Σοφία Κούπκε. Εισαγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σοφία Κούπκε. Εισαγωγή"

Transcript

1 Σοφία Κούπκε Η Επαγγελµατική Αποκατάσταση και η Υποστηριζόµενη Απασχόληση για ανθρώπους µε αναπηρία στην Ελλάδα Μία ποιοτική έρευνα µε ειδικούς της πράξης, της πολιτικής και της επιστήµης Εισαγωγή Ο αποκλεισµός των ανθρώπων µε ειδικές ανάγκες από την ελεύθερη αγορά εργασίας µειώνει την συµµετοχή τους στη κοινωνική ζωή. Το σύνταγµα της Ελλάδας εξασφαλίζει την συµµετοχή των ανθρώπων µε αναπηρία στην κοινωνία και την επαγγελµατική τους ένταξη (Σύνταγµα αρθ. 21, παρ. 6). Η εργασία αποτελεί δικαίωµα όλων των πολιτών (Σύνταγµα αρθ. 22, παρ. 1). Όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες το ποσοστό απασχόλησης των ατόµων µε αναπηρία είναι χαµηλό. Στην Ελλάδα µόνο 6,5% των ανθρώπων µε αναπηρία είναι εργαζόµενοι (EUROSTAT 2003, 2). Η χαµηλή εργατική απασχόληση των ανθρώπων µε αναπηρία δείχνει, ότι η µετάβαση από τα σχολεία στην εργασιακή ζωή δεν είναι εύκολη. Στην Ελλάδα υπάρχει έλλειψη υπηρεσιών υποστήριξης µε την αρµοδιότητα της µετάβασης στην ελεύθερη αγορά εργασίας και της υποστήριξης στο χώρο εργασίας. Επίσης, δεν υπάρχει νοµοθετικό πλαίσιο για ειδικούς χώρους εργασίας (ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ 2007, 182; ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΟΤΗΣ 2008, 59). Μόνο κάποιοι ιδιωτικοί φορείς διαθέτουν σχετικές προσφορές (ΠΑΠΑΝΗΣ/ΓΙΑΒΡΙΜΗΣ/ΒΙΚΗ 2007, 187). Η Υποστηριζόµενη Απασχόληση (Supported Employment) έχει ως σκοπό την ένταξη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες σε κανονικές, αµειβόµενες θέσεις εργασίας, στην ελεύθερη αγορά, παρέχοντας επαγγελµατική κατάρτιση και συνεχή υποστήριξη χωρίς χρονικούς περιορισµούς. Η Υποστηριζόµενη Απασχόληση έχει τις ακόλουθες αρχές που αναφέρονται στον πίνακα 1. Πίνακας 1: Οι αρχές της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης Πραγµατική, αµειβόµενη εργασία σε περιβάλλον ίσων ευκαιριών. Η Υποστηριζόµενη Απασχόληση αντιστρέφει τη συνήθη διαδικασία της κατάρτισης και τοποθέτησης µε την εκµάθηση µέσω της εργασίας, δηλαδή τοποθέτηση και κατάρτιση. Κανένας αποκλεισµός λόγω είδους και βαθµού αναπηρίας. Ατοµική υποστήριξη: το είδος, ο βαθµός και η διάρκεια της υποστήριξης

2 καθορίζεται από τις ανάγκες και τις επιθυµίες του ατόµου. Επιλογή διάρκειας: η υποστήριξη είναι διαθέσιµη όσο τη χρειάζεται το άτοµο. Πραγµατική ενσωµάτωση και ένταξη των ανθρώπων µε αναπηρίες σε δικό τους κοινωνικό περιβάλλον, σύµφωνα µε τις επιλογές τους. Σήµερα η Υποστηριζόµενη Απασχόληση εφαρµόζεται µε συνέχεια σε δύο µόνο φορείς αποκατάστασης στην Αθήνα. Επιπλέον, ένα άλλο σωµατείο µε το πρόγραµµα της Πολυδιάστατης Συνοδείας υποστηρίζει ανθρώπους µε αναπηρία να βρούν δουλειά στην ελεύθερη αγορά εργασίας και να τη διατηρήσουν. Άρα, υπάρχει αναγκαιότητα ανάπτυξης στον τοµέα αυτό. Μία αύξηση των προσφορών της υποστήριξης στην ελεύθερη αγορά εργασίας είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα επειδή δεν προβλέπονται ειδικές δυνατότητες απασχόλησης και οι ανάλογοι φορείς έχουν ως σκοπό να εκπαιδεύουν τους µαθητές µε αναπηρία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ελεύθερης αγοράς εργασίας. Για την απασχόληση των ανθρώπων µε αναπηρία υπάρχουν ήδη νοµικά ευνοϊκές συνθήκες και (οικονοµικές) παροχές υποστήριξης του Ο.Α.Ε.. 1 Η Υποστηριζόµενη Απασχόληση θα µπορούσε να αλλάξει το γεγονός, ότι πολλοί άνθρωποι µε αναπηρία είναι αποκλεισµένοι από την εργασιακή ζωή και εποµένως κι από την κοινωνία. Ο κεντρικός στόχος της διπλωµατικής µου εργασίας, στην οποία βασίζεται αυτό το άρθρο, είναι να ερευνήσω, τι µπορεί να προσφέρει η Υποστηριζόµενη Απασχόληση στη λύση των ανεπαρκών σηµείων του ελληνικού συστήµατος αποκατάστασης και εάν είναι ένα κατάλληλο εργαλείο για την ελληνική πραγµατικότητα. Θα εξηγήσω ποιές προοπτικές προσφέρει και ποιοί κίνδυνοι προκύπτουν την Υποστηριζόµενη Απασχόληση. Επιπλέον, θα ερευνήσω ποιές συνθήκες εµποδίζουν την εφαρµογή της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης και πώς θα µπορούσε να εφαρµοστεί σ όλη την Ελλάδα. Σ αυτό το άρθρο θα παρουσιάσω τα αποτελέσµατα της διπλωµατικής µου εργασίας τα οποία βασίζονται στην έρευνα της σχετικής βιβλιογραφίας και σε συνεντεύξεις µε ειδικούς της πράξης, της πολιτικής και της επιστήµης. 1 Οργανισµός Απασχολήσεως Εργατικού υναµικού 2

3 Τα ερωτήµατα της έρευνας Στο ξεφύλλισµα της βιβλιογραφίας πάνω σ αυτό το θέµα είναι προφανές, ότι ελάχιστοι επιστήµονες ασχολούνται µε το ελληνικό σύστηµα αποκατάστασης. Συνήθως αναφέρουν µόνο εν συντοµία τους υπάρχοντες φορείς µε κέντρο βάρους το σχολικό σύστηµα. Επιπλέον δεν εξετάζεται, εάν οι νοµικές διατάξεις ανταποκρίνονται στα γεγονότα της πραγµατικότητας και ποιές δυνατότητες έχουν οι άνθρωποι µε αναπηρία µετά το δηµοτικό σχολείο ή την επαγγελµατική εκπαίδευση. Γι αυτό ένας στόχος της έρευνας της διπλωµατικής µου εργασίας είναι να εξετάσω τα επαρκή και ανεπαρκή σηµεία του ελληνικού σύστηµατος αποκατάστασης από την άποψη των ειδικών της πράξης, της πολιτικής και της επιστήµης για να µπορέσω να αναθεωρήσω και να συµπληρώσω τα αποτελέσµατα της έρευνας της βιβλιογραφίας. Η κεντρική ερώτηση της έρευνας είναι τι µπορεί να προσφέρει η Υποστηριζόµενη Απασχόληση για την λύση των ανεπαρκών σηµείων του ελληνικού συστήµατος αποκατάστασης. Επειδή δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου βιβλιογραφία για το θέµα αυτό, ρώτησα ειδικούς της πράξης (8 άτοµα), πολιτικής (2 άτοµα) και της επιστήµης (3 άτοµα) για να µπορέσω να απαντήσω στην ερώτηση αυτή. Τα συγκεκριµένα ερωτήµατα της έρευνας αναφέρονται παρακάτω: Πίνακας 2: Τα ερωτήµατα της έρευνας. 1. Ποιά επαρκή και ανεπαρκή σηµεία χαρακτηρίζουν το ελληνικό σύστηµα αποκατάστασης; 2. Ποιές ευκαιρίες προσφέρει η Υποστηροζόµενη Απασχόληση; 3. Ποιοί κίνδυνοι προκύπτουν από την εφαρµογή της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης; 4. Μπορεί να συµβάλλει η Υποστηριζόµενη Απασχόληση στην λύση των προβληµάτων του ελληνικού συστήµατος για ανθρώπους µε αναπηρία κατά πόσο είναι αυτή ένα κατάλληλο εργαλείο για την ελληνική πραγµατικότητα; 5. Ποιές συνθήκες θα έπρεπε να αλλάξουν για να καταστεί επιτυχής η Υποστηριζόµενη Απασχόληση; 6. Πώς θα µπορούσε να εφαρµοστεί η Υποστηριζόµενη Απασχόληση σε όλη την Ελλάδα; 3

4 Μέθοδoς Τα ερωτήµατα απαιτούν την χρήση ποιοτικών ερευνητικών µεθόδων, επειδή θα διερευνηθεί ένας τοµέας για τον οποίον υπάρχουν ελάχιστες θεωρητικές εργασίες, δηλαδή πρέπει να βρεθούν καινούργιες πληροφορίες και σχέσεις. Ως κατάλληλο εργαλείο ενδείκνυνται συνεντεύξεις ειδικών - µία µορφή ποιοτικής συνέντευξης. Τo συγκεντρωµένo υλικό ερµηνεύεται µε την ποιοτική ανάλυση περιεχοµένου. Ειδικός θεωρείται όποιος έχει ένα αξίωµα σε διοργανωτικό και θεσµικά πλαίσια, δηλαδή όποιος έχει αρµοδιότητες, καθήκοντα, δραστηριότητες, εµπειρίες ή γνώσεις οι οποίες είναι σηµαντικές για τα ερωτήµατα της έρευνας (MEUSER/NAGEL 1991, 444). Θα ερωτηθούν άτοµα τα οποία λόγω της επαγγελµατικής τους θέσης διαθέτουν ειδικές γνώσεις του ελληνικού συστήµατος αποκατάστασης και της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης. Οι ειδικοί προέρχονται από την πράξη, την πολιτική και την επιστήµη, έτσι ώστε οι διάφορες απόψεις µπορούν να διερευνηθούν. Συνολικά συµµετέχουν 13 ειδικοί: τέσσερις απ αυτούς κατέχουν διευθυντικές θέσεις σε φορείς αποκατάστασης οι οποίοι εφαρµόζουν την Υποστηριζόµενη Απασχόληση, τέσσερις εργάζονται σε φορείς αποκατάστασης οι οποίοι δεν εφαρµόζουν ή δεν εφαρµόζουν πλέον την Υποστηριζόµενη Απασχόληση, τρεις είναι επιστήµονες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, και δύο είναι πολιτικοί αρµόδιοι για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και θέµατα εργασίας και απασχόλησης. Τα αποτελέσµατα Ακολοθούν οι απαντήσεις που προέκυψαν από την βιβλιογραφική έρευνα και τις συνεντεύξεις των ειδικών. 1. Ποιά επαρκή και ανεπαρκή σηµεία χαρακτηρίζουν το ελληνικό σύστηµα αποκατάστασης; Βάσει των συνεντεύξεων µε τους ειδικούς έγινε σαφές, ότι πολλοί ερωτηθέντες (ιδιαίτερα της πράξης) έχουν την άποψη, ότι το ελληνικό σύστηµα αποκατάστασης χαρακτηρίζεται µάλλον ανθρώπινα και όχι δοµικά. Ως ανθρώπινα επαρκή σηµεία 4

5 της Ελλάδας αναφέρονται ιδιαίτερα η κινητοποίηση των συνεργατών, σταθερές οικογενειακές δοµές και η εξυπηρετική κοινωνία. Βάσει των συνεντεύξεων µπορούν να εντοπιστούν πολλά ανεπαρκή σηµεία του συστήµατος αποκατάστασης. Γενικά σε δοµικό και νοµικό επίπεδο οι ειδικοί της πράξης και της επιστήµης κριτικάρουν: την οργάνωση και τη χρηµατοδότηση του συστήµατος αποκατάστασης, την έλλειψη συνεργασίας των αρµοδίων υπουργείων, την ανεπαρκή εφαρµογή των νόµων και την έλλειψη νοµοθεσίας για προστατευµένα εργαστήρια και για την Υποστηριζόµενη Απασχόληση. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται και άλλα ουσιώδη επαρκή και ανεπαρκή σηµεία του ελληνικού συστήµατος αποκατάστασης: Πίνακας 3: Επαρκή και ανεπαρκή σηµεία του ελληνικού συστήµατος αποκατάστασης επαρκή σηµεία Περισσότεροι µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη πρωτοβάθµια εκπαίδευση πηγαίνουν σε τµήµατα ένταξης παρά σε ειδικά σχολεία (Γ.Γ. ΕΣΥΕ 2009α, 1). Τα άτοµα µε αναπηρίες µπορούν να συµµετέχουν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις ( ΕΛΛΑΣΟΥ ΑΣ 2004, 52). Ο Ο.Α.Ε.. παρέχει πρόσβαση σε γενικά προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης για άτοµα µε αναπηρίες και διαθέτει ειδικά κέντρα κατάρτισης. Υπάρχουν ειδικά επαγγελµατικά σχολεία.. Σε µερικά απ αυτά οι τελειόφοιτοι παίρνουν δίπλωµα ισότιµο µ αυτό των τεχνικών σχολών. Οι εργοδότες έχουν καθήκον να προσλαµβάνουν άτοµα µε αναπηρία ανεπαρκή σηµεία Υπάρχουν µόνο λίγα ειδικά σχολεία στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση και αυτά κυρίως στις µεγαλουπόλεις (Γ.Γ. ΕΣΥΕ 2009β, 2). Η ανάγκη θέσεων επαγγελµατικής εκπαίδευσης για τα άτοµα µε αναπηρίες δεν καλύπτόνται προς το παρόν µε τις υπάρχουσες προσφορές. Παρουσιάζεται έλλειψη δυνατοτήτων ιδιαίτερα στην επαρχία (Γ.Γ. ΕΣΥΕ 2009β, 1-2). Η πρόσβαση στο γενικό σύστηµα εκπαίδευσης χρήζει βελτίωσης. Κάποια κέντρα ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης δεν εκπαιδεύουν σύµφωνα µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και οι µαθητές δεν παίρνουν δίπλωµα ή απολυτήριο. Κανένα δηµόσιο και µόνο λίγα ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης υποστηρίζουν 5

6 (νόµος 2643/1998) και ο Ο.Α.Ε.. παρέχει οικονοµική υποστήριξη (ΥΠΕΚΑ 2007). Σ έξι πόλεις διαθέτει ο Ο.Α.Ε.. Γραφεία Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Οµάδων, τα οποία έχουν το στόχο να καταπολεµήσουν την ανεργία των ατόµων µε αναπηρία και παράλληλα εφαρµόζουν και διαχειρίζονται τα προγράµµατα του Ο.Α.Ε.. (ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 2003, 74). Οι άνθρωποι µε αναπηρία οι οποίοι θέλουν να γίνονται ελεύθεροι επαγγελµατίες έχουν οικονοµική υποστήριξη από τον Ο.Α.Ε.. (ΥΠΕΚΑ 2007, 21-22). Εργαζόµενοι µε αναπηρία έχουν την απαίτηση για επιπλέον διακοπές. Υπάρχει επίσης µία ειδική προστασία εργαζοµένων σε περίπτωση απόλυσης (νόµος 2643/1998). Οι πανεπιστηµιακές σπουδές των ειδικών δασκάλων περιλαµβάνουν θέµατα που αφορούν όλες τις οµάδες αναπηριών, έτσι ώστε οι φοιτητές να προετοιµάζονται για εργασία σε τµήµατα ένταξης. και συνοδεύουν ανθρώπους µε αναπηρία για να βρούν δουλειά στην ελεύθερη αγορά εργασίας και να τη διατηρήσουν. Οι υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.. δεν προσαρµόζονται στο βαθµό αναπηρίας, δεν λαµβάνονται υπόψην τα προσωπικά ενδιαφέροντα και οι επιθυµίες του ατόµου. Επίσης δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργοδοτών. Συνολικά στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αρκετά κέντρα για ανθρώπους µε αναπηρία και απουσιάζουν φορείς για ανθρώπους µε αυτισµό, µε πολλαπλές αναπηρίες και άτοµα µε αναπηρία στα γεράµατα. Επιπλέον λείπουν συµβουλευτικά γραφεία και προγράµµατα κατοικίας. Θέµατα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και αποκατάστασης των ανθρώπων µε αναπηρία αναφέρονται στην πανεπιστηµιακή διδασκαλία µόνο παρεµπιπτόντως. εν υπάρχει πανεπιστηµιακή ειδικότητα εκπαιδευτικών για την ειδική δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 2. Ποιές ευκαιρίες προσφέρει η Υποστηριζόµενη Απασχόληση Τα αποτελέσµατα των συνεντεύξεων µε τους ειδικούς και αυτά της θεωρητικής ανάλυσης του θέµατος δείχνουν, ότι η Υποστηριζόµενη Απασχόληση προσφέρει ευκαιρίες για τους ίδιους τους ανθρώπους µε αναπηρία, έχει πλεονεκτήµατα σε σύγκριση µε τα Γραφεία Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Οµάδων του Ο.Α.Ε.. και προσφέρει ευκαιρίες στο κοινωνικό περιβάλλον (γονείς, δασκάλους, εργοδότες). Αυτές οι ευκαιρίες αναφέρονται παρακάτω. Η Υποστηριζόµενη Απασχόληση προσφέρει στους ανθρώπους µε αναπηρία την ευκαιρία να οφεληθούν από τα πλεονεκτήµατα της εργασιακής απασχόλησης (DOOSE 2007, 65-66). Σ αυτή την έρευνα οι ειδικοί τονίζουν ότι µε την βοήθεια της απασχόλησης στην ελεύθερη αγορά εργασίας των ανθρώπων µε αναπηρία θα 6

7 βελτιωθεί η συµµετοχή και η ενσωµάτωσή τους στην κοινωνία, η αυτονοµία τους, η οικονοµική ανεξαρτησία τους, το αίσθηµα αυτοεκτίµησης και η αναγνώρισή τους στην κοινωνία. Από την Υποστηριζόµενη Απασχόληση θα οφελούνταν εν αντιθέσει µε τα Γραφεία Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Οµάδων του Ο.Α.Ε.. ιδιαίτερα άτοµα µε αναπηρία τα οποία είναι µάλλον αδύνατα και δεν έχουν καλή (επαγγελµατική) εκπαίδευση. Συνολικά έχουν περισσότερα άτοµα ευκαιρία πρόσβασης στην ελεύθερη αγορά εργασίας. Αντίθετα µε τη µέθοδο του Ο.Α.Ε.. επίκεντρο της προσοχής στην Υποστηριζόµενη Απασχόληση είναι ο άνθρωπος µε τις ικανότητές του και τα δυνατά του σηµεία. Οι απαιτήσεις της δουλειάς προσαρµόζονται στις δυνατότητες του κάθε ανθρώπου (THIELICKE 2009, 6-7). Επιπλέον η Υποστηριζόµενη Απασχόληση παρέχει υποστήριξη τόσο εντός όσο και εκτός χώρου εργασίας (BAG UB 2007, 19). Σύµφωνα µε την βιβλιογραφία και τους ειδικούς η Υποστηριζόµενη Απασχόληση έχει περισσότερα πλεονεκτήµατα εν συγκρίσει µε την προσφορά του Ο.Α.Ε.. Οι ερωτηθέντες τονίζουν, ότι η Υποστηριζόµενη Απασχόληση βοηθάει το άτοµο όχι µόνο µε οικονοµικές και εργονοµικές παροχές όπως ο Ο.Α.Ε.., αλλά προσφέρει κατάρτιση και υποστήριξη στο χώρο εργασίας ώστε να είναι δυνατή η µόνιµη ενσωµάτωση των ατόµων µε αναπηρία στην εργασιακή ζωή. Επιπλέον η έρευνα µε τους ειδικούς δείχνει, ότι όλη η κοινωνία θα µπορούσε να αλλάξει και να κερδίσει από τις ευκαιρίες της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης. Το όλο σύστηµα αποκατάστασης θα µπορούσε να αναπτυχθεί όσο αφορά την ενσωµάτωση των ατόµων µε αναπηρία. Κάθε πετυχηµένη ενσωµάτωση θα ήταν απόδειξη για τους ειδικούς δασκάλους, ότι ο κόπος τους άξιζε. Κατά την γνώµη των ερωτηθέντων η Υποστηριζόµενη Απασχόληση θα ευαισθητοποιούσε την κοινωνία, αν αυτή γνώριζε τους ανθρώπους µε αναπηρία σαν εργαζοµένους µε αποτέλεσµα. Εκτός τούτου η µεγαλύτερη αυτονοµία των ανθρώπων µε αναπηρία θα αποτελούσε πλεονέκτηµα και για τις οικογένειές τους. 3. Ποιοί κίνδυνοι προκύπτουν από την εφαρµογή της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης Οι εργαζόµενοι πρέπει να έχουν επιδόσεις και να εκπληρούν καθήκοντα. Γιά το λόγο αυτό η εργασιακή απασχόληση αντιλαµβάνεται κι ως βάρος και ταλαιπωρία τους 7

8 εργαζοµένους (BIEKER 2001, 13). Μία θέση εργασίας εµπεριέχει και τον κίνδυνο της απόλυσης. Η ανεργία µπορεί να προκαλέσει οικονοµικά, σωµατικά και ψυχολογικά προβλήµατα ( ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 2002, 89). Οι συνεντεύξεις µε τους ειδικούς δείχνουν, ότι οι συνθήκες στο χώρο έργασίας µπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις: Ένας εργαζόµενος µπορεί να µην είναι ευχαριστηµένος µε την δουλειά του, µπορεί να δηµιουργούνται προβλήµατα µε τους συναδέλφους, ή µπορεί οι επαφές µε τους συναδέλφους να περιορίζονται µόνο στο ωράριο εργασίας. Πολλοί ειδικοί αναφέρουν επιπλέον, ότι υπάρχουν κίνδυνοι στην εφαρµογή της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης, όταν το προσωπικό δεν έχει επαρκή εκπαίδευση και δεν γνωρίζει καλά τις αρχές της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης. Το υποστηριζόµενο άτοµο µπορεί π.χ. να υπερπροστατεύεται, µπορεί να είναι εξαρτηµένο από το προσωπικό της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης ή οι απαιτήσεις της δουλειάς µπορεί να είναι χαµηλότερες από τις ικανότητες του υποστηριζόµενου ατόµου. Τα άτοµα µε αναπηρία και ιδιαίτερα τα διανοητικώς καθυστερηµένα διακινδυνεύουν µε την ανάληψη εργασίας την απώλεια των παροχών και της σύνταξής τους διότι δεν καλύπτονται πλήρως από την υπάρχουσα νοµοθεσία. Αυτός ο προβληµατισµός εκλαµβάνεται ως µεγάλος κίνδυνος και κώλυµα από τους ειδικούς της πράξης. Ιδιαίτερα πρέπει να πειστούν οι γονείς των ατόµων µε διανοητική καθυστέρηση να επιτρέψουν στα παιδιά τους να εργάζονται. Μακροπρόθεσµα όµως δεν θα έπρεπε να πειστούν µόνο οι γονείς, αλλά να αλλάξουν και οι αρµόδιοι νόµοι. Επιπλέον υπό τις υπάρχουσες συνθήκες µπορούν να εµφανιστούν και τα ακόλουθα προβλήµατα: Η κατάσταση στην αγορά εργασίας προσφέρει περιορισµένες ευκαιρίες εύρεσης απασχόλησης σε ανθρώπους µε αναπηρία. Τα ικανότερα άτοµα µε αναπηρία προτιµούνται από τους εργοδότες, επειδή οι παροχές του Ο.Α.Ε.. είναι ανεξάρτητες από τις ικανότητες του ατόµου. Έτσι τα λιγότερο ικανά σχεδόν δεν έχουν ευκαιρίες πρόσληψης. Οι άνθρωποι µε σοβαρές αναπηρίες δεν υποστηρίζονται ανάλογα µε τις ανάγκες τους στο χώρο εργασίας, εάν δεν υπάρχει χρηµατοδότηση για τις υπηρεσίες της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης και για βοηθούς στο χώρο εργασίας. 8

9 4. Μπορεί να συµβάλλει η Υποστηριζόµενη Απασχόληση στην λύση των προβληµάτων του ελληνικού συστήµατος για ανθρώπους µε αναπηρία κατά πόσο είναι αυτή ένα κατάλληλο εργαλείο για την ελληνική πραγµατικότητα; Οι πιο πολλοί ερωτηθέντες ειδικοί καταλήγουν στο συµπέρασµα, ότι οι ευκαιρίες της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης υπερισχύουν των κινδύνων, επειδή αυτοί δεν δηµιουργούνται από την ίδια την Υποστηριζόµενη Απασχόληση, αλλά από τα γενικά µειονεκτήµατα της εργασιακής απασχόλησης και από την διάρθρωση. Η Υποστηριζόµενη Απασχόληση θα µπορούσε να αποτελέσει µια λύση στο πρόβληµα των ανθρώπων µε αναπηρία όσον αφορά τις προοπτικές τους στην ελεύθερη αγορά εργασίας. Ιδιαίτερα οι άνθρωποι µε διανοητική καθυστέρηση και ψυχολογικά προβλήµατα θα οφελούνταν από την Υποστηριζόµενη Απασχόληση. Οι άνθρωποι µε αναπηρία δεν θα ήταν πια κοινωνικά αποκλεισµένοι, θα είχαν επαφές µε άτοµα χωρίς αναπηρία και η κοινωνία θα ευαισθητοποιόταν. Η αποκτώµενη αυτονοµία του εργαζοµένου µε αναπηρία ανακουφίζει τους γονείς του και τους δίνει περισσότερη ευελιξία. Επιπλέον η Υποστηριζόµενη Απασχόληση θα µπορούσε να συµβάλλει στη µείωση εξόδων, επειδή περισσότερα άτοµα µε αναπηρία εργάζονται ενώ έξοδα για θεραπείες και φροντίδα εξοικονοµούνται. Οι ερωτηθέντες της έρευνας αξιολογούν την Υποστηριζόµενη Απασχόληση ως κατάλληλο εργαλείο για την λύση των προβληµάτων του συστήµατος αποκατάστασης. Κάποια εµπειρογνώµων της πράξης έχει αµφιβολίες κατά πόσο η Υποστηριζόµενη Απασχόληση µπορεί να εφαρµοστεί επιτυχώς, λόγω της κατάστασης στην αγορά εργασίας.. Επιπλέον έχει την άποψη, ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των ατόµων µε αναπηρία θα έπρεπε να βελτιωθεί και η απασχόλησή τους σε ειδικά εργαστήρια θα έπρεπε να είναι δυνατή πριν από την εφαρµογή της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης. 5. Ποιές συνθήκες θα έπρεπε να αλλάξουν για να καταστεί επιτυχής η Υποστηριζόµενη Απασχόληση; Προς το παρόν υπάρχουν νοµικές και οικονοµικές συνθήκες, οι οποίες δυσκολεύουν την εφαρµογή της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των ερωτηθέντων θα έπρεπε να αλλάξουν και οι αντιλήψεις και προκαταλήψεις της κοινωνίας κατά των ανθρώπων µε αναπηρία. 9

10 Οι ειδικοί της πράξης απαιτούν την εξασφάλιση κοινωνικών παροχών για εργαζόµενους µε διανοητική καθυστέρηση. Επιπλέον απαιτούν για την διευκόλυνση της ευρέσεως εργασίας να είναι ορισµένα επαγγέλµατα µε νοµική κατοχύρωση αποκλειστικά για άτοµα µε διανοητική καθυστέρηση. Από τις προκατακτικές σκέψεις και την κριτική των ερωτηθέντων συµπεραίνεται, ότι οι υποστηρικτηκές παροχές του Ο.Α.Ε.. θα έπρεπε να αλλάξουν. Πίνακας 4: Προτάσεις για την αλλαγή των παροχών του Ο.Α.Ε.. Το πρόγραµµα Επιδότησης Νέων Θέσεων Εργασίας θα έπρεπε να γίνει ευέλικτο, έτσι ώστε ούτε ο εργοδότης ούτε ο εργαζόµενος να είναι υποχρεωµένοι να τηρήσουν τα τέσσερα χρόνια του προγράµµατος. Το ύψος των παροχών θα έπρεπε να εξαρτάται από τις ικανότητες των ατόµων µε αναπηρία για να προσλαµβάνονται και οι λιγότερο ικανοί. Ενεργοποίηση θέσεων βοηθών στο χώρο εργασίας. Αύξηση των παροχών για εργοδότες, έτσι ώστε να είναι αυτοί πρόθυµοι και σε θέση να προσλαµβάνουν και λιγότερο ικανά άτοµα µε αναπηρία. Χρηµατοδότηση της περιόδου εξοικείωσης για ανθρώπους µε διανοητική καθυστέρηση. Για να έχει επιτυχία και συνέχεια η Υποστηριζόµενη Απασχόληση οι ειδικοί της πράξης απαιτούν κρατική χρηµατοδότηση των ανάλογων υπηρεσιών της. Οι ειδικοί της επιστήµης προτείνουν την αποκέντρωση του κρατικού συστήµατος. Τότε θα µπορούσαν οι δήµοι να διαθέσουν περισσότερα χρήµατα για τις πρωτοβουλίες των φορέων της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης. Από την έρευνα µε τους ειδικούς προέκυψε ότι θα έπρεπε να αλλάξει και η στάση της κοινωνίας, των εργοδοτών και των γονέων έναντι των ανθρώπων µε αναπηρία. Ταυτόχρονα τα άτοµα µε αναπηρία θα έπρεπε να δείχνουν µεγαλύτερη πρωτοβουλία, να βελτιωθεί η εργασία µε τους γονείς τους και να υπάρχουν προγράµµατα επιµόρφωσης µε θέµατα αναπηρίας για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. 10

11 6. Πώς θα µπορούσε να εφαρµοστεί η Υποστηριζόµενη Απασχόληση σε όλη την Ελλάδα; Όπως προέκυψε από την βιβλιογραφία λείπουν νοµικές ρυθµίσεις και χρηµατοδότηση για υπηρεσίες της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των ειδικών η εφαρµογή της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης σε όλη την Ελλάδα θα ήταν δυνατή έαν υπήρχαν ανάλογο νοµικό πλαίσιο και κρατική χρηµατοδότηση. Οι ερωτηθέντες επιστήµονες συνιστούν τη συνεργασία των Υπουργείων Απασχόλησης, Υγείας και Εκπαίδευσης όσο αφορά ένα νοµοσχέδιο για την Υποστηριζόµενη Απασχόληση. Επίσης θα έπρεπε να δηµιουργηθεί µία επιτροπή, η οποία θα συντονίζει τα τρία υπουργεία και θα είναι αρµόδια για την οργάνωση και την χρηµατοδότηση των υπηρεσίων της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης. Στην Ελλάδα λείπει ένας αρµόδιος φορέας µε επαρκή δίκτυο που θα µπορούσε να αναλάβει την Υποστηριζόµενη Απασχόληση. Όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 5, οι ειδικοί έχουν διαφορετικές απόψεις πάνω σ αυτό το θέµα, δηλαδή ποιοί φορείς θα έπρεπε να αναλάβουν την Υποστηριζόµενη Απασχόληση: Πίνακας 5: υνατοί φορείς για την Υποστηριζόµενη Απασχόληση. Ειδικοί της... Πράξης Επιστήµης Πολιτικής υνατοί φορείς για την Υποστηριζόµενη Απασχόληση Κρατικές υπηρεσίες, π.χ. τα Γραφεία Ειδικών Κοινωνικών Οµάδων του Ο.Α.Ε.. κοινωνικές υπηρεσίες του δήµου Ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης, τα οποία πρέπει να είναι αρµόδια για συγκεκριµένες περιοχές. Υπηρεσίες, οι οποίες θα έπρεπε να οργανώνονται από την παραπάνω προτεινόµενη συντονιστική επιτροπή και άρα ανήκουν στα Υπουργεία Απασχόλησης, Υγείας και Εκπαίδευσης. Προδιαγράφονται δυσκολίες, εάν τα Γραφεία Ειδικών Κοινωνικών Οµάδων του Ο.Α.Ε.. αναλάµβαναν την Υποστηριζόµενη Απασχόληση, επειδή θα ανήκε µόνο στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Απασχόλησης. Τα Γραφεία Ειδικών Κοινωνικών Οµάδων του Ο.Α.Ε.., επειδή η απασχόληση των ατόµων µε αναπηρία ανήκει στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Απασχόλησης. Ιδιωτικές υπηρεσίες: θα έπρεπε να οριστούν κριτήρια για την Υποστηριζόµενη Απασχόληση σύµφωνα µε τα οποία θα πιστοποιήται το ύψος της χρηµατοδότησής τους. 11

12 Επιπλέον θα έπρεπε να υπάρξουν εκπαιδευτικά προγράµµατα για το προσωπικό της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης, π.χ. οι σπουδές της Ειδικής Αγωγής και της Ψυχολογίας θα έπρεπε να περιλαµβάνουν την Υποστηριζόµενη Απασχόληση. Επιπλέον η Ελληνική Εταιρία Υποστηριζόµενης Εργασίας στην Αθήνα (έτος ίδρυσης 1997) και άλλοι φορείς, οι οποίοι έχουν ανάλογες εµπειρίες, θα έπρεπε να συνδιοργανώνουν την εκπαίδευση του προσωπικού. Κάποια εµειρογνώµων της πράξης προτείνει αντιθέτως, ότι η Υποστηριζόµενη Απασχόληση θα έπρεπε να συµπεριληφθεί στο σύστηµα της ορθόδοξης εκκλησίας, επειδή αυτή έχει σε σύγκριση µε το κράτος τους ανάλογους οικονοµικούς πόρους. Η δική µου γνώµη είναι ότι η ορθόδοξη εκκλησία σε συνεργασία µε το κράτος θα µπορούσαν να έχουν πολύ καλό αποτέλεσµα για το λόγο ότι η εκκλησία µπορεί να βοηθήσει από ανθρωπιστικής πλευράς εφόσον βλέπει τον άνθρωπο ως πρόσωπο και εικόνα του θεού και το κράτος να αναλάβει τα οικονοµικά µέσα. ηλαδή η εκκλησία να αναλάµβανε την επιµόρφωση µε βάση το ευαγγέλιο και το κράτος να διέθετε πέραν των οικονοµικών πόρων και τους ανθρώπους εκείνους που θα µπορούσαν να ανταποκριθούν λόγω εµπειρίων και γνώσεων σε συνάρτηση µε το ευαγγέλιο. Προοπτικές Με την έρευνα αυτή καταγράφηκαν για πρώτη φορά οι απόψεις των ειδικών της πράξης, της πολιτικής και της επιστήµης επί των επαρκών και ανεπαρκών σηµείων του ελληνικού συστήµατος αποκατάστασης και των ευκαιρίων και κινδύνων της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης. Ενδιαφέρον θα είχαν κι οι απόψεις των εργοδοτών πάνω στο θέµα αυτό, επειδή για την επιτυχή εφαρµογή της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης αυτοί πρέπει να είναι πρόθυµοι και σε θέση να προσλαµβάνουν ανθρώπους µε αναπηρία. Επιπλέον θα έπρεπε να ερευνηθούν η διάρκεια της απασχόλησης, η ικανοποίηση των εργαζοµένων µε αναπηρία και η συµµετοχή τους στην κοινωνική ζωή. Με αυτόν τον τρόπο η αποτελεσµατικότητα και τα πλεονεκτήµατα της Υποστηριζόµενης Απασχόλησης θα µπορούσαν να τεκµηριωρθούν. Οι παρουσιαζόµενες συνθήκες και προτάσεις που προέκυψαν από την έρευνα θα έπρεπε να εφαρµοστούν από την πολιτική για την εφαρµογή και κοινολόγηση της 12

13 Υποστηριζόµενης Απασχόλησης σε όλη την Ελλάδα. Αυτό που έγινε σαφές κατά την αναζήτηση ειδικών της πολιτικής είναι, ότι η Υποστηριζόµενη Απασχόληση είναι σε µεγάλο βαθµό άγνωστη στους πολιτικούς. Θα έπρεπε η Ελληνική Εταιρία Υποστηριζόµενης Απασχόλησης και οι φορείς που εφαρµόζουν την Υποστηριζόµενη Απασχόληση να είναι πιο δραστήριοι. Κλείνω µε την ελπίδα, ότι στο µέλλον η Υποστηριζόµενη Απασχόληση θα κεντρίσει το ενδιαφέρον των πολιτικών, έτσι ώστε η επαγγελµατική και κοινωνική συµµετοχή των ανθρώπων µε αναπηρία να γίνει εφικτή. Βιβλιογραφία Γ.Γ. ΕΣΥΕ: Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Εκ.) (2009a): Πρωτοβάθµια εκπαίδευση δηµοτικά σχολεία. Αριθµός ειδικών τάξεων που λειτούργησαν στα δηµόσια δηµοτικά και αριθµός µαθητών που παρακολούθησαν µαθήµατα σε αυτά κατά φύλο, έτος γεννήσεως, φορέα, ΥΠΑ και νόµο. Σχολικού έτους 2007/08. Μη-δηµοσιευµένο άρθρο. Γ.Γ. ΕΣΥΕ: Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Εκ.) (2009b): Ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Εκπαιδευτικές µονάδες κατά βαθµίδα εκαιδεύσεως, φορέα, ΥΠΑ και νόµο. Σχολικού έτους 2007/2008. Επί γραµµής διαθέσιµο: 41_TB_AN_00_2007_IL_F_GR.pdf [ ]. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, Παναγιώτα (2003): Η πολιτική του Ο.Α.Ε.. για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Σε: Ψύλλα, Μαριάννα/Μαυριαννάκη, Κατερίνα/Βαζαίου, Αύρα/Στασινοπούλου, Όλγα: Άτοµα µε αναπηρίες στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. σσ BAG UB: Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung (Hrsg.) (2007): Europäischer Dachverband für Unterstützte Beschäftigung. Informationsbroschüre und Qualitätsstandards. Online abrufbar unter: [Stand: ]. BIEKER, Rudolf (2001): Individuelle Funktionen und Potentiale der Arbeitsintegration. In: BIEKER, Rudolf (Hrsg.) (2001): Teilhabe am Arbeitsleben. Wege der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer. S ΕΛΛΑΣΟΥ ΑΣ, Λαυρέντιος Γ. (2004): Σχολικός και επαγγελµατικός προσανατολισµός ατόµων µε αναπηρία. Από τη θεωρία στην πράξη. Προϋποθέσεις, προβλήµατα, εφαρµογές εκπαιδευτικής και επαγγελµατικής ένταξης και ενσωµάτωσης. Αθήνα: Ατραπός. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ευστάθιος Γ. (2002): Αναζητόντας Εργασία. Από την εκπαίδευση στην επαγγελµατική αποκατάσταση. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. 13

14 DOOSE, Stefan (2007): Unterstützte Beschäftigung: Berufliche Integration auf lange Sicht. Theorie, Methodik und Nachhaltigkeit der Unterstützung von Menschen mit Lernschwierigkeiten durch Integrationsfachdienste und Werkstätten für behinderte Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Eine Verbleibs- und Verlaufsstudie. 2. Auflage. Marburg: Lebenshilfe-Verlag. Dissertation. EUROSTAT (Hrsg.) (2003): Statistik kurz gefasst. Bevölkerung und soziale Bedingungen. Beschäftigung behinderter Menschen in Europa Online abrufbar unter: [Stand: ]. ΝΟΜΟΣ 2643/1998 Μέριµνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις ΦΕΚ 220/Α/ MEUSER, Michael / NAGEL, Ulrike (1991): ExpertInneninterviews vielfach erprobt, wenig bedacht. Ein Beitrag zur qualitativen Methodendiskussion. In: GARZ, Detlef (Hrsg.): Qualitativ-empirische Sozialforschung. Opladen: Westdeutscher Verlag. S ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗΣ, Κωνσταντίνος (Εκ.) (2008): Νοµοθεσία για τα άτοµα µε αναπηρίες. Αθήνα: Σάκκουλα. ΠΑΠΑΝΗΣ, Ευστράτιος/ΓΙΑΒΡΙΜΗΣ, Παναγιώτης Ε./ΒΙΚΗ, Αγνή (Eκ.) (2007): Ειδική Αγωγή, Επαγγελµατικός Προσανατολισµός Ατόµων µε Αναπηρία και Αποασυλοποίηση. Μυτιλήνη: ούκας & SIA OBEE. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ, Ιωάννη Κ. (2007): Προστασία ατόµων µε ειδικές ανάγκες. ιδακτορική διατριβή. THIELICKE, Angelika (2009): Das Konzept Unterstützte Beschäftigung. Eine Wahlmöglichkeit für alle Menschen mit Behinderung als Teil eines inklusiven Lebens. impulse, Nr. 49., S ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (2001): Επί γραµµής διαθέσιµο: [ ]. YPEKA: Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Εκ.) (2007): Προγράµµατα Επιδότησης Νέων Θέσεων Εργασίας και Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατίων Ατόµων µε Αναπηρίες, Απεξαρτηµένων, Αποφυλακισµένων και Νεαρών Παραβατικών Ατόµων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο. Επί γραµµής διαθέσιµο: [ ]. 14

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Από την ανεργία στην εργασία

Από την ανεργία στην εργασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Από την ανεργία στην εργασία Δράσεις για την ένταξη ομάδων στόχων στην αγορά εργασίας και τη διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Προϋπολογισμός: 2,5

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποιεί ως συντονιστής στο Σχέδιο «Αποστολή για την Κοινωνική Ένταξη και Απασχόληση Ευάλωτων Ομάδων» της Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης,

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι κύριοι βουλευτές,

Αξιότιμοι κύριοι κύριοι βουλευτές, Αθήνα : 24/06/2011 Αρ. Πρωτ : 1213 Προς : Διακομματική Επιτροπή για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήματος της χώρας & των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων Γραφείο 148 Υπόψη κυρίας Καμηλάκη Βασιλίσσης

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1 / 5 Υψηλή ποιότητα, Μεγάλη ποικιλία, και Φιλική εξυπηρέτηση

Σελ. 1 / 5 Υψηλή ποιότητα, Μεγάλη ποικιλία, και Φιλική εξυπηρέτηση Σελ. 1 / 5 Ομιλία του κου Περικλή Θανόπουλου, ιευθύνων Σύμβουλος της. Θανόπουλος Α.Ε. για την ημερίδα της Ελ.Ετ.Υπ.Ε. «Υποστηριζόμενη Εργασία για Όλους» που πραγματοποιήθηκε στις 4/11/2009 Καταρχάς θα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑ ΑΣ Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές Παναγιώτης Στρατάκης Γεωγράφος, Υπ. ρ. Ε.Μ.Π. Ηµερίδα Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Αρχιτέκτονες Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Αρχιτέκτονες Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Αρχιτέκτονες Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αθήνα, 28/02/2014 Αρ.Αποφ. :60 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) στο πλαίσιο της συμμετοχής του ως Συντονιστής- Εταίρος στην Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΙΚΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΙΚΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Τόµος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΙΚΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη ATLEC Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης State of the Art and Research Analysis Σύνοψη WP number WP2 Research and Needs WP title Analysis Status Draft 2 Project

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ. ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τοπική Ανάπτυξη δεν είναι,μόνο και κυρίως, μεγέθυνση Παραγωγικών συντελεστών, πολύ δε περισσότερο Οικονομικών Μέσων Όρων

Διαβάστε περισσότερα

HOMO EDUCANDUS - ΑΓΩΓΗ. «Η περιβαλλοντική διαχείριση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Homo educandus - Αγωγή, ένα πράσινο σχολείο»

HOMO EDUCANDUS - ΑΓΩΓΗ. «Η περιβαλλοντική διαχείριση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Homo educandus - Αγωγή, ένα πράσινο σχολείο» HOMO EDUCANDUS - ΑΓΩΓΗ «Η περιβαλλοντική διαχείριση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Homo educandus - Αγωγή, ένα πράσινο σχολείο» ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ PROJECT (Ι) 1 η ΟΜΑΔΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής.

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Arist Von Schlippe, Jochen Schweitzer επιµέλεια: Βιργινία Ιωαννίδου µετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

Ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ένα άτομο με αναπηρία, δεν είναι τόσο η διαφορετικότητα αυτή καθ εαυτή, όσο η αρνητική

Ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ένα άτομο με αναπηρία, δεν είναι τόσο η διαφορετικότητα αυτή καθ εαυτή, όσο η αρνητική ...Σου Διαφορετικά! Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ για ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ Η Καταπολέμηση του Στίγματος και του Κοινωνικού Αποκλεισμού των Νέων με Αναπηρίες μέσω της Ευαισθητοποίησης και Κοινωνικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ..

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ.. Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε γενικό τίτλο «Βασικά Θέµατα για τη µετάβαση των νέων στην παραγωγική διαδικασία» Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΠΩΣ Η ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία

Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Γεώργιος Κοντορίνης, Δημοτικός Σύμβουλος Solna, Σουηδία Κοινωνική Αλληλεγγύη ΗπόληSolna

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΥ 002 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΟ ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗ (ΜΟΥΣΙΚΗΣ) 21/11/2007

ΠΡΥ 002 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΟ ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗ (ΜΟΥΣΙΚΗΣ) 21/11/2007 ΠΡΥ 002 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΟ ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗ (ΜΟΥΣΙΚΗΣ) 21/11/2007 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η ειδική εκπαίδευση(special education) ειναι η παιδεία η οποία επικεντρώνονται σε άτομα με ειδικές ανάγκες όπως

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2009 ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2009 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2009 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ Ο ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έρευνας:

Αποτελέσµατα έρευνας: ελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδος µε θέµα: «Work-life Balance» Αθήνα, 10 Μαρτίου 2010 Ο όµιλος Adecco, η µεγαλύτερη εταιρία στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναµικού παγκοσµίως, ανακοίνωσε

Διαβάστε περισσότερα

European Federation of Psychological Associations (EFPA)

European Federation of Psychological Associations (EFPA) European Federation of Psychological Associations (EFPA) Εκπαιδευτικά Κριτήρια για τους ψυχολόγους που ειδικεύονται στην Ψυχοθεραπεία 24/3/2003 http://www.efpa.be/documentsonprofissues/docmain.htm Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία Από το Μάιο έως τον Αύγουστο του 2013, η KPMG International σε συνεργασία με την διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία ερευνών Brandon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη προσωπικού εβδοµήντα (70) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ..»

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ..» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ..» ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ:.. ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας.

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας. Ο ΗΓΙΕΣ Το πρώτο ερώτηµα (Ερώτηµα 83) λειτουργεί σαν «φίλτρο» για να ξεχωρίσουµε τους εργαζόµενους και µπορούµε να το συµπληρώσουµε βάσει των απαντήσεων στο κυρίως ερωτηµατολόγιο. Αν ο ερευνόµενος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti Οδηγός εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ενότητα κατάρτισης για γονείς και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΣΙΚΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (MSc) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ (Ρ/Η) Η εκπαίδευση ενηλίκων αλλά και η επαγγελµατική κατάρτισή τους έχει πολλά χαρακτηριστικά αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Β. Διευθύντρια: Παντελίτσα Θεοχαρίδου, Εκπαιδευτικοί: Σπυρούλα Χρυσοστόμου, Χρυσάνθη Μελετίου, Σύλβια Κυριάκου, Δόξα Καιμακλιώτη (αντικαταστάτρια)

Β. Διευθύντρια: Παντελίτσα Θεοχαρίδου, Εκπαιδευτικοί: Σπυρούλα Χρυσοστόμου, Χρυσάνθη Μελετίου, Σύλβια Κυριάκου, Δόξα Καιμακλιώτη (αντικαταστάτρια) Β. Διευθύντρια: Παντελίτσα Θεοχαρίδου, Εκπαιδευτικοί: Σπυρούλα Χρυσοστόμου, Χρυσάνθη Μελετίου, Σύλβια Κυριάκου, Δόξα Καιμακλιώτη (αντικαταστάτρια) Υπεύθυνη συντονίστρια λειτουργός του Π.Ι.Κ. Χρυσάνθη Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων Α Λυκείου Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta Περιγραφή του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο σημαντικότερος τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωπίνων Πόρων. Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ανθρωπίνων Πόρων. Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ .Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ µε εξειδίκευση στη ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου. Σκοπό έχει τη µελέτη του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Ιωάννα Καραμήτρη ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16-11-2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ: Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Ο ήµος Καλαµάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ικαίωµα στη ενεργό ζωή: Υποστηρικτική Τεχνολογία και Εναλλακτική Επικοινωνία

ικαίωµα στη ενεργό ζωή: Υποστηρικτική Τεχνολογία και Εναλλακτική Επικοινωνία ικαίωµα στη ενεργό ζωή: Υποστηρικτική Τεχνολογία και Εναλλακτική Επικοινωνία Τεχνολογική Επανάσταση Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας φέρνει συνεχείς αλλαγές στην καθηµερινότητα Όµως ένα µεγάλο ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας.

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας. Αθήνα Μάρτιος 2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΩΒ9-ΚΩΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα

Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα Οµάδα µαθητών Μαλτέζου Μαρία Πέτρου Τζούλια Τριανταφύλλου Ηλίας Χασαλεύρη Λίνα Αθήνα, 23 Μαρτίου 2009 Υπεύθυνος εκπαιδευτικός Τάτσης Βαγγέλης Κριτήρια επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή Το έργο Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη "Κοινωνικός Στρυµώνας"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο για την επαγγελματική αναγνώριση

Ενημερωτικό φυλλάδιο για την επαγγελματική αναγνώριση Diese Broschüre wurde ausgehändigt von: Ενημερωτικό φυλλάδιο για την επαγγελματική αναγνώριση Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, για να σας προσφέρουμε όσο το δυνατό καλύτερη υποστήριξη κατά την αναγνώριση επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΛΚΥΟΝΗ" Ο Σύλλογος ΑΛΚΥΟΝΗ, είναι φιλανθρωπικό σωματείο μη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΛΚΥΟΝΗ"

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΚΥΟΝΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΛΚΥΟΝΗ" Ο Σύλλογος ΑΛΚΥΟΝΗ, είναι φιλανθρωπικό σωματείο μη

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας. των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση

Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας. των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση Ανάπτυξη της Αυτογνωσίας και της ηµιουργικότητας των Μαθητών του Λυκείου: Μία έρευνα ράση Στόχοι και άξονες της έρευνας-δράσης Στόχος του προγράµµατος ήταν η επιµόρφωση εκπαιδευτικών ευτεροβάθ- µιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Γουρνάκης Δ. Παναγιώτης (Α.Μ.: 5268) Επιβλέπων Καθηγητής: Καθηγητής Μ. Χαλικιάς Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων νοείται το σύνολο των ενεργειών, στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ(Διαφ.1) Στη 10χρονη εμπειρία μου με χρήστες ηρωίνης

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα