ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ Δ.Η.Ν.Α.Π. ΓΗΑ ΣΗ ΑΜΟΗΒΔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ Δ.Η.Ν.Α.Π. ΓΗΑ ΣΗ ΑΜΟΗΒΔ"

Transcript

1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ εργασiαυγεία ΣΔΤΥΟ ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2013 ΠΔΡΙΟΓΙΚΖ ΔΚΓΟΖ (ΔΝΣΤΠΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ) ΣΖ ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΙΑΣΡΙΚΖ ΣΖ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (Δ.Δ.Η.Δ.Π.) ρρρ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΦΦΦΦΦΦΦΦΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ εργασiα ΚΑΙ υγεία Δ.Τ.Π.Π. ΜΔ ΔΞ.Τ.Π.Π.; ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ χκθσλα κε ηε ζρεηηθή γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ λνκνζεζία, Π.Γ. 17/1996 «Μέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ εξγαζία ζε ζπκκφξθσζε µε ηηο νδεγίεο 89/391/EOK θαη 91/383/EOK», άξζξν 4 «Παξνρή ππεξεζηψλ πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο», παξάγξαθν 4, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζην Ν. 3850/2010 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ» ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 9 «Παξνρή ππεξεζηψλ πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο» ν εξγνδφηεο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο γηα ππνρξέσζε ρξεζηκνπνίεζεο ππεξεζηψλ ηερληθνχ αζθάιεηαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο ή/θαη ζε ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, δχλαηαη λα επηιέμεη κεηαμχ ηεο αλάζεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ή/θαη ηαηξνχ εξγαζίαο ζε εξγαδνκέλνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα εθηφο ηεο επηρείξεζεο ή ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο κε ηηο Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξόιεςεο (ΔΞ.Τ.Π.Π.) ηνπ άξζξνπ 23 ή ζπλδπαζκφ κεηαμχ απηψλ ησλ δπλαηνηήησλ. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ππνρξέσζε πιήξνπο απαζρφιεζεο ηνπιάρηζηνλ δχν ηερληθψλ αζθάιεηαο, ζπληζηάηαη ππνρξεσηηθά Δζσηεξηθή Τπεξεζία Πξνζηαζίαο θαη Πξόιεςεο (Δ.Τ.Π.Π.) ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3850/2010 (ή ηελ παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ 17/1996). Όπσο επηζεκαίλεη ν ζπλάδειθνο Αιεμόπνπινο Υαξάιακπνο ζε άξζξν ηνπ κε ηίηιν «ακθηζβεηνχληαη λφκνη θαη δηαηάμεηο θαη ν θξαηηθφο κεραληζκφο ζησπά» ζην ηεχρνο 115 ζηηο 13 Ηνπλίνπ 2013 «Ζ ηήξεζε ησλ ζεζκψλ θαη ηεο λνκνζεζίαο είλαη ππνρξέσζε θάζε επηρείξεζεο, φπσο είλαη ππνρξέσζε ησλ αξκφδησλ θνξέσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο ν έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ψζηε λα δηαζαθεληζζεί θαηά πνηφ ηξφπν ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζίεο ΔΞ.Τ.Π.Π. φηαλ ππνρξενχληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζίεο Δ.Τ.Π.Π.». Δγθαιείηαη επηπιένλ (βι. ηεχρνο Ηνπλίνπ 2013) κηα Δ.Τ.Π.Π. κε θαηάζεζε Έλζηαζεο θαηά ηεο «Πξφζθιεζεο Δλδηαθέξνληνο γηα πκβάζεηο Έξγνπ κε Φπζηθά Πξφζσπα γηα Παξνρή Τπεξεζηψλ Ηαηξνχ Δξγαζίαο» γηαηί εθαξκφδεη ηε λνκνζεζία (!), απφ κηα ΔΞ.Τ.Π.Π.!!! Δχινγν είλαη ινηπφλ ην εξψηεκα πξνο ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, ην.τ.α.δ. θαη θπζηθά ην.δπ.δ., εθαξκφδεηαη ε λνκνζεζία γηα ηελ ππνρξεσηηθή ζχζηαζε Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο Πξνζηαζίαο θαη Πξόιεςεο (Δ.Τ.Π.Π.) ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ππνρξέσζε πιήξνπο απαζρφιεζεο ηνπιάρηζηνλ δχν ηερληθψλ αζθάιεηαο; πφζεο απφ ηηο παξαπάλσ επηρεηξήζεηο ή ππεξεζίεο έρνπλ ζπκκνξθσζεί κε ηε λνκνζεζία θαη έρνπλ ζπζηήζεη Δ.Τ.Π.Π. κέρξη ζήκεξα, 17 ρξφληα κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Π.Γ. 17/1996; Έρνπκε ζπλεζίζεη κέρξη ζήκεξα ζηελ εθθσθαληηθή ζησπή ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη ησλ αξκφδησλ θνξέσλ ζηα δεηήκαηα πνπ έρνπκε ζέζεη θαη ζηα εξσηήκαηα πνπ ηνπο έρνπκε απεπζχλεη. Διπίδνπκε φκσο φηη θάηη κπνξεί λα αιιάμεη θαη λα ηχρνπκε θάπνηαο απάληεζεο ή/θαη έζησ θαη θαζπζηεξεκέλα, κεηά 17 ρξφληα, λα εθαξκνζζεί ε λνκνζεζία. Βαζίλης Γρακόποσλος Αληηπξφεδξνο Δ.Δ.Η.Δ.Π. ΔΚΣΗΝΑΞΖ ΣΧΝ ΚΡΟΤΜΑΣΧΝ ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ ΣΟ 2011 εκαληηθή αχμεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ θαηάζιηςεο θαηαγξάθεηαη ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε κειέηε ηνπ Δξεπλεηηθνύ Παλεπηζηεκηαθνύ Ηλζηηηνύηνπ Φπρηθήο Τγηεηλήο (Δ.Π.Η.Φ.Τ.) ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Ζ έξεπλα έγηλε ζε ηπραίν αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ ηνλ πεξαζκέλν Μάην θαη απνθάιπςε φηη ε κεληαία επηθξάηεζε ηεο κείδνλνο θαηάζιηςεο, δειαδή ηεο λφζνπ πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη άκεζα κε ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο θαη ηαηξηθή παξέκβαζε, θηάλεη ζε πνζνζηφ 12,3% ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ. χκθσλα κε ηα ίδηα ζηνηρεία, ζπγθξηλφκελα κε ην 2011, πεξίπνπ 12 ζηνπο 100 θαηνίθνπο ζηε ρψξα καο πιεξνχλ ηα θιηληθά θξηηήξηα ηεο κείδνλνο θαηάζιηςεο. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ ην 2011 ήηαλ 8,2%, ελψ θέηνο ην πνζνζηφ έθηαζε ην 12,3%, δειαδή θαηέγξαςε πνζνζηηαία αχμεζε 50%. Βάζεη ηεο κειέηεο, νη νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν είλαη νη γπλαίθεο, ηα άηνκα ειηθίαο 35 έσο 44 θαη 55 έσο 64 εηψλ, ηα άηνκα κε ρακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ηα άηνκα κε εηζφδεκα 0 έσο 400 επξψ, νη άλεξγνη θαη νη ππναπαζρνινχκελνη. Οη γπλαίθεο εκθαλίδνπλ πην ζπρλά θαηάζιηςε ζε πνζνζηφ 15,6% ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο πνπ εκθαλίδνπλ ηελ αζζέλεηα ζε πνζνζηφ 9%. Σα ζηνηρεία ηνπ Δ.Π.Η.Φ.Τ. επηβεβαηψλνπλ παιαηφηεξεο κειέηεο πνπ δείρλνπλ ακείσηε αχμεζε ηεο ζνβαξήο θαηάζιηςεο ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ, απφ 3,3% ην 2008 ζε 6,8% ην 2009 θαη 8,2% ην Δμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη ηα ζηνηρεία ηεο λέαο έξεπλαο, πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ε εκθάληζε θαηάζιηςεο είλαη πην ζπρλή ζε αλζξψπνπο κε ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, αιιά θαη φζνπο έρνπλ ρακειά εηζνδήκαηα. Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ζηε ζειίδα 7 ΠΡΟ ΓΔΝΙΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΙΑΣΡΙΚΖ ΣΖ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ πγθαιείηαη Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο θαη Πεξηβάιινληνο (Δ.Δ.Η.Δ.Π.), ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηελ Παξαζθεπή ζηηο Αίζνπζεο Γηδαζθαιίαο ηνπ Διιεληθνύ Ηλζηηηνύηνπ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο (ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ.), Ληνζίσλ 143 θαη Θεηξζίνπ 6, ζηηο 18:00, ζηνλ 3ν φξνθν κε ζέκαηα: ξηζεο πεξηφδνπ θαη έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ δηεηία κειψλ Σξηκεινύο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ γηα αλάδεημε λέσλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο ηεο επηζηεκνληθήο καο εηαηξείαο. ε πεξίπησζε κε απαξηίαο, ζπγθαιείηαη λέα Γεληθή πλέιεπζε κεηά απφ κία εβδνκάδα, κε ηα ίδηα αθξηβψο ζέκαηα, ζηνλ ίδην ρψξν, ηελ Παξαζθεπή ζηηο 18:00 ζηηο Αίζνπζεο Γηδαζθαιίαο ηνπ Διιεληθνύ Ηλζηηηνύηνπ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο, Ληνζίσλ 143 θαη Θεηξζίνπ 6, ζηηο 19:00, ζηνλ 3ν φξνθν. Παξαθαινχληαη φινη νη ζπλάδειθνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Ζ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ κ. Ε. ΜΑΚΡΖ ΔΚΠΡΟΧΠΖΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΖΝ ΤΝΟΓΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΣΟΤ Π.Ο.Τ. ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ Απφ ηελ Τθππνπξγφ Τγείαο θ. Εέηηα Μαθξή εθπξνζσπήζεθε ε Διιάδα ζηελ 63ε χλνδν ηνπ Δπξσπατθνύ Πεξηθεξεηαθνύ Γξαθείνπ ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο (Π.Ο.Τ.), ε νπνία νινθιεξψζεθε επηηπρψο. ην πιαίζην ηεο παξνπζίαο ηεο εθεί ε θ. Μαθξή, έθαλε παξεκβάζεηο ζε κηα πιεζψξα ζεκάησλ, φπσο ηα κεηαδνηηθά θαη ηα κε κεηαδνηηθά λνζήκαηα, ε ςπρηθή πγεία, ε πνιηηηθή θαηά ηνπ θαπλίζκαηνο, νη εκβνιηαζκνί, ε κηθξνβηαθή αληνρή θαη ηα λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη κε θνπλνχπηα. Δπίζεο, κίιεζε ζρεηηθά κε ηελ επηξξνή ησλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ ζηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη επεζήκαλε ηηο πξνζπάζεηεο ηεο ζεκεξηλήο Κπβέξλεζεο γηα ηελ άκβιπλζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πγεία. Δπηπιένλ, απνζαθήληζε ην πιαίζην ζην νπνίν θηλείηαη ε Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε ΓΤ/39Α θαη ηφληζε, γηα κηα αθφκα θνξά, ηελ απηνλφεηε βνχιεζε θαη δέζκεπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, θαζψο θαη ηε ζεκαζία ηεο δηαβνχιεπζεο κε φια ηα ελδηαθέξνληα κέξε πνπ βξίζθεηαη ελ εμειίμεη. Σέινο, παξνπζίαζε ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ έρνπλ ηεζεί ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο γηα ηελ Διιεληθή Πξνεδξία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. επηζεκαίλνληαο φηη ην ζρεηηθφ λνκνζεηηθφ έξγν παξνπζηάδεη κεγάιε πξφνδν θαη αλακέλεηαη ζχληνκα λα νινθιεξσζεί. Σέινο, ε Τθππνπξγφο δέρηεθε ζπγραξεηήξηα γηα ηελ πξφζθαηε ππνγξαθή ηνπ Πξσηνθόιινπ γηα ηνλ Πεξηνξηζκό ηνπ Παξάλνκνπ Δκπνξίνπ Καπλνύ, θαη έιαβε ηε δηαβεβαίσζε φηη ε ζπλεξγαζία ηεο Διιάδαο κε ηνλ Π.Ο.Τ. ζα εληζρπζεί αθφκα πεξηζζφηεξν. ΖΜΔΡΙΓΑ ΓΙΑ ΣΖΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΒΟΛΟ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ χκθσλα κε ξεπνξηάδ ηεο θ. Β. Κπξηαδή πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ εθεκεξίδα Σαρπδξόκνο ηεο Θεζζαιίαο, ε πξφζθαηε εκεξίδα γηα ηελ πξφιεςε πνπ έγηλε ζην Βφιν θαη ήηαλ απφ ηηο πην πεηπρεκέλεο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ. Σν θείκελν ηνπ ξεπνξηάδ ηεο θ. Κπξηαδή έρεη σο αθνινχζσο: Ζ πξφιεςε είλαη ην Α θαη ην Χ πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη ελαπφθεηηαη ζηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο Πνιηηεία, Δξγνδφηεο θαη Δξγαδφκελνπο λα ην ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ηδηαίηεξν βάξνο θαη έηζη λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο Τγείαο θαη ηεο Αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη παξάιιεια λα ππάξρεη κείσζε ηνπ θφζηνπο αλαιφγσο φηαλ κία εηαηξεία ειέγρεηαη ή επζχλεηαη γηα κε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ Τγείαο θαη Αζθάιεηαο. Απηφ επηζεκάλζεθε ζηελ εκεξίδα κε ζέκα: «Πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ ζηελ εξγαζία κε ηε ζπκκεηνρή φισλ» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Βφιν απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο εθζηξαηείαο γηα ηελ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ ζηελ εξγαζία θαη ηε ζπκκεηνρή φισλ. Σν θαηάκεζην Ξελία, απφ εξγαδφκελνπο, κέιε Δπηηξνπψλ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο, ζηειερψλ εηαηξεηψλ θαη εθπξνζψπσλ καδηθψλ θνξέσλ, ήξζε λα επηβεβαηψζεη φηη ε ελεκέξσζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε έρνπλ πηάζεη ηφπν κε επηθεθαιή ην.δπ.δ. Μαγλεζίαο πνπ πξσηνπνξηαθά εδψ θαη πνιιά ρξφληα έρεη αλαδείμεη ην ζέκα ηεο πξφιεςεο, γεγνλφο πνπ επηζεκάλζεθε ηφζν απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο φζν θαη απφ ηνπο ηνπηθνχο θνξείο. Ο αλαπιεξσηήο πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θ. Αλη. Υξηζηνδνύινπ κηιψληαο ζηνλ Σαρπδξόκν ππνγξάκκηζε φηη: «πξέπεη λα πεηζηνχλ φινη νη θνηλσληθνί εηαίξνη φηη ε πξφιεςε, φρη κφλν ζπλεηζθέξεη ζηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο, αιιά ζπκθέξεη θαη νηθνλνκηθά, θαζψο ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε ε κε πξφιεςε θνζηίδεη θαηά κέζν φξν 4,5% ηνπ Α.Δ.Π., ελψ ν θ. Αιέθνο Καξαγεσξγίνπ, Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο ΚΔ.Π.Δ.Κ. Κεληξηθήο Διιάδνο ζεκείσζε κε έκθαζε φηη ν ξφινο ηεο ζπκκεηνρήο φισλ ησλ εηαίξσλ, δειαδή Πνιηηείαο, εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ, είλαη θαηαιπηηθφο ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο, γη' απηφ θαη φπσο αλέθεξε ην.δπ.δ. ζην Βφιν, έρεη ζέζεη ζε πξνηεξαηφηεηα ηε δηαξθή επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ. ηνπο ραηξεηηζκνχο ηνπο, νη εθπξφζσπνη ησλ θνξέσλ εκθαλίζηεθαλ έλζεξκνη ππνζηεξηθηέο ηεο αλάγθεο λα δνζεί βάξνο θπξίσο ζηελ πξφιεςε, ελψ ραηξέηεζαλ κε ηδηαίηεξα εγθσκηαζηηθά ζρφιηα ην έξγν ηνπ.δπ.δ. ζην Βφιν θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε κείσζε εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, αιιά θαη επαηζζεηνπνίεζεο εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ ζηνλ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΖ κ. ΒΑΛΑΒΑΝΖ ΓΙΑ ΣΟ Ι.Δ.Ν.Θ.Τ.Α.Δ. χκθσλα κε ηα Πξαθηηθά ηεο Γηαξθνύο Δπηηξνπήο Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο, ζηηο 4 επηεκβξίνπ 2013 θαη ψξα 18:40, ζπλήιζαλ ζε θνηλή ζπλεδξίαζε, ζηελ Αίζνπζα Γεξνπζίαο ηνπ Μεγάξνπ ηεο Βνπιήο, ε Γηαξθήο Δπηηξνπή Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ θαη ε Δηδηθή Γηαξθήο Δπηηξνπή Δπξσπατθώλ Τπνζέζεσλ, ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δηδηθήο Γηαξθνύο Δπηηξνπήο Δπξσπατθώλ Τπνζέζεσλ θαη Α Αληηπξνέδξνπ ηεο Βνπιήο, θ. Ησάλλε Σξαγάθε. Σν πξψην ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο αθνξνχζε ελεκέξσζε απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θ. Αδσλη Γεσξγηάδε γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ. Μεηά ηελ ελεκέξσζε, ε θ. Οιγα - Νάληηα Βαιαβάλε, Βνπιεπηήο ηνπ πλαζπηζκνύ Ρηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο - Δλσηηθό Κνηλσληθό Μέησπν (Τ.ΡΗΕ.Α. - Δ.Κ.Μ.), αλαθεξφκελε ζην Ηλζηηηνύην Δξεπλαο Ννζεκάησλ Θώξαθα, Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο (Η.Δ.Ν.Θ.Τ.Α.Δ.) αλέθεξε: «Όζνλ αθνξά ην Ηλζηηηνύην Έξεπλαο Ννζεκάησλ Θώξαθα, είλαη ν κνλαδηθφο δεκφζηνο θνξέαο, θέληξν αλαθνξάο ζηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ρψξαο, γηαηί έρεη θαη ηηο θηλεηέο κνλάδεο. Βξίζθεηαη ζε πνξεία απαμίσζεο ήδε απφ πξνεγνχκελεο δηνηθήζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. Καη πξνθχπηεη εχινγα ην εξψηεκα, ππάξρεη θαλείο πνπ λα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ;» ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ ηνκέα απηφ. Δθ κέξνπο ηνπ.δ.β. Θεζζαιίαο ν θ. Δπζηαζίνπ ζεκείσζε, φηη ε πξφιεςε θαη ε παηδεία ζε ηέηνηα ζέκαηα είλαη απαξαίηεηα ζπζηαηηθά, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη πξάγκαηη Τγεία θαη Αζθάιεηα ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο, ελψ ν Πξφεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θ. Σέιεο Μπαζδάλεο αλέθεξε φηη ζηεξίδεη ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο, δηφηη έρνπλ ζηφρν λα αθππλίζνπλ ηφζν ηνπο εξγνδφηεο φζν θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ζην ζνβαξφ ηνκέα ηεο πξφιεςεο. Ο Πξφεδξνο ηνπ Σ.Δ.Δ. θ. σθξάηεο Αλαγλώζηνπ ραηξέηεζε ηε κείσζε ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ σο γεγνλφο ζηελ πεξηνρή, έζπεπζε σζηφζν λα ζεκεηψζεη φηη δελ είλαη παξήγνξν εάλ ζε απηφ ζπλέβαιε θαη ε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ζηε Μαγλεζία, ελψ εθ κέξνπο ηεο Ο.Δ.Β.Δ.Μ. ν Πξφεδξνο θ. Θαλ. πύξνπ αλέθεξε κεηαμχ άιισλ φηη: «ε γλψζε είλαη δχλακε». «Σν ζέκα ηεο πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο δελ έρεη, δελ πξέπεη λα έρεη, εκεξνκελία ιήμεο ζε φ,ηη αθνξά ηηο πξνζπάζεηεο, γη απηφ θαη δεηνχκελν πάληα ζα πξέπεη λα είλαη ε πεξαηηέξσ κείσζε ησλ αηηίσλ πξφθιεζεο ησλ αηπρεκάησλ, έσο ηελ πιήξε εμάιεηςε ηνπο ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο. Δηδηθά ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαη ηνλ επηειηζκφ ηεο εξγαηηθήο θαη αλζξψπηλεο αμίαο, απηή ε πξνζπάζεηα ζα πξέπεη λα εληαζεί αθφκε πεξηζζφηεξν, ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ Δ.Η.Ν.Α.Π. ΓΗΑ ΣΗ ΑΜΟΗΒΔ Tελ ηειεπηαία ηνπ πλνή πάλσ ζην θαξάβη φπνπ εξγαδφηαλ, άθεζε ν Διιελαο πινίαξρνο πνπ ήηαλ ειηθίαο 51 εηψλ θαη ήηαλ λαπηνινγεκέλνο ζην θνξηεγφ πινίν Argyroula ζεκαίαο Marshall Islands. Σν πινίν βξηζθφηαλ ζην ιηκάλη ηεο Οδεζζνχ φηαλ ζπλέβε ην πεξηζηαηηθφ, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ εθδφζεθε ζηελ Αζήλα απφ ην Γξαθείν Σχπνπ ηνπ Ληκεληθνύ ώκαηνο. Ο πινίαξρνο ηνπ θνξηεγνχ πινίνπ αηζζάλζεθε αδηαζεζία θαη έραζε ηηο αηζζήζεηο ηνπ. Σνπ παξαζρέζεθαλ νη πξψηεο βνήζεηεο, αιιά φηαλ έθηαζε γηαηξφο ζην πινίν δηαπηζηψζεθε ν ζάλαηφο ηνπ. Ζ ζσξφο ηνπ λαπηηθνχ κεηαθέξζεθε ζηελ αξκφδηα ηαηξνδηθαζηηθή Τπεξεζία ηεο Οδεζζνχ γηα λεθξνςία θαη λεθξνηνκή. Πξναλάθξηζε πξφθεηηαη λα δηελεξγεζεί απφ ην Κεληξηθό Ληκελαξρείν Πεηξαηά. αθαηξψληαο ην πξφζρεκα απφ ηνπο εξγνδφηεο εθείλνπο, πνπ επηκέλνπλ λα ζέηνπλ ηελ αλζξψπηλε δσή ζε θίλδπλν, γηα λα δηαθπιάμνπλ ηα θέξδε ηνπο», ζεκείσζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν Πξφεδξνο ηνπ Δ.Κ.Β. θ. Θαλ. Παπαδεκόπνπινο ππνγξακκίδνληαο επίζεο φηη: «νη πνιηηηθέο γηα ηελ πξφιεςε αιιά θαη ε εθαξκνγή ηνπο ζε εζληθφ θαη επηρεηξεζηαθφ επίπεδν είλαη ζέκα θαζαξά ηεο θεληξηθήο θξαηηθήο εμνπζίαο. Έζεζε, ηέινο, ην πιαίζην ησλ ελεξγεηψλ πνπ δεηά ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα λα εθαξκνζηνχλ απαξέγθιηηα, φπσο εληνπηζκφο ησλ εξγαζηαθψλ θηλδχλσλ, πξψηα θαη θχξηα κε επζχλε ηεο ίδηαο ηεο Δπηρείξεζεο (κείσζε θαη εμάιεηςε ηνπο, κε ηε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ), θαιφπηζηε δηαβνχιεπζε κεηαμχ δηνίθεζεο, εξγαδνκέλσλ αιιά θαη εθπξνζψπσλ ηνπο (Δπηηξνπή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο Δξγαδνκέλσλ), γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ Τγεία θαη ηελ Αζθάιεηα, θαηά ηαθηά δηαζηήκαηα. Δπίζεο ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε γηα φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο, ζε φ,ηη αθνξά ζηηο αξρέο θαη ζηηο πξαθηηθέο, κε πξφζζεηε εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε γηα δπλεηηθά επηθίλδπλεο εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα ηνπ θαζελφο, ηαθηηθφηεξν δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο απφ ηηο Δπνπηηθέο Αξρέο θαη απζηεξφηεξεο θπξψζεηο γηα ηνπο κε ηεξνχληεο πηζηά ηελ εξγαηηθή Ννκνζεζία. Σα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη κε ηηο πιεξσκέο ησλ θαη εθεκεξηψλ, ην ρξνλνεπίδνκα ηνπ θαζψο ηα πξνζιήςεηο ζπδεηήζεθαλ θαηά ηε ζπλάληεζε αληηπξνζσπείαο θαζψο ηα Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΔΗΝΑΠ θαη Δπηηξνπψλ λνζνθνκείσλ ηεο Αζήλαο κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θ. Νηθόιαν Πνιύδν, ζην πιαίζην ηεο ζηάζεο ησλ ηεο Κπβέξλεζεο απφ ηε κέρξη ηψξα δέζκεπζή ηεο, γηα επάλνδν ζην θαζεζηψο πνπ ππήξρε κέρξη ην Ννέκβξην ηνπ Καζηεξψλεηαη κηα πνιχπινθε γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία πνπ ζα ζεκάλεη, θαζψο ηα πηζαλφηαηα, κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ πιεξσκή ησλ εθεκεξηψλ θάζε κήλα. Παξ φια απηά ππήξμε πξνθνξηθή δέζκεπζε φηη ζα, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο αλαγλψξηζε ην δίθαην ηνπ αηηήκαηνο θαη δεζκεχηεθε γηα άκεζεο ελέξγεηεο πνπ ζα ιχζνπλ.

2 ΦΖΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΦΗΑΚΑ ΓΔΓΟ ΜΔΝΑ 2 εργασiαυγεία 5 Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΧΝ ΔΝΣΟ ΚΑΗ ΔΚΣΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΣΟΤ ΚΑΝΑΓΑ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ο ππξεηφο ηεο εμφξπμεο πδξνγνλαλζξάθσλ, άλζξαθα θαη κεηάιισλ πξσηαγσληζηεί ζπρλά ζηελ επηθαηξφηεηα, φπσο ηνλ πεξαζκέλν Ηνχιην, κεηά ηελ έθξεμε ελφο ηξέλνπ θνξησκέλνπ κε πεηξέιαην ζηελ πφιε Λαθ-Μεγθαληίθ. Σν Σνξφλην, σζηφζν, επηδίδεηαη θαη ζε κηα ιηγφηεξν γλσζηή φςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο: ηελ εγγξαθή ζην ρξεκαηηζηήξην ησλ δηεζλψλ γηγάλησλ ηεο κεηαιιεπηηθήο, ππφ ηε ζθέπε ελφο θνξνινγηθνχ θαη λνκηθνχ παξαδείζνπ. ησλ Alain Deneault θαη William Sacher* Monde Diplomatique Δπηκέιεηα: Κορίνα Βαζιλοπούλοσ «ηε κεηαιιεπηηθή βηνκεραλία, ζε γεληθέο γξακκέο, ηα θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ Καλαδά», δειψλεη κε ηφλν πνπ δελ ζεθψλεη αληηξξήζεηο ν Βέιγνο κεραλνιφγνο Ρελέ Ννιβό, ππεχζπλνο ελφο νξπρείνπ ραιθνχ ζηελ επαξρία Καηάλγθα ζην Κνλγθφ [1]. Όλησο, ην 75% ησλ κεηαιιεπηηθψλ εηαηξεηψλ ζε φινλ ηνλ θφζκν, φηαλ ζέιεη λα εγγξαθεί ζην ρξεκαηηζηήξην, επηιέγεη ηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα θαη, απφ απηέο, ην 60% εγγξάθεηαη ζην Toronto Stock Δxchange (T.S.X.). Σελ πεξίνδν , 220 εθαηνκκχξηα δνιάξηα Καλαδά δηνρεηεχζεθαλ ζηε κεηνρηθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ηνκέα ησλ κεηαιιεπκάησλ πάλσ απφ ην έλα ηξίην ηνπ ζπλφινπ δηεζλψο γεγνλφο πνπ ηνπνζεηεί ηνλ Καλαδά πνιχ κπξνζηά απφ ηνλ άκεζν αληαγσληζηή ηνπ, ην Υξεκαηηζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ (London Stock Exchange - L.S.E.). Σν 2011, ην 90% ησλ κεηνρψλ πνπ πνπιήζεθαλ απφ ηνλ κεηαιιεπηηθφ ηνκέα εθδφζεθαλ απφ ην T.S.X. [2]. Απηφο ν άζινο, ηνλ νπνίν ε νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε παξνπζηάδεη σο «θηλεηήξην δχλακε ηεο επεκεξίαο ηνπ Καλαδά» [3] ηζαιαθψλεη ηελ εηδπιιηαθή εηθφλα πνπ επηκέλεη λα πξνβάιιεη ε ρψξα γηα ηνλ εαπηφ ηεο εδψ θαη δεθαεηίεο: απηή κηαο εηξεληθήο γεο πνπ εξγάδεηαη γηα ην θαιφ ηεο αλζξσπφηεηαο. ε δηάθνξα ζεκεία ηνπ θφζκνπ, θνηλνβνπιεπηηθέο επηηξνπέο, δηθαζηήξηα, πάλει κε εηδηθνχο ηνπ Ο.Ζ.Δ., αλεμάξηεηνη παξαηεξεηέο θαη ξεπφξηεξ θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα λα θαηαγγείινπλ ηηο θαηαρξεζηηθέο κεζφδνπο, αλ φρη ηα εγθιήκαηα, πνπ δηαπξάηηνπλ ή ζηεξίδνπλ νη κεηαιιεπηηθέο εηαηξείεο κε έδξα ηνλ Καλαδά. Γηαθζνξά, θνξνδηαθπγή, ζεζκνζεηεκέλε ιεειαζία, εθηεηακέλε ξχπαλζε, βιάβεο ζηε δεκφζηα πγεία, βίαηεο απαιινηξηψζεηο, δνινθνλίεο δηαδεισηψλ, ζπλέξγεηα ζε βηαζκνχο θαη δνινθνλίεο φζσλ αληηηίζεληαη ζηα ζρέδηα γηα εμφξπμε, δίθεο παξσδία, πνηληθνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο δηακαξηπξίαο, ιαζξεκπφξην φπισλ... ν θαηάινγνο είλαη αηειείσηνο. Ο Καλαδάο ππνδέρεηαη ηε κεηαιιεπηηθή βηνκεραλία κε αλνηρηέο αγθάιεο. Δίηε, κάιινλ, πξνζαξκφδεη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ θαη ην θνξνινγηθφ ηνπ θαζεζηψο κε ηξφπν ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηε ρξεκαηνδφηεζή ηεο θαη λα ηεο παξέρεη πξνζηαζία ζε λνκηθφ θαη δηπισκαηηθφ επίπεδν. Έηζη, Απζηξαινί, Ηζξαειηλνί, νπεδνί, αιιά θαη Βέιγνη, Ακεξηθαλνί θ.ά. πεγαίλνπλ εθεί γηα λα δειψζνπλ ηηο δηθέο ηνπο εηαηξείεο έξεπλαο ή εθκεηάιιεπζεο. Όρη κφλν κε ζηφρν λα επσθειεζνχλ απφ ηνλ θπζηθφ πινχην ηεο ρψξαο, αιιά θαη γηα λα εθκεηαιιεπηνχλ ηνλ πινχην πνπ απνθφκηζαλ απφ ην Δθνπαδφξ, ηε Υηιή, ηε Εάκπηα, ηελ Μπνπξθίλα Φάζν, ηελ Ηλδνλεζία ή ηε Ρνπκαλία. Πεξίπνπ ηα κηζά απφ ηα ζρέδηα εμφξπμεο πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζην T.S.X. βξίζθνληαη εθηφο Καλαδά, ελψ πνιιέο εηαηξείεο κε έδξα ην Σνξφλην δελ θαηέρνπλ θαλέλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζηε ρψξα. Απηφ πνπ ηηο πξνζειθχεη ηφζν είλαη, πάλσ απ φια, ε επθνιία κε ηελ νπνία κηα επηρείξεζε κπνξεί λα δεισζεί ζην ρξεκαηηζηήξην θαη λα αμηνπνηήζεη ηα πιαζκαηηθά ηεο θνηηάζκαηα. Σν ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν θνκκάηη ησλ κεηαιιεπηηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ Σνξφλην είλαη ηεο θαηεγνξίαο junior, δειαδή εηαηξείεο πνπ αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηε δηεξεχλεζε θαη ηνλ εληνπηζκφ λέσλ θνηηαζκάησλ. Δίλαη, δειαδή, κηθξέο θαη δελ δηαζέηνπλ ην απαξαίηεην νηθνλνκηθφ, ηερληθφ, αλζξψπηλν θαη πνιηηηθφ δπλακηθφ γηα λα εθκεηαιιεπηνχλ βηνκεραληθά νξπρεία. Οπφηε, αληινχλ ηα θέξδε ηνπο απφ ηνλ ρξεκαηηζηεξηαθφ ηδφγν γχξσ απφ θάπνηα ππνηηζέκελα θνηηάζκαηα. ηηο ρψξεο ηνπ Νφηνπ, νη juniors επσθειήζεθαλ απφ ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξνσζνχζε ε Παγθόζκηα Σξάπεδα ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1980 θαη ηνπ 1990 θαη νη νπνίεο εγθαζίδξπζαλ ην ζύζηεκα ειεύζεξεο εμόξπμεο (ή free mining), εμαζθαιίδνληαο ζηηο επηρεηξήζεηο απεξηφξηζηε πξφζβαζε ζην ππέδαθνο. Όηαλ, χζηεξα απφ ζθιεξή πξνθαηαξθηηθή έξεπλα ή, πην ζπρλά, ράξε ζηελ αγνξά πιεξνθνξηψλ απφ ληφπηνπο παξάγνληεο, κηα εηαηξεία junior αλαθαιχπηεη έλα θεξδνθφξν θνίηαζκα, ε πην ζπλεζηζκέλε θαηάιεμε είλαη λα πνπιεζεί ζε κηα major (κεγάιε) εηαηξεία εθκεηάιιεπζεο, παξαρσξψληαο ηεο έηζη έλα ζρέδην «έηνηκν πξνο πινπνίεζε», σο απνηέιεζκα κηαο επηθεξδνχο επηρείξεζεο ζην ρξεκαηηζηήξην. Απηή ε πξαθηηθή είλαη παγθνζκίσο δηαδεδνκέλε, ζε ζεκείν κάιηζηα θξαηηθέο θηλεδηθέο εηαηξείεο, θαζψο θαη majors απφ ηε Γχζε, λα εμαγνξάδνπλ ζήκεξα juniors ηνπ Σνξφλην ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ηελ Αθξηθή. Απφ ηφηε πνπ μεθίλεζε ε δξαζηεξηφηεηα γχξσ απφ ηνπο θαλαδηθνχο ηίηινπο κεηαιιεπκάησλ, ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα, ην Σνξφλην έγηλε ζέαηξν πνιιψλ παξαλνκηψλ θαη ζθαλδάισλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηηο junior. Σε δεθαεηία ηνπ 1960, θάηη αλππφζηαηεο θήκεο γηα ηελ αλαθάιπςε ραιθνχ, αξγχξνπ θαη αινπκηλίνπ πξνθάιεζαλ μέθξελν ελζνπζηαζκφ γχξσ απφ ηνλ ηίηιν ηεο εηαηξείαο Windfall, θάλνληαο άλσ-θάησ ην ρξεκαηηζηήξην. Σε δεθαεηία ηνπ 1990, ε Bre-X, κηα εηαηξεία έξεπλαο, παζπάιηζε κε ρξπζφ δείγκαηα βξάρσλ, πξνθεηκέλνπ λα πείζεη φηη πξνέξρνληαλ απφ θνίηαζκα πςειήο πνηφηεηαο... Οη ππεχζπλνη γη απηέο ηηο απάηεο δελ θαηαδηθάζηεθαλ πνηέ απφ ηελ θαλαδηθή δηθαηνζχλε. Σν Σνξφλην απνδεηθλχεηαη, έηζη, γηα απηέο ηηο εηαηξείεο, αιεζηλφο παξάδεηζνο ζε φ,ηη έρεη ζρέζε κε θεθάιαηα πςεινχ θηλδχλνπ βι. νηθνλνκία ηνπ ηδφγνπ. Ζ έξεπλα γηα κεηαιιεπηηθά θνηηάζκαηα είλαη κηα εμ νξηζκνχ ηδνγαδφξηθε δξαζηεξηφηεηα: δελ κπνξείο λα μέξεηο πνηέ ηη θξχβεη ην ππέδαθνο αλ δελ αλνίμεηο πξψηα έλα νξπρείν. Οη εηδηθνί ζε απηφλ ηνλ ηνκέα εθηηκνχλ φηη, ζε γεληθέο γξακκέο, νη πηζαλφηεηεο λα έρεη επηηπρή θαηάιεμε κηα επηρείξεζε έξεπλαο είλαη απφ κία ζηηο πεληαθφζηεο έσο κία ζηηο ρίιηεο. Μηα επηηπρία πνπ εμαξηάηαη απφ ηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, ηελ πξνζβαζηκφηεηά ηνπ, αιιά θαη απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ δηεζλψλ ηάζεσλ, ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο ή αθφκα θαη απφ ην θαηά ηφπνπο πνιηηηθφ θιίκα. Ζ αγνξά κεηνρψλ κηαο junior ηζνδπλακεί κε ην λα πνληάξεηο ζε έλα λνχκεξν ζηε ξνπιέηα. Οη Γάιινη ην έκαζαλ απηφ πξφζθαηα, θαη κάιηζηα κε θφζηνο. Ζ δεκφζηα εηαηξεία Areva αγφξαζε, ην 2007, ηελ θαλαδηθή UraMin... γηα λα αλαθαιχςεη φηη ηα θνηηάζκαηα πνπ ηεο είρε ππνζρεζεί ε ελ ιφγσ junior ήηαλ πνιχ πην δχζθνια εθκεηαιιεχζηκα απ φζν πξνβιεπφηαλ αξρηθά θαη, ην ζεκαληηθφηεξν, ήηαλ ππεξηηκεκέλα θαηά 20%. Όια απηά, κέζα ζε έλα δηεζλέο πιαίζην φπνπ ε πνξεία ηνπ νπξαλίνπ ήηαλ θζίλνπζα. Γελ είλαη εχθνιν λα κάζνπκε πφζα αθξηβψο ζηνίρηζε απηή ε ιάζνο θξίζε ζηνλ Γάιιν θνξνινγνχκελν. Ξέξνπκε, σζηφζν, φηη, κεηά ηελ αγνξά ηεο UraΜin πξνο 1,8 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, ε Areva ππνρξεψζεθε λα πξνρσξήζεη ζε ππνηίκεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο θαηά 426 εθαηνκκχξηα ην Αλ είλαη ηφζν εχθνινο ν ηδφγνο κε ηνπο ηίηινπο κεηαιιεπκάησλ ζην T.S.X., απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά ηνπ Σνξφλην επέηξεπε αλέθαζελ ζηηο εηαηξείεο λα θαιιηεξγνχλ ηελ αβεβαηφηεηα σο πξνο ην πξαγκαηηθφ δπλακηθφ ησλ ππνηηζέκελσλ θνηηαζκάησλ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, είλαη δπλαηφ λα παίδεηο κε ηηο έλλνηεο «απνζέκαηα» θαη «πφξνη», παξφιν πνπ ε πξψηε ζεκαίλεη δηαπηζησκέλε θαη αθξηβή εθηίκεζε ησλ δπλαηνηήησλ ελφο θνηηάζκαηνο θαη ε δεχηεξε κηα ρνληξηθή εθηίκεζε, βαζηζκέλε θπξίσο ζε πξνβνιέο γεσινγηθψλ δεδνκέλσλ. Κάπνηνη ηδηαηηέξσο δηθνξνχκελνη θαλφλεο επλννχλ ηελ θαηάθηεζε λέσλ ρψξσλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε κεηαιιεπκάησλ, κέζα ζε έλα πιαίζην φπνπ ε άλνδνο ησλ αλαδπφκελσλ θξαηψλ εθηφμεπζε ζηα χςε ηε δήηεζε γηα νξπθηνχο πφξνπο ε Κίλα, γηα παξάδεηγκα, δεθαεπηαπιαζίαζε ηελ θαηαλάισζή ηεο ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία. πκβαίλεη, κάιηζηα, νη juniors λα επελδχνπλ πεξηζζφηεξα ζε θακπάληεο κάξθεηηλγθ γηα πηζαλνχο αγνξαζηέο, παξά ζηελ αλαδήηεζε λέσλ θνηηαζκάησλ. Μηα δηαδηθαζία πνπ αλνίγεη ηελ πφξηα ζηηο απάηεο πνπ πξναλαθέξακε. Άιιν πιενλέθηεκα γηα ηηο κεηαιιεπηηθέο εηαηξείεο: νη θαλαδηθέο αξρέο, ηφζν νη νκνζπνλδηαθέο φζν θαη νη πεξηθεξεηαθέο, παξνηξχλνπλ ηνπο κηθξνθαηαζέηεο λα επελδχνπλ ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα κέζσ επλντθψλ θνξνινγηθψλ πνιηηηθψλ. Οη «κεηνρέο ξνήο», πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο θαηφρνπο κεηαιιεπηηθψλ ηίηισλ λα επσθεινχληαη απφ θάπνηεο εμαηξεηηθέο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο, έγηλαλ γηα ηελ θπβέξλεζε ν κνριφο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ηνκέα. Σα ζπληαμηνδνηηθά θεθάιαηα, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, νη ηξάπεδεο νη ζεζκνί, δειαδή, ζηνπο νπνίνπο νη Καλαδνί θαηαζέηεο εκπηζηεχνληαη ηα ππάξρνληά ηνπο θαη νη ηδηψηεο, έρνληαο ηελ ππνζηήξημε ηεο θπβέξλεζεο, επελδχνπλ καδηθά ζηηο κεηαιιεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, παξέρνληαο έηζη ηα θεθάιαηα ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχλ ηα ζρέδηα έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Πεξίπνπ 185 εηαηξείεο ηνπ Σνξφλην δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Αθξηθή, 286 ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή, 315 ζηελ Δπξψπε θαη ζηηο Ζ.Π.Α. [4]. Ζ δηπισκαηία θαη νη δηάθνξεο θαλαδηθέο ππεξεζίεο έρνπλ απμήζεη θαη απηέο θαηά πνιχ ηηο παξνρέο ηνπο πξνο ηε κεηαιιεπηηθή βηνκεραλία. Γελ θείδνληαη πξνζπαζεηψλ γηα λα αζθνχλ πηέζεηο ζηηο αξρέο ησλ ρσξψλ φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη εηαηξείεο ηνπ Σνξφλην θαηάθεχγνληαο, ελ αλάγθε, ζηε βία ψζηε λα κπνξνχλ απηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο απαξαίηεηεο απαιινηξηψζεηο. Σηο παξνηξχλνπλ, κάιηζηα, λα εθδίδνπλ κεηαιιεπηηθνχο θψδηθεο θνκκέλνπο θαη ξακκέλνπο ζηα κέηξα ηνπο, λα πξνζαξκφδνπλ ην έδαθνο ζηα ζπκθέξνληά ηνπο, λα ηνπο δίλνπλ πξφζβαζε ζηνπο ελεξγεηαθνχο θαη πδάηηλνπο πφξνπο, θαζψο θαη ζηα δίθηπα κεηαθνξάο. Αλ είλαη δχζθνιν λα ππνινγηζηεί κε αθξίβεηα απηή ε επηξξνή, νξηζκέλα παξαδείγκαηα κηινχλ απφ κφλα ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε Καλαδηθή Τπεξεζία γηα ηε Γηεζλή πλεξγαζία ρξεκαηνδφηεζε ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ κεηαιιεπηηθνχ θψδηθα ζην Πεξνχ θαη ζηελ Κνινκβία, φπσο, επίζεο, θαη έλα κεγάιν θξάγκα ζην Μάιη, ην νπνίν ηξνθνδνηεί κε ελέξγεηα ηελ εθκεηάιιεπζε κεηαιιεπκάησλ ζην δπηηθφ ηκήκα ηεο ρψξαο... Σέινο, γηα ηε βηνκεραλία, ν Καλαδάο εκθαλίδεηαη σο παξάδεηζνο θαη απφ λνκηθήο πιεπξάο. Βέβαηα, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ηνπ Σνξφλην, νη κεηαιιεπηηθέο βηνκεραλίεο νθείινπλ λα δίλνπλ ζηε δεκνζηφηεηα θάζε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή αζηάζεηα θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο βιάβεο πνπ πξνθαινχλ... αιιά κφλν αλ απηέο νη πξάμεηο θηλδπλεχνπλ λα επεξεάζνπλ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ ηνπο. Σν αθφκα πην εληππσζηαθφ είλαη φηη νη πηζαλφηεηεο λα βξεη θαλείο ην δίθην ηνπ ζηα δηθαζηήξηα ηνπ Καλαδά γηα ηηο αλαξίζκεηεο απζαηξεζίεο ησλ κεηαιιεπηηθψλ εηαηξεηψλ είλαη ειάρηζηεο, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί ηε κήλε δηαθφξσλ δηεζλψλ νξγαλψζεσλ. Ζ έθζεζε ηεο Oxford Pro Bono Publico ζεκεηψλεη κε έθπιεμε ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ νη πνιίηεο πνπ επηδηψθνπλ ηελ πνηληθή δίσμε ησλ θαλαδηθψλ επηρεηξήζεσλ εθηφο ησλ εζληθψλ ηνπο ζπλφξσλ [5]. Όζν γηα ηνλ Οξγαληζκό γηα ηελ Οηθνλνκηθή πλεξγαζία θαη ηελ Αλάπηπμε (Ο.Ο..Α.), θαηεγνξεί ηελ θπβέξλεζε ηνπ Καλαδά φηη δελ ηηκσξεί, φπσο έρεη δεζκεπζεί, ηηο επηρεηξήζεηο κε έδξα ην Σνξφλην, νη νπνίεο απνδεηθλχνληαη ππεχζπλεο γηα πνιηηηθή δηαθζνξά ζην εμσηεξηθφ. Δηδηθνί ηνπ Ο.Ζ.Δ., κάιηζηα, έρνπλ δψζεη εληνιή ζηνλ Καλαδά λα δηεμάγεη έξεπλεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξαβίαζαλ ηηο θαηεπζπληήξηεο αξρέο ηνπ Ο.Ο..Α. ζην θεθάιαην ηεο δενληνινγίαο: «Οη θαηεπζπληήξηεο αξρέο ηνπ Ο.Ο..Α. πξνζθέξνπλ (...) έλαλ κεραληζκφ, ν νπνίνο επηηξέπεη λα γλσζηνπνηεζνχλ ζηηο θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ πξνέιεπζεο, ησλ ρσξψλ δειαδή ζηηο νπνίεο είλαη δεισκέλεο απηέο νη επηρεηξήζεηο, νη παξαβάζεηο ησλ αξρψλ πνπ απηέο δηαπξάηηνπλ. Οη θπβεξλήζεηο, ζηε δηθαηνδνζία ησλ νπνίσλ εληάζζνληαη απηέο νη επηρεηξήζεηο, θαζίζηαληαη ζπλππεχζπλεο εάλ δελ ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα δηνξζσηηθά κέηξα», γξάθνπλ ξεηά νη παξαηεξεηέο ηνπ Ο.Ζ.Δ. («Rapport final du groupe d' experts sur l' exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesse de la République démocratique du Congo», S/2002/1146, 170, O.Ζ.Δ., 16 Οθησβξίνπ 2002, Χο απάληεζε, ε ζπληεξεηηθή θπβέξλεζε ηνπ ηίβελ Υάξπεξ [6] εμέδσζε ληηξεθηίβα ηνλ Μάξηην ηνπ 2009, κε ηίηιν «Δληζρχνληαο ηελ ππεξνρή ηνπ Καλαδά», ε νπνία πξνβιέπεη ηε δηάζεζε ελφο «ζπκβνχινπ ζε ζέκαηα δενληνινγίαο», ρσξίο φκσο θακία εμνπζία... ηελ νξγάλσζε απηήο ηεο βηνκεραλίαο, νη juniors ρξεζηκεχνπλ ζην λα πξνιεηαίλνπλ ην έδαθνο, φρη κφλν κε ηελ θπξηνιεθηηθή έλλνηα, αιιά θαη κε ηελ πνιηηηθή θαη ηελ νηθνλνκηθή. Αιεζηλά «ςάξηα-νδεγνί» γηα ηνπο θαξραξίεο πνπ έπνληαη, απηέο νη κηθξέο επηρεηξήζεηο είλαη νη πξψηεο πνπ έξρνληαη αληηκέησπεο κε ηελ αληίζηαζε πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθαιέζεη ε παξνπζία θαη ε δξάζε ησλ κεηαιιεπηηθψλ εηαηξεηψλ. Ζ θαλαδηθή λνκνζεζία πάλησο ηηο πξνθπιάζζεη απφ ηπρφλ δηψμεηο. Δπίζεο, φκσο, πξνζθέξεη θη έλα απάλεκν ιηκάλη ζηνλ ηνκέα ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ζηηο majors: ηνπο επηηξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ ηάζε γηα γηγαληηζκφ ηεο κεηαιιεπηηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη λα αγλννχλ αλελφριεηεο ηηο βαξηέο πεξηβαιινληηθέο θαη πγεηνλνκηθέο ζπλέπεηέο ηνπ. Ζ ππεξεθκεηάιιεπζε κε ηε κέζνδν ηεο αλνηρηήο εμφξπμεο παξάγεη φλησο κάδεο απφ ηνμηθά θαηάινηπα θαη κπνξεί, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, λα ξεκάμεη θάπνηα εδάθε γηα νιφθιεξνπο αηψλεο. Πνηέ, φκσο, νη επελδπηέο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ηνπ Σνξφλην δελ ζα ελεκεξσζνχλ γηα απηέο ηηο ζπλέπεηεο, αθνχ νη θαλφλεο ηνπ δηαζθαιίδνπλ ηε ζησπή σο πξνο ην ζέκα. Καη φηαλ νη πνιίηεο, χζηεξα απφ άγξην αγψλα, θαηνξζψζνπλ λα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή ησλ δηεζλψλ Μ.Μ.Δ. πάλσ ζε απηά ηα γεγνλφηα, νη γίγαληεο ηεο κεηαιινπξγίαο κπνξνχλ λα είλαη βέβαηνη φηη ηα θαλαδηθά δηθαζηήξηα δελ ζα δψζνπλ πνηέ ζπλέρεηα ζηηο φπνηεο δηθαζηηθέο δηψμεηο αζθεζνχλ ελαληίνλ ηνπο. ΖΜΔΗΧΔΗ 1. Αλαθνξά απφ ηελ ηαηλία ηνπ Thierry Michel, «Katanga Business», Les Films de la passerelle, Ληέγε, «A Capital Opportunity - Mining», Toronto Stock Exchange, 2012, 3. «Renforcer l'avantage canadien: stratégie de responsabilité sociale des entreprises (RSE) pour les sociétés extractives canadiennes présentes à l'étranger», Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ θαη Γηεζλνχο Δκπνξίνπ, Οηάβα, Μάξηηνο 2009, 4. φ.π. 5. «Obstacle to justice and redress for victims of corporate human rights abuses», Oxford Pro Bono Publico, Παλεπηζηήκην ηεο Ομθφξδεο, 3 Ννεκβξίνπ Βι. Marc-Olivier Bherer, «Καλαδνί, ζπληεξεηηθνί θαη θηινπφιεκνη», * Οη Alain Deneault θαη William Sacher είλαη ζπγγξαθείο ηνπ «Paradis sous terre. Comment le Canada est devenu la plaque tournante de l' industrie minière mondiale», Rue de l' Echiquier - Ecosociété, Παξίζη - Μφληξεαι, 2012

3 Δ ΦΖΦΗ ΑΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑ ΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΔ ΣΑ ΔΡΓΟΣΑΗΑ ΜΑΚΗΓΗΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΜΔΞΗΚΟΤ ΖΥΥ ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΦΗΑΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ Πξηλ ιίγεο κέξεο έθαλε ην γχξν ηνπ θφζκνπ κηα είδεζε απφ ην Μεμηθφ: «ε αζηπλνκία αλαδεηά ηελ Νηηάλα», ηε γπλαίθα πνπ εθδηθείηαη κε κηα ζθαίξα ηνπο βηαζηέο γπλαηθψλ. ηελ ίδηα είδεζε, παξνπζηάδεηαη ν Δηζαγγειέαο ηεο Πνιηηείαο ηεο Σζηνπάνπα λα δειψλεη φηη «νη κεμηθαληθέο αξρέο αλαδεηνχλ ηε γπλαίθα δνινθφλν, πνπ ζθφησζε δχν νδεγνχο ιεσθνξείσλ ζηελ πφιε ηνπδάδ Υνπάξεο, ζηα ζχλνξα κε ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο». ελεκεξψζνπλ ηνπο αλζξψπνπο ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα θαη ηελ πξνψζεζε ηεο αιιειεγγχεο κε ηηο γπλαίθεο ηεο Υνπάξεδ. ΔΜΦΤΛΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΠΗΧ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΛΖ ΣΧΝ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΧΝ- Ζ ΓΤΝΑΗΚΔΗΑ ΔΡΓΑΗΑ εργασiαυγεία 53 ινγνδνζία, αθνχ φια επηηξέπνληαη ελ νλφκαηη, αθξηβψο, κηαο απφιπηεο θαη ζπρλά απξνζδηφξηζηεο έθηαθηεο αλάγθεο. Δπνκέλσο ε θαηάζηαζε εμαίξεζεο ζπλδέεηαη ζεκειηαθά κε ηελ θαλνληζηηθή δηαρείξηζε ηεο δσήο κέζσ ηεο παξαγσγήο ζσκάησλ πνπ κεηξάλε ή απιψο κεηξηνχληαη. Σν ζψκα είλαη ην θαηεμνρήλ πεδίν εγθαζίδξπζεο ησλ φξσλ απνλνκήο ηεο αλζξψπηλεο θαη ηεο πνιηηηθήο ηδηφηεηαο (Αζαλαζίνπ, 2012). ηεο θ. ίζζσς Πεηράκοσ Αλαδεκνζίεπζε https://barikat.gr* Οη δηθαζηηθέο αξρέο ηεο πεξηνρήο αξρηθά εμέηαζαλ ηελ πηζαλφηεηα νη δνινθνλίεο λα είλαη «είηε πξάμεηο εθδίθεζεο είηε εγθιήκαηα πάζνπο», φπσο αλέθεξε ζην Γαιιηθό Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ (AFP) ν εθπξφζσπνο ησλ αξρψλ Αξζνύξν αληνβάι. Αιιά ην πεξαζκέλν άββαην, αξθεηά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ηεο πνιηηείαο ηεο Σζηνπάνπα, έιαβαλ έλα αλψλπκν κήλπκα κε ην νπνίν γηλφηαλ αλάιεςε ηεο επζχλεο ησλ δχν θφλσλ, απφ κία γπλαίθα πνπ ππέγξαθε, «Νηηάλα θπλεγόο νδεγώλ». ην αλψλπκν κήλπκα αλαθέξεηαη κεηαμχ άιισλ «λνκίδνπλ φηη είκαζηε αδχλακεο επεηδή είκαζηε γπλαίθεο (...). Δίκαη έλα φξγαλν εθδίθεζεο». Ζ απνζηνιέαο πξνεηδνπνηεί κάιηζηα γηα λέεο δνινθνλίεο. Σί θξχβεηαη φκσο πίζσ απφ ηε γπλαίθα πνπ παίξλεη «ην λφκν ηνπ θχινπ ηεο» ζηα ρέξηα ηεο; Σί γίλεηαη φηαλ κηα είδεζε πνπ έρεη λα θάλεη κε κηα γπλαίθα «ηηκσξφ» πνπ αληηδξά ζηελ θαζππφηαμε θαη βίαηε πεηζάξρεζε ηνπ γπλαηθείνπ ζψκαηνο ηαμηδεχεη ηφζν γξήγνξα, ελψ αληίζεηα έλα δηαρξνληθφ έγθιεκα πνπ ζπληειείηαη γηα ρξφληα ζηελ πεξηνρή παξακέλεη αλεμηρλίαζην απνιακβάλνληαο ην πέπιν ηεο θξαηηθήο ζησπήο θαη ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο; Μηα πξψηε απάληεζε πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ηφζν κα ηφζν ζπάληα θαηαγξάθνληαη ζηελ ηζηνξία νη έκθπιεο παξάκεηξνη θαη ε γπλαηθεία εκπεηξία, αθφκε θη φηαλ απηή ιακβάλεη ηφζν ηξαγηθέο δηαζηάζεηο, φπσο ζηε Υνπάξεο φπνπ πεληαθφζηεο (500) πεξίπνπ γπλαίθεο έρνπλ δνινθνλεζεί απφ ηελ ππνγξαθή ηεο εκπνξηθήο ζπκθσλίαο NAFTA πνπ έρεη ζπλάςεη ην Μεμηθφ κε ηηο ΖΠΑ, κέρξη ζήκεξα. Ζ θαηάζηαζε ζηε ηνπδάδ Υνπάξεο παξακέλεη πνιχ ζνβαξή θαη ηαπηφρξνλα ηξαγηθή κε ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα (40) αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο γπλαηθψλ πνπ δνινθνλήζεθαλ ην 2010, κε ζπλερηδφκελε ηελ αηηκσξεζία ησλ δξαζηψλ παξά ηηο πηέζεηο ζπγγελψλ, ΜΚΟ θαη αιιειέγγπσλ θεκηληζηηθψλ νξγαλψζεσλ. Άιισζηε, ζε αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε ηεο Νηηάλα, πνπ θηλεηνπνηήζεθε φινο ν κεραληζκφο απνλνκήο δηθαηνζχλεο, γηα ηηο δνινθνλεκέλεο γπλαίθεο θαλέλαο εηζαγγειέαο δελ έρεη θάλεη δειψζεηο, θακία δνινθνλία δελ έρεη εμηρληαζζεί ζε βάζνο θαη φια απνηεινχλ κηα ζιηβεξή ππελζχκηζε φηη ε πξνθιεηηθή κε απνλνκή δηθαηνζχλεο θέξλεη ζην πξνζθήλην ηελ θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο ζχγρξνλεο παγθφζκηαο βηνπνιηηηθήο σο απφθαζε γηα ηελ αμία ή ηελ απαμία ηεο «δσήο». Σί ζπκβαίλεη φκσο ζηε καθξηλή πεξηνρή Υνπάξεο; Ζ Ciudad Juarez βξίζθεηαη ζην Μεμηθφ ζηα ζχλνξα κε ην Δι Πάζν ηνπ Σέμαο ηα ζπξκαηνπιέγκαηα πνπ ρσξίδνπλ ηηο δχν πεξηνρέο ζπκβνιίδνπλ ηε ζχγθξνπζε ησλ δχν θφζκσλ. Ο πιεζπζκφο ηεο ππνινγίδεηαη ζηα δχν πεξίπνπ εθαηνκκχξηα αιιά δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε αθξίβεηα, γηαηί είλαη κηα πφιε ζε δηαξθή θίλεζε [1]. Παξάιιεια, ε Υνπάξεο, ειέγρεηαη θπξηνιεθηηθά απφ έλα παλίζρπξν θχθισκα δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ ιφγσ ηεο πξνλνκηαθήο, ζπλνξηαθήο ηεο ζέζεο πξνο ηηο Ζ.Π.Α., κε απνηέιεζκα λα εληζρχεηαη ε εγθιεκαηηθφηεηα ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηεο πφιεο θαη έλα πέπιν θξαηηθήο ζησπήο θαη ζπλελνρήο λα θαιχπηεη ηελ θαζεκεξηλή αγξηφηεηα πνπ επηθξαηεί. ηελ πεξηνρή, δελ πθίζηαηαη θακία ζρεδφλ ππνδνκή γηα ηελ θάιπςε ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ, θαζψο απιά ππάξρνπλ ρσκάηηλνη δξφκνη, έιιεηςε απνρεηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη παξαγθνππφιεηο. ηε Υνπάξεο, απφ ηφηε πνπ ππνγξάθεθε ε ζπκθσλία ηεο NAFTA θαη καδί ηεο εγθαηαζηάζεθαλ νη πξψηεο πνιπεζληθέο θαη ηα πξψηα απνδεκεηηθά εξγνζηάζηα καθηγηαδόξαο (maquiladoras), έρνπλ δνινθνλεζεί πάλσ απφ πεληαθφζηεο (500) γπλαίθεο. Απηέο είλαη ηα αζέαηα ζχκαηα ηνπ θεθαιαίνπ, φπνπ ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο είλαη λεαξέο, φκνξθεο, θησρέο γπλαίθεο, κε απηφρζνλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο «μέλεο» ζηε Ciudad Juárez (δειαδή γπλαίθεο κε θαηαγσγή απφ ην λφηην Μεμηθφ ή απφ άιιεο πεξηνρέο ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ Μεμηθνχ). Ζ θηψρεηα, ε απνκφλσζε, νη αηειείσηεο βάξδηεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο εξγαζηαθήο ηνπο εθκεηάιιεπζεο, ηηο θαζηζηνχλ εχθνινπο ζηφρνπο ηεο βίαο. Άιισζηε, πνιιέο απφ απηέο έπεζαλ ζχκαηα απαγσγήο επηζηξέθνληαο απφ ηηο καθηγηαδφξαο θαη θαηφπηλ βξέζεθαλ άγξηα δνινθνλεκέλεο θαη ζεμνπαιηθά θαθνπνηεκέλεο ζε δηάθνξα ζεκεία κέζα θαη γχξσ απφ ηελ πφιε. Οη καθηγηαδόξαο ζηελ πεξηνρή ήξζαλ κεηά ηε NAFTA, φπνπ ππνγξάθεθε απφ ηηο ΖΠΑ, ην Μεμηθφ θαη ηνλ Καλαδά ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1992 θαη ηέζεθε ζε εθαξκνγή ηελ πξσηνρξνληά ηνπ 1994 [2]. Ζ Υνπάξεο είλαη, κε άιια ιφγηα, κία απφ εθείλεο ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, πνπ «γηα ιφγνπο αλάπηπμεο ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ εκπνξίνπ» εμαηξνχληαη απφ ηε λνκνζεζία ηεο ππφινηπεο επηθξάηεηαο (αλαθνξηθά κε ηελ ηήξεζε ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ηε θνξνιφγεζε θαη ηνπο δαζκνχο ηνπ θεθαιαίνπ) [3]. Πάλσ απφ ην εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ησλ εξγαδφκελσλ ζηηο καθηγηαδόξαο είλαη γπλαίθεο θαη ην εκεξνκίζζην ηνπο δελ μεπεξλάεη ηα πέληε δνιάξηα. ηηο πην θησρέο ζπλνηθίεο ηεο πεξηνρήο δελ ππάξρεη θακία θξαηηθή ππνδνκή, πφζηκν λεξφ, ηειέθσλν, απνρεηεχζεηο, αιιά κφλν ρσκάηηλνη δξφκνη θαη παξάγθεο. Μνινλφηη, ινηπφλ, ν θαπηηαιηζηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο εγθισβίδεη ζηηο ηξχπεο θαη ζηηο παξαγθνππφιεηο ηνπο θαηνίθνπο ηεο Υνπάξεο, ζηεξψληαο ηνπο ηα βαζηθά είδε, γηα ην κεγάιν θεθάιαην ηέηνηνπ είδνπο δψλεο απνηεινχλ επίγεην παξάδεηζν θαζψο πέξα απφ ην γεγνλφο φηη απνιακβάλνπλ θνξνινγηθή αζπιία γηα ηα θέξδε ηνπο, βξίζθνληαη εθηφο ησλ ξπζκίζεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, κε απνηέιεζκα ε εξγαζία λα παξακέλεη ηδησηηθφ ζέκα ππφ ηνλ έιεγρν ησλ εξγνδνηψλ, νη νπνίνη δεκηνπξγνχλ ηηο ζχγρξνλεο θάκπξηθεο ηνπ ηξφκνπ. Χζηφζν, ε πηνζέηεζε κηαο ηέηνηαο πξνζέγγηζεο πνπ αλαδεηά ηηο νηθνλνκηθέο-πιηθέο ζπλζήθεο ηεο «πφιεο ησλ λεθξψλ γπλαηθψλ», δελ γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα αθεζεί ε εληχπσζε φηη ε παηξηαξρία θαη ε πεηζάξρεζε ηνπ γπλαηθείνπ ζψκαηνο κέζσ ησλ θφλσλ είλαη έλα κέζν ή έλα ππνπξντφλ ηνπ θαπηηαιηζκνχ, αιιά αληίζεηα κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε πηνζεηείηαη ψζηε λα αλαδείμεη φηη καδί κε ηελ επηζεηηθή αλαδηάξζξσζε ηνπ θεθαιαίνπ κέζσ ησλ δσλψλ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ, αλαδηνξγαλψλεηαη θαη ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο καδί κε φιν ην πιέγκα ησλ εμνπζηαζηηθψλ ζρέζεσλ. ΠΗΧ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΛΖ ΣΧΝ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΧΝ ΤΠΑΡΥΔΗ Ζ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΣΡΟΜΟΤ Καλείο δελ κπνξεί λα απαληήζεη κε ζηγνπξηά πνηά είλαη ε αηηία ηεο απίζηεπηεο γπλαηθνθηνλίαο πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηελ πεξηνρή: Αλ δειαδή είλαη ην θχθισκα λαξθσηηθψλ θαη ε ζσκαηεκπνξία, ε θξαηηθή απζαηξεζία θαη ε δξάζε ηεο αζηπλνκίαο, ηα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα, ή ε νηθηαθή βία σο ζπλδπαζκφο ηεο θηψρεηαο θαη ηεο βαζηάο παηξηαξρηθήο δνκήο ηεο κεμηθάληθεο θνηλσλίαο (machismo), πνπ δελ κπνξεί λα απνδερζεί πσο ν άλδξαο, θνπβαιεηήο, αξρεγφο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη άλεξγνο, ελψ ε γπλαίθα βγαίλεη απφ ην ζπίηη θαη αλεμαξηεηνπνηείηαη νηθνλνκηθά. Πάλησο νη ππέξκαρνη ηεο ηειεπηαίαο άπνςεο ζεσξνχλ φηη αληηζηξνθή απηήο ηεο θαηάζηαζεο, πνπ ζπλέβε κε ηε καδηθή παξνπζία ησλ γπλαηθψλ ζηα εξγνζηάζηα, θαη νδήγεζε ζηε κεξηθή ρεηξαθέηεζε ησλ εξγαδφκελσλ γπλαηθψλ κε φξνπο νηθνλνκηθήο αλεμαξηεζίαο, ζπλδπάζηεθε κε κηα απίζηεπηε έθξεμε βίαο ελαληίνλ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί νκαιά ε αλαπαξαγσγή ηεο έκθπιεο ππεξνρήο θαη ηεο παηξηαξρίαο. Αλεμαξηήησο πάλησο ηεο πξνζέγγηζεο πνπ ζα πηνζεηήζεη θαλείο ην ζίγνπξν είλαη φηη νη εθζηξαηείεο ηξφκνπ θαη ε κε απνλνκή δηθαηνζχλεο κπνξνχλ λα ηδσζνχλ κφλν σο έλαο κεραληζκφο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ νκαιή αλαπαξαγσγή ησλ πθηζηάκελσλ εμνπζηαζηηθψλ ξφισλ. Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΓΤΝΑΗΚΔΗΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ Οη νξγαλψζεηο γπλαηθείεο θαη κε, ππνζηεξίδνπλ θαη πξνσζνχλ εθζηξαηείεο δηαιεχθαλζεο ησλ δνινθνληψλ θαη δηεθδίθεζε δηθαηνζχλεο ρξεζηκνπνηψληαο εμειηγκέλεο θαη πνιπδηάζηαηεο ζηξαηεγηθέο, αξθεηά ζπρλά κε ηίκεκα ηελ ίδηα ηνπο ηε δσή [4]. Οη θχξηνη ηξφπνη δηακαξηπξίαο ηνπο είλαη νη ξνδ ζηαπξνί πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηηο εηζφδνπο ηεο πφιεο θαη ζηα ζεκεία φπνπ θαηά θαηξνχο έρνπλ βξεζεί δνινθνλεκέλεο γπλαίθεο, ή πνπ βάθνληαη ζηνπο ηειεθσληθνχο ζηχινπο, ζπρλά ζπλνδεπφκελνη απφ νλφκαηα θαη θσηνγξαθίεο ησλ ζπκάησλ θαη επηγξαθέο φπσο Ni Una Mas (Οχηε Μία Παξαπάλσ), Justicia (Γηθαηνζχλε) θ.ά., σο κηα αλαπαξάζηαζε ελφο παξαβαηηθνχ πέλζνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζπρλά θάλνπλ πνξείεο, δηαδειψζεηο, αγξππλίεο θαη εθζηξαηείεο γηα λα Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα παξνπζηάδεηαη έλα φςηκν ελδηαθέξνλ γηα ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηηο εηδηθέο νηθνλνκηθέο δψλεο, αθελφο εμαηηίαο ηνπ γεσγξαθηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ απηψλ ησλ δσλψλ, αθεηέξνπ εμαηηίαο ηεο επέθηαζεο απηνχ ηνπ ηχπνπ ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ζηνπο άλδξεο. πγθεθξηκέλα, ελψ αξρηθά ε απαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ ζηηο δψλεο απηέο άγγηδε ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ην 90% ηνπ ζπλφινπ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη νη γπλαίθεο θαηαιάκβαλαλ ηε ρακειφηεξε ζέζε ζηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο, πιένλ ε εξγαζηαθή επηζθάιεηα επεθηείλεηαη δξακαηηθά θαη ζηελ αλδξηθή εξγαζία. Ο ιφγνο είλαη φηη ηα εξγνζηάζηα καθηγηαδόξαο πνιιαπιαζηάδνληαη δηαξθψο θαη αληαγσλίδνληαη ζε πάλσ απφ εβδνκήληα (70) ρψξεο κε ζπλέπεηα νη κηζζνί καδί κε ηα επίπεδα δηαβίσζεο λα ζπξξηθλψλνληαη ππφ ηελ απεηιή φηη νη δνπιεηέο «ζα πεηάμνπλ» γηα κία αθφκα θνξά. «Οη δψλεο απνηεινχλ κέξνο κηαο δηαδηθαζίαο δηακειηζκνχ ησλ εζλψλ, θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε θάζε θνξά έλα θνκκάηη γεο λα απεζληθνπνηείηαη, αιιά θπζηθά ην θνκβηθφ δελ είλαη απηφ, αιιά ην γεγνλφο φηη είθνζη εθηά εθαηνκκχξηα άλζξσπνη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν δνπλ θη εξγάδνληαη ζήκεξα, κέζα ζε απηέο ηηο απνθιεηζκέλεο δψλεο, ηα ζχλνξα ησλ νπνίσλ αληί λα ζπξξηθλψλνληαη δηεπξχλνληαη αζηακάηεηα» (Sassen, 1996). ηα εξγνζηάζηα απηά, ζπλαληάκε ηηο άζιηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ γπλαηθψλ κε ηα εμαληιεηηθά σξάξηα, ηηο ρακειέο απνιαβέο, ηελ ηξνκνθξαηία ησλ απνιχζεσλ, ζηνηρεία πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εξγάηξηεο ζηηο θάκπξηθεο ηνπ ηξφκνπ. Σα ζσκαηεία, ην δηθαίσκα ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ θαη νη ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, είλαη έλλνηεο αλχπαξθηεο ζηα εξγνζηάζηα ησλ καθηγηαδφξαο. Θήθεο γηα θάξηεο παξνπζηψλ ςήλνληαη θάησ απφ ηνλ ήιην, ζέινληαο λα δηαζθαιίζνπλ φηη ην κάμηκνπκ ηεο εξγαζίαο δηεμάγεηαη απφ ηελ θάζε εξγάηξηα ζηηο κάμηκνπκ εξγαηνψξεο θάζε κέξα. Οη δξφκνη ηεο δψλεο είλαη απφθνζκα άδεηνη θαη νη αλνηρηέο πφξηεο, ην κνλαδηθφ ζχζηεκα εμαεξηζκνχ πνπ δηαζέηνπλ ηα εξγνζηάζηα, απνθαιχπηνπλ ζεηξέο νιφθιεξεο απφ γπλαίθεο πνπ ζθχβνπλ ζησπειέο πάλσ απφ ηηο ζνξπβψδεηο κεραλέο ηνπο. ηηο κεμηθάληθεο καθηγηαδφξαο, ε δηαδεδνκέλε επίζεζε ζηελ αλαπαξαγσγηθή θαη ζεμνπαιηθή ειεπζεξία ησλ γπλαηθψλ απνηειεί κία απφ ηηο πην βάξβαξεο εθδνρέο ηεο εξγνδνηηθήο απζαηξεζίαο, κε απνηέιεζκα νη γπλαίθεο λα ππνβάιινληαη πξηλ πξνζιεθζνχλ ζε ηεζη εγθπκνζχλεο θαη αθνχ πξνζιεθζνχλ λα ππνγξάθνπλ ζπκβάζεηο είθνζη νρηψ εκεξψλ, ην δηάζηεκα πνπ ε δηαξθεί έλα θχθινο εκκήλνπ ξήζεσο, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε απφιπζε κφιηο δηαπηζησζεί ε εγθπκνζχλε ηνπο κεηά απφ εηδηθφ έιεγρν ζηνλ νπνίν ππνβάιινληαη. Ζ General Motors, ε κεγαιχηεξε επηρείξεζε καθίγηα (maquila), δήισλε μεθάζαξα πσο δελ πξφθεηηαη πνηέ λα πξνζιάβεη γπλαίθεο, νη νπνίεο ππνβάιινπλ αίηεζε γηα δνπιεηά θαη είλαη έγθπεο ζε κηα πξνζπάζεηα λα απνθχγεη ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ ππνβάιινληαη απφ ην κεμηθάληθν ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο (Klein, 2005). Μνινλφηη ινηπφλ, ε εξγαζηαθή πξαγκαηηθφηεηα ζηηο δψλεο απηέο είλαη θξηθηή είλαη αιήζεηα φηη ε επηζθαιήο εξγαζία δελ απνηειεί λέν θαηλφκελν γηα ηηο γπλαίθεο, νχηε θπζηθά πεξηνξίδεηαη ζηα ζηελά γεσγξαθηθά φξηα ησλ καθηγηαδόξαο ή ησλ Δηδηθώλ Οηθνλνκηθώλ Εσλώλ (ΔΟΕ). Αληίζεηα, «επηζθαιείο» ήηαλ ζε ρξνληθφ βάζνο θαη γεσγξαθηθή έθηαζε, νη ζπλζήθεο ακεηβφκελεο εξγαζίαο ησλ γπλαηθψλ: απνιχνληαλ πξψηεο, πιεξψλνληαλ ιηγφηεξν, αληηκεησπίδνληαλ κε θαρππνςία απφ ηα ζπλδηθάηα, θαη νη λφκνη ηηο ήζειαλ πξνζσξηλέο. Με κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ινηπφλ ηεο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο ζηηο βηνκεραληθέο θνηλσλίεο αληηιακβαλφκαζηε φηη ε ακεηβφκελε εξγαζία ησλ γπλαηθψλ ππήξμε εμ νξηζκνχ «επηζθαιήο». Σν γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο ηαπηίδνληαλ απφ φινπο, θαηά θχξην ιφγν, κε ην ζπίηη θαη ηελ νηθνγέλεηα, θαη ε ηαχηηζε απηή αληηκεησπηδφηαλ σο θπζηθή, είρε ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξγαλψζεθε ε κηζζσηή εξγαζία ζηηο βηνκεραληθέο θνηλσλίεο. Ο άλδξαο ηαπηίζηεθε κε ηνλ θνπβαιεηή ηεο νηθνγέλεηαο, ηνλ αξρεγφ ηεο, εθείλνλ πνπ ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηε θξνληίδα ησλ εμαξηψκελσλ κειψλ ηεο, γεγνλφο πνπ ηνπ επέηξεπε λα απαηηήζεη ν ξφινο ηνπ απηφο λα αλαγλσξηζηεί πνιηηηθά, λα γίλεη δειαδή πνιίηεο. Ζ καδηθή παξνπζία ησλ γπλαηθψλ ζηα εξγνζηάζηα ζεσξήζεθε απφδεημε ηεο βαξβαξφηεηαο ηνπ θαπηηαιηζκνχ, πνπ έβγαδε ηηο γπλαίθεο απφ ηνλ θπζηθφ ηνπο ρψξν, ηε θξνληίδα ηεο νηθνγέλεηαο, θαη ηηο κεηέηξεπε ζε αληαγσλίζηξηεο ησλ ζπληξφθσλ ηνπο (Αβδειά, 2009). Με άιια ιφγηα, ζηελ ηζηνξηθή ηεο δηακφξθσζε, ε εξγαζία ησλ γπλαηθψλ δελ απνηέιεζε δηθαίσκα, φπσο γηα ηνπο άληξεο, αιιά δπλαηφηεηα πνπ ηνπο πξνζθεξφηαλ θαηά πεξηφδνπο θαη ππφ φξνπο. Άιισζηε, ζε θάζε ηζηνξηθή πεξίνδν θάζε θνηλσλία δηαζέηεη ηα «αφξαηα» κέιε ηεο, δσέο ρσξίο αμία πνπ απνηεινχλ έλα κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δελ έρεη δηθαίσκα λα έρεη δηθαηψκαηα. Οη νλνκαζίεο είλαη πνιιέο θαη πνηθίιινπλ. Σν ζίγνπξν είλαη πσο ζε θάζε δεδνκέλε ηζηνξηθή ζηηγκή νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ απνπζηάδνπλ απφ ηα θπξίαξρα αθεγήκαηα. Ή ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηά κε ηφζν ζηξεβιφ ή παξακνξθσηηθφ ηξφπν, ψζηε ε εηθφλα ηνπο λα απνηειεί ηελ άξλεζε ηεο ππνθεηκεληθφηεηάο ηνπο (Λαιηψηνπ, 2009). Έλαο δηεπζπληήο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, δήισζε, φηη ζηηο καθηγηαδόξαο, πξνηηκνχλ ηηο γπλαίθεο θαζψο ζεσξνχληαη παξαγσγηθφηεξεο, πην πεηζήληεο ζηηο απαηηήζεηο ηεο εξγνδνζίαο θαη άπεηξεο ζηηο ζπλδηθαιηζηηθέο δηεθδηθήζεηο, «πξνζιακβάλσ γπλαίθεο, παξφιν πνπ είλαη θνπηζνκπφιεο, κηινχλ πνιχ θαη κέλνπλ έγθπεο, επεηδή δε ζπλδηθαιίδνληαη». Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε βία πνπ αζθείηαη ζηηο γπλαίθεο ζηε Υνπάξεο δελ κπνξεί λα απνδνζεί απιά ζε θάπνηα ζπλζήθε ηξέιαο πνπ ππάξρεη ζηηο καθίιαο (maquilas), ηε ζηηγκή πνπ απνιακβάλεη ηελ αλνρή ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο. Ζ γπλαηθνθηνλία, ιακβάλνληαο δηαζηάζεηο εθζηξαηείαο ηξφκνπ, σθειεί ηφζν ηελ θαπηηαιηζηηθή κεραλή φζν θαη ηελ αλδξηθή θπξηαξρία θαζψο ζπκβάιιεη ζηελ εκπέδσζε ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο. Οη θακπάληεο ηξφκνπ ζηε Υνπάξεο ζπκβάιινπλ ηφζν ζηελ εκπέδσζε ησλ θαπηηαιηζηηθψλ ζρέζεσλ εμνπζίαο φζν θαη ζηελ ελίζρπζε ησλ έκθπισλ πξνλνκίσλ, ηνλψλνληαο ηελ αληξηθή ηαπηφηεηα είηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πξνζηάηε ησλ επάισησλ γπλαηθψλ είηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζχηε, ηνπ θαθνπνηνχ, ηνπ βηαζηή. Οη θαζεκεξηλνί έιεγρνη ηεο αλαπαξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζψκαηνο, νη ζεμνπαιηθέο επηζέζεηο θαη νη θφλνη είλαη ιίγεο απφ ηηο κεζφδνπο ηεο βίαηεο πεηζάξρεζεο θαη εμφλησζεο ηνπ γπλαηθείνπ ζψκαηνο, ψζηε λα επηζηξέθεη ζηε ζέζε ηνπ, ζηε ζέζε ηνπ ηδησηηθνχ, ζηε ζέζε ηεο έκθπιεο θαλνληθφηεηαο, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ αλδξηθή θπξηαξρία. Ζ αγξηφηεηα κε ηελ νπνία δηαπξάηηνληαη ηα εγθιήκαηα αλαπαξάγεη δηφινπ ηπραία, κεζφδνπο αληιεκέλεο απφ θαλφλεο βίαηεο ηηζάζεπζεο ηνπ γπλαηθείνπ ζψκαηνο, πνπ ζπλαληάκε ζε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο. Αλ απηφ ηζρχεη, νη αξρατθέο εθδειψζεηο ηεο βίαηεο πξαθηηθήο ελδέρεηαη λα πξννησλίδνπλ λέεο κεηαλεσηεξηθέο εθθάλζεηο ηεο. ΚΤΡΗΑΡΥΗΚΖ ΔΞΟΤΗΑ ΚΑΗ ΓΤΜΝΔ ΕΧΔ ηηο καθηγηαδφξαο, νη εξγάηξηεο έρνπλ δηθαίσκα λα κελ έρνπλ δηθαηψκαηα. Με απηφ ην πιαίζην ελαξκνλίδεηαη ε κε απνλνκή δηθαηνζχλεο, ε αηηκσξεζία θαη ε πξσηνθαλήο γπλαηθνθηνλία πνπ ιακβάλεη ρψξα απφ ηφηε πνπ ππνγξάθηεθε ε NAFTA θαη εγθαηαζηάζεθαλ ηα πξψηα «εξγνζηάζηα καθηγηαδόξαο». Ζ NAFTA δεκηνπξγεί, φπνπ εθαξκφδεηαη, κηα γεληθεπκέλε θαηάζηαζε εμαίξεζεο ε νπνία θπζηθά επεθηείλεηαη ζε φια ηα επίπεδα. Ο λφκνο ππφ θαζεζηψο γελίθεπζεο ηεο θαηάζηαζεο εμαίξεζεο, δελ είλαη απψλ, αιιά εθθελσκέλνο απφ ηελ αλάγθε λα ηεξεζεί: ε ηζρχο ηνπ έγθεηηαη ζηε κε εθαξκνγή ηνπ (Αζαλαζίνπ, 2007). Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα ν Νφκνο απνθηά ηζρχ σο λφκνο ηεο εγθαηάιεηςεο, κέζσ ηεο δηαξθνχο αλαζηνιήο ηεο εθαξκνγήο ηνπ (Jean-Luc Nancy, 1993 Abandoned Being). Με απηφλ ηνλ ηξφπν, κέζσ ηεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο, ε εμνπζία εδξαηψλεη ηελ θαηίζρπζε ηεο πάλσ ζηελ πνιηηηθά απνγπκλσκέλε δσή ηελ νπνία πεξηιακβάλεη απνθιείνληαο ηελ θαη απνθιείεη πεξηιακβάλνληαο ηελ (Agamben, 2005). Απφ ηελ θαηάζηαζε απηή πξνθχπηεη έλαο πεξηιεπηηθφο απνθιεηζκφο δηα ηνπ νπνίνπ ε γπκλή δσή εθηίζεηαη ζηε δσή θαη ζην ζάλαην αλαιψζηκε, εμνληψζηκε, ρσξίο πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο ππφ ηνλ έιεγρν κηαο απφιπηεο εμνπζίαο. ην φλνκα ηεο «πξνφδνπ» θαη ηεο «αλάπηπμεο» γηα ηελ θπξίαξρε εμνπζία, ππάξρνπλ πεξηηηά ζψκαηα θαη πεξηηηέο αλάγθεο θαη σο εθ ηνχηνπ θάπνηα ζψκαηα είλαη αλάμηα λα δνπλ. Με άιια ιφγηα, απηφ πνπ δηαδξακαηίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε εμαίξεζεο είλαη ε ζπγθξφηεζε θαη ε δηαξθήο παξαγσγή λέσλ νξίσλ πνπ θξίλνπλ πνηα ζψκαηα είλαη άμηα ιφγνπ θαη κλείαο θαη πνηεο εγθαηαιείπνληαη σο πεξηηηά θαη εμνληψζηκα θαη κάιηζηα ρσξίο ΓΗΔΚΓΗΚΖΔΗ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΥΧΡΟΤ: ΦΟΒΟ ΚΑΗ ΦΣΧΥΔΗΑ «Φνβάκαη λα θπθινθνξψ κφλε κνπ, δελ πεγαίλσ νχηε ζηε γσλία άλ δελ είλαη ν Κάξινο καδί κνπ», αλαθέξεη κηα εξγάηξηα ζηε καθίγηαο (maquilas), αλαδεηθλχνληαο ην δήηεκα ηεο έκθπιεο δηάζηαζεο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε πηνζέηεζε ηεο νηθηαθήο βίαο σο κηαο εθ ησλ εθδνρψλ ηνπ ζαλάηνπ ησλ γπλαηθψλ επηβεβαηψλεη ην δηαρξνληθφ αίηεκα ησλ θεκηληζηξηψλ γηα ηε δηεχξπλζε ηνπ δεκνζίνπ αλαθνξηθά κε ην ηη απνηειεί αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο θαη φρη ηδησηηθή ππφζεζε. Αλ απνξξίπηακε απηή ηε ζέζε - δηεθδίθεζε, ζα νδεγνχκαζηαλ ζην εμήο αληηδηαιεθηηθφ ζρήκα: ε πηνζέηεζε ηεο ίδηαο έκθπιεο θαηαπηεζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζα κπνξνχζε λα ηδσζεί σο ζεκηηή ζηα ηνπ νίθνπ θαη σο θαηαδηθαζηέα ζηε «δεκφζηα ζθαίξα», ππφ απηήλ ηελ έλλνηα ν «άλδξαο πξνζηάηεο» ηνπ «γπλαηθείνπ ζψκαηνο» απφ ηνλ θίλδπλν ζην δεκφζην ρψξν, ζα λνκηκνπνηνχληαλ λα κεηαηξέπεηαη ζην ζπίηη ζε «άλδξα ηηκσξφ». Άιισζηε, ην δεκφζην θαη φζα αληηζηνηρνχλ ζε απηφ απνηειεί θχξην πεδίν ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο ελαζρφιεζεο, κέζα απφ ηελ νπνία απνθξχπηεηαη ε ζεκαζία ηνπ ηδησηηθνχ θαη φζσλ ηνπνζεηνχληαη απφ ηνλ θπξίαξρν ιφγν ζε απηήλ ηελ πιεπξά ηνπ δηπφινπ. Ζ δηεθδίθεζε ηνπ δεκφζηνπ (ρψξνπ, ζθαίξαο, ιφγνπ, ζεζκψλ, ζπλφινπ αγαζψλ) είλαη θεληξηθφ δήηεκα ζην ιφγν γηα ηελ πφιε, ην νπνίν ζπλαξηάηαη ζηηο κέξεο καο κε ηελ εληεηλφκελε ηδησηηθνπνίεζε ησλ «θνηλψλ», ραξαθηεξίδνληαο ηφζν πιηθέο πιεπξέο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ, φζν θαη ζεζκηθέο ξπζκίζεηο, ζπκβνιηθνχο θψδηθεο θαη θνηλσληθέο πξαθηηθέο πνπ ηνπνζεηνχλ ηνπο αλζξψπνπο «ζηε ζέζε ηνπο». ην πιαίζην ηεο πην πάλσ ζπδήηεζεο, ν θφβνο αλαδεηθλχεηαη ζε ζεκαληηθφ δήηεκα, γχξσ απφ ην νπνίν αξζξψλεηαη, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990, κηα ζπδήηεζε γηα ηελ πξφζβαζε/απνθιεηζκφ απφ ην δεκφζην ρψξν. ηνλ Παγθφζκην Βνξξά, ε ζπδήηεζε εζηηάδεη ζην θφβν ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηελ αλεζπρία γηα ηελ πξνζσπηθή αζθάιεηα πνπ νδεγεί ζε ζνβαξνχο έκθπινπο απνθιεηζκνχο θαη πεξηνξηζκνχο. Παξάιιεια, θάλνπλ δπλακηθά ηελ εκθάληζε ηνπο ζηε δηεζλή ζπδήηεζε ζπκβνιέο απφ ηνλ Παγθφζκην Νφην, νη νπνίεο πξνβάιινπλ δηαθνξεηηθέο ζεκαηνινγίεο θαη ζηφρνπο, φπνπ ε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ θφβνπ ζπλαξηάηαη κε ηε θηψρεηα θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο βίαο. Οη παξαγθνππφιεηο θαη νη πφιεηο ηνπ Παγθφζκηνπ Νφηνπ γίλνληαη επάισηεο ζε λέεο κνξθέο αζηηθψλ θηλδχλσλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο αθαηάιιειεο ππνδνκέο, ηελ θαθή θαηαλνκή ησλ ππεξεζηψλ, ηηο δηεθζαξκέλεο ηνπηθέο δηνηθήζεηο,- ζπλζήθεο πνπ ζπλήζσο ζπλδένληαη κε ηα εληεηλφκελα θαηλφκελα βίαο. Οη κνξθέο βίαο πνπ αλαπηχζζνληαη ζρεηίδνληαη αθελφο κε ηηο δηεθζαξκέλεο ηνπηθέο δηνηθήζεηο θαη ηελ αλνρή ή ζπλελνρή ηνπο ζηα εγθιήκαηα, αθεηέξνπ κε ηηο ζπλζήθεο θηψρεηαο, αιιά θαη κε ηελ θξίζε αξξελσπφηεηαο. ε παξαγθνππφιεηο, φπσο ε Υνπάξεο πνιινί άλδξεο, πνπ είλαη απνθιεηζκέλνη απφ ηνλ θφζκν ηεο ακεηβφκελεο εξγαζίαο, δελ κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ απνηπρία ηνπο λα εμαζθαιίδνπλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα θαη ζπρλά παξνπζηάδνπλ βίαηεο ζπκπεξηθνξέο θαηά ησλ γπλαηθψλ. Πνιινί εκπιέθνληαη ζηε λαξθν-νηθνλνκία θαη άιιεο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ειεγρφκελεο απφ ηνπηθνύο αξρεγνύο (dons), νη νπνίνη ηνπο εμαζθαιίδνπλ επηιεθηηθά εηζφδεκα θαη πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο, θάπνηε δε παξεκβαίλνπλ θαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο. Ο θφβνο θαη ε αλαζθάιεηα πνπ ζπλνδεχνληαη απφ ηνπο πνιέκνπο ζπκκνξηψλ δηακνξθψλνπλ γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο λένπο ζπλζήθεο παγίδεπζεο, αθηλεζίαο θαη εμάξηεζεο απφ ηηο επηινγέο ησλ «αξρεγψλ», νη νπνίεο ζπρλά πεξηιακβάλνπλ θαη θφλνπο γπλαηθψλ σο κέζν πεηζάξρεζεο (Wright, 2009, Βαΐνπ et al., 2012). ΑΝΣΗ ΔΠΗΛΟΓΟΤ... ηε Βφξεηα Ακεξηθή, φηαλ μεθίλεζε ν αγψλαο θαηά ηνπ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ ε ζπδήηεζε πεξηζηξεθφηαλ γχξσ απφ ηελ πξνζηαζία ησλ Ακεξηθάλσλ ή ησλ Καλαδψλ εξγαδνκέλσλ θαη πφξσλ θαη φρη γχξσ απφ πηζαλέο ζπλέπεηεο ηεο εκπνξηθήο ζπκθσλίαο γηα ην Μεμηθφ θαη ηνλ αλαπηπζζφκελν θφζκν. Όηαλ ινηπφλ, εγθαζίζηαλην ζηε Υνπάξεο, επψλπκα θαζνλάδηθα, εληάζεσο εξγαζίαο πνπ έθαλαλ ηηο γπλαίθεο λα μεςπρνχλ πάλσ ζηηο ππεξσξίεο ή λα δνινθνλνχληαη ζηελ έξεκν, ζηελ Ακεξηθή νη δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο θαη ε ρακειή απηνεθηίκεζε ησλ γπλαηθψλ ζεσξνχληαλ απφ ηελ θπξίαξρε αθήγεζε σο νη πην επηβιαβείο παξελέξγεηεο ηεο βηνκεραλίαο ηεο κφδαο. Αλ ινηπφλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πξνβάιινληαη ζήκεξα σο ε εθπιεξσκέλε ππφζρεζε ηεο λεσηεξηθφηεηαο, αλ έρνπλ κεηαηξαπεί ζε κηα εζηθνινγηθή θαη λνκνηερληθή θνηλνηνπία πνπ βαζίδεηαη ζε θηιειεχζεξεο εγεκνλίεο, ηζηνξίεο ζαλ θη απηή απνδεηθλχνπλ φηη ν αληζηφξεηνο νηθνπκεληζκφο πνπ δηαπεξλά ην ιφγν ησλ δηθαησκάησλ ζεκειηψλεηαη ζε ηεξαξρηθέο δηαβαζκίζεηο θαη ηαμηθνχο απνθιεηζκνχο. ΖΜΔΗΧΔΗ [1] Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη, κηα αλαθνξά πνπ δεκνζηεχζεθε ην 1999, ηζρπξηδφηαλ κε απίζηεπηε αθξίβεηα φηη ν πιεζπζκφο ηεο είλαη θάηνηθνη. Χζηφζν, ππνινγίδεηαη φηη κεηά απφ ην 2000, ν πιεζπζκφο ηεο θηάλεη ηα δχν εθαηνκκχξηα, θαζψο πνιινί είλαη νη άλζξσπνη ηνπ δξφκνπ, πνπ δνπλ ζε πξνζσξηλφηεηα ηελ θάζε κέξα, ρσξίο λα έρνπλ δνπιεηά αιιά θαη γεληθφηεξα ηνπο αλαγθαίνπο φξνπο επηβίσζεο, ελψ πνιινί είλαη απιά ζε κία δηαξθή θίλεζε, πεξλψληαο κέζα απφ ηελ πφιε θαζ νδφλ πξνο ηα ζχλνξα θαη ηε γε ηεο επαγγειίαο ησλ Ζ.Π.Α. (Newton M., Crime library). [2] Γηαθεξπγκέλνο ζηφρνο ηεο ππήξμε ε δηεπθφιπλζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ επελδχζεσλ κεηαμχ ησλ ηξηψλ ρσξψλ κειψλ ηεο αιιά θαη φζσλ ζα επέιεγαλ, κειινληηθά, λα πξνζρσξήζνπλ ζ απηή. Ζ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο ζεκαδεχηεθε απφ ηελ εμέγεξζε ηνπ EZLN. Βαζηθή θαηλνηνκία ηεο NAFTA, ζε ζρέζε κε ηηο πξνυπάξρνπζεο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο απηνχ ηνπ είδνπο, ήηαλ ε εμαηξεηηθά δηεπξπκέλε πξνζηαζία πνπ απηή παξέρεη ζηνπο επελδπηέο, εηο βάξνο θάζε ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ. [3] Οη δψλεο απηέο δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θαη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα, ιακβάλνληαο δηάθνξεο νλνκαζίεο (Special Economic Zones, καθηγηαδφξαο, Export Processing Zones, Free Trade Zones θ.ά.). ηελ Ηλδνλεζία, ηελ Κίλα, ην Βηεηλάκ, ηηο Φηιηππίλεο ην Μεμηθφ θαη αιινχ «νη δψλεο παξαγσγήο εμαγσγψλ θαη εκπνξίνπ» αλαδεηθλχνληαη ζε θπξίαξρνπο πφινπο ζηελ παξαγσγή ξνχρσλ, παηρληδηψλ, παπνπηζηψλ, ειεθηξνληθψλ εηδψλ, κεραλεκάησλ, αθφκα θαη απηνθηλήησλ. [4] Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε είλαη ε Marisela Escobedo, πνπ ελψ καρφηαλ γηα ηε ζχιιεςε ηνπ δνινθφλνπ ηεο θφξεο ηεο, ππξνβνιήζεθε ζε θνηλή ζέα κπξνζηά απφ ην γξαθείν ηνπ θπβεξλήηε, φπνπ εγείην δηακαξηπξίαο. Δπίζεο, ζε ιηγφηεξν απφ έλα κήλα, ε Susana Chavez, πνηήηξηα πνπ εκπλεχζηεθε ην ζχλζεκα Ni una más (φρη άιιε απφ εκάο), βαζαλίζηεθε, δνινθνλήζεθε θαη εγθαηαιείθζεθε ζην δξφκν κε αθξσηεξηαζκέλν ην ρέξη. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Αβδειά, Δ., (2009) «Γπλαηθεία εξγαζία» παξέκβαζε κε αθνξκή ηελ Κσλζηαληίλα Κνχλεβα, Αζήλα: Νεθέιε Agamben, G., (2005) Homo Sacer, Αζήλα: Scripta Αζαλαζίνπ, Α., (2007) Εσή ζην Όξην, Γνθίκηα γηα ην ζψκα, ην θχιν θαη ηε βηνπνιηηηθή, Αζήλα: Δθθξεκέο Βαΐνπ, Νη., Υαηδεκηράιεο, Κ., (2012) Ο Υψξνο ζηελ Αξηζηεξή θέςε, Αζήλα: Νήζνο/ Ηδξπκα Νίθνο Πνπιαληδάο Klein, N., (2005) No Logo, Αζήλα: Α.Α. Ληβάλε Λαιηώηνπ, Η., (2009) Δπηζθαιήο Δξγαζία - «γπλαηθεία εξγαζία» παξέκβαζε κε αθνξκή ηελ Κσλζηαληίλα Κνχλεβα, Αζήλα: Νεθέιε Sassen, S., (1996) Losing Control? Sovereignty in an Age of Globalization, New York: Columbia University Press * Ο ηζηφηνπνο βαζίδεηαη ζην Drupal, ρξεζηκνπνηεί 100% ειεχζεξν ινγηζκηθφ θαη δελ θάλεη ρξήζε ηξίησλ ππεξεζηψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θίλεζεο.

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΕΖΣΖΜΑ Ζ ΑΠΟΤΙΑ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΣΖ Δ..Δ.Δ. ΣΟ ΔΛ.ΙΝ.Τ.Α.Δ.

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΕΖΣΖΜΑ Ζ ΑΠΟΤΙΑ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΣΖ Δ..Δ.Δ. ΣΟ ΔΛ.ΙΝ.Τ.Α.Δ. ρρρ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΦΦΦΦΦΦΦΦΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ Υ ΥΥΥΥΥ ΥΥΥ ΥΥΥΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Πηςσιακή επγαζία Γπαζηηπιόηηηερ και Πποοπηικέρ Δλληνικών Πολςεθνικών Δπισειπήζεων Τποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Εοςμποςλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή εξγαζία ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΚΟΤΡΑ (Α.Μ. : 42 / 11) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ει.2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6 1.1. Ο ξόινο ηεο θαηάξηηζεο-γηα βίνπ κάζεζεο 6 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 10 ΥΡΟΝΗΑ»

«Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 10 ΥΡΟΝΗΑ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 10 ΥΡΟΝΗΑ» ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ : ΒΤΘΟΤΛΚΑ ΔΛΔΝΖ ΠΤΡΓΟ 26/04/09 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ζ ΜΔΣΑΒΑΖ ΠΡΟ ΜΗΑ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΤΝΘΖΚΖ ΜΑΑΣΡΗΥΣ.. 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Άπηρ αποςνάκηρ, Γξ Αξρηηέθησλ Πνιενδφκνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ΤΜΦΠΠΑ sapounakis@gmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Τα ζρεηηθά πςειά κεηαπνιεκηθά πνζνζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηωλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηώλ θαη ηειεπηθνηλωληώλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα...4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6

Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα...4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα....4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6 1.Το ζηίγμα ηης υστικής αζθένειας και η ανηιμεηώπιζή ηοσ.. 9 1.1. Ζ ςπρηθή αζζέλεηα θαη ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΗΜΟΣΙΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δπηβέπσλ: ΓΔΝΓΡΗΝΟ ΗΧΑΝΝΖ πνπδαζηήο: ΚΑΡΑΜΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ. Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ. Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΦΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ. Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΗ ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟΤ ΔΑΥΝΗ, Α.Μ.: 7379 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΚΟΡΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην επίπεδν ησλ κηζζψλ, ηελ αλεξγία, ηηο δαπάλεο γηα θνηλσληθέο παξνρέο θαη επηδφκαηα. Δπίζεο νη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο

έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην επίπεδν ησλ κηζζψλ, ηελ αλεξγία, ηηο δαπάλεο γηα θνηλσληθέο παξνρέο θαη επηδφκαηα. Δπίζεο νη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο Δηζαγσγή Χο θαηλφκελν θαη σο δηαδηθαζία, ε κεηαλάζηεπζε ζθξάγηζε ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε, αιιά θαη πνιιέο ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Σν θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο είλαη επξχ, πνιχπινθν θαη αζθαιψο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δηζαγσγή 4 I. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 4 1. Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 5 2. Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο... 5 3. πλέπεηεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ηαπξνύια Αζεκαθνπνύινπ Θενδόηε θνπειίηνπ Απνζηόιεο Υαξίζεο ΠΑΔΠ ΜΑΡΣΗΟ 2010 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π.Μ..: «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ»

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π.Μ..: «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π.Μ..: «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηεο Παξαζθεπήο Μεηζάθε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis

Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis επηέκβξηνο 2011 Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis 1 Ζ Διιάδα πέθηεη γηα ηξία ζπλερφκελα ρξφληα ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε γηα ηελ ειεπζεξία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΠ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΣΔΝΣΟΜΑ ΔΛΔΝΖ ΜΟΔ/0731 ΔΠΗΒΙΔΠΟΤΑ ΘΑΘΖΓΖΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Φεβροσαρίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΝΟΣΗΟΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΔΤΡΩΠΖ Πεξηερόκελα Πξνθιήζεηο θαη πξνβιήκαηα ηεο Βνζλίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΜΔΡΟ Η Β. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ

ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΜΔΡΟ Η Β. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΜΔΡΟ Η Β. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΕΙΑΓΩΓΗ ΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΖ ΤΓΔΗΑ: Η Οηθνλνκηθή ηεο πγείαο είλαη ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε, ηελ αμηνιόγεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 2 - Λεπηέξεο Απγελάθεο. Ηλεκηρονική Προέκδοζη. e-book. Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ. θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο

Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 2 - Λεπηέξεο Απγελάθεο. Ηλεκηρονική Προέκδοζη. e-book. Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ. θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 2 - Ηλεκηρονική Προέκδοζη e-book Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο Ζξάθιεην 2010 Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 3 - Βηνγξαθηθό εκείσκα Ο γελλήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα