Περιε µενα. Eισαγωγή 1. Mέτρηση 2 3. FAS & FAS/1F π ι τητες 4. No. 1C & No. 2AC Π ι τητες 5. Xαρακτηριστικά και ελλατώµατα 6 7.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιε µενα. Eισαγωγή 1. Mέτρηση 2 3. FAS & FAS/1F π ι τητες 4. No. 1C & No. 2AC Π ι τητες 5. Xαρακτηριστικά και ελλατώµατα 6 7."

Transcript

1

2 Περιε µενα Eισαγωγή 1 Mέτρηση 2 3 FAS & FAS/1F π ι τητες 4 No. 1C & No. 2AC Π ι τητες 5 Xαρακτηριστικά και ελλατώµατα 6 7 American ash 8 American cherry 9 American cottonwood 10 American gum 11 American hard maple 12 American soft maple 13 American red oak 14 American white oak 15 American tulipwood 16 American black walnut 17 Πρ σθετες δηγίες Eυ αριστίες και επα ές 20 Συν πτικ ς πίνακας 21 Eυ αριστ ύµε την Kυρία Oυρανία Mάρρα για την µετά ραση. H παρ ύσα έκδ ση πρ στατεύεται απ copyright. Oι πληρ ρίες π υ περιέ νται στην παρ ύσα έκδ ση έ υν σ εδιαστεί, πάντως, για να µπ ρ ύν να απ θηκευθ ύν σε συστήµατα ανάκτησης και να µπ ρ ύν να αναπαρα θ ύν. λα τα άλλα στ ι εία της έκδ σης, συµπεριλαµ αν µένων και των ωτ γρα ιών, δεν µπ ρ ύν να αναπαρα θ ύν ωρίς την πρ ηγ ύµενη άδεια τ υ AHEC. To AHEC δεν έρει καµία ευθύνη για τις πληρ ρίες, ι π ίες παρέ νται µ ν ως γενικές κατευθύνσεις, και δεν µπ ρεί να θεωρηθεί υπεύθυν για π ιεσδήπ τε συνέπειες. 03/08

3 Eισαγωγ Σκοπ ς της παρο σας δηµοσίευσης είναι να παράσχει µια απλουστευµένη αλλά και επισταµένη εξήγηση των καν νων ταξιν µησης της αµερικανικής σκληρής ξυλείας. Kαθιερώθηκαν πριν απ 100 χρ νια και πλέον απ την τ τε νεοδηµιουργηθείσα National Hardwood Lumber Association (NHLA). Σήµερα, η NHLA έχει πάνω από 2000 µέλη παγκοσµίως, ενώ οι κανόνες της συνεχίζουν να αποτελούν το εθνικό πρότυπο για τη βιοµηχανία ξυλείας των HΠA και να συνιστούν τη βάση ταξινόµησης της εξαγώγιµης ξυλείας. Tο ξύλο είναι ένα φυσικό υλικό και λόγω της ιδιαίτερης φύσης του µπορεί να έχει διάφορα χαρακτηριστικά και ελαττώµατα που χρειάζεται να είναι κατανοητά και να λαµβάνονται υπόψη σε κάθε δεδοµένη εφαρµογή. Η ταξινόµηση της πριστής ξυλείας σε κατηγορίες ανάλογα µε την επεξεργασία της βοηθά στον προσδιορισµό σε µεγάλο βαθµό της αξίας και της εν δυνάµει πιθανής χρήσης κάθε σανίδας πριστής ξυλείας. Oι κανόνες ταξινόµησης NHLA παρέχουν στον αγοραστή και στον πωλητή τη δυνατότητα χρήσης µιας κοινής γλώσσας στις αγοραπωλησίες σκληρής ξυλείας. Aν και οι κανόνες ταξινόµησης NHLA προορίζονται για την αγορά των HΠA, µια σχετική γνώση αυτών είναι απαραίτητη για τους αγοραστές παγκοσµίως για να πετύχουν τον προσδοκώµενο από αυτούς βαθµό ποιότητ. H ποιότητα της ξυλείας που αγοράζεται από ένα κατασκευαστή προσδιορίζει τόσο το κόστος όσο και το συντελεστή φύρας που επιτυγχάνονται. Eπειδή οι ποιότητες βασίζονται στο ποσοστό καθαρού ξύου στη σανίδα, πολλά από τα όµορφα, φυσικά χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε σκληρά ξύλα δεν λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό της καθαρής απόδοσης. Tο γεγονός αυτό καθίσταται εµφανές από φωτογραφικές απεικονίσεις των βασικών ποιοτήτων, για 10 κύρια είδη αµερικανικής σκληρής ξυλείας, που περιλαµβάνονται στην παρούσα έδοση. H σκληρή ξυλία ταξινοµείται συνήθως βάσει του µεγέθους και του αριθµού των κοµµατιών που µπορούν να ληφθούν από µια σανίδα όταν κόβεται και χρησιµοποιείται στην κατασκευή ενός προϊόντος από σκληρό ξύλο. Oι κανόνες ταξινόµησης NHLA σχεδιάστηκαν µε γνώµονα το εµπόριο επίπλων ώστε να παρέχουν ένα µετρήσιµο ποσοστό καθαρού, απηλλαγµένου ελαττωµάτων ξύλου για κάθε ποιότητα. Oι ανώτερες ποιότητες παρέχουν στον χρήστη µακριά καθαρά κοµµάτια, ενώ οι ποιότητες Common είναι σχεδιασµένες έτσι ώστε να επαναπρίζονται σε πιο κοντά καθαρά κοµµάτια. Oι ανώτερες ποιότητες, στις οποίες περιλαµβάνονται οι FAS, FAS-One-Face (FAS/1F) και Selects, προορίζονται κυρίως για µακριές καθαρές κορνίζες, ξυλουργικά προϊόντα όπως κάσες θυρών, είδη εσωτερικής αρχιτεκτονικής, καθώς και για εφαρµογές επιπλοποιίας, στις οποίες απαιτείται υψηλό ποσοστό µακριών πλατιών κοµµατιών. Oι ποιότητες Common, πρωτίστως οι Number 1 Common (No. 1C) και Number 2A Common (No. 2AC), προορίζονται περισσότερο για ντουλάπια κουζίνας, για τα περισσότερα τµήµατα επίπλων και για πατώµατα. Aξίζει να σηµειωθεί το γεγονός ότι άπαξ και επαναπρισθούν, τα κοµµάτια που λαµβάνονται από τις ποιότητες Common είναι το ίδιο καθαρό ξύλο µε τις ανώτερες ποιότητες αλλά σε µικρότερα (πιο κοντά και/ή στενότερα) κοµµάτια. H ποιοτική ονοµασία χαρακτηρίζει απλώς το ποσοστό του καθαρού ξύλου στη σανίδα, όχι όµως την συνολική εµφάνιση. Tα αµερικάνικα δάη σκληρής ξυλείας των εύκρατων περιοχών είναι τα µεγαλύτερα του είδους τους στον κόσµο, µε σηµαντικό ιστορικό αειφορίας. H εξερεύνηση των ποιοτήτων Common, όπου είναι δυνατόν, είναι ανεκτίµητη στην επίτευξη απόδοσης τόσο οσον αφορά το κόστος οσο και την απόδοση. Oι προσπάθειες αυτές βοηθούν πίσης να διασφαλιστεί η αειφορία των δασών στο πέρασµα των γενεών. 1

4 Mέτρηση Oι κανόνες ταξινόµησης ξυλείας NHLA που έχουν υιοθετηθεί από τη βιοµηχανία σκληρού ξύλου των HΠA βασίζονται στο αυτοκρατορικό σύστηµα µετρήσεως µε ίντσες και πόδια. Aντιθέτως, οι πλείστες αγορές εξαγωγής είναι εξοικειωµένες µε το µετρικό σύστηµα. Eπιπλέον, οι κανόνες ποιότητας αναπτύχθηκαν στη ξυλείας τυχαίου πλάτους και µήκους. Oποιαδήποτε προτίµηση σε συγκεκριµένες προδιαγραφές θα πρέπει να συζητιέται πριν να δοθεί η παραγγελία. Board foot ( Mετρικό πόδι ) Board foot (BF) είναι η µονάδα µέτρησης για τη σκληρή ξυλεία. Ένα BF ισοδυναµεί µε 1 πόδι µήκος x 1 πόδι πλάτος x 1 ίντσα πάχος (1 πόδι = 0,305 µέτρα, 1 ίντσα = 25,4 mm) O τύπος για τον προσδιορισµό των Mετρικών ποδών (BF) σε µια σανίδα: (Πλάτος σε ίντσες x µήκος σε πόδια x πάχος σε ίντσες) δια 12 Tα ποσοστά καθαρού ξύλου που απαιτούνται για κάθε ποιότητα βασίζονται σε αυτή την 12' µονάδα µέτρησης. Mέτρο επιφανείας (Surface measure) Mέτρο επιφανείας (surface measure/sm) το εµβαδόν της επιφάνειας µιας σανίδας σε τετραγωνικά πόδια. Για να προσδιοριστεί το µέτρο επιφανείας, πολλαπλασιάζουµε το πλάτος της σανίδας σε ίντσες επί το µήκος της σανίδας σε πόδια και διαιρούµε το γινόµενο δια του 12 στρογγυλοποιώντας προς τα πάνω ή προς τα κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθµό. Tο ποσοστό καθαρού ξύλου που απαιτείται για κάθε ποιότητα βασίζεται στο µέτρο επιφανείας, όχι στα µετρικά πόδια BF και λόγω τούτου όλες οι σανίδες, άσχετα µε το πάχος, ταξινοµούνται µε τον ίδιο τρόπο. Oρισµένα παραδείγµατα υπολογισµών µέτρου επιφανείας είναι τα εξής: 6 1 /2" x 8' 12 = 4 1 /3 = 4' SM 8" x 12' 12 = 8' SM 10" x 13' 12 = /12 = 11' SM 8' 6 1 4" Παράδειγµα SM και BF: H παραπάνω σανίδα είναι πάχους 2", πλάτους 6 1 /4" και µήκους 8'. 6 1 /4" x 8' 12 = 4 1 /4, έτσι το SM είναι 4'. Πολλαπλασιάζουµε το SM επί το πάχος 2" και το BF είναι 8'. Όταν ετοιµάζουµε ένα φορτίο για εξαγωγή, οι σανίδες καταγράφονται βάσει πλάτους και µήκους. Tυχαία πλάτη άνω ή κάτω της µισής ίντσας στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη ακέραια ίντσα. Πλάτη σανίδων που πέφτουν ακριβώς στη µισή ίντσα στρογγυλοποιούνται εναλλακτικώς προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Mήκη που πέφτουν µεταξύ ακέραιων ποδιών στρογγυλοποιούνται πάντοτε προς τα κάτω στο πλησιέστερο ακέραιο πόδι. Για παράδειγµα, σανίδα πλάτους 5 1 /4" και µήκους 8 1 /2" µαρκάρεται ως 5" και 8'. 2

5 Tυποποιηµένο πάχος για ακατέργαστη πριστή ξυλεία Tα πάχη ακατέργαστης πριστής ξυλείας εκφράζονται τυποποιηµένα σε τέταρτα της ίντσας. Για παράδειγµα, 1" = 4 /4.Tο πλείστον της παραγωγής αµερικανικής σκληρής ξυλείας πριονίζεται µεταξύ 1" και 2", αν και υπάρχουν διαθέσιµα και άλλα πάχη σε µικρότερες ποσότητες. Tα τυποποιηµένα πάχη και το ακριβές µετρικό τους ισοδύναµο εµφαίνονται κατωτέρω: 3/4 ( 3 /4" = 19,0 mm) 8/4 (2" = 50,8 mm) 4/4 (1" = 25,4 mm) 10/4 (2 1 /2" = 63,5 mm) 5/4 (1 1 /4" = 31,8 mm) 12/4 (3" = 76,2 mm) 6/4 (1 1 /2" = 38,1 mm) 16/4 (4" = 101,6 mm) Tυποποιηµένο πάχος για πλανισµένη ξυλεία Όταν ακατέργαστη πριστή ξυλία πλανίζεται σε ένα τελικό πάχος, ελαττώµατα όπως σκασιµατάκια, λεκέδες και στραβώµατα δεν λαµβάνονται υπόψη στον καθορισµό της ποιότητας µιας σανίδας, εάν αυτά µπορούν να αποµακρυνθούν κατά τη διεργασία του πλανίσµατος. Tο τελικό πάχος ξυλείας 1 1 /2" και λιγότερο µπορεί να προσδιοριστεί αφαιρώντας 3 /16" από το ονοµαστικό πάχος. Στην περίπτωση ξυλείας 1 3 /4" και παχύτερης, αφαιρούµε 1 /4". Mέτρηση φουρνιστής ξυλείας Kαθαρή ποσότητα: πραγµατικά Mετρικά πόδια (BF) φουρνιστής ξυλείας µετρούµενα µετά το φουρνισµα και την στρογγυλοποίηση των ιντζών (σελ. 3). Mεικτή ή αφούρνιστη ποσότητα: Tα πραγµατικά µετρικά πόδια (BF) µετρούµενα πριν από το φουρνισµό. Όταν φουρνιστή ξυλεία πωλείται πάνω σε αυτή τη βάση, ο αγοραστής θα πρέπει να αναµένει να παραλάβει περίπου 7% λιγότερα Mετρικά πόδια (BF) λόγω συρρίκνωσης κατά την ξήρανση. Eκτίµηση των Mετρικών ποδών (BF) σε δέµα ξυλείας H διαδικασία προσδιορισµού των σανιδόποδων µιας σανίδας συνίσταται στον πολλαπλασιασµό του µέτρου επιφανείας επί το πάχος. Mε τον ίδιο, πάνω-κάτω, τρόπο µπορεί να εκτιµηθεί και ένα δέµα ξυλείας. Πρώτον, υπολογίζεται το µέτρο επιφανείας µιας στρώσης σανίδων. Aυτό γίνεται πολλαπλασιάζοντας το πλάτος του δέµατος, µείον κενά, επί το µήκος του δέµατος και διαιρώντας το γινόµενο δια 12. Eάν στο δέµα υπάρχουν διάφορα µήκη, χρησιµοποιείται ένα µέσο µήκος. Aπαξ και γίνει εκτίµση µιας στρώσης, το γινόµενο αυτό πολλαπλασιάζεται επί τον ολικό αριθµό των στρώσεων. Παράδειγµα: Mέσο πλάτος µονάδας 40" (ξυλεία µόνο, αφού ληφθούν υπόψη τα κενά µεταξύ των σανίδων) Mήκος µονάδας 10' 40" x 10' = = 33,33 Πάχος ξυλείας 8/4 x 2 = 66,66 Aριθµός στρώσεων x 10 = 666, Mετρικά πόδια (BF) δέµατος κατ εκτίµηση 667 BF Συντελεστές µετατροπής 1": 25,4 χιλιοστά (mm) 1m 3 : 424 Mετρικά πόδια (BF) 1m: 3,281 πόδια (') 1m 3 : 35,315 κυβ. πόδια (cu.ft) BF: (1MBF) 2,36 κυβ. µέτρα (m 3 ) 3

6 FAS και FAS One Face (Selects) FAS H ποιότητα FAS, η οποία προέρχεται από το «First And Seconds» (Πρώτα και δεύτερα), προσφέρει στον χρήστη µακρυά, καθαρά κοµµάτια προσφερόµενα ιδιατέρως για υψηλής ποιότητας έπιπλα, ξυλουργικές εργασίες εσωτερικού χώρου και συµπαγείς ξύλινες κάσσες. Tο ελάχιστο µέγεθος της σανίδας είναι 6" πλάτος και πάνω και 8' µήκος και πάνω. H ποιότητα FAS περιλαµβάνει σειρά σανίδων που δίνει από 83 1 / 3% ( 10 /12) έως 100% καθαρά κοµµάτια σε σχέση µε τη συνολική επιφάνεια της σανίδας. Tα καθαρά κοµµάτια πρέπει να είναι µεγέθους κατ ελάχιστον 3"πλάτους µε 7'µήκος ή 4"πλάτους µε 5'µήκος. O δυνατός αριθµός αυτών των κοµµατιών εξαρτάται από το µέγεθος της σανίδας µε τις περισσότερες σανίδες να δίνουν ένα έως δύο. Tο ελάχιστο πλάτος και µήκος ποικίλλει, εξαρτώµενο από το είδος και από το εάν η σανίδα είναι αφούρνιστη ή φουρνισµένη. Kαι οι δύο όψεις της σανίδας πρέπει να τηρούν την ελάχιστη απαίτηση για FAS. 12' 8" Σηµείωση: Eλάχιστη απόδοση 83 1 /3% κοµµάτια καθαρού ξύλου στη χειρότερη όψη της σανίδας. 10' 12' 8" 5' 5' FAS One Face (F1F) H ποιότητα αυτή διατίθεται σχεδόν πάντοτε µαζί µε FAS. H καλύτερη όψη πρέπει να πληρεί όλες τις απαιτήσεις FAS ενώ η χειρότερη όψη πρέπει να πληρεί όλες τις απαιτήσεις της ποιότητας Number 1 Common, εξασφαλίζοντας έτσι στον αγοραστή µία τουλάχιστον όψη FAS. Συχνά, φορτία εξαγωγής είναι µείγµα 80-20, µε ποσοστό 80% σανίδες FAS και 20% σανίδες F1F. Tα ποσοστά αυτά επαφίενται αυστηρώς σε επιµέρους συµφωνία αγοραστή και πωλητή. Selects H ποιότητα αυτή είναι κατ ουσία ίδια µε την F1F εκτός από το απαιτούµενο ελάχιστο µέγεθος σανίδων. Στη Selects επιτρέπονται σανίδες 4" πλάτος και πάνω και 6' µήκος και πάνω. H ποιότητα Selects προέρχεται εν γένει από τις βόρειες περιοχές των HΠA και διατίθεται επίσης σε συνδυασµό µε ποιότητα FAS. Συχνά, προς εξαγωγή φορτία ανωτέρων ποιοτήτων αναφέρονται απλώς ως FAS. H συνήθης επιχειρηµατική πρακτική για την αµερικανική σκληρή ξυλεία είναι οι ανώτερες αυτές ποιότητες να φορτώνονται µε κάποιο συνδυασµό. Σε στενή συνεργασία µε τον προµηθευτή ο αγοραστής µπορεί να εξασφαλίσει ότι θα παραλάβει την αναµενόµενη ποιότητα. Aσχετα µε το αν η FAS συνδυάζεται µε F1F (Face And Better) ή Selects (Sel And Better) κάθε σανίδα στο φορτίο πρέπει να έχει τουλάχιστον µια όψη FAS. Ποιότητα prime: H ποιότητα αυτή αναπτύχθηκε από την ποιότητα FAS για εξαγωγές. Φέρει τετραγωνισµένες ακµές και είναι απηλλαγµένη ελαττωµάτων. H ελάχιστη καθαρή απόδοση είναι select και καλύτερη µε κύριο παράγοντα την εµφάνιση. Tο ελάχιστο µέγεθος των σανίδων ποικίλλει, ανάλογα µε το είδος, την περιοχή και τον προµηθευτή. Ποιότητα Comsel: H ποιότητα αυτή αναπτύχθηκε από τις ποιότητες Number 1 Common και Selects. Για εξαγωγές, η ελάχιστη καθαρή απόδοση θα πρέπει να είναι Number 1 Common ή ελαφρώς καλύτερη µε κύριο παράγοντα την εµφάνιση. Tο ελάχιστο µέγεθος των σανίδων ποικίλλει, ανάλογα µε το είδος, την περιοχή και τον προµηθευτή. Σηµείωση: Oι όροι Prime και Comsels δεν είναι τυποποιηµένοι ορισµοί NHLA και συνεπώς είναι εκτός της επίσηµης σειράς κανόνων ταξινόµησης NHLA. 4

7 Nο. 1 Common και No. 2A Common Number 1 Common (No. 1C) H ποιότητα Number 1 Common αναφέρεται συχνά ως ποιότητα Cabinet στις HΠA λόγω της της για τυποποιηµένα µεγέθη θυρών ντουλαπιών κουζίνας που χρησιµοποιούνται στις Hν. Πολιτείες. H Number 1 Common χρησιµοποιείται επίσης ευρέως στην κατασκευή µερών επίπλων για τον ίδιο αυτό λόγο. H ποιότητα Number 1 Common περιλαµβάνει σανίδες που είναι τουλάχιστον 3" πλάτος και 4' µήκος και δίνει κοµµάτια καθαρής όψης από 66 2 /3% ( 8 /12) µέχρι, µη συµπεριλαµβανοµένης, της ελάχιστης απαίτησης για FAS (83 1 /3%). Tα µικρότερα επιτρεπόµενα κοµµάτια είναι 3" επί 3' και 4" επί 2'. O αριθµός των καθαρών αυτών κοµµατιών καθορίζεται από το µέγεθος της σανίδας. Aµφότερες οι όψεις της σανίδας πρέπει να πληρούν την ελάχιστη απαίτηση για Number 1 Common. 12' 8" 6" 4' 6' Σηµείωση: Eάν η καλύτερη όψη πληροί τις απαιτήσεις για FAS και η χειρότερη όψη τις απαιτήσεις για Number 1 Common, η ποιότητα έχει τη δυνατότητα να χαρακτηριστεί F1F ή Selects. 12' 8" 4' 4' Number 2A Common (No. 2AC) H ποιότητα Number 2A Common αναφέρεται συχνά ως ποιότητα Economy στις HΠA λόγω της τιµής της και της της για µια µεγάλη σειρά µερών επίπλων. Aποτελεί επίσης την ποιότητα που προτιµάται από την αµερικανική βιοµηχανία πατωµάτων. H Number 2A Common περιλαµβάνει σανίδες που είναι τουλάχιστον 3" πλάτος και 4' µήκος και δίνει κοµµάτια από 50%( 6 /12) µέχρι, µη συµπεριλαµβανοµένης, της ελάχιστης απαίτησης για Number 1 Common (66 1 /3%). Tο µικρότερο επιτρεπόµενο κοµµάτι είναι 3" επί 2' και ο αριθµός των κοµµατιών καθορίζεται από το µέγεθος της σανίδας. Eάν η φτωχότερη όψη τις ελάχιστες απαιτήσεις για Number 2A Common, δεν ενδιαφέρει ποια είναι η ποιότητα της καλύτερης όψης. 12' 8" 4" 4" 7' 4" 4' 2' Σηµείωση: Eάν η καλύτερη όψη τις απαιτήσεις είτε για FAS είτε Number 1 Common και η χειρότερη όψη τις απαιτήσεις για Number 2A Common, η ποιότητα της σανίδας είναι Number 2A Common. 12' 8" 4" 3' 2' Yπάρχουν κατώτερες ποιότητες NHLA από την Number 2A Common αλλά συνήθως µετατρέπονται σε διαστασιακά µέρη, µέρη δαπέδων ή χρησιµοποιούνται εγχωρίως στις HΠA. 4' Oι τυποποιηµένες αυτές ποιότητες αποτελούν το πλαίσιο στο οποίο διενεργείται το εµπόριο του συνόλου της αµερικανικής σκληρής ξυλείας. Eίναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι µεταξύ πωλητή και αγοραστή επιτρέπεται, ή και ενθαρρύνεται ακόµη, κάθε εξαίρεση από τους κανόνες αυτούς. Για πλήρη περιγραφή των ποιοτήτων NHLA, βλ. Rules for the Measurement and Inspection of Hardwoods and Cypress. 5

8 Xαρακτηριστικά και ελαττώµατα Στις σελίδες που ακολουθούν εµφαίνονται χαρακτηριστικά που συναντώνται στα είδη της αµερικανικής σκληρής ξυλείας. Mερικά είναι εγγενή σε ορισµένα είδη και άλλα είναι γενικής φύσεως. Tα χαρακτηριστικά αυτά είτε απαντώνται φυσιολογικά στην ξυλεία είτε είναι αποτέλεσµα της ξήρανσης. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι ποιότητες βασίζονται στο ποσοστό καθαρού, απηλλαγµένου ελαττωµάτων ξήλου στη σανίδα. Oι κανόνες ταξινόµησης NHLA επιτρέπουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά στα καθαρά κοµµάτα για όλες τις ποιότητες που έτσι δεν θεωρούνται ως ελαττώµατα. KAP IA KAI ΣOMΦOΣ Kαρδιά είναι το ώριµο ξύλο, το οποίο συχνά είναι πιο σκούρο, εκτεινόµενο από τον σοµφό µέχρι την ψίχα. Σοµφός είναι το ανοικτότερου χρώµατος ξύλο από µέσα από τον φλοιό µέχρι την καρδιά MATI Συστροφή ή περιδίνηση στα νερά του ξύλου που δεν περιέχει ρόζο KOMMIOPAB ΩΣEIΣ Xρωµατιστές εν είδει µεταλλικών ραβδώσεις φυσιολογικά απαντώµενες µόνο στην κερασιά METAΛΛIKEΣ PAB ΩΣEIΣ Pαβδώσεις χρώµατος λαδί έως µαυροκαστανές, οι οποίες συνήθως ακολουθούν τα νερά του ξύλου GLASSWORM Tυχαία σαν µεταλλικά ίχνη. Συνήθως απαντώµενα στο εσποτάκι ΣHMA I από το πηχάκι (ΣTIKEP) Tο σηµάδι που µένει στη σανίδα από το πηχάκι ξήρανσης, το οποίο µπορεί να εξαλειφθεί µε το πλάνισµα Σηµείωση: Aν και οι κανόνες ταξινόµησης NHLA δεν λαµβάνουν υπόψη τους τα ανωτέρω χαρακτηριστικά ως ελαττώµατα για τις τυποποιηµένες ποιότητες, υπάρχουν ορισµένες διαφοροποιήσεις στα πλαίσια επιµέρους ειδών. Για παράδειγµα, είδη όπως το σκληρό Kελεµπέκι και το εσποτάκι θεωρούνται προτιµότερα εάν µεγάλο τµήµα της σανίδας είναι σοµφός (λευκό) και πολύ λίγο καρδιά. Tο αντίστροφο ισχύει για είδη όπως η κερασιά, η δρυς και η καρυδιά. Eίναι σηµαντικό οι αγοραστές να είναι εξοικειωµένοι όχι µόνο µε κάθε είδος αλλά και µε τις περιοχές των HΠA όπου φύονται. Tο κλίµα, το έδαφος και οι συνθήκες ανάπτυξης όπως λόφοι και κοιλάδες, όλα παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του δέντρου. Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, οι κανόνες NHLA αποτελούν το πλαίσιο των εµπορικών συναλλαγών. Περισσότερες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά κάθε είδους ανευρίσκονται σε άλλες τεχνικές εκδόσεις της AHEC. 6

9 οι κανόνες ταξινόµησης NHLA δεν επιτρέπουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά στα καθαρά κοµµάτια για όλες τις ποιότητες που έτσι θεωρούνται ως ελαττώµατα ΘYΛAKAΣ ΦΛOIOY Στρέβλωση γεµάτη µε φλοιό στα νερά PAMΦIΣMATA ΠOYΛIΩN Mικρές κηλίδες στα νερά προερχόµενες από ραµφίσµατα πουλιών που µερικές φορές περιέχουν µη ανεπτυγµένο φλοιό. Eξαίρεση στον κανόνα αποτελούν η άσπρη καρυδιά και η φτελιά ΣKAΣIMO Eπίµηκες άνοιγµα στην επιφάνεια της σανίδας προερχόµενο από ταχύ ή εσφαλµένη ξήρανση ΣAΠIΣMA Σκάσιµο της ξύλινης ουσίας από µύκητες. O αποχρωµατισµός του σοµφού αποτελεί µια πρώτη ένδειξη ΣAΘPOΣ POZOΣ Kυκλική περιοχή που κάποτε αποτελούσε τη βάση κλαδιού ή κλώνου µε κέντρο από ψίχα. (Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να µην υπάρχει το ξύλο) YΓIHΣ POZOΣ Στερεός ρόζος στην επιφάνεια, χωρίς ενδείξεις σαπίσµατος ΣXIΣIMO Eπιµήκης διαχωρισµ ς του ξ λου δηµιουργο µενος καθώς το ξ λο ξηραίνεται. O διαχωρισµ ς µεταξ των ετήσιων δακτυλίων καλείται ρωγµή KHΛI A απ το Πηχάκι Γκρίζα συνήθως κηλίδα προερχ µενη απ το πηχάκι (Στίκερ) που χρησιµοποιο νται στην ξήρανοη ΛEIΨA A Φλοι ς ή έλλειψη ξ λου προκαλο µενη απ τον στρογγυλ χαρακτήρα του δέντρου ή του κορµο TPYΠEΣ από ΣKOYΛIKI Tρύπες στο ξύλο µεγέθους από 1 /16" έως 1 /4" ΨIXA O µικρός µαλακός πυρήνας στο δοµικό κέντρο του δέντρου TPYΠEΣ ΠPONYMΦΩN Tρύπες µεγαλύτερες από 1 /4" 7

10 Kοινή ονοµασία: American ash ( εσποτάκι) Fraxinus spp / Aλλα ον µατα: B ρεια µελία, N τια FAS No. 1C No. 2AC 8

11 Kοινή ονοµασία: American cherry (Kερασιά) Prunus serotina / Aλλα ον µατα: Aµερικανική µα ρη κερασιά FAS No. 1C No. 2AC 9

12 Kοινή ονοµασία: American cottonwood (Λε κη) Populus deltoides / Aλλα Aνατολική λε κη, Aνατολική π πλαρ, Kαρολίνα π πλαρ FAS No. 1C No. 2AC 10

13 Kοινή ονοµασία: American gum (Mαστιχ δενδρο) Liquidambar styraciflua / Aλλα ον µατα: Redgum, sapgum, sweetgum FAS No. 1C No. 2AC 11

14 Kοινή ονοµασία: American hard maple (Σκληρ κελεµπέκι) Acer saccharum, A. nigrum / Aλλα ον µατα: Sugar maple, black maple FAS No. 1C No. 2AC 12

15 Kοινή ονοµασία: American soft maple (Mαλακ κελεµπέκι) Kυρίως Acer rubrum, A. saccharinum / Aλλα ον µατα: Red maple, silver maple FAS No. 1C No. 2AC 13

16 Kοινή ονοµασία: American red oak (K κκινη δρυς) Quercus spp / Aλλα ον µατα: B ρεια κ κκινη δρυς, ν τια κ κκινη δρυς FAS No. 1C No. 2AC 14

17 Kοινή ονοµασία: American white oak (Λευκή δρυς) Quercus spp / Aλλα ον µατα: B ρεια λευκή δρυς, ν τια λευκή δρυς FAS No. 1C No. 2AC 15

18 Kοινή ονοµασία: American tulipwood (Ποπλαρ) Liriodendron tulipifera / Aλλα ον µατα: Yellow poplar (HΠA), tulip poplar (HΠA), canary whitewood FAS No. 1C No. 2AC 16

19 Kοινή ονοµασία: American black walnut (Mα ρη καρυδιά) Juglans nigra / / Aλλα ον µατα: Mα ρη καρυδιά, αµερικανική καρυδιά FAS No. 1C No. 2AC 17

20 Πρ σθετες πληροφορίες Περιφερειακές εξαιρέσεις απ τις τυποποιηµένες ποι τητες NHLA Oι ποι τητες NHLA καλ πτουν την πλειον τητα των εµπορικών ειδών σκληρο ξ λου που φ εται στις HΠA. Tα παρακάτω αποτελο ν σ ντοµη σ νοψη διαφ ρων ειδών και χρωµατικών ταξινοµήσεων που µπορο ν να παραγγελθο ν απ τον αµερικαν προµηθευτή. K κκινη σκλήθρα (Red alder) Φ εται αποκλειστικά στα βορειοδυτικά παράλια του Eιρηνικο µεταξ των τεράστιων συστάδων µαλακής ξυλείας πως το OPEΓKON ΠAIN (Douglas Fir) και η πε κη και είναι το σπουδαι τερο εµπορικ σκληρ ξ λο στην περιοχή αυτή. Oι καν νες ταξιν µησης για την κ κκινη σκλήθρα περιστρέφονται περισσ τερο γ ρω απ ειδικές τελικές χρήσεις και την εµφάνιση. Oι καν νες αναπτ χθηκαν στη υτική Aκτή των HΠA έχοντας κατά νου αυτο ς τους παραγωγο ς και τις εξαγωγές. Eίναι ένα εξαιρετικ ξ λο για ντουλάπια που πωλείται συνήθως πλανισµένο και κοµµένο συχνά σε συγκεκριµένα µήκη και πλάτη. Συµβουλευτείτε τον τοπικ σας προµηθευτή για περισσ τερα στοιχεία γ ρω απ τις ποι τητες σκλήθρας και τα διαθέσιµα προ ντα. Kαρυδιά Θεωρο µενη ως η ελίτ των αµερικανικών σκληρών ξ λων, η καρυδιά είναι το προτιµ µενο ξ λο απ τα σκουρ τερα ξ λα για λεπτά έπιπλα, εσωτερική αρχιτεκτονική και κοντάκια πλων. H καρυδιά φ εται σε ευρέως διασπαρµένες συστάδες σε λη την έκταση του ανατολικο ηµίσεως των Hνωµένων Πολιτειών, πρωτίστως στις µεσοδυτικές περιοχές. Iστορικά, οι καν νες ταξιν µησης για FAS καρυδιά έχουν υποστεί ιδιαίτερη επεξεργασία για να ενθαρρυνθεί η καλ τερη χρήση του πολ τιµου αυτο είδους. Λ γω το του, οι ποι τητες FAS καστανιάς προβλέπουν µικρ τερες σανιδες, τ σο στο πλάτος σο και στο µήκος. Tα φυσικά χαρακτηριστικά είναι επίσης αποδεκτά σε µεγαλ τερο βαθµ σε σχέση µε τα προβλεπ µενα απ τους τυπικο ς καν νες ταξιν µησης NHLA για άλλα είδη. Eµπεριστατωµένες εξηγήσεις µπορο ν να βρεθο ν στο βιβλίο καν νων NHLA. Συµβουλευτείτε τον τοπικ σας προµηθευτή για τις ποι τητες καρυδιά και τα διαθέσιµα προ ντα. ιαλογή βάσει χρώµατος Eκτ ς απ τη διαλογή σε ποι τητες ή την επιλογή ειδικών πλατών, διάφορα είδη πωλο νται στο µε προστιθέµενη αξία ταν λαµβάνεται υπ ψη το χρώµα. Eίναι σηµαντικ να σηµειωθεί, το χρώµα αφορά το σοµφ και την καρδιά. Bαθµ ς λευκ τητος 1 και 2 (Number 1 & 2 white) Xρωµατική επιλογή αφορώσα συνήθως το σκληρ κελεµπέκι, αλλά που µπορεί να εφαρµοστεί και σε άλλα είδη που επιθυµο νται καθαρά κοµµάτια σοµφο, πως δεσποτάκι, σηµ δα και µαλακ κελεµπέκι. Λευκ αριθµ ς 1 σηµαίνει τι τ σον οι ψεις σο και οι ακµές είναι σοµφ ς. Λευκ αριθµ ς 2 σηµαίνει τι η µία ψη και αυφ τερες οι ακµές των καθαρών κοµµατιών είναι σοµφ ς, ενώ στην αντίθετη ψη υπάρχει τουλάχιστον 50% σοµφ ς. Sap and Better ( Σοµφ ς και καλ τερο ) Πωλείται στο εµπ ριο ταν µ νον η µία ψη της σανίδας χρειάζεται να εχει σοµφ. Συνήθως εφαρµ ζεται στα ίδια είδη µε τα Λευκ αριθ. 1 και 2, αν και µε κάποια µικρ τερη αυστηρ τητα. Στο Sap and Better κάθε σανίδα θα πρέπει να έχει µία τουλάχιστον ψη απ στα καθαρά κοµµάτια. 18

21 Red one face and better ( Kόκκινη µία όψη και καλύτερο ) Πωλείται στο εµπ ριο ταν η µια ψη τουλάχιστον της σανίδας χρειάζεται να είναι καρδιά. Συνήθως εφαρµ ζεται σε είδη πως η κερασιά, η καρυδιά, το µαστιχ δενδρο ή απ µη η σηµ δα και το κελεµπέκι σε ορισµένες εφαρµογές. Aυτ που επιζητεί ο παραγωγ ς στην προδιαγραφή αυτή είναι λα τα κοµµάτια να έχουν τουλάχιστον µια ψη καρδία. Yπάρχει µια µεγάλη σειρά πρ σθετων επιλογών ανοικτών στους αµερικανο ς παραγωγο ς στη διαλογή και επιλογή συγκεκριµένων µηκών, πλατών ή ακ µη και νερών. Eάν αυτά µπορο ν να συµφωνηθο ν µεµονωµένα µεταξ παραγωγών και αγοραστών, µπορεί να υπάρξουν οφέλη κάνοντας τροποποιήσεις στις τυποποιηµένες ποι τητες που εµφαίνονται στον παρ ντα οδηγ. Aυτ µπορεί να βοηθήσει επίσης στη βελτίωση της απ δοσης απ κάθε κορµ και έτσι να συµβάλλει στη βιωσιµ τητα του δάσους. Mπορεί επίσης να µειώσει το κ στος σε αµφ τερες τις πλευρές ή να προσθέσει αξία στην παράδοση. Tα βήµατα στον προσδιορισµ της ποι τητας 1. Προσδιορισµ ς είδους. 2. Yπολογισµ ς του µέτρου επιφανείας (SM). 3. Προσδιορισµ ς της χειρ τερης πλευράς της σανίδας. 4. Aπ τη χειρ τερη αυτή ψη, υπολογίζεται το ποσοστ καθαρο ξ λου. Σηµείωση: Eάν η χειρ τερη πλευρά είναι ποι τητας Number 1 Common, ελέγχεται η καλ τερη ψη για να διαπιστωθεί εάν είναι FAS για να χαρακτηριστεί ως ποι τητα F1F ή Selects. 5. Aπαξ και προσδιοριστεί η ποι τητα, ελέγχεται για τυχ ν ειδικά γνωρίσµατα πως κοµµάτια σοµφο ή καρδιάς για χρωµατική ταξιν µηση. 6. Tαξιν µηση σε δέµατα σ µφωνα µε τις προδιαγραφές αγοραστή και πωλητή. 19

22 Σηµεία επαφής και ευχαριστίες Σηµεία επαφής AHEC Για πηγές προµήθειας προϊ ντων αµερικανικής σκληρής ξυλείας και πληροφορίες για τις δραστηρι τητες AHEC παγκοσµίως, µπορείτε να έλθετε σε επαφή µε τα ακ λουθα σηµεία: AHEC United States Headquarters th Street, NW, Suite 800 Washington, D.C USA Tel: (1) Fax: (1) AHEC Korea US Agricultural Trade Office c/o American Forest & Paper Association Room #303, Leema Building Susong-dong, Chongro-ku Seoul ( ) Korea Tel: (82) /6 Fax: (82) AHEC Japan c/o American Consulate General Nishitenma Kita-ku, Osaka Japan Tel: (81) Fax: (81) AHEC China Room 306, Building A Far East International Plaza 99 Xianxia Road Shanghai China Tel: (86) ext 316 Fax: (86) AHEC Europe/Middle East/India 3, St Michael's Alley London EC3V 9DS United Kingdom Tel: (44) Fax: (44) AHEC Southeast Asia Room 528, West Wing New World Office Building 20 Salisbury Road Tsimshatsui Hong Kong Tel: (852) Fax: (852) AHEC Mexico Torre Candela Sierra Candela No. 111, Int. 507/508 Col. Losnas de Chapultepec Mexico D.F Tel: (52) Fax: (52) NHLA contact National Hardwood Lumber Association Box Memphis, TN USA Tel: (1) Fax: (1) Eυχαριστίες Tο American Hardwood Export Council επιθυµεί να ευχαριστήσει τους ακ λουθους για συνεργασία τους και τη βοήθεια τους στην έκδοση του παρ ντος: National Hardwood Lumber Association, VKW Hardwoods, Anderson-Tully Lumber Company and Clarkswood Ltd. Eυχαριστίες επίσης οφείλονται στον Bob Sabistina, πρώην αρχιεπιθεωρητή της NHLA, για τις οδηγίες τους και τη συνεισφορά του. 20

23 Σ νοψη των ποιοτήτων της αµερικανικής σκληρής ξυλείας FAS FAS 1 FACE SELECTS NO. 1 COMMON NO. 2A & B COMMON Eλάχιστο µέγεθος 6" x 8' Tο ίδιο πως 4" x 6' 3" x 4' 3" x 4' σανίδας η FAS για ταξινοµηµένα είδη Eλάχιστο µέγεθος 4" x 5' H καλ τερη ψη της σανίδας 4" x 2' 3" x 2' καθαρο κοµµατιο 3" x 7' πρέπει να ταξινοµείται ως FAS 3" x 3' Eλάχιστη απ δοση Mέτρο επιφανείας x 10 Mέτρο επιφανείας x 8 Mέτρο επιφανείας x /3% 66 2 /3% 50% T πος Mέτρο επιφανείας 4 Mέτρο επιφανείας Mέτρο επιφανείας 2 προσδιορισµο αριθµο καθαρών κοµµατιών H χειρ τερη ψη της σανίδας πρέπει να ταξινοµείται ως No 1 Common Σηµειώσεις: O πίνακας αυτ ς συνοψίζει τις κ ριες απαιτήσεις για τις τυποποιηµένες ποι τητες. Για περισσ τερες πληροφορίες, συµβουλευτείτε το σχετικ τµήµα του βιβλίου καν νων NHLA Rule Book. Για φουρνιστή ξυλεία, επιτρέπεται 1 /2" συρρίκνωση για το ελάχιστον µέγεθος σανίδας σε κάθε ποι τητα H No. 2A Common απαιτεί καθαρά κοµµάτια H No. 2B Common είναι µια υποδεέστερη ποι τητα που απαιτεί τα κοµµάτια να είναι υγιή σαν πραγµατοποιείται προσδιορισµ ς ποι τητας για φορτίο προς εξαγωγή, µπορεί να γίνεται σ γκριση αντιστοίχων µεταξ εξαγώγιµων PRIME και COMSE µε τις ποι τητες και FAS No. 1 Common της NHLA. Eίναι αναγκαίο να συζητάτε µε τον προµηθευτή σας ως προς τις ακριβείς προδιαγραφές που εφαρµ ζονται στις εξαγώγιµες αυτές ποι τητες. 21

24

Αειφόρος Σκληρή Ξυλεία Αμερικής

Αειφόρος Σκληρή Ξυλεία Αμερικής Αειφόρος Σκληρή Ξυλεία Αμερικής Οδηγός ειδών alder ash aspen basswood beech yellow birch cherry cottonwood elm gum hackberry hickory & pecan hard maple soft maple red oak white oak sycamore tulipwood walnut

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΙΑ. Η επιχείρηση ΖΑΧΑΡΙΟΥ Α. ΔΑΜΙΑΝΟΣ εξειδικεύεται εδώ και πολλά έτη στην πώληση μασίφ ξυλείας.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ. Η επιχείρηση ΖΑΧΑΡΙΟΥ Α. ΔΑΜΙΑΝΟΣ εξειδικεύεται εδώ και πολλά έτη στην πώληση μασίφ ξυλείας. Η ΕΤΑΙΡΙΑ Η επιχείρηση ΖΑΧΑΡΙΟΥ Α. ΔΑΜΙΑΝΟΣ εξειδικεύεται εδώ και πολλά έτη στην πώληση μασίφ ξυλείας. Με πολύχρονη εμπειρία στον χώρο του ξύλου, βαθιά γνώση τόσο στο επίπεδο ποιότητας όσο και στο επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο Ενηµερωτικό Φυλλάδιο Ο κανονισµός ξυλείας 995/2010 της Ε.Ε. καθιστά αδίκηµα την διοχέτευση παράνοµης ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας στην αγορά της ΕΕ,. Με τον κανονισµό θεσπίζονται υποχρεώσεις για όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται θαρ τητα του νοµίσµατος. H υποτίµηση εν ς νοµίσµατος συσχετιζ ταν µε τη µείωση της ποσ τητας του µετάλλου που περιείχε το ν µισµα. Kατά το µεγαλ τερο µέρος του 19ου αιώνα κυριάρχησαν τρία µεταλλικά συστήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΤΖΑΜΙ. Πυρίμαχο Τζάμι 60' Διαστάσεις: 300 x 400 mm Πάχος: 22 ~ 24mm

ΠΟΡΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΤΖΑΜΙ. Πυρίμαχο Τζάμι 60' Διαστάσεις: 300 x 400 mm Πάχος: 22 ~ 24mm ΠΟΡΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 60 ΜΕ ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΤΖΑΜΙ Πυρίμαχο Τζάμι 60' Διαστάσεις: 300 x 400 mm Πάχος: 22 ~ 24mm Υπάρχει Απόθεμα Πορτών με Τοποθετημένο Τζάμι στις Διαστάσεις 900 x 2.050, 900 x 2.150, 1.000 x 2.050,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3601, 10/5/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3601, 10/5/2002 Ο περί της Ταξινόμησης της Ακατέργαστης Ξυλείας Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 48(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μελέτη Βαζαίου Σοφία Μούσιου Σταυρούλα Καριτσά Κερασούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

«Νομοθεσία και Προδιαγραφές που αφορούν το ξύλο» Μιχάλης Σκαρβέλης,

«Νομοθεσία και Προδιαγραφές που αφορούν το ξύλο» Μιχάλης Σκαρβέλης, «Νομοθεσία και Προδιαγραφές που αφορούν το ξύλο» Μιχάλης Σκαρβέλης, Αν. Καθηγητής του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Α) H Ξυλεία πρέπει να προέρχεται από αειφορικά διαχειριζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Ξύλου. Ενότητα 04: Πριστή ξυλεία (Γ) Ιωάννης Φιλίππου Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τεχνολογία Ξύλου. Ενότητα 04: Πριστή ξυλεία (Γ) Ιωάννης Φιλίππου Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 04: Πριστή ξυλεία (Γ) Ιωάννης Φιλίππου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΑΣΟΣ ΠΡΙΣΤΗΡΙΟ ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΜΗΚΗ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΤΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΔΑΣ. ΕΙΔΟΣ ή και ΚΛΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ - ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ

ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ - ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ http://www.e-stergiu.cm/index.php?lang=1 ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ - ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ Πλανισμένες δοκοί σύνθετης συγκολλητής ξυλείας εισαγωγής. Προσφέρουν υψηλή μηχανική αντοχη (GL24),διαθέτουν μικρό ειδικό βάρος (450kg/m

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

"Τύποι ξύλινων δομικών κατασκευών - πιστοποίηση οικοδομικής ξυλείας, CE πιστοποίηση σε προϊόντα ξύλου H

Τύποι ξύλινων δομικών κατασκευών - πιστοποίηση οικοδομικής ξυλείας, CE πιστοποίηση σε προϊόντα ξύλου H "Τύποι ξύλινων δομικών κατασκευών - πιστοποίηση οικοδομικής ξυλείας, CE πιστοποίηση σε προϊόντα ξύλου H Δρ Μιχάλης Σκαρβέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, υπεύθυνος Εργαστηρίου Τεχνολογίας & Συντήρησης Ξυλοκατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Ηµεροµηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

HIGH GLOSS ALVIC(ΙΣΠΑΝΙΑΣ) ΕΓΧΡΩΜΟ

HIGH GLOSS ALVIC(ΙΣΠΑΝΙΑΣ) ΕΓΧΡΩΜΟ H.P.L. HIGH GLOSS 30 35 40 45 50 60 90 12 6,50 7,22 7,51 8,09 8,72 9,86 14,28 15 7,00 7,93 8,25 8,92 9,64 10,94 15,82 20 8,00 9,11 9,51 10,31 11,17 12,73 17,72 25 9,00 10,30 10,76 11,91 12,69 14,51 20,95

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΞΥΛΟΥ» (προέλευση, ονοματολογία, ταυτοποίηση) Καθ. Γεωργίου Μαντάνη (PhD, Dipl.) Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνολογίας Ξύλου Τ.Ε.Ι.

«ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΞΥΛΟΥ» (προέλευση, ονοματολογία, ταυτοποίηση) Καθ. Γεωργίου Μαντάνη (PhD, Dipl.) Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνολογίας Ξύλου Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΞΥΛΟΥ» (προέλευση, ονοματολογία, ταυτοποίηση) Καθ. Γεωργίου Μαντάνη (PhD, Dipl.) Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνολογίας Ξύλου Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Καρδίτσα - Ιανουάριος 2016 Σημείωση: Το παρόν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ (108) Ηµεροµηνία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ = Εξωτερικοί παράγοντες που µπορούν να προκαλέσουν

Διαβάστε περισσότερα

*Το σημείωμα βασίζεται και σε στοιχεία από προγενέστερη έρευνα για την αγορά γούνας από την κα. Γεωργία Βελέντζα, Γραμματέα ΟΕΥ Γ

*Το σημείωμα βασίζεται και σε στοιχεία από προγενέστερη έρευνα για την αγορά γούνας από την κα. Γεωργία Βελέντζα, Γραμματέα ΟΕΥ Γ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πεκίνο, Μάρτιος 2013 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΟΥΝΑΣ ΣΤΗ Λ.Δ. ΚΙΝΑΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. Οικονομικό Περιβάλλον... 1 2. Παραγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΜΑ: «EΚΘΕΣΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Εισαγωγικά Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού οδηγούν τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά

Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά Μικρό αριστούργημα Τραπεζάκι από οξιά Σε αυτή την εργασία διαχωρίζεται η ήρα από το σιτάρι. Επειδή το μικρό τραπεζάκι έχει πολύ μεγάλες απαιτήσεις. 1 Εισαγωγή Τώρα θα φανεί,

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 2 ο : Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - 2.1.: ΤΟ ΑΕΠ & Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ Α. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Η οικονομική ανάλυση διακρίνεται σε μικροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Προυπ.: 43.296,00. Στόχος είναι η βελτίωση των αστικών υποδοµών που συµβάλλουν σηµαντικά στον καθορισµό του επιπέδου ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Προυπ.: 43.296,00. Στόχος είναι η βελτίωση των αστικών υποδοµών που συµβάλλουν σηµαντικά στον καθορισµό του επιπέδου ποιότητας ζωής των κατοίκων. ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: Προµήθεια και τοποθέτηση µεταλλικής πέργκολας στους κοινόχρηστους χώρους των Ο.Τ. 3058 & Ο.Τ. 1424-1444, στο Βόλο Προυπ.: 43.296,00

Διαβάστε περισσότερα

είναι μια Ελληνική εταιρία που ταύτισε το όνομά της με το χώρο των Επενδεδυμένων προφίλ Εσωτερικής και Θωρακισμένης

είναι μια Ελληνική εταιρία που ταύτισε το όνομά της με το χώρο των Επενδεδυμένων προφίλ Εσωτερικής και Θωρακισμένης Η Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - PROFIL είναι μια Ελληνική εταιρία που ταύτισε το όνομά της με το χώρο των Επενδεδυμένων προφίλ Εσωτερικής και Θωρακισμένης πόρτας. Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας εκτείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

TOΠOΘETHΣH ΓENIKEΣ O HΓIEΣ

TOΠOΘETHΣH ΓENIKEΣ O HΓIEΣ TOΠOΘETHΣH ΓENIKEΣ O HΓIEΣ Σε µεγάλο βαθµό το τελικό αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσµα ενός οικοδοµικού έργου, εξαρτάται από τη σωστή και προσεκτική τοποθέτηση των υλικών επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας σφαιρικών επιφανειών

Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας σφαιρικών επιφανειών Μ7 Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας σφαιρικών επιφανειών 1. Σκοπός Τα διαστημόμετρα, τα μικρόμετρα και τα σφαιρόμετρα είναι όργανα που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της διάστασης του μήκους, του

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Ανδρέας Λοΐζος Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Χριστίνα Πλατή Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Γεώργιος Ζάχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: 261/13 03 2015 διακήρυξη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

Σχετ.: 261/13 03 2015 διακήρυξη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΙΔΕΙΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΣ ΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ Μυτιλήνη, /03/05 Έδρα: Σίγρι Λέσβου 03 ρ. Πρωτ.: Κέντρο Πληροφόρησης Μυτιλήνης: ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ http://www.ikastiko.gr/ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1179/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ FAX: 24210-23492. 100 mm

ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ FAX: 24210-23492. 100 mm ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος, 24-10-2012 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Μικρασιατών 81 Ταχ. Κωδικας: 38333 Πληροφορίες: Θύµιος Μισοκέφαλος

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΛΑΪΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

quality design experience

quality design experience quality design experience company The Small Design Factory Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2007 με σκοπό την κατασκευή συρόμενων πορτών ντουλάπας, την εισαγωγή και χονδρική διάθεση βιομηχανικών προφίλ αλουμινίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Περιθώριο (margin)

Οδηγός για το Περιθώριο (margin) Οδηγός για το Περιθώριο (margin) Ορισμός του περιθωρίου: Οι συναλλαγές με περιθώριο σας επιτρέπουν να εκταμιεύετε ένα μικρό ποσοστό μόνο της αξίας της επένδυσης που θέλετε να κάνετε, αντί να χρειάζσετε

Διαβάστε περισσότερα

CATALOGUE 2 - PHOTO GALLERY Prices are for Quantities - Τιμές για ποσότητες. ITEM: F-164 / TABLE-Το τεμάχιο 76.00 /// C-2111 / CHAIR-Το τεμάχιο 19.

CATALOGUE 2 - PHOTO GALLERY Prices are for Quantities - Τιμές για ποσότητες. ITEM: F-164 / TABLE-Το τεμάχιο 76.00 /// C-2111 / CHAIR-Το τεμάχιο 19. YONG FURNITURE-Glass-Aluminum-PVC-PHOTO GALLERY-Catalogue 2 Permanent China and Far East Manufacturers Exhibition Show Room - TEL: 0030-22410-36349 0030-22410-37201 www.new-tech-corporation-sa.com E-Mail:

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω σύνολα θα τα θεωρήσουμε γενικά γνωστά, αν και θα δούμε πολλές από τις ιδιότητές τους: N Z Q R C

Τα παρακάτω σύνολα θα τα θεωρήσουμε γενικά γνωστά, αν και θα δούμε πολλές από τις ιδιότητές τους: N Z Q R C Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές έννοιες Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε σε ορισμένες έννοιες, οι οποίες ίσως δεν έχουν άμεση σχέση με τους διανυσματικούς χώρους, όμως θα χρησιμοποιηθούν αρκετά κατά τη μελέτη τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ»

ΘΕΜΑ: «ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Ξύλου. Ενότητα 01: Εισαγωγή στην Τεχνολογία Ξύλου. Ιωάννης Φιλίππου Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Τεχνολογία Ξύλου. Ενότητα 01: Εισαγωγή στην Τεχνολογία Ξύλου. Ιωάννης Φιλίππου Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 01: Εισαγωγή στην Ιωάννης Φιλίππου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ Διαμόρφωση Σπειρώματος Το σπείρωμα δημιουργείται από την κίνηση ενός παράγοντος σχήματος (τρίγωνο, ορθογώνιο κλπ) πάνω σε έλικα που

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Τροχήλατο καρότσι κουζίνας

Τροχήλατο καρότσι κουζίνας Τροχήλατο καρότσι κουζίνας Τροχήλατος βοηθός Τροχήλατο καρότσι κουζίνας Ευτελώς πρακτικό: Ένα τέτοιο καρότσι είναι πάντοτε εκεί, όπου ακριβώς χρειάζεται, και προσφέρει πολύ χώρο για το ένα και το άλλο

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1:

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενδεικτική Διάσταση : 1.60*80* 72 cm έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 33131 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 203. Η προσέγγιση εστιάζει στις χαρακτηριστικές ιδιότητες της καινοτοµικής επιχείρησης και όλα τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων καινοτοµίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (RUBBER FOAM)

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (RUBBER FOAM) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-AE-1367/12-2009 8335-03-004-041209 ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (RUBBER FOAM) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο Γρ. ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Κουργιαντάκης Μάρκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης- Συνεργάτης του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1. Εισαγωγή Όπως έχουμε τονίσει, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προσδιορίζεται η τιμή ενός αγαθού απαιτεί κατανόηση των δύο δυνάμεων της αγοράς, δηλαδή της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Σημείωση: Για τη διδασκαλία της ενότητας είναι πολύ σημαντική η χρήση των εποπτικών μέσων (στερεών και αναπτυγμάτων των στερεών).

ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Σημείωση: Για τη διδασκαλία της ενότητας είναι πολύ σημαντική η χρήση των εποπτικών μέσων (στερεών και αναπτυγμάτων των στερεών). ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΡΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Διερεύνηση σχημάτων και χώρου Γ2.6 Ονομάζουν, περιγράφουν και ταξινομούν τρισδιάστατα σχήματα (κύβο, ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, πυραμίδα, σφαίρα, κύλινδρο, κώνο),

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΙΑΔ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Η θερμομόνωση της τοιχοποιίας είναι ένα μεγάλο κομμάτι της θερμομόνωσης. Καταρχήν έχουμε τα διαφορετικά είδη τοιχοποιίας: Από σκυρόδεμα

Διαβάστε περισσότερα

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση και την Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Δρ. Δ. Καρδάση, Δρ. Γ. Μπαλκάμος Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Δνση Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία Θεσσαλονίκη-Θέρμη Τ.Θ. 60103 Τ.Κ. 57001 ΤΗΛ. 2310462530-2310465598 Email:xristos@blekas.net www.blekas.net

Επικοινωνία Θεσσαλονίκη-Θέρμη Τ.Θ. 60103 Τ.Κ. 57001 ΤΗΛ. 2310462530-2310465598 Email:xristos@blekas.net www.blekas.net Το wood path είναι το «παρακλάδι» του εργαστηρίου κατασκευής επίπλων ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΑΕΠΙΠΛΑ που λειτουργεί από το 1990 στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Βασικοί συντελεστές του είναι ο Χρήστος Μπλέκας και η Στέλλα Ευγενίδου.

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγοί - Eγχειρίδια. «Προδιαγραφές γραφικής απεικόνισης του ευρωπαϊκού συµβόλου», Eυρωπαϊκή Eπιτροπή

Oδηγοί - Eγχειρίδια. «Προδιαγραφές γραφικής απεικόνισης του ευρωπαϊκού συµβόλου», Eυρωπαϊκή Eπιτροπή Oδηγοί - Eγχειρίδια 5. «Προδιαγραφές γραφικής απεικόνισης του ευρωπαϊκού συµβόλου», Eυρωπαϊκή Eπιτροπή 169 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ 2000-2006: Oδηγοί - Eγχειρίδια «Προδιαγραφές γραφικής απεικόνισης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002812578 2015-05-29

15PROC002812578 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 -

4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4. ΗΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ ΑΣ - 41 - 4.1 ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ Όπως και τα υπόλοιπα, έτσι και το πρώην σχολείο του Αγίου Σώστη είναι ένα πέτρινο κτίριο µε κεραµοσκεπή και βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Tο κτίριο είναι

Διαβάστε περισσότερα

λοντα χώρου των Χημικών Μηχανικών και κατασκευή πρόσβασης

λοντα χώρου των Χημικών Μηχανικών και κατασκευή πρόσβασης «Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλ- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ λοντα χώρου των Χημικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαθέσιμα εργαλεία για τον υπολογισμό του Κόστους Κύκλου Ζωής και των εκπομπών CO 2 για την αξιολόγηση προσφορών. Μυρτώ Θεοφιλίδη

Διαθέσιμα εργαλεία για τον υπολογισμό του Κόστους Κύκλου Ζωής και των εκπομπών CO 2 για την αξιολόγηση προσφορών. Μυρτώ Θεοφιλίδη Διαθέσιμα εργαλεία για τον υπολογισμό του Κόστους Κύκλου Ζωής και των εκπομπών CO 2 για την αξιολόγηση προσφορών Μυρτώ Θεοφιλίδη ΚΑΠΕ, Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς 10 Μαρτίου 2010 Κόστος Κύκλου Ζωής (LCC) Η

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν

Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν EL EL Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν περιγραφικά/στερούμενα διακριτικού χαρακτήρα λεκτικά στοιχεία A. Η ΚΟΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier 1 Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier Ο μετασχηματισμός Fourier αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της επεξεργασίας σήματος αλλά και συχνή αιτία πονοκεφάλου για όσους πρωτοασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της έρευνας. «Νο 21S Πλήρωση πόρων και Νο 20 Θερμή αδιαβροχοποίηση»

Έκθεση της έρευνας. «Νο 21S Πλήρωση πόρων και Νο 20 Θερμή αδιαβροχοποίηση» Finalit Komplett Steinpflege GmbH Πόλη Βιέννης Εις χείρας Κυρίας Μηχ. Mag. Leidinger Δημοτική Αρχή της Βιέννης Τμήμα 39-VA Auerspergstrasse 7 Ινστιτούτο Ελέγχου και Έρευνας 1080 Wien της Πόλης Βιέννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι πουλιών για το μπαλκόνι και τον κήπο

Σπίτι πουλιών για το μπαλκόνι και τον κήπο Σπίτι πουλιών για το μπαλκόνι και τον κήπο Αποστολή στον κόσμο των ζώων. Σπίτι πουλιών Οι μικροί και οι μεγάλοι ερευνητές ζώων μπορούν σύντομα να αρχίσουν να καραδοκούν και να ανακαλύψουν τον κόσμο εκ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

APA EI MA 1. B ÛÈÎ ÛËÌ ıâˆú. Πολλές φορές είναι απαραίτητο να συγκρίνουµε δύο µεγέθη και να µελετήσουµε

APA EI MA 1. B ÛÈÎ ÛËÌ ıâˆú. Πολλές φορές είναι απαραίτητο να συγκρίνουµε δύο µεγέθη και να µελετήσουµε 30 Λόγος δύο µεγεθών B ÛÈÎ ÛËÌ ıâˆú Πολλές φορές είναι απαραίτητο να συγκρίνουµε δύο µεγέθη και να µελετήσουµε τη σχέση τους. Tο αποτέλεσµα της σύγκρισης των δύο µεγεθών που εκφράζεται ως κλάσµα ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013-2014. Συνιστώμενος τιμοκατάλογος / Ελλάδα Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ Ισχύει από 01-09-2013

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013-2014. Συνιστώμενος τιμοκατάλογος / Ελλάδα Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ Ισχύει από 01-09-2013 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013-2014 Συνιστώμενος τιμοκατάλογος / Ελλάδα Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ Ισχύει από 01-09-2013 ΕΓΓΥΗΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ελεγμένα ως προς την ασφάλεια Τα έπιπλα FLEXA κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

m pi-*. κείμενο: Τόνια Κατερίνη, Μαρία Καζολέα, αρχιτέκτονες μηχανικοί φωτογράφηση: Αθηνά Καζολέα, Πάτροκλος Στελλάκης

m pi-*. κείμενο: Τόνια Κατερίνη, Μαρία Καζολέα, αρχιτέκτονες μηχανικοί φωτογράφηση: Αθηνά Καζολέα, Πάτροκλος Στελλάκης m pi-*. To Πόρτο Ράφτη μετατρέπεται σταθερά σε τόπο μόνιμηξ διαμονιη αλλά ταυτόχρονα παραμένει ένα από τα γοητευτικότερα δείγματα του Αττικού τοπίου. Η παρέμβαση σε αυτό το τοπίο θέτει κατ' αρχήν πολλά

Διαβάστε περισσότερα

τα δημιουργικά κύματα της eliton είναι

τα δημιουργικά κύματα της eliton είναι wav s e design by Varotsos w a vεδώe s τα δημιουργικά κύματα της eliton είναι 03 Η ELITON δραπετεύει από τους συνήθεις κανόνες του σχεδιασμού επίπλου κουζίνας με τη νέα σειρά waves, σχεδιασμένη από το

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων Ενότητα 4 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων 2. Αποθέµατα (1) Αποθέµατα είναι το σύνολο των οικονοµικών µέσων που: Προορίζονται να πωληθούν. Βρίσκονται στην παραγωγή και προορίζονται να πωληθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 15629 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (Εκτιµήσεις) : Ιούνιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (Εκτιµήσεις) : Ιούνιος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς,7 Αυγούστου 2014 (2) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (Εκτιµήσεις) : 2014 Ησυνολικήαξίατωνεισαγωγών -αφίξεωνκατάτοιούνιο 2014ανήλθεστοποσότων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ. Δρ. Μιχάλης Σκαρβέλης Αναπληρωτής Καθηγητής

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ. Δρ. Μιχάλης Σκαρβέλης Αναπληρωτής Καθηγητής ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ Δρ. Μιχάλης Σκαρβέλης Αναπληρωτής Καθηγητής ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ Μήκους Πλάτους Γωνιών Κιβωτίων Ραφιών Τρέσων προστασίας Διασταυρώσεις καϊτιών Συνδέσμους τριών διευθύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΛ/ΚΗΣ ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΛ/ΚΗΣ ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΛ/ΚΗΣ ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 38 /2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα προβλέπεται η προμήθεια ξυλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ. ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου. Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ. ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου. Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Ορισµός της πυκνότητας «Η σπουδαιότερη φυσική ιδιότητα του ξύλου»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ. Σπύρος Φερεντίνος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ. Σπύρος Φερεντίνος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ Σπύρος Φερεντίνος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03 ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά Α Γυμνασίου (Παράγραφοι Α5.1 - Α5.2, Ποσοστά) ΧΡΟΝΟΣ: 3 διδακτικές ώρες (τόσες

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές απαιτήσεις για την ποσότητα περιεχομένου και την επισήμανση ως προς την ποσότητα, προσυσκευασμένων προϊόντων.

Γενικές απαιτήσεις για την ποσότητα περιεχομένου και την επισήμανση ως προς την ποσότητα, προσυσκευασμένων προϊόντων. Γενικές απαιτήσεις για την ποσότητα περιεχομένου και την επισήμανση ως προς την ποσότητα, προσυσκευασμένων προϊόντων. 1. Προσυσκευασμένα προϊόντα (βλ. άρθρο 3, ΦΕΚ 2090/Β/2014) 2. Προϊόν ορίζεται ένα συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη 11/2010 (Τµήµα Ηλεκτρολογίας σελ. 29-31)

ιακήρυξη 11/2010 (Τµήµα Ηλεκτρολογίας σελ. 29-31) ιακήρυξη 11/2010 (Τµήµα Ηλεκτρολογίας σελ. 29-31) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 Γραφεία εκπαιδευτικών 2 Πρόσθετα χαρακτηριστικά: 140cm Χ 80cm και τροχήλατη συρταριέρα (Τριών συρταριών, µολυβοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Αυξητική και Ωριμότητα

Αυξητική και Ωριμότητα Αυξητική και Ωριμότητα Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 510 60435 E-mail: vkazaa@teikav.e.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Ελέγχος και προκαταρκτική επεξεργασία του υποστρώματος. Έλεγχος

Οδηγίες εγκατάστασης. Ελέγχος και προκαταρκτική επεξεργασία του υποστρώματος. Έλεγχος Οδηγίες εγκατάστασης Ελέγχος και προκαταρκτική επεξεργασία του υποστρώματος Έλεγχος Όταν ελέγχετε το υπόστρωμα, δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω σημεία και, στη συνέχεια, υποβάλλετε το υπόστρωμα στην

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία του ξύλου μέσω νανοτεχνολογίας

Προστασία του ξύλου μέσω νανοτεχνολογίας Προστασία του ξύλου μέσω νανοτεχνολογίας Καθ. Γεώργιος Μαντάνης Εργ. Επιστήμης & Τεχνολογίας Ξύλου Courtesy: Δρ. Ι. Αραμπατζής, NanoPhos Sol-gel τεχνολογίες Στην επιστήμη των υλικών (material science),

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Β Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΕΙΙΣΑΓΩΓΗ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 4) ΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 4 ΠΑΙΚΤΕΣ: 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 4 ΠΑΙΚΤΕΣ: 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Προετοιμασία νησιών για 2 παίκτες: Προετοιμασία νησιών για 3 παίκτες: Η περιοχή των νησιών αποτελείται από 9 πλακίδια νησιών (επιλεγμένα τυχαία) και 4 κομμάτια πλαισίου. Η περιοχή των νησιών

Διαβάστε περισσότερα

WWW.ERGON.COM.GR ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΙΝΑ - ΞΥΛΑΛΟΥΜΙΝΙΑ

WWW.ERGON.COM.GR ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΙΝΑ - ΞΥΛΑΛΟΥΜΙΝΙΑ WWW.ERGON.COM.GR ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΙΝΑ - ΞΥΛΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΩΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ APOLYTON : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ Θ * ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΨΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

αρχιτεκτονικό σχέδιο

αρχιτεκτονικό σχέδιο απεικονίσεις στο αρχιτεκτονικό σχέδιο οριστικής µελέτης 1Τ1 03 2013 ακµή τεµνόµενο προβολή άξονας συµµετρίας T1 γραµµή απόρριψης T1 γραµµή τοµής γραµµή κατάκλισης τεµνόµενα > 1.0 0.8 0.6 0.4 ακµές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με αυτή τη µελέτη αριθ. 67/2015 προβλέπεται η εκτέλεση της προµήθειας τροφίµων για

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με αυτή τη µελέτη αριθ. 67/2015 προβλέπεται η εκτέλεση της προµήθειας τροφίµων για ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Τηλ.:2531352448 & 426 E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα