ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΥΡΗΣΟΤ Υ. ΠΟΛΑΣΙΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΥΡΗΣΟΤ Υ. ΠΟΛΑΣΙΓΗ"

Transcript

1 ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΥΡΗΣΟΤ Υ. ΠΟΛΑΣΙΓΗ Πποζωπικά ζηοισεία Σόπνο γέλλεζεο : Λεπθώλαο - εξξώλ Ηκεξνκελία γέλλεζεο : Γηεύζπλζε θαηνηθίαο : Παπαπαύινπ 40, έξξεο Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε : Έγγακνο κε δύν παηδηά Σειέθσλν : , , Ηιεθηξνληθή Γηεύζπλζε : ποςδέρ Σκήκα Υεκηθώλ Μεραληθώλ, Πνιπηερληθήο ρνιήο, Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ( ) Βαθμόρ πηςσίος: 7,39/10 Γιπλωμαηική Δπγαζία «Μειέηε θηλεηηθήο ηεο θσηνθαηαιπηηθήο αληίδξαζεο δηάζπαζεο ηεο 2,3 δηρισξνππξηδίλεο κε θαηαιύηε νμείδην ηνπ ςεπδαξγύξνπ Δπίδξαζε ηόλησλ αξγύξνπ». Δξεηαζηέρ : Α. Αλαγλσζηόπνπινο, Β. Παπαγεσξγίνπ, Ρ. Σδήκνπ Βαθμόρ Γιπλωμαηικήρ Δπγαζίαρ: 10/10 Γιδακηοπική Γιαηπιβή «Ηιεθηξνρεκηθή απνκάθξπλζε ληηξηθώλ από πδαηηθά δηαιύκαηα θαη πεξηβαιινληηθά δείγκαηα κε ρξήζε ζηαζεξνύ θαη παιιόκελνπ δπλακηθνύ». Δπιβλέπων καθηγηηήρ: Γ. Κπξηάθνπ Δξεηαζηική επιηποπή: Μ. ηνπθίδεο, Γ. αθειιαξόπνπινο, Γ. αδνύ, Γ. Ρηηδνύιεο, Α. αιίθνγινπ, Μ. Μήηξαθαο Βαθμόρ Γιδακηοπικήρ Γιαηπιβήρ: Άπιζηα Ξένερ Γλώζζερ Αγγιηθά (Άξηζηα), Ιηαιηθά (Υξήζε) ηπαηιωηική Θηηεία Πιήξεο Θεηεία 21 κελώλ από 16/4/85 έσο 16/1/87 (6 κήλεο ζην ΚΔΔΜ πάξηεο, 8 κήλεο ζηνλ 813 ΛΔΜ ζηνπο Μεηαμάδεο Έβξνπ, 7 κήλεο ζηνλ 802 ΛΔΜ ζηηο έξξεο) σο Λνρίαο ζην ζώκα Δθνδηαζκνύ Μεηαθνξώλ ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο, κε εηδηθόηεηα «Τπαμησκαηηθόο Κηλήζεσο, Οδεγόο Απηνθηλήηνπ, Πνιπβνιεηήο 0,50». Δπγαζιακή Δμπειπία (με ςπογπάμμιζη η Δκπαιδεςηική Δμπειπία) 1) Δληεηαικέλνο Γηδαζθαιίαο (Λέθηνξαο Π.Γ. 407/80) ζην ηκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο (Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Πεξηβαιινληηθόο ρεδηαζκόο ησλ πόιεσλ) ( , , , , 4 εμάκελα) 2) Καζεγεηήο Δθαξκνγώλ ζην Δξγαζηήξην Γεσξγηθήο Υεκείαο ηνπ ηκήκαηνο Σερλνιόγσλ Γεσπνλίαο, ηνπ ΣΔΙ Θεζ/λίθεο ( , 2 εμάκελα) 3) Γηεπζπληήο πνπδώλ ζην Φξνληηζηήξην Μ.Δ «ΠΡΩΣΟΝΙΟ» (1987- )

2 4) Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ζην Σκήκα Μεραλνινγίαο ηνπ ΣΔΙ εξξώλ (Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Αζθάιεηα Δξγαζίαο θαη Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο) ( , , , 4 εμάκελα) 5) Δξγαζηεξηαθόο πλεξγάηεο ζην Σκήκα Μεραλνινγίαο ηνπ ΣΔΙ εξξώλ (Γηδαζθαιία ηνπ εξγαζη. Δηζαγσγή ζηελ Δπηζηήκε ησλ Τιηθώλ) (08-09, 2 εμάκελα) 6) Γηεπζπληήο Παξαγσγήο (ππεύζπλνο πξνγξακκαηηζκνύ - θνζηνιόγεζεο - πξνκεζεηώλ ) ζηελ βηνκεραλία γάιαθηνο - παγσηνύ ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Δ. ( ) 7) Τπεύζπλνο κειεηώλ ρξεκαηνδόηεζεο θαη αλαπηπμηαθώλ πξνγξακκάησλ, ζην γξαθείν ζπκβνύισλ «ΠΡΩΣΟΝΙΟ - ύκβνπινη Μεραληθνί» ( ) 8) Μειεηεηήο Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΑΜ 13590) ζηηο θαηεγνξίεο 17Α (Υεκηθέο Μειέηεο θαη Έξεπλεο) θαη 18Α (Υεκηθνηερληθέο Μειέηεο) (1999- ) 9) Σερληθόο ύκβνπινο ζηελ ηερληθή εηαηξία ΙΑΜΚΑ Α.Σ.Δ. ( ) Γημοζιεύζειρ ζε Γιεθνή Δπιζηημονικά Πεπιοδικά (8) 1) C. Polatides and G. Kyriacou: «Electrochemical reduction of nitrate ion on various cathodes reaction kinetics on bronze cathode», Journal of Applied Electrochemistry, Vol.35, No.5, (2005), p.p ) C. Polatides, M. Dortsiou and G. Kyriacou: «Electrochemical removal of nitrate from aqueous solution by pulsing potential electrolysis», Electrochimica Acta, Vol.50, Issue 25-26, (2005), p.p ) I. Katsounaros, D. Ipsakis, C. Polatides and G. Kyriacou: «Efficient electrochemical reduction of nitrate to nitrogen on tin cathode at very high cathodic potentials», Electrochimica Acta, Vol. 52, Issue 3, (2006), p.p ) M. Dortsiou, I. Katsounaros, C. Polatides and G. Kyriacou: «Electrochemical method for the removal of nitrate from the ion exchange regenerant solution», Desalination, Vol. 248, Issue 3, (2009), p.p ) G. Ntaios, C. Savopoulos, D. Karamitsos, I. Economou, E. Destanis, I. Chryssogonidis, I. Pidonia, P. Zebekakis, C. Polatides, M. Sion, D. Grekas, A. Hatzitolios, «The effect of folic acid supplementation on carotid intimamedia thickness in patients with cardiovascular risk: A randomized, placebocontrolled trial», International Journal of Cardiology, Vol. 143, Issue 1, (2010), p.p ) I. Katsounaros, M. Dortsiou, C. Polatides S. Preston T. Kypraios and G. Kyriacou: «Reaction pathways in the electrochemical reduction of nitrate on tin», Electrochimica Acta, Vol.71, (2012), p.p ) K. Matziaris, C. Polatides, I. Katsounaros and G. Kyriacou: «Electrochemical removal of bromate from drinking water», Desalination and Water Treatment, (2012) accepted (in press) 8) M. Dortsiou, I. Katsounaros, C. Polatides and G. Kyriacou: «Influence of the electrode and the ph on the rate and the product distribution of the electrochemical removal of nitrate», Environmental Technology, (2012) (in press)

3 Γημοζιεύζειρ ζε Ππακηικά Γιεθνών ςνεδπίων με κπιηέρ (14) 1) C. Polatides, M. Dortsiou and G. Kyriacou: «Electrochemical removal of nitrate from aqueous solution by square wave electrolysis» Proceedings of the 55 th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, September 2004, Thessaloniki, p.p ) I. Katsounaros, G. Giannaros, C. Polatides, G. Kyriacou: «Efficient electrochemical reduction of nitrate to nitrogen on tin and aluminum cathodes» Proceedings of the 1 st European Conference of Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, Chania 7-9 September 2006, p.p ) M. Dortsiou, C. Polatides, G. Kyriacou: «Electrochemical oxidation of ammonia under constant and pulsing potential», Proceedings of the 1 st European Conference of Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, Chania 7-9 September 2006, p.p ) M. Dortsiou, I. Katsounaros, C. Polatides, G. Kyriacou: «Efficient electrocatalytic conversion of nitrate to nitrogen for brine wastes from ion exchange», Proceedings of the 2 nd International Conference AQUA 2006, Water science and Technology Integrated Management of water resources, Athens November 2006, p.p ) M. Dortsiou, I. Katsounaros, C. Polatides and G. Kyriacou: «Electrochemical method for the removal of nitrate from the ion exchange regenerant solution», Proceedings of the 2 nd International Conference of the Small and Decentralized Water and Wastewater Treatment Units, Skiathos-Greece, 2-4 May 2008, p.p ) I. Katsounaros, M. Dortsiou, C. Polatides, G. Kyriacou: «Electrochemical Destruction of Nitrate and Nitrite from Low Level Radioactive Wastes», Proceedings of the 59 th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 7-12 September 2008, Seville-Spain, p.p. s10-p ) M. Dortsiou, I. Katsounaros, C. Polatides and G. Kyriacou: «On the Mechanism of the Electrochemical Reduction of Nitrate», Proceedings of the 59 th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 7-12 September 2008, Seville-Spain, p.p. s10-p ) M. Dortsiou, I. Katsounaros, C. Polatides, G. Kyriacou : «Electrolytic removal of Nitrate from solutions in which the Biological Method can not be applied», Proceedings of the 3 rd International Conference AQUA 2008, Water science and Technology with emphasis on water and climate, Athens October 2008, p.p ) I. Katsounaros, M. Dortsiou, C. Polatides and G. Kyriacou: «Electrochemical reduction of nitrate ion on a tin cathode: the role of the ph», Proceedings of the International Conference Electrochem 08, Liverpool-UK September 2008, p.p. P21 10) M. Dortsiou, I. Katsounaros, C. Polatides and G. Kyriacou: «Electrochemical removal of nitrate from wastewaters on a zinc cathode», Proceedings of the 2 nd International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE), Mykonos June 2009, p.p ) I. Katsounaros, C. Polatides, M. Dortsiou and G. Kyriacou: «Electrochemical Reduction of Bromate in Aqueous Solutions on a Tin Cathode», Proceedings of the 3 rd International Conference of the Small and Decentralized Water and

4 Wastewater Treatment Units, Skiathos-Greece, May 2010, p.p ) M. Dortsiou, I. Katsounaros, C. Polatides and G. Kyriacou: «The influence of the potential of zero charge of the cathode on the electrochemical reduction of nitrate», Proceedings of the 2 nd Regional Symposium on Electrochemistry South-East Europe, Belgrade Serbia, 6 10 June 2010, p.p ) I. Katsounaros, C. Polatides, K. Matziaris, G. Kyriacou: «Electrochemical reduction of bromate ions in aqueous solutions on a tin cathode», Proceedings of the 10 th European Biological Inorganic Chemistry Conference (EUROBIC), Thessaloniki Greece, June 2010, p.p. PO ) K. Matziaris, C. Polatides, I. Katsounaros and G. Kyriacou: «Electrochemical removal of bromate from drinking water», Proceedings of the 3 rd International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE), Skiathos June 2011, p.p Γημοζιεύζειρ ζε Ππακηικά Πανελληνίων ςνεδπίων με κπιηέρ (9) 1) Υ. Πολαηίδηρ, Γ. Κπξηάθνπ: «Ηιεθηξνρεκηθή απνκάθξπλζε ληηξηθώλ από πόζηκν λεξό θαη απόβιεηα». Ππακηικά 5 ος Σςνεδπίος «Βαζικήρ και εθαπμοζμένηρ Χημικήρ Έπεςναρ», Γηάλλελα Οθησβξίνπ 2002, ζει ) Υ. Πολαηίδηρ, Γ. Κπξηάθνπ: «Ηιεθηξνρεκηθή απνκάθξπλζε ησλ ληηξηθώλ ηόλησλ από πδαηηθά δηαιύκαηα». Ππακηικά 4 ος Πανελλήνιος Επιζηημονικού Σςνεδπίος Χημικήρ Μησανικήρ, Πάηξα Μαΐνπ 2003, ζει ) Υ. Πολαηίδηρ, Ι. Καηζνύλαξνο, Γ. Ιςάθεο θαη Γ. Κπξηάθνπ: «Ηιεθηξνρεκηθή Απνκάθξπλζε ησλ Νηηξηθώλ Ιόλησλ από Τδαηηθά Γηαιύκαηα κε Ηιεθηξόιπζε Παιιόκελνπ Γπλακηθνύ», Ππακηικά 5 ος Πανελλήνιος Επιζηημονικού Σςνεδπίος Χημικήρ Μησανικήρ, Θεζζαινλίθε Μαΐνπ 2005, ζει ) Υ. Πολαηίδηρ,. Σξεζίληζε θαη Γ. Κπξηάθνπ: «Ηιεθηξνρεκηθή Απνκάθξπλζε ηεο Ακκσλίαο από Τδαηηθά Γηαιύκαηα κε Υξήζε Παιιόκελνπ Γπλακηθνύ», Ππακηικά 5 ος Πανελλήνιος Επιζηημονικού Σςνεδπίος Χημικήρ Μησανικήρ, Θεζζαινλίθε Μαΐνπ 2005, ζει ) Υ. Πολαηίδηρ θαη Γ. Κπξηάθνπ: «Ηιεθηξνρεκηθή απνκάθξπλζε ληηξηθώλ από πδαηηθά δηαιύκαηα κε ρξήζε ζηαζεξνύ δπλακηθνύ ζε ειεθηξόδηα Sn θαη κε ρξήζε παιιόκελνπ δπλακηθνύ ζε ειεθηξόδηα CuZn», Ππακηικά 20 ος Πανελληνίος Σςνεδπίος Χημείαρ, Γηάλλελα επηεκβξίνπ 2005, ζει ) Ι. Καηζνύλαξνο, Μ. Γόξηζηνπ, Υ. Πολαηίδηρ θαη Γ. Κπξηάθνπ: «Μειέηε ηεο ειεθηξνρεκηθήο αλαγσγήο ησλ ληηξηθώλ ζε εμαηξεηηθά αξλεηηθά θαζνδηθά δπλακηθά», Ππακηικά 6 ος Πανελλήνιος Επιζηημονικού Σςνεδπίος Χημικήρ Μησανικήρ, Αζήλα 29 Μαΐνπ-2 Ινπλίνπ 2007, ζει ) Μ. Γόξηζηνπ, Ι. Καηζνύλαξνο, Υ. Πολαηίδηρ θαη Γ. Κπξηάθνπ: «Παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ ειεθηξνρεκηθή απνκάθξπλζε ησλ ληηξηθώλ από πδαηηθά δηαιύκαηα ζε θαζόδνπο κεηάιισλ πςειήο ππέξηαζεο», Ππακηικά 6 ος Πανελλήνιος Επιζηημονικού Σςνεδπίος Χημικήρ Μησανικήρ, Αζήλα 29 Μαΐνπ-2 Ινπλίνπ 2007, ζει ) Ι. Καηζνύλαξνο, Μ. Γόξηζηνπ, Υ. Πολαηίδηρ θαη Γ. Κπξηάθνπ: «Ηιεθηξνρεκηθή αλαγσγή ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε θαζόδνπο ραιθνύ, αξγύξνπ θαη ξνπζελίνπ», Ππακηικά 7 ος Πανελλήνιος Επιζηημονικού Σςνεδπίος Χημικήρ Μησανικήρ, Πάηξα 3-5 Ινπλίνπ 2009, ζει. 157.

5 9) Μ. Γόξηζηνπ, Ι. Καηζνύλαξνο, Υ. Πολαηίδηρ θαη Γ. Κπξηάθνπ: «Ηιεθηξνρεκηθή θαηεξγαζία ππξεληθώλ απνβιήησλ γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ληηξηθώλ θαη ησλ ληηξσδώλ», Ππακηικά 7 ος Πανελλήνιος Επιζηημονικού Σςνεδπίος Χημικήρ Μησανικήρ, Πάηξα 3-5 Ινπλίνπ 2009, ζει Γιπλώμαηα Δςπεζιηεσνίαρ (2) 1) Γ. Κπξηάθνπ, Ι. Καηζνύλαξνο, Υ. Πολαηίδηρ, Γ. Ιςάθεο: «Ηιεθηξνρεκηθή κέζνδνο απνκάθξπλζεο ησλ ληηξηθώλ ή ησλ ληηξσδώλ ηόλησλ δηά ηεο κεηαηξνπήο ηνπο ζε άδσην». Ηκεξνκελία ππνβνιήο αίηεζεο: Αξηζκόο Γηπιώκαηνο: / / Οπγανιζμόρ Βιομησανικήρ Ιδιοκηηζίαρ. Γηεζλήο Σαμηλόκεζε: C02F 1/461, C02F 101/16. 2) Γ. Κπξηάθνπ, Υ. Πολαηίδηρ, Μ. Γόξηζηνπ, Ι. Καηζνύλαξνο: «Μέζνδνο ηεο ειεθηξνρεκηθήο απνκάθξπλζεο ησλ ληηξηθώλ ή ησλ ληηξσδώλ ηόλησλ από πδαηηθά δηαιύκαηα ζε θάζνδν βηζκνπζίνπ». Ηκεξνκελία ππνβνιήο αίηεζεο: Αξηζκόο Γηπιώκαηνο: / / Οπγανιζμόρ Βιομησανικήρ Ιδιοκηηζίαρ. Γηεζλήο Σαμηλόκεζε: C02F 1/467. Δπεςνηηικά ππογπάμμαηα «Ηιεθηξνρεκηθή απνκάθξπλζε ησλ ληηξηθώλ θαη ηεο ακκσλίαο από πδαηηθά δηαιύκαηα θαη πεξηβαιινληηθά δείγκαηα», Πξόγξακκα Δλίζρπζεο Δξεπλεηηθνύ Γπλακηθνύ (Π.ΔΝ.Δ.Γ. 2003). Πποϋπολογιζμόρ έπγος: Θέζη: Δπηζηεκνληθόο ύκβνπινο ΑΝΑΦΟΡΔ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ(80) Α/Α Γημοζιεύζειρ Αναθοπέρ A C. Polatides and G. Kyriacou: «Electrochemical reduction of nitrate ion on various cathodes reaction kinetics on bronze cathode», Journal of Applied Electrochemistry, 35 (2005) O. Brylev, 1 M. Sarrazin, D. Belanger, L. Roue: «Rhodium deposits on pyrolytic graphite substrate: Physico-chemical properties and electrocatalytic activity towards nitrate reduction in neutral medium», Applied Catalysis B: Environmental, 64 (2006) 243 [12] 2 O. Brylev, 2 M. Sarrazin, D. Belanger, L. Roue: «Electrocatalytic reduction of nitrate on copper electrodes prepared by high-energy ball milling», Journal of Electroanalytical Chemistry, 596 (2006) 13 [42] 3 O. Brylev, 3 M. Sarrazin, L. Roue, D. Belanger : «Nitrate and nitrite electrocatalytic reduction on Rh-modified pyrolytic graphite electrodes», Electrochimica Acta, 52 (2007) 6237 [46] 4 O. Ghodbane, 4 M. Sarrazin, L. Roue and D. Belanger: «Electrochemical Reduction of Nitrate on Pyrolytic Graphite - Supported Cu and Pd Cu Electrocatalysts», Journal of The Electrochemical Society, 155 (6) F117-F123 (2008) [42] 5 Y. Lou, 5 Y. Shao, P. Li, Z. Li, Z. Niu: «Electrocatalytic Reduction of NO - 3 in

6 a Neutral Solution on an Electrodeposited Film of Amorphous Pd33Ni60P7 Alloy», Journal of Electroanalytical Chemistry, 624 (2008) 33 [30] 6 G.E. Badea: 6 «Electrocatalytic Reduction Of Nitrate On Copper Electrode In Alkaline Solution», Electrochimica Acta, 54 (2009) 996 [30] 7 P. K. Nayak 7 and N. Munichandraiah: «Cobalt Hydroxide as a Capacitor Material: Tuning Its Potential Window», Journal of The Electrochemical Society, 155 (11) A855-A861 (2008) [12] 8 C. Sirbu, 8 V. Georgescu: «Effect of nitrogen addition on morphology and magnetic properties of electrodeposited Co-Ni granular films», Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 10 (2008) 2396 [14] 9 M.A. Hasnat, 9 R. Agui, S. Hinokuma, T. Yamaguchi, M. Machida: «Different reaction routes in electrocatalytic nitrate/nitrite reduction using an H + conducting solid polymer electrolyte», Catalysis Communications, 10 (2009) 1132 [11] 10 C. Milhano 1 and D. Pletcher: «The electrochemistry and electrochemical technology 0 of nitrate», Modern Aspects of Electrochemistry (Editor R. White), 45 (2009) 1-59 [109] 11 J. Yu 1and M.J. Kupferle, «Impact of Cathode Conditions on Coupled Electrochemical 1 Treatment of Nitrate Brine Concentrates», Water Air Soil Pollution: Focus, 9 (2009) 245 [15] 12 M. A. 1 Hasnat, M. A. Islam, S.M. Burhanuddin, M. R. Chodhury, M. Machida: 2 «Influence of Rh on electrocatalytic reduction of NO and NO 2 over Pt and Pd films», Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 317 (2010) 61 [19] 13 S.I. Tanase, 1 D. Tanase, P. Pascariu, L. Vlad, A.V. Sandu, V. Georgescu: «Tunneling 3 magnetoresistance in Co Ni N/Al granular thin films», Materials Science and Engineering B, 167 (2010) 119 [12] 14 S. M. 1Shariar and T. Hinoue: «Simultaneous Voltammetric Determination of Nitrate 4 and Nitrite Ions Using a Copper Electrode Pretreated by Dissolution/Redeposition», Analytical Sciences, 26 (2010) 1173 [21] 15 Inam-Ul-Haque, 1 M. Tariq: «Electrochemical reduction of nitrate: A review», Journal 5 of the Chemical Society of Pakistan, 32 (2010) 396 [20] 16 S. B. 1 Adeloju, M. Sohail: «Azure A Mediated Polypyrrole - Based Amperometric 6 Nitrate Biosensor», Electroanalysis, 23 (2011) 987 [32] 17 S. I. Tanase, 1 D. Pinzaru and V. Georgescu: «Magnetic Anisotropy and Magneto-Transport 7 Properties of Co Ni N Granular Alloys Thin Films», Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 24 (2011) 2313 [9] 18 S.I. Tanase, 1 D. Pinzaru, P. Pascariu, M. Dobromir, A.V. Sandu and V. Georgescu: 8 «Effect of nitrogen addition on the morphology, magnetic and magnetoresistance properties of electrodeposited Co, Ni and Co Ni granular thin films onto aluminum substrates», Materials Chemistry and Physics 130 (2011) 327 [33] 19 S. Loghambal 1 and L. Rajendran: «Analytical expressions of concentration of nitrate 9 pertaining to the electrocatalytic reduction of nitrate ion», Journal of Electroanalytical Chemistry, 661 (2011) 137 [10] 20 E. Lacasa, 2 P. Canizares, J. Llanos, M. A. Rodrigo: «Effect of the cathode material 0 on the removal of nitrates by electrolysis in non-chloride media», Journal of Hazardous Materials, 213 (2012) 478 [16] C. Polatides, M. Dortsiou and G. Kyriacou: «Electrochemical removal of B

7 nitrate from aqueous solution by pulsing potential electrolysis», Electrochimica Acta, 50 (2005) O. Brylev, 2 M. Sarrazin, D. Belanger, L. Roue: «Rhodium deposits on pyrolytic 1 graphite substrate: Physico-chemical properties and electrocatalytic activity towards nitrate reduction in neutral medium», Applied Catalysis B: Environmental, 64 (2006) 243 [16] 22 J. Yu 2and M.J. Kupferle, «Two-stage Sequential Electrochemical Treatment of Nitrate 2 Brine Wastes», Water Air Soil Pollution: Focus, 7 (2007) 587 [12] 23 Y.-X. 2 Chen, S.-P. Chen, Q.-S. Chen, Z.-Y. Zhou, S.-G. Sun: «Electrochemical 3 preparation of iron cuboid nanoparticles and their catalytic properties for nitrite reduction», Electrochimica Acta, 53 (2008) 6938 [27] 24 M. Li, 2C. Feng, Z. Zhang, N. Sugiura: «Efficient electrochemical reduction of nitrate 4 to nitrogen using Ti/IrO 2 Pt anode and different cathodes», Electrochimica Acta, 54 (2009) 4600 [50] 25 X. Lei, 2 M. Li, Z. Zhang, C. Feng, W. Bai, N. Sugiura: «Electrochemical regeneration 5 of zeolites and the removal of ammonia», Journal of Hazardous Materials, 169 (2009) 746 [29] 26 R. Saito, 2 H. Ueno, J. Nemoto, Y. Fujii, A. Izuoka and M. Kaneko: - «Photoelectrochemical 6 conversion of NO 3 to N 2 by using a photoelectrochemical cell composed of a nanoporous TiO 2 film photoanode and an O 2 reducing cathode», Chemical Communications, 22 (2009) 3231 [9] 27 M. Li, 2 C. Feng, Z. Zhang, X. Lei, R. Chen, Y. Yang, N. Sugiura: «Simultaneous 7 reduction of nitrate and oxidation of by-products using electrochemical method», Journal of Hazardous Materials, 171 (2009) 724 [43] 28 M. Li, 2C. Feng, Z. Zhang, Z. Shen, N. Sugiura: «Electrochemical reduction of nitrate 8 using various anodes and a Cu/Zn cathode», Electrochemistry Communications, 11 (2009) 1853 [11] 29 I. Ul Haque 2 and M. Tariq: «Voltammetry of Nitrate at Solid Cathodes», ECS Transactions, 9 16 (18) (2009) 25 [5] 30 J. Virkutyte, 3 E. Rokhina, V. Jegatheesan: «Optimization of Electro-Fenton denitrification 0 of a model wastewater using a response surface methodology», Bioresource Technology, 101 (2010) 1440 [15] 31 S. Vasudevan, 3 F. Epron, J. Lakshmi, S. Ravichandran, S. Mohan, G. Sozhan: - «Removal 1 of NO 3 from Drinking Water by Electrocoagulation An Alternate Approach», Clean Soil, Air, Water 38 (2010) 225 [17] 32 M. Li, 3 C. Feng, Z. Zhang, S. Yang, N. Sugiura: «Treatment of nitrate contaminated 2 water using an electrochemical method», Bioresource Technology, 101 (2010) 6553 [27] 33 Inam-Ul-Haque 3 and M. Tariq: «Electrochemical reduction of nitrate: A review», 3 Journal of the Chemical Society of Pakistan, 32 (2010) 396 [22] 34 J. Wei, 3 X. Zhu, J. Ni: «Electrochemical oxidation of phenol at boron-doped diamond 4 electrode in pulse current mode», Electrochimica Acta, 56 (2011) 5310 [17] 35 M. Li, 3C. Feng, R. Zhao, Z. Zhang, X. Liu, Q. Xue, W. Ma, N. Sugiura: «Efficient 5 removal of nitrate using electrochemical-ion exchange method and pretreatment of straw with by-products for biological fermentation», Desalination, 278 (2011) 275 [39] 36 Inam-Ul-Haque 3 and M. Tariq: «Cathodic Voltammetry of Nitrate at

8 Chemically 6 Etched Titanium», Journal of the Chemical Society of Pakistan, 33 (2011) 370 [23] 37 S.I. Tanase, 3 D. Pinzaru, P. Pascariu, M. Dobromir, A.V. Sandu and V. Georgescu: 7 «Effect of nitrogen addition on the morphology, magnetic and magnetoresistance properties of electrodeposited Co, Ni and Co Ni granular thin films onto aluminum substrates», Materials Chemistry and Physics, 130 (2011) 327 [35] 38 A. Abou 3 - Shady, C. Peng, J. Bi, H. Xu, J. Almeria: «Recovery of Pb (II) and removal 8 of NO 3 from aqueous solutions using integrated electrodialysis, electrolysis, and adsorption process», Desalination, 286 (2012) 304 [53] 39 L. Zhang, 3 H. Chen, Z. Zha, Z. Wang: «Electrochemical Tandem Synthesis of Oximes 9 from Alcohols Using KNO 3 as Nitrogen Source Mediated by Tin Microspheres in Aqueous Medium», Chemical Communications, (2012) [8c] DOI: /C2CC32800C C I. Katsounaros, D. Ipsakis, C. Polatides and G. Kyriacou: «Efficient electrochemical reduction of nitrate to nitrogen on tin cathode at very high cathodic potentials» Electrochimica Acta, 52 (2006) F. Aulenta, 4 A. Catervi, M. Majone, S. Panero and S. Rossetti: «Electron Transfer 0 from a Solid-State Electrode Assisted by Methyl Viologen Sustains Efficient Microbial Reductive Dechlorination of TCE» Environmental Science and Technology, 41 (2007) 2554 [37] 41 O. Ghodbane, 4 M. Sarrazin, L. Roue and D. Belanger: «Electrochemical Reduction 1 of Nitrate on Pyrolytic Graphite - Supported Cu and Pd Cu Electrocatalysts», Journal of The Electrochemical Society, 155 (6) F117-F123 (2008) [40] 42 S.Z. Ding, 4 L. Liu, J.M. Hu, J.Q. Zhang, C.N. Cao: «Nitrate ions as cathodic alkalization 2 promoters for the electro -assisted deposition of sol gel thin films», Scripta Materialia, 59 (2008) 297 [22] 43 Y. Lou, 4 Y. Shao, P. Li, Z. Li, Z. Niu: «Electrocatalytic Reduction of NO - 3 in a Neutral 3 Solution on an Electrodeposited Film of Amorphous Pd33Ni60P7 Alloy», Journal of Electroanalytical Chemistry, 624 (2008) 33 [31] 44 C. Sirbu, 4 V. Georgescu: «Effect of nitrogen addition on morphology and magnetic 4 properties of electrodeposited Co-Ni granular films», Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 10 (2008) 2396 [15] 45 M.A. Sanchez, 4 M.E. Pardave, B. R. Scharifker, J. Mostany, M. R. Silva, M. R. Romo: 5 «Electrochemical Characterization of Nitrate Reduction on Recently Deposited Cooper Nuclei», ECS Transactions, 15 (2008) 371 [4] 46 L. A. 4E. Wong, N. A. Vante, A. M. Robledo: «Electro-reduction of Nitrate and Nitrite 6 Ions on Carbon-Supported Pt Nanoparticles», ECS Transactions, 15 (2008) 385 [14] 47 M.A. Sanchez, 4 S. C. Avendano, M.T. Silva, M. E. Pardave, B.R. Scharifker, J. Mostany, 7 M. A. Romo: «Electroanalytic Study of Nitrates Detection using Cooper and Glassy Carbon Electrodes Modified with Copper Nuclei», ECS Transactions, 15 (2008) 555 [9] 48 G.E. Badea: 4 «Electrocatalytic Reduction Of Nitrate On Copper Electrode In Alkaline 8 Solution», Electrochimica Acta, 54 (2009) 996 [27] 49 M.A. Hasnat, 4 R. Agui, S. Hinokuma, T. Yamaguchi, M. Machida: «Different reaction 9 routes in electrocatalytic nitrate/nitrite reduction using an H + conducting solid polymer electrolyte», Catalysis Communications, 10 (2009)

9 1132 [13] 50 M. Li, 5C. Feng, Z. Zhang, N. Sugiura: «Efficient electrochemical reduction of nitrate 0 to nitrogen using Ti/IrO 2 Pt anode and different cathodes», Electrochimica Acta, 54 (2009) 4600 [35] 51 V. Rosca, 5 M. Duca, M. T. De Groot and M. T. M. Koper: «Nitrogen Cycle Electrocatalysis», 1 Chemical Reviews, 109 (2009) 2209 [320] 52 C. Milhano 5 and D. Pletcher: «The electrochemistry and electrochemical technology 2 of nitrate», Modern Aspects of Electrochemistry (Editor R. White), 45 (2009) 1-59 [113] 53 M.A. 5Hasnat, M.R. Karim, M. Machida: «Electrocatalytic ammonia synthesis: 3 Role of cathode materials and reactor configuration», Catalysis Communications, 10 (2009)1975 [22] 54 M. Li, 5C. Feng, Z. Zhang, Z. Shen, N. Sugiura: «Electrochemical reduction of nitrate 4 using various anodes and a Cu/Zn cathode», Electrochemistry Communications, 11 (2009) 1853 [7] 55 M. A. 5 Hasnat, M. A. Islam, S.M. Burhanuddin, M. R. Chodhury, M. Machida: 5 «Influence of Rh on electrocatalytic reduction of NO and NO 2 over Pt and Pd films», Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 317 (2010) 61 [19] 56 S.I. Tanase, 5 D. Tanase, P. Pascariu, L. Vlad, A.V. Sandu, V. Georgescu: «Tunneling 6 magnetoresistance in Co Ni N/Al granular thin films», Materials Science and Engineering B, 167 (2010) 119 [14] 57 S. Vasudevan, 5 F. Epron, J. Lakshmi, S. Ravichandran, S. Mohan, G. Sozhan: - «Removal 7 of NO 3 from Drinking Water by Electrocoagulation An Alternate Approach», Clean Soil, Air, Water, 38 (2010) 225 [13] 58 M. Li, 5 C. Feng, Z. Zhang, S. Yang, N. Sugiura: «Treatment of nitrate contaminated 8 water using an electrochemical method», Bioresource Technology, 101 (2010) 6553 [16] 59 M. Li, 5 C. Feng, Z. Zhang, R. Chen, Q. Xue, C. Gao, N. Sugiura: «Optimization 9 of process parameters for electrochemical nitrate removal using Box Behnken design», Electrochimica Acta, 56 (2010) 265 [17] 60 J. Yang, 6 M. Duca, K. J. P. Schouten, M.T.M. Koper: «Formation of volatile products 0 during nitrate reduction on a Sn-modified Pt electrode in acid solution», Journal of Electroanalytical Chemistry, 662 (2011) 87 [14] 61 V. Georgeaud, 6 A. Diamand, D. Borrut, D. Grange and M. Coste: «Electrochemical 1 treatment of wastewater polluted by nitrate: selective reduction to N 2 on Boron-Doped Diamond cathode», Water Science and Technology, 63 (2011) 206 [10] 62 S.B. Han, 6 Y.J. Song, Y.W. Lee, A.R. Ko, J.K. Oh and K.W. Park: «Highperformance 2 hydrogen fuel cell using nitrate reduction reaction on a nonprecious catalyst», Chemical Communications, 47 (2011) 3496 [5e] 63 S.I. Tanase, 6 D. Pinzaru, P. Pascariu, M. Dobromir, A.V. Sandu and V. Georgescu: 3 «Effect of nitrogen addition on the morphology, magnetic and magnetoresistance properties of electrodeposited Co, Ni and Co Ni granular thin films onto aluminum substrates», Materials Chemistry and Physics 130 (2011) 327 [38] 64 M. Li, 6C. Feng, R. Zhao, Z. Zhang, X. Liu, Q. Xue, W. Ma, N. Sugiura: «Efficient 4 removal of nitrate using electrochemical-ion exchange method and pretreatment of straw with by-products for biological fermentation»,

10 Desalination, 278 (2011) 275 [9] 65 M. Schneider, 6 S. Schroth, S. Richter, S. Hohn, N.Schubert, A. Michaelis: «Insitu investigation 5 of the interplay between microstructure and anodic copper dissolution under near-ecm conditions Part 1: The active state», Electrochimica Acta, 56 (2011) 7628 [29] 66 M. Li, 6Y. Sun, C. Li and P. Wan: «Electrochemical Reduction of Nitrate by Fe-Si Alloy 6 Electrode», Advanced Materials Research, (2011) 1789 [16] 67 B. Talhi, 6 F. Monette, A. Azzouz: «Effective and selective nitrate electroreduction 7 into nitrogen through synergistic parameter interactions», Electrochimica Acta, 58 (2011) 276 [34] 68 L. M. 6Chiacchiarelli, Y. Zhai, G. S. Frankel, A. S. Agarwal, N. Sridhar: «Cathodic 8 degradation mechanisms of pure Sn electrocatalyst in a nitrogen atmosphere», Journal of Applied Electrochemistry, 42 (2012) 21 [2] 69 A. Khenifi, 6 Z. Bouberka, H. Hamani, H. Illikti, M. Kameche and Z. Derriche: «Decoloration 9 of Orange G (OG) using electrochemical reduction», Environmental Technology, 33 (2012) 1081 [38] 70 G. Perez, 7 J. Saiz, R. Ibanez, A.M. Urtiaga, I. Ortiz: «Assessment of the formation 0 of inorganic oxidation by-products during the electrocatalytic treatment of ammonium from landfill leachates», Water Research, 46 (2012) 2579 [23] 71 E. Lacasa, 7 P. Canizares, J. Llanos, M. A. Rodrigo: «Effect of the cathode material 1 on the removal of nitrates by electrolysis in non-chloride media», Journal of Hazardous Materials, 213 (2012) 478 [19] D M. Dortsiou, I. Katsounaros, C. Polatides and G.Kyriacou: «Electrochemical method for the removal of nitrate from the ion exchange regenerant solution», Desalination, 248 (2009) F. Harnisch, 7 U. Schröder: «From MFC to MXC: Chemical and biological cathodes 2 and their potential for microbial bioelectrochemical systems», Chemical Society Reviews, 39 (2010) 4433 [87] E G. Ntaios, C. Savopoulos, C. Polatides, A. Hatzitolios et al: «The effect of folic acid supplementation on carotid intima-media thickness in patients with cardiovascular risk: A randomized, placebo-controlled trial», International Journal of Cardiology, 143 (2010) S. Acikel, 7 M. Dogan and R. Akdemir: «Homocysteine-lowering therapy for preventing 3 atherothrombotic events: Its role in high risk population», International Journal of Cardiology, 144 (2010) 326 [1] 74 V. Athyros, 7 K. Tziomalos, A. Karagiannis and D. Mikhailidis: «Homocysteine: 4 An Emerging Cardiovascular Risk Factor that Never Really Made it», The Open Clinical Chemistry Journal, 3 (2010) 19 [11] 75 M. Swan, 7 K. Hathaway, C. Hogg, R. McCauley and A Vollrath: «Citizen Science 5 Genomics as a Model for Crowdsourced Preventive Medicine Research», Journal of Participatory Medicine, 2 (2010) e20 [16] 76 V. Chopra, 7 K. Eagle: «Cardiac biomarkers in the diagnosis, prognosis and management 6 of coronary artery disease: A primer for internists», Indian Journal of Medical Sciences, 64 (2010) 564 [24]

11 77 J. Durga, 7 M. L. Bots, E. G. Schouten, D. E. Grobbee, F. J. Kok, and P. Verhoef: 7 «Effect of 3 y of folic acid supplementation on the progression of carotid intima-media thickness and carotid arterial stiffness in older adults», American Journal of Clinical Nutrition, 93 (2011) 941 [10] 78 X. Qin, 7 M. Xu, Y. Zhang, J. Li, X. Xu, X. Wang, X. Xu: «Effect of folic acid supplementation 8 on the progression of carotid intima-media thickness: A meta-analysis of randomized controlled trials», Atherosclerosis, (2012) [12] 79 T. Vacek, 7 J. Vacek, S. Tyagi: «Mitochondrial mitophagic mechanisms of myocardial 9 matrix metabolism and remodelling», Archives of Physiology and Biochemistry, 118 (2012) 31 [106] 80 X. Qin, M. Xu, Y. Zhang, J. Li, X. Xu, X Wang, X. Xua,Y. Huo: «Effect of folic acid supplementation on the progression of carotid intima-media thickness: A meta-analysis of randomized controlled trials», Atherosclerosis, 222 (2012) 307 [12] F I. Katsounaros, M. Dortsiou, C. Polatides S. Preston T. Kypraios and G. Kyriacou: «Reaction pathways in the electrochemical reduction of nitrate on tin», Electrochimica Acta, 71 (2012) 270 A/A Πλήθορ Αναθοπών h index h index = ΤΝΟΛΙΚΟ IMPACT FACTOR ΔΣΔΡΟΑΝΑΦΟΡΧΝ Α/Α Γημοζίεςζη Impact Factor (2010) 1 C. Polatides and G. Kyriacou: «Electrochemical 1, reduction of nitrate ion on various cathodes reaction kinetics on bronze cathode», Journal of Applied Electrochemistry, 35 (2005) C. Polatides, M. Dortsiou and G. Kyriacou: 3, «Electrochemical removal of nitrate from aqueous solution by pulsing potential electrolysis», Electrochimica Acta, 50 (2005) I. Katsounaros, D. Ipsakis, C. Polatides and G. Kyriacou: 3, «Efficient electrochemical reduction of nitrate to nitrogen on tin cathode at very high cathodic potentials», Electrochimica Acta, 52 (2006) M. Dortsiou, I. Katsounaros, C. Polatides and G. 1,851 1 Kyriacou: «Electrochemical method for the removal of nitrate from the ion exchange regenerant solution», Desalination, 248 (2009) 923. Αναθοπέρ

12 5 G. Ntaios, C. Savopoulos, D. Karamitsos, I. Economou, 6,802 8 E. Destanis, I. Chryssogonidis, I. Pidonia, P. Zebekakis, C. Polatides, M. Sion, D. Grekas, A. Hatzitolios, «The effect of folic acid supplementation on carotid intimamedia thickness in patients with cardiovascular risk: A randomized, placebo-controlled trial», International Journal of Cardiology, 143 (2010) I. Katsounaros, M. Dortsiou, C. Polatides S. Preston T. 3,642 0 Kypraios and G. Kyriacou: «Reaction pathways in the electrochemical reduction of nitrate on tin», Electrochimica Acta, 71 (2012) 270. ΤΝΟΛΟ 21, ΚΡΙΣΗ ΣΑ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ 1) Water Science and Technology 2) Environmental Technology ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ Δ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΔ ΓΙΑΣΡΙΒΔ 1) N. Wehbe: «Deditrification de l eau potable en reacteur catalytique membranaire et photocatalytique», PhD Thesis, Department of Chemistry, University of Lyon, France ) N. Aouina: «Réduction électrochimique des ions nitrate et nitrite sur électrode de cuivre, en milieu neutre: Apport à la compréhension du mécanisme réactionnel», PhD Thesis, Université Pierre & Marie Curie - Paris 6, France ) M. Gonta: «Transformations of nitrates, nitrites, N-nitrosamines formation and utilization of inhibitors in redox processes», PhD Thesis, State University of Moldova, Chişinău ) N. B. Rabanal: «Selective hydrogenation catalysts for environmental processes: nitrate and chlorocompounds removal», PhD Thesis, Department of Chemical Engineering, Rovira i Virgili University, Spain ) Ι. Καηζούναπορ: «Ηιεθηξνρεκηθή αλαγσγή ησλ ληηξηθώλ ζε θάζνδν θαζζηηέξνπ Απνκάθξπλζε ληηξηθώλ από απόβιεηα αλαγέλλεζεο ξεηηλώλ ηνληνελαιιαγήο», Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Σκήκα Υεκηθώλ Μεραληθώλ ΑΠΘ, Θεζζαινλίθε ) Μ. Γόπηζιος: «Ηιεθηξνρεκηθή απνκάθξπλζε ησλ ληηξηθώλ θαη ηεο ακκσλίαο από πδαηηθά δηαιύκαηα θαη πεξηβαιινληηθά δείγκαηα», Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Σκήκα Υεκηθώλ Μεραληθώλ ΑΠΘ, Θεζζαινλίθε ) A. B. Raut Desai: «Reduction of perchlorate and nitrate by aluminum activated by ph change and electrochemically induced pitting corrosion», PhD Thesis, Department of Civil Engineering, Texas A&M University, Texas USA ) H. Bougherara: «La denitrification par l utilisation d une culture mixte», PhD Thesis, Department of Chemistry, University of Mentouri-Constantine, Algeria ) S. I. Tănase: «Cercetări privind proprietăţile magnetice şi de transport dependent de spin ale unor nanostructuri granulare electrodepuse», PhD Thesis, Department of Physics, University of Iasi, Romania ) E. Turunç: «Reduction of nitrate on copper and modified copper electrodes», PhD Thesis, Department of Chemistry, University of Mersin, Turkey 2011.

13 11) W. Cheurfi: «Utilisation de bacteries prelevees dans la station d epuration d el menia Constantine pour la denitrification», PhD Thesis, Department of Chemistry, University of Mentouri-Constantine, Algeria ) M. F. Cuibus: «Îndepărtarea electrochimică a nitraţilor din apele reziduale», Department of Chemistry, University of Cluj Napoca, Romania ΔΠΙΒΛΔΦΔΙ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ Ν. Μοςηαθηζήρ: «Αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε από ηα απηνθίλεηα ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ αλαιύζεσλ θαπζαεξίσλ από ηα δεδνκέλα ησλ ΚΣΔΟ ηνπ Ν. εξξώλ», Τμήμα Μησανολογίαρ, ΤΕΙ Σεππών, έξξεο ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ ΔΞΔΣΑΣΙΚΔ ΔΠΙΣΡΟΠΔ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ 1). Λέγορ: «Γηεξεύλεζε θαηαιιειόηεηαο αζηηθώλ πγξώλ απνβιήησλ γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε: Η πεξίπησζε ηεο Θεζζαιίαο», Τμήμα Μησανικών Χωποηαξίαρ Πολεοδομίαρ και Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ, Πολςηεσνική Σσολή, Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ, Βόινο ) Μ. Καπςώηη: «Πεξηβαιινληηθόο ρεδηαζκόο ησλ πόιεσλ: Η πεξίπησζε ηεο πόιεο ηνπ Βόινπ», Τμήμα Μησανικών Χωποηαξίαρ Πολεοδομίαρ και Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ, Πολςηεσνική Σσολή, Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ, Βόινο ) Κ. Αναζηαζόποςλορ: «Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε πγξώλ απνβιήησλ ειαηνηξηβείσλ ζην Ννκό Μεζζελίαο», Τμήμα Μησανικών Χωποηαξίαρ Πολεοδομίαρ και Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ, Πολςηεσνική Σσολή, Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ, Βόινο ) Γ. Λάιορ: «Ννκαξρηαθόο ρεδηαζκόο γηα ηελ Γηαρείξηζε ηεξεώλ Απνβιήησλ Ννκνύ Φσθίδαο», Τμήμα Μησανικών Χωποηαξίαρ Πολεοδομίαρ και Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ, Πολςηεσνική Σσολή, Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ, Βόινο ) Ν. Σέκαρ: «Γηεξεύλεζε ησλ Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ από ηελ Δπέθηαζε ηνπ Ληκαληνύ ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο», Τμήμα Μησανικών Χωποηαξίαρ Πολεοδομίαρ και Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ, Πολςηεσνική Σσολή, Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ, Βόινο ) Γ. Κοκολόγορ, Ι. Σζίηοςπα: «Πξάζηλνο ρεδηαζκόο Πόιεσλ & ελνπνίεζε Γεκόζησλ Τπαίζξησλ Υώξσλ: Η Πεξίπησζε ησλ Υαλίσλ», Τμήμα Μησανικών Χωποηαξίαρ Πολεοδομίαρ και Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ, Πολςηεσνική Σσολή, Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ, Βόινο ) Α. Νάζιορ: «Υξνλνζεηξέο ζπγθεληξώζεσλ Αησξνύκελσλ σκαηηδίσλ (Α10) ζηελ αζηηθή πεξηνρή ηνπ Βόινπ: Γηεξεύλεζε ρξνληθήο ζπκπεξηθνξάο, κεηεσξνινγηθώλ εμαξηήζεσλ θαη πξνβιεςηκόηεηάο ηνπο», Τμήμα Μησανικών Χωποηαξίαρ Πολεοδομίαρ και Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ, Πολςηεσνική Σσολή, Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ, Βόινο 2011.

Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, Μπακόλα & Σιαλβέρα, 50100, Κοζάνη

Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, Μπακόλα & Σιαλβέρα, 50100, Κοζάνη Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Ο Σ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Μαρνέλλος Γιώργος Διεύθυνση Μπακόλα & Σιαλβέρα, 50100, Κοζάνη Τηλέφωνο 2461 0 56690

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο Εθνικότητα Επάγγελµα Οικογενειακή Κατάσταση Μαρµάνης ηµήτριος Ελληνική Καθηγητής Εφαρµογών σε προσωποπαγή θέση ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μπουλούσης Γεώργιος. Κονοπισοπούλου 6 11524 Αθήνα Τηλ: 2106927616, 6942215022 boulousis@gmail.com

Μπουλούσης Γεώργιος. Κονοπισοπούλου 6 11524 Αθήνα Τηλ: 2106927616, 6942215022 boulousis@gmail.com Μπουλούσης Γεώργιος Κονοπισοπούλου 6 11524 Αθήνα Τηλ: 2106927616, 6942215022 boulousis@gmail.com ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ημ. και Τόπος Γέννησης : 18 Νοεμβρίου 1977, Werl Γερμανίας Στρατιωτικές Υποχρεώσεις :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Μεθοδολογία προσέγγισης του προβλήματος στο έργο PhoReSE ΤόλκουΑθανασία Χημικός Εργαστήριο Ανόργανης & Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ DIMITRIOS T. TSIPLAKIDES ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΤΣΙΠΛΑΚΙΔΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ DIMITRIOS T. TSIPLAKIDES ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΤΣΙΠΛΑΚΙΔΗΣ DIMITRIOS T. TSIPLAKIDES ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΤΣΙΠΛΑΚΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Διεύθυνση: Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών/Εθνικό Κέντρο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ

Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D. ƒ π ª À ƒ À. Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Ó Ú Ô ÏÏÈÎÎ, Ph.D ƒ π ª À ƒ À Προλογίζει: Νίκος Χατζηαργυρίου Καθηγητής ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος ΕΗ Â ÎˆÛ 2009 , Ph.D : 2009 , 2009 Copyright ISBN: 978-9963-9599-4-5 : : Theopress Ltd.. 10 2113 (470.. - 399..).,,,,.

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Ταχυδρομική διεύθυνση Τηλ. Fax E-mail Σπουδές Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού Μεταπτυχιακό δίπλωμα (M.Sc.) Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.

Όνομα Ταχυδρομική διεύθυνση Τηλ. Fax E-mail Σπουδές Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού Μεταπτυχιακό δίπλωμα (M.Sc.) Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D. Όνομα Αθανασία Γούλα Λέκτορας, Επιστήμη Τροφίμων Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση διεργασιών επεξεργασίας τροφίμων Ταχυδρομική διεύθυνση Εργαστήριο Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων, Τομέας Επιστήμης και

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και πειραματική μελέτη ηλιακού ψύκτη προσρόφησης συνεχούς λειτουργίας

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και πειραματική μελέτη ηλιακού ψύκτη προσρόφησης συνεχούς λειτουργίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ : ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σχεδιασμός, ανάπτυξη και πειραματική μελέτη ηλιακού ψύκτη προσρόφησης συνεχούς λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 30/06/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ θαη ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΗΜΟΙΔΤΔΩΝ ηεο Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ A. ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ... 3 Α.1. Πξνζσπηθά ηνηρεία... 3 Α.2. Παλεπηζηεκηαθέο πνπδέο... 3 Α.3. Γηδαθηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα. athgou@agro.auth.gr

Όνομα. athgou@agro.auth.gr Όνομα Αθανασία Γούλα Λέκτορας, Επιστήμη Τροφίμων Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση διεργασιών επεξεργασίας τροφίμων Ταχυδρομική διεύθυνση Εργαστήριο Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων, Τομέας Επιστήμης και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia.

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1986 Β Πανελλήνιο Συνέδριο Μεσογειακής Αναιμίας Πάτρα. 1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1990 Δ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Αιζθηηική αποκαηάζηαζη δερμαηικών - ενδοκρινικών προβλημάηων αληηθείκελν «Αηζζεηηθή - Απνηξίρωζε»,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Κλιματισμός (Θέρμανση) κτηρίων δια ψυχομένου (θερμαινόμενου) δομικού στοιχείου με ηλιακή μονάδα απορρόφησης LiBr/H 2 O

Θέμα : Κλιματισμός (Θέρμανση) κτηρίων δια ψυχομένου (θερμαινόμενου) δομικού στοιχείου με ηλιακή μονάδα απορρόφησης LiBr/H 2 O ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο : Χρήστος Τζιβανίδης Διεύθυνση Κατοικίας : Ευελπίδων 81Α, Κυψέλη 11362 Τηλέφωνο : +3 01 8826409 E-mail : christos@tzivanidis.net Έτος Γεννήσεως : 1971 Στοιχειώδης Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΒΙ.ΠΕ., Βόλος - ΤΚ 38500 Τηλ. 2421078299 FAX 2421078298 GSM 69.77.33.64.60 ή 69.75.75.33.

ιεύθυνση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΒΙ.ΠΕ., Βόλος - ΤΚ 38500 Τηλ. 2421078299 FAX 2421078298 GSM 69.77.33.64.60 ή 69.75.75.33. ιεύθυνση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΒΙ.ΠΕ., Βόλος - ΤΚ 38500 Τηλ. 2421078299 FAX 2421078298 GSM 69.77.33.64.60 ή 69.75.75.33.13 Email: thomaidis@mie.uth.gr Σπουδές: Process Systems Engineering. Ph.D.

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΕΛΗ Δρ. Χημικός

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΕΛΗ Δρ. Χημικός Α) ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΕΛΗ Δρ. Χημικός Ημερομηνία γέννησης: 29 Νοεμβρίου 1985 Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Προσωπικά Στοιχεία ΟΝΟΜΑ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-5294552 FAX: 210-5294553 KINHTO: 6977-356013 E-mail: vissilia@aua.gr ΒΙΣΙΛΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δρ Ιωάννης Θανόπουλος Οπτικές λαβίδες: Θεωρία και εφαρμογές με έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL

THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL 1 THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL Μαρίνα Κλεάνθους Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αγγλικά άριστα (Certificate of Proficiency in English). Γαλλικά μέτρια (Certificat de langue Francaise).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αγγλικά άριστα (Certificate of Proficiency in English). Γαλλικά μέτρια (Certificat de langue Francaise). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση εργασίας : Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος : ΤΕΙ Χαλκίδας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας, 344 00 Ψαχνά Εύβοιας, τηλ. 22280

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Βιολέττας Γιαννέτα. Κερύνειας 13, Πάτρα, Ελλάδα, 26441 Οκτώβριος 25, 1978 Πάτρα Αχαΐας, Ελλάδα

Βιογραφικό Σημείωμα. Βιολέττας Γιαννέτα. Κερύνειας 13, Πάτρα, Ελλάδα, 26441 Οκτώβριος 25, 1978 Πάτρα Αχαΐας, Ελλάδα Βιογραφικό Σημείωμα Βιολέττας Γιαννέτα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Ημερομηνία Γέννησης: Τόπος Γέννησης: Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Tηλ: Κερύνειας 13, Πάτρα, Ελλάδα, 26441 Οκτώβριος 25, 1978

Διαβάστε περισσότερα

Prof. Maria Tzani. M.A. Στυλιανή Δασκαλάκη. M.A. Αριστείδης Κοσιονίδης

Prof. Maria Tzani. M.A. Στυλιανή Δασκαλάκη. M.A. Αριστείδης Κοσιονίδης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 17.30 18.00 Τετάρτη 28-Jul Έναρξη Θερινού Σχολείου Prof. Maria Tzani Prof. Maria Tzani 18.15- Εργασίες 18.30 φοιτητών 19.00 19.00-1 9.00- - 10.00 Εργασίες φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή κειέηε IR ΚΑΙ UV/VIS ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΣΟΤ ΤΜΠΛΟΚΟΤ Co-BLM ΠΑΡΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΑ DNA Υανάθαιπμξ Υνζζημδμφθμο

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη Το πράζινο ηζάι Τμ πνάζηκμ ηζάη (Camellia Sinensis) είκαη γκςζηό εδώ θαη 5.000 πνόκηα ζημοξ Κηκέδμοξ. Μέζς ηεξ Κίκαξ έθζαζε ζηεκ Ιαπςκία, ζηεκ Ικδία θαη ζηεκ Ικδμκεζία. Σηεκ Γονώπε ημ έθενακ από ηεκ Κίκα

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: E-mail: Δημήτρης Π. Μπάλιος dbalios@econ.uoa.gr 2. Εκπαίδευση Περίοδος: Ιούνιος 2001 Ιούλιος 2006 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΟΥΛΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΟΥΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΟΥΛΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΟΥΛΑ Ημερ/νία Γέννησης : 18 Φεβρουαρίου 1979 Οικογενειακή Κατάσταση : Άγαμη Διεύθυνση Κατοικίας : Οδός Φοινικούντας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ Χριστοφόρου Ανδρέας Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00 Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations Σάββατο, 21 Μαΐου 2011 Saturday, 21 st May 2011 10:00 14:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ TELE CONFERENCE CONGRESS ROOM «Συμπόσιο Πάλης»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Νικόλαος Κ. Ευαγγελίου Χηµικός ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος» Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας Ακτινοπροστασίας Εργαστήριο Ραδιενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ρ. ηµήτριος Πάνιας και Ιωάννα Π. Γιαννοπούλου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Εργαστήριο Μεταλλουργίας, 15780 Πολυτεχνειούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ Γεωργία Γ. Πίτσιου,, MD, PhD Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας ΑΠΘ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ Ανταγωνιστές

Διαβάστε περισσότερα

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis The first board game for the environment and the planet page 1 ΚΕΑΝ Stavros Milionis 4 th InnoForum 2012, Athens, Greece Education and Vocational Training page 2 ΚΕΑΝ To know us better. Our branches Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 *.Βαρθολοµαίος 1,Β.Μπαρλάκας 2,Κ.Βασδέκης 1 1 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα οχηµάτων, ΑΤΕΙΘ 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) CHIPS ΠΑΤΑΤΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) CHIPS ΠΑΤΑΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) CHIPS ΠΑΤΑΤΑΣ Μ. Καράλη, Ι. Μαρκόπουλος, Δ. Πολίτη, Μ. Τρίγκας, Σ. Τσιαφογιάννη, Δ. Γεωργακέλλος Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

εληγιάννη Ε. 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54006 Θεσσαλονίκη, E-mail: lenadj@chem.auth.gr

εληγιάννη Ε. 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54006 Θεσσαλονίκη, E-mail: lenadj@chem.auth.gr ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΝΑΝΟ-Υ ΡΟΞΥ-ΟΞΕΙ ΙΑ ΤΟΥ ΣΙ ΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΠΕΝΤΑΣΘΕΝΟΥΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΑΠΟ Υ ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ εληγιάννη Ε. 1 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens BV Issue: Dec.08 January Days/Ηµέρες 12-15 Advanced Vetting Inspections 4 Προηγµένο Σεµινάριο Ελέγχου εξαµενοπλοίων 20-21 Doing Business in Multicultural Environment

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. (Γ) ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (BRITISH TELECOM - B.T.) (Λονδίνο, Αγγλία) 1989-1990

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. (Γ) ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (BRITISH TELECOM - B.T.) (Λονδίνο, Αγγλία) 1989-1990 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Νικόλαος Λογοθέτης Εθνικότητα: Ελληνική / Βρετανική Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος, δύο παιδιά 2. ΣΠΟΥΔΕΣ - ΠΤΥΧΙΑ (A) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ (Doctor of Philosophy

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, ερευνήτρια

Δρ. Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, ερευνήτρια ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ημερομηνία: Μάρτιος 2013 Γενικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Ημερ/νία τόπος γέννησης: Διεύθυνση: Δήμητρα Ζαχαράκη Δρ. Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, ερευνήτρια 4 Μαρτίου 1982 Αθήνα Εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 01/09/2009 Σήµερα Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών, Τ.Θ. 2208, 71003 Ηράκλειο, Κρήτης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 01/09/2009 Σήµερα Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών, Τ.Θ. 2208, 71003 Ηράκλειο, Κρήτης Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΒΕΡΝΑΡ ΟΥ, ΗΜΗΤΡΑ ιεύθυνση ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ 2 (ΠΑΡΟ ΟΣ ΘΗΒΑΣ), 71409, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο 2810 379774 Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνδυασμένη επεξεργασία υγρών αποβλήτων και παραγωγή ενέργειας μέσω περιβαλλοντικά φιλικών διεργασιών.

1. Συνδυασμένη επεξεργασία υγρών αποβλήτων και παραγωγή ενέργειας μέσω περιβαλλοντικά φιλικών διεργασιών. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ GR 73100, ΧΑΝΙΑ Ιωάννης Β. Γεντεκάκης Καθηγητής, Πρόεδρος Γενικού Tμήματος Δ/ντής Εργαστηρίου Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασιών Τel.: (28210) - 37752 (Γραφείο) / 6977437999

Διαβάστε περισσότερα

www.cost.esf.org European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research www.cost.eu

www.cost.esf.org European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research www.cost.eu Το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα COST Ευκαιρίες Συµµετοχής στον Κλάδο της Μηχανικής Κωνσταντίνα Μακρή Επιστηµονικός Λειτουργός Εκπρόσωπος της Κύπρου στην Επιτροπή Ανώτερων Λειτουργών του Προγράµµατος COST Τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνο εργασίας: (28210)- 37815 thodoros.glytsos@enveng.tuc.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνο εργασίας: (28210)- 37815 thodoros.glytsos@enveng.tuc.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Γλυτσός Θόδωρος Διεύθυνση: Γεωργίου Παπαδάκη 6, Χανιά Ημερομηνία Γέννησης: 17-6-1973 Τόπος Γέννησης: Αθήνα Οικογ. Κατάσταση Έγγαμος Τηλέφωνο εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο : Δρ. ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ Όνομα : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Όνομα Πατέρα : Νικόλαος Όνομα Μητέρας : Άννα Ημερομηνία Γέννησης : 16 Σεπτεμβρίου 1973 (16/09/1973) Τόπος Γέννησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : Γκίκας Όνομα : Γεώργιος Διεύθυνση εργασία : Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Βας. Σοφίας 12, Ξάνθη 67100 Τηλ/Fax Γραφείου : 25410 79381, 25410

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ: 1972 έως 1977 (ΙΚΥ) επίδοση στις προπτυχιακές σπουδές

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ: 1972 έως 1977 (ΙΚΥ) επίδοση στις προπτυχιακές σπουδές ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Όνοµα: Τίτλος & Θέση: Χρήστος Β. Λιούτας Επίκουρος Καθηγητής Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Φυσικής, Τοµέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης 54006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. (031) 998206

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

«Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος

«Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος «Βελτιώνοντας την Απόδοση των Πωλητών» Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος Λέκτορας Μάρκετινγκ Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών 3ο Συμπόσιο Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, Ξενοδοχείο Intercontinental, 17-18 18 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θεοφίλου Μάριος, Πασιαρδής Στέλιος Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας Δρ. Σεργίδου Δέσποινα, Καταφιλιώτου Μάρθα Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

Organizing the Protection of Critical ICT Infrastructures. Dimitris Gritzalis

Organizing the Protection of Critical ICT Infrastructures. Dimitris Gritzalis Organizing the Protection of Critical ICT Infrastructures Dimitris Gritzalis June 2003 Ημερίδα Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών, Ιούνιος 2003 Οργάνωση της Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ. Δρ. ΦΑΝΗ ΜΙΣΚΑΚΗ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ. Δρ. ΦΑΝΗ ΜΙΣΚΑΚΗ Το Σύγχρονο Εργαστήριο Ποιότητας Νερού 22-23 Μαρτίου 2010 ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ Δρ. ΦΑΝΗ ΜΙΣΚΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΟΣ (ΕΥΔΑΠ ΑΕ) 1 Οι απαιτητικοί ρυθμοί και ο αυξημένος

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 NETWORKING DAY Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 Νάνο/Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

EXTREME FAMILY BUSINESS PG-1500 PG-3000 PG-5000

EXTREME FAMILY BUSINESS PG-1500 PG-3000 PG-5000 Τεχνολογίες Υδρογόνου & Ολοκληρωµένα Συστήµατα Κυψελών Καυσίµου - Α.Π.Ε. Ηλεκτρικά Οχήµατα & Υδρογόνου Κλιµατισµός & Ψύξη Επαγγελµατικών Οχηµάτων - Ε&Α Ηµερίδα για την «Προώθηση των ηλεκτρικών οχηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Project REPUBLIC MED ref: 1C MED12 73 Προσέγγιση και πρώτα αποτελέσματα

Project REPUBLIC MED ref: 1C MED12 73 Προσέγγιση και πρώτα αποτελέσματα Project REPUBLIC MED ref: 1C MED12 73 Προσέγγιση και πρώτα αποτελέσματα Δρ. Γ.Μ. Σταυρακάκης Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, Συντονιστής εταίρος Κίνητρα και Στόχοι [1/2] Ισόγειο και

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : Επιλογή θέματος Unsolicited review γενικό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Database of electron inelastic mean free path for elemental solids

Database of electron inelastic mean free path for elemental solids Database of electron inelastic mean free path for elemental solids 1. Electron inelastic mean free path (IMFP) 2. Calculation method of electron inelastic mean free path 3. Figures for electron inelastic

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα ά ς ό ς. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Ιούνιος 2011 Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική δυσλειτουργία έ ς ή ς έ. ό. ί ς ός ί ς ί ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ασβέστιο. Calcium στερεό 40,078. Πυκνότητα. Άνθρακας. Carbon στερεό 3642! 12,0107 3642! Πυκνότητα 18.350. Χλώριο. Chlorine αέριο -101,5 35,453 -34,04

Ασβέστιο. Calcium στερεό 40,078. Πυκνότητα. Άνθρακας. Carbon στερεό 3642! 12,0107 3642! Πυκνότητα 18.350. Χλώριο. Chlorine αέριο -101,5 35,453 -34,04 Αργίλιο Al Aluminium στερεό 13 26,9815386 2,375 As 660,32 74,92160 5,22 5000 10,811 2,08 1,378 C 615! Cl 2076 3927 16.200 3,515 1484 35,453 1,5625 24 51,9961 3810 58,933195 18.350 7,75 Cu -101,5-34,04

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Όνομα: Κώστας Ι. Αθανασίου Διεύθυνση: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη, Ελλάδα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΠΩΝΥΜΟ : Μαζαράκης ΟΝΟΜΑ. : Νικόλαος ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 20.07.1974 ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 5766859 697 80 52 622 E-MAIL

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΠΩΝΥΜΟ : Μαζαράκης ΟΝΟΜΑ. : Νικόλαος ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 20.07.1974 ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 5766859 697 80 52 622 E-MAIL 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : Μαζαράκης ΟΝΟΜΑ : Νικόλαος ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 20.07.1974 ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 5766859 697 80 52 622 E-MAIL : nikosmazarakis@yahoo.gr, info@meteomarine.gr Επαγγελματική Σελίδα :

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Διεύθυνση Κατοικίας Πετεινός, Ξάνθη, Τ.Κ. 67 100 Τηλέφωνο 6937476255 Διεύθυνση Γραφείου Τμήμα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες κατασκευές Βιώσιμες πόλεις. Κων/νος Καρτάλης Αν. Καθηγητής Παν. Αθηνών

Βιώσιμες κατασκευές Βιώσιμες πόλεις. Κων/νος Καρτάλης Αν. Καθηγητής Παν. Αθηνών Βιώσιμες κατασκευές Βιώσιμες πόλεις Κων/νος Καρτάλης Αν. Καθηγητής Παν. Αθηνών Σημαντικός αριθμός πόλεων χαρακτηρίζεται από μετρήσιμη (αστική) κλιματική μεταβολή. Ειδικά στην Αθήνα, η θερμοκρασία περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Χαραλαμπάκος

Βασίλειος Χαραλαμπάκος Ερυθρού Σταυρού 44, Περιοχή Διάκου, Πάτρα T.K. 26331 Τηλ.: 6974757648 Email: vharalab1@gmail.com Βασίλειος Χαραλαμπάκος Βιογραφικά Στοιχεία Ημερομηνία Γέννησης: 8/12/1975 Τόπος Γέννησης: Σπάρτη Λακωνίας

Διαβάστε περισσότερα