Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ: Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Επιβλέπων Καθηγητής Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΟΡΓΑΖΛΗ ΧΡΥΣΗ (17/04) ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΑΡΕΤΗ (160 / 03) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009

2 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ: Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η υποβολή της πτυχιακής διατριβής αποτελεί µέρος των απαιτήσεων για την απονοµή του πτυχίου στο Τµήµα Φυτικής Παραγωγής, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύµατος Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΟΡΓΑΖΛΗ ΧΡΥΣΗ (17/04) ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΑΡΕΤΗ (160 /03 ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε θερµά τον επιβλέπων καθηγητή µας κύριο Γεώργιο Παλάτο, για την άριστη συνεργασία, την πολύτιµη βοήθεια, τις χρήσιµες συµβουλές, τις εύστοχες παρατηρήσεις, αλλά και την ενθάρρυνση του, που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής διατριβής. Επίσης θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε και όλους εκείνους που µε τη στάση και την υποµονή τους, µας έδωσαν κουράγιο και δύναµη να φτάσουµε ως εδώ. ΟΡΓΑΖΛΗ ΧΡΥΣΗ ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΑΡΕΤΗ Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος2009

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2. ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2.1 ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ Ή ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2.2 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2.3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 3. ΒΙΟΜΑΖΑ 3.1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ KAI ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 3.2 ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ (ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ - ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ) 3.3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ 3.4 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 5. PELLETS 6. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ 6.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙ ΟΤΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 6.2 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΩΝ Α.Π.Ε. 7. ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

5 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξνχζα πηπρηαθή δηαηξηβή παξνπζηάδεη έλαλ θαηλνηφκν θαη νηθνινγηθφ ηξφπν δσήο, κε ηε ρξήζε θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ θαη ππνπξντφλησλ νπσξνθεπεπηηθψλ σο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο. Ζ αιφγηζηε ρξήζε ζπκβαηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο απφ ηνλ άλζξσπν, ζηελ πνξεία ρξφλσλ, επηβάξπλε ηνλ ίδην, ηφζν ζηνλ νηθνλνκηθφ φζν ζηνλ θνηλσληθφ αιιά θαη ηνλ πεξηβαιινληηθφ ηνκέα. Σν κεγαιχηεξν πιήγκα απνδεδεηγκέλα ινηπφλ, επήιζε ζην πεξηβάιινλ, παξφιν πνπ ε θχζε δίλεη ην έλαπζκα πξνο εθκεηάιιεπζε θαη αμηνπνίεζε φισλ ησλ πφξσλ ηεο. Με ην πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην ην 1997, φια ηα θξάηε πνπ ην έρνπλ ζπλππνγξάςεη δεζκεχνληαη λα ειαηηψζνπλ ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ έσο ην Οη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο απνηεινχλ ηε ιχζε ζην ελεξγεηαθφ πξφβιεκα ηνπ πιαλήηε θαη κπνξνχλ επάμηα, θαζαξά θαη απνηειεζκαηηθά λα αληεπεμέιζνπλ ζ απηφ, αξθεί ε θνηλσλία λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ, ζε πξνζσπηθφ αιιά θαη ζε παγθφζκην επίπεδν, απφ ην ζεβαζκφ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο. Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 1

6 1. ΠΡΟΛΟΓΟ Δλέξγεηα θαη δσή είλαη δπν έλλνηεο άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο. Όινη νη δσληαλνί νξγαληζκνί γηα λα επηδήζνπλ, απαηηνχλ ελέξγεηα. Οηηδήπνηε θηλείηαη ή πξνθαιεί θίλεζε δηαζέηεη ελέξγεηα ν ήιηνο φηαλ αθηηλνβνιεί ηελ ελέξγεηά ηνπ, φηαλ θαίκε μχια ζην ηδάθη θαη απειεπζεξψλεηαη ελέξγεηα πνπ ηε ληψζνπκε κε ηε κνξθή δέζηεο, φηαλ νη ππιψλεο ηεο ΓΔΖ κεηαθέξνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα, αθφκα θαη φηαλ ζηνπο ππξεληθνχο αληηδξαζηήξεο ε ππξεληθή ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθή. Σελ ελέξγεηα, δελ κπνξνχκε πάληνηε λα ηελ παξαηεξήζνπκε, αιιά αηζζαλφκαζηε πάληα ηελ επίδξαζή ηεο ζε εκάο θαη γεληθφηεξα ζηνλ θφζκν καο. Ζ ελέξγεηα ινηπφλ ππάξρεη παληνχ, καο πεξηβάιιεη, αιιά εκθαλίδεηαη θαη κέζα ζηνπο νξγαληζκνχο καο, βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ θνηλσληθνχ, νηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη απνηειεί ηελ θηλεηήξηα δχλακε ηνπ πνιηηηζκνχ, φισλ ησλ επηηεπγκάησλ αιιά θαη ησλ θαηαζηξνθψλ πνπ έρεη πξνθαιέζεη ν άλζξσπνο ζηνλ πιαλήηε. Δηθόλα 1: Δλέξγεηα παληνχ Δδψ θαη ρξφληα, νη άλζξσπνη θαιχπηνπλ ηηο ελεξγεηαθέο ηνπο αλάγθεο, ζρεδφλ απνθιεηζηηθά, απφ ηηο ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο, δειαδή ην πεηξέιαην, ηε βελδίλε θαη ηνλ άλζξαθα, νη νπνίεο, παξφιν πνπ έρνπλ ζπνπδαία ζπλεηζθνξά ζην πνιηηηζκφ, ξππαίλνπλ αλεπαλφξζσηα ην πεξηβάιινλ θαη εμαληινχληαη κε γνξγνχο ξπζκνχο. Tα ηειεπηαία ρξφληα κάιηζηα, ε εληαηηθή ρξήζε ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ (γαηάλζξαθεο, πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην) θαη ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο επζχλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηα ζνβαξά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη γεληθά ζηηο ζπλζήθεο δσήο πάλσ ζηνλ πιαλήηε. Ζ θξίζε ηηκψλ θαη ην πξφβιεκα έιιεηςεο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ ην 1973, επέθεξε ηνλ ηεηξαπιαζηαζκφ ηεο ηηκήο ηνπ θαη πξνθάιεζε αζπλέρεηεο ζηνπο ξπζκνχο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Ζ θξίζε απηή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή νδήγεζε ζηε δηαπίζησζε φηη ε ζεκεξηλή πεηξειαηνβφξα ηερλνινγία Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 2

7 πξέπεη ζηαδηαθά λα πξνζαλαηνιηζηεί ζηελ αμηνπνίεζε άιισλ ζπκβαηηθψλ θαη θπξίσο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ), πνπ αλαπιεξψλνληαη κέζσ ησλ θπζηθψλ θχθισλ θαη ζεσξνχληαη πξαθηηθά αλεμάληιεηεο. Ο ήιηνο, ν άλεκνο, ε γεσζεξκία, ηα πνηάκηα, νη νξγαληθέο χιεο, φπσο ην μχιν, ε βηνκάδα απφ ππνιείκκαηα γεσξγηθήο πξνέιεπζεο, αθφκα θαη απφ ηα απνξξίκκαηα νηθηαθήο ρξήζεο, είλαη πεγέο ελέξγεηαο, πνπ ε πξνζθνξά ηνπο δελ εμαληιείηαη πνηέ θαη ε αμηνπνίεζή, δελ επηβαξχλεη ην πεξηβάιινλ. ηελ Διιάδα, νη επλντθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο επηηξέπνπλ ηελ εγθαηάζηαζε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θαιιηεξγεηψλ, φπσο θπηά κεγάιεο θαιιηέξγεηαο, θηελνηξνθηθά θπηά, δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο, ειηέο, ακπέιηα, ιαραληθά θ.α. πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ελεξγεηαθνχο ζθνπνχο. Ζ Διιάδα δηαζέηεη αμηφινγν δπλακηθφ ΑΠΔ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ κηα πξαγκαηηθή ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ, ζπλεηζθέξνληαο ζηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα, ζηελ ειάηησζε ηνπ θαηλφκελνπ ηνπ Θεξκνθεπίνπ, ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζηελ αλάπηπμε απνθεληξσκέλσλ πεξηνρψλ. Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 3

8 2. ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Κάζε θπζηθφ ζχζηεκα πεξηέρεη (ή ελαιιαθηηθά απνζεθεχεη) κία πνζφηεηα πνπ νλνκάδεηαη ελέξγεηα. Οπνηαδήπνηε κνξθή δξάζεο απφ ηα παηδηθά παηρλίδηα κέρξη ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλψλ θαη απφ ην καγείξεκα ηξνθψλ κέρξη ηε γξακκή παξαγσγήο ζην εξγνζηάζην πξνυπνζέηεη θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Έηζη, αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζή ηεο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, δηαθξίλεηαη ζε ειηαθή, αηνιηθή, γεσζεξκηθή, πδξνειεθηξηθή, θηλεηηθή, δπλακηθή, ππξεληθή, ρεκηθή θαη βηνκάδα. Ζ ελέξγεηα κε ηελ νπνία ηξνθνδνηείηαη ν πιαλήηεο καο πξνέξρεηαη εμ νινθιήξνπ απφ ηνλ ήιην θαη νη πξάγκαηη πνιππνίθηιεο κνξθέο ελέξγεηαο βξίζθνληαη πίζσ απφ ηελ αζχιιεπηε πνηθηιία ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ. Δηθόλα 2: Γηάθνξεο πεγέο ελέξγεηαο. Οη «απνζήθεο» ελέξγεηαο πνπ νλνκάδνληαη «Πεγέο Δλέξγεηαο», δηαθξίλνληαη ζε απηνγελείο ή πξωηνγελείο πεγέο ελέξγεηαο θαη είλαη απνζεθεπκέλεο ή ππάξρνπλ Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 4

9 ζηε θχζε (ππξήλεο αηφκσλ, ήιηνο, γαηάλζξαθεο, πεηξέιαην) θαη ηερλεηέο ή δεπηεξνγελείο πεγέο ελέξγεηαο (ειεθηξηθνί ζπζζσξεπηέο). Όζνλ αθνξά φκσο ηα απνζέκαηα ελέξγεηαο (ελεξγεηαθφ δπλακηθφ), νη πεγέο ελέξγεηαο δηαθξίλνληαη ζε ζπκβαηηθέο ή κε αλαλεώζηκεο θαη ζε αλαλεώζηκεο. Γηα λα είλαη ρξήζηκε κηα πεγή ελέξγεηαο ζα πξέπεη, ε ελέξγεηα απηή, λα είλαη άθζνλε θαη εχθνια πξνζβάζηκε, λα κεηαηξέπεηαη ρσξίο δπζθνιία ζε κνξθή πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηα ζχγρξνλα κεραλήκαηα, λα κεηαθέξεηαη εχθνια θαη λα απνζεθεχεηαη εχθνια. Κχξηα κνλάδα κέηξεζεο ηεο Δλέξγεηαο, Θεξκφηεηαο, Έξγνπ ζην SI είλαη ην ηδάνπι (J). Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 5

10 2.1. ΤΜΒΑΣΗΚΔ Ή ΜΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Οη κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο εμνξχζζνληαη απφ ην έδαθνο σο πγξά, αέξηα θαη ζηεξεά. Απηέο νη πεγέο ελέξγεηαο ζεσξνχληαη κε αλαλεψζηκεο επεηδή δελ κπνξνχλ λα αλαλεσζνχλ, ζε κηα κηθξή ρξνληθή πεξίνδν (Γξ. Εσγξαθάθεο Ν., Δλεξγεηαθέο πιεξνθνξίεο). Ζ δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ ηνπο δηαξθεί εθαηνκκχξηα ρξφληα. Οη κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο πεξηιακβάλνπλ : Σα ζηεξεά θαύζηκα ηωλ γαηαλζξάθωλ, φπσο ιηγλίηε, αλζξαθίηε, ηχξθε. Οη γαηάλζξαθεο (γαία = γε θαη άλζξαθαο = θάξβνπλν) ή νξπθηνί άλζξαθεο βξίζθνληαη ζην ππέδαθνο. ρεκαηίζηεθαλ εθεί, θαηά ηε δηάξθεηα πνιιψλ εθαηνκκπξίσλ εηψλ, απφ θπηηθέο νπζίεο (δέληξα, θπηά, ζάκλνπο, θχθηα) πνπ ζάθηεθαλ κεηά απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο (επηρσκαηψζεηο, θαζηδήζεηο, ζεηζκνχο, θαηαθξεκλίζεηο). Ζ ειηαθή ελέξγεηα, πνπ είρε δεζκεπηεί ζε απηέο ηηο νπζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ηνπο, απνδίδεηαη απφ ηνπο γαηάλζξαθεο θαηά ηελ θαχζε ηνπο κε ηε κνξθή ζεξκφηεηαο. Δηθόλα 3: Γηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ άλζξαθα ζηελ πνξεία εθαηνκκπξίσλ εηψλ Σα πγξά θαύζηκα πνπ παίξλνπκε κε θαηεξγαζία, φπσο καδνχη, πεηξέιαην, βελδίλε θαη θεξνδίλε. Σν πεηξέιαην βξίζθεηαη ζην ππέδαθνο ζε πγξή κνξθή, κέζα ζε θνηιφηεηεο, ζρεκαηίζηεθε εθεί απφ δσηθνχο θαη θπηηθνχο κηθξννξγαληζκνχο, θπξίσο ζαιάζζηνπο, νη νπνίνη ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηα Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 6

11 ζαιάζζηα ξεχκαηα ζην βάζνο ιεθαλψλ, φπνπ θαη θαηαπιαθψζεθαλ ιφγσ επηρσκαηψζεσλ ή άιισλ δηαδηθαζηψλ. Δθεί, ρσξίο ηελ παξνπζία αέξα, κεηαηξάπεθαλ ζε πεηξέιαην θαηά ηε δηάξθεηα ρηιηάδσλ εηψλ. Ζ ελέξγεηα ηνπ πεηξειαίνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ελέξγεηα πνπ είραλ ζπγθεληξψζεη απφ ηνλ ήιην θαη ηελ ηξνθή ηνπο νη κηθξννξγαληζκνί πνπ ην δεκηνχξγεζαλ. ήκεξα αληινχκε ην πεηξέιαην απφ ηα ππφγεηα θνηηάζκαηά ηνπ, αθφκα θαη αλ απηά βξίζθνληαη θάησ απφ ηνλ ππζκέλα ηεο ζάιαζζαο. Έηζη, ην πεηξέιαην θαη ηα παξάγσγα ηνπ, φρη κφλν δελ είλαη θηελφ, αιιά νχηε αλεμάληιεην, θαζψο θηλδπλεχεη λα εμαληιεζεί ζε κεξηθέο εθαηνληάδεο ή αθφκα θαη δεθάδεο ρξφληα θαη επίζεο δελ είλαη θαζαξή πεγή ελέξγεηαο. Δηθόλα 4: Σν πεηξέιαην, ν καχξνο ρξπζφο Δηθόλα 5: Γηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ πνξεία εθαηνκκπξίσλ εηψλ Σα αέξηα θαύζηκα, φπσο ην θπζηθφ αέξην θαη ην πγξαέξην. ε πνιιέο ππφγεηεο θνηιφηεηεο, φπνπ βξίζθεηαη πεηξέιαην, ζπλαληάκε ζπρλά θαη αέξην ειαθξχηεξν απφ ηνλ αέξα, ην ιεγφκελν θπζηθφ αέξην. Όπσο θαη ην Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 7

12 πεηξέιαην, ην θπζηθφ αέξην φηαλ θαίγεηαη απνδίδεη κεγάια πνζά ελέξγεηαο (ζεξκφηεηα) θαη ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν σο πεγή ελέξγεηαο, αθνχ είλαη ε πην θαζαξή πεγή ζπκβαηηθήο ελέξγεηαο. Ζ εθπνκπή ξχπσλ απφ ηε ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ είλαη πνιχ κηθξφηεξε απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζπκβαηηθή κνξθή. Σν πγξαέξην ζπγθαηαιέγεηαη ζηα νξπθηά θαχζηκα. Παξάγεηαη απφ ηελ επεμεξγαζία ηνπ πεηξειαίνπ ή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη είλαη άνζκν. Απνζεθεχεηαη θαη πξνκεζεχεηαη ζηνπο θαηαλαισηέο ζε πγξή θάζε κέζα ζε θαηάιιεια δνρεία (δεμακελέο, θηάιεο), ελψ έρεη ήδε πξνζηεζεί ζε απηφ κηα νπζία κε ραξαθηεξηζηηθή νζκή ψζηε λα γίλεηαη εχθνια αληηιεπηή ελδερφκελε δηαξξνή ηνπ. πκπεξαζκαηηθά, νη κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο είλαη απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη πνπ έρνπλ νδεγήζεη ζε ελεξγεηαθέο θξίζεηο, αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία ζεηξάο πξνβιεκάησλ, κε απνηέιεζκα ηελ επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, αθνχ έρνπλ πςειφ θφζηνο παξαγσγήο κε απμεηηθή ηάζε θαη πξνθαινχλ ηε ξχπαλζε ηνπ αέξα θαη ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 8

13 2.2. ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Ζ δηαθαηλφκελε εμάληιεζε ησλ ελεξγεηαθψλ απνζεκάησλ ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαξθψο απμαλφκελε δήηεζε αιιά θαη θαηαλάισζε ελέξγεηαο, φπσο επίζεο θαη ηε βαζκηαία επηδείλσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, νδήγεζε ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο λα ζηξαθνχλ αθελφο ζε ηερληθέο εμνηθνλφκεζεο θαη νξζνινγηζηηθήο ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο, αθεηέξνπ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ήπησλ κνξθψλ ελέξγεηαο. Οη απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ γλσζηέο ελεξγεηαθέο πεγέο, απνηεινχλ αλεμάληιεηα (αλαλεψζηκα) ελεξγεηαθά απνζέκαηα, ελψ ε ρξήζε ηνπο είλαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ (Καιδέιιεο et al, 2001). Οη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (Α.Π.Δ.) πνπ εθαξκφδνληαη ζήκεξα είλαη, ε ειηαθή, ε αηνιηθή, ε γεσζεξκηθή, ε πδξνειεθηξηθή, ε ππξεληθή αιιά θαη ε πξάζηλε ελέξγεηα θαη βηνκάδα. Ζ ρξήζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο είλαη έλαο ζεκειηψδεο παξάγνληαο γηα κηα αξκφδηα ελεξγεηαθή πνιηηηθή ζην κέιινλ. ΖΛΗΑΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Ζ χπαξμε δσήο ζηε γε νθείιεηαη ζηνλ ήιην. Δθπέκπεη ηεξάζηηα πνζφηεηα ελέξγεηαο (θσο ή θσηεηλή ελέξγεηα, ε ζεξκφηεηα ή ζεξκηθή ελέξγεηα θαζψο θαη δηάθνξεο αθηηλνβνιίεο ή ελέξγεηα αθηηλνβνιίαο).εκεξεζίσο. Ζ ειηαθή ελέξγεηα είλαη ζεσξεηηθά αλεμάληιεηε, φπσο θαη ε πεγή απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη, ηνλ ήιην. Δίλαη πεξηβαιινληηθά θαζαξή, αθνχ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο δε κεζνιαβεί θακία ξππνγφλνο δηαδηθαζία. ην κέιινλ, είλαη δπλαηφ λα απνηειέζεη ηελ θπξηφηεξε ελαιιαθηηθή ιχζε ζην ελεξγεηαθφ θαη πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα. Ζ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο γίλεηαη κε δπν ηξφπνπο: είηε κε απεπζείαο κεηαηξνπή ηεο αθηηλνβνιίαο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα είηε κε ελδηάκεζε κεηαηξνπή ηεο ζε ζεξκφηεηα θαη ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο εθαξκνγψλ: ηα παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα, ηα ελεξγεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα, θαη ηα θωηνβνιηαϊθά ζπζηήκαηα. Δηθόλα 6: Ζιηαθή αθηηλνβνιία Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 9

14 Σα παζεηηθά θαη ηα ελεξγεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα, εθκεηαιιεχνληαη ηε ζεξκφηεηα πνπ εθπέκπεηαη κέζσ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Σα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα, ζηεξίδνληαη ζηε κεηαηξνπή ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε ειεθηξηθφ ξεχκα κέζσ ηνπ θσηνβνιηατθνχ θαηλνκέλνπ. Γηάγξακκα 1: Καηεγνξίεο εθαξκνγψλ ειηαθήο ελέξγεηαο ΑΗΟΛΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Ο άλεκνο είλαη κηα αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ. Οη άλζξσπνη έρνπλ αλαθαιχςεη ηελ αηνιηθή ελέξγεηα εδψ θαη ρηιηάδεο ρξφληα. Οη αλεκφκπινη έδηλαλ θάπνηε θίλεζε ζηηο ηεξάζηηεο κπιφπεηξεο, πνπ άιεζαλ ην ζηηάξη κεηαηξέπνληάο ην ζε αιεχξη, φπσο επίζεο θαη κηθξέο αληιίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε δχλακε ηνπ αλέκνπ γηα λα αλεβάζνπλ ην λεξφ απφ ηα πεγάδηα. Πξηλ 25 ρξφληα πεξίπνπ νη πξψηεο ζχγρξνλεο αλεκνγελλήηξηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο Ζ.Π.Α. Απφ ηφηε πνιιέο αθφκε έρνπλ κπεη ζε ιεηηνπξγία ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Με ηελ αλάπηπμε λέσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ηερλνινγηψλ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο, νη άλζξσπνη ζηακάηεζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο παιηνκνδίηηθνπο πηα αλεκφκπινπο θαη ηνπο αληηθαηέζηεζαλ κε λέα είδε αλεκφκπισλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα αιέζνπλ ζηηάξη ή λα αξδεχνπλ θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο, αιιά γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Όινη νη αλεκφκπινη έρνπλ έιηθεο κε πηεξχγηα πνπ θηλνχληαη κε ηνλ άλεκν πνπ θπζά θαη ιέγνληαη αλεκνγελλήηξηεο. Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 10

15 Δηθόλα 7: Αλεκνγελλήηξηα Ζ θαηαζθεπή ηνπο είλαη ηέηνηα, ψζηε ην ζχζηεκα ησλ πηεξπγίσλ λα πεξηζηξέθεηαη θαη λα είλαη πάληνηε αληίζεην ζηε θνξά ηνπ αλέκνπ. Ζ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ είλαη ζπλήζσο κηθξή θαη γη απηφ είλαη δχζθνιν λα αμηνπνηεζεί φιε ε ελέξγεηα πνπ κεηαθέξεη ν άλεκνο. Μηα δηάηαμε αλεκνγελλεηξηψλ νλνκάδεηαη αηνιηθφ πάξθν. Δηθόλα 8: Αηνιηθφ πάξθν Ζ δνκή ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ έρεη εμειηρζεί απφ ην πξψηκν Γαλέδηθν κνληέιν ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ζε απηφ ησλ κεγάισλ πάξθσλ ζηελ Καιηθφξληα θαη ησλ λεφηεξσλ Δπξσπατθψλ εγθαηαζηάζεσλ. (Νηόληαο Κ., 2005, Μεζνδνινγία ππνζηήξημεο Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 11

16 απνθάζεσλ ζε αλεμάξηεηνπο παξαγσγνύο ελέξγεηαο από ΑΠΔ γηα Δπηινγή θαηάιιειεο ρώξαο ηεο ΔΔ) ηελ Διιάδα, αηνιηθά πάξθα ππάξρνπλ ζε πιήζνο λεζηψλ, φπσο ην Αηνιηθφ Πάξθν «Μαλνιάηε - Ξεξνιίκπα» ηνπ Γ.Γ. Γηιηλάησλ Γήκνπ Αξγνζηνιίνπ ζηελ Κεθαινληά. ην ίδην λεζί έρεη ήδε δξνκνινγεζεί ε δεκηνπξγία δπν αθφκε αηνιηθψλ πάξθσλ, ζηα πιαίζηα ηνπ κειινληηθνχ ζρεδηαζκνχ ΑΠΔ ζην Ννκφ Κεθαιιελίαο: ην Αηνιηθφ Πάξθν ζην φξνο "Αγία Γπλαηή" ηνπ Γήκνπ Ππιαξέσλ, θαη ην Αηνιηθφ Πάξθν ζηε ζέζε "Ζκεξνβίγιη" ζηα δηνηθεηηθά φξηα ησλ Γήκσλ Αξγνζηνιίνπ θαη Ππιαξέσλ. Όηαλ νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε ησλ δπν λέσλ πάξθσλ, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην πθηζηάκελν, ν Ννκφο Κεθαιιελίαο ζα ηξνθνδνηεί ην δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο ηεο ρψξαο κε ζχλνιν 70,8 MW ειεθηξηθήο ηζρχνο απφ ηα αηνιηθά ηεο πάξθα. Δπηπιένλ, ζε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο βξίζθνληαη πέληε αθφκε κνλάδεο. ΓΔΧΘΔΡΜΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δηθόλα 9: Δθκεηάιιεπζε γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο Σα ππφγεηα λεξά φηαλ πεξλνχλ κέζα απφ απηά ηα πεηξψκαηα δεζηαίλνληαη θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπο κπνξεί λα θζάλεη κέρξη θαη ζηνπο 350 βαζκνχο. Ζ ηδέα ηεο εθκεηάιιεπζεο επηθάλεηα ηεο γεο ην ζεξκφ κάγκα δεζηαίλεη ην λεξφ θαη ν αηκφο πνπ παξάγεηαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα παξάγεη ειεθηξηθφ ξεχκα. Οη γεσζεξκηθέο πεγέο δηαθέξνπλ ζηε ζεξκνθξαζία. Πεγέο ρακειήο ή κέηξηαο ζεξκνθξαζίαο ( βαζκνί θειζίνπ) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα παξέρνπλ άκεζα ζεξκφηεηα ζηα ζπίηηα θαη ηηο βηνκεραλίεο, ελψ νη πςειήο ζεξκνθξαζίαο γεσζεξκηθέο πεγέο ρξεζηκνπνηνχληαη Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 12

17 γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Οη γεσζεξκηθέο κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο είλαη πνιχ νηθνλνκηθέο θαη έρνπλ πνιχ κηθξή αξλεηηθή επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ θαζψο παξάγνπλ κφλν ην 1/6 ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απφ φηη ζα παξήγαγε κηα κνλάδα πνπ ιεηηνπξγεί κε θπζηθφ αέξην. Σν θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο πνηθίιεη αλά θηινβαηψξα(παπαδεκεηξίνπ Φ., 2008, Οη εηαηξείεο E.S.Co. ζηελ Δπξώπε θαη νη εθαξκνγέο απηώλ). Ζ Διιάδα ιφγσ ησλ εηδηθψλ γεσινγηθψλ ζπλζεθψλ ηεο είλαη πινχζηα ζε απηή ηε κνξθή ελέξγεηαο πξφζθνξεο γηα ηειεζέξκαλζε θηηξίσλ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, αλάπηπμε γεσζεξκηθψλ ζεξκνθεπίσλ, κνλάδσλ ηρζπνθαιιηεξγεηψλ, κνλάδσλ αθαιάησζεο, μεξαληήξησλ θ.α. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ βξεζεί ηα παξαθάησ γεσζεξκηθά πεδία: νη πεγέο Καβαζίισλ, νη πεγέο Ακάξαληνπ θαη ε πεξηνρή πθηψλ Άξηαο. ΤΓΡΟΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δηθόλα 10: Τδξνειεθηξηθφο ζηαζκφο Ζ πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα, πξνέξρεηαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πδάησλ ησλ πνηακψλ. Ζ κεηαηξνπή ηεο ελέξγεηαο ησλ πδαηνπηψζεσλ γίλεηαη κε ηε ρξήζε πδξαπιηθψλ ηνπξκπίλσλ. Σν γξήγνξα θηλνχκελν λεξφ νδεγείηαη κέζα απφ ηνχλει γηα λα πεξηζηξέςεη ηνπξκπίλεο, δεκηνπξγψληαο έηζη κεραληθή ελέξγεηα. Μηα γελλήηξηα κεηαηξέπεη απηή ηελ ελέξγεηα ζε ειεθηξηθή. Γηαθνξεηηθά απφ φηη ζπκβαίλεη κε ηα νξπθηά θαχζηκα, ην λεξφ δελ αρξεζηεχεηαη θαηά ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 13

18 θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα άιινπο ζθνπνχο κε κειινληηθή ρξήζε, φπσο: λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα άξδεπζε θαηά ηε δηάξθεηα μεξψλ πεξηφδσλ, ζαλ απφζεκα λεξνχ, εκπινπηηζκφ ιηκλψλ, αζιεηηθά γεγνλφηα, ηνπξηζκφ θ.α.. Δπίζεο ε πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα δελ παξάγεη βιαβεξά αέξηα θαη θαηά ζπλέπεηα έρεη αηζζεηά κηθξφηεξε επίδξαζε ζηελ αηκφζθαηξα θαη ην πεξηβάιινλ. Ζ πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα ή αιιηψο ν γαιάδηνο ρξπζφο, ηαμηλνκείηαη ζε ελέξγεηα κεγάιεο θαη κηθξήο θιίκαθαο. Ζ κηθξήο θιίκαθαο πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα, ε νπνία πεξηιακβάλεη πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο κηθξφηεξεο ησλ 300 MW ζε κέγεζνο, πνπ ζεσξνχληαη αλαλεψζηκεο πεγέο, δηαθέξεη ζεκαληηθά ζε φηη αθνξά ηηο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ απφ ηηο κεγάιεο θιίκαθαο πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο, πνπ απαηηνχλ ηε δεκηνπξγία θξαγκάησλ θαη ηεξάζηησλ δεμακελψλ. Ζ θαηαζθεπή θξαγκάησλ γηα ηε ζπγθέληξσζε λεξνχ πεξηνξίδεη ηε κεηαθίλεζε ησλ ςαξηψλ, ηεο άγξηαο δσήο θαη επεξεάδεη νιφθιεξν ην νηθνζχζηεκα. ΠΤΡHΝΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Σελ ππξεληθή ελέξγεηα πνπ παίξλνπκε απφ ηε ζράζε ξαδηελεξγψλ πιηθψλ. Ππξεληθή ζράζε είλαη ε ηδηφηεηα θάπνησλ αηφκσλ λα δηαζπφληαη παξάγνληαο κεγάιε πνζφηεηα ελέξγεηαο. Δηθόλα 11: Γηαδηθαζία δηάζπαζεο ηνπ ππξήλα θαηά ηελ νπνία απειεπζεξψλεη ελέξγεηα καδί κε δχν ή ηξία άιια λεηξφληα. Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 14

19 Δηθόλα 12: «Σν αηνκηθφ δέλδξν» Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 15

20 ΠΡΑΗΝΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δηθόλα 13: Αλαλεψζηκε ελέξγεηα Πξάζηλε Δλέξγεηα ραξαθηεξίδεηαη απηή ε νπνία παξάγεηαη µε ηελ ρξήζε αλαλεψζηκσλ θαη κφλν πξψησλ πιψλ, ρσξίο ηελ ζπµπαξαγσγή επηθίλδπλσλ ή επηβιαβψλ νπζηψλ γηα ηνλ άλζξσπν ή ην πεξηβάιινλ (Κππξηαθόο Οξγαληζκόο Τππνπνίεζεο). Σέηνηνπ είδνπο ελέξγεηα κπνξεί λα παξαρζεί µε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη δηεξγαζίεο. Κχξηα ζέζε κεηαμχ απηψλ απνηειεί ε κεηαηξνπή ηεο ρεµηθήο ελέξγεηαο ζε άιιεο κνξθέο, φπσο ζεξµηθή θαη ειεθηξηθή. Ζ βηνκάδα παξέρεη έλα απνδνηηθφ ελδηάκεζν ζπιινγήο θαη ζπκπχθλσζεο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο. πλεπψο, ε πεξηβαιινληηθά θηιηθή ρξήζε ηεο βηνκάδαο γηα παξαγσγή εχρξεζηεο ελέξγεηαο εκπίπηεη απφιπηα ζην πιαίζην ηεο Πξάζηλεο Δλέξγεηαο. Δπί πιένλ, ε βηνκάδα σο αλαλεψζηµε πεγή ελέξγεηαο κπνξεί λα απνηειέζεη ζεµαληηθφ παξάγνληα αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαζψο θαη παξάγνληα ηνπηθήο αλαπηπμηαθήο δηάζηαζεο. Δηθόλα 14: Πξάζηλε ελέξγεηα Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 16

21 πλνπηηθά νη ζεηηθέο θαη νη αξλεηηθέο πιεπξέο ηεο ρξήζεο ησλ δηάθνξσλ πεγψλ ελέξγεηαο, αλαλεψζηκσλ θαη ζπκβαηηθψλ, θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: Πεγή ελέξγεηαο Θεηηθέο πιεπξέο Αξλεηηθέο πιεπξέο Ήιηνο Μεδέλ εθπνκπέο Αλαλεσζηκφηεηα Δπάξθεηα Αζηάζεηα Αθξηβή ηερλνινγία (εθηφο απφ ηε ζέξκαλζε) Άλεκνο Μεδέλ εθπνκπέο Αλαλεσζηκφηεηα Δπάξθεηα Γεζκεχεη εθηεηακέλεο πεξηνρέο Πξνβιήκαηα ζπληήξεζεο Βηνθαχζηκα Τδαηνπηψζεηο Άλζξαθαο Διάρηζηεο εθπνκπέο Αλαλεσζηκφηεηα Μεδέλ εθπνκπέο Γσξεάλ πξψηε χιε ηαζεξφηεηα Δπάξθεηα ζηελ αγνξά Μεηαθνξά βηνκάδαο Υξήζε λεξνχ ζηελ παξαγσγή βηνκάδαο. Πηζαλέο επηπηψζεηο ζηα νηθνζπζηήκαηα Υακειφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο Τςειφ θφζηνο θαηαζθεπήο Δπηπηψζεηο ζην ηνπίν Δπηπηψζεηο ζηα νηθνζπζηήκαηα Τςειέο εθπνκπέο CO2, SO2 Με αλαλεψζηκε πεγή πζζψξεπζε ππνιεηκκάησλ Πεηξέιαην Φπζηθφ αέξην Ππξεληθή ελέξγεηα Αλαπηπγκέλε ηερλνινγία Δμαηξεηηθά επέιηθην θαχζηκν "ρεηηθά" θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ Καχζηκν πςειήο ελεξγεηαθήο αμίαο κε εχθνιν ρεηξηζκφ Αθζνλία πξψηεο χιεο Μεηαθνξά πξψησλ πιψλ Πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκφηεηα Κφζηνο κεηαθνξάο ηδηαίηεξα φηαλ κεηαθέξεηαη ζε κεγάιεο απνζηάζεηο Με αλαλεψζηκε πεγή. Δχθιεθην Τςειέο εθπνκπέο CO2,NOx Πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκφηεηα ρεηηθή ξχπαλζε. Με αλαλεψζηκε πεγή. Δθηεηακέλν δίθηπν δηαλνκήο Δθπνκπέο CO2 Απφβιεηα Κίλδπλνο εμάπισζεο ππξεληθψλ φπισλ Ραδηελέξγεηα απφ ιεηηνπξγία θαη αηπρήκαηα Πίλαθαο 1: Θεηηθέο θαη αξλεηηθέο πιεπξέο ηεο ρξήζεο ησλ δηάθνξσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 17

22 2.3 ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Οη ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο είλαη θαιιηεξγνχκελα ή απηνθπή είδε, παξαδνζηαθά ή λέα, ηα νπνία παξάγνπλ βηνκάδα σο θχξην πξντφλ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δηάθνξνπο ελεξγεηαθνχο ζθνπνχο. Ζ βηνκάδα πνπ παξάγεηαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θαχζε ή ζπκπαξαγσγή ειεθηξηζκνχ κε γαηάλζξαθεο, γηα ειεθηξνπαξαγσγή θαη ζέξκαλζε, ζαλ πξψηε χιε γηα ζεξκνρεκηθέο δηεξγαζίεο φπσο ππξφιπζε θαη αεξηνπνίεζε γηα παξαγσγή κεζαλφιεο, βηναεξίνπ θαη ππξνιπηηθψλ ειαίσλ θαη γηα βηνρεκηθέο δηεξγαζίεο, φπσο δχκσζε, γηα παξαγσγή αηζαλφιεο ή κεζαλίνπ. Οη παξαδνζηαθέο θαιιηέξγεηεο ησλ νπνίσλ ην ηειηθφ πξντφλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο θαη βηνθαπζίκσλ, ζεσξνχληαη επίζεο ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο θαη ηέηνηεο είλαη ην ζηηάξη, ην θξηζάξη, ν αξαβφζηηνο, ηα δαραξφηεπηια, ν ειίαλζνο θ.α. Οη "λέεο" ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο είλαη είδε κε πςειή παξαγσγηθφηεηα ζε βηνκάδα, αλά κνλάδα γεο θαη δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ηηο γεσξγηθέο θαη ηηο δαζηθέο. Οη γεσξγηθέο ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο δηαθξίλνληαη πεξεηαίξσ ζε εηήζηεο θαη πνιπεηείο. Γεληθφηεξα, ηα θξηηήξηα γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο θαηάιιειεο ελεξγεηαθήο θαιιηέξγεηαο ζε κηα πεξηνρή είλαη: ε πξνζαξκνγή ζηηο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο, ε επθνιία εηζαγσγήο ζην ππάξρνλ ζχζηεκα ελαιιαγήο θαιιηεξγεηψλ, νη ζηαζεξέο απνδφζεηο (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) πνπ λα πξνζθέξνπλ αληαγσληζηηθφ εηζφδεκα έλαληη ησλ παξαδνζηαθψλ θαιιηεξγεηψλ, ην ζεηηθφ ελεξγεηαθφ ηζνδχγην εηζξνψλεθξνψλ (θαζαξφ ελεξγεηαθφ θέξδνο), νη θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο ζχκθσλεο κε ηελ αεηθφξν γεσξγία, ε αλζεθηηθφηεηα ζε ερζξνχο θαη αζζέλεηεο, ε ρξήζε ησλ ππαξρφλησλ κεραλεκάησλ (θπξίσο γηα ηε ζπγθνκηδή) ή κε κηθξέο κεηαηξνπέο απηψλ θαη ε δηαζεζηκφηεηα θαηάιιεινπ γελεηηθνχ πιηθνχ (ζπφξνη, ξηδψκαηα). Δηθόλα 15: Δλέξγεηα απφ θπηά κεγάισλ θαιιηεξγεηψλ Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 18

23 3. ΒΗΟΜΑΕΑ Ζ βηνκάδα είλαη ε πην παιηά θαη δηαδεδνκέλε αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο. Δηπκνινγηθά ε βηνκάδα πξνέξρεηαη απφ ηε ιέμε βίνο (δσή) θαη ηε ιέμε κάδα. (Βνπξδνύκπαο Γ., Φαληά 1998, Φξήζε ηεο βηνκάδαο γηα παξαγσγή ελέξγεηαο). Απφ ηνπο πξσηφγνλνπο αλζξψπνπο θαη κέρξη ζήκεξα, θαη θπξίσο νη αγξνηηθνί πιεζπζκνί, γηα λα δεζηαζνχλ, λα καγεηξέςνπλ θαη λα θσηηζηνχλ, ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ελέξγεηα (ζεξκφηεηα) πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ θαχζε ησλ μχισλ, πνπ είλαη έλα είδνο βηνκάδαο. Μεηά ηελ ελεξγεηαθή θξίζε ηνπ 1973, ε βηνκάδα άξρηζε λα παίδεη φιν θαη ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ θάιπςε ησλ παγθφζκησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ (ζέξκαλζεο, ςχμεο, ειεθηξηζκνχ) θαη ζηελ παξαγσγή πγξψλ βηνθαπζίκσλ (βηναηζαλφιε, βηνληήδει θ.α.). ήκεξα, ζεσξείηαη φηη είλαη κηα ζπνπδαία πεγή ελέξγεηαο, ε νπνία είλαη δπλαηφ λα ζπκβάιεη ζηελ ελεξγεηαθή επάξθεηα κεηά ηελ εμάληιεζε ησλ απνζεκάησλ ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ, ηνπ νξπθηνχ άλζξαθα θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Οη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο παξάγνπλ πεξίπνπ ην έλα ηξίην ηεο ελέξγεηάο ηνπο απφ βηνκάδα (Βνπξδνύκπαο Γ., Φαληά 1998, Φξήζε ηεο βηνκάδαο γηα παξαγσγή ελέξγεηαο). ηελ Διιάδα, νη θπξηφηεξεο εθαξκνγέο αθνξνχλ ζε παξαγσγή ζεξκηθήο ελέξγεηαο ζε γεσξγηθέο θαη δαζηθέο βηνκεραλίεο, ζε ζέξκαλζε ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα, ελψ έρεη μεθηλήζεη θαη ε παξαγσγή βηνληήδει. Σν ελεξγεηαθφ πεξηερφκελν ηεο βηνκάδαο κεηξηέηαη κε ηελ θαζαξή ζεξκηδηθή ηεο αμία. Βηνκάδα είλαη ην ζχλνιν ηεο χιεο πνπ έρεη βηνινγηθή (νξγαληθή) πξνέιεπζε. (Γήκνο Βαζίιεηνο, 2009, Αμηνπνίεζε ηνπ ειαηνππξελόμπινπ γηα ηελ παξαγσγή βηνθαπζίκνπ κε ηε δηαδηθαζία ηεο βηνρεκηθήο κεηαηξνπήο, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν). Με ηνλ φξν βηνκάδα ινηπφλ, πεξηγξάθεηαη, νπνηνδήπνηε πιηθφ παξάγεηαη απφ δσληαλνχο νξγαληζκνχο φπσο, ηα θπηηθά θαη δαζηθά ππνιείκκαηα (θαπζφμπια, θιαδνδέκαηα, άρπξα, πξηνλίδηα, ειαηνππξήλεο, θνπθνχηζηα), ηα δσηθά απφβιεηα (θνπξηά, άρξεζηα αιηεχκαηα), ηα θπηά πνπ θαιιηεξγνχληαη ζηηο ελεξγεηαθέο θπηείεο, θαζψο επίζεο θαη ηα ππνιείκκαηα ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ, ηεο αγξνηηθήο βηνκεραλίαο θαη ην βηναπνηθνδνκήζηκν θιάζκα ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ, θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θαχζηκν γηα παξαγσγή ελέξγεηαο. Ζ παξαγσγή θαη ε ρξήζε ηεο, δελ ξππαίλεη ην πεξηβάιινλ κε ηνμηθέο νπζίεο. Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 19

24 Γηίζηαληαη φκσο, νη απφςεηο σο πξνο ηελ επίδξαζε πνχ έρεη ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηελ παγθφζκηα ζέξκαλζε. Αλ βέβαηα ζεσξεζεί, φηη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ην λεξφ πνπ απνδίδεη ζηελ αηκφζθαηξα ε βηνκάδα, ην είρε ήδε αθαηξέζεη ε ίδηα απφ ηελ αηκφζθαηξα θαηά ηελ αλάπηπμή ηεο, ηφηε είλαη θαλεξφ πσο ηελ θαζηζηά, νπδέηεξε πξνο ην θαηλφκελν απηφ. (Γεκόπνπινο Μαιαθνύξεο, 1997) Ζ ελέξγεηα ηεο βηνκάδαο (βηνελέξγεηα ή πξάζηλε ελέξγεηα) είλαη δεπηεξνγελήο ειηαθή ελέξγεηα, πνπ κεηαζρεκαηίδεηαη απφ ηα θπηά κέζσ ηεο θσηνζχλζεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε βηνκάδα είλαη αλαλεψζηκε, κε ηελ έλλνηα φηη κεηαζρεκαηίδεηαη, θαηαζηξέθεηαη θαη αλαπαξάγεηαη. Οη βαζηθέο πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, είλαη ην λεξφ θαη ν άλζξαθαο, πνπ είλαη άθζνλα ζηε θχζε. Ζ δηεξγαζία απηή κπνξεί λα παξαζηαζεί ζρεκαηηθά σο εμήο: Νεξό + Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Ζιηαθή ελέξγεηα (θωηόληα) + Αλόξγαλα ζηνηρεία Βηνκάδα + Ομπγόλν Γηάγξακκα 2: Γηαδηθαζία παξαγσγήο βηνκάδαο Ζ κφλε θπζηθά επξηζθφκελε πεγή ελέξγεηαο κε άλζξαθα πνπ ηα απνζέκαηά ηεο είλαη ηθαλά ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ππνθαηάζηαην ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ, είλαη ε βηνκάδα. Αληίζεηα απφ απηά, ε βηνκάδα είλαη αλαλεψζηκε θαζψο απαηηείηαη κφλν κηα ζχληνκε ρξνληθή πεξίνδνο γηα λα αλαπιεξσζεί φ,ηη ρξεζηκνπνηείηαη σο πεγή ελέξγεηαο. Ζ βηνκάδα ινηπφλ, είλαη αλαλεψζηκε, κε ηελ έλλνηα φηη κεηαζρεκαηίδεηαη, θαηαζηξέθεηαη θαη αλαπαξάγεηαη. Ζ αμηνπνίεζε ηεο κπνξεί λα γίλεη κε κεηαηξνπή ηεο ζε κεγάιε πνηθηιία πξντφλησλ, κε δηάθνξεο κεζφδνπο θαη ηε ρξήζε ζρεηηθά απιήο ηερλνινγίαο θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο: θαχζηκν γηα παξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο, πξψηε χιε γηα παξαγσγή βηναεξίνπ ή θπζηθνχ αεξίνπ, ην νπνίν απνηειεί άξηζηε θαχζηκε χιε γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο, φπσο θαη πξψηε χιε παξαγσγήο αηζαλφιεο θαη βηνληήδει γηα κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο. Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 20

25 3.1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΣΖ ΒΗΟΜΑΕΑ KAI ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ Οη δηεξγαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ επεμεξγαζία θαη παξαγσγή ηεο βηνκάδαο δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο ηξεηο θαηεγνξίεο: Α. ΘΔΡΜΟΥΖΜΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ Πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δηεξγαζίεο : Καχζε Παξάιιειε θαχζε Αλζξαθνπνίεζε Ππξφιπζε Αεξηνπνίεζε Γηάγξακκα 3: Τπάξρνπζεο ηερλνινγίεο ζεξκνρεκηθήο αμηνπνίεζεο ηεο βηνκάδαο Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 21

26 Β. ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ Πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δηεξγαζίεο : Αλαεξφβηα ρψλεπζε Τδξφιπζε - Αιθννιηθή δχκσζε Γ. ΥΖΜΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ Πεξηιακβάλεη ηελ : Δθρχιηζε ειαίσλ θαη εζηεξνπνίεζε ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ. ηλιακή ενέπγεια CO2 Φωτοσύνθεση Ο2 ΚΑΤΗ αέπια ΒΘΟΜΑΖΑ ΘΕΡΜΟΥΗΜΘΚΕ ΠΤΡΟΛΤΗ ςγπά καύσιμα ΜΕΣΑΣΡΟΠΕ ΑΕΡΘΟΠΟΘΗΗ στεπεά ΑΝΘΡΑΚΟΠΟΘΗΗ ΑΝΑΕΡΟΒΘΑ Βιοαέπιο ΒΘΟΛΟΓΘΚΕ ΥΩΝΕΤΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΕ ΑΛΚΟΟΛΘΚΗ Αιθανόλη ΖΤΜΩΗ ΥΗΜΘΚΗ ΕΚΥΤΛΘΗ βιοέλαια και ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΣΕΡΟΠΟΘΗΗ εστέπερ τοςρ Γηάγξακκα 4: Γηεξγαζίεο κεηαηξνπήο ηεο βηνκάδαο Α. ΘΔΡΜΟΥΖΜΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΤΖ ΣΖ ΒΗΟΜΑΕΑ C 6n (H 2 O) 5n + 6 n O 2 6 n CO n H 2 O βιομάζα Γηάγξακκα 5 : Ζ ηππηθή ρεκηθή αληίδξαζε θαηά ηε θαχζε ηεο βηνκάδαο Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 22

27 Ζ απ επζείαο θαχζε ηεο βηνκάδαο γηα παξαγσγή ζεξκφηεηαο είλαη ν απινχζηεξνο ηξφπνο γηα ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζή ηεο. Γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ βαζκψλ απφδνζεο ζηε θαχζε είλαη επηζπκεηφ ε πεξηεθηηθφηεηα ηεο βηνκάδαο ζε πγξαζία, λα είλαη ρακειή, ζπλήζσο θάησ ηνπ 20%. Πνιιέο θνξέο απαηηείηαη ηεκαρηζκφο ηεο βηνκάδαο ζε κηθξά θνκκάηηα, γηα λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηάθνξεο ζπζθεπέο θαη θνχξλνπο θαχζεο (Βνπξδνύκπαο Γ., Φαληά 1998, Φξήζε ηεο βηνκάδαο γηα παξαγσγή ελέξγεηαο). Όηαλ ε βηνκάδα βξίζθεηαη ππφ κνξθή πνιχ κηθξψλ θφθθσλ είλαη επηζπκεηφ πνιιέο θνξέο λα κεηαηξαπεί ζε κπξηγθέηεο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε κνξθνπνίεζή ηεο ζε θαηάιιεια κεραλήκαηα πςειήο πίεζεο. Γηα ηελ παξαγσγή αηκνχ, ε βηνκάδα θαίγεηαη ζε θαηάιιεινπο θαπζηήξεο θαη βξαζηήξεο, κε εηδηθά εξγαιεία ελαιιαγήο ζεξκφηεηαο. ΠΑΡΑΛΛΖΛΖ ΚΑΤΖ Πνιιέο θνξέο ε βηνκάδα ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάπνην πνζνζηφ σο ηξνθνδνηηθφ θαχζηµν καδί µε ην θάξβνπλν κέζα ζηνλ θιίβαλν. Ζ φιε δηεξγαζία είλαη αληηθείκελν γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο, ηερλνινγηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο, θαζψο ππάξρεη ειπίδα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην κέιινλ ε βηνκάδα γηα κεξηθή ηξνθνδνζία ζπκβαηηθψλ ζηαζµψλ θάξβνπλνπ (ιηγλίηε, αλζξαθίηε, θιπ.) ΑΝΘΡΑΚΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΒΗΟΜΑΕΑ Σν θάξβνπλν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζαλ θαχζηκν, παξάγεηαη κε ηελ αλζξαθνπνίεζε ηεο βηνκάδαο. Ζ αλζξαθνπνίεζε είλαη κηα δηεξγαζία, φπνπ ην μχιν ζεξκαίλεηαη παξνπζία αέξα ζε αλαινγία κηθξφηεξε απφ ηε ζηνηρεηνκεηξία θαη ζαλ πξντφλ παξάγεηαη ην θάξβνπλν θαζψο θαη πγξά θαη αέξηα παξαπξντφληα. ΠΤΡΟΛΤΖ ΣΖ ΒΗΟΜΑΕΑ Ζ ππξφιπζε είλαη µηα βαζηθή ζεξµνρεµηθή δηεξγαζία γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο ζηεξεάο βηνκάδαο ζε έλα πην ρξήζηµν πγξφ θαχζηµν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ππξφιπζεο, ε βηνκάδα απνζπληίζεηαη απνπζία αέξα ή θαίγεηαη κεξηθψο µε πεξηνξηζκέλε παξνρή νμπγφλνπ. Σα παξαγφκελα πξντφληα απφ ηε ζεξκνρεκηθή απηή Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 23

28 κεηαηξνπή είλαη αέξηα, ππξνιηγληθά πγξά θαη βηνάλζξαθαο (θάξβνπλν). Ζ ππξφιπζε γίλεηαη ζε θιεηζηά δνρεία, απνπζία αέξα, ζε ζεξκνθξαζίεο C θαη παξάγνπλ μπινθάξβνπλν µε βαζµφ απφδνζεο 25-35% ηεο αξρηθήο πνζφηεηαο βηνκάδαο, ελψ ηα ζεξµά αέξηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ μήξαλζε ηεο πξψηεο χιεο (Βνπξδνύκπαο Γ., Φαληά 1998, Φξήζε ηεο βηνκάδαο γηα παξαγσγή ελέξγεηαο). ΑΔΡΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΒΗΟΜΑΕΑ Ζ αεξηνπνίεζε είλαη µηα κνξθή ππξφιπζεο, πνπ απαηηεί κεγαιχηεξε παξνρή αέξα θαη πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο, γηα ηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγήο ηνπ βηναεξίνπ. Σν βηναέξην, απνηειείηαη απφ κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, πδξνγφλν θαη κεζάλην, µαδί µε άδσην θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Σν αέξην είλαη πην ειθπζηηθφ απφ ηελ αξρηθή ζηεξεά βηνκάδα (ζπλήζσο μχιν ή μπινθάξβνπλν) γηαηί µπνξεί λα θαεί γηα παξαγσγή ζεξµφηεηαο θαη ειεθηξηζµνχ. Δηθόλα 16: Ζ αεξηνπνίεζε ηεο βηνκάδαο ζε θαηάιιεινπο αληηδξαζηήξεο. Β. ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 24

29 ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΒΗΟΑΔΡΗΟΤ ΜΔ ΑΝΑΔΡΟΒΗΑ ΥΧΝΔΤΖ ΣΖ ΒΗΟΜΑΕΑ Σν βηναέξην παξάγεηαη, κε ηε δηεξγαζία ηεο αλαεξφβηαο ρψλεπζεο ηεο βηνκάδαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε κηθξνβηαθή απνδφκεζε ζχλζεησλ νξγαληθψλ κνξίσλ πξνο απινχζηεξα κφξηα θαη γίλεηαη ζε ηξεηο θάζεηο : Σε θάζε ηεο πδξφιπζεο Σελ φμηλε θάζε Σε θάζε ηεο κεζαλνπνίεζεο Ζ δηεξγαζία ηεο αλαεξφβηαο ρψλεπζεο ηεο βηνκάδαο επλνείηαη απφ πγξφ, ζεξκφ θαη ζθνηεηλφ πεξηβάιινλ. Οη βηναληηδξαζηήξεο ρψλεπζεο ηεο βηνκάδαο κπνξεί λα είλαη ζπλερνχο ή δηαιείπνληνο έξγνπ. Σν βηναέξην πνπ παξάγεηαη κπνξεί λα απνζεθεπζεί. Δθφζνλ απνζεθεπζεί, ππφ ζπλήζε πίεζε, απαηηνχληαη κεγάινη απνζεθεπηηθνί ρψξνη αιιά εάλ ζπκπηεζζεί θαη πγξνπνηεζεί, απαηηνχληαη πςειέο πηέζεηο. Έηζη, γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο πξνηηκάηαη ε άκεζε θαχζε ηνπ, είηε γηα παξαγσγή ζεξκφηεηαο, είηε γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σέινο ηα πγξά απφβιεηα πνπ απνκέλνπλ έρνπλ ρακειφηεξν ξππαληηθφ θνξηίν απφ ηα αξρηθά απφβιεηα γηαηί έρεη κεησζεί ε δπζνζκία ηνπο (Βνπξδνύκπαο Γ., Φαληά 1998, Φξήζε ηεο βηνκάδαο γηα παξαγσγή ελέξγεηαο). ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ ΒΗΟΜΑΕΑ ΤΓΡΟΛΤΖ ΑΛΚΟΟΛΗΚΖ ΕΤΜΧΖ ΜΔ ΒΗΟΥΖΜΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ Ζ παξαγσγή πγξψλ θαπζίκσλ κε βηνρεκηθή δηεξγαζία επηθεληξψλεηαη, θπξίσο, ζηελ παξαγσγή βηναηζαλφιεο (νηλνπλεχκαηνο), κε δχκσζε ζαθράξσλ, ακχινπ, θπηηαξηλψλ θαη εκηθπηηαξηλψλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ δηάθνξα είδε βηνκάδαο. Σν πξντφλ ηεο δχκσζεο πεξηέρεη κφλν % αηζαλφιεο, ε νπνία ζα πξέπεη λα ιεθζεί κε απφζηαμε, θάηη πνπ απαηηεί κεγάιεο πνζφηεηεο ελέξγεηαο. Μέξνο ηεο ελέξγεηαο κπνξεί λα θαιπθζεί απφ ηελ θαχζε ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ (Βεξβέξε Π., 2009, Μειέηε εγθαηάζηαζεο βηνκάδαο κε ρξήζε δαζηθώλ ππνιεηκκάησλ, βηνρεκηθέο δηεξγαζίεο, γηα παξαγσγή ειεθηξηζκνύ). Ζ βηναηζαλφιε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θηλεηήξεο νρεκάησλ, σο έρεη ή ζε πξφζκημε κε βελδίλε, σο θαχζηκν θίλεζεο. Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 25

30 Γ. ΥΖΜΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΔΣΔΡΔΟΠΟΗΖΖ ΛΗΠΧΝ ΚΑΗ ΔΛΑΗΧΝ Καηά ηελ κεηεζηεξνπνίεζε ησλ ιηπψλ θαη ειαίσλ, έλα ηξηγιπθεξίδην αληηδξά κε κία αιθνφιε, παξνπζία ελφο ηζρπξνχ νμένο ή κηαο βάζεο, παξάγνληαο έλα κίγκα αιθπιεζηέξσλ ιηπαξψλ νμέσλ θαη ηεο γιπθεξίλεο (Γηδαθηηθή ηεο Φεκείαο θαη Νέεο Δθπαηδεπηηθέο Τερλνινγίεο, 2004). Ζ γεληθή δηαδηθαζία είλαη κηα αθνινπζία ηξηψλ δηαδνρηθψλ θαη αληηζηξέςηκσλ αληηδξάζεσλ, ζηηο νπνίεο ηα δηγιπθεξίδηα θαη κνλνγιπθεξίδηα ζρεκαηίδνληαη ζαλ ελδηάκεζα πξντφληα. Ζ ζηνηρεηνκεηξία ηεο αληίδξαζεο ηεο απαηηεί 1 mol ηξηγιπθεξηδίνπ θαη 3 mol αιθνφιεο. Δληνχηνηο ρξεζηκνπνηείηαη πεξίζζεηα αιθνφιεο γηα λα απμήζεη ηελ απφδνζε γηα λα επηηξέςεη ην δηαρσξηζκφ απφ ηελ γιπθεξίλε πνπ ζρεκαηίδεηαη. Γηάγξακκα 6: Ζ ζηνηρεηνκεηξία ηεο αληίδξαζεο ηεο κεηεζηεξνπνίεζεο Γηάθνξνη παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηχπνπ θαηαιχηε (αιθαιηθνχ ή φμηλνπ), ηεο κνξηαθήο αλαινγίαο θπηηθνχ ειαίνπ- αιθνφιεο, ηεο ζεξκνθξαζία, ηεο θαζαξφηεηαο ησλ αληηδξαζηεξίσλ (θπξίσο ε πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ) θαη ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ειεχζεξα ιηπαξά νμέα, έρνπλ επίδξαζε ζηελ πνξεία ηεο κεηεζηεξνπνίεζεο. Σν παξαγφκελν βηνέιαην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ππνθαηάζηαην ηνπ πεηξειαίνπ, ζε εθαξκνγέο ζέξκαλζεο αιιά θαη παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σέινο, ζε θάζε πεξίπησζε, σο θαχζηµν µπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηνδήπνηε είδνο μχινπ ηεκαρηζκέλν θαη µε ραµειή πγξαζία ή Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 26

31 πειιεηψλ ή θάηη άιιν αληίζηνηρνπ κεγέζνπο θαη πθήο, φπσο ηζφθιηα απφ θαξχδηα ή αµχγδαια. ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΒΗΟΜΑΕΑ ΥΡΖΖ ΣΖ ΒΗΟΜΑΕΑ Χ ΚΑΤΗΜΟ ΑΔΡΗΟ Σν βηναέξην πνπ παξάγεηαη απφ ηελ αλαεξφβηα ρψλεπζε έρεη µηα ζεηξά απφ πηζαλέο ρξήζεηο ζε κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο, ζε ζπζηήκαηα κε αεξηνζηξφβηινπο θαη γελλήηξηεο ειεθηξνπαξαγσγήο, παξαγσγήο ζεξκφηεηαο ζε εκπνξηθέο θαη νηθηαθέο ρξήζεηο θαη ζε εηδηθά ηξνπνπνηεκέλα νρήκαηα σο θαχζηµν θίλεζεο. ΥΡΖΖ ΣΖ ΒΗΟΜΑΕΑ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ Ο ειεθηξηζκφο, σο παξάγσγν επεμεξγαζίαο ηεο βηνκάδαο, είλαη µηα κνξθή αλαλεψζηκεο πεγήο ελέξγεηαο θαη µπνξεί λα θέξεη ηελ ζθξαγίδα ηνπ «πξάζηλνπ θαπζίµνπ». ΥΡΖΖ ΣΖ ΒΗΟΜΑΕΑ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ Ζ παιαηφηεξε ρξήζε ηεο βηνκάδαο είλαη ε θαχζε. Δπηηπγράλεηαη παξνπζία αέξα ζε ζεξκνθξαζίεο, πνπ θπκαίλνληαη απφ C θαη παξέρεη ζεξκφηεηα, ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Μεγάιεο πνζφηεηεο βηνκάδαο ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα κε θαχζε θπξίσο γηα παξαγσγή ζεξκφηεηαο ζε παξαδνζηαθά ηδάθηα πνπ έρνπλ βαζκφ απφδνζεο, πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 10-20%, ελψ ζε κεξηθέο ζχγρξνλεο θαηαζθεπέο ηδαθηψλ επηηπγράλνπλ πςεινχο βαζκνχο απφδνζεο ηεο ηάμεο ηνπ 60-80%. 1. ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΣΗΡΗΧΝ ΜΔ ΒΗΟΜΑΕΑ Αξθεηά δηαδεδνκέλα είλαη επίζεο ζήκεξα ηα ζπζηήκαηα θεληξηθήο ζέξκαλζεο κε ρξήζε μχισλ ή ππξελφμπινπ. Απηά ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ ελαιιαθηηθή ιχζε ησλ Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 27

32 ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο κε θαπζηήξα πεηξειαίνπ ή θπζηθνχ αεξίνπ. Δπεηδή ην ππξελφμπιν είλαη δηαβξσηηθφ, ιφγσ ηνπ φηη πεξηέρεη ππνιείκκαηα νμέσλ, ζα πξέπεη ην ζχζηεκα θαχζεο λα θαηαζθεπάδεηαη απφ αλζεθηηθά πιηθά. Σν θφζηνο ηνπ θαπζηήξα γηα ρξήζε ππξελφμπινπ είλαη ειαθξά κεγαιχηεξν απφ εθείλν ηνπ πεηξειαίνπ (καδνχη ή ληήδει) ή ηνπ πγξαεξίνπ. Όκσο, ην θφζηνο ηνπ ππξελφμπινπ ζε ζρέζε κε ηελ ελεξγεηαθή ηνπ αμία είλαη ρακειφηεξν απφ ηνπ πεηξειαίνπ ή ηνπ πγξαεξίνπ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζην γεγνλφο, φηη ν θαπζηήξαο ηνπ ππξελφμπινπ κεηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο ηνπ δηαηεξεί κηα κηθξή εζηία θσηηάο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 2-3 εκεξψλ (Βνπξδνύκπαο Γ., Φαληά 1998, Φξήζε ηεο βηνκάδαο γηα παξαγσγή ελέξγεηαο). Γηα ζέξκαλζε επίζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη άιια είδε βηνκάδαο, φπσο δαζηθά ππνιείκκαηα, γεσξγηθά ππνιείκκαηα, ππνιείκκαηα μπινπξγείσλ θ.α. 2. ΘΔΡΜΑΝΖ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΧΝ ΜΔ ΔΛΑΗΟΠΤΡΖΝΟΞΤΛΟ Ζ αμηνπνίεζε ηεο βηνκάδαο ζε κνλάδεο παξαγσγήο ζεξκφηεηαο γηα ηε ζέξκαλζε ζεξκνθεπίσλ, απνηειεί κηα ελδηαθέξνπζα θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα πξννπηηθή γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο. Ήδε, ζην 10% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ησλ ζεξκαηλφκελσλ ζεξκνθεπίσλ ηεο ρψξαο, αμηνπνηνχληαη δηάθνξα είδε βηνκάδαο. Μηα ζρεηηθά λέα κέζνδνο ζέξκαλζεο ζεξκνθεπίσλ κε ρξήζε βηνκάδαο απνηειεί ε ζέξκαλζε κε ειαηνππξελφμπιν. Σν ππξελφμπιν απφ θαηάιιεια ζηιφ κεηαθέξεηαη ζε έλα θαπζηήξα - ιέβεηα, θαη ην ζεξκφ λεξφ πνπ παξάγεηαη θπθινθνξψληαο ζε επηδαπέδην ζχζηεκα ζσιελψζεσλ πνπ βξίζθεηαη εληφο ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ζεξκαίλεη ην ρψξν. Σν ππξελφμπιν κεηαθέξεηαη απηφκαηα ζε κηα θνριησηή έιηθα ηνπ Αξρηκήδε (εηθφλα 17) ζηνλ θαπζηήξα, ελψ κε έλα αλεκηζηήξα δηνρεηεχεηαη αέξαο ζηνλ θαπζηήξα γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ θαχζε. ηελ πεξίπησζε επηδαπέδηνπ ζπζηήκαηνο πιαζηηθψλ ζσιελψζεσλ, ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζεξκνχ λεξνχ θπκαίλεηαη ζηνπο 55 C πεξίπνπ θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ επηζηξνθήο 5-8 C ρακειφηεξα. Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 28

33 καςσαέπια ΘΛΟ ελαιοπςπηνόξςλο ΠΑΡΑΓΩΓΗ Θεπμό ΘΕΡΜΟΚΗΠΘΟ ΕΛΑΘΟΠΤΡΗΝΟΞΤΛΟΤ ΘΕΡΜΟΤ νεπό ΝΕΡΟΤ κπύο νεπό Γηάγξακκα 7: Μέζνδνο ζέξκαλζεο ζεξκνθεπίσλ κε ρξήζε βηνκάδαο Σα ζπζηήκαηα απηά, βξίζθνπλ ηειεπηαία πνιιέο εθαξκνγέο γηα ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη ζεξκνθεπίσλ, θαζψο παξνπζηάδνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα, φπσο, ην ρακειφ θφζηνο θαπζίκνπ, ηε δπλαηφηεηα πιήξνπο απηνκαηηζκνχ θαη ηελ χπαξμε ηνπηθά, ηεο ελεξγεηαθήο πξψηεο χιεο. εκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ είλαη φηη απηνκαηνπνηνχληαη πιήξσο θαη κπνξνχλ λα επηηχρνπλ πιήξε έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο εληφο ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Έηζη ζπλεζίδεηαη ν θαιιηεξγεηήο λα θξνληίδεη γηα ηε κεηαθνξά ηνπ ππξελφμπινπ απφ έλα ππξελειαηνπξγείν ηεο πεξηνρήο ηνπ ζε κία απνζήθε δίπια ζην ζεξκνθήπην. Ζ απνζήθε πξέπεη λα είλαη ζηεγαζκέλε γηα λα απνθεχγνληαη ηα θαηλφκελα χγξαλζεο ηνπ ππξελφμπινπ κε ηηο βξνρνπηψζεηο, γηαηί ηφηε είλαη δχζθνινο ν απνηειεζκαηηθφο ρεηξηζκφο ηνπ. Απφ ηελ απνζήθε ην ππξελφμπιν κεηαθέξεηαη κε κία έιηθα ηνπ Αξρηκήδε ζε θαηάιιειν ζηιφ θαη απφ εθεί πάιη κε ηνλ ίδην κεραληζκφ ζηνλ θαπζηήξα. Όηαλ ην ζεξκνθήπην πνπ ρξεζηκνπνηεί ειαηνππξελφμπιν βξίζθεηαη θνληά ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, κπνξνχλ λα παξνπζηαζζνχλ πξνβιήκαηα κε ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο γηα δχν θπξίσο ιφγνπο. Πξψηα, ιφγσ δπζνζκίαο ηνπ ππξελφμπινπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ απνζήθε θαη κεηά ιφγσ ηνπ θαπλνχ πνπ εμέξρεηαη απφ ηελ θακηλάδα ηνπ θαπζηήξα (Βνπξδνύκπαο Γ., Φαληά 1998, Φξήζε ηεο βηνκάδαο γηα παξαγσγή ελέξγεηαο). Δηθόλα 17: Ζ έιηθα ηνπ Αξρηκήδε Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 29

34 Ο θαιιηεξγεηήο, ελψ ζηελ πξψηε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα παξέκβεη απνηξεπηηθά, ζηε δεχηεξε ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη έλα ζχζηεκα κείσζεο ηνπ θαπλνχ θαη ησλ ζσκαηηδίσλ πνπ εμέξρνληαη απφ ηελ θαπλνδφρν ζηελ αηκφζθαηξα. Ο θαπζηήξαο ηνπ ππξελφμπινπ ζα πξέπεη λα ζπληεξείηαη ηαθηηθά θαη ζσζηά. Ζ ζσζηή ζπληήξεζε ηνπ θαπζηήξα - ιέβεηα πεξηιακβάλεη ηε ηαθηηθή απνκάθξπλζε ησλ επηθαζήζεσλ απφ ηηο ζσιελψζεηο δηέιεπζεο ηνπ λεξνχ. 3. ΥΡΖΖ ΣΖ ΒΗΟΜΑΕΑ ΓΗΑ ΣΖΛΔΘΔΡΜΑΝΖ Σειεζέξκαλζε νλνκάδεηαη ε εμαζθάιηζε δεζηνχ λεξνχ ηφζν γηα ηε ζέξκαλζε ησλ ρψξσλ, φζν θαη γηα ηελ απεπζείαο ρξήζε ηνπ ζε έλα ζχλνιν θηηξίσλ, έλαλ νηθηζκφ, έλα ρσξηφ ή κία πφιε, κε έλαλ θαιά κνλσκέλν ππφγεην ζσιήλα, απφ έλαλ θεληξηθφ ζηαζκφ παξαγσγήο ζεξκφηεηαο (Χσκάο Σ., 2003, Δλέξγεηα, Πεξηβάιινλ θαη επηρεηξεκαηηθόηεηα, Πξνηάζεηο γηα ηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα ζηνλ ειιεληθό ρώξν, Δζληθό Κέληξν Πεξηβάιινληνο Καη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο). Ζ παξαγφκελε ζεξκφηεηα κεηαθέξεηαη κε δίθηπν αγσγψλ απφ ην ζηαζκφ πξνο ηα ζεξκαηλφκελα θηίξηα. Κάζε θηίξην, πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην δίθηπν, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζεξκφ λεξφ γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ζέξκαλζήο ηνπ. Υξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο δχν θεληξηθνί ζσιήλεο, ζε θιεηζηφ δίθηπν, έλαο γηα ηε πξνζαγσγή ηνπ ζεξκνχ λεξνχ θαη έλαο γηα ηελ απαγσγή ηνπ θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ ζην ιέβεηα γηα επαλαζέξκαλζε. Γηα ηε κεηαθνξά ηνπ λεξνχ ρξεζηκνπνηνχληαη αληιίεο θαη θαιά κνλσκέλνη ζσιήλεο, φπνπ ε πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ είλαη θάησ ηνπ 1 C αλά 1 km ζσιήλα. Ζ ηειεζέξκαλζε παξνπζηάδεη κεγάιε αλάπηπμε ζε πνιιέο ρψξεο, θαζψο εκθαλίδεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, φπσο είλαη ε επίηεπμε πςειφηεξνπ βαζκνχ απφδνζεο, ν πεξηνξηζκφο ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο κε ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ, νπφηε πξνθχπηνπλ επηπιένλ νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε. ηελ Διιάδα έρεη ήδε εγθαηαζηαζεί ε πξψηε κνλάδα ηειεζέξκαλζεο κε ρξήζε βηνκάδαο. Ζ κνλάδα απηή, πνπ βξίζθεηαη ζηελ θνηλφηεηα Νπκθαζίαο ηνπ Ννκνχ Αξθαδίαο (Χσκάο Σ., 2003, Δλέξγεηα, Πεξηβάιινλ θαη επηρεηξεκαηηθόηεηα, Πξνηάζεηο γηα ηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα ζηνλ ειιεληθό ρώξν, Δζληθό Κέληξν Πεξηβάιινληνο Καη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο). Έρεη νλνκαζηηθή ηζρχ kcal/h θαη θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ζέξκαλζεο 80 θαηνηθηψλ θαη 600 θνηλνηηθψλ ρψξσλ. Ωο θαχζηκε χιε ρξεζηκνπνηνχληαη ηξίκκαηα μχινπ, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 30

35 ηεκαρηζκφ ππνιεηκκάησλ πινηνκίαο ζε εηδηθφ κεράλεκα. Σν έξγν απηφ απνηειεί πξφηππν γηα ηελ αλάπηπμε παξφκνησλ εθαξκνγψλ ζε θνηλφηεηεο θαη δήκνπο ηεο ρψξαο, δεδνκέλνπ φηη εμαζθαιίδεη ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ, αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη ζπλεηζθέξεη ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο. ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΘΔΡΜΑΝΖ, ΦΤΞΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ, Δ ΓΔΧΡΓΗΚΔ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ Με ηνπο ζπκβαηηθνχο ηξφπνπο παξαγσγήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κεγάιεο πνζφηεηεο ζεξκφηεηαο απνξξίπηνληαη ζην πεξηβάιινλ, είηε κέζσ ησλ ςπθηηθψλ θπθισκάησλ, είηε κέζσ ησλ θαπζαεξίσλ. Με ηε ζπκπαξαγσγή, φπσο νλνκάδεηαη ε ζπλδπαζκέλε παξαγσγή ζεξκηθήο θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ ίδηα ελεξγεηαθή πεγή, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζεξκφηεηαο απηήο αλαθηάηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη επσθειψο. Έηζη, αθ ελφο επηηπγράλεηαη ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, θαζψο απμάλεηαη ν βαζκφο ελεξγεηαθήο κεηαηξνπήο ηνπ θαπζίκνπ ζε σθέιηκε ελέξγεηα, αθ εηέξνπ κεηψλνληαη αληίζηνηρα θαη νη εθπνκπέο ξχπσλ. Δπίζεο, ειαηηψλνληαη νη απψιεηεο θαηά ηε κεηαθνξά ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαζψο ηα ζπζηήκαηα ζπκπαξαγσγήο είλαη ζπλήζσο απνθεληξσκέλα θαη βξίζθνληαη πην θνληά ζηνπο θαηαλαισηέο απ φηη νη θεληξηθνί ζηαζκνί ειεθηξνπαξαγσγήο. Ζ ζπκπαξαγσγή απφ βηνκάδα ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ ζε αζηηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη ε εμάπισζε ηεο εθαξκνγήο ηεο πξέπεη λα εμεηαζζεί κε βαζηθφ ζηφρν ηε δεκηνπξγία πνιιψλ κηθξψλ απνθεληξσκέλσλ ζηαζκψλ ζπκπαξαγσγήο. Απηνί ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ ζε πεξηνρέο ηεο ρψξαο κε ζεκαληηθέο πνζφηεηεο δηαζέζηκεο βηνκάδαο, νη νπνίεο λα βξίζθνληαη ζπγρξφλσο θνληά ζε θαηαλαισηέο ζεξκφηεηαο, θαζψο ε κεηαθνξά ηεο ζεξκφηεηαο παξνπζηάδεη πςειέο απψιεηεο θαη απμεκέλν θφζηνο. Οη θαηαλαισηέο ηεο παξαγφκελεο ζεξκφηεηαο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηαζκψλ ζπκπαξαγσγήο, κπνξεί λα είλαη απφ ρσξηά ή πφιεηο, ηα νπνία ζα ζεξκαίλνληαη κέζσ θάπνηαο εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο ηειεζέξκαλζεο, ζεξκνθήπηα, βηνκεραληθέο κνλάδεο κε απμεκέλεο απαηηήζεηο ζε ζεξκφηεηα θ.ά. Ζ παξαγφκελε απφ ηα ζπζηήκαηα ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηθή ελέξγεηα είλαη δπλαηφ είηε λα ηδηνθαηαλαιψλεηαη, είηε λα πσιείηαη ζηε Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 31

36 ΓΔΖ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην Ν. 2244/94 ( Ρχζκηζε ζεκάησλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα ). Δηθόλα 18: ρήκα νινθιεξσκέλεο παξαγσγήο (Hιεθηξoπαξαγσγή Σειεζέξκαλζε - Παξαγσγή pellets κε κνλαδηθή πξψηε χιε ηε βηνκάδα) Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 32

37 3.2 ΒΗΟΚΑΤΗΜΑ (ΒΗΟΝΣΗΕΔΛ ΒΗΟΑΗΘΑΝΟΛΖ) Δηθόλα 19: Υξήζε βηνθαπζίκσλ Ωο βηνθαχζηκα ραξαθηεξίδνληαη φια ηα ζηεξεά, πγξά θαη αέξηα θαχζηκα πνπ πξνέξρνληαη απφ βηνκάδα ή απφβιεηα αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Σα βηνθαχζηκα πξνεξρφκελα απφ νξγαληθά πξντφληα θαη έηζη ζεσξνχληαη αλαλεψζηκα θαχζηκα κε ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο, ηηο ρακειφηεξεο εθπνκπέο CO 2 ζην ζπλνιηθφ θχθιν δσήο ηνπο, ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά νξπθηά θαχζηκα, ζηνηρείν πνπ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ πξνέιεπζε ηνπο, ηε ρξήζε ηνπο αιιά θαη ηνλ ηξφπν παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ηνπο. Καηά ηελ θαχζε ηνπο ηα θαχζηκα απηά εθπέκπνπλ πεξίπνπ ίζεο πνζφηεηεο CO 2 κε ηα αληίζηνηρα πεηξειατθήο πξνέιεπζεο. Δπεηδή φκσο είλαη νξγαληθά, ν άλζξαθαο ηνλ νπνίν πεξηέρνπλ έρεη δεζκεπηεί θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο νξγαληθήο χιεο απφ ηελ αηκφζθαηξα ζηελ νπνία επαλέξρεηαη κεηά ηελ θαχζε θη έηζη ην ηζνδχγην εθπνκπψλ ζε φιν ηνλ θχθιν δσήο ηνπ βηνθαπζίκνπ είλαη ζεσξεηηθά κεδεληθφ. Σα πιένλ δηαδεδνκέλα βηνθαχζηκα είλαη: ην βηνληήδει, πνπ παξάγεηαη απφ θπηηθά έιαηα θαη δσηθά ιίπε κε κία δηαδηθαζία πνπ νλνκάδεηαη κεηεζηεξνπνίεζε. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνπο ππάξρνληεο πεηξειαηνθηλεηήξεο είηε απηνχζην είηε ζε αλάκημε κε ην πεηξέιαην θίλεζεο. ε βηναηζαλόιε πνπ παξάγεηαη απφ ζαθραξνχρα, θπηηαξηλνχρα θαη ακπινχρα θπηά κε αιθννιηθή δχκσζε. Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη έληνλε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ παξαγσγή βηναηζαλφιεο απφ ιηγλνθπηηαξηλνχρεο Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 33

38 πξψηεο χιεο φπσο άρπξν θαη μχιν. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε αλάκημε κε ηελ βελδίλε ζηνπο ππάξρνληεο βελδηλνθηλεηήξεο κεηά απφ ειάρηζηεο ή θαη θαζφινπ κεηαηξνπέο αλάινγα κε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ κίγκαηνο. ην βηναέξην (κεζάλην) πνπ παξάγεηαη απφ ηελ απνζχλζεζε νξγαληθψλ απνβιήησλ. Ο ζηφρνο ηεο παξαγσγήο θαη ρξήζεο ησλ βηνθαπζίκσλ είλαη, νη κηθξφηεξεο εθπνκπέο ξχπσλ αθνχ είλαη έλα θαζαξφ, κε ηνμηθφ, βηναπνηθνδνκήζηκν θαχζηκν, αιιά θαη ν γεληθφηεξνο νηθνλνκηθφο αληαγσληζκφο ηνπο κε ηα νξπθηά θαχζηκα, είηε ζε φ, ηη αθνξά ην θφζηνο ηεο πξψηεο χιεο, είηε ζηελ ηερλνινγία παξαγσγήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ρξήζε ησλ βηνθαπζίκσλ ρηίδεη βάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ ειάηησζε ηεο εμάξηεζεο απφ ηηο εηζαγσγέο νξπθηψλ θαπζίκσλ. Βαζκηαία, ε Διιάδα ζα έρεη φιν θαη κεγαιχηεξα πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Μειέηε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Σερλνινγίαο Καπζίκσλ θαη Ληπαληηθψλ ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ αλεβάδεη ην ζπλαιιαγκαηηθφ φθεινο απφ ηελ εηζαγσγή ησλ βηνθαπζίκσλ ζηελ αγνξά πεηξειαηνεηδψλ πεξίπνπ ζηα 164 εθαηνκκχξηα επξψ ζηελ πεξίνδν ( Σηνύθαο Γεκήηξεο, 8/11/2005, Οκηιία ππνπξγνύ Αλάπηπμεο ζηε Βνπιή γηα ηα Βηνθαύζηκα) Με ηελ εηζαγσγή ησλ βηνθαπζίκσλ δεκηνπξγείηαη έλαο λένο ηνκέαο πνπ δπλεηηθά κπνξεί λα απνξξνθήζεη ζεκαληηθφ αξηζκφ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα, ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ελεξγεηαθψλ θπηψλ θαη ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ησλ βηνθαπζίκσλ. Δηθόλα 20: Αλαλεψζηκνο ηξφπνο δσήο Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 34

39 Γχν εξγνζηάζηα παξαγσγήο βηνληήδει θαηαζθεπάδνληαη απηή ηε ζηηγκή ζηελ Διιάδα, απφ ηα νπνία ην έλα απφ ηελ εηαηξία ΔΛΒΤ Α.Δ. ζην Κηιθίο κε εηήζηα δπλακηθφηεηα ηφλνπο θαη ην δεχηεξν απφ ηελ εηαηξία ΔΛΗΝΟΗΛ Α.Δ. ζην Βφιν κε ίδηα εηήζηα δπλακηθφηεηα. Ζ θαηαζθεπή θαη ησλ δχν εξγνζηαζίσλ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αληαγσληζηηθφηεηα πνπ αληιεί πφξνπο απφ ην Γ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο. Δπηπιένλ θαη νη δχν κνλάδεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηπιαζηάζνπλ ηε δπλακηθφηεηά ηνπο εληφο ελφο έηνπο. (Υπνπξγείν Αλάπηπμεο, 2004) Ζ Θεζζαινλίθε ζπκβάιιεη θαη απηή ζε κεγάιν βαζκφ ζηε καδηθή βηνκεραληθή παξαγσγή βηνθαπζίκσλ, θηινμελψληαο έλα επαξθψο εμνπιηζκέλν θέληξν έξεπλαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηηο πξννπηηθέο ησλ βηνδηπιηζηεξίσλ ζηε ρψξα καο. ην Δζληθφ Κέληξν Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (ΔΚΔΣΑ) ζηε Θέξκε ζηεγάδεηαη ην Δξγαζηήξην Πεξηβαιινληηθψλ Καπζίκσλ θαη Τδξνγνλαλζξάθσλ (ΔΠΚΤ) ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Σερληθήο Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ. Σν ΔΚΔΣΑ αζρνιείηαη εθηφο απφ ηε κειέηε δηεξγαζηψλ παξαγσγήο βηνθαπζίκσλ απφ βηνκάδα θαη κε ηελ ελαιιαθηηθή παξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο. Δπίζεο κειεηά ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πδξνγφλνπ θαη ηε κεηαηξνπή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε θηλεηήξηα δχλακε νρεκάησλ (Κπξηηζάθε Ο., 2009, Οη αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα). Δηθόλα 21: Κίλεζε κε θαχζε βηνκάδαο. Οηθνινγηθή ζπλείδεζε Ζ ρξήζε θπηηθώλ ππνιεηκκάηωλ θαη ππνπξνϊόληωλ νπωξνθεπεπηηθώλ ωο ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο Σελίδα 35

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΟΤΦΗΓΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΟΣΟΛΗΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ.

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΔ ΦΧΣΗΟ ΕΑΜΠΟΤΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΟΣΟΛΗΑ, Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΑΠΟΦΤΓΖ ΑΠΟΜΟΝΩΜΔΝΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Δ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ (ANTI-ISLANDING DETECTION) Δπηβιέπωλ Καζεγεηήο: θ. Σζηψιεο πχξνο πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΗΡΑ ΥΡΗΣΟ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΜΑΤΡΙΓΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΒΑΛΑ 2009 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1.1 Γεληθά... 3 1.2 Γηαηί Σν

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία Οηθνλνκνηερληθή κειέηε Φσηνβνιηαΐθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 80KWp Υξηζηόδνπινο Αζπξνκάιιεο (AM: 4593) Ηξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 1.1 Έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο

1. Η ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 1.1 Έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο ΔΙΑΓΩΓΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηεινχλ νη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη εηδηθφηεξα ε αηνιηθή ηα αηνιηθά πάξθα. Μειεηψληαη νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηε δηάδνζε ηεο ρξήζεο ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ηα λνζνθνκεία είλαη απφ ηα πην ελεξγνβφξα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ιφγσ κεγέζνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ. Διπλωματική Εργασία

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΘΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΘΚΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ Διπλωματική Εργασία ηηρ Φοιηήηπιαρ ηος ημήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Σεσνολογίαρ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Κάηηα Λαδαξίδε Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκ. Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Κλιματική Αλλαγή & Απόβλητα Γηηηή ζρέζε: 1. Η παξαγσγή, κεηαθνξά & δηαρείξηζε απνβιήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΜ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜ ΖΔΞΡΙΑ ΗΑΒΑΘΑΟ. Ορνιή Δηνίθεζεο θαη Μηθνλνκίαο. Πκήκα Θνγηζηηθήο. Νηπρηαθή Γξγαζία

ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΜ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜ ΖΔΞΡΙΑ ΗΑΒΑΘΑΟ. Ορνιή Δηνίθεζεο θαη Μηθνλνκίαο. Πκήκα Θνγηζηηθήο. Νηπρηαθή Γξγαζία ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΜ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜ ΖΔΞΡΙΑ ΗΑΒΑΘΑΟ Ορνιή Δηνίθεζεο θαη Μηθνλνκίαο Πκήκα Θνγηζηηθήο Νηπρηαθή Γξγαζία Αλαλεώζηκεο Νεγέο Γλέξγεηαο θαη ε Γθαξκνγή ηνπο ζηνλ Πνπξηζηηθό Πνκέα Ρπνβιεζείζα ζηνλ Ηαζεγεηή Οθαξβαηζφπνπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Δ EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ & ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ περίπηωζε ηες Νόηηας Δύβοηας Σειηθή εξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή: Μαραϊδώλε Θεόδωροσ Δπηβιέπνπζα: θ. Εαρθαδούια

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο 1. Zero carbon city Masdar City Η πξώηε πόιε κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 Έθηαζε 6 km 2, 17 km

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Οικονομική Γιασείπηζη ηων Θαλάζζιων Πόπων Ιζαβέιια Γεσξγίνπ Δπηβιέπσλ: Φνίβε Κνπληνχξε ΑΘΗΝΑ 2013 Πεπιεσόμενα Ειςαγωγή... 2 1.Η Ενεργειακή Πολιτική τησ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Μ.Π. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ - ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ Γ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ. Γεθέκβξηνο 2008

ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ. Γεθέκβξηνο 2008 ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΒΗΟΜΑΕΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ Πενίμδμξ 2008-2020 ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γεθέκβξηνο 2008 Κέληξν Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο 19μ πθι Λεςθ. Μαναεχκμξ,

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!!

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! 1 Ο ΓΔΛ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΑΞΖ Β ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! πληνληζηέο εθπαηδεπηηθνί : Ακπαηδή Μαξηάλζε Υαξδάθε Αηθαηεξίλε ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΕΖΑΚΖ ΥΡΖΣΟ Α.Δ.Μ.: 4177 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΟΤΗΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΡΜΟΓΗΟΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ: ΚΟΡΧΝΑΗΟ ΥΡΗΣΟΦΖ, ΑΥΗΛΛΑ ΥΑΡΗΗΟ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΕΖΑΚΖ ΥΡΖΣΟ Α.Δ.Μ.: 4177 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΟΤΗΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΡΜΟΓΗΟΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ: ΚΟΡΧΝΑΗΟ ΥΡΗΣΟΦΖ, ΑΥΗΛΛΑ ΥΑΡΗΗΟ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΖ: ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΜΟΤΗΟΠΟΤΛΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΠΗΠΣΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα Πηπρηαθήο ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΜΟΝΑΓΑ ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΔΩ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΜΑΡΜΑΝΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΡΙΦΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

Θέκα Πηπρηαθήο ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΜΟΝΑΓΑ ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΔΩ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΜΑΡΜΑΝΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΡΙΦΣΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Α.Σ.Δ.Ι ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ INSTITUTE OF TECHNOLOGY EASTERN MACEDONIA AND THRACE ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ Θέκα Πηπρηαθήο ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηεξεχλεζε ζπλεξγαζίαο αλεκνγελλήηξηαο θαη κηθξνχ πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ γηα ηελ εμππεξέηεζε ειεθηξηθψλ θνξηίσλ. Δθαξκνγή ζηε λήζν Μήιν.

Γηεξεχλεζε ζπλεξγαζίαο αλεκνγελλήηξηαο θαη κηθξνχ πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ γηα ηελ εμππεξέηεζε ειεθηξηθψλ θνξηίσλ. Δθαξκνγή ζηε λήζν Μήιν. ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΔΠΙΣΗΜΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΑΝΔΜΟΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤ ΤΓΡΟΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Consultancy Services for the Issuing of Guarantees of Origin for Generation from RES and Cogeneration

Consultancy Services for the Issuing of Guarantees of Origin for Generation from RES and Cogeneration Consultancy Services for the Issuing of Guarantees of Origin for Generation from RES and Cogeneration Σερληθό Δγρεηξίδην Δγθαηαζηάζεωλ Παξαγωγήο Ζιεθηξηζκνύ από Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ). v.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ

ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ ΥΑΝΗΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΘΔΜΑ ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΔ ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟΗ ΜΑΡΜΑΣΑΚΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΣΑΚΗΡΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΛΑΜΠΔΓΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ

Διαβάστε περισσότερα

Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤΟ Δπίδξαζε Σεο Σηκνιόγεζεο Σσλ ΑΠΔ ηα Μηθξνδίθηπα ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Αηθαηεξίλε Βαιαιάθε Δπηβιέπσλ :Νηθφιανο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ»

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» 1 ΔΙΑΓΩΓΗ ηελ εξγαζία καο Δλεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο θηεξίσλ κειεηάηαη έλα βηνθιηκαηηθφ ζπίηη. Βηνθιηκαηηθφ ζπίηη είλαη έλα θηήξην ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ζηε ΝΑΤΣΗΛΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ζηε ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ζηε ΝΑΤΣΗΛΗΑ «ΔΞΔΣΑΖ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΧΝ ΠΛΟΗΧΝ LNG ΜΔ ΔΜΦΑΖ ΣΑ FLNG ΠΛΟΗΑ» Γεώξγηνο Μάξθνγινπ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΨΖ. επηηξέπνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ γηα ειεθηξνπαξαγσγή κε ρξήζε αλεκνγελλεηξηψλ.

ΠΔΡΗΛΖΨΖ. επηηξέπνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ γηα ειεθηξνπαξαγσγή κε ρξήζε αλεκνγελλεηξηψλ. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 2 ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ... 4 SUMMARY... 5 Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΑΗΟΛΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ... 9 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ... 13 ΑΗΘΖΣΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ... 14 ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ... 16 ΑΝΑΛΤΖ ΚΤΚΛΟΤ ΕΧΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ»

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ» ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ» ΠΑΠΟΤΣΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Α.Μ. 2006010012 ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ:ΕΟΠΟΤΝΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΥΑΝΗΑ, ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2014 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ / Μ Β Α Δxecutive 2010/2011 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ Δ.Γ. Γαζκαλάκη*, Κ.Γ. Γπούηζα, Κ.Α. Μπαλαπάρ,. Κονηογιαννίδηρ Οκάδα Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο, Ηλζηηηνχην Δξεπλψλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο,

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή Δλεξγεηαθή ηξαηεγηθή ζηνλ Κιάδν ηνπ Biodiesel

Διιεληθή Δλεξγεηαθή ηξαηεγηθή ζηνλ Κιάδν ηνπ Biodiesel 1 Διιεληθή Δλεξγεηαθή ηξαηεγηθή ζηνλ Κιάδν ηνπ Biodiesel Ζ εξγαζία ππνβάιιεηαη γηα ηελ κεξηθή θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ κε ζηφρν ηελ απφθηεζε ηνπ δηπιψκαηνο Οηθνλνκηθή θαη Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή Από Σν Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Δμίζνπ ζεξκά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηε ζπκθνηηήηξηα κνπ Η. Μηκεγηαλλε γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηεο ζηε δηακφξθσζε ηεο εξγαζίαο.

Δμίζνπ ζεξκά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηε ζπκθνηηήηξηα κνπ Η. Μηκεγηαλλε γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηεο ζηε δηακφξθσζε ηεο εξγαζίαο. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Δλόηεηα: Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε 7 Παξαγσγή βηνληήδει Θεσξεηηθφ κέξνο Υπεύζπλνο άζθεζεο: Γξ. Αλαζηφπνπινο Γεψξγηνο ρνιή Υεκηθψλ Μεραληθψλ Άδεηεο Χξήζεο Σν παξφλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ε ι ί δ α 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΛΤΦΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΕΞΤΠΝΕ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΝΕΡΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ - ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ ε ι ί δ α 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεφνηςη Βραχυπρόθεςμων & Μακροπρόθεςμων Ωφελειών και Επιπτώςεων Ευρείασ υμμετοχήσ ΑΠΕ ςτο ΗΕ Κρήτησ. Ομάδα Εργαςίασ

Διερεφνηςη Βραχυπρόθεςμων & Μακροπρόθεςμων Ωφελειών και Επιπτώςεων Ευρείασ υμμετοχήσ ΑΠΕ ςτο ΗΕ Κρήτησ. Ομάδα Εργαςίασ 2010 Ομάδα Εργαςίασ Δρ Εμμανουήλ ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗ Δρ Ιωάννησ ΚΑΡΝΑΒΑ Δρ Αντώνησ ΣΙΚΑΛΑΚΗ Διερεφνηςη Βραχυπρόθεςμων & Μακροπρόθεςμων Ωφελειών και Επιπτώςεων Ευρείασ υμμετοχήσ ΑΠΕ ςτο ΗΕ Κρήτησ Πεξηερόκελα Ξεξηερφκελα...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Έμππλα αεηθφξα θηήξηα: ελζσκάησζε θαη ζπλεξγαζία πξάζηλσλ θαη έμππλσλ ζπζηεκάησλ ζην ζρεδηαζκφ θηεξίσλ» ΜΑΡΘΑ ΓΔΜΔΡΣΕΖ ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ: ΓΚΔΚΑ Β. (Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηζη εναπίυν για ηην Δπεξεπγαζία Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν ζηην Αηηική

Αξιολόγηζη εναπίυν για ηην Δπεξεπγαζία Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν ζηην Αηηική Αξιολόγηζη εναπίυν για ηην Δπεξεπγαζία Αζηικών ηεπεών Αποβλήηυν ζηην Αηηική Αζηέπιορ Παπαγευπγίος 1 και Αβπαάμ Καπαγιαννίδηρ 1 1 Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 54 124 Θεζζαινλίθε. Πξφζσπν επαθήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Καγκαράκης Κωνσταντίνος

Καγκαράκης Κωνσταντίνος ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Διπλωματική Εργασία Σσεδιαζμόρ και ανάπηςξη ζςζηήμαηορ πποζαναηολιζμού δύο αξόνων θωηοβοληαικών πλαιζίων με σπήζη μικποελεγκηή. Καγκαράκης

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Ο ΔΠΑΛ ΚΟΡΧΠΙΟΤ PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Τμήμα ΑΠ 4 Υπεύζσνες Καζεγήτρηες: Ζώρδοσ Δήμετρα Τδαβέλλα Μαρία ΚΟΡΧΠΙ 2012 2 Δηζαγσγή Ο φξνο θσηνβνιηατθά πξνέξρεηαη απφ ην ζπλδπαζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Δπάγγεινο. Δπαγγειάηνο

Δπάγγεινο. Δπαγγειάηνο ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΔΝΙΚΔΤΜΔΝΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΒΔΛΣΙΣΗ ΥΩΡΟΘΔΣΗΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ Δπάγγεινο. Δπαγγειάηνο Δμεηαζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό Δγσειπίδιο Δγκαηαζηάζευν ςμπαπαγυγήρ v.1.0

Σεσνικό Δγσειπίδιο Δγκαηαζηάζευν ςμπαπαγυγήρ v.1.0 Σεσνικό Δγσειπίδιο Δγκαηαζηάζευν ςμπαπαγυγήρ v.1.0 Prepared by Φεβροσάριος 2010 Πεπιεσόμενα 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 2 2 ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ... 3 2.1 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ... 3 2.2 ΚΙΝΗΣΗΡΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Η ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΟΙ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Η ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΟΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΥΡΙΣΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα