Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89."

Transcript

1 Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89. Σύμφωνα με το ΠΔ 1102: Άρθρο 1. Οι πτυχιούχοι των Τµηµάτων Δασοπονίας των Ανωτέρων Σχολών Τεχνολόγων Γεωπονίας και Αρδεύσεων Δασοπονίας Κτηνοτροφίας Ιχθυοκοµίας των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και οι πτυχιούχοι των αναγνωρισθέντων ως ισοτίµων προς αυτάς κατά τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 576/1977 «περί οργανώσεως και διοικήσεως της Μέσης και Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως», Σχολών Αγίας Λαρίσης και Βυτίνης Αρκαδίας φέρουν τον τίτλο «Τεχνολόγος Δασοπονίας». Άρθρο Οι Τεχνολόγοι Δασοπονίας δύνανται να παρέχουν επ αµοιβή τις υπηρεσίες τους στην διοίκηση, διαχείριση, εκµετάλλευση, την προστασία και αξιοποίηση των δασών και γενικώς των δασικών εκτάσεων και ορεινών βοσκοτόπων, στην θήρα και θηραµατική οικονοµία, την αλιεία των ορεινών υδάτων και τους Εθνικούς Δρυµούς, για απλές τοπογραφικές εργασίες αποτυπώσεως δασικών εκτάσεων, για τη σύνταξη δασικών κτηµατολογίων και εδαφολογικών χαρτών, την απογραφή και χαρτογράφηση δασών και δασικών εκτάσεων, σε δασικές βιοµηχανίες, σε εργασίες συγκεντρώσεως δασικών προϊόντων, σε γεωργοδασικές εκθέσεις, σε εργασίες φυτωρίων, αναδασώσεων και εν γένει δασοτεχικών έργων και στη διακίνηση, µεταποίηση, τυποποίηση, διαχείριση και επεξεργασία δασικών προϊόντων εσωτερικού και εξωτερικού. 2. Ειδικότερα η παραπάνω παροχή υπηρεσιών των Τεχνολόγων Δασοπονίας ως ελευθέρων επαγγελµατιών πραγµατοποιείται: α. Στο Δηµόσιο, στα πάσης φύσεως ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή φυσικά πρόσωπα κατά τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις. β. Σε πάσης φύσεως δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες δασικές και συνεταιριστικές οργανώσεις και κοινοπραξίες. Άρθρο 3. γ. Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορφής. Στους Τεχνολόγους Δασοπονίας επιτρέπεται η επίβλεψη και η εκτέλεση των πάσης φύσεως δασικών µελετών διαχειρίσεως δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθετήσεως ορεινών λεκανών χειµάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών µεταφορικών εγκαταστάσεων, φυτοτεχνικής διαµορφώσεως περιβάλλοντος χώρου και

2 έργων πρασίνου (Π.Δ. 541/78 περιπτ. 24 και 25), η επιµέτρηση των εργασιών αυτών, ως και η σύνταξη ειδικών εκθέσεων ως ακολούθως: 1. Μελέται δασικών έργων: α. Λήψη και επεξεργασία στοιχείων κυρίως υπαίθρου, προοριζοµένων για την εκπόνηση πάσης φύσεως δασικών µελετών από ειδικούς επιστήµονες (Δασολόγους, Μηχανικούς κλπ.) και προγραµµάτων των διαφόρων τοµέων της Δασοπονίας. β. Κατάρτιση πινάκων υλοτοµίας, µετά δικαιώµατος αυτοδυνάµου υπογραφής τούτων δια πρεµνοφυή ή καµένα δάση ως και δια υψηλά τοιαύτα, εφόσον το προβλεπόµενο λήµµα στην τελευταία περίπτωση δεν υπερβαίνει τα χίλια (1.000) µ3 και υφίσταται διαχειριστική µελέτη. 2. Εκτέλεση δασικών έργων: Απόκτηση Πτυχίου Εργολήπτου δηµοσίων δασικών έργων Α, Β και Γ τάξεως σύµφωνα προς τις διατάξεις του Β.Δ. της 22/ «περί συντάξεως µελετών και εκτελέσεως δασικών έργων και εργασιών». Το πτυχίο αυτό έχει ισχύ δια την ανάληψη εργολαβικών δασικών έργων του δηµοσίου ή πάσης φύσεως Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και Φυσικών Προσώπων. 3. Επίβλεψη και επιµέτρηση δασικών έργων α. Μετά τριετία από της λήψεως του πτυχίου του Τεχνολόγου Δασοπονίας, επίβλεψη και επιµέτρηση των πάσης φύσεως δασοτεχνικών έργων, αξίας αντιστοιχούσης προς τηνεκάστοτε δυναµικότητα εργοληπτικού πτυχίου Α τάξεως. β. Μετά ακόµη µία τριετία (συνολικά έξι χρόνια) επίβλεψη και επιµέτρηση έργων αξίας αντιστοιχούσης προς την εκάστοτε δυναµικότητα εργοληπτικού πτυχίου Β τάξεως. γ. Μετά ακόµη µία τριετία (συνολικά εννέα χρόνια) επίβλεψη και επιµέτρηση έργων αξίας αντιστοιχούσης προς την εκάστοτε δυναµικότητα εργοληπτικού πτυχίου Γ τάξεως. 4. Σύνταξη ειδικών εκθέσεων: Πάσα αίτηση φυσικού ή νοµικού προσώπου ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου προς οιανδήποτε δηµόσιαν αρχήν, αφορώσα κατά τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», εις οιονδήποτε εκ των κατωτέρω θεµάτων, δύναται να συνοδεύεται υπό ειδικής εκθέσεως ιδιώτου Τεχνολόγου Δασοπονίας αιτιολογούσης το αίτηµα και παρεχούσης τα απαραίτητα δια την κρίσην αυτού στοιχεία. α. Παραχώρηση δηµόσιας δασικής εκτάσεως εµβαδού µέχρι δέκα (10) στρεµµάτων. β. Εξαγορά µεριδίων υπό του Δηµοσίου ή εξώδικη διανοµή, κρατική επιδότηση για εκτέλεση σε µη δηµόσια δάση εκ πιστώσεων των δασικών επενδύσεων και εκχέρσωση µη δηµόσιας δασικής εκτάσεως, απάντων µέχρι εµβαδού πενήντα (50) στρεµµάτων.

3 γ. Εφαρµογή ορίων τίτλων ιδιοκτησίας επί των κατά την διαδικασία των διατάξεων του Ν. 998/1979 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», δικαιωµάτων δασών και δασικών εκτάσεων και τεχνική έκθεση περί των ορίων, ως και εδαφολογικών συνθηκών και δασοκαλύψεως των ανωτέρων εκτάσεων, µέχρις εµβαδού εκατό (100) στρεµµάτων. δ. Χορήγηση υπό δηµοσίων φυτωρίων εις ιδιώτας αριθµού δασικών δενδρυλλίων ή θάµνων καλλωπιστικών οσάκις προβλέπεται γνωµάτευσις υπό δασικών υπαλλήλων, βάσει των ισχυουσών εκάστοτε διατάξεων. ε. Οργάνωση και λειτουργία δασικών φυτωρίων, εκτροφείων θηραµάτων, κυνηγετικών περιοχών και ιχθυοτροφείων γλυκών υδάτων, εκµεταλλεύσεως δασοκτηµάτων και αισθητικών δασών, βάσει σχεδίων ή τεχνικών προδιαγραφών εκπονηθεισών υπό Δασολόγων. Με το ΠΔ 109/89 τροποποιήθηκε το άρθρο 3: 1. Οι πτυχιούχοι του τµήµατος Δασοπονίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τ.Ε.Ι. µε βάση τις εξειδικευµένες επιστηµονικές και Τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται είτε αυτοδύναµα είτε σε συνεργασία µε άλλους επιστήµονες µε τη µελέτη, έρευνα και εφαρµογή της Τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τοµείς της Δασοπονικής επιστήµης και της διαδικασίας της Δασικής παραγωγής, όπως είναι η παραγωγή δασοκοµικών προϊόντων, η διοίκηση, διαχείριση, εκµετάλλευση, προστασία και αξιοποίηση δασών και γενικά των δασικών εκτάσεων και ορεινών βοσκοτόπων καθώς και της θηραµατοπονίας. Επίσης ασχολούνται µε τη διακίνηση, εµπορία, συντήρηση, τυποποίηση, διαχείριση και επεξεργασία των δασοκοµικών προϊόντων, καθώς και µε την αναδάσωση εκτάσεων και την αναπαραγωγή δασοκοµικού και θηραµατοπονικού υλικού (Δασικά Φυτώρια, Καταφύγια εκτροφής Θηραµάτων). 2. Οι πτυχιούχοι του τµήµατος Δασοπονίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τ.Ε.Ι. έχουν δικαίωµα απασχόλησης είτε ως στελέχη µονάδων είτε ως αυτοαπασχολούµενοι σε όλο το φάσµα της Δασικής παραγωγής και Θηραµατοπονίας καθώς και την αξιοποίηση τους και ειδικότερα στα εξής αντικείµενα και δραστηριότητες. α) Δηµιουργία και συντήρηση δηµοτικών πάρκων, αλσυλλίων, εθνικών δρυµών και φυτωρίων δασικών φυτών. β) Παραγωγή, διαχείριση, τυποποίηση, διακίνηση και εµπορία δασοκοµικών προϊόντων και γενικά εκµετάλλευση των δασών και των βοσκοτόπων. γ) Σύνταξη ειδικών εκθέσεων που συνοδεύουν αιτήσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων Ι.Δ. ή Ν.Π.Δ.Δ. προς οποιαδήποτε δηµόσια αρχή οι οποίες αναφέρονται στις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της

4 χώρας» και αιτιολογούν το αίτηµα παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την έγκριση του συγκεκριµένα για οποιοδήποτε από τα παρακάτω θέµατα: i. Παραχώρηση δηµόσιας δασικής έκτασης. ii. iii. iv. Εξαγορά µεριδίων από το Δηµόσιο ή εξώδικη διανοµή, κρατική επιδότηση για εκτέλεση έργων σε µη δηµόσια δάση από πιστώσεις των δασικών επενδύσεων και εκχέρσωση µη δηµόσιων δασικών εκτάσεων. Εφαρµογή ορίων τίτλων ιδιοκτησίας που αφορούν τη διαδικασία των διατάξεων του Ν. 998/79, δικαιωµάτων δασών και δασικών εκτάσεων και τεχνική έκθεση για τα όρια, καθώς και των εδαφολογικών συνθηκών και δασοκάλυψης των παραπάνω εκτάσεων. Χορήγηση από δηµόσια φυτώρια σε ιδιώτες, δασικών δενδρυλλίων ή καλλωπιστικών θάµνων. v. Οργάνωση και λειτουργία δασικών φυτωρίων, εκτροφείων θηραµάτων, κυνηγετικών περιοχών και ιχθυοτροφείων γλυκέων υδάτων, εκµετάλλευση δασοκτηµάτων και αισθητικών δασών, που γίνονται µε βάση τα σχέδια ή τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες έχουν εκπονηθεί από ειδικούς τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. δ) Κατάρτιση πινάκων υλοτοµίας, µε το δικαίωµα της αυτοδύναµης υπογραφής αυτών, όταν πρόκειται για πρεµνοφυή ή καµένα δάση, καθώς και για υψηλά δάση όταν το προβλεπόµενο λήµµα γι αυτά δεν υπερβαίνει τα κυβικά µέτρα και υπάρχει διαχειριστική µελέτη. ε) Συγκεντρώσεις δασοκοµικών προϊόντων που διενεργούνται από συνεταιριστικές οργανώσεις, ιδιώτες, οργανισµούς ή το δηµόσιο. στ) Μαζικούς ψεκασµούς που διενεργούνται από το κράτος, οργανισµούς, συνεταιρισµούς, κοινοπραξίες ή ιδιώτες για την καταπολέµηση εντόµων και ασθενειών των δασικών εκτάσεων. ζ) Εκπόνηση και επίβλεψη ή συµµετοχή στην εκπόνηση Δασικών µελετών. η) Πραγµατοποίηση επιβλέψεων και επιµετρήσεων της Κατασκευής Δασικών Έργων και έργων πρασίνου θ) Κάθε άλλη δραστηριότητα που εµφανίζεται µε την εξέλιξη της τεχνολογίας και αποδεδειγµένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείµενο της ειδικότητας τους. 3. Οι πτυχιούχοι του αναφερόµενου τµήµατος µπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσµα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας της σχετικής µε τους τοµείς της δασικής παραγωγής.

5 Επίσης µπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών που προβλέπονται από την νοµοθεσία που ισχύει κάθε φορά για την λειτουργία των δασικών εκµεταλλεύσεων και επιχειρήσεων και πιστοποιούν την καταλληλότητα των δασικών προϊόντων που προορίζονται για την κατανάλωση. 4. Εγγράφονται στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του Υπουργείου Δηµοσίων Έργων στην Κατηγορία έργων πρασίνου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 5. Οι πτυχιούχοι του αναφερόµενου τµήµατος απασχολούνται σε όλες τις βαθµίδες της Εκπαίδευσης και της Δασοτεχνικής κατάρτισης σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Επίσης µπορούν να απασχοληθούν και σαν µέλη Ερευνητικών οµάδων σε θέµατα της ειδικότητας τους. 6. Οι πτυχιούχοι του τµήµατος Δασοπονίας µε την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελµα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελµατικών δικαιωµάτων. 7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και για τους πτυχιούχους του τµήµατος Θηραµατοπονίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τ.Ε.Ι., που καταργήθηκε µε τις διατάξεις του Π.Δ. 561/1985 (ΦΕΚ 199).

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3212 Η τάση αλλά και η πραγματικότητα στην αγορά εργασίας, στον ευρύτερο χώρο του Φυσικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Π.. 344/29-12-00 (ΦΕΚ 297 Α ) : Άσκηση του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού.

Π.. 344/29-12-00 (ΦΕΚ 297 Α ) : Άσκηση του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού. Π.. 344/29-12-00 (ΦΕΚ 297 Α ) : Άσκηση του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού. O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. 1. Τις διατάξεις: α) Της παραγράφου 2 του άρθρου 19, των περιπτώσεων α και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ(ΤΕΙ). ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Ταχ. /νση:τέρµα Κοντοπούλου- Ταχ. Κώδικας:53100-ΦΛΩΡΙΝΑ Πληροφορίες:Σ.Καρακώστα-Τηλ.2385045067,23302,25292,25528-fax.2385046630

Διαβάστε περισσότερα

275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης

275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης 275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης Η πρώτη Ανωτάτη Δασολογική Σχολή ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1917 (Ν.893/14-9-1917) και λειτούργησε εκεί επί 10 χρόνια. Το 1927 μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Εισηγήτρια: ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Διπλ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αιτιολογική Έκθεση 3 Εισαγωγικά 3 Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 4 Χαρακτηριστικά του Περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: Ιωάννης Βασιλάκογλου, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής Τ.Ε.Ι./Λ Τηλ:2410-684-559 vasilakoglou@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Αντικείμενο του ισχύοντος προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Της παραγράφου 7, του άρθρου 241 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί Νόµος 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 42/22.2.2005) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες Ορισµοί Για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την οργάνωση και λειτουργία του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την οργάνωση και λειτουργία του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την οργάνωση και λειτουργία του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ, ΙΔΡΥΣΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 1 Σύσταση - Νομική μορφή - Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ(Τ.Ε.Ι.). ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Ταχ. /νση: Τέρµα Κοντοπούλου- Ταχ. Κώδικας: 53100-ΦΛΩΡΙΝΑ Πληροφορίες:Σ.Καρακώστα-Τηλ.2385045067,23302,25292,25528-fax.2385046630

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Eπαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

Οδηγός Eπαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Οδηγός Eπαγγέλματος Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Κύριος Ερευνητής: Δρ. Κ. Ι. Βατάλης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Λ. Ι. Τσικριτζής

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι Μηχανικοί : Οδηγός για το ξεκίνηµα του Ελεύθερου Επαγγελµατία

Νέοι Μηχανικοί : Οδηγός για το ξεκίνηµα του Ελεύθερου Επαγγελµατία ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη Επιτροπή Βασικών και Τρεχόντων Επαγγελµατικών Θεµάτων Νέοι Μηχανικοί : Οδηγός για το ξεκίνηµα του Ελεύθερου Επαγγελµατία Οµάδα Εργασίας: Βακαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές:

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κωδικός/Βάση 2014 κατ.90%/βαθμίδα/ονομασία 327 [ 12454](ΑΕΙ)-Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289Α)

Άρθρο 1. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289Α) 1 «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 998/1979

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Εφ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine gdias.teipir.gr :gdiasgr ISBN: 978-618-5085-07-0 Τίτλος πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πεδίο. http://sep4u.gr

3ο Πεδίο. http://sep4u.gr 3ο Πεδίο Αρθ. Τμημάτων ΑΕΙ ΤΕΙ Στρατός Μόνο στο 3 ο Πεδίο 19 5 Κοινές με 1 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 2 ο Πεδίο 4 0 Κοινές με 4 ο Πεδίο 2 0 Κοινές με 5 ο Πεδίο 0 0 Σύνολο 25 38 5 ΚΩΔ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘ 294 Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3222 Το Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής ανήκει στη σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του ΤΕΙ Αθήνας. Το ΤΕΙ Αθήνας έχει 5 σχολές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 87/1996

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 87/1996 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 87/1996 Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων (ψυχροστασίων) και µηχανηµάτων παραγωγής ψύχους, καθορισµός των προσόντων και έκδοση επαγγελµατικών αδειών για τους εργαζόµενους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. επενδυτές. Αναρτήθηκε η προδημοσίευση της προκήρυξης για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των κλάδων της Μεταποίησης, Εμπορίου, Υπηρεσιών, και Τουρισμού από

Διαβάστε περισσότερα

2. Έδρα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης.

2. Έδρα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 Έδρα Τίτλος του Επιμελητηρίου 1. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι Ν.Π.Δ.Δ. και έχει διακριτικό τίτλο "ΓΕΩΤ.Ε.Ε.". Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αυτού του τίτλου ως εταιρικής επωνυμίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόµος υπ' αριθµ. N. 4072 - Α 86-11/4/2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόµος υπ' αριθµ. N. 4072 - Α 86-11/4/2012 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόµος υπ' αριθµ. N. 4072 - Α 86-11/4/2012 Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα