ΝΑΥΤΙΚΑ. Ν 192/1936: Εύρεση εργασίας σε εργάτες θαλάσσης.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΑΥΤΙΚΑ. Ν 192/1936: Εύρεση εργασίας σε εργάτες θαλάσσης."

Transcript

1 ΝΑΥΤΙΚΑ Ν 192/1936: Εύρεση εργασίας σε εργάτες θαλάσσης. Αρ. 1 Ι. Γενικαί Διατάξεις 1. Η μέριμνα της εξευρέσεως εργασίας επί πλοίων εις εργάτας θαλάσσης δια τε την ημεδαπήν και αλλοδαπήν ανατίθεται αποκλειστικώς εις τας κατά τας κειμένας διατάξεις λειτουργούσας κατά λιμένας ειδικάς υπηρεσίας υπό τον τίτλος «Γραφείον Ευρέσεως ναυτικής εργασίας» (Γ.Ε.Ν.Ε.). 2. Εις ους λιμένας δεν λειτουργούν Γ.Ε.Ν.Ε. δύναται η κατά την προηγουμένην παράγραφον μέριμνα να ανατίθεται δια Δ/τος, εδιδομένου προτάσει του επί της Εμπορικής Ναυτιλίας Υφυπουργού εις τας οικείας Λιμενικάς Αρχάς. Αρ Πας εργάτης θαλάσσης εκτός των ως πλοιάρχων προστιθεμένων να ναυτολογηθώσι, όστις επιθυμεί να εξεύρη εργασίαν επί Ελληνικού εμπορικού πλοίου οφείλει να εγγραφή προς τούτο εις το εν τη περιφερεία της εκάστοτε διαμονής του λειτουργούν Γ.Ε.Ν.Ε. εφ` όσον τοιούτο λειτουργεί εν αυτή απαγορευομένης άλλως της ναυτολογήσεως αυτού. 2. Πας πλοιοκτήτης, εφοπλιστής ή πλοίαρχος οφείλει να προσλαμβάνη το αναγκαιούν αυτώ πλήρωμα μέσω του οικείου Γ.Ε.Ν.Ε., εφ` όσον τούτο εδρεύη εις τον λιμένα, ένθα ορμεί το πλοίον του ή οπόθεν πρόκειται να προσληφθή το ή τα αναγκαιούντα αυτώ μέλη του πληρώματος. Αρ. 13 VIII. Ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας 1. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου δεν επιτρέπεται η σύστασις ή η συνέχισις της λειτουργίας ιδιωτικού Γραφείου ευρέσεως εργασίας επί πλοίου εις εργάτας θαλάσσης ή η καθ` οιονδήποτε τρόπον και παρ οιωνδήποτε προσώπων άσκησις σχετικού προς αυτήν έργου ή επαγγέλματος. 2. Εν πάση περιπτώσει η εξεύρεσις εργασίας εις ναυτικούς δεν επιτρέπεται ν` αποτελέση αντικείμενον εμπορίου εξασκουμένου προς κερδοσκοπίαν παρ` οιουδήποτε προσώπου, Εταιρείας ή Ιδρύματος. Ουδεμία εξεύρεσις εργασίας δύναται να δώση αφορμήν εις πληρωμήν αμοιβής τινος αμέσως ή εμμέσως εκ μέρους εργατών θαλάσσης οιουδήποτε πλοίου προς πρόσωπόν τι, Εταιρείαν ή Ιδρυμα. 1

2 Αρ. 14 ΙΧ Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις (ως ισχύει μετά το άρ.23 2 Ν.2298/1995) 1. Πας πλοιοκτήτης, εφοπλιστής ή πλοίαρχος όστις ενεργεί κατά παράβασιν της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρ. 12 του παρόντος διώκεται δι` απ` ευθείας κλήσεως και τιμωρείται δια φυλακίσεως από 1 μέχρις 6 μηνών ή δια χρηματικής ποινής μέχρι δραχμών, εν υποτροπή δε δι` αμφοτέρων των ποινών. Ανεξαρτήτως της τοιαύτης ποινικής διώξεως ο υπεύθυνος πλοίαρχος δύναται να διωχθή και πειθαρχικώς, εκάστης παραβάσεως χαρακτηριζομένης ως βαρέος πειθαρχικού παραπτώματος και τιμωρουμένης δια προστίμου μέχρι δρχ επιβαλλομένου κατά τας διατάξεις του Ποινικού και Πειθαρχικού Κώδικος Εμπορικού Ναυτικού υπό του Διευθυντού του Γ.Ε.Ν.Ε. ή της Λιμενικής Αρχής ήτις διεπίστωσε την παράβασιν, επιφυλασσομένης της εφαρμογής των περί στερήσεως διπλώματος ή αδείας διατάξεων του Β Κεφαλαίου του αυτού Κώδικος. 2. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 13 του παρόντος νόμου τιμωρούνται: με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον δραχμών, καθώς και με αφαίρεση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών έως πέντε (5) ετών, αν αυτοί είναι πράκτορες ή ασκούν άλλο επάγγελμα, για το οποίο απαιτείται ειδική άδεια της Αρχής και σε περίπτωση υποτροπής με οριστική αφαίρεση της άδειας ή οριστική στέρηση άσκησης του επαγγέλματος. Στους παραβάτες του άρθρου 13 επιβάλλεται επίσης πρόστιμο έως δραχμών, με αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας Πειραιώς, στον οποίο αποστέλλεται αντίγραφο της σχηματισθείσης από την αρμόδια προανακριτική αρχή δικογραφίας. Το εν λόγω πρόστιμο αποτελεί έσοδο του Κεφαλαίου Ανεργίας ή Ασθενείας Ναυτικών (Κ.Α.Α.Ν.). Η διαδικασία είσπραξης και απόδοσής του, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής από τον παραβάτη εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από της κοινοποίησης σε αυτόν της απόφασης ενώπιον του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Η προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση τια απόφασης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αυξάνεται το ανώτατο όριο του προστίμου που επιβάλλει ο Διευθυντής του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας. 3. Δια των ποινών της προηγουμένης παραγράφου τιμωρείται και πας όστις κατά παράβασιν των ορισμών των άρθρ. 12 και 13 αναθέτει καθ οιονδήποτε τρόπον εις πρόσωπα ή γραφεία έτερα εκτός των κατά τας κειμένας διατάξεις λειτουργούντων Γ.Ε.Ν.Ε. την εξεύρεσιν ναυτικής εργασίας επί πλοίων. 2

3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Δ. 187/1973) Αρ. 165 Μεταφορά επιβατών 1. (α) Το δικαίωμα μεταφοράς επιβατών μεταξύ των ελληνικών λιμένων, περιλαμβανομένου και του μεταξύ ελληνικών λιμένων τμήματος μεταφοράς επιβατών αρχικής προέλευσης ή τελικού προορισμού εξωτερικού, εφοδιασμένων με εισιτήρια συνεχείας, ανήκει στα αναγνωριζόμενα σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του παρόντος και δρομολογούμενα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ελληνικά επιβατηγά πλοία. (β) Το δικαίωμα μεταφοράς επιβατών μεταξύ των ελληνικών λιμένων της ηπειρωτικής ακτογραμμής, χωρίς προσεγγίσεις σε νησιά, επεκτείνεται και στα υπό κοινοτική σημαία επιβατηγά πλοία ανεξαρτήτως χωρητικότητας, εφόσον είναι εγγεγραμμένα στα νηολόγια των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο έδαφος των οποίων εφαρμόζεται η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και πληρούν τις προϋποθέσεις δρομολόγησης που ορίζονται στο Άρθρο 168 Α. (γ) Τα πλοία της προηγούμενης περιπτώσεως (β) μπορούν να διενεργούν μεταφορές επιβατών μεταξύ των ελληνικών λιμένων της ηπειρωτικής χώρας και των νησιών ή μεταξύ των νησιωτικών λιμένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 2. (α) Με την επιφύλαξη τήρησης της παραγράφου 1 του παρόντος, η απ' ευθείας μεταφορά επιβατών μεταξύ ελληνικών λιμένων και λιμένων τρίτων κρατών και το αντίθετο, δύναται να διενεργείται και με υπό σημαία τρίτου κράτους επιβατηγά πλοία, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας. (β) Ο όρος της αμοιβαιότητας δεν εφαρμόζεται για υπηκόους των κρατώνμελών εγκατεστημένους σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το αυτό ισχύει για υπηκόους των κρατών-μελών εγκατεστημένους εκτός Κοινότητας και για ναυτιλιακές εταιρείες εγκατεστημένες εκτός Κοινότητας και ελεγχόμενες από υπηκόους κράτους- μέλους, εάν τα πλοία τους έχουν νηολογηθεί σε αυτό το κράτος-μέλος σύμφωνα με την νομοθεσία του. 3. (α) Το δικαίωμα παραλαβής επιβατών από ελληνικά λιμάνια για περιήγηση σε ελληνικά λιμάνια ανήκει στα ελληνικά επιβατηγά πλοία. Τούτο ισχύει και για τις περιπτώσεις προέκτασης της περιηγήσεως σε λιμάνια της αλλοδαπής, εφόσον ο λιμένας της οριστικής αποβίβασης είναι ελληνικός. (β) Το δικαίωμα διενέργειας περιηγήσεων μεταξύ ελληνικών λιμένων της ηπειρωτικής χώρας και των νησιών ή μεταξύ των νησιωτικών λιμένων επεκτείνεται στα υπό κοινοτική σημαία επιβατηγά πλοία ανεξαρτήτως χωρητικότητας, εφόσον είναι εγγεγραμμένα στα νηολόγια των λοιπών κρατώνμελών, στο έδαφος των οποίων εφαρμόζεται η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να εκτελούν ενδομεταφορές στο εσωτερικό του κράτους-μέλους, του οποίου φέρουν τη σημαία. 3

4 4. Οι διατάξεις των περιπτώσεων, β της παραγράφου 1, β της παραγράφου 2 και β της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ισχύουν ομοίως και για τα πλοία που είναι εγγεγραμμένα στα νηολόγια των κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και φέρουν τη σημαία τους, εφόσον πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να εκτελούν ενδομεταφορές στο εσωτερικό της χώρας τους. 5. Με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ρυθμίζονται κάθε φορά, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο παρόν άρθρο, θέματα διενέργειας μεταφορών μεταξύ ελληνικών λιμένων στις παρακάτω περιπτώσεις: (α) έκτακτων και επειγουσών συγκοινωνιακών αναγκών, που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν εγκαίρως και, (β) διακίνησης προσώπων που συνδέονται με το πλοίο και το φορτίο. 6. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ρυθμίζονται: (α) οι προϋποθέσεις για την παραλαβή, περιήγηση και αποβίβαση επιβατών από επιβατηγά πλοία υπό σημαία τρίτου κράτους υπό τον όρο της αμοιβαιότητας (β) τα της διενέργειας περιηγητικών πλόων μεταξύ ελληνικών λιμένων με ελληνικά και υπό κοινοτική σημαία πλοία (γ) οι μεταφορές επιβατών μεταξύ ελληνικών λιμένων της ηπειρωτικής ακτογραμμής σύμφωνα με τις διαμορφούμενες από τις τεχνολογικές εξελίξεις ανάγκες της ναυτιλίας. 7. Τα τουριστικά πλοία (θαλαμηγό και τουριστικά πλοιάρια) διέπονται από ειδικές διατάξεις. Αρ. 166 Μεταφορά εμπορευμάτων 1. (α) Το δικαίωμα μεταφοράς εμπορευμάτων μεταξύ ελληνικών λιμένων ανήκει στα φορτηγά πλοία ανεξαρτήτως χωρητικότητας που φέρουν την ελληνική σημαία. (β) Το δικαίωμα μεταφοράς εμπορευμάτων μεταξύ ελληνικών λιμένων της ηπειρωτικής χώρας, της ηπειρωτικής χώρας και των νησιών ή μεταξύ των νησιωτικών λιμένων επεκτείνεται στα φορτηγά πλοία ανεξαρτήτως χωρητικότητας που είναι εγγεγραμμένα στα νηολόγια των λοιπών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο έδαφος των οποίων εφαρμόζεται η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και φέρουν την σημαία τους, εφόσον αυτά πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να εκτελούν ενδομεταφορές στο εσωτερικό του κράτους - μέλους, του οποίου φέρουν τη σημαία. 2. (α) Η μεταξύ ελληνικών λιμένων και λιμένων τρίτων κρατών απ' ευθείας μεταφορά εμπορευμάτων και το αντίθετο, μπορεί να πραγματοποιείται και με φορτηγά πλοία, υπό σημαία τρίτου κράτους ανεξαρτήτως χωρητικότητας, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας. (β) Ο όρος της αμοιβαιότητας δεν εφαρμόζεται για υπηκόους των κρατών- μελών εγκατεστημένους σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το αυτό ισχύει για υπηκόους των κρατών - μελών εγκατεστημένους εκτός Κοινότητας και για ναυτιλιακές εταιρείες εγκατεστημένες εκτός Κοινότητας και ελεγχόμενες από υπηκόους κράτους- 4

5 μέλους, εάν τα πλοία τους έχουν νηολογηθεί σε αυτό το κράτος- μέλος σύμφωνα με την νομοθεσία του. 3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ρυθμίζονται οι μεταξύ ελληνικών λιμένων μεταφορές εμπορευμάτων που διαμορφώνονται από τις τεχνολογικές εξελίξεις της ναυτιλίας. 4. Με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ρυθμίζονται τα της διενέργειας μεταφορών εμπορευμάτων μεταξύ ελληνικών λιμένων σε περιπτώσεις: (α) ανεπάρκειας των πλοίων που έχουν, σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις, δικαίωμα διενέργειας μεταφοράς (β) έκτακτων ή μη δυναμένων να εξυπηρετηθούν εγκαίρως συγκοινωνιακών αναγκών (γ) εμπορευμάτων ειδικών κατηγοριών. 5. Οι διατάξεις των περιπτώσεων, β της παραγράφου 1 και β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ισχύουν ομοίως και για τα πλοία που είναι εγγεγραμμένα στα νηολόγια των κρατώνμελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και φέρουν τη σημαία τους, εφόσον πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να εκτελούν. Αρ. 180 Ποινικαί Κυρώσεις 1.Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου και των σε εκτέλεση αυτού εκδιδομένων προεδρικών διαταγμάτων και αποφάσεων :α)τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστο δύο (2) μηνών και β)υπόκεινται στις διοικητικές κυρώσεις του πρώτου εδαφιου της παρ. 1 του άρθρου Ειδικά σε περίπτωση έκδοσης υπεράριθμων εισιτηρίων επιβατών επιβάλλεται στον υπαίτιο ναυτικό πράκτορα πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών ανά υπεράριθμο εισιτήριο. Ομοίως και εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 44, ισόποσο πρόστιμο επιβάλλεται και στον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή του πλοίου. Αρ. 202 Τοπικά όρια 1. Αι διατάξεις του τμήματος Α του παρόντος εφαρμόζονται επί εγκλημάτων διαπραττομένων παρ' ημεδαπών ή αλλοδαπών: α) επί ημεδαπών πλοίων ή βοηθητικών ναυπηγημάτων, β) εις πάσαν άλλην περίπτωσιν ειδικώς προβλεπομένην υπό του παρόντος Κώδικος. 2. Αι διατάξεις των άρθρων 224, 225 και 234 εφαρμόζονται και επί πράξεων τελεσθεισών επί αλλοδαπού πλοίου εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Αρ. 203 Εφαρμογή διατάξεων Ποινικού Κώδικος 5

6 1. Αι διατάξεις του Γενικού Μέρους του Ποινικού Κώδικος εφαρμόζονται και επί των υπό του παρόντος Τμήματος προβλεπομένων ειδικών ναυτικών εγκλημάτων, πλην αν άλλως ορίζεται εν τω παρόντι. 2. Επί παραβάσεων των άρθρων 207, 209, 213, 216, 219, και 235 περίπτ. ιβ' του παρόντος Κώδικος δεν έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις του Ποινικού Κώδικος περί αναστολής και μετατροπής της ποινής, πλην εάν το Δικαστήριον κρίνη εκ των ειδικών συνθηκών επιβεβλημένην την εφαρμογήν των περί αναστολής και μετατροπής της ποινής διατάξεων δι' αποφάσεως ειδικώς ητιολογημένης. Αρ. 204 Ορισμοί Δια την εφαρμογήν του παρόντος Μέρους νοούνται ως: α) «Πλοίαρχος», ο ενασκών την διακυβέρνησιν του πλοίου. β) «Αξιωματικός», ο εφωδιασμένος δια διπλώματος ναυτικής ικανότητος ή και ο άνευ αυτού αλλά υπό ανάλογον βαθμόν τεταγμένος εις την υπηρεσίαν του πλοίου, πλην του πλοιάρχου. γ) «Πλήρωμα», πάντα τα πρόσωπα αμφοτέρων των φύλων, πλην του πλοιάρχου, άτινα έχουν προσληφθή εις την υπηρεσίαν του πλοίου. Αρ. 205 Παράνομος απουσία μέλους πληρώματος εν ώρα φυλακής Ειδικά ναυτικά εγκλήματα Μέλος πληρώματος απουσιάζον αδικαιολογήτως εκ του πλοίου, καθ ον χρόνον διεξάγεται επ αυτού η υπηρεσία κατά φυλακάς, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών. Αρ. 206 Εγκατάλειψις θέσεως Μέλος πληρώματος απουσιάζον εκ του πλοίου αδικαιολογήτως καθ' ον χρόνον έχει υποχρέωσιν εκτελέσεως διατεταγμένης υπηρεσίας αναγομένης εις την φύλαξιν ή ασφάλειαν του πλοίου, των επιβαινόντων ή του φορτίου, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών. Αρ. 207 Λιποταξία 1. Μέλος πληρώματος απουσιάζον αδικαιολογήτως εκ του πλοίου εν τη αλλοδαπή επί δύο εν συνεχεία ημέρας ή μέχρι του απόπλου, εφ' όσον ούτος συντελείται ενωρίτερον, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους. 2. Εάν ο λιποτακτήσας μετεχειρίσθη βίαν ή απειλάς, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών, αν δε μετεχειρίσθη και όπλα, δια φυλακίσεως τουλάχιστον ενός έτους. Αρ

7 Μη προσέλευσις προς ανάληψιν υπηρεσίας 1. Ναυτολογηθείς, όστις αδικαιολογήτως δεν προσέρχεται προς ανάληψιν εργασίας επί του πλοίου, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών ή χρηματικής ποινής. 2. Δια της αυτής ποινής τιμωρείται και ο υπογράφων ατομικήν σύμβασιν ναυτολογήσεως, όστις αποστελλόμενος εις την αλλοδαπήν, δεν προσέρχεται αδικαιολογήτως προς ναυτολόγησιν και ανάληψιν εργασίας. Αρ. 208Α Εικονική ναυτολόγηση. Ναυτολόγηση συνταξιούχων Ναυτικός που έχει απογραφεί και ναυτολογηθεί ή καταχωρηθεί στις καταστάσεις πλοίου με ξένη σημαία ασφαλισμένου στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο(Ν.Α.Τ.),αν δεν εργάζεται στο πλοίο, καθώς και συνταξιούχος του Ν.Α.Τ. ή άλλου φορέα με συμμετοχή του Ν.Α.Τ. κατά τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, αν επαναλαμβάνει το ναυτικό επάγγελμα χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Μετατροπή της ποινής δεν επιτρέπεται. Με την ιδια ποινή τιμωρείται ο πλοίαρχος που τον ναυτολόγησε ή υπέγραψε την κατάσταση του πληρώματος του συμβεβλημένου πλοίου, ο πραγματικός πλοιοκτήτης, ο κατά το καταστατικό της εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας εταιρείας, οι αντιπρόσωποι τους που έχουν δηλωθεί στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ή στο Ν.Α.Τ., καθώς και ο υπάλληλος με την έννοια του άρθρου 13 του ποινικού κώδικα που έχει συνεργήσει. Το εν λόγω αδίκημα τιμωρείται μόνο εκ δόλου. Αρ. 209 Εγκατάλειψις κινδυνεύοντος πλοίου Μέλος πληρώματος εγκαταλείπον άνευ της συναινέσεως του πλοιάρχου πλοίον ευρισκόμενον εν κινδύνω τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών. Η ιδιότης του αξιωματικού ασυρμάτου συνιστά επιβαρυντικήν περίστασιν. Αρ. 210 Ανυπακοή 1. Μέλος πληρώματος μη υπακούον εις διαταγήν του πλοιάρχου ή του αρμοδίου Αξιωματικού, αφορώσαν εις εκτέλεσιν υπηρεσίας, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών. 2. Ανυπακοή εις διαταγήν αφορώσαν εις την σωτηρίαν κινδυνεύοντος ή ανθρώπου συνιστά επιβαρυντικήν περίστασιν. Αρ. 211 Παράνομος από κοινού ενέργεια και άλλαι επιβαρυντικαί περιστάσεις 7

8 Η υπό πλειόνων από κοινού τέλεσις πράξεως τινός των άρθρων 205, 206, 207 και 210 ως και η ιδιότης τινός ως αξιωματικού συνιστά επιβαρυντικήν περίστασιν. Αρ. 212 Εξύβρισις ή απειλή κατ ανωτέρου Μέλος πληρώματος εξυβρίζον ή απειλούν ανώτερόν του, εξ αιτίας ή εν τη ενασκήσει των καθηκόντων του, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών. Αρ. 213 Στάσις 1. Επιβαίνοντες πλοίου, οίτινες από κοινού στρέφονται δι' εξεγέρσεως κατά της εξουσίας του πλοιάρχου, τιμωρούνται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών ετών. 2. Εάν εις την ανωτέρω πράξιν μετέσχον αξιωματικοί, τιμωρούνται δια καθείρξεως μέχρι δέκα ετών. 3. Εάν η πράξις ετελέσθη δια βιαιοπραγιών ή δια της χρήσεως όπλων, επιβάλλεται ποινή καθείρξεως. Αρ. 214 Βιαιοπραγία 1. Μέλος πληρώματος βιαιοπραγούν επί του πλοίου ή εκτός αυτού κατά του πλοιάρχου ή ανωτέρου του αξιωματικού του πλοίου τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών. 2. Εάν η πράξις της βιαιοπραγίας κατά πλοιάρχου ή αξιωματικού ετελέσθη υπό άλλου επιβαίνοντος τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών. Η ιδιότης του δράστου ως ναυτικού αποτελεί επιβαρυντικήν περίστασιν. 3. Μέλος πληρώματος, ευρισκόμενον ενώπιον πράξεως βίας ή απειλών εις βάρος ανωτέρου του και μη παρέχον την αιτηθείσαν παρ' αυτού συνδρομήν τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών. Αρ. 215 Πειρατεία 1. Πειρατείαν τελεί πας επιβαίνων πλοίου όστις δια σωματικής βίας ή απειλής τοιαύτης κατά προσώπων, ενεργεί πράξεις διαρπαγής επί ετέρου πλοίου εν ανοικτή θαλάσση με σκοπόν ιδιοποιήσεως των ούτω διαρπαζομένων πραγμάτων. 2. Πειρατικόν θεωρείται παν πλοίον όπερ προορίζεται υπό των κυβερνώντων αυτό προς ενέργειαν των εν τη προηγουμένη παραγράφω αναφερομένων πράξεων ή εχρησιμοποιήθη κυβερνώμενον υπό των πειρατών. 3. Με την ποινήν της καθείρξεως τιμωρούνται αι κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου πράξεις πειρατείας, με την ίδιαν δε ποινήν τιμωρούνται επίσης τόσον ο 8

9 πλοίαρχος όσον και οι αξιωματικοί οι κυβερνώντες το πειρατικόν πλοίον, με την ποινήν δε της καθείρξεως μέχρι 10 ετών τιμωρούνται τα μέλη του πληρώματος πειρατικού πλοίου διατελούντα εν γνώσει του προορισμού του. Αρ. 216 Επιβουλή κατά του πλοιάρχου 1. Εάν δύο ή πλείονες εκ των επιβαινόντων του πλοίου απεφάσισαν την τέλεσιν εγκλήματος κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητος, της υγείας, της προσωπικής ελευθερίας ή της εξουσίας του πλοιάρχου κατά το άρθρον 213 του παρόντος, τιμωρούνται δια φυλακίσεως τουλάχιστον ενός έτους. 2. Ο εκ των συμμετόχων εγκαίρως αναγγέλων την τοιαύτην συμφωνίαν απαλλάσσεται της ποινικής ευθύνης. 3. Μέλος πληρώματος λαμβάνον οπωσδήποτε γνώσιν, περί της σχεδιαζομένης επιβουλής κατά του πλοιάρχου, υποχρεούται όπως αναφέρη αμελλητί τούτο αρμοδίως, τιμωρούνται εν εναντία περιπτώσει δια φυλακίσεως τουλάχιστον εξ μηνών. Αρ. 217 Κλοπή και φθορά φορτίου ή εξοπλισμού του πλοίου 1. Πλοίαρχος ή μέλος πληρώματος, διαπράττων κλοπήν φορτίου ή εξοπλισμού του πλοίου, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν το αντικείμενον της κλοπής είναι ιδαιτέρως μεγάλης αξίας τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών ετών. 2. Η εκ προθέσεως φθορά του φορτίου ή του εξοπλισμού εν γένει του πλοίου, τελουμένη υπό πλοιάρχου ή μέλους πληρώματος ή παντός επιβαίνοντος, τιμωρείται αυτεπαγγέλτως δια φυλακίσεως τριών μηνών μέχρι τριών ετών. Εάν το αντικείμενον της φθοράς είναι ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον εξ μηνών. Η αυτή ποινή επιβάλλεται εάν εκ της φθοράς προκαλήται κίνδυνος πυρκαϊάς ή ναυαγίου. 3. Η ιδιότης του πλοιάρχου ή αξιωματικού του πλοίου συνιστά επιβαρυντικήν περίστασιν. Αρ. 218 Κατάχρησις εξουσίας 1. Δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους και χρηματικής ποινής τιμωρείται πλοίαρχος ή αξιωματικός ή υπαξιωματικός του πλοίου, όστις: α) καταχράται της εν τω πλοίω εξουσίας του, β) διατάσσει, επιτρέπει ή ανέχεται κατάχρησιν εξουσίας κατά προσώπου, επιβαίνοντος του πλοίου, γ) μετέρχεται, κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων του, ο ίδιος ή δι' άλλου προσώπου βίαν, εκτός αν αύτη είναι απολύτως αναγκαία δια την τήρησιν της τάξεως εν τω πλοίω, την ασφάλειαν του πλου και την προστασίαν της ζωής των επιβαινόντων. 9

10 2. Η τέλεσις των ανωτέρω πράξεων κατ' ανηλίκων μη συμπληρωσάντων το 18ον έτος, συνιστά επιβαρυντικήν περίστασιν. Αρ. 219 Μη αυτοπρόσωπος διεύθυνσις πλοίου Πλοίαρχος όστις άνευ σοβαρού λόγου: α) δεν διευθύνει αυτοπροσώπως το πλοίον κατά τον είσπλουν εις λειμένας και όρμους, κατά τον έκπλουν εξ αυτών, κατά την διέλευσιν δια διωρύγων και στενών και κατά πάσαν γενικώς περίπτωσιν ιδιαιτέρως δυσχερούς πλου, ως και όταν αι καιρικαί συνθήκαι ή αι εν γένει περιστάσεις επιβάλλουν τούτο, β) εγκαταλείπει το πλοίον προ της παρόδου ευλόγου δια την αντικατάστασιν αυτού χρόνου, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον ενός μηνός και χρηματικής ποινής. Αρ. 220 Παράνομος ανάθεσις διοικήσεως πλοίου 1. Πλοίαρχος όστις, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί νομίμου αναπληρώσεως, συναινεί όπως αναλάβη ουσιαστικώς την όλην διοίκησιν του πλοίου άλλο πρόσωπον, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματικής ποινής. 2. Αι αυταί ποιναί επιβάλλονται και εις τον αναλαβόντα ουσιαστικώς την διοίκησιν του πλοίου ως και τον τυχόν συμπράξαντα προς τούτο εφοπλιστήν. Αρ. 221 Ανυπακοή πλοιάρχου 1. Πλοίαρχος όστις εν ανοικτή θαλάσση, δεν υπακούει εις εντολήν του Υπουργείου ή εις πρόσκλησιν ελληνικού πολεμικού πλοίου τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών και χρηματικής ποινής. 2. Εις την αυτήν ποινή υπόκειται και ο ευρισκόμενος εις αλλοδαπά χωρικά ύδατα ή λιμένα πλοίαρχος, εάν δεν υπακούη εις εντολήν του Υπουργείου. Αρ. 222 Αρνησις εκτελέσεως διαταγών εν τη αλλοδαπή 1. Πλοίαρχος ή μέλος πληρώματος αρνούμενον να εκτελέση διαταγήν της Προξενικής Αρχής ή του κυβερνήτου ελληνικού πολεμικού πλοίου, αφορώσαν εις την τιμήν της Ελληνικής σημαίας, εις επείγουσαν ανάγκην του πολεμικού ναυτικού ή γενικώτερα εθνικά συμφέροντα, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών και χρηματικής ποινής. 2. Δια της αυτής ποινής τιμωρείται πας εκ του πληρώματος όστις, καίτοι απελύθη νομίμως, αρνείται να υπακούση εις διαταγήν της Προξενικής Αρχής, όπως εγκαταλείψη το πλοίον εφ' ου υπηρετεί. 10

11 Αρ. 223 Παραβάσεις πλοιάρχου εν ώρα κινδύνου 1. Πλοίαρχος όστις, διαρκούντος του πλου και εν ώρα κινδύνου, διατάσσει εγκατάλειψιν του πλοίου χωρίς προηγουμένως να ζητήση την γνώμην των αξιωματικών αυτού, εν ελλείψει δε τούτων των εμπειροτάτων μελών του πληρώματος, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών και χρηματικής ποινής. 2. Πλοίαρχος, μη αποχωρών τελευταίος κατά την εγκατάλειψιν κινδυνεύοντος πλοίου, τιμωρείται δια φυλακίσεως και χρηματικής ποινής. 3. Πλοίαρχος όστις, εν ώρα κινδύνου του πλοίου ή εγκαταλείψεως αυτού παραμελεί την διάσωσιν των επιβαινόντων, των εγγράφων του πλοίου, του ταχυδρομείου και των εν τω πλοίω πολυτιμωτέρων πραγμάτων, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον εξ μηνών και χρηματικής ποινής. Αρ. 224 Παραλείψεις πλοιάρχου επί συγκρούσεως Δια φυλακίσεως και χρηματικής ποινής, τιμωρείται πλοίαρχος όστις μετά σύγκρουσιν και άνευ αμέσου κινδύνου του ιδίου αυτού πλοίου και των επιβαινόντων: α) παραμελεί να χρησιμοποιήση πάντα τα δυνατά αυτώ μέσα προς διάσωσιν του πλοίου μεθ' ου εγένετο η σύγκρουσις και των επιβαινόντων αυτού, β) απομακρύνεται εκ του τόπου της συγκρούσεως πριν ή βεβαιωθή ότι η εκεί παρουσία του είναι ανωφελής εις τους επιβαίνοντας του μεθ' ου εγένετο η σύγκρουσις πλοίου και πριν η καταβάλη πάσαν δυνατήν προσπάθειαν προς περισυλλογήν αυτών. Αρ. 225 Παράβαση Κανονισμού προς αποφυγήν συγκρούσεων 1. Πλοίαρχος ή αξιωματικός φυλακής, όστις εξ αμελείας παραβαίνει τας διατάξεις του Κανονισμού προς αποφυγήν συγκρούσεων ή ο πλοηγός όστις εξ αμελείας παρέχει συμβουλάς αντιθέτους προς τας ανωτέρω διατάξεις τας αφορώσας την τηρητέαν πλεύσιν, τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών και χρηματικής ποινής. 2. Εάν συνεπεία των ανωτέρω παραβάσεων ή εξ αμελείας ετέρου μέλους του πληρώματος κατά την εκτέλεσιν της υπηρεσίας του, επήλθε σύγκρουσις, προσάραξις ή πρόσκρουσις του πλοίου επί εμποδίου καταφανούς ή γνωστού ή σοβαρά βλάβη του πλοίου ή του φορτίου, επιβάλλεται ποινή φυλακίσεως μέχρι τριών ετών και χρηματική ποινή. 3. Εάν εκ των παραβάσεων επήλθεν απώλεια πλοίου ή απόλυτος ανικανότης αυτού ή ολική απώλεια του φορτίου ή θάνατος προσώπου ή τραύματα βαρέα, ο υπαίτιος τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματικής ποινής. 11

12 Αρ. 226 Παράνομος εκτροπή πορείας 1. Πλοίαρχος πλοίου, όστις, προς τον σκοπόν όπως περιποιήση εις εαυτόν ή τρίτον παράνομον περιουσιακόν όφελος ή να προκαλέση βλάβην εις άλλους, εκτρέπει το πλοίον εκ της πορείας του, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον εξ μηνών και χρηματικής ποινής. 2. Ως επιβαρυντικαί περιστάσεις θεωρούνται η εκ της πράξεως πρόκλησις κινδύνου εις την ασφάλειαν του πλοίου και των επιβαινόντων ως και η τέλεσις της πράξεως εν επιβατηγώ πλοίω. Αρ. 227 Παράλειψις βοηθείας σε κινδυνεύοντα πρόσωπα Πλοίαρχος, μη παρέχων βοήθειαν εις πρόσωπον κινδυνεύον εν θαλάσση, καίπερ δυνάμενος να πράξη τούτο άνευ κινδύνου του πλοίου, του πληρώματος ή των επιβατών, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματικής ποινής. Αρ. 228 Εγκατάλειψις ασθενών εν τη αλλοδαπή Πλοίαρχος, όστις: α) εγκατέλειψεν εν τη αλλοδαπή ασθενή ή τραυματίαν εκ του πληρώματός του, χωρίς να παράσχη αυτώ τα μέσα της θεραπείας και παλινοστήσεως, β) εγκατέλειψεν εν τη αλλοδαπή επιβάτην ασθενή ή τραυματίαν εκτός του τόπου προορισμού αυτού χωρίς να ειδοποιήση την προξενικήν ή επιτόκιον αρχήν, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον εξ μηνών και χρηματικής ποινής. Αρ. 229 Πλούς υπό ελλιπή σύνθεσιν πληρώματος 1. Πλοίαρχος όστις επιχειρεί πλουν υπό ελλιπή σύνθεσιν πληρώματος, άνευ εγκρίσεως της αρμοδίας Αρχής, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους. 2. Η εκ της τοιαύτης ενεργείας δημιουργία κινδύνου δια την ασφάλειαν του πλοίου συνιστά επιβαρυντικήν περίστασιν. 3. Εις την ιδίαν ποινήν υπόκειται ο πλοίαρχος, όστις, εν απουσία της Αρχής, επιχειρεί πλουν υπό τας εν τη προηγουμένη παραγράφω συνθήκας. Αρ. 230 Παράνομος ναυτολόγησις λιποτακτών Πλοίαρχος, προσλαμβάνων εις την υπηρεσίαν του πλοίου λιποτάκτην ημεδαπού πλοίου, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών. 12

13 Αρ. 231 Φυγάδευσις Πλοίαρχος ή επιβαίνοντες του πλοίου, οίτινες φυγαδεύουν ή υποβοηθούν εις την φυγάδευσιν προσώπου υπέχοντος υποχρέωσιν στρατιωτικής θητείας ή εστηρημένου αδείας αποδημίας, τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρι τριών ετών. Αρ. 232 Παράνομος εισκόμισις ναρκωτικών Πλοίαρχος ή μέλος πληρώματος εισκομίζων ή επιτρέπων την εισκόμισιν εις τον πλοίον ναρκωτικών, τιμωρείται κατά τας διατάξεις «περί τιμωρίας των παραβατών των Νόμων περί ναρκωτικών και μεταχειρίσεως τοξικομανών». Αρ.233 Μέθη εν υπηρεσία Πλοίαρχος ή μέλος πληρώματος διατελών εν μέθη κατά την διάρκειαν της υπηρεσίας του, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών. Αρ. 234 Απόπλους πλοίου άνευ ελέγχου της Λιμενικής Αρχής 1. Πλοίαρχος ημεδαπού ή υπό ξένην σημαίαν πλοίου, ενεργών απόπλουν του υπό την διοίκησίν του πλοίου άνευ προηγουμένου ελέγχου των ναυτιλιακών εγγράφων και αδείας απόπλου της οικείας Λιμενικής Αρχής, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον δύο μηνών. 2. Εις την ιδίαν ποινήν υπόκειται και ο πράκτωρ ή ο αντιπρόσωπος του πλοιοκτήτου ή του εφοπλιστού, όστις εν γνώσει δεν ενεργεί προς παρεμπόδισιν του τοιούτου απόπλου ως και ο επόμενος εν ιεραρχία αξιωματικός του πλοίου, όστις εν γνώσει δέχεται τον άνευ ελέγχου της Λιμενικής Αρχής απόπλουν. Αρ. 235 Παράβασις υπηρεσιακών υποχρεώσεων πλοιάρχου και πληρώματος 1. Δια φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών τιμωρείται ο πλοίαρχος όστις: α) δεν καταμηνύει κατά τον κατάπλουν εις λιμένα ένθα εδρεύει Λιμενική ή Προξενική Αρχή τους υπαιτίους παρανόμου απουσίας, εγκαταλείψεως θέσεως, λιποταξίας ή μη προσελεύσεως προς ανάληψιν εργασίας και δεν παραδίδει εις την Αρχήν τα ναυτικά φυλλάδια και τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητος αυτών, β) παραλείψει να διενεργήση προανάκρισιν δια κακούργημα ή πλημμέλημα διαπραχθέν επί του πλοίου, γ) δεν συμμορφούται προς παραγγελίαν της αρμοδίας Αρχής δια την διενέργειαν προκαταρκτικής εξετάσεως ή προανακρίσεως ή την εξασφάλισιν της μεταφοράς κατηγορουμένου, 13

14 δ) δεν καταθέτει εις την αρμοδίαν Αρχήν τον φάκελλον της προκαταρκτικής εξετάσεως ή προανακρίσεως ή δεν παραδίδει εις αυτήν τον κατηγορούμενον, ε) δεν συμμορφούται αδικαιολογήτως προς εντολήν αρμοδίας Αρχής περί επαναπατρισμού Ελλήνων απόρων ναυτικών και Ελλήνων ναυαγών, στ) δεν συντάσσει ληξιαρχικάς πράξεις, διαθήκας, εκθέσεις ή άλλα έγγραφα ων η σύνταξις επιβάλλεται εις αυτόν κατά τας κειμένας διατάξεις, ζ) δεν φέρει επί του πλοίου τα υπό του νόμου οριζόμενα ναυτιλιακά έγγραφα και βιβλία, η) παραλαμβάνει υπεραρίθμους επιβάτας ή δέχεται υπερφόρτωσιν του πλοίου ή κακήν στοιβασίαν ή εξαλείφει ή αλλοιοί τας κανονικάς γραμμάς φορτώσεως του πλοίου, θ) παραλείπει να εγγράψη εις το ημερολόγιον επισυμβάν ναυτικόν ατύχημα ή έτερον σημαντικόν γεγονός, ι) διατάσσει την αναχώρησιν του πλοίου προ της καθορισθείσης ώρας απόπλου εγκαταλείπων εις την ξηράν μέλος πληρώματος ή επιβάτην, ια) υποβάλλει εις Λιμενικήν ή Προξενικήν Αρχήν ψευδή λογαριασμόν οφειλομένων εις απόντα ναυτικόν αποδοχών, ιβ) καθυστερεί παρανόμως την χορήγησιν εισιτηρίου παλινοστήσεως εις μέλος του πληρώματος, ιγ) δεν τηρεί τας διατάξεις τας αφορώσας εις τας εξωτερικά γνωρίσματα του πλοίου ή εξαλείφει, αλλοιοί, καλύπτει ή αποκρύπτει ταύτα, ιδ) δεν αναγράφει επιβάτην εις τον οικείον κατάλογον, ιε) εκτελεί πλουν, άνευ διαπιστώσεως ότι το πλοίον δύναται να πλεύση ασφαλώς και ότι είναι εξωπλισμένον δια των απαραιτήτων σωστικών μέσων, οργάνων και εφοδίων, ιστ) παραλείπει να λάβη τα προσήκοντα μέτρα προς προστασίαν της υγείας των επιβαινόντων ή παροχήν της ενδεδειγμένης περιθάλψεως, ιζ) παραλείπει αδικαιολογήτως την εκτέλεσιν των προβλεπομένων υπό των εκάστοτε εν ισχύϊ Κανονισμών γυμνασίων προς ασφάλειαν της ναυσιπλοίας. 2. Πλοίαρχος ή μέλος του πληρώματος ενεργών ρύπανσις της θαλάσσης δια πετρελαιοειδών ή παραλείπων την λήψιν μέτρων προς αποφυγήν ρυπάνσεως της θαλάσσης δια πετρελαιοειδών, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους. Αρ. 236 Απείθεια επιβάτου Επιβάτης μη συμμορφούμενος εν γνώσει προς διατάξεις ή διαταγάς αφορώσας την ασφάλειαν του πλοίου, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών. Αρ. 237 Αποστολή πληρωμάτων εις διάφορον του δηλωθέντος πλοίον Πλοιοκτήται ή εφοπλισταί ή αντιπρόσωποι αυτών, λαμβάνοντες παρά των αρμοδίων Αρχών άδειαν ναυτολογήσεως δι' ωρισμένον πλοίον και 14

15 προωθούντες τελικώς τους ναυτικούς εις έτερον, τιμωρούνται δια φυλακίσεως τριών μηνών μέχρι δύο ετών. Αρ. 238 Προσφυγή εις αλλοδαπάς Αρχάς 1. Μέλος πληρώματος πλοίου τελούν εν υπηρεσία ή απολυθέν, το οποίον προσφεύγει εις αλλοδαπάς Αρχάς ή αλλοδαπούς οργανισμούς, προς διεκδίκησιν απαιτήσεων ή επίλυσιν διαφορών προερχομένων εκ της εν τω πλοίω συμβάσεως εργασίας του, καίτοι απολαμβάνει νομικής προστασίας υπό των Ελληνικών νόμων και δύναται να προσφύγη εις ελληνικήν προξενικήν αρχήν, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών. 2. Συνιστούν επιβαρυντικήν περίστασιν: α) η ιδιότης τινός ως πλοιάρχου ή αξιωματικού του πλοίου, β) η εκ της προσφυγής πρόκλησις καθυστερήσεως εις το έτοιμον προς απόπλουν πλοίον. 3. Αι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων δεν εφαρμόζονται εφ' όσον δια την προσφυγήν εις αλλοδαπάς αρχάς ή οργανισμούς εχορηγήθη άδεια του Υπουργού Ναυτιλίας - Μεταφορών και Επικοινωνιών μετ εκτίμησιν της υπάρξεως των εν παρ. 1 του παρόντος άρθρου προϋποθέσεων. Αρ. 239 Εφαρμογή ποινικών διατάξεων 1. Οι διατάξεις των άρθρων 207, 208α, 209, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230 και 231 εφαρμόζονται και στους ημεδαπούς ναυτικούς που υπηρετούν σε πλοία με ξένη σημαία ασφαλισμένα στο Ν.Α.Τ.». 2. Η ποινική δίωξις χωρεί αυτεπαγγέλτως. 3. Ο ημεδαπός πλοίαρχος οφείλει να υποβάλη σχετικήν μήνυσιν ενώπιον της Ελληνικής Λιμενικής ή Προξενικής Αρχής του τόπου του πρώτου κατάπλου του πλοίου. 4. Οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 205, 207 παράγραφος 1, 208, 210 παράγραφος 1 και 222, καθώς και στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του α.ν. 3276/1944 (ΦΕΚ 24 Α ') επιβάλλονται μόνο αν: α) τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια: προσώπων που επιβαίνουν ή όχι στο πλοίο, του πλοίου, του φορτίου ή περιουσίας ή β) προκληθεί ρύπανση ή άλλη ζημιά του θαλάσσιου περιβάλλοντος ή γ) διαταραχθει η τάξη ή τεθεί σε κίνδυνο η δημόσια υγεία. Αρ. 240 Εφαρμογή διατάξεων Κώδικος Ποινικής Δικονομίας ΤΜΗΜΑ Β Δικονομικαί Διατάξεις Αι διατάξεις του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας εφαρμόζονται εφ' όσον δεν τροποποιούνται υπό των διατάξεων των επομένων άρθρων, κατά την δίωξιν εγκλήματος, τελεσθέντος επί πλοίου ή βοηθητικού ναυπηγήματος. 15

16 Αρ. 241 Ασκησις προανακριτικών καθηκόντων 1. Δι εγκλήματα τελεσθέντα επί πλοίου ή βοηθητικού ναυπηγήματος και υπαγόμενα εις την δικαιοδοσίαν των Ελληνικών Αρχών, ανακριτικά καθήκοντα ασκούν: α) εν τη ημεδαπή εκτός των Λιμενικών Αρχών και οι Επιθεωρηταί Εμπορικού Ναυτικού, β) εν τη αλλοδαπή, αι οικείαι Προξενικαί Αρχαί ή εν ελλείψει τούτων ο πλοίαρχος, και γ) εν πλω και μέχρι κατάπλου εις λιμένα ένθα εδρεύει Λιμενική ή Προξενική Αρχή, ο πλοίαρχος του πλοίου εφ ου ετελέσθη το έγκλημα. 2. Ο πλοίαρχος, εν τη ενασκήσει των προανακριτικών του καθηκόντων, παραλαμβάνει ως γραμματέα αξιωματικόν και εν ελλείψει τούτου έτερον μέλος του πληρώματος. 3. Η ενεργηθείσα προανάκρισις υπό πλοιάρχου συμμετάσχοντος εις το εν τω πλοίω διαπραχθέν έγκλημα θεωρείται ως μη γενομένη. Αρ. 242 Προφυλάκισις κατηγορουμένου 1. Δι εγκλήματα τελεσθέντα επί ελληνικού πλοίου εν πλω ή εν λιμένι της αλλοδαπής δύναται να διαταχθή υπό της επιληφθείσης της προανακρίσεως Αρχής ή του πλοιάρχου η προφυλάκισις του κατηγορουμένου επί του πλοίου, εις ας περιπτώσεις επιτρέπεται αύτη κατά τας διατάξεις του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας (άρθρον 282), εφ όσον το πλοίον πρόκειται εντός βραχέος σχετικώς διαστήματος να καταπλεύση εις ελληνικόν λιμένα. 2. Εάν πλοίον δεν πρόκειται να καταπλεύση εντός βραχέος σχετικώς διαστήματος εις ελληνικόν λιμένα, η Προξενική Αρχή μεριμνά δια την συνέχισιν εν τη ξηρά της διαταχθείσης προφυλακίσεως του κατηγορουμένου, λαμβάνουσα άμα τα αναγκαία μέτρα προς ταχυτέραν αποστολήν αυτού εις Ελλάδα, δι ελληνικού πλοίου, υποχρεουμένου προς τούτο. 3. Ο πλοίαρχος του μεταφέροντος τον κατηγορούμενον πλοίου, δύναται κατά την διάρκειαν του πλου να διατάσση, κατά την κρίσιν του και υπό ιδίαν ευθύνην, προσωρινήν αναστολήν της προφυλακίσεως. 4. Περί της διαταχθείσης προφυλακίσεως γίνεται εγγραφή εν τω ημερολογίω. 5. Εάν ο υπαίτιος λιποταξίας συλληφθή προ του απόπλου, ο πλοίαρχος υποχρεούται να παραλάβη τούτον επί του πλοίου και να τον παραδώση εις την αρμοδίαν δια τα περαιτέρω Λιμενικήν Αρχήν. Αρ. 243 Αποστολή δικογραφίας Η εκ της προανακρίσεως σχηματιθείσα δικογραφία εγχειρίζεται εντός εσφραγισμένου φακέλλου εις τον πλοίαρχον του πλοίου του μεταφέροντος τον 16

17 κατηγορούμενον εις την Ελλάδα, παραδίδεται δε υπ' αυτού μετά του κατηγορουμένου εις την Λιμενικήν Αρχήν του πρώτου λιμένος κατάπλου του πλοίου, ήτις αποστέλλει τον κατηγορούμενον μετά της δικογραφίας εις τον αρμόδιον Εισαγγελέα. Αρ. 244 Αποστολή δικαστικών αποφάσεων κατά ναυτικών εις το Υπουργείον Επί καταδίκης απογεγραμμένου ναυτικού δια κακούργημα ή πλημμέλημα, ο αρμόδιος Εισαγγελεύς υποχρεούται όπως αποστείλη εις το Υπουργείον απόσπασμα της καταδικαστικής αποφάσεως. Ν. 2743/1999, Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έwοια: α) "πλοίο αναψυχής": Κάθε σκάφος ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων, το οποίο, είτε διαθέτει είτε όχι χώρους ενδιαίτησης, έχει τη δυνατότητα, από τη γενική κατασκευή του, να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης. β) "Επαγγελματικό πλοίο αναψυχής": Το πλοίο αναψυχής που έχει μεταφορική ικανότητα μέχρι και σαράντα εννέα (49) επιβατών, το οποίο διαθέτει χώρους ενδιαίτησης, πέραν αυτών του πληρώματος, και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με ολική ναύλωση. γ) "Ιστιοφόρο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής": Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, το οποίο διαθέτει επαρκή ιστιοφορία, ως κύριο μέσο πρόωσης, φέρει βοηθητικό κινητήρα πρόωσης και συγκεντρώνει τα κριτήρια καθορισμού του ως ιστιοφόρου, όπως αυτά ισχύουν. δ) "Μηχανοκίνητο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής": Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, το οποίο διαθέτει μηχανή, ως κύριο μέσο πρόωσης για ναυσιπλοία, και βοηθητικό μέσο πρόωσης, εάν αυτό απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις, το οποίο και αναφέρεται στο πιστοποιητικό ασφαλείας. ε) "Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής": Το πλοίο αναψυχής που δεν είναι επαγγελματικό σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. στ) "πλοίαρχος": Το πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί, με σύμβαση ναυτολόγησης, η διακυβέρνηση του πλοίου αναψυχής. ζ) "Κυβερνήτης": αα) Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής: Το πρόσωπο που προσλαμβάνεται από τον ναυλωτή ή ο επιβάτης, που διαθέτει ναυτική ικανότητα και εμπειρία και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, το οποίο μπορεί να εκναυλώνεται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα, σύμφωνα με το νόμο αυτόν. ββ) Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής: Το 17

18 πρόσωπο το οποίο ασκεί τη διακυβέρνηση του πλοίου και διαθέτει ναυτική ικανότητα και εμπειρία. Ο κυβερνήτης έχει όλες τις αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπονται για τον πλοίαρχο. η) "πλήρωμα" Το σύνολο των προσώπων που υπηρετούν με σύμβαση ναυτολόγησης σε πλοίο αναψυχής, εκτός του πλοιάρχου. θ) "Επιβάτης" Κάθε πρόσωπο, το οποίο επιβαίνει σε πλοίο αναψυχής είτε επαγγελματικό είτε ιδιωτικό, εκτός του πλοιάρχου και του πληρώματος ή του κυβερνήτη και των παιδιών ηλικίας κάτω του ενός έτους. ι) "Επιβαίνοντες": Ο πλοίαρχος και το πλήρωμα ή ο κυβερνήτης, οι επιβάτες και τα παιδιά ηλικίας κάτω του ενός έτους, που επιβαίνουν σε πλοίο αναψυχής. ια) "Χώροι ενδιαίτησης": Οι κλειστοί χώροι διαμονής, σίτισης και υγιεινής του πλοίου. ιβ) "Λιμένας αφετηρίας": Ο ελληνικός λιμένας από τον οποίο αποπλέει το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής με τους επιβαίνοντες και πραγματοποιείται η έναρξη του ταξιδιού για αναψυχή ή και περιήγηση. «ιγ) «Παραδοσιακό πλοίο»: Το πρωτότυπο και κάθε μεμονωμένο ομοίωμα ιστορικού πλοίου, που σχεδιάστηκε πριν το έτος 1965 και κατασκευάστηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος από τα αρχικά υλικά.» 2. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια χαρακτηρισμού επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ως ιστιοφόρου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται αυτά που αφορούν στην κατασκευή και ευστάθεια του πλοίου και στα κριτήρια με τα οποία θεωρείται ο κινητήρας ως βοηθητικός. «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και τα ειδικότερα τεχνικά και λεπτομερειακά κριτήρια, για το χαρακτηρισμό επαγγελματικού ή ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, ως παραδοσιακού και κάθε άλλο σχετικό θέμα». Αρ. 3 Ναύλωση 1. α) Η εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με ολική ναύλωση πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον παρόντα νόμο, από πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου. β) Το δικαίωμα εκτέλεσης των ταξιδιών που αναφέρονται στην περίπτωση α' επεκτείνεται και στα πλοία αναψυχής που αναφέρονται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 6 του άρθρου 10, εφόσον τα πλοία αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση ενδομεταφορών στα κράτη που αναφέρονται στο ίδιο άρθρο και έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού. 2. Η εκμετάλλευση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής επιτρέπεται μόνον με ολική ναύλωση διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) ωρών και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την αναψυχή ή και περιήγηση. Ολική ή μερική ναύλωση για μεταφορά προσώπων με εισιτήριο ή πραγμάτων με ναύλο απαγορεύεται. 18

19 3. α) Δικαίωμα εκναύλωσης έχουν οι πλοιοκτήτες για τα υπό την πλοιοκτησία τους και οι εφοπλιστές για τα υπό τον εφοπλισμό τουc επαγγελματικά πλοία αναψυχής. β) Δικαίωμα εκναύλωσης έχουν επίσης οι ναυλομεσίτες και οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας γραφείου γενικού τουρισμού. Η άσκηση του δικαιώματος εκναύλωσης από τα πρόσωπα αυτά προϋποθέτει την έγγραφη συγκατάθεση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, με τους οποίους καθίστανται συνυπεύθυνα για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου και των όρων του ναυλοσύμφωνου. 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ναυλομεσίτη επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ναυλομεσιτικών γραφείων και κάθε λεπτομέρεια. 5. Επιβίβαση στο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής άλλων προσώπων, πέραν αυτών που αναγράφονται στη θεωρημένη, από τη λιμενική αρχή του λιμένα αφετηρίας, κατάσταση επιβαινόντων δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η επιβίβαση αυτή προβλέπεται ρητά από το ναυλοσύμφωνο. 6. Εφόσον η εκναύλωση γίνεται σε αλλοδαπούς, το συνάλλαγμα που εισπράττεται διατίθεται από τον εκναυλωτή σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. 7. «α) Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής πρέπει να συμπληρώνει κατώτατο, ανά πενταετία, όριο ημερών ναύλωσης, το οποίο ορίζεται σε τριακόσιες ημέρες, όταν εκναυλώνεται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα, σε διακόσιες ημέρες όταν εκναυλώνεται με πλοίαρχο και πλήρωμα και σε εβδομήντα πέντε ημέρες όταν πρόκειται για χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακό επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, ανεξάρτητα αν αυτό εκναυλώνεται με ή χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα. Για τη συμπλήρωση των ορίων αυτών υπολογίζονται οι ημέρες ναύλωσης που πραγματοποιούνται μέσα ή έξω από την ελληνική επικράτεια, εφόσον αποδεικνύονται ή πιστοποιούνται. Οι ημέρες ναύλωσης μέσα στην ελληνική επικράτεια αποδεικνύονται από το «Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής». Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται η διαδικασία, ο τρόπος πιστοποίησης των ημερών ναύλωσης που πραγματοποιούνται έξω από την ελληνική επικράτεια και κάθε άλλο σχετικό θέμα. β) Το έλλειμμα από τις ημέρες που αναφέρονται στην περίπτωση α' συμπληρώνεται από τυχόν πλεόνασμα της προηγούμενης πενταετίας». γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ν.Ε.Ε., μπορεί: αα) Να τροποποιούνται τα κατώτατα όρια ημερών ναύλωσης της περίπτωσης α' της παραγράφου αυτής. ββ) Να ορίζεται κατώτατο ημερήσιο όριο ναύλου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, ανάλογα με την κατηγορία, τη χωρητικότητα, το μήκος ή τη μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες του πλοίου. Αρ. 4 19

20 Ναυλοσύμφωνο 1. Η σύμβαση ολικής ναύλωσης έχει ως αντικείμενο τη χρήση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής μόνο για αναψυχή ή και περιήγηση. Η σύμβαση αποδεικνύεται εγγράφως με την κατάρτιση ναυλοσύμφωνου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ν.Ε.Ε., καθορίζονται υπόδειγμα του ναυλοσύμφωνου, ο τρόπος θεώρησής του, οι βασικοί του όροι καθώς και κάθε λεπτομέρεια. 2.α) Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, όταν είναι ναυλωμένο, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με αντίγραφο ναυλοσύμφωνου πριν από τον απόπλου του από το λιμένα αφετηρίας. Το αντίγραφο αυτό θεωρείται από τη λιμενική αρχή του λιμένα αφετηρία, βρίσκεται πάντοτε στο πλοίο και επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση από τις αρμόδιες αρχές. Θεωρημένο αντίγραφο του ναυλοσύμφωνου αυτού κατατίθεται από τον εκναυλωτή, κατά την έwοια της παραγράφου 3 του άρθρου 3, με την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ.. Η κατάθεση αυτή γίνεται και από τον ναυλωτή, εάν υποχρεούται σε υποβολή τέτοιας δήλωσης. Με τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 32 του Ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α) μπορεί να καθορίζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στις οποίες υποβάλλονται τα αντίγραφα των ναυλοσυμφώνων, καθώς και διαφορετικός τρόπος και χρόνος υποβολής αυτών. β) Τα ναυλοσύμφωνα φυλάσσονται, με μέριμνα και ευθύνη του εκναυλωτή, επί μία πενταετία από την ημερομηνία θεώρησής τους. γ) Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής μπορεί, με ειδική άδεια του προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής, να αποπλεύσει χωρίς επιβάτες, αν απαιτείται να πλεύσει προς άλλο λιμένα για την παραλαβή επιβατών ή αν επιστρέψει στο λιμένα του μόνιμου ελλιμενισμού του, μετά την οριστική αποβίβαση των επιβατών. Η ειδική αυτή άδεια αναφέρει τους λιμένες προσέγγισης. Παρέκκλιση είναι δυνατή μόνο για λόγους ανωτέρας βίας ή εκτέλεσης ναυλοσύμφωνου που έχει συναφθεί εκτάκτως, για τους οποίους πρέπει να ενημερωθεί η αρχή που χορήγησε την άδεια. δ) Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης γ' εφαρμόζονται και για το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, που έχει υποστεί βλάβη και κρίνεται αναγκαίο, από την αρμόδια λιμενική αρχή, να μεταβεί σε άλλο λιμένα για επισκευή. Στην περίπτωση αυτήν η ειδική άδεια του προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής αναφέρει και το είδος της βλάβης. 3. Ως λιμένας αφετηρίας και ελέγχου της σύμβασης ολικής ναύλωσης, στις περιπτώσεις που πραγματοποιείται έναρξη του ταξιδιού στην αλλοδαπή, θεωρείται ο πρώτος ελληνικός λιμένας στον οποίο προσεγγίζει το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής. 4. Πριν από τον απόπλου, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής είναι υποχρεωμένος να καταθέτει στη λιμενική αρχή του λιμένα αφετηρίας, κατάσταση με τα στοιχεία των επιβαινόντων, αντίγραφο της 20

21 οποίας, θεωρημένο από την ίδια αρχή, πρέπει να φέρει μαζί με τα λοιπά έγγραφα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Αν κατά τη διάρκεια της ναύλωσης επέλθει μεταβολή στην κατάσταση επιβαινόντων, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης υποβάλει για θεώρηση νέα κατάσταση στην αρμόδια λιμενική αρχή. «5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εκτέλεσης ταξιδιών, όταν το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής δεν είναι ναυλωμένο». 6. Η λιμενική αρχή, σε λιμένα αρμοδιότητας της οποίας είναι ελλιμενισμένο το πλοίο κατά την έκδοση άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, χορηγεί το "Ειδικό Εντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής". Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται το αντίτιμο του εντύπου αυτού, που αποτελεί έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας της λιμενικής αρχής που το χορηγεί, ο τύπος του, τα στοιχεία που αναγράφονται, η ισχύς, η διαδικασία αντικατάστασής του σε περίπτωση απώλειας, τα θέματα ελέγχου και θεώρησής του και κάθε λεπτομέρεια. Αρ. 9 Ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία 1. α) Απαγορεύεται η εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με καταβολή ναύλου από ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία. β) Απαγορεύεται η διαφήμιση, σε οποιαδήποτε χώρα και κατά οποιονδήποτε τρόπο, εκτέλεσης στην Ελλάδα ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με καταβολή ναύλου από ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία. 2. Πριν από τον απόπλου, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης κάθε ιδιωτικού πλοίου αναψυχής με ελληνική σημαία οφείλει να καταθέτει στη λιμενική αρχή του λιμένα αφετηρίας και κάθε λιμένα προσέγγισης κατάσταση με τα στοιχεία των επιβαινόντων, απλό αντίγραφο της οποίας πρέπει να φέρει μαζί με τα λοιπά έγγραφα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, Ως λιμένας αφετηρίας θεωρείται ο ελληνικός λιμένας από τον οποίο αρχίζει το ταξίδι ή ο πρώτος ελληνικός λιμένας στον οποίο προσεγγίζει το ιδιωτικό πλοίο αναψυχής, όταν το ταξίδι αρχίζει στην αλλοδαπή. 3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 εφαρμόζεται και για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία, καθώς και για τα σκάφη ή άλλα θαλάσσια μέσα αναψυχής. τα οποία θεωρούνται ταχύπλοα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς λιμένα. 4. (παραλείπεται ως μη ισχύουσα) 4(πρώην 5). α) Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία με ολικό μήκος μεγαλύτερο των δέκα μέτρων εφοδιάζονται με Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.), που χορηγείται από τη λιμενική αρχή του τόπου μόνιμου ελλιμενισμού και αν δεν υπάρχει μόνιμος ελλιμενισμός, από τη λιμενική αρχή του λιμένα στον οποίο καταπλέουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται τα κριτήρια, η διάρκεια και ο τρόπος απόδειξης του μόνιμου ελλιμενισμού. 21

22 Το ΔΕ.Κ.Π.Α., με ευθύνη του κυβερνήτη, προσκομίζεται για θεώρηση στη λιμενική αρχή κάθε λιμένα, στον οποίο καταπλέει ή από τον οποίο αποπλέει το πλοίο. β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών καθορίζονται ο τύπος του ΔΕ.Κ.Π.Α., τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό, η ισχύς, η διαδικασία αντικατάστασής του σε περίπτωση απώλειας, το αντίτιμό του, που αποτελεί έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας της λιμενική αρχής που το εκδίδει, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. 5(πρώην 6). Στο άρθρο 11 του ν.1940/1991(φεκ 40 Α') προστίθενται παράγραφοι 3, 4 και 5 ως ακολούθως: «3. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ορίζεται ημερομηνία, μετά την παρέλευση της οποίας δεν είναι δυνατή η διακυβέρνηση ιδιωτικού πλοίου αναψυχής χωρίς την κατοχή της σχετικής άδειας κυβερνήτη. 4. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σε εκτέλεση αυτών υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, ανεξάρτητα από τις ποινικές και αστικές ευθύνες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής, μπορεί, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, να επιβληθεί και προσωρινή στέρηση της άδειας λειτουργίας του σχολείου, διάρκειας μέχρις έξι (6) μηνών. 5. Στους κατόχους άδειας διακυβέρνησης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής μπορεί, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, να επιβάλλεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας λιμενικής αρχής, ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται για παραβάσεις των σχετικών με την άδεια υποχρεώσεών τους και προσωρινή στέρηση της άδειας διακυβέρνησης, διάρκειας μέχρις έξι (6) μηνών.» Αρ. 10 Πλοία αναψυχής με ξένη σημαία (ως ισχύει μετά το άρ ,19 ν. 3182/2003) 1. Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 1 περίπτωση β' του άρθρου 3, τα πλοία αναψυχής με ξένη σημαία δεν μπορούν να εκκινούν από ελληνικούς λιμένες ή να παραλαμβάνουν επιβάτες από ελληνικούς λιμένες με σκοπό την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με καταβολή ναύλου μεταξύ λιμένων ή και ακτών της ελληνικής επικράτειας. 2.α) Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 9 εφαρμόζονται και για τα πλοία αναψυχής με ξένη σημαία. β) Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 εφαρμόζεται και για τα πλοία αναψυχής με ξένη σημαία, τα οποία είναι μόνιμα ελλιμενισμένα στην Ελλάδα και κυκλοφορούν για ιδιωτικούς λόγους. 3. α) Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 1 περίπτωση β' του άρθρου 3, μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν, να επιτραπεί, με άδεια του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που 22

Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις

Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις 1 Άγγελος Θ. ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νοέμβριος 2003 Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2743/1999 (Δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 211 τ.α /13.10.1999 και παρατίθεται, σε ανεπίσημη κωδικοποίηση, όπως τροποποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 2743/1999 «Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 211/13.10.1999) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου

Νόμος 2743/1999 «Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 211/13.10.1999) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου Νόμος 2743/1999 «Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 211/13.10.1999) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται µε άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό του Λιµενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Έννοια όρων 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Έννοια των Όρων 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, οι όροι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Nόμο 4256/2014 (ΦΕΚ Α /92/14-4-2014) Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Nόμο 4256/2014 (ΦΕΚ Α /92/14-4-2014) Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Nόμο 4256/2014 (ΦΕΚ Α /92/14-4-2014) Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15297 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

«ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» 1 Περιεχόµενα Κεφάλαιο Α...4 Άρθρο 1 Ορισµοί... 4 Κεφάλαιο Β - Επαγγελµατικά Πλοία Αναψυχής...7 Άρθρο 2 - Άδεια επαγγελµατικών πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) + Μέγεθος Γραµµάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4058/2012: Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις (566208) Αρθρο :0 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ β Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1. Σκοπός ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός του νόμου είναι η καταπολέμηση ιδιαίτερα σοβαρών εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας, που μπορούν να διασαλεύσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 64/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) «Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες των

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Προμηθειών

Διεύθυνση Προμηθειών ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Προμηθειών ΤΜΗΜΑ:ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τηλ.: 210 4550192 Fax: 210 4550187 Πειραιάς 23 Μαρτίου 2009 Διακήρυξη-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για την ναύλωση

Διαβάστε περισσότερα

Περί κωδικοποιήσεως διατάξεων αφορωσών τον Ποινικόν και Πειθαρχικόν Κώδικα του Εµπορικού Ναυτικού. (ΦΕΚ 83/Α/3-4-52) ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Περί κωδικοποιήσεως διατάξεων αφορωσών τον Ποινικόν και Πειθαρχικόν Κώδικα του Εµπορικού Ναυτικού. (ΦΕΚ 83/Α/3-4-52) ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Νόµος: 6392/52 Περί κωδικοποιήσεως διατάξεων αφορωσών τον Ποινικόν και Πειθαρχικόν Κώδικα του Εµπορικού Ναυτικού. (ΦΕΚ 83/Α/3-4-52) ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπ όψιν τας διατάξεις α του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών νόμος εφαρμόζεται (α) στα δρομολογημένα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ. Αρ. 243 ΠΚ: Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ. Αρ. 243 ΠΚ: Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ Αρ. 243 ΠΚ: Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας Υπάλληλος που στα καθήκοντά του ανάγεται η έκδοση ή η σύνταξη δημόσιων εγγράφων, αν κατά την έκδοση ή τη σύνταξή τους παραλείπει να βεβαιωθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920)

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920) ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920) Κεφάλαιον 9 ον Αρ. 54 - Ποινικαί Διατάξεις 1. Τιμωρείται δια φυλακίσεως και χρηματικής ποινής μέχρις χιλίων (1.000)ευρώ, πας, όστις συναλλάσσεται ως εκπροσωπών ημεδαπήν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 21801 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΒΛΑΒΟΥΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προοίμιο. 45 του 1964. 203 του 1988. Για σκοπούς εφαρμογής του περί της Αιγιαλίτιδας Ζώνης Νόμου και των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση νόμου: «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις»

Πρόταση νόμου: «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις» Πρόταση νόμου: «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις» Κεφάλαιο Α Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η διασφάλιση της άσκησης του δικαιώματος του συνέρχεσθαι δημοσίως και εν υπαίθρω,

Διαβάστε περισσότερα

"Κώδικας STCW" σημαίνει τον Κώδικα περί της Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως

Κώδικας STCW σημαίνει τον Κώδικα περί της Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ιατρική Εξέταση Ναυτικών και Έκδοση Πιστοποιητικών) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4256/2014 (Α 92) «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις»

Ν. 4256/2014 (Α 92) «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ (Δ ) ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Πειραιάς, 17 Απριλίου 2014 Αριθ.Πρωτ: 3342.2.1 /01/ 2014 Ταχ. Δ/νση : AΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: δ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4191248 ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, για την Αποκλειστική Εξυπηρέτηση Ακτοπλοϊκής Γραμμής για τρία έτη»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας, για την Αποκλειστική Εξυπηρέτηση Ακτοπλοϊκής Γραμμής για τρία έτη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Μυτιλήνη 2 Ιουνίου 2010 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθ. πρωτ.: ΔΜ/Φ.231.41/4895 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 108 (Ι) του 2000

Αριθμός 108 (Ι) του 2000 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Απογραφή των Ναυτικών και Μητρώο Ναυτικής Απογραφής) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ευθύνη λόγω θαλάσσιας ρύπανσης

Ποινική ευθύνη λόγω θαλάσσιας ρύπανσης Ποινική ευθύνη λόγω θαλάσσιας ρύπανσης Isalos.net Ερευνητική Ομάδα «Επιλέγω Ναυτιλία» Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη Επιμορφωτικές συναντήσεις ναυτιλίας 11 Μαΐου 2016 Διεθνές πλαίσιο προστασίας του θαλάσσιου

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα παρέχονται οδηγίες και διευκρινήσεις για την οµοιόµορφη εφαρµογή του νόµου από τις Λιµενικές Αρχές της χώρας.

Με την παρούσα παρέχονται οδηγίες και διευκρινήσεις για την οµοιόµορφη εφαρµογή του νόµου από τις Λιµενικές Αρχές της χώρας. Αριθ. πρωτ.: 3342.2.1/01/17.4.2014 Ν. 4256/2014 (Α' 92) «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις» Πειραιάς, 17 Απριλίου 2014 Αριθ.Πρωτ: 3342.2.1/01/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 343/2002 ΦΕΚ: Α 284/22.11.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/84 ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Καθιέρωση Απαιτήσεων Διπλού Κύτους ή Ισοδύναμου Σχεδιασμού για τα Πετρελαιοφόρα Μονού Κύτους) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 214 του 1988 131 του 1991 154(Ι) του 2003 217(Ι) του 2004 249(Ι) του 2004

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Α.Ν. 86/67, Περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως. Αρ. 1 1. Οστις υπέχων νόμιμον υποχρέωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Αθήνα, 10.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 06/04/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1310 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. ώδικας : 176 71 Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ press@yen.gr Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών Με γνώµονα την καλύτερη δυνατή ενηµέρωση του επιβατικού κοινού,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η.

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 19 Δεκεμβρίου 2012 ΔΝΠΑ 3 - ΔΟΣ 3 - ΚΕΕΠ/ΔΕΠ-ΔΚΕΟ Αρ. Πρωτ.:3139.Α.7 Αρ. Σχεδίου: 415 Ταχ. Δ/νση: Ακτή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π. Κωδικοποίηση των ακολούθων Πράξεων του Δ.Σ./Ο.Λ.Π.: 965/61 (ΦΕΚ 382/61), 1268/62 (ΦΕΚ 490/62),

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ, ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/25/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270. 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 8/11/2013. Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα: Χορήγηση προσωπικών στοιχείων μαθητών

Αθήνα 8/11/2013. Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα: Χορήγηση προσωπικών στοιχείων μαθητών Αθήνα 8/11/2013 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα: Χορήγηση προσωπικών στοιχείων μαθητών Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβάλλονται αλλά και κείμενα Συλλόγων που έχουν φτάσει στη Δ.Ο.Ε. (π.χ. Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

(όπως εγκρίθηκε με την 180 / Απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε. και τροποποιήθηκε με την 171/ Απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε.)

(όπως εγκρίθηκε με την 180 / Απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε. και τροποποιήθηκε με την 171/ Απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε.) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νο 6 ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (όπως εγκρίθηκε με την 180 / 29-9-2010 Απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε. και τροποποιήθηκε με την 171/25-7-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990) Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Και Υδροβιότοπων της Κύπρου Θαλάσσιο Περιβάλλον: Κίνδυνοι Ρύπανσης από Εµπορική Ναυτιλία και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος ρ. Αντώνης Τουµαζής Πολιτικός Μηχανικός Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων,

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων, ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και την πιλοτική εφαρμογή του. Έχοντας υπόψη: α) το άρθρο 4 του ν. 4205/2013 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων»

«Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων» Το ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων» Άρθρο 31 Ρυθμίσεις για Ε.Δ.Χ. οχήματα 1. Η περίπτωση β' της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 23/12/2016 ΠΟΛ. 1195 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι παραβάσεις κατά την κυκλοφορία των φορτηγών οχημάτων και οι προβλεπόμενες γι` αυτές διοικητικές κυρώσεις είναι οι εξής:

1. Οι παραβάσεις κατά την κυκλοφορία των φορτηγών οχημάτων και οι προβλεπόμενες γι` αυτές διοικητικές κυρώσεις είναι οι εξής: Αρθρο 4 Ν. 3446/2006 «Αρχές ελέγχου κυκλοφορίας οχημάτων-ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές κλπ «Παραβάσεις κατά την κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων - Κυρώσεις 1. Οι παραβάσεις κατά την κυκλοφορία των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, 11.7.2014 Ν. 97(Ι)/2014 97(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 64(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4345, 10/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4345, 10/7/2012 Αρ. 4345, 10.7.2012 104(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει Σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με

ΘΕΜΑ: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με Υπ. Τουρισμού Αρ. Πρωτ. 15732/13.11.2012 Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός τύπου πράξης επιβολής προστίμου και λεπτομερειών εφαρμογής άρθρου 2 Ν.

Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός τύπου πράξης επιβολής προστίμου και λεπτομερειών εφαρμογής άρθρου 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός τύπου πράξης επιβολής προστίμου και λεπτομερειών εφαρμογής άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1075/ Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ /8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/ απόφασής μας

ΠΟΛ.1075/ Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ /8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/ απόφασής μας ΠΟΛ.1075/13.3.1995 Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.93 απόφασής μας Αρ. Πρωτ.: 1017949/693/165/0014 Αθήνα 13 Μαρτίου 1995 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΛΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ. Επιμέλεια: Λάγκα Σοφία Μάλλιου Ίρις Σταυρακάκη Μαρία

ΝΑΥΛΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ. Επιμέλεια: Λάγκα Σοφία Μάλλιου Ίρις Σταυρακάκη Μαρία ΝΑΥΛΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ Επιμέλεια: Λάγκα Σοφία Μάλλιου Ίρις Σταυρακάκη Μαρία ΝΑΥΛΩΣΗ (stricto sensu) Ορισμός Είναι η σύμβαση με την οποία, ο ένας από τους συμβαλλόμενους ο εκναυλωτής, αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πειραιάς, 08-02 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3133.1-10229 - 2016 & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις Αθήνα, 25/7/2013 Α.Π. : Φ2-1675 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος ΤΚ: 101 81, Αθήνα Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη Τηλ.: 210-3893256 Fax: 210 3301789

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4321, 9/3/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4321, 9/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Επίσημη Εφημερίδα της E.E.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με- (α) τα Αρθρα 1(12), (14), (26), (30) και (31),

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα