Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') :"

Transcript

1 Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Άρθρο 1 : Επαναφέρονται εν ισχύι αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 118/45, αίτινες τροποποιούµεναι δια του παρόντος, θέλουσιν ισχύσει εφεξής ως ακολούθως : Επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις υπαγόµεναι εις τας περί ασφαλίσεως της ανεργίας διατάξεις του Ν /54 "περί συστάσεως Οργανισµού Απασχολησεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας" δύνανται να καταγγέλουν την σχέσιν εργασίας του προσωπικού των εργατών τεχνιτών και υπηρετών, υποχρεούνται όµως να καταβάλλουν εις αυτό την υπό του Β.. της 16/18 Ιουλ οριζοµένην αποζηµίωσιν δια την περίπτωσιν απροειδοποιήτου καταγγελίας της συµβάσεως εργασίας. Κατά τας περιπτώσεις ταύτας δεν επιτρέπεται προειδοποίησις (προµήνυσις). Τα εν τη ανωτέρω δευτέρα παραγράφω οριζόµενα εφαρµόζονται και δια το εργατοτεχνικόν έκτακτον και ηµεροµίσθιον προσωπικόν των ήµων. Άρθρο 2 : Η κατά τον Ν. 2112/20 ως ετροποποιήθη µεταγενεστέρως αποζηµίωσις των υπαλλήλων, των απολυοµένων άνευ της τηρήσεως των περί προµηνύσεως διατάξεων του άρθρου 1 του προειρηµένου Νόµου, εφ' όσον δεν υπερβαίνει τας αποδοχάς εξ µηνών δι' εκάστον, καταβάλεται υπό του εργοδότου κατά την ηµέραν της λύσεως της σχέσεως εργασίας. Εάν η αποζηµίωσις είναι µεγαλυτέρα των αποδοχών εξ µηνών, ο εργοδότης υποχρεούται ωσαύτως να καταβάλη κατά την απόλυσιν το µέχρι των αποδοχών εξ µηνών µέρος ταύτης, το δε υπόλοιπον επί πλέον ποσόν εις τριµηνιαίας δόσεις, εκάστη των οποίων δεν δύναται να είναι κατωτέρα των αποδοχών τριών µηνών, εκτός εάν προς εξόφλησιν του συνόλου της αποζηµιώσεως υπολείπεται µικρότερον ποσόν. Η πρώτη των δόσεων είναι καταβλητέα την εποµένην της συµπληρώσεως τριµήνου από της απολύσεως. Άρθρο 3 : (Εργοδότης εκ των κατά το άρθρον 1 του παρόντος επιχειρήσεων και εκµεταλλεύσεων προτιθέµενος να προβή εις απολύσεις ενός ή περισσοτέρων µισθωτών κατά τα ανωτέρω άρθρ.1 και 2 δύναται να ζητήση την υπό του Οργανισµού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας καταβολήν της αποζηµιώσεως εις τους δικαιούχους, επί χρεώσει αυτού δια του αναλόγου ποσού. Το.Σ. του Οργανισµού δι ητιολογηµένης αποφάσεώς του δέχεται ή απορρίπτει την υποβληθείσαν αίτησιν του εργοδότου. Εν περιπτώσει αποδοχής αυτής, δια της ιδίας αποφάσεως το.σ. καθορίζει τους όρους ως και τας παρασχεθησοµένας εγγυήσεις εξοφλήσεως. Η απόφασις αύτη τελεί υπό την έγκρισιν των Υπουργών Συντονισµού και Εργασίας χορηγουµένην δια κοινής αυτών αποφάσεως. Η υπό του Οργανισµού καταβολή της αποζηµιώσεως εις τους µισθωτούς ενεργείται κατόπιν εντολής του εργοδότου, γνωρίζοντος άµα εις τον Οργανισµόν τα στοιχεία των απολυοµένων και το ποσόν όπερ έκαστος τούτων δικαιούται). - (Καταργήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν /66). Άρθρο 4 :

2 Εαν δια της καταγγελίας τάσσηται η υπό του άρθρου 1 του Ν. 2112/20 ως ούτος ετροποποιήθη µεταγενεστέρως προβλεποµένη προθεσµία προκειµένου µόνον περί υπαλλήλων, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλη εις τον απολυόµενον, άµα τη εκπονή της προθεσµίας ταύτης, το ήµισυ της προβλεποµένης υπό του ως άνω Νόµου αποζηµιώσεως δια την περίπτωσιν της απροειδοποιήτου καταγγελίας της συµβάσεως εργασίας. Της αυτής ως άνω αποζηµιώσεως δικαιούνται και υπάλληλοι, αποχωρούντες της εργασίας τη συγκαταθέσει του εργοδότου αυτών, διαρκούντος του χρόνου της προµηνύσεως. Άρθρο 5 : 1. Ο υπολογισµός της αποζηµιώσεως γίνεται βάσει των τακτικών αποδοχών του τελευταίου µηνός υπό καθεστώς πλήρους απασχολήσεως. Κατά τον υπολογισµόν τούτον προκειµένου περί υπαλλήλου, αι µηνιαίαι αυτού αποδοχαί δεν λαµβάνονται υπ' όψει καθ' ο ποσόν υπερβαίνουν το οκταπλάσιον του ηµεροµισθίου ανειδικεύτου εργάτου, πολλαπλασιαζόµενον επί τον αριθµό Η αποζηµιώσις των µισθωτών των αµειβοµένων επί ποσοστοίς κατ' αποκοπήν ή µονάδα παραγοµένης εργασίας υπολογίζεται, βάσει του µέσου όρου των αποδοχών αυτών των δύο τελευταίων προ της καταγγελίας της σχέσεως εργασίας µηνών. Πάντως το ποσόν ταύτης δεν δύναται να είναι κατώτερον του προκύπτοντος επί τη βάσει της µισθολογικής κλάσεως εις η ο µισθωτός κατατάσσεται κατά το άρθρον 25 του Α.Ν. 1846/51. "3. Η καταγγελία της εργασιακής σχέσης θεωρείται έγκυρη, εφόσον έχει γίνει εγγράφως, έχει καταβληθεί η οφειλόµενη αποζηµίωση και έχει καταχωρηθεί η απασχόληση του απολυόµενου στα τηρούµενα για το ΙΚΑ µισθολόγια ή έχει ασφαλιστεί ο απολυόµενος. Η καθυστέρηση δόσης της αποζηµίωσης από τις, στην παρ. 1 εδ. β' του άρθρου 2, οφειλόµενες και η µη καταχώρηση κατά τα ανωτέρω του εργαζοµένου στα µισθολόγια του ΙΚΑ ή η µη ασφάλισή του συνεπάγονται την ακυρότητα της καταγγελίας και ο διαδροµών χρόνος θεωρείται ως χρόνος συνέχισης της εργασίας του. Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης υποχρεούται στην καταβολή του συνόλου των εργοδοτικών εισφορών προς το ΙΚΑ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς, χωρίς να δικαιούται να αναζητήσει την αποζηµίωση που κατέβαλε. Η αποζηµίωση που έχει καταβληθεί συµψηφίζεται µε τις οφειλόµενες λόγω της ακύρωσης της καταγγελίας, τακτικές αποδοχές, ο δε υπάλληλος υποχρεούται να καταβάλει στο ΙΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισµούς τις αναλογούσες σε αυτόν εργατικές εισφορές" (αντικ. της παρ. 3 από την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2556/97, ΦΕΚ-270 Α'). (Σηµείωση : Από παρ. 4 άρθρου 2 Ν. 2556/97, ΦΕΚ-270 Α' ορίζεται ότι "η ισχύς της παρ. αυτής αρχίζει από "). Άρθρο 6 : 1. Πάσα αξίωσις µισθωτού πηγάζουσα εξ ακύρου καταγγελίας της σχέσεως εργασίας τυγχάνει απαράδεκτος, εφ' όσον η σχετική αγωγή δεν εκοινοποιήθη εντός τριµήνου ανατρεπτικής προθεσµίας από της λύσεως της σχέσεως εργασίας. "Η διάταξις της παρούσης εφαρµόζεται µόνον επί καταγγελίας σχέσεων εξηρτηµένης εργασίας" (προσθ. του µέσα σε "" εδαφίου από το άρθρο 19 του Ν. 435/76). 2. Πάσα αξίωσις µισθωτού περί καταβολή ή συµπληρώσεως της κατά τον Ν. 2112/20, ως ετροποποιήθη µεταγενεστέρως ή το Β.. της 16/18 Ιουλ αποζηµιώσεως, τυγχάνει απαράδεκτος, εφ' όσον η σχετική αγωγή δεν εκοινοποιήθη εντός εξαµήνου

3 αφ' ης κατέστη απαιτητή. Προκειµένου περί απαιτήσεων υφισταµένων κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος η κατ' ανωτέρω προθεσµία άρχεται από της δηµοσιεύσεως του παρόντος. 3. Η εκ µέρους του µισθωτού απόληψις της υπό του εργοδότου καταβαλλοµένης εις αυτόν αποζηµιώσεως, έστω και ανεπιφυλάκτως γενοµένη δεν αποτελεί παραίτησιν αυτού της τυχόν περί µείζονος αποζηµιώσεως αξιώσεως του. Άρθρο 7 : Αι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρµόζονται επί µισθωτών απολυοµένων συνεπεία υποβολής κατ' αυτών µηνύσεως συµφώνως προς τα υπό της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2112/20 ή της παρ. 1 του άρθρου 6 του Β.. της 16/18 Ιουλ οριζόµενα. Εαν όµως επακολουθήση απαλλαγή του µισθωτού δια βουλεύµατος ή δικαστικής αποφάσεως, αι διατάξεις του παρόντος έχουσι εφαρµογήν και επ' αυτού από της εις τον εργοδότην κοινοποιήσεως υπό του ενδιαφεροµένου του απαλλακτικού βουλεύµατος ή της αποφάσεως. Άρθρο 8 : Μισθωτοί συνδεόµενοι δια σχέσεως εργασίας αορίστου διαρκείας συµπληρώσαντες δεκαπενταετή υπηρεσίαν παρά τω αυτώ εργοδότη, υπό την έννοιαν της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2112/20, ή το υπό του οικείου Ασφαλιστικού Οργανισµού προβλεπόµενον όριον ηλικίας των αποχωρούντες της υπηρεσίας, τη συγκαταθέσει του εργοδότου, δικαιούνται του ηµίσεος της υπό του Ν. 2112/20 ως ετροποποιήθη µεταγενεστέρως ή του Β.. της 16/18 Ιουλ οριζοµένης αποζηµιώσεως δια την περίπτωσιν απροειδοποιήτου καταγγελίας της συµβάσεως εργασίας υπολογιζοµένης βάσει των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του παρόντος. "Μισθωτοί εν γένει υπαγόµενοι εις την ασφάλισιν οιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισµού, δια την χορήγησιν συντάξεως συµπληρώσαντες ή συµπληρούντες τας προς λήψιν πλήρυς συντάξεως γήρατος προυποθέσεις, δύνανται εάν µε έχουν την ιδιότητα του εργατοτεχνίτου ν' αποχωρώσι της εργασίας, εάν δε έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου, είτε ν' αποχωρώσιν είτε ν' αποµακρύνωνται της εργασίας των παρά του εργοδότου των, λαµβάνοντες εις απάσας τας περιπτώσεις ταύτας οι µεν επικουρικώς ησφαλισµένοι, τα 40%, οι δε µη ησφαλισµένοι επικουρικώς τα 50% της αποζηµιώσεως της οποίας δικαιούνται κατά τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις δια την περίπτωσιν απροειδοποιήτου καταγγελίας της συµβάσεως εργασίας, εκ µέρους του εργοδότου. ια την κατα τ' ανωτέρω χορηγουµένην, εις τους αποχωρούντες ή αποµακρυνοµένους µισθωτούς, αποζηµίωσιν εφαρµόζονται κατά τα λοιπά, πάντα τα οριζόµενα υπό των άρθρων 1,2,3,4,5,6,7,8 και 9 του Ν /1955 ως και των διατάξεων του Ν. 2112/20 "περί υποχρεωτικής καταγγελίας της συµβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων "ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη µεταγενεστέρως και του Β. /τος της 16/18 Ιουλ "περί επεκτάσεως του Ν. 2112/20" περί καταγγελίας της συµβάσεως εργασίας των ιδιωτικών υπαλλήλων "και επί των εργατών, τεχνιτών και υπηρετών, πλην των διατάξεων των αφορωσών την προειδοποίησιν" (αντικ. του µέσα σε "" δεύτερο εδάφιο από την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 435/76 επίσης βλ. επ. παρ. άρθρου 5 του Ν.435/76 ). Άρθρο 9 : 1. Ο καταγγελλών την σχέσιν εργασίας εργοδότης υποχρεούται όπως εντός προθεσµίας 8 ηµερών από της παραδόσεως του εγγράφου της καταγγελίας εις τον απολυόµενον, αναγγείλη την υπ' αυτού ενεργηθείσαν καταγγελίαν εις την αρµοδίαν υπηρεσίαν του Οργανισµού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας ως και εις τον

4 αρµόδιον Γραφείον Ευρέσεως Εργασίας, όπερ υποχρεούται να πρωτοκολλήση ταύτην αυθηµερόν. Εις ας περιφερείας δεν υπάρχει Υπηρεσία Οργανισµού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας, ως και Γραφείον Ευρέσεως Εργασίας, η αναγγελία γίνεται εις την πλησιεστέραν Αστυνοµικήν Αρχήν. 2. Η αναγγελία ενεργείται, δια της παραδόσεως αντιγράφου του εγγράφου καταγγελίας εις τας υπηρεσίας τας αναφεροµένας εις την προηγουµένην παράγραφον αρµοδία δε υπηρεσία του Οργανισµού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας και Γραφείον Ευρέσεως Εργασίας ορίζεται το του τόπου απασχολήσεως του µισθωτού. 3. Οι εργοδόται υποχρεούνται εις αναγγελίαν και όταν η σχέσις εργασίας λύεται ουχί συνεπεία καταγγελίας, αλλ' εξ άλλου λόγου ήτοι δια της παρόδου του συµπεφωνηµένου χρόνου, εις την περίπτωσιν της συµβάσεως διαρκείας ωρισµένου χρόνου, ή οσάκις προκύπτει τοιούτη διάρκεια εκ του δηλωθέντος σκοπού εργασίας, ή δια της αποπερατώσεως του έργου εις την περίπτωσιν συµβάσεως ωρισµένου έργου. Η αναγγελία εις τας περιπτώσεις τούτας ενεργείται δια παραδόσεως εις την αρµοδίαν υπηρεσίαν του Οργανισµού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας, ως και το αρµόδιον Γραφείον Ευρέσεως Εργασίας ή άλλως εις την πλησιεστέραν Αστυνοµικήν Αρχήν, εγγράφου περιλαµβάνοντος τα διάποφάσεων του Υπουργού Εργασίας, δηµοσιευοµένων δια της εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, ορισθησόµενα στοιχεία. 4. Κατά παντός εργοδότου παραβαίνοντος τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, ως και κατά του αναγράφοντος ψευδή στοιχεία εις την καταγγελίαν της σχέσεως εργασίας, επιβάλλονται κατ' έγκλησιν του αρµοδίου Γραφείου Ευρέσεως εργασίας ή του Οργανισµού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως της Ανεργίας αι ποιναί αι οριζόµεναι εις την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν /1953 "περί οργανώσεως και ελέγχου της αγοράς εργασίας". "5. Αντίγραφο της καταγγελίας σύµβασης εργασίας που κοινοποιείται στον Ο.Α.Ε.. σύµφωνα µε τις ανωτέρω παραγράφους 1,2 και 3 διαβιβάζεται υποχρεωτικά εντός µηνός από τον Ο.Α.Ε.. στο αρµόδιο υποκατάστηµα του Ι.Κ.Α." (προσθ. της παρ. 5 από την παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 2335/95, ΦΕΚ-185 Α'). Άρθρο 10 : 1. Αι επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις εν περιπτώσει περιορισµού της οικονοµικής των δραστηριότητος δύνανται αντί της καταγγελίας της συµβάσεως εργασίας να θέτουν εγγράφως εις διαθεσιµότητα τους µισθωτούς των, µη δυναµένην να υπερβή εν συνόλω τους τρεις µηνας ετησίως. Εν τη περιπτώσει ταύτη ο µισθωτός λαµβάνει το ήµισυ του µέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων µηνών, υπό καθεστώς πλήρους απασχολήσεως. 2. Καταργούνται αι παρ. 1,2,4,5 και 6 του άρθ. 13 του Ν /1954. "Προκειµένου περί επιχειρήσεων ή εκµεταλλεύσεων κοινής ωφελείας απασχολουσών άνω των πέντε χιλιάδων µισθωτούς δια την θέσιν των µισθωτών εις κατάστασιν διαθεσιµότητος απαιτείται έγκρισις του Υπουργού Απασχολήσεως, χορηγουµένη επί τη αιτήσει του εργοδότου, µετά γνώµην της Ολοµελείας του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας. Εαν εντός µηνός από της υποβολής εις το Υπουργείον Απασχολήσεως της αιτήσεως δεν αποφανθή ο Υπουργός Απασχολήσεως, ο εργοδότης δύναται και άνευ της εγκρίσεως τούτου να θέση εις διαθεσιµότητα τους παρ' αυτώ µισθωτούς, τηρών την διαδικασίαν και τας προυποθέσεις του προηγουµένου εδαφίου" (προσθ. του µέσα σε "" δεύτερου εδαφίου από την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.. 206/74 επίσης βλ.επ. παρ. άρθρου 1 του Ν. 206/74). Άρθρο 11 :

5 1. Προειδοποιήσεις προς µισθωτούς γενόµεναι µέχρι της ισχύος του παρόντος εφ' όσον µέχρι της ηµέρας ταύτη είχεν επέλθει λύσις της συµβάσεως εργασίας δεν υπάγονται εις τας διατάξεις του νόµου τούτου. Εαν όµως διαρκή η προειδοποίησις, ο εργοδότης δικαιούται όπως εντός µηνός από τη δηµοσιεύσεως του παρόντος προβή εις έγγραφον ανάκλησιν της προειδοποιήσεως. 2. Εαν ο εργοδότης δεν επιθυµή να προβή εις τοιαύτην ανάκλησιν και εφ' όσον εν τω µεταξύ δεν έχει λυθή η σύµβασις εργασίας υποχρεούται όπως εντός της αυτής προθεσµίας επαναλάβη την καταγγελίαν συµφώνως προς τα άρθρα 1 και 2 του παρόντος, οπότε εκ της προειδοποιήσεως ή της καταβληθησοµένης εις τον µισθωτόν αποζηµιώσεως αφαιρείται ο µέχρι της ισχύος του παρόντος διανυθείς χρόνος προµηνύσεως. 3. Εαν η σύµβασις εργασίας ελύθη κατά το µετά την 9ης Φεβρουαρίου και µέχρι της δηµοσιεύσεως του παρόντος χρονικόν διάστηµα, ο εργοδότης υποχρεούται, όπως εντός µηνός από της δηµοσιεύσεως τούτου, επί τη αιτήσει του µισθωτού, καταβάλη την αποζηµίωσιν αυτού ή συµπληρώση ταύτην κατά τας διατάξεις του παρόντος, εν περιπτώσει δε µη συµµορφώσεώς του εντός της ως άνω τασσοµένης προθεσµίας, η γενοµένη καταγγελία θεωρείται άκυρος. Άρθρο 12 : Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της 9ης Φεβρ

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 251/Α/20-9-76)

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 251/Α/20-9-76) ΝΟΜΟΣ: 435/76 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 251/Α/20-9-76) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της νοµοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων τινών οργανωτικών και διοικητικών διατάξεων. (ΦΕΚ 147/Α/20-9-60) Άρθρο 1 Εις το

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ισχύουσες Διατάξεις (β.δ. 3/13-7-1936) Άρθρο 1ον Ίδρυσις - Έδρα - Σκοπός

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ισχύουσες Διατάξεις (β.δ. 3/13-7-1936) Άρθρο 1ον Ίδρυσις - Έδρα - Σκοπός 1 ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ισχύουσες Διατάξεις (β.δ. 3/13-7-1936) Άρθρο 1ον Ίδρυσις - Έδρα - Σκοπός 1. Ιδρύεται Ταμείον Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων με έδραν τας Αθήνας. 2. Σκοπός του Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191)

ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191) ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191) Αρθρο 0 Α.Ν. 1846 14/21 Ιουνίου 1951 (Α 179). Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ: Κατά το άρθρον 37 ΝΔ 2961/1954 (Α 197): "Καταργείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α. ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ-ΥΠΕΡΩΡΙΑ Πλήρης / κανονική απασχόληση υπάρχει όταν συµφωνείται παροχή εργασίας που καλύπτει το ωράριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Πρόεδρο Δ.Σ. & Δ/ντα Σύμβουλο. Μέλη Δ.Σ.

ΠΡΟΣ : Πρόεδρο Δ.Σ. & Δ/ντα Σύμβουλο. Μέλη Δ.Σ. Υμηττός 07 Σεπτέμβρη 2012 ΠΡΟΣ : Πρόεδρο Δ.Σ. & Δ/ντα Σύμβουλο. Μέλη Δ.Σ. ΚΟΙΝ.: Σωματεία Εργαζομένων Ε.Α.Σ. ΑΒΕΕ (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ). Εργαζόμενους Ε.Α.Σ. ΑΒΕΕ (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ). Σωματεία Εργαζομένων Θυγατρικών ΜΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων

Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α' 244) : Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων Σύμφωνα με την παρ. 7 άρθρο 62 Νομ. 1566/1985 (ΦΕΚ Α' 67) οι διατάξεις του νόμου αυτού εγαρμόζονται ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης

Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου Η απόλυση των υπαλλήλων μπορεί να γίνει είτε με προειδοποίηση είτε αμέσως χωρίς προειδοποίηση. Εγκυρη

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208)

Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208) Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 2 Αναγκαστ.Νόμος υπ` αριθ. 2326 3/11 Μαϊου 1940. Περί ταμείου συντάξεων μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ» Λαϊκή Κατοικία 35.Η.α.1-3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ» ΘΕΜΑ α Λαϊκή Κατοικία 1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 12/19 Μαΐου 1923 (ΦΕΚ Α 132) Περί ανεγέρσεως ευθηνών οικιών. Αντικατεστάθη δια της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 2002. Μέρος Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 2002. Μέρος Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 2002 Μέρος Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.Ο παρών Νόµος θα αναφέρηται ως ο περί Τερµατισµού Απασχολήσεως Νόµος, του 1967 µέχρι 1994. 2. Εν τω παρόντι Νόµω,

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειδικοί χρόνοι ασφάλισης Συνοπτική παρουσίαση. 3 1. Γενικά. 8 2. Ασφάλιση κατά τον χρόνο ασθένειας..... 8 3. Οφειλόμενες

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191)

Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191) Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ Α-191) Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως 'Αρθρον 1 (όπως διαµορφώθηκε µε την παρ.5 αρθρ. 8 Ν. 2839/2000)(ΦΕΚ Α 196) Αντικείµενον - φορείς - αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο

9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο 599 9. ε ρ γ α τ ι κ ο δ ι κ α ι ο 52/2010 (Πρόεδρος: Χρήστος Χασιώτης, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Δημήτριος Νινιός, Γεωργία Λαμπροπούλου-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Γεώργιος Καλαπόδης, Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Ν.. 496/1974 (ΦΕΚ Α' 204) Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου

Ν.. 496/1974 (ΦΕΚ Α' 204) Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου Ν.. 496/1974 (ΦΕΚ Α' 204) Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου 'Αρθρο 1 : Γενικές ιατάξεις 1. Η διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων ως και το Λογιστικό των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου

Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Εργατικό Δίκαιο 2.1 Έννοια - πηγές εργατικού δικαίου 2.2 Κυριότερα αντικείμενα των Κοινωνικών Επιθεωρήσεων Εργασίας του Σ.Ε.Ε. 2.3 Διαδικασία προσλήψεων 2.4 Συμβάσεις εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προαιρετική Ασφάλιση..4 Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4 Νέοι Ασφαλισμένοι..7 Μακροχρόνια Άνεργοι..8 Ασφαλισμένοι ενταχθέντων στο Ι.Κ.Α. Ασφαλιστικών Οργανισμών 10 Αυτασφάλιση..10 Αυτασφάλιση Απολυόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ν 1026/1980 : Περί Οδοντιατρικών Συλλόγων, Ελλην. Οδοντ. Οµοσπονδίας, κλπ

Ν 1026/1980 : Περί Οδοντιατρικών Συλλόγων, Ελλην. Οδοντ. Οµοσπονδίας, κλπ Ν 1026/1980 : Περί Οδοντιατρικών Συλλόγων, Ελλην. Οδοντ. Οµοσπονδίας, κλπ Νόµος 1026 της 25/26.2.80: Περί των Οδοντιατρικών Συλλόγων, της Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.), ως και λοιπών συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1ο 4 ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 4 Άρθρο 2 Ο 4 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 4 Άρθρο 3 ο 5 ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές Συντακτική ομάδα

Περιεχόμενα Πηγές Συντακτική ομάδα Περιεχόμενα Λύση της σχέσης εργασίας... 2 1. Πότε λήγει μια σχέση εργασίας... 4 1.1 Λύση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου... 4 1.2 Καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου... 5 1.2.1 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αύξηση προσωρινής σύνταξης, Βελτίωση όρων συνταξιοδότησης αγροτών, Ρύθμιση τραπεζικών επιδοτούμενων δανείων πρώην ΟΕΚ, Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α.) Άρθρο 1 Ένταξη στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

2065/1992 (ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ -ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΛΠ) - ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2065/1992 (ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ -ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΛΠ) - ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ως προς τους λιμενεργάτες αρχιεργάτες και σημειωτές που εργάζονταν στον ΟΛΘ το άρθρο δωδέκατο, παρ. 4 του Ν.2688/99 προβλέπει ότι οι αποδοχές τους δε δύνανται σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Με το Ν 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής

Με το Ν 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Oι νέες αλλαγές στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων με το Ν 4093/2012 («Μνημόνιο ΙΙΙ») Γιώργος Θεοδόσης, Λέκτορας Εργατικού Δικαίου Δ.Π.Θ., Δικηγόρος Με το Ν 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σχέδιο Νόμου ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα, Ιούνιος 2010 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ.. 1. Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 5 του ν.2458/97 (ΦΕΚ 15 Α), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 2 ως ακολούθως: «Σύνταξης γήρατος δικαιούνται και όσοι έχουν συμπληρώσει

Διαβάστε περισσότερα