεζαλ ην πνζφ ησλ πέληε εθαηνκκπξίσλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ ( ) επξψ. 7. Πξνθεηκέλνπ γηα επηηεδεπκαηία, πνπ έρεη παξάιιεια κε ηνλ θιάδν εκπνξίνπ θαη μερσξηζηφ θιάδν επεμεξγαζίαο, ε ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο θξίλεηαη απηνηειψο γηα θάζε θιάδν, κε εμαίξεζε ηνπο ππφρξενπο ζηελ ηήξεζε αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο (νκάδα 9), θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 1123/1980, κε εμαγσγή βξαρχρξνλνπ απνηειέζκαηνο, νη νπνίνη εάλ ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε βηβιίνπ απνζήθεο γηα ηνλ έλαλ θιάδν ηεξνχλ βηβιίν απνζήθεο θαη γηα ηνλ άιιν θιάδν. 8. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ είλαη ππφρξενο ζε ηήξεζε βηβιίνπ απνζήθεο παχεη λα ηεξεί απηφ απφ ηελ επφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν εθείλεο πνπ γηα δεχηεξε ζπλερή ρξήζε δελ ππεξέβε ην εθάζηνηε ηζρχνλ φξην. Δηδηθά θαηά ηελ πξψηε ρξήζε εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. Τπνρξέσζε ηήξεζήο ηνπ δεκηνπξγείηαη εθ λένπ απφ ηελ επφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν εθείλεο πνπ γηα δεχηεξε ζπλερή ρξήζε ππεξβεί ην εθάζηνηε ηζρχνλ φξην. 9. ην βηβιίν απνζήθεο αλαγξάθεηαη θαη ε ρξνλνινγία εηζαγσγήο ή εμαγσγήο θαηά πεξίπησζε κε κλεία ηνπ νηθείνπ δηθαηνινγεηηθνχ εγγξαθήο. Ζ ελεκέξσζε ηεο εμαγσγήο κπνξεί λα γίλεηαη κε κία ζπγθεληξσηηθή εγγξαθή ζε εκεξήζηα βάζε αλά είδνο θαη ζεηξά ζηνηρείσλ πνπ εθδίδνληαη, κε ηελ πξνυπφζεζε, φηαλ δεηεζεί απφ ηνλ έιεγρν, λα είλαη δπλαηή ε εθηχπσζε ή ε ζχληαμε θαηάζηαζεο κε ηελ αλαιπηηθή θίλεζε αλά παξαζηαηηθφ φισλ ή κεξηθψλ εηδψλ. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ππνρξενχηαη ζηελ ηήξεζε αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο (νκάδα 9) θαηά ηελ ηήξεζε ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο εθαξκφδεη παξάιιεια θαη ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 1123/1980. ε ηδηαίηεξεο κεξίδεο ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο ηεο έδξαο παξαθνινπζνχληαη: α) ε θίλεζε θάζε ππνθαηαζηήκαηνο κε εμαξηεκέλε ινγηζηηθή θαη είδνο, πνζφηεηα θαη αμία θαηά ηελ εηζαγσγή θαη εμαγσγή,

29 θαη εμαγσγή, β) ε θίλεζε θάζε απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ θαη είδνο θαη πνζφηεηα θαηά ηελ εηζαγσγή πνζφηεηα. γ) ηα αγαζά πνπ βξίζθνληαη ζε ηξίηνπο γηα νπνηνλδήπνηε ζθνπφ, αλά ηξίην, είδνο θαη ηαλ ζην ππνθαηάζηεκα ηεξείηαη βηβιίν απνζήθεο θαη είδνο, πνζφηεηα θαη αμία ή ζηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν θαη είδνο θαη πνζφηεηα, ε κεξίδα ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ή ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ πνπ ηεξείηαη ζηελ έδξα κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη κε ηε ζπλνιηθή κεληαία θίλεζε ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ή ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, εληφο ηνπ επφκελνπ κήλα. 10. Γελ ππνρξενχηαη: Α) ηελ ηήξεζε βηβιίνπ απνζήθεο: α) Ο εθκεηαιιεπηήο ειαηνηξηβείνπ, β) Ο εθκεηαιιεπηήο πξαηεξίνπ ρνλδξηθήο πψιεζεο θαπλνβηνκεραληθψλ πξντφλησλ, γ) Ο πσιεηήο βελδίλεο θαη πεηξειαίνπ γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ, δ) Ο εθκεηαιιεπηήο πξαηεξίνπ πγξαεξίνπ απηνθηλήησλ, ε) Ο εθκεηαιιεπηήο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ απηνθηλήησλ, ζη) Ο εθκεηαιιεπηήο εζηηαηνξίνπ ή δαραξνπιαζηείνπ, εθφζνλ δηαζέηεη ηα αγαζά ηνπ ιηαληθψο ή θπξίσο ιηαληθψο, δ) Ο εθκεηαιιεπηήο μελνδνρείνπ ή μελψλα ή θάκπηλγθ, ε) Ο πσιεηήο νπσξνιαραληθψλ, ζ) Ο πσιεηήο λσπψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, πιελ νπσξνιαραληθψλ, εθηφο ηεο ρψξαο θαηά πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ησλ ζπλνιηθψλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπ, η) Ο παξαγσγφο θηλεκαηνγξαθηθψλ θαη ηειενπηηθψλ ηαηληψλ, ηα) Ο πξάθηνξαο εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ, ηβ) Ο εθκεηαιιεπηήο θιηληθήο ή ζεξαπεπηεξίνπ, ηγ) Ο πσιεηήο ηειεθαξηψλ θαη θαξηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο. ηδ ) Ο θαηαζθεπαζηήο Γεκνζίσλ ή Ηδησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ

30 ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, πξνθεηκέλνπ γηα επηηεδεπκαηία πνπ έρεη παξάιιεια θαη άιιν θιάδν, γηα ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίνπ απνζήθεο ν θιάδνο απηφο θξίλεηαη απηνηειψο. Β) ηελ ηήξεζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ: α) Ο εθκεηαιιεπηήο εζηηαηνξίνπ ή δαραξνπιαζηείνπ, εμνξχζζνληαη, β) Ο εθκεηαιιεπηήο ιαηνκείνπ, κεηαιιείνπ, νξπρείνπ γηα ηα πξσηνγελή πιηθά πνπ γ) Ο παξαγσγφο αγξνηηθψλ πξντφλησλ πξσηνγελνχο παξαγσγήο, δ) Οη επηρεηξήζεηο παξαγσγήο - πψιεζεο ινγηζκηθνχ. Γ) ηελ ηήξεζε ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο θαηά ηελ εμαγσγή ν εθκεηαιιεπηήο θαηαζηήκαηνο νχπεξ - Μάξθεη πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηά θχξην ιφγν ιηαληθή πψιεζε κε ην ζχζηεκα ηεο «απηνεμππεξέηεζεο», εηδψλ δηαηξνθήο, θξέαηνο, απνξξππαληηθψλ, πνηψλ, εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη άιισλ εηδψλ. 11. ην ππνθαηάζηεκα απφ ηα βηβιία ηνπ νπνίνπ εμάγεηαη απηνηειέο ινγηζηηθφ απνηέιεζκα ηεξείηαη ίδην βηβιίν απνζήθεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ. ην ππνθαηάζηεκα απφ ηα βηβιία ηνπ νπνίνπ δελ εμάγεηαη απηνηειέο ινγηζηηθφ απνηέιεζκα θαη ην νπνίν βξίζθεηαη ζε άιιν λνκφ ή λεζί απφ ηελ έδξα ή ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 50 ρηιηνκέηξσλ απφ απηή ηεξείηαη βηβιίν απνζήθεο θαη είδνο θαη πνζφηεηα κε δπλαηφηεηα ηήξεζήο ηνπ θαη θαη αμία. Σα αλαθεξφκελα ζην πξνεγνχκελν εδάθην ηζρχνπλ αλάινγα θαη γηα ηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο. Αλ ην ππνθαηάζηεκα ή ν απνζεθεπηηθφο ρψξνο βξίζθεηαη ζηνλ ίδην λνκφ θαη λεζί κε ηελ έδξα ή ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 50 ρηιηνκέηξσλ απφ απηή δελ ππάξρεη ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίνπ απνζήθεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο. ηαλ ζηελ έδξα δελ ελεξγείηαη απνζήθεπζε ή δηαθίλεζε αγαζψλ ή δελ ελεξγνχληαη αγνξέο ή πσιήζεηο θαη ππάξρεη έλα ππνθαηάζηεκα, ην βηβιίν απνζήθεο κπνξεί λα ηεξείηαη κφλν ζην ππνθαηάζηεκα. 12. Αληί ηνπ ηξφπνπ ηήξεζεο ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο πνπ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ κπνξεί λα ηεξείηαη: Α) ηελ έδξα ή ζην ππνθαηάζηεκα κε απηνηειή ινγηζηηθή κεξίδα "Κεληξηθήο Απνζήθεο" γηα φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ζηελ νπνία θαηαρσξνχληαη γηα θάζε αγαζφ:

31 α) θαηά πνζφηεηα θαη αμία νη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο πνπ δηελεξγνχληαη, β) ε πνζφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ, βνεζεηηθψλ πιψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο πνπ δηαηέζεθαλ γηα επεμεξγαζία θαη γ) ε πνζφηεηα ησλ εηνίκσλ πξντφλησλ θαη ππνπξντφλησλ πνπ παξάρζεθαλ. Ζ αμία θηήζεο ησλ πξψησλ πιψλ, ησλ βνεζεηηθψλ πιψλ θαη ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο πνπ δηαηέζεθαλ ζηελ παξαγσγή, θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ εηνίκσλ πξντφλησλ πνπ παξάρζεθαλ ηίζεηαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο κε ηελ θνζηνιφγεζε. Β) ηελ έδξα θαη ζε θάζε ππνθαηάζηεκα ή απνζεθεπηηθφ ρψξν βηβιίν απνζήθεο ζε ηδηαίηεξεο κεξίδεο θαη είδνο θαη πνζφηεηα θαηά ηελ εηζαγσγή θαη εμαγσγή. ηαλ ην ππνθαηάζηεκα ή ν απνζεθεπηηθφο ρψξνο βξίζθνληαη ζηνλ ίδην λνκφ κε ηελ έδξα ή ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 50 ρηιηνκέηξσλ, φρη φκσο ζε άιιν λεζί, ε θίλεζε απηψλ θαη είδνο θαη πνζφηεηα κπνξεί λα παξαθνινπζείηαη ζε ηδηαίηεξεο κεξίδεο ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο ηεο έδξαο. Γ) ηελ έδξα κηα κεξίδα αλά ηξίην, θαη είδνο θαη πνζφηεηα, γηα ηα αγαζά πνπ βξίζθνληαη ζε ηξίηνπο γηα νπνηνλδήπνηε ζθνπφ. 13. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ είλαη ππφρξενο ζηελ ηήξεζε βηβιίνπ απνζήθεο, ηεξεί γηα ηα ίδηα πξντφληα ζηελ έδξα ηνπ ή ζην ππνθαηάζηεκα πνπ εμάγεη απηνηειέο απνηέιεζκα: αλαγξάθνληαη: Α) Βηβιίν ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κε ηδηαίηεξε κεξίδα θαη είδνο ζηελ νπνία α) Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγήο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξντφληνο. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πεξηιακβάλνπλ, πιελ ησλ άιισλ ηερληθψλ δεδνκέλσλ, ηελ γηα θάζε κνλάδα παξαγφκελνπ έηνηκνπ πξντφληνο απαηηνχκελε πνζφηεηα πξψησλ πιψλ, θαζψο θαη βνεζεηηθψλ πιψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο φηαλ γη απηά ηεξείηαη βηβιίν απνζήθεο, θαζψο θαη ηελ πξνυπνινγηδφκελε θχξα παξαγσγήο, β) κέρξη ην θιείζηκν ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη γηα ηνπο ηεξνχληεο αλαιπηηθή ινγηζηηθή ζην ρξφλν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ βξαρχρξνλνπ απνηειέζκαηνο, νη θαλφλεο ηνπ θαηακεξηζκνχ ηνπ εξγνζηαζηαθνχ θφζηνπο, νη νπνίνη αθνινπζνχληαη πάγηα. Β) Βηβιίν παξαγσγήο θνζηνινγίνπ κε ηδηαίηεξε κεξίδα θαη είδνο ζην νπνίν: α) πγθεληξψλνληαη ην βξαδχηεξν εληφο ηεο πξνζεζκίαο ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ, νη εληφο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ πνπ έιεμε πνζφηεηεο πξψησλ πιψλ, πνπ αλαιψζεθαλ γηα ηελ παξαγσγή έηνηκνπ πξντφληνο, νη βνεζεηηθέο χιεο θαη ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο, φηαλ γη απηά ηεξείηαη βηβιίν απνζήθεο, ζε κεξίδεο θαη είδνο, θαζψο θαη νη πνζφηεηεο έηνηκνπ πξντφληνο πνπ παξήρζεζαλ κέζα ζηελ ίδηα δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν

32 β) Πξνζδηνξίδεηαη γηα ην έηνηκν πξντφλ, ην βξαδχηεξν εληφο ηεο πξνζεζκίαο ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ ην εξγνζηαζηαθφ θφζηνο κε βάζε ηνπο θαηαρσξεκέλνπο ζην βηβιίν ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαλφλεο. Σν βηβιίν παξαγσγήο - θνζηνινγίνπ δελ ηεξείηαη φηαλ ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά ηεξνχληαη νη ινγαξηαζκνί ηεο νκάδαο 9, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 1123/ Έλλνηα ππνθαηαζηήκαηνο Βηβιία ππνθαηαζηήκαηνο 1. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα απηνχ, ππνθαηάζηεκα είλαη νπνηαδήπνηε εθηφο ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε ηνπ επηηεδεπκαηία, ζηελ νπνία ελεξγείηαη παξαγσγηθή ή ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ απηή δηελεξγείηαη θαη εληνιή ηεο έδξαο ή άιινπ ππνθαηαζηήκαηνο ζε εθηέιεζε ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ. Γελ ζεσξείηαη φηη ζηηο επαγγεικαηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ επηηεδεπκαηία ελεξγείηαη ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν απιέο παξαιαβέο ή παξαδφζεηο αγαζψλ ή φηαλ ελεξγνχληαη εξγαζίεο δηνηθεηηθέο, πξνβνιήο αγαζψλ ή άιιεο ζπλαθείο εξγαζίεο θαη νη δνζνιεςίεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο πεξηνξίδνληαη κφλν ζηε δηελέξγεηα ησλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο ηνπο. Καη εμαίξεζε ησλ φζσλ νξίδνληαη ζηα πξνεγνχκελα εδάθηα, νη πξνζσξηλνί εθζεζηαθνί ρψξνη δελ ζεσξνχληαη ππνθαηαζηήκαηα. 2. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ηεξεί βηβιία πξψηεο ή δεχηεξεο θαηεγνξίαο, ηεξεί θαη ζην ππνθαηάζηεκα φκνηα βηβιία κε ηελ έδξα θαη θαηά ηηο δηαθξίζεηο ησλ αληίζηνηρσλ βηβιίσλ ηεο έδξαο. 3. Ο επηηεδεπκαηίαο πνπ ηεξεί βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο, ηεξεί ζην ππνθαηάζηεκα θαηά ηελ δηπινγξαθηθή κέζνδν ηνπιάρηζηνλ εκεξνιφγην ηακεηαθψλ θαη ζπκςεθηζηηθψλ πξάμεσλ. ην ηέινο θάζε κήλα ζπληάζζεη κεληαίν δηπιφηππν θχιιν αλάιπζεο θαη ειέγρνπ κε αλάπηπμε αληίζηνηρε κε εθείλε ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο έδξαο. ην θχιιν αλάιπζεο θαη ειέγρνπ θαηαρσξνχληαη θαη ηα πξννδεπηηθά αζξνίζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ κελψλ. Σν πξσηφηππν απνζηέιιεηαη ζηελ έδξα γηα ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ. Ο επηηεδεπκαηίαο δελ ππνρξενχηαη ζηελ ζχληαμε θχιινπ αλάιπζεο θαη ειέγρνπ, εθφζνλ ην εκεξνιφγην είλαη δηπιφηππν κε αλάπηπμε αληίζηνηρε εθείλεο ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο έδξαο. Ο επηηεδεπκαηίαο κπνξεί λα ηεξεί, γηα ην ππνθαηάζηεκα ηνπ, αληί ησλ φζσλ πην πάλσ αλαθέξνληαη, εκεξήζην δηπιφηππν θχιιν ζπλαιιαγψλ, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη μερσξηζηά:

33 α) ην ππφινηπν ηνπ ηακείνπ ηεο πξνεγνχκελεο εκέξαο, β) νη ηακεηαθέο πξάμεηο θαη γ) νη ζπκςεθηζηηθέο πξάμεηο. βηβιίσλ ηεο. Σν πξσηφηππν ηνπ θχιινπ απηνχ απνζηέιιεηαη ζηελ έδξα, γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ Σν ππνθαηάζηεκα απφ ηα βηβιία ηνπ νπνίνπ εμάγεηαη απηνηειέο ινγηζηηθφ απνηέιεζκα ηεξεί ίδηα βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο θαη εμάγεη ηειηθφ απνηέιεζκα, ην νπνίν ελζσκαηψλεηαη κε ινγηζηηθή εγγξαθή ζηα βηβιία ηεο έδξαο. 4. Γελ ππάξρεη ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ ππνθαηαζηήκαηνο φηαλ ην ππνθαηάζηεκα ζηεγάδεηαη ζε ζπλερφκελν ή ζηνλ ίδην θηηξηαθφ ρψξν κε άιιν ππνθαηάζηεκα. 5. Με αίηεζε ηνπ επηηεδεπκαηία θαη έγθξηζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηεο έδξαο κπνξεί λα επηηξαπεί απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ή ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ή ελζσκάησζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ βηβιίσλ ππνθαηαζηεκάησλ, πνπ δελ εμάγνπλ απηνηειέο απνηειέζκαηα, ζηα βηβιία άιινπ ππνθαηαζηήκαηνο, ην νπνίν επίζεο δελ εμάγεη απηνηειέο απνηέιεζκα. Οη αλσηέξσ εγθξίζεηο θνηλνπνηνχληαη θαη ζηνλ πξντζηάκελν ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ην ππνθαηάζηεκα. Σα δεδνκέλα ησλ βηβιίσλ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηα νπνία ελζσκαηψλνληαη ζηα βηβιία άιινπ ππνθαηαζηήκαηνο εκθαλίδνληαη ρσξηζηά απφ ηα δεδνκέλα ησλ βηβιίσλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο απηνχ. 6. Με αίηεζε ηνπ επηηεδεπκαηία θαη έγθξηζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηεο έδξαο κπνξεί λα επηηξαπεί ή κε ηήξεζε ή ε θαηά δηάθνξν ηξφπν ηήξεζε φισλ ή κεξηθψλ βηβιίσλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο κε εμαίξεζε ην βηβιίν απνζήθεο θαη παξαγσγήο θνζηνινγίνπ. Ζ έγθξηζε απηή θνηλνπνηείηαη θαη ζηνλ πξντζηάκελν ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ην ππνθαηάζηεκα. 2.8 Πξόζζεηα βηβιία 1. Δπί πνζνηηθήο παξαιαβήο εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ, πνπ δελ ζπλνδεχνληαη κε ζηνηρείν δηαθίλεζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ ή δελ εθδίδεηαη άκεζα ηηκνιφγην γηα ηελ αγνξά ηνπο, ηεξείηαη βηβιίν πνζνηηθήο παξαιαβήο ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη ε ρξνλνινγία παξαιαβήο, ην νλνκαηεπψλπκν ή ε επσλπκία, ην επάγγεικα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ απνζηνιέα, ην είδνο θαη ε πνζφηεηα ησλ αγαζψλ θαη ν ζθνπφο ηεο παξαιαβήο. Δπίζεο, βηβιίν πνζνηηθήο παξαιαβήο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ηεξείηαη θαη απφ ηνπο επηζθεπαζηέο ειεθηξηθψλ, ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, επίπισλ, κεραλψλ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 3 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έλλνηα είδνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β..... 2 ΘΔΜΑ: Παξνρή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ έλαληη ακνηβήο Έθδνζε ζηνηρείνπ... 2 ΘΔΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ζ Φοπολογική Παπακολούθηζη Δπισειπήζεων με Βιβλία Β Καηηγοπίαρ ςποβληθείζα ζηον: Καθηγηηή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 27 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 27 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 27 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Υπνρξέσζε ζχληαμεο απνγξαθήο Τξφπνο έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Κ.Β.Σ.... 2 ΘΔΜΑ: Αιιαγή ηεο κνλάδαο κέηξεζεο ησλ εκπνξεπνκέλσλ αγαζψλ....

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 8 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 8 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 8 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Σήξεζε βηβιίνπ απνζήθεο απφ εθκεηαιιεπηή νχπεξ - Μάξθεη.... 2 ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε ηήξεζεο βηβιίνπ απνζήθεο απφ εθκεηαιιεπηή θαθεηέξηαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 17 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 17 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 17 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Υπνρξέσζε κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ ησλ βηβιίσλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζηα βηβιία ηεο έδξαο.... 2 ΘΔΜΑ: Δπίδξαζε ηεο εθπξφζεζκεο πνζνηηθήο θαηαρψξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Σξφπνο ηήξεζεο βηβιίνπ επίζθεςεο αζζελψλ Έθδνζε α.π.π. απφ γηαηξνχο πνπ ζπκβάιινληαη κε αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ην Γεκφζην.... 4 ΘΔΜΑ: Έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -Β 2. 14 η Γ/ΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑ Β 3. Γ/ΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 2 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 2 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 2 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έλλνηα εθεκεξηδνπψιε Τπνβνιή ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ.... 2 ΘΔΜΑ: Καηαβνιή πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ζε ζπληαμηνχρν ζθελνζέηε, γηα πξνβνιή

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : κ. ΚΔΡΔΝΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΜΙΣΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 6 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 6 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 6 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε ηεο δσξεάλ παξνρήο γεχκαηνο ζην πξνζσπηθφ.... 2 ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε επηρνξήγεζεο πνπ εηζπξάηηεη επηρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΛΤΔΗ ΔΣΩΝ 2006 & 2007 ζε θνξνινγηθά ζέκαηα: - Κ.Β.. (π.δ. 186/1992 ΦΔΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΔΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΔΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ λ.1809/1988 α) Μεραλνγξαθηθά εθδηδφκελα ζηνηρεία ήκαλζε κε ηε ρξήζε ΔΑΦΓ... 5 ΘΔΜΑ: Απαιιαγή ησλ ηεξνχλησλ πξφζζεηα βηβιία ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ π.δ. 186/1992 (Κ.Β..),

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011 Αθήνα, 12.4.2011 ΠΟΛ:1077 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Β «Παποσή Τπηπεζιών & Διδικά Καθεζηώηα»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΦΠΑ Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΒΗΒΛΗΧΝ ΔΗΖΓΖΣΖ: θα. ΧΣΖΡΗΟΤ ΥΡΗΣΗΝΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ: ΑΡΡΖ ΟΦΗΑ ΚΑΒΑΛΑ 2006 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ει. ΠΡΟΛΟΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 13 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 13 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 13 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Έθδνζε Α.Π.Τ. απφ γηαηξνχο ζε αζθαιηζκέλνπο ηνπ Γεκνζίνπ, γηα ακνηβή πνπ δελ εηζπξάηηεηαη.... 4 ΘΔΜΑ: Έθδνζε αζεψξεησλ ρεηξφγξαθσλ απνδείμεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 19 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 19 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 19 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: ρεηηθά κε ηε ζεψξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ.... 2 ΘΔΜΑ: Αξκφδηνο πξντζηάκελνο Γ.Ο.Τ. γηα θαηά ηξφπν δηάθνξν ζεψξεζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 5 ΣΟΤ Ν.2523/1997 ΘΔΜΑ: Πξφζηηκν Κ.Β.. γηα έθδνζε αζεψξεησλ δειηίσλ απνζηνιήο... 5 ΘΔΜΑ: Δπηβνιή πξνζηίκσλ Κ.Β.. ζε βάξνο ησλ θιεξνλφκσλ απνβηψζαληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ππνθξππηφκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Έκδοζη θοπολογικών ζηοισείων για λιανικέρ πωλήζειρ αγαθών, με ηο ζύζηημα ηηρ καη οίκον επίδειξηρ.

ΘEMA: Έκδοζη θοπολογικών ζηοισείων για λιανικέρ πωλήζειρ αγαθών, με ηο ζύζηημα ηηρ καη οίκον επίδειξηρ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 ε ) ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΛ 1097/09-04-2014 Καζνξηζκφο ηνπ αθξηβνχο πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ζην Βαζηθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ηνλ Διιεληθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο θαη ην πλνπηηθφ Πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΜΔΝΗ ΣΗΡΗΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ.

ΘΔΜΑ : ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΜΔΝΗ ΣΗΡΗΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ. ΘΔΜΑ : ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΜΔΝΗ ΣΗΡΗΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν : ΟΡΓΑΝΧΖ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ(ΠΡΟΧΠΗΚΟ, ΔΞΟΠΛΗΜΟ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΔΡΓΑΗΑ) ΔΛ 1 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: 7Ξ74Ζ-Τ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΟΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ ΣΟΤ Φ.Π.Α Δ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΠΟΙΗΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΟΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ ΣΟΤ Φ.Π.Α Δ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΠΟΙΗΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Α.Σ.Δ.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΟΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ ΣΟΤ Φ.Π.Α Δ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΠΟΙΗΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΔΤΑΓΓΔΛΙΓΟΤ ΑΡΣΔΜΙ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ : ΦΤΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών

Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών Ο νέορ Αγοπανομικόρ Κώδικαρ οπωπολασανικών Κανόνερ Διακίνηζηρ και Εμποπίαρ Πποϊόνηων και Παποσήρ Τπηπεζιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Τ.) Απιθμ. Α2 861 (ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) ΕΝΟΣΗΣΑ 4.6. ΟΠΩΡΟΛΑΥΑΝΙΚΑ Άπθπο 38 Διακίνηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ, ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ, ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ, ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ, ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΗ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΔΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 3 Φεβξνπαξίνπ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ14 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ14 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ14 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Δθαξκνγή δηαηάμεσλ Φ.Π.Α. θαη Κ.Β.Σ. ζε ππεξεζίεο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ πνπ παξέρνληαη δσξεάλ.... 2 ΘΔΜΑ: Έθδνζε ζηνηρείνπ απηνπαξάδνζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 28 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 28 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 28 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Γηαρσξηζκφο αμίαο θηήζεο αθηλήηνπ ζε αμία νηθνπέδνπ θαη αμία θηίζκαηνο.... 2 ΘΔΜΑ: Τξφπνο ελζσκάησζεο δεδνκέλσλ ππνθαηαζηήκαηνο εμσηεξηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 Αζήλα, 6 Ινπλίνπ 2011 Αξηζ. Πξση. 11004/Β0012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι

Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ Και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Πάγιο ενεπγηηικό και αναπηςξιακοί νόμοι Δπιβλέποςζα καθηγήηπια: Λημναίος Παπθένα ποςδαζηέρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 7 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 7 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 7 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε επηρνξήγεζεο πνπ εηζπξάηηεη επηρείξεζε από ηνλ ΔΟΜΜΔΧ γηα πξαγκαηνπνίεζε επελδύζεσλ θαη θαηαρώξεζή ηεο ζηα ηεξνύκελα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Τπνρξέσζε ή κε έθδνζεο Γ.Α., γηα ηε δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ απφ εηαηξεία πνπ αλαιακβάλεη ηε θσηηζηηθή θαη ερεηηθή θάιπςε κνπζηθψλ θαη ζεαηξηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ιαλνπαξίνπ 2017 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ο Γηνηθεηήο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ Γηψξγνο Πηηζηιήο ππέγξαςε Απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ, ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο δειψζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακά Υποκαταστήματα Οικονομικά Τμήματα. ΘΕΜΑ: «Αύξηση ΦΠΑ σε κλινικές».

Περιφερειακά Υποκαταστήματα Οικονομικά Τμήματα. ΘΕΜΑ: «Αύξηση ΦΠΑ σε κλινικές». ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 01.02.11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32/ 36 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ Πληροφορίες: Καραμήτρου

Διαβάστε περισσότερα

γ. Έρεη δεκηνπξγεζεί ε Τπεξεζία Δηδηθψλ Διέγρσλ (ΤΠ.Δ.Δ.) κε λέν λνκηθφ πιαίζην (λ.3296/2004, άξζξν 30 θαη Π.Γ.85/2005).

γ. Έρεη δεκηνπξγεζεί ε Τπεξεζία Δηδηθψλ Διέγρσλ (ΤΠ.Δ.Δ.) κε λέν λνκηθφ πιαίζην (λ.3296/2004, άξζξν 30 θαη Π.Γ.85/2005). ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΙΓΙΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ (ΤΠ.Δ.Δ.) ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Αζήλα, 30 Ιαλνπαξίνπ 2007 Αξηζ. Πξση.: 1506 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΔΛΔΓΥΧΝ ΣΜΗΜΑ Β ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Αιθίθξνλνο 92 & Πεηξαηώο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα