Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΠΚΜ /2014(1257) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Διοικητήριο Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες :Κ.Κυριακοπούλου Γ.Κενανίδου Τηλέφωνο : ,247 FAX : ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας Γραφικής ύλης - Χαρτικών - Αναλωσίμων Η/Υ & Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πέλλας και των υπηρεσιών του Υπ.Παιδείας του νομού Πέλλας, των οποίων τα λειτουργικά έξοδα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας, για το χρονικό διάστημα από υπογραφής της σύμβασης έως Αριθμός Διακήρυξης: 2/2014 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/95) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 4) Του άρθρου 24 του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α / ) σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. 5) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/95) «Περί Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ /739 Απόφαση του Υπουργού Οικ/κων (ΦΕΚ 1291/ ) με την οποία τροποποιείται το άρθρο 83 παρ.1 του Ν. 2362/95. 6) Τις διατάξεις του Ν.1642/86 περί Φ.Π.Α.

2 7) Την με αριθ. πρωτ /601/0026/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες». 8) Τις διατάξεις του Ν. 496/74 (ΦΕΚ 204/74) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε». 9) Τις διατάξεις του Ν 4013/2011(ΑΗΔΜΣ) 10) Τις διατάξεις του Ν.3852/ <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης>>. 11) Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 περί Ανάληψης Υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 12) Την αριθμ. οικ 985/ (ΦΕΚ 687/Β/ ) περί Μεταβίβασης Άσκησης Αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους της ΠΚΜ. 13) Τη με αρ.πρωτ.1064/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, "Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. 14) Την αριθμ. α/α 1649/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗ57ΛΛ-ΥΡΛ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού σε βάρος του Φ. 721 ΚΑΕ 1111.α.01 στον προϋπολογισμό εξόδων του οικ. έτους ) Την ανάγκη προμήθειας γραφικής ύλης - χαρτικών - αναλωσίμων Η/Υ & φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πέλλας και των υπηρεσιών του Υπ.Παιδείας του νομού Πέλλας, των οποίων τα λειτουργικά έξοδα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας. 16) Την αριθμ. 619/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. που αφορά έγκριση όρων της παρούσης, την διενέργεια διαγωνισμού και την έγκριση διάθεσης σχετικής πίστωσης. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ ΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια: Γραφικής Ύλης- Χαρτικών - Αναλωσίμων Η/Υ & φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πέλλας και των υπηρεσιών του Υπ.Παιδείας του νομού Πέλλας, των οποίων τα λειτουργικά έξοδα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας για το χρονικό διάστημα από υπογραφής της σύμβασης έως όπως αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β, και Γ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Δύνεται το δικαίωμα υποβολής προσφοράς είτε και για τα τρία (3) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, είτε για το καθένα χωριστά. Ωστόσο δεν υπάρχει η δυνατότητα επί ποινή αποκλεισμού υποβολής προσφοράς για μέρος μόνο των ζητούμενων ειδών από κάθε ένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

3 Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 28/04/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο γραφείο 300, στον 3 ο όροφο του Διοικητηρίου της Έδεσσας, ενώπιον της Επιτροπής έτους 2014 που έχει συγκροτηθεί κατόπιν κληρώσεως και έχει εγκριθεί με την αριθμ. 2064/2013 (ΑΔΑ:ΒΛΓΔ7ΛΛ-8ΤΡ) απόφαση της ΟΕ της ΠΚΜ. Οι φάκελοι των προσφορών θα αποσφραγιστούν την ίδια μέρα ενώπιον όλων όσων συμμετέχουν. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγιστούν στο 2 ο στάδιο σύμφωνα με τα αναφερόεμενα στο άρθρο 5 της παρούσης. Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι τις 24/04/2014 ημέρα Παρασκευή στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της ΠΕ Πέλλας γραφείο 319 και θα λαμβάνουν το σχετικό πρωτόκολλο. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ( μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α είναι για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β είναι και για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ είναι μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη βαρύνει τον Φ.721 ΚΑΕ 1111.α.01 της ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ και έχει γίνει ανάληψη ποσού η οποία έλαβε αριθμό ανάληψης 1649/2014(ΑΔΑ: ΒΙΗ57ΛΛ-ΥΡΛ). Η παρούσα θα δημοσιευθεί στο site της Π.Ε. Πέλλας: στην ιστοχώρο της Διαύγειας, στο e-procurement, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ και θα δημοσιευτεί σε μία τοπική εφημερίδα. Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης αποτελεί το σχέδιο Σύμβασης που επισυνάπτεται καθώς και τα Παραρτήματα Α, Β και Γ. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει βάσει τις ενδεικτικές ποσότητες προμέθειας που αναφέρονται στα Παραρτήματα πολλαπλασιαζόμενες επί την προσφερόμενη τιμή του υποψηφίου αναδόχου. Μειοδότης είναι αυτός που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή συνολικά ανά Παράρτημα.

4 1) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: α) Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. β) Συνεταιρισμοί. γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 2) ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι [120] εκατόν είκοσι ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3) ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν, μαζί με την προσφορά τους, τα εξής: 1.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, και στην οποία θα αναγράφονται: α. Τα στοιχεία του διαγωνισμού & β. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους Δεν έχουν καταδικαστεί µε αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης,της απάτης, της εκβίασης,της πλαστογραφίας,της ψευδορκίας,της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Δεν τελούν το τελευταίο εξάμηνο υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

5 Είναι ενήμεροι, ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο. Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει η ειδική εκκαθάριση του νόμου 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις( µόνο για νομικά πρόσωπα). 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν στην οποία να δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης και αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που θα απαιτηθούν προκειμένου να αποδείξουν τα ανωτέρω. 3. Οποιαδήποτε έγγραφα και παραστατικά είναι απαραίτητα προκειμένου να γίνει σαφής στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού η νομική μορφή της εταιρίας, η διοίκησή της και η εκπροσώπησή της στον διαγωνισμό 4. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται τα Παρατήματα για τα οποία υποβάλει προσφορά καθώς και ο χρόνος ισχύς της προσφοράς του (120 ημέρες). 5. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι εφόσον του ανατεθεί η προμήθεια δύναται να την εκτελέσει σύμφωνα με τους όρους που θα ορισθούν από την σχετική Σύμβαση. 6. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Εγγύηση Συμμετοχής δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07 και κατά το άρθρο 5 της παρούσης, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν

6 οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ, 6 του Π.Δ. 118/07. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν είναι τα κατωτέρω: α) ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 1) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης,της απάτης, της εκβίασης,της πλαστογραφίας,της ψευδορκίας,της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει κατά την ημερομηνία της άνω έγγραφης ειδοποίησης είναι ότι είναι ενήμεροι, ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. β) ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 1) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με

7 την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης,της απάτης, της εκβίασης,της πλαστογραφίας,της ψευδορκίας,της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει κατά την ημερομηνία της άνω έγγραφης ειδοποίησης είναι ότι είναι ενήμεροι, ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. γ) ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων[α] & [β] ανωτέρω και επιπλέον : 2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του νόμου 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής η ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις( µόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή

8 δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης,της απάτης, της εκβίασης,της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας,της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών το πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένοι η συμμετάσχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε. σύμφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920,όπως εκάστοτε ισχύει και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του νόμου 1892/1990,όπως εκάστοτε ισχύει από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της Ανωνύμου Εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.

9 δ) ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/ ) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του ιδίου άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς αντίστοιχα και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 3) Βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. ε) ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. Η υποβαλλόμενη προσφορά της Ένωσης προμηθευτών θα υπογράφεται είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την Ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο µε συμβολαιογραφική πράξη. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης. Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν µε την προσφορά: Σε περίπτωση επαναλήψεως του διαγωνισμού, τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν στον αρχικό διαγωνισμό, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν εφόσον ισχύουν. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης.

10 4) ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη «Προσφορά». β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται: Α) Όλα τα ζητούμενα Δικαιολογητικά Υπεύθυνες Δηλώσεις (πρωτότυποαντίγραφο) όπως αναφέρθηκαν στο Άρθρο 3 παραπάνω. Β) Χωριστός σφραγισμένος φάκελος Οικονομικής Προσφοράς µε την ένδειξη «Οικονομική Προφορά» ο οποίος φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και υποβάλλεται σε πρωτότυπο και αντίγραφο. Οι προσφορές θα πρέπει να συνταχτούν στην Ελληνική Γλώσσα. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και να μονογράφει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει την Οικονομική Προσφορά του υποψήφιου μειοδότη η οποία θα υποβάλλεται στους πίνακες των Παραρτημάτων Α, Β & Γ με ευκρινή αναγραφή τιμών δίχως Φ.Π.Α.

11 5) ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης όλα τα δικαιολογητικά ανά φύλλο. Οι φάκελοι οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και τοποθετούνται σε νέο φάκελο που υπογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές με βάσει τα δικαιολογητικά δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. Η επιτροπή διενέργειας προχωράει στον έλεγχο τον δικαιολογητικών συμμετοχής, κατόπιν καταρτίζει πρακτικό το οποίο και διαβιβάζεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αφού εγκριθεί το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας από το ανωτέρω σχετικό όργανο, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές προκειμένου η επιτροπή διενέργειας να προχωρήσει στην αποσφράγιση των Οικονομικών προσφορών. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται και μονογράφεται η προσφορά ανά φύλλο. Η συνολική καθαρή τιμή (χωρίς ΦΠΑ) πολλαπλασιαζόμενη με τις ποσότητες των υπο προμήεθια υλικών θα λαμβάνεται υπ όψιν για την σύγκριση των προσφορών. Η επιτροπή διενέργειας καταρτίζει πρακτικό για την ανωτέρω διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών το οποίο κοινοποιείται σε όλους τους συμμετέχοντες συμπεριλαμβανομένου αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

12 Στο τελευταίο κοινοποιείται επίσης έγγραφή ειδοποίηση σύμφωνα με την οποία οφείλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών να υποβάλει στην Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο α έγγραφα και δικαιολογητικά κατά περίπτωση που αναφέρθηκαν στο άρθρο ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Μετά το πέρας του ελέγχου η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό το οποίο διαβιβάζεται προς έγκριση στην Οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Κατόπιν εκδίδεται σχετική Απόφαση Κατακύρωσης και ακολουθεί η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης. 6) ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο Κεντρικό πρωτόκολλο της ΠΕ Πέλλας, γραφείο 319, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού δηλαδή μέχρι 25/04/2014 ημέρα Παρασκευή. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται μέχρι και την παραπάνω ημερομηνία. Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία ή ενώ ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα δεν ήλθαν την προηγούμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές αυτές επιστρέφονται στους προσφέροντες.

13 7) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινήσεις μόνο εγγράφως από την Π.Ε. Πέλλας στο fax: έως και δύο (2) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, οι απαντήσεις θα κοινοποιηθούν σε όλους όσους έλαβαν τεύχος διακήρυξης. Σε περίπτωση που κάποιος λάβει τεύχος διακήρυξης από το site της Π.Ε. Πέλλας (www.pkm.gov.gr/pella) παρακαλείται να επικοινωνήσει με το τηλ ώστε να δηλώσει τα στοιχεία του προκειμένου να του γνωστοποιηθούν τυχόν διευκρινήσεις. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καμία διευκρίνιση τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή διενέργειας έχει το δικαίωμα και αφού το κρίνει αναγκαίο να ζητήσει από τον προμηθευτή την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι προμηθευτές οφείλουν να δώσουν πληροφορίες που δεν καλύπτονται από τους όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στη διακήρυξη αυτή και που κατά την εκτίμηση τους κρίνονται ουσιώδεις. 8) ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.9 του Π.Δ. 118/07 εγγυήσεις συμμετοχής δεν απαιτούνται στον πρόχειρο διαγωνισμό.

14 9) ΤΙΜΕΣ Στην οικονομική προσφορά πρέπει να αναφέρονται οι τιμές των ειδών που αναγράφονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ. Στις τιμές δεν θα συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει βάσει τις ενδεικτικές ποσότητες προμέθειας που αναφέρονται στα Παραρτήματα πολλαπλασιαζόμενες επί την προσφερόμενη τιμή του υποψηφίου αναδόχου. Μειοδότης είναι αυτός που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή συνολικά ανά Παράρτημα. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΦΟΣΟΝ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ. Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 10) ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά μέσα στο συμβατικό χρόνο παράδοσης στην εκάστοτε ενδιαφερόμενη Υπηρεσία της Π.Ε. Πέλλας με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή παρουσία της επιτροπής παραλαβής που θα καλείται από τον ανάδοχο. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 2 ημέρες το αργότερο από την λήψη της σχετικής ειδοποίησης από τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Πέλλας. Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Τα υλικά που δε θα πληρούν τις προδιαγραφές θα κρίνονται απορριπτέα και ο προμηθευτής υποχρεούται να τα αντικαταστήσει. Σε κάθε περίπτωση μη τήρησης των όρων της σύμβασης ως προς το χρόνο παράδοσης ισχύουν οι περί Κρατικών Προμηθειών διατάξεις. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι του 1/2 αυτού με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (Άρθρο 26 του Κ.Π.Δ.).

15 11) ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της αξίας τους, με την έκδοση των σχετικών τιμολογίων, μετά τη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής για κάθε τμηματική παραγγελία. Όλες οι προβλεπόμενες από το Νόμο κρατήσεις βαρύνουν τον προμηθευτή. 12)ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε προμηθευτή. 13) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σύμβασης. Η σχετική Σύμβαση υπογράφεται μεταξύ του Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του προμηθευτή βάσει κατακυρωτικής απόφασης και των λοιπών στοιχείων της προσφοράς και της παρούσας διακήρυξης. Η σύμβαση έχει ισχύ από υπογραφής της έως 31/12/2014. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 14) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις υποβάλλονται με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ.118/2007 και προσφυγές σύμφωνα με τον Ν. 2522/97. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί της εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας των υπό προμήθεια ειδών, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ΕΥΡΩ, σύμφωνα με την παρ. 6 του Π.Δ. του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007.

16 Αντίτυπα της διακήρυξης αυτής, καθώς και σχετικές πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την προηγούμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού από το γραφείο 313 της Π.Ε. Πέλλας, τηλ Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και οι διατάξεις του Ν. 2286/95 και των Π.Δ. 370/95, 60/2007 και 118/2007 Κ.Π.Δ. Η Συντάξας την Διακήρυξη Η Δ/ντρια Διοικ/κου Οικ/κου κ.α.α. Κενανίδου Γεσθημανή Δογραματζή Φανή Εγκρίνονται οι όροι της διακήρυξης Η Πρόεδρος της Οικ/κης Επιτροπής Αθανασιάδου Αηδονά Αθηνά Τα μέλη 1) Μασλαρινός Αθανάσιος 2) Ζωγράφου Τσαντάκη Μαρία 3) Θάνος Αλέξανδρος 5) Πάλλας Κωνσταντίνος 6) Τζηρίτης Δημήτριος 7) Ανθρακίδης Χρήστος 10) Ρέβας Βασίλειος

17 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ Στην Έδεσσα σήμερα / /2014 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: Θεοδωρίδης Θεόδωρος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Πέλλας Συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής : Ο πρώτος των συμβαλλομένων εκπροσωπώντας την ΠΕ Πέλλας, έχοντας υπόψη : 1) Την αριθμ..απόφαση ανάθεσης του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Πέλλας. Αναθέτει στο δεύτερο συμβαλλόμενο την προμήθεια Γραφικής ύλης - Χαρτικών - Αναλωσίμων Η/Υ & Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πέλλας και των υπηρεσιών του Υπ.Παιδείας του νομού Πέλλας, των οποίων τα λειτουργικά έξοδα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας, για το χρονικό διάστημα από.. έως Οι αντίστοιχες τιμές των ειδών της προμήθειας αναφέρονται αναλυτικά στον επισυναπτόμενο στην παρούσα πίνακα για τον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στον αναφερόμενο προμηθευτή. Στις αναφερόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., που βαρύνει το Δημόσιο. Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν το δεύτερο συμβαλλόμενο. Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το Δημόσιο Λογιστικό. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά μέσα στο συμβατικό χρόνο παράδοσης στην εκάστοτε ενδιαφερόμενη Υπηρεσία της Π.Ε Πέλλας με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή, η δε παραλαβή αυτών θα γίνεται και θα βεβαιώνεται από αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Κατά την παράδοση των υλικών θα πρέπει να καλείται και να είναι παρούσα η αρμόδια επιτροπή παραλαβής προκειμένου να βεβαιώνει την παράδοση παραλαβή των υλικών. Όσον αφορά στα μελάνια, toner, μελανοταινίες και τους γραφίτες ο

18 προμηθευτής έχει δεσμευτεί ότι θα προμηθεύει τις υπηρεσίες με προιόντα των αντίστοιχων εταιριών (γνήσια) και οχι σε παραπλήσια του εμπορίου. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 2 ημέρες το αργότερο από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης από τις Υπηρεσίες της Π.Ε Πέλλας. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής αρνηθεί την εκτέλεση προμήθειας στα είδη που αναφέρονται στους επισυναπτόμενους πίνακες, για οποιονδήποτε λόγο εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις. Είδη που δεν αναγράφονται στους πίνακες του παρόντος συμφωνητικού, μπορούν οι ενδιαφερόμενες υπηρεσίες να προμηθεύονται από το ελεύθερο εμπόριο. Η σύμβαση αυτή ισχύει για το χρονικό διάστημα από. μέχρι ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, Β & Γ (αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης) Οι ποσότητες που αναφέρονται στα Παρατήματα είναι ενδεικτικές και δύναται να μην εξαντληθούν ανάλογα με την διαμόρφωση των αναγκών των υπηρεσιών ωστόσο θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (χωρίς ΦΠΑ) 1 Αποσυρραπτική τανάλια, μεταλική 15 2 Βάση ημερολογίου μεταλική 5 3 Βάση σελοτέιπ 33 υάρδων επιτραπέζια 1 4 Γομολάστιχα μπλέ-κόκκινη 40αρι 6 5 Σβήστρα Άσπρη 30 6 Διακορευτής επιτραπέζιος 11,2 mm 5 7 Διακορευτής χειρός 6,5 mm Διαφάνιες Α4 με τρύπες για Ντοσιέ (πακέτο 100 φύλλων) 150 Διαφάνιες Α4 με άνοιγμα στο πλάι (πακέτο 100 φύλλων) Διαχωριστικά 10 θέσεων πλαστικά Ετικέτες Α Ζελατίνα.Π (πακέτο 100 φύλλων) 8 13 Καλάθι γραφείου πλαστικό διαμέτρου 30 εκατ Καρφίτσες 2.5 εκ. ανοξείδωτες (κουτί 50gr) Καρφιτσοθήκη πλαστική μακρόστενη 1 16 Κόλλα ρευστή 20 ml Κόλλα στίκ μεγάλη Κόλλα στιγμής δυνατή 3 19 Χαρτί Αλληλογραφίας Ριγέ 2φυλλο (πακέτο 400 φύλλων) 5 20 Χαρτί για βεβαιώσεις διαφόρων χρωμάτων γρμ (πακέτο 250 φύλλων) 12

20 21 Λαστιχάκια σε συσκευασία 500 γραμ Μαρκαδόρος γραφής 70 (λεπτός)μάυροι-μπλεκοκκινοι 50 Μαρκαδόρος γραφής 90 (μεσαίος)μάυροι-μπλεκοκκινοι 200 Μαρκαδόρος υπογράμμισης πλακέ φοσφοριζέ σε 24 διάφορα χρώμματα Μαρκαδόρος ανεξίτηλος για CD Μελάνη για ταμπόν σε φυαλίδια (Μαύρο - Μπλέ)γραμ Μελανοταινία αριθμομηχανής δίχρωμη Μολύβια ξύλινα HB Σπάγκος περιτυλίγματος, νάυλον, σε μπομπίνα 4 30 Ξύστρα μεταλική Πιαστράκια πεταλούδα μικρά Πιαστράκια πεταλούδα μεσαία Πιαστράκια πεταλούδα μεγάλα Πιαστράκια πεταλούδα γίγας Σελοτέιπ 33 υάρδες Σκαφάκι γραφείου πλαστικά για Α Συνδετήρες μέγεθος Νο 3 (κουτί 100 τεμ) Συνδετήρες μέγεθος Νο 4 (κουτί 50 τεμ) Συνδετήρες μέγεθος Νο 5 (κουτί 50 τεμ) Συνδετήρες μέγεθος Νο 7 (κουτί 50 τεμ) Ταμπόν μέγεθος Νο Ταμπόν μέγεθος Νο Ψαλίδι γραφείου εκ Αριθμομηχανή (κομπιουτεράκι) απλή, με 12 ψηφία, επιλογή δεκαδικών, μνήμες, μεγάλα εμφανή πλήκτρα και λειτουργία με ηλιακή ενέργεια Αριθμομηχανή μεγάλη γραφείου 5 46 Μπαταρία ΑΑ, αλκαλική Μπαταρία ΑΑΑ, αλκαλική CD-RW 700ΜΒ DVD 700MB 50 Ρολά αριθμομηχανής-ταμειακής 57*60 θερμική - 50 απλή Χαρτοταινία 8cm 10

21 52 Φάκελλος Γωνία κουτί - πλαστικό Φάκελλος διαφανείς με κλίπς Χαρτάκια κύβων 9*9 Λευκά-χρωματιστά (πακέτο 500 φύλλων) 50 Χαρτάκια στικ αυτοκόλλητα 38*51 (πακέτο 100 φύλλων) 500 Χαρτάκια στικ αυτοκόλλητα 75*75 (πακέτο 100 φύλλων) 1500 Φαρδιές κολλητικές ταινίες συσκευασίας καφέλευκές Ανταλλακτικές λάμες για κοπίδι 18mm 2 59 Ανταλλακτικές λάμες για κοπίδι 9mm 2 60 Σπρέι Καθαρισμού πληκτρολογίου - υπολογιστών 3 61 Μαντηλάκια Καθαρισμού κουτιού Μαντηλάκια Καθαρισμού Οθόνης Επιφάνεια κοπής 45*60cm Διάφανη 1 64 Σελιδοδείκτες 5 65 Πίνακας Ανακοινώσεων 1 66 Ρολά σχεδίου 90 εκ 2 67 Ρολά σχεδίου 60 εκ 2 68 Στατώ 10 σφραγίδων παραλληλόγραμμο 6 69 Μολυβοθήκη Φλασάκια Η/Υ 8GB 6 71 Φλασάκια Η/Υ 4GB 6 72 Τετράδιο Σπιράλ 5 Θεμάτων 400 σελίδων 2 73 Τετράδιο Σπιράλ 50 σελίδων Βιβλία Διεκπαιρέωσης 100 φύλλων 15 Αντζέντες σημειώσεων - ημερολόγιο ημερήσιο 75 17* Τετράδιο μπλε 50 φύλλων Τετράδιο πρωτοκόλλου διαστάσεων 21* φύλλων Τετράδιο φυλλάδα 20* φύλλων Mπλόκ ριγέ και λευκά 50 φύλλων Α4 200

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 Διορθωτικό και διαλυτικό Διορθωτικό, σε ταινία 8 m Ημερολόγιο επιτραπέζιο (για βάση) Στυλό διαφόρων χρωμάτων τύπου ΒIC μαύροιμπλε-κόκκινοι 800 ΤΙΜH ANA ΤΕΜΑΧΙΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) Στυλό διαρκείας μακριά μύτη τύπου FABER 5 CASTELL 030 μαύροι-μπλε-κόκκινοι Στυλό τύπου Pilot μάυροι-μπλε-κοκκινοι Στυλομαρκαδόρος μέγεθος Σύρμα συραπτικής μηχανής 6/4 (Staples) Σύρμα συραπτικής μηχανής126 24/6 (Staples) Σύρμα συραπτικής μηχανής Νο 10 (Staples) Συρραπτική μηχανή μέγεθος Συρραπτική μηχανή μέγεθος 24/ Συρραπτική μηχανή Νο Φάκελλος Αλληλογραφίας λευκό αυτοκόλ. 14 (114*229) λευκό 60/100 γραμ Φάκελοι εγγράφων διάσταση Φάκελοι εγγράφων διάσταση Φάκελλος Αλληλογραφίας διαφόρων χρωμάτων και μεγεθών ( λευκά κίτρινα και αυτοκόλλητα) στις 17 παρακάτω διαστάσεις: 18 αλληλογραφίας με παραθυρο διάσταση 23* διάσταση 21* διάσταση 33* διάσταση 16* διάσταση 23* διάσταση 26* διάσταση 36* Φάκελος κρεμαστός Α Φάκελλος Αρχείου με έλασμα και σούστα μανίλα Φάκελλος Αρχείου με κορδόνια 25*35 25αρι χαρτόνι 1.000

23 29 Φάκελλος Αρχείου με κορδόνια 27*37 25αρι χαρτόνι Φάκελλος Αρχείου με λάστιχο γυαλιστερό Φάκελλος Αρχείου με πτερύγια Νόρμα Φάκελλος ΚΛΑΣΣΕΡ με μηχανισμό πλαστικό 4* Φάκελλος ΚΛΑΣΣΕΡ με μηχανισμό πλαστικό 4* Φάκελλος ΚΛΑΣΣΕΡ με μηχανισμό πλαστικό 8* Φάκελλος ΚΛΑΣΣΕΡ Α4 8 *32 Κλειστά με αυτιά και λάστιχα Φάκελλος ΚΛΑΣΣΕΡ με μηχανισμό πλαστικό 8* Φάκελλος ΚΛΑΣΣΕΡ σύννεφο με μηχανισμό 4* Φάκελλος ΚΛΑΣΣΕΡ σύννεφο με μηχανισμό 4* Φάκελλος ΚΛΑΣΣΕΡ σύννεφο με μηχανισμό 8* Φάκελλος ΚΛΑΣΣΕΡ σύννεφο με μηχανισμό 8* Φάκελλος Κοζανίτικος 27*37 με κορδόνια 25αρη χαρτόνι Φάκελλος κουτί λάστιχο 6 cm Φάκελλος κουτί λάστιχο 8 cm Φάκελλος κουτί λάστιχο 12 cm Φάκελος Νόρμα (δίφυλλος) ατύπωτος Χαρτί φωτοαντιγραφικό Α3 80 γραμ Χαρτί φωτοαντιγραφικό Α4 80 γραμ Χαρτί Illustration A Χαρτί Illustration A Χαρτί μηχανηγραφημένο (σετ φυλλών) 8*9,5 40

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, LASER ΚΑΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ TONER, ΜΕΛΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ, ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ TONER ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΓΝΗΣΙΑ) ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ α/α ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ/FAX/ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 1 HP LASER JET 1022N ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ 20 μάυρο / 1 έγχρωμο 2 SHARP MX-M μάυρο / 1 3 HP LASER JET P3005DN έγχρωμο TIMH ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ(MAΥΡΟ) TIMH ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ(Έγχρωμο εφόσον υπάρχει στον συγκεκριμένο τύπο) 4 KX-FL421GR PANASONIC 5 5 HP LASER JET 1000 SERIES 5 6 HP COLOR LASER JET 2600N 4 μάυρο / 1 έγχρωμο 7 5 HP LASER JET HP LASER JET DP-8016P-PM PANASONIC LEXMARK T FAX-PANASONIC KX-FP FAX-PANASONIC KX-FP HP LASER JET P2015DN 14 OLIVETTI D COPIA 120D 2 15 PANASONIC KX-MB SAMSUNG FAX SF PANASONIC DP-1520P 2 18 FAX-PANASONIC KX-FL KYOCERA K4-1620

25 20 HP HEWLETT PACKARD 930C HP LASER JET 1000 SERIES 22 LEXMARK 342N 2 23 FAX-SAMSUNG SF650 4 μάυρο /1 έγχρωμο 24 LEXMARK E LEXMARK Ε CANON ΙR HP B CANON PHILIPS MAGOC HP LASERJET P3015dn 31 SAMSUNG MODEL cx-4623f STAR LC SHARP AR 5520 n 3 34 EPSON EPIL-N2550 MP SAMSUNG CLX-6260FR SAMSUNG SCX-4521F fax 37 CANON IMAGE RUNNER HP LASER JET HP COLOR LASER JET CPS CANON color C2020L 13 μάυρο / 1 έγχρωμο

26 41 OLIVETTI D-COPIA SAMSUNG ML OKI MICROLINE EPSON STYLUS OFFICE BX310FN 4 μάυρο / 1 έγχρωμο 45 1 OLIVETTI PHOTOPHAX ANY-WAY CANON IMAGE RANNAR MINOLTA DIALTA COLOR CF μάυρο / 1 έγχρωμο 48 SHARP AR-M LANIER RICOH AFICIO 1515MF 2 51 CANON FAX GX μάυρο / 1 έγχρωμο 52 1 μάυρο / 1 HP LASERJET 5200tn έγχρωμο 53 6 HP COLOR LASERJETIP LEXMARK E KONIKA 7130 MODEL NODF NASHUATEE DSM627 AFICIO 1 57 HP DESKJET SAMSUNG SF500 5

27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, LASER ΚΑΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ TONER, ΜΕΛΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ. ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ, ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ TONER ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΓΝΗΣΙΑ)ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α/Α TYΠΟΣ - ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ TIMH ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ(MAΥΡΟ) HP LASER JET HP LASER JET 4200dtn 8 HP LASER JET P HP LASERJET HP LASERJET 3005 dn 8 6 HP LASERJET μάυρο /1 έγχρωμο HP LASER JET P HP 27 ΜΑΥΡΟ 3 9 HP 28 COLOR 1 10 HP PHOTOSMART C 4280 COLOR μάυρο /1 έγχρωμο HP PHOTOSMART C 4280 BLACK 350 XL 7 HP DESKJET 1200color 7 HP DESKJET 1220color 2 HP DESKJET 1220 black 6 15 HPDESKJET

28 16 HP OFFICEJET 4255 MΑΥΡΟ 2 17 HP OFFICEJET 4255 ΕΓΡΩΜΟ 2 18 HP DESKJET 845C 1 19 HP DESKJET 710C μαύρο/έγχρωμο 3 μάυρο/ 1 έγχρωμο 20 HP DESKJET HP LASERJET P3005dn 4 22 HP LASERJET LEXMARK E LEXMARK E 352 dn 2 25 LEXMARK Z2420 INK BLACK 12 LEXMARK Z INK COLOR 5 27 LEXMARK LEXMARK x LEXMARK LEXMARK x LEXMARK E LEXMARK TE BROTHER TN CANON IP Laser R 2220D 5 1 μάυρο / 1 36 EPSON EPL 6200 έγχρωμο 37 BULL COMPUPRINT 4/43 κρουστικός SAGEM MF5461 (ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ) 1

29 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ 39 KONICA MINOLTA CF XEROX WORKCENTER LANIER OLIVETTI d-copia OLIVETTI d-copia FAX CANON imagerunner CANON FX CANON JX 210P 2 48 PANASONIC KX - FP SAMSUNG ML 1640 USB SAMSUNG SF HP LASERJET M f - MFP 4 52 CANON B SAMSUNG LASER 53 multi FAX SF-760P 3 54 RICOH 1170L 1

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΠΚΜ 145067/2014(1257) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002537026 2015-01-22

15PROC002537026 2015-01-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΠΚΜ 14372/155 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ /ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ 04/10/2010 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ 04/10/2010 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ 04/10/2010 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ. Κωδ.: 58200, Έδεσσα FAX : 23810 23624 Πληροφορίες: Γ. Κενανίδου Τηλέφωνο: 23810 37233

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 25/01/2010 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 25/01/2010 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 25/01/2010 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση : Χαϊνά 93 Ταχ. Κωδ.: 34100, Χαλκίδα FAX : 2221036073 Πληροφορίες: Π. Συρµακέζη Τηλέφωνο: 2221353725 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002039749 2014-05-12

14PROC002039749 2014-05-12 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ XΑΛΚΙ Α 08/05/2014 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 53339/2999 Ταχ. /νση : Χαϊνά 93 Ταχ. Κωδ.: 34100,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 09-04-04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 37773/3776 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 8400

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 4/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 4/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ιωάννινα, 11

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι, 12.6.2013 Αριθ. Πρωτ.: Οίκ.30872/9159 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αργοστόλι, 12.6.2013 Αριθ. Πρωτ.: Οίκ.30872/9159 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

: Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης.

: Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα, 2-04-2014 Αριθ. Πρωτ.: 90809/2632 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002867049 2015-06-23

15PROC002867049 2015-06-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1131/2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 11-01-2010 Αρ.Πρ. 219 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 12-1-2012 Αρ.Πρωτ.: 1636/627 Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΟΡ1Γ-Ι78. 19. Την µε αριθµ. 295/6111/31-01-2014Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος. ιοικητικού Οικονοµικού Άρτας.

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΟΡ1Γ-Ι78. 19. Την µε αριθµ. 295/6111/31-01-2014Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος. ιοικητικού Οικονοµικού Άρτας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ιωάννινα, Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 25-7-2012 Τετάρτη 12:00 Αίθουσα συσκέψεων

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 25-7-2012 Τετάρτη 12:00 Αίθουσα συσκέψεων ΑΔΑ: Β41Ρ7Λ1-ΩΗ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 9-7-2012 Αρ.Πρωτ.:43390/16374 Προκήρυξη Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με κλειστές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 04/2015. Αλεξανδρούπολη 22/6/2015 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 2638

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 04/2015. Αλεξανδρούπολη 22/6/2015 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 2638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : Καραολή & Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002743196 2015-04-30

15PROC002743196 2015-04-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Μητροπόλεως 44, Βέροια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα

ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 1-1-01 ΑρΠρωτ:1639/68 Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με κλειστές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/13. (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α')

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/13. (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 30 /04 /2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΦ2.2/Ε/1630

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Παπαβασιλείου Δ. 213 1313354 / 367 213 1313390 d.papavassiliou@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Παπαβασιλείου Δ. 213 1313354 / 367 213 1313390 d.papavassiliou@ydmed.gov.gr Αθήνα, 26-4-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΟΙΚ/Φ. 326/24 /12231 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Ε-mail ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 19-07- 2013 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 51131/3840 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 19-07- 2013 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 51131/3840 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : Κροκιδά 2 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003005990 2015-09-01

15PROC003005990 2015-09-01 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001826069 2014-01-14

14PROC001826069 2014-01-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Θ. : 10226 Τ.Κ. : 54655- Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001741538 2013-11-27

13PROC001741538 2013-11-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 26/11/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 458547(15462) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313-312.229, Fax 2310-830.359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα