ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ"

Transcript

1 Κυρίες και κύριοι, Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Μεταφοράς ς Καινοτομίας Leonardo da Vinci σας ανακοινώνουμε την δημιουργία του προγράμματος εκπαίδευσης διαχείρισης αποβλήτων Care Waste Project. Το πρόγραμμα αυτό προωθείται σε μορφή ηλεκτρονικής εκμάθησης,, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από την διεθνή κοινοπραξία Care Waste Consortium. Σας παρακαλούμε να το προωθήσετε σε όλα τα αρμόδια μέλη σας. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες μπορείτε να αντλήσετε από το επισυναπτόμενο ενημερωτικό φυλλάδιο καθώς και από την ιστοσελίδα του προγράμματος waste.eu Ευχαριστούμε.

2 L eo nardo da V i nci ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2011-GR1-LEO Διαδικτυακά μαθήματα για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και την απόκτηση επάρκειας στη διαχείριση γενικών και υγειονομικών αποβλήτων CARE - WASTE 2013

3 Το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τα προ γράμ ματα δια βίου μάθησης. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγρα φέων και η επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για κάθε πιθανή χρήση των πλη ροφοριών που περιέχονται σε αυτό. 2

4 Εισαγωγή Το πρόγραμμα CARE-WASTE «Διαδικτυακά μαθήματα για την ανάπτυξη νέων δε ξιοτήτων και την απόκτηση επάρκειας στην διαχείριση γενικών και υγειονο μικών αποβλήτων» αναφέρεται στο πρόγραμμα Leonardo da Vinci - μέτρο με ταφοράς καινοτομίας. Βασίζεται στο προϋπάρχον πρόγραμμα «Waste Train Project» που χρηματοδοτήθηκε από την ευρωπαϊκή ένωση. Τι είναι το CARE-WASTE Είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μεταφοράς καινοτομίας που αποσκοπεί στην δημιουργία στελεχών επαρκώς εκπαιδευμένων στην διαχείριση στερεών και υγειονομικών αποβλήτων. Χρησιμοποιεί νέες εκπαιδευτικές τεχνικές On line, of line,και blended learning. Συν δυάζει τη σύγχρονη γνώση, σε μορφή διαδικτυακών μαθημάτων, διαλέξεων, ερω τήσεων και ασκήσεων αλλά και έντυπου βιβλίου. Το πρόγραμμα απαντά στις και νούργιες απαιτήσεις για αναζήτηση της γνώσης, και για την μετάβαση από την γνώ ση στην ικανότητα. Εισάγει την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού συστήματος βασι σμένου στα μαθησιακά αποτελέσματα και τις δεξιότητες. Σε ποιους απευθύνεται Σε εργαζόμενους στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων άλλα και σε ανέργους που θα ήθελαν να αποκτήσουν νέες πιστοποιημένες δεξιότητες. Σε εργοδότες, στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων Σε στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης που καλούνται να λάβουν αποφάσεις σε σχετικά θέματα. Σε άλλους εκπαιδευτές ιδιαίτερα από τον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το προτεινόμενο πρόγραμμα CARE WASTE δίνει στον κάθε εκπαιδευόμενο ξε χωριστά και ανάλογα με την ειδικότητα του, την δυνατότητα να βελτιώσει τις ικα νότητες, γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων. Το πρό γραμμα ανταποκρίνεται στην στρατηγική «νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας» Έτσι η ανάπτυξη του προγράμματος και η εφαρμογή των ωφέλιμων αποτε λε σμάτων του θα στηρίξουν τους συμμετέχοντες στην κατάρτιση τους καθώς και στην απόκτη ση εξειδικευμένων γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα CARE WASTE θα διευκολύνει την προσωπική ανάπτυξη καθώς και την πρόσβαση στην ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. 3

5 Το θέμα των απόβλητων Η παραγωγή αποβλήτων είναι τόσο παλιά όσο η ανθρωπότητα. Καθώς οι αιώνες περνούν τα απόβλητα εξακολουθούν να αποτελούν πρόβλημα εξαιτίας της αύ ξη σης του πληθυσμού και της συνεχούς κατανάλωσης αγαθών. Συνυπολογίζοντας όλα τα είδη αποβλήτων ανακαλύπτουμε ότι ο καθένας από μας παράγει περισσότερο από τρεις τόνους κάθε χρόνο. Εξαιτίας του ότι τα πα ραγόμενα απόβλητα ακόμη και σήμερα δεν ανακυκλώνονται πλήρως, δημιουργού με προβλήματα, μολύνοντας τον αέρα, το νερό και το έδαφος. Σε ένα αστικό περιβάλλον η ποικιλία των στερεών αποβλήτων απεικονίζεται στο σχήμα που ακο λουθεί. Η παραπάνω ταξινόμηση αντιπροσωπεύει την πιο απλοποιημένη μορφή ορισμών για τα απόβλητα. Ο «Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων» απαρτίζεται από 20 ομάδες που πε ριλαμβά νουν αρκετές εκατοντάδες είδη. Όλες οι δραστηριότητες που συσχετίζονται με τα από βλητα από την στιγμή της παραγωγής τους μέχρι την τελική απόθεση τους, μπορούν να διαχωριστούν στις ακόλουθες φάσεις: αποθήκευση και συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και απόθεση. Όλες οι παραπάνω φάσεις προκαλούν επι δράσεις στο περιβάλλον σε διαφορετικό βαθμό και εξαρτώνται από τα τεχνικά πρότυπα που υιοθετούνται 4

6 Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα των αποβλήτων Στην ευρωπαϊκή ένωση η βασική αρχή της διαχείρισης των αποβλήτων είναι η απο τροπή της δημιουργίας τους. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα που αποτρέπουν την παραγωγή αποβλήτων εστιάζουν. 1.Στην δημιουργία νέων στόχων για την πολιτική διαχείρισης αποβλήτων στην Ευρώ πη. 2.Στην ανάπτυξη δεικτών παρακολούθησης της εξέλιξη της παραγωγής αποβλή των. 3. Στην καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου εργασίας για την πρόληψη δια μέ σου οικoλογικής πολιτικής. 4. Στη άμεση υιοθέτηση από τα κράτη μέλη προγραμμάτων για την μείωση παρα γωγής αποβλήτων. Οι ευθύνες για την διαχείριση αποβλήτων μπορούν να διαχωριστούν σε δυο μεγάλους τομείς: το νομοθετικό τομέα δηλαδή όλους τους νόμους που εφαρμόζονται, και δεύ τερον τον εκτελεστικό τομέα δηλαδή τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των κανονισμών. Για την μείωση της παραγωγής αποβλήτων χρειάζονται καίριες παρεμβάσεις σε διαφορετικά επίπεδα έμπειρα, στελέχη και εξειδικευμένη γνώση. 5

7 Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων ΕΠΕΠ Στην Ευρώπη υπάρχουν πολλά διαφορετικά εκπαιδευτικά και μορφωτικά συστήματα. Εξαιτίας αυτής της ποικιλομορφίας είναι συχνά δύσκολο να συγκριθούν μεταξύ τους τα θετικά στοιχεία εκπαίδευσης των άλλων χωρών. Ένας τρόπος για να γίνουν τα στοι χεία αυτά κατανοητά και συγκρίσιμα είναι να τα περιγράψουμε σε σχέση με τα μα θησιακά αποτελέσματα. Στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ) ως μαθησιακά αποτε λέσματα νοούνται οι διατυπώσεις όλων αυτών που ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κα τανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας. Το ΕΠΕΠ κατηγοριοποιεί τα μαθησιακά αποτελέσματα σε γνώση, ικανότητες και δε ξιότητες. Τα προσόντα δεξιοτήτων είναι απόδειξη του ότι ένας άνθρωπος είναι επαρκής ώστε να εργαστεί σε ένα συγκεκριμένο τομέα ή επάγγελμα. Η χρήση μαθησιακών αποτελεσμάτων έχει επίδραση σ έναν ευρύ τομέα των εκπαι δευτικών και μορφωτικών πρακτικών και πολιτικών όπως τα προγράμματα δια βίου μάθησης(llp). Το πρόγραμμα Leonardo da Vinci συνδέει την πολιτική με την πρα κτική στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις ικανότητες τους σε συγκεκριμένους τομείς. Το πρόγραμμα CARE-WASTE «Διαδικτυακά μαθήματα για την ανάπτυξη νέων δεξιο τήτων και την απόκτηση επάρκειας στη διαχείριση γενικών και υγειονομικών απο βλήτων» εντάσσεται στο πρόγραμμα «Leonardo da Vinci μέτρο μεταφοράς και νοτομίας». Τα προγράμματα μεταφοράς καινοτομίας, όπως το πρόγραμμα carewaste μεταφέρουν καινοτόμες μεθόδους και αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα «CARE-WASTE» μεταφέρεται η γνώση που απο κτήθηκε στο πρόγραμμα «Waste - Train», στο οποίο συμμετείχαν 8 δια φο ρετικές χώρες και περιελάμβανε τα εξής: 1. Καταγραφή της διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε 8 χώρες 2. Την έκδοση σχετικού βιβλίου σε 8 διαφορετικές γλώσσες 3. Τη δημιουργία διαδικτυακών μαθημάτων για τη διαχείριση των στερεών αποβλή των με διαλέξεις, ασκήσεις και video Στο πρόγραμμα «CARE-WASTE» επιπλέον: 1. Μεταφράζεται το σχετικό βιβλίο στα ελληνικά, βουλγαρικά, τουρκικά και νορβη γικά. Δημιουργείται νέα εκπαιδευτική πλατφόρμα σε όλες τις γλώσσες των συμ μετεχόντων εταίρων με υλικό για τη διαχείριση των στερεών αποβλή των. 2. Δημιουργούνται πιστοποιημένα εκπαιδευτικά μαθήματα με σκοπό τη δημιουργία επαρκούς επαγγελματικού περιγράμματος. 6

8 3. Περιγράφονται οι γνώσεις οι ικανότητες και οι δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν ώστε εκπαιδευό μενοι από δια φο ρετικούς τομείς γνώσεων και διαφορετικές βαθμί δες εκπαίδευσης να αποκτήσουν επάρκεια στη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «CARE-WASTE» συ μ πλη ρώ νεται με νέες επί καιρες ενότητες: 1. Τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (νοσο κομεία, ιατρεία και ιδιωτικά εργαστήρια) 2. Την προστασία της υγείας των εργαζομένων από τον επαγγελματικό κίνδυνο Το πρόγραμμα «care - waste» δίνει στον κάθε εκπαιδευόμενο ξεχωριστά την δυ νατότητα να βελτιώσει τις ικανότητες, γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της δια χ είρισης αποβλήτων, ενώ ανταποκρίνεται στις καινούργιες απαιτήσεις για αναζή τηση γνώσης, και εισάγει την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού συστήματος βα σισμένου στα μαθησιακά αποτελέσματα και τις δεξιότητες. Η εισαγωγή αυτού του εκπαιδευτικού συστήματος έχει σαν στόχο την δημιουργία ενός προγράμματος μάθησης, διαφορετικό για το κάθε άτομο. Το πρόγραμμα καταγράφει την κατάσταση που ήδη υπάρχει στα κράτη μέλη και δί νει στους εθνικούς οργανισμούς και υπηρεσίες την δυνατότητα καθορισμού δια φάνειας και αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακόμα, η εφαρμογή και η χρήση μιας συστηματικής διαδικασίας για την εκτίμη ση των δεξιοτήτων θα ωφελήσει μαθητευόμενους και εκπαιδευομένους στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και θα δώσει πρόσβαση στη γνώση ισότιμα και στα δυο φύλλα. Οι πηγές εκπαίδευσης του προγράμματος CARE-WASTE αντιπροσωπεύουν ένα καινοτόμο, πολυγλωσσικό εργαλείο διαδικτυακής εκπαίδευσης, που προσφέρε ται ως ένας βέλτιστος συνδυασμός μαθησιακών μεθόδων και εξειδικευμένου περιεχο μένου. Το εκπαιδευτικό υλικό έχει σχεδιαστεί στη βάση μικτής εκπαιδευτικής προσέγγισης, και προσφέρει νέες μαθησιακές ευκαιρίες. Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης επαγγελματιών στο τομέα της διαχείρισης γενικών και υγειονομικών αποβλήτων μέσω: της ανάπτυξης επαγγελματικών χαρτών για τη διαχείριση γενικών και υγειονομικών αποβλήτων, για επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων και διαφορετικών επιπέδων αναφοράς του Ε.Π.Ε.Π. (EQF) της επεξεργασίας εξειδικευμένων μεθόδων μάθησης που βασίζονται σε μαθη σιακά αποτελέσματα και βαθμολογούνται με διδακτικές μονάδες 7

9 Η δομή του εκπαιδευτικού προγράμματος CARE-WASTE Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος care-waste παρέχεται με την μορφή ηλε κτρονικού βιβλίου και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του προγράμματος <Σφάλμα! Η αναφορά της υπερ-σύνδεσης δεν είναι έγκυρη>. Το βιβλίο έχει σχε διαστεί με κύριο σκοπό να αυξήσει τις επαγγελματικές γνώσεις των ενδια φερομένων, να ευαισθητοποιήσει τον πληθυσμό, να βελτιώσει την κουλτούρα στην ανα κύκλωση των αποβλήτων και να αυξήσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη του κόσμου στην πολιτική διαχείρισης των αποβλήτων. Αντικατοπτρίζει την σύγχρονη εξειδι κευμένη γνώση και περιέχει συνδέσμους με οπτικοακουστικό υλικό και άλλες πη γές γνώσης. Είναι δε διαθέσιμο στα Ελληνικά, Αγγλικά, Βουλγαρικά, Νορβηγικά και Τουρκικά. Καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του προγράμματος, στην ιστοσελίδα του προγράμ ματος <Σφάλμα! Η αναφορά της υπερ-σύνδεσης δεν είναι έγκυρη.>, τα διαδι κτυακά μαθήματα είναι σχεδιασμένα σε διαφορετικά επίπεδα εξειδικευμένων γνώ σεων ανάλογα με τις σπουδές και το επάγγελμα του κάθε εκπαιδευόμενου και οδηγούν στην απόκτηση επάρκειας στη διαχείριση των αποβλήτων. Σε αυτό το μοντέλο εκπαίδευσης παρουσιάζονται επαγγελματικοί χάρτες με εξειδικευμένη γνώ ση βασισμένη στις μαθησιακές πηγές του Προγράμματος CARE-WASTE και οι οποίοι δομούνται με βάση την αρχή Μονάδα Πιστοποίησης / Μαθησιακά Απο τε λέσματα (ΜΑ). Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα (ΜΑ) αντιπροσωπεύουν στοιχεία σχετικά με τη θεω ρητική και πρακτική κατάρτιση που έχει αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος με την ολο κλήρωση συγκεκριμένης εκπαιδευτικής περιόδου. Τα Μαθησιακά Απο τελέ σματα (ΜΑ), έχουν σχεδιαστεί να ανταποκρίνονται στα επίπεδα αναφοράς του Ε.Π.Ε.Π. 4, 5, 6 και 7 περιγράφοντας την αντίστοιχη αναγνώριση. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 18 διαφορετικές ειδικότητες επαγγελματιών στους οποίους απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του CARE WASTE. Ο κάθε εκπαιδευόμενος ανάλογα με το επάγγελμα του και το επίπεδο των σπουδών του μπορεί να επιλέξει από τον πίνακα αυτό τον Επαγγελματικό Χάρτη του πατώντας το αντίστοιχο (Χ). 8

10 CARE WASTE KEY COMPETENCIES EQF 4 EQF 5 EQF 6 EQF 7 Επαγγελματίες επιστήμης και μηχανικής Επαγγελματίες πε ρι βαλ λοντι κής & επαγγελμα τικής υγείας και υγιεινής. Τεχνολόγοι Μικρο βιο λογικών Εργαστηρίων Επαγγελματίες Προστασίας Πε ριβάλλοντος Τεχνολόγοι Χημικοί Μη χανικοί Μηχανικοί Επαγγελματίες Νοσηλευτικής Φροντίδας Επαγγέλματα υγείας Παραϊατρικά επαγγέλματα Επιθεωρητές περιβάλλοντος και επαγγελματικής υγείας Τεχνολόγοι Φαρμακευτικής Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων Ιατροί Ιατροί Γενικοί Διευθυντές και Διευθύνοντες Σύμβουλοι Καθηγητές επαγγελματικής εκπαίδευσης Διοικητικά επαγγέλματα Επαγγέλματα εκπαίδευσης 9

11 Στο καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του care waste για κάθε επαγγελμα τική ειδικότητα και για κάθε διαφορετικό επίπεδο έχει σχεδιαστεί ένα Προφίλ Εξει δίκευσης στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά τα βασικά στοιχεία των μαθησιακών απο - τελεσμάτων που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής δια δικασίας. Παράδειγμα τέτοιου Προφίλ Εξειδίκευσης δίνεται στον επόμενο πίνακα στον οποίο περιγράφονται οι γνώσεις οι ικανότητες και οι δεξιότητες που πρέπει να απο κτηθούν ώστε οι εκπαιδευόμενοι Επαγγελματίες Περιβαλλοντικής & Επαγγελματικής Υγείας και Υγιεινής επιπέδου ΕΠΕΠ 4 να αποκτήσουν επάρκεια στη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Επαγγελματίες Προστασίας Περιβάλλοντος 10 Επαγγελματίες Περιβαλλοντικής & Επαγγελματικής Υγείας και Υγιεινής, ΕΠΕΠ - 4 Μαθησιακά αποτελέσματα Γνώση Γενικές έννοιες δια χείρισης αποβλή των, Κανονισμοί πε ριβαλ λοντικής προστα σίας, Γενική έννοια ιατρι κών απο βλήτων, Συ νέπειες ανε - παρκούς δια χείρι σης ιατρι κών απο βλήτων, Όλες τις κατευ θυντή ριες οδηγίες επαγγελμα τι κής ασφά λειας και ασφα λούς χειρισμού επι κίνδυνων υλικών, Πρότυπα υ γείας και πε ρι βαλ λο ντικοί κα νο νισμοί. Ικανότητες (Είναι σε θέση να:) Να εργάζεται σύμφωνα με αρχές προστασίας Περιβάλλοντος και Υγείας, και Αρχές Ασφά λειας, Να εκτιμά την ασφά λεια εργασιακών χώ ρων τόσο για τους εργα ζόμενους όσο και για τους καταναλωτές, Να εξακριβώνει τη συμ - μόρφωση με δε δομένα πρότυπα υγείας και ασφάλειας, Να αναθεωρεί και να ερμη - νεύει στοιχεία, Να κατανοεί τοπικούς και κρατικούς κανόνες σχε - τικούς με την φρο ντίδα υγείας και επι κίνδυνες ουσίες, Να εξακριβώνει πηγές πε ριβαλλοντικών προ βλημάτων, Να παρέχει τεχνικές συμβουλές και υπη ρε σίες υποστήριξης. Ευρύτερες δυνατότητες (έχει γενικότερες ικανότητες και δυνατότητες σε σχέση με δια δικασίες εκμάθησης και κοινωνικής προβολής) Έχει ικανότητα έκφρασης και ερμηνείας εννοιών και ιδεών τόσο σε προφορική όσο και σε γραπτή μορφή Έχει ικανότητα ανάπτυξης & εφαρμογής κριτικής σκέψης στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων στην καθημερινή πρακτική Έχει ικανότητα χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών της επικοινωνίας & πληροφόρησης Έχει ικανότητα συμβολής στην κοινωνική & επαγγελματική ζωή με αποτελεσματικό & ωφέλιμο τρόπο Έχει ικανότητα να δημιουργεί και να καινοτομεί στο σχεδιασμό και τη διαχείριση της καθημερινής εργασίας και στην επίτευξη των στόχων.

12 Οι πίνακες των Προφίλ Εξειδίκευσης είναι δομημένοι σύμφωνα με τις αρχές του Ευρω παϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ) και περιγράφουν τα βα σι κά στοιχεία των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Αντιπροσωπεύουν στοι χεία σχετι κά με τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση που έχει αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος με την ολο κλήρωση συγκεκριμένης εκπαιδευτικής περιόδου. Βασικά στοιχεία μαθησιακών αποτελεσμάτων είναι: Γνώση (Γ): απόκτηση, κατανόηση και απομνημόνευση συγκεκριμένου περιε χομένου, δηλαδή ικανότητα κατανόησης αντικειμένων, γεγονότων, κα ταστά σεων, διαδικασιών, δομών, και γνώση του τρόπου ενασχόλησης με αυτά. Δεξιότητες: βασικές και ειδικές, εντός ενός συγκεκριμένου επαγγελματικού πλαι σίου και άμεσα σχετιζόμενες με έναν συγκεκριμένο επαγγελματικό ρό λο. Ευρύτερες ικανότητες: γενικές δεξιότητες και συνήθεις συμπεριφορές, συγκε κριμένα σχετιζόμενες με τη διαδικασία εκπαίδευσης, σκέψης και αυτοεκπαί δευσης. Εμφάνισή τους μέσα στην κοινωνική ζωή και στην εργασία. Στους πίνακες των μαθησιακών αποτελεσμάτων περιγράφονται το σύνολο των γνώ σεων που πρέπει να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος συμπληρωματικά έτσι ώστε να θεω ρείται ότι έχει επάρκεια στη διαχείριση γενικών και υγειονομικών απο βλήτων. Οι απαιτούμενες γνώσεις για την απόκτηση αυτών των μαθησιακών απο τε λεσμάτων παρουσιάζονται αναλυτικά στις πηγές εκπαίδευσης του προγράμματος και εμπε ριέχονται στο ηλεκτρονικό βιβλίο του CARE-WASTE. Επιπλέον στο καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του CARE-WASTE οι πίνακες των σχε δίων εκπαίδευσης συμπληρώνονται ανά ειδικότητα και επάγγελμα με τους πί νακες των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι κα τα νε μημένα σε εκπαιδευτικές ενότητες (U1,U2 κλπ) και συνδεδεμένα με μο νάδες πι στοποίησης, όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί. Επαγγελματίες Περιβαλλοντικής & Επαγγελματικής Υγείας και Υγιεινής, ΕΠΕΠ 4 Ενότητες πιστοποίησης: 5 5 (U 1, U 2, U 4, U 5, U 6 ) Σύνολο μονάδων ECVET: 18 Ενότητες Πιστοποίησης CARE-WASTE: Μονάδες ECVET U 1 : Εισαγωγή Λίγα λόγια (Μαθησιακά αποτελέσματα 1) 3 U 2 : Παραγωγή και Αποκομιδή Αποβλήτων (Μαθησιακά Αποτελέσματα 2 και3) 3 U 4 : Διαχείριση και επεξεργασίας αποβλήτων (Μαθησιακά αποτελέσματα 4 και 5) 5 U 5 : Διαχείριση αποβλήτων (Μαθησιακά αποτελέσματα 8) 3 U 6 : Εφαρμογή διαχείρισης αποβλήτων (Μαθησιακά αποτελέσματα7) Σύνολο:

13 Κάθε εκπαιδευτική ενότητα μπορεί να περιέχει 1-3 διαφορετικά μαθησιακά απο τελέσματα. Η διαφορά μεταξύ Εκπαιδευτικής Ενότητας και Μονάδας Πιστοποίησης Η Εκπαιδευτική Ενότητα αντιστοιχεί σε ένα γνωστικό αντικείμενο μιας τυ πι κής εκπαί δευσης. Οι εκπαιδευτικές ενότητες σχετίζονται αποκλειστικά με τη γνώ ση, υπό την αυ στηρή έννοια του όρου, δηλαδή, με ένα τμήμα ενός μα θη σια κού απο τελέ σματος Η Μονάδα Πιστοποίησης αποτελεί μέρος του τίτλου σπουδών. Μπορεί να είναι το μι κρότερο τμήμα των προσόντων που αξιολογούνται, επικυρώνονται και/ή πι στοποιού νται. Η Μονάδα Πιστοποίησης μπορεί να αφορά συγκεκριμένα ένα μόνο προσόν / ειδίκευση ή να είναι κοινή για αρκετά προσόντα / για αρκετές ειδικό τητες Η Μονάδα πιστοποίησης είναι: ένα βασικό τμήμα της μαθησιακής διαδικασίας ένα ουσιαστικό σύνολο γνώσης, δεξιοτήτων και ευρύτερων ικανοτήτων, το οποίο αντιπροσωπεύει ένα τμήμα μίας ολόκληρης ειδικότητας ένα τμήμα χωριστής αξιολόγησης, το οποίο μπορεί να μεταφερθεί, και αναλόγως της εθνικής νομοθεσίας μπορεί να πιστοποιηθεί, ένα τμήμα το οποίο μπορεί να βαθμολογηθεί με πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (Ε.Σ.Π.Μ.) Συνδυάστε τις γνώσεις σας με το εκπαιδευτικό σύστημα του carewaste και αποκτήστε ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Βαθμοί του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (Ε.Σ.Π.Μ.) για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. παρέχουν πρόσθετη πληροφόρηση σε αριθμητική μορφή σχετικά με το «βάρος» της Μονάδας Πιστοποίησης σχέση με την όλη εξειδίκευση ή το επάγγελμα. προσφέρουν μεγαλύτερη διαφάνεια και δυνατότητα μεταφοράς των μαθησιακών αποτελεσμάτων. προσμετρούν τη γνώση, τις δεξιότητες και τις ευρύτερες ικανότητες που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο ανεπίσημης και επίσημης εκπαίδευ σης. Κερδίστε πιστοποιημένη γνώση και Πιστωτικές Μονάδες Εκπαίδευσης Μια Πιστωτική Μονάδα Μαθησιακού Αποτελέσματος αντιπροσωπεύει ένα σύ νο λο μα θησιακών αποτελεσμάτων το οποίο: μπορεί να αξιολογηθεί μπορεί να προσμετρηθεί για την απόκτηση τυπικού προσόντος ή ειδικότητας μπορεί να μεταφερθεί σε άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα ή επαγγελματικές ειδικότητες. 12

14 Εκπαιδευτικές Μονάδες του προγράμματος «CARE-WASTE» Οι μαθησιακές πηγές του προγράμματος «CARE-WASTE» διαμορφώνονται σε: Εκπαιδευτικές Ενότητες, ως δομικά στοιχεία των Μαθησιακών Απο τε λε σμά των, Πιστωτικές μονάδες Ε.Σ.Π.Μ. (2 ή 3 ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες), που κα - τανέμονται σε κάθε Εκπαιδευτική Ενότητα. Στις Ενότητες Πιστοποίησης Μαθησιακού Αποτελέσματος περιγράφεται το εί δος των γνώ σεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που έχει αποκτήσει ο εκπαι δευόμε νος, ο οποίος πέρασε επιτυχώς τη δοκιμασία για την απόκτηση της πι στωτικής μονάδας. Η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οδηγεί στην απόκτηση πι στω τικής μονάδας μαθησιακών αποτελεσμάτων 60 πιστωτικές μονάδες του Ε.Σ.Π.Μ. αντιστοιχούν σε ένα σπουδαστικό έτος μιας τυπικής εκπαίδευσης. Οι κύριοι τομείς δραστηριοτήτων που ενοποιούνται στις Ενότητες Πιστοποίησης του προ γράμματος CARE-WASTE είναι «η διαχείριση αποβλήτων» και «τα υγειο νο μι κά απόβλητα», και έχουν ως αποτέλεσμα τον προσδιορισμό 3 βασικών στοιχείων: «γνώση», από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του «CARE-WASTE» σε συνδυα σμό με γνώση που έχει αποκτηθεί παλαιότερα «δεξιότητες» και «ευρύτερη ικανότητα» Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μεθόδων του Προγράμματος CARE-WASTE Στα πλαίσια του προγράμματος δημιουργούνται Εκπαιδευτικοί Οδοί που οδηγούν στη δημιουργία Σχεδίων Ατομικής Εκπαίδευσης. Πρόσβαση σε αυτά παρέχεται από την ιστοσελίδα του προγράμματος <Σφάλμα! Η ανα φορά της υπερ-σύνδεσης δεν είναι έγκυρη.> μέσω των δύο δευτερευόντων με νού «Επαγγελματικός χάρτης προγράμματος CARE-WASTE» και «Πηγές Εκπαί δευ σης». Σε αυτά η πρόσβαση επιτρέπεται μετά την είσοδο του χρήστη με «user name» και «password». Κάθε Εκπαιδευτική Οδός (Ε.Ο.) είναι ένα σύνολο μονάδων με διαφορετικό μέ γεθος, το οποίο καλύπτει συγκεκριμένο, σχετικά ευρύ θέμα, εντός της στοχευόμενης περιοχής του έργου, που έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένο Προφίλ Εξειδίκευσης. Κάθε Ε.Ο. περιέχει τουλάχιστον 3 Εκπαιδευτικές Ενότητες. Κάθε Ε.Ο. αποφέρει διαφορετικές Πιστωτικές Μονάδες ανάλογα με το επίπεδο του Ε.Π.Ε.Π. Κάθε βασικό στοιχείο της Ε.Ο. (γνώση, δεξιότητες ή ικανότητα) ολοκληρώνεται με τεστ ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης. Δημιουργήστε το δικό σας Σχέδιο Ατομικής Εκπαίδευσης. 13

15 Οι ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης, έχουν αναπτυχθεί για τα στοιχεία «γνώση», «δεξιό τητες», και «ευρύτερη ικανότητα» κάθε Μαθησιακού Αποτελέσματος, με έμφα ση στη προσέγγιση «επιλύω το πρόβλημα / σκέπτομαι λογικά». Η αυτοαξιολόγηση γίνεται με σύγχρο νο διαδραστικό τρόπο μέσα από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αλλά και με σχή ματα, video και ασκήσεις όπως στα παραδείγματα που ακολουθούν. Watch the following video and give the right answer https://www.schooltube.com/video/2fe9beac99b5424ca074/reduce,%20 Reuse%20&%20Recycle Fill the gaps in the right order 14

16 Εταίροι του προγράμματος CARE-WASTE ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Biognosis Research and Education for the Environment Η ΕΣΔΥ ιδρύθηκε το 1929 έχοντας ως σκοπό να παρέχει βα σική, μεταπτυχιακή και εξειδικευμένη κατάρτι ση στους επαγγελμα τίες επιστήμονες υγείας. Η ΕΣΔΥ ασχολείται με την διε ξαγωγή επιστημονικών ερευ νών σε όλους τους το μείς της δημόσιας υγείας και της προληπτικής ιατρικής. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΒΙΟΓΝΩΣΗ - ΕΛΛΑΔΑ Η «Βιογνώση» είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανι σμός με στόχο να προασπίζει την προστασία της δη μόσιας υγείας, των φυσικών πόρων και του πε ριβάλ λοντος, και να στηρίζει την ανάπτυξη κάθε γνώσης συναφούς προς το αντικείμενό της. Εταίροι BIOINTECH - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ NOFIΜA ΝΟΡΒΗΓΙΑ ERBIL ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑ - ΕΛΛΑΔΑ Η αποστολή του κέντρου έρευνας και ανάπτυξης Βiοintech είναι να υποστηρίζει και να ενθαρρύνει την ευρω παϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνο λογίας καθώς και την εφαρμογή της νέας γνώσης στην εκπαίδευση και στις τεχνολογικές και νοτομίες. Στόχος του τμήματος των Ιατρικών Εργαστηρίων είναι να κα ταρτί σει και να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες σε θέ ματα που σχε τίζονται με την Βιοχημεία, τη Βιο τεχνολογία, τη Δημόσια Υγεία, τους φυσικούς πόρους, το περι βάλλον. Η Νofima είναι ένας μεγάλος όμιλος που διεξάγει έ ρευ να προ σανατολισμένη στη βιομηχανία τροφίμων, στην υδα τοκαλλιέργεια, στην αλιεία και στην αγορά. Η Nofima εξει δικεύεται στην τεχνολογία αξιοποίησης υποπροϊό ντων - αποβλήτων. Η Εrbil παρέχει συμβουλευτική σε προγράμματα της ευρω παϊκής ένωσης και δημιουργεί προγράμματα καινοτόμου έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογιών Έχει μεγάλη ικανότητα και εμπειρία στην εκπόνηση προ γραμμάτων LdV και TOI όπως τα WASTE-TRAIN, PROWAT, ACES, ENV-ETHICS,VQTS-PH, COMBAT. 15

17

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής, Intercollege ECVET Expert Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET Δρ. Γεώργιος Χωραττάς Υπεύθυνος για την Τεχνική Επαγγελματική Κατάρτιση Κέντρο Παραγωγικότητας ECVET EXPERT Σεπτέμβριος 2014: 23/9 Λευκωσία, 24/9 Πάφος, 25/9 Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Οι πρόσφατες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος και των σπουδών της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου στην Ελλάδα» Τρίτη 3 Μαρτίου 2014 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET)

Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Περιγραφή ενός συγκεκριμένου μαθήματος (course) με τη μορφή Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Μέρος 1 Ανδρέας Έλληνας 1 Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ECVET WORKSHOP 23-10-2012. http://www.youtube.com/watch?v=0w1bzgyftni&feature=youtu.be. Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210 2120700, www.eiead.

ECVET WORKSHOP 23-10-2012. http://www.youtube.com/watch?v=0w1bzgyftni&feature=youtu.be. Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210 2120700, www.eiead. http://www.youtube.com/watch?v=0w1bzgyftni&feature=youtu.be ECVET WORKSHOP 23-10-2012 Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία Περιεχόμενα Α Β Γ Δ Ε Πλαίσιο Πολιτικής για την ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET)

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ECVET : ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 2 Οκτωβρίου 2006, Espoo ECVET : Προσχέδιο τεχνικών προδιαγραφών Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Distance Education Unit Δημόσια Υγεία (18 ΜΗΝΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO) Περιγραφή Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Δημόσια Υγεία είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGA310 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 ο ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Ικανοτήτων Competence Assessment

Αξιολόγηση των Ικανοτήτων Competence Assessment Αξιολόγηση των Ικανοτήτων Competence Assessment Μια σύντομη μελέτη της κατάστασης στη Σουηδία LIFELONG LEARNING PROGRAMME, INNOVATIONS TRANSFER AGREEMENT DE/10/LLP-LdV/TOI/147367/ 2010-1-DE2-LEO05-05359

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνητικό nº: ES/09/LLP-LdV/TOI/149060 - Σχέδιο nº: 2009-1-ES1-LEO05-10359

Συµφωνητικό nº: ES/09/LLP-LdV/TOI/149060 - Σχέδιο nº: 2009-1-ES1-LEO05-10359 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Μάρτιος 2011 Κατά τη διάρκεια του σχεδίου, οι διάφορες δράσεις και δραστηριότητες οδήγησαν στα ακόλουθα αποτελέσµατα, τα οποία περιγράφονται εν συντοµία παρακάτω: With the support

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του:

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: Πρόγραμμα Δωρεάν Κατάρτισης ΝΕΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Από το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ) Με την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (NQF) ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE M-CARE Κατάρτιση μέσω φορητών συσκευών για φροντιστές ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE Πακέτο εργασίας WP2 Τίτλος π. εργασίας Έρευνα και Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 25 Μαΐου 15 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την ένταξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων

Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων Πάτρα 16 Νοεμβρίου 2012 Λουκάς Ζαχείλας, Ανώτερος εμπειρογνώμων,cedefop E-mail: loukas.zahilas@cedefop.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα Ενότητα 8: Τεχνολογία Νικόλαος Καρανάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ψήφισμα Συμβουλίου Ευρωπαίων Οδοντιάτρων (CED) Mάιος 2013 Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το κείμενο που ακολουθεί είναι η ελληνική μετάφραση του ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία www.pvtrin.eu Με την πιστοποίηση PVTRIN μπορείτε να αποκτήσετε ανταγωνιστικό επαγγελματικό πλεονέκτημα σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά και να διακριθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Βιωματικό Εκπαιδευτικό Εργαστήριο «Ανακαλύπτοντας Κοινωνικές & Προσωπικές δεξιότητες»

Βιωματικό Εκπαιδευτικό Εργαστήριο «Ανακαλύπτοντας Κοινωνικές & Προσωπικές δεξιότητες» Βιωματικό Εκπαιδευτικό Εργαστήριο «Ανακαλύπτοντας Κοινωνικές & Προσωπικές δεξιότητες» «Δεν είναι οι δυνατότεροι, ούτε οι εξυπνότεροι, αυτοί που θα καταφέρουν να επιβιώσουν στον κόσμο μας, αλλά αυτοί που

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής. 8 Νοεμβρίου 2013, ECVET

Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής. 8 Νοεμβρίου 2013, ECVET Παρουσίαση του έργου «ECVET4practitioners: Μεταφορά και προώθηση του εργαλείου ECVET για επαγγελματίες στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Ενότητα 1η: Παρουσίαση Μαθήματος Δημήτριος Δρόσος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειοθήκη πρόσθετων δεικτών ποιότητας στη διά βίου μάθηση

Εργαλειοθήκη πρόσθετων δεικτών ποιότητας στη διά βίου μάθηση Εργαλειοθήκη πρόσθετων δεικτών ποιότητας στη διά βίου μάθηση 1. Βαθμός προσέλκυσης εκπαιδευτών στη ΔΒΜ 2. Βαθμός εμπλουτισμού του μητρώου εκπαιδευτών ΔΒΜ 3. Βαθμός εμπλουτισμού του καταλόγου επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD0350 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνιολογία ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΩΛΗ- ΤΗ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗ- ΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΩΛΗ- ΤΗ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗ- ΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ 1 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΩΛΗ- ΤΗ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗ- ΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2 Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΓΙΝΕΤΑΙ Σ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΤΩΤΑ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση»

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» INFO KIT Μέρος 2 Μάης 2011 1. Η ΕΕΥ ως εμπειρία μάθησης Η συμμετοχή ως εθελοντής ΕΕΥ είναι μια πολύτιμη προσωπική, κοινωνική και πολιτισμική εμπειρία,

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP2021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Τρίτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.ivepe.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ενηµερώσου και δήλωσε συµµετοχή σήµερα ΙΒΕΠΕ

www.ivepe.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ενηµερώσου και δήλωσε συµµετοχή σήµερα ΙΒΕΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Tώρα που η υψηλή ανεργία αποτελεί σκληρή πραγµατικότητα, τώρα που η εξειδίκευση και η κατάρτιση σε νέους τοµείς είναι απαραίτητες,

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ.

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κωνσταντίνος Καλτσάς ΔΡΑΜΑΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17.03 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. EC-ASE: European Certification for Advisors/ Educators of Social Economy

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. EC-ASE: European Certification for Advisors/ Educators of Social Economy ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ EC-ASE: European Certification for Advisors/ Educators of Social Economy Διαδικασία Αξιολόγησης Αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων: γνώσεις δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect

Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect 23 Ιουλίου 2009 Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Ψηφιακή υποστήριξη για διερώτηση,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος έργου: Προστασία και Ασφάλεια για τους επαγγελματίες στη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών - Advancing work safety for pest control workers

Τίτλος έργου: Προστασία και Ασφάλεια για τους επαγγελματίες στη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών - Advancing work safety for pest control workers Τίτλος έργου: Προστασία και Ασφάλεια για τους επαγγελματίες στη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών - Advancing work safety for pest control workers ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Για την Ελλάδα στην ελληνική γλώσσα) Ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Προϊσταμένων Διευθύνσεων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Προϊσταμένων Διευθύνσεων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGF450 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις κατάρτισης/ επιμόρφωσης. Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12. Φορέας υλοποίησης

Δράσεις κατάρτισης/ επιμόρφωσης. Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12. Φορέας υλοποίησης Δράσεις κατάρτισης/ Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων #δράση 12 επιμόρφωσης Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικές Συνεργατικές Δράσεις ενάντια στην Ανεργία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Πύλης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ του Ολύμπιου Δαφέρμου Ο οποιοσδήποτε σχεδιασμός της Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σήμερα οφείλει να λάβει υπόψη του τα παρακάτω: 1. Οι απόφοιτοι της

Διαβάστε περισσότερα

Maria Gravani Open University of Cyprus Maria.gravani@ouc.ac.cy

Maria Gravani Open University of Cyprus Maria.gravani@ouc.ac.cy Αντλεί από το πρόσφατο βιβλίο μας: Gravani, M. N. & Ioannidou, A. (2014). Adult and Continuing Education in Cyprus. W. Bertelmann Verlag DIE (German Institute for Adult Education): Bonn, Germany. [Country

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 1 1. Εισαγωγή... 5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 3. Σκοπός του Προγράμματος... 6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των εμπειριών και των πρακτικών στη Δανία. Niels Rosendal Jensen και Dirk Michel-Schertges

Παρουσίαση των εμπειριών και των πρακτικών στη Δανία. Niels Rosendal Jensen και Dirk Michel-Schertges Παρουσίαση των εμπειριών και των πρακτικών στη Δανία Niels Rosendal Jensen και Dirk Michel-Schertges Περιεχόμενα: Αναγνώριση της προγενέστερης μάθησης ή των πραγματικών ικανοτήτων Προϋποθέσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΣΤ0 ΔΗΜΟΣΙO ΙΕΚ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 1 25 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ειδική Αγωγή 2 25 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ Ειδική Αγωγή 3 ΝΟΗΤΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα Αναγνωριση Ποιοτητα Κινητικοτητα Εκπαιδευση Προτυπα Απασχολησιµοτητα Ανάπτυξη της Αγοράς Εργασίας Σχετικά Προσόντα και κατάρτιση Η VSPORT + Έργο Ο βασικός στόχος του VSPORT είναι να αναπτυχθεί ένα διατομεακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.5: «ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.5: «ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.5: «ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα