ΝΑΥΤΙΚΑ. Ν 192/1936: Εύρεση εργασίας σε εργάτες θαλάσσης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΑΥΤΙΚΑ. Ν 192/1936: Εύρεση εργασίας σε εργάτες θαλάσσης."

Transcript

1 ΝΑΥΤΙΚΑ Ν 192/1936: Εύρεση εργασίας σε εργάτες θαλάσσης. Αρ. 1 Ι. Γενικαί Διατάξεις 1. Η μέριμνα της εξευρέσεως εργασίας επί πλοίων εις εργάτας θαλάσσης δια τε την ημεδαπήν και αλλοδαπήν ανατίθεται αποκλειστικώς εις τας κατά τας κειμένας διατάξεις λειτουργούσας κατά λιμένας ειδικάς υπηρεσίας υπό τον τίτλος «Γραφείον Ευρέσεως ναυτικής εργασίας» (Γ.Ε.Ν.Ε.). 2. Εις ους λιμένας δεν λειτουργούν Γ.Ε.Ν.Ε. δύναται η κατά την προηγουμένην παράγραφον μέριμνα να ανατίθεται δια Δ/τος, εδιδομένου προτάσει του επί της Εμπορικής Ναυτιλίας Υφυπουργού εις τας οικείας Λιμενικάς Αρχάς. Αρ Πας εργάτης θαλάσσης εκτός των ως πλοιάρχων προστιθεμένων να ναυτολογηθώσι, όστις επιθυμεί να εξεύρη εργασίαν επί Ελληνικού εμπορικού πλοίου οφείλει να εγγραφή προς τούτο εις το εν τη περιφερεία της εκάστοτε διαμονής του λειτουργούν Γ.Ε.Ν.Ε. εφ` όσον τοιούτο λειτουργεί εν αυτή απαγορευομένης άλλως της ναυτολογήσεως αυτού. 2. Πας πλοιοκτήτης, εφοπλιστής ή πλοίαρχος οφείλει να προσλαμβάνη το αναγκαιούν αυτώ πλήρωμα μέσω του οικείου Γ.Ε.Ν.Ε., εφ` όσον τούτο εδρεύη εις τον λιμένα, ένθα ορμεί το πλοίον του ή οπόθεν πρόκειται να προσληφθή το ή τα αναγκαιούντα αυτώ μέλη του πληρώματος. Αρ. 13 VIII. Ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας 1. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου δεν επιτρέπεται η σύστασις ή η συνέχισις της λειτουργίας ιδιωτικού Γραφείου ευρέσεως εργασίας επί πλοίου εις εργάτας θαλάσσης ή η καθ` οιονδήποτε τρόπον και παρ οιωνδήποτε προσώπων άσκησις σχετικού προς αυτήν έργου ή επαγγέλματος. 2. Εν πάση περιπτώσει η εξεύρεσις εργασίας εις ναυτικούς δεν επιτρέπεται ν` αποτελέση αντικείμενον εμπορίου εξασκουμένου προς κερδοσκοπίαν παρ` οιουδήποτε προσώπου, Εταιρείας ή Ιδρύματος. Ουδεμία εξεύρεσις εργασίας δύναται να δώση αφορμήν εις πληρωμήν αμοιβής τινος αμέσως ή εμμέσως εκ μέρους εργατών θαλάσσης οιουδήποτε πλοίου προς πρόσωπόν τι, Εταιρείαν ή Ιδρυμα. 1

2 Αρ. 14 ΙΧ Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις (ως ισχύει μετά το άρ.23 2 Ν.2298/1995) 1. Πας πλοιοκτήτης, εφοπλιστής ή πλοίαρχος όστις ενεργεί κατά παράβασιν της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρ. 12 του παρόντος διώκεται δι` απ` ευθείας κλήσεως και τιμωρείται δια φυλακίσεως από 1 μέχρις 6 μηνών ή δια χρηματικής ποινής μέχρι δραχμών, εν υποτροπή δε δι` αμφοτέρων των ποινών. Ανεξαρτήτως της τοιαύτης ποινικής διώξεως ο υπεύθυνος πλοίαρχος δύναται να διωχθή και πειθαρχικώς, εκάστης παραβάσεως χαρακτηριζομένης ως βαρέος πειθαρχικού παραπτώματος και τιμωρουμένης δια προστίμου μέχρι δρχ επιβαλλομένου κατά τας διατάξεις του Ποινικού και Πειθαρχικού Κώδικος Εμπορικού Ναυτικού υπό του Διευθυντού του Γ.Ε.Ν.Ε. ή της Λιμενικής Αρχής ήτις διεπίστωσε την παράβασιν, επιφυλασσομένης της εφαρμογής των περί στερήσεως διπλώματος ή αδείας διατάξεων του Β Κεφαλαίου του αυτού Κώδικος. 2. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 13 του παρόντος νόμου τιμωρούνται: με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον δραχμών, καθώς και με αφαίρεση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών έως πέντε (5) ετών, αν αυτοί είναι πράκτορες ή ασκούν άλλο επάγγελμα, για το οποίο απαιτείται ειδική άδεια της Αρχής και σε περίπτωση υποτροπής με οριστική αφαίρεση της άδειας ή οριστική στέρηση άσκησης του επαγγέλματος. Στους παραβάτες του άρθρου 13 επιβάλλεται επίσης πρόστιμο έως δραχμών, με αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας Πειραιώς, στον οποίο αποστέλλεται αντίγραφο της σχηματισθείσης από την αρμόδια προανακριτική αρχή δικογραφίας. Το εν λόγω πρόστιμο αποτελεί έσοδο του Κεφαλαίου Ανεργίας ή Ασθενείας Ναυτικών (Κ.Α.Α.Ν.). Η διαδικασία είσπραξης και απόδοσής του, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής από τον παραβάτη εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από της κοινοποίησης σε αυτόν της απόφασης ενώπιον του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Η προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση τια απόφασης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αυξάνεται το ανώτατο όριο του προστίμου που επιβάλλει ο Διευθυντής του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας. 3. Δια των ποινών της προηγουμένης παραγράφου τιμωρείται και πας όστις κατά παράβασιν των ορισμών των άρθρ. 12 και 13 αναθέτει καθ οιονδήποτε τρόπον εις πρόσωπα ή γραφεία έτερα εκτός των κατά τας κειμένας διατάξεις λειτουργούντων Γ.Ε.Ν.Ε. την εξεύρεσιν ναυτικής εργασίας επί πλοίων. 2

3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Δ. 187/1973) Αρ. 165 Μεταφορά επιβατών 1. (α) Το δικαίωμα μεταφοράς επιβατών μεταξύ των ελληνικών λιμένων, περιλαμβανομένου και του μεταξύ ελληνικών λιμένων τμήματος μεταφοράς επιβατών αρχικής προέλευσης ή τελικού προορισμού εξωτερικού, εφοδιασμένων με εισιτήρια συνεχείας, ανήκει στα αναγνωριζόμενα σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του παρόντος και δρομολογούμενα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ελληνικά επιβατηγά πλοία. (β) Το δικαίωμα μεταφοράς επιβατών μεταξύ των ελληνικών λιμένων της ηπειρωτικής ακτογραμμής, χωρίς προσεγγίσεις σε νησιά, επεκτείνεται και στα υπό κοινοτική σημαία επιβατηγά πλοία ανεξαρτήτως χωρητικότητας, εφόσον είναι εγγεγραμμένα στα νηολόγια των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο έδαφος των οποίων εφαρμόζεται η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και πληρούν τις προϋποθέσεις δρομολόγησης που ορίζονται στο Άρθρο 168 Α. (γ) Τα πλοία της προηγούμενης περιπτώσεως (β) μπορούν να διενεργούν μεταφορές επιβατών μεταξύ των ελληνικών λιμένων της ηπειρωτικής χώρας και των νησιών ή μεταξύ των νησιωτικών λιμένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 2. (α) Με την επιφύλαξη τήρησης της παραγράφου 1 του παρόντος, η απ' ευθείας μεταφορά επιβατών μεταξύ ελληνικών λιμένων και λιμένων τρίτων κρατών και το αντίθετο, δύναται να διενεργείται και με υπό σημαία τρίτου κράτους επιβατηγά πλοία, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας. (β) Ο όρος της αμοιβαιότητας δεν εφαρμόζεται για υπηκόους των κρατώνμελών εγκατεστημένους σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το αυτό ισχύει για υπηκόους των κρατών-μελών εγκατεστημένους εκτός Κοινότητας και για ναυτιλιακές εταιρείες εγκατεστημένες εκτός Κοινότητας και ελεγχόμενες από υπηκόους κράτους- μέλους, εάν τα πλοία τους έχουν νηολογηθεί σε αυτό το κράτος-μέλος σύμφωνα με την νομοθεσία του. 3. (α) Το δικαίωμα παραλαβής επιβατών από ελληνικά λιμάνια για περιήγηση σε ελληνικά λιμάνια ανήκει στα ελληνικά επιβατηγά πλοία. Τούτο ισχύει και για τις περιπτώσεις προέκτασης της περιηγήσεως σε λιμάνια της αλλοδαπής, εφόσον ο λιμένας της οριστικής αποβίβασης είναι ελληνικός. (β) Το δικαίωμα διενέργειας περιηγήσεων μεταξύ ελληνικών λιμένων της ηπειρωτικής χώρας και των νησιών ή μεταξύ των νησιωτικών λιμένων επεκτείνεται στα υπό κοινοτική σημαία επιβατηγά πλοία ανεξαρτήτως χωρητικότητας, εφόσον είναι εγγεγραμμένα στα νηολόγια των λοιπών κρατώνμελών, στο έδαφος των οποίων εφαρμόζεται η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να εκτελούν ενδομεταφορές στο εσωτερικό του κράτους-μέλους, του οποίου φέρουν τη σημαία. 3

4 4. Οι διατάξεις των περιπτώσεων, β της παραγράφου 1, β της παραγράφου 2 και β της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ισχύουν ομοίως και για τα πλοία που είναι εγγεγραμμένα στα νηολόγια των κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και φέρουν τη σημαία τους, εφόσον πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να εκτελούν ενδομεταφορές στο εσωτερικό της χώρας τους. 5. Με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ρυθμίζονται κάθε φορά, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο παρόν άρθρο, θέματα διενέργειας μεταφορών μεταξύ ελληνικών λιμένων στις παρακάτω περιπτώσεις: (α) έκτακτων και επειγουσών συγκοινωνιακών αναγκών, που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν εγκαίρως και, (β) διακίνησης προσώπων που συνδέονται με το πλοίο και το φορτίο. 6. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ρυθμίζονται: (α) οι προϋποθέσεις για την παραλαβή, περιήγηση και αποβίβαση επιβατών από επιβατηγά πλοία υπό σημαία τρίτου κράτους υπό τον όρο της αμοιβαιότητας (β) τα της διενέργειας περιηγητικών πλόων μεταξύ ελληνικών λιμένων με ελληνικά και υπό κοινοτική σημαία πλοία (γ) οι μεταφορές επιβατών μεταξύ ελληνικών λιμένων της ηπειρωτικής ακτογραμμής σύμφωνα με τις διαμορφούμενες από τις τεχνολογικές εξελίξεις ανάγκες της ναυτιλίας. 7. Τα τουριστικά πλοία (θαλαμηγό και τουριστικά πλοιάρια) διέπονται από ειδικές διατάξεις. Αρ. 166 Μεταφορά εμπορευμάτων 1. (α) Το δικαίωμα μεταφοράς εμπορευμάτων μεταξύ ελληνικών λιμένων ανήκει στα φορτηγά πλοία ανεξαρτήτως χωρητικότητας που φέρουν την ελληνική σημαία. (β) Το δικαίωμα μεταφοράς εμπορευμάτων μεταξύ ελληνικών λιμένων της ηπειρωτικής χώρας, της ηπειρωτικής χώρας και των νησιών ή μεταξύ των νησιωτικών λιμένων επεκτείνεται στα φορτηγά πλοία ανεξαρτήτως χωρητικότητας που είναι εγγεγραμμένα στα νηολόγια των λοιπών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο έδαφος των οποίων εφαρμόζεται η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και φέρουν την σημαία τους, εφόσον αυτά πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να εκτελούν ενδομεταφορές στο εσωτερικό του κράτους - μέλους, του οποίου φέρουν τη σημαία. 2. (α) Η μεταξύ ελληνικών λιμένων και λιμένων τρίτων κρατών απ' ευθείας μεταφορά εμπορευμάτων και το αντίθετο, μπορεί να πραγματοποιείται και με φορτηγά πλοία, υπό σημαία τρίτου κράτους ανεξαρτήτως χωρητικότητας, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας. (β) Ο όρος της αμοιβαιότητας δεν εφαρμόζεται για υπηκόους των κρατών- μελών εγκατεστημένους σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το αυτό ισχύει για υπηκόους των κρατών - μελών εγκατεστημένους εκτός Κοινότητας και για ναυτιλιακές εταιρείες εγκατεστημένες εκτός Κοινότητας και ελεγχόμενες από υπηκόους κράτους- 4

5 μέλους, εάν τα πλοία τους έχουν νηολογηθεί σε αυτό το κράτος- μέλος σύμφωνα με την νομοθεσία του. 3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ρυθμίζονται οι μεταξύ ελληνικών λιμένων μεταφορές εμπορευμάτων που διαμορφώνονται από τις τεχνολογικές εξελίξεις της ναυτιλίας. 4. Με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ρυθμίζονται τα της διενέργειας μεταφορών εμπορευμάτων μεταξύ ελληνικών λιμένων σε περιπτώσεις: (α) ανεπάρκειας των πλοίων που έχουν, σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις, δικαίωμα διενέργειας μεταφοράς (β) έκτακτων ή μη δυναμένων να εξυπηρετηθούν εγκαίρως συγκοινωνιακών αναγκών (γ) εμπορευμάτων ειδικών κατηγοριών. 5. Οι διατάξεις των περιπτώσεων, β της παραγράφου 1 και β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ισχύουν ομοίως και για τα πλοία που είναι εγγεγραμμένα στα νηολόγια των κρατώνμελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και φέρουν τη σημαία τους, εφόσον πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να εκτελούν. Αρ. 180 Ποινικαί Κυρώσεις 1.Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου και των σε εκτέλεση αυτού εκδιδομένων προεδρικών διαταγμάτων και αποφάσεων :α)τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστο δύο (2) μηνών και β)υπόκεινται στις διοικητικές κυρώσεις του πρώτου εδαφιου της παρ. 1 του άρθρου Ειδικά σε περίπτωση έκδοσης υπεράριθμων εισιτηρίων επιβατών επιβάλλεται στον υπαίτιο ναυτικό πράκτορα πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών ανά υπεράριθμο εισιτήριο. Ομοίως και εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 44, ισόποσο πρόστιμο επιβάλλεται και στον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή του πλοίου. Αρ. 202 Τοπικά όρια 1. Αι διατάξεις του τμήματος Α του παρόντος εφαρμόζονται επί εγκλημάτων διαπραττομένων παρ' ημεδαπών ή αλλοδαπών: α) επί ημεδαπών πλοίων ή βοηθητικών ναυπηγημάτων, β) εις πάσαν άλλην περίπτωσιν ειδικώς προβλεπομένην υπό του παρόντος Κώδικος. 2. Αι διατάξεις των άρθρων 224, 225 και 234 εφαρμόζονται και επί πράξεων τελεσθεισών επί αλλοδαπού πλοίου εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Αρ. 203 Εφαρμογή διατάξεων Ποινικού Κώδικος 5

6 1. Αι διατάξεις του Γενικού Μέρους του Ποινικού Κώδικος εφαρμόζονται και επί των υπό του παρόντος Τμήματος προβλεπομένων ειδικών ναυτικών εγκλημάτων, πλην αν άλλως ορίζεται εν τω παρόντι. 2. Επί παραβάσεων των άρθρων 207, 209, 213, 216, 219, και 235 περίπτ. ιβ' του παρόντος Κώδικος δεν έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις του Ποινικού Κώδικος περί αναστολής και μετατροπής της ποινής, πλην εάν το Δικαστήριον κρίνη εκ των ειδικών συνθηκών επιβεβλημένην την εφαρμογήν των περί αναστολής και μετατροπής της ποινής διατάξεων δι' αποφάσεως ειδικώς ητιολογημένης. Αρ. 204 Ορισμοί Δια την εφαρμογήν του παρόντος Μέρους νοούνται ως: α) «Πλοίαρχος», ο ενασκών την διακυβέρνησιν του πλοίου. β) «Αξιωματικός», ο εφωδιασμένος δια διπλώματος ναυτικής ικανότητος ή και ο άνευ αυτού αλλά υπό ανάλογον βαθμόν τεταγμένος εις την υπηρεσίαν του πλοίου, πλην του πλοιάρχου. γ) «Πλήρωμα», πάντα τα πρόσωπα αμφοτέρων των φύλων, πλην του πλοιάρχου, άτινα έχουν προσληφθή εις την υπηρεσίαν του πλοίου. Αρ. 205 Παράνομος απουσία μέλους πληρώματος εν ώρα φυλακής Ειδικά ναυτικά εγκλήματα Μέλος πληρώματος απουσιάζον αδικαιολογήτως εκ του πλοίου, καθ ον χρόνον διεξάγεται επ αυτού η υπηρεσία κατά φυλακάς, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών. Αρ. 206 Εγκατάλειψις θέσεως Μέλος πληρώματος απουσιάζον εκ του πλοίου αδικαιολογήτως καθ' ον χρόνον έχει υποχρέωσιν εκτελέσεως διατεταγμένης υπηρεσίας αναγομένης εις την φύλαξιν ή ασφάλειαν του πλοίου, των επιβαινόντων ή του φορτίου, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών. Αρ. 207 Λιποταξία 1. Μέλος πληρώματος απουσιάζον αδικαιολογήτως εκ του πλοίου εν τη αλλοδαπή επί δύο εν συνεχεία ημέρας ή μέχρι του απόπλου, εφ' όσον ούτος συντελείται ενωρίτερον, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους. 2. Εάν ο λιποτακτήσας μετεχειρίσθη βίαν ή απειλάς, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών, αν δε μετεχειρίσθη και όπλα, δια φυλακίσεως τουλάχιστον ενός έτους. Αρ

7 Μη προσέλευσις προς ανάληψιν υπηρεσίας 1. Ναυτολογηθείς, όστις αδικαιολογήτως δεν προσέρχεται προς ανάληψιν εργασίας επί του πλοίου, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών ή χρηματικής ποινής. 2. Δια της αυτής ποινής τιμωρείται και ο υπογράφων ατομικήν σύμβασιν ναυτολογήσεως, όστις αποστελλόμενος εις την αλλοδαπήν, δεν προσέρχεται αδικαιολογήτως προς ναυτολόγησιν και ανάληψιν εργασίας. Αρ. 208Α Εικονική ναυτολόγηση. Ναυτολόγηση συνταξιούχων Ναυτικός που έχει απογραφεί και ναυτολογηθεί ή καταχωρηθεί στις καταστάσεις πλοίου με ξένη σημαία ασφαλισμένου στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο(Ν.Α.Τ.),αν δεν εργάζεται στο πλοίο, καθώς και συνταξιούχος του Ν.Α.Τ. ή άλλου φορέα με συμμετοχή του Ν.Α.Τ. κατά τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, αν επαναλαμβάνει το ναυτικό επάγγελμα χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Μετατροπή της ποινής δεν επιτρέπεται. Με την ιδια ποινή τιμωρείται ο πλοίαρχος που τον ναυτολόγησε ή υπέγραψε την κατάσταση του πληρώματος του συμβεβλημένου πλοίου, ο πραγματικός πλοιοκτήτης, ο κατά το καταστατικό της εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας εταιρείας, οι αντιπρόσωποι τους που έχουν δηλωθεί στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ή στο Ν.Α.Τ., καθώς και ο υπάλληλος με την έννοια του άρθρου 13 του ποινικού κώδικα που έχει συνεργήσει. Το εν λόγω αδίκημα τιμωρείται μόνο εκ δόλου. Αρ. 209 Εγκατάλειψις κινδυνεύοντος πλοίου Μέλος πληρώματος εγκαταλείπον άνευ της συναινέσεως του πλοιάρχου πλοίον ευρισκόμενον εν κινδύνω τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών. Η ιδιότης του αξιωματικού ασυρμάτου συνιστά επιβαρυντικήν περίστασιν. Αρ. 210 Ανυπακοή 1. Μέλος πληρώματος μη υπακούον εις διαταγήν του πλοιάρχου ή του αρμοδίου Αξιωματικού, αφορώσαν εις εκτέλεσιν υπηρεσίας, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών. 2. Ανυπακοή εις διαταγήν αφορώσαν εις την σωτηρίαν κινδυνεύοντος ή ανθρώπου συνιστά επιβαρυντικήν περίστασιν. Αρ. 211 Παράνομος από κοινού ενέργεια και άλλαι επιβαρυντικαί περιστάσεις 7

8 Η υπό πλειόνων από κοινού τέλεσις πράξεως τινός των άρθρων 205, 206, 207 και 210 ως και η ιδιότης τινός ως αξιωματικού συνιστά επιβαρυντικήν περίστασιν. Αρ. 212 Εξύβρισις ή απειλή κατ ανωτέρου Μέλος πληρώματος εξυβρίζον ή απειλούν ανώτερόν του, εξ αιτίας ή εν τη ενασκήσει των καθηκόντων του, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών. Αρ. 213 Στάσις 1. Επιβαίνοντες πλοίου, οίτινες από κοινού στρέφονται δι' εξεγέρσεως κατά της εξουσίας του πλοιάρχου, τιμωρούνται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών ετών. 2. Εάν εις την ανωτέρω πράξιν μετέσχον αξιωματικοί, τιμωρούνται δια καθείρξεως μέχρι δέκα ετών. 3. Εάν η πράξις ετελέσθη δια βιαιοπραγιών ή δια της χρήσεως όπλων, επιβάλλεται ποινή καθείρξεως. Αρ. 214 Βιαιοπραγία 1. Μέλος πληρώματος βιαιοπραγούν επί του πλοίου ή εκτός αυτού κατά του πλοιάρχου ή ανωτέρου του αξιωματικού του πλοίου τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών. 2. Εάν η πράξις της βιαιοπραγίας κατά πλοιάρχου ή αξιωματικού ετελέσθη υπό άλλου επιβαίνοντος τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών. Η ιδιότης του δράστου ως ναυτικού αποτελεί επιβαρυντικήν περίστασιν. 3. Μέλος πληρώματος, ευρισκόμενον ενώπιον πράξεως βίας ή απειλών εις βάρος ανωτέρου του και μη παρέχον την αιτηθείσαν παρ' αυτού συνδρομήν τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών. Αρ. 215 Πειρατεία 1. Πειρατείαν τελεί πας επιβαίνων πλοίου όστις δια σωματικής βίας ή απειλής τοιαύτης κατά προσώπων, ενεργεί πράξεις διαρπαγής επί ετέρου πλοίου εν ανοικτή θαλάσση με σκοπόν ιδιοποιήσεως των ούτω διαρπαζομένων πραγμάτων. 2. Πειρατικόν θεωρείται παν πλοίον όπερ προορίζεται υπό των κυβερνώντων αυτό προς ενέργειαν των εν τη προηγουμένη παραγράφω αναφερομένων πράξεων ή εχρησιμοποιήθη κυβερνώμενον υπό των πειρατών. 3. Με την ποινήν της καθείρξεως τιμωρούνται αι κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου πράξεις πειρατείας, με την ίδιαν δε ποινήν τιμωρούνται επίσης τόσον ο 8

9 πλοίαρχος όσον και οι αξιωματικοί οι κυβερνώντες το πειρατικόν πλοίον, με την ποινήν δε της καθείρξεως μέχρι 10 ετών τιμωρούνται τα μέλη του πληρώματος πειρατικού πλοίου διατελούντα εν γνώσει του προορισμού του. Αρ. 216 Επιβουλή κατά του πλοιάρχου 1. Εάν δύο ή πλείονες εκ των επιβαινόντων του πλοίου απεφάσισαν την τέλεσιν εγκλήματος κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητος, της υγείας, της προσωπικής ελευθερίας ή της εξουσίας του πλοιάρχου κατά το άρθρον 213 του παρόντος, τιμωρούνται δια φυλακίσεως τουλάχιστον ενός έτους. 2. Ο εκ των συμμετόχων εγκαίρως αναγγέλων την τοιαύτην συμφωνίαν απαλλάσσεται της ποινικής ευθύνης. 3. Μέλος πληρώματος λαμβάνον οπωσδήποτε γνώσιν, περί της σχεδιαζομένης επιβουλής κατά του πλοιάρχου, υποχρεούται όπως αναφέρη αμελλητί τούτο αρμοδίως, τιμωρούνται εν εναντία περιπτώσει δια φυλακίσεως τουλάχιστον εξ μηνών. Αρ. 217 Κλοπή και φθορά φορτίου ή εξοπλισμού του πλοίου 1. Πλοίαρχος ή μέλος πληρώματος, διαπράττων κλοπήν φορτίου ή εξοπλισμού του πλοίου, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν το αντικείμενον της κλοπής είναι ιδαιτέρως μεγάλης αξίας τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών ετών. 2. Η εκ προθέσεως φθορά του φορτίου ή του εξοπλισμού εν γένει του πλοίου, τελουμένη υπό πλοιάρχου ή μέλους πληρώματος ή παντός επιβαίνοντος, τιμωρείται αυτεπαγγέλτως δια φυλακίσεως τριών μηνών μέχρι τριών ετών. Εάν το αντικείμενον της φθοράς είναι ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον εξ μηνών. Η αυτή ποινή επιβάλλεται εάν εκ της φθοράς προκαλήται κίνδυνος πυρκαϊάς ή ναυαγίου. 3. Η ιδιότης του πλοιάρχου ή αξιωματικού του πλοίου συνιστά επιβαρυντικήν περίστασιν. Αρ. 218 Κατάχρησις εξουσίας 1. Δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους και χρηματικής ποινής τιμωρείται πλοίαρχος ή αξιωματικός ή υπαξιωματικός του πλοίου, όστις: α) καταχράται της εν τω πλοίω εξουσίας του, β) διατάσσει, επιτρέπει ή ανέχεται κατάχρησιν εξουσίας κατά προσώπου, επιβαίνοντος του πλοίου, γ) μετέρχεται, κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων του, ο ίδιος ή δι' άλλου προσώπου βίαν, εκτός αν αύτη είναι απολύτως αναγκαία δια την τήρησιν της τάξεως εν τω πλοίω, την ασφάλειαν του πλου και την προστασίαν της ζωής των επιβαινόντων. 9

10 2. Η τέλεσις των ανωτέρω πράξεων κατ' ανηλίκων μη συμπληρωσάντων το 18ον έτος, συνιστά επιβαρυντικήν περίστασιν. Αρ. 219 Μη αυτοπρόσωπος διεύθυνσις πλοίου Πλοίαρχος όστις άνευ σοβαρού λόγου: α) δεν διευθύνει αυτοπροσώπως το πλοίον κατά τον είσπλουν εις λειμένας και όρμους, κατά τον έκπλουν εξ αυτών, κατά την διέλευσιν δια διωρύγων και στενών και κατά πάσαν γενικώς περίπτωσιν ιδιαιτέρως δυσχερούς πλου, ως και όταν αι καιρικαί συνθήκαι ή αι εν γένει περιστάσεις επιβάλλουν τούτο, β) εγκαταλείπει το πλοίον προ της παρόδου ευλόγου δια την αντικατάστασιν αυτού χρόνου, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον ενός μηνός και χρηματικής ποινής. Αρ. 220 Παράνομος ανάθεσις διοικήσεως πλοίου 1. Πλοίαρχος όστις, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί νομίμου αναπληρώσεως, συναινεί όπως αναλάβη ουσιαστικώς την όλην διοίκησιν του πλοίου άλλο πρόσωπον, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματικής ποινής. 2. Αι αυταί ποιναί επιβάλλονται και εις τον αναλαβόντα ουσιαστικώς την διοίκησιν του πλοίου ως και τον τυχόν συμπράξαντα προς τούτο εφοπλιστήν. Αρ. 221 Ανυπακοή πλοιάρχου 1. Πλοίαρχος όστις εν ανοικτή θαλάσση, δεν υπακούει εις εντολήν του Υπουργείου ή εις πρόσκλησιν ελληνικού πολεμικού πλοίου τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών και χρηματικής ποινής. 2. Εις την αυτήν ποινή υπόκειται και ο ευρισκόμενος εις αλλοδαπά χωρικά ύδατα ή λιμένα πλοίαρχος, εάν δεν υπακούη εις εντολήν του Υπουργείου. Αρ. 222 Αρνησις εκτελέσεως διαταγών εν τη αλλοδαπή 1. Πλοίαρχος ή μέλος πληρώματος αρνούμενον να εκτελέση διαταγήν της Προξενικής Αρχής ή του κυβερνήτου ελληνικού πολεμικού πλοίου, αφορώσαν εις την τιμήν της Ελληνικής σημαίας, εις επείγουσαν ανάγκην του πολεμικού ναυτικού ή γενικώτερα εθνικά συμφέροντα, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών και χρηματικής ποινής. 2. Δια της αυτής ποινής τιμωρείται πας εκ του πληρώματος όστις, καίτοι απελύθη νομίμως, αρνείται να υπακούση εις διαταγήν της Προξενικής Αρχής, όπως εγκαταλείψη το πλοίον εφ' ου υπηρετεί. 10

11 Αρ. 223 Παραβάσεις πλοιάρχου εν ώρα κινδύνου 1. Πλοίαρχος όστις, διαρκούντος του πλου και εν ώρα κινδύνου, διατάσσει εγκατάλειψιν του πλοίου χωρίς προηγουμένως να ζητήση την γνώμην των αξιωματικών αυτού, εν ελλείψει δε τούτων των εμπειροτάτων μελών του πληρώματος, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών και χρηματικής ποινής. 2. Πλοίαρχος, μη αποχωρών τελευταίος κατά την εγκατάλειψιν κινδυνεύοντος πλοίου, τιμωρείται δια φυλακίσεως και χρηματικής ποινής. 3. Πλοίαρχος όστις, εν ώρα κινδύνου του πλοίου ή εγκαταλείψεως αυτού παραμελεί την διάσωσιν των επιβαινόντων, των εγγράφων του πλοίου, του ταχυδρομείου και των εν τω πλοίω πολυτιμωτέρων πραγμάτων, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον εξ μηνών και χρηματικής ποινής. Αρ. 224 Παραλείψεις πλοιάρχου επί συγκρούσεως Δια φυλακίσεως και χρηματικής ποινής, τιμωρείται πλοίαρχος όστις μετά σύγκρουσιν και άνευ αμέσου κινδύνου του ιδίου αυτού πλοίου και των επιβαινόντων: α) παραμελεί να χρησιμοποιήση πάντα τα δυνατά αυτώ μέσα προς διάσωσιν του πλοίου μεθ' ου εγένετο η σύγκρουσις και των επιβαινόντων αυτού, β) απομακρύνεται εκ του τόπου της συγκρούσεως πριν ή βεβαιωθή ότι η εκεί παρουσία του είναι ανωφελής εις τους επιβαίνοντας του μεθ' ου εγένετο η σύγκρουσις πλοίου και πριν η καταβάλη πάσαν δυνατήν προσπάθειαν προς περισυλλογήν αυτών. Αρ. 225 Παράβαση Κανονισμού προς αποφυγήν συγκρούσεων 1. Πλοίαρχος ή αξιωματικός φυλακής, όστις εξ αμελείας παραβαίνει τας διατάξεις του Κανονισμού προς αποφυγήν συγκρούσεων ή ο πλοηγός όστις εξ αμελείας παρέχει συμβουλάς αντιθέτους προς τας ανωτέρω διατάξεις τας αφορώσας την τηρητέαν πλεύσιν, τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών και χρηματικής ποινής. 2. Εάν συνεπεία των ανωτέρω παραβάσεων ή εξ αμελείας ετέρου μέλους του πληρώματος κατά την εκτέλεσιν της υπηρεσίας του, επήλθε σύγκρουσις, προσάραξις ή πρόσκρουσις του πλοίου επί εμποδίου καταφανούς ή γνωστού ή σοβαρά βλάβη του πλοίου ή του φορτίου, επιβάλλεται ποινή φυλακίσεως μέχρι τριών ετών και χρηματική ποινή. 3. Εάν εκ των παραβάσεων επήλθεν απώλεια πλοίου ή απόλυτος ανικανότης αυτού ή ολική απώλεια του φορτίου ή θάνατος προσώπου ή τραύματα βαρέα, ο υπαίτιος τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματικής ποινής. 11

12 Αρ. 226 Παράνομος εκτροπή πορείας 1. Πλοίαρχος πλοίου, όστις, προς τον σκοπόν όπως περιποιήση εις εαυτόν ή τρίτον παράνομον περιουσιακόν όφελος ή να προκαλέση βλάβην εις άλλους, εκτρέπει το πλοίον εκ της πορείας του, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον εξ μηνών και χρηματικής ποινής. 2. Ως επιβαρυντικαί περιστάσεις θεωρούνται η εκ της πράξεως πρόκλησις κινδύνου εις την ασφάλειαν του πλοίου και των επιβαινόντων ως και η τέλεσις της πράξεως εν επιβατηγώ πλοίω. Αρ. 227 Παράλειψις βοηθείας σε κινδυνεύοντα πρόσωπα Πλοίαρχος, μη παρέχων βοήθειαν εις πρόσωπον κινδυνεύον εν θαλάσση, καίπερ δυνάμενος να πράξη τούτο άνευ κινδύνου του πλοίου, του πληρώματος ή των επιβατών, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματικής ποινής. Αρ. 228 Εγκατάλειψις ασθενών εν τη αλλοδαπή Πλοίαρχος, όστις: α) εγκατέλειψεν εν τη αλλοδαπή ασθενή ή τραυματίαν εκ του πληρώματός του, χωρίς να παράσχη αυτώ τα μέσα της θεραπείας και παλινοστήσεως, β) εγκατέλειψεν εν τη αλλοδαπή επιβάτην ασθενή ή τραυματίαν εκτός του τόπου προορισμού αυτού χωρίς να ειδοποιήση την προξενικήν ή επιτόκιον αρχήν, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον εξ μηνών και χρηματικής ποινής. Αρ. 229 Πλούς υπό ελλιπή σύνθεσιν πληρώματος 1. Πλοίαρχος όστις επιχειρεί πλουν υπό ελλιπή σύνθεσιν πληρώματος, άνευ εγκρίσεως της αρμοδίας Αρχής, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους. 2. Η εκ της τοιαύτης ενεργείας δημιουργία κινδύνου δια την ασφάλειαν του πλοίου συνιστά επιβαρυντικήν περίστασιν. 3. Εις την ιδίαν ποινήν υπόκειται ο πλοίαρχος, όστις, εν απουσία της Αρχής, επιχειρεί πλουν υπό τας εν τη προηγουμένη παραγράφω συνθήκας. Αρ. 230 Παράνομος ναυτολόγησις λιποτακτών Πλοίαρχος, προσλαμβάνων εις την υπηρεσίαν του πλοίου λιποτάκτην ημεδαπού πλοίου, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών. 12

13 Αρ. 231 Φυγάδευσις Πλοίαρχος ή επιβαίνοντες του πλοίου, οίτινες φυγαδεύουν ή υποβοηθούν εις την φυγάδευσιν προσώπου υπέχοντος υποχρέωσιν στρατιωτικής θητείας ή εστηρημένου αδείας αποδημίας, τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρι τριών ετών. Αρ. 232 Παράνομος εισκόμισις ναρκωτικών Πλοίαρχος ή μέλος πληρώματος εισκομίζων ή επιτρέπων την εισκόμισιν εις τον πλοίον ναρκωτικών, τιμωρείται κατά τας διατάξεις «περί τιμωρίας των παραβατών των Νόμων περί ναρκωτικών και μεταχειρίσεως τοξικομανών». Αρ.233 Μέθη εν υπηρεσία Πλοίαρχος ή μέλος πληρώματος διατελών εν μέθη κατά την διάρκειαν της υπηρεσίας του, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών. Αρ. 234 Απόπλους πλοίου άνευ ελέγχου της Λιμενικής Αρχής 1. Πλοίαρχος ημεδαπού ή υπό ξένην σημαίαν πλοίου, ενεργών απόπλουν του υπό την διοίκησίν του πλοίου άνευ προηγουμένου ελέγχου των ναυτιλιακών εγγράφων και αδείας απόπλου της οικείας Λιμενικής Αρχής, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον δύο μηνών. 2. Εις την ιδίαν ποινήν υπόκειται και ο πράκτωρ ή ο αντιπρόσωπος του πλοιοκτήτου ή του εφοπλιστού, όστις εν γνώσει δεν ενεργεί προς παρεμπόδισιν του τοιούτου απόπλου ως και ο επόμενος εν ιεραρχία αξιωματικός του πλοίου, όστις εν γνώσει δέχεται τον άνευ ελέγχου της Λιμενικής Αρχής απόπλουν. Αρ. 235 Παράβασις υπηρεσιακών υποχρεώσεων πλοιάρχου και πληρώματος 1. Δια φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών τιμωρείται ο πλοίαρχος όστις: α) δεν καταμηνύει κατά τον κατάπλουν εις λιμένα ένθα εδρεύει Λιμενική ή Προξενική Αρχή τους υπαιτίους παρανόμου απουσίας, εγκαταλείψεως θέσεως, λιποταξίας ή μη προσελεύσεως προς ανάληψιν εργασίας και δεν παραδίδει εις την Αρχήν τα ναυτικά φυλλάδια και τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητος αυτών, β) παραλείψει να διενεργήση προανάκρισιν δια κακούργημα ή πλημμέλημα διαπραχθέν επί του πλοίου, γ) δεν συμμορφούται προς παραγγελίαν της αρμοδίας Αρχής δια την διενέργειαν προκαταρκτικής εξετάσεως ή προανακρίσεως ή την εξασφάλισιν της μεταφοράς κατηγορουμένου, 13

14 δ) δεν καταθέτει εις την αρμοδίαν Αρχήν τον φάκελλον της προκαταρκτικής εξετάσεως ή προανακρίσεως ή δεν παραδίδει εις αυτήν τον κατηγορούμενον, ε) δεν συμμορφούται αδικαιολογήτως προς εντολήν αρμοδίας Αρχής περί επαναπατρισμού Ελλήνων απόρων ναυτικών και Ελλήνων ναυαγών, στ) δεν συντάσσει ληξιαρχικάς πράξεις, διαθήκας, εκθέσεις ή άλλα έγγραφα ων η σύνταξις επιβάλλεται εις αυτόν κατά τας κειμένας διατάξεις, ζ) δεν φέρει επί του πλοίου τα υπό του νόμου οριζόμενα ναυτιλιακά έγγραφα και βιβλία, η) παραλαμβάνει υπεραρίθμους επιβάτας ή δέχεται υπερφόρτωσιν του πλοίου ή κακήν στοιβασίαν ή εξαλείφει ή αλλοιοί τας κανονικάς γραμμάς φορτώσεως του πλοίου, θ) παραλείπει να εγγράψη εις το ημερολόγιον επισυμβάν ναυτικόν ατύχημα ή έτερον σημαντικόν γεγονός, ι) διατάσσει την αναχώρησιν του πλοίου προ της καθορισθείσης ώρας απόπλου εγκαταλείπων εις την ξηράν μέλος πληρώματος ή επιβάτην, ια) υποβάλλει εις Λιμενικήν ή Προξενικήν Αρχήν ψευδή λογαριασμόν οφειλομένων εις απόντα ναυτικόν αποδοχών, ιβ) καθυστερεί παρανόμως την χορήγησιν εισιτηρίου παλινοστήσεως εις μέλος του πληρώματος, ιγ) δεν τηρεί τας διατάξεις τας αφορώσας εις τας εξωτερικά γνωρίσματα του πλοίου ή εξαλείφει, αλλοιοί, καλύπτει ή αποκρύπτει ταύτα, ιδ) δεν αναγράφει επιβάτην εις τον οικείον κατάλογον, ιε) εκτελεί πλουν, άνευ διαπιστώσεως ότι το πλοίον δύναται να πλεύση ασφαλώς και ότι είναι εξωπλισμένον δια των απαραιτήτων σωστικών μέσων, οργάνων και εφοδίων, ιστ) παραλείπει να λάβη τα προσήκοντα μέτρα προς προστασίαν της υγείας των επιβαινόντων ή παροχήν της ενδεδειγμένης περιθάλψεως, ιζ) παραλείπει αδικαιολογήτως την εκτέλεσιν των προβλεπομένων υπό των εκάστοτε εν ισχύϊ Κανονισμών γυμνασίων προς ασφάλειαν της ναυσιπλοίας. 2. Πλοίαρχος ή μέλος του πληρώματος ενεργών ρύπανσις της θαλάσσης δια πετρελαιοειδών ή παραλείπων την λήψιν μέτρων προς αποφυγήν ρυπάνσεως της θαλάσσης δια πετρελαιοειδών, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους. Αρ. 236 Απείθεια επιβάτου Επιβάτης μη συμμορφούμενος εν γνώσει προς διατάξεις ή διαταγάς αφορώσας την ασφάλειαν του πλοίου, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών. Αρ. 237 Αποστολή πληρωμάτων εις διάφορον του δηλωθέντος πλοίον Πλοιοκτήται ή εφοπλισταί ή αντιπρόσωποι αυτών, λαμβάνοντες παρά των αρμοδίων Αρχών άδειαν ναυτολογήσεως δι' ωρισμένον πλοίον και 14

15 προωθούντες τελικώς τους ναυτικούς εις έτερον, τιμωρούνται δια φυλακίσεως τριών μηνών μέχρι δύο ετών. Αρ. 238 Προσφυγή εις αλλοδαπάς Αρχάς 1. Μέλος πληρώματος πλοίου τελούν εν υπηρεσία ή απολυθέν, το οποίον προσφεύγει εις αλλοδαπάς Αρχάς ή αλλοδαπούς οργανισμούς, προς διεκδίκησιν απαιτήσεων ή επίλυσιν διαφορών προερχομένων εκ της εν τω πλοίω συμβάσεως εργασίας του, καίτοι απολαμβάνει νομικής προστασίας υπό των Ελληνικών νόμων και δύναται να προσφύγη εις ελληνικήν προξενικήν αρχήν, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών. 2. Συνιστούν επιβαρυντικήν περίστασιν: α) η ιδιότης τινός ως πλοιάρχου ή αξιωματικού του πλοίου, β) η εκ της προσφυγής πρόκλησις καθυστερήσεως εις το έτοιμον προς απόπλουν πλοίον. 3. Αι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων δεν εφαρμόζονται εφ' όσον δια την προσφυγήν εις αλλοδαπάς αρχάς ή οργανισμούς εχορηγήθη άδεια του Υπουργού Ναυτιλίας - Μεταφορών και Επικοινωνιών μετ εκτίμησιν της υπάρξεως των εν παρ. 1 του παρόντος άρθρου προϋποθέσεων. Αρ. 239 Εφαρμογή ποινικών διατάξεων 1. Οι διατάξεις των άρθρων 207, 208α, 209, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230 και 231 εφαρμόζονται και στους ημεδαπούς ναυτικούς που υπηρετούν σε πλοία με ξένη σημαία ασφαλισμένα στο Ν.Α.Τ.». 2. Η ποινική δίωξις χωρεί αυτεπαγγέλτως. 3. Ο ημεδαπός πλοίαρχος οφείλει να υποβάλη σχετικήν μήνυσιν ενώπιον της Ελληνικής Λιμενικής ή Προξενικής Αρχής του τόπου του πρώτου κατάπλου του πλοίου. 4. Οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 205, 207 παράγραφος 1, 208, 210 παράγραφος 1 και 222, καθώς και στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του α.ν. 3276/1944 (ΦΕΚ 24 Α ') επιβάλλονται μόνο αν: α) τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια: προσώπων που επιβαίνουν ή όχι στο πλοίο, του πλοίου, του φορτίου ή περιουσίας ή β) προκληθεί ρύπανση ή άλλη ζημιά του θαλάσσιου περιβάλλοντος ή γ) διαταραχθει η τάξη ή τεθεί σε κίνδυνο η δημόσια υγεία. Αρ. 240 Εφαρμογή διατάξεων Κώδικος Ποινικής Δικονομίας ΤΜΗΜΑ Β Δικονομικαί Διατάξεις Αι διατάξεις του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας εφαρμόζονται εφ' όσον δεν τροποποιούνται υπό των διατάξεων των επομένων άρθρων, κατά την δίωξιν εγκλήματος, τελεσθέντος επί πλοίου ή βοηθητικού ναυπηγήματος. 15

16 Αρ. 241 Ασκησις προανακριτικών καθηκόντων 1. Δι εγκλήματα τελεσθέντα επί πλοίου ή βοηθητικού ναυπηγήματος και υπαγόμενα εις την δικαιοδοσίαν των Ελληνικών Αρχών, ανακριτικά καθήκοντα ασκούν: α) εν τη ημεδαπή εκτός των Λιμενικών Αρχών και οι Επιθεωρηταί Εμπορικού Ναυτικού, β) εν τη αλλοδαπή, αι οικείαι Προξενικαί Αρχαί ή εν ελλείψει τούτων ο πλοίαρχος, και γ) εν πλω και μέχρι κατάπλου εις λιμένα ένθα εδρεύει Λιμενική ή Προξενική Αρχή, ο πλοίαρχος του πλοίου εφ ου ετελέσθη το έγκλημα. 2. Ο πλοίαρχος, εν τη ενασκήσει των προανακριτικών του καθηκόντων, παραλαμβάνει ως γραμματέα αξιωματικόν και εν ελλείψει τούτου έτερον μέλος του πληρώματος. 3. Η ενεργηθείσα προανάκρισις υπό πλοιάρχου συμμετάσχοντος εις το εν τω πλοίω διαπραχθέν έγκλημα θεωρείται ως μη γενομένη. Αρ. 242 Προφυλάκισις κατηγορουμένου 1. Δι εγκλήματα τελεσθέντα επί ελληνικού πλοίου εν πλω ή εν λιμένι της αλλοδαπής δύναται να διαταχθή υπό της επιληφθείσης της προανακρίσεως Αρχής ή του πλοιάρχου η προφυλάκισις του κατηγορουμένου επί του πλοίου, εις ας περιπτώσεις επιτρέπεται αύτη κατά τας διατάξεις του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας (άρθρον 282), εφ όσον το πλοίον πρόκειται εντός βραχέος σχετικώς διαστήματος να καταπλεύση εις ελληνικόν λιμένα. 2. Εάν πλοίον δεν πρόκειται να καταπλεύση εντός βραχέος σχετικώς διαστήματος εις ελληνικόν λιμένα, η Προξενική Αρχή μεριμνά δια την συνέχισιν εν τη ξηρά της διαταχθείσης προφυλακίσεως του κατηγορουμένου, λαμβάνουσα άμα τα αναγκαία μέτρα προς ταχυτέραν αποστολήν αυτού εις Ελλάδα, δι ελληνικού πλοίου, υποχρεουμένου προς τούτο. 3. Ο πλοίαρχος του μεταφέροντος τον κατηγορούμενον πλοίου, δύναται κατά την διάρκειαν του πλου να διατάσση, κατά την κρίσιν του και υπό ιδίαν ευθύνην, προσωρινήν αναστολήν της προφυλακίσεως. 4. Περί της διαταχθείσης προφυλακίσεως γίνεται εγγραφή εν τω ημερολογίω. 5. Εάν ο υπαίτιος λιποταξίας συλληφθή προ του απόπλου, ο πλοίαρχος υποχρεούται να παραλάβη τούτον επί του πλοίου και να τον παραδώση εις την αρμοδίαν δια τα περαιτέρω Λιμενικήν Αρχήν. Αρ. 243 Αποστολή δικογραφίας Η εκ της προανακρίσεως σχηματιθείσα δικογραφία εγχειρίζεται εντός εσφραγισμένου φακέλλου εις τον πλοίαρχον του πλοίου του μεταφέροντος τον 16

17 κατηγορούμενον εις την Ελλάδα, παραδίδεται δε υπ' αυτού μετά του κατηγορουμένου εις την Λιμενικήν Αρχήν του πρώτου λιμένος κατάπλου του πλοίου, ήτις αποστέλλει τον κατηγορούμενον μετά της δικογραφίας εις τον αρμόδιον Εισαγγελέα. Αρ. 244 Αποστολή δικαστικών αποφάσεων κατά ναυτικών εις το Υπουργείον Επί καταδίκης απογεγραμμένου ναυτικού δια κακούργημα ή πλημμέλημα, ο αρμόδιος Εισαγγελεύς υποχρεούται όπως αποστείλη εις το Υπουργείον απόσπασμα της καταδικαστικής αποφάσεως. Ν. 2743/1999, Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έwοια: α) "πλοίο αναψυχής": Κάθε σκάφος ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων, το οποίο, είτε διαθέτει είτε όχι χώρους ενδιαίτησης, έχει τη δυνατότητα, από τη γενική κατασκευή του, να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης. β) "Επαγγελματικό πλοίο αναψυχής": Το πλοίο αναψυχής που έχει μεταφορική ικανότητα μέχρι και σαράντα εννέα (49) επιβατών, το οποίο διαθέτει χώρους ενδιαίτησης, πέραν αυτών του πληρώματος, και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με ολική ναύλωση. γ) "Ιστιοφόρο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής": Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, το οποίο διαθέτει επαρκή ιστιοφορία, ως κύριο μέσο πρόωσης, φέρει βοηθητικό κινητήρα πρόωσης και συγκεντρώνει τα κριτήρια καθορισμού του ως ιστιοφόρου, όπως αυτά ισχύουν. δ) "Μηχανοκίνητο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής": Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, το οποίο διαθέτει μηχανή, ως κύριο μέσο πρόωσης για ναυσιπλοία, και βοηθητικό μέσο πρόωσης, εάν αυτό απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις, το οποίο και αναφέρεται στο πιστοποιητικό ασφαλείας. ε) "Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής": Το πλοίο αναψυχής που δεν είναι επαγγελματικό σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. στ) "πλοίαρχος": Το πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί, με σύμβαση ναυτολόγησης, η διακυβέρνηση του πλοίου αναψυχής. ζ) "Κυβερνήτης": αα) Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής: Το πρόσωπο που προσλαμβάνεται από τον ναυλωτή ή ο επιβάτης, που διαθέτει ναυτική ικανότητα και εμπειρία και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, το οποίο μπορεί να εκναυλώνεται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα, σύμφωνα με το νόμο αυτόν. ββ) Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής: Το 17

18 πρόσωπο το οποίο ασκεί τη διακυβέρνηση του πλοίου και διαθέτει ναυτική ικανότητα και εμπειρία. Ο κυβερνήτης έχει όλες τις αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπονται για τον πλοίαρχο. η) "πλήρωμα" Το σύνολο των προσώπων που υπηρετούν με σύμβαση ναυτολόγησης σε πλοίο αναψυχής, εκτός του πλοιάρχου. θ) "Επιβάτης" Κάθε πρόσωπο, το οποίο επιβαίνει σε πλοίο αναψυχής είτε επαγγελματικό είτε ιδιωτικό, εκτός του πλοιάρχου και του πληρώματος ή του κυβερνήτη και των παιδιών ηλικίας κάτω του ενός έτους. ι) "Επιβαίνοντες": Ο πλοίαρχος και το πλήρωμα ή ο κυβερνήτης, οι επιβάτες και τα παιδιά ηλικίας κάτω του ενός έτους, που επιβαίνουν σε πλοίο αναψυχής. ια) "Χώροι ενδιαίτησης": Οι κλειστοί χώροι διαμονής, σίτισης και υγιεινής του πλοίου. ιβ) "Λιμένας αφετηρίας": Ο ελληνικός λιμένας από τον οποίο αποπλέει το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής με τους επιβαίνοντες και πραγματοποιείται η έναρξη του ταξιδιού για αναψυχή ή και περιήγηση. «ιγ) «Παραδοσιακό πλοίο»: Το πρωτότυπο και κάθε μεμονωμένο ομοίωμα ιστορικού πλοίου, που σχεδιάστηκε πριν το έτος 1965 και κατασκευάστηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος από τα αρχικά υλικά.» 2. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια χαρακτηρισμού επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ως ιστιοφόρου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται αυτά που αφορούν στην κατασκευή και ευστάθεια του πλοίου και στα κριτήρια με τα οποία θεωρείται ο κινητήρας ως βοηθητικός. «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και τα ειδικότερα τεχνικά και λεπτομερειακά κριτήρια, για το χαρακτηρισμό επαγγελματικού ή ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, ως παραδοσιακού και κάθε άλλο σχετικό θέμα». Αρ. 3 Ναύλωση 1. α) Η εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με ολική ναύλωση πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον παρόντα νόμο, από πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου. β) Το δικαίωμα εκτέλεσης των ταξιδιών που αναφέρονται στην περίπτωση α' επεκτείνεται και στα πλοία αναψυχής που αναφέρονται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 6 του άρθρου 10, εφόσον τα πλοία αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση ενδομεταφορών στα κράτη που αναφέρονται στο ίδιο άρθρο και έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού. 2. Η εκμετάλλευση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής επιτρέπεται μόνον με ολική ναύλωση διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) ωρών και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την αναψυχή ή και περιήγηση. Ολική ή μερική ναύλωση για μεταφορά προσώπων με εισιτήριο ή πραγμάτων με ναύλο απαγορεύεται. 18

19 3. α) Δικαίωμα εκναύλωσης έχουν οι πλοιοκτήτες για τα υπό την πλοιοκτησία τους και οι εφοπλιστές για τα υπό τον εφοπλισμό τουc επαγγελματικά πλοία αναψυχής. β) Δικαίωμα εκναύλωσης έχουν επίσης οι ναυλομεσίτες και οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας γραφείου γενικού τουρισμού. Η άσκηση του δικαιώματος εκναύλωσης από τα πρόσωπα αυτά προϋποθέτει την έγγραφη συγκατάθεση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, με τους οποίους καθίστανται συνυπεύθυνα για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου και των όρων του ναυλοσύμφωνου. 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ναυλομεσίτη επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ναυλομεσιτικών γραφείων και κάθε λεπτομέρεια. 5. Επιβίβαση στο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής άλλων προσώπων, πέραν αυτών που αναγράφονται στη θεωρημένη, από τη λιμενική αρχή του λιμένα αφετηρίας, κατάσταση επιβαινόντων δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η επιβίβαση αυτή προβλέπεται ρητά από το ναυλοσύμφωνο. 6. Εφόσον η εκναύλωση γίνεται σε αλλοδαπούς, το συνάλλαγμα που εισπράττεται διατίθεται από τον εκναυλωτή σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. 7. «α) Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής πρέπει να συμπληρώνει κατώτατο, ανά πενταετία, όριο ημερών ναύλωσης, το οποίο ορίζεται σε τριακόσιες ημέρες, όταν εκναυλώνεται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα, σε διακόσιες ημέρες όταν εκναυλώνεται με πλοίαρχο και πλήρωμα και σε εβδομήντα πέντε ημέρες όταν πρόκειται για χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακό επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, ανεξάρτητα αν αυτό εκναυλώνεται με ή χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα. Για τη συμπλήρωση των ορίων αυτών υπολογίζονται οι ημέρες ναύλωσης που πραγματοποιούνται μέσα ή έξω από την ελληνική επικράτεια, εφόσον αποδεικνύονται ή πιστοποιούνται. Οι ημέρες ναύλωσης μέσα στην ελληνική επικράτεια αποδεικνύονται από το «Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής». Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται η διαδικασία, ο τρόπος πιστοποίησης των ημερών ναύλωσης που πραγματοποιούνται έξω από την ελληνική επικράτεια και κάθε άλλο σχετικό θέμα. β) Το έλλειμμα από τις ημέρες που αναφέρονται στην περίπτωση α' συμπληρώνεται από τυχόν πλεόνασμα της προηγούμενης πενταετίας». γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ν.Ε.Ε., μπορεί: αα) Να τροποποιούνται τα κατώτατα όρια ημερών ναύλωσης της περίπτωσης α' της παραγράφου αυτής. ββ) Να ορίζεται κατώτατο ημερήσιο όριο ναύλου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, ανάλογα με την κατηγορία, τη χωρητικότητα, το μήκος ή τη μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες του πλοίου. Αρ. 4 19

20 Ναυλοσύμφωνο 1. Η σύμβαση ολικής ναύλωσης έχει ως αντικείμενο τη χρήση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής μόνο για αναψυχή ή και περιήγηση. Η σύμβαση αποδεικνύεται εγγράφως με την κατάρτιση ναυλοσύμφωνου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ν.Ε.Ε., καθορίζονται υπόδειγμα του ναυλοσύμφωνου, ο τρόπος θεώρησής του, οι βασικοί του όροι καθώς και κάθε λεπτομέρεια. 2.α) Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, όταν είναι ναυλωμένο, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με αντίγραφο ναυλοσύμφωνου πριν από τον απόπλου του από το λιμένα αφετηρίας. Το αντίγραφο αυτό θεωρείται από τη λιμενική αρχή του λιμένα αφετηρία, βρίσκεται πάντοτε στο πλοίο και επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση από τις αρμόδιες αρχές. Θεωρημένο αντίγραφο του ναυλοσύμφωνου αυτού κατατίθεται από τον εκναυλωτή, κατά την έwοια της παραγράφου 3 του άρθρου 3, με την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ.. Η κατάθεση αυτή γίνεται και από τον ναυλωτή, εάν υποχρεούται σε υποβολή τέτοιας δήλωσης. Με τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 32 του Ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α) μπορεί να καθορίζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στις οποίες υποβάλλονται τα αντίγραφα των ναυλοσυμφώνων, καθώς και διαφορετικός τρόπος και χρόνος υποβολής αυτών. β) Τα ναυλοσύμφωνα φυλάσσονται, με μέριμνα και ευθύνη του εκναυλωτή, επί μία πενταετία από την ημερομηνία θεώρησής τους. γ) Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής μπορεί, με ειδική άδεια του προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής, να αποπλεύσει χωρίς επιβάτες, αν απαιτείται να πλεύσει προς άλλο λιμένα για την παραλαβή επιβατών ή αν επιστρέψει στο λιμένα του μόνιμου ελλιμενισμού του, μετά την οριστική αποβίβαση των επιβατών. Η ειδική αυτή άδεια αναφέρει τους λιμένες προσέγγισης. Παρέκκλιση είναι δυνατή μόνο για λόγους ανωτέρας βίας ή εκτέλεσης ναυλοσύμφωνου που έχει συναφθεί εκτάκτως, για τους οποίους πρέπει να ενημερωθεί η αρχή που χορήγησε την άδεια. δ) Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης γ' εφαρμόζονται και για το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, που έχει υποστεί βλάβη και κρίνεται αναγκαίο, από την αρμόδια λιμενική αρχή, να μεταβεί σε άλλο λιμένα για επισκευή. Στην περίπτωση αυτήν η ειδική άδεια του προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής αναφέρει και το είδος της βλάβης. 3. Ως λιμένας αφετηρίας και ελέγχου της σύμβασης ολικής ναύλωσης, στις περιπτώσεις που πραγματοποιείται έναρξη του ταξιδιού στην αλλοδαπή, θεωρείται ο πρώτος ελληνικός λιμένας στον οποίο προσεγγίζει το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής. 4. Πριν από τον απόπλου, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής είναι υποχρεωμένος να καταθέτει στη λιμενική αρχή του λιμένα αφετηρίας, κατάσταση με τα στοιχεία των επιβαινόντων, αντίγραφο της 20

21 οποίας, θεωρημένο από την ίδια αρχή, πρέπει να φέρει μαζί με τα λοιπά έγγραφα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Αν κατά τη διάρκεια της ναύλωσης επέλθει μεταβολή στην κατάσταση επιβαινόντων, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης υποβάλει για θεώρηση νέα κατάσταση στην αρμόδια λιμενική αρχή. «5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εκτέλεσης ταξιδιών, όταν το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής δεν είναι ναυλωμένο». 6. Η λιμενική αρχή, σε λιμένα αρμοδιότητας της οποίας είναι ελλιμενισμένο το πλοίο κατά την έκδοση άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, χορηγεί το "Ειδικό Εντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής". Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται το αντίτιμο του εντύπου αυτού, που αποτελεί έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας της λιμενικής αρχής που το χορηγεί, ο τύπος του, τα στοιχεία που αναγράφονται, η ισχύς, η διαδικασία αντικατάστασής του σε περίπτωση απώλειας, τα θέματα ελέγχου και θεώρησής του και κάθε λεπτομέρεια. Αρ. 9 Ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία 1. α) Απαγορεύεται η εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με καταβολή ναύλου από ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία. β) Απαγορεύεται η διαφήμιση, σε οποιαδήποτε χώρα και κατά οποιονδήποτε τρόπο, εκτέλεσης στην Ελλάδα ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με καταβολή ναύλου από ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία. 2. Πριν από τον απόπλου, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης κάθε ιδιωτικού πλοίου αναψυχής με ελληνική σημαία οφείλει να καταθέτει στη λιμενική αρχή του λιμένα αφετηρίας και κάθε λιμένα προσέγγισης κατάσταση με τα στοιχεία των επιβαινόντων, απλό αντίγραφο της οποίας πρέπει να φέρει μαζί με τα λοιπά έγγραφα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, Ως λιμένας αφετηρίας θεωρείται ο ελληνικός λιμένας από τον οποίο αρχίζει το ταξίδι ή ο πρώτος ελληνικός λιμένας στον οποίο προσεγγίζει το ιδιωτικό πλοίο αναψυχής, όταν το ταξίδι αρχίζει στην αλλοδαπή. 3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 εφαρμόζεται και για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία, καθώς και για τα σκάφη ή άλλα θαλάσσια μέσα αναψυχής. τα οποία θεωρούνται ταχύπλοα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς λιμένα. 4. (παραλείπεται ως μη ισχύουσα) 4(πρώην 5). α) Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ελληνική σημαία με ολικό μήκος μεγαλύτερο των δέκα μέτρων εφοδιάζονται με Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.), που χορηγείται από τη λιμενική αρχή του τόπου μόνιμου ελλιμενισμού και αν δεν υπάρχει μόνιμος ελλιμενισμός, από τη λιμενική αρχή του λιμένα στον οποίο καταπλέουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται τα κριτήρια, η διάρκεια και ο τρόπος απόδειξης του μόνιμου ελλιμενισμού. 21

22 Το ΔΕ.Κ.Π.Α., με ευθύνη του κυβερνήτη, προσκομίζεται για θεώρηση στη λιμενική αρχή κάθε λιμένα, στον οποίο καταπλέει ή από τον οποίο αποπλέει το πλοίο. β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών καθορίζονται ο τύπος του ΔΕ.Κ.Π.Α., τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό, η ισχύς, η διαδικασία αντικατάστασής του σε περίπτωση απώλειας, το αντίτιμό του, που αποτελεί έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας της λιμενική αρχής που το εκδίδει, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. 5(πρώην 6). Στο άρθρο 11 του ν.1940/1991(φεκ 40 Α') προστίθενται παράγραφοι 3, 4 και 5 ως ακολούθως: «3. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ορίζεται ημερομηνία, μετά την παρέλευση της οποίας δεν είναι δυνατή η διακυβέρνηση ιδιωτικού πλοίου αναψυχής χωρίς την κατοχή της σχετικής άδειας κυβερνήτη. 4. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σε εκτέλεση αυτών υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, ανεξάρτητα από τις ποινικές και αστικές ευθύνες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής αρχής, μπορεί, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, να επιβληθεί και προσωρινή στέρηση της άδειας λειτουργίας του σχολείου, διάρκειας μέχρις έξι (6) μηνών. 5. Στους κατόχους άδειας διακυβέρνησης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής μπορεί, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, να επιβάλλεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας λιμενικής αρχής, ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται για παραβάσεις των σχετικών με την άδεια υποχρεώσεών τους και προσωρινή στέρηση της άδειας διακυβέρνησης, διάρκειας μέχρις έξι (6) μηνών.» Αρ. 10 Πλοία αναψυχής με ξένη σημαία (ως ισχύει μετά το άρ ,19 ν. 3182/2003) 1. Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 1 περίπτωση β' του άρθρου 3, τα πλοία αναψυχής με ξένη σημαία δεν μπορούν να εκκινούν από ελληνικούς λιμένες ή να παραλαμβάνουν επιβάτες από ελληνικούς λιμένες με σκοπό την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με καταβολή ναύλου μεταξύ λιμένων ή και ακτών της ελληνικής επικράτειας. 2.α) Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 9 εφαρμόζονται και για τα πλοία αναψυχής με ξένη σημαία. β) Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 εφαρμόζεται και για τα πλοία αναψυχής με ξένη σημαία, τα οποία είναι μόνιμα ελλιμενισμένα στην Ελλάδα και κυκλοφορούν για ιδιωτικούς λόγους. 3. α) Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 1 περίπτωση β' του άρθρου 3, μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν, να επιτραπεί, με άδεια του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που 22

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Έννοια όρων 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Έννοια όρων 1. Για την εφαρµογή των διατάξεων του νόµου αυτού, οι όροι που χρησιµοποιούνται έχουν

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

«ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» 1 Περιεχόµενα Κεφάλαιο Α...4 Άρθρο 1 Ορισµοί... 4 Κεφάλαιο Β - Επαγγελµατικά Πλοία Αναψυχής...7 Άρθρο 2 - Άδεια επαγγελµατικών πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Έννοια των Όρων 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, οι όροι

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις

Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΓ, 8 Απριλίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Τουριστικά Πλοία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 92 14 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4256 Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 2881/2001 «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 16/6.2.2001) Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Νόμος 2881/2001 «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 16/6.2.2001) Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί Νόμος 2881/2001 «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 16/6.2.2001) Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Πλοίο ή πλωτό ναυπήγημα, νηολογημένο ή όχι, αποτελεί ναυάγιο, αν παύσει

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2960/22-11-01 (ΦΕΚ Α 265/22-11-01) : Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (ETK)

Ν. 2960/22-11-01 (ΦΕΚ Α 265/22-11-01) : Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (ETK) Ν. 2960/22-11-01 (ΦΕΚ Α 265/22-11-01) : Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (ETK) Όπως τροποποιηθηκε με Ν. 2992/02 ΦΕΚ 54 Α Ν. 3052/02 ΦΕΚ 221/Α Ν. 3153/03 ΦΕΚ 153/Α Ν. 3156/03 ΦΕΚ 157/Α Ν. 3190/03 ΦΕΚ 249/Α Ν.

Διαβάστε περισσότερα

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η καθ' ύλην και κατά τόπο αρµοδιότητα των Τελωνειακών Αρχών.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η καθ' ύλην και κατά τόπο αρµοδιότητα των Τελωνειακών Αρχών. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΣ 2960/2001 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Ν. 718/1977 (ΦΕΚ Α' 304) : Περί Εκτελωνιστών ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Έννοια εκτελωνιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Κανονισμός για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας».

Θέμα: «Κανονισμός για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4339, 15/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4339, 15/6/2012 Αρ.4339, 15.6.2012 77(Ι)/2012 O περί Προστασίας Κυπριακών Πλοίων από Πράξεις Πειρατείας και άλλες Παράνομες Πράξεις Νόμος ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Συνοπτικός τίτλος 2 Ερμηνεία 3 Αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο:1 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :8 Προισχύσασες μορφές άρθρου :1

Άρθρο:1 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :8 Προισχύσασες μορφές άρθρου :1 Νόμος 718 της 6/10.10.1977 :Περί Εκτελωνιστών. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α` Εκτελωνιστής - Άσκησις επαγγέλματος - Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως - Ασυμβίβαστον Άρθρο:1

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ (ά. 155 επ. Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Ν. 2960/2001, ως ισχύει μετά το ά. 1 60 επ. Του Ν. 3583/2007) Αρ. 155 Έννοια λαθρεμπορίας

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ (ά. 155 επ. Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Ν. 2960/2001, ως ισχύει μετά το ά. 1 60 επ. Του Ν. 3583/2007) Αρ. 155 Έννοια λαθρεμπορίας ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ (ά. 155 επ. Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Ν. 2960/2001, ως ισχύει μετά το ά. 1 60 επ. Του Ν. 3583/2007) Αρ. 155 Έννοια λαθρεμπορίας 1. Λαθρεμπορία είναι: α) η εντός του τελωνειακού εδάφους εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3213/2003 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3213 (ΦΕΚ Α'309/31.12.2003)

Ν 3213/2003 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3213 (ΦΕΚ Α'309/31.12.2003) ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3213 (ΦΕΚ Α'309/31.12.2003) *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.6 άρθρ.14 Ν.2810/2000,όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.9 άρθρου 16 Ν.4015/2011,ΦΕΚ Α 210,ορίζεται ότι: "6. Οι διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αντικαταστάθηκε με το άρθρο τέταρτο, παρ.1 του ν.3875/2010

Αντικαταστάθηκε με το άρθρο τέταρτο, παρ.1 του ν.3875/2010 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α 212) Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ Α 57) Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α 42) Ν. 3613/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν. 1815/1988)

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν. 1815/1988) ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν. 1815/1988) Αρ. 1 1. Αντικείμενο του Κώδικα αυτού είναι η ρύθμιση των σχέσεων που απορρέουν από τη λειτουργία ή την εκμετάλλευση πολιτικού αεροσκάφους. 2. Αεροσκάφος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Άρθρο 32 Σκοπός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Άρθρο 32 Σκοπός Ο νόμος για τα υδατοδρόμια περιλαμβάνεται σε ένα γενικότερο Νόμο που έχει τίτλο «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» Ο νόμος

Διαβάστε περισσότερα

. 3. 3. . : 7 : 11.06.1986 : 11.06.1986 :, - 1. . 6 . 6 . 2. . 6. 5 . 22. : 8 : 17.02.1998 : 11.06.1986 . 102/6-27/4/1988 ( 251. . 1 13 .

. 3. 3. . : 7 : 11.06.1986 : 11.06.1986 :, - 1. . 6 . 6 . 2. . 6. 5 . 22. : 8 : 17.02.1998 : 11.06.1986 . 102/6-27/4/1988 ( 251. . 1 13 . ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 1599 Έτος: 1986 ΦΕΚ: Α 75 19860611 Τέθηκε σε ισχύ: 11.06.1986 Ηµ.Υπογραφής: 10.06.1986 Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και : άλλες διατάξεις. Σχέση κράτους,πολίτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΛΑ. Αρ. 1 Εννοια όρων - Εκταση εφαρμογής.

ΟΠΛΑ. Αρ. 1 Εννοια όρων - Εκταση εφαρμογής. ΟΠΛΑ 1. N. 2168/1993, Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις, ως ισχύει μετά την τροποποίηση του N. 3169/2003. Αρ. 1 Εννοια όρων - Εκταση

Διαβάστε περισσότερα

N. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις

N. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις N. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις 'Αρθρο 1 Διοίκηση εσόδων εξόδων Η διοίκηση των δημοσίων εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΜΕΡΟΣ Β : ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΜΕΡΟΣ Β : ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ... 7 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΜΕΡΟΣ Β : ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ... 20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Τελωνειακό έδαφος ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ. 1. A. N. 410/1968, Περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ. 1. A. N. 410/1968, Περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ 1. A. N. 410/1968, Περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών Αρ. 3 1. Οι κατά τας διατάξεις του άρθ. 55 του από 17.7.1923 Ν. Δ/τος «περί σχεδίων πόλεων κλπ» αναλαμβάνοντες την εποπτείαν εκτελέσεως

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου «Νόμος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α «ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Σχέδιο Νόμου «Νόμος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α «ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Σχέδιο Νόμου «Νόμος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α «ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Άρθρο 1 Ορισμός ναρκωτικών 1. Με τον όρο «ναρκωτικά», κατά την έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Ηπροστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική επιταγή (άρθρο 24 του Σ)

Ηπροστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική επιταγή (άρθρο 24 του Σ) ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 77 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Tου Τρύφωνα Χαρ. Κοροντζή Ηπροστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συνταγματική επιταγή (άρθρο 24 του Σ) και συνακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Άρθρο 25 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (ΔΚ) Νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών 1. Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα