ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θέμα: Αναπροσδιορισμός οικονομικών οργανικών μονάδων υπαγόμενων στις συσταθείσες Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θέμα: Αναπροσδιορισμός οικονομικών οργανικών μονάδων υπαγόμενων στις συσταθείσες Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘHΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡOΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.:2/89424/ΔΠΓΚ Προς: Πίνακας Αποδεκτών Κοιν.: Επιτροπές αξιολόγησης των δομών των οργανικών μονάδων των Υπουργείων Θέμα: Αναπροσδιορισμός οικονομικών οργανικών μονάδων υπαγόμενων στις συσταθείσες Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών Με τις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 3Β του Ν. 2362/1995, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπεται η σύσταση σε κάθε υπουργείο Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) υπαγόμενης στο Γενικό Γραμματέα της κεντρικής υπηρεσίας του οικείου υπουργείου. Προκειμένου οι ανωτέρω διατάξεις να τύχουν ομοιόμορφης ερμηνείας και εφαρμογής, με την παρούσα εγκύκλιο, παρέχονται οδηγίες για τον προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων της, την εξειδίκευση των οικονομικών οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτήν καθώς και την αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή τους. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και για τη διασφάλιση της ενιαίας διαχείρισης και ελέγχου των οικονομικών του εκάστοτε υπουργείου, στην Γενική Διεύθυνση υπάγονται όλες οι υφιστάμενες οργανικές μονάδες με οικονομικό αντικείμενο όπως οικονομικής διαχείρισης, τακτικού προϋπολογισμού και δημοσίων επενδύσεων, μισθοδοσίας, μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής, μητρώου δεσμεύσεων, οικονομικής εποπτείας εποπτευόμενων φορέων κ.λπ., οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου (Δ/νσης, Τμήματος ή Γραφείου) του οικείου υπουργείου, δηλαδή της κεντρικής του υπηρεσίας, των περιφερειακών/ειδικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών του, καθώς και των γενικών και ειδικών γραμματειών και άλλων αυτοτελών υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό. Στις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου της περιλαμβάνεται τόσο η διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του φορέα του και των εποπτευόμενων από αυτόν φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όσο και η εποπτεία των διαδικασιών που αφορούν στον προϋπολογισμό και τη λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων του φορέα του, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 1

2 Α. Αποστολή και λειτουργίες της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Αποστολή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών είναι ο σχεδιασμός, η διαχείριση, ο συντονισμός και η εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων και θεμάτων που άπτονται της οικονομικής λειτουργίας του φορέα της. Με την καθοδήγηση του οικείου Προϊσταμένου και σε συμφωνία με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η σχεδιάζει, εφαρμόζει και μεριμνά για την πιστή τήρηση των διαδικασιών που αφορούν στον προϋπολογισμό, στον οικονομικό προγραμματισμό και στη λογιστική αποτύπωση όλων των δραστηριοτήτων του φορέα της. Επιπλέον, είναι επιφορτισμένη με την οικονομική εποπτεία και παρακολούθηση των εποπτευόμενων φορέων. Στις λειτουργίες της περιλαμβάνονται ιδίως τα εξής: 1. Συντονισμός των επιμέρους υπηρεσιών και εποπτεία των διαδικασιών που αφορούν στον προϋπολογισμό, στην παρακολούθηση και στην εκτέλεσή του, το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, τυχόν συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς, καθώς και στην ποσοτικοποίηση και αξιολόγηση όλων των πολιτικών του υπουργείου που επιφέρουν οικονομική επιβάρυνση ή οικονομικά αποτελέσματα και τέλος στη λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων του οικείου φορέα. 2. Έγκριση και επεξεργασία πληρωμών (σε συντονισμό και συνεργασία με τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου). 3. Δημοσιονομική παρακολούθηση και έλεγχος των εποπτευόμενων φορέων Γενικής Κυβέρνησης ανεξαρτήτως της νομικής φύσης ή ειδικών διατάξεων με βάση τις οποίες έχουν συσταθεί. 4. Συλλογή στοιχείων και υποβολή δημοσιονομικών αναφορών για το οικείο υπουργείο και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς. 5. Συνεργασία και διαρκής ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας σχετικά με τους δημοσιονομικούς περιορισμούς ή/και δυνατότητες ανάπτυξης, τροποποίησης ή περιστολής δράσεων, προγραμμάτων και πολιτικών. 6. Συμμετοχή στην έκδοση σχετικών κανονιστικών πράξεων που αφορούν ή επηρεάζουν τη δημοσιονομική διαχείριση. Β. Καθήκοντα του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τα καθήκοντα του προϊσταμένου της περιγράφονται συνοπτικά στην παράγραφο 2 του άρθρου 3Β του Ν. 2362/1995, όπως ισχύει. Προϋπόθεση για την άσκηση των καθηκόντων με τα οποία είναι επιφορτισμένος ο Προϊστάμενος της, είναι η ύπαρξη μηχανισμών παρακολούθησης και προστατευτικών δικλείδων, ώστε τα δεδομένα του υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του να απεικονίζουν με ακρίβεια τη δημοσιονομική τους κατάσταση. Ο Προϊστάμενος της εποπτεύει τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των οικείων εποπτευόμενων φορέων και βρίσκεται σε άμεση συνεργασία μαζί τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η πληρότητα, συνοχή και ορθότητα των τηρούμενων στοιχείων, καθώς και η συνέπεια ως προς τις τιθέμενες υποχρεώσεις. Για το λόγο αυτό, μέσω της πράξης οριοθέτησης της σε κάθε υπουργείο, είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται η ανάθεση στον Προϊστάμενο της των ακόλουθων καθηκόντων: 1. Η διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού, ιδίως η μέριμνα για την τήρηση των ανώτατων εγκεκριμένων ορίων δαπανών του υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων και η έγκαιρη ενημέρωση - αναφορά και η λήψη των απαραίτητων μέτρων σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις ή κίνδυνος αποκλίσεων. 2

3 2. Η διασφάλιση της κατανομής των πόρων του προϋπολογισμού για την υλοποίηση των δράσεων και των πολιτικών του υπουργείου και της διάθεσής τους σύμφωνα με τις προτεραιότητες πολιτικής. Ειδικότερα, ο Προϊστάμενος της συνεργάζεται με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για: Τον εντοπισμό των μεσοπρόθεσμων εξελίξεων αναφορικά με τα έσοδα και τις δαπάνες με βάση τις τρέχουσες πολιτικές. Τον εντοπισμό δυνατοτήτων ή την πραγματοποίηση συγκεκριμένων επιλογών για εξορθολογισμό δαπανών και εξοικονομήσεις πόρων. Την κατάρτιση του βασικού σεναρίου (baseline) του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής σε ό,τι αφορά τον φορέα της. 3. Η διαχείριση, επεξεργασία και έγκριση δεσμεύσεων, καθώς και η τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων με τον προσήκοντα τρόπο. 4. Η διασφάλιση της προετοιμασίας, συλλογής και ελέγχου της πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων και της αποστολής εντός καθορισμένων προθεσμιών των κατωτέρω αναφορών: Μηνιαίων δελτίων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εποπτευόμενων από το υπουργείο τους φορέων. Μηνιαίων στοιχείων του Μητρώου Δεσμεύσεων του υπουργείου τους και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων. Μηνιαίας έκθεσης για την εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του υπουργείου τους και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, με πλήρη σχολιασμό και προτάσεις για την πορεία της εξέλιξής τους. Τριμηνιαίας έκθεσης για την κατάσταση και τα τυχόν προβλήματα του Μητρώου Δεσμεύσεων για το υπουργείο τους και για τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς, ιδίως δε σε περιπτώσεις μη τήρησης του Μητρώου από φορείς. Ετήσιων δελτίων απολογισμού των εποπτευόμενων φορέων. 5. Η παροχή πλήρους στήριξης και η στενή συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Γ.Λ.Κ. επί του συνόλου των προαναφερόμενων θεμάτων. Στους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, η εκτέλεση των προαναφερόμενων λειτουργιών και η εν γένει μέριμνα για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του φορέα, ανήκει στους εκάστοτε Προϊστάμενους των Οικονομικών Υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, οφείλουν αμελλητί να παρέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τη προκειμένου να ασκείται η προβλεπόμενη παρακολούθηση, να είναι δυνατή η υποβολή δημοσιονομικών αναφορών και να είναι δυνατή η εκπόνηση συγκεκριμένων προτάσεων ή συστάσεων για την ορθή δημοσιονομική διαχείριση. Από τα ανωτέρω, προκύπτει η ανάγκη για τη στενή συνεργασία του Προϊσταμένου της με το υπουργείο Οικονομικών και ιδίως για την τήρηση των οδηγιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Στο Παράρτημα 2 της παρούσης εξειδικεύονται οι ανωτέρω υποχρεώσεις. Γ. Ειδικότερα ζητήματα Κατ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, τα Υπουργεία προχώρησαν, σύμφωνα και με την αριθ. πρωτ. ΔΟΑ/Φ.20/οικ.1259/ εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στην έκδοση σχετικών πράξεων με αντικείμενο την οριοθέτηση και τον προσδιορισμό των υπηρεσιακών μονάδων που υπήχθησαν στις. Στο τέλος της παρούσας εγκυκλίου παρατίθεται Παράρτημα 1 με την οργανωτική δομή των των Υπουργείων, όπως αυτή οριοθετήθηκε με τις εκδοθείσες σχετικές πράξεις αυτών μέχρι στιγμής. 3

4 Καθώς, όμως, με τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 (όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 88/2012, 94/2012 και 98/2012) έλαβαν χώρα εκτεταμένες οργανωτικές μεταβολές στη δομή των υπουργείων, όπως για παράδειγμα η σύσταση νέων υπουργείων και η συγχώνευση ήδη υφιστάμενων, τίθεται ανάγκη άμεσου αναπροσδιορισμού και επαναοριοθέτησης των υπηρεσιακών οικονομικών μονάδων που υπάγονται στις αυτών. Ενδεικτικά: 1. Όσον αφορά στα νεοσυσταθέντα Υπουργεία Ναυτιλίας, Τουρισμού και Μακεδονίας Θράκης, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 12α του άρθρου 49 του Ν. 3943/2011, υποχρεούνται στη σύσταση. Σε περίπτωση που η θέση του Προϊσταμένου της των παραπάνω Υπουργείων παραμένει κενή, έχει εφαρμογή η μεταβατική διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 3Β του Ν. 2362/1995, δηλ. τα σχετικά καθήκοντα και οι αρμοδιότητες ασκούνται από τον Γενικό Γραμματέα του οικείου υπουργείου. 2. Όσον αφορά στα Υπουργεία που προέκυψαν από συγχωνεύσεις, α) στο υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 117/2012 (ΦΕΚ Α 202), συστήνεται στην οποία εντάσσονται όλες οι οικονομικές μονάδες των συγχωνευθέντων υπουργείων, β) στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οικονομικές μονάδες που εντάσσονταν στην του πρώην υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, εντάσσονται πλέον στη της κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Δ. Άμεσες ενέργειες Σύμφωνα με τις ανωτέρω διευκρινίσεις, κάθε υπουργείο, θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα: στον αναπροσδιορισμό των οικονομικών οργανικών μονάδων που υπάγονται στη και στον επανέλεγχο της ορθότητας των εκδοθεισών πράξεων, ώστε να διασφαλισθεί ότι όλες οι οικονομικές υπηρεσίες και αρμοδιότητες του υπουργείου υπάγονται στην, η οποία θα είναι εφεξής αρμόδια για κάθε οικονομική λειτουργία του υπουργείου, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο για τον εντοπισμό οικονομικού αντικειμένου αρμοδιοτήτων και λειτουργιών το Παράρτημα 2, ενημερώνοντας με σχετικό έγγραφο τις υπηρεσίες μας για τις ενέργειές τους. Οι ανωτέρω ενέργειες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Όσον αφορά δε στα Υπουργεία που δεν έχουν εκδώσει ακόμα σχετική πράξη σύστασης, θα πρέπει να το πράξουν άμεσα και το αργότερο ως το τέλος του τρέχοντος έτους. Προσχέδια των εν λόγω ρυθμίσεων παρακαλούμε να αποσταλούν στο Τμήμα Οργάνωσης Κεντρικής Διοίκησης της Διεύθυνσης Οργανωτικής Ανάπτυξης του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μέχρι τις Περαιτέρω επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε περιπτώσεις λειτουργίας με περιορισμένο αντικείμενο (π.χ. περιπτώσεις Υπουργείων Τουρισμού και Μακεδονίας και Θράκης) είναι δυνατόν να εντάσσονται σε αυτήν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, και άλλες οργανικές μονάδες του υπουργείου με υποστηρικτικό ιδίως χαρακτήρα. Χρήση της πρόβλεψης αυτής πρέπει να γίνεται με φειδώ και μόνο σε περιπτώσεις εξαιρετικά περιορισμένου αντικειμένου. 4

5 Η οριστική διάρθρωση των θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος αξιολόγησης των δομών των υπουργείων και λοιπών φορέων του Δημόσιου Τομέα, κατά την υλοποίηση του οποίου οι επιτροπές αξιολόγησης των δομών και των λειτουργιών κάθε υπουργείου προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διάρθρωση και λειτουργία και της, οφείλουν να λάβουν υπόψη τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα εγκύκλιο και το Παράρτημα 2 αυτής. Στο Παράρτημα 2 παρατίθεται υπόδειγμα οργανωτικής διάρθρωσης της το οποίο αποτελεί κατευθυντήρια οδηγία τόσο προς τους Συντονιστές των Επιτροπών Αξιολόγησης των δομών των Υπουργείων όσο και προς τα ίδια τα Υπουργεία. Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι υπηρεσίες μας παραμένουν στη διάθεσή σας. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αντώνης Μανιτάκης Πίνακας Αποδεκτών: 1. Υπουργείο Εξωτερικών 2. Υπουργείο Οικονομικών 3. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 4. Υπουργείο Εσωτερικών 5. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 6. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 7. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 8. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 9. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 10. Υπουργείο Υγείας 11. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 12. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 13. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 14. Υπουργείο Τουρισμού 15. Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου 16. Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης Εσωτερική Διανομή : 1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών 2. Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 3. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 4. Γραφείο Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 5. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Δημοσιονομικής Πολιτικής 6. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Δεν έχει εκδοθεί σχετική πράξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών αναφορών ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: Αριθ. Δ6Α ΕΞ 2012/ (ΦΕΚ 1363 Β) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ I. Τμήμα Α Τακτικού Προϋπολογισμού II. Τμήμα Β Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικού και Συγχρηματοδοτούμενου) III. Τμήμα Γ Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών 2. Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης I. Τμήμα Α Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών II. Τμήμα Β Οικονομικών Θεμάτων III. Τμήμα Γ Διαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων 3. Δ/νση Εποπτευόμενων και Λοιπών Φορέων I. Τμήμα Α Παρακολούθησης ΝΠΔΔ II. Τμήμα Β Παρακολούθησης ΝΠΙΔ και Ανεξάρτητων Αρχών Εξαιρέθηκε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 6

7 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 13857/ Δ/νση Οικονομικού 2. Δ/νση Οικονομικών ΟΤΑ 3. Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διεθνών Οργανισμών της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου 4. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Υλικού της Διεύθυνσης Διοικητικού, Οικονομικού και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΔΙΔΚ/Φ.38/5/οικ.2837/ Δ/νση Οικονομικού ΥΔΙΜΗΔ I. Τμήμα Προϋπολογισμού II. Τμήμα Μισθοδοσίας III. Τμήμα Προμηθειών IV. Τμήμα Διαχείρισης Υλικού V. Τμήμα Εκδόσεων και Γραμματειακής και Λογιστικής Εξυπηρέτησης (ΕΛΓΕ) 2. Δ/νση Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών ΥΔΙΜΗΔ I. Τμήμα Κρατικών Αυτοκινήτων Οχημάτων II. Τμήμα Κίνησης Αυτοκινήτων Οχημάτων III. Τμήμα Επισκευών Αυτοκινήτων Οχημάτων IV. Τμήμα Ελέγχου Κρατικών Αυτοκινήτων V. Τμήμα Τηλεπικοινωνιών 3. Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (μόνο όσον αφορά στις οικονομικές αρμοδιότητες) 4. Δ/νση Διαχείρισης του Εθνικού Τυπογραφείου i. Τμήμα Ε1 Προμηθειών Προϋπολογισμού 7

8 ii. Τμήμα Ε2 Οικονομικού iii. Τμήμα Ε3 Διαχείρισης Χαρτιού και Λοιπών Πρώτων Υλών iv. Τμήμα Ε4 Πώλησης Φύλλων Εφημερίδος Κυβερνήσεως v. Τμήμα Ε5 Αντιγράφων Φύλλων Εφημερίδος Κυβερνήσεως 5. Δ/νση Γραμματείας του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (μόνο όσον αφορά στις οικονομικές αρμοδιότητες) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ πρώην υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 1. Δ/νση Οικονομικού Γενικής Γραμματείας του ΥΠΑΝ Κεντρικής Υπηρεσίας (ΠΔ 178/2000 ΦΕΚ 165 Α) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ: ΔΙΟΕ 346/ από το πρώην υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας I. Τμήμα Προϋπολογισμού II. Τμήμα Αποδοχών III. Τμήμα Υπηρεσιών Εξωτερικού IV. Τμήμα Προμηθειών και Δαπανών V. Τμήμα Οικονομικών θεμάτων Τομέα Ναυτιλίας (ΠΔ ΦΕΚ 30 Α) VI. Γραφείο Γραμματείας 2. Δ/νση Οικονομικού (Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας) (ΠΔ 185/2009 ΦΕΚ 123 Α & 96/2010 ΦΕΚ 170 Α) I. Τμήμα Προϋπολογισμού II. Τμήμα Μισθοδοσίας III. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 3. Δ/νση Οικονομικού (Γενικής Γραμματείας Εμπορίου)(ΠΔ 397/1988 ΦΕΚ 185 Α & ΠΔ 408/1989 ΦΕΚ 174 Α) I. Τμήμα Προϋπολογισμού II. Τμήμα Ειδικών Λογαριασμών III. Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης IV. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Προμηθειών V. To Τμήμα Οικονομικών θεμάτων Τομέα Ναυτιλίας (ΠΔ ΦΕΚ 30 Α) περιήλθε στο νεοσυσταθέν υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου 8

9 4. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Διοικητικού της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης (ΠΔ 185/2009 ΦΕΚ 123 Α & 96/2010 ΦΕΚ 170 Α) 5. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης της Ειδικής Γραμματείας Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης (ΕΜΑ) (ΠΔ 8/2011 ΦΕΚ 16 Α) 6. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 7. Τμήμα Προγραμμάτων και Επενδύσεων της Δ/νσης Προγραμμάτων, Μελετών και Έργων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΠΔ 110/2001 ΦΕΚ 101 Α & ΠΔ 106/2003 ΦΕΚ 96 Α) 4. To Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Διοικητικού της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης περιήλθε στο νεοσυσταθέν υπουργείο Μακεδονίας Θράκης 5. Η Ειδική Υπηρεσία Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης (ΕΜΑ) καταργήθηκε με το Π.Δ. 85/ To Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής περιήλθε στο νεοσυσταθέν υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου 7. To Τμήμα Προγραμμάτων και Επενδύσεων της Δ/νσης Προγραμμάτων, Μελετών και Έργων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής περιήλθε στο νεοσυσταθέν υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου /644/ από το πρώην υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων πρώην υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων 1. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του τέως υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών I. Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης II. Τμήμα Προμηθειών 2. Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων I. Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης II. Τμήμα Προμηθειών III. Τμήμα Διαχείρισης Υλικών IV. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας V. Τμήμα Αυτοκινήτων 3. Τμήμα Προγράμματος και Εφαρμογής της Διεύθυνσης Προγράμματος Προτύπων και Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων 9

10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ πρώην υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 1. Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ : /στ5/ από το πρώην υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και απόφαση υπουργού αριθμ / Στ5/ Δ/νση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Ερευνών (όσον αφορά στην παρακολούθηση εφαρμογής των προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων και την αναμόρφωσή τους) 2.ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/5479/ από το πρώην υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού πρώην υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού 1. Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων του πρώην υπουργείου Πολιτισμού I. Τμήμα Αποδοχών & Τακτικού Προϋπολογισμού II. Τμήμα Προμηθειών & Εκκαθάρισης Δαπανών III. Τμήμα Δημοσίων Επενδύσεων & Οικονομικής Εποπτείας Νομικών Προσώπων 2. Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του πρώην υπουργείου Πολιτισμού I. Τμήμα Προγραμματισμού II. Τμήμα Μελετών III. Τμήμα Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων 3. Γραφείο Χορηγιών του πρώην υπουργείου Πολιτισμού 4. Δ/νση Οικονομικού της πρώην Γενικής Γραμματείας Τουρισμού I. Τμήμα Προϋπολογισμού II. Τμήμα Μισθοδοσίας & Εκκαθάρισης Δαπανών III. Τμήμα Συμβάσεων, Προμηθειών & Περιουσίας 4. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την αριθ / απόφαση της Υπουργού Τουρισμού (βλ. παρακάτω) η εν λόγω Δ/νση Οικονομικού περιήλθε στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου Τουρισμού. 5. Δ/νση Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού I. Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης II. Τμήμα Οικονομικού Ελέγχου 10

11 III. IV. Τμήμα Προμηθειών & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Διαχείρισης Χρηματικού (στο οποίο υπάγεται η μισθοδοσία των υπαλλήλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: οικ. 6753/ Δ/νση Οικονομικού του ΥΠΕΚΑ i. Τμήμα Διοίκησης Οικονομικού ii. Τμήμα Μισθοδοσίας iii. Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης iv. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2. Οικονομική Δ/νση της Γενικής Γραμματείας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής i. Τμήμα Προϋπολογισμού ii. Τμήμα Μισθοδοσίας iii. Τμήμα Λειτουργικής Υποστήριξης και Προμηθειών iv. Τμήμα Διευκόλυνσης Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες Δεν έχει εκδοθεί σχετική πράξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : οικ. 7387/ Δ/νση Οικονομικού I. Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικού Προγράμματος II. Τμήμα Δημοσίων Επενδύσεων III. Τμήμα Επεξεργασίας και Ελέγχου Προϋπολογισμών Νοσοκομείων 11

12 IV. Τμήμα Εκκαθάρισης Ελέγχου και Εντολών Πληρωμών Αποδοχών Προσωπικού Νοσοκομείων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2. Δ/νση Προμηθειών i. Τμήμα Κατάρτισης Προγραμμάτων Προμηθειών ii. Τμήμα Εκτέλεσης Προμηθειών iii. Τμήμα Κοστολόγησης iv. Τμήμα Κεντρικής Αποθήκης Υλικού v. Γραφείο Διαχείρισης Φαρμάκων και Υγειονομικού, Χειρουργικού και Εξυγιαντικού Υλικού vi. Γραφείο Διαχείρισης Ναρκωτικών vii. Γραφείο Φυλάκων ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 82/10448/ και απόφαση υπουργού αριθμ. 1. Δ/νση Οικονομική 408/25951/ ii. Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού και Μισθοδοσίας iii. Τμήμα Οικονομικού Ελέγχου iv. Τμήμα Δημοσίων Επενδύσεων v. Τμήμα Εσόδων Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας vi. Τμήμα Εξόδων Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας vii. Τμήμα Εκκαθάρισης δαπανών Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας viii. Τμήμα Προγραμμάτων Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας ix. Τμήμα Προμηθειών και Εκτέλεσης Εργασιών 2. Δ/νση Οικονομικού Ελέγχου και Επιθεώρησης (Διευκρίνιση: Στην αρμοδιότητα της Δ/νσης Οικονομικού Ελέγχου και Επιθεώρησης υπάγονται οι Οικονομικές Επιθεωρήσεις : α) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, β)κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, γ) 12

13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κεντρικής Ελλάδας, δ) Ηπείρου, ε) Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, στ) Αττικής και Νήσων και ζ) Κρήτης) Άρθρο 111 παρ. 3 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ Α 51/ ) Γεν. Δ/νση Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1. Διεύθυνση Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 2. Διεύθυνση Οικονομικού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3. Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής και 4. Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας Δεν έχει εκδοθεί σχετική πράξη ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: 12792/ Δ/νση Οικονομικού της πρώην Γενικής Γραμματείας Τουρισμού IV. Τμήμα Προϋπολογισμού V. Τμήμα Μισθοδοσίας & Εκκαθάρισης Δαπανών VI. Τμήμα Συμβάσεων, Προμηθειών & Περιουσίας * Με διακριτή διαγραφή σημειώνονται οι επελθούσες στην δομή των Γ.Δ.Ο.Υ. οργανωτικές μεταβολές, που εντοπίστηκαν, σε πρώτη φάση, από την υπηρεσία μας. 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μπορεί να αποτελείται από τις παρακάτω Διευθύνσεις: 1. Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 2. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 3. Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού Η αναλυτική δομή των Διευθύνσεων και Τμημάτων της για κάθε υπουργείο, θα σχεδιαστεί εντός του γενικού πλαισίου που θέτει το παρόν Παράρτημα, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες κάθε υπουργείου. Σε μικρότερα Υπουργεία, κάποια προτεινόμενα Τμήματα μπορούν να συγχωνευτούν ενώ σε μεγαλύτερα, με μεγάλο φόρτο εργασίας σε σχέση με τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες μπορεί να είναι αναγκαία η δημιουργία τέταρτης Διεύθυνσης, είτε για παράδειγμα για τους εποπτευόμενους φορείς είτε για τη διαχείριση του Π.Δ.Ε. Κατά το σχεδιασμό των Διευθύνσεων και Τμημάτων, οι βασικές αρχές του αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Οι οικονομικές λειτουργίες και αρμοδιότητες είτε γνωμοδοτικού-συμβουλευτικού είτε ρυθμιστικού-ελεγκτικού χαρακτήρα θα πρέπει να διαχωριστούν από τις αμιγώς διοικητικές. Α. Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Διάρθρωση και Αρμοδιότητες 1. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών μπορεί να συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ β) Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) γ) Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων και Άλλων Φορέων δ) Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών 2. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών είναι αρμόδια για την αποτελεσματική διαχείριση και το συντονισμό των ενεργειών που αφορούν και έχουν επίπτωση στην κατάρτιση, αναθεώρηση και υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) που περιλαμβάνει τις ετήσιες και μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές προβλέψεις (τακτικού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων). Επιπλέον, παρακολουθεί τις οικονομικές εξελίξεις και θα είναι υπεύθυνη για την τήρηση όλων των οδηγιών του Υπ. Οικ. και του Γ.Λ.Κ. σχετικά με την κατάρτιση και αναθεώρηση του ΜΠΔΣ και του προϋπολογισμού σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους. Επίσης διασφαλίζει την πλήρη τήρηση των παραπάνω οδηγιών από όλους τους εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου. Στο πλαίσιο αυτό στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού ανήκουν τα παρακάτω: 1. Κατάρτιση, οριστικοποίηση και υιοθέτηση του Προϋπολογισμού του υπουργείου (τακτικού και ΠΔΕ). 2. Κατάρτιση, οριστικοποίηση και υιοθέτηση του ΜΠΔΣ του υπουργείου. 3. Αξιολόγηση της δημοσιονομικής επίπτωσης κάθε πολιτικής, προγράμματος ή δράσης και γνωμοδότηση στον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών και στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου και παροχή γνώμης για κάθε πολιτική, πρόγραμμα ή δράση του υπουργείου με δημοσιονομική επίπτωση. 14

15 4. Συγκέντρωση και ενοποίηση των προϋπολογισμών των εποπτευόμενων και λοιπών φορέων του υπουργείου. 5. Παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των φορέων του υπουργείου. 6. Παραγωγή σχετικών δημοσιονομικών αναλύσεων και λοιπών αναφορών. 7. Μέριμνα για όλες τις ανάγκες ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της διεύθυνσης. 8. Μέριμνα για όλες τις ανάγκες εκπαίδευσης των στελεχών διοίκησης της διεύθυνσης. 9. Παροχή υλικού και πληροφοριών για την υποστήριξη του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης κατά την επιτέλεση του έργου του. 10. Σε συνεργασία με το Τμήμα Ποιότητας και Αποδοτικότητας του υπουργείου για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίτευξης συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων της Διεύθυνσης και των τμημάτων αυτής, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών και η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας της. 11. Την πρόταση ρυθμίσεων νομοθετικού ή άλλου περιεχομένου για κάθε θέμα που σχετίζεται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. 12. Την παροχή της απαραίτητης και έγκαιρης πληροφόρησης στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για την αποτελεσματική λειτουργία αυτού. 13. Την σύνταξη των απόψεων της Διοίκησης προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα διοικητικά δικαστήρια και την εμπρόθεσμη αποστολή τους σε αυτά. 14. Την συνεργασία με κάθε αρχή για την προώθηση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος και την παροχή κάθε αναγκαίας πληροφόρησης. 15. Για κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης. 3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των οργανικών μονάδων που την συγκροτούν, ως ακολούθως: Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ ανήκουν: 1. Σχεδιασμός, κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού των υπηρεσιών του υπουργείου εντός των οριζόμενων χρονικών προθεσμιών. 2. Σχεδιασμός, κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) του υπουργείου. 3. Συνεργασία με το Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για να διασφαλίζεται ότι το ΠΔΕ του υπουργείου παραμένει μέσα στους στόχους του ΜΠΔΣ αναφορικά με το επενδυτικό σκέλος του ΠΔΕ και τις τυχόν επιπτώσεις του ΠΔΕ στον τακτικό προϋπολογισμό. 4. Αξιολόγηση των αναμενόμενων ή πιθανών δημοσιονομικών επιπτώσεων κάθε πρότασης πολιτικής, προγράμματος ή δράσης στον προϋπολογισμό του υπουργείου ή της Κυβέρνησης (σε συνεργασία με το Τμήμα ΠΔΕ) και παροχή γνώμης. 5. Παρακολούθηση στοιχείων εκτέλεσης του Τακτικού Προϋπολογισμού του υπουργείου, προκειμένου οι δαπάνες να καλυφθούν εντός των διαθέσιμων πιστώσεων του Προϋπολογισμού και των εγκεκριμένων από το ΓΛΚ κονδυλίων / ποσοστών διάθεσης. 6. Παρακολούθηση της εναρμόνισης του Προϋπολογισμού με το ΜΠΔΣ. 7. Έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων φορέων σε περίπτωση που πλησιάζει η κάλυψη των ανώτατων ορίων εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού τους. 8. Διαβίβαση στο ΓΛΚ αιτημάτων μεταβολών του Τακτικού Προϋπολογισμού του υπουργείου. 9. Παρακολούθηση της ανάληψης δεσμεύσεων, των τιμολογίων, των πληρωμών, καθώς και της εξέλιξης των δημοσιονομικών στοιχείων που απορρέουν από αυτά. 15

16 10. Συνεργασία με το τμήμα Δημοσιονομικών και λοιπών αναφορών για την προετοιμασία των απαιτούμενων αναλύσεων και αναφορών σχετικά με τα στοιχεία του τακτικού προϋπολογισμού και το ΜΠΔΣ. 11. Κοινοποίηση εγκυκλίων που σχετίζονται με την κατάρτιση, εκτέλεση, τροποποίηση του τακτικού προϋπολογισμού στις υπηρεσίες του υπουργείου και παροχή των απαιτούμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών. 12. Παροχή απαντήσεων επί θεμάτων που αφορούν στο Τμήμα. Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Προϋπολογισμού ΠΔΕ (Εθνικό & συγχρηματοδοτούμενο σκέλος) ανήκουν: 1. Κατάρτιση και επεξεργασία των υποβαλλόμενων προτάσεων, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του υπουργείου, των μακροπρόθεσμων και ετήσιων προγραμμάτων κάθε τομέα δραστηριότητάς τους και αναθεώρηση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και εκτίμηση της επίπτωσης του ΠΔΕ στον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου. 2. Αξιολόγηση, σε συνεργασία με το Τμήμα Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ, των αναμενόμενων ή πιθανών δημοσιονομικών επιπτώσεων των πολιτικών, προγραμμάτων ή δράσεων του υπουργείου. 3. Πληροφόρηση των φορέων εφαρμογής και των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για έργα του ΠΔΕ σχετικά με Συλλογικές Αποφάσεις Έργων (Σ.Α.Ε.) και με Συλλογικές Αποφάσεις Μελετών και Σχεδιασμού (Σ.A.M.Σ.) και κοινοποίηση των οικονομικών στοιχείων αναλυτικά για τα έργα που αφορούν. 4. Παρακολούθηση του ΠΔΕ σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, τον ετήσιο ΠΔΕ, τα ανώτατα όρια και τους στόχους του τριμήνου, καθώς και αναθεώρηση του ΠΔΕ ανάλογα με το τι υπαγορεύουν οι καθορισμένες προθεσμίες. 5. Ευθύνη για τη συγκέντρωση των στοιχείων και συντονισμό των ενεργειών για τη σύνταξη και προώθηση της πρότασης χρηματοδότησης του ΠΔΕ από το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 6. Συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε όλα τα στάδια κατάρτισης και εκτέλεσης του ΠΔΕ. 7. Έκδοση αποφάσεων ορισμού υπολόγων-διαχειριστών των έργων του ΠΔΕ για την πληρωμή των εκτελούμενων από υπηρεσίες του υπουργείου έργων και έργων εξουσιοδότησης εκτελούμενων με ευθύνη Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. 8. Πληροφόρηση των διαχειριστών έργων, είτε από μόνη της είτε κατόπιν αίτησης, σχετικά με την οικονομική κατάσταση των έργων τους. 9. Παροχή απαντήσεων επί θεμάτων που αφορούν στο Τμήμα. Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων και λοιπών Φορέων Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Παρακολούθησης Εποπτευόμενων και λοιπών Φορέων ανήκουν: 1. Καθοδήγηση των εποπτευόμενων και άλλων φορέων για την προετοιμασία του ΜΠΔΣ, για προσχέδια προϋπολογισμού και άλλα έγγραφα. 2. Διασφάλιση της έγκαιρης επεξεργασίας και κωδικοποίησης των προσχεδίων προϋπολογισμού των εποπτευόμενων και άλλων φορέων σύμφωνα με εγκυκλίους και οδηγίες που εκδίδονται από το Υπ. Οικ. και το ΓΛΚ. 3. Μέριμνα για την έγκαιρη επεξεργασία, κωδικοποίηση προτάσεων προϋπολογισμού των εποπτευομένων και λοιπών φορέων. 4. Μέριμνα για την ευθυγράμμιση των στόχων δημοσιονομικής πολιτικής με τους στόχους που τίθενται μέσω των προϋπολογισμών των εποπτευόμενων φορέων. 16

17 5. Μέριμνα για την παρακολούθηση των οικονομικών αποτελεσμάτων των εποπτευόμενων και λοιπών φορέων. 6. Παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των εποπτευόμενων φορέων και ανάλυση και επεξεργασία των οικονομικών τους στοιχείων. 7. Παρακολούθηση των χορηγούμενων στους εποπτευόμενους και λοιπούς φορείς επιχορηγήσεων. 8. Μέριμνα για την έγκαιρη κοινοποίηση των εγκυκλίων που αφορούν την οικονομική διαχείριση των εποπτευόμενων και λοιπών φορέων. 9. Παρακολούθηση των ελλειμμάτων και χρεών που εμφανίζουν οι εποπτευόμενοι φορείς σε τακτική (τριμηνιαία / μηνιαία) βάση. 10. Συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών Αναλύσεων και Αναφορών για την προετοιμασία των απαιτούμενων αναφορών σχετικά με τα στοιχεία του προϋπολογισμού των φορέων. 11. Παροχή απαντήσεων επί θεμάτων που αφορούν στο τμήμα. Τμήμα Οικονομικών Αναλύσεων και Αναφορών Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Οικονομικών Αναλύσεων και Αναφορών ανήκουν: 1. Συγκέντρωση των δημοσιονομικών στοιχείων από τα μητρώα δεσμεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, των ειδικών φορέων και των εποπτευόμενων φορέων του υπουργείου και καταγραφεί τους στη διαδικτυακή πύλη (E-portal) σε τακτική βάση (ή έλεγχος των καταγραφών των εποπτευόμενων φορέων). 2. Κατάρτιση και υποβολή των προβλεπόμενων αναφορών σχετικά με τη λειτουργία των μητρώων δεσμεύσεων και σχετικά με καθυστερημένες πληρωμές. 3. Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για τις υπηρεσίες του υπουργείου και τους εποπτευόμενους φορείς και διαβίβαση τους στη Βουλή, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), στο υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για το Π.Δ.Ε. και στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). 4. Σύνταξη μελετών, αναλύσεων και υποβολή προτάσεων με σκοπό την τήρηση του Προϋπολογισμού και του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, τα οποία αποτελούν μέρος της δημοσιονομικής στρατηγικής. 5. Αξιολόγηση του εκτελούμενου προϋπολογισμού, με στόχο την αύξηση εσόδων, την μείωση των δαπανών και την εν γένει χρησιμοποίηση όλων των πόρων με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. 6. Παραγωγή, έλεγχος και επεξεργασία οικονομικών απολογιστικών στοιχείων για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού εν όλω ή εν μέρει. 7. Έλεγχος της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των υποβαλλόμενων από τους εποπτευόμενους φορείς οικονομικών στοιχείων. 8. Συνεργασία με το Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών και ανάπτυξη σχετικών οικονομικών αναφορών. Β. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Διάρθρωση και Αρμοδιότητες 1. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης μπορεί να συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού (Τακτικού και ΠΔΕ) β) Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών γ) Τμήμα Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων 2. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης διασφαλίζει την ομαλή εκτέλεση του Προϋπολογισμού του υπουργείου και την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του υπουργείου. Η εν λόγω 17

18 Διεύθυνση θα δομηθεί ανάλογα με το μέγεθος του υπουργείου και το φόρτο εργασιών σε σχέση με τις αρμοδιότητες οικονομικής φύσης του. Στο πλαίσιο αυτό στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού ανήκουν τα παρακάτω: 1. Έγκριση και επεξεργασία δεσμεύσεων, τιμολογίων και πληρωμών. 2. Διασφάλιση της εφαρμογής των κατευθυντήριων αρχών του ΓΛΚ σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού. 3. Διασφάλιση της εφαρμογής των κατευθυντήριων αρχών του υπουργείου Ανάπτυξης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με τις προμήθειες. 4. Διαχείριση και εκκαθάριση αποδοχών. 5. Παρακολούθηση των εσόδων και των περιουσιακών στοιχείων του υπουργείου. 6. Την συνεργασία με κάθε αρχή για την προώθηση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος και την παροχή κάθε αναγκαίας πληροφόρησης. 7. Για κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης. 8. Παροχή υλικού και πληροφοριών για την υποστήριξη του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή κατά την επιτέλεση του έργου του. 9. Συνεργασία επικοινωνία με τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών για την κατάρτιση του ενοποιημένου προϋπολογισμού του υπουργείου. 10. Σε συνεργασία με το Τμήμα Ποιότητας και Αποδοτικότητας του υπουργείου, η παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίτευξης συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων της Διεύθυνσης και των τμημάτων ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών και η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας της. 11. Την πρόταση ρυθμίσεων νομοθετικού ή άλλου περιεχομένου για κάθε θέμα που σχετίζεται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. 12. Την παροχή της απαραίτητης και έγκαιρης πληροφόρησης στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για την αποτελεσματική λειτουργία αυτού. 13. Την σύνταξη των απόψεων της Διοίκησης προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα διοικητικά δικαστήρια και την εμπρόθεσμη αποστολή τους σε αυτά. 14. Την συνεργασία με κάθε αρχή για την προώθηση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος και την παροχή κάθε αναγκαίας πληροφόρησης. 15. Για κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης. 3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των οργανικών μονάδων που την συγκροτούν, ως ακολούθως: Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού (Τακτικού και ΠΔΕ) 1. Επεξεργασία και έγκριση δεσμεύσεων, καθώς και τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων με τον προβλεπόμενο τρόπο. 2. Εξασφάλιση της καταχώρησης των δεσμεύσεων μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα κονδύλια στις πιστώσεις του προϋπολογισμού και στα ανώτατα όρια των δαπανών και της αναφοράς των δεσμεύσεων για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια στο ΓΛΚ με αίτηση για πρόσθετα κονδύλια πριν την έγκριση παρόμοιων δεσμεύσεων / υποχρεώσεων. 3. Επεξεργασία ανακατανομών προϋπολογισμού στο μητρώο δεσμεύσεων. 4. Παρακολούθηση των κατανομών και των απορροφήσεων των εγκεκριμένων πιστώσεων στο ΠΔΕ, καθώς και συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων για τις επιμέρους κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), καθώς και έλεγχος και επεξεργασία των γενικών απολογιστικών στοιχείων. 5. Συγκέντρωση δεδομένων από το μητρώο δεσμεύσεων και υποβολή αναφορών στη Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών. 6. Επεξεργασία όλων των απαιτήσεων, των λογαριασμών και των τιμολογίων για αγαθά και υπηρεσίες και υποβολή στις μονάδες δημοσιονομικών ελέγχων για την έγκριση 18

19 πληρωμών. 7. Συγκέντρωση δεδομένων πληρωμών από μονάδες δημοσιονομικών ελέγχων σε εβδομαδιαία / μηνιαία βάση για την τήρηση πλήρων αρχείων δεσμεύσεων, πληρωμών και δαπανών, καθώς και δικαιολογητικών τιμολογίων και εγγράφων. 8. Ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του υπουργείου βάσει των αρχών του Ν. 3871/ Μέριμνα για την εκκαθάριση και πληρωμή κάθε είδους δαπάνης, όπως, νερού, ηλεκτρικού, φυσικού αερίου, μισθωμάτων, τηλεπικοινωνιακών τελών, κοινόχρηστων δαπανών των υπηρεσιών του υπουργείου. 10. Τήρηση μητρώου δεσμεύσεων για το ΠΔΕ. 11. Μέριμνα για την τήρηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις προμήθειες στο δημόσιο τομέα. 12. Μέριμνα για την εποπτεία του κύκλου των προμηθειών που αφορούν το υπουργείο. 13. Προώθηση της διαφάνειας σε όλες τις διαδικασίες του κύκλου προμηθειών. 14. Ενημέρωση των Δ/νσεων του υπουργείου για τα προς προμήθεια είδη και έγκριση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών από το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 15. Μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών. 16. Έκδοση εντολών κατανομής του ΠΔΕ για την πίστωση των λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδας. Τμήμα Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας 1. Διαχείριση πάγιων προκαταβολών. 2. Εποπτεία υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. 3. Εκκαθάριση και πληρωμή των αποδοχών και των κάθε είδους αμοιβών του προσωπικού του υπουργείου σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών. 4. Η τήρηση μισθολογικού μητρώου του τακτικού προσωπικού και στοιχείων για τη μισθοδοσία του μη τακτικού προσωπικού του υπουργείου. 5. Η παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών για τις αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις κ.λπ. 6. Δαπάνες μετακινήσεων εκτός έδρας, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, μεταθέσεων και αποσπάσεων. 7. Πληρωμή φοιτητών και σπουδαστών για την πρακτική τους άσκηση σε υπηρεσίες του υπουργείου. 8. Παροχή απαντήσεων επί θεμάτων που αφορούν στο Τμήμα. Τμήμα Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων 1. Συγκέντρωση των αναγκών εκπαίδευσης των στελεχών της διεύθυνσης. 2. Παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά της συγκέντρωσης εσόδων. 3. Διατήρηση και ενημέρωση αρχείου περιουσιακών στοιχείων του υπουργείου. Γ. Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού Διάρθρωση και Αρμοδιότητες 1. Η Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού μπορεί να συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Τμήμα Προμηθειών β) Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών 2. Η Διεύθυνση Προμηθειών και Υποδομών εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του υπουργείου μέσα από την διασφάλιση όλων των αναγκαίων πόρων και υπηρεσιών με τον πιο αποδοτικό και 19

20 χρονικά κατάλληλο τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό οι αρμοδιότητες της εν λόγω Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες: 1. Προετοιμασία και εκτέλεση των προμηθειών του υπουργείου σε συμφωνία με τη νομοθεσία. 2. Διαχείριση υλικών και προμηθειών του υπουργείου. 3. Διαχείριση υποδομών του υπουργείου. 4. Παροχή κάθε υλικής υποστήριξης στον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών για την τέλεση των καθηκόντων του. 5. Συνεργασία με τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών για την προετοιμασία του ενοποιημένου προϋπολογισμού του υπουργείου. 6. Αναγνώριση αναγκών. 7. Εισήγηση για έκδοση νομοθετικών ή κανονιστικών διαταγμάτων στα πλαίσια της αρμοδιότητάς της. 8. Σε συνεργασία με το Τμήμα Ποιότητας και Αποδοτικότητας του υπουργείου, η παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίτευξης συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων της Διεύθυνσης και των τμημάτων ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών και η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας της. 9. Την πρόταση ρυθμίσεων νομοθετικού ή άλλου περιεχομένου για κάθε θέμα που σχετίζεται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. 10. Την παροχή της απαραίτητης και έγκαιρης πληροφόρησης στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για την αποτελεσματική λειτουργία αυτού. 11. Την σύνταξη των απόψεων της Διοίκησης προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα διοικητικά δικαστήρια και την εμπρόθεσμη αποστολή τους σε αυτά. 12. Τη συνεργασία με κάθε αρχή για την προώθηση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος και την παροχή κάθε αναγκαίας πληροφόρησης. 13. Για κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης. 3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των οργανικών μονάδων που την συγκροτούν, ως ακολούθως: Τμήμα Κατάρτισης & Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών Στις αρμοδιότητες του Τμήματος ανήκουν: 1. Μέριμνα για την έγκαιρη συγκέντρωση αιτημάτων αναγκών προμηθειών από το σύνολο των Υπηρεσιών του υπουργείου. 2. Συγκέντρωση προτάσεων, κωδικοποίηση ειδών και κατάρτιση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών πάσης φύσεως υλικών, εξοπλισμού και εφοδίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών και για τη συντήρηση και αποκατάσταση κάθε είδους εξοπλισμού (ηλεκτρονικού, μηχανολογικού και εξοπλισμού πληροφορικής). 3. Προγραμματισμός και υλοποίηση των τακτικών και έκτακτων προμηθειών και ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων. 4. Επαφές με προμηθευτές. 5. Διαχείριση συμβάσεων προμηθειών, με τη διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών, που αφορούν στις υπηρεσίες του υπουργείου. 6. Διαχείριση συμβάσεων τρίτων ή/και υπεργολαβιών. 7. Προετοιμασία προκηρύξεων προμηθειών. 8. Μέριμνα για την άρτια διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών. 9. Μέριμνα για τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών, καθώς και για τη συγκρότηση επιτροπών για την παραλαβή των ειδών υπηρεσιών. 10. Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με όλα τα στοιχεία για τους διαγωνισμούς, τις προσφορές και τις προμήθειες. 20

21 11. Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου προόδου έργων και στατιστική επεξεργασία των τεχνικοοικονομικών στοιχείων αυτών. 12. Μέριμνα για την τήρηση διαδικασιών δημοσιότητας. 13. Μέριμνα για κοστολόγηση των προς προμήθεια ειδών ύστερα από έρευνα αγοράς και συλλογής στοιχείων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 14. Συντήρηση και επικαιροποίηση παρατηρητηρίων τιμών για είδη και υπηρεσίες, βάσει ισχύοντος νομικού πλαισίου. 15. Παρακολούθηση της προόδου των έργων και στατιστική παρακολούθηση των τεχνικοοικονομικών στοιχείων αυτών. 16. Ενημέρωση του Τμήματος Τακτικού Προϋπολογισμού και της οικείας Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) για την εκκαθάριση των δαπανών και την ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων. 17. Συνεργασία με το τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Λοιπών Αναφορών για την ανάπτυξη των απαιτούμενων αναφορών. 18. Παροχή απαντήσεων επί θεμάτων που αφορούν στο τμήμα. Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Διαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων ανήκουν: 1. Προγραμματισμός και παρακολούθηση των λειτουργικών δαπανών για τη διαχείριση των εγκαταστάσεων (facility management) των υπηρεσιών του υπουργείου. 2. Ευθύνη για την ορθολογική κίνηση των ΚΑΕ που σχετίζονται με τους κεφαλαιουχικούς πόρους. 3. Μέριμνα για την παραλαβή, αποθήκευση και διακίνηση των προμηθευόμενων υλικών και εφοδίων, όπως και για την καταστροφή και εκποίηση του άχρηστου υλικού. 4. Μέριμνα για την εξασφάλιση μέσων αποστολής των υλικών. 5. Μέριμνα για τη συσκευασία και αποστολή υλικών σε όλες τις υπηρεσίες του υπουργείου. 6. Μέριμνα για την παραλαβή και ταξινόμηση των υλικών στους αποθηκευτικούς χώρους. 7. Παρακολούθηση και ενημέρωση για τις αναλώσεις και την ανάγκη ανανέωσης των αποθεμάτων της αποθήκης. 8. Σε συνεργασία με άλλες Διευθύνσεις του υπουργείου προγραμματισμός και παρακολούθηση των δαπανών του υπουργείου, για την καθαριότητα, τη συντήρηση, την ασφάλεια, τη φύλαξη των κτιρίων και εγκαταστάσεων αυτού, τη λήψη μέτρων πυρασφάλειας, την παρακολούθηση λειτουργίας μέσων επικοινωνίας και μεταφοράς, δικτύων φωτισμού και ύδρευσης. 21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Δεν έχει εκδοθεί σχετική πράξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Δεν έχει εκδοθεί σχετική πράξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ: «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

αρμοδιοτήτων που αφορούν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και των προμηθειών από άλλες Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών».

αρμοδιοτήτων που αφορούν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και των προμηθειών από άλλες Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών». 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Αναπληρωτές Υπουργούς και Πληροφορίες:

Αναπληρωτές Υπουργούς και Πληροφορίες: Αναρτητέα στο διαδίκτυο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών»

ΘΕΜΑ: «Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών» Εξαιρετικά επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2/77792/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: ΦΕΚ: Β 3411 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη ΠΡΟΣ : Συλλόγου εργαζομένων

Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη ΠΡΟΣ : Συλλόγου εργαζομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 13-12-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 155081/15822 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη ΠΡΟΣ : Συλλόγου εργαζομένων Ταχ.Κώδικα : 84100

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Aθήνα, 6 /2/2012 Αρ.πρωτ. 1226 Προς: Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 10-8-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΕΙΣΗΓΗΣΗ Με το ν.4337/2015 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 201 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρεωτική (από ) αποστολή κειμένων για δημοσίευση στο ΦΕΚ με χρήση προηγμένης ψηφιακής Υπογραφής.

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρεωτική (από ) αποστολή κειμένων για δημοσίευση στο ΦΕΚ με χρήση προηγμένης ψηφιακής Υπογραφής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. Γ59231 ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση: Καποδιστρίου 34 Ταχ. Κώδικας: 104 32 Πληροφορίες:Φαϊλάδης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: οικ.2/62906/0020-2/9/ Κατάρτιση προϋπολογισμο

Αριθ. πρωτ.: οικ.2/62906/0020-2/9/ Κατάρτιση προϋπολογισμο Πίνακας περιεχομένων Α. ΓΕΝΙΚΑ Αριθ. πρωτ.: οικ.2/62906/0020-2/9/2011 Κατάρτιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 Α. ΓΕΝΙΚΑ Το νέο πλαίσιο δημοσιονομικής διαχείρισης Ο Ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των αρμοδιοτήτων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των αρμοδιοτήτων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραμματέας Δημήτρης Παπαδημητρόπουλος

Ο Ειδικός Γραμματέας Δημήτρης Παπαδημητρόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. πρωτ.: Γ97612 ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Καποδιστρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18/12/2017

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18/12/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18/12/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ. οικ. 2/92306/ΔΕΠ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Προς: Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πληρ.: Μ.Φυτά, Παν.Αλεξόπουλος Τηλ.: 2106470370 (141, 151) FAX: 2106470375 E-mail: Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις επί της Κατευθυντήριας Οδηγίας 12, ως προς τα Γραμμάτια Σύστασης Χρηματικής Παρακαταθήκης».

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις επί της Κατευθυντήριας Οδηγίας 12, ως προς τα Γραμμάτια Σύστασης Χρηματικής Παρακαταθήκης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Μελετών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 115 23 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,18 Μαρτίου 2015 ΑΠ: 30435 ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ εκτιμήσεων πληρωμών 2015 & προβλεπόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/ )

Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/ ) Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» ΜΕΡΟΣ Α': ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εισαγωγή. Στόχοι Οικονομικής Πολιτικής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Οικονομική πολιτική για τις Δ.Ε.Κ.Ο. και τα Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση - κατάρτιση και αποστολή των σχεδίων Οικονομικών Προϋπολογισμών έτους 2013 καθώς και των Στρατηγικών-Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Aθήνα, 13 /11 /2013 Αρ.πρωτ. 12315/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Διοικητικού & Δ/νσεις Εκπαίδευσης Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 347 18 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 53 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ 6785/900/28 Αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους».

ΘΕΜΑ : «Απορρόφηση πιστώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.:2/86954/δπγκ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΣΤ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αριθ. πρωτ.:2/86954/δπγκ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΣΤ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθ. πρωτ.:2/86954/δπγκ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Για τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Για τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 18346, Μοσχάτο Τηλ. : 210 480 3255/2010 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μοσχάτο, 23-08-2016 Αριθ. Πρωτ.: 20 E-mail: gen_gramm@gsdp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011 Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 30881 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Όπως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2016 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Αρ. Πρωτ. : 142361 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΩΔ. 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 05 ΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡ.ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 07 ΜΗ 89.000.000,00 89.000.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα, το σχέδιο απόφασης αναφέρει: Έχοντας υπόψη:

Συγκεκριμένα, το σχέδιο απόφασης αναφέρει: Έχοντας υπόψη: Υπεγράφη σήμερα από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρη Ρέππα, το σχέδιο απόφασης για την προκήρυξη - πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων πλήρωσης των θέσεων προϊσταμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α)διευθυνση ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2013

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 www.minfin.gr ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΙΙ- VII

: ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΙΙ- VII ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24 Ταχ. Κώδικας: Τ.Κ 712 02

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στη δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση»

«Ο ρόλος των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στη δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Aθήνα, 30/01/2013 Αρ.πρωτ.: 1011/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Εκπαίδευσης & Δ/νσεις Διοικητικού Όπως Πίνακας Αποδεκτών (Με την ευθύνη ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την προθεσμία απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)»

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την προθεσμία απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 2011 Αρ.Πρωτ.: οικ.2/91085/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1741Β /30-5-2012 Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 24 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

A1β/Γ.Π. οικ.: 97975/2016,ΦΕΚ-4464/

A1β/Γ.Π. οικ.: 97975/2016,ΦΕΚ-4464/ 1 A1β/Γ.Π. οικ.: 97975/2016,ΦΕΚ-4464/30.12.2016 Μεταφορά και κατανομή των αρμοδιοτήτων του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014 σε οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Απρίλιος 2012 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΥΠΑΑΤ)» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: ΦΕΚ: ΑΔΑ: ΒΛΩ8Η-ΖΜΚ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΩΔ. 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 05 ΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 07 ΜΗ 6 50.993.509,00 27.733.306,05

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Άσκηση από τις οργανικές μονάδες των Ανεξάρτητων Αρχών αποκλειστικών αρμοδιοτήτων οικονομικής υπηρεσίας

Θέμα: Άσκηση από τις οργανικές μονάδες των Ανεξάρτητων Αρχών αποκλειστικών αρμοδιοτήτων οικονομικής υπηρεσίας Αναρτητέα στη Διαύγεια ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Αυγούστου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2/68982/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 6ΠΗΑΗ-ΕΗΗ ΦΕΚ:Β 2912 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ : Όπως πίνακας αποδεκτών Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ : Όπως πίνακας αποδεκτών Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 10037 ΠΡΟΣ : Όπως πίνακας αποδεκτών Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη 5 υπαλλήλων στο ΚΔΑΚ, με μεταφορά οργανικής θέσης.

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη 5 υπαλλήλων στο ΚΔΑΚ, με μεταφορά οργανικής θέσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΥΛΑΞΕΩΣ AΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (Κ.Δ.Α.Κ.) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο, Θεσσαλονίκη Ταχ. Κώδικας: 541 23 Πληροφορίες: Σ. Ζυγούρη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες για την Υλοποίηση των νέων Οργανισμών των Υπουργείων»

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες για την Υλοποίηση των νέων Οργανισμών των Υπουργείων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΟΜΩΝ Αθήνα,15

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 Αρ. Πρωτ: 2/31585 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 44373 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4387 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Μεγαρέων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αποστολή και με FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚ/ΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74301 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ3Χ-ΖΟΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΚ3Χ-ΖΟΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

γ) της διάθεσης πίστωσης ύψους ,82 (με ΦΠΑ) σε βάρος του έργου με αριθμό 2011ΣΕ της ΣΑΕ 075/8.

γ) της διάθεσης πίστωσης ύψους ,82 (με ΦΠΑ) σε βάρος του έργου με αριθμό 2011ΣΕ της ΣΑΕ 075/8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΓΧ-Ρ7Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΓΧ-Ρ7Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πληροφορίες: Δρ Σαββατού Τσολακίδου Τηλέφωνο: 2131306421 E-mail: stsolakidou@ekdd.gr Aθήνα, 01/02/2013 Αρ. πρωτ.: 1141 Προς: Δ/νσεις Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Σεπτεμβρίου Δεκεμβρίου Περιβάλλον υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝ.ΕΠ.

Προγραμματισμός Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Σεπτεμβρίου Δεκεμβρίου Περιβάλλον υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝ.ΕΠ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αθήνα, 2 /9/2016 Αρ. πρωτ. 5066 Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών (Με την ευθύνη ενημέρωσης των Εποπτευόμενων Φορέων τους) Κοιν: Γραφεία Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Μελετών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Μελετών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 115 23 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 180. ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 180. ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στη δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση»

«Ο ρόλος των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στη δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Aθήνα, 18/10/2013 Αρ.πρωτ. 11200/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Εκπαίδευσης & Δ/νσεις Διοικητικού Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Σύσταση οργανικών μονάδων στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων αυτών».

Θέμα: «Σύσταση οργανικών μονάδων στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων αυτών». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση συμπλήρωση διατάξεων Π.Δ. 318/1992.

Α. Τροποποίηση συμπλήρωση διατάξεων Π.Δ. 318/1992. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ. Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/793/οικ Προς: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ. Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/793/οικ Προς: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους Ι Κατανομή έτους 2016.

ΘΕΜΑ: Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους Ι Κατανομή έτους 2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Μελετών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.: 3468 Αθήνα, 30/05/2017 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΞΝ-ΤΥΓ. Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 : Αθήνα Τηλέφωνo : FAX : , Ελληνική

ΑΔΑ: Β41ΞΝ-ΤΥΓ. Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 : Αθήνα Τηλέφωνo : FAX : , Ελληνική Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Ιουλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 28115 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΠΡΟΣ: τους κ.κ. Γενικούς Γραμματείς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Απρίλιος 2013 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:14242 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-10-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ : 501627 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΔ Τσόχα 7 Αμπελόκηποι 11521 Δ/νση: Διοικητικού Τμήμα Προσωπικού Τηλέφωνο:210-8707368

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΧ-1ΝΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΧ-1ΝΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 Αρ. Πρ.ΔΙΠΥΔΥ/Φ.953/5/34501 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Αριθ. Πρωτ.: οικ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Αριθ. Πρωτ.: οικ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ελληνική ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Ζ ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74785 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

Οργανόγραμμα 2017 Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί

Οργανόγραμμα 2017 Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Εδρεύουν στο ΥΠΠΕΘ: 1. Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 2. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Υπάγονται στον Υπουργό: 1. Εσωτερικού Ελέγχου (Τμήμα Α Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1198391ΕΞ2013 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 67 12 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 428/ΓΔ2 Μεταφορά και κατανομή των αρμοδιοτήτων του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα