Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ: Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Επιβλέπων Καθηγητής Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΟΡΓΑΖΛΗ ΧΡΥΣΗ (17/04) ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΑΡΕΤΗ (160 / 03) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009

2 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ: Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η υποβολή της πτυχιακής διατριβής αποτελεί µέρος των απαιτήσεων για την απονοµή του πτυχίου στο Τµήµα Φυτικής Παραγωγής, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύµατος Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΟΡΓΑΖΛΗ ΧΡΥΣΗ (17/04) ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΑΡΕΤΗ (160 /03 ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε θερµά τον επιβλέπων καθηγητή µας κύριο Γεώργιο Παλάτο, για την άριστη συνεργασία, την πολύτιµη βοήθεια, τις χρήσιµες συµβουλές, τις εύστοχες παρατηρήσεις, αλλά και την ενθάρρυνση του, που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής διατριβής. Επίσης θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε και όλους εκείνους που µε τη στάση και την υποµονή τους, µας έδωσαν κουράγιο και δύναµη να φτάσουµε ως εδώ. ΟΡΓΑΖΛΗ ΧΡΥΣΗ ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΑΡΕΤΗ Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος2009

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2. ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2.1 ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ Ή ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2.2 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2.3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 3. ΒΙΟΜΑΖΑ 3.1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ KAI ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 3.2 ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ (ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ - ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ) 3.3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ 3.4 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 5. PELLETS 6. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ 6.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙ ΟΤΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.2 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΩΝ Α.Π.Ε. 7. ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

5 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξνχζα πηπρηαθή δηαηξηβή παξνπζηάδεη έλαλ θαηλνηφκν θαη νηθνινγηθφ ηξφπν δσήο, κε ηε ρξήζε θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ θαη ππνπξντφλησλ νπσξνθεπεπηηθψλ σο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο. Ζ αιφγηζηε ρξήζε ζπκβαηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο απφ ηνλ άλζξσπν, ζηελ πνξεία ρξφλσλ, επηβάξπλε ηνλ ίδην, ηφζν ζηνλ νηθνλνκηθφ φζν ζηνλ θνηλσληθφ αιιά θαη ηνλ πεξηβαιινληηθφ ηνκέα. Σν κεγαιχηεξν πιήγκα απνδεδεηγκέλα ινηπφλ, επήιζε ζην πεξηβάιινλ, παξφιν πνπ ε θχζε δίλεη ην έλαπζκα πξνο εθκεηάιιεπζε θαη αμηνπνίεζε φισλ ησλ πφξσλ ηεο. Με ην πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην ην 1997, φια ηα θξάηε πνπ ην έρνπλ ζπλππνγξάςεη δεζκεχνληαη λα ειαηηψζνπλ ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ έσο ην Οη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο απνηεινχλ ηε ιχζε ζην ελεξγεηαθφ πξφβιεκα ηνπ πιαλήηε θαη κπνξνχλ επάμηα, θαζαξά θαη απνηειεζκαηηθά λα αληεπεμέιζνπλ ζ απηφ, αξθεί ε θνηλσλία λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ, ζε πξνζσπηθφ αιιά θαη ζε παγθφζκην επίπεδν, απφ ην ζεβαζκφ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο. Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 1

6 1. ΠΡΟΛΟΓΟ Δλέξγεηα θαη δσή είλαη δπν έλλνηεο άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο. Όινη νη δσληαλνί νξγαληζκνί γηα λα επηδήζνπλ, απαηηνχλ ελέξγεηα. Οηηδήπνηε θηλείηαη ή πξνθαιεί θίλεζε δηαζέηεη ελέξγεηα ν ήιηνο φηαλ αθηηλνβνιεί ηελ ελέξγεηά ηνπ, φηαλ θαίκε μχια ζην ηδάθη θαη απειεπζεξψλεηαη ελέξγεηα πνπ ηε ληψζνπκε κε ηε κνξθή δέζηεο, φηαλ νη ππιψλεο ηεο ΓΔΖ κεηαθέξνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα, αθφκα θαη φηαλ ζηνπο ππξεληθνχο αληηδξαζηήξεο ε ππξεληθή ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθή. Σελ ελέξγεηα, δελ κπνξνχκε πάληνηε λα ηελ παξαηεξήζνπκε, αιιά αηζζαλφκαζηε πάληα ηελ επίδξαζή ηεο ζε εκάο θαη γεληθφηεξα ζηνλ θφζκν καο. Ζ ελέξγεηα ινηπφλ ππάξρεη παληνχ, καο πεξηβάιιεη, αιιά εκθαλίδεηαη θαη κέζα ζηνπο νξγαληζκνχο καο, βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ θνηλσληθνχ, νηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη απνηειεί ηελ θηλεηήξηα δχλακε ηνπ πνιηηηζκνχ, φισλ ησλ επηηεπγκάησλ αιιά θαη ησλ θαηαζηξνθψλ πνπ έρεη πξνθαιέζεη ν άλζξσπνο ζηνλ πιαλήηε. Δηθόλα 1: Δλέξγεηα παληνχ Δδψ θαη ρξφληα, νη άλζξσπνη θαιχπηνπλ ηηο ελεξγεηαθέο ηνπο αλάγθεο, ζρεδφλ απνθιεηζηηθά, απφ ηηο ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο, δειαδή ην πεηξέιαην, ηε βελδίλε θαη ηνλ άλζξαθα, νη νπνίεο, παξφιν πνπ έρνπλ ζπνπδαία ζπλεηζθνξά ζην πνιηηηζκφ, ξππαίλνπλ αλεπαλφξζσηα ην πεξηβάιινλ θαη εμαληινχληαη κε γνξγνχο ξπζκνχο. Tα ηειεπηαία ρξφληα κάιηζηα, ε εληαηηθή ρξήζε ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ (γαηάλζξαθεο, πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην) θαη ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο επζχλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηα ζνβαξά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη γεληθά ζηηο ζπλζήθεο δσήο πάλσ ζηνλ πιαλήηε. Ζ θξίζε ηηκψλ θαη ην πξφβιεκα έιιεηςεο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ ην 1973, επέθεξε ηνλ ηεηξαπιαζηαζκφ ηεο ηηκήο ηνπ θαη πξνθάιεζε αζπλέρεηεο ζηνπο ξπζκνχο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Ζ θξίζε απηή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή νδήγεζε ζηε δηαπίζησζε φηη ε ζεκεξηλή πεηξειαηνβφξα ηερλνινγία Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 2

7 πξέπεη ζηαδηαθά λα πξνζαλαηνιηζηεί ζηελ αμηνπνίεζε άιισλ ζπκβαηηθψλ θαη θπξίσο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ), πνπ αλαπιεξψλνληαη κέζσ ησλ θπζηθψλ θχθισλ θαη ζεσξνχληαη πξαθηηθά αλεμάληιεηεο. Ο ήιηνο, ν άλεκνο, ε γεσζεξκία, ηα πνηάκηα, νη νξγαληθέο χιεο, φπσο ην μχιν, ε βηνκάδα απφ ππνιείκκαηα γεσξγηθήο πξνέιεπζεο, αθφκα θαη απφ ηα απνξξίκκαηα νηθηαθήο ρξήζεο, είλαη πεγέο ελέξγεηαο, πνπ ε πξνζθνξά ηνπο δελ εμαληιείηαη πνηέ θαη ε αμηνπνίεζή, δελ επηβαξχλεη ην πεξηβάιινλ. ηελ Διιάδα, νη επλντθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο επηηξέπνπλ ηελ εγθαηάζηαζε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θαιιηεξγεηψλ, φπσο θπηά κεγάιεο θαιιηέξγεηαο, θηελνηξνθηθά θπηά, δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο, ειηέο, ακπέιηα, ιαραληθά θ.α. πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ελεξγεηαθνχο ζθνπνχο. Ζ Διιάδα δηαζέηεη αμηφινγν δπλακηθφ ΑΠΔ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ κηα πξαγκαηηθή ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ, ζπλεηζθέξνληαο ζηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα, ζηελ ειάηησζε ηνπ θαηλφκελνπ ηνπ Θεξκνθεπίνπ, ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζηελ αλάπηπμε απνθεληξσκέλσλ πεξηνρψλ. Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 3

8 2. ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Κάζε θπζηθφ ζχζηεκα πεξηέρεη (ή ελαιιαθηηθά απνζεθεχεη) κία πνζφηεηα πνπ νλνκάδεηαη ελέξγεηα. Οπνηαδήπνηε κνξθή δξάζεο απφ ηα παηδηθά παηρλίδηα κέρξη ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλψλ θαη απφ ην καγείξεκα ηξνθψλ κέρξη ηε γξακκή παξαγσγήο ζην εξγνζηάζην πξνυπνζέηεη θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Έηζη, αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζή ηεο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, δηαθξίλεηαη ζε ειηαθή, αηνιηθή, γεσζεξκηθή, πδξνειεθηξηθή, θηλεηηθή, δπλακηθή, ππξεληθή, ρεκηθή θαη βηνκάδα. Ζ ελέξγεηα κε ηελ νπνία ηξνθνδνηείηαη ν πιαλήηεο καο πξνέξρεηαη εμ νινθιήξνπ απφ ηνλ ήιην θαη νη πξάγκαηη πνιππνίθηιεο κνξθέο ελέξγεηαο βξίζθνληαη πίζσ απφ ηελ αζχιιεπηε πνηθηιία ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ. Δηθόλα 2: Γηάθνξεο πεγέο ελέξγεηαο. Οη «απνζήθεο» ελέξγεηαο πνπ νλνκάδνληαη «Πεγέο Δλέξγεηαο», δηαθξίλνληαη ζε απηνγελείο ή πξωηνγελείο πεγέο ελέξγεηαο θαη είλαη απνζεθεπκέλεο ή ππάξρνπλ Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 4

9 ζηε θχζε (ππξήλεο αηφκσλ, ήιηνο, γαηάλζξαθεο, πεηξέιαην) θαη ηερλεηέο ή δεπηεξνγελείο πεγέο ελέξγεηαο (ειεθηξηθνί ζπζζσξεπηέο). Όζνλ αθνξά φκσο ηα απνζέκαηα ελέξγεηαο (ελεξγεηαθφ δπλακηθφ), νη πεγέο ελέξγεηαο δηαθξίλνληαη ζε ζπκβαηηθέο ή κε αλαλεώζηκεο θαη ζε αλαλεώζηκεο. Γηα λα είλαη ρξήζηκε κηα πεγή ελέξγεηαο ζα πξέπεη, ε ελέξγεηα απηή, λα είλαη άθζνλε θαη εχθνια πξνζβάζηκε, λα κεηαηξέπεηαη ρσξίο δπζθνιία ζε κνξθή πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηα ζχγρξνλα κεραλήκαηα, λα κεηαθέξεηαη εχθνια θαη λα απνζεθεχεηαη εχθνια. Κχξηα κνλάδα κέηξεζεο ηεο Δλέξγεηαο, Θεξκφηεηαο, Έξγνπ ζην SI είλαη ην ηδάνπι (J). Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 5

10 2.1. ΤΜΒΑΣΗΚΔ Ή ΜΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Οη κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο εμνξχζζνληαη απφ ην έδαθνο σο πγξά, αέξηα θαη ζηεξεά. Απηέο νη πεγέο ελέξγεηαο ζεσξνχληαη κε αλαλεψζηκεο επεηδή δελ κπνξνχλ λα αλαλεσζνχλ, ζε κηα κηθξή ρξνληθή πεξίνδν (Γξ. Εσγξαθάθεο Ν., Δλεξγεηαθέο πιεξνθνξίεο). Ζ δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ ηνπο δηαξθεί εθαηνκκχξηα ρξφληα. Οη κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο πεξηιακβάλνπλ : Σα ζηεξεά θαύζηκα ηωλ γαηαλζξάθωλ, φπσο ιηγλίηε, αλζξαθίηε, ηχξθε. Οη γαηάλζξαθεο (γαία = γε θαη άλζξαθαο = θάξβνπλν) ή νξπθηνί άλζξαθεο βξίζθνληαη ζην ππέδαθνο. ρεκαηίζηεθαλ εθεί, θαηά ηε δηάξθεηα πνιιψλ εθαηνκκπξίσλ εηψλ, απφ θπηηθέο νπζίεο (δέληξα, θπηά, ζάκλνπο, θχθηα) πνπ ζάθηεθαλ κεηά απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο (επηρσκαηψζεηο, θαζηδήζεηο, ζεηζκνχο, θαηαθξεκλίζεηο). Ζ ειηαθή ελέξγεηα, πνπ είρε δεζκεπηεί ζε απηέο ηηο νπζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ηνπο, απνδίδεηαη απφ ηνπο γαηάλζξαθεο θαηά ηελ θαχζε ηνπο κε ηε κνξθή ζεξκφηεηαο. Δηθόλα 3: Γηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ άλζξαθα ζηελ πνξεία εθαηνκκπξίσλ εηψλ Σα πγξά θαύζηκα πνπ παίξλνπκε κε θαηεξγαζία, φπσο καδνχη, πεηξέιαην, βελδίλε θαη θεξνδίλε. Σν πεηξέιαην βξίζθεηαη ζην ππέδαθνο ζε πγξή κνξθή, κέζα ζε θνηιφηεηεο, ζρεκαηίζηεθε εθεί απφ δσηθνχο θαη θπηηθνχο κηθξννξγαληζκνχο, θπξίσο ζαιάζζηνπο, νη νπνίνη ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηα Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 6

11 ζαιάζζηα ξεχκαηα ζην βάζνο ιεθαλψλ, φπνπ θαη θαηαπιαθψζεθαλ ιφγσ επηρσκαηψζεσλ ή άιισλ δηαδηθαζηψλ. Δθεί, ρσξίο ηελ παξνπζία αέξα, κεηαηξάπεθαλ ζε πεηξέιαην θαηά ηε δηάξθεηα ρηιηάδσλ εηψλ. Ζ ελέξγεηα ηνπ πεηξειαίνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ελέξγεηα πνπ είραλ ζπγθεληξψζεη απφ ηνλ ήιην θαη ηελ ηξνθή ηνπο νη κηθξννξγαληζκνί πνπ ην δεκηνχξγεζαλ. ήκεξα αληινχκε ην πεηξέιαην απφ ηα ππφγεηα θνηηάζκαηά ηνπ, αθφκα θαη αλ απηά βξίζθνληαη θάησ απφ ηνλ ππζκέλα ηεο ζάιαζζαο. Έηζη, ην πεηξέιαην θαη ηα παξάγσγα ηνπ, φρη κφλν δελ είλαη θηελφ, αιιά νχηε αλεμάληιεην, θαζψο θηλδπλεχεη λα εμαληιεζεί ζε κεξηθέο εθαηνληάδεο ή αθφκα θαη δεθάδεο ρξφληα θαη επίζεο δελ είλαη θαζαξή πεγή ελέξγεηαο. Δηθόλα 4: Σν πεηξέιαην, ν καχξνο ρξπζφο Δηθόλα 5: Γηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ πνξεία εθαηνκκπξίσλ εηψλ Σα αέξηα θαύζηκα, φπσο ην θπζηθφ αέξην θαη ην πγξαέξην. ε πνιιέο ππφγεηεο θνηιφηεηεο, φπνπ βξίζθεηαη πεηξέιαην, ζπλαληάκε ζπρλά θαη αέξην ειαθξχηεξν απφ ηνλ αέξα, ην ιεγφκελν θπζηθφ αέξην. Όπσο θαη ην Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 7

12 πεηξέιαην, ην θπζηθφ αέξην φηαλ θαίγεηαη απνδίδεη κεγάια πνζά ελέξγεηαο (ζεξκφηεηα) θαη ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν σο πεγή ελέξγεηαο, αθνχ είλαη ε πην θαζαξή πεγή ζπκβαηηθήο ελέξγεηαο. Ζ εθπνκπή ξχπσλ απφ ηε ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ είλαη πνιχ κηθξφηεξε απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζπκβαηηθή κνξθή. Σν πγξαέξην ζπγθαηαιέγεηαη ζηα νξπθηά θαχζηκα. Παξάγεηαη απφ ηελ επεμεξγαζία ηνπ πεηξειαίνπ ή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη είλαη άνζκν. Απνζεθεχεηαη θαη πξνκεζεχεηαη ζηνπο θαηαλαισηέο ζε πγξή θάζε κέζα ζε θαηάιιεια δνρεία (δεμακελέο, θηάιεο), ελψ έρεη ήδε πξνζηεζεί ζε απηφ κηα νπζία κε ραξαθηεξηζηηθή νζκή ψζηε λα γίλεηαη εχθνια αληηιεπηή ελδερφκελε δηαξξνή ηνπ. πκπεξαζκαηηθά, νη κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο είλαη απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη πνπ έρνπλ νδεγήζεη ζε ελεξγεηαθέο θξίζεηο, αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία ζεηξάο πξνβιεκάησλ, κε απνηέιεζκα ηελ επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, αθνχ έρνπλ πςειφ θφζηνο παξαγσγήο κε απμεηηθή ηάζε θαη πξνθαινχλ ηε ξχπαλζε ηνπ αέξα θαη ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 8

13 2.2. ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Ζ δηαθαηλφκελε εμάληιεζε ησλ ελεξγεηαθψλ απνζεκάησλ ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαξθψο απμαλφκελε δήηεζε αιιά θαη θαηαλάισζε ελέξγεηαο, φπσο επίζεο θαη ηε βαζκηαία επηδείλσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, νδήγεζε ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο λα ζηξαθνχλ αθελφο ζε ηερληθέο εμνηθνλφκεζεο θαη νξζνινγηζηηθήο ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο, αθεηέξνπ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ήπησλ κνξθψλ ελέξγεηαο. Οη απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ γλσζηέο ελεξγεηαθέο πεγέο, απνηεινχλ αλεμάληιεηα (αλαλεψζηκα) ελεξγεηαθά απνζέκαηα, ελψ ε ρξήζε ηνπο είλαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ (Καιδέιιεο et al, 2001). Οη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (Α.Π.Δ.) πνπ εθαξκφδνληαη ζήκεξα είλαη, ε ειηαθή, ε αηνιηθή, ε γεσζεξκηθή, ε πδξνειεθηξηθή, ε ππξεληθή αιιά θαη ε πξάζηλε ελέξγεηα θαη βηνκάδα. Ζ ρξήζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο είλαη έλαο ζεκειηψδεο παξάγνληαο γηα κηα αξκφδηα ελεξγεηαθή πνιηηηθή ζην κέιινλ. ΖΛΗΑΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Ζ χπαξμε δσήο ζηε γε νθείιεηαη ζηνλ ήιην. Δθπέκπεη ηεξάζηηα πνζφηεηα ελέξγεηαο (θσο ή θσηεηλή ελέξγεηα, ε ζεξκφηεηα ή ζεξκηθή ελέξγεηα θαζψο θαη δηάθνξεο αθηηλνβνιίεο ή ελέξγεηα αθηηλνβνιίαο).εκεξεζίσο. Ζ ειηαθή ελέξγεηα είλαη ζεσξεηηθά αλεμάληιεηε, φπσο θαη ε πεγή απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη, ηνλ ήιην. Δίλαη πεξηβαιινληηθά θαζαξή, αθνχ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο δε κεζνιαβεί θακία ξππνγφλνο δηαδηθαζία. ην κέιινλ, είλαη δπλαηφ λα απνηειέζεη ηελ θπξηφηεξε ελαιιαθηηθή ιχζε ζην ελεξγεηαθφ θαη πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα. Ζ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο γίλεηαη κε δπν ηξφπνπο: είηε κε απεπζείαο κεηαηξνπή ηεο αθηηλνβνιίαο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα είηε κε ελδηάκεζε κεηαηξνπή ηεο ζε ζεξκφηεηα θαη ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο εθαξκνγψλ: ηα παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα, ηα ελεξγεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα, θαη ηα θωηνβνιηαϊθά ζπζηήκαηα. Δηθόλα 6: Ζιηαθή αθηηλνβνιία Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 9

14 Σα παζεηηθά θαη ηα ελεξγεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα, εθκεηαιιεχνληαη ηε ζεξκφηεηα πνπ εθπέκπεηαη κέζσ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Σα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα, ζηεξίδνληαη ζηε κεηαηξνπή ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε ειεθηξηθφ ξεχκα κέζσ ηνπ θσηνβνιηατθνχ θαηλνκέλνπ. Γηάγξακκα 1: Καηεγνξίεο εθαξκνγψλ ειηαθήο ελέξγεηαο ΑΗΟΛΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Ο άλεκνο είλαη κηα αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ. Οη άλζξσπνη έρνπλ αλαθαιχςεη ηελ αηνιηθή ελέξγεηα εδψ θαη ρηιηάδεο ρξφληα. Οη αλεκφκπινη έδηλαλ θάπνηε θίλεζε ζηηο ηεξάζηηεο κπιφπεηξεο, πνπ άιεζαλ ην ζηηάξη κεηαηξέπνληάο ην ζε αιεχξη, φπσο επίζεο θαη κηθξέο αληιίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε δχλακε ηνπ αλέκνπ γηα λα αλεβάζνπλ ην λεξφ απφ ηα πεγάδηα. Πξηλ 25 ρξφληα πεξίπνπ νη πξψηεο ζχγρξνλεο αλεκνγελλήηξηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο Ζ.Π.Α. Απφ ηφηε πνιιέο αθφκε έρνπλ κπεη ζε ιεηηνπξγία ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Με ηελ αλάπηπμε λέσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ηερλνινγηψλ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο, νη άλζξσπνη ζηακάηεζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο παιηνκνδίηηθνπο πηα αλεκφκπινπο θαη ηνπο αληηθαηέζηεζαλ κε λέα είδε αλεκφκπισλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα αιέζνπλ ζηηάξη ή λα αξδεχνπλ θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο, αιιά γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Όινη νη αλεκφκπινη έρνπλ έιηθεο κε πηεξχγηα πνπ θηλνχληαη κε ηνλ άλεκν πνπ θπζά θαη ιέγνληαη αλεκνγελλήηξηεο. Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 10

15 Δηθόλα 7: Αλεκνγελλήηξηα Ζ θαηαζθεπή ηνπο είλαη ηέηνηα, ψζηε ην ζχζηεκα ησλ πηεξπγίσλ λα πεξηζηξέθεηαη θαη λα είλαη πάληνηε αληίζεην ζηε θνξά ηνπ αλέκνπ. Ζ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ είλαη ζπλήζσο κηθξή θαη γη απηφ είλαη δχζθνιν λα αμηνπνηεζεί φιε ε ελέξγεηα πνπ κεηαθέξεη ν άλεκνο. Μηα δηάηαμε αλεκνγελλεηξηψλ νλνκάδεηαη αηνιηθφ πάξθν. Δηθόλα 8: Αηνιηθφ πάξθν Ζ δνκή ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ έρεη εμειηρζεί απφ ην πξψηκν Γαλέδηθν κνληέιν ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ζε απηφ ησλ κεγάισλ πάξθσλ ζηελ Καιηθφξληα θαη ησλ λεφηεξσλ Δπξσπατθψλ εγθαηαζηάζεσλ. (Νηόληαο Κ., 2005, Μεζνδνινγία ππνζηήξημεο Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 11

16 απνθάζεσλ ζε αλεμάξηεηνπο παξαγσγνύο ελέξγεηαο από ΑΠΔ γηα Δπηινγή θαηάιιειεο ρώξαο ηεο ΔΔ) ηελ Διιάδα, αηνιηθά πάξθα ππάξρνπλ ζε πιήζνο λεζηψλ, φπσο ην Αηνιηθφ Πάξθν «Μαλνιάηε - Ξεξνιίκπα» ηνπ Γ.Γ. Γηιηλάησλ Γήκνπ Αξγνζηνιίνπ ζηελ Κεθαινληά. ην ίδην λεζί έρεη ήδε δξνκνινγεζεί ε δεκηνπξγία δπν αθφκε αηνιηθψλ πάξθσλ, ζηα πιαίζηα ηνπ κειινληηθνχ ζρεδηαζκνχ ΑΠΔ ζην Ννκφ Κεθαιιελίαο: ην Αηνιηθφ Πάξθν ζην φξνο "Αγία Γπλαηή" ηνπ Γήκνπ Ππιαξέσλ, θαη ην Αηνιηθφ Πάξθν ζηε ζέζε "Ζκεξνβίγιη" ζηα δηνηθεηηθά φξηα ησλ Γήκσλ Αξγνζηνιίνπ θαη Ππιαξέσλ. Όηαλ νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε ησλ δπν λέσλ πάξθσλ, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην πθηζηάκελν, ν Ννκφο Κεθαιιελίαο ζα ηξνθνδνηεί ην δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο ηεο ρψξαο κε ζχλνιν 70,8 MW ειεθηξηθήο ηζρχνο απφ ηα αηνιηθά ηεο πάξθα. Δπηπιένλ, ζε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο βξίζθνληαη πέληε αθφκε κνλάδεο. ΓΔΧΘΔΡΜΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δηθόλα 9: Δθκεηάιιεπζε γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο Σα ππφγεηα λεξά φηαλ πεξλνχλ κέζα απφ απηά ηα πεηξψκαηα δεζηαίλνληαη θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπο κπνξεί λα θζάλεη κέρξη θαη ζηνπο 350 βαζκνχο. Ζ ηδέα ηεο εθκεηάιιεπζεο επηθάλεηα ηεο γεο ην ζεξκφ κάγκα δεζηαίλεη ην λεξφ θαη ν αηκφο πνπ παξάγεηαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα παξάγεη ειεθηξηθφ ξεχκα. Οη γεσζεξκηθέο πεγέο δηαθέξνπλ ζηε ζεξκνθξαζία. Πεγέο ρακειήο ή κέηξηαο ζεξκνθξαζίαο ( βαζκνί θειζίνπ) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα παξέρνπλ άκεζα ζεξκφηεηα ζηα ζπίηηα θαη ηηο βηνκεραλίεο, ελψ νη πςειήο ζεξκνθξαζίαο γεσζεξκηθέο πεγέο ρξεζηκνπνηνχληαη Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 12

17 γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Οη γεσζεξκηθέο κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο είλαη πνιχ νηθνλνκηθέο θαη έρνπλ πνιχ κηθξή αξλεηηθή επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ θαζψο παξάγνπλ κφλν ην 1/6 ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απφ φηη ζα παξήγαγε κηα κνλάδα πνπ ιεηηνπξγεί κε θπζηθφ αέξην. Σν θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο πνηθίιεη αλά θηινβαηψξα(παπαδεκεηξίνπ Φ., 2008, Οη εηαηξείεο E.S.Co. ζηελ Δπξώπε θαη νη εθαξκνγέο απηώλ). Ζ Διιάδα ιφγσ ησλ εηδηθψλ γεσινγηθψλ ζπλζεθψλ ηεο είλαη πινχζηα ζε απηή ηε κνξθή ελέξγεηαο πξφζθνξεο γηα ηειεζέξκαλζε θηηξίσλ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, αλάπηπμε γεσζεξκηθψλ ζεξκνθεπίσλ, κνλάδσλ ηρζπνθαιιηεξγεηψλ, κνλάδσλ αθαιάησζεο, μεξαληήξησλ θ.α. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ βξεζεί ηα παξαθάησ γεσζεξκηθά πεδία: νη πεγέο Καβαζίισλ, νη πεγέο Ακάξαληνπ θαη ε πεξηνρή πθηψλ Άξηαο. ΤΓΡΟΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δηθόλα 10: Τδξνειεθηξηθφο ζηαζκφο Ζ πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα, πξνέξρεηαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πδάησλ ησλ πνηακψλ. Ζ κεηαηξνπή ηεο ελέξγεηαο ησλ πδαηνπηψζεσλ γίλεηαη κε ηε ρξήζε πδξαπιηθψλ ηνπξκπίλσλ. Σν γξήγνξα θηλνχκελν λεξφ νδεγείηαη κέζα απφ ηνχλει γηα λα πεξηζηξέςεη ηνπξκπίλεο, δεκηνπξγψληαο έηζη κεραληθή ελέξγεηα. Μηα γελλήηξηα κεηαηξέπεη απηή ηελ ελέξγεηα ζε ειεθηξηθή. Γηαθνξεηηθά απφ φηη ζπκβαίλεη κε ηα νξπθηά θαχζηκα, ην λεξφ δελ αρξεζηεχεηαη θαηά ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 13

18 θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα άιινπο ζθνπνχο κε κειινληηθή ρξήζε, φπσο: λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα άξδεπζε θαηά ηε δηάξθεηα μεξψλ πεξηφδσλ, ζαλ απφζεκα λεξνχ, εκπινπηηζκφ ιηκλψλ, αζιεηηθά γεγνλφηα, ηνπξηζκφ θ.α.. Δπίζεο ε πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα δελ παξάγεη βιαβεξά αέξηα θαη θαηά ζπλέπεηα έρεη αηζζεηά κηθξφηεξε επίδξαζε ζηελ αηκφζθαηξα θαη ην πεξηβάιινλ. Ζ πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα ή αιιηψο ν γαιάδηνο ρξπζφο, ηαμηλνκείηαη ζε ελέξγεηα κεγάιεο θαη κηθξήο θιίκαθαο. Ζ κηθξήο θιίκαθαο πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα, ε νπνία πεξηιακβάλεη πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο κηθξφηεξεο ησλ 300 MW ζε κέγεζνο, πνπ ζεσξνχληαη αλαλεψζηκεο πεγέο, δηαθέξεη ζεκαληηθά ζε φηη αθνξά ηηο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ απφ ηηο κεγάιεο θιίκαθαο πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο, πνπ απαηηνχλ ηε δεκηνπξγία θξαγκάησλ θαη ηεξάζηησλ δεμακελψλ. Ζ θαηαζθεπή θξαγκάησλ γηα ηε ζπγθέληξσζε λεξνχ πεξηνξίδεη ηε κεηαθίλεζε ησλ ςαξηψλ, ηεο άγξηαο δσήο θαη επεξεάδεη νιφθιεξν ην νηθνζχζηεκα. ΠΤΡHΝΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Σελ ππξεληθή ελέξγεηα πνπ παίξλνπκε απφ ηε ζράζε ξαδηελεξγψλ πιηθψλ. Ππξεληθή ζράζε είλαη ε ηδηφηεηα θάπνησλ αηφκσλ λα δηαζπφληαη παξάγνληαο κεγάιε πνζφηεηα ελέξγεηαο. Δηθόλα 11: Γηαδηθαζία δηάζπαζεο ηνπ ππξήλα θαηά ηελ νπνία απειεπζεξψλεη ελέξγεηα καδί κε δχν ή ηξία άιια λεηξφληα. Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 14

19 Δηθόλα 12: «Σν αηνκηθφ δέλδξν» Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 15

20 ΠΡΑΗΝΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δηθόλα 13: Αλαλεψζηκε ελέξγεηα Πξάζηλε Δλέξγεηα ραξαθηεξίδεηαη απηή ε νπνία παξάγεηαη µε ηελ ρξήζε αλαλεψζηκσλ θαη κφλν πξψησλ πιψλ, ρσξίο ηελ ζπµπαξαγσγή επηθίλδπλσλ ή επηβιαβψλ νπζηψλ γηα ηνλ άλζξσπν ή ην πεξηβάιινλ (Κππξηαθόο Οξγαληζκόο Τππνπνίεζεο). Σέηνηνπ είδνπο ελέξγεηα κπνξεί λα παξαρζεί µε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη δηεξγαζίεο. Κχξηα ζέζε κεηαμχ απηψλ απνηειεί ε κεηαηξνπή ηεο ρεµηθήο ελέξγεηαο ζε άιιεο κνξθέο, φπσο ζεξµηθή θαη ειεθηξηθή. Ζ βηνκάδα παξέρεη έλα απνδνηηθφ ελδηάκεζν ζπιινγήο θαη ζπκπχθλσζεο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο. πλεπψο, ε πεξηβαιινληηθά θηιηθή ρξήζε ηεο βηνκάδαο γηα παξαγσγή εχρξεζηεο ελέξγεηαο εκπίπηεη απφιπηα ζην πιαίζην ηεο Πξάζηλεο Δλέξγεηαο. Δπί πιένλ, ε βηνκάδα σο αλαλεψζηµε πεγή ελέξγεηαο κπνξεί λα απνηειέζεη ζεµαληηθφ παξάγνληα αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαζψο θαη παξάγνληα ηνπηθήο αλαπηπμηαθήο δηάζηαζεο. Δηθόλα 14: Πξάζηλε ελέξγεηα Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 16

21 πλνπηηθά νη ζεηηθέο θαη νη αξλεηηθέο πιεπξέο ηεο ρξήζεο ησλ δηάθνξσλ πεγψλ ελέξγεηαο, αλαλεψζηκσλ θαη ζπκβαηηθψλ, θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: Πεγή ελέξγεηαο Θεηηθέο πιεπξέο Αξλεηηθέο πιεπξέο Ήιηνο Μεδέλ εθπνκπέο Αλαλεσζηκφηεηα Δπάξθεηα Αζηάζεηα Αθξηβή ηερλνινγία (εθηφο απφ ηε ζέξκαλζε) Άλεκνο Μεδέλ εθπνκπέο Αλαλεσζηκφηεηα Δπάξθεηα Γεζκεχεη εθηεηακέλεο πεξηνρέο Πξνβιήκαηα ζπληήξεζεο Βηνθαχζηκα Τδαηνπηψζεηο Άλζξαθαο Διάρηζηεο εθπνκπέο Αλαλεσζηκφηεηα Μεδέλ εθπνκπέο Γσξεάλ πξψηε χιε ηαζεξφηεηα Δπάξθεηα ζηελ αγνξά Μεηαθνξά βηνκάδαο Υξήζε λεξνχ ζηελ παξαγσγή βηνκάδαο. Πηζαλέο επηπηψζεηο ζηα νηθνζπζηήκαηα Υακειφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο Τςειφ θφζηνο θαηαζθεπήο Δπηπηψζεηο ζην ηνπίν Δπηπηψζεηο ζηα νηθνζπζηήκαηα Τςειέο εθπνκπέο CO2, SO2 Με αλαλεψζηκε πεγή πζζψξεπζε ππνιεηκκάησλ Πεηξέιαην Φπζηθφ αέξην Ππξεληθή ελέξγεηα Αλαπηπγκέλε ηερλνινγία Δμαηξεηηθά επέιηθην θαχζηκν "ρεηηθά" θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ Καχζηκν πςειήο ελεξγεηαθήο αμίαο κε εχθνιν ρεηξηζκφ Αθζνλία πξψηεο χιεο Μεηαθνξά πξψησλ πιψλ Πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκφηεηα Κφζηνο κεηαθνξάο ηδηαίηεξα φηαλ κεηαθέξεηαη ζε κεγάιεο απνζηάζεηο Με αλαλεψζηκε πεγή. Δχθιεθην Τςειέο εθπνκπέο CO2,NOx Πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκφηεηα ρεηηθή ξχπαλζε. Με αλαλεψζηκε πεγή. Δθηεηακέλν δίθηπν δηαλνκήο Δθπνκπέο CO2 Απφβιεηα Κίλδπλνο εμάπισζεο ππξεληθψλ φπισλ Ραδηελέξγεηα απφ ιεηηνπξγία θαη αηπρήκαηα Πίλαθαο 1: Θεηηθέο θαη αξλεηηθέο πιεπξέο ηεο ρξήζεο ησλ δηάθνξσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 17

22 2.3 ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Οη ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο είλαη θαιιηεξγνχκελα ή απηνθπή είδε, παξαδνζηαθά ή λέα, ηα νπνία παξάγνπλ βηνκάδα σο θχξην πξντφλ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δηάθνξνπο ελεξγεηαθνχο ζθνπνχο. Ζ βηνκάδα πνπ παξάγεηαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θαχζε ή ζπκπαξαγσγή ειεθηξηζκνχ κε γαηάλζξαθεο, γηα ειεθηξνπαξαγσγή θαη ζέξκαλζε, ζαλ πξψηε χιε γηα ζεξκνρεκηθέο δηεξγαζίεο φπσο ππξφιπζε θαη αεξηνπνίεζε γηα παξαγσγή κεζαλφιεο, βηναεξίνπ θαη ππξνιπηηθψλ ειαίσλ θαη γηα βηνρεκηθέο δηεξγαζίεο, φπσο δχκσζε, γηα παξαγσγή αηζαλφιεο ή κεζαλίνπ. Οη παξαδνζηαθέο θαιιηέξγεηεο ησλ νπνίσλ ην ηειηθφ πξντφλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο θαη βηνθαπζίκσλ, ζεσξνχληαη επίζεο ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο θαη ηέηνηεο είλαη ην ζηηάξη, ην θξηζάξη, ν αξαβφζηηνο, ηα δαραξφηεπηια, ν ειίαλζνο θ.α. Οη "λέεο" ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο είλαη είδε κε πςειή παξαγσγηθφηεηα ζε βηνκάδα, αλά κνλάδα γεο θαη δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ηηο γεσξγηθέο θαη ηηο δαζηθέο. Οη γεσξγηθέο ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο δηαθξίλνληαη πεξεηαίξσ ζε εηήζηεο θαη πνιπεηείο. Γεληθφηεξα, ηα θξηηήξηα γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο θαηάιιειεο ελεξγεηαθήο θαιιηέξγεηαο ζε κηα πεξηνρή είλαη: ε πξνζαξκνγή ζηηο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο, ε επθνιία εηζαγσγήο ζην ππάξρνλ ζχζηεκα ελαιιαγήο θαιιηεξγεηψλ, νη ζηαζεξέο απνδφζεηο (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) πνπ λα πξνζθέξνπλ αληαγσληζηηθφ εηζφδεκα έλαληη ησλ παξαδνζηαθψλ θαιιηεξγεηψλ, ην ζεηηθφ ελεξγεηαθφ ηζνδχγην εηζξνψλεθξνψλ (θαζαξφ ελεξγεηαθφ θέξδνο), νη θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο ζχκθσλεο κε ηελ αεηθφξν γεσξγία, ε αλζεθηηθφηεηα ζε ερζξνχο θαη αζζέλεηεο, ε ρξήζε ησλ ππαξρφλησλ κεραλεκάησλ (θπξίσο γηα ηε ζπγθνκηδή) ή κε κηθξέο κεηαηξνπέο απηψλ θαη ε δηαζεζηκφηεηα θαηάιιεινπ γελεηηθνχ πιηθνχ (ζπφξνη, ξηδψκαηα). Δηθόλα 15: Δλέξγεηα απφ θπηά κεγάισλ θαιιηεξγεηψλ Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 18

23 3. ΒΗΟΜΑΕΑ Ζ βηνκάδα είλαη ε πην παιηά θαη δηαδεδνκέλε αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο. Δηπκνινγηθά ε βηνκάδα πξνέξρεηαη απφ ηε ιέμε βίνο (δσή) θαη ηε ιέμε κάδα. (Βνπξδνύκπαο Γ., Φαληά 1998, Φξήζε ηεο βηνκάδαο γηα παξαγσγή ελέξγεηαο). Απφ ηνπο πξσηφγνλνπο αλζξψπνπο θαη κέρξη ζήκεξα, θαη θπξίσο νη αγξνηηθνί πιεζπζκνί, γηα λα δεζηαζνχλ, λα καγεηξέςνπλ θαη λα θσηηζηνχλ, ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ελέξγεηα (ζεξκφηεηα) πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ θαχζε ησλ μχισλ, πνπ είλαη έλα είδνο βηνκάδαο. Μεηά ηελ ελεξγεηαθή θξίζε ηνπ 1973, ε βηνκάδα άξρηζε λα παίδεη φιν θαη ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ θάιπςε ησλ παγθφζκησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ (ζέξκαλζεο, ςχμεο, ειεθηξηζκνχ) θαη ζηελ παξαγσγή πγξψλ βηνθαπζίκσλ (βηναηζαλφιε, βηνληήδει θ.α.). ήκεξα, ζεσξείηαη φηη είλαη κηα ζπνπδαία πεγή ελέξγεηαο, ε νπνία είλαη δπλαηφ λα ζπκβάιεη ζηελ ελεξγεηαθή επάξθεηα κεηά ηελ εμάληιεζε ησλ απνζεκάησλ ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ, ηνπ νξπθηνχ άλζξαθα θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Οη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο παξάγνπλ πεξίπνπ ην έλα ηξίην ηεο ελέξγεηάο ηνπο απφ βηνκάδα (Βνπξδνύκπαο Γ., Φαληά 1998, Φξήζε ηεο βηνκάδαο γηα παξαγσγή ελέξγεηαο). ηελ Διιάδα, νη θπξηφηεξεο εθαξκνγέο αθνξνχλ ζε παξαγσγή ζεξκηθήο ελέξγεηαο ζε γεσξγηθέο θαη δαζηθέο βηνκεραλίεο, ζε ζέξκαλζε ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα, ελψ έρεη μεθηλήζεη θαη ε παξαγσγή βηνληήδει. Σν ελεξγεηαθφ πεξηερφκελν ηεο βηνκάδαο κεηξηέηαη κε ηελ θαζαξή ζεξκηδηθή ηεο αμία. Βηνκάδα είλαη ην ζχλνιν ηεο χιεο πνπ έρεη βηνινγηθή (νξγαληθή) πξνέιεπζε. (Γήκνο Βαζίιεηνο, 2009, Αμηνπνίεζε ηνπ ειαηνππξελόμπινπ γηα ηελ παξαγσγή βηνθαπζίκνπ κε ηε δηαδηθαζία ηεο βηνρεκηθήο κεηαηξνπήο, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν). Με ηνλ φξν βηνκάδα ινηπφλ, πεξηγξάθεηαη, νπνηνδήπνηε πιηθφ παξάγεηαη απφ δσληαλνχο νξγαληζκνχο φπσο, ηα θπηηθά θαη δαζηθά ππνιείκκαηα (θαπζφμπια, θιαδνδέκαηα, άρπξα, πξηνλίδηα, ειαηνππξήλεο, θνπθνχηζηα), ηα δσηθά απφβιεηα (θνπξηά, άρξεζηα αιηεχκαηα), ηα θπηά πνπ θαιιηεξγνχληαη ζηηο ελεξγεηαθέο θπηείεο, θαζψο επίζεο θαη ηα ππνιείκκαηα ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ, ηεο αγξνηηθήο βηνκεραλίαο θαη ην βηναπνηθνδνκήζηκν θιάζκα ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ, θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θαχζηκν γηα παξαγσγή ελέξγεηαο. Ζ παξαγσγή θαη ε ρξήζε ηεο, δελ ξππαίλεη ην πεξηβάιινλ κε ηνμηθέο νπζίεο. Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 19

24 Γηίζηαληαη φκσο, νη απφςεηο σο πξνο ηελ επίδξαζε πνχ έρεη ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηελ παγθφζκηα ζέξκαλζε. Αλ βέβαηα ζεσξεζεί, φηη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ην λεξφ πνπ απνδίδεη ζηελ αηκφζθαηξα ε βηνκάδα, ην είρε ήδε αθαηξέζεη ε ίδηα απφ ηελ αηκφζθαηξα θαηά ηελ αλάπηπμή ηεο, ηφηε είλαη θαλεξφ πσο ηελ θαζηζηά, νπδέηεξε πξνο ην θαηλφκελν απηφ. (Γεκόπνπινο Μαιαθνύξεο, 1997) Ζ ελέξγεηα ηεο βηνκάδαο (βηνελέξγεηα ή πξάζηλε ελέξγεηα) είλαη δεπηεξνγελήο ειηαθή ελέξγεηα, πνπ κεηαζρεκαηίδεηαη απφ ηα θπηά κέζσ ηεο θσηνζχλζεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε βηνκάδα είλαη αλαλεψζηκε, κε ηελ έλλνηα φηη κεηαζρεκαηίδεηαη, θαηαζηξέθεηαη θαη αλαπαξάγεηαη. Οη βαζηθέο πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, είλαη ην λεξφ θαη ν άλζξαθαο, πνπ είλαη άθζνλα ζηε θχζε. Ζ δηεξγαζία απηή κπνξεί λα παξαζηαζεί ζρεκαηηθά σο εμήο: Νεξό + Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Ζιηαθή ελέξγεηα (θωηόληα) + Αλόξγαλα ζηνηρεία Βηνκάδα + Ομπγόλν Γηάγξακκα 2: Γηαδηθαζία παξαγσγήο βηνκάδαο Ζ κφλε θπζηθά επξηζθφκελε πεγή ελέξγεηαο κε άλζξαθα πνπ ηα απνζέκαηά ηεο είλαη ηθαλά ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ππνθαηάζηαην ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ, είλαη ε βηνκάδα. Αληίζεηα απφ απηά, ε βηνκάδα είλαη αλαλεψζηκε θαζψο απαηηείηαη κφλν κηα ζχληνκε ρξνληθή πεξίνδνο γηα λα αλαπιεξσζεί φ,ηη ρξεζηκνπνηείηαη σο πεγή ελέξγεηαο. Ζ βηνκάδα ινηπφλ, είλαη αλαλεψζηκε, κε ηελ έλλνηα φηη κεηαζρεκαηίδεηαη, θαηαζηξέθεηαη θαη αλαπαξάγεηαη. Ζ αμηνπνίεζε ηεο κπνξεί λα γίλεη κε κεηαηξνπή ηεο ζε κεγάιε πνηθηιία πξντφλησλ, κε δηάθνξεο κεζφδνπο θαη ηε ρξήζε ζρεηηθά απιήο ηερλνινγίαο θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο: θαχζηκν γηα παξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο, πξψηε χιε γηα παξαγσγή βηναεξίνπ ή θπζηθνχ αεξίνπ, ην νπνίν απνηειεί άξηζηε θαχζηκε χιε γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο, φπσο θαη πξψηε χιε παξαγσγήο αηζαλφιεο θαη βηνληήδει γηα κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο. Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 20

25 3.1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΣΖ ΒΗΟΜΑΕΑ KAI ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ Οη δηεξγαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ επεμεξγαζία θαη παξαγσγή ηεο βηνκάδαο δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο ηξεηο θαηεγνξίεο: Α. ΘΔΡΜΟΥΖΜΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ Πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δηεξγαζίεο : Καχζε Παξάιιειε θαχζε Αλζξαθνπνίεζε Ππξφιπζε Αεξηνπνίεζε Γηάγξακκα 3: Τπάξρνπζεο ηερλνινγίεο ζεξκνρεκηθήο αμηνπνίεζεο ηεο βηνκάδαο Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 21

26 Β. ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ Πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δηεξγαζίεο : Αλαεξφβηα ρψλεπζε Τδξφιπζε - Αιθννιηθή δχκσζε Γ. ΥΖΜΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ Πεξηιακβάλεη ηελ : Δθρχιηζε ειαίσλ θαη εζηεξνπνίεζε ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ. ηλιακή ενέπγεια CO2 Φωτοσύνθεση Ο2 ΚΑΤΗ αέπια ΒΘΟΜΑΖΑ ΘΕΡΜΟΥΗΜΘΚΕ ΠΤΡΟΛΤΗ ςγπά καύσιμα ΜΕΣΑΣΡΟΠΕ ΑΕΡΘΟΠΟΘΗΗ στεπεά ΑΝΘΡΑΚΟΠΟΘΗΗ ΑΝΑΕΡΟΒΘΑ Βιοαέπιο ΒΘΟΛΟΓΘΚΕ ΥΩΝΕΤΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΕ ΑΛΚΟΟΛΘΚΗ Αιθανόλη ΖΤΜΩΗ ΥΗΜΘΚΗ ΕΚΥΤΛΘΗ βιοέλαια και ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΣΕΡΟΠΟΘΗΗ εστέπερ τοςρ Γηάγξακκα 4: Γηεξγαζίεο κεηαηξνπήο ηεο βηνκάδαο Α. ΘΔΡΜΟΥΖΜΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΤΖ ΣΖ ΒΗΟΜΑΕΑ C 6n (H 2 O) 5n + 6 n O 2 6 n CO n H 2 O βιομάζα Γηάγξακκα 5 : Ζ ηππηθή ρεκηθή αληίδξαζε θαηά ηε θαχζε ηεο βηνκάδαο Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 22

27 Ζ απ επζείαο θαχζε ηεο βηνκάδαο γηα παξαγσγή ζεξκφηεηαο είλαη ν απινχζηεξνο ηξφπνο γηα ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζή ηεο. Γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ βαζκψλ απφδνζεο ζηε θαχζε είλαη επηζπκεηφ ε πεξηεθηηθφηεηα ηεο βηνκάδαο ζε πγξαζία, λα είλαη ρακειή, ζπλήζσο θάησ ηνπ 20%. Πνιιέο θνξέο απαηηείηαη ηεκαρηζκφο ηεο βηνκάδαο ζε κηθξά θνκκάηηα, γηα λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηάθνξεο ζπζθεπέο θαη θνχξλνπο θαχζεο (Βνπξδνύκπαο Γ., Φαληά 1998, Φξήζε ηεο βηνκάδαο γηα παξαγσγή ελέξγεηαο). Όηαλ ε βηνκάδα βξίζθεηαη ππφ κνξθή πνιχ κηθξψλ θφθθσλ είλαη επηζπκεηφ πνιιέο θνξέο λα κεηαηξαπεί ζε κπξηγθέηεο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε κνξθνπνίεζή ηεο ζε θαηάιιεια κεραλήκαηα πςειήο πίεζεο. Γηα ηελ παξαγσγή αηκνχ, ε βηνκάδα θαίγεηαη ζε θαηάιιεινπο θαπζηήξεο θαη βξαζηήξεο, κε εηδηθά εξγαιεία ελαιιαγήο ζεξκφηεηαο. ΠΑΡΑΛΛΖΛΖ ΚΑΤΖ Πνιιέο θνξέο ε βηνκάδα ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάπνην πνζνζηφ σο ηξνθνδνηηθφ θαχζηµν καδί µε ην θάξβνπλν κέζα ζηνλ θιίβαλν. Ζ φιε δηεξγαζία είλαη αληηθείκελν γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο, ηερλνινγηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο, θαζψο ππάξρεη ειπίδα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην κέιινλ ε βηνκάδα γηα κεξηθή ηξνθνδνζία ζπκβαηηθψλ ζηαζµψλ θάξβνπλνπ (ιηγλίηε, αλζξαθίηε, θιπ.) ΑΝΘΡΑΚΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΒΗΟΜΑΕΑ Σν θάξβνπλν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζαλ θαχζηκν, παξάγεηαη κε ηελ αλζξαθνπνίεζε ηεο βηνκάδαο. Ζ αλζξαθνπνίεζε είλαη κηα δηεξγαζία, φπνπ ην μχιν ζεξκαίλεηαη παξνπζία αέξα ζε αλαινγία κηθξφηεξε απφ ηε ζηνηρεηνκεηξία θαη ζαλ πξντφλ παξάγεηαη ην θάξβνπλν θαζψο θαη πγξά θαη αέξηα παξαπξντφληα. ΠΤΡΟΛΤΖ ΣΖ ΒΗΟΜΑΕΑ Ζ ππξφιπζε είλαη µηα βαζηθή ζεξµνρεµηθή δηεξγαζία γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο ζηεξεάο βηνκάδαο ζε έλα πην ρξήζηµν πγξφ θαχζηµν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ππξφιπζεο, ε βηνκάδα απνζπληίζεηαη απνπζία αέξα ή θαίγεηαη κεξηθψο µε πεξηνξηζκέλε παξνρή νμπγφλνπ. Σα παξαγφκελα πξντφληα απφ ηε ζεξκνρεκηθή απηή Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 23

28 κεηαηξνπή είλαη αέξηα, ππξνιηγληθά πγξά θαη βηνάλζξαθαο (θάξβνπλν). Ζ ππξφιπζε γίλεηαη ζε θιεηζηά δνρεία, απνπζία αέξα, ζε ζεξκνθξαζίεο C θαη παξάγνπλ μπινθάξβνπλν µε βαζµφ απφδνζεο 25-35% ηεο αξρηθήο πνζφηεηαο βηνκάδαο, ελψ ηα ζεξµά αέξηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ μήξαλζε ηεο πξψηεο χιεο (Βνπξδνύκπαο Γ., Φαληά 1998, Φξήζε ηεο βηνκάδαο γηα παξαγσγή ελέξγεηαο). ΑΔΡΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΒΗΟΜΑΕΑ Ζ αεξηνπνίεζε είλαη µηα κνξθή ππξφιπζεο, πνπ απαηηεί κεγαιχηεξε παξνρή αέξα θαη πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο, γηα ηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγήο ηνπ βηναεξίνπ. Σν βηναέξην, απνηειείηαη απφ κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, πδξνγφλν θαη κεζάλην, µαδί µε άδσην θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Σν αέξην είλαη πην ειθπζηηθφ απφ ηελ αξρηθή ζηεξεά βηνκάδα (ζπλήζσο μχιν ή μπινθάξβνπλν) γηαηί µπνξεί λα θαεί γηα παξαγσγή ζεξµφηεηαο θαη ειεθηξηζµνχ. Δηθόλα 16: Ζ αεξηνπνίεζε ηεο βηνκάδαο ζε θαηάιιεινπο αληηδξαζηήξεο. Β. ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 24

29 ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΒΗΟΑΔΡΗΟΤ ΜΔ ΑΝΑΔΡΟΒΗΑ ΥΧΝΔΤΖ ΣΖ ΒΗΟΜΑΕΑ Σν βηναέξην παξάγεηαη, κε ηε δηεξγαζία ηεο αλαεξφβηαο ρψλεπζεο ηεο βηνκάδαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε κηθξνβηαθή απνδφκεζε ζχλζεησλ νξγαληθψλ κνξίσλ πξνο απινχζηεξα κφξηα θαη γίλεηαη ζε ηξεηο θάζεηο : Σε θάζε ηεο πδξφιπζεο Σελ φμηλε θάζε Σε θάζε ηεο κεζαλνπνίεζεο Ζ δηεξγαζία ηεο αλαεξφβηαο ρψλεπζεο ηεο βηνκάδαο επλνείηαη απφ πγξφ, ζεξκφ θαη ζθνηεηλφ πεξηβάιινλ. Οη βηναληηδξαζηήξεο ρψλεπζεο ηεο βηνκάδαο κπνξεί λα είλαη ζπλερνχο ή δηαιείπνληνο έξγνπ. Σν βηναέξην πνπ παξάγεηαη κπνξεί λα απνζεθεπζεί. Δθφζνλ απνζεθεπζεί, ππφ ζπλήζε πίεζε, απαηηνχληαη κεγάινη απνζεθεπηηθνί ρψξνη αιιά εάλ ζπκπηεζζεί θαη πγξνπνηεζεί, απαηηνχληαη πςειέο πηέζεηο. Έηζη, γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο πξνηηκάηαη ε άκεζε θαχζε ηνπ, είηε γηα παξαγσγή ζεξκφηεηαο, είηε γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σέινο ηα πγξά απφβιεηα πνπ απνκέλνπλ έρνπλ ρακειφηεξν ξππαληηθφ θνξηίν απφ ηα αξρηθά απφβιεηα γηαηί έρεη κεησζεί ε δπζνζκία ηνπο (Βνπξδνύκπαο Γ., Φαληά 1998, Φξήζε ηεο βηνκάδαο γηα παξαγσγή ελέξγεηαο). ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΒΗΟΜΑΕΑ ΤΓΡΟΛΤΖ ΑΛΚΟΟΛΗΚΖ ΕΤΜΧΖ ΜΔ ΒΗΟΥΖΜΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ Ζ παξαγσγή πγξψλ θαπζίκσλ κε βηνρεκηθή δηεξγαζία επηθεληξψλεηαη, θπξίσο, ζηελ παξαγσγή βηναηζαλφιεο (νηλνπλεχκαηνο), κε δχκσζε ζαθράξσλ, ακχινπ, θπηηαξηλψλ θαη εκηθπηηαξηλψλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ δηάθνξα είδε βηνκάδαο. Σν πξντφλ ηεο δχκσζεο πεξηέρεη κφλν % αηζαλφιεο, ε νπνία ζα πξέπεη λα ιεθζεί κε απφζηαμε, θάηη πνπ απαηηεί κεγάιεο πνζφηεηεο ελέξγεηαο. Μέξνο ηεο ελέξγεηαο κπνξεί λα θαιπθζεί απφ ηελ θαχζε ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ (Βεξβέξε Π., 2009, Μειέηε εγθαηάζηαζεο βηνκάδαο κε ρξήζε δαζηθώλ ππνιεηκκάησλ, βηνρεκηθέο δηεξγαζίεο, γηα παξαγσγή ειεθηξηζκνύ). Ζ βηναηζαλφιε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θηλεηήξεο νρεκάησλ, σο έρεη ή ζε πξφζκημε κε βελδίλε, σο θαχζηκν θίλεζεο. Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 25

30 Γ. ΥΖΜΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΔΣΔΡΔΟΠΟΗΖΖ ΛΗΠΧΝ ΚΑΗ ΔΛΑΗΧΝ Καηά ηελ κεηεζηεξνπνίεζε ησλ ιηπψλ θαη ειαίσλ, έλα ηξηγιπθεξίδην αληηδξά κε κία αιθνφιε, παξνπζία ελφο ηζρπξνχ νμένο ή κηαο βάζεο, παξάγνληαο έλα κίγκα αιθπιεζηέξσλ ιηπαξψλ νμέσλ θαη ηεο γιπθεξίλεο (Γηδαθηηθή ηεο Φεκείαο θαη Νέεο Δθπαηδεπηηθέο Τερλνινγίεο, 2004). Ζ γεληθή δηαδηθαζία είλαη κηα αθνινπζία ηξηψλ δηαδνρηθψλ θαη αληηζηξέςηκσλ αληηδξάζεσλ, ζηηο νπνίεο ηα δηγιπθεξίδηα θαη κνλνγιπθεξίδηα ζρεκαηίδνληαη ζαλ ελδηάκεζα πξντφληα. Ζ ζηνηρεηνκεηξία ηεο αληίδξαζεο ηεο απαηηεί 1 mol ηξηγιπθεξηδίνπ θαη 3 mol αιθνφιεο. Δληνχηνηο ρξεζηκνπνηείηαη πεξίζζεηα αιθνφιεο γηα λα απμήζεη ηελ απφδνζε γηα λα επηηξέςεη ην δηαρσξηζκφ απφ ηελ γιπθεξίλε πνπ ζρεκαηίδεηαη. Γηάγξακκα 6: Ζ ζηνηρεηνκεηξία ηεο αληίδξαζεο ηεο κεηεζηεξνπνίεζεο Γηάθνξνη παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηχπνπ θαηαιχηε (αιθαιηθνχ ή φμηλνπ), ηεο κνξηαθήο αλαινγίαο θπηηθνχ ειαίνπ- αιθνφιεο, ηεο ζεξκνθξαζία, ηεο θαζαξφηεηαο ησλ αληηδξαζηεξίσλ (θπξίσο ε πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ) θαη ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ειεχζεξα ιηπαξά νμέα, έρνπλ επίδξαζε ζηελ πνξεία ηεο κεηεζηεξνπνίεζεο. Σν παξαγφκελν βηνέιαην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ππνθαηάζηαην ηνπ πεηξειαίνπ, ζε εθαξκνγέο ζέξκαλζεο αιιά θαη παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σέινο, ζε θάζε πεξίπησζε, σο θαχζηµν µπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηνδήπνηε είδνο μχινπ ηεκαρηζκέλν θαη µε ραµειή πγξαζία ή Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 26

31 πειιεηψλ ή θάηη άιιν αληίζηνηρνπ κεγέζνπο θαη πθήο, φπσο ηζφθιηα απφ θαξχδηα ή αµχγδαια. ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΒΗΟΜΑΕΑ ΥΡΖΖ ΣΖ ΒΗΟΜΑΕΑ Χ ΚΑΤΗΜΟ ΑΔΡΗΟ Σν βηναέξην πνπ παξάγεηαη απφ ηελ αλαεξφβηα ρψλεπζε έρεη µηα ζεηξά απφ πηζαλέο ρξήζεηο ζε κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο, ζε ζπζηήκαηα κε αεξηνζηξφβηινπο θαη γελλήηξηεο ειεθηξνπαξαγσγήο, παξαγσγήο ζεξκφηεηαο ζε εκπνξηθέο θαη νηθηαθέο ρξήζεηο θαη ζε εηδηθά ηξνπνπνηεκέλα νρήκαηα σο θαχζηµν θίλεζεο. ΥΡΖΖ ΣΖ ΒΗΟΜΑΕΑ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ Ο ειεθηξηζκφο, σο παξάγσγν επεμεξγαζίαο ηεο βηνκάδαο, είλαη µηα κνξθή αλαλεψζηκεο πεγήο ελέξγεηαο θαη µπνξεί λα θέξεη ηελ ζθξαγίδα ηνπ «πξάζηλνπ θαπζίµνπ». ΥΡΖΖ ΣΖ ΒΗΟΜΑΕΑ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ Ζ παιαηφηεξε ρξήζε ηεο βηνκάδαο είλαη ε θαχζε. Δπηηπγράλεηαη παξνπζία αέξα ζε ζεξκνθξαζίεο, πνπ θπκαίλνληαη απφ C θαη παξέρεη ζεξκφηεηα, ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Μεγάιεο πνζφηεηεο βηνκάδαο ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα κε θαχζε θπξίσο γηα παξαγσγή ζεξκφηεηαο ζε παξαδνζηαθά ηδάθηα πνπ έρνπλ βαζκφ απφδνζεο, πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 10-20%, ελψ ζε κεξηθέο ζχγρξνλεο θαηαζθεπέο ηδαθηψλ επηηπγράλνπλ πςεινχο βαζκνχο απφδνζεο ηεο ηάμεο ηνπ 60-80%. 1. ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΣΗΡΗΧΝ ΜΔ ΒΗΟΜΑΕΑ Αξθεηά δηαδεδνκέλα είλαη επίζεο ζήκεξα ηα ζπζηήκαηα θεληξηθήο ζέξκαλζεο κε ρξήζε μχισλ ή ππξελφμπινπ. Απηά ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ ελαιιαθηηθή ιχζε ησλ Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 27

32 ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο κε θαπζηήξα πεηξειαίνπ ή θπζηθνχ αεξίνπ. Δπεηδή ην ππξελφμπιν είλαη δηαβξσηηθφ, ιφγσ ηνπ φηη πεξηέρεη ππνιείκκαηα νμέσλ, ζα πξέπεη ην ζχζηεκα θαχζεο λα θαηαζθεπάδεηαη απφ αλζεθηηθά πιηθά. Σν θφζηνο ηνπ θαπζηήξα γηα ρξήζε ππξελφμπινπ είλαη ειαθξά κεγαιχηεξν απφ εθείλν ηνπ πεηξειαίνπ (καδνχη ή ληήδει) ή ηνπ πγξαεξίνπ. Όκσο, ην θφζηνο ηνπ ππξελφμπινπ ζε ζρέζε κε ηελ ελεξγεηαθή ηνπ αμία είλαη ρακειφηεξν απφ ηνπ πεηξειαίνπ ή ηνπ πγξαεξίνπ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζην γεγνλφο, φηη ν θαπζηήξαο ηνπ ππξελφμπινπ κεηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο ηνπ δηαηεξεί κηα κηθξή εζηία θσηηάο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 2-3 εκεξψλ (Βνπξδνύκπαο Γ., Φαληά 1998, Φξήζε ηεο βηνκάδαο γηα παξαγσγή ελέξγεηαο). Γηα ζέξκαλζε επίζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη άιια είδε βηνκάδαο, φπσο δαζηθά ππνιείκκαηα, γεσξγηθά ππνιείκκαηα, ππνιείκκαηα μπινπξγείσλ θ.α. 2. ΘΔΡΜΑΝΖ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΧΝ ΜΔ ΔΛΑΗΟΠΤΡΖΝΟΞΤΛΟ Ζ αμηνπνίεζε ηεο βηνκάδαο ζε κνλάδεο παξαγσγήο ζεξκφηεηαο γηα ηε ζέξκαλζε ζεξκνθεπίσλ, απνηειεί κηα ελδηαθέξνπζα θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα πξννπηηθή γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο. Ήδε, ζην 10% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ησλ ζεξκαηλφκελσλ ζεξκνθεπίσλ ηεο ρψξαο, αμηνπνηνχληαη δηάθνξα είδε βηνκάδαο. Μηα ζρεηηθά λέα κέζνδνο ζέξκαλζεο ζεξκνθεπίσλ κε ρξήζε βηνκάδαο απνηειεί ε ζέξκαλζε κε ειαηνππξελφμπιν. Σν ππξελφμπιν απφ θαηάιιεια ζηιφ κεηαθέξεηαη ζε έλα θαπζηήξα - ιέβεηα, θαη ην ζεξκφ λεξφ πνπ παξάγεηαη θπθινθνξψληαο ζε επηδαπέδην ζχζηεκα ζσιελψζεσλ πνπ βξίζθεηαη εληφο ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ζεξκαίλεη ην ρψξν. Σν ππξελφμπιν κεηαθέξεηαη απηφκαηα ζε κηα θνριησηή έιηθα ηνπ Αξρηκήδε (εηθφλα 17) ζηνλ θαπζηήξα, ελψ κε έλα αλεκηζηήξα δηνρεηεχεηαη αέξαο ζηνλ θαπζηήξα γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ θαχζε. ηελ πεξίπησζε επηδαπέδηνπ ζπζηήκαηνο πιαζηηθψλ ζσιελψζεσλ, ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζεξκνχ λεξνχ θπκαίλεηαη ζηνπο 55 C πεξίπνπ θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ επηζηξνθήο 5-8 C ρακειφηεξα. Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 28

33 καςσαέπια ΘΛΟ ελαιοπςπηνόξςλο ΠΑΡΑΓΩΓΗ Θεπμό ΘΕΡΜΟΚΗΠΘΟ ΕΛΑΘΟΠΤΡΗΝΟΞΤΛΟΤ ΘΕΡΜΟΤ νεπό ΝΕΡΟΤ κπύο νεπό Γηάγξακκα 7: Μέζνδνο ζέξκαλζεο ζεξκνθεπίσλ κε ρξήζε βηνκάδαο Σα ζπζηήκαηα απηά, βξίζθνπλ ηειεπηαία πνιιέο εθαξκνγέο γηα ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη ζεξκνθεπίσλ, θαζψο παξνπζηάδνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα, φπσο, ην ρακειφ θφζηνο θαπζίκνπ, ηε δπλαηφηεηα πιήξνπο απηνκαηηζκνχ θαη ηελ χπαξμε ηνπηθά, ηεο ελεξγεηαθήο πξψηεο χιεο. εκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ είλαη φηη απηνκαηνπνηνχληαη πιήξσο θαη κπνξνχλ λα επηηχρνπλ πιήξε έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο εληφο ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Έηζη ζπλεζίδεηαη ν θαιιηεξγεηήο λα θξνληίδεη γηα ηε κεηαθνξά ηνπ ππξελφμπινπ απφ έλα ππξελειαηνπξγείν ηεο πεξηνρήο ηνπ ζε κία απνζήθε δίπια ζην ζεξκνθήπην. Ζ απνζήθε πξέπεη λα είλαη ζηεγαζκέλε γηα λα απνθεχγνληαη ηα θαηλφκελα χγξαλζεο ηνπ ππξελφμπινπ κε ηηο βξνρνπηψζεηο, γηαηί ηφηε είλαη δχζθνινο ν απνηειεζκαηηθφο ρεηξηζκφο ηνπ. Απφ ηελ απνζήθε ην ππξελφμπιν κεηαθέξεηαη κε κία έιηθα ηνπ Αξρηκήδε ζε θαηάιιειν ζηιφ θαη απφ εθεί πάιη κε ηνλ ίδην κεραληζκφ ζηνλ θαπζηήξα. Όηαλ ην ζεξκνθήπην πνπ ρξεζηκνπνηεί ειαηνππξελφμπιν βξίζθεηαη θνληά ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, κπνξνχλ λα παξνπζηαζζνχλ πξνβιήκαηα κε ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο γηα δχν θπξίσο ιφγνπο. Πξψηα, ιφγσ δπζνζκίαο ηνπ ππξελφμπινπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ απνζήθε θαη κεηά ιφγσ ηνπ θαπλνχ πνπ εμέξρεηαη απφ ηελ θακηλάδα ηνπ θαπζηήξα (Βνπξδνύκπαο Γ., Φαληά 1998, Φξήζε ηεο βηνκάδαο γηα παξαγσγή ελέξγεηαο). Δηθόλα 17: Ζ έιηθα ηνπ Αξρηκήδε Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 29

34 Ο θαιιηεξγεηήο, ελψ ζηελ πξψηε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα παξέκβεη απνηξεπηηθά, ζηε δεχηεξε ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη έλα ζχζηεκα κείσζεο ηνπ θαπλνχ θαη ησλ ζσκαηηδίσλ πνπ εμέξρνληαη απφ ηελ θαπλνδφρν ζηελ αηκφζθαηξα. Ο θαπζηήξαο ηνπ ππξελφμπινπ ζα πξέπεη λα ζπληεξείηαη ηαθηηθά θαη ζσζηά. Ζ ζσζηή ζπληήξεζε ηνπ θαπζηήξα - ιέβεηα πεξηιακβάλεη ηε ηαθηηθή απνκάθξπλζε ησλ επηθαζήζεσλ απφ ηηο ζσιελψζεηο δηέιεπζεο ηνπ λεξνχ. 3. ΥΡΖΖ ΣΖ ΒΗΟΜΑΕΑ ΓΗΑ ΣΖΛΔΘΔΡΜΑΝΖ Σειεζέξκαλζε νλνκάδεηαη ε εμαζθάιηζε δεζηνχ λεξνχ ηφζν γηα ηε ζέξκαλζε ησλ ρψξσλ, φζν θαη γηα ηελ απεπζείαο ρξήζε ηνπ ζε έλα ζχλνιν θηηξίσλ, έλαλ νηθηζκφ, έλα ρσξηφ ή κία πφιε, κε έλαλ θαιά κνλσκέλν ππφγεην ζσιήλα, απφ έλαλ θεληξηθφ ζηαζκφ παξαγσγήο ζεξκφηεηαο (Χσκάο Σ., 2003, Δλέξγεηα, Πεξηβάιινλ θαη επηρεηξεκαηηθόηεηα, Πξνηάζεηο γηα ηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα ζηνλ ειιεληθό ρώξν, Δζληθό Κέληξν Πεξηβάιινληνο Καη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο). Ζ παξαγφκελε ζεξκφηεηα κεηαθέξεηαη κε δίθηπν αγσγψλ απφ ην ζηαζκφ πξνο ηα ζεξκαηλφκελα θηίξηα. Κάζε θηίξην, πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην δίθηπν, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζεξκφ λεξφ γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ζέξκαλζήο ηνπ. Υξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο δχν θεληξηθνί ζσιήλεο, ζε θιεηζηφ δίθηπν, έλαο γηα ηε πξνζαγσγή ηνπ ζεξκνχ λεξνχ θαη έλαο γηα ηελ απαγσγή ηνπ θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ ζην ιέβεηα γηα επαλαζέξκαλζε. Γηα ηε κεηαθνξά ηνπ λεξνχ ρξεζηκνπνηνχληαη αληιίεο θαη θαιά κνλσκέλνη ζσιήλεο, φπνπ ε πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ είλαη θάησ ηνπ 1 C αλά 1 km ζσιήλα. Ζ ηειεζέξκαλζε παξνπζηάδεη κεγάιε αλάπηπμε ζε πνιιέο ρψξεο, θαζψο εκθαλίδεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, φπσο είλαη ε επίηεπμε πςειφηεξνπ βαζκνχ απφδνζεο, ν πεξηνξηζκφο ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο κε ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ, νπφηε πξνθχπηνπλ επηπιένλ νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε. ηελ Διιάδα έρεη ήδε εγθαηαζηαζεί ε πξψηε κνλάδα ηειεζέξκαλζεο κε ρξήζε βηνκάδαο. Ζ κνλάδα απηή, πνπ βξίζθεηαη ζηελ θνηλφηεηα Νπκθαζίαο ηνπ Ννκνχ Αξθαδίαο (Χσκάο Σ., 2003, Δλέξγεηα, Πεξηβάιινλ θαη επηρεηξεκαηηθόηεηα, Πξνηάζεηο γηα ηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα ζηνλ ειιεληθό ρώξν, Δζληθό Κέληξν Πεξηβάιινληνο Καη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο). Έρεη νλνκαζηηθή ηζρχ kcal/h θαη θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ζέξκαλζεο 80 θαηνηθηψλ θαη 600 θνηλνηηθψλ ρψξσλ. Ωο θαχζηκε χιε ρξεζηκνπνηνχληαη ηξίκκαηα μχινπ, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 30

35 ηεκαρηζκφ ππνιεηκκάησλ πινηνκίαο ζε εηδηθφ κεράλεκα. Σν έξγν απηφ απνηειεί πξφηππν γηα ηελ αλάπηπμε παξφκνησλ εθαξκνγψλ ζε θνηλφηεηεο θαη δήκνπο ηεο ρψξαο, δεδνκέλνπ φηη εμαζθαιίδεη ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ, αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη ζπλεηζθέξεη ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο. ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΘΔΡΜΑΝΖ, ΦΤΞΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ, Δ ΓΔΧΡΓΗΚΔ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ Με ηνπο ζπκβαηηθνχο ηξφπνπο παξαγσγήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κεγάιεο πνζφηεηεο ζεξκφηεηαο απνξξίπηνληαη ζην πεξηβάιινλ, είηε κέζσ ησλ ςπθηηθψλ θπθισκάησλ, είηε κέζσ ησλ θαπζαεξίσλ. Με ηε ζπκπαξαγσγή, φπσο νλνκάδεηαη ε ζπλδπαζκέλε παξαγσγή ζεξκηθήο θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ ίδηα ελεξγεηαθή πεγή, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζεξκφηεηαο απηήο αλαθηάηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη επσθειψο. Έηζη, αθ ελφο επηηπγράλεηαη ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, θαζψο απμάλεηαη ν βαζκφο ελεξγεηαθήο κεηαηξνπήο ηνπ θαπζίκνπ ζε σθέιηκε ελέξγεηα, αθ εηέξνπ κεηψλνληαη αληίζηνηρα θαη νη εθπνκπέο ξχπσλ. Δπίζεο, ειαηηψλνληαη νη απψιεηεο θαηά ηε κεηαθνξά ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαζψο ηα ζπζηήκαηα ζπκπαξαγσγήο είλαη ζπλήζσο απνθεληξσκέλα θαη βξίζθνληαη πην θνληά ζηνπο θαηαλαισηέο απ φηη νη θεληξηθνί ζηαζκνί ειεθηξνπαξαγσγήο. Ζ ζπκπαξαγσγή απφ βηνκάδα ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ ζε αζηηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη ε εμάπισζε ηεο εθαξκνγήο ηεο πξέπεη λα εμεηαζζεί κε βαζηθφ ζηφρν ηε δεκηνπξγία πνιιψλ κηθξψλ απνθεληξσκέλσλ ζηαζκψλ ζπκπαξαγσγήο. Απηνί ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ ζε πεξηνρέο ηεο ρψξαο κε ζεκαληηθέο πνζφηεηεο δηαζέζηκεο βηνκάδαο, νη νπνίεο λα βξίζθνληαη ζπγρξφλσο θνληά ζε θαηαλαισηέο ζεξκφηεηαο, θαζψο ε κεηαθνξά ηεο ζεξκφηεηαο παξνπζηάδεη πςειέο απψιεηεο θαη απμεκέλν θφζηνο. Οη θαηαλαισηέο ηεο παξαγφκελεο ζεξκφηεηαο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηαζκψλ ζπκπαξαγσγήο, κπνξεί λα είλαη απφ ρσξηά ή πφιεηο, ηα νπνία ζα ζεξκαίλνληαη κέζσ θάπνηαο εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο ηειεζέξκαλζεο, ζεξκνθήπηα, βηνκεραληθέο κνλάδεο κε απμεκέλεο απαηηήζεηο ζε ζεξκφηεηα θ.ά. Ζ παξαγφκελε απφ ηα ζπζηήκαηα ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηθή ελέξγεηα είλαη δπλαηφ είηε λα ηδηνθαηαλαιψλεηαη, είηε λα πσιείηαη ζηε Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 31

36 ΓΔΖ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην Ν. 2244/94 ( Ρχζκηζε ζεκάησλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα ). Δηθόλα 18: ρήκα νινθιεξσκέλεο παξαγσγήο (Hιεθηξoπαξαγσγή Σειεζέξκαλζε - Παξαγσγή pellets κε κνλαδηθή πξψηε χιε ηε βηνκάδα) Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 32

37 3.2 ΒΗΟΚΑΤΗΜΑ (ΒΗΟΝΣΗΕΔΛ ΒΗΟΑΗΘΑΝΟΛΖ) Δηθόλα 19: Υξήζε βηνθαπζίκσλ Ωο βηνθαχζηκα ραξαθηεξίδνληαη φια ηα ζηεξεά, πγξά θαη αέξηα θαχζηκα πνπ πξνέξρνληαη απφ βηνκάδα ή απφβιεηα αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Σα βηνθαχζηκα πξνεξρφκελα απφ νξγαληθά πξντφληα θαη έηζη ζεσξνχληαη αλαλεψζηκα θαχζηκα κε ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο, ηηο ρακειφηεξεο εθπνκπέο CO 2 ζην ζπλνιηθφ θχθιν δσήο ηνπο, ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά νξπθηά θαχζηκα, ζηνηρείν πνπ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ πξνέιεπζε ηνπο, ηε ρξήζε ηνπο αιιά θαη ηνλ ηξφπν παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ηνπο. Καηά ηελ θαχζε ηνπο ηα θαχζηκα απηά εθπέκπνπλ πεξίπνπ ίζεο πνζφηεηεο CO 2 κε ηα αληίζηνηρα πεηξειατθήο πξνέιεπζεο. Δπεηδή φκσο είλαη νξγαληθά, ν άλζξαθαο ηνλ νπνίν πεξηέρνπλ έρεη δεζκεπηεί θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο νξγαληθήο χιεο απφ ηελ αηκφζθαηξα ζηελ νπνία επαλέξρεηαη κεηά ηελ θαχζε θη έηζη ην ηζνδχγην εθπνκπψλ ζε φιν ηνλ θχθιν δσήο ηνπ βηνθαπζίκνπ είλαη ζεσξεηηθά κεδεληθφ. Σα πιένλ δηαδεδνκέλα βηνθαχζηκα είλαη: ην βηνληήδει, πνπ παξάγεηαη απφ θπηηθά έιαηα θαη δσηθά ιίπε κε κία δηαδηθαζία πνπ νλνκάδεηαη κεηεζηεξνπνίεζε. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνπο ππάξρνληεο πεηξειαηνθηλεηήξεο είηε απηνχζην είηε ζε αλάκημε κε ην πεηξέιαην θίλεζεο. ε βηναηζαλόιε πνπ παξάγεηαη απφ ζαθραξνχρα, θπηηαξηλνχρα θαη ακπινχρα θπηά κε αιθννιηθή δχκσζε. Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη έληνλε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ παξαγσγή βηναηζαλφιεο απφ ιηγλνθπηηαξηλνχρεο Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 33

38 πξψηεο χιεο φπσο άρπξν θαη μχιν. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε αλάκημε κε ηελ βελδίλε ζηνπο ππάξρνληεο βελδηλνθηλεηήξεο κεηά απφ ειάρηζηεο ή θαη θαζφινπ κεηαηξνπέο αλάινγα κε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ κίγκαηνο. ην βηναέξην (κεζάλην) πνπ παξάγεηαη απφ ηελ απνζχλζεζε νξγαληθψλ απνβιήησλ. Ο ζηφρνο ηεο παξαγσγήο θαη ρξήζεο ησλ βηνθαπζίκσλ είλαη, νη κηθξφηεξεο εθπνκπέο ξχπσλ αθνχ είλαη έλα θαζαξφ, κε ηνμηθφ, βηναπνηθνδνκήζηκν θαχζηκν, αιιά θαη ν γεληθφηεξνο νηθνλνκηθφο αληαγσληζκφο ηνπο κε ηα νξπθηά θαχζηκα, είηε ζε φ, ηη αθνξά ην θφζηνο ηεο πξψηεο χιεο, είηε ζηελ ηερλνινγία παξαγσγήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ρξήζε ησλ βηνθαπζίκσλ ρηίδεη βάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ ειάηησζε ηεο εμάξηεζεο απφ ηηο εηζαγσγέο νξπθηψλ θαπζίκσλ. Βαζκηαία, ε Διιάδα ζα έρεη φιν θαη κεγαιχηεξα πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Μειέηε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Σερλνινγίαο Καπζίκσλ θαη Ληπαληηθψλ ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ αλεβάδεη ην ζπλαιιαγκαηηθφ φθεινο απφ ηελ εηζαγσγή ησλ βηνθαπζίκσλ ζηελ αγνξά πεηξειαηνεηδψλ πεξίπνπ ζηα 164 εθαηνκκχξηα επξψ ζηελ πεξίνδν ( Σηνύθαο Γεκήηξεο, 8/11/2005, Οκηιία ππνπξγνύ Αλάπηπμεο ζηε Βνπιή γηα ηα Βηνθαύζηκα) Με ηελ εηζαγσγή ησλ βηνθαπζίκσλ δεκηνπξγείηαη έλαο λένο ηνκέαο πνπ δπλεηηθά κπνξεί λα απνξξνθήζεη ζεκαληηθφ αξηζκφ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα, ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ελεξγεηαθψλ θπηψλ θαη ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ησλ βηνθαπζίκσλ. Δηθόλα 20: Αλαλεψζηκνο ηξφπνο δσήο Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 34

39 Γχν εξγνζηάζηα παξαγσγήο βηνληήδει θαηαζθεπάδνληαη απηή ηε ζηηγκή ζηελ Διιάδα, απφ ηα νπνία ην έλα απφ ηελ εηαηξία ΔΛΒΤ Α.Δ. ζην Κηιθίο κε εηήζηα δπλακηθφηεηα ηφλνπο θαη ην δεχηεξν απφ ηελ εηαηξία ΔΛΗΝΟΗΛ Α.Δ. ζην Βφιν κε ίδηα εηήζηα δπλακηθφηεηα. Ζ θαηαζθεπή θαη ησλ δχν εξγνζηαζίσλ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αληαγσληζηηθφηεηα πνπ αληιεί πφξνπο απφ ην Γ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο. Δπηπιένλ θαη νη δχν κνλάδεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηπιαζηάζνπλ ηε δπλακηθφηεηά ηνπο εληφο ελφο έηνπο. (Υπνπξγείν Αλάπηπμεο, 2004) Ζ Θεζζαινλίθε ζπκβάιιεη θαη απηή ζε κεγάιν βαζκφ ζηε καδηθή βηνκεραληθή παξαγσγή βηνθαπζίκσλ, θηινμελψληαο έλα επαξθψο εμνπιηζκέλν θέληξν έξεπλαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηηο πξννπηηθέο ησλ βηνδηπιηζηεξίσλ ζηε ρψξα καο. ην Δζληθφ Κέληξν Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (ΔΚΔΣΑ) ζηε Θέξκε ζηεγάδεηαη ην Δξγαζηήξην Πεξηβαιινληηθψλ Καπζίκσλ θαη Τδξνγνλαλζξάθσλ (ΔΠΚΤ) ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Σερληθήο Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ. Σν ΔΚΔΣΑ αζρνιείηαη εθηφο απφ ηε κειέηε δηεξγαζηψλ παξαγσγήο βηνθαπζίκσλ απφ βηνκάδα θαη κε ηελ ελαιιαθηηθή παξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο. Δπίζεο κειεηά ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πδξνγφλνπ θαη ηε κεηαηξνπή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε θηλεηήξηα δχλακε νρεκάησλ (Κπξηηζάθε Ο., 2009, Οη αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα). Δηθόλα 21: Κίλεζε κε θαχζε βηνκάδαο. Οηθνινγηθή ζπλείδεζε Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 35

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σατινίδης Σσμεών Απάνηηζη.

Σατινίδης Σσμεών Απάνηηζη. Σατινίδης Σσμεών Σα βηνθαχζηκα είλαη ην κφλν θαηάιιειν δηαζέζηκν ππνθαηάζηαην ηεο βελδίλεο θαη ηνπ ληήδει ζηηο κεηαθνξέο. Βηνθαχζηκα φπσο ην βηνληήδει θαη ε βηναηζαλφιε ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα αλακεκηγκέλα

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βιοαέριο: Μία ενέργεια για το μέλλον

Βιοαέριο: Μία ενέργεια για το μέλλον Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλασ Σχολι Τεχνολόγων Εφαρμογών Τμιμα Τεχνολογίασ Πετρελαίου & Φυςικοφ Αερίου Πτυχιακι Εργαςία Βιοαέριο: Μία ενέργεια για το μέλλον του Μπογιατηι Τηανι Α.Ε.Μ.: 2734 Επιβλζπουςα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΟΤΦΗΓΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΟΣΟΛΗΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ.

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΔ ΦΧΣΗΟ ΕΑΜΠΟΤΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΟΣΟΛΗΑ, Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:ΠΗΓΔ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤΓΑΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΒΗΟΜΑΕΑ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΒΗΟΜΑΕΑ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΔΗ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝTO T.E. ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΒΗΟΜΑΕΑ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ONOMATEΠΧΝΤΜΟ: ΚΟΤΕΗΝΟΠΟΤΛΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ-ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ.:1419 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΒΟΤΡΓΟΤΜΠΑ ΗΧΑΝΝΖ-ΚΑΘΖΓΖΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. «Πλεονεκτήματα αξιοποίησηρ γεωθεπμικήρ ενέπγειαρ, χαμηλήρ ενθαλπίαρ, για οικιακέρ ευαπμογέρ.»

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. «Πλεονεκτήματα αξιοποίησηρ γεωθεπμικήρ ενέπγειαρ, χαμηλήρ ενθαλπίαρ, για οικιακέρ ευαπμογέρ.» ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: «Πλεονεκτήματα αξιοποίησηρ γεωθεπμικήρ ενέπγειαρ, χαμηλήρ ενθαλπίαρ, για οικιακέρ ευαπμογέρ.» Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: θ. Μνπζηάθεο Βαζίιεηνο Φνηηήηξηα: Λόια Κσλζηαληίλα

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 1.1 Έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο

1. Η ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 1.1 Έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο ΔΙΑΓΩΓΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηεινχλ νη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη εηδηθφηεξα ε αηνιηθή ηα αηνιηθά πάξθα. Μειεηψληαη νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηε δηάδνζε ηεο ρξήζεο ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΑΠΟΦΤΓΖ ΑΠΟΜΟΝΩΜΔΝΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Δ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ (ANTI-ISLANDING DETECTION) Δπηβιέπωλ Καζεγεηήο: θ. Σζηψιεο πχξνο πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΗΡΑ ΥΡΗΣΟ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΜΑΤΡΙΓΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΒΑΛΑ 2009 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1.1 Γεληθά... 3 1.2 Γηαηί Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε)

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) NEWSLETTER ΑΠΕ#2 ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) Με αθνξκή ηελ ηξέρνπζα επηθαηξφηεηα ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) ζηε ρψξα καο ζα ζέιακε λα ζαο παξνπζηάζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαχείριςη φυςικών πόρων για παραγωγή ενέργειασ»

ΘΕΜΑ: «Διαχείριςη φυςικών πόρων για παραγωγή ενέργειασ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΩΝ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: «Διαχείριςη φυςικών πόρων για παραγωγή ενέργειασ» ` Σποσδαστές: Δμπλιούκ

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία Οηθνλνκνηερληθή κειέηε Φσηνβνιηαΐθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 80KWp Υξηζηόδνπινο Αζπξνκάιιεο (AM: 4593) Ηξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ. Διπλωματική Εργασία

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ Διπλωματική Εργασία ηηρ Φοιηήηπιαρ ηος ημήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Σεσνολογίαρ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθνηερληθή Αλάιπζε. Ζ ζπκπαξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηε ρξήζε αηνιηθήο ελέξγεηαο, βηνληίδει θαη θσηνβνιηαηθώλ

Οηθνλνκηθνηερληθή Αλάιπζε. Ζ ζπκπαξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηε ρξήζε αηνιηθήο ελέξγεηαο, βηνληίδει θαη θσηνβνιηαηθώλ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ Οηθνλνκηθνηερληθή Αλάιπζε Ζ ζπκπαξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηε ρξήζε αηνιηθήο ελέξγεηαο, βηνληίδει θαη θσηνβνιηαηθώλ Γηαλλάθεο Αξηζηνηέιεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΚΞΖΙΗΩΛΖ ΡΚΖΚΑ Α 3 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΚΞΖΙΗΩΛΖ ΡΚΖΚΑ Α 3 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΚΞΖΙΗΩΛΖ ΡΚΖΚΑ Α 3 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 2013 ΔΛΝΡΖΡΑ 1 ΗΠΣΠ ΘΑΗ EΛΔΟΓΔΗΑ Σελίδα 2 ΔΛΝΡΖΡΑ 1 ΗΥΤ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤ ΟΡΙΜΟ Ζ Ηζρχο είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά κεγέζε ηεο θπζηθήο. Δίλαη ν ξπζκφο παξαγσγήο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ηα λνζνθνκεία είλαη απφ ηα πην ελεξγνβφξα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ιφγσ κεγέζνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΜ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜ ΖΔΞΡΙΑ ΗΑΒΑΘΑΟ. Ορνιή Δηνίθεζεο θαη Μηθνλνκίαο. Πκήκα Θνγηζηηθήο. Νηπρηαθή Γξγαζία

ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΜ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜ ΖΔΞΡΙΑ ΗΑΒΑΘΑΟ. Ορνιή Δηνίθεζεο θαη Μηθνλνκίαο. Πκήκα Θνγηζηηθήο. Νηπρηαθή Γξγαζία ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΜ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜ ΖΔΞΡΙΑ ΗΑΒΑΘΑΟ Ορνιή Δηνίθεζεο θαη Μηθνλνκίαο Πκήκα Θνγηζηηθήο Νηπρηαθή Γξγαζία Αλαλεώζηκεο Νεγέο Γλέξγεηαο θαη ε Γθαξκνγή ηνπο ζηνλ Πνπξηζηηθό Πνκέα Ρπνβιεζείζα ζηνλ Ηαζεγεηή Οθαξβαηζφπνπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ

Α.Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Α.Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΣΟΤ ΚΙΝΗΣΗΡΔ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Χ ΚΑΤΙΜΟΤ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:Κνο ΣΙΧΛΗ ΠΤΡΟ πνπδαζηήο:ανασαιαγη

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΗ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ»

«ΟΗ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΓΗΔΘΝΩΝ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΗΔΘΝΔΗ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία «ΟΗ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ» Ζιέθηξα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Δ EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ & ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ περίπηωζε ηες Νόηηας Δύβοηας Σειηθή εξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή: Μαραϊδώλε Θεόδωροσ Δπηβιέπνπζα: θ. Εαρθαδούια

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΔΩ ΓΤΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΠΑΞΔΒΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η χπαξμε ησλ θπηψλ αλαγθάδεη ηα λεξά ηεο βξνρήο θαη ηνπ ρηνληνχ λα απνξξένπλ αξγά θαη δηάκεζνπ ηνπ εδάθνπο κε απνηέιεζκα λα παξαζέξλεηαη ιηγφηεξν ην ρψκα απφ ην

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία "Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΧΝ ΣΗΝ ΜΔΣΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΔΠΟΥΗ"

ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΧΝ ΣΗΝ ΜΔΣΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΔΠΟΥΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ηίηιν "Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΧΝ ΣΗΝ ΜΔΣΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΔΠΟΥΗ" ΚΔΠΔΙΓΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΒΑ 0904 επηέκβξηνο, 2010 Πεξίιεςε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Οικονομική Γιασείπηζη ηων Θαλάζζιων Πόπων Ιζαβέιια Γεσξγίνπ Δπηβιέπσλ: Φνίβε Κνπληνχξε ΑΘΗΝΑ 2013 Πεπιεσόμενα Ειςαγωγή... 2 1.Η Ενεργειακή Πολιτική τησ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

<<ΑΝΑΝΔΧΙΜΔ ΠΗΓΔ ΔΝΔΡΓΔΙΑ-ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΑ>> ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

<<ΑΝΑΝΔΧΙΜΔ ΠΗΓΔ ΔΝΔΡΓΔΙΑ-ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΑ>> ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΚΤΡΙΑΚΗ ΦΙΣΑΚΗ (ΑΔΜ:12282) ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Κνο ΑΛΚΙΒΙΑΓΗ ΜΠΑΗ ΙΟΤΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο 1. Zero carbon city Masdar City Η πξώηε πόιε κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 Έθηαζε 6 km 2, 17 km

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΖΜΑ ΣΖΛΔΘΔΡΜΑΝΖ ΜΔ ΓΑΗΚΑ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΑ Δ ΟΗΚΗΜΟ

ΤΣΖΜΑ ΣΖΛΔΘΔΡΜΑΝΖ ΜΔ ΓΑΗΚΑ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΑ Δ ΟΗΚΗΜΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΣΖΜΑ ΣΖΛΔΘΔΡΜΑΝΖ ΜΔ ΓΑΗΚΑ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΑ Δ ΟΗΚΗΜΟ ΑΝΣΧΝΗΑ ΚΗΣΗΟΤ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΥΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ Ε ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ποσδαζηές: Ανδριανός Εσάγγελος Ζάλιαρης Χρήζηος Καθηγηηής: Δρ. Ανηωνιάδης Πανηελής 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα