ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΥΡΗΣΟΤ Υ. ΠΟΛΑΣΙΓΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΥΡΗΣΟΤ Υ. ΠΟΛΑΣΙΓΗ"

Transcript

1 ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΥΡΗΣΟΤ Υ. ΠΟΛΑΣΙΓΗ Πποζωπικά ζηοισεία Σόπνο γέλλεζεο : Λεπθώλαο - εξξώλ Ηκεξνκελία γέλλεζεο : Γηεύζπλζε θαηνηθίαο : Παπαπαύινπ 40, έξξεο Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε : Έγγακνο κε δύν παηδηά Σειέθσλν : , , Ηιεθηξνληθή Γηεύζπλζε : ποςδέρ Σκήκα Υεκηθώλ Μεραληθώλ, Πνιπηερληθήο ρνιήο, Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ( ) Βαθμόρ πηςσίος: 7,39/10 Γιπλωμαηική Δπγαζία «Μειέηε θηλεηηθήο ηεο θσηνθαηαιπηηθήο αληίδξαζεο δηάζπαζεο ηεο 2,3 δηρισξνππξηδίλεο κε θαηαιύηε νμείδην ηνπ ςεπδαξγύξνπ Δπίδξαζε ηόλησλ αξγύξνπ». Δξεηαζηέρ : Α. Αλαγλσζηόπνπινο, Β. Παπαγεσξγίνπ, Ρ. Σδήκνπ Βαθμόρ Γιπλωμαηικήρ Δπγαζίαρ: 10/10 Γιδακηοπική Γιαηπιβή «Ηιεθηξνρεκηθή απνκάθξπλζε ληηξηθώλ από πδαηηθά δηαιύκαηα θαη πεξηβαιινληηθά δείγκαηα κε ρξήζε ζηαζεξνύ θαη παιιόκελνπ δπλακηθνύ». Δπιβλέπων καθηγηηήρ: Γ. Κπξηάθνπ Δξεηαζηική επιηποπή: Μ. ηνπθίδεο, Γ. αθειιαξόπνπινο, Γ. αδνύ, Γ. Ρηηδνύιεο, Α. αιίθνγινπ, Μ. Μήηξαθαο Βαθμόρ Γιδακηοπικήρ Γιαηπιβήρ: Άπιζηα Ξένερ Γλώζζερ Αγγιηθά (Άξηζηα), Ιηαιηθά (Υξήζε) ηπαηιωηική Θηηεία Πιήξεο Θεηεία 21 κελώλ από 16/4/85 έσο 16/1/87 (6 κήλεο ζην ΚΔΔΜ πάξηεο, 8 κήλεο ζηνλ 813 ΛΔΜ ζηνπο Μεηαμάδεο Έβξνπ, 7 κήλεο ζηνλ 802 ΛΔΜ ζηηο έξξεο) σο Λνρίαο ζην ζώκα Δθνδηαζκνύ Μεηαθνξώλ ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο, κε εηδηθόηεηα «Τπαμησκαηηθόο Κηλήζεσο, Οδεγόο Απηνθηλήηνπ, Πνιπβνιεηήο 0,50». Δπγαζιακή Δμπειπία (με ςπογπάμμιζη η Δκπαιδεςηική Δμπειπία) 1) Δληεηαικέλνο Γηδαζθαιίαο (Λέθηνξαο Π.Γ. 407/80) ζην ηκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο (Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Πεξηβαιινληηθόο ρεδηαζκόο ησλ πόιεσλ) ( , , , , 4 εμάκελα) 2) Καζεγεηήο Δθαξκνγώλ ζην Δξγαζηήξην Γεσξγηθήο Υεκείαο ηνπ ηκήκαηνο Σερλνιόγσλ Γεσπνλίαο, ηνπ ΣΔΙ Θεζ/λίθεο ( , 2 εμάκελα) 3) Γηεπζπληήο πνπδώλ ζην Φξνληηζηήξην Μ.Δ «ΠΡΩΣΟΝΙΟ» (1987- )

2 4) Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ζην Σκήκα Μεραλνινγίαο ηνπ ΣΔΙ εξξώλ (Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Αζθάιεηα Δξγαζίαο θαη Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο) ( , , , 4 εμάκελα) 5) Δξγαζηεξηαθόο πλεξγάηεο ζην Σκήκα Μεραλνινγίαο ηνπ ΣΔΙ εξξώλ (Γηδαζθαιία ηνπ εξγαζη. Δηζαγσγή ζηελ Δπηζηήκε ησλ Τιηθώλ) (08-09, 2 εμάκελα) 6) Γηεπζπληήο Παξαγσγήο (ππεύζπλνο πξνγξακκαηηζκνύ - θνζηνιόγεζεο - πξνκεζεηώλ ) ζηελ βηνκεραλία γάιαθηνο - παγσηνύ ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Δ. ( ) 7) Τπεύζπλνο κειεηώλ ρξεκαηνδόηεζεο θαη αλαπηπμηαθώλ πξνγξακκάησλ, ζην γξαθείν ζπκβνύισλ «ΠΡΩΣΟΝΙΟ - ύκβνπινη Μεραληθνί» ( ) 8) Μειεηεηήο Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΑΜ 13590) ζηηο θαηεγνξίεο 17Α (Υεκηθέο Μειέηεο θαη Έξεπλεο) θαη 18Α (Υεκηθνηερληθέο Μειέηεο) (1999- ) 9) Σερληθόο ύκβνπινο ζηελ ηερληθή εηαηξία ΙΑΜΚΑ Α.Σ.Δ. ( ) Γημοζιεύζειρ ζε Γιεθνή Δπιζηημονικά Πεπιοδικά (8) 1) C. Polatides and G. Kyriacou: «Electrochemical reduction of nitrate ion on various cathodes reaction kinetics on bronze cathode», Journal of Applied Electrochemistry, Vol.35, No.5, (2005), p.p ) C. Polatides, M. Dortsiou and G. Kyriacou: «Electrochemical removal of nitrate from aqueous solution by pulsing potential electrolysis», Electrochimica Acta, Vol.50, Issue 25-26, (2005), p.p ) I. Katsounaros, D. Ipsakis, C. Polatides and G. Kyriacou: «Efficient electrochemical reduction of nitrate to nitrogen on tin cathode at very high cathodic potentials», Electrochimica Acta, Vol. 52, Issue 3, (2006), p.p ) M. Dortsiou, I. Katsounaros, C. Polatides and G. Kyriacou: «Electrochemical method for the removal of nitrate from the ion exchange regenerant solution», Desalination, Vol. 248, Issue 3, (2009), p.p ) G. Ntaios, C. Savopoulos, D. Karamitsos, I. Economou, E. Destanis, I. Chryssogonidis, I. Pidonia, P. Zebekakis, C. Polatides, M. Sion, D. Grekas, A. Hatzitolios, «The effect of folic acid supplementation on carotid intimamedia thickness in patients with cardiovascular risk: A randomized, placebocontrolled trial», International Journal of Cardiology, Vol. 143, Issue 1, (2010), p.p ) I. Katsounaros, M. Dortsiou, C. Polatides S. Preston T. Kypraios and G. Kyriacou: «Reaction pathways in the electrochemical reduction of nitrate on tin», Electrochimica Acta, Vol.71, (2012), p.p ) K. Matziaris, C. Polatides, I. Katsounaros and G. Kyriacou: «Electrochemical removal of bromate from drinking water», Desalination and Water Treatment, (2012) accepted (in press) 8) M. Dortsiou, I. Katsounaros, C. Polatides and G. Kyriacou: «Influence of the electrode and the ph on the rate and the product distribution of the electrochemical removal of nitrate», Environmental Technology, (2012) (in press)

3 Γημοζιεύζειρ ζε Ππακηικά Γιεθνών ςνεδπίων με κπιηέρ (14) 1) C. Polatides, M. Dortsiou and G. Kyriacou: «Electrochemical removal of nitrate from aqueous solution by square wave electrolysis» Proceedings of the 55 th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, September 2004, Thessaloniki, p.p ) I. Katsounaros, G. Giannaros, C. Polatides, G. Kyriacou: «Efficient electrochemical reduction of nitrate to nitrogen on tin and aluminum cathodes» Proceedings of the 1 st European Conference of Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, Chania 7-9 September 2006, p.p ) M. Dortsiou, C. Polatides, G. Kyriacou: «Electrochemical oxidation of ammonia under constant and pulsing potential», Proceedings of the 1 st European Conference of Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, Chania 7-9 September 2006, p.p ) M. Dortsiou, I. Katsounaros, C. Polatides, G. Kyriacou: «Efficient electrocatalytic conversion of nitrate to nitrogen for brine wastes from ion exchange», Proceedings of the 2 nd International Conference AQUA 2006, Water science and Technology Integrated Management of water resources, Athens November 2006, p.p ) M. Dortsiou, I. Katsounaros, C. Polatides and G. Kyriacou: «Electrochemical method for the removal of nitrate from the ion exchange regenerant solution», Proceedings of the 2 nd International Conference of the Small and Decentralized Water and Wastewater Treatment Units, Skiathos-Greece, 2-4 May 2008, p.p ) I. Katsounaros, M. Dortsiou, C. Polatides, G. Kyriacou: «Electrochemical Destruction of Nitrate and Nitrite from Low Level Radioactive Wastes», Proceedings of the 59 th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 7-12 September 2008, Seville-Spain, p.p. s10-p ) M. Dortsiou, I. Katsounaros, C. Polatides and G. Kyriacou: «On the Mechanism of the Electrochemical Reduction of Nitrate», Proceedings of the 59 th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 7-12 September 2008, Seville-Spain, p.p. s10-p ) M. Dortsiou, I. Katsounaros, C. Polatides, G. Kyriacou : «Electrolytic removal of Nitrate from solutions in which the Biological Method can not be applied», Proceedings of the 3 rd International Conference AQUA 2008, Water science and Technology with emphasis on water and climate, Athens October 2008, p.p ) I. Katsounaros, M. Dortsiou, C. Polatides and G. Kyriacou: «Electrochemical reduction of nitrate ion on a tin cathode: the role of the ph», Proceedings of the International Conference Electrochem 08, Liverpool-UK September 2008, p.p. P21 10) M. Dortsiou, I. Katsounaros, C. Polatides and G. Kyriacou: «Electrochemical removal of nitrate from wastewaters on a zinc cathode», Proceedings of the 2 nd International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE), Mykonos June 2009, p.p ) I. Katsounaros, C. Polatides, M. Dortsiou and G. Kyriacou: «Electrochemical Reduction of Bromate in Aqueous Solutions on a Tin Cathode», Proceedings of the 3 rd International Conference of the Small and Decentralized Water and

4 Wastewater Treatment Units, Skiathos-Greece, May 2010, p.p ) M. Dortsiou, I. Katsounaros, C. Polatides and G. Kyriacou: «The influence of the potential of zero charge of the cathode on the electrochemical reduction of nitrate», Proceedings of the 2 nd Regional Symposium on Electrochemistry South-East Europe, Belgrade Serbia, 6 10 June 2010, p.p ) I. Katsounaros, C. Polatides, K. Matziaris, G. Kyriacou: «Electrochemical reduction of bromate ions in aqueous solutions on a tin cathode», Proceedings of the 10 th European Biological Inorganic Chemistry Conference (EUROBIC), Thessaloniki Greece, June 2010, p.p. PO ) K. Matziaris, C. Polatides, I. Katsounaros and G. Kyriacou: «Electrochemical removal of bromate from drinking water», Proceedings of the 3 rd International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE), Skiathos June 2011, p.p Γημοζιεύζειρ ζε Ππακηικά Πανελληνίων ςνεδπίων με κπιηέρ (9) 1) Υ. Πολαηίδηρ, Γ. Κπξηάθνπ: «Ηιεθηξνρεκηθή απνκάθξπλζε ληηξηθώλ από πόζηκν λεξό θαη απόβιεηα». Ππακηικά 5 ος Σςνεδπίος «Βαζικήρ και εθαπμοζμένηρ Χημικήρ Έπεςναρ», Γηάλλελα Οθησβξίνπ 2002, ζει ) Υ. Πολαηίδηρ, Γ. Κπξηάθνπ: «Ηιεθηξνρεκηθή απνκάθξπλζε ησλ ληηξηθώλ ηόλησλ από πδαηηθά δηαιύκαηα». Ππακηικά 4 ος Πανελλήνιος Επιζηημονικού Σςνεδπίος Χημικήρ Μησανικήρ, Πάηξα Μαΐνπ 2003, ζει ) Υ. Πολαηίδηρ, Ι. Καηζνύλαξνο, Γ. Ιςάθεο θαη Γ. Κπξηάθνπ: «Ηιεθηξνρεκηθή Απνκάθξπλζε ησλ Νηηξηθώλ Ιόλησλ από Τδαηηθά Γηαιύκαηα κε Ηιεθηξόιπζε Παιιόκελνπ Γπλακηθνύ», Ππακηικά 5 ος Πανελλήνιος Επιζηημονικού Σςνεδπίος Χημικήρ Μησανικήρ, Θεζζαινλίθε Μαΐνπ 2005, ζει ) Υ. Πολαηίδηρ,. Σξεζίληζε θαη Γ. Κπξηάθνπ: «Ηιεθηξνρεκηθή Απνκάθξπλζε ηεο Ακκσλίαο από Τδαηηθά Γηαιύκαηα κε Υξήζε Παιιόκελνπ Γπλακηθνύ», Ππακηικά 5 ος Πανελλήνιος Επιζηημονικού Σςνεδπίος Χημικήρ Μησανικήρ, Θεζζαινλίθε Μαΐνπ 2005, ζει ) Υ. Πολαηίδηρ θαη Γ. Κπξηάθνπ: «Ηιεθηξνρεκηθή απνκάθξπλζε ληηξηθώλ από πδαηηθά δηαιύκαηα κε ρξήζε ζηαζεξνύ δπλακηθνύ ζε ειεθηξόδηα Sn θαη κε ρξήζε παιιόκελνπ δπλακηθνύ ζε ειεθηξόδηα CuZn», Ππακηικά 20 ος Πανελληνίος Σςνεδπίος Χημείαρ, Γηάλλελα επηεκβξίνπ 2005, ζει ) Ι. Καηζνύλαξνο, Μ. Γόξηζηνπ, Υ. Πολαηίδηρ θαη Γ. Κπξηάθνπ: «Μειέηε ηεο ειεθηξνρεκηθήο αλαγσγήο ησλ ληηξηθώλ ζε εμαηξεηηθά αξλεηηθά θαζνδηθά δπλακηθά», Ππακηικά 6 ος Πανελλήνιος Επιζηημονικού Σςνεδπίος Χημικήρ Μησανικήρ, Αζήλα 29 Μαΐνπ-2 Ινπλίνπ 2007, ζει ) Μ. Γόξηζηνπ, Ι. Καηζνύλαξνο, Υ. Πολαηίδηρ θαη Γ. Κπξηάθνπ: «Παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ ειεθηξνρεκηθή απνκάθξπλζε ησλ ληηξηθώλ από πδαηηθά δηαιύκαηα ζε θαζόδνπο κεηάιισλ πςειήο ππέξηαζεο», Ππακηικά 6 ος Πανελλήνιος Επιζηημονικού Σςνεδπίος Χημικήρ Μησανικήρ, Αζήλα 29 Μαΐνπ-2 Ινπλίνπ 2007, ζει ) Ι. Καηζνύλαξνο, Μ. Γόξηζηνπ, Υ. Πολαηίδηρ θαη Γ. Κπξηάθνπ: «Ηιεθηξνρεκηθή αλαγσγή ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε θαζόδνπο ραιθνύ, αξγύξνπ θαη ξνπζελίνπ», Ππακηικά 7 ος Πανελλήνιος Επιζηημονικού Σςνεδπίος Χημικήρ Μησανικήρ, Πάηξα 3-5 Ινπλίνπ 2009, ζει. 157.

5 9) Μ. Γόξηζηνπ, Ι. Καηζνύλαξνο, Υ. Πολαηίδηρ θαη Γ. Κπξηάθνπ: «Ηιεθηξνρεκηθή θαηεξγαζία ππξεληθώλ απνβιήησλ γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ληηξηθώλ θαη ησλ ληηξσδώλ», Ππακηικά 7 ος Πανελλήνιος Επιζηημονικού Σςνεδπίος Χημικήρ Μησανικήρ, Πάηξα 3-5 Ινπλίνπ 2009, ζει Γιπλώμαηα Δςπεζιηεσνίαρ (2) 1) Γ. Κπξηάθνπ, Ι. Καηζνύλαξνο, Υ. Πολαηίδηρ, Γ. Ιςάθεο: «Ηιεθηξνρεκηθή κέζνδνο απνκάθξπλζεο ησλ ληηξηθώλ ή ησλ ληηξσδώλ ηόλησλ δηά ηεο κεηαηξνπήο ηνπο ζε άδσην». Ηκεξνκελία ππνβνιήο αίηεζεο: Αξηζκόο Γηπιώκαηνο: / / Οπγανιζμόρ Βιομησανικήρ Ιδιοκηηζίαρ. Γηεζλήο Σαμηλόκεζε: C02F 1/461, C02F 101/16. 2) Γ. Κπξηάθνπ, Υ. Πολαηίδηρ, Μ. Γόξηζηνπ, Ι. Καηζνύλαξνο: «Μέζνδνο ηεο ειεθηξνρεκηθήο απνκάθξπλζεο ησλ ληηξηθώλ ή ησλ ληηξσδώλ ηόλησλ από πδαηηθά δηαιύκαηα ζε θάζνδν βηζκνπζίνπ». Ηκεξνκελία ππνβνιήο αίηεζεο: Αξηζκόο Γηπιώκαηνο: / / Οπγανιζμόρ Βιομησανικήρ Ιδιοκηηζίαρ. Γηεζλήο Σαμηλόκεζε: C02F 1/467. Δπεςνηηικά ππογπάμμαηα «Ηιεθηξνρεκηθή απνκάθξπλζε ησλ ληηξηθώλ θαη ηεο ακκσλίαο από πδαηηθά δηαιύκαηα θαη πεξηβαιινληηθά δείγκαηα», Πξόγξακκα Δλίζρπζεο Δξεπλεηηθνύ Γπλακηθνύ (Π.ΔΝ.Δ.Γ. 2003). Πποϋπολογιζμόρ έπγος: Θέζη: Δπηζηεκνληθόο ύκβνπινο ΑΝΑΦΟΡΔ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ(80) Α/Α Γημοζιεύζειρ Αναθοπέρ A C. Polatides and G. Kyriacou: «Electrochemical reduction of nitrate ion on various cathodes reaction kinetics on bronze cathode», Journal of Applied Electrochemistry, 35 (2005) O. Brylev, 1 M. Sarrazin, D. Belanger, L. Roue: «Rhodium deposits on pyrolytic graphite substrate: Physico-chemical properties and electrocatalytic activity towards nitrate reduction in neutral medium», Applied Catalysis B: Environmental, 64 (2006) 243 [12] 2 O. Brylev, 2 M. Sarrazin, D. Belanger, L. Roue: «Electrocatalytic reduction of nitrate on copper electrodes prepared by high-energy ball milling», Journal of Electroanalytical Chemistry, 596 (2006) 13 [42] 3 O. Brylev, 3 M. Sarrazin, L. Roue, D. Belanger : «Nitrate and nitrite electrocatalytic reduction on Rh-modified pyrolytic graphite electrodes», Electrochimica Acta, 52 (2007) 6237 [46] 4 O. Ghodbane, 4 M. Sarrazin, L. Roue and D. Belanger: «Electrochemical Reduction of Nitrate on Pyrolytic Graphite - Supported Cu and Pd Cu Electrocatalysts», Journal of The Electrochemical Society, 155 (6) F117-F123 (2008) [42] 5 Y. Lou, 5 Y. Shao, P. Li, Z. Li, Z. Niu: «Electrocatalytic Reduction of NO - 3 in

6 a Neutral Solution on an Electrodeposited Film of Amorphous Pd33Ni60P7 Alloy», Journal of Electroanalytical Chemistry, 624 (2008) 33 [30] 6 G.E. Badea: 6 «Electrocatalytic Reduction Of Nitrate On Copper Electrode In Alkaline Solution», Electrochimica Acta, 54 (2009) 996 [30] 7 P. K. Nayak 7 and N. Munichandraiah: «Cobalt Hydroxide as a Capacitor Material: Tuning Its Potential Window», Journal of The Electrochemical Society, 155 (11) A855-A861 (2008) [12] 8 C. Sirbu, 8 V. Georgescu: «Effect of nitrogen addition on morphology and magnetic properties of electrodeposited Co-Ni granular films», Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 10 (2008) 2396 [14] 9 M.A. Hasnat, 9 R. Agui, S. Hinokuma, T. Yamaguchi, M. Machida: «Different reaction routes in electrocatalytic nitrate/nitrite reduction using an H + conducting solid polymer electrolyte», Catalysis Communications, 10 (2009) 1132 [11] 10 C. Milhano 1 and D. Pletcher: «The electrochemistry and electrochemical technology 0 of nitrate», Modern Aspects of Electrochemistry (Editor R. White), 45 (2009) 1-59 [109] 11 J. Yu 1and M.J. Kupferle, «Impact of Cathode Conditions on Coupled Electrochemical 1 Treatment of Nitrate Brine Concentrates», Water Air Soil Pollution: Focus, 9 (2009) 245 [15] 12 M. A. 1 Hasnat, M. A. Islam, S.M. Burhanuddin, M. R. Chodhury, M. Machida: 2 «Influence of Rh on electrocatalytic reduction of NO and NO 2 over Pt and Pd films», Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 317 (2010) 61 [19] 13 S.I. Tanase, 1 D. Tanase, P. Pascariu, L. Vlad, A.V. Sandu, V. Georgescu: «Tunneling 3 magnetoresistance in Co Ni N/Al granular thin films», Materials Science and Engineering B, 167 (2010) 119 [12] 14 S. M. 1Shariar and T. Hinoue: «Simultaneous Voltammetric Determination of Nitrate 4 and Nitrite Ions Using a Copper Electrode Pretreated by Dissolution/Redeposition», Analytical Sciences, 26 (2010) 1173 [21] 15 Inam-Ul-Haque, 1 M. Tariq: «Electrochemical reduction of nitrate: A review», Journal 5 of the Chemical Society of Pakistan, 32 (2010) 396 [20] 16 S. B. 1 Adeloju, M. Sohail: «Azure A Mediated Polypyrrole - Based Amperometric 6 Nitrate Biosensor», Electroanalysis, 23 (2011) 987 [32] 17 S. I. Tanase, 1 D. Pinzaru and V. Georgescu: «Magnetic Anisotropy and Magneto-Transport 7 Properties of Co Ni N Granular Alloys Thin Films», Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 24 (2011) 2313 [9] 18 S.I. Tanase, 1 D. Pinzaru, P. Pascariu, M. Dobromir, A.V. Sandu and V. Georgescu: 8 «Effect of nitrogen addition on the morphology, magnetic and magnetoresistance properties of electrodeposited Co, Ni and Co Ni granular thin films onto aluminum substrates», Materials Chemistry and Physics 130 (2011) 327 [33] 19 S. Loghambal 1 and L. Rajendran: «Analytical expressions of concentration of nitrate 9 pertaining to the electrocatalytic reduction of nitrate ion», Journal of Electroanalytical Chemistry, 661 (2011) 137 [10] 20 E. Lacasa, 2 P. Canizares, J. Llanos, M. A. Rodrigo: «Effect of the cathode material 0 on the removal of nitrates by electrolysis in non-chloride media», Journal of Hazardous Materials, 213 (2012) 478 [16] C. Polatides, M. Dortsiou and G. Kyriacou: «Electrochemical removal of B

7 nitrate from aqueous solution by pulsing potential electrolysis», Electrochimica Acta, 50 (2005) O. Brylev, 2 M. Sarrazin, D. Belanger, L. Roue: «Rhodium deposits on pyrolytic 1 graphite substrate: Physico-chemical properties and electrocatalytic activity towards nitrate reduction in neutral medium», Applied Catalysis B: Environmental, 64 (2006) 243 [16] 22 J. Yu 2and M.J. Kupferle, «Two-stage Sequential Electrochemical Treatment of Nitrate 2 Brine Wastes», Water Air Soil Pollution: Focus, 7 (2007) 587 [12] 23 Y.-X. 2 Chen, S.-P. Chen, Q.-S. Chen, Z.-Y. Zhou, S.-G. Sun: «Electrochemical 3 preparation of iron cuboid nanoparticles and their catalytic properties for nitrite reduction», Electrochimica Acta, 53 (2008) 6938 [27] 24 M. Li, 2C. Feng, Z. Zhang, N. Sugiura: «Efficient electrochemical reduction of nitrate 4 to nitrogen using Ti/IrO 2 Pt anode and different cathodes», Electrochimica Acta, 54 (2009) 4600 [50] 25 X. Lei, 2 M. Li, Z. Zhang, C. Feng, W. Bai, N. Sugiura: «Electrochemical regeneration 5 of zeolites and the removal of ammonia», Journal of Hazardous Materials, 169 (2009) 746 [29] 26 R. Saito, 2 H. Ueno, J. Nemoto, Y. Fujii, A. Izuoka and M. Kaneko: - «Photoelectrochemical 6 conversion of NO 3 to N 2 by using a photoelectrochemical cell composed of a nanoporous TiO 2 film photoanode and an O 2 reducing cathode», Chemical Communications, 22 (2009) 3231 [9] 27 M. Li, 2 C. Feng, Z. Zhang, X. Lei, R. Chen, Y. Yang, N. Sugiura: «Simultaneous 7 reduction of nitrate and oxidation of by-products using electrochemical method», Journal of Hazardous Materials, 171 (2009) 724 [43] 28 M. Li, 2C. Feng, Z. Zhang, Z. Shen, N. Sugiura: «Electrochemical reduction of nitrate 8 using various anodes and a Cu/Zn cathode», Electrochemistry Communications, 11 (2009) 1853 [11] 29 I. Ul Haque 2 and M. Tariq: «Voltammetry of Nitrate at Solid Cathodes», ECS Transactions, 9 16 (18) (2009) 25 [5] 30 J. Virkutyte, 3 E. Rokhina, V. Jegatheesan: «Optimization of Electro-Fenton denitrification 0 of a model wastewater using a response surface methodology», Bioresource Technology, 101 (2010) 1440 [15] 31 S. Vasudevan, 3 F. Epron, J. Lakshmi, S. Ravichandran, S. Mohan, G. Sozhan: - «Removal 1 of NO 3 from Drinking Water by Electrocoagulation An Alternate Approach», Clean Soil, Air, Water 38 (2010) 225 [17] 32 M. Li, 3 C. Feng, Z. Zhang, S. Yang, N. Sugiura: «Treatment of nitrate contaminated 2 water using an electrochemical method», Bioresource Technology, 101 (2010) 6553 [27] 33 Inam-Ul-Haque 3 and M. Tariq: «Electrochemical reduction of nitrate: A review», 3 Journal of the Chemical Society of Pakistan, 32 (2010) 396 [22] 34 J. Wei, 3 X. Zhu, J. Ni: «Electrochemical oxidation of phenol at boron-doped diamond 4 electrode in pulse current mode», Electrochimica Acta, 56 (2011) 5310 [17] 35 M. Li, 3C. Feng, R. Zhao, Z. Zhang, X. Liu, Q. Xue, W. Ma, N. Sugiura: «Efficient 5 removal of nitrate using electrochemical-ion exchange method and pretreatment of straw with by-products for biological fermentation», Desalination, 278 (2011) 275 [39] 36 Inam-Ul-Haque 3 and M. Tariq: «Cathodic Voltammetry of Nitrate at

8 Chemically 6 Etched Titanium», Journal of the Chemical Society of Pakistan, 33 (2011) 370 [23] 37 S.I. Tanase, 3 D. Pinzaru, P. Pascariu, M. Dobromir, A.V. Sandu and V. Georgescu: 7 «Effect of nitrogen addition on the morphology, magnetic and magnetoresistance properties of electrodeposited Co, Ni and Co Ni granular thin films onto aluminum substrates», Materials Chemistry and Physics, 130 (2011) 327 [35] 38 A. Abou 3 - Shady, C. Peng, J. Bi, H. Xu, J. Almeria: «Recovery of Pb (II) and removal 8 of NO 3 from aqueous solutions using integrated electrodialysis, electrolysis, and adsorption process», Desalination, 286 (2012) 304 [53] 39 L. Zhang, 3 H. Chen, Z. Zha, Z. Wang: «Electrochemical Tandem Synthesis of Oximes 9 from Alcohols Using KNO 3 as Nitrogen Source Mediated by Tin Microspheres in Aqueous Medium», Chemical Communications, (2012) [8c] DOI: /C2CC32800C C I. Katsounaros, D. Ipsakis, C. Polatides and G. Kyriacou: «Efficient electrochemical reduction of nitrate to nitrogen on tin cathode at very high cathodic potentials» Electrochimica Acta, 52 (2006) F. Aulenta, 4 A. Catervi, M. Majone, S. Panero and S. Rossetti: «Electron Transfer 0 from a Solid-State Electrode Assisted by Methyl Viologen Sustains Efficient Microbial Reductive Dechlorination of TCE» Environmental Science and Technology, 41 (2007) 2554 [37] 41 O. Ghodbane, 4 M. Sarrazin, L. Roue and D. Belanger: «Electrochemical Reduction 1 of Nitrate on Pyrolytic Graphite - Supported Cu and Pd Cu Electrocatalysts», Journal of The Electrochemical Society, 155 (6) F117-F123 (2008) [40] 42 S.Z. Ding, 4 L. Liu, J.M. Hu, J.Q. Zhang, C.N. Cao: «Nitrate ions as cathodic alkalization 2 promoters for the electro -assisted deposition of sol gel thin films», Scripta Materialia, 59 (2008) 297 [22] 43 Y. Lou, 4 Y. Shao, P. Li, Z. Li, Z. Niu: «Electrocatalytic Reduction of NO - 3 in a Neutral 3 Solution on an Electrodeposited Film of Amorphous Pd33Ni60P7 Alloy», Journal of Electroanalytical Chemistry, 624 (2008) 33 [31] 44 C. Sirbu, 4 V. Georgescu: «Effect of nitrogen addition on morphology and magnetic 4 properties of electrodeposited Co-Ni granular films», Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 10 (2008) 2396 [15] 45 M.A. Sanchez, 4 M.E. Pardave, B. R. Scharifker, J. Mostany, M. R. Silva, M. R. Romo: 5 «Electrochemical Characterization of Nitrate Reduction on Recently Deposited Cooper Nuclei», ECS Transactions, 15 (2008) 371 [4] 46 L. A. 4E. Wong, N. A. Vante, A. M. Robledo: «Electro-reduction of Nitrate and Nitrite 6 Ions on Carbon-Supported Pt Nanoparticles», ECS Transactions, 15 (2008) 385 [14] 47 M.A. Sanchez, 4 S. C. Avendano, M.T. Silva, M. E. Pardave, B.R. Scharifker, J. Mostany, 7 M. A. Romo: «Electroanalytic Study of Nitrates Detection using Cooper and Glassy Carbon Electrodes Modified with Copper Nuclei», ECS Transactions, 15 (2008) 555 [9] 48 G.E. Badea: 4 «Electrocatalytic Reduction Of Nitrate On Copper Electrode In Alkaline 8 Solution», Electrochimica Acta, 54 (2009) 996 [27] 49 M.A. Hasnat, 4 R. Agui, S. Hinokuma, T. Yamaguchi, M. Machida: «Different reaction 9 routes in electrocatalytic nitrate/nitrite reduction using an H + conducting solid polymer electrolyte», Catalysis Communications, 10 (2009)

9 1132 [13] 50 M. Li, 5C. Feng, Z. Zhang, N. Sugiura: «Efficient electrochemical reduction of nitrate 0 to nitrogen using Ti/IrO 2 Pt anode and different cathodes», Electrochimica Acta, 54 (2009) 4600 [35] 51 V. Rosca, 5 M. Duca, M. T. De Groot and M. T. M. Koper: «Nitrogen Cycle Electrocatalysis», 1 Chemical Reviews, 109 (2009) 2209 [320] 52 C. Milhano 5 and D. Pletcher: «The electrochemistry and electrochemical technology 2 of nitrate», Modern Aspects of Electrochemistry (Editor R. White), 45 (2009) 1-59 [113] 53 M.A. 5Hasnat, M.R. Karim, M. Machida: «Electrocatalytic ammonia synthesis: 3 Role of cathode materials and reactor configuration», Catalysis Communications, 10 (2009)1975 [22] 54 M. Li, 5C. Feng, Z. Zhang, Z. Shen, N. Sugiura: «Electrochemical reduction of nitrate 4 using various anodes and a Cu/Zn cathode», Electrochemistry Communications, 11 (2009) 1853 [7] 55 M. A. 5 Hasnat, M. A. Islam, S.M. Burhanuddin, M. R. Chodhury, M. Machida: 5 «Influence of Rh on electrocatalytic reduction of NO and NO 2 over Pt and Pd films», Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 317 (2010) 61 [19] 56 S.I. Tanase, 5 D. Tanase, P. Pascariu, L. Vlad, A.V. Sandu, V. Georgescu: «Tunneling 6 magnetoresistance in Co Ni N/Al granular thin films», Materials Science and Engineering B, 167 (2010) 119 [14] 57 S. Vasudevan, 5 F. Epron, J. Lakshmi, S. Ravichandran, S. Mohan, G. Sozhan: - «Removal 7 of NO 3 from Drinking Water by Electrocoagulation An Alternate Approach», Clean Soil, Air, Water, 38 (2010) 225 [13] 58 M. Li, 5 C. Feng, Z. Zhang, S. Yang, N. Sugiura: «Treatment of nitrate contaminated 8 water using an electrochemical method», Bioresource Technology, 101 (2010) 6553 [16] 59 M. Li, 5 C. Feng, Z. Zhang, R. Chen, Q. Xue, C. Gao, N. Sugiura: «Optimization 9 of process parameters for electrochemical nitrate removal using Box Behnken design», Electrochimica Acta, 56 (2010) 265 [17] 60 J. Yang, 6 M. Duca, K. J. P. Schouten, M.T.M. Koper: «Formation of volatile products 0 during nitrate reduction on a Sn-modified Pt electrode in acid solution», Journal of Electroanalytical Chemistry, 662 (2011) 87 [14] 61 V. Georgeaud, 6 A. Diamand, D. Borrut, D. Grange and M. Coste: «Electrochemical 1 treatment of wastewater polluted by nitrate: selective reduction to N 2 on Boron-Doped Diamond cathode», Water Science and Technology, 63 (2011) 206 [10] 62 S.B. Han, 6 Y.J. Song, Y.W. Lee, A.R. Ko, J.K. Oh and K.W. Park: «Highperformance 2 hydrogen fuel cell using nitrate reduction reaction on a nonprecious catalyst», Chemical Communications, 47 (2011) 3496 [5e] 63 S.I. Tanase, 6 D. Pinzaru, P. Pascariu, M. Dobromir, A.V. Sandu and V. Georgescu: 3 «Effect of nitrogen addition on the morphology, magnetic and magnetoresistance properties of electrodeposited Co, Ni and Co Ni granular thin films onto aluminum substrates», Materials Chemistry and Physics 130 (2011) 327 [38] 64 M. Li, 6C. Feng, R. Zhao, Z. Zhang, X. Liu, Q. Xue, W. Ma, N. Sugiura: «Efficient 4 removal of nitrate using electrochemical-ion exchange method and pretreatment of straw with by-products for biological fermentation»,

10 Desalination, 278 (2011) 275 [9] 65 M. Schneider, 6 S. Schroth, S. Richter, S. Hohn, N.Schubert, A. Michaelis: «Insitu investigation 5 of the interplay between microstructure and anodic copper dissolution under near-ecm conditions Part 1: The active state», Electrochimica Acta, 56 (2011) 7628 [29] 66 M. Li, 6Y. Sun, C. Li and P. Wan: «Electrochemical Reduction of Nitrate by Fe-Si Alloy 6 Electrode», Advanced Materials Research, (2011) 1789 [16] 67 B. Talhi, 6 F. Monette, A. Azzouz: «Effective and selective nitrate electroreduction 7 into nitrogen through synergistic parameter interactions», Electrochimica Acta, 58 (2011) 276 [34] 68 L. M. 6Chiacchiarelli, Y. Zhai, G. S. Frankel, A. S. Agarwal, N. Sridhar: «Cathodic 8 degradation mechanisms of pure Sn electrocatalyst in a nitrogen atmosphere», Journal of Applied Electrochemistry, 42 (2012) 21 [2] 69 A. Khenifi, 6 Z. Bouberka, H. Hamani, H. Illikti, M. Kameche and Z. Derriche: «Decoloration 9 of Orange G (OG) using electrochemical reduction», Environmental Technology, 33 (2012) 1081 [38] 70 G. Perez, 7 J. Saiz, R. Ibanez, A.M. Urtiaga, I. Ortiz: «Assessment of the formation 0 of inorganic oxidation by-products during the electrocatalytic treatment of ammonium from landfill leachates», Water Research, 46 (2012) 2579 [23] 71 E. Lacasa, 7 P. Canizares, J. Llanos, M. A. Rodrigo: «Effect of the cathode material 1 on the removal of nitrates by electrolysis in non-chloride media», Journal of Hazardous Materials, 213 (2012) 478 [19] D M. Dortsiou, I. Katsounaros, C. Polatides and G.Kyriacou: «Electrochemical method for the removal of nitrate from the ion exchange regenerant solution», Desalination, 248 (2009) F. Harnisch, 7 U. Schröder: «From MFC to MXC: Chemical and biological cathodes 2 and their potential for microbial bioelectrochemical systems», Chemical Society Reviews, 39 (2010) 4433 [87] E G. Ntaios, C. Savopoulos, C. Polatides, A. Hatzitolios et al: «The effect of folic acid supplementation on carotid intima-media thickness in patients with cardiovascular risk: A randomized, placebo-controlled trial», International Journal of Cardiology, 143 (2010) S. Acikel, 7 M. Dogan and R. Akdemir: «Homocysteine-lowering therapy for preventing 3 atherothrombotic events: Its role in high risk population», International Journal of Cardiology, 144 (2010) 326 [1] 74 V. Athyros, 7 K. Tziomalos, A. Karagiannis and D. Mikhailidis: «Homocysteine: 4 An Emerging Cardiovascular Risk Factor that Never Really Made it», The Open Clinical Chemistry Journal, 3 (2010) 19 [11] 75 M. Swan, 7 K. Hathaway, C. Hogg, R. McCauley and A Vollrath: «Citizen Science 5 Genomics as a Model for Crowdsourced Preventive Medicine Research», Journal of Participatory Medicine, 2 (2010) e20 [16] 76 V. Chopra, 7 K. Eagle: «Cardiac biomarkers in the diagnosis, prognosis and management 6 of coronary artery disease: A primer for internists», Indian Journal of Medical Sciences, 64 (2010) 564 [24]

11 77 J. Durga, 7 M. L. Bots, E. G. Schouten, D. E. Grobbee, F. J. Kok, and P. Verhoef: 7 «Effect of 3 y of folic acid supplementation on the progression of carotid intima-media thickness and carotid arterial stiffness in older adults», American Journal of Clinical Nutrition, 93 (2011) 941 [10] 78 X. Qin, 7 M. Xu, Y. Zhang, J. Li, X. Xu, X. Wang, X. Xu: «Effect of folic acid supplementation 8 on the progression of carotid intima-media thickness: A meta-analysis of randomized controlled trials», Atherosclerosis, (2012) [12] 79 T. Vacek, 7 J. Vacek, S. Tyagi: «Mitochondrial mitophagic mechanisms of myocardial 9 matrix metabolism and remodelling», Archives of Physiology and Biochemistry, 118 (2012) 31 [106] 80 X. Qin, M. Xu, Y. Zhang, J. Li, X. Xu, X Wang, X. Xua,Y. Huo: «Effect of folic acid supplementation on the progression of carotid intima-media thickness: A meta-analysis of randomized controlled trials», Atherosclerosis, 222 (2012) 307 [12] F I. Katsounaros, M. Dortsiou, C. Polatides S. Preston T. Kypraios and G. Kyriacou: «Reaction pathways in the electrochemical reduction of nitrate on tin», Electrochimica Acta, 71 (2012) 270 A/A Πλήθορ Αναθοπών h index h index = ΤΝΟΛΙΚΟ IMPACT FACTOR ΔΣΔΡΟΑΝΑΦΟΡΧΝ Α/Α Γημοζίεςζη Impact Factor (2010) 1 C. Polatides and G. Kyriacou: «Electrochemical 1, reduction of nitrate ion on various cathodes reaction kinetics on bronze cathode», Journal of Applied Electrochemistry, 35 (2005) C. Polatides, M. Dortsiou and G. Kyriacou: 3, «Electrochemical removal of nitrate from aqueous solution by pulsing potential electrolysis», Electrochimica Acta, 50 (2005) I. Katsounaros, D. Ipsakis, C. Polatides and G. Kyriacou: 3, «Efficient electrochemical reduction of nitrate to nitrogen on tin cathode at very high cathodic potentials», Electrochimica Acta, 52 (2006) M. Dortsiou, I. Katsounaros, C. Polatides and G. 1,851 1 Kyriacou: «Electrochemical method for the removal of nitrate from the ion exchange regenerant solution», Desalination, 248 (2009) 923. Αναθοπέρ

12 5 G. Ntaios, C. Savopoulos, D. Karamitsos, I. Economou, 6,802 8 E. Destanis, I. Chryssogonidis, I. Pidonia, P. Zebekakis, C. Polatides, M. Sion, D. Grekas, A. Hatzitolios, «The effect of folic acid supplementation on carotid intimamedia thickness in patients with cardiovascular risk: A randomized, placebo-controlled trial», International Journal of Cardiology, 143 (2010) I. Katsounaros, M. Dortsiou, C. Polatides S. Preston T. 3,642 0 Kypraios and G. Kyriacou: «Reaction pathways in the electrochemical reduction of nitrate on tin», Electrochimica Acta, 71 (2012) 270. ΤΝΟΛΟ 21, ΚΡΙΣΗ ΣΑ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ 1) Water Science and Technology 2) Environmental Technology ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ Δ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΔ ΓΙΑΣΡΙΒΔ 1) N. Wehbe: «Deditrification de l eau potable en reacteur catalytique membranaire et photocatalytique», PhD Thesis, Department of Chemistry, University of Lyon, France ) N. Aouina: «Réduction électrochimique des ions nitrate et nitrite sur électrode de cuivre, en milieu neutre: Apport à la compréhension du mécanisme réactionnel», PhD Thesis, Université Pierre & Marie Curie - Paris 6, France ) M. Gonta: «Transformations of nitrates, nitrites, N-nitrosamines formation and utilization of inhibitors in redox processes», PhD Thesis, State University of Moldova, Chişinău ) N. B. Rabanal: «Selective hydrogenation catalysts for environmental processes: nitrate and chlorocompounds removal», PhD Thesis, Department of Chemical Engineering, Rovira i Virgili University, Spain ) Ι. Καηζούναπορ: «Ηιεθηξνρεκηθή αλαγσγή ησλ ληηξηθώλ ζε θάζνδν θαζζηηέξνπ Απνκάθξπλζε ληηξηθώλ από απόβιεηα αλαγέλλεζεο ξεηηλώλ ηνληνελαιιαγήο», Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Σκήκα Υεκηθώλ Μεραληθώλ ΑΠΘ, Θεζζαινλίθε ) Μ. Γόπηζιος: «Ηιεθηξνρεκηθή απνκάθξπλζε ησλ ληηξηθώλ θαη ηεο ακκσλίαο από πδαηηθά δηαιύκαηα θαη πεξηβαιινληηθά δείγκαηα», Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Σκήκα Υεκηθώλ Μεραληθώλ ΑΠΘ, Θεζζαινλίθε ) A. B. Raut Desai: «Reduction of perchlorate and nitrate by aluminum activated by ph change and electrochemically induced pitting corrosion», PhD Thesis, Department of Civil Engineering, Texas A&M University, Texas USA ) H. Bougherara: «La denitrification par l utilisation d une culture mixte», PhD Thesis, Department of Chemistry, University of Mentouri-Constantine, Algeria ) S. I. Tănase: «Cercetări privind proprietăţile magnetice şi de transport dependent de spin ale unor nanostructuri granulare electrodepuse», PhD Thesis, Department of Physics, University of Iasi, Romania ) E. Turunç: «Reduction of nitrate on copper and modified copper electrodes», PhD Thesis, Department of Chemistry, University of Mersin, Turkey 2011.

13 11) W. Cheurfi: «Utilisation de bacteries prelevees dans la station d epuration d el menia Constantine pour la denitrification», PhD Thesis, Department of Chemistry, University of Mentouri-Constantine, Algeria ) M. F. Cuibus: «Îndepărtarea electrochimică a nitraţilor din apele reziduale», Department of Chemistry, University of Cluj Napoca, Romania ΔΠΙΒΛΔΦΔΙ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ Ν. Μοςηαθηζήρ: «Αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε από ηα απηνθίλεηα ηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ αλαιύζεσλ θαπζαεξίσλ από ηα δεδνκέλα ησλ ΚΣΔΟ ηνπ Ν. εξξώλ», Τμήμα Μησανολογίαρ, ΤΕΙ Σεππών, έξξεο ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ ΔΞΔΣΑΣΙΚΔ ΔΠΙΣΡΟΠΔ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ 1). Λέγορ: «Γηεξεύλεζε θαηαιιειόηεηαο αζηηθώλ πγξώλ απνβιήησλ γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε: Η πεξίπησζε ηεο Θεζζαιίαο», Τμήμα Μησανικών Χωποηαξίαρ Πολεοδομίαρ και Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ, Πολςηεσνική Σσολή, Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ, Βόινο ) Μ. Καπςώηη: «Πεξηβαιινληηθόο ρεδηαζκόο ησλ πόιεσλ: Η πεξίπησζε ηεο πόιεο ηνπ Βόινπ», Τμήμα Μησανικών Χωποηαξίαρ Πολεοδομίαρ και Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ, Πολςηεσνική Σσολή, Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ, Βόινο ) Κ. Αναζηαζόποςλορ: «Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε πγξώλ απνβιήησλ ειαηνηξηβείσλ ζην Ννκό Μεζζελίαο», Τμήμα Μησανικών Χωποηαξίαρ Πολεοδομίαρ και Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ, Πολςηεσνική Σσολή, Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ, Βόινο ) Γ. Λάιορ: «Ννκαξρηαθόο ρεδηαζκόο γηα ηελ Γηαρείξηζε ηεξεώλ Απνβιήησλ Ννκνύ Φσθίδαο», Τμήμα Μησανικών Χωποηαξίαρ Πολεοδομίαρ και Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ, Πολςηεσνική Σσολή, Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ, Βόινο ) Ν. Σέκαρ: «Γηεξεύλεζε ησλ Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ από ηελ Δπέθηαζε ηνπ Ληκαληνύ ηεο Αιεμαλδξνύπνιεο», Τμήμα Μησανικών Χωποηαξίαρ Πολεοδομίαρ και Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ, Πολςηεσνική Σσολή, Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ, Βόινο ) Γ. Κοκολόγορ, Ι. Σζίηοςπα: «Πξάζηλνο ρεδηαζκόο Πόιεσλ & ελνπνίεζε Γεκόζησλ Τπαίζξησλ Υώξσλ: Η Πεξίπησζε ησλ Υαλίσλ», Τμήμα Μησανικών Χωποηαξίαρ Πολεοδομίαρ και Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ, Πολςηεσνική Σσολή, Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ, Βόινο ) Α. Νάζιορ: «Υξνλνζεηξέο ζπγθεληξώζεσλ Αησξνύκελσλ σκαηηδίσλ (Α10) ζηελ αζηηθή πεξηνρή ηνπ Βόινπ: Γηεξεύλεζε ρξνληθήο ζπκπεξηθνξάο, κεηεσξνινγηθώλ εμαξηήζεσλ θαη πξνβιεςηκόηεηάο ηνπο», Τμήμα Μησανικών Χωποηαξίαρ Πολεοδομίαρ και Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ, Πολςηεσνική Σσολή, Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ, Βόινο 2011.

Σπανό Ιωάννη Α.Μ. 148

Σπανό Ιωάννη Α.Μ. 148 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ηλεκτροχημική εναπόθεση και μελέτη των ιδιοτήτων, λεπτών υμενίων μεταβατικών μετάλλων, για παραγωγή H2 Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Gro wth Properties of Typical Water Bloom Algae in Reclaimed Water

Gro wth Properties of Typical Water Bloom Algae in Reclaimed Water 31 1 2010 1 ENVIRONMENTAL SCIENCE Vol. 31,No. 1 Jan.,2010, 3, (,, 100084) :,.,, ( Microcystis aeruginosa),3 (A 2 O ) 10 6 ml - 1,> 0139 d - 1. A 2 O222,. TP ( K max ) ( R max ), Monod. :; ; ; ; :X173 :A

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ημιαγώγιμων Υμενίων Σεληνιούχου Καδμίου Σε Υπόστρωμα Νικελίου Για Φωτοβολταϊκές Εφαρμογές

Αξιολόγηση Ημιαγώγιμων Υμενίων Σεληνιούχου Καδμίου Σε Υπόστρωμα Νικελίου Για Φωτοβολταϊκές Εφαρμογές ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Αξιολόγηση Ημιαγώγιμων Υμενίων Σεληνιούχου Καδμίου Σε Υπόστρωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΕ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΚΙΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΥΓΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ» ΑΟΥΛΑ ΧΑΪ Ω

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΕ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΚΙΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΥΓΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ» ΑΟΥΛΑ ΧΑΪ Ω «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΕ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΚΙΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΥΓΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ» ΑΟΥΛΑ ΧΑΪ Ω Μεταλλική συσκευασία(κονσέρβα) Σχήµα 1. οµή της εγκάρσιας τοµής του ηλεκτρολυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΡΜΕΝΑΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

) ; GSP ) ;PXD g, 100 ml

) ; GSP ) ;PXD g, 100 ml 30 (FENXI HUAXUE) 10 2002 10 Chinese Journal of Analytical Chemistry 1163 1167 3 3 3 (, 225002) PVC, 1. 0 10-4 1. 0 10-8 molπl, 58. 6 mvπdecade ; 2. 5 10-9 molπl, 2 3,,,,, 1, PVC Pretsch 1, EDTA,, 5 10-12

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Dr. Απόστολος Γιαννής

Βιογραφικό Σημείωμα Dr. Απόστολος Γιαννής Βιογραφικό Σημείωμα Dr. Απόστολος Γιαννής ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Όνομα Επώνυμο Διεύθυνση ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ RESIDUES AND RESOURCE RECLAMATION CENTRE (R3C), NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, 1 CLEANTECH

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ BAYER

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ BAYER Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ASPEN HYSYS: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ASPEN HYSYS: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νανοσύνθετα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) / νανοϊνών χαλκού (Cu-nanofibers) με βελτιωμένη σταθερότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία

Νανοσύνθετα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) / νανοϊνών χαλκού (Cu-nanofibers) με βελτιωμένη σταθερότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Νανοσύνθετα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) / νανοϊνών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, Μπακόλα & Σιαλβέρα, 50100, Κοζάνη

Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, Μπακόλα & Σιαλβέρα, 50100, Κοζάνη Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Ο Σ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Μαρνέλλος Γιώργος Διεύθυνση Μπακόλα & Σιαλβέρα, 50100, Κοζάνη Τηλέφωνο 2461 0 56690

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Separation and Determination of Ephedrine Pseudoephedrine and Methylephedrine by Capillary Electrophoresis with Electrochemiluminescence Detection

Separation and Determination of Ephedrine Pseudoephedrine and Methylephedrine by Capillary Electrophoresis with Electrochemiluminescence Detection 31 2 2012 2 FENXI CESHI XUEBAO Journal of Instrumental Analysis Vol. 31 No. 2 127 ~ 132 - * 730070 PB - Eu - 3 8 min 0. 025 ~ 10 0. 025 ~ 25 0. 05 ~ 10 mg /L 3 1. 00 mg /L 3 6 RSD 4. 5% 0. 95% 3 101%~

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ενότητα 6 : Συστήματα Λήψης Αποφάσεων στην Γεωργία (2/3) Μελετίου Γεράσιμος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. e mail: dimitrel@food.teithe.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 2006: Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D) στο γνωστικό αντικείμενο της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

EPS. DOI / j. issn EXTRACTION OF EXTRACELLULAR POLYMERIC SUBSTANCES FROM ACTIVATED SLUDGE IN MEMBRANE BIOREACTOR

EPS. DOI / j. issn EXTRACTION OF EXTRACELLULAR POLYMERIC SUBSTANCES FROM ACTIVATED SLUDGE IN MEMBRANE BIOREACTOR 0 * EPS 2. 0004 2. 0044 MBR B-EPS NaOH + 6 B-EPS B-EPS B-EPS B-EPS NaOH + B-EPS B-EPS B-EPS DOI 0. 767 / j. issn. 000-8942. 203. 03. 003 EXTRACTION OF EXTRACELLULAR POLYMERIC SUBSTANCES FROM ACTIVATED

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο Εθνικότητα Επάγγελµα Οικογενειακή Κατάσταση Μαρµάνης ηµήτριος Ελληνική Καθηγητής Εφαρµογών σε προσωποπαγή θέση ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Μπουλούσης Γεώργιος. Κονοπισοπούλου 6 11524 Αθήνα Τηλ: 2106927616, 6942215022 boulousis@gmail.com

Μπουλούσης Γεώργιος. Κονοπισοπούλου 6 11524 Αθήνα Τηλ: 2106927616, 6942215022 boulousis@gmail.com Μπουλούσης Γεώργιος Κονοπισοπούλου 6 11524 Αθήνα Τηλ: 2106927616, 6942215022 boulousis@gmail.com ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ημ. και Τόπος Γέννησης : 18 Νοεμβρίου 1977, Werl Γερμανίας Στρατιωτικές Υποχρεώσεις :

Διαβάστε περισσότερα

Quick algorithm f or computing core attribute

Quick algorithm f or computing core attribute 24 5 Vol. 24 No. 5 Cont rol an d Decision 2009 5 May 2009 : 100120920 (2009) 0520738205 1a, 2, 1b (1. a., b., 239012 ; 2., 230039) :,,.,.,. : ; ; ; : TP181 : A Quick algorithm f or computing core attribute

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Φούκα Γεωργία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής Α, ΤΕΙ Αθήνας 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χρήση πρότυπων τασιενεργών και οργανικών οξέων για την ηλεκτροαποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

VBA Microsoft Excel. J. Comput. Chem. Jpn., Vol. 5, No. 1, pp (2006)

VBA Microsoft Excel. J. Comput. Chem. Jpn., Vol. 5, No. 1, pp (2006) J. Comput. Chem. Jpn., Vol. 5, No. 1, pp. 29 38 (2006) Microsoft Excel, 184-8588 2-24-16 e-mail: yosimura@cc.tuat.ac.jp (Received: July 28, 2005; Accepted for publication: October 24, 2005; Published on

Διαβάστε περισσότερα

Research on the Effect and Technique of Remediation for Multi-Metal Contaminated Tailing Soils

Research on the Effect and Technique of Remediation for Multi-Metal Contaminated Tailing Soils 34 9 2013 9 ENVIRONMENTAL SCIENCE Vol 34 No 9 Sep 2013 1 2 1* 1 1 2 1 2 1 2 Marc Peters 1 1 100101 2 100049 EDTA Cd Pb 52 2 mg kg - 1 4 836 5 mg kg - 1 Cr 2 7% 60% Cd Pb 0 1% 0 1 mol L - 1 EDTA 1 6 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ Διδακτορική διατριβή Υποβληθείσα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προστασία ηλεκτροδίων

Διαβάστε περισσότερα

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure.

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 50, October - November - December 2012, pages 18-22 ORIGINAL REVIEW ARITCLE Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας. xgaroufalia@hotmail.com 2

Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας. xgaroufalia@hotmail.com 2 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 203 Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας Γαρουφαλιά Χ., 1 Αναγνώστου Χ., 2 Παπαγεωργίου Α. 3 1

Διαβάστε περισσότερα

μ., μ μ. μ 10% μ μ μ μ μ (SWRO),, KWinana, μ, μ μ 21:. 17% μ : Desalination in Western Australia

μ., μ μ. μ 10% μ μ μ μ μ (SWRO),, KWinana, μ, μ μ 21:. 17% μ : Desalination in Western Australia μ., μ 2012 200. μ. μ μ μ, 10% μ μ,, μ μ μ μ, μ μ,. μ μ (SWRO),, KWinana, μ 21:. 17% μ μ μ. : Desalination in Western Australia μ 2006 μ μ μ 33 μ μ μ. μ μ,. μ μ, μ μ SWRO. μ 22: μ μ Degremont, μ μ μ (SWRO),,

Διαβάστε περισσότερα

Protective Effect of Surface Coatings on Concrete

Protective Effect of Surface Coatings on Concrete 40 11 2012 11 JOURNAL OF THE CHINESE CERAMIC SOCIETY 1613 Vol. 40 No. 11 November 2012 1 1,2 1 (1. 266033 2. 266071) CO 2 CO 2 TU56 TU57 A 0454 5648(2012)11 1613 05 2012 10 31 10:54:55 http://www.cnki.net/kcms/detail/11.2310.tq.20121031.1054.201211.1613_012.html

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Μεθοδολογία προσέγγισης του προβλήματος στο έργο PhoReSE ΤόλκουΑθανασία Χημικός Εργαστήριο Ανόργανης & Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ Υ ΡΟΞΥ-ΟΞΕΙ ΙΩΝ ΣΙ ΗΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ Υ ΡΟΞΥ-ΟΞΕΙ ΙΩΝ ΣΙ ΗΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΣΥΝΘΕΣΗ Υ ΡΟΞΥ-ΟΞΕΙ ΙΩΝ ΣΙ ΗΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ Τρεσίντση Σ., Συµεωνίδης Κ., Μήτρακας Μ. Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας, Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πρότυπων Καταλυτικών Συστηµάτων. µε Επιφανειακά Ευαίσθητες Τεχνικές

Μελέτη Πρότυπων Καταλυτικών Συστηµάτων. µε Επιφανειακά Ευαίσθητες Τεχνικές Μελέτη Πρότυπων Καταλυτικών Συστηµάτων µε Επιφανειακά Ευαίσθητες Τεχνικές ιδακτορική διατριβή Υποβληθείσα στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών Του Πανεπιστηµίου Πατρών Υπό ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΚΑΛΟΥ του Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα 2011 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Πηγών: Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη και Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Συλλογή HEAL-Link

Διαβάστε περισσότερα

38 7 Vol.38, No RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING July 2009

38 7 Vol.38, No RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING July 2009 38 7 Vol.38, No.7 009 7 RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING July 009 ( 35000) - Ti70%-Ru30%(,) Ir70%-Ta30% Ti70%-Ru30% XRD (Ti,Ru)O IrO TG7.5TG5.5 A 00-85X(009)07--05 965 H.Beer RuO [] () [~] Ru:Ti=3:7()

Διαβάστε περισσότερα

(AA) [18 ] ; UA [19 ] ; ( Lesch - Ny2

(AA) [18 ] ; UA [19 ] ; ( Lesch - Ny2 2007 1 Vol. 1, 2, 1, Ξ 1 (1., 230026 ; 2., 230022) :, (UA) (AGCE), 0. 1 molπl (ph 5. 0), 0. 1 molπl KCl, AGCE 0. 484 V UA 5. 0 10-6 2. 0 10-4 molπl, 019989, 110 10-6 molπl,, UA UA : ; ; ; ; :O657. 1 :A

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

GF GF 3 1,2) KP PP KP Photo 1 GF PP GF PP 3) KP ULultra-light 2.KP 2.1KP KP Fig. 1 PET GF PP 4) 2.2KP KP GF 2 3 KP Olefin film Stampable sheet

GF GF 3 1,2) KP PP KP Photo 1 GF PP GF PP 3) KP ULultra-light 2.KP 2.1KP KP Fig. 1 PET GF PP 4) 2.2KP KP GF 2 3 KP Olefin film Stampable sheet JFE No. 4 20045 p 82 Composite Material for Automotive Headliners Expandable Stampable Sheet with Light Weight and High Stiffness A JFE SUZU JFE HA KP 50 mass 30 UL 800 g/m 2 7.2 N/mm Abstract: KP-Sheet

Διαβάστε περισσότερα

LUO, Hong2Qun LIU, Shao2Pu Ξ LI, Nian2Bing

LUO, Hong2Qun LIU, Shao2Pu Ξ LI, Nian2Bing 2003 61 3, 435 439 ACTA CHIMICA SINICA Vol 61, 2003 No 3, 435 439 2 ΞΞ ( 400715), 2, 2, 2, 3/ 2 2,, 2,, Ne w Methods for the Determination of the Inclusion Constant between Procaine Hydrochloride and 2Cyclodextrin

Διαβάστε περισσότερα

Λιμνοποτάμιο Περιβάλλον και Οργανισμοί

Λιμνοποτάμιο Περιβάλλον και Οργανισμοί ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Λιμνοποτάμιο Περιβάλλον και Οργανισμοί Ενότητα 14: Επίδραση ρύπανσης στα ψάρια Επίκ. Καθηγήτρια Δήμητρα Μπόμπορη Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες

Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ DIMITRIOS T. TSIPLAKIDES ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΤΣΙΠΛΑΚΙΔΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ DIMITRIOS T. TSIPLAKIDES ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΤΣΙΠΛΑΚΙΔΗΣ DIMITRIOS T. TSIPLAKIDES ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΤΣΙΠΛΑΚΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Διεύθυνση: Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών/Εθνικό Κέντρο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούνιος 2013 Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 24.06.1962 Ελληνική υπηκοότητα. Ενα παιδί. Διεύθυνση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΕ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Ε ΑΦΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(, ) (HIPS) 30 % [1], 1.1, PS PS. Vol. 31 No. 2 Jun JOURNAL OF SHANGHAI SECOND POLYTECHNIC UNIVERSITY : (2014) ,,, : A

(, ) (HIPS) 30 % [1], 1.1, PS PS. Vol. 31 No. 2 Jun JOURNAL OF SHANGHAI SECOND POLYTECHNIC UNIVERSITY : (2014) ,,, : A 31 2 2014 6 JOURNAL OF SHANGHAI SECOND POLYTECHNIC UNIVERSITY Vol. 31 No. 2 Jun. 2014 : 1001-4543(2014)02-0114-07,,, (, 201209) :,, : ; ; ; : TQ325 : A 0 (PS) 1 200, 180, 70 %, 10 % 30 % [1],, 70 % PS,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ / ΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

(organic light emitting

(organic light emitting (8-) * (,, 130012 ) ( 2011 11 19 ; 2011 12 19 ).., (8- ) (Alq 3) -,, Alq 3, Alq 3., (1 nm) Alq 3 (100 nm), Alq 3. Alq 3, Li +1 Alq 1,,. :,,, (8-) PACS: 78.60.Fi 1,,., (organic light emitting device, OLED),,

Διαβάστε περισσότερα

Octretide joint proton pump inhibitors in treating non-variceal gastrointestinal bleeding a Metaanalysis

Octretide joint proton pump inhibitors in treating non-variceal gastrointestinal bleeding a Metaanalysis 528 2012 6 21 6 Chin J Gastroenterol Hepatol Jun 2012 Vol. 21 No. 6 doi 10. 3969 /j. issn. 1006-5709. 2012. 06. 011 Meta 430060 Cochrane Library Pubmed 2 Revman 5. 0 6 484 Meta Meta R573. 2 A 1006-5709

Διαβάστε περισσότερα

PRESENTATION TITLE PRESENTATION SUBTITLE

PRESENTATION TITLE PRESENTATION SUBTITLE COURSE TUTORS : Advanced Materials Processing : D. Mataras, C. Galiotis PRESENTATION TITLE PRESENTATION SUBTITLE A. Student Outline 2 What is my material and why is it interesting? My Application Detailed

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Μιλτιάδης Ιωάννου Ματσάγκας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΟΡΤΟΠΑΘΕΙΕΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΟΡΤΟΠΑΘΕΙΕΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014 ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΟΡΤΟΠΑΘΕΙΕΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 2014 Βαγενάκης Γεώργιος Παιδοκαρδιολογική Κλινική Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Συγγενείς Αορτοπάθειες Δίπτυχη αορτική βαλβίδα Στένωση ισθμού της αορτής Σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

Recent advances in coal to chemicals technology developed by SINOPEC

Recent advances in coal to chemicals technology developed by SINOPEC 2013 Chinese Journal of Catalysis Vol. 34 No. 1 DOI: 10.3724/SP.J.1088.2013.21056 : 217 224 *,,, 201208 : : S-MTO ; ;. : ; ; ; ; ; : 2012-10-31. : 2012-12-03. : 2013-01-20. *. : (021)68463382; : (021)68462283;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Σνκέαο Γελεηηθήο, Βηνινγίαο θπηηάξνπ Καη Αλάπηπμεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Σνκέαο Γελεηηθήο, Βηνινγίαο θπηηάξνπ Καη Αλάπηπμεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Σνκέαο Γελεηηθήο, Βηνινγίαο θπηηάξνπ Καη Αλάπηπμεο Επκώζεηο ζε νηθηαθό ςπγείν κε ηε ρξήζε ζεξκηθά μεξακέλσλ θπηηάξσλ ζαθραξνκύθεηα αθηλεηνπνηεκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε., ΣΤΕΦ/ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Γνωστικό Αντικείμενο: Computer Aided Design (CAD) Computer

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Μ.Δ. Γιακουλάκη, Μ.Π. Ζαρόβαλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γενικά Στοιχεία Αντικείμενα Έρευνας Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γενικά Στοιχεία Αντικείμενα Έρευνας Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γενικά Στοιχεία Ημερ. & Τόπος Γεννήσεως: 23 Αυγούστου 1978, Χολαργός Αθήνα. Διεύθυνση Κατοικίας: Μαυρογένους 30-32Δ, Βόλος 38334. Τηλέφωνα: 2421(0) 81286 και 6973311821 email: skontou@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Œ.. ² μ,.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. Ô Ô ², Œ.. ƒê Éμ, Œ.. Œ ² μ *

Œ.. ² μ,.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. Ô Ô ², Œ.. ƒê Éμ, Œ.. Œ ² μ * 6-2008-5 Œ.. ² μ,.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. Ô Ô ², Œ.. ƒê Éμ, Œ.. Œ ² μ * ˆ ˆ ˆˆ U(VI) ˆ ˆ ˆ ˆ Š ˆ ² μ Ê ² μì ³ Ö *, μ -, μ² Ö ² μ Œ... 6-2008-5 ˆ ² μ μ Í U(VI) μî μ μ Ì ² Ð μ ±É ÒÌ μéìμ μ ˆ ² μ μ Í Ö U(VI) μî

Διαβάστε περισσότερα

ph 60% ~70% 1 C/N d 53% 6% NY d % 1985

ph 60% ~70% 1 C/N d 53% 6% NY d % 1985 38 7 Vol.38 No.7 2015 7 Coal and Chemical Industry July 2015 050081 X705 A 2095-2015 07-5979 0035-06 Status and Development of Resource Processing Technologies of Food Waste QIN Xue LI Ning LI Gui- xia

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ;

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ; 28 1 2006 1 RESOURCES SCIENCE Vol. 28 No. 1 Jan. 2006 :1007-7588(2006) 01-0002 - 07 20 1 1 2 (11 100101 ; 21 101149) : 1978 1978 2001 ; 2010 ; ; ; : ; ; 24718kg 1) 1990 26211kg 260kg 1995 2001 238kg( 1)

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθµός προϊόντος: A4569 Aριθµός CAS: 112926-00-8 Αριθµός ΕC: 231-545-4 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙAΧΕIΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Του φοιτητή Κασαπιάν Αρτίν Αρ. Μητρώου: 2000.05.0042 Επιβλέπων Καθηγητής Παλαιολόγος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Oil catalyzed by Highly Active Rhodium Sulfonated Triphenylphosphite Complexes, Catalysis Communications journal (10), 2009, pp.451-455.

Oil catalyzed by Highly Active Rhodium Sulfonated Triphenylphosphite Complexes, Catalysis Communications journal (10), 2009, pp.451-455. Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ν. ΛΑΖΑΡΙ ΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ o Ονοµατεπώνυµο : Αναστασία Ν. Λαζαρίδου o Έτος γέννησης : 1965 o Τόπος γέννησης : Πεντάβρυσος, ήµος Αγ. Τριάδος, Ν. Καστοριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Παπαδοπούλου Όνομα : Παναγιώτα Όνομα πατρός : Δημήτριος Όνομα συζύγου : Λεωνίδας Ημερομηνία Γέννησης : 1-6 - 1970 Οικογενειακή Κατάσταση : Έγγαμη με ένα

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης

Διπλωματική Εργασία. Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική. Αντωνίου Φάνης Διπλωματική Εργασία Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων των stents που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική Αντωνίου Φάνης Επιβλέπουσες: Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ Ζάννη-Βλαστού Ρόζα, Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε

ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ. Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε ΜΑΡΙΝΑ Ε. ΜΠΙΣΑΚΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλωλ Μαζεκαηηθώλ Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τ.Θ. 2208 71306, Ηξάθιεην, Κξήηε Τει: +302810-393724 +306972-003446 E-mail: marina@csd.uoc.gr ΠΟΤΔΕ Διδακηοπικό Δίπλωμα ζηην Επιζηήμη

Διαβάστε περισσότερα

Stress Relaxation Test and Constitutive Equation of Saturated Soft Soil

Stress Relaxation Test and Constitutive Equation of Saturated Soft Soil 8 7 011 7 Journal of Highway and Transportation Research and Development Vol. 8 No. 7 Jul. 011 100-068 011 07-0014 - 05 1 1. 0009. 710064 k 0 Merchant 4 Merchant U416. 1 + 6 A Stress Relaxation Test and

Διαβάστε περισσότερα

IL - 13 /IL - 18 ELISA PCR RT - PCR. IL - 13 IL - 18 mrna. 13 IL - 18 mrna IL - 13 /IL Th1 /Th2

IL - 13 /IL - 18 ELISA PCR RT - PCR. IL - 13 IL - 18 mrna. 13 IL - 18 mrna IL - 13 /IL Th1 /Th2 344 IL - 13 /IL - 18 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 13 18 IL - 13 /IL - 18 10% / OVA /AL OH 3 5% 16 ~ 43 d 44 d ELISA BALF IL - 13 IL - 18 PCR RT - PCR IL - 13 IL - 18 mrna IL - 13 mrna 0. 01 IL - 18 mrna 0.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΜΙΚΣΑ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ

ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΜΙΚΣΑ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΜΙΚΣΑ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ Φσηεηλή Κεραγηά Λέθηνξαο, Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, ΑΠΘ Max Obbliger Σερληθόο ύκβνπινο BASF Γεώξγηνο Σζώρνο Οκόηηκνο Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, ΑΠΘ Λέξειρ κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πτυχιακή εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Αναστασία Σιάντωνα Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

*,* + -+ on Bedrock Bath. Hideyuki O, Shoichi O, Takao O, Kumiko Y, Yoshinao K and Tsuneaki G

*,* + -+ on Bedrock Bath. Hideyuki O, Shoichi O, Takao O, Kumiko Y, Yoshinao K and Tsuneaki G J. Hot Spring Sci. /2 +.,.,**2 + + + +, - +3 ++ -*,* + -+ Evaluation of the E# ect of Hyperthermia on Bedrock Bath Hideyuki O, Shoichi O, Takao O, Kumiko Y, Yoshinao K and Tsuneaki G + + + HNAMI KOUCHI

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒ ΙΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ MBSN ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ Νικόλαος Αντωνίου Πολιτικός Μηχανικός Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Ινσουλίνη και καρδιά. Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ.

Ινσουλίνη και καρδιά. Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ. Ινσουλίνη και καρδιά Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ. Επίδραση ινσουλίνης στο ήπαρ, στους μυς και στον λιπώδη ιστό : Διατήρηση ευγλυκαιμίας Nature 2001;414:799 806 Ινσουλίνη? Λειτουργικότητα Μορφολογία Βιωσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

PRESENTATION TITLE PRESENTATION SUBTITLE

PRESENTATION TITLE PRESENTATION SUBTITLE COURSE TUTORS : Advanced Materials Processing : D. Mataras, C. Galiotis PRESENTATION TITLE PRESENTATION SUBTITLE A. Student Outline 2 What is my material and why is it interesting? Applications How is

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Σ. ΦΛΩΡΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

,,, (, 100875) 1989 12 25 1990 2 23, - 2-4 ;,,, ; -

,,, (, 100875) 1989 12 25 1990 2 23, - 2-4 ;,,, ; - 25 3 2003 5 RESOURCES SCIENCE Vol. 25 No. 3 May 2003 ( 100875) : 500L - 2-4 - 6-8 - 10 114h - 120h 6h 1989 12 25 1990 2 23-2 - 4 : ; ; - 4 1186cm d - 1 10cm 514d ; : 714 13 317 714 119 317 : ; ; ; :P731

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙς ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ του ΚΟΛΠΟΥ ΤΗς ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙς ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ του ΚΟΛΠΟΥ ΤΗς ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙς ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ του ΚΟΛΠΟΥ ΤΗς ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -272-9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι Παπαδάτος Π. 1, Βαββάς Δ. 1, Θεοχαράτος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα