Μαρούσι, Αριθ. Διακ.:201 Aριθ. Πρωτ.: 6/4418

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαρούσι, 23-09-2015 Αριθ. Διακ.:201 Aριθ. Πρωτ.: 6/4418"

Transcript

1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ,Fax: , ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Βασίλειος Καρασούλης ΤΗΛ.: Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους, Κοιν : Τμήμα Μηχανογράφησης Aνάρτηση στην Ιστοσελίδα Μαρούσι, Αριθ. Διακ.:201 Aριθ. Πρωτ.: 6/4418 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ «Ο.Α.Κ.Α. ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» To κρατικό N.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ο.Α.Κ.Α. Σπύρος Λούης» προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την τρίμηνη προληπτική συντήρηση λεβήτων καυστήρων και εγκατάστασης φυσικού αερίου συνολικού προϋπολογισμού (3 μήνες κανονικής διάρκειας και 1 μήνας μονομερούς παράτασης) ύψους ,00, πλέον ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 08/10/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30, ενώπιον της Επιτροπής Προμηθειών, με σφραγισμένες προσφορές, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Διεύθυνσης Οικονομικού Ο.Α.Κ.Α., Κηφισίας 37, Μαρούσι. Οι προσφορές θα κατατίθενται στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α., καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι τις 07/10/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη Διακήρυξη ηλεκτρονικά (www.oaka.com.gr) ή από το Τμήμα Προμηθειών του Ο.Α.Κ.Α. Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών, στο τηλέφωνο ΝΙΚΟΣ ΚΙΑΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο.Α.Κ.Α «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» 1

2 Μαρούσι, 23/09/2015 Αρ.πρ.: 6/4418 Διακ.:201 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ «Ο.Α.Κ.Α. -ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» 1. Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 37 και εκπροσωπείται νόμιμα, έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν : 1.1 Τα άρθρα του ιδρυτικού Νόμου 1646/86, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους ν. 2432/1996, 3263/2004, 3342/2005 και 4049/ Την ΚΥΑ 998/88 «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Ο.Α.Κ.Α.- Σπύρος Λούης (ΦΕΚ Β 37/ ). 1.3.Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19 Α ). 1.4.Του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ247/τ.Α / ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 1.5.Του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173 τ. Α / ) περί Δικαστικής προστασίας, κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων Εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007(L335), εφόσον ο προϋπολογισμός ξεπερνά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το κοινοτικό όριο. 1.6.Του Ν. 3310/2005(Α 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή και καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.3414/2005(α 279). 1.7.Του ΠΔ 118/07«Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ150 τ. Α / ) όπως αναλογικά εν προκειμένω δύναται να ισχύουν. 1.8.Του ΠΔ 60/2007(ΦΕΚ 64/Α/ ) με θέμα «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51ΕΚ της επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου Του Ν.3863/2010, άρθρο 68 με θέμα «Συμβάσεις εργολαβίας εταιριών παροχής υπηρεσιών» (ΦΕΚ 115 Α / ) Του ΠΔ 151/1998( ΦΕΚ 116/τ. Α /1998) «Διαδικασία ελέγχου εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των δαπανών του δημοσίου». 2

3 1.11.Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/τ.Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» καθώς και η τροποποίηση αυτού με το άρθρο 23 του Ν.4210/13(ΦΕΚ 254 Α/ ) Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.3801(ΦΕΚ 163 Α/ ) «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης» Του ΠΔ 113/2010( ΦΕΚ 194/τ. Α/ «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» Την υπ αριθμ.35130/739/2010( ΦΕΚ 1291/τ.Β/ ) Υπουργική Απόφαση «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ.1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση έργων» Του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ. Α/ ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ.1 του Ν.4038/2012( ΦΕΚ14/τ.Α/2012) «Επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων» Του Ν.4205/2013 (ΦΕΚ242/Α/ ) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων και άλλες διατάξεις», (αριθμ. 9παρ. 4β) Του Ν.4144/2013(ΦΕΚ88/τ. Α/ ) άρθρο 22 (τροποποίηση του άρθρου 68 του Ν.3863/2010) Του Ν.4281/ (ΦΕΚ 160/Α/ ) «Μέτρα Στήριξης και Ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 1.19 Την προέγκριση του πρωτογενούς αιτήματος της Διεύθυνσης Διοικητικού- Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών με αριθμό 4099/ , στην 9 η / συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Κ.Α. 2.Την 8 η / Συνεδρίαση του Δ.Σ του Ο.Α.Κ.Α, με κοινοποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. 1/4297/ απόφασης. 3.Στη διαδικασία του διαγωνισμού και στην ανάθεση και εκτέλεση των υπηρεσιών, που αφορά η παρούσα Διακήρυξη, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Ν.2286/95 «περί προμηθειών Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ 19Α/95) και των Π.Δ.118/07 «περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/07) και Π.Δ. 60/2007. Γενικότερα, κάθε νομοθετική ή κανονιστική διάταξη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω. 3

4 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με αξιολόγηση προσφορών για την επιλογή αναδόχου για την τρίμηνη προληπτική συντήρηση λεβήτων καυστήρων και εγκατάστασης φυσικού αερίου, συνολικού προϋπολογισμού (3 μήνες κανονικής διάρκειας + 1 μήνας μονομερούς παράτασης), ύψους ,00, πλέον ΦΠΑ. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα Οικονομική Δ/σης του Ο.Α.Κ.Α., οδός Λ. Κηφισίας, αριθμ. 37, ενώπιον Ειδικής Επιτροπής, με σφραγισμένες προσφορές, στις 08/10/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30. Η υποβολή των φακέλων των προσφορών θα γίνεται καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α μέχρι και τις 07/09/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές, δεν θα πρωτοκολλούνται και θα παραδίδονται-επιστρέφονται παρ αυτά στον προσκομίζοντα, ως εκπρόθεσμες. Το Ο.Α.Κ.Α. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει κατά την κρίση του και ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, προσφορά υποψηφίου που αποδεικνύεται αναξιόπιστη. Το Ο.Α.Κ.Α. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, σε οποιοδήποτε στάδιο προσφορά που κρίνεται οικονομικά ασύμφορη. ΝΙΚΟΣ ΚΙΑΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο.Α.Κ.Α «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» 4

5 Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ (Η μη ικανοποίηση των οποίων καθιστά απαράδεκτη μία προσφορά και την αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση) Α.1.1 Γενικά Όλοι οι περιεχόμενοι στη Διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ο ί για τους προσφέροντες. Εξαιρούνται μόνον τα σημεία όπου ρητά αναφέρεται το αντίθετο (π.χ. επιθυμητό κ.λ.π.). Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της Διακήρυξης θα απορρίπτονται, εκτός εάν οι αποκλίσεις αυτές κριθούν επουσιώδεις από τα όργανα του Ο.Α.Κ.Α. «Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των όρων της παρούσας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο το διαγωνισμό, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει αυτόν χωρίς καμιά υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους, με τους ίδιους ή διαφορετικούς όρους. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ. Φακέλων Προσφοράς κλπ. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από κοινοπραξίες ή ενώσεις υποψηφίων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, όλα τα μέλη της κοινοπραξίας/ένωσης ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης στην κοινοπραξία / ένωση η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτελέσεως της σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει με αιτιολογημένη απόφαση προσφορά υποψηφίου όταν αποδειχθεί ότι τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία ή δικαιολογητικά δεν είναι αληθή. Η απόφαση απόρριψης λαμβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές. 5

6 H αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να ζητήσει από τον συμμετέχοντα-προσφέροντα επεξηγήσεις και διευκρινίσεις επί του περιεχομένου των προσφορών (οικονομικών, τεχνικών, συγγραφής υποχρεώσεων κ.λ.π.), αν διαπιστώσει ότι με βάση αυτές θα προχωρήσει σε περαιτέρω αξιολόγησή τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι παρασχεθησόμενες διευκρινίσεις δεν θα αποτελούν αντιπροσφορά. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή και επί ίσοις όροις για όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. Α.2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι η τρίμηνη προληπτική συντήρηση λεβήτων καυστήρων και εγκατάστασης φυσικού αερίου, όπως περιγράφονται στο συνημμένο 1. ΑΡΘΡΟ 2ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στα ΜΕΕΠ 1 ης τάξης και άνω για έργα Η/Μ και Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Α1 τάξεως και άνω για έργα Η/Μ. Δεν γίνονται δεκτοί: 1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ». Ειδικότερα, αποκλείεται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση της Αναθέτουσας Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο και αφορά τα παρακάτω αδικήματα: Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο Άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 6

7 Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Καταδίκη με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή. 2. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ή τελούν σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του υποψηφίου. 3. Όταν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους. 4. Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή. 5. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού Δικαίου. 6. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και των τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις, τόσο της χώρας εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού Δικαίου Προσόντα και Δικαιολογητικά Οι δικαιούμενοι συμμετοχής είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών, εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ 1 ης τάξεως και άνω για έργα Η/Μ και Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Α1 τάξεως και άνω για έργα Η/Μ. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα παραπάνω, καθώς και τα παρακάτω που ορίζονται από το ΠΔ 114/2012 (περί καθορισμού ειδικοτήτων και επαγγελματικών προσόντων για την κατασκευή- συντήρηση- επισκευή εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων) και ειδικότερα για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θα πρέπει 7

8 υποχρεωτικά να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά (ταξινομημένα και με την σειρά που αναφέρονται) : 1. Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2008 στη συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων ή αντίστοιχο. 2. Πιστοποιητικό για την υγιεινή και ασφάλεια OHSAS 18001:2007 ή αντίστοιχο. 3. Υπεύθυνη δήλωση, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 4. Υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτει, ότι δεν τελούν υπό πτώχευση,εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι φορολογικά ενήμεροι. 6. Υπεύθυνη δήλωση ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά όλους τους απασχολούμενους στην υποψήφια προμηθεύτρια εταιρεία (ΙΚΑ κ.λ.π.) αλλά και όλους όσους είναι ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικό οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης ως εργοδότες ή ανεξάρτητοι επαγγελματίες (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Ε.Β.Ε. κ.λ.π.), στην οποία να δηλώνεται ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 7. Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Οικείο Επιμελητήριο και ότι η ιδιότητα του μέλους έχει αποκτηθεί τουλάχιστον ένα (1) χρόνο πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού. 8. Υπεύθυνη δήλωση ότι επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις την συντήρηση των οποίων πρόκειται να αναλάβουν και ότι έλαβαν γνώση των όρων που διέπουν τον διαγωνισμό και αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης. 9. Λίστα του προσωπικού και υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα άτομα που πρόκειται να απασχοληθούν στο έργο θα είναι ασφαλισμένα στους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς. 10. Πλήρη στοιχεία για την παρουσίαση της φυσιογνωμίας του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, με τις διαχρονικές του δραστηριότητες και γενικά ό,τι θεωρείται χρήσιμο για τη διαμόρφωση σαφούς αντίληψης περί της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. 11. Κατάλογο λεβητοστασίων κτιρίων/κολυμβητηρίων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα -αντίστοιχου ή μεγαλύτερου μεγέθους με αυτό του κολυμβητηρίου του Ο.Α.Κ.Α.- στα οποία έχουν αναλάβει την συντήρησή τους (εφ άπαξ ή ετήσιες), καθώς και έγγραφες βεβαιώσεις από τους υπευθύνους των κτιρίων αυτών από όπου θα προκύπτει η καλή εκτέλεση της εργασίας. Στην κατάσταση ή στις βεβαιώσεις θα αναφέρονται με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας καθώς και τεχνικά χαρακτηριστικά των λεβητοστασίων αυτών (αριθμός λεβήτων, ισχύς, κατασκευαστής λέβητα και καυστήρα, τύπος καυσίμου, κτλ). Κατάλογο λεβητοστασίων κτιρίων/κολυμβητηρίων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα στα οποία έχουν εκτελέσει εργασίες συντήρησης ηλεκτρολεβήτων - 8

9 αντίστοιχου ή μεγαλύτερου μεγέθους με αυτό του Ο.Α.Κ.Α.- καθώς και έγγραφες βεβαιώσεις από τους υπευθύνους των κτιρίων αυτών από όπου θα προκύπτει η καλή εκτέλεση της εργασίας. 12. Κατάλογο κτιρίων/κολυμβητηρίων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα στα οποία έχουν εκτελέσει ετήσια συντήρηση του δικτύου φυσικού αερίου καθώς και έγγραφες βεβαιώσεις από τους υπευθύνους των κτιρίων αυτών από όπου θα προκύπτει η καλή εκτέλεση της εργασίας. 13. Κατάλογο με όλο τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (εργαλεία, όργανα, μηχανήματα κ.λ.π.) που έχουν στην κατοχή τους και ο οποίος είναι απαραίτητος για την εκτέλεση της σύμβασης. 14. Βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται το ειδικευμένο προσωπικό που απασχολεί η επιχείρηση, και οι επαγγελματικές άδειες που κατέχει έκαστος τεχνικός (ονοματεπώνυμο, είδος,/αριθμός αδείας, καθήκοντα). 15. Τιμοκατάλογο κρισιμότερων ανταλλακτικών καυστήρων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού που ενδέχεται να απαιτηθεί για την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του εξοπλισμού του λεβητοστασίου. Το μέγεθος και το πλήθος των λεβητοστασίων που έχουν συντηρήσει οι υποψήφιοι αξιολογείται κατά τη διαδικασία επιλογής αναδόχου, ωστόσο απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση των υποψηφίων εταιρειών και την αποδοχή της οικονομικής τους προσφοράς είναι η κάλυψη της απαίτησης για προϋπηρεσία σε ετήσια συντήρηση και συντήρηση δικτύου φυσικού αερίου τουλάχιστον ενός λεβητοστασίου αντίστοιχης ισχύος με αυτό του κολυμβητηρίου του Ο.Α.Κ.Α. ( Kcal/h). Προσφορές χωρίς την προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών (1 έως 15), απορρίπτονται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. Τα δικαιολογητικά θα παραδίδονται ταξινομημένα και αριθμημένα με την σειρά που αναφέρονται, σε ξεχωριστό φάκελο από την οικονομική προσφορά. ( Τεχνικός Φάκελος) Η αξιολόγηση των προσφορών θα λάβει υπόψη κατά 60% την οικονομική προσφορά και κατά 40% την εμπειρία της εταιρείας στη συντήρηση μεγάλων εγκαταστάσεων θέρμανσης. Η εμπειρία θα αξιολογηθεί με βάση το πελατολόγιο, τις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης που θα προσκομιστούν και από τον κατάλογο του διαθέσιμου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που θα προσκομίσει. 9

10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ Ο.Α.Κ.Α. ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Συνημμένο 1: Εργασίες συντήρησης Οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών που θα πραγματοποιεί ο ανάδοχος στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α. θα είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία και θα ακολουθεί όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Θα λαμβάνονται δε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων του αναδόχου, όσο και των εργαζομένων του Ο.Α.Κ.Α. Με την υπογραφή της σύμβασης θα δηλώνεται και ο υπεύθυνος τεχνικός ασφαλείας του αναδόχου. Α.- ΛΕΒΗΤΕΣ - ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ Παρακάτω περιγράφονται όλες εκείνες οι εργασίες που θα πρέπει να εκτελούνται από τον Ανάδοχο προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη, ασφαλής και οικονομική λειτουργία των λεβητοστασίων. Στο λεβητοστάσιο του Κολυμβητηρίου βρίσκονται εγκατεστημένοι έξι (6) χαλύβδινοι λέβητες θερμού νερού της εταιρείας ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ, ισχύος kcal/h ο καθένας, κατασκευής 1991 και έξι (6) καυστήρες διπλού καυσίμου (πετρελαίου αερίου) της εταιρίας RIELLO GI/ENNE 3000 TYPE 682TI CODE Συνολική εγκατεστημένη θερμική ισχύς : kcal/h. Η λειτουργία των καυστήρων γίνεται κυρίως με καύση φυσικού αερίου και δευτερευόντως με καύση ελαφρού πετρελαίου όταν δημιουργηθεί πρόβλημα στην παροχή φυσικού αερίου. Στο κτίριο Αντισφαίρισης είναι εγκατεστημένοι δύο χαλύβδινοι λέβητες 1070 KW έκαστος, της εταιρείας Buderus, με καυστήρα κατάλληλο για καύση πετρελαίου ή φυσικού αερίου, διβάθμιο ισχύος KW τύπου RIELLO RLS 100. Το χρησιμοποιούμενο καύσιμο είναι ελαφρύ πετρέλαιο. Στο Εργαστήριο ελέγχου Doping, υπάρχει εγκατεστημένος ένας χαλύβδινος λέβητας ζεστού νερού χρήσης 55 KW, τύπου tank-in-tank, της εταιρείας ACV (τύπου delta), με καυστήρα ελαφρού πετρελαίου της εταιρείας ΜΑΝ. 1. ΛΕΒΗΤΕΣ 1.1. ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΥΣΗΣ Τα παρακάτω ισχύουν για τους λέβητες που είναι εγκατεστημένοι στο λεβητοστάσιο του Κολυμβητηρίου, του Τένις και του Doping: Εργασίες προληπτικής συντήρησης (μία φορά) 10

11 Στις εργασίες προληπτικής συντήρησης των λεβήτων που θα πραγματοποιηθούν στην αρχή της σύμβασης, περιλαμβάνονται: 1. Καθαρισμός / εκκαπνισμός του θαλάμου καύσης. Θα πρέπει με τη βοήθεια μηχανικών μέσων (συρματόβουρτσες κτλ) και απορροφητικής σκούπας να καθαριστούν όλες οι επιφάνειες του θαλάμου καύσης από την αιθάλη και από τα στερεά κατάλοιπα της καύσης του πετρελαίου. 2. Καθαρισμός / εκκαπνισμός των φλογοαυλών. Αφού αφαιρεθούν οι στροβιλιστές καυσαερίων από τους φλογοαυλούς, θα πρέπει να ακολουθήσει η ίδια διαδικασία μηχανικού καθαρισμού τους. 3. Καθαρισμός των στροβιλιστών καυσαερίων. Οι στροβιλιστές καυσαερίων, πριν επανατοποθετηθούν στους φλογοαυλούς θα πρέπει να απαλλαγούν από όλα τα κατάλοιπα της καύσης που φέρουν πάνω τους. 4. Καθαρισμός / εκκαπνισμός του καπνοθαλάμου. Οι καπνοθάλαμοι θα πρέπει να καθαριστούν από όλα τα κατάλοιπα της καύσης που είναι συσσωρευμένα στο εσωτερικό τους. 5. Έλεγχος του εσωτερικού των λεβήτων για τυχόν σημεία διάβρωσης ή παραμόρφωσης. 6. Έλεγχος και αποκατάσταση της πυρίμαχης επένδυσης της πόρτας. Η πυρίμαχη επένδυση της πόρτας των λεβήτων θα πρέπει να ελεγχθεί για ρωγμές, σκασίματα, αποκολλήσεις υλικού κτλ. Εάν οι όποιες φθορές είναι επισκευάσιμες, αυτές θα επισκευαστούν με τη χρήση κατάλληλου πυρίμαχου υλικού (μαστίχα κτλ) αλλιώς θα πρέπει να αφαιρεθεί όλη η επένδυση (γκρέμισμα) και να τοποθετηθεί νέα από υλικά κατάλληλα για αυτή τη χρήση. Τα υλικά αυτά θα είναι της αποδοχής της τεχνικής υπηρεσίας του Ο.Α.Κ.Α. Η εκ νέου κατασκευή πόρτας δεν περιλαμβάνεται στο προσφερόμενο κόστος. 7. Έλεγχος για διαρροή καυσαερίων από το λέβητα και αποκατάσταση αυτής. Σε αυτή τη φάση ( πριν γίνει δοκιμή κανονικής λειτουργίας ) θα πρέπει να ελεγχθούν οπτικά όλα τα στεγανοποιητικά υλικά (σαλαμάστρες ύαλου κτλ) και εάν είναι σε κακή κατάσταση να αντικατασταθούν με νέα. Πάντως ο τελικός έλεγχος για διαρροές καυσαερίων από το φλογοθάλαμο και από τον καπνοθάλαμο θα πρέπει να γίνει με το λέβητα και τον καυστήρα σε πλήρη λειτουργία. 8. Έλεγχος και αποκατάσταση της περιφερειακής μόνωσης. Αφού αποτοποθετηθούν οι λαμαρίνες του εξωτερικού περιβλήματος των λεβήτων θα ελεγχθεί η κατάσταση της θερμικής μόνωσης του σώματος των λεβήτων και 11

12 θα αποκατασταθούν όποιες ατέλειες διαπιστωθούν. Σ αυτή τη φάση θα πρέπει να ελεγχθεί και το σώμα του λέβητα για τυχόν φθορές λόγω σκουριάς ή παραμορφώσεις. 9. Έλεγχος και αποκατάσταση του εξωτερικού περιβλήματος (σκουριές, οπές κτλ). Το εξωτερικό περίβλημα των λεβήτων θα πρέπει να αντικατασταθεί με νέο εάν παρουσιάζει οπές που έχουν προκληθεί από σκουριά και να βαφεί με κατάλληλο χρώμα όπου απαιτείται (π.χ. σε σημεία που λόγω διαρροής καυσαερίων το υφιστάμενο χρώμα έχει υποστεί φθορά λόγω υψηλής θερμοκρασίας). 2. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ Τα παρακάτω ισχύουν για τους 8 καυστήρες που είναι εγκατεστημένοι στα λεβητοστάσια του Κολυμβητηρίου και του Τένις Εργασίες προληπτικής συντήρησης (κάθε μήνα) Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης των 8 καυστήρων θα πραγματοποιηθούν τρεις φορές στη διάρκεια της σύμβασης μία ανά μήνα και θα ακολουθείται η παρακάτω πορεία εργασιών : Απομόνωση του καυστήρα από την ηλεκτρική παροχή Απομόνωση του καυστήρα από την παροχή καυσίμου (πετρέλαιο, φ. αέριο) Καθαρισμός εξωτερικών επιφανειών καυστήρα Εξάρμωση του καυστήρα από το λέβητα Αποσύνδεση και καθαρισμός φλογοσωλήνα (μπούκα) Καθαρισμός διασκορπιστήρα αέρα Καθαρισμός ή αντικατάσταση αν απαιτείται των μπεκ Καθαρισμός των ηλεκτροδίων ανάφλεξης Καθαρισμός των καλωδίων υψηλής τάσης Καθαρισμός των μπεκοσωλήνων και της φλογοκεφαλής Καθαρισμός του φωτοκυττάρου ή του ιονιστή φλόγας Καθαρισμός φτερωτής αέρα Καθαρισμός φίλτρου αντλίας πετρελαίου και φίλτρου αερίου Σύσφιξη όλων των επαφών του ηλεκτρικού κυκλώματος του καυστήρα. Επανατοποθέτηση όλων των εξαρτημάτων και ρύθμιση της θέσεως αυτών Σύνδεση της ηλεκτρικής παροχής και της παροχής καυσίμου Θέση σε δοκιμαστική λειτουργία Έλεγχος για ασυνήθιστους θορύβους κραδασμούς κ.τ.λ. Έλεγχος της αλληλουχίας των λειτουργιών που ελέγχονται από τον αυτόματο καύσης του καυστήρα. Έλεγχος για διαρροές καυσίμου. Ρυθμίσεις αντλιών, πρεσσοστατών και όλων των εξαρτημάτων για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των καυστήρων 12

13 2.2. Μετρήσεις καυσαερίων Μία φορά το μήνα και μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης των καυστήρων του λεβητοστασίου θα πραγματοποιούνται οι μετρήσεις των εκπεμπόμενων καυσαερίων και η ρύθμιση του καυστήρα ώστε η λειτουργία του να είναι εντός των νομοθετημένων ορίων. Ενδεικτικά η πορεία που θα ακολουθηθεί θα είναι : Λήψη καυσαερίων από τον καπναγωγό Ρύθμιση αναλογίας αέρα καυσίμου Επαναληπτική διαδικασία δειγματοληψίας καυσαερίων / ρύθμισης αναλογίας αέρα καυσίμου, με σκοπό την εύρυθμη και εντός των ορίων του ΥΠΕΧΩΔΕ λειτουργία του συστήματος λέβητα καυστήρα Καταγραφή των τελικών μετρήσεων καυσαερίων σε θεωρημένο από το ΥΠΕΧΩΔΕ τετράδιο. Η λήψη των καυσαερίων, η μέτρηση των περιεκτικοτήτων CO 2, CO, NOx, θερμοκρασίας καυσαερίων, θερμοκρασίας χώρου λεβητοστασίου, ελκυσμού, περίσσειας αέρα και ο υπολογισμός του βαθμού απόδοσης του συστήματος λέβητα καυστήρα θα πρέπει να γίνεται με χρήση κατάλληλα βαθμονομημένου ηλεκτρονικού αναλυτή καυσαερίων. 3. ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Καθαρισμός φίλτρου γραμμής τροφοδοσίας καυσίμου. Έλεγχος και αντικατάσταση αν απαιτείται των ευκάμπτων σωλήνων πετρελαίου. Έλεγχος ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων πετρελαίου. 4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 4.1. Βαλβίδες ασφαλείας Στους λέβητες είναι εγκατεστημένες ρυθμιζόμενες βαλβίδες ασφαλείας με ελατήριο. Οι βαλβίδες αυτές θα πρέπει να συντηρηθούν, να ρυθμιστούν ώστε να "ανοίγουν" στην επιθυμητή πίεση των 3 bar και να υποβληθούν σε δοκιμή. Εάν είναι αδύνατη η στεγανοποίηση ή η ρύθμιση κάποιας βαλβίδας, αυτή θα πρέπει να αντικατασταθεί με νέα Κλειστά δοχεία διαστολής Στο λεβητοστάσιο βρίσκονται εγκατεστημένα Κλειστά Δοχεία Διαστολής. Στα δοχεία αυτά θα πρέπει να γίνει έλεγχος για διαβρώσεις, για την κατάσταση της μεμβράνης, για την πίεση που επικρατεί στο εσωτερικό τους και τη ρύθμιση αυτής με πλήρωση ή εκκένωση αέρα από τη βαλβίδα που διαθέτουν Αυτόματοι πλήρωσης Οι αυτόματοι πλήρωσης που διαθέτουν οι λέβητες θα συντηρηθούν και θα ελεγχθούν ως προς την καλή λειτουργία τους. 13

14 5. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ Οι λέβητες φέρουν ηλεκτρολογικούς πίνακες με ενδεικτικά όργανα (θερμόμετρα, μανόμετρα), όργανα ρύθμισης (θερμοστάτες) και διακόπτες on/off. Οι πίνακες αυτοί θα πρέπει να ελεγχθούν για τη σωστή λειτουργία όλων των οργάνων τους, καθώς και για την κατάστασή τους. Εάν διαπιστωθεί ότι κάποιο όργανο (ενδεικτικό ή ρυθμιστικό) δεν λειτουργεί σωστά, θα πρέπει να αντικατασταθεί με νέο κατόπιν έγγραφης εντολής της τεχνικής υπηρεσίας του Ο.Α.Κ.Α. Απαραίτητη επίσης είναι και η αντικατάσταση φθαρμένων καλωδίων καθώς και η σύσφιξη όλων των ηλεκτρικών επαφών. 6. ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ Τόσο οι καπναγωγοί όσο και το τμήμα της καπνοδόχου μέσα στο λεβητοστάσιο θα πρέπει να ελεγχθούν ως προς τη στεγανότητά τους. 7. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ Στην περίπτωση που εμφανιστεί βλάβη στον εξοπλισμό του λεβητοστασίου, ο συντηρητής υποχρεούται να μεταβαίνει στο Ο.Α.Κ.Α. και να διενεργεί τα δέοντα για την ταχεία αποκατάσταση της λειτουργίας των καυστήρων. Στις περιπτώσεις αποκατάστασης βλαβών εάν διαπιστωθεί φθαρμένο εξάρτημα θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση αυτού με νέο κατόπιν έγγραφης εντολής της τεχνικής υπηρεσίας του Ο.Α.Κ.Α. 8. ΛΕΒΗΤΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ DOPING Οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο σύστημα λέβητα καυστήρα που βρίσκεται στο λεβητοστάσιο είναι οι εξής : Λέβητας (μια φορά): 10. Έλεγχος και αποκατάσταση του εξωτερικού περιβλήματος. 11. Έλεγχος και αποκατάσταση της περιφερειακής μόνωσης. 12. Έλεγχος και ρύθμιση των οργάνων οδήγησης του καυστήρα (θερμοστάτες, πρεσσοστάτες κ.τ.λ.), και των υπολοίπων συσκευών (αντλίες νερού, κ.τ.λ.). 13. Καθαρισμός / εκκαπνισμός του θαλάμου καύσης. 14. Καθαρισμός / εκκαπνισμός των φλογοαυλών. 15. Καθαρισμός / εκκαπνισμός του καπνοθαλάμου. 16. Καθαρισμός των στροβιλιστών καυσαερίων. 17. Έλεγχος και αποκατάσταση της πυρίμαχης επένδυσης της πόρτας. 18. Έλεγχος για διαρροή καυσαερίων από το λέβητα και αποκατάσταση αυτής. Καυστήρας (κάθε μήνα): Απομόνωση του καυστήρα από την ηλεκτρική παροχή Απομόνωση του καυστήρα από την παροχή καυσίμου Καθαρισμός εξωτερικών επιφανειών καυστήρα Αποσύνδεση και καθαρισμός φλογοσωλήνα (μπούκα) 14

15 Καθαρισμός διασκορπιστήρα αέρα Καθαρισμός ή αντικατάσταση αν απαιτείται των μπεκ Καθαρισμός των ηλεκτροδίων ανάφλεξης Καθαρισμός των καλωδίων υψηλής Καθαρισμός των μπεκοσωλήνων και της φλογοκεφαλής Καθαρισμός του φωτοκυττάρου Καθαρισμός φτερωτής αέρα Καθαρισμός φίλτρου αντλίας πετρελαίου Σύσφιξη όλων των επαφών του ηλεκτρικού κυκλώματος του καυστήρα. Επανατοποθέτηση όλων των εξαρτημάτων και ρύθμιση της θέσεως αυτών Σύνδεση της ηλεκτρικής παροχής και της παροχής καυσίμου Θέση σε δοκιμαστική λειτουργία Έλεγχος για ασυνήθιστους θορύβους κραδασμούς κ.τ.λ. Έλεγχος της αλληλουχίας των λειτουργιών που ελέγχονται από τον αυτόματο καύσης του καυστήρα. Έλεγχος για διαρροές πετρελαίου από ενώσεις. Λήψη καυσαερίων από τον καπναγωγό Ρύθμιση αναλογίας αέρα καυσίμου Επαναληπτική διαδικασία δειγματοληψίας καυσαερίων / ρύθμισης αναλογίας αέρα καυσίμου, με σκοπό την εύρυθμη και εντός των ορίων του ΥΠΕΧΩΔΕ λειτουργία του συστήματος λέβητα καυστήρα Καταγραφή των τελικών μετρήσεων καυσαερίων σε φύλλο ελέγχου κατά τα πρότυπα του ΥΠΕΧΩΔΕ. Οι παραπάνω εργασίες θα πραγματοποιούνται μια φορά το μήνα. Η λήψη των καυσαερίων, η μέτρηση των περιεκτικοτήτων CO 2, CO, NOx, θερμοκρασίας καυσαερίων, θερμοκρασίας χώρου λεβητοστασίου, ελκυσμού, περίσσειας αέρα και ο υπολογισμός του βαθμού απόδοσης του συστήματος λέβητα καυστήρα θα πρέπει να γίνεται με χρήση κατάλληλα βαθμονομημένου ηλεκτρονικού αναλυτή καυσαερίων. 9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Επειδή στην παρούσα φάση δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το είδος και την ποσότητα των υλικών ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης του εξοπλισμού και για την αποκατάσταση των βλαβών αυτού, το κόστος προμήθειας όλων αυτών των υλικών ανταλλακτικών θα βαρύνει το Ο.Α.Κ.Α. (Εκτός της περίπτωσης κατά την οποία η βλάβη προέκυψε από κακό χειρισμό προσωπικού του εργολάβου ή από πλημμελή συντήρηση). Υποχρέωση του εργολάβου είναι η έγκαιρη ειδοποίηση του Ο.Α.Κ.Α. για την προμήθεια των υλικών αυτών. Η προμήθεια των παραπάνω υλικών ανταλλακτικών μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον εργολάβο εφόσον οι τιμές είναι συμφέρουσες για το Ο.Α.Κ.Α. Για αυτό είναι υποχρεωτική η κατάθεση τιμοκαταλόγου μαζί με την προσφορά του. Αναλώσιμα υλικά (λάδια, στεγανοποιητικά, γράσο, κ.τ.λ) δεν θα χρεώνονται. Κατά τη διαδικασία παράδοσης του έργου θα γίνει έλεγχος της καταστάσεως του εξοπλισμού του λεβητοστασίου από την Τεχνική Υπηρεσία του Ο.Α.Κ.Α. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν βλάβες οι οποίες προήλθαν από πλημμελή 15

16 συντήρηση ή κακούς χειρισμούς από το προσωπικό του εργολάβου, το κόστος αποκαταστάσεώς των θα βαρύνει τον Εργολάβο. Σε κάθε επίσκεψη του αναδόχου θα συμπληρώνεται δελτίο εργασιών από τον ανάδοχο και θα παραδίδεται στην Τεχνική Υπηρεσία του Ο.Α.Κ.Α. Β. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Τεχνικές απαιτήσεις προδιαγραφές συντήρησης συστήματος Φυσικού Αερίου. Α. Δίκτυο αερίου, διάταξη κεντρικής ηλεκτροβαλβίδας, παράκαμψη αυτής και διατάξεις τροφοδοσίας καυστήρων (gas trains ). Οπτικός έλεγχος στην διαδρομή των αγωγών καθώς και στις επιμέρους διατάξεις ρύθμισης, μέτρησης και ασφάλειας. Έλεγχος στεγανότητας του δικτύου που δεν είναι μέσα στο έδαφος. Έλεγχος φίλτρων, καθαρισμός ή πιθανή αντικατάσταση των στοιχείων. Έλεγχος ρυθμίσεων και εσωτερικής στεγανότητας, διατάξεων ρύθμισης και ασφάλειας. Έλεγχος λειτουργίας κεντρικής αποφρακτικής βαλβίδας και εσωτερικής στεγανότητας αυτής. Έλεγχος λειτουργίας λοιπών αποφρακτικών βαλβίδων και εσωτερικής στεγανότητας αυτών. Β. Σύστημα πυρανίχνευσης, κατάσβεσης και ανίχνευσης αερίων(φυσικού αερίου και CO). Οπτικός έλεγχος και έλεγχος καλής λειτουργίας. Καθαρισμοί των ανιχνευτών και των πινάκων. Έλεγχος τροφοδοσίας πινάκων και φόρτισης μπαταριών. Λειτουργικός έλεγχος με προσομοίωση διαρροών αερίου. Έλεγχος ορίων συναγερμού πινάκων ανιχνευτών. Συγκεκριμένα διευκρινίζονται τα εξής: 1. Οπτικός Έλεγχος Στον οπτικό έλεγχο των σωληνώσεων πρέπει να δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στα εξής: 16

17 Διαρροές στις συνδέσεις σωλήνων και στα υπόγεια τμήματα του δικτύου καθώς και στα τμήματα εισόδου του δικτύου σε κτίρια. Κατάσταση της αντιδιαβρωτικής προστασίας. Προσιτότητα της κεντρικής αποφρακτικής βαλβίδας και άλλων αποφρακτικών βαλβίδων της εγκατάστασης. Πίεση εξόδου από τους ρυθμιστές πίεσης της εγκατάστασης. Κατάσταση των εύκαμπτων συνδέσμων και των συνδέσεων παροχής αερίου στους καυστήρες. Ευκρίνεια της σήμανσης των σωλήνων. 2. Έλεγχος στεγανότητας. Οι έλεγχοι στεγανότητας πρέπει να γίνονται με τη χρήση ανιχνευτή διαρροών και με χρήση αφρίζοντος μέσου (π.χ. σαπουνόνερο) των κρισίμων συνδέσεων ή συνδέσεων τοποθετημένων σε μη προσιτά σημεία, όπως σε μηχανοστάσια, φρεάτια κ.α. 3. Έλεγχος αποφρακτικών βαλβίδων. Η κεντρική αποφρακτική βαλβίδα καθώς και οι υπόλοιπες αποφρακτικές βαλβίδες πρέπει να επιθεωρούνται και η λειτουργία τους να ελέγχεται με την τοποθέτηση τους στην κλειστή ή στην μερικώς κλειστή θέση. Η θέση εξαρτάται από τις επιπτώσεις που θα επιφέρει μια πιθανή διακοπή στην παροχή του αερίου. 4. Έλεγχος ρυθμιστών πίεσης. Οι μονάδες ρύθμισης πίεσης αερίου στην εγκατάσταση του χρήστη πρέπει να επιθεωρούνται και η δοκιμή των εξαρτημάτων να γίνεται με τον ενδεικνυόμενο από τον κατασκευαστή τους τρόπο. Στις μονάδες ρύθμισης πίεσης αερίου πρέπει να γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι: α) Έλεγχος ρύθμισης. Ο έλεγχος για την εξασφάλιση του σωστού σημείου ρύθμισης στον ρυθμιστή πίεσης και της πίεσης ενεργοποίησης των ασφαλιστικών διατάξεων, εκτελείται ακριβώς όπως και ο χειρισμός ρύθμισης κατά την έναρξη της χρήσης. β) Έλεγχος εσωτερικής στεγανότητας. Πρέπει να ελέγχεται η εσωτερική στεγανότητα στα παρακάτω όργανα: Ρυθμιστές πίεσης (ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην πίεση κλεισίματος του ρυθμιστή). Επιτηρητές ρυθμιστές. Αποφρακτικές βαλβίδες ασφαλείας. Βαλβίδες ασφαλείας εκτόνωσης πίεσης. γ) Έλεγχος των φίλτρων και συστημάτων απομάκρυνσης υγρών. 17

18 Γενικά σε κάθε επίσκεψη θα συμπληρώνεται δελτίο εργασιών από τον ανάδοχο και θα παραδίδεται στην τεχνική υπηρεσία του Ο.Α.Κ.Α. ΑΡΘΡΟ 3 ο : YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3.1 Τρόπος Σύνταξης Οι προσφορές πρέπει: α) Να έχουν συνταχτεί υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. β) Να έχουν συνταχτεί υποχρεωτικά με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του υπεύθυνου της εταιρείας. γ) Να είναι δαχτυλογραφημένες και να μην φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.λ.π.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κ.λ.π., θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον υπεύθυνο της εταιρείας. Η Επιτροπή κατά τον έλεγχο θα μονογράφει τις διορθώσεις, προσθήκες κ.λ.π. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν από την αποσφράγιση των προσφορών. δ) Αν οι προσφορές περιλαμβάνουν επιφυλάξεις των όρων της διακήρυξης, μπορεί αυτό κατά την κρίση της επιτροπής του Διαγωνισμού να αποτελέσει στοιχείο αποκλεισμού της εταιρείας. Αποκλίσεις όμως από τους υποχρεωτικούς όρους της διακήρυξης, αποτελούν στοιχεία αποκλεισμού των προσφορών. ε) Προσφορά που είναι «αόριστη» και «ανεπίδεκτη εκτίμησης» ή «υπό αίρεση» απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμόδιας, για αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, επιτροπής του Ο.Α.Κ.Α. στ) Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της αρμόδιας, για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές, εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές. ζ) Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από τα σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι, θα είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. 3.2 Τρόπος υποβολής προσφορών 1. Οι προσφορές όσων μετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α. την ημέρα και ώρα που αναφέρει η διακήρυξη. Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται σφραγισμένες μέσα σε φάκελο. 18

19 2. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν μέχρι την προθεσμία που ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο. 3. Ο φάκελος ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχει χωριστεί σε τρία μέρη (με κατάλληλες ενδείξεις): α) Το πρώτο μέρος θα περιέχει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (από 3 έως 9, της παραγράφου 2.2 ) και θα εσωκλείονται εντός χωριστού φακέλου. β) Το δεύτερο μέρος θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και τα δικαιολογητικά (1, 2, της παραγράφου 2.2) με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». γ) Το τρίτο μέρος θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα εσωκλείεται εντός χωριστού φακέλου. Προσφορές χωρίς την προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών (1 έως 15), απορρίπτονται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. Τα δικαιολογητικά θα παραδίδονται ταξινομημένα και αριθμημένα με την σειρά που αναφέρονται Ισχύς προσφοράς Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προμηθευτές για ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (180) ημέρες, από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Διοικητικές ενστάσεις και προσφυγές μπορούν να υποβληθούν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ 118/2007. Κατά της αποφάσεως της επιτροπής που κρίνει επί ενστάσεως δε χωρεί προσφυγή ή ένδικο μέσο σε άλλο όργανο. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 4ο : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 19

20 Κατά το άρθρο 6 του Π.Δ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ 118/07: Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου (πριν την κοινοποίηση της ανωτέρω έγγραφης ειδοποίησης ), από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση σε κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας Σε περιπτώσεις υποβολής προσφορών από νομικά πρόσωπα το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε & Ε.Ε) και στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υποβάλλεται απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, καθώς και σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α 101), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των προαναφερθέντων νομοθετημάτων Για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης εκδίδονται όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7. α.1.ια και 7.β.12 του κν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας. 20

21 Για τις ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και τις προσωπικές εταιρείες (ΟΕ & ΕΕ) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας, ότι δεν τελούν υπό καθεστώς εκκαθάρισης ή υπό ανάλογη κατάσταση Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Τα δικαιολογητικά αυτά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα ανωτέρω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, αυτά δύνανται να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δε συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι προαναφερόμενες νομικές καταστάσεις Τα πιστοποιητικά των παρ έως πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός έξι (6)μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανωτέρω έγγραφης ειδοποίησης Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό σε αυτό, καθώς και το ειδικό επάγγελμά του, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η ιδιότητα του μέλους πρέπει να έχει αποκτηθεί τουλάχιστον ένα (1) χρόνο πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού. 21

22 Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο Διαγωνιζόμενος δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου δε για αλλοδαπούς, ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου και από διαγωνισμούς αντίστοιχης αρχής της χώρας όπου έχουν την έδρα τους Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής ότι ο Διαγωνιζόμενος (νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης / γραφείου / οίκου) δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να δοθεί με τη μορφή αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, με ισότιμο έγγραφο, εκδιδόμενο από δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του Διαγωνιζόμενου Υπεύθυνη δήλωση ότι ο Διαγωνιζόμενος δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δήλωσης, ή παράλειψης υποβολής των πληροφοριών, που απαιτούνται στην παρούσα Διακήρυξη Πιστοποιητικό ISO 9001 σχετικό με το αντικείμενο του έργου Ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας» για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης», όπως απαιτείται από το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013) Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της και κατά τη διάρκεια ισχύος της. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί οποιαδήποτε προσφορά, ο Ανάδοχος υπόκειται σε νόμιμες κυρώσεις (κατάπτωση εγγυητικής επιστολής, κ.λ.π.) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αξιολόγηση των προσφορών θα λάβει υπόψη κατά 60% την οικονομική προσφορά και κατά 40% την εμπειρία της εταιρείας στη συντήρηση μεγάλων εγκαταστάσεων θέρμανσης. 22

23 Η εμπειρία θα αξιολογηθεί με βάση το πελατολόγιο, τις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης που θα προσκομιστούν και από τον κατάλογο του διαθέσιμου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που θα προσκομίσει. Η εμπειρία θα αξιολογηθεί ποσοστιαία ως εξής: Πιο συγκεκριμένα: - Για το προφίλ της εταιρείας (δικαιολογητικά ) 60%. - Για το τεχνικό προσωπικό (δικαιολογητικό 14) 30% - Για τον εξοπλισμό της εταιρείας (δικαιολογητικό 13) 10% ΑΡΘΡΟ 5ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι υποχρεωμένος να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, προσκομίζοντας απαραίτητα και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης, ύψους 5% επί του προϋπολογιζόμενου ποσού χωρίς ΦΠΑ. 2. Ο Ανάδοχος που δε θα προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση και από το δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Ο.Α.Κ.Α., ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού και θα προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης με τον αμέσως επόμενο συμμετέχοντα που κατέθεσε τη συμφερότερη προσφορά. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας τους οποίους κρίνει ανελέγκτως η αρμόδια επιτροπή του Ο.Α.Κ.Α. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για τρεις μήνες με δυνατότητα μονομερούς παράτασης από το Ο.Α.Κ.Α. για ένα εισέτι μήνα, με τους ίδιους οικονομικούς και τεχνικούς όρους. ΝΙΚΟΣ ΚΙΑΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο.Α.Κ.Α «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» 23

24 24

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8390/25-06 -2012 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003065027 2015-09-18 Μαρούσι, 18-09-2015

15PROC003065027 2015-09-18 Μαρούσι, 18-09-2015 15PROC003065027 2015-09-18 Μαρούσι, 18-09-2015 Αρ. Πρ.: 6/4325 Αρ. Διακ.: 200 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» Το κρατικό Ν.Π.Ι.Δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2013 Αρ. Πρωτ : 761/19.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: Α. Βλάχος, Α. Φραγκιαδάκης Τηλ. 210 3377185, 210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 Διεθνής πρώτος ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υγειονομική Περιφέρεια ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ Ταχ. Δ/νση: Λ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@gni-hatzikosta.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ0Β6ΣΙ-Γ2Σ ΑΔΑΜ: 14PROC002004853 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Απριλίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313-312.229, Fax 2310-830.359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ Βόλος -3-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/ 2015 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος 31-8-2012 Αρ. Πρωτ. 17278 Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002835585 2015-06-10

15PROC002835585 2015-06-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΜΕΡΗ 134,ΒΟΛΟΣ URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ.Δ/νση Μόλος Αγ. Διονυσίου Τ.Κ 29100 Πληροφορίες : Π. Ρουμαντζάς Τηλέφωνο : 2695043828 FAX : 2695026344 Male limtamza@otenet.gr.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού για τις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις του ΑΠΘ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού για τις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις του ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη Τηλ.: 2710372111, 2710372134 - Fax: 2710372108 Πληροφορίες: Τσώκου Βασιλική, Καρβέλας Κωνσταντίνος ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 9.2.2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 9.2.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών, Τ.Κ.: 35100 Λαμία Πληροφορίες : Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2

Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Διακήρυξης: 620/7/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2117/100/17-7-2014 ΑΔΑ: 6ΩΝΝ46ΨΖΣΠ-ΧΕ2 Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Αριθμός Διακήρυξης: 620/6/22-1-2015 Αρ.Αποφ.: 2122/100/17-7-2014 Αναθέτουσα Αρχή: ΊΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6763 /15-07-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6763 /15-07-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6763 /15-07-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα