Περιε µενα. Eισαγωγή 1. Mέτρηση 2 3. FAS & FAS/1F π ι τητες 4. No. 1C & No. 2AC Π ι τητες 5. Xαρακτηριστικά και ελλατώµατα 6 7.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιε µενα. Eισαγωγή 1. Mέτρηση 2 3. FAS & FAS/1F π ι τητες 4. No. 1C & No. 2AC Π ι τητες 5. Xαρακτηριστικά και ελλατώµατα 6 7."

Transcript

1

2 Περιε µενα Eισαγωγή 1 Mέτρηση 2 3 FAS & FAS/1F π ι τητες 4 No. 1C & No. 2AC Π ι τητες 5 Xαρακτηριστικά και ελλατώµατα 6 7 American ash 8 American cherry 9 American cottonwood 10 American gum 11 American hard maple 12 American soft maple 13 American red oak 14 American white oak 15 American tulipwood 16 American black walnut 17 Πρ σθετες δηγίες Eυ αριστίες και επα ές 20 Συν πτικ ς πίνακας 21 Eυ αριστ ύµε την Kυρία Oυρανία Mάρρα για την µετά ραση. H παρ ύσα έκδ ση πρ στατεύεται απ copyright. Oι πληρ ρίες π υ περιέ νται στην παρ ύσα έκδ ση έ υν σ εδιαστεί, πάντως, για να µπ ρ ύν να απ θηκευθ ύν σε συστήµατα ανάκτησης και να µπ ρ ύν να αναπαρα θ ύν. λα τα άλλα στ ι εία της έκδ σης, συµπεριλαµ αν µένων και των ωτ γρα ιών, δεν µπ ρ ύν να αναπαρα θ ύν ωρίς την πρ ηγ ύµενη άδεια τ υ AHEC. To AHEC δεν έρει καµία ευθύνη για τις πληρ ρίες, ι π ίες παρέ νται µ ν ως γενικές κατευθύνσεις, και δεν µπ ρεί να θεωρηθεί υπεύθυν για π ιεσδήπ τε συνέπειες. 03/08

3 Eισαγωγ Σκοπ ς της παρο σας δηµοσίευσης είναι να παράσχει µια απλουστευµένη αλλά και επισταµένη εξήγηση των καν νων ταξιν µησης της αµερικανικής σκληρής ξυλείας. Kαθιερώθηκαν πριν απ 100 χρ νια και πλέον απ την τ τε νεοδηµιουργηθείσα National Hardwood Lumber Association (NHLA). Σήµερα, η NHLA έχει πάνω από 2000 µέλη παγκοσµίως, ενώ οι κανόνες της συνεχίζουν να αποτελούν το εθνικό πρότυπο για τη βιοµηχανία ξυλείας των HΠA και να συνιστούν τη βάση ταξινόµησης της εξαγώγιµης ξυλείας. Tο ξύλο είναι ένα φυσικό υλικό και λόγω της ιδιαίτερης φύσης του µπορεί να έχει διάφορα χαρακτηριστικά και ελαττώµατα που χρειάζεται να είναι κατανοητά και να λαµβάνονται υπόψη σε κάθε δεδοµένη εφαρµογή. Η ταξινόµηση της πριστής ξυλείας σε κατηγορίες ανάλογα µε την επεξεργασία της βοηθά στον προσδιορισµό σε µεγάλο βαθµό της αξίας και της εν δυνάµει πιθανής χρήσης κάθε σανίδας πριστής ξυλείας. Oι κανόνες ταξινόµησης NHLA παρέχουν στον αγοραστή και στον πωλητή τη δυνατότητα χρήσης µιας κοινής γλώσσας στις αγοραπωλησίες σκληρής ξυλείας. Aν και οι κανόνες ταξινόµησης NHLA προορίζονται για την αγορά των HΠA, µια σχετική γνώση αυτών είναι απαραίτητη για τους αγοραστές παγκοσµίως για να πετύχουν τον προσδοκώµενο από αυτούς βαθµό ποιότητ. H ποιότητα της ξυλείας που αγοράζεται από ένα κατασκευαστή προσδιορίζει τόσο το κόστος όσο και το συντελεστή φύρας που επιτυγχάνονται. Eπειδή οι ποιότητες βασίζονται στο ποσοστό καθαρού ξύου στη σανίδα, πολλά από τα όµορφα, φυσικά χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε σκληρά ξύλα δεν λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό της καθαρής απόδοσης. Tο γεγονός αυτό καθίσταται εµφανές από φωτογραφικές απεικονίσεις των βασικών ποιοτήτων, για 10 κύρια είδη αµερικανικής σκληρής ξυλείας, που περιλαµβάνονται στην παρούσα έδοση. H σκληρή ξυλία ταξινοµείται συνήθως βάσει του µεγέθους και του αριθµού των κοµµατιών που µπορούν να ληφθούν από µια σανίδα όταν κόβεται και χρησιµοποιείται στην κατασκευή ενός προϊόντος από σκληρό ξύλο. Oι κανόνες ταξινόµησης NHLA σχεδιάστηκαν µε γνώµονα το εµπόριο επίπλων ώστε να παρέχουν ένα µετρήσιµο ποσοστό καθαρού, απηλλαγµένου ελαττωµάτων ξύλου για κάθε ποιότητα. Oι ανώτερες ποιότητες παρέχουν στον χρήστη µακριά καθαρά κοµµάτια, ενώ οι ποιότητες Common είναι σχεδιασµένες έτσι ώστε να επαναπρίζονται σε πιο κοντά καθαρά κοµµάτια. Oι ανώτερες ποιότητες, στις οποίες περιλαµβάνονται οι FAS, FAS-One-Face (FAS/1F) και Selects, προορίζονται κυρίως για µακριές καθαρές κορνίζες, ξυλουργικά προϊόντα όπως κάσες θυρών, είδη εσωτερικής αρχιτεκτονικής, καθώς και για εφαρµογές επιπλοποιίας, στις οποίες απαιτείται υψηλό ποσοστό µακριών πλατιών κοµµατιών. Oι ποιότητες Common, πρωτίστως οι Number 1 Common (No. 1C) και Number 2A Common (No. 2AC), προορίζονται περισσότερο για ντουλάπια κουζίνας, για τα περισσότερα τµήµατα επίπλων και για πατώµατα. Aξίζει να σηµειωθεί το γεγονός ότι άπαξ και επαναπρισθούν, τα κοµµάτια που λαµβάνονται από τις ποιότητες Common είναι το ίδιο καθαρό ξύλο µε τις ανώτερες ποιότητες αλλά σε µικρότερα (πιο κοντά και/ή στενότερα) κοµµάτια. H ποιοτική ονοµασία χαρακτηρίζει απλώς το ποσοστό του καθαρού ξύλου στη σανίδα, όχι όµως την συνολική εµφάνιση. Tα αµερικάνικα δάη σκληρής ξυλείας των εύκρατων περιοχών είναι τα µεγαλύτερα του είδους τους στον κόσµο, µε σηµαντικό ιστορικό αειφορίας. H εξερεύνηση των ποιοτήτων Common, όπου είναι δυνατόν, είναι ανεκτίµητη στην επίτευξη απόδοσης τόσο οσον αφορά το κόστος οσο και την απόδοση. Oι προσπάθειες αυτές βοηθούν πίσης να διασφαλιστεί η αειφορία των δασών στο πέρασµα των γενεών. 1

4 Mέτρηση Oι κανόνες ταξινόµησης ξυλείας NHLA που έχουν υιοθετηθεί από τη βιοµηχανία σκληρού ξύλου των HΠA βασίζονται στο αυτοκρατορικό σύστηµα µετρήσεως µε ίντσες και πόδια. Aντιθέτως, οι πλείστες αγορές εξαγωγής είναι εξοικειωµένες µε το µετρικό σύστηµα. Eπιπλέον, οι κανόνες ποιότητας αναπτύχθηκαν στη ξυλείας τυχαίου πλάτους και µήκους. Oποιαδήποτε προτίµηση σε συγκεκριµένες προδιαγραφές θα πρέπει να συζητιέται πριν να δοθεί η παραγγελία. Board foot ( Mετρικό πόδι ) Board foot (BF) είναι η µονάδα µέτρησης για τη σκληρή ξυλεία. Ένα BF ισοδυναµεί µε 1 πόδι µήκος x 1 πόδι πλάτος x 1 ίντσα πάχος (1 πόδι = 0,305 µέτρα, 1 ίντσα = 25,4 mm) O τύπος για τον προσδιορισµό των Mετρικών ποδών (BF) σε µια σανίδα: (Πλάτος σε ίντσες x µήκος σε πόδια x πάχος σε ίντσες) δια 12 Tα ποσοστά καθαρού ξύλου που απαιτούνται για κάθε ποιότητα βασίζονται σε αυτή την 12' µονάδα µέτρησης. Mέτρο επιφανείας (Surface measure) Mέτρο επιφανείας (surface measure/sm) το εµβαδόν της επιφάνειας µιας σανίδας σε τετραγωνικά πόδια. Για να προσδιοριστεί το µέτρο επιφανείας, πολλαπλασιάζουµε το πλάτος της σανίδας σε ίντσες επί το µήκος της σανίδας σε πόδια και διαιρούµε το γινόµενο δια του 12 στρογγυλοποιώντας προς τα πάνω ή προς τα κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθµό. Tο ποσοστό καθαρού ξύλου που απαιτείται για κάθε ποιότητα βασίζεται στο µέτρο επιφανείας, όχι στα µετρικά πόδια BF και λόγω τούτου όλες οι σανίδες, άσχετα µε το πάχος, ταξινοµούνται µε τον ίδιο τρόπο. Oρισµένα παραδείγµατα υπολογισµών µέτρου επιφανείας είναι τα εξής: 6 1 /2" x 8' 12 = 4 1 /3 = 4' SM 8" x 12' 12 = 8' SM 10" x 13' 12 = /12 = 11' SM 8' 6 1 4" Παράδειγµα SM και BF: H παραπάνω σανίδα είναι πάχους 2", πλάτους 6 1 /4" και µήκους 8'. 6 1 /4" x 8' 12 = 4 1 /4, έτσι το SM είναι 4'. Πολλαπλασιάζουµε το SM επί το πάχος 2" και το BF είναι 8'. Όταν ετοιµάζουµε ένα φορτίο για εξαγωγή, οι σανίδες καταγράφονται βάσει πλάτους και µήκους. Tυχαία πλάτη άνω ή κάτω της µισής ίντσας στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη ακέραια ίντσα. Πλάτη σανίδων που πέφτουν ακριβώς στη µισή ίντσα στρογγυλοποιούνται εναλλακτικώς προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Mήκη που πέφτουν µεταξύ ακέραιων ποδιών στρογγυλοποιούνται πάντοτε προς τα κάτω στο πλησιέστερο ακέραιο πόδι. Για παράδειγµα, σανίδα πλάτους 5 1 /4" και µήκους 8 1 /2" µαρκάρεται ως 5" και 8'. 2

5 Tυποποιηµένο πάχος για ακατέργαστη πριστή ξυλεία Tα πάχη ακατέργαστης πριστής ξυλείας εκφράζονται τυποποιηµένα σε τέταρτα της ίντσας. Για παράδειγµα, 1" = 4 /4.Tο πλείστον της παραγωγής αµερικανικής σκληρής ξυλείας πριονίζεται µεταξύ 1" και 2", αν και υπάρχουν διαθέσιµα και άλλα πάχη σε µικρότερες ποσότητες. Tα τυποποιηµένα πάχη και το ακριβές µετρικό τους ισοδύναµο εµφαίνονται κατωτέρω: 3/4 ( 3 /4" = 19,0 mm) 8/4 (2" = 50,8 mm) 4/4 (1" = 25,4 mm) 10/4 (2 1 /2" = 63,5 mm) 5/4 (1 1 /4" = 31,8 mm) 12/4 (3" = 76,2 mm) 6/4 (1 1 /2" = 38,1 mm) 16/4 (4" = 101,6 mm) Tυποποιηµένο πάχος για πλανισµένη ξυλεία Όταν ακατέργαστη πριστή ξυλία πλανίζεται σε ένα τελικό πάχος, ελαττώµατα όπως σκασιµατάκια, λεκέδες και στραβώµατα δεν λαµβάνονται υπόψη στον καθορισµό της ποιότητας µιας σανίδας, εάν αυτά µπορούν να αποµακρυνθούν κατά τη διεργασία του πλανίσµατος. Tο τελικό πάχος ξυλείας 1 1 /2" και λιγότερο µπορεί να προσδιοριστεί αφαιρώντας 3 /16" από το ονοµαστικό πάχος. Στην περίπτωση ξυλείας 1 3 /4" και παχύτερης, αφαιρούµε 1 /4". Mέτρηση φουρνιστής ξυλείας Kαθαρή ποσότητα: πραγµατικά Mετρικά πόδια (BF) φουρνιστής ξυλείας µετρούµενα µετά το φουρνισµα και την στρογγυλοποίηση των ιντζών (σελ. 3). Mεικτή ή αφούρνιστη ποσότητα: Tα πραγµατικά µετρικά πόδια (BF) µετρούµενα πριν από το φουρνισµό. Όταν φουρνιστή ξυλεία πωλείται πάνω σε αυτή τη βάση, ο αγοραστής θα πρέπει να αναµένει να παραλάβει περίπου 7% λιγότερα Mετρικά πόδια (BF) λόγω συρρίκνωσης κατά την ξήρανση. Eκτίµηση των Mετρικών ποδών (BF) σε δέµα ξυλείας H διαδικασία προσδιορισµού των σανιδόποδων µιας σανίδας συνίσταται στον πολλαπλασιασµό του µέτρου επιφανείας επί το πάχος. Mε τον ίδιο, πάνω-κάτω, τρόπο µπορεί να εκτιµηθεί και ένα δέµα ξυλείας. Πρώτον, υπολογίζεται το µέτρο επιφανείας µιας στρώσης σανίδων. Aυτό γίνεται πολλαπλασιάζοντας το πλάτος του δέµατος, µείον κενά, επί το µήκος του δέµατος και διαιρώντας το γινόµενο δια 12. Eάν στο δέµα υπάρχουν διάφορα µήκη, χρησιµοποιείται ένα µέσο µήκος. Aπαξ και γίνει εκτίµση µιας στρώσης, το γινόµενο αυτό πολλαπλασιάζεται επί τον ολικό αριθµό των στρώσεων. Παράδειγµα: Mέσο πλάτος µονάδας 40" (ξυλεία µόνο, αφού ληφθούν υπόψη τα κενά µεταξύ των σανίδων) Mήκος µονάδας 10' 40" x 10' = = 33,33 Πάχος ξυλείας 8/4 x 2 = 66,66 Aριθµός στρώσεων x 10 = 666, Mετρικά πόδια (BF) δέµατος κατ εκτίµηση 667 BF Συντελεστές µετατροπής 1": 25,4 χιλιοστά (mm) 1m 3 : 424 Mετρικά πόδια (BF) 1m: 3,281 πόδια (') 1m 3 : 35,315 κυβ. πόδια (cu.ft) BF: (1MBF) 2,36 κυβ. µέτρα (m 3 ) 3

6 FAS και FAS One Face (Selects) FAS H ποιότητα FAS, η οποία προέρχεται από το «First And Seconds» (Πρώτα και δεύτερα), προσφέρει στον χρήστη µακρυά, καθαρά κοµµάτια προσφερόµενα ιδιατέρως για υψηλής ποιότητας έπιπλα, ξυλουργικές εργασίες εσωτερικού χώρου και συµπαγείς ξύλινες κάσσες. Tο ελάχιστο µέγεθος της σανίδας είναι 6" πλάτος και πάνω και 8' µήκος και πάνω. H ποιότητα FAS περιλαµβάνει σειρά σανίδων που δίνει από 83 1 / 3% ( 10 /12) έως 100% καθαρά κοµµάτια σε σχέση µε τη συνολική επιφάνεια της σανίδας. Tα καθαρά κοµµάτια πρέπει να είναι µεγέθους κατ ελάχιστον 3"πλάτους µε 7'µήκος ή 4"πλάτους µε 5'µήκος. O δυνατός αριθµός αυτών των κοµµατιών εξαρτάται από το µέγεθος της σανίδας µε τις περισσότερες σανίδες να δίνουν ένα έως δύο. Tο ελάχιστο πλάτος και µήκος ποικίλλει, εξαρτώµενο από το είδος και από το εάν η σανίδα είναι αφούρνιστη ή φουρνισµένη. Kαι οι δύο όψεις της σανίδας πρέπει να τηρούν την ελάχιστη απαίτηση για FAS. 12' 8" Σηµείωση: Eλάχιστη απόδοση 83 1 /3% κοµµάτια καθαρού ξύλου στη χειρότερη όψη της σανίδας. 10' 12' 8" 5' 5' FAS One Face (F1F) H ποιότητα αυτή διατίθεται σχεδόν πάντοτε µαζί µε FAS. H καλύτερη όψη πρέπει να πληρεί όλες τις απαιτήσεις FAS ενώ η χειρότερη όψη πρέπει να πληρεί όλες τις απαιτήσεις της ποιότητας Number 1 Common, εξασφαλίζοντας έτσι στον αγοραστή µία τουλάχιστον όψη FAS. Συχνά, φορτία εξαγωγής είναι µείγµα 80-20, µε ποσοστό 80% σανίδες FAS και 20% σανίδες F1F. Tα ποσοστά αυτά επαφίενται αυστηρώς σε επιµέρους συµφωνία αγοραστή και πωλητή. Selects H ποιότητα αυτή είναι κατ ουσία ίδια µε την F1F εκτός από το απαιτούµενο ελάχιστο µέγεθος σανίδων. Στη Selects επιτρέπονται σανίδες 4" πλάτος και πάνω και 6' µήκος και πάνω. H ποιότητα Selects προέρχεται εν γένει από τις βόρειες περιοχές των HΠA και διατίθεται επίσης σε συνδυασµό µε ποιότητα FAS. Συχνά, προς εξαγωγή φορτία ανωτέρων ποιοτήτων αναφέρονται απλώς ως FAS. H συνήθης επιχειρηµατική πρακτική για την αµερικανική σκληρή ξυλεία είναι οι ανώτερες αυτές ποιότητες να φορτώνονται µε κάποιο συνδυασµό. Σε στενή συνεργασία µε τον προµηθευτή ο αγοραστής µπορεί να εξασφαλίσει ότι θα παραλάβει την αναµενόµενη ποιότητα. Aσχετα µε το αν η FAS συνδυάζεται µε F1F (Face And Better) ή Selects (Sel And Better) κάθε σανίδα στο φορτίο πρέπει να έχει τουλάχιστον µια όψη FAS. Ποιότητα prime: H ποιότητα αυτή αναπτύχθηκε από την ποιότητα FAS για εξαγωγές. Φέρει τετραγωνισµένες ακµές και είναι απηλλαγµένη ελαττωµάτων. H ελάχιστη καθαρή απόδοση είναι select και καλύτερη µε κύριο παράγοντα την εµφάνιση. Tο ελάχιστο µέγεθος των σανίδων ποικίλλει, ανάλογα µε το είδος, την περιοχή και τον προµηθευτή. Ποιότητα Comsel: H ποιότητα αυτή αναπτύχθηκε από τις ποιότητες Number 1 Common και Selects. Για εξαγωγές, η ελάχιστη καθαρή απόδοση θα πρέπει να είναι Number 1 Common ή ελαφρώς καλύτερη µε κύριο παράγοντα την εµφάνιση. Tο ελάχιστο µέγεθος των σανίδων ποικίλλει, ανάλογα µε το είδος, την περιοχή και τον προµηθευτή. Σηµείωση: Oι όροι Prime και Comsels δεν είναι τυποποιηµένοι ορισµοί NHLA και συνεπώς είναι εκτός της επίσηµης σειράς κανόνων ταξινόµησης NHLA. 4

7 Nο. 1 Common και No. 2A Common Number 1 Common (No. 1C) H ποιότητα Number 1 Common αναφέρεται συχνά ως ποιότητα Cabinet στις HΠA λόγω της της για τυποποιηµένα µεγέθη θυρών ντουλαπιών κουζίνας που χρησιµοποιούνται στις Hν. Πολιτείες. H Number 1 Common χρησιµοποιείται επίσης ευρέως στην κατασκευή µερών επίπλων για τον ίδιο αυτό λόγο. H ποιότητα Number 1 Common περιλαµβάνει σανίδες που είναι τουλάχιστον 3" πλάτος και 4' µήκος και δίνει κοµµάτια καθαρής όψης από 66 2 /3% ( 8 /12) µέχρι, µη συµπεριλαµβανοµένης, της ελάχιστης απαίτησης για FAS (83 1 /3%). Tα µικρότερα επιτρεπόµενα κοµµάτια είναι 3" επί 3' και 4" επί 2'. O αριθµός των καθαρών αυτών κοµµατιών καθορίζεται από το µέγεθος της σανίδας. Aµφότερες οι όψεις της σανίδας πρέπει να πληρούν την ελάχιστη απαίτηση για Number 1 Common. 12' 8" 6" 4' 6' Σηµείωση: Eάν η καλύτερη όψη πληροί τις απαιτήσεις για FAS και η χειρότερη όψη τις απαιτήσεις για Number 1 Common, η ποιότητα έχει τη δυνατότητα να χαρακτηριστεί F1F ή Selects. 12' 8" 4' 4' Number 2A Common (No. 2AC) H ποιότητα Number 2A Common αναφέρεται συχνά ως ποιότητα Economy στις HΠA λόγω της τιµής της και της της για µια µεγάλη σειρά µερών επίπλων. Aποτελεί επίσης την ποιότητα που προτιµάται από την αµερικανική βιοµηχανία πατωµάτων. H Number 2A Common περιλαµβάνει σανίδες που είναι τουλάχιστον 3" πλάτος και 4' µήκος και δίνει κοµµάτια από 50%( 6 /12) µέχρι, µη συµπεριλαµβανοµένης, της ελάχιστης απαίτησης για Number 1 Common (66 1 /3%). Tο µικρότερο επιτρεπόµενο κοµµάτι είναι 3" επί 2' και ο αριθµός των κοµµατιών καθορίζεται από το µέγεθος της σανίδας. Eάν η φτωχότερη όψη τις ελάχιστες απαιτήσεις για Number 2A Common, δεν ενδιαφέρει ποια είναι η ποιότητα της καλύτερης όψης. 12' 8" 4" 4" 7' 4" 4' 2' Σηµείωση: Eάν η καλύτερη όψη τις απαιτήσεις είτε για FAS είτε Number 1 Common και η χειρότερη όψη τις απαιτήσεις για Number 2A Common, η ποιότητα της σανίδας είναι Number 2A Common. 12' 8" 4" 3' 2' Yπάρχουν κατώτερες ποιότητες NHLA από την Number 2A Common αλλά συνήθως µετατρέπονται σε διαστασιακά µέρη, µέρη δαπέδων ή χρησιµοποιούνται εγχωρίως στις HΠA. 4' Oι τυποποιηµένες αυτές ποιότητες αποτελούν το πλαίσιο στο οποίο διενεργείται το εµπόριο του συνόλου της αµερικανικής σκληρής ξυλείας. Eίναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι µεταξύ πωλητή και αγοραστή επιτρέπεται, ή και ενθαρρύνεται ακόµη, κάθε εξαίρεση από τους κανόνες αυτούς. Για πλήρη περιγραφή των ποιοτήτων NHLA, βλ. Rules for the Measurement and Inspection of Hardwoods and Cypress. 5

8 Xαρακτηριστικά και ελαττώµατα Στις σελίδες που ακολουθούν εµφαίνονται χαρακτηριστικά που συναντώνται στα είδη της αµερικανικής σκληρής ξυλείας. Mερικά είναι εγγενή σε ορισµένα είδη και άλλα είναι γενικής φύσεως. Tα χαρακτηριστικά αυτά είτε απαντώνται φυσιολογικά στην ξυλεία είτε είναι αποτέλεσµα της ξήρανσης. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι ποιότητες βασίζονται στο ποσοστό καθαρού, απηλλαγµένου ελαττωµάτων ξήλου στη σανίδα. Oι κανόνες ταξινόµησης NHLA επιτρέπουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά στα καθαρά κοµµάτα για όλες τις ποιότητες που έτσι δεν θεωρούνται ως ελαττώµατα. KAP IA KAI ΣOMΦOΣ Kαρδιά είναι το ώριµο ξύλο, το οποίο συχνά είναι πιο σκούρο, εκτεινόµενο από τον σοµφό µέχρι την ψίχα. Σοµφός είναι το ανοικτότερου χρώµατος ξύλο από µέσα από τον φλοιό µέχρι την καρδιά MATI Συστροφή ή περιδίνηση στα νερά του ξύλου που δεν περιέχει ρόζο KOMMIOPAB ΩΣEIΣ Xρωµατιστές εν είδει µεταλλικών ραβδώσεις φυσιολογικά απαντώµενες µόνο στην κερασιά METAΛΛIKEΣ PAB ΩΣEIΣ Pαβδώσεις χρώµατος λαδί έως µαυροκαστανές, οι οποίες συνήθως ακολουθούν τα νερά του ξύλου GLASSWORM Tυχαία σαν µεταλλικά ίχνη. Συνήθως απαντώµενα στο εσποτάκι ΣHMA I από το πηχάκι (ΣTIKEP) Tο σηµάδι που µένει στη σανίδα από το πηχάκι ξήρανσης, το οποίο µπορεί να εξαλειφθεί µε το πλάνισµα Σηµείωση: Aν και οι κανόνες ταξινόµησης NHLA δεν λαµβάνουν υπόψη τους τα ανωτέρω χαρακτηριστικά ως ελαττώµατα για τις τυποποιηµένες ποιότητες, υπάρχουν ορισµένες διαφοροποιήσεις στα πλαίσια επιµέρους ειδών. Για παράδειγµα, είδη όπως το σκληρό Kελεµπέκι και το εσποτάκι θεωρούνται προτιµότερα εάν µεγάλο τµήµα της σανίδας είναι σοµφός (λευκό) και πολύ λίγο καρδιά. Tο αντίστροφο ισχύει για είδη όπως η κερασιά, η δρυς και η καρυδιά. Eίναι σηµαντικό οι αγοραστές να είναι εξοικειωµένοι όχι µόνο µε κάθε είδος αλλά και µε τις περιοχές των HΠA όπου φύονται. Tο κλίµα, το έδαφος και οι συνθήκες ανάπτυξης όπως λόφοι και κοιλάδες, όλα παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του δέντρου. Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, οι κανόνες NHLA αποτελούν το πλαίσιο των εµπορικών συναλλαγών. Περισσότερες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά κάθε είδους ανευρίσκονται σε άλλες τεχνικές εκδόσεις της AHEC. 6

9 οι κανόνες ταξινόµησης NHLA δεν επιτρέπουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά στα καθαρά κοµµάτια για όλες τις ποιότητες που έτσι θεωρούνται ως ελαττώµατα ΘYΛAKAΣ ΦΛOIOY Στρέβλωση γεµάτη µε φλοιό στα νερά PAMΦIΣMATA ΠOYΛIΩN Mικρές κηλίδες στα νερά προερχόµενες από ραµφίσµατα πουλιών που µερικές φορές περιέχουν µη ανεπτυγµένο φλοιό. Eξαίρεση στον κανόνα αποτελούν η άσπρη καρυδιά και η φτελιά ΣKAΣIMO Eπίµηκες άνοιγµα στην επιφάνεια της σανίδας προερχόµενο από ταχύ ή εσφαλµένη ξήρανση ΣAΠIΣMA Σκάσιµο της ξύλινης ουσίας από µύκητες. O αποχρωµατισµός του σοµφού αποτελεί µια πρώτη ένδειξη ΣAΘPOΣ POZOΣ Kυκλική περιοχή που κάποτε αποτελούσε τη βάση κλαδιού ή κλώνου µε κέντρο από ψίχα. (Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να µην υπάρχει το ξύλο) YΓIHΣ POZOΣ Στερεός ρόζος στην επιφάνεια, χωρίς ενδείξεις σαπίσµατος ΣXIΣIMO Eπιµήκης διαχωρισµ ς του ξ λου δηµιουργο µενος καθώς το ξ λο ξηραίνεται. O διαχωρισµ ς µεταξ των ετήσιων δακτυλίων καλείται ρωγµή KHΛI A απ το Πηχάκι Γκρίζα συνήθως κηλίδα προερχ µενη απ το πηχάκι (Στίκερ) που χρησιµοποιο νται στην ξήρανοη ΛEIΨA A Φλοι ς ή έλλειψη ξ λου προκαλο µενη απ τον στρογγυλ χαρακτήρα του δέντρου ή του κορµο TPYΠEΣ από ΣKOYΛIKI Tρύπες στο ξύλο µεγέθους από 1 /16" έως 1 /4" ΨIXA O µικρός µαλακός πυρήνας στο δοµικό κέντρο του δέντρου TPYΠEΣ ΠPONYMΦΩN Tρύπες µεγαλύτερες από 1 /4" 7

10 Kοινή ονοµασία: American ash ( εσποτάκι) Fraxinus spp / Aλλα ον µατα: B ρεια µελία, N τια FAS No. 1C No. 2AC 8

11 Kοινή ονοµασία: American cherry (Kερασιά) Prunus serotina / Aλλα ον µατα: Aµερικανική µα ρη κερασιά FAS No. 1C No. 2AC 9

12 Kοινή ονοµασία: American cottonwood (Λε κη) Populus deltoides / Aλλα Aνατολική λε κη, Aνατολική π πλαρ, Kαρολίνα π πλαρ FAS No. 1C No. 2AC 10

13 Kοινή ονοµασία: American gum (Mαστιχ δενδρο) Liquidambar styraciflua / Aλλα ον µατα: Redgum, sapgum, sweetgum FAS No. 1C No. 2AC 11

14 Kοινή ονοµασία: American hard maple (Σκληρ κελεµπέκι) Acer saccharum, A. nigrum / Aλλα ον µατα: Sugar maple, black maple FAS No. 1C No. 2AC 12

15 Kοινή ονοµασία: American soft maple (Mαλακ κελεµπέκι) Kυρίως Acer rubrum, A. saccharinum / Aλλα ον µατα: Red maple, silver maple FAS No. 1C No. 2AC 13

16 Kοινή ονοµασία: American red oak (K κκινη δρυς) Quercus spp / Aλλα ον µατα: B ρεια κ κκινη δρυς, ν τια κ κκινη δρυς FAS No. 1C No. 2AC 14

17 Kοινή ονοµασία: American white oak (Λευκή δρυς) Quercus spp / Aλλα ον µατα: B ρεια λευκή δρυς, ν τια λευκή δρυς FAS No. 1C No. 2AC 15

18 Kοινή ονοµασία: American tulipwood (Ποπλαρ) Liriodendron tulipifera / Aλλα ον µατα: Yellow poplar (HΠA), tulip poplar (HΠA), canary whitewood FAS No. 1C No. 2AC 16

19 Kοινή ονοµασία: American black walnut (Mα ρη καρυδιά) Juglans nigra / / Aλλα ον µατα: Mα ρη καρυδιά, αµερικανική καρυδιά FAS No. 1C No. 2AC 17

20 Πρ σθετες πληροφορίες Περιφερειακές εξαιρέσεις απ τις τυποποιηµένες ποι τητες NHLA Oι ποι τητες NHLA καλ πτουν την πλειον τητα των εµπορικών ειδών σκληρο ξ λου που φ εται στις HΠA. Tα παρακάτω αποτελο ν σ ντοµη σ νοψη διαφ ρων ειδών και χρωµατικών ταξινοµήσεων που µπορο ν να παραγγελθο ν απ τον αµερικαν προµηθευτή. K κκινη σκλήθρα (Red alder) Φ εται αποκλειστικά στα βορειοδυτικά παράλια του Eιρηνικο µεταξ των τεράστιων συστάδων µαλακής ξυλείας πως το OPEΓKON ΠAIN (Douglas Fir) και η πε κη και είναι το σπουδαι τερο εµπορικ σκληρ ξ λο στην περιοχή αυτή. Oι καν νες ταξιν µησης για την κ κκινη σκλήθρα περιστρέφονται περισσ τερο γ ρω απ ειδικές τελικές χρήσεις και την εµφάνιση. Oι καν νες αναπτ χθηκαν στη υτική Aκτή των HΠA έχοντας κατά νου αυτο ς τους παραγωγο ς και τις εξαγωγές. Eίναι ένα εξαιρετικ ξ λο για ντουλάπια που πωλείται συνήθως πλανισµένο και κοµµένο συχνά σε συγκεκριµένα µήκη και πλάτη. Συµβουλευτείτε τον τοπικ σας προµηθευτή για περισσ τερα στοιχεία γ ρω απ τις ποι τητες σκλήθρας και τα διαθέσιµα προ ντα. Kαρυδιά Θεωρο µενη ως η ελίτ των αµερικανικών σκληρών ξ λων, η καρυδιά είναι το προτιµ µενο ξ λο απ τα σκουρ τερα ξ λα για λεπτά έπιπλα, εσωτερική αρχιτεκτονική και κοντάκια πλων. H καρυδιά φ εται σε ευρέως διασπαρµένες συστάδες σε λη την έκταση του ανατολικο ηµίσεως των Hνωµένων Πολιτειών, πρωτίστως στις µεσοδυτικές περιοχές. Iστορικά, οι καν νες ταξιν µησης για FAS καρυδιά έχουν υποστεί ιδιαίτερη επεξεργασία για να ενθαρρυνθεί η καλ τερη χρήση του πολ τιµου αυτο είδους. Λ γω το του, οι ποι τητες FAS καστανιάς προβλέπουν µικρ τερες σανιδες, τ σο στο πλάτος σο και στο µήκος. Tα φυσικά χαρακτηριστικά είναι επίσης αποδεκτά σε µεγαλ τερο βαθµ σε σχέση µε τα προβλεπ µενα απ τους τυπικο ς καν νες ταξιν µησης NHLA για άλλα είδη. Eµπεριστατωµένες εξηγήσεις µπορο ν να βρεθο ν στο βιβλίο καν νων NHLA. Συµβουλευτείτε τον τοπικ σας προµηθευτή για τις ποι τητες καρυδιά και τα διαθέσιµα προ ντα. ιαλογή βάσει χρώµατος Eκτ ς απ τη διαλογή σε ποι τητες ή την επιλογή ειδικών πλατών, διάφορα είδη πωλο νται στο µε προστιθέµενη αξία ταν λαµβάνεται υπ ψη το χρώµα. Eίναι σηµαντικ να σηµειωθεί, το χρώµα αφορά το σοµφ και την καρδιά. Bαθµ ς λευκ τητος 1 και 2 (Number 1 & 2 white) Xρωµατική επιλογή αφορώσα συνήθως το σκληρ κελεµπέκι, αλλά που µπορεί να εφαρµοστεί και σε άλλα είδη που επιθυµο νται καθαρά κοµµάτια σοµφο, πως δεσποτάκι, σηµ δα και µαλακ κελεµπέκι. Λευκ αριθµ ς 1 σηµαίνει τι τ σον οι ψεις σο και οι ακµές είναι σοµφ ς. Λευκ αριθµ ς 2 σηµαίνει τι η µία ψη και αυφ τερες οι ακµές των καθαρών κοµµατιών είναι σοµφ ς, ενώ στην αντίθετη ψη υπάρχει τουλάχιστον 50% σοµφ ς. Sap and Better ( Σοµφ ς και καλ τερο ) Πωλείται στο εµπ ριο ταν µ νον η µία ψη της σανίδας χρειάζεται να εχει σοµφ. Συνήθως εφαρµ ζεται στα ίδια είδη µε τα Λευκ αριθ. 1 και 2, αν και µε κάποια µικρ τερη αυστηρ τητα. Στο Sap and Better κάθε σανίδα θα πρέπει να έχει µία τουλάχιστον ψη απ στα καθαρά κοµµάτια. 18

21 Red one face and better ( Kόκκινη µία όψη και καλύτερο ) Πωλείται στο εµπ ριο ταν η µια ψη τουλάχιστον της σανίδας χρειάζεται να είναι καρδιά. Συνήθως εφαρµ ζεται σε είδη πως η κερασιά, η καρυδιά, το µαστιχ δενδρο ή απ µη η σηµ δα και το κελεµπέκι σε ορισµένες εφαρµογές. Aυτ που επιζητεί ο παραγωγ ς στην προδιαγραφή αυτή είναι λα τα κοµµάτια να έχουν τουλάχιστον µια ψη καρδία. Yπάρχει µια µεγάλη σειρά πρ σθετων επιλογών ανοικτών στους αµερικανο ς παραγωγο ς στη διαλογή και επιλογή συγκεκριµένων µηκών, πλατών ή ακ µη και νερών. Eάν αυτά µπορο ν να συµφωνηθο ν µεµονωµένα µεταξ παραγωγών και αγοραστών, µπορεί να υπάρξουν οφέλη κάνοντας τροποποιήσεις στις τυποποιηµένες ποι τητες που εµφαίνονται στον παρ ντα οδηγ. Aυτ µπορεί να βοηθήσει επίσης στη βελτίωση της απ δοσης απ κάθε κορµ και έτσι να συµβάλλει στη βιωσιµ τητα του δάσους. Mπορεί επίσης να µειώσει το κ στος σε αµφ τερες τις πλευρές ή να προσθέσει αξία στην παράδοση. Tα βήµατα στον προσδιορισµ της ποι τητας 1. Προσδιορισµ ς είδους. 2. Yπολογισµ ς του µέτρου επιφανείας (SM). 3. Προσδιορισµ ς της χειρ τερης πλευράς της σανίδας. 4. Aπ τη χειρ τερη αυτή ψη, υπολογίζεται το ποσοστ καθαρο ξ λου. Σηµείωση: Eάν η χειρ τερη πλευρά είναι ποι τητας Number 1 Common, ελέγχεται η καλ τερη ψη για να διαπιστωθεί εάν είναι FAS για να χαρακτηριστεί ως ποι τητα F1F ή Selects. 5. Aπαξ και προσδιοριστεί η ποι τητα, ελέγχεται για τυχ ν ειδικά γνωρίσµατα πως κοµµάτια σοµφο ή καρδιάς για χρωµατική ταξιν µηση. 6. Tαξιν µηση σε δέµατα σ µφωνα µε τις προδιαγραφές αγοραστή και πωλητή. 19

22 Σηµεία επαφής και ευχαριστίες Σηµεία επαφής AHEC Για πηγές προµήθειας προϊ ντων αµερικανικής σκληρής ξυλείας και πληροφορίες για τις δραστηρι τητες AHEC παγκοσµίως, µπορείτε να έλθετε σε επαφή µε τα ακ λουθα σηµεία: AHEC United States Headquarters th Street, NW, Suite 800 Washington, D.C USA Tel: (1) Fax: (1) AHEC Korea US Agricultural Trade Office c/o American Forest & Paper Association Room #303, Leema Building Susong-dong, Chongro-ku Seoul ( ) Korea Tel: (82) /6 Fax: (82) AHEC Japan c/o American Consulate General Nishitenma Kita-ku, Osaka Japan Tel: (81) Fax: (81) AHEC China Room 306, Building A Far East International Plaza 99 Xianxia Road Shanghai China Tel: (86) ext 316 Fax: (86) AHEC Europe/Middle East/India 3, St Michael's Alley London EC3V 9DS United Kingdom Tel: (44) Fax: (44) AHEC Southeast Asia Room 528, West Wing New World Office Building 20 Salisbury Road Tsimshatsui Hong Kong Tel: (852) Fax: (852) AHEC Mexico Torre Candela Sierra Candela No. 111, Int. 507/508 Col. Losnas de Chapultepec Mexico D.F Tel: (52) Fax: (52) NHLA contact National Hardwood Lumber Association Box Memphis, TN USA Tel: (1) Fax: (1) Eυχαριστίες Tο American Hardwood Export Council επιθυµεί να ευχαριστήσει τους ακ λουθους για συνεργασία τους και τη βοήθεια τους στην έκδοση του παρ ντος: National Hardwood Lumber Association, VKW Hardwoods, Anderson-Tully Lumber Company and Clarkswood Ltd. Eυχαριστίες επίσης οφείλονται στον Bob Sabistina, πρώην αρχιεπιθεωρητή της NHLA, για τις οδηγίες τους και τη συνεισφορά του. 20

23 Σ νοψη των ποιοτήτων της αµερικανικής σκληρής ξυλείας FAS FAS 1 FACE SELECTS NO. 1 COMMON NO. 2A & B COMMON Eλάχιστο µέγεθος 6" x 8' Tο ίδιο πως 4" x 6' 3" x 4' 3" x 4' σανίδας η FAS για ταξινοµηµένα είδη Eλάχιστο µέγεθος 4" x 5' H καλ τερη ψη της σανίδας 4" x 2' 3" x 2' καθαρο κοµµατιο 3" x 7' πρέπει να ταξινοµείται ως FAS 3" x 3' Eλάχιστη απ δοση Mέτρο επιφανείας x 10 Mέτρο επιφανείας x 8 Mέτρο επιφανείας x /3% 66 2 /3% 50% T πος Mέτρο επιφανείας 4 Mέτρο επιφανείας Mέτρο επιφανείας 2 προσδιορισµο αριθµο καθαρών κοµµατιών H χειρ τερη ψη της σανίδας πρέπει να ταξινοµείται ως No 1 Common Σηµειώσεις: O πίνακας αυτ ς συνοψίζει τις κ ριες απαιτήσεις για τις τυποποιηµένες ποι τητες. Για περισσ τερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε το σχετικ τµήµα του βιβλίου καν νων NHLA Rule Book. Για φουρνιστή ξυλεία, επιτρέπεται 1 /2" συρρίκνωση για το ελάχιστον µέγεθος σανίδας σε κάθε ποι τητα H No. 2A Common απαιτεί καθαρά κοµµάτια H No. 2B Common είναι µια υποδεέστερη ποι τητα που απαιτεί τα κοµµάτια να είναι υγιή σαν πραγµατοποιείται προσδιορισµ ς ποι τητας για φορτίο προς εξαγωγή, µπορεί να γίνεται σ γκριση αντιστοίχων µεταξ εξαγώγιµων PRIME και COMSE µε τις ποι τητες και FAS No. 1 Common της NHLA. Eίναι αναγκαίο να συζητάτε µε τον προµηθευτή σας ως προς τις ακριβείς προδιαγραφές που εφαρµ ζονται στις εξαγώγιµες αυτές ποι τητες. 21

24

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων 1. Σκοπός Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη θεωρία Σφαλμάτων, όπως το σφάλμα, την αβεβαιότητα της μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Θέση προϊόντος τύποι παραγωγής Ο όρος prοduct positioning αναφέρεται στα στάδια σχεδιασμού, στον τρόπο κατασκευή και στη μορφή επικοινωνίας με τον πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ COPYRIGHT 2003 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση σχετικά µε την κατάσταση του προβλήµατος των ναρκωτικών. στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσια έκθεση σχετικά µε την κατάσταση του προβλήµατος των ναρκωτικών. στην Ευρωπαϊκή Ένωση ISSN 1609-610X 2001 Ετήσια έκθεση σχετικά µε την κατάσταση του προβλήµατος των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ε.Κ.Π.Ν.Τ. EL Νοµικ σηµείωµα Η παρο σα δηµοσίευση αποτελεί ιδιοκτησία του Ευρωπαϊκο Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση δραστηριοτήτων

Κοστολόγηση δραστηριοτήτων Κοστολόγηση δραστηριοτήτων (Activity Based Costing ABC) Βασίλης Σ. Μουστάκης Πολυτεχνείο Κρήτης Χανιά, 2000 moustaki@logistics.tuc.gr Μια πρώτη ματιά Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζουμε τα κύρια σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε-Μ.Β.Α)» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CAPESIZE 12ΕΤΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» THEME: ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER)

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα µε το άρθρο 3 της απόφασης της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2000 (2000/479/ΕΚ) περί υιοθέτησης ενός ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ.

της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 1998L0069 EL 28.12.1998 000.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B Ο ΗΓΙΑ 98/69/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Οκτωβρίου 1998

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ»

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ 5 ΔΥΝΑΜΕΩΝ (5 FORCES) ΤΟΥ MICHAEL PORTER ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

CETOL/RUBBOL ΟΛΟΚΛΗΡ ΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ

CETOL/RUBBOL ΟΛΟΚΛΗΡ ΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ Systemberater_GRIE_test.qxd 15.02.2006 12:39 Uhr Seite 24 ΟΛΟΚΛΗΡ ΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ CETOL/RUBBOL S Y S T E M B E R A T E R Deutschland Akzo Nobel Deco GmbH Werner-von-Siemens-Straße

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση. Περιβάλλον

Τελική έκθεση. Περιβάλλον Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Περιβάλλον Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΞΥΛΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΞΥΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ www.biomasstradecentre2.eu Κύριοι συντάκτες Valter Francescato, Eliseo Antonini AIEL Italian Agriforestry

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα