ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ «ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΑΝΚΩΡΛΝΟΥ ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ» ΕΚΝΛΚΟ ΣΤΑΤΘΓΛΚΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΑΝΑΦΟΑΣ ΕΣΡΑ Πρόςκληςη Α ΣΥΝΤΑΞΘ ΚΛΑΔΛΚΩΝ ΣΧΕΔΛΩΝ ΔΛΑΚΩΤΛΚΘΣ ΡΟΣΑΜΟΓΘΣ MΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΟΛΥ ΜΛΚΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ, ΡΟΥ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΘΣ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΚΛΣΘΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

2 Σ ε λ ί δ α 2 Α4-1 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΡΤΥΧΛΟΥΧΩΝ ΧΕΛΛΣΤΩΝ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΕΓΩΝ Α4-2 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α4-3 Α4-4 Α4-5 Α4-6 Α4-7 Α4-8 Α4-9 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΑΥΛΛΚΩΝ ΚΕΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΛΛΜΑΤΛΣΤΛΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΓΛΟΥ ΡΕΛΧΩΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΥΟΧΥΣΟΧΟΩΝ ΚΑΛ ΩΟΛΟΓΟΡΟΛΩΝ Ν. ΛΑΛΣΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΛΟΤΕΧΝΛΩΝ - ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΩΝ ΕΒΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΟΛΑΒΩΝ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΛ ΒΟΝΛΤΣΑΣ Σ.Ε.Θ.Λ.Ε.Β ΣΩΜΑΤΕΛΟΝ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΚΟΥΕΩΝ ΚΑΛ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΤΛΡΟΛΕΩΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΓΑΣΤΟΝΟΜΛΑΣ ΕΣΤΛΑΣΘΣ ΚΑΛ ΣΥΜΡΟΣΛΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΛΝΚΛΑΣ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ, ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ, ΕΜΡΟΩΝ ΑΓΟΛΛΔΑΣ Α4-10 ΣΥΝΤΕΧΝΛΑ ΑΤΟΡΟΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΘΝΛΑΣ Α4-11 ΕΝΩΣΘ ΦΟΟΤΕΧΝΛΚΩΝ ΕΛΕΥΚΕΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΑΤΑΣ-ΦΛΛΛΡΡΛΑΔΑΣ Α4-12 ΡΑΝΞΥΛΟΥΓΛΚΘ ΕΝΩΣΘ ΤΛΡΟΛΕΩΣ Α4-13 Α4-14 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΑΥΛΛΚΩΝ ΚΕΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΛΛΜΑΤΛΣΤΛΚΩΝ ΕΓΩΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑΛ ΡΕΛΧΩΩΝ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΑΤΟΡΟΛΩΝ ΚΑΛ ΚΛΛΒΑΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΟΔΟΡΘΣ Α4-15 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΕΟΡΩΛΩΝ ΚΑΔΛΤΣΑΣ Α4-16 Α4-17 Α4-18 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΩΝ ΥΡΟΨΘΦΛΩΝ ΟΔΘΓΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ - ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΛΣΑΣ ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΚΑΛ ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΓΛΟΥ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΚΑΛ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΕΝΟΛΚΛΑΗΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΛΩΝ ΚΑΛ ΕΡΛΡΛΩΜΕΝΩΝ ΔΛΑΜΕΛΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛ ΚΑΜΡΛΝΓΚ ΤΑ ΜΕΤΕΩΑ Α4-19 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α4-20 Α4-21 Α4-22 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ Ο ΓΕΩΓΛΟΣ ΣΤΑΥΟΥ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΜΘΧΑΝΟΥΓΩΝ ΚΑΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΓΕΩΓΛΚΩΝ KAI ΡΑΝΤΟΣ ΕΛΔΟΥΣ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΚΑΛ ΕΞΑΤΘΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΛΣΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΦΩΤΟΓΑΦΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΑΚΛΕΛΟΥ»

3 Σ ε λ ί δ α 3 Α4-23 Α4-24 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΚΕΚΥΑΣ, Ν. ΟΔΟΡΘΣ Α4-25 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΛΚΑΛΩΝ Α4-26 Α4-27 Α4-28 Α4-29 Α4-30 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΛΚΑΝΛΗΑΤΕ ΒΕΕΑ ΚΑΛ ΕΜΡΟΛΑΣ ΕΛΑΣΤΛΚΩΝ Ν. ΑΧΑΛΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΑΚΛΕΛΟΥ (Σ.Θ.Ε.Ν.Θ) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΩΝ ΦΟΝΤΛΣΤΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΛΟΓΛΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΘΝΛΑΣ ΘΛΕΛΑΣ Α4-31 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ Α4-32 Α4-33 Α4-34 Α4-35 Α4-36 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΡΑΤΘΛΟΥΧΩΝ ΥΓΩΝ ΚΑΥΣΛΜΩΝ ΚΑΛ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΡΛΥΝΤΘΛΩΝ - ΛΛΡΑΝΤΘΛΩΝ Ν. ΛΑΛΣΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΩΝ Ν. ΞΑΝΚΘΣ ΣΥΝΤΕΧΝΛΑ ΚΟΥΕΩΝ ΚΑΛ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ Ν.ΚΑΔΛΤΣΑΣ ΕΜΡΟΩΝ Ν.ΛΑΛΣΑΣ Α4-37 ΑΤΟΡΟΛΟΛ ΚΕΣΡΩΤΛΑΣ Α4-38 Α4-39 Α4-40 Α4-41 ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΤΟΥΛΣΤΛΚΩΝ ΑΓΟΤΟΥΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΘΡΕΛΟΥ «ΞΕΝΛΟΣ ΗΕΥΣ» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΡΟΛΩΝ ΑΓΛΝΛΟΥ ΡΕΛΧΩΩΝ Θ ΔΘΜΘΤΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΩΝ ΕΝΟΛΚΛΑΗΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΛΩΝ ΚΑΛ ΔΛΑΜΕΛΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΛΚΘΣ ΚΘΤΘΣ ΚΝΩΣΣΟΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΛΣΤΛΚΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΒΕΛΛΚΑΣ - ΑΓΛΑΣ ΛΑΛΣΑΣ Α4-42 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΜΟΤΘΝΘΣ Α4-43 Α4-44 Α4-45 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΩΝ ΥΡΟΨΘΦΛΩΝ ΟΔΘΓΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΛΟΤΕΧΝΛΚΩΝ ΕΜΡΟΛΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΛΩΝ ΝΑΥΡΑΚΤΛΑΣ ΚΑΛ ΔΩΛΔΑΣ ΡΑΓΚΘΤΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΩΤΛΚΩΝ ΡΑΛΔΛΚΩΝ ΣΤΑΚΜΩΝ

4 Σ ε λ ί δ α 4 Α4-46 Α4-47 Α4-48 Α4-49 Α4-50 Α4-51 Α4-52 Α4-53 Α4-54 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΛΕΚ/ΓΩΝ ΕΓΟΛ. ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΟΜΜΩΤΛΩΝ ΑΤΑΣ Θ ΔΛΟΝΘ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΛΣΤΩΝ ΦΟΟΤΕΧΝΛΚΩΝ - ΕΛΕΥΚΕΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΝΩΣΘ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΚΕΝΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΔΛΤΣΑΣ ΚΘΤΘΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΟΛΑΒΩΝ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΦΟΝΤΛΣΤΘΛΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΑΝΑΤΟΛΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ ΚΑΛ ΚΑΚΘΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΛΣΤΛΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΩΝ - ΒΛΟΤΕΧΝΛΚΩΝ ΕΜΡΟΛΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΘΣ ΕΥΥΤΕΘΣ ΡΕΛΟΧΘΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΘΝΛΑΣ Α4-55 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞ/ΡΟΛΘΣ Α4-56 Α4-57 Α4-58 Α4-59 Α4-60 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΡΛΡΛΟΡΟΛΩΝ ΞΥΛΟΥΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΕΡΛΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΡΛΒΑΤΛΚΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ Ν.ΚΑΔΛΤΣΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ Ν. ΘΑΚΛΕΛΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΣΥΝΕΓΕΛΩΝ ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ Ν. ΘΑΚΛΕΛΟΥ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΑΦΕ ΜΡΑ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Ν. ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ Α4-61 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΑΕΛΟΡΟΛΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ Α4-62 Α4-63 Α4-64 Α4-65 Α4-66 Α4-67 Α4-68 Α4-69 Α4-70 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΟΛΑΒΩΝ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΡΑΤΘΛΟΥΧΩΝ ΥΓΩΝ ΚΑΥΣΛΜΩΝ ΛΛΡΑΝΤΛΚΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΟΛΑΒΩΝ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ Ν.ΡΕΒΕΗΑΣ Ν. ΗΑΚΥΝΚΟΥ ΚΘΤΘΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΛΟΜΘΧΑΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΣΥΝΕΓΕΛΩΝ ΕΡΛΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΚΑΛ ΘΛΕΚΤΟΤΕΧΝΛΤΩΝ Ν.ΤΛΚΑΛΩΝ ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΘΣ ΚΑΤΑΤΛΣΘΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΝΟΜΟΥ

5 Σ ε λ ί δ α 5 ΕΚΥΜΝΘΣ Α4-71 Α4-72 Α4-73 Α4-74 Α4-75 ΚΑΛ ΕΜΡΟΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΕΝΟΛΚΛΑΗΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΛΩΝ ΚΑΛ ΔΛΑΜΕΛΣΜΑΤΩΝ Ν ΛΑΛΣΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟΥ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΦΟΤΘΓΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΓΛΟΣ ΧΛΣΤΟΦΟΟΣ ΕΒΟΥ ΕΜΡΟΩΝ Ν. ΘΛΕΛΑΣ Α4-76 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΩΝ Ν. ΚΑΔΛΤΣΑΣ Α4-77 Α4-78 ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΡΑΓΓΕΜΑΤΛΩΝ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΡΟΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΛΝΚΛΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΩΝ ΥΡΟΨΘΦΛΩΝ ΟΔΘΓΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ Ν. ΜΑΓΝΘΣΛΑΣ Α4-79 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΑΣ Α4-80 Α4-81 Α4-82 Α4-83 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΟΔΘΓΩΝ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛ ΣΥΝΤΘΘΤΩΝ ΚΑΥΣΤΘΩΝ Ν.ΜΑΓΝΘΣΛΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΝΤΛΣΤΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΘΝΛΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΦΟΝΤΛΣΤΘΛΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΝΟΜΟΥ ΑΚΑΔΛΑΣ ΚΑΛ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΛΑΣ ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΚΑΛ ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΤΩΝ Α4-84 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΥΓΟΥ Α4-85 Α4-86 Α4-87 Α4-88 ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΩΝ ΕΝΟΛΚΛΑΗΟΜΕΝΩΝ ΔΛΑΜΕΛΣΜΑΤΩΝ - ΔΩΜΑΤΛΩΝ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ - ΚΘΚΥΩΝ ΕΝΩΣΛΣ ΔΛΡΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΑΛΣΚΘΤΛΚΩΝ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ (Ε.Δ.Ε.Α.Κ.) ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΚΟΥΕΩΝ- ΚΟΜΜΩΤΩΝ-ΚΟΜΜΩΤΛΩΝ Ν.ΛΑΛΣΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΦΟΝΤΛΣΤΘΛΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΛΑΣΛΚΛΟΥ Α4-89 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΟΝΘΣ Α4-90 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΡΛΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΚΑΛ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΒΕΗΑΣ ΟΤΤΟ Α4-91 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΕΟΡΩΛΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ Α4-92 ΣΥΝΤΕΧΝΛΑ ΑΤΟΡΟΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΛΣΑΣ Α ΒΛΟΤΕΧΝΛΚΩΝ - ΕΜΡΟΛΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

6 Σ ε λ ί δ α 6 Α4-94 Α4-95 Α4-96 ΕΝΩΣΘ ΜΛΚΟΡΩΛΘΤΩΝ ΒΟΛΟΥ -ΓΟΔΛΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΔΑΥΛΛΚΩΝ ΚΑΛ ΦΑΝΟΡΟΛΩΝ ΛΑΛΣΑΣ ΚΑΛ ΡΕΛΧΩΩΝ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΞΥΛΟΥΓΩΝ ΚΑΛ ΕΡΛΡΛΟΡΟΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΑΣ Α4-97 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΛΣΑΣ Α4-98 Α4-99 Α4-100 Α4-101 Α4-102 Α4-103 Α4-104 Α4-105 Α4-106 Α4-107 Α4-108 Α4-109 Α4-110 Α4-111 Α4-112 Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΜΡΟΩΝ Ν.ΛΑΛΣΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ Ν. ΘΛΕΛΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΛΣΘΜΩΝ ΕΜΡΟΩΝ ΚΑΛΝΟΥΓΛΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ Ν. ΚΑΔΛΤΣΑΣ ΖΝΩΣΘ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΕΣΤΛΑΣΘΣ ΑΝΑΨΥΧΘΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΔΛΤΣΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΛΘΜΝΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΣΥΝΕΓΕΛΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΚΑΛ ΜΟΤΟΣΛΚΛΕΤΩΝ Ν.ΜΑΓΝΘΣΛΑΣ ΕΝΩΣΘ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΚΑΚΘΓΘΤΩΝ ΦΟΝΤΛΣΤΘΛΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΟΡΩΛΩΝ ΡΥΓΟΥ ΚΑΛ ΡΕΛΧΩΩΝ Θ ΟΜΟΝΟΛΑ ΚΑΛ ΕΜΡΟΩΝ Ν. ΘΑΚΛΕΛΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΤΑΞΛ ΔΘΜΟΣΛΑΣ ΧΘΣΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΜΑΜΑΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ - ΚΑΚΘΣ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΣΩΜΑΤΕΛΩΝ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΕΝΟΛΚΛΑΗΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΛΩΝ ΚΑΛ ΕΡΛΡΛΩΜΕΝΩΝ ΔΛΑΜΕΛΣΜΑΤΩΝ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΚΑΛ ΒΟΕΛΩΝ ΣΡΟΑΔΩΝ - ΡΘΛΛΟΥ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΛΔΛΩΤΛΚΩΝ ΚΕΝΤΩΝ ΡΟΣΧΟΛΛΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ ΚΑΛ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΑΝΑΤΟΛΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ ΚΑΛ ΚΑΚΘΣ Α4-113 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΚΘΣ Α4-114 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΨΥΚΤΛΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΘΝΛΑΣ Α4-115 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΦΩΤΩΓΑΦΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΛΣΑΣ Α4-116 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΥΟΧΥΣΟΧΟΩΝ - ΩΟΛΟΓΟΡΟΛΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

7 Σ ε λ ί δ α 7 Α4-117 Α4-118 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΩΝ Ν. ΜΑΓΝΘΣΛΑΣ ΕΝΩΣΘ ΤΛΚΥΚΛΩΝ ΚΑΛ ΦΟΤΘΓΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΘΝΛΑΣ Α4-119 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΑΤΟΡΟΛΩΝ Ο ΡΟΦΘΤΘΣ ΘΛΛΑ Α4-120 Α4-121 Α4-122 Α4-123 Α4-124 Α4-125 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΛ ΕΜΡΟΩΝ ΔΛΔ/ΧΟΥ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΛΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΚΑΛ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΡΕΛΦΕΕΛAΣ ΡΩΤΟΔΛΚΕΛΟΥ ΑΜΑΛΛΑΔΟΣ-Θ ΑΓΛΑ ΤΛΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΩΝ ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ ΕΛΑΣΤΛΚΩΝ (ΒΟΥΛΚΑΝΛΗΑΤΕ) ΕΝΩΣΘ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΘΝΛΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΦΟΝΤΛΣΤΘΛΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ν.ΛΑΛΣΑΣ ΕΝΩΣΘ ΚΟΥΕΩΝ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΘΝΛΑΣ Α4-126 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΛΝΛΟΥ Ο ΕΜΘΣ Α4-127 Α4-128 Α4-129 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΑΥΛΛΚΩΝ ΚΕΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΛΛΜΑΤΛΣΤΛΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ ΘΡΕΛΟΥ Ν. ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ Α4-130 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΜΑΣ Α4-131 Α4-132 Α4-133 Α4-134 Α4-135 Α4-136 Α4-137 Α4-138 Α4-139 ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ - ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΔΑΜΑΣ - ΡΕΛΦΕΕΛΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛ ΤΘΣ ΕΥΥΤΕΘΣ ΡΕΛΟΧΘΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΘΝΛΑΣ ΕΝΩΣΘ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΩΝ ΥΡΟΨΘΦΛΩΝ ΟΔΘΓΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΟΥ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΛΩΝ ΕΝΩΣΘ ΕΜΡΟΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΣΟΥΦΛΛΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΔΑΥΛΛΚΩΝ ΚΕΜΛΚΩΝ ΚΛΛΜΑΤΛΣΤΛΚΩΝ ΕΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΛΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΥΔΑΥΛΛΚΩΝ ΚΑΛ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Ν. ΟΔΟΡΘΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟΝ ΕΜΡΟΩΝ ΛΑΧΑΝΑΓΟΑΣ ΡΑΤΩΝ ΚΑΛ ΕΜΡΟΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΛΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΩΝ ΕΣΤΛΑΣΘΣ ΑΝΑΨΥΧΘΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

8 Σ ε λ ί δ α 8 Α4-140 Α4-141 Α4-142 Α4-143 Α4-144 Α4-145 Α4-146 Α4-147 Α4-148 Α4-149 Α4-150 Α4-151 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΛΣΤΩΝ - ΦΟΟΤΕΧΝΛΚΩΝ ΕΛΕΥΚΕΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ Β. ΕΒΟΥ EΝΩΣΘ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΦΟΝΤΛΣΤΘΛΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΛΣΑΣ ΕΝΩΣΘ ΦΟΟΤΕΧΝΛΚΩΝ ΕΛΕΥΚΕΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΛΣΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΤΕΓΑΣΛΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Ν. ΜΑΓΝΘΣΛΑΣ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΡΑΓΓΕΛΑΜΤΛΚΩΝ ΒΛΟΤΕΧΝΛΚΩΝ ΕΜΡΟΛΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΛΩΝ ΝΑΥΡΑΚΤΛΑΣ ΚΑΛ ΔΩΛΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΚΕΝΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ν. ΑΚΑΔΛΑΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΩΟΛΑΧΑΝΟΡΩΛΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΩΝ ΡΑΤΩΝ Ο ΑΓΛΟΣ ΤΥΦΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΛΚΑΛΟΥΧΩΝ ΑΔΕΛΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ Ι ΕΕΥΝΑΣ ΛΑΤΟΜΕΛΩΝ ΣΧΛΣΤΟΛΛΚΩΝ ΚΑΛ ΦΥΣΛΚΩΝ ΡΕΤΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ ΕΝΩΣΛΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΑΔΛΟΤΑΞΛ ΛΑΛΣΑΣ Θ ΜΕΤΑΜΟΦΩΣΛΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΔΕΛΟΥΧΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΔΑΥΛΛΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΛΚΛΟΥ ΕΜΡΟΟΥ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΦΟΝΤΛΣΤΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΛΝΚΛΑΣ Α4-152 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞ/ΡΟΛΘΣ Α4-153 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΛΟΤΕΧΝΛΩΝ - ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΩΝ ΕΒΟΥ Α4-154 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΑΚΛΕΛΟΥ Α4-155 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΕΜΟΫΔΑΥΛΛΚΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Α4-156 Α4-157 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΔΑΥΛΛΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΘΝΛΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΛΣΤΛΚΩΝ ΓΑΦΕΛΩΝ ΔΥΤΛΚΘΣ ΚΘΤΘΣ Α4-158 ΣΥΝΤΕΧΝΛΑ ΑΤΟΡΟΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΒΟΥ Α4-159 Α4-160 Α4-161 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΦΟΝΤΛΣΤΩΝ ΚΕΚΥΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΕΟΡΩΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΑΚΛΕΛΟΥ Ν. ΆΤΑΣ Α4-162 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΥΤΛΛΘΝΘΣ Α4-163 Α4-164 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΨΥΚΤΛΚΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΡΟΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΛΕΛΑΣ

9 Σ ε λ ί δ α 9 Α4-165 Α4-166 Α4-167 Α4-168 Α4-169 Α4-170 Α4-171 Α4-172 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΥΕΩΝ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΑΚΛΕΛΟΥ Ν. ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ- ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΡΟΩΝ N. ΜΑΓΝΘΣΛΑΣ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ ΚΑΛ ΝΟΤΛΟΔΥΤΛΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΡΛΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΚΑΛ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ Ν. ΑΛΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΛΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΑΚΥΝΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΔΑΥΛΛΚΩΝ ΚΕΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΛΛΜΑΤΛΣΤΛΚΩΝ ΕΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΛΕΛΑΣ Ν.ΚΑΔΛΤΣΑΣ Α4-173 ΣΥΝΤΕΧΝΛΑ ΚΕΟΡΩΛΩΝ Ν. ΛΑΛΣΑΣ Α4-174 Α4-175 Α4-176 Α4-177 Α4-178 Α4-179 Α4-180 Α4-181 Α4-182 Α4-183 Α4-184 Α4-185 Α4-186 Α4-187 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΥΡΕΑΣΤΛΚΩΝ ΛΕΩΦΟΕΛΩΝ ΚΤΕΛ Ν. ΜΕΣΣΘΝΛΑΣ Θ ΥΡΑΡΑΝΤΘ ΤΟΥ ΣΩΤΘΟΣ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ - ΥΔΑΥΛΛΚΩΝ ΚΕΜΛΚΩΝ ΚΛΛΜΑΤΛΣΤΛΚΩΝ ΕΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΛΝΚΛΑΣ». ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΑΓΟΑΛΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΤΛΡΛΕΩΣ Ο ΑΓΛΟΣ ΧΛΣΤΟΦΟΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΚΟΜΜΩΤΩΝ-ΚΟΜΜΩΤΛΩΝ ΑΓΛΝΛΟΥ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΟ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΦΟΝΤΛΣΤΘΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΑΣ (ΕΣΛΦΜΕΝΑ) ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΚΟΥΕΩΝ - ΚΟΜΜΩΤΩΝ Ν.ΘΛΕΛΑΣ ΕΜΡΟΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΛΚΛΟΥ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΡΛΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ Ν. ΜΕΣΣΘΝΛΑΣ ΡΕΛΟΡΟΝΘΣΟΥ ΚΑΛ ΝΟΤΛΟΔΥΤΛΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΦΟΝΤΛΣΤΘΛΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΡΟΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΩΝ ΡΑΓΚΘΤΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΩΤΛΚΩΝ ΡΑΛΔΛΚΩΝ ΣΤΑΚΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΚΕΝΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΛΡΛΟΡΟΛΩΝ ΚΑΛ ΞΥΛΟΥΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΔΛΤΣΑΣ

10 Σ ε λ ί δ α 10 Α4-188 Α4-189 Α4-190 Α4-191 Α4-192 Α4-193 Α4-194 Α4-195 Α4-196 Α4-197 Α4-198 Α4-199 Α4-200 Α4-201 Α4-202 Α4-203 Α4-204 Α4-205 Α4-206 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΛΚΛΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΟΛΚΛΑΗΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΛΩΝ - ΡΑΝΣΛΟΝ- ΔΛΑΜΕΛΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛ ΕΞΟΧΛΚΩΝ ΚΑΤΟΛΚΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΛΟΥ ΑΛΤΩΛ/ΝΛΑΣ ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΕΓΚ/ΤΩΝ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ «Ο ΒΑΤΤ» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΚΕΝΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΛΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΡΤΥΧΛΟΥΧΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ, ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛ ΕΡΛΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ Ν. ΚΟΛΝΚΛΑΣ ΕΜΡΟΩΝ Ν.ΤΛΚΑΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΕΡΛΒΑΤΛΚΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΔΘΜΟΣΛΑΣ ΧΘΣΘΣ ΤΑΞΛ ΕΡΑΧΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ Ο ΑΓΛΟΣ ΔΘΜΘΤΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΑΥΛΛΚΩΝ ΚΕΜΛΚΩΝ ΚΛΛΜΑΤΛΣΤΛΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΡΑΤΩΝ - ΡΕΛΧΩΩΝ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΟΥΕΩΝ - ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΟΜΟΤΘΝΘΣ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΔΑΥΛΛΚΩΝ ΚΕΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΛΛΜΑΤΛΣΤΛΚΩΝ ΕΓΩΝ ΟΕΣΤΛΑΔΑΣ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΚΑΚΘΓΘΤΩΝ Μ.Ε. Ν. ΔΑΜΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΛΤΩΝ ΑΣΤΛΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ν. ΕΒΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΕΣΣΑΛΛΚΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΚΑΛ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΣΤΛΑΤΟΩΝ ΚΑΛ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΜΘΚΥΜΝΑΣ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ, ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ, ΕΜΡΟΩΝ ΑΓΟΛΛΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΤΥΧΛΟΥΧΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΣΥΝΕΓΕΛΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ Ν. ΑΧΑΛΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΔΕΛΟΥΧΩΝ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΡΕΛΦΕΕΛΑΣ ΑΜΑΛΛΑΔΑΣ Ο ΔΘΜΟΚΛΤΟΣ Α4-207 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΚΘΣ Α4-208 Α4-209 Α4-210 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΟΛΑΒΩΝ ΘΛΕΚΤΛΚΩΝ ΕΓΩΝ Ν. ΑΛΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΛΑΣ Ο ΚΑΛΘΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΩΝ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ ΚΑΛ ΔΥΤΛΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΑΤ/ΧΩΝ ΚΑΚΑΛΣΤΘΛΩΝ, ΡΛΥΝΤΘΛΩΝ, ΒΑΦΕΛΩΝ, ΣΛΔΕΩΤΩΝ Ν. ΑΧΑΛΑΣ

11 Σ ε λ ί δ α 11 Α4-211 ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΤΟΥΛΣΤΛΚΩΝ ΑΓΟΤΟΥΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΘΡΕΛΟΥ «ΞΕΝΛΟΣ ΗΕΥΣ» Α4-212 ΕΝΩΣΘ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ Α4-213 Α4-214 Α4-215 Α4-216 Α4-217 Α4-218 Α4-219 Α4-220 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΣΤΛΑΤΟΩΝ ΨΘΤΟΡΩΛΩΝ ΚΑΛ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΒΕΗΑΣ ΣΧΕΔΛΟ ΔΛΑΚΩΤΛΚΘΣ ΡΟΣΑΜΟΓΘΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΛΟΥ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΨΥΚΤΛΚΩΝ ΚΛΛΜΑΤΛΣΤΛΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΧΑΛΑΣ ΚΕΦΑΛΛΘΝΛΑΣ ΗΑΚΥΝΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΕΡΛΒΑΤΘΓΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΤΑΞΛ ΘΑΚΛΕΛΟΥ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ Δ.Χ. ΦΟΤΟΤΑΞΛ ΤΛΚΥΚΛΩΝ Ν.ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ ΕΜΡΟΟΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΛΟΤΕΧΝΛΚΟ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΟΛ ΦΛΛΛΡΡΟ ΣΥΝΤΕΧΝΛΑ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΛ ΚΟΥΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΣΡΩΤΛΑΣ «Θ ΑΦΟΔΛΤΘ» ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΣΑΜΟΥ - ΛΚΑΛΑΣ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ-ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΡΟΩΝ N. ΜΑΓΝΘΣΛΑΣ Α4-221 ΕΝΩΣΘ ΑΓΟΤΟΥΛΣΜΟΥ ΛΟΝΛΩΝ ΝΘΣΩΝ Α4-222 Α4-223 Α4-224 Α4-225 Α4-226 Α4-227 Α4-228 Α4-229 Α4-230 Α4-231, Ν. ΟΔΟΡΘΣ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΚΑΛ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΚΥΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΚΟΥΕΩΝ, ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΛ ΚΟΜΜΩΤΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΑΚΥΝΚΟΥ Θ ΑΓΛΑ ΤΛΑΣ ΘΛΕΛΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΤΑΞΛ Ν. ΤΛΚΑΛΩΝ Θ ΤΛΚΚΘ Ν.ΚΕΣΡΩΤΛΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΚΟΥΕΩΝ ΚΟΜΜΩΤΩΝ Ν. ΑΧΑΛΑΣ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ - ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΔΑΜΑΣ - ΡΕΛΦΕΕΛΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΡΛΡΛΟΡΟΛΩΝ - ΞΥΛΟΥΓΩΝ ΛΑΛΣΘΣ ΕΜΡΟΩΝ ΜΑΓΝΘΣΛΑΣ Α4-232 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΝΛΩΝ Α4-233 ΣΥΝΤΕΧΝΛΑ ΚΟΥΕΩΝ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΧΩΩΝ

12 Σ ε λ ί δ α 12 Α4-234 Α4-235 Α4-236 Α4-237 Α4-238 Α4-239 Α4-240 Α4-241 Α4-242 Α4-243 ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ, ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΡΟΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΟΥΕΩΝ- ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΛΑΤΟΥ ΚΑΛ ΡΕΛΧΩΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΛΣΤΩΝ ΦΟΟΤΕΧΝΛΚΩΝ ΕΛΕΥΚΕΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΑΓΛΝΛΟΥ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΡΛΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΝΟΤΛΟΑΝΑΤΟΛΛΚΘΣ ΛΑΚΩΝΛΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΣΧΟΛΛΚΩΝ ΚΥΛΛΚΕΛΩΝ Ν.ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ ΕΜΡΟΩΝ Ν.ΤΛΚΑΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΚΟΥΕΩΝ ΚΑΛ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΑΓΟΥΣ ΕΒΟΥ ΚΑΛ ΕΜΡΟΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΛΑΣ Α4-244 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΑΝΚΘΣ Α4-245 Α4-246 Α4-247 Α4-248 Α4-249 Α4-250 Α4-251 Α4-252 Α4-253 ΚΑΛ ΕΜΡΟΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΑΣΘΜΟΥΓΩΝ- ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΛΤΩΝ Ν.ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜAΤΛΩΝ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΡΟΩΝ ΧΛΟΥ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΩΝ ΕΣΤΛΑΣΘΣ ΚΑΛ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΕΚΥΜΝΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ Ν.ΛΑΛΣΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΚΕΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΛΟΓΛΣΤΩΝ-ΦΟΟΤΕΧΝΛΚΩΝ ΟΛΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΔΛΤΣΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΜΘΧΑΝΟΤΕΧΝΛΤΩΝ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΣΥΝΕΓΕΛΩΝ ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΚΑΛ ΕΛΚΥΣΤΘΩΝ Ν. ΟΔΟΡΘΣ ΞΑΝΚΘΣ ΚΑΛ ΡΕΛΦΕΕΛΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΩΝ ΟΔΘΓΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΚΑΛ ΔΛΚΥΚΛΩΝ ΆΤΑΣ Α4-254 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΔΛΤΣΑΣ Α4-255 Α4-256 ΑΔΕΛΦΟΤΘΤΑ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΚΟΥΕΩΝ - ΚΟΜΜΟΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΦΟΝΤΛΣΤΘΛΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΣΡΩΤΛΑΣ Α4-257 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΕΟΡΩΛΩΝ ΞΑΝΚΘΣ Α4-258 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΚΟΥΕΩΝ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΘΣΛΑΣ

13 Σ ε λ ί δ α 13 Α4-259 Α4-260 Α4-261 Α4-262 Α4-263 Α4-264 Α4-265 Α4-266 Α4-267 Α4-268 Α4-269 Α4-270 Α4-271 Α4-272 Α4-273 Α4-274 Α4-275 Α4-276 Α4-277 Α4-278 Α4-279 Α4-280 Α4-281 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΚΑΛ ΣΥΝΤΘΘΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΩΝ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ ΔΥΤΛΚΘΣ ΣΤΕΕΑΣ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΚΑΛ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΚΥΑΣ Ν.ΚΕΣΡΩΤΛΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΚΕΝΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ν. ΜΑΓΝΘΣΛΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΦΟΝΤΛΣΤΘΛΩΝ ΜΕΣΘΣ ΚΑΛ ΑΝΩΤΑΤΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ Ν. ΡΕΒΕΗΑΣ ΕΝΩΣΘ ΦΟΟΤΕΧΝΛΚΩΝ ΕΛΕΥΚΕΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ Ν. ΚΕΣΡΩΤΛΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΩΝ ΥΡΟΨΘΦΛΩΝ ΟΔΘΓΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΑΚΛΕΛΟΥ ΕΝΩΣΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΡΕΛΡΤΕΛΟΥΧΩΝ ΚΑΡΝΟΡΩΛΩΝ Ν. ΜΑΓΝΘΣΛΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΡΛΡΛΟΡΟΛΩΝ ΚΑΛ ΞΥΛΟΥΓΩΝ Ο ΑΓΛΟΣ ΚΩΜΑΣ ΒΛΟΤΕΧΝΛΚΩΝ KAI ΕΜΡΟΛΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΛΩΝ ΑΓΟΥΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΜΛΣΚΩΤΩΝ ΚΥΛΛΚΕΛΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΣΧΟΛΕΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΘΣΛΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΩΝ - ΒΛΟΤΕΧΝΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΟΔΟΡΘΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΑΝΟΡΟΛΩΝ ΚΑΛ ΕΡΛΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΟΣΣΕΛ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ Ν. ΑΧΑΛΑΣ Ο ΑΓΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΦΟΝΤΛΣΤΘΛΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΑΝΑΤΟΛΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ ΚΑΛ ΚΑΚΘΣ ΚΑΛ ΕΜΡΟΩΝ Ν. ΘΑΚΛΕΛΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΚΑΛ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΣΡΩΤΛΚΟΥ ΚΑΛ ΡΕΛΧΩΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΑΥΛΛΚΩΝ ΚΕΜΛΚΪΝ ΚΛΛΜΑΤΛΣΤΛΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΑΧΛΑΣ ΑΓΟΥΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΡΤΥΧΛΟΥΧΩΝ ΕΡΛΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ Ν.ΞΑΝΚΘΣ Ο ΡΟΦΘΤΘΣ ΘΛΛΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΡΛΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΚΑΛ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΑΓΟΥΣ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΝΟΛΚΛΑΗΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΛΩΝ ΚΑΛ ΔΛΑΜΕΛΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ ΚΑΛ ΚΑΚΘΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΑΦΕΗΥΚΟΡΩΛΩΝ ΚΑΛ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΚΑΦΕΤΕΛΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΝΩΣΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΕΣΤΛΑΣΘΣ,ΑΝΑΨΥΧΘΣ ΚΑΛ ΨΥΧΑΓΩΓΛΑΣ ΑΓΛΝΛΟΥ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΓΑΛΑΚΤΟΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ

14 Σ ε λ ί δ α 14 Α4-282 Α4-283 Α4-284 Α4-285 Α4-286 Α4-287 Α4-288 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΦΟΝΤΛΣΤΘΛΩΝ ΜΕΣΘΣ ΚΑΛ ΑΝΩΤΕΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΝΟΤΛΟΔΥΤΛΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΜΟΫΔΑΥΛΛΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΚΘΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΤΛΡΟΣΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΘΘΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΩΝ Β/Δ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΩΝ ΥΡΟΨΘΦΛΩΝ ΟΔΘΓΩΝ Ν. ΔΑΜΑΣ - ΟΜΟΝΟΛΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΟΛΑΒΩΝ ΘΛΕΚΤΛΚΩΝ ΖΓΩΝ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ ΘΡΕΛΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΛΣΤΛΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΛΩΝ ΝΕΩΝ ΣΩΜΑΤΕIΟ ΑΤΟΡΟΛΩΝ Ν.ΞΑΝΚΘΣ Θ ΡΟΟΔΟΣ Α4-289 ΕΝΩΣΘ ΑΓΟΤΟΥΛΣΜΟΥ ΛΟΝΛΩΝ ΝΘΣΩΝ Α4-290 ΕΝΩΣΘ ΦΟΟΤΕΧΝΛΚΩΝ ΕΛΕΥΚΕΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ Α4-291 ΕΝΩΣΘ ΚΟΥΕΩΝ - ΚΟΜΜΩΤΩΝ Ν ΚΑΒΑΛΑΣ Α4-292 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΩΝ Ν.ΛΑΛΣΑΣ Α4-293 Α4-294 Α4-295 Α4-296 Α4-297 Α4-298 Α4-299 Α4-300 Α4-301 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΦΑΝΟΡΟΛΩΝ - ΒΑΦΕΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΛΚΑΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΦΟΝΤΛΣΤΘΛΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΝΟΜΩΝ ΡΕΒΕΗΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΕΝΩΣΘ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΕΡΛΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΚΑΛ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΑΓΥΟΧΥΣΟΧΟΩΝ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΩΟΛΟΓΟΡΟΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣΟΣ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΑΓΥΟΧΥΣΟΧΟΩΝ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΩΟΛΟΓΟΡΟΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΜΛΚΟΡΩΛΘΤΩΝ ΛΑΛΚΩΝ ΑΓΟΩΝ ΡΑΤΩΝ Ο ΑΓΛΟΣ ΑΝΔΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΛΑΝΟΡΩΛΘΤΩΝ ΚΕΟΡΩΛΩΝ ΡΑΤΩΝ ΚΑΛ ΡΟΑΣΤΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Ν. ΑΧΑΛΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΟΥΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΒΕΗΑΣ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ, ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ, ΕΜΡΟΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΛΕΛΑΣ Α4-302 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΛΝΚΟΥ Α4-303 Α4-304 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΜΡΟΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΤΕΛΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΚΘΣ ΕΜΡΟΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΛΚΛΟΥ

15 Σ ε λ ί δ α 15 Α4-305 Α4-306 Α4-307 ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΚΑΛ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΑΚΑΔΛΑΣ ΟΜΟΝΟΛΑ 2004 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΥΛΛΚΕΛΑΧΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΣΧΟΛΕΛΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΑΜΑΣ ΞΑΝΚΘΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΧΩΝ ΚΟΥΕΩΝ- ΚΟΜΜΩΤΩΝ Ν.ΞΑΝΚΘΣ Θ ΚΑΛΛΛΤΕΧΝΛΚΘ Α4-308 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΥΛΟΥΓΩΝ Ν. ΚΟΛΝΚΛΑΣ Α4-309 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΚΥΑΣ Α4-310 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΜΛΣΚΩΤΩΝ ΚΥΛΛΚΕΛΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΣΧΟΛΕΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΛΚΑΛΩΝ

16 Σ ε λ ί δ α 16 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 5 Α5-1 ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΕΝΩΣΘ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΩΝ ΨΥΧΟΥΣ Α5-2 Α5-3 Α5-4 Α5-5 Α5-6 Α5-7 Α5-8 Α5-9 Α5-10 Α5-11 Α5-12 Α5-13 ΣΕΡΒΕ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ ΒΟΕΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ) ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ, ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΔΑΥΛΛΚΩΝ ΚΕΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΛΛΜΑΤΛΣΤΛΚΩΝ ΕΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΛΕΛΑΣ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ - ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΚΟΗΑΝΘΣ ΚΑΛ ΡΕΛΧΩΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΔΕΜΑΤΛΝΩΝ ΚΑΛ ΓΟΥΝΑΛΚΩΝ, ΝΟΜΟΥ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΣΜΘΜΑΤΟΡΩΛΩΝ - ΩΟΛΟΓΟΡΩΛΩΝ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΕΛΛΘΝΛΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΛΕΛΩΝ ΚΕΝΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΘΣ ΚΑΤΑΤΛΣΘΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΛΕΛΩΝ ΑΡΕΝΤΟΜΩΣΕΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΑΜΕ) ΒΛΟΤΕΧΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΕΜΡΟΛΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΛΛΑΣ ΔΥΤΛΚΘΣ ΚΕΝΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΕΟΡΩΛΩΝ ΚΟΗΑΝΘΣ - Ο ΑΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΛΧΑΘΛ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΚΑΦΕΤΕΛΩΝ ΕΛΔΩΝ ΕΣΤΛΑΣΘΣ ΚΕΝΤΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΛΑΣ ΚΑΦΕΝΕΛΩΝ ΚΑΛ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΕΒΕΝΩΝ Α5-14 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΛΑΛΩΣ Α5-15 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΤΥΧΛΟΥΧΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΣΥΝΕΓΕΛΩΝ ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ-ΦΑΝΟΡΟΛΩΝ- ΕΡΛΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΛΑΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΕΡΛΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΓΕΩΓΛΚΩΝ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΛΝΑΣ Α5-16 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΛΩΝΛΑΣ Α5-17 Α5-18 Α5-19 Α5-20 Α5-21 ΕΝΩΣΘ ΕΞΟΧΛΚΩΝ, ΕΣΤΛΑΤΟΛΩΝ ΚΑΛ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΤΤΛΚΘΣ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΣΩΜΑΤΕΛΩΝ ΤΟΥΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΟΕΛΝΩΝ ΡΕΛΟΧΩΝ ΚΑΛ ΕΝΔΟΧΩΑΣ ΡΛΝΔΟΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΦΩΤΟΓΑΦΩΝ ΕΝΩΣΘ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΚΟΥΕΩΝ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΡΕΛΧΩΩΝ ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΚΕΝΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

17 Σ ε λ ί δ α 17 Α5-22 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 5 ΣΥΝΤΕΧΝΛΑ ΚΟΥΕΩΝ-ΚΟΜΜΩΤΩΝ- ΑΛΣΚΘΤΛΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΕΒΕΝΩΝ Ο ΑΓΛΟΣ ΧΛΣΤΟΦΟΟΣ Α5-23 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΗΑΝΘΣ Α5-24 Α5-25 Α5-26 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕΡΕ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΘΛΕΚΤΛΚΩΝ ΕΓΩΝ ΡΕΛΟΧΘΣ ΜΕΣΟΓΕΛΩΝ ΚΑΛ ΛΑΥΕΩΤΛΚΘΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΛΚΘΣ Α5-27 ΕΝΩΣΘ ΦΟΟΤΕΧΝΩΝ ΒΟΕΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α5-28 Α5-29 ΕΝΩΣΘ ΕΓΟΛΑΒΩΝ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ «Θ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ» ΕΝΩΣΘ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΕΣΤΛΑΤΟΛΩΝ ΨΑΟΤΑΒΕΝΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Α5-30 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ Α5-31 Α5-32 Α5-33 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΜΕΝΩΝ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΕΓΩΝ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ Ν. ΚΑΣΤΟΛΑΣ (ΣΡΕΔΕΚΑΣ) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΑΣΤΘΛΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΛΤΩΝ ΑΚΘΝΩΝ Κ ΡΕΛΧΩΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΧΘΜΑΤΛΣΤΘΛΟΥ ΑΚΘΝΩΝ Α5-34 ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΓΟΥΝΑΣ Α5-35 Α5-36 Α5-37 Α5-38 Α5-39 Α5-40 Α5-41 Α5-42 Α5-43 Α5-44 ΕΝΩΣΘ ΡΛΑΝΟΔΛΩΝ ΜΛΚΟΡΩΛΘΤΩΝ ΛΑΛΚΩΝ ΑΓΟΩΝ Ν. ΣΕΩΝ «Ο ΑΓΛΟΣ ΡΑΝΤΕΛΕΘΜΩΝ» ΣΥΝΤΕΧΝΛΑ ΧΥΣΟΧΟΩΝ ΑΓΥΟΧΟΩΝ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΕΛΛΘΝΛΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΩΝ ΑΚΘΝΩΝ - ΡΕΛΑΛΩΣ ΚΑΛ ΡΕΛΧΩΩΝ ΣΥΝΤΕΧΝΛΑ ΑΤΟΡΟΛΩΝ ΝΑΟΥΣΘΣ ΡΕΛΧΩΩΝ Ο ΑΓΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ «ΣΥΝΤΕΧΝΛΑ ΕΡΛΡΛΟΡΟΛΩΝ ΞΥΛΟΥΓΩΝ ΣΕΩΝ» ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΣΤΛΑΤΟΛΚΩΝ ΚΑΛ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΛΚΘΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΟΥΜΕΝΩΝ ΤΘΛΕΣΚΟΡΛΚΩΝ ΓΕΑΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΜΡΟΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΛΔΩΝ ΝΕΩΤΕΛΣΜΟΥ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΒΛΟΤΕΧΝΛΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΛΩΝ ΡΕΛΑΛΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΕΡΛΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ

18 Σ ε λ ί δ α 18 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 5 ΜΟΤΟΡΟΔΘΛΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α5-45 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΜΡΟΩΝ ΚΕΝΤΛΚΘΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΑΣ ΑΚΘΝΩΝ Α5-46 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν. ΣΕΩΝ Α5-47 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΥΟΧΥΣΟΧΟΩΝ ΑΚΘΝΩΝ Α5-48 ΕΝΩΣΘ ΦΩΤΟΕΡΟΤΕ ΕΛΛΑΔΑΣ Α5-49 Α5-50 Α5-51 Α5-52 Α5-53 Α5-54 Α5-55 Α5-56 Α5-57 Α5-58 Α5-59 Α5-60 ΣΩΜΑΤΕΛΟ Ε.Β.Ε. (ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ- ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΛ ΕΜΡΟΩΝ) ΡΕΛΣΤΕΛΟΥ NEO KINHMA ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΘΝΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΟΓΑΝΩΤΩΝ ΣΥΝΕΔΛΩΝ (HAPCO: HELLENIC ASSOCIATION OF PROFESSIONAL CONGRESS ORGANIZERS) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΤΥΡΩΤΛΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΜΕΕ) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΜΕΝΩΝ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΕΓΩΝ ΚΑΛ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΚΑΛ ΚΕΝΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΚΟΥΕΩΝ ΚΟΜΜΩΤΩΝ Ν. ΑΤΤΛΚΘΣ Ο ΕΜΘΣ ΒΛΟΤΕΧΝΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΛΩΝ ΡΕΛΦΕΕΛΑΣ ΡΕΛΑΛΑ ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΑ ΕΝΩΣΘ ΚΕΑΜΛΣΤΩΝ ΚΑΛ ΑΓΓΕΛΟΡΛΑΣΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΒΕΟΛΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΛΤΩΝ ΑΣΤΛΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΡΕΛΦΕΕΛΑΣ ΡΩΤΟΔΛΚΕΛΟΥ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΕΝΩΣΘ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΕΣΤΛΑΤΟΛΩΝ ΨΑΟΤΑΒΕΝΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΝΩΣΘ ΤΟΥΛΣΤΛΚΩΝ ΓΑΦΕΛΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ-ΚΑΚΘΣ ΕΝΩΣΘ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΩΝ-ΒΛΟΤΕΧΝΛΩΝ ΗΑΧΑΩΔΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α5-61 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΒΛΒΛΛΟΥ ΑΚΘΝΩΝ Α5-62 Α5-63 Α5-64 Α5-65 Α5-66 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΤΑΞΛ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ Ο ΕΜΘΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΦΟΝΤΛΣΤΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ Ν. ΘΜΑΚΛΑΣ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΚΑΛ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΒΕΟΛΑΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΟΛ. ΘΛΕΚ/ΓΩΝ ΡΤΥΧΛΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤ. ΜΕΣΘΣ ΤΕΧΝ. ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΕΩΣ ΕΝΩΣΘ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΚΟΥΕΩΝ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΡΕΛΧΩΩΝ

19 Σ ε λ ί δ α 19 Α5-67 Α5-68 Α5-69 Α5-70 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 5 ΣΥΝΤΕΧΝΛΑ ΚΕΟΡΩΛΩΝ ΒΕΟΛΑΣ _Ο ΑΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΛΧΑΘΛ_ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΕΓΝΩΛΣΜΕΝΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΚΛΕΛΚΟΡΟΛΩΝ ΑΤΤΛΚΘΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΑΤΟΡΟΛΩΝ ΚΑΣΤΟΛΑΣ «Θ ΔΘΜΘΤΑ» ΚΛΑΔΛΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΔΛΑΚΩΤΛΚΘΣ ΡΟΣΑΜΟΓΘΣ ΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΟΛΥ ΜΛΚΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΤΟΥ ΦΟΕΑ «ΒΛΟΤΕΧΝΛΚΩΝ ΕΜΡΟΛΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΛΩΝ ΣΕΩΝ Α5-71 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΛΑΣ Α5-72 ΚΕΝΤΛΚΘΣ - ΑΝΑΤΟΛΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ ΚΑΚΘΣ Α5-73 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΘΝΩΝ Α5-74 Α5-75 Α5-76 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΑΓΥΟΧΥΣΟΧΟΩΝ ΕΝΩΣΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΑΣΦΑΛΛΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΩΣΘ ΦΟΟΤΕΧΝΛΚΩΝ ΕΛΕΥΚΕΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΓΕΒΕΝΩΝ Α5-77 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΕΛΝΘΣ Α5-78 Α5-79 Α5-80 Α5-81 Α5-82 Α5-83 Α5-84 Α5-85 Α5-86 Α5-87 Α5-88 Α5-89 Α5-90 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΜΡΟΩΝ ΚΕΝΤΛΚΘΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΑΣ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ, ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΩΝ ΕΝΩΣΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ - ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΛ ΕΜΡΟΩΝ ΑΓΥΟΥΡΟΛΘΣ (Ε.Ε.Β.Ε.Α.) ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΚΟΥΕΩΝ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΒΕΟΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΕΛΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΔΥΤΛΚΘΣ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΝΤΛΣΤΩΝ ΒΟΕΛΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΑΦΕΡΩΛΩΝ ΚΟΗΑΝΘΣ ΚΑΛ ΡΕΛΧΩΩΝ ΑΓΛΟΣ ΧΛΣΤΟΦΟΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΔΑΥΛΛΚΩΝ - ΚΕΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΛΛΜΑΤΛΣΤΛΚΩΝ ΕΓΩΝ ΓΛΑΝΝΛΤΩΝ ΚΑΛ ΕΡΑΧΛΑΣ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΚΑΛ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΒΕΟΛΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΝΑΤΗΜΕΝΤ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΣΜΑ) ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΩΝ ΦΟΝΤΛΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΛΚΘ ΡΑΝΕΛΛΑΔΛΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΤΟΥΛΣΜΟΥ (ΓΕΡΟΕΤ) ΕΝΩΣΘ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ - ΕΡΛΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΕΛΕΥΣΛΝΑΣ ΡΕΛΞ

20 Σ ε λ ί δ α 20 Α5-91 Α5-92 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 5 ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΔΛΩΤΛΚΩΝ ΡΑΛΔΛΚΩΝ ΣΤΑΚΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΛΒΛΛΟΧΑΤΟΡΩΛΩΝ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ Α5-93 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΑΤΟΡΟΛΩΝ ΦΛΩΛΝΑΣ Α5-94 Α5-95 Α5-96 Α5-97 Α5-98 Α5-99 Α5-100 Α5-101 Α5-102 Α5-103 Α5-104 Α5-105 Α5-106 ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΣΥΝΕΓΕΛΩΝ ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ ΑΝΤΛΛΩΝ ΡΕΤΕΛΑΛΟΚΛΝΘΤΘΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΤΥΧΛΟΥΧΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΣΥΝΕΓΕΛΩΝ ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ Ν. ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΜΑΜΑΟΥ ΑΤΤΛΚΘΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΩΝ - ΦΟΝΤΛΣΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΛΛΚΛΣ - ΡΕΛΛΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΛΚΩΝ ΕΓΑΣΤΘΛΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΕΛΛΑΣ ΑΤΤΛΚΘΣ, ΟΜΟΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΛ ΝΘΣΩΝ ΑΛΓΑΛΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΕΡΛΡΛΟΡΟΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΑΤΟΡΟΛΩΝ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΡΟΦΘΤΘΣ ΘΛΛΑΣ ΕΝΩΣΘ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΕΚΤΛΦΛΕ Θ ΒΟΕΛΟΣ ΕΛΛΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΝΤΘΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ-ΑΔΕΛΟΥΧΩΝ ΨΥΚΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΛΛΜΑΤΛΣΤΛΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΣΥΝΤΕΧΝΛΑ ΑΤΟΡΟΛΩΝ Ν. ΚΛΛΚΛΣ Ο ΡΟΦΘΤΘΣ ΘΛΛΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΩΝ ΥΡΟΨΘΦΛΩΝ ΟΔΘΓΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ Ο ΦΛΛΛΡΡΟΣ Α5-107 ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΓΟΥΝΑΣ Α5-108 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΛΔΛΟΚΤΘΤΩΝ ΦΟΤΘΓΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΛΔΛΩΤΛΚΘΣ ΧΘΣΘΣ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ ΑΓΛΟΣ ΧΛΣΤΟΦΟΟΣ Α5-109 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΡΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Α5-110 ΕΝΩΣΘ ΕΛΛΘΝΛΚΩΝ ΧΥΤΘΛΩΝ Α5-111 Α5-112 Α5-113 Α5-114 Α5-115 ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΚΕΟΡΩΛΩΝ ΡΟΚΚ ΕΝΩΣΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΕΜΡΟΩΝ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΑΓ. ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΑΣΤΘΛΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΛΤΩΝ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΑΝΚΟΡΩΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΕΝΩΣΘ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΚΟΥΕΩΝ - ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΟΗΑΝΘΣ ΑΓΛΟΣ

21 Σ ε λ ί δ α 21 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 5 ΧΛΣΤΟΦΟΟΣ Α5-116 Α5-117 Α5-118 ΕΝΩΣΘ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΚΟΥΕΩΝ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΝΑΟΥΣΘΣ ΕΝΩΣΘ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΚΟΥΕΩΝ ΚΑΛ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΛΛΛΚΕΑΣ, ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ, ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΚΑΛ ΛΟΛΡΩΝ ΡΕΛΞ ΔΘΜΩΝ ΑΤΤΛΚΘΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΕΟΡΩΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ Α5-119 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΗΑΝΘΣ Α5-120 Α5-121 Α5-122 Α5-123 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΚΟΥΕΩΝ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΛ ΜΥΟΡΩΛΩΝ ΡΕΛΑΛΩΣ ΣΥΝΤΕΧΝΛΑ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΩΝ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΣΩΜΑΤΕΛΩΝ ΡΩΛΘΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΩΝ (Ρ.Ο.Σ.Ρ.Λ.Α) ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ - ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΚΟΗΑΝΘΣ ΚΑΛ ΡΕΛΧΩΩΝ Α5-124 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΛΚΑΛΑΣ Α5-125 Α5-126 Α5-127 Α5-128 Α5-129 ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ ΕΔΕΣΣΘΣ ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΒΛΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΛ ΕΜΡΟΩΝ Ν. ΡΛΕΛΑΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΩΝ ΑΚΘΝΩΝ ΚΑΛ ΡΟΑΣΤΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΟΛΑΒΩΝ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ Ν. ΡΕΛΛΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΚΕΥΘΣ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ Κ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΕΟΔΑΛΑΣ Α5-130 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΤΟΛΕΜΑΛΔΑΣ Α5-131 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΛΛΚΛΣ Α5-132 ΕΜΡΟΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΛΑΝΔΛΟΥ Α5-133 Α5-134 Α5-135 Α5-136 Α5-137 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΛΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΜΟΤΟΡΟΔΘΛΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΤΥΧΛΟΥΧΩΝ ΕΡΛΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ Ν. ΡΛΕΛΑΣ ΕΝΩΣΘ ΦΟΟΤΕΧΝΛΚΩΝ ΕΛΕΥΚΕΩΝ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ Ν. ΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΔΕΛΟΥΧΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΔΑΥΛΛΚΩΝ ΚΕΜΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΛΛΜΑΤΛΣΤΛΚΩΝ ΕΓΩΝ Ν.ΚΟΗΑΝΘΣ Ο ΘΛΛΟΣ ΣΩΜΑΤΕΛΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΩΝ ΛΔΛΩΤΛΚΩΝ ΡΑΛΔΛΚΩΝ ΚΑΛ ΒΕΦΟΝΘΡΛΑΚΩΝ ΣΤΑΚΜΩΝ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ΚΑΛ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ ΚΑΚΘΣ

1 13Θ EBA (Ρ.Ε. ΛΑΣΛΚΛΟΥ) - ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΥ 13Θ EBA (Ρ.Ε. ΛΑΣΛΚΛΟΥ) ΚΘΤΘΣ ΛΑΣΛΚΛΟΥ 2 ΔΕ

1 13Θ EBA (Ρ.Ε. ΛΑΣΛΚΛΟΥ) - ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΥ 13Θ EBA (Ρ.Ε. ΛΑΣΛΚΛΟΥ) ΚΘΤΘΣ ΛΑΣΛΚΛΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 1 13Θ EBA (Ρ.Ε. ΛΑΣΛΚΛΟΥ) - ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΥ 13Θ EBA (Ρ.Ε. ΛΑΣΛΚΛΟΥ) ΚΘΤΘΣ ΛΑΣΛΚΛΟΥ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΑΝΑΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΙΑ ΑΡΣΕΜΙ ΠΕΡΙΟΔΟ: 15 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2013 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 Τμιμα Ανάλυςθσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΣΕΜΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΑΝΑΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΑΡΣΕΜΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΑΝΑΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΑΝΑΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΙΑ ΑΡΣΕΜΙ ΠΕΡΙΟΔΟ: 15 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 31 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2013 Τμιμα Ανάλυςθσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΑΝΑΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΙΑ ΑΡΣΕΜΙ ΠΕΡΙΟΔΟ: 15 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2013 30 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ,96 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,72

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ,96 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,72 1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07_08_09.69.01.01 Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων 3 529.279,96 2H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_11_12.85.02.01 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ 6 1.070.000,00 3 8.000,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ 15 1.155.806,72 3H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_11_12.86.02_03.01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Αποτελζςματα επιλογήσ αιτήςεων για επιχορήγηςη ςτο πλαίςιο τησ δράςησ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΤΜΠΡΑΞΕΙ Grundtvig ζτουσ 2011

Θζμα: Αποτελζςματα επιλογήσ αιτήςεων για επιχορήγηςη ςτο πλαίςιο τησ δράςησ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΤΜΠΡΑΞΕΙ Grundtvig ζτουσ 2011 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ Εκπαίδευςη και Πολιτιςμόσ Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηςη GRUNDTVIG ΙΔΥΜΑ ΚΑΤΙΚΩΝ ΥΡΟΤΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΙΔΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14.

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14. Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974750402 2103312790-2103442884 Fax: 2103246893 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 6974750409

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Μαρία Ραπαδάκθ ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 2132161616 και 1649 ΦΑΞ : 210 5230577 Email : pfy@yyka.gov.gr

ΑΠΟΦΑΗ Μαρία Ραπαδάκθ ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 2132161616 και 1649 ΦΑΞ : 210 5230577 Email : pfy@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΣΗΣΕA ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 14/1/2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Aρ. Πρ : Γ3α/οικ. 3579 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Δ/ΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ ΑΓΡΙΝΙΟ Καθημερινές ώρες αναχώρησης: 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.10 (εξπρές), 15.30, 17.00, 19.00, 21.00 Σάββατο Κυριακή και Αργίες

ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ ΑΓΡΙΝΙΟ Καθημερινές ώρες αναχώρησης: 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.10 (εξπρές), 15.30, 17.00, 19.00, 21.00 Σάββατο Κυριακή και Αργίες ΚΤΕΛ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (οδός Νόρμαν 5,τηλ.2610 421 205) (Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Αιτωλικό, Αστακό, Μύτικα, Αμφιλοχία, Βόνιτσα, Ντέκε (Λευκάδα), Μακρυνεία, Θέρμο, Ναύπακτο, Γαλατά) ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ώρες αναχώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςθ Στρατθγικϊν Επιλογϊν, Επιλογι Στρατθγικισ

Ανάλυςθ Στρατθγικϊν Επιλογϊν, Επιλογι Στρατθγικισ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΚΟ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟ ΛΔΥΜΑ ΛΑΛΣΑΣ ΤΜΘΜΑ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΚΑΛ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΕΓΩΝ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΑΛ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΕΓΩΝ ΚΑΛ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ» Ανάλυςθ Στρατθγικϊν Επιλογϊν, Επιλογι Στρατθγικισ Μάκθμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Καταβολή Α δόσης σε Κλαδικούς Φορείς

Καταβολή Α δόσης σε Κλαδικούς Φορείς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 09:00 49 2 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ" Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 10:00 26 3 ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΑΓΚΗ" Α ΑΘΗΝΑΣ 10/1/2017 11:00 27 4 52o ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στηρίζουμε και ευχόμαστε σε όλους ολόψυχα καλή επιτυχία! ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στηρίζουμε και ευχόμαστε σε όλους ολόψυχα καλή επιτυχία! ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΟΒΕΑΜΜ δηλώνει δυναμικά παρόν στις προσεχείς δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της χώρας μας, μέσα από τους άξιους συναδέλφους μας οι οποίοι παλεύουν για την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου μας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. της δεύτερης σειράς αιτήσεων του Σχεδίου Δράσης «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ/ΕΙΣΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. της δεύτερης σειράς αιτήσεων του Σχεδίου Δράσης «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ/ΕΙΣΕΣ 1 01012923379 ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2 01015445818 ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 3 01015530981 ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 4 01015648973 ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού στις διευθύνσεις Δια Βίου Μάθησης (ΔΔΒΜ) της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. 1 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων 2016» Περιεχόμενα Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016... 3 Συνολικά αποτελέσματα... 3 Φορολογούμενοι και συνολική βεβαίωση... 3 Δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016... 3 Δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Εφοριακών των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)». ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Εφοριακών των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)». ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β4ΣΟΗ-Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/1/2012 11:00 24 2 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/1/2012 12:00 21 3 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 20/1/2012 09:00 50 4 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Association of Chemical Engineers. Λεωφόρος Δημοκρατίας 42, 15452 Παλαιό Ψυχικό www.psxm.org.gr e-mail: sec.psxm@gmail.

Hellenic Association of Chemical Engineers. Λεωφόρος Δημοκρατίας 42, 15452 Παλαιό Ψυχικό www.psxm.org.gr e-mail: sec.psxm@gmail. Hellenic Association of Chemical Engineers Λεωφόρος Δημοκρατίας 42, 15452 Παλαιό Ψυχικό www.psxm.org.gr e-mail: sec.psxm@gmail.com Αριθμ. Πρωτ.: 15988 Αθήνα, 4/5/2015 ΠΡΟΣ: ΕΠΠΕΡΑΑ, Αεροπόρου Παπαναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός εξετ. κέντρου. Επίπεδο 100Α 201Α 201Β 210Α

Κωδικός εξετ. κέντρου. Επίπεδο 100Α 201Α 201Β 210Α http://eduklimakagr Δ/νση εξετ E-mail Εξετ 201 ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Β 201 ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ Γ 201 ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΛΙΚΑ Β 201 ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β 201 ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Γ 201 ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΙΤΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Τποβιβαςμόσ, υγχώνευςη και Κατάργηςη Δημοτικών χολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ

Τποβιβαςμόσ, υγχώνευςη και Κατάργηςη Δημοτικών χολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ Τποβιβαςμόσ, υγχώνευςη και Κατάργηςη Δημοτικών χολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ ΕΚΠ/Η Δ/ΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΤΠΟΒΙΒΑΜΟ ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟ Ε 1 ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ 4/Θ Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Σομζασ Πληροφοριακϊν υςτημάτων - Αλφαβητικόσ Κατάλογοσ όλων των υποψηφίων Πανεπιςτημιακϊν Τποτρόφων Ακαδ. Ζτουσ 2014-2015

Σομζασ Πληροφοριακϊν υςτημάτων - Αλφαβητικόσ Κατάλογοσ όλων των υποψηφίων Πανεπιςτημιακϊν Τποτρόφων Ακαδ. Ζτουσ 2014-2015 Σομζασ Πληροφοριακϊν υςτημάτων - Αλφαβητικόσ Κατάλογοσ όλων των υποψηφίων Πανεπιςτημιακϊν Τποτρόφων Ακαδ. Ζτουσ 04-05 Α/Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΣΤΧΙΑ / ΔΙΠΛΩΜΑΣΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΕΡΡΩΝ (ΑΙΘΟΥΣΑ Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, 3ος όροφος) ΚΙΛΚΙΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΕΡΡΩΝ (ΑΙΘΟΥΣΑ Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, 3ος όροφος) ΚΙΛΚΙΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 28/1/2013 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός εξετ_κέντρ ου. Επίπεδ ο 100Α 201Α 201Β 210Α

Κωδικός εξετ_κέντρ ου. Επίπεδ ο 100Α 201Α 201Β 210Α Δ/νση υ E-mail Εξετ 201 ΑΜΕΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Β 201 ΑΜΕΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Γ 201 ΑΜΕΑ ΓΑΛΛΙΚΑ Β 201 ΑΜΕΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β 201 ΑΜΕΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Γ 201 ΑΜΕΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Β 201 ΑΜΕΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Γ 201 ΑΜΕΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Β 201 ΑΜΕΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Γ 1 ΕΠΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΑΠΟ 16/07 ΕΩΣ 31/08/2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΑΠΟ 16/07 ΕΩΣ 31/08/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΑΠΟ 16/07 ΕΩΣ 31/08/2011 ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡ/ΤΕΙΤΑΙ ΗΜ. ΕΙΣΑΓ. ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 01 3E+05 ΟΛΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΤΑ AM ΕΡΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΗΤΑ AM ΕΡΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 217729 ΑΒΑΜΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΕ03 Χαλκιδικισ (Δ.Ε.) Α Θεςςαλονίκθσ (Δ.Ε.) Πχι 74,93 220053 ΑΒΑΜΟΡΟΥΛΟΣ ΑΒΑΑΜ ΡΕ18.35 Δ Κυκλάδων (Δ.Ε.) Αιτωλ/νίασ (Δ.Ε.) Πχι 83,23 209814 ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΕ03 Δ Ακινασ (Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη)

Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη) ΠΟΛΗ / ΠΕΡΙΟΧΗ Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη) Εξεταστικό Κέντρο Διευθύνσεις Εκπαίδευσης site / στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 1/10/2013 09:00 37 2 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/10/2013 09:00 46 3 109ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ" Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 09:00 39 4 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 2010. Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 5,1% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 2010. Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 5,1% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Δεκεμβρίου 1 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 5,1% ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 1 Κατά το μήνα Οκτώβριο του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 30 Αυγούστου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 30 Αυγούστου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Αυγούστου 3 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούνιος 3 Κατά το μήνα Ιούνιο του έτους 3, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήματα, που συνέβησαν σε ολόκληρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΣΕ [001.ΔΕ001] 2011 Γραφείο/Διεύθυνση κατάθεσης αίτησης Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Σας κοινοποιώ τις Βάσεις των Γενικών Μεταθέσεων Καθηγητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2015 προς ενημέρωση των συναδέλφων 2015 προς ενημέρωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Οικονοµικό Έτος 2015 Κωδικός Αριθµός ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 10:00 50 2 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/11/2013 09:00 50 3 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013 09:00 50 4 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Ε. Α κύκλου σπουδών αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Νοεµβρίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Νοεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Νοεµβρίου 21 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέµβριος 21 Κατά το µήνα Σεπτέµβριο του έτους 21, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22623 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 54 20 Ιουνίου 203 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8405 /Δ4 Σχολικές μονάδες και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες θα μεταφερθούν οι

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Αθήνα 18/06/2015 Περιοχή Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Α Αθήνας (Δ.Ε.) (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ 101,4 (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 78,48 (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 58,89 (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 113,23 (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 214 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Αύγουστος 214 Κατά το µήνα Αύγουστο του έτους 214, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Απρίλιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Απρίλιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Κατά το µήνα Απρίλιο του έτους 2016, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Κατά το µήνα Ιανουάριο του έτους 2015, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Δ/νση Εξεταστικού. Κωδικοί. Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. Περιοχές ΔΙΔΕ/Γραφ Κέντρου. E-mail Εξετ. Κέντρου. Ταχυδρομική Διεύθυνση

Κωδικός Δ/νση Εξεταστικού. Κωδικοί. Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου. Περιοχές ΔΙΔΕ/Γραφ Κέντρου. E-mail Εξετ. Κέντρου. Ταχυδρομική Διεύθυνση Περιφέρειες Κωδικός ΔΙΔΕ/Γραφ Γλώσσα Επίπεδο εξετ_κέντρο υ ΑΓΓΛΙΚΑ Β ΑΓΓΛΙΚΑ Γ Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ΓΑΛΛΙΚΑ Β ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:21528 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί Συνάδελφοι Θέμα : Πίνακες πίνακες πίνακες Που διορίστηκαν πέρυσι ΑΚΩ και ΑΜΩ Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων στην Α/θμια

Αγαπητοί Συνάδελφοι Θέμα : Πίνακες πίνακες πίνακες Που διορίστηκαν πέρυσι ΑΚΩ και ΑΜΩ Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων στην Α/θμια Ζαχαρίας Καψαλάκης Μεσαρά 17 Ιουλίου 2012 Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου Email: zkapsala@otenet.gr 2ο Ενημερωτικό Ιουλίου 2012 (Ενημερωτικό 12ο έτους 2012) Αγαπητοί Συνάδελφοι Θέμα : Πίνακες πίνακες πίνακες Που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:. Γραµµατικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. β) το Υπουργείο Ανάπτυξης,- Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. β) το Υπουργείο Ανάπτυξης,- Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ) Αθήνα, 29 Αυγούστου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος απέστειλε σήμερα επιστολή στον υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Αρ.Ε.Τ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ 1ο Α - ΒΛ 2ο ΒΝ - ΔΗ 3ο ΔΙ - ΚΑΛΙ 4ο ΚΑΛΛ - ΚΑΤΣΑ 5ο ΚΑΤΣΙ - ΚΟΥΣ 6ο ΚΟΥΤ - ΜΑΚΡΗ 7ο ΜΑΚΡΟ - ΜΠΑΜ 8ο ΜΠΑΝ - Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2015-16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ. 04 / 12 09 2014 Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 2 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ Υπουργείο Υγείας Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ 102 # Κατάταξη Νοσοκομείων βάσει % Μεταβολής Προσέλευσης στα ΤΕΠ με δυναμικότητα κλινών 251-400 5,00% 4,50% 3,98% 3,69% 4,00%

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός επισκεπτών μαθητών 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/ :00 45

Αριθμός επισκεπτών μαθητών 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/ :00 45 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/2016 13:00 45 2 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 7/10/2016 9:00 30 3 129ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 10:00 23 4 162ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Αρ.Πρωτ.:620/30/02-09-2013) Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 213.1311612

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Αρ.Πρωτ.:620/29/02-09-2013) Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 213.1311612

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΓΕΙΑ: «ΔΩΟ ΑΡΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ COSMOTE & ΓΕΜΑΝΟΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ANY TIME»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΓΕΙΑ: «ΔΩΟ ΑΡΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ COSMOTE & ΓΕΜΑΝΟΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ANY TIME» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΓΕΙΑ: «ΔΩΟ ΑΡΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ COSMOTE & ΓΕΜΑΝΟΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ANY TIME» Α) θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΘΤΕΣ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

CONSULATE GENERAL OF GREECE- COMMERCIAL OFFICE Αποστολή: Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015 9:21 πµ Προς:

CONSULATE GENERAL OF GREECE- COMMERCIAL OFFICE <ecocom- jeddah@mfa.gr> Αποστολή: Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015 9:21 πµ Προς: .7 r, λι-, φ0η κε Info νι Από: CONSULATE GENERAL OF GREECE- COMMERCIAL OFFICE Αποστολή: Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015 9:21 πµ Προς: keeuhcci; info@acci.gr; Helen Foti; excom; Arab

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Τ.Ε.Σ.)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Τ.Ε.Σ.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (Τ.Ε.Σ.) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Σ. αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα έρευνας για την εμπορική κίνηση της εορταστικής περιόδου με εξαίρεση τα καύσιμα και τις υπηρεσίες

Αποτελέσματα έρευνας για την εμπορική κίνηση της εορταστικής περιόδου με εξαίρεση τα καύσιμα και τις υπηρεσίες Αποτελέσματα έρευνας για την εμπορική κίνηση της εορταστικής περιόδου με εξαίρεση τα καύσιμα και τις υπηρεσίες Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα τρεις στις τέσσερις (76%) επιχειρήσεις παρουσίασαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΥΠ. Αριθμ.Πρωτ.: 44262 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20609

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20609 5. Των άρθρων 1 και 2 του Π.δ. 73/2011 «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγό μενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3993 7 Δεκεμβρίου 206 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 394 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Πρωτ.: 55852/2487 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ. ΤΝΟΛΙΚΗ ΜΙΘΟΔΟΙΑ 9μηνο 2010 ΤΝΟΛΙΚΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ. ΤΝΟΛΙΚΗ ΜΙΘΟΔΟΙΑ 9μηνο 2010 ΤΝΟΛΙΚΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 9μηνο 2010 9μηνο 2009 Διαφορά Μεταβολή (%) 1 ΕΘΕΛ 203.750.500,00 228.094.000,00-24.343.500,00-11% 2 ΕΔΙΤ 151.241.795,05

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποιήσεις Αποτελεσµάτων από 1/11/2015 έως 31/12/2015

Επικαιροποιήσεις Αποτελεσµάτων από 1/11/2015 έως 31/12/2015 Επικαιροποιήσεις Αποτελεσµάτων από 1/11/2015 έως 31/12/2015 Ηµεροµηνία 3/11/2015 5021 14858- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡ.ΑΠΟΧ/ΜΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ Ο ΟΥΣ (S.R) ΤΟΥ ΑΥΤ/ΜΟΥ ΠΑΘΕ ΣΤΑ ΤΜΗΜ.: Α)ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ. 05 / 21 10 2014 Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τροποποίηση δρομολογίων για το χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Kαταβολή από τους Δήμους των Προνοιακών Επιδομάτων στους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 του Ν.

ΘΕΜΑ: Kαταβολή από τους Δήμους των Προνοιακών Επιδομάτων στους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 του Ν. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ: οικ. 7479 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ο.Τ.Δ. Αλιείας (ΑΝ.ΚΑ.Α.Ε.) και της Ε.Δ.Τ.

ΘΕΜΑ: Ένταξη Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Ο.Τ.Δ. Αλιείας (ΑΝ.ΚΑ.Α.Ε.) και της Ε.Δ.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ.Δ/νση :Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2014-2020

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2014-2020 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2014-2020 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π.Σ) Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία στην Ελλάδα του

Διαβάστε περισσότερα

File Number: PDO-GR-A1617 Malvasia Χάνδακας-Candia. File Number: PGI-GR-A0861 Άβδηρα. File Number: PGI-GR-A0873 Άγιο Όρος

File Number: PDO-GR-A1617 Malvasia Χάνδακας-Candia. File Number: PGI-GR-A0861 Άβδηρα. File Number: PGI-GR-A0873 Άγιο Όρος Greece File Number: PGI-GR-A0981 Kως File Number: PDO-GR-A1607 Malvasia Πάρος File Number: PDO-GR-A1608 Malvasia Σητείας File Number: PDO-GR-A1617 Malvasia Χάνδακας-Candia File Number: PGI-GR-A0861 Άβδηρα

Διαβάστε περισσότερα

Κενές Θέσεις ΟΑΕΔ - 19/04/2010

Κενές Θέσεις ΟΑΕΔ - 19/04/2010 CD POS ERGNAME EDUNAME JCODE ORGTITLE 101201 2 101201 1 101201 1 ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΠΟ ΠΟΡΤΑ ΣΕ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 101201100892 ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 101201100914 ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 101201100899 ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Σκλάβου Σ. Τηλέφωνο : 213 2161529 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Σκλάβου Σ. Τηλέφωνο : 213 2161529 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-01 -2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ. 9588 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα