ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ «ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΑΝΚΩΡΛΝΟΥ ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ» ΕΚΝΛΚΟ ΣΤΑΤΘΓΛΚΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΑΝΑΦΟΑΣ ΕΣΡΑ Πρόςκληςη Α ΣΥΝΤΑΞΘ ΚΛΑΔΛΚΩΝ ΣΧΕΔΛΩΝ ΔΛΑΚΩΤΛΚΘΣ ΡΟΣΑΜΟΓΘΣ MΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΟΛΥ ΜΛΚΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ, ΡΟΥ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΘΣ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΚΛΣΘΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

2 Σ ε λ ί δ α 2 Α4-1 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΡΤΥΧΛΟΥΧΩΝ ΧΕΛΛΣΤΩΝ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΕΓΩΝ Α4-2 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α4-3 Α4-4 Α4-5 Α4-6 Α4-7 Α4-8 Α4-9 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΑΥΛΛΚΩΝ ΚΕΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΛΛΜΑΤΛΣΤΛΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΓΛΟΥ ΡΕΛΧΩΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΥΟΧΥΣΟΧΟΩΝ ΚΑΛ ΩΟΛΟΓΟΡΟΛΩΝ Ν. ΛΑΛΣΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΛΟΤΕΧΝΛΩΝ - ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΩΝ ΕΒΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΟΛΑΒΩΝ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΛ ΒΟΝΛΤΣΑΣ Σ.Ε.Θ.Λ.Ε.Β ΣΩΜΑΤΕΛΟΝ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΚΟΥΕΩΝ ΚΑΛ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΤΛΡΟΛΕΩΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΓΑΣΤΟΝΟΜΛΑΣ ΕΣΤΛΑΣΘΣ ΚΑΛ ΣΥΜΡΟΣΛΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΛΝΚΛΑΣ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ, ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ, ΕΜΡΟΩΝ ΑΓΟΛΛΔΑΣ Α4-10 ΣΥΝΤΕΧΝΛΑ ΑΤΟΡΟΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΘΝΛΑΣ Α4-11 ΕΝΩΣΘ ΦΟΟΤΕΧΝΛΚΩΝ ΕΛΕΥΚΕΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΑΤΑΣ-ΦΛΛΛΡΡΛΑΔΑΣ Α4-12 ΡΑΝΞΥΛΟΥΓΛΚΘ ΕΝΩΣΘ ΤΛΡΟΛΕΩΣ Α4-13 Α4-14 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΑΥΛΛΚΩΝ ΚΕΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΛΛΜΑΤΛΣΤΛΚΩΝ ΕΓΩΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑΛ ΡΕΛΧΩΩΝ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΑΤΟΡΟΛΩΝ ΚΑΛ ΚΛΛΒΑΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΟΔΟΡΘΣ Α4-15 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΕΟΡΩΛΩΝ ΚΑΔΛΤΣΑΣ Α4-16 Α4-17 Α4-18 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΩΝ ΥΡΟΨΘΦΛΩΝ ΟΔΘΓΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ - ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΛΣΑΣ ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΚΑΛ ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΓΛΟΥ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΚΑΛ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΕΝΟΛΚΛΑΗΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΛΩΝ ΚΑΛ ΕΡΛΡΛΩΜΕΝΩΝ ΔΛΑΜΕΛΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛ ΚΑΜΡΛΝΓΚ ΤΑ ΜΕΤΕΩΑ Α4-19 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α4-20 Α4-21 Α4-22 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ Ο ΓΕΩΓΛΟΣ ΣΤΑΥΟΥ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΜΘΧΑΝΟΥΓΩΝ ΚΑΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΓΕΩΓΛΚΩΝ KAI ΡΑΝΤΟΣ ΕΛΔΟΥΣ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΚΑΛ ΕΞΑΤΘΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΛΣΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΦΩΤΟΓΑΦΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΑΚΛΕΛΟΥ»

3 Σ ε λ ί δ α 3 Α4-23 Α4-24 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΚΕΚΥΑΣ, Ν. ΟΔΟΡΘΣ Α4-25 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΛΚΑΛΩΝ Α4-26 Α4-27 Α4-28 Α4-29 Α4-30 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΛΚΑΝΛΗΑΤΕ ΒΕΕΑ ΚΑΛ ΕΜΡΟΛΑΣ ΕΛΑΣΤΛΚΩΝ Ν. ΑΧΑΛΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΑΚΛΕΛΟΥ (Σ.Θ.Ε.Ν.Θ) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΩΝ ΦΟΝΤΛΣΤΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΛΟΓΛΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΘΝΛΑΣ ΘΛΕΛΑΣ Α4-31 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ Α4-32 Α4-33 Α4-34 Α4-35 Α4-36 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΡΑΤΘΛΟΥΧΩΝ ΥΓΩΝ ΚΑΥΣΛΜΩΝ ΚΑΛ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΡΛΥΝΤΘΛΩΝ - ΛΛΡΑΝΤΘΛΩΝ Ν. ΛΑΛΣΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΩΝ Ν. ΞΑΝΚΘΣ ΣΥΝΤΕΧΝΛΑ ΚΟΥΕΩΝ ΚΑΛ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ Ν.ΚΑΔΛΤΣΑΣ ΕΜΡΟΩΝ Ν.ΛΑΛΣΑΣ Α4-37 ΑΤΟΡΟΛΟΛ ΚΕΣΡΩΤΛΑΣ Α4-38 Α4-39 Α4-40 Α4-41 ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΤΟΥΛΣΤΛΚΩΝ ΑΓΟΤΟΥΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΘΡΕΛΟΥ «ΞΕΝΛΟΣ ΗΕΥΣ» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΡΟΛΩΝ ΑΓΛΝΛΟΥ ΡΕΛΧΩΩΝ Θ ΔΘΜΘΤΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΩΝ ΕΝΟΛΚΛΑΗΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΛΩΝ ΚΑΛ ΔΛΑΜΕΛΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΛΚΘΣ ΚΘΤΘΣ ΚΝΩΣΣΟΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΛΣΤΛΚΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΒΕΛΛΚΑΣ - ΑΓΛΑΣ ΛΑΛΣΑΣ Α4-42 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΜΟΤΘΝΘΣ Α4-43 Α4-44 Α4-45 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΩΝ ΥΡΟΨΘΦΛΩΝ ΟΔΘΓΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΛΟΤΕΧΝΛΚΩΝ ΕΜΡΟΛΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΛΩΝ ΝΑΥΡΑΚΤΛΑΣ ΚΑΛ ΔΩΛΔΑΣ ΡΑΓΚΘΤΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΩΤΛΚΩΝ ΡΑΛΔΛΚΩΝ ΣΤΑΚΜΩΝ

4 Σ ε λ ί δ α 4 Α4-46 Α4-47 Α4-48 Α4-49 Α4-50 Α4-51 Α4-52 Α4-53 Α4-54 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΛΕΚ/ΓΩΝ ΕΓΟΛ. ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΟΜΜΩΤΛΩΝ ΑΤΑΣ Θ ΔΛΟΝΘ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΛΣΤΩΝ ΦΟΟΤΕΧΝΛΚΩΝ - ΕΛΕΥΚΕΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΝΩΣΘ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΚΕΝΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΔΛΤΣΑΣ ΚΘΤΘΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΟΛΑΒΩΝ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΦΟΝΤΛΣΤΘΛΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΑΝΑΤΟΛΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ ΚΑΛ ΚΑΚΘΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΛΣΤΛΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΩΝ - ΒΛΟΤΕΧΝΛΚΩΝ ΕΜΡΟΛΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΘΣ ΕΥΥΤΕΘΣ ΡΕΛΟΧΘΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΘΝΛΑΣ Α4-55 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞ/ΡΟΛΘΣ Α4-56 Α4-57 Α4-58 Α4-59 Α4-60 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΡΛΡΛΟΡΟΛΩΝ ΞΥΛΟΥΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΕΡΛΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΡΛΒΑΤΛΚΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ Ν.ΚΑΔΛΤΣΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ Ν. ΘΑΚΛΕΛΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΣΥΝΕΓΕΛΩΝ ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ Ν. ΘΑΚΛΕΛΟΥ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΑΦΕ ΜΡΑ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Ν. ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ Α4-61 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΑΕΛΟΡΟΛΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ Α4-62 Α4-63 Α4-64 Α4-65 Α4-66 Α4-67 Α4-68 Α4-69 Α4-70 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΟΛΑΒΩΝ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΡΑΤΘΛΟΥΧΩΝ ΥΓΩΝ ΚΑΥΣΛΜΩΝ ΛΛΡΑΝΤΛΚΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΟΛΑΒΩΝ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ Ν.ΡΕΒΕΗΑΣ Ν. ΗΑΚΥΝΚΟΥ ΚΘΤΘΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΛΟΜΘΧΑΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΣΥΝΕΓΕΛΩΝ ΕΡΛΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΚΑΛ ΘΛΕΚΤΟΤΕΧΝΛΤΩΝ Ν.ΤΛΚΑΛΩΝ ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΘΣ ΚΑΤΑΤΛΣΘΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΝΟΜΟΥ

5 Σ ε λ ί δ α 5 ΕΚΥΜΝΘΣ Α4-71 Α4-72 Α4-73 Α4-74 Α4-75 ΚΑΛ ΕΜΡΟΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΕΝΟΛΚΛΑΗΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΛΩΝ ΚΑΛ ΔΛΑΜΕΛΣΜΑΤΩΝ Ν ΛΑΛΣΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟΥ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΦΟΤΘΓΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΓΛΟΣ ΧΛΣΤΟΦΟΟΣ ΕΒΟΥ ΕΜΡΟΩΝ Ν. ΘΛΕΛΑΣ Α4-76 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΩΝ Ν. ΚΑΔΛΤΣΑΣ Α4-77 Α4-78 ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΡΑΓΓΕΜΑΤΛΩΝ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΡΟΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΛΝΚΛΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΩΝ ΥΡΟΨΘΦΛΩΝ ΟΔΘΓΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ Ν. ΜΑΓΝΘΣΛΑΣ Α4-79 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΑΣ Α4-80 Α4-81 Α4-82 Α4-83 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΟΔΘΓΩΝ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛ ΣΥΝΤΘΘΤΩΝ ΚΑΥΣΤΘΩΝ Ν.ΜΑΓΝΘΣΛΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΝΤΛΣΤΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΘΝΛΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΦΟΝΤΛΣΤΘΛΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΝΟΜΟΥ ΑΚΑΔΛΑΣ ΚΑΛ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΛΑΣ ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΚΑΛ ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΤΩΝ Α4-84 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΥΓΟΥ Α4-85 Α4-86 Α4-87 Α4-88 ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΩΝ ΕΝΟΛΚΛΑΗΟΜΕΝΩΝ ΔΛΑΜΕΛΣΜΑΤΩΝ - ΔΩΜΑΤΛΩΝ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ - ΚΘΚΥΩΝ ΕΝΩΣΛΣ ΔΛΡΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΑΛΣΚΘΤΛΚΩΝ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ (Ε.Δ.Ε.Α.Κ.) ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΚΟΥΕΩΝ- ΚΟΜΜΩΤΩΝ-ΚΟΜΜΩΤΛΩΝ Ν.ΛΑΛΣΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΦΟΝΤΛΣΤΘΛΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΛΑΣΛΚΛΟΥ Α4-89 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΟΝΘΣ Α4-90 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΡΛΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΚΑΛ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΒΕΗΑΣ ΟΤΤΟ Α4-91 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΕΟΡΩΛΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ Α4-92 ΣΥΝΤΕΧΝΛΑ ΑΤΟΡΟΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΛΣΑΣ Α ΒΛΟΤΕΧΝΛΚΩΝ - ΕΜΡΟΛΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

6 Σ ε λ ί δ α 6 Α4-94 Α4-95 Α4-96 ΕΝΩΣΘ ΜΛΚΟΡΩΛΘΤΩΝ ΒΟΛΟΥ -ΓΟΔΛΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΔΑΥΛΛΚΩΝ ΚΑΛ ΦΑΝΟΡΟΛΩΝ ΛΑΛΣΑΣ ΚΑΛ ΡΕΛΧΩΩΝ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΞΥΛΟΥΓΩΝ ΚΑΛ ΕΡΛΡΛΟΡΟΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΑΣ Α4-97 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΛΣΑΣ Α4-98 Α4-99 Α4-100 Α4-101 Α4-102 Α4-103 Α4-104 Α4-105 Α4-106 Α4-107 Α4-108 Α4-109 Α4-110 Α4-111 Α4-112 Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΜΡΟΩΝ Ν.ΛΑΛΣΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ Ν. ΘΛΕΛΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΛΣΘΜΩΝ ΕΜΡΟΩΝ ΚΑΛΝΟΥΓΛΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ Ν. ΚΑΔΛΤΣΑΣ ΖΝΩΣΘ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΕΣΤΛΑΣΘΣ ΑΝΑΨΥΧΘΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΔΛΤΣΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΛΘΜΝΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΣΥΝΕΓΕΛΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΚΑΛ ΜΟΤΟΣΛΚΛΕΤΩΝ Ν.ΜΑΓΝΘΣΛΑΣ ΕΝΩΣΘ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΚΑΚΘΓΘΤΩΝ ΦΟΝΤΛΣΤΘΛΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΟΡΩΛΩΝ ΡΥΓΟΥ ΚΑΛ ΡΕΛΧΩΩΝ Θ ΟΜΟΝΟΛΑ ΚΑΛ ΕΜΡΟΩΝ Ν. ΘΑΚΛΕΛΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΤΑΞΛ ΔΘΜΟΣΛΑΣ ΧΘΣΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΜΑΜΑΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ - ΚΑΚΘΣ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΣΩΜΑΤΕΛΩΝ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΕΝΟΛΚΛΑΗΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΛΩΝ ΚΑΛ ΕΡΛΡΛΩΜΕΝΩΝ ΔΛΑΜΕΛΣΜΑΤΩΝ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΚΑΛ ΒΟΕΛΩΝ ΣΡΟΑΔΩΝ - ΡΘΛΛΟΥ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΛΔΛΩΤΛΚΩΝ ΚΕΝΤΩΝ ΡΟΣΧΟΛΛΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ ΚΑΛ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΑΝΑΤΟΛΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ ΚΑΛ ΚΑΚΘΣ Α4-113 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΚΘΣ Α4-114 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΨΥΚΤΛΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΘΝΛΑΣ Α4-115 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΦΩΤΩΓΑΦΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΛΣΑΣ Α4-116 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΥΟΧΥΣΟΧΟΩΝ - ΩΟΛΟΓΟΡΟΛΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

7 Σ ε λ ί δ α 7 Α4-117 Α4-118 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΩΝ Ν. ΜΑΓΝΘΣΛΑΣ ΕΝΩΣΘ ΤΛΚΥΚΛΩΝ ΚΑΛ ΦΟΤΘΓΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΘΝΛΑΣ Α4-119 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΑΤΟΡΟΛΩΝ Ο ΡΟΦΘΤΘΣ ΘΛΛΑ Α4-120 Α4-121 Α4-122 Α4-123 Α4-124 Α4-125 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΛ ΕΜΡΟΩΝ ΔΛΔ/ΧΟΥ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΛΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΚΑΛ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΡΕΛΦΕΕΛAΣ ΡΩΤΟΔΛΚΕΛΟΥ ΑΜΑΛΛΑΔΟΣ-Θ ΑΓΛΑ ΤΛΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΩΝ ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ ΕΛΑΣΤΛΚΩΝ (ΒΟΥΛΚΑΝΛΗΑΤΕ) ΕΝΩΣΘ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΘΝΛΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΦΟΝΤΛΣΤΘΛΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ν.ΛΑΛΣΑΣ ΕΝΩΣΘ ΚΟΥΕΩΝ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΘΝΛΑΣ Α4-126 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΛΝΛΟΥ Ο ΕΜΘΣ Α4-127 Α4-128 Α4-129 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΑΥΛΛΚΩΝ ΚΕΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΛΛΜΑΤΛΣΤΛΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ ΘΡΕΛΟΥ Ν. ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ Α4-130 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΜΑΣ Α4-131 Α4-132 Α4-133 Α4-134 Α4-135 Α4-136 Α4-137 Α4-138 Α4-139 ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ - ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΔΑΜΑΣ - ΡΕΛΦΕΕΛΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛ ΤΘΣ ΕΥΥΤΕΘΣ ΡΕΛΟΧΘΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΘΝΛΑΣ ΕΝΩΣΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΩΝ ΥΡΟΨΘΦΛΩΝ ΟΔΘΓΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΟΥ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΛΩΝ ΕΝΩΣΘ ΕΜΡΟΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΣΟΥΦΛΛΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΔΑΥΛΛΚΩΝ ΚΕΜΛΚΩΝ ΚΛΛΜΑΤΛΣΤΛΚΩΝ ΕΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΛΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΥΔΑΥΛΛΚΩΝ ΚΑΛ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Ν. ΟΔΟΡΘΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟΝ ΕΜΡΟΩΝ ΛΑΧΑΝΑΓΟΑΣ ΡΑΤΩΝ ΚΑΛ ΕΜΡΟΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΛΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΩΝ ΕΣΤΛΑΣΘΣ ΑΝΑΨΥΧΘΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

8 Σ ε λ ί δ α 8 Α4-140 Α4-141 Α4-142 Α4-143 Α4-144 Α4-145 Α4-146 Α4-147 Α4-148 Α4-149 Α4-150 Α4-151 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΛΣΤΩΝ - ΦΟΟΤΕΧΝΛΚΩΝ ΕΛΕΥΚΕΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ Β. ΕΒΟΥ EΝΩΣΘ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΦΟΝΤΛΣΤΘΛΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΛΣΑΣ ΕΝΩΣΘ ΦΟΟΤΕΧΝΛΚΩΝ ΕΛΕΥΚΕΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΛΣΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΤΕΓΑΣΛΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Ν. ΜΑΓΝΘΣΛΑΣ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΡΑΓΓΕΛΑΜΤΛΚΩΝ ΒΛΟΤΕΧΝΛΚΩΝ ΕΜΡΟΛΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΛΩΝ ΝΑΥΡΑΚΤΛΑΣ ΚΑΛ ΔΩΛΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΚΕΝΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ν. ΑΚΑΔΛΑΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΩΟΛΑΧΑΝΟΡΩΛΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΩΝ ΡΑΤΩΝ Ο ΑΓΛΟΣ ΤΥΦΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΛΚΑΛΟΥΧΩΝ ΑΔΕΛΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ Ι ΕΕΥΝΑΣ ΛΑΤΟΜΕΛΩΝ ΣΧΛΣΤΟΛΛΚΩΝ ΚΑΛ ΦΥΣΛΚΩΝ ΡΕΤΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ ΕΝΩΣΛΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΑΔΛΟΤΑΞΛ ΛΑΛΣΑΣ Θ ΜΕΤΑΜΟΦΩΣΛΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΔΕΛΟΥΧΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΔΑΥΛΛΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΛΚΛΟΥ ΕΜΡΟΟΥ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΦΟΝΤΛΣΤΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΛΝΚΛΑΣ Α4-152 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞ/ΡΟΛΘΣ Α4-153 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΛΟΤΕΧΝΛΩΝ - ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΩΝ ΕΒΟΥ Α4-154 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΑΚΛΕΛΟΥ Α4-155 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΕΜΟΫΔΑΥΛΛΚΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Α4-156 Α4-157 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΔΑΥΛΛΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΘΝΛΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΛΣΤΛΚΩΝ ΓΑΦΕΛΩΝ ΔΥΤΛΚΘΣ ΚΘΤΘΣ Α4-158 ΣΥΝΤΕΧΝΛΑ ΑΤΟΡΟΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΒΟΥ Α4-159 Α4-160 Α4-161 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΦΟΝΤΛΣΤΩΝ ΚΕΚΥΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΕΟΡΩΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΑΚΛΕΛΟΥ Ν. ΆΤΑΣ Α4-162 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΥΤΛΛΘΝΘΣ Α4-163 Α4-164 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΨΥΚΤΛΚΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΡΟΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΛΕΛΑΣ

9 Σ ε λ ί δ α 9 Α4-165 Α4-166 Α4-167 Α4-168 Α4-169 Α4-170 Α4-171 Α4-172 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΥΕΩΝ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΑΚΛΕΛΟΥ Ν. ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ- ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΡΟΩΝ N. ΜΑΓΝΘΣΛΑΣ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ ΚΑΛ ΝΟΤΛΟΔΥΤΛΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΡΛΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΚΑΛ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ Ν. ΑΛΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΛΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΑΚΥΝΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΔΑΥΛΛΚΩΝ ΚΕΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΛΛΜΑΤΛΣΤΛΚΩΝ ΕΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΛΕΛΑΣ Ν.ΚΑΔΛΤΣΑΣ Α4-173 ΣΥΝΤΕΧΝΛΑ ΚΕΟΡΩΛΩΝ Ν. ΛΑΛΣΑΣ Α4-174 Α4-175 Α4-176 Α4-177 Α4-178 Α4-179 Α4-180 Α4-181 Α4-182 Α4-183 Α4-184 Α4-185 Α4-186 Α4-187 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΥΡΕΑΣΤΛΚΩΝ ΛΕΩΦΟΕΛΩΝ ΚΤΕΛ Ν. ΜΕΣΣΘΝΛΑΣ Θ ΥΡΑΡΑΝΤΘ ΤΟΥ ΣΩΤΘΟΣ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ - ΥΔΑΥΛΛΚΩΝ ΚΕΜΛΚΩΝ ΚΛΛΜΑΤΛΣΤΛΚΩΝ ΕΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΛΝΚΛΑΣ». ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΑΓΟΑΛΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΤΛΡΛΕΩΣ Ο ΑΓΛΟΣ ΧΛΣΤΟΦΟΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΚΟΜΜΩΤΩΝ-ΚΟΜΜΩΤΛΩΝ ΑΓΛΝΛΟΥ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΟ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΦΟΝΤΛΣΤΘΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΑΣ (ΕΣΛΦΜΕΝΑ) ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΚΟΥΕΩΝ - ΚΟΜΜΩΤΩΝ Ν.ΘΛΕΛΑΣ ΕΜΡΟΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΛΚΛΟΥ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΡΛΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ Ν. ΜΕΣΣΘΝΛΑΣ ΡΕΛΟΡΟΝΘΣΟΥ ΚΑΛ ΝΟΤΛΟΔΥΤΛΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΦΟΝΤΛΣΤΘΛΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΡΟΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΩΝ ΡΑΓΚΘΤΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΩΤΛΚΩΝ ΡΑΛΔΛΚΩΝ ΣΤΑΚΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΚΕΝΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΛΡΛΟΡΟΛΩΝ ΚΑΛ ΞΥΛΟΥΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΔΛΤΣΑΣ

10 Σ ε λ ί δ α 10 Α4-188 Α4-189 Α4-190 Α4-191 Α4-192 Α4-193 Α4-194 Α4-195 Α4-196 Α4-197 Α4-198 Α4-199 Α4-200 Α4-201 Α4-202 Α4-203 Α4-204 Α4-205 Α4-206 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΛΚΛΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΟΛΚΛΑΗΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΛΩΝ - ΡΑΝΣΛΟΝ- ΔΛΑΜΕΛΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛ ΕΞΟΧΛΚΩΝ ΚΑΤΟΛΚΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΛΟΥ ΑΛΤΩΛ/ΝΛΑΣ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΕΓΚ/ΤΩΝ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ «Ο ΒΑΤΤ» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΚΕΝΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΛΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΡΤΥΧΛΟΥΧΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ, ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛ ΕΡΛΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ Ν. ΚΟΛΝΚΛΑΣ ΕΜΡΟΩΝ Ν.ΤΛΚΑΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΕΡΛΒΑΤΛΚΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΔΘΜΟΣΛΑΣ ΧΘΣΘΣ ΤΑΞΛ ΕΡΑΧΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΑΥΛΛΚΩΝ ΚΕΜΛΚΩΝ ΚΛΛΜΑΤΛΣΤΛΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΡΑΤΩΝ - ΡΕΛΧΩΩΝ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΟΥΕΩΝ - ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΟΜΟΤΘΝΘΣ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΔΑΥΛΛΚΩΝ ΚΕΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΛΛΜΑΤΛΣΤΛΚΩΝ ΕΓΩΝ ΟΕΣΤΛΑΔΑΣ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΚΑΚΘΓΘΤΩΝ Μ.Ε. Ν. ΔΑΜΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΛΤΩΝ ΑΣΤΛΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ν. ΕΒΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΕΣΣΑΛΛΚΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΚΑΛ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΣΤΛΑΤΟΩΝ ΚΑΛ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΜΘΚΥΜΝΑΣ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ, ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ, ΕΜΡΟΩΝ ΑΓΟΛΛΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΤΥΧΛΟΥΧΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΣΥΝΕΓΕΛΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ Ν. ΑΧΑΛΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΔΕΛΟΥΧΩΝ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΡΕΛΦΕΕΛΑΣ ΑΜΑΛΛΑΔΑΣ Ο ΔΘΜΟΚΛΤΟΣ Α4-207 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΚΘΣ Α4-208 Α4-209 Α4-210 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΟΛΑΒΩΝ ΘΛΕΚΤΛΚΩΝ ΕΓΩΝ Ν. ΑΛΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΛΑΣ Ο ΚΑΛΘΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΩΝ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ ΚΑΛ ΔΥΤΛΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΑΤ/ΧΩΝ ΚΑΚΑΛΣΤΘΛΩΝ, ΡΛΥΝΤΘΛΩΝ, ΒΑΦΕΛΩΝ, ΣΛΔΕΩΤΩΝ Ν. ΑΧΑΛΑΣ

11 Σ ε λ ί δ α 11 Α4-211 ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΤΟΥΛΣΤΛΚΩΝ ΑΓΟΤΟΥΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΘΡΕΛΟΥ «ΞΕΝΛΟΣ ΗΕΥΣ» Α4-212 ΕΝΩΣΘ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ Α4-213 Α4-214 Α4-215 Α4-216 Α4-217 Α4-218 Α4-219 Α4-220 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΣΤΛΑΤΟΩΝ ΨΘΤΟΡΩΛΩΝ ΚΑΛ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΒΕΗΑΣ ΣΧΕΔΛΟ ΔΛΑΚΩΤΛΚΘΣ ΡΟΣΑΜΟΓΘΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΛΟΥ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΨΥΚΤΛΚΩΝ ΚΛΛΜΑΤΛΣΤΛΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΧΑΛΑΣ ΚΕΦΑΛΛΘΝΛΑΣ ΗΑΚΥΝΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΕΡΛΒΑΤΘΓΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΤΑΞΛ ΘΑΚΛΕΛΟΥ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ Δ.Χ. ΦΟΤΟΤΑΞΛ ΤΛΚΥΚΛΩΝ Ν.ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ ΕΜΡΟΟΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΛΟΤΕΧΝΛΚΟ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΟΛ ΦΛΛΛΡΡΟ ΣΥΝΤΕΧΝΛΑ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΛ ΚΟΥΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΣΡΩΤΛΑΣ «Θ ΑΦΟΔΛΤΘ» ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΣΑΜΟΥ - ΛΚΑΛΑΣ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ-ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΡΟΩΝ N. ΜΑΓΝΘΣΛΑΣ Α4-221 ΕΝΩΣΘ ΑΓΟΤΟΥΛΣΜΟΥ ΛΟΝΛΩΝ ΝΘΣΩΝ Α4-222 Α4-223 Α4-224 Α4-225 Α4-226 Α4-227 Α4-228 Α4-229 Α4-230 Α4-231, Ν. ΟΔΟΡΘΣ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΚΑΛ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΚΥΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΚΟΥΕΩΝ, ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΛ ΚΟΜΜΩΤΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΑΚΥΝΚΟΥ Θ ΑΓΛΑ ΤΛΑΣ ΘΛΕΛΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΤΑΞΛ Ν. ΤΛΚΑΛΩΝ Θ ΤΛΚΚΘ Ν.ΚΕΣΡΩΤΛΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΚΟΥΕΩΝ ΚΟΜΜΩΤΩΝ Ν. ΑΧΑΛΑΣ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ - ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΔΑΜΑΣ - ΡΕΛΦΕΕΛΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΡΛΡΛΟΡΟΛΩΝ - ΞΥΛΟΥΓΩΝ ΛΑΛΣΘΣ ΕΜΡΟΩΝ ΜΑΓΝΘΣΛΑΣ Α4-232 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΝΛΩΝ Α4-233 ΣΥΝΤΕΧΝΛΑ ΚΟΥΕΩΝ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΧΩΩΝ

12 Σ ε λ ί δ α 12 Α4-234 Α4-235 Α4-236 Α4-237 Α4-238 Α4-239 Α4-240 Α4-241 Α4-242 Α4-243 ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ, ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΡΟΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΟΥΕΩΝ- ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΛΑΤΟΥ ΚΑΛ ΡΕΛΧΩΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΛΣΤΩΝ ΦΟΟΤΕΧΝΛΚΩΝ ΕΛΕΥΚΕΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΑΓΛΝΛΟΥ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΡΛΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΝΟΤΛΟΑΝΑΤΟΛΛΚΘΣ ΛΑΚΩΝΛΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΣΧΟΛΛΚΩΝ ΚΥΛΛΚΕΛΩΝ Ν.ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ ΕΜΡΟΩΝ Ν.ΤΛΚΑΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΚΟΥΕΩΝ ΚΑΛ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΑΓΟΥΣ ΕΒΟΥ ΚΑΛ ΕΜΡΟΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΛΑΣ Α4-244 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΑΝΚΘΣ Α4-245 Α4-246 Α4-247 Α4-248 Α4-249 Α4-250 Α4-251 Α4-252 Α4-253 ΚΑΛ ΕΜΡΟΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΑΣΘΜΟΥΓΩΝ- ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΛΤΩΝ Ν.ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜAΤΛΩΝ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΡΟΩΝ ΧΛΟΥ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΩΝ ΕΣΤΛΑΣΘΣ ΚΑΛ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΕΚΥΜΝΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ Ν.ΛΑΛΣΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΚΕΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΛΟΓΛΣΤΩΝ-ΦΟΟΤΕΧΝΛΚΩΝ ΟΛΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΔΛΤΣΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΜΘΧΑΝΟΤΕΧΝΛΤΩΝ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΣΥΝΕΓΕΛΩΝ ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΚΑΛ ΕΛΚΥΣΤΘΩΝ Ν. ΟΔΟΡΘΣ ΞΑΝΚΘΣ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΩΝ ΟΔΘΓΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΚΑΛ ΔΛΚΥΚΛΩΝ ΆΤΑΣ Α4-254 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΔΛΤΣΑΣ Α4-255 Α4-256 ΑΔΕΛΦΟΤΘΤΑ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΚΟΥΕΩΝ - ΚΟΜΜΟΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΦΟΝΤΛΣΤΘΛΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΣΡΩΤΛΑΣ Α4-257 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΕΟΡΩΛΩΝ ΞΑΝΚΘΣ Α4-258 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΚΟΥΕΩΝ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΘΣΛΑΣ

13 Σ ε λ ί δ α 13 Α4-259 Α4-260 Α4-261 Α4-262 Α4-263 Α4-264 Α4-265 Α4-266 Α4-267 Α4-268 Α4-269 Α4-270 Α4-271 Α4-272 Α4-273 Α4-274 Α4-275 Α4-276 Α4-277 Α4-278 Α4-279 Α4-280 Α4-281 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΚΑΛ ΣΥΝΤΘΘΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΩΝ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ ΔΥΤΛΚΘΣ ΣΤΕΕΑΣ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΚΑΛ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΚΥΑΣ Ν.ΚΕΣΡΩΤΛΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΚΕΝΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ν. ΜΑΓΝΘΣΛΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΦΟΝΤΛΣΤΘΛΩΝ ΜΕΣΘΣ ΚΑΛ ΑΝΩΤΑΤΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ Ν. ΡΕΒΕΗΑΣ ΕΝΩΣΘ ΦΟΟΤΕΧΝΛΚΩΝ ΕΛΕΥΚΕΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ Ν. ΚΕΣΡΩΤΛΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΩΝ ΥΡΟΨΘΦΛΩΝ ΟΔΘΓΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΑΚΛΕΛΟΥ ΕΝΩΣΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΡΕΛΡΤΕΛΟΥΧΩΝ ΚΑΡΝΟΡΩΛΩΝ Ν. ΜΑΓΝΘΣΛΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΡΛΡΛΟΡΟΛΩΝ ΚΑΛ ΞΥΛΟΥΓΩΝ Ο ΑΓΛΟΣ ΚΩΜΑΣ ΒΛΟΤΕΧΝΛΚΩΝ KAI ΕΜΡΟΛΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΛΩΝ ΑΓΟΥΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΜΛΣΚΩΤΩΝ ΚΥΛΛΚΕΛΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΣΧΟΛΕΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΘΣΛΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΩΝ - ΒΛΟΤΕΧΝΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΟΔΟΡΘΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΑΝΟΡΟΛΩΝ ΚΑΛ ΕΡΛΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΟΣΣΕΛ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ Ν. ΑΧΑΛΑΣ Ο ΑΓΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΦΟΝΤΛΣΤΘΛΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΑΝΑΤΟΛΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ ΚΑΛ ΚΑΚΘΣ ΚΑΛ ΕΜΡΟΩΝ Ν. ΘΑΚΛΕΛΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΚΑΛ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΣΡΩΤΛΚΟΥ ΚΑΛ ΡΕΛΧΩΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΑΥΛΛΚΩΝ ΚΕΜΛΚΪΝ ΚΛΛΜΑΤΛΣΤΛΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΑΧΛΑΣ ΑΓΟΥΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΡΤΥΧΛΟΥΧΩΝ ΕΡΛΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ Ν.ΞΑΝΚΘΣ Ο ΡΟΦΘΤΘΣ ΘΛΛΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΡΛΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΚΑΛ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΑΓΟΥΣ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΝΟΛΚΛΑΗΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΛΩΝ ΚΑΛ ΔΛΑΜΕΛΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ ΚΑΛ ΚΑΚΘΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΑΦΕΗΥΚΟΡΩΛΩΝ ΚΑΛ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΚΑΦΕΤΕΛΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΝΩΣΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΕΣΤΛΑΣΘΣ,ΑΝΑΨΥΧΘΣ ΚΑΛ ΨΥΧΑΓΩΓΛΑΣ ΑΓΛΝΛΟΥ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΓΑΛΑΚΤΟΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ

14 Σ ε λ ί δ α 14 Α4-282 Α4-283 Α4-284 Α4-285 Α4-286 Α4-287 Α4-288 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΦΟΝΤΛΣΤΘΛΩΝ ΜΕΣΘΣ ΚΑΛ ΑΝΩΤΕΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΝΟΤΛΟΔΥΤΛΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΜΟΫΔΑΥΛΛΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΚΘΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΤΛΡΟΣΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΘΘΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΩΝ Β/Δ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΩΝ ΥΡΟΨΘΦΛΩΝ ΟΔΘΓΩΝ Ν. ΔΑΜΑΣ - ΟΜΟΝΟΛΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΟΛΑΒΩΝ ΘΛΕΚΤΛΚΩΝ ΖΓΩΝ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ ΘΡΕΛΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΛΣΤΛΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΩΝ ΣΩΜΑΤΕIΟ ΑΤΟΡΟΛΩΝ Ν.ΞΑΝΚΘΣ Θ ΡΟΟΔΟΣ Α4-289 ΕΝΩΣΘ ΑΓΟΤΟΥΛΣΜΟΥ ΛΟΝΛΩΝ ΝΘΣΩΝ Α4-290 ΕΝΩΣΘ ΦΟΟΤΕΧΝΛΚΩΝ ΕΛΕΥΚΕΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ Α4-291 ΕΝΩΣΘ ΚΟΥΕΩΝ - ΚΟΜΜΩΤΩΝ Ν ΚΑΒΑΛΑΣ Α4-292 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΩΝ Ν.ΛΑΛΣΑΣ Α4-293 Α4-294 Α4-295 Α4-296 Α4-297 Α4-298 Α4-299 Α4-300 Α4-301 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΦΑΝΟΡΟΛΩΝ - ΒΑΦΕΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΛΚΑΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΦΟΝΤΛΣΤΘΛΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΝΟΜΩΝ ΡΕΒΕΗΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΕΝΩΣΘ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΕΡΛΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΚΑΛ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΑΓΥΟΧΥΣΟΧΟΩΝ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΩΟΛΟΓΟΡΟΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣΟΣ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΑΓΥΟΧΥΣΟΧΟΩΝ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΩΟΛΟΓΟΡΟΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΜΛΚΟΡΩΛΘΤΩΝ ΛΑΛΚΩΝ ΑΓΟΩΝ ΡΑΤΩΝ Ο ΑΓΛΟΣ ΑΝΔΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΛΑΝΟΡΩΛΘΤΩΝ ΚΕΟΡΩΛΩΝ ΡΑΤΩΝ ΚΑΛ ΡΟΑΣΤΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Ν. ΑΧΑΛΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΟΥΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΒΕΗΑΣ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ, ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ, ΕΜΡΟΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΛΕΛΑΣ Α4-302 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΛΝΚΟΥ Α4-303 Α4-304 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΜΡΟΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΤΕΛΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΚΘΣ ΕΜΡΟΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΛΚΛΟΥ

15 Σ ε λ ί δ α 15 Α4-305 Α4-306 Α4-307 ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΚΑΛ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΑΚΑΔΛΑΣ ΟΜΟΝΟΛΑ 2004 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΥΛΛΚΕΛΑΧΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΣΧΟΛΕΛΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΑΜΑΣ ΞΑΝΚΘΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΧΩΝ ΚΟΥΕΩΝ- ΚΟΜΜΩΤΩΝ Ν.ΞΑΝΚΘΣ Θ ΚΑΛΛΛΤΕΧΝΛΚΘ Α4-308 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΥΛΟΥΓΩΝ Ν. ΚΟΛΝΚΛΑΣ Α4-309 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΚΥΑΣ Α4-310 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΜΛΣΚΩΤΩΝ ΚΥΛΛΚΕΛΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΣΧΟΛΕΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΛΚΑΛΩΝ

16 Σ ε λ ί δ α 16 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 5 Α5-1 ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΕΝΩΣΘ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΩΝ ΨΥΧΟΥΣ Α5-2 Α5-3 Α5-4 Α5-5 Α5-6 Α5-7 Α5-8 Α5-9 Α5-10 Α5-11 Α5-12 Α5-13 ΣΕΡΒΕ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ ΒΟΕΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ) ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ, ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΔΑΥΛΛΚΩΝ ΚΕΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΛΛΜΑΤΛΣΤΛΚΩΝ ΕΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΛΕΛΑΣ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ - ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΚΟΗΑΝΘΣ ΚΑΛ ΡΕΛΧΩΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΔΕΜΑΤΛΝΩΝ ΚΑΛ ΓΟΥΝΑΛΚΩΝ, ΝΟΜΟΥ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΣΜΘΜΑΤΟΡΩΛΩΝ - ΩΟΛΟΓΟΡΩΛΩΝ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΕΛΛΘΝΛΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΛΕΛΩΝ ΚΕΝΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΘΣ ΚΑΤΑΤΛΣΘΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΛΕΛΩΝ ΑΡΕΝΤΟΜΩΣΕΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΑΜΕ) ΒΛΟΤΕΧΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΕΜΡΟΛΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΛΛΑΣ ΔΥΤΛΚΘΣ ΚΕΝΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΕΟΡΩΛΩΝ ΚΟΗΑΝΘΣ - Ο ΑΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΛΧΑΘΛ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΚΑΦΕΤΕΛΩΝ ΕΛΔΩΝ ΕΣΤΛΑΣΘΣ ΚΕΝΤΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΛΑΣ ΚΑΦΕΝΕΛΩΝ ΚΑΛ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΕΒΕΝΩΝ Α5-14 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΛΑΛΩΣ Α5-15 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΤΥΧΛΟΥΧΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΣΥΝΕΓΕΛΩΝ ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ-ΦΑΝΟΡΟΛΩΝ- ΕΡΛΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΛΑΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΕΡΛΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΓΕΩΓΛΚΩΝ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΛΝΑΣ Α5-16 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΛΩΝΛΑΣ Α5-17 Α5-18 Α5-19 Α5-20 Α5-21 ΕΝΩΣΘ ΕΞΟΧΛΚΩΝ, ΕΣΤΛΑΤΟΛΩΝ ΚΑΛ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΤΤΛΚΘΣ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΣΩΜΑΤΕΛΩΝ ΤΟΥΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΟΕΛΝΩΝ ΡΕΛΟΧΩΝ ΚΑΛ ΕΝΔΟΧΩΑΣ ΡΛΝΔΟΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΦΩΤΟΓΑΦΩΝ ΕΝΩΣΘ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΚΟΥΕΩΝ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΡΕΛΧΩΩΝ ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΚΕΝΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

17 Σ ε λ ί δ α 17 Α5-22 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 5 ΣΥΝΤΕΧΝΛΑ ΚΟΥΕΩΝ-ΚΟΜΜΩΤΩΝ- ΑΛΣΚΘΤΛΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΕΒΕΝΩΝ Ο ΑΓΛΟΣ ΧΛΣΤΟΦΟΟΣ Α5-23 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΗΑΝΘΣ Α5-24 Α5-25 Α5-26 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕΡΕ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΘΛΕΚΤΛΚΩΝ ΕΓΩΝ ΡΕΛΟΧΘΣ ΜΕΣΟΓΕΛΩΝ ΚΑΛ ΛΑΥΕΩΤΛΚΘΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΛΚΘΣ Α5-27 ΕΝΩΣΘ ΦΟΟΤΕΧΝΩΝ ΒΟΕΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α5-28 Α5-29 ΕΝΩΣΘ ΕΓΟΛΑΒΩΝ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ «Θ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ» ΕΝΩΣΘ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΕΣΤΛΑΤΟΛΩΝ ΨΑΟΤΑΒΕΝΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Α5-30 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ Α5-31 Α5-32 Α5-33 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΜΕΝΩΝ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΕΓΩΝ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ Ν. ΚΑΣΤΟΛΑΣ (ΣΡΕΔΕΚΑΣ) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΑΣΤΘΛΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΛΤΩΝ ΑΚΘΝΩΝ Κ ΡΕΛΧΩΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΧΘΜΑΤΛΣΤΘΛΟΥ ΑΚΘΝΩΝ Α5-34 ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΓΟΥΝΑΣ Α5-35 Α5-36 Α5-37 Α5-38 Α5-39 Α5-40 Α5-41 Α5-42 Α5-43 Α5-44 ΕΝΩΣΘ ΡΛΑΝΟΔΛΩΝ ΜΛΚΟΡΩΛΘΤΩΝ ΛΑΛΚΩΝ ΑΓΟΩΝ Ν. ΣΕΩΝ «Ο ΑΓΛΟΣ ΡΑΝΤΕΛΕΘΜΩΝ» ΣΥΝΤΕΧΝΛΑ ΧΥΣΟΧΟΩΝ ΑΓΥΟΧΟΩΝ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΕΛΛΘΝΛΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΩΝ ΑΚΘΝΩΝ - ΡΕΛΑΛΩΣ ΚΑΛ ΡΕΛΧΩΩΝ ΣΥΝΤΕΧΝΛΑ ΑΤΟΡΟΛΩΝ ΝΑΟΥΣΘΣ ΡΕΛΧΩΩΝ Ο ΑΓΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ «ΣΥΝΤΕΧΝΛΑ ΕΡΛΡΛΟΡΟΛΩΝ ΞΥΛΟΥΓΩΝ ΣΕΩΝ» ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΣΤΛΑΤΟΛΚΩΝ ΚΑΛ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΛΚΘΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΟΥΜΕΝΩΝ ΤΘΛΕΣΚΟΡΛΚΩΝ ΓΕΑΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΜΡΟΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΛΔΩΝ ΝΕΩΤΕΛΣΜΟΥ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΒΛΟΤΕΧΝΛΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΛΩΝ ΡΕΛΑΛΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΕΡΛΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ

18 Σ ε λ ί δ α 18 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 5 ΜΟΤΟΡΟΔΘΛΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α5-45 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΜΡΟΩΝ ΚΕΝΤΛΚΘΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΑΣ ΑΚΘΝΩΝ Α5-46 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν. ΣΕΩΝ Α5-47 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΥΟΧΥΣΟΧΟΩΝ ΑΚΘΝΩΝ Α5-48 ΕΝΩΣΘ ΦΩΤΟΕΡΟΤΕ ΕΛΛΑΔΑΣ Α5-49 Α5-50 Α5-51 Α5-52 Α5-53 Α5-54 Α5-55 Α5-56 Α5-57 Α5-58 Α5-59 Α5-60 ΣΩΜΑΤΕΛΟ Ε.Β.Ε. (ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ- ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΛ ΕΜΡΟΩΝ) ΡΕΛΣΤΕΛΟΥ NEO KINHMA ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΘΝΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΟΓΑΝΩΤΩΝ ΣΥΝΕΔΛΩΝ (HAPCO: HELLENIC ASSOCIATION OF PROFESSIONAL CONGRESS ORGANIZERS) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΤΥΡΩΤΛΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΜΕΕ) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΜΕΝΩΝ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΕΓΩΝ ΚΑΛ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΚΑΛ ΚΕΝΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΚΟΥΕΩΝ ΚΟΜΜΩΤΩΝ Ν. ΑΤΤΛΚΘΣ Ο ΕΜΘΣ ΒΛΟΤΕΧΝΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΛΩΝ ΡΕΛΦΕΕΛΑΣ ΡΕΛΑΛΑ ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΑ ΕΝΩΣΘ ΚΕΑΜΛΣΤΩΝ ΚΑΛ ΑΓΓΕΛΟΡΛΑΣΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΒΕΟΛΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΛΤΩΝ ΑΣΤΛΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΡΕΛΦΕΕΛΑΣ ΡΩΤΟΔΛΚΕΛΟΥ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΕΝΩΣΘ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΕΣΤΛΑΤΟΛΩΝ ΨΑΟΤΑΒΕΝΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΝΩΣΘ ΤΟΥΛΣΤΛΚΩΝ ΓΑΦΕΛΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ-ΚΑΚΘΣ ΕΝΩΣΘ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΩΝ-ΒΛΟΤΕΧΝΛΩΝ ΗΑΧΑΩΔΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α5-61 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΒΛΒΛΛΟΥ ΑΚΘΝΩΝ Α5-62 Α5-63 Α5-64 Α5-65 Α5-66 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΤΑΞΛ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ Ο ΕΜΘΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΦΟΝΤΛΣΤΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ Ν. ΘΜΑΚΛΑΣ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΚΑΛ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΒΕΟΛΑΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΟΛ. ΘΛΕΚ/ΓΩΝ ΡΤΥΧΛΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤ. ΜΕΣΘΣ ΤΕΧΝ. ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΕΩΣ ΕΝΩΣΘ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΚΟΥΕΩΝ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΡΕΛΧΩΩΝ

19 Σ ε λ ί δ α 19 Α5-67 Α5-68 Α5-69 Α5-70 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 5 ΣΥΝΤΕΧΝΛΑ ΚΕΟΡΩΛΩΝ ΒΕΟΛΑΣ _Ο ΑΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΛΧΑΘΛ_ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΕΓΝΩΛΣΜΕΝΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΚΛΕΛΚΟΡΟΛΩΝ ΑΤΤΛΚΘΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΑΤΟΡΟΛΩΝ ΚΑΣΤΟΛΑΣ «Θ ΔΘΜΘΤΑ» ΚΛΑΔΛΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΔΛΑΚΩΤΛΚΘΣ ΡΟΣΑΜΟΓΘΣ ΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΟΛΥ ΜΛΚΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΟΕΑ «ΒΛΟΤΕΧΝΛΚΩΝ ΕΜΡΟΛΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΛΩΝ ΣΕΩΝ Α5-71 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΛΑΣ Α5-72 ΚΕΝΤΛΚΘΣ - ΑΝΑΤΟΛΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ ΚΑΚΘΣ Α5-73 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΘΝΩΝ Α5-74 Α5-75 Α5-76 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΑΓΥΟΧΥΣΟΧΟΩΝ ΕΝΩΣΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΑΣΦΑΛΛΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΩΣΘ ΦΟΟΤΕΧΝΛΚΩΝ ΕΛΕΥΚΕΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΓΕΒΕΝΩΝ Α5-77 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΕΛΝΘΣ Α5-78 Α5-79 Α5-80 Α5-81 Α5-82 Α5-83 Α5-84 Α5-85 Α5-86 Α5-87 Α5-88 Α5-89 Α5-90 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΜΡΟΩΝ ΚΕΝΤΛΚΘΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΑΣ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ, ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΩΝ ΕΝΩΣΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ - ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΛ ΕΜΡΟΩΝ ΑΓΥΟΥΡΟΛΘΣ (Ε.Ε.Β.Ε.Α.) ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΚΟΥΕΩΝ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΒΕΟΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΕΛΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΔΥΤΛΚΘΣ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΝΤΛΣΤΩΝ ΒΟΕΛΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΑΦΕΡΩΛΩΝ ΚΟΗΑΝΘΣ ΚΑΛ ΡΕΛΧΩΩΝ ΑΓΛΟΣ ΧΛΣΤΟΦΟΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΔΑΥΛΛΚΩΝ - ΚΕΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΛΛΜΑΤΛΣΤΛΚΩΝ ΕΓΩΝ ΓΛΑΝΝΛΤΩΝ ΚΑΛ ΕΡΑΧΛΑΣ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΚΑΛ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΒΕΟΛΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΝΑΤΗΜΕΝΤ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΣΜΑ) ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΩΝ ΦΟΝΤΛΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΛΚΘ ΡΑΝΕΛΛΑΔΛΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΤΟΥΛΣΜΟΥ (ΓΕΡΟΕΤ) ΕΝΩΣΘ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ - ΕΡΛΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΕΛΕΥΣΛΝΑΣ ΡΕΛΞ

20 Σ ε λ ί δ α 20 Α5-91 Α5-92 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 5 ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΩΤΛΚΩΝ ΡΑΛΔΛΚΩΝ ΣΤΑΚΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΛΒΛΛΟΧΑΤΟΡΩΛΩΝ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ Α5-93 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΑΤΟΡΟΛΩΝ ΦΛΩΛΝΑΣ Α5-94 Α5-95 Α5-96 Α5-97 Α5-98 Α5-99 Α5-100 Α5-101 Α5-102 Α5-103 Α5-104 Α5-105 Α5-106 ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΣΥΝΕΓΕΛΩΝ ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ ΑΝΤΛΛΩΝ ΡΕΤΕΛΑΛΟΚΛΝΘΤΘΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΤΥΧΛΟΥΧΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΣΥΝΕΓΕΛΩΝ ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ Ν. ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΜΑΜΑΟΥ ΑΤΤΛΚΘΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΩΝ - ΦΟΝΤΛΣΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΛΛΚΛΣ - ΡΕΛΛΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΛΚΩΝ ΕΓΑΣΤΘΛΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΕΛΛΑΣ ΑΤΤΛΚΘΣ, ΟΜΟΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΛ ΝΘΣΩΝ ΑΛΓΑΛΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΕΡΛΡΛΟΡΟΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΑΤΟΡΟΛΩΝ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΡΟΦΘΤΘΣ ΘΛΛΑΣ ΕΝΩΣΘ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΕΚΤΛΦΛΕ Θ ΒΟΕΛΟΣ ΕΛΛΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΝΤΘΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ-ΑΔΕΛΟΥΧΩΝ ΨΥΚΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΛΛΜΑΤΛΣΤΛΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΣΥΝΤΕΧΝΛΑ ΑΤΟΡΟΛΩΝ Ν. ΚΛΛΚΛΣ Ο ΡΟΦΘΤΘΣ ΘΛΛΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΩΝ ΥΡΟΨΘΦΛΩΝ ΟΔΘΓΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ Ο ΦΛΛΛΡΡΟΣ Α5-107 ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΓΟΥΝΑΣ Α5-108 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΦΟΤΘΓΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΛΔΛΩΤΛΚΘΣ ΧΘΣΘΣ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ ΑΓΛΟΣ ΧΛΣΤΟΦΟΟΣ Α5-109 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΡΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Α5-110 ΕΝΩΣΘ ΕΛΛΘΝΛΚΩΝ ΧΥΤΘΛΩΝ Α5-111 Α5-112 Α5-113 Α5-114 Α5-115 ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΚΕΟΡΩΛΩΝ ΡΟΚΚ ΕΝΩΣΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΕΜΡΟΩΝ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΑΓ. ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΑΣΤΘΛΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΛΤΩΝ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΑΝΚΟΡΩΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΕΝΩΣΘ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΚΟΥΕΩΝ - ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΟΗΑΝΘΣ ΑΓΛΟΣ

21 Σ ε λ ί δ α 21 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 5 ΧΛΣΤΟΦΟΟΣ Α5-116 Α5-117 Α5-118 ΕΝΩΣΘ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΚΟΥΕΩΝ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΝΑΟΥΣΘΣ ΕΝΩΣΘ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΚΟΥΕΩΝ ΚΑΛ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΛΛΛΚΕΑΣ, ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ, ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΚΑΛ ΛΟΛΡΩΝ ΡΕΛΞ ΔΘΜΩΝ ΑΤΤΛΚΘΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΕΟΡΩΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ Α5-119 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΗΑΝΘΣ Α5-120 Α5-121 Α5-122 Α5-123 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΚΟΥΕΩΝ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΛ ΜΥΟΡΩΛΩΝ ΡΕΛΑΛΩΣ ΣΥΝΤΕΧΝΛΑ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΩΝ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΣΩΜΑΤΕΛΩΝ ΡΩΛΘΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΩΝ (Ρ.Ο.Σ.Ρ.Λ.Α) ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ - ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΚΟΗΑΝΘΣ ΚΑΛ ΡΕΛΧΩΩΝ Α5-124 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΛΚΑΛΑΣ Α5-125 Α5-126 Α5-127 Α5-128 Α5-129 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΕΔΕΣΣΘΣ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΛ ΕΜΡΟΩΝ Ν. ΡΛΕΛΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΩΝ ΑΚΘΝΩΝ ΚΑΛ ΡΟΑΣΤΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΟΛΑΒΩΝ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ Ν. ΡΕΛΛΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ Κ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΕΟΔΑΛΑΣ Α5-130 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΤΟΛΕΜΑΛΔΑΣ Α5-131 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΛΛΚΛΣ Α5-132 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΛΑΝΔΛΟΥ Α5-133 Α5-134 Α5-135 Α5-136 Α5-137 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΛΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΜΟΤΟΡΟΔΘΛΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΤΥΧΛΟΥΧΩΝ ΕΡΛΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ Ν. ΡΛΕΛΑΣ ΕΝΩΣΘ ΦΟΟΤΕΧΝΛΚΩΝ ΕΛΕΥΚΕΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ Ν. ΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΔΕΛΟΥΧΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΔΑΥΛΛΚΩΝ ΚΕΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΛΛΜΑΤΛΣΤΛΚΩΝ ΕΓΩΝ Ν.ΚΟΗΑΝΘΣ Ο ΘΛΛΟΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΛΔΛΩΤΛΚΩΝ ΡΑΛΔΛΚΩΝ ΚΑΛ ΒΕΦΟΝΘΡΛΑΚΩΝ ΣΤΑΚΜΩΝ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΚΑΛ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ ΚΑΚΘΣ

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σομζασ Πληροφοριακϊν υςτημάτων - Αλφαβητικόσ Κατάλογοσ όλων των υποψηφίων Πανεπιςτημιακϊν Τποτρόφων Ακαδ. Ζτουσ 2014-2015

Σομζασ Πληροφοριακϊν υςτημάτων - Αλφαβητικόσ Κατάλογοσ όλων των υποψηφίων Πανεπιςτημιακϊν Τποτρόφων Ακαδ. Ζτουσ 2014-2015 Σομζασ Πληροφοριακϊν υςτημάτων - Αλφαβητικόσ Κατάλογοσ όλων των υποψηφίων Πανεπιςτημιακϊν Τποτρόφων Ακαδ. Ζτουσ 04-05 Α/Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΣΤΧΙΑ / ΔΙΠΛΩΜΑΣΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΕΙ 1 ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΕΙ 1 ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1 ΚΩ.Υ ΠΗΡΕ ΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ 101303 Γ.Ε.ΕΙ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑ ΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 101303100147 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΙΕΚ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Association of Chemical Engineers. Λεωφόρος Δημοκρατίας 42, 15452 Παλαιό Ψυχικό www.psxm.org.gr e-mail: sec.psxm@gmail.

Hellenic Association of Chemical Engineers. Λεωφόρος Δημοκρατίας 42, 15452 Παλαιό Ψυχικό www.psxm.org.gr e-mail: sec.psxm@gmail. Hellenic Association of Chemical Engineers Λεωφόρος Δημοκρατίας 42, 15452 Παλαιό Ψυχικό www.psxm.org.gr e-mail: sec.psxm@gmail.com Αριθμ. Πρωτ.: 15988 Αθήνα, 4/5/2015 ΠΡΟΣ: ΕΠΠΕΡΑΑ, Αεροπόρου Παπαναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συγκεντρωτικό Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης- Θεσμικός Τομέας S13 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ" - ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "ΑΡΩΓΗ" - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18507 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 17 Ιουλίου 009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 64767 /Γ7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχω ση των νέων βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Ογκολογικός Χάρτης Ελλάδος (Aποτύπωση Κλινικών και Μονάδων ΕΣΥ)

Ογκολογικός Χάρτης Ελλάδος (Aποτύπωση Κλινικών και Μονάδων ΕΣΥ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 05 (4 ος όροφος), 4 75, Αθήνα Τηλ. & Fax: 20 645797 www.hesmo.gr hesmo@otenet.gr Ογκολογικός Χάρτης Ελλάδος (Aποτύπωση Κλινικών και Μονάδων ΕΣΥ) ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Η εποπτεία της τουριστικής δραστηριότητας μέσω αποκεντρωμένων μονάδων διοίκησης τουρισμού. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του ΕΟΤ

Η εποπτεία της τουριστικής δραστηριότητας μέσω αποκεντρωμένων μονάδων διοίκησης τουρισμού. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του ΕΟΤ e -Journal of Science & Technology (e-jst) 83 Η εποπτεία της τουριστικής δραστηριότητας μέσω αποκεντρωμένων μονάδων διοίκησης τουρισμού. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του ΕΟΤ Δρ. Μυλωνόπουλος, Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΩΔΙΚΟΙ E PORTAL ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/NOMIKO ΠΡΟΣΩΠΟ 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 23 760 E00002 E00513 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ

ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ 101303 Γ.Ε.ΕΙΔ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 101303100170 101303 Γ.Ε.ΕΙΔ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 101303100164 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας Εκπαιδευτικής Πολιτικής & Θρησκευμάτων Πολιτικής Τομέων & Δ. Ανθρ. Πόρων Υ Γενική Οικονομικών Υπηρεσιών Υ Γενική και Γενική Αναστήλωσης, Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ 90% 2012. Καλοδήμος Δημ. 1 http://sep4u.gr

ΒΑΣΕΙΣ 90% 2012. Καλοδήμος Δημ. 1 http://sep4u.gr ΚΩΔ ΣΧΟΛΗ ΓΕΝ ΚΟΙΝ %(ΓΣ) ΤΡΙ %(ΓΣ) ΠΟΛ %(ΓΣ) ΜΟΥΣ %(ΓΣ) ΔΙΑΦ ΚΚ ΠΟΛ 101 Θεολογίας Αθήνας 11535 10420 90% 11059 96% 9832 85% -639 1 1 102 Φιλοσοφίας Πάτρας 13387 13134 98% 13226 99% 11975 89% 3889 29% -92

Διαβάστε περισσότερα

είναι ηλικίας 16 ετών και άνω, μένουν νόμιμα στην Ελλάδα ή αιτούν άσυλο.

είναι ηλικίας 16 ετών και άνω, μένουν νόμιμα στην Ελλάδα ή αιτούν άσυλο. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, πρόκειται να διοργανώσει το Σάββατο 13 Ιουνίου 2015 τις εξετάσεις του πρώτου εξαμήνου του 2015 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2517 Τρίτη 8 Ιουλίου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Στην τσιμπίδα της Οικονομικής Αστυνομίας ΜκΟ στο Ολυμπιακό Χωριό Δεν επεδείχθησαν έγγραφα νομιμοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189. Προκήρυξη για 440 στο ήµο Θεσσαλονίκης σελ. 2-3, 6-7, 12, 16. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 120 θέσεις εργατών και καταµετρητών στην ΕΥ ΑΠ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189. Προκήρυξη για 440 στο ήµο Θεσσαλονίκης σελ. 2-3, 6-7, 12, 16. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 120 θέσεις εργατών και καταµετρητών στην ΕΥ ΑΠ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 18.06.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προσωπικό τηλεφωνικής εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα σελ. 8-9 ΝΗΣΙΑ 100, ΥΠ. ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 772, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 80, ΣΧΟΛΗ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ 100, ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Το «Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή»

Το «Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή» Ανασκόπηση της δραστηριότητας του Ομίλου μας ως ενεργού μέλους της κοινωνίας Το «Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή» Το «Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή» είναι μια πρωτοβουλία του A που ξεκίνησε το 2002 με

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠ ΕΞ 0181-150225 ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ O Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ως δικαιούχος υλοποίησης της πράξης: «Πιλοτικές Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ: Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α - Π Α Ι Δ Ι, Α Ν Α Π Η Ρ Ι Α, Η Λ Ι Κ Ι Ω Μ Ε ΝΟ Ι, Ε Υ Π Α Θ Ε Ι Σ Ο Μ Α Δ Ε Σ

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ: Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α - Π Α Ι Δ Ι, Α Ν Α Π Η Ρ Ι Α, Η Λ Ι Κ Ι Ω Μ Ε ΝΟ Ι, Ε Υ Π Α Θ Ε Ι Σ Ο Μ Α Δ Ε Σ Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η Σ γνωμοδοτικού οργάνου για την πιστοποίηση φορέων κοινωνικής φροντίδας Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Ι Φ Ο Ρ Ε Ι Σ Α Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ηπεριφερειακή οργάνωση των υπηρεσιών υγείας έρχεται ως συνέχεια της διοικητικής

Ηπεριφερειακή οργάνωση των υπηρεσιών υγείας έρχεται ως συνέχεια της διοικητικής 28 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ένα ακόμη πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, που θα περάσει στην ιστορία, ως ένα πειραματικό εγχείρημα στο χώρο της υγείας) Του Αθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις εργασίας από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 10/08/2010

Θέσεις εργασίας από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 10/08/2010 CD POS ERGNAME EDUNAME JCODE ORGTITLE 101118 1 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 101118001297 ΤΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 101119 2 ΑΝΕΙ ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170 5 Αυγούστου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3996 Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 59 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4 6 Φεβρουαρίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. πρωτ. 90 Αριθ. ανακοίνωσης 9/04 Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων ειδικό τητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2015 «Μουσεία για μια κοινωνία με προοπτικές» Κατάλογος Εκδηλώσεων στα Δημόσια Αρχαιολογικά Μουσεία και τις Συλλογές

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2015 «Μουσεία για μια κοινωνία με προοπτικές» Κατάλογος Εκδηλώσεων στα Δημόσια Αρχαιολογικά Μουσεία και τις Συλλογές ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2015 «Μουσεία για μια κοινωνία με προοπτικές» Κατάλογος Εκδηλώσεων στα Δημόσια Αρχαιολογικά Μουσεία και τις Συλλογές 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1893 11 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχια κών και τοπικών εφημερίδων που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Β +Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΟΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Β +Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΟΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Β +Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΟΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Καλούνται όλοι οι παρακάτω φορείς να στείλουν : 1. Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών προς την

Διαβάστε περισσότερα