ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ"

Transcript

1 Κυρίες και κύριοι, Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Μεταφοράς ς Καινοτομίας Leonardo da Vinci σας ανακοινώνουμε την δημιουργία του προγράμματος εκπαίδευσης διαχείρισης αποβλήτων Care Waste Project. Το πρόγραμμα αυτό προωθείται σε μορφή ηλεκτρονικής εκμάθησης,, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από την διεθνή κοινοπραξία Care Waste Consortium. Σας παρακαλούμε να το προωθήσετε σε όλα τα αρμόδια μέλη σας. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες μπορείτε να αντλήσετε από το επισυναπτόμενο ενημερωτικό φυλλάδιο καθώς και από την ιστοσελίδα του προγράμματος waste.eu Ευχαριστούμε.

2 L eo nardo da V i nci ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2011-GR1-LEO Διαδικτυακά μαθήματα για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και την απόκτηση επάρκειας στη διαχείριση γενικών και υγειονομικών αποβλήτων CARE - WASTE 2013

3 Το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τα προ γράμ ματα δια βίου μάθησης. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγρα φέων και η επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για κάθε πιθανή χρήση των πλη ροφοριών που περιέχονται σε αυτό. 2

4 Εισαγωγή Το πρόγραμμα CARE-WASTE «Διαδικτυακά μαθήματα για την ανάπτυξη νέων δε ξιοτήτων και την απόκτηση επάρκειας στην διαχείριση γενικών και υγειονο μικών αποβλήτων» αναφέρεται στο πρόγραμμα Leonardo da Vinci - μέτρο με ταφοράς καινοτομίας. Βασίζεται στο προϋπάρχον πρόγραμμα «Waste Train Project» που χρηματοδοτήθηκε από την ευρωπαϊκή ένωση. Τι είναι το CARE-WASTE Είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μεταφοράς καινοτομίας που αποσκοπεί στην δημιουργία στελεχών επαρκώς εκπαιδευμένων στην διαχείριση στερεών και υγειονομικών αποβλήτων. Χρησιμοποιεί νέες εκπαιδευτικές τεχνικές On line, of line,και blended learning. Συν δυάζει τη σύγχρονη γνώση, σε μορφή διαδικτυακών μαθημάτων, διαλέξεων, ερω τήσεων και ασκήσεων αλλά και έντυπου βιβλίου. Το πρόγραμμα απαντά στις και νούργιες απαιτήσεις για αναζήτηση της γνώσης, και για την μετάβαση από την γνώ ση στην ικανότητα. Εισάγει την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού συστήματος βασι σμένου στα μαθησιακά αποτελέσματα και τις δεξιότητες. Σε ποιους απευθύνεται Σε εργαζόμενους στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων άλλα και σε ανέργους που θα ήθελαν να αποκτήσουν νέες πιστοποιημένες δεξιότητες. Σε εργοδότες, στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων Σε στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης που καλούνται να λάβουν αποφάσεις σε σχετικά θέματα. Σε άλλους εκπαιδευτές ιδιαίτερα από τον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το προτεινόμενο πρόγραμμα CARE WASTE δίνει στον κάθε εκπαιδευόμενο ξε χωριστά και ανάλογα με την ειδικότητα του, την δυνατότητα να βελτιώσει τις ικα νότητες, γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων. Το πρό γραμμα ανταποκρίνεται στην στρατηγική «νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας» Έτσι η ανάπτυξη του προγράμματος και η εφαρμογή των ωφέλιμων αποτε λε σμάτων του θα στηρίξουν τους συμμετέχοντες στην κατάρτιση τους καθώς και στην απόκτη ση εξειδικευμένων γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα CARE WASTE θα διευκολύνει την προσωπική ανάπτυξη καθώς και την πρόσβαση στην ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. 3

5 Το θέμα των απόβλητων Η παραγωγή αποβλήτων είναι τόσο παλιά όσο η ανθρωπότητα. Καθώς οι αιώνες περνούν τα απόβλητα εξακολουθούν να αποτελούν πρόβλημα εξαιτίας της αύ ξη σης του πληθυσμού και της συνεχούς κατανάλωσης αγαθών. Συνυπολογίζοντας όλα τα είδη αποβλήτων ανακαλύπτουμε ότι ο καθένας από μας παράγει περισσότερο από τρεις τόνους κάθε χρόνο. Εξαιτίας του ότι τα πα ραγόμενα απόβλητα ακόμη και σήμερα δεν ανακυκλώνονται πλήρως, δημιουργού με προβλήματα, μολύνοντας τον αέρα, το νερό και το έδαφος. Σε ένα αστικό περιβάλλον η ποικιλία των στερεών αποβλήτων απεικονίζεται στο σχήμα που ακο λουθεί. Η παραπάνω ταξινόμηση αντιπροσωπεύει την πιο απλοποιημένη μορφή ορισμών για τα απόβλητα. Ο «Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων» απαρτίζεται από 20 ομάδες που πε ριλαμβά νουν αρκετές εκατοντάδες είδη. Όλες οι δραστηριότητες που συσχετίζονται με τα από βλητα από την στιγμή της παραγωγής τους μέχρι την τελική απόθεση τους, μπορούν να διαχωριστούν στις ακόλουθες φάσεις: αποθήκευση και συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και απόθεση. Όλες οι παραπάνω φάσεις προκαλούν επι δράσεις στο περιβάλλον σε διαφορετικό βαθμό και εξαρτώνται από τα τεχνικά πρότυπα που υιοθετούνται 4

6 Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα των αποβλήτων Στην ευρωπαϊκή ένωση η βασική αρχή της διαχείρισης των αποβλήτων είναι η απο τροπή της δημιουργίας τους. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα που αποτρέπουν την παραγωγή αποβλήτων εστιάζουν. 1.Στην δημιουργία νέων στόχων για την πολιτική διαχείρισης αποβλήτων στην Ευρώ πη. 2.Στην ανάπτυξη δεικτών παρακολούθησης της εξέλιξη της παραγωγής αποβλή των. 3. Στην καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου εργασίας για την πρόληψη δια μέ σου οικoλογικής πολιτικής. 4. Στη άμεση υιοθέτηση από τα κράτη μέλη προγραμμάτων για την μείωση παρα γωγής αποβλήτων. Οι ευθύνες για την διαχείριση αποβλήτων μπορούν να διαχωριστούν σε δυο μεγάλους τομείς: το νομοθετικό τομέα δηλαδή όλους τους νόμους που εφαρμόζονται, και δεύ τερον τον εκτελεστικό τομέα δηλαδή τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των κανονισμών. Για την μείωση της παραγωγής αποβλήτων χρειάζονται καίριες παρεμβάσεις σε διαφορετικά επίπεδα έμπειρα, στελέχη και εξειδικευμένη γνώση. 5

7 Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων ΕΠΕΠ Στην Ευρώπη υπάρχουν πολλά διαφορετικά εκπαιδευτικά και μορφωτικά συστήματα. Εξαιτίας αυτής της ποικιλομορφίας είναι συχνά δύσκολο να συγκριθούν μεταξύ τους τα θετικά στοιχεία εκπαίδευσης των άλλων χωρών. Ένας τρόπος για να γίνουν τα στοι χεία αυτά κατανοητά και συγκρίσιμα είναι να τα περιγράψουμε σε σχέση με τα μα θησιακά αποτελέσματα. Στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ) ως μαθησιακά αποτε λέσματα νοούνται οι διατυπώσεις όλων αυτών που ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κα τανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας. Το ΕΠΕΠ κατηγοριοποιεί τα μαθησιακά αποτελέσματα σε γνώση, ικανότητες και δε ξιότητες. Τα προσόντα δεξιοτήτων είναι απόδειξη του ότι ένας άνθρωπος είναι επαρκής ώστε να εργαστεί σε ένα συγκεκριμένο τομέα ή επάγγελμα. Η χρήση μαθησιακών αποτελεσμάτων έχει επίδραση σ έναν ευρύ τομέα των εκπαι δευτικών και μορφωτικών πρακτικών και πολιτικών όπως τα προγράμματα δια βίου μάθησης(llp). Το πρόγραμμα Leonardo da Vinci συνδέει την πολιτική με την πρα κτική στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις ικανότητες τους σε συγκεκριμένους τομείς. Το πρόγραμμα CARE-WASTE «Διαδικτυακά μαθήματα για την ανάπτυξη νέων δεξιο τήτων και την απόκτηση επάρκειας στη διαχείριση γενικών και υγειονομικών απο βλήτων» εντάσσεται στο πρόγραμμα «Leonardo da Vinci μέτρο μεταφοράς και νοτομίας». Τα προγράμματα μεταφοράς καινοτομίας, όπως το πρόγραμμα carewaste μεταφέρουν καινοτόμες μεθόδους και αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα «CARE-WASTE» μεταφέρεται η γνώση που απο κτήθηκε στο πρόγραμμα «Waste - Train», στο οποίο συμμετείχαν 8 δια φο ρετικές χώρες και περιελάμβανε τα εξής: 1. Καταγραφή της διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε 8 χώρες 2. Την έκδοση σχετικού βιβλίου σε 8 διαφορετικές γλώσσες 3. Τη δημιουργία διαδικτυακών μαθημάτων για τη διαχείριση των στερεών αποβλή των με διαλέξεις, ασκήσεις και video Στο πρόγραμμα «CARE-WASTE» επιπλέον: 1. Μεταφράζεται το σχετικό βιβλίο στα ελληνικά, βουλγαρικά, τουρκικά και νορβη γικά. Δημιουργείται νέα εκπαιδευτική πλατφόρμα σε όλες τις γλώσσες των συμ μετεχόντων εταίρων με υλικό για τη διαχείριση των στερεών αποβλή των. 2. Δημιουργούνται πιστοποιημένα εκπαιδευτικά μαθήματα με σκοπό τη δημιουργία επαρκούς επαγγελματικού περιγράμματος. 6

8 3. Περιγράφονται οι γνώσεις οι ικανότητες και οι δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν ώστε εκπαιδευό μενοι από δια φο ρετικούς τομείς γνώσεων και διαφορετικές βαθμί δες εκπαίδευσης να αποκτήσουν επάρκεια στη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «CARE-WASTE» συ μ πλη ρώ νεται με νέες επί καιρες ενότητες: 1. Τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (νοσο κομεία, ιατρεία και ιδιωτικά εργαστήρια) 2. Την προστασία της υγείας των εργαζομένων από τον επαγγελματικό κίνδυνο Το πρόγραμμα «care - waste» δίνει στον κάθε εκπαιδευόμενο ξεχωριστά την δυ νατότητα να βελτιώσει τις ικανότητες, γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της δια χ είρισης αποβλήτων, ενώ ανταποκρίνεται στις καινούργιες απαιτήσεις για αναζή τηση γνώσης, και εισάγει την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού συστήματος βα σισμένου στα μαθησιακά αποτελέσματα και τις δεξιότητες. Η εισαγωγή αυτού του εκπαιδευτικού συστήματος έχει σαν στόχο την δημιουργία ενός προγράμματος μάθησης, διαφορετικό για το κάθε άτομο. Το πρόγραμμα καταγράφει την κατάσταση που ήδη υπάρχει στα κράτη μέλη και δί νει στους εθνικούς οργανισμούς και υπηρεσίες την δυνατότητα καθορισμού δια φάνειας και αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακόμα, η εφαρμογή και η χρήση μιας συστηματικής διαδικασίας για την εκτίμη ση των δεξιοτήτων θα ωφελήσει μαθητευόμενους και εκπαιδευομένους στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και θα δώσει πρόσβαση στη γνώση ισότιμα και στα δυο φύλλα. Οι πηγές εκπαίδευσης του προγράμματος CARE-WASTE αντιπροσωπεύουν ένα καινοτόμο, πολυγλωσσικό εργαλείο διαδικτυακής εκπαίδευσης, που προσφέρε ται ως ένας βέλτιστος συνδυασμός μαθησιακών μεθόδων και εξειδικευμένου περιεχο μένου. Το εκπαιδευτικό υλικό έχει σχεδιαστεί στη βάση μικτής εκπαιδευτικής προσέγγισης, και προσφέρει νέες μαθησιακές ευκαιρίες. Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης επαγγελματιών στο τομέα της διαχείρισης γενικών και υγειονομικών αποβλήτων μέσω: της ανάπτυξης επαγγελματικών χαρτών για τη διαχείριση γενικών και υγειονομικών αποβλήτων, για επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων και διαφορετικών επιπέδων αναφοράς του Ε.Π.Ε.Π. (EQF) της επεξεργασίας εξειδικευμένων μεθόδων μάθησης που βασίζονται σε μαθη σιακά αποτελέσματα και βαθμολογούνται με διδακτικές μονάδες 7

9 Η δομή του εκπαιδευτικού προγράμματος CARE-WASTE Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος care-waste παρέχεται με την μορφή ηλε κτρονικού βιβλίου και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του προγράμματος <Σφάλμα! Η αναφορά της υπερ-σύνδεσης δεν είναι έγκυρη>. Το βιβλίο έχει σχε διαστεί με κύριο σκοπό να αυξήσει τις επαγγελματικές γνώσεις των ενδια φερομένων, να ευαισθητοποιήσει τον πληθυσμό, να βελτιώσει την κουλτούρα στην ανα κύκλωση των αποβλήτων και να αυξήσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη του κόσμου στην πολιτική διαχείρισης των αποβλήτων. Αντικατοπτρίζει την σύγχρονη εξειδι κευμένη γνώση και περιέχει συνδέσμους με οπτικοακουστικό υλικό και άλλες πη γές γνώσης. Είναι δε διαθέσιμο στα Ελληνικά, Αγγλικά, Βουλγαρικά, Νορβηγικά και Τουρκικά. Καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του προγράμματος, στην ιστοσελίδα του προγράμ ματος <Σφάλμα! Η αναφορά της υπερ-σύνδεσης δεν είναι έγκυρη.>, τα διαδι κτυακά μαθήματα είναι σχεδιασμένα σε διαφορετικά επίπεδα εξειδικευμένων γνώ σεων ανάλογα με τις σπουδές και το επάγγελμα του κάθε εκπαιδευόμενου και οδηγούν στην απόκτηση επάρκειας στη διαχείριση των αποβλήτων. Σε αυτό το μοντέλο εκπαίδευσης παρουσιάζονται επαγγελματικοί χάρτες με εξειδικευμένη γνώ ση βασισμένη στις μαθησιακές πηγές του Προγράμματος CARE-WASTE και οι οποίοι δομούνται με βάση την αρχή Μονάδα Πιστοποίησης / Μαθησιακά Απο τε λέσματα (ΜΑ). Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα (ΜΑ) αντιπροσωπεύουν στοιχεία σχετικά με τη θεω ρητική και πρακτική κατάρτιση που έχει αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος με την ολο κλήρωση συγκεκριμένης εκπαιδευτικής περιόδου. Τα Μαθησιακά Απο τελέ σματα (ΜΑ), έχουν σχεδιαστεί να ανταποκρίνονται στα επίπεδα αναφοράς του Ε.Π.Ε.Π. 4, 5, 6 και 7 περιγράφοντας την αντίστοιχη αναγνώριση. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 18 διαφορετικές ειδικότητες επαγγελματιών στους οποίους απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του CARE WASTE. Ο κάθε εκπαιδευόμενος ανάλογα με το επάγγελμα του και το επίπεδο των σπουδών του μπορεί να επιλέξει από τον πίνακα αυτό τον Επαγγελματικό Χάρτη του πατώντας το αντίστοιχο (Χ). 8

10 CARE WASTE KEY COMPETENCIES EQF 4 EQF 5 EQF 6 EQF 7 Επαγγελματίες επιστήμης και μηχανικής Επαγγελματίες πε ρι βαλ λοντι κής & επαγγελμα τικής υγείας και υγιεινής. Τεχνολόγοι Μικρο βιο λογικών Εργαστηρίων Επαγγελματίες Προστασίας Πε ριβάλλοντος Τεχνολόγοι Χημικοί Μη χανικοί Μηχανικοί Επαγγελματίες Νοσηλευτικής Φροντίδας Επαγγέλματα υγείας Παραϊατρικά επαγγέλματα Επιθεωρητές περιβάλλοντος και επαγγελματικής υγείας Τεχνολόγοι Φαρμακευτικής Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων Ιατροί Ιατροί Γενικοί Διευθυντές και Διευθύνοντες Σύμβουλοι Καθηγητές επαγγελματικής εκπαίδευσης Διοικητικά επαγγέλματα Επαγγέλματα εκπαίδευσης 9

11 Στο καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του care waste για κάθε επαγγελμα τική ειδικότητα και για κάθε διαφορετικό επίπεδο έχει σχεδιαστεί ένα Προφίλ Εξει δίκευσης στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά τα βασικά στοιχεία των μαθησιακών απο - τελεσμάτων που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής δια δικασίας. Παράδειγμα τέτοιου Προφίλ Εξειδίκευσης δίνεται στον επόμενο πίνακα στον οποίο περιγράφονται οι γνώσεις οι ικανότητες και οι δεξιότητες που πρέπει να απο κτηθούν ώστε οι εκπαιδευόμενοι Επαγγελματίες Περιβαλλοντικής & Επαγγελματικής Υγείας και Υγιεινής επιπέδου ΕΠΕΠ 4 να αποκτήσουν επάρκεια στη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Επαγγελματίες Προστασίας Περιβάλλοντος 10 Επαγγελματίες Περιβαλλοντικής & Επαγγελματικής Υγείας και Υγιεινής, ΕΠΕΠ - 4 Μαθησιακά αποτελέσματα Γνώση Γενικές έννοιες δια χείρισης αποβλή των, Κανονισμοί πε ριβαλ λοντικής προστα σίας, Γενική έννοια ιατρι κών απο βλήτων, Συ νέπειες ανε - παρκούς δια χείρι σης ιατρι κών απο βλήτων, Όλες τις κατευ θυντή ριες οδηγίες επαγγελμα τι κής ασφά λειας και ασφα λούς χειρισμού επι κίνδυνων υλικών, Πρότυπα υ γείας και πε ρι βαλ λο ντικοί κα νο νισμοί. Ικανότητες (Είναι σε θέση να:) Να εργάζεται σύμφωνα με αρχές προστασίας Περιβάλλοντος και Υγείας, και Αρχές Ασφά λειας, Να εκτιμά την ασφά λεια εργασιακών χώ ρων τόσο για τους εργα ζόμενους όσο και για τους καταναλωτές, Να εξακριβώνει τη συμ - μόρφωση με δε δομένα πρότυπα υγείας και ασφάλειας, Να αναθεωρεί και να ερμη - νεύει στοιχεία, Να κατανοεί τοπικούς και κρατικούς κανόνες σχε - τικούς με την φρο ντίδα υγείας και επι κίνδυνες ουσίες, Να εξακριβώνει πηγές πε ριβαλλοντικών προ βλημάτων, Να παρέχει τεχνικές συμβουλές και υπη ρε σίες υποστήριξης. Ευρύτερες δυνατότητες (έχει γενικότερες ικανότητες και δυνατότητες σε σχέση με δια δικασίες εκμάθησης και κοινωνικής προβολής) Έχει ικανότητα έκφρασης και ερμηνείας εννοιών και ιδεών τόσο σε προφορική όσο και σε γραπτή μορφή Έχει ικανότητα ανάπτυξης & εφαρμογής κριτικής σκέψης στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων στην καθημερινή πρακτική Έχει ικανότητα χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών της επικοινωνίας & πληροφόρησης Έχει ικανότητα συμβολής στην κοινωνική & επαγγελματική ζωή με αποτελεσματικό & ωφέλιμο τρόπο Έχει ικανότητα να δημιουργεί και να καινοτομεί στο σχεδιασμό και τη διαχείριση της καθημερινής εργασίας και στην επίτευξη των στόχων.

12 Οι πίνακες των Προφίλ Εξειδίκευσης είναι δομημένοι σύμφωνα με τις αρχές του Ευρω παϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ) και περιγράφουν τα βα σι κά στοιχεία των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Αντιπροσωπεύουν στοι χεία σχετι κά με τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση που έχει αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος με την ολο κλήρωση συγκεκριμένης εκπαιδευτικής περιόδου. Βασικά στοιχεία μαθησιακών αποτελεσμάτων είναι: Γνώση (Γ): απόκτηση, κατανόηση και απομνημόνευση συγκεκριμένου περιε χομένου, δηλαδή ικανότητα κατανόησης αντικειμένων, γεγονότων, κα ταστά σεων, διαδικασιών, δομών, και γνώση του τρόπου ενασχόλησης με αυτά. Δεξιότητες: βασικές και ειδικές, εντός ενός συγκεκριμένου επαγγελματικού πλαι σίου και άμεσα σχετιζόμενες με έναν συγκεκριμένο επαγγελματικό ρό λο. Ευρύτερες ικανότητες: γενικές δεξιότητες και συνήθεις συμπεριφορές, συγκε κριμένα σχετιζόμενες με τη διαδικασία εκπαίδευσης, σκέψης και αυτοεκπαί δευσης. Εμφάνισή τους μέσα στην κοινωνική ζωή και στην εργασία. Στους πίνακες των μαθησιακών αποτελεσμάτων περιγράφονται το σύνολο των γνώ σεων που πρέπει να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος συμπληρωματικά έτσι ώστε να θεω ρείται ότι έχει επάρκεια στη διαχείριση γενικών και υγειονομικών απο βλήτων. Οι απαιτούμενες γνώσεις για την απόκτηση αυτών των μαθησιακών απο τε λεσμάτων παρουσιάζονται αναλυτικά στις πηγές εκπαίδευσης του προγράμματος και εμπε ριέχονται στο ηλεκτρονικό βιβλίο του CARE-WASTE. Επιπλέον στο καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του CARE-WASTE οι πίνακες των σχε δίων εκπαίδευσης συμπληρώνονται ανά ειδικότητα και επάγγελμα με τους πί νακες των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι κα τα νε μημένα σε εκπαιδευτικές ενότητες (U1,U2 κλπ) και συνδεδεμένα με μο νάδες πι στοποίησης, όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί. Επαγγελματίες Περιβαλλοντικής & Επαγγελματικής Υγείας και Υγιεινής, ΕΠΕΠ 4 Ενότητες πιστοποίησης: 5 5 (U 1, U 2, U 4, U 5, U 6 ) Σύνολο μονάδων ECVET: 18 Ενότητες Πιστοποίησης CARE-WASTE: Μονάδες ECVET U 1 : Εισαγωγή Λίγα λόγια (Μαθησιακά αποτελέσματα 1) 3 U 2 : Παραγωγή και Αποκομιδή Αποβλήτων (Μαθησιακά Αποτελέσματα 2 και3) 3 U 4 : Διαχείριση και επεξεργασίας αποβλήτων (Μαθησιακά αποτελέσματα 4 και 5) 5 U 5 : Διαχείριση αποβλήτων (Μαθησιακά αποτελέσματα 8) 3 U 6 : Εφαρμογή διαχείρισης αποβλήτων (Μαθησιακά αποτελέσματα7) Σύνολο:

13 Κάθε εκπαιδευτική ενότητα μπορεί να περιέχει 1-3 διαφορετικά μαθησιακά απο τελέσματα. Η διαφορά μεταξύ Εκπαιδευτικής Ενότητας και Μονάδας Πιστοποίησης Η Εκπαιδευτική Ενότητα αντιστοιχεί σε ένα γνωστικό αντικείμενο μιας τυ πι κής εκπαί δευσης. Οι εκπαιδευτικές ενότητες σχετίζονται αποκλειστικά με τη γνώ ση, υπό την αυ στηρή έννοια του όρου, δηλαδή, με ένα τμήμα ενός μα θη σια κού απο τελέ σματος Η Μονάδα Πιστοποίησης αποτελεί μέρος του τίτλου σπουδών. Μπορεί να είναι το μι κρότερο τμήμα των προσόντων που αξιολογούνται, επικυρώνονται και/ή πι στοποιού νται. Η Μονάδα Πιστοποίησης μπορεί να αφορά συγκεκριμένα ένα μόνο προσόν / ειδίκευση ή να είναι κοινή για αρκετά προσόντα / για αρκετές ειδικό τητες Η Μονάδα πιστοποίησης είναι: ένα βασικό τμήμα της μαθησιακής διαδικασίας ένα ουσιαστικό σύνολο γνώσης, δεξιοτήτων και ευρύτερων ικανοτήτων, το οποίο αντιπροσωπεύει ένα τμήμα μίας ολόκληρης ειδικότητας ένα τμήμα χωριστής αξιολόγησης, το οποίο μπορεί να μεταφερθεί, και αναλόγως της εθνικής νομοθεσίας μπορεί να πιστοποιηθεί, ένα τμήμα το οποίο μπορεί να βαθμολογηθεί με πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (Ε.Σ.Π.Μ.) Συνδυάστε τις γνώσεις σας με το εκπαιδευτικό σύστημα του carewaste και αποκτήστε ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Βαθμοί του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (Ε.Σ.Π.Μ.) για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. παρέχουν πρόσθετη πληροφόρηση σε αριθμητική μορφή σχετικά με το «βάρος» της Μονάδας Πιστοποίησης σχέση με την όλη εξειδίκευση ή το επάγγελμα. προσφέρουν μεγαλύτερη διαφάνεια και δυνατότητα μεταφοράς των μαθησιακών αποτελεσμάτων. προσμετρούν τη γνώση, τις δεξιότητες και τις ευρύτερες ικανότητες που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο ανεπίσημης και επίσημης εκπαίδευ σης. Κερδίστε πιστοποιημένη γνώση και Πιστωτικές Μονάδες Εκπαίδευσης Μια Πιστωτική Μονάδα Μαθησιακού Αποτελέσματος αντιπροσωπεύει ένα σύ νο λο μα θησιακών αποτελεσμάτων το οποίο: μπορεί να αξιολογηθεί μπορεί να προσμετρηθεί για την απόκτηση τυπικού προσόντος ή ειδικότητας μπορεί να μεταφερθεί σε άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα ή επαγγελματικές ειδικότητες. 12

14 Εκπαιδευτικές Μονάδες του προγράμματος «CARE-WASTE» Οι μαθησιακές πηγές του προγράμματος «CARE-WASTE» διαμορφώνονται σε: Εκπαιδευτικές Ενότητες, ως δομικά στοιχεία των Μαθησιακών Απο τε λε σμά των, Πιστωτικές μονάδες Ε.Σ.Π.Μ. (2 ή 3 ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες), που κα - τανέμονται σε κάθε Εκπαιδευτική Ενότητα. Στις Ενότητες Πιστοποίησης Μαθησιακού Αποτελέσματος περιγράφεται το εί δος των γνώ σεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που έχει αποκτήσει ο εκπαι δευόμε νος, ο οποίος πέρασε επιτυχώς τη δοκιμασία για την απόκτηση της πι στωτικής μονάδας. Η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οδηγεί στην απόκτηση πι στω τικής μονάδας μαθησιακών αποτελεσμάτων 60 πιστωτικές μονάδες του Ε.Σ.Π.Μ. αντιστοιχούν σε ένα σπουδαστικό έτος μιας τυπικής εκπαίδευσης. Οι κύριοι τομείς δραστηριοτήτων που ενοποιούνται στις Ενότητες Πιστοποίησης του προ γράμματος CARE-WASTE είναι «η διαχείριση αποβλήτων» και «τα υγειο νο μι κά απόβλητα», και έχουν ως αποτέλεσμα τον προσδιορισμό 3 βασικών στοιχείων: «γνώση», από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του «CARE-WASTE» σε συνδυα σμό με γνώση που έχει αποκτηθεί παλαιότερα «δεξιότητες» και «ευρύτερη ικανότητα» Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μεθόδων του Προγράμματος CARE-WASTE Στα πλαίσια του προγράμματος δημιουργούνται Εκπαιδευτικοί Οδοί που οδηγούν στη δημιουργία Σχεδίων Ατομικής Εκπαίδευσης. Πρόσβαση σε αυτά παρέχεται από την ιστοσελίδα του προγράμματος <Σφάλμα! Η ανα φορά της υπερ-σύνδεσης δεν είναι έγκυρη.> μέσω των δύο δευτερευόντων με νού «Επαγγελματικός χάρτης προγράμματος CARE-WASTE» και «Πηγές Εκπαί δευ σης». Σε αυτά η πρόσβαση επιτρέπεται μετά την είσοδο του χρήστη με «user name» και «password». Κάθε Εκπαιδευτική Οδός (Ε.Ο.) είναι ένα σύνολο μονάδων με διαφορετικό μέ γεθος, το οποίο καλύπτει συγκεκριμένο, σχετικά ευρύ θέμα, εντός της στοχευόμενης περιοχής του έργου, που έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένο Προφίλ Εξειδίκευσης. Κάθε Ε.Ο. περιέχει τουλάχιστον 3 Εκπαιδευτικές Ενότητες. Κάθε Ε.Ο. αποφέρει διαφορετικές Πιστωτικές Μονάδες ανάλογα με το επίπεδο του Ε.Π.Ε.Π. Κάθε βασικό στοιχείο της Ε.Ο. (γνώση, δεξιότητες ή ικανότητα) ολοκληρώνεται με τεστ ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης. Δημιουργήστε το δικό σας Σχέδιο Ατομικής Εκπαίδευσης. 13

15 Οι ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης, έχουν αναπτυχθεί για τα στοιχεία «γνώση», «δεξιό τητες», και «ευρύτερη ικανότητα» κάθε Μαθησιακού Αποτελέσματος, με έμφα ση στη προσέγγιση «επιλύω το πρόβλημα / σκέπτομαι λογικά». Η αυτοαξιολόγηση γίνεται με σύγχρο νο διαδραστικό τρόπο μέσα από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αλλά και με σχή ματα, video και ασκήσεις όπως στα παραδείγματα που ακολουθούν. Watch the following video and give the right answer https://www.schooltube.com/video/2fe9beac99b5424ca074/reduce,%20 Reuse%20&%20Recycle Fill the gaps in the right order 14

16 Εταίροι του προγράμματος CARE-WASTE ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Biognosis Research and Education for the Environment Η ΕΣΔΥ ιδρύθηκε το 1929 έχοντας ως σκοπό να παρέχει βα σική, μεταπτυχιακή και εξειδικευμένη κατάρτι ση στους επαγγελμα τίες επιστήμονες υγείας. Η ΕΣΔΥ ασχολείται με την διε ξαγωγή επιστημονικών ερευ νών σε όλους τους το μείς της δημόσιας υγείας και της προληπτικής ιατρικής. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΒΙΟΓΝΩΣΗ - ΕΛΛΑΔΑ Η «Βιογνώση» είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανι σμός με στόχο να προασπίζει την προστασία της δη μόσιας υγείας, των φυσικών πόρων και του πε ριβάλ λοντος, και να στηρίζει την ανάπτυξη κάθε γνώσης συναφούς προς το αντικείμενό της. Εταίροι BIOINTECH - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ NOFIΜA ΝΟΡΒΗΓΙΑ ERBIL ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑ - ΕΛΛΑΔΑ Η αποστολή του κέντρου έρευνας και ανάπτυξης Βiοintech είναι να υποστηρίζει και να ενθαρρύνει την ευρω παϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνο λογίας καθώς και την εφαρμογή της νέας γνώσης στην εκπαίδευση και στις τεχνολογικές και νοτομίες. Στόχος του τμήματος των Ιατρικών Εργαστηρίων είναι να κα ταρτί σει και να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες σε θέ ματα που σχε τίζονται με την Βιοχημεία, τη Βιο τεχνολογία, τη Δημόσια Υγεία, τους φυσικούς πόρους, το περι βάλλον. Η Νofima είναι ένας μεγάλος όμιλος που διεξάγει έ ρευ να προ σανατολισμένη στη βιομηχανία τροφίμων, στην υδα τοκαλλιέργεια, στην αλιεία και στην αγορά. Η Nofima εξει δικεύεται στην τεχνολογία αξιοποίησης υποπροϊό ντων - αποβλήτων. Η Εrbil παρέχει συμβουλευτική σε προγράμματα της ευρω παϊκής ένωσης και δημιουργεί προγράμματα καινοτόμου έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογιών Έχει μεγάλη ικανότητα και εμπειρία στην εκπόνηση προ γραμμάτων LdV και TOI όπως τα WASTE-TRAIN, PROWAT, ACES, ENV-ETHICS,VQTS-PH, COMBAT. 15

17

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής, Intercollege ECVET Expert Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET)

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ECVET : ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 2 Οκτωβρίου 2006, Espoo ECVET : Προσχέδιο τεχνικών προδιαγραφών Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Distance Education Unit Δημόσια Υγεία (18 ΜΗΝΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO) Περιγραφή Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Δημόσια Υγεία είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνητικό nº: ES/09/LLP-LdV/TOI/149060 - Σχέδιο nº: 2009-1-ES1-LEO05-10359

Συµφωνητικό nº: ES/09/LLP-LdV/TOI/149060 - Σχέδιο nº: 2009-1-ES1-LEO05-10359 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Μάρτιος 2011 Κατά τη διάρκεια του σχεδίου, οι διάφορες δράσεις και δραστηριότητες οδήγησαν στα ακόλουθα αποτελέσµατα, τα οποία περιγράφονται εν συντοµία παρακάτω: With the support

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (NQF) ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του:

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: Πρόγραμμα Δωρεάν Κατάρτισης ΝΕΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Από το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ) Με την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE M-CARE Κατάρτιση μέσω φορητών συσκευών για φροντιστές ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE Πακέτο εργασίας WP2 Τίτλος π. εργασίας Έρευνα και Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες»

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» Οδηγός Σπουδών 2015 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Εισαγωγικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Προϊσταμένων Διευθύνσεων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Προϊσταμένων Διευθύνσεων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ.

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κωνσταντίνος Καλτσάς ΔΡΑΜΑΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17.03 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.ivepe.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ενηµερώσου και δήλωσε συµµετοχή σήµερα ΙΒΕΠΕ

www.ivepe.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ενηµερώσου και δήλωσε συµµετοχή σήµερα ΙΒΕΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Tώρα που η υψηλή ανεργία αποτελεί σκληρή πραγµατικότητα, τώρα που η εξειδίκευση και η κατάρτιση σε νέους τοµείς είναι απαραίτητες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 25 Μαΐου 15 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την ένταξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών

Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών Συμπεράσματα από συμμετοχή σε Ημερίδα ΑΔΙΠ 28-2-2014 Καλλιόπη Μιχαήλ-Κλεφτούρη καθηγήτρια 2/4/2014 Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας ΑΤΕΙΘ Αλλαγές στο νομικό πλαίσιο (Ν.4009/2011)

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 ΑΙΓΑΛΕΩ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ. ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον

ΠΡΟΦΙΛ. ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον ΠΡΟΦΙΛ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Μη Κερδοσκοπικός - Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Κεντρική δομή: Ιουστινιανού 3, 41222 Λάρισα, Τηλ./ Fax: 2410626943

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ευρώτα μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΤΩΤΑ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας 2009 1 LEONARDO DA VINCI Το Πρόγραμμα Leonardo

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1137 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

Δεξιότητες Αλφαβητισμού και Αριθμητικών Γνώσεων (Literacy and Numeracy Skills)

Δεξιότητες Αλφαβητισμού και Αριθμητικών Γνώσεων (Literacy and Numeracy Skills) ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ VCAL; Tο Βικτωριανό Πιστοποιητικό Εφαρμοσμένης Μάθησης [Victorian Certificate of Applied Learning (VCAL)] είναι μια πρακτική επιλογή για μαθητές Σχολικών Ετών 11 και 12 (Year 11 και 12). Tο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. EC-ASE: European Certification for Advisors/ Educators of Social Economy

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. EC-ASE: European Certification for Advisors/ Educators of Social Economy ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ EC-ASE: European Certification for Advisors/ Educators of Social Economy Διαδικασία Αξιολόγησης Αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων: γνώσεις δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGF450 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος έργου: Προστασία και Ασφάλεια για τους επαγγελματίες στη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών - Advancing work safety for pest control workers

Τίτλος έργου: Προστασία και Ασφάλεια για τους επαγγελματίες στη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών - Advancing work safety for pest control workers Τίτλος έργου: Προστασία και Ασφάλεια για τους επαγγελματίες στη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών - Advancing work safety for pest control workers ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Για την Ελλάδα στην ελληνική γλώσσα) Ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ζηπάρι Κως, Τ.Κ. 85300, Κως ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασσιώτη Διονυσία ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22423 60009 FAX : 2242 069111 E- mail d.kasioti@kos.gr ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Εστιάζει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική εμπειρία στην Πορτογαλία

Επαγγελματική εμπειρία στην Πορτογαλία Επαγγελματική εμπειρία στην Πορτογαλία Πρόγραμμα δια βίου μάθησης 2007-2013 LEONARDO DA VINCI & ERASMUS Παραποτάμια ζώνη του Μοντίζου Εμείς Από το 2005, το Δημοτικό Συμβούλιο του Μοντίζου σε απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση:

Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Αρχές, Φιλοσοφία & Μεθοδολογία για ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ Προσκεκλημένη Επιμορφώτρια Ρούσου Σοφία MA, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Πιστοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Σκοπός Αποτελείηεξοικείωσημεμιασειράεννοιών, όρωνκαιθεσμικών εργαλείων τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πύλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Πύλης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των εμπειριών και των πρακτικών στη Δανία. Niels Rosendal Jensen και Dirk Michel-Schertges

Παρουσίαση των εμπειριών και των πρακτικών στη Δανία. Niels Rosendal Jensen και Dirk Michel-Schertges Παρουσίαση των εμπειριών και των πρακτικών στη Δανία Niels Rosendal Jensen και Dirk Michel-Schertges Περιεχόμενα: Αναγνώριση της προγενέστερης μάθησης ή των πραγματικών ικανοτήτων Προϋποθέσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ Ασφάλεια και Υγιεινή -Τι πρέπει να κάνει ο εργοδότης ; Ποιος είναι ο αριθμός εργαζομένων και σε ποια κατηγορία επικινδυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Η «επενδυτική τραπεζική» είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 1: Ο φοιτητής είναι δυνατό να μεταβεί στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει

Σημείωση 1: Ο φοιτητής είναι δυνατό να μεταβεί στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ στα πλαίσια του Προγράμματος ERASMUS+ Μαθησιακής Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές (σε ΑΕΙ της Ευρώπης)

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy Μεθοδολογία Αντιστοίχισης των Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy «European Certificate for Consultants of Social

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί α) Γνώσεις για τον κόσμο: Οι δυνάμεις εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2007-13

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2007-13 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2007-13 ρ. Πάνος Λιβέρης, Υπεύθυνος Συµβούλου ιευθ.υποστήριξης Προγραµµάτων ηµοσίου Ε.Π. Υγεία-Πρόνοια 2000-06 Εργαλεία εφαρµογής Ευρεία ανάλυση προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 17 Απριλίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Φ.121/74/127535 π.έ./β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση:

Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Πρακτικές Εφαρμογές Μικροδιδασκαλίας Προσκεκλημένη Επιμορφώτρια Ρούσου Σοφία MA, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Πιστοποιημένο Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKH - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 16ο ΕΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

OIKONOMIKH - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 16ο ΕΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 OIKONOMIKH - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 16ο ΕΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ÔÉÌÇ: 17,OO ISSN 1107-9886 ΝΕΑ ΥΛΗ ΝΕΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΑ ΕΝΘΕΤΑ # 09 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Χ. Θεοχάρης Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας για μια Βιώσιμη Πόλη

Εκπαιδεύοντας για μια Βιώσιμη Πόλη www.kpe-thess.gr www.facebook.com/kpethess Εκπαιδεύοντας για μια Βιώσιμη Πόλη ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου Χ. Αθανασίου - Ε. Παπαδημητρίου - Ν. Ριφάκη - Γ. Σλαυκίδης Π. Τσολακίδου - Γ. Υφαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) MBAN-806DG Τμήμα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Γεωργική και Τροφική Επιχειρησιακή Καινοτομία Εξάμηνα Καλοκαιρινό 7.5 Επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. www.v-learning.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. www.v-learning. ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 info@v-learning.gr www.v-learning.gr Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 14 - Μάϊος 2010 www.orientum.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Υπεύθυνη επικοινωνίας: Σταυρούλα Λάμπρου. st.lambrou@orientum.

Τεύχος 14 - Μάϊος 2010 www.orientum.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Υπεύθυνη επικοινωνίας: Σταυρούλα Λάμπρου. st.lambrou@orientum. Τεύχος 14 - Μάϊος 2010 www.orientum.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΡΩΤΑΤΕ- ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ σελ. 2 σελ. 4 σελ. 5 σελ. 7 Μηνιαίο ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων

ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων Η μελέτη, η ανάλυση, η μεταφορά των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων για την επαγγελματική κατάρτιση, η σύνδεσή της με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Νίκος ρίτσας, Υπεύθυνος Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε., Κατερίνα Κατελάνου, Σύµβουλος Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα