ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ"

Transcript

1 Κυρίες και κύριοι, Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Μεταφοράς ς Καινοτομίας Leonardo da Vinci σας ανακοινώνουμε την δημιουργία του προγράμματος εκπαίδευσης διαχείρισης αποβλήτων Care Waste Project. Το πρόγραμμα αυτό προωθείται σε μορφή ηλεκτρονικής εκμάθησης,, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από την διεθνή κοινοπραξία Care Waste Consortium. Σας παρακαλούμε να το προωθήσετε σε όλα τα αρμόδια μέλη σας. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες μπορείτε να αντλήσετε από το επισυναπτόμενο ενημερωτικό φυλλάδιο καθώς και από την ιστοσελίδα του προγράμματος waste.eu Ευχαριστούμε.

2 L eo nardo da V i nci ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2011-GR1-LEO Διαδικτυακά μαθήματα για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και την απόκτηση επάρκειας στη διαχείριση γενικών και υγειονομικών αποβλήτων CARE - WASTE 2013

3 Το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τα προ γράμ ματα δια βίου μάθησης. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγρα φέων και η επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για κάθε πιθανή χρήση των πλη ροφοριών που περιέχονται σε αυτό. 2

4 Εισαγωγή Το πρόγραμμα CARE-WASTE «Διαδικτυακά μαθήματα για την ανάπτυξη νέων δε ξιοτήτων και την απόκτηση επάρκειας στην διαχείριση γενικών και υγειονο μικών αποβλήτων» αναφέρεται στο πρόγραμμα Leonardo da Vinci - μέτρο με ταφοράς καινοτομίας. Βασίζεται στο προϋπάρχον πρόγραμμα «Waste Train Project» που χρηματοδοτήθηκε από την ευρωπαϊκή ένωση. Τι είναι το CARE-WASTE Είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μεταφοράς καινοτομίας που αποσκοπεί στην δημιουργία στελεχών επαρκώς εκπαιδευμένων στην διαχείριση στερεών και υγειονομικών αποβλήτων. Χρησιμοποιεί νέες εκπαιδευτικές τεχνικές On line, of line,και blended learning. Συν δυάζει τη σύγχρονη γνώση, σε μορφή διαδικτυακών μαθημάτων, διαλέξεων, ερω τήσεων και ασκήσεων αλλά και έντυπου βιβλίου. Το πρόγραμμα απαντά στις και νούργιες απαιτήσεις για αναζήτηση της γνώσης, και για την μετάβαση από την γνώ ση στην ικανότητα. Εισάγει την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού συστήματος βασι σμένου στα μαθησιακά αποτελέσματα και τις δεξιότητες. Σε ποιους απευθύνεται Σε εργαζόμενους στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων άλλα και σε ανέργους που θα ήθελαν να αποκτήσουν νέες πιστοποιημένες δεξιότητες. Σε εργοδότες, στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων Σε στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης που καλούνται να λάβουν αποφάσεις σε σχετικά θέματα. Σε άλλους εκπαιδευτές ιδιαίτερα από τον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το προτεινόμενο πρόγραμμα CARE WASTE δίνει στον κάθε εκπαιδευόμενο ξε χωριστά και ανάλογα με την ειδικότητα του, την δυνατότητα να βελτιώσει τις ικα νότητες, γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων. Το πρό γραμμα ανταποκρίνεται στην στρατηγική «νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας» Έτσι η ανάπτυξη του προγράμματος και η εφαρμογή των ωφέλιμων αποτε λε σμάτων του θα στηρίξουν τους συμμετέχοντες στην κατάρτιση τους καθώς και στην απόκτη ση εξειδικευμένων γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα CARE WASTE θα διευκολύνει την προσωπική ανάπτυξη καθώς και την πρόσβαση στην ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. 3

5 Το θέμα των απόβλητων Η παραγωγή αποβλήτων είναι τόσο παλιά όσο η ανθρωπότητα. Καθώς οι αιώνες περνούν τα απόβλητα εξακολουθούν να αποτελούν πρόβλημα εξαιτίας της αύ ξη σης του πληθυσμού και της συνεχούς κατανάλωσης αγαθών. Συνυπολογίζοντας όλα τα είδη αποβλήτων ανακαλύπτουμε ότι ο καθένας από μας παράγει περισσότερο από τρεις τόνους κάθε χρόνο. Εξαιτίας του ότι τα πα ραγόμενα απόβλητα ακόμη και σήμερα δεν ανακυκλώνονται πλήρως, δημιουργού με προβλήματα, μολύνοντας τον αέρα, το νερό και το έδαφος. Σε ένα αστικό περιβάλλον η ποικιλία των στερεών αποβλήτων απεικονίζεται στο σχήμα που ακο λουθεί. Η παραπάνω ταξινόμηση αντιπροσωπεύει την πιο απλοποιημένη μορφή ορισμών για τα απόβλητα. Ο «Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων» απαρτίζεται από 20 ομάδες που πε ριλαμβά νουν αρκετές εκατοντάδες είδη. Όλες οι δραστηριότητες που συσχετίζονται με τα από βλητα από την στιγμή της παραγωγής τους μέχρι την τελική απόθεση τους, μπορούν να διαχωριστούν στις ακόλουθες φάσεις: αποθήκευση και συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και απόθεση. Όλες οι παραπάνω φάσεις προκαλούν επι δράσεις στο περιβάλλον σε διαφορετικό βαθμό και εξαρτώνται από τα τεχνικά πρότυπα που υιοθετούνται 4

6 Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα των αποβλήτων Στην ευρωπαϊκή ένωση η βασική αρχή της διαχείρισης των αποβλήτων είναι η απο τροπή της δημιουργίας τους. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα που αποτρέπουν την παραγωγή αποβλήτων εστιάζουν. 1.Στην δημιουργία νέων στόχων για την πολιτική διαχείρισης αποβλήτων στην Ευρώ πη. 2.Στην ανάπτυξη δεικτών παρακολούθησης της εξέλιξη της παραγωγής αποβλή των. 3. Στην καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου εργασίας για την πρόληψη δια μέ σου οικoλογικής πολιτικής. 4. Στη άμεση υιοθέτηση από τα κράτη μέλη προγραμμάτων για την μείωση παρα γωγής αποβλήτων. Οι ευθύνες για την διαχείριση αποβλήτων μπορούν να διαχωριστούν σε δυο μεγάλους τομείς: το νομοθετικό τομέα δηλαδή όλους τους νόμους που εφαρμόζονται, και δεύ τερον τον εκτελεστικό τομέα δηλαδή τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των κανονισμών. Για την μείωση της παραγωγής αποβλήτων χρειάζονται καίριες παρεμβάσεις σε διαφορετικά επίπεδα έμπειρα, στελέχη και εξειδικευμένη γνώση. 5

7 Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων ΕΠΕΠ Στην Ευρώπη υπάρχουν πολλά διαφορετικά εκπαιδευτικά και μορφωτικά συστήματα. Εξαιτίας αυτής της ποικιλομορφίας είναι συχνά δύσκολο να συγκριθούν μεταξύ τους τα θετικά στοιχεία εκπαίδευσης των άλλων χωρών. Ένας τρόπος για να γίνουν τα στοι χεία αυτά κατανοητά και συγκρίσιμα είναι να τα περιγράψουμε σε σχέση με τα μα θησιακά αποτελέσματα. Στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ) ως μαθησιακά αποτε λέσματα νοούνται οι διατυπώσεις όλων αυτών που ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κα τανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας. Το ΕΠΕΠ κατηγοριοποιεί τα μαθησιακά αποτελέσματα σε γνώση, ικανότητες και δε ξιότητες. Τα προσόντα δεξιοτήτων είναι απόδειξη του ότι ένας άνθρωπος είναι επαρκής ώστε να εργαστεί σε ένα συγκεκριμένο τομέα ή επάγγελμα. Η χρήση μαθησιακών αποτελεσμάτων έχει επίδραση σ έναν ευρύ τομέα των εκπαι δευτικών και μορφωτικών πρακτικών και πολιτικών όπως τα προγράμματα δια βίου μάθησης(llp). Το πρόγραμμα Leonardo da Vinci συνδέει την πολιτική με την πρα κτική στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις ικανότητες τους σε συγκεκριμένους τομείς. Το πρόγραμμα CARE-WASTE «Διαδικτυακά μαθήματα για την ανάπτυξη νέων δεξιο τήτων και την απόκτηση επάρκειας στη διαχείριση γενικών και υγειονομικών απο βλήτων» εντάσσεται στο πρόγραμμα «Leonardo da Vinci μέτρο μεταφοράς και νοτομίας». Τα προγράμματα μεταφοράς καινοτομίας, όπως το πρόγραμμα carewaste μεταφέρουν καινοτόμες μεθόδους και αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα «CARE-WASTE» μεταφέρεται η γνώση που απο κτήθηκε στο πρόγραμμα «Waste - Train», στο οποίο συμμετείχαν 8 δια φο ρετικές χώρες και περιελάμβανε τα εξής: 1. Καταγραφή της διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε 8 χώρες 2. Την έκδοση σχετικού βιβλίου σε 8 διαφορετικές γλώσσες 3. Τη δημιουργία διαδικτυακών μαθημάτων για τη διαχείριση των στερεών αποβλή των με διαλέξεις, ασκήσεις και video Στο πρόγραμμα «CARE-WASTE» επιπλέον: 1. Μεταφράζεται το σχετικό βιβλίο στα ελληνικά, βουλγαρικά, τουρκικά και νορβη γικά. Δημιουργείται νέα εκπαιδευτική πλατφόρμα σε όλες τις γλώσσες των συμ μετεχόντων εταίρων με υλικό για τη διαχείριση των στερεών αποβλή των. 2. Δημιουργούνται πιστοποιημένα εκπαιδευτικά μαθήματα με σκοπό τη δημιουργία επαρκούς επαγγελματικού περιγράμματος. 6

8 3. Περιγράφονται οι γνώσεις οι ικανότητες και οι δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν ώστε εκπαιδευό μενοι από δια φο ρετικούς τομείς γνώσεων και διαφορετικές βαθμί δες εκπαίδευσης να αποκτήσουν επάρκεια στη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «CARE-WASTE» συ μ πλη ρώ νεται με νέες επί καιρες ενότητες: 1. Τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (νοσο κομεία, ιατρεία και ιδιωτικά εργαστήρια) 2. Την προστασία της υγείας των εργαζομένων από τον επαγγελματικό κίνδυνο Το πρόγραμμα «care - waste» δίνει στον κάθε εκπαιδευόμενο ξεχωριστά την δυ νατότητα να βελτιώσει τις ικανότητες, γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της δια χ είρισης αποβλήτων, ενώ ανταποκρίνεται στις καινούργιες απαιτήσεις για αναζή τηση γνώσης, και εισάγει την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού συστήματος βα σισμένου στα μαθησιακά αποτελέσματα και τις δεξιότητες. Η εισαγωγή αυτού του εκπαιδευτικού συστήματος έχει σαν στόχο την δημιουργία ενός προγράμματος μάθησης, διαφορετικό για το κάθε άτομο. Το πρόγραμμα καταγράφει την κατάσταση που ήδη υπάρχει στα κράτη μέλη και δί νει στους εθνικούς οργανισμούς και υπηρεσίες την δυνατότητα καθορισμού δια φάνειας και αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακόμα, η εφαρμογή και η χρήση μιας συστηματικής διαδικασίας για την εκτίμη ση των δεξιοτήτων θα ωφελήσει μαθητευόμενους και εκπαιδευομένους στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και θα δώσει πρόσβαση στη γνώση ισότιμα και στα δυο φύλλα. Οι πηγές εκπαίδευσης του προγράμματος CARE-WASTE αντιπροσωπεύουν ένα καινοτόμο, πολυγλωσσικό εργαλείο διαδικτυακής εκπαίδευσης, που προσφέρε ται ως ένας βέλτιστος συνδυασμός μαθησιακών μεθόδων και εξειδικευμένου περιεχο μένου. Το εκπαιδευτικό υλικό έχει σχεδιαστεί στη βάση μικτής εκπαιδευτικής προσέγγισης, και προσφέρει νέες μαθησιακές ευκαιρίες. Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης επαγγελματιών στο τομέα της διαχείρισης γενικών και υγειονομικών αποβλήτων μέσω: της ανάπτυξης επαγγελματικών χαρτών για τη διαχείριση γενικών και υγειονομικών αποβλήτων, για επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων και διαφορετικών επιπέδων αναφοράς του Ε.Π.Ε.Π. (EQF) της επεξεργασίας εξειδικευμένων μεθόδων μάθησης που βασίζονται σε μαθη σιακά αποτελέσματα και βαθμολογούνται με διδακτικές μονάδες 7

9 Η δομή του εκπαιδευτικού προγράμματος CARE-WASTE Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος care-waste παρέχεται με την μορφή ηλε κτρονικού βιβλίου και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του προγράμματος <Σφάλμα! Η αναφορά της υπερ-σύνδεσης δεν είναι έγκυρη>. Το βιβλίο έχει σχε διαστεί με κύριο σκοπό να αυξήσει τις επαγγελματικές γνώσεις των ενδια φερομένων, να ευαισθητοποιήσει τον πληθυσμό, να βελτιώσει την κουλτούρα στην ανα κύκλωση των αποβλήτων και να αυξήσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη του κόσμου στην πολιτική διαχείρισης των αποβλήτων. Αντικατοπτρίζει την σύγχρονη εξειδι κευμένη γνώση και περιέχει συνδέσμους με οπτικοακουστικό υλικό και άλλες πη γές γνώσης. Είναι δε διαθέσιμο στα Ελληνικά, Αγγλικά, Βουλγαρικά, Νορβηγικά και Τουρκικά. Καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του προγράμματος, στην ιστοσελίδα του προγράμ ματος <Σφάλμα! Η αναφορά της υπερ-σύνδεσης δεν είναι έγκυρη.>, τα διαδι κτυακά μαθήματα είναι σχεδιασμένα σε διαφορετικά επίπεδα εξειδικευμένων γνώ σεων ανάλογα με τις σπουδές και το επάγγελμα του κάθε εκπαιδευόμενου και οδηγούν στην απόκτηση επάρκειας στη διαχείριση των αποβλήτων. Σε αυτό το μοντέλο εκπαίδευσης παρουσιάζονται επαγγελματικοί χάρτες με εξειδικευμένη γνώ ση βασισμένη στις μαθησιακές πηγές του Προγράμματος CARE-WASTE και οι οποίοι δομούνται με βάση την αρχή Μονάδα Πιστοποίησης / Μαθησιακά Απο τε λέσματα (ΜΑ). Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα (ΜΑ) αντιπροσωπεύουν στοιχεία σχετικά με τη θεω ρητική και πρακτική κατάρτιση που έχει αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος με την ολο κλήρωση συγκεκριμένης εκπαιδευτικής περιόδου. Τα Μαθησιακά Απο τελέ σματα (ΜΑ), έχουν σχεδιαστεί να ανταποκρίνονται στα επίπεδα αναφοράς του Ε.Π.Ε.Π. 4, 5, 6 και 7 περιγράφοντας την αντίστοιχη αναγνώριση. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 18 διαφορετικές ειδικότητες επαγγελματιών στους οποίους απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του CARE WASTE. Ο κάθε εκπαιδευόμενος ανάλογα με το επάγγελμα του και το επίπεδο των σπουδών του μπορεί να επιλέξει από τον πίνακα αυτό τον Επαγγελματικό Χάρτη του πατώντας το αντίστοιχο (Χ). 8

10 CARE WASTE KEY COMPETENCIES EQF 4 EQF 5 EQF 6 EQF 7 Επαγγελματίες επιστήμης και μηχανικής Επαγγελματίες πε ρι βαλ λοντι κής & επαγγελμα τικής υγείας και υγιεινής. Τεχνολόγοι Μικρο βιο λογικών Εργαστηρίων Επαγγελματίες Προστασίας Πε ριβάλλοντος Τεχνολόγοι Χημικοί Μη χανικοί Μηχανικοί Επαγγελματίες Νοσηλευτικής Φροντίδας Επαγγέλματα υγείας Παραϊατρικά επαγγέλματα Επιθεωρητές περιβάλλοντος και επαγγελματικής υγείας Τεχνολόγοι Φαρμακευτικής Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων Ιατροί Ιατροί Γενικοί Διευθυντές και Διευθύνοντες Σύμβουλοι Καθηγητές επαγγελματικής εκπαίδευσης Διοικητικά επαγγέλματα Επαγγέλματα εκπαίδευσης 9

11 Στο καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του care waste για κάθε επαγγελμα τική ειδικότητα και για κάθε διαφορετικό επίπεδο έχει σχεδιαστεί ένα Προφίλ Εξει δίκευσης στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά τα βασικά στοιχεία των μαθησιακών απο - τελεσμάτων που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής δια δικασίας. Παράδειγμα τέτοιου Προφίλ Εξειδίκευσης δίνεται στον επόμενο πίνακα στον οποίο περιγράφονται οι γνώσεις οι ικανότητες και οι δεξιότητες που πρέπει να απο κτηθούν ώστε οι εκπαιδευόμενοι Επαγγελματίες Περιβαλλοντικής & Επαγγελματικής Υγείας και Υγιεινής επιπέδου ΕΠΕΠ 4 να αποκτήσουν επάρκεια στη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Επαγγελματίες Προστασίας Περιβάλλοντος 10 Επαγγελματίες Περιβαλλοντικής & Επαγγελματικής Υγείας και Υγιεινής, ΕΠΕΠ - 4 Μαθησιακά αποτελέσματα Γνώση Γενικές έννοιες δια χείρισης αποβλή των, Κανονισμοί πε ριβαλ λοντικής προστα σίας, Γενική έννοια ιατρι κών απο βλήτων, Συ νέπειες ανε - παρκούς δια χείρι σης ιατρι κών απο βλήτων, Όλες τις κατευ θυντή ριες οδηγίες επαγγελμα τι κής ασφά λειας και ασφα λούς χειρισμού επι κίνδυνων υλικών, Πρότυπα υ γείας και πε ρι βαλ λο ντικοί κα νο νισμοί. Ικανότητες (Είναι σε θέση να:) Να εργάζεται σύμφωνα με αρχές προστασίας Περιβάλλοντος και Υγείας, και Αρχές Ασφά λειας, Να εκτιμά την ασφά λεια εργασιακών χώ ρων τόσο για τους εργα ζόμενους όσο και για τους καταναλωτές, Να εξακριβώνει τη συμ - μόρφωση με δε δομένα πρότυπα υγείας και ασφάλειας, Να αναθεωρεί και να ερμη - νεύει στοιχεία, Να κατανοεί τοπικούς και κρατικούς κανόνες σχε - τικούς με την φρο ντίδα υγείας και επι κίνδυνες ουσίες, Να εξακριβώνει πηγές πε ριβαλλοντικών προ βλημάτων, Να παρέχει τεχνικές συμβουλές και υπη ρε σίες υποστήριξης. Ευρύτερες δυνατότητες (έχει γενικότερες ικανότητες και δυνατότητες σε σχέση με δια δικασίες εκμάθησης και κοινωνικής προβολής) Έχει ικανότητα έκφρασης και ερμηνείας εννοιών και ιδεών τόσο σε προφορική όσο και σε γραπτή μορφή Έχει ικανότητα ανάπτυξης & εφαρμογής κριτικής σκέψης στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων στην καθημερινή πρακτική Έχει ικανότητα χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών της επικοινωνίας & πληροφόρησης Έχει ικανότητα συμβολής στην κοινωνική & επαγγελματική ζωή με αποτελεσματικό & ωφέλιμο τρόπο Έχει ικανότητα να δημιουργεί και να καινοτομεί στο σχεδιασμό και τη διαχείριση της καθημερινής εργασίας και στην επίτευξη των στόχων.

12 Οι πίνακες των Προφίλ Εξειδίκευσης είναι δομημένοι σύμφωνα με τις αρχές του Ευρω παϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ) και περιγράφουν τα βα σι κά στοιχεία των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Αντιπροσωπεύουν στοι χεία σχετι κά με τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση που έχει αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος με την ολο κλήρωση συγκεκριμένης εκπαιδευτικής περιόδου. Βασικά στοιχεία μαθησιακών αποτελεσμάτων είναι: Γνώση (Γ): απόκτηση, κατανόηση και απομνημόνευση συγκεκριμένου περιε χομένου, δηλαδή ικανότητα κατανόησης αντικειμένων, γεγονότων, κα ταστά σεων, διαδικασιών, δομών, και γνώση του τρόπου ενασχόλησης με αυτά. Δεξιότητες: βασικές και ειδικές, εντός ενός συγκεκριμένου επαγγελματικού πλαι σίου και άμεσα σχετιζόμενες με έναν συγκεκριμένο επαγγελματικό ρό λο. Ευρύτερες ικανότητες: γενικές δεξιότητες και συνήθεις συμπεριφορές, συγκε κριμένα σχετιζόμενες με τη διαδικασία εκπαίδευσης, σκέψης και αυτοεκπαί δευσης. Εμφάνισή τους μέσα στην κοινωνική ζωή και στην εργασία. Στους πίνακες των μαθησιακών αποτελεσμάτων περιγράφονται το σύνολο των γνώ σεων που πρέπει να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος συμπληρωματικά έτσι ώστε να θεω ρείται ότι έχει επάρκεια στη διαχείριση γενικών και υγειονομικών απο βλήτων. Οι απαιτούμενες γνώσεις για την απόκτηση αυτών των μαθησιακών απο τε λεσμάτων παρουσιάζονται αναλυτικά στις πηγές εκπαίδευσης του προγράμματος και εμπε ριέχονται στο ηλεκτρονικό βιβλίο του CARE-WASTE. Επιπλέον στο καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του CARE-WASTE οι πίνακες των σχε δίων εκπαίδευσης συμπληρώνονται ανά ειδικότητα και επάγγελμα με τους πί νακες των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι κα τα νε μημένα σε εκπαιδευτικές ενότητες (U1,U2 κλπ) και συνδεδεμένα με μο νάδες πι στοποίησης, όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί. Επαγγελματίες Περιβαλλοντικής & Επαγγελματικής Υγείας και Υγιεινής, ΕΠΕΠ 4 Ενότητες πιστοποίησης: 5 5 (U 1, U 2, U 4, U 5, U 6 ) Σύνολο μονάδων ECVET: 18 Ενότητες Πιστοποίησης CARE-WASTE: Μονάδες ECVET U 1 : Εισαγωγή Λίγα λόγια (Μαθησιακά αποτελέσματα 1) 3 U 2 : Παραγωγή και Αποκομιδή Αποβλήτων (Μαθησιακά Αποτελέσματα 2 και3) 3 U 4 : Διαχείριση και επεξεργασίας αποβλήτων (Μαθησιακά αποτελέσματα 4 και 5) 5 U 5 : Διαχείριση αποβλήτων (Μαθησιακά αποτελέσματα 8) 3 U 6 : Εφαρμογή διαχείρισης αποβλήτων (Μαθησιακά αποτελέσματα7) Σύνολο:

13 Κάθε εκπαιδευτική ενότητα μπορεί να περιέχει 1-3 διαφορετικά μαθησιακά απο τελέσματα. Η διαφορά μεταξύ Εκπαιδευτικής Ενότητας και Μονάδας Πιστοποίησης Η Εκπαιδευτική Ενότητα αντιστοιχεί σε ένα γνωστικό αντικείμενο μιας τυ πι κής εκπαί δευσης. Οι εκπαιδευτικές ενότητες σχετίζονται αποκλειστικά με τη γνώ ση, υπό την αυ στηρή έννοια του όρου, δηλαδή, με ένα τμήμα ενός μα θη σια κού απο τελέ σματος Η Μονάδα Πιστοποίησης αποτελεί μέρος του τίτλου σπουδών. Μπορεί να είναι το μι κρότερο τμήμα των προσόντων που αξιολογούνται, επικυρώνονται και/ή πι στοποιού νται. Η Μονάδα Πιστοποίησης μπορεί να αφορά συγκεκριμένα ένα μόνο προσόν / ειδίκευση ή να είναι κοινή για αρκετά προσόντα / για αρκετές ειδικό τητες Η Μονάδα πιστοποίησης είναι: ένα βασικό τμήμα της μαθησιακής διαδικασίας ένα ουσιαστικό σύνολο γνώσης, δεξιοτήτων και ευρύτερων ικανοτήτων, το οποίο αντιπροσωπεύει ένα τμήμα μίας ολόκληρης ειδικότητας ένα τμήμα χωριστής αξιολόγησης, το οποίο μπορεί να μεταφερθεί, και αναλόγως της εθνικής νομοθεσίας μπορεί να πιστοποιηθεί, ένα τμήμα το οποίο μπορεί να βαθμολογηθεί με πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (Ε.Σ.Π.Μ.) Συνδυάστε τις γνώσεις σας με το εκπαιδευτικό σύστημα του carewaste και αποκτήστε ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Βαθμοί του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (Ε.Σ.Π.Μ.) για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. παρέχουν πρόσθετη πληροφόρηση σε αριθμητική μορφή σχετικά με το «βάρος» της Μονάδας Πιστοποίησης σχέση με την όλη εξειδίκευση ή το επάγγελμα. προσφέρουν μεγαλύτερη διαφάνεια και δυνατότητα μεταφοράς των μαθησιακών αποτελεσμάτων. προσμετρούν τη γνώση, τις δεξιότητες και τις ευρύτερες ικανότητες που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο ανεπίσημης και επίσημης εκπαίδευ σης. Κερδίστε πιστοποιημένη γνώση και Πιστωτικές Μονάδες Εκπαίδευσης Μια Πιστωτική Μονάδα Μαθησιακού Αποτελέσματος αντιπροσωπεύει ένα σύ νο λο μα θησιακών αποτελεσμάτων το οποίο: μπορεί να αξιολογηθεί μπορεί να προσμετρηθεί για την απόκτηση τυπικού προσόντος ή ειδικότητας μπορεί να μεταφερθεί σε άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα ή επαγγελματικές ειδικότητες. 12

14 Εκπαιδευτικές Μονάδες του προγράμματος «CARE-WASTE» Οι μαθησιακές πηγές του προγράμματος «CARE-WASTE» διαμορφώνονται σε: Εκπαιδευτικές Ενότητες, ως δομικά στοιχεία των Μαθησιακών Απο τε λε σμά των, Πιστωτικές μονάδες Ε.Σ.Π.Μ. (2 ή 3 ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες), που κα - τανέμονται σε κάθε Εκπαιδευτική Ενότητα. Στις Ενότητες Πιστοποίησης Μαθησιακού Αποτελέσματος περιγράφεται το εί δος των γνώ σεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που έχει αποκτήσει ο εκπαι δευόμε νος, ο οποίος πέρασε επιτυχώς τη δοκιμασία για την απόκτηση της πι στωτικής μονάδας. Η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οδηγεί στην απόκτηση πι στω τικής μονάδας μαθησιακών αποτελεσμάτων 60 πιστωτικές μονάδες του Ε.Σ.Π.Μ. αντιστοιχούν σε ένα σπουδαστικό έτος μιας τυπικής εκπαίδευσης. Οι κύριοι τομείς δραστηριοτήτων που ενοποιούνται στις Ενότητες Πιστοποίησης του προ γράμματος CARE-WASTE είναι «η διαχείριση αποβλήτων» και «τα υγειο νο μι κά απόβλητα», και έχουν ως αποτέλεσμα τον προσδιορισμό 3 βασικών στοιχείων: «γνώση», από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του «CARE-WASTE» σε συνδυα σμό με γνώση που έχει αποκτηθεί παλαιότερα «δεξιότητες» και «ευρύτερη ικανότητα» Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μεθόδων του Προγράμματος CARE-WASTE Στα πλαίσια του προγράμματος δημιουργούνται Εκπαιδευτικοί Οδοί που οδηγούν στη δημιουργία Σχεδίων Ατομικής Εκπαίδευσης. Πρόσβαση σε αυτά παρέχεται από την ιστοσελίδα του προγράμματος <Σφάλμα! Η ανα φορά της υπερ-σύνδεσης δεν είναι έγκυρη.> μέσω των δύο δευτερευόντων με νού «Επαγγελματικός χάρτης προγράμματος CARE-WASTE» και «Πηγές Εκπαί δευ σης». Σε αυτά η πρόσβαση επιτρέπεται μετά την είσοδο του χρήστη με «user name» και «password». Κάθε Εκπαιδευτική Οδός (Ε.Ο.) είναι ένα σύνολο μονάδων με διαφορετικό μέ γεθος, το οποίο καλύπτει συγκεκριμένο, σχετικά ευρύ θέμα, εντός της στοχευόμενης περιοχής του έργου, που έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένο Προφίλ Εξειδίκευσης. Κάθε Ε.Ο. περιέχει τουλάχιστον 3 Εκπαιδευτικές Ενότητες. Κάθε Ε.Ο. αποφέρει διαφορετικές Πιστωτικές Μονάδες ανάλογα με το επίπεδο του Ε.Π.Ε.Π. Κάθε βασικό στοιχείο της Ε.Ο. (γνώση, δεξιότητες ή ικανότητα) ολοκληρώνεται με τεστ ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης. Δημιουργήστε το δικό σας Σχέδιο Ατομικής Εκπαίδευσης. 13

15 Οι ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης, έχουν αναπτυχθεί για τα στοιχεία «γνώση», «δεξιό τητες», και «ευρύτερη ικανότητα» κάθε Μαθησιακού Αποτελέσματος, με έμφα ση στη προσέγγιση «επιλύω το πρόβλημα / σκέπτομαι λογικά». Η αυτοαξιολόγηση γίνεται με σύγχρο νο διαδραστικό τρόπο μέσα από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αλλά και με σχή ματα, video και ασκήσεις όπως στα παραδείγματα που ακολουθούν. Watch the following video and give the right answer https://www.schooltube.com/video/2fe9beac99b5424ca074/reduce,%20 Reuse%20&%20Recycle Fill the gaps in the right order 14

16 Εταίροι του προγράμματος CARE-WASTE ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Biognosis Research and Education for the Environment Η ΕΣΔΥ ιδρύθηκε το 1929 έχοντας ως σκοπό να παρέχει βα σική, μεταπτυχιακή και εξειδικευμένη κατάρτι ση στους επαγγελμα τίες επιστήμονες υγείας. Η ΕΣΔΥ ασχολείται με την διε ξαγωγή επιστημονικών ερευ νών σε όλους τους το μείς της δημόσιας υγείας και της προληπτικής ιατρικής. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΒΙΟΓΝΩΣΗ - ΕΛΛΑΔΑ Η «Βιογνώση» είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανι σμός με στόχο να προασπίζει την προστασία της δη μόσιας υγείας, των φυσικών πόρων και του πε ριβάλ λοντος, και να στηρίζει την ανάπτυξη κάθε γνώσης συναφούς προς το αντικείμενό της. Εταίροι BIOINTECH - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ NOFIΜA ΝΟΡΒΗΓΙΑ ERBIL ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑ - ΕΛΛΑΔΑ Η αποστολή του κέντρου έρευνας και ανάπτυξης Βiοintech είναι να υποστηρίζει και να ενθαρρύνει την ευρω παϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνο λογίας καθώς και την εφαρμογή της νέας γνώσης στην εκπαίδευση και στις τεχνολογικές και νοτομίες. Στόχος του τμήματος των Ιατρικών Εργαστηρίων είναι να κα ταρτί σει και να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες σε θέ ματα που σχε τίζονται με την Βιοχημεία, τη Βιο τεχνολογία, τη Δημόσια Υγεία, τους φυσικούς πόρους, το περι βάλλον. Η Νofima είναι ένας μεγάλος όμιλος που διεξάγει έ ρευ να προ σανατολισμένη στη βιομηχανία τροφίμων, στην υδα τοκαλλιέργεια, στην αλιεία και στην αγορά. Η Nofima εξει δικεύεται στην τεχνολογία αξιοποίησης υποπροϊό ντων - αποβλήτων. Η Εrbil παρέχει συμβουλευτική σε προγράμματα της ευρω παϊκής ένωσης και δημιουργεί προγράμματα καινοτόμου έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογιών Έχει μεγάλη ικανότητα και εμπειρία στην εκπόνηση προ γραμμάτων LdV και TOI όπως τα WASTE-TRAIN, PROWAT, ACES, ENV-ETHICS,VQTS-PH, COMBAT. 15

17

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική στρατηγική εφαρμογής για τη μετατροπή τρέχουσας μη τυπικής μάθησης σε τυπική μορφή και την επικύρωση προηγούμενης γνώσης.

Εθνική στρατηγική εφαρμογής για τη μετατροπή τρέχουσας μη τυπικής μάθησης σε τυπική μορφή και την επικύρωση προηγούμενης γνώσης. Leonardo da Vinci 2013-1-FR1-LEO05-48134 AGROSKILL Μεταφορά μεθόδων επικύρωσης της άτυπης μάθησης ΕΕΚ σε ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας Εθνική στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής, Intercollege ECVET Expert Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET)

Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Περιγραφή ενός συγκεκριμένου μαθήματος (course) με τη μορφή Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Μέρος 1 Ανδρέας Έλληνας 1 Πρακτική Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET Δρ. Γεώργιος Χωραττάς Υπεύθυνος για την Τεχνική Επαγγελματική Κατάρτιση Κέντρο Παραγωγικότητας ECVET EXPERT Σεπτέμβριος 2014: 23/9 Λευκωσία, 24/9 Πάφος, 25/9 Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Οι πρόσφατες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος και των σπουδών της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου στην Ελλάδα» Τρίτη 3 Μαρτίου 2014 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Distance Education Unit Δημόσια Υγεία (18 ΜΗΝΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO) Περιγραφή Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Δημόσια Υγεία είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κοινοπραξία... 1 Τι είναι το έργο TAKE CARE... 2 Βασικά αποτελέσματα... 3 Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη... 4 M-Game... 4 Ικανότητες των Διευθυ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κοινοπραξία... 1 Τι είναι το έργο TAKE CARE... 2 Βασικά αποτελέσματα... 3 Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη... 4 M-Game... 4 Ικανότητες των Διευθυ TAKE CARE BOOKLET ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κοινοπραξία... 1 Τι είναι το έργο TAKE CARE... 2 Βασικά αποτελέσματα... 3 Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη... 4 M-Game... 4 Ικανότητες των Διευθυντών Υγείας... 5 Δραστηριότητες...

Διαβάστε περισσότερα

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία Περιεχόμενα Α Β Γ Δ Ε Πλαίσιο Πολιτικής για την ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)

Διαβάστε περισσότερα

ECVET WORKSHOP 23-10-2012. http://www.youtube.com/watch?v=0w1bzgyftni&feature=youtu.be. Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210 2120700, www.eiead.

ECVET WORKSHOP 23-10-2012. http://www.youtube.com/watch?v=0w1bzgyftni&feature=youtu.be. Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210 2120700, www.eiead. http://www.youtube.com/watch?v=0w1bzgyftni&feature=youtu.be ECVET WORKSHOP 23-10-2012 Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΔΗ & ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΛΟΙΜΩΔΗ & ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΛΟΙΜΩΔΗ & ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής ΤΜΗΜΑ Τεχνολόγων Γεωπόνων ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGZ520 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 60 ΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος:

ΔΙΜΗΝΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 60 ΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: Οικονομική & Διοικητική Υποστήριξη Ιατρείου-Φαρμακείου ΔΙΜΗΝΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 60 ΩΡΩΝ 2016-2017 ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET)

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ECVET : ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 2 Οκτωβρίου 2006, Espoo ECVET : Προσχέδιο τεχνικών προδιαγραφών Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET. Σεπτέμβριος 2014, 23 Λευκωσία, 24 Πάφο, 25 Λεμεσό και 29 Λάρνακα

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET. Σεπτέμβριος 2014, 23 Λευκωσία, 24 Πάφο, 25 Λεμεσό και 29 Λάρνακα Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET Σεπτέμβριος 2014, 23 Λευκωσία, 24 Πάφο, 25 Λεμεσό και 29 Λάρνακα 1 Περιεχόμενα Α Β Γ Το ECVET και ο Σκοπός του Τα Βασικά Στοιχεία του ECVET Τα Οφέλη του ECVET 2 Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του:

ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: ετών Αποκλειστική δωρεά: Μια δράση του: Πρόγραμμα Δωρεάν Κατάρτισης ΝΕΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Από το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ) Με την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGA310 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 ο ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

National Team of ECVET experts

National Team of ECVET experts ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνητικό nº: ES/09/LLP-LdV/TOI/149060 - Σχέδιο nº: 2009-1-ES1-LEO05-10359

Συµφωνητικό nº: ES/09/LLP-LdV/TOI/149060 - Σχέδιο nº: 2009-1-ES1-LEO05-10359 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Μάρτιος 2011 Κατά τη διάρκεια του σχεδίου, οι διάφορες δράσεις και δραστηριότητες οδήγησαν στα ακόλουθα αποτελέσµατα, τα οποία περιγράφονται εν συντοµία παρακάτω: With the support

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ 1 Η Επαγγελματική αποτελεί κεντρικό παράγοντα για την επιτυχία της Στρατηγικής της

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Ικανοτήτων Competence Assessment

Αξιολόγηση των Ικανοτήτων Competence Assessment Αξιολόγηση των Ικανοτήτων Competence Assessment Μια σύντομη μελέτη της κατάστασης στη Σουηδία LIFELONG LEARNING PROGRAMME, INNOVATIONS TRANSFER AGREEMENT DE/10/LLP-LdV/TOI/147367/ 2010-1-DE2-LEO05-05359

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Σκοπός του Προγράμματος. 3. Κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που γίνονται δεκτοί. στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης. 4. Τρόπος Εκπαίδευσης

1. Εισαγωγή. 2. Σκοπός του Προγράμματος. 3. Κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που γίνονται δεκτοί. στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης. 4. Τρόπος Εκπαίδευσης 1. Εισαγωγή 2. Σκοπός του Προγράμματος 3. Κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 4. Τρόπος Εκπαίδευσης 5. Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 6. Συγγραφείς του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ (CAD) Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις ,5

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ (CAD) Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις ,5 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2702002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση

Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Παιδιά με ειδικές ανάγκες Κατηγορίες διαφορετικών δυνατοτήτων Διανοητικές αναπηρίες (νοητική καθυστέρηση) Μαθησιακές δυσκολίες Συναισθηματικές ή συμπεριφορικές διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για ημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθήματα Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικά. Παραδόσεις 4. Βάσεις Δεδομένων Ι

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθήματα Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικά. Παραδόσεις 4. Βάσεις Δεδομένων Ι ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθήματα Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικά ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD2630 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βάσεις Δεδομένων ΙΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Σκοπός του Προγράμματος. 3. Κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που γίνονται δεκτοί. στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης. 4. Τρόπος Εκπαίδευσης

1. Εισαγωγή. 2. Σκοπός του Προγράμματος. 3. Κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που γίνονται δεκτοί. στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης. 4. Τρόπος Εκπαίδευσης 1. Εισαγωγή 2. Σκοπός του Προγράμματος 3. Κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 4. Τρόπος Εκπαίδευσης 5. Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 6. Συγγραφείς του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51030101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (NQF) ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: Marketing Ιδιωτικών Ιατρείων και Φαρμακείων

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: Marketing Ιδιωτικών Ιατρείων και Φαρμακείων ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: Marketing Ιδιωτικών Ιατρείων και Φαρμακείων ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 60 ΩΡΩΝ 2016-2017 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«H Εθνική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων ECVET Πρώτα συμπεράσματα από την οργάνωση των Peer Learning Activities»

«H Εθνική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων ECVET Πρώτα συμπεράσματα από την οργάνωση των Peer Learning Activities» «H Εθνική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων ECVET Πρώτα συμπεράσματα από την οργάνωση των Peer Learning Activities» ΝΙKOΣ Φ Ω Τ Ο Π Ο ΥΛ Ο ς Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο ς Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η ς Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Δ Υ Τ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός Εκπαιδευτικού Περιεχομένου»

«Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός Εκπαιδευτικού Περιεχομένου» Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΡΕΥΝΗΤ ΙΚΟ ΠΡΟΓ ΡΑΜΜ Α «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης». «Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επικύρωση Προσόντων τα οποία Αποκτώνται στο Χώρο Εργασίας από Άτοµα Χαµηλής Εξειδίκευσης 2013-1-GR1-LEO05-10210 Ο κύριος στόχος αυτών των Οδηγιών είναι να δοθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΤΥ 303 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ Ι ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Οικονομικά της Υγείας 115 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Οικονομικά της Υγείας 115 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Οικονομικά της Υγείας 115 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.ivepe.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ενηµερώσου και δήλωσε συµµετοχή σήµερα ΙΒΕΠΕ

www.ivepe.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ενηµερώσου και δήλωσε συµµετοχή σήµερα ΙΒΕΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Tώρα που η υψηλή ανεργία αποτελεί σκληρή πραγµατικότητα, τώρα που η εξειδίκευση και η κατάρτιση σε νέους τοµείς είναι απαραίτητες,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση, κοινωνικός σχεδιασμός. Ρέμος Αρμάος MSc PhD, Υπεύθυνος εκπαίδευσης στελεχών ΚΕΘΕΑ

Εκπαίδευση, κοινωνικός σχεδιασμός. Ρέμος Αρμάος MSc PhD, Υπεύθυνος εκπαίδευσης στελεχών ΚΕΘΕΑ Εκπαίδευση, κοινωνικός σχεδιασμός Ρέμος Αρμάος MSc PhD, Υπεύθυνος εκπαίδευσης στελεχών ΚΕΘΕΑ armaos@kethea.gr Προτεραιότητες & βασικά μεγέθη εκπαίδευσης 2 Η ΔΒΜ αποτελεί προτεραιότητα σε διεθνές επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Στελεχώνου ε το σή ερα το τώρα και το αύριο!

Στελεχώνου ε το σή ερα το τώρα και το αύριο! DTP Designer Εκπαιδευτικός & Εξεταστικός όμιλος FACEtoFACE Authorized Training & Certification Centers E.O.P.P.E.P Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό & Εξεταστικό Κέντρο Αθήνας Από το Υπουργείο Παιδείας Authorized

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 60 ΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος:

ΔΙΜΗΝΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 60 ΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: Διοίκηση Μονάδων Υγείας ΔΙΜΗΝΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 60 ΩΡΩΝ 2016-2017 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στελεχώνου ε το σή ερα το τώρα και το αύριο!

Στελεχώνου ε το σή ερα το τώρα και το αύριο! DTP Designer Εκπαιδευτικός & Εξεταστικός όμιλος FACEtoFACE Authorized Training & Certification Centers E.O.P.P.E.P Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό & Εξεταστικό Κέντρο Αθήνας Από το Υπουργείο Παιδείας Authorized

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 25 Μαΐου 15 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την ένταξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία www.pvtrin.eu Με την πιστοποίηση PVTRIN μπορείτε να αποκτήσετε ανταγωνιστικό επαγγελματικό πλεονέκτημα σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά και να διακριθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE M-CARE Κατάρτιση μέσω φορητών συσκευών για φροντιστές ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE Πακέτο εργασίας WP2 Τίτλος π. εργασίας Έρευνα και Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό (executive MBA) ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Προϊσταμένων Διευθύνσεων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Προϊσταμένων Διευθύνσεων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών Περιεχόμενο Προγράμματος Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβική σε μια εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συμβάλλει τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ m120

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ m120 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ m120 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων

Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων Πάτρα 16 Νοεμβρίου 2012 Λουκάς Ζαχείλας, Ανώτερος εμπειρογνώμων,cedefop E-mail: loukas.zahilas@cedefop.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής. 8 Νοεμβρίου 2013, ECVET

Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής. 8 Νοεμβρίου 2013, ECVET Παρουσίαση του έργου «ECVET4practitioners: Μεταφορά και προώθηση του εργαλείου ECVET για επαγγελματίες στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Πρόγραμμα E ξ A ποστάσεως E κπαίδευσης ( E learning ) Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Οδηγός Σπουδών Σο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ψήφισμα Συμβουλίου Ευρωπαίων Οδοντιάτρων (CED) Mάιος 2013 Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το κείμενο που ακολουθεί είναι η ελληνική μετάφραση του ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στην υγεία, τη γεωργία, το περιβάλλον και τη διατροφή

Οι σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στην υγεία, τη γεωργία, το περιβάλλον και τη διατροφή Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Οι σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στην υγεία, τη γεωργία, το περιβάλλον και τη διατροφή Η διεθνοποίηση των αγορών και

Διαβάστε περισσότερα

Στελεχώνου ε το σή ερα το τώρα και το αύριο!

Στελεχώνου ε το σή ερα το τώρα και το αύριο! DTP Designer Εκπαιδευτικός & Εξεταστικός όμιλος FACEtoFACE Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό & Εξεταστικό Κέντρο Αθήνας Από το Υπουργείο Παιδείας Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό & Εξεταστικό Κέντρο Δάφνης Από το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ MICROSOFT PROJECT

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ MICROSOFT PROJECT ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ MICROSOFT PROJECT ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΟ MICROSOFT PROJECT Επιστημονικά Υπεύθυνος: Λουκάς Τσιρώνης, Λέκτορας 1. Συνοπτική Περιγραφή Προγράμματος Εξειδίκευσης Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Disclaimer (αποποίηση):

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Disclaimer (αποποίηση): ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Disclaimer (αποποίηση): Το πρόγραµµα αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η ιστοσελίδα αντικατοπτρίζει τις απόψεις µόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ m126

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ m126 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ m126 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.ΕΦ. Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2201203 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κ.Δ.Β.Μ. - Ε.Κ.Π.Α.) σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51040101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ TOY ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2009 www.wikipolitics.gr http://programma.pasok.gr ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΣΟΚ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ Το ΠΑΣΟΚ έχει θέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 09-05-2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» Επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και τις Νέες Τεχνολογίες διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2105502 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα