ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010"

Transcript

1 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, , ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) , _ ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος ΔΠΗΔΤ ηην 01/10/2010

2 1 ΓΑΠΑΝΔ 1.1 Γενικέρ απσέρ Οη αξρέο ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ δελ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε αληίζεζε κε ηνπο θαλφλεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ρξεκαηνδφηε ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηεί ην ΔΠΙΔΤ Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ δαπαλψλ γίλεηαη απφ ηνλ Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν θάζε έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο απηνχ θαηαξηίδνληαη απφ ηνλ επηζηεκνληθφ ππεχζπλν θαη θαηαηίζεηαη ζην ΔΠΙΔΤ. Ο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο απνθαζίδεη γηα ηηο απαηηνχκελεο δαπάλεο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, γηα ηελ επηινγή λένπ πξνζσπηθνχ, γηα ηελ πξφηαζε θαηάξηηζεο ζπκβάζεσλ θαη είδνο ζπκβάζεσλ, γηα ηελ εθηέιεζε ηαμηδηψλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ έξγνπ, γηα ηελ αγνξά εμνπιηζκνχ, αλαισζίκσλ θαη άιισλ πιηθψλ, γηα ηελ αλάζεζε ππεξγνιαβηψλ, ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. Ο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο εηζεγείηαη ηηο δαπάλεο απηέο ζην Γηεπζπληή ΔΠΙΔΤ. πνπ έρεη ηελ επζχλε γηα ηνλ έιεγρφ ηνπο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο. Η πξαγκαηνπνίεζε θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ δαπαλψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 1.2, 1.3 θαη Σα πξσηφηππα έγγξαθα φπσο πξνζθνξέο, παξαζηαηηθά, ζπκβφιαηα, ζπκβάζεηο ηεξνχληαη ζην Λνγηζηεξίν. Σα πξσηφηππα θχιια ρξνλνρξέσζεο πξνζσπηθνχ ηεξνχληαη ζην Λνγηζηεξίν ηνπ ΔΠΙΔΤ. Σν Λνγηζηεξίν αθνινπζεί ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ρξέσζε ησλ δαπαλψλ ζε εξεπλεηηθά έξγα. Αλ φκσο απαηηείηαη θάηη ηδηαίηεξν απφ ηε ζχκβαζε εθηέιεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ ή άιινπ έξγνπ, ηφηε αθνινπζνχληαη νη αξρέο θαη απαηηήζεηο ηνπ ρξεκαηνδφηε θάζε εξεπλεηηθνχ ή άιινπ έξγνπ. Οπνηνδήπνηε έληππν ππνβάιιεηαη ζην Λνγηζηήξην ή ζηε Γηνηθεηηθή θαη Οηθνλνκηθή Τπεξεζία είλαη ζπκπιεξσκέλν ειεθηξνληθά θαη φρη ρεηξφγξαθα. Δδψ πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά, ζπκβάζεηο, θχιια ρξνλνρξέσζεο, εμνδνιφγηα, αηηήζεηο πιεξσκήο Διαδικαζία απαλλαγήρ ΦΠΑ Γηα ην ΔΠΙΔΤ ηζρχεη ε Τπνπξγηθή Απφθαζε ΑΤΟ /1700/528/0014/ΠΟΛ.1128/ΦΔΚ Β`335/23/4/97, ε νπνία ξπζκίδεη ηε δηαδηθαζία θαηαβνιήο ηνπ Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί ζηελ παξάδνζε, ζηελ εηζαγσγή ή ζηελ ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε θαηλνχξγηνπ κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ζηε ιήςε ππεξεζηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο αλάζεζεο εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ αλαηίζεληαη ζε απηφ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ή εθηεινχληαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο. Η δηαδηθαζία ηεξείηαη απηνηειψο γηα θάζε ζχκβαζε. Πξνυπνζέζεηο είλαη:

3 1. χκβαζε κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ απηήλ, κεξηθά ή νιηθά. 2. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Φ.Π.Α. ζεσξείηαη φηη ελεξγεί ζην φλνκά ηνπ αιιά γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, θαηά ην πνζνζηφ πνπ ζπκκεηέρεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή. ην πνζνζηφ πνπ δελ ζπκκεηέρεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, αιιά ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Γεκφζην ή άιιν θνξέα εκπεξηέρεηαη Φ.Π.Α. θαη εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο ΑΡΙΘ /887/Α0014/ΠΟΛ.1057/ ΔΓΤΟ. χκθσλα κε ηε δηαδηθαζία απηή ην ΔΠΙΔΤ ππνβάιιεη ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο ΙΑ ΓΟΤ αίηεζε κε ηελ νπνία δεηά ηελ έγθξηζε γηα εηζαγσγή ή αγνξά αγαζψλ ή ιήςε ππεξεζηψλ ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. Τπάξρεη ππφδεηγκα ηεο αηηήζεσο θαη δηαηίζεηαη απφ ην Λνγηζηήξην. Η αίηεζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνπ έξγνπ. ηελ αίηεζε απηή επηζπλάπηνληαη ηα πην θάησ δηθαηνινγεηηθά: α) αλαιπηηθφ πίλαθα εηο δηπινχλ θαηά Σεισλείν ή πξνκεζεχηξηα επηρείξεζε, ζηνλ νπνίν αλαγξάθνληαη ηα αγαζά ηα νπνία πξφθεηηαη λα εηζάγεη ή λα αγνξάζεη απφ ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ηελ πνζφηεηα θαη ηελ αμία απηψλ, ην αξκφδην ηεισλείν εηζαγσγήο, ην νλνκαηεπψλπκν ή επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηεο πξνκεζεχηξηαο επηρείξεζεο φηαλ πξφθεηηαη γηα αγνξά ζην εζσηεξηθφ, θαζψο θαη ηνλ ΑΦΜ θαη ηελ αξκφδηα ΓΟΤ ηεο επηρείξεζεο απηήο. Ο πίλαθαο ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνπ έξγνπ. β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία δειψλεηαη ππεχζπλα φηη ην ΔΠΙΔΤ έρεη ζπκβιεζεί κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ εθηέιεζε πξνγξάκκαηνο γηα ινγαξηαζκφ ηεο, ν ηφπνο εγθαηάζηαζήο ηνπ, φηη πξφθεηηαη γηα ππνθείκελν ζην Φ.Π.Α. πξφζσπν (ΑΦΜ) ππαγφκελν ζην θαλνληθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α. θαη φηη ηα αγαζά ή νη ππεξεζίεο θαηά πεξίπησζε πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο. γ) αλαιπηηθφ πίλαθα εηο δηπινχλ, γηα ηηο ιακβαλφκελεο ππεξεζίεο εγθαηάζηαζεο ή ζπλαξκνιφγεζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ηελ αμία απηψλ, ην νλνκαηεπψλπκν ή επσλπκία θαη δηεχζπλζε ηνπ παξέρνληα ηνλ ΑΦΜ ηνπ θαη ηελ αξκφδηα ΓΟΤ. Ο πίλαθαο ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνπ έξγνπ. δ) Αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο αλάζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ξεηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ζην πξφγξακκα θαζψο θαη ε δηάξθεηα απηνχ, θαζψο θαη κεηάθξαζε απηνχ. Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΓΟΤ ρνξεγεί βεβαίσζε γηα ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ παξάδνζεο ζηνλ αηηνχληα ρσξίο Φ.Π.Α. ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ. Η βεβαίσζε απηή πξνζαξηάηαη ζην ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ. ε πεξίπησζε εηζαγσγήο, ην αξκφδην Σεισλείν, ζην νηθείν παξαζηαηηθφ ρξεψλεη ηνλ αλαινγνχληα Φ.Π.Α., ηνλ νπνίν φκσο δελ εηζπξάηηεη, αλαγξάθνληαο ζ' απηφ ηελ έλδεημε "Ο ΑΝΑΛΟΓΩΝ Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΣΑΒΛΗΘΔΙ ΜΔ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΙΚΗ ΓΗΛΩΗ ΣΟΤ... ΒΑΔΙ

4 ΣΗ...ΑΤΟ". Η πξνκεζεχηξηα επηρείξεζε ησλ αγαζψλ ή ε παξέρνπζα ηηο ππεξεζίεο εγθαηάζηαζεο ή ζπλαξκνιφγεζεο, εθδίδεη ην ππφ ηνπ ΚΒ πξνβιεπφκελν θνξνινγηθφ ζηνηρείν, ζην νπνίν ρξεψλεη θαη ηνλ αλαινγνχληα Φ.Π.Α. ηνλ νπνίν δελ εηζπξάηηεη, αλαγξάθνληαο ζεαπηφ ηελ έλδεημε "ΓΔΝ ΔΙΠΡΑΣΣΔΣΑΙ Φ.Π.Α. -ΤΠΟΥΡΔΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΟΤ ΔΙΝΑΙ ΣΟ ΔΠΙΔΤ ΜΔ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΙΚΗ ΓΗΛΩΗ ΒΑΔΙ ΣΗ ΑΡΙΘ... ΑΤΟ". Σν ΔΠΙΔΤ πξνζθνκίδεη ζηνλ πξντζηάκελν ηεο ΓΤΟ, αληίγξαθν ηνπ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ πνπ εμέδσζε ε πξνκεζεχηξηα αγαζψλ ή ππεξεζηψλ επηρείξεζε εληφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ. 1.2 Σαξίδια - μεηακινήζειρ Ωο ηαμίδη ζεσξείηαη ε κεηάβαζε κέινπο ή κειψλ ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο εθηφο ηεο έδξαο ηνπ ΔΠΙΔΤ (απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 40 ρικ.) γηα ηελ εμππεξέηεζε ζθνπψλ ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ. Η δηάξθεηα ηεο κεηάβαζεο γεληθά δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δχν (2) εβδνκάδεο. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη αλάγθεο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ δελ θαιχπηνληαη εληφο δχν εβδνκάδσλ, ν Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο πξέπεη λα απεπζχλεηαη γηα έγθξηζε ζην Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΙΔΤ. Α. ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΙ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ηνπο κεηαθηλνχκελνπο εξεπλεηέο /ζπλεξγάηεο ελφο έξγνπ θαηαβάιινληαη: 1) Οδνηπνξηθά έμνδα α) Καηαβάιιεηαη ην θφζηνο κεηαθνξάο κε καδηθά κέζα κεηαθνξάο (εηζηηήξην ιεσθνξείνπ, πινίνπ, αεξνπιάλνπ θηι.). Γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ δαπαλψλ κεηαθίλεζεο απαηηείηαη ε ππνβνιή ηνπ απνθφκκαηνο ηνπ εηζηηεξίνπ θαη γηα ηα αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ην εηζηηήξην ή ε ειεθηξνληθή θξάηεζε θαη νη θάξηεο επηβίβαζεο, εθφζνλ δελ ππάξρεη άιιν έγγξαθν πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνχ. Σα εηζηηήξηα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί ζην φλνκα ηνπ ηαμηδεχνληα. β) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο κίζζσζεο κεηαθνξηθνχ κέζνπ, νη ζρεηηθέο απνδείμεηο ζα αλαγξάθνπλ ην φλνκα ηνπ νδεγνχ, ηνλ αξηζκφ ηνπ απηνθηλήηνπ, ην πνζφ θαη ηνλ ηφπν ελνηθίαζεο. Η κίζζσζε κεηαθνξηθνχ κέζνπ δελ ζπλεπάγεηαη ζε θακία πεξίπησζε θαη ηε κίζζσζε πξνζσπηθνχ (νδεγνχ). γ) Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε ΙΥ απηνθηλήηνπ κε ρηιηνκεηξηθή απνδεκίσζε πνπ απφ θαζνξίδεηαη απφ ην ΔΠΙΔΤ ζε 0,35. δ) ε πεξίπησζε ρξήζεο Ι.Υ. απηνθηλήηνπ (ηδηφθηεηνπ ή κηζζσκέλνπ) θαηαβάιιεηαη ην αληίηηκν θαηαβνιήο δηνδίσλ, εθφζνλ ζπλνδεχεηαη απφ ηα αληίζηνηρα απνθφκκαηα. ε) ε πεξίπησζε ρξήζεο Ι.Υ., ν κεηαθηλνχκελνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη : Τπεχζπλε δήισζε φηη κεηαθηλήζεθε κε Ι.Υ. απηνθίλεην, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ην δξνκνιφγην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ν αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ν αξηζκφο άδεηαο νδήγεζεο ηνπ κεηαθηλνχκελνπ. Σηο απνδείμεηο ησλ ηαζκψλ Γηνδίσλ απφ φπνπ ζα πξνθχπηεη ε εκεξνκελία δηέιεπζεο (αλ ππήξμε δηέιεπζε απφ ζηαζκνχο δηνδίσλ).

5 ζη) Κφζηνο εηζηηεξίνπ ηξέλνπ ή δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ιεσθνξείνπ, κφλν γηα ζχλδεζε κεηαμχ πφιεσλ, δελ θαιχπηεηαη θφζηνο κεηξφ, πξναζηηαθνχ ή αζηηθψλ ιεσθνξείσλ. δ) Κφζηνο ηαμί κφλν ζε πεξηπηψζεηο πνπ δε δηαηίζεηαη άιιν κέζν καδηθήο κεηαθνξάο. Οη απνδείμεηο ηαμί ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε ΤΓ ηνπ ηαμηδεχνληνο πνπ λα βεβαηψλνπλ φηη δελ ππήξρε δηαζεζηκφηεηα άιινπ κέζνπ. Απνδείμεηο θφζηνπο πάλσ απφ 15 επξψ απαηηείηαη λα έρνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ ΔΠΙΔΤ εάλ είλαη ρεηξφγξαθεο. 2) Γαπάλεο δηαλπθηέξεπζεο Σν χςνο ηεο δαπάλεο δηαλπθηέξεπζεο ζε μελνδνρεία ή ελνηθηαδφκελα δσκάηηα πνπ απνδεηθλχεηαη κε ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηνινγεηηθνχ. Γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο δαπάλεο απαηηείηαη ηηκνιφγην ή απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηε δηαλπθηέξεπζε ζην φλνκα ηνπ κεηαθηλνπκέλνπ θαη λα έρεη εθδνζεί ζηα ζηνηρεία ηνπ ΔΠΙΔΤ. Αλ ε θξάηεζε ηνπ μελνδνρείνπ γίλεη κέζσ πξαθηνξείνπ ή γξαθείνπ ηαμηδηψλ, καδί κε ηε ζεσξεκέλε απφδεημε πιεξσκήο πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη θαη θσηναληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ (voucher ή fax) απφ ην γξαθείν ηαμηδηψλ πξνο ην μελνδνρείν. Σν αλψηαην φξην εκεξήζηαο δαπάλεο δηαλπθηέξεπζεο θαζνξίδεηαη απφ ην Γ.. ηνπ ΔΠΙΔΤ. Τςειφηεξε δαπάλε απαηηεί πξνεγνχκελε έγθξηζε απφ ην Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΙΔΤ κεηά απφ αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ. Σν ηζρχνλ αλψηαην φξην είλαη 150 Δπξψ. 3) Ηκεξήζηα απνδεκίσζε Σν αλψηαην φξην εκεξήζηαο απνδεκίσζεο θαζνξίδεηαη απφ ην Γ.. ηνπ ΔΠΙΔΤ αλά θαηεγνξία πξνζσπηθνχ. Σν ηζρχνλ αλψηαην φξην είλαη 80 Δπξψ, ην νπνίν απμάλεηαη ζε 100 Δπξψ γηα Δξεπλεηέο ΔΠΙΔΤ θαη κέιε ΓΔΠ. Γηα ηελ πξψηε κέξα ην αλψηαην φξην είλαη ην ήκηζπ ησλ αλσηέξσ εθηφο αλ ε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ είλαη κία εκέξα. Σν πνζφ ηεο εκεξήζηαο απνδεκίσζεο θαζνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηνλ Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα θνλδπιίσλ. Β. ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΙ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ην πξνζσπηθφ πνπ κεηαθηλείηαη ζην εμσηεξηθφ γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο θαηαβάιινληαη: 1) Σν αληίηηκν ησλ εηζηηεξίσλ κεηαθίλεζεο κε ηελ ππνρξέσζε ησλ κεηαθηλνπκέλσλ λα ππνβάιινπλ ηα ζηειέρε ησλ εηζηηεξίσλ ή ηα ειεθηξνληθά εηζηηήξηα θαζψο θαη ηηο θάξηεο επηβίβαζεο, εθφζνλ δελ ππάξρεη άιιν έγγξαθν πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνχ. Σα εηζηηήξηα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί ζην φλνκα ηνπ ηαμηδεχνληα. Οη κεηαθηλνχκελνη απφ ην εζσηεξηθφ ζην εμσηεξηθφ θαη αληίζηξνθα θαζψο θαη νη κεηαθηλνχκελνη εληφο ηεο ίδηαο ή άιιεο ρψξαο ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηδησηηθήο ρξήζεο επηβαηηθφ απηνθίλεην. Καηά ηα ινηπά, ηζρχεη φ,ηη θαη ζηηο κεηαθηλήζεηο εζσηεξηθνχ εθηφο απφ ηελ θαηαβνιή ρηιηνκεηξηθήο απνδεκίσζεο. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε ελνηθίαζεο κεηαθνξηθνχ κέζνπ ηζρχεη φ,ηη θαη ζηηο κεηαθηλήζεηο εζσηεξηθνχ. 2) Σν χςνο ηεο δαπάλεο δηαλπθηέξεπζεο ζε μελνδνρεία ή ελνηθηαδφκελα δσκάηηα πνπ απνδεηθλχεηαη κε ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηνινγεηηθνχ Σν

6 αλψηαην φξην εκεξήζηαο δαπάλεο δηαλπθηέξεπζεο θαζνξίδεηαη απφ ην Γ.. ηνπ ΔΠΙΔΤ. Τςειφηεξε δαπάλε απαηηεί πξνεγνχκελε έγθξηζε απφ ην Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΙΔΤ κεηά απφ αηηηνινγεκέλε αίηεζε απφ ηνλ Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν. Σν ηζρχνλ αλψηαην φξην είλαη 200 Δπξψ. Αλ ε θξάηεζε ηνπ μελνδνρείνπ γίλεη κέζσ πξαθηνξείνπ ή γξαθείνπ ηαμηδηψλ, καδί κε ηε ζεσξεκέλε απφδεημε πιεξσκήο πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη θαη θσηναληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ (voucher ή fax) απφ ην γξαθείν ηαμηδηψλ πξνο ην μελνδνρείν. 3) Ηκεξήζηα απνδεκίσζε Σν αλψηαην φξην εκεξήζηαο απνδεκίσζεο θαζνξίδεηαη απφ ην Γ.. ηνπ ΔΠΙΔΤ αλά θαηεγνξία πξνζσπηθνχ. Σν ηζρχνλ αλψηαην φξην είλαη 100 Δπξψ, ην νπνίν απμάλεηαη ζε 150 Δπξψ γηα εξεπλεηέο ΔΠΙΔΤ θαη κέιε ΓΔΠ. Σν πνζφ ηεο εκεξήζηαο απνδεκίσζεο θαζνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηνλ Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα θνλδπιίσλ. 4) Κφζηνο εηζηηεξίνπ ηξέλνπ ή δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ιεσθνξείνπ, κφλν γηα ζχλδεζε κεηαμχ πφιεσλ. Γελ θαιχπηεηαη θφζηνο κεηξφ, πξναζηηαθνχ ή αζηηθψλ ιεσθνξείσλ. 5) Κφζηνο ηαμί κφλν ζε πεξηπηψζεηο πνπ δε δηαηίζεηαη άιιν κέζν καδηθήο κεηαθνξάο. Οη απνδείμεηο ηαμί ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε ΤΓ ηνπ ηαμηδεχνληνο πνπ λα βεβαηψλνπλ φηη δελ ππήξρε δηαζεζηκφηεηα άιινπ κέζνπ. Απνδείμεηο θφζηνπο πάλσ απφ 15 επξψ απαηηείηαη λα έρνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ ΔΠΙΔΤ εάλ είλαη ρεηξφγξαθεο. Γ. ΓΔΝΙΚΑ Γηα κεηαθίλεζε κε αεξνπιάλν επηηξέπεηαη γεληθά ε ρξήζε κφλν νηθνλνκηθήο ζέζεο, αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε ή ην βαζκφ ηνπ κεηαθηλνχκελνπ. Η νηθνλνκηθή δηαθνξά πνπ ελδερνκέλσο πξνθχπηεη απφ ρξήζε άιιεο ζέζεο ή απφ αιιαγή ζέζεοθαιχπηεηαη απφ ηνλ κεηαθηλνχκελν.η νλνκαζηηθή ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο πξνθχπηεη απφ βεβαίσζε αεξνπνξηθήο εηαηξίαο ή ηνπ ηαμηδησηηθνχ πξαθηνξείνπ γηα ηαμίδη ίδηαο δηαδξνκήο κε ηηο ίδηεο θιεηζηέο εκεξνκελίεο. ε ππεξαηιαληηθφ ηαμίδη άλσ ησλ 4 σξψλ, δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί εηζηηήξην business βαζηζκέλε ζε αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ θάζε έξγνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηαζεζηκφηεηα θνλδπιίσλ, θαζψο θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο. ε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη θαη έγθξηζε απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΙΔΤ. Δπί ηνπ αληηηίκνπ ησλ εηζηηεξίσλ ησλ ζπγθνηλσληαθψλ κέζσλ κπνξεί λα θαηαβιεζεί ζηνπο κεηαθηλνχκελνπο πξνζαχμεζε 10% γηα κηθξνδαπάλεο ηαμηδηνχ, εθφζνλ ππάξρνπλ ηα πξσηφηππα εηζηηήξηα, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ. ηελ πεξίπησζε φπνπ ην πξσηφηππν εηζηηήξην ή θάπνηα θάξηα επηβίβαζεο έρεη απνιεζζεί, ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε φπνπ αλαγξάθεηαη φηη ην εηζηηήξην δελ έρεη ή δελ ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ άιιε πεγή, ζπλνδεπφκελε απφ ηελ θάξηα επηβίβαζεο θαζψο θαη απφ νπνηνδήπνηε παξαζηαηηθφ πνπ απνδεηθλχεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνχ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην αληίηηκν ηνπ απνιεζζέληνο εηζηηεξίνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην θφζηνο νηθνλνκηθήο

7 ζέζεο ηεο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο πνπ πξαγκαηνπνηεί ην δξνκνιφγην. ε πεξίπησζε απψιεηαο φισλ ησλ παξαζηαηηθψλ απαηηείηαη έγθξηζε ηνπ Γ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ εηζηηεξίνπ. Γηα ηελ πεξίπησζε ειεθηξνληθψλ εηζηηεξίσλ, απαηηνχληαη θάξηεο επηβίβαζεο, απφδεημε πιεξσκήο θαη ην απφθνκκα ηνπ ειεθηξνληθνχ εηζηηεξίνπ ή θξάηεζεο. ηελ πεξίπησζε αιιαγήο πηήζεσλ γηα νπνηαδήπνηε ιφγν (αιιαγή πξνγξάκκαηνο ηαμηδεχνληνο, αιιαγή/αθχξσζε πηήζεσλ, έθηαθηνη ιφγνη...) θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή έρεη θφζηνο απαηηείηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηαμηδεχνληνο πνπ λα εμεγεί ηνπο ιφγνπο ησλ αιιαγψλ θαη ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά.. ε πεξίπησζε πνπ ν ζπλεξγάηεο αλαγθαζηεί λα πιεξψζεη ππέξβαξν ιφγσ κεηαθνξάο πιηθψλ ή εμνπιηζκνχ ηνπ ΔΠΙΔΤ ή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηφηε πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ ηηκνιφγην ή απφδεημε κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΔΠΙΔΤ ην νπνίν ζπλνδεχεηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηαμηδεχνληνο πνπ βεβαηψλεη πσο ηα έμνδα απηά αθνξνχλ ην ζρεηηθφ πξφγξακκα ή ην ΔΠΙΔΤ. Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ Διιεληθνχο Φνξείο είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε ηηκνινγίνπ εθδνζέληνο ζην φλνκα ηνπ ΔΠΙΔΤ, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ζπκκεηέρνληνο. Γηα θάζε ηαμίδη πνπ πιεξψλεηαη απφ εμσηεξηθά επηδνηνχκελν εξεπλεηηθφ πξφγξακκα απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε πξνγξάκκαηνο ή πξαθηηθψλ ή ζρεηηθήο αιιεινγξαθίαο πνπ θαίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ηαμηδεχνληνο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. Μέιε ΓΔΠ ΔΜΠ πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ ζρεηηθέο άδεηεο γηα ηελ απνπζία ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ην ηαμίδη είλαη εληφο Διιάδαο ηφηε ε άδεηα απηή απαηηείηαη γηα απνπζία άλσ ησλ ηξηψλ εκεξψλ. 1.3 Ππομήθειερ αγαθών Λήτη ςπηπεζιών Οη δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνκήζεηεο αγαζψλ ή ηε ιήςε ππεξεζηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ην ΔΠΙΔΤ δηέπνληαη θαη αλαινγία απφ ην Π.Γ. 118/2007 ην ΠΓ 60/2007 θαη ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. Ππομήθεια ομοειδών πποφόνηυν ή ανάθεζη ομοειδών ςπηπεζιών δαπάνηρ μέσπι ,00 (άνες ΦΠΑ) ή όπυρ ηο όπιο αςηό επικαιποποιείηαι από ηην Δθνική και Κοινοηική νομοθεζία, ππαγμαηοποιείηαι με απεςθείαρ ανάθεζη ή διαππαγμάηεςζη με ππομηθεςηέρ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ ηνπ έξγνπ. Η νηθνλνκηθή κνλάδα ηνπ Δξγαζηεξίνπ ή ηεο Οκάδαο αθνχ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε παξαιαβή ηνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο, θαηαζέηεη ζην Λνγηζηήξην ηελ εληνιή πιεξσκήο κε ζπλεκκέλα ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά. ηε ζπλέρεηα ηα παξαζηαηηθά ειέγρνληαη απφ ην Σκήκα Λνγηζηεξίνπ θαη εθδίδεηαη ην έληαικα πιεξσκήο. Ππομήθειερ ομοειδών πποφόνηυν ή αναθέζειρ ομοειδών ςπηπεζιών δαπάνηρ από ,01 έυρ ,00 (άνες ΦΠΑ) ή όπυρ ηα όπια αςηά επικαιποποιούνηαι από ηην Δθνική και Κοινοηική νομοθεζία, γίλνληαη κε ππόσειπο διαγυνιζμό (ιήςε ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ πξνζθνξψλ), ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ επηθπξψλνληαη απφ ην Γ.. ηνπ ΔΠΙΔΤ. Ο

8 δηαγσληζκφο δηελεξγείηαη κε επζχλε ηεο 3κεινχο Δπηηξνπήο πνπ νξίδεη ην Γ.. θαη απνηειείηαη απφ κέιε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ ΔΠΙΔΤ. Ο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ζε ζπλεξγαζία κε ην Ννκηθφ χκβνπιν ζπληάζζεη ηελ πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα θαη ε νηθνλνκηθφηεηα ησλ πξνκεζεηψλ, πξνβιέπνληαη θαη ηα εμήο: i. Όιεο νη πξνζθιήζεηο ελδηαθέξνληνο-γηαθεξχμεηο αλαξηψληαη ζηε ζειίδα Νέσλ ηνπ ηζηνρψξνπ ηνπ Δξγαζηεξίνπ ή ηεο Οκάδαο θαη ζηνλ ηζηνρψξν ηνπ ΔΠΙΔΤ. ii. Γηα πξνκήζεηεο απφ ,01 κέρξη ,00 ή φπσο ηα φξηα απηά επηθαηξνπνηνχληαη απφ ηελ Δζληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία, ε πξνζεζκία ππνβνιήο πξνηάζεσλ είλαη ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε εκεξνινγηαθέο εκέξεο. iii. Γηα πξνκήζεηεο απφ ,01 κέρξη ,00 ή φπσο ηα φξηα απηά επηθαηξνπνηνχληαη απφ ηελ Δζληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία, ε πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο-πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη επηπιένλ ππνρξεσηηθά, ζην ηεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη ζε δχν εκεξήζηεο νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο επξείαο θπθινθνξίαο κε πξνζεζκία ππνβνιήο πξνηάζεσλ-πξνζθνξψλ ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα εκεξνινγηαθέο εκέξεο. Σν ΔΠΙΔΤ εθφζνλ θξίλεη απαξαίηεην ζα δεηά κε ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη απνδεηθηηθά ηεο ηθαλφηεηαο θαη θεξεγγπφηεηαο ησλ πξνκεζεπηψλ. Σαπηφρξνλα ην ΔΠΙΔΤ δεζκεχεηαη θαη απφ δηαρεηξηζηηθνχο θαλφλεο ησλ επηκέξνπο έξγσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη θαη ζεζπίδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο. Οη θαλφλεο απηνί είηε ελζσκαηψλνληαη ζηηο ζπκβάζεηο ησλ έξγσλ απηψλ, είηε πεξηιακβάλνληαη ζε ζρεηηθέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή ηζρχνπλ ηα φξηα θαη νη δηαδηθαζίεο πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα. Ππομήθειερ ομοειδών πποφόνηυν ή αναθέζειρ ομοειδών ςπηπεζιών δαπάνηρ από ,01 (συπίρ ΦΠΑ) και άνυ εηηζίυρ ή όπυρ ηα όπια αςηά επικαιποποιούνηαι από ηην Δθνική και Δνυζιακή νομοθεζία, πξαγκαηνπνηνχληαη κε διεθνή ανοισηό ή κλειζηό διαγυνιζμό, ζύμθυνα με ηοςρ ενυζιακούρ κανόνερ, όπυρ αςηοί έσοςν μεηαθεπθεί ζηην ελληνική έννομη ηάξη. Ο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Δξγαζηεξίνπ ή ηεο Οκάδαο αηηείηαη ηελ έγθξηζε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην Γ.. ηνπ ΔΠΙΔΤ. Παξάιιεια θαηαζέηεη εηζήγεζε πξνο ην Γ.. γηα ηε ζχζηαζε Δπηηξνπήο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο (κε 3 έσο 5 κέιε). Σν Σκήκα Λνγηζηεξίνπ ηνπ ΔΠΙΔΤ ζε ζπλεξγαζία κε ην Ννκηθφ χκβνπιν ειέγρεη ην αίηεκα ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε λνκνζεζία θαη ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο έλαληη ζην Φνξέα Υξεκαηνδφηεζεο. Η εηζήγεζε κε επηζπλαπηφκελν ην αίηεκα ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ πξνσζείηαη ζην Γ.. Δθφζνλ εγθξηζεί απφ ην Γ.. ην αίηεκα ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ γηα δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ θαη νξηζκφ ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ν Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο θαη ε Δπηηξνπή χληαμεο Σερληθψλ

9 Πξνδηαγξαθψλ ζπλεξγάδνληαη κε ην Ννκηθφ χκβνπιν γηα ηε ζχληαμε ηεο πξνθήξπμεο θαη ηνπ ζρεδίνπ ηεο ζχκβαζεο. Σν ηειηθφ θείκελν ηεο πξνθήξπμεο πξνζππνγξάθεηαη απφ ην Ννκηθφ χκβνπιν ηνπ ΔΠΙΔΤ θαη ππνγξάθεηαη απφ ην Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΙΔΤ. ηε ζπλέρεηα αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΠΙΔΤ γηα κία εβδνκάδα γηα ζρφιηα θαη παξαηεξήζεηο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο (ζηάδην δηαβνχιεπζεο). Δηδηθά γηα ηα έξγα πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ Δ..Π.Α. απαηηείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηνπ ειέγρνπ ηνπ ζρεδίνπ ηεο χκβαζεο απφ ηελ αξκφδηα Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Φνξέα Υξεκαηνδφηεζεο πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο ζηνλ ηχπν. πγθεθξηκέλα ε πξνθήξπμε απνζηέιιεηαη ζηελ αξκφδηα Γηαρεηξηζηηθή Αξρή γηα έιεγρν θαη αθνχ ελζσκαησζνχλ ηπρφλ παξαηεξήζεηο ή/θαη δηνξζψζεηο θαη ιάβεη ηελ έγθξηζε ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ, ηφηε πξνσζείηαη γηα δεκνζίεπζε. Η δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο ηεο Γηαθήξπμεο γίλεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, ζην ηεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο, ζε δχν εκεξήζηεο νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο επξείαο θπθινθνξίαο θαη κία πνιηηηθή, κε ηελ παξάιιειε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ νξίδεη ην ελσζηαθφ δίθαην γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ.. Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ν Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ζπλεξγάδεηαη κε ην Ννκηθφ χκβνπιν γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ. Οπνηαδήπνηε πξνκήζεηα αγαζψλ ή ιήςε ππεξεζηψλ γίλεη απφ νίθν εμσηεξηθνχ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηηκνιφγην (invoice). Σν ηηκνιφγην απηφ ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ζην φλνκα ηνπ ΔΠΙΔΤ, λα αλαγξάθεηαη ε έδξα ηνπ ΔΠΙΔΤ, θαζψο θαη ν Α.Φ.Μ. ππφ ηε κνξθή EL Δπίζεο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ επηζηεκνληθνχ ππεπζχλνπ ηνπ έξγνπ, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε πξνκήζεηα αγαζψλ ή ε ιήςε ππεξεζηψλ. 1.4 Παπακολούθηζη Παγίυν Η Κεληξηθή θαη Γηνηθεηηθή Τπεξεζία ηνπ ΔΠΙΔΤ ηεξεί κεηξψν φισλ ησλ παγίσλ πνπ δηαζέηεη θαη πνπ αγνξάδνληαη. Γηα θάζε πάγην ηεξνχληαη ηα εμήο ζηνηρεία: Ολνκαζία, Καηαζθεπαζηήο, Πεξηγξαθή, Δίδνο, εηξηαθφο αξηζκφο, Πξνκεζεπηήο, Αξηζκφο ηηκνινγίνπ, Ηκεξνκελία αγνξάο, Έξγν πνπ ρξεψζεθε, Σνπνζεζία ρξήζεο ηνπ παγίνπ, Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο έξγνπ πνπ ρξεψζεθε, Καηάζηαζε (ζε ιεηηνπξγία ή θαηαζηξάθεθε), ρφιηα. Κάζε πάγην ιακβάλεη έλα κνλαδηθφ θσδηθφ. ε θάζε πάγην επηθνιιάηαη εηηθέηα πνπ αλαγξάθεη: «Πάγην ΔΠΙΔΤ», Μνλαδηθφ θσδηθφ αξηζκφ παγίνπ, Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν έξγνπ πνπ ρξεψζεθε, Σνπνζεζία ρξήζεο. Μεηά απφ θάζε λέα αγνξά παγίνπ, ν Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο, απνζηέιιεη αίηεζε κε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ηνπ παγίνπ πξνο ηελ Κεληξηθή θαη Γηνηθεηηθή Τπεξεζία. Απηή θαηαρσξεί ην πάγην θαη απνζηέιιεη ηελ εηηθέηα πξνο επηθφιιεζε ζην αληίζηνηρν πάγην. ε πεξίπησζε πνπ ην πάγην/φξγαλν πεξηέρεηαη ζε ηηκνιφγην καδί κε άιια αληηθείκελα, απηφ δηαρσξίδεηαη θαη αληηκεησπίδεηαη ρσξηζηά απφ ηα ππφινηπα αληηθείκελα.

10 ε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο παγίνπ ν Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο, απνζηέιιεη γλσζηνπνίεζε πξνο ηελ Κεληξηθή θαη Γηνηθεηηθή Τπεξεζία. Απηή θαηαγξάθεη ηελ θαηαζηξνθή ζην κεηξψν παγίσλ. Σν πάγην απνζηέιιεηαη ζηελ Κεληξηθή θαη Γηνηθεηηθή Τπεξεζία, ε νπνία ππνγξάθεη πξσηφθνιιν θαηαζηξνθήο, ην νπνίν ππνγξάθεη ν Πξντζηάκελνο θαη άιια 2 κέιε ηεο Τπεξεζίαο. ε πεξίπησζε δηαθίλεζεο παγίνπ εθηφο ηνπ ΔΠΙΔΤ εθδίδεηαη ην θαηά λφκν πξνβιεπφκελν δειηίν απνζηνιήο. ε πεξίπησζε κεηαθίλεζε παγίνπ ζε άιιε ηνπνζεζία ρξήζεο εληφο ηνπ ΔΠΙΔΤ, ν Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο απνζηέιιεη έγγξαθν ζεκείσκα πξνο ηελ Κεληξηθή θαη Γηνηθεηηθή Τπεξεζία ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά αλαθέξνληαο θαη ην ρξφλν παξακνλήο ζηε λέα ζέζε. Η Κεληξηθή θαη Γηνηθεηηθή Τπεξεζία θαηαρσξεί ηε κεηαθίλεζε θαη ηε δηάξθεηά ηεο ζηε ζηήιε ρφιηα. Καηά ηελ επηζηξνθή ηνπ παγίνπ ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε, ν Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο απνζηέιιεη έγγξαθν ζεκείσκα πξνο ηελ Κεληξηθή θαη Γηνηθεηηθή Τπεξεζία, ε νπνία θαηαγξάθεη ηελ επηζηξνθή θαη ηελ εκεξνκελία ζηε ζηήιε ρφιηα. Γηα ηνλ νξηζκφ ησλ νξγάλσλ ή ησλ παγίσλ αθνινπζείηαη ε Δζληθή λνκνζεζία. Γηα παξάδεηγκα πιηθά φπσο ινγηζκηθφ, κλήκεο, εζσηεξηθνί δίζθνη, USB κλήκεο, πξίδεο, θνπηηά, θαιψδηα θαη γεληθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηζθεπή, αλαβάζκηζε, ζπληήξεζε ππνινγηζηψλ, ζπζθεπψλ, πξσηνηχπσλ θαη νξγάλσλ δελ ζεσξνχληαη φξγαλα ή πάγηα. Γεληθά πιηθά θφζηνπο θάησ ησλ 300 επξψ ζεσξνχληαη αλαιψζηκα. Τιηθά θφζηνπο θάησ ησλ 1200 επξψ απνζβέλνληαη ζηε ρξνληά αγνξάο ηνπο. Με απφθαζε ηνπ Γ ΔΠΙΔΤ ηα άλσ φξηα κπνξνχλ λα αιιάμνπλ. Γηα πνζά κεγαιχηεξα ησλ 1.200,00 Δπξψ ν ρξφλνο απφζβεζεο είλαη ηξηεηήο. Ο αιγφξηζκνο ηεο απφζβεζεο πνπ ρξεψλεηαη ζην έξγν είλαη: θφζηνο νξγάλνπ (ρσξίο ΦΠΑ) * πνζνζηφ ρξήζεο ηνπ νξγάλνπ ζην έξγν * ην πνζνζηφ απφζβεζεο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Σελ πξσηνβνπιία γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ έξγσλ κπνξνχλ λα αλαιακβάλνπλ Μέιε ΓΔΠ ηεο ΗΜΜΤ, Οκφηηκνη Καζεγεηέο ηεο ΗΜΜΤ ή Δξεπλεηέο Α, Β θαη Γ βαζκίδαο, ηα νπνία, κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ έξγνπ, νξίδνληαη Δπηζηεκνληθνί Τπεχζπλνη (Δ.Τ.). Ο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο: Αλαθέξεηαη ζην Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΙΔΤ. Πξνεηνηκάδεη πξφηαζε γηα ππνβνιή πξφηαζεο εξεπλεηηθνχ έξγνπ, είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηερληθή ζπκκεηνρή Έρεη ηελ ηερληθή επζχλε θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη πινπνίεζεο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ηερληθψλ θαη άιισλ εξγαζηψλ γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζή ηνπ. Δηζεγείηαη ηηο αλάγθεο ζε λέν πξνζσπηθφ, ηαμίδηα, εμνπιηζκφ, αλαιψζηκα θαη άιιεο. Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ζε έξγα ηνπ ΔΠΙΔΤ κπνξεί λα είλαη κέινο ΓΔΠ ηεο ρνιήο ΗΜΜΤ, Οκφηηκνη Καζεγεηέο ηεο ΗΜΜΤ ηνπ Δ.Μ.Π. θαη Δξεπλεηήο βαζκίδαο Α, Β θαη Γ ηνπ ΔΠΙΔΤ.

11 Ο πξνυπνινγηζκφο θάζε εμσηεξηθψο ρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ ή έξγνπ παξνρήο ππεξεζηψλ επηβαξχλεηαη κε θξαηήζεηο ππέξ ΔΠΙΔΤ επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ (κε εμαίξεζε ηηο δαπάλεο γηα ηαμίδηα, γηα ππεξγνιαβίεο, γηα εμνπιηζκφ πνπ παξακέλεη ζην ΔΠΙΔΤ θαη γηα ακνηβέο κειψλ ΓΔΠ) ζε πνζνζηφ 15% (εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά απφ ρξεκαηνδφηεο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ ή ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο). Η ρξεκαηνδφηεζε πλεδξίσλ, Δθπαηδεπηηθψλ Έξγσλ θαη ζεκηλαξίσλ επηβαξχλεηαη κε θξαηήζεηο ππέξ ΔΠΙΔΤ ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Η ζηειέρσζε ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ γίλεηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. Η ρξήζε εηαηξεηψλ σο ππεξγνιάβσλ γηα εθηέιεζε κέξνπο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηε ζχκβαζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νπφηε θαη κφλνλ ην αληίζηνηρν θνλδχιη απαιιάζζεηαη ηεο θξάηεζεο 15%. Γεληθά, ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε ρξήζε ππεξγνιάβσλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζχκβαζε, απαηηείηαη έγγξαθε άδεηα απφ ην ρξεκαηνδφηε. Δθφζνλ ε άδεηα απηή δελ απαηηείηαη απφ ηε ζχκβαζε, επηηξέπεηαη θαη εμαίξεζε ε ρξήζε ππεξγνιάβσλ κεηά απφ εηδηθή αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηνπ ΔΤθαη έγθξηζε απφ ην Γ ηνπ ΔΠΙΔΤ γηα ην ηκήκα ηεο έξεπλαο ή ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ φπνπ δελ είλαη δπλαηή ε εθηέιεζή ηνπ ζην ΔΠΙΔΤ. Η επηινγή ηνπ ππεξγνιάβνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΚΑΗ ΔΓΚΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΩΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Η Κεληξηθή Γηνίθεζε ηνπ ΔΠΙΔΤ δελ παξεκβαίλεη ζε αμηνινγήζεηο πξνηάζεσλ πνπ ηα κέιε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ ππνβάιινπλ ζε εμσηεξηθνχο θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο. Σελ επζχλε σο πξνο ην είδνο θαη ηε κεζνδνινγία ησλ εξεπλεηηθψλ επηινγψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ έρνπλ ηα ππνβάιινληα κέιε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ. Με εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο απφ Οκφηηκν Καζεγεηή, πξηλ ηελ ππνβνιή πξφηαζεο γηα εθηέιεζε ρξεκαηνδνηνχκελνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ε επηζηεκνληθή έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ Σνκέα ηεο ΗΜΜΤ/ΔΜΠ φπνπ ππάγεηαη ην Δξγαζηήξην ή ε Οκάδα, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε πξφηαζε-εηζήγεζε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ (ΔΤ) ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ απφ ην ΔΠΙΔΤ, απαηηείηαη επηπιένλ έγγξαθε άδεηα ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΙΔΤ. Ο ΔΤ δηαβηβάδεη ζην Γηεπζπληή ηνπ Σνκέα πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ: Α.1 θνπφ θαη ζεκαζία ηνπ έξγνπ θαη ραξαθηεξηζκφ ηνπ σο: (α) (β) (γ) (δ) (ε) έξεπλα (βαζηθή, εθαξκνζκέλε ή ηερλνινγηθή) παξνρή εηδηθψλ επηζηεκνληθψλ ή ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ εηδηθφ έξγν (π.ρ. έξγν ΔΠΔΑΔΚ) ζπλέδξην ή ζεκηλάξην παξνρή ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο-δηαπίζηεπζεο Α.2 Φνξέα ρξεκαηνδφηεζεο θαη αηηία αλάιεςεο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ

12 Α.3 Πξφγξακκα έξεπλαο Α.4 Κνηλνπξαμία Α.5 πλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο έξγνπ θαη πξνυπνινγηζκφο γηα ΔΠΙΔΤ Α.6 Πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο ΔΠΙΔΤ θαη αλακελφκελε ίδηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΙΔΤ Α.7 Αλάιπζε πξνυπνινγηζκνχ ΔΠΙΔΤ ζε: Γαπάλεο γηα Πξνζσπηθφ, Γαπάλεο γηα φξγαλα πνπ ζα αγνξαζζνχλ απφ ην έξγν θαζψο θαη ππάξρσλ εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, Γαπάλεο γηα αλαιψζηκα πνπ ζα αγνξαζζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, Πνζνζηφ απαζρφιεζεο ηνπ ΔΤ ζην εξεπλεηηθφ έξγν, Άιιεο δαπάλεο Ο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο είλαη αξκφδηνο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ απαηηνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ, ηφζν σο ζπλφινπ φζν θαη αλά θαηεγνξία δαπαλψλ. ε πεξίπησζε αιιαγψλ ζηε δηάξθεηα, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ή ζε άιιεο δηαηάμεηο ηνπ ζπκβνιαίνπ, ν Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ελεκεξψλεη ηε Γηνηθεηηθή θαη Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ ΔΠΙΔΤ γξαπηψο, επηζπλάπηνληαο αληίγξαθα ζρεηηθψλ εγγξάθσλ ή αιιεινγξαθίαο. 1.6 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΩΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Διαδικαζία ςπογπαθήρ ζύμβαζηρ με ηην αναθέηοςζα απσή Δθφζνλ ην εξεπλεηηθφ έξγν εγθξηζεί πξνο ρξεκαηνδφηεζε, ν Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο απνζηέιιεη ηελ έγθξηζε ηνπ Σνκέα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, φιεο ηηο αλσηέξσ πιεξνθνξίεο πνπ ππνβιήζεθαλ γηα ηελ έγθξηζε ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηελ ηειηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ θαη ηνλ ηειηθφ νηθνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ ζηε Γηνηθεηηθή θαη Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη αηηείηαη ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ απφ ην Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΙΔΤ. Έλα αληίγξαθν ηεο ζχκβαζεο ηεξείηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ Δξγαζηεξίνπ ή ηεο Οκάδαο, ελψ ην πξσηφηππν απνζηέιιεηαη ζηε Γηνηθεηηθή θαη Οηθνλνκηθή Τπεξεζία Διαδικαζία ηποποποίηζηρ ζύμβαζηρ με ηην αναθέηοςζα απσή ε θάζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ζχκβαζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή ν Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο απνζηέιιεη ηελ ηξνπνπνηεκέλε ηερληθή ππνγξαθή ή ηνλ ηξνπνπνηεκέλν πξνυπνινγηζκφ ζηε Γηνηθεηηθή θαη Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη αηηείηαη ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ απφ ην Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΙΔΤ. Έλα αληίγξαθν ηεο ζχκβαζεο ηεξείηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ Δξγαζηεξίνπ ή ηεο Οκάδαο, ελψ ην πξσηφηππν απνζηέιιεηαη ζηε Γηνηθεηηθή θαη Οηθνλνκηθή Τπεξεζία.

13 1.6.3 Διαδικαζία έναπξηρ ςλοποίηζηρ επεςνηηικού έπγος Γηα ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ρξεκαηνδνηνχκελνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ, ε Γηνηθεηηθή θαη Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαηαρσξεί ην έξγν θαη απνδίδεη έλα κνλαδηθφ θσδηθφ έξγνπ, ηνλ νπνίν γλσζηνπνηεί ζηνλ Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν θαη ζην Λνγηζηεξίν Διαδικαζία επιζηημονικήρ παπακολούθηζηρ ςλοποίηζηρ επεςνηηικού έπγος Ο κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ επηζηεκνληθή παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ είλαη ν Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο, ν νπνίνο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ νξζή θαη έγθαηξε εθηέιεζε φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε. Ο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ηεξεί αξρείν κε φιεο ηηο εθζέζεηο θαη ηηο αλαθνξέο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ γηα πεξίνδν κέρξη θαη 5 έηε απφ ηε ιήμε ηνπ έξγνπ ή φζν απαηηεί ε ζχκβαζε κε ηνλ εληνιέα Διαδικαζία παπακολούθηζηρ οικονομικήρ ςλοποίηζηρ επεςνηηικού έπγος Αμοιβέρ πποζυπικού: Ο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο πξνηείλεη ηε ζχλαςε ζχκβαζεο γηα εθηέιεζε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ.. Η πξσηφηππε ζχκβαζε θαζψο θαη ηα πξσηφηππα παξαζηαηηθά δαπαλψλ ππνβάιινληαη ζην ινγηζηήξην, ελψ αληίγξαθα ηεξνχληαη ζηελ Οηθνλνκηθή Μνλάδα ηνπ Δξγαζηεξίνπ ή ηεο Οκάδαο. Γαπάνερ ηαξιδιών: Ο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο απνθαζίδεη γηα ηελ αλάγθε πξαγκαηνπνίεζεο ηαμηδηνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ θαη ειέγρεη ηε δηαζεζηκφηεηα θνλδπιίσλ γηα απηφ. Μεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνχ εηνηκάδεηαη εμνδνιφγην ηαμηδηνχ, φπνπ αλαθέξεηαη ην έξγν, ν πξννξηζκφο, ην φλνκα ηνπ αηφκνπ, ε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ, ν ζθνπφο ηνπ ηαμηδηνχ θαη νη δαπάλεο. ην εμνδνιφγην επηζπλάπηνληαη ηα παξαζηαηηθά δαπαλψλ, ην αληίγξαθν ηνπ εηζηηεξίνπ, νη θάξηεο επηβίβαζεο θαη ην πξφγξακκα ηεο ζπλάληεζεο ή ηνπ ζπλεδξίνπ, ψζηε λα πξνθχπηεη ε ζπζρέηηζε κε ην έξγν. Σν εμνδνιφγην θαη ηα παξαζηαηηθά ππνβάιινληαη ζην Λνγηζηήξην, ελψ αληίγξαθα ηεξνχληαη ζηελ Οηθνλνκηθή Μνλάδα ηνπ Δξγαζηεξίνπ ή ηεο Οκάδαο. Γαπάνερ εξοπλιζμού, αναλυζίμυν, ςπεπγολαβιών και άλλυν εξόδυν: Ο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο απνθαζίδεη γηα ηελ αλάγθε απφθηεζεο εμνπιηζκνχ, αλαισζίκσλ ή άιισλ πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ. Η δηαδηθαζία πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.3.

14 Γηα θάζε πιεξσκή ε Οηθνλνκηθή Μνλάδα ηνπ Δξγαζηεξίνπ ή ηεο Οκάδαο εηνηκάδεη εληνιή πιεξσκήο, φπνπ αλαγξάθεη ην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ, ην πνζφ, ην έξγν, ηνλ θσδηθφ έξγνπ, ηελ θαηεγνξία πξνυπνινγηζκνχ, ηελ νπνία ππνβάιιεη καδί κε ηα ζρεηηθά έγγξαθα ζην Λνγηζηήξην, ελψ αληίγξαθν ηεξείηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Μνλάδα ηνπ Δξγαζηεξίνπ ή ηεο Οκάδαο.

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΟΓΑ ΣΑΞΙΓΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΙ ΣΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟ Ν.ππ αξ.2685/1999 & Ν. ππ αξ.3833/2010 ΚΑ/679/ (ΦΔΚ 826 ηβ /1996)

ΔΞΟΓΑ ΣΑΞΙΓΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΙ ΣΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟ Ν.ππ αξ.2685/1999 & Ν. ππ αξ.3833/2010 ΚΑ/679/ (ΦΔΚ 826 ηβ /1996) ΔΞΟΓΑ ΣΑΞΙΓΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΙ ΣΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟ Ν.ππ αξ.2685/1999 & Ν. ππ αξ.3833/2010 ΚΑ/679/22.8.96 (ΦΔΚ 826 ηβ /1996) Οη κεηαθηλνχκελνη εθηφο έδξαο, κε εληνιή ηνπ Γεκνζίνπ γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο θαη γηα ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ τασρός, 10/11/2016 Αρ. Πρωτ. 23349 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο καο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Υπεξεζίαο Πξαζίλνπ, πξνυπνινγηζκνχ 14.923,40

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων. Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η

Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων. Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 χληαμε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ 4 1.1 Δλεκέξσζε γηα ηηο πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνηάζεσλ 4 1.2 χληαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ.

Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ. Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ Φοπολογικά ηοισεία Διδικοω Λογαπιαζμοω Κονδςλίυν Έπεςναρ Πανεπιζηημίος Παηπϊν: (ηζρύο από 01.01.2009) Δπσλπκία: Διδικψρ Λογαπιαζμψρ Κονδςλίυν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΡΔΤΝΩΝ ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ - Ο ηζρύσλ Οδεγόο εγθξίζεθε από ηε Σύγθιεην ζηε ζπλεδξίαζε 124/1-2-2002, κεηά από επεμεξγαζία θαη εηζήγεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ. 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη;

ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ. 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη; ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΤΥΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ 1. Ο ρξφλνο ηεο ηειηθήο Αμηνιφγεζεο ελφο θαθέινπ ππνςεθίνπ γηα ηελ έληαμε ζην πξφγξακκα πφηε αξρίδεη; Η αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ζα γίλεη κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Άζκηζη 1 Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Ηαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ζαλνπαξίνπ 20Φ1 εθηειέζηεθε ε παξαγγειία Νν. 125, ε νπνία αθνξνύζε ηελ θαηαζθεπή 40 θαξεθιώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ Απ. Μελέτηρ Απεςθείαρ Ανάθεσηρ 2/2017 Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο Απ. Μελέτηρ Απεςθείαρ Ανάθεσηρ 2/2017 ΘΔΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013)

Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Απόθαζη Γ15/οικ/15658 (ΦΔΚ 2300 Β/16-9-2013) Θέμα: «Σροποποίηζη ηης με αριθ. Γ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β 1105) Τποσργικής Απόθαζης με θέμα «Έκδοζη Δνημερόηηηας Πηστίοσ και Βεβαιώζεων ανεκηέλεζηοσ σπολοίποσ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ )

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ ) Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ 10 7-2007) 1) Η πεξίπηωζε ηβ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «ηβ Γπλαηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα