E5.450 L-Z2 E5.600 L-Z2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "E5.450 L-Z2 E5.600 L-Z2"

Transcript

1 E5.450 L-Z2 E5.600 L-Z2 Καυστήρας πετρελαίου διβάθμιας λειτουργίας Жидкотопливная горелка, 2-ступенчатая Dvostopenjski oljni gorilnik Инструкция по эксплуатации Предназначена для квалифицированного специалиста по установке Жидкотопливные горелки Βιβλίο χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες πετρελαίου Navodilo za uporabo za pooblaščene serviserje Gorilnik na kurilno olje Запчасти Ανταλλακτικά Seznam nadomestnih delov Электрические и гидравлические схемы Ηλεκτρικά και υδραυλικά σχεδιαγράμματα Električna in hidravlična shema

2 Общие сведения Содержание Стр. Общие сведения Содержание Основные указания Описание горелки Технические характеристики, рабочие кривые.. 4 Размеры Функционирование Блок управления и безопасности Рабочий режим, режим безопасности Подключение дополнительного оборудования.. 8 План размещения, основание для подключения 9 Монтаж Монтаж горелки Контроль, регулировка, монтаж головки горелки.. 11 Подключение топлива Электроподключение Пуск в эксплуатацию Необходимые проверки перед пуском в эксплуатацию Данные регулировки Регулировка давления топлива Регулировка подачи воздуха Регулировка горелки Обслуживание Техническое обслуживание Устранение неисправностей Декларация о соответствии вентиляторных жидкотопливных горелок (с наддувом) Мы, компания, имеющая регистрационный AQF030 F ANNEMASSE Cedex, со всей ответственностью заявляем, что следующая продукция: серии E5.450 L-Z2 серии E5.600 L-Z2 соответствует требованиям: EN EN EN EN EN EN 267 В соответствии с требованиями директив: 89 / 392 /CEE Директива "Машины и механизмы" 89 / 336 /CEE Директива "Электромагнитная совместимость" 2006 / 95 /CE Директива "Низкое напряжение" 92 / 42 /CEE Директива "КПД" 97 / 23 /CEE Директива "Оборудование, работающее под давлением" Основные указания Конструкция и функции горелок соответствуют стандарту EN 267. Монтаж, пуск в эксплуатацию и техническое обслуживание должны производиться только квалифицированными техническими специалистами с соблюдением всех действующих директив и предписаний. 2 Для обеспечения полной безопасности эксплуатации, защиты окружающей среды и экономии энергии необходимо соблюдать следующие стандарты: DIN 4755 Установки, работающие на жидким топливе EN 226 Подсоединение горелок с распылением жидкого топлива и вентиляторных газовых горелок (с наддувом) к теплогенераторам EN Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов Место установки Запрещено эксплуатировать горелку в помещениях с повышенной влажностью воздуха (например, прачечные), с высоким содержанием пыли или агрессивных паров (например, аэрозоли, тетрахлорэтилен, тетрахлорметан). Предусмотрите отверстие для притока воздуха: - до 50 квт: 150 см 2 - на каждый дополнительный квт: + 2,0 см2 Местное законодательство может содержать дополнительные требования. данные изделия имеют маркировку CE. Annemasse, 1вое июля 2008 год J. HAEP Наши гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, полученные в результате: - неправильного использования; - неправильной установки, включая установку деталей других производителей, и/или ремонта оборудования, осуществленных самим покупателем или сторонними лицами. Доставка оборудования и руководство по эксплуатации Производитель нагревательного оборудования обязан доставить заказчику вместе с установкой руководство по ее эксплуатации и техническому обслуживанию. Это руководство должно храниться на видном месте рядом с установленным оборудованием. Кроме того, в месте расположения установки должен быть указан номер телефона и адрес ближайшего центра технического обслуживания. Рекомендации владельцу Не менее одного раза в год оборудование должно проверяться квалифицированным специалистом. Для обеспечения наиболее полного и регулярного контроля за вашим оборудованием, рекомендуем вам заключить договор на техническое обслуживание.

3 Общие сведения Описание горелки Описание горелки Жидкотопливные горелки серии E5.450 и E5.600 L-Z2 предусмотрены для сжигания экстра-легкого жидкого топлива в соответствии с нормами страны эксплуатации: Бельгия: NBNT для стандартного жидкого топлива или NBN EN590 для жидкого топлива с низким содержанием серы Германия: DIN51603 для стандартного жидкого топлива или для жидкого топлива с низким содержанием серы. Жидкотопливные горелки серии E5.450 и E5.600 L-Z2 являются полностью автомотизированными моноблочными 2-ступенчатыми горелками. Они подходят для оснащения любых видов отопительных котлов, соответствующих стандарту EN 303, и/или для оборудования генераторов горячего воздуха, соответствующих стандарту DIN 4794 или DIN 30697, в их диапазоне мощности. Для использования данной горелки в других целях необходимо получить согласие производителя. A1 Блок управления и безопасности A4 Прозрачная крышка B3 Контроль пламени F6 Реле давления воздуха M1 Двигатель вентилятора M2 Двигатель насоса T1 Трансформатор розжига 102 Насос с клапанами Y1 и Y2 Y10 Серводвигатель 2 Корпус горелки 3 Устройство крепления пластины 6 Сопло горелки 7 Электропитание, 4-полюсной разъем (терморегулятор), 7-полюсный разъем 13 Кнопка разблокировки 14 Кожух 105 Гибкие топливопроводы 113 Воздушная камера Комплект поставки Газовая горелка поставляется в трех стандартных упаковках, в которые входят: горелка с инструкцией по эксплуатации, электрическая схема, каталог запчастей, термоизоляционная прокладка, два гибких топливопровода головка горелки, изоляционное уплотнение, фланец и крепежные винты Дополнительное оборудование, поставляемое на заказ: - регулятор мощности - потенциометр системы автоматического регулирования (следящий потенциометр) - информационный дисплей для отображения этапов работы или кодов неисправностей - комплект внешних реле двигателя в случае, если контур регулирования имеет малоточный предохранитель 3

4 Общие сведения Технические характеристики Рабочие кривые серия E5.450 L-Z2 Расшифровка обозначений: E = Код производителя 5 = Размер 600 = Обозначение мощности L Z2 серия E5.600 L-Z2 Мощность горелки мин/макс квт Сертификация - Класс выброса Согласно EN 267; класс 2 (NO x < 185 мг/квт в испытательных условиях) Расход топлива мин/макс кг/ч Тип топлива: EL Экстра-легкое Привод воздушной заслонки Серводвигатель STA 4,5 Передаточное отношение 1 : 2 регулировки Электрическое напряжение 230 В - 50 Гц Потребление электроэнергии Вт 870 Приблизительная масса кг 32 Двигатель вентилятора Регулятор давления воздуха 420 Вт Диапазон регулировки: 0,5-5 мбар Степень электрозащиты IP 41 Блок управления и безопасности SH 213 Контроль пламени Трансформатор розжига Топливный насос с встроенными клапанами Двигатель насоса MZ 770 S EBI-M 2 x 7,5 квт A2L65C 140 Вт Уровень шума согласно VDI2715 дб(a) 72 Макс. температура окружающего воздуха 60 C = Бытовое топливо = 2-ступенчатая горелка с двумя форсунками серия E5.450 L-Z2 серия E5.600 L-Z Рабочие кривые Рабочие кривые показывают изменение мощности горелки в зависимости от давления в камере сгорания. Они соответствуют максимальным значениям, измеренным согласно EN 267 в стандартном канале. При выборе горелки необходимо учитывать КПД котла Расчет мощности горелки: QN QF = ηk Q F = Мощность горелки (квт) Q N = Номинальная мощность котла (квт) hk = КПД котла (%) 0 4

5 Общие сведения Размеры A B C D E ØG H KN KL E5.450 L-Z E5.600 L-Z2 150 Занимаемый объем Обеспечьте свободное пространство минимум 0,6 м с каждой стороны горелки для осуществления работ по ее обслуживанию. Ø a (мм) Ø b (мм) c d M

6 Функционирование Блок управления и безопасности SH 213 Код Код Нажатие на R в течение... обеспечивает... менее 9 секунд... Блокировку и разблокировку блока.... от 9 до 13 секунд... более 13 секунд... Удаление статистических данных блока. Информация/Причина неисправности Ожидание замыкания термостата подогревателя Никакого действия. Время предварительной вентиляции/предварительного розжига Отсутствие сигнала пламени к концу времени безопасности. Паразитное пламя во время предварительной вентиляции или во время предварительного розжига. Блок заблокирован вручную (см. также "блокировка"). Условные обозначения Короткий световой сигнал Длинный световой сигнал Пауза Блок управления SH 213 управляет работой вентиляторных горелок (с наддувом). Благодаря тому, что ход программ управляется с помощью микропроцессора, обеспечивается длительная стабильная работа, независимо от изменения напряжения электросети и окружающей температуры. Блок защищен от падения электрического напряжения. Если напряжение электросети падает ниже минимального значения, блок управления выключается и подает аварийный сигнал. Как только напряжение достигает рабочего значения, блок управления включается автоматически. Информационная система В блок встроена визуальная информационная система, которая отображает информацию о причинах перехода в аварийный режим. В каждом случае, последняя причина остановки заносится в память устройства и остается доступной даже после нарушения электропитания аппарата, а также после его перезапуска. В случае возникновения неисправности сигнальная лампа, встроенная в кнопку перезагрузки R, продолжает гореть до тех пор, пока ошибка не будет исправлена, то есть пока блок не будет перезагружен. Каждые 10 секунд лампа гаснет и система выдает мигающий код, соответствующий причине неисправности. Программа визуализации, доступная дополнительно (опция), позволяет получить подробную дополнительную информацию, содержащуюся в блоке, относительно этапов эксплуатации и неисправностей. Блокировка и разблокировка Блок может быть заблокирован (переход в аварийный режим) с помощью кнопки перезагрузки R и разблокирован (сброс неисправности) при условии, что блок находится под напряжением. При нажатии на кнопку при нормальной эксплуатации или во время фазы запуска устройство переходит в аварийный режим. Нажатие на кнопку в аварийном реж3име обеспечивает разблокировку блока. Перед тем как осуществить монтаж или демонтаж блока, отключите устройство от электропитания. Открывать блок или производить ремонтные работы запрещено! Необходимые входные сигналы Сигналы вывода 6 Терморегулятор Подогреватель Двигатель горелки Топливный Регуляция Трансформатор Контроль пламени Серводвигатель SM Неисправность Разблокировка клапан розжига 1 Питание блока (и подогревателя) tw Время ожидания при наличии подогревателя 2 Питание двигателя горелки и трансформатора розжига 6 Остановка трансформатора розжига, горелка работает с частичной нагрузкой tlk Время открытия серводвигателя, предварительная вентиляция и предварительный Двигатель переходит на полную мощность 7 Горелка работает, регуляция между полной розжиг 3 Переключение серводвигателя на частичную нагрузкой и частичной нагрузкой tr Время закрытия серводвигателя нагрузку 0 Нормальная остановка ts Время безопасности 4 Питание топливного клапана 10 Аварийный режим tn Послерозжиговое время 5 Контроль пламени tv2 Минимальное время между топливными клапанами 1 и 2

7 Функционирование Рабочий режим Режим безопасности Запуск горелки - Когда регулятор получает запрос на тепло, блок управления и безопасности запускает процесс. - Включается двигатель вентилятора, искра зажигания сформирована. - Предварительная вентиляция с открытой воздушной заслонкой (воздушная заслонка закрыта, только когда горелка отключена). - Во время предварительной вентиляции - контролируется давление вентиляции, - контролируется камера сгорания (сигнал пламени), - Открывается электромагнитный клапан. - Образуется пламя. - Розжиг завершается. Горелка работает, регуляция между полной и частичной нагрузкой Горелка имеет две форсунки и один режим давления топлива для частичной и полной нагрузки. Давление топлива регулируется с помощью регулятора давления в насосе. В случае если регулятор получает запрос на тепло, горелка переходит из режима частичной нагрузки в режим полной нагрузки минимум через 13 секунд. Режим безопасности Переход в режим безопасности происходит: - если во время предварительной вентиляции зарегистрирован сигнал пламени (контроль паразитного пламени), - если во время предварительной вентиляции или работы обнаруживается нехватка воздуха, - если в момент запуска (разрешение подачи топлива) по истечении 5 секунд (время безопасности) не появляется пламя, - если во время работы исчезает пламя, и оно не появляется при повторном розжиге. При переходе в аварийный режим загорается сигнальная лампа неисправности. После устранения причины неисправности, блок можно разблокировать нажатием на кнопку перезагрузки. Принципиальная схема 1 Топливный двухступенчатый насос. 2 Регулятор давления топлива 3 Электромагнитный клапан, полная нагрузка 4 Топливный насос 5 Двигатель насоса 6 Электромагнитный клапан, частичная нагрузка 7 Линии форсунок 8 Кольцевой дефлектор пламени 9 Сопло горелки 10 Двигатель вентилятора 11 Воздушная заслонка 12 Серводвигатель воздушной заслонки 13 Воздушный регулятор 7

8 Функционирование Подключение дополнительного оборудования На основании для подключения блока управления предусмотрены места подключения внешнего оборудования (например, счетчика рабочего времени). Электропита ние 230 В Разблокировка Аварийная сигнализация Счетчик рабочего времени 8

9 Функционирование Схема расположения Основание для подключения разъема Клапан II Питание L1 Воздушный Розжиг Разблокировка Аварийная регулятор сигнализация Клеммы разъема Предварительный подогрев линии форсунки Регулятор Клеммы разъема Клапан I Двигатель насоса Двигатель горелки Постоянная продувка Клеммы Счетчик часов Серводвигатель Контроль пламени разъема Клеммы Клемма Наименование Клемма Наименование 1 Не занята 30 Клемма 5 блока 2 Нейтраль 31 Земля 3 Земля 32 Нейтраль Клемма B5 на 4-полюсном разъеме Wieland и клемма 4 разъема серводвигателя 33 Клемма 9 на основании (воздушный регулятор) 4 5 Фаза 34 Земля 6 Земля 35 Нейтраль 7 Нейтраль 36 Клемма 4 блока 8 Клемма 4 блока 37 Земля 9 Клемма 33 на основании (двигатель насоса) 38 Нейтраль 10 Клемма 3 блока 39 Фаза 11 Нейтраль 40 Земля 12 Клемма A блока 41 Нейтраль 13 Клемма 9 блока 42 Земля 14 Нейтраль 43 Клемма 5 блока и клемма B4 на 7-полюсном разъеме Wieland (счетчик 1ой ступени) Клемма B5 на 4-полюсном разъеме Wieland и клемма 4 разъема серводвигателя (счетчика 2ой ступени) 15 Клемма 7 блока Нейтраль 45 Нейтраль 17 Земля 46 Фаза 18 Клемма 4 блока (контакт предварительного нагрева) 47 Клемма 3 блока (клемма 7 разъема серводвигателя) 19 Клемма 6 блока (предварительный нагрев) Клемма 5 блока (клапан) Фаза Земля Нейтраль 52 Нейтраль Клемма 6 блока (клемма 8 разъема серводвигателя) (если установлен шунт между 4 и 6 или если предварительный нагрев горячий, тогда клеммы 4 и 6) Клемма B блока через разъемы Т6 и Т8 на 4-полюсном разъеме Wieland (клемма 9 разъема серводвигателя) Клемма B5 на 4-полюсном разъеме Wieland и клемма 4 разъема серводвигателя и фаза клапана 2 Клемма B5 на 7-полюсном разъеме Wieland (клемма 5 разъема серводвигателя) и фаза клапана 1 (клемма 5 блока) 24 Клемма T2 на 7-полюсном разъеме Wieland 53 Клемма B блока через разъемы Т6 и Т7 (если 1ая ступень) на 4-полюсном разъеме Wieland (клемма 1 разъема серводвигателя) 25 Клемма 9 блока 54 Клемма C блока (клемма 2 разъема серводвигателя) Клемма T1 на 7-полюсном разъеме Wieland (клемма 2 разъема серводвигателя) 26 Не занята Клемма T8 на 4-полюсном разъеме Wieland 56 Клемма 1 блока 28 Клемма T6 на 4-полюсном разъеме Wieland 57 Клемма 2 блока 29 Клемма T7 на 4-полюсном разъеме Wieland 58 Клемма 9 блока 9

10 Монтаж Монтаж горелки Установка головки горелки Подготовьте крепежную пластину горелки/дверцу котла, как показано на схеме слева. Внутренний диаметр a отверстия крепежной пластины должен быть равен 155 мм. Чтобы закрепить фланец головки горелки, просверлите 4 отверстия M10 (диаметр расположения центров отверстий мм), как показано на схеме слева. Затяните болты M10 на крепежной пластине горелки/дверце котла и установите изоляционную прокладку. Для диаметра отверстий < 270 мм вырежьте продолговатые отверстия необходимого размера. Головка горелки должна крепиться 4 шестигранными болтами M10. Ø a (мм) Ø b (мм) c d M10 45 Монтаж корпуса горелки На корпусе горелки максимально отверните два верхних винта, затем полностью отверните два внутренних винта. Поместите корпус горелки под наклоном и заведите два винта в два паза фланца, предусмотренных для этой цели. Прижмите корпус горелки к фланцу и установите на место 2 внутренних винта. Заверните все винты. Любые другие положения корпуса горелки недопустимы. Глубина монтажа сопла горелки и огнеупорное уплотнение Для котлов без охлаждения передней стенки и при отсутствии других указаний со стороны производителя котла, необходимо выполнить огнеупорное уплотнение 5, как показано на рисунке слева. Это уплотнение не должно заходить за передний край сопла горелки, а угол его конического скоса не должен превышать 60. Воздушный зазор между данным уплотнением и соплом горелки должен быть заполнен эластичным негорючим материалом 6. Для котлов с глухой камерой сгорания при выборе минимальной глубины A сопла горелки необходимо руководствоваться указаниями производителя котла. 10

11 Монтаж Проверка/Регулировка и монтаж головки горелки B C D E серия E серия E При установке форсунки на 45, оставьте припуск 3 мм со стороны B. Проверьте настройку головки горелки Проверьте калибр форсунки, при необходимости замените, согласно параметрам, указанным в таблице. Проверьте регулировку запальных электродов, при необходимости осуществите дополнительную регулировку. Проверьте расстояние между форсункой и кольцевым факелом, при необходимости осуществите дополнительную регулировку. Установка головки горелки Ослабьте 2 крепежных винта S крышки. Поднимите крышку с помощью ручки 3. Вставьте головку горелки в сопло. Проведите гибкие топливопроводы и розжиговый кабель сквозь резиновые втулки, установите крышку пластины. Подсоедините розжиговый кабель 2 к трансформатору. Подсоедините гибкие топливопроводы к топливному насосу. Соблюдайте правильное подключение 1ой и 2ой ступени в соответствии с маркировкой топливопроводов. 11

12 Монтаж Подача топлива Электроподключение Подключение топлива Чтобы гарантировать безопасность эксплуатации установки, при проведении монтажа топливопроводов тщательно соблюдайте требования стандарта DIN 4755 и местного законодательства. Горелка оснащена самовсасывающим насосом с шестеренным приводом, который должен подсоединяться двустенной трубкой через фильтр дегазации. При изучении и определении размеров установок, оснащенных устройствами всасывания топлива, обязательно руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации номер Подсоедините гибкие топливопроводы, поставляемые в комплекте оборудования топливного насоса, и проведите их через боковое отверстие кожуха. Установите дегазирующий топливный фильтр (рекомендуемый размер ячейки: 70 мкм), выполняйте подсоединение без резких изгибов и без приложения усилий к гибким топливопроводам. Проверьте правильность подсоединения питающих и отводящих трубопроводов. Перед пуском в эксплуатацию подкачайте топливо при помощи ручного насоса и проверьте герметичность топливопроводов. Внимание! Максимальное давление подачи насоса <2 бар. Максимальное понижение давления насоса < 0,4 бар. Электромонтаж и все работы по электроподключению должны осуществляться только квалифицированным электриком. В этом случае выполняются предписания и указания стандартов VDE и EVU (RGIE для Бельгии). Электроподключение Убедитесь, что напряжение сети соответствует необходимому рабочему напряжению 230 В - 50 Гц. Предохранитель горелки: 10 A. Электроподключение через разъемы Горелка должна быть изолирована от сети с помощью всеполюсного размыкателя, соответствующего действующим стандартам. Горелка и теплогенератор (котел) соединены между собой посредством 7-полюсного разъема и 4-полюсного разъема. Соединительные кабели данных разъемов должны иметь диаметр 8,3-11 мм. 12

13 Пуск Необходимые проверки перед пуском в эксплуатацию Данные регулировки Необходимые проверки перед пуском в эксплуатацию Перед первым запуском горелки проверьте следующее: Установку горелки - осуществлена в соответствии с данным руководством. Предварительную регулировку горелки - выполнена верно, согласно указанным в таблице регулировкам значений. Регулировку головки горелки, необходимо установить требуемый тип форсунки. Тепловой генератор - установлен и готов к эксплуатации, при этом выполнены все инструкции по эксплуатации производителя теплового генератора. Все электрические соединения выполнены верно. Тепловой генератор и отопительная система заполнены водой. Циркуляторы работают. Регулятор температуры, регулятор давления, устройства защиты в случае нехватки воды и другие устройства безопасности, а также ограничители, в случае их установки, подключены правильно и готовы к работе. Канал отвода топочных газов свободен, устройство подачи воздуха, если оно установлено, работает. Гарантирована подача свежего воздуха. Установлено устройство рекуперации тепла. Баки хранения топлива наполнены. Топливопроводы установлены согласно всем требованиям, проверены на герметичность, воздух удален. Для контроля топочных газов установлена точка измерения, соответствующая всем требуемым стандартам. Канал отвода топочных газов до точки измерения герметичен, внешний воздух не влияет на результаты контроля. Горелка E5.450 L-Z2 E5.600 L-Z2 Мощность горелки (квт) Расход топлива (кг/ч) Форсунка (галлон/час) Положение воздушной Привод открытия 1-ая 2-ая Давлени Коорди 1-ая 2-ая клапана ступень ступень е насоса ната Y ступень ступень 1-ая 2-ая 1-ая 2-ая. 2-ой ступени Danfoss (бар) (мм) ступень ступень ступень ступень Danfoss Кулачок Кулачок 45 B или Кулачок III 45 B IV I 60 B ,9 27 3,75 2, ,5 3, ,8 31 3,75 3, , , , * При установке форсунки на 45, оставьте припуски 3 мм со стороны B. (См. с. 11) Данные для регулировки, указанные ниже, являются базовыми. Данные заводской регулировки указаны в жирной рамочке на сером фоне. В общем случае, эти регулировки позволяют запустить горелку. Однако тщательно проверьте значения регулировок. Так как может понадобиться некоторая их коррекция в зависимости от характеристик установки. Верные значения горения достигаются при использовании следующих форсунок: Danfoss Steinen Регулировка реле давления воздуха Снимите прозрачную крышку. Предварительно установите реле давления воздуха на минимальное значение. 13

14 Пуск Регулировка давления топлива Переход в монотрубный режим Регулировка давления топлива Давление топлива, а следовательно, и мощность горелки можно изменить с помощью регуляторов давления 6. По окончании проверок необходимо установить манометр на соединение 4, резьба R 1/8". Вращение: - вправо: повышение давления; - влево: понижение давления Условные обозначения 1 Подключение всасывания G1/4 2 Подключение обратной линии G1/4 3.1 Выход форсунок 1ой ступени G1/8 3.2 Выход форсунок 2ой ступени G1/8 4 Подключение манометра G1/8 5 Подключение вакуумметра, или линия нагнетания давления (для вакуумметра или манометра) G1/8 6 Регулятор давления топлива 7 Подключение манометра Контроль за понижением давления Подсоедините вакуумметр для контроля за понижением давления к 5, R 1/8". Максимальное допустимое понижение давления до 0,4 бар. Если давление падает ниже этого значения, топливо превращается в газ, что ведет к появлению скрипа и скрежета в насосе. Переход в монотрубный режим Газовая горелка поставляется в комлекте оборудования насоса, настроенного для работы в двухтрубном режиме. Для перехода на работу в монотрубном режиме, выверните обойти винт V. 14

15 Пуск Регулировка подачи воздуха Регулировка подачи воздуха, поддерживающего горение, осуществляется в двух пунктах: со стороны нагнетания: изменяя величину отверстия между дефлектором и наконечником горелки; со стороны всасывания: воздушной заслонкой, управляемой серводвигателем Y10. Регулировка головки горелки, помимо расхода воздуха, влияет также на зону смешивания и давление воздуха в сопле горелки. Поверните винт A: - вправо = увеличение подачи воздуха - влево = снижение подачи воздуха Отрегулируйте координату Y, руководствуясь таблицей регулировок (см. стр. 13). Регулировка подачи воздуха со стороны всасывания Регулировка подачи воздуха с этой стороны осуществляется посредством воздушной заслонки, управляемой серводвигателем Y10. Положение воздушной заслонки определяется регулировкой кулачков I - IV. Серводвигатель Y10 1 Четыре регулировочных кулачка красного цвета 2 Маркировка положения кулачков в сравнении со шкалами 4 S Винт регулировки кулачков 4 Три шкалы с градуировкой от 0 до Индикатор положения воздушной заслонки 6 Электрический разъем Функция кулачков I Положение воздушной заслонки 2-ой ступени II Задвижка со стопором III Привод магнитного клапана 2-ой ступени IV Положение воздушной заслонки 1-ой ступени Кулачок III должен быть установлен между кулачками I и IV. Регулировка Снимите крышку. Отрегулируйте кулачки с помощью винтов S согласно приложенной таблице. 15

16 Пуск Регулировка горелки Запуск горелки Запустите горелку, включив регулятор котла. Чтобы достичь полной продувки воздуха в топливопроводе при предварительной вентиляции, откройте винт продувки воздуха на топливном фильтре. Во время этой операции не допускайте понижения давления ниже 0,4 бар. При появлении топлива без пузырьков воздуха и при полном заполнении фильтра топливом закройте винт продувки воздуха. Опасность вспышки! Осуществляя регулировки, постоянно проверяйте выбросы CO, CO 2 и сажи. В случае образования CO и/или сажи оптимизируйте значения горения.процент CO не должен превышать 50 пропромилле. Индекс сажи < 1. Регулировка 1-ой ступени (кулачок IV) Установите горелку на 1-ую ступень. При помощи винта 6, отрегулируйте давление топлива, в зависимости от необходимой мощности горелки. При проведении данных работ постоянно контролируйте значения горения (CO, CO 2, проверка закапчивания). Если необходимо, отрегулируйте расход воздуха, действуя поэтапно. Увеличьте расход воздуха: установите кулачок IV на самое большое значение шкалы. Быстро переключите горелку на 2-ую ступень, затем снова вернитесь на 1-ую. Двигатель воздушной заслонки установится в новое положение 1-ой ступени. Уменьшение расхода воздуха: установите кулачок IV на наименьшее значение шкалы. Серводвигатель перестроится автоматически. Оптимизация характеристик горения В случае необходимости оптимизируйте характеристики горения, меняя положение кольцевого дефлектора пламени (координата Y). Это позволит влиять на поведение при запуске, пульсацию и характеристики горения. Уменьшение значения Y влечет за собой увеличение значения CO 2, но поведение при запуске становится более жестким. Если необходимо, компенсируйте изменение расхода воздуха регулировкой положения воздушной заслонки. Регулировка 2-ой ступени (кулачок I) Чтобы переключиться на 2-ую ступень, используйте 4-полюсной разъем. Форсунка 2-ой ступени работает. При проведении данных работ постоянно контролируйте значения горения (CO, CO 2, проверка закапчивания). Если необходимо, отрегулируйте расход воздуха, действуя поэтапно. Изменение давления топлива на 2-ой ступени требует коррекции значений регулировки 1ой ступени. Увеличьте расход воздуха: установите кулачок I на самое большое значение шкалы. Серводвигатель перестроится автоматически. Уменьшение расхода воздуха: установите кулачок I на самое маленькое значение шкалы. На короткое мгновение переключите горелку на 1-ую ступень, затем снова вернитесь на 2-ую. Воздушная заслонка перейдет в новую настроенную позицию. Внимание!Поддерживайте минимальную необходимую температуру дымовых газов, соблюдая указания производителя котла и, принимая во внимание тип вытяжных труб, чтобы избежать эффекта конденсации. Если координата Y должна быть скорректирована при регулировке 1-ой ступени, необходимо проверить значения регулировки 2-ой ступени. Регулировка точки переключения электромагнитного клапана 2-ой ступени (кулачок III) Несколько раз переключите горелку с 1-ой ступени на 2-ую ступень. Отрегулируйте кулачок III так, чтобы достичь мягкого перехода с 1-ой на 2-ую ступень. Регулировка реле давления воздуха Настройте горелку на минимальное значение. Увеличивайте значение шкалы, пока реле давления воздуха не отключит горелку. Настройте реле давления воздуха на 80 % от значения отключения. 16

17 Обслуживание Техническое обслуживание Работы по послепродажному обслуживанию котла и горелки должны производиться только квалифицированным специально обученным специалистом по тепловому оборудованию.для обеспечения наиболее полного и регулярного послепродажного обслуживания вашего оборудования рекомендуем вам заключить договор на техническое обслуживание. Перед проведением любых работ по обслуживанию и чистке оборудования отключите электропитание. Используйте только оригинальные запасные части. Список работ, рекомендуемых к проведению в рамках годового технического обслуживания горелки: - Испытание горелки, измерения на входе в котел - Очистка головки горелки, замена, при необходимости, неисправных деталей - Очистите рабочее колесо и пластину. Проверьте соединение насоса - Проверка топливной форсунки и при необходимости замена - Проверка и/или замена топливных фильтров - Визуальный контроль гибких топливопроводов, при необходимости их замена - Визуальный контроль электрической части горелки и при необходимости ремонт - Проверка запуска горелки - При работающей горелке проверьте давление топлива и понижение давления на насосе горелки - Проверка работы детектора пламени и блока - При необходимости изменение отрегулированных значений - Редакция протокола измерения Проверки общего характера - Проверка работы прерывателя аварийной остановки - Визуальный контроль топливопроводов в котле Очистка насосного фильтра Фильтр находится в корпусе насоса. Его необходимо очищать при каждом техническом обслуживании. Закройте кран выключения топлива. Установите под насосом емкость для вытекающего топлива. Выверните винты и снимите крышку. Достаньте фильтр, очистите или замените его. Установите фильтр на место, закройте крышку, используя новую изоляционную прокладку. Хорошо затяните винты. Откройте кран подачи топлива. Проверьте давление и герметичность. Проверка головки горелки Снимите кожух горелки. Извлеките датчик детектора пламени1 и протрите чистой сухой тканью. Отсоедините кабели розжига 2. Ослабьте три винта крышки S. Откройте крышку и выньте головку горелки. Замените форсунку. Проверьте запальные электроды и кабели розжига 2, при необходимости замените. Очистите кольцевой факел. После обратной установки проверьте регулировки. 17

18 Обслуживание Обслуживание Замена основных элементов Очистка воздушной камеры: Отверните крепежные винты Q воздушной камеры. Снимите воздушную камеру, очистите ее и установите на место, действуя в обратном порядке. Следите за правильным положением воздушной заслонки и серводвигателя. Очистка турбины Отключите провод с разъемом от трансформатора. Повторно выньте узел 1. Снимите крышку пластины. Отсоедините разъем кабеля двигателя. Отсоедините разъем насоса двигателя. Отсоедините разъем магнитных катушек насоса. Ослабьте 6 крепежных винта T пластины. Снимите пластину и закрепите в положении для технического обслуживания (см. рисунок). Ослабьте крепежный винт W и шайбы турбины. Снимите турбину, очистите ее, замените при необходимости и установите на место, действуя в обратном порядке. Очистка кожуха Не используйте продукты, содержащие хлор или абразивные вещества. Очистите кожух водой и моющим средством. Установите кожух на место. Замена сопла На корпусе горелки: - отсоедините электрические цепи головки горелки - снимите винты на нижней части крепежной насадки - ослабьте винты, заходящие в пазы крепежной насадки. Снимите корпус, отложите его в сторону (будьте осторожны при обращении с гибкими топливопроводами). Снимите крепежную насадку дверцы котла - снимите 4 крепежных гайки на фланце горелки - извлеките головку горелки из дверцы котла Замена двигателя Снимите вентиляционную турбину как указано выше. Отверните 4 винта T. Двигатель горелки удерживается в корпусе захватами, поэтому, освобождая, придерживайте его рукой при удалении винтов T. Освободите двигатель от поддерживающих захватов, переместив его вверх. Установите новый двигатель, действуя в обратном порядке. Примечание: после проведения любых работ: Проверьте горение в реальных условиях эксплуатации (дверцы закрыты, кожух установлен и т. д.), а также герметичность трубопроводов. Зафиксируйте результаты в соответствующих документах. Проверка температуры топочных газов Регулярно проверяйте температуру топочных газов. Очищайте котел, если температура топочных газов превышает значение при запуске более чем на 30 K. Чтобы упростить проверку, рекомендуется установить постоянный измеритель температуры топочных газов. Снимите сопло: - отверните 3 крепежных винта X на передней стороне крепежной насадки. - поверните сопло и извлеките его из байонетного замка. Замените сопло и установите детали на место, действуя в обратном порядке. Заполните пространство между соплом и дверцей камеры сгорания огнеупорным материалом. 18

19 Обслуживание Устранение неисправностей Причины неисправностей и их устранение При неисправности проверьте наличие условий нормальной работы: 1. Есть электрический ток? 2. Есть топливо в баке? 3. Все топливные краны открыты? 4. Все устройства управления и безопасности (термостат котла, предохранительное устройство недостатка воды, концевые выключатели и т. д.) имеют правильные настройки? Если после вышеописанной проверки, устранить неисправность не удалось, необходимо проверить разные функции, зависящие от комплектующих горелки. Следуйте световым сигналам блока управления и безопасности, их значения приведены в таблице ниже. Программа визуализации, доступная дополнительно (опция), позволяет получить подробную информацию, хранящуюся в блоке, относительно этапов эксплуатации и возникавших неисправностей. Все важные комплектующие, относящиеся к системам безопасности, не подлежат ремонту. Они подлежат замене деталями c тем же складским номером. Используйте только оригинальные запасные части. Неисправность Причина Способ устранения После размыкания термостата горелка не запускается. Блок не сигнализирует о неисправности. Понижение напряжения электропитания или его отсутствие. Термостат не запрашивает подачу тепла. Неисправность блока. Определите причину понижения напряжения или его отсутствия. Проверьте термостат. Замените блок. При пуске горелка запускается в течение короткого периода, выключается и выдает следующий сигнал: Блок самозаблокировался. Разблокируйте блок. После термостатического отключения горелка не запускается повторно и выдает следующий сигнал: Паразитное пламя во время предварительной вентиляции или предварительного розжига. Замените электромагнитный клапан. Горелка запускается и через некоторое время после включения трансформатора розжига переходит в аварийный режим и выдает следующий сигнал: Отсутствие пламени к концу времени безопасности. Проверьте уровень топлива в баке. При необходимости наполните бак. Откройте клапаны. Проверьте давление топлива и работу насоса, подсоединения, фильтра, электромагнитного клапана. Очистите цепь розжига, электроды и их регулировки. Очистите электроды. Очистите и замените капсулу детектора пламени. При необходимости замените следующие детали: электроды, кабели розжига, трансформатор, форсунку. 19

20 Γενικές πληροφορίες Περιεχόμενα Σελίδα Γενικές πληροφορίες Περιεχόμενα Σημαντικές πληροφορίες Περιγραφή του καυστήρα Τεχνικά χαρακτηριστικά, καμπύλες ισχύος Διαστάσεις Λειτουργία Μονάδα ελέγχου και ασφάλειας Κανονική λειτουργία, λειτουργία ασφαλείας Επιλογές σύνδεσης Σχέδιο εκχώρησης επαφών, βάση σύνδεσης Εγκατάσταση Εγκατάσταση του καυστήρα Έλεγχος, ρύθμιση, εγκατάσταση της κεφαλής καύσης 29 Σύνδεση πετρελαίου Ηλεκτρική σύνδεση Έναρξη λειτουργίας Έλεγχοι πριν από την έναρξη λειτουργίας Δεδομένα ρύθμισης Ρύθμιση της πίεσης πετρελαίου Ρύθμιση του αέρα Ρύθμιση του καυστήρα Συντήρηση Σέρβις Εξάλειψη βλαβών Δήλωση συμμόρφωσης για καυστήρες πετρελαίου με εισαγωγή αέρα Η εταιρεία, πιστοποιημένη με αρ. AQF030 F ANNEMASSE Cedex δηλώνει, με δική της ευθύνη, ότι τα παρακάτω προϊόντα: E5.450 L-Z2 E5.600 L-Z2 συμμορφώνονται με τα ακόλουθα πρότυπα: EN EN EN EN EN EN 267 Βάσει των διατάξεων των οδηγιών 89 / 392 /ΕΟΚ Οδηγία για τις μηχανές 89 / 336 /ΕΟΚ Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2006 / 95 /ΕΚ Οδηγία χαμηλής τάσης 92 / 42 /ΕΟΚ Οδηγία για τις απαιτήσεις απόδοσης 97 / 23 /ΕΟΚ Οδηγία για τον εξοπλισμό υπό πίεση Σημαντικές πληροφορίες Η κατασκευή και οι λειτουργίες των καυστήρων συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 267. Η εγκατάσταση, η έναρξη λειτουργίας και το σέρβις πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους ειδικευμένους τεχνικούς και με τήρηση των ισχυουσών οδηγιών και προδιαγραφών. 20 Για λειτουργία με απόλυτη ασφάλεια, προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω πρότυπα: DIN 4755 Θέρμανση με πετρέλαιο στις εγκαταστάσεις θέρμανσης EN 226 Σύνδεση καυστήρων ψεκασμού πετρελαίου και καυστήρων αερίου με εισαγωγή αέρα σε γεννήτριες θερμότητας EN Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και παρόμοιας χρήσης Θέση εγκατάστασης Ο καυστήρας δεν πρέπει να τίθεται σε λειτουργία σε χώρους εκτεθειμένους σε επικίνδυνα αέρια (για παράδειγμα σπρέι, τετραχλωροαιθυλένιο, τετραχλωράνθρακας), μεγάλες ποσότητες σκόνης ή υψηλό ποσοστό υγρασίας στον αέρα (για παράδειγμα σε χώρους πλύσης ρούχων). Πρέπει να έχει προβλεφθεί ένα άνοιγμα εισαγωγής αέρα διατομής: - έως 50 kw: 150 cm 2 - για κάθε επί πλέον kw: + 2,0 cm 2 Οι τοπικές διατάξεις μπορεί να προβλέπουν διαφορετικούς κανόνες. αυτά τα προϊόντα φέρουν την ένδειξη CE. Στο Annemasse, 1 η Ιουλίου 2008 J. HAEP Η εταιρεία μας δεν παρέχει καμία εγγύηση για ζημίες που οφείλονται στις ακόλουθες αιτίες: - χρήση μη σύμφωνη με τις προδιαγραφές, - εσφαλμένη εγκατάσταση και/ή επισκευή από τον αγοραστή ή από τρίτο, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης ανταλλακτικών διαφορετικής προέλευσης. Παράδοση της εγκατάστασης και του βιβλίου χρήσης Ο κατασκευαστής της εγκατάστασης θέρμανσης οφείλει να παραδώσει, στο χρήστη της εγκατάστασης, το αργότερο τη στιγμή της παράδοσής της, ένα βιβλίο χρήσης και συντήρησης. Αυτό το βιβλίο πρέπει να αναρτηθεί σε σαφώς ορατή θέση στο χώρο εγκατάστασης της γεννήτριας θερμότητας. Σε αυτό θα πρέπει να αναγράφεται η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου του πλησιέστερου τμήματος εξυπηρέτησης πελατών. Προειδοποίηση για το χρήστη Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, η εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται από ειδικευμένο τεχνικό. Για να διασφαλιστεί η τακτική παρακολούθηση, συνιστάται η σύναψη σύμβασης συντήρησης.

21 Γενικές πληροφορίες Περιγραφή του καυστήρα Περιγραφή του καυστήρα Οι καυστήρες πετρελαίου E5.450 και E5.600 L-Z2 έχουν σχεδιαστεί για την καύση εξαιρετικά ελαφρού πετρελαίου, σύμφωνα με τα πρότυπα της χώρας: Βέλγιο: NBNT τυπικό πετρέλαιο ή NBN EN590 για πετρέλαιο με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο Γερμανία: DIN51603 τυπικό πετρέλαιο ή με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο. Οι καυστήρες πετρελαίου E5.450 και E5.600 L-Z2 είναι διβάθμιες συσκευές ενός όγκου, με πλήρως αυτόματη λειτουργία. Είναι κατάλληλοι, εντός της περιοχής ισχύος τους, για όλους τ ους λέβητες σύμφωνα με το πρότυπο EN 303 ή για τις γεννήτριες ζεστού αέρα σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 4794 ή DIN Για οποιαδήποτε άλλη χρήση, πρέπει να υποβληθεί αίτηση έγκρισης στον κατασκευαστή. Συσκευασία Ο καυστήρας παραδίδεται σε δύο συσκευασίες: Καυστήρας με βιβλίο χρήσης, ηλεκτρικό σχεδιάγραμμα, κατάλογο ανταλλακτικών, πλάκα λεβητοστασίου, 2 εύκαμπτους σωλήνες πετρελαίου Κεφαλή καύσης, φλάντζα αεροστεγανότητας σφιγκτήρα στερέωσης και βίδα στερέωσης A1 A4 B3 F6 M1 M2 T1 Μονάδα ελέγχου και ασφάλειας Ημιδιαφανές κάλυμμα Έλεγχος της φλόγας Διακόπτης πίεσης αέρα Μοτέρ του ανεμιστήρα Μοτέρ της αντλίας Μετασχηματιστής συστήματος έναυσης 102 Αντλία με βαλβίδες Y1 και Y2 Y10 Σερβομοτέρ 2 Σώμα του καυστήρα 3 Διάταξη σύνδεσης της πλάκας κλεισίματος 6 Σωλήνας του καυστήρα 7 Ηλεκτρική τροφοδοσία του λέβητα 4 πόλων (ρυθμιστής θερμοκρασίας), 7 πόλων 13 Κουμπί ξεκλειδώματος 14 Καβούκι 105 Εύκαμπτοι σωλήνες πετρελαίου 113 Κουτί αέρα Αξεσουάρ διαθέσιμα εφόσον ζητηθούν - ρυθμιστής ισχύος - ποτενσιόμετρο αντιγραφής - οθόνη για την εμφάνιση πληροφοριών λειτουργίας και βλαβών - κιτ ρελέ για εξωτερική ηλεκτρική τροφοδοσία του μοτέρ, σε περίπτωση πολύ χαμηλής προστασίας του κυκλώματος ρύθμισης 21

22 Γενικές πληροφορίες Τεχνικά χαρακτηριστικά Καμπύλες ισχύος Επεξήγηση των συμβόλων του μοντέλου: E5.450 L-Z2 E5.450 L-Z2 E5.600 L-Z2 Ισχύς του καυστήρα ελάχ./μέγ. kw Πιστοποίηση - Κατηγορία εκπομπών ρύπων Σύμφωνα με το πρότυπο EN 267, κατηγορία 2 (NO x < 185mg / kw υπό συνθήκες δοκιμών) Παροχή πετρελαίου ελάχ./μέγ. kg/h Τύπος πετρελαίου E = Σύμβολο του κατασκευαστή 5 = Μέγεθος 600 = Ισχύς E5.600 L-Z2 EL Εξαιρετικά ελαφρύ Έλεγχος πεταλούδας αέρα Σερβομοτέρ STA 4,5 Σχέση ρύθμισης 1 : 2 Ηλεκτρική τάση 230 V - 50 Hz Ηλεκτρική κατανάλωση W 870 Βάρος προσέγγιση kg Μοτέρ εξαερισμού Διακόπτης πίεσης αέρα κατά W Περιοχή ρύθμισης: 0,5-5mbar Δείκτης προστασίας IP 41 Μονάδα ελέγχου και ασφάλειας SH 213 Έλεγχος της φλόγας Μετασχηματιστής συστήματος έναυσης Αντλία πετρελαίου με ενσωματωμένες βαλβίδες Μοτέρ της αντλίας Στάθμη θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο VDI2715 db(a) MZ 770 S EBI-M 2 x 7,5 kv A2L65C 140 W Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 60 C 72 L = Πετρέλαιο οικιακής χρήσης Z2 = Διβάθμια λειτουργία με 2 ψεκαστήρες Καμπύλες ισχύος Οι καμπύλες ισχύος αναπαριστούν την ισχύ του καυστήρα σε συνάρτηση με την πίεση στην εστία. Αντιστοιχούν στις μέγιστες τιμές που μετρήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο EN 267, σε ένα τυποποιημένο τούνελ. Για την επιλογή του καυστήρα, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής απόδοσης του λέβητα. 22 Υπολογισμός της ισχύος του καυστήρα: Q F Q N hk QN QF = ηk = Ισχύς του καυστήρα (kw) = Ονομαστική ισχύς του λέβητα (kw) = Συντελεστής απόδοσης του λέβητα (%)

23 Γενικές πληροφορίες Διαστάσεις A B C D E ØG H KN KL E5.450 L-Z E5.600 L-Z2 150 Απαιτήσεις χώρου Πρέπει να τηρείται μια ελάχιστη ελεύθερη απόσταση 0,6 μ. σε κάθε πλευρά του καυστήρα, ώστε να είναι δυνατές οι εργασίες συντήρησης. Ø a (mm) Ø b (mm) c d έως 270 M

24 Λειτουργία Μονάδα ελέγχου και ασφάλειας SH 213 Κωδικός Κωδικός Πιέστε το κουμπί R για... λιγότερα από 9 δευτερόλεπτα έως 13 δευτερόλεπτα... περισσότερα από 13 δευτερόλεπτα... Πληροφορία / Αιτία της βλάβης αυτό προκαλεί... Ξεκλείδωμα ή κλείδωμα της μονάδας ελέγχου. Διαγραφή των στατιστικών της μονάδας ελέγχου. Καμία ενέργεια στη μονάδα ελέγχου. Αναμονή του κλεισίματος του θερμοστάτη του προθερμαντήρα Χρόνος προκαταρκτικού εξαερισμού / προέναυσης Δεν υπάρχει σήμα φλόγας αφού παρέλθει ο χρόνος ασφαλείας. Παρασιτική φλόγα κατά το διάστημα προκαταρκτικού εξαερισμού ή το διάστημα προέναυσης. Η μονάδα ελέγχου έχει κλειδώσει χειροκίνητα (βλ. επίσης το κλείδωμα). Λεζάντα Σύντομο φωτεινό σήμα Παρατεταμένο φωτεινό σήμα Παύση Η μονάδα ελέγχου SH 213 ελέγχει και επιτηρεί τους καυστήρες με εισαγωγή αέρα. Ο έλεγχος της διεξαγωγής του προγράμματος μέσω μικροεπεξεργαστή έχει ως αποτέλεσμα εξαιρετικά σταθερά διαστήματα λειτουργίας, ανεξάρτητα από τις αυξομειώσεις της τάσης ηλεκτρικής τροφοδοσίας ή τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η μονάδα ελέγχου έχει σχεδιαστεί με προστασία από πτώση της ηλεκτρικής τάσης. Όταν η τάση ηλεκτρικής τροφοδοσίας βρίσκεται κάτω από την απαιτούμενη ελάχιστη τιμή, η λειτουργία της μονάδας διακόπτεται χωρίς εκπομπή σήματος βλάβης. Μόλις αποκατασταθεί η κανονική τάση, πραγματοποιείται αυτόματη επανεκκίνηση της μονάδας ελέγχου. Σύστημα πληροφοριών Το οπτικό σύστημα πληροφοριών, που υπάρχει ενσωματωμένο στη μονάδα ελέγχου, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις αιτίες ενεργοποίησης του τρόπου λειτουργίας ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση, η τελευταία αιτία βλάβης απομνημονεύεται στη συσκευή και μπορεί επίσης να αποκατασταθεί μετά από βλάβη της ηλεκτρικής τροφοδοσίας της συσκευής, αφού αυτή επανεκκινηθεί. Σε περίπτωση βλάβης, η λυχνία LED στο κουμπί επανοπλισμού R ανάβει συνεχώς, έως η βλάβη αποκατασταθεί, δηλαδή έως ότου η μονάδα ελέγχου έχει επανοπλιστεί. Κάθε 10 δευτερόλεπτα, αυτός ο συνεχής φωτισμός διακόπτεται και το σύστημα εκπέμπει έναν κωδικό που αναβοσβήνει, ο οποίος παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αιτία της βλάβης. Το πρόγραμμα οπτικής απεικόνισης, που διατίθεται ως αξεσουάρ, επιτρέπει την πρόσβαση σε επί πλέον λεπτομερείς πληροφορίες, που περιέχονται στη μονάδα ελέγχου, σχετικά με τα γεγονότα της κανονικής λειτουργίας και τα προβλήματα. Κλείδωμα και ξεκλείδωμα Η μονάδα ελέγχου μπορεί να κλειδώσει (να τεθεί σε τρόπο λειτουργίας ασφαλείας) μέσω του κουμπιού επανοπλισμού R και να ξεκλειδώσει (κατάργηση της βλάβης) εφόσον η μονάδα ελέγχου βρίσκεται υπό τάση. Εάν πιέσετε το κουμπί κατά την κανονική λειτουργία ή κατά τη φάση εκκίνησης, η συσκευή περνάει στον τρόπο λειτουργίας ασφαλείας. Εάν πιέσετε το κουμπί ενώ είναι ενεργοποιημένος ο τρόπος λειτουργίας ασφαλείας, επιτυγχάνεται ξεκλείδωμα της μονάδας ελέγχου. Πριν από την εγκατάσταση ή την αφαίρεση της μονάδας ελέγχου, η συσκευή πρέπει να τεθεί εκτός τάσης. Απαγορεύεται το άνοιγμα ή η επισκευή της μονάδας ελέγχου. Απαραίτητα σήματα εισόδου Σήματα εξόδου Ρυθμιστής θερμοκρασίας Προθερμαντήρας Μοτέρ του καυστήρα Βαλβίδα πετρελαίου Ρύθμιση Μετασχ. συστ. έναυσης Έλεγχος φλόγας Σερβομοτέρ SM Βλάβη Ξεκλείδωμα 24 1 Τροφοδοσία της μονάδας ελέγχου (και του προθερμαντήρα) 2 Τροφοδοσία του μοτέρ του καυστήρα και του μετασχηματιστή συστήματος έναυσης Το μοτέρ τίθεται σε θέση πλήρους φορτίου 3 Μεταγωγή του σερβομοτέρ σε μερικό φορτίο 4 Τροφοδοσία της βαλβίδας πετρελαίου 5 Έλεγχος φλόγας 6 Διακοπή λειτουργίας του μετασχηματιστή συστήματος έναυσης, λειτουργία του καυστήρα σε μερικό φορτίο 7 Λειτουργία του καυστήρα, ρύθμιση μεταξύ του πλήρους φορτίου και του μερικού φορτίου 0 Κανονική διακοπή λειτουργίας 10 Τρόπος λειτουργίας βλάβης tw Χρόνος αναμονής του προθερμαντήρα tlk Χρόνος ανοίγματος του σερβομοτέρ, προκαταρκτικού εξαερισμού και προέναυσης tr Χρόνος κλεισίματος του σερβομοτέρ ts Χρόνος ασφαλείας tn Χρόνος μετα-έναυσης tv2 Ελάχιστος χρόνος περάσματος μεταξύ της βαλβίδας καυσίμου 1 και της βαλβίδας καυσίμου 2

25 Λειτουργία Κανονική λειτουργία Λειτουργία ασφαλείας Εκκίνηση του καυστήρα - Μετά από την αίτηση θερμότητας από το ρυθμιστή του λέβητα, η μονάδα ελέγχου και ασφάλειας προκαλεί εκκίνηση της διεξαγωγής του προγράμματος. - Το μοτέρ εξαερισμού ξεκινά, η έναυση ενεργοποιείται. - Προκαταρκτικός εξαερισμός με ανοικτή πεταλούδα αέρα (η πεταλούδα αέρα είναι κλειστή μόνο όταν ο καυστήρας είναι απενεργοποιημένος). - Κατά τον προκαταρκτικό εξαερισμό - η πίεση εξαερισμού βρίσκεται υπό επιτήρηση - η εστία (σήμα φλόγας) βρίσκεται υπό επιτήρηση - Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ανοίγει. - Σχηματισμός της φλόγας. - Η έναυση σταματάει. Λειτουργία του καυστήρα, ρύθμιση μεταξύ του μερικού φορτίου και του πλήρους φορτίου Ο καυστήρας λειτουργεί με δύο ψεκαστήρες και μία πίεση πετρελαίου, για το μερικό φορτίο και για το πλήρες φορτίο. Η πίεση πετρελαίου ρυθμίζεται από ένα ρυθμιστή πίεσης στην αντλία. Σε περίπτωση αίτησης από το ρυθμιστή της σόμπας, ο καυστήρας περνάει από το μερικό στο πλήρες φορτίο, το νωρίτερο αφού παρέλθουν 13 δευτερόλεπτα. Λειτουργία ασφαλείας Ενεργοποίηση της ασφάλειας πραγματοποιείται: - όταν, κατά τον προκαταρκτικό εξαερισμό, ανιχνεύεται ένα σήμα φλόγας (επιτήρηση για παρασιτική φλόγα), - όταν, κατά τον προκαταρκτικό εξαερισμό ή τη λειτουργία, ο αέρας δεν είναι επαρκής, - όταν, τη στιγμή της εκκίνησης (έγκριση εισαγωγής του καυσίμου), δεν σχηματίζεται καμία φλόγα μετά από 5 δευτερόλεπτα (χρόνος ασφαλείας), - όταν, σε περίπτωση σβησίματος της φλόγας κατά τη λειτουργία, δεν σχηματίστηκε καμία φλόγα μετά από άσκοπη επανάληψη του προγράμματος. Η ενεργοποίηση της ασφάλειας επισημαίνεται με το άναμμα του ενδεικτικού βλάβης. Μετά από την εξάλειψη της αιτίας της βλάβης, μπορείτε να ξεκλειδώσετε τη μονάδα ελέγχου πιέζοντας το κουμπί επανοπλισμού. Σχεδιάγραμμα αρχής λειτουργίας 1 Αντλία πετρελαίου διβάθμιας λειτουργίας, μηχανισμός σύζευξης 2 Ρυθμιστής πίεσης πετρελαίου 3 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, πλήρες φορτίο 4 Αντλία πετρελαίου 5 Μοτέρ της αντλίας 6 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, μερικό φορτίο 7 Γραμμές ψεκαστήρων 8 Φλογοκεφαλή 9 Σωλήνας του καυστήρα 10 Μοτέρ εξαερισμού 11 Πεταλούδα αέρα 12 Σερβομοτέρ πεταλούδας αέρα 13 Πιεζοστάτης αέρα 25

26 Λειτουργία Επιλογές σύνδεσης Διατίθενται διάφορες θέσεις σύνδεσης των εξωτερικών συσκευών (για παράδειγμα μετρητή ωρών λειτουργίας) στη βάση σύνδεσης της μονάδας ελέγχου. Ηλεκτρική τροφοδοσία 230 V Ξεκλείδωμα Σήμανση της βλάβης Μετρητής ωρών λειτουργίας 26

27 Λειτουργία Σχέδιο αντιστοίχισης επαφών Βάση σύνδεσης Αρ. φις Βαλβίδα II Τροφοδοσία L1 Πιεζοστάτη Έναυση Ξεκλείδωμα Εμφάνιση ς αέρα της βλάβης Επαφές Προθέρμανση γραμμής ψεκαστήρα Ρυθμιστής Αρ. φις Επαφές Αρ. φις Βαλβίδα I Μοτέρ αντλίας Μοτέρ καυστήρα Μόνιμος εξαερισμός Επαφές Μετρητής ωρών λειτουργίας Σερβομοτέρ Έλεγχος της φλόγας Αρ. φις Επαφές Επαφή Περιγραφή Επαφή Περιγραφή 1 Δεν χρησιμοποιείται 30 Επαφή 5 της μονάδας ελέγχου 2 Ουδέτερη 31 Γείωση 3 Γείωση 32 Ουδέτερη Επαφή B5 στο φις Wieland 4 πόλων και επαφή 4 του φις του σερβομοτέρ 33 Επαφή 9 στη βάση (πιεζοστάτης αέρα) 4 5 Φάση 34 Γείωση 6 Γείωση 35 Ουδέτερη 7 Ουδέτερη 36 Επαφή 4 της μονάδας ελέγχου 8 Επαφή 4 της μονάδας ελέγχου 37 Γείωση 9 Επαφή 33 στη βάση (μοτέρ αντλίας) 38 Ουδέτερη 10 Επαφή 3 της μονάδας ελέγχου 39 Φάση 11 Ουδέτερη 40 Γείωση 12 Επαφή Α της μονάδας ελέγχου 41 Ουδέτερη 13 Επαφή 9 της μονάδας ελέγχου 42 Γείωση 14 Ουδέτερη 43 Επαφή 5 της μονάδας ελέγχου και επαφή B4 στο φις Wieland 7 πόλων (μετρητής 1 ης ταχύτητας) 15 Επαφή 7 της μονάδας ελέγχου 44 Επαφή B5 στο φις Wieland 4 πόλων και επαφή 4 του φις του σερβομοτέρ (μετρητής 2 ης ταχύτητας) 16 Ουδέτερη 45 Ουδέτερη 17 Γείωση 46 Φάση 18 Επαφή 4 της μονάδας ελέγχου (επαφή προθέρμανσης) 47 Επαφή 3 της μονάδας ελέγχου (επαφή 7 του φις του σερβομοτέρ) Επαφή 6 της μονάδας ελέγχου (επαφή 8 του φις του σερβομοτέρ) (όταν υπάρχει γέφυρα μεταξύ 4 και 6 ή όταν η προθέρμανση έχει ζεστάνει, τότε επαφές 4 και 6) 19 Επαφή 6 της μονάδας ελέγχου (προθέρμανση) Επαφή 5 της μονάδας ελέγχου (βαλβίδα) Φάση Γείωση Ουδέτερη 52 Ουδέτερη Επαφή B της μονάδας ελέγχου από τις επαφές T6 και T8 στο φις Wieland 4 πόλων (επαφή 9 του φις του σερβομοτέρ) Επαφή B5 στο φις Wieland 4 πόλων (επαφή 4 του φις του σερβομοτέρ) και φάση της βαλβίδας 2 Επαφή B4 στο φις Wieland 7 πόλων (επαφή του φις του σερβομοτέρ) και φάση της βαλβίδας 1 (επαφή 5 της μονάδας ελέγχου) Επαφή B της μονάδας ελέγχου από τις επαφές T6 και T7 (εάν 1 η ταχύτητα) στο φις Wieland 4 πόλων (επαφή 1 του φις του σερβομοτέρ) 24 Επαφή T2 στο φις Wieland 7 πόλων Επαφή 9 της μονάδας ελέγχου Δεν χρησιμοποιείται Επαφή T8 στο φις Wieland 4 πόλων 56 Επαφή 1 της μονάδας ελέγχου 28 Επαφή T6 στο φις Wieland 4 πόλων 57 Επαφή 2 της μονάδας ελέγχου 29 Επαφή T7 στο φις Wieland 4 πόλων 58 Επαφή 9 της μονάδας ελέγχου Επαφή C της μονάδας ελέγχου (επαφή 2 του φις του σερβομοτέρ) Επαφή T1 στο φις Wieland 7 πόλων (επαφή 2 του φις του σερβομοτέρ) 27

E6.850 L-Z2 E6.1200 L-Z2

E6.850 L-Z2 E6.1200 L-Z2 E6.850 L-Z2 E6.1200 L-Z2 Двухступенчатая жидкотопливная горелка Καυστήρας πετρελαίου διβάθμιας λειτουργίας Dvostopenjski oljni gorilnik Руководство по эксплуатации Для аттестованных специалистов Жидкотопливная

Διαβάστε περισσότερα

pl, tr... 4200 1030 0400 ... 4200 1029 9600 VB 1.20 VB 1.24 VB 1.28 VB 1.30 VB 1.35 VB 1.47

pl, tr... 4200 1030 0400 ... 4200 1029 9600 VB 1.20 VB 1.24 VB 1.28 VB 1.30 VB 1.35 VB 1.47 VB 1.20 VB 1.24 VB 1.28 VB 1.30 VB 1.35 VB 1.47 Руководство по эксплуатации Предназначено для квалифицированных специалистов по установке Топливные горелки с низким выходом NOx2-14 Instrucciones de montaje

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

H A N S A. Καυστήρας Πετρελαίου H (V) S 5.3 (G) Οδηγίες λειτουργίας

H A N S A. Καυστήρας Πετρελαίου H (V) S 5.3 (G) Οδηγίες λειτουργίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Πληροφορίες H A N S A Καυστήρας Πετρελαίου H (V) S (G) Οδηγίες λειτουργίας Πεδίο παραγωγικότητας: 13,0 60,0 kw Ελεγμένο σύμφωνα με το 1BimSch V, με χαμηλό περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς.

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς. GR Vela compact m a d e i n I ta ly Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Μ ή κ ο ς Ύ ψ ο ς Β ά θ ο ς 400 700 250 mm mm mm ΛΕΒΗΤΕΣ C 126-01 Επίτοιχος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 VG 2.120 D VG 2.160 D VG 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες αερίου... 2-28 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 gr pl ru, es... 4200

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Buderus Logatop / MHG (MAN) Buderus Logatop LE-A 22-140 kw Σελ. 57. MHG (MAN) DE1H 15-98 kw Σελ. 58. MHG (MAN) RE1H 15-70 kw Σελ.

Κεφάλαιο 4. Buderus Logatop / MHG (MAN) Buderus Logatop LE-A 22-140 kw Σελ. 57. MHG (MAN) DE1H 15-98 kw Σελ. 58. MHG (MAN) RE1H 15-70 kw Σελ. Κεφάλαιο 4 Buderus Logatop / MHG (MAN) Καυστήρες πετρελαίου / αερίου 15-1.450 kw Buderus Logatop LE-A 22-140 kw Σελ. 57 MHG (MAN) DE1H 15-98 kw Σελ. 58 MHG (MAN) RE1H 15-70 kw Σελ. 59 MHG (MAN) RZ2 - RZ3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

(20-60.000 kcal/h) 3-PASS

(20-60.000 kcal/h) 3-PASS (20-60.000 kcal/h) ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Σταθερός βαθμός απόδοσης, μεγαλύτερος από 90% Λέβητας με τρείς διαδρομές καυσαερίων ( πλήρεις), Στιβαρή κατασκευή μικρών διαστάσεων Εύκολος καθαρισμός και συντήρηση Φιλικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός προγράμματος και επιλογής καυστήρων φυσικού αερίου

Οδηγός προγράμματος και επιλογής καυστήρων φυσικού αερίου Καυστήρες αερίου Οδηγός προγράμματος και επιλογής καυστήρων φυσικού αερίου Επιλογή μονοβάθμιου καυστήρα αερίου Μονοβάθμιοι BG BG 400, 400, 300L 400L 412 BG BG 300, 300, 300L 300L STG STG 146, 146, 146L

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BTL. από 17,8 εώς 310 kw. Καυστήρες πετρελαίου

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BTL. από 17,8 εώς 310 kw. Καυστήρες πετρελαίου ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BT από 17,8 εώς 310 kw Καυστήρες πετρελαίου ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BT από 17,8 εώς 310 kw ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Τα κύρια χαρακτηριστικά της σειράς BT καταδεικνύουν οτι οι καυστήρες αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ к МОНТАЖУ и ЭКСПЛУАТАЦИИ котлов на твердом топливе серии BURNiT WBS ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/M CE - GAS P 250/M CE - GAS P 350/M CE

ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/M CE - GAS P 250/M CE - GAS P 350/M CE ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/M CE - GAS P 250/M CE - GAS P 350/M CE GAS P 450/M CE - GAS P 550/M CE - GAS P 650/M CE ΤΥΠΟΣ : GAS P 190/ΜCE GAS P 250/ΜCE 073027_1J

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

BTL 0-0H BTL 4-4H BTL 6-6H BTL 10-10H 0006081258_201107 EL 中 文 使 用 说 明. Kullanım talimatları kılavuzu.

BTL 0-0H BTL 4-4H BTL 6-6H BTL 10-10H 0006081258_201107 EL 中 文 使 用 说 明. Kullanım talimatları kılavuzu. TR РУС EL 中 文 Kullanım talimatları kılavuzu. И н с т р у к ц и я п о эксплуатации Οδηγίες χρήσης 使 用 说 明 BTL 0-0H BTL 4-4H BTL 6-6H BTL 10-10H ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZU (IT) ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ (IT)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούνιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β. OZAT CFV10 ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ ή 7,69 kg/h σε 10% κ.β. ΑΠΟ ΟΞΥΓΟΝΟ OZONIA DEGREMONT TECHNOLOGIES AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη 55133-1 - ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS Magna 250 kw

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS Magna 250 kw ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ и ЕКСПЛОАТАЦИЯ Котел на твърдо гориво серия WBS Magna 250 kw ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ к МОНТАЖУ и ЭКСПЛУАТАЦИИ котлов на твердом топливе серии BURNiT WBS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ)

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΥΠΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΙΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΜΟΝΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΙΟ Η ΒΑΛΒΙ Α ΠΛΑΤΟΕΙ ΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ Ζ.Ν. ΧΡΗΣΗΣ EVE

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

142099 40 Инструкции за монтаж

142099 40 Инструкции за монтаж 142099 40 Инструкции за монтаж Холодильно-морозильный шкаф RU Благодарим вас за доверие, которое вы нам оказали, приобретая наше изделие. Желаем, чтобы использование нашего холодильно-морозильного шкафа

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ GALAN (ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ) ( XTS Τεχνική Καμπούρογλου 38 - Αθήνα )

ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ GALAN (ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ) ( XTS Τεχνική Καμπούρογλου 38 - Αθήνα ) ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ GALAN (ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ) ( XTS Τεχνική Καμπούρογλου 38 - Αθήνα ) Ηλεκτρόδια, που βρίσκονται εγκατεστημένα στο εσωτερικό του λέβητα, με την βοήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος, εξαναγκάζουν

Διαβάστε περισσότερα

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw.

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw. ΣΥΜΒΑΤ Ι ΚΟΙ ΛΕ ΒΗΤ Ε Σ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ALIXIA S Ο Alixia περικλείει στην απλότητά του όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά για άψογη λειτουργία εξασφαλίζοντας αξιόπιστες, πρακτικές και σίγουρες

Διαβάστε περισσότερα

CLAS B CLAS B Premium

CLAS B CLAS B Premium Εγχειρίδιο Χρήσης CLAS B CLAS B Premium ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ CLAS B 25 CF CLAS B 25 FF CLAS B 30 FF CLAS B Premium 25 CLAS B Premium 35 Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 1 Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης Condens 2000 W Αναμένεται Νοέμβριο του 2015 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης Για φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Format DGT Metropolis DGT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Format DGT Metropolis DGT ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ Format DGT Metropolis DGT Ο μικρός λέβητας με τις μεγάλες αποδόσεις Οι Format DGT και Metropolis DGT είναι επίτοιχοι λέβητες, οι οποίοι χάρη στις μειωμένες διαστάσεις τους, αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης Πάνω από 91,5% ΚΑΘΑΡΗ Απόδοση! Συμπαγές μέγεθος - ιδανικοί όταν ο χώρος είναι πολύτιμος Για εγκατάσταση κλειστού ή ανοικτού κυκλώματος καύσης Καυστήρες αυτόματης ανάφλεξης με κλείδωμα και επαναφορά κλειδώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RSR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RSR 28

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100 Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 2-πλός F100 Κωδ. παρ. : 2042 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 3-πλός (1+2) F100 Κωδ. παρ. : 2043 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα ΓΚΑΜΑ DELFIS ταξίδι στην τεχνολογία Λέβητες Ενσωματωμένα συστήματα GR DELFIS Condensing Επίτοιχος λέβητας συμπυκνωμάτων με προανάμιξη και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού Ύψος 700 mm Μήκος 400 mm Βάθος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Υποδείξεις για ασφαλή εφαρµογή σε χώρους, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης 1 Χρήση Οι συσκευές, που περιλαµβάνουν αυτοασφαλισµένα

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες και καυστήρες αερίου

Λέβητες και καυστήρες αερίου Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 2014/5 Το Φυσικό Αέριο Στο Επαγγελματικό Λύκειο ΠΕΜΠΤΗ, 15-5-2014 Λέβητες και καυστήρες αερίου Γιάννης Τσικαλάκης Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΤHERMOVENT HELLAS A.E Λεβητοστάσιο κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

!DEA CS PLUS κλειστού θαλάμου καύσης με μονοθερμικό και πλακοειδή εναλλάκτη

!DEA CS PLUS κλειστού θαλάμου καύσης με μονοθερμικό και πλακοειδή εναλλάκτη Η ιδέα του!dea γεννήθηκε από τρείς βασικές σκέψεις! Μέγιστη ευκολία στη χρήση Απόλυτη αξιοπιστία Ταχύτατη εγκατάσταση Το!DEA διατίθεται με μονοθερμικό ή με διθερμικό εναλλάκτη!dea CS κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακές Ψυκτικές Συσκευές

Οικιακές Ψυκτικές Συσκευές 2010/1060 Οικιακές Ψυκτικές Συσκευές Προτιμήστε οικιακές ψυκτικές συσκευές ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α+ I II XYZ XYZ L YZ L YZ db Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευφυής

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

BTL 14 BTL 20 BTL 26 0006081306_201104 EL 中 文. Kullanım. 使 用 说 明 talimatları kılavuzu.

BTL 14 BTL 20 BTL 26 0006081306_201104 EL 中 文. Kullanım. 使 用 说 明 talimatları kılavuzu. TR РУС EL 中 文 Kullanım Инструкция по Οδηγίες χρήσης 使 用 说 明 talimatları kılavuzu. эксплуатации BTL 14 BTL 20 BTL 26 ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZU (IT) ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ (IT) ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (IT) 正 版

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Logano. SK655 120-600 kw Σελ. 28. SK755 730-1.850 kw Σελ. 29. Τεχνικό Παράρτημα Σελ. 293. Logano SK655 / SK755

Κεφάλαιο 2. Logano. SK655 120-600 kw Σελ. 28. SK755 730-1.850 kw Σελ. 29. Τεχνικό Παράρτημα Σελ. 293. Logano SK655 / SK755 SK655 / SK755 Κεφάλαιο 2 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου / αερίου 120-1.850 kw SK655 120-600 kw Σελ. 28 SK755 730-1.850 kw Σελ. 29 Τεχνικό Παράρτημα Σελ. 293 25 26 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

CG230B - CG260B - CG260BS - CG300B CG330B - CG330BS - CG430B

CG230B - CG260B - CG260BS - CG300B CG330B - CG330BS - CG430B DK S GB F NL PL RU D EL N Betjeningsvejledning Bruksanvisning User manual Manuel D Utilisation Gebruikseshandleiding Instrukcja obsługi Руководство пользователя Bedienungsanleitung Εγχειρίδιο Χρήσης Bruksanvisning

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση!

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εγγύηση 5 χρόνια Δοχείων ΖΝΧ & Αποθήκευσης ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 80L 2000L o Μονής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. PELLET ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw. 80-110m²

ΣΥΝΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. PELLET ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw. 80-110m² ΣΥΝΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw PELLET ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Επίτοιχο λεβ? 24kw ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ Διαμέρισμα 10kw Πηγή ενέργειας ανά ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2 2. Γερμανία, Ρυθμίσεις χώρας 4 3. Γαλλία 8 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 L00410594-01_27 1 1. Ρυθμίσεις ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο λέβητας περιλαμβάνεται στη γερμανική λίστα BAFA χάρη στο χαμηλό επίπεδο ρύπων και στην υψηλή απόδοση

Ο λέβητας περιλαμβάνεται στη γερμανική λίστα BAFA χάρη στο χαμηλό επίπεδο ρύπων και στην υψηλή απόδοση Οικονομία Lambda prbe Προηγμένος αλγόριθμος ελέγχει το λέβητα σύμφωνα με τις δεδομένες συνθήκες προσφέροντας τη βέλτιστη απόδοση ανά πάσα στιγμή. Εγγυάται σημαντική εξοικονόμηση, καθαρισμό εναλλάκτη και

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου

1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου 1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου Απλοποιημένο τηλεχειριστήριο - BRC1E51A Τηλεχειριστήριο σύγχρονου σχεδιασμού, φιλικό προς το χρήστη BRC1E51A BRC1D52 Εύκολο στη χρήση: όλες οι κύριες λειτουργίες του

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδιο Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστούμε για την επιστοσύνη που δείχνετε στα προιόντα μας. ΨΓια την αποτελεσματική χρήση του λέβητα βιομάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm.

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Η Halcotherm ιδρύθηκε το 1986 και η έδρα της βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης. Η εταιρία δραστηριοποιείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

BRAVA ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

BRAVA ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ BRAVA ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ BRAVA: ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Οι λέβητες Brava Slim και Brava One είναι λέβητες «νέας γενιάς», ιδιαιτέρως μικρών διαστάσεων που τους καθιστούν ιδανικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 1 ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. ΓΕΝΙΚΑ Οι καυστήρες αερίων καυσίμων διακρίνονται σε ατμοσφαιρικούς καυστήρες, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Σεπτέμβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΕΣΤΙΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΕΣΤΙΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1 ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΕΣΤΙΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Του Φαντάκη Παναγιώτη μηχανολόγου εκπαιδευτικού. Καυστήρες διασκορπισμού υψηλής πίεσης. Ένας καυστήρας πετρελαίου είναι ένα σύνολο εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Αντλίες θερμότητας Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2 Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Νερού/νερού Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Awarded the ecolabel! ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ Εμπειρία 30 Ετών Η εταιρεία KLIMATIKA ιδρύθηκε το 1982 στο Κορωπί Αττικής, με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 Κεφάλαιο 2 Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου / αερίου 86-1200 kw GE315 86-230 kw Σελ. 38 GE515 201-510 kw Σελ. 41 GE615 511-1.200 kw Σελ. 44 35 36 Επιδαπέδιοι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1.1 Κανόνες και προδιαγραφές... 4. 1.2 Εγκατάσταση καυσαερίων και πραγµατική θερµική απόδοση... 4 1.3 Επιλογή ακροφυσίου (µπεκ)...

Περιεχόµενα. 1.1 Κανόνες και προδιαγραφές... 4. 1.2 Εγκατάσταση καυσαερίων και πραγµατική θερµική απόδοση... 4 1.3 Επιλογή ακροφυσίου (µπεκ)... Περιεχόµενα 1 Κανόνες και προδιαγραφές... 4 1.1 Κανόνες και προδιαγραφές... 4 1.2 Εγκατάσταση καυσαερίων και πραγµατική θερµική απόδοση... 4 1.3 Επιλογή ακροφυσίου (µπεκ)... 4 2 Γενικά... 5 2.1 Μοντέρνο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια. και Α οδοτική. Λειτουργία. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Τζάκια Λέβητες ξύλου & pellet) VOLATSAKASBIOMASS ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012/2013

Ασφάλεια. και Α οδοτική. Λειτουργία. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Τζάκια Λέβητες ξύλου & pellet) VOLATSAKASBIOMASS ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012/2013 Ασφάλεια και Α οδοτική Λειτουργία ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Τζάκια Λέβητες ξύλου & pellet) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012/2013 VOLATSAKASBIOMASS Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και εµπειρία που έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ Η τοποθέτηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter. Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T. 8-16 kw

Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter. Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T. 8-16 kw Αντλία θερμότητας αέρα/νερού split - inverter Bosch EWP8-16AWSB/E-S/T 8-16 kw 1 Δύο εσωτερικά μηχανήματα Bosch HMAWS8-16 B-S / HMAWS8-16E-S Frigolight για συνδυασμό με υπάρχον λέβητα Frigocomfort με ενσωματωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ;

ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ; Τεύχος 74 Ιούνιος 2015 Αερόψυκτοι σπειροειδείς ψύκτες 160 kw - 520 kw 30RBM & 30RBP ΑΠΛΟΤΗΤΑ ή ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ; AQUASNAP ΜΕ ΕΞΥΠΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ GREENSPEED, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ. Οι ψύκτες

Διαβάστε περισσότερα

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH WZH Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση Οι αντλίες θερµότητας WZH είναι κατάλληλες για γεωθερµικές εφαρµογές µε υδρογεώτρηση ή µε κατακόρυφους γήινους εναλλάκτες. Τα µηχανήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

WIRBEX MINI C, CL, S, SL

WIRBEX MINI C, CL, S, SL Χυτοσίδηροι λέβητες πετρελαίου - αερίου WIRBEX MINI C, CL, S, SL 210-000-0110 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 Δ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα