ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010"

Transcript

1 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, , ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) , _ ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος ΔΠΗΔΤ ηην 01/10/2010

2 1 ΓΑΠΑΝΔ 1.1 Γενικέρ απσέρ Οη αξρέο ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ δελ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε αληίζεζε κε ηνπο θαλφλεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ρξεκαηνδφηε ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηεί ην ΔΠΙΔΤ Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ δαπαλψλ γίλεηαη απφ ηνλ Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν θάζε έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο απηνχ θαηαξηίδνληαη απφ ηνλ επηζηεκνληθφ ππεχζπλν θαη θαηαηίζεηαη ζην ΔΠΙΔΤ. Ο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο απνθαζίδεη γηα ηηο απαηηνχκελεο δαπάλεο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, γηα ηελ επηινγή λένπ πξνζσπηθνχ, γηα ηελ πξφηαζε θαηάξηηζεο ζπκβάζεσλ θαη είδνο ζπκβάζεσλ, γηα ηελ εθηέιεζε ηαμηδηψλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ έξγνπ, γηα ηελ αγνξά εμνπιηζκνχ, αλαισζίκσλ θαη άιισλ πιηθψλ, γηα ηελ αλάζεζε ππεξγνιαβηψλ, ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. Ο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο εηζεγείηαη ηηο δαπάλεο απηέο ζην Γηεπζπληή ΔΠΙΔΤ. πνπ έρεη ηελ επζχλε γηα ηνλ έιεγρφ ηνπο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο. Η πξαγκαηνπνίεζε θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ δαπαλψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 1.2, 1.3 θαη Σα πξσηφηππα έγγξαθα φπσο πξνζθνξέο, παξαζηαηηθά, ζπκβφιαηα, ζπκβάζεηο ηεξνχληαη ζην Λνγηζηεξίν. Σα πξσηφηππα θχιια ρξνλνρξέσζεο πξνζσπηθνχ ηεξνχληαη ζην Λνγηζηεξίν ηνπ ΔΠΙΔΤ. Σν Λνγηζηεξίν αθνινπζεί ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ρξέσζε ησλ δαπαλψλ ζε εξεπλεηηθά έξγα. Αλ φκσο απαηηείηαη θάηη ηδηαίηεξν απφ ηε ζχκβαζε εθηέιεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ ή άιινπ έξγνπ, ηφηε αθνινπζνχληαη νη αξρέο θαη απαηηήζεηο ηνπ ρξεκαηνδφηε θάζε εξεπλεηηθνχ ή άιινπ έξγνπ. Οπνηνδήπνηε έληππν ππνβάιιεηαη ζην Λνγηζηήξην ή ζηε Γηνηθεηηθή θαη Οηθνλνκηθή Τπεξεζία είλαη ζπκπιεξσκέλν ειεθηξνληθά θαη φρη ρεηξφγξαθα. Δδψ πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά, ζπκβάζεηο, θχιια ρξνλνρξέσζεο, εμνδνιφγηα, αηηήζεηο πιεξσκήο Διαδικαζία απαλλαγήρ ΦΠΑ Γηα ην ΔΠΙΔΤ ηζρχεη ε Τπνπξγηθή Απφθαζε ΑΤΟ /1700/528/0014/ΠΟΛ.1128/ΦΔΚ Β`335/23/4/97, ε νπνία ξπζκίδεη ηε δηαδηθαζία θαηαβνιήο ηνπ Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί ζηελ παξάδνζε, ζηελ εηζαγσγή ή ζηελ ελδνθνηλνηηθή απφθηεζε θαηλνχξγηνπ κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ζηε ιήςε ππεξεζηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο αλάζεζεο εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ αλαηίζεληαη ζε απηφ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ή εθηεινχληαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο. Η δηαδηθαζία ηεξείηαη απηνηειψο γηα θάζε ζχκβαζε. Πξνυπνζέζεηο είλαη:

3 1. χκβαζε κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ απηήλ, κεξηθά ή νιηθά. 2. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Φ.Π.Α. ζεσξείηαη φηη ελεξγεί ζην φλνκά ηνπ αιιά γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, θαηά ην πνζνζηφ πνπ ζπκκεηέρεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή. ην πνζνζηφ πνπ δελ ζπκκεηέρεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, αιιά ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Γεκφζην ή άιιν θνξέα εκπεξηέρεηαη Φ.Π.Α. θαη εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο ΑΡΙΘ /887/Α0014/ΠΟΛ.1057/ ΔΓΤΟ. χκθσλα κε ηε δηαδηθαζία απηή ην ΔΠΙΔΤ ππνβάιιεη ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο ΙΑ ΓΟΤ αίηεζε κε ηελ νπνία δεηά ηελ έγθξηζε γηα εηζαγσγή ή αγνξά αγαζψλ ή ιήςε ππεξεζηψλ ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. Τπάξρεη ππφδεηγκα ηεο αηηήζεσο θαη δηαηίζεηαη απφ ην Λνγηζηήξην. Η αίηεζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνπ έξγνπ. ηελ αίηεζε απηή επηζπλάπηνληαη ηα πην θάησ δηθαηνινγεηηθά: α) αλαιπηηθφ πίλαθα εηο δηπινχλ θαηά Σεισλείν ή πξνκεζεχηξηα επηρείξεζε, ζηνλ νπνίν αλαγξάθνληαη ηα αγαζά ηα νπνία πξφθεηηαη λα εηζάγεη ή λα αγνξάζεη απφ ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ηελ πνζφηεηα θαη ηελ αμία απηψλ, ην αξκφδην ηεισλείν εηζαγσγήο, ην νλνκαηεπψλπκν ή επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηεο πξνκεζεχηξηαο επηρείξεζεο φηαλ πξφθεηηαη γηα αγνξά ζην εζσηεξηθφ, θαζψο θαη ηνλ ΑΦΜ θαη ηελ αξκφδηα ΓΟΤ ηεο επηρείξεζεο απηήο. Ο πίλαθαο ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνπ έξγνπ. β) ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία δειψλεηαη ππεχζπλα φηη ην ΔΠΙΔΤ έρεη ζπκβιεζεί κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ εθηέιεζε πξνγξάκκαηνο γηα ινγαξηαζκφ ηεο, ν ηφπνο εγθαηάζηαζήο ηνπ, φηη πξφθεηηαη γηα ππνθείκελν ζην Φ.Π.Α. πξφζσπν (ΑΦΜ) ππαγφκελν ζην θαλνληθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α. θαη φηη ηα αγαζά ή νη ππεξεζίεο θαηά πεξίπησζε πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο. γ) αλαιπηηθφ πίλαθα εηο δηπινχλ, γηα ηηο ιακβαλφκελεο ππεξεζίεο εγθαηάζηαζεο ή ζπλαξκνιφγεζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ηελ αμία απηψλ, ην νλνκαηεπψλπκν ή επσλπκία θαη δηεχζπλζε ηνπ παξέρνληα ηνλ ΑΦΜ ηνπ θαη ηελ αξκφδηα ΓΟΤ. Ο πίλαθαο ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνπ έξγνπ. δ) Αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο αλάζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ξεηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ζην πξφγξακκα θαζψο θαη ε δηάξθεηα απηνχ, θαζψο θαη κεηάθξαζε απηνχ. Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΓΟΤ ρνξεγεί βεβαίσζε γηα ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ παξάδνζεο ζηνλ αηηνχληα ρσξίο Φ.Π.Α. ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ. Η βεβαίσζε απηή πξνζαξηάηαη ζην ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ. ε πεξίπησζε εηζαγσγήο, ην αξκφδην Σεισλείν, ζην νηθείν παξαζηαηηθφ ρξεψλεη ηνλ αλαινγνχληα Φ.Π.Α., ηνλ νπνίν φκσο δελ εηζπξάηηεη, αλαγξάθνληαο ζ' απηφ ηελ έλδεημε "Ο ΑΝΑΛΟΓΩΝ Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΣΑΒΛΗΘΔΙ ΜΔ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΙΚΗ ΓΗΛΩΗ ΣΟΤ... ΒΑΔΙ

4 ΣΗ...ΑΤΟ". Η πξνκεζεχηξηα επηρείξεζε ησλ αγαζψλ ή ε παξέρνπζα ηηο ππεξεζίεο εγθαηάζηαζεο ή ζπλαξκνιφγεζεο, εθδίδεη ην ππφ ηνπ ΚΒ πξνβιεπφκελν θνξνινγηθφ ζηνηρείν, ζην νπνίν ρξεψλεη θαη ηνλ αλαινγνχληα Φ.Π.Α. ηνλ νπνίν δελ εηζπξάηηεη, αλαγξάθνληαο ζεαπηφ ηελ έλδεημε "ΓΔΝ ΔΙΠΡΑΣΣΔΣΑΙ Φ.Π.Α. -ΤΠΟΥΡΔΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΟΤ ΔΙΝΑΙ ΣΟ ΔΠΙΔΤ ΜΔ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΙΚΗ ΓΗΛΩΗ ΒΑΔΙ ΣΗ ΑΡΙΘ... ΑΤΟ". Σν ΔΠΙΔΤ πξνζθνκίδεη ζηνλ πξντζηάκελν ηεο ΓΤΟ, αληίγξαθν ηνπ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ πνπ εμέδσζε ε πξνκεζεχηξηα αγαζψλ ή ππεξεζηψλ επηρείξεζε εληφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ. 1.2 Σαξίδια - μεηακινήζειρ Ωο ηαμίδη ζεσξείηαη ε κεηάβαζε κέινπο ή κειψλ ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο εθηφο ηεο έδξαο ηνπ ΔΠΙΔΤ (απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 40 ρικ.) γηα ηελ εμππεξέηεζε ζθνπψλ ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ. Η δηάξθεηα ηεο κεηάβαζεο γεληθά δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δχν (2) εβδνκάδεο. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη αλάγθεο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ δελ θαιχπηνληαη εληφο δχν εβδνκάδσλ, ν Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο πξέπεη λα απεπζχλεηαη γηα έγθξηζε ζην Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΙΔΤ. Α. ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΙ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ηνπο κεηαθηλνχκελνπο εξεπλεηέο /ζπλεξγάηεο ελφο έξγνπ θαηαβάιινληαη: 1) Οδνηπνξηθά έμνδα α) Καηαβάιιεηαη ην θφζηνο κεηαθνξάο κε καδηθά κέζα κεηαθνξάο (εηζηηήξην ιεσθνξείνπ, πινίνπ, αεξνπιάλνπ θηι.). Γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ δαπαλψλ κεηαθίλεζεο απαηηείηαη ε ππνβνιή ηνπ απνθφκκαηνο ηνπ εηζηηεξίνπ θαη γηα ηα αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ην εηζηηήξην ή ε ειεθηξνληθή θξάηεζε θαη νη θάξηεο επηβίβαζεο, εθφζνλ δελ ππάξρεη άιιν έγγξαθν πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνχ. Σα εηζηηήξηα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί ζην φλνκα ηνπ ηαμηδεχνληα. β) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο κίζζσζεο κεηαθνξηθνχ κέζνπ, νη ζρεηηθέο απνδείμεηο ζα αλαγξάθνπλ ην φλνκα ηνπ νδεγνχ, ηνλ αξηζκφ ηνπ απηνθηλήηνπ, ην πνζφ θαη ηνλ ηφπν ελνηθίαζεο. Η κίζζσζε κεηαθνξηθνχ κέζνπ δελ ζπλεπάγεηαη ζε θακία πεξίπησζε θαη ηε κίζζσζε πξνζσπηθνχ (νδεγνχ). γ) Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε ΙΥ απηνθηλήηνπ κε ρηιηνκεηξηθή απνδεκίσζε πνπ απφ θαζνξίδεηαη απφ ην ΔΠΙΔΤ ζε 0,35. δ) ε πεξίπησζε ρξήζεο Ι.Υ. απηνθηλήηνπ (ηδηφθηεηνπ ή κηζζσκέλνπ) θαηαβάιιεηαη ην αληίηηκν θαηαβνιήο δηνδίσλ, εθφζνλ ζπλνδεχεηαη απφ ηα αληίζηνηρα απνθφκκαηα. ε) ε πεξίπησζε ρξήζεο Ι.Υ., ν κεηαθηλνχκελνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη : Τπεχζπλε δήισζε φηη κεηαθηλήζεθε κε Ι.Υ. απηνθίλεην, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ην δξνκνιφγην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ν αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ν αξηζκφο άδεηαο νδήγεζεο ηνπ κεηαθηλνχκελνπ. Σηο απνδείμεηο ησλ ηαζκψλ Γηνδίσλ απφ φπνπ ζα πξνθχπηεη ε εκεξνκελία δηέιεπζεο (αλ ππήξμε δηέιεπζε απφ ζηαζκνχο δηνδίσλ).

5 ζη) Κφζηνο εηζηηεξίνπ ηξέλνπ ή δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ιεσθνξείνπ, κφλν γηα ζχλδεζε κεηαμχ πφιεσλ, δελ θαιχπηεηαη θφζηνο κεηξφ, πξναζηηαθνχ ή αζηηθψλ ιεσθνξείσλ. δ) Κφζηνο ηαμί κφλν ζε πεξηπηψζεηο πνπ δε δηαηίζεηαη άιιν κέζν καδηθήο κεηαθνξάο. Οη απνδείμεηο ηαμί ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε ΤΓ ηνπ ηαμηδεχνληνο πνπ λα βεβαηψλνπλ φηη δελ ππήξρε δηαζεζηκφηεηα άιινπ κέζνπ. Απνδείμεηο θφζηνπο πάλσ απφ 15 επξψ απαηηείηαη λα έρνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ ΔΠΙΔΤ εάλ είλαη ρεηξφγξαθεο. 2) Γαπάλεο δηαλπθηέξεπζεο Σν χςνο ηεο δαπάλεο δηαλπθηέξεπζεο ζε μελνδνρεία ή ελνηθηαδφκελα δσκάηηα πνπ απνδεηθλχεηαη κε ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηνινγεηηθνχ. Γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο δαπάλεο απαηηείηαη ηηκνιφγην ή απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηε δηαλπθηέξεπζε ζην φλνκα ηνπ κεηαθηλνπκέλνπ θαη λα έρεη εθδνζεί ζηα ζηνηρεία ηνπ ΔΠΙΔΤ. Αλ ε θξάηεζε ηνπ μελνδνρείνπ γίλεη κέζσ πξαθηνξείνπ ή γξαθείνπ ηαμηδηψλ, καδί κε ηε ζεσξεκέλε απφδεημε πιεξσκήο πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη θαη θσηναληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ (voucher ή fax) απφ ην γξαθείν ηαμηδηψλ πξνο ην μελνδνρείν. Σν αλψηαην φξην εκεξήζηαο δαπάλεο δηαλπθηέξεπζεο θαζνξίδεηαη απφ ην Γ.. ηνπ ΔΠΙΔΤ. Τςειφηεξε δαπάλε απαηηεί πξνεγνχκελε έγθξηζε απφ ην Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΙΔΤ κεηά απφ αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ. Σν ηζρχνλ αλψηαην φξην είλαη 150 Δπξψ. 3) Ηκεξήζηα απνδεκίσζε Σν αλψηαην φξην εκεξήζηαο απνδεκίσζεο θαζνξίδεηαη απφ ην Γ.. ηνπ ΔΠΙΔΤ αλά θαηεγνξία πξνζσπηθνχ. Σν ηζρχνλ αλψηαην φξην είλαη 80 Δπξψ, ην νπνίν απμάλεηαη ζε 100 Δπξψ γηα Δξεπλεηέο ΔΠΙΔΤ θαη κέιε ΓΔΠ. Γηα ηελ πξψηε κέξα ην αλψηαην φξην είλαη ην ήκηζπ ησλ αλσηέξσ εθηφο αλ ε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ είλαη κία εκέξα. Σν πνζφ ηεο εκεξήζηαο απνδεκίσζεο θαζνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηνλ Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα θνλδπιίσλ. Β. ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΙ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ην πξνζσπηθφ πνπ κεηαθηλείηαη ζην εμσηεξηθφ γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο θαηαβάιινληαη: 1) Σν αληίηηκν ησλ εηζηηεξίσλ κεηαθίλεζεο κε ηελ ππνρξέσζε ησλ κεηαθηλνπκέλσλ λα ππνβάιινπλ ηα ζηειέρε ησλ εηζηηεξίσλ ή ηα ειεθηξνληθά εηζηηήξηα θαζψο θαη ηηο θάξηεο επηβίβαζεο, εθφζνλ δελ ππάξρεη άιιν έγγξαθν πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνχ. Σα εηζηηήξηα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί ζην φλνκα ηνπ ηαμηδεχνληα. Οη κεηαθηλνχκελνη απφ ην εζσηεξηθφ ζην εμσηεξηθφ θαη αληίζηξνθα θαζψο θαη νη κεηαθηλνχκελνη εληφο ηεο ίδηαο ή άιιεο ρψξαο ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηδησηηθήο ρξήζεο επηβαηηθφ απηνθίλεην. Καηά ηα ινηπά, ηζρχεη φ,ηη θαη ζηηο κεηαθηλήζεηο εζσηεξηθνχ εθηφο απφ ηελ θαηαβνιή ρηιηνκεηξηθήο απνδεκίσζεο. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε ελνηθίαζεο κεηαθνξηθνχ κέζνπ ηζρχεη φ,ηη θαη ζηηο κεηαθηλήζεηο εζσηεξηθνχ. 2) Σν χςνο ηεο δαπάλεο δηαλπθηέξεπζεο ζε μελνδνρεία ή ελνηθηαδφκελα δσκάηηα πνπ απνδεηθλχεηαη κε ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηνινγεηηθνχ Σν

6 αλψηαην φξην εκεξήζηαο δαπάλεο δηαλπθηέξεπζεο θαζνξίδεηαη απφ ην Γ.. ηνπ ΔΠΙΔΤ. Τςειφηεξε δαπάλε απαηηεί πξνεγνχκελε έγθξηζε απφ ην Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΙΔΤ κεηά απφ αηηηνινγεκέλε αίηεζε απφ ηνλ Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν. Σν ηζρχνλ αλψηαην φξην είλαη 200 Δπξψ. Αλ ε θξάηεζε ηνπ μελνδνρείνπ γίλεη κέζσ πξαθηνξείνπ ή γξαθείνπ ηαμηδηψλ, καδί κε ηε ζεσξεκέλε απφδεημε πιεξσκήο πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη θαη θσηναληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ (voucher ή fax) απφ ην γξαθείν ηαμηδηψλ πξνο ην μελνδνρείν. 3) Ηκεξήζηα απνδεκίσζε Σν αλψηαην φξην εκεξήζηαο απνδεκίσζεο θαζνξίδεηαη απφ ην Γ.. ηνπ ΔΠΙΔΤ αλά θαηεγνξία πξνζσπηθνχ. Σν ηζρχνλ αλψηαην φξην είλαη 100 Δπξψ, ην νπνίν απμάλεηαη ζε 150 Δπξψ γηα εξεπλεηέο ΔΠΙΔΤ θαη κέιε ΓΔΠ. Σν πνζφ ηεο εκεξήζηαο απνδεκίσζεο θαζνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηνλ Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα θνλδπιίσλ. 4) Κφζηνο εηζηηεξίνπ ηξέλνπ ή δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ιεσθνξείνπ, κφλν γηα ζχλδεζε κεηαμχ πφιεσλ. Γελ θαιχπηεηαη θφζηνο κεηξφ, πξναζηηαθνχ ή αζηηθψλ ιεσθνξείσλ. 5) Κφζηνο ηαμί κφλν ζε πεξηπηψζεηο πνπ δε δηαηίζεηαη άιιν κέζν καδηθήο κεηαθνξάο. Οη απνδείμεηο ηαμί ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε ΤΓ ηνπ ηαμηδεχνληνο πνπ λα βεβαηψλνπλ φηη δελ ππήξρε δηαζεζηκφηεηα άιινπ κέζνπ. Απνδείμεηο θφζηνπο πάλσ απφ 15 επξψ απαηηείηαη λα έρνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ ΔΠΙΔΤ εάλ είλαη ρεηξφγξαθεο. Γ. ΓΔΝΙΚΑ Γηα κεηαθίλεζε κε αεξνπιάλν επηηξέπεηαη γεληθά ε ρξήζε κφλν νηθνλνκηθήο ζέζεο, αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε ή ην βαζκφ ηνπ κεηαθηλνχκελνπ. Η νηθνλνκηθή δηαθνξά πνπ ελδερνκέλσο πξνθχπηεη απφ ρξήζε άιιεο ζέζεο ή απφ αιιαγή ζέζεοθαιχπηεηαη απφ ηνλ κεηαθηλνχκελν.η νλνκαζηηθή ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο πξνθχπηεη απφ βεβαίσζε αεξνπνξηθήο εηαηξίαο ή ηνπ ηαμηδησηηθνχ πξαθηνξείνπ γηα ηαμίδη ίδηαο δηαδξνκήο κε ηηο ίδηεο θιεηζηέο εκεξνκελίεο. ε ππεξαηιαληηθφ ηαμίδη άλσ ησλ 4 σξψλ, δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί εηζηηήξην business βαζηζκέλε ζε αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ θάζε έξγνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηαζεζηκφηεηα θνλδπιίσλ, θαζψο θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο. ε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη θαη έγθξηζε απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΙΔΤ. Δπί ηνπ αληηηίκνπ ησλ εηζηηεξίσλ ησλ ζπγθνηλσληαθψλ κέζσλ κπνξεί λα θαηαβιεζεί ζηνπο κεηαθηλνχκελνπο πξνζαχμεζε 10% γηα κηθξνδαπάλεο ηαμηδηνχ, εθφζνλ ππάξρνπλ ηα πξσηφηππα εηζηηήξηα, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ. ηελ πεξίπησζε φπνπ ην πξσηφηππν εηζηηήξην ή θάπνηα θάξηα επηβίβαζεο έρεη απνιεζζεί, ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε φπνπ αλαγξάθεηαη φηη ην εηζηηήξην δελ έρεη ή δελ ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ άιιε πεγή, ζπλνδεπφκελε απφ ηελ θάξηα επηβίβαζεο θαζψο θαη απφ νπνηνδήπνηε παξαζηαηηθφ πνπ απνδεηθλχεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνχ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην αληίηηκν ηνπ απνιεζζέληνο εηζηηεξίνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην θφζηνο νηθνλνκηθήο

7 ζέζεο ηεο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο πνπ πξαγκαηνπνηεί ην δξνκνιφγην. ε πεξίπησζε απψιεηαο φισλ ησλ παξαζηαηηθψλ απαηηείηαη έγθξηζε ηνπ Γ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ εηζηηεξίνπ. Γηα ηελ πεξίπησζε ειεθηξνληθψλ εηζηηεξίσλ, απαηηνχληαη θάξηεο επηβίβαζεο, απφδεημε πιεξσκήο θαη ην απφθνκκα ηνπ ειεθηξνληθνχ εηζηηεξίνπ ή θξάηεζεο. ηελ πεξίπησζε αιιαγήο πηήζεσλ γηα νπνηαδήπνηε ιφγν (αιιαγή πξνγξάκκαηνο ηαμηδεχνληνο, αιιαγή/αθχξσζε πηήζεσλ, έθηαθηνη ιφγνη...) θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή έρεη θφζηνο απαηηείηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηαμηδεχνληνο πνπ λα εμεγεί ηνπο ιφγνπο ησλ αιιαγψλ θαη ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά.. ε πεξίπησζε πνπ ν ζπλεξγάηεο αλαγθαζηεί λα πιεξψζεη ππέξβαξν ιφγσ κεηαθνξάο πιηθψλ ή εμνπιηζκνχ ηνπ ΔΠΙΔΤ ή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηφηε πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ ηηκνιφγην ή απφδεημε κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΔΠΙΔΤ ην νπνίν ζπλνδεχεηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηαμηδεχνληνο πνπ βεβαηψλεη πσο ηα έμνδα απηά αθνξνχλ ην ζρεηηθφ πξφγξακκα ή ην ΔΠΙΔΤ. Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ Διιεληθνχο Φνξείο είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε ηηκνινγίνπ εθδνζέληνο ζην φλνκα ηνπ ΔΠΙΔΤ, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ζπκκεηέρνληνο. Γηα θάζε ηαμίδη πνπ πιεξψλεηαη απφ εμσηεξηθά επηδνηνχκελν εξεπλεηηθφ πξφγξακκα απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε πξνγξάκκαηνο ή πξαθηηθψλ ή ζρεηηθήο αιιεινγξαθίαο πνπ θαίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ηαμηδεχνληνο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. Μέιε ΓΔΠ ΔΜΠ πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ ζρεηηθέο άδεηεο γηα ηελ απνπζία ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ην ηαμίδη είλαη εληφο Διιάδαο ηφηε ε άδεηα απηή απαηηείηαη γηα απνπζία άλσ ησλ ηξηψλ εκεξψλ. 1.3 Ππομήθειερ αγαθών Λήτη ςπηπεζιών Οη δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνκήζεηεο αγαζψλ ή ηε ιήςε ππεξεζηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ην ΔΠΙΔΤ δηέπνληαη θαη αλαινγία απφ ην Π.Γ. 118/2007 ην ΠΓ 60/2007 θαη ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. Ππομήθεια ομοειδών πποφόνηυν ή ανάθεζη ομοειδών ςπηπεζιών δαπάνηρ μέσπι ,00 (άνες ΦΠΑ) ή όπυρ ηο όπιο αςηό επικαιποποιείηαι από ηην Δθνική και Κοινοηική νομοθεζία, ππαγμαηοποιείηαι με απεςθείαρ ανάθεζη ή διαππαγμάηεςζη με ππομηθεςηέρ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ ηνπ έξγνπ. Η νηθνλνκηθή κνλάδα ηνπ Δξγαζηεξίνπ ή ηεο Οκάδαο αθνχ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε παξαιαβή ηνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο, θαηαζέηεη ζην Λνγηζηήξην ηελ εληνιή πιεξσκήο κε ζπλεκκέλα ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά. ηε ζπλέρεηα ηα παξαζηαηηθά ειέγρνληαη απφ ην Σκήκα Λνγηζηεξίνπ θαη εθδίδεηαη ην έληαικα πιεξσκήο. Ππομήθειερ ομοειδών πποφόνηυν ή αναθέζειρ ομοειδών ςπηπεζιών δαπάνηρ από ,01 έυρ ,00 (άνες ΦΠΑ) ή όπυρ ηα όπια αςηά επικαιποποιούνηαι από ηην Δθνική και Κοινοηική νομοθεζία, γίλνληαη κε ππόσειπο διαγυνιζμό (ιήςε ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ πξνζθνξψλ), ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ επηθπξψλνληαη απφ ην Γ.. ηνπ ΔΠΙΔΤ. Ο

8 δηαγσληζκφο δηελεξγείηαη κε επζχλε ηεο 3κεινχο Δπηηξνπήο πνπ νξίδεη ην Γ.. θαη απνηειείηαη απφ κέιε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ ΔΠΙΔΤ. Ο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ζε ζπλεξγαζία κε ην Ννκηθφ χκβνπιν ζπληάζζεη ηελ πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα θαη ε νηθνλνκηθφηεηα ησλ πξνκεζεηψλ, πξνβιέπνληαη θαη ηα εμήο: i. Όιεο νη πξνζθιήζεηο ελδηαθέξνληνο-γηαθεξχμεηο αλαξηψληαη ζηε ζειίδα Νέσλ ηνπ ηζηνρψξνπ ηνπ Δξγαζηεξίνπ ή ηεο Οκάδαο θαη ζηνλ ηζηνρψξν ηνπ ΔΠΙΔΤ. ii. Γηα πξνκήζεηεο απφ ,01 κέρξη ,00 ή φπσο ηα φξηα απηά επηθαηξνπνηνχληαη απφ ηελ Δζληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία, ε πξνζεζκία ππνβνιήο πξνηάζεσλ είλαη ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε εκεξνινγηαθέο εκέξεο. iii. Γηα πξνκήζεηεο απφ ,01 κέρξη ,00 ή φπσο ηα φξηα απηά επηθαηξνπνηνχληαη απφ ηελ Δζληθή θαη Κνηλνηηθή λνκνζεζία, ε πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο-πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη επηπιένλ ππνρξεσηηθά, ζην ηεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη ζε δχν εκεξήζηεο νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο επξείαο θπθινθνξίαο κε πξνζεζκία ππνβνιήο πξνηάζεσλ-πξνζθνξψλ ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα εκεξνινγηαθέο εκέξεο. Σν ΔΠΙΔΤ εθφζνλ θξίλεη απαξαίηεην ζα δεηά κε ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη απνδεηθηηθά ηεο ηθαλφηεηαο θαη θεξεγγπφηεηαο ησλ πξνκεζεπηψλ. Σαπηφρξνλα ην ΔΠΙΔΤ δεζκεχεηαη θαη απφ δηαρεηξηζηηθνχο θαλφλεο ησλ επηκέξνπο έξγσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη θαη ζεζπίδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο. Οη θαλφλεο απηνί είηε ελζσκαηψλνληαη ζηηο ζπκβάζεηο ησλ έξγσλ απηψλ, είηε πεξηιακβάλνληαη ζε ζρεηηθέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή ηζρχνπλ ηα φξηα θαη νη δηαδηθαζίεο πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα. Ππομήθειερ ομοειδών πποφόνηυν ή αναθέζειρ ομοειδών ςπηπεζιών δαπάνηρ από ,01 (συπίρ ΦΠΑ) και άνυ εηηζίυρ ή όπυρ ηα όπια αςηά επικαιποποιούνηαι από ηην Δθνική και Δνυζιακή νομοθεζία, πξαγκαηνπνηνχληαη κε διεθνή ανοισηό ή κλειζηό διαγυνιζμό, ζύμθυνα με ηοςρ ενυζιακούρ κανόνερ, όπυρ αςηοί έσοςν μεηαθεπθεί ζηην ελληνική έννομη ηάξη. Ο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Δξγαζηεξίνπ ή ηεο Οκάδαο αηηείηαη ηελ έγθξηζε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην Γ.. ηνπ ΔΠΙΔΤ. Παξάιιεια θαηαζέηεη εηζήγεζε πξνο ην Γ.. γηα ηε ζχζηαζε Δπηηξνπήο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο (κε 3 έσο 5 κέιε). Σν Σκήκα Λνγηζηεξίνπ ηνπ ΔΠΙΔΤ ζε ζπλεξγαζία κε ην Ννκηθφ χκβνπιν ειέγρεη ην αίηεκα ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε λνκνζεζία θαη ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο έλαληη ζην Φνξέα Υξεκαηνδφηεζεο. Η εηζήγεζε κε επηζπλαπηφκελν ην αίηεκα ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ πξνσζείηαη ζην Γ.. Δθφζνλ εγθξηζεί απφ ην Γ.. ην αίηεκα ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ γηα δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ θαη νξηζκφ ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ν Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο θαη ε Δπηηξνπή χληαμεο Σερληθψλ

9 Πξνδηαγξαθψλ ζπλεξγάδνληαη κε ην Ννκηθφ χκβνπιν γηα ηε ζχληαμε ηεο πξνθήξπμεο θαη ηνπ ζρεδίνπ ηεο ζχκβαζεο. Σν ηειηθφ θείκελν ηεο πξνθήξπμεο πξνζππνγξάθεηαη απφ ην Ννκηθφ χκβνπιν ηνπ ΔΠΙΔΤ θαη ππνγξάθεηαη απφ ην Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΙΔΤ. ηε ζπλέρεηα αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΠΙΔΤ γηα κία εβδνκάδα γηα ζρφιηα θαη παξαηεξήζεηο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο (ζηάδην δηαβνχιεπζεο). Δηδηθά γηα ηα έξγα πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ Δ..Π.Α. απαηηείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηνπ ειέγρνπ ηνπ ζρεδίνπ ηεο χκβαζεο απφ ηελ αξκφδηα Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Φνξέα Υξεκαηνδφηεζεο πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο ζηνλ ηχπν. πγθεθξηκέλα ε πξνθήξπμε απνζηέιιεηαη ζηελ αξκφδηα Γηαρεηξηζηηθή Αξρή γηα έιεγρν θαη αθνχ ελζσκαησζνχλ ηπρφλ παξαηεξήζεηο ή/θαη δηνξζψζεηο θαη ιάβεη ηελ έγθξηζε ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ, ηφηε πξνσζείηαη γηα δεκνζίεπζε. Η δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο ηεο Γηαθήξπμεο γίλεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, ζην ηεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο, ζε δχν εκεξήζηεο νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο επξείαο θπθινθνξίαο θαη κία πνιηηηθή, κε ηελ παξάιιειε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ νξίδεη ην ελσζηαθφ δίθαην γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ.. Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ν Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ζπλεξγάδεηαη κε ην Ννκηθφ χκβνπιν γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ. Οπνηαδήπνηε πξνκήζεηα αγαζψλ ή ιήςε ππεξεζηψλ γίλεη απφ νίθν εμσηεξηθνχ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηηκνιφγην (invoice). Σν ηηκνιφγην απηφ ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ζην φλνκα ηνπ ΔΠΙΔΤ, λα αλαγξάθεηαη ε έδξα ηνπ ΔΠΙΔΤ, θαζψο θαη ν Α.Φ.Μ. ππφ ηε κνξθή EL Δπίζεο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ επηζηεκνληθνχ ππεπζχλνπ ηνπ έξγνπ, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε πξνκήζεηα αγαζψλ ή ε ιήςε ππεξεζηψλ. 1.4 Παπακολούθηζη Παγίυν Η Κεληξηθή θαη Γηνηθεηηθή Τπεξεζία ηνπ ΔΠΙΔΤ ηεξεί κεηξψν φισλ ησλ παγίσλ πνπ δηαζέηεη θαη πνπ αγνξάδνληαη. Γηα θάζε πάγην ηεξνχληαη ηα εμήο ζηνηρεία: Ολνκαζία, Καηαζθεπαζηήο, Πεξηγξαθή, Δίδνο, εηξηαθφο αξηζκφο, Πξνκεζεπηήο, Αξηζκφο ηηκνινγίνπ, Ηκεξνκελία αγνξάο, Έξγν πνπ ρξεψζεθε, Σνπνζεζία ρξήζεο ηνπ παγίνπ, Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο έξγνπ πνπ ρξεψζεθε, Καηάζηαζε (ζε ιεηηνπξγία ή θαηαζηξάθεθε), ρφιηα. Κάζε πάγην ιακβάλεη έλα κνλαδηθφ θσδηθφ. ε θάζε πάγην επηθνιιάηαη εηηθέηα πνπ αλαγξάθεη: «Πάγην ΔΠΙΔΤ», Μνλαδηθφ θσδηθφ αξηζκφ παγίνπ, Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν έξγνπ πνπ ρξεψζεθε, Σνπνζεζία ρξήζεο. Μεηά απφ θάζε λέα αγνξά παγίνπ, ν Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο, απνζηέιιεη αίηεζε κε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ηνπ παγίνπ πξνο ηελ Κεληξηθή θαη Γηνηθεηηθή Τπεξεζία. Απηή θαηαρσξεί ην πάγην θαη απνζηέιιεη ηελ εηηθέηα πξνο επηθφιιεζε ζην αληίζηνηρν πάγην. ε πεξίπησζε πνπ ην πάγην/φξγαλν πεξηέρεηαη ζε ηηκνιφγην καδί κε άιια αληηθείκελα, απηφ δηαρσξίδεηαη θαη αληηκεησπίδεηαη ρσξηζηά απφ ηα ππφινηπα αληηθείκελα.

10 ε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο παγίνπ ν Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο, απνζηέιιεη γλσζηνπνίεζε πξνο ηελ Κεληξηθή θαη Γηνηθεηηθή Τπεξεζία. Απηή θαηαγξάθεη ηελ θαηαζηξνθή ζην κεηξψν παγίσλ. Σν πάγην απνζηέιιεηαη ζηελ Κεληξηθή θαη Γηνηθεηηθή Τπεξεζία, ε νπνία ππνγξάθεη πξσηφθνιιν θαηαζηξνθήο, ην νπνίν ππνγξάθεη ν Πξντζηάκελνο θαη άιια 2 κέιε ηεο Τπεξεζίαο. ε πεξίπησζε δηαθίλεζεο παγίνπ εθηφο ηνπ ΔΠΙΔΤ εθδίδεηαη ην θαηά λφκν πξνβιεπφκελν δειηίν απνζηνιήο. ε πεξίπησζε κεηαθίλεζε παγίνπ ζε άιιε ηνπνζεζία ρξήζεο εληφο ηνπ ΔΠΙΔΤ, ν Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο απνζηέιιεη έγγξαθν ζεκείσκα πξνο ηελ Κεληξηθή θαη Γηνηθεηηθή Τπεξεζία ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά αλαθέξνληαο θαη ην ρξφλν παξακνλήο ζηε λέα ζέζε. Η Κεληξηθή θαη Γηνηθεηηθή Τπεξεζία θαηαρσξεί ηε κεηαθίλεζε θαη ηε δηάξθεηά ηεο ζηε ζηήιε ρφιηα. Καηά ηελ επηζηξνθή ηνπ παγίνπ ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε, ν Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο απνζηέιιεη έγγξαθν ζεκείσκα πξνο ηελ Κεληξηθή θαη Γηνηθεηηθή Τπεξεζία, ε νπνία θαηαγξάθεη ηελ επηζηξνθή θαη ηελ εκεξνκελία ζηε ζηήιε ρφιηα. Γηα ηνλ νξηζκφ ησλ νξγάλσλ ή ησλ παγίσλ αθνινπζείηαη ε Δζληθή λνκνζεζία. Γηα παξάδεηγκα πιηθά φπσο ινγηζκηθφ, κλήκεο, εζσηεξηθνί δίζθνη, USB κλήκεο, πξίδεο, θνπηηά, θαιψδηα θαη γεληθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηζθεπή, αλαβάζκηζε, ζπληήξεζε ππνινγηζηψλ, ζπζθεπψλ, πξσηνηχπσλ θαη νξγάλσλ δελ ζεσξνχληαη φξγαλα ή πάγηα. Γεληθά πιηθά θφζηνπο θάησ ησλ 300 επξψ ζεσξνχληαη αλαιψζηκα. Τιηθά θφζηνπο θάησ ησλ 1200 επξψ απνζβέλνληαη ζηε ρξνληά αγνξάο ηνπο. Με απφθαζε ηνπ Γ ΔΠΙΔΤ ηα άλσ φξηα κπνξνχλ λα αιιάμνπλ. Γηα πνζά κεγαιχηεξα ησλ 1.200,00 Δπξψ ν ρξφλνο απφζβεζεο είλαη ηξηεηήο. Ο αιγφξηζκνο ηεο απφζβεζεο πνπ ρξεψλεηαη ζην έξγν είλαη: θφζηνο νξγάλνπ (ρσξίο ΦΠΑ) * πνζνζηφ ρξήζεο ηνπ νξγάλνπ ζην έξγν * ην πνζνζηφ απφζβεζεο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Σελ πξσηνβνπιία γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ έξγσλ κπνξνχλ λα αλαιακβάλνπλ Μέιε ΓΔΠ ηεο ΗΜΜΤ, Οκφηηκνη Καζεγεηέο ηεο ΗΜΜΤ ή Δξεπλεηέο Α, Β θαη Γ βαζκίδαο, ηα νπνία, κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ έξγνπ, νξίδνληαη Δπηζηεκνληθνί Τπεχζπλνη (Δ.Τ.). Ο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο: Αλαθέξεηαη ζην Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΙΔΤ. Πξνεηνηκάδεη πξφηαζε γηα ππνβνιή πξφηαζεο εξεπλεηηθνχ έξγνπ, είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηερληθή ζπκκεηνρή Έρεη ηελ ηερληθή επζχλε θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη πινπνίεζεο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ηερληθψλ θαη άιισλ εξγαζηψλ γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζή ηνπ. Δηζεγείηαη ηηο αλάγθεο ζε λέν πξνζσπηθφ, ηαμίδηα, εμνπιηζκφ, αλαιψζηκα θαη άιιεο. Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ζε έξγα ηνπ ΔΠΙΔΤ κπνξεί λα είλαη κέινο ΓΔΠ ηεο ρνιήο ΗΜΜΤ, Οκφηηκνη Καζεγεηέο ηεο ΗΜΜΤ ηνπ Δ.Μ.Π. θαη Δξεπλεηήο βαζκίδαο Α, Β θαη Γ ηνπ ΔΠΙΔΤ.

11 Ο πξνυπνινγηζκφο θάζε εμσηεξηθψο ρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ ή έξγνπ παξνρήο ππεξεζηψλ επηβαξχλεηαη κε θξαηήζεηο ππέξ ΔΠΙΔΤ επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ (κε εμαίξεζε ηηο δαπάλεο γηα ηαμίδηα, γηα ππεξγνιαβίεο, γηα εμνπιηζκφ πνπ παξακέλεη ζην ΔΠΙΔΤ θαη γηα ακνηβέο κειψλ ΓΔΠ) ζε πνζνζηφ 15% (εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά απφ ρξεκαηνδφηεο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ ή ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο). Η ρξεκαηνδφηεζε πλεδξίσλ, Δθπαηδεπηηθψλ Έξγσλ θαη ζεκηλαξίσλ επηβαξχλεηαη κε θξαηήζεηο ππέξ ΔΠΙΔΤ ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Η ζηειέρσζε ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ γίλεηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. Η ρξήζε εηαηξεηψλ σο ππεξγνιάβσλ γηα εθηέιεζε κέξνπο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηε ζχκβαζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νπφηε θαη κφλνλ ην αληίζηνηρν θνλδχιη απαιιάζζεηαη ηεο θξάηεζεο 15%. Γεληθά, ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε ρξήζε ππεξγνιάβσλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζχκβαζε, απαηηείηαη έγγξαθε άδεηα απφ ην ρξεκαηνδφηε. Δθφζνλ ε άδεηα απηή δελ απαηηείηαη απφ ηε ζχκβαζε, επηηξέπεηαη θαη εμαίξεζε ε ρξήζε ππεξγνιάβσλ κεηά απφ εηδηθή αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηνπ ΔΤθαη έγθξηζε απφ ην Γ ηνπ ΔΠΙΔΤ γηα ην ηκήκα ηεο έξεπλαο ή ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ φπνπ δελ είλαη δπλαηή ε εθηέιεζή ηνπ ζην ΔΠΙΔΤ. Η επηινγή ηνπ ππεξγνιάβνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΚΑΗ ΔΓΚΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΩΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Η Κεληξηθή Γηνίθεζε ηνπ ΔΠΙΔΤ δελ παξεκβαίλεη ζε αμηνινγήζεηο πξνηάζεσλ πνπ ηα κέιε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ ππνβάιινπλ ζε εμσηεξηθνχο θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο. Σελ επζχλε σο πξνο ην είδνο θαη ηε κεζνδνινγία ησλ εξεπλεηηθψλ επηινγψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ έρνπλ ηα ππνβάιινληα κέιε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ. Με εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο απφ Οκφηηκν Καζεγεηή, πξηλ ηελ ππνβνιή πξφηαζεο γηα εθηέιεζε ρξεκαηνδνηνχκελνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ε επηζηεκνληθή έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ Σνκέα ηεο ΗΜΜΤ/ΔΜΠ φπνπ ππάγεηαη ην Δξγαζηήξην ή ε Οκάδα, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε πξφηαζε-εηζήγεζε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ (ΔΤ) ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ απφ ην ΔΠΙΔΤ, απαηηείηαη επηπιένλ έγγξαθε άδεηα ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΙΔΤ. Ο ΔΤ δηαβηβάδεη ζην Γηεπζπληή ηνπ Σνκέα πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ: Α.1 θνπφ θαη ζεκαζία ηνπ έξγνπ θαη ραξαθηεξηζκφ ηνπ σο: (α) (β) (γ) (δ) (ε) έξεπλα (βαζηθή, εθαξκνζκέλε ή ηερλνινγηθή) παξνρή εηδηθψλ επηζηεκνληθψλ ή ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ εηδηθφ έξγν (π.ρ. έξγν ΔΠΔΑΔΚ) ζπλέδξην ή ζεκηλάξην παξνρή ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο-δηαπίζηεπζεο Α.2 Φνξέα ρξεκαηνδφηεζεο θαη αηηία αλάιεςεο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ

12 Α.3 Πξφγξακκα έξεπλαο Α.4 Κνηλνπξαμία Α.5 πλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο έξγνπ θαη πξνυπνινγηζκφο γηα ΔΠΙΔΤ Α.6 Πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο ΔΠΙΔΤ θαη αλακελφκελε ίδηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΙΔΤ Α.7 Αλάιπζε πξνυπνινγηζκνχ ΔΠΙΔΤ ζε: Γαπάλεο γηα Πξνζσπηθφ, Γαπάλεο γηα φξγαλα πνπ ζα αγνξαζζνχλ απφ ην έξγν θαζψο θαη ππάξρσλ εμνπιηζκφο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, Γαπάλεο γηα αλαιψζηκα πνπ ζα αγνξαζζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, Πνζνζηφ απαζρφιεζεο ηνπ ΔΤ ζην εξεπλεηηθφ έξγν, Άιιεο δαπάλεο Ο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο είλαη αξκφδηνο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ απαηηνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ, ηφζν σο ζπλφινπ φζν θαη αλά θαηεγνξία δαπαλψλ. ε πεξίπησζε αιιαγψλ ζηε δηάξθεηα, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ή ζε άιιεο δηαηάμεηο ηνπ ζπκβνιαίνπ, ν Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ελεκεξψλεη ηε Γηνηθεηηθή θαη Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ ΔΠΙΔΤ γξαπηψο, επηζπλάπηνληαο αληίγξαθα ζρεηηθψλ εγγξάθσλ ή αιιεινγξαθίαο. 1.6 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΩΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Διαδικαζία ςπογπαθήρ ζύμβαζηρ με ηην αναθέηοςζα απσή Δθφζνλ ην εξεπλεηηθφ έξγν εγθξηζεί πξνο ρξεκαηνδφηεζε, ν Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο απνζηέιιεη ηελ έγθξηζε ηνπ Σνκέα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, φιεο ηηο αλσηέξσ πιεξνθνξίεο πνπ ππνβιήζεθαλ γηα ηελ έγθξηζε ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηελ ηειηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ θαη ηνλ ηειηθφ νηθνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ ζηε Γηνηθεηηθή θαη Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη αηηείηαη ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ απφ ην Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΙΔΤ. Έλα αληίγξαθν ηεο ζχκβαζεο ηεξείηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ Δξγαζηεξίνπ ή ηεο Οκάδαο, ελψ ην πξσηφηππν απνζηέιιεηαη ζηε Γηνηθεηηθή θαη Οηθνλνκηθή Τπεξεζία Διαδικαζία ηποποποίηζηρ ζύμβαζηρ με ηην αναθέηοςζα απσή ε θάζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ζχκβαζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή ν Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο απνζηέιιεη ηελ ηξνπνπνηεκέλε ηερληθή ππνγξαθή ή ηνλ ηξνπνπνηεκέλν πξνυπνινγηζκφ ζηε Γηνηθεηηθή θαη Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη αηηείηαη ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ απφ ην Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΙΔΤ. Έλα αληίγξαθν ηεο ζχκβαζεο ηεξείηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ Δξγαζηεξίνπ ή ηεο Οκάδαο, ελψ ην πξσηφηππν απνζηέιιεηαη ζηε Γηνηθεηηθή θαη Οηθνλνκηθή Τπεξεζία.

13 1.6.3 Διαδικαζία έναπξηρ ςλοποίηζηρ επεςνηηικού έπγος Γηα ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ρξεκαηνδνηνχκελνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ, ε Γηνηθεηηθή θαη Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαηαρσξεί ην έξγν θαη απνδίδεη έλα κνλαδηθφ θσδηθφ έξγνπ, ηνλ νπνίν γλσζηνπνηεί ζηνλ Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν θαη ζην Λνγηζηεξίν Διαδικαζία επιζηημονικήρ παπακολούθηζηρ ςλοποίηζηρ επεςνηηικού έπγος Ο κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ επηζηεκνληθή παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ είλαη ν Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο, ν νπνίνο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ νξζή θαη έγθαηξε εθηέιεζε φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε. Ο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ηεξεί αξρείν κε φιεο ηηο εθζέζεηο θαη ηηο αλαθνξέο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ γηα πεξίνδν κέρξη θαη 5 έηε απφ ηε ιήμε ηνπ έξγνπ ή φζν απαηηεί ε ζχκβαζε κε ηνλ εληνιέα Διαδικαζία παπακολούθηζηρ οικονομικήρ ςλοποίηζηρ επεςνηηικού έπγος Αμοιβέρ πποζυπικού: Ο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο πξνηείλεη ηε ζχλαςε ζχκβαζεο γηα εθηέιεζε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ.. Η πξσηφηππε ζχκβαζε θαζψο θαη ηα πξσηφηππα παξαζηαηηθά δαπαλψλ ππνβάιινληαη ζην ινγηζηήξην, ελψ αληίγξαθα ηεξνχληαη ζηελ Οηθνλνκηθή Μνλάδα ηνπ Δξγαζηεξίνπ ή ηεο Οκάδαο. Γαπάνερ ηαξιδιών: Ο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο απνθαζίδεη γηα ηελ αλάγθε πξαγκαηνπνίεζεο ηαμηδηνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ θαη ειέγρεη ηε δηαζεζηκφηεηα θνλδπιίσλ γηα απηφ. Μεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνχ εηνηκάδεηαη εμνδνιφγην ηαμηδηνχ, φπνπ αλαθέξεηαη ην έξγν, ν πξννξηζκφο, ην φλνκα ηνπ αηφκνπ, ε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ, ν ζθνπφο ηνπ ηαμηδηνχ θαη νη δαπάλεο. ην εμνδνιφγην επηζπλάπηνληαη ηα παξαζηαηηθά δαπαλψλ, ην αληίγξαθν ηνπ εηζηηεξίνπ, νη θάξηεο επηβίβαζεο θαη ην πξφγξακκα ηεο ζπλάληεζεο ή ηνπ ζπλεδξίνπ, ψζηε λα πξνθχπηεη ε ζπζρέηηζε κε ην έξγν. Σν εμνδνιφγην θαη ηα παξαζηαηηθά ππνβάιινληαη ζην Λνγηζηήξην, ελψ αληίγξαθα ηεξνχληαη ζηελ Οηθνλνκηθή Μνλάδα ηνπ Δξγαζηεξίνπ ή ηεο Οκάδαο. Γαπάνερ εξοπλιζμού, αναλυζίμυν, ςπεπγολαβιών και άλλυν εξόδυν: Ο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο απνθαζίδεη γηα ηελ αλάγθε απφθηεζεο εμνπιηζκνχ, αλαισζίκσλ ή άιισλ πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ. Η δηαδηθαζία πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.3.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (1643/Β /14-10-2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο.

Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. Α. Γενικά ηοισεία Α1. ηοισεία Δπισείπηζηρ Α1.1 Δπσλπκία Αλαθέξεηαη ε πιήξεο επσλπκία ηεο επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε πνπ απηή δηαθέξεη απφ ηελ Δπσλπκία ηεο Δπηρείξεζεο γηα ηελ νπνία έρεηε πηζηνπνηεζεί, ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850702 2015-06-16

15PROC002850702 2015-06-16 πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πιεξνθνξίεο: Zήθνπ Μαξγαξίηα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr «ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Η. ΓΔΛIKH ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ - ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΩΛ ΡΚΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα