ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Άρθρο 1 Εισαγωγικός διαγωνισμός 1. Για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοί κησης και την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης διε νεργούνται δύο διαγωνισμοί από κοινού κατ έτος. 2. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1388/1983 (ΦΕΚ 113 Α ) και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281 Α ), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται ύστε ρα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται κάθε φορά ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυ τοδιοίκησης, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί τους διακό σιους (200) για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοί κησης και τους εκατό (100) για την Εθνική Σχολή Τοπι κής Αυ τοδιοίκησης, όπως και ο αριθμός των εισακτέων που θα ενταχθεί σε κάθε Τμήμα των δύο Σχολών. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί κησης και Αποκέντρωσης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι θέσεις των υπηρε σιών, στις οποίες διορίζονται οι απόφοιτοι των Τμημά των. Οι θέσεις αυτές ανακοινώνονται με την προκήρυξη του διαγωνισμού, με την επιφύλαξη του τε λευταίου εδα φίου της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α ), όπως αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 1388/1983.» 3. Η παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 1388/1983 αντικαθί σταται ως εξής: «10. Στα μέλη της Κ.Ε.Ε. και των τοπικών ομάδων του β εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, τους γραμ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2006 ματείς, τους επιτηρητές και τους βαθμολογητές κατα βάλλεται αποζημίωση, η οποία καθορίζεται, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ ντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Κέντρου. Σε κάθε περίπτωση το πο σό που καταβάλλεται στα μέλη της Κ.Ε.Ε. για τη συμμε τοχή στις συνεδριάσεις και για την άσκηση της κατά νό μο αρμοδιότητας της κατά τη διεξαγωγή των διαγωνι σμών δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά την αποζημίω ση που καταβάλλεται για τη βαθμολόγηση του μαθήμα τος με το μεγαλύτερο αριθμό γραπτών. Η παρούσα ισχύ ει από τον εισαγωγικό διαγωνισμό για τη ΙΔ εκπαιδευτι κή σειρά της Ε.Σ.Δ.Δ.». 4. Η παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 1388/1983 αντικαθί σταται ως εξής: «11. Η Κ.Ε.Ε. προκηρύσσει τη διενέργεια εισαγωγικών διαγωνισμών για την Ε.Σ.Δ.Δ. και την Ε.Σ.Τ.Α. με πράξη της. Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται δύο φο ρές σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες των Αθη νών και μία της Θεσσαλονίκης. Η πρώτη δημοσίευ ση πραγματοποιείται εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των διαγωνισμών. Η Περίληψη της προ κήρυξης, μεταξύ των άλλων, αναφέρει το δικαίωμα συμ μετοχής στο διαγωνισμό, τον αριθμό των εισακτέων, την κατανομή τους στα Τμήματα ανά Σχολή, τα στάδια του διαγωνισμού και τα μαθήματα ανά στάδιο και το ακριβές πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων του προκαταρ κτικού σταδίου. Ολόκληρη η προκήρυξη αναρτάται στα κτίρια που στε γάζονται η Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και τα Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης και καταχω ρεί ται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερι κών, Δη μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Ανακοίνωση υπό τη μορφή Δελτίου Τύπου για την έκδοση της προκήρυξης αποστέλλεται στα μέσα μα ζικής ενη μέρωσης. Παράλειψη της καταχώρησης στο δικτυακό τόπο και της αποστολής Δελτίου Τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν επηρεάζει την εγκυρό τητα της διαδικασίας.» 5. Η παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 1388/1983, όπως αντι καταστάθηκε από το άρθρο 10 παρ. 2 του ν. 3200/2003, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «12. Δικαίωμα συμμετοχής στους εισαγωγικούς δια γωνισμούς της Ε.Σ.Δ.Δ. και της Ε.Σ.Τ.Α. έχουν κάτοχοι

2 2272 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού ή Τε χνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού σε δημόσια υπηρεσία, καθώς και υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, κάτοχοι πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής.» 6. Η παρ. 13 του άρθρου 16 του ν. 1388/1983 αντικαθί σταται ως ακολούθως: «13. Ο υποψήφιος υποβάλλει στα Τμήματα Διοικητι κής και Οικονομικής Υποστήριξης των Σχολών, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευ ση της Περίληψης της προκήρυξης, αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η αίτηση συνοδεύεται από δικαιολογη τικά τα οποία αποδεικνύουν τον τίτλο σπουδών που κατέχει και την τυχόν υπαλληλική του ιδιότητα. Οι ιδιώτες υποψήφιοι υποβάλλουν Υπεύθυ νη Δήλωση στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ο Δήμος ή η Κοινότητα εγγραφής στα μητρώα αρρένων και ο Αριθμός Στρατιωτικού Μητρώου, καθώς επίσης η συνδρομή των νόμιμων προσόντων και η έλλειψη κω λύματος για το διορισμό τους σε δημόσια θέση. Στην αίτηση αναγράφεται και η ξένη γλώσσα, στην οποία επιθυμεί να εξετασθεί ο υποψήφιος, όπως και η δεύτερη ξένη γλώσσα που επιθυμεί, όπου αυτό απαιτείται από την προκήρυξη.» 7. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 1388/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Οι εισαγόμενοι στην Ε.Σ.Δ.Δ. και την Ε.Σ.Τ.Α., αν έχουν την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου, του υπαλ λήλου Ν.Π.Δ.Δ. ή του υπαλλήλου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, τη διατηρούν.» 8. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 10 και των τρίτου και τέταρτου εδαφίων της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3200/2003 καταργούνται. Άρθρο 2 Στάδια εισαγωγικών διαγωνισμών 1. Η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 1388/1983 αντικαθί σταται ως ακολούθως: «1. Οι διαγωνισμοί για την εισαγωγή στην Ε.Σ.Δ.Δ. και στην Ε.Σ.Τ.Α. διενεργούνται σε δύο στάδια, ήτοι το προ καταρκτικό και το τελικό στάδιο.» 2. Η παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 1388/1983 αντικαθί σταται ως ακολούθως: «2. Το προκαταρκτικό στάδιο εξέτασης είναι κοινό και για τις δύο Σχολές και περιλαμβάνει γραπτή δοκι μασία των υποψηφίων σε δύο μαθήματα. Οι ενδείξεις των ατομικών στοιχείων του υποψηφίου στα γραπτά δοκίμια καλύπτονται με σκούρο αδιαφανές χαρτί κατά την παράδοση του γραπτού στον επιτηρητή. Η βαθμο λόγηση γίνεται από δύο βαθμολογητές, που ορίζονται για κάθε μάθημα από την Κ.Ε.Ε. Ο μέσος όρος των δύο βαθμολογητών αξιολογεί την επίδοση του υποψηφίου στο μάθημα, εφό σον η διαφορά των δύο βαθμών δεν είναι παραπάνω από 8 μονάδες. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά βαθμών μεγαλύτερη των 8 μονάδων, η βαθμολόγηση γίνεται από τρίτο βαθμολογητή που ορίζεται επίσης από την Κεντρική Επιτροπή Εξετά σεων. Όταν το γραπτό υποψηφίου για την εισαγωγή του στην Ε.Σ.Δ.Δ. και την Ε.Σ.Τ.Α. βαθμο λογείται από τρίτο βαθμολογητή, τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος του βαθμού του τρίτου βαθμολογητή και του πλησιέ στερου βαθμού που ο υποψήφιος έλαβε από τους άλ λους βαθμολογητές. Στην περίπτωση κατά την οποία ο βαθμός του τρίτου βαθμολογητή είναι ο μέσος όρος των δύο προηγουμένων, αυτός αποτελεί και το βαθμό του υποψηφίου. Ο μέσος όρος των βαθμών στα δύο μαθήματα του προκαταρκτικού σταδίου αποτελεί το βαθμό επίδοσης του υποψηφίου. Τα αποτελέσματα του κοινού προκαταρκτικού σταδίου των δύο διαγωνισμών θα πα ρουσιάζονται, με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, σε ενιαίο πίνακα. Στη συνέχεια, όσοι έχουν επιτύχει στο προκα ταρκτικό στάδιο καλούνται και με αίτηση τους αναφέ ρουν τη Σχολή που επιθυμούν να ακολουθή σουν και σε περίπτωση δήλωσης συμμετοχής και στις δύο Σχολές τη δεσμευτική σειρά προτίμησής τους. Οι τελευταίοι έχουν υποχρέωση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις κάθε Σχο λής χωριστά. Με βάση τις δηλώσεις αυτές και με κριτήριο το μέσο όρο βαθμολογίας του προκαταρκτικού σταδίου συντάσ σονται δύο διαφορετικοί πίνακες υποψηφίων τελικού σταδίου, ένας για την Ε.Σ.Δ.Δ. και ένας για την Ε.Σ.Τ.Α. Ο πίνακας κάθε Σχολής περιλαμβάνει κατά ανώτατο όριο το διπλάσιο του αριθμού εισακτέων της αντίστοιχης Σχο λής, προσαυξημένου κατά τον αριθμό των ισοβαθ μησάντων με τον τελευταίο επιτυχόντα υποψήφιο. Από τους εξασφαλίζοντες ικανοποιητική επίδοση στο τελικό στάδιο εισάγονται στη Σχολή της (μόνης, πρώτης ή δεύτερης) προτίμησής τους, μέχρι τη συμπλήρωση του καθορισμένου αριθμού κάθε Σχολής, όσοι επιτυγχάνουν τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας στα δύο στάδια των διαγωνισμών. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε χωριστό πίνακα για κάθε Σχολή. Από τους υποψη φίους και για τις δύο Σχολές, όσοι δεν πέτυχαν επαρ κή βαθμο λογία για εισαγωγή στη Σχολή της πρώτης προτίμησης τους παραμένουν υποψήφιοι για τη Σχολή της δεύτερης προτίμησης, με βάση τη βαθμολογία για τη Σχολή αυτή.» 3. Η παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 1388/1983 αντικαθί σταται ως ακολούθως: «3. Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει: α) Υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία σε ένα γνωστικό πεδίο για τους υποψηφίους της Ε.Σ.Δ.Δ. και σε ένα για τους υποψηφίους της Ε.Σ.Τ.Α. Τα γνωστικά πεδία δεν μπορούν να είναι τα ίδια με εκείνα των μαθημάτων που εξετάζονται στο προκαταρκτικό στάδιο. Στο στάδιο αυτό του διαγωνισμού η βαθμολόγηση γίνεται από τρεις βαθμολογητές. β) Την παρουσίαση από τον υποψήφιο, σε πενταμελή εξεταστική επιτροπή, που ορίζεται από την Κ.Ε.Ε., ενός φακέλου με οποιοδήποτε επίκαιρο θέμα ή πρόβλημα σχετικό με το γνωστικό πεδίο, το οποίο έχει επιλέξει ο υποψήφιος από τους πίνακες γνωστικών πεδίων που πε ριλαμβάνονται στην προκήρυξη του εισαγωγικού διαγω νισμού για την Ε.Σ.Δ.Δ. και την Ε.Σ.Τ.Α. Η παρουσίαση είναι γραπτή και προφορική με στόχο τη διακρίβωση των συνθετικών και αναλυτικών ικανοτήτων του υπο ψηφίου. γ) Την εξέταση σε μία ξένη γλώσσα, την οποία επιλέ γει ο υποψήφιος μεταξύ αυτών που ορίζει η προκήρυξη και την εξέταση στη δεύτερη ξένη γλώσσα, όπου απαι τείται. Η εξέταση είναι γραπτή και προφορική. Η γραπτή εξέταση συνίσταται στη γραφή, με υπαγόρευση, ξένου κειμένου και τη μετάφρασή του στην ελληνική, καθώς

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2273 και στη μετάφραση ελληνικού κειμένου στην ξένη γλώσ σα. Η προφορική εξέταση γίνεται ενώπιον τριμελούς επι τροπής που ορίζεται από την Κ.Ε.Ε. Ο μέσος όρος των τριών ή τεσσάρων, κατά περίπτωση, δοκιμασιών του τελικού σταδίου (υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία στο γνωστικό πεδίο, δοκιμασία σε φάκελο, δοκιμασία σε μια ή δύο ξένες γλώσσες) αποτελεί το βαθ μό επίδοσης του υποψηφίου στο τελικό στάδιο. Ο μέσος όρος βαθμολογίας που προκύπτει από τον βαθμό επίδοσης του προκαταρκτικού και του τελικού σταδίου αποτελεί τη βαθμολογία των υποψηφίων που καθορίζει αν περιλαμβάνεται στον προκαθορισμένο αριθ μό των εισακτέων στις Σχολές ή αν αποκλείεται η εισα γωγή του σε αυτές.» 4. Η παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 1388/1983, όπως αντι καταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 1586/ 1986 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3200/2003, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Η βαθμολογική κλίμακα του εισαγωγικού διαγωνι σμού για όλες τις δοκιμασίες του προκαταρκτικού και τε λικού σταδίου αρχίζει από τον αριθμό ένα και τελει ώνει στον αριθμό πενήντα, με βάση επιτυχίας για κάθε μάθη μα χωριστά τον αριθμό είκοσι πέντε. 2. Στα μαθήματα που εξετάζονται οι υποψήφιοι, γρα πτά και προφορικά, η βάση επιτυχίας τόσο στη γραπτή όσο και στην προφορική εξέταση είναι ο αριθμός είκοσι πέντε.» 5. Η παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 1388/1983, όπως αντι καταστάθηκε με την περίπτωση στ του άρθρου 23του ν. 1586/1986, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Με απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται τα εξεταζόμενα μαθήματα, ο τρόπος και η διαδικασία διεξαγωγής των διαγωνισμών, προσδιορίζεται η εξεταστέα ύλη και διευκρινίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια διεξαγωγής των διαγωνι σμών.» 6. Το εδάφιο β της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1388/1983, που προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 3260/2004, αντι καθίσταται ως ακολούθως: «Απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) ή της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.) δεν μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στους εισαγωγικούς διαγωνισμούς οποιασδήποτε εκ των δύο Σχολών.» Άρθρο 3 Αναπληρωτής Διευθυντής Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 1388/1983, όπως ισχύει σήμερα, προστίθενται τα ακόλουθα εδά φια: «Στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) συνιστάται θέ ση Αναπληρωτή Διευθυντή, με αρμοδιότητα το Συντονι σμό των Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ορίζεται ο ανωτέρω Αναπληρωτής Διευθυντής του ΙΝ.ΕΠ. από το προσωπικό της κατηγορίας της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1388/ 1983 που έχει την ιδιότητα μόνιμου υπαλλήλου ή λει τουργού για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνε ται με απόφαση του Δ.Σ. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΙΝ.ΕΠ.: α. Συντονίζει την εφαρμογή του εγκεκριμένου προ γραμματισμού των Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρ φωσης. β. Έχει την ευθύνη συντονισμού της αξιολόγησης των δράσεων που αναπτύσσονται από τα Περιφερειακά Ιν στιτούτα Επιμόρφωσης. γ. Εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα τις ανάγκες στε λέχωσης των Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης με ειδικό επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό. δ. Προΐσταται του ειδικού επιστημονικού και του διοι κητικού προσωπικού των Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης. ε. Ασκεί την πειθαρχική εξουσία του Προϊσταμένου Διεύθυνσης, κατά τις διατάξεις του ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α ), ως προϊστάμενος του ειδικού επιστημονικού και του διοικητικού προσωπικού των Περιφερειακών Ινστι τού των Επιμόρφωσης. στ. Αξιολογεί το ειδικό επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό των Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφω σης. ζ. Εγκρίνει τον προτεινόμενο προγραμματισμό των Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης για εκπαιδευ τικά προγράμματα και λοιπές δράσεις αρμοδιότητας του ΙΝ.ΕΠ., προκειμένου αυτός να συμπεριληφθεί στο συνο λικό προς τελική έγκριση προγραμματισμό του Ινστιτού του Επιμόρφωσης. η. Έχει την ευθύνη συντονισμού των αιτημάτων προ μηθειών υλικών και υπηρεσιών για τις ανάγκες των Περι φερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης, προκειμέ νου να υποβληθούν, μέσω της Διεύθυνσης Οικονομικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., για έγκριση από τα αρμόδια όργανα του Κέ ντρου. θ. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που εμπίπτει στην αποστολή του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης και αφορά τα Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΙΝ.ΕΠ. μετέχει του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ως αναπληρωτής του Διευθυντή του ΙΝ.ΕΠ.» Άρθρο 4 Μετακινήσεις εκτός έδρας Στην παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 1388/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3200/2003, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου εξα σφαλίζεται η διατροφή και διανυκτέρευση του προσωπι κού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. που μετακινείται εκτός της έδρας της υπηρεσίας του για τις ανάγκες της οργανωτικής και επι κοινωνιακής υποστήριξης των εκπαιδευτικών προγραμ μάτων του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης και των Περιφε ρειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης. Στο ανωτέ ρω προ σωπικό καταβάλλονται μόνο οι δαπάνες μετα κίνησης, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης αποζη μίωσης.» Άρθρο 5 Ρύθμιση υπηρεσιακών θεμάτων Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 1. Για αποσπάσεις προσωπικού, εκτός από το ειδικό επιστημονικό προσωπικό, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του ν.δ. 216/1974 (ΦΕΚ 367 Α ), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 4 του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195 Α ) και του άρθρου 3

4 2274 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) (εδάφ. α ) του ν. 1895/1990 (ΦΕΚ 116 Α ). Το προηγού μενο εδάφιο ισχύει και για αποσπάσεις που έχουν ήδη γίνει, πλην του επιστημονικού προσωπικού. 2. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. επιτρέπεται η απόσπαση διοικητικού προσωπικού και ειδικού επιστημο νικού προσωπικού από ένα Περιφερειακό Ινστιτούτο Επι μόρφωσης σε άλλο, για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών που μπορεί να παραταθεί για έξι (6) μήνες. 3. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α ) καταργούνται. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Άρθρο 6 Διεύρυνση αρμοδιοτήτων Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης 1. Η περίπτωση ζ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/ 2002 (ΦΕΚ 296 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: «ζ. Αξιολογεί σχετικές με τις αρμοδιότητές του καταγ γελίες ή αναφορές που υποβάλλονται στο Γραφείο του και μπορεί κατά την κρίση του να τις διερευνά ή να τις θέτει στο αρχείο.» 2. Κατά τους ελέγχους, επανελέγχους, επιθεωρήσεις, έρευνες και ένορκες διοικητικές εξετάσεις που διενερ γούνται από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή, ύστερα από εντολή του, από τα Σώματα και τις Υπηρε σίες Επιθεώρησης και Ελέγχου μπορεί να ορίζονται, με απόφασή του, εφόσον παρίσταται ανάγκη, ως εμπειρο γνώμονες λειτουργοί ή υπάλληλοι των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002. Οι κάθε είδους δαπά νες βαρύνουν, κατά περίπτωση, τους προϋπολογισμούς των παραπάνω φορέων. Επίσης ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να αναθέτει τις κατά το πρώ το εδάφιο αυτής της παραγράφου προβλεπόμενες πραγ ματογνωμοσύνες σε ιδιώτες. Στην περίπτωση αυτή οι δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Γενικού Επι θεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. 3. Στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1, καθώς και του άρθρου 8 του ν. 3074/2002, όπως τρο ποποιήθηκε και ισχύει, υπάγεται αυτοδικαίως κάθε Σώμα ή Υπηρεσία Επιθεώρησης και Ελέγχου που ιδρύεται. 4. Η περίπτωση ε της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/ 2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «ε. (ί) Διεξάγει έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων οικονο μικής κατάστασης (πόθεν έσχες) όλων των μελών των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου. (Ν) Διεξάγει έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων οικονομι κής κατάστασης (πόθεν έσχες) όλων των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρε σιών (Δ.Ο.Υ), των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.), των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ.), της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) των Προϊσταμένων Τμημάτων και των υπαλλήλων (ελε γκτών) που υπηρε τούν στα Τμήματα Ελέγχου των ανω τέρω υπηρεσιών, καθώς και των Προϊσταμένων των Πο λεοδομικών Γρα φείων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοί κησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Οι ανωτέρω υπο βάλλουν στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, μέσω των αρ μόδιων υπηρεσιών προσωπικού, κατά το μή να Μάιο κάθε έτους, δήλωση περιουσιακής κατάστασης των ίδιων, των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους, ανεξάρ τητα από το αν υπήρξε ουσιώδης μεταβολή ή όχι της περιουσιακής τους κατάστασης κατά το προηγούμε νο έτος. Για το περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, τις ποινικές κυρώσεις, την ποινική διαδικα σία και τον καταλογισμό ισχύουν οι κείμενες κάθε φορά διατάξεις. Επίσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3345/2005.» 5. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να θέτει, κατά περίπτωση, στους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 δεσμευτικές προθεσμίες απά ντησης ή χορήγησης στοιχείων ή εγγράφων σε αυτόν. 6. Η παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α ) αντικαθίσταται, από την έναρξη ισχύος του, ως εξής: «3. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης μπο ρεί: α) Να αναθέτει την εκτέλεση μελετών και εφαρμοσμέ νων ερευνών σε επιστημονικούς φορείς και ειδικούς επι στήμονες του εσωτερικού ή εξωτερικού. β) Να αναθέτει σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα, τη διε νέργεια μελετών και ερευνών σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. γ) Να συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευ ρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών, ιδίως του Ο.Ο.Σ.Α., του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Οργανι σμού Ηνωμένων Εθνών, με σκοπό τη μεταφορά τεχνο γνωσίας και τη συμμετοχή σε δράσεις και προ γράμματα ελέγχου της κακοδιοίκησης και περιορισμού της διαφθοράς. δ) Να οργανώνει συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινά ρια, κυρίως για το προσωπικό των ιδιαίτερων σωμάτων και υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου της παρ. 2α του άρ θρου 1 του ν. 3074/2002 και την ενημέρωση του κοινού.» 7. Στο τέλος της περίπτωσης γ της παρ. 2 του άρ θρου1 του ν. 3074/2002 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης παρακο λουθεί την εκτέλεση από τα Σώματα Επιθεώρησης και Ελέγχου των διαπιστώσεων και των προτάσεων που προκύπτουν από τη διαδικασία αξιολόγησης, όπως αυτή καθορίζεται με το παραπάνω προεδρικό διάταγμα.» 8. Στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοί κησης συνιστάται Διεύθυνση Επεξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, της οποίας αποστολή είναι ηυποστήριξη του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκη σης στην άσκηση του ετήσιου ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των μελών των Σωμάτων Επι θεώρησης και Ελέγχου, σύμφωνα με την παρ. 2ε του άρ θρου 1 του ν. 3074/2002 και των λοιπών προσώπων επίτων οποίων δικαιούται, σύμφωνα με τις ισχύουσες δια τάξεις, να ασκεί όμοιο έλεγχο. Κατά την πρώτη εφαρμο γή ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοί κησης τοποθε τεί ως προϊστάμενο της ανωτέρω Διεύθυνσης μόνιμουπάλληλο με Α βαθμό της κατηγορίας ΠΕ του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., με δεκαπενταετή τουλάχιστον συνολικό χρό νο υπηρεσίας, ο οποίος αποσπάται για τον σκοπό αυτόν στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης με απόφαση του Υπουργού Εσωτε ρικών, Δημόσιας Διοί κησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμό διου Υπουργού. Ο αποσπώμενος επιλέγει τα επιδόματα που καταβάλλονται στο προσω πικό του Γραφείου του Γε νικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή αυτά της οργα νικής του θέσης. Εφόσον επιλεγούν τα επιδόματα της οργανικής του θέσης, αυτά καταβάλλονται με την επιφύ λαξη των διατάξεων του

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2275 άρθρου 8 παρ. β1 του ν. 3205/2003, όπως ισχύουν κάθε φορά. Τυχόν καταβαλλό μενα έξοδα κίνησης από την οργανική θέση του αποσπώ μενου δεν περιλαμβάνονται στα επιδόματα αυτά. 9. Η τασσόμενη από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημό σιαςδιοίκησης και τους Προϊσταμένους των Σωμάτων καιτων Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου προθε σμίαπεράτωσης των Επιθεωρήσεων και των Ελέγχων είναι ενδεικτική. 10. Η παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281Α ) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Μετά το τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτω σης δ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α ) προστίθενται νέα εδάφια ως ακολούθως: «Διεξάγει ο ίδιος ή με τους Βοηθούς του ή τους Ειδι κούς Επιθεωρητές που υπηρετούν στο Γραφείο του ή αρ μόδια όργανα του εδαφίου α της ίδιας παραγράφου Ε.Δ.Ε. και σε κάθε περίπτωση μπορεί να ασκήσει ή να διατάξει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης ή τη λήψη άλ λων διοικητικών μέτρων. Μπορεί επίσης να παραπέμπει: α) Στο αμέσως ανώτερο πειθαρχικό όργανο υποθέ σεις για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση κατώτερου πειθαρ χικού οργάνου, ασκώντας τα προβλεπόμενα έν δικα μέ σα. β) Στο οικείο δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση μονομε λούς πειθαρχικού οργάνου των φορέων του εδαφίου α, η οποία δεν προσβάλλεται με ένσταση στο υπη ρεσιακό συμβούλιο του οικείου φορέα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζο νται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή οι κατά πε ριπτώσεις οικείες διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.».» 11. Η άρνηση οργάνων, υπαλλήλων ή λειτουργών των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 να συμπράξουν, να συνεργασθούν και να χορηγήσουν στοι χεία ή έγγραφα κατά τη διεξαγωγή έρευνας, επιθεώρη σης ή ελέγχου από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή, κατόπιν εντολής του, από τα Σώματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου, συνιστά το πει θαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος κατά την έννοια του άρθρου 107 παρ. 1 περ. β του ν. 2683/1999 ή των οικείων κατά περίπτωση διατάξεων. Άρθρο 7 Ρυθμίσεις θεμάτων Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 1. Στο τέλος της περίπτωσης β της παρ. 3 του άρ θρου 3 του ν. 3074/2002 προστίθεται εδάφιο ως ακο λούθως: «Τα όρια αυτά ηλικίας δεν ισχύουν για την παράταση της απόσπασης τους κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.» 2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ της παρ. 8 του άρθρου 14 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α ), με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α ), τροποποιείται και συμπληρώ νεται ως εξής: «Ο Ειδικός Γραμματέας του Σ. Ε. Ε.Δ.Δ. επικουρείται από εννέα (9) Ειδικούς Επιθεωρητές, οι οποίοι προέρχο νται από τους υπηρετούντες Επιθεωρητές Ελεγκτές και ορίζονται ή παύονται με απόφαση του Ειδικού Γραμμα τέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Ο αριθμός των Ειδικών Επιθεωρητών μπορεί να αυξάνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών σε περίπτωση σύστασης νέ ων Περιφερειακών Γραφείων του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.». ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Άρθρο 8 Εθνική Επιτροπή για την Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για την Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στη Γενική Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Η Επιτροπή της παραγράφου 1 αποτελείται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ ντρωσης ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά του την Γενική Γραμματέα Ισότητας, η οποία συμμετέχει και ως μέλος, τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εθνικής Παιδείας και θρη σκευμάτων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυ ξης και Τροφίμων, από έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρι κής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.), της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), από τρεις (3) εκπροσώπους της Γενι κής Συνομο σπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) και της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλή λων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ), από έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέ σμου Ελληνικών Βιο μηχανιών (Σ.Ε.Β.), της Γενικής Συνο μοσπονδίας Επαγγελ ματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλά δος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνι κού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), τρεις (3) εκπροσώπους μη κυ βερνητικών οργανώσεων πανελλαδικής εμβέλειας, κα θώς και δύο (2) πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους με ει δική γνώση ή εμπειρία στα θέματα ισότητας των φύλων. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι διετής. 3. Οι φορείς που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή της παραγράφου 1 υποχρεούνται να υποδείξουν τους εκ προσώπους τους μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημε ρών από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Αν δεν υποδειχθούν εκπρόσωποι μέσα στην προθεσμία αυ τή, η Επιτροπή συγκροτείται και συνεδριάζει νομίμως με τα λοιπά μέλη έως την υπόδειξη και το διορισμό των εκ προσώπων των φορέων. Στην Επιτροπή καλού νται και συμμετέχουν, εφόσον συζητούνται θέματα της αρμοδιό τητάς τους, Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Εσωτε ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή και άλ λων Υπουργείων και των Περιφερειών της Χώρας. Ο ορι σμός των μελών της Επιτροπής γίνεται με από φαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ ντρωσης. 4. Έργο της Επιτροπής της παραγράφου 1 είναι η διε ξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου και του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών για τη διαμόρφωση πολιτικών που προάγουν τη ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς, σύμφωνα και με το διεθνές και ευρωπαϊκό κεκτημένο, η υποβολή προτάσεων και μέ

6 2276 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) τρων για την εφαρμογή τους, καθώς και η αξιολόγηση των απο τελεσμάτων τους σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 5. Η διοικητική, επιστημονική και εν γένει τεχνική υπο στήριξη της Επιτροπής του άρθρου 1 ανατίθεται στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας του Υπουρ γείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω σης. Για την επιστημονική τεκμηρίωση του έργου της Επιτροπής της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, οι υπη ρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ισότη τας συνεργάζονται με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) του άρθρου 1 του π.δ. 42/1994 (ΦΕΚ33 Α ), όπως ισχύει. Για την υποβοήθηση του έργου μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, να συνιστώνται επιτροπές ή ομάδες ερ γασίας ή έργου με πρόσωπα που ορίζονται από δημό σιες υπηρεσίες ή φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα ή είναι επιστήμονες με ειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία, ανάλογα με το αντικείμενο του έργου. 6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσι αςδιοίκησης και Αποκέντρωσης ρυθμίζονται θέματα σχετι κά με τη λειτουργία της Επιτροπής της παρα γράφου 1, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με κοινήαπόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημό σιας Διοίκη σης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται η αποζημίωση για τα μέλη των επιτροπών ή ομάδων εργασίας ή έργου, σύμφωνα με τις κείμενες δια τάξεις. Άρθρο 9 Θέματα διοικητικής υποστήριξης της Γ.Γ.Ι. 1. Στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνι στώνται εξήντα (60) θέσεις μόνιμου προσωπικού, από τις οποίες είκοσι πέντε (25) θέσεις κατηγορίας ΠΕ, δεκαπέ ντε (15) θέσεις κατηγορίας ΤΕ, δεκαπέντε (15) θέσεις κατηγορίας ΔΕ και πέντε (5) θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Συνι στώνται επίσης δέκα (10) θέσεις ειδικού επιστημο νικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί στου χρόνου και τρεις (3) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή. Η κατανομή των θέσεων κατά κλάδο/ ειδικότητα, καθώς και ο καθορισμός των προσόντων τους, γίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δη μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Έως την έκδοση του προεδρικού διατάγ ματος, οι κλάδοι ή ειδικότητες των προς πλήρωση θέσε ων καθορίζονται με τη σχετική προκήρυξη. 2. Κατά την πρώτη πενταετία εφαρμογής του Οργανι σμού της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, οι θέσεις του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να καλύπτονται και με μετάταξη μόνιμου προσω πικού από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύ τερου βαθμού. Για τις μετατάξεις αυτές εφαρμόζονται, κατά τα λοιπά, οι κείμενες διατάξεις. 3. Το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουρ γείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω σης, που απασχολείται στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, εξακολουθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε αυτή ως την ημερομηνία που θα καθορισθεί με τον Οργανισμό της, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. Το εν λόγω προσωπικό μεταφέ ρεται στη Γ.Γ.Ι. με τη θέση που κατέχει, ύστερα από αί τηση που υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση αυτού του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η μεταφορά αυτή πραγ ματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερι κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με τις ίδιες προϋποθέσεις και την ίδια διαδικασία επιτρέπεται η μεταφορά και άλλων υπαλλήλων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ο συνολικός αριθμός του προσωπικού που μεταφέρεται με την παρούσα παρά γραφο δεν μπορεί να υπερβεί τους πενήντα (50). 4. Μόνιμοι υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν στη Γ.Γ.Ι. με απόσπαση από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α και β βαθμού, επιτρέπεται να μετατάσσονται στη Γ.Γ.Ι., ύστε ρα από αίτησή τους, που υποβάλλεται μέσα σε ανα τρεπτική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Για τις μετατάξεις αυτές εφαρμόζονται, κατά τα λοιπά, οι κείμενες διατάξεις. Οι μετατασσόμενοι κατά τη διαδικασία της παραγράφου αυτής καταλαμβά νουν προσωποπαγείς θέσεις ίδιου βαθμού και κλάδου, με αυτές που κατέχουν στην υπηρεσία από την οποία προέρχονται, οι οποίες συνιστώνται με την πράξη της μετάταξης. Με την εφαρμογή του Οργανισμού της Γ.Γ.Ι. και την κατανομή των θέσεων κατά κλάδο οι υπάλ ληλοι που έχουν μεταταχθεί σύμφωνα με αυτήν την παράγρα φο εντάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχου βαθμού και κλάδου. Μετά την ένταξη αυτή καταργούνται οι προσωποπαγείς θέσεις που κατέχει το προσωπικό αυτό. 5. Ως τη συγκρότηση νέου υπηρεσιακού συμβουλίου, για τα θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης του προσω πικού της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων αρ μόδιο εξακολουθεί να είναι το υπηρεσιακό συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκ τρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 6. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων εξακο λουθεί να υποστηρίζεται διοικητικά και οικονομικά από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης, ως την ημερομηνία που θα καθορι σθεί με το νέο Οργανισμό της. 7. Διατάξεις που προβλέπουν χορήγηση κάθε είδους επιδομάτων και πρόσθετων απολαβών στους υπαλλή λους της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερι κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εφαρμόζο νται ανάλογα και για τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμ ματείας Ισότητας των Φύλων. Επίσης, εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. δ. 216/1974 (ΦΕΚ 367 Α ), καθώς και η διάταξη του άρθρου 18 του ν. 3345/2005. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Άρθρο 10 Προσλήψεις για τροφίμους βρεφοκομείων και ορφανοτροφείων 1. Η παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α ) αντικαθίσταται ως εξής:

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2277 «11. Θέσεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Δήμων, Κοινοτήτων και Νομαρχιακών Αυτοδιοική σε ων, καθώς και ιδρυμάτων τους ή επιχειρήσεών τους ή άλλων νομικών τους προσώπων, επιτρέπεται, κατά πα ρέκκλιση του ν. 2190/1994, να καλύπτονται με άτο μα τα οποία ανατράφηκαν σε δημόσιο, εκκλησιαστικό, δημοτι κό ή κοινοτικό βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο ή σε βρε φοκομείο ή ορφανοτροφείο ιδρύματος ή σω ματείου της περιοχής του ίδιου νομού, επί επταετία τουλάχιστον. Ως βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο για την εφαρμογή αυτής της παραγράφου νοείται και κάθε άλλη δομή των φορέων του προηγούμενου εδαφίου που επιτελεί το ίδιο έργο με αυτό του βρεφοκομείου ή ορφανοτρο φείου, ανεξάρτητα από την ονομασία της, σύμφωνα με βεβαίω ση που εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνι κής Αλληλεγγύης. Το Α.Σ.Ε.Π. εκδίδει δύο φορές κατ έτος δημόσια πρό σκληση, που δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερί δες των Αθηνών και μία της Θεσσαλονίκης, με τις οποίες κα λούνται τα άτομα που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγω γής τους στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου να υποβά λουν αίτηση στο Α.Σ.Ε.Π. για διορισμό ή πρόσληψη με ένδειξη του φορέα στον οποίο επιθυμούν να διορισθούν, σύμφω να με το πρώτο εδάφιο αυτής της παραγράφου. Το Α.Σ.Ε.Π. κατατάσσει όσους υποβάλλουν αίτηση σε πίνακες κατά κατηγορία (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) και κλάδο ή ει δικότητα και νομό με βάση τα κριτήρια των παραγρά φων 2 και 6 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, χωρίς εφαρμογή του κριτηρίου της συνέντευξης. Οι πίνακες αυτοί αναμορφώνονται μετά από κάθε νέα πρόσκληση με την ένταξη σε αυτούς και των νέων υπο ψηφίων. Από τους κατατασσόμενους στους πίνακες αυ τούς και κατά τη σειρά κατάταξής τους, το Α.Σ.Ε.Π. δια θέτει για διορισμό ή πρόσληψη στους φορείς του πρώ του εδαφίου της παραγράφου αυτής που εδρεύ ουν στο νομό στην περιοχή του οποίου ανήκει το βρε φοκομείο ή ορφανοτροφείο, στο οποίο ανατράφηκε ο υποψήφιος. Όταν ο υποψήφιος ανατράφηκε σε βρεφοκομείο ή ορ φανοτροφείο Δήμου ή Κοινότητας ή ιδρύματός τους ή επιχείρησης τους ή άλλου νομικού τους προσώπου και επιδιώκει θέση σε οποιονδήποτε από τους φορείς αυτούς της συγκεκριμένης περιοχής, προηγείται των υπόλοιπων υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνει βάσει των κριτηρίων του άρθρου 18 του ν. 2190/1994. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π. πίνακα των λειτουργούντων βρεφοκομείων και ορφανοτροφείων με ένδειξη της έδρας αυτών. Το Α.Σ.Ε.Π., με βάση τον πίνακα αυτόν, ζητεί από τους φορείς του πρώτου εδαφίου πίνακα του συνόλου των οργανικών τους θέσεων κατά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα με ταυτόχρονη ένδειξη των εξ αυτών κενών. Η κάλυψη θέσεων των φορέων του πρώτου εδαφίου με προσωπικό υπαγόμενο στις διατάξεις της παραγρά φου αυτής δεν επιτρέπεται να υπερβεί το 5% του συνο λικού αριθμού των οργανικών θέσεων του οικείου φο ρέα. Όταν το σύνολο των θέσεων του οικείου φορέα είναι τρεις (3) έως και δεκαεννιά (19) θέσεις, καλύπτεται μία (1) θέση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημό σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινω νικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο τύπος και το περιεχό μενο της βεβαίωσης, με την οποία πιστοποιείται η ιδιότη τα του υποψηφίου για την υπαγωγή του στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.» 2. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1ης Ιανουα ρίου Άρθρο 11 Ρυθμίσεις υπηρεσιακών θεμάτων 1. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α ) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Για τη συμπλήρωση του χρονικού περιορισμού που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο συνυπολογίζεται και ο χρόνος που ο κατατασσόμενος συμβασιούχος έχει δια νύσει με τον τίτλο σπουδών ανώτερης βαθμίδας που κα τέχει.» 2. Η περίπτωση ε της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3454/ 2006 (ΦΕΚ 75 Α ) καταργείται. 3. Οι θέσεις των περιπτώσεων στ και ζ της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 351/1991 (ΦΕΚ 121 Α ) ορίζονται σε πενήντα (50) και εκατό (100) αντίστοιχα. Άρθρο 12 Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση μετατασσομένων σε παραμεθόριες περιοχές Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 8Β του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α ) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο νόμος αυτός, εδάφιο ως εξής: «Στα καταργούμενα επιδόματα, αμοιβές και αποζημιώ σεις δεν περιλαμβάνεται επίσης η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση που καταβάλλεται σε υπαλλήλους που μετα τάσσονται σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών, σύμφω να με το άρθρο 9 παρ. 22 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α ).» Άρθρο 13 Καταστροφή μη παραληφθέντων εγγράφων από τα Κ.Ε.Π. 1. Πιστοποιητικά, έγγραφα ή βεβαιώσεις, τα οποία έχουν αποσταλεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών από υπηρεσίες, μετά από σχετικό αίτημα του ενδιαφερό μενου πολίτη και τα οποία δεν έχουν παραληφθεί από αυτόν, καταστρέφονται μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την περιέλευσή τους στο οικείο Κ.Ε.Π. 2. Η καταστροφή των εγγράφων, τα οποία αναφέρο νται στην προηγούμενη παράγραφο αυτού του άρθρου, γίνεται με ευθύνη του προϊσταμένου του Κέντρου Εξυ πηρέτησης Πολιτών, με τη σύνταξη σχετικού πρακτι κού καταστροφής, στο οποίο καταγράφονται όλα τα προς καταστροφή δημόσια έγγραφα, πιστοποιητικά ή βεβαιώ σεις. 3. Τα ανωτέρω ισχύουν και στις περιπτώσεις που πι στοποιητικά, έγγραφα ή βεβαιώσεις έχουν αποσταλεί από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών στους πολίτες και έχουν επιστραφεί στα Κ.Ε.Π., ως μη παραληφθέντα από αυτούς. 4. Τροποποιούνται όλα τα έντυπα των αιτήσεων υπεύ θυνων δηλώσεων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, στα οποία γίνεται εφεξής μνεία της διάταξης αυτής και της υποχρέωσης των πολιτών να παραλαμβάνουν από τα Κ.Ε.Π. τα πιστοποιητικά ή τις βεβαιώσεις που

8 2278 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) έχουν ζητήσει, άλλως αυτά καταστρέφονται μετά την πάροδο εξαμήνου. Άρθρο 14 Κοινωνικό Πολύκεντρο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να επιχορηγείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με την επωνυμία «Κοινωνικό Πολύκεντρο», ως Τελικός Δι καιούχος του άρθρου 1 του ν. 2860/2000, όπως ισχύει κάθε φορά, για την υλοποίηση εγκεκριμένων πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα που χρηματοδοτού νται από τα διαρθρωτικά ταμεία ή και άλλα της Ευρω παϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφε ρειακής Πολιτικής. Άρθρο 15 Σύσταση Υποστηρικτικής Ομάδας Διαχείρισης Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών και Πυρηνικών Απειλών και Συμβάντων 1. Στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνι στάται και λειτουργεί ομάδα με διακριτικό τίτλο «Υποστηρικτική Ομάδα Διαχείρισης ΧΒΡΠ Απειλών και Συμ βάντων», η οποία υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμ ματέα Πολιτικής Προστασίας. Η Υποστηρικτική Ομάδα Διαχείρισης Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογι κών και Πυ ρηνικών Απειλών και Συμβάντων αποτελεί Επιτελικό Συμβουλευτικό Όργανο, το οποίο υποστηρίζει σε επίπε δο τακτικό, επιχειρησιακό και πολιτικό τις αρμό διες δυ νάμεις και όργανα πολιτικής προστασίας με την παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και επιστημονικών πληρο φοριών για τη διαχείριση χημικών, βιολογικών, ραδιολο γικών και πυρηνικών απειλών και συμβάντων. 2. Η Υποστηρικτική Ομάδα στελεχώνεται από επιστη μονικό και ειδικευμένο προσωπικό της Γενικής Γραμμα τείας Πολιτικής Προστασίας, των Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, της Ελ ληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού Σώματος, του Γενικού Χημείου του Κράτους, της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας και της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. 3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται η συγκρότηση της ανωτέρω ομάδας στη Γενική Γραμματεία Πολιτι κής Προστασίας, ο τρόπος οργάνωσης, λειτουργίας και άσκησης των αρμοδιοτήτων της, ο αριθμός των μελών της ανά Υπουργείο, Υπηρεσία ή Φορέα και τα ειδικότερα προσόντα τους, η υλικοτεχνική υποδομή και τα μέσα που διαθέτει, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Ο ορι σμός των μελών της γίνεται ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ ντρωσης. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερι κών, Δη μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικο νομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋ ποθέσεις και ο τρόπος αποζημίωσης των μελών της και το ύψος αυτής, η οποία μπορεί να αναπροσαρμόζεται με όμοια απόφα ση, καθώς και οι αναγκαίες δαπάνες για τη λειτουργία της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3205/2005, όπως ισχύει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 16 Υπηρεσιακά ζητήματα Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού Εργαζόμενοι που είχαν προσληφθεί από επιχειρήσεις Δήμων ή Κοινοτήτων και των οποίων οι συμβάσεις ή οι σχέσεις κρίθηκαν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α ), ότι συνιστούν συμβάσεις εργασίας αορίστου χρό νου, εφόσον κάλυπταν ανάγκες του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των Α.Μ.Ε.Α., μπορεί να εντα χθούν, με απόφαση του αρμόδιου δημοτικού ή κοινοτι κού συμβου λίου και με την ίδια σχέση εργασίας, στο προσωπικό αντίστοιχων Ν.Π.Δ.Δ. ή υπηρεσιών του οικεί ου Οργα νισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπου απασχολούντο μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης του Α.Σ.Ε.Π. Οι εργαζόμενοι αυτοί, εφόσον στους ανωτέρω φορείς δεν υφίστανται κενές οργανικές θέσεις, εντάσ σονται σε προσωποπαγείς, που συνιστώνται με απόφα ση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Στις περι πτώσεις σύστασης προσωποπαγών θέσεων σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., απαιτείται επιπλέον γνώμη του οικείου Διοικητι κού Συμ βουλίου. Άρθρο 17 Οικονομικά ζητήματα Ο.Τ.Α. 1.α. Οι ληξιπρόθεσμες ή μη οφειλές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Επιχειρήσεών τους προς το Δη μόσιο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, απαλλάσσο νται από πρόσθετους φόρους, πρόστιμα, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, εφόσον η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή η Επιχείρηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης καταβάλει εφάπαξ τη βασι κή οφειλή ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του δέκα του μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος. Περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α., δηλώ σεις φορολογίας εισοδήματος και απόδοσης παρα κρατού μενων φόρων εισοδήματος, που αφορούν φο ρολογικές και διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες η υποχρέωση υποβολής έληξε μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νό μου, μπορούν να υποβληθούν έως την τελευταία εργάσι μη μέρα του δέκατου μήνα από τη δημοσίευση του νό μου αυτού, χωρίς κυρώσεις. Τυχόν πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα που έχουν καταβληθεί για την αιτία αυτή δεν επιστρέφονται ούτε διαγράφο νται. β. Οι υποχρεώσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοική σεων και των επιχειρήσεών τους προς ασφαλιστικά ταμεία από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφο ρές ως τη δη μοσίευση του παρόντος, απαλλάσσονται από προσαυξή σεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβα ρύνσεις, εφόσον η Νομαρχιακή Αυτοδι οίκηση ή η Επιχεί ρηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη σης καταβάλει σε αυ τά εφάπαξ το ποσό της βασικής οφειλής της, εντός της προθεσμίας της προηγούμε νης περίπτωσης. Σε περίπτω ση μη καταβολής κατά τα ανωτέρω του ποσού των οφει λών των περιπτώσεων α και β, καθίσταται απαιτητό το σύνολο κάθε οφειλής μαζί με τις κάθε είδους προσαυξή σεις. Οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές από τη δημο σίευση του πα ρόντος και εφεξής καταβάλλονται εντός των νόμιμων προθεσμιών. * *

9 ΦΕΚ 207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2279 γ. Οι ληξιπρόθεσμες ή μη, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, οφειλές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Επιχειρήσεών τους: αα. προς τις Δ.Ε.Κ.Ο., Ν.Π.Δ.Δ., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ο.Α.Ε.Δ., ββ. προς κρατικά και ιδιωτικά πιστωτικά ιδρύματα, συ μπεριλαμβανομένου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, γγ. προς τους ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για οφειλές που προέκυψαν από την εκτέλεση έργων, εργα σιών, προμηθειών, ανάθεση μελετών ή τη διενέργεια απαλλοτριώσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δδ. προς τους εργαζομένους, για οφειλές που προκύ πτουν από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις ή από πρα κτικά συμβιβασμού με συμβολαιογραφικές πράξεις, εε. από οποιαδήποτε αιτία, εφόσον έχουν επιδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, καθώς και οι ληξιπρόθεσμες ή μη οφειλές και υποχρε ώσεις της περίπτωσης 1 της παρ. 1 του παρόντος άρ θρου, είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν με σύναψη δα νείων, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 96 του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α ). Η απόφαση του Νομαρ χιακού ή Διοικητικού Συμβουλίου για τη δανειοδότηση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους και έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος. Ως πρώτος μήνας θεωρείται ο μήνας της δημοσίευσης του παρόντος. δ. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται όλες οι περιπτώ σεις του άρθρου 4 του ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α ), όπως αυτό ισχύει, οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται με επι χορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. ε. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, καθώς και κάθε άλλη ανα γκαία λεπτομέρεια. 2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3448/ 2006 (ΦΕΚ 57 Α ) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: «Η χρηματοδότηση από τα ανωτέρω έσοδα, των Ανα πτυξιακών Συνδέσμων, των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, καθώς και των επιχειρή σε ων που λειτουργούν με τη μορφή Α.Ε. και στις οποίες συμμετέχουν φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης με πο σοστό τουλάχιστον 50%, γίνεται ύστερα από απόφα ση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, το οποίο καθο ρίζει και το κατανεμόμενο στα πιο πάνω νομικά πρόσωπα αντίστοιχο ποσό. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ ντρωσης. Για την παροχή της έγκρισης εκτιμάται εάν το εναπομένον από τα έσοδα αυτά ποσό υπέρ του Δήμου ή της Κοινότητας επαρκεί για την αντιμετώπιση των επεν δυτικών δραστηριοτήτων τους, καθώς και για την κάλυ ψη των γενικών λειτουργικών δαπανών τους.» 3.α. Η παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246 Α ), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «4. Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, που απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., καταβάλλουν το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων στην ταμειακή υπηρε σία του δικαιούχου Ο.Τ.Α. ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, που διεξάγεται η ταμειακή του υπηρεσία, κάθε ημε ρολογιακό τρίμηνο και μέχρι την 20ή ημέρα του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις υποχρεούνται, συγχρόνως με την καταβολή του τέ λους, να υποβάλ λουν στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα δήλωση καταβολής του αναλογούντος τέλους επί των μισθωμάτων του αμέ σως προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου, στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του υπόχρεου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, το είδος και η τάξη της επιχείρη σης, η διεύθυνσή της, το τρίμηνο που αφορά η δήλωση, το συνολικό ποσό των μισθωμά των που υπόκειται στο τέλος και το οφειλόμενο τέλος. Μαζί με την ανωτέρω δήλωση και προς έλεγχο της ακρίβειάς της οι συγκεκρι μένες επιχειρήσεις υποχρε ούνται να προσκομίζουν στον οικείο Ο.Τ.Α. αντίγραφο των σχετικών καταχωρίσεων στο βιβλίο πελατών, που προβλέπεται στις παραγρά φους 1 και 2 του άρθρου 4 της υπ αριθμ. 8/1999 Αστυνο μικής Διάταξης (ΦΕΚ 1957 Β ), καθώς και αντίγραφο της ισχύουσας δήλωσης τιμών. Η Δ.Ο.Υ υποχρεούται να αποδίδει στο δικαιούχο Δήμο ή Κοινότητα το εισπραττό μενο ποσό εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου από την είσπραξη μήνα.» β. Το πρώτο εδάφιο της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 1080/1980, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113 Α ), αντικαθί σταται ως εξής: «Προκειμένου για τους Δήμους και τις Κοινότητες της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, η επιτροπή συγκρο τεί ται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημό σιας Διοί κησης και Αποκέντρωσης και αποτελείται από: α) έναν (1) μόνιμο υπάλληλο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης, ως Πρόεδρο, β) έναν (1) μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλο, αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας του Ο.Τ.Α. και γ) έναν (1) δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο.» 4. Οφειλές από κάθε είδους συμβάσεις μίσθωσης που αποτελούν έσοδα των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ως τη δημοσίευση του νόμου αυτού, μπορεί να ρυθμισθούν και να εξοφληθούν, χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, ύστερα από απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτι κού Συμβουλίου, που εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) μη νών από τη δημοσίευση του παρόντος. Με την απόφαση μπορεί να ορισθεί η δυνατότητα εξόφλησης της οφειλής σε δόσεις, με ανώτατο όριο τις είκοσι τέσσερις (24) ισό ποσες μηνιαίες δόσεις. Η ρύθμιση γίνεται ύστερα από αί τηση που υποβάλλει ο οφειλέτης προς το Δήμο ή την Κοινότητα, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερο μηνία έκδοσης της απόφασης του Δημοτικού ή Κοινοτι κού Συμβουλίου. Μαζί με την αίτηση, η οποία συνοδεύε ται από βεβαίωση του Ο.Τ.Α. για το ποσό της οφειλής, καταβάλλεται και η πρώτη δόση, ενώ οι επό μενες κατα βάλλονται ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμε νων μηνών. Αν δεν καταβληθούν δύο από τις δόσεις, ο οφειλέτης χάνει το ευεργέτημα της ρύθμισης αυτής. Πο σά που έχουν καταβληθεί για οφειλές από μι σθώματα πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού δεν επι στρέφονται. 5.α. Οι ληξιπρόθεσμες ή μη, ως τη δημοσίευση του πα ρόντος νόμου, οφειλές των Δήμων, Κοινοτήτων, νομι κών προσώπων δημοσίου δικαίου και συνδέσμων αυτών και των αμιγών δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των Δ.Ε.Υ.Α., προς το Ελληνικό

10 2280 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Δημόσιο απαλλάσσονται από πρόσθετους φόρους, πρό στιμα, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, εφόσον οι υπόχρεοι καταβάλουν εφάπαξ τη βασική οφειλή ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του δέκατου μήνα από τη δημοσίευση του παρό ντος. Περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α., δη λώ σεις φορολογίας εισοδήματος και απόδοσης παρακρατού μενων φόρων εισοδήματος, που αφορούν φορολογικές και διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες η υποχρέ ωση υποβολής έληξε μέχρι τη δημοσίευση του παρό ντος νό μου, μπορούν να υποβληθούν έως την τελευταία εργάσι μη ημέρα του δέκατου μήνα από τη δημοσίευση του πα ρόντος, χωρίς κυρώσεις. Τυχόν πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα που έχουν καταβληθεί για την αιτία αυτή δεν επιστρέφονται ούτε διαγράφονται. Από την παρούσα ρύθμιση εξαιρούνται οι περιπτώσεις που ρυθμίζονται με τις διατάξεις της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3320/2005, όπως ισχύουν. β. Οι υποχρεώσεις των ανωτέρω φορέων προς το Ι.Κ.Α., Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και Τ.Α.Δ.Κ.Υ. από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές ως τη δημοσίευση του παρό ντος απαλλάσσονται από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης κατα βολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, εφόσον οι υπό χρεοι καταβάλουν στους ασφαλιστικούς φορείς εφάπαξ το ποσό της βασικής οφειλής τους, μέσα στην προθε σμία της προηγούμενης περίπτωσης. Σε περίπτωση μη καταβολής του ποσού της παραπάνω οφειλής καθίστα ται απαιτητό το σύνολο της οφειλής μετά των νομίμων προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων. Οι τρέχουσες απαιτη τές ασφαλιστικές εισφορές, από τη δημοσίευση του νό μου αυτού και μετά, καταβάλλονται κανονικά μέσα στις νόμιμες προθεσμίες. γ. Οι ανωτέρω οφειλές είναι δυνατόν να εξυπηρετη θούν με σύναψη δανείων, κατά τα οριζόμενα στις δια τάξεις του άρθρου 176 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α ). Η σχετι κή για τη δανειοδότηση απόφαση του Δημοτικού, Κοινο τικού ή Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται με την από λυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους και έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος. Ως πρώτος μήνας θεωρείται ο αντίστοιχος της δημοσίευσης. 6. Οι προθεσμίες της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 3448/ 2006 που έληξαν έως την παρατείνονται από τη λήξη τους έως και έξι (6) μήνες από τη δημοσίευ ση του παρόντος. Η προβλεπόμενη στο δ εδάφιο της ως άνω παραγράφου αίτηση δανειοδότησης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υποβάλλεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση αυτού του νόμου, η δε έγκριση του σχετικού δανείου γίνεται εντός δύο (2) μη νών από την υποβολή της αίτησης. 7. Ο λογαριασμός που τηρείται στο Ταμείο Παρακατα θηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Πληρωμές Αποδοχών Κοινοτικών Υπαλλήλων» καταργείται από την 1η Ιανουα ρίου Το υφιστάμενο στις χρεωστικό υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασμού κεφαλαιοποιείται. Το ανωτέρω χρεωστικό υπόλοιπο, καθώς και το εναπο μείναν χρέος από την κεφαλαιοποίηση της παρ. 12 του άρθρου 17 του ν. 2744/1999 (ΦΕΚ 222 Α ), καλύπτεται από αποδοτέα έσοδα του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α ) παρελθόντων οικονομικών ετών. Το ακριβές ύψος του ποσού, ο τρόπος καταβολής του, καθώς και κά θε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας, Διοίκη σης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Η προβλεπόμενη παρακράτηση στο σημείο β της παρ.12 του άρθρου 17 του ν. 2744/1999 παύει να διε νεργείται από την 1η Ιανουαρίου Οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, προκειμέ νου να καλύπτουν επιτακτικές ανάγκες λειτουργίαςτους, δύνανται να χορηγούν συσκευές κινητής τηλεφω νίας σε προϊσταμένους οργανικών μονάδων τους, προςχρήση από τις οικείες υπηρεσίες. Ως ανώτατος αριθμός συν δέσεων κινητής τηλεφωνίας που μπορεί να χορηγεί καθένας Ο.Τ.Α., καθορίζεται: α) Για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, έως τρεις συν δέσεις. Κατ εξαίρεση, για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση θεσσαλονίκης και το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Πειραιά έως τέσσερις συνδέσεις, ενώ για το Νομαρχιακό Διαμέ ρισμα Αθηνών, έως πέντε συνδέσεις. β) Για τους Δήμους με πληθυσμό έως κατοίκους και τις Κοινότητες, μία σύνδεση. γ) Για τους Δήμους με πληθυσμό από έως κατοίκους, έως δύο συνδέσεις. δ) Για τους Δήμους με πληθυσμό άνω των κα τοίκων, έως τρεις συνδέσεις. Το ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο μηνιαίας δαπά νης, εντός του οποίου μπορεί να κάνει χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας το προσωπικό των οργανισμών το πικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, για την κάλυψη υπηρεσιακών τους αναγκών, καθορίζεται ως ακολούθως: α) Για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, το ανώτατο όριο δαπάνης ανά τηλεφωνική σύνδεση ισούται με αυτό του Αντινομάρχη, όπως προσδιορίζεται κάθε φορά από την κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημό σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οι κονομικών, η οποία εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3274/2004 (ΦΕΚ 195 Α ), όπως αυτές συμπληρώθηκαν από τις όμοιες της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3345/2005 και ισχύουν. β) Για τους Δήμους και τις Κοινότητες, το ανώτατο όριο δαπάνης ανά τηλεφωνική σύνδεση ισούται με αυτό του Αντιδημάρχου, όπως προσδιορίζεται κάθε φορά από την ίδια απόφαση. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπο λογισμού του οικείου Ο.Τ.Α. Με απόφαση του Νομάρχη, του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας, κατά πε ρίπτωση, καθορίζεται απαραίτητα ο συγκεκριμένος προϊ στάμενος οργανικής μονάδας, στον οποίο χορηγεί ται κάθε φορά η συσκευή κινητής τηλεφωνίας, καθώς και το ανώτατο όριο δαπάνης που μπορεί να πραγματο ποιείται για κάθε σύνδεση, τηρουμένων των οριζομένων στο τρί το εδάφιο της παρούσας παραγράφου. 9. Οι τρεις ειδικοί λογαριασμοί της παρ. 1 του άρ θρου3 του ν. 2672/1998, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με τηνπαρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3345/2005 και ισχύει, οι οποί οι τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,ενοποιούνται σε έναν ειδικό λογαριασμό με τίτλο «Κε ντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Νομαρχιακών Αυτοδιοική σεων».

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2281 Άρθρο 18 Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης της Ελληνικής Ιθαγένειας Τα αιτήματα για απονομή της Ελληνικής Ιθαγένειας από γέννηση, τα οποία έχουν υποβληθεί μέχρι ενώπιον των Υπηρεσιών των Περιφερειών και των Νο μαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας από άτομα προ ερχόμενα από χώρες της τέως Ένωσης Σοβιετικών Σο σιαλιστικών Δημοκρατιών παραπέμπονται αυτοδικαίως, από τις Υπηρεσίες των Περιφερειών και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις αρμόδιες Ειδικές Επιτροπές του ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 24 Α ), όπως ισχύει, προκειμένου να εξετασθούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον ανωτέρω νόμο διαδικασία. Οι χορηγηθείσες στα άτομα της κατηγορίας αυτής βεβαιώσεις του άρθρου 24 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α ) επέχουν θέση των αντιστοίχων του άρθρου 76 παρ. 6 του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α ). Άρθρο 19 Χρηματοδότηση εταίρων για δράσεις μεταναστευτικής πολιτικής 1. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης όταν, στο πλαίσιο σχετικών συμβάσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετέχει σε συγχρηματο δοτούμενα προγράμματα με εταίρους Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., το Διεθνή Οργα νισμό Μετανάστευσης (αποστολή Αλβανίας) και λοιπούς Οργα νισμούς, μπορεί να μεταφέρει πιστώσεις ή να επι χορηγεί τους ανωτέρω εταίρους, από τον προϋπολογι σμό εξόδων του, για την εφαρμογή δράσεων της μετα ναστευτικής πολιτικής. Ειδικότερα, η επιχορήγηση θα καταβάλλε ται στους προαναφερόμενους εταίρους τόσο για την αντιμετώπιση των δαπανών που προέρχονται από την εφαρμογή σχετικών δράσεων μεταναστευτικής πολιτι κής, όσο και σε εκτέλεση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το Υπουργείο με το Μνημόνιο του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (αποστολή Αλβανίας). 2. Η μεταφορά ή επιχορήγηση προέρχεται από πιστώ σεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουρ γείου από μεταφορά από το συσταθέντα για το σκοπό αυτόν Ειδικό Λογαριασμό, συμπεριλαμβανομένων, ιδί ως, χρηματοδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η εκκαθάριση και καταβολή των κάθε είδους αμοιβών στους υπαλλήλους των εταί ρων που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή των δράσεων της προηγούμενης παραγράφου γίνεται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., στην επιχορήγηση της οποίας εντάσσο νται και τα ανωτέρω κονδύλια. Η διάθεση της επιχορήγη σης από οποιονδήποτε εταίρο για σκοπό διαφορετικό από εκείνο για τον οποίο δόθηκε δεν είναι επιτρεπτή. 3. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημό σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομι κών καθορίζεται το ϋψος της επιχορήγησης, ο σκοπός της, όπως, επίσης, και ο τρόπος καταβολής των δαπανών. Άρθρο 20 Επιβολή προστίμου για εκλογική παράβαση από τρίτον Η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α ) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως ακολούθως: «2. Στον ιδιοκτήτη του εντύπου που παραβίασε την απαγόρευση της περίπτωσης γ του άρθρου 8, καθώς και της περίπτωσης ε της παρ. 3 του άρθρου 15 επι βάλλεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερι κών, Δη μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου Υπουργού Επικρατείας, ύστερα από πρόταση της Επι τροπής Ελέγχου του άρθρου 15, πρόστιμο ύψους όχι κα τώτερο των εκατό χιλιάδων ( ) ευρώ ούτε ανώτε ρο των εκατόν πενήντα χιλιάδων ( ) ευρώ, το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδι κα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Κάθε παρά βαση είναι αυτοτελής και επισύρει την αυτοτελή, αντί στοιχα, επιβολή του ανωτέρω προστίμου.» Άρθρο 21 Θέματα Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2863/2000 (ΦΕΚ 262 Α ) προστίθεται εδάφιο ως ακολού θως: «Το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να απευθύνει προς τους ραδιοφωνι κούς και τηλεοπτικούς σταθμούς οδηγίες, συστάσεις και υποδείξεις σχετικά με την αντικειμενική και με ίσους όρους εμφάνιση των συνδυασμών στους ραδιοτηλεοπτι κούς σταθμούς κατά την περίοδο των δημοτικών και νο μαρχιακών εκλογών. Η μη εφαρμογή των εν λόγω οδηγιών, συστάσεων και υποδείξεων από τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς επισύρει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέ πονται στο εδάφιο ε της παρ. 1 του άρθρου αυτού.» Άρθρο 22 Εμπράγματες δικαιοπραξίες που αφορούν ακίνητα τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα λειτουργούντων με ταβατικών κτηματολογικών γραφείων και οι οποίες συ ντάχθηκαν στο διάστημα μεταξύ και χωρίς την επισύναψη σε αυτές κυρωμένου αποσπάσμα τος κτηματολογικού διαγράμματος, όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 2 παρ. 9 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162 Α ), είναι κατά τούτο έγκυρες και παράγουν όλες τις έννομες συνέπειές τους. Άρθρο Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 73 τουν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: «Εξαιρούνται από την επιβολή προστίμων οι ανήλι κοι, όσοι έχουν την ιδιότητα του ομογενούς και όσοι παρα βιάζουν το νόμιμο χρόνο παραμονής τους στην Ελληνική Επικράτεια για λόγους ανωτέρας βίας, εφό σον αναχω ρήσουν εντός τριάντα (30) ημερών από την εξάλειψη του γεγονότος. Για τη συνδρομή του λόγου εξαίρεσης σε κά θε περίπτωση αποφαίνεται η αστυνο μική αρχή που πραγ ματοποιεί τον έλεγχο αναχώρησης του αλλοδαπού.» 2. Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 73 του ν. 3386/2005 πρόστιμο δεν επιβάλ λεται στους υπηκόους Λιβάνου που παραβίασαν τη διάρκεια της νόμιμης διαμονής τους στη Χώρα μας κατά το χρονι κό διάστημα από έως , εφόσον η αναχώρησή τους πραγματοποιηθεί μέχρι την Τυχόν επιβληθέντα πρόστιμα βάσει των προαναφερόμε νων διατάξεων κατά το διάστημα από έως σε βάρος υπηκόων Λιβάνου δεν αναζητού νται. Η διάταξη της παρούσας παραγράφου ισχύει από

12 2282 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρο Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α ) εφαρμόζονται και για την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. 2. Η μισθολογική και βαθμολογική κατάταξη, καθώς και η ένταξη σε κλάδους και ειδικότητες του προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. στις θέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 3320/2005 γίνεται κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της. Άρθρο 25 Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α ) αντικαθίσταται ως ακολού θως: «Στα 9μελή συμβούλια 6 και 3». Άρθρο 26 Η περίπτωση β της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» αντικα θίσταται από την έναρξη ισχύος του ν. 3463/2006 ως εξής: «Για τις γυναίκες μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ως πρώτο επώνυμο είτε το πατρικό είτε του συζύγου, ανε ξαρτήτως με ποιο επώνυμο είναι εγγεγραμμένες στην οικογενεια κή τους μερίδα.» Τα σημεία β1 και β2 της παραγράφου 1 του ως άνω άρ θρου καταργούνται. Άρθρο 27 Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που αντίκειται στις διατά ξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο αυτού. Άρθρο 28 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν από τις διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2006 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Β. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Θ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά τους. Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2006 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

- - 1 - - * ΝΟΜΟΙ * Νο.

- - 1 - - * ΝΟΜΟΙ * Νο. - - 1 - - * ΝΟΜΟΙ * Νο. ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 3491/Α 207/2.10.2006 Ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικού Κέντρου ηµόσιας ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας Τηλ , Fax

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας Τηλ , Fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας Τηλ. 2441 352200, Fax 2441 095308 Μορφοβούνι, 09/12/2011 Αριθ. Πρωτ. 3646 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 για

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΩ

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΩ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Διευθ. Σκεύου Ζερβού 40 Ταχ. Κωδ. 85300 Κως Τηλ.: 22420 24778 23915 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής 26441 Πάτρα Τηλ.: 2613 613690 Φαξ: 2613 461126 Πάτρα 14/2/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 445 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, 23.10.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 42513 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 17/5/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:6757 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΒ-ΒΕΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Λάρισα, 12/6/2013. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1233

ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΒ-ΒΕΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Λάρισα, 12/6/2013. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1233 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Λάρισα, 12/6/2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1233 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : 6 ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας-Τρικάλων Πληροφορίες: κ. Θεοφάνης Σαγρής Τηλέφωνο : 2410617980-1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας σε δικαιούχους επιχορηγήσεων από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας σε δικαιούχους επιχορηγήσεων από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». ΑΘΗΝΑ 05/09/2016 Αριθμ. Πρωτ: E57/35 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Άρθρο. Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546 43 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 308.800,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115 15 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3863 Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυ θμί σεις στις εργασιακές σχέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη, 02/12/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 12090 (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεύθυνση Δασών Λέσβου

Η Διεύθυνση Δασών Λέσβου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 25-6-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 31549/2354 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & Α. Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ Tαχ. Διεύθυνση : Κουντουριώτου 79 Ταχ. Κώδικας : 811 00 Μυτιλήνη

Διαβάστε περισσότερα

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214),

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Μαΐου 2013 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμός αποφάσεως: 158 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρμόδιος: Νικόλαος-Δημήτριος Πουλάκος Δικαστικός Αντιπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός κριτηρίων, διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α)

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Τροποποίηση του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2013 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2013 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 18-7- 2013 Αριθ. Πρωτ.:3468/95103 Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου 52 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργος Ορεστικό 19-12-2011 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμός Πρωτ.: 15390 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ Πληρ.: Πρωτόγερου Δέσποινα Τηλ. 2467351316 Fax: 2467351331 Email:dproto@0822.syzefxis.gov.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 Παράγραφος 1

ΑΡΘΡΟ 2 Παράγραφος 1 ΑΡΘΡΟ 2 Παράγραφος 1... Στην περίπτωση αυτή, νέα συστήματα, ατομικά ή συλλογικά, μπορούν να οργανωθούν υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι διαχειριστές είναι ενταγμένοι, μέχρι την έγκριση των νέων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή από 03/09/2010 έως και 13/09/2010

Υποβολή από 03/09/2010 έως και 13/09/2010 Υποβολή από 03/09/2010 έως και 13/09/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ AΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ & ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κορυδαλλός, 20/7/2010 Αρ. Πρωτ: 296 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ «Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε.»

H ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ «Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε.» ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Μ.Α.Ε.: 68925 / 71 / Β / 09 / 14 ΑΦΜ 998792474 ΔΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ.Α.Δ.Ε.Σ. Α..Ε.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Παλαίκαστρο 22-06-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 79 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔ/οικ. 559 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΕΜΑ: Ρύθμιση ειδικότερων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2016 Τήνου 27 Αριθμ. Πρωτ.: 3387 Τ.Κ. 17343

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια, 10 Αυγούστου 2015. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια, 10 Αυγούστου 2015. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια, 10 Αυγούστου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.:848 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» Διόνυσος, 16-12-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 763 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Σέρρες,15/09/2016 Αριθ. Πρωτ: 2333 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» Κάλχου 48-50 Τ.Κ. 131 22 Ίλιον Τηλέφ : 213 20 30 178 FAX : 210-26 96 866 E-mail : ilionbns@ilion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι 19/12/11 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 20645

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι 19/12/11 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 20645 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι 19/12/11 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 20645 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 /2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.).

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Αθήνα, 29-7 - 1996 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ Αριθ.Πρωτ. Δ17α/02/64/Φ.Ν.294 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 9 Αυγούστου 2013 Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Αθήνα, 9 Αυγούστου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Αθήνα, 9 Αυγούστου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 9 Αυγούστου 2013 Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πατησίων 76 Τ.Κ. 104 34, Αθήνα Τηλ.: 210-8203280 Αθήνα, 20/2/2015 Fax: 210-8239622 Αριθμ. Πρωτ.: 1031 E-mail: tsolakou@aueb.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 04-02-2014 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1357

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 04-02-2014 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1357 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 04-02-2014 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1357 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ανδρόγεω 2, Τ.Κ 71202 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2810399265 Fax: 2810399195 Emai: dikeh@heraklion.gr Ηράκλειο,3-10-2011 Αριθμ. Πρωτ.:156

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74570 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαρά, 2-6 - 2015 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 646 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Αρναία, 13/7/2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 315 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Αρναία, 13/7/2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 315 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ, 3/7/205 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 35 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Τκ: 63074 Τηλ: 2372022988, 260 Fax: 23720262 E-mail: frontida@dimosaristoteli.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/205 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1 / 11 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1 / 11 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1 / 11 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 12638 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ To ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2008

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2008 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185 9 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 122 Καθορισμός διαδικασίας και τρόπου διεξαγωγής διαγωνισμού για πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: 890/100400 & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λαρίσης 2 Ταχ. Κωδ. : 40003 ΑΓΙΑ

Αριθ. Πρωτ: 890/100400 & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λαρίσης 2 Ταχ. Κωδ. : 40003 ΑΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αγιά 5 8 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Αριθ. Πρωτ: 890/100400 & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λαρίσης 2 Ταχ. Κωδ. : 40003

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 12/08/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 28193 Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. : 2132007754-57 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 7/04/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 10166 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλ: 210 97 11 097 Fax: 210 97 14 303 ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικός Οργανισμός Ηράκλειο : 17/11/2015 Προσχολικής Αγωγής Αριθμ. Πρωτ.: 3460 Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.

Δημοτικός Οργανισμός Ηράκλειο : 17/11/2015 Προσχολικής Αγωγής Αριθμ. Πρωτ.: 3460 Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. Ηράκλειο : 17/11/2015 Προσχολικής Αγωγής Αριθμ. Πρωτ.: 3460 (Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.) Δ/νση: Μ.Παπαδόπουλου 4 Τ.Κ. 71202 Πληρ/ρίες: Αθανασίου Νατάσα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πανόραμα, 10-02-2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 6343 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περί γνωστικού αντικειμένου Εκπαιδευτικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.

Περί γνωστικού αντικειμένου Εκπαιδευτικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Σηλ: 2610 969701,702, 703,704 Fax: 2610-969780, 2610-969705 e-mail: secptde@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 /12 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 15036 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜE 4/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ To ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός, 8/6/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός, 8/6/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός, 8/6/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 24121 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010 (Α 71) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ως σχολικοί σύμβουλοι επιλέγονται εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους. Αθήνα, 8.7.2013 ΠΟΛ: 1170 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ: Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 8/9/2014 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 457 ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» Ν.Π... Βάρνης 1-Ν. Σμύρνη-171 24 Τηλ.: 210-9335948 210-9319188

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ρόδος 7-6-2010 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 8471

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ρόδος 7-6-2010 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 8471 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ρόδος 7-6-2010 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 8471 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΒ-7ΔΘ. Έχοντας υπόψη: Ανακοινώνει

ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΒ-7ΔΘ. Έχοντας υπόψη: Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία 21-10-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1598 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΛΗΡ. ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΘΑ ΤΗΛ : 28210-96189 EMAIL : kex@otenet.gr ΜΑΡΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιστέρι, 20 Ιουλίου 2010 Αρ. Πρωτ: 28623 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Για τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (Παράρτημα Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΗ3-88Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 10/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΗ3-88Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 10/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΗ3-88Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 10/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 25765 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έλεγχος ετησίων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης οικονομικού έτους 2013 (χρήση 2012)

ΘΕΜΑ: Έλεγχος ετησίων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης οικονομικού έτους 2013 (χρήση 2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αθήνα, 7-6-2013 Αρ. Πρωτ. 11757 Πληρ.: Μαρία Φυτά, Ευπρ. Αναγνωστοπούλου, Αικ.Μαρίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο πού ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Ετήσιο άδεια με αποδοχές

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο πού ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Ετήσιο άδεια με αποδοχές Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο πού ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Ετήσιο άδεια με αποδοχές 1. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α'), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23-1-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 06 / 08 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/Γ.Π. 27880 Σχετ.:25958 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα