5. Ρν ζηξαηεγηθφ ζρέδην κάξθεηηλγθ ηεο Θνδάλεο ζθνπνί θαη έξεπλα πεδίνπ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5. Ρν ζηξαηεγηθφ ζρέδην κάξθεηηλγθ ηεο Θνδάλεο ζθνπνί θαη έξεπλα πεδίνπ"

Transcript

1 5. Ρν ζηξαηεγηθφ ζρέδην κάξθεηηλγθ ηεο Θνδάλεο ζθνπνί θαη έξεπλα πεδίνπ Ζ δηεξεχλεζε επηιεγκέλσλ ππαξρνπζψλ κειεηψλ θαη ε ηνκεαθή αλάιπζε ηεο αζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Θνδάλεο πνπ έρνπλ πξνεγεζεί ζηα Θεθάιαηα 3 θαη 4 ζπκβάιινπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ θαη ησλ αδπλακηψλ ηεο πφιεο ζην πιαίζην κίαο αλάιπζεο SWOT. Νη ζεκαληηθφηεξεο εηζξνέο, σζηφζν, γηα ηελ πιεξέζηεξε επνπηεία ηεο εηθφλαο ηεο Θνδάλεο πξνήιζαλ απφ ηηο έξεπλεο πεδίνπ πνπ δηεμήρζεθαλ ζην πιαίζην εθπφλεζεο ηνπ Πρεδίνπ Κάξθεηηλγθ ηεο πφιεο θαζψο θαη απφ ηηο ζπλαληήζεηο κε ζεκαληηθνχο θνξείο ηεο πφιεο πνπ ζπκκεηέρνπλ αιιειεπηδξαζηηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ηεο. Πην παξφλ θεθάιαην κεηά ηελ αλάιπζε SWOT, παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ πεδίνπ πνπ δηεμήρζεθαλ ζε δείγκαηα ησλ θαηνίθσλ, ησλ επηζθεπηψλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηψλ ηεο πφιεο θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηηο ζπλαληήζεηο κε ηνπο θνξείο. Ζ θαηάιεμε είλαη κία ζπλδπαζηηθή αλάιπζε ησλ παξαπάλσ απνηειεζκάησλ πνπ επηηξέπεη ηελ αλάδεημε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηαπηφηεηαο ηεο Θνδάλεο ζηα νπνία κπνξεί λα βαζηζηεί ε δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ηεο θαη ε ζηξαηεγηθή πξνβνιή ηεο κέζα απφ ην Πρέδην Κάξθεηηλγθ. 5.1 Αλάιπζε SWOT θαη εηθφλα ηεο πφιεο Αλάιπζε SWOT Ζ αλάιπζε SWOT βαζίδεηαη: α) ζηελ απνδειηίσζε ησλ επηιεθηηθψλ κειεηψλ, β) ζηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ησλ ζπλεληεχμεσλ, θαη γ) ζηηο δηαπηζηψζεηο ησλ κειεηεηψλ απφ ηηο επηηφπηεο επηζθέςεηο. Πθνπφο ηεο αλάιπζεο είλαη λα ζπλνςίζεη ηηο ζηάζεηο ησλ θαηνίθσλ, ησλ επηρεηξεκαηηψλ, ησλ επηζθεπηψλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ θνξέσλ γηα ηελ πφιε, ηε θήκε, ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ εηθφλα ηεο. Ξαξάιιεια απνηειεί ρξήζηκν εξγαιείν ψζηε λα απαληεζνχλ νξηζκέλα βαζηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ κάξθεηηλγθ ηεο Θνδάλεο (βι. Θεθ. 6), π.ρ. ηη ζα κπνξνχζε λα πξνβιεζεί θαη ηη ζα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί γηα ηα επφκελα ρξφληα; Αθνινπζεί ν Ξίλαθαο ηεο Αλάιπζεο SWOT: 110

2 Ξίλαθαο 5.1 Αλάιπζε SWOT Γπλαηά ζεκεία - Strengths - Θεληξνβαξήο γεσγξαθηθή ζέζε ζηε Γπηηθή Καθεδνλία - Ηζρπξνί δεζκνί κε ηελ παξάδνζε Ήζε θαη έζηκα - Απνθξηάηηθα έζηκα κε παλειιήληα αλαγλσξηζηκφηεηα - Ξινχζηα γεσκνξθνινγία - ΓΔΖ - Δμεηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ - Βηνκεραληθή ηζηνξία «Ρν Ονπξ ηεο Διιάδαο» - Γξαζηήξηνη πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη - Αξραηνινγηθφο ρψξνο Αηαλήο - Θνβεληάξεηνο Βηβιηνζήθε λέν θηήξην - Κνπζεία θαη Ππιινγέο (π.ρ. Σαξηνζήθε Ιανγξαθηθφ Κνπζείν) - Δχθνιε πξφζβαζε κέζσ Δγλαηίαο Αεξνδξνκίνπ - Γαζηξνλνκηθή παξάδνζε θαη επψλπκα πξντφληα (θξφθνο, θηρί, γηαπξάθηα, θ.ιπ.) - Λπρηεξηλή δσή - Ρειεζέξκαλζε - Έδξα Ξεξηθέξεηαο - Ξαλεπηζηήκην/ΡΔΗ - Ζ θεληξηθή πιαηεία ην ξνιφη σο ηνπφζεκν - Αζιεηηζκφο (νκάδα ράληκπνι, δξαζηεξηφηεηεο ζηε ιίκλε, ηππαζία, θπζηνιαηξηθφο αζιεηηζκφο) - Ξπθλφο πνιενδνκηθφο ηζηφο κηθξέο απνζηάζεηο - Αζηηθέο αλαπιάζεηο γηα ηελ αλάδεημε ρσξηθήο ηαπηφηεηαο - Όπαξμε ζπλείδεζεο αλαθχθισζεο - Ρνπηθή ζθελή ηδαδ - «Ξφιε αλάγλσζεο» θαη πφιε αθήγεζεο - Φνηηεηνχπνιε λεαληθή πφιε (hip-hop ζθελή) Αδχλαηα ζεκεία - Weaknesses - Δπηβαξπκέλε αηκφζθαηξα ιφγσ ΓΔΖ - Δμάξηεζε νηθνλνκίαο απφ ηε ΓΔΖ - Γφκεζε ρσξίο ηαπηφηεηα - Κηθξφο αξηζκφο ηζηνξηθψλ θηηξίσλ ζηνλ αζηηθφ ηζηφ - Δζσζηξέθεηα - Απνδπλάκσζε ηνπ εκπνξηθνχ ηνκέα - Αδπλακία ηνπ εκπνξηθνχ ηνκέα λα αληαγσληζηεί ηε Θεζζαινλίθε θαη ηα Ησάλληλα - Έιιεηςε αλαγλσξηζηκφηεηαο ζην εμσηεξηθφ - Δγθαηάιεηςε θαιιηεξγεηψλ (θπξίσο ιφγσ ΓΔΖ) - Απνπζία θαηάιιεινπ ζπλεδξηαθνχ ρψξνπ - Αδχλακνο ηνπξηζηηθφο ηνκέαο - Αδπλακία ζπληνληζκνχ ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνκέα - Απνπζία νδεγνχ πφιεο ζήκαλζεο πιεξνθνξίαο ζην δηαδίθηπν (apps) - Έιιεηςε ελδηαθέξνληνο απφ επελδπηέο - Έιιεηςε (δσξεάλ) ρψξσλ ζηάζκεπζεο - Θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα - Αλνινθιήξσηε αλάπηπμε ΕΔΞ 111

3 Δπθαηξίεο - Opportunities - Δλδπλάκσζε ηνπ πδάηηλνπ ζηνηρείνπ σο ηκήκαηνο ηεο εηθφλαο ηεο πφιεο (Ιίκλε Ξνιπθχηνπ) - Πχλδεζε ηεο ΓΔΖ κε άιινπο παξαγσγηθνχο ηνκείο - Δλαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ (βηνκεραληθφο, ζξεζθεπηηθφο, θπζηνιαηξηθφο) ζεκείν εθθίλεζεο γηα θνληηλνχο πξννξηζκνχο (Βφην, Πηάηηζηα θ.ιπ.) - Δπαλαιεηηνπξγία ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο θαη ιεηηνπξγία πδξνπιάλσλ - Γηθηχσζε θαη αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε άιιεο πφιεηο - Ξνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο - Γεκηνπξγία ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο απφ Βαιθαληθέο ρψξεο - Θφκβνο εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ (Logistics Hub) - Πχλδεζε πξσηνγελνχο ηνκέα κε ηνλ ηνπξηζκφ - Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ ηνπξηζκνχ ζε ζρέζε κε ηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα - Θνηλφηεηεο απνδήκσλ - Ζ ιίκλε σο αλεθκεηάιιεπηε επθαηξία γηα αζιεηηθέο, πνιηηηζηηθέο, ηνπξηζηηθέο θαη κεηαθνξηθέο ρξήζεηο Απεηιέο - Threats - Αξλεηηθέο ζπγθπξίεο γηα ΓΔΖ - Δκπνξεπκαηνπνίεζε Απνθξηάο - Ππξξίθλσζε Ξαλεπηζηεκίσλ/ΡΔΗ - Κείσζε αξηζκνχ θνηηεηψλ απφ άιιεο πφιεηο - Απνζηαζηνπνίεζε απφ παξαδφζεηο - Αδπλακία ππνζηήξημεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνκέα - Δγθαηάιεηςε απφ λένπο (brain drain) Γήξαλζε πιεζπζκνχ - Έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κε θνληηλνχο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο (π.ρ. Θαζηνξηά, Γξεβελά, ρηνλνδξνκηθά θέληξα) - Ξεξαηηέξσ ζπξξίθλσζε ηνπ εκπνξηθνχ ηνκέα - Θιείζηκν αεξνδξνκίσλ - Ξεξαηηέξσ εγθαηάιεηςε παξαδνζηαθψλ θαιιηεξγεηψλ 112

4 5.1.2 Ζ ζπλνπηηθή εηθφλα ηεο πφιεο Ζ αλάιπζε SWOT αλαδεηθλχεη νξηζκέλα αλακθηζβήηεηα πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηε λνεηηθή εηθφλα θαη ηε θήκε ηεο Θνδάλεο: ε πφιε πνπ είλαη δσληαλή, δεκηνπξγηθή, «γεκάηε ελέξγεηα» κε έλα επξχηεξα γλσζηφ γεγνλφο: ηα απνθξηάηηθα έζηκα ησλ Φαλψλ. πάξρνπλ θαη πνηθίια επηκέξνπο ζεηηθά ζηνηρεία είηε πιηθά ( hard ) φπσο ε Ιίκλε Ξνιπθχηνπ, ν αξραηνινγηθφο ρψξνο ηεο Αηαλήο θαη θεληξηθή πιαηεία ηεο πφιεο κε ην ξνιφη, είηε άπια (soft) φπσο ε δσληάληα, ηα «κπέληηα», ε αίζζεζε ηαχηηζεο κε ηελ πφιε, ε αθήγεζε σο ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ε γαζηξνλνκία θ.ιπ. Έλα αλακθηζβήηεην ζεηηθφ ζηνηρείν κειινληηθά ζα είλαη ε εηθφλα ηνπ λένπ θηηξίνπ ηεο Θνβεληάξεηνπ Βηβιηνζήθεο. Ζ Θνδάλε αληιεί ζεκαληηθφ κέξνο ηεο θήκεο ηεο απφ ηελ ππάξμε ηεο ΓΔΖ θαη ηνπ ελεξγεηαθνχ απνζέκαηνο, επνκέλσο ε έλλνηα ηεο «πφιεο κε ελέξγεηα» ζα απνηειέζεη αλαπφθεπθηα θχξην άμνλα ηεο ζηξαηεγηθήο. 113

5 5.2. Έξεπλα πεδίνπ κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ (θάηνηθνη, επηζθέπηεο, επηρεηξεκαηίεο) - Ππλεληεχμεηο κε θνξείο θαη εηδηθνχο Ζ αλάπηπμε ελφο Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ Κάξθεηηλγθ γηα νπνηνδήπνηε ηφπν, ζπληζηά απφ ηε βάζε ηεο κηα θνηλσληνινγηθή έξεπλα κεγάινπ βαζκνχ πνιππινθφηεηαο. Ζ θνηλσληνινγηθή δηάζηαζε είλαη επδηάθξηηε αθφκα απφ θάπνηνλ κε εηδηθφ ζην αληηθείκελν θαη εδξάδεηαη ζην γεγνλφο φηη ην φπνην Πρέδην Κάξθεηηλγθ θαη λα εθπνλεζεί πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπο αλζξψπνπο πνπ βηψλνπλ ηνλ ηφπν σο θάηνηθνη, σο εξγαδφκελνη, σο επηρεηξεκαηίεο θαη σο επηζθέπηεο. Ζ πνιππινθφηεηα, απφ ηελ άιιε πιεπξά, νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη έλα Πρέδην Κάξθεηηλγθ επηρεηξεί λα πξνσζήζεη έλα αγαζφ, πνπ ζηελ πεξίπησζή καο είλαη έλαο ηφπνο θαη ζπγθεθξηκέλα ε πφιε ηεο Θνδάλεο. Δπνκέλσο θαιείηαη λα εληνπίζεη εηθφλεο, λα αλαζπλζέζεη ηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο θαη λα δεκηνπξγήζεη κηα εηθφλα ε νπνία λα αληηπξνζσπεχεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, λα πεξηιακβάλεη ην φξακα, λα είλαη απνδεθηή, θαη ειάρηζην απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο, θαη ηαπηφρξνλα λα δεκηνπξγεί θίλεζε ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία. Υο εθ ηνχηνπ, ζε ζρεηηθά γξήγνξα ρξνληθά πιαίζηα ε εξεπλεηηθή νκάδα θαιείηαη λα επηιέμεη εξεπλεηηθή κέζνδν ή κεζφδνπο, πνπ ζα δηαθσηίζνπλ ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ ηφζν ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε φζν θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο πφιεο. Πηε ζπδήηεζε γηα ηηο εξεπλεηηθέο κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο ζην ρψξν ηνπ Κάξθεηηλγθ αιιά θαη επξχηεξα ζην ρψξν ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, παξνπζηάδεηαη ζπρλά ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ πνζνηηθψλ θαη ησλ πνηνηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Ιέγνληαο πνζνηηθή πξνζέγγηζε ελλννχκε ηε δηαδηθαζία εθείλε θαηά ηελ νπνία: Δπηζεκαίλεηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη ην πξφβιεκα ηεο έξεπλαο θαη δηαηππψλνληαη ππνζέζεηο ή έλα πιαίζην αλαθνξάο γηα ηελ νξηνζέηεζε θαη ηνλ θαζνξηζκφ κηαο ζεσξεηηθήο θαηαζθεπήο ή πιαηζίνπ. Νη εκπεηξηθέο ηδηφηεηεο πνπ αλαπαξηζηψληαη ζηηο έλλνηεο πνπ ζπλζέηνπλ ηηο ππνζέζεηο δηαζαθελίδνληαη κε φξνπο κεηξήζηκνπο. Ρα απνηειέζκαηα ηεο πνζνηηθήο αλάιπζεο κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ σο γεληθεπκέλεο δηαπηζηψζεηο εθφζνλ ηεξεζνχλ νη φξνη ηεο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο θαη ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ηνπ δείγκαηνο. Δθ ησλ πξαγκάησλ ινηπφλ, ε νκάδα εξγαζίαο αλέιαβε ηελ νξγάλσζε ηξηψλ βαζηθψλ (πνζνηηθψλ) εξεπλψλ πεδίνπ: 1) κηα πνπ απεπζχλζεθε ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ Θνδάλεο, 2) κηα ε νπνία απεπζχλζεθε ζηνπο επηζθέπηεο ηεο πφιεο θαη, 3) κηα ε νπνία απεπζχλζεθε ζηνπο αλζξψπνπο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ Θνδάλε. Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ζπλεληεχμεηο κε εθπξνζψπνπο θνξέσλ (πνηνηηθή έξεπλα). Κέζα απφ ην ζχλνιν ησλ εξεπλψλ πεδίνπ θαηαγξάθνληαη ε εηθφλα πνπ έρνπλ νη εξσηψκελνη γηα ηελ πφιε, δειαδή ηε δηθή ηνπο Θνδάλε, ηα ζηνηρεία πνπ, θαηά ηε γλψκε ηνπο, ζεσξνχλ πιενλεθηήκαηα (ή 114

6 κεηνλεθηήκαηα) ηεο πφιεο, ε αμηνιφγεζή ηνπο γηα παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα δσήο ζε έλα αζηηθφ θέληξν. Αιιά θαη νη πξνζδνθίεο ηνπο γηα ην άκεζν (αιιά θαη ην απψηεξν) κέιινλ ηεο πφιεο θαη ησλ ηδίσλ. Αξρηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε νπνηαζδήπνηε έξεπλαο πεδίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ ζηαηηζηηθνχ πιεζπζκνχ ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη. Πηελ πεξίπησζή καο ν πιεζπζκφο απηφο είλαη ην ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ Θνδάλεο γηα ηελ έξεπλα ησλ θαηνίθσλ, ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα ζηελ πφιε ηεο Θνδάλεο, αιιά θαη ην ζχλνιν ησλ επηζθεπηψλ ηεο πφιεο ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Αδπλακίεο νη νπνίεο πθίζηαληαη ζε κεζνδνινγηθφ επίπεδν έρνπλ ιεθζεί ππφςε θαη ηνλίδνληαη ζηελ παξνπζίαζε θάζε ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. Πηε ζπλέρεηα ζα ζρνιηάζνπκε θαη ζα ηεθκεξηψζνπκε ζπλνπηηθά ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εξεπλψλ πεδίνπ, αιιά θαη ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ ηηο δηέπνπλ. Ρέινο, ζην ζεκείν απηφ ε νκάδα εξγαζίαο επηζπκεί λα επραξηζηήζεη φινπο φζνπο ζπκκεηείραλ ζηηο έξεπλεο θαη κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ησλ ηάζεσλ πνπ ζήκεξα ππάξρνπλ ζηελ Θνδάλε. Αλαγθαηφηεηα εξεπλψλ πεδίνπ Ζ θνηλσληνινγηθή έξεπλα πεδίνπ, ζηελ πνζνηηθή ηεο εθδνρή φπσο απηέο πνπ πινπνηήζεθαλ ζηελ Θνδάλε, βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηα ηππνπνηεκέλα εξσηεκαηνιφγηα θαη ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζή ηνπο γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Ρα εξσηεκαηνιφγηα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο ελφο κεγάινπ δείγκαηνο ηνπ θνηλνχ θαη ηεο ηππνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη, θαζψο θαη ηελ εχθνιε ζρεηηθά ζηαηηζηηθή ηνπο επεμεξγαζία. Έλα αθφκε πιενλέθηεκα είλαη φηη δελ είλαη ηφζν ρξνλνβφξα ε δηαδηθαζία φζν κε ηε ρξήζε πνηνηηθψλ κεζφδσλ. Δπηπιένλ ε εμέιημε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ πξνζθέξεη κεγάιε επθνιία ζηε ρξήζε ησλ πνζνηηθψλ κεζφδσλ. Ζ ζεκαληηθφηεηά ηεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη, ζην πιαίζην κηαο πνζνηηθήο έξεπλαο ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα αληηκεησπίδεηαη σο ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ ή κεηαβιεηψλ, δειαδή αλαπηχζζεηαη κία ινγηθή πνζνηηθήο αλάιπζεο κεηαβιεηψλ, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα γίλεη θαη ε αληηθεηκεληθή κέηξεζε ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ σο πξνυπφζεζε γηα ηε κεηαμχ ηνπο ζχλδεζε θαη αλάιπζε. Ρα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα βαζηθά ζηνηρεία φρη κφλν γηα ηε ζπιινγή θαη ηελ πνζνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη γηα ηε ζεσξεηηθή επεμεξγαζία ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ. Έλα βαζηθφ πξφβιεκα ζηελ πξνζέγγηζε απηή είλαη φηη νη κεηαβιεηέο νξίδνληαη σο εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ππάξρεη αδπλακία ζηνλ νξηζκφ ηεο ζεκαζίαο πνπ έρνπλ ηα θνηλσληθά θαηλφκελα. Νη άλζξσπνη εμεηάδνληαη σο θνξείο ραξαθηεξηζηηθψλ δίρσο λα εμεηάδεηαη ε δηαδηθαζία εξκελείαο θαη θαηαζθεπήο ησλ θνηλσληθψλ γεγνλφησλ. Ρα γεγνλφηα κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθφ λφεκα ζε δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα επηιέμεη ν εξεπλεηήο λα νξγαλψζεη ηα ζηνηρεία θαη λα επηβάιιεη ην δηθφ ηνπ λφεκα. Πηφρνο ηεο εθάζηνηε έξεπλαο είλαη λα αλαπηπρζνχλ νη νκνηνκνξθίεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ θνηλσληθή δσή, αιιά, φπσο πξναλαθέξζεθε, απηφ εμαξηάηαη θαη απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ δηαηππψλνληαη απφ ηνλ 115

7 εξεπλεηή θαη ηελ εξκελεία πνπ ζα δψζεη. Νη θαηεγνξίεο εξσηήζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε εξσηεκαηνιφγην επηβάιινπλ θαηά θάπνην ηξφπν ηελ δηάηαμε ησλ δεδνκέλσλ, θαη απηφ είλαη επηινγή ηνπ εξεπλεηή πνπ δηακνξθψλεη ηηο θαηεγνξίεο, φπσο επίζεο απφ ηνλ εξεπλεηή νξίδεηαη θαη ε θιίκαθα πνπ ζα εθαξκνζηεί ζηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Πην ζεκείν απηφ είλαη ζθφπηκν λα αλαθέξνπκε φηη κηα ζεκαληηθή αδπλακία ησλ εξεπλψλ πεδίνπ ζηελ Διιάδα είλαη φηη δελ δηεμάγνληαη ζπζηεκαηηθά παξφκνηεο έξεπλεο ζε ηνπηθέο, πεξηθεξεηαθέο θιίκαθεο κε πξνθαλέο απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα ππάξρνπλ θαηαγεγξακκέλεο νη δηαρξνληθέο ηάζεηο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ ζε δηάθνξα δεηήκαηα. Απηφ ζπλεπάγεηαη επίζεο ηε ιήςε απνθάζεσλ κε πςειφηεξν ξίζθν θαζψο δελ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ, ζεσξεηηθά έζησ, πξφηππα πάλσ ζηα νπνία λα κπνξεί λα κειεηεζεί ε πνξεία ελφο θνηλσληθνχ ή νηθνλνκηθνχ θαηλνκέλνπ. Αλ ζηελ αδπλακία απηή ζπλππνινγίζνπκε ηνπο αληηθεηκεληθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ έηζη θη αιιηψο ππάξρνπλ ζε θάζε έξεπλα, αληηιακβαλφκαζηε ηε ζεκαληηθφηεηα κηαο θαιά νξγαλσκέλεο έξεπλαο. Ξεξηνξηζκνί - πνζέζεηο εξγαζίαο Κε δεδνκέλν φηη επηζπκνχκε λα αληρλεχζνπκε, φπσο ήδε είπακε, ηελ εηθφλα ηεο πφιεο ζήκεξα, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ εληνπίδνπλ φζνη δνπλ θαη θηλνχληαη ζ απηή, ην επίπεδν πνηφηεηαο δσήο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο ηεο Θνδάλεο γηα ην κέιινλ, αθελφο πξέπεη λα θαηαγξάςνπκε θάπνηεο ππνζέζεηο εξγαζίαο γηα ηηο έξεπλεο πεδίνπ θαη, αθεηέξνπ, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηνπο πθηζηάκελνπο πεξηνξηζκνχο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εξεπλψλ: α) σο πξψηε ππφζεζε εξγαζίαο ζέζακε ην γεγνλφο φηη ηα ζηνηρεία ησλ απνγξαθψλ ηεο ΔΙΠΡΑΡ γηα ηνλ πιεζπζκφ ηνπ Γήκνπ είλαη ηα κφλα αλαιπηηθά θαη αθξηβή, β) σο δεχηεξε ππφζεζε εξγαζίαο ζέζακε ηελ απνθπγή ηεο δηαζηξέβισζεο ησλ δεδνκέλσλ θαηά ηε ζπιινγή ηνπο. πάξρνπλ πνιιέο αηηίεο δηαζηξέβισζεο ησλ δεδνκέλσλ νη νπνίεο ζπρλά παξακεινχληαη απφ ηνπο εξεπλεηέο. Γηα παξάδεηγκα ζεκαληηθή δηαζηξέβισζε κπνξεί λα εκθαληζηεί φηαλ ν εξεπλεηήο πνπ παίξλεη ηε ζπλέληεπμε πηζηεχεη πσο ε εξψηεζε πνπ θάλεη δελ είλαη ζσζηή, φηη δελ πξέπεη λα γίλεηαη. Π απηή ηελ πεξίπησζε ε ακεραλία ηνπ εξεπλεηή κεηαδίδεηαη ζηνλ εξσηψκελν, ν νπνίνο είηε δελ απαληάεη θαζφινπ είηε απαληάεη αξλεηηθά. Γηα ηελ απνθπγή ηέηνησλ πεξηπηψζεσλ ε νκάδα εξγαζίαο αζρνιήζεθε κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ εξεπλεηψλ θαη παξαθνινχζεζε ηφζν ηηο πηινηηθέο, φζν θαη ηηο αλαιπηηθέο έξεπλεο απφ θνληά. Δπίζεο, ζηηο έξεπλεο κε επηρεηξήζεηο ε πην ζπλεζηζκέλε αηηία δηαζηξέβισζεο είλαη ε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ κε θαηάιιειν κέινο ηεο επηρείξεζεο. Θιαζηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη ζπλεληεχμεηο κε κε εμνπζηνδνηεκέλν ππάιιειν ή κε ζπγγελή ηνπ ηδηνθηήηε ηεο επηρείξεζεο θπξίσο επεηδή ν ηδηνθηήηεο έρεη ιηγφηεξν δηαζέζηκν ρξφλν θαη παξαπέκπεη ζε θάπνηνλ άιιν γηα ηε ζπλέληεπμε. Θαη απηφ ηνλ ηξφπν, παξνπζηάδεηαη κηα ελ κέξεη εζθαικέλε εηθφλα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ πην ζσζηή εξκελεία, ίζσο, είλαη φηη γηα ηνλ θαζέλα ε δηθή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ζεκαληηθή θαη απηή επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε κηα ζπλέληεπμε. Ζ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ελφο δελ ππεηζέξρεηαη αλαγθαζηηθά ζην ζθεπηηθφ ηνπ άιινπ. Γφζεθε ινηπφλ ε θαηεχζπλζε ζηα άηνκα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ έξεπλα λα επηδηψθνπλ ηε ζπλέληεπμε απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηεο 116

8 επηρείξεζεο, φζν θη αλ απηφ είλαη ρξνλνβφξν γηαηί απηφο είλαη ν ιήπηεο ησλ ηειηθψλ απνθάζεσλ ζηελ επηρείξεζε ηνπ. Νη πην μεθάζαξνη πεξηνξηζκνί πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπκβαηηθή δηάζηαζε ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ Κάξθεηηλγθ α) πξέπεη λα νινθιεξσζεί ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, β) πξέπεη λα νινθιεξσζεί ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλνπ θφζηνπο. Θαη νη δχν πεξηνξηζκνί φκσο ήηαλ απφ ηελ έλαξμε γλσζηνί επνκέλσο δελ ιεηηνχξγεζαλ αλαζηαιηηθά γηα ηηο έξεπλεο πεδίνπ, θαη γ)έλαο πεξηνξηζκφο μεθάζαξα ηερληθφο φ,ηη έρεη θαηαγξαθεί ζηηο έξεπλεο πεδίνπ είλαη κηα εηθφλα ζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Γηα λα κελ καο δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα ν πεξηνξηζκφο απηφο επηδηψμακε πέξαλ ηεο ηπραίαο θαη ρσξηθά ζηξσκαηνπνηεκέλεο δεηγκαηνιεςίαο ζηελ έξεπλα ησλ θαηνίθσλ λα επηηχρνπκε κεγάιν αξηζκφ ζπκκεηνρήο ζηα δείγκαηα, πξάγκα θαη ην νπνίν επεηεχρζε. Κεζνδνινγηθά εξγαιεία Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηειηθήο κνξθήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλεο απαξαίηεηε ήηαλ ε ζπλεξγαζία ηεο νκάδαο έξγνπ κε ηα ζηειέρε ηνπ Γήκνπ. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζπλεξγαζίαο ππήξμε επηθνηλσλία ηφζν ησλ ζηειερψλ ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο φζν θαη ηνπ Γήκνπ. Πθνπφο ηνπο ε πξνζπάζεηα θαηάξηηζεο ησλ ηειηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ. Νη έξεπλεο κε ηα ηππνπνηεκέλα εξσηεκαηνιφγηα θαη ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζή ηνπο επηηξέπνπλ ηελ δηαηχπσζε ησλ γεληθψλ ηάζεσλ ηεο θνηλσληθήο δσήο εμεηάδνληαο ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε πεξίπησζεο αιιά δελ επαξθνχλ γηα κηα νινθιεξσκέλε αλάιπζε ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ. Δίλαη ινηπφλ ζθφπηκν λα αλαδεηεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο ζα ζπκβάιιεη πην απνηειεζκαηηθά ζηελ νινθιεξσκέλε αλάιπζε ηεο θνηλσληθήο γλψζεο. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηφ ζα πξέπεη νη εξεπλεηηθέο ηερληθέο λα ελζσκαηψλνπλ θαη λα ειέγρνπλ ηα ελλνηνινγηθά εξγαιεία πνπ αλαπηχζζνληαη ζην επίπεδν ηεο ζεσξίαο θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα πιαίζην γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ επεμήγεζε ησλ δεδνκέλσλ. Θα πξέπεη απφ ηνλ εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ πνπ έρεη πξνεγεζεί λα πξνβιέπεηαη ε αιιειέλδεηε δνκή ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο δξάζεο ηεο. Ρν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ζα έπξεπε λα απνηππψλεη ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζηελ ηνπηθή θνηλσλία (κε ηε ρξήζε ησλ πνζνηηθψλ ηερληθψλ) αιιά παξάιιεια (κε ηε ρξήζε πνηνηηθψλ ηερληθψλ) αλαδεηθλχεη ηηο κε πξνθαλείο πηπρέο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Ρν πηζαλφ πξφβιεκα ζην ζπγθεξαζκφ ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ έγθεηηαη πεξηζζφηεξν ζηνλ ηξφπν ζπιινγήο, θσδηθνπνίεζεο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. Δθηηκήζεθε φηη ζα πξέπεη λα απνθεπρζεί ν κεζνδνινγηθφο κνληζκφο (κε ηε ρξήζε κίαο κφλν πξνζέγγηζεο) δεδνκέλνπ φηη ζηελ νκάδα εξγαζίαο ππάξρεη ε θαηάιιειε επηζηεκνληθή εκπεηξία ζηε ρξήζε θαη ησλ δχν ηερληθψλ. Δπηζεκάλζεθε αθφκα ε αλάγθε ζχληνκεο κελ, ζρνιαζηηθήο δε εθπαίδεπζεο ησλ αηφκσλ ηα νπνία ζα αζρνιεζνχλ κε ηελ έξεπλα, έηζη ψζηε λα πεξηνξηζηεί ζην ειάρηζην δπλαηφ ην ζθάικα δεηγκαηνιεςίαο. Σξεζηκνπνηήζεθαλ ινηπφλ θαη εξσηήζεηο κε αλνηθηή (κε πξνδηαγεγξακκέλε) απάληεζε ησλ νπνίσλ ε αμία θαηά ηελ αλάιπζε, απνδείρζεθε φηη φλησο άμηδε ηνλ επηπιένλ θφπν ζηε ζπιινγή θαη ηελ 117

9 θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ. Ππκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε επίζεο,πσο ρξεηάδεηαη πνιιή πξνζνρή γηα λα απνθχγνπκε ηε δηαζηξέβισζε ησλ δεδνκέλσλ, ηδίσο φηαλ ηα ζέκαηα πνπ κειεηψληαη αγγίδνπλ αμίεο ηηο νπνίεο κηα θνηλσλία ή θνηλσληθή νκάδα κπνξεί λα ζεσξεί πνιχ ζεκαληηθέο. Δπηιέμακε ινηπφλ εξσηήζεηο νη νπνίεο λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο εξσηψκελνπο, δίλνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Υο εθ ηνχηνπ, δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε θαη πξνζνρή ζηηο πιάγηεο εξσηήζεηο θαζψο θαη ζηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ησλ εξεπλεηψλ - ζπλεληεπθηψλ ψζηε λα κε δηαζηξεβιψλεηαη ε πξαγκαηηθφηεηα. βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνβάιιεηαη θαη ππνζηεξίδεηαη ζήκεξα ε εηθφλα ηεο πφιεο ζην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ. Δθηφο απφ ηηο έξεπλεο κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ, φπσο ήδε αλαιχζεθε, ε νκάδα εξγαζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεκνηηθή Αξρή έθξηλε ζθφπηκν θαη αλαγθαίν, λα γίλνπλ αλνηθηέο δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο κε εθπξνζψπνπο θνξέσλ ηεο πφιεο (πνηνηηθή κέζνδνο έξεπλαο). Νη ζπλεληεχμεηο δίλνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ ειεπζεξίαο ζηνλ εξσηψκελν, ζε ζρέζε κε ηα εξσηεκαηνιφγηα, θαη σο ζηφρν έρνπλ επίζεο ηελ θαηαγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ησλ ηάζεσλ γηα ην κέιινλ. Απφ ηε θχζε ηνπο φκσο κπνξνχλ λα αλαδείμνπλ θαη άιια, παξάπιεπξα ή φρη, ζεκαληηθά δεηήκαηα ηα νπνία ην εξσηεκαηνιφγην δελ κπνξεί λα εληνπίζεη φζν θαιά θαη λα ζρεδηαζηεί. Θάζε ζπλέληεπμε μεθηλά κε ηελ ίδηα δνκή, ε ηειηθή δηακφξθσζε φκσο νθείιεηαη ζηνλ ίδην ηνλ εξσηψκελν. Δπηδηψρζεθε θαη κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο λα δνζεί κηα ζχληνκε εηθφλα ηεο πφιεο κε ηα πην ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηά ηεο, λα ηρλειαηεζεί κε βάζε ηελ εκπεηξία ηνπ θάζε εξσηψκελνπ ν πηζαλφο ππξήλαο αλάπηπμεο ηεο πφιεο ζηα επφκελα ρξφληα, αιιά θαη λα δηαγλσζηεί ν 118

10 5.2.1 Δξσηεκαηνιφγηα Ξαξαθάησ παξαηίζεληαη ηα εξσηεκαηνιφγηα ηεο έξεπλαο πεδίνπ γηα ηνπο θαηνίθνπο, ηνπο επηζθέπηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο Δξσηεκαηνιφγην θαηνίθσλ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ ΘΝΕΑΛΖΠ 2020 ΓΖΚΝΠ ΘΝΕΑΛΖΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ, ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΑΠ & ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ KAΡΝΗΘΥΛ Ρν παξφλ εξσηεκαηνιφγην απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν, φζνλ αθνξά ζηε ζπλνιηθή πξνζπάζεηα πνπ πξαγκαηνπνηεί ν Γήκνο Θνδάλεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Δξγαζηήξην Ρνπξηζηηθνχ Πρεδηαζκνχ, Έξεπλαο θαη Ξνιηηηθήο (ΔΡΝΠΔΞ) ηνπ Ρκήκαηνο Κεραληθψλ Σσξνηαμίαο Ξνιενδνκίαο & Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΡΚΣΞΞΑ) ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ζην πιαίζην δηακφξθσζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ Κάξθεηηλγθ Θνδάλεο Ρν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο έξεπλαο έρεη ζηφρν ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηε ζηάζε ησλ θαηνίθσλ ηεο Θνδάλεο. Δπραξηζηνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπκβνιή ζαο Α. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΟΥΡΥΚΔΛΝ 1. Φχιν: Άλδξαο Γπλαίθα 2. Ζιηθία: 3. Ηδηφηεηα: Κφληκνο θάηνηθνο Φνηηεηήο Άιιν. 4. Δπάγγεικα: 5. Δπίπεδν Ππνπδψλ: Γεκνηηθφ Γπκλάζην Ιχθεην ΑΔΗ/ΡΔΗ Κεηαπηπρηαθφ/Γηδαθηνξηθφ 6. Ξφζα ρξφληα θαηνηθείηε ζηελ πεξηνρή ηεο Θνδάλεο:

11 7. Ξαξαθαιψ επηιέμηε ηνπο ιφγνπο πνπ θαηνηθείηε ζηελ Θνδάλε (κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξνη απφ έλαο): Θαηαγσγή/Ππγγέλεηα Ππνπδέο Ιφγσ εξγαζίαο Άιιν..... Β. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΝΕΑΛΖ 1. Ξνηα είλαη ε πξψηε ιέμε πνπ έξρεηαη ζην κπαιφ ζαο γηα ηελ Θνδάλε ζήκεξα; Ξαξαθαινχκε αμηνινγήζηε ζε θιίκαθα 1-5, πνηνη απφ ηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο είλαη πιενλεθηήκαηα ηεο πφιεο ηεο Θνδάλεο. Ξαξάγνληαο Διάρηζην Κέγηζην Θεληξηθή Γεσγξαθηθή Θέζε γηα ηε Γπηηθή Καθεδνλία Κεηαπνίεζε Βηνηερλίεο Δκπφξην Ρνπξηζκφο Αγξνηηθή Ξαξαγσγή Λπρηεξηλή Γηαζθέδαζε Σακειφ Θφζηνο Γηαβίσζεο Φηελά Δλνίθηα Ξαλεπηζηήκην Γπηηθήο Καθεδνλίαο ΡΔΗ Πρνιεία - Φξνληηζηήξηα ΓΔΖ Ρειεζέξκαλζε Γηνηθεηηθφ Θέληξν Ξνιηηηζκφο Ξξνζθπγηθφ/Ξνληηαθφ ζηνηρείν Αζθάιεηα

12 3. Πε πνην βαζκφ νη παξαθάησ ηαπηφηεηεο πηζηεχεηε φηη ραξαθηεξίδνπλ ζήκεξα ηελ πφιε ηεο Θνδάλεο. Ραπηφηεηεο Διάρηζην Κέγηζην 1. Ξφιε - θφκβνο Δκπνξηθή πφιε Ξξάζηλε πφιε Ξφιε βηβιίνπ θαη αλάγλσζεο Δλεξγεηαθφ Θέληξν Ξφιε ηεο Απνθξηάο Αζιεηηθή πφιε Ηδαληθφο ηφπνο θαηνηθίαο Ξφιε κε λπρηεξηλή δσή Ρφπνο εγθαηάζηαζεο επηρεηξήζεσλ Ξφιε κε παξαδφζεηο Ξεξηνρή κε έληνλν πδάηηλν ζηνηρείν Ξφιε-Γηαβαιθαληθφ Θέληξν Ξφιε - αθεηεξία γηα ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ Ξεξηνρή κε γεσινγηθφ πινχην Ξαξαθαιψ ηεξαξρείζηε ηηο πέληε ζεκαληηθφηεξεο ηαπηφηεηεο (απφ ην 1 έσο ην 5) πνπ ζα ζέιαηε λα εληζρπζνχλ ζην πιαίζην κηαο ζηξαηεγηθήο Κάξθεηηλγθ κέρξη ην Ραπηφηεηεο Ηεξάξρεζε 1. Ξφιε - θφκβνο 2. Δκπνξηθή πφιε 3. Ξξάζηλε πφιε 4. Ξφιε βηβιίνπ θαη αλάγλσζεο 5. Δλεξγεηαθφ Θέληξν 6. Ξφιε ηεο Απνθξηάο 7. Αζιεηηθή πφιε 8. Ηδαληθφο ηφπνο θαηνηθίαο 9. Ξφιε κε λπρηεξηλή δσή 10. Ρφπνο εγθαηάζηαζεο επηρεηξήζεσλ 11. Ξφιε κε παξαδφζεηο 12. Ξεξηνρή κε έληνλν πδάηηλν ζηνηρείν 121

13 13. Ξφιε-Γηαβαιθαληθφ Θέληξν 14. Ξφιε - αθεηεξία γηα ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ 15. Ξεξηνρή κε γεσινγηθφ πινχην 5. Ξαξαθαιψ ζεκεηψζηε ζε ηη βαζκφ (1=ρακειφ 5=πςειφ) πνηεο απφ ηηο παξαθάησ ιέμεηο/ραξαθηεξηζηηθά ηαπηίδνληαη κε ην Γήκν ηεο Θνδάλεο. Ιέμε- Δηθφλα Διάρηζηα Ξνιχ Ιίκλε ςειφο ΓΔΖ Αιηάθκνλαο Φαλνί (Θαξλαβάιη) Άγηνο Ληθφιανο - Θακπαλαξηφ Βηβιηνζήθε Αλάγλσζε Κνπζηθή Ξαξάδνζε Θακπαλαξηφ Γεκνηηθφ Υδείν Γεκνηηθφ Ξάξθν Θξφθνο Γηαπξάθηα Πθξθα Πνχξδνο Σηνχκνξ - Απηνζαξθαζκφο Κνπζείν & Αξραηνινγηθφο Σψξνο Αηαλήο Ρειεζέξκαλζε Αζηηθέο Αλαπιάζεηο ΕΔΞ Σαξηνζήθε Αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα δσήο, αμηνινγήζηε θαηά πφζν είλαη επαξθή ή αλεπαξθή ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά ηεο Θνδάλεο (1=αλεπαξθέο 5=επαξθέο). Σαξαθηεξηζηηθά Αλεπαξθέο Δπαξθέο Δπαξθέο Αζιεηηθέο πνδνκέο (Γήπεδα, αζιεηηθφ θέληξν) Ξνιηηηζηηθέο πνδνκέο (θηλεκαηνγξάθνο, ζέαηξν, κνπζηθέο ζθελέο)

14 Ρνπξηζηηθέο πνδνκέο (μελνδνρεία, InfoPoint, ρψξνη εζηίαζεο, ηνπξηζηηθά γξαθεία, ρψξνη ζπλεδξίσλ) Αζηηθέο/Ρερληθέο πνδνκέο (νδηθφ δίθηπν) Θνηλσληθέο πνδνκέο (πνδνκέο πγείαο, πξφλνηαο θαη εθπαίδεπζεο) Αζηηθφ Ξξάζηλν Ρειεζέξκαλζε Άιιν (πξνζδηνξίζηε) Ξνηα είλαη ε θπξίαξρε εηθφλα/θήκε πνπ ζα ζέιαηε λα πξνβάιεη ε πφιε ηεο Θνδάλεο ηα επφκελα ρξφληα; (κέρξη 2 επηινγέο). α) 'Ξξάζηλε' πφιε κε πνηφηεηα δσήο β) Ξφιε πνιηηηζκνχ θαη παξάδνζεο γ) Κηα ςεθηαθή, 'έμππλε' πφιε δ) Κηα επηρεηξεκαηηθή πφιε/δηαβαιθαληθφ θέληξν ε) Άιιν (πξνζδηνξίζηε): 8. Πην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ Πρεδίνπ Κάξθεηηλγθ γηα ηελ Θνδάλε επηιέμηε ηξεηο απφ ηνπο παξαθάησ ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο ζεσξείηε πην θξίζηκνπο: Πηφρνη Δπηινγή Αλάδεημε ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο θαη ησλ παξαδφζεσλ ηεο πφιεο Δλίζρπζε ηεο πνιηηηζκηθήο αλάπηπμεο ηεο πφιεο Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο Αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ Δλίζρπζε ηεο ηνπηθήο αγνξάο Δλίζρπζε ηεο Θνδάλεο ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά Δλίζρπζε ηεο Θνδάλεο σο επελδπηηθνχ θέληξνπ γηα ηα Βαιθάληα Ρφλσζε ηνπ αηζζήκαηνο ππεξεθάλεηαο ησλ θαηνίθσλ Ξξνζέιθπζε αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ γεγνλφησλ Δλίζρπζε σο πξννξηζκνχ δηνξγάλσζεο ζπλεδξίσλ/εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ 123

15 9. Πχκθσλα κε ηελ άπνςή ζαο ζε πνηα απφ ηηο αθφινπζεο νκάδεο αγνξψλ ζηφρσλ ε πφιε ηεο Θνδάλεο ζα πξέπεη λα δψζεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα αλαθνξηθά κε ηελ πξνζέιθπζή ηνπο (επηιέμηε κηα κφλν απάληεζε). α) Λένπο θαηνίθνπο β) Δπηρεηξεκαηίεο επελδπηέο γ) Λένπο θνηηεηέο δ) Ρνπξίζηεο ε) Άιιν(πξνζδηνξίζηε): 10. Ζ Θνδάλε είλαη κία πφιε κε ζεηηθά ζηνηρεία θαη θξπκκέλα κπζηηθά ηα νπνία αλ πξνβιεζνχλ ζα επλνήζνπλ ηελ ηνπηθή αλάπηπμε. Ππκθσλείηε ή δηαθσλείηε; Ππκθσλψ απφιπηα Κάιινλ ζπκθσλψ Κάιινλ δηαθσλψ Γηαθσλψ απφιπηα Γελ είκαη βέβαηνο/ε 11. Γψζηε 3 αληηπξνζσπεπηηθνχο ζεηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο γηα ηελ Θνδάλε : α) β) γ) 12. Ξνην απφ ηα παξαθάησ κέζα ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ ελεκέξσζε ζαο ζε ζρέζε κε ηελ πφιε; ΚΔΠΝ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΑ ΞΝΙ ΠΣΛΑ ΑΟΘΔΡΑ ΠΣΛΑ ΠΞΑΛΗΑ ΘΑΘΝΙΝ Ρνπηθή Θνδάλεο εθεκεξίδα Ρνπηθέο Δηδεζενγξαθηθέο Ηζηνζειίδεο Ηζηνζειίδα Θνδάλεο Γήκνπ Facebook, twitter Ρνπηθά θαλάιηα ηειενπηηθά 124

16 Ρνπηθνί ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί Άιιν. 13. Θαηά ηελ εθηίκεζή ζαο ε πξνβνιή ηεο Θνδάλεο έσο ζήκεξα είλαη: Ξνιχ θαιή Ηθαλνπνηεηηθή Κέηξηα Αδηάθνξε/Αλχπαξθηε Θαθή 14. Θαηά ηελ εθηίκεζή ζαο ε εηθφλα ησλ θαηνίθσλ άιισλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο γηα ηελ Θνδάλε είλαη: Ξνιχ θαιή Θαιή Κέηξηα Αδηάθνξε Θαθή Παο επραξηζηνχκε πνιχ γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο! 125

17 Δξσηεκαηνιφγην επηζθεπηψλ ΓΖΚΝΠ ΘΝΕΑΛΖΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ, ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΑΠ & ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ ΘΝΕΑΛΖΠ 2020 Δ Ο Υ Ρ Ζ Κ Α Ρ Ν Ι Ν Γ Η Ν Δ Ξ Η Π Θ Δ Ξ Ρ Υ Λ Πηνηρεία Δξσηεκαηνινγίνπ Μελνδνρείν: Ζκεξνκελία:... Νλνκαηεπψλπκν ππεπζχλνπ ζηειέρνπο:. Θσδηθφο εξσηεκαηνινγίνπ:. Αγαπεηνί επηζθέπηεο θαισζνξίζαηε ζηελ πφιε ηεο Θνδάλεο Ρν εξσηεκαηνιφγην πνπ έρεηε ζηελ θαηνρή ζαο απηή ηε ζηηγκή απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν, φζνλ αθνξά ζηε ζπλνιηθή πξνζπάζεηα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ Θνδάλεο κε ην Δξγαζηήξην Ρνπξηζηηθνχ Πρεδηαζκνχ, Έξεπλαο θαη Ξνιηηηθήο (ΔΡΝΠΔΞ) ηνπ Ρκήκαηνο Κεραληθψλ Σσξνηαμίαο Ξνιενδνκίαο & Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΡΚΣΞΞΑ) ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ζην πιαίζην δηακφξθσζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ Κάξθεηηλγθ γηα ην Πθνπφο ηνπ έξγνπ είλαη λα απνηειέζεη έλα ζηξαηεγηθφ εξγαιείν ζρεδηαζκνχ, αλάιπζεο, αμηνιφγεζεο θαη πινπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ θαη πνιηηηθψλ πξνψζεζεο πνπ λα ζπκβάιινπλ ζηε κέγηζηε δπλαηή ππνζηήξημε ηεο εηθφλαο ηεο Θνδάλεο. Δπραξηζηνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπκβνιή ζαο θαη ζαο επρφκαζηε λα πεξάζεηε φκνξθα. Δξψηεζε 1: Ξαξαθαινχκε ζπκπιεξψζηε ηα παξαθάησ πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία. Πηνηρεία Δπηινγέο 126

18 Φχιν Άλδξαο Γπλαίθα Έηνο γέλλεζεο Δπάγγεικα Δθπαίδεπζε Α Βάζκηα Β βάζκηα Γ βάζκηα Θάηνρνο Θάηνρνο Κεηαπηπρηαθνχ Γηδαθηνξηθνχ Δηζφδεκα (κεληαίσο) < > Ρφπνο θαηνηθίαο.. Δξψηεζε 2: Ξαξαθαινχκε ζπκπιεξψζηε ηα αθφινπζα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ επίζθεςε ζαο ζηελ Θνδάλε. Πηνηρεία Δπηινγέο Ππρλφηεηα επίζθεςεο Θχξηνο επίζθεςεο ιφγνο Θάζε εβδνκάδα Θάζε15 κέξεο Θάζε κήλα Θάζε ηξίκελν Κηα-δπν θνξέο ην ρξφλν Δίλαη ε πξψηε επίζθεςε Ππάληα Δπαγγεικαηηθφο Δπίζθεςε ζε θίινπο/ζπγγελείο Γηα αγνξέο Γηα δηαζθέδαζε / ςπραγσγία Γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε Γηα δηαθνπέο Άιιν (πξνζδηνξίζηε) Γηάξθεηα παξακνλήο (αξηζκφο δηαλπθηεξεχζεσλ) 1-2 εκέξεο 3-5 εκέξεο πεξηζζφηεξεο ησλ 5 εκεξψλ Ρξφπνο κεηάβαζεο Ηδησηηθφ κεηαθνξηθφ κέζν ΘΡΔΙ Αεξνπιάλν Δθδξνκηθφ ιεσθνξείν Άιιν (πξνζδηνξίζηε) Σαξαθηήξαο επίζθεςεο Δπηζθέπηεζηε απνθιεηζηηθά ηελ Θνδάλε Θα επηζθεθηείηε θαη άιιεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Θα επηζθεθηείηε παξάιιεια θαη άιιεο πεξηνρέο ηνπ Λνκνχ Θα επηζθεθηείηε θαη άιιεο πεξηνρέο ζηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο Απηήλ ηε θνξά επηζθέπηεζηε ηελ πφιε. Ξνζφ πνπ μνδέςαηε αλά εκέξα (ρσξίο έμνδα δηακνλήο & κεηαθνξάο) Κφλνο /ε Κε θίινπο Κε ηελ νηθνγέλεηά ζαο Κε γθξνππ Άιιν Ιηγφηεξν απφ 25 Δπξψ Ξεξηζζφηεξν απφ 75 Δπξψ 127

19 Αγνξάζαηε πξντφληα; ηνπηθά Θξφθν Θνδάλεο/πξντφληα κε θξφθν Καληηάξηα Ρζίπνπξν Γνχλα Γιπθά Θξαζί Ρπξί Θηρηά Ξαηάηεο Ξνιπκχινπ Άιιν (πξνζδηνξίζηε) Δξψηεζε 3: Ξαξαθαινχκε επηιέμηε πνηα απφ ηηο παξαθάησ εηθφλεο πνπ αλαθέξνληαη, είλαη, θαηά ηε γλψκε ζαο, ε πεξηζζφηεξν αληηπξνζσπεπηηθή γηα ηελ πφιε ηεο Θνδάλεο (κηα κφλν επηινγή). α) 'Ξξάζηλε' πφιε κε πνηφηεηα δσήο β) Ξφιε πνιηηηζκνχ θαη παξάδνζεο γ) Κηα ςεθηαθή, 'έμππλε' πφιε δ) Κηα επηρεηξεκαηηθή πφιε/δηαβαιθαληθφ θέληξν ε) Άιιν (πξνζδηνξίζηε): Δξψηεζε 4: Κε πνηεο απφ ηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο ζπλδπάζαηε ηελ επίζθεςή ζαο ζηελ Θνδάλε (δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ επηινγψλ); Γξαζηεξηφηεηεο Δπίζθεςε ζε κνπζεία, αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, Βηβιηνζήθε θαη Σαξηνζήθε Θαθέ - Φαγεηφ Αγνξέο ζηα θαηαζηήκαηα ηεο πφιεο Λπθηεξηλή δηαζθέδαζε Δπαγγεικαηηθέο επηζθέςεηο /ζπλαληήζεηο Ξαξαθνινχζεζε πνιηηηζηηθήο εθδήισζεο (π.ρ. ζέαηξν, ζπλαπιία, θ.ά.) Ππκκεηνρή ζε απνθξηάηηθα έζηκα Ξαξαθνινχζεζε / ζπκκεηνρή θάπνηνπ ζπλεδξίνπ Ξαξαθνινχζεζε /ζπκκεηνρή ζε θάπνην αζιεηηθφ γεγνλφο Δπίζθεςε ζην ρηνλνδξνκηθφ θέληξν Δπίζθεςε ζε θνληηλά ρσξηά Γξαζηεξηφηεηεο ζηε θχζε (πεδνπνξία, αγξνηνπξηζκφο, ηππαζία θ.ιπ.) 128

20 Γξαζηεξηφηεηεο ζηε ιίκλε Δπίζθεςε ζε Κνλαζηήξηα Δπίζθεςε ζε εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΖ Άιιν (πξνζδηνξίζηε) Δξψηεζε 5: Ξαξαθαινχκε αμηνινγείζηε ζε θιίκαθα 1-5 πνηνη απφ ηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο, θαηά ηε γλψκε ζαο, είλαη ηα ηζρπξφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο Θνδάλεο (1: ειάρηζην 5 κέγηζην). Ξαξάγνληεο (πξνζδηνξηζκφο πιενλεθηεκάησλ κεηνλεθηεκάησλ) Ν ελεξγεηαθφο ραξαθηήξαο ηεο πεξηνρήο Ν πνιηηηζηηθφο ραξαθηήξαο θαη νη ππνδνκέο πνιηηηζκνχ Ζ ςπραγσγία θαη ε λπθηεξηλή δηαζθέδαζε Ζ εκπνξηθή αγνξά ηεο πφιεο Ζ χπαξμε ππαίζξησλ ρψξσλ αλαςπρήο θαη ρψξσλ πξαζίλνπ Ρν θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ην ηνπίν Θεληξηθή ζέζε ζηε Γπηηθή Καθεδνλία-Δγλαηία Ρν κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο Ζ ελέξγεηα θαη ε δσληάληα ηεο πφιεο Νη ηνπηθέο γεχζεηο θαη ηα πξντφληα ηεο πεξηνρήο Ν ραξαθηήξαο θαη ε θηινμελία ηνπ ληφπησλ Νη μελνδνρεηαθέο ππνδνκέο ηεο πφιεο Ρα απνθξηάηηθα έζηκα Νη ππνδνκέο πιεξνθφξεζεο θαη εμππεξέηεζεο πξνο ηνπξίζηεο Ρα κεηαθνξηθά κέζα / κέζα ζπγθνηλσλίαο ηεο πφιεο Νη ρψξνη ζηάζκεπζεο Άιιν.. (πξνζδηνξίζηε) Δξψηεζε 6: Ξνηα απφ ηα αθφινπζα αμηνζέαηα ηεο πφιεο ηεο Θνδάλεο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Λνκνχ έρεηε επηζθεθηεί (πνιιαπιή επηινγή); Ιανγξαθηθφ Κνπζείν Σαξηνζήθε Αξρνληηθφ Ιαζάλε 129

21 Αξραηνινγηθφ Κνπζείν θαη Θέληξν Ξνιηηηζκνχ Αηαλήο Ηεξφο Λαφο Αγίνπ Ληθνιάνπ Θνβεληάξεηνο Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Κνπζείν Πχγρξνλεο Ρνπηθήο Ηζηνξίαο Κνπζείν Καθεδνληθνχ Αγψλα Γεκνηηθφ Ξεξηθεξεηαθφ Θέαηξν ξνο Κπνχξηλνο Αιηάθκνλαο Ξνηακφο θαη ιηκλαίν νηθνζχζηεκα Ρερλεηή Ιίκλε Ξνιχθπηνπ Ξιαηαλφδαζνο Οπκλίνπ Ξεξηβάιινλ ελεξγψλ ή κε ιαηνκείσλ δξνειεθηξηθνί ζηαζκνί κηθξήο θαη κεγάιεο θιίκαθαο Δπηδεηθηηθέο θαηαζθεπέο πνπ ελζσκαηψλνπλ ηερλνινγίεο ΑΞΔ θαη βηνθιηκαηηθφ ζρεδηαζκφ Άιιν αμηνζέαην (πξνζδηνξίζηε) Δξψηεζε 7. Ζ Θνδάλε είλαη κία πφιε κε ζεηηθά ζηνηρεία θαη θξπκκέλα κπζηηθά ηα νπνία αλ πξνβιεζνχλ ζα επλνήζνπλ ηελ ηνπηθή αλάπηπμε. Ππκθσλείηε ή δηαθσλείηε; Ππκθσλψ απφιπηα Κάιινλ ζπκθσλψ Κάιινλ δηαθσλψ Γηαθσλψ απφιπηα Γελ είκαη βέβαηνο/ε Δξψηεζε 8. Γψζηε 3 αληηπξνζσπεπηηθνχο ζεηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο γηα ηελ Θνδάλε : α) β) γ) Δξψηεζε 9. Πε ηη βαζκφ ζεσξείηε φηη ε πεξηνρή ηεο Θνδάλεο έρεη πξνβιεζεί απνηειεζκαηηθά κέρξη ζήκεξα; 130

22 Θαζφινπ Ιίγν Αξθεηά Ξνιχ Ξάξα πνιχ Δξψηεζε 10. Ξνην απφ ηα παξαθάησ κέζα ρξεζηκνπνηήζαηε γηα ηελ ελεκέξσζή ζαο ζρεηηθά κε ηελ επίζθεςή ζαο ζηελ Θνδάλε; Ραμηδησηηθνχο νδεγνχο Γηαδίθηπν Γλσζηνχο /θίινπο Ξεξηνδηθά Άιιν (πξνζδηνξίζηε) 131

23 Δξψηεζε 11. Ξαξαθαινχκε αμηνινγείζηε πφζν πξνζηηή απφ πιεπξάο θφζηνπο είλαη ε πφιε ηεο Θνδάλεο ζηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο. Γξαζηεξηφηεηεο Γηακνλή ζε μελνδνρείν Αμηνιφγεζε θφζηνπο Φαγεηφ ζε εζηηαηφξην / ηαβέξλα Θαθέο - Ξνηφ Λπθηεξηλή δηαζθέδαζε Αγνξέο ζηα θαηαζηήκαηα Κέζα καδηθήο κεηαθνξάο Δίζνδνο ζε πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο Άιιν (πξνζδηνξίζηε). 132

24 Δξψηεζε 12. Ξαξαθαινχκε ζην αθφινπζν πιαίζην λα αλαθέξεηε ηπρφλ απφςεηο, πξνηάζεηο, παξαηεξήζεηο θαη φ, ηη θξίλεηε ζθφπηκν απφ ηελ εκπεηξία πνπ είραηε θαηά ηελ παξακνλή ζαο ζηελ πφιε ηεο Θνδάλεο. Πθνπεχεηε λα επηζθεθηείηε μαλά ηελ Θνδάλε θαη γηα πνηνλ ΘΟΗΝ ιφγν; Ξαξαηεξήζεηο: Παο επραξηζηνχκε πνιχ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο! 133

25 Δξσηεκαηνιφγην επηρεηξήζεσλ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ ΘΝΕΑΛΖΠ 2020 ΓΖΚΝΠ ΘΝΕΑΛΖΠ ΡΚΖΚΑ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ, ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΑΠ & ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΞΑΛΔΞ. ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ ΔΟΥΡΖΚΑΡΝΙΝΓΗΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ Ρν παξφλ εξσηεκαηνιφγην απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν, φζνλ αθνξά ζηε ζπλνιηθή πξνζπάζεηα πνπ πξαγκαηνπνηεί ν Γήκνο Θνδάλεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Δξγαζηήξην Ρνπξηζηηθνχ Πρεδηαζκνχ, Έξεπλαο θαη Ξνιηηηθήο (ΔΡΝΠΔΞ) ηνπ Ρκήκαηνο Κεραληθψλ Σσξνηαμίαο Ξνιενδνκίαο & Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΡΚΣΞΞΑ) ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ζην πιαίζην δηακφξθσζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ Κάξθεηηλγθ Θνδάλεο Ρν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο έξεπλαο έρεη ζηφρν ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηε ζηάζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Θνδάλεο. Δπραξηζηνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπκβνιή ζαο 1. Ρνκέαο Γξαζηεξηνπνίεζεο: Κεηαπνίεζε Σνλδξηθφ Δκπφξην Ιηαληθφ Δκπφξην Θαηαζθεπέο Logistics πεξεζίεο Άιιν 2. Έηνο Ίδξπζεο: 3. Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ:.. 4. Σαξαθηήξαο Δπηρείξεζεο Ρνπηθή Ρνπηθή, αιιά κε κε ηνπηθή ζπκκεηνρή 100% κε ηνπηθή Αλήθεηε ζε φκηιν ή ζε θαζεζηψο δηθαηφρξεζεο (franchise) Ξνιπεζληθή Άιινο ραξαθηήξαο:. 5. Ξνηα είλαη ε ζέζε ζαο ζηελ επηρείξεζε Ηδηνθηήηεο Γηεπζπληήο/πεχζπλνο Θαηαζηήκαηνο Πηέιερνο /πάιιεινο 6. Νη πειάηεο/ζπλεξγάηεο πξνέξρνληαη απφ: ηελ Θνδάλε ηελ ππφινηπε Γπηηθή Καθεδνλία φιε ηε ρψξα ηα Βαιθάληα ην εμσηεξηθφ 7. Ξνηα είλαη ε πξψηε ιέμε πνπ έξρεηαη ζην κπαιφ ζαο γηα ηελ Θνδάλε ζήκεξα; Ξαξαθαινχκε αμηνινγήζηε ζε θιίκαθα 1-5, πνηνη απφ ηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο είλαη πιενλεθηήκαηα ηεο πφιεο ηεο Θνδάλεο ζε ζρέζε κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα: Ξαξάγνληαο Διάρηζην Κέγηζην 134

26 Θεληξηθή Γεσγξαθηθή Θέζε γηα ηε Γπηηθή Καθεδνλία Ξαξνπζία Κνλάδσλ Κεηαπνίεζεο Βηνηερληψλ Δκπνξηθφ Θέληξν Ρνπξηζκφο Θέληξν Αγξνηηθήο Ξαξαγσγήο Σακειφ Θφζηνο Γηαβίσζεο Φηελά Δλνίθηα / Ρηκέο γεο Ξαλεπηζηήκην Γπηηθήο Καθεδνλίαο ΡΔΗ Θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ ΓΔΖ Ρειεζέξκαλζε Γηνηθεηηθφ Θέληξν (Ξεξηθέξεηα, Γηθαζηήξηα, θ.ιπ.) Ξνηφηεηα Εσήο Ξφιε κε επθαηξίεο γηα λέεο επηρεηξήζεηο Αζθάιεηα Αμηνινγήζηε θαηά πφζν είλαη επαξθή ή αλεπαξθή ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά/ππεξεζίεο ζηελ πφιε ηεο Θνδάλεο (1=αλεπαξθέο 5=επαξθέο). Σαξαθηεξηζηηθά Αλεπαξθέο Δπαξθέο πνδνκέο γηα επηρεηξήζεηο (ΒΗΞΔ, Δθζεζηαθφ Θέληξν) πνζηήξημε απφ θξαηηθνχο θνξείο (Ξεξηθέξεηα, Γήκνο) Ρνπξηζηηθέο πνδνκέο (μελνδνρεία, InfoPoint, ρψξνη εζηίαζεο, ηνπξηζηηθά γξαθεία, ρψξνη ζπλεδξίσλ) Κεηαθνξηθέο πνδνκέο (νδηθφ δίθηπν, θ.ιπ.) Θνηλσληθέο πνδνκέο (πνδνκέο πγείαο, πξφλνηαο θαη εθπαίδεπζεο) Ξνηφηεηα Εσήο (Αζηηθφ Ξξάζηλν, Πρνιεία, θ.ιπ.) Δλέξγεηα (Ρειεζέξκαλζε, θ.ιπ.) Άιιν (πξνζδηνξίζηε):

27 10. Ξαξαθαιψ ηεξαξρείζηε ηηο πέληε ζεκαληηθφηεξεο ηαπηφηεηεο (απφ ην 1 έσο ην 5) πνπ ζα ζέιαηε λα εληζρπζνχλ ζην πιαίζην κηαο ζηξαηεγηθήο Κάξθεηηλγθ κέρξη ην Ραπηφηεηεο Ηεξάξρεζε 1. Ξφιε - θφκβνο 2. Δκπνξηθή/Δπηρεηξεκαηηθή πφιε 3. Ξξάζηλε πφιε 4. Ξφιε βηβιίνπ θαη αλάγλσζεο 5. Δλεξγεηαθφ Θέληξν 6. Ξφιε ηεο Απνθξηάο 7. Αζιεηηθή πφιε 8. Ηδαληθφο ηφπνο θαηνηθίαο 9. Ξφιε κε λπρηεξηλή δσή 10. Ρφπνο εγθαηάζηαζεο επηρεηξήζεσλ 11. Ξφιε κε παξαδφζεηο 12. Ξεξηνρή κε έληνλν πδάηηλν ζηνηρείν 13. Ξφιε-Γηαβαιθαληθφ Θέληξν 14. Ξφιε αθεηεξία γηα ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ 15. Ξεξηνρή κε γεσινγηθφ πινχην 11. Ξνηα είλαη ε θπξίαξρε εηθφλα/θήκε πνπ ζα ζέιαηε λα πξνβάιεη ε πφιε ηεο Θνδάλεοηα επφκελα ρξφληα; (κέρξη 2 επηινγέο) α) 'Ξξάζηλε' πφιε κε πνηφηεηα δσήο β) Ξφιε πνιηηηζκνχ θαη παξάδνζεο γ) Κηα ςεθηαθή, 'έμππλε' πφιε δ) Κηα επηρεηξεκαηηθή πφιε/δηαβαιθαληθφ θέληξν ε) Άιιν (πξνζδηνξίζηε): 12. Πην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ Πρεδίνπ Κάξθεηηλγθ γηα ηελ Θνδάλε επηιέμηε ηξεηο απφ ηνπο παξαθάησ ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο ζεσξείηε ηνπο θξηζηκφηεξνπο: Πηφρνη Δπηινγή Αλάδεημε ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο θαη ησλ παξαδφζεσλ ηεο πφιεο Δλίζρπζε ηεο πνιηηηζκηθήο αλάπηπμεο ηεο πφιεο Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο Αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ 136

28 Δλίζρπζε ηεο ηνπηθήο αγνξάο Δλίζρπζε ηεο Θνδάλεο ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά Δλίζρπζε ηεο Θνδάλεο σο επελδπηηθνχ θέληξνπ γηα ηα Βαιθάληα Ρφλσζε ηνπ αηζζήκαηνο ππεξεθάλεηαο ησλ θαηνίθσλ Ξξνζέιθπζε αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ γεγνλφησλ Δλίζρπζε σο πξννξηζκνχ δηνξγάλσζεο ζπλεδξίσλ/εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ 13. Πχκθσλα κε ηελ άπνςή ζαο ζε πνηα απφ ηηο αθφινπζεο νκάδεο αγνξψλ ζηφρσλ ε πφιε ηεο Θνδάλεο ζα πξέπεη λα δψζεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα αλαθνξηθά κε ηελ πξνζέιθπζή ηνπο (επηιέμηε κηα κφλν απάληεζε). α) Λένπο θαηνίθνπο β) Δπηρεηξεκαηίεο - επελδπηέο γ) Λένπο - θνηηεηέο - εξεπλεηέο δ) Ρνπξίζηεο ε) Άιιν(πξνζδηνξίζηε): 14. Ζ Θνδάλε είλαη κία πφιε κε ζεηηθά ζηνηρεία θαη θξπκκέλα κπζηηθά ηα νπνία αλ πξνβιεζνχλ ζα επλνήζνπλ ηελ ηνπηθή αλάπηπμε. Ππκθσλείηε ή δηαθσλείηε; Ππκθσλψ απφιπηα Κάιινλ ζπκθσλψ Κάιινλ δηαθσλψ Γηαθσλψ απφιπηα Γελ είκαη βέβαηνο/ε 15. Αλαθνξηθά κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, αμηνινγήζηε ηε ζεκαζία ησλ παξαθάησ κέζσλ ζε ζρέζε κε ηελ ππνζηήξημε ηεο εηθφλαο ηεο Θνδάλεο (1=αλεπαξθέο 5=επαξθέο). Κέζν Κε Πεκαληηθφ Ξνιχ Πεκαληηθφ Ρνπξηζηηθνί θαη Δπηρεηξεζηαθνί Νδεγνί Έληππν πιηθφ Ρν επίζεκν site ηνπ Γήκνπ Θνδάλεο Δηδηθφ Site γηα θάζε ηνκέα (π.ρ. Αγξνηηθά Ξξντφληα) Γηαθεκίζεηο ζηνλ ειιεληθφ ηχπν (εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά) Γηαθεκίζεηο ζε ζηνλ μέλν ηχπν (εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά) Ξαξνπζία ηεο πφιεο ζε ειιεληθέο δηνξγαλψζεηο θαη εθζέζεηο Ξαξνπζία ηεο πφιεο ζε δηεζλείο δηνξγαλψζεηο θαη εθζέζεηο Γηακφξθσζε ηζρπξνχ ινγφηππνπ θαη έμππλνπ ζιφγθαλ Φηινμελία/νξγάλσζε εηδηθψλ πνιηηηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ/ γεγνλφησλ

29 Γηαθήκηζε/ παξνπζία ζε θνηλσληθά δίθηπα (facebook, twitter θ.ιπ.) Γειηία Ρχπνπ Οαδηνθσληθή δηαθήκηζε Ρειενπηηθφ Ππνη Ππλεξγαζία κε ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο / νξγαληζκνχο ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ Ππλεξγαζία κε επαγγεικαηηθνχο νξγαληζκνχο ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ Ιεηηνπξγία Γξαθείνπ Κάξθεηηλγθ & InfoPoint Γεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ παθέησλ (ηνπξηζηηθψλ/ επηρεηξεκαηηθψλ θ.ιπ.) Ξξνσζεηηθέο ελέξγεηεο (π.ρ. δηαγσληζκνί) Θαηά ηελ εθηίκεζή ζαο ε πξνβνιή ηεο Θνδάλεο έσο ζήκεξα είλαη: Ξνιχ θαιή Ηθαλνπνηεηηθή Κέηξηα Αδηάθνξε/Αλχπαξθηε Θαθή 17. Δίζηε ππέξ ή θαηά ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο Θνδάλεο ηηο Θπξηαθέο φηαλ ην επηηξέπεη ν λένο Λφκνο: πέξ Θαηά Κνπ είλαη αδηάθνξν 18. Πε πεξίπησζε πνπ κείλνπλ αλνηθηά ηα θαηαζηήκαηα θάπνηεο Θπξηαθέο πσο αμηνινγείηε ηηο παξαθάησ ηδέεο γηα ηελ ηφλσζε ηεο εκπνξηθήο θίλεζεο; Κέζν Αδηάθνξε Ξνιχ Θαιή Δηδηθά Γεγνλφηα φπσο Ππλαπιίεο, Γεπζηγλσζία, θ.ιπ Δηδηθά Ξαθέηα Γηακνλήο - Δζηίαζεο Δθδειψζεηο εηδηθά γηα Νηθνγέλεηεο κε παηδηά Δηδηθά Ξξνλφκηα γηα αγνξέο ηηο Θπξηαθέο (δηαγσληζκνί, εθπηψζεηο, θ.ιπ.) Άιιν

30 19. Αμηνινγήζηε ζε ηη βαζκφ ε επηρείξεζε ζαο ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλε λα ζπκβάιεη νηθνλνκηθά ή ζπκβνπιεπηηθά (δηάζεζε εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ γηα παξνρή ζπκβνπιψλ, φπνπ ρξεηαζηεί), ζε πεξίπησζε πνπ ηεο δεηεζεί απφ ηνπο Ρνπηθνχο Φνξείο- Αξρέο, γηα ηελ ππνζηήξημε δξάζεσλ πξνβνιήο ηεο πφιεο; Ππκβνιή Κεδεληθή Ξνιχ Κεγάιε Βαζκφο νηθνλνκηθήο ζπκβνιήο Βαζκφο ζπκβνπιεπηηθήο ζπκβνιήο Δπραξηζηνχκε γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο 139

31 5.2.2 Αλάιπζε απνηειεζκάησλ εξεπλψλ πεδίνπ Έξεπλα θαηνίθσλ Κεζνδνινγία Γηα ηελ απνηχπσζε ηεο άπνςεο πνπ έρνπλ (ή δελ έρνπλ) νη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Θνδάλεο γηα ηελ πφιε ηεο Θνδάλεο, ηα δπλαηά (θαη ηα αδχλαηα) ζεκεία ηεο, ηελ εηθφλα πνπ πηζηεχνπλ φηη αληηπξνζσπεχεη ηελ πφιε ηνπο, ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ελφο Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ Κάξθεηηλγθ γηα ηελ πφιε θαη ηελ εηθφλα ηεο επηρεηξήζεθε λα απνηππψζεη ε έξεπλα πεδίνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο παξνπζηάδνληαη ζην παξφλ θείκελν. Ζ έξεπλα επηρεηξεί λα απνηππψζεη ηε γλψκε ησλ θαηνίθσλ, κε ηα φζα πηζαλά πξνβιήκαηα πιεξνθφξεζεο κπνξεί λα πθίζηαληαη, γηα ζηξαηεγηθέο φπσο ε πξνζέιθπζε επελδπηηθψλ - επηρεηξεκαηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ, ηνπξηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πφιε. Ζ απνηχπσζε ησλ δηαζέζεσλ ησλ θαηνίθσλ, κεηαμχ άιισλ, είλαη αλαγθαία γηα ηελ αλάπηπμε, ιεηηνπξγία θαη εθαξκνγή θάζε Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ δξάζεο. Έηζη, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζπγθεθξηκέλα δεκνγξαθηθά αιιά θαη θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηνπ Γήκνπ δηακνξθψζεθε ην εξσηεκαηνιφγην (παξαηίζεηαη ζην Ξαξάξηεκα) ην νπνίν ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή απνηειείηαη απφ νθηψ (8) ελφηεηεο - νκάδεο εξσηήζεσλ, 21 εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο κεηξνχληαη 112 κεηαβιεηέο (βι ). Ξξηλ ηελ έλαξμε ηεο έξεπλαο πεδίνπ επειέγεζαλ απφ ηελ νκάδα έξγνπ ηα άηνκα πνπ δηεθπεξαίσζαλ ηελ έξεπλα ζηελ πξάμε. Ππλνιηθά 6 άηνκα εθπαηδεχηεθαλ γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηνπο θθ. Κεηαμά θαη Ππξαθνχιε. Ξέξαλ ηεο αξρηθήο αλάγλσζεο, κειέηεο θαη ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ καδί κε ηνπο εθπαηδεπηέο, νη ζπλεληεπθηέο πξνρψξεζαλ ζε πηινηηθή έξεπλα πεδίνπ κέζα απφ ηελ νπνία ζπκπιεξψζεθαλ ζε ζπλζήθεο πεδίνπ 20 εξσηεκαηνιφγηα. Ζ πηινηηθή έξεπλα αθελφο δηεπθφιπλε ηελ εθζθαικάησζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη αθεηέξνπ έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα κεηξεζνχλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν νη αληηδξάζεηο ησλ εξσηνχκελσλ, ε πνηφηεηα ησλ ζπιιερζέλησλ δεδνκέλσλ, ε πηζαλή δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη άιιεο ιεπηνκέξεηεο ρξήζηκεο γηα ηελ ηειηθή έξεπλα. Πε φιε ηε δηάξθεηα ηφζν ηεο πηινηηθήο φζν θαη ηεο θαλνληθήο έξεπλαο πεδίνπ ε νπνία δηεμήρζε απφ ην Λνέκβξην ηνπ 2013 κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014 ππήξρε άκεζε θαζεκεξηλή επνπηεία απφ ηελ νκάδα έξγνπ, ζπγθέληξσζε θαη αμηνιφγεζε πιηθνχ θαη άκεζε εηζαγσγή δεδνκέλσλ ζε πξνθαζνξηζκέλε ειεθηξνληθή θφξκα. Γεηγκαηνιεςία Ρν δείγκα έπξεπε λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ ειηθίαο απφ 18 εηψλ θαη άλσ ζην Γήκν Θνδάλεο. Γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ζρεδίνπ δεηγκαηνιεςίαο αξρηθά έγηλε ε πξνζεγγηζηηθή εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ πιεζπζκνχ απηνχ θαηά ην 2014, έηνο πνπ πινπνηήζεθε ε έξεπλα. Υο ζηφρνο ηέζεθε ην θιάζκα δεηγκαηνιεςίαο λα θπκαλζεί απφ 1/120 έσο 1/150. Γηα ηελ Θνδάλε ν ζπλνιηθφο πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ, φπσο θαηαγξάθεθε ζηηο απνγξαθέο, θαζψο θαη ε ηάμε ηεο κεηαβνιήο απφ απνγξαθή ζε απνγξαθή εκθαλίδεηαη ζηνλ Ξίλαθα

32 Ξίλαθαο 5.1 Ξξαγκαηηθφο πιεζπζκφο Γήκνπ Θνδάλεο θαη ηάζε κεηαβνιήο, ΔΡΝΠ ΑΞΝΓΟΑΦΖΠ ΞΙΖΘΠΚΝΠ ΚΔΡΑΒΝΙΖ ,93% ,66% Ξεγή: ΔΙΠΡΑΡ, ηδία επεμεξγαζία Ζ κέζε εηήζηα αχμεζε ζηε δεθαεηία είλαη πεξίπνπ 0,17% ( , = ). Κε ηελ παξαδνρή φηη ν ξπζκφο απηφο δελ αιιάδεη κέρξη ην 2014, ν εθηηκψκελνο πιεζπζκφο ηεο Θνδάλεο ζα είλαη , άηνκα. Απφ ηα δεδνκέλα ηεο πιένλ πξφζθαηεο απνγξαθήο πιεζπζκνχ (2011) ηα άηνκα άλσ ησλ 18 εηψλ απνηεινχλ πεξίπνπ ην 79% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο. Δπνκέλσο ν εθηηκψκελνο πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο πάλσ ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί ην δείγκα είλαη: 79% άηνκα. Νη πεξηνξηζκνί ρξφλνπ, θφζηνπο θαη ζηειερψλ θαηαιιήισλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ππαγφξεπζαλ ηελ επηινγή ηπραίνπ δείγκαηνο ηεο ηάμεο ησλ 500 αηφκσλ. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ην γεληθφ θιάζκα δεηγκαηνιεςίαο γηα ην Γήκν Θνδάλεο είλαη: Θθ= 500 / = 1/125. Νη αλάινγνη πεξηνξηζκνί ρξφλνπ, θφζηνπο θαη ζηειερψλ θαηαιιήισλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο νδήγεζαλ ζηελ ζπγθέληξσζε ηειηθά ηπραίνπ δείγκαηνο ηεο ηάμεο ησλ 529 αηφκσλ (Long, 2007: 37-38). Κε βάζε ηα παξαπάλσ, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ην πην αμηφπηζην πιηθφ γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ δείγκαηνο ήηαλ απηφ πνπ δηέζεηε ε ΔΙΠΡΑΡ, δειαδή: (α) Σαξηνγξαθηθφ ζθαξίθεκα ησλ πφιεσλ ζε θιίκαθα 1:5000, αξθεηά επθξηλέο έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα αλαγλσξηζηεί ζην έδαθνο νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ ράξηε θαη (β) Θαηάινγνο κε ην πιήζνο ηφζν ησλ λνηθνθπξηψλ, φζν θαη ησλ αηφκσλ αλά πεληαεηείο ειηθηαθέο νκάδεο γηα θάζε απνγξαθηθφ ηνκέα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 ε δεηγκαηνιεςία έγηλε ζηξσκαηνπνηεκέλα. Ζ πφιε ρσξίζηεθε ζε 15 ζηξψκαηα, ηα νπνία πιένλ απνθαινχληαη ρσξηθέο ελφηεηεο. Ζ θάζε ρσξηθή ελφηεηα επηδηψρζεθε λα πεξηιακβάλεη πεξίπνπ ηνλ ίδην αξηζκφ λνηθνθπξηψλ θαη λα αλήθεη φζν πην δηαθξηηά γίλεηαη είηε ζην πνιενδνκηθφ θέληξν ή ζε πεξηνρή δνξπθνξηθή ηνπ θέληξνπ ή ζε πεξηθεξεηαθέο ηνπ θέληξνπ ζπλνηθίεο. Ρειηθά ε θάζε ρσξηθή ελφηεηα ζπκπεξηιάκβαλε απφ 2 έσο θαη 4 απνγξαθηθνχο ηνκείο. Θαηά ηνλ ηξφπν απηφ ε θαηνηθεκέλε έθηαζε ρσξίζηεθε ζε 15 ζηξψκαηα ίζνπ πιεζπζκηαθνχ κεγέζνπο. Ν κεραληζκφο επηινγήο ήηαλ ηέηνηνο ψζηε θάζε ρσξηθή ελφηεηα λα αληηπξνζσπεχεηαη ζην δείγκα κε πηζαλφηεηα, αλάινγε κε ηνλ αξηζκφ ησλ λνηθνθπξηψλ ηεο. Θάζε ρσξηθή ελφηεηα δηαηξέζεθε ζε κηθξφηεξεο κνλάδεο επηθάλεηαο, θάζε κηα εθ ησλ νπνίσλ πεξηιάκβαλε 2 νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα. Νη κνλάδεο επηθάλεηαο αξηζκήζεθαλ θαη κε ηε βνήζεηα γελλήηξηαο ηπραίσλ αξηζκψλ επειέγεζαλ δχν απφ θάζε ρσξηθή ελφηεηα. Έηζη θιεξψζεθαλ γηα ην δείγκα 15 2 = 30 κνλάδεο επηθάλεηαο νη νπνίεο 141

33 απεηθνλίζηεθαλ ζηνλ αληίζηνηρν ράξηε. Πηε ζπλέρεηα θαη κε ηε βνήζεηα ησλ δηαδξαζηηθψλ ραξηψλ πνπ δηαζέηεη ε ΔΙΠΡΑΡ, απεηθνλίζηεθαλ ηα θηήξηα ησλ επηιεγέλησλ κνλάδσλ επηθάλεηαο θαη αξηζκήζεθαλ. Ρέινο, επειέγεζαλ νη νηθνδνκέο νη νπνίεο θαη ζα ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, θαζψο θαη νη ζπκπιεξσκαηηθέο απηψλ γηα ηελ πεξίπησζε είηε άξλεζεο ζπκκεηνρήο ή ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίαο επί ηνπ δηαδξαζηηθνχ ράξηε ε νπνία δελ ήηαλ εθηθηφ λα εθζθαικαησζεί εμ αξρήο. Θαζψο ζην δείγκα ήηαλ επηζπκεηφ λα απνηππσζεί ε κεηαβιεηή θχιν, επειέγε νη επηζθέςεηο ζηα επηιεγκέλα λνηθνθπξηά λα γίλνληαη ηφζν ην πξσί (09:30-13:30) φζν θαη ην απφγεπκα (17:30-21:00) έηζη ψζηε λα αξζεί ην πξφβιεκα ηεο πηζαλήο απνπζίαο ηνπ/ ηεο αξρεγνχ ηνπ λνηθνθπξηνχ ιφγσ εξγαζίαο. Ρειηθά, ζπγθεληξψζεθαλ 529 εξσηεκαηνιφγηα, αξηζκφο αθελφο κελ ηθαλφο θαη αληηπξνζσπεπηηθφο θπξίσο κέζα ζηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο, θαζψο ην ηειηθφ θιάζκα δεηγκαηνιεςίαο ήηαλ 1/123. Κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο δεηγκαηνιεςίαο, ην ινγηθφ έιεγρν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ζην SPSS παξαηίζεηαη ε εηθφλα ηεο πφιεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ην δείγκα, ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε εηθφλα απφ ηα δεδνκέλα ηεο πιένλ πξφζθαηεο απνγξαθήο. Ζ αληηπαξαβνιή γίλεηαη σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο πεξηνρή θαηνηθίαο, ειηθία θαη θχιν. Ρέινο, φζνλ αθνξά ζηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ ππνινγίζηεθε γηα φιεο ηηο νκάδεο εξσηήζεσλ ζηηο νπνίεο ε απάληεζε ήηαλ ζε κνξθή θαηάηαμεο ν ζπληειεζηήο α ηνπ Cronbach 1. Ζ πξψηε ηηκή ππνινγίζηεθε ζην δείγκα ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο, ελψ ε δεχηεξε ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο. πσο θαίλεηαη θαη απφ ζηνλ Ξίλαθα 5.2 ζπλνιηθά ηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ έγθπξα, θαζψο ν ζπληειεζηήο ιακβάλεη ηηκέο απφ θαη άλσ. Ξίλαθαο 5.2 Ππληειεζηήο α ηνπ Cronbach αλά εξψηεζε θαη κεηαβιεηή ΔΟΥΡΖΠΖ ΘΔΚΑ ΚΔΡΑΒΙΖΡΔΠ Cronbach sα Β2 ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΞΙΔΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ F1-F Β3 ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ-ΡΑΡΝΡΖΡΔΠ ID1-ID Β5 ΙΔΜΔΗΠ - ΡΑΡΝΡΖΡΔΠ TAYT1-TAYT Β6 ΔΞΑΟΘΔΗΑ ΞΝΓΝΚΥΛ QL1-QL Β12 ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ Β13-14 ΞΟΝΒΝΙΖ - ΔΗΘΝΛΑ Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Νη νκάδεο εξσηήζεσλ πνπ έδσζαλ ζπληειεζηέο κηθξφηεξνπο απφ 0.7 εγείξνπλ θάπνηα εξσηήκαηα σο πξνο ηελ αμηνπηζηία ησλ απαληήζεσλ. Απηφ αθνξά ζηελ εξψηεζε 12 γηα ηνλ ηξφπν πνπ ελεκεξψλνληαη νη θάηνηθνη γηα ζέκαηα ηεο πφιεο θαη ζηηο εξσηήζεηο 13 1 Ν ζπληειεζηήο α ηνπ Cronbach είλαη έλα κέηξν ππνινγηζκνχ ηεο αμηνπηζηίαο (εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο) ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ φζνη ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ζε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ. Ν έιεγρνο γίλεηαη γηα νκάδεο νκνεηδψλ εξσηήζεσλ θαη ζηελ πξάμε ειέγρεη ηελ εζσηεξηθή ζπλέπεηα ησλ απαληήζεσλ ζε βαζκηδσηή θιίκαθα. 142

34 θαη 14 πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνβνιή θαη ζηελ εηθφλα πνπ έρεη ε Θνδάλε. Ρα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία Γξάθεκα 5.1 Νκάδεο ειηθηψλ θαηνίθσλ Ρν δείγκα απφ ην νπνίν ζα θιεζνχκε λα εμάγνπκε ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζηάζε ησλ θαηνίθσλ απέλαληη ζηελ ππάξρνπζα θαη ζηελ πξνο δηακφξθσζε εηθφλα ηεο Θνδάλεο απνηειείηαη απφ 529 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ 263 άλδξεο (49,7%) θαη 266 γπλαίθεο (50,3%). Απφ απηνχο ην 56,7% είλαη θάηνηθνη ηεο πφιεο ηεο Θνδάλεο (300 άηνκα), ην 4,9% θάηνηθνη Γεκνηηθήο ΔλφηεηαοΑηαλήο (26 άηνκα), ην 3,8% θάηνηθνη ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Γεκεηξίνπ ςειάληε (20 άηνκα), ην 8,1% θάηνηθνη ηεο Γεκνηηθή Δλφηεηαο Διηκείαο (43 άηνκα), ην 9,5% θάηνηθνη ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Διιεζπφληνπ (50 άηνκα) θαη ην 17,0% θάηνηθνη ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Θνδάλεο (πιελ πφιεο) (90 άηνκα). Ρν δείγκα δείρλεη κηα ειηθηαθά δσληαλή πφιε, θαζψο ην 74,9% ησλ θαηνίθσλ είλαη κέρξη θαη 55 εηψλ, ελψ ζηηο νηθνλνκηθά παξαγσγηθέο ειηθίεο (απφ 26 έσο θαη 55 εηψλ) βξίζθεηαη ην 58,5% ησλ εξσηεζέλησλ. Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία 143

35 ζνλ αθνξά ζην επάγγεικα ησλ εξσηεζέλησλ εληνπίδεηαη ρακειφ πνζνζηφ αλέξγσλ (18,5%), ην νπνίν εγείξεη δήηεκα εγθπξφηεηαο ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζηάζε ησλ αλέξγσλ, θαζψο θαη 16,7% ζπληαμηνχρσλ, ελψ γηα ηηο άιιεο θαηεγνξίεο ηα πνζνζηά δίλνληαη απφ ηνλ Ξίλαθα 5.3. Ξίλαθαο 5.3 Δπαγγεικαηηθή νκάδα θαηνίθσλ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΝΚΑΓΑ Λ % ΑΘΟΝΗΠΡΗΘΝ % Γ 54 10,2 10,2 ΗΓΞ 73 13,8 24,0 ΔΔ 63 11,9 35,9 ΠΛΑΡΜΗΝΣΝΠ 88 16,7 52,6 θάηνρνη κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ. Αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα είλαη ζηνλ Ξίλαθα 5.4. Ξίλαθαο 5.4 Δπίπεδν εθπαίδεπζεο θαηνίθσλ ΔΞΗΞΔΓΝ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Λ % ΑΘΟΝΗΠΡΗΘΝ % Α' βάζκηα 49 9,3 9,3 Β' βάζκηα ,1 60,4 Γ' βάζκηα ,0 96,4 ΚΓΔ-ΓΓ 19 3,6 100,0 ΠΛΝΙΝ ,0 Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία ΦΝΗΡΖΡΖΠ 62 11,7 64,3 ΝΗΘΗΑΘΑ 91 17,2 81,5 ΑΛΔΟΓΝΠ 97 18,5 100,0 ΠΛΝΙΝ ,0 Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Δπηρεηξήζακε λα δηεξεπλήζνπκε ηελ νκνηνγέλεηα ηεο θαηαλνκήο ησλ επαγγεικάησλ ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή θαηνηθίαο. Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε πξνθχπηεη κηα εκθαλψο κε νκνηνγελήο θαηαλνκή (p<0.05), ε νπνία πξνθχπηεη θχξηα απφ ηελ αληζνθαηαλνκή ηφζν ησλ αλέξγσλ, φζν θαη ησλ θνηηεηψλ ζην δείγκα ζην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ. Ρν επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ εξσηεζέλησλ θξίλεηαη γεληθά ηθαλνπνηεηηθφ, θαζψο ην 39,6% απφ απηνχο είλαη πηπρηνχρνη Ξαλεπηζηεκίσλ - ΡΔΗ θαη 144

36 Απφ ηνλ πίλαθα δηπιήο εηζφδνπ ν νπνίνο αθνινπζεί, εληνπίδεηαη φηη ε αλεξγία πιήηηεη εμίζνπ ηνπο θαηνίθνπο αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν εθπαίδεπζεο. Ξίλαθαο 5.5 Ξνζνζηά αλεξγίαο αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθή νκάδα ΔΞΑΓΓΔΙΚΑ ΠΛΝΙΝ ΔΞΗΞΔΓΝ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΑΛΔΟΓΝΠ Γ ΗΓΞ ΠΛΡ/ΣΝΠ ΦΝΗΡΖΡΖΠ ΔΔ ΝΗΘΗΑΘΑ Α' βάζκηα % 14,3%,0% 6,1% 40,8%,0% 12,2% 26,5% 100,0% Β' βάζκηα % 20,0% 4,1% 14,8% 18,1% 5,6% 11,1% 26,3% 100,0% Γ' βάζκηα % 17,5% 16,9% 15,3% 9,5% 24,3% 12,7% 3,7% 100,0% ΚΓΔ-ΓΓ % 15,8% 57,9% 5,3%,0% 5,3% 15,8%,0% 100,0% ΠΛΝΙΝ Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία 145

37 Νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εξσηεζέληεο 72,1% δνπλ ζηελ πφιε πάλσ απφ 20 έηε, ελψ ζρεηηθά λένη θάηνηθνη (κε ιηγφηεξν απφ 10 έηε ζηελ πφιε) είλαη ην 17,1% ηνπ δείγκαηνο. Ξίλαθαο 5.6 Έηε θαηνηθίαο ζηελ Θνδάλε ΔΡΖ ΘΑΡΝΗΘΗΑΠ ΠΡΖΛ ΘΝΕΑΛΖ Λ % ΑΘΟΝΗΠΡΗΘΝ % [0,5) 63 12,0 12,0 [5.10)) 27 5,1 17,1 [10,20) 57 10,8 27, ,1 100,0 ΠΛΝΙΝ ,0 Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Ρη γίλεηαη ζηελ πφιε ζήκεξα; θαη ηνπο θαηνίθνπο ησλ νηθηζκψλ εθηφο πφιεο ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο Θνδάλεο. Δπηρεηξήζακε λα απνηππψζνπκε ηηο πην βαζηθέο απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα πεδίνπ. Έηζη, αλαιχνληαο ηε ζχλζεζε ηνπ ρψξνπ ηεο πφιεο ηεο Θνδάλεο δηαπηζηψλνπκε αξρηθά φηη νη παιαηνί θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο, φζνη δειαδή δνπλ πάλσ απφ 20 έηε ζηελ Θνδάλε θαη ηελ πεξηνρή ηεο θαηαλέκνληαη νκνηφκνξθα ζε φιε ηελ πφιε θαη ην ίδην ζπκβαίλεη θαη ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο κε κηα παξαηήξεζε φηη φζνη είλαη λένη θάηνηθνη (ιηγφηεξν απφ 5 έηε) θαηνηθνχλ ζε ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ ζηελ πφιε ηεο Θνδάλεο φπσο θαίλεηαη θαη ζην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί. Ν αλαιπηηθφο κε παξακεηξηθφο έιεγρνο σο πξνο ην ζχλνιν ησλ ρσξηθψλ ελνηήησλ Γξάθεκα 5.2 Θαηαλνκή εηψλ θαηνηθίαο ζηελ Θνδάλε κε βάζε ηελ πεξηνρή θαηνηθίαο πσο δηαηππψζεθε θαη ζηελ αξρή ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ, ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο αλαθέξεηαη ζηνλ Θαιιηθξαηηθφ Γήκν Θνδάλεο, ν νπνίνο πιελ ηεο πφιεο ηεο Θνδάλεο ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηνπο πξψελ Θαιιηθξαηηθνχο Γήκνπο Αηαλήο, Γεκεηξίνπ ςειάληε, Διηκείαο θαη Διιεζπφληνπ. Πην ζεκείν απηφ ζα ηνλίζνπκε φηη ε πεξηγξαθή ησλ επξεκάησλ γίλεηαη, φηαλ θξίλεηαη ζθφπηκν κε βάζε ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ απφςεσλ, ζε δχν επίπεδα. Αθελφο κελ γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο θαη αθεηέξνπ γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ ππφινηπσλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ, ζηνπο νπνίνπο ζα ζπκπεξηιάβνπκε Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία 146

38 ζηελ πφιε δελ έδσζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p=0.208), γεγνλφο πνπ καο επηηξέπεη λα ππνζέζνπκε νκνηφκνξθε θαηαλνκή ησλ θαηνίθσλ κε βάζε ην πφζα έηε δνπλ ζηελ Θνδάλε ζε φιεο ηηο ρσξηθέο ελφηεηεο. παξαπάλσ θαηεγνξίεο εληάρζεθαλ ζε ηξεηο νκάδεο αλάινγα κε ηε ρξνηά ηνπο: ζεηηθή, αξλεηηθή θαη νπδέηεξε. Θα πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε ησλ κεηαβιεηψλ νη νπνίεο κεηξήζεθαλ κε ην κεζνδνινγηθφ καο εξγαιείν. Πε πξψην επίπεδν γηα θάζε κηα απφ ηηο κεηαβιεηέο ζηηο νπνίεο δεηήζεθε απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα θαηαηάμνπλ ηελ άπνςή ηνπο ζχκθσλα κε κηα πξφηαζε πνπ δίλεηαη ππνινγίδνπκε ηε δηάκεζν θαη ηελ επηθξαηνχζα ηηκή. Ζ κελ δηάκεζνο καο δίλεη ηελ ηηκή πάλσ απφ ηελ νπνία βξίζθεηαη ην 50% ησλ εξσηεζέλησλ, ε δε επηθξαηνχζα ηηκή ηελ θαηάηαμε (βαζκνινγία) πνπ εκθαλίδεηαη κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα. Πηελ πξψηε εξψηεζε δεηήζεθε απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα δειψζνπλ ηελ πξψηε ιέμε πνπ ηνπο έξρεηαη ζην κπαιφ γηα ηελ πφιε ηεο Θνδάλεο. Ζ ακεζφηεηα ηεο απάληεζεο δηεπθνιχλεη ηελ αλάιπζε ζην λα θαηαγξάςεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ρξνηά πνπ έρεη γηα ηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα ε πφιε. Θαζψο δφζεθαλ πνιιέο θαη πνηθίιεο απαληήζεηο απνθαζίζηεθε ε νκαδνπνίεζή ηνπο λα γίλεη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν ν νπνίνο θαη παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Απφ ην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ εληνπίζηεθαλ 7 ιέμεηο - έλλνηεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπρλά, ΓΔΖ - Κφιπλζε - Αλεξγία - Απνθξηέο - Θακπαλαξηφ - Σεηκψλαο - ΡΔΗ. Θάπνηεο απφ ηηο ππφινηπεο αληηζηνηρνχζαλ ζε απηά πνπ νλνκάδνπκε αζηηθφ πξφβιεκα - π.ρ. θπθινθνξηαθφ, ζηάζκεπζε, πξάζηλν θ.ιπ. - θαη πνιηηηζκφο - π.ρ. βηβιίν, αλάγλσζε, θεζηηβάι ηδαδ θ.ιπ.. ζεο ιέμεηο - έλλνηεο δελ κπνξνχζαλ λα θαηαηαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο 147

39 Ξνηα είλαη ε πξψηε ιέμε πνπ έξρεηαη ζην κπαιφ ζαο γηα ηελ Θνδάλε ζήκεξα; Ξίλαθαο 5.7 Ιέμεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ην Γήκν Θνδάλεο ΘΝΕΑΛΖ ΑΗΑΛΖ ΤΖΙΑΛΡΖΠ ΔΙΗΚΔΗΑ ΔΙΙΖΠΞΝΛΡΝΠ ΓΔ ΘΝΕΑΛΖΠ ΠΛΝΙΝ ΘΔΡΗΘΖ ΣΟΝΗΑ ΑΟΛΖΡΗΘΖ ΣΟΝΗΑ ΓΔΖ ΚΝΙΛΠΖ ΑΛΔΟΓΗΑ ΑΞΝΘΟΗΔΠ ΝΓΔΡΔΟΖ ΔΘΦΟΑΠΖ ΘΑΚΞΑΛΑΟΗΝ ΣΔΗΚΥΛΑΠ ΑΠΡΗΘΝ ΞΟΝΒΙΖΚΑ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝΠ ΡΔΗ ΓΑ ΠΛΝΙΝ Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία 148

40 Ξεξί ην 40% ησλ εξσηεζέλησλ είηε ζηελ πφιε ή ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο εμέθξαζαλ ιέμε κε ζεηηθή (νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο) ή αξλεηηθή ρξνηά. Αξθεηά ζπρλά ε ιέμε αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε απάληεζε πξνέξρεηαη απφ ηελ πφιε ή απφ ην ππφινηπν ηνπ Γήκνπ ηαπηίδεηαη κε ηε ΓΔΖ, ηε κφιπλζε, ηελ αλεξγία θαη ηελ απνθξηά. Γξάθεκα 5.3 Γηαγξακκαηηθή Απεηθφληζε ιέμεσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ην Γήκν Θνδάλεο Πηε ζπλέρεηα νη εξσηψκελνη θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο σο, θαηά ηελ άπνςή ηνπο, πιενλεθηήκαηα ηεο πφιεο. Πηελ εξψηεζε, ινηπφλ, 'Ξαξαθαινχκε αμηνινγήζηε ζε θιίκαθα 1-5 (κε 5 ην κέγηζην), πνηνη απφ ηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο είλαη πιενλεθηήκαηα ηεο πφιεο ηεο Θνδάλεο' εληνπίδνληαη ηξείο ηδηαίηεξα ηζρπξνί παξάγνληεο (πξάζηλν ρξψκα) θαη δχν ηδηαίηεξα αδχλαηνη (πνξηνθαιί ρξψκα). Ξίλαθαο 5.8 Αμηνιφγεζε παξαγφλησλ σο πιενλεθηήκαηα ηεο πφιεο ηεο Θνδάλεο ζε θιίκαθα 1-5 (κε 5 ην κέγηζην) ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΥΠ ΞΙΔΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ ΓΗΑΚΔΠΝΠ ΔΞΗΘΟΑΡΝΠΑ Θεληξηθή Γεσγξαθηθή Θέζε γηα ηε Γπηηθή Καθεδνλία 4 4 Κεηαπνίεζε - Βηνηερλίεο 2 2 Δκπφξην 3 3 Ρνπξηζκφο 2 1 Αγξνηηθή Ξαξαγσγή 3 4 Λπρηεξηλή Γηαζθέδαζε 4 3 Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία ιεο νη ππφινηπεο ιέμεηο αθνινπζνχλ φπσο βιέπνπκε θαη ζην Γξάθεκα 5.3 ηελ ίδηα θαηαλνκή, ηφζν κέζα ζην αζηηθφ θέληξν φζν θαη ζην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ. Δπνκέλσο, νη δηαθξηηέο έλλνηεο πνπ εθθξάδνληαη άκεζα απφ ην δείγκα καο είλαη θαηά ζεηξά: ΓΔΖ, Απνθξηέο, Κφιπλζε θαη Αλεξγία. Σακειφ Θφζηνο Γηαβίσζεο 3 3 Φηελά Δλνίθηα 3 3 Ξαλεπηζηήκην Γπηηθήο Καθεδνλίαο - ΡΔΗ 5 5 Πρνιεία - Φξνληηζηήξηα 4 4 ΓΔΖ 5 5 Ρειεζέξκαλζε

41 Γηνηθεηηθφ Θέληξν 3 3 Ξνιηηηζκφο 3 3 Ξξνζθπγηθφ/Ξνληηαθφ ζηνηρείν 4 5 Αζθάιεηα 4 4 Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Πηελ αμηνιφγεζε ησλ παξαγφλησλ εληνπίδνληαη δηαθνξνπνηήζεηο αλά θχιν: Ππγθεθξηκέλα νη άλδξεο αμηνινγνχλ πςειφηεξα απφ ηηο γπλαίθεο ηνπο παξάγνληεο Κεηαπνίεζε - Βηνηερλίεο (p=0.000), Γηνηθεηηθφ Θέληξν (p=0.022) θαη Αζθάιεηα (p=0.007) ελψ αληίζεηα αμηνινγνχλ ρακειφηεξα ηνλ παξάγνληα Πρνιεία - Φξνληηζηήξηα (p=0.031). Αλ νη παξάγνληεο δηεξεπλεζνχλ σο πξνο ηελ ειηθηαθή νκάδα ζα παξαηεξήζνπκε κηα έληνλε δηαθνξνπνίεζε ησλ αηφκσλ ειηθίαο 18 έσο 25 εηψλ, νη νπνίνη αμηνινγνχλ ρακειφηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κεγαιχηεξνπο ηνπο παξάγνληεο Θεληξηθή Γεσγξαθηθή Θέζε γηα ηε Γπηηθή Καθεδνλία(p=0.000), Ξαλεπηζηήκην Γπηηθήο Καθεδνλίαο (p=0.017), Πρνιεία - Φξνληηζηήξηα (p=0.006), Γηνηθεηηθφ Θέληξν (p=0.008) θαη Ξξνζθπγηθφ/Ξνληηαθφ ζηνηρείν (p=0.002). Απφ ηελ άιιε πιεπξά φζνη είλαη πάλσ απφ 41 εηψλ αμηνινγνχλ ρακειφηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο λεαξφηεξνπο ζε ειηθία ηνπο παξάγνληεο Αγξνηηθή Ξαξαγσγή(p=0.019), Σακειφ Θφζηνο Γηαβίσζεο(p=0.000) θαη Φηελά Δλνίθηα(p=0.000). Πε παξφκνηα επίπεδα ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο (p<0.05) θαηαγξάθεηαη πςειφηεξε αμηνιφγεζε ησλ κνλίκσλ θαηνίθσλ ζε ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο ηεο Θεληξηθήο Γεσγξαθηθήο Θέζεο γηα ηε Γπηηθή Καθεδνλία, ησλ Πρνιείσλ - Φξνληηζηεξίσλ, ηνπ Γηνηθεηηθνχ Θέληξνπ, ηνπ Ξνιηηηζκνχ, θαζψο θαη ηνπ Ξξνζθπγηθνχ/Ξνληηαθνχ ζηνηρείνπ, ελψ αληίζεηα νη θνηηεηέο θαηαγξάθνπλ πςειφηεξεο αμηνινγήζεηο απφ ηνπο κνλίκνπο θαηνίθνπο ζηνπο παξάγνληεο Ρνπξηζκφο, Σακειφ Θφζηνο Γηαβίσζεο θαη Φηελά Δλνίθηα. Ρηο δηαθνξνπνηήζεηο ζηνπο παξάγνληεο κε βάζε ην επάγγεικα δεκηνπξγνχλ νη άλεξγνη θαη νη λνηθνθπξέο πνπ αμηνινγνχλ πην ρακειά απφ ηηο άιιεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο ην Δκπφξην θαη ηελ Αζθάιεηα, νη δεκφζηνη ππάιιεινη νη νπνίνη αμηνινγνχλ ρακειά σο πιενλέθηεκα ηελ Αγξνηηθή Ξαξαγσγή, ελψ ηαπηφρξνλα νη ίδηνη καδί κε ηνπο ζπληαμηνχρνπο αμηνινγνχλ ηνλ παξάγνληα Γηνηθεηηθφ Θέληξν αξθεηά πςειά ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο νκάδεο. Ρέινο, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο δηαθνξνπνηεί κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηνπο παξάγνληεο Αγξνηηθή Ξαξαγσγή κε φζνπο ηειείσζαλ ην Γεκνηηθφ λα ηελ αμηνινγνχλ ρακειφηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο θαη ηνπο απφθνηηνπο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο νη νπνίνη αμηνινγνχλ πςειά ηνπο παξάγνληεο Σακειφ Θφζηνο Γηαβίσζεο, Φηελά Δλνίθηα θαη ρακειά ηε χπαξμε ηνπ Ξαλεπηζηήκηνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη ηνπ ΡΔΗ, ηα Πρνιεία - Φξνληηζηήξηα, ηνλ Ξνιηηηζκφ θαη ηελ χπαξμε ηνπ Ξξνζθπγηθνχ/Ξνληηαθνχ ζηνηρείνπ. 150

42 Νη πηζαλέο ηαπηφηεηεο ηεο πφιεο Νη ηξεηο επφκελεο εξσηήζεηο επηρεηξνχλ λα αληρλεχζνπλ ηελ έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο ηεο πφιεο κέζα απφ ηε καηηά ησλ εξσηψκελσλ. Έηζη, αξρηθά δεηήζεθε λα αμηνινγήζνπλ 'Πε πνην βαζκφ νη παξαθάησ ηαπηφηεηεο πηζηεχεηε φηη ραξαθηεξίδνπλ ζήκεξα ηελ πφιε ηεο Θνδάλεο'. Θαη εδψ εληνπίδνληαη αξθεηά πςειά νη έλλνηεο ηεο ΓΔΖ θαη ηεο Απνθξηάο. Ξίλαθαο 5.9 Αμηνιφγεζε ηαπηνηήησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πφιε ηεο Θνδάλεο ζήκεξα, ζε θιίκαθα 1-5 (κε 5 ην κέγηζην) ΡΑΡΝΡΖΡΔΠ ΓΗΑΚΔΠΝΠ ΔΞΗΘΟΑΡΝΠΑ Ξφιε - θφκβνο 4 4 Δκπνξηθή πφιε 3 3 Ξξάζηλε πφιε 2 1 Ξφιε βηβιίνπ θαη αλάγλσζεο 3 3 Δλεξγεηαθφ Θέληξν 5 5 Ξφιε ηεο Απνθξηάο 5 5 Αζιεηηθή πφιε 3 3 Ηδαληθφο ηφπνο θαηνηθίαο 2 2 Ξφιε κε λπρηεξηλή δσή 4 4 Ρφπνο εγθαηάζηαζεο επηρεηξήζεσλ 3 3 Ξφιε κε παξαδφζεηο 4 4 Ξεξηνρή κε έληνλν πδάηηλν ζηνηρείν 2 2 Ξφιε-Γηαβαιθαληθφ Θέληξν 2 2 Ξφιε - αθεηεξία γηα ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ 2 2 Ξεξηνρή κε γεσινγηθφ πινχην 4 4 Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Πην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ ππάξρεη έληνλε ε πεπνίζεζε φηη ε πφιε ηεο Θνδάλεο ζα κπνξνχζε λα πεξηγξαθεί σο πφιε θφκβνο, ελεξγεηαθφ θέληξν, πφιε ηεο απνθξηάο κε λπρηεξηλή δσή θαη παξαδφζεηο, αιιά θαη σο θέληξν κηαο πεξηνρήο κε ηδηαίηεξν γεσινγηθφ πινχην. Σσξίο θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβιεηέο ειέγρνπ εκθαλίδνληαη ηφζν ε πφιε ελεξγεηαθφ θέληξν, φζν θαη ε πφιε ηεο Απνθξηάο θαη ε πφιε κε λπρηεξηλή δσή. Ρελ έλλνηα - ηαπηφηεηα ηεο πφιεο θφκβνπ ζην ζήκεξα δείρλνπλ λα κε ζπκκεξίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά νη γπλαίθεο (p=0.004), νη λένη θάησ ησλ 25 εηψλ (p=0.000), νη θνηηεηέο (p=0.001), νη απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (p=0.006), φζνη δνπλ ιηγφηεξα απφ 5 έηε ζηελ πφιε (p=0.000), νη θάηνηθνη ηεο πφιεο ζε ζρέζε κε ηνπο θαηνίθνπο ησλ άιισλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ (p=0.001), ελψ ε δηαθνξνπνίεζε ζχκθσλα κε ην επάγγεικα πξνέξρεηαη απφ ηνπο ζπληαμηνχρνπο (p=0.003) νη νπνίνη πηνζεηνχλ ηελ ηαπηφηεηα απηή. Κε βάζε ηψξα ηηο απαληήζεηο ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ηεξαξρήζνπλ απφ ην 1 (πςειή πξνηεξαηφηεηα) έσο ην 5 (ρακειή πξνηεξαηφηεηα) ηηο θαηά ηελ άπνςή ηνπο ζεκαληηθφηεξεο ηαπηφηεηεο πνπ είηε έρεη είηε κπνξεί λα αλαδείμεη ε πφιε ηεο Θνδάλεο θαη ηηο νπνίεο νη ίδηνη επηζπκνχλ λα εληζρπζνχλ 151

43 ζην πιαίζην κηαο ζηξαηεγηθήο Κάξθεηηλγθ κέρξη ην Απνηππψζακε ηε ζηάζε ηνπ δείγκαηνο ζην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί. Γξάθεκα 5.4 Ηεξάξρεζε ζεκαληηθφηεξσλ ηαπηνηήησλ γηα ηελ πφιε ηεο Θνδάλεο, ζε θιίκαθα 1-5 (κε 5 ην κέγηζην Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Γηαβάδνληαο πξνζεθηηθά ην γξάθεκα κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηαπηφηεηεο πνπ, θαηά ηελ άπνςε ησλ εξσηεζέλησλ, ζα πξέπεηλα εληζρπζνχλ κέζα θαη απφ ην Πρέδην Κάξθεηηλγθ ηεο πφιεο. Ζ αλάγλσζε ηνπ ίδηνπ γξαθήκαηνο επίζεο αλαδεηθλχεη θαη ηηο ιηγφηεξν επηζπκεηέο ηαπηφηεηεο. Έηζη, δεκηνπξγείηαη κηα πξψηε δψλε πξνηεξαηνηήησλ ζηελ νπνία εληάζζνληαη ε πξάζηλε θαη ε εκπνξηθή πφιε, ηαπηφηεηα ηελ νπνία αμηνινγεί πάλσ απφ ην 60% ησλ εξσηεζέλησλ σο πξψηε θαη δεχηεξε πξνηεξαηφηεηα. Πηε δεχηεξε δψλε πξνηεξαηνηήησλ εληάζζνληαη ε πφιε θφκβνο, ελεξγεηαθφ θέληξν, ηδαληθφο ηφπνο θαηνηθίαο θαη ηφπνο εγθαηάζηαζεο επηρεηξήζεσλ, ηαπηφηεηεο νη νπνίεο ζπγθεληξψλνπλ πάλσ απφ ην 20% ησλ ηξηψλ πξψησλ πξνηεξαηνηήησλ αιιά θαη πάλσ απφ ην 10% ησλ δχν πξψησλ. Απφ ηηο παξαπάλσ εηθφλεο απηή ηεο εκπνξηθήο πφιεο δελ εκθαλίδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο θακία απφ ηηο κεηαβιεηέο ειέγρνπ. Απηφ δειψλεη φηη είλαη γεληθά απνδεθηή σο εηθφλα απφ φινπο. Ζ ελφηεηα δηεξεχλεζεο ησλ πηζαλψλ ηαπηνηήησλ ηεο Θνδάλεο θιείλεη κε κηα εξψηεζε ζηελ νπνία ν θάζε εξσηψκελνο αμηνινγεί κε ηηκέο απφ 1 (ρακειφο βαζκφο) κέρξη θαη 5 (πςειφο βαζκφο) κηα ζεηξά απφ ιέμεηο ή ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαηά ηε γλψκε ηνπ ηαπηίδνληαη κε ην ζεκεξηλφ Γήκν ηεο Θνδάλεο. Πηε ιίζηα ησλ ιέμεσλ - ραξαθηεξηζηηθψλ ππάξρνπλ αξθεηέο νκνηφηεηεο κε εθείλεο πνπ εηέζεζαλ ζηελ εξψηεζε 3. Κέζα απφ ηε δηαδηθαζία απηή είλαη ζρεηηθά απιφ λα δηαπηζηψζνπκε ηελ εζσηεξηθή ζπλέπεηα πνπ δίλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηηο απαληήζεηο ηνπο ζην δήηεκα ηεο ηαπηφηεηαο ηεο πφιεο θαη θαη επέθηαζε ηνπ Γήκνπ. Δπηρεηξψληαο ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ απφ ηηο νπνίεο πξνέθπςε ν Ξίλαθαο 5.10 κπνξνχκε λα δηαρσξίζνπκε ηηο ιέμεηο - εηθφλεο πνπ θαηά ηε γλψκε ησλ εξσηεζέλησλ ραξαθηεξίδνπλ ην Γήκν ηεο Θνδάλεο θαη ηελ Θνδάλε ζε γεσγξαθηθά ηνπφζεκα (αθνξνχλ θπξίσο ζην Γήκν), ζε αζηηθά θαη ηζηνξηθά ηνπφζεκα (αθνξνχλ θπξίσο ζηελ 152

44 πφιε ηεο Θνδάλεο), ζε νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη ζε άπιε θαη πιηθή παξάδνζε. Κε ηε ζθέςε απηή εληνπίδνπκε φηη γηα ηνπο εξσηεζέληεο γεσγξαθηθά ηνπφζεκα φπσο ε Ιίκλε θαη ν Αιηάθκνλαο δελ απνηεινχλ ηελ εηθφλα ηεο πφιεο ζην κπαιφ ησλ θαηνίθσλ ηφζν ηεο πφιεο φζν θαη ηνπ Γήκνπ. Αζηηθέο Αλαπιάζεηο 3 3 ΕΔΞ 3 2 Σαξηνζήθε 3 3 Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Ξίλαθαο 5.10 Αμηνιφγεζε ιέμεσλ - εηθφλσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην Γήκν Θνδάλεο θαη ηελ πφιε ηεο Θνδάλεο, ζε θιίκαθα 1-5 (κε 5 ην κέγηζην) ΙΔΜΖ - ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΝ ΓΗΑΚΔΠΝΠ ΔΞΗΘΟΑΡΝΠΑ Ιίκλε 3 3 ΓΔΖ 5 5 Αιηάθκνλαο 3 3 Φαλνί (Θαξλαβάιη) 5 5 Άγηνο Ληθφιανο - Θακπαλαξηφ 5 5 Βηβιηνζήθε - Αλάγλσζε 3 3 Κνπζηθή 3 3 Ξαξάδνζε 4 4 Θακπαλαξηφ 5 5 Γεκνηηθφ Υδείν 3 3 Γεκνηηθφ Ξάξθν 3 3 Θξφθνο 5 5 Γηαπξάθηα 5 5 Πθξθα 5 5 Πνχξδνο 5 5 Σηνχκνξ - Απηνζαξθαζκφο 4 5 Κνπζείν & Αξραηνινγηθφο Σψξνο Αηαλήο 4 5 Ρειεζέξκαλζε 5 5 Δπίζεο, ζε ρακειφηεξε ηαχηηζε ζε ζρέζε κε ηηο θπξίαξρεο επηινγέο βξίζθνπκε αζηηθά ηνπφζεκα φπσο ην Γεκνηηθφ Ξάξθν θαη ην Υδείν, αιιά θαη ηε Σαξηνζήθε. Απφ ηελ άιιε θαηά θχξην ιφγν ε ΓΔΖ, ε Θνδαλίηηθε Απνθξηά (Φαλνί)θαη ν Θξφθνο είλαη ρσξίο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ θνξπθή ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο - ηαχηηζεο κε ηελ πφιε, φπσο θαη ηα Γηαπξάθηα θαη ε Ρειεζέξκαλζε πνπ καδί κε ηνλ Άγην Ληθφιαν θαη ην Θακπαλαξηφ ζπγθεληξψλνπλ πάλσ απφ ην 75% ησλ πξψησλ πξνηηκήζεσλ ησλ εξσηψκελσλ. Αθφκε ζε πςειφ επίπεδν αμηνινγήζεθαλ ιέμεηο πνπ εθθξάδνπλ ηελ άπιε (γηα ηνπο ηξίηνπο) παξάδνζε φπσο Πθξθα, Πνχξδνο, Σηνχκνξ - Απηνζαξθαζκφο, αιιά θαη ην Κνπζείν θαη ν Αξραηνινγηθφο Σψξνο ηεο Αηαλήο, Ξνηφηεηα δσήο Ν πίλαθαο πνπ αθνινπζεί εκθαλίδεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ εξσηεζέλησλ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα δσήο. Ρνπο δεηήζεθε λα 'αμηνινγήζνπλ θαηά πφζν είλαη επαξθή ή αλεπαξθή ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά ηεο Θνδάλεο (1=αλεπαξθέο 5=επαξθέο)'. 153

45 Αθξηβψο ζηηο ίδηεο κεηαβιεηέο ειέγρνπ εληνπίδεηαη ζηαηηζηηθά Ξίλαθαο 5.11 Αμηνιφγεζε ραξαθηεξηζηηθψλ Θνδάλεο, ζε θιίκαθα 1-5 (κε 5 ην επαξθέο) ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΓΗΑΚΔΠΝΠ ΔΞΗΘΟΑΡΝΠΑ Αζιεηηθέο πνδνκέο (Γήπεδα, αζιεηηθφ θέληξν) 2 2 Ξνιηηηζηηθέο πνδνκέο (θηλεκαηνγξάθνο, ζέαηξν, κνπζηθέο ζθελέο) 2 2 Ρνπξηζηηθέο πνδνκέο (μελνδνρεία, InfoPoint, ρψξνη εζηίαζεο, ηνπξηζηηθά γξαθεία, ρψξνη 3 3 ζπλεδξίσλ) Αζηηθέο/Ρερληθέο πνδνκέο (νδηθφ δίθηπν) 2 1 Θνηλσληθέο πνδνκέο (πνδνκέο πγείαο, πξφλνηαο θαη εθπαίδεπζεο) 2 1 Αζηηθφ Ξξάζηλν 2 1 Ρειεζέξκαλζε 5 5 Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Ξιελ ηεο ηειεζέξκαλζεο, ε νπνία αδηακθηζβήηεηα ζεσξείηαη επαξθέζηαηε σο ππνδνκή νη εξσηεζέληεο δίλνπλ ηδηαίηεξα ρακειή αμηνιφγεζε γηα φιεο ηηο άιιεο ππνδνκέο πνπ θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ. Δμεηάδνπκε κηα πξνο κηα ηηο ππνδνκέο ηηο νπνίεο εθιήζεζαλ λα αμηνινγήζνπλ νη εξσηεζέληεο. ζνλ αθνξά ζηηο αζιεηηθέο ππνδνκέο εληνπίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κε βάζε ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα (p=0.000), ηελ ηδηφηεηα κε ηελ νπνία νη εξσηεζέληεο βξίζθνληαη ζηελ πφιε (p=0.003) θαη ηα ρξφληα πνπ δνπλ ζηελ πφιε (p=0.000). ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ αμηνινγήζεσλ θαη γηα ηηο πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο. Κε βάζε ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα (p=0.000), ηελ ηδηφηεηα κε ηελ νπνία νη εξσηεζέληεο βξίζθνληαη ζηελ πφιε (p=0.03) θαη ηα ρξφληα πνπ δνπλ ζηελ πφιε (p=0.003). Γηα ηηο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο εληνπίδνληαη κε βάζε ηελ ειηθία (p=0.027)θαη ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα (p=0.001). Γηα ηηο αζηηθέο ππνδνκέο εληνπίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κε βάζε ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα (p=0.000), ηελ ηδηφηεηα κε ηελ νπνία νη εξσηεζέληεο βξίζθνληαη ζηελ πφιε (p=0.007), ην επάγγεικα (p=0.032) θαη ηα ρξφληα πνπ δνπλ ζηελ πφιε (p=0.000). Ρέινο, σο πξνο φιεο ηηο κεηαβιεηέο ειέγρνπ εληνπίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ αμηνινγήζεσλ γηα ηηο θνηλσληθέο ππνδνκέο θαη ην αζηηθφ πξάζηλν. Πηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο Γεκεηξίνπ ςειάληε θαη Διιεζπφληνπ εληνπίδνληαη νη πεξηζζφηεξν ρακειέο αμηνινγήζεηο γηα ηηο αζιεηηθέο ππνδνκέο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο κε ην 80% ησλ εξσηεζέλησλ λα ηηο αμηνινγνχλ σο αλεπαξθείο, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηελ πφιε ηεο Θνδάλεο ππεξβαίλεη ην 40%. Διέγρνληαο ηηο αζιεηηθέο ππνδνκέο σο πξνο ηελ ηδηφηεηα νη κφληκνη θάηνηθνη αμηνινγνχλ ηηο αζιεηηθέο ππνδνκέο πνιχ ρακειά ζε αληίζεζε κε ηνπο θνηηεηέο πνπ δνπλ ζηελ πφιε, ελψ αλάινγε είλαη ε αμηνιφγεζε κε βάζε ηα έηε θαηνηθίαο ζηελ Θνδάλε θαη ηνπο παιαηφηεξνπο θαηνίθνπο (πάλσ απφ 10 έηε) λα δίλνπλ ρακειφηεξε αμηνιφγεζε ζε ζρέζε κε ηνπο λεφηεξνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο, 154

46 Πηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Γεκεηξίνπ ςειάληε εληνπίδνληαη νη πεξηζζφηεξν ρακειέο αμηνινγήζεηο θαη γηα ηηο πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο. Δπίζεο νη κφληκνη θάηνηθνη αμηνινγνχλ ηηο πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο πνιχ ρακειά ζε αληίζεζε κε ηνπο θνηηεηέο, ελψ αλάινγε είλαη ε αμηνιφγεζε κε βάζε ηα έηε θαηνηθίαο ζηελ Θνδάλε θαη ηνπο παιαηφηεξνπο θαηνίθνπο (πάλσ απφ 10 έηε) λα δίλνπλ ρακειφηεξε αμηνιφγεζε ζε ζρέζε κε ηνπο λεφηεξνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο, Ρηο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο αμηνινγνχλ πςειφηεξα ζε ζρέζε κε εξσηεζέληεο άιισλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ φζνη θαηνηθνχλ ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Θνδάλεο, αιιά θαη νη πην ειηθησκέλνη απφ ηνπο θαηνίθνπο πνπ ξσηήζεθαλ. Νη θάηνηθνη ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ Αηαλήο θαη Διιεζπφληνπ αμηνινγνχλ πην ρακειά απφ φινπο ηηο αζηηθέο ππνδνκέο φπσο θαη ην ζχλνιν ησλ λνηθνθπξψλ, ζε αληίζεζε κε ηνπο θνηηεηέο νη νπνίνη αμηνινγνχλ πην πςειά ηηο αζηηθέο ππνδνκέο. Θαη ζηηο αζηηθέο ππνδνκέο επαλαιακβάλεηαη ην πξφηππν ζχκθσλα κε ην νπνίν ε αμηνιφγεζε κε βάζε ηα έηε θαηνηθίαο ζηελ Θνδάλε θαη ηνπο παιαηφηεξνπο θαηνίθνπο (πάλσ απφ 10 έηε) λα δίλνπλ ρακειφηεξε αμηνιφγεζε ζε ζρέζε κε ηνπο λεφηεξνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο. Νη γπλαίθεο, νη άλσ ησλ 55 εηψλ, νη θάηνηθνη ηεο Αηαλήο θαη ηεο Διηκείαο, νη κφληκνη θάηνηθνη, νη άλεξγνη θαη νη λνηθνθπξέο θαη νη παιαηφηεξνη θάηνηθνη ηεο πφιεο δίλνπλ ηέινο ηηο πην ρακειέο αμηνινγήζεηο ηφζν ζηηο θνηλσληθέο ππνδνκέο φζν θαη ζην αζηηθφ πξάζηλν. Βιέπνληαο ην κέιινλ Νη ηξεηο επφκελεο εξσηήζεηο ηέζεθαλ κε ζθνπφ ηελ αλίρλεπζε ηνπ πηζαλνχ brand / ηδηαίηεξεο ηαπηφηεηαο πάλσ ζην νπνίν ζα πξέπεη λα νδεγεζεί ε Θνδάλε, ηνπιάρηζηνλ ζχκθσλα κε ην πψο βιέπνπλ νη θάηνηθνη δηακέζνπ ηνπ δείγκαηνο ηελ εμέιημε απηή. Έηζη, δεηήζεθε απφ ηνπο εξσηψκελνπο (έρνληαο ην δηθαίσκα λα επηιέμνπλ κέρξη 2 εθδνρέο) λα εθθξάζνπλ ηε ζέιεζή ηνπο γηα ηελ θπξίαξρε εηθφλα/θήκε πνπ ζα πξέπεη λα πξνβάιεη ε πφιε ηεο Θνδάλεο ηα επφκελα ρξφληα. Ξίλαθαο 5.12 Θέιεζε θαηνίθσλ γηα ηελ θπξίαξρε εηθφλα / θήκε ηεο Θνδάλεο ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ Λ % 'Ξξάζηλε' πφιε κε πνηφηεηα δσήο ,27 Ξφιε πνιηηηζκνχ θαη παξάδνζεο ,59 Κηα ςεθηαθή, 'έμππλε' πφιε 78 14,74 Κηα επηρεηξεκαηηθή πφιε/δηαβαιθαληθφ θέληξν ,09 Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Απφ ηηο δπλεηηθέο εηθφλεο πνπ πξνηάζεθαλ πξνθχπηεη κηα αζαθήο εηθφλα. Γηα παξάδεηγκα ε δεκηνπξγία κηαο ςεθηαθήο, 'έμππλεο' πφιεο πνπ ζπγθεληξψλεη ηηο ιηγφηεξεο πξνηηκήζεηο ζα κπνξνχζε εχθνια λα ππεξεηήζεη θαη ηηο άιιεο εηθφλεο. Απφ απηνχο πνπ επέιεμαλ ηε ζπγθεθξηκέλε εηθφλα ην 60% είλαη θάησ ησλ 40 εηψλ, ην 70% είλαη θάηνηθνη ηεο πφιεο θαη φρη ησλ άιισλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ θαη ην 60% είλαη ηνπιάρηζηνλ απφθνηηνη ΑΔΗ. Ρελ επηινγή κηαο επηρεηξεκαηηθήο πφιεο /δηαβαιθαληθνχ θέληξνπ ε νπνία ζπγθεληξψλεη 155

47 πςειφ επίπεδν πξνηίκεζεο ζηεξίδνπλ θαηά 60% νη άλσ ησλ 40 εηψλ, ηφζν νη θάηνηθνη ηεο πφιεο φζν θαη ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ ζην ίδην επίπεδν, ελψ ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο. Ζ επηινγή ηεο εηθφλαο κηαο πφιεο πνιηηηζκνχ θαη παξάδνζεο ζηεξίδεηαη απφ φιεο ηηο ειηθίεο θαη αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ελψ πην έληνλα ηε ζηεξίδνπλ (70% φζσλ έθαλαλ ηελ επηινγή) θάηνηθνη ηεο πφιεο θαη ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Θνδάλεο. Ρέινο, ηελ πξψηε επηινγή γηα κηα 'Ξξάζηλε' πφιε κε πνηφηεηα δσήο ηε ζηεξίδνπλ ζην ίδην επίπεδν φινη αλεμάξηεηα απφ ηε κεηαβιεηή ειέγρνπ. Πηε ζπλέρεηα θαη ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ Πρεδίνπ Κάξθεηηλγθ γηα ηελ Θνδάλε δεηήζακε λα επηιέμνπλ ηξεηο απφ ηνπο παξαθάησ ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο ζεσξνχλ πην θξίζηκνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πφιεο. Ξίλαθαο 5.13 Θξίζηκνη ζηφρνη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πφιεο ηεο Θνδάλεο ΠΡΝΣΝΗ Λ % Αλάδεημε ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο θαη ησλ παξαδφζεσλ ηεο πφιεο ,36 Δλίζρπζε ηεο πνιηηηζκηθήο αλάπηπμεο ηεο πφιεο ,76 Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ,19 Αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ ,45 Δλίζρπζε ηεο ηνπηθήο αγνξάο ,92 Δλίζρπζε ηεο Θνδάλεο ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά 90 17,01 Δλίζρπζε ηεο Θνδάλεο σο επελδπηηθνχ θέληξνπ γηα ηα Βαιθάληα ,81 Ρφλσζε ηνπ αηζζήκαηνο ππεξεθάλεηαο ησλ θαηνίθσλ 13 2,46 Ξξνζέιθπζε αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ γεγνλφησλ 96 18,15 Δλίζρπζε σο πξννξηζκνχ δηνξγάλσζεο ζπλεδξίσλ/εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ 36 6,81 πσο είλαη κάιινλ θπζηνινγηθφ ζηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο κέζα ζηελ νπνία έγηλε ε έξεπλα πεδίνπ ε θξηζηκφηεηα ησλ ζηφρσλ ηεξαξρήζεθε κε βάζε ηνπο θφβνπο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ εξσηεζέλησλ παξά κε βάζε ηα φπηα πηζαλά νξάκαηα. Έηζη, ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο (93%) ζεσξήζεθε καθξάλ σο πην θξίζηκνο ζηφρνο ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα ππεξεηήζεη θαη ην Πρέδην Κάξθεηηλγθ ηεο πφιεο. Πηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθαλ νη πξνζδνθίεο ησλ θαηνίθσλ γηα ηνλ ηφπν ηνπο. Αλαγλσξίδνληαο ηελ χπαξμε ηνπηθήο παξαγσγήο ε αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ (48%) θαη ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο (36%) ε νπνία εκθαλψο κπνξεί λα ππεξεηεζεί απφ ηελ επίηεπμε ησλ δχν πξψησλ ζηφρσλ, νη εξσηεζέληεο εθθξάδνπλ ηελ πξνζδνθία ηνπο γηα ην κέιινλ. Αθνινπζνχλ επίζεο ζηφρνη νη νπνίνη ρσξίο λα ζεσξνχληαη ην ίδην θξίζηκνη δείρλνπλ ηελ αγάπε γηα ηνλ ηφπν. Απφ ηε κία ε ελίζρπζε ηεο πνιηηηζκηθήο αλάπηπμεο ηεο πφιεο (25%) θαη απφ ηελ άιιε ε αλάδεημε ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο θαη ησλ παξαδφζεσλ ηεο πφιεο (21%) ζπκπιεξψλνπλ ην πάδι ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ δείγκαηνο. Ρέινο, ηνπο δεηήζεθε, κνλνζήκαληα, λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο ζε πνηα απφ ηηο αθφινπζεο νκάδεο ζηφρσλ ζα πξέπεη λα δνζεί κεγαιχηεξε βαξχηεηα αλαθνξηθά κε ηελ πξνζέιθπζή ηνπο. Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία 156

48 Ξίλαθαο 5.14 Νκάδεο - ζηφρνη πνπ πξέπεη λα δνζεί βαξχηεηα ΑΓΝΟΑ - ΠΡΝΣΝΠ Λ % Λένπο θαηνίθνπο 33 6,24 Δπηρεηξεκαηίεο - επελδπηέο ,00 Λένπο - θνηηεηέο ,95 Ρνπξίζηεο 36 6,81 Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Ζ αλάιπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζέηεζεο ησλ εξσηεζέλησλ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνπζεο εθδνρέο. Αθελφο ε πξνηίκεζε πξνζέιθπζεο επηρεηξεκαηηψλ θαη επελδπηψλ ζπλδπάδεηαη απφ ηελ αλαγθαηφηεηα γηα δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη δηαηήξεζεο ηεο εξγαζηαθήο θαη εηζνδεκαηηθήο αζθάιεηαο ησλ θαηνίθσλ. Αθεηέξνπ ε ρακειή πξνηίκεζε γηα πξνζέιθπζε λέσλ θαηνίθσλ δείρλεη αθξηβψο ηελ ίδηα εξγαζηαθή θαη εηζνδεκαηηθή αλαζθάιεηα. Ρν ρακειφ πνζνζηφ πνπ ζπγθεληξψλεη ε νκάδα ζηφρνο ησλ ηνπξηζηψλ απνθαιχπηεη κάιινλ επηθπιαθηηθφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ ζην θαηά πφζν κπνξεί ε πφιε θαη ε πεξηνρή λα αληαπνθξηζεί ζε ζηφρνπο φπσο ε αλάπηπμε ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο. Δλδηαθέξνπζεο ιεπηνκέξεηεο Ρν εξσηεκαηνιφγην θιείλεη κε πέληε γεληθφηεξεο κελ, αιιά εμίζνπ ελδηαθέξνπζεο δε εξσηήζεηο. Ζ πξψηε αθνξά ηε δηεξεχλεζε ηεο αίζζεζεο ησλ θαηνίθσλ γηα ζηνηρεία ζηελ πφιε πνπ κπνξνχλ λα πξνβιεζνχλ θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμή ηεο. Πηελ εξψηεζε 'Ζ Θνδάλε είλαη κία πφιε κε ζεηηθά ζηνηρεία θαη θξπκκέλα κπζηηθά ηα νπνία αλ πξνβιεζνχλ ζα επλνήζνπλ ηελ ηνπηθή αλάπηπμε. Ππκθσλείηε ή δηαθσλείηε;' νη απαληήζεηο θαηαγξάθνληαη ζηνλ Ξίλαθα Ξίλαθαο 5.15 Ξνζνζηά εξσηεζέλησλ σο πξνο ηελ εξψηεζε 'Ζ Θνδάλε είλαη κία πφιε κε ζεηηθά ζηνηρεία θαη θξπκκέλα κπζηηθά ηα νπνία αλ πξνβιεζνχλ ζα επλνήζνπλ ηελ ηνπηθή αλάπηπμε. Ππκθσλείηε ή δηαθσλείηε;' ΠΚΦΥΛΥ ΑΞΝΙΡΑ Λ % % ΝΠΥΛ ΑΞΑΛΡΖΠΑΛ ,2 28,5 28,5 ΚΑΙΙΝΛ ΠΚΦΥΛΥ ,6 42,1 70,6 ΚΑΙΙΝΛ ΓΗΑΦΥΛΥ 56 10,6 10,7 81,3 ΓΗΑΦΥΛΥ ΑΞΝΙΡΑ 29 5,5 5,5 86,8 ΓΔΛ ΔΗΚΑΗ ΒΔΒΑΗΝΠ 69 13,0 13,2 100,0 ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΛΡΖΠΔΥΛ ,9 100,0 ΓΑ 6 1,1 ΠΛΝΙΝ ,0 Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία % ΑΘΟΝΗΠΡΗΘΑ Νη 7 ζηνπο 10 εξσηεζέληεο πηζηεχνπλ φηη ε Θνδάλε είλαη κία πφιε κε ζεηηθά ζηνηρεία θαη θξπκκέλα κπζηηθά ηα νπνία αλ πξνβιεζνχλ ζα επλνήζνπλ ηελ ηνπηθή αλάπηπμε. Κφλν ην 16% ηνπνζεηείηαη αξλεηηθά ζηε δηαηχπσζε απηή. Ηδηαίηεξν δε ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ην γεγνλφο φηη ε αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ σο πξνο φιεο ηηο κεηαβιεηέο ειέγρνπ δείρλεη φηη δελ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο νχηε σο πξνο ην 157

49 θχιν (p=0.794), νχηε σο πξνο ηελ ειηθία (p-0.310), νχηε σο πξνο ηελ ηδηφηεηα κε ηελ νπνία θαηνηθνχλ ζηελ πφιε (p=0.259), νχηε σο πξνο ην επάγγεικα (p=0.483), νχηε σο πξνο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο (p-0.270), νχηε σο πξνο ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη (p=0.057) αιιά κφλν σο πξνο ηα έηε πνπ δνπλ ζηελ πφιε (p=0.031). Πηελ ηειεπηαία εθδνρή απηνί πνπ ζπκκεξίδνληαη ιηγφηεξν ηελ άπνςε είλαη φζνη δνπλ ιηγφηεξν απφ 5 έηε ζηελ πφιε. Δλδηαθέξνπζεο είλαη θαη νη απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε 'Γψζηε 3 αληηπξνζσπεπηηθνχο ζεηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο γηα ηελ Θνδάλε'. Πηελ άκεζε απηή εξψηεζε δφζεθαλ πξνθαλψο πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο. Πεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο (94% ησλ εξσηεζέλησλ) έδσζαλ ηνπιάρηζηνλ έλα ζεηηθφ ραξαθηεξηζκφ γηα ηελ πφιε. Ξην ζπρλά ζα ζπλαληήζνπκε ζηνπο ζεηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο ηηο ιέμεηο ΔΛΔΟΓΔΗΑ (είηε σο ΓΔΖ ή σο ελεξγεηαθφ θέληξν), ΑΞΝΘΟΗΔΠ (είηε σο θαλνί, ή σο Απνθξηά ή σο ηνπηθή παξάδνζε) θαη ΖΠΣΖ ΞΝΙΖ. Ζ φπνηα ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ Πρεδίνπ Κάξθεηηλγθ ππνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα πιεξνθφξεζεο ησλ θαηνίθσλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πφιε θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηεο. Εεηήζεθε ινηπφλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αμηνινγήζνπλ ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ mediaγηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο ζε δεηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ πφιε. Ξίλαθαο 5.16 Ππρλφηεηα ρξήζεο κέζσλ πιεξνθφξεζεο γηα ελεκέξσζε ζε δεηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ πφιε ηεο Θνδάλεο ΚΔΠΝ ΘΑΘΖΚΔ ΟΗΛΑ ΞΝΙ ΠΣΛΑ ΑΟΘΔΡΑ ΠΣΛΑ ΠΞΑΛΗΑ Ρνπηθή εθεκεξίδα Δηδεζενγξαθηθέο Ηζηνζειίδεο Ηζηνζειίδα Γήκνπ Facebook, twitter Ρνπηθά θαλάιηα Ρνπηθνί ζηαζκνί Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπλήζσο ελεκεξψλνληαη γηα ζέκαηα ηεο πφιεο νη εξσηεζέληεο πνηθίιεη. Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα είλαη εκθαλέο φηη ηα ηνπηθά ηειενπηηθά θαλάιηα θαη νη ξαδηνζηαζκνί, φπσο θαη νη ηνπηθέο εηδεζενγξαθηθέο ηζηνζειίδεο απνηεινχλ ην βαζηθφ εξγαιείν ελεκέξσζεο γηα ζέκαηα ηεο πφιεο θαη ηνπ Γήκνπ γεληθφηεξα. Κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p=0.000) ρξεζηκνπνηνχλ ηα ηνπηθά θαλάιηα, ηνπο ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο θαη ηηο ηνπηθέο εηδεζενγξαθηθέο ηζηνζειίδεο πην ζπρλά γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο φζνη δνπλ πάλσ απφ 5 έηε ζηελ πφιε. ζνη δήισζαλ πςειφηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπο ηηο ηνπηθέο εηδεζενγξαθηθέο ηζηνζειίδεο, ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ην facebook (p=0.00) ελψ ζηελ ίδηα ζηάζκε ζεκαληηθφηεηαο δελ επηιέγνπλ ηα ηνπηθά θαλάιηα γηα ηελ ελεκέξσζε. ΘΑΘΝΙΝ 158

50 Πχκθσλα κε ηελ επαγγεικαηηθή νκάδα πνπ αλήθνπλ νη δηαθνξνπνηήζεηο είλαη εληνλφηαηεο θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (p=0.00). Έηζη, νη θνηηεηέο επηιέγνπλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ην facebook θαη ζπάληα ρξεζηκνπνηνχλ άιιν κέζν, ζε αληίζεζε κε ηνπο ζπληαμηνχρνπο νη νπνίνη ζπάληα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ειεθηξνληθά κέζα θαη επηιέγνπλ θπξίσο ηα ηνπηθά θαλάιηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ηδησηηθνί ππάιιεινη ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο, ηηο ηνπηθέο εηδεζενγξαθηθέο ηζηνζειίδεο αιιά θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ φπσο θαη νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο νη νπνίνη θπξίσο ελεκεξψλνληαη απφ ηα ηνπηθά ξαδηφθσλα. Ζ εηθφλα απηή γίλεηαη πεξηζζφηεξν αλάγιπθε φηαλ εμεηάδνπκε ην κέζν ελεκέξσζεο κε βάζε ηελ ειηθία. Κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p=0.00) πξνθχπηεη φηη ηα άηνκα κέρξη θαη 40 εηψλ επηιέγνπλ πην ζπρλά ηελ ελεκέξσζε απφ ηα ειεθηξνληθά κέζα, ζε αληίζεζε κε ηνπο άλσ ησλ 40 εηψλ νη νπνίνη επηιέγνπλ ηηο πην παξαδνζηαθέο κνξθέο ελεκέξσζεο γηα ζέκαηα ηεο πφιεο. Θιείλνπκε ηελ αλάιπζε ησλ επξεκάησλ, ρσξίο εδψ λα πξνρσξήζνπκε ζε εηο βάζνο αλάιπζε, ιφγσ ηνπ πηζαλνχ πξνβιήκαηνο αμηνπηζηίαο πνπ δείρλεη ν ζπληειεζηήο Cronbach (βι. ππνζεκέησζε 1), κε ηελ εθηίκεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ πξνβνιή ηεο Θνδάλεο έσο ζήκεξα. Ξίλαθαο 5.17 Δθηίκεζε πξνβνιήο ηεο πφιεο ηεο Θνδάλεο έσο ζήκεξα Λ % % ΝΠΥΛ ΑΞΑΛΡΖΠΑΛ ΞΝΙ ΘΑΙΖ 6 1,1 1,1 1,1 ΗΘΑΛΝΞΝΗΖΡΗΘΖ ,8 20,0 21,1 ΚΔΡΟΗΑ ,6 55,0 76,2 ΑΓΗΑΦΝΟΖ- ΑΛΞΑΟΘΡΖ ,3 19,4 95,6 ΘΑΘΖ 23 4,3 4,4 100,0 ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΛΡΖΠΔΥΛ ΓΑ 4, ,2 100,0 ΠΛΝΙΝ ,0 Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία % ΑΘΟΝΗΠΡΗΘΑ Κφιηο ην 20% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί φηη ε κέρξη ζήκεξα πξνβνιή ηεο πφιεο είλαη απφ ΗΘΑΛΝΞΝΗΖΡΗΘΖ έσο θαη ΞΝΙ ΘΑΙΖ. Νη δηαθνξνπνηήζεηο πξνέξρνληαη αλάινγα κε ην επάγγεικα (p=0.016) θαη ηε δεκνηηθή ελφηεηα ζηελ νπνία αλήθνπλ (p=0.05). νη ζπληαμηνχρνη θαη νη δεκφζηνη ππάιιεινη ζεσξνχλ ιηγφηεξν ηθαλνπνηεηηθή ηελ κέρξη ηψξα πξνβνιή ηεο πφιεο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο φπσο θαη νη θάηνηθνη ηεο πφιεο ζε ζρέζε κε ηνπο θαηνίθνπο ησλ άιισλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ. Ρέινο, ε εθηίκεζή ηνπο γηα ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ νη θάηνηθνη άιισλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο γηα ηελ Θνδάλε εκθαλίδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. 159

51 Ξίλαθαο 5.18 Δθηίκεζε θαηνίθσλ Θνδάλεο γηα ηελ εηθφλα ηεο πφιεο απφ θαηνίθνπο άιισλ πεξηνρψλ Λ % % ΝΠΥΛ ΑΞΑΛΡΖΠΑΛ ΞΝΙ ΘΑΙΖ 5,9 1,0 1,0 ΘΑΙΖ ,9 23,0 24,0 ΚΔΡΟΗΑ ,3 46,7 70,7 ΑΓΗΑΦΝΟΖ ,9 22,1 92,8 ΘΑΘΖ 38 7,2 7,2 100,0 ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΛΡΖΠΔΥΛ ΓΑ 4, ,2 100,0 ΠΛΝΙΝ ,0 Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία % ΑΘΟΝΗΠΡΗΘΑ Ν έλαο ζηνπο ηέζζεξεηο εξσηεζέληεο εθηηκά φηη νη θάηνηθνη άιισλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο έρνπλ απφ ΘΑΙΖ έσο ΞΝΙ ΘΑΙΖ εηθφλα γηα ηελ Θνδάλε. Ζ κεγάιε πιεηνςεθία φκσο (πεξίπνπ 70%) ζεσξεί φηη ε εηθφλα ησλ άιισλ γηα ηελ Θνδάλε είλαη απφ ΚΔΡΟΗΑ έσο θαη ΑΓΗΑΦΝΟΖ. Νη δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ εξψηεζε απηή εληνπίδνληαη αλά θχιν (p=0.044), επάγγεικα (p=0.034) θαη ρξφληα θαηνηθίαο ζηελ πφιε (p-0.016) κε φζνπο δνπλ γηα ιηγφηεξν απφ 10 έηε ζηελ πφιε λα ζεσξνχλ ηελ εηθφλα πην θαιή ζε ζρέζε κε ηνπο παιαηφηεξνπο θαηνίθνπο, ηνπο άλεξγνπο θαη ηνπο ηδησηηθνχο ππαιιήινπο λα ζεσξνχλ ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο ηελ εηθφλα πεξηζζφηεξν ΚΔΡΟΗΑ θαη ΑΓΗΑΦΝΟΖ φπσο θαη ζπλνιηθά νη άλδξεο ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο. Γεληθά ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο θαηνίθσλ Γηα ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ παξαηίζεληαη ζηελ ελφηεηα απηή είλαη ζθφπηκν λα ππελζπκίδνπκε φηη φζνλ αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ησλ αλέξγσλ ζην δείγκα δηαηεξνχκε κηα επηθχιαμε, φπσο ηνλίζηεθε θαη ζηελ αλάιπζε αλά επαγγεικαηηθή νκάδα. Νη εξσηεζέληεο, ηφζν κέζα ζην αζηηθφ θέληξν φζν θαη ζην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ ζπλδένπλ άκεζα κε ηελ πφιε ηεο Θνδάλεο ηηο ιέμεηο: ΓΔΖ, Απνθξηέο, Κφιπλζε θαη Αλεξγία. Θαη ελψ νη Απνθξηέο ζπληζηνχλ κέξνο ηεο παξάδνζεο ηεο πφιεο, νη ππφινηπεο ηξεηο ιέμεηο επηθεληξψλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο πφιεο, ζηελ νπνία ν ξφινο ηεο ΓΔΖ είλαη θαζνξηζηηθφο απφ φιεο ηηο πιεπξέο. Πην κπαιφ ησλ εξσηεζέλησλ ε ΓΔΖ, ε ηειεζέξκαλζε θαη ε χπαξμε Ξαλεπηζηεκίνπ θαη ΡΔΗ θαληάδνπλ σο ηζρπξά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ πφιε ζε αληίζεζε κε ηε κεηαπνίεζε - βηνηερλίεο θαη ηνλ ηνπξηζκφ πνπ δείρλνπλ λα είλαη νη αδχλακνη θξίθνη. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ πξέπεη λα δείμνπκε θαη ζην γεγνλφο φηη ν παξάγνληαο χπαξμε Ξαλεπηζηεκίνπ θαη ΡΔΗ αμηνινγείηαη ρακειφηεξα ηφζν απφ ηνπο λένπο (18 έσο 25 εηψλ) φζν θαη απφ ηνπο απφθνηηνπο ηεο Ρξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ απφιπηε ηαχηηζε κε ηε ΓΔΖ, κε ηνπο Φαλνχο θαη κε ηνλ Θξφθν ηελ νπνία αληρλεχζακε ζηνπο εξσηεζέληεο δεκηνπξγεί ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζπλζέηνπλ ελ πνιινίο ηε ζεκεξηλή εηθφλα ηεο Θνδάλεο. Αλαδεηψληαο φκσο ηα πηζαλά θξπκκέλα κπζηηθά δελ ζα πξέπεη λα 160

52 αγλνήζνπκε ην έληνλν πδάηηλν ζηνηρείν ηεο πεξηνρήο αιιά ηελ πινχζηα παξάδνζε πνπ θξχβνπλ ε Σαξηνζήθε θαη ε Βηβιηνζήθε. Ζ ζεκεξηλή ηαπηφηεηα ηεο πφιεο θφκβνπ πείζεη θπξίσο ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία παιαηνχο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. Ζ επηζπκία είλαη λα εληζρπζεί ε ηαπηφηεηα ηεο πξάζηλεο θαη ηεο εκπνξηθήο πφιεο, ηαπηνηήησλ δειαδή πνπ νη ίδηνη νη εξσηψκελνη δελ αλαγλσξίδνπλ σο ζεκεξηλέο ηαπηφηεηεο ηεο Θνδάλεο. Δπίζεο, αιιά κε κηθξφηεξε έληαζε επηζπκεηέο ηαπηφηεηεο είλαη απηέο ηεο πφιεο θφκβνπ, ηνπ ελεξγεηαθνχ θέληξνπ, ηνπ ηδαληθνχ ηφπνπ θαηνηθίαο θαη ηέινο ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο επηρεηξήζεσλ. Απφ ηηο παξαπάλσ εηθφλεο απηή ηεο εκπνξηθήο πφιεο είλαη γεληθά απνδεθηή σο εηθφλα απφ φινπο. Ρν ηη ζα ζπκβεί ζην κέιινλ ζπλαξηάηαη βέβαηα θαη κε ην ζήκεξα, δειαδή ζηελ πεξίπησζε κηαο πφιεο δσηηθήο ζεκαζίαο είλαη ε θαηάζηαζε ησλ ππνδνκψλ ηεο. Ξιελ ηεο ηειεζέξκαλζεο, ε νπνία αδηακθηζβήηεηα ζεσξείηαη επαξθέζηαηε σο ππνδνκή νη εξσηεζέληεο δίλνπλ ηδηαίηεξα ρακειή αμηνιφγεζε γηα φιεο ηηο άιιεο ππνδνκέο πνπ θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ. Κηα πην πξνζεθηηθή αλάιπζε δείρλεη φηη νη παιαηφηεξνη θάηνηθνη ηεο Θνδάλεο είλαη ηδηαίηεξα απζηεξνί ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηελ νπνία πξνζθέξεη ε πφιε κέζα απφ ηηο ππνδνκέο ηεο. Ζ ρξήζε ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο πνηθίιεη έληνλα. Ζ δηακφξθσζε ηεο θνηλήο γλψκεο γίλεηαη θπξίσο κε βάζε ηελ ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ. Ρα άηνκα κέρξη θαη 40 εηψλ επηιέγνπλ πην ζπρλά ηελ ελεκέξσζε απφ ηα ειεθηξνληθά κέζα, ζε αληίζεζε κε ηνπο άλσ ησλ 40 εηψλ νη νπνίνη επηιέγνπλ ηηο πην παξαδνζηαθέο κνξθέο ελεκέξσζεο γηα ζέκαηα ηεο πφιεο. Δδψ πηζαλά ζα πξέπεη ζε επφκελν ζηάδην λα αμηνινγεζεί ε δηεηζδπηηθφηεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ην επίπεδν βειηίσζεο ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ, θαζψο δείρλεη λα είλαη ε θπξίαξρε ηάζε γηα ηηο ειηθίεο νη νπνίεο ζα θιεζνχλ λα δήζνπλ ζηελ πξάμε ηελ εθαξκνγή ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ Κάξθεηηλγθ. Αλ εμαηξεζνχλ φζνη δνπλ ιηγφηεξν απφ 4 έηε ζηελ πφιε θαη δελ είλαη θνηηεηέο, φινη νη ππφινηπνη πηζηεχνπλ φλησο φηη ε Θνδάλε είλαη κία πφιε κε ζεηηθά ζηνηρεία θαη θξπκκέλα κπζηηθά ηα νπνία αλ πξνβιεζνχλ ζα επλνήζνπλ ηελ ηνπηθή αλάπηπμε. Πηφρνο ινηπφλ είλαη λα δηεξεπλεζνχλ ηα ζεηηθά απηά ζηνηρεία θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνβιεζνχλ. Ζ πξνηίκεζε πξνζέιθπζεο επηρεηξεκαηηψλ θαη επελδπηψλ ζπλδπάδεηαη απφ ηελ αλαγθαηφηεηα γηα δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη δηαηήξεζεο ηεο εξγαζηαθήο θαη εηζνδεκαηηθήο αζθάιεηαο ησλ θαηνίθσλ. Απφ ηελ άιιε ε ρακειή πξνηίκεζε γηα πξνζέιθπζε λέσλ θαηνίθσλ δείρλεη αθξηβψο ηελ ίδηα εξγαζηαθή θαη εηζνδεκαηηθή αλαζθάιεηα. Ρν ρακειφ πνζνζηφ πνπ ζπγθεληξψλεη ε νκάδα ζηφρνο ησλ ηνπξηζηψλ απνθαιχπηεη κάιινλ επηθπιαθηηθφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ ζην θαηά πφζν κπνξεί ε πφιε θαη ε πεξηνρή λα αληαπνθξηζεί ζε ζηφρνπο φπσο ε αλάπηπμε ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο. Νη φπνηεο εμεηδηθεπκέλεο δξάζεηο πξνηαζνχλ γηα ην Πρέδην Κάξθεηηλγθ ηεο Θνδάλεο γηα λα είλαη ελαξκνληζκέλεο κε ην θνηλφ αίζζεκα ησλ θαηνίθσλ φπσο απηφ εθθξάζηεθε κέζα απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ ζα πξέπεη λα ππεξεηνχλ δχν βαζηθνχο ζηφρνπο: (α) ηελ εμαζθάιηζε θαη δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη (β) ηε δηαηήξεζε θαη ηελ αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο. 161

53 Ρν επηζπκεηφ brand δείρλεη λα κνηξάδεηαη αλάκεζα ζε κηα 'Ξξάζηλε' πφιε κε πνηφηεηα δσήο θαη κηαο επηρεηξεκαηηθήο πφιεο /δηαβαιθαληθνχ θέληξνπ. Ζ εμίζνπ πςειή θαηάηαμε ηεο εηθφλαο κηαο πφιεο πνιηηηζκνχ θαη παξάδνζεο δελ ζα πξέπεη λα αγλνεζεί, ελψ ε ζηξαηεγηθή κηαο ςεθηαθήο, 'έμππλεο' πφιεο πνπ ζπγθεληξψλεη ηηο ιηγφηεξεο πξνηηκήζεηο αιιά εχθνια ππεξεηεί φιεο ηηο άιιεο εηθφλεο δείρλεη λα πηνζεηείηαη απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο πνπ είλαη θάησ ησλ 40 εηψλ θαη έρνπλ πςειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν Έξεπλα επηζθεπηψλ Κεζνδνινγία Αλ γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο άπνςεο ησλ θαηνίθσλ ππάξρεη θάπνηα δπζθνιία, ε δπζθνιία απηή είλαη αθφκε κεγαιχηεξε ζηελ πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ηεο άπνςεο ησλ επηζθεπηψλ κηαο πεξηνρήο. Απηφ εξκελεχεηαη εμ αξρήο απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ επηζθέπηε. Θεσξψληαο ινηπφλ σο επηζθέπηε ηεο πφιεο ηεο Θνδάλεο θάζε άηνκν πνπ βξίζθεηαη ζηελ πφιε ή ηελ πεξηνρή θαη δελ είλαη είηε κφληκνο θάηνηθνο, ή θνηηεηήο ή επξηζθφκελνο εθεί γηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν π.ρ. γηα εξγαζία, αλαθχπηεη ην δήηεκα ηεο αλεχξεζήο ηνπ. Πηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαγξαθή ησλ δηαθνξεηηθψλ νπηηθψλ πνπ πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ κε ζηφρν ηελ εθπφλεζε ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ Κάξθεηηλγθ γηα ηελ πφιε θαη ηελ εηθφλα ηεο επηιέρζεθε κεζνδνινγηθά ε κε πηζαλνθξαηηθή δεηγκαηνιεςία ηεο ρηνλνζηηβάδαο. Απηφ έγηλε θαζψο ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ επηζθέπηε, π.ρ. κνλνήκεξε ή πνιπήκεξε παξακνλή ζηελ πφιε, δελ είλαη εθηθηφ λα θαηαγξαθνχλ φινη θαη ζηε ζπλέρεηα κε πηζαλνθξαηηθή δεηγκαηνιεςία λα επηιεγεί ην δείγκα. Έηζη, ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην θείκελν πξνέξρνληαη απφ άηνκα ηα νπνία επηζθέθζεθαλ ηελ πφιε ηεο Θνδάλεο απφ ην Φεβξνπάξην έσο ηνλ Απξίιην 2014 θαη δηαλπθηέξεπζαλ ηνπιάρηζηνλ έλα βξάδπ ζηελ πφιε. Ρν εξσηεκαηνιφγην πνπ δηακνξθψζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή απνηειείηαη απφ δχν (2) ελφηεηεο - νκάδεο εξσηήζεσλ, 12 εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο κεηξνχληαη 92 κεηαβιεηέο (βι ). Ζ κέζνδνο ζπιινγήο απαηηνχζε ηε ζπλεξγαζία ησλ μελνδφρσλ ηεο πφιεο, νη νπνίνη δηέζεηαλ θελά εξσηεκαηνιφγηα ηφζν ζην ρψξν ππνδνρήο, φζν θαη ζηα δσκάηηα θάπνησλ απφ ηα μελνδνρεία. Δπεηδή φκσο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ δηαπηζηψζεθε φηη δελ πξνρσξνχζε ηθαλνπνηεηηθά ε ζπιινγή, δηφηη ζπάληα έλαο επηζθέπηεο ζα δηέζεηε απφ κφλνο ηνπ ηνλ απαξαίηεην ρξφλν, ζε θάζε μελνδνρείν ππήξρε άηνκν ην νπνίν ζπληφληδε επί ηφπνπ ηελ πξνζπάζεηα. Ξξηλ ηελ έλαξμε ηεο έξεπλαο, ε νκάδα πξνρψξεζε ζε πηινηηθή έξεπλα πεδίνπ κέζα απφ ηελ νπνία ζπκπιεξψζεθαλ ζε ζπλζήθεο πεδίνπ 8 εξσηεκαηνιφγηα. Ζ πηινηηθή έξεπλα αθελφο δηεπθφιπλε ηελ εθζθαικάησζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη αθεηέξνπ έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα κεηξεζνχλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν νη αληηδξάζεηο ησλ εξσηνχκελσλ, ε πνηφηεηα ησλ ζπιιερζέλησλ δεδνκέλσλ, ε πηζαλή δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη άιιεο ιεπηνκέξεηεο ρξήζηκεο γηα ηελ ηειηθή έξεπλα. Πε φιε ηε δηάξθεηα ηφζν ηεο πηινηηθήο φζν θαη ηεο θαλνληθήο έξεπλαο πεδίνπ ππήξρε άκεζε θαζεκεξηλή επνπηεία απφ ηελ νκάδα έξγνπ, ζπγθέληξσζε θαη αμηνιφγεζε πιηθνχ θαη άκεζε εηζαγσγή δεδνκέλσλ. 162

54 Γεηγκαηνιεςία Θαζψο, φπσο είπακε θαη πξηλ ε δεηγκαηνιεςία δελ κπνξνχζε απφ ηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο λα είλαη ηπραία, ην δείγκα δελ κπνξνχζε απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ λα είλαη ζηξσκαηνπνηεκέλν σο πξνο θακία απφ ηηο κεηαβιεηέο ειέγρνπ. Ρειηθά, ζπγθεληξψζεθαλ 112 εξσηεκαηνιφγηα. Ν βαζκφο αληαπφθξηζεο ησλ επηζθεπηψλ δελ κπνξεί λα θαζνξηζηεί κε ζαθήλεηα, αιιά γεληθά ήηαλ ρακειφο, Κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο δεηγκαηνιεςίαο, ην ινγηθφ έιεγρν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ζην SPSS παξαηίζεηαη ε εηθφλα ηεο πφιεο κέζα απφ ηελ νπηηθή ησλ επηζθεπηψλ ηεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ην δείγκα, Ρέινο, φζνλ αθνξά ζηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ ππνινγίζηεθε γηα ηηο νκάδεο εξσηήζεσλ ζηηο νπνίεο ε απάληεζε ήηαλ ζε κνξθή θαηάηαμεο ν ζπληειεζηήο α ηνπ Cronbach (βι. ππνζεκείσζε 1). Ξίλαθαο 5.19 Ππληειεζηήο α ηνπ Cronbach αλά εξψηεζε θαη κεηαβιεηή ΔΟΥΡΖΠΖ ΘΔΚΑ ΚΔΡΑΒΙΖΡΔΠ Cronbach sα 5 ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ Q51-Q ΞΙΔΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ 7& 9 ΘΟΚΚΔΛΑ ΚΠΡΗΘΑ-ΞΟΝΒΝΙΖ Q7, Q Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Νη νκάδεο εξσηήζεσλ πνπ έδσζαλ ζπληειεζηέο κηθξφηεξνπο απφ 0.7εγείξνπλ θάπνηα εξσηήκαηα σο πξνο ηελ αμηνπηζηία ησλ απαληήζεσλ. Απηφ αθνξά ζηελ εξψηεζε 7 γηα ηελ χπαξμε θξπκκέλσλ κπζηηθψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο πφιεο θαη ζηελ εξψηεζε 9 πνπ αθνξά ζηελ πξνβνιή έρεη ε Θνδάλε. Ρα δεκνγξαθηθά ησλ επηζθεπηψλ Πην ζχλνιν ησλ 112 επηζθεπηψλ, ειηθίαο απφ 15 έσο 64 εηψλ, νη νπνίνη απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιφγην, νη 66 (58.9%) ήηαλ άλδξεο ειηθίαο ±10.29 εηψλ θαη νη 46 (41,1%) γπλαίθεο ειηθίαο 37 ± Πην ζχλνιν ε ειηθία ηνπο είλαη ±11.57 έηε. Πην ζπλνιηθφ ηνπο πξνθίι είλαη θαηά θχξην ιφγν ΗΓΗΥΡΗΘΝΗ ΞΑΙΙΖΙΙΝΗ (56,3%), άηνκα κε ΤΖΙΝ ΔΞΗΞΔΓΝ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ (57,1%), πξνεξρφκελνη κελ απφ φιεο ηηο εηζνδεκαηηθέο θαηεγνξίεο κε ηνπο πην πνιινχο λα δειψλνπλ ΚΖΛΗΑΗΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑ απφ 500 έσο 1500, πξνεξρφκελνη ζρεδφλ απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο κε ηελ πιεηνςεθία φκσο λα είλαη θάηνηθνη ΒΝΟΔΗΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ (39,58%) θαη ΑΡΡΗΘΖΠ (27,08%). Νη πεξηζζφηεξνη επηζθέπηνληαη ηελ Θνδάλε είηε γηα ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΙΝΓΝΠ (36,6%) ή γηα θάπνηα ΠΓΘΔΘΟΗΚΔΛΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖ (23,2%), δηαλπθηεξεχνπλ ζηελ πφιε 1 ή 2 ΛΣΡΔΠ (48,2%), σο κέζν γηα ηε κεηαθίλεζή ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ ην ΗΣ ηνπο (77,7%), ηαμηδεχνπλ ζπλήζσο ΚΝΛΝΗ (36,6%) ή κε ηελ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑ ηνπο (30,4%) θαη επηζθέπηνληαη είηε ΑΞΝΘΙΔΗΠΡΗΘΑ ηελ ΘΝΕΑΛΖ (34,8%) ή θαη άιιεο πεξηνρέο ηεο ΓΡΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ (29,5%). Γηα ην 24,1% ήηαλ ε ΞΟΥΡΖ ΦΝΟΑ πνπ επηζθέθζεθαλ ηελ Θνδάλε, ελψ ΚΗΑ ή ΓΝ ΦΝΟΔΠ ΡΝ ΣΟΝΛΝ 163

55 επηζθέπηεηαη ηελ πφιε ην 26,8% ησλ εξσηεζέλησλ, δαπαλά ζηελ ηνπηθή αγνξά απφ 25 έσο 50 (38,4%). Ζ δαπάλε απηή ζηελ αγνξά κεηαθξάδεηαη ζηελ αγνξά ΓΙΘΥΛ (γηα ην 26,79%), ΘΟΝΘΝ (25,00%), ΘΟΑΠΗΥΛ (14,29%), ΡΠΗΞΝΟΝ (13,39%) θαη ΘΗΣΗΥΛ (12,50%). Ρα ππφινηπα ηνπηθά πξντφληα αγνξάδνληαη ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο επηζθέπηεο ηνπ δείγκαηνο. Πηα κάηηα ηεο πιεηνςεθίαο ησλ επηζθεπηψλ 67% ε Θνδάλε αληηπξνζσπεχεη κηα πφιε πνιηηηζκνχ θαη παξάδνζεο. Νη δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο αζρνιήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ήηαλ θπξίσο Θαθέο - Φαγεηφ (75,00%), Λπθηεξηλή δηαζθέδαζε (58,04%), Ππκκεηνρή ζε απνθξηάηηθα έζηκα (45,54%), Δπίζθεςε ζε θνληηλά ρσξηά (41,07%), Αγνξέο ζηα θαηαζηήκαηα ηεο πφιεο (33,93%), Δπαγγεικαηηθέο ζπλαληήζεηο (31,25%), Δπίζθεςε ζε κνπζεία, αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, Βηβιηνζήθε θαη Σαξηνζήθε (28,57%), Ξαξαθνινχζεζε πνιηηηζηηθήο εθδήισζεο (17,86%) θαη Δπίζθεςε ζε Κνλαζηήξηα (10,71%).Νη ίδηνη νη επηζθέπηεο εθηηκνχλ σο ηζρπξά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ Θνδάλε θαη ηελ πεξηνρή ηεο ηα απνθξηάηηθα έζηκα, ηνλ ελεξγεηαθφ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο, ηε ςπραγσγία θαη ηε λπθηεξηλή δηαζθέδαζε, ηελ θεληξηθή ζέζε ζηε Γπηηθή Καθεδνλία-Δγλαηία, ηελ ελέξγεηα θαη ηε δσληάληα ηεο πφιεο, ηηο ηνπηθέο γεχζεηο θαη ηα πξντφληα ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ηνλ ραξαθηήξα θαη ηε θηινμελία ησλ ληφπησλ. Ρηο εκέξεο πνπ βξέζεθαλ ζηελ Θνδάλε νη επηζθέπηεο δελ παξέιεηςαλ λα επηζθεθζνχλ ηνλ Ηεξφ Λαφ ηνπ Αγίνπ Ληθνιάνπ (44,64%), ην Ιανγξαθηθφ Κνπζείν (41,96%), ηελ ηερλεηή ιίκλε Ξνιχθπηνπ (35,71%), ηνλ πνηακφ Αιηάθκνλα θαη ην ιηκλαίν νηθνζχζηεκα (31,25%) θαη ην Αξραηνινγηθφ Κνπζείν θαη ην Θέληξν Ξνιηηηζκνχ Αηαλήο (21,43%). Ξάλσ απφ ην 80% ζπκθσλεί ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν κε ηελ πξφηαζε 'Ζ Θνδάλε είλαη κία πφιε κε ζεηηθά ζηνηρεία θαη θξπκκέλα κπζηηθά ηα νπνία αλ πξνβιεζνχλ ζα επλνήζνπλ ηελ ηνπηθή αλάπηπμε'. Ξαξάιιεια ην 70% εμ απηψλ ζεσξεί φηη ε πξνβνιή ηεο πφιεο κέρξη ζήκεξα είλαη ΙΗΓΝ έσο ΘΑΘΝΙΝ απνηειεζκαηηθή. Ρν 85% πήξε πιεξνθνξίεο γηα ηελ Θνδάλε απφ πεξηνδηθά. Απφ πιεπξάο θφζηνπο ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δεηήζεθε λα αμηνινγήζνπλ νη επηζθέπηεο νη ηηκέο ζεσξνχληαη ζηελ πιεηνςεθία ΣΑΚΖΙΔΠ έσο ΘΑΛΝΛΗΘΔΠ. Ρέινο, ην 70% ησλ επηζθεπηψλ δήισζαλ φηη ζα επηζθεθζνχλ μαλά ηελ πφιε, είηε γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο (38%) ή γηα ηελ Απνθξηά (28%). Ρη επηζθέπηεο έρεη ε πφιε; Δλδηαθέξνλ, κεηά ηε γεληθή εηθφλα ηελ νπνία είρακε απφ ηελ έξεπλα ησλ επηζθεπηψλ, παξνπζηάδεη ε πνηνηηθφηεξε πξνζέγγηζή ηνπο. Γειαδή, ε αλίρλεπζε ησλ βαζηθψλ θαηεγνξηψλ επηζθεπηψλ θαη ε εηθφλα πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί γηα ηελ πφιε ζηα κάηηα ηνπο. Απφ ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί εληνπίδνληαη ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο επηζθεπηψλ κε βάζε ηελ αηηία γηα ηελ νπνία βξεζήθαλ ζηελ πφιε. Πην δείγκα καο κεγάιν είλαη ην θνκκάηη πνπ βξέζεθε ζηελ Θνδάλε γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο (36,6%), εθείλνη νη νπνίνη βξέζεθαλ γηα επίζθεςε ζε θίινπο/ζπγγελείο (25,0%) θαη ηέινο, φζνη επηζθέθζεθαλ ηελ πφιε γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε (23,2%) ε νπνία θαηά θπξίαξρν ιφγν κε βάζε ηελ πεξίνδν πνπ έγηλε ε έξεπλα είλαη ε Απνθξηά. 164

56 Γξάθεκα 5.5 Θαηεγνξίεο επηζθεπηψλ κε βάζε ηελ αηηία γηα νπνία βξέζεθαλ ζηελ πφιε ηεο Θνδάλεο πσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ην πνζνζηφ φζσλ κέλνπλ πάλσ απφ ΞΔΛΡΔ βξάδηα ζηελ Θνδάλε είλαη αξθεηά κηθξφ. Ξίλαθαο 5.20 Αξηζκφο δηαλπθηεξεχζεσλ ΑΟΗΘΚΝΠ ΓΗΑΛΘΡΔΟΔΠΔΥΛ Λ % 1-2 εκέξεο 54 48,2 3-5 εκέξεο 45 40,2 πεξηζζφηεξεο ησλ 5 εκεξψλ 12 10,7 ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΛΡΖΠΔΥΛ ,1 ΓΑ 1,9 ΠΛΝΙΝ ,0 Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Αξρηθά εληνπίδνπκε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ αλάινγα κε ην ιφγν ηεο επίζθεςεο (p=0.002). Νη δχν ζηνπο ηξεηο πνπ επηζθέπηνληαη ηελ πφιε γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο (66,7%) κέλνπλ ζηελ πφιε ΔΛΑ ή ΓΝ βξάδηα, ελψ νη επηζθεπηφκελνη ζπγγελείο ή θίινπο ζηελ Θνδάλε ζηελ πιεηνςεθίαο ηνπο (42%) πξαγκαηνπνηνχλ απφ ΡΟΔΗΠ έσο ΞΔΛΡΔ δηαλπθηεξεχζεηο. Νη επηζθέπηεο ζπγθεθξηκέλσλ εθδειψζεσλ κέλνπλ είηε ΔΛΑ ή ΓΝ βξάδηα (54%) ή θάλνπλ ΡΟΔΗΠ έσο ΞΔΛΡΔ δηαλπθηεξεχζεηο (46,2%). Ξαξάιιεια ζα πξέπεη λα πξνζέμνπκε φηη αλ νκαδνπνηήζνπκε ηηο πεξηνρέο πξνέιεπζεο ησλ επηζθεπηψλ, φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, δελ ππάξρεη επαξθήο ζηαηηζηηθή καξηπξία (p=0.117) γηα λα κε δερζνχκε ηελ ππφζεζε φηη νη επηζθέπηεο ηνπ δείγκαηνο θαιχπηνπλ νκνηφκνξθα φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ζε ζρέζε κε ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν έξρνληαη ζηελ Θνδάλε. 165

57 ΑΡΡΗΘΖ Β. ΔΙΙΑΓΑ ΝΚΝΟΔΠ ΙΝΗΞΖ ΔΙΙΑΓΑ ΛΖΠΗΑ ΔΡΝΠΔΞ Ξίλαθαο 5.21 Ξεξηνρέο πξνέιεπζεο επηζθεπηψλ αλά ιφγν επίζθεςεο ηαμίδη) ή κε παξέα, κε πνην ηξφπν θζάλνπλ ζηελ πφιε θαη αλ επηζθέπηνληαη απνθιεηζηηθά ηελ Θνδάλε. ΙΝΓΝΠ ΔΞΗΠΘΔΤΖΠ Δπαγγεικαηηθφο Δπίζθεςε ζε θίινπο/ζπγγελείο Γηα δηαζθέδαζε / ςπραγσγία Γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε Γηα δηαθνπέο Λ % 14,6% 53,7% 4,9% 9,8% 17,1% Λ % 17,9% 32,1% 10,7% 10,7% 28,6% Λ % 36,4% 27,3% 18,2% 9,1% 9,1% Λ % 30,8% 15,4% 7,7% 3,8% 42,3% Λ % 50,0%,0%,0% 25,0% 25,0% Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα πνπ αθνινπζεί επηβεβαηψλεηαη φηη πάλσ απφ ην 80% φζσλ επηζθέπηνληαη ηελ πφιε γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο, ηαμηδεχνπλ κφλνη ηνπο νη πεξηζζφηεξνη κε ην δηθφ ηνπο απηνθίλεην (85%) θαη επηζθέπηνληαη ζπλήζσο θαη άιιεο πεξηνρέο ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο (39%). Αληίζεηα, φζνη έξρνληαη γηα επίζθεςε ζε ζπγγελείο θαη θίινπο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο (59%) ηαμηδεχνπλ κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο επίζεο ην δηθφ ηνπο απηνθίλεην θαη επηζθέπηνληαη θαηά βάζε ηελ πφιε ηεο Θνδάλεο(51%), ελψ νη ππφινηπνη κνηξάδνπλ ηηο επηινγέο ησλ επηζθέςεσλ ζε φιεο ηηο πεξηνρέο γχξσ απφ ηελ πφιε. Ρέινο, νη επηζθέπηεο πνπ βξέζεθαλ γηα ηελ Απνθξηά επηζθέπηνληαη ηελ Θνδάλε είηε κε ηελ νηθνγέλεηα (38,5%) είηε κε γθξνππ (27%), ηαμηδεχνπλ κε ην απηνθίλεηφ ηνπο (77%) θαη εθδξνκηθφ ιεσθνξείν (15%), ελψ πέξαλ ηεο επίζθεςεο ζηελ Θνδάλε (28%) επηζθέπηνληαη θαη άιιεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ (32%) θαη ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο (28%). Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη νη επηζθέπηεο ζπγθεθξηκέλεο εθδήισζεο πξνέξρνληαη θαηά 31% απφ ηελ Αηηηθή θαη θαηά 42% απφ ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ηελ Θξήηε. Ζ επηζήκαλζε γίλεηαη θαζψο νη ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ππφ ζπλζήθεο ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ δπλεηηθή αγνξά επηζθεπηψλ ηεο πφιεο. Έλα άιιν δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα απαληεζεί είλαη πνηεο θαηεγνξίεο επηζθεπηψλ έξρνληαη ζηελ πφιε κφλνη ηνπο (θαηά πάζα πηζαλφηεηα φζνη θάλνπλ επαγγεικαηηθφ 166

58 Ξίλαθαο 5.22 Ρξφπνη επίζθεςεο αλά ιφγν επίζθεςεο Γξάθεκα 5.6 Ιφγνη επίζθεςεο ηεο πφιεο ηεο Θνδάλεο αλά επαγγεικαηηθή νκάδα ΙΝΓΝΠ ΔΞΗΠΘΔΤΖΠ ΔΞΗΠΘΔΞΡΝΚΑΗ ΡΖΛ ΘΝΕΑΛΖ Δπαγγεικαηηθφο Δπίζθεςε ζε θίινπο/ζπγγελείο Γηα δηαζθέδαζε / ςπραγσγία Γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε Γηα δηαθνπέο Κφλνο Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Κε θίινπο Κε νηθνγέλεηα Κε γθξνππ Λ Άιιν % 80,5% 7,3% 4,9% 4,9% 2,4% Λ % 18,5% 22,2% 59,3%,0%,0% Λ %,0% 70,0% 30,0%,0%,0% Λ % 11,5% 23,1% 38,5% 26,9%,0% Λ %,0%,0% 75,0% 25,0%,0% Ξαξαηεξψληαο αλά επαγγεικαηηθή νκάδα ηνπο ιφγνπο επίζθεςεο ζηελ πφιε ζα δηαπηζηψζνπκε ηξεηο θαηεγνξίεο: ηνπο δεκφζηνπο ππάιιεινπο, ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη ηνπο θνηηεηέο - καζεηέο. Θαη νη ηξεηο θαηεγνξίεο ηνπιάρηζηνλ ζην δείγκα εκθαλίδνπλ ηελ ηάζε λα επηζθέπηνληαη ηελ Θνδάλε γηα δηαζθέδαζε - ςπραγσγία θαη εηδηθέο εθδειψζεηο ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 40%. Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Απηφ απφ κφλν ηνπ ππνδεηθλχεη θάηη. ηη κηα πηζαλή νκάδα ζηφρνο γηα ηελ επηζθεςηκφηεηα ηεο πφιεο ζα κπνξνχζε λα είλαη ν εθπαηδεπηηθφο ηνπξηζκφο. Απηφ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ε θαηεγνξία καζεηέο -θνηηεηέο έρεη πνιχ ζπγθεθξηκέλα θαη πξνζδηνξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θαη δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο ηελ νπνία δελ έρνπλ ζηνλ ίδην βαζκφ νη άιιεο δχν θαηεγνξίεο. Νινθιεξψλνπκε ην ηκήκα απηφ κειεηψληαο, αλά θαηεγνξία επηζθεπηψλ, ηηο δαπάλεο ζηηο νπνίεο πξνβαίλνπλ, αιιά θαη ζε πνηα θαηεχζπλζε γίλνληαη νη δαπάλεο απηέο. Αξρηθά, νη ηέζζεξεηο απφ ηνπο δέθα επηζθέπηεο δαπαλνχλ αλά εκέξα (εθηφο δηακνλήο θαη κεηάβαζεο) απφ 25 έσο

59 Ξίλαθαο 5.23 Γαπάλεο ζηελ αγνξά ΓΑΞΑΛΖ ΠΡΖΛ ΑΓΝΟΑ ΑΛΑ ΖΚΔΟΑ (ζε ) Λ % < , , ,7 > ,6 ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΛΡΖΠΔΥΛ 94 83,9 ΓΑ 18 16,1 ΠΛΝΙΝ ,0 Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Ζ αλάιπζε ηεο θαηεγνξίαο ηνπ επηζθέπηε ζε ζρέζε κε ηελ θαηεγνξία εκεξήζηαο δαπάλεο, δελ παξέρεη επαξθή ζηαηηζηηθή καξηπξία (p=0.164) γηα λα ηζρπξηζηνχκε αλνκνηνγέλεηα ζηηο εκεξήζηεο δαπάλεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν επηζθέπηεο αλεμάξηεηα απφ ην ιφγν πνπ ηνλ έθεξε ζηελ Θνδάλε ζα δαπαλήζεη απφ 25 έσο 50 ηελ εκέξα ζηελ ηνπηθή αγνξά. Ξέξαλ ησλ δαπαλψλ γηα θαγεηφ θαη θαθέ, ν έλαο ζηνπο ηξεηο επηζθέπηεο ηνπ δείγκαηνο πξνρψξεζε θαη ζε αγνξέο πξντφλησλ απφ ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο. Ξίλαθαο 5.24 Αγνξέο πξντφλησλ απφ ηνπηθέο επηρεηξήζεηο ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΔΞΗΠΘΔΤΖ ΑΓΝΟΑΠΑΛ ΔΗΓΝΠ % ΔΗΓΝΠ % ΓΙΘΑ 26,79 ΞΑΡΑΡΔΠ 7,14 ΘΟΝΘΝΠ 25,00 ΡΟΗ 4,46 ΘΟΑΠΗ 14,29 ΆΙΙΝ 4,46 ΡΠΗΞΝΟΝ 13,39 ΓΝΛΑ 2,68 ΘΗΣΗΑ 12,50 ΚΑΛΗΡΑΟΗΑ 1,79 Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Ρα γιπθά αγνξάδνληαη απφ φιεο ηηο θαηεγνξίεο επηζθεπηψλ, ελψ ν θξφθνο, αλ θαη αγνξάζηεθε απφ πεξηζζφηεξα άηνκα ζπλνιηθά, δελ πξνηηκήζεθε απφ φζνπο επηζθέθζεθαλ ηελ πφιε γηα δηαζθέδαζε. Ρν ηζίπνπξν θαίλεηαη λα έρεη δηείζδπζε ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο επηζθεπηψλ ζε αληίζεζε κε ην θξαζί ην νπνίν δελ πξνηηκήζεθε απφ ηνπο επηζθέπηεο πνπ ζηφρν είραλ ηε δηαζθέδαζε θαη, ηέινο, ηα θηρηά παξνπζηάδνπλ ηε κηθξφηεξε δηείζδπζε ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ηνπηθά πξντφληα πνπ αγνξάζηεθαλ πνιχ. Ππκπεξαζκαηηθά ινηπφλ ε Θνδάλε παξνπζηάδεη ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο επηζθεπηψλ κε βάζε ην ιφγν επίζθεςεο. ζνη έξρνληαη γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο, φζνη επηζθέπηνληαη ζπγγελείο θαη θίινπο θαη ηνπο επηζθέπηεο εηδηθψλ εθδειψζεσλ. Θαζψο φπσο είδακε πην πάλσ ε ζπκκεηνρή θαη ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία είλαη πεξίπνπ ηζνδχλακε ζα επηρεηξήζνπκε ζηε ζπλέρεηα λα εμεηάζνπκε ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ θαη νη ηξεηο θαηεγνξίεο γηα ηελ Θνδάλε. 168

60 Γξάθεκα 5.7 Αγνξέο πξντφλησλ αλά θαηεγνξίεο επηζθεπηψλ κε βάζε ην ιφγν επίζθεςεο ηνπο Ξίλαθαο 5.25 Ππκκεηνρή επηζθεπηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ΠΚΚΔΡΔΗΣΑ ΠΡΗΠ ΞΑΟΑΘΑΡΥ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ Λ % Θαθέ - Φαγεηφ 84 75,00 Λπθηεξηλή δηαζθέδαζε 65 58,04 Ππκκεηνρή ζε απνθξηάηηθα έζηκα 51 45,54 Δπίζθεςε ζε θνληηλά ρσξηά 46 41,07 Αγνξέο ζηα θαηαζηήκαηα ηεο πφιεο 38 33,93 Δπαγγεικαηηθέο επηζθέςεηο /ζπλαληήζεηο 35 31,25 κνπζεία, αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, Βηβιηνζήθε θαη Σαξηνζήθε 32 28,57 Ξαξαθνινχζεζε πνιηηηζηηθήο εθδήισζεο 20 17,86 ζε Κνλαζηήξηα 12 10,71 εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΖ 10 8,93 ζηε ιίκλε 8 7,14 Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Ξαξαθνινχζεζε / ζπκκεηνρή θάπνηνπ ζπλεδξίνπ 6 5,36 Δπίζθεςε ζην ρηνλνδξνκηθφ θέληξν 6 5,36 θχζε 5 4,46 Ξψο βιέπνπλ νη επηζθέπηεο ηελ Θνδάλε; Γηα λα δνχκε ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ νη επηζθέπηεο γηα ηελ πφιε, αο εμεηάζνπκε αξρηθά ηη θάλνπλ φηαλ βξίζθνληαη ζηελ Θνδάλε. Ν πίλαθαο πνπ αθνινπζεί θαηέγξαςε γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ηε ζπκκεηνρή ησλ εξσηψκελσλ ζε πάζεο θχζεσο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ πφιε θαη παξέρνπλ ζηνλ επηζθέπηε ηε δπλαηφηεηα λα ηε βηψζεη έκπξαθηα. Άιιν 2 1,79 Ξαξαθνινχζεζε /ζπκκεηνρή ζε θάπνην αζιεηηθφ γεγνλφο 1 0,89 Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Νη θιαζζηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο έμνδνο γηα θαθέ θαη θαγεηφ, αιιά θαη λπρηεξηλή δηαζθέδαζε έρνπλ ηελ ηηκεηηθή ηνπο. Αθνινπζνχλ ηηο δεκνθηιέζηεξεο, ε ζπκκεηνρή ζηνπο Φαλνχο (πνπ απφ ην δείγκα καο πξνθχπηεη λα κεηέρεη ν έλαο ζηνπο δχν επηζθέπηεο), νη επηζθέςεηο 169

61 Θαθέ - Φαγεηφ Λπθηεξηλή δηαζθέδαζε Ππκκεηνρή ζε απνθξηάηηθα έζηκα Δπίζθεςε ζε θνληηλά ρσξηά Αγνξέο ζηα θαηαζηήκαηα ηεο πφιεο Κνπζεία, αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, Βηβιηνζήθε θαη Σαξηνζήθε ΔΡΝΠΔΞ ΙΝΓΝΠ ΔΞΗΠΘΔΤΖΠ ζε θνληηλά ρσξηά θαη νη αγνξέο ζηα θαηαζηήκαηα ηεο πφιεο (κε ζπκκεηνρή ηνπ ελφο ζηνπο ηξεηο επηζθέπηεο). Αλ δνχκε ηελ αλά θαηεγνξία ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο δηαπηζηψλνπκε απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα φηη: Πηα απνθξηάηηθα έζηκα δελ ππάξρεη κεγάιε ζπκκεηνρή απφ φζνπο επηζθέπηνληαη ηελ πφιε γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο (26%), νη νπνίνη επίζεο δελ επηιέγνπλ επηζθέςεηο ζηα γχξσ ρσξηά (26%) θαη ζε κνπζεία ή αξραηνινγηθνχο ρψξνπο (17%). ηη δελ θάλνπλ νη επηζθεπηφκελνη ηελ Θνδάλε γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο ην θάλνπλ φκσο ζην πνιιαπιάζην νη άιιεο θαηεγνξίεο επηζθεπηψλ. Ξίλαθαο 5.26 Ππκκεηνρή επηζθεπηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο αλά ιφγν επίζθεςεο Δπαγγεικαηηθφο 80,00 54,29 25,71 25,71 31,43 17,14 Δπίζθεςε ζε θίινπο/ζπγγελείο Γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε εθδήισζε 91,67 83,33 62,50 58,33 41,67 37,50 90,91 72,73 72,73 72,73 36,36 63,64 Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Ν Ηεξφο Λαφο ηνπ Αγίνπ Ληθνιάνπ θαη ην Ιανγξαθηθφ Κνπζείν απνηεινχλ ηα mustησλ επηζθεπηψλ ηνπ δείγκαηφο καο. Ζ πςειή επηζθεςηκφηεηα ηεο ηερλεηήο Ιίκλεο Ξνιπθχηνπ, ηνπ πνηακνχ Αιηάθκνλα θαη ηνπ Αξραηνινγηθνχ Κνπζείνπ θαη ηνπ Θέληξνπ Ξνιηηηζκνχ Αηαλήο νθείιεηαη ζε φζνπο δελ βξέζεθαλ ζηελ Θνδάλε γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο. Ξίλαθαο 5.27 Αμηνζέαηα πνπ επηζθέθηεθαλ ΑΜΗΝΘΔΑΡΑ ΞΝ ΔΞΗΠΘΔΦΘΖΘΑΛ Λ % Ηεξφο Λαφο Αγίνπ Ληθνιάνπ 50 44,64 Ιανγξαθηθφ Κνπζείν 47 41,96 Ρερλεηή Ιίκλε Ξνιχθπηνπ 40 35,71 Αιηάθκνλαο Ξνηακφο θαη ιηκλαίν νηθνζχζηεκα 35 31,25 Αξραηνινγηθφ Κνπζείν θαη Θέληξν Ξνιηηηζκνχ Αηαλήο 24 21,43 Θνβεληάξεηνο Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε 19 16,96 Σαξηνζήθε - Αξρνληηθφ Ιαζάλε 16 14,29 ξνο Κπνχξηλνο 14 12,50 Κνπζείν Καθεδνληθνχ Αγψλα 12 10,71 δξνειεθηξηθνί ζηαζκνί κηθξήο θαη κεγάιεο θιίκαθαο 12 10,71 Ξιαηαλφδαζνο Οπκλίνπ 11 9,82 Γεκνηηθφ Ξεξηθεξεηαθφ Θέαηξν 9 8,04 Κνπζείν Πχγρξνλεο Ρνπηθήο Ηζηνξίαο 7 6,25 Ξεξηβάιινλ ελεξγψλ ή κε ιαηνκείσλ 6 5,36 Άιιν αμηνζέαην 4 3,57 Δπηδεηθηηθέο θαηαζθεπέο πνπ ελζσκαηψλνπλ ηερλνινγίεο ΑΞΔ θαη βηνθιηκαηηθφ ζρεδηαζκφ 1 0,89 Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία 170

62 Αλ θαη, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, ν ελεξγεηαθφο ραξαθηήξαο ηεο πεξηνρήο ζεσξείηαη ηζρπξφ πιενλέθηεκα γηα ηελ Θνδάλε, κφιηο ην 11% επηζθέθζεθε πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο θαη ην 5% ελεξγά ή κε ιαηνκεία. Απφ ηα αμηνζέαηα πνπ επέιεμαλ λα επηζθεθζνχλ νη επηζθέπηεο κπνξεί λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη νη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ επηζθεπηψλ έρνλ είηε επηδεξκηθή ελεκέξσζε γηα ην ηη κπνξνχλ λα δνπλ θαη λα δήζνπλ ζηελ Θνδάλε ή πηζαλά γλσξίδνπλ κφλν ηε δσληάληα ηεο πφιεο θαη αξθνχληαη ζε απηή. Άιισζηε δελ είλαη ηπραίν φηη σο ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα νη επηζθέπηεο αλαγλσξίδνπλ -άζρεηα απφ ηελ θαηεγνξία πνπ αλήθνπλ - (α) ηα απνθξηάηηθα έζηκα, (β) ηνλ ελεξγεηαθφ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο θαη (γ) ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ (ηελ ελέξγεηα θαη ηε δσληάληα ηεο πφιεο, ηηο ηνπηθέο γεχζεηο θαη ηα πξντφληα ηεο πεξηνρήο, ην ραξαθηήξα θαη ηε θηινμελία ηνπ ληφπησλ, ηελ ςπραγσγία θαη ηε λπθηεξηλή δηαζθέδαζε), αιιά θαη ην, έηζη θη αιιηψο, πθηζηάκελν γεσγξαθηθφ πιενλέθηεκα, δειαδή ηελ θεληξηθή ζέζε ζηε Γπηηθή Καθεδνλία. Θα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζνχκε θαη ζηελ εηθφλα πνπ απνθνκίδνπλ νη επηζθέπηεο απφ ην ζέκα ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο, ηνπο νπνίνπο αμηνινγνχλ σο ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα γηα ηελ πφιε, θαζψο φπσο είδακε θαη πξηλ νη πεξηζζφηεξνη επηζθέπηνληαη ηελ πφιε κε ην ηδησηηθφ ηνπο απηνθίλεην. Ξίλαθαο 5.28 Ηζρπξά πιενλεθηήκαηα ηεο πφιεο ηεο Θνδάλεο ΗΠΣΟΑ ΞΙΔΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ ΓΗΑΚΔΠ ΝΠ Ν ελεξγεηαθφο ραξαθηήξαο ηεο πεξηνρήο 4 5 Ν πνιηηηζηηθφο ραξαθηήξαο θαη νη ππνδνκέο πνιηηηζκνχ 3 3 Ζ ςπραγσγία θαη ε λπθηεξηλή δηαζθέδαζε 4 4 Ζ εκπνξηθή αγνξά ηεο πφιεο 3 3 Ζ χπαξμε ππαίζξησλ ρψξσλ αλαςπρήο θαη ρψξσλ πξαζίλνπ 3 3 Ρν θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ην ηνπίν 3 3 Θεληξηθή ζέζε ζηε Γπηηθή Καθεδνλία-Δγλαηία 4 4 Ρν κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο 3 3 Ζ ελέξγεηα θαη ε δσληάληα ηεο πφιεο 4 4 Νη ηνπηθέο γεχζεηο θαη ηα πξντφληα ηεο πεξηνρήο 4 4 Ν ραξαθηήξαο θαη ε θηινμελία ηνπ ληφπησλ 4 5 Νη μελνδνρεηαθέο ππνδνκέο ηεο πφιεο 3 3 Ρα απνθξηάηηθα έζηκα 5 5 Νη ππνδνκέο πιεξνθφξεζεο θαη εμππεξέηεζεο πξνο ηνπξίζηεο Ρα κεηαθνξηθά κέζα / κέζα ζπγθνηλσλίαο ηεο πφιεο ΔΞΗΘΟΑΡΝ ΠΑ Νη ρψξνη ζηάζκεπζεο 1,5 1 Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία 171

63 Ξίλαθαο 5.29 Δηθφλα Θνδάλεο Ζ ΔΗΘΝΛΑ ΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΝΕΑΛΖ Λ % Γξάθεκα 5.8 Δηθφλα πφιεο αλά ιφγν επίζθεςεο 'Ξξάζηλε' πφιε κε πνηφηεηα δσήο 4 3,6 Ξφιε πνιηηηζκνχ θαη παξάδνζεο 75 67,0 Κηα επηρεηξεκαηηθή πφιε/δηαβαιθαληθφ θέληξν 23 20,5 Άιιν 3 2,7 ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΛΡΖΠΔΥΛ ,8 ΓΑ 7 6,3 ΠΛΝΙΝ ,0 Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Γελ είλαη ινηπφλ ηπραίν, φηη ρσξίο λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ επηζθεπηψλ (p=0.532) απηνί επηιέγνπλ σο εηθφλα πεξηζζφηεξν αληηπξνζσπεπηηθή γηα ηελ πφιε ηεο Θνδάλεο εθείλε ηεο πφιεο κε πνιηηηζκφ θαη παξάδνζε. Γελ πξνθαιεί εληχπσζε φηη αθφκα θαη ζηνπο επαγγεικαηίεο πνπ ηελ επηζθέπηνληαη ε εηθφλα ηεο επηρεηξεκαηηθήο πφιεο θαιχπηεη κφλν έλαλ ζηνπο ηέζζεξεηο, φπσο δείρλεη θαη ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί. Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία 172

64 Ρη λα πεξηκέλνπκε; Γξάθεκα 5.9 Κέζα πιεξνθφξεζεο γηα ηελ πφιε ηεο Θνδάλεο Θα επηρεηξήζνπκε λα ζπλνςίζνπκε ηα βαζηθφηεξα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ επηζθεπηψλ,. Ξαξά ην πξφβιεκα ηεο αμηνπηζηίαο πνπ αθνξά ζηα δεδνκέλα ηεο επφκελεο εξψηεζεο, φπσο ηνλίζακε απφ ηελ αξρή, δελ ζα πξέπεη λα παξαβιέςνπκε φηη νη επηζθέπηεο, σο ηάζε ηνπιάρηζηνλ, ζεσξνχλ φηη ε πεξηνρή ηεο Θνδάλεο έρεη πξνβιεζεί ειάρηζηα. Ξίλαθαο 5.30 Βαζκφο πξνβνιήο Θνδάλεο ΠΔ ΡΗ ΒΑΘΚΝ ΘΔΥΟΔΗΡΔ ΝΡΗ Ζ ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΖΠ ΘΝΕΑΛΖΠ ΔΣΔΗ ΞΟΝΒΙΖΘΔΗ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΗΘΑ ΚΔΣΟΗ ΠΖΚΔΟΑ Λ % Θαζφινπ 11 9,8 Ιίγν 68 60,7 Αξθεηά 21 18,8 Ξνιχ 3 2,7 Ξάξα πνιχ 2 1,8 ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΛΡΖΠΔΥΛ ,8 ΓΑ 7 6,3 ΠΛΝΙΝ 112 Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία 100, 0 Νη ίδηνη θαηά θχξην ιφγν έιαβαλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ Θνδάλε θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή απφ πεξηνδηθά (86%) θαη απφ ηελ θιαζζηθή πξνζέγγηζε ηνπ Κάξθεηηλγθ, ην wordofmouth, δειαδή απφ γλσζηνχο θαη θίινπο (58%). Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Ρν 70% ησλ εξσηεζέλησλ ζίγνπξα ζα επηζθεθζεί μαλά ηελ πφιε θπξίσο γηα ιφγνπο επαγγεικαηηθνχο (23%) αιιά θαη γηα ηελ Απνθξηά (17%). Άιισζηε απφ ηνλ Ξίλαθα 5.31 πνπ αθνινπζεί κάιινλ θαηαγξάθεηαη εχθνια ην θνκκάηη ησλ επαγγεικαηηθψλ επηζθέςεσλ πνπ κπνξεί λα είλαη επίζθεςε θάζε εβδνκάδα έσο θαη κηα θνξά ζην ηξίκελν. 173

65 Ξίλαθαο 5.31 Ππρλφηεηα επίζθεςεο ηεο πφιεο ηεο Θνδάλεο Γξάθεκα 5.10 Ρηκέο ζπλφινπ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. ΔΞΗΠΘΔΞΡΝΚΑΗ ΡΖΛ ΘΝΕΑΛΖ Λ % Θάζε εβδνκάδα 5 4,5 Θάζε 15 κέξεο 7 6,3 Θάζε κήλα 16 14,3 Θάζε ηξίκελν 12 10,7 Κηα-δπν θνξέο ην ρξφλν 30 26,8 Δίλαη ε πξψηε επίζθεςε 27 24,1 Ππάληα 14 12,5 ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΛΡΖΠΔΥΛ ,1 ΓΑ 1,9 ΠΛΝΙΝ ,0 Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Νη επηζθέςεηο ηεο Απνθξηάο επίζεο εληνπίδνληαη ζε εθείλνπο πνπ βξίζθνληαη είηε σο πξψηε θνξά ζηελ πφιε ε ηελ επηζθέπηνληαη κηα κε δχν θνξέο ην έηνο. Γελ ζπληξέρεη άιισζηε ζηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε απαγνξεπηηθφο ιφγνο. Νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο επηζθέπηεο απάληεζαλ φηη ζην ζχλνιν ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ νη ηηκέο είλαη κάιινλ ΘΑΛΝΛΗΘΔΠ, ή θαη ΦΘΖΛΔΠ. Βέβαηα δελ έρεη απνηππσζεί, θαζψο δελ ήηαλ ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο αλ γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηζρχεη ην valueformoney. Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Ρν ζεκείν πάλσ ζην νπνίν ζα πξέπεη λα γίλεη ελδειερήο πνηνηηθή δηεξεχλεζε είλαη ε αληίζεηε εηθφλα ηελ νπνία έρνπλ ήδε νη επηζθέπηεο ηεο Θνδάλεο, σο κηαο πφιεο κε παξάδνζε θαη πνιηηηζκφ, εηθφλα ηελ νπνία νη θάηνηθνη ζηελ αληίζηνηρε έξεπλα δείρλνπλ λα πηνζεηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ (41%), αιιά πίζσ απφ ηηο θπξίαξρεο γηα ην κέιινλ εηθφλεο πνπ ζα επηζπκνχζαλ. Γειαδή ελψ νη θάηνηθνη πξνθξίλνπλ ηελ εηθφλα αξρηθά ηεο 'πξάζηλεο' πφιεο κε πνηφηεηα δσήο (64%) θαη ζηε ζπλέρεηα κηαο επηρεηξεκαηηθήο πφιεο/δηαβαιθαληθνχ θέληξνπ (57%), νη επηζθέπηεο δελ αλαγλσξίδνπλ θαλ ηα ζηνηρεία απηά σο ζεκεξηλή εηθφλα. 174

66 Ξαξάξηεκα έξεπλαο επηζθεπηψλ Ξίλαθαο 5.32 Δπαγγεικαηηθή νκάδα επηζθεπηψλ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑ Λ % Γ 7 6,3 ΗΓΞ 63 56,3 ΔΙ ΔΞΑΓΓ 8 7,1 ΠΛΡΑΜΗΝΣΝΠ 6 5,4 ΦΝΗΡΖΡΖΠ - ΚΑΘΖΡΖΠ 12 10,7 ΑΛΔΟΓΝΠ 3 2,7 ΝΗΘΗΑΘΑ 3 2,7 ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΛΡΖΠΔΥΛ ,1 ΓΑ 10 8,9 ΠΛΝΙΝ Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Ξίλαθαο 5.34 Δηζφδεκα επηζθεπηψλ ΔΗΠΝΓΖΚΑ Λ % < , , , ,7 > ,3 ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΛΡΖΠΔΥΛ 84 75,0 ΓΑ 28 25,0 ΠΛΝΙΝ ,0 Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Ξίλαθαο 5.33 Δπίπεδν εθπαίδεπζεο επηζθεπηψλ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ Λ % Α'βάζκηα 4 3,6 Β'βάζκηα 34 30,4 Γ'βάζκηα 50 44,6 Θάηνρνο ΚΓΔ 12 10,7 Θάηνρνο ΓΓ 2 1,8 ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΛΡΖΠΔΥΛ ,1 ΓΑ 10 8,9 ΠΛΝΙΝ ,0 Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία 175

67 Γξάθεκα 5.12 Ξνζνζηά επηζθεπηψλ αλά πεξηνρέο πξνέιεπζεο Γξάθεκα 5.11 Ξνζνζηά επηζθεπηψλ αλά εηζφδεκα Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Ξεγή: ηδία επεμεξγαζία 176

68 Ξίλαθαο 5.35 Ρξφπνο κεηάβαζεο ΡΟΝΞΝΠ ΚΔΡΑΒΑΠΖΠ Λ % ΗΣ 87 77,7 ΘΡΔΙ 10 8,9 Αεξνπιάλν 8 7,1 Δθδξνκηθφ ιεσθνξείν 5 4,5 ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΛΡΖΠΔΥΛ ,2 ΓΑ 2 1,8 ΠΛΝΙΝ ,0 Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Ξίλαθαο 5.36 Ξεξηνρέο επίζθεςεο ΔΞΗΠΘΔΞΡΝΚΑΗ Λ % Ξίλαθαο 5.37 Ρξφπνο επίζθεςεο ΑΡΖ ΡΖ ΦΝΟΑ ΔΞΗΠΘΔΞΡΝΚΑΗ ΡΖΛ ΘΝΕΑΛΖ Λ % Κφλνο /ε 41 36,6 Κε θίινπο 23 20,5 Κε ηελ νηθνγέλεηά ζαο 34 30,4 Κε γθξνππ 10 8,9 Άιιν 1,9 ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΛΡΖΠΔΥΛ ,3 ΓΑ 3 2,7 ΠΛΝΙΝ ,0 Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Γξάθεκα 5.13 Ξνζνζηά επηζθεπηψλ αλά πεξηνρέο πξνέιεπζεο Απνθιεηζηηθά ηελ Θνδάλε 39 34,8 Θαη άιιεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ 21 18,8 Θαη άιιεο πεξηνρέο ηνπ Λνκνχ 16 14,3 Θαη άιιεο πεξηνρέο ζηελ Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο 33 29,5 ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΛΡΖΠΔΥΛ ,3 ΓΑ 3 2,7 ΠΛΝΙΝ ,0 Ξεγή: ηδία επεμεξγαζία Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία 177

69 Έξεπλα επηρεηξήζεσλ Κεζνδνινγία Ν ξφινο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Θνδάλεο απνηειεί απφ ηε θχζε ηνπ ίζσο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ηκήκαηα γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Δπνκέλσο, ζηελ πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο ελφο Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ Κάξθεηηλγθ γηα ηελ πφιε θαη ηελ εηθφλα ηεο είλαη απαξαίηεηε ε απνηχπσζε ηεο γλψκεο ησλ αηφκσλ ησλ νπνίσλ ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζπληειεί θαη ζπλδηακνξθψλεη ηε δπλακηθή ηεο πεξηνρήο. Πην παξφλ θείκελν παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πεδίνπ ε νπνία απεπζχλζεθε ζηηο επηρεηξήζεηο. Ζ έξεπλα επηρεηξεί λα απνηππψζεη ηε γλψκε ησλ επηρεηξεκαηηψλ, κε ηελ φπνηα πηζαλή κεξνιεςία κπνξεί λα ηελ έρνπλ εθθξάζεη θαζψο ην πξίζκα ηνπο ζπλήζσο δηαθέξεη απφ εθείλν ηνπ απινχ θαηνίθνπ ηεο πφιεο, γηα ζηξαηεγηθέο φπσο ε πξνζέιθπζε επελδπηηθψλ - επηρεηξεκαηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ, ηνπξηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πφιε. Κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία κε ην Δπηκειεηήξην, αιιά θαη κε ηελ εκπεηξία απφ πξνεγνχκελεο αλάινγεο έξεπλεο, δηακνξθψζεθε ην εξσηεκαηνιφγην (παξαηίζεηαη ζην Ξαξάξηεκα) ην νπνίν ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή απνηειείηαη απφ δχν (2) ελφηεηεο - νκάδεο εξσηήζεσλ, 18 εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο κεηξνχληαη 89 κεηαβιεηέο (βι ). Έγηλε ζπλδπαζκφο ηεο απεπζείαο δηαλνκήο ζηηο επηρεηξήζεηο κε ηε δηαλνκή εξσηεκαηνινγίσλ κέζα απφ ηε δνκή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. Ππγθεληξψζεθαλ ηειηθά 174 εξσηεκαηνιφγηα (50 απφ ην Δπηκειεηήξην θαη 124 απφ ηνπο εξεπλεηέο) ζηε ρξνληθή πεξίνδν Απξηιίνπ - Καίνπ ηνπ Ξξηλ ηε δηαλνκή πξνεγήζεθε πηινηηθή έξεπλα κε ζηφρνπο ηελ εθζθαικάησζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ηε δπλαηφηεηα κέηξεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπιιερζέλησλ δεδνκέλσλ. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπιινγήο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ππήξρε άκεζε θαζεκεξηλή επνπηεία απφ ηε δηνίθεζε ηνπ επηκειεηεξίνπ θαη ηελ νκάδα έξγνπ. Ζ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ζε πξνθαζνξηζκέλε ειεθηξνληθή θφξκα έγηλε απφ ηελ νκάδα έξγνπ κεηά ηε ζπγθέληξσζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιηθνχ. Γεηγκαηνιεςία Κηα δεηγκαηνιεςία πνπ αθνξά ζηηο επηρεηξήζεηο γηα λα είλαη πξαγκαηηθά ηπραία απαηηεί αθελφο κελ ηελ θαηαγξαθή ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη αθεηέξνπ ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηηο κεηαβιεηέο ειέγρνπ έηζη ψζηε λα πξνθχςεη ζηξσκαηνπνηεκέλν θαη αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Θνδάλεο. Νη κεηαβιεηέο ειέγρνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ζηνηρεία φπσο ν ηδίξνο ηεο επηρείξεζεο πνπ φηαλ θαινχκαζηε λα θαιχςνπκε κηθξέο θαη πάξα πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο θαζηζηνχλ ην εγρείξεκα αηειέζθνξν. Δπειέγε ινηπφλ κε βάζε ηα παξαπάλσ κηα κε πηζαλνθξαηηθή δεηγκαηνιεςία θαη σο βαζηθφο ζηφρνο ηέζεθε απφ ηε κηα ε ζπγθέληξσζε πεξηζζνηέξσλ ησλ 150 εξσηεκαηνινγίσλ, έηζη ψζηε λα έρνπλ ινγηθή βάζε νη ηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαη απφ ηελ άιιε λα ζπκκεηέρνπλ ζην δείγκα καο επηρεηξήζεηο απφ φινπο ηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο απαζρφιεζεο 178

70 πξνζσπηθνχ. Νη ζηφρνη επεηεχρζεζαλ θαη φζνλ αθνξά ζηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ ππνινγίζηεθε γηα φιεο ηηο νκάδεο εξσηήζεσλ ζηηο νπνίεο ε απάληεζε ήηαλ ζε κνξθή θαηάηαμεο ν ζπληειεζηήο α ηνπ Cronbach (βι. ππνζεκείσζε 1). πσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ζπλνιηθά ηα δεδνκέλα κπνξνχλ αλ ζεσξεζνχλ έγθπξα θαζψο ν ζπληειεζηήο ιακβάλεη ηηκέο απφ θαη άλσ. Ξίλαθαο 5.38 Ππληειεζηήο α ηνπ Cronbach αλά εξψηεζε θαη κεηαβιεηή ΔΟΥΡΖΠΖ ΘΔΚΑ ΚΔΡΑΒΙΖΡΔΠ Cronbach sα απαληήζεσλ. Απηφ αθνξά ζηελ εξψηεζε 19ηε δηάζεζε πιηθήο (ρξεκαηηθήο) θαη άπιεο (ζπκβνπιεπηηθήο) ζπκκεηνρήο ζηε δεκηνπξγία θαη ππνζηήξημε ηνπ ζρεδίνπ Κάξθεηηλγθ ηεο πφιεο, Ρα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία Απφ ηηο 174 επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην, νη 120 (69%) αζρνινχληαη κε ην ιηαληθφ εκπφξην, ελψ αθνινπζνχλ 20 επηρεηξήζεηο (11.5%) ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη 13 (7.5%) ζηε κεηαπνίεζε. Ζ ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ δείγκαηνο απεηθνλίδεηαη ζην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί. 8 ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΞΙΔΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ Q81 - Q Γξάθεκα 5.14 Ξνζνζηά επηρεηξήζεσλ αλά ηνκέα απαζρφιεζεο 9 & 14 ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΘΔΡΗΘΖ ΔΗΘΝΛΑ Q91 - Q97, Q ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ - ΞΟΝΒΝΙΖ Q151 - Q1518, Q ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΥΛ Q181 - Q ΠΚΒΝΙΖ ΠΡΝ ΠΣΔΓΗΝ ΚΑΟΘΔΡΗΛΘ Q191 - Q Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Νη νκάδεο εξσηήζεσλ πνπ έδσζαλ ζπληειεζηέο κηθξφηεξνπο απφ 0.7 εγείξνπλ θάπνηα εξσηήκαηα σο πξνο ηελ αμηνπηζηία ησλ Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία 179

71 Ζ επφκελε ελδηαθέξνπζα παξαηήξεζε είλαη φηη, ηνπιάρηζηνλ ζην δείγκα, νη ηξεηο απφ ηηο ηέζζεξηο επηρεηξήζεηο είλαη θαζαξά ηνπηθέο φζνλ αθνξά ηελ ηδηνθηεζία, ελψ αλ πξνζηεζνχλ θαη φζεο ιεηηνπξγνχλ ζε θαζεζηψο δηθαηφρξεζεο (franchise) ην 90% παξνπζηάδνπλ έληνλα ηνπηθφ ραξαθηήξα. Ξίλαθαο 5.39 Σαξαθηήξαο επηρείξεζεο ΣΑΟΑΘΡΖΟΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ Λ % Ρνπηθή ,3 Ρνπηθή, αιιά κε κε ηνπηθή ζπκκεηνρή 8 4,6 100% κε ηνπηθή 5 2,9 franchise 25 14,4 Ξνιπεζληθή 3 1,7 ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΛΡΖΠΔΥΛ ,9 ΓΔΛ ΑΞΑΛΡΖΠΑΛ 2 1,1 ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ ,0 Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Ξίλαθαο 5.40 Ξξνζδηνξηζκφο θχθινπ εξγαζίαο ΞΔΙΑΡΔΠ/ΠΛΔΟΓΑΡΔΠ Λ % Θνδάλε 80 46,0 Γπηηθή Καθεδνλία 46 26,4 ιε ηε ρψξα 28 16,1 Δμσηεξηθφ 18 10,3 ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΛΡΖΠΔΥΛ ,9 ΓΔΛ ΑΞΑΛΡΖΠΑΛ 2 1,1 ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ ,0 Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Ξεξίπνπ νη κηζέο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ηνπηθή αγνξά (46%), ελψ αλ δνχκε ηελ πεξηθεξεηαθή αγνξά ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο δηαπηζηψλνπκε φηη νη δχν ζηηο ηξεηο απφ ηηο επηρεηξήζεηο έρνπλ θχθιν εξγαζίαο ν νπνίνο πξνζδηνξίδεηαη γεληθά ζε ηνπηθφ επίπεδν. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην 10% πνπ εκθαλίδεη θχθιν εξγαζηψλ κε ην εμσηεξηθφ. 180

72 Ξίλαθαο 5.41 Έηε ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ Γξάθεκα 5.15 Ξνζνζηφ επηρεηξήζεσλ αλά αξηζκφ ππαιιήισλ πνπ απαζρνιεί ΔΡΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ Λ % <= ,8 [4,10] 51 29,3 [11,20] 46 26,4 [21,50] 38 21,8 > ,7 ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΛΡΖΠΔΥΛ ,1 ΓΔΛ ΑΞΑΛΡΖΠΑΛ 5 2,9 ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ ,0 Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Δπίζεο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη θαηά κέζν φξν νη επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ έηε, ελψ πνιιέο απφ απηέο (πεξίπνπ 27%) είλαη ζε ιεηηνπξγία πάλσ απφ 20 έηε, αιιά θαη φηη κέζα ζηελ θξίζε έρεη μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πεξίπνπ ην 14% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο. Πην ζχλνιφ ηνπο νη επηρεηξήζεηο είλαη απφ πάξα πνιχ κηθξέο έσο κηθξέο, θαζψο ην 97.5% απαζρνιεί κέρξη θαη 20 άηνκα, κε ην 50% ηνπ ζπλφινπ λα κελ απαζρνιεί πάλσ απφ 2 ππαιιήινπο φπσο απνηππψλεηαη θαη ζην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί. Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Αλαιχνληαο ηε γλψκε ησλ επηρεηξήζεσλ, βξεζήθακε ζε κηα κάιινλ φρη θαη ηφζν επράξηζηε ζέζε ζε ζρέζε κε ην πσο απνηππψλνπλ νη επηρεηξεκαηίεο ηελ άπνςή ηνπο γηα ηελ Θνδάλε. Πηελ πξψηε νπζηαζηηθά εξψηεζε, πέξαλ ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ, δεηήζεθε απφ ηνπο εξσηψκελνπο, φπσο θαη ζην εξσηεκαηνιφγην ησλ θαηνίθσλ, λα δειψζνπλ ηελ πξψηε ιέμε πνπ ηνπο έξρεηαη ζην κπαιφ γηα ηελ πφιε ηεο Θνδάλεο. Θαη εδψ ε ακεζφηεηα ηεο απάληεζεο δηεπθνιχλεη ηελ αλάιπζε ζην λα θαηαγξάςεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ρξνηά πνπ έρεη γηα ηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα ζηελ έξεπλα ε πφιε. Θαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο δφζεθαλ πνιιέο θαη πνηθίιεο απαληήζεηο θαη απνθαζίζηεθε ε νκαδνπνίεζή 181

73 ηνπο λα γίλεη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν ν νπνίνο θαη παξνπζηάδεηαη ζηνλ Ξίλαθα Απφ ην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ εληνπίζηεθαλ 5 ιέμεηο - έλλνηεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπρλά: ΓΔΖ - Οχπαλζε - Αλεξγία - Έιιεηςε αμηνπνίεζεο - Απνθξηέο. Θάπνηεο απφ ηηο ππφινηπεο αληηζηνηρνχζαλ ζε απηά πνπ νλνκάδνπκε αζηηθφ πξφβιεκα- π.ρ. θπθινθνξηαθφ, ζηάζκεπζε, πξάζηλν θ.ιπ. ζεο ιέμεηο - έλλνηεο δελ κπνξνχζαλ λα θαηαηαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο εληάρζεθαλ ζε ηξεηο νκάδεο αλάινγα κε ηε ρξνηά ηνπο: ζεηηθή, αξλεηηθή θαη νπδέηεξε. Πε αληίζεζε κε ηελ έξεπλα ησλ θαηνίθσλ φζνη ρξεζηκνπνίεζαλ σο πξψηε ιέμε θάπνηα κε αξλεηηθή ρξνηά (π.ρ. κηδέξηα, εγθαηάιεηςε) είλαη θαηά πνιχ πεξηζζφηεξνη (19% ζηελ έξεπλα ησλ θαηνίθσλ έλαληη 38.5% ζηηο επηρεηξήζεηο). Απηφ κπνξνχκε λα εηθάζνπκε φηη ζπλαξηάηαη θαη απφ ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε νπνία πξνθαλψο δελ έρεη αθήζεη αιψβεηεο ηηο επηρεηξήζεηο. Γξάθεκα 5.16 Ιέμεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ πφιε ηεο Θνδάλεο αλά έηε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο Ξίλαθαο 5.42 Ιέμεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ πφιε ηεο Θνδάλεο Ζ ΞΟΥΡΖ ΙΔΜΖ Λ % ΑΟΛΖΡΗΘΖ ΣΟΝΗΑ 67 38,5 ΘΔΡΗΘΖ ΣΟΝΗΑ 15 8,6 ΓΔΖ ΔΛΔΟΓΔΗΑ 10 5,7 ΑΛΔΟΓΗΑ 8 4,6 ΔΙΙΔΗΤΖ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ 8 4,6 ΝΓΔΡΔΟΖ ΣΟΝΗΑ 5 2,9 ΑΠΡΗΘΝ ΞΟΝΒΙΖΚΑ 4 2,3 ΑΞΝΘΟΗΑ 3 1,7 ΟΞΑΛΠΖ 2 1,1 ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΛΡΖΠΔΥΛ ,1 ΓΔΛ ΑΞΑΛΡΖΠΑΛ 52 29,9 ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ ,0 Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία 182

74 Ρν πνηα είλαη ε πξψηε ιέμε πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη επηρεηξήζεηο γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο Θνδάλεο δελ παξνπζηάδεη αλνκνηνγέλεηα αλ ειεγρζεί σο πξνο ηα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο (p=0.579) θαη απηφ γίλεηαη μεθάζαξν απφ ην Γξάθεκα Βεβαίσο, αλάινγα κε ηα έηε ιεηηνπξγίαο κπνξνχκε λα δνχκε δηαθνξνπνηήζεηο, π.ρ. νη πην παιηέο επηρεηξήζεηο (πάλσ απφ 50 έηε ιεηηνπξγίαο) δελ πξνζδηνξίδνπλ κε ηελ πξψηε ιέμε θάηη ζπγθεθξηκέλν φπσο νη ππφινηπεο, απιά έρνπλ κηα ζηάζε είηε ζεηηθή, ή αξλεηηθή ή νπδέηεξε. Ρα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε αμηνπηζηία, ππφ ηελ έλλνηα φηη ηα εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψζεθαλ θαηά 80% απφ ηνλ ηδηνθηήηε θαη θαηά 7% απφ ην δηεπζπληή ηεο επηρείξεζεο ή ηνλ ππεχζπλν ηνπ θαηαζηήκαηνο. Ζ ζηάζε ησλ επηρεηξήζεσλ σο πξνο ηηο ηαπηφηεηεο Πηε ζπλέρεηα νη εξσηψκελνη, φπσο θαη ζηελ έξεπλα ησλ θαηνίθσλ, θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο σο, θαηά ηελ άπνςή ηνπο, πιενλεθηήκαηα ηεο πφιεο. Πηελ εξψηεζε, ινηπφλ, 'Ξαξαθαινχκε αμηνινγήζηε ζε θιίκαθα 1-5, πνηνη απφ ηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο είλαη πιενλεθηήκαηα ηεο πφιεο ηεο Θνδάλεο' εληνπίδνληαη ηξείο ηδηαίηεξα ηζρπξνί παξάγνληεο (πξάζηλν ρξψκα) θαη δχν ηδηαίηεξα αδχλαηνη (πνξηνθαιί ρξψκα). Ξίλαθαο 5.43 Ξιενλεθηήκαηα ηεο πφιεο ζε θιίκαθα 1-5 (κε 5 ην κέγηζην) ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΓΗΑΚΔΠΝΠ ΔΞΗΘΟΑΡΝΠΑ ΥΠ ΞΙΔΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ Θεληξηθή Γεσγξαθηθή Θέζε γηα ηε Γπηηθή Καθεδνλία Ξαξνπζία Κνλάδσλ Κεηαπνίεζεο Βηνηερληψλ Δκπνξηθφ Θέληξν 3 3 Ρνπξηζκφο 1 1 Θέληξν Αγξνηηθήο Ξαξαγσγήο 2,5 2 Σακειφ Θφζηνο Γηαβίσζεο 3 3 Φηελά Δλνίθηα / Ρηκέο γεο 2 2 Ξαλεπηζηήκην Γπηηθήο Καθεδνλίαο ΡΔΗ 4 4 Θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ 3 3 ΓΔΖ 4 5 Ρειεζέξκαλζε 5 5 Γηνηθεηηθφ Θέληξν 4 4 Ξνηφηεηα Εσήο 2 3 Ξφιε κε επθαηξίεο γηα λέεο επηρεηξήζεηο 2 1 Αζθάιεηα 3 4 Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία 183

75 πσο θαη νη θάηνηθνη, ζρεδφλ ζε απφιπην βαζκφ αμηνινγνχλ σο πιενλεθηήκαηα ηνπ παξάγνληεο ΓΔΖ θαη ηειεζέξκαλζε. Ζ γεληθή ηνπο θξίζε φκσο γηα ηνπο άιινπο παξάγνληεο είλαη ζαθψο πην απζηεξή αλ ζπγθξηζεί κε ηελ θξίζε πνπ εμέθξαζαλ νη θάηνηθνη. Πηελ παξαπάλσ αμηνιφγεζε ησλ παξαγφλησλ εληνπίδνληαη ειάρηζηεο δηαθνξνπνηήζεηο αλά ηνκέα δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο. Ππγθεθξηκέλα κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά νη επηρεηξήζεηο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ αμηνινγνχλ ρακειφηεξα απφ ηηο άιιεο ηνλ παξάγνληα Θαηαξηηζκέλν Ξξνζσπηθφ (p=0.018) θαη νη επηρεηξήζεηο ηεο κεηαπνίεζεο ηνλ παξάγνληα ΓΔΖ(p=0.048). Δπίζεο, ρακειφηεξα αμηνινγνχλ ηνλ παξάγνληα Θεληξηθή Γεσγξαθηθή Θέζε γηα ηε Γπηηθή Καθεδνλία(p=0.026) νη κε ηνπηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Θνδάλε. Πηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά εληνπίδεηαη αθφκα κε βάζε ηα έηε ιεηηνπξγίαο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη λέεο λα αμηνινγνχλ ρακειφηεξα ηνλ παξάγνληα Αζθάιεηα (p=0.039) αιιά θαη ηνλ παξάγνληα Ρειεζέξκαλζε(p=0.041). Πηε ζπλέρεηα δεηήζεθε απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα αμηνινγήζνπλ ηηο ππνδνκέο ηεο πφιεο, ηφζν ηηο γεληθέο, φπσο έγηλε θαη απφ ηνπο θαηνίθνπο, φζν θαη ηηο πην εμεηδηθεπκέλεο, νη νπνίεο άπηνληαη θαη επεξεάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ αμηνιφγεζή ηνπο ζηηο γεληθέο δελ δηαθέξεη απφ εθείλε ησλ θαηνίθσλ, δειαδή δελ είλαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο παξερφκελεο ππνδνκέο φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Κε εμαίξεζε ηελ ελέξγεηα θαη ίζσο ηηο ππνδνκέο ζην θνκκάηη ησλ κεηαθνξψλ πνπ αθνξά ζηηο επηρεηξήζεηο, ζε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο ε αμηνιφγεζε είλαη ηδηαίηεξα ρακειή. Ξίλαθαο 5.44 Αμηνιφγεζε ππνδνκψλ πφιεο ΞΝΓΝΚΔΠ ΓΗΑΚΔΠΝΠ ΔΞΗΘΟΑΡΝΠΑ πνδνκέο γηα επηρεηξήζεηο 2 2 πνζηήξημε απφ θξαηηθνχο θνξείο 2 1 Ρνπξηζηηθέο πνδνκέο 2 1 Κεηαθνξηθέο πνδνκέο 3 3 Θνηλσληθέο πνδνκέο 2 1 Ξνηφηεηα Εσήο 2 1 Δλέξγεηα 4 5 Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Αλ κάιηζηα δηεξεπλήζνπκε ηελ αμηνιφγεζε απηή σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο ειέγρνπ ζα δηαπηζηψζνπκε φηη νη πνιχ λέεο επηρεηξήζεηο αμηνινγνχλ ρακειφηεξα ηηο κεηαθνξηθέο ππνδνκέο ζε ζρέζε κε ηηο παιαηφηεξεο επηρεηξήζεηο κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p=0.038), ελψ ε εμέηαζε σο πξνο ηνλ ηνκέα δξαζηεξηνπνίεζεο θαη ην ραξαθηήξα ηεο επηρείξεζεο δελ δίλεη δηαθνξνπνηήζεηο. Ππλνιηθά ινηπφλ ε αίζζεζε είλαη φηη φιεο νη επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλεο, πιελ ηεο ελέξγεηαο, απφ φιεο ηηο άιιεο ππνδνκέο πνπ παξέρεη ε πφιε. 184

76 Νη επφκελεο εξσηήζεηο επηρεηξνχλ λα αλαδείμνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηεο πφιεο ζχκθσλα κε ηελ αίζζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Εεηήζεθε ινηπφλ λα ηεξαξρήζνπλ απφ ην 1 (πξψηε επηινγή) έσο ην 5 (πέκπηε επηινγή), πνηα απφ ηηο πηζαλέο εηθφλεο πνπ κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ ηελ Θνδάλε επηζπκνχλ νη ίδηνη λα εληζρπζεί πεξηζζφηεξν ηα επφκελα ρξφληα. Γξάθεκα 5.17 Δπηζπκεηή αλάδεημε εηθφλαο Θνδάλεο θαηά ηα επφκελα ρξφληα γεληθφηεξα φιεο νη εηθφλεο ζπκκεηέρνπλ ζηηο επηινγέο ησλ επηρεηξήζεσλ. Πηε ζπλέρεηα επηρεηξήζεθε λα αληρλεπηεί ην πηζαλφ brandζχκθσλα κε ην νπνίν ζα πξέπεη λα πξνβιεζεί ε Θνδάλε, ηνπιάρηζηνλ ζχκθσλα κε ηε γλψκε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο. Εεηήζεθε απφ ηνπο εξσηψκελνπο (έρνληαο ην δηθαίσκα λα επηιέμνπλ κέρξη 2 εθδνρέο) λα εθθξάζνπλ ηε ζέιεζή ηνπο γηα ηελ θπξίαξρε εηθφλα/θήκε πνπ ζα πξέπεη λα πξνβάιεη ε πφιε ηεο Θνδάλεο ηα επφκελα ρξφληα. Ρα απνηειέζκαηα παξαηίζεληαη ζηνλ Ξίλαθα Ξίλαθαο 5.45 Θπξίαξρε εηθφλα / θήκε γηα πξνβνιή ηεο Θνδάλεο ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ Λ % 'Ξξάζηλε' πφιε κε πνηφηεηα δσήο 86 49,4 Ξφιε πνιηηηζκνχ θαη παξάδνζεο 67 38,5 Κηα ςεθηαθή, 'έμππλε' πφιε 50 28,7 Κηα επηρεηξεκαηηθή πφιε/δηαβαιθαληθφ θέληξν ,3 Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Κάιινλ αλακελφκελε ε πξψηε επηινγή, δειαδή ε ηαπηφηεηα ηεο εκπνξηθήο / επηρεηξεκαηηθήο πφιεο, ηελ νπνία κάιηζηα επέιεμαλ νη 130 επηρεηξήζεηο θαη νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο σο πξψηε επηινγή. Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα αλαδεηθλχεηαη επίζεο, αιιά κφιηο κε 32 λα ηελ έρνπλ επηιέμεη, ε εηθφλα κηαο πφιεο κε λπρηεξηλή δσή, αιιά θαη Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Πε ζχγθξηζε κε ηηο δπλεηηθέο εηθφλεο πνπ επέιεμαλ νη θάηνηθνη ζηελ αληίζηνηρε έξεπλα, πξνθχπηεη ε επηινγή ηεο επηρεηξεκαηηθήο πφιεο /δηαβαιθαληθνχ θέληξνπ ε νπνία ζπγθεληξψλεη πςειφ επίπεδν πξνηίκεζεο, ελψ ζηνπο θαηνίθνπο ε ίδηα επηινγή έξρεηαη δεχηεξε θαη ε πξψηε επηινγή ησλ θαηνίθσλ γηα κηα 'πξάζηλε' πφιε κε πνηφηεηα δσήο, έξρεηαη ζηε δεχηεξε ζέζε ζηηο απαληήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ. ζνλ αθνξά ηψξα ζηελ θξηζηκφηεηα ησλ ζηφρσλ πνπ πξέπεη λα ππεξεηεί ε εθαξκνγή ηνπ Πρεδίνπ Κάξθεηηλγθ γηα ηελ Θνδάλε, νη 185

77 απαληήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θηλνχληαη ζε δχν κάιινλ ζαθήο άμνλεο, ν πξψηνο κε ηε κεγαιχηεξε πξνηίκεζε εζηηάδεηαη ζηελ ηνπηθή αγνξά ηεξαξρψληαο πξψηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο (78%), ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο αγνξάο (58%) θαη ηέινο ηελ αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ (36%). Ν δεχηεξνο, φρη ακειεηένο άμνλαο πεξηιακβάλεη ηνπο ζηφρνπο ελίζρπζεο ηεο Θνδάλεο σο επελδπηηθνχ θέληξνπ γηα ηα Βαιθάληα (30%), ελίζρπζεο ηεο πνιηηηζκηθήο αλάπηπμεο ηεο πφιεο (29%) θαη ηελ αλάδεημε ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο θαη ησλ παξαδφζεσλ ηεο πφιεο (25%). Ξίλαθαο 5.46 Πηφρνη πνπ πξέπεη λα ππεξεηεί ην Πρέδην Κάξθεηηλγθ γηα ηελ Θνδάλε πσο θαη ζηνπο θαηνίθνπο, ν πξψηνο άμνλαο ζηφρσλ κε ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ηελ αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο καο θάλεη μεθάζαξν φηη νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ππεξεηεί ηνλ ππιψλα απαζρφιεζε θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ε πφιε έρεη ζεηηθή αληαπφθξηζε θαη ζηνπο θαηνίθνπο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο. Ρέινο, φπσο θαη ζηελ έξεπλα ησλ θαηνίθσλ, δεηήζεθε, κνλνζήκαληα, λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο ζε πνηα απφ ηηο αθφινπζεο νκάδεο ζηφρσλ ζα πξέπεη λα δνζεί κεγαιχηεξε βαξχηεηα αλαθνξηθά κε ηελ πξνζέιθπζή ηνπο. ΠΡΝΣΝΗ Λ % Αλάδεημε ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο θαη ησλ παξαδφζεσλ ηεο πφιεο 43 24,71 Δλίζρπζε ηεο πνιηηηζκηθήο αλάπηπμεο ηεο πφιεο 51 29,31 Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ,16 Αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ 62 35,63 Δλίζρπζε ηεο ηνπηθήο αγνξάο ,47 Δλίζρπζε ηεο Θνδάλεο ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά 28 16,09 Δλίζρπζε ηεο Θνδάλεο σο επελδπηηθνχ θέληξνπ γηα ηα Βαιθάληα 52 29,89 Ρφλσζε ηνπ αηζζήκαηνο ππεξεθάλεηαο ησλ θαηνίθσλ 11 6,32 Ξξνζέιθπζε αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ γεγνλφησλ 31 17,82 Δλίζρπζε σο πξννξηζκνχ δηνξγάλσζεο ζπλεδξίσλ/εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ 29 16,67 Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία 186

78 Ξίλαθαο 5.47 Βαξχηεηα ζηηο νκάδεο - ζηφρνπο ΝΚΑΓΑ ΠΡΝΣΝΠ Λ % Λένπο θαηνίθνπο 21 12,07 Δπηρεηξεκαηίεο - επελδπηέο 82 47,13 Λένπο - θνηηεηέο 58 33,33 Ρνπξίζηεο 21 12,07 Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Ζ αλάιπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζέηεζεο ησλ εξσηεζέλησλ παξνπζηάδεη ηελ ίδηα ζρεδφλ εηθφλα κε ηελ ηνπνζέηεζε ζηελ έξεπλα ησλ θαηνίθσλ. Γειαδή, φηη ε πξνηίκεζε πξνζέιθπζεο επηρεηξεκαηηψλ θαη επελδπηψλ θαιχπηεη ηελ αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη δηαηήξεζεο ηεο εξγαζηαθήο θαη εηζνδεκαηηθήο αζθάιεηαο ζηελ πεξηνρή θαη ε ρακειή πξνηίκεζε γηα πξνζέιθπζε λέσλ θαηνίθσλ δείρλεη αθξηβψο ηελ ίδηα εξγαζηαθή θαη εηζνδεκαηηθή αλαζθάιεηα.. Δλδηαθέξνπζεο ιεπηνκέξεηεο Κπαίλνληαο ηψξα ζηηο γεληθφηεξεο, αιιά εμίζνπ ελδηαθέξνπζεο, εξσηήζεηο πνπ νη απαληήζεηο ηνπο κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ηεο πφιεο, ξσηήζακε ηηο επηρεηξήζεηο φζνλ αθνξά ζηελ αίζζεζή ηνπο γηα ηελ χπαξμε ζηνηρείσλ ζηελ πφιε πνπ κπνξνχλ λα πξνβιεζνχλ θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμή ηεο. Πηελ εξψηεζε 'Ζ Θνδάλε είλαη κία πφιε κε ζεηηθά ζηνηρεία θαη θξπκκέλα κπζηηθά ηα νπνία αλ πξνβιεζνχλ ζα επλνήζνπλ ηελ ηνπηθή αλάπηπμε. Ππκθσλείηε ή δηαθσλείηε;' νη απαληήζεηο θαηαγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Ξίλαθαο 5.48 Όπαξμε ζηνηρείσλ ζηελ Θνδάλε πνπ κπνξνχλ λα πξνβιεζνχλ θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε ΠΚΦΥΛΥ ΑΞΝΙΡΑ Λ % % ΝΠΥΛ ΑΞΑΛΡΖΠΑΛ 63 36,2 37,3 37,3 ΚΑΙΙΝΛ ΠΚΦΥΛΥ 72 41,4 42,6 79,9 ΚΑΙΙΝΛ ΓΗΑΦΥΛΥ 8 4,6 4,7 84,6 ΓΗΑΦΥΛΥ ΑΞΝΙΡΑ 8 4,6 4,7 89,3 ΓΔΛ ΔΗΚΑΗ ΒΔΒΑΗΝΠ 18 10,3 10,7 100,0 ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΛΡΖΠΔΥΛ ,1 100,0 ΓΔΛ ΑΞΑΛΡΖΠΑΛ 5 2,9 ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ ,0 Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία % ΑΘΟΝΗΠΡΗΘΑ Νη 77 ζηνπο 100 εξσηεζέληεο πηζηεχνπλ φηη ε Θνδάλε είλαη κία πφιε κε ζεηηθά ζηνηρεία θαη θξπκκέλα κπζηηθά ηα νπνία αλ πξνβιεζνχλ ζα επλνήζνπλ ηελ ηνπηθή αλάπηπμε. Κφλν ην 9% ηνπνζεηείηαη αξλεηηθά ζηε δηαηχπσζε απηή. πσο θαη ζηελ έξεπλα ησλ θαηνίθσλ, ε αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ σο πξνο φιεο ηηο κεηαβιεηέο ειέγρνπ δείρλεη φηη δελ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο νχηε σο πξνο ηνλ ηνκέα δξαζηεξηνπνίεζεο(p=0.411), νχηε σο πξνο ην ραξαθηήξα ηεο επηρείξεζεο (p-0.191), νχηε σο πξνο ηα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο (p=0.628). 187

79 Ξίλαθαο 5.49 Πεκαζία κέζσλ ζε ζρέζε κε ηελ ππνζηήξημε ηεο εηθφλαο ηεο Θνδάλεο ζε θιίκαθα 1-5 (κε ην 5 αλεπαξθέο). ΚΔΠΝ ΓΗΑΚΔΠΝΠ ΔΞΗΘΟΑΡΝΠΑ Ρνπξηζηηθνί θαη Δπηρεηξεζηαθνί Νδεγνί Έληππν πιηθφ 3 3 Ρν επίζεκν site ηνπ Γήκνπ Θνδάλεο 3 4 Δηδηθφ Site γηα θάζε ηνκέα 3 4 Γηαθεκίζεηο ζηνλ ειιεληθφ ηχπν 3 4 Γηαθεκίζεηο ζε ζηνλ μέλν ηχπν 2 1 Ξαξνπζία ζε ειιεληθέο δηνξγαλψζεηο θαη εθζέζεηο 4 4 Ξαξνπζία δηεζλείο δηνξγαλψζεηο θαη εθζέζεηο 3 3 Γηακφξθσζε ηζρπξνχ ινγφηππνπ θαη έμππλνπ ζιφγθαλ Φηινμελία/νξγάλσζε εηδηθψλ πνιηηηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ Γηαθήκηζε/ παξνπζία ζε θνηλσληθά δίθηπα 4 5 Γειηία Ρχπνπ 3 3 Οαδηνθσληθή δηαθήκηζε 3 3 Ρειενπηηθφ Ππνη 3 4 Ππλεξγαζία κε ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο / νξγαληζκνχο ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ Ππλεξγαζία κε επαγγεικαηηθνχο νξγαληζκνχο ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ 3 5 3,5 4 Ιεηηνπξγία Γξαθείνπ Κάξθεηηλγθ & InfoPoint 3 4 Γεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ παθέησλ 3 4 Ξξνσζεηηθέο ελέξγεηεο (π.ρ. δηαγσληζκνί) 3 5 Εεηήζεθε αθφκα απφ ηηο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο εθ ησλ πξαγκάησλ δηαζέηνπλ ζρεηηθή εκπεηξία ζην Κάξθεηηλγθ λα αμηνινγήζνπλ ηε ζεκαζία ησλ δηάθνξσλ κέζσλ ζε ζρέζε κε ηελ ππνζηήξημε ηεο εηθφλαο ηεο Θνδάλεο. Ζ αμηνιφγεζή ηνπο γηα ηελ επάξθεηα ησλ κέζσλ θαηαγξάθεθε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (1=αλεπαξθέο 5=επαξθέο). Γελ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηελ εθηίκεζε κε βάζε ηα έηε ιεηηνπξγίαο, ην ραξαθηήξα θαη ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε. Απφ ηα κέζα ηα νπνία ζπγθεληξψλνπλ πςειή αμηνιφγεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ, κεηαμχ άιισλ δηαθξίλνπκε ηελ αλάγθε γηα δηακφξθσζε ηζρπξνχ ινγφηππνπ θαη έμππλνπ ζιφγθαλ, ηε δηαθήκηζε/ παξνπζία ζε θνηλσληθά δίθηπα θαη ηέινο ηε ζπλεξγαζία κε ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο / νξγαληζκνχο ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ. Βέβαηα ην ηειεπηαίν είλαη ζρεηηθά αλαθφινπζν κε πξνεγνχκελεο εθηηκήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ. Ρψξα, φζνλ αθνξά ζηελ πξνβνιή ηεο Θνδάλεο κέρξη ζήκεξα, νη γλψκεο ησλ αηφκσλ πνπ εθπξνζψπεζαλ ηηο επηρεηξήζεηο ζην δείγκα είλαη κάιινλ αξλεηηθέο κε δεδνκέλν φηη ζεσξεί ΚΔΡΟΗΑ ηελ πξνβνιή ην 38.5% ησλ εξσηεζέλησλ θαη ΑΓΗΑΦΝΟΖ/ ΑΛΞΑΟΘΡΖ ην 36.8%. Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία 188

80 Ξίλαθαο 5.50 Ξξνβνιή Θνδάλεο κέρξη ζήκεξα Λ % Γξάθεκα 5.18 Ξνζνζηά επηρεηξήζεσλ ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ ηηο Θπξηαθέο Ξνιχ θαιή 6 3,4 Ηθαλνπνηεηηθή 20 11,5 Κέηξηα 67 38,5 Αδηάθνξε/Αλχπαξθηε 64 36,8 Θαθή 16 9,2 ΠΛΝΙΝ ΑΞΑΛΡΖΠΔΥΛ ,4 ΓΔΛ ΑΞΑΛΡΖΠΑΛ 1,6 ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ ,0 Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Πηελ άπνςε απηή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε εληνπίδεηαη κφλν σο πξνο ην ραξαθηήξα ηεο επηρείξεζεο κε ηηο επηρεηξήζεηο κε ηνπηθνχ ραξαθηήξα λα αμηνινγνχλ πνιχ ρακειφηεξα ζε ζρέζε κε ηηο ηνπηθέο ηελ κέρξη ζήκεξα πξνβνιή (p=0.035). Πην Γξάθεκα 5.18 πνπ αθνινπζεί δηαπηζηψλνπκε φηη ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ (69%) ηάζζεηαη θαηά ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ ηηο Θπξηαθέο, αθφκα θαη αλ ην επηηξέπεη ν λφκνο. Ζ άπνςε απηή ζηεξίδεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο αλεμάξηεηα απφ ηε κεηαβιεηή ειέγρνπ. Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Πε πεξίπησζε πνπ κείλνπλ αλνηθηά ηα θαηαζηήκαηα θάπνηεο Θπξηαθέο, νη επηρεηξήζεηο αμηνινγνχλ ηηο παξαθάησ ηδέεο γηα ηελ ηφλσζε ηεο εκπνξηθήο θίλεζεο, δίλνληαο βαξχηεηα ζηηο εθδειψζεηο γηα νηθνγέλεηεο κε παηδηά, θαζψο θαη ζε εηδηθά πξνλφκηα γηα αγνξέο ηηο Θπξηαθέο. 189

81 Ξίλαθαο 5.51 Αμηνιφγεζε ηδεψλ γηα ηελ ηφλσζε ηεο εκπνξηθήο θίλεζεο ζε θιίκαθα 1-5 (κε 5 ην κέγηζην) ΡΝΛΥΠΖ ΘΗΛΖΠΖΠ ΡΗΠ ΘΟΗΑΘΔΠ ΚΔ Δηδηθά Γεγνλφηα φπσο Ππλαπιίεο, Γεπζηγλσζία, θ.ιπ. ΓΗΑΚΔΠΝΠ ΔΞΗΘΟΑΡΝΠΑ 3 4 Δηδηθά Ξαθέηα Γηακνλήο - Δζηίαζεο 3 1 Δθδειψζεηο εηδηθά γηα Νηθνγέλεηεο κε παηδηά Δηδηθά Ξξνλφκηα γηα αγνξέο ηηο Θπξηαθέο (δηαγσληζκνί, εθπηψζεηο, θ.ιπ.) Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Γξάθεκα 5.19 Βαζκφο νηθνλνκηθήο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ζπκβνιήο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ ππνζηήξημε δξάζεσλ πξνβνιή ηεο πφιεο Ρέινο, φζνλ αθνξά ζηελ πηζαλή ζπλεηζθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ είηε νηθνλνκηθά ή ζπκβνπιεπηηθά (δηάζεζε εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ γηα παξνρή ζπκβνπιψλ, φπνπ ρξεηαζηεί), ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί απφ ηνπο Ρνπηθνχο Φνξείο- Αξρέο, γηα ηελ ππνζηήξημε δξάζεσλ πξνβνιήο ηεο πφιεο, ε εηθφλα είλαη ζαθήο. Δπθνιφηεξα κπνξεί λα δνζεί ε ζπκβνπιεπηηθή ζπλεηζθνξά παξά ε νηθνλνκηθή. Ρν γεγνλφο, εθηφο απφ ηελ παξάκεηξν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θξχβεη θαη ηελ επηθχιαμε θαηά πφζν νη δξάζεηο πξνβνιήο κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ην ζθνπφ ηνπο, λα έρνπλ ζπλέρεηα θαη λα ζπλεηζθέξνπλ απφ ηελ πιεπξά ηνπο ζηελ ελίζρπζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Σξήζηκα ζπκπεξάζκαηα Κέζα απφ εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν, φζνλ αθνξά ζηε ζπλνιηθή πξνζπάζεηα γηα ηε δηακφξθσζε θαη πινπνίεζε ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ Κάξθεηηλγθ Θνδάλεο 2020 θαηέζεζαλ ηελ άπνςή ηνπο 174 επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Θνδάλε. Ζ ζεκαληηθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ δελ εδξάδεηαη ηφζν ζηελ ηερληθή ηεο δεηγκαηνιεςίαο, ε νπνία εθ ησλ πξαγκάησλ δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη πηζαλνθξαηηθή, φζν ζην γεγνλφο φηη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο είλαη ηθαλνπνηεηηθφ ζην λα εθθξάζεη ηηο ηάζεηο αιιά θαη ζην φηη ηα εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψζεθαλ θαηά 87% απφ ηνλ ηδηνθηήηε ή ην δηεπζπληή / ππεχζπλν. Έρνπκε ινηπφλ απνηειέζκαηα ηα νπνία αθνξνχλ θαηά ην πιείζηνλ ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ (69%), αιιά εθπξνζσπνχληαη θαη επηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ (11.5%) θαη ηεο κεηαπνίεζεο (7.5%). Νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ηνπηθέο, ηφζν φζνλ αθνξά ηελ ηδηνθηεζία, φζν θαη Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία 190

82 αλαθνξηθά κε ην φηη δξαζηεξηνπνηνχληαη θχξηα ζηελ ηνπηθή πεξηθεξεηαθή αγνξά. Πην ζχλνιν ηνπο εθθξάδνπλ ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο είλαη απφ πάξα πνιχ κηθξέο έσο κηθξέο ζηελ παξάκεηξν ηεο απαζρφιεζεο πξνζσπηθνχ, ελψ ζην δείγκα αληηπξνζσπεχνληαη απφ λέεο επηρεηξήζεηο πνπ μεθίλεζαλ κέζα ζηελ θξίζε έσο θαη επηρεηξήζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 50 έηε ιεηηνπξγίαο. Ξέξαλ ησλ παξαγφλησλ πνπ έηζη θη αιιηψο ζεσξνχληαη σο πιενλεθηήκαηα θαη είλαη ε ΓΔΖ θαη ε ηειεζέξκαλζε, ν θφζκνο ησλ επηρεηξήζεσλ αλαδεηθλχεη θαη παξάγνληεο νη νπνίνη θαηά ηε γλψκε ηνπο βξίζθνληαη ζε θζίλνπζα πνξεία. Ρέηνηνη είλαη ε παξνπζία κνλάδσλ κεηαπνίεζεο βηνηερληψλ, ν ηνπξηζκφο, ε ιεηηνπξγία ηεο Θνδάλεο σο θέληξνπ αγξνηηθήο παξαγσγήο, ηα θηελά ελνίθηα θαη νη ηηκέο γεο, ε πνηφηεηα δσήο αιιά θαη ην γεγνλφο φηη δελ ζεσξνχλ ηελ Θνδάλε σο πφιε κε επθαηξίεο γηα λέεο επηρεηξήζεηο. Ππλνιηθά κάιηζηα κε εμαίξεζε ηελ ελέξγεηα φιεο νη επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο, αλεμάξηεηα ησλ κεηαβιεηψλ ειέγρνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλεο απφ ηηο ππνδνκέο πνπ παξέρεη ε πφιε. Υο πξψηε επηινγή γηα ηελ εηθφλα πνπ ζα ήζειαλ λα ππάξμεη ζηελ πφιε είλαη απηή ηεο εκπνξηθήο/ επηρεηξεκαηηθήο πφιεο ή αιιηψο ηεο επηρεηξεκαηηθήο πφιεο/δηαβαιθαληθνχ θέληξνπ. Δίλαη νξαηφ φηη ε νπνηαδήπνηε θίλεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πφιεο θαη ηεο γχξσ πεξηνρήο νθείιεη λα έρεη σο επίθεληξν ην δήηεκα ηεο απαζρφιεζεο δεκηνπξγίαο εηζνδήκαηνο αιιά θαη ηεο δηαηήξεζεο ησλ παξαδφζεσλ ηεο πφιεο. Απηφ εληνπίδεηαη ζηελ ηεξάξρεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ θξίζηκσλ ζηφρσλ πνπ πξέπεη λα ππεξεηεί έλα ζρέδην κάξθεηηλγθ. Απηνί είλαη ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ε ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο αγνξάο, ε αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ, ε ελίζρπζε ηεο Θνδάλεο σο επελδπηηθνχ θέληξνπ γηα ηα Βαιθάληα, ε ελίζρπζε ηεο πνιηηηζκηθήο αλάπηπμεο ηεο πφιεο θαη ε αλάδεημε ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο θαη ησλ παξαδφζεσλ ηεο πφιεο. Πε κηα ηέηνηα θαηεχζπλζε είλαη πηζαλφηεξν λα κεγηζηνπνηεζεί ε ζπλεηζθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ ηφζν ζε επίπεδν ζπκβνπιεπηηθήο (πνπ αθφκα θαη ηψξα είλαη πςειή), φζν ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν φπνπ ε πξφζεζε ζπλεηζθνξάο παξακέλεη ρακειή. Ππλνιηθά πάλησο νη άλζξσπνη ησλ επηρεηξήζεσλ πηζηεχνπλ φηη ε Θνδάλε είλαη κία πφιε κε ζεηηθά ζηνηρεία θαη θξπκκέλα κπζηηθά ηα νπνία αλ πξνβιεζνχλ ζα επλνήζνπλ ηελ ηνπηθή αλάπηπμε. Ν εληνπηζκφο, πξνζδηνξηζκφο θαη ε πξνβνιή ησλ κπζηηθψλ απηψλ είλαη ην κείδνλ ζέκα γηα ηελ αλάπηπμε. Ζ πξνβνιή ζα πξέπεη θαηά ηε γλψκε ηνπο λα πεξηιακβάλεη ηε δηακφξθσζε ηζρπξνχ ινγφηππνπ θαη έμππλνπ ζιφγθαλ, ηε δηαθήκηζε/ παξνπζία ζε θνηλσληθά δίθηπα θαη ηέινο ηε ζπλεξγαζία κε ηνπξηζηηθνχο πξάθηνξεο / νξγαληζκνχο ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ. Απηφ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαηήξεζε φηη ε κέρξη ηψξα πξνβνιή ηεο πφιεο θξίλεηαη ειιεηκκαηηθή. 191

83 Ππλεληεχμεηο κε θνξείο θαη εηδηθνχο Δηζαγσγηθά Όζηεξα απφ εθηελή ζπδήηεζε θαη ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Θνδάλεο πξνζεγγίζηεθαλ ζεκαληηθνί θνξείο ηνπ Γήκνπ νη νπνίνη θαη ζπκκεηείραλ ζηηο δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο. Πηηο ζπλεληεχμεηο, νη νπνίεο δηεμήρζεθαλ ηελ εβδνκάδα 2/6/2014-6/6/2014, εθ κέξνπο ηεο βαζηθήο εξεπλεηηθήο νκάδαο ζπκκεηείραλ νη Αιέμηνο Γέθλεξ, Ληθφιανο Βνγηαδίδεο, Ληθφιανο Θαξαράιεο, Θεφδσξνο Κεηαμάο, Θιεάλζεο Ππξαθνχιεο θαη Δπαγγειία Ταζά. Νη θνξείο πνπ πξνζεγγίζηεθαλ παξνπζηάδνληαη αιθαβεηηθά ζηνλ παξαθάησ θαηάινγν. ΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΦΝΟΔΥΛ 1. Αεξνδξφκην 2. Αλαπηπμηαθή Γπηηθήο Καθεδνλίαο ΑΔ (ΑΛΘΝ) 3. Γεσηερληθφ Δπηκειεηήξην 4. Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ (ΓΔΖ) 5. Γεκνηηθφ Ξεξηθεξεηαθφ Θέαηξν (ΓΖΞΔΘΔ) Θνδάλεο 6. ΓΗΑΓΚΑ (Δηαηξεία Απνξξηκκάησλ) 7. Γηεχζπλζε Ξνιενδνκηθνχ Πρεδηαζκνχ - Δθαξκνγψλ θαη πεξεζίαο Γφκεζεο Γήκνπ Θνδάλεο 8. Γηεχζπλζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ Γήκνπ Θνδάλεο - Ρκήκα Κειεηψλ 9. Δκπνξηθφο Πχιινγνο 10. Έλσζε Μελνδφρσλ 11. Δξγαηηθφ Θέληξν 12. Δθεκεξίδα Σξφλνο 13. Δθνξεία Αξραηνηήησλ 14. Ζιεθηξνληθφο Ρχπνο kozani.gr 15. Ζιεθηξνληθφο Ρχπνο vetonews.gr 16. Imagine the City, νκάδα πνιηηψλ 17. Θνβεληάξεηνο Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Θνδάλεο 18. Θνηλά Ρακεία Δηζπξάμεσλ Ιεσθνξείσλ (ΘΡΔΙ) 19. Νηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Ρκήκα Γπηηθήο Καθεδνλίαο 20. Νξγαληζκφο Αζιεηηζκνχ, Ξνιηηηζκνχ & Λενιαίαο 21. Νξεηβαηηθφο Πχιινγνο ΔΝΠ Θνδάλεο 22. Νξεηβαηηθφο Πχιινγνο ΠΔΝ Θνδάλεο 23. Ξαλεπηζηήκην Γπηηθήο Καθεδνλίαο (Ρκήκα Κεραλνιφγσλ Κεραληθψλ θαη Ρκήκα Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ) 24. Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο (Γεληθή Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο) 25. Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θνδάλεο (Αληηπεξηθεξεηάξρεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο) 26. Pro-tasis, νκάδα πνιηηψλ 27. Πχιινγνο Φίισλ Βηβιηνζήθεο 28. Πχλδεζκνο Γξακκάησλ θαη Ρερλψλ 29. Ρερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα (ΡΔΗ) Γπηηθήο Καθεδνλίαο Πην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο θάζεο ησλ έξεπλαο έγηλαλ ζπδεηήζεηο θαη κε άιια άηνκα π.ρ. ηνλ θ. Βαζίιε Θαξαγηάλλε σο πξψελ δηεπζπληή ηεο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο Θνδάλεο θαη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Βηβιίνπ θαη Αλάγλσζεο Θνδάλεο θαη ηνλ θ. Γηάλλε Ρζνκπάλν αξραηνιφγν - ζπγγξαθέα. 192

84 Ξξνηνχ φκσο πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ, ζεσξνχκε ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα ηελ αλαθνξά ζε θάπνηα άιια ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ κε ηνπο δηάθνξνπο θνξείο θαη πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα. Ν δηεπζπληήο ηνπ Αεξνδξνκίνπ καο ελεκέξσζε γηα δεηήκαηα φπσο ηελ παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο γηα 3 κήλεο κε ηελ SkyExpress θαη ηνλ δηαγσληζκφ γηα ηελ επηδνηνχκελε γξακκή ( επξψ) γηα 4 ρξφληα (ζχκβαζε γηα 120 επηβάηεο ηελ εβδνκάδα). Δπηπιένλ, ηφληζε φηη ην αεξνδξφκην ηεο Θνδάλεο εμαξηάηαη άκεζα απφ απηφ ηεο Θεζζαινλίθεο, θαζψο, αλ απμεζνχλ ηα ηέιε, ε Θεζζαινλίθε ζα ηξαβήμεη πηήζεηο ηεο Θνδάλεο. Ρέινο, ζεψξεζε ζεκαληηθφ λα αλαθέξεη πσο ην αεξνδξφκην ζα κπνξνχζε λα δηαζέηεη charter. Πηελ ΑΛΘΝ πηζηεχνπλ πσο ν θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο ζηελ πεξηνρή ζα παξακείλεη δπλακηθφο, φζν ιεηηνπξγεί ε ΓΔΖ πνπ ζπλεηζθέξεη ζηελ απαζρφιεζε. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ θιάδνπ ηεο ελέξγεηαο ζην ΑΔΞ ηεο πεξηνρήο ππνινγίδεηαη ζην 30%. Ζ νηθνλνκηθή επηβίσζε ηεο πεξηνρήο θαηά ηε κεηαιηγληηηθή επνρή είλαη έλα δήηεκα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί θαηά πξνηεξαηφηεηα θαη λα ζρεδηαζηεί εγθαίξσο (εχξεζε λέσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ). Πηελ ζπλέληεπμε κε ην ζηέιερνο ηεο ΓΔΖ, αλαθέξζεθε ην γεγνλφο πσο ζηα νξπρεία έξρνληαη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο απφ άιιεο πφιεηο παξά απφ ηελ Θνδάλε. Ρν γεγνλφο απηφ πξέπεη λα πξνζερζεί, θαζψο ππνδειψλεη φηη δελ ππάξρεη ζσζηή πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ ελ ιφγσ ρψξσλ πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε επηζθεςηκφηεηα απφ ηνπο θνηηεηέο ηεο ίδηαο ηεο πφιεο. Δπηπιένλ, ε εθπξφζσπνο ηεο ΓΔΖ καο ελεκέξσζε πσο ε δηαδηθαζία ησλ απαιινηξηψζεσλ γηα ηελ κεηαθφκηζε ηεο Ξνλησθφκεο έρεη πξνρσξήζεη, σζηφζν δελ είλαη επζχλε ηεο ΓΔΖ ν ηφπνο κεηεγθαηάζηαζεο ηεο. Ν πξφεδξνο ηνπ Δκπνξηθνχ Ππιιφγνπ επηθεληξψζεθε ηδηαίηεξα ζηηο εθδειψζεηο ηεο Απνθξηάο ζηελ πφιε ηεο Θνδάλεο ηνλίδνληαο πσο εθείλε ηελ πεξίνδν νη ηηκέο ησλ μελνδνρείσλ απμάλνπλ θαηαθφξπθα κε απνηέιεζκα λα κελ δηεπθνιχλεηαη ε παξακνλή ησλ επηζθεπηψλ. Δπίζεο, αλέθεξε φηη, αλ θαη είλαη πνιχ επηθπιαθηηθφο σο πξνο ην κέηξν ηνπ αλνίγκαηνο ησλ θαηαζηεκάησλ ηηο Θπξηαθέο θαη ζεσξεί πσο είλαη έλα κέηξν άλεπ αμίαο ζηηο κηθξέο πφιεηο, ζα επηδηψμεη λα είλαη αλνηθηά ηα θαηαζηήκαηα ηελ Θπξηαθή ηεο Απνθξηάο(αληί κηαο άιιεο Θπξηαθήο). Δπίζεο, αλέθεξε ην γεγνλφο φηη ν Δκπνξηθφο Πχιινγνο έρεη δεηήζεη θαηά θαηξνχο λα δξνκνινγεζεί ηνπξηζηηθφ ηξελάθη κέζα ζηελ πφιε. Αλαθέξζεθε αθφκε ην θαηλφκελν ηεο κεηεγθαηάζηαζεο επηρεηξήζεσλ απφ ηε Γπηηθή Καθεδνλία ζε ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ (θπξίσο ζηα Πθφπηα). Πηελ ζπλέληεπμε κε ηνλ πξφεδξν ηεο Έλσζεο Μελνδφρσλ ζρνιηάζηεθε φηη ε πεξηνρή ηεο Ξηνιεκαΐδαο απνηειεί ηε κνλαδηθή ζηελ Δπξψπε ζε ζπγθέληξσζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο πέξδηθαο. Ρν γεγνλφο απηφ θξίζεθε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, θαζψο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο δξάζεηο παξφκνηνπ ραξαθηήξα γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.. Πηε ΓΗΑΓΚΑ αλαθέξζεθαλ ζηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηα Πθφπηα θαη ηελ Αιβαλία θαη ζηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ησλ ππνδνκψλ ηεο κε ηα πξάζηλα ζεκεία αζηηθνχ ηχπνπ. Δπίζεο, ζρνιίαζαλ ζεηηθά ηε Πχκπξαμε Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Ρνκέα (ΠΓΗΡ) γηα ηε κνλάδα 193

85 δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ζηηο θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο (κεηαμχ Θνδάλεο-Ξηνιεκαΐδαο). Ν εθπξφζσπνο ηεο Δθεκεξίδαο Σξφλνο αλέθεξε φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο ζηα νπνία πξέπεη λα βαζηζηεί ην Πρέδην Κάξθεηηλγθ είλαη ε ελέξγεηα θαη ε βηνκεραλία, ην κεγάιν πνζνζηφ ησλ πδάηηλσλ επηθαλεηψλ (ιίκλεο) θαη ν πξσηνγελήο ηνκέαο (π.ρ. θξφθνο θ.ά.). Ρφληζε επίζεο φηη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ έρεη ε ζρέζε ηεο Θνδάλεο κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε πξννξηζκνχο φπσο ην Βφην, ην Βειβεληφ θαη ηα Πηάηηζηα. Ζ νκάδα ηνπ Imagine the City πηζηεχεη φηη πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ζηνλ αζιεηηζκφ θαη φηη πξέπεη λα πξνβιεζνχλ νη επηηπρεκέλεο νκάδεο θαη δξαζηεξηφηεηεο νχησο ψζηε λα απμεζεί ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαηά ηε δηάξθεηα φινπ ηνπ έηνπο. Ζ εθπξφζσπνο ησλ ΘΡΔΙ ππνζηήξημε φηη ε Θνδάλε δέρεηαη επηζθέπηεο απφ ηελ Ήπεηξν θαη ηελ Θεληξηθή Καθεδνλία θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, ελψ ην θαινθαίξη θαη απφ άιιεο πεξηνρέο. Δπίζεο, ζπκπιήξσζε φηη ηδηαίηεξα γηα ην θαξλαβάιη ηεο Θνδάλεο έξρνληαη ηνπξίζηεο θαη απφ ηελ Θξήηε. Ρέινο, πξφζζεζε φηη δελ ππάξρνπλ δξνκνιφγηα γηα ην αεξνδξφκην. Ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο πηζηεχεη φηη δελ ππάξρεη πεξηθεξεηαθή ζπλείδεζε ζηελ πεξηνρή κειέηεο. Ρφληζε φηη πξέπεη λα παξακείλεη ε έκθαζε ζηελ ελέξγεηα, θαζψο θαη λα αμηνπνηεζνχλ νη ηέζζεξηο ιίκλεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο πξνθεηκέλνπ λα ηνλσζεί ν ηνπξηζκφο. Δπηπιένλ, πξφζζεζε φηη πξνηεξαηφηεηα δελ έρεη ηφζν ν δξφκνο πνπ ζπλδέεη ηελ Ξηνιεκαΐδα κε ηελ Θαζηνξηά, φζν απηφο πνπ ζπλδέεη ηελ Θνδάλε κε ηε Ιάξηζα. Ν πξφεδξνο ηνπ Νξγαληζκνχ Αζιεηηζκνχ, Ξνιηηηζκνχ & Λενιαίαο, γλσζηνχ κε ηελ παιηά ηνπ νλνκαζία σο Ξνιηηηζηηθνχ Νξγαληζκνχ Γήκνπ Θνδάλεο ππνζηήξημε φηη ε πνιηηηζηηθή θαη κνπζηθή παξάδνζε ηεο πεξηνρήο εληζρχζεθε ζεκαληηθά απφ ηηο επαθέο ηεο παιηάο Θνδαλίηηθεο αζηηθήο ηάμεο ησλ εκπφξσλ κε ηελ Θεληξηθή Δπξψπε. Ξνιινί Θνδαλίηεο είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα παιηά εκπνξηθά κεηξψα ηεο Βηέλλεο δηαηεξψληαο ηνπο δεζκνχο κε ηελ πφιεο ηνπο ζηέιλνληαο βηβιία ζηε Βηβιηνζήθε. Δπίζεο, ηφληζε φηη ε Βηβιηνζήθε ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη σο απηφλνκνο νξγαληζκφο πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζεη θαη λα αλαπηπρζεί θαη φηη ε δηνξγάλσζε ηνπ θεζηηβάι jazz πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί θαη λα ζπλερίζεη ψζηε λα γίλεη ζεζκφο. Αλέθεξε, αθφκε, φηη ππάξρεη κεγάιε δηάζηαζε αλάπηπμεο κεηαμχ Βνξξά θαη Λφηνπ ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θνδάλεο, θαζψο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ΓΔΖ αλαπηχρζεθε θπξίσο ν βφξεηνο άμνλαο Θνδάλεο - Ξηνιεκαίδαο, ελψ ν Λφηηνο άμνλαο Πεξβίσλ - Βνΐνπδελ αθνινχζεζε. Πήκεξα νη εθηάζεηο ηεο πεξηνρήο απηήο είλαη αθαιιηέξγεηεο θαη απηφ είλαη πιήγκα γηα ηελ αγξνηηθή παξαγσγή. Πηελ ζπλέληεπμε κε ηνπο πξνέδξνπο ησλ Νξεηβαηηθψλ Ππιιφγσλ (ΠΔΝ θαη ΔΝΠ Θνδάλεο) ηνλίζηεθε πσο πξέπεη λα πξνβιεζεί έληνλα ε πεξηνρή ησλ Γξεβελψλ θαη λα ζπλδπαζηεί ν γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο - αθνχ εθεί ππάξρεη πνηθηιία καληηαξηψλ - θαη ν ρηνλνδξνκηθφο ηνπξηζκφο. Δπίζεο, αλαθέξζεθε φηη πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηελ εμεξεχλεζε ησλ κνλαδηθψλ θαη άγλσζησλ ηνπίσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο κειέηεο. 194

86 Ρέινο, ν πξφεδξνο ηνπ ΡΔΗ Γπηηθήο Καθεδνλίαο ηφληζε ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ηε δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθήο αληίιεςεο ζε ζέκαηα αλάπηπμεο, θαη φρη κφλν, ζηε Γπηηθή Καθεδνλία. Πε απηφ ζπκθψλεζαλ ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη ν πξφεδξνο ηεο Έλσζεο Μελνδφρσλ Αλάιπζε Απαληήζεσλ Νη θνξείο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε έμη δηαθνξεηηθέο εξσηήζεηο. Ρν ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ, θαζψο θαη ην απνηέιεζκα ηεο ζχλζεζεο ησλ απαληήζεσλ ηνπο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. Πθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο δελ είλαη λα αλαθεξζνχλ νη απαληήζεηο πνπ έδσζε ν θάζε θνξέαο, ή ν θάζε εθπξφζσπνο, νλνκαζηηθά, αιιά λα αλαιπζεί ην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ ηνπο αλά εξψηεζε πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ ηα απαξαίηεηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ πνξεία θαη ηελ εμέιημε ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ Κάξθεηηλγθ Θνδάλεο. Α. Ζ παξνχζα εηθφλα ηεο Θνδάλεο Αξθεηνί απφ ηνπο εξσηεζέληεο πηζηεχνπλ φηη ε ζχγρξνλε πφιε δελ παξνπζηάδεη θάπνην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ θαη, θαη' επέθηαζε, φηη δελ είλαη ειθπζηηθή γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηεο. Πην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί ην γεγνλφο πσο αξθεηνί εξσηεζέληεο θξίλνπλ πσο ε πφιε παιαηφηεξα παξνπζίαδε ηειείσο δηαθνξεηηθή εηθφλα απφ ηε ζεκεξηλή. Θεσξνχλ πσο ε παιηά Θνδάλε ήηαλ ζπλπθαζκέλε κε ην εκπφξην θαη ηε κεηαπνίεζε, ελψ αξγφηεξα ε πφιε ζπλδέζεθε κε ηε ΓΔΖ, ε ιεηηνπξγία ηεο νπνίαο ζπλδπάζηεθε κε δεηήκαηα κφιπλζεο θαη ξχπαλζεο θαη έηζη ε εηθφλα ηεο πφιεο άιιαμε δξακαηηθά. Υζηφζν, ε ΓΔΖ γηα πνιινχο έρεη κηα ηδηαίηεξε δπλακηθή, απνηειεί ζηνηρείν ππεξεθάλεηαο θαη ε παξνπζία ηεο ζεσξείηαη επεξγεηηθή γηα ηελ πφιε. πάξρεη επίζεο ε αληίιεςε απφ αξθεηνχο εθπξνζψπνπο θνξέσλ φηη ε Θνδάλε ζηελ παξνχζα ζηηγκή βξίζθεηαη ζηελ αλαδήηεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηεο, θαζψο πξνζπαζεί λα γίλεη αληαγσληζηηθή ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ειιεληθέο πφιεηο. Πηελ πεξίπησζε απηή, ν ξφινο ηεο ΓΔΖ είλαη θαζνξηζηηθφο, θαζψο πνιινί θάλνπλ έληνλα ιφγν γηα ηε δεκηνπξγία κηαο αληαγσληζηηθήο εηθφλαο κέζα απφ κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ΓΔΖ ζηελ εηθφλα απηή. Ζ δηακφξθσζε κηαο δηαθνξεηηθήο ελεξγεηαθήο πξνζέγγηζεο είλαη έλα απφ ηα βαζηθά δεηνχκελα. Ρελ αξλεηηθή εηθφλα ηεο πφιεο εληείλνπλ κεκνλσκέλεο απαληήζεηο φπσο ε έιιεηςε πξνβνιήο, ε απφκαθξε γεσγξαθηθή ζέζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δεκηνπξγία ηεο Δγλαηίαο Νδνχ πνπ δελ βνήζεζε ζην λα μεπεξαζηεί ε απνκφλσζή ηεο, ν αληαγσληζκφο θαη ε αληηπαιφηεηα κε ηελ Ξηνιεκαΐδα, ε έιιεηςε νξγαλσκέλσλ ρψξσλ πξαζίλνπ, ε κε ηθαλνπνηεηηθή πνηφηεηα δσήο πνπ πξνζθέξεη, ε κε χπαξμε θπζηθήο νκνξθηάο θαη αξρηηεθηνληθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ε θπγή ησλ ληφπησλ λέσλ. Ρέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ιίγα άηνκα πξφζζεζαλ θαη νξηζκέλα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Αλάκεζα ζε απηά, ζπγθαηαιέγνληαη ε ηειεζέξκαλζε, ε παξνπζία ησλ θνηηεηψλ ησλ ΑΔΗ θαη ησλ ΡΔΗ, νξηζκέλνη πνιηηηζηηθνί ρψξνη φπσο ην Κνπζείν ηεο Αηαλήο, ην Ιανγξαθηθφ Κνπζείν θαη ε Σαξηνζήθε, ηα θξπκκέλα κπζηηθά ηεο πφιεο(φπσο νη ζηνέο δηαθπγήο, πνπ είλαη κνλαδηθέο ζε παγθφζκην 195

87 επίπεδν, θαη ην θαηαθχγην ηνπ Αιέμε Ενξκπά), ηα ηνπηθά πξντφληα θαη ην Θαξλαβάιη. Β. Θπξηφηεξν πιενλέθηεκα / κεηνλέθηεκα ηεο πφιεο Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο πνπ δίραζε ηνπο εξσηεζέληεο, είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο ΓΔΖ, πνπ ηνπνζεηήζεθε ηφζν ζηα πιενλεθηήκαηα φζν θαη ζηα κεηνλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο. Ζ ΓΔΖ ζεσξείηαη απφ πνιινχο φηη κνλνπσιεί ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη φηη εκπνδίδεη άιινπο ηνκείο λα αλαπηπρζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ. Δπηπιένλ αλαθέξζεθε φηη ε ΓΔΖ εκπφδηζε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη νδήγεζε ζηε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη, θαη' επέθηαζε, ζε πξνβιήκαηα πγείαο. Υζηφζν, απφ θάπνηνπο άιινπο ζεσξείηαη φηη ε δξαζηεξηνπνίεζή ηεο θξαηάεη ηνλ θφζκν εθεί, ελψ ε χπαξμε αλεθκεηάιιεπησλ δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο, θπξίσο αλαθνξηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηνλ πξσηνγελή ηνκέα, απνηειεί πξννπηηθή γηα ην κέιινλ. Κεγάινο αξηζκφο ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξνχλ φηη βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο πεξηνρήο είλαη ην γεγνλφο φηη απνηειεί πξσηεχνπζα ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη ηαπηφρξνλα δηνηθεηηθφ θαη νηθνλνκηθφ θέληξν, ζπγθεληξψλνληαο πνιιέο δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο. Έλαο εμίζνπ κεγάινο αξηζκφο ησλ εξσηεζέλησλ ηνπνζεηνχλ επίζεο ηελ ηζρπξή ηνπηθή πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα θαη ηελ έληνλε θαιιηηερληθή θαη κνπζηθή παξάδνζε ζηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο. Ρα κνπζεία ηεο πεξηνρήο, ε Βηβιηνζήθε, ην Θαξλαβάιη, ην θεζηηβάι ηεο ηδαδ, ηα ράιθηλα θαη ν ζεζκφο ησλ παξακπζέλησλ Θπξηαθψλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ρξφλν ζηα κέζα Πεπηεκβξίνπ, θαη πνπ κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ην δηεζλέο θεζηηβάι αθήγεζεο, απνηεινχλ βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ελ ιφγσ πιενλεθηήκαηνο, ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο πσο ε πφιε θαηνηθείηαη θπξίσο απφ λένπο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ ζην πιαίζην φκσο κηαο νινθιεξσκέλεο θαη ζηξαηεγηθά αλεπηπγκέλεο δηαδηθαζίαο ππνζηήξημεο ηεο εηθφλαο ηεο πεξηνρήο. Αλάκεζα ζηα πιενλεθηήκαηα, αλαθέξζεθαλ θαη ε ηειεζέξκαλζε, ε νπνία ζπκβάιιεη ζην ΑΔΞ νιφθιεξεο ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, ε εμαγσγή ηνπηθψλ πξντφλησλ, φπσο ηνπ θξφθνπ θαη ησλ θξαζηψλ, νη απμεκέλεο ηάζεηο εζεινληηζκνχ, ην έξγν ΠΓΗΡ απφ ηε ΓΗΑΓΚΑ πνπ βξαβεχηεθε θαη απφ ην πεξηνδηθφ World Finance θαη νδήγεζε ζηελ εμάιεηςε ησλ ρσκαηεξψλ ηεο πεξηνρήο, ην ζηνηρείν ηεο αλαθχθισζεο πνπ ραξαθηεξίδεη πνιχ έληνλα ηελ πφιε θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο, ε νκάδα ράληκπνι, ν κεγάινο πεδφδξνκνο πνπ είλαη απφ ηνπο πξψηνπο ζηελ Διιάδα (1978), ε εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Ληθνιάνπ θαη δηάθνξεο άιιεο εθθιεζίεο ηεο πεξηνρήο, ην Κνπζείν πνπ ζηεγάδεηαη ζην πξψην δηψξνθν ζπίηη ηεο Θνδάλεο, ε χπαξμε ηεο Ιίκλεο Ξνιπθχηνπ, ε δπλακηθή ηεο νπνίαο είλαη εγθισβηζκέλε θαη αθαλήο, θαη ην Ξιαηαλφδαζνο πνπ βξίζθεηαη δίπια ζηε ιίκλε. Ρέινο, ε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηνίθσλ ήηαλ έλα ζέκα πνπ δίραζε ηνπο εξσηεζέληεο, θαζψο νξηζκέλνη ζεσξνχλ πσο είλαη ζπληεξεηηθνί θαη θαρχπνπηνη πξνο ην θαηλνχξγην, ελψ θάπνηνη άιινη ππνζηεξίδνπλ πσο ραξαθηεξίδνληαη απφ εμσζηξέθεηα θαη θηιηθφηεηα. ζνλ αθνξά ζηα κεηνλεθηήκαηα, έλα κεηνλέθηεκα πνπ ζρνιηάζηεθε έληνλα είλαη πσο ε πεξηνρή έρεη ζνβαξφ πξφβιεκα πξφζβαζεο θαη πξνζπέιαζεο. Θχξην δήηεκα ζπδήηεζεο απνηέιεζε ε θαηαζθεπή ηεο 196

88 Δγλαηίαο Νδνχ, θαζψο γηα άιιε κηα θνξά νη απφςεηο πνίθηιαλ. Νξηζκέλνη πηζηεχνπλ πσο ε Δγλαηία είλαη κηα θαηαζηξνθή γηα ηελ πεξηνρή θαη πσο εληείλεη ηελ απνκφλσζε ηεο Θνδάλεο, ελψ άιινη πηζηεχνπλ πσο άλνημε δπλαηφηεηεο γηα επίζθεςε ζε γχξσ πεξηνρέο φπσο Θέξθπξα, Πχβνηα, Ξάξγα θ.ιπ. Δπηπιένλ, αξθεηνί ππνζηήξημαλ φηη ην Αεξνδξφκην ηεο Θνδάλεο δελ έρεη ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο θαη πσο ν θφζκνο πξνηηκάεη λα ρξεζηκνπνηεί απηφ ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ χπαξμε πφισλ κε αθφκε ηζρπξφηεξα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο (π.ρ. Θαζηνξηά, Ησάλληλα), ε αγνξά, νη δξάζεηο θαη νη ππνδνκέο ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη δηαζθέδαζεο ηεο Θεζζαινλίθεο απνηειεί έλα αθφκα κεηνλέθηεκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζε κηα αληαγσληζηηθή πξννπηηθή. Ρν θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα ηεο πεξηνρήο ήηαλ έλα αθφκα κεηνλέθηεκα πνπ ζρνιηάζηεθε αξθεηά. Νη εξσηεζέληεο ζεσξνχλ πσο πνιιέο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζην παξειζφλ δελ ιεηηνχξγεζαλ ζσζηά (minibus, ρψξνο ζηάζκεπζεο βαξέσλ νρεκάησλ). Ζ έιιεηςε εμσζηξέθεηαο αλαθέξεηαη απφ αξθεηνχο σο κεηνλέθηεκα σο ην απνηέιεζκα ηεο έσο ηψξα αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ηεο πφιεο, ε νπνία δηακφξθσζε κηα ηζρπξή εζσζηξεθή θαηάζηαζε, πνπ ζηελ παξνχζα θάζε θαη ζηηο λέεο ζπλζήθεο είλαη παιαησκέλε, απαξραησκέλε, ζπληεξεηηθή θαη αλαζηαιηηθή γηα ηελ αλάδεημε ηεο λέαο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο. Ζ ζπληεξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ εκπνξηθνχ θφζκνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεγάιε αλεξγία πνπ εκθαλίδεηαη ζε επίπεδν Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο θαη ηδίσο ζην Λφηην ηκήκα ηεο (Πηάηηζηα - Βφην) απνηέιεζε έλα αθφκα κεηνλέθηεκα πνπ αλαθέξζεθε απφ αξθεηνχο. Ζ Δγλαηία νδφο θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε ρηχπεζαλ ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπξηζκφ θαη ε απαγφξεπζε αλέγεξζεο μελνδνρείσλ απφ ην Γεληθφ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην (ΓΞΠ) ππνγξάκκηζε απηφ ην αξλεηηθφ ζηνηρείν. Έλαο κηθξφηεξνο αξηζκφο εξσηεζέλησλ πηζηεχεη φηη έλα επηπιένλ κεηνλέθηεκα ηεο πεξηνρήο είλαη πσο ε Θνδάλε απνηειεί ηζηκεληνχπνιε, ρσξίο ηδηαίηεξν πξάζηλν θαη ρσξίο ραξαθηήξα. Νη εξσηεζέληεο ππνζηήξημαλ πσο ην θαηλφκελν ηεο αληηπαξνρήο έρεη εμαθαλίζεη ηα πεξηζζφηεξα παιηά αξρνληηθά. Κηθξφο αξηζκφο εξσηεζέλησλ ζεσξεί φηη νη πνιηηηζηηθέο δνκέο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή δελ επηηξέπνπλ ζηελ θνηλσλία λα αλνηρηεί πξνο ηα έμσ θαη λα ηηο αμηνπνηήζεη ζην βαζκφ πνπ ζα κπνξνχζε. Ζ πεξηνρή κειέηεο ρξεηάδεηαη θαιχηεξε πξνβνιή. Αθφκε θαη ε Απνθξηά δελ αλαδείρζεθε κε ηνλ ζσζηφ ηξφπν. Ρέινο, αλαθέξζεθαλ νξηζκέλα κεκνλσκέλα κεηνλεθηήκαηα. Απηά ήηαλ ε έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ αηξεηψλ θαη ησλ θνξέσλ, ε κε χπαξμε νξγαλσκέλνπ ηνπξηζηηθνχ παθέηνπ γηα ηελ πφιε, ε ζπλερήο αιιαγή ηνπ νλφκαηνο ηνπ Ρκήκαηνο ησλ Κεραληθψλ Νξπρείσλ ζηα ΡΔΗ ηεο πεξηνρήο, ν ζπλσζηηζκφο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ζην θέληξν, ην πξνβιεκαηηθφ θηίξην ηεο Βηβιηνζήθεο, αθνχ ην Δξγαζηήξην Ππληήξεζεο Βηβιίνπ δελ ιεηηνχξγεζε, ε λννηξνπία ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ζπλέρεηα ην απηνθίλεην θαη ε κε εθαξκνγή θάπνησλ θαιψλ ηδεψλ φπσο π.ρ. ε κεηαθνξά ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ζην Ξαιηφ Πηξαηφπεδν. Γ. Ν ππξήλαο αλάπηπμεο ηεο πφιεο ζηα επφκελα ρξφληα Γηα ηα επφκελα ρξφληα νη θνξείο ηεο πφιεο αλαδεηνχλ ηε ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία θαη ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο βαζηθνχο ππιψλεο 197

89 αλάπηπμεο ηεο πφιεο. Πηελ ελ ιφγσ εξψηεζε νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ πνίθηιαλ θαη κνηξάζηεθαλ θπξίσο αλάκεζα ζηνπο ππξήλεο αλάπηπμεο ηεο ΓΔΖ, ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα, ηνπ πνιηηηζκνχ, θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Πε δεχηεξε κνίξα ήξζαλ απαληήζεηο φπσο απηέο ηεο γαζηξνλνκίαο, ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ππξήλεο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζεσξήζεθε πσο κπνξεί λα είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο ΓΔΖ θαη ησλ νξπρείσλ. Γηα πνιινχο ε ελέξγεηα παξακέλεη ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηνρήο θαη ε ζηξνθή πξνο ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο πφιεο σο ελεξγεηαθή πφιε ή ελεξγεηαθφ θέληξν, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ζεκαηηθψλ κνπζείσλ, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο. Άιινη θνξείο ππνζηήξημαλ πσο ε ιχζε ζα δνζεί κε ηελ επηζηξνθή ζηελ παιηά νηθνλνκηθή δηάξζξσζε πνπ βαζηδφηαλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, αιιά ζε ζπλδπαζκφ κε λέα ζχγρξνλα πξφηππα. Ζ αμηνπνίεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ, ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ, ηνπ θξφθνπ, ηνπ ηππνθανχο θαη ησλ ξνδηψλ θαη ε αλάδεημε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ πνπ απαηηνχλ ην ζρεδηαζκφ λέσλ πξντφλησλ κέζα απφ δηαδηθαζίεο πνηφηεηαο, ηππνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ θαιιηεξγεηψλ κε ηε ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ηνπ πξσηνγελή θαη ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, αιιάδνληαο ηελ επηρεηξεζηαθή δπλακηθή ηεο πφιεο θαη δηακνξθψλνληαο έλα ηζρπξφ εκπνξηθφ θέληξν. Δδψ αμίδεη λα αλαθεξζεί θαη ε αληίζεηε άπνςε πνπ πηνζεηήζεθε απφ θάπνηνπο εξσηεζέληεο νη νπνίνη ζεσξνχλ φηη ν πξσηνγελήο ηνκέαο δχζθνια ζα αλαπηπρζεί ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ εθηάζεσλ. Έλαο αθφκα ππξήλαο αλάπηπμεο πνπ αλαθέξζεθε ήηαλ ν πνιηηηζκφο. Ζ πφιε έρεη ηζρπξή, αιιά ηαπηφρξνλα άγλσζηε, πνιηηηζηηθή παξάδνζε. Ξην ζπγθεθξηκέλα ζρνιηάζηεθε πσο ε Θνδάλε ππήξμε ην Ξξνπχξγην ηνπ Διιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ, εθεί δεκηνπξγήζεθε ε πξψηε νξρήζηξα ζηελ ηνπξθνθξαηνχκελε Διιάδα, ηδξχζεθε Υδείν ην 1950, ελψ ε Βηβιηνζήθε, πνπ έρεη θαηάινγν απφ ην 1668, ιεηηνπξγεί σο πνιηηηζηηθφ θέληξν. Δπηπιένλ, ε χπαξμε ησλ ΑΔΗ θαη ΡΔΗ ζηελ πεξηνρή θαη ε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο ζεσξείηαη πνιχ πηζαλφ λα βνεζήζεη πξνο ηελ αλάπηπμε απηνχ ηνπ ηνκέα, ζε ζχλδεζε θαη κε ηνλ ηνπξηζκφ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζε αξθεηέο ζπλεληεχμεηο αλαθέξζεθαλ νη ζεηηθέο πξννπηηθέο κε ηηο νπνίεο ζπλδέεηαη ην λέν θηήξην ηεο Θνβεληάξεηνπ Βηβιηνζήθεο, αθνχ ε απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ηεο ζα νδεγήζεη ζηελ θαζηέξσζε ηεο σο ζεκείνπ αλαθνξάο γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη ζα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο πφιεο ζπλνιηθά εμππεξεηψληαο ηελ ηδέα ηεο 'δεκηνπξγηθήο πφιεο'. Αξθεηνί ήηαλ θαη νη εξσηεζέληεο πνπ ζεσξνχλ πσο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα απνηειέζεη ππξήλα αλάπηπμεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Νη θνξείο ππνζηήξημαλ πσο ην Γάζνο Θνπξί ζηα φξηα ηεο πφιεο κπνξεί λα αλαπηπρζεί θαη λα γίλνπλ πιαηείεο κε πξάζηλν, ε Ιίκλε Ξνιπθχηνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ηε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ φπσο π.ρ. αγψλεο ςαξέκαηνο, θαη ε Αηαλή, ε νπνία δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο απηφλνκνο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο, κπνξεί λα πξνβιεζεί απνζθνπψληαο ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Έλαο κηθξφο αξηζκφο ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχνπλ φηη δπλεηηθνί ππξήλεο αλάπηπμεο είλαη: α) ε γαζηξνλνκία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε 198

90 πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηνπηθψλ νηλνπνηείσλ, β) ην εκπφξην κε ηελ πξνυπφζεζε λα δνζνχλ νηθνλνκηθά θίλεηξα ζηελ πεξηνρή (θνξνειαθξχλζεηο θ.ιπ.), θαη γ) ε εθπαίδεπζε, θαη ζπγθεθξηκέλα ε αμηνπνίεζε ησλ ρψξσλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ ΡΔΗ γηα ηε δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη θαινθαηξηλψλ ζεκηλαξίσλ. Ζ Βηβιηνζήθε ζεσξείηαη απφ θάπνηνπο θνηκψκελνο γίγαληαο, ελψ θάπνηνη άιινη δελ είλαη πνιχ αηζηφδνμνη γηα ηε κειινληηθή ιεηηνπξγία ηεο, αλαθνξηθά θπξίσο κε ηε απαξαίηεηε ζηειέρσζε θαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο. Ζ έλλνηα ηεο πφιεο - βηβιίνπ γηα ηελ Θνδάλε αλακέλεηαη απφ θάπνηνπο λα εληζρπζεί ιφγσ ηνπ λένπ θηηξίνπ ηεο Βηβιηνζήθεο, ε νπνία ζα απνθηήζεη ζεκαληηθέο δξάζεηο πνπ ζα βαζίδνληαη ζηε θηιαγλσζία θαη ζηα γεγνλφηα. Ρέινο, ζε πνιχ ιίγεο ζπλεληεχμεηο αλαθέξζεθε φηη ην αεξνδξφκην δελ κπνξεί λα απνηειέζεη αλαπηπμηαθφ εξγαιείν θαη φηη νη κφλεο ιεηηνπξγίεο κε πξννπηηθή είλαη απηέο ηεο γεληθήο αεξνπνξίαο θαη ηνπ αεξαζιεηηζκνχ. Πεκαληηθφ δηαθχβεπκα είλαη θαη ε επέθηαζε, ή κε, ηεο πφιε, θαζψο θαη ε κεηεγθαηάζηαζε ζεκαληηθψλ ππεξεζηψλ έμσ απφ ην ηζηνξηθφ θέληξν. Γ. Ζ πξνψζεζε θαη ππνζηήξημε ηεο εηθφλαο ηεο πφιεο ζην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ Αξθεηά κεγάινο ήηαλ ν αξηζκφο ησλ εξσηεζέλησλ πνπ απάληεζαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε φηη πξνέρνπλ ηα έξγα θαη φρη ε πξνβνιή θαη ε δηαθήκηζε, δηφηη ηα έξγα 'κηινχλ' απφ κφλα ηνπο. Έηζη ππνζηήξημαλ φηη ρξεηάδεηαη έλα ζπγθξνηεκέλν ζρέδην πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ηα ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζην νπνίν ζα ζπλεξγαζηνχλ πνιινί θνξείο θαη ζα ζπκκεηέρνπλ θαη νκάδεο πνιηηψλ. Ζ ζπληνληζκέλε θαη ζηξαηεγηθά ζρεδηαζκέλε πξνζπάζεηα αλάδεημεο θαη ππνζηήξημεο ηεο εηθφλαο ηεο Θνδάλεο είλαη ε κφλε ιχζε γηα ηε ζηαδηαθή εμσζηξέθεηα ηεο πεξηνρήο θαη ηελ επίηεπμε ελφο επηζπκεηνχ επηπέδνπ αληαγσληζηηθφηεηαο. Γηαθαίλεηαη κηα ζπλνιηθή δπζαξέζθεηα ησλ θνξέσλ πξνο ηελ αλππαξμία ζπγθξνηεκέλσλ ζρεδίσλ θαη ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηπραίσλ θαη απξνγξακκάηηζησλ δξάζεσλ. Ζ χπαξμε θαη ν ζρεδηαζκφο ηερλνινγηθψλ κέζσλ θαη πξνγξακκάησλ νξίζηεθε σο βαζηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο ηεο ελ ιφγσ πξνζπάζεηαο. Ζ λέα πξνζπάζεηα αλάδεημεο ηεο πφιεο αλέθεξαλ φηη πξέπεη λα θεθαιαηνπνηεί ην πνιηηηζηηθφ απφζεκα, λα δεκηνπξγεί ελφηεηεο ζηελ πφιε (π.ρ. αξρνληηθφ Φαζνχια, κπαξάθηα) θαη πεξηνρέο πξαζίλνπ γηα κηθξέο εθδξνκέο (π.ρ. Γάζνο Θνπξί, Ιίκλε Ξνιπθχηνπ), λα πξνβάιεη ε Απνθξηά θαη ην Γηεζλέο Φεζηηβάι Αλάγλσζεο θαη λα αμηνπνηεί ηηο πξνζσπηθέο ηζηνξίεο ησλ Θνδαληηψλ πνπ δνπλ ζε άιιε πφιε θαη ζε άιιε ρψξα. Δπηπιένλ, νξηζκέλνη ζρνιίαζαλ φηη πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα απεπζχλνληαη θπξίσο ζηνπο θνηηεηέο πξνθεηκέλνπ λα αηζζαλζνχλ φηη εληάζζνληαη ζηελ πφιε, πσο γίλνληαη έλα κε απηή θαη έηζη λα πξνβάιινπλ ηελ πφιε ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη λα θέξνπλ θαη άιια άηνκα εθεί. Ξνιινί απφ ηνπο εξσηεζέληεο ππνζηήξημαλ φηη ζα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηελ εμσζηξέθεηα θαη ε πξνβνιή ζα πξέπεη λα γίλεη κε ζπλδπαζκφ κέζσλ πξνβνιήο (δηαθεκηζηηθά ζπνη, δεκνζηεχκαηα ζηνλ Ρχπν, έλζεηα ζηηο εθεκεξίδεο, ζπκκεηνρή ζε ηειενπηηθέο εθπνκπέο, εθζέζεηο, δηαδίθηπν, εθαξκνγέο ζην θηλεηφ) θαη λα ζηνρεχεη ζηελ Διιάδα θαη ηα Βαιθάληα. 199

91 Ζ πξνβνιή ηεο πφιεο ζηα Ησάλληλα σο απάληεζε ζηελ επηζεηηθή πνιηηηθή ησλ ηειεπηαίσλ γηα ηα Πχβνηα θαη ηε Θεζπξσηία, ε εμέιημε ηνπ αεξνδξνκίνπ ηεο Θαζηνξηάο ζε δηεζλέο, ε πξνβνιή ηεο θαηάξγεζεο ησλ ρσκαηεξψλ θαη ε δεκηνπξγία brandname αλαθέξζεθαλ σο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο πξνψζεζεο ηεο Θνδάλεο ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Ρέινο, ππήξμαλ θαη θάπνηεο κεκνλσκέλεο θαη πην εμεηδηθεπκέλεο απαληήζεηο φπσο ε δεκηνπξγία ελφο γξαθείνπ πνπ ζα ππνζηεξίδεηαη απφ ην Γήκν θαη ζα ζπληνλίδεη ζέκαηα κάξθεηηλγθ θαη δηνξγάλσζεο γεγνλφησλ, ε αμηνπνίεζε ησλ αζηηθψλ ρψξσλ πξαζίλνπ ηεο πφιεο, ε αλάπιαζε ηεο Ξιαηείαο Ιαζζάλε φπνπ ππάξρεη θαη ην παξαδνζηαθφ αξρνληηθφ ηεο Σαξηνζήθεο, ε πξνβνιή ηεο εηθφλαο ηεο Βηβιηνζήθεο, ε ζέζπηζε ηεο 'Ξξάζηλεο Δβδνκάδαο' ζηα ζρνιεία αθνχ ε Θνδάλε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπλείδεζε ησλ θαηνίθσλ ππέξ ηεο αλαθχθισζεο, ε πξνβνιή ηνπ άγλσζηνπ ζηνηρείνπ γηα ηελ θαηαγσγή ηνπ Αιέμε Ενξκπά απφ ηελ Θνδάλε, ε δηνξγάλσζε δεθαήκεξσλ εθδειψζεσλ πνπ ζα ζρεηίδεηαη κε ηε ιίκλε, ηε κνπζηθή θαη ην ζέαηξν θαη ε αδειθνπνίεζε ηεο Θνδάλεο κε ηε Βελεηία γηα ηελ Απνθξηά (βελεηζηάληθεο κάζθεο ζηελ Θνδάλε, ράιθηλεο ζηε Βελεηία). Δ. Ζ αλάδεημε ηεο Θνδάλεο σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ Πηελ παξαπάλσ εξψηεζε κεγάινο ήηαλ ν αξηζκφο ησλ εξσηεζέλησλ πνπ πηζηεχνπλ φηη ε Θνδάλε δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί σο απηφλνκνο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο, αιιά κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κφλν ζε ζρέζε κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο. Έηζη, πνιινί ήηαλ απηνί πνπ αλέθεξαλ πσο ε πεξηνρή πξέπεη λα πξνβιεζεί σο επίθεληξν ηεο Ξεξηθέξεηαο, ιεηηνπξγψληαο σο εθαιηήξην θαη βάζε γηα επηζθέςεηο ζηα Γξεβελά, ηελ Θαζηνξηά θαη ηε Φιψξηλα. Γεληθφηεξα ε ηζρπξή αληίιεςε πνπ επηθξαηεί ζηνπο θνξείο ηεο πφιεο είλαη λα ιεηηνπξγήζεη ε Θνδάλε σο έλαο ηνπξηζηηθφο θφκβνο κε δπλακηθή ζπλεξγαζία κε άιινπο θνληηλνχο πξννξηζκνχο ηεο πεξηνρήο γεγνλφο ην νπνίν ζα ιεηηνπξγήζεη πξνο φθεινο ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο πφιεο, αιιά παξάιιεια ζα απνηειέζεη θαη έλα ηζρπξφ θαη μεθάζαξν θαλάιη δηαλνκήο ηεο ππνζηήξημεο ηεο εηθφλαο ηεο ζην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ. Αξθεηνί ήηαλ νη εξσηεζέληεο πνπ ππνζηήξημαλ φηη ζήκεξα δελ ππάξρνπλ θίλεηξα γηα ηελ επίζθεςε ηεο πεξηνρήο. Υζηφζν, αλέθεξαλ κηα ζεηξά κέηξσλ πνπ κπνξνχλ λα παξζνχλ πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ε Θνδάλε σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί πσο ε Θνδάλε κπνξεί λα ζηεξηρζεί ζηνλ άμνλα πνιηηηζκφο θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ. Νξηζκέλεο απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ έγηλαλ είλαη νη εμήο: Αμηνπνίεζε ζεκαληηθήο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Κνπζείνπ ηεο Αηαλήο θαη ηνπ Ιανγξαθηθνχ Κνπζείνπ. Γεκηνπξγία λένπ κνπζείνπ γηα ηνλ θξφθν Θνδάλεο. Κεηαηξνπή Ιίκλεο Ξνιπθχηνπ ζε πφιν έιμεο επηζθεπηψλ θαη ζε απηφλνκν πξννξηζκφ κε παθέηα 2-3 εκεξψλ. Ν αζιεηηθφο θαη ν θπζηνιαηξηθφο ηνπξηζκφο ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζπλδπαζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Γηνξγάλσζε αγψλσλ δξφκσλ, εθδξνκψλ ζηα δχν θξάγκαηα, ιεηηνπξγία ηαμί πεξηκεηξηθά ηεο ιίκλεο θ.ά. 200

92 Κεηαηξνπή Ιίκλεο Βεγνξίηηδαο ζε ρεηκεξηλφ ζέξεηξν θαη δεκηνπξγία πδαηνδξνκίνπ ζηνλ Αιηάθκνλα πνπ δελ ζα ιεηηνπξγεί αληαγσληζηηθά κε ην αεξνδξφκην. Ξξνψζεζε θαη ζρεδίαζε ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο Αηαλήο. Δλίζρπζε πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ηεο Απνθξηάο πνπ ιεηηνπξγεί σο θεζηηβάι κε παξάιιειεο θαιιηηερληθέο θαη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζα θαζνξηζηνχλ, ζα πξνγξακκαηηζηνχλ θαη ζα εληαρζνχλ ζε εηήζην ρξνληθφ νξίδνληα αλάπηπμεο. Ξξνβνιή ηνπ εζίκνπ ησλ Φαλψλ. Ξνιχ κεγάινο είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ εξσηεζέλησλ πνπ πηζηεχνπλ φηη ε ΓΔΖ κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιχ κεγάιεο δπλαηφηεηεο ζηελ πεξηνρή. Ζ θαηαζθεπή ελφο λένπ κνπζείνπ, νη επηζθέςεηο ζηα παιηά νξπρεία θαη ζηνπο ΑΖΠ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πνιχ δπλακηθνχο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο, κνλαδηθνχο γηα ηελ Διιάδα πνπ ζα πξνσζήζνπλ ην βηνκεραληθφ - ελεξγεηαθφ ηνπξηζκφ ζηελ πεξηνρή κειέηεο. Ζ παξνπζία ησλ βπξζνδεςίσλ ζηελ πεξηνρή κπνξεί λα ζπκβάιιεη πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε. Κία άιιε πξφηαζε πνπ έγηλε ήηαλ ε κεηαηξνπή ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο Αλψλπκεο Διιεληθήο Βηνκεραλίαο Αδσηνχρσλ Ιηπαζκάησλ (ΑΔΒΑΙ) ζε Κνπζείν Βηνκεραληθνχ Ρνπξηζκνχ. Αλαθέξζεθε επίζεο ε πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο ελφο πιαηζίνπ φπνπ καζεηηθέο εθδξνκέο ζηε ΓΔΖ ζα θξίλνληαη σο ππνρξεσηηθέο απφ ην πνπξγείν Ξαηδείαο γηα καζεζηαθνχο, ηερληθνχο θαη εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. Ππκπιεξσκαηηθά γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπξηζκφ, αλαθέξζεθε φηη ε ηζηνξηθή ζπιινγή ηεο Βηβιηνζήθεο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ιφγν επίζθεςεο γηα Έιιελεο θαη μέλνπο εξεπλεηέο Νξηζκέλνη άιινη ηνκείο πνπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ηνκείο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο Θνδάλεο, θαη νη νπνίνη αλαθέξζεθαλ απφ ιίγα άηνκα ήηαλ ν γαζηξνλνκηθφο, ν ζξεζθεπηηθφο θαη ν ζπλεδξηαθφο. ζνλ αθνξά. Πην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο έλαο πνιχο κηθξφο αξηζκφο ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί φηη δελ ππάξρεη θακία πξννπηηθή ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζηελ πεξηνρήο κειέηεο. Πη. Ζ ζπκβνιή ηνπ θνξέα ζηε δηακφξθσζε θαη ππνζηήξημε ηεο εηθφλαο ηεο πφιεο κέζα απφ έλα νξγαλσκέλν ζρέδην φπσο ην Πηξαηεγηθφ Πρέδην Κάξθεηηλγθ Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη πνιινί απφ ηνπο εξσηεζέληεο εκθαλίδνπλ πξνζπκία γηα ζπκκεηνρή, ζπλεηζθνξά θαη ζπκβνιή, αλάινγα βεβαίσο κε ην ξφιν πνπ ζα ηνπο αλαηεζεί. Ππκθσλνχλ ζηελ απφ θνηλνχ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ έηζη ψζηε λα ππνζηεξίμνπλ ην Πηξαηεγηθφ Πρέδην Κάξθεηηλγθ ηεο Θνδάλεο έληνλα θαη νπζηαζηηθά. Υζηφζν, ππάξρνπλ θαη εξσηεζέληεο πνπ ηνλίδνπλ φηη έρνπλ αλεπάξθεηα αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ θαη πφξσλ θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα βνεζήζνπλ. Αξθεηνί ζεσξνχλ φηη κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εμεχξεζε επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηηο δξάζεηο ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ Κάξθεηηλγθ ηεο Θνδάλεο. Άιινη πάιη πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ νηθνλνκηθά ηηο δξάζεηο κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε εξάλσλ ή κέζσ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ή θαη σο ρνξεγνί. 201

93 Ηθαλνπνηεηηθφο είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ εξσηεζέλησλ πνπ πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηε δηνξγάλσζε δξάζεσλ θαη εθδειψζεσλ ζην πιαίζην ηεο ππνζηήξημεο ηεο εηθφλαο ηεο πφιεο κέζα απφ έλα νξγαλσκέλν ζρέδην. Έλα άηνκν αλέθεξε φηη κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζην Πηξαηεγηθφ Πρέδην Κάξθεηηλγθ ηεο Θνδάλεο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο, έλαο άιινο κέζσ ηεο δηνξγάλσζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηέινο έλαο αθφκε κέζσ ηεο δηνξγάλσζεο δηαθφξσλ δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο γεηηνληάο, πνπ είλαη αθφκα ηζρπξή ζηελ πφιε Ππλδπαζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εκπεηξηθψλ εξεπλψλ Απνηίκεζε ηνπ αγαζνχ Θνδάλε Ζ αλάιπζε κάξθεηηλγθ απνηειεί ην πξψην θαη θαζνξηζηηθφ βήκα ζηελ ράξαμε ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ γηα κία πφιε - φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. Δίλαη απαξαίηεην λα δηεξεπλεζεί ε ζεκεξηλή εηθφλα, ηαπηφηεηα θαη θήκε ηεο Θνδάλεο, ζην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί ην κείγκα κάξθεηηλγθ, ε «ηνπνζέηεζε» θαη ηα κέζα πξνβνιήο. Ζ δηαδηθαζία απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε 2 ε θάζε ηνπ έξγνπ κέζα απφ ηελ έξεπλα πεδίνπ (εξσηεκαηνιφγηα επηζθεπηψλ, επηρεηξήζεσλ θαη θαηνίθσλ, επηηφπηεο επηζθέςεηο, ζπλαληήζεηο), ηηο δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο κε εθπξνζψπνπο θνξέσλ θαη ηελ αλάιπζε επηιεγκέλσλ κειεηψλ, δεκνζηεχζεσλ θ.ιπ Αλαγλσξηζηκφηεηα θχξηεο αμίεο Θάζε πφιε ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα πιέγκα πξαγκαηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ αμηψλ ζηα νπνία βαζίδεηαη ε δηαδηθαζία κάξθεηηλγθ/ branding (Braun, 2011). Πηηο αμίεο κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί πξσηίζησο ε ΓΔΖ ην ελεξγεηαθφ απφζεκα θαη ε βηνκεραληθή ηζηνξία ηεο πεξηνρήο, ε νπνία σζηφζν δεκηνπξγεί θαη αληηδξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Αμίεο απνηεινχλ θαη ε παξάδνζε, νη πξνζσπηθφηεηεο ηεο πφιεο, ε αγάπε πξνο ηελ αθήγεζε (κπέληηα), ε αλζξψπηλε πφιε, θ.ιπ. Ξαξάιιεια έλαο ζεκαληηθφο δείθηεο είλαη ε «αλαγλσξηζηκφηεηα επσλπκίαο», ε νπνία ζηελ πεξίπησζε ηεο Θνδάλεο θξίλεηαη κάιινλ αδχλαηε: γηα ηνπο επηζθέπηεο ε Θνδάλε είλαη κάιινλ αδηάθνξε θαη αγλννχλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ελψ θαη νη ίδηνη νη θάηνηθνη δελ αλαγλσξίδνπλ ζπγθεθξηκέλα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά σο ζεκαληηθά. Αληίζηνηρα εθηφο Διιάδαο ε αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο Θνδάλεο (αλ θαη δελ ππήξμε ζρεηηθή έξεπλα) εθηηκάηαη φηη είλαη ρακειή. Δπηρεηξψληαο ηελ απνηίκεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ηξεηο έξεπλεο πεδίνπ, γηα ηνπο θαηνίθνπο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο επηζθέπηεο αιιά θαη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο θνξείο ηεο πφιεο ζα πξέπεη λα δηαζαθεληζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα γίλεη απηή ε απνηίκεζε. πάξρνπλ θνηλέο (ή παξεκθεξείο) εξσηήζεηο θαη ζηα ηξία εξσηεκαηνιφγηα, επνκέλσο απφ απηέο εληνπίζηεθαλ πηζαλέο ζπγθιήζεηο ή απνθιίζεηο ησλ απφςεσλ, αιιά ππάξρνπλ θαη εξσηήζεηο νη νπνίεο είλαη ζαθψο δηαθνξνπνηεκέλεο, ε δηεξεχλεζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα αλαδείμεη ελδηαθέξνληα επξήκαηα. Δπηπιένλ, ε 202

94 αλάιπζε απηή ζα ζπλεπηθνπξεζεί απφ ηηο θαηαγεγξακκέλεο απφςεηο ησλ θνξέσλ ζηηο ζπλεληεχμεηο. Ζ θνηλή παξαδνρή βαζίδεηαη ζηελ εηθφλα θαη ηνλ ηξφπν πξνβνιήο ηεο Θνδάλεο κέρξη ζήκεξα θαη πσο ηα αμηνινγνχλ νη εκπιεθφκελνη παξάγνληεο. Γηα λα θαηαιήμνπκε ζηελ παξαδνρή απηή θαη ζηα ηξία εξσηεκαηνιφγηα ξσηήζεθε 'θαηά ηελ εθηίκεζή ζαο ε πξνβνιή ηεο Θνδάλεο έσο ζήκεξα είλαη '. Πχκθσλα κε ηνπο αλζξψπνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, ε κέρξη ηψξα πξνβνιή ηεο πφιεο θξίλεηαη ειιεηκκαηηθή, γεγνλφο ζην νπνίν ζπκθσλνχλ απφιπηα ηφζν νη επηζθέπηεο, νη νπνίνη ζεσξνχλ φηη ε πεξηνρή ηεο Θνδάλεο ειάρηζηα έρεη πξνβιεζεί, αιιά θαη νη θάηνηθνη απφ ηνπο νπνίνπο κφιηο ην 20% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί φηη ε κέρξη ζήκεξα πξνβνιή ηεο πφιεο είλαη απφ ηθαλνπνηεηηθή έσο θαη πνιχ θαιή. Πην ίδην ζπκπέξαζκα θαηαιήγνπλ θαη νη πην πνιιέο απφ ηηο ζπλεληεχμεηο. Νη πεξηζζφηεξνη εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη ε ζπληνληζκέλε θαη ζηξαηεγηθά ζρεδηαζκέλε πξνζπάζεηα αλάδεημεο θαη ππνζηήξημεο ηεο εηθφλαο ηεο Θνδάλεο είλαη ε κφλε ιχζε γηα ηε ζηαδηαθή εμσζηξέθεηα ηεο πεξηνρήο θαη ηελ επίηεπμε ελφο επηζπκεηνχ επηπέδνπ αληαγσληζηηθφηεηαο. Ξνηα είλαη ε εηθφλα ηεο Θνδάλεο ζήκεξα; Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα βαζίδεηαη ζηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη θάηνηθνη θαη νη επηρεηξήζεηο ζηελ εξψηεζε 'πνηα είλαη ε πξψηε ιέμε πνπ έξρεηαη ζην κπαιφ ζαο γηα ηελ Θνδάλε ζήκεξα;', αιιά θαη ζχκθσλα κε ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη νη επηζθέπηεο γηα ηελ πφιε. Γηα ηνπο θαηνίθνπο ε Θνδάλε ζεκαίλεη ΓΔΖ, Απνθξηέο, Οχπαλζε θαη Αλεξγία Ιέμεηο πνπ ελ πνιινίο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη θαη αξθεηέο απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Ρν ξνιφη ζην θακπαλαξηφ ηνπ Αγίνπ Ληθνιάνπ ζεσξείηαη ραξαθηεξηζηηθφ ηνπφζεκν. Απφ ηελ άιιε, γηα ηνπο επηζθέπηεο ε Θνδάλε είλαη (α) ηα απνθξηάηηθα έζηκα, (β) ν ελεξγεηαθφο ραξαθηήξαο ηεο πεξηνρήο θαη (γ) ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ (ηελ ελέξγεηα θαη ηε δσληάληα ηεο πφιεο, ηηο ηνπηθέο γεχζεηο θαη ηα πξντφληα ηεο πεξηνρήο, ην ραξαθηήξα θαη ηε θηινμελία ηνπ ληφπησλ, ηελ ςπραγσγία θαη ηε λπθηεξηλή δηαζθέδαζε). Ππλνιηθά ε ηαχηηζε κε ηε ΓΔΖ, ηνπο Φαλνχο θαη ηνλ Θξφθν ε νπνία αληρλεχηεθε ζηνπο εξσηεζέληεο δεκηνπξγεί ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζπλζέηνπλ ελ πνιινίο ηε ζεκεξηλή εηθφλα ηεο Θνδάλεο. Δηδηθφηεξα ππάξρεη δηάρπηε ε αίζζεζε, θπξίσο ζηνπο παιαηφηεξνπο θαηνίθνπο, γηα ην δηηηφ ξφιν ηεο ΓΔΖ ζηελ πεξηνρή, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλνπλ θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ θνξέσλ. Ππγθεθξηκέλα, ζεσξνχλ φηη ε παιηά Θνδάλε ήηαλ ζπλπθαζκέλε κε ην εκπφξην θαη ηε κεηαπνίεζε, ελψ αξγφηεξα ε πφιε ζπλδέζεθε κε ηε ΓΔΖ, ε ιεηηνπξγία ηεο νπνίαο ζπλδπάζηεθε κε δεηήκαηα ξχπαλζεο θαη έηζη ε εηθφλα ηεο πφιεο άιιαμε δξακαηηθά. Υζηφζν, ε ΓΔΖ γηα πνιινχο έρεη κηα ηδηαίηεξε δπλακηθή, απνηειεί ζηνηρείν ππεξεθάλεηαο θαη ε παξνπζία ηεο ζεσξείηαη επεξγεηηθή γηα ηελ πφιε. Ζ εηθφλα ηεο Θνδάλεο κπνξεί λα πεξηγξαθεί (α) γεσγξαθηθά, σο θέληξν ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο, (β) δηνηθεηηθά, σο δηνηθεηηθφ θέληξν ηεο πεξηνρήο, (γ) γεσκνξθνινγηθά, σο ελεξγεηαθφ θέληξν, (δ) νηθνλνκηθά, σο έληνλα εμαξηψκελν κε δηηηή έλλνηα απφ ηελ πνξεία ηεο ΓΔΖ θαη (ε) θνηλσληνινγηθά, σο πνιηηηζηηθφο ζεζαπξφο πνπ δελ έρεη αλαδεηρζεί ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ. Γεκηνπξγεί αλάκηθηα ζπλαηζζήκαηα ζηνπο θαηνίθνπο ηεο, νη νπνίνη είλαη άξξεθηα δεκέλνη καδί ηεο θαη κε ηηο παξαδφζεηο ηεο, ελψ ρσξίο λα δηαζέηεη ηδηαίηεξεο 203

95 μελνδνρεηαθέο ππνδνκέο είλαη ειθπζηηθή θαη κάιινλ νηθνλνκηθή γηα ηνλ επηζθέπηε. Απηφκαηα, ινηπφλ, γελληνχληαη ηξία εξσηήκαηα. (1) πνηα Θνδάλε ζέινπκε λα πξνβάινπκε; (2) ζε πνηνπο ζέινπκε λα ηελ πξνβάινπκε; (3) κε ηη κέζα κπνξνχκε λα ην επηηχρνπκε; Ζ απάληεζε ζην πξψην εξψηεκα πξνθχπηεη κέζα απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ αλάιπζε ηεο εξψηεζεο 'πνηα είλαη ε θπξίαξρε εηθφλα / θήκε πνπ ζα ζέιαηε λα πξνβάιεη ε πφιε ηεο Θνδάλεο ηα επφκελα ρξφληα; νδεγεί κε ζαθήλεηα ζηα παξαθάησ. Ζ επηζπκεηή εηθφλα δείρλεη λα κνηξάδεηαη αλάκεζα ζε κηα 'πξάζηλε' πφιε κε πνηφηεηα δσήο θαη κηαο επηρεηξεκαηηθήο πφιεο / δηαβαιθαληθνχ θέληξνπ - κε ηε ζεηξά απηή απαληνχλ νη θάηνηθνη. ηαλ ην ίδην εξψηεκα εηέζε ζηηο επηρεηξήζεηο απιά έρνπκε αληίζηξνθε ζεηξά θαη θαηάζηαζε πεξηπιέθεηαη θαζψο γηα ηνπο επηζθέπηεο ζηελ εηθφλα ηεο Θνδάλεο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ε παξάδνζε θαη ν πνιηηηζκφο. Πε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα έρνπκε ππφςε φηη νη θνξείο ηεο πφιεο αλαδεηνχλ ηε ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία θαη ηε ζπλεξγαζία ζηελ πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ θαη δηακφξθσζεο ησλ πηζαλψλ ππξήλσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πφιεο, επνκέλσο θαη γηα ηελ επηζπκεηή εηθφλα πνπ ζα πξνβάιιεη ε Θνδάλε. Αλάκεζα ζηνπο πηζαλνχο ππξήλεο αλάπηπμεο ηνπνζεηνχλ ηε ΓΔΖ, ηνλ πξσηνγελή ηνκέα, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Δπνκέλσο, βξίζθνληαη ζην ίδην κήθνο θχκαηνο κε ηνπο θαηνίθνπο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Γελ ζα πξέπεη λα αγλνεζεί θαη ε ζηξαηεγηθή κηαο ςεθηαθήο, 'έμππλεο' πφιεο πνπ ζπγθεληξψλεη ηηο ιηγφηεξεο πξνηηκήζεηο αιιά εχθνια ππεξεηεί φιεο ηηο άιιεο εηθφλεο δείρλεη λα πηνζεηείηαη (α) απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο πνπ είλαη θάησ ησλ 40 εηψλ θαη έρνπλ πςειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη (β) απφ ην 28% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο. Ζ ζηξαηεγηθή απηή ζπλδέεηαη άκεζα θαη κε ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία. Ζ Θνδάλε ρσξίο λα ράζεη ην ραξαθηήξα κηαο πφιεο παξάδνζεο θαη πνιηηηζκνχ κπνξεί δπλεηηθά λα αλαδείμεη ηηο ηαπηφηεηεο ηεο 'πξάζηλεο' πφιεο κε πνηφηεηα δσήο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο πφιεο / δηαβαιθαληθνχ θέληξνπ. Πηελ εξψηεζε 'ζχκθσλα κε ηελ άπνςή ζαο ζε πνηα απφ ηηο αθφινπζεο νκάδεο αγνξψλ ζηφρσλ ε πφιε ηεο Θνδάλεο ζα πξέπεη λα δψζεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα αλαθνξηθά κε ηελ πξνζέιθπζή ηνπο' θαη νη δχν δηεξεπλψκελνη παξάγνληεο απαληνχλ φηη πξνηηκνχλ ηελ πξνζέιθπζε επηρεηξεκαηηψλ θαη επελδπηψλ αξρηθά, θαη ζηελ επφκελε ζέζε βξίζθνληαη νη λένη - θνηηεηέο. ια ηα παξαπάλσ απαηηείηαη λα είλαη ελαξκνληζκέλα κε ην θνηλφ αίζζεκα ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ φπσο απηφ εθθξάζηεθε κέζα απφ ηηο έξεπλεο πεδίνπ. Γειαδή, λα ζρεηίδνληαη κε δχν βαζηθνχο ζηφρνπο: (α) ηελ εμαζθάιηζε θαη δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη (β) ηε δηαηήξεζε θαη ηελ αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο. Γελ είλαη ηπραίν φηη θαη απφ ηηο δπν έξεπλεο πξνθχπηεη ηαχηηζε ησλ θξίζηκσλ ζηφρσλ πνπ πξέπεη λα ππεξεηεί ην ζρέδην κάξθεηηλγθ. Απηνί είλαη ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ε ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο αγνξάο, ε αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ, ε ελίζρπζε ηεο Θνδάλεο σο επελδπηηθνχ θέληξνπ γηα ηα Βαιθάληα, ε ελίζρπζε ηεο πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο πφιεο θαη ε αλάδεημε ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο θαη ησλ παξαδφζεσλ ηεο πφιεο. Πε κηα ηέηνηα θαηεχζπλζε είλαη πηζαλφηεξε ε ζπλεηζθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ λα κεγηζηνπνηεζεί ηφζν ζε ζπκβνπιεπηηθφ επίπεδν (πνπ αθφκα θαη ηψξα 204

96 είλαη πςειή), φζν θαη ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν (φπνπ ε πξφζεζε ζπλεηζθνξάο παξακέλεη ρακειή). Θεληξηθφ ζεκείν, επνκέλσο, απνηειεί, αλακθίβνια, ε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο κε λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, δηαηεξψληαο, αλαβαζκίδνληαο θαη πξνβάιινληαο ηελ ηνπηθφηεηα θαη ηηο παξαδφζεηο ηεο πφιεο Ξξνβνιή / παξνπζία ζην δηαδίθηπν Πηελ αλάιπζε κάξθεηηλγθ πξαγκαηνπνηείηαη θαη απνηίκεζε ηεο πθηζηάκελεο πξνβνιήο κηαο πφιεο. Ρα θαλάιηα δηαλνκήο κπνξεί λα αθνξνχλ δηαθνξεηηθά κέζα, π.ρ. ίδηα κέζα (website, θπιιάδηα, αθίζεο), θαηαρσξήζεηο ζε άιια κέζα κε πιεξσκή, δειηία ηχπνπ, facebook, twitter. Ρν ζεκεξηλφ website ηνπ Γήκνπ 2 παξέρεη πιεξνθνξία γηα πνιινχο ηνκείο, ελεκεξψλεηαη ηαθηηθά θαη είλαη εχρξεζην, ρσξίο σζηφζν λα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ηαπηφηεηαο/brand. Ζ ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηεο Θνδάλεο ζην δηαδίθηπν είλαη πεξηνξηζκέλε. Απφ ηελ νπηηθή ησλ εθπξνζψπσλ ησλ θνξέσλ πνπ κεηείραλ ζηηο ζπλεληεχμεηο, νη πην πνιινί ήηαλ εκθαηηθνί ζηελ αλαγθαηφηεηα εμσζηξέθεηαο ηεο πφιεο θαη ηεο πεξηνρήο. Δπίζεο, ζεσξνχλ φηη ε πξνβνιή ζα πξέπεη λα γίλεη κε ζπλδπαζκφ κέζσλ (δηαθεκηζηηθά ζπνη, δεκνζηεχκαηα ζηνλ Ρχπν, έλζεηα ζηηο εθεκεξίδεο, ζπκκεηνρή ζε ηειενπηηθέο εθπνκπέο, εθζέζεηο, δηαδίθηπν, εθαξκνγέο ζην θηλεηφ) θαη λα ζηνρεχεη ζηελ Διιάδα θαη ηα Βαιθάληα. Ππκπεξαζκαηηθά, αλεμάξηεηα κε ηελ επηινγή ηεο ηαπηφηεηαο, ηεο εηθφλαο θαη ησλ νκάδσλ ζηφρσλ είλαη ζαθέο φηη ην κείγκα κάξθεηηλγθ πξέπεη λα 2 www [πξόζβαζε ] βαζηζηεί ζην ζπλδπαζκφ κέζσλ (δηαθήκηζε/ παξνπζία ζε θνηλσληθά δίθηπα, παξνπζία ζε εθζέζεηο ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ θ.ιπ.) κε έλα ηζρπξφ ινγφηππν ηεο πφιεο θαη έμππλνπ - δηεηζδπηηθνχ ζιφγθαλ πνπ λα αληηπξνζσπεχεη ηελ εηθφλα ηεο πφιεο,. Ζ επηινγή ησλ κέζσλ γηα ηελ πξνβνιή ηεο φπνηαο εηθφλαο ηεο πφιεο δελ πξέπεη λα αγλνήζεη ηνλ πεξηνδηθφ ηχπν, ν νπνίνο είλαη ην βαζηθφηεξν κέζν άληιεζεο πιεξνθνξηψλ Αληαγσληζκφο κε άιιεο πφιεηο Κέζα απφ ηηο ζπδεηήζεηο δελ πξνθχπηεη θάπνηα μεθάζαξε ζρέζε αληαγσληζκνχ κε άιιεο πφιεηο ηεο Ξεξηθέξεηαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο ή ζε εζληθφ επίπεδν: ε Θαζηνξηά, θαη δεπηεξεπφλησο, ηα Γξεβελά θαη ε Φιψξηλα πξνζειθχνπλ πεξηζζφηεξνπο ηνπξίζηεο, ελψ ε Θνδάλε είλαη ην αδηακθηζβήηεην δηνηθεηηθφ θέληξν, ζρεκαηίδνληαο παξάιιεια έλα ελδηαθέξνλ δίπνιν κε ηελ Ξηνιεκαΐδα νη δχν πφιεηο ηαπηίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ εηθφλα ηεο ΓΔΖ. Δηδηθά γηα ηα απνθξηάηηθα έζηκα ν αληαγσληζκφο γηα επηζθέπηεο γηα ηελ Θνδάλε εληνπίδεηαη ζε εζληθφ επίπεδν απφ πφιεηο πνπ δηνξγαλψλνπλ αληίζηνηρεο απνθξηάηηθεο γηνξηέο (Ξάηξα, Μάλζε, Οέζπκλν, Κνζράην, θ.ιπ) Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Ξνηα είλαη ε ζεκεξηλή εηθφλα θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ παξνπζηάδεη ν επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο ηεο Θνδάλεο; Ξξηλ απαληεζεί απηφ ην εξψηεκα πξέπεη λα εμεηαζηεί θαηά πφζν νη παξάγνληεο πνπ αλαγλσξίδνληαη σο ηζρπξά πιενλεθηήκαηα κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ ζηελ πξνζέιθπζε ηέηνηνπ είδνπο νκάδσλ πξνθαλψο νη επηρεηξήζεηο δελ ραξαθηεξίδνληαη απφ νκνηνγέλεηα. Νη παξάγνληεο, πνπ έηζη θη 205

97 αιιηψο ζεσξνχληαη σο ηζρπξά πιενλεθηήκαηα είλαη ε ΓΔΖ θαη ε ηειεζέξκαλζε, αλαγλσξίδνληαη απφ φινπο αθφκα θαη απφ ηνπο επηζθέπηεο. Νη παξάγνληεο παξνπζία κνλάδσλ κεηαπνίεζεο - βηνηερληψλ θαη ηνπξηζκφο αμηνινγνχληαη σο επξηζθφκελνη ζε θζίλνπζα πνξεία θαη απφ ηνπο θαηνίθνπο θαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Απφ ηελ νπηηθή ησλ επηρεηξήζεσλ επηπιένλ ζεσξνχληαη ζε θζίλνπζα πνξεία ε ιεηηνπξγία ηεο Θνδάλεο σο θέληξνπ αγξνηηθήο παξαγσγήο, ηα θηελά ελνίθηα θαη νη ηηκέο γεο, ε πνηφηεηα δσήο αιιά θαη ην γεγνλφο φηη δελ ζεσξνχλ ηελ Θνδάλε σο πφιε κε επθαηξίεο γηα λέεο επηρεηξήζεηο. Ππλνιηθά κάιηζηα, κε εμαίξεζε ηελ ελέξγεηα, φιεο νη επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο, αλεμάξηεηα ησλ κεηαβιεηψλ ειέγρνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλεο απφ ηηο ππνδνκέο πνπ παξέρεη ε πφιε. Δπηπξνζζέησο, αλ ιεθζεί ππφςε ε ρακειή αμηνιφγεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνδνκψλ ηφζν απφ θαηνίθνπο φζν θαη απφ επηρεηξήζεηο κάιινλ ππάξρεη ζεκαληηθφ πξφβιεκα. Έλα ελζαξξπληηθφ ζεκείν είλαη ε αξθεηά πςειή, παξά θάπνηεο επηκέξνπο δηαθνξνπνηήζεηο, αμηνιφγεζε ηεο χπαξμεο ηνπ ΡΔΗ θαη ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ. Ππκπεξαζκαηηθά, νη ππνδνκέο γηα ηελ εγθαηάζηαζε επηρεηξήζεσλ δελ απνηεινχλ πιενλέθηεκα γηα ηελ πξνζέιθπζε επηρεηξεκαηηψλ επελδπηψλ. Ρν εξψηεκα είλαη αλ κπνξνχλ νη εθπαηδεπηηθέο - εξεπλεηηθέο ππνδνκέο λα θαιχςνπλ ην θελφ Ρνπξηζηηθφ ραξηνθπιάθην Ρα ρακειά πνζνζηά πνπ ζπγθεληξψλνπλ ε αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ ηνπξηζηψλ πιενλεθηεκάησλ θαη νη ηνπξίζηεο σο νκάδα ζηφρνο ηνπ Πρεδίνπ Κάξθεηηλγθ ηεο Θνδάλεο απνθαιχπηεη ηελ επηθπιαθηηθφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ ζην θαηά πφζν κπνξνχλ ε πφιε θαη ε πεξηνρή λα αληαπνθξηζνχλ ζε ζηφρνπο φπσο ε αλάπηπμε ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο θαη ε πξνζέιθπζε εηδηθψλ νκάδσλ ηνπξηζηψλ. Δδψ βέβαηα ζα πξέπεη λα ζρνιηαζηεί ην γεγνλφο φηη απφ ηελ νπηηθή ησλ θνξέσλ ηεο πφιεο πξνθχπηεη κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζην ζέκα ηνπ ηνπξηζκνχ. ζνη, γηα παξάδεηγκα, απφ ηνπο θνξείο επηθεληξψλνπλ ζην ελεξγεηαθφ πιενλέθηεκα ηεο πεξηνρήο θαη εζηηάδνπλ ζηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο Θνδάλεο σο ελεξγεηαθή πφιε ή ελεξγεηαθφ θέληξν, ζπκπιεξψλνπλ φηη ε δεκηνπξγία ζεκαηηθψλ κνπζείσλ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμή ηεο. Απφ ηελ άιιε, νη θνξείο πνπ επηθεληξψλνπλ ζηνλ πνιηηηζκφ σο ππξήλα αλάπηπμεο ηεο πφιεο (ε νπνία ζεσξείηαη φηη έρεη ηζρπξή αιιά ηαπηφρξνλα άγλσζηε πνιηηηζηηθή παξάδνζε) ζεσξνχλ φηη ε ζηήξημε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο δεκηνπξγηθήο νηθνλνκίαο ζα βνεζήζεη πξνο ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ. Ππλνιηθά δηαπηζηψλεηαη φηη ε ηζρπξή αληίιεςε πνπ επηθξαηεί ζηνπο θνξείο ηεο πφιεο είλαη λα ιεηηνπξγήζεη ε Θνδάλε σο έλαο ηνπξηζηηθφο θφκβνο κε δπλακηθή ζπλεξγαζία κε άιινπο θνληηλνχο πξννξηζκνχο ηεο πεξηνρήο (φπσο ε ηνπξηζηηθά αλεξρφκελε πεξηνρή ηνπ Βνίνπ) γεγνλφο ην νπνίν ζα ιεηηνπξγήζεη πξνο φθεινο ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο πφιεο, αιιά παξάιιεια ζα απνηειέζεη θαη έλα ηζρπξφ θαη μεθάζαξν θαλάιη δηαλνκήο ηεο ππνζηήξημεο ηεο εηθφλαο ηεο ζην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ. Πηηο ηηο πεξηζζφηεξεο ζπλεληεχμεηο νη εθπξφζσπνη ησλ θνξέσλ δείρλνπλ επηθπιαθηηθνί σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο Θνδάλεο σο απηφλνκνπ πξννξηζκνχ. Υζηφζν, ε Θνδάλε δηαζέηεη επθαηξίεο πνπ 206

98 ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο: ν θπζηνιαηξηθφο ηνπξηζκφο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, νη δξαζηεξηφηεηεο ζηε Ιίκλε Ξνιπθχηνπ, ν γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο θαη ν αζιεηηθφο ηνπξηζκφο απνηεινχλ ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ε πφιε κπνξεί λα επελδχζεη θαη λα πξνβάιεη θαηά ηε δηάξθεηα φινπ ηνπ έηνπο. Αληίζεηα κηθξέο δπλαηφηεηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο έρνπλ κνξθέο φπσο ν ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο, αθνχ ηφζν ε ρακειή δπλακηθφηεηα ησλ μελνδνρείσλ φζν θαη ε έιιεηςε ζπλεδξηαθψλ ππνδνκψλ δελ επηηξέπνπλ ην άλνηγκα ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά. Νξηζκέλα ηδηαίηεξα ζηνηρεία ηεο πφιεο απνηεινχλ δπλαηά ραξηηά ζην «ηνπξηζηηθφ ραξηνθπιάθηφ» ηεο: παξάδεηγκα απνηειεί ην θηίξην Μελία ηνπ Άξε Θσζηαληηλίδε ην νπνίν ιφγσ ζέζεο κπνξεί λα απνηειέζεη ζήκα θαηαηεζέλ γηα ηνλ ηνπξηζκφ ηεο πφιεο θαη ν αξραηνινγηθφο ρψξνο ηεο Αηαλήο. Πην ηνπξηζηηθφ ραξηνθπιάθην κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ηα εηδηθά γεγνλφηα θαη ε δεκηνπξγηθή νηθνλνκία πνπ αλαιχνληαη παξαθάησ. Δπνκέλσο δελ κπνξεί λα αγλνεζεί ν ηνπξηζκφο, αθνχ ε Θνδάλε δηαζέηεη πιενλεθηήκαηα σο πξννξηζκφο είηε απηφλνκα, είηε,-θπξίσο, ζην πιαίζην ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο (Βφην, Πηάηηζηα, Γξεβελά, θ.ιπ). Γηα ηελ ράξαμε ζηξαηεγηθήο ηνπξηζκνχ γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλε δηεξεχλεζε Γεκηνπξγηθή νηθνλνκία εηδηθά γεγνλφηα Πηνλ 21 ν αηψλα ε δεκηνπξγηθή νηθνλνκία ζεσξείηαη ν θχξηνο κνριφο ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη πνιιέο πφιεηο ζηξέθνληαη ζε ζρεηηθέο ζηξαηεγηθέο. Δίλαη αδηακθηζβήηεην φηη ν πνιηηηζκφο αληηκεησπίδεηαη σο ζεκαληηθφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζηε ζχγρξνλε πφιε κε ηηο ζρεηηθέο ζεσξήζεηο φπσο ε δεκηνπξγηθή πφιε (βι. κεηαμχ άιισλ: Landry, 2000/2008) θαη ε ζεσξία ηεο δεκηνπξγηθήο ηάμεο λα γίλνληαη δεκνθηιείο(florida, 2002). Πηελ πεξίπησζε ηεο Θνδάλεο νη επεμεξγαζίεο ηνπ Landry κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ. Νη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζεζκνί κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ εηθφλα ηεο δεκηνπξγηθήο πφιεο έλλνηα ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ πνηφηεηα δσήο ζε κία πφιε. Δπνκέλσο, ε Θνδάλε δηαζέηνληαο λένπο πηπρηνχρνπο ζε δηάθνξνπο θιάδνπο, δεκηνπξγηθά επαγγέικαηα, θαιιηηερληθή ζθελή αιιά θαη ζεζκνχο (Θνβεληάξεηνο Βηβιηνζήθε, ΓΖΞΔΘΔ, θ.ιπ.) κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ έλλνηα ηεο «δεκηνπξγηθήο πφιεο». Πηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζεσξείηαη ηδαληθή ε πεξίπησζε φπνπ ην «ιαλζάξηζκα» κηαο λέαο ηαπηφηεηαο ζπλδέεηαη κε ηε εηθφλα ελφο λένπ πνιηηηζηηθνχ ηνπφζεκνπ (ην Κπηικπάν κε ην κνπζείν Γθνχγθελραηκ απνηειεί ηε ραξαθηεξηζηηθφηεξε πεξίπησζε). Πηελ πεξίπησζε ηεο Θνδάλεο ην λέν θηήξην ηεο Γεκνηηθήο Θνβεληάξεηνπ Βηβιηνζήθεο εμππεξεηεί απηή ηελ αλάγθε θαη απνηειεί κνλαδηθή επθαηξία γηα πξνβνιή. Ζ εηθφλα ηεο δεκηνπξγηθήο πφιεο εληζρχεηαη απφ ηα εηδηθά γεγνλφηα φπσο ηα θεζηηβάι θαη νη παξαζηάζεηο ζε ππαίζξην ρψξν. Γηα ηελ Θνδάλε ηα Απνθξηάηηθα Έζηκα, ηα ζξεζθεπηηθά έζηκα (παλεγχξηα, ηππηθφ έζηκν ζηελ Αηαλή), ηα εηδηθά δξψκελα πνπ δηνξγαλψλεη ην ΓΖΞΔΘΔ, ην Φεζηηβάι Ρδαδ, ην Φεζηηβάι Αθήγεζεο, θ.ιπ. απνηεινχλ επθαηξίεο πξνβνιήο. Ππκπεξαζκαηηθά, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί ε εηθφλα ηεο δεκηνπξγηθήο πφιεο κέζα απφ ηνπο ζηφρνπο κάξθεηηλγθ πνπ ζα ηεζνχλ ζην 207

99 θεθάιαην 6. πξφθεηηαη γηα έλα ζηνηρείν ην νπνίν αλαθέξζεθε θαη απφ νξηζκέλνπο εθπξνζψπνπο θνξέσλ. 5.4 Πθνπνί θαη ζηφρνη ηνπ Πρεδίνπ Κάξθεηηλγθ Ν θαζνξηζκφο ησλ ζθνπψλ θαη ησλ βαζηθψλ ζηφρσλ ελφο ζρεδίνπ κάξθεηηλγθ πφιεο απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά βήκαηα. Νη ζηφρνη πξέπεη λα είλαη ηεξαξρεκέλνη, ζπγθεθξηκέλνη, πξαγκαηνπνηήζηκνη θαη (ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ) πνζνηηθνπνηεκέλνη. Πηε βηβιηνγξαθία αληρλεχνληαη δηαθνξεηηθέο κέζνδνη αλάπηπμεο ησλ ζηφρσλ κάξθεηηλγθ (π.ρ. κε ηε Κήηξα ηνπ Ansoff), εδψ αθνινπζείηαη κηα πην απιή παξάζεζε κε βάζε ηελ αλάιπζε κάξθεηηλγθ πνπ έρεη πξνεγεζεί. Πθνπνί Νη θχξηνη ζθνπνί ηεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ Θνδάλε 2020 (νη νπνίνη ζα εμεηδηθεπηνχλ ζην Θεθάιαην 6, θαζψο θαη ζην Θεθάιαηα 7 θαη 8 ηεο 3 εο θάζεο) είλαη νη εμήο: Α. Δλδπλάκσζε αηζζήκαηνο ππεξεθάλεηαο ζηνπο θαηνίθνπο («Θνδάλε, ε πφιε κνπ») Β. Αχμεζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηεο Θνδάλεο θαη ησλ ζεηηθψλ ηεο ζηνηρείσλ, ησλ γεγνλφησλ θαη ηεο παξάδνζεο ηεο Θνδάλεο («Ξφιε Απνθξηάο θαη Ξαξάδνζεο», «Ξφιε Αλάγλσζεο/Αθήγεζεο») Γ. Αλάδεημε ηεο ηδηαίηεξεο βηνκεραληθήο ηζηνξίαο ηεο πεξηνρήο ( Ονπξ ηεο Διιάδαο») Γ. Αλάδεημε ηεο θεληξηθήο ζέζεο («Ξξσηεχνπζα ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο Θεληξηθφο Θφκβνο ζηελ Δγλαηία») Πηφρνη Νη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ είλαη νη εμήο: 1. Αιιαγή ηεο εηθφλαο ησλ θαηνίθσλ ηεο Θνδάλεο γηα ηελ πφιε ηνπο (ζα απαηηεζεί επαλαιεπηηθή έξεπλα θαηνίθσλ) 2. Αχμεζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο πφιεο θαηά 50% (Απνθξηέο, ηνπηθά πξντφληα, ζηνηρεία πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ελεξγεηαθφ απφζεκα - ζα απαηηεζεί επαλαιεπηηθή έξεπλα επηζθεπηψλ) 3. Αλαγλσξηζηκφηεηα λένπ ζιφγθαλ ζηελ πφιε (ζε κεγαιχηεξν βαζκφ) θαη ζηελ ππφινηπε Διιάδα (ζε κηθξφηεξν βαζκφ) 4. Αχμεζε ηεο εηήζηαο πιεξφηεηαο ησλ μελνδνρείσλ ηεο πφιεο 5. Γέζκεπζε ζπκκεηνρήο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ κε ην 25% ηνπιάρηζηνλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πινπνίεζεο 6. Αχμεζε επηζθεςηκφηεηαο ζην portal ηεο πφιεο. 7. Ξαξνπζία αχμεζε επηζθεςηκφηεηαο ζηα θνηλσληθά δίθηπα (facebook, twitter) 8. Δμαζθάιηζε ελφο ειάρηζηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ (ζα δηακνξθσζεί ζην Θεθάιαην 10 ηεο 3 εο θάζεο) 9. Γηπιαζηαζκφο δεκνζηεχζεσλ/έηνο ζε εηδηθά ηαμηδησηηθά πνιηηηζηηθά πεξηνδηθά, έλζεηα εθεκεξίδσλ, θ.ιπ. 10. Αχμεζε επηζθέςεσλ ζρνιείσλ γηα κνλνήκεξε ή πνιπήκεξε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή θαηά 50% ηνπιάρηζηνλ. 11. Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ επηζθεπηψλ κε ζθνπφ ην θπζηνιαηξηθφ ηνπξηζκφ. 208

100 12. Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ επηζθεπηψλ κε ζθνπφ ην γαζηξνλνκηθφ ηνπξηζκφ 13. Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θνηηεηψλ απφ άιιεο πφιεηο 14. Αλαγλσξηζηκφηεηα Λέαο Θνβεληάξεηνπ Βηβιηνζήθεο σο ηνπφζεκνπ ηεο πφιεο (κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ θηεξίνπ) Ξξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη επηκέξνπο ζηφρνη πξέπεη λα αλαζεσξνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ Πρεδίνπ Κάξθεηηλγθ (ηνπιάρηζηνλ κία θνξά). 209

101 Βηβιηνγξαθία Βηβιηνγξαθία Δξσηεκαηνιφγηα θαηνίθσλ Δξσηεκαηνιφγηα επηζθεπηψλ Δξσηεκαηνιφγηα επηρεηξήζεσλ Ππλεληεχμεηο κε εθπξνζψπνπο θνξέσλ Braun, E. (2011), Putting city branding into practice, Journal of Brand Management, Vol. 19 No. 4, pp Florida, R. (2002/2014), The Rise of the Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life, Basic Books: New York. Landry, C. (2000/2008), The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators, Earthscan Publishers: London. Long, J. (2007) Researching Leisure, Sport and Tourism: The Essential Guide, London: SAGE Publications. 210

102 Γηακφξθσζε κνληέινπ κάξθεηηλγθ θαη επηθνηλσλίαο 6. Γηακφξθσζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ Πρεδίνπ Κάξθεηηλγθ 6.0 Δηζαγσγηθά Βαζηθφ αληηθείκελν παξνπζίαζεο θαη αλάιπζεο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη ε δηακφξθσζε ηνπ Πρεδίνπ Κάξθεηηλγθ βαζηζκέλνπ ζην Πηξαηεγηθφ Κνληέιν Κάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο (ΠΚΚΔ) γηα ηελ πφιε ηεο Θνδάλεο. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηνπ κνληέινπ απηνχ είλαη κεγάιε θαη θαζνξηζηηθή θαζψο κε βάζε ηε ζχλζεζή ηνπ ζα ζρεδηαζηεί ην ζπλνιηθφ ζηξαηεγηθφ κίγκα κάξθεηηλγθ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ εμεηδηθεπκέλσλ παθέησλ πξνψζεζεο θαη ππνζηήξημεο ηεο εηθφλαο ηεο Θνδάλεο πνπ ζα αθνινπζήζεη ζην Θεθάιαην 8 ηεο 3 εο θάζεο. Νη πξνζεγγίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, αλ θαη δελ έρνπλ νδεγήζεη ζε κία θαζηεξσκέλε θαη θνηλά απνδεθηή κεζνδνινγία, ηείλνπλ λα αλαθέξνληαη ζηε κέζνδν κε ηελ νπνία ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο γηα ηηο νκάδεο-ζηφρνπο, ηα κέζα επηθνηλσλίαο θαη ηελ κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα, θπξηαξρνχλ νη αλαθνξέο ζηε πξνζέγγηζε ησλ επηζηεκψλ ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ηεο δηαθήκηζεο θαη εηδηθφηεξα ζε ζεσξήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηε κεζνδνινγία ηνπ θνηλσληθνχ κάξθεηηλγθ, αγλνψληαο ζπρλά ηηο παξακέηξνπο πνπ ζπλδένληαη κε άιιεο ζεσξήζεηο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν ιήςεο απνθάζεσλ. Νη Kotler θ.ά. (1993) εθθξάδνληαο απηέο ηηο ζεσξήζεηο ππνζηεξίδνπλ φηη ην κάξθεηηλγθ ηνπ ηφπνπ ζρεδηάδεηαη ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ αγνξψλ ζηφρσλ ηνπ. Θεσξείηαη επηηπρεκέλν φηαλ, απφ ηε κηα πιεπξά, νη θάηνηθνη θαη νη επηρεηξήζεηο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηα αγαζά πνπ θαηαλαιψλνπλ θαη, απφ ηελ άιιε, νη πξνζδνθίεο ησλ επηζθεπηψλ θαη ησλ επελδπηψλ είλαη νη επηζπκεηέο. Υζηφζν, ε κεζνδνινγία έξεπλαο ηνπ κάξθεηηλγθ ηνπ ηφπνπ ππνρξεσηηθά αληιεί ζηνηρεία απφ δηαθνξεηηθέο επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο θαη πξαθηηθέο πνπ πεξηιακβάλνπλ πεδία φπσο ν ρσξηθφο ζρεδηαζκφο, ε ρσξηθή αλάπηπμε, ε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή γεσγξαθία, ε δηνξγάλσζε εηδηθψλ γεγνλφησλ, ν ζρεδηαζκφο επηθνηλσληαθψλ εξγαιείσλ, ε επηθνηλσλία, ε δηαρείξηζε δηαδηθηπαθψλ εξγαιείσλ, θ.ά. Ξαξάιιεια απαηηείηαη λα ππάξρεη ε ζρεηηθή επειημία ψζηε νη ζηξαηεγηθέο λα απεπζχλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο ρξεζηκνπνηψληαο κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ηε γιψζζα, ηελ «αθήγεζε» θαη ηα επηθνηλσληαθά εξγαιεία (Dinnie, 2008). Ξξφζθαηα κπνξεί θαλείο λα αληρλεχζεη ηελ εκθάληζε θξηηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηηο δεκνθηιείο κεζφδνπο ηνπ κάξθεηηλγθ ηνπ ηφπνπ θαη ηε δηαηχπσζε ελαιιαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ νη νπνίεο μεθεχγνπλ απφ ηηο θιαζηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο επηζηήκεο ηνπ κάξθεηηλγθ (π.ρ. κηα αθξαία πεξίπησζε είλαη ην guerilla marketing). Νη λέεο απηέο πξνζεγγίζεηο εληάζζνληαη ζηελ ζπδήηεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ιήςεσο απνθάζεσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, ην ζπκκεηνρηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ άξζε απνθιεηζκνχ ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηηο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο γεγνλφο πνπ απνηππψλεηαη θαη ζηηο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ 3. 3 Σαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη αλάπηπμε ηνπ εξγαιείνπ "Ρνπηθή Αλάπηπμε κε Ξξσηνβνπιία Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ (ΡΑΞΡΝΘ)" ή CLLD ζην πιαίζην ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. 211

103 Γηακφξθσζε κνληέινπ κάξθεηηλγθ θαη επηθνηλσλίαο 6.1 Γηακφξθσζε κνληέινπ κάξθεηηλγθ θαη επηθνηλσλίαο Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Θνδάλεο έρεη επηιεγεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κία πην ζχγρξνλε πξνζέγγηζε, ε «ζπκκεηνρηθή πξνζέγγηζε» ε νπνία απνηππψλεηαη ζρεκαηηθά ζην «κνληέιν» ησλ 4Rs. Πε αληίζεζε κε άιιεο πξνζεγγίζεηο πνπ βαζίδνληαη θπξίσο ζηελ έλλνηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, δίλεη έκθαζε ζηνπο ίδηνπο ηνπο θαηνίθνπο θαη ζηηο ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο θαζηζηψληαο ην έηζη έλα πην «δεκνθξαηηθφ» εξγαιείν φπνπ νη ζρεδηαζηέο ηεο ζηξαηεγηθήο βαζίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο απφςεηο ησλ θαηνίθσλ, ησλ επηζθεπηψλ, ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ, ησλ εθπξνζψπσλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαζψο θαη ζηελ επηηφπηα παξαηήξεζε. Ξάλσ ζε απηέο ηηο αξρέο έρεη ζρεδηαζηεί ε πξνζέγγηζε πνπ έρεη αθνινπζήζεη ε εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ ΔΡΝΠΔΞ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Θνδάλεο. Ζ έλλνηα ηνπ ζπκκεηνρηθνχ κάξθεηηλγθ/branding δελ είλαη λέα: ρξεζηκνπνηείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο εθθξάδνληαο κηα λέα ηάζε φπνπ ν θαηαλαισηήο έρεη άκεζε επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο (Ind θαη Bjerke, 2007). Ρν πιενλέθηεκα ζηελ πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζε πφιεηο είλαη φηη εμαζθαιίδεη φηη ην απνηέιεζκα εθθξάδεη ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηνίθνπο θαη απνθεχγεηαη ε πηνζέηεζε κηαο θακπάληαο πνπ ηειηθά δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο. Δπνκέλσο εμαζθαιίδεηαη φηη ε δηαδηθαζία «ηνπνζέηεζεο» (positioning) πνπ ζα αθνινπζεζεί ζα έρεη ην κέγηζην ζεηηθφ απνηέιεζκα ζηελ αληίιεςε ησλ νκάδσλ ζηφρσλ. πσο αλαθέξζεθε ζην Θεθάιαην, 1 ε πξαθηηθή ζεψξεζε ησλ 4Rs ζην branding ηνπ ηφπνπ αλαθέξεηαη ζηε θνηλσληθή δηάζηαζή ηνπ θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζπκκεηνρήο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζηηο απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηθφλα, ηε θήκε θαη ηελ ηαπηφηεηα (Aitken & Campello, 2011). Ρα 4Rs αλαθέξνληαη ζηα Γηθαηψκαηα (Rights), ζηνπο Οφινπο (Roles), ζηηο Δπζχλεο (Responsibilities) θαη ζηηο Πρέζεηο (Relationships) αλάκεζα ζηα κέιε κηαο θνηλφηεηαο ε νπνία ζρεδηάδεη απφ θνηλνχ ηελ ζηξαηεγηθή. Ρα ηέζζεξα απηά ζηνηρεία ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο δεκηνπξγψληαο έλα δπλακηθφ, απζεληηθφ θαη ζπιινγηθφ brand γηα κηα θνηλφηεηα, ζην νπνίν απνηππψλεηαη ε ηνπηθή ηαπηφηεηα, ε θαζεκεξηλφηεηα θαη νη ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο. Πηελ πξνζέγγηζε απηή, επνκέλσο, ην branding ηφπνπ βαζίδεηαη ζηηο «εθ ησλ θάησ» (bottom up) δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ θαη εζηηάδεη θπξίσο ζην δηάινγν, ηελ αληηπαξάζεζε απφςεσλ θαη ηελ ακθηζβήηεζε (Kavaratzis & Hatch, 2013). Ζ ζπλεξγαζία ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ/branding κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ παξάγνληα επηηπρίαο, αθνχ ην απνηέιεζκα απνηππψλεη ηελ πξαγκαηηθή ηαπηφηεηα θαη εηθφλα ηεο πφιεο θαη φρη ηηο κεκνλσκέλεο απφςεηο ηνπ ζρεδηαζηή. Ξαξάιιεια, κπνξνχλ λα θηλεηνπνηήζνπλ ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία κε ζηφρν ην βέιηηζην απνηέιεζκα. Πεκαληηθφ ζηνηρείν επίζεο είλαη φηη ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηεο ζηξαηεγηθήο απνηειεί έηζη κηα δηαδηθαζία κάζεζεο γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ- εηαίξσλ ηνπ ζρεδίνπ κάξθεηηλγθ. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ην πξνηεηλφκελν ζρέδην λα γίλεη πξσηίζησο απνδεθηφ απφ ηνπο 212

104 Γηακφξθσζε κνληέινπ κάξθεηηλγθ θαη επηθνηλσλίαο θαηνίθνπο θαη ηνπο θνξείο ηεο Θνδάλεο θαη ην ζρέδην επηθνηλσλίαο λα γίλεη θαηαλνεηφ ζε φινπο. Ρξεηο είλαη νη βαζηθέο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ Κνληέινπ Κάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο. Ζ πξψηε πεγή αθνξά ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο δηεζλνχο επξσπατθήο εκπεηξίαο θαη πξαθηηθήο. Δλδηαθέξεη ζηελ παξνχζα θάζε ε γλψζε θαη ε θαηαλφεζε αληίζηνηρσλ κνληέισλ θαη δξάζεσλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη άιιεο πφιεηο, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα κνληέια πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηελ επξσπατθή αιιά θαη ζηελ ειιεληθή εκπεηξία είλαη ησλ 8Ps (Morrison, 1999) [παξνπζηάδεηαη ζην Γξάθεκα 6.1]. Πηελ πεξίπησζε ηεο Θνδάλεο ε εξεπλεηηθή νκάδα επηρεηξεί ηνλ ζπλδπαζκφ ηνπ κνληέινπ ησλ 8Ps (εθηειεζηηθφ κνληέιν) κε απηφ ησλ 4Rs (ζπκκεηνρηθφ κνληέιν). Πηελ πξαγκαηηθφηεηα ε δηαρείξηζε ηνπ κνληέινπ ησλ 8Ps πεξλά κέζα απφ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ δηαζηάζεσλ ησλ 4Rs γεγνλφο πνπ είλαη πνιχ θαηλνηνκηθφ θαη δπλακηθφ γηα ηελ Θνδάλε. Ζ ηξίηε πεγή αθνξά ζηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο ησλ εκπεηξηθψλ εξεπλψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνπο θαηνίθνπο, ηηο επηρεηξήζεηο, ηνπο επηζθέπηεο θαη ηνπο θνξείο ηεο Θνδάλεο. Ζ ζεκαζία ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ είλαη θαζνξηζηηθή δηφηη καο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζνπκε θαη λα αμηνπνηήζνπκε ηηο εθηηκήζεηο φισλ ησλ νκάδσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο πφιεο θαη έρνπλ ζαθή εηθφλα θαη άπνςε ησλ δπλακηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πφιεο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Ν ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ πεγψλ καο νδεγεί ζηε δηακφξθσζε ηνπ ΠΚΚΔ. Πην Γξάθεκα 6.1 απνηππψλνληαη νη πεγέο απηέο θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ην ΠΚΚΔ ησλ 4Rs. Ξξνθχπηνπλ θαηά ηνλ ηξφπν απηφ δπν επίπεδα αλάιπζεο. Ρν 1 ν επίπεδν πνπ αθνξά ζηε δηαδηθαζία ηεο ζηξαηεγηθήο αμηνιφγεζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ πθηζηάκελσλ δεδνκέλσλ θαη ην 2 ν επίπεδν ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ. Ζ δεχηεξε πεγή αθνξά ζηελ αλάιπζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ηεο πφιεο (Θεθάιαην 4) πνπ ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ Αλάιπζε SWOT. Πηελ νπζία ε αλάιπζε απηή απνηππψλεη θαη κηα πξψηε έθθξαζε ηεο εηθφλαο ηεο πφιεο, ε νπνία ζα απνηειέζεη ζηελ ζπλέρεηα θαη ην ζπγθεθξηκέλν παξερφκελν ηειηθφ αγαζφ (final provided good), ην νπνίν ζα ππνζηεξηρζεί κέζα απφ ην Πηξαηεγηθφ Κίγκα Κάξθεηηλγθ. 213

105 Γηακφξθσζε κνληέινπ κάξθεηηλγθ θαη επηθνηλσλίαο Γξάθεκα 6.1 Ρν ππφ δηακφξθσζε Πηξαηεγηθφ Κνληέιν Κάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο ζε δχν επίπεδα 1 ν επίπεδν: Πηξαηεγηθήο Αμηνιφγεζεο θαη Αμηνπνίεζεο 2 ν επίπεδν: Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Δθαξκνγήο Διεκνισ πρακτικι και εμπειρία 8Ps Product (Προϊόν/Τπθρεςία Αγακό) Price (Σιμι/ Κόςτοσ) Πρακτικζσ ςε άλλεσ πόλεισ Place (Σόποσ / Κανάλια διανομισ) Promotion (Προϊκθςθ) Ανάλυςθ SWOT Δυναμικζσ και ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ πόλθσ Εμπειρικζσ ζρευνεσ Εκτιμιςεισ και απόψεισ των ομάδων ςτθν πόλθ Partnership (υνεργαςίεσ) People (Άνκρωποι) Packaging (Πακζτα) Programming (Προγραμματιςμόσ) 4Rs Rights (Δικαιϊματα) Roles (Ρόλοι) Responsibilities (Ευκφνεσ) Relationships (χζςεισ) ΕΙΚΟΝΑ τρατθγικζσ (ΑΓΑΘΟ) Σακτικζσ Εξειδικευμζνα Πακζτα Τποςτιριξθσ 214

106 Γηακφξθσζε κνληέινπ κάξθεηηλγθ θαη επηθνηλσλίαο Ν Δπίπεδν Αλάιπζεο: Πηξαηεγηθή Αμηνιφγεζεο θαη Αμηνπνίεζεο Γηάζηαζε 1 ε : Γηεζλήο Δκπεηξία θαη Ξξαθηηθή Πηνλ Ξίλαθα 6.1 παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο αληηπξνζσπεπηηθέο πεξηπηψζεηο δηεζλνχο θαη επξσπατθήο πξαθηηθήο νη νπνίεο έρνπλ πηνζεηήζεη κνληέια επηθνηλσλίαο θαη ππνζηήξημεο ηεο εηθφλαο ηνπο ζην εμσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Ξίλαθαο 6.1 Ξαξαδείγκαηα επξσπατθψλ πφιεσλ πνπ αλέπηπμαλ ζηξαηεγηθέο place marketing θαη branding Ξφιεηο Βαζηθφο Πθνπφο Γξάζεσλ Θχξηνο Ρνκέαο Δζηίαζεο Γξάζεσλ Βαζηθέο Γξάζεηο Δίδνο Πρεδίνπ Ρειενπηηθή θακπάληα, θαηαρσξήζεηο ζε έληππα, Αλαγλψξηζε, δεκηνπξγία εηθφλαο- inserts ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, e-marketing, Σξφληγθελ ηαπηφηεηαο, πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ γηα πνιιαπιέο Ξνιηηηζκφο, ηνπξηζκφο, θαηλνηνκία απηνθφιιεηα, δηαζεκφηεηεο - πξεζβεπηέο ηεο πφιε, εμεηδηθεπκέλνη νδεγνί, εηδηθέο εθαξκνγέο Πηξαηεγηθή Branding & Κάξθεηηλγθ επηζθέςεηο (γηα πεξηζζφηεξεο εκέξεο) (applications), ζρεδηαζκφο ελαέξηνπ κέζνπ ζηαζεξήο ηξνρηάο Γεκηνπξγία εηθφλαο-ηαπηφηεηαο, ελίζρπζε αληαγσληζηηθφηεηαο, Θαηλνηνκία, δεκηνπξγηθφο Σξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ, δεκηνπξγία Ατληρφβελ θαζηέξσζε κνλαδηθνχ ππιψλα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε εζληθφ ηνκέαο, γεγνλφηα, επηρεηξήζεηο θαηλνηνκίαο θαη θαηλνηνκηθψλ θαη δεκηνπξγηθψλ ρψξσλ γηα ηελ πξνζέιθπζε αλάινγνπ δπλακηθνχ, παξνρή πςεινχ Πηξαηεγηθή Branding & Κάξθεηηλγθ επίπεδν, ηνπξηζκφο, δηαηήξεζε δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθνχ ηνκέα, δεκηνπξγία εηδηθψλ γεγνλφησλ βησζηκφηεηαο 215

107 Γηακφξθσζε κνληέινπ κάξθεηηλγθ θαη επηθνηλσλίαο Κεηαηξνπή ππνβαζκηζκέλεο θνηλφηεηαο ζε νηθνινγηθή πεξηνρή, Γεκηνπξγία ηνχλει πνπ έλσζε ην Κάικε Αλαγλψξηζε, δεκηνπξγία εηθφλαοηαπηφηεηαο, απαιιαγή απφ ηελ πξνεγνχκελε εηθφλα, θαζηέξσζε σο πφιε έληαζεο γλψζεο, ειθπζηηθή πφιε γηα επελδπηέο θαη επηρεηξήζεηο Θαηλνηνκία, λέεο ηερλνινγίεο, εθπαίδεπζε, αξρηηεθηνληθή, πεξηβάιινλ, δίθαην εκπφξην Κάικε κε ηελ Θνπεγράγε, Αλέγεξζε θηηξίσλ θαη δεκηνπξγία ηφπσλ ηδηαίηεξεο αξρηηεθηνληθήο, δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ κλεκείσλ, ρξήζε πνδειάηνπ σο θχξηνπ κέζνπ κεηαθνξάο, ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ, ιεηηνπξγία ιεσθνξείσλ Πηξαηεγηθή Κάξθεηηλγθ αεξνδξνκίνπ κε βηναέξην, νηθνινγηθή ζήκαλζε μελνδνρείσλ Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ηαπηφηεηαο, Ρνξίλν επαλαδηαπξαγκάηεπζε θαηαθεξκαηηζκέλεο βηνκεραληθήο πφιεο, θαζηέξσζε σο θνηλσλία ηεο γλψζεο, θαζηέξσζε σο ειθπζηηθφ πξννξηζκφ γηα επηρεηξήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηε γλψζε θαη ηνπο ππαιιήινπο απηψλ, απφδνζε Λέεο ηερλνινγίεο, ηερλνγλσζία, πνιηηηζκφο, ηέρλε, λπρηεξηλή δσή, αλψηαηε εθπαίδεπζε, γαζηξνλνκία, ηνπξηζκφο Γηνξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη ζπλεδξίσλ, δεκηνπξγία λέσλ κνπζείσλ θαη γθαιεξί, ελίζρπζε κπαξφθ θιεξνλνκηάο, δεκηνπξγία λέσλ δεκφζησλ ρψξσλ, κεηαηξνπή Lignotto (εγθαηαζηάζεηο εξγνζηαζίνπ Fiat) ζε εγθαηαζηάζεηο ππεξεζηψλ, γξαθείσλ, μελνδνρείσλ, ζπλεδξηαθψλ θαη εκπνξηθψλ θέληξσλ Ξνιενδνκηθφ Πρέδην, Πηξαηεγηθφ Πρέδην, Πηξαηεγηθή Branding & Κάξθεηηλγθ γαζηξνλνκηθήο ηαπηφηεηαο Δπέλδπζε ζηηο ππνδνκέο ηεο Ιεηςία (Γεξκαλία) Ζ δεκηνπξγία κηαο πνιπδηάζηαηεο αληαγσληζηηθήο εηθφλαο κε εζηίαζε ζηελ πξνζέιθπζε δηεζλψλ εθζέζεσλ πφιεο κε έκθαζε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, πνηφηεηα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ζε παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Θχξηνο πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ αλάπηπμε ηνπ δίπηπρνπ Δπελδχζεηο Δπηζηήκε θαη Ξνιηηηζκφο κέζα απφ ζπγθεθξηκέλε δηαθεκηζηηθή θακπάληα "Leipziger Freiheit". Δλίζρπζε ηνπ παξαδνζηαθνχ θνζκνπνιίηηθνπ ραξαθηήξα ηεο πφιεο σο θέληξν κεγάισλ εθζέζεσλ θπξίσο εκπνξηθψλ Πηξαηεγηθή Κάξθεηηλγθ πνηφηεηα δσήο 216

108 Γηακφξθσζε κνληέινπ κάξθεηηλγθ θαη επηθνηλσλίαο Ζ θχξηα ζηξαηεγηθή εζηηάζηεθε ζηελ Ρεξγέζηε (Ηηαιία) Ζ δεκηνπξγία ελφο θέληξνπ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ κεηαμχ ηεο Γπηηθήο θαη Θεληξν-Αλαηνιηθήο Δπξψπεο αλαβάζκηζε αιιά θαη δεκηνπξγία λέσλ ππνδνκψλ κε έκθαζε ζηελ θαηαζθεπή ηερλνινγηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ πάξθσλ, Έκθαζε ζηελ ππνζηήξημε ηεο δηπιήο εηθφλαο ηεο πφιεο σο city of sciences θαη multicultural city. Ζ δηνξγάλσζε εηδηθψλ γεγνλφησλ φπσο ε EXPO κε ζέκα ηεο πφιεο The mobility of Knowledge, ππήξμε ε θχξηα ζηξαηεγηθή πξνψζεζε ηεο εηθφλαο ηεο πφιεο Πηξαηεγηθή Κάξθεηηλγθ θαη ζηελ αλάδεημε ηεο κνλαδηθήο ζέζεο ηνπ ιηκέλα ηεο πφιεο Κπφηξνπ Δπηδίσμε κεηαηξνπήο ζε πξάζηλε, νηθνινγηθή πφιε, πξνζαλαηνιηζκέλε νηθνλνκηθά ζηηο ππεξεζίεο θαη ηνλ ηνπξηζκφ Ξεγή: ηδία επεμεξγαζία Δθπαίδεπζε, ελέξγεηα, αλαςπρή, πγεία, ρξήζεηο γεο, εκπφξην, θαηλνηνκία, πνιηηηζκφο, ηνπξηζκφο Κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, κείσζε ρξήζεο ζεξκφηεηαο θαη θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πηζαλή ε ρξήζε ησλ θιεηζηψλ νξπρείσλ κε νηθνινγηθή θαηεχζπλζε, δεκηνπξγία ζεκαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, δηνξγάλσζε εθζέζεσλ θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ Γελ ππάξρεη θάπνην επίζεκν Πρέδην Κάξθεηηλγθ ή / θαη Branding Ξεγή: Ηδία επεμεξγαζία Νξηζκέλα βαζηθά ζεκεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ δηεζλή πξαθηηθή είλαη ηα εμήο: - Νη πεξηζζφηεξεο πφιεηο ζηήξημαλ ηηο πξνζπάζεηεο πξνβνιήο ηνπο θαη ηζρπξνπνίεζεο ηεο εηθφλαο ηνπο κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα κάξθεηηλγθ/ branding θαη αληίζηνηρεο δξάζεηο. - Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη νη δξάζεηο απηέο βαζίζηεθαλ ζην ζπκκεηνρηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ δπλάκεσλ ηεο θάζε πφιεο, δεκφζησλ αιιά θαη ηδησηηθψλ. - Ζ ζπλνιηθή πξνζπάζεηα ησλ πφιεσλ λα δηακνξθψζνπλ ην φξακα ηνπο, ηνπο ζηφρνπο αλάπηπμεο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο, αιιά θαη ηελ εηθφλα ηνπο σο ηειηθφ παξερφκελν αγαζφ, βαζίζηεθε ζηε 217

109 Γηακφξθσζε κνληέινπ κάξθεηηλγθ θαη επηθνηλσλίαο δηάγλσζε ηεο κνλαδηθφηεηαο θαη ηδηαηηεξφηεηαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο - Απνηέιεζκα ηνπ ζπκκεηνρηθνχ ζρεδηαζκνχ ήηαλ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο (π.ρ. Ρεξγέζηε, Chester), ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε εκπεηξηθψλ πξσηνγελψλ εξεπλψλ κε ζηφρν ηελ απνζαθήληζε θαη νπζηαζηηθή εθηίκεζε ηεο εηθφλαο ησλ πφιεσλ θαη ησλ δπλακηθψλ ηεο ζηνηρείσλ απφ φιεο ηηο νκάδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ (θάηνηθνη, θνξείο, επηρεηξήζεηο, επηζθέπηεο θ.ά.). - Κία βαζηθή θνηλή πξαθηηθή αθνξά ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ social media (facebook, twitter, θ.ιπ.) γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ. Δπίζεο ε πξαθηηθή ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θαηνίθσλ ή ησλ επηζθεπηψλ κε πεξηερφκελν παξαγφκελν απφ ην ρξήζηε (user generated) ηείλεη λα γίλεηαη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο. Κε βάζε ηα ζηνηρεία απηά θηλήζεθε θαη ε αληίζηνηρε πξνζπάζεηα ζηελ πεξίπησζε ηνπ Γήκνπ Θνδάλεο. Γηάζηαζε 2 ε : Αλάιπζε SWOT ηεο Θνδάλεο Ζ Αλάιπζε SWOT βαζίδεηαη ζηελ απνδειηίσζε επηιεγκέλσλ κειεηψλ-πξνγξακκαηηθψλ θεηκέλσλ θαη ησλ ηνκεαθή αλάιπζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηε Θνδάλεο, θαζψο θαη ζηηο δηαπηζηψζεηο ησλ κειεηεηψλ απφ ηηο επηηφπηεο επηζθέςεηο. Πθνπφο ηεο αλάιπζεο είλαη λα ζπλνςίζεη ηηο ζηάζεηο ησλ ίδησλ ησλ θαηνίθσλ αιιά θαη ησλ επηζθεπηψλ γηα ηελ πφιε, ηε θήκε, ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ εηθφλα ηεο. Ζ Αλάιπζε SWOT αλαδεηθλχεη νξηζκέλα αλακθηζβήηεηα πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηε λνεηηθή εηθφλα θαη ηε θήκε ηεο Θνδάλεο: ε πφιε πνπ είλαη δσληαλή, «γεκάηε ελέξγεηα» κε έλα επξχηεξα γλσζηφ γεγνλφο: ηα απνθξηάηηθα έζηκα ησλ Φαλψλ. πάξρνπλ θαη επηκέξνπο ζηνηρεία είηε πιηθά φπσο ε Ιίκλε Ξνιπθχηνπ, ν αξραηνινγηθφο ρψξνο ηεο Αηαλήο θαη θεληξηθή πιαηεία ηεο πφιεο κε ην ξνιφη, είηε άπια φπσο ε δσληάληα, ηα «κπέληηα» (αλέθδνηα), ε αίζζεζε ηαχηηζεο κε ηελ πφιε, ε αθήγεζε σο ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ε γαζηξνλνκία θ.ιπ. Κειινληηθά, ε εηθφλα ηνπ λένπ θηηξίνπ ηεο Θνβεληάξεηνπ Βηβιηνζήθεο αλακθηζβήηεηα ζα απνηειέζεη θπξίαξρν ζηνηρείν. Ζ Θνδάλε αληιεί ζεκαληηθφ κέξνο ηεο θήκεο ηεο απφ ηελ χπαξμε ηεο ΓΔΖ θαη ηνπ ελεξγεηαθνχ απνζέκαηνο, επνκέλσο ε έλλνηα ηεο «πφιεο κε ελέξγεηα» ζα απνηειέζεη αλαπφθεπθηα έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο άμνλεο ηεο ζηξαηεγηθήο. Ξαξάιιεια έλα απφ ηα ζαθή ηζρπξά πιενλεθηήκαηα ηεο πφιεο είλαη ε θεληξνβαξήο γεσγξαθηθή ηεο ζέζε ζηε Γπηηθή Καθεδνλία, ε νπνία εθκεηαιιεπφκελε ζηξαηεγηθά κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο πφιεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο (π.ρ. επελδχζεηο, πνιηηηζκφο, ηνπξηζκφο, νξγάλσζε γεγνλφησλ, θ.ά.). Ρα παξαπάλσ ζηνηρεία νδεγνχλ ζην επηρείξεκα φηη ε Θνδάλε είλαη κηα πφιε δσληαλή,, φπνπ ππάξρνπλ επθαηξίεο αλάπηπμεο θαη ζπιινγηθφηεηεο πνπ πξνάγνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα. Θαηά ζπλέπεηα ε πξφηαζε γηα ηελ ηειηθή εηθφλα ηεο Θνδάλεο, σο παξερφκελν αγαζφ, ζα πξέπεη λα αμηνπνηεί ηελ κνλαδηθφηεηα θαη ηδηαηηεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηεο αιιά λα ζεκαηνδνηεί θαη κηα λέα αξρή, κηα λέα ζειίδα αλάπηπμεο γηα ηελ πφιε θαη ηηο νκάδεο ηεο. Ρν λέν θαη ην θαηλνχξγην κπνξεί θάιιηζηα λα ηαπηηζηεί κε ηελ έλλνηα δεκηνπξγηθφ. Πην 218

110 Γηακφξθσζε κνληέινπ κάξθεηηλγθ θαη επηθνηλσλίαο Γξάθεκα 6.2 παξνπζηάδεηαη ε ζχλδεζε ηεο ηδηαηηεξφηεηαο θαη κνλαδηθφηεηαο ηεο Θνδάλεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο brand name. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ρξεζηκφηεηα ηεο Αλάιπζεο SWOT ζην ζεκείν απηφ έγθεηηαη ζηελ αλάδεημε ησλ δπλακηθψλ ηεο πφιεο, ζηηο νπνίεο δπλακηθέο νθείιεη ε Θνδάλε λα βαζίζεη ηε ζπλνιηθή πξνζπάζεηα αλάπηπμεο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ρσξίο λα αληηκεησπίζεη νπζηαζηηθά πξνβιήκαηα θαη αδπλακίεο. Ρα κεηνλεθηήκαηα ηεο πφιεο θαη νη αδπλακίεο ηεο εθθξάδνληαη θαη αλαιχνληαη ζην Θεθάιαην 5, αιιά εδψ ν πξνζαλαηνιηζκφο είλαη ε αλάδεημε ηνπ ππξήλα ηεο δπλακηθήο ηεο πφιεο. Κε βάζε απηφ ην πιαίζην νδεγνχκαζηε λα δνκήζνπκε ηελ παξνχζα δπλακηθή ηεο Θνδάλεο ζηνπο αθφινπζνπο ππιψλεο ηνπ Γξαθήκαηνο 6.3. Γξάθεκα 6.2 Ηδηαηηεξφηεηα, Κνλαδηθφηεηα θαη Brand Name γηα ηελ Θνδάλε Αναηθτείςτε τθν ΙΔΙΑΙΣΕΡΟΣΘΣΑ τθ γεωγραφικι κζςθ τθ δυναμικι τθσ ΔΕΘ τθν Αποκριά - Φανοφσ τα τοπικά προϊόντα το Πανεπιςτιμιο - ΣΕΙ τουσ νζουσ ανκρώπουσ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣΘΣΑ Σι από τα παραπάνω είναι μοναδικό; Μπορεί να δθμιουργιςει ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα; Μπορεί να δθμιουργιςει νζα επιχειρθματικότθτα; Μπορεί να δθμιουργιςει ι να ιςχυροποιιςει ζνα Brand Name; 219

111 Γηακφξθσζε κνληέινπ κάξθεηηλγθ θαη επηθνηλσλίαο Γξάθεκα 6.3 Αλάδεημε ησλ Ξπιψλσλ δπλακηθήο ηεο Θνδάλεο κε βάζε ηε SWOT Analysis 1ν επίπεδν: Βαζηθά πιενλεθηήκαηα πφιεο Γεωγραφικι κζςθ Ενζργεια/ Φυς. Χαρακτθριςτικά Ποιότθτα Ηωισ Αεροδρόμιο Πρωτογενισ Σομζασ Πολιτιςμόσ Τποδομζσ Τγείασ Εκπαίδευςθσ Ιςχυρό Αςτικζσ Διοικθτικό Τποδομζσ Κζντρο 2ν επίπεδν: Αλάδεημε ππιψλσλ δπλακηθήο ΚΟΗΑΝΘ (Τπάρχουςα Δυναμικι) Πυλϊνεσ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΘ ΘΕΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ΦΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟ Στοιχεία - Εγνατία Οδόσ (προςβαςιμότθτα) - Δικτυακζσ ςυνδζςεισ με άλλα αςτικά κζντρα - υνδζςεισ με Βαλκάνια - ΔΕΘ ( Ιςχυρι φνδεςθ με τθν περιοχι) / Ενεργειακό κζντρο - Γεωλογικι δυναμικι - Ηωντανι Πόλθ (γεμάτθ ενζργεια) - Αποκριά Φανοί - Ιςχυρι Σοπικι Παράδοςθ - Μουςεία Βιβλιοκικθ - Γαςτρονομία - Λίμνθ Πολυφφτου Τομείσ - Επενδφςεισ - Επιχειρθςιακό περιβάλλον - Πολιτιςμόσ / Σουριςμόσ - Ανάπτυξθ δικτφων - Ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν ςε περιφερειακό επίπεδο - Διοικθτικόσ Ρόλοσ - Επενδφςεισ - Ειδικζσ μορφζσ Σουριςμοφ - Ειδικά γεγονότα (π.χ. ερευνθτικοφ / εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα) - Προςζλκυςθ νζων (κατοίκων / φοιτθτϊν) - Σουριςμόσ Ειδικοφ Ενδιαφζροντοσ (π.χ. ενεργειακόσ) - Εναλλακτικόσ Σουριςμόσ - Μουςικά γεγονότα - Φεςτιβάλ Αφιγθςθσ - Ακλθτικά γεγονότα 3ν επίπεδν: Αλάδεημε Δηθφλαο ΚΟΗΑΝΘ (Δυνθτικι Εικόνα) ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΚΘ ΠΟΛΘ 220

112 Γηακφξθσζε κνληέινπ κάξθεηηλγθ θαη επηθνηλσλίαο Ξαξαηεξψληαο ην Γξάθεκα 6.3 δηαθξίλνπκε ηξία επίπεδα αλάιπζεο. Πην πξψην επίπεδν, γίλεηαη ζαθέο φηη ε Θνδάλε