HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1"

Transcript

1 HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 Register and win! /12

2 2

3 Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής σας, διαβάστε τις πρωτότυπες οδηγίες λει τουργίας και τις συνημμένες υποδείξεις ασφαλείας για συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης ( ) και ενεργήστε αναλόγως. Φυλάξτε τις οδηγίες λειτουργίας για μεταγενέστερη χρήση ή για τον επόμε νο ιδιοκτήτη. Φυλάξτε ένα αντίτυπο στη συσκευή. Πίνακας περιεχομένων Υποδείξεις ασφαλείας..... EL.. 1 Προστασία του περιβάλλοντος EL.. 2 Λειτουργία EL.. 3 Χρήση σύμφωνα με τους κανο νισμούς EL.. 3 Στοιχεία συσκευής EL.. 4 Χειρισμός EL.. 6 Αντιπαγετική προστασία... EL. 10 Φροντίδα και συντήρηση.. EL. 12 Βλάβες EL. 16 Τεχνικά χαρακτηριστικά... EL. 21 Εξαρτήματα και ανταλλακτικά EL. 23 Εγγύηση EL. 23 Δήλωση Συμμόρφωσης των Ε.Κ EL. 23 Υποδείξεις ασφαλείας Για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυμα τισμό ή θάνατο. Προειδοποίηση Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυ ματισμό ή θάνατο. Προσοχή Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό τραυ ματισμό ή υλικές βλάβες. Επίπεδα ασφαλείας Υποδείξεις ασφαλείας Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται και να συντηρείται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο, εκπαιδευμένο και ενημερωμένο προσωπικό. Η χρήση και η συντήρηση των συσκευών ψεκασμού υψηλής πίεσης πρέπει να ανατίθεται μόνο σε αξιόπιστα άτομα με επαρκείς πνευματικές και σωματικές ικανότητες (τουλάχιστον 18 ετών). Ο ιδιοκτήτης ή ο εκπρόσωπός του πρέπει να είναι βέβαιοι ότι ο χειριστής είναι εξοικει ωμένος με τη συσκευή και ότι μπορεί να ανταποκριθεί αξιόπιστα στα καθήκοντά του. Η κόπωση, τα προβλήματα υγείας και η επήρεια αλκοόλ ή φαρμάκων αυξάνουν τους κινδύνους κατά τη χρήση της συσκευής. Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται παρουσία ενός δεύτερου ατόμου, έτσι ώστε να μπορεί να απενεργοποιηθεί και να εξα σφαλιστεί βοήθεια σε περίπτωση ανά γκης. Να τηρούνται οι ισχύοντες τοπικοί κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων, καθώς και οι λοιποί γενικοί κανόνες ασφαλείας και εργασίας. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τη συσκευή μόνον όταν αυτός βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Οι διατάξεις ασφαλείας στη συσκευή και το σύστημα ψεκασμού δεν πρέπει να αφαιρούνται, να τροποποιούνται ή να απενεργοποιούνται. Χρησιμοποιείτε μόνον ελαστικούς σωλήνες, συστήματα ψεκασμού και εξαρτήματα, τα οποία διαθέτουν έγκριση για τη μέγιστη πίεση εργασίας της συσκευ ής. Οι ελαστικοί σωλήνες, οι αγωγοί και τα συνδεδεμένα εξαρτήματα πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και να είναι σωστά τοποθετημένα. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιβάλλον, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Κατά τη χρήση της συσκευής σε επικίνδυνα σημεία (π.χ. σε πρατήρια καυσίμων), πρέπει να τηρούνται οι ανάλογες προδιαγραφές ασφαλείας. Να εξασφαλιστεί ότι δεν εκπέμπονται καυσαέρια κοντά στις εισόδους αέρα. Κατά τις εργασίες ψεκασμού, δεν πρέπει να είναι παρόντα άλλα άτομα πέραν του χειριστή σε απόσταση έως 10 m από το σύστημα ψεκασμού. Μην κατευθύνετε ποτέ τη δέσμη νερού σε πρόσωπα, ζώα, την ίδια τη συσκευή ή σε ηλεκτρικά λειτουργικά μέρη. Κίνδυνος έκρηξης! Μην ψεκάζετε εύφλεκτα υγρά. Τυχόν αλλαγές στις ρυθμίσεις υπερπίεσης εργασίας της συσκευής μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο με προηγούμενη ενημέρωση του χειριστή του συστήματος ψεκασμού. Κίνδυνος τραυματισμού! Η ανάκρουση του σωλήνα δέσμης νερού μπορεί να σας κάνει να χάσετε την ισορροπία σας. Ενδέχεται να πέσετε κάτω. Ο σωλήνας δέσμης νερού μπορεί να στραφεί προς κάθε κατεύθυνση και να τραυματίσει άλλα άτομα. Αναζητήστε ένα ασφαλές σημείο στήριξης και κρατήστε σταθερά το πιστολέτο. Μην ασφαλίζετε ποτέ το μοχλό του πιστολέτου χειρός. Κίνδυνος πτώσης! Κατά τις εργασίες σε ικριώματα, λάβετε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, ώστε να προστατέψετε το χειριστή από μια ενδεχόμενη πτώση λόγω της ανάκρουσης. Για τις εργασίες με το πιστολέτο χειρός, επιλέξτε μια κατάλληλη διάμετρο ακροφυσίου, έτσι ώστε η δύναμη ανάκρουσης στο διαμήκη άξονα να μην υπερβαίνει στη μέγιστη πίεση εργασίας τα 250 N. Εάν η δύναμη ανάκρουσης υπερβαίνει τα 150 Ν, το πιστολέτο χειρός πρέπει να διαθέτει στήριγμα σώματος σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο pren Εάν η δύναμη ανάκρουσης υπερβαίνει τα 250 Ν, ο χειρισμός του ακροφυσίου πρέπει να γίνεται με μηχανικά μέσα. Κατά τη χρήση διπλωμένων συστημάτων ψεκασμού είναι δυνατό να μεταβληθούν οι δυνάμεις ανάκρουσης. Κατά τη λειτουργία, ελέγχετε τακτικά τις ενδείξεις στην οθόνη. Εάν οι αναγραφόμενες τιμές δεν είναι οι προβλεπόμενες, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και αντιμετωπίστε το αίτιο της βλάβης. Όταν δεν επιτρέπεται η ενεργοποίηση της συσκευής, π.χ. κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης, αναρτήστε μια πινακίδα προειδοποίησης στον πίνακα διακοπτών. Εμποδίστε τη χρήση της συσκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, σβήνοντας τον κλειδοδιακόπτη και βγάζοντας το κλειδί. Κατά τα διαλείμματα από την εργασία, ασφαλίστε τη συσκευή έναντι της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης. Εάν στρέψετε τη δέσμη νερού προς αντικείμενα που παράγουν αυξημένο θόρυβο, η εκπομπή θορύβου μπορεί να υπερβεί τις τιμές που περιλαμβάνονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Υποδείξεις ασφαλείας για εργασίες με ακροφύσια σε ελαστικούς σωλήνες Τα ρύγχη ή οι ελαστικοί σωλήνες με βιδωτά ακροφύσια, π.χ. για τον καθαρισμό σωλήνων ή εναλλακτών θερμότητας, πρέπει να διαθέτουν ορατή σήμανση για την έγκαιρη αναγνώριση της εξόδου του ακροφυσίου. Η απόσταση μεταξύ του ακροφυσίου και της σήμανσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,5 m. Οι ελαστικοί σωλήνες με βιδωτά ακροφύσια ή φορείς δεν πρέπει να βρίσκονται υπό πίεση, όταν βρίσκονται έξω από σωλήνες ή σε βάθος μικρότερο από 0,5 m μέσα σε σωλήνες και δεν μπορούν να κρατηθούν με ασφάλεια. Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι είναι αδύνατη η ακούσια έξοδος του ακροφυσίου από το σωλήνα. Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το ακροφύσιο δεν μπορεί να περιστραφεί μέσα στο σωλήνα και να κινηθεί προς την κατεύθυνση του χειριστή. Δεν επιτρέπεται ο καθαρισμός σωλήνων με πολύ ελαστικές ή κολλώδεις αποθέσεις, π.χ. λατέξ ή πίσσα κ.λπ., χωρίς μηχανική διάταξη συλλογής στην είσοδο του σωλήνα. Λειαντικές δέσμες νερού και λειαντική κοπή με δέσμες νερού σε εκρηκτικό περιβάλλον Κατά τον ψεκασμό και την κοπή μετάλλου, οπλισμένου σκυροδέματος ή άλλων υλικών με χρήση λειαντικών υλικών, μπορεί να δημιουργηθούν σπινθήρες, των οποίων η θερμοκρασία μπο- EL - 1 3

4 ρεί να προκαλέσει ανάφλεξη σε εκρηκτικά μείγματα αερίου/αέρα ή εύφλεκτα υγρά και στερεά. Μην χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση δέσμες νερού με λειαντικά μέσα ή κοπή σε χώρους όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης, καθώς και σε δοχεία που περιέχουν ή ενδέχεται να περιέχουν εύφλεκτα υγρά ή μείγματα αερίου/αέρα. Ο ιδιοκτήτης φέρει την ευθύνη για κάθε είδους μη ενδεδειγμένη χρήση, καθώς και για τις σωματικές και υλικές βλάβες που μπορεί να προκύψουν από μια παρόμοια χρήση. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις προειδοποιήσεις μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή θάνατο μελών του προσωπικού χειρισμού. Προστατευτικός ρουχισμός Κατά την εργασία με τη συσκευή, καθώς και κατά την παραμονή κοντά στη διάταξη ψεκασμού, φοράτε τον ακόλουθο προστατευτικό ρουχισμό: Προστατευτικό κράνος με φύλλο προστασίας Προστατευτικά γυαλιά Ωτοασπίδες Προστατευτικά γάντια Ειδικές μπότες ασφαλείας με προστασία του ταρσού Προστατευτικό πανωφό ριπροστατευτικό παντελόνι Ο προστατευτικός ρουχισμός προσφέρει προστασία μόνο από τα εξοστρακιζόμενα σταγονίδια και όχι από την απευθείας δράση της δέσμης νερού. Χρησιμοποιείτε προστατευτικό ρουχισμό, ο οποίος έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση με συσκευές καθαρισμού πολύ υψηλής πίεσης. Η KÄRCHER μπορεί να σας προμηθεύσει τον κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό. Διατάξεις ασφαλείας Τα συστήματα ασφαλείας χρησιμεύουν για την προστασία του χρήστη και δεν επιτρέπεται να τεθούν εκτός λειτουργίας ή να αγνοηθεί η λειτουργία τους. Πλήκτρο Εκτάκτου Ανάγκης (Not-Aus) Για άμεση απενεργοποίηση όλων των λειτουργιών: Πιέστε το πλήκτρο εκτάκτου ανάγκης. Το μηχάνημα δεν έχει πίεση. Διακόπτης ασφαλείας στο κάλυμμα της συσκευής Η συσκευή μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μόνον όταν είναι κλειστό το κάλυμμα. Εάν ανοίξει το κάλυμμα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η συσκευή απενεργοποιείται και εμφανίζεται μια ένδειξη βλάβης. Δίσκος διάρρηξης Εάν η πίεση εργασίας υπερβεί τη μέγιστη επιτρεπόμενη υπερπίεση κατά περ. 10%, ο δίσκος διάρρηξης καταστρέφεται και το νερό κυκλοφορεί στη συσκευή χωρίς πίεση. Η λειτουργία υψηλής πίεσης δεν είναι πλέον δυνατή. Παρακολούθηση φλόγας Σε περίπτωση έλλειψης καυσίμου ή βλάβης στον καυστήρα, ο μηχανισμός παρακολούθησης φλόγας απενεργοποιεί τον καυστήρα. Παρακολούθηση θερμοκρασίας Εάν η θερμοκρασία του νερού υπερβεί τη μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία, η συσκευή απενεργοποιείται. Εάν δεν επιτευχθεί η μέγιστη θερμοκρασία του νερού, εμφανίζεται μια ένδειξη στην οθόνη. Διακόπτης πίεσης Ο διακόπτης πίεσης απενεργοποιεί τη συσκευή σε περίπτωση υπέρβασης της ελάχιστης αρχικής πίεσης. Αισθητήρας υψηλής πίεσης Ο αισθητήρας πίεσης παρακολουθεί την αύξηση της πίεσης στο σύστημα υψηλής πίεσης Ο αισθητήρας απενεργοποιεί τη συσκευή, εάν εντοπίσει ταχεία πτώση της πίεσης, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση διαρροής ή διαρρηγμένου ελαστικού σωλήνα, ή υπέρβαση της πίεσης εργασίας. Πινακίδες προειδοποίησης και υποδείξεων Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ηλεκτροπληξίας! Προειδοποίηση Κίνδυνος εγκαυμάτων από καυτές επιφάνειες! Προειδοποίηση Κίνδυνος σύνθλιψης. Μην αφαιρείτε το κάλυμμα, όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Όταν λειτουργεί ο κινητήρας, μην αγγίζετε τα σημεία κοντά στον ανεμιστήρα του ψυγείου ή στον τραπεζοειδή ιμάντα. Σφίξτε τους κοχλίες και τα περικόχλια των τροχών με ροπή στρέψης 100 Nm, αφού καλύψετε τα πρώτα 50 km. Εκτελέστε νέο έλεγχο έπειτα από 500 km και έπειτα από 50 ώρες λειτουργίας της συσκευής. Επαναλαμβάνετε τους ελέγχους ασφαλείας σε τακτικά διαστήματα. Αναθέστε τον τακτικό έλεγχο του συστήματος πέδησης και φωτισμού σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Διατηρείτε καθαρές τις πινακίδες προειδοποίησης και υποδείξεων της συσκευής. Αντικαταστήστε με νέες τις πινακίδες προειδοποίησης και υποδείξεων που έχουν φθαρεί ή χαθεί. Θα πρέπει, επιπροσθέτως, να λάβετε μέρος σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Kärcher για θέματα ασφάλειας. Προστασία του περιβάλλοντος Αποσύρετε τις παλιές συσκευές οικολο γικά Οι παλιές συσκευές περιέχουν πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να διατίθενται για ανακύκλωση. Οι μπαταρίες, τα λάδια και παρόμοια υλικά δεν επιτρέπεται να καταλήγουν στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, αποσύρετε τις παλιές συσκευές σε κατάλληλα συστήματα συλλο γής. Τα λάδια κινητήρων και συστημάτων κίνησης, το πετρέλαιο, το πετρέλαιο ντίζελ και το αντιψυκτικό δεν επιτρέπεται να καταλήξουν στο περιβάλλον. Προστατέψτε το έδαφος και αποσύρετε παλιά λάδια, τα καύσιμα και τα αντιψυκτικά με οικολογικό τρόπο. 4 EL - 2

5 Τα λύματα που περιέχουν ορυκτά έλαια δεν επιτρέπεται να καταλήγουν στο υπέδα φος, στα ύδατα ή στο σύστημα αποχέτευσης. Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH) Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: Λειτουργία Κάθε αντλία υψηλής πίεσης λειτουργεί με ένα ενδιάμεσο σύστημα κίνησης πριν τον πετρελαιοκινητήρα. Όταν διακόπτεται η λειτουργία ψεκασμού, ενεργοποιείται μέσω ενός ηλεκτρικού σήματος μέσω του πιστολέτου ψεκασμού η ανακύκλωση νερού χωρίς πίεση. Η προεπιλεγμένη πίεση λειτουργίας ρυθμίζεται από τις στροφές του κινητήρα. Το νερό θερμαίνεται από δύο καυστήρες στην πλευρά πίεσης, που λειτουργούν με πετρέλαιο. Στη λειτουργία καυτού νερού, προστίθεται υγρό αποσκληρυντικό στο νερό. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία σ' αυτές τις οδηγίες χειρισμού. Η συσκευή καθαρίζει αντικείμενα με ρίψη κρύου ή καυτού νερού υπό υψηλή πίεση χωρίς προσθήκη απορρυπαντι κού. Η συσκευή επιτρέπεται να εξοπλίζεται μόνον με γνήσια εξαρτήματα και ανταλ λακτικά. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε χώρους, όπου υφίσταται κίνδυνος έκρηξης. Η συσκευή δεν ενδείκνυται για ταυτόχρονη λειτουργία με πολλά διαφορετικά συστήματα ψεκασμού. Η παροχή φρέσκου νερού πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: Θερμοκρασία, μέγ. 60 C Τιμή ph 6, Ολική σκληρότητα dh Σίδηρος, μέγ. 0,2 mg/l Fe Μαγγάνιο, μέγ. 0,05 mg/l Mn Χλωριούχο άλας, μέγ. 100 mg/l Cl Οργανικές ουσίες, μέγ. 12 mg/l KMnO 4 -Κατανάλωση Θειούχες ενώσεις, μέγ. 100 mg/l SO 4 Χλώριο, μέγ. 0,5 mg/l Cl 2 Αποδεσμευμένο οξυγόνο, ελάχ. 5 mg/l O 2 διαβρωτικές βλαβερές ουσίες, μέγ. 5 mg/l χωρίς δεσμευμένα αέρια Αγωγιμότητα, μέγ μs/cm λοιπές τιμές κατά DIN EL - 3 5

6 Στοιχεία συσκευής 1 Ράβδος έλξης 2 Σκοινί απόσπασης 3 Βυσματική σύνδεση φωτισμού οχήματος 4 Τροχός στήριξης 5 Μπαταρία 6 Γενικός διακόπτης μπαταρίας 7 Στόμιο πλήρωσης δεξαμενής ντίζελ 8 Τάκος 9 Ράβδος ένδειξης στάθμης λαδιού για το μηχανισμό κίνησης της αντλίας 10 Καπάκι, άνοιγμα εκροής λαδιού του μηχανισμού κίνησης της αντλίας 11 Κοχλίας εκροής λαδιού του ενδιάμεσου μηχανισμού κίνησης 12 Υαλοδείκτης λαδιού του ενδιάμεσου μηχανισμού κίνησης 13 Κοχλίας εξαερισμού του ενδιάμεσου μηχανισμού κίνησης 14 Εξαερισμός τελικού μηχανισμού κίνησης 15 Στόμιο πλήρωσης δεξαμενής πετρελαίου 16 κάλυμμα 17 Φίλτρο πετρελαίου 18 Άνοιγμα εξάτμισης καυστήρα 19 Φίλτρο αέρα 20 Δοχείο εξισορρόπησης νερού ψύξης κινητήρα 21 Ράβδος ένδειξης στάθμης λαδιού κινητήρα 22 Ψυγείο 23 Χειρόφρενο 24 Κάλυμμα μηχανής 25 Θύρα πίνακα ελέγχου 26 Διάταξη ασφάλισης καλύμματος της συσκευής 27 Στήριγμα ασφαλείας καλύμματος συσκευής 28 Σήμανση 29 Χώρος αποθήκευσης 30 Μεντεσές, αποθηκευτικός χώρος 31 Πλήκτρο Εκτάκτου Ανάγκης (Not-Aus) 32 Κιβώτιο διακοπτών 33 Πεδίο χειρισμού 34 Μέγγενη 35 Πρίζα, αγωγός ελέγχου 36 Προσαγωγή νερού 37 Κάλυμμα ελαστικού σωλήνα στερέωσης 38 Έξοδος υψηλής πίεσης 39 Κρίκος ανάρτησης (προαιρετικό) 40 Στρόφιγγα εκκένωσης δεξαμενής νερού 41 Κρουνός, αντιψυκτικό/δεξαμενή νερού 42 Δοχείο αντιψυκτικού 43 Μανόμετρο αντλίας αρχικής πίεσης 44 Άνοιγμα συντήρησης δεξαμενής νερού 45 Καυστήρας 46 Δοχείο αποσκληρυντικού 47 Αντλία υψηλής πίεσης 48 Φίλτρο νερού 49 Άνοιγμα πλήρωσης λαδιού κινητήρα 6 EL - 4

7 Πεδίο χειρισμού 1 Ένδειξη οθόνης 2 Πλήκτρο επαναφοράς 3 Πλήκτρο οθόνης ανοικτόχρωμο 4 Πλήκτρο οθόνης σκουρόχρωμο 5 Πλήκτρο καυστήρα ΕΝΕΡΓΟΥ 6 Πλήκτρο καυστήρα ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ Οθόνη DREH.UPM DRUCK BAR TEMP. C WASSER MOTOR BRENNER 7 BRENNER MOTOR 1 Αριθμός στροφών κινητήρα 2 Πίεση νερού στην έξοδο υψηλής πίεσης 3 Θερμοκρασία νερού στην έξοδο υψηλής πίεσης 4 Στάθμη πλήρωσης δεξαμενής νερού 5 Στάθμη πλήρωσης δεξαμενής ντίζελ 6 Στάθμη πλήρωσης δεξαμενής πετρελαίου 7 Κατάσταση λειτουργίας Πιστολέτο ψεκασμού 6 7 Πλήκτρο αύξησης της θερμοκρασίας νερού 8 Πλήκτρο μείωσης της θερμοκρασίας νερού 9 Πλήκτρο κινητήρα ΕΝΕΡΓΟΥ 10 Πλήκτρο κινητήρα ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ Χειρισμός Λάβετε υπόψη το κεφάλαιο "Υποδείξεις ασφαλείας" και τις συνημμένες υποδείξεις ασφαλείας για καθαριστές πολύ υψηλής πίεσης ( ) Μεταφορά Λειτουργία ρυμουλκούμενου Ο οδηγός του ρυμουλκού με ρυμουλκούμενο όχημα που κινείται σε δημόσιες οδούς πρέπει να διαθέτει οπωσδήποτε το αντίστοιχο για το σκοπό αυτό δίπλωμα οδήγησης (κατηγορία διπλώματος). Κατά τη μεταφορά του ρυμουλκούμενου σε δημόσιες οδηγούς με μισογεμάτη δεξαμενή νερού, μπορεί να παρατηρηθούν ταλαντώσεις ή ακόμη και ανατροπή του ρυμουλκού μενου σε απότομες στροφές ή φρεναρίσματα. Γεμίστε ή αδειάστε εντελώς τη δεξαμενή νερού. Μην ταξιδεύετε με μισογεμάτη δεξαμενή νερού. Κλείστε το κάλυμμα και τα ανοίγματα της συσκευής. Ρυθμίστε το ύψος της ράβδου έλξης με τον τροχό στήριξης στο ύψος του κοτσαδόρου του ρυμουλκού. Τοποθετήστε το σκοινί απόσπασης στο ρυμουλκό. 11 Πλήκτρο αύξησης της πίεσης νερού 12 Πλήκτρο μείωσης της πίεσης νερού 13 Πλήκτρο εισαγωγής 14 Πλήκτρο ESC 15 Διακόπτης με κλειδί 1 Μοχλός σύμπλεξης 2 Κοχλίες με σήμανση Συνδέστε το ρυμουλκό. Βεβαιωθείτε ότι η σήμανση του κοχλία δείχνει προς το σύμβολο "+" (βέλος) μετά το κατέβασμα του μοχλού σύμπλεξης. Συνδέστε το βύσμα για το φωτισμό του οχήματος. Περιστρέψτε προς τα πάνω τον τροχό στήριξης με τη μανιβέλα. 1 Σύνδεσμος αγωγού ελέγχου 2 μοχλός 3 Ασφάλιση 4 Σύνδεση ελαστικού σωλήνα υψηλής πίεσης 5 Σύνδεση σωλήνα ψεκασμού Βεβαιωθείτε ότι ο τροχός στήριξης στη θέση ανάσυρσης δείχνει προς την κατεύθυνση του ρυμουλκούμενου. Αφαιρέστε τους τάκους από τους τρο χούς και τοποθετήστε τους στα στηρίγ ματα. EL - 5 7

8 Λύστε το φρένο ακκινητοποίησης. 1 Τρίτο φως πέδησης 2 Συνδυασμένα φώτα πέδησης/θέσης, δεξιά/αριστερά 3 Ένδειξη πορείας, δεξιά/αριστερά 4 Φως πορείας όπισθεν 5 Φωτισμός πινακίδων κυκλοφορίας 6 Οπίσθιος προβολέας ομίχλης Ελέγξτε τη λειτουργία των φώτων πέδησης, της ένδειξης πορείας, των φώτων θέσης, των φώτων πορείας όπισθεν, του πίσω προβολέα ομίχλης και του φωτισμού πινακίδων της συσκευής. Ελέγξτε την πίεση ελαστικών (βλ. Τεχνικά χαρακτηριστικά ). Λάβετε υπόψη και τηρείτε τα τοπικά όρια ταχύτητας για οχήματα με ρυμουλκούμενα. Μεταφορά με γερανό Η συσκευή πρέπει να διαθέτει κρίκους ανάρτησης (προαιρετικό) για ανύψωση με γερανό. Η συσκευή μπορεί να ανυψωθεί μόνο με κρίκους ανάρτησης. Υποδείξεις ασφαλείας σχετικά με την ανύψωση Κίνδυνος τραυματισμού από ενδεχόμενη πτώση της συσκευής. Λάβετε υπόψη τους εθνικούς κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων και τις υποδείξεις ασφαλείας. Πριν από κάθε μεταφορά με γερανό ελέγχετε την ανυψωτική διάταξη για τυχόν βλάβες. Πριν από κάθε μεταφορά με γερανό ελέγχετε τα ανυψωτικά μέσα για τυχόν βλάβες. Ανυψώνετε τη συσκευή μόνον από τη διάταξη μεταφοράς με γερανό. Οι ανυψωτικοί ιμάντες και οι στρογγυλές αρτάνες πρέπει να έχουν μήκος τουλάχιστον 2m, προκειμένου να αποφευχθούν βλάβες στο περίβλημα της συσκευής. Ασφαλίστε τη διάταξη ανύψωσης έναντι της ακούσιας αποδέσμευσης του φορτίου. Κατά τη διαδικασία ανύψωσης μην με ταφέρετε άλλα αντικείμενα πάνω στη συσκευή. Η συσκευή επιτρέπεται να μεταφέρεται με το γερανό μόνο από άτομα, τα οποία έχουν γνώση του χειρισμού του γερα νού. Μη στέκεστε κάτω από το φορτίο. Προσέχετε ώστε να μη βρίσκονται άτο μα εντός της επικίνδυνης περιοχής του γερανού. Μην αφήνετε ανεπίβλεπτη τη συσκευή να κρέμεται στο γερανό. Έλεγχος ασφαλείας Ελέγξτε την έδραση όλων των κοχλιωτών συνδέσεων της διάταξης και σφίξτε τις κατά περίπτωση. Τοποθέτηση της συσκευής σε οριζόντια θέση 1 Μανιβέλα για κατέβασμα του τροχού στήριξης 2 Βυσματική σύνδεση φωτισμού οχήματος 3 Σκοινί απόσπασης 4 Τροχός στήριξης 5 Φρένο ακινητοποίησης Ασφαλίστε το χειρόφρενο. Κατεβάστε τον τροχό στήριξης με τη μα νιβέλα. Αποσυνδέστε το σκοινί απόσπασης από το ρυμουλκό. Αποσυνδέστε το βύσμα φωτισμού του οχήματος και τοποθετήστε το στη θήκη φύλαξης στη ράβδο. Ασφαλίστε τη συσκευή με τους τάκους για να αποφύγετε την ακούσια μετακί νηση. Συνδέστε το ρυμουλκό. Τοποθετήστε οριζόντια τη συσκευή με τον τροχό στήριξης. Προσοχή Κίνδυνος δυσλειτουργίας και βλάβης στη συσκευή. Κατά τη λειτουργία της, η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε οριζόντια θέση. Προετοιμασία για ενεργοποίηση Έλεγχος στάθμης πλήρωσης Ανοίξτε τη διάταξη ασφάλισης του καλύμματος της συσκευής και ανασηκώστε το κάλυμμα της συσκευής προς τα πάνω. Μετακινήστε την ασφάλεια του καλύμματος προς τα πάνω, ώστε να μην πέσει το κάλυμμα. Ευθυγραμμίστε τη συσκευή σε οριζόντια θέση. Έλεγχος της στάθμης λαδιού στην αντλία και τον κινητήρα Ξεβιδώστε τη ράβδο ένδειξης στο μηχανισμό κίνησης της αντλίας. Σκουπίστε τη ράβδο ένδειξης με ένα άχνουδο πανί. Εισαγάγετε τη ράβδο ένδειξης ως το τέρμα και τραβήξτε την. Εάν η στάθμη του λαδιού έχει πέσει στο κατώτερο σημάδι, συμπληρώστε λάδι (βλ. "Φροντίδα και συντήρηση"). Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού στον υα λοδείκτη του ενδιάμεσου μηχανισμού κίνησης. Τραβήξτε έξω τη ράβδο ένδειξης στάθμης λαδιού του κινητήρα. Σκουπίστε τη ράβδο ένδειξης με ένα άχνουδο πανί. Εισαγάγετε τη ράβδο ένδειξης, τραβήξτε την και δείτε την ένδειξη. Εάν η στάθμη του λαδιού έχει πέσει στο κατώτερο σημάδι, συμπληρώστε λάδι (βλ. "Φροντίδα και συντήρηση"). Έλεγχος της στάθμης ψυκτικού στον κινητήρα Ελέγξτε τη στάθμη πλήρωσης ψυκτικού στο δοχείο εξισορρόπησης του νερού ψύξης του κινητήρα, όταν ο κινητήρας είναι κρύος. Η στάθμη του υγρού πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των σημείων MIN και MAX. Έλεγχος της στάθμης πλήρωσης αποσκληρυντικού Ξεβιδώστε το καπάκι από το δοχείο αποσκληρυντικού και ελέγξτε τη στάθμη πλήρωσης του αποσκληρυντικού. Εάν είναι απαραίτητο, συμπληρώστε αποσκληρυντικό υγρό. Προσοχή Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις στο δοχείο αποσκληρυντικού. Έλεγχος στάθμης πλήρωσης του δοχείου αντιψυκτικού Εάν υπάρχει κίνδυνος παγετού, ξεβιδώστε το καπάκι του δοχείου αντιψυκτικού και ελέγξτε τη στάθμη πλήρωσης. Εάν απαιτείται, συμπληρώστε αντιψυκτικό. Ενεργοποίηση συσκευής Αφαιρέστε το κάλυμμα του γενικού διακόπτη μπαταρίας. Ενεργοποιήστε το γενικό διακόπτη μπαταρίας. Ενεργοποιήστε τον κλειδοδιακόπτη στον πίνακα ελέγχου. Πιέστε το πλήκτρο εισαγωγής στον πίνακα ελέγχου. Έλεγχος της στάθμης πλήρωσης της δεξαμενής ντίζελ Κίνδυνος έκρηξης, κίνδυνος πυρκαγιάς, κίνδυνος δηλητηρίασης από καυσαέρια. Απενεργοποιήστε τον κινητήρα πριν την προσθήκη καυσίμου. Μην συμπληρώνετε καύσιμο σε κλειστούς χώρους, φροντίστε για τον επαρκή εξαερισμό του χώρου. 8 EL - 6

9 Μην συμπληρώνετε καύσιμο κοντά σε γυμνή φλόγα ή σπινθήρες. Μην καπνίζετε κατά τη συμπλήρωση καυσίμου. Καθαρίστε αμέσως τις διαρροές καυσίμου κατά το γέμισμα και διαθέστε τα απορρίμματα με ορθό τρόπο. Προσοχή Μην αφήνετε τη δεξαμενή καυσίμου να αδειάσει εντελώς, διαφορετικά θα πρέπει να κάνετε εξαέρωση του συστήματος καυσίμου. Οι αναρροφώμενοι ρύποι από τον πυθμένα της δεξαμενής μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργίες. Ελέγξτε τη στάθμη πλήρωσης ντίζελ στη γραμμή ένδειξης "ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ". Συμπληρώστε ντίζελ κατά περίπτωση.. Σε θερμοκρασίες κάτω από 0 C χρησιμοποιείτε μόνο χειμερινό ντίζελ. Έλεγχος στάθμης πλήρωσης δεξαμενής πετρελαίου Ελέγξτε τη στάθμη πλήρωσης πετρελαίου στη γραμμή ένδειξης "ΚΑΥΣΤΗ- ΡΑΣ". Συμπληρώστε πετρέλαιο κατά περίπτωση. Το πετρέλαιο δεν πρέπει να περιέχει νε ρό. Εάν δεν υπάρχει πετρέλαιο, μπορείτε να χρησιμποιήσετε ντίζελ. Μην χρησιμοποιείτε ακατάλληλα καύσιμα, επειδή μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα. Έλεγχος στάθμης πλήρωσης δεξαμενής νερού Ελέγξτε τη στάθμη πλήρωσης νερού στη γραμμή ένδειξης "ΝΕΡΟ". Συμπληρώστε νερό κατά περίπτωση. Για να το επιτύχετε, συνδέστε τον ελαστικό σωλήνα προσαγωγής νερού με το σωλήνα προσαγωγής νερού. Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού Για τη σωστή δοσολόγηση του αποσκληρυντικού υγρού, πρέπει να ρυθμίσετε τη σκληρότητα του νερού στον τόπο χρήσης. (Βλ. κεφάλαιο "Ρυθμίσεις". Έναρξη λειτουργίας Σύνδεση σωλήνα ψεκασμού στο πιστολέτο 1 Πιστολέτο χειρός 2 Δακτύλιος σύσφιξης 3 Κοχλίας σύσφιξης 4 σωλήνας εκτόξευσης 5 Στήριγμα ακροφυσίου 6 Στεγανωτικός δακτύλιος 7 Ακροφύσιο υψηλής πίεσης 8 Ρακόρ Αφαιρέστε τα προστατευτικά καπάκια από το σωλήνα ψεκασμού. Λιπάνετε το σπείρωμα στην πλευρά του πιστολέτου με γράσο για σπειρώματα ανοξείδωτου χάλυβα ( ). Βιδώστε το δακτύλιο σύσφιξης στο σωλήνα ψεκασμού. A B Ο στεγανοποιητικός κώνος του σωλήνα ψεκασμού πρέπει να προεξέχει κατά περ. 1-1,5 σπειρώματα (B) από το δακτύλιο σύσφιξης (A). Για τη ρύθμιση της απόστασης, περιστρέψτε το δακτύλιο σύσφιξης (Α) με το χέρι (αριστερόστροφο σπείρωμα). Τοποθετήστε το σωλήνα ψεκασμού ως το τέρμα στο πιστολέτο. Βιδώστε καλά το σωλήνα ψεκασμού, σφίγγοντας τον κοχλία σύσφιξης (ροπή στρέψης περ. 100 Nm). Σύνδεση του ακροφυσίου Εκτελέστε αυτή τη διαδικασία μόνο μετά την εξαέρωση, βλ. "Εξαέρωση συστήματος υψηλής πίεσης". Λιπάνετε το σπείρωμα στην πλευρά του ακροφυσίου με γράσο για σπειρώματα ανοξείδωτου χάλυβα ( ). Λιπάνετε την υποδοχή του ακροφυσίου με γράσο για σπειρώματα ανοξείδωτου χάλυβα ( ) και βιδώστε την στο σωλήνα ψεκασμού (αριστερόστροφο σπείρωμα). Τοποθετήστε το ακροφύσιο υψηλής πί εσης με το δακτύλιο Ο στην υποδοχή ακροφυσίου. Λιπάνετε το περικόχλιο με γράσο για σπειρώματα ανοξείδωτου χάλυβα ( ), βιδώστε και σφίξτε με το χέρι. Σύνδεση του ελαστικού σωλήνα υψηλής πίεσης στο πιστολέτο και τη συσκευή Κίνδυνος τραυματισμού από μη στεγανά σημεία ή δέσμες νερού που εκτοξεύονται από σημεία διαρροής. Οι ελαστικοί σωλήνες, οι αγωγοί και το σύστημα ψεκασμού πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και να είναι σωστά τοποθετημένα. Ελέγχετε καθημερινά τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιους ελαστικούς σωλήνες υψηλής πίεσης, οι οποίοι είναι εγκεκριμένοι για το αντίστοιχο εύρος πίεσης και θερμοκρασίας. Αποφεύγετε την επαφή με χημικές ουσί ες. Μην χρησιμοποιείτε τσακισμένους ελαστικούς σωλήνες. Μην χρησιμοποιείτε ελαστικούς σωλήνες υψηλής πίεσης με ελαττωματικά ή σκουριασμένα σπειρώματα. Σε περίπτωση που φαίνεται η εξωτερική συρμάτινη στρώση, μην χρησιμοποιείτε τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης. Μην περνάτε τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης πάνω από αιχμηρές επιφάνειες. Τοποθετήστε τον ελαστικό σωλήνα έτσι, ώστε να μην μπορεί να περάσει από πάνω του τροχοφόρο. Μην χρησιμοποιείτε έναν ελαστικό σωλήνα, ο οποίος καταπονήθηκε από πέρασμα τροχοφόρου, τσάκισμα ή κρούσεις, ακόμα κι όταν δεν είναι ορατή καμία ζημιά. Απλώστε καλά τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης χωρίς επικαλύψεις. Οι ελαστικοί σωλήνες υψηλής πίεσης παλιώνουν. Ακόμη κι αν είναι σε καλή κατάσταση, αντικαταστήστε τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης μετά από 6 χρόνια. Οι ελαστικοί σωλήνες υψηλής πίεσης που παραμένουν στην αποθήκη για περισσότερα από 2 χρόνια δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Αποθηκεύετε τον ελαστικό σωλήνα έτσι, ώστε να μην εμφανίζονται μηχανικά φορτία. Αποθηκεύστε τον σε ψυχρό και ξηρό χώρο χωρίς σκόνη. Μην τοποθετείτε τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης τεντωμένο, επειδή το μήκος του μπορεί να αλλάξει στη διάρκεια της λειτουργίας. Μετά τη χρήση, εκτονώστε την πίεση από τον ελαστικό σωλήνα, καθαρίστε τον, αφαιρέστε το νερό, τυλίξτε τον και αποθηκεύστε τον σωστά. Ξεβιδώστε τα προστατευτικά πώματα από τη σύνδεση υψηλής πίεσης του πιστολέτου ψεκασμού και τραβήξτε τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης. Καθαρίστε το σπείρωμα και λιπάνετέ το με γράσο για σπειρώματα ανοξείδωτου χάλυβα ( ). Ελέγξτε την άριστη κατάσταση του ελα στικού σωλήνα υψηλής πίεσης (απουσία βλαβών). Χρησιμοποιείτε μόνο ελαστικούς σωλήνες που βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Βιδώστε σφικτά τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης στο πιστολέτο ψεκασμού (περικόχλιο M24x1,5). Ξεβιδώστε το προστατευτικό πώμα από την έξοδο υψηλής πίεσης της συσκευής. Καθαρίστε το σπείρωμα και λιπάνετέ το με γράσο για σπειρώματα ανοξείδωτου χάλυβα ( ). Σφίξτε τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης στη σύνδεση υψηλής πίεσης (περικόχλιο M24x1,5). EL - 7 9

10 1 Στήριγμα καλύμματος ελαστικού σωλήνα 2 Κάλυμμα ελαστικού σωλήνα Σε περίπτωση χρήσης ενός καλύμματος ελαστικού σωλήνα για προστασία του ελαστικού σωλήνα υψηλής πίεσης από ρήξη, αναρτήστε το κάλυμμα του σωλήνα στο στήριγμα. Σύνδεση του αγωγού ελέγχου Ξετυλίξτε τον αγωγό ελέγχου από το τύμπανο στο μήκος του ελαστικού σωλή να. Φροντίστε να μην βρίσκεται ο αγωγός ελέγχου κάτω από τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης, καθώς κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ο ελαστικός σωλήνας μπορεί να τρίβεται στον αγωγό ελέγχου και να τον κόψει. Βγάλτε το προστατευτικό πώμα ή το βύσμα αντιψυκτικού της πλευράς σύν δεσης με τη συσκευή. Βάλτε το μικρό άκρο καλωδίου του τυμπάνου στην πρίζα. Ενώστε τα προστατευτικά πώματα μεταξύ τους, για να μην διεισδύσουν ρύποι στο εσωτερικό τους. Συνδέστε τον αγωγό ελέγχου στην πλευρά του πιστολέτου και ενώστε τα προστατευτικά πώματα μεταξύ τους. Σύνδεση της προσαγωγής νερού Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το μηχάνημα δεν πρέπει να λειτουργεί στο δίκτυο πόσιμου νερού χωρίς διαχωριστή συστήματος. Να χρησιμοποιείται ένας κατάλληλος διαχωριστής συστήματος της εταιρείας Kärcher ή εναλλακτικά ένας διαχωριστής συστήματος κατά το EN τύπος BA. Το νερό που ρέει μέσα από ένα διαχωριστή συστήματος θεωρείται μη πόσιμο. Για την απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης απαιτείται πόσιμο νερό με πίεση 0,15 έως 0,6 MPa (1,5 έως 6 bar). Ξεβιδώστε το προστατευτικό πώμα από την είσοδο προσαγωγής νερού της συσκευής. Συνδέστε το διαχωριστή συστήματος στην είσοδο προσαγωγής νερού. Συνδέστε τον ελαστικό σωλήνα προσαγωγής νερού στην είσοδο προσαγωγής νερού (βέλος). Ανοίξτε τη διάταξη ασφάλισης του καλύμματος της συσκευής και ανασηκώ στε το κάλυμμα της συσκευής προς τα πάνω. Μετακινήστε την ασφάλεια του καλύμματος προς τα πάνω, ώστε να μην πέσει το κάλυμμα. Ελέγξτε το φίλτρο νερού για ρύπους και καθαρίστε/αντικαταστήστε το κατά περίπτωση. Ελέγξτε τη θέση του κρουνού αντιψυκτικού/δεξαμενής νερού και ρυθμίστε την για τη δεξαμενή νερού προς τα δεξιά. Κλείστε τη στρόφιγγα της δεξαμενής νε ρού. Αφαιρέστε το κάλυμμα του γενικού διακόπτη μπαταρίας. Ενεργοποιήστε το γενικό διακόπτη μπαταρίας. Κατεβάστε την ασφάλεια του καλύμματος της συσκευής. Κατεβάστε το κάλυμμα της συσκευής και ασφαλίστε το. Ανοίξτε τη θύρα του πίνακα ελέγχου και ανοίξτε τη μίζα με τον κλειδοδιακόπτη. Εάν η στάθμη στη δεξαμενή είναι χαμηλή, πραγματοποιείται μόνο προσαγωγή νερού Εκκίνηση κινητήρα Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει με κλειστό κάλυμμα. Εάν ανοίξει το κάλυμμα, η συσκευή απενεργοποιείται. Απασφαλίστε το πλήκτρο εκτάκτου ανάγκης περιστρέφοντάς το. Ανοίξτε τη θύρα του πίνακα ελέγχου. Περιστρέψτε τον κλειδοδιακόπτη προς τα δεξιά. Η τάση ελέγχου ενεργοποιείται και στην οθόνη εμφανίζεται η κατάσταση λει τουργίας. Περιστρέψτε τον κλειδοδιακόπτη ξανά προς τα δεξιά. Ο κινητήρας προθερμαίνεται και στην οθόνη εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυ μα. Για να θέσετε σε κίνηση των κινητήρα, πιέστε το πλήκτρο ΕΝΕΡΓΟΣ κινητή ρας. Μετά την ενεργοποίησή του, ο κινητήρας πρέπει πρώτα να προθερμανθεί. Κατά την προθέρμανση, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "ΠΡΟΘΕΡΜΑΝ- ΣΗ, ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ". Εξαέρωση του συστήματος υψηλής πίεσης Συνδέστε τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης, το πιστολέτο και το σωλήνα ψεκασμού χωρίς το ακροφύσιο, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "Ενεργοποίηση". Πιέστε το πιστολέτο για περ. 30 έως 40 δευτερόλεπτα, ώσπου να εξέλθει μια συνεχής δέσμη νερού από το σωλήνα ψεκασμού. Απενεργοποιήστε τον κινητήρα. Τοποθετήστε το ακροφύσιο, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "Σύνδεση ακροφυσίου". Ρυθμίσεις Μια σύντομη πίεση των πλήκτρων που αναφέρονται στο κείμενο, εμφανίζει στην οθόνη την τρέχουσα επιλεγμένη τιμή αναφοράς. Η παρατεταμένη πίεση των πλήκτρων αλλάξει την τιμή αναφοράς. Η θερμοκρασία του νερού μπορεί να ρυθμιστεί και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, μπορείτε να μετακινείστε μεταξύ των λειτουργιών καυτού και κρύου νερού με απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση του θερμαντήρα διαρκείας όποτε το επιθυμείτε. Ρύθμιση λειτουργίας κρύου και καυτού νερού Μετά την ενεργοποίηση, η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία κρύου νερού. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "ΛΕΙ- ΤΟΥΡΓΙΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ". 10 EL - 8

11 Εάν επιθυμείτε τη ρίψη καυτού νερού, πιέστε το πλήκτρο ΕΝΕΡΓΟΣ καυστήρας. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "ΛΕΙ- ΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΥΤΟΥ ΝΕΡΟΥ". Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του νερού με τα πλήκτρα αύξησης και μείωσης της θερμοκρασίας νερού. Η θερμοκρασία του νερού μπορεί να ρυθμιστεί σε εύρος από 50 έως 95 C. Ρύθμιση της πίεσης νερού Η πίεση του νερού μπορεί να προσαρμοστεί και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Ρυθμίστε την πίεση του νερού με τα πλήκτρα αύξησης και μείωσης της πίεσης νερού. Η πίεση του νερού μπορεί να ρυθμιστεί σε βήματα των 5 MPa (50 bar). Καταστάσεις λειτουργίας Υπάρχουν δύο διαθέσιμες καταστάσεις λειτουργίας: Λειτουργία εν κενώ χωρίς ΥΠ Χωρίς λειτουργία εν κενώ και χωρίς ΥΠ Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής επιλέγεται αυτόματα η κατάσταση λειτουργίας "Λειτουργία εν κενώ χωρίς ΥΠ". Μπορείτε να μεταβείτε σε άλλες καταστάσεις λειτουργίας με πίεση του πλήκτρου εισαγωγής. Ρύθμιση σκληρότητας νερού, χρόνου υστέρησης κινητήρα και γλώσσας Ενεργοποιήστε τον κλειδοδιακόπτη στον πίνακα ελέγχου. Πιέστε το πλήκτρο ESC. Μετακινήστε το βέλος στην οθόνη με τα βέλη "Αύξηση πίεσης νερού" ή "Μείωση πίεσης νερού" στη γραμμή "SERVICE". Πιέστε το πλήκτρο εισαγωγής. Μετακινήστε το βέλος στην οθόνη με τα βέλη "Αύξηση πίεσης νερού" ή "Μείωση πίεσης νερού" στην επιλογή "SERVICE USER". Πιέστε το πλήκτρο εισαγωγής. Επιλέξτε τη γραμμή "ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ" με τα βέλη "Αύξηση πίεσης νερού" ή "Μείωση πίεσης νερού". Ρυθμίστε την επιθυμητή αριθμητική τιμή με τα πλήκτρα "Θερμαντήρας διαρκείας ΕΝΕΡΓΟΣ" και "Reset". Σκληρότητα νερού dh Ρύθμιση Επιλέξτε τη γραμμή "RPM DELAY" με τα βέλη "Αύξηση πίεσης νερού" ή "Μείωση πίεσης νερού". Ρυθμίστε τον επιθυμητό χρόνο υστέρησης με τα πλήκτρα "Καυστήρας ΕΝΕΡ- ΓΟΣ" και "Reset". Επιλέξτε τη γραμμή "ΓΛΩΣΣΑ" με τα βέλη "Αύξηση πίεσης νερού" ή "Μείωση πίεσης νερού". Επιλέξτε τη γλώσσα με τα πλήκτρα "Καυστήρας ΕΝΕΡΓΟΣ" και "Reset". Πιέστε το πλήκτρο εισαγωγής. Πιέστε το πλήκτρο ESC. Η οθόνη επιστρέφει στην προηγούμενη σύνοψη. Λειτουργία Εάν η συσκευή διαθέτει αντιπαγετική προστασία, το ψυκτικό πρέπει να αφαιρεθεί από το σύστημα νερού πριν τη λειτουργία (βλ. κεφάλαιο "Αφαίρεση αντιψυκτικού από το σύστημα νερού"). Κάντε εξαέρωση του συστήματος υψηλής πίεσης πριν από τη λειτουργία. Σπρώξτε προς τα κάτω το μηχανισμό απασφάλισης του πιστολέτου ψεκα σμού. Τραβήξτε προς τα πίσω τη σκανδάλη του πιστολέτου ψεκασμού. Ο κινητήρας αναπτύσσει στροφές λει τουργίας. Απελευθερώνεται η δέσμη νερού υψηλής πίεσης. Για τη διακοπή της δέσμης υψηλής πίεσης, αφήστε τη σκανδάλη του πιστολέτου ψεκασμού και αφήστε το μηχανισμό απασφάλισης να κλειδώσει. Η διαρκής ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της δέσμης υψηλής πίεσης αυξάνει τη φθορά στη συσκευή και μειώνει τη διάρκεια ζωής της. Εκτελέστε τη διαδικασία καθαρισμού με τις λιγότερες δυνατές διακοπές. Απενεργοποίηση Χρησιμοποιείτε το πλήκτρο εκτάκτου ανάγκης μόνο σε περίπτωση ανάγκης και όχι για την απενεργοποίηση της συσκευής. Η συχνή χρήση του πλήκτρου εκτάκτου ανά γκης προκαλεί αυξημένη φθορά στη συ σκευή. Προειδοποίηση Καυτό νερό στον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης. Κίνδυνος εγκαυμάτων! Μετά τη λειτουργία με καυτό νερό, χρησιμοποιήστε τη συσκευή με κρύο νερό για λίγο, ώστε να αποφύγετε ένα ενδεχόμενο έγκαυμα από το εξερχόμενο καυτό νερό κατά την αποσυναρμολόγηση του ελαστικού σωλήνα υψηλής πίεσης, καθώς και την ανάπτυξη αλάτων στον καυστήρα. (Ξεπλύνετε υπό πίεση στη λειτουργία κρύου νερού, ώσπου η θερμοκρασία του νερού να πέσει κάτω από τους 50 C. Για τη διακοπή της δέσμης υψηλής πίεσης, αφήστε τη σκανδάλη του πιστολέτου ψεκασμού και αφήστε το μηχανισμό απασφάλισης να κλειδώσει. Πιέστε το πλήκτρο ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ κινη τήρας. Ανάλογα με την καταπόνηση, ο κινητήρας πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί για λίγο, ώστε να κρυώσει. Κατά το χρόνο υστέρησης, αναβοσβήνουν οι φωτοδίοδοι στα πλήκτρα ΑΝΕ ΝΕΡΓΟΣ κινητήρας και ΕΝΕΡΓΟΣ κινητήρας. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Χρόνος υστέρησης κινητήρα". Στη συνέχεια ο κινητήρας απενεργοποι είται. Εάν κατά τις διακοπές της λειτουργίας υφίσταται κίνδυνος παγετού, ξεπλύνετε τη συσκευή με αντιψυκτικό (βλ. παράγραφος "Αντιπαγετική προστασία") ή μεταφέρετε τη συσκευή σε ένα χώρο που προστατεύεται από τον παγετό. Περιστρέψτε το διακόπτη με κλειδί στη θέση "0" και βγάλτε το κλειδί. Κλείστε και ασφαλίστε τη θύρα του πίνακα ελέγχου. Ανοίξτε το κάλυμμα και βγάλτε το κλειδί από τον αποζεύκτη της μπαταρίας. Ξεβιδώστε τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης, τον ελαστικό σωλήνα προσαγωγής νερού και τον αγωγό ελέγχου. Προστατέψτε με καπάκια τις συνδέσεις των ελαστικών σωλήνων και τους συνδέσμους από τους ρύπους. Μην κρατάτε αντικείμενα (ούτε ελαστικούς σωλήνες, καλώδια και συστήματα ψεκασμού) στη συσκευή. Για τη φύλαξη χρησιμοποιείτε μόνο τη θήκη φύλαξης ή το κιβώτιο φύλαξης (προαιρετικό). Αντιπαγετική προστασία Χρησιμοποιήστε ένα αντιψυκτικό οχημάτων του εμπορίου με βάση τη γλυκόλη. Λάβετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του αντιψυκτικού. Ξεπλύνετε τη συσκευή με αντιψυκτικό, για να την προστατέψετε από ενδεχόμενες βλάβες λόγω παγετού. Έκπλυση του κυκλώματος με αντιψυκτικό από τη δεξαμενή αντιψυκτικού της συσκευής, για προτιμώμενη εφαρμογή στο σημείο χρήσης Έκπλυση κυκλώματος με αντιψυκτικό (αντλία υψηλής πίεσης) Άνοιγμα συντήρησης δεξαμενής νερού 2 Κρουνός, μεταγωγή αντιπαγετικής προστασίας/δεξαμενής νερού 3 Ανάστροφη ροή αντιπαγετικής προστασίας 4 Άνοιγμα πλήρωσης δοχείου αντιψυκτικού 5 Στρόφιγγα εκκένωσης δεξαμενής νερού 4 5 EL

12 1 Ελαστικός σωλήνας αντιπαγετικής προστασίας Εκτονώστε εντελώς την πίεση στη συ σκευή. Γεμίστε το δοχείο με αντιψυκτικό. Επιλέξτε την αναλογία ανάμειξης νερού/ αντιψυκτικού σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή του αντιψυκτικού. Μετακινήστε σε κάθετη θέση το μοχλό ενεργοποίησης του κρουνού αντιψυκτικού. Ξεβιδώστε τον ελαστικό σωλήνα υψη λής πίεσης από την έξοδο υψηλής πίεσης. Τοποθετήστε τον ελαστικό σωλήνα αντιψυκτικού ανάμεσα στην έξοδο υψηλής πίεσης και την επιστροφή αντιψυκτικού. Τοποθετήστε το βύσμα αντιψυκτικού του κυκλώματος ελέγχου. Περιστρέψτε τον κλειδοδιακόπτη προς τα δεξιά. Η τάση ελέγχου ενεργοποιείται και στην οθόνη εμφανίζεται η κατάσταση λειτουργίας "Αντιπαγετική προστασία". Περιστρέψτε τον κλειδοδιακόπτη προς τα δεξιά και κρατήστε τον εκεί για 10 δευτερόλεπτα. Ο κινητήρας προθερμαίνεται και στην οθόνη εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα (μόνο σε κρύους κινητήρες). Για να θέσετε σε κίνηση των κινητήρα, πιέστε το πλήκτρο ΕΝΕΡΓΟΣ κινητήρας. Αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει, ώσπου να εμφανιστεί το αντιψυκτικό στον ελαστικό σωλήνα αντιψυκτικού. Το αντιψυκτικό προωθείται στο κύκλωμα μέσω της συσκευής. Έπειτα από κάθε έκπλυση με ψυκτικό, πρέπει να εκτελέσετε δοκιμή πυκνότητας του αντιψυκτικού με μια συσκευή δοκιμών του εμπορίου στην ανάστροφη ροή του ελαστικού σωλήνα. Εάν η συγκέντρωση είναι πολύ μικρή, πρέπει να συμπληρώσετε την αντίστοιχη ποσότητα αντιψυκτικού. Αντιπαγετική προστασία κινητήρα Ελέγξτε την επάρκεια του κυκλώματος ψύξης του κινητήρα και συμπληρώστε αντιψυκτικό κατά περίπτωση. Βλ. εργασίες συντήρησης "Έλεγχος και συμπλήρωση ψυκτικού υγρού". Μπαταρία Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για αρκετές εβδομάδες υπό συνθήκες έντονου παγετού, πρέπει να αφαιρέσετε τη μπαταρία και να την αποθηκεύσετε σε χώρο που προστατεύεται από τον παγετό. Εκκένωση του αντιψυκτικού από το σύστημα υψηλής πίεσης Πριν από τη λειτουργία, το αντιψυκτικό πρέπει να επιστρέψει από το σύστημα υψηλής πίεσης στο δοχείο αντιψυκτικού. Εκτονώστε εντελώς την πίεση στη συ σκευή. Μετακινήστε προς τα δεξιά το μοχλό ενεργοποίησης του κρουνού αντιψυκτικού/δεξαμενής νερού. Τοποθετήστε τον ελαστικό σωλήνα αντιψυκτικού ανάμεσα στην έξοδο υψη λής πίεσης και την επιστροφή αντιψυ κτικού. Ενεργοποιήστε την προσαγωγή νερού σε σύνδεση με το διαχωριστή συστήμα τος. Περιστρέψτε τον κλειδοδιακόπτη προς τα δεξιά. Η τάση ελέγχου ενεργοποιείται και στην οθόνη εμφανίζεται η κατάσταση λει τουργίας. Ανοίξτε τη μαγνητική βαλβίδα προσαγωγής νερού. Περιστρέψτε τον κλειδοδιακόπτη προς τα δεξιά και κρατήστε τον εκεί για 10 δευτερόλεπτα. Ο κινητήρας προθερμαίνεται και στην οθόνη εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυ μα. Τοποθετήστε το βύσμα αντιψυκτικού του κυκλώματος ελέγχου. 12 EL - 10

13 Για να θέσετε σε κίνηση των κινητήρα, πιέστε το πλήκτρο ΕΝΕΡΓΟΣ κινητή ρας. Το αντιψυκτικό υγρό προωθείται από τη δεξαμενή φρέσκου νερού προς τη δεξαμενή αντιψυκτικού με το φρέσκο νερό. Συνεχίστε την έκπλυση για περίπου 2 λεπτά. Παρακολουθείτε το σωλήνα αντιψυκτικού, ώσπου να μην είναι πλέον ορατό το αντιψυκτικό. Απενεργοποιήστε τον κινητήρα. Αφαιρέστε τον ελαστικό σωλήνα αντιψυκτικού από την έξοδο υψηλής πίεσης και την επιστροφή αντιψυκτικού. Φροντίδα και συντήρηση Οι εργασίες συντήρησης μπορούν να εκτελούνται μόνο από εκπαιδευμένα άτομα, τα οποία μπορούν να χειρίζονται και να συντηρούν μονάδες υψηλής πίεσης με ασφάλεια. Πριν από όλες τις εργασίες στη συσκευή, σβήστε τον κλειδοδιακόπτη, τραβήξτε το κλειδί και απενεργοποιήστε το γενικό διακόπτη της μπαταρίας. Εμποδίστε την ακούσια ενεργοποίηση της συσκευής από τρίτους κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης, τοποθετώντας πινακίδες υποδείξεων στη συσκευή και στο σύστημα ψεκασμού. Εάν η συσκευή πρέπει να ενεργοποιηθεί για τις εργασίες συντήρησης, πρέπει να είναι παρόν ένα δεύτερο άτομο για λόγους ασφαλείας. Το νερό που βρίσκεται υπό υψηλή πίεση μπορεί να διαρρήξει το δέρμα και να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς και μολύνσεις. Μείνετε μακριά από μη στεγανά σημεία και μην αναζητείτε τα μη στεγανά σημεία με το χέρι. Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα απορρυ παντικά για τον καθαρισμό της συσκευής. Έπειτα από όλες τις εργασίες συντήρη σης, ελέγχετε την ορθή συναρμολόγηση και λειτουργία όλων των διατάξεων ασφαλείας και προστασίας. Προσοχή Κίνδυνος βλάβης. Μην αποσυνδέετε τη μπαταρία, όταν είναι ενεργοποιημένη η ανάφλεξη ή λειτουργεί ο κινητήρας. 1 Φίλτρο νερού 2 Θήκη φίλτρου 3 Εξάρτημα φίλτρου 4 Φίλτρο καύσιμου 5 Αερισμός μηχανισμού κίνησης αντλίας 6 Κοχλίας εξαερισμού του ενδιάμεσου μηχανισμού κίνησης 7 Υαλοδείκτης λαδιού του ενδιάμεσου μηχανισμού κίνησης 8 Κοχλίας εκροής λαδιού του ενδιάμεσου μηχανισμού κίνησης 9 Ράβδος ένδειξης στάθμης λαδιού για το μηχανισμό κίνησης της αντλίας 10 Κοχλίας εκροής λαδιού μηχανισμού κίνησης της αντλίας 11 Φίλτρο πετρελαίου 12 Κοχλίας εκροής νερού 13 Φίλτρο αέρα 14 Φίλτρο αέρα 15 Κάλυμμα 16 Αναβολέας εκτάσεως 17 Μπαταρία 18 Φίλτρο λαδιού κινητήρα 19 Άνοιγμα πλήρωσης λαδιού κινητήρα EL

14 Σχεδιάγραμμα ροής P Έξοδος υψηλής πίεσης 2 Παρακολούθηση φλόγας (φωτοκύτταρο) 3 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου 4 Αντλία καυσίμου 5 Καυστήρας 6 Ανεμιστήρας καυστήρα 7 Αισθητήρας πίεσης 8 Αντλία υψηλής πίεσης 9 Διακόπτης πίεσης αρχικής πίεσης νερού 10 Κρουνός αντιψυκτικού/δεξαμενής νερού 11 Δεξαμενή αντιψυκτικού 12 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα προσαγωγής νερού 13 Προσαγωγή νερού 14 Δεξαμενή νερού 15 Δεξαμενή πετρελαίου 16 Δοχείο αποσκληρυντικού 17 Δοσομετρική αντλία αποσκληρυντικού 18 Αντλία αρχικής πίεσης 19 Ανύψωση βαλβίδας αναρρόφησης για ανακύκλωση νερού χωρίς πίεση 20 Αισθητήρας θερμοκρασίας Διαστήματα συντήρησης Χρονική στιγμή Δραστηριότητα από Πριν από κάθε διαδρομή Ελέγξτε τα φώτα. Ελέγξτε την πίεση και την κατάσταση των ελαστικών. Ανά 10 ώρες λειτουργίας ή καθημερινά Μια φορά έπειτα από τις πρώτες 50 ώρες λειτουργίας Μια φορά έπειτα από τις πρώτες 150 ώρες λειτουργίας Ανά 50 ώρες λειτουργίας ή εβδομαδιαίως Ανά 100 ώρες λειτουργίας Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού στο μηχανισμό κίνησης της αντλίας (βλ. "Πρώτη ενεργοποίηση") και συμπληρώστε λάδι κατά περίπτωση. Ελέγξτε τη στάθμη ψυκτικού στο δοχείο εξισορρόπησης (βλ. "Πρώτη ενεργοποίηση") και συμπληρώστε ψυκτικό κατά περίπτωση. Αλλαγή λαδιού στον κινητήρα (βλ. "Εργασίες συντήρησης") Αλλαγή φίλτρου λαδιού στον κινητήρα (βλ. "Εργασίες συντήρησης"). Αλλαγή λαδιού στο μηχανισμό κίνησης αντλίας (βλ. "Εργασίες συντήρησης"). Αλλαγή λαδιού στο ενδιάμεσο σύστημα κίνησης (βλ. "Εργασίες συντήρησης"). Ελέγξτε το φίλτρο νερού και καθαρίστε το κατά περίπτωση. Ελέγξτε το σύστημα αγωγών για διαρροή. Ελέγξτε τις κοχλιωτές συνδέσεις στον κινητήρα. Εάν είναι απαραίτητο, ενημερώστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης. Ελέγξτε τους ελαστικούς σωλήνες για τυχόν φθορές και αντικαταστήστε τους, εάν είναι αναγκαίο. Καθαρίστε τις υποδοχές ακροφυσίων του καυστήρα. Καθαρίστε τις πλάκες πέδησης και τα ηλεκτρόδια ανάφλεξης του καυστήρα. Ελέγξτε το φίλτρο πετρελαίου και καθαρίστε το με εκφύσηση των αποθέσεων. Ελέγξτε/καθαρίστε το φίλτρο αέρα (βλ. "Εργασίες συντήρησης"). Ελέγξτε την ένταση του τραπεζοειδούς ιμάντα στον ανεμιστήρα και σφίξτε τον κατά περίπτωση (βλ. "Εργασίες συντήρησης"). / χειριστής / χειριστής 14 EL - 12

15 Χρονική στιγμή Δραστηριότητα από Ανά 200 ώρες λειτουργίας Ανά 400 ώρες λειτουργίας Ανά 500 ώρες λειτουργίας Ανά 750 ώρες λειτουργίας ή ετησίως Ανά 1500 ώρες λειτουργίας Ανά 3000 ώρες λειτουργίας Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού στον κινητήρα και συμπληρώστε λάδι κινητήρα Η συμπλήρωση λαδιού στον κινητήρα, στο σύστημα κίνησης και στην αντλία επιτρέπε ται να γίνεται μόνο από εκπαιδευμένο προ σωπικό. Πριν τον έλεγχο της στάθμης λαδιού, ευθυγραμμίστε τη συσκευή σε οριζόντια θέση, διαφορετικά θα λάβετε μια λανθασμένη τιμή στάθμης λαδιού. Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού πριν την ενεργοποίηση ή τουλάχιστον πέντε λεπτά μετά την απενεργοποίηση του κινητήρα. Προσοχή Κατά την πλήρωση του λαδιού κινητήρα, φροντίστε να μην πέσει λάδι πάνω σε καυ τές επιφάνειες του κινητήρα. Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς! Τραβήξτε τη ράβδο ένδειξης στάθμης λαδιού, σκουπίστε την και σπρώξτε την πάλι μέσα. Αλλαγή λαδιού στον κινητήρα (βλ. "Εργασίες συντήρησης") Αλλαγή φίλτρου λαδιού στον κινητήρα (βλ. "Εργασίες συντήρησης"). Αντικαταστήστε το φίλτρο καυσίμου (βλ. "Εργασίες συντήρησης"). Καθαρίστε το διαχωριστή νερού. Αντικαταστήστε τον τραπεζοειδή ιμάντα στον ανεμιστήρα. Αφαιρέστε τη σκουριά από την αντίσταση θέρμανσης. Αντικαταστήστε τα ακροφύσια καυσίμου του καυστήρα. Αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα (βλ. "Εργασίες συντήρησης"). Ελέγξτε το διάκενο της βαλβίδας κινητήρα. Λιπάνετε το φρένο υπερτάχυνσης στη ράβδο (βλ. "Εργασίες συντήρησης"). Ελέγξτε την πίεση έγχυσης στο ακροφύσιο έγχυσης καυσίμου. Αλλάξτε το λάδι στην αντλία (βλ. "Εργασίες συντήρησης"). Τραβήξτε ξανά τη ράβδο ένδειξης στάθμης λαδιού και ελέγξτε τη στάθμη. Η στάθμη λαδιού είναι κανονική, όταν βρίσκεται μέσα στη περιοχή σήμανσης της ρά βδου ένδειξης. Εάν η στάθμη βρίσκεται κάτω από την περιοχή σήμανσης της ράβδου ένδει ξης, ανοίξτε το καπάκι πλήρωσης και γεμίστε τη δεξαμενή με καινούριο λάδι κινητήρα. Περιμένετε πέντε λεπτά, ώσπου να συσσωρευτή το λάδι κινητήρα στη δε ξαμενή. Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού, όπως περιγράφεται παραπάνω. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία όσες φορές χρειάζεται, ώσπου η στάθμη του λαδιού να βρίσκεται μέσα στη περιοχή σήμανσης της ράβδου ένδειξης. Μετά τον έλεγχο, βάλτε στη θέση της τη ράβδο ένδειξης και κλείστε το καπάκι του ανοίγματος πλήρωσης. Αλλαγή λαδιού (εκτέλεση μόνο από την υπηρεσία εξυπηρέτησης ) Η συμπλήρωση λαδιού στον κινητήρα, στο σύστημα κίνησης και στην αντλία επιτρέπεται να γίνεται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Πραγματοποιήστε αλλαγή λαδιού όταν ο κινητήρας είναι ακόμη ζεστός. Πριν την αλλαγή λαδιού, τοποθετήστε οριζόντια τη συσκευή. Κινητήρας Αντλία και μηχανισμός κίνησης Αλλαγή λαδιού στο ενδιάμεσο σύστημα κίνησης (βλ. "Εργασίες συντήρησης"). Κάθε δεύτερο έτος Αλλάξτε και αντικαταστήστε το ψυκτικό (βλ. "Εργασίες συντήρησης"). Εργασίες συντήρησης Πάνω από 25 C SAE30 ή SAE10W-30 SAE 15W-40 0 C έως 25 C SAE20 ή SAE10W-30 SAE15W-40 Κάτω από 0 C SAE10W ή SAE10W- 30 SAE15W-40 Αντλία Mobil D.T.E Oil AA 320 Μηχανισμός κίνησης Mobil D.T.E Oil AA 320 Η στάθμη λαδιού είναι κανονική, όταν βρίσκεται μέσα στη περιοχή σήμανσης της ράβδου ένδειξης. Μετά τον έλεγχο, βάλτε στη θέση της τη ράβδο ένδειξης και κλείστε το καπάκι του ανοίγματος πλήρωσης. Έλεγχος και συμπλήρωση ψυκτικού υγρού Πριν από κάθε ενεργοποίηση, ελέγχετε οπωσδήποτε τη στάθμη πίεσης του ψυκτικού στο δοχείο εξισορρόπησης νερού ψύξης του κινητήρα. Προσοχή Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο είδος αντιψυκτικού. Το μείγμα μπορεί να προκαλέσει μια χημική αντίδραση και να απελευθερώσει βλαβερές ουσίες. Μην αναμειγνύετε διαφορετικά είδη αντιψυκτικών. EL

16 Προειδοποίηση Εάν δεν υπάρχει ψυκτικό υγρό, ο κινητήρας μπορεί να υπερθερμανθεί. Έπειτα, απενεργοποιήστε αμέσως τον κινητήρα και αφήστε τον να κρυώσει. Εάν ο κινητήρας υπερθερμανθεί τόσο, ώστε να αρχίσει να βγάζει ατμό, απενεργοποιήστε αμέσως τον κινητήρα και κρατήστε μια απόσταση ασφαλείας, ώσπου να μειωθεί η πίεση. Κίνδυνος εγκαυμάτων! Μην ανοίγετε ποτέ το βιδωτό πώμα του ψυγείου σε θερμοκρασία λειτουργίας. Το δοχείο βρίσκεται υπό πίεση. Ανοίξτε το καπάκι του δοχείου εξισορρόπησης νερού ψύξης του κινητήρα και γεμίστε με φρέσκο καθαρό νερό και με το αντίστοιχο αντιψυκτικό έως την έν δειξη Max. Καθαρισμός / αντικατάσταση του φίλτρου αέρα Απασφαλίστε το ελατηριωτό σφράγιστρο και αφαιρέστε το καπάκι. Αφαιρέστε το ενδιάμεσο καπάκι και απομακρύνετε τις αποθέσεις σκόνης. Ανοίξτε το περικόχλιο πεταλούδα και αφαιρέστε το φίλτρο. Καθαρίστε το εσωτερικό του φίλτρου με πεπιεσμένο αέρα (έως 2 bar). Καθαρίστε εσωτερικά το περίβλημα του φίλτρου αέρα με ένα πανί. Τα πολύ λερωμένα ή ελαττωματικά φίλτρα πρέπει γενικά να αντικαθίστανται. Τοποθετήστε το φίλτρο στο περίβλημα φίλτρου αέρα και στερεώστε το με το περικόχλιο πεταλούδα. Εάν το φίλτρο αέρα είναι πολύ χαλαρό, στο θάλαμο καύσης του κινητήρα μπορεί να διεισδύσει σκόνη και να προκαλέσει βλάβη στον κινητήρα. Σφίξτε το περικόχλιο πεταλούδα, για να στερεώσετε καλά το φίλτρο αέρα. Τοποθετήστε το ενδιάμεσο καπάκι και το καπάκι και στερεώστε το με το ελατηριωτό σφράγιστρο. Φόρτιση / αντικατάσταση μπαταρίας Προειδοποίηση Τα υγρά της μπαταρίας είναι έντονα διαβρωτικά! Κατά τις εργασίες με υγρά μπαταρίας, φοράτε προστατευτικά γυαλιά, γάντια και ποδιά για προστασία από τα οξέα. Μην γεμίζετε ποτέ τη μπαταρία με υγρά κοντά σε γυμνή φλόγα ή σπινθήρες. Η φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μονο σε χώρους με επαρκή εξαερισμό. Ελέγχετε τη στάθμη των οξέων ανάλογα με τον τύπο της μπαταρίας. Κατά τη φόρτωση της μπαταρίας, ο κινητήρας πρέπει να είναι απενεργοποιημένος. Πριν τη σύνδεση του φορτιστή, αποσυνδέστε από τη μπαταρία τα καλώδια σύνδεσης με το σύστημα ελέγχου. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο σύστημα ελέγ χου! Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για αρκετές εβδομάδες υπό συνθήκες έντονου παγετού, πρέπει να αφαιρέσετε τη μπαταρία και να την αποθηκεύσετε σε χώρο που προστατεύεται από τον παγε τό. Προειδοποίηση Μην συνδέετε ποτέ για φόρτιση τις παγωμένες μπαταρίες. Κίνδυνος έκρηξης! Πριν τη φόρτιση, αποψύξτε τη μπαταρία και θερμάνετέ την τουλάχιστον στους 16 C. Κατά την αποσύνδεση της μπαταρίας από το δίκτυο του οχήματος, αποσυνδέστε πρώτα το αρνητικό καλώδιο κι έπειτα το θετικό. Κατά την επανασύνδεση της μπαταρίας, συνδέστε πρώτα το θετικό καλώδιο κι έπειτα το αρνητικό. Μην αλλάζετε θέση στα καλώδια σύνδεσης. Κίνδυνος ανάφλεξης των καλωδίων! Αποσυνδέστε το καλώδιο σύνδεσης από τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας. Αποσυνδέστε το καλώδιο σύνδεσης από το θετικό πόλο της μπαταρίας. Συνδέστε το φορτιστή. Αποσυνδέστε το φορτιστή μετά το πέρας της διαδικασίας φόρτισης. Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης στο θετικό πόλο της μπαταρίας. Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας. Ελέγξτε τον τραπεζοειδή ιμάντα του εξαεριστήρα 1 Κοχλίες στερέωσης ηλεκτρογεννήτριας 2 Τραπεζοειδής ιμάντας 3 Ένταση ιμάντα περ. 7-9 mm Εάν ο τραπεζοειδής ιμάντας δεν έχει την κατάλληλη ένταση, μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση του κινητήρα ή ανεπαρκή φόρτιση της μπαταρίας. Απενεργοποιήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί από τον κλειδοδια κόπτη. Για τον έλεγχο της έντασης του τραπεζοειδούς ιμάντα, πιέστε τον ιμάντα ανάμεσα στους τροχούς με τον αντίχειρα. Ο τραπεζοειδής ιμάντας πρέπει να υποχωρήσει κατά περ. 7-9 mm. Αντικαταστήστε τον ελαττωματικό τραπεζοειδή ιμάντα. Προσοχή Ο τραπεζοειδής ιμάντας μπορεί να ρυθμιστεί ως προς την ένταση και να αντικατασταθεί μόνο από την υπηρεσία εξυπηρέτησης. Λιπάνετε το φρένο υπερτάχυνσης στη ράβδο Προσθέστε το κατάλληλο γράσο στους δύο γρασαδόρους (βέλος) με ένα πιστολέτο γρασαρίσματος του εμπορίου. Βλάβες Μπορεί να προκληθεί μοιραία σωματική βλάβη. Η μη ορθή ενεργοποίηση και επιδιόρθωση της συσκευής και του συστήματος ψεκασμού είναι επικίνδυνη. Πριν από όλες τις εργασίες στη συσκευή, σβήστε τον κλειδοδιακόπτη, τραβήξτε το κλειδί και απενεργοποιήστε το γενικό διακόπτη της μπαταρίας. 16 EL - 14

Υποδείξεις ασφαλείας

Υποδείξεις ασφαλείας KM 170/600 R LPG 59641340 03/14 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για

Διαβάστε περισσότερα

SB MB. www.kaercher.com/register-and-win 59638780 2/3 12/14

SB MB. www.kaercher.com/register-and-win 59638780 2/3 12/14 SB MB www.kaercher.com/register-and-win 59638780 2/3 12/14 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις

Διαβάστε περισσότερα

KM 170/600 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641320 01/14

KM 170/600 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641320 01/14 KM 170/600 R D www.kaercher.com/register-and-win 59641320 01/14 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συ σκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε

Διαβάστε περισσότερα

KM 130/300 R LPG. Register and win! www.kaercher.com 59641380 05/12

KM 130/300 R LPG. Register and win! www.kaercher.com 59641380 05/12 KM 130/300 R LPG Register and win! www.kaercher.com 59641380 05/12 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε

Διαβάστε περισσότερα

KM 120/150 R P KM 120/150 R D KM 120/150 R LPG

KM 120/150 R P KM 120/150 R D KM 120/150 R LPG KM 120/150 R P KM 120/150 R D KM 120/150 R LPG Register and win! www.kaercher.com 59637740 03/12 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε

Διαβάστε περισσότερα

KM 150/500 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13

KM 150/500 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13 KM 150/500 R D www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε

Διαβάστε περισσότερα

KM 100/100 R P KM 100/100 R LPG

KM 100/100 R P KM 100/100 R LPG KM 100/100 R P KM 100/100 R LPG Register and win! www.kaercher.com 59637400 (08/12) 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

KM 130/300 R Bp 59641400 03/15

KM 130/300 R Bp 59641400 03/15 KM 130/300 R Bp 59641400 03/15 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για

Διαβάστε περισσότερα

KM 150/500 R Bp 59641280 03/15

KM 150/500 R Bp 59641280 03/15 KM 150/500 R Bp 59641280 03/15 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για

Διαβάστε περισσότερα

DFG/TFG 425/430/435. Οδηγίες λειτουργίας 07.04- 52025757 02.08

DFG/TFG 425/430/435. Οδηγίες λειτουργίας 07.04- 52025757 02.08 DG/TG 425/430/435 07.04- Οδηγίες λειτουργίας g 52025757 02.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 Περιέχει τους κανονισμούς για την ασφαλή χρήση του μηχανήματος. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 7 Εξηγεί πώς να αναγνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08

EJD 220/220 XL. Οδηγίες χρήσης 05.05 - 50469527 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Οδηγίες χρήσης g 50469527 07.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00.

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00. Οδηγίες χρήσης λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Logano S- Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 70 803 80 (0/) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon 210 66 65 552 Επιτοίχιος λέβητας αερίου VUW GR 242/3-3B VUW GR 242/3-5B VUW GR 282/3-3B VUW GR 282/3-5B VUW

Διαβάστε περισσότερα

SR 1601 D3 / LPG3 / P3

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 SR 1601 D3 / LPG3 / P3 MANUAL DE USO INSTRUCCIONES ORIGINALES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ MANUALE OPERATORE ISTRUZIONI ORIGINALI MANUAL DO UTILIZATOR INSTRUÇÕES ORIGINAIS 33019216 Edition 3 2010-09

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά KMH ΡΕΒΕΡΣΑ KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100. Εγχειρίδιο λειτουργίας

Σειρά KMH ΡΕΒΕΡΣΑ KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100. Εγχειρίδιο λειτουργίας Σειρά KMH Εγχειρίδιο λειτουργίας KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 ΡΕΒΕΡΣΑ Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Όλες οι πληροφορίες, απεικονίσεις και προδιαγραφές του παρόντος εγχειριδίου βασίζονται στις πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης 22/08 7082672-01 CN(es)... 6 Η συσκευή με μία ματιά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή με μία ματιά... 2 1.1 Πεδίο εφαρμογής της συσκευής... 2 1.2 Συμμόρφωση... 2 1.3 Επισκόπηση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά PROFI FTNi (Protronic XL) Πλυντήρια με ιμάντα ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Σειρά PROFI FTNi (Protronic XL) Πλυντήρια με ιμάντα ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ Πλυντήρια με ιμάντα Σειρά PROFI FTNi (Protronic XL) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας (Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών χρήσης) EL DSN: FTN-14-01 Από το σειριακό αριθμό: 86 77

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας *D1170422-V001* SplitMaster 20 D1170422 - V001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Οδηγίες λειτουργίας *D1170422-V001* SplitMaster 20 D1170422 - V001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h. Οδηγίες λειτουργίας SplitMaster 20 D1170422 - V001 *D1170422-V001* Ελληνικά Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Κατασκευαστής Κατασκευαστής POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης Λέβητες Πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης ΜΟΝΤΕΛΟ LST-58K Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του συστήματος. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, το εγχειρίδιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης.

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. 13 MSX125-32K26B000.book Page 1 Tuesday, February 12, 2013 12:29 PM Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. Αυτό το έντυπο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 D Einbau- und Betriebsanleitung NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften US Installation and operating instructions GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης ecotec plus 0 66 65 55 Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

2010 Honda Motor Co., Ltd.

2010 Honda Motor Co., Ltd. Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σκούτερ και πρέπει να το συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες αναφορικά στο προϊόν που ήταν διαθέσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσικλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης.

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσικλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσικλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες αναφορικά με το προϊόν, οι

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης.

Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. 12 AFS110-3GKWWH00.book Page 1 Friday, December 23, 2011 7:05 PM Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μοτοσυκλέτας και πρέπει να τη συνοδεύει σε περίπτωση μεταπώλησης. Αυτό το έντυπο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G211 και Logano G211 D Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 840 (01/2005)

Διαβάστε περισσότερα