Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την τα κάτωθι συμβαλλόμενα μέρη, ήτοι:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την τα κάτωθι συμβαλλόμενα μέρη, ήτοι:"

Transcript

1 Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την τα κάτωθι συμβαλλόμενα μέρη, ήτοι: 1. Αφενός η επιχείρηση με την επωνυμία «IN GLOBE AGENCY» που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη στην οδό Καραολή και Δημητρίου 193, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από την Τσιλεμπή Μαρία που στο παρόν θα αποκαλείται για συντομία «Αντιπρόσωπος» και 2. Αφετέρου η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία που εδρεύει στ., η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον. και στο παρόν θα αποκαλείται για συντομία «Πελάτης». Αφού έλαβαν υπόψη τους : Ότι ο «Αντιπρόσωπος» συνιστά ιδιωτικό γραφείο ευρέσεως εργασίας και επιθυμεί να παράσχει τις υπηρεσίες του στον «Πελάτη» σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στο παρόν. Συμφώνησαν, συναποδέχτηκαν και συνομολόγησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Με την παρούσα σύμβαση ο «Αντιπρόσωπος», κατόπιν σχετικής παραγγελίας από την πλευρά του «Πελάτη», αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει σε αυτόν εργατικό δυναμικό, σύμφωνα με τους αναλυτικώς αναφερόμενους κατωτέρω όρους και συμφωνίες. Άρθρο 2: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ. Ο «Αντιπρόσωπος» αναλαμβάνει την υποχρέωση επιλογής και διάθεσης εργατικού δυναμικού προς στον «Πελάτη» για τη χρονική περίοδο μιας «σεζόν» (από το μήνα Ιούνιο έως το μήνα Οκτώβριο του έτους 2009), το οποίο θα αποτελείται από.. εργαζομένους. Το ανωτέρω εργατικό δυναμικό αποτελείται από εργαζομένους 2 κατηγοριών: Ειδικότερα, στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι εργαζόμενοι - σπουδαστές από την ΕΕ ή τις χώρες εκτός της ΕΕ που πραγματοποιούν τη μαθητεία τους στα πλαίσια του προγράμματος «ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙ» και στην δεύτερη κατηγορία οι λοιποί εργαζόμενοι που δεν περιλαμβάνονται στο ανωτέρω πρόγραμμα. 1

2 Άρθρο 3: ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ. Οι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται από τον «Πελάτη» με ατομική σύμβαση εξαρτημένης εργασίας διάρκειας από την 1 η Ιουνίου έως και την 30 η Οκτωβρίου. Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι σπουδαστές (πρώτη κατηγορία) απασχολούνται 5 ημέρες την εβδομάδα και 8 ώρες ανά ημέρα, ενώ οι εργαζόμενοι της δεύτερης κατηγορίας απασχολούνται ανάλογα με τα συμφωνηθέντα. Άρθρο 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ «ΠΕΛΑΤΗ». Α. i. ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ (1 Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ). Ο «Πελάτης» αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει εν γένει τα έξοδα μετάβασης των εργαζομένων σπουδαστών, από την πρωτεύουσα της χώρας προέλευσής τους στον χώρο του ξενοδοχείου. Ειδικότερα, ο «Πελάτης» αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει και να εκδώσει τα σχετικά ταξιδιωτικά εισιτήρια και τα παραδίδει στον «Αντιπρόσωπο», ο οποίος μεριμνά για την περαιτέρω παράδοσή τους στον κάθε δικαιούχο (εργαζόμενο - σπουδαστή). Αντιστοίχως ο «Πελάτης» αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει και τα έξοδα επιστροφής του κάθε εργαζόμενου σπουδαστή από τον χώρο του ξενοδοχείου στην πρωτεύουσα της χώρας καταγωγής του, υπό τον όρο ότι ο δικαιούμενος ολοκλήρωσε την απασχόλησή του μέχρι και την τελευταία ημέρα της πρακτικής του άσκησης, όπως ορίζεται στην ατομική του σύμβαση. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση αυτή, ο «Πελάτης» χορηγεί στον εργαζόμενο σπουδαστή το ποσό των 200 (διακοσίων) ΕΥΡΩ για την κάλυψη των λοιπών εξόδων επιστροφής του και ως «πριμ» παραγωγικότητας. Σε περίπτωση πρόωρης και άνευ σπουδαίου λόγου καταγγελίας της ατομικής σύμβασης εργασίας κάποιου εργαζομένου σπουδαστή, από μέρους του «Πελάτη» και δη καταγγελία πριν τη λήξη της περιόδου πρακτικής άσκησης αυτού, ο τελευταίος υποχρεούται να καταβάλλει στον εργαζόμενο - σπουδαστή: α) Το συνολικό ποσό του συμφωνηθέντος μισθού, ανεξάρτητα από την ημερομηνία που έλαβε χώρα η απόλυση του σπουδαστή, β) Το μισθό που αναλογεί στις μέρες πραγματικής απασχόλησης του εργαζομένου σπουδαστή εντός του δεδομένου μήνα στην περίπτωση που ο τελευταίος προσληφθεί από άλλον εργοδότη (ξενοδόχο). 2

3 Επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση, στην ανωτέρω περίπτωση, να καλύψει τα έξοδα μετάβασης του ως άνω εργαζομένου σπουδαστή στο νέο τόπο εργασίας του, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για διαφορετική πόλη / νομό / νησί. Τέλος, ο «Πελάτης» αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στους σπουδαστές εργαζομένους μία (1) ημέρα την εβδομάδα δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο (internet) προκειμένου να επικοινωνήσουν με τους οικείους τους και με τις σχολές τους. A. ii. ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (2 η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ). Σε ό,τι αφορά την δεύτερη κατηγορία εργαζομένων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του παρόντος, ο «Πελάτης» ουδεμία υποχρέωση φέρει έναντι των μελών αυτής ως προς τα εν γένει έξοδα μετάβασης και επιστροφής τους στον εργασιακό χώρο. Β. ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ» ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. (1 η και 2 Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ). B. i ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ. Ο «Πελάτης» αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον κάθε εργαζόμενο τουλάχιστον 3 έως και 4 πλήρη γεύματα ανά ημέρα, των οποίων την καλή ποιότητα έχει προηγουμένως διασφαλίσει. Αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να εξασφαλίζει την δωρεάν διαμονή του ανωτέρω εργαζόμενου προσωπικού, είτε εντός του ξενοδοχείου, είτε σε ξεχωριστό οίκημα, το οποίο, ωστόσο, δεν πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων από το ξενοδοχείο. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατόν (ήτοι το οίκημα βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων από τον χώρο του ξενοδοχείου), ο «Πελάτης» οφείλει να εξασφαλίζει τα προσήκοντα μέσα για την μεταφορά του εργαζόμενου προσωπικού στον χώρο εργασίας του. Σημειωτέον ότι ο χώρος της διαμονής του ανωτέρω προσωπικού θα πρέπει να είναι πλήρως εξοπλισμένος (τηλεόραση, ψυγείο, κρεβάτι, πετσέτες, σκεπάσματα κτλ.) και να διασφαλίζεται η καθαριότητα αυτού (αλλαγή σεντονιών κτλ). B. ii ΑΠΟΔΟΧΕΣ. Ο μισθός καταβάλλεται από τον «Πελάτη» σε κάθε εργαζόμενο σε μηνιαία βάση, σε συνδυασμό και με τους όρους της ατομικής σύμβασης εργασίας του τελευταίου, με την οποία θα ορίζεται περαιτέρω ο χρόνος καταβολής αυτού. Ως ελάχιστος, δε, καταβαλλόμενος μισθός καθορίζεται το ποσό των 400. ευρώ, το οποίο, όσον αφορά στην πρώτη κατηγορία των 3

4 σπουδαστών - εργαζομένων, καλύπτεται από το Πρόγραμμα στα πλαίσια του οποίου αυτοί εκπαιδεύονται. Ο συμφωνηθείς μισθός μπορεί να ανέρχεται μέχρι το ποσό των (..) Ευρώ για την πρώτη κατηγορία εργαζομένων, ενώ για την δεύτερη κατηγορία μπορεί να ανέρχεται μέχρι το ποσό των συμφωνηθέντων. Εφόσον συντρέχουν έκτακτες ή απρόβλεπτες ειδικές περιστάσεις (ενδεικτικά αναφέρεται η έλλειψη προσωπικού λόγω σοβαρής ασθένειας άλλου εργαζομένου), ο «Πελάτης» δικαιούται, κατόπιν ειδικής έγγραφης συμφωνίας του με τον εκάστοτε εργαζόμενο, να αξιώσει από αυτόν την παροχή υπερωριακής εργασίας, αμοιβόμενης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Η παραπάνω αξίωση δεν υφίσταται έναντι των εργαζομένων σπουδαστών της πρώτης κατηγορίας. Αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη του «Αντιπροσώπου» για την περίπτωση συγκρούσεων, ανάμεσα στον «Πελάτη» και τους εργαζόμενους σπουδαστές, που τυχόν ανακύψουν από την παράβαση του όρου αυτού. Κατ εξαίρεση είναι δυνατόν βάσει ιδιαίτερης έγγραφης συμφωνίας με τον εκάστοτε εργαζόμενο σπουδαστή και κατόπιν πρωτοβουλίας του τελευταίου να συμφωνείται μεταξύ αυτού και του «Πελάτη» η παροχή υπερωριακής εργασίας και να καθορίζονται οι όροι αμοιβής αυτής. B. iii ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. Κατά την άφιξη του κάθε εργαζομένου στο χώρο του ξενοδοχείου ο «Πελάτης», δια υπαλλήλου της εταιρίας του, αναλαμβάνει την υποχρέωση να: Πραγματοποιεί επίδειξη απάντων των χώρων του ξενοδοχείου (orientation) και ιδιαίτερα των χώρων σίτισης και στέγασης του εργαζόμενου προσωπικού. Ενημερώνει εγγράφως τον εργαζόμενο σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του. Ενημερώνει λεπτομερώς τον εργαζόμενο σχετικά με άπαντα τα θέματα της διαμονής του (π.χ. ώρες γευμάτων) και του παρέχει επιπλέον κάθε απαραίτητη οδηγία για την ομαλή συνεργασία τους. Γ. ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ». Γ. i ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. Ο «Πελάτης» αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει με απόλυτη σαφήνεια και ακρίβεια τον «Αντιπρόσωπο» τους όρους της ατομικής σύμβασης εργασίας που πρόκειται να συναφθεί ανάμεσα σε αυτόν και στον εκάστοτε εργαζόμενο. Αναλαμβάνει επιπρόσθετα την υποχρέωση να ενημερώνει τον «Αντιπρόσωπο» για κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των 4

5 ανωτέρω όρων εργασίας (ενδεικτικά: διάρκεια απασχόλησης, ωράριο, ύψος συμφωνηθέντος μισθού ), καθώς επίσης και για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει αναφορικά με την εργασία ή την αμοιβή ορισμένου εργαζομένου. Πριν από την σύναψη των ατομικών συμβάσεων εργασίας μεταξύ του «Πελάτη» και του εκάστοτε εργαζομένου ο «Πελάτης» αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει σε έναν απεσταλμένο της επιχείρησης του «Αντιπροσώπου» μια διανυκτέρευση στο χώρο του ξενοδοχείου καθώς επίσης και να εξασφαλίσει, τόσο τα εισιτήρια προσέλευσης αυτού στο χώρο του ξενοδοχείου, όσο και τα εισιτήρια επιστροφής του. Αρμοδιότητα του πιο πάνω απεσταλμένου είναι να εποπτεύσει τον χώρο διαμονής του διατιθέμενου προσωπικού και να λάβει ανάλογο φωτογραφικό υλικό για την αξιοποίησή του ως διαφημιστικού υλικού στα πλαίσια προωθητικής καμπάνιας στο εξωτερικό, να παρίσταται κατά την σύναψη των ατομικών συμβάσεων εργασίας ανάμεσα στον «Πελάτη» και το διατιθέμενο προσωπικό και τέλος να παραλάβει το υπόλοιπο μέρος της αμοιβής του «Αντιπροσώπου», σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται κατωτέρω. Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών ο «Πελάτης» αναλαμβάνει την υποχρέωση, όποτε του ζητηθεί να φιλοξενήσει για δύο διανυκτερεύσεις είτε έναν απεσταλμένο της επιχείρησης του «Αντιπροσώπου», είτε έναν ατζέντη (intership coordinator) προκειμένου να πραγματοποιηθεί άμεση επαφή, συνέντευξη και επικοινωνία με το διατιθέμενο προσωπικό, σπουδαστές και λοιπούς εργαζομένους. Γ. ii ΑΜΟΙΒΗ «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ». H αμοιβή του «Αντιπροσώπου» ανέρχεται σε 400 ΕΥΡΩ για κάθε εργαζόμενο που θα διαθέσει στον «Πελάτη», συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ (19%). Ώστε το συνολικό ποσό της αμοιβής του «Αντιπροσώπου» για το σύνολο του διατιθέμενου προσωπικού ανέρχεται σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Μέρος της αμοιβής, δηλαδή το μισό του καθαρού ποσού αυτής ( ΕΥΡΩ) θα κατατεθεί προκαταβολικά, εντός 3 ημερών από την υπογραφή του παρόντος σε τραπεζικό λογαριασμό σε μία από τις ακόλουθες Τράπεζες: Εθνική Τράπεζα Ελλάδος με αριθμό λογαριασμού 240/ Alpha Bank με αριθμό λογαριασμού Όνομα δικαιούχου : Τσιλεμπή Μαρία του Γεωργίου Το υπόλοιπο μέρος της αμοιβής θα εξοφληθεί εντός δεκαημέρου από την άφιξη και του τελευταίου εργαζόμενου σπουδαστή στο χώρο του ξενοδοχείου του «Πελάτη». Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του ανωτέρω ποσού ο «Πελάτης» καθίσταται υπερήμερος ως προς την εκπλήρωση της παροχής του και επιβαρύνεται με τόκο υπερημερίας που ανέρχεται σε Ο ανωτέρω τρόπος καταβολής μπορεί να οριστεί διαφορετικά κατόπιν ειδικής συμφωνίας του «Πελάτη» με τον «Αντιπρόσωπο». 5

6 Άρθρο 5: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ» ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ «ΠΕΛΑΤΗ». Ο «Αντιπρόσωπος» αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε ποιοτική επιλογή του εργαζόμενου προσωπικού που διαθέτει στον «Πελάτη», ελέγχοντας τις συστάσεις, τα ιατρικά πιστοποιητικά και κάθε άλλη σχετική με την προσωπική κατάσταση του εκάστοτε εργαζομένου πληροφορία. Επιπλέον, ο «Αντιπρόσωπος» αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεσολαβήσει ανάμεσα στον «Πελάτη» και τον κάθε εργαζόμενο σε οποιαδήποτε περίπτωση σύγκρουσης ανακύψει μεταξύ των τελευταίων κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης. Ο «Αντιπρόσωπος» αναλαμβάνει την υποχρέωση ανεύρεσης μέσα σε χρονικό διάστημα 7-15 ημερών κατάλληλου αντικαταστάτη του ελλείποντος εργαζόμενου εάν ο υπάρχων είναι ακατάλληλος χωρίς ο «Πελάτης» να επιβαρυνθεί με τη σχετική δαπάνη. Η ως άνω δέσμευση του «Αντιπροσώπου» ισχύει χρονικά περιορισμένα και δη από την έναρξη της «σεζόν» μέχρι την τελευταία ημέρα του μηνός Ιουλίου ( 31 η Ιουλίου), χρονικό διάστημα μετά την πάροδο του οποίου είναι εξαιρετικά δύσκολη η ανεύρεση αντικαταστατών. Ο «Αντιπρόσωπος» αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει άνευ επιβάρυνσης για τον «Πελάτη» έναν εργαζόμενο για την επόμενη «σεζόν» στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατό να εκπληρώσει την προαναφερθείσα υποχρέωση αντικατάστασης του εκάστοτε εργαζόμενου κατόπιν σχετικής παραγγελίας του «Πελάτη». Ο «Αντιπρόσωπος» απαλλάσσεται από την ανωτέρω υποχρέωσή του αντικατάστασης στην περίπτωση που ο «Πελάτης» έχει παρουσιάσει ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους της παρεχόμενης σε αυτόν εργασίας (πχ. συνθήκες εργασίας, ύψος μισθού). Ουδεμία ευθύνη φέρει ο «Αντιπρόσωπος» για τις κάθε είδους φθορές των χώρων διαμονής του διατιθέμενου από αυτόν προσωπικού, ώστε ο «Πελάτης» δύναται για την ικανοποίηση των οποιονδήποτε σχετικών αξιώσεών του να στραφεί μόνο κατά του εκάστοτε εργαζόμενου ατομικά βάσει τις ατομικής σύμβασης εργασίας του. Τέλος, ουδεμία ευθύνη φέρει ο «Αντιπρόσωπος» σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας των ενδυμασιών εργασίας που παρέχει ο «Πελάτης» στο διατιθέμενο προσωπικό. Άρθρο 6: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ. Η παρούσα συμφωνία ισχύει για την χρονική περίοδο μίας «σεζόν» δηλαδή για το χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου έως 30 Οκτωβρίου του έτους 2009 Μέσα στην περίοδο αυτή και από την υπογραφή της παρούσας ο «Πελάτης» μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του «Αντιπροσώπου». Η σύμβαση λήγει αυτοδικαίως στο τέλος της «σεζόν», αφού τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. 6

7 Άρθρο 7: ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ. Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα λήξης της σύμβασης, γίνονται από τον «Αντιπρόσωπο» οι οποιεσδήποτε επιστροφές χρημάτων στον «Πελάτη», οι οποίες λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά για την περίπτωση εκείνη που το εργαζόμενο προσωπικό που διατέθηκε από τον «Αντιπρόσωπο» κατά την έναρξη της «σεζόν» δεν αντιστοιχεί στον αρχικώς συμφωνηθέντα αριθμό προσώπων. Κάθε άλλη αξίωση του «Πελάτη» έναντι του διατιθέμενου προσωπικού δεν θεμελιώνει παράλληλα αξίωση του για επιστροφή χρημάτων από την προμήθεια που κατέβαλε στον «Αντιπρόσωπο» αλλά διευθετείται με βάση την εκάστοτε ατομική σύμβαση εργασίας του εργαζομένου στον οποίο αφορά και στρέφεται κατ αυτού. Επιπλέον, σε καμία περίπτωση δεν δύναται ο «Πελάτης» να παρακρατεί από την αμοιβή του «Αντιπροσώπου» του ποσό της αμοιβής που παρείχε στο εργαζόμενο δυναμικό, με το οποίο βαρύνεται επιπρόσθετα και το οποίο είναι ανεξάρτητο από τη συμφωνηθείσα βάσει του παρόντος αμοιβή του «Αντιπροσώπου». Ο «Πελάτης» δεν δύναται έναντι της αξίωσής του για επιστροφή χρημάτων από τον «Αντιπρόσωπο» να παρακρατεί το εν λόγω ποσό από την αμοιβή του τελευταίου, οφείλει δε σε κάθε περίπτωση να καταβάλλει ολόκληρο το ποσό αυτής. Η επιστροφή θα διενεργείται αυτοτελώς από τον «Αντιπρόσωπο», κατόπιν συνεννόησής του με τον «Πελάτη», χωρίς να υφίσταται η δυνατότητα συμψηφισμού των εκατέρωθεν αξιώσεων. Άρθρο 8: ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης του «Πελάτη» για πλήρη ενημέρωση του «Αντιπροσώπου» σχετικά αφενός με τις συνθήκες εργασίας του διατιθέμενου από τον τελευταίο εργαζόμενου προσωπικού και αφετέρου με κάθε άλλη σχετική με την εργασία του προσωπικού πληροφορία, διακόπτεται, με την άμεση αποχώρηση των εργαζομένων κάθε συνεργασία με τον εν λόγω «Πελάτη», και καταπίπτει σε βάρος του και υπέρ του «Αντιπροσώπου» ποινική ρήτρα ύψους 20% επί του συνολικού ποσού, ως αναπόδεικτη ζημία του τελευταίου. Τα ίδια ισχύουν και σε κάθε περίπτωση ανάρμοστης ή άσχημης συμπεριφοράς του «Πελάτη» ή άλλων αντιπροσώπων του σε οποιοδήποτε εργαζόμενο που. Το ποσό της προβλεπόμενης ποινικής ρήτρας θεωρείται από τα συμβαλλόμενα μέρη εύλογο και δίκαιο, λαμβανομένης υπόψη αφενός της έντονης εξάρτησης που υφίσταται ανάμεσα στον «Πελάτη» και τον εκάστοτε εργαζόμενο, αφετέρου την ανάγκη να υπάρχει 7

8 αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ του «Πελάτη» και του «Αντιπροσώπου» προκειμένου να διεξαχθεί ομαλά η αντιπροσώπευση και τέλος την ζημία την σχετιζόμενη με την ενδεχόμενη δυσφήμηση ή μείωση της αξιοπιστίας του ονόματός του «Αντιπροσώπου» στις συναλλαγές, την οποία αυτός θα υποστεί στις παραπάνω περιπτώσεις. Όλοι οι όροι του παρόντος θεωρούνται ουσιώδεις και κάθε τροποποίησή του γίνεται μόνο εγγράφως. Τυχόν ακυρότητα οποιουδήποτε μέρους του παρόντος δεν συνεπάγεται ακυρότητα του όλου. Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάχθη το παρόν σε (4 ) αντίτυπα και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί, έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για την ΓΙΑ ΤΗΝ IN GLOBE AGENCY 8

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ [ ] ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης της ΓΑΙΑΟΣΕ για την καταγραφή & αξιολόγηση Τροχαίου Υλικού» AΘΗΝΑ, [ ] 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Α) Κόστος Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παράρτημα A - Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς_290808.doc 2/13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παράρτημα A - Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς_290808.doc 2/13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ... 5 4. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ... 5 5. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 6. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. για την είσπραξη λογαριασμών Τηλεπικοινωνιακών Τελών Ο.Τ.Ε.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. για την είσπραξη λογαριασμών Τηλεπικοινωνιακών Τελών Ο.Τ.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. για την είσπραξη λογαριασμών Τηλεπικοινωνιακών Τελών Ο.Τ.Ε. Στην Αθήνα σήμερα../. /2013 μεταξύ αφενός του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιγνιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 «Ηλεκτρονική Πολεοδομία - Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Αυτόματης Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών» Συμβατικού Τιμήματος 2.589.303,38

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της 15 / 13-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας

Από τα πρακτικά της 15 / 13-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ Αριθ.Αποφ 41/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 15 / 13-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας ΘΕΜΑ: Έγκριση σύμβασης χορηγίας μεταξύ Cyta

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Δ.Ε.Η.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Δ.Ε.Η. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Δ.Ε.Η. Στην Αθήνα σήμερα../../2014 μεταξύ αφενός του Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Επαγγελματίες Πράκτορες Παιγνιδιών Πρόγνωσης Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ W08/042012 ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND Στην Αθήνα σήμερα../../2013 μεταξύ αφενός του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιγνιδιών Πρόγνωσης (στο

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Υποέργο 3 του ιστότοπου e MiLang» για την Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 Τηλ: +30210 6100600-3 Fax: +30210 6111545 http://www.hellas-sat.net Α.Φ.Μ: 999844621

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ: Ήδη, τα συμβαλλόμενα μέρη προσέρχονται στην υπογραφή της παρούσας συμβάσεως, με την οποία συνομολογούν τα εξής :

Μεταξύ: Ήδη, τα συμβαλλόμενα μέρη προσέρχονται στην υπογραφή της παρούσας συμβάσεως, με την οποία συνομολογούν τα εξής : ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/3/2013 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324 Σύµβαση Έργου «Προµήθεια και Εγκατάσταση Βασικού εξοπλισµού και υποδοµών στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της περιφέρειας Αττικής.» ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324 Προµήθεια και Εγκατάσταση Βασικού εξοπλισµού και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Eπιχειρήσεις - Έκδοση 1/10 Πλαίσιο Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl

Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl Όροι και Προϋποθέσεις της Χρεωστικής Κάρτας Ctrl ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Ο αιτών (ο Αιτών) με την παρούσα αίτηση ανοίγματος λογαριασμού Ctrl αιτείται ταυτόχρονα τη χορήγηση χρεωστικής κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5 ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών hellas online 6 9 2 X 2 6 9 VISA X 1 από 5 / / X ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ HELLAS ONLINE Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 Διεύθυνση Λογιστικών Υπηρεσιών ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.» Τεύχος 3 από 5 Διεύθυνση Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 150/3/ΠΛ/1.2/11. Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με κλειστές έγγραφες προσφορές ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 150/3/ΠΛ/1.2/11. Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με κλειστές έγγραφες προσφορές ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Διεύθυνση Διοικητικού Τηλέφωνο/fax

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Αριθµός τοπικού βρόχου

Ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Αριθµός τοπικού βρόχου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol office double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Οδός Δήµος Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ULTREX TOP MEN CHALLENGE»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ULTREX TOP MEN CHALLENGE» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ULTREX TOP MEN CHALLENGE» 1] Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΑΪΣ- Unilever» (εφεξής καλούμενη ως «η Διοργανώτρια» ή «Unilever») που εδρεύει στην Κηφισιά, επί της Λεωφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές Περιοχές Εµπορίου και Ανωνύµων Εταιριών» Συµβατικού τιµήµατος 1.666.000 συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Σύμβασης Στην Καβάλα σήµερα την. ηµέρα., µεταξύ αφενός του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΤΕΙ ΑΜΘ που εδρεύει στην Καβάλα στον Αγ. Λουκά (ΤΚ 65404) µε ΑΦΜ 090140841 και ΟΥ Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα