ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ"

Transcript

1 Κυρίες και κύριοι, Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Μεταφοράς ς Καινοτομίας Leonardo da Vinci σας ανακοινώνουμε την δημιουργία του προγράμματος εκπαίδευσης διαχείρισης αποβλήτων Care Waste Project. Το πρόγραμμα αυτό προωθείται σε μορφή ηλεκτρονικής εκμάθησης,, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από την διεθνή κοινοπραξία Care Waste Consortium. Σας παρακαλούμε να το προωθήσετε σε όλα τα αρμόδια μέλη σας. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες μπορείτε να αντλήσετε από το επισυναπτόμενο ενημερωτικό φυλλάδιο καθώς και από την ιστοσελίδα του προγράμματος waste.eu Ευχαριστούμε.

2 L eo nardo da V i nci ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2011-GR1-LEO Διαδικτυακά μαθήματα για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και την απόκτηση επάρκειας στη διαχείριση γενικών και υγειονομικών αποβλήτων CARE - WASTE 2013

3 Το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τα προ γράμ ματα δια βίου μάθησης. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγρα φέων και η επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για κάθε πιθανή χρήση των πλη ροφοριών που περιέχονται σε αυτό. 2

4 Εισαγωγή Το πρόγραμμα CARE-WASTE «Διαδικτυακά μαθήματα για την ανάπτυξη νέων δε ξιοτήτων και την απόκτηση επάρκειας στην διαχείριση γενικών και υγειονο μικών αποβλήτων» αναφέρεται στο πρόγραμμα Leonardo da Vinci - μέτρο με ταφοράς καινοτομίας. Βασίζεται στο προϋπάρχον πρόγραμμα «Waste Train Project» που χρηματοδοτήθηκε από την ευρωπαϊκή ένωση. Τι είναι το CARE-WASTE Είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μεταφοράς καινοτομίας που αποσκοπεί στην δημιουργία στελεχών επαρκώς εκπαιδευμένων στην διαχείριση στερεών και υγειονομικών αποβλήτων. Χρησιμοποιεί νέες εκπαιδευτικές τεχνικές On line, of line,και blended learning. Συν δυάζει τη σύγχρονη γνώση, σε μορφή διαδικτυακών μαθημάτων, διαλέξεων, ερω τήσεων και ασκήσεων αλλά και έντυπου βιβλίου. Το πρόγραμμα απαντά στις και νούργιες απαιτήσεις για αναζήτηση της γνώσης, και για την μετάβαση από την γνώ ση στην ικανότητα. Εισάγει την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού συστήματος βασι σμένου στα μαθησιακά αποτελέσματα και τις δεξιότητες. Σε ποιους απευθύνεται Σε εργαζόμενους στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων άλλα και σε ανέργους που θα ήθελαν να αποκτήσουν νέες πιστοποιημένες δεξιότητες. Σε εργοδότες, στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων Σε στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης που καλούνται να λάβουν αποφάσεις σε σχετικά θέματα. Σε άλλους εκπαιδευτές ιδιαίτερα από τον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το προτεινόμενο πρόγραμμα CARE WASTE δίνει στον κάθε εκπαιδευόμενο ξε χωριστά και ανάλογα με την ειδικότητα του, την δυνατότητα να βελτιώσει τις ικα νότητες, γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων. Το πρό γραμμα ανταποκρίνεται στην στρατηγική «νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας» Έτσι η ανάπτυξη του προγράμματος και η εφαρμογή των ωφέλιμων αποτε λε σμάτων του θα στηρίξουν τους συμμετέχοντες στην κατάρτιση τους καθώς και στην απόκτη ση εξειδικευμένων γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα CARE WASTE θα διευκολύνει την προσωπική ανάπτυξη καθώς και την πρόσβαση στην ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. 3

5 Το θέμα των απόβλητων Η παραγωγή αποβλήτων είναι τόσο παλιά όσο η ανθρωπότητα. Καθώς οι αιώνες περνούν τα απόβλητα εξακολουθούν να αποτελούν πρόβλημα εξαιτίας της αύ ξη σης του πληθυσμού και της συνεχούς κατανάλωσης αγαθών. Συνυπολογίζοντας όλα τα είδη αποβλήτων ανακαλύπτουμε ότι ο καθένας από μας παράγει περισσότερο από τρεις τόνους κάθε χρόνο. Εξαιτίας του ότι τα πα ραγόμενα απόβλητα ακόμη και σήμερα δεν ανακυκλώνονται πλήρως, δημιουργού με προβλήματα, μολύνοντας τον αέρα, το νερό και το έδαφος. Σε ένα αστικό περιβάλλον η ποικιλία των στερεών αποβλήτων απεικονίζεται στο σχήμα που ακο λουθεί. Η παραπάνω ταξινόμηση αντιπροσωπεύει την πιο απλοποιημένη μορφή ορισμών για τα απόβλητα. Ο «Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων» απαρτίζεται από 20 ομάδες που πε ριλαμβά νουν αρκετές εκατοντάδες είδη. Όλες οι δραστηριότητες που συσχετίζονται με τα από βλητα από την στιγμή της παραγωγής τους μέχρι την τελική απόθεση τους, μπορούν να διαχωριστούν στις ακόλουθες φάσεις: αποθήκευση και συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και απόθεση. Όλες οι παραπάνω φάσεις προκαλούν επι δράσεις στο περιβάλλον σε διαφορετικό βαθμό και εξαρτώνται από τα τεχνικά πρότυπα που υιοθετούνται 4

6 Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα των αποβλήτων Στην ευρωπαϊκή ένωση η βασική αρχή της διαχείρισης των αποβλήτων είναι η απο τροπή της δημιουργίας τους. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα που αποτρέπουν την παραγωγή αποβλήτων εστιάζουν. 1.Στην δημιουργία νέων στόχων για την πολιτική διαχείρισης αποβλήτων στην Ευρώ πη. 2.Στην ανάπτυξη δεικτών παρακολούθησης της εξέλιξη της παραγωγής αποβλή των. 3. Στην καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου εργασίας για την πρόληψη δια μέ σου οικoλογικής πολιτικής. 4. Στη άμεση υιοθέτηση από τα κράτη μέλη προγραμμάτων για την μείωση παρα γωγής αποβλήτων. Οι ευθύνες για την διαχείριση αποβλήτων μπορούν να διαχωριστούν σε δυο μεγάλους τομείς: το νομοθετικό τομέα δηλαδή όλους τους νόμους που εφαρμόζονται, και δεύ τερον τον εκτελεστικό τομέα δηλαδή τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των κανονισμών. Για την μείωση της παραγωγής αποβλήτων χρειάζονται καίριες παρεμβάσεις σε διαφορετικά επίπεδα έμπειρα, στελέχη και εξειδικευμένη γνώση. 5

7 Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων ΕΠΕΠ Στην Ευρώπη υπάρχουν πολλά διαφορετικά εκπαιδευτικά και μορφωτικά συστήματα. Εξαιτίας αυτής της ποικιλομορφίας είναι συχνά δύσκολο να συγκριθούν μεταξύ τους τα θετικά στοιχεία εκπαίδευσης των άλλων χωρών. Ένας τρόπος για να γίνουν τα στοι χεία αυτά κατανοητά και συγκρίσιμα είναι να τα περιγράψουμε σε σχέση με τα μα θησιακά αποτελέσματα. Στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ) ως μαθησιακά αποτε λέσματα νοούνται οι διατυπώσεις όλων αυτών που ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κα τανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας. Το ΕΠΕΠ κατηγοριοποιεί τα μαθησιακά αποτελέσματα σε γνώση, ικανότητες και δε ξιότητες. Τα προσόντα δεξιοτήτων είναι απόδειξη του ότι ένας άνθρωπος είναι επαρκής ώστε να εργαστεί σε ένα συγκεκριμένο τομέα ή επάγγελμα. Η χρήση μαθησιακών αποτελεσμάτων έχει επίδραση σ έναν ευρύ τομέα των εκπαι δευτικών και μορφωτικών πρακτικών και πολιτικών όπως τα προγράμματα δια βίου μάθησης(llp). Το πρόγραμμα Leonardo da Vinci συνδέει την πολιτική με την πρα κτική στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις ικανότητες τους σε συγκεκριμένους τομείς. Το πρόγραμμα CARE-WASTE «Διαδικτυακά μαθήματα για την ανάπτυξη νέων δεξιο τήτων και την απόκτηση επάρκειας στη διαχείριση γενικών και υγειονομικών απο βλήτων» εντάσσεται στο πρόγραμμα «Leonardo da Vinci μέτρο μεταφοράς και νοτομίας». Τα προγράμματα μεταφοράς καινοτομίας, όπως το πρόγραμμα carewaste μεταφέρουν καινοτόμες μεθόδους και αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα «CARE-WASTE» μεταφέρεται η γνώση που απο κτήθηκε στο πρόγραμμα «Waste - Train», στο οποίο συμμετείχαν 8 δια φο ρετικές χώρες και περιελάμβανε τα εξής: 1. Καταγραφή της διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε 8 χώρες 2. Την έκδοση σχετικού βιβλίου σε 8 διαφορετικές γλώσσες 3. Τη δημιουργία διαδικτυακών μαθημάτων για τη διαχείριση των στερεών αποβλή των με διαλέξεις, ασκήσεις και video Στο πρόγραμμα «CARE-WASTE» επιπλέον: 1. Μεταφράζεται το σχετικό βιβλίο στα ελληνικά, βουλγαρικά, τουρκικά και νορβη γικά. Δημιουργείται νέα εκπαιδευτική πλατφόρμα σε όλες τις γλώσσες των συμ μετεχόντων εταίρων με υλικό για τη διαχείριση των στερεών αποβλή των. 2. Δημιουργούνται πιστοποιημένα εκπαιδευτικά μαθήματα με σκοπό τη δημιουργία επαρκούς επαγγελματικού περιγράμματος. 6

8 3. Περιγράφονται οι γνώσεις οι ικανότητες και οι δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν ώστε εκπαιδευό μενοι από δια φο ρετικούς τομείς γνώσεων και διαφορετικές βαθμί δες εκπαίδευσης να αποκτήσουν επάρκεια στη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «CARE-WASTE» συ μ πλη ρώ νεται με νέες επί καιρες ενότητες: 1. Τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (νοσο κομεία, ιατρεία και ιδιωτικά εργαστήρια) 2. Την προστασία της υγείας των εργαζομένων από τον επαγγελματικό κίνδυνο Το πρόγραμμα «care - waste» δίνει στον κάθε εκπαιδευόμενο ξεχωριστά την δυ νατότητα να βελτιώσει τις ικανότητες, γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της δια χ είρισης αποβλήτων, ενώ ανταποκρίνεται στις καινούργιες απαιτήσεις για αναζή τηση γνώσης, και εισάγει την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού συστήματος βα σισμένου στα μαθησιακά αποτελέσματα και τις δεξιότητες. Η εισαγωγή αυτού του εκπαιδευτικού συστήματος έχει σαν στόχο την δημιουργία ενός προγράμματος μάθησης, διαφορετικό για το κάθε άτομο. Το πρόγραμμα καταγράφει την κατάσταση που ήδη υπάρχει στα κράτη μέλη και δί νει στους εθνικούς οργανισμούς και υπηρεσίες την δυνατότητα καθορισμού δια φάνειας και αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακόμα, η εφαρμογή και η χρήση μιας συστηματικής διαδικασίας για την εκτίμη ση των δεξιοτήτων θα ωφελήσει μαθητευόμενους και εκπαιδευομένους στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και θα δώσει πρόσβαση στη γνώση ισότιμα και στα δυο φύλλα. Οι πηγές εκπαίδευσης του προγράμματος CARE-WASTE αντιπροσωπεύουν ένα καινοτόμο, πολυγλωσσικό εργαλείο διαδικτυακής εκπαίδευσης, που προσφέρε ται ως ένας βέλτιστος συνδυασμός μαθησιακών μεθόδων και εξειδικευμένου περιεχο μένου. Το εκπαιδευτικό υλικό έχει σχεδιαστεί στη βάση μικτής εκπαιδευτικής προσέγγισης, και προσφέρει νέες μαθησιακές ευκαιρίες. Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης επαγγελματιών στο τομέα της διαχείρισης γενικών και υγειονομικών αποβλήτων μέσω: της ανάπτυξης επαγγελματικών χαρτών για τη διαχείριση γενικών και υγειονομικών αποβλήτων, για επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων και διαφορετικών επιπέδων αναφοράς του Ε.Π.Ε.Π. (EQF) της επεξεργασίας εξειδικευμένων μεθόδων μάθησης που βασίζονται σε μαθη σιακά αποτελέσματα και βαθμολογούνται με διδακτικές μονάδες 7

9 Η δομή του εκπαιδευτικού προγράμματος CARE-WASTE Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος care-waste παρέχεται με την μορφή ηλε κτρονικού βιβλίου και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του προγράμματος <Σφάλμα! Η αναφορά της υπερ-σύνδεσης δεν είναι έγκυρη>. Το βιβλίο έχει σχε διαστεί με κύριο σκοπό να αυξήσει τις επαγγελματικές γνώσεις των ενδια φερομένων, να ευαισθητοποιήσει τον πληθυσμό, να βελτιώσει την κουλτούρα στην ανα κύκλωση των αποβλήτων και να αυξήσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη του κόσμου στην πολιτική διαχείρισης των αποβλήτων. Αντικατοπτρίζει την σύγχρονη εξειδι κευμένη γνώση και περιέχει συνδέσμους με οπτικοακουστικό υλικό και άλλες πη γές γνώσης. Είναι δε διαθέσιμο στα Ελληνικά, Αγγλικά, Βουλγαρικά, Νορβηγικά και Τουρκικά. Καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του προγράμματος, στην ιστοσελίδα του προγράμ ματος <Σφάλμα! Η αναφορά της υπερ-σύνδεσης δεν είναι έγκυρη.>, τα διαδι κτυακά μαθήματα είναι σχεδιασμένα σε διαφορετικά επίπεδα εξειδικευμένων γνώ σεων ανάλογα με τις σπουδές και το επάγγελμα του κάθε εκπαιδευόμενου και οδηγούν στην απόκτηση επάρκειας στη διαχείριση των αποβλήτων. Σε αυτό το μοντέλο εκπαίδευσης παρουσιάζονται επαγγελματικοί χάρτες με εξειδικευμένη γνώ ση βασισμένη στις μαθησιακές πηγές του Προγράμματος CARE-WASTE και οι οποίοι δομούνται με βάση την αρχή Μονάδα Πιστοποίησης / Μαθησιακά Απο τε λέσματα (ΜΑ). Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα (ΜΑ) αντιπροσωπεύουν στοιχεία σχετικά με τη θεω ρητική και πρακτική κατάρτιση που έχει αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος με την ολο κλήρωση συγκεκριμένης εκπαιδευτικής περιόδου. Τα Μαθησιακά Απο τελέ σματα (ΜΑ), έχουν σχεδιαστεί να ανταποκρίνονται στα επίπεδα αναφοράς του Ε.Π.Ε.Π. 4, 5, 6 και 7 περιγράφοντας την αντίστοιχη αναγνώριση. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 18 διαφορετικές ειδικότητες επαγγελματιών στους οποίους απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του CARE WASTE. Ο κάθε εκπαιδευόμενος ανάλογα με το επάγγελμα του και το επίπεδο των σπουδών του μπορεί να επιλέξει από τον πίνακα αυτό τον Επαγγελματικό Χάρτη του πατώντας το αντίστοιχο (Χ). 8

10 CARE WASTE KEY COMPETENCIES EQF 4 EQF 5 EQF 6 EQF 7 Επαγγελματίες επιστήμης και μηχανικής Επαγγελματίες πε ρι βαλ λοντι κής & επαγγελμα τικής υγείας και υγιεινής. Τεχνολόγοι Μικρο βιο λογικών Εργαστηρίων Επαγγελματίες Προστασίας Πε ριβάλλοντος Τεχνολόγοι Χημικοί Μη χανικοί Μηχανικοί Επαγγελματίες Νοσηλευτικής Φροντίδας Επαγγέλματα υγείας Παραϊατρικά επαγγέλματα Επιθεωρητές περιβάλλοντος και επαγγελματικής υγείας Τεχνολόγοι Φαρμακευτικής Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων Ιατροί Ιατροί Γενικοί Διευθυντές και Διευθύνοντες Σύμβουλοι Καθηγητές επαγγελματικής εκπαίδευσης Διοικητικά επαγγέλματα Επαγγέλματα εκπαίδευσης 9

11 Στο καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του care waste για κάθε επαγγελμα τική ειδικότητα και για κάθε διαφορετικό επίπεδο έχει σχεδιαστεί ένα Προφίλ Εξει δίκευσης στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά τα βασικά στοιχεία των μαθησιακών απο - τελεσμάτων που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής δια δικασίας. Παράδειγμα τέτοιου Προφίλ Εξειδίκευσης δίνεται στον επόμενο πίνακα στον οποίο περιγράφονται οι γνώσεις οι ικανότητες και οι δεξιότητες που πρέπει να απο κτηθούν ώστε οι εκπαιδευόμενοι Επαγγελματίες Περιβαλλοντικής & Επαγγελματικής Υγείας και Υγιεινής επιπέδου ΕΠΕΠ 4 να αποκτήσουν επάρκεια στη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Επαγγελματίες Προστασίας Περιβάλλοντος 10 Επαγγελματίες Περιβαλλοντικής & Επαγγελματικής Υγείας και Υγιεινής, ΕΠΕΠ - 4 Μαθησιακά αποτελέσματα Γνώση Γενικές έννοιες δια χείρισης αποβλή των, Κανονισμοί πε ριβαλ λοντικής προστα σίας, Γενική έννοια ιατρι κών απο βλήτων, Συ νέπειες ανε - παρκούς δια χείρι σης ιατρι κών απο βλήτων, Όλες τις κατευ θυντή ριες οδηγίες επαγγελμα τι κής ασφά λειας και ασφα λούς χειρισμού επι κίνδυνων υλικών, Πρότυπα υ γείας και πε ρι βαλ λο ντικοί κα νο νισμοί. Ικανότητες (Είναι σε θέση να:) Να εργάζεται σύμφωνα με αρχές προστασίας Περιβάλλοντος και Υγείας, και Αρχές Ασφά λειας, Να εκτιμά την ασφά λεια εργασιακών χώ ρων τόσο για τους εργα ζόμενους όσο και για τους καταναλωτές, Να εξακριβώνει τη συμ - μόρφωση με δε δομένα πρότυπα υγείας και ασφάλειας, Να αναθεωρεί και να ερμη - νεύει στοιχεία, Να κατανοεί τοπικούς και κρατικούς κανόνες σχε - τικούς με την φρο ντίδα υγείας και επι κίνδυνες ουσίες, Να εξακριβώνει πηγές πε ριβαλλοντικών προ βλημάτων, Να παρέχει τεχνικές συμβουλές και υπη ρε σίες υποστήριξης. Ευρύτερες δυνατότητες (έχει γενικότερες ικανότητες και δυνατότητες σε σχέση με δια δικασίες εκμάθησης και κοινωνικής προβολής) Έχει ικανότητα έκφρασης και ερμηνείας εννοιών και ιδεών τόσο σε προφορική όσο και σε γραπτή μορφή Έχει ικανότητα ανάπτυξης & εφαρμογής κριτικής σκέψης στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων στην καθημερινή πρακτική Έχει ικανότητα χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών της επικοινωνίας & πληροφόρησης Έχει ικανότητα συμβολής στην κοινωνική & επαγγελματική ζωή με αποτελεσματικό & ωφέλιμο τρόπο Έχει ικανότητα να δημιουργεί και να καινοτομεί στο σχεδιασμό και τη διαχείριση της καθημερινής εργασίας και στην επίτευξη των στόχων.

12 Οι πίνακες των Προφίλ Εξειδίκευσης είναι δομημένοι σύμφωνα με τις αρχές του Ευρω παϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ) και περιγράφουν τα βα σι κά στοιχεία των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Αντιπροσωπεύουν στοι χεία σχετι κά με τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση που έχει αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος με την ολο κλήρωση συγκεκριμένης εκπαιδευτικής περιόδου. Βασικά στοιχεία μαθησιακών αποτελεσμάτων είναι: Γνώση (Γ): απόκτηση, κατανόηση και απομνημόνευση συγκεκριμένου περιε χομένου, δηλαδή ικανότητα κατανόησης αντικειμένων, γεγονότων, κα ταστά σεων, διαδικασιών, δομών, και γνώση του τρόπου ενασχόλησης με αυτά. Δεξιότητες: βασικές και ειδικές, εντός ενός συγκεκριμένου επαγγελματικού πλαι σίου και άμεσα σχετιζόμενες με έναν συγκεκριμένο επαγγελματικό ρό λο. Ευρύτερες ικανότητες: γενικές δεξιότητες και συνήθεις συμπεριφορές, συγκε κριμένα σχετιζόμενες με τη διαδικασία εκπαίδευσης, σκέψης και αυτοεκπαί δευσης. Εμφάνισή τους μέσα στην κοινωνική ζωή και στην εργασία. Στους πίνακες των μαθησιακών αποτελεσμάτων περιγράφονται το σύνολο των γνώ σεων που πρέπει να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος συμπληρωματικά έτσι ώστε να θεω ρείται ότι έχει επάρκεια στη διαχείριση γενικών και υγειονομικών απο βλήτων. Οι απαιτούμενες γνώσεις για την απόκτηση αυτών των μαθησιακών απο τε λεσμάτων παρουσιάζονται αναλυτικά στις πηγές εκπαίδευσης του προγράμματος και εμπε ριέχονται στο ηλεκτρονικό βιβλίο του CARE-WASTE. Επιπλέον στο καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του CARE-WASTE οι πίνακες των σχε δίων εκπαίδευσης συμπληρώνονται ανά ειδικότητα και επάγγελμα με τους πί νακες των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι κα τα νε μημένα σε εκπαιδευτικές ενότητες (U1,U2 κλπ) και συνδεδεμένα με μο νάδες πι στοποίησης, όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί. Επαγγελματίες Περιβαλλοντικής & Επαγγελματικής Υγείας και Υγιεινής, ΕΠΕΠ 4 Ενότητες πιστοποίησης: 5 5 (U 1, U 2, U 4, U 5, U 6 ) Σύνολο μονάδων ECVET: 18 Ενότητες Πιστοποίησης CARE-WASTE: Μονάδες ECVET U 1 : Εισαγωγή Λίγα λόγια (Μαθησιακά αποτελέσματα 1) 3 U 2 : Παραγωγή και Αποκομιδή Αποβλήτων (Μαθησιακά Αποτελέσματα 2 και3) 3 U 4 : Διαχείριση και επεξεργασίας αποβλήτων (Μαθησιακά αποτελέσματα 4 και 5) 5 U 5 : Διαχείριση αποβλήτων (Μαθησιακά αποτελέσματα 8) 3 U 6 : Εφαρμογή διαχείρισης αποβλήτων (Μαθησιακά αποτελέσματα7) Σύνολο:

13 Κάθε εκπαιδευτική ενότητα μπορεί να περιέχει 1-3 διαφορετικά μαθησιακά απο τελέσματα. Η διαφορά μεταξύ Εκπαιδευτικής Ενότητας και Μονάδας Πιστοποίησης Η Εκπαιδευτική Ενότητα αντιστοιχεί σε ένα γνωστικό αντικείμενο μιας τυ πι κής εκπαί δευσης. Οι εκπαιδευτικές ενότητες σχετίζονται αποκλειστικά με τη γνώ ση, υπό την αυ στηρή έννοια του όρου, δηλαδή, με ένα τμήμα ενός μα θη σια κού απο τελέ σματος Η Μονάδα Πιστοποίησης αποτελεί μέρος του τίτλου σπουδών. Μπορεί να είναι το μι κρότερο τμήμα των προσόντων που αξιολογούνται, επικυρώνονται και/ή πι στοποιού νται. Η Μονάδα Πιστοποίησης μπορεί να αφορά συγκεκριμένα ένα μόνο προσόν / ειδίκευση ή να είναι κοινή για αρκετά προσόντα / για αρκετές ειδικό τητες Η Μονάδα πιστοποίησης είναι: ένα βασικό τμήμα της μαθησιακής διαδικασίας ένα ουσιαστικό σύνολο γνώσης, δεξιοτήτων και ευρύτερων ικανοτήτων, το οποίο αντιπροσωπεύει ένα τμήμα μίας ολόκληρης ειδικότητας ένα τμήμα χωριστής αξιολόγησης, το οποίο μπορεί να μεταφερθεί, και αναλόγως της εθνικής νομοθεσίας μπορεί να πιστοποιηθεί, ένα τμήμα το οποίο μπορεί να βαθμολογηθεί με πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (Ε.Σ.Π.Μ.) Συνδυάστε τις γνώσεις σας με το εκπαιδευτικό σύστημα του carewaste και αποκτήστε ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Βαθμοί του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (Ε.Σ.Π.Μ.) για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. παρέχουν πρόσθετη πληροφόρηση σε αριθμητική μορφή σχετικά με το «βάρος» της Μονάδας Πιστοποίησης σχέση με την όλη εξειδίκευση ή το επάγγελμα. προσφέρουν μεγαλύτερη διαφάνεια και δυνατότητα μεταφοράς των μαθησιακών αποτελεσμάτων. προσμετρούν τη γνώση, τις δεξιότητες και τις ευρύτερες ικανότητες που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο ανεπίσημης και επίσημης εκπαίδευ σης. Κερδίστε πιστοποιημένη γνώση και Πιστωτικές Μονάδες Εκπαίδευσης Μια Πιστωτική Μονάδα Μαθησιακού Αποτελέσματος αντιπροσωπεύει ένα σύ νο λο μα θησιακών αποτελεσμάτων το οποίο: μπορεί να αξιολογηθεί μπορεί να προσμετρηθεί για την απόκτηση τυπικού προσόντος ή ειδικότητας μπορεί να μεταφερθεί σε άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα ή επαγγελματικές ειδικότητες. 12

14 Εκπαιδευτικές Μονάδες του προγράμματος «CARE-WASTE» Οι μαθησιακές πηγές του προγράμματος «CARE-WASTE» διαμορφώνονται σε: Εκπαιδευτικές Ενότητες, ως δομικά στοιχεία των Μαθησιακών Απο τε λε σμά των, Πιστωτικές μονάδες Ε.Σ.Π.Μ. (2 ή 3 ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες), που κα - τανέμονται σε κάθε Εκπαιδευτική Ενότητα. Στις Ενότητες Πιστοποίησης Μαθησιακού Αποτελέσματος περιγράφεται το εί δος των γνώ σεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που έχει αποκτήσει ο εκπαι δευόμε νος, ο οποίος πέρασε επιτυχώς τη δοκιμασία για την απόκτηση της πι στωτικής μονάδας. Η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οδηγεί στην απόκτηση πι στω τικής μονάδας μαθησιακών αποτελεσμάτων 60 πιστωτικές μονάδες του Ε.Σ.Π.Μ. αντιστοιχούν σε ένα σπουδαστικό έτος μιας τυπικής εκπαίδευσης. Οι κύριοι τομείς δραστηριοτήτων που ενοποιούνται στις Ενότητες Πιστοποίησης του προ γράμματος CARE-WASTE είναι «η διαχείριση αποβλήτων» και «τα υγειο νο μι κά απόβλητα», και έχουν ως αποτέλεσμα τον προσδιορισμό 3 βασικών στοιχείων: «γνώση», από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του «CARE-WASTE» σε συνδυα σμό με γνώση που έχει αποκτηθεί παλαιότερα «δεξιότητες» και «ευρύτερη ικανότητα» Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μεθόδων του Προγράμματος CARE-WASTE Στα πλαίσια του προγράμματος δημιουργούνται Εκπαιδευτικοί Οδοί που οδηγούν στη δημιουργία Σχεδίων Ατομικής Εκπαίδευσης. Πρόσβαση σε αυτά παρέχεται από την ιστοσελίδα του προγράμματος <Σφάλμα! Η ανα φορά της υπερ-σύνδεσης δεν είναι έγκυρη.> μέσω των δύο δευτερευόντων με νού «Επαγγελματικός χάρτης προγράμματος CARE-WASTE» και «Πηγές Εκπαί δευ σης». Σε αυτά η πρόσβαση επιτρέπεται μετά την είσοδο του χρήστη με «user name» και «password». Κάθε Εκπαιδευτική Οδός (Ε.Ο.) είναι ένα σύνολο μονάδων με διαφορετικό μέ γεθος, το οποίο καλύπτει συγκεκριμένο, σχετικά ευρύ θέμα, εντός της στοχευόμενης περιοχής του έργου, που έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένο Προφίλ Εξειδίκευσης. Κάθε Ε.Ο. περιέχει τουλάχιστον 3 Εκπαιδευτικές Ενότητες. Κάθε Ε.Ο. αποφέρει διαφορετικές Πιστωτικές Μονάδες ανάλογα με το επίπεδο του Ε.Π.Ε.Π. Κάθε βασικό στοιχείο της Ε.Ο. (γνώση, δεξιότητες ή ικανότητα) ολοκληρώνεται με τεστ ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης. Δημιουργήστε το δικό σας Σχέδιο Ατομικής Εκπαίδευσης. 13

15 Οι ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης, έχουν αναπτυχθεί για τα στοιχεία «γνώση», «δεξιό τητες», και «ευρύτερη ικανότητα» κάθε Μαθησιακού Αποτελέσματος, με έμφα ση στη προσέγγιση «επιλύω το πρόβλημα / σκέπτομαι λογικά». Η αυτοαξιολόγηση γίνεται με σύγχρο νο διαδραστικό τρόπο μέσα από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αλλά και με σχή ματα, video και ασκήσεις όπως στα παραδείγματα που ακολουθούν. Watch the following video and give the right answer https://www.schooltube.com/video/2fe9beac99b5424ca074/reduce,%20 Reuse%20&%20Recycle Fill the gaps in the right order 14

16 Εταίροι του προγράμματος CARE-WASTE ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Biognosis Research and Education for the Environment Η ΕΣΔΥ ιδρύθηκε το 1929 έχοντας ως σκοπό να παρέχει βα σική, μεταπτυχιακή και εξειδικευμένη κατάρτι ση στους επαγγελμα τίες επιστήμονες υγείας. Η ΕΣΔΥ ασχολείται με την διε ξαγωγή επιστημονικών ερευ νών σε όλους τους το μείς της δημόσιας υγείας και της προληπτικής ιατρικής. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΒΙΟΓΝΩΣΗ - ΕΛΛΑΔΑ Η «Βιογνώση» είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανι σμός με στόχο να προασπίζει την προστασία της δη μόσιας υγείας, των φυσικών πόρων και του πε ριβάλ λοντος, και να στηρίζει την ανάπτυξη κάθε γνώσης συναφούς προς το αντικείμενό της. Εταίροι BIOINTECH - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ NOFIΜA ΝΟΡΒΗΓΙΑ ERBIL ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑ - ΕΛΛΑΔΑ Η αποστολή του κέντρου έρευνας και ανάπτυξης Βiοintech είναι να υποστηρίζει και να ενθαρρύνει την ευρω παϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνο λογίας καθώς και την εφαρμογή της νέας γνώσης στην εκπαίδευση και στις τεχνολογικές και νοτομίες. Στόχος του τμήματος των Ιατρικών Εργαστηρίων είναι να κα ταρτί σει και να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες σε θέ ματα που σχε τίζονται με την Βιοχημεία, τη Βιο τεχνολογία, τη Δημόσια Υγεία, τους φυσικούς πόρους, το περι βάλλον. Η Νofima είναι ένας μεγάλος όμιλος που διεξάγει έ ρευ να προ σανατολισμένη στη βιομηχανία τροφίμων, στην υδα τοκαλλιέργεια, στην αλιεία και στην αγορά. Η Nofima εξει δικεύεται στην τεχνολογία αξιοποίησης υποπροϊό ντων - αποβλήτων. Η Εrbil παρέχει συμβουλευτική σε προγράμματα της ευρω παϊκής ένωσης και δημιουργεί προγράμματα καινοτόμου έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογιών Έχει μεγάλη ικανότητα και εμπειρία στην εκπόνηση προ γραμμάτων LdV και TOI όπως τα WASTE-TRAIN, PROWAT, ACES, ENV-ETHICS,VQTS-PH, COMBAT. 15

17

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 915 20 Μαΐου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1.5188/οικ.3.968 Τροποποίηση της με αριθμό οικ. 55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1491 29 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ: 55582/1933 Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολού θησης και Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού DG Education and Culture Leonardo Εταιρικές Σχέσεις Centro Andaluz de Programas Europeos - SPAIN ΕΡΓΟΝ Κ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ 2010 Συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου High Heels Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου RNo 15 Συνολική δομή του προγράμματος κατάρτισης και μικτής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1139 28 Ιουλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.: Φ. 12/879/88413 /Γ1 Διδασκαλία πρόγραμμα σπουδών των νέων διδακτι κών αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1139 28 Ιουλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.: Φ. 12/879/88413 /Γ1 Διδασκαλία πρόγραμμα σπουδών των νέων διδακτι κών αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα)

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ανακάλυψη Ικανοτήτων. Εργαλεία για το μέλλον σας. Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους

Ανακάλυψη Ικανοτήτων. Εργαλεία για το μέλλον σας. Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους Ανακάλυψη Ικανοτήτων Εργαλεία για το μέλλον σας Αποτελέσματα εκτίμησης ικανοτήτων για νέους 1 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εύρεση εργασίας είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους νέους με λίγα ή καθόλου τυπικά προσόντα.

Διαβάστε περισσότερα

TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education

TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education TEFNFE- A NEW CHANCE / Training Educators for Non-Formal Education ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: - EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συγγραφείς: Lubica Cerna, Άννα Πηλαβάκη, Rumen Valchev

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.)

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1820 23 Δεκεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 113707 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5387/8.10.2001 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Κριτήρια για την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση των Διαιτολόγων

Ευρωπαϊκά Κριτήρια για την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση των Διαιτολόγων Ευρωπαϊκά Κριτήρια για την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και Πρακτική Άσκηση των Διαιτολόγων Το έγγραφο αυτό δημιουργήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Συλλόγων Διαιτολόγων (European Federation of Associations of

Διαβάστε περισσότερα

ROMACT. Ευρωπαϊκή Έκθεση

ROMACT. Ευρωπαϊκή Έκθεση ROMACT Διευρύνοντας την προσβασιμότητα των γυναικών Ρομά στα συστήματα επικύρωσης της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης. Ευρωπαϊκή Έκθεση Έχει εκπονηθεί από το Διαπολιτισμικό Ινστιτούτο της Τιμισοάρα, Ρουμανία,

Διαβάστε περισσότερα

DACTIVE. disability and active citizenship. Project n : 510773- LLP- 1-2010- 1- IT- GRUNDTVIG- GMP

DACTIVE. disability and active citizenship. Project n : 510773- LLP- 1-2010- 1- IT- GRUNDTVIG- GMP DACTIVE disability and active citizenship Επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς για πρακτικές παρεμβάσεις που απευθύνονται σε άτομα με νοητικές αναπηρίες με σκοπό την ανάπτυξη των ικανοτήτων ενεργής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Κ Ο Ε Ν Τ Υ Π Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ R U R W O M B A C K Εφαρμογή της προσέγγισης της μόνιμης κατάρτισης για την επιστροφή των γυναικών της υπαίθρου στην αγορά εργασίας: το μοντέλο Beypazari 2

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗ ΜΑ ΣΧΟ ΛΙ ΚΩΝ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΩΝ

ΒΗ ΜΑ ΣΧΟ ΛΙ ΚΩΝ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΩΝ Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 9, Απρίλιος 2012 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νος σύ ντα ξης: Ευάγγελος Αμπανίδης Συντακτική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: Σαµαράς Νικόλαος, Ph.D. Καθηγητής Τµήµα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

«Γενικοί Δείκτες Αξιολόγησης και Πιστοποίησης»

«Γενικοί Δείκτες Αξιολόγησης και Πιστοποίησης» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ «Γενικοί Δείκτες Αξιολόγησης και Πιστοποίησης» Δρ Ευγενία Αρβανίτη Ινστιτούτο Παγκοσμιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258 8 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον

ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον Ìéá ÅñåõíçôéêÞ ÐñïóÝããéóç ôçò Åðßäñáóçò ôùí

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον

ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ & περιβάλλον Ìéá ÅñåõíçôéêÞ ÐñïóÝããéóç ôçò Åðßäñáóçò ôùí

Διαβάστε περισσότερα

ETOS PROJECT Effective Training for Outsiders of the Society Grundtvig Multilateral Project

ETOS PROJECT Effective Training for Outsiders of the Society Grundtvig Multilateral Project ETOS PROJECT Effective Training for Outsiders of the Society Grundtvig Multilateral Project Ενημερωτικό δελτίο αριθ. 2 Οκτώβριος 2012 Καλωσορίσατε στο δεύτερο ειδησεογραφικό δελτίο του έργου ETOS! Το δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες γραμμές:

Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες γραμμές: Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες γραμμές: για την ανάπτυξη μηχανισμών/εργαλείων υποστήριξης της ατομικής ζήτησης για κατάρτιση μέσω της χρήσης Κουπονιών Κατάρτισης ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET)

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 31.10.2006 SEC(2006) 1431 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα