Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε: Πξνηάζεηο γηα κηα άιιε ζεώξεζε θαη δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ΠΔΡΙΛΗΨΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε: Πξνηάζεηο γηα κηα άιιε ζεώξεζε θαη δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ΠΔΡΙΛΗΨΗ"

Transcript

1 ΘΔΟΓΧΡΟ Α. ΝΖΜΑ Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε: Πξνηάζεηο γηα κηα άιιε ζεώξεζε θαη δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ΠΔΡΙΛΗΨΗ Με ηελ αλαθνίλσζε απηή επηρεηξείηαη κηα άιιε ζεψξεζε θαη δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ (δ.ηξ.) πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα βηβιία ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ. Μέρξη ζήκεξα ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα πνπ πεξηιακβάλνληαλ, θαη πεξηιακβάλνληαη αθφκα, ζηα ζρνιηθά βηβιία, πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηε ζπιινγή «Δθινγαί από ηα Σξαγνύδηα ηνπ Διιεληθνύ Λανύ» (Αζήλαη 1914) ηνπ Ν. Πνιίηε (ηα 122 απφ ηα 268 ζπλνιηθά, πνζνζηφ 45,52%), φπνπ έρνπλ αληηκεησπηζηεί απφ ηνλ κεγάιν ιανγξάθν κφλν σο πνηεηηθά θείκελα, ζηα νπνία ν ίδηνο έθαλε θηινινγηθέο επεκβάζεηο. Ζ επίδξαζε ηεο ζπιινγήο ηνπ Ν. Πνιίηε ζε δηδάζθνληεο θαη δηδαζθφκελνπο, κέζσ ησλ αλζνινγεζέλησλ, θαηά θαηξνχο, δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο θαζνξηζηηθή. Χο ζήκεξα ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη εμεηάδεηαη κφλν σο πνηεηηθφ θείκελν θαη πξνζεγγίδεηαη φπσο θαη ηα πνηήκαηα ησλ επσλχκσλ πνηεηψλ. Όκσο ην δ.ηξ. είλαη θάηη πην ζχλζεην, δειαδή είλαη ζπγρξφλσο πνίεκα (ιφγνο), κεισδία (κνπζηθή) θαη ρνξφο (θίλεζε). ηελ αλαθνίλσζε δίλεηαη έλαο νξηζκφο ηνπ δ. ηξ. θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ηνπ, ζην ηη είλαη θαη ηη δελ είλαη δεκνηηθφ ηξαγνχδη θαη ζηα βαζηθά γλσξίζκαηά ηνπ (δεκνηηθφο ζηίρνο, δεκνηηθφο ιφγνο, δεκνηηθή κνπζηθή, δηαθνξέο απφ ηελ πξνζσπηθή πνίεζε, ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε θαη πεξηερφκελν, κεισδία θ.ά.). Δπηζεκαίλνληαη ηερλνηξνπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη κνηίβα δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ (ηζνκεηξία ηνπ ζηίρνπ, έιιεηςε νκνηνθαηαιεμίαο, αλαδίπισζε ηνπ λνήκαηνο ηνπ α' εκηζηηρίνπ ζην β', ζηνηρείν ηνπ ηξίηνπ, άζθνπα εξσηήκαηα, ζέκα ηνπ «αδχλαηνπ», αξρατθά ζηνηρεία, ηζαθίζκαηα ή γπξίζκαηα), κέζα απφ παξαδείγκαηα. Γίλεηαη επίζεο ιφγνο γηα ηελ ηερληθή ηεο έθθξαζεο ησλ δ. ηξ. (ιηηφηεηα ζηελ έθθξαζε θαη ζηελ αθήγεζε, αλζξσπνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ θαη ησλ αγαπεκέλσλ αληηθεηκέλσλ, απνδνρή ηεο ππεξβνιήο), ηε γιψζζα, ηα κεηξηθά ζηνηρεία, (ηακβηθό, ηξνρατθό θαη κεηθηό), θαζψο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηα αξραία δεκνηηθά ηξαγνχδηα. Σέινο, εθηφο ησλ γλσζηψλ θεηκελνθεληξηθψλ πξνζεγγίζεσλ, πξνηείλεηαη ε δηδαζθαιία ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ σο εληαίσλ ζπλφισλ: ηνπ θεηκέλνπ-ιφγνπ, ηεο κεισδίαο (κνπζηθήο) ηνπο θαη ηνπ ρνξνχ (θίλεζεο), γηα φζα ηξαγνχδηα είλαη ρνξεπηηθά. Αθφκα εμεηάδεηαη θαη ην "παηγλίδηζκα" ηνπ ιατθνχ ηξαγνπδηζηή κε ηα δηάθνξα "ζηαζεξά" ή απηνζρέδηα ηζαθίζκαηα.

2 Γξ ΘΔΟΓΧΡΟ Α. ΝΖΜΑ ρνιηθόο ύκβνπινο Φηινιόγσλ Δηζαγσγηθά. Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε: Πξνηάζεηο γηα κηα άιιε (ιανγξαθηθή) ζεώξεζε θαη δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπο ζηφρνπο ηνπ «Γηαζεκαηηθνύ Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ θαη ησλ Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ Γεκνηηθνύ Γπκλαζίνπ» 1, ζε φ,ηη αθνξά ηε δηδαζθαιία ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ, πξνβιέπεηαη: "Να θαηαλνήζνπλ <νη καζεηέο> όηη ηα δεκνηηθά ηξαγνύδηα απνηεινύλ ινγνηερληθά θείκελα ζηα νπνία απνηππώλεηαη έλαο πιήξεο θόζκνο κε ηνλ πνιηηηζκό, ηελ ηζηνξία, ηηο αμίεο θαη ηελ θνηλσληθνπνιηηηθή ηνπ νξγάλσζε. Να αληηιεθζνύλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ύθνπο ηνπ δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ, π.ρ. ηελ πνηθηιία ή ηε κνλνηνλία, ηε θπζηθόηεηα ή ηελ επηηήδεπζε, ηελ πεξηεθηηθόηεηα ησλ ιεθηηθώλ θαη λνεκαηηθώλ ζρεκάησλ ιόγνπ θ.ιπ." Αλαθέξνληαη δε σο ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: ε "Αθξόαζε δεκνηηθώλ ηξαγνπδηώλ ζε απζεληηθέο εθηειέζεηο από ζεκαληηθνύο ιατθνύο νξγαλνπαίθηεο θαη ηξαγνπδηζηέο", θαζψο θαη ε "Αλάζεζε νκαδηθήο εξγαζίαο κε δηάθνξα θαζήθνληα όπσο: α) θαηαγξαθή ζε θαζέηα δεκνηηθώλ ηξαγνπδηώλ ηεο πεξηνρήο, όπσο ηξαγνπδηνύληαη απζεληηθά από ληόπηνπο ιατθνύο ηξαγνπδηζηέο, β) απνκαγλεηνθώλεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνύ, γ) ηαμηλόκεζε ησλ ηξαγνπδηώλ αλάινγα κε ηε ζεκαηνινγία ηνπο, δ) ζύγθξηζε κε άιιεο παξαιιαγέο από ηε ζπιινγή δεκνηηθώλ ηξαγνπδηώλ ηνπ Ν. Πνιίηε (Αηζζεηηθή αγσγή, Νενειιεληθή Γιώζζα)." Να πξνζζέζνπκε αθφκα φηη ζην βηβιίν αλαθνξάο "Ηζηνξία Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Α', Β', Γ' Γπκλαζίνπ", ην νπνίν αληηθαηέζηεζε ηα πινχζηα θαη πνιχ θαηαηνπηζηηθά εηζαγσγηθά ζεκεηψκαηα ησλ παιαηψλ ΚΝΛ, παξά ηελ ειιηπή αλαθνξά ηνπ ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη θαη ηελ αηπρέζηαηε παξάζεζε ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο 2, επηζεκαίλεηαη σζηφζν πσο ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα "ζπλδένληαη κε ηε κνπζηθή θαη ην ρνξφ" Απόθαζε 21072α/Γ2: «Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ θαη Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ Γεκνηηθνχ - Γπκλαζίνπ», ΦΔΚ, η. Β', αξ. θ. 303/ , ζ ηε βηβιηνγξαθία κλεκνλεχνληαη κφλν θάπνηεο Ηζηνξίεο ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο θαη δελ αλαθέξεηαη θαλέλα βηβιίν γηα ηελ ειιεληθή ιανγξαθία θαη ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη, φπσο: ΠΑΝ. ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ, Σα Γεκνηηθά Σξαγνύδηα. Μέξνο Α : Οη πιινγέο, Αζήλα ΓΖΜ. ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ, Λανγξαθία, Θεζζαινλίθε Κ. ΠΤΡΗΓΑΚΖ, Διιεληθή Λανγξαθία (Λατθόο Πνιηηηζκόο ησλ Νεσηέξσλ Διιήλσλ), η. Γ' (Γεκνηηθή Πνίεζηο), Αζήλα Π. ΜΔΛΑ (Δπηκ.), Σν Γεκνηηθό Σξαγνύδη, Αζήλα, Παπαδήκαο, 1974 [πλαγσγή αθηεξσκάησλ πεξ. «Διιεληθή Γεκηνπξγία»]. Σ. ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ, Σν Γεκνηηθό Σξαγνύδη. πλαγσγή Μειεηώλ. Δθδνηηθή θξνληίδα: Άιθε Κπξηαθίδνπ-Νέζηνξνο, Αζήλα, Δξκήο, ΓΖΜ.. ΓΟΤΚΑΣΟ, Δηζαγσγή ζηελ Διιεληθή Λανγξαθία, Αζήλα, ΜΗΔΣ, ΚΧΝ. Γ. ΣΑΓΓΑΛΑ, Σν Γεκνηηθό Σξαγνύδη θαη νη θνηλσληθέο ηνπ δηαζηάζεηο, η. Α', Ησάλληλα ΜΗΥ. Γ. ΜΔΡΑΚΛΖ, Διιεληθή Λανγξαθία, Αζήλα, Οδπζζέαο, Όζν γηα ηηο ζπιινγέο δεκνηηθψλ ε αλαθνξά μεθηλά απφ ηνλ Θεφδ. Μαλνχζε (1814) θαη ηε γαιιηθή έθδνζε ηεο ζπιινγήο ηνπ Φσξηέι, ηηο νπνίεο είλαη αδχλαην λα βξεη θαλείο, θαη κλεκνλεχεη αθφκα ηηο ζπιινγέο ησλ Α. Μαλνχζνπ (1850), π. Εακπέιηνπ (1852), Άξλ. Πάζνβ (1860), Ν. Πνιίηε (1914) κε ηελ άζηνρε επηζήκαλζε φηη "κε θηινινγηθή επζπλεηδεζία ζπγθέληξσζε ν Ν.Π. ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα ζηε ζπιινγή ηνπ". ηε γεληθή βηβιηνγξαθία γηα ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη κλεκνλεχνληαη κφλν νη αλζνινγίεο ηνπ Γ. Ησάλλνπ γηα ηηο Παξαινγέο (1970) θαη ηνπ G. Saunier γηα ηα ηξαγνχδηα ηεο μεληηεηάο (1990). Γελ ζεκεηψλνληαη νη ειιεληθέο εθδφζεηο ηεο ζπιινγήο ηνπ (CLAUDE FAURIEL,- Chants populaires de la Grece Moderne, Παξίζη 1824, 1825 (Γεκνηηθά Σξαγνύδηα ηεο πγρξόλνπ Διιάδνο, Μεηάθξαζε: Απ. Γ. Υαηδεεκκαλνπήι, Δηζαγσγή: Ν. Βέεο, Αζήλα 1956) θαη Διιεληθά Γεκνηηθά Σξαγνύδηα, η. Α ' Ζ έθδνζε ηνπ η. Β. Αλέθδνηα θείκελα - Αλαιπηηθά Κξηηηθά Τπνκλήκαηα - Παξάξηεκα θαη Δπίκεηξα. Δπηκέιεηα: Αι. Πνιίηεο, Ζξάθιεην Αγλννχληαη δε παληειψο νη εγθπξφηεξεο θαη αληηπξνζσπεπηηθφηεξεο ζπιινγέο δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ, φπσο: ΑΓΗ ΘΔΡΟ, Σα ηξαγνύδηα ησλ Διιήλσλ, Α+Β, Αζήλα 1950, ΓΖΜ. ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ, Διιεληθά Γεκνηηθά Σξαγνύδηα, Α+Β, Αζήλα 1958, (ε πιεξέζηεξε θαη ζπζηεκαηηθφηεξε εθινγή ηξαγνπδηψλ ζε παλειιήλην επίπεδν). ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΑΘΖΝΧΝ, Διιεληθά Γεκνηηθά Σξαγνύδηα, η. Α', Αζήλα Γ. ΗΧΑΝΝΟΤ, Σα Γεκνηηθά καο Σξαγνύδηα, Αζήλα ΑΛ. ΠΟΛΗΣΖ, Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη. Κιέθηηθα, Αζήλα 1973, ζζ.μγ' G. SAUNIER, Διιεληθά Γεκνηηθό Σξαγνύδηα. Σα Μνηξνιόγηα, Αζήλα, Νεθέιε, ΟΦ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ, Ηζηνξία θαη δεκνηηθό ηξαγνύδη ( ), Αζήλα ΣΔΦ. Γ. ΖΜΔΛΛΟ, Σα αηπξηθά Γεκνηηθά Σξαγνύδηα, ύιινγνο πξνο Γηάδνζηλ Ωθειίκσλ Βηβιίσλ, Αζήλα 2000 θ.ά. 3 ΔΤΑΓΓ. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ - ΔΗΡΖΝΖ ΚΟΚΚΗΝΑΚΖ - ΠΟΛΤΞΔΝΖ ΜΠΗΣΑ, Ηζηνξία Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Α', Β', Γ' Γπκλαζίνπ, Αζήλα, ΟΔΓΒ, 2006, ζ. 51.

3 Σα δεκνηηθά ηξαγνχδηα πνπ έρνπλ αλζνινγεζεί ζηα θαηλνχξγηα βηβιία Κεηκέλσλ Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, αλ ηα δνχκε κφλν σο ινγνηερληθά πνηεηηθά θείκελα, πξνθαλψο εμππεξεηνχλ ηνπο πξναλαθεξζέληεο ζηφρνπο αιιά απέρνπλ πνιχ απφ φζα αλαθέξνληαη ζηηο ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Κη απηφ γηαηί δηαπλένληαη απφ ηελ ίδηα αληίιεςε, σο πξνο ηελ επηινγή ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ, κε απηή πνπ επηθξαηνχζε απφ ην 1884, φηαλ πξσηνεηζήρζε ε δηδαζθαιία Νενειιεληθψλ Κεηκέλσλ 4 ζηελ Δθπαίδεπζε έσο ζήκεξα. Γειαδή γηα εθαηφλ είθνζη θαη πιένλ ρξφληα, απφ φπνηα ζπιινγή θαη αλ πξνέξρνληαη, ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα εμεηάδνληαη κφλν σο πνηεηηθά θείκελα θαη πξνζεγγίδνληαη φπσο θαη ηα πνηήκαηα ησλ επσλχκσλ πνηεηψλ. Απηφ ίζσο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη πνιινί ηζηνξηθνί ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο αιιά αθφκα θαη ιανγξάθνη ηνπ γξαθείνπ δελ γλψξηζαλ πνηέ ηελ νπζία ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ. ηα ΚΝΛ, πνπ ίζρπαλ σο ην ζρνιηθφ έηνο , ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζπλνιηθά 27 δεκνηηθά ηξαγνχδηα, ρσξίο λα ππνινγίδνληαη άιια ελλέα πνπ πεξηέρνληαη ζηε κειέηε ηνπ Φ. Κφληνγινπ "Σα έκνξθα ηξαγνχδηα καο, ε αλαπλνή ηεο θπιήο καο" 5, ελψ ζηα δηδαζθφκελα ζήκεξα βηβιία (Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο) ζην γπκλάζην θαη ην ιχθεην ζπκπεξηιακβάλνληαη ζπλνιηθά 27 δεκνηηθά ηξαγνχδηα, 11 ζην γπκλάζην θαη 16 ζην ιχθεην. Αλαιπηηθά: ζην βηβιίν ηεο Α' Γπκλαζίνπ 3 (ην 1 απφ ηηο Δθινγέο ηνπ Ν. Πνιίηε), ηεο Β' 4 (ηα 2 απφ ηηο Δθινγέο ηνπ Ν. Πνιίηε θαη κάιηζηα κε ειιηπείο βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο), ηεο Γ' 4 (φια απφ ηηο Δθινγέο ηνπ Ν. Πνιίηε), θαη ζην αληίζηνηρν ηεο Α' Λπθείνπ 16 (ηα 11 απφ ηηο Δθινγέο ηνπ Ν. Πνιίηε, επίζεο). ηα βηβιία ηεο Β' θαη ηεο Γ' Λπθείνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαλέλα δεκνηηθφ ηξαγνχδη. Χο πξνο ηηο θαηεγνξίεο ησλ ηξαγνπδηψλ έρνπκε: 3 λαλνπξίζκαηα (1 ζηελ Α' θαη 2 ζηελ Γ' Γπκλαζίνπ), 5 θιέθηηθα (1 ζηελ Α' θαη 1 ζηελ Β' Γπκλαζίνπ, θαζψο θαη 3 ζηελ Α' Λπθείνπ), 1 εξσηηθφ (ζηελ Α' Γπκλαζίνπ!), 4 αθξηηηθά (1 ζηε Β' Γπκλ. θαη 3 ζηελ Α' Λπθ.), 3 παξαινγέο (1 ζηελ Γ' Γπκλ. θαη 2 ζηελ Α' Λπθ.), 6 ηζηνξηθά (1 ζηελ Γ' Γπκλ. θαη 5 ζηελ Α' Λπθ.), θαη, ηέινο, 3 ηνπ Υάξνληα θαη ηνπ Κάησ Κφζκνπ (φια ζηελ Α' Λπθείνπ). Απφ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία πξνθχπηνπλ ηα εμήο: Α. Οη αλζνιφγνη ησλ θεηκέλσλ είλαη, θαη απηνί, πξνζθνιιεκέλνη ζηηο Δθινγέο ηνπ Νηθ. Πνιίηε 6, αθνχ ηα 18 απφ ηα 27 ζπλνιηθά δεκνηηθά ηξαγνχδηα πξνέξρνληαη απφ εθεί. Γειαδή αθφκα επηκέλνπκε λα δίλνπκε ζηνπο καζεηέο κηα πιαζηή εηθφλα γηα ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη, αθνχ ζηα ηξαγνχδηα πνπ δεκνζηεχεη ν Ν. Πνιίηεο έρνπλ γίλεη επεκβάζεηο 7. Β. ηα αλζνινγεκέλα δεκνηηθά ηξαγνχδηα δελ πεξηιακβάλεηαη θαλέλα απφ ηηο θαηεγνξίεο: Παηδηθά, Θξεζθεπηηθά-Λαηξεπηηθά, ηνπ Γάκνπ, Πνηκεληθά, Δξγαηηθά (θαη φρη ηεο δνπιεηάο, φπσο αηπρψο αλαθέξνληαη ζην πξνινγηθφ ζεκείσκα, ζ. 7, ηνπ βηβιίνπ ηεο Γ' Γπκλαζίνπ), αηηξηθά θαη Γλσκηθά-Γηδαθηηθά-ηνραζκνί. Γελ θαιχπηεηαη επίζεο ε θαηεγνξία ησλ Μνηξνινγηψλ κε ηα 3 ηεο θαηεγνξίαο "Σνπ Υάξνληα θαη ηνπ Κάησ Κφζκνπ". Σέινο, ην 1 θαη κνλαδηθφ εξσηηθφ ηξαγνχδη έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζην βηβιίν ηεο Α' Γπκλαζίνπ! Πξηλ απφ ηελ έθδνζε ησλ θαηλνχξησλ βηβιίσλ ηνπ Γπκλαζίνπ, ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα, πνπ πεξηιακβάλνληαλ θαηά θαηξνχο (απφ ην 1884 έσο ην 2004), ζηα ζρνιηθά βηβιία ηεο Μέζεο Δθπαηδεχζεσο, πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ην παζίγλσζην βηβιίν «Δθινγαί από ηα Σξαγνύδηα ηνπ Διιεληθνύ Λανύ» (Αζήλαη 1914) ηνπ Ν. Πνιίηε (ηα 122 απφ ηα 268 ζπλνιηθά, ήηνη πνζνζηφ 45,52%), φπνπ έρνπλ αληηκεησπηζηεί απφ ηνλ παηέξα ηεο ειιεληθήο ιανγξαθίαο κφλν σο πνηεηηθά θείκελα, ζηα νπνία ν ίδηνο έθαλε θηινινγηθέο επεκβάζεηο. Ζ επίδξαζε ηεο εθδφζεσο ηνπ Ν. Πνιίηε ζε δηδάζθνληεο θαη δηδαζθφκελνπο, κέζσ ησλ αλζνινγεζέλησλ ζηα ζρνιηθά βηβιία δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο θαζνξηζηηθή. 5 Ν. ΓΡΖΓΟΡΗΑΓΖ - Γ. ΚΑΡΒΔΛΖ - Υ. ΜΖΛΗΧΝΖ - Κ. ΜΠΑΛΑΚΑ - Γ. ΠΑΓΑΝΟ, Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Γ' Γπκλαζίνπ, Αζήλα, ΟΔΓΒ, 2003, ζζ Ν. Γ. ΠΟΛΗΣΟΤ, Δθινγαί από ηα Σξαγνύδηα ηνπ Διιεληθνύ Λανύ, Αζήλα Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη γηα ηε ζχλζεζε ηνπ ηξαγνπδηνχ "Σνπ γεθπξηνχ ηεο Άξηαο" έιαβε ππφςε ηνπ 48 παξαιιαγέο, ελψ γηα ην ηξαγνχδη ηνπ "Νεθξνχ αδειθνχ" 43. Βι. Ν.Γ. ΠΟΛΗΣΟΤ, Δθινγαί: ζ. 279: "Πεγαί νπφζελ παξειήθζεζαλ ηα άζκαηα", ζ. 295: "αξ. 89 [Σνπ Γηνθπξηνχ ηεο Άξηαο]", ζ. 296: "αξ. 92 [Σνπ Νεθξνχ αδειθνχ]". Κιαζηθή πεξίπησζε πιαζηνχ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ ζηα ζρνιηθά βηβιία είλαη ην γλσζηφ "Θξήλνο ηεο Μεγάιεο Παξαζθεπήο ή Σν κνηξνιφγη ηεο Παλαγηάο" (ήκεξα καχξνο νπξαλφο, ζήκεξα καχξε κέξα), ην νπνίν ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζπλερψο ζηα ζρνιηθά βηβιία απφ ην 1930 έσο ην Α' Γπκλ. (Δπδνθία Αζαλαζνχια - Διέλε Οπξάλε - Λίδα Κφηηνπ.) Α /1931, θξαηηθά Γ 1940, Β 1957, Β / , Β / , Β / , Β / Σν "ηξαγνχδη", εθηφο ηνπ φηη έρεη ιφγηα πξνέιεπζε, είλαη δηαζθεπή ηεο Δπδνθίαο Αζαλαζνχια (+1929) απφ δηάθνξεο παξαιιαγέο, φπσο ζεκεηψλεηαη ζην βηβιίν: «Σν εληαχζα δεκνζηεπφκελνλ σξαηφηαηνλ δεκψδεο "Μπξνιφγη ηεο Παλαγίαο" είλαη δηαζθεπή ηεο ηδίαο απφ δηαθφξνπο παξαιιαγάο». Βι. ΔΤΓΟΚ. ΑΘΑΝΑΟΤΛΑ - ΔΛΔΝΖ ΟΤΡΑΝΖ - ΛΗΕΑ ΚΟΣΣΟΤ, Νενειιεληθά Αλαγλώκαηα. Γηα ηνπο καζεηάο ηεο Α' ηάμεσο ησλ γπκλαζίσλ θαη εκηγπκλαζίσλ, Αζήλα, ηδέξεο, 1931, ζ. 157 (Βηνγξαθηθαί εκεηψζεηο)

4 1. Πξόηαζε γηα κηα άιιε (ιανγξαθηθή) ζεώξεζε ηνπ δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ. Απφ φζα εθηέζεθαλ ήδε γίλεηαη θαλεξφ φηη ζην γπκλάζην θαη ην ιχθεην ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη δελ πξνζεγγίδεηαη απφ φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ. Κη απηφ νθείιεηαη ίζσο ζην γεγνλφο φηη κεηαμχ ησλ ζπγγξαθέσλ ησλ ΚΝΛ θαη ηεο ΗΝΛ, αμηφηαησλ θηινιφγσλ αζθαιψο, δελ ππήξρε θαλέλαο ιανγξάθνο ή έζησ θαιφο γλψζηεο ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ. Έηζη ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα παξνπζηάδνληαη ζαλ λα είλαη απιά πνηήκαηα. Όκσο ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη δελ είλαη πνίεκα, αιιά είλαη θάηη πην ζχλζεην. Δίλαη ζπγρξφλσο πνίεκα (ιφγνο), αθνχ απνηειείηαη απφ έκκεηξνπο ζηίρνπο, είλαη θαη κεισδία (κνπζηθή), αθνχ πάληα ηξαγνπδηφηαλ, θαη είλαη θαη ρνξφο (θίλεζε), αθνχ ηα πεξηζζφηεξα δεκνηηθά ηξαγνχδηα είλαη θαη ρνξεπηηθά. Καη φια απηά ζπλππάξρνπλ απφ ηε ζηηγκή πνπ δεκηνπξγείηαη 8. Όκσο ην ίδην δεκνηηθφ ηξαγνχδη κπνξεί λα έρεη πνιιαπιή ιεηηνπξγηθφηεηα, δειαδή άιινηε λα ηξαγνπδηέηαη σο ρνξεπηηθφ παζραιηάηηθν απφ γπλαίθεο θαη άιινηε σο θαζηζηηθφ ή ηνπ δξφκνπ απφ άλδξεο, νπφηε αιιάδεη θαη ε κεισδία 9. Γελ γίλεηαη επίζεο επαξθήο ιφγνο γηα ην πψο δεκηνπξγήζεθε. Σν δεκνηηθφ ηξαγνχδη δεκηνπξγήζεθε ζηελ αξρή απφ θάπνην κεκνλσκέλν άηνκν θαη φρη απφ νκάδα αηφκσλ. Ο αξρηθφο δεκηνπξγφο ζηεξίδεηαη ζε ζηίρνπο παιαηφηεξσλ θαη γλσζηψλ ζ' απηφλ ηξαγνπδηψλ, ηνπο νπνίνπο παξαιιάζζεη, ζπκπιεξψλεη θαη πξνζαξκφδεη δεκηνπξγψληαο έλα πξψην, φρη θαη ηφζν ηέιεην ζπλήζσο ηξαγνχδη. Απηφ ην ζπκπιεξψλνπλ θαη ην δηνξζψλνπλ άιινη ρσξίο θαλέλαλ πεξηνξηζκφ. Σφηε κφλνλ θαζηεξψλεηαη σο «δεκνηηθφ», φηαλ γίλεη απνδεθηφ απφ θάπνηα θνηλσληθή νκάδα θαη έρεη επηδήζεη πέξα απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη ρξφλν, φπνπ δεκηνπξγήζεθε 10. Έρεη ραζεί πιένλ θαη ην φλνκα ηνπ αξρηθνχ δεκηνπξγνχ. Έρεη ζπκβεί δειαδή απηφ πνπ ζπκβαίλεη κε ηα αλέθδνηα. Όινη ηα ιέκε, φπσο ηα ζπκφκαζηε, ρσξίο πνηέ λα γλσξίδνπκε πνηνο ηα πξσηνείπε. Με ηνλ θαηξφ θαη απφ ηφπν ζε ηφπν δεκηνπξγνχληαη θαη παξαιιαγέο ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ, πξάγκα πνπ θαηά ηνλ Γηάλλε Απνζηνιάθε 11 θαλεξψλεη θαη ηελ γλεζηφηεηά ηνπ. Γελ ππάξρεη επίζεο αλαθνξά ζην ηη δελ είλαη δεκνηηθφ ηξαγνχδη. ήκεξα, ζε κηα επνρή πνπ νη εηαηξείεο δίζθσλ αζειγνχλ πάλσ ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη, ζεσξνχκε επηβεβιεκέλν λα ελεκεξψλνληαη επ' απηνχ νη καζεηέο. Πξέπεη λα κάζνπλ πσο φ,ηη ζπλνδεχεηαη απφ θάπνην ιατθφ φξγαλν (ιχξα, θιαξίλν θ.ά.) δελ είλαη θαη' αλάγθελ θαη δεκνηηθφ ηξαγνχδη. Σν θιαξίλν άιισζηε σο κνπζηθφ φξγαλν εηζήρζε ζηελ Διιάδα ηνλ 19ν αηψλα θαη φλησο ηαπηίζηεθε κε ηα πεξηζζφηεξα ζηεξηαλά δεκνηηθά ηξαγνχδηα, ηδίσο ηα ζεζζαιηθά, ηα επεηξψηηθα, ηα ξνπκειηψηηθα θαη ηα κνξαΐηηθα. Μεηά ηνλ Β' Παγθφζκην Πφιεκν έπαςαλ λα δεκηνπξγνχληαη δεκνηηθά ηξαγνχδηα. Ό,ηη ηξαγνπδηέηαη αθφκα είλαη δεκηνχξγεκα παιαηφηεξσλ επνρψλ. Ζ πνίεζε, φηαλ ζπλνδεχεηαη απφ κνπζηθή θαη ρνξφ, απνηειεί ην πην εθθξαζηηθφ κέζν εμσηεξηθεχζεσο ησλ ςπρηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαηά ηελ έμαξζε ηεο ραξάο θαη ησλ ειπίδσλ ηνπ, ηελ απνθνξχθσζε ηνπ πφλνπ θαη ησλ απνγνεηεχζεψλ ηνπ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ζηηγκψλ ζηνραζκνχ θαη θηινζνθηθήο ζεσξήζεσο ηεο δσήο. Ζ πνίεζε ζηξέθεηαη ζπλήζσο γχξσ απφ ηνλ άλζξσπν, ν νπνίνο είλαη ην κφληκν ζέκα ηεο. Όκσο παξάιιεια κε ηνλ άλζξσπν θαη ν αηζζεηφο θφζκνο πνπ ηνλ πεξηβάιιεη, δειαδή ε θχζε, σο ηνπίν, δσηθφ θαη θπηηθφ πεξηβάιινλ, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πνηεηηθφ ζέκα, φηαλ δηάθνξεο κνξθέο ηνπ ιακβάλνληαη σο ζχκβνια ςπρηθψλ γεγνλφησλ Δάλ ζέιακε λα δψζνπκε έλαλ νξηζκφ, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη κε ηνλ φξν Δημοηικό Τραγούδι ελλννχκε ην ηξαγνχδη εθείλν, πνπ δεκηνπξγήζεθε ηαπηνρξφλσο σο ππφζεζε, ζηίρνο, ηζαθίζκαηα, κεισδία θαη ξπζκφο απφ θάπνηνλ αλψλπκν ηξαγνπδηζηή κε βάζε παξαδνζηαθά θνηλά κνηίβα, θνηλνχο δειαδή ηφπνπο θξαζηηθνχο, ζηηρνπξγηθνχο, κεισδηθνχο θαη ξπζκηθνχο, θαη, πνπ θαζψο δηαδφζεθε πξνθνξηθά ζε ρψξν θαη ρξφλν, δηακνξθψζεθε απφ θεη θαη πέξα ζε πεξηζζφηεξεο παξαιιαγέο. Με πην απιά ιφγηα δεκνηηθά ηξαγνύδηα είλαη έκκεηξα θείκελα (αθεγεκαηηθά ή ιπξηθά), πνπ ηα έρνπλ ζπλζέζεη άγλσζηνη ιατθνί πνηεηέο, κφλνη ηνπο ή κε ζπλεξγαζία, θαη κε ζπκπιεξψκαηα απφ ηελ παξάδνζε. Βι. Κ. ΣΑΓΓΑΛΑ, Σν Γεκνηηθό Σξαγνύδη θαη νη θνηλσληθέο ηνπ δηαζηάζεηο, η. Α', Ησάλληλα 1988, ζ Βι. Κ. ΣΑΓΓΑΛΑ, φ.π., ζζ ΑΛΚΖ ΚΤΡΗΑΚΗΓΟΤ-ΝΔΣΟΡΟ - ΓΗΟΝ. ΣΑΝΖ, «Ζ Γηδαζθαιία ηνπ Γεκνηηθνχ Σξαγνπδηνχ ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε θαη ζην Παλεπηζηήκην. Ση γίλεηαη, ηη κπνξεί λα γίλεη», ζηνλ ηφκν Νενειιεληθή Λνγνηερλία, Θεζζαινλίθε, Φηιφινγνο, 1998, ζζ ΓΗΑΝ. ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ, Σα Γεκνηηθά Σξαγνύδηα. Μέξνο Α '. Οη πιινγέο, Αζήλα 1929, ζζ Κ. ΠΤΡΗΓΑΚΖ, Διιεληθή Λανγξαθία (Λατθόο Πνιηηηζκόο ησλ Νεσηέξσλ Διιήλσλ), η. Γ' (Γεκνηηθή Πνίεζηο), Αζήλα 1972, ζ. 1.

5 2. Βαζηθά γλσξίζκαηα ηνπ Γεκνηηθνύ Σξαγνπδηνύ Καη ελψ ε πξνζσπηθή πνίεζε έρεη ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα φηη πεγάδεη απφ ηελ ςπρή θαη ην πλεχκα ζπγθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ (ηνπ πνηεηή) θαη εθθξάδεη ηα πξνζσπηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ηδέεο ηνπ, αληίζεηα ζηε δεκνηηθή πνίεζε δελ ππάξρεη ε αίζζεζε ηνπ πνηεηή θαη απηή ζπληεξείηαη σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο πλεπκαηηθήο θαη θαιιηηερληθήο δσήο ηνπ ιανχ, σο απξφζσπν θαη θνηλφ θηήκα ηνπ 13. Άιια βαζηθά γλσξίζκαηα ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ ζεσξνχληαη: α) Ο δεκνηηθφο ζηίρνο (δεκνηηθφο = ιατθφο). πλήζσο ηακβηθφο 15ζχιιαβνο (8+7) θαη ζπρλά ξπζκηθφο 12ζχιιαβνο, ν νπνίνο ζπκίδεη αξραίν ηακβηθφ ηξίκεηξν. β) Ο δεκνηηθφο ιφγνο (γιψζζα ειιεληθή εζληθή). γ) Ζ κεισδία (ηξαγνχδη - φρη απαγγειία - ε κνπζηθή αλαπφζπαζηε κε ηα ιφγηα), ε νπνία απνηειεί νπζηαζηηθφ κέξνο ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ, αζθεί καδί κε ηνλ ιφγν, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, κηα καγηθή επίδξαζε ζηνλ αθξναηή κε ηε ζπγθίλεζε, κε απνηέιεζκα λα ηνλ ζέιγεη, λα ηνλ εκεξψλεη θαη λα δηεγείξεη ηα αηζζήκαηα ζπκπάζεηαο, αγάπεο θαη ιχπεο. δ) Ζ ππφζεζε θαη ην πεξηερφκελν ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ είλαη πάληνηε ζπγθεθξηκέλα. Απνπζηάδνπλ απφ απηά νη αθεξεκέλεο κνξθέο. Ζ θχζε νιφθιεξε, έκςπρε θαη άςπρε, ππάξρεη ζ' απηά δσληαλή 14. ε) Υαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ είλαη αθφκα ην απζφξκεην ησλ αηζζεκάησλ, ε απιφηεηα, ε εηιηθξίλεηα, ε δσεξφηεηα, ην αλεπηηήδεπην ηεο έθθξαζεο θαη ε επηγξακκαηηθή ζπληνκία. 3. Γηαίξεζε ζε θαηεγνξίεο Ζ δηαίξεζε ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ πνπ ζπλήζσο ζπλαληνχκε ζε πνιιέο ζπιινγέο, αθφκα θαη ηψξα, αιιά θαη ζηα ζρνιηθά βηβιία, είλαη απηή πνπ θαζηέξσζε ν Ν. Πνιίηεο. Οη λεφηεξνη φκσο ιανγξάθνη πξνηείλνπλ άιιεο δηαηξέζεηο. Πιεξέζηεξε θαη πην πξαθηηθή ζεσξείηαη ε δηαίξεζε ηνπ Γεκ. Πεηξφπνπινπ, ε νπνία κε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ζα κπνξνχζε λα είλαη: Α. ΚΤΚΛΟ. Σξαγνύδηα ζρεηηθά κε ηζηνξηθά πξόζσπα θαη κπζηθά πεξηζηαηηθά. Δδψ πεξηιακβάλνληαη: 1. Οη Παξαινγέο (α. Λατθέο παξαδόζεηο θαη δνμαζίεο - β. Οηθνγελεηαθή δσή - γ. Κνηλσληθή δσή - δ. Δζληθή δσή - ε. Ναπηηθή δσή). 2. Σα Αθξηηηθά 3. Σα Ηζηνξηθά 4. Σα Κιέθηηθα (α. Οη θιέθηεο - β. Ζ δσή ησλ θιεθηώλ- γ. Σεο θπιαθήο θαη ιεζηξηθά). Β.ΚΤΚΛΟ. Σξαγνύδηα ζρεηηθά κε ηε ζξεζθεπηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνγελεηαθή δσή. Δδψ πεξηιακβάλνληαη ηα πεξηζζφηεξα, ήηνη: 1. Ναλνπξίζκαηα - Σαρηαξίζκαηα 2. Παηδηθά 3. Θξεζθεπηηθά - Λαηξεπηηθά (α. Κάιαληα - β. Παηλέκαηα θαη επρέο - γ. Παζραιηάηηθα - δ. Λαηξεπηηθά). 4. Σξαγνχδηα ηνπ γάκνπ (α. ηνπο αξξαβώλεο - β. Όηαλ δπκώλνπλ ηα ςσκηά ηνπ γάκνπ - γ. Όηαλ ζηνιίδνπλ ηελ θνπινύξα - δ. Όηαλ μπξίδνπλ ηνλ γακπξό - ε. Όηαλ ληύλνπλ ηνλ γακπξό - ο. Όηαλ ζηνιίδνπλ ηε λύθε - δ. Όηαλ ζηνιίδνπλ ην θιάκπνπξν - ε. ηνλ λνπλό - ζ. Όηαλ παίξλνπλ ηα πξνηθηά - η. Όηαλ πεγαίλνπλ λα πάξνπλ ηε λύθε -ηα. Οη ζπγγελείο ηνπ γακπξνύ όηαλ θηάλνπλ ζην ζπίηη ηεο λύθεο - ηβ. Όηαλ μεπξνβνδνύλ ηε λύθε νη ζπγγελείο ηεο - ηγ. Όηαλ γακπξόο θαη λύθε θεύγνπλ γηα ηελ εθθιεζία - ηδ. Όηαλ πεγαίλνπλ ηε λύθε ζην ζπίηη ηνπ γακπξνύ (κεηά ηα ζηέθαλα) -ηε. ην ηξαπέδη - ηο. Υνξεπηηθά). 5. Δξσηηθά (α. Δπηζπκίεο, θαεκνί, όλεηξα, εξσηηθνί δηάινγνη, παηλέκαηα - β. πλαληήζεηο, θηιήκαηα, πξνμεληέο, γάκνη, πείζκαηα, ρσξηζκνί - γ. Δξσηηθά επεηζόδηα, κηθξέο ηζηνξίεο - δ. Αιιεγνξίεο κε πνπιηά, δώα, θπλεγνύο - ε. Αιιεγνξίεο κε πεξηβόιηα, δέληξα, άλζε ο. Γίζηηρα). 6. Πνηκεληθά Κ. ΠΤΡΗΓΑΚΖ, φ.π., ζ Κ. ΠΤΡΗΓΑΚΖ, φ.π., ζ 1.

6 7. Δξγαηηθά 8. αηηξηθά (α. Γηα ηηο Απφθξηεο - β. Γηα ηνλ έξσηα, θαθνχο θαη θαθέο ζπδχγνπο, λχθεο, πεζεξέο θ.ά.- γ. Γηα γέξνπο θαη γξηέο πνπ ζέινπλ λα παληξεπηνχλ ή παληξεχνληαη κηθξέο θαη κηθξνχο - δ. Γηα ηεξσκέλνπο - ε. Αιιεγνξίεο κε δψα - ο. Άζεκλα). 9. Γλσκηθά - Γηδαθηηθά - ηνραζκνί 10. Σξαγνχδηα ηεο μεληηηάο 11. Μνηξνιφγηα 4. Σερλνηξνπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη κνηίβα δεκνηηθώλ ηξαγνπδηώλ α. Η ηζνκεηξία ηνπ ζηίρνπ. Γειαδή ε αλάπηπμε ελφο λνήκαηνο κέζα ζ' έλαλ ζηίρν, ζπλήζσο 15ζχιιαβν. «Δηο ζηίρνο, ελ λφεκα», θαηά ηνλ ηίιπσλα Κπξηαθίδε. Με απηή επηηπγράλεηαη ε αληηζηνηρία κεηαμχ κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ. Οη ζηίρνη ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ έρνπλ παξνκνηαζηεί κε επζηνρία κε ηνπο δφκνπο ελφο αξραίνπ ηζνδνκηθνχ ηείρνπο, νη νπνίνη ζηεξεψλνληαη κφλν κε ην βάξνο ηνπο ρσξίο λα ρξεηάδνληαη ζπλδεηηθή χιε κεηαμχ ηνπο. Υάξε ζ' απηή ηελ απηνηέιεηα ησλ δεκνηηθψλ ζηίρσλ, έγηλε κεηαθνξά ηνπο απφ ην έλα ηξαγνχδη ζην άιιν θαη αμηνπνίεζή ηνπο ζηε δεκηνπξγία λέσλ ηξαγνπδηψλ. Γη' απηφλ ηνλ ιφγν θαη νξηζκέλνη ζηίρνη κπνξνχλ λα ζηαζνχλ, ζπλήζσο δχν καδί, ζαλ κηα παξνκνίσζε ή έλαο ραξαθηεξηζκφο ή έλα γλσκηθφ. β. Η έιιεηςε νκνηνθαηαιεμίαο. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δ. ηξ. είλαη ε έιιεηςε νκνηνθαηαιεμίαο, πξάγκα πνπ βνήζεζε ζηελ απηνηέιεηα ηνπ ζηίρνπ. Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα δίζηηρα, κε ηα νπνία ζπλήζσο δηαηππψλεηαη επηγξακκαηηθά θάπνηα γλψκε. γ. Η αλαδίπισζε ηνπ λνήκαηνο ηνπ α' εκηζηηρίνπ ζην β' εκηζηίρην νθείιεηαη ζηελ ηάζε απηνηέιεηαο θαη δηαηεξήζεσο ηεο ελφηεηαο ηνπ ζηίρνπ. Έηζη ζπρλά ην λφεκα ηνπ α' εκηζηηρίνπ επαλαιακβάλεηαη ζην β' κε δηαθνξεηηθέο ιέμεηο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη 1) κε επαλάιεςε ηεο ίδηαο έλλνηαο κε ηηο ίδηεο ή ηζνδχλακεο ιέμεηο,: «Καη ηελ Σξπγόλα γύξεπε θαη ηελ Σξπγόλα ζέιεη», 2) κε ζπκπιήξσζε ή επέθηαζε ηνπ λνήκαηνο ηνπ α' ζην β' εκηζηίρην, ρσξίο λα πξνζηίζεηαη θάηη ην νπζηαζηηθφ: «Κείλνο απνινγήζεθε, γπξίδεη θαη ηνπ ιέεη», 3) κε επαλάιεςε ηεο ίδηαο έλλνηαο, αιιά ζε ζπλδπαζκφ κε ηα α- ληίζεηα ή ηα δηαθνξεηηθά: «Δράξαμελ ε Αλαηνιή θαη ξόδηζελ ε Γύζε». δ. Σν ζηνηρείν ηνπ ηξίηνπ εκθαλίδεηαη ζπρλά ζηα δ. ηξ., άιινηε αξηζκεηηθά θαη άιινηε ζε θιίκαθα, φπνπ ην «ηξίην» είλαη ην θαιχηεξν ή ην ζεκαληηθφηεξν, φπσο θαη ζηα ιατθά παξακχζηα. Π.ρ. «Σξία πνπιάθηα θάζνπληαλ ζηε ξάρε ζην ιεκέξη. Σν 'λα ηεξάεη ηνλ Αξκπξό, η' άιιν θαηά ην Βάιην, ην ηξίην, ην θαιύηεξν κνηξηνινγάεη θαη ιέγεη.» (Γ.. Πεηξφπνπινο, Α', ζ. 178) «Σξεηο ληνπθεθηέο κη 'ξίμαλε θ' νη ηξεηο αξάδα αξάδα, ε κηα κη παίξλεη ζηνπ πιηβξό θ' ε άιιε ζηνπ θηθάιη, ε ηξίηε ε θαξκαθεξή κη παίξλεη ζηελ θαξδηά κνπ» (Νεκάο, Α', ζ. 146). Ο αξηζκφο «ηξία» ζηε ιατθή παξάδνζε είλαη ηεξφο θαη έρεη καγηθή δχλακε, πηζηεχεηαη δε φηη είλαη θνξέαο επηπρίαο ζε πνιιέο κνξθέο ηεο ιατθήο δσήο. ηε ρξήζε ηνπ ζπλεηέιεζε κάιινλ ε πίζηε ζηελ Αγία Σξηάδα. Σν ίδην ηζρχεη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη κε ην πνιιαπιάζηφ ηνπ, ην ελληά: «Δλληά ρηιηάδεο πξόβαηα, ελληά ρηιηάδεο γίδηα...». ε. Σα άζθνπα εξσηήκαηα έρνπλ σο ζθνπφ λα πξνβάινπλ θαη λα εμάξνπλ ην ζεηηθφ κέξνο πνπ αθνινπζεί, φπνπ βξίζθεηαη ην θχξην ζεκείν ηεο ππνζέζεσο ηνπ ηξαγνπδηνχ, ην νπνίν αλαιχεηαη παξαθάησ. Τπήξραλ ζηελ αξραία ειιεληθή παξάδνζε, πέξαζαλ ζηα νκεξηθά έπε (Ηι. Ε, ζη , : ζπλνκηιία Έθηνξα κε ηνπο ππεξέηεο ηνπ παιαηηνχ) θαη δηαηεξήζεθαλ ζηε ιατθή καο παξάδνζε κέρξη ζήκεξα. Μεξηθέο θνξέο θαίλνληαη άζθνπα, αλφεηα θαη παξάινγα. ο. Σν ζέκα ηνπ «αδύλαηνπ». Παξφκνην κε ην ζέκα ησλ άζθνπσλ εξσηεκάησλ είλαη θαη ην ζέκα ηνπ «αδχλαηνπ», ην νπνίν θαηά ηνλ Κ. Γεκαξά έρεη αξραία πξνέιεπζε. Παξάδεηγκα ε πξνυπφζεζε πνπ ζέηεη ε θφξε γηα λα παληξεπηεί θάπνηνλ πνπ δελ ζέιεη ζην ηξαγνχδη «Θάλαηνο λένπ ή λέαο πξν ηνπ γάκνπ»: «Όληαο ζα ζηίςε ε ζάιαζζα θη γίλε πεξηβφιη, ηφηηο θ' ηγψ ζα παληξεπηψ θη ζέλα, Γηάλλ ε, ζα πάξνπ» (Αθαδ. Αζελψλ, η. Α', ζ. 428). δ. Αξρατθά ζηνηρεία. ε νξηζκέλα δεκνηηθά ηξαγνχδηα, ηδίσο ηηο παξαινγέο θαη ηα αθξηηηθά, πνπ ρνξεχνληαλ ην Πάζρα, δηαηεξνχληαη αξθεηά αξρατθά ζηνηρεία, φπσο: 1) Ο θνκπηζκφο (παξεκβν-

7 ιή ηνπ επηθσλήκαηνο "ίίίί") 15, πνπ ηνλ ζπλαληνχκε ζπρλά ζηα θείκελα ησλ ρνξηθψλ ησλ ηξαγσδηψλ ησλ κεγάισλ ηξαγηθψλ πνηεηψλ. 2) Ο ιαηξεπηηθφο - ηειεηνπξγηθφο ραξαθηήξαο ησλ παζραιηάηηθσλ ρνξψλ, ν νπνίνο ζπλνδεχεηαη απφ έζηκα κε ζηνηρεία απφ ηε ιαηξεία ηνπ Γηνλχζνπ θαη ηεο Ζξηγφλεο γηα ηε βιάζηεζε θαη ηε λέα δσή 16. 3) Ζ χπαξμε έσο ζήκεξα ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαη ηδηαίηεξα ζηε Θεζζαιία δχν δηαθνξεηηθψλ κνπζηθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο ππήξραλ θαη ζηελ αξραία Διιάδα 17. ε. Σα ηζαθίζκαηα ή γπξίζκαηα. Έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ είλαη ηα ηζαθίζκαηα ή γπξίζκαηα, δειαδή ε πξνζζήθε ιέμεσλ ή θξάζεσλ, ζρεηηθψλ ή άζρεησλ κε ην πεξηερφκελν ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη έμσ απφ ην θαλνληθφ ηνπ κέηξν. Απηά εκπινπηίδνπλ ην ηξαγνχδη, ην θάλνπλ πην ελδηαθέξνλ θαη καθξαίλνπλ ηε κεισδηθή ηνπ δηάξθεηα. Άιινηε είλαη γλσζηά θαη αλαπφζπαζηα θνκκάηηα ελφο ηξαγνπδηνχ θαη άιινηε παξαιιάζζνληαη απφ ηνλ ηξαγνπδηζηή, ηδίσο ηα νλφκαηα πξνζψπσλ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο πξνζηίζεληαη λέα ηζαθίζκαηα θαηά ηελ ψξα πνπ ηξαγνπδηέηαη έλα ηξαγνχδη. ε θάπνηα θιέθηηθα ηξαγνχδηα κφλν ζηα ηζαθίζκαηα αλαθέξεηαη ην φλνκα ηνπ ηζηνξνχκελνπ θιέθηε, ψζηε αλ παξαιεθζνχλ απηά, δελ γλσξίδνπκε ζε πνηνλ θιέθηε αλαθέξεηαη ην ηξαγνχδη. ηα ηξαγνχδηα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα ζρνιηθά βηβιία δελ ππάξρεη θαλέλα δείγκα κε ηζάθηζκα. Γηα λα γίλεη αληηιεπηή ε δηαθνξά θαη θαη' επέθηαζε ε ειιηπήο παξνπζίαζε θαη δηδαζθαιία ηνπο παξαζέηνπκε δπν δείγκαηα δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ κε ηζαθίζκαηα είλαη παξαιιαγέο απφ ηα ζπκπεξηιακβαλφκελα ζηα ζρνιηθά βηβιία: 1) "Της Άρηας ηο γκιοθύρι" (δηδάζθεηαη ζηελ Γ' Γπκλαζίνπ). Υίιηνη καζηφξνη [κσξέ] δνχιηβαλ ζηεο Άξηαο ηνπ γθηνπθχξη, ιε γθηνπθύξη λα π πξώηνπο κάζηνπξαο, ζηεο Άξηαο ηνπ γθηνπθύξη ιε γθηνπθύξη, καζηνπξνπ-γηώξγηλα, λ-νχιε κηξίηζα [κσξέ] δνχιηβαλ, θ' απνβξαδχ ραινχζη, ιεραινύζη, λα π πξώηνπο κάζηνπξαο, θ' απνβξαδύ ραινύζη, ιεραινύζη, καζηνπξνπ-γηώξγηλα. Πνπιάθη πάεη [κσξέ] θη έθαηζη δημηά λ-απ' ηελ θακάξα, ηελ θακάξα, καζηνπξνπ-γηώξγηλα, δημηά απνύ ηελ θακάξα, ηελ θακάξα, λα π πξώηνπο κάζηνπξαο, Κνκπηζκόο ήηαλ ε επαλάιεςε ηεο ίδηαο λφηαο ζηελ νξγαληθή κεισδία, ελψ κειηζκόο ην αληίζηνηρν ζηε θσλεηηθή κεισδία. Πξβι. Βξπέλληνο (έθδ. \Wallis III, 480): «φηαλ ηνλ απηφλ θζφγγνλ πιενλάθηο ή άπαμ θαηά κέινο νξγαληθφλ παξαιακβαλφκελνλ». Βι. ΟΛΧΝ ΜΗΥΑΖΛΗΓΖ, Δγθπθινπαίδεηα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Μνπζηθήο, Αζήλα, ΜΗΔΣ, 1982, ζ ΜΑΡΗΑ Γ. ΑΝΓΡΟΤΛΛΑΚΖ, «Απφ ηα παζραιηάηηθα ηξαγνχδηα ηεο πεξηνρήο ησλ Σξηθάισλ θαη ηεο Καιακπάθαο», Σξηθαιηλά, 15 (1995), ζζ WALTER. BURKERT, Αξραία Διιεληθή Θξεζθεία, Αξρατθή θαη Κιαζζηθή Δπνρή, Αζήλα 1993, ζζ. 346 θαη 488. Ο ΗΓΗΟ, Διιεληθή Μπζνινγία θαη Σειεηνπξγία. Γνκή θαη Ηζηνξία, Αζήλα 1993, ζ. 81. Μ.Ρ. ΝIELSSON, Ηζηνξία ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Θξεζθείαο, Αζήλα 1993, ζ Δ. R. DODDS, Οη Έιιελεο θαη ην παξάινγν, Αζήλα , ζ. 223 θε. W. H. ROSCHER, Lexikon der Griechischen und Romischen Mythologie, Λεηςία (αλαηχπσζε 1965), η. 1, ζ Βι. SAMUEL BAUD-BOVY, «Echelles anhemitoniques et echelles diatoniquesdans la chanson populaire grecque (a propos de chanson feminines de Thessalie), Schweizer Beitrage zur Musikwissenschaft,εηξά III, η. 3 (1978), ζ Αλαδεκνζίεπζε ζηα Σξηθαιηλά, 2 (1982), ζ Πξνέξρεηαη απφ ην Πεδηλφ Καξδίηζεο. Σν ηξαγνπδνχζαλ πάλσ ζηα θάξα, φηαλ πήγαηλαλ ζηηο δνπιεηέο, Καηαγξάθεθε απφ ηελ Αγγειηθή θήθα ζηηο Βι. Θ. Α. ΝΖΜΑ, Γεκνηηθά Σξαγνύδηα ηεο Θεζζαιίαο, η. Α', Θεζζαινλίθε, Αθνί Κπξηαθίδε, , ζ. 52, φπνπ δεκνζηεχεηαη ρσξίο ηα ηζαθίζκαηα. Παξαιιαγή ηνπ ρνξεπφηαλ ην Πάζρα απφ ηηο γπλαίθεο ζηνλ Παιακά Καξδίηζεο.

8 λ-νπδί ιαινχζη [κσξέ] ζάηκ πνπιί, λ-νπδί ζα ρειηδφλη, ρειηδόλη θηι. κνλ' ηξαγνπδνχζη [κσξέ]θη έιηγη λ-αλζξψπηλελ θνπβέληα: ιε θνπβέληα θηι. -Κη αλ δε ζηηξηψζεηο [κσξέ] λ-άλζξσπν, γθηνπθχξη δε ζηηξηψλεη. ιε ζηηξηώλεη θηι. αλ πάεη [κσξέ] θη απηφο θη έθξηλη ηνπ πξψηνπ καζηνπξνχιη. καζηνπξνύιη θηι. [ ] -Καιεκέξα ζνπ, [κσξ'], καζηφξηζζα. - Καιψο ην καζηνξνχιη. καζηνπξνύιη θηι. -η ζέιεη [κσξ'] π πξσηνπκάζηνπξαο λα 'ξζείο σο ην γθηνπθχξη. ιε γθηνπθύξη θηι. -Κη αλ ζα κη ζέιεη [κσξέ] γηα θαιφ, λ' αιιάμνπ θη λα έξζνπ, θη λα έξζνπ θηι. θη αλ κη ζειήζεη [κσξέ] γηάη θαθφ, λα έξζνπ νχδη έηζη. νύδη έηζη θηι. -Καιεκέξα ζνπ, [κσξέ] κάζηνπξα. -Καιψο ηε καζηνπξίλα. καζηνπξίλα θηι. -Έρνπ ςνπκί [κσξέ] πνπ γέληηη θη ηνπ πηδί θνηκάηη. ιε θνηκάηη θηι. Κη απηφο [κσξέ] ζαλ πάεη ηε ζηνίρεηνπζη ηελ πξψηελ καζηνπξίλα. καζηνπξίλα θηι. -Όπνπο ζα ζθάζεη [κσξέ] ηνπ ςνπκί, λα ζθάζεη ηνπ γθηνπθχξη, ιε γθηνπθύξη θηι. λ-φπνπο ζα ζθνχδεη [κσξέ] ηνπ πηδί, λα ζθνχδεη ηνπ γθηνπθχξη. ιε γθηνπθύξη θηι. 2) "Τοσ νεκρού αδερθού ή Η Αρεηή*" 19 (δηδάζθεηαη ζηελ Α' Λπθείνπ). Λε, καξή κάλα, ίίίί, κάλα θαιή κάλα, κάλα ηνπ Κψζηα κάλα. ιε, Κψ-, ίίίί, ζηα κ' θαξδηά κ' θακέλ ε. Λε, λ-απφθαλη- ίίίί, -αληο ηλληά λ-πγηνχο θαη ηελ Αξέηνπ δέθα. ιε, Κψ-,ίίίί, ζηα κ' θαξδηά κ' θακέλ ε. Λε, λέ-πξνμηληηά-ίίίί-λ-άδηο έξρνπληαη. ηελ Αξηηή γπξεχνπλ. ιε, Κψ-, ίίίί, ζηα κ' θαξδηά κ' θακέλ ε, ιε, λελ-φια-λ η' αδέ- ίίίί- η' α-λ-έξθηα απφθνβαλ θη ν Κψζηαο αλαγθάδεη, ιε, Κψ-, ίίίί, ζηα κ' θαξδηά κ' θακέλ ε. -Λε, κάλα κνπ θη ά-ίίίί, ιε, θη αδ ηελ δψθνκε ηελ Αξηηή ζηα μέλα, ιε, Κψ-, ίίίί, ζηα κ' θαξδηά κ' θακέλ ε, ιε, λα 'ρσ θη εγψ, ίίίί, θη εγψ παξεγνξηά, λα 'ρσ θη εγψ θνπβέληα. 5. Σερληθή ηεο έθθξαζεο α. Ληηόηεηα ζηελ έθθξαζε. Ζ δνκή ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ ζηεξίδεηαη ζην ξήκα θαη ην νπζηαζηηθφ, κε ηα νπνία δσληαλεχεη ε ρξνληθή ζηηγκή. Ζ ρξήζε ηνπ επηζέηνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά. Απηφ κπνξεί λα είλαη θνηλφ αιιά ρξεζηκνπνηείηαη κε ηδηαίηεξε δχλακε: «Φαξκαθεξό είλ' ην ιάβσκα, πηθξό θαη ην κνιύβη» (Φσξηέι, Η, 62). Ζ δηαπίζησζε 20 φηη ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη δελ ρξεζηκνπνηείηαη ην επίζεην, δελ θαίλεηαη λα αθνξά ηελ επηζεηηθή κεηνρή ζε -κέλνο, -ε, -ν, ε νπνία, ζ' έλα κεγάιν πνζνζηφ, αλαιακβάλεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ επηζέησλ θαη ζπλδπάδεηαη κ' απηά: Πξνέξρεηαη απφ ηνλ Πιάηαλν Σξηθάισλ. Σν ηξαγνπδνχζαλ θαη ην ρφξεπαλ νη γπλαίθεο ην Πάζρα. Καηαγξάθεθε ζηηο Βι. Θ. Α. ΝΖΜΑ, φ.π., ζ. 52, φπνπ δεκνζηεχεηαη κε ηα ηζαθίζκαηα. 20 Α. ΚΤΡΗΑΚΗΓΟΤ-ΝΔΣΟΡΟ - Γ. ΣΑΝΖ, φ.π, ζζ

9 Π.ρ. «Μάλα ισιή, κάλα ηξειή, κάλα μεκπαιηζκέλε» (Passow, αξ. 26). «Καιή κνπ πεηξνπέξδηθα, πέξδηθα κνπ γξακκέλε (Νεκάο, Β', ζ.' 83, ζη. 17). ην β' εκηζηίρην πνιιέο θνξέο ην επίζεην θαη ε κεηνρή, σο ππξήλεο δχν ζπληαθηηθά νκνηαγψλ θαη ηζνδχλακσλ ζπλφισλ (θξάζεσλ), βξίζθνληαη ζε παξαηαθηηθή ζρέζε, αζχλδεηε ή ζπλδεηηθή. Σν επίζεην πξνεγείηαη πάληα ηεο κεηνρήο 21. ' απηφ παίδεη ξφιν ην φηη ε κεηνρή σο ηνληζκέλε πάληα ζηελ παξαιήγνπζα (-κέλνο, -κέλε, -κέλν) πξνζθέξεηαη σο ηειεπηαία ιέμε ζην ζπληαίξηαζκα ελφο 15ζχιιαβνπ ζηίρνπ: Π.ρ. «Εσλάξη αζεκνδνύλαξν, ρξπζό πειεθεκέλν» (Νεκάο, Β', ζ. 94, ζη. 17). «Όλεηξν είδα, κάλα κνπ, πηθξό θαξκαθσκέλν» (Νεκάο, Α', ζ. 95, ζη. 2). «Φίινη κ', θαιώο νξίζαηε, θαινί θη αγαπεκέλνη» (Νεκάο, Α', ζ. 150, ζη. 19). β. Ληηόηεηα ζηελ αθήγεζε. Ζ ιηηφηεηα ζην δ.ηξ. δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ έθθξαζε, φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ξήκαηα θαη νπζηαζηηθά, αιιά θαη ζηελ φιε αθήγεζε. Σν παξαηεξνχκε απηφ ζηα ηζηνξηθά ηξαγνχδηα θαη ηηο παξαινγέο, φπνπ ε αθήγεζε ελφο ηζηνξηθνχ ή πιαζηνχ γεγνλφηνο πεξηνξίδεηαη ζην νπζηαζηηθφ θαη ζεκαληηθφ κε εθπιεθηηθφλ ηξφπν. Δμαηξεηηθή ζ' απηφ είλαη ε ζπκβνιή ηνπ δηαιφγνπ, ν νπνίνο πέξα απφ ηε γνξγφηεηα θαη δξακαηηθφηεηα πνπ δίλεη ζηελ αθήγεζε, βνεζάεη ζην πέξαζκα απφ ην έλα επεηζφδην ζην άιιν. πκβάιιεη ζ' απηφ θαη ε ρξήζε ηζηνξηθνχ ε- λεζηψηα. Σν δεκ. ηξαγ. κπνξνχκε λα ην επηθαινχκαζηε σο παξάδεηγκα αθεγεκαηηθήο ιηηφηεηαο. γ. Αλζξσπνπνίεζε ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ θαη ησλ αγαπεκέλσλ αληηθεηκέλσλ. πλεζηζκέλν εθθξαζηηθφ κέζν ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη είλαη ε πξνζσπνπνίεζε αγαπεκέλσλ αληηθεηκέλσλ ησλ ε- ξψσλ ηνπ, φπσο ησλ φπισλ ηνπ θιέθηε ή ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ κέζα ζηνλ νπνίν έρεη δξάζεη, φπσο δέληξα, βνπλά, άινγα, πνπιηά. Ο δεκνηηθφο πνηεηήο ληψζεη πνιχ νηθείνο πξνο απηά, ψζηε λα ηνπο εμσηεξηθεχεη ηα αηνκηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα. Ο η. Κπξηαθίδεο 22 θάλεη ιφγν γηα θπζηνιαηξία ζηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα, ε νπνία παξνπζηάδεηαη σο ζπλέπεηα ηεο θαζεκεξηλήο ηνπ δσήο κέζα ζηε θχζε. ην πιαίζην απηφ κπνξνχκε λα εληάμνπκε θαη ηηο παξνκνηψζεηο ηεο αλζξψπηλεο νκνξθηάο κε δηάθνξα δέληξα (λεξαληδνχια, ιεκνληά, κειηά θ.ά.) ή πνπιηά (πεξηζηέξα, πέξδηθα, ηξπγφλα, ατηφο θ.ά.). δ. Η απνδεθηή ππεξβνιή. Ζ πνηεηηθή ππεξβνιή είλαη ζπλεζηζκέλε θαη νηθεία ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη. Δίλαη απνδεθηή θαη δελ δεκηνπξγεί δπζάξεζην απνηέιεζκα. Απηή, θαηά ηνλ Α. Καξαληψλε 23, επεξέαζε θαη ηελ πξνζσπηθή πνίεζε, παιαηφηεξε θαη λεψηεξε. Π.ρ. «Ώζπνπ λα πνύλε "ζην θαιό ", πάεη ζαξάληα κίιηα, θη ώζπνπ λα πνπλ "έρεηε γεηα", πάεη ζαξάληα πέληε» (Νεκάο, Α', ζ. 30). 6. Γιώζζα ησλ δεκνηηθώλ ηξαγνπδηώλ Γιψζζα ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ είλαη ε γλήζηα δεκνηηθή. Τπάξρνπλ φκσο θαη ηδησκαηηζκνί (ηνπηθέο δηάιεθηνη, μέλεο επηδξάζεηο θηι.). ' απηά έρνπλ επηβηψζεη ιέμεηο, νη νπνίεο έρνπλ ραζεί απφ ηνλ πεδφ ιφγν, ελψ ν ηξαγνπδηζηήο ηηο δηαηήξεζε κε ηε βνήζεηα ηνπ κέηξνπ, έζησ θαη αλ δελ γλψξηδε ηε ζεκαζία ηνπο. Αλαθέξνπκε φηη θαηά ηελ πεξίνδν ησλ γισζζηθψλ αγψλσλ, ζηα ηέιε ηνπ 19νπ θαη ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο δεκνηηθηζηέο γηα λα δείμνπλ ηελ εθθξαζηηθή δχλακε ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο. Νσξίηεξα βέβαηα ζηε Γχζε ηα είραλ αλαγλσξίζεη σο ινγνηερληθά αξηζηνπξγήκαηα ν Φσξηέι, ν Γθαίηε θαη άιινη Μεηξηθά ζηνηρεία ηνπ δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα ην ζχλεζεο κέηξν είλαη ην ηακβηθφ (15ζχιιαβν ή 12ζχιιαβν). Γελ είλαη ζπάληεο νη πεξηπηψζεηο πνπ έρνπκε θαη ηξνρατθφ κέηξν, ελψ ζε θάπνηα ηξαγνχδηα ζπλαληάηαη θαη ελαιιαγή ηακβηθνχ θαη ηξνρατθνχ κέηξνπ ζηνλ ίδην ζηίρν! Παξαδείγκαηα: α. Ιαμβικό (π-). 1)αξα/ληαπέ/ληε κά/ζηνξεο//θη εμή/ληα κα/ζεηά/δεο [ηακβηθφο 15ζχιιαβνο παξνμχηνλνο] ΘΑΝΑΖ ΝΑΚΑ, «Θ. Α. Νεκά, Γεκνηηθά Σξαγνχδηα ηεο Θεζζαιίαο (πξψηα πνξίζκαηα απφ κηα ειεθηξνληθή επεμεξγαζία θαη αμηνπνίεζε)», Σξηθαιηλά, 20 (2000), ζζ Σ. ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ, Σν Γεκνηηθό Σξαγνύδη. πλαγσγή κειεηώλ, Αζήλα 1978, ζ ΑΝ. ΚΑΡΑΝΣΧΝΖ, Δηζαγσγή ζηε Νεώηεξε Πνίεζε, Αζήλα, Γαιαμίαο, , ζζ Α. ΚΤΡΗΑΚΗΓΟΤ-ΝΔΣΟΡΟ - Γ. ΣΑΝΖ, φ.π, ζζ

10 2) Λαινύλ /η' αξλί/ζηα ηξεηο /θνξέο //θαη ηα / παγώ/ληα πέ/ληε [ηακβηθφο 15ζχιιαβνο παξνμχηνλνο]. 3) Όζα/θάζηξηα/θη αλ εί/δα//θη αλ / πεξπά/ηεζα ζαλ ηεο /Οβξηόο /ην θά /ζηξν άιιν / δελ ιό/γηαζα. [ηακβηθφο 12ζχιιαβνο νμχηνλνο]. β. Τροταϊκό (-π). 1) πιέλνπλ/υηώηη/ζζεο // πιέ/λνπλ πα/παδν/πνύιεο [ηξνρατθφο 12ζχιιαβνο παξνμχηνλνο]. 2)Σώξα/ ζε θα/κπόζελ/ ώξα ρσξη/ζκόο ηξα/λόο ζα/ γίλεη [ηξνρατθνί 8ζχιιαβνη παξνμχηνλνη]. 3)Γώ ζην/ιίζ'θα/ θη αξκα/ηώζ'θα, θάπνπ/θίλε/ζα λα/πάσ, ζην ζεξ/γηάλ' ζηνλ/άη-σα/μηάξρε [ηξνρατθνί 8ζχιιαβνη παξνμχηνλνη]. 4)Νάλη,/ λάλη/ η' αγγε/ινύδη, ηνπ πα/ξάδεη/ζνπ ινπ/ινύδη [ηξνρατθνί 8ζχιιαβνη παξνμχηνλνη]. 5) Σα πη/δηά ζέ/ινπλ ρνπ/ξό, ηα βηνπ/ιηά δελ/ είλ' ηα/ δσ [ηξνρατθνί 7ζχιιαβνη νμχηνλνη]. γ. Παράλληλη τρήζη ηροταϊκού και ιαμβικού (-π) + (π-). ήκε/ξα είλ' ηα/ Φώηα//θη ν θσ/ηηζκόο, αύξην εί/λαη ε θπ/ξά καο// θη ε Πα/λαγηά... - π / -π / - π // π- / π - [ελαιιαγή ηξνρατθνχ θαη ηακβηθνχ, 10ζχιιαβνο] Ζ ηνκή ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη γίλεηαη κεηά ηελ 8ε ζπιιαβή ζηνλ 15ζχιιαβν ζηίρν, θαη κεηά ηελ 7ε ζηνλ 12ζχιιαβν. π.ρ. αξαληαπέληε κάζηνξεο // θη εμήληα καζεηάδεο. Ωζάλ ην θάζηξν πάξεηο //ράξηζκα θη απηή. 8. Η ρξήζε νπηηθναθνπζηηθώλ κέζσλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ Απφ φια φζα εθηέζεθαλ παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη γηα λα δηδαρζεί ζσζηά έλα δεκνηηθφ ηξαγνχδη, δειαδή λα δψζνπκε ζηνπο καζεηέο καο λα θαηαλνήζνπλ ηί είλαη δεκνηηθφ ηξαγνχδη, θξίλεηαη φρη απιψο απαξαίηεην αιιά επηβεβιεκέλν λα ρξεζηκνπνηήζνπκε καγλεηφθσλν ή άιιν ειεθηξνληθφ κέζν ψζηε λα αθνπζηεί ην ίδην ή θάπνηα παξαιιαγή ηνπ δηδαζθφκελνπ ηξαγνπδηνχ. Αλ ην ηξαγνχδη είλαη ρνξεπηηθφ, ηφηε θαιφ είλαη λα δείμνπκε θαη θσηνγξαθίεο, ζηηο νπνίεο λα απεηθνλίδεηαη ν ρνξεπηηθφο ζθνπφο ηνπ ηξαγνπδηνχ απηνχ. ' απηά ζα καο βνεζήζνπλ νη καζεηέο καο κε ηελ θαηαγξαθή θαη καγλεηνθψλεζε ζρεηηθψλ ηξαγνπδηψλ θαη θσηνγξάθεζε αλάινγσλ ρνξψλ. Οη δηδάζθνληεο φκσο πάληα πξέπεη λα έρνπλ θάλεη ηε δηθή ηνπο ζρεηηθή πξνεηνηκαζία. ήκεξα κπνξνχκε λα βξνχκε ζηελ αγνξά, ζε ζπιιφγνπο θαη ηδξχκαηα έλα ζσξφ ερνγξαθεκέλα δεκνηηθά ηξαγνχδηα. Έηζη, π.ρ., φηαλ δηδάζθνπκε ην αθξηηηθφ ηξαγνχδη ηνπ Γηγελή ζηελ Β' Γπκλαζίνπ, είλαη πνιχ εχθνιν αιιά θαη απνηειεζκαηηθφ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο δηδαζθαιίαο καο λα αθνχζνπλ νη καζεηέο ην αθφινπζν ξηδίηηθν ηξαγνχδη, κε ην νπνίν ζεψξεζα θαιφ λα θιείζσ ηελ αλαθνίλσζε κνπ ηηκψληαο ηελ πφιε πνπ καο θηινμελεί. Σξαγνπδά ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο. Ζ ερνγξάθεζε έγηλε ην 1931 γηα ην Ίδξπκα Μεξιηέ θαη ακέζσο κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ εζλάξρε θπθινθφξεζε ζε δίζθν Columbia (D. G. 6208).

11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΟΤΓΑΙΟΣΔΡΔ ΤΛΛΟΓΔ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΣΡΑΓΟΤΓΙΩΝ (Με ρξνλνινγηθή ζεηξά) 1. (CLAUDE FAURIEL, Chants populaires de la Grece Moderne (Γεκνηηθά Σξαγνύδηα ηεο πγρξόλνπ Διιάδνο), Παξίζη 1824, Νέα Διιεληθή έθδνζε: Διιεληθά Γεκνηηθά Σξαγνύδηα, η.α' Ζ έθδνζε ηνπ η.β'. Αλέθδνηα θείκελα -Αλαιπηηθά Κξηηηθά Τπνκλήκαηα - Παξάξηεκα θαη Δπίκεηξα. Δπηκέιεηα: Αι. Πνιίηεο, Ζξάθιεην Ν. ΣΟΜΜΑSΔΟ, Canti populari Toscani, Corsi, Illirici, Greci, (Γεκνηηθά ηξαγνύδηα ηεο Σνζθάλεο, ηεο Κνξζηθήο, ηεο Ηιιπξίαο, ηεο Διιάδνο, Βελεηία (Ο 3νο ηφκνο πεξηέρεη 240 ειιεληθά δεκνηηθά ηξαγνχδηα). 3. ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΔΤΛΑΜΠΗΟΤ, Γεκνηηθά πνηήκαηα ησλ λεσηέξσλ Διιήλσλ..., Πεηξνχπνιηο ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΜΑΝΟΤΟΤ, Σξαγνύδηα εζληθά, ζπλαγκέλα θαη δηαζαθεληζκέλα, Κέξθπξα ΠΤΡΗΓΧΝΟ ΕΑΜΠΔΛΗΟΤ, Άζκαηα Γεκνηηθά ηεο Διιάδνο. Δθδνζέληα κεηά κειέηεο ηζηνξηθήο ηνπ Μεζαησληθνύ Διιεληζκνύ, Κέξθπξα ARNOLDUS PASSOW, Σξαγνύδηα Ρσκαίηθα Popularia carmina Graeciae Recentioris, Λεηςία Γ. ΥΡ. ΥΑΗΧΣΟΤ, πιινγή ησλ θαηά ηελ Ήπεηξνλ Γεκνηηθώλ Αζκάησλ, Αζήλα ΜΗΥΑΖΛ ΛΔΛΔΚΟΤ, Γεκνηηθή Αλζνινγία, Αζήλα Α. JEANNARAKIS, Άζκαηα Κξεηηθά κεηά δηζηίρσλ θαη παξνηκηώλ, Λεηςία Π. ΑΡΑΒΑΝΣΗΝΟΤ, πιινγή δεκσδώλ αζκάησλ ηεο Ζπείξνπ, Αζήλα ΑΘΑΝΑΗΟΤ Κ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΟΤ, Σξαγνύδηα ηνπ Οιύκπνπ, Αζήλα 1881 (Αλαηχπσζε: Διαζζφλα-Λάξηζα 1979). 12. Γ. ΠΑΥΣΗΚΟΤ, 260 Γεκώδε Διιεληθά Άζκαηα, η. Α', Αζήλα Κ. ΦΑΥΟΤ, Γεκώδε Άζκαηα Γνξηπλίαο, Αζήλα Ν. Γ. ΠΟΛΗΣΟΤ, Δθινγαί από ηα ηξαγνύδηα ηνπ Διιεληθνύ ιανύ, Αζήλα ΥΡ.Ν. ΛΑΜΠΡΑΚΖ, "Σξαγνχδηα ησλ Σζνπκέξθσλ", Λανγξαθία, 5 ( ) Α. ΚΡΗΑΡΖ, Πιήξεο ζπιινγή Κξεηηθώλ δεκσδώλ αζκάησλ..., Αζήλα Μ.ΜΗΥΑΖΛΗΓΖ-ΝΟΤΑΡΟΤ, Γεκνηηθά Σξαγνύδηα Καξπάζνπ..., Αζήλα Κ. ΠΑΑΠΑΝΝΖ, Μαληάηηθα Μνηξνιόγηα θαη Σξαγνύδηα, Αζήλα ΔΤ. ΣΕΗΑΣΕΗΟΤ, Σξαγνύδηα ησλ αξαθαηζαλαίσλ, Αζήλα ΜΔΛΠΧ ΜΔΡΛΗΔ, Σξαγνύδηα ηεο Ρνύκειεο, Αζήλα ΜΑΡΗΔΣΣΑ ΜΗΝΧΣΟΤ, Σξαγνύδηα από ηε Εάθπλζν, Αζήλα SAMUEL BAUD - BOVY, Σξαγνύδηα ησλ Γσδεθαλήζσλ, 1-2, Αζήλα 1935, ΔΗΡΖΝΖ ΠΑΝΓΧΝΗΓΖ, Σξαγνύδηα ηεο Αγόξηαλεο (Παξλαζνύ), Αζήλα Γ. ΣΑΡΟΤΛΖ, Μσξαΐηηθα Σξαγνύδηα (Κνξώλεο θαη Μεζώλεο), Αζήλα ΑΓΗ ΘΔΡΟΤ, Σα ηξαγνύδηα ησλ Διιήλσλ, Α+Β, Αζήλα 1950, ΦΑΝΖ ΑΡΔΓΗΑΝΝΖ, Ναλνπξίζκαηα, ηαρηαξίζκαηα, παηρληδάθηα, Αζήλα ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΡΖΓΑ, θηάζνπ Λατθόο Πνιηηηζκόο, η. Α'. Γεκώδε Άζκαηα, Θεζζαινλίθε ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟΤ, Διιεληθά Γεκνηηθά Σξαγνύδηα, Α+Β, Αζήλα 1958, ΓΗΑΝΝΖ ΜΑΡΣΕΟΤΚΟΤ, Κεξθπξατθά Γεκνηηθά Σξαγνύδηα, Αζήλα ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΑΘΖΝΧΝ, Διιεληθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα, η. Α', Αζήλα ΓΗΧΡΓΟΤ ΗΧΑΝΝΟΤ, Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη. Παξαινγέο, Αζήλα 1970, ζζ ΑΛΔΞΖ ΠΟΛΗΣΖ, Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη. Κιέθηηθα, Αζήλα 1973,ζζ.μγ' ΓΗΧΡΓΟΤ ΗΧΑΝΝΟΤ, Σα Γεκνηηθά καο Σξαγνύδηα, Αζήλα 1977,ζζ ΒΑΗΛΖ ΜΑΚΖ, Γεκνηηθά Σξαγνύδηα. Αθξηηηθά, Αζήλα 1978,ζζ ΝΗΚΟΤ ΒΑ1ΛΑΚΖ, Γεκνηηθά Σξαγνύδηα Υαιθηδηθήο, Θεζζαινλίθε 1980, ζ ΠΑΝΣΔΛΖ ΚΑΒΑΚΟΠΟΤΛΟΤ, Σξαγνύδηα ηεο Βνξεηνδπηηθήο Θξάθεο, Θεζζαινλίθε ΘΧΜΑ Λ. ΣΔΣΟΤ, Σξαγνύδηα από η' Άγξαθα, Αζήλα 1981,ζζ ΣΑΘΖ ΔΤΣΑΘΗΑΓΖ, Σα Σξαγνύδηα ηνπ Πνληηαθνύ ιανύ, Θεζζαινλίθε ΘΔΟΓΧΡΟΤ Α. ΝΖΜΑ, Γεκνηηθά Σξαγνύδηα ηεο Θεζζαιίαο, Α+Β, Θεζζαινλίθε 1983.

12 40. ΜΑΝΧΛΖ ΜΑΚΡΖ, Γσδεθαλεζηαθά Γεκνηηθά Σξαγνχδηα, Ρφδνο G. SAUNIER, Σν δεκνηηθφ ηξαγνχδη. Σεο μεληηεηάο, Αζήλα ΓΖΜ ΔΣΣΑ, Γεκνηηθά Σξαγνύδηα ηεο Βόξεηαο Δύβνηαο, Αζήλα ΣΔΡΓΗΟΤ Α. ΒΑΓΓΛΖ, Γεκνηηθά Σξαγνύδηα ηεο Υαιθηδηθήο, Θεζζαινλίθε ΟΦ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ, Ηζηνξία θαη δεκνηηθό ηξαγνύδη ( ), Αζήλα ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΣΑΜΔΛΟΤ, Σν Δηθνζηέλα θαη ην δεκνηηθό καο ηξαγνύδη, Αζήλα SAMUEL BAUD - BOVY, Chansons Aromunes de Thessalie -Κνπηζνβιάρηθα Σξαγνύδηα ηεο Θεζζαιίαο,. (Πεξηέρεη θαη 1 C D κε ηξαγνχδηα). [Φ.Η.ΛΟ.. Σξηθάισλ - εηξά: Κείκελα θαη Μειέηεο, αξ.3]. Θεζζαινλίθε, Αθνί Κπξηαθίδε, ΒΑ. Π. ΣΑΚΖ, Γεκνηηθά ηξαγνύδηα από ην Μαζηξνγηάλλε ησλ Αγξάθσλ, [Καξδίηζα] ΗΧΑΝΝΖ ΑΥ. ΜΠΑΡΜΠΑ, Σξαγνύδηα ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο. Κείκελα θαη Δξκελεπηηθόο ρνιηαζκόο, Θεζζαινλίθε, Βάληαο, G. SAUNIER, Διιεληθά Γεκνηηθό Σξαγνύδηα. Σα Μνηξνιόγηα, Αζήλα, Νεθέιε, ΥΡΖΣΟΤ ΥΑΛΑΣΑ, Ρνπκειηώηηθα Γεκνηηθά Σξαγνύδηα, Αζήλα ΓΖΜΖΣΡΖ ΥΡ. ΥΑΛΑΣΑ, Λεζηξηθά Σξαγνύδηα, Αζήλα, Δζηία, ΣΔΦ. Γ. ΖΜΔΛΛΟΤ, Σα αηπξηθά Γεκνηηθά Σξαγνύδηα, Αζήλα GUSTAV WEIGAND, Οη Αξσκνύλνη (Βιάρνη), η. Β': Λανγξαθία - Γιώζζα [Φ.Η.ΛΟ.. Σξηθάισλ - εηξά: Κείκελα θαη Μειέηεο, αξ.12β]. Θεζζαινλίθε, Αθνί Κπξηαθίδε, [Πεξηέρεη 177 δεκνηηθά ηξαγνχδηα ζηελ θνπηζνβιαρηθή κε ειιεληθή απφδνζε]. 54. ΚΧΣΑ ΛΗΑΠΖ, Σν Γεκνηηθό Σξαγνύδη ζηε Μαγλεζία, η. Α' +Β', Βφινο, ΔΚΠΟΛ,

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ.

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. 1 Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. 12-13, 4/1/1998 ηελ θακπή απφ ηνλ 20φ πξνο ηνλ 21ν αηψλα ν απνινγηζκφο ηνπ ηη έγηλε ζηε γιψζζα καο ζηνλ αηψλα πνπ θεχγεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ. : ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ηνπ Γεληθνχ θαη ηνπ Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ. : ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ηνπ Γεληθνχ θαη ηνπ Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ----- ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ Γ/ΝΖ ΠΟΤΓΧΝ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΣΜΖΜΑ Α ----- Σαρ. Γ/λζε: Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πφιε: 15180 Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΧΣΔ

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΧΣΔ Άξεο Γηαβξήο Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΧΣΔ Άξεο Γηαβξήο 1998-2011 www.arisgiavris.gr Ο Μεγάινο Υαλ θνίηαδε ηνπο ράξηεο γηα πνιιή ψξα. Όζηεξα είπε ζηγαλά: Κη έθαλεο ηφζν δξφκν γηα λα ξζεηο κέρξη εδψ; Ζ ζησπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Ζ ΔΝ ΑΘΖΝΑΗ ΦΗΛΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΣΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ ΣΖ Φ.Δ. ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΚΦΡΑΖ-ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΝΗΑΗΟ ΛΤΚΔΗΟ ΣΔΤΥΟ Α Προγραμματισμός Θεωρία, χεδιαγράμματα Θεματικών

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010 Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Δξγνγξαθία: Ζ ελαζρφιεζε ηνπ Καξπσηάθε κε ηε ινγνηερλία μεθίλεζε εξαζηηερληθά ζε ειηθία 16 εηψλ, γχξσ ζην 1912,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ (O.EΠ.ΕΚ.) ΠΑΡΟΥΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΩΝ: ΜΕΛΕΣΗ 10 ΕΚΠΟΝΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΣΗ: ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ Επιζηημονικώς Τπεύθσνη Έργοσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1]

ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1] 1 ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1] Γλωζζική διδαζκαλία και Τετνολογίες ηης Πληροθορίας και Επικοινωνίας: Η αθήγηζη ζε γλωζζικά και πολσηροπικά κείμενα Νέδε Μαξία Φηιφινγνο, Γηδάθησξ (Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 Δηζαγσγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Ζ γέλλεζε ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο 1. Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε (Μεγάιε Ηδέα) 2. Ζ Μεγάιε Ηδέα θαη ν

Διαβάστε περισσότερα

Οη Καηαζθεπαζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο αθνπζηηθήο θαη «ιατθήο» θηζάξαο.

Οη Καηαζθεπαζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο αθνπζηηθήο θαη «ιατθήο» θηζάξαο. ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Οη Καηαζθεπαζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο αθνπζηηθήο θαη «ιατθήο» θηζάξαο. Ο ξφινο ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ερνρξψκαηνο θαη ε ζπζρέηηζή ηνπ κε ην χθνο ηνπ αζηηθνχ ιατθνχ ηξαγνπδηνχ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΒΔΝΣΕΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΜ: 1212 ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ Γ Ι Δ Ο Υ Α Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού "YESHUA : Discovering the Historical Jesus" - Dwight A. Pryor 1992 Center for Judaic-Christian Studies, Ohio. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξνιεγφκελα...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγί εο γηα ηε δηδαζθ αι ία ηεο Αξρα ίαο Διι εληθήο Γι ώζζ αο ηεο Α ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ γηαην ζρ. έηνο 2011-2012. I.

ΘΔΜΑ: Οδεγί εο γηα ηε δηδαζθ αι ία ηεο Αξρα ίαο Διι εληθήο Γι ώζζ αο ηεο Α ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ γηαην ζρ. έηνο 2011-2012. I. ΘΔΜΑ: Οδεγί εο γηα ηε δηδαζθ αι ία ηεο Αξρα ίαο Διι εληθήο Γι ώζζ αο ηεο Α ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ γηαην ζρ. έηνο 2011-2012 I. Γηαρείξηζε Ύι ε ο Γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΝΣΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. σμπληρωμαηικές ζημειώζεις

ΠΑΠΑΝΣΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. σμπληρωμαηικές ζημειώζεις 1 ΠΑΠΑΝΣΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ σμπληρωμαηικές ζημειώζεις 1. Χρονολόγιο Γ. Ρίηζοσ 2. Σο ιζηορικό πλαίζιο 3. Ρίηζος και Κριηική 4. Σο λογοηετνικό περιβάλλον και οι επιδράζεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

(1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια Ξ. Ρζαιδάξε 75-77 Ξεξηζηέξη Ρει: 2105711242 www.paxat.gr

(1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια Ξ. Ρζαιδάξε 75-77 Ξεξηζηέξη Ρει: 2105711242 www.paxat.gr ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΦΟΝΛΡΗΠΡΖΟΗΑ ΞΑΣΑΡΝΟΗΓΖ (1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (2) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (3) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (4) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Σεο θνηηήηξηαο: ηαύξεο Μνπδνπξίδε

Διαβάστε περισσότερα

«Γηαηί έθιαςαλ ηα άινγα ηνπ Αρηιιέα;»

«Γηαηί έθιαςαλ ηα άινγα ηνπ Αρηιιέα;» 1 Vasil S. Tole «Γηαηί έθιαςαλ ηα άινγα ηνπ Αρηιιέα;» Ο «δαθξχβξερηνο ζξήλνο κε νηκσγή» (e qara me bote) θαη ε πξνέιεπζε ηεο αιβαληθήο ιατθήο ηζν-πνιπθσλίαο» «Τ αλόγατα παράμερα απ τη μάχη θρηνούσαν, απ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ Υ ΟΡΟΤ

ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ Υ ΟΡΟΤ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ Υ ΟΡΟΤ πλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο ΚΑΣΗΑ ΑΒΡΑΜΖ Λέθησξ Θεσξίαο θαη Ηζηνξίαο ηνπ Υνξνχ Πάηξα 2010 Πεπιεσόμενα 1. Διιάδα θαη Ρψκε 3 1.1 Διιάδα 3 1.2 Ρψκε 5 2. Δηδή ρνξνχ απφ ην κεζαίσλα

Διαβάστε περισσότερα

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη Νίθνο Φαιαγθάο Ζ Κάδκσ, ε εξσίδα πνπ δαλείδεη ην φλνκά ηεο ζην ηειεπηαίν αθεγεκαηηθφ θείκελν ηεο Μέιπσο Αμηψηε, θάλεη ηελ πξψηε ηεο εκθάληζε ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η κριηική ως εκδούζα αρχή: ηο παράδειγμα ηης «Σχολής Θεζζαλονίκης». Σξαταλφο Μάλνο

Η κριηική ως εκδούζα αρχή: ηο παράδειγμα ηης «Σχολής Θεζζαλονίκης». Σξαταλφο Μάλνο Η κριηική ως εκδούζα αρχή: ηο παράδειγμα ηης «Σχολής Θεζζαλονίκης». Σξαταλφο Μάλνο Τνπ Πέηξνπ θαη ηεο Πόπεο Απνηειεί θνηλφ ηφπν φηη ε ινγνηερληθή θξηηηθή, εθηφο ησλ παληνεηδψλ άιισλ ιεηηνπξγηψλ ηεο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο Δ Ι Α Υ Η Μ Ι Η Βάλια Μπου γάδη Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Η 1. Π ν ύ ν θ ε ί ι ε η α η ε α π ν η ε ι ε ζ κ α η η θ ό η ε η α η ε ο δ η α θ ή κ η ζ ε ο Η ηέρλε ηεο δηαθήκηζεο είλαη ζύλζεηε. Γηα ηελ παξαγσγή ελφο θαινχ

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα