Pavol Šoltis, Výkup druhotných surovín, Za Kalváriou 3, Prešov Zámer pre zisťovacie konanie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Pavol Šoltis, Výkup druhotných surovín, Za Kalváriou 3, Prešov Zámer pre zisťovacie konanie"

Transcript

1 Pavol Šoltis, Za Kalváriou 3, Prešov Pavol Šoltis, Výkup druhotných surovín, Za Kalváriou 3, Prešov Zámer pre zisťovacie konanie Spracovateľ zámeru Pavol Šoltis Za Kalváriou 3, Prešov Prešov, jún 2015

2 Obsah I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI... 4 I.1 Názov... 4 I.2 Identifikačné číslo... 4 I.3 Sídlo... 4 I.4 Oprávnený zástupca obstarávateľa... 4 I.5 Informovaná kontaktná osoba... 4 I.6 Projektant... 4 II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ZÁMERE... 4 II.1 Názov... 4 II.2 Účel... 5 II.3 Užívateľ... 6 II.4 Charakter navrhovanej činnosti... 6 II.5 Umiestnenie navrhovanej činnosti... 6 II.6 Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti... 6 II.7 Termíny (orientačné) začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti... 6 II.8 Stručný opis technického a technologického riešenia... 6 II.9 Zdôvodnenie potreby navrhnutej činnosti v danej lokalite... 8 II.10 Celkové náklady... 8 II.11 Dotknutá obec... 8 II.12 Dotknutý samosprávny kraj... 8 II.13 Dotknuté orgány... 8 II.14 Povoľujúci orgán... 9 II.15 Rezortný orgán... 9 II.16 Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov... 9 II.17 Vyjadrenia o vplyve činnosti presahujúcej štátne hranice... 9 III. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA... 9 III.1 Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území... 9 III.1.1 Geomorfologická charakteristika... 9 III.1.2 Horninové prostredie III Geologická stavba III Inžinierskogeologická rajonizácia III Seizmicita územia a geodynamické javy III Ložiská nerastných surovín III Žiarenie z prírodných zdrojov a radónové riziko III.1.3 Klimatické pomery III.1.4 Pedologické pomery III.1.5 Hydrologické pomery III Povrchové vody III Podzemné vody III.1.6 Flóra a fauna III.1.7 Chránené územia prírody (NATURA 2000, CHVÚ) III.1.8 Chránené vodohospodárske oblasti III.2 Krajina, krajinný obraz, územný systém ekologickej stability III.2.1 Štruktúra krajiny a krajinný obraz III.2.2 Územný systém ekologickej stability III.2.3 Scenéria III.3 Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrno-historické hodnoty územia III.3.1 Počet a veková štruktúra obyvateľstva III.3.2 Sídla

3 III.3.3 Ekonomické aktivity, občianske vybavenie, rekreácia III Ekonomické aktivity a zamestnanosť III Občianske vybavenie III Rekreácia a šport III.3.4 Technická infraštruktúra a doprava III Zásobovanie elektrickou energiou III Zásobovanie plynom III Zásobovanie vodou a kanalizácia III Doprava III Zásobovanie teplom III.3.5 Kultúrno historické hodnoty územia III.4 Súčasný stav kvality životného prostredia, vrátane zdravia III.4.1 Znečistenie ovzdušia III.4.2 Znečistenie vôd III Povrchové vody III Podzemné vody III.4.3 Kontaminácia pôd a horninového prostredia III.4.4 Odpadové hospodárstvo III.4.5 Zdravotné aspekty IV. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, VRÁTANE ZDRAVIA A O MOŽNOSTIACH OPATRENÍ NA ICH ZMIERNENIE IV.1 Požiadavky na vstupy IV.1.1 Doprava IV.1.2 Zásobovanie vodou IV.1.3 Zásobovanie elektrickou energiou IV.1.4 Zásobovanie zemným plynom, teplom, telekomunikačné rozvody IV.1.5 Záber pôdy IV.2 Údaje o výstupoch IV.2.1 Odpadové vody a odkanalizovanie IV.2.2 Odpady IV.2.3 Znečistenie ovzdušia, zdroje hluku, vibrácií, žiarenia a vyvolané investície IV Znečistenie ovzdušia IV Zdroje hluku IV Zdroje žiarenia a vibrácií IV.3 Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie IV.3.1 Vplyvy na prírodné prostredie IV Vplyvy na ovzdušie IV Vplyvy na povrchové a podzemné vody IV Vplyvy na horninové prostredie a pôdu IV Vplyvy na krajinu, chránené územia a genofondové lokality IV.3.2 Vplyvy na obyvateľstvo a urbanizované prostredie IV Vplyvy na dopravu a technickú infraštruktúru IV Iné vplyvy IV.4 Hodnotenie zdravotných rizík IV.5 Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia (prírody, IV.6 vodohospodárske) Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia IV.7 Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice IV.8 Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti na ŽP IV.8.1 Horninové prostredie

4 IV.8.2 Povrchové a podzemné vody IV.8.3 Odpady IV.8.4 Ochrana kultúrnych a archeologických pamiatok IV.8.5 Zdravie obyvateľstva IV.8.6 Protipožiarne opatrenie a zariadenia civilnej obrany IV.9 Posúdenie očakávaného vývoja dotknutého územia, ak by sa činnosť nerealizovala - nulový variant IV.10 Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi IV.11 Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších okruhov problémov V. POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A NÁVRH OPTIMÁLNEHO VARIANTU VI. MAPOVÁ A INÁ OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA VII. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K ZÁMERU VII.1 Literatúra a použité podklady VIII. MIESTOA DÁTUM VYPRACOVANIA ZÁMERU IX. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV X. PRÍLOHY

5 I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI I.1 Názov: Pavol Šoltis, Za Kalváriou 3, Prešov I.2 Identifikačné číslo: I.3 Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: SK Za Kalváriou 3, Prešov I.4 Oprávnený zástupca obstarávateľa: Pavol Šoltis, Za Kalváriou 3, Prešov Tel.: I.5 Informovaná kontaktná osoba: Pavol Šoltis, Za Kalváriou 3, Prešov Tel.: I.6 Projektant: Pavol Šoltis, Za Kalváriou 3, Prešov Tel.: II. II.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ZÁMERE Názov Pavol Šoltis, Výkup druhotných surovín, Za Kalváriou 3, Prešov Zámer pre zisťovacie konanie (ďalej len navrhovaná činnosť ). Navrhovaná činnosť je v zmysle zákona o odpadoch charakterizovaná ako Zariadenie na zber odpadov. Navrhovaná činnosť je v zmysle prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.(ďalej len zákon ) zaradená do Kategórie č. 9 Infraštruktúra, položka č. 10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov, z neželezných kovov alebo starých vozidiel zisťovacie konanie bez limitu. 4

6 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie upustil v zmysle 22 ods. 6 zákona listom č. OU-PO-OSZP3-2015/ zo dňa od variantného riešenia navrhovanej činnosti (viď prílohu č. 4), preto zámer obsahuje jeden variant činnosti ako aj nulový variant. Zámer je vypracovaný podľa 22 a prílohy č, 9 zákona II.2 Účel Účelom navrhovanej činnosti je intenzifikácia separovaného zberu vybraných druhov ostatných odpadov v meste Prešov (ďalej len mesto ). V zmysle predmetu navrhovanej činnosti sú riešené podmienky nakladania s vybranými druhmi odpadov. Budú tu vykupované a zhromažďované nasledovné druhy odpadov zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len Katalóg odpadov ) do kategórie O ostatný odpad v rozsahu: Kód odpadu Názov odpadu Kategória odpadu meď, bronz, mosadz O hliník O olovo O zinok O železo a oceľ O cín O zmiešané kovy O káble iné ako uvedené v O neželezné kovy O obaly z papiera a lepenky O obaly z plastov O obaly z kovu O piliny a triesky zo železných kovov O prach a zlomky zo železných kovov O piliny a triesky z neželezných kovov O prach a zlomky z neželezných kovov O odpad zo železa a ocele O odpad z neželezných kovov O papier a lepenka O kovy O Účelom zariadenia na zber odpadov je vykupovanie, triedenie a dočasné uskladnenie v uzamykateľnom sklade do veľkokapacitných big-bagov, prípadne do kovových paliet. Priebežne bude vykonávaný odvoz odpadov zmluvnými odberateľmi tak, aby nedošlo k prepĺňaniu kapacity zariadenia. Ročná kapacita zariadenia je ton odpadu. Realizáciou navrhovanej činnosti sa predpokladá ďalšie zlepšenie životného prostredia v okolí navrhovanej činnosti. 5

7 II.3 Užívateľ Užívateľom budú navrhovateľ a obyvatelia mesta. II.4 Charakter navrhovanej činnosti Navrhovaná činnosť je pokračovaním pôvodnej prevádzky. V zmysle rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Prešove č. 1/2007/ /OH-Ma zo dňa a rozhodnutia č. 1/2010/ /OH-Ma zo dňa bol názov prevádzky Pavol Šoltis, FEREX ZDRUŽENIE, Výkup druhotných surovín. Súhlas je platný do Zmenou názvu a právnej subjektivity pôjde o prevádzku: Pavol Šoltis, Výkup druhotných surovín, Za Kalváriou 3, Prešov s jednou oprávnenou osobou a to: Pavol Šoltis. II.5 Umiestnenie navrhovanej činnosti Kraj: Prešovský Okres: Prešov Obec: Prešov Katastrálne územie: Prešov (zastavané územie obce) Parcelné číslo: 6784 vlastník, p. František Kmec, Horárska 4, Prešov Poznámka: Navrhovateľ má s vlastníkom uzavretú nájomnú zmluvu zo dňa za účelom vykonávania navrhovanej činnosti. Nájomná zmluva je uvedená v prílohe č. 4. II.6 Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti Príloha č. 1 Širšie vzťahy Príloha č. 2 Situácia prevádzka navrhovanej činnosti II.7 Termíny (orientačné) začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti Predpokladaná doba začatia prevádzky : 08/2015 Predpokladaná doba skončenia prevádzky : nie je stanovená II.8 Stručný opis technického a technologického riešenia Stavebné objekty: Prevádzku navrhovanej činnosti tvorí budova, v ktorej sa nachádzajú tri miestnosti, každá so samostatným uzamykateľným vchodom. Miestnosti na prízemí slúžia na výkup a uskladnenie odpadov z kovov, na uskladnenie papiera a káblov. Miestnosť na 1.nadzemnom podlaží slúži na vykonávanie administratívnych prác priamo súvisiacich s navrhovanou činnosťou. V miestnosti výkupňa a sklad odpadov sa ukladá vykúpený alebo prevzatý odpad do vriec (big bagov) alebo na samostatné palety na uskladnenie druhotných surovín. V sklade je možné uskladniť cca 9 ton odpadov v 500kg a 1000kg big-bagoch. V sklade papiera a káblov sa papier ukladá do vriec, v prípade pevne zviazaných balíkov sa uskladní na voľno. Káble sa ukladajú voľne na betónovú podlahu vo vreciach. Budova je nepodpivničená, murovaná z tehál plných pálených a kvádrov, murivo hr. 30cm a 45cm, podlahy sú z betónovej mazaniny hr cm, strecha pultová, 6

8 krytina plechová. Úžitková plocha dotknutých miestností je 96 m 2. Po obvode budovy z jej južnej strany sa nachádza zastrešená časť prístrešok na uskladnenie obalov z plastov. Príslušenstvom zariadenia sú: váhy, flexibrúska, plynová rozpaľovacia súprava a ručné náradie. Lokalita navrhovanej činnosti je vybavená nočným osvetlením a zabezpečovacím systémom proti neželanému vniknutie do objektu. Na parcele sa nachádza betónová plocha s prístreškom na umiestnenie vysokozdvižného vozíka. Technológia: Nakladanie s odpadmi v prevádzke navrhovanej činnosti bude spočívať vo výkupe, zhromažďovaní, triedení, delení na menšie kusy a odovzdaní zmluvnému odberateľovi. Odber odpadov je zmluvne zabezpečený v zmysle rámcových zmlúv s odberateľmi. V súčasnosti sú to: MEDEKOCAST, s.r.o., Považská Bystrica, TSR, s.r.o., Bratislava, AUREX, s.r.o., Prešov a METAL HOLDING, s.r.o., Prešov. Odber odpadov sa realizuje podľa potreby 1 2x za mesiac. Prevzatý odpad bude zvážený, zapísaný do tlačiva denného výkupu, t. j. meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo dodávateľa odpadu, množstvo v kg, jednotková cena za 1 kg odpadu, celková finančná hotovosť prevzatá za odpad a podpis dodávateľa. Každý prevzatý odpad sa fotografický zadokumentuje a bude uložený na CD nosič. Do zariadenia na zber odpadov možno prevziať len druhy odpadov, ktoré sú vymenované v prevádzkovom poriadku, schválené v rozhodnutí orgánu štátnej správy, a ktoré sú uvedené na vstupnej tabuli. Vykoná sa vizuálna kontrola dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu. Pred uskladnením sa v prípade potreby odpad demontuje alebo upraví na menšie kusy. Každý druh odpadu bude zaevidovaný na samostatný evidenčný list. Bude sa vykonávať hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v zmysle zákona o odpadoch. Pracovníci budú používať pri práci ochranné pomôcky (pracovné rukavice, prilby, pracovnú obuv, ochranné okuliare), budú pracovať v súlade s prevádzkovým poriadkom (Príloha č. 5) a dodržiavať protipožiarne opatrenia. Budú sa zúčastňovať na školeniach o ochrane pred požiarmi. V zmysle predmetu navrhovanej činnosti sú riešené podmienky nakladania s vybranými druhmi odpadov. Budú tu vykupované a zhromažďované nasledovné druhy odpadov zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len Katalóg odpadov ) do kategórie O ostatný odpad v rozsahu: Kód odpadu Názov odpadu Kategória odpadu meď, bronz, mosadz O hliník O olovo O zinok O železo a oceľ O cín O zmiešané kovy O 7

9 Kód odpadu Názov odpadu Kategória odpadu káble iné ako uvedené v O neželezné kovy O obaly z plastov O obaly z papiera a lepenky obaly z kovu O piliny a triesky zo železných kovov O prach a zlomky zo železných kovov O piliny a triesky z neželezných kovov O prach a zlomky z neželezných kovov O odpad zo železa a ocele O odpad z neželezných kovov O papier a lepenka O kovy O II.9 Zdôvodnenie potreby navrhnutej činnosti v danej lokalite Od prevádzky navrhovanej činnosti sa očakáva zvýšenie podielu vyseparovaných druhov odpadov a ich množstva, čím sa zníži objem ostatného odpadu ukladaného na skládku odpadov a výskyt nelegálnych skládok. Realizácia navrhovanej činnosti vyplýva aj z nutnosti napĺňať strategické ciele v oblasti odpadového hospodárstva a zo záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva (napr. 39 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) platných na území mesta, v Slovenskej republike a EÚ. II.10 Celkové náklady Prevádzka navrhovanej činnosti nevyžaduje nové investície. II.11 Dotknutá obec Mesto Prešov II.12 Dotknutý samosprávny kraj Prešovský samosprávny kraj II.13 Dotknuté orgány 1. Mestský úrad v Prešove 2. Prešovský samosprávny kraj, Úrad PSK, Námestie mieru 2, Prešov 3. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Mieru 2, Prešov 4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Prešov, Požiarnická 1, Prešov 8

10 5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hollého 5, Prešov 6. Okresný úrad Prešov, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Námestie mieru 3, Prešov II.14 Povoľujúci orgán Žiadosť na prevádzkovanie zariadenia sa adresuje na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie II.15 Rezortný orgán Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, Bratislava II.16 Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov Súhlas Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie na: prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. II.17 Vyjadrenia o vplyve činnosti presahujúcej štátne hranice Vzhľadom na lokalizáciu, charakter a rozsah posudzovanej činnosti je predpoklad, že navrhovaná stavba nebude mať cezhraničný vplyv. III. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA V rámci hodnotenia súčasného stavu životného prostredia rozlišujeme dotknuté územie a hodnotené územie. Hodnotené územie predstavuje lokalitu navrhovanej činnosti. Dotknuté územie je širšie územie v okolí dotknutého územia. III.1 Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území III.1.1 Geomorfologická charakteristika Dotknuté územie z geomorfologického hľadiska je zaradené do jednotiek: - sústava : Alpsko Himalájska - podsústava : Karpaty - provincia : Západné Karpaty - subprovincia : Vnútorné západné Karpaty - oblasť : Lučenecko košická zníženina - celok : Košická kotlina - podcelok : Toryská pahorkatina 9

11 III.1.2 Horninové prostredie III Geologická stavba Dotknuté územie tvorí prevažne neogén, južnú časť dotknutého územia tvorí vrchná krieda a paleogén vnútorných Karpát. Na geologickej stavby východnej časti dotknutého územia sa tiež podieľa kvartérny pokryv. Z neogénu sa tu výlučne vyskytujú sivé a pestré vápnité prachovce, ílovce, pieskovce, zlepence, štrky a evapority. Z vrchnej kriedy a paleogénu vnútorných Karpát sa tu vyskytujú pieskovce, vápnité ílovce. Postupne smerom na juh ílovce ubúdajú. Z kvartéru sa vyskytujú dotknutého fluviálne sedimenty a sú to nivné humózne hliny alebo hlinito-pieščité až štrkovitopieščité hliny dolinných nív a ojedinele piesky, piesčité štrky až piesky v terasách bez pokryvu. III Inžinierskogeologická rajonizácia Z hľadiska inžiniersko-geologickej rajonizácie patrí dotknuté územie do regiónu karpatského flyšu - subregiónu vnútorných Karpát a do regiónu tektonických depresií - subregiónu s neogénnym podkladom a rajónov: Rajón predkvartérnych hornín tvorený rajónom pieskovcovo-zlepencových hornín, rajónom flyšoidných hornín v južnej časti dotknutého územia (nachádza sa tu aj lokalita navrhovanej činnosti) a rajónom striedajúcich sa súdržných a nesúdržných sedimentov okrajovo v severnej časti dotknutého územia. Rajón kvartérnych sedimentov zasahuje východnú časť dotknutého územia a je tvorený rajónom deluviálnych sedimentov, rajónom proluviálnych sedimentov a rajónom údolných riečnych náplavov toku Torysa, ktorý zasahuje aj južný cíp dotknutého územia. III Seizmicita územia a geodynamické javy Seizmicita územia Dotknuté územie patrí z hľadiska seizmického ohrozenia, vychádzajúc z mapy očakávaných makroseizmických účinkov pre územie SR (STN ), do oblasti kde maximálne očakávané seizmické účinky môžu dosiahnuť hodnotu 6 MSK-64. Geodynamické javy Medzi najvýznamnejšie geodynamické javy vyskytujúce sa v dotknutom území patria svahové pohyby a vodná erózia. Južná časť dotknutého územia (vrátane širšieho okolia lokality navrhovanej činnosti) patrí k oblastiam s výraznou predispozíciou k vzniku svahových pohybov, ojedinele sa vo východnej časti dotknutého územia vyskytujú územia so značným výskytom svahových pohybov. Poľnohospodárske pôdy v dotknutom území sú náchylné na vodnú eróziu. Ohrozenosť poľnohospodárskej pôdy vodnou eróziou v dotknutom území môžeme hodnotiť ako nepatrnú až slabú, ojedinele v južnej (vrátane širšieho okolia lokality navrhovanej činnosti) a severnej časti dotknutého územia ako strednú. (Atlas krajiny SR, 2002). 10

12 III Ložiská nerastných surovín Na území okresu Prešov sa nenachádzajú zásoby energetických surovín, ojedinele sa tu nachádzajú zásoby rudných surovín a bohatšie sú zásoby nerudných surovín a stavebných materiálov. Nachádzajú sa tu zásoby: Rudné suroviny Polymetalické rudy - Zlatá Baňa - ložisko preskúmané, neťažené, určené CHLÚ Ortuťové rudy - Červenica I - ložisko neťažené, určené CHLÚ Nerudné suroviny Opál - Červenica - ložisko neťažené, určené CHLÚ Kamenná soľ - Prešov I - využívané ložisko, určené CHLÚ, DP Stavebný kameň - Fintice - andezit, využívané ložisko, určený DP - Fintice I - andezit, ložisko neťažené, určený DP - Okružná - andezit, využívané ložisko, určený DP - Sedlice - dolomit, využívané ložisko, určený DP - Sedlice I - dolomit, využívané ložisko, určený DP - Sedlice II - dolomit, ložisko neťažené, zrušené CHLÚ - Vyšná Šebastová - dioritový porfyrit, využívané ložisko, určený DP - Záhradné - andezit, ložisko neťažené, určený DP - Hubošovce - andezit, ložisko neťažené, určený DP Tehliarské íly - Drienov - ložisko neťažené, zrušený DP Prírodné keramické suroviny Bentonit - Fintice - ložisko neťažené, určené CHLÚ - Kapušany - ložisko neťažené, určené CHLÚ Na území okresu sa nachádzajú okrem výhradných ložísk aj ložiská nevyhradených nerastov (resp. nevyhradené ložiská), a to: Demjata - stavebný kameň Nemcovce - stavebný kameň Červenica - stavebný kameň Veľký Šariš - štrkopiesok Haniska - štrkopiesok Delňa - štrkopiesok Lada - štrkopiesok Vyšná Šebastová - tehliarske íly Dúbrava - tehliarske íly Mirkovce - tehliarske íly Záhradné - expandovateľné bridlice Kanaš - expandovateľné bridlice V širšom okolí lokality navrhovanej činnosti sa nenachádzajú ložiská nerastných surovín. 11

13 III Žiarenie z prírodných zdrojov a radónové riziko Zdrojom radónu sú hlbšie pôdne horizonty a horniny s obsahom rádioaktívnych látok, odkiaľ sa sekundárne rôznym spôsobom a rôznymi cestami dostáva v pôdnom vzduchu, vode alebo stavebných materiáloch do obytných priestoroch. Na základe spracovaných odvodených máp radónového rizika (URANPRESS, Spišská Nová Ves, 1992) v dotknutom území sa vyskytujú prevažne oblasti s nízkym radónovým rizikom (vrátane lokality navrhovanej činnosti), ojedinele v severnej a východnej časti dotknutého územia je oblasť so stredným radónovým rizikom. III.1.3 Klimatické pomery Dotknuté územie patrí do klimatickej oblasti teplej (T), klimatického okrsku T7 teplého, mierne vlhkého, s chladnou zimou a okrajovo južná časť dotknutého územia zasahuje do klimatickej oblasti mierne teplej (M), klimatického okrsku M3 mierne teplého, mierne vlhkého, pahorkatinového až vrchovinného. Priemerné teploty v januári sú od - 5 do - 3 C a v júli od 16 do 18 C. Priemerný ročný úhrn zrážok je okolo mm. Priemerná výška snehovej pokrývky je cm a trvá v priemere dní. Z hľadiska výskytu hmiel patrí hodnotené územie do oblasti údolí väčších riek s priemerným počtom dní s hmlou pohybujúcim sa v intervale od 60 do 85 dní. Z hľadiska zaťaženia územia prízemnými inverziami patrí dotknuté územie medzi priemerne inverzné polohy plošne zahŕňajúce predovšetkým široké údolia riek Torysa a Sekčov a severnú časť Košickej kotliny. Určujúcim faktorom veterných pomerov je predovšetkým severojužná orientácia Košickej kotliny, uzavretej zo západu i východu pohoriami (Slanské vrchy, Čierna hora). Sú tu dominantné vetry severných a južných smerov, pričom v porovnaní s inými oblasťami Slovenska má oblasť okolia Prešova pomerne nízke % bezvetria. Široké údolie Torysy nevytvára možnosti pre dlhodobé stagnácie chladného vzduchu. Inverzné polohy sú v nízko položených miestach najmä v okolí vodných tokov Torysa a Sekčov. Na ich formovaní sa podieľajú stekavé prúdy chladného vzduchu, najmä zo západných svahov Slanských vrchov. III.1.4 Pedologické pomery Z hľadiska rozšírenia pôdnych typov na dotknutom území prevládajú: kambizeme prevažne nasýtené o kambizeme modálne a kultizemné nasýtené až kyslé, sprievodné rankre a kambizeme pseudoglejové zo stredne ťažkých až ľahších skeletnatých zvetralín nekarbonátových hornín ojedilenej v severnej časti dotknutého územia, o kambizeme modálne a kultizemné nasýtené, sprievodné kambizeme pseudoglejové zo zvetralín pieskovcovo-ílovcových hornín v južnej časti dotknutého územia (vrátane lokality navrhovanej činnosti) hnedozeme o hnedozeme pseudoglejové a pseudogleje zo sprašových a polygenetických hlín okrajovo v južnej a severnej časti dotknutého územia čiernice o čiernice kultizmené, sprievodné čiernice glejové, lokálne modálne prevažne z nekarbonátových aluviálnych sedimentov v severnej časti dotknutého územia fluvizeme 12

14 o fluvizeme kultizemné karbonátové, sprievodné fluvizeme glejové karbonátové a fluvizeme karbonátové ľahké z karbonátových aluviálnych sedimentov v severnej a centrálnej časti dotknutého územia pseudogleje o pseudogleje modálne, kultizemné a luvizemné nasýtené až kyslé zo sprašových hlín a svahovín v juhovýchodnej časti dotknutého územia. V dotknutom území sa nenachádzajú plochy poľnohospodárskej pôdy osobitne chránenej (zaradené do 1.až 4.skupiny BPEJ). Podľa bonitovaných pôdnoekologických jednotiek sa v dotknutom území nachádzajú prevažne skupiny BPEJ 5, 6, 7, menej skupiny 8 a 9. III.1.5 Hydrologické pomery III Povrchové vody Vodné toky Z hľadiska hydrogeografických charakteristík dotknuté územie patrí k úmoriu Čierneho mora do čiastkového povodia Hornádu (číslo hydrologického poradia 4-32), základného povodia Torysy (číslo hydrologického poradia ). Riečnu kostru hodnoteného územia tvorí tok Torysa a jeho ľavostranné prítoky Sekčov a Delňa. Z pravostranných prítokov rieky Torysa sú to Vydumanecký potok a Malkovský potok a ľavostranné prítoky rieky Sekčov Šebastovka, Ľubotický potok, Šalgovícky potok a Solivarský potok i viacero malých vodných tokov s občasným výskytom povrchových vôd. Rieka Torysa preteká územím mesta Prešov v dĺžke 8,5 km. Priemerný prietok v meste Prešov je 3,94 m 3. s -1, v obci Haniska po pribratí prítokov Sekčov a Delňa 7,02 m 3. s -1. Najvýznamnejším ľavostranným prítokom je rieka Sekčov (priemerný prietok 2,75 m 3. s -1 ), ktorý odvodňuje východnú časť územia a južne od samotného mesta sa vlieva do rieky Torysa. Na južnom okraji zastavaného územia mesta Prešov sa do rieky Torysa vlieva potok Delňa (priemerný prietok 0,31 m 3. s -1 ). Vodné toky môžeme podľa režimu odtoku zradiť do vrchovinno nížinnej oblasti s dažďovo snehovým režimom odtoku. Najvyššie vodné stavy sú začiatkom jari v mesiacoch február, marec a apríl, najnižšie vodné stavy sú koncom leta a na začiatku jesene v mesiaci september. Priemerný ročný špecifický odtok v časovom období rokov (Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002) sa v širšom hodnotenom území zámeru pohyboval v intervale od 5 do 10 l.s -1.km -2, minimálny špecifický odtok 364 denný v intervale od 0,5 do 1,0 l.s -1.km -2 a maximálny špecifický odtok v intervale s pravdepodobnosťou opakovania raz za 100 rokov od 1,0 do 1,4 m 3.s -1.km -2. Vodné plochy V dotknutom území sa nenachádzajú žiadne prirodzené vodné plochy. Nachádza sa tu prírodné kúpalisko Delňa a v doline Borkút západne od obce Haniska sa nachádza rybník. III Podzemné vody Geologická stavba územia je základným faktorom podmieňujúcim charakter hydrogeologických pomerov. Jednotlivé vyčlenené hydrogeologické celky sa líšia hydrofyzikálnymi vlastnosťami horninového prostredia, ako aj obehom, režimom a chemizmom podzemných vôd. 13

15 Podľa hydrogeologickej rajonizácie SR patrí južná časť dotknutého územia vrátane lokality navrhovanej činnosti do hydrogeologického rajónu P 122 Paleogén povodia Svinky, východná časť spadá do hydrogeologického rajónu NQ 123 Neogén východnej časti Košickej kotliny. P 122 Paleogén povodia Svinky Južná a západná hranica je vedená stykom paleogénnych sedimentov s horninami Braniska a Čiernej hory a čiastočne rozvodnicou povodia Svinky a vychádza hlavne z jeho geologickej stavby a hydrogeologických pomerov. Na severnej a východnej strane rajónu sa predpokladá, že rozvodnica podzemných vôd sa veľmi nelíši od rozvodnice povrchových vôd, a preto hranica rajónu je vymedzená rozvodnicou povrchových vôd povodia Svinky. Na základe litologického charakteru hornín je rajón rozdelený na čiastkový rajón tvorený pieskovcovým súvrstvím a pieskovcovo - zlepencovým súvrstvím radačovsko - žipovského pásma, a na rajón tvorený ílovcovo - pieskovcovým súvrstvím. Na geologickej stavbe rajóna sa podieľajú horniny centrálno - karpatského paleogénu. Majú brachysynklinálnu stavbu. Bázu tvoria vysoko zvodnené karbonatické zlepence a brekcie. Nad nimi sú flyšové sedimenty. Ílovcovo - pieskovcové súvrstvie na povrch vystupuje v SV časti rajónu, kde tvorí samostatný čiastkový rajón a je nízko zvodnené. Prevaha ílovcov a ich striedanie s pieskovcami zabraňuje väčšej infiltrácii zrážkových vôd. Väčšie množstvá podzemných vôd sú viazané na stredne zvodnené pieskovcové, konglomerátové a mikrokonglomerátové súvrstvia, ktoré spolu s bazálnym súvrstvím tvoria samostatný čiastkový rajón. Do dotknutého územia zasahuje čiastkový rajón HD 20. Tu sú dokumentované využiteľné množstvá podzemných vôd v množstve 0,20 0,49 l.s -1.km -2. NQ 123 Neogén východnej časti Košickej kotliny Hranicu rajónu na východe tvorí okraj neovulkanitov Slanských vrchov, na západe je rajón vymedzený od juhu najprv okrajom aluviálnych náplavov Hornádu, ďalej stykom s mezozoickými a staršími horninami Čiernej hory a paleogénom Šarišskej vrchoviny a Šarišského medzihoria, ktorého okraj vymedzuje aj severnú hranicu rajónu. Z juhu tvorí hranicu rajónu štátna hranica s Maďarskom. Hranice rajónu sú geologické. Prevládajú v ňom horniny sedimentárneho neogénu, ktoré vystupujú až na povrch, alebo blízko neho. Rajón vo východnej časti budujú neogénne sedimenty prevažne v ílovitom vývoji s polohami pieskov a štrkov, prípadne tufitmi. Hydrogeologicky je územie málo preskúmané. Miestami sa vyskytujú artézske horizonty s výdatnosťami do 2 l.s -1. V západnej časti rajónu sa vyskytuje košická štrková formácia, ktorú tvoria prevažne íly so šošovkami zahlinených štrkov a pieskov malej hydrogeologickej hodnoty. Ako čiastkový rajón sa vyčlenili náplavy Torysy (zasahuje do dotknutého územia), ktoré majú v úseku rajónu na báze náplavov vyvinutú vrstvu štrkov s mocnosťou 3-5 m, ojedinele aj viac. Štrky sú však silne zahlinené, a tak priemerné výdatnosti na jeden vrt sa pohybujú v hodnotách 1-2 l.s -1, väčšie výdatnosti sa vyskytujú len ojedinele. Do dotknutého územia prevažne zasahuje čiastkový rajón HD 10. Tu sú dokumentované využiteľné množstvá podzemných vôd v množstve 0,20 0,49 l.s -1.km -2. V alúviu Torysy je vymedzený čiastkový rajón HD 20, v ktorom sú zdokumentované využiteľné množstvá podzemných vôd v množstve 2,00 4,99 l.s -1.km

16 Termálne a minerálne pramene V širšom okolí mesta Prešov sa nachádza viacero minerálnych prameňov. Najvýznamnejšie je sústredenie týchto prameňov v juhozápadnej časti tohto územia (pramene Borkút a Malý Borkút) s vývermi slabo mineralizovanej vápenato horečnatej vody s výdatnosťou 11 l.s -1. V lokalitách Cemjata a Kvašná voda sa nachádzajú tri pramene, z ktorých najvýdatnejší na Cemjate má výdatnosť 9 l.s -1 s výverom vápenato horečnato - uhličitej vody. Priamo na lokalite navrhovanej činnosti sa nenachádzajú termálne a minerálne pramene. Vodárenské zdroje V dotknutom území sa nenachádzajú vodárenské zdroje. III.1.6 Flóra a fauna Flóra Navrhovaná činnosť je situovaná v zastávanom území mesta. Biotickú zložku posudzovaného územia tvoria rastlinné aj živočíšne druhy zodpovedajúce prostrediu antropogénnej krajiny a vyskytujúcim sa biotopom. Zastúpené sú tu rastlinné a živočíšne spoločenstvá lespv, poľnohospodársky využívaných pôd, lúk a záhrad. Dotknuté územie z hľadiska fytogeografického členenia patrí do oblasti západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale), obvodu východobeskydskej flóry (Beschidicum orientale) a do fytogeografického okresu Východné Beskydy. Flóra je v hodnotenom území zastúpená antropogénnou výsadbou v súkromných záhradách. Ide prevažne o domáce druhy ovocných drevín akými sú jabloň, orech kráľovsky, čerešňa, slivka. V hodnotenom širšom území sa nachádzajú komplexy lesov, začlenené do lesných parkov mesta. Svoje zastúpenie majú v dotknutom území aj synantropné spoločenstvá so segetálnou vegetáciou polí a záhrad a ruderálnou vegetáciou sprevádzajúcou ľudské sídla. Údolím Torysy sa šíria nebezpečné invázne druhy rastlín jako napr.: krídlatka japonská (Fallopia japonica), ježatec laločnatý(echinocystis lobata ), astra novobelgická (Aster novi-belgii agg.) a zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea). Fauna Podľa zoogeografického členenia Slovenska (Čepelák, 1980), patrí dotknuté územie na rozhranie juhoslovenského obvodu panónskej oblasti (košický okrsok) a vonkajšieho a vnútorného obvodu Západných Karpát východného beskydského a nízkobeskydského okrsku. Na dotknutom území je súčasná štruktúra zoocenóz sformovaná do týchto základných typov: - zoocenózy obrábaných plôch - zoocenózy antropogénneho charakteru Živočíšne spoločenstvá stavovcov na dotknutom území a v jeho bezprostrednej blízkosti netvoria ucelenú biocenózu. Vzhľadom na blízky urbanný priestor registrujeme tu aj zástupcov druhov viazaných na ľudské obydlia a aktivity. Druhým veľkým spoločenstvom sú živočíšne 15

17 druhy viazané na lesné spoločenstvo. Tie sezónne schádzajú do intravilánu a využívajú ho ako trofickú bázu i ako komunikačný koridor. V dotknutom území boli z dravcov pozorované sokol myšiar Falco tinunnculus, jastrab krahulec Acipitter nisus a orol krikľavý Aquila pomarina, ktorí tu majú svoje lovné teritórium (hlavne nad poľnohospodárskou krajinou ). Z ďalších druhov môžeme spomenúť výskyt hrdličky poľnej Streptopelia turtur, vlhy hájovej Oriolus oriolus, kanárika záhradného Serinus serinus, holuby hrivnáka Columba palumbus, stehlíka zeleného Carduelis chloris, škorec lesklý Sturnus vulgaris a ďalšie. Z hniezdičov tu môžeme pozorovať synantropné druhy ako drozd čierny Turdus merula, slávik červienka Erithacus rubecula, sýkorka veľká Parus major, kolibkárik čipčavý Phyloscopus collybita, drozd čvíkotavý Turdus pilaris, stehlík pestrý Carduelis carduelis, oriešok hnedý Troglodytes troglodytes, sýkorka belasá Parus caeruleus, pinka lesná Fringilla coelebs, svrčiak riečny Locustella fluviatilis. Porasty tvoria potravinovú bázu aj pre druhy hniezdiace priamo v budovách a objektoch. Ide o druhy ako: trasochvost biely Motacilla Alba, žltochvost domový Phoenicurus ochruros, vrabec domový Passer domesticus, vrabec poľný Passer montanus, hrdlička záhradná Streptopelia decaocto, belorítka obyčajná Delichon urbica, lastovička domová Hirundo rustica a dažďovník tmavý Apus apus. III.1.7 Chránené územia prírody (NATURA 2000, CHVÚ) Navrhovaná činnosť je situovaná v území s prvým stupňom ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. Z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len " zákon o OPaK"). Nezasahuje do územia s osobitnou územnou ochranou v zmysle 17 až 27 zákona o OPaK. Taktiež sa hodnotené ani dotknuté územie nenachádza na území, kde bolo vyhlásené, či plánované na vyhlásenie Chránené vtáčie územie. Dotknuté územie nie je ani súčasťou navrhovaných chránených území európskeho významu v sieti NATURA III.1.8 Chránené vodohospodárske oblasti Ochranu vodných pomerov a vodárenských zdrojov definuje zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení zákona č. 384/2009 Z.z. Nad rámec uvedeného zákona do Registra chránených území (Vodný plán Slovenska, MŽP SR, november 2009) sú zaradené aj územia určené pre ochranu biotopov alebo druhov rastlín a živočíchov, pre ktoré je udržanie alebo zlepšenie stavu vôd dôležitým faktorom ich ochrany. Register chránených území obsahuje: Chránené oblasti určené pre odber pitnej vody (ochranné pásma vodárenských zdrojov, povodia vodárenských tokov; chránené vodohospodárske oblasti), Chránené oblasti určené pre chov hospodársky významných vodných druhov (v SR neboli zavedené), Chránené oblasti určené na rekreáciu vrátane vôd vhodných na kúpanie (vody na rekreáciu nie sú v SR osobitne definované a vymedzené, vymedzené sú vody vhodné na kúpanie), Chránené oblasti citlivé na živiny (citlivé oblasti a zraniteľné oblasti), Chránené oblasti pre ochranu biotopov alebo živočíšnych a rastlinných druhov, vrátane príslušných území NATURA 2000 vyhlásených podľa smernice 92/43/EHS a smernice 79/409/EHS (Európska sústava chránených území NATURA 2000, Národná sústava chránených území, Osobitný druh chránených území mokrade). 16

18 V dotknutom území sa nenachádzajú chránené oblasti určené pre odber pitnej vody, rovnako sa tu nenachádzajú zdroje podzemných vôd využívaných pre hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. V dotknutom území sa nachádza prírodné kúpalisko Delňa, ktoré je lokalitou s vodou vhodnou na kúpanie. Dotknuté územie je citlivou (citlivou oblasťou sú ustanovené vodné útvary povrchových vôd, ktoré sa nachádzajú na území SR alebo pretekajú jej územím), poľnohospodársky využívané pozemky v dotknutom území sú ustanovené za zraniteľnú oblasť. III.2 Krajina, krajinný obraz, územný systém ekologickej stability III.2.1 Štruktúra krajiny a krajinný obraz Lokalita navrhovanej činnosti sa nachádza v zastávanom území mesta, v krajine pahorkatinového typu. V širšom dotknutom území sa v JZ časti mesta nachádzajú lesné komplexy zmiešaných dubovo hrabových lesov s prímesou ihličnatých drevín. Lesy sú začlenené do lesných parkov. Severne od lokality navrhovanej činnosti sa nachádza pamiatkovo chránený komplex Kalvária. III.2.2 Územný systém ekologickej stability Nadregionálny ÚSES spracovaný na úrovni Generelu nadregionálneho ÚSES (ďalej len "NÚSES"), schválený uznesením vlády č. 312/1992, ukladá dotknutým rezortom uplatňovať ho pri koncepčnej, plánovacej a rozhodovacej činnosti, ktorá sa dotýka priestorovej organizácie, využívania územia a prírodných zdrojov. Vymedzuje ekologicky najhodnotnejšie priestory v rozsahu územia SR v mierke 1: a 1: V širšom hodnotenom území sa nenachádza prvok NÚSES. Regionálny ÚSES (ďalej len RÚSES ) rozpracováva a upresňuje NÚSES v administratívnych hraniciach okresu Prešov a vymedzuje regionálne významné prírodné prvky a navrhuje ekostabilizačné opatrenia v štruktúre krajiny. Podľa schváleného RÚSES (ÚPN VÚC PSK) sa v blízkosti lokality navrhovanej činnosti nenachádzajú prvky RÚSES. Územný systém ekologickej stability je v dotknutom území tvorený biocentrom II. stupňa Kalváriou. Navrhovaná činnosť nemá vplyv na predmetné biocentrum. III.2.3 Scenéria Lokalita navrhovanej činnosti je začlenená do komplexu rodinných domov v lokalite individuálnej bytovej výstavby. Dominantou dotknutého územia je historický komplex Kalvária. Vzhľadom na charakter a umiestnenie navrhovanej činnosti, technické a technologické parametre činnosť nezasahuje do jestvujúcej scenérie. III.3 Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrno-historické hodnoty územia III.3.1 Počet a veková štruktúra obyvateľstva Mesto Prešov zaberá 7,6 % z celkovej plochy územia okresu Prešov resp. 0,79 % z celkovej plochy územia Prešovského kraja, je najväčším sídlom v okrese Prešov. Hustota 17

19 obyvateľstva v katastrálnom území samotného mesta Prešov je výrazne vyššia ako hustota obyvateľstva v okrese Prešov. V roku 2014 počet obyvateľov v meste Prešov bol , z toho muži a ženy Zo zastúpenia vekových skupín (predproduktívny vek 14%, produktívny vek 74% a poproduktívny vek 12%) a na základe hodnoty indexu starnutia populácie (114) možno hodnotiť populáciu ako regresívnu. Podľa národnostnej štruktúry má v dotknutom území najväčšie zastúpenie slovenská (82%), rómska (1,7%) a rusínska (1,6%) národnosť. Ďalej sú tu výraznejšie zastúpené ukrajinská (0,7%), česká (0,5 %) a maďarská (0,14 %). III.3.2 Sídla V Prešovskom kraji je 23 miest z toho v okrese Prešov sú 2. Sú rôznorodé z hľadiska veľkosti, významu a rozvojového potenciálu. Mesto Prešov má ťažiskové postavenie ako centrum osídlenia so sústredením obyvateľstva a ekonomických aktivít a ťažiska osídlenia a svojím významom presahujúce hranice Slovenska. Mesto Prešov je sídlom mestských, okresných a krajských úradov. Je administratívnym, hospodárskym, kultúrnym a spoločenským centrom Šarišského regiónu. V zmysle ÚPN-VÚC Prešovského kraja schváleného vládou SR uznesením č. 268 Z.z. zo 7. apríla 1998 je mesto Prešov súčasťou: multimodálnych koridorov nadregionálnych sídelných osí - západno-východného Bratislava Žilina Prešov Košice - severo-južného Poľská republika Stará Ľubovňa Prešov Košice Maďarská republika regionálnej sídelnej rozvojovej osi Prešov Bardejov nadregionálnej sídelno-komunikačnej osi Prešov Giraltovce Svidník Poľská republika. Charakteristika mestského osídlenia v okrese Prešov Počet Okres Mesto obyvateľov (stav k r ) Prešov Prešov Veľký Šariš Zdroj: Štatistický úrad Administratívny význam sídlo kraja a okresu Charakter centra osídlenia 1.skupina, 1.poskupina, medzinárodný význam 5.skupina, subregionálny význam III.3.3 Ekonomické aktivity, občianske vybavenie, rekreácia III Ekonomické aktivity a zamestnanosť Mesto Prešov je centrom podnikania v rámci celého Prešovského samosprávneho kraja. Svoje sídlo tu má viac ako 1500 firiem a približne 6000 fyzických osôb, ktoré podnikajú ako živnostníci. Odvetvová štruktúra podnikateľského prostredia v Prešove je výrazne diverzifikovaná. 18

20 Najvýznamnejším je strojársky, elektrotechnický a automobilový priemysel. Nachádza sa tu aj drevospracujúci priemysel, ktorý zastupujú dva veľké podniky a už tradičný polygrafický priemysel. Rozsiahly je potravinársky priemysel, ktorý reprezentuje niekoľko väčších podnikov. Na území mesta sa nachádza niekoľko priemyselných parkov, v ktorých sídlia rôzne menšie prevádzky a firmy, ktoré poskytujú pracovné príležitosti. Priemyselná výroba je situovaná do priemyselných zón Juh a Sever. Obe sú napojené na dopravný cestný systém a železničnú dopravu. III Občianske vybavenie Mesto Prešov je sídlom mestských, okresných a krajských úradov. Je administratívnym, hospodárskym, kultúrnym a spoločenským centrom Šarišského regiónu. Predstavuje centrum nadregionálneho významu s kompletnou základnou, vyššou i špecifickou vybavenosťou, ktorá zodpovedá jeho postaveniu v rámci hierarchie sídelnej štruktúry SR Sídlia tu krajské, okresné orgány a mesto je tiež sídlom a centrom Prešovského samosprávneho kraja. Medzinárodný význam mesta podčiarkuje sídlo generálneho konzulátu Ukrajiny. Vzdelávanie je zastúpené rôznym počtom škôl všetkých stupňov (základné, stredné všeobecné a odborné, vysoké školy) vrátane zariadení predškolskej výchovy. Zdravotnú starostlivosť je zabezpečovaná sieťou zdravotníckych zaradení so všeobecnými aj odbornými ambulanciami, sídli tu fakultná nemocnica. Z kultúrnych zariadení v meste Prešov môžeme spomenúť Divadlo Jonáša Záborského, Divadlo Alexandra Duchnoviča, bábkové divadlo. Nachádza sa tu múzeum, Šarišská galéria a kultúrno-spoločenské centrá s knižnicami a aj s rôznymi záujmovými aktivitami. III Rekreácia a šport Územie okresu Prešov zaberajúce oblasť dolného Šariša má vhodné predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu. Ťažiskovými oblasťami sú poznávanie kultúrno-historických pamiatok v sídlach doplnené o možnosti letnej a zimnej rekreácie v Slánskych vrchoch. Najvýznamnejším strediskom cestovného ruchu je mesto Prešov so svojou výhodnou polohou na križovatke dopravných trás východ-západ a sever-juh. Stred mesta je mestskou pamiatkovou rezerváciou (MPR) a mesto samotné vytvára výborné predpoklady pre poznávací turizmus aj koncentráciou kultúrno-historických pamiatok nielen v samotnej MPR, ale aj v bezprostrednom okolí mesta (NKP Solivar, pamiatková zóna Lačnov atď.) a rekreačného priestoru Sigord s vodnou nádržou a rekreačného priestoru Lipovce Šindliar v hodnotnom prírodnom prostredí vhodnom na koncotýždňovú i dlhodobú rekreáciu. Možnosti pre oddych a rekreáciu poskytuje prírodné kúpalisko Delňa. V meste sa nachádza niekoľko športových areálov a oddychových zón, ktorý poskytujú všestranné využitie voľného času pre všetky vekové kategórie v zime aj v lete. 19

21 III.3.4 Technická infraštruktúra a doprava III Zásobovanie elektrickou energiou Dotknuté územie je zásobované z dvoch distribučných transformovní 110/22kV (TR Prešov I lokalita Sídlisko III a TR Prešov II - lokalita Šváby). TR Prešov I je vybavená dvomi tranformátormi po 50 MVA, TR Prešov II je vybavená tromi tranformátormi 50 a 40 MVA. III Zásobovanie plynom Dotknutú územie je zásobované z vysokotlakového plynovodu DN 300/PN 40. Je plynofikované takmer na 100%. Distribúcia plynu je realizovaná cez regulačné stanice plynu, ktoré sú rozmiestnené po obvode mesta. Lokalita navrhovanej činnosti nie je napojená na plynovod. III Zásobovanie vodou a kanalizácia Zásobovanie vodou Zásobovanie pitnou vodou dotknutého územia je zabezpečené z Prešovského skupinového vodovodu. Vzhľadom na to, že zdroje vody pre tento vodovod sú mimo mesta Prešov, realizáciou navrhovanej stavby tieto nebudú dotknuté. Kanalizácia Dotknuté územie (mesto Prešov) má vybudovanú verejnú kanalizáciu a má zabezpečené čistenie odpadových vôd na ČOV v Kendiciach cca na 99%. Dažďové vody sú odvádzané cez kanalizačné odľahčenia do toku Torysa. V lokalite navrhovanej činnosti nie je vybudovaná kanalizácia. Odpadové vody sú zhromažďované v domovej žumpe. III Doprava Nadregionálne dopravné vzťahy Mesto Prešov je významným dopravným uzlom, v ktorom sa stretávajú viaceré dopravné trasy medzinárodného významu: o európsky koridor V.A, ktorý je súčasťou nosnej siete TINA v úseku štátna hranica Rakúska republika SR Bratislava Žilina Prešov Košice štátna hranica SR/Ukrajina, o európska cesta E-50 v úseku štátna hranica Česká republika/sr Drietoma Trenčín Žilina Prešov Košice štátna hranica SR/Ukrajina (Užhorod), o európska cesta E-371 v úseku Prešov Svidník Vyšný Komárnik štátna hranica SR/Poľská republika (Rzeszow), o európska diaľková železnica v smere sever-juh štátna hranica Poľská republika/sr Plaveč Prešov Kysak Košice Čaňa štátna hranica SR/Maďarská republika, 20

22 o medzinárodná trasa kombinovanej dopravy C-E 30/1, a to Poľská republika Plaveč Prešov Kysak Košice Maďarská republika. Regionálny dopravný systém Cez územie okresu Prešov v súčasnosti prechádzajú a priamo v meste Prešov sa stretávajú dva významné cestné ťahy cesty I/18 a I/73, ku ktorým sa pridružuje nie menej významná cesta I/68 v smere Poľská republika Stará Ľubovňa Prešov Košice. Cesta I/68 má regionálny až nadregionálny význam, najmä z hľadiska zabezpečenia turisticko-rekreačnej dopravy vo väzbe na cestné hraničné priechody Mníšek nad Popradom a Lysá nad Dunajcom. Z hospodárskeho hľadiska plní významnú funkciu v rámci regionálnej dopravy v urbanizačnej ose Lipany Sabinov Prešov Košice. Regionálnu sieť dopĺňa cesta II/546 Prešov Margecany, ktorá však má horský charakter a je nevhodná pre nákladnú dopravu. Okres Prešov má dobrú dopravnú polohu na styku kotliny s pohoriami Karpát a vedú ním dôležité komunikačné ťahy. Prešov s Košicami spája diaľnica D1. Centrá dvoch najvýznamnejších miest na východe Slovenska sú vzdialené 34 km. Mestská hromadná doprava Nosným systémom je trolejbusová a autobusová doprava zabezpečujúca dopravu v rámci dotknutého územia. Zabezpečuje dopravné spojenie v rámci obytných a priemyselných zón, všetkých mestských častí. Priamo pri lokalite navrhovanej činnosti je zastávka mestskej hromadnej dopravy. Železničná doprava Mesto Prešov je napojené na dve železničné trate, a to trať Muszyna PKP Kysak a trať Strážske Prešov. Železničná stanica Prešov je stanicou I. triedy a tiež je zriaďovacou stanicou. Letecká doprava Civilná letecká preprava je zabezpečovaná prostredníctvom letiska Košice. III Zásobovanie teplom Dotknuté územie je zásobovanie teplom je zo zdrojov tepla mesta Prešov, ktoré sú v správe SPRAVBYTKOMFORTu, a.s. Prešov a z Prekleňovacieho zdroja tepla v správe Tepelná energetika, a.s., Košice, bytovej výstavby a príslušnej základnej občianskej vybavenosti. Zásobovanie teplom bytovo-komunálnej sféry (bytovej výstavby, občianskej výstavby) je centralizované z okrskových, blokových a objektových zdrojov tepla na zemný plyn a Sústav centralizovaného zásobovania tepla. Lokalita navrhovanej činnosti je vykurovaná individuálne. III.3.5 Kultúrno historické hodnoty územia Samotné mesto Prešov je sídlo historicky doložené v roku V roku 1299 dostalo mestské privilégia. Od roku 1405 bol Prešov slobodným kráľovským mestom. Centrum Prešova tvorí mestská pamiatková rezervácia vyhlásená v r

23 V meste Prešov sa nachádza veľké množstvo kultúrno-historických pamiatok. Nachádza sa tu niekoľko kostolov, významných historických budov, súsoší: Gréckokatolícky biskupský palác Gréckokatolícky katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa Palác Klobušických Čierny orol Radnica Neptúnova fontána Rakocziho palác Rímskokatolícky farský kostol sv. Mikuláša Evanjelický a. v. chrám sv. Trojice Evanjelické kolégium Stará mestská škola Súsošie Immaculaty Bosákova banka Caraffova väznica Prvá židovská modlitebňa Ortodoxná synagóga Mestské klzisko Floriánova b rána Župný dom Františkánsky kostol Prešovské cintoríny V blízkosti lokality navrhovanej činnosti sa nachádza historická pamiatka barokový komplex Kalvária. V minulosti ju považovali za druhú najkrajšiu kalváriu na území Uhorska (po banskoštiavnickej kalvárii). Celý komplex Kalvárie bol dôkladne reštaurovaný a následne upravený v rokoch Vznik prešovskej Kalvárie, podobne ako v iných mestách, je úzko spätý s rekatolizáciou a pôsobením jezuitov. Stavba prvých sakrálnych objektov sa začala r a pokračovala do roku Niektoré kaplnky krížovej cesty vznikali ešte i v 19. storočí, a to až do r Stavbu realizovali postupne v priebehu viacerých desaťročí z prostriedkov mesta a darcov spomedzi mešťanov a okolitej šľachty. Celý komplex Kalvárie tvorí kostolík sv. Kríža, štrnásť kaplniek krížovej cesty s kaplnkou Svätých schodov, katakomby a cintorín. Kaplnky krížovej cesty vznikali postupne od r do r Všetky majú podobný tvar so štítovým priečelím, zdobeným ornamentmi a erbom donátora a polkruhovo zaklenutým vstupným portálom s bohato zdobenou mrežou. Z popísaného tvaru vybočuje druhá dominanta Kalvárie, kaplnka Svätých schodov. Bola postavená r podľa vzoru kaplnky Sancta Scala pri Lateránskom kostole v Ríme. Celý cyklus krížovej cesty pozostáva z nasledujúcich kaplniek: 1. Posledná večera 2. Ježiš na Olivovej hore 3. Ježiš udretý pred veľkňazom Annášom 4. Sväté schody 5. Bičovanie 6. Neznámy fundátor 7. Ježišovo stretnutia s plačúcimi ženami 22

24 8. Ukrižovanie 9. Kristus na kríži 10. Sňatie z kríža 11. Uloženie do hrobu 12. Zmŕtvychvstanie 13. Neveriaci Tomáš 14. Nanebovstúpenie. Zároveň s kostolom a kaplnkami bol založený i cintorín, ktorý pôvodne slúžil na pochovávanie donátorov Kalvárie, neskôr aj pre ľudí z blízkych mestských štvrtí, ako aj iných osôb. Na cintoríne je niekoľko zaujímavých, umelecky cenných šľachtických a meštianskych krýpt v empírovom a historizujúcom slohu. V roku 1836 boli pod kostolom postavené katakomby, slúžiace ako hrobka pre kňazov. Ich múr so vstupným portálom vytvára pri pohľade z mesta ilúziu hradbového múru. III.4 Súčasný stav kvality životného prostredia, vrátane zdravia III.4.1 Znečistenie ovzdušia Emisie základných znečisťujúcich látok, zaznamenávali v poslednom desaťročí postupný pokles. Príčinou uvedeného trendu je predovšetkým pokles priemyselnej výroby a spotreby energie, sprievodnými faktormi sú prijatie novej environmentálnej legislatívy na úseku ochrany ovzdušia, nahrádzanie menej ušľachtilých palív (hnedé uhlie, vykurovací olej) zemným plynom, povinné používanie trojcestných katalytických konvertorov pre všetky nové aj importované staršie osobné motorové vozidlá a používanie bezolovnatého benzínu. Ekonomickým nástrojom ochrany ovzdušia sa stáva aj postupná liberalizácia cien palív a energie. Významne poklesla úroveň klasického znečisťovania ovzdušia (spaľovacie procesy, priemysel), naopak narastalo automobilové znečisťovanie ovzdušia a s tým súvisiace koncentrácie prízemného ozónu. Množstvo emisií zo stacionárnych zdrojov v okrese Prešov v tonách Rok TZL SO 2 NOx CO

25 Zdroj: SHMÚ Bratislava Najvýznamnejším zdrojom znečisťovania ovzdušia v rámci širšieho okolia dotknutého územia je Kronospan Slovakia s. r. o., Prešov, lokalizovaný v katastrálnom území obce Ľubotice, s viac ako trojštvrtinovým podielom na celkovom množstve emisií a zvlášť dominantným podielom na množstvách emisií oxidu uhoľnatého (86,7 %) a tuhých znečisťujúcich látok (85,6 %) a SPRAVBYTKOMFORT a. s., Prešov, ktorý patrí k najväčším zdrojom emisií TZL, NO x a CO v rámci Prešovského kraja. Lokálne znečistenie ovzdušia, je výsledkom emisií z blízkych stacionárnych zdrojov znečistenia a výrazného príspevku emisií z mobilných zdrojov reprezentovaných predovšetkým automobilovou dopravou. V súlade s 9 ods. 3 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a prílohy č. 17 vyhlášky č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia bol Prešovský kraj zaradený medzi aglomerácie a zóny pre účel hodnotenia kvality ovzdušia, a to zóny pre oxid siričitý, oxid dusičitý a oxidy dusíka, častice PM 10, častice PM 2,5, benzén a oxid uhoľnatý. V rámci SR je Prešovský kraj zaradený do zóny pre arzén, kadmium, nikel, olovo, polycyklické aromatické uhľovodíky, ortuť a ozón. Územie mesta Prešov bolo zaradené oblasti riadenia kvality ovzdušia pre znečisťujúce látky PM 10 a PM 2,5. V roku 2013 pokračovala tendencia poklesu znečistenia časticami PM 10 v celej zóne z roku Prekročenie dennej limitnej hodnoty v počte 54 krát bolo zaznamenané len na stanici Prešov - Arm. gen. Ľ. Svobodu. Úroveň PM 2,5 sa na všetkých staniciach pohybovala pod cieľovou hodnotou 25 μg.m 3. Ostatné znečisťujúce látky neprekročili limitné hodnoty. III.4.2 Znečistenie vôd III Povrchové vody Z hydrologického hľadiska dotknuté územie patrí do čiastkového povodia Hornádu (číslo hydrologického poradia 4-32), základného povodia Torysy (číslo hydrologického poradia ). Riečnu kostru tvorí tok Torysa a jeho ľavostranné prítoky Sekčov a Delňa. Z pravostranných prítokov rieky Torysa sú to Vydumanecký potok a Malkovský potok a ľavostranné prítoky rieky Sekčov Šebastovka, Ľubotický potok, Šalgovícky potok a Solivarský potok i viacero malých vodných tokov s občasným výskytom povrchových vôd. V rámci dotknutého územia sa kvalita povrchových vôd sleduje v 3 odberných miestach. Vo všetkých odberových miestach neboli splnené požiadavky pre obsah dusičnanov a v 2 odberných miestach aj pre chemickú spotrebu kyslíka. 24

26 Zoznam ukazovateľov nespĺňajúcich všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa NV č. 269/2010 Z. z. v roku 2011 Tok Torysa Monitorované miesto rkm Sekčov nad 56,50 Kendice 49,90 Ukazovatele nevyhovujúce požiadavkám podľa Prílohy č. 1 NV č. 269/2010 Z. z. Časť E Časť A (všeobecné ukazovatele) Časť B (syntetické látky) Časť C (nesyntetické látky) Časť D (ukazovatele rádioaktivity) (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele) N-NO 2, CHSK Cr N-NO 2, CHSK Cr Sekčov Nad Solivarom 1,60 N-NO Zdroj: Spracovanie údajov z monitorovania kvality povrchovej vody za rok 2011, SHMÚ Bratislava Hodnotenie stavu povrchových vôd sa vykonáva v zmysle 4 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení zákona NR SR č. 384/2009 Z. z. a je založené na hodnotení ich ekologického stavu, resp. ekologického potenciálu a chemického stavu. V dotknutom území na základe hodnotenia chemického stavu boli klasifikované útvary povrchových vôd (tok Torysa) nedosahujúce dobrý chemický stav. Hodnotením ekologického stavu boli v riešenom území identifikované útvary povrchových vôd (tok Torysa) dosahujúce dobrý ekologický stav (2. trieda) a útvary povrchových vôd (tok Sekčov) dosahujúce veľmi zlý ekologický stav (5. trieda). Znečistenie povrchových vôd je negatívnym dôsledkom predovšetkým vypúšťania produkovaných odpadových vôd do tokov, vzhľadom na skutočnosť, že vodné toky sú ich recipientmi. Nedostatočná úroveň odvádzania a čistenia odpadových vôd spôsobuje pomerne vysokú úroveň znečistenia povrchových vôd organickým znečistením a živinami. V nemalej miere prispieva k znečisteniu aj plošné znečistenie z poľnohospodárstva. Najvýznamnejším dopadom znečistenia živinami (N a P) je eutrofizácia vôd. III Podzemné vody Kvalita podzemných vôd v dotknutom území sa sleduje v 1 útvare podzemných vôd v predkvartérnych horninách a v 1 útvare podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch. Limitné hodnoty v r boli prekročené v oboch útvaroch podzemných vôd. V útvare podzemných vôd v prekvartérnych horninách len v ukazovateli obsah kyslíka. Prekročenie limitných hodnôt v útvare podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch bolo namerané pre Fe a Mn - toto prekročenie patrí medzi najčastejšie a je dôsledkom nepriaznivých kyslíkových pomerov. Prekročenie limitných hodnôt bolo namerané aj pri dusičnanoch, amónnych iónoch, chloridoch, síranoch, celkovom obsahu organického uhlíka, obsahu O 2 a pri ťažkých kovoch (As a Sb). Limitné hodnoty organických látok boli prekročené pri polyaromatických uhľovodíkoch a pesticídoch. Hodnotenie stavu podzemných vôd sa vykonáva v zmysle 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení zákona NR SR č. 384/2009 Z. z. a je založené na hodnotení ich chemického a kvantitatívneho stavu. V dotknutom území na základe hodnotenia bol predkvartérny útvar podzemných vôd identifikovaný v dobrom chemickom a kvantitatívnom stave a predkvartérny útvar podzemných vôd hodnotený v zlom chemickom i kvantitatívnom stave. Znečistenie podzemných vôd odráža predovšetkým antropogénne vplyvy - priemyselnú, poľnohospodársku činnosť, ale i vypúšťanie splaškových odpadových vôd. 25

27 III.4.3 Kontaminácia pôd a horninového prostredia V prípade plošnej kontaminácie pôd pokrývajú prevažne dotknuté územie v súlade s rozhodnutím Ministerstva Pôdohospodárstva SR č. 531/ pôdy nekontaminované (resp. mierne kontaminované pôdy) kde geogénne podmienený obsah niektorých rizikových prvkov (Ba, Cr, Mo, Ni, V) dosahuje limitné hodnoty A. Bodová kontaminácia pôd v dotknutom území nebola preukázaná. Na základe spracovaných odvodených máp radónového rizika (URANPRESS, Spišská Nová Ves, 1992) v dotknutom území sa vyskytujú prevažne oblasti s nízkym radónovým rizikom (vrátane lokality navrhovanej činnosti), ojedinele v severnej a východnej časti dotknutého územia je oblasť so stredným radónovým rizikom. III.4.4 Odpadové hospodárstvo V meste Prešov podľa údajov RISO (Regionálny informačný systém o odpadoch) v r vzniklo t odpadov, z toho komunálny odpad ostatný predstavuje t, priemyselný odpad ostatný t, komunálny odpad nebezpečný 141 t a priemyselný odpad nebezpečný t. V dotknutom území sa nachádza spaľovňa priemyselného odpadu Fecupral Veľký Šariš a tiež autorizované zariadenia na zhodnocovanie odpadov - na spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení a na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov. V dotknutom území je realizovaný separovaný zber, nachádzajú sa tu tiež zberné dvory odpadov. Koncepcia odpadového hospodárstva a spôsob nakladania s komunálnymi odpadmi na území mesta Prešov je spracovaný v Programe odpadového hospodárstva pre mesto Prešov. Odpadové hospodárstvo mesta Prešov je zabezpečované prostredníctvom miestnych podnikov komunálnych služieb. III.4.5 Zdravotné aspekty Zdravotný stav obyvateľstva je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov ako je sociálna situácia, výživové návyky, životný štýl, úroveň zdravotnej starostlivosti, životné prostredie. Vplyv znečisteného životného prostredia na zdravie ľudí nie je doteraz celkom preskúmaný, resp. sa v územnom priemete obťažne hodnotí. Odzrkadľuje sa však napr. i v nasledovných ukazovateľoch zdravotného stavu obyvateľstva: stredná dĺžka života pri narodení, tzv. nádej na dožitie je základným ukazovateľom úrovne životných podmienok obyvateľstva a úmrtnostných pomerov. Predstavuje priemerný počet rokov života novorodenca, ktorý môže dosiahnuť pri rešpektovaní špecifickej úmrtnosti v danom období v okrese Prešov u žien okolo cca 78 rokov a u mužov okolo cca 70 rokov. celková úmrtnosť (mortalita), patrí k základným charakteristikám zdravotného stavu obyvateľstva, odrážajúcich ekonomické, kultúrne, životné a pracovné podmienky obyvateľstva, a je závislá aj od vekovej štruktúry obyvateľstva. V celoslovenskom meradle pretrváva nepriaznivá vysoká úmrtnosť obyvateľstva v produktívnom veku. Zvýšená je úmrtnosť najmä u mužov v produktívnom veku, čo môže byť spôsobené všeobecne zhoršenými životnými a hlavne pracovnými podmienkami. Podiel jednotlivých úmrtí v okrese Prešov sa nevymyká z celoslovenského trendu. Hlavnými príčinami smrti sú kardiovaskulárne a nádorové ochorenia, štruktúra príčin smrti, v úmrtnosti podľa príčin smrti, podobne ako v SR, tak aj v obci 26

28 dominuje úmrtnosť na ochorenia obehovej sústavy, predovšetkým na ischemické choroby srdca. Dominantná je aj úmrtnosť na nádorové ochorenia. Zaznamenávaný je aj trvalý vzostup výskytu nádorových ochorení v nižších vekových skupinách. počet kardiovaskulárnych, onkologických a alergických ochorení, z hľadiska chorobnosti obyvateľstva v celosvetovom meradle zaujímajú srdcovo cievne ochorenia vedúce miesto so stúpajúcim trendom. Zaznamenávaný je aj trvalý vzostup výskytu nádorových ochorení a to aj v nižších vekových skupinách. V poslednom období je zaznamenaný nárast alergií, najmä alergickej rinitídy sezónnej i celoročnej, bronchiálnej astmy, ale aj dermo respiračného syndrómu a potravinovej alergie. IV. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, VRÁTANE ZDRAVIA A O MOŽNOSTIACH OPATRENÍ NA ICH ZMIERNENIE IV.1 Požiadavky na vstupy IV.1.1 Doprava Navrhovaná činnosť si nevyžaduje riešenie nových dopravných systémov, ani prípojky na existujúce dopravné systémy. Lokalita navrhovanej činnosti je dopravne napojená na jestvujúci dopravný systém mesta IV.1.2 Zásobovanie vodou Objekt skladu odpadov nie je napojený a ani si nevyžaduje potrebu zásobovania vodou. Zariadenie pre osobnú hygienu pre pracovníka bude v samostatnom murovanom objekte vzdialenom od objektu navrhovanej činnosti cca 15 m, v objekte v priamom susedstve na pozemku navrhovanej činnosti, a to v množstve 1 x 60 l/deň = 60 l/deň = 15,6 m 3. IV.1.3 Zásobovanie elektrickou energiou Elektrická energia bude odoberaná z miestnych zdrojov. Využíva jestvujúce rozvody NN. Elektrická energia sa využíva na osvetlenie objektu, na vykurovanie kancelárskych priestorov, na využívanie flexibrúsky. IV.1.4 Zásobovanie zemným plynom, teplom, telekomunikačné rozvody Objekt navrhovanej činnosti telekomunikačnými rozvodmi. nie je potrebné zásobovať plynom ani novými IV.1.5 Záber pôdy Lokalita navrhovanej činnosti nebude vyžadovať záber poľnohospodárskej pôdy. 27

29 IV.2 Údaje o výstupoch IV.2.1 Odpadové vody a odkanalizovanie Objekt navrhovanej činnosti nie je napojený a ani si nevyžaduje potrebu napojenia na kanalizačnú sieť. Kanalizácia na pozemku je zaústená do žumpy na pozemku navrhovanej činnosti, ktorá kapacitne postačuje. IV.2.2 Odpady Pri prevádzke navrhovanej činnosti budú vznikať komunálne odpady bežného charakteru, ktorých vývoz bude zabezpečovať mesto Prešov v súčinnosti s Technickými službami m. Prešov, prevádzka Nakladanie s odpadmi, na základe zák.č.582/2004 Z.z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. IV.2.3 Znečistenie ovzdušia, zdroje hluku, vibrácií, žiarenia a vyvolané investície IV Znečistenie ovzdušia. Navrhovanou činnosťou sa nevytvára nový zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysle ustanovení vyhlášky MŽP SR o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov. IV Zdroje hluku Hlavný zdroj hluku počas prevádzky predstavuje príležitostná doprava, prípadné rozpojovanie odpadov, teda ide o zdroje hluku dočasného charakteru, krátkodobé, s rôznou intenzitou pôsobenia. Samotná prevádzka navrhovanej činnosti nepredstavuje dlhodobý zdroj hluku. IV Zdroje žiarenia a vibrácií Prevádzkou navrhovanej činnosti môže dôjsť k výskytu materiálu so zvýšenou rádioaktivitou v dodávke kovového šrotu. Keďže kovový šrot bude vykupovaný len okrajovo, nie je predpoklad výskytu rádioaktívneho materiálu. Uvedené je v zmysle zápisu o prehliadke súčasnej prevádzky Odborom ochrany zdravia pred žiarením, RÚVZ, Ipeľská 1, Košice. Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti a jej prevádzky sa nepredpokladá vznik vibrácií. 28

30 IV.3 Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie IV.3.1 Vplyvy na prírodné prostredie IV Vplyvy na ovzdušie Vzhľadom na to, že prevádzka navrhovanej činnosti je bez emisií klasifikujeme vplyvy na ovzdušie počas prevádzky ako vplyvy s nízkou intenzitou pôsobenia. Zmeny teploty vzduchu Zmeny v chode teploty vzduchu vplyvom zberného dvora odpadov sa nepredpokladajú, nie je použitá technológia, ktorá by mohla mať vplyv na zmenu teplôt vzduchu. Zmeny vlhkosti vzduchu Vzhľadom na veľkosť plochy zberného dvora nedôjde k merateľným zmenám vlhkosti vzduchu v území. Zmeny snehovej pokrývky Snehová pokrývka sa v mieste zberného dvora odpadov nebude rýchlejšie topiť ako v okolitom prostredí. V zbernom dvore nie je využívaná technológia, ktorá by spôsobovala v dôsledku svojej činnosti zvýšenie tepelného potenciálu ako je tepelný potenciál územia v zastavanom území mesta. Zmeny prúdenia vzduchu Prúdenie vzduchu sa vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti nezmení. IV Vplyvy na povrchové a podzemné vody Prevádzkou navrhovanej činnosti nevzniká odpadová voda v zmysle 2 zákona o vodách. V blízkom okolí sa nezachytávajú a ani inak nevyužívajú podzemné vody. Prevádzka je situovaná mimo možného ovplyvnenia akosti povrchových vôd. Odtok vôd povrchového odtoku nie je samostatne riešený, zostáva súčasný prirodzený vsak a odtok v jestvujúcom teréne. IV Vplyvy na horninové prostredie a pôdu Prevádzkou navrhovanej činnosti nedôjde ku zásahu do horninového prostredia. IV Vplyvy na krajinu, chránené územia a genofondové lokality Je predpoklad, že navrhovaná činnosť nebude mať vzhľadom na nezávadnosť technológie negatívny vplyv na okolitú krajinu. Chránené územia a genofondové lokality sa v blízkosti lokality navrhovanej činnosti nenachádzajú. IV.3.2 Vplyvy na obyvateľstvo a urbanizované prostredie Negatívny vplyv prevádzky navrhovanej činnosti na obyvateľstvo a urbanizované prostredie sa nepredpokladá. 29

31 IV Vplyvy na dopravu a technickú infraštruktúru Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na dopravu a technickú infraštruktúru. Stavba si nevyžaduje potrebu riešenia dopravného pripojenia ani podzemných, resp. nadzemných vedení. IV Iné vplyvy Neboli identifikované. IV.4 Hodnotenie zdravotných rizík V rámci prevádzky navrhovanej činnosti sa môžu vyskytnúť nasledovné riziká:. P Ohrozenie Pravdepodobnosť Opatrenia na elimináciu výskytu 1Úrazom el. prúdom Nízka -vykonávanie prác na el. zariadenia iba obsluhou s potrebnou kvalifikáciou 2Požiarom Takmer žiadna - doba uskladnenia odpadu do jeho s ohľadom na prevozu vylučuje podmienky dodržiavanie opatrení samozápalu odpadu Požiarneho štatútu fyzickej osoby - podnikateľa Požiarný štatút fyzikej osoby podnikateľa je spracovaný technikom požiarnej ochrany p. Radoslavom Dugasom. Taktiež pravidelné školenia o ochrane pred požiarmi pre vedúcich zamestnancov fyzickej osoby podnikateľa sú vykonávané p. Radoslavom Dugasom, tehnikom PO IV.5 Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia (prírody, vodohospodárske) Je predpoklad, že navrhovaná činnosť nebude mať vzhľadom na nezávadnosť technológie negatívny vplyv na okolitú krajinu. Chránené územia sa v blízkosti lokality navrhovanej činnosti nenachádzajú. IV.6 Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia Z hľadiska významnosti a časového priebehu pôsobenia navrhovanej činnosti sa neočakávajú žiadne vplyvy: IV.7 Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice Vzhľadom na rozsah a lokalizáciu navrhovanej činnosti nie je predpoklad jej vplyvu, ktorý by presahoval štátne hranice. 30

32 IV.8 Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti na ŽP IV.8.1 Horninové prostredie Opatrenia na zmiernenie nie sú potrebné, vzhľadom na skutočnosť, že navrhovanej činnosti nedôjde k vplyvu na horninové prostredie. prevádzkou IV.8.2 Povrchové a podzemné vody - zabezpečiť protihavarijnú ochranu vôd počas prevádzky navrhovanej činnosti - bude potrebné vybavenie prostriedkami pre vykonanie bezprostredných opatrení v prípade úniku nebezpečných látok, t.j. pohonných hmôt a olejov do povrchových a podzemných vôd. IV.8.3 Odpady Počas prevádzky navrhovanej činnosti dôsledne dodržiavať prevádzkový poriadok. IV.8.4 Ochrana kultúrnych a archeologických pamiatok Keďže navrhovaná činnosť nevyžaduje zemné práce nepredpokladá sa zásah do kultúrnych a archeologických pamiatok. IV.8.5 Zdravie obyvateľstva Počas prevádzky: - vhodnou organizáciou prác počas manipulácie s odpadom, minimalizovať prejazdy ťažkých vozidiel cez zastavané územie, - minimalizovať hlukovú záťaž obyvateľov, vzhľadom na to, že manipulácia s odpadom vyžaduje úpravu. IV.8.6 Protipožiarne opatrenie a zariadenia civilnej obrany Koncepcia požiarnej ochrany sa nemení, ostáva pôvodná ako pri pôvodnej prevádzke. Navrhovaná činnosť si nevyžaduje samostatné riešenie požiarnej bezpečnosti. Na prevádzkovej ploche ani v objekte sa nenachádzajú materiály a ani sa nevykonávajú činnosti, ktoré by predstavovali zvýšené požiarne nebezpečenstvo. Navrhovaná činnosť nevyžaduje riešenie zariadení CO. IV.9 Posúdenie očakávaného vývoja dotknutého územia, ak by sa činnosť nerealizovala - nulový variant Navrhovaná činnosť je v danej lokalite jedinou svojho druhu. Má tradíciu a obyvatelia ju využívajú dlhšie obdobie. Navrhovaná činnosť prispieva k plneniu povinnosti mesta z hľadiska legislatívy o odpadoch a jej prevádzka je vhodnou súčasťou zaužívaného separovaného zberu odpadov v meste. 31

33 IV.10 Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi Navrhovaná činnosť je v súlade s týmito relevantnými dokumentmi: Záväzne podklady: - Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001, schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č zo dňa , - Územný plán Veľkého územného celku Prešovského kraja (ÚPN VÚC Prešovského kraja), schválený Vládou Slovenskej republiky uznesením č. 268 zo , v znení Zmien a doplnkov 2004, schválených uznesením zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 228/2004 z Záväzná časť ÚPN VÚC Prešovského kraja, Zmeny a doplnky 2004 je vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením PSK č. 4/ Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK, - Územný plán mesta, - Program odpadového hospodárstva mesta Prešov. IV.11 Ďalší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších okruhov problémov Po vyhodnotení zámeru je zo strany spracovateľa zámeru, ako ďalší postup, odporúčané pokračovať vydaním príslušného povolenia v zmysle platnej legislatívy o odpadoch. V. POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI A NÁVRH OPTIMÁLNEHO VARIANTU Navrhovateľ požiadal Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie o upustenie od variantného riešenia navrhovanej činnosti v zmysle 22 ods. 6 zákona. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-PO-OSZP3-2015/ zo dňa (viď prílohu č. 3), preto zámer obsahuje jeden variant činnosti ako aj nulový variant. Zámer je vypracovaný podľa 22 a prílohy č, 9 zákona VI. MAPOVÁ A INÁ OBRAZOVÁ DOKUMENTÁCIA Príloha č. 1 Širšie vzťahy Príloha č. 2 Situácia prevádzka navrhovanej činnosti 32

34 VII. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K ZÁMERU VII.1 Literatúra a použité podklady - ZaD ÚPN VÚC Prešovského kraja, - ÚPN mesta Prešov, - Vodný plán Slovenska, MŽP SR, - HEP povodia Hornádu, MŽP SR, - Celkové hodnotenie kvality podzemných vôd na Slovensku, SHMÚ - Hodnotenie kvality ovzdušia v Slovenskej republike, SHMÚ Bratislava 2 - Atlas krajiny SR, - Environmentálna regionalizácia Slovenskej republiky, - Mestská a obecná štatistika ŠÚ SR, - Regionálne databázy ŠÚ SR, - POH mesta Prešov, - slovensku VIII. MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA ZÁMERU Prešov, jún 2015 IX. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV Za spracovateľa Zámeru: Pavol Šoltis, Za Kalváriou 3, Prešov... Za navrhovateľa: Pavol Šoltis, Za Kalváriou 3, Prešov... 33

35 PRÍLOHY Príloha č. 1 Širšie vzťahy Príloha č. 2 Situácia prevádzka navrhovanej činnosti Príloha č.3 List č. OU-PO-OSZP3-2015/ zo dňa o upustení od variantného riešenia Príloha č. 4 Nájomná zmluva Príloha č. 5 Prevádzkový poriadok Príloha č. 6 Situačný plán objektu zariadenia na zber odpadov 34

36 Príloha č. 1 Širšie vzťahy - Lokalita navrhovanej činnosti: Pavol Šoltis, Výkup druhotných surovín, Za Kalváriou 3, Prešov 35

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 Obstarávateľ Obec Vrakúň ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 ktorými sa mení a dopĺňa Územný plán sídelného útvaru Vrakúň (spracovateľ: STAVOPROJEKT Nitra) v znení neskorších zmien a doplnkov,

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa I. ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 1. Názov (meno) Mgr. Juraj Kavacký 2. Identifikačné číslo Fyzická osoba 3. Sídlo Segnerova 9, 841 01 Bratislava 4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje

Διαβάστε περισσότερα

DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA

DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov Navrhovateľ: Dongil Rubber Belt

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες Εκπαιδευτικές δραστηριότητες Παναγιώτης ΛΑΤΣΟΥΔΗΣ Αθήνα 2010 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Αθήνα: Βασιλέως Ηρακλείου 24, 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 8228704 Fax: 210 8227937 Θεσσαλονίκη: Τηλ/Fax: 2310 244245

Διαβάστε περισσότερα

HALA NA VÝROBU POTRAVINOVÝCH DOPLNKOV. Galanta. Zámer

HALA NA VÝROBU POTRAVINOVÝCH DOPLNKOV. Galanta. Zámer HALA NA VÝROBU POTRAVINOVÝCH DOPLNKOV Galanta Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Navrhovateľ

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ 2014 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE I. Základné údaje o obstarávateľovi 1. Označenie: Obec Zámutov, štatutárny zástupca starosta

Διαβάστε περισσότερα

Parkovací dom a spevnené plochy

Parkovací dom a spevnené plochy Vodohospodárska výstavba, š. p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava Parkovací dom a spevnené plochy ZÁMER vypracovaný podľa zákona č. 24 / 2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene

Διαβάστε περισσότερα

VESTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR. Čiastka Ročník XXI

VESTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR. Čiastka Ročník XXI ISSN 1335-1567 VESTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR Čiastka 1 2013 Ročník XXI Obsah: 1. Všeobecne záväzná vyhláška Obvodného úradu životného prostredia Nitra č. 1/2013 zo dňa 15. januára 2013,

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Územný plán zóny vymedzené územie s označením G Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Návrh 10/2015 Obsah územného plánu zóny spracovaný podľa 13 Vyhlášky 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch

Διαβάστε περισσότερα

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Malacky, september 2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce mesta Malacky zmeny a doplnky 2011 - čistopis Obstarávateľ: Spracovateľ: Hlavný

Διαβάστε περισσότερα

Nariadenie vlády č. 8/2016 Z. z.

Nariadenie vlády č. 8/2016 Z. z. Nariadenie vlády č. 8/2016 Z. z. Nariadene vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na

Διαβάστε περισσότερα

Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky (SEAP)

Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky (SEAP) Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou. Investícia do vašej budúcnosti. Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013 2020 (SEAP) Akčný plán udržateľného

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH) Hofatex UD strecha / stena - exteriér Podkrytinová izolácia vhodná aj na zaklopenie drevených rámových konštrukcií; pero a drážka EN 13171, EN 622 22 580 2500 1,45 5,7 100 145,00 3,19 829 hustota cca.

Διαβάστε περισσότερα

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ NA HRONE

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ NA HRONE SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE STAVEBNÁ FAKULTA KATEDRA HYDROTECHNIKY MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ NA HRONE V LOKALITE HLINÍK NAD HRONOM ZÁMER PODĽA ZÁKONA NR SR Č.24/2006 Z.Z. O POSUDZOVANÍ VPLYVOV

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR)

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR) ARCHiZA, spol. s.r.o. Ing. arch. Martin Záhorský, autorizovaný stavebný inžinier, Hurbanova 7, 901 03 Pezinok, 0905 947 496, IČO: 46 540 539 SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK

Διαβάστε περισσότερα

Odvodňovanie a úprava tokov Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, Dokumentácia a stavebné výkresy

Odvodňovanie a úprava tokov Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, Dokumentácia a stavebné výkresy lovenská poľnohospodárska unverzta v Ntre Fakulta záhradníctva a krajnného nžnerstva Katedra krajnného nžnerstva Odvodňovane a úprava tokov prevodná správa, úhrnná techncká správa, Dokumentáca a stavebné

Διαβάστε περισσότερα

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2014 Upravené podľa výsledkov pripomienkového konania v auguste 2014 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT a. s. Bratislava,

Διαβάστε περισσότερα

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 ktorým sa mení a dopĺňa Územný plán obce Hviezdoslavov (spracovateľ: ÚPn s.r.o. Bratislava), schválený uznesením

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany ÚZEMNÝ PLÁN MESTA Šurany Koncept obstarávateľ mesto Šurany spracovateľ Október 2014 OBSTARÁVATEĽ Mesto Šurany Námestie hrdinov č. 1 942 01 Šurany primator@surany.sk Zodpovedný zástupca obstarávateľa Obstarávateľská

Διαβάστε περισσότερα

LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA

LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA Post & Co Vermietungs OG Haidingergasse 1 1030 Wien LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI vypracované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné

Διαβάστε περισσότερα

LOKÁLNY EXTRAKTOR ODSÁVACIE RAMENO

LOKÁLNY EXTRAKTOR ODSÁVACIE RAMENO LOKÁLNY EXTRAKTOR ODSÁVACIE RAMENO do výbušného prostredia Bezpečné zariadenie pri práci s výbušnými plynmi a prachom R EX R EXH RZ EX R EX 1500, 2000, 3000, 4000 R EXH RZ EX Odsávacie ramená R EX, R EXH

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO A TEXTOVÁ ČASŤ DIELO SPOLUFINANCOVANÉ EURÓPSKOU ÚNIOU OPERAČNÝ PROGRAM ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA OPATRENIE Č.3.3 R.Č.: 2004-OPZI-33-NR-0015 OBJEDNÁVATEĽ : MESTO

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

VYHLÁŠKA. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. z 13. novembra 2015,

VYHLÁŠKA. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. z 13. novembra 2015, Čiastka 101 Zbierka zákonov č. 371/2015 Strana 3789 371 VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 13. novembra 2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Διαβάστε περισσότερα

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis A T E L I É R ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE URBANIZMUS ARCHITEKTÚRA PROJEKTY DESIGN ÚZEMNÝ PLÁN MESTA H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis DIEL A TEXTOVÁ ČASŤ L Marec 2013 DIEL A AGS ATELIÉR 1/39 ÚZEMNOPLÁNOVACIA

Διαβάστε περισσότερα

Správa. (príloha k energetickému certifikátu)

Správa. (príloha k energetickému certifikátu) Správa (príloha k energetickému certifikátu) Správa k energetickému certifikátu podľa 7 ods. 2 písm. c) zákona obsahuje najmä tieto údaje: a) identifikačné údaje o budove (adresa, parcelné číslo), b) účel

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 Územný plán mesta Turčianske Teplice Čistopis riešenia A/ Textová časť: V Žiline 05/2007 Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 OBSAH strana SPRIEVODNÁ SPRÁVA 4 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky)

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003 Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium

Διαβάστε περισσότερα

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BADÍN TEXTOVÁ ČASŤ OBJEDNÁVATEĽ : OBEC BADÍN Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Zhotoviteľ : Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica Ing. arch. Anton Supuka autorizovaný architekt

Διαβάστε περισσότερα

YTONG U-profil. YTONG U-profil

YTONG U-profil. YTONG U-profil Odpadá potreba zhotovovať debnenie Rýchla a jednoduchá montáž Nízka objemová hmotnosť Ideálna tepelná izolácia železobetónového jadra Minimalizovanie možnosti vzniku tepelných mostov Výborná požiarna odolnosť

Διαβάστε περισσότερα

Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A

Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A Ú Z E M N Ý P L Á N O B C E D R I E T O M A Textová časť obstarávateľ: obec Drietoma poverený obstarávaním Ing. arch. Marianna Bogyová autorizovaný architekt SKA, č.0921 AA Odborne spôsobilá osoba pre

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

YQ U PROFIL, U PROFIL

YQ U PROFIL, U PROFIL YQ U PROFIL, U PROFIL YQ U Profil s integrovanou tepelnou izoláciou Minimalizácia tepelných mostov Jednoduché stratené debnenie monolitických konštrukcií Jednoduchá a rýchla montáž Výrobok Pórobetón značky

Διαβάστε περισσότερα

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev. č. M/1/2012 Platnosť od 1.1. 2012 Podmienky uplatňovania

Διαβάστε περισσότερα

SYSTÉM HODNOTENIA RIZÍK PRE POSÚDENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY podľa zákona NR SR č. 359/2007 Z. z.

SYSTÉM HODNOTENIA RIZÍK PRE POSÚDENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY podľa zákona NR SR č. 359/2007 Z. z. SYSTÉM HODNOTENIA RIZÍK PRE POSÚDENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY podľa zákona NR SR č. 359/2007 Z. z. Metodická príručka určená pre prevádzkovateľov a štátnu správu Zadávateľ: Slovenská agentúra životného

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky

Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky Zadávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Koncepcia rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky podľa Metodického usmernenia MH SR č. 952/2005-200 zo dňa 15. apríla 2005 Zhotoviteľ:

Διαβάστε περισσότερα

Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia prevádzky. Zmena č. 6 LAKOVŇA

Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia prevádzky. Zmena č. 6 LAKOVŇA Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia prevádzky Zmena č. 6 LAKOVŇA vypracovaná podľa zákona NR SR č.39/2013 Z.z. o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia Máj 2015-1/42

Διαβάστε περισσότερα

ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA

ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN-O JABLONICA Návrh obstarávateľ obec Jablonica spracovateľ Október 2015 OBSTARÁVATEĽ Obecný úrad Jablonica Trnavská 801, 906 32 Jablonica tel.: +421 34 65 83 123 e-mail: jablonica@stonline.sk

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ

OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ REPROBAN s.r.o. - Ing. arch. Alexander Bánovský, autorizovaný architekt a kolektív december 2013 OBSAH: A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE......4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

CHÉMIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

CHÉMIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE CHÉMIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Mária Orolínová Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta 2009 Mária Orolínová Recenzenti: Vydala: doc. Ing. Maroš Soldán, CSc. Ing. Viera Peterková, PhD. Trnavská univerzita

Διαβάστε περισσότερα

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou A Účinný od

Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou A Účinný od Vážený zákazník, tento cenník dodávateľa plynu spoločnosti ZSE Energia, a.s., za združenú dodávku plynu pre odberateľov plynu v domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou účinný od 1. 1. 2017 (ďalej len cenník

Διαβάστε περισσότερα

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku:

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku: Informácia o cene za dodávku plynu pre Malé podniky s účinnosťou od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 Spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len Spoločnosť ) bolo dňa 26. novembra

Διαβάστε περισσότερα

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit

Διαβάστε περισσότερα

Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára Ušetrite za energiu, priestor a čas...

Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára Ušetrite za energiu, priestor a čas... Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára 2010 Ušetrite za energiu, priestor a čas... Izolácie zo sklenenej vlny Ušetrite za energiu, priestor a čas... Novinky Izolačná rohož URSA DF 37 Kód

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

V Ý O S Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. z 23. júla č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla.

V Ý O S Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. z 23. júla č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla. V Ý O S Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len úrad ) podľa 12 ods. 10 a 14 ods. 3 písm.

Διαβάστε περισσότερα

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava R O Z H O D N U T I E Číslo: 0037/2013/P Bratislava 06. 12. 2012 Číslo spisu: 6240-2012-BA Predseda Úradu pre reguláciu

Διαβάστε περισσότερα

Železnice Slovenskej republiky železničná stanica POPRAD-TATRY Príchody a odchody vlakov Platí od do

Železnice Slovenskej republiky železničná stanica POPRAD-TATRY Príchody a odchody vlakov Platí od do Platí od 112011 do 08.12012 0.20 Os 8143 Štrbské Pleso(23.15) ide 2/2V.- 23./24.IX. 22 27 R 614 Humenné(240) Bratislava hl.st.( 6.03) Humenné-Košice nejde 24., 3XII.; Košice- Bratislava hl.st. nejde 25.XII.,

Διαβάστε περισσότερα

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ( CLP )

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ( CLP ) Dátum vydania : 01.09.2014 Dátum revízie Názov výrobku: Kremičitý piesok 1. Identifikácia látky / zmesi a spoločnosti / podniku 1.1 Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku

Διαβάστε περισσότερα

Inštrukcie k prílohe 2 Žiadosti o NFP pre projekty negenerujúce príjmy

Inštrukcie k prílohe 2 Žiadosti o NFP pre projekty negenerujúce príjmy Ministerstvo životného prostredia SR Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie Inštrukcie k prílohe 2 Žiadosti o NFP pre projekty negenerujúce príjmy (ktorých celkové výdavky nepresahujú 25

Διαβάστε περισσότερα

1. VODNÉ ZDROJE, ICH KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE

1. VODNÉ ZDROJE, ICH KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE 1. VODNÉ ZDROJE, ICH KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE Texty obsahujú vybrané state z: Dzubák: Vodné hospodárstvo (1985), www.enviro.gov.sk, Metodiky vodohospodárskych bilancií a Monitoringu vôd SHMÚ (www.enviro.gov.sk,

Διαβάστε περισσότερα

Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od do ) Fixná mesačná sadzba

Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od do ) Fixná mesačná sadzba Ceny plynu za združenú dodávku plynu pre domácnosti na rok 2015 (cenník platný od 1.1.2015 do 31.12.2015) a) Ceny za dodávku plynu podľa jednotlivých taríf Tabuľka č. 1 ceny bez DPH Označenie druhu tarify

Διαβάστε περισσότερα

Príprava nástrojov pre implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu

Príprava nástrojov pre implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu Príprava nástrojov pre implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu Projekt Prechodného fondu UIBF č. 2006/018-175.06.01 realizovaný v zmysle

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, Nitrianske Pravno

ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, Nitrianske Pravno ENERGETICKÝ AUDIT AREÁL SPOLOČNOSTI TONDACH SLOVENSKO, Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske Pravno 1 NÁZOV PUBLIKÁCIE ENERGETICKÝ AUDIT /ďalej EA/ Tondach Slovensko, s.r.o., Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske

Διαβάστε περισσότερα

Nová škola. Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie )

Nová škola. Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie ) Nová škola Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie ) Kontaktné údaje: Obec Chorvátsky Grob Nám. Josipa Andriča 17 900 25 Chorvátsky Grob IČO: 00304760 DIČ: 2020662105 bankové spojenie: 6601265001/5600

Διαβάστε περισσότερα

KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ. Stratégia rozvoja vidieka subregiónu Národného parku Slovenský raj

KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ. Stratégia rozvoja vidieka subregiónu Národného parku Slovenský raj KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Stratégia rozvoja vidieka subregiónu Národného parku Slovenský raj Október 2008 KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Nám. Maratónu mieru 1, Košice Názov: Stratégia rozvoja vidieka subregiónu

Διαβάστε περισσότερα

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ DIEL A AGS ATELIÉR Prievidza, ENVICONSULT Žilina 1/159 ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA : ÚZEMNÝ PLÁN MESTA PRIEVIDZA AKTUALIZÁCIA 2006 ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO 10 ( DESAŤ ) ETAPA SPRACOVANIA : ČISTOPIS OBSTARÁVATEĽ

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM OD 1. JANUÁRA 2017

CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM OD 1. JANUÁRA 2017 CENNÍK ZA DODÁVKU PLYNU ZRANITEĽNÝM ODBERATEĽOM OD 1. JANUÁRA 2017 Tieto ceny sú stanovené na obdobie 1.1.2017 31.12.2021 na základe vyhlášky č.223/2016 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

KRAVÍN A DOJÁRE ZÁMER

KRAVÍN A DOJÁRE ZÁMER KRAVÍN A DOJÁRE ZÁMER Vypracovaný v zmysle zákona MŽP SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nabl, s.r.o., Rovniankova 2/1658, 851 02 Bratislava

Διαβάστε περισσότερα

Cenník Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. za dodávku plynu v roku 2016 pre odberateľov kategórie Maloodber

Cenník Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. za dodávku plynu v roku 2016 pre odberateľov kategórie Maloodber Cenník Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. za dodávku plynu v roku 2016 pre odberateľov kategórie Maloodber (Platnosť od 1.1.2016 do 31.12.2016 vydaný v zmysle Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce LIKAVKA

Územný plán obce LIKAVKA Architektonický ateliér, Nám. Andreja Hlinku 27, RUŽOMBEROK Územný plán obce LIKAVKA MÁJ 2012 Stupeň dokumentácie: Územný plán obce Likavka čistopis Objednávateľ úlohy : Obec Likavka Spracovateľ úlohy

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVA PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1.1 Názov orgánu, ktorý program vydal 1.2 Sídlo orgánu, ktorý program vydal 1.3 Po et obyvate

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Architektonický ateliér, Nám. Andreja Hlinku 27, RUŽOMBEROK Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Máj 2016 Stupeň dokumentácie: Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Likavka návrh Objednávateľ

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Architektonický ateliér, Námestie A. Hlinku 27, Ružomberok ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Obstarávateľ: OBEC LOKCA Hlavný riešiteľ ING. ARCH. DÁVID GOČ, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SKA

Διαβάστε περισσότερα

DEKONTA Slovensko, spol. s.r.o. ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

DEKONTA Slovensko, spol. s.r.o. ZÁVEREČNÁ SPRÁVA DEKONTA Slovensko, spol. s.r.o. ZÁVEREČNÁ SPRÁVA PRIESKUM ENVIRONMENTÁLNEJ ZÁŤAŽE VRAKUNSKÁ CESTA SKLÁDKA CHZJD SK/EZ/B2/136 PRÍLOHA Č. 16 ŠTÚDIA USKUTOČNITEĽNOSTI SANÁCIE Júl 2015 1 Prieskum environmentálnych

Διαβάστε περισσότερα

Nové predpisy pre osvetlenie

Nové predpisy pre osvetlenie Nové predpisy pre osvetlenie Prof. Ing. Alfonz Smola, PhD. ZSR 2009 Najdôležitejšie hygienické predpisy Dôležitosť hygienických predpisov vyplýva z ich charakteru sú záväzné Zákon č. 355 z roku 2007 o

Διαβάστε περισσότερα

Stratégia nakladania s odpadmi. s obsahom azbestu

Stratégia nakladania s odpadmi. s obsahom azbestu Projekt č. 24140110157 Operačný program životné prostredie Stratégia nakladania s nebezpečnými odpadmi vrátane realizačných plánov Stratégia nakladania s odpadmi s obsahom azbestu Investícia do Vašej budúcnosti

Διαβάστε περισσότερα

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851 Strana 1 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/78259-03/Vi MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/78259-03/Vi V Trenčíne, dňa 20.6.2016 MsÚ 2016/3851 STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2013 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky)

Διαβάστε περισσότερα

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom.

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. DREVENÉ OKNÁ A DVERE m i r a d o r 783 OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA EXTERIÉROVÁ Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. Je najviac používané drevohliníkové okno, ktoré je

Διαβάστε περισσότερα

Návrh systému likvidácie komunálneho odpadu Mesta Považská Bystrica od roku Pracovný materiál

Návrh systému likvidácie komunálneho odpadu Mesta Považská Bystrica od roku Pracovný materiál Návrh systému likvidácie komunálneho odpadu Mesta Považská Bystrica od roku 2009 Pracovný materiál November 2009 OBSAH 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU OBCE 2. STRUČNÝ POPIS SYSTÉMU LIKVIDÁCIE KO DO 31. 12.

Διαβάστε περισσότερα

Ročník XVIII 2010 Cena 2,16 OBSAH

Ročník XVIII 2010 Cena 2,16 OBSAH Ročník XVIII 2010 1b Cena 2,16 OBSAH 1. Metodika identifikácie a hodnotenia charakteristického vzhľadu krajiny...2 2. Metodika hodnotenia vizuálnych vplyvov veterných elektrární a veterných parkov na krajinu...52

Διαβάστε περισσότερα

Ivanka pri Dunaji. Internetový profil vody určenej na kúpanie

Ivanka pri Dunaji. Internetový profil vody určenej na kúpanie Ivanka pri Dunaji Internetový profil vody určenej na kúpanie - vypracovaný na základe požiadavky čl. 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou

Διαβάστε περισσότερα

LAMA energy a.s. organizačná zložka

LAMA energy a.s. organizačná zložka LAMA energy a.s. organizačná zložka Šulekova 2, 811 06 Bratislava OR OS Bratislava I, odd. Po, vl. č. 1902/B Cenník LAMA energy a.s. organizačná zložka za dodávku plynu pre odberateľov kategórie malé podniky

Διαβάστε περισσότερα

Logistické centrum Goodman, Senec dostavba haly A, časť A, A5, A8, A9

Logistické centrum Goodman, Senec dostavba haly A, časť A, A5, A8, A9 Na Slovensku pracujúca spoločnosť skupiny Goodman, vlastní, rozvíja a spravuje logistické objekty, ako sklady a distribučné centrá, s vysokou úrovňou kvality. Slovenská zloţka spoločnosti Goodman vlastní

Διαβάστε περισσότερα

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH

6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6 APLIKÁCIE FUNKCIE DVOCH PREMENNÝCH 6. Otázky Definujte pojem produkčná funkcia. Definujte pojem marginálny produkt. 6. Produkčná funkcia a marginálny produkt Definícia 6. Ak v ekonomickom procese počet

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce Čičmany

Územný plán obce Čičmany Ing. arch. Peter Krajč autorizovaný architekt Námestie Gen. M. R. Štefánika 5, 010 01 Žilina Ateliér: AUT, Žitná 13, 010 01 Žilina, tel.: 041/7001053, MT: 0903669131 Územný plán obce Čičmany Čistopis A/

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH. Svahy Kršlenice nad Plaveckým Mikulášom wettersteinská fácia veterlínskeho príkrovu. Foto: M. Havrila

OBSAH. Svahy Kršlenice nad Plaveckým Mikulášom wettersteinská fácia veterlínskeho príkrovu. Foto: M. Havrila OBSAH Príhovor riaditeľa Organizačná schéma Zloženie zamestnancov Organizačná jednotka námestníka riaditeľa pre ekonomiku Rozpočet organizácie Organizačná jednotka námestníka riaditeľa pre vedu a výskum

Διαβάστε περισσότερα

Dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu andezitu v lome Dargov Barvínkova

Dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu andezitu v lome Dargov Barvínkova VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice ZÁMER podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dobývanie ložiska nevyhradeného

Διαβάστε περισσότερα

Divízia Hydrologická slu ba. Odbor Predpovede a výstrahy

Divízia Hydrologická slu ba. Odbor Predpovede a výstrahy SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Divízia Hydrologická slu ba Odbor Predpovede a výstrahy Bratislava, september 2004 Povodne na východnom Slovensku v júli 2004 Slovenský hydrometeorologický ústav Divízia

Διαβάστε περισσότερα

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA ROŽŇAVA Textová časť Objednávateľ : Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01Rožňava Zhotoviteľ : ZELINA Architektonická kancelária, spol. s r.o. Novodvorská 10A,

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα