J. M GIL-ROBLES G. BROWN

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "J. M GIL-ROBLES G. BROWN"

Transcript

1 L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη για την δρυση τη Ευρωπαϊκ Κοιν τητα, και ιδ ω το ρθρο 100 Α, την πρ ταση τη Επιτροπ ( 1 ), τη γν µη τη Οικονοµικ και Κοινωνικ Επιτροπ ( 2 ), Αποφασ ζοντα σ µφωνα µε τη διαδικασ α του ρθρου 189 Β τη συνθ κη ( 3 ), (4) τι οι δυσκολ ε αυτ µπορο ν να θ ξουν την ε ρυθµη λειτουργ α τη εσωτερικ αγορ, επειδ αρκε να µετατεθε η πηγ µια παρ νοµη πρακτικ σε λλη χ ρα για να εκφ γει οιουδ ποτε νοµικο καταναγκασµο τι το γεγον αυτ συνιστ στρ βλωση του ανταγωνισµο (5) τι οι δυσκολ ε αυτ µπορε να κλον σουν την εµπιστοσ νη των καταναλωτ ν στην εσωτερικ αγορ και να περιορ σουν το πεδ ο δρ σεω των οργαν σεων εκπροσ πηση των συλλογικ ν συµφερ ντων των καταναλωτ ν των ανεξ ρτητων δηµ σιων οργανισµ ν των αρµ διων για την προστασ α των συλλογικ ν συµφερ ντων των καταναλωτ ν, οι οπο οι βλ πτονται απ µια πρακτικ παραβι ζουσα το κοινοτικ δ καιο Εκτιµ ντα : (1) τι ορισµ νε οδηγ ε περιλαµβαν µενε στον κατ λογο ο οπο ο προσαρτ ται στην παρο σα οδηγ α ορ ζουν καν νε περ προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν (2) τι οι µηχανισµο που υπ ρχουν σ µερα, τ σο σε εθνικ σο και κοινοτικ επ πεδο, για την εξασφ λιση τη τ ρηση αυτ ν των οδηγι ν, δεν επιτρ πουν π ντοτε τον γκαιρο τερµατισµ των παραβ σεων που θ γουν τα συλλογικ συµφ ροντα των καταναλωτ ν τι ω συλλογικ νοο νται τα συµφ ροντα που δεν περιλαµβ νουν την απλ σ ρευση των συµφερ ντων των ατ µων που εθ γησαν απ συγκεκρι- µ νη παρ βαση τι τα ανωτ ρω δεν θ γουν την σκηση επιµ ρου αγωγ ν απ τοµα που χουν θιγε απ συγκεκριµ νη παρ βαση (3) τι, σον αφορ την επιδιωκ µενη πα ση πρακτικ ν αθεµ των δυν µει των εφαρµοστ ων εθνικ ν διατ ξεων, η αποτελεσµατικ τητα των εθνικ ν µ τρων που µεταφ ρουν τι ανωτ ρω οδηγ ε συµπεριλαµβανοµ νων και των προστατευτικ ν µ τρων τα οπο α υπερβα νουν αυτ που απαιτο ν οι εν λ γω οδηγ ε, εφ σον συµβαδ ζουν µε τη συνθ κη και επιτρ πονται απ τι οδηγ ε αυτ, µπορε να εξουδετερ νεται ταν οι πρακτικ αυτ παρ γουν αποτελ σµατα σε κρ το µ λο δι φορο τη προελε σε του ( 1 )ΕΕC 107 τη , σ. 3 και ΕΕ C 80 τη , σ. 10. ( 2 )ΕΕC 30 τη , σ ( 3 ) Γν µη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλ ου τη 14η Νοεµβρ ου 1996 (ΕΕ C 362 τη , σ. 236), κοιν θ ση του Συµβουλ ου τη 30 Οκτωβρ ου 1997 (ΕΕ C 389 τη , σ. 51) και απ φαση του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλ ου τη 12η Μαρτ ου 1998 (ΕΕ C 104 τη ). Απ φαση του Συµβουλ ου τη 23η Απριλ ου (6) τι οι εν λ γω πρακτικ συχν εκτε νονται και π ραν των συν ρων µεταξ των κρατ ν µελ ν τι, συνεπ, ε ναι επε γον να προσεγγ σουν σε ορισµ νο βαθµ οι εθνικ διατ ξει που επιτρ πουν να διαταχθε ο τερµατισµ των προαναφερθεισ ν παρ νοµων πρακτικ ν ανεξ ρτητα απ την χ ρα που η παρ νοµη πρακτικ παρ γει τα αποτελ σµατ τη τι, σον αφορ τη δικαιοδοσ α, δεν θ γονται οι καν νε του ιδιωτικο διεθνο δικα ου και των συµβ σεων που ισχ ουν µεταξ των κρατ ν µελ ν ο τε η τ ρηση των εκ τη συνθ κη γενικ ν υποχρε σεων των κρατ ν µελ ν και δη των συνδεοµ νων µε την οµαλ λειτουργ α τη εσωτερικ αγορ (7) τι ο στ χο τη προτειν µενη δρ ση µπορε να επιτευχθε µ νο απ την Κοιν τητα τι εναπ κειται συνεπ σ αυτ ν να ενεργ σει (8) τι το ρθρο 3 Β τρ το εδ φιο τη συνθ κη επιβ λλει στην Κοιν τητα να µην υπερβα νει τα αναγκα α ρια για την επ τευξη των στ χων τη συνθ κη τι, κατ εφαρµογ ν του ρθρου αυτο, πρ πει να λαµβ νονται κατ το δυνατ ν υπ ψη τα ιδια τερα χαρακτηριστικ των εθνικ ν νοµικ ν συστηµ των, παρεχοµ νη στα κρ τη µ λη τη δυνατ τητα να επιλ γουν µεταξ διαφορετικ ν λ σεων που δ νουν ισοδ ναµα αποτελ σµατα τι τα δικαστ ρια οι διοικητικ αρχ που ε ναι αρµ δια επ των διαδικασι ν που αναφ ρονται στο ρθρο 2 τη παρο σα οδηγ α θα πρ πει να δικαιο νται να εξετ ζουν τα αποτελ σµατα προηγο µενων αποφ σεων (9) τι µια απ τι εναλλακτικ λ σει θα πρ πει να εν χει την απα τηση να ασκο νται τα δικαι µατα που ορ ζονται στην παρο σα οδηγ α απ ναν

2 L 166/52 EL περισσ τερου ανεξ ρτητου δηµ σιου οργανισµο, ειδικ επιφορτισµ νου µε την προστασ α των συλλογικ ν συµφερ ντων των καταναλωτ ν τι µια λλη επιλογ θα πρ πει να προβλ πει την σκηση αυτ ν των δικαιωµ των απ οργαν σει που χουν στ χο την προστασ α των συλλογικ ν συµφερ ντων των καταναλωτ ν, σ µφωνα µε τα κριτ ρια που καθορ ζει η εθνικ νοµοθεσ α (10) τι τα κρ τη µ λη θα πρ πει να µπορο ν να επιλ γουν µεταξ των εναλλακτικ ν λ σεων να τι συνδυ ζουν, καθορ ζοντα σε εθνικ επ πεδο του οργανισµο /και τι οργαν σει που θα ε ναι αρµ διοι για του σκοπο τη παρο σα οδηγ α (11) τι, για την αντιµετ πιση των ενδοκοινοτικ ν παραβ σεων, θα πρ πει να ισχ σει η αρχ τη αµοιβα α αναγν ριση των εν λ γω οργανισµ ν /και οργαν σεων τι τα κρ τη µ λη, κατ α τηση των εθνικ ν φορ ων, θα πρ πει να γνωστοποιο ν στην Επιτροπ το νοµα και το σκοπ των εθνικ ν φορ ων που νοµιµοποιο νται να εγε ρουν αγωγ στη χ ρα του σ µφωνα µε τι διατ ξει τη παρο σα οδηγ α (12) τι η Επιτροπ ε ναι αρµ δια για τη δηµοσ ευση καταλ γου αυτ ν των νοµιµοποιουµ νων φορ ων στην τι, ω του δηµοσιευθε δ λωση περ του αντιθ του, τεκµα ρεται τι ο νοµιµοποιο µενο φορ α χει νοµικ ικαν τητα εφ σον το νοµ του περιλαµβ νεται στον κατ λογο αυτ (13) τι τα κρ τη µ λη θα πρ πει να χουν τη δυνατ τητα να απαιτο ν απ τον σκοπε οντα να ασκ σει αγωγ παραλε ψεω την προηγο µενη διεξαγωγ διαβο λευση, προκειµ νου να δοθε στον εναγ µενο η δυνατ τητα να θ σει τ ρµα στη σχετικ παρ βαση τι τα κρ τη µ λη θα πρ πει να χουν τη δυνατ τητα να ζητο ν να γ νεται η προηγο µενη διαβο λευση σε συνεργασ α µε ανεξ ρτητο δηµ σιο οργανισµ οριζ µενο υπ αυτ ν (14) τι σα κρ τη µ λη ορ σουν προηγο µενη διαβο λευση θα πρ πει να τ σσουν προθεσµ α δ ο εβδο- µ δων αφ του ληφθε η α τηση διεξαγωγ διαβο λευση, προβλ ποντα τι, ε ν εντ αυτ δεν πα σει η παρ βαση, ο αιτ ν δικαιο ται να ασκ σει, χωρ λλη καθυστ ρηση, αγωγ στο αρµ διο δικαστ ριο διοικητικ αρχ (15) τι η Επιτροπ ε ναι σκ πιµο να υποβ λλει εκθ σει σχετικ µε τη λειτουργ α τη παρο σα οδηγ α, και ιδ ω σον αφορ το πεδ ο εφαρµογ τη και τη διεξαγωγ προηγο µενη διαβο λευση (16) τι η εφαρµογ τη παρο σα οδηγ α δεν θα πρ πει να θ γει την εφαρµογ των κοινοτικ ν καν νων περ ανταγωνισµο, ΕΞΕ ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: ρθρο 1 Πεδ ο εφαρµογ 1. Στ χο τη παρο σα οδηγ α ε ναι η προσ γγιση των νοµοθετικ ν, κανονιστικ ν και διοικητικ ν διατ ξεων των κρατ ν µελ ν σχετικ µε τι αγωγ παραλε ψεω που αναφ ρονται στο ρθρο 2 και αποσκοπο ν στην προστασ α των συλλογικ ν συµφερ ντων των καταναλωτ ν που περιλαµβ νονται στι οδηγ ε οι οπο ε απαριθµο νται στο παρ ρτηµα, προκειµ νου να εξασφαλισθε η ε ρυθµη λειτουργ α τη εσωτερικ αγορ. 2. Για του σκοπο τη παρο σα οδηγ α, ω παρ βαση νοε ται κ θε εν ργεια αντ θετη προ τι οδηγ ε που απαριθµο νται στο παρ ρτηµα, πω χουν µεταφερθε στην εσωτερικ ννοµη τ ξη των κρατ ν µελ ν, η οπο α θ γει τα συλλογικ συµφ ροντα που αναφ ρονται στην παρ γραφο 1. ρθρο 2 Αγωγ παραλε ψεω 1. Τα κρ τη µ λη ορ ζουν τα δικαστ ρια τι διοικητικ αρχ που ε ναι αρµ διε επ διαδικασι ν κινουµ νων απ νοµιµοποιο µενου φορε, κατ την ννοια του ρθρου 3, µε τι οπο ε επιδι κεται: α) να διαταχθε, µε την δ ουσα ταχ τητα και, ταν ενδε κνυται, µε τη διαδικασ α των ασφαλιστικ ν µ τρων, η πα ση η απαγ ρευση οποιασδ ποτε παρ βαση β) ταν αυτ ενδε κνυται, η λ ψη µ τρων, πω η κατ λληλη δηµοσ ευση του συν λου µ ρου τη απ φαση, /και η δηµοσ ευση επανορθωτικ δ λωση στε να εκλε ψουν τα συνεχιζ µενα αποτελ σµατα τη παρ βαση γ) εφ σον επιτρ πεται απ το νοµικ σ στηµα του συγκεκριµ νου κρ του µ λου, να διαταχθε ο ηττηθε εναγ µενο να καταβ λει προ το ηµ σιο Ταµε ο οιονδ ποτε οριζ µενο ω δικαιο χο απ την εθνικ νοµοθεσ α, σε περ πτωση µη τ ρηση τη απ φαση µετ τη λ ξη τη προθεσµ α που χουν τ ξει τα δικαστ ρια οι αρµ διε διοικητικ αρχ, συγκεκρι- µ νο ποσ αν ηµ ρα καθυστ ρηση κ θε λλο ποσ που προβλ πεται απ την εθνικ νοµοθεσ α για την εξασφ λιση τη τ ρηση των αποφ σεων. 2. Η παρο σα οδηγ α δεν θ γει του καν νε του ιδιωτικο διεθνο δικα ου περ του εφαρµοστ ου δικα ου, κατ του οπο ου εφαρµ ζεται ε τε το δ καιο του κρ του µ λου προ λευση τη παρ βαση, ε τε το δ καιο του κρ του µ λου που επ λθαν τα αποτελ σµατ τη. ρθρο 3 ορε νοµιµοποιο µενοι προ γερση αγωγ Για του σκοπο τη παρο σα οδηγ α, ω «νοµιµοποιο - µενοι φορε» νοο νται οι οργανισµο οργαν σει που χουν δε ντω συσταθε σ µφωνα µε τη νοµοθεσ α κρ του µ λου και χουν ννοµο συµφ ρον να επιβ λλουν την τ ρηση των διατ ξεων που αναφ ρονται στο ρθρο 1, και συγκεκριµ να:

3 L 166/53 α) να περισσσ τεροι ανεξ ρτητοι δηµ σιοι οργανισµο, επιφορτισµ νοι ειδικ µε την προστασ α των συµφερ ντων που αναφ ρονται στο ρθρο 1, στα κρ τη µ λη που υπ ρχουν τ τοιοι οργανισµο και/ β) οι οργαν σει των οπο ων ο σκοπ συν σταται στην προστασ α των συµφερ ντων που αναφ ρονται στο ρθρο 1, σ µφωνα µε τα κριτ ρια που θεσπ ζει η εθνικ νοµοθεσ α. ρθρο 4 Ενδοκοινοτικ παραβ σει 1. Κ θε κρ το µ λο λαµβ νει τα αναγκα α µ τρα στε, σε περ πτωση παραβ σεω που διαπρ χθηκε στην επικρ τει του, κ θε νοµιµοποιο µενο φορ α απ λλο κρ το µ λο, ταν θ γονται τα συµφ ροντα τα οπο α προστατε ει, να µπορε να προσφε γει στο δικαστ ριο τη διοικητικ αρχ που προβλ πεται στο ρθρο 2, επιδεικν οντα τον κατ λογο που προβλ πεται στην παρ γραφο 3. Τα δικαστ ρια οι διοικητικ αρχ δ χονται τον κατ λογο αυτ ω απ δειξη τη νοµικ ικαν τητα του νοµιµοποιο µενου φορ α, επιφυλαττ µενε του δικαι µατ του να εξετ σουν κατ π σον ο σκοπ του φορ α δικαιολογε την γερση αγωγ στη συγκεκριµ νη περ πτωση. 2. Για του σκοπο τη αντιµετ πιση των ενδοκοινοτικ ν παραβ σεων και µε την επιφ λαξη των δικαιωµ των που αναγνωρ ζει η εθνικ νοµοθεσ α σε λλου φορε, τα κρ τη µ λη, κατ α τηση των οικε ων νοµιµοποιο µενων φορ ων, γνωστοποιο ν στην Επιτροπ τι οι εν λ γω φορε νοµιµοποιο νται να εγε ρουν αγωγ σ µφωνα µε το ρθρο 2. Τα κρ τη µ λη γνωστοποιο ν επ ση στην Επιτροπ το νοµα και το σκοπ αυτ ν των φορ ων. 3. Η Επιτροπ καταρτ ζει κατ λογο των νοµιµοποιο - µενων φορ ων που αναφ ρονται στην παρ γραφο 2, προσδιορ ζοντα το σκοπ του. Ο κατ λογο αυτ, δηµοσιε εται στην οι τροποποι σει αυτο του καταλ γου δηµοσιε ονται αµελλητ, εν ο ενηµερωµ νο κατ λογο δηµοσιε εται αν εξ µηνο. δεν επιτευχθε εντ δ ο εβδοµ δων µετ την υποβολ του αιτ µατο προ διαβο λευση, ο ενδιαφερ µενο µπορε νευ ετ ρου να ασκ σει αγωγ παραλε ψεω. 2. Οι ρυθµ σει για την προηγο µενη διαβο λευση που θεσπ ζονται απ τα κρ τη µ λη κοινοποιο νται στην Επιτροπ και δηµοσιε ονται στην Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των. ρθρο 6 Εκθ σει 1. Αν τριετ α και για πρ τη φορ π ντε τη µετ την ναρξη ισχ ο τη παρο σα οδηγ α, το αργ τερο, η Επιτροπ υποβ λλει στο Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο και το Συµβο λιο κθεση σχετικ µε την εφαρµογ τη παρο σα οδηγ α. 2. Στην πρ τη κθεσ τη η Επιτροπ εξετ ζει ιδ ω : το πεδ ο εφαρµογ τη παρο σα οδηγ α σον αφορ την προστασ α των συλλογικ ν συµφερ ντων προσ πων που ασκο ν εµπορικ, βιοµηχανικ, βιοτεχνικ ελε θερη επαγγελµατικ δραστηρι τητα, το πεδ ο εφαρµογ τη παρο σα οδηγ α, πω καθορ ζεται απ τι οδηγ ε που απαριθµο νται στο παρ ρτηµα, ε ν η προηγο µενη διαβο λευση του ρθρου 5 συν βαλε στην αποτελεσµατικ προστασ α των καταναλωτ ν. ταν ενδε κνυται, η κθεση αυτ συνοδε εται απ προτ σει για την τροποπο ηση τη παρο σα οδηγ α. ρθρο 7 υνατ τητα ευρ τερη δρ ση Η παρο σα οδηγ α δεν εµποδ ζει τα κρ τη µ λη να εισ γουν να διατηρ σουν διατ ξει που αποσκοπο ν να εξασφαλ σουν ευρ τερα δικαι µατα για την γερση αγωγ σε εθνικ επ πεδο, στου νοµιµοποιο µενου φορε καθ και σε π ντα ενδιαφερ µενο. ρθρο 5 Προηγο µενη διαβο λευση 1. Τα κρ τη µ λη µπορο ν να εισ γουν να διατηρο ν εν ισχ ι διατ ξει σ µφωνα µε τι οπο ε ο δι δικο που σκοπε ει να ασκ σει αγωγ παραλε ψεω, πριν κιν σει τη διαδικασ α αυτ, πρ πει οπωσδ ποτε να επιδι ξει την πα ση τη παραβ σεω κατ πιν διαβουλε σεω ε τε µε τον εναγ µενο, ε τε µε τον εναγ µενο και µε κ ποιον νοµιµοποιο µενο φορ α, κατ την ννοια του ρθρου 3 στοιχε ο α), του κρ του µ λου στο οπο ο θα ασκηθε η αγωγ. Εναπ κειται στο κρ το µ λο να αποφασ σει κατ π σον ο επισπε δων δι δικο πρ πει να προβε σε διαβο λευση µε τον νοµιµοποιο µενο φορ α. Ε ν η πα ση τη παρ βαση ρθρο 8 Εφαρµογ 1. Τα κρ τη µ λη θεσπ ζουν τι νοµοθετικ, κανονιστικ και διοικητικ διατ ξει που ε ναι αναγκα ε για να συµµορφωθο ν προ την παρο σα οδηγ α το αργ τερο 30 µ νε µετ την ναρξη ισχ ο τη. Αµ σω ενηµερ νουν την Επιτροπ σχετικ. Οι διατ ξει αυτ, ταν θεσπ ζονται απ τα κρ τη µ λη, αναφ ρονται στην παρο σα οδηγ α συνοδε ονται απ παρ µοια αναφορ κατ την επ σηµη δηµοσ ευσ του. Οι λεπτοµ ρειε τη αναφορ αυτ καθορ ζονται απ τα κρ τη µ λη.

4 L 166/54 EL Τα κρ τη µ λη ανακοιν νουν στην Επιτροπ τι διατ ξει εσωτερικο δικα ου τι οπο ε θεσπ ζουν στον τοµ α που δι πεται απ την παρο σα οδηγ α. ρθρο 10 Αποδ κτε Η παρο σα οδηγ α απευθ νεται στα κρ τη µ λη. ρθρο 9 ναρξη ισχ ο Η παρο σα οδηγ α αρχ ζει να ισχ ει την εικοστ ηµ ρα απ τη δηµοσ ευσ τη στην Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των. Βρυξ λλε, 19Μα ου Για το Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο Ο Πρ εδρο J. M GIL-ROBLES Για το Συµβο λιο Ο Πρ εδρο G. BROWN

5 L 166/55 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 (*) 1. Οδηγ α 84/450/ΕΟΚ του Συµβουλ ου, τη 10η Σεπτεµβρ ου 1984, για την προσ γγιση των νοµοθετικ ν, κανονιστικ ν και διοικητικ ν διατ ξεων των κρατ ν µελ ν σχετικ µε την παραπλανητικ διαφ µιση (ΕΕ L 250 τη , σ. 17). 2. Οδηγ α 85/577/ΕΟΚ του Συµβουλ ου, τη 20 εκεµβρ ου 1985, για την προστασ α των καταναλωτ ν κατ τη σ ναψη συµβ σεων εκτ εµπορικο καταστ µατο (ΕΕ L 372 τη , σ. 31). 3. Οδηγ α 87/102/ΕΟΚ του Συµβουλ ου, τη 22α εκεµβρ ου 1986, για την προσ γγιση των νοµοθετικ ν, κανονιστικ ν και διοικητικ ν διατ ξεων των κρατ ν µελ ν που δι πουν την καταναλωτικ π στη, (ΕΕ L 42 τη , σ. 48), πω τροποποι θηκε τελευτα α απ την οδηγ α 98/7/ΕΚ (ΕΕ L 101 τη , σ. 17). 4. Οδηγ α 89/552/ΕΟΚ του Συµβουλ ου, τη 3η Οκτωβρ ου 1989, για το συντονισµ ορισµ νων νοµοθετικ ν, κανονιστικ ν και διοικητικ ν διατ ξεων των κρατ ν µελ ν σχετικ µε την σκηση τηλεοπτικ ν δραστηριοτ των: ρθρα 10 ω 21 (ΕΕ L 298 τη , σ. 23, πω τροποποι θηκε απ την οδηγ α 97/36/ΕΚ (ΕΕ L 202 τη , σ. 60). 5. Οδηγ α 90/314/ΕΟΚ του Συµβουλ ου, τη 13η Ιουν ου 1990, για τα οργανωµ να ταξ δια και οργανωµ νε διακοπ και περιηγ σει (ΕΕ L 158 τη , σ. 59). 6. Οδηγ α 92/28/ΕΟΚ του Συµβουλ ου, τη 31η Μαρτ ου 1992, για τη διαφ µιση των φαρµ κων που προορ ζονται για ανθρ που (ΕΕ L 113 τη , σ. 13). 7. Οδηγ α 93/13/ΕΟΚ του Συµβουλ ου, τη 5η Απριλ ου 1993, σχετικ µε τι καταχρηστικ ρ τρε των συµβ σεων που συν πτονται µε καταναλωτ (ΕΕ L 95 τη , σ. 29). 8. Οδηγ α 94/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλ ου και του Συµβουλ ου, τη 26η Οκτωβρ ου 1994, περ τη προστασ α των αγοραστ ν ω προ ορισµ νε πλευρ των συµβ σεων που αφορο ν την απ κτηση δικαι µατο χρ ση ακιν των υπ καθεστ χρονοµεριστικ µ σθωση (ΕΕ L 280 τη , σ. 83). 9. Οδηγ α 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλ ου και του Συµβουλ ου, τη 20 Μα ου 1997, για την προστασ α των καταναλωτ ν κατ τι εξ αποστ σεω συµβ σει (ΕΕ L 144 τη , σ. 19). (*) Οι οδηγ ε αριθ. 1, 6, 7 και 9 περι χουν ειδικ διατ ξει για τι αγωγ παραλε ψεω

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske 7. 4. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/29 Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 25η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο (Κε µενο που

Διαβάστε περισσότερα

12. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/23 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 217/18 EL Ο ΗΓΙΑ 98/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙ ΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 η Ιουλ ιου 1998 για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια 98/34/ΕΚ για την καθι ερωση µια διαδικασ ια πληροφ ορηση στον τοµ εα των

Διαβάστε περισσότερα

11. 3. 1987, σ. 11).»

11. 3. 1987, σ. 11).» L 201/88 EL Ο ΗΓΙΑ 98/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 29η Ιουν ιου 1998 για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια 77/187/ΕΟΚ περ ι προσεγγ ισεω των νοµοθεσι ων των κρατ ων µελ ων, σχετικ ων µε τη διατ ηρηση των δικαιωµ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 20. 1. 98 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 Ο ΗΓΙΑ 97/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 15η εκεµβρ ιου 1997 σχετικ α µε τη συµφων ια-πλα ισιο για την εργασ ια µερικ η απασχ οληση που συν

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση

Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση Αγωγός Επικοινωνίας Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση 4ο Τεύχος 2012 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. Εξώφυλλο: Στιγμιότυπο από τον Τερματικό Σταθμό Φυσικού Αερίου Με μια ματιά Λεπτομε ρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

ειώσεις Ευρωπαϊκού δικαιωμ άτων αναπτύσσει προνομ ιακές σχέσεις μ ε το δί Ευρωπαϊκής ένωσης.

ειώσεις Ευρωπαϊκού δικαιωμ άτων αναπτύσσει προνομ ιακές σχέσεις μ ε το δί Ευρωπαϊκής ένωσης. Σημ ειώσει Ευρωπαϊκού Κεφ. 1 Ευρωπαϊκό Δί καιο είναι το δίκαιο που θεσπί στηκε στα πλαίσια του Συμ βουλίου τη Ευρώπη και εντά σσεται στο κλασσικό διεθνέ δίκαιο. Γέννημ α αυτού του δικαίου εί ναι η ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TΡIΤΗ 7 IOYNIΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Γιατ και σ' αυτ β βαια µα διακρ νει

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ.

της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 1998L0069 EL 28.12.1998 000.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B Ο ΗΓΙΑ 98/69/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Οκτωβρίου 1998

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός ιόρθωση: Μαρ α Αποστολοπούλου Ηλ. επεξεργασ α: Μαρ α Παπαδ κη Εξ φυλλο: ΜΟΤΙΒΟ Α.Ε. 2010 Εκδόσεις Τόπος & Αντ νης Γεωργούλας [Οι

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #4 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Του Εκδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÈÙÈÎ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÙË Úˆapple Î ÔÈÓfiÙËÙ

ÔÏÈÙÈÎ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÙË Úˆapple Î ÔÈÓfiÙËÙ ÔÏÈÙÈÎ ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÙË Úˆapple Î ÔÈÓfiÙËÙ ÃÃà ÎıÂÛË Âapple ÙË appleôïèùèî ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ 2000 ÂÓÈÎ È ı ÓÛË ÓÙ ÁˆÓÈÛÌÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ appleïëúôêôú  ÁÈ ÙËÓ Úˆapple Î ŒÓˆÛË apple Ú ÔÓÙ È applefi ÙÔ Internet Ì Ûˆ

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #5 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Παιγνιογραφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Το έργο αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία εικοσιοκτώ (28) αιολικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α

Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α Τα κατ λληλα και καλοδιατηρη να εργαλε α βοηθο ν πολ τον τεχν τη για το γρ γορο και καλ τελε ω α των αντικει νων που

Διαβάστε περισσότερα

l ϊιξi Π Ε Η "'ΑIΑ 1

l ϊιξi Π Ε Η 'ΑIΑ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: Η.Υ.Σ Τε χνο λογικ ό Εικπαιuεuη κό Ί δρυμα τ.ε.ι. ΠΕΙ ΡΑΙΑ Πτυχιακή εργασία Προσωπικά δεδομένα και εργασιακές σχέσεις Η προστασία των εργαζομένων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα